You are on page 1of 5

3-8-2016

Gaan deze nieuwste technologien ons leven verbeteren? - Frankwatching

Gaandezenieuwstetechnologienonsleven
verbeteren?
PeterJoosten
vanProjectLeven

sAvondsplofte
ikneeropde
bank.Het
duizelde.Alsik
noualle
indrukkenvan
vandaagzou
combineren?
Dankrijgjeeen
slimmekoelkast
dieconstant
meeluistertmetalonzegesprekken.Indiekoelkastwordenzadensupersneltotgroenten
gekweekt.Nietalleenbijmij,maaroveralterwereld.Doei,voedselprobleem!Ohja,die
koelkastwordtafgeleverdmeteendrone.Isthisforreal?

Drones,3Dprinten,digitalenomadesenethiek
Opzaterdag27junivonddezesdeeditievanPermanentBetaplaatsinAmersfoort.Hetwas
eendagmetnieuwetechnologie,zoalsdrones,3Dprintenenonderhuidsechips.Maarhet
gingookoverdigitalenomades,jelevenoptimaliserenenethischediscussiesoverde
toepassingvanaldienieuwedisruptievetechnologie.

Idealistenenknopjesnerds
MartijnAslanderisnvandeoprichtersvanPermanentBeta.Watvoormensenbezoeken
nouzondag?WehebbeneenrunninggagoverwelketypemensennoueenPermanent
Betadagbezoeken.AandeenekanthebjededigitalevoorhoedevanNederland.De
programmeurs,hackersenknopjesmensen.Aandeanderekanthebjedeidealistendiehet
onderwijsstelsel,degezondheidszorg,deoverheidendemaatschappijwillenveranderen.
Datiseenleukemix.Daarontstaatookeenleukecocktailalsdiegroepenmetelkaargaan
sprekenenspelen.Zoalsmetdrones.

WatisPermanentBeta?
Deondertitel,vertalingzojewil,vanPermanentBeta=nooitaf.PermanentBetaiseen
stichtingdiealsdoelheeftomkennistedelenovertechnologie,wetenschapenkunst.Hetis
eenbewegingdiegelooftindekrachtvandedeeleconomieencreativiteit.Noemhet
practicewhatyoupreach,maardelezingen,presentatiesenworkshopsvanPermanent
Betawordenookgeorganiseerdzondergeldofformelestructuren.Dathetleukis,verwoordt
deelnemerJoketreffend:Hetvoeltalsrondlopenineensnoepjesfabriek.
https://www.frankwatching.com/archive/2015/06/30/gaan-deze-nieuwste-technologieen-ons-leven-verbeteren/

1/5

3-8-2016

Gaan deze nieuwste technologien ons leven verbeteren? - Frankwatching

Dronesomteproberen

Tandpastafabriek
DePermanentBetadagwerdnietgehoudeninsnoepjesfabriek.Welineenanderefabriek,
namelijkophetterreinvandeoudetandpastafabriekvanProdentwerdhetevenement
georganiseerd.Eenmooielokatie,DeNieuweStad.Industrieelerfgoeduiteentijddattubes
tandpastanogvlakbijhetcentrumvanAmersfoortwerdengemaakt.

Exponentileorganisaties
HirarchieofeenstrakprogrammabestaatnietopeenPermanentBetadag.Tochweleen
beetjeofficieusmisschien,golddelezingvanYurivanGeest(auteurvanhet
boekExponentialOrganizations)misschienwelalsdekeynotelezing.Zijnstrekking?
Reguliereorganisatieszijningerichtvoorlineairegroei.Maarineentijdvanexponentile
technologischeontwikkelingenzoalsrobotisering,maarookbiotechnologie,
nanotechnologie,3Dprinten,ennogveelmeerpasteenregulierorganisatiemodelniet
meer.Gelukkig,dePermanentBetadagisbijuitstekeenmanierommetaldezetechnologie
inaanrakingtekomen.Enomoverdeimpactmetanderentediscussiren.

Koelkastenmetzaden
Devoorbeeldensprekentotdeverbeelding.Degroenteman?Hetisgeenrobotdiezijnwerk
overneemt,hetisdenanokoelkast.Strakskoopjegeencourgettes,broccolientomaten
meeralsvolgroeidegroenten.Nee,jekrijgtzadenthuisgestuurddiejeinjenanokoelkast
stopt.Aliskoelkastmisschieneenverkeerdwoord.Eigenlijkisheteensoortsuperminikas
injekeuken.Natweeofdriedagenzijndezaadjesuitgegroeidtotheerlijkegroenten.Klinkt
weird?Kweekvleeswordtnuookalgemaakt.OfneemdeNIWA,groentekwekeninje
appartementendevoorgangcheckenmeteenapp.

Robotklonen

https://www.frankwatching.com/archive/2015/06/30/gaan-deze-nieuwste-technologieen-ons-leven-verbeteren/

2/5

3-8-2016

Gaan deze nieuwste technologien ons leven verbeteren? - Frankwatching

Robotklonen
Terugnaarderobotsdieonswerkgaanovernemen.
DatismooieillustratievanhoeeenPermanentBeta
dagwerkt.Robotskwamenindiversepresentaties
terugvanuitverschillendeinvalshoeken,
opmaatschappelijk,organisatiealsoppersoonlijk
niveau.
Gaanweindetoekomstnaar
eenbasisinkomentoe,omdatrobotsalonswerk
hebbenovergenomen?(maatschappij)
Inwelkematekunnenrobotsenkunstmatige
intelligentieookhetcreatievewerkovernemenin
bedrijven?(organisatie)
Hebbenweindetoekomstrobotklonendieons
tegelijkertijdrepresentereninDubai,Singaporeen
SanFrancisco?(persoonlijk)YurivanGeest:Dat
scheeltiniedergevalbehoorlijkmetjetlags!
Vindjeditinteressant?Eerderschreefikook
eenartikeloverrobotiseringendeimpactop
kenniswerkers.

DeNiwaONE

Testosteronenkoffiemetboter
Gelukkiggaathetnietalleenoverrobots.Ofoverhetonstuitbaregeloofindattechnologie
allesbetermaakt.Althans,natuurlijkkantechnologieonsweleenstukverderhelpen.Voor
90eurokonjeeenRFIDchipinjehandimplanteren(waaromzoujeberhaupteenchip
implanteren?).Maarerwarenooksprekersdieverteldenoverhoejemetvoedingensport
eenbeterehormoonbalanskuntbereiken.Ofsprekersdieverteldenoverbulletproofcoffee,
ontbijtenmetkoffiegemixtmetbotereneenextractvankokosolie.
Technologieisaanvullendopwatmensenkunnen.Watwijmensenookgoedkunnen
issamenwerken.

Schakenmetrobots
BasvandeHaterdverteldeoverhoerobotsdearbeidsmarktgaanveranderen.Ok,dat
robotseraankomendatietswatweallemaalwelweten.Maar,watblijfterdanvoorons
over?VolgensBasisdatsimpel:Technologieisaanvullendopwatmensenkunnen.Watwij
mensenookgoedkunnenissamenwerken.Eenvoorbeeld:schaaktoernooientussen
supercomputers,schaakgrootmeestersmeteenlaptopenteamsvanschaakamateursmet
laptopswordenbijnaaltijdgewonnendoordelaatstegroep.Destrekking:laattechnologie
voorjewerken,metanderen,endoedatslim.
https://www.frankwatching.com/archive/2015/06/30/gaan-deze-nieuwste-technologieen-ons-leven-verbeteren/

3/5

3-8-2016

Gaan deze nieuwste technologien ons leven verbeteren? - Frankwatching

DeELF,eensuperduurzaamvervoersmiddel

Lifestylevaneendigitalenomade
Erwerdnietalleengesprokenoverdingenmetchips,staalenelektriciteit.Esther
JacobsverteldeoverhaarmoeizamegevechtmetdeNederlandseoverheidoverhaar
Nederlandseburgerschap.Vanbankrekeningen,verzekeringentotaanverzekeringen.Ons
huidigewetssysteemisnognietgewendaandigitalenomaden.Netzominalsaanrobots.
Onshuidigewetssysteemisnognietgewendaandigitalenomaden.Netzominals
aanrobots.

TerugnaarBas:Watalseenzorgroboteenbelangrijkmedicijnvoorjeomamoetbezorgen,
maarzijnwegwordtafgesnedendoordriejongeovervallers.Watmoetderobotdandoen?
Onderwiensverantwoordelijkheidvaltdat?

Ervaringsdeskundigenvooreenbeterewereld
Hetblijftnietbijabstractediscussies.Alsjegenteresseerdbentinnieuwetechnologie,ishet
altijdaardigdaterbijdeaanwezigen,mensenzijndiegekgenoegzijnomdienieuwe
technologiezelfteproberen.
Zoalsmensendieeenchiponderhuidslatenimplanteren,ofdieeenvoertuigimporterendie
superduurzaamisvoorrittenonderde25kilometer.Mensendieaanquantifiedselfdoenen
experimenterenomsnelslimmerteworden,optimaalslapenofopeenanderemaniergaan
hardlopen.Mensendieintensiefexperimenterenmetdeblockchainenbitcoin.Mensendie
strevennaarbeteresamenwerkinginorganisaties.Expertsdiealleswetenover
onderwijsvernieuwingofbiogas.Mensendiemeteenhoofdbandminderstresshebben.
Mensendiealles,maardanookechtalles,wetenvanwerkenmeteenMacofmetsoftware
https://www.frankwatching.com/archive/2015/06/30/gaan-deze-nieuwste-technologieen-ons-leven-verbeteren/

4/5

3-8-2016

Gaan deze nieuwste technologien ons leven verbeteren? - Frankwatching

zoalsEvernote.Gazomaardoor.

Internetgekkies
Datisnodig.Somshebjegekkiesnodigdiedingenuitproberen,omdaarnaeengoed
oordeeltekunnenvellenoverdetechnologie.Maarnietalleeneenoordeeloverde
technologiezelf,maarookdetoepassingvandetechnologieendeimpactopjouals
persoon,oporganisatieswaarin/voorjewerktenopdemaatschappij.Datisnodigomeen
goedediscussietekunnenvoeren,overbijvoorbeelddeethiek,politiekenwetgevingrondom
nieuwetechnologie.Zelfdoeikdattrouwensook,alsmenselijkproefkonijninditgeval.

Echoalselektronischhuisdier
HetmooistevoorbeelddatikdiedaghebgehoordisdeEchovanAmazon.Martijnheefter
nbesteld:Hetiseensoortvanelektronischhuisdier.DeEchoiseensoortcilinderdieje
injehuiskamerkuntzetten.WatkunjemetdeEchodoen?DeEchoisalshetwareje
digitalepersoonlijkeassistentenluistertdeheledagmee.Amazonbelooftdatzedaarniets
meezullendoen.Ikmoeternunognietaandenken.IsMartijnniettegoedgelovig?
Ach,alszedaartochanderedingenmeedoenofdeNSAluistertmee,danmerkikdat
vanzelf.Daarbij,alsmensenmewillenafluisterendandoenzedattochal.Sowieso
verwachthijdatstemenspraakherkenningeengrotevluchtgaatnemenindekomende
jaren:Knopjes,muizeneninterfacesomsoftwaretebedienenhebbenwestrakshelemaal
nietmeernodig.Allesgaatviaonzestem.NietalleendeEcho,maarookApple(metSiri),
GoogleenhetNederlandseBraintosszijndaardrukmeebezig.

Er is een fout opgetreden.


Bekijk deze video op www.youtube.com of schakel JavaScript in als dit is
uitgeschakeld in je browser.

Dronesvoorjeverjaardag
Kortom,discussiesovertechnologischevernieuwing,ethiek,privacyendeimpactopmens,
organisatie,maatschappijenwereldwisseldenelkaaraf.Tijdensdepresentatiesalsdaarna.
Gelukkigwasdatafentoenietnodig,wantdanginghetwellekkeroverdetechnologieen
degadgets.Vincentwasersamenmetzijnzoon.Mijnzoontjedramdenogalomnaarde
https://www.frankwatching.com/archive/2015/06/30/gaan-deze-nieuwste-technologieen-ons-leven-verbeteren/

5/5