You are on page 1of 4

3-8-2016

Quantied self: een handleiding voor de geoptimaliseerde mens? - Frankwatching

Quantifiedself:eenhandleidingvoorde
geoptimaliseerdemens?
PeterJoosten
AfgelopenweekendvonddeQuantifiedSelfConferencevoorde
vanProjectLeven derdekeerplaatsinAmsterdam.Lezingen,presentatiesen

workshopsoverhetmetenentrackenvanjelichaamenleven.Is
ereentrendteontdekkenofgaangesprekkennogsteedsoverdezelfdethemas?Eigenlijk
allebei.Inditartikelmeeroverhetreddenvandewereld,hetbelangvancontext,dromen
meteneneenpoepbank.

Metenommeertedromen
Ikwildemeerdromen,dusbeslootikmijndromentemeten,zeieenanderedeelnemeraan
dediscussieoverdenutennoodzaakvandoelenstellen.Ikwilmeerlucidedromen.Dus
nkeerperweekzetikdewekkeromvijfuursochtendsomevendeafwastedoen.Ik
komerachterdathetmehelptomlucidetedromen.Detoonisgezet.Demenswilalles
meten.

VanAPIstotdarmflora
Dediscussieover(lucide)dromenmetenpastperfectbijdequantifiedselfconference.
Tweehonderdvijftigdeelnemersgingeninmeerdan100sessiesmetelkaaringesprek
overquantifiedselfhetmetenenmonitorenvanjelichaamenleven.Honderdsessiesover
onderandereAPIs,doelenstellen,datavisualisatie,tools,platformen,filosofischediscussies,
darmfloraengadgets.Gesprekkentussenondernemers,wetenschappers,nerds,filosofen
envisionairs.Walkthetalk?Ikzagheelveeldeelnemersmetlifeloggingtoolszoals
deFitbit,Jawbone,GoogleGlass,biosensingtshirtsofdeNarrative.

https://www.frankwatching.com/archive/2014/05/12/quantied-self-een-handleiding-voor-de-geoptimaliseerde-mens/

1/4

3-8-2016

Quantied self: een handleiding voor de geoptimaliseerde mens? - Frankwatching

Narative(datzwarteblokje)maaktautomatischelke30secondeneenfoto

Bijzondercongres.Oftochniet?
Volgensnvandeinitiatiefnemersvandequantifiedselfbeweging,GaryWolf,isdatde
krachtvanhetweekend:Wekijkennaareenzorgvuldigebalansindethemas.Het
voornaamstedoelzijndegesprekkenonderlingvandemensenindecommunity.Geen
keynotespeakers.Tochishetnetalsbijeenreguliercongres:jehoortdemeestinteressante
ideenbijdekoffieenbijdeborrel.

Allesistemeten
Eenbelangrijkonderdeelinhetprogrammazijndeshowandtells.Hierinverteltiemandwat
hijofzijheeftgemeten,hoedatisgedaan,waaromenwatdeuitkomstenzijn.Eenkleine
bloemlezing:metenhoejebeterkanleren,gezonderkanleven,fitkanwordenmetzomin
mogelijkinspanning,eenbetererelatiekanhebben,hoelaatjeelkeochtendnaarjewerk
gaat,watdeeffectenzijnvaneenpaleodieet.Gazomaardoor.

https://www.frankwatching.com/archive/2014/05/12/quantied-self-een-handleiding-voor-de-geoptimaliseerde-mens/

2/4

3-8-2016

Quantied self: een handleiding voor de geoptimaliseerde mens? - Frankwatching

GaryWolf,eenvandeinitiatiefnemersvandeQuantifiedSelfbeweging.

Denarcistischezelf
Isquantifiedselfnietteegostisch?Waaromgaathetalleenomallesoptimaliserenen
verbeterenvanjeeigenleven?Indeonderlingegesprekkentussendedeelnemerszijn
kritischegeluiden(gelukkig)ooktehoren.Dieanderekantkwamnaarvorenindeplenaire
openingvanDanaGreenfield.Nadathaarmoederoverleed,beslootzebijtehoudenwatdit
methaardeed.ZebouwdeeenformulierinGooglewaarzeinvoerdewateengedachteaan
haarmoedertriggerde,watdatmethaardeed,waarzewaseneenclassificatievanhaar
gevoel(vannostalgisch,trots,verdrietigtotblij).Zoalsiemandindezaalopmerkte:
Quantifiedselfevolueert.Hetgaatechtnietmeeralleenomnarcistischezelfontwikkeling.
Quantifiedselfkanjehelpenmethetverkrijgenvannieuweinzichtenoverjezelfendewereld
omjeheen.

Wijgaandewereldredden
Isheteenkenmerkvanelketechnologischeontwikkeling?Eenthemawaarveeloverwerd
gepraatisderoldiequantifiedselfkanvervullenvoordemaatschappijenzelfsvoorde
wereld.DerelatiemetbigdataissnelgelegdineenlezingvanMarjaBrisvallover
dequantifiedplanet.Wehebbentegenwoordigzoveeldata.VaninstitutieszoalsNASA.
Tallozeprofessionalsenhobbyistenhebbenweerstations.Onzegemeenschapmeetookvan
alles.Kunnenwenietalledatainzettenengebruikenomonsecosysteemteverbeteren?

Handleidingvoordegeoptimaliseerdemens
Nietalleendenatuur,maarookdegemeenschapkanhiervanprofiteren.Waarom
combinerenwenietdedatavanallegebruikers?Daarmeekunnenweeenhandleiding
makenvoordegeoptimaliseerdemens.Indegesprekkenonderlingheersterveel
https://www.frankwatching.com/archive/2014/05/12/quantied-self-een-handleiding-voor-de-geoptimaliseerde-mens/

3/4

3-8-2016

Quantied self: een handleiding voor de geoptimaliseerde mens? - Frankwatching

optimismeoverhetpotentieelvanallegecombineerdedata.Watnogontbreektiseen
handleidingopbasisvandecumulatievedata.Daarmeekunnenweanderemensen
motiveren.

QuantifiedSelfConferenceEurope2014inAmsterdam

Achtuurslaapentienduizendstappen
Inhethuidigeparadigmagaanweuitvanvastestelregels.Achtuurslapen,tweeonsgroente
perdag,vijfgezondedingenperdagentienduizendstappenperdag.Hoezijnwedaarooit
bijgekomen?Geldtdatookvoormij,een29jarigemanvan78kiloen1,94metergroot?Nog
verderetoekomstmuziek:kanikmijnDNAanalyserenendaarmee,opbasisvanaldie
verzameldedatavanmijneigenlichaamendatvananderen,bepalenwatmijnoptimale
bewegingspatroon,slaapritmeenvoedselinnameis?

Poepbank
InCaliforniawaarikvorigjaaropdeconferencewas,hadiedereenzijnofhaarDNAalin
kaartgebracht.IksprakmetEric,eenFransesocioloogdiedequantifiedselfbewegingals
studieobjectonderzoekt.Samenzatenwebijeensessieoverhetmetenvanjedarmflora.
Wedoenindividuelebacteriemetingindedarmen,aldusJessicaRichman.Ditisnietalleen
interessantopindividueelniveau.Wedoenookaandatamining.Wezienenormeverschillen
alsiemandaandeantibioticais.Alsiemandaanhetafvallenofaankomenis.Ofalsiemand
veganistischeet.Gesprekkenzijngaandeomdezeinformatieookinproductontwikkelingen
gezondheidszorgtegebruiken.Zoalswerdgeopperd:Krijgenwenaasteenbloedbanken
spermabankookeenpoepbank?

https://www.frankwatching.com/archive/2014/05/12/quantied-self-een-handleiding-voor-de-geoptimaliseerde-mens/

4/4