You are on page 1of 5

3-8-2016

Van robots tot hersencommunicatie: wordt technologie het einde van de kenniswerker? - Frankwatching

Van robots tot hersencommunicatie: wordt technologie het


einde van de kenniswerker?
Neemjede
blauweofderode
pil?RobNail
keekde900
bezoekersvande
Singularity
SummitEurope
uitdagendaan.
Jehebtnunog
demogelijkheid
omdezaalte
verlaten.Doejedatniet,danzuljenooitmeerhetzelfdenaardewereldkijken.Ikbleef
zitten.Debeloftekwamuitmetgroteenspannendevergezichtenoverdeimpactvan
technologieindekomendejaren.Maarwatbetekenthetvooronsalskenniswerkers?
Peter Joosten
vanProject Leven

SingularityUniversity.Hoeenwat?
WatisdeSingularityUniversity?EerderschreefRobBlaauboeropFrankwatchingoverzijn
ervaringenmetdeSingularityUniversity.Kortgezegd,hetisgeenconventioneleuniversiteit.
Geentraditionelecollegeprogrammas,maarintensieveprogrammasvan10dagenof10
weken.WatwiljeookmetfounderszoalsCiscoenGoogleeneencampustegenover
NASA?NaastdeprogrammasorganiseertdeUniversityookgeregeldsummitsoveralter
wereld.Opwoensdag19endonderdag20novemberwashetDeLaMartheaterin
Amsterdamevenhetcentrumvanditinstituut.
Waarstaatsingulariteitvoor?TechnologischesingulariteitiseentermvanRayKurzweil,n
vandeoprichtersvandeSingularityUniversity.Hetuitgangspunthierbijisdateenaantal
exponentileontwrichtendetechnologienindekomendejarensamenkomenenelkaar
versterken.EenvrijevertalingvanhetstrevenvandeSingularityUniversityisomleiderste
onderwijzenenteinspirerenomdezetechnologientegebruikenomdegroteuitdagingen
vandemensheidaantekunnen.

https://www.frankwatching.com/archive/2014/12/02/van-robots-tot-hersencommunicatie-wordt-technologie-het-einde-van-de-kenniswerker/

1/5

3-8-2016

Van robots tot hersencommunicatie: wordt technologie het einde van de kenniswerker? - Frankwatching

Vankunstmatigeintelligentietotdronesenhersencommunicatie
TijdensdetweedaagseSummitpasseerdeeenscalaaannieuwetechnologische
ontwikkelingenderevue.Vankunstmatigeintelligentie,virtualreality,zonneenergie,
zelfrijdendeautos,drones,biotechnologie,bioinformatica,3Dprinting,nanotechnologie,
robots,klonenenmeer.WelevenineeninteressantetijdaldusSalimIsmael,executive
directorvandeSingularityUniversity.Devoorbeeldenrollendesprekersuitoverhet
overweldigdepubliek.Mijnpersoonlijkehoogtepunt?DatwasRobNail(CEOvande
SingularityUniversity)dieverteldeoverexperimenteninIsralwaarwetenschapperserin
zijngeslaagdommensenmetelkaartelatencommunicerenviaelektrodenophun
hoofd.Hersencommunicatiezonderspraakofgehoor.
Hersencommunicatie?Isdatnietietsuit
sciencefictionboekenofStarTrek?Wellichtis
dezetoekomstdusdichterbijdanwedenken,
maardannog.Watvoorimpactheeftdatopmij
enjou?IkspraktijdensdeSummitmetYurivan
Geestoverdeimpactvandesingulariteitvan
technologienopprofessionalsenkenniswerkers.
YuriisdeambassadeurvanSingularityUniversity
inNederlandenwasdedrijvendekrachtachter
hetorganiserenvandeSummitinAmsterdam,
datmedemogelijkwerdgemaaktdoorDeloitte.

EenzelfrijdendeautovanGoogle.Bron:Wikimedia
Commons,SteveJurvetson

Veelwerkwordtoverbodig
Heelveelbanenverdwijnendoorkunstmatigeintelligentieenrobotica.Hoeveel?Naar
schattingmeerdandehelftvandehuidigebanenverdwijntbinnentwintigjaar,aldusVan
Geest.Datbegintmetdetransportsectordoorontwikkelingenalszelfrijdendeautosen
drones.TochhoevenwevolgensYuriniettewanhopen.Erkomeneenheleboelbanenvoor
terug.Metnamebanendiemachinesnietkunnen.
Datzalzorgenvooreenfocusopanderekwaliteitenvanwerknemers.Competentiesals
empathie,zorg,liefde,samenwerkingenleiderschapwordennogveelbelangrijker.Watis
deallerbelangrijkstekwaliteitvandewerknemervan2025?Datiszelfkennisen
zelfidentiteit.Datjeweetvanjezelfwiejebent,watjekanenwaarjenaaropzoekbent.
Wegaanvanquantifiedselfnaardequantifiedemployeeofzelfsdequantified
workforce.

Symbiosevanmensenmachine

https://www.frankwatching.com/archive/2014/12/02/van-robots-tot-hersencommunicatie-wordt-technologie-het-einde-van-de-kenniswerker/

2/5

3-8-2016

Van robots tot hersencommunicatie: wordt technologie het einde van de kenniswerker? - Frankwatching

Symbiosevanmensenmachine
Datrobotsdemensheidooitgaanvernietigen,
daarmaaktRobNailinzijnlezingkortemetten
mee.Hetgaatindekomendedecenniaomde
symbiosevanmachinesmetdemens.Yuriishet
hiermeeeens:Mensenmachinegaan
samenwerken.Nietconcurreren,datkunnenwe
alsmenstochnietwinnen.Maaktdathetwerk
leuker,intensieverwerkenmetcomputersen
technologie?Ja,zeker!reageerthijenthousiast.
Creativiteitwordtheelbelangrijk,netalskritisch
nadenkenenmenselijkeaandacht.
Leukerwerkmetmachines.Datiseenrooskleurig
toekomstbeeld,maarnogweinigconcreet.Wat
NAORobot.Bron:WikimediaCommons,Aldebaran
Robotics.
kunnenweverwachtenindekomendejaren?
Wegaanvanquantifiedselfnaardequantified
employeeofzelfsdequantifiedworkforce.
Werknemersenteamsgaansensorengebruikenenwordenmeetbaar.Watjedaarmee
kunt?Denkaanbewegen.Datjedoorgamificationwerknemersoverhaaltommeerte
bewegenenbijvoorbeelddetraptenemen.Yurizietdetrendalontstaanbijbedrijvenals
Google.Hijiszichbewustvandeprivacyaspecten.Dewerknemerzalaltijdexplicietde
toestemmingmoetengevenomzijnofhaardatatedelen.

Minderfoutenmaken,creativiteitstimulerenenbeterebesluitennemen
Krijgjealrillingenvanschrikofenthousiasme?Hetwordtnogmooieralsjouwmanagerde
datavanjehersenenkangaanmonitoren.Insommigeberoepenkunnenfouteneengrote
impacthebben.Denkaankraanmachinistenindehaven,luchtverkeersleidersofeenasset
managermetmiljoenenonderhaarhoede.Stel,jehebtECGsensorenopjehoofddieje
hersenactiviteitmetenenjehebtsensorsdiejestressniveaumeten.Inhetvoorbeeldvande
assetmanagerkunnendealarmbellenbijdemanagerafgaanalsuitdedatablijktdatzij
gestrestisendussnellergeneigdisomagressieve(enwellichtverkeerde)beslissingente
nemen.
Vanmetenenregistrerenisheteenkleinestapnaarstimuleren.Eenaantalinteressante
neurotechnologischedeviceswordennuontwikkeld.Dezeapparatenmakenhetmogelijkom
viamagnetischegolvendehersenactiviteitentijdelijktebenvloedenofteoptimaliseren.
Daarmeekunjetijdelijkhetleervermogenvandehersenenmet30%latentoenemen.Ofdit
gezondis,isvolgensYurinogsteedsonderwerpvandebat.Demogelijkhedenzoalszezijn
verfilmdzoalsinLucyenLimitless,komendanechtbinnenonshandbereik.

https://www.frankwatching.com/archive/2014/12/02/van-robots-tot-hersencommunicatie-wordt-technologie-het-einde-van-de-kenniswerker/

3/5

3-8-2016

Van robots tot hersencommunicatie: wordt technologie het einde van de kenniswerker? - Frankwatching

Individuendieminderfoutenmakenencreatieverworden,datisn.Maarhoeinteressant
wordthetalsweookdeprestatiesvanteamskunnenverbeteren?VolgensYurigaatdatook
gebeuren:Wekunnenbesluitvormingsprocessengaanoptimaliserenmettechnologie.
Vergaderingendoenweindetoekomstmeteensmartphoneoptafel.Desmartphoneofeen
anderdevicekangaandetecterenofmensenelkaarniettevroegindevergaderinggaan
napraten.Deappgeeftdaneenalarmafdaterteveelconsensusismetgevaar
opgroupthink.

Hoogmisvandetechnologiereligie
Deaanhangersvansingularityhebbeneengrenzeloosvertrouwenindevoortgangvande
technologie.Ookwatbetreftdetoepassingoponswerk,datleuker,metminderfoutenen
duscreatieverwordtdoortechnologie.ZoalsiemandopTwittertreffendopmerkte:Vandaag
zijnweopdehoogmisvandetechnoreligie.
Ikbensceptisch,technologieansichisniethetpanaceevoorallewereldproblemen.Ik
geloofweldatwealsmensheidmetdejuistetoepassingvandieexponentiletechnologien
eeneindkunnenkomen.Dathetkan,beweesNigelAckland,dieophetpodiumverteldehoe
hijdoorzijnrobotarmweerzininhetlevenkreeg.

Bethereorbesquare
https://www.frankwatching.com/archive/2014/12/02/van-robots-tot-hersencommunicatie-wordt-technologie-het-einde-van-de-kenniswerker/

4/5

3-8-2016

Van robots tot hersencommunicatie: wordt technologie het einde van de kenniswerker? - Frankwatching

Hoekunjeklaarzijnvoordetoekomst?VolgensYuriisdetermwerknemerersneleenvan
hetverleden.Iedereenwordtzijneigenstartup.Alsondernemer,zzperofbinnengrotere
organisaties.Datvraagtomeenproactieveinstelling.Weesnieuwsgierig,hebeenflexibele
instellingeneenopenmind.
Ikbenvoorzichtigoptimistisch.Metmijnopenmindblijfiknieuwsgierigofallepositieve
vergezichtenrealiteitwordenindekomendejaren.Alhoewel?HeeftFrankwatchingmijover
15jaardannogsteedsnodigomeenartikeltetypenovernieuwetechnologie?

https://www.frankwatching.com/archive/2014/12/02/van-robots-tot-hersencommunicatie-wordt-technologie-het-einde-van-de-kenniswerker/

5/5