You are on page 1of 2

Maayad-ayad nga hapon sa inyo tanan.

Sa atun mga estudyante nga magabatun


sang ila mga diploma karun nga hapon, mga atun mga ginikanan nga bal-an ko
gid nga tam-an gid ka proud sang ila mga anak labi na gid nga sila masaka karun
sa stage kag magabaton sang diploma nga ila gid pinangabudlayan sa sulod
sang indi magnubo sa anum ka tuig sa elementary.
Nagapasalamat gid ako sa atun matutom kag mabuot nga principal,
______________________ sa pag-imbitar kag pagahatag sa atun sang tinuon upang
maghatag sa inyo atun mga manug gradwar nga estudyante sang magamay nga
laygay agud mangin mayo gid ang ila nga pag-eskwela sa mga masunod nga
mga tinuig kag malab-ot gid nila ang ila nga mga handom man sa kabuhi.
I may not be the best person to give you this speech today. Pero bal-an tanan
kita may pinasahi nga istorya kag katangian para mag succeed sa atun nga pag
pangabuhi.
Ang iban sa atun mayo sa pag saulo sang mga lessons sa eskwelahan. Ang iban
mayo gid sa isports. Ang iban mayo sa drwing, mayo sa mga tanum, mayo sa
pag-atipan sang iban nga tawo. Indi gid natun matanto nga ikaw dapat magin
doctor ka gid, what if siya ya mahilig sa pagtanum? Sa pag drawing? Kag wala
gid gid siya ya sang passion sa pag-atipan sang iban nga tawo? Ndi ta man
mahambal nga ang bata nga wala ga excel sa eskwelahan subong nga
elementary sya indi gid mag tinguha kag magexcel kun ara na sya sa high
school. Ang kada bata may kanya-kanya nga ti-un sa paghanas sang ila mga
kapabilidad kag kaugalingon. Diri masulod ang atun gina tawag nga multiple
intelligences kag variations in the levels of learning.
May iban nga nanay nga tungod gusto gid nila mangin valedictorian ang ila anak,
gina pilit gid nila ini sa pagtuon, tuon kag tuon lamang. Wala nila ginahatagan
sang chansa ang ila mga anak sa pag hampang, pag diskubre sang mga bag-o
nga bagay paagi laman sa ila kinaugalingon nga pamaagi. Tungod diri, ang bata
mangin maalam gid man sa iya mga lssons, pero, sa sini nga pamaagi mangin
mangmang ang is aka bata sa iban nga bagya sa iya palibot kag tungod sini, indi
ta man masiling nga holistic ang pagka-alam sang isa ka bata.
Pero, sa paghambal ko sini, wala man gakahulugan nga dapat pabay-an ta nalng
gid ang atun mga kabataan. Ang akon lamang, dapat I guid ta sila sa ila
padiskubre sang mga bagay-bagay apang gaan ta man sila snag ligwa ukon oras
mangin sila kag madiskubre nila ang ila kaugalingun. Sa sini nga paagi, mangin
mas responsible sila, mangin mas ma kilala nila ang ila kaugalingon, mangin mas
mabakod sila sa pag-atubang sang mga challenges sa ila kabuhi.
Sa atun mga teachers, Ipakita man natun sa atun mga kabataan nga ang pageskwela isa ka masadya nga activity. Indi nga pirme lng sila ginapuga ukon gina
force sa pagtuon. Gaan ta sila sang insakto nga guidance sang insakto nga tips
kag ways para mangin successful gid sila.
Im not a perfect person to tell you all of these. These are just based on my
experiences that moulded me to become what I am today. To become a person
who has been living in a dignified and straightforward ideology. A person who
maybe small from the sight of other people. But inside of me, I know I can, I
know I am the best to conquer all the odds in front of me, I am the person who
know best of what can I do to make a change in our society.

Today, one thing nga dapat gid natun ubrahun bilang isa ka Pilipino amu ang
paghatag dungog sa atun pinalaga nga Pilipinas nga biskan puno man ini sang
mga lideres nga indi sakto ang pagtaguyod kag pagmanage sang ang nga bansa
dapat magpakita kita sang interes kag inisyatibo sa paghimu sang pagbag-o kag
kaayuhan sa atun pungsod. Anu pa, sa saying nga ang kabataan ang pag-asa ng
bayan wala gid ako gakadulaan sing pagla-um apang dapat man natun nga
gabayan ang atun mga kabataan sa paghimu sang insakto nga desisyon kag
pagtahak sang insakto nga dalan lupang malab-ot gid nila ang ila mga handum
sa kabuhi sa malapit na lamang nga tini-on.

Sa atun mga ginikinan, atun gid suportahan ang atun mga kabataan sa tanan
nila nga ambisyon sa ila kabuhi. Sa atun mga estudyante, himu-a gid ninyo ang
tanan nga paagi para malab-ot ninyo ang inyo mga handom sa ulihi. Indi kamu
magpadala sa mga bisyo, droga sugal, computer games kay amu gid ina ang
makaguba sang inyo pag eskwela. Focus kamu anay sa pagkuha sang mataas
nga marka. Kag sigurado gid nga makatungtong kamu sa pedestal sang maayu
nga pagpangbuhi.

Madamo gid nga salamat. Kag maayong hapon sa inyo nga tanan.