You are on page 1of 1

ИЗЈАВА

Јас,___________________________________ родител на ______________________ во ___ одд.
а) СЕ СОГЛАСУВАМ
б) НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ
моето дете:
- да присуствува на часовите по дополнителна настава
- да присустува на часовите по додатна настава
- да биде сликано, снимено и да учествува во сите активности, проекти, еко кампањи... кои ќе се
реализираат оваа учебна година во рамките на редовната настава, воннсаставните и слободните
активности.
Октомври, 2015

Родител
_______________________

*изјавата важи за сите наставни предмети според наставниот план .
ИЗЈАВА
Јас,___________________________________ родител на ______________________ во ___ одд.
а) СЕ СОГЛАСУВАМ
б) НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ
моето дете:
- да присуствува на часовите по дополнителна настава
- да присустува на часовите по додатна настава
- да биде сликано, снимено и да учествува во сите активности, проекти, еко кампањи... кои ќе се
реализираат оваа учебна година во рамките на редовната настава, воннсаставните и слободните
активности.
Октомври, 2015

Родител
_______________________

*изјавата важи за сите наставни предмети според наставниот план .
ИЗЈАВА
Јас,___________________________________ родител на ______________________ во ___ одд.
а) СЕ СОГЛАСУВАМ
б) НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ
моето дете:
- да присуствува на часовите по дополнителна настава
- да присустува на часовите по додатна настава
- да биде сликано, снимено и да учествува во сите активности, проекти, еко кампањи... кои ќе се
реализираат оваа учебна година во рамките на редовната настава, воннсаставните и слободните
активности.
Октомври, 2015

Родител
_______________________

*изјавата важи за сите наставни предмети според наставниот план .
ИЗЈАВА
Јас,___________________________________ родител на ______________________ во ___ одд.
а) СЕ СОГЛАСУВАМ
б) НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ
моето дете:
- да присуствува на часовите по дополнителна настава
- да присустува на часовите по додатна настава
- да биде сликано, снимено и да учествува во сите активности, проекти, еко кампањи... кои ќе се
реализираат оваа учебна година во рамките на редовната настава, воннаставните и слободните
активности.
Октомври, 2015
*изјавата важи за сите наставни предмети според наставниот план .

Родител
_______________________