You are on page 1of 1

Uvod

Mo duboko proima sve aspekte ivota i rada oveka. Svaka osoba svojim
akcijama/odlukama ili utie na druge svojom moi, ili se nalazi pod njenim uticajem.
Celokupan ivot i poslovanje savremene organizacije je igra moi, uticaja i
autoriteta. Instinkt za moi je ogromna pokretaka snaga kod ljudi, a tome govori i
recenica: Gde god sam otkrio ivot, otkrio sam i elju za moi. (F.Nie)
Mo u organizaciji
Filozof Bertan Rasel je ulogu koncepta moi smatrao tako fundamentalnom u
drutvenim naukama, da ju je uporeivao sa ulogom koncepta sile u fizici.
Ipak, mo je relativno malo i kasno poela da se prouava. Glavni razlog za to je
vezan za specifinosti nacionalne kulture zapadnih zemalja u kojima su
menadzment i organizaciono ponaanje najrazvijeniji, a u kojima ima najvie
istraivanja i literature iz ove oblasti. Te kulture spadaju u kulture sa tzv. niskom
distancom moi.. kao to su anglosaksonske kulture, i u njima ljudi ne prihvataju
nejednaku distribuciju moi, ve nastoje da je uravnotee.
U takvim kulturama se mo tretira kao neto pogreno, nemoralno. Mo je prljava
re i ljudi se usteu da govore o njoj. Oni koji imaju mo nastoje da prikau da je
nemaju, a oni koji ele da je zadobiju to prikrivaju. U takvim uslovima normalno je
da istraivanje moi nije moglo biti popularno.
Definicije moi
Mo je definisana na razliite naine. Jedna od definicija je da predstavlja:
"Sposobnost onih koji je imaju da ostvare stvari koje ele". Druge definicije
naglaavaju promenu ponaanja inferiornog uesnika u odnosu moi uticaja. Pa tako
se kaze da: A ima mo nad B u onom stepenu u kojem moe da uini da B uini
neto to inae ne bi uinio". Slina je definicija koja kaze da: "Mo postoji ako
osoba A moe da navede osobu B da uradi neto to je protivno njegovoj elji". Mo
je sposobnost pojedinca ili grupe da nametnu svoju volju drugima bez obzira na
otpor. Svedeno na nivo organizacije, mo je sposobnost menadera da utie na
druge, tj sposobnost da se menja stav/ponaanje pojedinaca/grupa u organizaciji.