You are on page 1of 56

Tartalomjegyzék

Bevezetés……………………………………………… 3
A kommunikációs és tanulási zavarokról ……… 5
Iskolába indulás előtt………………………………. 11
A diszlexiáról …………………………………… 24
A diszgráfiáról ………………………………….. 30
A diszkalkuliáról ……………………………….. 34
Gyakori kérdések a diszlexiáról …………………. 39
Ajánlott fejlesztő könyvek, füzetek ……………… 51
Címjegyzék ………………………………………….. 56

1

2

Bevezetés
Ma Magyarországon a gyermekek jelentős hányada
küszködik az iskolában valamilyen kommunikációs vagy
tanulási zavarral, nehézséggel. A problémát gyakran csak
későn veszi észre a szülő, a pedagógus, pedig a hatékony
fejlődés

és

előrehaladás

kudarcélmények

érdekében,

felhalmozódásának

illetve

a

megakadályozása,

csökkentése érdekében nagyon fontos lenne mihamarabb
kideríteni, hogy mi valójában a probléma, és hogy mi áll
pontosan ennek hátterében.
Kiadványunkkal segíteni szeretnénk a szülőket abban,
hogy

könnyebben

eligazodjanak

a

kommunikációs

és

tanulási zavarok között. Szeretnénk segítséget nyújtani
ahhoz, hogy gyermekük nehézségeit a lehető legkorábban
felismerjék, illetve megtalálják azt az intézményt, amelynek
szakemberei hatékonyan tudnak segíteni.
Reméljük,
könnyebben

hogy

felismeri

kiadványunkkal
a

gyermek

sok

család

nehézségeit,

és

könnyebben megtalálja a fejlesztést, terápiát a rászoruló
gyermek

számára,

ami

nélkülözhetetlen

ahhoz,

teljesértékű, kiegyensúlyozott, boldog felnőtté váljék.
3

hogy

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Világbank
2002-es Small Grants Programjának, mely támogatásával
lehetővé

tette

tájékoztatónk

létrejöttét.

Köszönjük

a

kiadvány lektorainak, hogy észrevételeikkel, tanácsaikkal
segítették

munkánkat,

hogy

a

lehető

legpontosabb,

naprakész szakmai anyagot tehessünk olvasóink elé.

Vicsek Annamária
a Napvirág Alapítvány
kuratóriumának elnöke

4

A kommunikációs és tanulási zavarokról
A magyar iskolákban egyre nagyobb a tanulási
nehézséggel,

vagy

magatartási,

beilleszkedési

zavarral

küszködő gyermekek száma.
Ideális

esetben

már

az

óvodában

észreveszik

a

gyermek nehézségeit. Ha a gyermek idejében részesül a
megfelelő, és kellő gyakorisággal történő fejlesztésben,
terápiában,

akkor

kiküszöbölhető,

az

vagy

iskola

legalább

megkezdéséig

lényegesen

már

javítható

a

fennálló probléma. Gyakran azonban később derül csak ki
a nehézség, amikor már elmélyült. Ilyenkor a javulás
hosszadalmasabb,

és

nagyobb

erőfeszítést

igényel

a

gyermek, a szülő és a pedagógus részéről is. Ekkor a
környezet sok esetben a gyermeket hibáztatja a gyenge
teljesítményért, és „butaságával”, lustaságával, vagy csekély
igyekezetével indokolják rossz tanulmányi eredményét.
Holott a gyermek teljesítménye nem az ő szándékától függ,
hanem valóban segítségre van szüksége.
Kommunikációs zavarnak tekintünk minden olyan
nehézséget, amely a verbális, tehát a szóbeli kommunikáció
szintjén

jelentkezik.

kommunikációs

A

zavarokat

továbbiakban
fogjuk

5

azokat

ismertetni,

a

amelyek

Az „egyszerű” megkésett beszédfejlődéssel ellentétben ugyanis az akadályozott beszédfejlődésnél. sok energia-befektetéssel javul Az akadályozott beszédfejlődésnek későbbi következményei lehetnek a súlyos pöszeség. • a megkésett és az akadályozott beszédfejlődés – akkor mondható megkésettnek egy gyermek beszédfejlődése. és ha indokolt. vagy akár a diszlexia is. tehát minden esetben komolyan kell venni. Ezért ezeknél a kommunikációs zavaroknál gondolni kell a későbbi tanulási zavar veszélyére. az ún. és szakember segítségével is lassan. ezért spontán soha nem rendeződik. hogy „majd kinövi”. 6 . és foglalkozni kell vele. hanem minél előbb szakemberhez kell fordulni. ha (kislányok esetében) 2 vagy (kisfiúk esetében) 2.5 éves koráig nem kezd el beszélni. a dadogás.gyakran fordulnak elő tanulási zavarral együtt. Ilyen esetben nem érdemes arra várni. A logopédus a gyermek kommunikációs állapotának vizsgálata alapján dönti el. vagy meg kell-e kezdeni a fejlesztést. a beszédindítást. dysphasia esetében súlyosabb fokú a probléma. szakember segítségét kell kérni a megelőzés érdekében. hogy elegendő-e a szülőt fejlesztési tanácsokkal ellátni.

Gyakran félreérti.• a beszédészlelés gyengesége – a gyermek nem hallja ki az egyes beszédhangokat a szóból. Ezért minden esetben indokolt egy részletes hallásvizsgálat is. hogy a gyermek új. Az iskolában az írástanulást is nagymértékben megnehezítheti. különösen akkor. esetleg gyakran panaszkodik fülfájásra. amit mondanak neki. ami nagyfokban rontja a hallási teljesítményt. Az iskolai teljesítményt azért is rontja. ezért gyakran úgy tűnik. aminek a hátterében gyulladás lehet. mert a gyermek nem érti meg a felnőtt által adott instrukciókat. ha a gyermek nem szívesen hallgat mesét. Ki kell ugyanis zárni a hallássérülést. vagy a beszédhangok helyes kiejtése ellenére gyakran mond értelmetlen. ahol – ha még nincs a birtokában. Óvodáskorban akkor figyelhetünk fel rá. de az értelmeshez hasonló hangzású szavakat. Az is elképzelhető. irányítást. hogy mi áll a gyenge teljesítmény hátterében. feladatot. óvoda vagy iskola) került. ha a gyermek gyakran náthás. – először 7 . Gyenge beszédmegértés esetében meg kell vizsgálni. • a beszédmegértés gyengesége – a gyermek nem érti meg a hallott mondatot. hogy „mindig mást csinál. számára addig ismeretlen kulturális közegbe (pl. mint amit kell”. vagy kevés dolgot tud felidézni a meghallgatott meséből.

r helyett j. önértékelési nehézséget az esetek zömében igen. hanem azért is. k helyett t. az átlagtól. vagy ny helyett n hangot ejt. ty-gy-ny és/vagy őű) is hibásan képez. A probléma lehet enyhébb. Ezek a dadogás (a folyamatos 8 . viselkedési.). amikor valakinek a kiejtése nagyon eltér a köznyelvi normától. amelynek biztos ismerete szükséges ahhoz. hiszen ez nélkülözhetetlen a pontos írás és olvasástanuláshoz is. vagy egy picit renyhén ejti a r hangot. Súlyosabb esetben egyes hangokat teljesen torzul ejt.el kell sajátítania azt a szókincset. s hang helyett sz. Vannak az előbbieken kívül olyan kommunikációs zavarok is. • artikulációs. hogy megértse a szóbeli közléseket. amelyek tanulási zavart ritkábban okoznak. mert a gyermek szocializációjának. stb. énképének. A pöszeség logopédiai terápiáját nemcsak azért kell már az óvodáskorban megkezdeni. s-zs-cs. de beilleszkedési. ha a gyermek több hangcsoportot (pl. Általános pöszeségről akkor beszélünk. amikor például a sziszegők ejtésénél a gyermek nyelve a foga közé csúszik. kiejtésbeli hibák – összefoglalóan pöszeségnek nevezzük. önértékelésének is fontos eleme. hogy iskolába indulásig minden hangot helyesen ejtsen a gyermek. vagy más hanggal helyettesíti (pl. sz-z-c. r-l-j.

Érdekes módon vannak olyan esetek. kiabálás. a hadarás (a beszéd tempójának felgyorsulása. tehát valójában a kommunikáció írásbeliségének zavarát is jelenthetik. mondatokat használok. stb. egyszerű szavakat. ha kiskorától kezdve sokat beszélgetek gyermekemmel. valamilyen túl hangos élettani beszéd. és az artikuláció összemosódása. a hosszantartó rekedtség (ami lehet helytelen hangképzés. elváltozás. sok pl. elmondom neki. érthetően beszélek. Gyermekemhez mindig lassan. Ilyen például a diszlexia és a diszgráfia. hanem mesélek neki. azonban az írott/olvasott kommunikációt nehezítik meg. mit.beszédbeli megakadások). renyhesége). Nem csak kérdezgetem. ha mindennapos tevékenységeimet megnevezem. hogyan. És mit tehetek én? Akkor segítek a legtöbbet. amikor a tanulási zavar tulajdonképpen kommunikációs zavart is eredményez. Ezáltal nemcsak helyes mintát adok neki a helyes beszéd elsajátításához. melyek eredetileg tanulási zavarnak számítanak. A már kész meséken kívül nagyon hasznos az is. vagy hangszalagcsomó következménye). hanem segítem a beszédmegértés fejlődését is. faggatom. 9 . tagoltan. és miért csinálok.

írás és számolás nehézsége az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kap a pedagógiában. ugyanakkor a legnagyobb információhiány is velük kapcsolatos. Mivel az olvasás. és a legtöbb félreértés és tévhit. részletesen fogjuk tárgyalni. mint alaptechnikák elsajátításának nehézségét tekintjük tanulási zavarnak.Tanulási zavarnak tágabb értelemben minden olyan állapot tekinthető. Szűkebb értelemben az olvasás. amely során a gyermek a tanulás folyamatában nehézségekbe ütközik. írás és számolás. 10 . tehát a diszlexiát. a diszgráfiát és a diszkalkuliát. A tanulási zavar lehet különféle részképességek gyengeségének következménye. ezért ezeket külön.

„iskolásan” tud majd viselkedni. de a gyengébb területeknek nagyobb figyelmet kell szentelni. hogy eldöntse. Ha iskolaérett egy gyermek. hogy iskolába íratja. megelőzése érdekében. a későbbi tanulási zavarok kialakulásának megakadályozása. akkor megfelelőképpen tud majd figyelni az órákon. Az esetek zömében ezért 11 . olvasni. azonban mégsem csak a szülő feladata. végig zökkenőmentesen számolni. vagy még egy évig az óvodában tartatja gyermekét. Bár a szülőnek joga és felelőssége eldönteni. Vannak azonban olyan esetek is. magatartási problémákat is eredményezhet. utolsósorban: megfelelőképpen. és tudja tud nem majd majd ülni a 45 percet. akkor „iskolaérettnek” mondható.Iskolába indulás előtt… Az óvodás gyermeknek az iskolába indulásig rengeteg követelményt kell teljesítenie. előbb-utóbb a felszínre fognak bukkanni a problémák. megtanulni írni. Ilyenkor elindulhat ugyan iskolába. A gyermek az iskolában csak a kudarcok sorozatát fogja megélni. iskolaérett-e a gyermeke. ami idővel komoly beilleszkedési. amikor a gyermek csupán egy-két területen mutat némi elmaradást. Ha azonban nem várjuk ki az iskolaérettség kialakulását. Ha a követelményeknek megfelel.

Szakvizsgálattal azonban megbizonyosodhatunk arról. az iskolák követelményeivel. illetve a gyermek tanulmányi teljesítményével kapcsolatban. illetve nem gondoltuk-e kisebbnek valamely problémát. (A fővárosban minden kerületben van Nevelési Tanácsadó. hogy esetleges aggályaink valósak-e.érdemes kikérni Többgyermekes szakember családokban vizsgálatát.) 12 . Pontos címet. tapasztalata a nagyobb gyermek iskolakezdésével. városi vagy megyei Nevelési Tanácsadóhoz fordulhatunk segítségért. nem ijedtünk-e meg jobban a kelleténél. van-e még valamilyen fejlesztésre szüksége gyermekünknek az iskola megkezdése előtt. ami alapján megtudhatjuk. A Nevelési Tanácsadókban pszichológiai-pedagógiai. vagy a kerület intézményeibe járó gyermekeket fogadja. elérhetőséget a tudakozótól. amely a kerületi bejelentett lakcímmel rendelkező. vagy a helyi Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályán kérhetünk. Vidéken szintén lakcím vagy intézmény szerinti. ugyan szülőknek van a összehasonlítási alapja. tanácsát. általában iskolaérettségi komplex vizsgálatban részesülhetnek a gyermekek.

Ez a készség az írás elsajátításáhozhoz nélkülözhetetlen. Instrukció: „Játszunk papagájosdit! Én mondok valamit. a gyermek által ismert szavakat mondunk. hangsorok utánmondatása. Egy kis játék… „Papagájosdi” – szavak. rövid-e a hang. akár „halandzsa” nyelven is mondhatunk hangsorokat. Az is fejlesztő hatású. vagy hosszú). amit mondtam!” Először egyszerű. hangsort.A sikeres iskolai előmenetelhez nélkülözhetetlen a gyermek szóbeli (verbális) kommunikációjának megfelelő szintű fejlettsége. pontosan észleli a zöngés-zöngétlen hangokat (meg tudja mondani. majd egyre bonyolultabbakat. pontosan észleli a hangok hosszúságát (meg tudja mondani. és pontosan (vagy szándékosan hibásan) megismétli a gyermek által mondott szót. ha a gyermeknek kell ellenőriznie. Akár cserélhetünk is szerepet: a szülő a papagáj. hogy a szülő ügyes papagáj volt-e! 13 . te leszel a kis papagáj: pontosan ismételd meg. Iskolába jellemzőit induláskor – megfelelő a gyermek fejlettség beszédének esetében – a következőképpen írhatjuk le: pontos a beszédészlelése – a gyermek pontosan „kihallja”. hogy egy szó milyen hangokból áll. hogy „morgós”-e a hang vagy „nem morgós”). rövid. hogy a gyermek pontosan ismételje meg. A lényeg az.

meséld el nekem. És mit tehetek én? Beszélgetés. a kitaláló pedig kérdéseket tesz fel. és én megpróbálom kitalálni!” Később bonyolíthatjuk úgy. pontos a beszédmegértése – megérti a hallott szókapcsolatokat. amit megtapasztal. meg is mutatom neki. mint az asztal? Nagyobb. hogy gyermekem nem ért. ki is próbálhat. aminek négy kereke van. szócsoportokat. hogy az. Ha van rá lehetőség. illetve megfelelően használja. akkor egyszerű szavakkal és mondatokkal elmagyarázom neki. A beszédmegértés az egész iskolai előmenetel alapfeltétele. mint az. hogy mit jelent. mesélés közben gyakran megbizonyosodok arról. „Találd ki. esetleg meg is foghat. hogy mi az. kék színű. vagy hibásan értelmez egy szót. hogy gyermekem pontosan megért-e bizonyos szavakat. amire pusztán szóbeli magyarázatot kapott. Sokszor rákérdezek. mire gondoltam! Gondoltam egy járműre. hiszen könnyebben rögzül a gyermekben az. mint egy pohár? Stb. Egy kis játék… „Barkochba” – egyszerűbben. Ilyeneket lehet kérdezni: „Élőlény? Tárgy? Szerszám? Akkora. Az egész iskolai előmenetel alapfeltétele.” Ha úgy érzem. egyre szűkítve a kört. mondatokat. utasításokat. megfelelő a szókincse – az életkorában elvárt szavakat megérti. hiszen a gyermek csak e készség biztos birtoklása esetén tud jól teljesíteni. „Mi a gyökér? Mire való a járda? Stb. és nagyon sok ember utazik rajta!” – „Autóbusz!” „Most te gondolj valamire. 14 . aki gondolt. csak igen-nel vagy nem-mel válaszolhat.

Igaz?”… Stb. együnk ropit kéz nélkül. „Ha fázom. Azt mondjuk pl. hogy ő is mondjon okos. igaz-e vagy sem. illetve a szocializáció. állatok.Egy kis játék… „Okosat mondtam.) hangját. járművek. le kell vetnem a pulcsimat. óra. kalapács. Pl. ami már akár 3-4 éves korban játszható. Biztathatjuk a gyermeket. 15 . toldalékait. stb. amikor a gyermeknek a testrészek megnevezését tanítjuk. „fáj a fejem!” miközben a hasunkra mutatunk! A gyerekek jól szórakoznak az ilyen és hasonló vicces játékok alkalmával. vagy a környezetünkben lévő tárgyak (pl. a szélfújás. a szülő pedig találja ki. mondatalkotását. És mit tehetek én? A hangutánzás nagymértékben fejleszti a szájmozgásokat. a dörgés. nyaljuk körbe a szánkat. Fújjunk föl lufit. Utánozhatjuk pl. de fejlesztő tevékenységet találhatunk ki! helyes mondatszerkezetekkel beszél – a magyar nyelv ragjait. vagy butát?” – igaz és hamis állítások mondása. Hasonló játék a „Butuska Balambér az orvosnál”. az önértékelés fontos eleme. vízcsöpögés) és jelenségek (pl. Igaz?” … „Nyáron esik a hó. illetve hamis dolgokat. miközben észre sem veszik. az eső. és még sok más vicces és szórakoztató. hogy fejlesztjük őket… pontos a beszédhangok kiejtése – a pontos olvasás feltétele. vagy együnk pudingot vastag szívószálon keresztül. Az ajak-és nyelvtorna is ügyesíti az artikulációs mozgásokat. stb.

Hasonló szerkezetű mondatokkal gyakoroljunk (vicces mondatokat is ki lehet találni!).helyesen alkalmazza. az iskolában a tananyag számonkérésekor elfogadhatóan tudja majd visszaadni a tanultakat. vagy nyelvtanilag hibás mondatot mond. ez a készség is az egész iskolai előmenetel alapfeltétele. akkor mintát adunk neki: „A mókus ugrál az ágon. Egy kis játék… „Elkezdem a mondatot. kedvenc játékokkal vagy akár anélkül is. indokolni. „A mókus ugrál a szekrényen”… Stb. érzelmeit megfelelőképpen ki tudja fejezni.: „A mókus ugrál a …(hol?)” „… az ágon. képes legyen a mindennapos életszituációkban megnyilvánulni. kívánságait. az önértékelés. segítő kérdésekkel: „Ki ez? Mit csinál? Hol ugrál?” végül: „Mit meséltünk a képről?” Ha a gyermek ezek után sem mond teljes mondatot.” Játszhatjuk képekkel. kiállni valami mellett vagy ellen. a szocializáció fontos eleme. 16 . érzéseit. és hogy megállja helyét a különféle verbális kommunikációs helyzetekben. fejezd be!” – játszhatjuk képeskönyvek segítségével. az énkép.” „A mókus ugrál a felhőn”. tud segítséget kérni. Az előzőhöz hasonlóan. pl. legyen az akár spontán témaválasztás. vagy konkrétan meghatározott témakör – tud „mesélni” valamiről. hogy később. Mindez azért fontos. tud érvelni. összefüggően tud beszélni valamilyen témakörről.

hogy gyermekünk megfelelő fejlettségi szinten van az említett területeken. nehogy a gyerekek lerombolják. mit csináltunk tegnap? Tegnap délután kimentünk a játszótérre. akkor feltehetően nem lesz gond. mindenképpen kérjük logopédus vizsgálatát. addig te gyorsan fölmásztál a mászókára – így történt? … És utána építettél egy magas homoktornyot. Stb.És mit tehetek én? Sokat beszélgetek gyermekemmel. például: „Emlékszel. amire igen vagy nem a válasz! „Mesélj nekem arról. például: „Kivel játszottál az udvaron? … Mivel játszottál? … Nehéz volt felmászni a mászókára? … Gyorsan futottál? … Stb. illetve 17 tanácsát a későbbi . Ha azonban meg szeretnénk győződni arról. Ha csupán egy-két területen van apróbb elmaradás. akkor segítő kérdéseket teszek fel neki.” Az iskolákban az első hónapokban nagy hangsúlyt kellene fektetni ezeknek a területeknek a fejlesztésére. írás és számolás elsajátításához szükséges képességeket. mondatbővítéshez. hiszen a gyermek az első néhány hónapban egy kis szülői segítséggel. és az iskola kellő időt és gyakorlóanyagot biztosít az év eleji megalapozásra. Ha ő önállóan csak keveset mesél nekem összefüggően valamiről. Nagyon izgultál. Kerülöm az olyan kérdéseket. hogy helyes mintát adjak neki. hogy mit csináltál az oviban!” – segítő kérdéseket most is feltehetünk.” Mintát mindig adhatunk a mondatalkotásoz. otthoni gyakorlással be tudja hozni az elmaradást. … Amíg én a padon ültem. hogy megalapozzák az olvasás.

ritkán terelik el környező ingerek. majd egyre hosszabb ideig lesz kedve és türelme hozzá. Gyermekem óvónőitől kérhetek tanácsot. Egy-egy alkalommal csak addig oldunk meg ilyen feladatokat. hiszen nem akarom elvenni tőle a kedvét. ha a gyermek nem fáradt. Egy iskolaérett nagycsoportos korú gyermekről a megfelelő beszédkészségen kívül a következők mondhatók el: szívesen és aktívan vesz részt az óvodai foglalkozásokon. amíg a gyermeknek örömteli ez az időtöltés. feladatlap-sorozat kapható óvodás gyermekek részére. Ha a gyermeknek az óvodában nehézséget jelent a foglalkozáson való aktív részvétel. és iskolásdit játszunk. hogy milyen füzetet vegyünk meg.) És mit tehetek én? Ma már nagyon sokféle fejlesztő füzet. 18 . „tanulunk”. Az így töltött idő egyre hosszabb lesz – eleinte csak egy-két feladatot oldunk meg. Délutánonként. javaslatot.kommunikációs nehézségek megelőzése. illetve a már meglévők helyreállítása érdekében. hogy a gyermekek idővel hozzászokjanak a 45 perces órákhoz. akkor elővesszük ezeket a játékos feladatokat. figyelmét a foglalkozásra összpontosítja. (Az óvodai foglalkozások a gyerekek figyelmétől függően fokozatosan hosszabbodnak az óvodai nevelési év során. minden bizonnyal az iskolában is nehezére fog esni az órán való megfelelő figyelő magatartás.

hanem az is. sem a csendes pihenőre nem lesz lehetősége a gyermeknek. illetve már nem igényli a délutáni alvást (Nagycsoportos korra jelentősen lecsökken a gyermekek délutáni alvásigénye. hogy véleményük szerint a gyermekem mennyire tudja fizikailag is teljesíteni a nagycsoportos követelményeket. a gyermek biológiailag is érett az iskolára: ezt nemcsak a fogváltás beindulása és a testi növekedés jelzi. vagy rossz tanulmányi eredményként is megjelenhet. órát Az iskolában azonban sem a délutáni alvásra. hiszen nem kényszeríthető a gyermek arra. ezért még inkább várunk a beiskolázással. akkor néhány hónapon belül várható a gyermek teljes kimerültsége. hogy biológiailag még nem érett az iskolakezdésre. Ha ez a biológiai érettség nem következik be iskolába indulásig. csak elfogadni. Az óvónőkkel rendszeresen konzultálok azzal kapcsolatban. Ha gyermekem nagyon is igényli a délutáni alvást. ami betegségként. 19 . de a gerincének mindenféleképpen ajánlatos pihentetése szempontjából fél-egy feküdnie. akkor tudomásul veszem. hogy nem fáradékony. Sok óvodában ezért hívják inkább csendes pihenőnek a délutáni alvást. hogy el is aludjon. és annak elmaradása esetében nyűgös.) És mit tehetek én? Gyermekem biológiai érését nem tudom befolyásolni.

hogy rajta kívül még sok más gyermek is létezik. hogy mindig vele foglalkozzanak a felnőttek. A gyermeknek ezért mindenféleképpen előnyére válik. amely megléte esetén a gyermek megfelelően tud viselkedni egy csoportos szituációban: türelmesen kivárja a sorát. önállóan el tudja végezni feladatait. egyedül is elmélyülten. állandó felnőtti jelenlét nélkül is meg tudja oldani. mint amihez a gyermek az óvodai csoportban hozzászokott. hogy az óvónő folyton vele foglalkozzon. türelmesen kivárja. ha tudomásul veszi. ha az óvónő kérdez valamit. s ha segítségre szorul. a pedagógusnak foglalkoznia kell. amíg a felnőtt rá tud figyelni. akikkel a felnőttnek. nem igényli. hogy a tanítónő rá figyeljen.) 20 bohóckodás. (A legtöbb iskolában magasabb az osztálylétszám. figyelmének vagy megnyerése . rá figyeljen. Ennek hiányában az iskolában igen korán viselkedési problémák jelentkezhetnek. Ilyen esetekben „rosszalkodás” gyakran a előfordul felnőtt érdekében. Az iskolaérettségnek egyik feltétele a szociális érettség. a gyermek csoportban is jól foglalkoztatható: kivárja a sorát. akkor az iskolában mindent el fog követni annak érdekében. kialakult a feladattudata – a kapott feladatot önállóan. Hiszen ha a gyermek megszokta és elvárja.

hogy pl. megfelelőképpen észleli és tartja a dolgok adott sorrendjét. Valamelyik gyengébb fejlettsége bizonyos fokú tanulási nehézséget eredményezhet. ha mások is jelen vannak rajtunk kívül. játszótérre. hallási. (Mindezek a részképességek nélkülözhetetlen előfeltételei a sikeres olvasás. hogy hogyan kell viselkednie akkor. hanem a ty hang jele. hanem dekódolni. ezért érdemes kiemelt figyelmet szentelni nekik már az iskola megkezdése előtt is. barátokhoz. ahol sok gyermek van. intellektuálisan is éretté vált az iskolára: az életkorában elvártnak megfelelő a látási. pl. amit nemcsak kódolni. a ty-betű számára ne „tyúk”-betű legyen. amely majdan képessé teszi őt arra. játszóházba. felismerni is tud. jól tájékozódik térben és időben. Fontos. tapintási és mozgásos észlelése. hogy a gyermek elérje az absztrakt gondolkodásnak azon szintjét. és nem csupán rá összpontosítom teljes figyelmemet. írás és számolástanulásnak.) Egy kis játék „Memóriajáték” – az emlékezet fejlesztéséhez. megfelelő fejlettségűek a részképességei. A kereskedelmi forgalomban rengeteg memóriakártya 21 . ismerősökhöz.És mit tehetek én? Gyermekemet gyakran viszem olyan helyre. jó a megtartó emlékezete. jól érti és használja a viszonyfogalmakat. Ilyen szituációk segítik elő gyermekem szocializációját: ezekben a helyzetekben sajátítja el.

hogy miért nem teljesen egyforma a két kép (kiváló látási észlelés fejlesztő játék!). és így tovább… „Látod-e. Ilyen játékkal izgalmas a hosszantartó kocsikázás. És ez már a sorrendiség észlelését is fejleszti! 22 . amit én is látok?” – a látási figyelem és észlelés fejlesztéséhez. hol van. ha párt húzunk.kapható. Utcán sétálás vagy autózás közben játszhatjuk. ha viszont nem pár. és lefordítva lerakjuk őket. stb. papír (ha eltépjük. aki a legtöbbet gyűjtötte össze. ha együtt döntjük el. csak hasonló képeket rajzolunk (pl. Megkeverjük a képeket. az egyik fán virágok vannak. Úgy nehezíthetünk. Előbb mindegyiknek kipróbáljuk a hangját. Minden játékos két képet fordíthat meg: ha egyformát húzott. buszozás is! A gyermek is kérdezhet – ez esetben a kifejezőkészsége is fejlődik! „Mit hallasz?” – hangok felismerése. hogy mit hallott. csörgő. az övé marad. A gyermek jól szétnéz. vagy összegyűrjük). a másikon kés (ha megtaláljuk. Nehezebb a játék. hogy nem egyforma. és ha meglátja. hogy izgalmasabb legyen. a másikon pedig almák) – ilyenkor. azt is el kell mondani. Megszólaltatjuk valamelyik tárgyat. Az nyer a végén. akkor visszafordítja. hogy melyik volt az első. második. dobozban golyó. és ha együtt rajzoljuk meg azokat! A játék lényege: minden kártyának van egy párja. Azt kérdezzük : „Látod-e azt a bácsit. vagy egymás után két-három hangot szólaltatunk meg – ekkor a gyermeknek azt is meg kell mondania. akinek fekete kalapja van?”. Más szabályokat is kitalálhatunk: pl. harmadik hang. elmondjuk: mindkettő evőeszköz). Hangot adó tárgyakból gyűjtünk össze néhányat: óra. mi is gyárthatunk otthon ilyeneket: még nagyobb lesz a játék öröme. a pár egyik képén villa van. ha több hanggal játsszuk. Ezután a gyermek becsukja a szemét (akár be is köthetjük egy kendővel. megmutatja. mi kerüljön a kártyákra. pohár (ha megkocogtatjuk). a hallási figyelem és észlelés fejlesztésére. ő pedig kitalálja.

hogyan fejlődik a gyermekem.) teremtek. igyekszem gyermekemmel pótolni a kihagyott feladatokat. füzet. és az iskolában nem fog gondot jelenteni a házi feladat rendszeres. mire kell otthon is több időt szánni. 23 . Ugyanis nem várható. elegendő időt biztosítok. ha a gyermek rendszeres felzárkóztató fejlesztésen vehet részt az ezt követő tanévben. akkor célszerű a Nevelési Tanácsadó javaslata alapján „évhalasztás” mellett dönteni. és segítséget. hogy „magától beérik”. És mit tehetek én? Ha gyermekem felzárkóztató foglalkozásra jár.és rádiózajtól mentes csendet) és megfelelő tárgyi feltételeket (megfelelő magasságú asztal és szék. Ha betegség miatt hiányoznánk. figyelmet nyújtok gyermekemnek ahhoz. hogy a következő tanévben iskolaéretten kezdhesse meg az első osztályt. igyekszem őt rendszeresen elvinni a fejlesztésre. lelkiismeretes elvégzése. Gyakran érdeklődöm a fejlesztő szakembertől. Nyugodt körülményeket (tévé. hegyes ceruzák.A beiskolázást megelőzően mindenféleképpen érdemes meggyőződni arról. hogy az imént ismertetett területek milyen fejlettségi szinten állnak a gyermeknél. A rendszeres feladatvégzéssel gyermekemnél könnyebben kialakul a feladattudat. stb. Ha az iskolaérettségi vizsgálat nagyon sok területen mutat elmaradást. hogy a kapott „házi feladatokat” meg tudja oldani. Az évhalasztás azonban csak akkor lesz eredményes. hogy hogyan teljesít. hanem komoly fejlesztésre van szüksége ahhoz.

hiszen mindhárom hátterében ugyanaz a részképesség-gyengeség állhat. valamint az olvasási eredmény között (Meixner Ildikó). Elsődlegesen a nyelvi fejlettség zavara. úgy célszerű őt megelőző fejlesztő logopédiai. amelyek még az olvasás. vagy a hivatalos diagnózis szerint tanulási nehézség-veszélyeztetettségre utaló jelek. jár írási illetve és/vagy számolási diszkalkulia). A diszlexia tünetei már korán észrevehetők. ha diszharmónia. a gyermek adottságai. értelmessége) az olvasás- tanításra szánt idő és gyakorlási mennyiség. 24 úgynevezett diszlexia- .és írástanulás megkezdése előtt kimutathatók. eltérés jelentkezik a gyermekkel szembeni jogos elvárások (pl. korban Amennyiben egy gyermek veszélyeztetettnek diagnosztizált. Vannak olyan jelek.A diszlexiáról A diszlexia az egyik leggyakrabban előforduló tanulási zavar. A diszlexia tehát az olvasás elsajátításának nehézségeként nyilvánul meg. Ezek az úgynevezett diszlexia-veszélyeztetettségre. Akkor beszélünk diszlexiáról. a diszlexiások 9095%-ának ugyanis a nyelvi fejlődése is problémás. melyek már kimutathatók az óvodában logopédiai nagycsoportos vizsgálattal. A diszlexia gyakran nehézséggel együtt (diszgráfia.

Az ő előéletükben szinte kivétel nélkül fellelhető az örökletesség (pl. kompenzációs stratégiákat dolgoznak ki. ami gyakran hirtelen romlásként jelentkezik a tanulmányi eredményben. A gyermeken még ilyenkor is lehet segíteni. ún. De minél később kezdjük meg a diszlexia-terápiát.vagy olvasási problémája) vagy egy apró. Vannak ugyanis olyan gyermekek. nagy energia-befektetést igénylő technikának az alkalmazásába. Az csupán olvasási egy nehézséggel része mondható küszködő súlyos gyermekeknek esetnek. Ennek nem minden esetben a pedagógus szakképzetlensége az oka. amikor jóval később. Később azonban belefáradnak ennek a. az általános iskola második. apai vagy anyai ágon valamely felmenő beszéd. a pedagógus és a szülő részéről is nagyobb erőbefektetésre. amelyek segítségével egy ideig jól vagy közepesen teljesítenek. Vannak azonban olyan esetek is. akik olyan „túlélési” technikákat. sokszor orvosilag sem 25 .prevenciós foglalkoztatásban részesíteni a diszlexia kialakulásának megelőzése érdekében. vagy harmadik osztályában. kitartásra lesz szükség. több gyakorlásra. és a gyermek. vagy akár a felső tagozatban derül ki az olvasási nehézség. annál hosszabb javulási időre számíthatunk.

26 . A továbbiakban felsoroljuk azokat a jellemző diszlexiatüneteket. születés közben elszenvedett agyi oxigénhiányos állapot. Az ő esetükben is kezelhető a diszlexia. de náluk nincs a háttérben semmilyen szervi (agyi) alapja a nehézségnek. és megtalálhatják azt a szakterületet. vagy nem megfelelő olvasási technika rögzülése feltételezhető. tehetségüknek is megfelel. illetve tőlük függetlenül azonban ők is tovább tanulhatnak. hiszen az olvasási nehézség hátterében náluk valamilyen részképesség-gyengeség. a diszlexiára utaló „maradványtünet”.kimutatható károsodás (pl. Ezek a maradványtünetek ellenére. számottevőbb része enyhébb esetnek mondható. amelyeket szülőként is könnyen észrevehetünk gyermekünkön. különleges képességeiknek. hogy marad néhány. ami egész életükben végigkíséri őket. Az olvasási nehézséggel küszködők másik. vagy korai gyermekkori károsító tényező. Ők is ugyanúgy diszlexia-terápiára szorulnak. betegségsorozat). Ők is a diszlexiára jellemző tüneteket mutatják. Azonban a terápia végén várhatóan tünetmentes lesz az olvasási teljesítményük. amely érdeklődésüknek. de várható.

stb. zöngés-zöngétlen párok: v-f. több időre van szüksége.Már az olvasástanulás előtt. felidézése 27 . t-d. melyek megléte esetén indokolt szakember segítségének kérése: a családban már előfordult a probléma súlyos beszédhibás volt a gyermek mozgásbeli ügyetlenség Az olvasástanulás idején a következő jeleket tekinthetjük figyelmeztetőnek: nehezen megy a betűtanulás – a gyermek nehezen jegyzi meg az új betűket.) a betűket felismeri ugyan. stb. h-n-m. vagy hallási hasonlóságuk miatt téveszthetők könnyen (pl. amelyek a látási kép alapján hasonlítanak egymásra (pl. hogy az újonnan tanult betű berögzüljön olvasáskor betűket téveszt – a leggyakrabban azokat a betűket tévesztik. t-f-j. de összeolvasási nehézségei vannak – nehezen alakul ki az összeolvasás technikája lassú az olvasási tempó – sok időbe telik az egyes betűk felismerése.). ó-ú. a-e. óvodáskorban vannak figyelmeztető jelek. b-d-p-g.

És mit tehetek én? Sokat olvasok. A nem érti meg az olvasottakat. Olyan könyveket. akkor . betűbetoldásként. könnyen felismerhető betűk vannak. vagy éppenséggel a betűk sorrendjének felcseréléseként lassú az olvasási tempója – olvasása „döcögő. vagy ami arról szól. később olyan könyvekből. hogy a gyermek is követhesse. amit éppen olvasok. Eleinte képeskönyvekből. mondatokat. történeteket olvasok gyermekemnek. amit ő választ. makogó”. Ezáltal ő is szívesebben barátkozik majd az olvasással. osztálytól alapján a következő gyaníthatunk olvasási nehézséget: olvasáskor sok betűtévesztés fordul elő – ez megnyilvánulhat betűcsereként (az előbb említett tévesztések szerint). későbbiek olvasásbeli során tünetek 2-3. mesélek gyermekemnek. szöveget nem érti meg. hogy a képek segítsék a megértést. majd ezt követően mondja ki egyben gyenge a szövegértés – az elolvasott szavakat. ami a leginkább érdekli őt. hogy a gyermek is láthassa a betűket. Ha gyermekem diszlexiás. a hosszabb szavakat előbb magában betűzi. ha akarja. A könyvet mindig úgy tartom. betűkihagyásként. 28 és terápiára jár. vagy rosszul értelmezi. amelyekben nagy. Ujjammal követem azt.

rendszeresen érdeklődöm a fejlesztő szakembernél gyermekem fejlődéséről. Különböző felmérések 1. Annyi azonban elmondhatót. Ennek magyarázata feltehetően az. más követelmények szerint vizsgálják az olvasási teljesítményt. és a rászorulókat megfelelő. hogy az említett vizsgálatok mind más-más szempontból. rendszeres részesíteni. Tanácsot. gyakorlóanyagot kérek tőle az otthoni gyakorláshoz. Biztosítom a körülményeket ahhoz. hogy nagy előfordulási gyakorisága miatt (a súlyos esetek 3-5%os gyakorisággal fordulnak elő) a témának mindenféleképpen kiemelt figyelmet kell szentelni. A diszlexia gyakoriságára ma nagyon sokféle statisztikai adatot hallhatunk. 29 terápiában kell . hogy gyermekem a kapott „házi feladatokat” rendszeresen és pontosan megoldja.825%-ra teszik az előfordulását.

A diszgráfiáról A diszlexiás gyermek szinte minden esetben írászavarral is küzd. illetve 3. hiszen amit rosszul olvas. (A diszlexia zömmel tartalmi diszgráfiával jár együtt. ha csupán a kézírás külalakjában tapasztalhatók a tünetek (görcsös. Ezzel szemben tartalmi diszgráfiának nevezzük azt. csúnya. szótagolás fejlesztésére. hangok megkülönböztetésének). megerősítésére. azt rosszul is írja. A diszgráfia azonban önállóan is megjelenhet. a betűzés. szálkás a vonalvezetés. osztálytól a helyesírási. betűkihagyások. és jellemző tünete még a rossz helyesírás.) A súlyos tartalmi diszgráfia esetén a terápiás fejlesztés során az egyes betűk írásának újratanulását. szabálytalanok a betűk. jó olvasási teljesítmény mellett. szinte olvashatatlan az íráskép. Alaki diszgráfiáról akkor beszélünk. pontos zöngétlen észlelésének. megerősítését kell végezni. és nagy hangsúlyt kell fektetni a beszédhanghallás (hang és betű kapcsolata. nyelvtani szabályok újratanulására. amikor az előzőek mellett előfordulnak betűtévesztések. de a helyesírás pontos). illetve rövid magán- valamint és a mássalhangzók zöngés-. hosszú. 30 .

ha egy gyermek nélkülözhetetlen diszgráfia a veszélyeztetett. amely segítségével észrevehető. gyermek fejlesztése Ez a esetben diszgráfia kialakulásának megelőzése érdekében. A diszlexiához hasonlóan. a diszgráfia korai tünetei is könnyen észrevehetők. A diszgráfia korai tünetei (nagycsoportos óvodás korban): gyenge a finommozgások kivitelezése (gondot jelent a fűzés. célirányos mozgás. gombolás. vagy „háromujjasan”) 31 . gyenge a tapintása (nehezen tud tapintással felismerni tárgyakat) nem szeret színezni. vízöntés.A kifejezetten csak a helyesírás szabályainak alkalmazási nehézségeit diszortográfiának nevezzük. pl. bár minden (tartalmi) diszgráfiás gyermeknek vannak helyesírási gondjai is. ollóhasználat) gyenge a formafelismerése. rajzolni helytelenül fogja a ceruzát (marokra. Ma már a legtöbb óvodában végeznek a logopédusok a nagycsoportos gyermekeknél olyan szűrővizsgálatot.

festés. amelyek közben az ujjainkat mozgatjuk (pl. Ez esetben nem kényszerítem őt a színezésre. ujjfestékkel festheti be a felületet. ha sok „kézmozgató” tevékenységet folytatunk: pl. hogy ez neki nem megy. És mit tehetek én? Gyermekem kézügyességét nagyfokban fejleszti. stb. Olyan mondókákat is tanulhatunk. rajzoláskor vonalvezetése erősen. fogja színezéskor. dobozokból ragasztással. Ha egy észlelünk. 32 megelőzése .). Hüvelykujjam almafa…). a ceruzát. magok ráragasztásával. mert ő tudatában van annak. bábok. stb. nem fedi tökéletesen a fehér felületet pontatlan a formamásolása. Ha gyermekem nem szeret színezni. görcsösen pontatlan. görcsös. papírhajtogatás (Origami). vagy gyenge a grafomotoros fejlettsége. hogy az alkotás örömét élje meg. hasonló hogy jeleket diszgráfia- veszélyeztetett. hiszen fontosabb. gyermeknél akkor azt ilyen mondjuk vagy rá. Ebben az esetben célszerű megkezdeni a grafomotoros fejlesztést. színezéskor kimegy a vonalból. termések. vagy más játékok közös készítése régi anyagokból. labirintusos feladatlapokon pedig gyakran „nekimegy” a vonalnak. a probléma súlyosbodásának érdekében. az minden bizonnyal azért van. ne pedig a kudarcot. vagy apróra tépett papírdarabkák. gyurmázás (akár házi készítésű só-liszt gyurmával). hanem más technikákat kínálok fel neki (pl. varrással.

illetve későbbi osztályfokban a nyelvtani szabályok tudatosítása. 33 . azaz. a diszlexia-terápiás órán az írástechnika és a helyesírás fejlesztése.Mivel a diszgráfia igen gyakran jár olvasási nehézséggel is. a gyakorlatban a terápiájuk is általában közösen történik. bevésése is folyik.

ugyanannyi. hogy a gyermek iskolába induláskor hatos számkörben biztonsággal mozogjon. összefüggések az ok-okozati felismerésének következtetések. természetesen „az óvodás matematika nyelvén”. de gyakori. Ezen kívül ismernie kell az alapvető matematikai fogalmakat. Olykor együtt jár olvasási és/vagy írási nehézséggel (diszlexia. semennyi. hogy írás és olvasászavar nélkül. stb. Fontos még az is. pótolni tudjon. hiszen csak ez esetben tudja majd jól megoldani a szöveges feladatokat. Ez nemcsak azt jelenti.A diszkalkuliáról A diszkalkulia a számolás területén jelentkező zavar. a több. hanem a hatos körön belül összeadni. hiszen mindhárom hátterében ugyanaz a részképesség-gyengeség állhat. mint pl. illetve diszgráfia). kivonni. Nélkülözhetetlen még a megfelelő 34 térbeni és időbeni . Az iskolai matematikatanulásnak egyik alapfeltétele. elkülönülten jelentkezik és a matematikában nyújtott gyenge teljesítmény alapján válik szembetűnővé. A matematikához nem utolsósorban fontos még a logikai gondolkodás. fejlettsége is. hogy megfelelő fejlettségű legyen a beszédmegértése. hiszen az a matematikai példák egy részét ilyen feladatok képezik. hogy hatig el tudjon számlálni. kevesebb.

az még természetesen nem jelenti azt. Játék közben gyakran megszámlál dolgokat. melyek közül néhányat – a teljesség igénye nélkül – a továbbiakban sorolunk fel: nehézséget okoz a matematikai műveletek jeleinek (+. kevesebb. >. :. A diszkalkulia az iskolában különböző korosztályokban nagyon változatos tünetekkel jelentkezhet. megelőző fejlesztő foglalkozást tud ajánlani. növekvő. szívesen próbálkozik önállóan is a számok írásával. vagy kettesével.tájékozódás fejlettsége is. Ezt azonban egy logopédus szakember részletes vizsgálattal biztonsággal meg tudja állapítani. kinek van több. és amennyiben indokolt. Mindezek hiánya. vagy csökkenő sorrendben) számokat 35 . ·. -. értelmezése számláláskor (történjen az egyesével. <. =) pontos felismerése. Egy matematika-érett nagycsoportos korú gyermek felismeri a számokat. azaz az óvodai „matematika” foglalkozásokon. vagy gyengébb fejlettsége egy nagycsoportos korú óvodás gyermeknél diszkalkulia-veszélyeztetettségre utalhatnak. Szívesen vesz részt a számolás-mérés. hogy diszkalkuliaveszélyeztetett. társasjátéknál megfogalmazza. Ha egy gyermek nem érdeklődik ilyen szinten a matematika és a számok iránt.

201. illetve osztásnál jobbról. aztán a másik kezével még ötöt. 91. illetve kivonáshoz (pl. 88. csak az ujjaival tudja leszámlálni. vagy balról kell-e kezdeni a műveletet. hogy összeadásnál. azaz lelépegeti hozzá még a nyolcat. vagy tízeseket. szorzásnál.…. 89. 97. kivonásnál. egyesével így számlál: …. akkor az helytelen. vagy 509 után 600-at mond) rosszul. vagy melyik százas következik (pl. 200.kihagy. kezdetleges technikával használja ujjait a matematikai művelet-végzéshez. 119. megfelelő technika a tízes átlépéshez. ráadásul sok időt igénybe vevő technikának számít. 118. stb. 80. és hozzászámlálja. 92. azt tízig pótolja (tehát hozzányit +3 ujjat). hogy mennyi 9+6) nem tartja pontosan az irányt az írásbeli matematikai műveletek végzésénél (nem tudja pontosan. Ha ugyanis a 7+8 feladatot úgy számolja ki. vagy rossz technikát használ a tízes átlépéssel történő összeadáshoz.) nem biztos abban. hogy ujjaival hetet mutat.…. százasokat átugrik (pl. 59 után 40-et. Az ujjhasználat nem minden esetben jelent rossz technikát. akkor ez egy érett. hogy melyik tízes. vagy csökkenő sorrendben: …. 299 után 400at. Ha azonban kinyitja 7 ujját. nincs technikája. kezdetleges. vagy a 36 .

többjegyű számok írásbeli szorzásánál jó irányból kezdi ugyan a műveletvégzést. 4+5=9 és a 9-4=5. mint az 1. hogy 58 deka az hány gramm. illetve a szorzás és az osztás egymás ellentétes műveletei (nem látja át. hogy pl. mint egy verset. vagy rossz számhoz adja hozzá a maradékot (pl. mert az 5 nagyobb. 37 . hogy az összeadás és a kivonás. pl. azt. csak nem tudja értelmezni a helyiértéküket) nehezen tudja megérteni és megtanulni a mértékegységek közötti átváltást. illetve a 4·5=20 és a 20:4=5 egymás ellentétes műveletei) kialakulatlan a helyiérték fogalma (ilyenkor gyakori. de nem látja át. stb. hogy a 4·3=3+3+3+3) nem látja át. a kisebbítendőhöz adja hozzá a maradékot) sok gyakorlás ellenére sem tudja a szorzótáblát. nincs tisztában a szorzótábla lényegével (tehát csak bemagolja a szorzótáblát. de az összeadandó számokat nem megfelelően írja egymás alá) az írásbeli matematikai feladatok végzésénél elfelejti hozzáadni a maradékot. hogy 1 liter az hány deciliter. hogy pl. a 205-öt nagyobbnak érzi. mint a 210-et.

számolásokat alkalmazó tantárgyban (pl.) A fenti jelek esetében részletes diszkalkulia- vizsgálattal megállapítható. hatékony vagy csupán egy számolási módszerekkel. fizika. és tünetmentessé tehető. nem technikáról. hónapok neveit. sokkal amely gyorsabban hasonló kezelhető. az ábécét. bevésni (pl. Olykor indokolt az értékelés alóli felmentés javaslata. hogy valóban diszkalkuliáról van-e szó. képtelen automatikus sorokat megjegyezni. hogy az órákon engedélyezzék a tanulónak segédeszköz (pl. hogy az iskolai matematika-tananyagot el tudja sajátítani. számológép) használatát. hogy a rendszeres terápia mellett a tanórán is aktívan részt tudjon venni. a napok. 38 . stb. hogy a többi. amíg a terápia tart. Ilyenkor a szakvéleményben esetleg azt is javasolhatja a vizsgálatot végző szakember. és el tudja sajátítani az osztályfokban elvárt tananyagot. de rosszul berögzült. Diszkalkulia esetén komoly terápiára van a gyermeknek szüksége ahhoz. illetve. kémia) sem élje meg a sorozatos kudarcokat.

Azt kell tehát inkább megnézni.Gyakori kérdések a diszlexiáról Rossz-e az olvasástanítási módszer? Egyik olvasástanítási módszer sem mondható egyértelműen jónak vagy rossznak. minden betűnél kiemelve. a több érzékszervre kulcsfontosságú a támaszkodó diszlexiás olvasástanulásában 39 megközelítés gyermekek . amelyik egy diszlexiásnál nem válik be. hiszen van olyan gyermek. mit hallunk. amely ➣ nagy hangsúlyt fektet az olvasástanulást megalapozó részképességek fejlesztésére ➣ apró lépésekben haladva először külön-külön tanítja meg az egyes betűket. aki azzal a módszerrel is sikeresen megtanul olvasni. esetében a az tudnak hogy a leghatékonyabb olvasástanítási módszer. hogy mit látunk (milyen betűelemekből áll. hogy a diszlexia-veszélyeztetett gyermekek sikeresen melyik megtanulni tapasztalatai diszlexiás olvasástanítási olvasni. és hogyan mondjuk ki – ez. azok hol helyezkednek el egymáshoz viszonyítva). alapján gyermekek módszerrel Az elmúlt évtizedek egyértelműen kiderült.

és nem tud osztályával együtt haladni. Lehet-e gyógyszerrel kezelni a diszlexiát? Nem. akkor mindenféleképpen segítségét is kérni. elkerülve ezzel a tévesztés lehetőségét ➣ elegendő időt szán az összeolvasás technikájának kialakulására – először rövid.➣ a hasonló hangzású. Ha az Ön gyermekénél nem működik hatékonyan az iskolában alkalmazott olvasástanítási módszer. hogy 40 . fokozatosan növelve a betűk. szótagok számát ➣ nagy hangsúlyt fektet az olvasás megértésének fejlesztésére is – megbizonyosodik arról. aki célszerű a olyan megfelelő szakember módszerrel őt felzárkóztatja az iskolában elvárt olvasási szinthez. vagy hasonló képű betűket időben egymástól nagyon távol tanítja. kétbetűs szótagok összeolvasását tanítva ➣ sok-sok gyakorlóanyagot biztosít minden egyes betű begyakorlásához. hogy a gyermek érti is azt. amit elolvasott. kudarcként éli meg az olvasást. A ami pontos gyógyszer diagnózis felállításakor azonban azt is figyelembe kell venni. beadásával A diszlexia kezelhető nem lenne. betegség.

hiszen a diszlexia más állapotokkal is együtt járhat. vagy a túlzott szétszórtság. „prevenciós” foglalkozásokon a gyermekek olyan logopédiai és/vagy fejlesztő pedagógiai fejlesztésben részesülnek. A diszlexia-megelőző. vagy orvosi megsegítést igényelne. Meg lehet-e előzni a diszlexia kialakulását? Igen. „diszlexia-veszélyeztetettség” felderítésére irányuló vizsgálat. akár középsős vagy nagycsoportos korban meg lehet állapítani. De magára és a diszlexiára nem létezik orvosi gyógyszer. hogy nincs-e például szemüvegre szüksége a gyermeknek. hiperaktivitás stb. ami gyógyszeres kezelést. A veszélyeztetettség tényét már az óvodában. Fontos ezért kideríteni. vagy betegség. De ennek az az előfeltétele. amelynek célja az olvasás elsajátításához szükséges részképességek megerősítése. a 41 .van-e olyan más rendellenesség. hogy valóban diszlexiás is lesz! Sok múlik azon. ún. az még nem jelenti azt. amelyek kezelése a diszlexiától független. Ha azonban egy gyermeket a logopédus veszélyeztetettnek minősít. hogy idejekorán megtörténjen az ún. hogy a vizsgálatot követően milyen fejlesztésben lesz része a gyermeknek. figyelmetlenség és mozgékonyság figyelemzavar hátterében nem tünetegyüttes áll-e.

fejlesztés elmaradása nélkül nem múlik el magától. illetve az íráselemek felismerésének fejlesztését. akadályozott beszédfejlődés. meg az technikákkal iskolát. Megtörténik ugyan. a beszédhanghallás.készségfejlesztés. hiszen a gyermek „felvértezve” olyan kezdi képességekkel. a téri és időbeni tájékozódás fejlesztését. beszédritmus. amelyek egy időre megsegítik őt. Ezáltal a diszlexia-prevenciós foglalkozások megakadályozzák az iskolai kudarcok kialakulását is. illetve megtanítja az egyes betűk összeolvasásának technikáját. és úgy tűnhet. amit néhány olvasástanítási módszer figyelmen kívül hagy. általános pöszeség esetében) az iskolába indulás előtt megkezdeni a diszlexia-prevenciós olvasástanítást is. dysphasia. 42 . a szótagolás. a látási és hallási észlelés fejlesztését. az írásmozgások fejlesztését. A diszlexia a megfelelő kezelés. Olykor indokolt (pl. Ki lehet-e nőni a diszlexiát? Nem. a helyes mondatalkotás fejlesztése). ami megakadályozza a hasonló betűk tévesztésének kialakulását. több hangcsoportra kiterjedő. Ez magába foglalja többek között a nyelvi fejlesztést (ami valójában a szókincs. amelyek mindenféleképpen előnyére válnak az iskolakezdéskor. vagy súlyos. hogy a gyermek olyan túlélési technikákat fejleszt ki magában.

sok gyakorlóanyaggal. hogy nem olvassa.mintha semmi gond nem lenne az olvasással (pl. felkereshetjük a kerületi (vidéken a városi vagy a megyei) Nevelési Tanácsadót. Mi a teendő. De ezek csak ideig-óráig segítik őt. Ha az iskolában nincs logopédus. ha megfelelő módszerrel. vagy a Beszédjavító Intézetet. hogy kihez járjon a gyermek fejlesztésre. több területre is kiterjedő vizsgálat alapján itt a szakemberek szakvéleményt készítenek. ha diszlexia-gyanús a gyermek? Ha egy gyermeknél felmerül a tanulási zavar gyanúja. és rengeteg türelemmel és dicsérettel segítjük őt. ami a diagnózison túl megfogalmazza a fejlesztési. előbb-utóbb azonban belefárad a sokkal nagyobb energiát igénylő technika használatába. hanem fejből mondja…). A vizsgálatot végző szakemberek általában arra is javaslatot tesznek. A diszlexiát minden esetben kezelni kell. ajánlott minél előbb logopédus vizsgálatát és javaslatát kérni. hallás alapján kívülről megjegyzi az olvasandó rövid szöveget. és fel sem tűnik. terápiára. Hiszen a gyermek csak akkor fog megtanulni olvasni. és ilyenkor hirtelen teljesítmény-romlás tapasztalható. A részletes és pontos. és esetleg iskolaváltási javaslatot. A terápiát végző logopédus vagy 43 .

aki a tanulási zavarokkal küszködő 44 . illetve a súlyosság alapján dönti el. fejlesztő tanácsokkal látja el. vagy ha nem nagyon súlyos a zavar. ha diszlexiás a gyermek? Ha idejében felismertük a diszlexia tényét. Ha azonban ennyi fejlesztés várhatóan nem lenne elegendő ahhoz. és a szülőt is otthoni gyakorlatokkal. fejlesztő pedagógus és esetleg pszichológus is. logopédiai terápia és a fejlesztést végző szakember útmutatása alapján történő rendszeres otthoni gyakorlás mellett maradhat korábbi iskolájában. „diszlexiás” esetében osztály között. hogy a tanuló felzárkózzon az osztályfokban elvárt szinthez. a a évismétlés gyermek korosztály A speciális kislétszámú osztályokban a létszám legfeljebb 15 fő (tehát a pedagógus több egyéni figyelmet és segítséget tud nyújtani az egyes tanulóknak). elkerülése illetve érdekében. indokolt az beilleszkedésének csúfolódásának Bukás nélküli iskolaváltás megsegítése. és egy speciális kislétszámú. akkor választani lehet a bukás nélküli évismétlés. és az iskola szakembergárdájában rendszerint van logopédus. a tanuló heti egy vagy két alkalommal történő fejlesztés. hogy heti 2 vagy 3 alkalommal indokolt a gyermek fejlesztése. Iskolát kell váltani. ún.fejlesztő pedagógus pedig a vizsgálat.

diszgráfia-vizsgálat) az óvodai vagy iskolai logopédus. szakvélemény. osztályokkal működő intézmények ugyanis csak abban az esetben tudják felvenni a gyermeket. ha van szakértői javaslat. logopédiai (általános iskolai vagy középiskolai) osztályba való áthelyezése. Ezen kívül az osztálytanítók. logopédiai vizsgálat. ennek hiányában a Nevelési Tanácsadó logopédusának. vagy diszlexiájának. Diszkalkulia45 . illetve – ha van – a Beszédjavító vagy Logopédiai Intézet logopédusához fordulni. kislétszámú csoportokkal. szaktanárok is olyan majd felső módszereket tagozatban és a eszközöket alkalmaznak tanításuk során. ha a gyermek beszédhibájának. amely segíti a tanulási nehézséggel küszködő gyermek tanulását: az erősebb képességekre támaszkodva nem „gyötri” feleslegesen az amúgy is gyengébb részképességeket. Ezek a. diszlexia-. diszgráfiájának súlyossága miatt indokolt a logopédiai óvodába.gyermeknek a megfelelő segítséget tudja nyújtani. Minden más esetben (beszédvizsgálat. Milyen esetben kell kérni az Országos Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálatát? Csak abban az esetben szükséges a Szakértői Bizottság vizsgálata és szakvéleménye.

kedvezményeket is biztosít a kommunikációs. hogy ha a gyermeknek valamilyen speciális fejlesztésre. nevelésben. amíg a legmegfelelőbb intézményt megtaláljuk gyermekünk számára. hogy a választott iskola tudja-e azt nyújtani a gyermek számára. hogy a képességeihez. magatartási nehézséggel küszködő gyermekek számára. Az intézmény azonban csak olyan terápiát. ami az alapító okiratában bennfoglaltatik. akkor a számára ezt biztosítani kell. szükségleteihez oktatásban a igazodva részesüljön magyar közoktatási intézményekben. tanulási és/vagy beilleszkedési. Így beíratás előtt érdemes utána járni. 46 . terápiára van szüksége. fejlesztést tud biztosítani a gyermekek számára. Ez azt is jelenti. hogy ezekkel a jogokkal élhessen a gyermek. Ahhoz. Ellenkező esetben érdemes tovább kutatni. ezért súlyos diszkalkulia esetében célszerű a Gyakorló Logopédiai Intézet vizsgálatát kérni. A közoktatási törvény a gyermek alapjogain kívül további különleges jogokat. amire neki szüksége van. Milyen jogai vannak a diszlexiás gyermekeknek? A magyar közoktatási törvény minden óvodába vagy iskolába járó gyermek számára biztosítja azt a jogot.vizsgálattal ma még kevés logopédus foglalkozik.

hanem 25. illetve az osztálylétszám számításánál kettő gyermeknek számíthatók be mindaddig. melléklet II. pontja) ➣ tanulási nehézség (diszlexia. évi LXXIX. illetve a Szakértői Bizottság részletes vizsgálata.minden esetben szükséges a helyileg illetékes Nevelési Tanácsadó. diszgráfia. hogy a segítségre szoruló gyermeknek több egyéni figyelmet. diszkalkulia) esetében a tanuló felmentést kaphat az osztályozás. mind az iskolában a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján az óvodai csoport. (A többször módosított. szakvéleménye. akkor az osztály létszáma nem 24 (mint ahány gyermek oda jár). Ez a gyakorlatban azt jelenti. sz. értékelés alól egyes tantárgyakból. foglalkozásban részesülnek. mert a nehézségekkel küszködő gyermek két főnek számít. Így például diszlexia esetében felmentés adható az idegennyelv értékelése alól. részének 3. A (tartalmi) 47 . segítséget szentelhessen. törvény a közoktatásról: a 3. illetve az iskola igazgatója megadja ezt a jogot. hogy ha egy osztályban van egy ilyen gyermek. ➣a tanulási-magatartási-beilleszkedési nehézséggel küszködő gyermekek mind az óvodában. amíg a megfelelő felzárkóztató fejlesztésben. vagy tantárgy-részekből. Ez valamelyest segíti a pedagógust abban. amely alapján az óvoda vezetője. 1993.

és a külalakot. pl. hogy az adott. illetve javasolni szokták a többi. törvény a közoktatásról: a 30§ 9. Diszkalkulia esetében a matematika tantárgy értékelése alóli felmentés az indokolt. pontja) ➣ alsó tagozatban a felmentés helyett inkább az egyéni haladási tempót szokták javasolni tanulási nehézség esetén. A felmentés a kommunikációs nehézséggel küszködő gyermekek esetében is adható – pl. A felmentések indokolt esetben az érettségi vizsgára is vonatkoztathatók. súlyos dadogás esetében javasolják. vagy az is előfordulhat. hogy a tanuló a szóban történő feleltetés helyett inkább írásban adjon számot tudásáról. illetve a számolási nehézség figyelembe vételét. (A többször módosított. 1993. 2. A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye ebben az esetben megfogalmazza. osztályos gyermeknél a tanulási nehézség miatt adott 48 .diszgráfiásoknál nagyon gyakori a helyesírás osztályozása alóli felmentés. matematikával kapcsolatos tantárgy (pl. hogy inkább a szóbeli számonkérést javasolják az írásbelivel szemben. stb. illetve az írásbeli munkák méltányos értékelésének megadása – ez utóbbinál például a történelem tantárgy írásbeli számonkérésénél nem veszik figyelembe a helyesírási hibákat. fizika. kémia. évi LXXIX. csupán a tartalmat osztályozzák.) esetében a számológép használatának engedélyezését.

értékelést nem kap. teljesítménye de már az mégis első osztályban kiderül. 1993. hiszen valójában csak ebben az esetben érvényesíthetők megfelelőképpen a gyermek jogai. A gyermek ekkor játékos fejlesztés keretében készül az iskolai teljesítmények teljesítésére. pontja) Minden említett különleges jog esetében fontos szem előtt tartani. törvény a közoktatásról: a 70§ 7-9. 1993. pontja) ➣ ha a beiskolázták. Ebben az esetben nem számít sem bukásnak. (A többször módosított. évi LXXIX. és osztályzatokat. (A többször módosított. a speciális gyermeknek fejlesztést mindenekelőtt kell biztosítani a a probléma csökkentése. hogy felzárkóztatást. osztály végéig kell utolérnie az osztálytársait az adott tananyagból. illetve meghatározza azt is. A tantárgyi értékelés alóli felmentés esetében egy általános pszichológiai (intelligencia-) vizsgálatot és a panasztól függően olvasás-. gyermek és nem gyenge iskolaérett. sem évismétlésnek. évi LXXIX. akkor a szülő kérésére az a tanév előkészítő osztálynak tekinthető.tantárgyból önmagához képest értékeljék. megszüntetése érdekében. törvény a közoktatásról: a 70§ 8. hogy melyik osztályfokig. legkésőbb a 4. 49 . hogy a gyermek újra fogja járni az első osztályt.

amelyre komplex fejlesztőprogram is épül. amelyet kiegészíthet egy részletes profilú részképesség-vizsgálat (az ún. A vizsgálatot végző szakemberek (pszichológus és logopédus) a gyermek nehézségeitől függően egyénre szabottan tesznek javaslatot a tantárgyi felmentésre.írás-. A felmentések. kedvezmények megadása nem végleges. Az első vizsgálatot és a kedvezmény megadását követően két éven belül. majd azt követően évente ellenőrzik kontrollvizsgálattal a fejlődést és a kedvezmény további indokoltságát. illetve a szakvélemény minden esetben tartalmazza a javasolt fejlesztést is. Sindelar-vizsgálóeljárás). és/vagy számolásvizsgálatot végeznek. További kérdéseikkel forduljanak Napvirág Alapítvány szakembereihez! 50 bizalommal a .

2000. Logopédia Kiadó. Diszlexia-megelőzéshez: 1) Csabay Katalin: Lexi Tankönyvkiadó. 3) Kocsis Lászlóné – Rosta Katalin: Ez volnék én? (Testséma fejlesztő feladatlap-gyűjtemény. Kisházy 5) Szabó Borbála: Mozdulj rá! (Mozgással kísért versés mondókagyűjtemény). iskolás Nemzeti lesz. Lexi. (több kiadás) 2) Dr.Ajánlott fejlesztő könyvek. Logopédia Gmk. Juhász Ágnes: Én is tudok beszélni 1. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. Gósy Mária: A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. Göncöl Kiadó 51 . Nemzeti Tankönyvkiadó. Nikol GMK a 3) Fehérné – Mácsai – Szebényiné: Együtt lenni jó. 4) Rosta Katalin – Rudas Zsuzsanna – Gergely: Hüvelykujjam…. 1996. Logopédia Kiadó. Logopédia Kiadó 4) Marosits Istvánné: Tudod-e? (Készségfejlesztő feladatlapok az olvasástanulás előkészítésére). 1992. 1995. füzetek Óvodásoknak: Nyelvi fejlesztéshez: 1) Bittera Tiborné – Dr. 1997 2) Csabay Katalin: Budapest. Logopédiai GMK 5) Rosta Katalin: Színezd ki… és rajzolj te is!. Budapest..

1997. Göncöl Kiadó Diszgráfia megelőzéséhez. írásmozgások fejlesztéséhez: 1) Adorján Katalin: Szebben akarok írni. beszédészlelés és a szóban és írásban 4) Gyenei Melinda – Szautner Jánosné: „Nebuló” Látom. 1992. Budapest. 1995. Lexi. a diszlexia megelőzéséhez. kép. Göncöl Kiadó Kisiskolásoknak: Olvasni tanulóknak. Logopédiai GMK. csinálom: TUDOM!. 52 . 2) Kelédi Lászlóné: Íráselemek gyakorlása. Logopédia Kiadó 2) Dékány Judit: Mit gondolsz? 1-3. vagy terápiájához: 1) Csabay Katalin: Lexi iskolás Tankönyvkiadó. 1993.Diszkalkulia megelőzéséhez: 1) Dékány Judit: I.. Gósy mária: A beszédmegértés fejlesztése iskolásoknak. 2) Csabay Katalin: Budapest. Nikol GMK 1994 Nemzeti lesz. hallom.és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyermekeknek. Logopédia Kiadó 3) Rosta Katalin: Színezd ki… és rajzolj te is!. 1994. Nemzeti Tankönyvkiadó. 3) Dr. Psycho-Art Kft. Szolnoki Nevelési Tanácsadó. 3) Rosta Katalin: Színezd ki… és számolj te is!.

Meixner .és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyermekeknek.. Nemzeti Tankönyvkiadó Diszkalkulia megelőzéséhez. Tankönyvkiadó 3) Meixner Ildikó: Játszóház (Írástanító lapok az általános iskola 1. Logopédia Kiadó 6) Marosits Istvánné: Betűző (betűtanuló lapok olvasni tanuló gyerekek számára).. Logopédia Kiadó 2) Dékány Judit: II. illetve terápiájához: 1) Dékány Judit: I. kép... kép. 2) Meixner Ildikó – Romankovics András – Tóth Júlia: Írni tanulok 1. osztálya számára). Logopédia Kiadó 3) Szabó Alapítvány Ottília: Számtól 53 számig I. a diszgráfia megelőzéséhez. PszichoArt Kft. vagy terápiájához: 1) Adorján Katalin: Szebben akarok írni I-II.és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyermekeknek. osztálya számára). Nemzeti Tankönyvkiadó 9) Szebényiné Nagy Éva: Böngésző (Munkatankönyv olvasni-írni tanuló kisiskolásoknak.5) Hornyákné Tarnai Klára: Betűsuli 1-2. Írni tanulóknak. Logopédiai GMK 7) Meixner Ildikó – Csabay Katalin: Olvasólapok (Feladatlapok a diszlexia korrekciójához 8) Meixner Ildikó: Játékház (Képes olvasókönyv és Feladatlapok az általános iskola 1. Logopédia Kiadó 1998.

1992 6) Vannay Aladárné: Szórejtő – szófejtő. 1999 2) Besztercei Enikő: Másképp diszlexiás gyerekeknek).). Meixner-módszer Alapítvány. Krónika Nova Kiadó.. Meixner-módszer Alapítvány.-II.. Gósy Mária: A beszédmegértés fejlesztése iskolásoknak. Budapest 5) Kovács Györgyné – Szebényiné Nagy Éva – Torda Ágnes: Mondd ki.-II. írd le. Logopédia Kiadó (Munkatankönyv 3) Kárpáti Tamásné – Tasnádyné Pap Zsuzsanna – Vajda Sándorné: Betűről betűre (Olvasásfejlesztő füzetek 1-6.3-4. osztályosoknak: A diszlexia terápiájához: 1) Adorján Katalin: Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek részére I. Logopédia Kiadó (4. Krónika Nova Kiadó. törd a fejed! (Nyelvi fejlesztő feladatlapok).). osztálytól!) Felső tagozatosoknak: A diszlexia terápiájához: 1) Adorján Katalin: Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek részére I. 1999 2) Besztercei Enikő: Másképp diszlexiás gyerekeknek). Tankönyvkiadó Budapest. Logopédia Kiadó 3) Dr. Budapest 54 . Nikol GMK 1994 (Munkatankönyv beszédészlelés és a szóban és írásban 4) Kárpáti Tamásné – Tasnádyné Pap Zsuzsanna – Vajda Sándorné: Betűről betűre (Olvasásfejlesztő füzetek 1-6.

4) Kovács Györgyné – Szebényiné Nagy Éva – Torda Ágnes: Mondd ki. tájékoztató anyagokat a témában! 55 cikkeket. törd a fejed! (Nyelvi fejlesztő feladatlapok). akik szívesen ajánlanak könyveket. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. további . 1992 7) Vannay Aladárné: Szórejtő – szófejtő. keresse fel bizalommal a Napvirág Alapítvány munkatársait. írd le. Logopédia Kiadó Ha a kiadványban említett bármely témával kapcsolatban további szakirodalmat szeretne olvasni. 1992 5) Kovács Györgyné – Torda Ágnes: Folytassuk! Mondd ki. írd le. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. írd le. Tankönyvkiadó Budapest. törd a fejed! (Nyelvi fejlesztő feladatlapok). 1992 6) Kovács Györgyné: Folytassuk tovább! Mondd ki. törd a fejed! (Nyelvi fejlesztő feladatlapok).

: 06-1/2038497 56 . II/8. 41-43.:06-1/3658804 Fax: 06-1/3428019 Dr. terápiával. pontos címekkel kapcsolatban: Vicsek Annamária kuratóriumi elnök Napvirág Alapítvány 1143 Budapest Szobránc u.hu vicsekannamaria@freemail.hu Sieglerné Bujdos Éva Dyslexiás Gyermekekért egyesületi elnök Egyesület 1114 Budapest Villányi út 11-13.: 06-1/4221158 Fax: 06-1/4221159 e-mail: info@napvirag. Tel. Tel. 19-25. Juhász Ágnes igazgató Gyakorló Logopédiai Intézet 1071 Budapest Damjanich u.További információk vizsgálattal. Tel. Csabay Katalin igazgató Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 1115 Budapest Halmi út 26. Tel.: 06-1/3213526/148 vagy 149 mellék Dr. illetve az azt végző intézményekkel.