You are on page 1of 2

LEMBAR SOAL

NAMA

:

KELAS

: II (DUA)

MATA PELAJARAN

: Agama Islam

SEKOLAH

: SD NEGERI 0719 PIR TRANS SOSA II

I.

PILIHLAH JAWABAN YANG BENAT !
1. Huruf hijaiyah yang tidak dapat di
sambung berjumlah ...
a. 4
b. 5
c. 6
2. Huruf hijaiyah yang dapat disambung
berjumlah ......
a. 22
b. 23
c. 24
3. Huruf ( ‫ ) ش‬jika di kasroh dibaca ...
a. Sya
b. Syi
c. Syu
4. Sholat menghadap ke arah ...
a. Barat
b. Kiblat
c. Utara
5. Takbir pertama disebut
a. Takbirotul ihrom
b. I’tidal
c. Tasyahud
6. Sholat subuh .... rokaat
a. 3 rokaat
b. 2 rokaat
c. 4 rokaat
7. Jika ada teman mu yang sakit kita harus
...
a. Mengacuhkannya
b. Mencercanya
c. Menjenguknya
8. Kamu bertemu dengan guru dijalan
sikap kamu adalah ...

II.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

a. Menyapanya
b. Membencinya
c. Mengacuhkannya
Sikap kita dengan tetangga adalah
saling ...
a. Bermusuhan
b. Tolong – menolong
c. Bertengkar
Qunut dilakukan pada sholat ...
a. Zuhur
b. Isya
c. Subuh
Orang yang beriman akan mendapatkan
...
a. Pahala
b. Siksa
c. Pujian
Allah menyayangi orang yang ...
a. Bertakwa
b. Berdosa
c. Malas
Kita harus .... sebelum sholat
a. Berwudhu
b. Tidur
c. Makan
I’tidal dilakukan setelah selesai
melakukan ...
a. Sujud
b. Ruku’
c. Tahuyal
Kita harus melakukan wudhu dengan ...
a. Tertib
b. Tentram
c. Damai

Jawablah pertanyyan dibawah ini !
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berapa jumlah huruf hijaiyah ?
Rukun sholat yang ke lima adalah ?
Berapa jumlaj rukun sholat ?
Huruf hijaiyah yang kasroh dibaca ?
Apa yang dimaksud surat makkiah ?
Nama-nama Allah yang baik
disebut ?

7. Sebutkan huruf hijaiyah yang tidak
dapat disambung ?
8. Al-qafur artinya ?
9. Al-cholik artinya ?
10. Tulis niat wudhu

12.11. .