You are on page 1of 6

Kazaljke nebesa

Posted on 23. 2015. by Cor Scorpii

3 Votes

Kao to ree John Frawley u tekstu Kako pobijediti vrijeme


http://www.skyscript.co.uk/timing.html klijenti koji zatrae usluge (horarnog) astrologa ne ele
znati samo da li e se (ili ne) i kako neto odigrati, ve i kada, to svakako predstavlja
najkomplikovaniji dio astroloke prakse. Optepoznati metod odreivanja vremena nekog
dogaaja pomou broja stepeni do perfekcije konjunkcije/aspekta izmeu vladara ASC/MO i
vladara predmeta pitanja predstavlja daleko najraireniju ali i najjednostavniju varijantu, koju
primarno koristi i William Lilly u Hrianskoj astrologiji II pa otuda i njena popularnost.
Meutim, postoje i druge, zaboravljene o kojima e biti rijei u ovom tekstu.

Svako ko se bavi horarnom astrologijom sigurno je doivio da se dogaaj najavljen perfekcijom


aspekta relevantnih signifikatora nije poklopio sa indikacijom broja stepeni pretvorenih u sate,
dane, nedjelje, mjesece ili godine. Nekad su u pitanju vea, nekad manja odstupanja ali ak i kad
se na umu ima bitna injenica da nijedan metod ne moe pruiti besprijekornu preciznost a pred
astrologom je horoskop koji ispunjava sve kriterijume radikalnosti, opet ostaje nezgodna istina
da su rezultati nerijetko poprilino nezadovoljavajui. Da, Lilly u Hrianskoj astrologiji daje
dosta primjera u kojima uobiajeni metod odreivanja vremena gotovo savreno funkcionie, ali
podrazumjeva se da tamo nije predstavio one (mnoge?) koji su i njega ostavili u udu na
poslijetku, i on je bio samo ovjek. Ili je stari majstor-lisac biserje svog umijea odluio sakriti
da bi bilo dostupno samo najupornijima i najposveenijima koji su voljni da istrauju po svim
knjigama?
Mogue rijeenje, kao i obino u ozbiljnoj astrologiji, predstavlja povratak u prolost i
konsultacija sa svim raspoloivim izvorima da bi se stekla to potpunija slika jer ako ne znamo
prepoznati relevantni indikator, promai e nam i vremenska poruka koju pokuava da prenese.
Promjene pozicija planeta (po longitudi i latitudi) i promjene poloaja po kvadrantima horoskopa
analogne su razliitim ishodima u sublunarnom svijetu. Valja naglasiti da nije svaki dio
horoskopske karte jednako brzto se realizacije tie. Saul kae da su muki kvadranti bri od
enskih, ali odmah dodaje i Maalahovo miljenje za koje kae da je ispravnije da je izdiui,
istoni segment IC-ASC-MC bri od zalazeeg, zapadnog MC-DESC-IC. U tome smislu su
bitn i glavne take/prekretnice sinodikog ciklusa sa SU konjunkcija, prva stanica, opozicija,
druga stanica, i ponovna konjunkcija. A broj stepeni izmeu signifkatora moe se mjeriti i po
ascenziji, sto su zapravo primarne direkcije pa shodno tome broj vremenskih jedinica naznaen
rastojanem izmeu signifikatora moe dati znaajna odstupanja, u zavisnosti kojim metodom se
ona mjeri. Npr., dok perfekcija aspekta mjerenjem po longitudi iznosi 7 vremenskih jedinica,
primarnim direkcijama moe simbolizovati (znatno) vie ili manje od toga, u zavisnosti od
razliitog vremena ascenzije stepeni znakova u kojima se signifikatori nalaze. Tako je ascenzija
jednog stepena Vi/Li na 45 sjeverne geografske irine ekvivalentna 1.329
(godina/mjesec/nedjelja/dan/sat) a Ar/Pi samo 0.531 to je ozbiljna razlika.
Pri procjeni vremena treba uzeti u obzir da li se radi o fiksnom (godine) dvotjelesnom (mjeseci)
ili kardinalnom znaku (dani), da li je u pitanju domicil superiornog (mjeseci/godine) ili
inferiornog planeta (dani/mjeseci) i da li se planet nalazi u izdiuem (bre) ili poniruem dijelu
karte (sporije). Takoe, superiorni planeti su sporiji (MA, JU, SA) dok su svi ostali bri.
Logino, planet koji je sporog kretanja pred pred prvom stanicom ili je tek nedavno krenuo
direktno ostavlja po strani svoj broj i svoje obeanje (Saul) drugim rijeima, ono to
perfekcijom aspekta nagovjetava ispunie tek nakon odlaganja i pri tome ne treba oekivati da
to bude u skladu sa bilo kojom metodom odredjivanja vremena; naravno, sporo kretanje nakon
druge stanice je svakako daleko povoljnije od usporavanja pred prvu jer oznaava oporavak i
obnovu stvari.
Omar al-Tabari je uzimao etiri faktora u obzir: 1)planet u izdiuem dijelu karte 2)orijentalan
3)brzog kretanja 4)u recepciji sa brzim planetom. Ukoliko su ispunjeni svi uslovi, stepeni e
predstavljati sate; ukoliko nedostaje jedan, dani; ako dva, mjeseci a tri e oznaiti godine.

Postoji i opcija a) perfekcije tranzitom u realnom vremenu i to konjunkcijom (Lilly upotrebljava


ovu metodu). Isto tako, b) broj stepeni izmeu planeta (ekliptika/ascenzija) moe da se pretvori u
dane recimo da su signifikatori MO i SA u aplikaciji sekstilom, orbisa 5 stepeni to bi po ovom
metodu oznailo 65 dana (ekliptika). Zatim je tu i c) varijanta profekcije koja vrijeme mjeri
brojem znakova od sporijeg planeta tj. onoga koji prima aplikaciju i ASC ili obrnuto. Svakako
zanimljiv primjer predstavlja d) broj stepeni od poetka znaka do stepena ASC a e)
podrazumjeva upotrebu manjih godina (sati/dani/mjeseci/godine) signifikatora vremena koji
udvostruuje broj ukoliko je u dvotjelesnom znaku.
Signifikator vremena ne moe biti bilo koji planet ak iako je istaknut/snaan jer ukoliko nema
svjedoanstva u pitanju, uopte nije releventan. Pretpostavljam da se ova opaska odnosi na
ugaoni, esencijalno kvalitetan planet u horarnoj karti koji u odreivanju vremena nema nikakvu
ulogu, iako ga pozicija ini veoma bitnim za ispravno tumaenje. Prvo se razmotri MO, pa onda
vladar ASC/predmeta pitanja (onaj koji prima aplikaciju) ili planet kome jedan ili drugi aplicira.
Izmeu navedenih kandidata, esencijalno/sluajno jai i usklaeniji sa prirodom pitanja e
preuzeti signifikaciju. Ukoliko su izjednaeni po autoritetu, signifikator vremena e biti svjetlo
koje harmoninije (ili uopte) aspektira ASC. Ukoliko su i signifikator vremena i primaoc
njegove aplikacije oba u izdiuem dijelu karte, orijentalni i brzi, rastojanje u stepenima
simbolizovae dane; ali ako su spori, okcidentalni i u poniruem dijelu karte mjesece ili godine.
Generalno, potez ASC-MC simbolizuje sate, MC-DESC mjesece, DESC-IC godine, IC-ASC
dane i kombinuje se sa ve navedenim indikatorima modaliteta znakova i njihovih domicilnih
vladara. Takodje generalno, znaci krae ascenzije (Co-Ge) daju krae vremenske jedinice, dok
znaci due ascenzije (Ca-Sag) oznaavaju due.
Kada je MO u polju predmeta pitanja i povezan sa vladarom toga polja (isti stepen aspektualno
ili konjunkcija) koji aspektira svoj domicil, stvar se realizuje istog dana. Isto tako, ukoliko je
MO u polju predmeta pitanja (ili na nekom od uglova, najbolje I i X) na istom stepenu kao i
prirodni signifikator stvari (npr. MO u II domicilu i na istom stepenu kao i JU) realizuje stvar; a
ukoliko jo aplicira vladaru ASC ili predmeta pitanja pod uslovom da aspektira polje predmeta
pitanja ili aplicira planetu koji ga aspektira stvar e biti realizovana istog dana. Saul
upozorava da ukoliko smo zakljuili da e se perfekcija desiti za manje od lunarnog mjeseca, ne
treba se suvie pouzdati u takav sud ukoliko se u tome razdoblju ne kompletira i njegov
sinodiki ciklus; dakle, treba obratiti panja na MO kretanje kad god je partner pitanja
(signifikator vremena!) jer moe da ukae na perfekciju prije bilo koga drugog metoda budui da
e u toku mjeseca tranzitirati sve u karti. Iz istog razloga, Umar al Tabari savjetuje na oprez ako
se radi o periodu duem od lunarnog mjeseca. Poto je MO generalni ko-signifikator svakog
pitanja, njegov tranzit preko ASC ili polja pitanja, ili stepena vladara ASC/signifikatora pitanja
moe ukazati na momenat realizacije. ak i kretanje SU je bitno, budui da njegov tranzit kroz
zodijak donosi smjenu godinjih doba i deavanja po uhodanoj pravilnosti.
Svaka promjena u stanju signifikatora (vremena) odreuje momenat realizacije pa ako je pitanje
postavljeno dok je bio orijentalan, desie se kad bude okcidentalan, i obrnuto; ako je bio
direktan, odigrae se kad bude retrogradan i obrnuto; ako u vrijeme pitanja nije bio pod zracima,
onda e se efekat javiti kad bude spaljen, itd. a ukoliko je bio peregrin, onda kad dosegne vlastiti
domicil (egzaltaciju?). Generalno, ingres benefika u polje predmeta pitanja moe da oznai
vrijeme realizacije isto kao i ingres planeta koji je primio aplikaciju relevantnog signifikatora.

Ukoliko je SU signifikator vremena/partner pitanja, njegov tranzit preko ASC ili relevantnog
polja/njegovog vladara takoe moe predstavljati vrijeme ostvarenja.
Primjeri iz Maalahove prakse dokazuju da je ovaj drevni majstor gotovo uvijek navodio vie
rokova za realizaciju; itanje tih tumaenja ohrabruje i oputa jer skree panju na ono to svako
od nas lako zaboravi, a to je da apsolutna tanost i pouzdanost ni u astrologiji ne postoje. esto
je potrebno, ili bolje reeno, neophodno, dati vie rokova za realizaciju neega to se po procjeni
tumaa karte treba ostvariti u nekom buduem momentu i nerijetko je diktat konteksta situacije
presudan faktor. Maalah u tumaenjima spominje gotovo sve ve navedene varijante
odreivanja vremena i primjer koji slijedi predstavlja tipinu proceduru

Perfekcija opozicije MO/SA je indikator realizacije budui da SA daje recepciju MO i nalazi se u


polju predmeta pitanja; prva opcija je da e poziciju dobiti za 6 dana. Ako ne bude tada,desie se
kad tranzitni MO stigne do SA. Trea mogunost podrazumjeva tranzit VE, dispozitora MO,
preko stepena ASC. Ovdje Maalah izgleda otkriva i jednu od majstorskih caka ukoliko su
vladar ASC i MO kadentni a ono to je bilo naznaeno perfekcijom njihovog aspekta sa
vladarom relevantnog polja jo se nije odigralo, treba se okrenuti dispozitoru ASC/MO
(naravno, i oni mogu biti kadentni ali za tu varijantu nema dodatnog objanjenja; meutim, za
pretpostaviti je da se uz toliko kadencije traeno najvjerovatnije nee ni odigrati ukoliko se
pitanje ne odnosi na neku promjenu, putovanje, bijeg i sl. za ta je kadencija prirodni
signifikator).
Maalah kae da je osoba dobila kraljevsku poziciju kada je benefina VE stigla do ASC, to je
prvi ugao ali istovremeno i znak njenog tripliciteta. Da nije bilo tad(!), onda bi se odigralo pri
njenom tranzitu preko uglova IC/pozicije MO (domicil) ili DESC (triplicitet) ili za vrijeme
tranzita preko stepena SA u X ili za vrijeme njegovog helijakog izlaska (u sluaju da je bio pod
zracima ili okcidentalan u vrijeme postavljanja pitanja). Realizacija je oigledno zahtjevala
mnogo vie od 6 dana odreenih klasinim metodom, a nisu bile u pitanju ni nedjelje niti
mjeseci, ve neto manje od 3 mjeseca tj.oko 83 dana (godine ionako nisu mogle biti opcija jer je
samo pitanje nosilo odrednicu ove godine). Realizacija je usporena zbog pozicije MO u IV
polju, aspekta opozicije i superiorne prirode SA u X. Da je MO bio u VII, bilo bi bre, jo bre u
X a najbre u I. Generalno, snaga vladara ASC/MO ubrzava realizaciju, slabost je usporava. Po
brzini realizacije, Maalah ovako rangira polja I, X, XI, VII, IV, IX, V, III dok su ona u averziji
sa ASC (II, VIII, VI i XII) loa/slaba tj. spora. Na kraju daje i dragocjene povratne informacije
ovjek koji je postavio pitanje na poziciji vlasti zadrao se svega 15 dana (analogno najmanjim
godinama kadentnog MA, dispozitora SA i vladara X?) i ona mu nije donijela oekivano
zadovoljstvo i korist. I dok su MO/SA pozicije na uglovima bile siguran znak da e dobiti ono
to je traio, aspekt opozicije uz SA u padu, na poziciji vlastitog zla i bezvrijednosti, bunara,
na mjestu koje mrzi prouzrokovao je i odbojnost osobe prema autoritetu/poloaju koji je
dobila.
Ibn Ezra u Pocetku mudrosti navodi vremenske jedinice za sve zodijake znakove, pa ih nije
zgoreg imati na umu pri tumaenju:
Ovan/korpion 15 godina/mjeseci (najmanje godine vladara MA), 37 dana, 4 sata
Bik 8 godina/mjeseci (najmanje godine vladara VE) 20 dana, 16 sati
Blizanci 20 godina/mjeseci (najmanje godine vladara ME) 50 dana, 4 sata
Rak 25 godina/mjeseci (najmanje godine vladara MO) 5 dana, 5 sati
Lav 19 godina/mjeseci (najmanje godine vladara SU) 47 dana, 23 sata
Djevica 20 mjeseci/godina, 7 dana, 4 sata

Vaga 20 godina/dana, 16 sati (mjeseci nedostaju ali se najvjerovatnije radi o tamparskoj greci
i budui da su sati isti kao kod Bika kod koga se takoe radi o 20 dana, moe se pretpostaviti da
postoji potpuna podudarnost, poput parova Ovan/korpion i Strijelac/Ribe)
Strijelac/Ribe 12 godina/mjeseci, 30 dana, 12 sati
Jarac 27 godina/mjeseci, 37 (?) dana, 14 sati
Vodolija 30 godina/mjeseci, 75 dana, 6 sati
Literatura:
Works of Sahl&Mashaallah/The Search of the Heart (translated by Dr. Benjamin Dykes)
The Beginning of Wisdom. An Astrological Treatise by Abraham Ibn Ezra (translated by
Raphael Levy, Francisco Cantera)