You are on page 1of 9

Zato ba Adolf

Posted on 27. 2015. by Cor Scorpii

Rate This

Dok https://klasicnaastrologija.wordpress.com/2015/08/13/jedna-slamka-medu-vihorove/
predstavlja teorijsku osnovu, ovaj tekst ima za cilj da na primjeru poznate, ozloglaene istorijske
linosti (ije je vrijeme roenja pouzdano) pokae i dokae da ta ista teorija odlino prolazi test
praktine provjere. Preplitanje natalnog potencijala sa relevantnim mundanim ciklusima
iznjedrilo je tiranina koji je 12 godina proveo na kormilu vojne sile koja je pokorila sve do La
Mana na zapadu, prodrla do linije Lenjingrad Moskva Staljingrad/Kavkaz na istoku,
ratovala u pustinjama Sjeverne Afrike na jugu, gospodarila Skandinavijom na sjeveru.

Prvo je neophodno procijeniti natalni potencijal za vladarsku poziciju i valja imati na umu da su
u tome smislu ugaoni znaci u odnosu na POF isto tako moni/djelotvorni kao i oni u odnosu na
ASC dok je istaknutost na mundanim uglovima takoe pokazatelj snage/intenziteta izraaja
planetarnog principa.
Za poetak, triplicitetni vladari svjetla vremena kao opti indikatori sree/uspjeha. SU u Biku je
pod vladavinom VE, MO i pomonog MA. VE je viestruko aflikovana retrogradnou,
antiscijom sa ugaonim SA u detrimentu i konjunkcijom sa MA ali i ulaskom pod zrake SU.
Pozicija u VIII (zaludnom/dokonom) znaku od ASC takoe nije povoljna, a u XI od fortune daje
samo nade/stremljenja koja doivljavaju krah uslijed mnogostrukih oteenja. Pozicija u
mundanom VII sve ovo snano istie i dovodi u kontekst (loih) odnosa sa drugima prva
polovina ivota definitivno nije povoljna. Situacija se drastino mijenja u drugoj polovini ivota
(uzgred, roenju je prethodio pun MO pa je manifestacija natalnog potencijala odloena) kada
kormilo preuzima MO/JU konjunkcija. Fortuna ili njen vladar u konjunkciji sa velikim
benefikom je uvijek dobitna kombinacija, naroito ukoliko se nadje na uglu od fortune/ASC, kao
to je ovdje sluaj a zanimljivo je da se kombinacija aktivira tj. poinje da donosi plodove
upravo kad je Hitler napunio 32 godine, to je polovina zbira ascenzije Jarca (27 godina) i
manjih godina MO (25) i JU (12). Naravno, nije za oekivati da sve ide glatko i preko noi jer je
JU u padu ali nije ni toliko loe kao to na prvi pogled izgleda jer on ipak ima autoritet/resurse
termina+dekanata i u trigonu je sa mundano ugaonim svjetlom vremena. Meutim, JU je veoma
vaan iz jo jednog razloga doruphoros (kopljonoa/tjelohranitelj) kao indikator drutvenog
statusa.
Tematika je sama po sebi veoma sloena jer nema potpunog konsenzusa autora po pitanju pravila
za odredjivanje kandidata a postoji i vie verzija ovog principa. Iako Hitlerovo SU (svjetlo
vremena) nije na primarnim uglovima niti je u muskom znaku/kvadrantu (kao i MO) ono je

ipak na uglu mundanog VII i ukoliko se oslonimo na definiciju Paulusa Aleksandrijskog


kopljonoa SU moe da bude planet (prednost ima onaj iz dnevne sekte, dakle SA ili JU) koji je
orijentalan do pozicije desnog trigona u ovom sliaju, na itavom potezu do 1. stepena Jarca.
Postoji kandidat, i to je benefini JU, ali u padu. Istovremeno, JU je okcidentalan od MO i to u
orbisu do 7 stepeni, koliko po pravilu zahtjevaju helenistiki izvori kad se radi o kriterijumu za
kopljonou MO. Iako MO nije svjetlo vremena, kao drugi (manji) luminar i generalni
signifikator ivota osobe on uvijek ima ogromnu teinu. Dakle, veliki benefik JU je oigledan
kopljonoa oba svjetla, to ga ini naroito bitnim. Iako mundano kadentna u III polju, ova
MO/JU konjunkcija dobija na znaaju/snazi ako se uzme u obzir ono to sam rekao na poetku
ona je na uglu od POF u Raku i u ugaonom IV znaku od ascendenta. Hitler je nepobitno bio
veoma popularan ne samo u Njemakoj/Austriji i meu pripadnicima njemake manjine u
drugim dravama, ve na itavom Zapadu (britanska kruna, ameriki industrijalci, bankarisvi
oni koji su ga na kraju krajeva i opremili za pohod na Rusiju) http://www.novi-svjetskiporedak.com/2015/07/18/povezanost-engleske-krune-i-hitlera-pojavila-se-snimka-kraljiceelizabete-kako-podize-desnicu-u-znak-nacistickog-pozdrava/
JU nije samo kopljonoa oba svjetla, ve je i vladar tacke osnove ( 8 19 Riba) jedne od
helenstikih taaka koje u kontekstu odredjivanja drutvenog statusa osobe spominje Vettius
Valens u Antologiji. Za ovu taku Paulus Aleksandrijski kae na je kao dah, uzronik je
svega, vlada svime u ivotu osobe Guido Bonatti je naziva uzdanicom ascendenta i ona je
sutinski indikator da li/koliko osoba moe da izdri pod tovarom svoje sudbine (Fortuna) tj.
koliko stabilnosti i snage je dato da se nosi sa (pre)okretanjem poslovinog kola sree. U tome
smislu djeluje kao motivacioni temelj/korijen za SU taku, na osnovu koga osoba bira svoj
vid/pravac djelovanja (taka duha svjesne odluke, govor/komunikacija, aktivnosti) i zbog toga
se obavezno tumai u tandemu s njom. Njena signfikacija postaje sasvim jasna kad se ima na
umu da od dvije osobe postavljene u iste (ne)prilike jedna opstane dok druga propada; onaj sa
zdravom takom/vladarom baze e od pristojnog oevog nasljedstva stvoriti veliko bogatstvo
dok e drugi brzo proerdati sve. Budui da predstavlja fundament, taka se uvijek nalazi ispod
linije horizonta i predstavlja krae rastojanje izmeu fortune i duha, koje se dodaje stepenu
ascendenta.
Taka egzaltacije je takoe bitan indikator drutvenog statusa koji e osoba dosei kao i njenih
uroenih talenata. Za dnevna roenja rauna se rastojanje od MO do stepena egzaltacije na 3.
stepenu Bika a za dnevna od SU do stepena egzaltacije na 19. stepenu Ovna pa se vrijednost
dodaje ASC. U Hitlerovom sluaju taka pada na 14 52 Vage u I polje, to je opet dvostruko
ugaona pozicija. Vladar take je ve pomenuta VE u vlastitom domicilu u VIII znaku i u XI
znaku od fortune (veoma povoljan indikator!), a u VII mundanom polju. Ozloglaeni tiranin
ostao je zapamen kao harizmatina linost koja je mobilisala Njemaku kao pokreta 2.
Svjetskog rata i pomen njegovog imena se poistovjeuje sa desetinama miliona mrtvih koje je taj
sukob prouzrokovao kao i sa samoubistvom u berlinskom bunkeru. Ne uklapa li se sve savreno
u simboliku take i njenog vladara?
Kao dodatne indikatore volje za moi/dosezanja visoke pozicije valja istai poziciju koalmutena ASC, SA u mundanom X polju/benefinom XI znaku (sekta i hajz, ali okcidentalan to
opet uzrokuje kanjenje ispoljavanja potencijala) u kraljevskom Lavu u vlastitom
terminu/triplicitetu a SA je istovremeno i vladar take duha na 20 51 Vodolije (uzgred, na

malefinoj nekretnici Dubhe 2. magnitude i MA prirode) i almuten take egzaltacije. Vladar


ASC, VE je u antisciji sa oba malefina a ugaona esencijalno debilitirana superiorca iznad
horizonta to ga isto tako podstie da se popne to je mogue vie naravno, primarno se
koristei metodama koje njihova simbolika sadri. Superiorne planete prirodno daju interes za
veliku sliku, razumijevanje istorijskih,drutveno-politikih tokova i uestvovanje u njima,
vodeu poziciju, iniciranje neeg novog, tenju da se ostavi lini peat, itd. Osim toga, VE kao
vladar ASC aplicira i SU, vladaru X polja.
Dakle, natalna karta prikazuje sasvim pristojan potencijal da se osoba izdigne izvan domaaja
prosjene ljudske sudbine to vlastitim upornim zalaganjem, to protekcijom i podrkom
monika. Ali sve ovo ipak nije dovoljno da objasni njegov nivo moi i uticaja pa se zbog toga
treba okrenuti prenatalnim mundanim ciklusima koji odluuju o razmjerama ovih fenomena. Ide
se hijerarhijski, prvi tj. najnii nivo predstavljen je prenatalnom lunacijom to je u Hitlerovom
sluaju bio pun MO.

Egzaktno poklapanje stepena ASC sa stepenom svjetla vremena iznad zemlje a sve u X polju
karte. Stepen MC lunacije je u partilnoj konjunkciji sa takom egzaltacije. Mislim da je prevod
simbolike suvian. Ovo su krajnje moni indikatori.

Slijedei nivo predstavlja karta proljetnog ingresa.

MC je pao u partilnu konjunkciju sa takom osnove, dok je MO/JU konjunkciju istakao ugao VII
polja. Iako se na prvi pogled moe uiniti da je vladar godine tj. ovog kvartala SU u
egzaltaciji/triplicitetu kao svjetlo vremena i planet najblii MC-u, to je ipak varka zato to je MA
dispozitor ova svjetla, ima autoritet tripliciteta na ASC a i vladar je sata; taj MA je veoma bitan
zato to pada u partilnu opoziciju sa stepenom Hitlerovog ASC i kao ugaoni superiorac u
kraljevskom znaku koji prirodno simbolizuje rat/pobunu/ruenje poretka, on dodaje mnogo ulja
na vatru Hitlerovog ionako ratobornog, vlastoljubivog temperamenta.
Trei nivo predstavlja karta ingresa koji je prethodio maloj konjunkciji hronokratora 1881. u
Biku

Oba hronokratora u kraljevskom Ovnu u vladarskom X polju su u partilnoj opoziciji sa stepenom


Hitlerovog ASC, jo jedan upadljiv indikator nezajaljive tenje da se ovlada drutvenopolitikim tokovima, zauzme vodea pozicija, ostvari velika istorijska misija. Iako ovdje nije
vladar, MA je ipak opet dispozitor oba svjetla kao i samih hronokratora, a u VIII polju karte i to
u partilnoj konjunkciji sa Hitlerovom takom duha. Ionako datu sklonost nasilnim,
vlastoljubivim i buntovnim metodama djelovanja koje simbolizuje taka u Vodoliji i njen
mundano ugaoni malefini vladar u kraljevskom Lavu, mundana dimenzija dodaje i snaan
(orijentalni) MA impuls i to ba iz polja smrti i razaranja te ljudskog znaka. Sasvim prikladno za
nekoga ko je svojim aktivnostima i idejama inicirao najvee stradanje u istoriji ovjeanstva.
Karta same konjunkcije JU/SA u Biku je takoe fascinantna

Hitlerovo SU je u partilnoj konjunkciji sa hronokratorima i ako se ima u vidu da je SU vladar


njegovog X polja, ovo je jo jedan ubjedljiv pokazatelj jedinstvene sudbine. Panju opet privlai
MA na vrhu VII polja karte i to zato to mu je dispozitor upravo JU na Hitlerovom SU, a JU
vlada IV i VII poljem karte konjunkcije. Ovo se moe tumaiti kao napajanje Hitlerovog SU
(ambicija/vlast) na mundanom/nadreenom izvoritu simbolike rata/osvajanja. Da li je samo
puka sluajnost da je bio opsjednut idejama prodora na Istok, ivotnim prostorom, teorijom
krvi i tla?
etvrti, najvii nivo predstavlja karta ingresa koji je prethodio smjeni tripliciteta konjunkcija
hronokratora 1841.

Ovaj put ASC karte partilno pogaa stepen take egzaltacije,upadljiv indikator da njegovom
imenu i djelu zaborava biti nee. Sam stepen konjunkcije hronokratora u Jarcu e pasti egzaktno
na njegov natalni JU, kopljonou i vladara take osnove establiment/duh nastupajue epohe e
dati neophodnu podrku njegovom izdizanju, omoguavajui harmoninu integraciju njegovih
temeljnih pobuda i potreba u drutveno-politike tokove toga vremena.

Budui da se konjunkcija odigrala u zimskom kvartalu 1841. a proljetni ingres je imao kardinalni
znak Vage na ASC, treba pogledati i zimski ingres koji joj je naposredno prethodio.

Upada u oi pozicija MA vladara VIII polja na taki duha u malefinom VI znaku. Jo jedna
potvrda sa najvieg nivoa da e ideje i djelovanje Hitlera voditi ratoborni, ruilaki, osvajaki,
krvoloni impulsi. Uzgred, Vodolija po Ptolomejevoj podjeli mundanih kvadranata vlada upravo
prostranstvima Rusije dok se taj znak (Ibn Ezra) vezuje i za irom svijeta rasute Jevreje.
Na kraju, jedno zapaanje u vezi esencijalno debilitiranog JU, kopljonoe i vladara take
osnove odrao ga je u sedlu ba 12 godina, poptuno u skladu sa simbolikom korumpiranog JU
kome trigonom aplicira i SU, vladar X polja.