Bevezetés az Énekek énekébe

Jack S. Deere: Énekek éneke, A Biblia ismerete III. KIA, Bp. 1999. A könyv értelmezése és célja Az egész Bibliában talán az Énekek éneke a legnehezebben értelmezhető és legrejtélyesebb könyv. Ha egy futó pillantást vetünk az Énekek éneke értelmezésének történetére, akkor olyan sokféle nézettel találkozunk, amire más bibliai könyvek tanulmányozása során nincs példa. Az Énekek énekét értelmezték mint (a) allegóriát, (b) tipológikus ábrázolást (c) két vagy három főszereplős drámá (d) szír esküvői énekek gyűjteményét … amelyekben a vőlegény királyi szerepet, a menyasszony pedig királynéi szerepet játszott (e) pogány termékenységi kultusz szertartási gyűjteményét … (f) egymással össze nem függő, az emberi szerelmet magasztaló énekek antológiáját … Az allegorikus értelmezés szerint a könyvbeli részletek rejtett lelki jelentéseket hivatottak közvetíteni az olvasónak. … 1. 2. A zsidó hagyomány (a Talmud és a Targum) Isten Izráel iránti szeretetének allegorikus képét látta a könyvben. Olyan egyházi vezetők, mint Hyppolytus, Origenész, Jeromos, Athanáziusz, Ágoston és Clairvaux-i Bernát úgy tekintettek erre a könyvre, mint annak a szeretetnek az allegóriájára, amelyet Krisztus táplál menyasszonya, az egyház iránt. …

Az allegorikus megközelítés szubjektív, és semmiképpen sem lehet ellenőrizni, hogy egy adott értelmezés helyes-e. Az Énekek éneke sehol nem utal arra, hogy allegóriaként kellene értelmezni. Néhány teológus tipológikus ábrázolásnak tekinti a könyvet, melyben Salamon Krisztus előképe, a menyasszony pedig az egyházé. Ez a nézet abban különbözik az allegorikus szemléletmódtól, hogy történelmi személynek tekinti Salamont, és nem keres valamilyen rejtélyes jelentést a könyv minden egyes részlete mögött. A Szentírás azonban nem utal arra, hogy Isten Salamon életének egyes mozzanatait Krisztus előképeinek szánta volna. Akik drámának tekintik a könyvet1, azok nem veszik figyelembe, hogy a dráma mint irodalmi műfaj ismeretlen volt Izráelben. Azonkívül ezt a könyvet nem lehet felvonásokra és jelenetekre osztani, mint egy drámát. A bibliához hű teológusok jelentős része egységes és logikus felépítésű lírai költeményként értelmezi az Énekek énekét. A könyv főbb részei az udvarlásról2, a menyegzőről3 és a házasság kiteljesedéséről4 szólnak. Az Énekek éneke végén egy tetőpontot jelentő megállapítást találunk a szerelemmel kapcsolatban5, majd egy utóhangot, amely elmondja, hogyan kezdődött a könyvbeli pár szerelme6.

1 2 3 4 5 6

pl. Franz Delitzsch, H. Ewald és S. R. Driver Énekek 1:2-3:5 Énekek 3:6-5:1 Énekek 5:2-8:4 Énekek 8:5-7 Énekek 8:8-14

1/4

Bevezetés az Énekek énekébe
Több magyarázó szerint ennek a könyvnek nem két, hanem három szereplője van: a menyasszony, egy pásztor – a menyasszony szerelmese – és Salamon, aki elszerette a menyasszonyt a pásztortól. Azonban lehetséges magát Salamont tekinteni a pásztornak …, hiszen Salamonnak sok nyája volt7. A könyv célja az emberi szerelem és a házasság dicsérete. Ez ugyan első pillantásra különösnek tűnik, de ha jobban meggondoljuk, nem meglepő, hogy Isten egy olyan könyvet is fölvett a bibliai kánonba, amely a házastársi szerelem szépségét és tisztaságát írja le. Isten teremtette a férfit és a nőt8, s ő hozta létre és szentesítette a házasságot 9. Mivel a világ olyan alávaló módon tekint a szexre, annyira kitartóan ferdíti el és használja ki, s oly sok házasság bomlik fel a szeretet, az elkötelezettség és az odaszánás hiánya miatt, jó, hogy van a Bibliának egy olyan könyve, amelyben Isten a házastársi szerelmet mint egészséges és tiszta dolgot mutatja be. A mű szerzője és keletkezési ideje Az Énekek 1:110 Salamonnak tulajdonítja a könyvet. A könyvben hat további vers említi őt név szerint11. Úgy is szó esik róla, mint a „király”-ról12. A szerző beszél a király drága gyaloghintójáról13 és a királyi kocsikról14, ami megerősíti, hogy a könyvben említett szerelmes nem más, mint a király. Salamon szerette a természetet 15, így az Énekek énekében levő számos utalás, mely a növényvilágra, az állatvilágra és más természeti dolgokra vonatkozik, megerősíti, hogy ő a szerző. A könyv tehát valószínűleg Salamon uralma idején, Kr. e. 971 és 931 között keletkezett.

7 8

9 10 11

12

13

14 15

Préd 2:7 „Szereztem szolgákat és szolgálókat, voltak házamnál született szolgáim is. Marhacsordám és juhnyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben.” 1Móz 1:27 „Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” 1Móz 2:20-23 „Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az ÚRisten, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett.” 1Móz 2:24 „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.” „Énekek éneke. Salamoné.” Énekek 1:5 „Jeruzsálem leányai! Én barna vagyok, de szép, olyan, mint Kédár sátrai és mint Salamon szőnyegei.” Énekek 3:7.9.11 „Nézd, Salamon gyaloghintója az, hatvan vitéz van körülötte Izráel vitézei közül! … Gyaloghintót csináltatott magának Salamon király Libánon fáiból. … Jertek ki, Sion lányai, nézzétek Salamon királyt a koronával, mellyel megkoronázta anyja nászának napján, szíve örömének napján!” Énekek 8:11-12 „Szőlője volt Salamonnak Baal-Hámónban, szőlőjét őrökre bízta, mindegyikük ezer ezüstöt hozott a termésért.” Énekek 1:4.12 „Vigyél engem magaddal, fussunk, vezess a szobádba, királyom! Ujjongva örüljünk veled, emlegessük bornál is jobb szerelmedet, méltán szeretnek téged! … Ha a király az asztalnál ül, nárdusom árasztja illatát.” Énekek 3:9.11 „Gyaloghintót csináltatott magának Salamon király Libánon fáiból. … Jertek ki, Sion lányai, nézzétek Salamon királyt a koronával, mellyel megkoronázta anyja nászának napján, szíve örömének napján!” Énekek 7:6 „Fejed olyan, mint a Karmel, és fejeden a haj, mint a bíbor; egy királyt tartanak fogva fürtjei.” Énekek 3:7-10 „Nézd, Salamon gyaloghintója az, hatvan vitéz van körülötte Izráel vitézei közül! Mindnyájan kardforgatók, gyakorlott harcosok, mindegyiknek kard van az oldalán, nem rettegnek éjszaka sem. Gyaloghintót csináltatott magának Salamon király Libánon fáiból. Oszlopait ezüstből csináltatta, támláját aranyból, ülését bíborból, belsejét szeretettel hímezték Jeruzsálem lányai.” Énekek 6:12 „Észre sem vettem, amikor Ammínádíb kocsijába tettek engem.” 1Kir 5:13 „Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól kezdve a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról.”

2/4

Bevezetés az Énekek énekébe
Vannak, akik csodálkozva kérdezik, hogyan írhatott Salamon egy olyan könyvet, amely a házastársi hűséget dicséri, amikor ő annyira hűtlen volt, hogy 700 feleséget és 300 másodfeleséget szerzett16. Erre talán az a válasz, hogy az Énekek énekében szereplő „menyaszszony”, akivel házasságot kötött, az első felesége volt. Ha ez igaz, akkor Salamon nem sokkal az esküvő után írhatta a könyvet, mielőtt a többnejűség bűnébe esett volna. Az Énekek énekének egyes magyarázói feltételezik, hogy a könyvbeli hajadon a fáraó leánya volt17. Azonban az Énekek énekében szereplő menyasszonyt a szerző sehol nem nevezi királynőnek. Ez a leány valószínűleg Libánonból származott18, nem pedig Egyiptomból. A könyv egysége A Szentírás sok magyarázója szerint ez a könyv antológia, azaz olyan szerelmi dalok gyűjteménye, amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz, és nem tartalmaznak tanítást. Azonban több érv szól a könyv egysége mellett: (1) Az egész könyvben ugyanazokról a szereplőkről olvasunk: a menyasszony, a vőlegény és Jeruzsálem leányai. (2) A könyvben lépten-nyomon hasonló kifejezésekkel és szóképekkel találkozunk. (3) A kizárólag ebben a könyvben fellelhető héber nyelvtani furcsaságok egyetlen szerzőre vallanak. (4) A könyv témájának kibontakozása azt mutatja, hogy egységes műről van szó, nem pedig gyűjteményről. Amint korábban megállapítottuk, a könyv logikai felépítése a következő: az udvarlás, a nászéjszaka, a házasság kiteljesedése. VÁZLAT I. II. A. 1. 2. 3. B. 1. 2. 3. 4. 5. III. A. B. Felirat Az udvarlás Bevezetés: vágyakozás, bizonytalanság és dicséret Vágyakozás Bizonytalanság Dicséret A szerelem erősödése és hevessége Kölcsönös dicséret Refrén Egy vidéki kirándulás A menyasszony fél, hogy elveszíti szerelmét Refrén Az esküvő A lakodalmas menet A nászéjszaka 1:1 1:2-3:5 1:2-11 1:2-4 1:5-8 1:9-11 1:12-3:5 1:12-2:6 2:7 2:8-17 3:1-4 3:5 3:6-5:1 3:6-11 4:1-5:1

16 1Kir 11:3 „Volt neki hétszáz főrangú és háromszáz másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét.” 17 1Kir 3:1 „Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városába vitte, míg be nem fejezte palotájának, az ÚR házának és a Jeruzsálemet körülvevő várfalnak az építését.” 18 Énekek 4:8 „Jöjj hozzám a Libánonról, menyasszonyom, jöjj hozzám a Libánonról! Nézz le az Amáná csúcsáról, a Szenír és a Hermón csúcsáról, az oroszlánbarlangoktól, a párducok hegyeiről!”

3/4

Bevezetés az Énekek énekébe
1. 2. 3. 4. 5. IV. A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. C. D. V. A. B. VI. A menyasszony szépsége A király kérése A király dicséri menyasszonyának szerelmét A király dicséri menyasszonyának tisztaságát A házasságot megpecsételő nemi egyesülés A házasság kiteljesedése A közöny és annak megoldása A baj: a feleség közönye és a férj távolléte A férj vonzó tulajdonságai A férj a kertben A kibékülés: a férj dicséri kedvesét A feleség személyének és szerelmének dicsérete A feleség bája A férj vágya A kölcsönös birtoklás refrénje A feleség hívogatja szerelmesét A feleség még bensőségesebb kapcsolatra vágyik Összefoglalás: a szerelem és ereje A szerelem ábrázolása A szerelem magyarázata Utóhang 4:1-7 4:8 4:9-11 4:12-15 4:16-5:1 5:2-8:4 5:2-7:1 5:2-8 5:9-16 6:1-3 6:4-7:1 7:2-11 7:2-7 7:8-10 7:11 7:12-14 8:1-4 8:5-7 8:5 8:6-7 8:8-17

4/4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful