You are on page 1of 12

100Ton Mobile Crane

Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)

Page 1 of 12

100Ton Mobile Crane


100 TON MOBILE CRANE
(1) 100 Ton Mobile Crane trsdK;rsdK;

wefwpf&mrdkbdkif;u&def;rsm;udk EdkifiHtrsm;xkwfvkyfa&mif;csMuygonf/
u&def; wefwpf&mrdkbdkif;u&def;rsm;udk pkpnf;az:Nyvdkufygonf/
pOf

u&def;armf',feHygwf

xkwfvkyfonfhukrPD

xkwfvkyfonfhEdkifiH

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LTM1100-5.2
LTM1100-4.2
QY100
20010
SA1000
AC100
AC265
KH500
CCH1000

LIEBHERR
LIEBHERR
SANY
TADANO
SUMITOMO
DEMAG
DEMAG
HITACHI
IHI

Germany
Germany
China
Japan
Japan
Germany
Germany
Japan
Japan

vuf&SdoHk;pGJaeaom
rSwfcsuf

***1

***2
***2

***1 u&def;armf',feHygwf TADANO 20010 wefwpf&mrdkbdkif;u&def;onf &dk;&dk;rdkbdkif;u&def;yHkpHr


[kwfyJ Crawler wyfxm;oNzifh awmfawmftoHk;0ifNyD; Special Crane vdkh qdkEdkifygonf/
***2 u&def;armf',feHygwf KH500 & IHI CCH1000 u&def;rsm;onf Crawler Crane rsm;

Nzpfygonf/
(2) 100 Ton Mobile Crane "mwfyHkrsm;

yHk(1) LTM1100-5.2 wefwpf&mrdkbdkif;u&def;

Page 2 of 12

100Ton Mobile Crane

yHk(2) LTM1100-4.2 wefwpf&mrdkbdkif;u&def;

yHk(3) QY100-4.2 wefwpf&mrdkbdkif;u&def;


Page 3 of 12

100Ton Mobile Crane

yHk(4)Tadano Mantis 20010 Crawler Telescopic Crane

yHk(5)SUMITOMO-SA1000 wefwpf&mrdkbdkif;u&def;

Page 4 of 12

100Ton Mobile Crane

yHk(6) DEMAG AC100 wefwpf&mrdkbdkif;u&def;

yHk(7) DEMAG AC100 wefwpf&mrdkbdkif;u&def;


(3) LTM1100-5.2 wefwpf&mrdkbdkif;u&def;

txufrSmaz:Nyxm;ouJhodkh wefwpf&mrdkbdkif;u&def;awGonf xkwfvkyfolrsm;uGJNym;aomf


vnf; taNccHoabmw&m;awGuawmh twlwlyifNzpfygonf/ 'gaMumifh LTM1100-5.2 u&def;t
aMumif;yJ az:Nyygrnf/

Page 5 of 12

100Ton Mobile Crane


(4) LTM1100-5.2 Crane Dimension

yHk(8) Dimension of 100 Ton Crane


txufygyHkwGif Nyxm;aom twdkif;twmrsm;onf Lifting Plan Nyif&mwGif toHk;0ifyg
onf/ u&def;&yfrnfhae&mwGif aNraysmhygu Steel Plate rsm;cif;ay;&ef twdkif;twmrsm; &&Sdyg
onf/ Critical Lift vdkhac:wJh Live Plant awGxJwGif r &rnfqdkygu Lifting Plan udk
wdwdusus Nyifay;&aomtcg txufygyHkudk AutoCAD udkoHk;NyD; pau;udkuf qGJ&ygrnf/
tNyifrSm tvkyfrvkyfcif uGefysLwmxJwGif t&ifcsdefqNyD; Lifting Plan Nyif&ygonf/
(4) LTM1100-5.2 Crane Weight

Page 6 of 12

100Ton Mobile Crane

txufygyHkwGif Nyxm;onfhtwdkif; wefwpf&mu&def;wGif 0ef&kd;ig;ckygNyD; 12 Ton / Axle eJh


'DZdkif;xkwfxm;NyD; pkpkaygif;tav;csdef wef60&Sdygonf/ aumifwm0dwf15weftygt0if Nzpfygonf/
(5) Hook Block

txufygyHkwGif Nyxm;onfh Hook Block tav;csdefonf Lifting Plan Nyif&mwGif


ta&;yg ygonf/ wu,f r rnfh Load tav;csdeftNyif Hook Block tav;csdef Rigging
tav;csdefwdkhudk aygif;xnfhay;&ygonf/ Load tav;csdefay:rlwnfNyD; Hook Block a&G;wwf&yg
rnf/
No. of Sheaves
No. of Lines
Load tav;csdef
Hook Block tav;csdef
100 Ton
90.2 Ton
59.1 Ton
26.1 Ton
8.8 Ton

7
5
3
1

14
10
7
3
1

1,240 kg
700 kg
700 kg
450 kg
250 kg

(6) Lifting Capacities on Telescopic Boom

txufygyHkwGif Column rsm;onf Boom Length NzpfNyD; 11.5m uae 52m txd&SdNyD;
Working Radius 3m uae 48m txd&Sdygonf/ aumifwm0dwf 35wef wyf&ygrnf/ Z,m;wGif
Nyxm;aom wefzdk;rsm;rSm Safe Work Load NzpfNyD; ,lepfrSmwef Nzpfygonf/ Oyrm Boom
Length 52m, Working Radius 48m Nzpfvsif Safe Work Load 2.4 Ton Nzpfygonf/

Page 7 of 12

100Ton Mobile Crane


(6) Lifting Height on Main Boom

txufygyHkonf u&def;&Jh bGef;a&mufEdkifwJhtuGmta0; tNrifhwdkudk pau;udkufqGJxm;yg


onf/ u&def;a&G;&mwGifvnf;aumif;? Lifting Plan Nyif&mwGifvnf;aumif; toHk;NyKEdkifygonf/
iSif;yHkudk AutoCAD wGif pau;udkufqGJNyD; Lifting Plan twdtusNyifEdkifygonf/

Page 8 of 12

100Ton Mobile Crane


(6) Lifting Height on Fly Jib

Boom Length 52m eJhra&mufEdkifwJhtNrifh? tuGmta0;awGtwGuf 19m &SnfwJh Fly Jib

udk wyfqiftoHk;NyKEdkifygonf/

txufygyHkwGifNyxm;onfhtwdkif;Fly Jib wyfvdkufonfhtwGuf ydkNyD;a0;aom Nrifhaomae&m


txda&mufatmifrEdkifwm awGh&ygvdrfhr,f/
Page 9 of 12

100Ton Mobile Crane


(7) Lifting Height on Fly Jib and Folding Jib

txufygyHkwGifNyxm;onfhtwdkif; Fly Jib tNyif Folding Jib 14m xyfwyfqifEdkifygao;


onf/ awmfawmftNrifhxdatmif a&mufEdkifwmawGh&ygvdrfhrnf/
Page 10 of 12

100Ton Mobile Crane


(8) Load Chart on Fly Jib and Folding Jib

(9) Counter Weight

aumifwm0dwf pkpkaygif;tav;csdefonf 35wefNzpfNyD; 15wefudk u&def;uo,f,lEdkifNyD;


usefwef20udk
Transportor eJh
owfowfwifNyD;
u&def;qifrnfae&modkh
o,f,lum
wyfqif&ygonf/
Page 11 of 12

100Ton Mobile Crane


(10) Colour Monitor

acwfrDwdk;wufvmaom enf;ynmawGaMumifh u&ef;armif;ol Crane Operator onf


u&def;&Jh Information awGudk pHkpHkpDpDodEdkifygonf/ tav;csdef twdtusrodaom Loadudk rygu
Crane Operator ar;&if tav;csdef twdtusodEdkifygonf/

Page 12 of 12