You are on page 1of 44

BUTLLET OFICIAL

DEL PARL AMENT DE CATALUNYA


XI legislatura perode intermedi nmero 202 dimecres 3 dagost de 2016

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulaci
1.10. Acords i resolucions
Resoluci 229/XI del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment del llit de la
Tordera a Blanes
250-00235/11
Adopci 9

Resoluci 230/XI del Parlament de Catalunya, sobre la destinaci del poble de Conill, del municipi de Trrega, a usos pblics
250-00296/11
Adopci 9

Resoluci 231/XI del Parlament de Catalunya, sobre els serveis pblics de control
de mosquits
250-00338/11
Adopci 10

Resoluci 232/XI del Parlament de Catalunya, sobre les larves de mosca negra a
les squies dAitona
250-00346/11
Adopci 10

Resoluci 233/XI del Parlament de Catalunya, sobre el control dels mosquits i la


mosca negra a les Terres de lEbre
250-00362/11
Adopci 11

Resoluci 234/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reducci de ls del glifosat


250-00382/11
Adopci 11

1.25. Preguntes al Govern


1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de lInstitut Catal dAvaluacions Mdiques per a concedir les incapacitats
314-01710/11
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creaci de la Plataforma dAfectades de lInstitut Catal dAvaluacions Mdiques
314-01711/11
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sollicituds dincapacitat laboral tramitades per lInstitut Catal dAvaluacions Mdiques en el perode
2011-2015
314-01712/11
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre levoluci del nombre dincapacitats laborals concedides per lInstitut Catal dAvaluacions Mdiques en el perode
2011-2015
314-01713/11
Resposta del Govern 13

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a promoure


loli doliva del 2014 en
314-04497/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats del Pla de viabilitat de
la Cooperativa Agrcola de lAldea
314-04554/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de la Generalitat amb els
ajuntaments
314-04639/11
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura dun document amb
lAjuntament de Salt (Girons) o la Sociedad de Gestin de Activos Inmobiliarios
Procedentes de la Reestructuracin Bancaria (Sareb) amb relaci a un edifici que
va estar ocupat
314-04651/11
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos dentitats financeres cedits del 2014 en
314-04660/11
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos de lAgncia


de lHabitatge de Catalunya cedits a lAjuntament de lHospitalet de Llobregat (Barcelons) del 2014 en
314-04661/11
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostria destinada


a arreglar els habitatges cedits per entitats financeres
314-04662/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sollicituds de beques


del Ministeri dEducaci, Cultura i Esport per a estudis postobligatoris que ha gestionat lAgncia de Gesti dAjuts Universitaris i de Recerca per al curs 2016-2017
314-04701/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sollicituds de beques


del Ministeri dEducaci, Cultura i Esport per a estudis postobligatoris que ha gestionat lAgncia de Gesti dAjuts Universitaris i de Recerca per al curs 2016-2017 i
que shan resolt favorablement
314-04702/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de pagament de lAgncia


de Gesti dAjuts Universitaris i de Recerca de la part fixa de les beques del Ministeri dEducaci, Cultura i Esport
314-04703/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de pagament de lAgncia de Gesti dAjuts Universitaris i de Recerca de la part variable de les beques del
Ministeri dEducaci, Cultura i Esport
314-04704/11
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes que han obtingut una
beca del Ministeri dEducaci, Cultura i Esport i que no han rebut el pagament de
lAgncia de Gesti dAjuts Universitaris i de Recerca
314-04705/11
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos en rgim de lloguer de
protecci oficial de lAgncia Catalana de lHabitatge
314-04710/11
Resposta del Govern 19

Taula de contingut

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri periodstic de TV3 i Catalunya Rdio per a cobrir la informaci relativa a la iniciativa legislativa popular
deducaci
314-04761/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de lemissi per TV3 dimatges antigues per a informar sobre els incidents produts pel desallotjament del Banc
Expropiat al barri de Grcia, de Barcelona
314-04762/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a advertir
laudincia que unes imatges emeses per TV3 amb relaci als incidents produts pel
desallotjament del Banc Expropiat al barri de Grcia, de Barcelona, eren antigues
314-04763/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions que les oficines liquidadores dels registradors de la propietat compleixen pel compte de lAgncia Tributria de Catalunya
314-04772/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denncia del conveni amb les
oficines liquidadores dels registradors de la propietat
314-04773/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels resultats recaptatoris en el cas que lAgncia Tributria de Catalunya assumeixi les funcions de
les oficines liquidadores dels registradors de la propietat
314-04774/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions rebudes per entitats jurdiques sense nim de lucre vinculades a partits poltics amb representaci
parlamentria del Departament de Justcia del 2010 en
314-04929/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatries pbliques de


subvencions desestimades pel Departament de Justcia, del 2010 en, a entitats
jurdiques sense nim de lucre vinculades a partits poltics amb representaci parlamentria
314-04930/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsi amb relaci a la convocatria duna subvenci per a finanar estudis o activitats relacionades amb les
institucions i el pensament del sistema democrtic del 2015 en
314-04931/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatria pblica de subvencions per a entitats jurdiques sense nim de lucre vinculades a partits poltics amb
representaci parlamentria el 2016
314-04932/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicaci i limport de la convocatria pblica de subvencions per a entitats jurdiques sense nim de lucre vinculades a partits poltics amb representaci parlamentria el 2016
314-04933/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la segona adjudicaci de Forestal


Catalana a lempresa Monroyo Industrial dins del Parc Natural dels Ports
314-04965/11
Resposta del Govern 28

Taula de contingut

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament dAgricultura,


Ramaderia, Pesca i Alimentaci es personar com a acusaci en la causa relativa
a la tala de pins al Parc Natural dels Ports
314-04968/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre lassumpci del trasps de les competncies en gesti forestal de boscos singulars, parcs naturals i zones protegides
314-04969/11
Resposta del Govern 29

1.40. Acords amb relaci a les institucions de la Uni Europea


1.40.03. Coneixements de les propostes
Control del principi de subsidiarietat amb relaci a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (CE) 1030/2002, pel qual sestableix un model uniforme de perms de residncia per a nacionals de tercers pasos
295-00061/11
Coneixement de la proposta 29

Control del principi de subsidiarietat amb relaci a la Proposta de reglament del


Parlament Europeu i del Consell relatiu a lAgncia dAsil de la Uni Europea i pel
qual es deroga el Reglament (UE) 439/2010
295-00062/11
Coneixement de la proposta 30

Control del principi de subsidiarietat amb relaci a la Proposta de decisi del Consell
per la qual sestableix un marc pluriennal per a lAgncia dels Drets Fonamentals de
la Uni Europea en el perode 2018-2022
295-00063/11
Coneixement de la proposta 30

Control del principi de subsidiarietat amb relaci a la Proposta de reglament del


Consell sobre la competncia, el reconeixement i lexecuci de resolucions en matria matrimonial i de responsabilitat parental, i sobre la sostracci internacional de
menors (refosa)
295-00064/11
Coneixement de la proposta 30

Control del principi de subsidiarietat amb relaci a la Proposta de directiva del Consell que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a laccs a la informaci per part
de les autoritats tributries contra el blanqueig de capitals
295-00065/11
Coneixement de la proposta 30

3. Tramitacions en curs
3.10. Procediments que es clouen amb ladopci de resolucions
3.10.25. Propostes de resoluci
Proposta de resoluci sobre el desplegament integral de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgneres i intersexuals i per a eradicar lhomofbia, la bifbia i la transfbia
250-00509/11
Esmenes presentades 31

3.25. Preguntes al Govern


3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la delegaci de competncies a
lAjuntament de Barcelona sobre el port Olmpic
314-05611/11
Formulaci: Fernando Snchez Costa, del GP PPC 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions de limpacte econmic a lAjuntament de Barcelona per no haver dut a terme la modificaci del Pla
general metropolit
314-05612/11
Formulaci: Fernando Snchez Costa, del GP PPC 32

Taula de contingut

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la delegaci de funcions del director de lEscola dAdministraci Pblica de Catalunya
314-05613/11
Formulaci: Joan Garca Gonzlez, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre ls de la facultat de delegaci


de funcions per part del director de lEscola dAdministraci Pblica de Catalunya
314-05614/11
Formulaci: Joan Garca Gonzlez, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificaci del procediment per
a concedir subvencions a treballs de recerca sobre lAdministraci pblica que va
convocar lEscola dAdministraci Pblica de Catalunya el 2015
314-05615/11
Formulaci: Joan Garca Gonzlez, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els crrecs directius del sector pblic amb un sou ms elevat que el de conseller
314-05616/11
Formulaci: Alcia Romero Llano, del GP SOC 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els crrecs del Govern i directius
del sector pblic als quals sha incrementat el sou durant aquesta legislatura
314-05617/11
Formulaci: Alcia Romero Llano, del GP SOC 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoraci dels anys de gesti
local de lEscola Intermunicipal del Peneds
314-05618/11
Formulaci: Alcia Romero Llano, del GP SOC 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el comunicat de la Mancomunitat


de Municipis de lAlt Peneds al Govern per a cedir lEscola Intermunicipal del Peneds a la Generalitat
314-05619/11
Formulaci: Alcia Romero Llano, del GP SOC 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses entre la Mancomunitat de Municipis de lAlt Peneds i el Govern per a canviar la titularitat de lEscola
Intermunicipal del Peneds
314-05620/11
Formulaci: Alcia Romero Llano, del GP SOC 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura de les plantes de


tractament de purins per cogeneraci i les mesures per a impulsar sistemes de
tractament ms respectuosos amb el medi ambient
314-05621/11
Formulaci: Marta Moreta Rovira, juntament amb dos altres diputats del GP SOC 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la Corporaci


Catalana de Mitjans de Comunicaci que va decidir no emetre el debat dels candidats a les eleccions generals del 2016
314-05622/11
Formulaci: David Prez Ibez, del GP SOC 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre latenci a les vctimes del terrorisme
314-05623/11
Formulaci: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els instruments de per a atendre
les vctimes del terrorisme
314-05624/11
Formulaci: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats amb entitats
per a atendre les vctimes del terrorisme
314-05625/11
Formulaci: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts a entitats de vctimes del
terrorisme
314-05626/11
Formulaci: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 39

Taula de contingut

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment dels acords de col
laboraci amb entitats per a garantir latenci i el suport a les vctimes del terrorisme
314-05627/11
Formulaci: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 39

3.27. Control parlamentari de la Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals


3.27.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Consell de Govern de la Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals
a respondre per escrit sobre el responsable de la Corporaci Catalana de Mitjans
de Comunicaci que va decidir no emetre el debat dels candidats a les eleccions
generals del 2016
316-00042/11
Formulaci: David Prez Ibez, del GP SOC 40

4. Informaci
4.53. Sessions informatives i compareixences
4.53.03. Sollicituds de sessi informativa
Sollicitud de sessi informativa de la Comissi dAfers Socials i Famlies amb la
consellera de Treball, Afers Socials i Famlies sobre la situaci de les persones amb
dependncia
354-00086/11
Sollicitud i tramitaci 41

4.53.05. Sollicituds de compareixena


Proposta daudincia en comissi del secretari dAfers Socials i Famlies amb relaci
a la Proposici de llei de modificaci de la Llei 18/2003, de suport a les famlies, per
a establir una prestaci econmica per infants i joves a crrec menors de divuit anys
352-00464/11
Retirada de la sollicitud 41

Proposta daudincia en comissi del director general dAtenci a la Infncia i lAdolescncia amb relaci a la Proposici de llei de modificaci de la Llei 18/2003, de
suport a les famlies, per a establir una prestaci econmica per infants i joves a
crrec menors de divuit anys
352-00465/11
Retirada de la sollicitud 41

Proposta daudincia en comissi de la directora general de Famlies amb relaci a


la Proposici de llei de modificaci de la Llei 18/2003, de suport a les famlies, per a
establir una prestaci econmica per infants i joves a crrec menors de divuit anys
352-00466/11
Retirada de la sollicitud 41

Proposta daudincia en comissi de la directora general de Pressupostos amb


relaci a la Proposici de llei de modificaci de la Llei 18/2003, de suport a les famlies, per a establir una prestaci econmica per infants i joves a crrec menors
de divuit anys
352-00467/11
Retirada de la sollicitud 42

Sollicitud de compareixena de Sergi Ferr, en representaci de lassociaci Grup


de Suport per a Persones amb Smptomes de Dependncia Emocional, davant la
Comissi dIgualtat de les Persones perqu expliqui les activitats de lassociaci
356-00255/11
Sollicitud 42

Sollicitud de compareixena de Juan Manuel Ramrez, president de lAssociaci Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissi dAfers Socials i
Famlies perqu informi de les conclusions de linforme sobre dependncia presentat
per aquesta associaci el 27 de juliol
356-00296/11
Sollicitud 42

Sollicitud de compareixena de Mariyathas Mohanraj, en representaci de lassociaci Le Collectif de la Paix au Sri Lanka, davant la Comissi dAcci Exterior i Cooperaci, Relacions Institucionals i Transparncia perqu informi sobre la situaci
del poble tmil a Sri Lanka en el context postconflicte
356-00299/11
Sollicitud 42

Taula de contingut

BOPC 202
3 dagost de 2016

Sollicitud de compareixena del secretari general dAfers Socials i Famlies davant


la Comissi dAfers Socials i Famlies perqu informi sobre lestabliment de prestacions econmiques per a infants i joves menors de divuit anys a crrec
356-00300/11
Sollicitud 43

Sollicitud de compareixena del director general dAtenci a la Infncia i lAdolescncia davant la Comissi dAfers Socials i Famlies perqu informi sobre lestabliment
de prestacions econmiques per a infants i joves menors de divuit anys a crrec
356-00301/11
Sollicitud 43

Sollicitud de compareixena de la directora general de Famlies davant la Comissi


dAfers Socials i Famlies perqu informi sobre lestabliment de prestacions econmiques per a infants i joves menors de divuit anys a crrec
356-00302/11
Sollicitud 43

Sollicitud de compareixena de la directora general de Pressupostos davant la Comissi dAfers Socials i Famlies perqu informi sobre lestabliment de prestacions
econmiques per a infants i joves menors de divuit anys a crrec
356-00303/11
Sollicitud 43

Sollicitud de compareixena de la subdirectora general de la Inspecci i Control


Agroalimentari amb relaci a la Proposici de llei de laprofitament de lexcedent
alimentari
356-00305/11
Sollicitud 44

Sollicitud de compareixena de la directora de lrea de Prevenci i Foment del


Reciclatge de lAgncia de Residus de Catalunya amb relaci a la Proposici de llei
de laprofitament de lexcedent alimentari
356-00306/11
Sollicitud 44

Sollicitud de compareixena del cap del Departament de Prevenci de lAgncia de


Residus de Catalunya amb relaci a la Proposici de llei de laprofitament de lexcedent alimentari
356-00307/11
Sollicitud 44

Sollicitud de compareixena del cap del Departament de Gesti de Matria Orgnica de lAgncia de Residus de Catalunya amb relaci a la Proposici de llei de
laprofitament de lexcedent alimentari
356-00308/11
Sollicitud 44

Sollicitud de compareixena cap de lOficina Comarcal del Valls Occidental del


Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci amb relaci a la Proposici de llei de laprofitament de lexcedent alimentari
356-00309/11
Sollicitud 44

Taula de contingut

Aquesta publicaci s impresa en


paper ecolgic (definici europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resoluci 124/III del
Parlament, sobre la utilitzaci del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 dabril de 1990.
Els documents publicats en el
Butllet Oficial del Parlamentde
Catalunya (BOPC) sn una
reproducci fidel dels documents
originals entrats al Registre.
La numeraci del BOPC no est
necessriament vinculada a una
sola data.
Imprs al Parlament
ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980
www.parlament.cat

BOPC 202
3 dagost de 2016

1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulaci

1.10.

Acords i resolucions

Resoluci 229/XI del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment


del llit de la Tordera a Blanes
250-00235/11
ADOPCI
Comissi de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessi 5, 06.07.2016, DSPC-C 168

La Comissi de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessi tinguda el dia 6 de


juliol de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resoluci sobre el manteniment
de la llera de la Tordera (tram. 250-00235/11), presentada pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 19068), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 22536) i pel Grup Parlamentari de Junts pel S (reg. 23798).
Finalment, dacord amb larticle 165 del Reglament, ha adoptat la segent
Resoluci

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


a) Assegurar que lAgncia Catalana de lAigua i lAjuntament de Blanes (Selva)
acordin les mesures necessries i el calendari per a la neteja del llit de la Tordera al
pas pel municipi de Blanes, dacord amb les competncies de cada administraci.
b) Elaborar un informe que fixi i delimiti les competncies i responsabilitats de
lAjuntament de Blanes i lAgncia Catalana de lAigua sobre el manteniment dels
espais i els passos fluvials al municipi de Blanes.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissi, David Rodrguez i Gonzlez; el president de la Comissi, Germ Bel Queralt

Resoluci 230/XI del Parlament de Catalunya, sobre la destinaci del


poble de Conill, del municipi de Trrega, a usos pblics
250-00296/11
ADOPCI
Comissi de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessi 5, 06.07.2016, DSPC-C 168

La Comissi de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessi tinguda el dia 6 de


juliol de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resoluci sobre la planta de compostatge dOss de Si (tram. 250-00296/11), presentada pel Grup Parlamentari de
Catalunya S que es Pot.
Finalment, dacord amb larticle 165 del Reglament, ha adoptat la segent
Resoluci

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


a) Reactivar el Pla especial de protecci del medi natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida i el pla de gesti daquests espais, i recuperar-ne el finanament pblic.
b) Destinar a usos pblics i posar en valor el poble de Conill i el seu entorn, al
terme municipal de Trrega (Urgell), dacord amb les previsions fetes.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissi, David Rodrguez i Gonzlez; el president de la Comissi, Germ Bel Queralt
1.10. Acords i resolucions

BOPC 202
3 dagost de 2016

Resoluci 231/XI del Parlament de Catalunya, sobre els serveis


pblics de control de mosquits
250-00338/11
ADOPCI
Comissi de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessi 5, 06.07.2016, DSPC-C 168

La Comissi de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessi tinguda el dia 6 de


juliol de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resoluci sobre els serveis pblics
de control de mosquits (tram. 250-00338/11), presentada pel Grup Parlamentari de
Ciutadans.
Finalment, dacord amb larticle 165 del Reglament, ha adoptat la segent
Resoluci

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


a) Satisfer el deute pendent amb el Consorci de Poltiques Ambientals de les
Terres de lEbre (Copate) corresponent al 2015 amb relaci al servei de control de
mosquits.
b) Establir un calendari de pagaments al Copate i garantir que se satisfaran durant el 2016.
c) Consignar en el pressupost del 2017 la despesa dels pagaments al Copate, per
tal de garantir el pagament del servei de control de mosquits segons un calendari
prviament aprovat.
d) Establir els protocols tcnics que facilitin lexecuci dels treballs necessaris
per al bon desenvolupament del servei de control de mosquits, entre el Copate, el
Parc Natural del Delta de lEbre i els ajuntaments implicats.
e) Elaborar, durant el 2016, un estudi sobre la millor manera de consolidar el
servei de control de mosquits per al proper trienni, tant pel que fa als pressupostos
i calendaris de pagament com pel que fa a necessitats de pistes denlairament i protocols tcnics de collaboraci.
f) Establir un protocol de collaboraci entre els tres serveis de control de mosquits de Catalunya que garanteixi la transferncia de coneixement i dexperincies
per tal de millorar el servei i leficincia en ls dels recursos disponibles.
g) Iniciar una campanya divulgativa, en collaboraci amb els tres serveis pblics
de control de mosquits de Catalunya, de sensibilitzaci i educaci ambiental, fent
servir totes les eines disponibles per tal que el ciutad pugui controlar els focus intradomiciliaris.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissi, David Rodrguez i Gonzlez; el president de la Comissi, Germ Bel Queralt

Resoluci 232/XI del Parlament de Catalunya, sobre les larves de


mosca negra a les squies dAitona
250-00346/11
ADOPCI
Comissi de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessi 5, 06.07.2016, DSPC-C 168

La Comissi de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessi tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resoluci sobre les larves de mosca
negra a les squies dAitona (tram. 250-00346/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Finalment, dacord amb larticle 165 del Reglament, ha adoptat la segent
1.10. Acords i resolucions

10

BOPC 202
3 dagost de 2016

Resoluci

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


a) Comenar, tan aviat com sigui possible, les prospeccions dels trams dels rius
i squies afectats per les larves de mosca negra en les proximitats dAitona (Segri),
per tal de conixer-ne la densitat.
b) Determinar la necessitat de fumigacions i comenar a fer-ne amb larvicides,
en el termini ms curt possible.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissi, David Rodrguez i Gonzlez; el president de la Comissi, Germ Bel Queralt

Resoluci 233/XI del Parlament de Catalunya, sobre el control dels


mosquits i la mosca negra a les Terres de lEbre
250-00362/11
ADOPCI
Comissi de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessi 5, 06.07.2016, DSPC-C 168

La Comissi de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessi tinguda el dia 6 de


juliol de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resoluci sobre el control dels
mosquits i la mosca negra a les Terres de lEbre (tram. 250-00362/11), presentada
pel Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, dacord amb larticle 165 del Reglament, ha adoptat la segent
Resoluci

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


a) Complir el principi general de finanament dels serveis acordats amb el Consorci de Poltiques Ambientals de les Terres de lEbre (Copate).
b) Adoptar les mesures necessries perqu el Consorci de Poltiques Ambientals
de les Terres de lEbre tingui un finanament adequat a la tasca que acompleix i a
les necessitats reals del control ptim de les plagues de mosquit i mosca negra, i
tamb per a la consolidaci daquest finanament, de manera que es pugui garantir
lestabilitat del servei, tenint en compte la seva importncia per a la salut pblica i
lactivitat econmica, especialment per al turisme.
c) Trobar una soluci definitiva a les autoritzacions per al tractament als espais
naturals.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissi, David Rodrguez i Gonzlez; el president de la Comissi, Germ Bel Queralt

Resoluci 234/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reducci de


ls del glifosat
250-00382/11
ADOPCI
Comissi de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessi 5, 06.07.2016, DSPC-C 168

La Comissi de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessi tinguda el dia 6 de


juliol de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resoluci sobre la prohibici del
glifosat i altres herbicides de sntesi (tram. 250-00382/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya S que es Pot.
Finalment, dacord amb larticle 165 del Reglament, ha adoptat la segent
1.10. Acords i resolucions

11

BOPC 202
3 dagost de 2016

Resoluci

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


a) Impulsar ls racional del glifosat i la reducci progressiva del seu s, i, en
aquest sentit:
1r. Impulsar la reducci de ls del glifosat en les noves contractacions dels serveis de la Generalitat, valorant ls de mtodes alternatius.
2n. Prohibir ls del glifosat en espais amb usuaris vulnerables, com parcs infantils, recintes escolars, camps desports i altres espais susceptibles de contacte directe
de les persones amb la superfcie tractada.
3r. Iniciar els treballs necessaris per a la transici cap a una jardineria pblica
que segueixi criteris tcnics de qualitat i sostenibilitat i apliqui la lluita integrada
contra plagues, malalties i vegetaci no desitjada.
4t. Iniciar una campanya de sensibilitzaci amb tcnics de les administracions i
empreses del sector del manteniment de superfcies viries, polgons, parcs i jardins,
i oferir-los assessorament sobre tcniques alternatives al glifosat.
b) Traslladar aquesta resoluci a les altres administracions amb competncies en
gesti despais pblics.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissi, David Rodrguez i Gonzlez; el president de la Comissi, Germ Bel Queralt

1.25.

Preguntes al Govern

1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris


de lInstitut Catal dAvaluacions Mdiques per a concedir les
incapacitats
314-01710/11
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33945 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentries de 314-01710/11 a
314-01713/11 us informo del segent:
Ats que les preguntes ms amunt indicades fan referncia a un mateix assumpte
i, per consegent, a informacions estretament relacionades, fet que s objectivament
constatable, sha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
LInstitut Catal dAvaluacions Mdiques (ICAM) gestiona els processos mdics
i sanitaris en matria dincapacitats laborals a Catalunya. La seva missi s realitzar
lavaluaci mdica, la inspecci, la gesti i el control dels processos mdics relacionats amb les incapacitats laborals i dictaminar sobre ladequaci de les actuacions
sanitries del sistema sanitari pblic en el marc de la responsabilitat patrimonial.
LICAM realitza avaluacions mdiques en matria dincapacitats laborals i emet
dictmens preceptius i no vinculants (sobre incapacitat permanent, revisions de grau
dinvalidesa, etc.), per tal que altres administracions i ens pblics, com ara lInstitut
Nacional de la Seguretat Social (INSS), resolguin dacord amb les seves competncies.

1.25.15. Preguntes per escrit

12

BOPC 202
3 dagost de 2016

Tamb correspon a lICAM la inspecci mdica i control de les baixes laborals


(incapacitat temporal o IT) dels treballadors dempreses i del funcionariat de diferents administracions, ats que lICAM vetlla per la utilitzaci correcta de les prestacions per incapacitat laboral de la Seguretat Social i en exercici daquesta funci
pot emetre altes mdiques.
Els criteris que utilitza lICAM per fer les valoracions mdiques sn els que marquen les guies clniques.
Els actuals responsables del Departament de Salut, entre ells la directora general dOrdenaci Professional i Recursos Sanitaris, van mantenir una primera reuni
amb representants de la Plataforma dAfectades de lICAM, en la qual es van escoltar les principals demandes de lesmentada Plataforma i es va expressar la voluntat
conjunta de seguir mantenint reunions i contactes amb regularitat.
Levoluci de les valoracions dincapacitat temporal i dincapacitat permanent es
mostren a lannex.
Barcelona, 22 de juliol de 2016
Antoni Comn i Oliveres, conseller de Salut
N. de la r.: La documentaci esmentada pot sser consultada a lArxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creaci de la


Plataforma dAfectades de lInstitut Catal dAvaluacions Mdiques
314-01711/11
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33945 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01710/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de


sollicituds dincapacitat laboral tramitades per lInstitut Catal
dAvaluacions Mdiques en el perode 2011-2015
314-01712/11
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33945 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01710/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre levoluci del


nombre dincapacitats laborals concedides per lInstitut Catal
dAvaluacions Mdiques en el perode 2011-2015
314-01713/11
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33945 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01710/11.

1.25.15. Preguntes per escrit

13

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost


destinat a promoure loli doliva del 2014 en
314-04497/11
Proponent: Francisco Javier Domnguez Serrano, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34015 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04497/11 us informo del segent:
Els recursos pressupostaris del Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentaci van orientats directament al control de productes alimentaris en la fase
delaboraci i producci que s on som competents.
El pressupost del Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci
destinat a promoure loli doliva lanualitat 2014 va ser de 18.966,75 (Pla de Promoci Oli amb DOP). Al 2015 va ser de 253.000 degut a una campanya conjunta
amb el Departament de Presidncia.
I el pressupost previst per aquest any 2016 s de 10.000 destinats a lacte dentrega dels premis DOP dolis per tal de continuar treballant en la promoci de la
qualitat.
Barcelona, 17 de juliol de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera dAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats del Pla
de viabilitat de la Cooperativa Agrcola de lAldea
314-04554/11
Proponent: Hortnsia Grau Juan, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34016 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04554/11 us informo del segent:
En el moment en que es tanca la secci de crdit, sacompanya a la Cooperativa Agrcola de lAldea dun Pla de Viabilitat on es supervisa que les aportacions de
productes (fruites i verdures) que produeixen els socis continun sent les habituals
per tal de garantir la viabilitat de la mateixa. Fins al tancament de lexercici 2016
no disposarem de les dades que suposen les aportacions que shan fet al respecte.
Per tal de buscar noves vies de millora de la viabilitat de la Cooperativa, aquest
any shan posat en funcionament un conjunt dactuacions amb el suport de lIRTA,
que consisteixen en trobar noves varietats de tomquet que sadaptin a les condicions
de la zona i daquesta manera puguin tenir una major diversificaci en la producci.
Al mateix temps, sestan estudiant alternatives industrials per a complementar i
augmentar la xifra de negoci de la cooperativa.
Barcelona, 17 de juliol de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera dAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci

1.25.15. Preguntes per escrit

14

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de la


Generalitat amb els ajuntaments
314-04639/11
Proponent: Joan Garca Gonzlez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33862 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04639/11 us informo del segent:
El deute de la Generalitat amb els ajuntaments catalans, a data 23 de mar de
2016, era de 595 milions deuros, per tant, inferior al del mes de febrer. Aquest import sha redut fins a 452 milions, a data 4 de juliol, segons la darrera actualitzaci
de la informaci, la qual s consultable a la pgina web daquest Departament.
Es preveu atendre els pagaments regularment i anar reduint els imports pendents
en la mesura que sactivi laugment del FLA, en funci del dficit previst fins al 0,7%
del PIB, i, del FLA extraordinari per part de la desviaci de dficit de lexercici 2015
pendent de finanar.
Tamb sha dut a terme un acord amb les diputacions per tal davanar finanament als ens locals a crrec dels pagaments que la Generalitat far fins a final dany.
Barcelona, 22 de juliol de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller dEconomia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura dun


document amb lAjuntament de Salt (Girons) o la Sociedad de
Gestin de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuracin
Bancaria (Sareb) amb relaci a un edifici que va estar ocupat
314-04651/11
Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34159 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04651/11 us informo del segent:
El passat dilluns, 9 de maig, desprs de mesos de negociacions, es va signar el
conveni entre el Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge,
la SAREB i lAgncia de lHabitatge de Catalunya, pel qual la SAREB cedeix la
gesti dels 30 habitatges que integren ledifici del carrer del Doctor Castany, 91 de
Salt (adjuntem copia del conveni signat).
Juntament amb aquesta cessi, la Generalitat ja ha signat diversos convenis amb
entitats financeres i la SAREB, pel quals sha aconseguit la cessi de 3.660 habitatges.
Aquest fet destaca la importncia que es dna des del Govern a la necessitat
dampliar el parc dhabitatges socials. Una de les vies explotades per aconseguir-ho

1.25.15. Preguntes per escrit

15

BOPC 202
3 dagost de 2016

s aquesta, la de lentesa amb els bancs amb la finalitat de gestionar part del seu parc
dhabitatges desocupats.
Barcelona, 21 de juliol de 2016
Meritxell Borrs i Sol, consellera de Governaci, Administracions Pbliques
i Habitatge
N. de la r.: La documentaci esmentada pot sser consultada a lArxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos


dentitats financeres cedits del 2014 en
314-04660/11
Proponent: Rosa Maria Ibarra Oll, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34160 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04660/11 us informo del segent:
La Generalitat de Catalunya ha signat diversos convenis amb entitats financeres i
la SAREB, pels quals, a dia davui sha aconseguit la cessi de 3.660 habitatges (930
habitatges de la SAREB, 230 de Bankia, 400 de Catalunya Caixa, 100 de la Unin
de Crditos Inmobiliarios, 200 de Caixabank i 1.800 de BBVA). En lactualitat la
Generalitat ha rebut el 44,51% daquests habitatges que progressivament, i segons
les condicions establertes en cada conveni, aniran sent cedits a la Generalitat.
Barcelona, 26 de juliol de 2016
Meritxell Borrs i Sol, consellera de Governaci, Administracions Pbliques
i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos


de lAgncia de lHabitatge de Catalunya cedits a lAjuntament de
lHospitalet de Llobregat (Barcelons) del 2014 en
314-04661/11
Proponent: Rosa Maria Ibarra Oll, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34161 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04661/11 us informo del segent:
LAgncia de lhabitatge de Catalunya posa a disposici dels ajuntaments que
tenen reglament propi demergncies dhabitatge (Mesa demergncies) la totalitat
dhabitatges que rep de les entitats financeres.
Pel que fa a lHospitalet de Llobregat, les entitats financeres han cedit a la Generalitat de Catalunya, a dia davui, un total de 49 habitatges (5 de Catalunya Caixa,
16 de la SAREB i 28 del BBVA) dels quals shan posat a disposici de lAjuntament

1.25.15. Preguntes per escrit

16

BOPC 202
3 dagost de 2016

tots aquells que ja han estat entregats per les entitats financeres i que es trobaven
disponibles.
Barcelona, 26 de juliol de 2016
Meritxell Borrs i Sol, consellera de Governaci, Administracions Pbliques
i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida


pressupostria destinada a arreglar els habitatges cedits per entitats
financeres
314-04662/11
Proponent: Rosa Maria Ibarra Oll, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34162 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04662/11 us informo del segent:
La Generalitat de Catalunya no disposa duna partida de despesa especfica destinada a la rehabilitaci dhabitatges cedits per les entitats financeres, ja que aquestes despeses van a crrec de les entitats financeres.
Limport de les possibles reparacions o rehabilitacions que es duen a terme en
aquests habitatges es compensa en els cnons mensuals que es fan efectius a les entitats, tal i com queda establert en els corresponents convenis de cessi.
Barcelona, 21 de juliol de 2016
Meritxell Borrs i Sol, consellera de Governaci, Administracions Pbliques
i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de


sollicituds de beques del Ministeri dEducaci, Cultura i Esport per a
estudis postobligatoris que ha gestionat lAgncia de Gesti dAjuts
Universitaris i de Recerca per al curs 2016-2017
314-04701/11
Proponent: Lorena Roldn Surez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34228 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que disposa larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb nmero de tramitaci
314-04701/11, conjuntament amb les nmero de tramitaci 314-004702/11 a 314004705/11.
Ats que les preguntes ms amunt indicades fan totes referncia a un mateix
assumpte i, per consegent, a informacions estretament relacionades, fet que s
objectivament constatable, sha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne lelaboraci, proporcionar una major cohesi a la informaci i per afavorir-ne la seva comprensi i anlisi.

1.25.15. Preguntes per escrit

17

BOPC 202
3 dagost de 2016

LAgncia de Gesti dAjuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) encara no ha


gestionat cap beca per al curs 2016-2017, ats que la convocatria de beques de carcter general per a estudiants que cursin estudis post obligatoris per al curs 20162017 (GRAL) encara no ha estat publicada al BOE.
Daltra banda, el termini en qu lAGAUR fa efectiu el pagament de la part fixa i
de la part variable de les beques de carcter general per a estudiants que cursin estudis post obligatoris (GRAL) s dun mxim de 10 dies des de la publicaci de la
resoluci de concessi daquestes beques al tauler electrnic de lAdministraci de
la Generalitat de Catalunya i al tauler danuncis de lAGAUR.
Finalment, en la data en qu es va formular aquesta pregunta parlamentria no
hi havia cap alumne que no hagus rebut el pagament de limport atorgat a la beca
GRAL, tant de la part fixa com de la variable.
Barcelona, 27 de juliol de 2016
Jordi Baiget i Cantons , conseller dEmpresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de


sollicituds de beques del Ministeri dEducaci, Cultura i Esport per a
estudis postobligatoris que ha gestionat lAgncia de Gesti dAjuts
Universitaris i de Recerca per al curs 2016-2017 i que shan resolt
favorablement
314-04702/11
Proponent: Lorena Roldn Surez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34228 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04701/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de


pagament de lAgncia de Gesti dAjuts Universitaris i de Recerca
de la part fixa de les beques del Ministeri dEducaci, Cultura i
Esport
314-04703/11
Proponent: Lorena Roldn Surez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34228 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04701/11.

1.25.15. Preguntes per escrit

18

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de


pagament de lAgncia de Gesti dAjuts Universitaris i de Recerca
de la part variable de les beques del Ministeri dEducaci, Cultura i
Esport
314-04704/11
Proponent: Lorena Roldn Surez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34228 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04701/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes que han
obtingut una beca del Ministeri dEducaci, Cultura i Esport i que no
han rebut el pagament de lAgncia de Gesti dAjuts Universitaris i
de Recerca
314-04705/11
Proponent: Lorena Roldn Surez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34228 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04701/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos en rgim


de lloguer de protecci oficial de lAgncia Catalana de lHabitatge
314-04710/11
Proponent: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34163 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04710/11 us informo del segent:
Per establir els criteris per marcar els preus de lloguer per zones, des de lAgncia de lHabitatge de Catalunya es realitzen anlisis i taxacions constants amb lobjectiu dajustar els preus del parc administrat reduint-los entre un 30% i 40% respecte als preus del lloguer de lmbit geogrfic on es troben els habitatges.
La mitjana del preu total (lloguer + repercussions) dels habitatges en rgim de
lloguer del parc pblic administrat per lAgncia de lHabitatge de Catalunya s de
209,89 euros. El preu/m2 s de 3,18 euros.
Les despeses peridiques que lAgncia de lHabitatge de Catalunya repercuteix
als arrendataris poden correspondre als segents conceptes: Serveis i manteniments
comunitaris, quotes comunitries, neteja descala i tributs (IBI i taxes).
El nombre dhabitatges en rgim de lloguer del parc pblic de la Generalitat de
Catalunya al Valls Occidental s de 1.834. La seva distribuci municipal s la segent:

1.25.15. Preguntes per escrit

19

BOPC 202
3 dagost de 2016

Municipi

Nm. dhab.

Badia del Valls

43

Barber del Valls

96

Castellar del Valls

81

Cerdanyola del Valls

138

Montcada i Reixac

209

Ripollet

39

Rub

122

Sabadell

369

Sant Lloren Savall


Sant Quirze del Valls
Santa Perptua de Mogoda
Terrassa
Total general

21
33
184
499
1.834

La mitjana de les rendes de lloguer dels habitatges del parc pblic de la Generalitat de Catalunya, per municipis, a la comarca del Valls Occidental s la segent:
Municipi

Mitjana renda
(sense repercussions)

Badia del Valls

241,06

Barber del Valls

236,20

Castellar del Valls

178,44

Cerdanyola del Valls

216,97

Montcada i Reixac

250,38

Ripollet

176,93

Rub

260,12

Sabadell

231,69

Sant Lloren Savall

184,92

Sant Quirze del Valls

186,72

Santa Perptua de Mogoda

190,31

Terrassa
Mitjana de la comarca

89,51
185,41

Cal dir que els adjudicataris daquests habitatges que no poden pagar les rendes
establertes sels aplica lajut implcit. Conseqentment, els adjudicataris paguen una
renda adequada als seus ingressos. Aquesta disminuci de la renda a pagar no es veu
reflectida en aquesta mitjana.
A ms, hi ha habitatges adjudicats a travs de la Mesa demergncies de Catalunya, que estableix que les rendes o cnons a pagar ha de ser entre el 10 i el 18%,
segons els ingressos ponderats de la unitat familiar.
Barcelona, 26 de juliol de 2016
Meritxell Borrs i Sol, consellera de Governaci, Administracions Pbliques
i Habitatge

1.25.15. Preguntes per escrit

20

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri periodstic


de TV3 i Catalunya Rdio per a cobrir la informaci relativa a la
iniciativa legislativa popular deducaci
314-04761/11
Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34149 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta escrita, amb Nmero de Tramitaci:
314-04761/11 us trameto, en document annex, la informaci facilitada per la Secretaria de Comunicaci del Govern i Mitjans de Comunicaci.
Barcelona, 27 de juliol de 2016
Neus Munt i Fernndez, consellera de la Presidncia
Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Nmero de Tramitaci 314-04761/11: Els criteris periodstics que regeixen la programaci dels canals de la Corporaci Catalana
de Mitjans Audiovisuals, aix com la cobertura de les diverses qestions informatives, s responsabilitat dels seus professionals, que tenen plena autonomia i independncia en aquest mbit. La Comissi de Control de lActuaci de la Corporaci
Catalana de Mitjans Audiovisuals, com el seu nom indica, fa el seguiment de qualsevol actuaci de la Corporaci i de la seva empresa filial, la Corporaci Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA. Una de les obligacions de la Corporaci Catalana de
Mitjans Audiovisuals s respondre, oralment o per escrit, les preguntes que formuli
aquesta Comissi, on estan representats tots els grups parlamentaris. Per aquest motiu, aquest s el marc idoni per formular preguntes relatives a les competncies de la
Corporaci, i especialment, als seus continguts i criteris informatius.
Els criteris professionals amb qu treballen els serveis informatius es recullen al
Llibre dEstil de la Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals, que estableix com
a principis professionals per a lexercici del periodisme el comproms, la veracitat i
el rigor, la immediatesa, la independncia, la imparcialitat, neutralitat i pluralisme,
i ls correcte de la llengua. Els professionals de la Corporaci Catalana de Mitjans
Audiovisuals apliquen aquests criteris per determinar linters informatiu dels continguts, per tamb tenen en compte la vinculaci amb lactualitat informativa i la
proximitat.
Seguint aquests criteris, el passat juliol de 2015, els informatius de TV3 donaven
compte de la presentaci al Parlament de la Iniciativa Legislativa Popular per lEducaci que comptava amb 95.000 firmes de suport.
Gaireb un any ms tard, lesmentada proposta es va sotmetre a debat de totalitat, que no va superar. Aix es va comprovar en la retransmissi del ple que du a
terme la web de tv3.cat, des don es van poder seguir totes les intervencions de les
persones que defensaven el projecte, com tamb la dels grups parlamentaris. Alhora, es va informar daquesta notcia al programa Acci Poltica, que semet per TV3
i el 3/24, i que en ledici del 20-21 de maig va dedicar una part del programa a parlar sobre leducaci.
Aix mateix, Catalunya Rdio va informar de la no aprovaci durant tot el dia 19
de maig, amb una cobertura especial tant despecialistes en informaci densenyament com de recursos, mitjanant la unitat mbil.
Miquel Gamisans Martn, secretari

1.25.15. Preguntes per escrit

21

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de lemissi


per TV3 dimatges antigues per a informar sobre els incidents
produts pel desallotjament del Banc Expropiat al barri de Grcia, de
Barcelona
314-04762/11
Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34150 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Nmero de
Tramitaci: 314-04762/11 i 314-04763/11, ambdues incloses, us trameto, en document annex, la informaci facilitada per la Secretaria de Comunicaci del Govern i
Mitjans de Comunicaci.
Ats que les preguntes que es detallen fan referncia a un mateix assumpte i,
per consegent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne lelaboraci, proporcionar una major cohesi a la informaci i per afavorir-ne la seva comprensi i anlisi.
Barcelona, 27 de juliol de 2016
Neus Munt i Fernndez, consellera de la Presidncia
Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites amb Nmero de Tramitaci 31404762/11 i 314-04763/11: En relaci amb les preguntes formulades, i segons ens
informen des de la Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals: A primera hora
del mat del dimarts 24 de maig, el programa Els Matins va informar dels esdeveniments que havien succet la nit anterior al barri de Grcia de Barcelona, on shavien produt diferents aldarulls.Ho va fer amb una connexi en directe amb Grcia
i amb informacions sobre el que havia passat el dia anterior. Durant tot el mat, a
ms, les informacions es van complementar amb altres connexions en directe amb
el testimoni de vens del barri.
En la notcia de primera hora es van oferir imatges del dia anterior a Grcia, per
tamb imatges que no corresponien a aquests fets, sin als aldarulls produts fa dos
anys al barri de Sants, pel desallotjament de Can Vies.
La persona de lequip dEls Matins encarregada de ledici de les imatges va fer
una recerca al sistema de documentaci. Aquest sistema diferencia les imatges darxiu de les imatges recents. Poc abans de fer la recerca, un altre usuari havia utilitzat
les imatges darxiu dels aldarulls de Can Vies i aquestes van passar a aparixer com
a imatges recents i no pas darxiu. El fet que totes dues fossin imatges nocturnes
amb corredisses i furgons policials va contribuir a lerror hum. Va ser, doncs, un
error, de cap manera intencionat i sense voluntat deliberada denganyar el pblic.
Lendem de les emissions daquestes imatges, diversos usuaris a Twitter van fer
notar al programa la inclusi imatges de Sants en el relat sobre els esdeveniments
de Grcia. Un cop comprovat lerror, aquest va ser reconegut pblicament tant pel
programa Els Matins, a travs del seu compte de Twitter, com pel portal 324.cat en
el mateix canal. Lenlla a linformatiu ntegre de la web del programa recull tamb
aquest reconeixement.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/les-noticies-del-240516/video/5602646/
Miquel Gamisans Martn, secretari

1.25.15. Preguntes per escrit

22

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures


adoptades per a advertir laudincia que unes imatges emeses per
TV3 amb relaci als incidents produts pel desallotjament del Banc
Expropiat al barri de Grcia, de Barcelona, eren antigues
314-04763/11
Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34150 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04762/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions que les
oficines liquidadores dels registradors de la propietat compleixen pel
compte de lAgncia Tributria de Catalunya
314-04772/11
Proponent: Alcia Romero Llano, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33863 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentries de la 314-04772/11
a la 314-04774/11 us informo del segent:
Ats que les preguntes ms amunt indicades fan totes referncia a un mateix
assumpte i, per consegent, a informacions estretament relacionades, fet objectivament constatable, sha considerat convenient respondre-les de manera conjunta, per
tal de facilitar-ne lelaboraci, proporcionar una major cohesi a la informaci i afavorir la seva comprensi i anlisi.
El proper 30 doctubre de 2017 finalitza la prrroga del conveni de collaboraci entre lAgncia Tributria de Catalunya (ATC) i el Deganat Autonmic dels
Registradors de la Propietat, Mercantils i de Bns Mobles de Catalunya. La Secretaria dHisenda est preparant el Pla de desplegament del nou model territorial de
lAgncia Tributria de Catalunya per assumir la totalitat de les funcions prpies de
la Generalitat de Catalunya, entre les quals hi ha ladministraci dels impostos gestionats per les oficines liquidadores. Els convenis signats entre lATC i el Deganat
no es denunciaran abans dhaver-se finalitzat el Pla de desplegament del nou model
territorial de lATC.
Barcelona, 21 de juliol de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller dEconomia i Hisenda

1.25.15. Preguntes per escrit

23

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denncia del


conveni amb les oficines liquidadores dels registradors de la
propietat
314-04773/11
Proponent: Alcia Romero Llano, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33863 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04772/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels


resultats recaptatoris en el cas que lAgncia Tributria de Catalunya
assumeixi les funcions de les oficines liquidadores dels registradors
de la propietat
314-04774/11
Proponent: Alcia Romero Llano, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33863 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04772/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions


rebudes per entitats jurdiques sense nim de lucre vinculades a
partits poltics amb representaci parlamentria del Departament de
Justcia del 2010 en
314-04929/11
Proponent: Rosa Maria Ibarra Oll, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33933 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04929/11 us informo del segent:
Les subvencions atorgades per les diferents entitats jurdiques sense nim de lucre vinculades a partits poltics amb representaci parlamentria que shan presentat a les convocatries pbliques fetes pel Departament de Justcia des de 2010, sn
les segents:
1. Convocatria JUS/205/2010, de 31 de mar
Per Resoluci JUS/2526/2010, de 22 de juliol, (DOGC 27.07.2010):
Fundaci Rafael Campalans: 156.445 euros
Fundaci Ramon Trias Fargas
166.222 euros
Fundaci Josep Irla
102.667 euros
Fundaci Institut dEstudis Humanstics
Miquel Coll Alentorn
68.444 euros
Fundaci para el Analisis y los Estudios Sociales
68.444 euros
Fundaci Nous Horitzons
48.889 euros
Associaci Ciutadans pel Canvi
24.444 euros

1.25.15. Preguntes per escrit

24

BOPC 202
3 dagost de 2016

Associaci Egara-Civitas
Fundaci lAlternativa

14.667 euros
9.778 euros

2. Convocatria JUS/75/2012, de 26 de mar


Per Resoluci JUS/2817/2012, de 17 de desembre (DOGC 19.12.2012):
Fundaci Catalanista i Demcrata Trias Fargas
179.748,85 euros
Fundaci Rafael Campalans: 110.000,00 euros
Fundaci para el Analisis y los Estudios Sociales
31.858,85 euros
Fundaci Institut dEstudis Humanstics
Miquel Coll Alentorn
70.007,26 euros
Fundaci Josep Irla
50.091,05 euros
Fundaci Nous Horitzons
42.608,26 euros
Fundaci Cercle dEstudis Sobiranistes
16.944,60 euros
Fundaci lAlternativa
9.000,00 euros
3. Convocatria JUS/273/2013, de 30 doctubre
Per la Resoluci JUS/2647/2013, d11 de desembre, (DOGC 17.12.2013):
Fundaci Catalanista i Demcrata Trias Fargas
158.999,85 euros
Fundaci Rafel Campalans: 40.683,67 euros
Fundaci para el Analisis y los Estudios Sociales
62.935,62 euros
Fundaci Institut dEstudis Humanstics
Miquel Coll Alentorn
60.066,66 euros
Fundaci Josep Irla
35.333,33 euros
Fundaci Nous Horitzons
25.649,68 euros
Fundaci Cercle dEstudis Sobiranistes
10.599,99 euros
Fundaci lAlternativa
7.066,66 euros
4. Convocatria JUS/267/2014, de 5 dagost
Per la Resoluci JUS/2800/2014, d11 de desembre, (DOGC 16.12.2014):
Fundaci Catalanista i Demcrata Trias Fargas
161.180,89 euros
Fundaci Josep Irla
79.512,00 euros
Fundaci para el Analisis y los Estudios Sociales
67.703,99 euros
Fundaci Institut dEstudis Humanstics
Miquel Coll Alentorn
70.510,14 euros
5. Convocatria JUS/179/2015, de 8 de juny
Per la Resoluci JUS/2978/2015, de 21 de desembre (DOGC 29.12.2015):
Fundaci Josep Irla
79.608,81 euros
Fundaci Rafael Campalans
4.131,55 euros
Fundaci lAlternativa
12.000,00 euros

Barcelona, 21 juliol de 2016


Carles Mund i Blanch, conseller de Justcia

1.25.15. Preguntes per escrit

25

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatries


pbliques de subvencions desestimades pel Departament de Justcia,
del 2010 en, a entitats jurdiques sense nim de lucre vinculades a
partits poltics amb representaci parlamentria
314-04930/11
Proponent: Rosa Maria Ibarra Oll, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33934 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04930/11 us informo del segent:
Les sollicituds de subvencions presentades per entitats jurdiques sense nim de
lucre vinculades a partits poltics amb representaci parlamentria i desestimades
en les convocatries pbliques de subvencions obertes pel Departament de Justcia,
des de 2010, sn
Convocatria JUS/75/2012, de 26 de mar
Associaci Egara-Civitas
Convocatria JUS/267/2014, de 5 dagost
Fundaci Nous Horitzons
Fundaci lAlternativa
Fundaci Rafael Campalans
Convocatria JUS/179/2015, de 8 de juny
Fundaci Catalanista i Demcrata CATDEM. Fundaci Privada
Fundaci para el Analisis y los Estudios Sociales
Fundaci Institut dEstudis Humanstics Miquel Coll i Alentorn
Fundaci Nous Horitzons

Barcelona, 21 de juliol de 2016


Carles Mund i Blanch, conseller de Justcia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsi amb


relaci a la convocatria duna subvenci per a finanar estudis
o activitats relacionades amb les institucions i el pensament del
sistema democrtic del 2015 en
314-04931/11
Proponent: Rosa Maria Ibarra Oll, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33935 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04931/11 us informo que el Departament de Justcia no t previst convocar una subvenci abans de
final dany per finanar estudis o activitats relacionades amb el dret i el funcionament de les institucions democrtiques, la difusi del pensament poltic i social del

1.25.15. Preguntes per escrit

26

BOPC 202
3 dagost de 2016

sistema democrtic i el seu aprofundiment, aix com a finanar despeses de funcionament i realitzades durant lany 2015.
Barcelona, 21 de juliol de 2016
Carles Mund i Blanch, conseller de Justcia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatria


pblica de subvencions per a entitats jurdiques sense nim de lucre
vinculades a partits poltics amb representaci parlamentria el 2016
314-04932/11
Proponent: Rosa Maria Ibarra Oll, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33936 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04932/11 us informo que el Departament de Justcia no t previst fer, per lany 2016, una convocatria
pblica de subvencions per entitats jurdiques sense nim de lucre vinculades a partits poltics amb representaci parlamentria.
Barcelona, 21 de juliol de 2016
Carles Mund i Blanch, conseller de Justcia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicaci i


limport de la convocatria pblica de subvencions per a entitats
jurdiques sense nim de lucre vinculades a partits poltics amb
representaci parlamentria el 2016
314-04933/11
Proponent: Rosa Maria Ibarra Oll, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33937 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04933/11 us informo que el Departament de Justcia no t previst fer, per lany 2016, una convocatria
pblica de subvencions per entitats jurdiques sense nim de lucre vinculades a partits poltics amb representaci parlamentria.
Barcelona, 21 de juliol de 2016
Carles Mund i Blanch, conseller de Justcia

1.25.15. Preguntes per escrit

27

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la segona


adjudicaci de Forestal Catalana a lempresa Monroyo Industrial dins
del Parc Natural dels Ports
314-04965/11
Proponent: Hortnsia Grau Juan, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34017 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04965/11 us informo del segent:
El contracte est dins de lmbit dun contracte menor dobra, i tant per la necessitat dimmediatesa de lactuaci com per facilitat administrativa en tenir un contracte ja obert i estar treballant al lloc, el ms recomanable era ladjudicaci de les
actuacions de millora a lempresa Monroyo Industrial SL. Daquesta manera, lencrrec no s contrari a la Llei de contractes del sector pblic ni a la Llei de Monts
que en el seu article 36.6 estableix En los contratos que celebren las Administraciones gestoras o titulares de montes demaniales para la realizacin de actuaciones
de mejora en dichos montes, en las que se generen productos forestales con valor
de mercado, stos podrn quedar a disposicin del adjudicatario de los trabajos y
el precio estimado de su venta constituir un elemento dentro del presupuesto de la
actuacin.
Resta pendent, encara, la liquidaci daquests treballs, que caldr realitzar una
vegada finalitzats.
Barcelona, 26 de juliol de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera dAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament


dAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci es personar com a
acusaci en la causa relativa a la tala de pins al Parc Natural dels
Ports
314-04968/11
Proponent: Hortnsia Grau Juan, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34018 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04968/11 us informo del segent:
El Departament actuar, conforme al dret, tant en el cas de detectar qualsevol
mala prctica per part del seu personal o per part dempreses adscrites o contractades, com en el cas de detectar falses denncies o acusacions.
Barcelona, 26 de juliol de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera dAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci

1.25.15. Preguntes per escrit

28

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre lassumpci del


trasps de les competncies en gesti forestal de boscos singulars,
parcs naturals i zones protegides
314-04969/11
Proponent: Hortnsia Grau Juan, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 34019 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Dacord amb el que estableix larticle 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentria 314-04969/11 us informo del segent:
Larticle 3.13.7 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creaci, denominaci i determinaci de lmbit de competncia dels departaments de lAdministraci de la
Generalitat de Catalunya, assigna al Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentaci lexercici de les atribucions prpies de lAdministraci de la Generalitat en matria de boscos.
Aix mateix, larticle 55.1 del Decret 212/2015, de 22 de setembre, de modificaci parcial del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuraci del Departament
de Territori i Sostenibilitat, i del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuraci del Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural, atribueix a la Direcci General de Forests del Departament dAgricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentaci les funcions, entre altres, de formular directrius
relatives a la conservaci i gesti del patrimoni forestal; dissenyar les mesures en
relaci amb els terrenys forestals; dur a terme accions encaminades a la protecci i
preservaci dels terrenys forestals; potenciar la gesti forestal, laprofitament sostenible dels recursos forestals, la gesti associada dels aprofitaments de la fusta i promoure un model econmic viable de lactivitat forestal, centrat en la innovaci, i la
transferncia tecnolgica; establir les directrius per a la gesti de les forests dutilitat
pblica, protectores i patrimonials; formular les directrius per a lordenaci i millora
dels recursos forestals.
Amb aquestes funcions assignades, el Departament dAgricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentaci s el departament competent en matria forestal a Catalunya,
dacord amb all establert en la legislaci forestal.
Barcelona, 26 de juliol de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera dAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci

1.40.

Acords amb relaci a les institucions de la Uni Europea

1.40.03.

Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relaci a la Proposta


de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el
Reglament (CE) 1030/2002, pel qual sestableix un model uniforme de
perms de residncia per a nacionals de tercers pasos
295-00061/11
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

Dacord amb larticle 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes

29

BOPC 202
3 dagost de 2016

Control del principi de subsidiarietat amb relaci a la Proposta de


reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a lAgncia
dAsil de la Uni Europea i pel qual es deroga el Reglament (UE)
439/2010
295-00062/11
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

Dacord amb larticle 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relaci a la Proposta de


decisi del Consell per la qual sestableix un marc pluriennal per a
lAgncia dels Drets Fonamentals de la Uni Europea en el perode
2018-2022
295-00063/11
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

Dacord amb larticle 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relaci a la Proposta de


reglament del Consell sobre la competncia, el reconeixement i
lexecuci de resolucions en matria matrimonial i de responsabilitat
parental, i sobre la sostracci internacional de menors (refosa)
295-00064/11
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

Dacord amb larticle 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relaci a la Proposta de


directiva del Consell que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa
a laccs a la informaci per part de les autoritats tributries contra
el blanqueig de capitals
295-00065/11
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

Dacord amb larticle 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes

30

BOPC 202
3 dagost de 2016

3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb ladopci de resolucions

3.10.25.

Propostes de resoluci

Proposta de resoluci sobre el desplegament integral de la Llei


11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgneres i intersexuals i per a eradicar lhomofbia, la bifbia i la
transfbia
250-00509/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 34325 / Admissi a trmit: Mesa de la CIP, 29.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL S (REG. 34325)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificaci

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a comparixer a la


Comissi dIgualtat de les Persones, mitjanant la Directora General dIgualtat per
tal dexplicar el desenvolupament de la llei 11/2014 i especialment al que es refereix
dels articles 10, 11, 23 i el captol IV de la llei.

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la delegaci de


competncies a lAjuntament de Barcelona sobre el port Olmpic
314-05611/11
FORMULACI: FERNANDO SNCHEZ COSTA, DEL GP PPC
Reg. 34021 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Fernando Snchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, dacord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta segent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
T previst el Govern de la Generalitat delegar competncies a lAjuntament de
Barcelona sobre el Port Olmpic?
En cas afirmatiu, quines competncies sobre el Port Olmpic est previst delegar a lAjuntament de Barcelona i quin s el calendari previst?
Quines actuacions i inversions haur de realitzar lAjuntament de Barcelona i
quin s el calendari previst? Quines despeses haur dassumir lAjuntament de Barcelona (especificant el detall, cost de cadascuna de les actuacions i calendari previst)?
Quines actuacions i inversions haur de realitzar la Generalitat de Catalunya
i quin s el calendari previst? Quines despeses haur dassumir la Generalitat de
Catalunya (especificant el detall, cost de cadascuna de les actuacions i calendari
previst)?
3.10.25. Propostes de resoluci

31

BOPC 202
3 dagost de 2016

Ha reclamat lAjuntament de Barcelona la titularitat del Port Olmpic? En cas


afirmatiu, en quina data?
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
Fernando Snchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions de


limpacte econmic a lAjuntament de Barcelona per no haver dut a
terme la modificaci del Pla general metropolit
314-05612/11
FORMULACI: FERNANDO SNCHEZ COSTA, DEL GP PPC
Reg. 34022 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Fernando Snchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, dacord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta segent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El 22 de juliol de 2009 es va aprovar definitivament la modificaci del Pla General Metropolit finques 13b-17 del carrer Sant Pere Ms Alt, nm. 2-8 del carrer
Amadeu Vives i nm. 1 del carrer de la Ciutat, de Barcelona,
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Ha realitzat la Generalitat de Catalunya reclamacions de limpacte econmic
a lAjuntament de Barcelona per no portar a terme la Modificaci del Pla General
Metropolit a les finques 13b-17 del carrer Sant Pere Ms Alt, nm. 2-8 del carrer
Amadeu Vives i nm. 1 del carrer de la Ciutat?
Quines reclamacions ha realitzat, en quina data i quin ha estat lobjecte i motius de cadascuna daquestes reclamacions?
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
Fernando Snchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la


delegaci de funcions del director de lEscola dAdministraci Pblica
de Catalunya
314-05613/11
FORMULACI: JOAN GARCA GONZLEZ, DEL GP CS
Reg. 34167 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlamento

Joan Garca Gonzlez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo


con lo que establecen los artculos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relacin con la Resoluci GAH/1139/2016, de 2 de maig, per la qual es
modifica la composici de la Comissi Tcnica de lEscola dAdministraci Pblica
de Catalunya establerta en la base 9.1 de la convocatria per a la concessi de subvencions a treballs de recerca sobre Administraci pblica, i saprova la convocat-

3.25.15. Preguntes per escrit

32

BOPC 202
3 dagost de 2016

ria per a lany 2015, le consta al Govern de Catalua los motivos o causas que han
motivado la delegacin de funciones del Director de lEAPC?
Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2016
Joan Garca Gonzlez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre ls de la


facultat de delegaci de funcions per part del director de lEscola
dAdministraci Pblica de Catalunya
314-05614/11
FORMULACI: JOAN GARCA GONZLEZ, DEL GP CS
Reg. 34168 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlamento

Joan Garca Gonzlez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo


con lo que establecen los artculos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relacin con la Resoluci GAH/1139/2016, de 2 de maig, per la qual es modifica la composici de la Comissi Tcnica de lEscola dAdministraci Pblica de
Catalunya establerta en la base 9.1 de la convocatria per a la concessi de subvencions a treballs de recerca sobre Administraci pblica, i saprova la convocatria
per a lany 2015, le consta al Govern de Catalua si el Director de lEAPC ha hecho
uso de su facultad de delegacin y en su caso, a favor de quin?
Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2016
Joan Garca Gonzlez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificaci del


procediment per a concedir subvencions a treballs de recerca sobre
lAdministraci pblica que va convocar lEscola dAdministraci
Pblica de Catalunya el 2015
314-05615/11
FORMULACI: JOAN GARCA GONZLEZ, DEL GP CS
Reg. 34169 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlamento

Joan Garca Gonzlez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo


con lo que establecen los artculos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relacin con la Resoluci GAH/1139/2016, de 2 de maig, per la qual es modifica la composici de la Comissi Tcnica de lEscola dAdministraci Pblica de
Catalunya establerta en la base 9.1 de la convocatria per a la concessi de subvencions a treballs de recerca sobre Administraci pblica, i saprova la convocatria
per a lany 2015, qu opinin le merece al Govern de Catalua una modificacin en
el ao 2016 del procedimiento de concesin de subvenciones para el ao 2015 desde
el punto de vista de las garantas de los interesados?
Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2016
Joan Garca Gonzlez, diputado GP Cs
3.25.15. Preguntes per escrit

33

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els crrecs directius


del sector pblic amb un sou ms elevat que el de conseller
314-05616/11
FORMULACI: ALCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC
Reg. 34218 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Alcia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta segent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La disposici addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector pblic, en el seu apartat 2 diu
el segent:
2. Rgim retributiu del personal directiu del sector pblic.
2.1. El Govern ha de determinar per decret el rgim retributiu del personal directiu dels ens, les entitats i els organismes del sector pblic de la Generalitat. El
personal directiu sordena, a aquest efecte, en grups, dacord amb la classificaci de
lentitat, lens i lorganisme en qu aquestes persones presten el servei. La classificaci de les entitats, els ens i els organismes ha de tenir en compte els criteris segents: la consideraci, o no, de sector pblic de lAdministraci de la Generalitat,
dacord amb la normativa europea sobre contractaci pblica; el pressupost o volum
dactivitat; el nombre de treballadors; la competitivitat externa, i la necessitat o no
de finanament pblic.
2.2. Lestructura retributiva dels directius daquestes entitats ha destar formada
per una assignaci bsica, un complement de crrec i, si escau, una retribuci variable en funci dels objectius assolits o els resultats fixats. Les retribucions ntegres
anuals globals del personal directiu, inclosos tots els conceptes, llevat, si sescau, de
les retribucions variables, no poden sser en cap cas superiors a les fixades per al
crrec de conseller del Govern de la Generalitat o les que es determinin anualment
en les lleis de pressupostos, i shan dassimilar, amb carcter general, a les retribucions fixades per als alts crrecs o crrecs de comandament al servei de la Generalitat.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quins sn els crrecs concrets dins del personal directiu del sector pblic que
actualment tenen un sou ms elevat que el de Conseller del Govern? Es demana detall del crrec, el sou brut anual actual i la justificaci de lincompliment de la citada llei.
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
Alcia Romero Llano, diputada GP SOC

3.25.15. Preguntes per escrit

34

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els crrecs del


Govern i directius del sector pblic als quals sha incrementat el sou
durant aquesta legislatura
314-05617/11
FORMULACI: ALCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC
Reg. 34219 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Alcia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta segent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La disposici addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector pblic, en el seu apartat 2 diu
el segent:
2. Rgim retributiu del personal directiu del sector pblic.
2.1. El Govern ha de determinar per decret el rgim retributiu del personal directiu dels ens, les entitats i els organismes del sector pblic de la Generalitat. El
personal directiu sordena, a aquest efecte, en grups, dacord amb la classificaci de
lentitat, lens i lorganisme en qu aquestes persones presten el servei. La classificaci de les entitats, els ens i els organismes ha de tenir en compte els criteris segents: la consideraci, o no, de sector pblic de lAdministraci de la Generalitat,
dacord amb la normativa europea sobre contractaci pblica; el pressupost o volum
dactivitat; el nombre de treballadors; la competitivitat externa, i la necessitat o no
de finanament pblic.
2.2. Lestructura retributiva dels directius daquestes entitats ha destar formada
per una assignaci bsica, un complement de crrec i, si escau, una retribuci variable en funci dels objectius assolits o els resultats fixats. Les retribucions ntegres
anuals globals del personal directiu, inclosos tots els conceptes, llevat, si sescau, de
les retribucions variables, no poden sser en cap cas superiors a les fixades per al
crrec de conseller del Govern de la Generalitat o les que es determinin anualment
en les lleis de pressupostos, i shan dassimilar, amb carcter general, a les retribucions fixades per als alts crrecs o crrecs de comandament al servei de la Generalitat.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quins crrecs del Govern i directius del sector pblic han incrementat el seu
sou durant aquesta legislatura? Es demana limport del sou actual i de lincrement
respecte a lanterior?
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
Alcia Romero Llano, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoraci dels


anys de gesti local de lEscola Intermunicipal del Peneds
314-05618/11
FORMULACI: ALCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC
Reg. 34220 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Alcia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta segent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
3.25.15. Preguntes per escrit

35

BOPC 202
3 dagost de 2016

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:


Quina valoraci fa el Govern sobre els 35 anys de gesti local de lEscola Intermunicipal del Peneds, amb la collaboraci a travs dun conveni amb la Generalitat de Catalunya?
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
Alcia Romero Llano, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el comunicat de la


Mancomunitat de Municipis de lAlt Peneds al Govern per a cedir
lEscola Intermunicipal del Peneds a la Generalitat
314-05619/11
FORMULACI: ALCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC
Reg. 34221 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Alcia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta segent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Ha rebut el Govern un comunitat de lactual Presidenta de la Mancomunitat de
Municipis de lAlt Peneds sobre linters de cedir lEscola Intermunicipal del Peneds, actualment de titularitat local, a la Generalitat de Catalunya?
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
Alcia Romero Llano, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses entre


la Mancomunitat de Municipis de lAlt Peneds i el Govern per a
canviar la titularitat de lEscola Intermunicipal del Peneds
314-05620/11
FORMULACI: ALCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC
Reg. 34222 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Alcia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta segent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Ha iniciat el Govern converses amb la Mancomunitat de Municipis de lAlt Peneds per fer un canvi de titularitat de lEscola Intermunicipal del Peneds?
En cas afirmatiu, quin s lestat de les converses? Com afectaria aquest canvi
al projecte educatiu del centre, als alumnes i als actuals treballadors?
En cas negatiu, t el Govern la voluntat de mantenir el model educatiu i de
gesti actual de lEscola Intermunicipal del Peneds i millorar el conveni existent?
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
Alcia Romero Llano, diputada GP SOC

3.25.15. Preguntes per escrit

36

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura de les


plantes de tractament de purins per cogeneraci i les mesures per
a impulsar sistemes de tractament ms respectuosos amb el medi
ambient
314-05621/11
FORMULACI: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES
DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 34223 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Moreta Rovira, diputada, scar Ordeig i Molist, diputat, Jordi Terrades i
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el que estableixen
els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta segent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
El Tribunal Suprem ha deixat sense efecte la retroactivitat en el pagament de les
primes per crear electricitat que tenien les plantes de tractament de dejeccions a tot
Espanya.
El Govern espanyol t fins el mes de setembre per prendre la resoluci segons el
manament judicial i per aix els responsables de les plantes de tractament de purins
per cogeneraci estn plantejant de tornar-les obrir i que es posin en funcionament
en 6 mesos.
Les plantes de cogeneraci poden ser un mal menor com ho han estat els darrers
anys per no sn la soluci al problema dels purins perqu sempre estan vinculades
a una prima per la venda denergia, una prima que de ben segur ser molt menor a
la que es pagava abans del tancament de les plantes, el febrer de 2015.
El sector porc genera un ter de la renda agrria de Catalunya i s el segon sector econmic que ms contribueix al producte interior brut de Catalunya (21% PIB,
segons dades de viaempresa.cat)
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
1. T coneixement el Govern de lobertura de nou de les plantes de cogeneraci?
2. Quines mesures est duent a terme el Govern, dacord amb el sector, per impulsar sistemes de tractament que permetin visualitzar millores medioambientals?
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
Marta Moreta Rovira; scar Ordeig i Molist; Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de


la Corporaci Catalana de Mitjans de Comunicaci que va decidir no
emetre el debat dels candidats a les eleccions generals del 2016
314-05622/11
FORMULACI: DAVID PREZ IBEZ, DEL GP SOC
Reg. 34241 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

David Prez Ibez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta segent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

3.25.15. Preguntes per escrit

37

BOPC 202
3 dagost de 2016

A qui correspon la decisi de no emetre en el canals de la Corporaci Catalana de Mitjans de Comunicaci el debat entre els candidats de la campanya electoral
corresponent a les eleccions Generals de 2016?
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
David Prez Ibez, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre latenci a les


vctimes del terrorisme
314-05623/11
FORMULACI: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 34268 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el que estableixen els articles 160 i 163
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta segent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Quin s el capteniment del Govern en relaci amb latenci a les vctimes del
terrorisme?
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els instruments de


per a atendre les vctimes del terrorisme
314-05624/11
FORMULACI: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 34269 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el que estableixen els articles 160 i 163
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta segent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
De quins instruments disposa el Govern per a latenci a les vctimes del terrorisme?
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

3.25.15. Preguntes per escrit

38

BOPC 202
3 dagost de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats


amb entitats per a atendre les vctimes del terrorisme
314-05625/11
FORMULACI: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 34270 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el que estableixen els articles 160 i 163
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta segent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
T el Govern algun conveni signat amb alguna entitat per a latenci a les vctimes del terrorisme? En cas afirmatiu amb quines entitats? Per quin import?
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts a entitats


de vctimes del terrorisme
314-05626/11
FORMULACI: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 34271 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el que estableixen els articles 160 i 163
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta segent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Quines ajudes atorga el govern a les diferents entitats de vctimes de terrorisme?
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment


dels acords de collaboraci amb entitats per a garantir latenci i el
suport a les vctimes del terrorisme
314-05627/11
FORMULACI: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 34272 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el que estableixen els articles 160 i 163

3.25.15. Preguntes per escrit

39

BOPC 202
3 dagost de 2016

del Reglament del Parlament, presenten la pregunta segent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Lany 2007 la Generalitat va signar un acord de collaboraci amb una entitat,
amb lobjectiu de garantir latenci i el suport tcnic i psicolgic a les vctimes del
terrorisme i els seus familiars.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari
Es mant a lactualitat algun acord daquesta naturalesa? Li atorga el Govern
algun tipus dajut? En cas afirmatiu, per quin import?
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Control parlamentari de la Corporaci Catalana de Mitjans


Audiovisuals
3.27.

3.27.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporaci Catalana de Mitjans


Audiovisuals a respondre per escrit sobre el responsable de la
Corporaci Catalana de Mitjans de Comunicaci que va decidir no
emetre el debat dels candidats a les eleccions generals del 2016
316-00042/11
FORMULACI: DAVID PREZ IBEZ, DEL GP SOC
Reg. 34242 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

David Prez Ibez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, dacord amb el
que estableix larticle 192 del Reglament del Parlament, presenta al Consell de Govern de la Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta segent, per tal
que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
A qui correspon la decisi de no emetre en el canals de la Corporaci Catalana de Mitjans de Comunicaci el debat entre els candidats de la campanya electoral
corresponent a les eleccions Generals de 2016?
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
David Prez Ibez, diputat GP SOC

3.27.15. Preguntes per escrit

40

BOPC 202
3 dagost de 2016

4.

Informaci

4.53.

Sessions informatives i compareixences

4.53.03.

Sollicituds de sessi informativa

Sollicitud de sessi informativa de la Comissi dAfers Socials i


Famlies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famlies sobre
la situaci de les persones amb dependncia
354-00086/11
SOLLICITUD I TRAMITACI

Sollicitud de compareixena: Ral Moreno Montaa, del GP SOC (reg. 34181).


Admissi a trmit i acord de tramitaci com a sessi informativa: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

4.53.05.

Sollicituds de compareixena

Proposta daudincia en comissi del secretari dAfers Socials i


Famlies amb relaci a la Proposici de llei de modificaci de la
Llei 18/2003, de suport a les famlies, per a establir una prestaci
econmica per infants i joves a crrec menors de divuit anys
352-00464/11
RETIRADA DE LA SOLLICITUD

Retirada pel GP JS (reg. 34265).


Coneixement: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

Proposta daudincia en comissi del director general dAtenci a


la Infncia i lAdolescncia amb relaci a la Proposici de llei de
modificaci de la Llei 18/2003, de suport a les famlies, per a establir
una prestaci econmica per infants i joves a crrec menors de
divuit anys
352-00465/11
RETIRADA DE LA SOLLICITUD

Retirada pel GP JS (reg. 34265).


Coneixement: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

Proposta daudincia en comissi de la directora general de Famlies


amb relaci a la Proposici de llei de modificaci de la Llei 18/2003,
de suport a les famlies, per a establir una prestaci econmica per
infants i joves a crrec menors de divuit anys
352-00466/11
RETIRADA DE LA SOLLICITUD

Retirada pel GP JS (reg. 34265).


Coneixement: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.
4.53.03. Sollicituds de sessi informativa

41

Proposta daudincia en comissi de la directora general de


Pressupostos amb relaci a la Proposici de llei de modificaci de
la Llei 18/2003, de suport a les famlies, per a establir una prestaci
econmica per infants i joves a crrec menors de divuit anys

BOPC 202
3 dagost de 2016

352-00467/11
RETIRADA DE LA SOLLICITUD

Retirada pel GP JS (reg. 34265).


Coneixement: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

Sollicitud de compareixena de Sergi Ferr, en representaci


de lassociaci Grup de Suport per a Persones amb Smptomes
de Dependncia Emocional, davant la Comissi dIgualtat de les
Persones perqu expliqui les activitats de lassociaci
356-00255/11
SOLLICITUD

Presentaci: Noem de la Calle Sifr, del GP Cs (reg. 32215).


Admissi a trmit: Mesa de la Comissi dIgualtat de les Persones, 29.07.2016.

Sollicitud de compareixena de Juan Manuel Ramrez, president


de lAssociaci Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials,
davant la Comissi dAfers Socials i Famlies perqu informi de les
conclusions de linforme sobre dependncia presentat per aquesta
associaci el 27 de juliol
356-00296/11
SOLLICITUD

Presentaci: Ral Moreno Montaa, del GP SOC (reg. 34180).


Admissi a trmit: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

Sollicitud de compareixena de Mariyathas Mohanraj, en


representaci de lassociaci Le Collectif de la Paix au Sri Lanka,
davant la Comissi dAcci Exterior i Cooperaci, Relacions
Institucionals i Transparncia perqu informi sobre la situaci del
poble tmil a Sri Lanka en el context postconflicte
356-00299/11
SOLLICITUD

Presentaci: GP SOC (reg. 34263).


Admissi a trmit: Mesa de la Comissi dAcci Exterior i Cooperaci, Relacions
Institucionals i Transparncia, 29.07.2016.

4.53.05. Sollicituds de compareixena

42

Sollicitud de compareixena del secretari general dAfers Socials i


Famlies davant la Comissi dAfers Socials i Famlies perqu informi
sobre lestabliment de prestacions econmiques per a infants i joves
menors de divuit anys a crrec

BOPC 202
3 dagost de 2016

356-00300/11
SOLLICITUD

Presentaci: GP JS (reg. 34264).


Admissi a trmit: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

Sollicitud de compareixena del director general dAtenci a la


Infncia i lAdolescncia davant la Comissi dAfers Socials i Famlies
perqu informi sobre lestabliment de prestacions econmiques per a
infants i joves menors de divuit anys a crrec
356-00301/11
SOLLICITUD

Presentaci: GP JS (reg. 34264).


Admissi a trmit: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

Sollicitud de compareixena de la directora general de Famlies


davant la Comissi dAfers Socials i Famlies perqu informi sobre
lestabliment de prestacions econmiques per a infants i joves
menors de divuit anys a crrec
356-00302/11
SOLLICITUD

Presentaci: GP JS (reg. 34264).


Admissi a trmit: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

Sollicitud de compareixena de la directora general de Pressupostos


davant la Comissi dAfers Socials i Famlies perqu informi sobre
lestabliment de prestacions econmiques per a infants i joves
menors de divuit anys a crrec
356-00303/11
SOLLICITUD

Presentaci: GP JS (reg. 34264).


Admissi a trmit: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

4.53.05. Sollicituds de compareixena

43

Sollicitud de compareixena de la subdirectora general de la


Inspecci i Control Agroalimentari amb relaci a la Proposici de llei
de laprofitament de lexcedent alimentari

BOPC 202
3 dagost de 2016

356-00305/11
SOLLICITUD

Presentaci: GP SOC (reg. 34287).


Admissi a trmit: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

Sollicitud de compareixena de la directora de lrea de Prevenci


i Foment del Reciclatge de lAgncia de Residus de Catalunya
amb relaci a la Proposici de llei de laprofitament de lexcedent
alimentari
356-00306/11
SOLLICITUD

Presentaci: GP SOC (reg. 34287).


Admissi a trmit: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

Sollicitud de compareixena del cap del Departament de Prevenci


de lAgncia de Residus de Catalunya amb relaci a la Proposici de
llei de laprofitament de lexcedent alimentari
356-00307/11
SOLLICITUD

Presentaci: GP SOC (reg. 34287).


Admissi a trmit: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

Sollicitud de compareixena del cap del Departament de Gesti de


Matria Orgnica de lAgncia de Residus de Catalunya amb relaci a
la Proposici de llei de laprofitament de lexcedent alimentari
356-00308/11
SOLLICITUD

Presentaci: GP SOC (reg. 34287).


Admissi a trmit: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

Sollicitud de compareixena cap de lOficina Comarcal del Valls


Occidental del Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentaci amb relaci a la Proposici de llei de laprofitament de
lexcedent alimentari
356-00309/11
SOLLICITUD

Presentaci: GP SOC (reg. 34287).


Admissi a trmit: Mesa de la Comissi dAfers Socials i Famlies, 29.07.2016.

4.53.05. Sollicituds de compareixena

44