You are on page 1of 16

Educaci d'adults

Guia informativa

Descripci
Leducaci dadults comprn les activitats daprenentatge
que, en el marc daprendre al llarg de tota la vida, permet
que les persones adultes desenvolupin les capacitats,
enriqueixin els coneixements i millorin les competncies
tcniques i professionals. Aix fa que hi participin persones
amb objectius diferents, com poden ser obtenir una
titulaci, posar-se al dia o ampliar els coneixements.
Loferta educativa dels centres de formaci dadults t com
a finalitat respondre a les necessitats i demandes
formatives de lentorn.
Loferta educativa dels centres d'educaci d'adults s la
segent:
ensenyaments de llenges;
informtica;
formaci instrumental;
educaci secundria per a les persones adultes;
curs especfic per a laccs als cicles formatius de grau
mitj;
preparaci per a les proves daccs.
Accs

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que


tenen ms de 18 anys o b els compleixen durant l'any
natural en qu inicien la formaci.
Quan hi ha un motiu justificat, tamb hi poden accedir les
persones que tenen ms de 16 anys i les que els
compleixen durant l'any natural en qu inicien la formaci.
Al curs de formaci especfica per a laccs als cicles
formatius de grau mitj poden accedir les persones que
tinguin ms de 17 anys o b que els compleixen durant
lany natural en qu inicien el curs.
Per cursar aquests estudis cal formalitzar la preinscripci
d'acord amb els criteris fixats pel Departament
d'Ensenyament.
Aquests estudis sn gratuts en els centres dependents del
Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

1/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Educaci secundria per a les persones
adultes
Educaci secundria obligatria per a adults

Descripci
Aquests estudis permeten completar els ensenyaments
bsics i obtenir el ttol de graduat o graduada en educaci
secundria obligatria (GESO). Es poden cursar de manera
presencial o semipresencial als centres i aules de formaci
de persones adultes o als centres i aules de formaci de
persones adultes que sn punts de suport de l'Institut Obert
de Catalunya (IOC).

Continguts
Els ensenyaments per a lobtenci del ttol de graduat o
graduada en educaci secundria obligatria per a les
persones adultes consisteixen en 34 mduls amb una
crrega lectiva de 35 hores per mdul. La durada daquests
estudis s de 1.190 hores. Els mduls que estan
relacionats amb l'mbit de la comunicaci, el
cientificotenolgic i el social es distribueixen en dos nivells:
Mduls del nivell I:

APA ESO

Llengua catalana III


Llengua castellana III
Llengua estrangera II
Llengua estrangera III
Literatua catalana
Literatura castellana
2. mbit cientificotecnolgic:
Matemtiques III
Matemtiques IV
Fsica i qumica II
Biologia i geologia
Tecnologia
3. mbit social:
Cincies socials II i moviments migratoris
Geografia II
Histria II

Total mduls del 2n nivell a cursar: 14 comuns i 3


opcionals

1. mbit de la comunicaci:
Literatura
Llengua catalana I
Llengua castellana I
Llengua estrangera I
Llengua catalana II
Llengua castellana II
2. mbit cientificotecnolgic:
Matemtiques
Matemtiques II
Fsica i qumica I
Cincies naturals
Educaci per a la salut
3. mbit social:
Cincies socials I i educaci per a la ciutadania
Geografia I
Histria I

Mduls opcionals:
1. mbit de la comunicaci:
Llengua estrangera 0
Llengua estrangera IV
Taller d'escriptura creativa
Llengua i TIC
L'argumentaci discursiva
Parlem de literatura
2. mbit cientificotecnolgic:
Matemtiques inicials
Diettica i nutrici
Medi ambient i canvi climtic
Qumica i societat
Tecnologies de la informaci i la comunicaci
Les finances personals i l'elaboraci d'un pressupost
3. mbit social:
Arts i artistes
Histria de la msica
Viatjar per Catalunya
La globalitzaci

Total mduls del 1r nivell a cursar: 14 comuns i 3


opcionals
Mduls del nivell II:
1. mbit de la comunicaci:
2/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Educaci secundria per a les persones
adultes
Educaci secundria obligatria per a adults

APA ESO

als ensenyaments segents:

Catalunya dins l'Espanya del segle XX

Total mduls opcionals a escollir: 3 mduls opcionals a


cada nivell

Accs

el batxillerat,
els cicles formatius de grau mitj,
la preparaci per a les proves d'accs als cicles formatius
de grau superior i
la preparaci per a les proves d'accs a la universitat per
a les persones ms grans de 25 anys.

Amb carcter general, per accedir a l'educaci d'adults cal


tenir 18 anys, o b complir-los durant l'any natural en qu
s'inicia la formaci.
Tamb hi poden accedir les persones ms grans de 16
anys o que els compleixin durant l'any natural en qu
inicien la formaci si es troben en alguna de les situacions
segents:
Tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als
centres educatius en rgim ordinari.
Es troben en procs d'obtenci d'un perms de treball.
Sn esportistes d'alt rendiment.
Han cursat els mduls obligatoris dels programes de
qualificaci professional inicial.
Estan cursant els programes postobligatoris de formaci i
inserci i volen cursar, en parallel, els ensenyaments
deducaci secundria obligatria per a adults.
Participen en el programa d'experincia professional per a
l'ocupaci juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupaci".

Normativa

Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenaci dels

ensenyaments de l'educaci secundria obligatria per a


les persones adultes (DOGC nm. 5496, de 2.11.2009)
Ordre ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els
documents i requisits formals del procs d'avaluaci a
l'educaci secundria obligatria per a les persones
adultes (DOGC nm. 5922, de 18.7.2011)

Preinscripci i matrcula
Preinscripci i matrcula:
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la
preinscripci i la matrcula d'acord amb els criteris fixats pel
Departament d'Ensenyament.
Aquest estudi s gratut en les centres dependents del
Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Continutat
Les persones que superen aquesta formaci poden accedir
3/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Formaci bsica
Cicle de formaci instrumental

FPA CFI 0000

d'acord amb els criteris fixats pel Departament


d'Ensenyament.

Descripci
L'objectiu d'aquests estudis s que les persones adultes
aprenguin a llegir, escriure i fer clculs elementals.

Aquest estudi s gratut en els centres dependents del


Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

La superaci d'aquests estudis permet l'obtenci


del certificat de formaci instrumental.

Continutat
Continguts

Si es vol continuar la formaci, es pot cursar l'educaci


secundria per a les persones adultes.

Els continguts d'aquesta formaci s'organitzen en tres


nivells:
el primer nivell, en qu l'aprenentatge se centra en
l'adquisici dels mecanismes fonamentals de lectura i
escriptura i de clcul, a ms de nocions elementals sobre
l'entorn social i natural;
el segon nivell, en qu l'objectiu central s consolidar
aquests mecanismes i els coneixements que expliquen
l'entorn, i
el tercer nivell, en el qual s'amplien els coneixements
anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres rees de coneixement:


llengua,
matemtiques i
cincies socials i naturals.

La durada aproximada d'aquesta formaci s de 1.100


hores. Aix no obstant, segons els coneixements previs, les
necessitats formatives, i els ritmes d'aprenentatge de
l'alumnat, la durada pot ser ms llarga o menys.

Accs
Poden accedir a aquests estudis totes les persones que
tenen ms de 18 anys o b els compleixen durant l'any
natural en qu inicien la formaci.

Preinscripci i matrcula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrcula
4/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Informtica
Nivell inicial d'informtica

FANRINF EI00

Descripci
Els ensenyaments d'informtica tenen com objectiu facilitar
l'adquisici de la competncia digital, entesa com la
combinaci de coneixements, habilitats i actituds en l'mbit
de les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC)
per desenvolupar-se en la societat actual. S'imparteixen en
quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.
El nivell inicial d'informtica (COMPETIC inicial) s'adrea a
les persones adultes que volen assolir un domini bsic de
les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC).

Normativa

Resoluci de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen

Continguts
COMPETIC INICIAL
Recull tres de les sis competncies del nivell bsic de
l'acreditaci de competncies en tecnologies de la
informaci i la comunicaci (ACTIC):

els currculums dels ensenyaments d'informtica


d'aplicaci als centres i aules de formaci de persones
adultes, que depenen del Departament d'Ensenyament.
Resoluci ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual
s'estableix el procediment d'avaluaci i certificaci dels
ensenyaments de competncia digital a l'educaci
d'adults (DOGC nm. 6614, de 2.5.2014)
Ordre ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual
s'estableix l'equivalncia entre els certificats de
competncia digital (COMPETIC) de l'educaci d'adults i
els certificats de l'acreditaci de competncies en
tecnologies de la informaci i la comunicaci (ACTIC)
(DOGC nm. 6508, de 25.11.2013)

Tecnologia digital, s de l'ordinador i del sistema operatiu.


Tractament de la informaci escrita.
Navegaci i comunicaci en el mn digital.

Accs
Poden accedir a aquests estudis les persones ms grans
de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en
qu s'inicia la formaci.

Preinscripci i matrcula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la
preinscripci i la matrcula d'acord amb els criteris fixats pel
Departament d'Ensenyament.
Aquest estudi s gratut en els centres dependents del
Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Continutat
COMPETIC 1
5/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Informtica
Nivell usuari d'informtica

FANRINF SI00

l'acreditaci de competncies en tecnologies de la


informaci i la comunicaci (ACTIC- Avanat):

Descripci
Els ensenyaments d'informtica tenen com objectiu facilitar
l'adquisici de la competncia digital, entesa com la
combinaci de coneixements, habilitats i actituds en l'mbit
de les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC)
per desenvolupar-se en la societat actual. S'imparteixen en
quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.
Els diferents nivells usuari d'informtica (COMPETIC 1, 2 i
3) van adreats a persones que tenen uns coneixements
bsics del funcionament de l'ordinador, del tractament de
textos, de l's del correu electrnic i de la cerca
d'informaci per Internet, el civisme digital, full de clcul i
tractament de la imatge i el so.

Tractament de la informaci escrita.


Tractament de la informaci grfica, sonora i de la imatge
en moviment.
Tractament de la informaci numrica.
Tractament de les dades.
Presentaci de continguts.

Accs
Poden accedir a aquests estudis les persones ms grans
de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en
qu s'inicia la formaci.

Continguts
COMPETIC 1
Recull les tres competncies del nivell bsic de l'acreditaci
de competncies en tecnologies de la informaci i la
comunicaci (ACTIC-Bsic). No recollides a la formaci
COMPETIC INICIAL:
Tractament de la informaci numrica.
Tractament de la informaci grfica, sonora i de la imatge
en moviment.
Cultura, participaci i civisme digital.

COMPETIC 2
Recull les vuit competncies del nivell mitj de l'acreditaci
de competncies en tecnologies de la informaci i la
comunicaci (ACTIC- Mitj):
Cultura, participaci i civisme digital.
Tecnologia digital, s de l'ordinador i del sistema operatiu.
Navegaci i comunicaci en el mn digital.
Tractament de la informaci escrita.
Tractament de la informaci grfica, sonora i de la imatge
en moviment.
Tractament de la informaci numrica.
Tractament de les dades.
Presentaci de continguts.

COMPETIC 3
Recull les cinc competncies del nivell avanat de
6/16

Preinscripci i matrcula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la
preinscripci i la matrcula d'acord amb els criteris fixats pel
Departament d'Ensenyament.
Aquest estudi s gratut en els centres dependents del
Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Preinscripci i matrcula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la
preinscripci i la matrcula d'acord amb els criteris fixats pel
Departament d'Ensenyament.
Aquest estudi s gratut en els centres dependents del
Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Normativa

Resoluci de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen


els currculums dels ensenyaments d'informtica
d'aplicaci als centres i aules de formaci de persones
adultes, que depenen del Departament d'Ensenyament.

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Informtica
Nivell usuari d'informtica

FANRINF SI00

Resoluci ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual

s'estableix el procediment d'avaluaci i certificaci dels


ensenyaments de competncia digital a l'educaci
d'adults (DOGC nm. 6614, de 2.5.2014)
Ordre ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual
s'estableix l'equivalncia entre els certificats de
competncia digital (COMPETIC) de l'educaci d'adults i
els certificats de l'acreditaci de competncies en
tecnologies de la informaci i la comunicaci (ACTIC)
(DOGC nm. 6508, de 25.11.2013)

7/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Llengua castellana
Llengua castellana

FANR LCAS

Resoluci de 10 de maig de 2013, per la qual

Descripci
Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones
adultes assoleixin un grau de competncia mnima per a
comunicar-se en llengua castellana i s'imparteixen en tres
nivells: llengua castellana nivell 1, 2 i 3, que corresponen
als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu com de
referncia per a les llenges).

s'estableixen els currculums dels ensenyaments


corresponents a llengua catalana i castellana, llengua
occitana, denominada arans a l'Aran, i a les llenges
estrangeres, d'aplicaci als centres de formaci d'adults
que depenen del Departament d'Ensenyament.

Continguts
En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensi i
expressi orals i escrites que permeten fer front a la major
part de situacions lingstiques de la vida quotidiana.
Vegeu el currculum d'aquests estudis.

Accs
Poden accedir a aquests estudis totes les persones que
tenen ms de 18 anys o b els compleixen durant l'any
natural en qu inicien la formaci.
Quan hi ha un motiu justificat, tamb hi poden accedir les
persones que tenen ms de 16 anys i les que els
compleixen durant l'any natural en qu inicien la formaci.

Preinscripci i matrcula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrcula
d'acord amb els criteris fixats pel Departament
d'Ensenyament.
Aquest estudi s gratut en els centres dependents del
Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Continutat
Podeu trobar ms informaci sobre l'aprenentatge de la
llengua castellana a Aprenentatge del castell.

Normativa

8/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Llengua catalana
Llengua catalana

FANR LCAT

Descripci

Normativa

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones


adultes assoleixin un grau de competncia mnima per a
comunicar-se en llengua catalana i s'imparteixen en tres
nivells: llengua catalana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als
nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu com de
referncia per a les llenges).

Resoluci de 10 de maig de 2013, per la qual

Els estudis de llengua occitana, denominada arans a


lAran, comparteixen els mateixos objectius i nivells.

s'estableixen els currculums dels ensenyaments


corresponents a llengua catalana i castellana, llengua
occitana, denominada arans a l'Aran, i a les llenges
estrangeres, d'aplicaci als centres de formaci d'adults
que depenen del Departament d'Ensenyament.

Continguts
En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensi i
expressi orals i escrites que permeten fer front a la major
part de situacions lingstiques de la vida quotidiana.
Vegeu el currculum d'aquests estudis.

Accs
Poden accedir a aquests estudis totes les persones que
tenen ms de 18 anys o b els compleixen durant l'any
natural en qu inicien la formaci.
Quan hi ha un motiu justificat, tamb hi poden accedir les
persones ms grans de 16 anys o que els compleixen
durant l'any natural en qu inicien la formaci.

Preinscripci i matrcula
Per cursar aquests estudis cal formalitzar la matrcula
d'acord amb els criteris fixats pel Departament
d'Ensenyament.
Aquest estudi s gratut en els centres dependents del
Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Continutat
Podeu trobar ms informaci sobre l'aprenentatge de la
llengua catalana a Aprendre catal.

9/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Llengua estrangera
Llengua estrangera: angls

FANR LANG

Descripci
Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones
adultes assoleixin un grau de competncia bsic per a
comunicar-se en llengua anglesa i s'imparteixen en tres
nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als
nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu com de
referncia per a les llenges).

corresponents a llengua catalana i castellana, llengua


occitana, denominada arans a l'Aran, i a les llenges
estrangeres, d'aplicaci als centres de formaci d'adults
que depenen del Departament d'Ensenyament.

Continguts
En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensi i
expressi orals i escrites que permeten fer front a la major
part de situacions lingstiques de la vida quotidiana i
comunicar-se de forma bsica en un entorn plurilinge i
multicultural.
Vegeu el currculum d'aquests estudis.

Accs
Poden accedir a aquests estudis totes les persones que
tenen ms de 18 anys o b els compleixen durant l'any
natural en qu inicien la formaci.

Preinscripci i matrcula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrcula
d'acord amb els criteris fixats pel Departament
d'Ensenyament.
Aquest estudi s gratut en els centres dependents del
Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Continutat
Un cop finalitzats aquests estudis, es pot continuar la
formaci en una escola oficial d'idiomes.

Normativa

Resoluci de 10 de maig de 2013, per la qual


s'estableixen els currculums dels ensenyaments
10/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Llengua estrangera
Llengua estrangera: francs

FANR LFRA

Descripci
Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones
adultes assoleixin un grau de competncia bsic per a
comunicar-se en llengua francesa i s'imparteixen en tres
nivells: llengua francesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als
nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu com de
referncia per a les llenges).

s'estableixen els currculums dels ensenyaments


corresponents a llengua catalana i castellana, llengua
occitana, denominada arans a l'Aran, i a les llenges
estrangeres, d'aplicaci als centres de formaci d'adults
que depenen del Departament d'Ensenyament.

Continguts
En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensi i
expressi orals i escrites que permeten fer front a la major
part de situacions lingstiques de la vida quotidiana i
comunicar-se de forma bsica en un entorn plurilinge i
multicultural.
Podeu consultar el currculum d'aquests estudis a l'enlla
de l'apartat de normativa.

Accs
Poden accedir a aquests estudis les persones ms grans
de 18 anys o que els compleixen durant l'any natural en
qu inicien la formaci.

Preinscripci i matrcula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrcula
d'acord amb els criteris fixats pel Departament
d'Ensenyament.
Aquest estudi s gratut en els centres dependents del
Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Continutat
Un cop finalitzats aquests estudis, es pot continuar la
formaci en una escola oficial d'idiomes.

Normativa

Resoluci de 10 de maig de 2013, per la qual


11/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Preparaci per a les proves d'accs
Curs de preparaci per a l'accs a la universitat per a majors
de 25 anys
Descripci
Aquests estudis preparen les persones ms grans de 25
anys per a les proves d'accs a la universitat.

D) Cincies socials i
jurdiques

Economia de l'empresa
Estadstica
Geografia
Histria contempornia
Matemtiques

E) Enginyeria i arquitectura

Dibuix tcnic
Economia de l'empresa
Fsica
Matemtiques
Qumica

Continguts
Matries de la fase general (igual per a tots els candidats)

FANRU25A0000

a. Comentari de text
b. Llengua catalana
c. Llengua castellana
d. Llengua estrangera (a triar entre angls, francs,
alemany, itali o portugus)
Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i
llengua castellana sn comuns a les proves per a ms
grans de 25 anys i les proves per a ms grans de 45 anys.

Accs

Matries de la fase especfica

Vies d'accs

L'alumne ha d'escollir dues matries relacionades amb una


de les branques de coneixement, entorn de les quals
s'organitzen els ttols universitaris de grau.

Poden accedir a aquests estudis les persones ms grans


de 25 anys o que els compleixin l'any natural en qu es
realitza la prova.

Relaci de branques i matries

Les persones que hi volen accedir no han de tenir


superades les PAU (o equivalent), no han d'estar en
possessi d'un ttol de tcnic superior de formaci
professional, d'arts plstiques i disseny o d'esports (o
equivalent), ni tenir cap titulaci universitria.

Opcions d'accs

Matries

A) Arts i humanitats

Filosofia
Geografia
Histria contempornia
Histria de l'art
Literatura

B) Cincies

Biologia
Fsica
Matemtiques
Qumica
Estadstica

C) Cincies de la salut

Biologia
Estadstica
Fsica
Matemtiques
Qumica

Preinscripci i matrcula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la
preinscripci i la matrcula d'acord amb els criteris fixats pel
Departament d'Ensenyament.
Aquest estudi s gratut en els centres dependents del
Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Preinscripci i matrcula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la
preinscripci i la matrcula d'acord amb els criteris fixats pel
Departament d'Ensenyament.
Aquest estudi s gratut en els centres dependents del
12/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Preparaci per a les proves d'accs
Curs de preparaci per a l'accs a la universitat per a majors
de 25 anys

FANRU25A0000

Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,


consulteu l'import en el centre corresponent.

13/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Preparaci per a les proves d'accs
Formaci per a les proves d'accs a cicles formatius de grau
superior
Descripci
Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves
d'accs als cicles de grau superior de formaci
professional, d'arts plstiques i disseny i d'ensenyaments
esportius. L'alumnat pot preparar la part comuna de la
prova, la part especfica, o totes dues.
La durada mnima per a la preparaci de les proves d'accs
al grau superior s de 300 hores per a la part comuna i de
99 hores per a les dues matries de la part especfica.

FANRCFGS0000

Indstries extractives
Informtica i comunicacions
Installaci i manteniment
Maritimopesquera
Txtil, confecci i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i cermica
Prevenci de riscos professionals (CFGS)

Opci B
Matries

Continguts
Matries de la part comuna

Biologia
Cincies de la terra i del medi ambient
Quimica

Llengua catalana i castellana


Llengua estrangera
Matemtiques
Histria (s matria comuna noms per a les persones que
vulguin accedir als ensenyaments artstics)

Famlies professionals:

Matries de la part especfica


Segons la famlia professional o cicle al qual l'alumne vol
accedir, cal escollir dues matries de les opcions A, B, C o
D.
Opcions de matries de la part especfica
Opci A

Activitats fsiques i esportives


Agrria
Imatge personal
Indstries alimentries
Qumica
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Prevenci de riscos professionals (CFGS)

Matries
Dibuix tcnic
Fsica
Tecnologia Industrial

Opci C
Matries
Economia de l'empresa
Geografia
Psicologia i sociologia
Segona llengua estrangera

Famlies professionals:
Arts grfiques
Edificaci i obra civil
Electricitat i electrnica
Energia i aigua
Fabricaci mecnica
Fusta, moble i suro
Imatge i so

Famlies professionals:
Administraci i gesti
Comer i mrqueting

14/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Preparaci per a les proves d'accs
Formaci per a les proves d'accs a cicles formatius de grau
superior

FANRCFGS0000

Aquest estudi s gratut en els centres dependents del


Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Hoteleria i turisme
Informtica i comunicacions
Serveis socioculturals i a la comunitat
Seguretat i medi ambient
Prevenci de riscos professionals (CFGS)

Continutat
La qualificaci que s'obt en aquesta formaci es multiplica
pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d'accs.

Opci D
Matries
Educaci fsica i una de les matries segents:
Biologia
Cincies de la terra i del medi ambient
Qumica

Normativa

Resoluci EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual


s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluaci de les
proves d'accs als cicles formatius de formaci
professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments
d'arts plstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments
esportius (DOGC nm. 5778, de 20.12.2010).

Famlies professionals:
Activitats fsiques i esportives
Cicles densenyaments esportius (*)

El temari i els criteris d'avaluaci de cadascuna de les


matries sn els que consten a l'annex 1 de la Resoluci
EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

Accs
Vies d'accs:
Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin
ms de 18 anys o els compleixen durant l'any natural en
qu s'inicia la formaci.
Cal tenir en compte que per realitzar les proves d'accs als
cicles formatius de grau superior s'han de tenir ms de 19
anys o complir-los l'any natural en qu es realitza la prova.

Preinscripci i matrcula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrcula
d'acord amb els criteris fixats pel Departament
d'Ensenyament.

15/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016

Educaci d'adults
Preparaci per a les proves d'accs
Formaci per a les proves d'accs a cicles formatius de grau
mitj

FANRCFGM0000

Descripci

consulteu l'import en el centre corresponent.

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves


d'accs als cicles de grau mitj de formaci professional,
d'arts plstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius.

Continutat

La durada mnima per a la preparaci de les proves d'accs


a grau mitj s de 330 hores.

La qualificaci que s'obt en aquesta formaci es multiplica


pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d'accs.

Normativa

Resoluci EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual

Continguts

s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluaci de les


proves d'accs als cicles formatius de formaci
professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments
d'arts plstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments
esportius (DOGC nm. 5778, de 20.10.2012).

competncia en llengua catalana i castellana


competncia en llengua estrangera
competncia social i ciutadana
competncia matemtica
competncia d'interacci amb el mn fsic
competncia en tecnologies

El temari i els criteris d'avaluaci de cadascuna de les


matries sn els que consten a l'annex 1 de la Resoluci
EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

Accs
Vies d'accs:
Amb carcter general, per accedir a l'educaci d'adults cal
tenir ms de 18 anys, o b complir-los durant l'any natural
en qu s'inicia la formaci, per excepcionalment poden
accedir-hi les persones majors de 16 anys o que els
compleixin durant l'any natural en qu inicien la formaci.
Cal tenir en compte que per realitzar les proves d'accs als
cicles formatius de grau mitj shan de tenir 17 anys o
complir-los l'any natural en qu es realitza la prova.

Preinscripci i matrcula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrcula
d'acord amb els criteris fixats pel Departament
d'Ensenyament.
Aquest estudi s gratut en els centres dependents del
Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,
16/16

Darrera actualitzaci: 03/08/2016