You are on page 1of 2

Bachelor in het onderwijs:

lager onderwijs flexibel traject FLLLEX


Academiejaar 2015-2016
Academiejaar 2012-2014

BEWIJSLAST COMPETENTIES
STARR FORMULIER

LEERPROCESSEN BEGELEIDEN: WISKUNDE


Naam student: Vanessa Godsdeel

Competentie 7: Differentiren om de ontwikkeling


welbevinden van alle leerlingen te ondersteunen
Bewijs 2
Beschrijving: Sprong 7 les 157 Aanvullen tot een zuiver tiental
Situatie/ Taak
Beschrijf relevante informatie over de situatie
en taak die je hebt uitgevoerd.

Activiteit
Beschrijf de aanpak die je hebt gehanteerd.
Spits je vooral toe op de voorbereiding.
Welke
theoretische
modellen
heb
je
gehanteerd om deze voorbereiding te maken/
deze activiteit te realiseren en wat heeft je dit
opgeleverd?

en

het

Op donderdag 26 februari 2015 gaf ik in het tweede


leerjaar les over het aanvullen tot een zuiver tiental.
De leerlingen leerden in het eerste leerjaar de
splitsingen tot 10. Ze leerden ook aanvullen tot 10.
Tijdens het voorbereiden van de les nam ik eerst een
kijkje in de handleiding van Rekensprong Plus. Ik ging
vooral kijken naar de doelen. In de handleiding kwam
er vooral naar voor dat het belangrijk was om de
splitsingen van 10 vlot te kennen. Verder was het doel
om TE aan te vullen tot het volgende zuivere tiental en
hier nadien oefeningen op te maken.
De differentiatiemaatregelen die ter sprake kwamen in
de handleiding waren:
de
moeilijkheidsgraad
verhogen
door
bijvoorbeeld 76 + ...= ... op die manier worden zowel
de aanvulling als het volgende tiental aangevuld.
- driehoekjes laten maken
- verlengde instructie geven en de eenheden laten
kleuren
- concreet materiaal gebruiken
Vanuit de basisdoelen zocht ik differentiaties en
formuleerde
ikzelf
differentiatiedoelen.
In
mijn
lesontwerp zijn deze ook te lezen. De belangrijkste
som ik nog even op:
Basisdoel:
De leerlingen kunnen aan een hoog tempo de
splitsingen van 10 opzeggen.
De leerlingen kunnen in hun hoofd tellen tot het
volgende tiental.
De leerlingen kunnen zelfstandig de natuurlijke
getallen aanvullen tot het volgende tiental tijdens het
maken van de oefeningen.
Differentiatiedoelen:
De leerlingen kunnen zelfstandig de natuurlijke
getallen aanvullen tot het volgende tiental door gebruik
te maken van het honderdveld.
De leerlingen kunnen zelfstandig de natuurlijke
getallen aanvullen tot het volgende tiental door gebruik
te maken van het MAB - materiaal.
Voor de snelle werkers heb ik geen specifiek doel
opgesteld. Deze leerlingen konden wel de driehoekjes
maken in hun werkboek. (tempodifferentiatie)

Bachelor in het onderwijs:


lager onderwijs flexibel traject FLLLEX
Academiejaar 2015-2016

Resultaat
Beschrijf het resultaat van de activiteit en
van de aanpak. Hoe hebben de leerlingen
gereageerd op de activiteit? Hoe is het
resultaat beoordeeld door derden? Heb je een
vervolgactie aan de activiteit geknoopt?

Reflectie
Geef aan waarom je dit voorbeeld een goed
bewijs vindt voor deze competentie. Wat zou
je een volgende keer bij een vergelijkbare
opdracht anders aanpakken en waarom? Heb
je een vergelijkbare opdracht uitgevoerd die
minder goed verliep, beschrijf de situatie.
Geef aan door welke factoren het nu beter
liep.

Vanuit deze doelen maakte ik mijn les. Ik bracht er


speelse werkvormen in om aan de basisdoelen te
Academiejaar
werken (sprongen 2012-2014
van 10, speelkaarten, aanduiding op
gecamoufleerd honderdveld). Ik gaf de leerlingen die
het moeilijk hadden bij het vinden van het volgend
tiental een honderdveld. Op die manier konden ze
stapsgewijs blokjes op het honderdveld kleuren om zo
tot het volgende tiental te komen. De tientallen,
eenheden en honderdtallen waren reeds aangeduid in
de afgesproken kleuren. Het MAB - materiaal was ook
beschikbaar voor wie het nodig had. Met dit gekozen
differentiatiedoel kregen de minder sterke leerlingen
ook een succeservaring.
De sterke leerlingen gingen vrij snel zelfstandig aan
het werk. Ook de minder sterke leerlingen waren
gemotiveerd om te starten aan de opdrachten. Ze
wisten dat er hulpmiddelen lagen op de tafel om hen te
helpen de opdrachten tot een goed einde te brengen.
Met
deze
hulpmiddelen
voerde
ik
de
differentiatiedoelen uit. Ik ging regelmatig langs bij de
minder sterke leerlingen om hen weer op weg te
helpen als ze vast zaten. De sterkere leerlingen konden
de driehoekjes bij de oefeningen maken. Op die manier
werd er aan tempodifferentiatie gedaan. Ik vermeldde
dit doel niet expliciet in mijn voorbereiding. Ik
vermeldde wel wat er van de sterkere leerlingen
verwacht werd (driehoekjes en nadien verder werken
in hun contractwerk waar verscheidene leergebieden
aan bod kwamen). Ook bij de sterkere leerlingen ging
ik
regelmatig
een
kijkje
nemen.
Mijn
studietrajectbegeleider, mevrouw Ceulemans, is naar
deze les komen kijken. Ze vond het een goed
opgebouwde les waar ik oog had voor de minder sterke
rekenaars. Ze wees er mij wel op dat ik mijn
differentiatiedoelen niet correct formuleerde. Toen ze
mij hierop wees begreep ik meteen wat ze bedoelde.
Bij het maken van de lessen ging ik als eerste stap
steeds naar de doelen in de handleiding kijken. Vanuit
het basisdoel ging ik steeds op zoek naar materiaal,
begeleiding,... om de minder sterke leerlingen een
succeservaring
te
bezorgen.
Nadat
mevrouw
Ceulemans mij wees op de formulering van mijn
differentiatiedoelen hechtte ik nog meer belang aan
een correcte formulering. Ik vertrok voortaan vanuit
het basisdoel en omschreef in mijn differentiatiedoel
het hulpmiddel zonder het basisdoel uit het oog te
verliezen. Ik verwijs graag even naar de extra
bijgevoegde les uit het vijfde leerjaar. Het basisdoel
was hier een natuurlijk getal cijferend kunnen delen
door een natuurlijk getal. Het differentiatiedoel is hier
zelfstandig
oefeningen
maken
(natuurlijk
getal
cijferend delen door een natuurlijk getal) door gebruik
te maken van een rooster met rangen en een
stappenkaart. Het hulpmiddel is hier omschreven in het
differentiatiedoel.
Actiepunten:
- Doelen concreet omschrijven voor de sterkere
leerlingen. (nu vermeld ik wat de sterkere leerlingen
kunnen doen zonder hier een specifiek doel aan te
koppelen).
- Op zoek gaan naar interessant differentiatiemateriaal
om nog meer differentiatie in de lessen te brengen.