You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 10 sierpnia 2016 | Nr 16 (217)

GazetaInformator.pl

POWIAT SZPITAL

Niepewny los cenionego oddziau

Prawie 1300 kobiet rocznie decyduje si na pord w szpitalu w Rydutowach, a okoo 600 w
Wodzisawiu l. Jednoczenie dug placwki wynosi w lutym ok. 38 mln z. Zmiany s wic
koniecznie, ale kierunek obrany przez dyrekcj nie podoba si rydutowskim medykom.
KATARZYNA CZY

Lekarze pisz listy...


W poowie lipca rydutowscy ginekolodzy wysali list do
Starosty Wodzisawskiego, Zarzdu i Rady Powiatu oraz Burmistrzw i Przewodniczcych
Rad w Rydutowach, Radlinie i
Pszowie, w ktrym opisali swoje obawy dotyczce przyszoci
oddziau oraz zastrzeenia wobec kierownictwa ZOZ. aden
z lekarzy naszego oddziau nie
wyraa zgody na prac z p. W.
Kluszczykiem p.o. Dyrektora
ds. Lecznictwa napisali medycy. Nie ma take zgody na wprowadzone przez dyrekcj limity
wydatkw. Zdecydowanie bardziej spektakularn form protestu byo jednak jednostronne
wypowiedzenie umw o prac
z dniem 29. lipca przez omiu z
dziesiciu rydutowskich ginekologw. Trzymiesiczny okres
wypowiedzenia koczy si 31.
padziernika, co oznacza, e jesieni praca oddziau moe zosta cakowicie sparaliowana.
Dodatkowo wanie jesieni
NFZ podpisuje ze szpitalami
kontrakty i wwczas kluczow
rol odgrywa liczba zatrudnionych w placwce specjalistw.

Samorzd si niepokoi...
Pismo lekarzy, list otwarty nie spenia formalnych wymogw petycji i w zasadzie dotyczy biecych spraw szpitala
i jako taki powinien by rozpatrywany przez dyrekcj PPZOZ,
ale Zarzd zwrci si z prob o
informacj na tematy poruszane
w pimie i stosown odpowied
dla jego autorw poinformowa nas Starosta Ireneusz Serwotka. Kilka dni pniej Starosta zwraca uwag na fakt, e
trudnej sytuacji szpitala nie da
si rozwiza jedn prost decyzj. - Kade dziaanie wprowadzenia oszczdnoci budzi niech, ale jednak jest to przejaw
tego, e nowa dyrekcja prbuje
uporzdkowa sytuacj, ktra
bya niedobra. Ani NFZ ani Zarzd Powiatu nie jest przygotowany na to, eby lekk rk
zrzuci szpitalowi kilkadziesit
milionw. Oczywicie nie naley
zapomina o pewnych normach,
ktre nie mog by przekroczone, aby nie narazi na niebezpieczestwo pacjentw, ale ocena
tego naley ju do specjalistw
tumaczy Ireneusz Serwotka.
Podkrela te, i obecnie trwa
procedura konkursowa majca
na celu wyonienie nowego dyrektora szpitala, co stawia obec-

n szefow placwki w trudnej


sytuacji - wymaga si od niej
konkretnych dziaa, ktre nie
przysparzaj jej popularnoci.
Take wodarze gmin, do
ktrych skierowany by list powanie traktuj uwagi lekarzy,
o czym wiadczy fakt wczenia kwestii pisma w plan obrad
Rad Miejskich. Burmistrz Rydutw Kornelia Newy zwrcia si do kierownictwa ZOZ
z prob o wnikliw analiz
problemw przedstawionych w
ww. pismach oraz poinformowanie o udzielonych odpowiedziach i podjtych dziaaniach.
Zaznaczya rwnie, e mimo i
podmiotem tworzcym PPZOZ
w Rydutowach i Wodzisawiu
lskim jest Powiat Wodzisawski i nadzr nad jego dziaaniami naley do kompetencji Starosty Wodzisawskiego, problemy
i losy rydutowskiego oddziau
ginekologiczno pooniczego
nie s jej obojtne.
Dyrektor si dziwi...
W celu wyjanienia wtpliwoci dyrektor Dorota Kowalska
zostaa zaproszona do udziau w
posiedzeniu Zarzdu w dniu 3.
sierpnia. Wicestarosta Grzegorz
Kamiski poinformowa nas, e
dyrektor Kowalska potwierdzi-

a wypowiedzenie umw przez


omiu lekarzy. Ich decyzja miaa by dla niej zaskoczeniem z
uwagi na prowadzone w ostatnich kilku miesicach rozmowy z Ordynatorem Oddziau
Ginekologiczno- Pooniczego
Szpitala w Rydutowach. Z
informacji Dyrekcji wynika, i
spotkanie takie odbyo si take w poprzednim tygodniu i zosta ustalony termin kontynuacji
rozmw. Dyrekcja poinformowaa jednoczenie, e lekarze
oddziau nigdy nie uprzedzali o moliwoci wypowiedzenia umw o prac powiedzia
Grzegorz Kamiski.
Dorota Kowalska poproszona przez nas o komentarz w tej
sprawie wydaa jedynie owiadczenie, w ktrym zapewnia, e
pacjentki zgaszajce si do
Izby Przyj Ginekologiczno-Pooniczej w Rydutowach nie
pozostan bez specjalistycznej
opieki medycznej. W najbliszym czasie planowane s take
indywidualne rozmowy z kadym z zatrudnionych w oddziale lekarzy w celu wyjanienia
zaistniaej sytuacji i zaproponowania optymalnych rozwiza.
A co na to pacjentki?
Miaam okazj by ostatnio pacjentk oddziau ginekologicznego i pooniczego w rydutowskim szpitalu. Podczas
mojego 10-dniowego pobytu zostaam objta fachow opiek lekarzy i pa poonych. Uwaam,
e likwidacja tego oddziau byaby wielk strat dla pacjentek z
caego regionu. Pracuj tam ludzie z powoaniem opowiada
jedna z modych matek, ktre
ostatnio rodziy w Rydutowach.
Przegldajc fora internetowe
mona oczywicie natkn si
take na mniej przychylne opinie, ale nie zmienia to faktu, i
od lat wiele kobiet wiadomie
wybiera rydutowsk placwk
jako miejsce porodu.

Zamieszkaj na swoim
REGION EKOLOGIA

Kolejna prba rozbrojenia


bomby ekologicznej
Prawie 17 mln z ma otrzyma Skarb Pastwa reprezentowany przez Starost Tarnogrskiego w ramach
promesy udzielonej przez WFOiGW w Katowicach.
Czytaj wicej str. 6

WODZISAW LSKI POLICJA

FESTIWAL REGGAE NIE


BEZ NARKOTYKOWYCH
WPADEK
Podczas 13. festiwalu Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi wodzisawscy policjanci zatrzymali a 15 osb
bdcych w posiadaniu
marihuany.
Trwajce 29 i 30 lipca koncerty przycigny do Wodzisawia lskiego tysice mionikw muzyki reggae z caej
Polski. W zabezpieczeniu imprezy udzia wzio cznie 71
wodzisawskich
funkcjonariuszy. Mundurowi nie tylko
zapewniali
bezpieczestwo
uczestnikom festiwalu, ale take - sprawdzali, czy nie dochodzi do amania prawa z ustawy
o przeciwdziaaniu narkomanii i ustawy o wychowaniu w
trzewoci. W tych dziaaniach
policjantw wspierali funkcjonariusze Suby Celnej i Stray
Granicznej razem ze specjalnie
wyszkolonymi psami subowymi Tili i Kir.
Cho stre prawa ocenili
atmosfer imprezy jako przyjazn, nie wszyscy jej uczestnicy
bawili si zgodnie z prawem.
W sumie policjanci zatrzymali
15 osb bdcych w posiadaniu
narkotykw.
rednio, kady z zatrzymanych posiada przy sobie
do 2 gramw marihuany. Jednak zdarzay si osoby, ktre miay przy sobie znacznie
wicej substancji zabronionej
przez ustaw. I tak, w pitek u

Fot. KPP Wodzisaw l.

Fot. Katarzyna Czy

Niemal wszyscy lekarze rydutowskiego Oddziau Ginekologiczno-Pooniczego


wypowiadaj umow o prac. U podstaw tej decyzji konikt z kierownictwem
szpitala.

Czworononi pracownicy
policji pomogli strom
prawa w zatrzymaniu
osb bdcych w posiadaniu nielegalnej w naszym
kraju marihuany.
28-latka znaleziono ponad 17
gramw zielonego suszu. Tego
samego dnia w rce kryminalnych wpad 16-latek posiadajcy blisko 5 dziaek dilerskich
marihuany. U 19-latka z Wodzisawia kryminalni ujawnili
ponad 11 gramw tego samego
narkotyku. W sobot najwicej posiada 40-latek z Dbrowy Grniczej, u ktrego patrol
zabezpieczy prawie 6 gramw
suszu rolinnego wyjania
wodzisawska policja.
Zgodnie z polskim prawem,
posiadanie kadej iloci rodka
odurzajcego (w tym przypadku - marihuany) jest zabronione przez Ustaw o Przeciwdziaaniu Narkomanii a za
posiadanie narkotykw grozi
kara nawet do 3 lat wizienia.
K

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Druga strona

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Zarzd odwouje, dyrektor si broni

Fot. Justyna Koniszewska

Beata Rczka zostaa odwoana z funkcji dyrektora ZPSWR w Wodzisawiu l. Zarzd Powiatu uzna,
e dziaalno jej ma mogaby wywoa konflikt interesw. To efekt krucjaty przeciwko moje osobie
odpowiada bya dyrektor.
katarzyna czy

28 lipca Zarzd Powiatu


Wodzisawskiego odwoa Beat
Rczk ze stanowiska dyrektora
Zespou Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w
Wodzisawiu l. Jej obowizki
przej dotychczasowy wicedyrektor Andrzej Skiba. Powodem podjcia takiej decyzji byo
powoanie prywatnej placwki
o podobnym charakterze i nazwie przez ma dotychczasowej dyrektor, ktry jest rwnie
nauczycielem w ZPSWR. Jest
bardzo powane zagroenie, e
uczniowie bd w pewien sposb przenoszeni do nowej placwki, a na to nie moemy sobie pozwoli. Trudno sobie te
wyobrazi, e w ramach rodziny nie bdzie adnych dziaa
promujcych. Odwoanie pani
Rczki z funkcji dyrektora moe zapobiec prawdopodobnemu
konfliktowi interesw powiedzia Starosta Wodzisawski,
Ireneusz Serwotka. Wadze powiatu podkrelaj, e zarwno
bya ju pani dyrektor, jak i jej
m nadal pozostaj pracownikami szkoy.
Tymczasem Beata Rczka
twierdzi, e jej odwoanie jest
wynikiem wieloletniego procesu szkalowania jej dobrego
imienia. Tre uzasadnienia mojego odwoania jest potwierdzeniem tego, o czym od
momentu, kiedy Pan Ireneusz
Serwotka zosta nowym starost, byam informowana wprost
przez innych czonkw Zarzdu:
nowy Pan Starosta by zainteresowany tym, aby spowodowa

Beata Rczka przez


trzynacie lat kierowaa Zespoem Placwek
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w
Wodzsiawiu l. Decyzj
Zarzdu Powiatu o jej
odwoaniu uwaa za niesuszn i podyktowan
wzgldami personalnymi. Starosta odpowiada,
e decyzja ta moe by
pierwszym krokiem w
kierunku rozwizania
wieloletniego konfliktu
wok placwki.
moj rezygnacj z zajmowanego stanowiska uwaa Rczka.
Zdaniem byej dyrektor starosta
dy do jej odwoania z powodu dyscyplinarnego zwolnienia z pracy ony Eugeniusza
Ogrodnika (obecnie jest on
Doradc Prezydenta M. Kiecy
i wiceprzewodniczcym Rady
Powiatu Wodzisawskiego). W
tej sprawie toczy si ju postpowanie przed Sdem Pracy.
Pocztkowo pani Ogrodnik
bya zainteresowana wycznie
odszkodowaniem, w przypadku, gdyby Sd zdecydowa, e
jej wypowiedzenie jest niezgodne z prawem. Wniosek zosta
zmieniony w chwili powoania
nowego Zarzdu Powiatu Wo-

KOMENTARZ NA GORCO
Beata Rczka
bya dyrektor ZPSWR
w Wodzisawiu lskim
Uzasadnienie odwoania
mnie z funkcji dyrektora placwki, ktre otrzymaam z rk
Starosty Ireneusza Serwotki,
zawiera wiele niezrozumiaych
i nieprawdziwych zarzutw.
Niektre z nich s niezasadne,
nierealne i wyimaginowane.
Zadziwiajcym jest, e podpisani pod uzasadnieniem czonkowie Zarzdu opieraj si na
notatce bliej nieokrelonego
nauczyciela, ktrej nawet nie
prbowano zweryfikowa. ()
W par dni po wyborze Ireneusza Serwotki na Starost
Wodzisawskiego pani Danuta
Makowska, jak mwia z jego
polecenia, odbya ze mn rozmow na temat ,,pozytywnego"
rozwizania sprawy zwolnionej
dyscyplinarnie w kwietniu 2015
roku ony Eugeniusza Ogrodnika. Nie wiem jakie oczekiwania
miaa nowa wadza w tej kwestii i dlaczego. (...) Dzi obawiam si, e sprawa toczca si
przed Sdem Pracy nie zostanie
doprowadzona do koca, a bli-

sko roczny wysiek wielu wiadkw, ich miae i prawdziwe


zeznania, bd skutkoway negatywnie take dla nich. () Od
marca 2016 roku wzrosa aktywno grupki pracownikw
ZPSWR i byego radnego powiatowego, ktrzy w pismach
do rnych instytucji, a zwaszcza do Starosty Wodzisawskiego, powielali ju wczeniej
sformuowane, lecz niczym i
nigdzie uzasadnione oskarenia wobec mnie. W uzasadnieniu odwoania mnie z funkcji
dyrektora czonkowie Zarzdu
przywouj wanie te skargi i
sformuowane w nich bezpodstawne, wczeniej ju wyjanione i odrzucone zarzuty. ()
Cho od kilku miesicy miaam
pen wiadomo koca mojej
misji na stanowisku dyrektora
ZPSWR w Wodzisawiu l., to
jednak zdecydowaam, e mimo wielu bardzo agresywnych
atakw na moj osob, nie zrezygnuj z tej funkcji z wasnej
woli. () Dzi wiem, e kolejna
osoba na ,,licie osb do likwidacji" w powiecie wodzisawskim zostaa odfajkowana.

dzisawskiego. Ale by moe to


tylko przypadek... mwi Beata
Rczka.
Wydaje si, e burza wok placwki nie tylko nie cichnie, ale wrcz przybiera na sile.
Dobrze byoby jednak, gdyby
zarwno samorzdowcy jak i

kierownictwo oraz pracownicy


szkoy mieli na uwadze przede
wszystkim dobro niepenosprawnych podopiecznych placwki. W ubiegym roku szkolnym w ZPSWR na wszystkich
poziomach edukacji uczyo si
ok. 350 uczniw.

KOMENTARZ NA GORCO
Ireneusz Serwotka
Starosta Powiatu
Wodzisawskiego
Trudno ustosunkowa
si do do kuriozalnego
owiadczenia Pani Beaty
Rczki, byej ju dyrektor
ZPSWR w Wodzisawiu l.,
zamieszczonego w lokalnych
mediach. Ton i tre tego pisma upewniaj jednak, e
Zarzd Powiatu podj suszn decyzj odwoujc Pani dyrektor ze stanowiska.
Konieczne s jednak pewne
wyjanienia. Ju na pocztku trzeba zaznaczy, e odwoanie z funkcji Pani Beaty Rczki byo jednogon
decyzj caego, 5 osobowego skadu Zarzdu Powiatu Wodzisawskiego, a nie
tylko Starosty. (...) Zarzd
Powiatu zwrci si do lskiego Kuratora Owiaty w
tej trudnej kwestii i uzyska
pozytywn opini w sprawie
odwoania Pani mgr Beaty
Rczki ze stanowiska Dyrektora ZPSWR w Wodzisawiu
lskim, w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
(...) Teoria spiskowa dotyczca mojej rzekomej listy osb do likwidacji jest
wycznym wymysem Pani
Rczki. Nic mi o adnej licie nie wiadomo. Trudno
nie zauway, e od pocztku
objcia przeze mnie stanowiska Starosty Wodzisaw-

skiego zwolniona zostaa tylko jedna osoba Pani Beata


Rczka, dyrektor ZPSWR.
Wychodzi na to, e lista
jest jednoosobowa (...)
Fakt zaoenia przez Pana
Jzefa Raczk Niepublicznego Orodka Rewalidacyjno
Wychowawczego dla dzieci i
modziey z autyzmem w Wodzisawiu lskim jest bezsporny. Twierdzenie przez
Pani Beat Rczk, e "Ta
placwka nie istnieje!" moe
odnosi si tylko do tego, e
nie funkcjonuje ona jeszcze
w sensie dosownym (czyli
nie prowadzi jeszcze zaj).
Oczywicie nie mona nikomu zakaza utworzenia
dowolnej placwki owiatowej i nie tego faktu dotycz argumenty zwizane
z odwoaniem Pani Beaty
Rczka. Rodzice i tak sami decyduj w jakim orodku umieszcz swoje dzieci, ale musi si to odbywa
wycznie
na
zasadach
zdrowej konkurencji. ()
Uspokajam rodzicw. Dla
uczniw nic si nie zmienia
na gorsze Zarwno ja, jak i
cay Zarzd Powiatu chcemy
spokoju i dalszego sprawnego funkcjonowania Zespou
Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w
Wodzisawiu l. dla dobra
nauczycieli i ich podopiecznych.

REGION KONKURS

Wybierz Najlepsz Przestrze Publiczn


Wojewdztwa lskiego w powiecie wodzisawskim
W konkursie Najlepsza Przestrze Publiczna Wojewdztwo lskie gosowa moemy na wiele inwestycji
zrealizowanych w naszym regionie, w tym a pi z terenu samego powiatu.
Gmina Godw, Mszana,
Pszw, Radlin czy Wodzisaw
lski - inwestycje z tych miejscowoci kandyduj w konkursie na Najlepsz Przestrze
Publiczn Wojewdztwa lskiego. W sumie, do miana naj-

lepszych rozwiza architektonicznourbanistycznych w


wojewdztwie aspiruje 43 realizacji, ktre zlokalizowane s
na terenie 30 gmin.
Celem konkursu jest przede
wszystkim promocja wysokiej

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

jakoci przestrzeni publicznych oraz poprawa wizerunku


samego wojewdztwa poprzez
ukazanie lska jako miejsca
turystycznie atrakcyjnego. Tegoroczne kandydatury dotycz m.in. rewitalizacji terenw

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

poprzemysowych, zagospodarowania rynkw, placw,


skwerw, parkw, terenw rekreacyjnych i sportowych oraz
rewitalizacji obiektw zabytkowych i obiektw przemysowego dziedzictwa kulturowego.
W konkursie bierze udzia
pi nastpujcych inwestycji
z terenu powiatu wodzisawskiego: baza okooturystyczna
i aktywne formy turystyki w
soectwie Skrbesko w gminie
Godw, Park Aktywnej Rekreacji w Mszanie, kompleksowa
rewitalizacja centrum miasta
Pszowa, tnia w Radlinie oraz
Rodzinny Park Rozrywki Trzy
Wzgrza w Wodzisawiu lskim.
Gosowanie internautw na
stronie slaskie.pl rozpoczo si
1 sierpnia i potrwa do 31 sierpnia br. Wyniki internetowego
gosowania nie bd miay jednak wpywu na ostateczny werdykt niezalenego jury. Podanie

Wodzisawskie Trzy Wzgrza niedawno zostay wybrane Top Inwestycj Komunaln 2016. Wkrtce okae si,
czy park rozrywki ma szans zdoby kolejne wyrnienie.
oficjalnych wynikw oraz wrczenie nagrd nastpi na finaowej gali podczas lskich Dni
Architektury, organizowanych
na przeomie padziernika i listopada br.
Inwestor Najlepszej Przestrzeni otrzyma pamitkow
tablic, a dla projektanta prze-

widziana jest nagroda finansowa w wysokoci 15 tysicy


zotych. Zwycizca plebiscytu
internetowego otrzyma z kolei
Nagrod Internautw. Nagrody
rzeczowe przewidziane zostay
rwnie dla osb gosujcych.
k

POWIAT WODZISAWSKI SAMORZD

WODZISAW LSKI POLICJA

no lokatorw, jednak, w obecnoci najemcy, przeszukano


pomieszczenia. Kryminalni
znaleli plasitkowe pudeko i
woreczki z zawartoci suszu
rolinnego, woreczek z biaym
proszkiem oraz pienidze.
Po kilku minutach do
mieszkania powrci poszukiwany przez policj 28-latek.
Mczyzn zatrzymano a narkotyki z pinidzmi zabezpieczono. Gdy sprawdzono mczyzn w policyjnych bazach
danych, okazao si, e jest poszukiwany przez sd do odbycia kary wizienia w wymiarze
1 roku i 6 miesicy. Teraz za
kratkami moe spdzi nieco
wicej czasu.
k

RYDUTOWY INWESTYCJE

Fot. UM Rydutowy

BIBLIOTEKA W RYDUTOWACH BDZIE WYREMONTOWANA

W ramach renowacji nowy wygld zyskaj m.in. wejcie i


klatka schodowa. Pojawi si rwnie podjazd dla niepenosprawnych, co znacznie uatwi czci czytelnikw korzystanie z biblioteki.
cel 240 tysicy zotych, z czego
a 60 tysicy zotych to wkad
wasny. Zgromadzone rodki zostan przekazane na remont biblioteki. Projekt zosta
zaplanowany na 3 lata (pocztek w tym roku, zakoczenie w
2018).
W planach remontowych
znajduje si zbudowanie podjazdu dla niepenosprawnych,
remont wejcia i klatki schodowej, wygospodarowanie pomieszczenia magazynowego,
konserwacja poddasza, umeblowanie wypoyczalni dla
dzieci i modziey i wymiana
wykadzin podogowych w pomieszczeniach bibliotecznych.
kp

w skrcie

Rozwj szkolnictwa branowego, nowoczesny system zarzdzania czasem pracy oraz rozbudowa obszaru promocji i wsppracy
z gminami to priorytety nowych pracownikw trzech wydziaw
Starostwa.
W wyniku konkursu stanowisko Sekretarza obj Micha Lorek, zastpc Naczelnika Wydziau Owiaty zostaa
Katarzyna Zllner-Solowska,
a na czele Biura Promocji stan Jzef Szymaniec. Starosta
Wodzisawski podkrela, e
komisja konkursowa wybraa
najlepszych kandydatw na te
stanowiska i wyrazi nadziej,
e ich dowiadczenie i zapa
posuy realizacji wielu nowych pomysw i projektw.
Micha Lorek zamierza
przede wszystkim wprowadzi system elektronicznej
ewidencji czasu pracy oraz
usprawni system obiegu dokumentw wewntrz Starostwa. Jak powiedzia nowy
sekretarz, dziki specjalnemu systemowi przy jednym
urlopie bdzie 5 papierkw
mniej. Kolejnym priorytetem bdzie stworzenie moliwoci organizowania konkursw wewntrznych. Zdaniem
Lorka i Serwotki system wewntrznych awansw moe
zmotywowa pracownikw
oraz pomoe wykorzysta potencja tych, ktrzy do tej po-

Fot. Justyna Koniszewska

Fot. KPP Wodzisaw l.

Znaczne iloci marihuany, biay proszek i pienidze zupenie niespodziewane znalezisko z pewnoci wyduy
pobyt 28-latka w wizieniu.

Dziki pracom w ramach


Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa w
rydutowskiej bibliotece
powstanie podjazd dla niepenosprawnych.
Biblioteka Publiczna Miasta Rydutowy bierze udzia w
projekcie w ramach Programu
Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Infrastruktura bibliotek 20162020. Program ten ma na celu
wzmocnienie roli i funkcji bibliotek publicznych. Dziaania
ukierunkowane bd na przeksztacenie bibliotek gminnych
w nowoczesne centra dostpu
do wiedzy, kultury oraz orodki ycia spoecznego.
Biblioteka pozyskaa na ten

REGION

Zmiany personalne
w Starostwie

SZUKALI SPRAWCY
OSZUSTWA A ZNALELI
NARKOTYKI

W mieszkaniu 28-latka
mundurowi znaleli blisko 200 dziaek dilerskich
marihuany. Co wicej,
okazao si, e mczyzna
by ju poszukiwany przez
wymiar sprawiedliwoci.
Operacyjni z Wodzisawia pojechali do mieszkania
28-letniego mczyzny z zupenie innego powodu wykonywali bowiem czynnoci do
sprawy oszustwa przy wypoyczaniu sprztu budowlanego i
ustalili, e jeden z sprawcw
ma wynajmowa mieszkanie
na ul. 26 Marca w Wodzisawiu.
Funkcjonariusze nawizali kontakt z wacicielem i
wsplnie pojechali pod wskazany adres. W domu nie zasta-

Wiadomoci 3

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

Katarzyna Zllner-Solowska, Micha Lorek i Jzef Szymaski peni swoje funkcje od niedawna, ale ju staraj
si wprowadzi w ycie wiele rozwiza wanych zarwno z punktu widzenia urzdnikw jak i mieszkacw
Powiatu.
ry nie wyrniali si spord
innych.
Z kolei gwnym celem
Katarzyny Zllner-Solowskiej
jest cisa wsppraca midzy
szkoami zawodowymi (ktre
maj sta si szkoami branowymi) a lokalnymi firmami.
Wiksze powizanie edukacji
z biznesem jest wedug niej
niezbdne zarwno z punktu widzenia modziey, jak i
przedsibiorcw. Wanym zadaniem bdzie take przystosowanie powiatowych placwek owiatowych do zmian w
systemie edukacji. Owiata
jest jednym z wikszych priorytetw w dziaaniach Zarz-

du powiedzia Ireneusz Serwotka.


Natomiast Jzef Szymaniec planuje nie tylko promowa dziaania Starostwa,
ale take zadba o popraw
kontaktw z poszczeglnymi
gminami, miastami, instytucjami i organizacjami pozarzdowymi. Nowy kierownik
Biura Promocji podkrela,
e zaley mu rwnie na dobrych kontaktach z mediami i mimo nieco zmienionej
nazwy jego jednostka bdzie
take peni funkcj biura
prasowego.
kc

WODZISAW LSKI POLICJA

May bohater z Wodzisawia:


9-latek pomg w zatrzymaniu
sprawcy kradziey
Dziki uporowi chopca, 36-letni mczyzna przyzna si do
kradziey a portfel i pienidze mogy powrci do ich waciciela.
Informacj o kradziey na
ul. Przemysawa w Wodzisawiu
l. policjanci otrzymali 20 lipca,
ok. godz. 15:00. Na miejscu zastali 34-latka, ktry przekaza,
e, zgubi portfel z pienidzmi,
gdy wraca z poczty. Na miejscu zdarzenia by chopiec, ktry
znalaz porfel, ale, nie wiedzc,
co z nim zrobi, przekaza go napotkanemu dorosemu. Ten zobligowa si, e zostawi go w najbliszym sklepie, bo nie jest std
i poszed. 9-latek zaufa mu, chocia wiedzia, e w rodku znajduj si pienidze.
Po chwili zauway mczyzn, ktremu powierzy znalezion przez siebie rzecz. 36-latek
z or wypar si jednak wszystkiego. Mczyzna twierdzi, e
sam znalaz portfel a w jego wntrzu nie byo adnych pienidzy.

Fot. KPP Wodzisaw l.

GazetaInformator.pl >>

Cho ma dopiero 9 lat, jego postawa moe by przykadem


dla wielu zobojtniaych na cudz krzywd dorosych.
Dziki uporowi 9-latka, ktry
przekonywa policj, e widzia
rwnie gotwk, 36-latek w
kocu przyzna si do kradziey.
Portfel z pienidzmi z powrotem trafi do waciciela.
Chopiec wraz ze swoj mam
zostali natomiast zaproszeni do

wodzisawskiej komendy. Komendant Powiatowy Policji w


Wodzisawiu lskim osobicie
podzikowa chopcu za bohatersk postaw i wrczy mu drobny upominek.
k

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

kk

ROZBUDOWA
OSP KOKOSZYCE
Urzd Miasta Wodzisawia
lskiego ogosi przetarg na
rozbudow i modernizacj budynku OSP Kokoszyce. W ramach zamwienia, wyoniona
w przetargu firma bdzie miaa
za zadanie wykonanie projektu
budowlanego wraz z projektami
branowymi obejmujcego m.in.
takie elementy, jak rozbudowa
istniejcego budynku, wydzielenie garau, zaprojektowanie
magazynu na sprzt, pomieszczenia socjalnego i gospodarczego
czy przeprojektowanie zagospodarowania terenu wok obiektu.
Szczegy dot. zadania znale
mona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
MODERNIZACJA ULICY
RADLISKIE CHAUPKI
Urzd Miasta Wodzisawia lskiego ogosi przetarg na realizacj prac na ul. Radliskie Chaupki. W ramach zadania, wykonane
maj zosta: budowa drogi gminnej o szerokoci 4,5/5,00m i dugoci 839 m, budowa kanalizacji
deszczowej, budowa prefabrykowanego muru oporowego, budowa bariery energochonnej. Wyoniony w przetargu wykonawca
bdzie mia czas do 30 czerwca
2017 roku na wykonanie inwestycji, ktr musi obj 36-miesiczn gwarancj.
ROZBUDOWA
NA ULICY 26 MARCA
Urzd Miasta wanie ogosi
przetarg na rozbudow drogi
wraz z przebudow istniejcego
odcinka ul. 26 Marca 27-33 w
Wodzisawiu lskim w celu dostosowania do parametrw drogi
poarowej. Zadanie obejmuje:
przebudow drogi do szerokoci
4,00 m i dugoci 164,20 m, o
nawierzchni z kostki betonowej,
przebudow chodnika, przebudow zatoki postojowej, wymian
studzienek ciekowych, przebudow schodw terenowych
oraz przebudow linii kablowych
niskiego i redniego napicia.
Szczegy dot. zadania znale
mona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
NOWE CHODNIKI
W GOGOOWEJ
W Gogoowej odbudowy doczeka
si 285-metrowy odcinek chodnika wzdu ulicy Boryskiej,
zniszczony m.in. przez korzenie
pobliskich drzew oraz ponad
kilometrowy odcinek chodnika
przy ul. Jastrzbskiej. Obydwie
inwestycje bd realizowane dziki rodkom wynegocjowanym
przez gmin Mszana od kopal w
ramach odszkodowania za szkody grnicze. Na ukoczeniu s
rwnie roboty zwizane z budow nowego odcinka chodnika na
ul. Wiejskiej, w okolicach lokalu
Karczma lska, gdzie powstaje
chodnik wraz z kanalizacj deszczow. Inwestorem jest PZD w
Wodzisawiu, gmina Mszana partycypuje w kosztach.
ZBIERAMY KREW
DLA POLSKI
Grupa Muszkieterw i Polski
Czerwony Krzy zachcaj do
udziau w akcjach honorowego
krwiodawstwa, jakie wkrtce zorganizowane zostan w Radlinie i
Wodzisawiu lskim. Najblisza
akcja odbdzie si w sobot, 13
sierpnia, w Radlinie przy sklepie
Intermarche (ul. Mariacka 38).
Krew bdzie mona odda w
ambulansie RCKiK od 9:00 do
14:00. W ramach akcji przewidziano liczne atrakcje, takie jak
losowanie 10 dobrze wyposaonych apteczek, szkolenia i wiczenia z pierwszej pomocy czy zabawy rysunkowe dla najmodszych.
Kolejna i ostatnia akcja z Muszkieterami odbdzie si 3 wrzenia
w Wodzisawiu lskim.

4 Edukacja

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Bezpieczne i zdrowe dziecko kampania


wodzisawskiej policji
katarzyna kafka

Bezpieczne i zdrowe
dziecko to 3-letnia kampania
profilaktyczna skierowana do
przedszkolakw, uczniw klas
1-3 i ich rodzicw. Jej celem
jest uwiadomienie rodzicom,
jak wane jest bezpieczestwo i nadzr nad dzieckiem
w drodze do i z przedszkola
czy szkoy.
Kampania prowadzona
bdzie w dwch obszarach.
Pierwszy polega bdzie na
spotkaniach policjantw i
Sznupka z dziemi, podczas
ktrych uporzdkowana i poszerzona zostanie wiedza najmodszych na temat zdrowia,
odpowiedzialnoci za swoje
zdrowie oraz skutkw niedbania o nie i spoywania alkoholu. Drugi obszar polega
bdzie na przeprowadzaniu
kontroli w okolicach szk i

przedszkoli w ramach dziaa


Bezpieczna droga do szkoy
przez policjantw ruchu drogowego. Funkcjonariusze w
towarzystwie maskotki bd
apelowa do kierowcw o zachowanie szczeglnej ostronoci w rejonach placwek
owiatowych i poddawa ich
badaniu na zawarto alkoholu w wydychanym powietrzu. Dzieci przewoone w
pojazdach albo idce do szkoy otrzymaj elementy odblaskowe.
Jako pierwsi o zaoeniach
i celach kampanii usyszeli
uczestnicy warsztatw wakacyjnych w Placwce Wsparcia
Dziennego Dziupla. Na spotkaniu nie zabrako oczywicie
Sznupka, a po wysuchaniu
piosenki o maskotce lskiej
policji dzieciom rozdano odblaski.

Fot. KPP Wodzisaw l.

Wodzisawscy funkcjonariusze, w towarzystwie Sznupka maskotki lskiej policji, bd organizowa spotkania


w przedszkolach i szkoach.

Podopieczni Wodzisawskiej Placwki Wsparcia Dziennego Dziupla jako pierwsi usyszeli o nowej kampanii policji.
Spotkanie ze Sznupkiem przynioso im wiele radoci.

GORZYCZKI SPORT

II Towarzyskie Zawody w Skokach o Puchar Wjta Gminy Gorzyce


Konie zawadny Gorzyczkami, gdzie po raz drugi odbyy si Towarzyskie Zawody w Skokach.
arkadiusz piechota

preme, a patronatem obj j


Pszczyski Ludowy Klub Jedziecki Plesswka Uczestnicy rywalizowali w piciu

konkursach
jedzieckich.
Zgromadzona publiczno
z zachwytem obserwowaa
pikne konie w ruchu, dostoj-

nych jedcw oraz eleganckie i dzielne amazonki. Po


zakoczeniu konkursw zorganizowano pokazy jedziec-

kie, a przez cay czas trwania


imprezy dla najmodszych
atrakcj bya przejadka na
kucyku.
Fot. Arkadiusz Piechota

W ostatni niedziel lipca


w Gorzyczkach odbyy si II

Towarzyskie Zawody w Skokach o Puchar Wjta Gminy


Gorzyce. Organizatorem imprezy bya Stajnia Dido Su-

Zobacz caa fotorelacj

Na ziemiach polskich pierwsze wycigi konne zorganizowano w 1839 roku w Poznaniu i 1841 roku na Polach Mokotowskich. W pniejszym czasie rozgrywki sportowe z udziaem koni staway
si coraz bardziej popularne i prestiowe. Obecnie w wojewdztwie lskim odbywa si okoo 50 zawodw konnych.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 16/2016

GazetaInformator.pl 10 sierpnia 2016 nr 16 (217)

WODZISAW LSKI PRZEDSIBIORCZO I WSPPRACA W REGIONIE

Sia relacji w biznesie strategie


dziaania organizacji gospodarczych

y ialny:
eramt med
Wspiona
Patr
dobre tematy!

Fot. Justyna Koniszewska

Na zdjciu Grzegorz Turniak niestrudzony ordownik


wartociowych idei: networkingu, minglingu, zarzdzania talentami i karier. Na konferencji ForBS Myl globalnie, dziaaj lokalnie przekonywa, e biznes to przede
wszystkim wartociowe relacje.

Klub Przedsibiorcy dziaajcy przy Zamku Cieszyn pomaga w rozwoju relacji biznesowych wrd przedsibiorcw.
Na zdjciu spotkanie z cyklu Przedsibiorcy z wizyt w
Korbasowym Dworze w Cieszynie.

Paszporty Przedsibiorcy wrczane s modym przedsibiorcom, dla ktrych impulsem do zaoenia wasnej firmy
byy szkolenia lub inne przedsiwzicia organizowane
przez Zamek Cieszyn i Klub Przedsibiorcy w Cieszynie.
Na zdjciu laureaci Paszportw Przedsibiorcy 2014 r.
ze starost powiatu Cieszyskiego, Januszem Krlem,
Burmistrzem Miasta Cieszyna, Ryszardem Macur oraz
dyrektork Zamku Cieszyn, Ew Gobiowsk.
swoich szeregach zrzesza przedsibiorcw z Radlina oraz z caego Subregionu Zachodniego.
Misj stowarzyszenia jest haso
BIZNES najlepszy w grupie.
Dziaalno Forum stanowi
przede wszystkim organizacja
targw, wystaw, spotka konsultingowych oraz konkursw.
Stowarzyszenie zajmuje si
rwnie organizacj szkole,
konferencji, koncertw, festynw czy biesiad. W swej dziaalnoci podejmuje si tematw uniwersalnych, ktre mog
by podejmowane przez przedsibiorcw o rnych profilach
produkcji i usug. W ramach
Forum organizowane s comiesiczne spotkania czonkw,
podczas ktrych przedsibiorcy
maj moliwo nawizania nowych kontaktw biznesowych,
wzajemn wymian dowiadcze oraz zdobycie aktualnych
informacji o najwaniejszych
zagadnieniach
dotyczcych
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Forum Firm kadzie
nacisk na budowanie relacji biznesowych.
Pielgnowanie kontaktw
oraz nawizywanie znajomo-

ci z jak najszerszymi krgami przedsibiorcw z rnych


bran sprzyja efektywnej wymianie informacji oraz yczliwej atmosferze biznesu. Wiedz
o tym rwnie w Klubie Przedsibiorcy z Cieszyna, ktry od
ponad dziesiciu lat organizuje spotkania przedsibiorcw
w tym regionie. Koordynatorka
Klubu, Anna Kaska-Grniak,
postanowia rozwin organizacj rwnie w inn stron
razem ze wsppracownikami
stworzya system szkole oraz
doradztwa biznesowego. Klub
Przedsibiorcy dziaajcy przy
Zamku Cieszyn pomaga w rozwoju relacji biznesowych wrd
dowiadczonych przedsibiorcw a jednoczenie kadzie duy nacisk na pomoc zainteresowanym w utworzeniu wasnej
dziaalnoci gospodarczej.
Klub od ponad dekady zrzesza lokalne, rodzinne firmy oraz
propaguje inicjatywy spoeczne,
zmierzajce do rozwoju gospodarki miasta. Jest miejscem
spotka i podnoszenia kwalifikacji przedsibiorcw. Dziaania Zamku Cieszyn polegaj
przede wszystkim na edukacji

Fot. Dominika Rudzka

Bez wtpienia silne zwizki branowe maj wiksz moc


oddziaywania ni niezrzeszone
podmioty gospodarcze. Na terenie naszego regionu dziaa szereg tego typu organizacji. W jaki
sposb dziaaj i czego mog si
od siebie wzajemnie nauczy?
Przynaleno do izb gospodarczych jest dobrowolna.
Celem ich dziaania jest reprezentacja podmiotw zrzeszonych oraz rozpowszechnianie
zasad etyki dziaalnoci gospodarczej. Ich organem nadzorujcym jest Krajowa Izba Gospodarcza, ktra ma na celu
reprezentowanie wsplnych interesw zrzeszonych czonkw,
wspprac z rzdem oraz nawizywanie kontaktw zagranicznych.
Na terenie naszego regionu
dziaaj trzy izby gospodarcze
Raciborska Izba Gospodarcza,
Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim oraz dziaajcy
w Kdzierzynie-Kolu oddzia
Opolskiej Izby Gospodarczej.
Nie s to jedyne organizacje
wspierajce otoczenie biznesu
na naszym terenie znajdziemy rwnie Forum Firm Miasta Radlin, Cech Rzemios Rnych dziaajcy w Raciborzu
czy te Cech Rzemielnikw i
Innych Przedsibiorcw w Wodzisawiu l.
Na czym opieraj swoj dziaalno organizacje gospodarcze? Przede wszystkim
na spotkaniach niadaniach
biznesowych, zebraniach szkoleniowych czy te spotkaniach
okolicznociowych. Podejmowane dziaania przybieraj rne formy, czy je jednak jedna
wsplna cecha integracja lokalnego rodowiska biznesowego.
W kwietniu br. w Wodzisawiu lskim odbya si konferencja ForBS Myl globalnie,
dziaaj lokalnie, bdca kwintesencj czteroletniej dziaalnoci Izby Gospodarczej w Wodzisawiu oraz jej wsppracy z
samorzdem i owiat. Przedstawione dziaania objy takie
zagadnienia, jak podnoszenie
rangi szkolnictwa zawodowego,
opiek nad inwestorami w kadej fazie dziaania, reagowanie
na lokalne potrzeby w ramach
spoecznej odpowiedzialnoci
biznesu oraz budowanie edukacji dla rozwoju lokalnej gospodarki. Forum przycigno
liczne grono przedsibiorcw z
caego Subregionu Zachodniego, dajc szans na wymian
pogldw oraz moliwo nawizania kontaktw.

Na konferencji obecny by
Grzegorz Turniak, zaoyciel
BNI w Polsce, ktry wygosi
inspirujc mow zachcajc
do budowania strategii zwikszajcej zaangaowanie lokalnego biznesu. Podkreli rang
przedsibiorcw zrzeszonych
w Wodzisawskiej Izbie Gospodarczej, zwracajc uwag na
ich ch wsppracy i motywacj do dziaania. Turniak podkreli, jak cenni s mentorzy
odnoszcy sukces rwnie poza granicami kraju, ktrzy chc
dzieli si swoj wiedz z innymi i wspiera lokaln przedsibiorczo. Prelegent namawia do zastanowienia si nad
tym, w jakim kraju chcemy y
i co moemy zrobi, aby nasza
wsplna rzeczywisto staa si
lepsza. Grzegorz Turniak skoni do refleksji nad zdrowiem i
sensem ycia, kierowaniem si
w pracy nie tylko zyskiem, ale
rwnie idealizmem. Zaoyciel
BNI w Polsce pochwali zaangaowanie Wodzisawskiej Izby
Gospodarczej w budowaniu relacji midzy przedsibiorcami,
doceni starania prezesa izby,
Krzysztofa Dybca w uwiadamianiu lokalnego rodowiska
biznesowego o tym, jak wana
jest wsppraca i wzajemne zaufanie.
Biznes to relacje podkrela Grzegorz Turniak, namawiajc do uczestnictwa w
spotkaniach networkingowych,
pozwalajcych na wymian
kontaktw i nawizanie wsppracy.
Budowanie sieci kontaktw
jest nowoczesnym spojrzeniem
na biznes, uatwiajcym prowadzenie i rozwj dziaalnoci
gospodarczej. Tego typu spotkania zyskuj coraz wiksz
popularno oraz przynosz
wymierne korzyci w krgach
biznesowych. Jak podkrela
prezes Izby Gospodarczej w
Wodzisawiu jednym z najwaniejszych dziaa podejmowanych przez izb jest organizacja niada biznesowych.
Przyczyniy si one do nawizania relacji biznesowych midzy podmiotami z tego samego powiatu. Transakcje, ktre
kiedy odbyway si na terenie
caego kraju i za granic, teraz
odbywaj si midzy czonkami
tej samej izby dziki temu ju
ponad milion zotych zostao w
lokalnych firmach. Propagowanie idei patriotyzmu lokalnego
przynioso wymierne korzyci.
Na spotkania biznesowe
stawia rwnie Forum Firm
z Radlina. Jest to organizacja
non-profit, apolityczna i niezalena od wadz publicznych. W

Fot. Zamek Cieszyn

dominika rudzka

Fot. Zamek Cieszyn

Rywalizujcy drapieca rekin czy otwarty na wspprac i komunikacj delfin to od Ciebie zaley, ktr taktyk
prowadzenia biznesu wybierasz. Jakie s strategie dziaalnoci organizacji zrzeszajcych przedsibiorcw w naszym
regionie? Czy warto angaowa si w ich dziaania?

Spotkania biznesowe to moliwo wymiany kontaktw


i nawizania wartociowej wsppracy. Izba Gospodarcza z Wodzisawia lskiego raz w miesicu organizuje
niadanie biznesowe przygotowywane u poszczeglnych
przedsibiorcw na zdjciu ostatnie tego typu spotkanie
zorganizowane w firmie Handlobud.
i aktywizacji mieszkacw regionu.
Uczestnicy spotka otrzymuj profesjonaln pomoc
wiadczon przez sprawdzony
zesp doradcw i trenerw z
dziedziny prawa, projektowania, zarzdzania i ksigowoci
oraz finansw. Jak podkrela koordynatorka klubu - konsultacje
ze specjalistami ciesz si duym
zainteresowaniem i s najlepsz
form indywidualnej pomocy.
Udzia w spotkaniach i treningach integruje lokalny biznes.
Klub Przedsibiorcy ma
rwnie rozwizania dla osb
planujcych zaoy wasn
dziaalno gospodarcz. Przy
zamku dziaa Punkt Konsultacyjny, wktrym mona uzyska
informacje i porady zwizane
zzaoeniem lub prowadzeniem
wasnej firmy oraz poszukiwaniem rnych rde finansowania dziaalnoci. W ramach
punktu organizowane s specjalne szkolenia ABC Przedsibiorczoci, podczas ktrych
mona uzyska praktyczne porady i wskazwki dotyczce zaoenia wasnej dziaalnoci gospodarczej.

Zakadanie wasnej firmy czy te rozwijanie obecnej czy jestemy na pocztku drogi, czy te mamy ju za
sob niejedno dowiadczenie
musimy sobie zdawa spraw z tego, jak wane jest budowanie relacji i wzajemne
wsparcie. Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej wie
si z szeregiem napotykanych
przeciwnoci. Warto korzysta
z dowiadcze innych, nawizywa przydatne kontakty i
wsplnie si rozwija. Podczas
konferencji ForBS Myl globalnie, dziaaj lokalnie Grzegorz Turniak zwrci uwag,
e jako ycia to jako relacji
w rodzinie i rodowisku. Czsto drogi trudniejsze okazuj
si bardziej satysfakcjonujce.
Wane, ebymy sami zauwayli, jakie mamy motywacje i
w co warto si zaangaowa.
Warto pamita, e istot podejmowania dziaa networkingowych jest oboplne rekomendowanie swoich usug oraz
udzielanie wzajemnej pomocy.
Networking to budowanie dugotrwaych relacji opartych na
obustronnych korzyciach.

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Zmiany: Nowy podatek od 1 wrzenia


Prezydent Andrzej Duda podpisa 30 lipca 2016 r. ustaw o podatku od
sprzeday detalicznej. Ma ona na celu wprowadzenie do polskiego systemu
podatkowego nowego podatku.
Gwnym celem wprowadzenia nowego podatku jest
zwikszenie dochodw budetowych pastwa. Wprowadzany podatek bdzie podatkiem
przychodowym,
obciajcym bezporednio
przychody z tytuu odpatnego zbycia towarw.
Zgodnie z przyjt ustaw, podatnikami podatku s
sprzedawcy detaliczni, natomiast przedmiotem opodatkowania jest przychd ze
sprzeday detalicznej.
Jak informuje portal
www.prezydent.pl podstaw
opodatkowania podatkiem
stanowi osignita w danym
miesicu nadwyka przychodw ze sprzeday detalicznej ponad kwot 17.000.000
z. Przychodem ze sprzeday
detalicznej s kwoty otrzymane przez podatnika z tytuu sprzeday detalicznej, w
tym zaliczki, raty, przedpaty
i zadatki, take w przypadku,

gdy kwoty te podatnik otrzyma przed wydaniem towaru.


Przychd ze sprzeday detalicznej nie obejmuje nalenego podatku od towarw i
usug. Z kolei przychd osignity w danym miesicu pomniejsza si o kwoty wypacone w tym miesicu z tytuu
zwrotu towarw po odliczeniu
podatku od towarw i usug.
Ustawa wycza spod opodatkowania, na warunkach
szczegowo okrelonych w
art. 7 ustawy, sprzeda detaliczn: energii elektrycznej,
gazu ziemnego oraz ciepa i
wody dostarczanych do konsumentw; paliw staych;
uywanych do celw opaowych pozostaych wglowodorw gazowych; olejw napdowych przeznaczonych
do celw opaowych oraz olejw opaowych; lekw, rodkw spoywczych specjalnego
przeznaczenia ywieniowego
oraz wyrobw medycznych,

refundowanych lub nansowanych w caoci lub w czci


ze rodkw publicznych.
Obowizek podatkowy
powstaje z chwil osignicia
w danym miesicu przychodu
przekraczajcego 17.000.000
z i dotyczy przychodu powyej tej kwoty osignitego od
tej chwili do koca miesica.
Sprzedawcy detaliczni, ktrych miesiczny przychd
ze sprzeday detalicznej nie
przekracza tej kwoty, nie skadaj deklaracji podatkowej o
wysokoci podatku. Wzr deklaracji podatkowej zostanie
okrelony przez ministra waciwego do spraw nansw.
Ustawa wchodzi w ycie
z dniem 1 wrzenia 2016 r.
Szczegowe informacje znajd Pastwo na stronie: www.
prezydent.pl.
DR
RDO: WWW.
PREZYDENT.PL

Kontrola zwolnie lekarskich


po poowie roku 2016
Kwota cofnitych lub zmniejszonych wiadcze po kontroli zwolnie lekarskich w drugim kwartale 2016 r. wyniosa prawie 49,3 mln z, a w pierwszym
proczu 102,6 mln z. Rok temu kwoty te byy nisze, w II kwartale 47, 9
mln z, a caym proczu 100,5 mln z.
Zgodnie z ustawowymi
uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarwno pod ktem prawidowoci orzekania
o czasowej niezdolnoci do pracy, jak i prawidowoci wykorzystania zwolnie lekarskich.
Od kwietnia do czerwca
2016 r. Zakad Ubezpiecze
Spoecznych przeprowadzi
148,9 tys. kontroli osb posiadajcych zawiadczenie o czasowej niezdolnoci do pracy (w
I proczu br. - 297,6 tys.). W
konsekwencji wydanych zostao 5,8 tys. decyzji wstrzymujcych dalsz wypat zasikw
chorobowych (w I proczu
br. 11,7 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytuu zasikw w
II kwartale 2016 r. to prawie
3,9 mln z (w I proczu br. 8,1
mln).
Ustawa o wiadczeniach
pieninych z ubezpieczenia

spoecznego w razie choroby


i macierzystwa nakada na
Zakad Ubezpiecze Spoecznych rwnie obowizek obnienia podstawy wymiaru zasiku chorobowego i wiadczenia
rehabilitacyjnego w przypadku, gdy usta tytu ubezpieczenia. Wysoko wiadczenia
jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przecitnego miesicznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu
od kwietnia do koca czerwca 2016 r. obniono wypaty
o 44,4 mln z dla 49 tys. osb.
Podsumowujc procze wypaty obniono o 92,8 mln dla
110 tys. osb.
Kolejnym z powodw
ograniczenia wysokoci wypacanego wiadczenia chorobowego jest opnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego
pracodawcy. Obnienie to ma

miejsce w przypadku niedopenienia obowizku dostarczenia patnikowi zawiadczenia


lekarskiego w cigu 7 dni od
daty jego otrzymania. wiadczenie w kwocie zmniejszonej
o 25 proc. wypacane jest od
smego dnia niezdolnoci do
pracy do czasu dostarczenia
zwolnienia. Ograniczenie to
dotkno w II kwartale 2016 r.
18,1 tys. osb na czn kwot
ponad 1 mln z (w I proczu o
2,2 mln dla 37,1 tys. osb).
cznie kwota obnionych i cofnitych wiadcze
pieninych z ubezpieczenia
spoecznego w razie choroby i
macierzystwa od kwietnia do
koca czerwca 2016 r. wyniosa
niemal 49,3 mln z, a w I proczu 102,6 mln z.
DR
RDO: ZUS

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

DLA

3
ib.pl

Tylko w sierpniu
l
a
m
r
e
h
T
a
ln
a
k
s
fi
a
k
drukar
*)
i
j
c
o
w rewelacyjnej prom
lskich przedsibiorcw.
ciej wybierany przez po
jcz
na
l
de
mo
to
EJ
FV
al
t Therm
dnia setki klientw takich
Drukarka fiskalna Posne
obsugujcych kadego
ay
zed
spr
h
tac
nk
pu
o
l
we.
Zosta on stworzony z my
itale, czy stacje benzyno
, sklepy z ubraniami, szp
ety
ark
erm
sup
je,
rac
tau
jak: res
hunku na karcie SD
onicznego duplikatu rac
ktr
ele
cja
iza
hiw
arc
t
jes
kark
lnej czci rachunku
Cech wyrniajc t dru
oci wydruku na niefiska
liw
mo
z
cji
liza
ska
rofi
eu
do
a take przystosowanie
ego kursu walut.
ecn
ob
at
tem
na
i
acj
inform
, umoliwia ona wydruk
sklepowym monitoringiem
ze
a
an
row
teg
zin
ta
e zos
Ponadto drukarka ta mo
u.
w fiskalnej partii rachunk
NIP
ru
me
nu
z
ora
T
faktur VA
znoci z innymi urzdzekcj bezprzewodowej c
fun
da
sia
po
EJ
FV
al
t Therm
al oraz Posnet, a take
Drukarka fiskalna Posne
y do komunikacji: Therm
tem
sys
a
dw
a
on
da
sia
po
oth,
wysok jako wykonania.
niami za pomoc Blueto
cej, urzdzenie to posiada
wi
Co
.
tek
ma
for
ch
lny
fiska
bardzo szeroki wybr nie

:
E
J
C
O
M
O
R
P
Y
M
Y
Z
C

O WARTOCI

1299,00 GRATIS!

2599,00

2339,00

Drukarka fiskalna
Thermal FV EJ

KUPUJC

N
L
A
K
IS
F

K
R
A
K
U
DR
PAKIET REKLAMY

Klasyka gatunku

*)

lnej:
parametry drukarki fiska
ia
kop
elektroniczna
250 000 PLU
7 stawek VAT
szybki wydruk (20 linii/s)
drukowanie faktur
zcza: RS232, USB,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 31 sierpnia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

reklama

Z regionu

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Rekordowe wzrosty sprzeday hybryd w Europie i w Polsce


Istotnym
czynnikiem
wzrostu by rosncy popyt na
hybrydowe Toyoty i Lexusy,
ktrych sprzedano cznie 145
160, czyli o 44% wicej ni w
pierwszym proczu 2015r.
Sprzeda modelu Yaris Hybrid
wzrosa o 23%, Auris Hybrid
o 33%, za modelu Prius
ponad dwukrotnie. Samochody hybrydowe stanowiy 31%
sprzeday, podczas gdy w caym roku 2015 odsetek ten wynosi 24%. Toyota Motor Europe zamierza sprzeda w tym
roku 280 tysicy samochodw
hybrydowych. Wedug planw
do roku 2020 udzia hybryd w
sprzeday ma osign 50%.
W Polsce najwiksz dynamik wykazaa sprzeda
modelu Auris Hybrid, ktra wzrosa o ponad 123% do
2053 sztuk, a wersje hybrydowe stanowiy ponad 34%
wszystkich sprzedanych Aurisw. Liczba sprzedanych
egzemplarzy Yaris Hybrid
zwikszya si w stosunku do
ubiegorocznej o 30%, a udzia
hybryd w caej sprzeday tego
modelu wynis 11%. Efektem
wprowadzenia nowej generacji Priusa by rekordowy, niemal dwudziestokrotny wzrost
sprzeday. Rwnie wprowadzenie hybrydowej wersji RAV4 przyczynio si do
R E K L A M A

zwikszenia sprzeday tego


modelu o 19% nowej RAV4
Hybrid sprzedano 718 egzemplarzy, co stanowio 31% ogu.
Wyniki sprzeday wiadcz dobitnie, e polski rynek
bardzo dobrze przyj napd
hybrydowy, ktry przesta by
ciekawostk, a sta si po prostu kwesti wiadomego wyboru. Wida to zwaszcza po
klientach flotowych, u ktrych
decyzja jest efektem szczegowej analizy opartej na wiedzy ekspertw mwi Robert
Mularczyk, PR Manager Toyota Motor Poland. Wobec duego zainteresowania klientw
zarwno wprowadzonym w
tym roku Priusem IV generacji i RAV4 Hybrid, jak i obecnymi wczeniej na rynku hybrydowymi wersjami Aurisa i
Yarisa mona si spodziewa,
e plan sprzeday w tym roku
10 tysicy hybrydowych Toyot
jest najzupeniej realny.
TOYOTA KONSEK
RYBNIK
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

Fot. Toyota

W Pierwszym proczu 2016r. cakowita liczba samochodw sprzedanych przez Toyota Motor Europe wyniosa 476 tysicy,
o 5,6% wicej ni w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udzia koncernu w europejskim rynku wynis 4,6%.

GazetaInformator.pl >>

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

REGION ROZRYWKA

Remont domu nie musi by kosztowny i czasochonny


MARTYNA CEBULA

Sowo remont na og
kojarzy si pozytywnie, w
szczeglnoci, gdy inwestujemy pienidze we wasny kt
oraz patrzymy na nie przez
pryzmat kocowego efektu.
Co wicej, pod tym pojciem
nie musi kry si co wielkiego, gdy czasami wystarczajc zmian moe okaza si
przemalowanie swojego wntrza, aby tchn w nie nowe
ycie. Niewiele osb zdaje sobie spraw z tego, e kolorystyka cian w domu ma wielki
wpyw na oglne samopoczucie.
Kolor czerwony: sprawia, e czujemy si bardziej
pobudzeni i peni energii. Nie
naley wic przesadzi z jego
iloci na cianach, poniewa
R E K L A M A

w nadmiarze moe wywoa


uczucie rozdranienia. Bardzo ciekawym rozwizaniem
jest natomiast pomalowanie
tylko jednej ciany w pokoju
na czerwono, pozostaych za
na neutralny kolor. Dziki takiemu zabiegowi pomieszczenie nabierze niepowtarzalnego charakteru.
Kolor pomaraczowy:
postrzegany jest jako kolor
motywacji i pozytywnej energii. Tworzy optymistyczny klimat. wietnie prezentuje si w
towarzystwie brzw, bew
oraz bieli.
Kolor ty: wpywa pozytywnie na nastrj oraz wyostrza apetyt. Zaleca si, by
uywa go do pomieszcze
smutnych, w ktrych wystpuje sabe owietlenie (na
przykad z powodu braku

bd maego okna). Z pewnoci natomiast jest to kolor,


ktrego nie naley uywa w
nadmiarze, gdy moe okaza
si nie do zniesienia.
Kolor zielony: to reprezentant nadziei oraz ycia. Jednoznacznie kojarzy si
z natur, co z kolei przynosi
ukojenie i pozwala si zrelaksowa. Co wicej, kolor ten ma
bardzo korzystny wpyw na
ukad nerwowy oraz pozytywnie wpywa na krenie.
Kolor oletowy: inspiruje do dziaa twrczo-artystycznych poprzez pobudzenie
psychiki. Utosamiany jest ze
spokojem, zgod oraz dostojnoci.
Kolor niebieski: sprawia, e czujemy si zrelaksowani oraz odpreni. Posiada
pozytywny wpyw na obni-

enie cinienia krwi oraz na


ukad nerwowy. Pomimo tego,
i jest to kolor chodny, z jego udziaem mona stworzy
bardzo przytulne, lekkie oraz
harmonijne wntrze. Doskonale komponuje si z naturalnym drewnem. W odcieniu
bkitnym zalecane jest jego
czenie z jasnymi barwami,
natomiast odcienie bardziej
intensywne, wietnie wygldaj w poczeniu z kolorami
kontrastowymi o ciepej tonacji.
Kolor biay: pozwala na maksymalne optyczne
powikszenie pomieszczenia,
natomiast w mocnym wietle
moe okaza si zbyt smutny
i zimny. Doskonaym pomysem jest wic zakup bieli, ale
zamanej, dziki czemu wntrze wci bdzie powikszo-

Fot. freepik.com

W niniejszym artykule znajd Pastwo informacje na temat wpywu kolorw na samopoczucie.

ne, a dodatkowo rozwietlone i ciepe, a co za tym idzie


przytulne i harmonijne.
Kolory ziemi (brz,
be, szaro, czer): stwarzaj aur, ktra zapewnia

poczucie bezpieczestwa oraz


przytulnoci. Co wicej, maj pozytywny wpyw na koncentracj, a ich stosowanie we
wntrzach jest zawsze pewnym wyborem.

66 Wiadomoci
Zamieszkaj na swoim
R E K L A M A

Zoty rodek

10 sierpnia
2016,
nrnr16
10 sierpnia
2016,
16(217)
(217)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

10
sierpnia
2016,
16 (217)
10 sierpnia
2016,
nr 16 nr
(217)

Zamieszkaj na swoim

Zoty
Wiadomoci
rodek
77

REGION NOWOCZESNE OSIEDLE MIESZKANIOWE

Zamieszkaj na swoim i nie pa czynszu


Osiedle Batory Nowoczesne i bezczynszowe mieszkania w Wodzisawiu lskim

www.osiedlebatory.pl

Decyzj o budowie Osiedla


Batory podjy wsplnie dwie
wiodce rmy z Wodzisawia
l. Handlobud oraz POL-EKO-APARATURA. Obecnie zakoczy si etap budowy
pierwszego segmentu w ktrym znajduje si 7 domkw
szeregowych o rnej wielkoci od 92 m2 do 142 m2. Cztery z nich zostay ju sprzedane,
kolejne trzy czekaj na swoich
wacicieli.
Jak zapewniaj Inwestorzy, Osiedle Batory docelowo
ma stanowi jedn architektoniczn cao, czc ze sob dwanacie apartamentw
powstajcych po ssiedzku
oraz kolejne domki szeregowe, ktre powstaj po drugiej
stronie osiedla. Domki oraz
apartamenty posiadaj bardzo
zrnicowany metra, dziki
czemu kady znajdzie odpowiedni dla siebie przestrze
do zamieszkania. Elewacje,
wykoczenia i elementy infrastruktury zewntrznej zostan
wykonane w jednakowej, nowoczesnej kolorystyce. Teren
osiedla zostanie zagospodarowany w caoci strefy komunikacyjne wyoone kostk
brukow, ktra w poczeniu z
zieleni i pozostaymi elementami maej architektury stworzy bardzo estetyczn cao.
Gdzie znajduje si
osiedle?
Osiedle Batory zlokalizowane jest w Wodzisawiu lskim przy ul. Kokoszyckiej.
Jego pooenie jest idealn
propozycj dla osb cenicych
sobie spokj i blisko natury,
jak i dla tych, ktrym zaley na
dobrej lokalizacji w centrum
miasta. Osiedle usytuowane
jest przy granicy lasu, w ktrym nieustannie rozwija si
jedna z najwikszych inwestycji w miecie Rodzinny Park
Rozrywki Trzy Wzgrza.
Atutem inwestycji jest pooenie w bliskiej odlegoci
od infrastruktury handlowo-usugowej. Nieopodal znajduj si sklepy, w ktrych
mona kupi wiee produkty spoywcze, warzywa, owoce, jak i sklepy wdliniarskie,
sklepy motoryzacyjne, warsztaty i myjnie samochodowe,
sklepy budowlano-wykoczeniowe oraz ogrodnicze. Osiedle Batory jest idealnym miejscem zamieszkania dla rodzin
z dziemi w pobliu znajduje
si zesp szkolno-przedszkolny oraz gimnazjum. Komfort
zmotoryzowanym zapewni

Fot. Krzysztof Wojciechowski HANDLOBUD

Osiedle Batory to zesp rnorodnych, ale jednoczenie spjnych budynkw o nowoczesnej i przyjaznej architekturze.
Zaprojektowane zostao tak, by zaspokoi potrzeby mieszkaniowe zarwno rodzin z dziemi, osb starszych, jak i singli
prowadzcych gospodarstwo jednoosobowe.
bliskie usytuowanie kluczowych wzw komunikacyjnych miasta.
Jakie s najwiksze
atuty osiedla?
Najwikszym
atutem
mieszka oraz apartamentw jest ich bezczynszowo.
Osoby chcce zamieszka na
swoim bardzo czsto musz
wybiera spord dostpnych
na rynku starych, drogich
mieszka. Wybierajc takie
rozwizanie czsto zmuszeni
s czy wydatki zwizane z
kredytem z przymusem uiszczania miesicznego czynszu.
Na Osiedlu Batory ten problem nie istnieje. Nowoczesne, energooszczdne i bezczynszowe mieszkania czekaj
na swoich nowych wacicieli.
Osoby decydujce si na zakup pac tylko raz i mieszkaj bez martwienia si o opacenie czynszu do koca ycia.
Innym atutem osiedla jest jego nowoczesno i wykonanie
z energooszczdnych materiaw najwyszej jakoci, pozwalajcych zatrzyma ciepo.
W nowo powstaych domkach
podczono ogrzewanie gazowe. Dodatkowo, kady z nich
ma moliwo podczenia
kominkowego, ktre jest wykonywane na yczenie Klienta.
Gdzie mona znale
wicej informacji?
Szczegowe informacje
dotyczce inwestycji znajduj si na stronie internetowej
www.osiedlebatory.pl. Tam
te znajd Pastwo formularz
kontaktowy, ktry pozwoli na
wysanie wiadomoci i zadanie
dodatkowych pyta. Zapraszamy rwnie na fanpage strony
na Facebooku, gdzie znajduj si najwiesze informacje
dotyczce inwestycji (www.
facebook.com/osiedlebatory)
Dziki wyasfaltowanej oraz
owietlonej drodze, istnieje moliwo podjechania na
plac budowy Inwestorzy zachcaj do podgldu i ledzenia postpw prac na ywo.

/Osiedle Batory

Planowana jest budowa domkw o powierzchni od 90-145 m2 oraz mieszka o powierzchni od 50 do 60 m2. Kady
domek, a take usytuowane na parterze apartamenty bd posiaday wasn dziak, z kolei apartamenty na pitrze bd
dysponoway przestrzennymi tarasami widokowymi.

Wszystkie budynki wchodzce w skad osiedla bd stanowi jednorodn cao elewacje, wykoczenia i elementy
infrastruktury zewntrznej zostan wykonane w jednakowej, nowoczesnej kolorystyce. Teren osiedla zostanie
zagospodarowany w caoci strefy komunikacyjne wyoone kostk brukow, ktra w poczeniu z zieleni i pozostaymi
elementami maej architektury stworzy bardzo estetyczn cao.

Na stronie www.osiedlebatory.pl mona zobaczy wizualizacj osiedla oraz sprawdzi wielkoci poszczeglnych mieszka
oraz ich dostpno. Kady budynek zosta dokadnie opisany. Inwestorzy udostpnili rwnie na stronie podgld projektw
architektonicznych, ktre ukazuj propozycje rozmieszczenia pokoi w mieszkaniach, domkach i apartamentach.
Artyku sponsorowany

88 Wiadomoci
Zamieszkaj na swoim

Zoty rodek

10 sierpnia
2016,
nrnr16
10 sierpnia
2016,
16(217)
(217)

<< GazetaInformator.pl

REGION BIZNES

Budujemy si i co dalej? Czyli poradnik, jak wybra


waciwego dostawc materiaw oraz wykonawc projektu.

Fot. Centrum Dachowe Gerard Kociba

Budowa domu to z pewnoci wielkie przedsiwzicie, ktre wie si nie tylko z szeregiem formalnoci, ale i wieloma
dylematami dotyczcymi chociaby wyboru konkretnego dostawcy materiaw oraz wykonawcy projektu. W tych kwestiach
naley by bardzo ostronym i swojego wyboru nie opiera wycznie na kosztach.

Jak wybra dobrego dostawc materiaw oraz


wykonawc?
W celu dokonania najbardziej korzystnego wyboru z
pewnoci warto dowiedzie
si, czy rma, ktrej potencjalR E K L A M A

nie mielibymy zleci budow


domu posiada certykaty potwierdzajce jej rzetelno i
uczciwo. Takie wyrnienie
z pewnoci daje konkretnemu
przedsibiorcy du przewag
nad pozostaymi podmiotami

dziaajcymi w tej samej brany.


Liczy si kompleksowo
W dzisiejszych czasach
bardzo wan rol odgrywa czynnik kompleksowoci

usug. Nic w tym dziwnego,


poniewa prawie kady wolaby mie moliwo zaatwienia wszystkiego, co niezbdne
do budowy domu w jednym
miejscu, aby zaoszczdzi czas,
ktry w tym przypadku jest na
wag zota.
Firma Centrum Dachowe
Gerard Kociba z Krzanowic
od wielu lat stara si zaspokoi
potrzeby klientw, wycigajc
do nich rk z bezkonkurencyjn ofert. W zasadzie jest to
jedyna rma w regionie, ktra
obsuguje swoich klientw w
sposb kompleksowy, proponujc nie tylko szeroki wybr
pokry dachowych, ale take
ich monta. W ofercie przedsibiorstwa znajd Pastwo
pokrycia dachowe, systemy
rynnowe, papy oraz okna dachowe.
Co wicej Centrum Dachowe Gerard Kociba posiada zesp wykwalikowanych
wykonawcw, ktrzy w profesjonalny sposb wykonuj
monta pokry dachowych, a
take specjalizuj si w szeroko rozumianych pracach blacharsko-dekarskich, a nawet
pracach w zakresie ocieplania

dachw, adaptacji poddasza,


obrbki tarasw i balkonw,
demontau i utylizacji materiaw azbestowych, a nawet
pracach murarskich.
Indywidualne podejcie
do Klienta
Kolejnym
czynnikiem,
ktry ma duy wpyw na decyzj o wyborze dostawcy materiaw jest jego indywidualne
podejcie do Klienta. W wikszoci centrw budowlanych
oferuje si pokrycia dachowe
wycznie jednego producenta, ktre posiada si w swojej ofercie. Centrum Dachowe
Gerard Kociba jako jedyna
rma w regionie wsppracuje
z a trzema najwikszymi producentami pokry dachowych
takimi jak Blachy Pruszyski,
Budmat oraz Balex Metal, dziki czemu dopasowuje ofert do
potrzeb konkretnego Klienta.
Wiedza i dowiadczenie
Wbrew pozorom bardzo
atwo jest sprawdzi, czy konkretne centrum budowlane
posiada wystarczajc wiedz
oraz dowiadczenie. wiadczy
o tym przede wszystkim facho-

we podejcie do Klienta, informowanie go o rnych ewentualnociach oraz dzielenie si


cennymi informacjami.
Centrum Dachowe Gerard
Kociba gwarantuje profesjonalne doradztwo techniczne,
bezpatny pomiar, wstpny
szacunek kosztw, kompletny projekt dachu, a nawet wizualizacj przedstawionego
pomysu, dziki czemu Klient
dokadnie wie, czego moe si
spodziewa.

Centrum Dachowe
Gerard Kociba
Krzanowice
ul. Duga 22
Racibrz
ul. Rybnicka 47
www.centrumdachowe.pl
www.wykonawcadomu.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

reklama

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

REGION STYL YCIA

Jak komunikowa si
z dzieckiem w przedziale
wiekowym od 8-11 lat?
Rozpoczcie edukacji w szkole to wielkie przeycie dla
kadego dziecka. Znajduje si wtedy w zupenie nowej
sytuacji i adekwatnie do niej pragnie by traktowane.
Sposb komunikowania
si z dzieckiem naley dostosowa przede wszystkim do jego wieku. Kiedy dziecko wkracza ju w przedzia wiekowy
od 8-11 lat, z pewnoci naley
przeanalizowa sposb, w jaki si do niego zwracamy. W
przypadku dzieci w tym wieku zazwyczaj nie wystpuj
ju problemy ze zrozumieniem
werbalnego przekazu, jaki si
do nich kieruje.

wywanie si obowizujcym
w danym rodowisku reguom, w zwizku z czym naley
mie wiadomo, e w tym
przedziale wiekowym moe
wystpi nieco wicej trudnoci w zapanowaniu nad grup.
Dziecko w tym wieku uczy si
przestrzegania norm i zasad,
dlatego opiekunowie powinni
informowa dzieci o zasadach
zabawy i skutkach nieprzestrzegania tych regu.

Traktuj dziecko powanie


Z dziemi w tym wieku w
wikszoci przypadkw naley
komunikowa si w dorosy
sposb, czyli naley ogranicza czstotliwo uywanych
zdrobnie i bardziej powanie
podchodzi do ich problemw.

Poczucie bezpieczestwa
Najwaniejsz z potrzeb
dzieci jest potrzeba bezpieczestwa obejmujca wolno
od strachu, lku i chaosu. Takie
warunki powinni im zapewni
rodzice oraz opiekunowie podczas zaj dodatkowych bd
innych atrakcji. Pracownicy
ZOOLANDII take dokadaj
wszelkich stara, by miejsce
to byo przyjazne dziecku i zaspokajao jego potrzeby. Dla tej
grupy wiekowej przygotowano specjalne scenariusze uro-

Jasne wytyczenie regu


i granic
Grup t, bardziej ni
modsze dzieci, charakteryzuje skonno do buntowania si
i brak zgody na podporzdkoR E K L A M A

dzinowe, dziki ktrym mog


one rozwija si kreatywnie,
przykadowo podczas tworzenia mydeek glicerynowych czy
drinkw bezalkoholowych.
Tre niniejszego artykuu
zostaa opracowana na podstawie podrcznika operacyjnego:
Zoolandia Dbamy o rozwj
Twojego dziecka.
Zmieniamy si dla Twojego
dziecka i dla Ciebie. Zapraszamy na nasz now stron internetow www.zoolandia.eu

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

Z regionu
Postaw na presti

10 Z regionu

zdrowie

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

REGION ZDROWIE

lski NFZ da wicej na leczenie


Fot. Justyna Koniszewska

W 2017 roku lski Oddzia Wojewdzki Narodowego Funduszu Zdrowia


zapowiada wzrost wydatkw o ponad 436 mln z.

Wzrost wydatkw na leczenie szpitalne to szansa dla


raciborskiego szpitala, ktrego dyrektor bardzo liczy na
wysze kontrakty dla geriatrii, ortopedii i neurologii.
pawe strzelczyk

W tym roku budet przeznaczony przez lski NFZ na leczenie zaplanowano na 8,375 mld
z. W 2017 ma wzrosn do 8,811
mld. Na najwiksze kontrakty jak
co roku mog liczy szpitale, ktre
otrzymaj 3,856 mld z to wzrost
o blisko 150 mln z w stosunku do
roku obecnego. Poradnie specjalistyczne mog liczy na wzrost rz-

du 12 mln z, w 2017 r. wydatki na


leczenie w nich maj wynie ok.
734 mln z. Kolejn du pozycj
s wydatki zwizane z refundacj
lekw, ktr zaplanowano na 981
mln z (wzrost o 36 mln).
Jak podaje portal rynekzdrowia.pl, najbardziej zwiksz
si wartoci kontraktw w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Do
niewielkie wzrosty zaplanowano
na wydatki zwizane z rehabilitacj. Najmniej powodw do zadowolenia maj dentyci. cznie

na opiek stomatologiczn przewidziano 202 mln z to zaledwie milion z wicej ni obecnie.


Wzrost wydatkw w przeliczeniu
na jednego pacjenta wyniesie 25
gr na osob. Pod koniec lipca minister Konstanty Radziwi zapowiedzia likwidacj Narodowego
Funduszu Zdrowia i zmian sposobu finansowania suby zdrowia. Po reformie systemu cz
zada Centrali NFZ przejmie minister, a rodki bd zabezpieczone w budecie pastwa.

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
WODZISAW LSKI

wiadomoci

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

Z regionu 11

ROZRYWKA

Wodzisaw stolic reggae

Zobacz ca fotorelacj

Patronat medialny:

Nowe miejsce, wietna muzyka na ywo, gorca atmosfera oraz liczna


jak nigdy dotd publiczno tak w skrcie mona podsumowa ostatni
weekend lipca w Wodzisawiu lskim.
justyna koniszewska

organizatorom. Takiego zainteresowania ze strony publicznoci jeszcze nie byo.


Na deskach sceny plenerowej
zaprezentoway si gwiazdy
muzyki reggae. To midzy
innymi Mesajah, Vavamuffin, Habakuk, Grubson oraz

Tabu porwali publiczno do


zabawy.
Stadion Miejski otworzy
wiele moliwoci przed oraganizatorami. Przygotowano
midzy innymi dwie sceny
z muzyk na ywo oraz pla ze stref chilloutow. Nie

zapomniano rwnie o najmodszych. Dla nich przygotowano specjalne miejsce


do przewijania oraz karmienia. Dla uczestnikw festiwalu reggae przygotowano bogat ofert gastronomiczn
ktra cieszya si olbrzymim

zainteresowaniem. Wzorem
lat ubiegych festiwalowicze
mogli skorzysta z pola namiotowego. Festiwal Reggae
Najcieplejsze Miejsce Na
Ziemi organizowali Wodzisawskie Centrum Kultury
oraz zesp Tabu.
Fot. Andrzej Zieliski

Fot. Anna apka

Najcieplejsze Miejsce na
Ziemi to najwikszy festiwal
reggae w poudniowej Polsce
odbywajcy si ju od trzynastu lat. Jednak w tym roku
po raz pierwszy zosta zorga-

nizowany na Stadionie Miejskim, a nie jak dotychczas na


terenie muszli koncertowej
w parku zamkowym. Zmiana, cho wymuszona z powody stanu technicznego poprzedniego miejsca, mimo
wszystko wysza na dobre

Bya to bez wtpienia udana i wyjtkowa 13. edycja Festiwalu Reggae w Wodzisawiu, chocia nie odbya si bez incydentw. Najpierw zamknito bram, przez ktr nie mona byo wej
ani wyj z festiwalu, pniej uyto gazu, aby rozadowa tum. Czy organizacja imprezy masowej gdzie organizatorzy nie s w stanie przewidzie ile osb wemie w niej udzia nie skania do
decyzji o biletowaniu koncertw, aby zapobiec podobnym sytuacjom?
R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu dokumentw kredytowych?


Zastanawiasz si, ktry kredyt w
twojej sytuacji jest najkorzystniejszy? Zadzwo a przyjedziemy z pomoc! Profesjonalna pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku!
Mobilny doradca kredytowy przyjedzie do Ciebie i pomoe ci skompletowa wszystkie potrzebne dokumenty! Tel. 722 108 795.

W przypadku kiedy masz wypowiedziane kredyty, poyczki, wynagrodzenie zostao zajte przez
Komornika zgo si do nas. Zajmujemy si: umarzaniem wszelkich dugw, wstrzymywaniem
postpowania komorniczego lub
windykacyjnego, czyszczeniem
BAZ BIK, BIG, KRD, ERIF. Zapraszam do kontaktu telefonicznego.
Tel. 726 504 071.

na kolorowym tle 14 z

NIERUCHOMOCI
Przestronne, soneczne mieszkanie
o powierzchni 60,42 m2 pooone na II pitrze w niskim bloku na
osiedlu Piastw (trzy pokoje, kuchnia, azienka, oddzielna toaleta). Cicha okolica. Do mieszkania przynaley piwnica. Pozostawiam sprzt
AGD. Przedpokj zabudowany (2
szafy, dua ilo pek). W okolicy
Park Rozrywki Trzy Wzgrza. Tel.
884 375 209.
Wynajmn parter domu jednorodzinnego. Pomieszczenie skada si
z dwch duych pokoi, oraz osobne pomieszczenie na graderob z 3
duymi szafami przeswnymi. ul.
Radliska 35 Wodzisaw lski. W
samym centrum Wodzisawia lskiego. Blisko sklepy min. Alidi;
spar, szpital, szkoy, przedszkola. W
razie pyta prosz pisa lub dzwoni.
Mieszkanie umeblowane w caoci
oprcz telewizora. Tel. 696 969 006.

PRACA
Firma transportowa poszukuje
kierowcw z kategori D oraz ze
wiadectwem na przewz osb .
praca na trasie ostrava- krakw-ostrava. jeden kurs na tej trasie
dziennie . mozliwo zakwaterowania w ostravie bardzo blisko
bazy gdzie parkujemy nasze busy.
praca na nowych mercedesach
sprinter. Peny etat, umowa o prac, wymagane prawo jazdy kat. D.
Tel. 515 437 117.
Firma Ret Sp. z o.o. zatrudni:
pracownika biurowego. Wymagania konieczne: bardzo dobra znajomo komputera (Excel, Word),
biege pisanie na klawiaturze, prawo jazdy kat. B, wyksztacenie
min. rednie, sumienno, dokadno. Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku.
Osoby zainteresowane prosimy
przesya CV wraz ze zdjciem
przez portal OLX. Tel. 726 010
307.
Grupa ITUM Jeden z niezalenych liderw brany FMCG od 23
lat na polskim rynku. Bezkompromisowa jako w konkurencyjnych
cenach od rodzimych producentw i dystrybutorw dla polskich
przedsibiorcw. W zwizku z
cigym rozwojem rmy, obecnie
poszukujemy osoby na stanowisko: PRACOWNIK BIUROWY
OBSUGA SEKRETARIATU. Za-

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

dania: prowadzenie sekretariatu


(obsuga rozmw telefonicznych),
koordynowanie harmonogramu
spotka biznesowych, nadzr nad
obiegiem dokumentw, inne prace zlecone. Wymagania: wyksztacenie: rednie, dowiadczenie w
prowadzeniu sekretariatu, biega
obsuga programw MS Ofce i
urzdze biurowych, umiejtnoci interpersonalne oraz komunikacyjne, wysoka kultura osobista,
znajomo jzyka angielskiego.
Oferujemy: umow o prac na peny etat, praca w rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. Miejsce
pracy: Wodzisaw l., ul. Marklowicka 21. Tel. 508 267 209.
Firma budowlana poszukuje kandydatw na stanowisko: Pomocnik budowlany. Praca: Wodzisaw
lski, Jastrzbie Zdrj i okolice.
Wymagania: ch do pracy, sumienno. Tel. 698 603 846.

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Dziaka w centrum Wodzisawia


l. do wynajcia. Dziaka usytuowana jest przy jednej z gwnych
drg Wodzisawia l. w centrum.
Teren o pow. 1000 m2 jest ogrodzony, dojazd asfaltowy. Dziaka
znajduje si na terenach zabudowy usugowej. Doskonae miejsce
na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej rnego typu. Czynsz
najmu 1900 z do negocjacji. Tel.
725 044 004.
Sprzedam cakowicie odnowione,
przytulne mieszkanie w Wodzisawiu lskim. Mieszkanie jest
po generalnym remoncie. Wymalowane wszystkie pomieszczenia, nowa azienka, kuchnia oraz
sprzt AGD. Dodatkowo ma bardzo pomysowo wykonany system zabudowy szaf. Idealne do
zamieszkania od zaraz. Tel. 486
955 79586.

MOTORYZACJA
Pranie tapicerki samochodowej,
czyszczenie wntrza. Pranie odbywa si za pomoc odkurzacza piorcego- Karcher SE 4001. Kompleksowe czyszczenie trwa okoo
1-2 dni. Moliwo wyprania podsutki (zaley od materiau, samochodu). Cena zaley od: koloru
wntrza, zabrudzenia, wielkoci samochodu oraz wielu innych czynnikw. Czyszczenie wntrza ok. 120
z/auto. Tel. 796 899 338.

oleju, ltry, czyszczenia klimatyzacji wykonywane w terminach zalecanych przez producenta. Tel. 787
764 800.

Sprzedam. Kultowy samochd o


charakterystycznym nadwoziu i
piknym designie. Wyrniajcy si na drodze. Kupiony w salonie w Polsce. Pierwszy waciciel.
Bezwypadkowy! Stan bardzo dobry. Oryginalny lakier widoczne lady zarysowa (normalne dla
8-letniego uytkowania!). Serwisowany wycznie w salonie Hondy. Wszelkie przegldy, wymiany

SERWIS
SAMOCHODOWY

Do sprzedania komplet arwek


marki Philips H1 Eco Vision (2 szt).
Nowe, nie otwierane. arwki daj
wicej wiata przy mniejszym poborze energii, co pozwala zaoszczdzi na paliwie oraz ogranicza emisj CO2. Tel. 883 910 605.

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

RNE
Nieodpatny odbir starych mebli (bez obi materiaowych!),
paneli ciennych i podogowych,
pyt wirowych, drewnianego
ogrodzenia , desek , ram okiennych itp. Odbieram na terenie
Rydutw (z okolic wasny dowoz). Tel. 506 304 768.
Fachowo i tanio wykafelkuj
ciany, podogi, poo panele,

Firma STACH-DREW

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

wytapetuj, pomaluj, wykonuj szafy na wymiar, kuchnie itd.


Tel. 600 319 825 lub 664 956
380.

woci dojazdu do mnie, bad ma


w domu mae dzieci mog przyjecha, po wczeniejszym uzgodnieniu:) Tel. 667 026 326.

Serdecznie zapraszam wszystkie


Panie na manicure i pedicure
hybrydowy, elowy, biologiczny.
Jeeli ktra z Pa nie ma moli-

Wyremontuje od A do Z Kafelkowanie, tapetowanie, malowanie i wszelkie prace stolarskie.


Tel. 664 956 380.

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 5

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

WODZISAW LSKI ROCZNICE

WODZISAW LSKI KULTURA

35 lat Ogrodu Cukierkowego Vladislavia reprezentowaa

Wodzisaw lski w Sowenii


i we Woszech

justyna koniszewska

6 sierpnia jubileusz swojego istnienia obchodzi Rodzinny Ogrd Dziakowy Gajwka


w Wodzisawiu. Ogrd witowa 35 lat funkcjonowania.
Uroczystoci rozpoczy si
Msz wit, ktr koncelebrowa duszpasterz z wodzisawskiej parafii w. Herberta. Pniej nastpia cz
oficjalna wrczenie zotych,
srebrnych oraz brzowych odznacze, a take wyrnie.
Laureatem zotej odznaki dla
Zasuonego Dziakowca zosta Janusz Dragon, srebrn
Edwart Bladziak. Z kolei brzowym odznaczeniem moga
poszczyci si Wadysawa Capanda. Zarzd ogrodu wyoni
rwnie najadniejsz dziak,
ktrej wacicielami s Wanda
i Piotr Michalscy.
Swj jubileusz obchodzi
rwnie prezes zarzdu ROD,
Janusz Jelonek. W wydarzeniu
wzili udzia midzy innymi senator Adam Gawda, wicestarosta Grzegorz Kamiski oraz
prezydent Mieczysaw Kieca.
Po uroczystociach na dziakowiczw oraz zaproszonych
goci czeka poczstunek oraz
dobra zabawa w doborowym
towarzystwie.

Zobacz ca fotorelacj

Na 35 urodziny wodzisawskiego Ogrodu Cukierkowego


zaproszeni gocie ofiarowali na rce prezesa niezwyke
prezenty. Mieczysaw Kieca wrczy grabie oraz konewk,
Grzegorz Kamiski podarowa wiertark. Z kolei Adam
Gawda zasponsorowa beczk piwa.

W lipcu, dziki Zespoowi Pieni i Taca Vladislavia, nasz


rodzimy folklor poznany i doceniony zosta na
midzynarodowych festiwalach folklorystycznych.
Starsza grupa Vladislavii, jako jedyna z caego kraju, wzia udzia w Mediterranean International Folklore Festival w
miejscowociach Piran, Portoro
i Koper. Aby wystpi podczas
festiwalu, grupa musiaa przej
proces kwalifikacyjny, podczas
ktrego komisja (w skad ktrej wchodzili midzynarodowi
folkloryci, przedstawiciele Stowarzyszenia Wsplnota Piran
oraz zarzd festiwalu) braa pod
uwag takie czynniki, jak: jako
prezentowanego folkloru, oryginalno, stroje, muzyka oraz
referencje grupy z poprzednich
festiwali. Ostatecznie do udziau
zakwalifikowao si dziewi zespow z caej Europy, w tym Vladislavia, dziki czemu Wodzisaw lski mg by promowany
rwnie poza granicami naszego
kraju.
35-osobowa grupa wraz z kapel daa w sumie pi koncertw w piciu rnych miejscach.
Mocn stron zespou okazaa si
take tradycyjna, polska kuchnia.
Polskie kiebasy, oscypki, miody
i bigos robiy furor wrd obecnych. Dla samego zespou wyjazd
by rwnie okazj do spotkania z
tradycj i kultur innych pastw.

Fot. facebook.com

Fot. Justyna Koniszewska

Wodzisawski Rodzinny Ogrd Dziakowy Gajwka zwany


rwnie Ogrodem Cukierkowym witowa swoje 35-lecie.
Uroczystoci obchodzono w atmosferze podzikowa, odznacze i dobrej zabawy.

Muzyka ludowa z rnych zaktkw Europy, pikne


krajobrazy i zabytki oraz niezapomniana atmosfera czonkowie Vladislavii na dugo zapamitaj swj udzia
w festiwalach folklorystycznych w Europie.
Na czonkach Vladislavii ogromne wraenie wywary wystpy
innych grup z Chorwacji, Sowenii, Wgier, Czech i Serbii. Zesp
mia rwnie okazj, by troch
pozwiedza i podziwia lokalne
krajobrazy, zabytki. Vladislavia
odwiedzia m.in. Muzeum Soli i
zobaczya pola, z ktrych odzyskuje si sl.
Dzie przyjazdu ze Sowenii
by jednoczenie dniem wyjazdu do Woch na kolejny festiwal.
Modsza grupa Vladislavii (dzieci
w wieku od 6 do 14 lat) wystpo-

waa bowiem na 7th International


Festival Folklore, Choirs & Orchestras Gioiello dell`Adriatico
w Rimini we Woszech. Wodzisawskiemu zespoowi towarzyszy "May lsk" z Radzionkowa.
Dzieci wystpoway z reprezentacjami z Francji, Serbii, Wgier,
Litwy i Turcji. Pobyt we Woszech
by dla nich niezapomnian przygod, czc w sobie zabaw oraz
wszechstronn edukacj regionaln i kulturaln.
k

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

6 Ekologia

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Kolejna prba rozbrojenia bomby ekologicznej

KATARZYNA CZY

21 lipca Rada Nadzorcza


WFOiGW pozytywnie rozpatrzya wniosek Zarzdu
Funduszu, ktry rekomendowa udzielenie Skarbowi
Pastwa promesy donansowania zadania o nazwie Likwidacja zwaowiska nr 4, 4a
i 6 oraz dokoczenie wyburze, rekultywacji zwaowisk
i obszaru zakadowego na terenie byych Zakadw Chemicznych Tarnowskie Gry.
Kwota promesy ma wynie
do 16.772.820 z, a jej termin
wanoci upywa wraz z kocem roku. W ramach zadania
ponad 150 tys. m3 toksycznych odpadw zalegajcych
na Centralnym Skadowisku
Odpadw w Tarnowskich
Grach ma zosta unieszkodliwionych. Zadanie to obejmuje rwnie oczyszczenie
skaonego gruntu oraz gruzu
po zburzonych obiektach nalecych do tarnogrskich Zakadw Chemicznych.
O tym, e dziaalno
przedsibiorstwa negatywnie
wpywa na rodowisko naturalne mwiono ju w latach
80. ubiegego wieku. Kiedy w 1991 r. ruszy program
monitoringu stanu wd pod-

ziemnych, okazao si, e zanieczyszczenie w rejonie Zakadw jest na tyle wysokie,


i w 1994 r. zostay one wpisane na list osiemdziesiciu najwikszych trucicieli w
Polsce. Okoo 1 200 000 m3
niebezpiecznych substancji
(m.in. arsenu, boru, cynku,
strontu) skadowano na 28
ha niezabezpieczonego gruntu w zwizku z tym zatruta zostaa gleba oraz zasoby wd powierzchniowych i
podziemnych. Toksyczne odpady poprodukcyjne stanowiy bezporednie zagroenie
dla Gwnego Zbiornika Wd
Podziemnych (GZWP) 330
Gliwice. Wwczas z jego zasobw korzystao ok. 600 tys.
ludzi, obecnie ich liczba oscyluje wok miliona.
Mimo e przedsibiorstwo
zostao zlikwidowane w roku
1995, problem zanieczyszczonej gleby i wody nadal nie zosta rozwizany.
Do gwnych przyczyn
niemonoci
rozbrojenia
bomby ekologicznej w Tarnowskich Grach nale
wzgldy nansowe i prawne.
Od pocztku prac zwizanych
z usuwaniem niebezpiecznych substancji wydano ju
220 mln z, a wedug przewi-

dywa ekspertw do zakoczenia zadania potrzebnych


jest kolejne 100 mln z. O ile
jednak rozmaite trudnoci
zwizane z nansowaniem
przedsiwzicia s powoli, ale
systematycznie niwelowane,
to uwarunkowania prawne
byy do niedawna barier nie
do pokonania. Gwnym problemem bya kwestia wasnoci dziaek znajdujcych si
w prywatnych rkach. Mimo
prb wadz samorzdowych
nie udao si wydzierawi
czy odkupi tych terenw, co
uniemoliwiao pozyskanie
publicznych rodkw na ich
oczyszczenie z toksycznych
odpadw. Pierwsz jaskk
zwiastujc zmiany bya ubiegoroczna nowelizacja ustawy
o Krajowym Rejestrze Sdowym. Dziki znowelizowanym
przepisom Zakady Chemiczne mogyby zosta wykrelone z KRS jako tzw. podmiot
martwy. W konsekwencji zobowizania i obcienia, w
tym rwnie zobowizanie do
usunicia trujcych odpadw,
zostayby przejte przez Skarb
Pastwa. Kolejn przeszkod
stanowi jednak 3,5 mln dugu
i wci trwajce postpowanie komornicze. Kopot polega na tym, e Skarb Pastwa

Fot. WFOiGW w Katowicach

Prawie 17 mln z ma otrzyma Skarb Pastwa reprezentowany przez Starost Tarnogrskiego w ramach promesy
udzielonej przez WFOiGW w Katowicach. Jest to kolejna w cigu ponad dwudziestu lat prba rozbrojenia bomby
ekologicznej, ktra zagraa milionowi mieszkacw korzystajcych z zasobw
Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych 330 Gliwice.

Jako pierwsza z szeciu bomb ekologicznych zlokalizowanych na terenie naszego


wojewdztwa zlikwidowana zostaa ta w Ogrodziecu. W ramach realizacji zadania
Likwidacja zagroe rodowiskowych spowodowanych zaleganiem odpadw
zawierajcych azbest na terenie gminy Ogrodzieniec udao si usun ponad 13.050
Mg niebezpiecznych odpadw i oczyci 2000 m3 ziemi, ktra zostaa zatruta w wyniku
dziaalnoci Przedsibiorstwa Materiaw Izolacji Budowlanej IZOLACJA.
nie moe uregulowa nalenoci wobec wierzyciela, dopki
dunik guruje w KRS. A istniejcy dug nie pozwala na
formalne zakoczenie dziaalnoci przedsibiorstwa...
Jedynym wyjciem z tej sytu-

acji wydaje si przeprowadzenie kolejnych zmian w prawie,


ktre pomogyby przerwa
bdne koo.
Nie naley jednak zaamywa rk: bd co bd zarwno Wojewdzki Fundusz

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,


jak i inne podmioty i instytucje wci staraj si znale
sposb na rozbrojenie tej najwikszej w naszym regionie
bomby ekologicznej.

REGION INWESTYCJE

Pierwszy etap programu ograniczenia niskiej emisji za nami


Ponad 1500 wnioskw o
dotacj na wymian rda
ciepa lub termomodernizacj wpyno do siedziby
Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Obecnie pracownicy
Funduszu analizuj dokumentacj i przygotowuj si
do ogoszenia listy osb,
ktre otrzymaj dofinansowanie. Wnioski mona byo
skada osobicie w siedzibie
WFOiGW lub za porednictwem poczty od 11. do 22.
lipca.
Wiele gmin uruchomio w tym czasie specjalne punkty konsultacyjne,
w ktrych zainteresowani
mieszkacy mogli uzyska

szczegowe informacje na
temat programu i otrzyma
pomoc w wypenieniu wniosku. Mieszkacy Ndzy mogli skorzysta ze wsparcia
profesjonalnych doradcw,
ktrym zleci to Urzd Gminy. Wjt gminy, Anna Iskaa, zwrcia bowiem uwag
na fakt, e dla wielu osb
najtrudniejszym elementem
przeprowadzenia tego typu
inwestycji jest wypenienie
wniosku. W cigu dwch
dni 45 osb skorzystao ze
wsparcia konsultantw, ktrzy szczegowo wyjanili
na czym polega projekt oraz
pomagali wypeni stosowne formularze. Nie oznacza,
e do Funduszu nie spyno wicej wnioskw miesz-

kacw gminy, gdy wiele


osb zgaszao si do Urzdu ju po zakoczeniu dwudniowych konsultacji. Wwczas pomocy w wypenianiu
wniosku udzielali gminni
urzdnicy. Zdaniem wjt,
dobrze byby, eby program
doczeka si kolejnych edycji, poniewa nie wszystkie
gminy sta na udzielanie
mieszkacom dotacji lub
poyczek na termomodernizacj czy wymian piecw.
Poza tym spora cz budetu wielu gmin jest obecnie
przeznaczana na kanalizacj.
Zatem moliwo udziau
osb fizycznych w programie
ograniczania niskiej emisji wydaje si idealn odpowiedzi na potrzeby miesz-

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

kacw jak i samorzdw.


Najwicej ndzan byo zainteresowanych wymian
kota, dociepleniem cian i
pompami ciepa.
Zgodnie z regulaminem
programu waciciele lub
wspwaciciele budynkw
jednorodzinnych mog liczy na dotacj stanowic
do 25% kosztw kwalifikowanych w przypadku modernizacji rde ciepa oraz
15% jeli zdecyduj si na
instalacj kolektorw sonecznych, docieplenie cian
lub dachw, wymian okien
i drzwi zewntrznych albo
wewntrzn instalacj centralnego ogrzewania.
KC

Fot. archiwum portalu

22 lipca zakoczono przyjmowanie wnioskw w ramach pilotaowego programu ograniczania niskiej emisji w domach
jednorodzinnych. Lista benecjentw programu bdzie znana na przeomie sierpnia i wrzenia.

Ten program tra w sedno naszych potrzeb mwi


Anna Iskaa, wjt gminy Ndza 45 mieszkacw naszej
gminy wypenio wniosek z pomoc konsultantw, wic
jest szansa, e pojawi si 45 nieruchomoci, na ktrych
modernizacja zwizana z wymian ciepln bdzie
zrealizowana.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

RADLIN SP3 27 SIERPNIA

WODZISAW LSKI 10 WRZENIA

DOYNKI W RADLINIE 2016 III WODZISAWSKA


NOC TEATRW
W sobot 27 sierpnia od- liczne wystpy oraz zabaw
bd si Radliskie Doynki
2016. W programie wydarzenia przewidziano uroczyst
msz doynkow, tradycyjny,
barwny korowd doynkowy,

taneczn dla najwytrwalszych


uczestnikw imprezy. Impreza
odbywa si bdzie na estradzie
przy Szkole Podstawowej nr 3.

MARKLOWICE UG 11 WRZENIA

XXII DOYNKI
W GMINIE MARKLOWICE

Patronat medialny:

RYDUTOWY STADION 28 SIEPRNIA

XXIV OGLNOPOLSKI
BIEG ULICZNY O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA
RYDUTOWY
Rywalizacja z najlepszymi,
emocje i spore pienidze tak
w skrcie opisa mona wydarzenie sportowe, ktre od 24 lat
cieszy si w Rydutowach wielkim zainteresowaniem ze strony mionikw sportw biegowych. XXIV Oglnopolski Bieg
Uliczny o Puchar Burmistrza
Miasta Rydutowy to wydarzenie, w ktrym udzia wzi
mog zarwno zawodnicy profesjonalni jaki i amatorzy. Dystans (5 kilometrw) nie jest

wymagajcy, dlatego zawodnicy, ktrzy chwal si najlepszymi warunkami kondycyjnymi


mog miao potraktowa ten
bieg jako test swoich umiejtnoci, natomiast ci, ktrzy
zaczynaj swoj przygod z
biegami bd mieli okazj podpatrze zawodowcw w akcji.
Organizatorami wydarzenia
s: Urzd Miasta Rydutowy,
Rydutowskie Centrum Kultury
Feniks oraz Uczniowski Klub
Sportowy Pitka Plus.

10 wrzenia wodzisawska
Starwka stanie si scen dla
aktorw teatralnych. Organizatorzy zapewniaj moliwo
obcowania ze sztuk teatraln
przez kilka godzin. W trakcie
wydarzenia zaprezentuje si
midzy innymi Walny Teatr z

Warszawy ze spektaklem dla


dzieci, Teatr Clas'sic Ballanga
czy Teatr Wodzisawskiej Ulicy. Organizator wydarzenia
jest Stowarzyszenie Nasz Wodzisaw. Projekt wspfinansowany przez Miasto Wodzisaw
lski.

11 wrzenia na coroczne
Doynki zaprasza gmina Marklowice. W programie wydarzenia zaplanowano uroczyst msz wit, tradycyjny,
barwny korowd doynkowy,
zawody konne, liczne konkursy i wystpy oraz wspln za-

baw taneczn dla wszystkich


uczestnikw gminnego wita. Wrd atrakcji znajdzie
si midzy innymi konkurs na
najlepsz, najciekawsz czy
najoryginalniejsz kompozycj
z kapusty oraz najpikniejsz
doynkow dekoracj posesji.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
11-23 SIERPNIA MOS RACIBRZ
Midzyszkolny Orodek Sportowy zaprasza na wakacyjne zajcia. W godz. 15:00-16:30 11 sierpnia odbd si warsztaty street
workout dla uczniw ze szk podstawowych, a 12 sierpnia dla
modziey szk gimnazjalnych i starszych. 17, 19 i 23 sierpnia w
godz. 10:00-12:00 bd miay miejsce zajcia gimnastyki korekcyjnej, natomiast w dniach 22-26 sierpnia w godz. 10:00-12:00
odbd si badania postawy ciaa.
12 SIERPNIA MIPBP RACIBRZ
12 sierpnia na schodach biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 odbdzie si kolejny spektakl. Tym razem Teatr Wodzisawskiej Ulicy zaprezentuje Zemst Aleksandra Fredry.
Pocztek o godz. 20:00, wstp wolny.
12-14 SIERPNIA BOISKO KS PIETRASZYN
W dniach 12-14 sierpnia odbdzie si festyn z okazji 90-lecia KS Pietraszyn. Obchody rozpoczn si w pitek o godz.
19:00 biesiad piwn. W sobot o godz. 14:30 zostanie rozegrany
turniej pikarski oldbojw, a wieczorem bdzie mona si bawi z
Piotrem Scholzem i zespoem Vizard. W niedzielnym programie
znalazy si m.in. msza wita, mecz futbolu amerykaskigo i piki
nonej, wystp kabaretu To Nie My i zabawa taneczna.
13 SIERPNIA PRZEJCIE GRANICZNE CHAUPKI
13 sierpnia o godz. 14:00 wystartuje VI Rajd Rowerowy organizowany przez Gmin Krzyanowice i Alas Utex. Zbirka
odbdzie si w Chaupkach na przejciu granicznym z Bohuminem. Trasa rajdu bdzie liczya ok. 36 km. Rejestracja uczestnikw bdzie trwaa do 10 sierpnia. Zgasza mona si na adres
e-mail promocja@krzyzanowice.pl lub pod numererm telefonu
32 419 40 50 w. 131.
13-14 SIERPNIA PRZ. KAJAKOWA RACIBRZ
13 i 14 sierpnia Orodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu organizuje spywy kajakowe. W sobot o godz. 10:00 bdzie mona
popyn do Dziergowic, natomiast w niedziel odbd si cztery
spywy na miejskim odcinku Odry.
14 SIERPNIA PRZYSTA KAJAKOWA RACIBRZ
14 sierpnia o godz. 18:00 w ramach Kulturalnego Lata z RCK na
przystani kajakowej nad Odr zagra zesp Szkocka Trupa,
grajcy muzyk szantow. Wstp wolny.
13, 20, 27 SIERPNIA PARK MIEJSKI W KOLU
KDZIERZYN-KOLE
Jak co sobot, organizatorzy zapraszaj na bieg przeajowy
na dystansie 5 km z pomiarem czasu. Start o godz. 9:00 w
kozielskim parku miejskim.
15 SIERPNIA OS. ABIENIEC
KDZIERZYN-KOLE
Klub Sportowy Kozioek zaprasza na I CROSS-COUNTRY
KOZIOKA na osiedlu abieniec. Start MINI o godz. 15:00,
start MEGA o godz. 15:40. Start i meta na Grce abieniec. Biuro
zawodw czynne w dnu zawodw w restauracji Biaaswka w
godz. 13:00-14:30. Informacji udziela Robert Wencel pod nr. tel.
605 400 026.

17 SIERPNIA STADION OSIR RACIBRZ


17 sierpnia o godz. 18:00 pierwszy mecz u siebie w tym sezonie
zagra KS Unia Racibrz. Przeciwnikiem bdzie Granica
Ruptawa. Ze wzgldu na remont stadionu przy Srebrnej mecz
odbdzie si na obiekcie przy Zamkowej.
19 SIERPNIA BOISKO ZA LO NR 1
KDZIERZYN-KOLE
Kino Twierdza, Kino Chemik oraz Miejski Orodek Kultury
zaprasza na kino pod chmurk w ciepy, letni wieczr.
W pitek, 19.08 na boisko za Liceum Oglnoksztaccym nr
1 w Kolu odbdzie si projekcja amerykaskiego horroru pt.
Zanim si obudz.
27-28 SIERPNIA RYDUTOWY
27 i 28 sierpnia miasto Rydutowy serdecznie zaprasza na obchody XXIV Dni Miasta. W programie 2-dniowej imprezy
przewidziano midzy innymi: koncert MROZU Z ZESPOEM,
koncert Aleksandra Szwed & The CzadMakers, koncert Orkiestry KWK Rydutowy. A ponadto - gry i zabawy dla dzieci,
wesoe miasteczko, imprezy sportowe i wiele innych atrakcji.

nianki w obiektywie Justyny abu, bdca efektem


sesji zdjciowej z udziaem czytelniczek, ktre uczestniczyy w
tegorocznej Nocy Bibliotek.
3 WRZENIA WODZISAW LSKI
3 wrzenia w godzinach od 9:00 do 14:00 odbywa si bdzie
akcja honorowego krwiodawstwa na terenie Wodzisawia l. W ramach akcji przewidziano liczne atrakcje, takie jak
losowanie dobrze wyposaonych apteczek, szkolenia i wiczenia
z pierwszej pomocy czy zabawy rysunkowe dla najmodszych.
Honorowym dawc krwi moe zosta kady zdrowy czowiek
w wieku od 18 do 65 lat. Patronat honorowy nad zbirk krwi
obj Starosta Wodzisawski oraz prezydent Wodzisawia l.
Organizatorem wydarzenia jest Grupa Muszkieterw i Polski
Czerwony Krzy.
3-4 WRZENIA MOK RADLIN
Miejski Orodek Kultury w Radlinie zaprasza na wyjazdowy
plener malarsko-fotograficzny cieki, ogrody, pejzae lskie, ktry odbdzie si w dniach 3, 4 wrzenia na terenie gminy Krzyanowice. Zgoszenia naley nadsya do 29 lipca.

28 SIERPNIA PARK LENY RADLIN


28 sierpnia na terenie Parku Lenego w Radlinie odbdzie si
druga edycja II Charytatywnego Biegu Kamratw.
Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osb w kadym
wielu biegajce amatorsko, jak rwnie uprawiajce nordic
walking. Trasa nordic walking wynosi 5 km, z kolei trasa biegu
7 km. Opat startow stanowi dobrowolna wpata co najmniej
15z na rehabilitacj PATRYCJI KOPCZYSKIEJ poprzez konto Fundacji Zdy z pomoc ze wskazaniem imiennym. Organizatorami wydarzenia jest Nieformalna grupa KAMRATY.

10 WRZENIA WDK CZYOWICE


10 wrzenia w czyowickim Wiejskim Domu Kultury odbd si
warsztaty muzyczno-plastyczne dla osb pracujcych
z dziemi, studentw i osb poszukujcych inspiracji
do pracy z dziemi. W programie midzy innymi prezentacja ciekawych urzdze do obrbki papieru do wykorzystania
na zajciach z dziemi, scenariusze zaj zwizane z jesieni i
lenymi mieszkacami czy rne aktywnoci muzyczne zwizane tematycznie z pracami plastycznymi. Realizatorem zaj jest
Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni.

CZERWIEC-SIERPIE MIPBP RACIBRZ


Do 30 sierpnia w Wypoyczalni dla Dzieci i Modziey przy
Kasprowicza 12 bdzie trwao Lato z Bibliotek. W programie cykl spotka z pisarzami, warsztaty i wycieczki. Jako fina
odbdzie si bal przebieracw. Zajcia odbywaj si w kady
wtorek i czwartek w godz. 11:00-14:00. Zapisy we wszystkich
filiach i oddziaach biblioteki. Udzia w zajciach jest bezpatny.

10 WRZENIA TRZY WZGRZA WODZISAW L.


10 wrzenia od godziny 15:00 w wodzisawskim Rodzinnym
Parku Rozrywki Trzy Wzgrza odbdzie si wydarzenie pt.
Grilluj z nami stowarzyszeniami. Celem wydarzenia jest
promocja dziaajcych na terenie Powiatu Wodzisawskiego stowarzysze. Podczas trwania tego eventu, bdzie mona dowiedzie si do jakiego stowarzyszenia mona doczy, by rozwija
swoje pasje w okrelonym kierunku. Ponadto od godziny 17:00,
zorganizowany zostanie grill, ktry pozwoli zintegrowa si
wszystkim uczestnikom.

SIERPIE MBP FILIA NR 5 KDZIERZYN-KOLE


Od pocztku lipca do koca sierpnia w filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Damrota 32 odbywa si wystawa
portretw pt. Kobiety czytaj... pikniej - Kdzierzy-

Zobacz zapowiedzi

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!


RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

8 Reklama

wizytwki, ulotki >>>


R E K L A M A

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

32 414 90 30, 533 355 277

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

You might also like