You are on page 1of 1676

"******ebook

converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ekeeMeke
megveerue Deefveue cesnlee, cesnlee heeqyueefMebie neTme,
1941, meoeefMeJe hes", ceeerJeeues keeueveer, hegCes 30. 020-24476924
Email : info@mehtapublishinghouse.com
website : www.mehtapublishinghouse.com

meew.ceOegceleer efMebos / meew. hee veeFke


DeejpegUCeer
FHeskedme, 21/6ye, DeeeefDeue keeueveer, keesLe, hegCes 29.
cegKehe"
jefJecegkegue
cegefle-mebmkejCe
ceesnve JesuneU
cegke
veg Yeejle efebme, 520, veejeeCe hes" hegCes 411030.
ekeeMeve-keeue
veJeJeer DeeJeeer : peevesJeejer, 1984 / oneJeer DeeJeeer : Sefeue, 1988 /
DekejeJeer DeeJeeer : peevesJeejer, 1991 / yeejeJeer DeeJeeer : ces, 1994 /
lesjeJeer DeeJeeer : peevesJeejer, 1997 / eewoeJeer DeeJeeer : 1 Deekeesyej, 1998 /
hebOejeJeer DeeJeeer : 7 Deekeesyej, 2000 / meesUeJeer DeeJeeer : peevesJeejer, 2003 /
melejeJeer DeeJeeer : Sefeue, 2004 / De"jeJeer DeeJeeer : veesJnWyej, 2005 /
SkeesefCemeeJeer DeeJeeer : ces, 2007 / efJemeeJeer DeeJeeer : Deeiem, 2008 /
SkeefJemeeJeer DeeJeeer : peguew, 2009 / yeeefJemeeJeer DeeJeeer : peevesJeejer, 2010 /
lesefJemeeJeer DeeJeeer : peevesJeejer, 2011 / eessefJemeeJeer DeeJeeer : Deekeesyej, 2011 /
hebeefJemeeJeer DeeJeeer : ces, 2012 / meefJJemeeJeer DeeJeeer : peevesJeejer, 2013 /
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meeeefJemeeJeer DeeJeeer : mehWyej, 2013 / DeeefJemeeJeer DeeJeeer : petve, 2014


ISBN 81-7766-640-1

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

eefleheMevuesKesJe JeeOeCegefJeeJebefolee ~
Meenmetvees: efMeJemewee cege Yeee jepeles ~~
eefleheosee ebkeesjereceeCes Jeele peeCeejer,
efJeeeves Jebefouesueer, Menehege efMeJeeeer ner
cege ueeskekeueeCeemee"er MeesYele Deens.

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efveeeeee ceneces~ yengle peveebmeer DeeOee


DeKeb efmLeleeree efveOee~ eerceble eesieer~~
eMeJevle, keerefleJevle~ meeceLeJevle, JejoJevle
hegCeJevle, veerefleJevle~ peeCelee jepee~~
efMeJejeeeeW Dee"JeeJeW he~ efMeJejeeeee Dee"JeeJee eleehe
efMeJejeeeee Dee"JeeJee meeeshe~ YetcebUeR~~
efMeJejeeeeW kewmeW yeesueCeW~ efMeJejeeeeW kewmeW eeueCeW
efMeJejeeeeW meueieer osCeW~ kewmeer Demes~~
mekeU megKeeee kesuee leeie~ keefve meeefOepes lees eesie
jepemeeOeveeeer ueieyeie~ kewmeer kesueer~~
jeceoeme

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cevemegyee
meebpeheeKe Deved meeebleeje
JeefLele ceveeJej Hegbkej ceejer
ceeefnle Demelee Iejer ve oejer
Hegkee MeesefOelees efeee njJeueer
`eerceeve eesieer' Jeeekeebee neleer osle Demelee meceeOeeve Jeele Deens. ee hegmlekeeee
veeoele iesuee keener Jeeele Deveske veJes mvesner peeslee Deeues. Kethe heeneeuee DeeefCe Jeeeeeuee
efceUeues. peerJeveeeer ner Jees meeLekeer ueeieueer.
`mJeeceer'veblej meele Jeeeee oerIe keeueeves Deepe `eerceeve eesieer' eefme nesle Deens.
`mJeeceer'veblej ceer efMeJeeefjeeJej efJeeej kejerve, ee keneCeeres keece neleer IesFve, Demes ceuee
Jeele veJnles. `jeOese' ner keCeeeer keLee ceer hegjer kejCeees "jefJeues nesles. `jeOesee'eer eeCes
hegjer keve peJeU peJeU efvecces efueKeeCe ceer hegjs kesues nesles.
Skes efoJeMeer eer. yeeUemeensye osmeeF eebveer ceuee `efMeJeeefje' efueefnCeemee"er DeeJepetve
meebefieleues. DeveJeOeeveeves ceer lee JesUer neskeej osTve ekeuee; DeeefCe efMeJeeefjeeeer peyeeyeoejer
ceePeeJej Deeueer. `jeOese' lemese Dehegjs jeefnues. lee efoJemeeheemetve Deepeleeieeele eer.
yeeUemeensye osmeeF ceePee keeceeee eieleereer eewkeMeer kejerle jeefnues. `eerceeve eesieer'eer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

esjCee leebveer ceuee efoueer. leebeee esceecegUs ns DeJeIe keece efpeerves hegjs kejCeees yeU
ceuee ueeYeues.
neleer Iesleuesues keece Heej cees"s. les Skeeeves hegjs kejCes DeMekee. ee keeceemee"er
Deveskeebeer ceole ueeieueer. Deveskeebveer ceeieoMeve kesues. eer. heebgjbie efhemeguexkej, eer.
meslegceeOeJejeJe heieer, eer. megbojYeeF yegeuee, ee. De. je. keguekeCeea eebeemeejKee
Feflenemelepeebveer ceePeemee"er Deeheueer oejs meowJe ceeskeUer "sJeueer. leebee ceer Deleble eCeer
Deens. efMeJeYee eer. Yeeuepeer heWejkej, kew. yeeUMeeeer njoeme, eer. ceg. iees. iegUJeCeer
eebeemeejKee eeJeeve cebUeRveer Deveske JesUe ceeieoMeve kesues. ce. ce. oees Jeeceve
heesleoejebveer DeeMeerJeeo efoues. ee meJe Leesj cebUeRee heefjeeele peeCeeee eesie ueeYeuee, nse
ceer Deeheues Yeeie mecepelees. pee yeeUMeemeer njoemeebveer eheleeRee peerJeveeJej
JeeKeeveceeueseer mees eeueefJeueer, peebee JeeCeerves DeeefCe uesKeCeerves Ske jeere
mJeeefYeceeveeeer peesle hesefJeueer, les Deepe `eerceeve eesieer' heeneeuee veenerle, eees Heej cees"s
og:Ke Jeeles.
efMeJeeefjeeee DeYeeme kejerle Demelee meYeemeoebheemetve MespeJeuekejebheele GheueyOe meeefnle
Jeeeues. ner hegmlekes meboYeebLe jeefnueer veenerle, lej leer peerJevemeebieeleer yeveueer. Feflenemeeee
peheCegkeermee"er ee Leesj DeYeemekeebveer Iesleuesuee Deheej eceebeer peeCeerJe Peeueer. ee meJe
Feflenemeesceer ceeCemeebhegs velecemleke nesCeeKesjerpe ceePee neleer Deepe keener veener.
ner Feflenemeeeer hegmlekes GheueyOe nesCeemee"er eer. ye.j.keeUs (peceeEKeer), eer.meesveesheble
ceje"s (yesUieeJe), eer. yeeWs (keesunehetj), eer. De.n. efuecees (hegCes), F. cebUeRveer Kethe ceole
kesueer. ieesKeues keeuespe (keesunehetj), skekeve keeuespe (hegCes), Yeejle Fefleneme mebMeesOeke cebU (hegCes) ee mebmLeebeer ebLeeuees ceuee meowJe GIeer nesleer. leeee ceuee DeefYeceeve Jeelees.
SJes nesTvener SKeeos ogceeaU hegmleke neleer ueeiesveemes Peeues, keer eer. leeleemeensye cesjs
eebeekes ceer OeeJe Iesle Demes; DeeefCe Dee" efoJemeeble les hegmleke ceePee neleer osCeeeer
Oehe leeleemeensye kejerle. leebes ceer DeeYeej ceeveues, lej lees leebee esceeee Gheceo "jsue.
Feflenemeeee DeYeeme kejerle Demeleevee Ske iees ceePee ueeele Deeueer- ogozJeeves
efMeJeepeerefJeeeer DeefOekele Je eebieues eefje Deepeleeieeele GheueyOe veener. Deewjbiepesye lee
ceeveeves megowJeer. leeuee peogveeLe mejkeejebeemeejKee eefjeuesKeke efceUeuee. efMeJeepeeruee Depetve
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

lees eesie Deeuee veener. egjesefheeve Feflenemekeej Je yebieeueer Feflenemekeej eebeemeejKee Leesj
JeeeRvee ceje"er keeieoheeebleerue yeejkeeJes ceenerle vemeleele; DeeefCe cenejeereve mebMeesOekeeuee
Depetvener efveeJekeejheCes efMeJeepeeree efJeeej kejCes pecele veener. MespeJeuekej, Mecee, keguekeCeea,
e. yeeUkeCe, Jewe eebveener DeefYeefveJesMe eUlee esle veener. eer. ye.cees. hegjbojs DeeefCe kew.
yeeUMeemeer njoeme lej YeefeYeeJeevese eheleeRee peerJeveekes heenleele. lee ceeveeves oeesheble
Deehes eebveer Heej efMemleMeerj keece eeueefJeues nesles. Ieveebhegjlese yeesueeees Peeues, lej ns
keee ceePee heenCeele Deeuesuee hegmlekeeble eer. efo. efJe. keeUs eebveer peemleerle peemle
eesKeheCeeves kesues Deens. kew.MespeJeuekejebveer mebkeefuele kesuesueer ceeefnleer DeeefCe keeUs eebveer
efueefnuesues efMeJeeefje eebeer Heej ceole Peeueer. Deepe eer. o. Jee. heesleoejebveer efMeJeeefjeeeer
peyeeyeoejer Geueueer Deens. pesJne les efMeJeeefje hegjs nesFue, lesJne Feflenemeeleerue Ske cees"er
GCeerJe Yeve efveIesue, Demee ceuee efJeeeme Deens.
Fefleneme Jeeeerle Demelee leele efomeCeejs efMeJeepeeres he heentve Lekeke Jneeuee nesles.
Flekee Dehewuett, DeeJeOeeveer, mebhetCe hege ceePee vepejsle veener. DeeoMe jepekelee, Leesj
mesveeveer, epeeoe, OeceeefYeceeveer, hejOecemeefnCet, eeefjemebheVe, otjeree Demee peeCelee jepee
peieeee Feflenemeele ogmeje meeheCes ke"erCe. cegueiee, heleer, yeehe, efcee, efMee, Fleeoer
mebmeejer veeleebveerosKeerue IeCeejs ee cenehegeees oMeve ceve Yeeve ekeles. efMeJeepeer Oeeeceke
neslee, OeceYeesUe veJnlee; JeJenejer neslee, heCe OeseMetve veJnlee. eeRee jepeees mJehve
heenCeeje mJehveeUt, DeeefCe les mJehve JeemleJeele GlejefJeCeeje ke"esj JeemleJeJeeoer ns leees
mJehe Deens. efJepeeveiejmeejKeer eEnot meeceepes JewYeJeeee Ssve efMeKejeJej Demelee, cegmeueceeveer
DeeeceCeeee meeceeve Oekekeeeves veeceMese Peeueer, leebes hegvelLeeve Peeues veener, ner
Feflenemeeeer veeWo Deens. heCe hegjbOejee leneves OegUeruee efceUeuesues jepe leee OegUerletve hejle
G"Jetve leeuee megJeCecee kejCeees meeceLe Hee ee Skeee cenehegeeuee meeOeues, nerner
Feflenemeeeere veeWo Deens. ns jepe GYes kejerle Demelee pevelesee Ssefnke keueeCeeeer
peyeeyeoejer jepeeeer Deens, ns lees keOeer efJemejuee veener. Deveske ueeee lees ueuee; heCe
leemee"er epesJej leeves keOeer veJes kej ueeoues veenerle. ceer MeetMeer Meet cnCetvee Jeeieuees,
efceeeuee oiee efoueees oeKeJee, Demes leees DeeJneve nesles. lee DeeJneveeuee Gej veener.
keewue osTve ieeJes JemeefJeCes, Meslemeeje efveefele kejCes, Jeleveoejeruee DeeJej IeeueCes, efkeuueebeer
kees"ejs Yeve "sJeCes, MeslekeNeebvee yeer-efyeeeCes, veebiej-DeJepeejs eebmee"er kepeeeer meese kejCes,
Yeeee megOeejCeemee"er jepeJeJenejkeese, hebeebie megOeejCeemee"er kejCekeewmlegYe, Oece
megOeejCeemee"er eeeefee osTve eEnot keve IesCes, veJes efkeuues yeebOeCes, Jeerjebes keewlegke DeeefCe
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

hebefleebee mevceeve ee meJe yeeyeleeRle meowJe oe DemeCeeje efMeJeepeer Feflenemeele "eeer "eeer
DeeheCeebme efomelees; DeeefCe SJes kevener leees he Skeekeere Yeemeles. Demeeceeve ieeser
meeOe kevener leeeer megKeog:Kes meeceeve ceeCemeeeere jeefnueer. leer leeuee Skeeeuee
YeesieeJeer ueeieueer.
efMeJeeefjeeee MeesOe Iesle Demelee Jeeeve-eEeleveeFlekese heenCeeuee cenJe. DeeiNeeee
leepeceneue, DeMeerjieeer Yetceer, JesUeer owJeles, oewueleeyeeo Je leeee vepeerkeeer
Deewjbiepesyeeeer keyej, Deewjbieeyeeo, pegVej, hegCes esLeheeleee ceguetKe, efMeJevesjer, eekeCe,
efmebnie, leesjCee, jepeie, hevneUe, eleeheie, hegjbOej DeeefCe ogieogiexej jeeie
eebeemeejKes DeekeeMeeuee leesjCe yeebOeCeejs ie, legUpeehetj, hebjhetj, efMeKej-eEMeieCeehetj, eer
Mewue eebmeejKeer osJemLeeves, efJepeehetj, ieesJeUkeeWe eebmeejKee jepeOeevee, pebefpeje, efmebOegogie
eebmeejKeer veeceebefkele mLeUs - Leeskeeele DeeiNeeheemetve eEpepeerheeleee ceguetKe efHejeJee
ueeieuee. ner mLeUs heeefnueer vemeleer, lej Fefleneme eseebmeceesj GYee jeefnuee vemelee.
ee mLeUebvee Yeser osle Demelee Deveskeebveer ceole kesueer. lee meJeeeer veeWo kejCes ke"erCe.
efMeJeepeeres ie heenle Demelee jeeiees legkeejece Mesies, meeleeje Smed.er. efeqJnpevees
DeefOekeejer eer. jsies, Smed.er. DeefOekeejer eer. mee"s eebveer meJeleeshejer meenee kesues. legUpeehetj
YeJeeveeres Yeeshes ceeefCekejeJe peeOeJe heeerue Je eleeheiees eer. nhe, efmebOegogie, eer Mewue Je
efMeKej-eEMeieCeehetjes hegpeejer ee meJe cebUerbveer oeKeefJeuesuee mvesn meowJe mcejCeele jenerue.
yesUieeJees ceePes ekej eer. kejbyesUkej Je veeboses Jewejepe keeefMeveeLejeJe yeesx eebveer
ceuee nJeer leer Jewekeere ceeefnleer hegjefJeueer.
pegvee Meeebee Jeehej heeneeeer ceePeer Fe nesleer. leer ceePeer Fe keesunehetjee
cenekeeueer leeueceeree ueeskeebveer hegjer kesueer. oebhee, efJee, yeesLeeer, leueJeej, Yeeuee,
pebefyeee eebmeejKeer nleejs leebveer ceuee eeueJetve oeKeefJeueer.
efouueer, efJepeehetj, cegbyeF, yeesos esLeerue Jemlegmebeneueeebletve ceuee pegvee cenJeeee Jemlet
heeneJeeeme efceUeuee. hegCeees jepee kesUkej mebeneuee ceePee hetCe heefjeeeees Peeues. eer.
kesUkejebveer ceuee keOeere hejkes ceeveues veener.
ner eefjlekeneCeer ceePee neletve Mekeelees ueJekej hegjer JneJeer, eemee"er Deehle, mJekeere,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

mvesncebUer meowJe peeieke nesleer. ceePee keekeer leer. ueceeryeeF Yeesmeues meowJe ceePee hee"erMeer
GYee neslee. leebee Jeeruekeeree OeekeeKeeueer keece kejerle Demelee ceePes heesjkesheCe efJemejues
peeF. otj Demeueer, lejer ceePeer ceeJeMeer leer. meew. Fbogceleer Ieeies efnee DeeOeej Jees. Deepe
oesIeeReerner Dee"JeCe leerJelesves nesles.
eer. Sced. Sved. eEMeos eebeemeejKee meesyeleer efceUCes ke"erCe. keOeer cees"ee Jeeeee
DeefOekeejeves, lej emebieer efceelJeeee mvesnYeeJevesves, ceePee efueKeeCeele Keb het vees, cnCetve
les meowJe oe jenle. eEkeyengvee, leebee esceecegUse ns cees"s keece SJeee ueewkej hegjs Peeues. ee
eej Jeeeee keeueKebele ceuee efueneeuee mJemLelee efceUeJeer, ceePee DeeCeer otj JneJee,
eemee"er eer. jepeeYeeT ceje"s, veeveemeensye nsjJeekej, efJeeveeLe Menehetjkej, YeeTmeensye yeWs,
Deeem jb. Jee. hee"ke, jepeeYeeT "eketj, yeeUemeensye Kejes, yeer. er. Keebskej, jbiejeJe
heeerue, jefJe ieesyeesues, Keeefuekej, Fleeoer efceecebUeRveer kemeueerner kemetj "sJeueer veener. ee
mvesnees ceesue ceer ke Mekele veener. ceePes efcee Meenerj o. vee. ieJneCekej eebveer ee
keueekeleerleerue heesJees leeej keve osTve neleYeej ueeJeuee Deens. ee keeueele eer. JemeblejeJe
osMeheebs, eer kegceej iebOeJe, meew. efkeMeesjer DeeceesCekej, eer. mebiecesej iegjJe ee efceeebee
efpeJneUe leebee megjebFlekeee ceesnefJeCeeje "juee. Deepe ns eCe HesCeeee efJeeejner ceePee
ceveele esle veener.
efMeJeeefjeeyeeyele Feflenemekeejebes pesJes ogcele Deens, lesJes ogcele Demeuesues eefje efceUCes
ke"erCe. efMeJepevceeheemetve efMeJeceletheele eleske Ievesyeeyele Feflenemekeejebes efkeesve JesieUs.
ee DeeCeeRletve Jeee MeesOeCes ceneke"erCe keece. heCe eenerhesee Feflenemekeejebvee ceeve
Demeuesuee DeMee keener Ievee meeheleele, keer peebyeeyele ceePeemeejKee ueefueleuesKeke
meeMebke neslees. GoenjCee eeees Peeues, lej MeemleeKeeveees ekejCe oslee esFue. meJe
Feflenemekeejebvee ne ueeue ceneueeleerue emebie ceeve Demeueeves ceuee lees pemeeee lemee
mJeerkeejeJee ueeieuee. pees efMeJeepeer Deleble meeJeOe Deens, Leesj mesveeveer cnCetve peees efee
heefjhetCe Deens, peeee keesMeeceOes Jess meenme cegUere veener, lees efMeJeepeer eeUerme npeejebee
eJeCeerle efveOeemle Demeuesuee ueeue ceneueele ceespekeee meeLeeroejebmen eJesMe kejlees DeeefCe
obieue GmeUefJelees, ner Ievee kesJeerner Lejejke Jeeueer, lejer leer efMeJeepeeree mJeYeeJejsKesMeer
mebhetCe megmebiele Jeele veener. ueeue ceneueele efMeJeepeerves Deeheueer ceeCemes hee"efJeueer Demeleerue,
heCe mJele: efMeJeepeer lesLes peeCes mebYeJele veener, Demes ceuee Jeeles. meJe Feflenemekeejebvee ne
emebie ceeve, cnCetvee ceuee lees pemeeee lemee mJeerkeejeJee ueeieuee. ceer FeflenememebMeesOeke
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

veJns. eeyeeyele efveCee kejCeeee DeefOekeej ceePee veJns.


`eerceeve eesieer' hegjs Peeueees meceeOeeve Deepe Jeele Deens. ner keueekeleer cnCepes
efMeJeeefjeeJejerue meJeeieerCe efJeeej, Demee ceePee oeJee veener. efMeJeepeer ner JeefejsKee Heej
cees"er Deens. eflees Meskees hewuet Deensle. Skee ceeCemeeuee ee efJeYetleeres meJeeieerCe oMeve nesCes
ke"erCe. vesheesefueeveJej Meskees eefjes, keeobyeNee efueefnuee iesuee. lee meJeeletve vesheesefueeve
ee JeefelJeees Deveske hewuet vepejsle Deeues. efMeJeepeeree yeeyeleerle lemese Jneeuee nJes. leje
lee SkecesJeeefleere cenehegeees Kejs oMeve Iesue. efMeJeeefje ns keueeJebleehegs keeueeleerle
jenCeejs Demes DeeJneve Deens. ee eefjlekeneCeerle Deveske GefCeJee Demeleerue; egkee jeefnuee
Demeleerue, keener emebieebkes heenCeeee efkeesve egkeuee Demesue, leebleerue egkee
efveoMeveeuee DeeCeuee iesuee, lej lee hegs megOeejCeele ceuee Deeveboe Jeesue. les ceer ceePes
keleJee mecepelees.
eer. vejnj kegbokejebveer ee keneCeeruee emleeJevee efoueer Demeueer, lejer leebes DeeefCe ceePes
eCeevegyebOe efvejeUs Deensle. ceePeeFlekese leebvee efMeJeepeeryeue esce. leecegUs ee
keueekeleeree megJeeleerheemetve DeKesjheele leebeer meesyele ceuee efceUeueer. Deveske yeeyeleeRle ogcele
nesTvener leebee efpeJneUe keOeer Deeuee veener, vee ceweeruee lee iesuee.
ee keeceemee"er ceer veebosuee pesJne iesuees neslees, lesJne Deveske efcee ceuee efceUeues. eer.
YeieJeevejeJe ieebpeJes eebee kehesves veebos esLeerue meJeexoe keWele ceePeer jenCeeeer JeJemLee
Peeueer. meew. leejeyeeF hejebpehes DeeefCe eer. veeieveeLejeJe eebee kehesves heeseee eMve meguee.
veebos cegkekeeceele ee. Yee.ieb. cenecegveer, ceeefCekejeJe heeerue, eYeekej keeveKeskej,
Deejd.er. osMeheebs, DeCCeemeensye iegbpekej, leeleemeensye keeveesues ee cebUeRveer keener keceer het
efoues veener. leebee ueesYeees efJemcejCe kemes nesCeej?
iesuee eej Jeeele ceePeer DeKeb hee"jeKeCe kegCeer kesueer Demesue, lej leer eewIeebveer -ceePes
oeoe leer. er.pes. peeOeJe, ceePee Jeefnveer leer. meew. ueerueeJeleer peeOeJe, DeeefCe osKecegKe
heeflehelveer ee lee eej Jeeer. legbie-DeefOekeejer Demeueeves ceeCemeeuee yeboesyemleele kemes "sJeeJes
Je leeeeketve keece kemes keve IeeJes, ns ceePes oeoe hetCeheCes peeCeleele. iesuee eej
Jeeeee DevegYeJeeves ceuee leer Keeeer heueer Deens. osMecegKeebee mebeceeuee meercee veenerle.
(Flejebvee leebeer Mebkee Demesue; heCe ceuee veener.) Jeelee heeveebee efnMesye leebveer kesuee veener.
ee hegmlekeemee"er nesCeeje DeHee Kee ceveele DeeCeuee veener. ceePeer meejer efpe leebeee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yeUeJej efkeueer; DeeefCe MesJeeme iesueer. eele DeefleMeeeseer LeeserMeerner veener. ee eej
ceeCemeebee ceuee Kethe DeeOeej Jeelees. ee keneCeeres pes eMe Demesue, leele ee eewIeebee Jeee
cees"e Deens.
eer. heebgjbie kegbYeej ee ceePee meneekeeee GuuesKe ceuee mJelebeheCes kejeeuee nJee.
efheCes-eeCes keeCeeheemetve Deeheuee megjsKe nmleeejele `eerceeve eesieereer efme ele
yeveJeerheele meJe ece ee meeLeeroejeves efpeJneeeves Geueues. leees meenee vemeles, lej ns
keece Flekes megKekej Jeeues vemeles.
`eerceeve eesieer' ee eefjlekeneCeerle IeeueCeemee"er Ssefleneefmeke efeeebeer hejJeeveieer efceUJetve
osCeele eer. ceOegkejjeJe eewOejer eebes meenee Peeues. meoj efeeebeer hejJeeveieer efevme DeeHe
Jesume cetefPeece (cegbyeF), Yeejle Fefleneme mebMeesOeke cebU (hegCes), heejmeveerme cetefPeece
(meeleeje) ee mebmLeebveer efoueer. ee keeceer eer. neCetkej DeeefCe ceje"e cebefojees ieeJes eebeer
Heej ceole Peeueer. ceer ee meJeeee eCeer Deens.
ee eefjlekeneCeeree pesJne mebkeuhe meesuee, lesJne leer.YeeTmeensye Keebskej eebveer ee
keeeeuee DeeMeerJeeo efouee. iesueer Jeerme Jeex YeeTbes DeeMeerJeeo meowJe ceePee hee"erMeer Deensle.
`eerceeve eesieer'uee leer. Deeeee Dees eebeener DeeMeerJeeo ueeYeuee.
ee oesIeebes DeeMeerJeeo ceer Deeheues Yeeie mecepelees.
Deeblejjeere keerleeaes efeekeej eer. nsyyej eebveer ee hegmlekeees cegKehe leeej kesues,
DeeefCe leeeyejesyej eheleeRes Ske jsKeeefee efoues. eehejles ogmejs Yeeie les keesCeles? ee
hegmlekeeleerue meJe efees efveoexe Je keueelceke jerlee eheueer iesueer, eees ese eer. meeqele
meneyegs eebvee Deens.
eer. DejeEJeo cebieUkejebveer `eerceeve eesieer' eer mebhetCe ele vepejsKeeuetve Ieeleueer. leerle
GefCeJee jent veesle, cnCetve heefjece Jeseues. leebee ceePee pegvee heefjee. leebee GuuesKe kesuee
veener, lej Heej cees"er GCeerJe jenerue, cnCetvee ns meebieeJes ueeiele Deens.
ns hegmleke megyekeheCes eheues peeJes, cnCetve `keuhevee cegCeeueee' es ueekej yebOet, eer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Jeekej ee cebUeRveer heefjeceeeer hejekeee kesueer. leebvee ee keeceer Peeuesuee eeme ceer
heeefnuee Deens. ceer ee meJeeee Deleble eCeer Deens.
eer. yeeUemeensye eEMeos, yeeFbj eebveer hegmleke-yeebOeCeeree JesUer SKeeoe Heece egket vees,
cnCetve oelee IesCeeeer hejekeee kesueer. efceeesce nse eees keejCe.
eCe ceeve keve keOeer efHele veener, DeeefCe veeJeebee vegmelee GuuesKe keve keeeeeer
meebielee nesle veener, ns ceer peeCelees. `eerceeve eesieer' ee keeceer peebes Deceesue meenee
ueeYeues, lee meJeeee GuuesKe kejCes ke"erCe Deens. Deefle efpeJneUe DeeefCe DeveJeOeeve nere
leeeer keejCes. heCe eemee"er keesCeer iewjmecepe keve IesCeej veener, ner ceePeer Keeeer Deens.
ceelee YeJeeveereer kehee DeeefCe Jeeekeebes efveJeepe esce nse ceePes Oeve Deens. DeepeJej leele
keOeer kecelejlee heueer veener. les Oeve DeKeb jenes, ner Skee eeLevee eer iepeeveveehegs keve
ceer Deeheuee cevemegyee DeeJejlee Ieslees.
jCeefpele osmeeF
keeeleke Meg eefleheoe, efMeJeMeke 295
leLee 22 Deekeesyej, 1968

ceg. hees. keesJee,


lee. eboie, efpeune : keesunehetj

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

emleeJevee
efee jCeefpele osmeeF,
me.ve.efJe.efJe.
DeeheCeebketve efveIetve Deewjbieeyeeoceeiex veebosuee 24-3-66 uee esTve heeseuees. eesie
Demee ecelkeeefjke keer, Iejer cegueeres DeepeejerheCe eeuet nesles. Deelee ekeleer meJeeeer "erke
Deens. cnCetve mJemLeheCes ns hee.
hegCeeme Deeheueer Yes Dekeequhele Peeueer. DeeheCe eheleeRJej keeobyejer efueefnCeej Deene,
ner iees mege ceuee Devehesefele nesleer. cnCetve efMeJeepeer ee efJeeeeJejes yeejkeeJes ceer eet
Mekeuees veener. les mebesheeves ceer Deeheuee efveoMeveeme DeeCeues heeefnpesle, Demes JeeueecegUs ns
hee.
ogozJeeves efMeJeepeerefJeeeer DeefOekele Je eebieues eefje GheueyOe veener. Deewjbiepesye lee ceeveeves
megowJeer efveIeeuee. keejCe eogveeLe mejkeejebeemeejKee uesKeke leeuee GheueyOe Peeuee.
efMeJeepeeruee Depetve eesie Deeuesuee veener Je vepeerkeee YeefJeekeeUele esCeeeer Mekeeleener
veener. oeesheble heesleoej `eceeefCele' eefje efuent MekeCeej veenerle, Demes Jeeles. egjesheere
Feflenemekeej Je yebieeueer Feflenemekeej mesve, mejkeej eebeemeejKee Leesj JeeeRvee ceje"er
keeieoheeebleerue yeejkeeJes ceenerle vemeleele Je cenejeere mebMeesOekeebvee Depetvener efveeJekeejheCes
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMeJeepeeree efJeeej kejCes pecele veener. ye.cees. hegjbojs Je yeeUMeemeer njoeme lej meesee, heCe
MespeJeuekej, Mecee, keguekeCeea, e. yeeUkeCe, Jewe eebveener DeefYeefveJesMe eUlee esle veener.
lee ceeveeves oeesheble Deehes eebveer Heej efMemleMeerj keece eeueefJeues nesles. Ieveebeehegjles
yeesueeees Peeues, lej ns keee ceePee heenCeele Deeuesuee hegmlekeeble eer. efo. efJe. keeUs eebveer
peemleerle peemle eesKeheCeeves kesues Deens. efJeJeseve ne leebee eeble veJnlee, DeeheCe ns hegmleke
yeejkeeFves heeneJes, DeMeer Deeeneeer metevee Deens.
efMeJeepeeree eefjeefJeeeke meeOeveeble jeceoemeer hebLeeee yeKejer ee meJeele peemle
DeefJeemeveere Deensle. cesmJeeceer Je efovekej ns oesvee efMee Demes Deensle keer, pes meceLe
Jeejues, lee JesUer Jeeeves eew nesles. Flej meJeees eeve SskeerJe Je efJeheemle Deens. leehesee
ceje"sMeeneree yeKejer DeefOeke efJeemeveere Deensle. heCe leeblener meJeele DeefJeemeveere ceunej
jecejeJe efeCeermeeeer yeKej Je meJeele efJeemeveere meYeemeoeeer yeKej Deens. ogozJeeves
JemlegeqmLeleer DeMeer Deens keer, efMeJeepeeree meboYeele Heejmeer meeOeves mege, Demmeue keeieohee
Jepee peelee, efJeemeveere veenerle. eehesee efJeemeveere heeslegieerpe, eWe Je e jskee Deensle;
DeeefCe ceje"er Demmeue keeieohee meJees meeOeves Deensle. DeeheCe keesCeleener Ievesyeeyele
mJele:es cele efveefele kejleevee efJeemeveerelesee ne ece Oeeveele Demet eeJee Je yeKejkeejeble
meJeele efJeemeveere cnCepes meYeemeo. leesner Heej esyeU egkee kejlees, ner yeeye mecepetve IeeJeer.
DeeheCeebMeer yeesueleevee efeefCeMeer yeKejeree heefjCeece melele peeCeJele neslee. DeefJeemeveerelesle
ee yeKejeree ece Heej Keeueer Deens.
keeobyejer-uesKeveeee DeeOeej JeemleJeees DeJeueeskeve Je Deekeueve ne Demelees, DeMeer ceePeer
OeejCee Deens. ns Deekeueve Je DeJeueeskeve keueekeleer yeveleevee meueie, SkepeerJe DevegYeJeebee
Deekeej OeejCe kejles. meeceeefpeke keeobyejerle Deekeueve-DeJeueeskeveeeer keee Jeleceeve JeemleJe
Deens. Ssefleneefmeke keeobyejerle eflees mJehe Ssefleneefmeke JeemleJe ns Deens. Ssefleneefmeke JeemleJe
HegkeUheCes GheueyOe nesles. leeleerue efjkeecee peeiee YejCes, ns meejs JeemleJe mecetle meekeej
kejCes, Flekese KeNee Ssefleneefmeke keeobyejerle keequheleees mLeeve Demet Mekeles. keequheleeee
hemeeje ner meercee Deesueebt ueeieuee, cnCepes ceie lee Jeedceeees mJehe jbpeveelceke nesles. ns
keece veeLeceeOeJeebveer ee hetJeea keve "sJeues Deense. nefjYeeTbveer meieUe efMeJeepeer Iesleuee veener.
heCe Ge:keeue, meteexoe, ie Deeuee heCe eEmen iesuee, ceOes keener hhes Iesleuesues Deensle.
veeLeceeOeJe DeeefCe nefjYeeT eeble nefjYeeT eebieues, heCe oesIeebleerue Hejke eceeCeeee Deens,
ekeejeee veJns. eee jebiesle DeeheCeebme GYes jeneees Deens, keer mJeeceeree jebiesle GYes jeneees
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deens, eeee efveCee DeeheCe mJele: Iesleuee heeefnpes. MesJeer keueekeleer GYeer jenles meeceLeJeeve
JeefejsKesJej. JeefejsKeses ns meeceLe JeemleJeeee Deekeueveeletve esFue. Deeoj, ee ee
yeeyeer efleLes DehegNee heleele. Jejerue `GheosMe' ceer kejCeej veJnlees. DeeheCe menpe yeesueleevee
cnCeeueele `ceer Fefleneme, keequhele oblekeLee, DeeKeeefekee, meejse IesCeej Deens, cnCetve
Jejerue meuuee Deveentle efouee Deens. eheleeRee `DeJeleej' Deiej `meble' kejCeehesee leeleues
YeJe DeeefCe meueie ceeCetmeheCe jbieefJeCes ceuee cenJeees Jeeles.
eeyeeyele keener Ieveebee eLece efveoxMe kesuee heeefnpes. heefnueer Ievee cnCespe ceeueespeeree
Je yeeyeepeer Yeesmeues eebee GuuesKe keeieoheeebletve heebs hesieeJeee peeefiejoej cnCetvee eslees.
ceeueespeeruee efceUeuesuee peeefiejerhewkeer efveoeve keener Yeeie leeuee Jeejmee-nkekeeves efceUeuesuee
Deens. Menepeer F.me. 1602 ceOes pevceuee. 1607 uee ceeueespeer Jeejues. lee JesUer Menepeer
heee Jeeees nesles. Menepeeree ueneveheCeer ceeueespeer ueKegpeerjeJe peeOeJeeee heojer yeejieerj
neslee. ner, jbiehebeceeree jbieeeer Je gkejs ceeve ceefMeoerle ekeCeeeer ee meJe yeKejkeejebee
nkeerkeleer Demmeue hegjeJeeee efJejesOeer peeCeeNee, cnCetve j Deensle.
efpepeeyeeFme SketCe mene Deheles Peeueer. leeble mebYeepeer heefnuee. efMeJeepeer ogmeje. Demes
oesve cegueies Jeeeues. Menepeeres efpepeeyeeFJej Heej esce veJnles, Demes efomeles. heCe efleuee, yesleees
kee nesFvee, mebmeejmegKe Menepeerves efoues Deens.
mJele: efMeJeepeercenejepeebveerner Deeheues mebmeej Demese kesues Deensle. keesCeleere yeeekees
leebeer ueekeer efomele veener. ueive kejeJes, heesYej DeVe, Yejpejer kehes, Deuebkeej,
meeseervegmeej DebieYeesie eebheueerkes efMeJeepeerves keg"ueee jeCeeruee cenJe efoues veener. meesejeyeeF
ner DeefYeefee hejeCeer; heCe efleueener efMeJeepeeree ceveele Heejmes cenJe efomele veener.
efMeJeepeercenejepeebvee SketCe yeeekee Dee". Gheefeee Demeueeee GuuesKe jeceoemeer yeKejerle
Deens. leeuee cenJe osCeees keejCe veener. ee helveeReehewkeer Deieoer MesJees efJeJeen 1657
es Deensle. efMeJeepeereeveblej meleer iesuesueer hegleUeyeeF efnee efMeJeepeerMeer efJeJeen 1653 meeueer
Peeuee, Demes Feflenemekeej ceeveleele. jepeeefYeeskeeee JesUer ee Dee"hewkeer eej Jeejuesuee
neslee. ee cele helveeRle meiegCeeyeeF, meFyeeF, keeMeeryeeF, ee leerve vekekeer cele . eewLeer keesCe
cele nesleer, ns vekekeer veener. meesejeyeeF, hegleUeyeeF vekekeer neele neslee. jepeeefYeeskeehetJeea
efMeJeepeereer cegbpe ueeJeCeele Deeueer. leeveblej hetJeeaeee helveeRhewkeer neele DemeCeeNee eewIeeRMeer
Jewefoke efJeefOehetJeke ueives ueeJeCeele Deeueer. ee Ievesves Deveskeebee ieeWOeU Geuesuee Deens.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keener yeKejeRveer `jepeeefYeeske emebieer ueive' ee SskeerJe yeeleceerJej hegerue Fceuee jeuee Deens.
Fbepe Je e eebee efjheesdmeceOes eeecegUs ieeWOeU Deens. vescekeee eee ef"keeCeer peogveeLeebveer
ekekej Keeuuesueer Deens. efMeJeepeeryejesyej meleer iesuesuee hegleUeyeeFveer cenejepeebMeer eLeemecee
27 Jeex JeefnJee veeboCetke kesueer Deens.
Yeesmeueebes IejeCes Heej cees"s eefleefle, Demes lee keeUer ceeveues peele vemes. ns efJeOeeve
leejleceeves Ieeees Deens. ceeueespeeReer helveer HeueCekejerCe nesleer. efMeJeepeereer Ske helveer
eEveyeeUkej Deens. leeeer DeeF peeOeJe IejeCeeleerue. Ske helveer peeOeJe IejeCeeleerue Deens.
lee JesUer efMekex IejeCesner Jepeveoej nesles. lesner peeefiejoej nesles. lelkeeueerve MeneCCeJe kegUeReer
IejeCeer keesCeleer, nsner SkeJeej heeefnues heeefnpes. ceeueespeer ueKegpeeree heojer yeejieerj neslee.
leeves efpepeeyeeF-Menepeer efJeJeen oheCeeves IeefJeuee, ne meboYe egkeeree Deens, cnCetve
IejeCeeee eefleefleheCee Leese leejleceeves mJeerkeejuee heeefnpes.
efMeJeepeeree kelelJeeeer heeMJeYetceer cnCetve Menepeer Je leeee Jeejmee cnCetve mebYeepeer ee
meeKeUerle leerve ceeCemes heenCeeeer hele Deelee Feflenemeele Peeueer Deens. mebYeepeer oe
heerle Demes, keer vemes, leeuee veekeMeeUe neslee, keer veJnlee, leeves meesejeyeeF, DeCCeepeer
oees, ceesjesheble efhebieUs eebeeMeer pes Jeleve kesues, les meceLeveere Deens kee? leeee
yeoHewueerheCee mJeerkeejen, keer veener, ns eMve Depetve Jeeoees Deensle. Skee ieeserJej Deelee
Feflenemekeej Jeeo Ieeuele veenerle. leer cnCepes ceje"sMeeneruee efveCeeeke ueeF MesJeer ceesieue
meesMeer eeeeer Deens; efJepeehetjkej, keglegyeMeenerMeer veJns, ee efveCeeeJej efMeJeepeer 1660 les
1664 ee keeueKebele kesJnelejer Deeuee. MeeefnmlesKeeveeeer mJeejer ne kesJeU DeejbYe, eeeer
peeCeerJe efMeJeepeeruee nesleer. Deeee esLetve megtve Deeueeveblej, ner efveCeeeke ueeF Depetve hegse
Deens, ns Yeeve efMeJeepeeruee nesles. leeee MesJeee keeUele ceesieue Heewpee ceje"er jepeeee
meercesJej pecele neslee. ( 1669 heemetve) Je mJele: Deewjbiepesye ee ceesefncesmee"er oefeCeskes esle
Deens, eeeer Keeeerueeeke yeeleceer 1680 ee peevesJeejerheemetve esT ueeieueer. keejCe
efouueerle leMee leeeNee meg Peeuee neslee. cejCeeee MeesJej leeee ecegKe efJeeej ne
neslee. keejCe SJnevee oer ueeeee Deemeheeme mesvee mejnerJej GYee neslee. efMeJeepeer
Jeejuee, lee hebOejJeeele meercesJej ekecekeer meg Peeuee neslee. ceesjesheble efhebieUs, nbyeerjjeJe
ceesefnles, DeCCeepeer oees ns efleIesner ee DeeeceCeeuee leeW osCeeee leeejerle nesles. 1679
heemetve efMeJeepeer melele oeieesUe efJekele Iesle Deens, mee"Jeerle Deens, nsner cenJeees Deens. ne
Heej efoJemeebee Dehesefele nuuee MesJeer 1681le meg neslees. leerve uee Heewpee, veJeerve jepee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meJe yeepetbveer eeF. meecevesJeeuee HeeseHees keheveerleeRee lepe Je egMeeeeee eelee. Flekes
Demetvener 1685 meeueheeleee DeJeenle ueeFee efvekee keee? lej ceje"er eosMeeletve
Heewpe ceeies IesCes Je efJepeehetj-ieesJeUkeeWeekes JeUefJeCes. FLes mebYeepeeres cegukeerkeejYeej
eJeerCelJe, egMeeelepelee, eJehese, mJele:ee mesvesuee esjkelJe, ns meejse heCeeuee ueeieues
Deens. eheleeRee peerJeveele eeb HeewpeebMeer OeercesheCes, keejYeej efJemkeUerle nesT ve oslee
ueCeeee Demee emebie veener. mebYeepeeres ceespeceehe kejleevee uenjer, jeieer, GleeJeUe, ner
ner yeKejereer efJeMeseCes eceeCe ceeveeeeer, keer oerIemeteer, Oetle, Keesue, Oeercee, meeJeOe ner e,
Fbepe efjheeseleerue efJeMeseCes eceeCe ceeveeeeer, eeee efveCee DeeheCe kesuee heeefnpes. hegve:
SkeJeej meebielees keer, ceer mebYeepeer jbiesue, yeoHewueer neslee, keer veener, eeJej veJns,
mJeYeeJeefJeMeseeJej uee JesOeerle Deens. ee ceeCemeeeer heefnueer 22-23 Jeex legcnebuee jbieJeeeeer
Deensle. JeefeMe: ceePee celes mebYeepeer eefjeevesner Heejmee JeeF veJnlee. ceje"e mejoejebvee
ngkekee, ieebpee, DeHet, oe DeMeer ceeHeke Jemeves lee keeUer Demele. jepeejece meowJe DeHetee
veMesle Demes. mebYeepeeruee oeeer meJee nesleer. Deewjbiepesye mJele: oe cejsheele heerle neslee.
efleee heefjCeece jepekeejCeeJej veener. lemeee mebYeepeeree ekeej. leeuee DeepeesyeeeceeCes
veeeieeCeeeener Meewke neslee. jepeejece, Meent, MenepeereceeCes leeuee veekeMeeUener neslee.
SKeeo-ogmejer yeeF heUefJeCeees ekejCe leeee peerJeveele Deeues DemeCeeee mebYeJe Deens.
heCe leeyeue efJeemeveere hegjeJee veener. mebYeepeeree yeoHewueerheCeeee heefnuee Geej 1690
veblejee Deens. 1674 hetJeea mebYeepeeree peerJeveele keesCeleerner Yeeveie veener. ee keeUer lees
DeepeerpeJeU Demes. ne JesUheeleee heeebletve mlegleerKesjerpe leeeeefJeeeer keener Ssket esle
veener.1689 meeueer mebYeepeer hekeuee Je ceejuee iesuee. ne JesUheeleee ueeFee efvekee
Demee : ojceeve mebYeepeerves heeslegieerpeebes 3/4 jepe efpebketve mJele:ee eosMeeuee peesues.
keveekeeleerue jepe oghhe Peeues. mesvee cetUee oghhe Peeueer. cenejeele heee-mene efkeuues
iesues. leerve-eej veJeerve efceUeues. Deewjbieeyeeo Je yeNneCehetj uegues. iegpejeleceOes Deewjbiepesyeeee
75 npeejee Heewpee vegmelee Deketve "sJeuee neslee (Oeveepeerves). ceje"er jepe cnCepes
1645 es veJns. 1674 es veJns. 1680 esner veJns. 1681 les 1707 ee
eeCeebefleke, efveCeeeke ueeFveblej pes efMeuueke Gjues, les ceje"er jepe. efMeJeepeeree
jepekeejCeeee efJekeeme mebYeepeerle efomelees. lees heentve Iesleuee heeefnpes.
efMeJeepeeree keeeeuee ceeies Menepeereer hejbheje Deens. eLece jepeJees eebveer ee Ievesee
Geej kesuee. veblej DeeegeYej ee keuhevesuee MespeJeuekejebveer efJejesOe kesuee. MesJeer mJele:ner
ner keuhevee ceeve kesueer. e. yeeUkeCe DeeefCe keeUs eebveerner ee keuhevee mJeerkeejuee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deensle. ner keuhevee ceeve kesueeJeeetve keener Ieveebeer mebieleer ueeielee veener. heefnueer yeeye
cnCepes, Menepeer efvepeeceMeeneree mejoej. leeeemee"er efvepeeceMeenerves ueKetpeer peeOeJe
ieceeJeuee. lejer Menepeer 1624 uee DeeefoueMenekes iesuee. efleLes leeves DeHee hejeece
kesuee. heCe 1626 ceOes lees efvepeeceMeenerle hejle Deeuee. 1630 uee lees ceesieue mejoej
Peeuee. 1632 uee hegvne efvepeeceMeenerle Deeuee. meJe GueeeueeRle Deeheueer hegCes peneieerj
leeves mebYeeUueer. Heewpeener mebYeeUuee. efvee efvepeeceMeener, DeeefoueMeener, ceesieue eebeeMeer
veJns, leer Hee MenepeerMeer. ner meJee Deeheuee peneefiejerleerue Jeleveoejebvee leevese ueeJeueer.
oefeCesleerue meJe eEnot-cegmeueceeveebes efnlemebyebOe meejKes Demetve, efvepeeceMeener, DeeefoueMeener,
keglegyeMeener DeeefCe meJe mejoej eebveer hejmhej menkeeeeves ceesieueebMeer ueeJes, leebvee oefeCesle
esT osT vees, ee OeesjCeeee DeejbYekelee Menepeer. hegs KeJeemeKeeve, cegjej peieosJe,
DekekeCCee, ceeoCCee eebveer ns OeesjCe mJeerkeejues. efMeJeepeerves JesUesJesUer ee OeesjCeebee mJeerkeej
Je Geej kesuee. mebYeepeer lej mJele:uee keglegyeMeener-DeeefoueMeeneree heeuekee mecepes.
Menepeerves hegCes peneefiejeree keejYeejer oeoespeer keeWosJe vesceuee. mJele:uee keveekeeer
peneefiejer IesTve, efleee keejYeej Jeerue cegueiee mebYeepeermee"er Je hegCes Oeekee cegueiee
efMeJeepeermee"er, ner JeeCeer Menepeerves 1636 ueee kesueer. oeoespeeruee ee Yeeieele
DeeefoueMeener megYesoej keve 15-20 efkeuues, oesve-leerve npeej Heewpe, efMeJeepeeruee GheueyOe
keve osCeeee Geesie Menepeereee. efMeJeepeeruee hegCeeuee hee"efJeleevee hesMeJes, cegpegceoej,
yeerj, meyeveerme Menepeervese efoues Deensle. oeoespeeree GheeqmLeleerle jesefnsejeJej MeheLeeDeneCee Peeuee. ne emebie ee heeMJeYetceerJej mecepetve Iesleuee heeefnpes. efMeJeepeeree jepecegses
heefnues efveCeeeke hee 28 peevesJeejer, 1646 es Deens. 16 Jeeeee efMeJeepeeree ceveele
veJes jepe efveceeCe kejCeeee hueve jepecegsmeke leeej neslee, ner iees peje keuhevesee
heueerkeerue Deens, heCe Kejer DeeCe eehegs Deens. jepeJees eebveer hebOejeJee Kebeleues, hee
437 eheues Deens. ee heeeJej Menepeereer jepecege Deens. hee 24 mehW., 1639 es
Deens. hee DeefJeemeveere kee? eees Gej SkenerpeCe osle veener. ee JesUer efMeJeepeeres Jee 9
Jeeees Deens. Fkes efMeJeepeer jebiele neslee. ceeleer Keele neslee Je eflekes ceje"er jepeeee
GYeejCeeree hueve DeeKeerle neslee, Demes lejer cnCeeJes eEkeJee Menepeeree kelelJeeeer heeeYetceer
ceeve lejer kejeJeer.
Menepeer keveekeele Ske mJelebe jepe pevceeuee Ieeueerle neslee. Fkes cenejeelener jepe
pevceeuee Ieeueerle neslee. lees mJele:uee jepee cnCeJeerle neslee. ojyeej YejJeerle neslee. mecekeeueerve
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efJepeehetj ojyeejves ns veer DeesUKetve 1648 meeueer Menepeer efiejHeleej kesuee; DeeefCe Fkes
keveekeeJej Je eflekes hegCeeJej oesve mJelebe mJeeNee keeCeele Deeuee. Fkes
efJepeehetjkejebee hejeYeJe efMeJeepeerves kesuee. eees ieesJes DeeheCe ieelees. eflekes mebYeepeervesner
efJepeehetjkejebee keJee eeflekeej keve hejeYeJe kesuee, eeeer veeWo IesCes efJemejlees. oesvneRkeerue
leeeNee, efMemle Menepeeree Deensle. Depetve efMeJeepeeree leeueceerle leeej Peeuesueer cebUer
Goeeuee eeeeer Deensle. keeJepeer ceunej eebveer ner ueeF ecegKele: ueefJeueer. ee cebUeRvee
leeueerce efMeJeepeereer veJns. eeveblej len nesTve F.me. 1649 ces uee Menepeerpeer megkee Peeueer.
lee lenele efMeJeepeerves efmebnie efjkeecee kejeJee, ner De Deens. efJepeehetjee mesvesee cees
kejCes efvejeUs Je yeehe kewosletve meesefJeCes efvejeUs. yeKejkeejebvee Je leebeeJej efJemebyetve celes
yeveefJeCeeNeebvee keee Jeesue, eeee efJeeej ve kejlee efMeJeepeerves ee JesUer ceesieueebMeer
meeceesheeejees yeesueCes ueeJeues. eEmenie efjkeecee kesuee. eflekes mebYeepeerves yebieUtj Je keboheea ns
efkeuues efjkeeces kesues Je yeehe meesJeuee. yebieUtjuee mebYeepeer Je hegCeeuee efMeJeepeer eebee meJe
JeeieCegkeerceOes eespeveeyelee Je SkemeejKesheCee efomelees. leees keejCe ceeies MenepeeReer
heeMJeYetceer Je leebee leeueceerle leeej Peeuesues mejoej, keejYeejer ns Deens. hegCes peneefiejerle
efMeJeepeeree efveCeeeefJe MenepeeRkes Deheerue kejCeeeer eLee mejeme nesleer. efMeJeepeeree
ngketce keesCeleener Demees, Debceue Decegke ekeejs JneJee, Demee efveCee efpepeeyeeF osF. leese
heeUuee peeF. ne ekeej 1653 heele efomelees Je Menepeerves efouesuee MesJeee ngketce 1655
ee Deens. 1655 heele yengleske cenJeeee ekejCeer MenepeeRee efveCee Debeflece ceeveuee peeF.
ee Devegceeveeme hegjeJee Deens. MenepeerefJe efJepeehetjkejebkes oeo ceeieCeeeer eLee hegCes
peneefiejerle veJnleer. ee Devegceeveeueener DeeOeej Deens. efMeJeepeer Deieoere ceeskeUe veJnlee.
ceguekeer Je uekejer keejYeejele leeJej yebOeve IeeueCeejer, leeuee JeUCeeJej "sJeCeejer Meeer
nesleer. ceguekeer keejYeejele lej efpepeeyeeFe 1674 heele cenJehetCe keece kejerle nesleer.
Menepeerme Ieesjhes eeves oiee osTve kewo kesues, ne obMe efpepeeyeeF MesJeheele efJemejueer veener.
Ieesjhesee met IeeJee, ne efleee ceveesoe heeejs efleves efMeJeepeeruee keUefJeuee Deens.
efMeJeepeerves yeepeer Ieesjhesuee ceeve cegOeesU uegues. efpepeeyeeFuee Menepeeree Deheceeve efkeleer
PeeWyele neslee, eeee ne hegjeJee efpepeeyeeFes ceve mecepetve Iesleevee cenJeeee Deens.
efeefCeMeer yeKej cnCeles, keejYeejeyeeyele efMeJeepeer-efpepeeyeeF eeble celeYeso esle. MesJeer
Demes "jues keer, efpepeeyeeFves keejYeejele uee osT vees. hegjeJeeves efeefCemeebee cetKeheCee
oeKeefJelee eslees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceeies keleyeieej Menepeer, hegs keleyeieej mebYeepeer, ceOes ceneve efveceelee efMeJeepeer ee ceeveJeer
heleerves efMeJeepeeres cees"sheCe mecepetve Iesleues peeJes. efMeJeepeerves mJele:uee jepeeefYeeske kejJetve
Iesleuee. heCe DeeheCe jpehetle Deenesle, ee Yetefcekesee eejbYe Menepeer ne Deens. Ieesjhes mJele:uee
efmemeesefoeeJebMeere jpehetle cnCele. DeeheCe leebes efyejeoj Deenes; cnCetve leebee Fmserle
Deeheuee Jeee Deens, ne oeJee Menepeerves 1640 meeueehetJeeae mejkeejceeve keve Iesleuee.
Kejs cnCepes, Yeesmeues jpehetle DemeCeees keenere keejCe veJnles. heCe Skeoe efMeheeFefiejer
helkejueeJej ceeueespeer mJele:uee eerceble ceeueespeer jepes cnCeJet ueeieuee. Menepeerves DeeheCe
jpehetle eefee Deenes, ner Yetefcekee keeeosMeerj keve Iesleueer. ee ceeieee hegjeJeeee Gheeesie
hegs efMeJeepeeruee Peeuee. jepeeefYeeske Peeueeveblej efMeJeepeerves Deewjbiepesyeeuee hee hee"efJeleevee,
lees Yeejleeee mecee Deens, DeeheCe mesJeke Deenes, Demeee ceeevee efueefnuee Deens. eeeerner
veeWo IeeJeer.
oeoespeer keeWosJe eeves Deelcenlee kesueer, DeMeer Yetefcekee keener yeKejeRveer Iesleueer Deens. ee
Yetefcekesee Geej hegs Deveskeebveer kesuee Deens. meJe hegjeJee leheemetve efo.efJe. keeUs eebveer
Deelcenlee j "jefJeueer Deens. MespeJeuekejebveer hegvne SkeJeej Deelcenlee j "jefJeueer Deens.
GleejJeeele Deepeejer hetve oeoespeer mJeeYeeefJeke cejCeeves Jeejuee, nere iees Demmeue meeOeveebveer
efme nessles. cnCetve yeKejeree Yetefcekesle DeLe veener, Demee MespeJeuekejebee efveCee Deens. meOee
yeWs Deelcenlee "jefJeCeeee Geesieele Deensle. Deelcenlesuee Demmeue hegjeJee les keesCelee
osleele, heent. letle lejer Demmeue meeOeves mJeeYeeefJeke cejCe, meYeemeo mJeeYeeefJeke cejCe. 91
keueceer yeKej mJeeYeeefJeke cejCe Demes mJehe Deens. Demmeue meeOeveeble Deelcenlesuee DeeOeej
vemesue, lej yeKejeRes erie Gheeesieees veenerle.
Deecees yeKejkeej oblekeLesuee Heej cenJe osleele. Ske mevehegjereer yeKej cnCetve Deens.
efleee celes cenejeele hegbeJee Heej Peeuee, cnCetve yeeUepeer efJeMJeveeLeves megjefelelesmee"er
esmetyeeF Je Meent eebvee efouueeruee vesTve Deewjbiepesyeeee mJeeOeerve kesues. leeeer hegeer yesiece
cnCeeueer : ne ceePee Oeceeee ueske. yeeyee ngpetj. legceee veelet. Deewjbiepesyeeuee yengle KegMeer
Peeueer. leeves heesjees veeJe meppeve (Meent) "sJeues. yeeUepeeryejesyej Heewpee efouee. lee Heewpee
IesTve yeeUepeer cenejeele Deeuee. leeves meJe iegbebee yeboesyemle kesuee. jepe "eke"erke kesues.
ceie Deewjbiepesyeeves Meentes ueive kesues Je Kethe Fveece osTve cenejeele hee"Jetve efoues Je
yeeUepeerjeJeeuee leeee eOeeve cnCetve keece heenCeeeer Deeee kesueer. meoj yeKej ceunej
jecejeJe efeCeerme eebee yeKejerhetJeeaeer Deens.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

pee Ievee Iele neslee, leebee DevJeeeLe yeKejkeejebvee veermee keOeer keUueee veener.
ceje"eebveer meeje Yeej JeemJeeKeeueer DeeCeuee, lejer yeKejkeejebes cele keer, `ceje"er Heewpe
hee"erJej kee"er GsheeJeslees ueCeejer. SjJner Peeeme yeebOeues, lej Pee IesTve heUCeejer.
Yeejleeee mecee efouueerheleer. leeeer Heewpe oesve ueeKe. leeee mecee Jeboejee heeleMene.
leeeer Heewpe heee ueeKe' ner leeeer mecepetle. meoeefMeJejeJeYeeT Meentee eOeeve. ner leebeer
ceeefnleer. ee Ieesj Deeeveeletve ceunej jecejeJe ceeskeUe veener. 91 keueceer yeKejeree uesKekener
ceeskeUe veener. leeeer mecepetle ner keer, Deewjbiepesyeeee oj yeefnCeerJej yeueelkeej kesueecegUs
leeves oeje ceejuee. Menepeneve kewosle Ieeleuee. ceeWieue jepeele Jeejmee-nkekeeeer ueeF ns
keee ekejCe Deens, eeeer Skeener yeKejkeejeuee oeo vee efHeeeo. Meent ceesieueebveer kee
meesuee, ns Skeener yeKejkeejeuee mecepeues veener. mJele: meYeemeoees eeve mege Demese.
Heejmeer leJeejerKekeejebvee efveoeve leheMeerueJeej ceeefnleer nesleer. leerner ee yeKejkeejebvee vemes.
DeHepegueKeeve ceejuee iesuee, ner yeeleceer esleee yeer meeefnyeerCe jt ueeieueer. leerve efoJeme
Deveesoke Iesleues veener. ns leebes Deekeueve. meYeemeoeuee efMeJeepeeree jepekeejCeees cece efkeleer
mecepeues nesles, les heeneJes, lej efvejeMesKesjerpe keenere heojele hele veener.
ebjeJe ceesjs DeeefCe efMeJeepeerves peeJeUeres Keesjs IesCes eener ef"keeCeer nee ekeej Deens.
peeJeUeree KeesNeeuee Ske Ssefleneefmeke cenJe Deens. eeoJeebes jepe hetCeheCes eEpekeueeveblej
Je meceehle kesueeveblej ne Yeeie efpebkeCeeee eelve ceefueke keeHetjves kesuee, heCe heefjCeeceer
3000 Heewpee leeuee ieceJeeJee ueeieuee. cenceto ieeJeevevesner ee KeesNeele efMejCeeee
eelve kesuee neslee. lees DeeMemJeer Peeuee. Deleesveele vegkemeeve Peeues. cnCetve cegefmuece
jepekeleeveer ner Yetefcekee Iesleueer keer, esLeerue mLeeefveke peneefiejoej Deeheues ceebefuekelJe
veececeee mJeerkeejlees, FlekeeeJeje meceeOeeve ceeveeJes. eehegs peeTve peeJeUeree KeesNeele
cegmeueceeveebes heeTue jesJeues peeT Mekeues veener. ee Yeeieees ns cenJe DeesUKetve DeejbYeeheemetve
efMeJeepeerves ceesjs IejeCeeMeer ceweer "sJeueer nesleer. oewuelejeJe ceesjs (ebjeJe ner heoJeer) eebee Je
efMeJeepeeree eebieueee efceeYeeJe neslee. oewuelejeJeebee celetveblej leeee yeeekeesves oeke
Iesleuesuee keCejeJe eUtve efMeJeepeerves eMeJeblejeJe ceesjs peeJeUeree KeesNeele DeefOeheleer kesuee
neslee. ee Ievee 1674 F.me. heeleee Deensle. efMeJeepeeres Jee heenlee, ee jepekeejCeele
oeoespeeree nele DeefOeke neslee, ns efomeles. peeJeUeree KeesNeele efMeJeepeeres JeemJe Jeeles
Deens. leeuee heeeyebo yemeeJee, cnCetve 1649 meeueer DeHepegueKeeveeme JeeFee megYesoej
kejCeele Deeues. nUtnUt eMeJeblejeJe ceesjsMeer efMeJeepeeres efyevemele iesues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cenbceo DeeefoueMeneee iCelescegUs DeeefoueMeenerle ieeWOeU Deens. DeHepegueKeeve


keveekeele Deens. leeee Heeeoe IesTve, efMeJeepeerves meJe yeepetbveer peeJeUeree KeesNeeJej nuuee
kesuee. ner Ievee 1656 ee peevesJeejerleueer Deens. ceie ceesjs jeeieeJej yemeuee. ne ie
leerve ceefnveebee ueeFveblej heuee. MesJeer ces ee megceejeme jeeie efMeJeepeerves eEpekeuee. ne
eMeJeblejeJe vepejkewosletve heUCeemee"er keejmLeeves ke ueeieuee. leer keejmLeeves GIeer heueer.
efMeJeepeerves eMeJeblejeJeeeer ieove Deejeshe "sJetve ceejefJeueer Je peeJeUer ne Deeheuee megYee kesuee.
ee ekejCeer hejeece Deens. eesie JesU meeOetve nuuee kejCes Deens, efeJeheCes uetve eEpekeCes
Deens. ne ogiece eosMe ceje"sMeeneree mebjeCeeuee Heej DeeJeMeke neslee, ns DeesUKeCes Deens.
lee Yeeieele Deeheues cegKe keW "sJeCes Deens. Ieeleheele, oiee, Ketve, ueneve cegues ceejCes ne
Yeeie veener. meeseefjkeeres yeesueCes ueeJetve oiee kejCes ne yeKejkeejebee MeesOe Deens. efMeJeepeer
Heej meble neslee, oiee-Hekeeees Ketveer jepekeejCe ve kejCeeje melhege neslee, Demee eeee
DeLe veJns. lej ee ekejCeer oiee-Hekee efomele veener, Flekeee eeee DeLe. ceesNeees oesve
hege efMeJeepeerves heketve DeeCeues. KeeTefheT Ieeuetve efvecepeieepeJeU ceejues. ee Ievesuee
yeKejeryeensj hegjeJee veener. efMeJeepeeree oieeyeepeeree Ievee HeejMeer leJeejerKekeej osleele
(KeNee DeeefCe Keesee); heCe ee Ievesee lesner GuuesKe kejerle veenerle.
DeHepegueKeeveeee JeOe ee Ievesves keeobyejerkeejeuee Deekeefele keve IeeJes, ner Deieoer
mJeeYeeefJeke iees Deens. leer Ievee Hee Skee efJeefMe keeceeee Yeeie Deens, Fkes
keeobyejerkeejees Heejmes uee vemeles. 1645 heemetve efMeJeepeeree keeeeuee DeejbYe Peeuee Je
leeves eLece eEmenie ne cenJeeee efkeuuee eEpekeuee. ueewkeje hegjboj leeyeele Iesleuee.
1648 uee efMeJeepeeree yeercees kejeJee, cnCetve efJepeehetjves mesvee hee"efJeuee. 1649 uee
MenepeerMeer lepees Peeueer. leee JesUer efMeJeepeeres emLe Jeet vees, cnCetve DeHepegueKeeveeuee
JeeFee megYesoej kejCeele Deeues. lejer efMeJeepeerves peeJeUeres Keesjs 1656 uee Iesleuese. ee
heeMJeYetceerJej DeHepegueKeeve eeue keve esle Deens. efMeJeepeer Metj Deens. Oeemeer Deens. emebieer
mebOeer meeOetve oiee-Hekee kejCeeje Deens. Deeheues leees pegves MeeglJe Deens. DeeheCe leeee
YeeT ceejuee. Deeheuee met IesCes ner efMeJeepeereer eefleee Deens, ns meejs eele DemeCeeje
DeHepegueKeeve mJele: Metj, Oeemeer, keheveereflehet neslee. peeJeUeree KeesNeele mesvee ceeies
meestve, ne Skeekeer efMeJeepeerme YesCeeme leeej kemee Peeuee, nse ceePeemeceesj keess Deens.
Meeeree cemleerle, Deeelesle ieeefHeueefiejer kejCes ner Keeveeeer ekeleer veJns. keener HeejMeer
meeOeves meebieleele keer, Yeseree JesUer oiee-Hekee nesCeej veener, Demes Deeeemeve efpepeeyeeFves
MeheLehetJeke efoues nesles Je efpepeeyeeFeer kejejer, meleefve DeMeer Keeleer nesleer. cegueiee efleee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

SskeCeele Deens, DeMeer mecepetle nesleer. JeefkeueeceeHele efceUeuesuee efpepeeyeeFee ee


DeeeemeveeJej efJemebyetve Keeve Yeserme leeej Peeuee. ner nkeerkele meceeOeevekeejke Deens; heCe
Skener efJeemeveere meeOeveebLe, yeKej Deiej leJeejerKe ner nkeerkele osle veener. Gejkeeueerve
ogece cenJeeee Hee Heejmeer meeOeveeble ee Ievesee GuuesKe Deens.
efMeJeepeer meeJeOeheCes DeHepegueKeeveeee Yeserme iesuee. DeHepegueKeeveeves oiee osCeeee
eelve kesuee, cnCetve efMeJeepeerves Deeleer yeensj keeueer, ner ceje"er yeKejkeejebeer Yetefcekee
hegjeJeeJej efkeCeejer veener. DeHepegueKeeveeee efvekeeue ueeJetve, Deeheueer onMele Je keerleea
JeeefJeCeeee Je efJepeehetjuee pevceYej Oeeveele jenerue, Demee Oee osCeeee efMeJeepeeree nslet
efomelees. Keeve oiee osJees, ve osJees, leeuee efpeJeble meeseJeeeee veener, ne efveee ceveele
Oevee efMeJeepeer meieUer eespevee DeeKeerle neslee. Keeveeee cetU nslet hegCeekes kete
kejCeeee, heCe efMeJeepeer eleeheieeJej esTve yemeuee Je KeeveeMeer yeesueCeer kejCeeme leeej
Peeuee. leecegUs Keeveeuee peeJeUeree KeesNeele peeCes Yeeie heues. efMeJeepeer hegCeekes
Demelee, lej ueCes meeshes nesles. Keeveeves HeeseHeeseres jepekeejCe kesuesues nesles. leele eMe
Deeues Demeles, lej ceie efMeJeepeeree hejeYeJe meeshee neslee. peeJeUeree KeesNeele JeeeIeeere
meesefemkej, Demee keenerlejer Deoceeme Keeveeee DemeeJee. Keeveeee ceesee Deeheueekes JeUlees
Deens, eeeer yeeleceer efMeJeepeeruee ceeeee MesJeer ueeieueer. Keeve efJee Geuetve, Heewpee IesTve
efveIeeuee, lees Les efMeJeepeeree cegueKeele. ner ceebCeer veekeer Deens. ces-petve 1659 ceOes
ef"keef"keeCeer DeeefoueMeener Heceeves jJeevee Peeueer. leeble efMeJeepeeree meceehleermee"er Keeveeeer
hee"JeCeer nesle Deens, legcner Keeveeuee ceole keje, efMeJeepeeruee keesCelesner meenee ke vekee,
Demes DeeosMe Deensle. efMeJeepeer heeJemeeeeheemetve peeJeUeree KeesNeele "eCe ceebtve yemeuee
neslee. Keeveees DeeeceCe mege Jeeheke nesles. leees JesieUs mejoej efMeJeepeeree ceguegKeele
Jesieee Yeeieeble "eCe ceebtve nesles. efMeJeepeerves ee Heewpeebvee keg"sner cewoeveele leeW efouese veener.
leecegUs JeeeIeeer Yeeie heuee.
efMeJeepeereer eespevee DeMeer : eleeheieee heeeLeeMeer Keeveeee JeOe, eleeheiepeJeUerue
mesvesJej efmeueeryekej Je yeeboue eebveer nuuee kejCes. peeJeUer-JeeF ceeieeJejerue Heewpee vesleepeerves
efJeOJebme kejCes, heejIeekeerue HeewpeebJej ceesjesheble eEheieUs eebveer nuuee kejCes. hevneUie
Deeeveke nuuee keve IesCes, DeeefCe Mekee lee lJejsves Les efJepeehegjeheele Oeke osCes. ee
eespeveseer hetCe DeeKeCeer efveoeve oesve ceefnves lejer eeuet DemeeJeer. Keeveeves oiee efouee keee, ve
efouee keee, SJeer hetJeleeejer Jeeee peeT osCeeFlekee efMeJeepeer Keefele cetKe veJnlee. elee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Yeseree JesUer keee Ieues, Keeveeves efMeJeepeereer ceeve yeieuesle oeyeueer, keer veener, ee eee
cesueeseceemee"er "erke Deensle. efMeJeepeerves nleej keesCeles Jeehejues? leueJeej, JeeIeveKes; keer
efyeeJee? ceePee celes leueJeej, heCe efyeeJee Je JeeIeveKes eeueener njkele veener.
e efjheeseee celes Fkes efMeJeepeer efJepeehetjJej Oeke osle Deens. lee JesUer eeb Heewpee
IesTve Menepeerner efJepeehetjJej eeuetve esle neslee. heCe keg"slejer eespevee ngkeueer. efMeJeepeeree
Heewpee efJepeehetjheemetve meesUe cewueebJej Deeuee Je leerve efoJeme Jee heentve hejleuee.
keveekeeleerue Heewpee Ske Dee"Jeeeveblej Deeuee Je 20 cewue ceeietvee hejleuee. ee e
efjheeseuee hetjke Demee cepeketj Heejmeer meeOeveebletve Deens. (Demes cnCeleele.) efMeJeepeeree
jepekeejCeele ne Menepeeree MesJeee GuuesKe DeHepegueKeeve JeOeeee yeeleceerhee"eshee" efJepeehetj
ojyeejves veJeer mJeejer mlegce peceeveeree DeeefOeheleeKeeueer keeueer. heCe efleueener Heejmes eMe
Deeues veener. efMeJeepeer ne eEnotbee Feflenemeeleerue DehetJe DeeefCe Deefleere ceeCetme. leecegUs
leeeer DeesUKe efceeebvee lej ueewkej Peeueer veenere, heCe Meetbveener Peeueer veener. efMeJeepeer
peemleerle peemle DeesUKeuee Demesue, lej Deewjbiepesyeeves. leeves Deeheuee heefnuee megYesoejeree
JesUere DeeefoueMeeneruee efMeJeepeeryeue FMeeje efouee neslee. ogmeNee megYesoejeree JesUer lej
efMeJeepeerves pegVej, efYeJeber ceeve Deewjbiepesyeeuee egCetke oeKeefJeueere nesleer. leee JesUer
Menepeneve Deepeejer heueeves Deeueceieerj Gejsle iesuee. peeleevee efMeJeepeerMeer meguetKe keve
iesuee. petve 1659 uee Deewjbiepesyeees jepeejesnCe Peeues. efleLes efMeJeepeerves Deeheuee eefleefveOeer
hee"efJeuesuee neslee. Deewjbiepesyeeves peguewceOes efMeJeepeeruee heesMeeKener hee"efJeuee. DeMeer meieUer
ieeseieeser nesleer. petve 1659 uee MeeefnmlesKeeve oefeCesee megYesoej cnCetve Deeuee. heCe
Fkes efMeJeepeerves DeHepegueKeeve ceejuee Je efJepeehetjMeer leees eg pebgheues. ns heenleee
MeeefnmlesKeeve hegCeeJej eeuetve Deeuee. efJepeehetjves efMeJeepeeruee DeeJejCeeee eelve cnCetve
efmeer peesnejMeer lepees kesueer Je leeuee efMeJeepeerJej hee"efJeuee. ceje"er yeKejkeej,
keeobyejerkeej, DeHepegueKeeve-MeeefnmlesKeeve-efmeer peesnej ee jepekeejCeeee hejmhejmebyebOe
Oeeveele Iesle veenerle, ner ceePeer leeej Deens. ee erves heenlee, ceer Demes ceevelees keer, 1645
uee pes meg Peeues, les 1648 uee mebheues, ne heefnuee hhee. 1656 uee peeJeUer
KeesNeeJejerue DeeeceCeeheemetve meg Peeues, les 1666 uee mebheues, ne ogmeje hhee. heefnuee
hheele efmebnie IesCes, meesCes, hegjboj IesCes, HeesKeeve hejeYeJe cenJeeee. ogmeNee hheele
efJepeehetjMeer len. 1660 DeKesj, ne hetJeeOe. peele ceesjs JeOe, KeeveJeOe, yeepeer eYet ner
ekejCes Je DeeiNeentve hejle esCes ne GejeOe. eele MeeefnmlesKeeve Meemeve, megjle-uet,
peeeEmeie ner heesekejCes.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

DeHepegueKeeve-JeOe ne oieeyeepeeree Ske ekeej. MeeefnmlesKeeveeuee Meemeve ne oieeyeepeeree


ogmeje ekeej. efJeeeme osTve, Yeseruee yeesueeJetve ceejCes, ieeHeerue mesvesJej nuuee kejCes, leneeer
yeesueCeer ueeJetve DebOeejeletve heUCes, eebleerue keenere jpehetle-Oeceele ve yemeCeejs; heCe
Peesheuesueeuee Peeshesle ceejCes, heUCeeNee efve:MemeeJej nleej eeueefJeCes, DeeJes Deeuesues
efnpes, oemeer, efeeebeer keeue kejCes nsner jepehetle-Oeceele ve yemeCeejs. SketCe ee keeueerle
MeeefnmlesKeeveeee cegueiee, peeJeF, Keeveeee keener yeeekee, keener megvee, keener cegueer - SketCe
6 eefleefle efmeee, 6 meeceeve kegUbefyeCeer, 40 hege, peeble Deveske henejskejer Keespee
(cnCepes efnpes) DeMeer cebUer "ej Peeueer. ne efMeJeepeer hejbhejeiele eeeOeceele yemeJet vees.
leebeer mebieleer keewefueeee jepeOeceele yemeles.
hejbhejeiele eeeOeceeee keuhevesle efMeJeepeer yemeefJeCeeee Geesie efmevesceele Yeeuepeer,
keeobyejerle nefjYeeT Je veeLeceeOeJe, veekeele efheCeerme Je DeeQOekejebveer kesuesueee Deens. ee
eeoerle jCeefpele osmeeFeer Jee nesT vees, Demes ceuee Jeeles.
MeeefnmlesKeeveeeer yeess Sefeueele keeheueer iesueer (efMeJeepeerves jcepeeveee Heeeoe Iesleuee.
cegmeueceeveeee ne ve ueCeeee, GheJeemeeee ceefnvee.); heCe eecegUs MeeefnmlesKeeveeves Oeemleer
Keeuueer, ne yeKejkeejebee leke. Keeveeves ne hejeYeJe hegmeCeeee Deeeskee eelve hegs melele
mene ceefnves kesuee. ee keeUele heefnues leerve ceefnves leeee cegkekeece hegCeemee neslee.
Devehesefele IeeJe Ieeuetve peie Lekeke kejlee esles. ueeskeebvee Lekeke kejCeees keece mekemehet Je
ieeer kejerlee Demeleele. lees efMeJeepeeree Oeboe veJns. Lekeke DeJemLesletve YeeveeJej esCeehetJeea
efMeJeepeer keener eqmLej keeces kejerle Demelees. efJepeeeslmeJe kejerle veener. Keeve-JeOeeceeieesceeie
hevneUe, kegeU efpebketve efJepeehetj ceeiex kete Deens. MeeefnmlesKeeve ekejCeeceeieesceeie jepeehetj,
kegeU, JeWieguee efpebketve keeskeCeheer meeHe kejCes Deens. mLeeeer eMe efceUCeeNee ceesefncesee
DeejbYe cnCetve Devehesefele Oekekeeeuee DeLe Demelees. Devehesefele Oekekee osTve Lekeke kejCes Je
YeeveeJej esCeehetJeea keener eqmLej efJepee efceUefJeCes ne jepekeere JeemleJeJeeo - cnCepes efMeJeepeer.
hegee mene ceefnveeble efMeJeepeeruee DeeJej IeeueCeeme DemeceLe "jueecegUs Deewjbiepesyeeves
MeeefnmlesKeeveeme yebieeueee megYesoej kesues. `mejeeFpesmed' Jej Deeueceefiejeeer leeej veener. heCe
hegs lejer keee? ne leeee JeemleJeJeeoer eMve Deens. DeekeesyejceOes (1663) MeeefnmlesKeeve
iesuee. peevesJeejerle efMeJeepeerves megjle uegueer. DeHepegueKeeveeee JeOeehetJeea efMeJeepeeruee DeefKeue
Yeejleere keerleea veJnleer. ee ekejCeecegUs efMeJeepeereer keerleea Deemeeceheele iesueer. megjle uegtve
efMeJeepeerves Deeheues DeewjbiepesyeeMeer eg peenerj kesues. MeeefnmlesKeeve ekejCe cenJeees Kejs, heCe
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

les YeejleYej ieepeues veener. ee Ieveseer YeejleYej eee efomele veener.


efcePeejepes peeeEmeieeyeeyele yeKejkeej, keeobyejerkeej Je Feflenemekeej meJeeveere IeesU kesuesuee
Deens. ee kemeuesuee mesveeveeree ceveele keg"slejer efMeJeepeerefJeeeer ceogYeeJe meJeeveer ienerle Oejuee
Deens. Deieoer Deueerkes efcePeejepes eebeer megceejs 26 cenJeeeer hees GheueyOe Peeueer Deensle.
1665-66 ceOeerue. leebJeve Demes efomeles keer, efcePeejepes Deewjbiepesyeeee Deleble
efJeeemeeleerue ienmLe. efcePeeee Meyoebvee Deeueceieerj Heej ceeve osle Demes. Jeejmee-nkekeeee
ueeFheemetve leebeer Deeueceefiejeuee ceole Peeueer. efcePeeeer efMemle Deleble kejer - elee
jepehegeebvee leebveer efMeee efouee Deensle. heCe yeeheeves oj JesUer hegeebee efJejesOeer peeeEmeie
Geuetve Oejuee Deens. DeewjbiepesyeeMeer veeleeves efveke DemeCeeNee Je peveeveKeeveele Jepeve
DemeCeeNee Skee mejoejeuee efcePeeveer Gvnele GYes keve ee ceejuee; heCe Deeueceefiejeves
ner JesU DeeCeueeyeue lee mejoejeeer keeveGIeeCeer kesueer. efMeJeepeeruee Yesermee"er DeeiNeeme
yeesueJeeJes, ne meuuee efcePeeee. lees Deeueceefiejeves ceeve kesuee. efMeJeepeerme eflekese vepejkewo
kejeJes, nener efcePeeeee meuuee, leeee efpeJeeuee Oeeskee heeset vees, nener leeeee meuuee.
ne MesJeee meuuee lee JesUer DeeheCe Sskeuee, ner Deeheueer pevceeleueer meJeele cees"er etke
Peeueer, Demes Deewjbiepesyeeves kewke JesUe cnues Deens. MesJeee keeUele hegeeuee GheosMe
kejleeveener cnues Deens. efcePeejepes eebeer Yetefcekee DeMeer : efMeJeepeer Deeee esLes Deens, leesJej
ceje"s leeee peerJe megjefele jeneJee, cnCetve iehhe yemeleerue. efMeJeepeer ceejuee, lej efetve
eeCeheCeeves ueleerue. efMeJeepeer meesuee, FLes cenejeele Demeuee, lej eeme osFue, Demes
efcePeees cnCeCes Deens. efMeJeepeerves DeeiNeekes kete kesues Deens. ueewkeje lees ojyeejele
heesesue, ee peeeEmeieeee heeeuee Deeueceieerj Gej oslees. `legceee FseceeCes Deecner leeee
eesie mevceeve ke. DeeefoueMeeneefJe ueCeemee"er legcnebuee leeeer iejpe ueeiesue. Deecner
Heej efoJeme ve ueeJelee ueewkeje leeuee efvejeshe osT.' leeee Gejer peeeEmeie keUefJelees, `ceer
eelvehetJeke leeuee Deeheuee hesMeerle jJeevee kesuee Deens. ceePes hee DeeueeefJevee leeme Fkes
esT osT vees. efleLese yeboesyemle "sJeeJee. eeCeeuee Oeeskee nesT vees', F.F. peeeEmeieees efee
jsKeeleevee ns Oeeveer IeeJes. Jeeer peeeEmeie Jelmeue Deens.
9 Jeeeee mebYeepeer Deesueerme "sJetve IesCes leebvee eMemle Jeele veener. yeeue mebYeepeeree
JeeieCegkeeres leeuee Heej keewlegke Jeeles. mesveeveer, jepekeejCeer peeeEmeie IeCeeIeeleer Je ke"esj
Deens. efMeJeepeerves eLece leeee eeflekeej keve heeefnuee, lees Mekee veener, ns keUueeJej len
kesuee. efcePeeveer ceejskejerner hee"efJeues Deensle. leneeer keuecesner heenCeepeesieer Deensle. lesJeerme
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efkeuues, eej ueeebee eosMe ceesieue jepeele Keeuemee. yeeje efkeuues Je Ske ueeeee ceguetKe
efMeJeepeerkes jeneJee- Deewjbiepesyeeee peneefiejoej mejoej cnCetve Je efMeJeepeerves eehegs ceesieue
jepeeMeer Skeefvesves mesJee kejeJeer. ne len efMeJeepeerves ceest vees, cnCetve ceesieue eJeCeerle 18
petveheemetve mebYeepeer. leneeceeCes eLece efcePeeves efkeuues leeyeele Iesleues. ceiee efMeJeepeeruee
DeeiNeeuee hee"efJeues.
efcePee Deewjbiepesyeeee mejoej neslee. meJe Meeerves Je yegerves lees Skeefve mesJee kejerle Deens.
leeves efMeJeepeer mecetU meceehle kesuee neslee. ner Meeer, ne Skeefve etj ke"esjheCee Je Keemeieer
peerJeveele mebYeepeerefJeeeer JeeCeejs Jeelmeue,ns kejskej jbieefJeCeeuee Ske DeeJneve Deens;
DeeefCe ne ceeCetme kej Oeeeceke Je hetCe eeUt eEnot neslee. efMeJeepeerefJe pee efceUeueeme
91 ceCeebeer meesveeeer meeKeUer keeMeerefJeesejeme JeenCeeee leeves veJeme kesuee neslee, DeMeer
DeeKeeefekee Deens.
efMeJeepeer Deeee esLes vepejkewo neslee, cnCepes keee, eeeener veer DeLe mecepetve IeeJee.
(efMeJeepeer-Deewjbiepesye Yes iegmeueKeeveele Peeueer. iegmeueKeevee cnCepes mveeveien veJns.
`hejeceMeien', Deepeee heleereceeCes `eWyej'ceOes Yes Peeueer.) yengOee Heejmeer meeOeves
cnCeleele, leeuee jepeOeeveerle efHejCeeeer hejJeeveieer nesleer, leeee cegkekeece yeeiesle neslee.
efMeJeepeer heUeuee kemee, ns ve GueieCeejs keess Deens. lees heseNeeletve heUeuee, Demes
cnCeleele. JeefeMe: ceePee leeJej efJeeeme veener. hegjeJeeee efJejesOeer ve peeCeejs meJeceeve
keequhele cnCetve keeobyejerkeej heseNeeee mJeerkeejeme ceeskeUe Deens. 17 Deeiemuee efMeJeepeer
heUeuee. Deeee esLetve 116 cewueebJej DemeCeejer vejJeerj Ieeer leeves 20 Deeiemuee
Deesueebueer, leer peenerjheCes 300 ceeCemeebmen, yeeoMeener hejJeevee oeKeJetve leeves Deesueebueer,
ns hegjeJeeves efme Deens. eeee meeshee DeLe Demee, `ceer efMeJeepeer Deens' ns meebietve yeeoMeneeer
oefeCesle hejleCeeeer hejJeeveieer oeKeJetve, Fleceeceeves Meener meeOeves efoceleeruee IesTve efMeJeepeerves
vejJeerjeeer Ieeer Deesueebueer. JesMeheeue, keeMeereeee, ceLegje, JeboeJeve, eeeie, ne ceeie
yeKejeree. efMeJeepeer 12 mehWyejheele jeeieuee heesneseuee DemeeJee, Demes Feflenemekeejees
cnCeCes Deens. yejesyej mebYeepeer veJnlee, efMeJeepeerves leeeer Gejefeeener kesueer, ner yeeleceer
Deewjbiepesyeeuee DeekeesyejDeKesj efceUeueer. ee JesUsheele ceesieue eosMeele MeesOeeMeesOe meg nesleer.
leeveblej leer yebo Peeueer. veblej mebYeepeer Deeuee. (megceejs 20 veesJnWyej.)
eeveblejee ekejCeeleerue DeeJeles ekejCe leeveepeeres Deens. leeveepeer ne efMeJeepeeree Ske
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Metj Je efveeJeeve mejoej. ne efmebnie Iesleevee ceejuee iesuee. Flekese ee ekejCeer mele Deens.
legUMeeroemeeee heesJeeeecegUs ee ekejCeeuee Yeuelese cenJe Deens. ne efMeJeepeeree yeeueefcee
neslee, leeuee hegjeJee veener. efMeJeepeeree mewveele eeuee Heej cees"s cenJe nesles, Demesner veener.
nMeceeee (heeeoUeee) Ske mejoej. leeeecegUs keeWeCeees veeJe eEmenie "sJeues, ner
Leehee. eEmenie ns veeJe eehetJeeae keeieoheeeble Deens.
1670 HesyegJeejer les 5 petve ee ceefnveeble efmebnie, hegjbOej, ceeTueer, keveeUe, ueesnie,
efnboesUe, jesefne, Fleeoer ie IesCeele Deeues Deensle. yengleske ef"keeCeer ceje"s Ieesjheer Je
ceeUe ueeJetve eues. Fexves ueues. 1676 meeueer DeCCeepeer oees eebveerner ceeUe ueeJetvee
hevneUe efpebkeuee. lee JesUer lej kesJeU 60 ueeske IesTvee les Deele iesues nesles. ueiese
keeheekeeheerme DeejbYe Peeuee. Ieesjhe DeeefCe ceeUe ueeJetve efkeuueele IegmeCes Je yesmeeJeOe
cebUeRJej nuuee keve leebvee keeheCes DeeefCe cegKe ojJeepee GIetve ie mej kejCes, ner
ceje"er Heewpeseer vesnceereer jerle. Fefleneme SKeeee ekejCeeeer peeot meceehle kejlees, leebleerue ns
Ske.
F. me. 1674uee efMeJeepeerves mJele:uee jepeeefYeeske kejCeemee"er npeej eelve keve,
Deeheues eefeelJe leeves efme kesues. cegbpe kesueer. eeeefees Iesleueer. mJele:ee helveeRMeere
veJeeves ueives kesueer. DeefYeeskeeee Flekee Keeeshe efMeJeepeerves kee kesuee, Demee eMve Deens.
yeWs eebes cnCeCes Demes keer, yeeeCe iegvnsieejebvee Meemeve kejCes, Oeeeceke eMveebJej efvekeeue osCes
ne DeefOekeej eeJee, cnCetve efMeJeepeerves jepeeefYeeske keve Iesleuee. ceePes cnCeCes Demes keer,
lees keeU Oeeeceke eYeeJe DeeefCe JeemJeeee keeU Deens. eEnot OeceMeeeeeceeCes jepeeefYeeskeeuee
heeefJee DeeefCe eeflee Deens. jepee cnCepes cegmeueceeve, ner lee JesUeer mecepetle Deens.
efouueerheleer ne meJe Yeejleeee mJeebYet mecee ceeveuee peeF. eecegUs yeneceveer IejeCes JewYeJeele
Demeleeveener pevelesuee Je Keg yeneceveer Jeefpejebvee Deeheuee jepeeee mecee efouueerheleer Je
leeee DeefOeheleer FjeCeee KeueerHee Jees. Yeejleees DeeefOehele efceUeueeveblejner ns DeeefOehele
FjeCeketve ceeve keve IesCes DeuueeGefveeuee F Jeeues. Deewjbiepesyeeee JesUer KeueerHee
legkeea neslee. leeeer ceevelee Deeheuee DeeefOeheleeuee efceUeJeer, eeee Deeeskee eelve
Deeueceefiejeves kesuee. MesJeer leer efceUeueer, lesJne DeeveboeslmeJe ojyeej kesuee. DeeefoueMeener,
keglegyeMeener, jepeebvee Je mejoejebveemege efouueerheleer ne Deeheuee heeoMeeneree mecee Jees.
efMeJeepeeree JesUer Deveske jpehetle jepes nesles. leebes cebekeejesnCe nesF Je leKleveMeerveeree
meceejbYener nesF. jepeeefYeeske veJnlee. efJepeeveiejes meeceepe mLeeheve Peeues. JewYeJeeuee eues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heCe Jewefoke efJeefOehetJeke jepeeefYeeske veener. F. me. 1000 ee veblej ne Jewefoke efJeOeere
ueghle Peeuee neslee. ieeieeYeeves OeceebLe heentve lees veJeeves efme kesuee Je efMeJeepeeruee
jepeeefYeeske kesuee. ner Ske eebeflekeejke Ievee nesleer. Skeerkes jece, veue, egefOeefj,
efJeeceeefole ee hejbhejsMeer ee keleerves efMeJeepeer Deeheuee meebOee peeserle neslee. (heene meYeemeo.)
ogmejerkes DeefKeue Yeejleeleerue eEnotbee Oeceefvee Je Oeceees meejs hetpelJe Je heeefJee
mJele:ceeies GYes kejerle neslee. Deeceee OeceMeeeeeceeCes mele egieele eej JeCe Demeleele.
ehejegieele JeCemebkejeuee DeejbYe neslees. esleeegieele leerve JeCe jentve mebkej Jeelees. keefueegieele
yeeeCe Je Met ns oesvee JeCe jenleele. Deeceee hegjeCeeeceeCes vebo IejeCes mebheues DeeefCe
eefee mebheues. efleLetve hegs Metjepes DeejbYe Peeues. efMeJeepeer peCet Feflenemeees eeke. cegefmuecehetJe
peeiesheele ceeies mejkeJetve eEnotbee JesohegjeCeebee Je mceleeRee Je meJe efnbot JewYeJeeee mJele:Meer
meebOee peestve, veJes egie meg Peeueeeer ener efHejJet Ferle neslee. efMeJejepeeefYeeskeekes
leelkeefueke meeseeree Yeeie cnCetve ve heenlee, leeceeieeer YeJelee mecepetve Iesleueer heeefnpes.
DeefYeeske-efJeOeer yeWs eebveer mebheeove kesuee Deens. (ieeieeYeefJejefele efMeJejepeeefYeeske eeesie,
mebheeoke Jee. meer. yeWs, cetue 3-00 ekeeMeke, heer heer Sed. yegkemeue, cegbyeF 4) DeeheCe
Deeheuee keeobyejerle ee emebieeeer meJe YeJe, heefJee Yetefcekee "me"MeerleheCes ceebeJeer, Demes
ceuee Jeeles.
mJele:uee Jewefoke cebeebveer DeefYeefee keve IesCeeeer keuhevee efMeJeepeeree ceveele
kesJneheemetve Deeueer DemeeJeer? ceuee Jeeles, leer Heej hetJeeaheemetve DemeeJeer. keejCe leeves
eOeeveeee efMekekee Demee Iesleuee Deens : efMeJeveiejheleer neefveOeeve meecejepe celeerceled eOeeve. ne
efMekekee 1653 heemetveee Deens. eeleerue neefveOeeve ee efJeMeseCeeuee mebmkele
keeJeJeedceeeeer heeeYetceer Deens. DeefYeefee jepee cnCepes meJeevee DeYee Je veeeeeer nceer,
epesee efveeceeeer Je megKeeeer nceer. ceelmeveeeeleerue og:Keeheemetve epeseer megkee, DeMeer
JeCeves keewefueeheemetve Deensle. keeJeelener Deensle. DeLeele ns Ske ceePes Devegceeve.
efMeJeepeeree MesJeee keeUele ienkeuen yejee efometve eslees. meJe cebefecebU Je
meesejeyeeF eebeer Ske yeepet. heeefYeefee jeCeeree cegueiee jepeejece, GejeefOekeejer JneJee,
Demes ee HeUeres cnCeCes. mesveeheleer, mesvee Je mebYeepeer eebeer Ske yeepet. lee mebIeeeee Goe
efpepeeyeeFee cejCeeveblej Deens. mebYeepeereer DeeF leeee pevceeheemetve Deepeejer nesleer.
DeHepegueKeeve-JeOeeee emebieer efMeJeepeeree Skeguelee Skee hegeeeer ceelee cejCeMeesJej nesleer.
DeeFefJevee Demeuesuee ee cegueees meejs mebieesheve efpepeeyeeFpeJeU Peeues.eyeeheeuee Iejele uee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

osCeeme JesUe veJnlee. leecegUs efheleehegeebes Heejmes meecebpemener veJnles. ns Kejs ceeveues, lejer
jepeees oesve Jees kejeJes, keveekeees mebYeepeerme, cenejeees jepeejeceeme ne Gejkeeueerve
eeshe Deens. efMeJeepeeree MesJeee keeUele ceesieueebee Heewpee mejnerJej pecele Deensle.
jepeees DeeOeejmlebYe cebeer DeeefCe Jeejme mebYeepeer, eeble metle veener. Iejer meesejeyeeFeer
OegmeHetme eeuet Deens DeeefCe efMeJeepeer iCe Deens. ner heefjeqmLeleere Heej YeeeJen Deens.
DeeegeYej Kehetve pees efJepee efceUefJeuee, leeeer HeUs heojele hele Demeleevee ceeOeJejeJe
cejCeeee oejele eJesMe kejerle neslee. ee Ieveshesee, pevceYej efceUefJeues, leeuee efveCeeeke
DeeJneve efceUCeeeer JesU Deeueer. lee JesUer DeeheCe Deepeejer, cebeer Je egJejepe eeble yesyeveeJe
ner heefjeqmLeleer DeefOeke og:Keeeer Deens. Feflenemeeves pes keleJe efMejeJej efoues, les heej heetve Je
heej heeleevee DeeheCe cejlees Deenes, eees meceeOeeve lejer ceeOeJejeJeeuee Deens. efMeJeepeeruee lesner
veener. efJeMesele:, DeepeejerheCeeee MesJeee DeJemLesle (MesJeee hebOejJeeele) leeee
ieeJej leeyee jeefnuee veJnlee. veenerlej mebYeepeeruee Yesermee"er efveefele yeesueeefJeues iesues Demeles.
efMeJeepeeree celegmeceeer mebYeepeer hevneUe, eYeeJeUer Je oeYeesU ee efJeYeeieeeer mejmegYesoej neslee. vepejkewosle veJnlee. ner yeeye hegjeJeeves efme Deens. leer Oeeveele Demet eeJeer.
meesejeyeeFves efMeJeepeeruee efJeeeeesie kesuee neslee, ee celeeuee Demmeue hegjeJee veener.
mebYeepeerves meesejeyeeFJej Demee Deejeshe kesuee Je efYebleerle efeCetve "ej kesues, Demes yeKejeres
cnCeCes Deens. les hegjeJeeves Keess efme kejlee esles. mebYeepeer ieeoerJej DeeueeJej meesejeyeeF
19 ceefnveebveer Jeejueer. efleves Deelcenlee kesueer Je mebYeepeerves Meener Fleceeceeves efleeer Gejefeee
kesueer, eeuee FbeqiueMe efjheesdme ceOes hegjeJee Deens. 1677 meeueer efMeJeepeerves efJeeeeesieeJej
GleeNeeeer DeeweOes Fbepeebeeketve ceeieefJeueer, ne hegjeJee. eeJeve cenejepeebvee DeeheCeebme
efJeeeeesie Peeueeeer Mebkee DemeeJeer, ns Devegceeve Je leeJeve keesCeerlejer efJeeeeesie kesuee
Demesue, ns hegs Devegceeve. leeJeve meesejeyeeFves efJeeeeesie kesuee DemeeJee, ne leke.
efMeJeepeeruee efJeeeeesie nesTve lees cesuee, DeMeer yeeleceer 1676 veblej oj ceefnvee-oesve
ceefnveeuee G"s. ne Gheesodyeueke hegjeJee. ceePee celes 1677 uee pej Demes keener Peeues
Demeles, lej efMeJeepeerves Mebkee Deeueer, leeJej ke"esj Fueepe kesuee Demelee. efveoeve
meesejeyeeFuee keeece hegjbOej eEkeJee efmebnieuee nJee-heeCeees efveefcee cnCetve otj "sJeues Demeles.
Gue, Demes efomeles keer, 1680 le 7 ceeeuee jepeejeceeeer cegbpe ueeJeueer. 15 ceeeuee
leees ueive ueeJeues. ee oesvner keeeeme meesejeyeeFeer Fe veener, cnCetve mebYeepeeruee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yeesueeefJeues vemeues heeefnpes. cnCepes meesejeyeeF peJeU nJeer Je esee ekejCeer efleuee ogKeJeCes
vekees, nere efMeJeepeereer Fe Deens. ceeeee MesJeer efMeJeepeer Deepeejer heuee Je leerve
Sefeueuee lees Jeejuee. ee Deepeejees mJehe iegIeeres vemetve, `yueerHeuegkeme' cnCepes jeeeer
Gueer, hejmeekes Demes Deens.
91 keueceer yeKejerves kesuesues, `MesJeer nefjkeerleves, eeOeejCe' ns JeCeve ceuee
efJeemeveere Jeeles. eeKesjerpe ceer kegCeerner ve GuuesKeuesueer yeeye megeefJelees. leer cnCepes,
cenecelegbpeeeee peheemee"er keener yeeeCe yemeefJeuesues DemeeJesle. peerJe peeleevee heebNee
IeeWieerJej "sJeCes, iebieepeU, legUMeerhee leeWele IeeueCes. peerJe peeleee ceeber ceestve heeemeve
kejCes ee meJe yeeyeer lee keeUerner neslee. Yeesmeues IejeCeele meleereer eLee efomele veener.
hegleUeyeeF ne DeheJeeo. leer elee onveeJesUer meleer iesueer veener. keejCe elee onve Ske
ekeejs iegheethe, IeeFieoeaves Gjkeues Deens. yengOee efMeJeepeerme ee cebUeRveer Yeeiveer efouee
DemeeJee. hegs mebYeepeerves meJe efeee 12 efoJemeebheele- megleke eebmen efJeefOehetJeke kesuee
Deensle. leeves oYeeee efMeJeepeeruee cebeeiveer efouee.
efMeJeepeerefJeeeer keeobyejer efueefnleevee efMeJeepeer-Fbepe mebyebOe Je efMeJeepeer-heeslegieerpe mebyebOe
eebkes meowJe oguee nesles. eecegUse efMeJeepeerves Deejceej GYes kejCeeee eelve 1656-57
heemetve meg kesuee, eener ieeserkes oguee nesles. heefnuee DeefKeue Yeejleere keerleeaee hejeece
kejCeeDeeOeere Fkes Deejceej-GYeejCeer Je eflekes jepeeefYeeskeeee ceveele mebkeuhe, ner iees
efMeJeepeeres ceve, Deekeueve Je leeee Geesieeee DeeJeekee mecepetve IesCeemee"er cenJeeeer
Deens. 1659 heemetve efMeJeepeeree Deejceejeyeeyele meeJeOeefiejeres ngketce heeslegieerpeebveer meesuesues
DeeUleele. efJepeeveiej, yeneceveer, DeeefoueMeener, efvepeeceMeener, ceesieue ee jepeJeeRvee
eseebmeceesj heeslegieerpe obsueer efomele nesleer. heCe kegCeerner Deejceejekes uee efoues veener. ee
cegmeueceeve Meeeebes Deejceejeee eMveekes uee JeUles, lej Fefleneme yeouelee. 11 Jee
Melekeeleuee eesuejepee jepejepe ne Deejceejekes uee osCeeje MesJeee eEnot jepee. leeveblej
15 Jee Melekeele mebiecesejeee Ske peKegjee veeJeeee peeefiejoej. heCe Deejceej ee Ieveses
jepekeere cenJe DeesUKeCeeNee eesuejepee jepejepe veblej 600 Jeeeveer Hee efMeJeepeere. ee
erves 1664 uee eEmeOegogieeeer GYeejCeer, 1665 eer yemevetjeer mJeejer ee Ievee
cenJeeee Deensle. Yeejleele keeece Peeuesueer heefnueer egjesheere meee heeslegieerpeebeer. leer jesceve
keLeeefueke DemeueecegUs Oeceueemee"er Heej eefme. efMeJeepeeree DeeOeer 50 Jeex
heeslegieerpeebveer FvedkeJeerefPeMevener meg kesues nesles. efMeJeepeeree JesUer leesner U eeuete neslee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

1667 meeueer efMeJeepeerves heeslegieerpeebvee Oee efMekeefJeuee. ns heeslegieerpeefJejesOeer jepekeejCe hegs


mebYeepeerves meowJe jserle vesues. ee heeslegieerpeefJejesOeer ueeees keejCe jepekeere nesles, lemese,
mheheCes Oeeecekener nesles. efMeJeepeeree keeUer Fbepeebeer Meeer Depetve HeejMeer Jeeueer veJnleer.
lejer efMeJeepeerves FbepeebJej oeye cnCetve Keebosjeruee leyeboer kesueere. heeslegieerpe, Fbepe, e, eWe
eebeeMeer efMeJeepeereer JeeieCetke heentvee mJeYeeJejsKeve kejleevee efMeJeepeeree yegeree heuuee
"jefJelee esFue. leeee ceveeeer IeCe meebielee esFue.
efMeJeepeeruee kegCeer yeeueefcee Demeleerue, Demes Jeele veener. `MeseeMve' ee keeobyejerle
meJemeeeereer DeMeer mJeYeeJejsKee Deens, leeeeMeer efceUleerpegUleer efMeJeepeereer Deens.
meJemeeeerJej esce kejCeejs Deensle, ee "sJeCeejs Deensle. leeeeMeer Jeeo IeeueCeejs Deensle.
meJeeee jeCeeeer peeCeerJe meJemeeeeruee Deens. egkee kejCeeNeebyeeyele leeuee Devegkebhee Deens.
DeeheCe pes keece kejlees, leeuee meJeeveer meenee kejeJes, Demes leeuee Jeele veener. `keJeeRveer
eebefleieerles ieeT veesle. leebveer mHegjleerue, leer ieeCeer ieeJeerle. meebmeeefjkeebveer eesKe mebmeej
kejeJee. MeesOekeebveer MeesOe ueeJeeJesle. meJeeeer peerJeveeuee iejpe Deens. heCe ceePes keece Hee osMe
mJelebe kejCeees Deens.' Demes meJemeeeer ceevelees. osMeefnleemee"er iejpe vemesue, lej cees"cees"ee
DehejeOeeuee lees menpe ecee kejlees; DeeefCe iejpe hesue, lee JesUer efvejhejeOeebeer keeue ner
mege meenefpekee Deens, Demes leeuee Jeeles. ee meJemeeeeruee efpeJeeYeeJeeee kegCeer efcee
veener. lees DeeojCeere, heCe Skeekeer Deens. meJemeeeer SkeJeej yeejkeeFves JeeeeJee, DeMeer
metevee Deens.
efMeJeepeerves eEnot mejoej, peneefiejoej eebvee efcee kejCeeee meowJe eelve kesuee. oewuelejeJe
ceesjs, eMeJeblejeJe ceesjs, ueKece meeJeble, Mebieejhetjee megJex DeMeer Deveske GoenjCes Deensle. heCe
mecekeeueerve Jeleveoejebveer efMeJeepeeruee keOeere meeLe efoueer veener. efMeJeepeeruee Je hegs
yeepeerjeJeeuee veJes mejoej DeeCeeJes ueeieues. mebhetCe DeeegeYej eEnot mejoej veskeerves
DeeefoueMeener, ceesieue eebeeMeer Jeeieues. leebee eseebmeceesj Ske eEnot jepe Iele nesles.
heCe leebvee DeemLee Jeeueer veener. Mekeelej Jewece Je Demeteee Jeeueer. mecekeeueerveebvee
leeee OeseJeeo efkeleer hesJet Mekeuee, eees ns GoenjCe Deens. veJeer leCe efheer ceee hestve
G"uesueer efomeles. 1669 meeueer DeHepegueKeeveeuee, 1665 meeueer peeeEmeieeuee
HeeeHeeseree jepekeejCeele Heejmes eMe Deeues veener, ne leeee Deelee hegjeJee. elee 3
uee Heewpe IesTve Deewjbiepesyeeuee ceneje 27 Jeex eelve kevener efpebkelee Deeuee veener, ne
osKeerue.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

pes efMeJeepeeree heojer nesles, leebeer efvee ceeve kesueer, lejer Deekeueve efkeleer peCeebvee?
eheleeRee cebefecebUeueener lee OeseJeeoees Je jepekeejCeees hegjsmes Deekeueve efomele veener.
veenerlej DeCCeepeer oeesves efMeJeepeeruee kejej kejCeeme Yeeie heeues vemeles. kejej Demee Deens.
jepe JeeJeCeeFlekese JeJemLee mebYeeUCes cenJeees Deens. cnCetve veJeer Fveeces, Jeleves osleevee,
peneefiejer osleevee JeJemLeses keece kejCeeNeebvee 1 Hetue, ueCeeNeebvee 3 Hegues ner efJeYeeieCeer
DemeeJeer. efMeJeepeeree mesveeheleer melees Je DeeefoueMeenerle peelees. efMeJeepeeree cegueiee melees Je
ceesieueeFle peelees. JebkeespeerMeer leeuee ueeJes ueeieles. lej eleehejeJe iegpej Meetee hetCe cees ve
kejlee len keve yemelees. efMeJeepeeree menJeemeele leerve Jeex iesuesuee keCeepeer Deveble
meYeemeoeueemege jepekeejCeeeer metes eele Demeuesueer efomele veenerle. leer Demmeue keeieoheeeble
ef"keef"keeCeer efomeleele.
efMeJeepeerves JesUesJesUer DeeefoueMeener Je keglegyeMeenerle len kesuesues Deensle. 1660 veblej
efMeJeepeerves emebie heentve heeslegefiepeebMeer len ceesues. ceesieueebMeer len ceesues. heCe DeeefoueMeenerkeglegyeMeenerMeer DeeheCe nesTve len ceesues veenerle. ceesieueefJejesOeer DeeIeeer mebIeefle kejCeeeer
leeeer Fe nesleer. leerle efMeJeepeeres jeCe nesles. heCe heeslegieerpe, efmeer peesnj eebee cees,
e, Fbepe mebjeCe DeeefCe DeeefoueMeener-keglegyeMeener jeCe DeMeer eespevee. DeeefoueMeenerves
DeelceIeele helkejuee, lejer ner eespevee helkejueer veener. keglegyeMeenerves efMeJeepeerMeer YeebCe kesues
veener, heCe ee eespevesee Glmeeneves hegjmkeejner kesuee veener. DeewjbiepesyeeMeer len keve
DeefoueMeener eEpekeCeeee kejej kejCeemener Je hejmhejeble Jeetve IesCeeme efMeJeepeer leeej
neslee. megVeer-ceesieue Je efMeee-DeeefoueMene hejmhejebes eeCe IesT Meket, heCe efMeJeepeerMeer len
cnCepes ee osMeeletve cegefmuece DeefOemeeseer meceehleer, Flekes Deekeueve leebvee nesles. eEnot
mejoejebvee ns Deekeueve efomele veener.
efMeJeepeerheemetve esjCee IesCeeje Ske emeeue yebgosuee efomelees. eee keeUele hebpeeyeele
DeewjbiepesyeeefJe MeerKe eeCeheCeeves Peiele nesles. Deee meceepeeee Goeeveblej Je Deee
meceepeereebveer kesuesuee ke"esj erkescegUs `DeeheCe eEnot veJnsle' DeMeer Yetefcekee MeerKeebveer
SkeesefCemeeJee Melekeeee MesJeer Iesleueer, heCe meesUeJee-melejeJee Melekeeble MeerKe
eEnogOecejeCeemee"ere uele nesles. ogozJeeves efMeJeepeer Je MeerKe eebee mebyebOe efomele veener.
mebYeepeerves ne peesuee. MeerKeebes oneJes ieg ieesefJeoeEmeie DeewjbiepesyeeefJe uelee nesles.
ceje"eebMeer mebyebOe peesCeemee"er les oefeCesle Deeues. lee JesUer 1708 meeueer leebee JeOe
Peeuee. ceje"s DeeefCe MeerKe eebee mebyebOe keenere vemeeJee, ner Ske ogozJeer Ievee Deens.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMeJeepeerefJeeeer keeobyejer cnueeJej Depetve keener Ievee efveefele mecepetve IeeJee. hewkeer
Ske, efMeJeepeer-legkeejece mebyebOe Deens. legkeejece 1608 les 1651 ee keeUele nesTve iesuee.
leees ieeJe osnt-hegCes peneefiejerle nesles. efMeJeepeer legkeejeceebee keerleveeme peele Demes. ueesnie
esLeerue cebefojele efMeJeepeer keerleve Sskele neslee. cenbceo yebieMeeves leeuee hekeCeeee eelve
kesuee, F.F. meJe DeeKeeefekee Leehee Deensle. legkeejeceeves efMeJeepeerme jeceoemeebee GheosMe
IesCeeefJeeeer meebefieleues, nerner Leehee. jeceoemeer mebeoee 1649 uee keeece Peeuee.
eeHeUee hebeeesMeeryeensj legkeejeceebee neeleerle jeceoemeebes veeJe iesues veJnles. legkeejeceeee
heebgjbiecebefoj Fveeceeee Keuee efMeJeepeermeceesj eeueuee. leeee efveCee efMeJeepeerves
legkeejeceeefJe efouee Deens. osntuee DemeCeejs ceje"sMeeneres eesefcees Meentkeeueerve Deensle.
efMeJeepeeree eefjeele legkeejeceeuee keg"s peeieee veener. eemebyebOeeres ieeLeele GuuesKe Deensle. les
meejs eefehle Deensle. Goe., `Jeevet efkeefle js meoee efJe"tjeee oerveJelmeuee' ne DeYebie, hejbheje
ceeveles keer, ueesniecebefoj keerleveeee JesUee Deens. heCe ns Keess Deens. lees DeYebie euneo
eefjeeleerue Deens. legkeejeceebee neeleerle efMeJeepeeruee Jepevener Deeues veJnles. cees"e hejeecener
leeves kesuee veJnlee. Depetve jeceoeme eefmeerueener Deeuesuee veJnlee.
jeceoeme eehesee efvejeUe Deens. efMeJeepeer-jeceoeme elee Yes F.me. 1672 meeueer
Peeueer, ns efveefele. 1676 uee efMeJeepeerves meceLeeeemee"er meppeveie ceeskeUe keve efouee,
nsner efveefele. eeHeUee eeesuee eeme nesT vees, cnCetve 1668 uee leekeero efoueer, nsner
efveefele. jeceoemeeeer meJeele pegveer eefjes cesmJeeceer, efovekejmJeeceeReer. leeble efMeJeepeeree
GuuesKe veener. efMeJeepeeres meJeele pegves eefje meYeemeoees. efleLesner jeceoemeeee GuuesKe veener.
peebveer jeceoemeeefje peJeUtve heeefnues Je jeceoeme-efveOevemeceeer pes eew nesles, Je peebveer
efMeJeepeer peJeUtve heeefnuee, leebveer jeceoeme GuuesefKeuesuee veener. efpepeeyeeFee efveOevemeceeer
jeceoeme efleLes nesles, ner ceeefnleer yeKejereer Deens; DeeefCe Gejkeeueerve yeKejereer Deens.
efMeJeepeeruee meceLeeee cebeesheosMe veener. lees cebeesheosMe 1653 meeueer ieesheeUYe eeee Deens.
mJeeceeReecegUs Deecner jepeeme DeefOekeejer Peeuees, Demes efMeJeepeer meJeeveee cnCelees. meceLeevee,
keesejYeebvee, yeeyee eeketleuee mege. efMeJeepeeree Geesieeuee DeejbYe 1645. leeeer cege
DemeCeejs vekekeer hee 1646. jeceoemeer hebLeeeer mLeehevee 1649. ne keeueevegece mecepetve
IeeJee. jepeefveeceleereer esjCee meceLeeeer veJns, ne eeee DeLe. oemeyeesOe ceer Jeeeuesuee Deens.
Sced.S.uee efMekeefJeuesueener Deens. leele jepekeejCe Heejmes veener. meieUe Yeefeceeiee Deens.
Hee jepekeejCe ne Meyo Deens. lee veeJeees meceeme Deensle. heCe leeblener jepekeejCe veener.
jeceoemeer hebLe DeeefoueMeenerle mLeeefheuee iesuee Je eeHeU osJemLeevees heefnues efJeemle efMeJeepeeres
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Meet Deensle. eeee DeLe 1649 uee jeceoemeemeceesj efMeJeepeer veJnlee, Demee Deens; DeeefCe les
mJeeYeeefJeke Deens. keejCe ne JesUheeJeslees efMeJeepeeree Heejmee hejeece kegCeeuee efomeuesueee
veJnlee. heCe SkeveeLeeeceeCes jeceoemener eEnotbee hegveppeerJeveeeer mJehves heenle neslee.
eEnogOeceeee DeefYeceeve cnCetve cegmeueceeveebee jeie leebee ceveeble nesleee. Deewjbiepesye- efMeJeepeer
Je jeceoeme- oesIesner cesueeJej 27 Jeex efpeJeble neslee. heCe Deewjbiee heeheer yegeueeeer mJehves
SkeveeLeevegmejCe kejerle jeceoeme DeeOeere heenle neslee. meceesjee hegjeJee heentve, Devegceeve
kejeees, lej jeceoemeees efMeJeepeerkes Glkelesves uee 1659 veblej iesues DemeeJes. `legcees
osMeer JeemleJe kesues. hejbleg Jeleceeve veener Iesleues' Demee jeceoemeeee oeJee ee Devegceeveeuee
heeseke Deens. efMeJeepeeruee meeOegmebleebefJeeeer Deeoj Je Deelceerelee nesleer. meeOegmeble lehle kejCes,
Oece efyeveOeeske kejCes lees mJele:es keleJee mecepele neslee. eEnot jepe pevceles Deens, ns heentve
jeceoeme mJeeYeeefJekee neexlHeguue Peeuee DemeeJee. `efMeJeepeeree efJepee, ne ceePee efJepee' Je
`efMeJeepeerJej mebke, ns ceePes mebke' Demes jeceoemeeuee Jeeues Demeueeme Deeee veener.
efMeJeepeeres keener nsj jeceoemeer cnCetve efnble DemeCes Deiej jeceoemeer cebUeRveer keener mecepeues,
lej ueiese keUefJeCes Demesner Iele DemeeJes. heCe ne Fefleneme 1660 veblejee. elee
jepekeejCeeMeer jeceoemeebee mebyebOe veJns. jeceoeme-efMeJeepeer Ieefvelee 1674 veblejeer. ne ece
Oeeveer DemeeJee.
efMeJeepeer cenejepeebvee YeJeeveerves Ske leueJeej efoueer nesleer, DeMeer DeeKeeefekee Deens. Ske
nesleer leueJeej. eflees veeJe YeJeeveer leueJeej. leer Skeeketve efMeJeepeeruee efceUeueer, ne
DeeKeeefekesee meewce ekeej. efMeJeepeeree leueJeejerle YeJeeveerves eJesMe kesuee. ne ogmeje Leese
keke ekeej. YeJeeveerves `jeememebnejke Mee DeMeer peer mJele:eer leueJeej leer DeeMeerJeeo
cnCetve efMeJeepeeruee efoueer' ne hetCe keke ekeej. DeMeer DeeKeeefekeseer leerve hes Deensle. ee
owJeer Kedie efceUCeeee Oeeiee SkeveeLeele Deens. jeceoemeebee veeJes eefme DemeCeeje
`DeeveboJeveYegJeve' ne Meyo SkeveeLeeeee Deens. efMeJeepeeres ueneveheCe hegjeCekeLee SskeCeele
iesues, DeMeer Ske mecepetle Deens. ns hegjeCe SkeveeLeer `YeeJeeLe jeceeeCe' DeMeer keuhevee kesueer,
lej efMeJeepeeruee meJe ekeejeer esjCee efceUCeees les Ske nceKeeme ef"keeCe Deens. Jejerue
keuhevesuee keeerceee hegjeJee veener. heCe ee keequheleeuee Ske cenJe Deens. DeeheCe cnCelees,
efpepeeyeeF efMeJeepeeruee jecekeCeeee keLee meebieer. lee SsJepeer, oesIesner YeeJeeLe jeceeeCe
hegjeefCekeebketve Sskele, Demes cnues, lej lee ebLeeOeejs meieee efMeJeepeeree ceveesOeejCeseer
mebieleer ueeJelee esles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMeJeepeer ne efeeebee Deyetyeeyele Heej oe Demes. lees mJele: efJeueemeer veJnlee.


efJeueemeerheCee leeuee DeeJelener vemes. Deeheuee jepeele osJeUs, eqmeee, ieeF, yeeeCe eebvee
Ghemeie heeset vees, DeMeer leeeer leekeero nesleer. Meebtee yeeekeebvee mevceevehetJeke JeeieefJeCeeeer
leebeer eLee lej KeeHeerKeeve eevesner JeCeve kesueer Deens. leecegUs keueeCeee megYesoejeeer metve
efMeJeepeeree ekeefleOeceele yemeles. Ssefleneefmeke ekejCe lej les veJnse. efMeJeepeeres eefje KeNee
veeeemebieebveer Yejuesues Deens. mebYeepeer ceesefnlesketve hegjbOej IesCes, efpebkeCeeme DeJeIe cnCetve
eefme DemeCeejs peeJeUeres Keesjs leerve ceefnveeble IesCes, DeHepegueKeeve, hevneUieentve
heueeeve, MeeefnmlesKeeve, megjleseer uet, DeeiNeentve megkee Demes Skeentve Ske DeodYegle heCe
mele emebie efleLes Deensle. efleLes veeeeuee keceere veener. ceie Keeser megYesoejeeer metve, efnjkeCeer
yegpe, mJejepeeee meveoe PeesUerle ekeCes eebeer iejpe keee? DeeefCe ns Ieeees, lej
YeJeeveer Debieele esCes, meceLeemee"er JeeefIeCeeres otOe DeeCeCes, kee vekees? Skee jeceoemeer yeKejerle
cnues Deens keer, efMeJeepeereer DeeheCeebJej efvee efkeleer, ns heenCeemee"er mJeeceeRveer Skeoe
jepeeeer helveere Mebieeve hee"efJeCeeme meebefieleues. jepesner Demes mJeeefceYee keer, leebveer
leelkeeU helveer Mebieeve hee"efJeueer. meceLeeveer DeeMeerJeeohetJeke jepehelveereer hejle hee"JeCeer
kesueer Je jepeeee efveseer eMebmee kesueer. ner keneCeer kee vekees? DeMeer DeeKeeefekee
meebieCeejs SkecetKe Je lee ebLeye keve "sJeCeejs MelecetKe. ee oblekeLee oesvner cenehegeebeer
yeoveeceere kejleele, Flekesner leebvee keUues veener!
DeeKeeefekee, oblekeLeebveer GYee kesuesuee ceneosJeeee DeJeleej, YeJeeveeree Jejonmle
DemeCeeje ceeleYee, JewjeiehejeeCe, Oeceefve, iegefve, owJeJeeoer Je YeJeeveeree keewueeeceeCes
jepekeejCe kejCeeje, yeeueefceeeee meeneeeves Meewe oeKeJetve jepee nesCeeje, Yeelegkeueeree
efMeJeepeer jbieJeeeee, keer JeemleJeees Deekeueve veer kejeees, ne eMve Deens. efMeJeepeeres meejs
Deeege ueCeele Je Ieeseeee hee"erJej iesues, Demes DeeheCe cnCelees. MespeJeuekejebveer,
hegjeJeeves, efMeJeepeereer neele ceespetve, leees ieeJej efkeleer efoJeme iesues, ns oeKeefJeues Deens.
efMeJeepeer heeFle IeessmJeej neslee, meenmeer neslee, eele Jeeo veener. heCe leees efveleees Jeenve
keceer eceees- heeueKeer, cesCee ns nesles. efvele lees IeeseeJej vemes. meele-DeceebMe peerJeve leeves
efkeuueeJej IeeueefJeues. leheMeerueJeej eespevee DeeKeCes, lee heej heetve IesCes, DeeJeMeke lesLes
mJele: Oeeskee helkeve meenme kejCes ner leeeer hele. efvekeejCeeer oieoie, Devee"eeer
meenmeerheCee ne leeee mJeYeeJe veJns.
efMeJeepeeree peerJeveeee ecener veer mecepetve IeeJee. oeoespeer nesles, leesJej efMeJeepeeres
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

hejeece cnCepes, efMeJeepeeree veeJes oeoespeer Je leees menkeejer eebeer eespevee Je hejeece. lemes
lej keeieoheeeble mebYeepeeree veslelJeeKeeueer 1669-70 meeueer ceje"er Heewpeebes hejeece
JeeCeues Deensle. leees Jee 12-13. ns hejeece Je egefveeespeve eleehejeJe iegpejebes.
1671 les 1674 mebYeepeeree ceguekeer keejYeejees mlegeflemleese meJee Deens. leer mlegleer, Kejer
cnCepes, efpepeeyeeFeer. 1648 meeueer ueeF Peeueer, eflees ese keeJepeer Je meecejepe eebes.
efMeJeepeeree vepejsle YejCeepeesiee heefnuee hejeece peeJeUeree. lee JesUer lees 26 Jeeeee neslee.
hebOeje Jeeeee efMeJeepeer Yeewieesefueke eeve, mesveeefveeespeve, egeeer eespevee DeeKelees, peeJeUerle
Deeheuee ceeCetme cnCetve oewuelejeJe ceesjsMeer mebyebOe peeslees, ns DeceeveJeer Deens; Je 1648 les
1656 ner Dee" Jeex pee OeercesheCeeves efMeJeepeerves keeueer, leeuee efJemebiele Deens.
efMeJeepeermeejKee Deueewefkeke hegeeuee mege jepeeefYeeskeeuee 44 Jeeees JneJes ueeieues.
keejCe peebee efJejesOeer efMeJeepeereer Pegbpe nesleer, les meeceeve ueeske veJnles. eeb mesvee,
kemeuesues mesveeveer, eespeveekegMeue ceeefnleieej Je efJejesOeke keheveerleer, JeeJeneefjke ceglmesefiejer
eebee hetCe Deke Demee Deeueceieerj ner meeceeve ceeCemes veJnsle. DeHepegueKeeve, MeeefnmlesKeeve,
efcePeejepee peeeEmeie, Deeueceieerj eebhewkeer Skener Meet meeceeve veJnlee. peeeeJej efMeJeepeerves
ceele kesueer, leees kelelJeJeeve Je Depee JeefeceJe jbieJetvee efMeJeepeeres cees"sheCe JeCeve
kejlee esles. meJe osJeebvee yebefoJeeve kejCeeje jeJeCe, cenehejeeceer kebgYekeCe Je Fbefpele eebee
hejeYeJe kejCeelee jeceees cees"sheCe Demeles. sketCe, cej, GJee ceejCes eeuee efMekeej
cnCelee veenerle. efMekeej JeeIe-efmebnebeere. ee erves ceeOeJejeJeehesee efMeJeepeer jbieJeCes DeJeIe.
keejCe FLes Deveske YeJe hegleUs GYes kejeJes ueeieCeej Deensle. efMeJeepeeres efJejesOeke jbieefJeCeele
DeheeMe Deeues, keer DeOee efMeJeepeer keesmeUlees.
efMeJeepeeree cees"sheCee Je leeee ceeeoe veer mecepetve Iesleuee heeefnpesle. melejeJee
Melekeeleerue egjesheee keesCeleener jepekeleeceeies pemee egjesheee efjvesmeevme Deens, leMeer
heeeYetceer efMeJeepeeruee veener. Jeejkejer hebLeeee eEnogOeceeefYeceeveer GoejceleJeeoeeer Oeeeceke
heeeYetceer Hee leeuee Deens. cnCetve eecJesue ee DeeOeeree Je vesheesefueeveveblejee
ceeCemeebhesee efMeJeepeer efvejeUe Deens. leeeer ceveesYetefcekee FnueeskeJeeoer veJns. ueeskeMeenerJeeoer
veJns. lees meceepeJeeoer veener. yengpeve meceepe megefMeefele Je meeej kejeJee, Jee DeeheCe eheKeeves
keeeJes ( efMeJeepeerves eheKeevee keeCeeee Geesie kesuee neslee, DeMeer Ske mecepetle ceOes
keener Feflenemekeejebveer peesjeves hegjmkeejuesueer nesleer. ) meer oeme efJeceeseve kejeJes, peeefleYeso
ceeseJes, DemheMeesej kejeJee, yeeueefJeJeen ceeseJes, efJeOeJeeefJeJeen hegjmkeejeJes, Demeues efJeeej
efMeJeepeerpeJeU veJnles, SKeeeeves Demeuee heeheer efJeeej ceebuee Demelee, lej efMeJeepeerves leees
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

neleheee ceesues Demeles. lees leesHee DeeefCe oeieesUe meowJe Fbepeebketve eEkeJee eebketve IesF.
DeeheCe oeieesUe efveceeCe kejeJee, eeee leeves efJeeej kesuee veener. ns egjesefheeve Deeues
kees"tve? Je kee Deeues? eeeer HeejMeer ceeefnleer efMeJeepeeruee DemeCeej veener. leeee
pevceeDeeOeer ieefueefueDeesves DeekeeMeele sefuemkeeshe ueeJeuee. keesuebyemeves Decesefjkee MeesOeueer Je
ceiesefueveves heefnueer heLJeereoefeCee hetCe kesueer, eeeer Jeelee eheleeRvee veJnleer. peieeleerue meJe
Leesj hegeebeceeCes efMeJeepeer Deeheuee keeUees Dehele neslee. ee keeUeee Deble:eJeenees
Deekeueve leeuee efkeleer Peeues DeeefCe Deeheuee keeUeee hegs lees efkeleer iesuee, ee kemeeserJej
leees cees"sheCe "jCeej Deens.
heee JeeehetJeea efnbot ee efveelekeeefuekeele Ske uesKe Deeuee neslee. uesKeke oeefeCeele,
Deeefme cnCetve leees veeJe Dee"Jele veener DeeefCe Jeener Dee"Jele veener. heCe lee uesKeeleerue
cepeketj Dee"Jelees. efMeJeepeeree cees"sheCee mecepetve IesCeemee"er Flekee eebieuee uesKe heenCeele
veener. uesKeees Meereke nesles. `How Small Shivaji Was ?' uesKeke cnCelees,
`efMeJeepeer ns cenejeereebes owJele Deens. leeuee hejcesejehesee cees"e "jefJeleevee cenejeereebvee
Leesener mebkeese JeeCeej veener. ceeveJepeeleeree heee npeej Jeeele SJee cees"e jepekelee
Peeuee veener, ner Yetefcekee cenejeereebvee kesJeU Deuheeseereer Jeeles. ee mlegefleieerleele ceer
Yeeefieoej nesT Ferle veener. cnCetve ceer, ne ceeCetme efkeleer cees"e neslee, ns heenCeeSsJepeer, lees
efkeleer ese neslee, nse heent Feqlees. ee erves heenleevee heefnueer iees Oeeveele esles, leer
cnCepes, efMeJeepeerves Ske jepe efveceeCe kesues. meJe YeejleYej meieUer efceUtve eele Feflenemeeleerue
IejeCeer 500 lejer Demeleerue. lee meJeevee efveceeles nesles. leebhewkeer Ske efMeJeepeer. heCe peebveer
jepe efveceeCe kesues, leebvee jepekeere ieeWOeUecegUs jepe mLeeheve kejCeeeer mebOeer efceUeueer.
veeueeeke jepeeee megYesoejebveer keW meesee ogyeUsheCee heentve mJelebe JneJes DeeefCe ceOeJeleea
meesuee keenerner kejlee esT vees, veeueeeke jepee mesveeheleerves heoegle kejeJee DeeefCe mJele:
jepe efveceeCe kejeJes, Demeee meJe mebmLeehekeebee ceeie Demelees. Meener mesvee, keejYeej
eeueefJeCeeje DeefOekeejer-Jeie ee cebUeRvee Deeeleee leeej efceUlees. heCe peeuee Metveeletve
meejs efveceeCe kejeJes ueeieues, keesCeleener jepemeesee npeejesee Heewpee JeehejCeeme efceUeuee
veenerle, peeves jepe efveceeCe kejCeeee eelve kejleee eyeue Meeteer eeF Peeueer,
Mespeejee meee Gleejele vemetve elee JewYeJeele neslee, efJepeehetj DeeefCe ieesJeUkeeWe eebee
YejJewYeJeeee lees keeU. Fkes efMeJeepeer efJepeehetjee eosMe keeleve Deeheues jepe efveceeCe
kejerle neslee. leeee 10-15 Jeex DeeOeer efJepeehetjkejebveer DeOeea efvepeeceMeener efieUbkele kesueer
DeeefCe efMeJeepeeree keeUele meieUe keveeke efpebkeerle DeeCeuee. ceeWieue jepe lej JewYeJeeee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMeKejeJej nesles. DeejbYeeheemetve peeeepeJeU keOeere Meetee cewoeveele hejeYeJe kejCeees yeU
veJnles, 20 Jeex pes efceUefJeues, les 1665 meeueer peeuee eej ceefnveeble ieceJeeJes ueeieues,
lejer Mespeejee JewYeJeele DemeCeeNee eyeU meeebMeer Pegbpetve peeves 29 Jeeeee melele
heefjeceeves jepe efveceeCe kesues, Demee efMeJeepeer Deens. Yeejleeee jepemebmLeehekeeble ee
cegodeeJej efMeJeepeereer leguevee kegCeeMeer kejeJeer, ns mecepeues keer, lees efkeleer ueneve Deens, ns
meebieCes meeshes nesTve peeles.
efnbotbee jepeees keener efJeMese Deensle. MeetMeer ueleevee leebes efJepee nesle veenerle,
Demes veener. efJepee nesleelee. heCe eebee efJepee Peeuee, cnCepes Meetee cees nesle veener.
leees jepe keceer nesle veener. leees meeceLe keceer nesle veener. ee efJepeeer jepeees jepe
Jeele veener. efJepee efceUeuee, lejer eees meeceLe Keeer Peeuesues Demeles. les Yeve efveIele
veener. cnCetve Demes efomeles keer, hejepeeele mecetU veeMe. efJepeeele Leess meeceLe Keeea nesTve
ogyeUs nesCes ne efnbot jepeebee ece Deens. efJepeeeves jepe JeeeJes, meeceLe JeeeJes, hejepeeele
eosMe keceer Peeuee, lejer meeceLe Je efpe efkeeJeer, ne efnbotbee veJee Fefleneme efMeJeepeerheemetve
meg neslees. ogmejer iees DeMeer keer, efnvot jepeebvee, Mespeejer keee eeueues Deens, eeeer Jeeleee
vemes. Meetves efmelee kejeJeer, DeeeceCeeeer JesU meeOeeJeer, ns yesmeeJeOe DemeeJesle, Meet eebeee
eosMeele Mes-oesveMes cewue eeuetve eeJee, ceie ns peeies nesCeej! ueeF eebeee eosMeele, peehejepee keenerner nesJees. eosMe eebeee yesefejeKe nesCeej. ne efnbotbee Fefleneme efMeJeepeerJej
yeouelees. ueCeeDeeOeer meeJeOeheCee Je Meet yesmeeJeOe Demesue, lej leeee ceguetKeele
peeUheesU, uegeuet ne veJee Fefleneme FLetve meg neslees. eflemejer yeeye cnCepes, efnvot jepeebveer
efJeeeme "sJeeJee, kejej kejeJes, Meetbveer oies eeJes, ne Fefleneme yeouetve, efMeJeepeerves oies eeJes Je
meJeeveer Lekeke JneJes, Demee Fefleneme FLetve efomelees. efnbotbee Feflenemeele ee cegodeeJej
efMeJeepeereer leguevee keesCeeMeer kejeJeer, ne MeesOe eeuet Deens. DeMeer Depetve Ske-oesve ceeCemes
meeheueer keer, ne efkeleer ueneve Deens, ns meebieCes meeshes nesles.
efMeJeepeer Oeeeceke neslee; heCe OeceYeesUe veJnlee. ke"esj neslee; heCe etj veJnlee. meenmeer
neslee; heCe Deeleleeeer veJnlee. JeJenejer neslee; heCe OeseMetve veJnlee. Ge Oeseeeer mJehves
heenCeeje mJehveeUtner. ner mJehves JeemleJeele GlejefJeCeeje ke"esj JeemleJeJeeoer ns leees mJehe
Deens. lees meeOee jenle vemes. ewueoej, JewYeJemebheve DeMeer leeeer jenCeer, heCe lees eceewueele
GOeee veJnlee. hejOecemeefnCeglee leepepeJeU nesleer. eeyeeyeleerle DeMeeske, efJeeceeefole, ne,
Dekeyej eebeeMeer efMeJeepeereer leguevee kejlee esCes Mekee Deens. heCe meJeevee eeb peveeveKeeves
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nesles. Dekeyejeee ceerveeyeepeej neslee. DeMeeskeeeer efleejefelee nesleer. efMeJeepeerves Jeemevee ceeskee
meesuesueer veJnleer, leCe megbojer, hejlves, DeemJeeoemee"er ieesUe kejCeejer meJe eEnot-cegefmuece
jepeebeer meejerheevle JeJeerle jenCeejer jefmekelee efMeJeepeerpeJeU veJnleer. efee, efMeuhe,
mebieerle, keeJe eebvee Goej Deeee osCes, cees"cees"ee Fceejleer yeebOeCes Flekee hewmeener
efMeJeepeerpeJeU veJnlee. leeuee Hegjmeoner veJnleer. leeee ceveeee lees keuee veJnlee.
ogkeeUele ueeKe ueeske DeVeeVe kejerle cejle Demeleevee, Jes"efyeieej DeeefCe keesjs eebee
peesjeJej Jeerme kees hees Keetve leepeceneue yeebOeCeejer jefmekelee Deiej meieUe Yeejle eceeves
Fbepeebee Deenejer peele Deens, ner ieewCe yeeye mecepetve YeejleYej osJeUs, Iee, OeceMeeUe
yeebOeCeeFlekeer hegCeheeJevelee efMeJeepeerpeJeU veJnleer. lees legceee-ceePeemeejKee `heeheer' Je
`GheeesefieleeJeeoer' ceeCetme neslee. jefmeke Deiej hegCeJeeve veJnlee. KeeHeerKeeve cnCelees, lees
vejkeele iesuee. ceueener Jeeles, lees vejkeelee iesuee DemeeJee. jepe efMeuueke "sJeCeehesee
JeerjcejCe helkejCeejs Jeerjhege, mesvee JeeefJeCeehesee ee kejCeeJej Yej osCeejs hegCehege,
eebee menJeemeele leeuee kejceuese vemeles, DeeefCe ns meJepeCe mJeieele nesles. Dekeyejeves
eEnotbee yeeyeleerle Goej OeesjCe mJeerkeejues. leeeer yejere mlegleer keve Peeueer Deens. heCe
yengmebKe epesuee mebleg "sJeueeefMeJeee eqmLej jepeJeeree heeee Ieeuelee esle vemelees, ns meeOes
JeJenejeeve Deens. peebes Meewe meeceepe efveceeCe kejCeekeefjlee nesles, les yeUke kejerle
nesles, pes yengmebKe nesles, kej osTve JewYeJe efveceeCe kejerle nesles, leebvee Dekeyejeves Deewoeeeves
JeeieefJeues DeeefCe eEnotbvee DeeeceCeeee Fefleneme veJnlee. leebveer ceefMeoeRes efJeOJebme kesues veJnles.
cegmeueceeveebee keeueer kesuee veJnlee. leebee yeeekee YeefJeuee veJnlee. meeeres Oeceelej
ueeoues veJnles. peebvee DeeeceCeeee Fefleneme veener, peebeeketve DeeeceCe nesCeeeer Yeerleer
veener, leebvee Dekeyejeves Deewoeeeves JeeieefJeues. efMeJeepeeree epesle cegefmuece yengmebKee veJnleer.
leer leeee kejeee DeeOeej veJnleer. cegmeueceeveebee leueJeejer peebes jepe efveceeCe kejerle
veJnlee, leebvee DeeeceCeeee Fefleneme neslee. hegvne DeeeceCeeeer Yeerleer nesleer. Mespeejer
Deeueceieerj hegvne efpePeeree yemeJeerle neslee. lejer efMeJeepeerves cegmeueceeveebvee Deewoeeeves JeeieefJeues.
YeesJeleeueee cegefmuece jepeebee Yeerleerves veJns, lej mJeebYet Deewoee cnCetve!
ee heeeYetceerJej efMeJeepeer ese keve heenCeeeer ceePeer leeejer Deens. heCe lees
kegCeehesee ese "jJeeJee? les ceespeceehe Deense keg"s?
Jej efouesuee ieesMeJeeje cnCepes lee uesKeeee Deboepes meejebMe. leele GoenjCeele keceerpeemle DemeCeeee mebYeJe Deens. cegs-uesKekeees, Mewueer ceePeer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Jejerue uesKeele oesve cegodeebee DeveguuesKe Deens. leeee GuuesKe kesuee, cnCepes
efMeJeepeeree cees"sheCeees "Uke mJeheele hegjeCe mebheues. heefnueer iees cnCepes, efMeJeepeer
kegMeue mesveeveer, eglepe neslee. eele Jeeo veener. heCe eeKesjerpe lees ceguekeer keejYeejeee lepe
neslee. pevelesee Fnueewefkeke keueeCeeeer peyeeyeoejer jepeeeer Deens, Demes leeuee Jees.
Flekeee ueeee lees ueuee, heCe leemee"er epesJej veJes kej leeves ueeoues veenerle.
jepeeefYeeskeeee Keener JeleveoejebJej kej ueeJetve leeves keeuee. pevelesJej kejeee yeespee
JeeefJeuee veener. `ceer Meetbvee oiee efouee. efceeebvee oiee efoueees oeKeJee' Demes DeeJneve leeves
Skee heeele efoues Deens. ee DeeJneveeuee Gej veener. keewue osTve ieeJes JemeefJeCes, Meslemeeje
efveefele kejCes, efkeuueeJej Oeevekees"ejs Yeve "sJeCes, MeslekeNeebvee yeer-efyeeeCes, veebiej, yewue
eebmee"er kepeeeer meese kejCes, Yeeee megOeejCeemee"er jepe JeJenejkeesMe, hebeeie
megOeejCeemee"er kejCekeewmlegYe, Oece megOeejCeemee"er eeeefee osTve efnbot kejCes, veJes efkeuues
yeebOeCes Demee eewjme efJeOeeeke Geesiener leeves kesuee. lees vegmelee mesveeveer veJns.
ogmejer Je ceePee celes meJeele cenJeeeer yeeye cnCepes, efMeJeepeerves pes jepe efveceeCe kesues, les
peheCeemee"er 27 Jees pevelee ueueer. efMeJeepeer JeejueeJej mebYeepeeree veslelJeeKeeueer, lees
ceejuee iesueeJej 19 Jeex, peeuee pemes megesue, lemes meJepeCe uele nesles. ee ueeele
ceesieueebeer efkeceeve heee ueeKe ceeCemes ceejueer iesueer DemeeJeerle, Demee peogveeLeebee Deboepe
Deens. ceje"eebeer mege oesve-Ske ueeKe ceeCemes ceejueer iesueer DemeeJeerle; heCe 1707 meeueer
YeeuesjeF megceejs oerueeKe nesleer. Leesjues cees"s veslelJe veener. heieej efveeefcele efceUCeeeer meese
veener. ee 27 Jeeele Deewjbiepesyeeee hejeYeJe veener. keejCe leer Meeere ceje"eeble veJnleer.
(peogveeLe cnCeleele, Deeueceefiejeuee efJepeeeceeietve efJepee efceUeues. Skeskee ef"keeCeer, Deveskeoe
meJe ef"keeCeer lees efJepeeer Peeuee. ee meJe efJepeeebveblej ueeKees ueeske ceeve, keeseJeOeer hees
Keetve, DeefKeue Yeejleere meeceepe efKeUefKeUs keve IesCes Je mJele: cejCes eehesee heojele
keenere heues veener. lees ceje"eebee hejeYeJe ke Mekeuee veener) lejerner ceje"s uele jeefnues.
pee JesUer hesMeJeeF yegeueer, lesJne ueeskeebveer meceeOeeveeee efve:eeme ekeuee. euee, Skeoees
keeeeees jepe Deeues. DeboeOegboer mebheueer Je Meeblelee Deeueer. ner peveleseer eefleefeee nesleer.
yekemejee ueeFle Fbepeebveer hetJe yebieeue Iesleuee, lesJne eEnotbveer meeJeefeke DeeveboeslmeJe kesuee.
1565 veblej pevelee ueueer Demeleer, lej efJepeeveiej yegeuese vemeles. 1198 veblej pevelee
ueueer Demeleer, lej YeejleeJej cegmeueceeve jepe Deeuese vemeles. jeCee eleeheves ceesieueebefJe
efeJe uee efouee, heCe mesvee uele nesleer. pevelee Goemeerve nesleer. meesceveeLeuee
JeeeefJeCeemee"er ueeKe ueeske cesues, heCe Deepetyeepetee eosMe Meeble neslee. heLJeerjepe eJneCe,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jeCee eleehe, jecejepee ner ceeCemes Oeeefceke veJnleer, Demes veJns. kej Oeeeceke nesleer. lee JesUer
cegmeueceeve Deleeeejer veJnles, Demes veJns. DeefOeke Deleeeejer nesles. Deece pevelee OeceeefYeceeveer,
Oeceesceer veJnleer keee? Demesner veJns. peveleener kej OeceeefYeceeveer nesleer; heCe les jepe
JeeeefJeCeemee"er pevelee ueueer veener. jepe efkeefJeCeemee"er pevelee ueCeeee GuuesKe,
Yeejleeee Feflenemeele eLece keeEueieuee efceUlees. veblej eewLee MelekeeMesJeer eewOeseeee Deens.
ns oesve GuuesKe vekekeer. keoeefele esUerJeeues efMekebojefJejesOeer ueues Demeleerue. efpeLes pevelee
ueles, efleLes Heewpee efvekeeceer nesleele. 1200 Jeeeveblej efMeJeepeeree jepeemee"er pevelee
ueueer. ner Deelceerelee keMeer efveceeCe Peeueer, eees Gej OeceeefYeceeve ns veJns. DeeheCe uet
Mekelees, ne DeelceefJeeeme efveceeCe kejCes, ehes IeeueCeees lebe efveceeCe kejCes Je Jeerjlesee
Keesee keuheveebee Deenejer peeTve uetve cejCes eehesee efkeCes, heUCes, LekeJeCes, veeMe
kejCes ns veJes cetue emLeeefhele kejCes ns Ske Gej Je epesee Fnueewefkeke meeseer meebYeeUCes ns
ogmejs Gej. OeceeefYeceeve eceeves eflemeje.
efMeJeepeerves keewefue Jeeeuee neslee keee? Ssefleneefmekeee eees Gej mejU `veener'
Demes Deens. heCe DeMeer keuhevee pej kesueer keer, leeves keewefue Jeeeuee neslee, lej
keewefueeee DeeoMe jepee ns efMeJeepeeres eeespeve Deens. keewefue cnCelees, epeses Fnueewefkeke
Je heejueewefkeke keueeCe meeOeCes, ns jepeees keece Deens. Meeblelee "sJeCes, hejkeere
DeeeceCeeheemetve JeeeefJeCes, ner keeces kesueer, keer jepeees keleJe mebheues veener. ogkeeU DeOetveceOetve esleele. veeefhekeerner nesles. jepeeves Oeevekees"ejs meowJe Yeve "sJeeJeerle. efhekes esleele, lesJne
jepeeves Oeeve efJekele IeeJes. ee JesUer Jeeheejer YeeJe heetve peveleses vegkemeeve kejleele.
MeslekeNeebee peJeUerue Oeeve mebheues, cnCepes YeeJe Jeetve peveleses vegkemeeve nesles. jepeeves ee
JesUer Oeeve efJeeerme keetve peveleses jeCe kejeJes. eecegUs Skeerkes epeejeCe nesles.
ogmejerkes mejkeejer kees"ejebleerue Oeeve veJes jenles. Oeeve cnCepes jlve veJns. leer kegpeleele,
cnCetve meowJe pegves Oeeve efJekeCes, veJes Kejsoer kejCes, ns keece eeuet "sJeeJes. leecegUs YeeJe
Deeeskeeele jenleele Je epeejeCe nesles. ceehes, Jepeves vesnceer heejKeeJeer. keejCe lesLesner Jeeheejer
HemeJeleele. Jeepe efkeleer IeeJes, eeJej efveebeCe DemeeJes. meeJekeejeruee hejJeevee Je kej
DemeeJee. ceeCemes Je heMet eebvee DeeweOe osCeees keece hegCeees lej Kejs, heCe jepeeJej ee
yemeCeeme Gheeesieer Je peveefnleees Deens. ogkeeUele epesuee DeVe hegjJetve JeeeefJeCes, leeveblej
yeer, yewue, veebiej hegjefJeCes Je leeee Kee nhleeves Jemetue kejCes ns jepeees keece Deens. eesjer
hekeCes Flekese jepeees keece veener. leeves vegkemeeveYejheeF efoueer heeefnpes. eleske OebeeJej
kej DemeeJee. kej Skeoee IeeJee. leees eceeCe keeece (keewefueeee celes GlheVeeee 1/4
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Yeeie) DemeeJes Je lees GlheVe keceer Peeueeme keceer JneJee, mekee yeebOeCes, leUer ogmle kejCes,
efJeefnjer heeCes, keeueJes KeesoCes, veJesveJes keejKeeves GeesieOebos GYeejCeeme ceole osCes ns jepeees
keece Deens. efMeee ke"esj Demeuee, cnCepes iegvneees eceeCe keceer nesle veener. eleskeeee
iegvne ueheCeej veener, efMeee egkeCeej veener, eeeer Keeeer Demeueer, cnCepes iegvns keceer nesleele.
DeMeer epeseer meJeeieerCe keeUpeer IesCes ns jepeees keece Deens. ns pej jepee kejerle vemesue, lej
kej veekeejCes, jepee nekeuetve osCes, leeee JeOe kejCes ne epesuee nkeke Deens. veJns, les eflees
keleJe Deens.
keewefue cnCelees, pej SkepeCe keejmLeeve ke ueeieuee, lej iegheethe JeOe kejeJee. 10
peCe ke ke ueeieues, lej peenerj HeeMeer eeJeer. 100 peCe ke ke ueeieues, lej HeeMeer
osTve onMele efveceeCe kejeJeer. Devegeeeebvee ceeHeer osTve ogJee IeeJee Je keejYeej kees"s
egkeuee, eeee MeesOe IesTve ogmleer kejeJeer. megKeemegKeer epee yeb kejerle vemeles. epesle jepee
Deefee Demeuee, lej mesvee leeuee JeeeJeerle vemeles. mesveeheleer, mejoej kegCeerlejer leeee JeOe
kejlees.
epeses meJeeieerCe keueeCe ns jepeees keleJe Deens. leemee"er ueeJes, cejeJes, he KeeJeer,
mheOee kejeJeer, JesU heentve Geue kejeJeer, Yeso kejeJee, efHelegjer kejeJeer, Ieele kejeJes, Jeeves
eeJeer, leeseJeer, ceejskejer IeeueeJes, efJeeeeesie kejeJee. epesee efnleemee"er ns meejs kejCes
jepeees keleJe Deens. pees keleJe kejlees, leeeer meJe heehes epee pees ogJee osles, leeves Oegleueer
peeleele Je epesee hegCeeee 1/6 efceUtve mJeie efceUlees. jepeeuee Keemeieer esce vemeles. se
vemelees. ceeve-Deheceeve vemelees. ueesYe-Jewj vemeles. jepee ne yeeske Deens- peeves efpeJebleheCeer
veeetve kejceCetke kejeJeer, otOe eeJes, ueeskej eeJeer, ceve ceebme eeJes, eces eeJes, efMebie,
nes, Ketjner eeJes. peemee"er ns kejeees, lees Oeveiej, epee Deens. ns keleJe pees jepee kejerle
veener, leees hegCe epesle Jeeues peeles Je epesee SketCe heeheeee 1/6 efceUtve lees vejkeele
peelees. jepeob Flekee peyeeyeoejeree Deens. cnCetve ueesYeer, uebheeee neleer lees hesuelee veener.
leeuee meeJeOe mebeceer jepee ueeielees.
Jeweefeke hegCe Je OeceeejCeeeer jepeeuee Dehesee veener. epeses Oece, efJee, peerefJele eebes
jeCe ns jepeees keece. jepee eejeet Demelees. cnCetve Fbeuee meneee cnCeleele. npeej nsj
ns leebes npeej esUs. nsjebveer leehemeer, yewjeieer, cegber ee Jeseele efnbeJes. ngpetj, oemeer, vneJeer,
lewueeYebie kejCeejs peesefleeer, JesMee, pegJJeejer ns eebieues nsj Demeleele. Meetee eosMeeleerue
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

eleske yeeye jepeeuee keUueer heeefnpes. cnCepes meowJe meeJeOe jenlee esles. Meeteer eEyeies ceenerle
DemeCes ns jepeees Deee keece. Meeweeves ueeJes, cejeJes, heCe ceeies hejlet vees, ne mewefvekeeee
Oece. ueeJes, jepe JeeJeeJes, he IeeJeer, jepe JeeeJeeJes, keee Jeesue les keve epeses
jeCe kejeJes, ne jepeeee Oece.
jepeeves vesnceer ceuee Yetle-JesleeU JeMe Deensle, osJeer-osJelee emeVe Deensle, leebes eble
nesleele, DeMeer ceeefnleer meJee hemejeJeer. nsjebkejJeer ee keLee mJele: heeefnuesuee ieeser cnCetve
eefleheeove kejeJee. nsjebveer DeeCeuesuee yeelecee keCeefheMeeeeves meebefieleuee, osJeebee evle
nesTve leeves meebefieleuee, Demes cnCeeJes.
DeeheCe cetU keewefue Skeoe vepejsKeeuetve IeeueeJes. Jejerue ceeefnleerletve meekeej nesCeejs
mJeYeeJejsKeeve keueekeleerle efpeJeble kemes kejeJes, meeje OeseJeeo Je JeemleJeJeeo, Oeeecekelee Je
meeJeOeheCee, mesveeveerheCee Je eewjmeheCee, Oetlelee Je Goejlee, YeJeheCee Je veee, ceeveJeerheCee,
DemeeceevelJe Je ceeeoe mJeYeeJejsKeeveele eeJeele, ns cenJeees. ne emebie Je lees emebie IesCes
Jee eUCes ieewCe. YetleJeemleJeees Deekeueve ns Jeedceeerve mele. les meekeej kejCeemee"er
DeeJeMeke les keeuheefveke JeehejCeeeer keeobyejeruee cegYee Demeles.
SJes meefJemlej hee JeeeCes kebeUJeeCes nesCeej, ns ceuee keUle nesles. veener, Demes veener.
HeCe ceje"erle Ssefleneefmeke keeobyejeree eebleele JeemleJeees Deekeueve kejCeeee heefnuee eMemJeer
eeesie kejCeejs DeeheCe. efMeJeepeeruee ceje"er ueefuele Jeedceeele JeemleJeeee Deekeueveeee eesie
eLecee esle Deens. cnCetve meefJemlej efueefnCes Yeeie heues. efMeJeepeer ee JeefejsKesefJeeeer cecelJe
ne Yeeie DeLeelee Deens. DeeheCe cnCelee, Fefleneme, oblekeLee, DeeKeeefekee, Fleeoer meJe
ceer JeehejCeej.' ceuee ner efJeueeCe JeefejsKee keeuheefvekeeee hemeeNeele ieceeJeueer peeCeeeer
Yeerleer Jeeles. efMeJeepeereer JeefejsKee DeeheCeebmeceesj Deens. leer eceeves yeveueer keMeer, ne Yeeie
1656 heele mebhelees. ne Yeeie hetCe 250 heeves. 1630 les 1645-15 Jeex, 150
heeves. 1645 les 1656-11 Jeex, 100 heeves. ee JeefejsKesee eewjme efJekeeme 1656
les 1666, 250 heeves, 1666 les 1678, 150 heeves ne keeU ee JeefejsKeseer Keesueer
Je Gbeer, DeeIeele DeeefCe og:Kes eebveer JeeCeeee. 1678-80 hetCe 200 heeves ee
JeefejsKesee owJeogeJeueeme. 1630 hetJeeaeer heeeYetceer 25 heeves. ee heleerves JeefejsKesee
eceye efJekeeme Flej JeefejsKeebes eflelekese eYeeJeerheCes jbieefJeues, lej nceKeeme eMemJeer
nesFue, Demee efJeeeme Jeelees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeheuee vece

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ner keeobyejer efnboer DeeefCe Fbepeer YeeeebceOesner Yeeeebleefjle Peeueer Deens.

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Yeeie heefnuee

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

1
efMeJevesjer heeeLeees pegVej ieeJe heefeceskes Pegkeuesuee meteeee eflejhee efkejCeeble G"tve
efomele nesles. pegVejheemetve Leesee DeblejeJej Demeuesuee DeebyejeFle Menepeerjepeebes IeesoU
Leebyeues nesles. Skee sjsoej DeeceJeeeKeeueer Menepeerjepes esee mebYeepeermen GYes nesles. ogheej
Ule esTvener Deeehe Jeeje meg Peeuee veJnlee. Peeees heevener nuele veJnles. jeeereer Leber
Glejeeuee Depetve megJeele Peeueer veJnleer. DeebyejeFletve efomeCeeNee jmleekes GYeeleebes
meejKes uee peele nesles. keesCeer efheLeele esle veJnles. Jeelee eCeeyejesyej Menepeerjepes
DeefOeke DeefOeke DemJemLe nesle nesles.
Deeyeemeensye, ceemeensye Deeuee. MebYetjepes cnCeeues .
keg"b? ceeve Jej kejerle Menepeerjepes efJeeejles Peeues.
MebYetyeeUebveer yees kesuesuee efoMeskes Menepeerjepeebveer heeefnues. eflejhee meteefkejCeeble OegUeres
uees GJeerle esCeejs DeeheLeke efomele nesles. nUtnUt eheebee DeeJeepe mheheCes Ssket esT
ueeieuee. DeebyejeF vepeerke esleee esCeeNee heLekeeeer ieleer ceboeJeueer. Ieeser Leebyeueer. leerve
Ieeser cebo ieleerves hegs esT ueeieueer.
Ieesoewerves Lekeuesuee efpepeeyeeFee esnNeeJej mebYeepeeruee heentve eerCe neme Gceues.
efpepeeyeeF oemeeree DeeOeejeves heeeGleej Peeuee. eceeves meeje esnje ueeueyegbo Peeuee neslee.
vese Deeje efomele nesles. leerve ceemeebee ieYeej efpepeeyeeFveer Deeheuee Ieece efheuee. heoj
meeJeve lee Menepeerjepeebee meeceesNee Deeuee.
DeMeer "eeer "eeer Leebyele Deecner oew kejerle jeefnuees, lej legceee yeeheeee neleer
meeheCeeme Heej JesU ueeieeeee veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

lese meebieCeej nesles ceer!


celeueye? Menepeerjepeebveer efJeeejues.
DeeheCe hegb peeJeb.
DeeefCe legcner?
hegee eJeeme Peshesue, Demeb Jeele veener.
ceie DeMee DeeJeeer Deeheueeuee eketve...
peJeUe Deeheues Jeener efJeeemejeJe Deensle. leebeekes Leebyelee esFue ceuee. DeeheCe
megKehe, lej Deecner megKehe. eCeeee DeJeOeeruee mege Heej ceesue Deens...
Menepeerjepes Skeoce mebleeheeves GHeeUues, ne Deeheuee Jeefueebee eleehe Deens. leeuee
Deecner keee kejCeej? peeOeJeebeb DeeefCe Yeesmeueebeb Jewj efheeeved efheee eeueJeeeuee
Deecnerner meceLe Deenesle, cnCeeJeb.
ceer keee yeesueCeej eele? efpepeeyeeF yeesuetve iesuee.
legcner cnCelee, lemeb ke. legceee yeeheeuee jeeeer ueepe Demesue, lej lees legcnebuee
meestve osFue, DeLeJee heUJetve vesFue. legceeb veMeerye DeeefCe legcner. Deecnebuee peemle efJeeej
kejeeuee Deelee Gmeble veener. yeesuee, ns "jueb?
Deeheues Deet keeves DeeJeve, keener ve yeesuelee efpepeeyeeF Deeheuee Ieeseekes
JeUuee.
pegVejuee Keyej iesueer. Menepeerjepeebes Jeener efJepeejeJe efmeOeespeer efJeeemejeJe Keg meeceesjs
Deeues; efpepeeT DeeefCe Menepeer eebvee mevceeveeves Deeheuee Jeeeele IesTve iesues. Jeeeele
yew"keerJej peeleee Menepeerjepes cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efJeeemejeJe, veeFueepeeveb legcnebuee ner lekeueerHe osle Deenes. leeyeue Deecner Mejefcebos
Deenes.
jepes, Demeb yeesuet vekee. Deeheuee keeceer esCeeeer mebOeer veefMeyeeveb efceUeueer, Demeb Deecner
mecepelees. efpeJeeee yeepeerveb Deecner jeCeermeensyeebeer keoj ke.
lees efJeeeme vemelee, lej Deecner Deeueese vemelees, Deecnebuee Deelee Leebyelee esCeej veener.
MebYetjepes, eueeeeb vee? kee jenCeej?
efpepeeTbeer vepej egkeJeerle MebYet cnCeeuee, Deecner esCeej.
Meeyeeme! Menepeerjepes cnCeeues.
Leess efoJeme yeeU jeefnueeJej DeeefCe meJe megKeheheCes heej heueeJej yeeUeuee
hee"efJeuee, lej veener kee eeueCeej? efpepeeT cnCeeuee.
Sskee, efJeeemejeJe. yeeUeuee Oeeskee Deens, DeeefCe Deecnebuee veener.
lemeb cnueb veener ceer. efpepeeyeeF ieyeerves cnCeeuee.
Deecner MebYetyeeUebvee vesCeej. leebeeketve Heej cevemegyes heej heeeees Deensle,
jeCeermeensye. Deeheueemee"er Deecner yeeUkeCe nvegcebles, mebeespeer veerUkeb", meesveespeerheble, keesjs
ner cebUer "sJetve peele Deenesle. Leeser efMeyeboerosKeerue Deens. Deecner efmLejmLeeJej Peeuees, keer
legcnebuee IesTve peeT. leyesleeruee meebYeeUe.
MebYet efpepeeTbee heeee heCeemee"er Jeekeleee efpepeeTbveer leeuee GjeMeer keJeeUuee.
MebYet yeeUeves lee efce"erletve megkee keve Iesleueer. efpepeeTbvee Meyo Hegle veJnlee. lee MebYetes
he eseeble mee"Jeerle neslee. esUs Yejleee lesner he Demhe Peeues. pesJne esUs hegmeues,
lesJne Menepeerjepeebeeyejesyej MebYet Jeeeeyeensj hele neslee- Skeoener ceeies ve heenlee.
efpepeeTbveer GYee peeieer eseebvee heoj ueeJeuee. efJeeemejeJeebee helveer ueceeryeeF
meojsJej esTve, efpepeeTbvee neleeMeer Oeve Deele IesTve peele neslee. heCe Deele peele
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Demeleener yeensj G"Ceeje Ieeseebee eheebee DeeJeepe keeve LeesheJet Mekele veJnles.

2
pegVejJej jee Glejueer. IejeIejebletve meceee, heueesles hesJeues iesues. ieeJeeee osJeerJejeer
efoJeer JeeNeeves HejHejle nesleer. ieeJeeee vepejsle vegkeleere Peeshe Glejle nesleer... DeeefCe
Deeeveke pegVejee eejer Jeeebveer Ieeseebee eheebee KeKee G"uee. meeje ieeJe
Yeeeefkele Peeuee. ieeJeeeer Peeshe Geueer.
efJeeemejeJe vegkelese pesJeCe keve meojsJejee PeesheeeeJej yemeues nesles. meojsJejee
efYebleeRJej ebieuesueer Mees heefueleebee Gpesele ecekele nesleer. eheebee DeeJeepe keeveebJej
esleee efJeeemejeJe ekeve GYes jeefnues. leebes uee ojJeepeekes JeUues... DeeefCe leee
JesUer ojJeepeeletve peemeto OeeJele Deeuee.
Ieele Peeuee! ueKegpeer peeOeJejeJeebveer meeje ieeJe Jesueeed. les Fkebe esle Deensle.
eebieuee cegntleeJej Deeues.. cnCele efJeeemejeJeebveer meojsJejeer leueJeej Geueueer.
efJeeemejeJeebveer eej heeJeueeble ojJeepee iee"uee; DeeefCe meeceesjs ueKegpeer peeOeJejeJe Deeues.
ueKegpeeRee neleer leUheleer leueJeej nesleer. esnNeeJej lJese neslee.
keg"b Deens lees Yeesmeuee? ueKegpeer iepeues.
eLece leueJeej ceeve kejeJeer, DeeefCe Deele eeJeb... efJeeemejeJeebveer meebefieleues.
cegkeeeeveb Jee mees. ueKegpeer cnCeeues.
MeebleheCes efJeeemejeJe cnCeeues,
meppeveebee Iejele veeieJee leueJeejerves eJesMe kejlee esle veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ueKegpeer lesLese Leyekeues. mebleeheeves leebes heebjs keuues LejLejues. hegvne leebveer leese ee
kesuee,
keg"b Deens lees Yeesmeuee?
les FLeb veenerle.
ouee Demesue.
otve yemeCeeFlekeer Yeesmeueebeer kegUer Depetve veeceo Peeueer veener.
eerheCeeves nmele ueKegpeer cnCeeues, heUtve peeCeeFlehele Peeuesueer Deens?
efJeeemejeJeebee mebece meguee. les cnCeeues,
Keyejoej, peeOeJejeJe! Heej Sskeueb. ns Yeesmeueebee Jeeeebeb Iej Deens. FLeb Yeesmeueebee
Gheceo Sskeuee peele veener.
nb:! Depe kejerle veener ceer. ueKegpeer lJeseeves meceMesj Geueerle cnCeeues, neleer meceMesj
Deens. nes yeepetuee.
eCeele efJeeemejeJeebveer Deeheueer leueJeej Pekeueer. mejkeve ceeve eewkeele heues DeeefCe
efJeeemejeJeebee neleer leueJeej leUhet ueeieueer.
ner efnbcele! cnCele ueKegpeerjeJeebveer leueJeej Geueueer, leese DeeJeepe Peeuee,
Deeyee!
lee DeeJeepeeyejesyej ueKegpeerjeJeebeer vepej JeUueer. meojsee meesheeJej efpepeeyeeF GYee
neslee. heueesleeee Gpes DeOee esnNeeJej heuee neslee. ueKegpeeRee nele Keeueer Deeuee.
efJeeemejeJeebveer Jee efoueer, lejer ueKegpeeRvee heeTue GeueCeees meeceLe veJnles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpeT! kesJeee Dee"JeCeer lee veeJeeyejesyej mee"Jeuee neslee! ueKegpeeReer ueekeer ueske,
peeOeJejeJeebee Iejeer meeeele ueceer! ner Yeesmeueebee Iejele iesueer DeeefCe peeOeJeebeer keesCe
ogoMee Geueer...
ueKegpeeRee neleeleerue leueJeej ieUtve heueer. YeefceemeejKes les hegs mejkele Demelee,
leebes Dees" heghegle nesles. meejs yeU SkeJetve les yeesueues,
efpeT
Deeyee! cnCele efpepeeyeeF heeeNee Glejuee DeeefCe eewkeeee ceOeYeeieer Deeuesuee
ueKegpeerjeJeebvee leebveer efce"er ceejueer. oesIeebee hee"erJejeer yeess Skeceskeebvee mecepeeJeerle nesleer.
GYeelee meojsJej Deeues. ueKegpeerjeJe meojsee yew"keerJej yemeues, efJeeemejeJe hegs nesTve
heee efMeJele cnCeeues,
ceeceemeensye, ecee keje.
JJee, efJeeemejeJe! ecee kemeueer ceeielee? Gue, legceeer leHe heentve Deecnebuee Deevebo
Peeuee. YeesmeueebeeceOes vemeues, lejer Yeesmeueebee DeehlemJekeereebceOes JeeIe Deensle, ns heentve
Deecnebuee Deevebo Jeelees.
Deeheuee yeesueCeeJej KetMe Peeuesues ueKegpeerjeJe ceeskeUsheCeeves nmeues; DeeefCe DeeheCe
Skese nmelees Deenesle, eeeer peeCeerJe nesTve nmelee-nmelee Leebyeues. efpepeeyeeFvee peJeU Iesle
les cnCeeues,
heesjer, legPeb yejb Deens vee?
yejb! keee efJeeejlee, Deeyee? yeesuelee-yeesuelee efpepeeyeeF Leebyeuee.
ueKegpeerjeJe cnCeeues, yeesue vee, heesjer. Leebyeueerme kee?
efpepeeyeeFveer Jeefueebee vepejsuee vepej efYeJeueer. Ske JesieUse og:Ke GvceUtve G"ues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keUeeee Deele lee yeesuetve iesuee,


heesjereer peele cnCepes nUoer-yegkekeeeeer. kegCeerner GeueeJeer DeeefCe kegCeeeener keheeU
kesJnener efekeJeeJeer. jbiehebeceeree ojyeejele legceee efpeTeer nUo DeMeere GOeUueerle.
Depetve leer JeeNeeJej efHejles Deens.
JeeNeeJej kee? ueKegpeer iepeues. ee ueKegpeer peeOeJeeeer ketme Flekeer Jeejsceesue
kesJneheemetve Peeueer? leeuee yeeekeesee Yeej Jeele Demesue. ceuee ceePeer heesj pe veener.
heesjerJej SJeer ceeee Deens, lej ne oeJee kemeuee? kegCeeyejesyej? ne oeJee meeOeuee
DeeefCe legceee heesjereb keheeU GIeb heueb, lej yejb Jeesue legcnebuee? Deeyee, ee efpeTeer
legcnebuee MeheLe...
ueKegpeerjeJeebveer Skeoce efpepeeyeeFvee peJeU Deesues. leebee leeWeJej nele "sJeerle Yejuee
DeeJeepeele les cnCeeues,
vekees, heesjer, yeesuet vekees! MeheLesle ceuee iegbleJet vekees. pemeb je legPeele iegbleueb, lemeee ne
osn peeOeJejeJeebee kegUeruee yeebOeuee iesuee Deens. Jewj! les Deelee ceePee eUCeeveb Ule
veener. eelee cejCe owJeeme Deeueb. les YeesieCeb SJebe ceePee neleer Deens. heesjer, ceePee leguee
DeeMeerJeeo Deens. DeKeb meewYeeieJeleer nes! ee yeeheeeer keeUpeer ke vekees. iesuee, lejer og:Ke
ceevet vekees.
efpepeeyeeFee eseebletve heeCeer efveKeUues. les efhele ueKegpeerjeJe cnCeeues,
jt vekees, heesjer! Sske ceePeb. eejer yeepetbvee yeIe. ogkeeUer ceguetKe. ceeCemeeuee ceeCetme
DeesUKele veener. Ske Meener efmLej veener. eewHesj yebeUer GmeUueer Deens. DeMee heefjefmLeleerle
Skeer keMeer jenCeej let? ceePeb Sske! ceePeeyejesyej efmeboKesuee eue. les legPebe ceensj Deens.
meieUb "erke PeeueeJej, cnCeMeerue efleLeb jene.
vekeejeLeea ceeve nueJeerle efpepeeT cnCeeuee, vekees, Deeyee, ceer peeOeJeebeer ceensjJeeMeerCe
Demeues, lejer Yeesmeueebeer meemegjJeeMeerCe Deens. ceensj efJemejeeuee nJeb ceuee. DeMee heefjefmLeleerle
ceensjer Deeues, lej Yeesmeueebee IejeCeeMeer yesFceeveer nesFue.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efve:eeme meestve ueKegpeer cnCeeues, Ske keesb meesJeeeuee iesueb, keer ogmejb heleb. heeseer
heesj let. DeJeIeuesueer. veJeNeeveb meestve efouesueer... DeeefCe ne legPee yeehe, ueKegpeer peeOeJejeJe
vegmeleb heenCeeKesjerpe keener ke Mekele veener.
Demeb cnCet vekee, Deeyee. hegkeU kejlee esFue.
meebie, heesjer... keee ke?
Deeyee, legcner peeeee DeeOeer ceuee efMeJevesjeruee "sJetve euee. efleLeb ceuee yejb Jeesue.
leguee keee cnCeeeeb, keUlebed ceuee... efJeeemejeJe!
efJeeemejeJe meojsJej Deeues. peer.
Gee cesCeeeer JeJemLee keje. DeMee OeeceOegceerle ieeKeeueer DemeCeehesee efpeT ieeJeje
Demeuesueer yejer.
ceer lese kejCeej neslees. ie Deeheueee Deens. Deelee Skee efJevebleer Deens.
efJevebleer kemeueer? ueneve Demeuee, lejer Deeee keje. Deeceeer ueske, peeOeJeebeer Deyet Deepe
legceee neleer Deens.
ueneve leeWer cees"e Ieeme IesTve yeesuelees. legceee Jewjeee legcnebuee mebleehe Demesue. heCe
Yeesmeues-peeOeJeebeb Jewj Deepe ceuee osJeeeb osCeb Jeeleb Deens.
keee cnCelee! ueKegpeer Gejues.
ns Jewj vemeleb, lej Deeheues heee Deeceee Iejer keMeeuee ueeieues Demeles? Yeesmeues-kegUereer
ueceer Deeceee Iejer heeeOetU Peeeeuee keMeeuee Deeueer Demeleer?
Jee! efJeeemejeJe, Meener efjJeepeele cegjuesueer Deecner ceeCemeb. heCe legceee yeesueeveb Deecner
mege Lekeke Peeuees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceePee efJevebleereb keee?


kemeueer efJevebleer?
DeeheCe DeeefCe Deeheuee efMeyeboerveb FLebe nele Deesues kejeJesle, SJeb ceeieCeb Deens.
efMeyeboereb KeeCeb ceeieee cegkekeeceeJeje Peeueb Deens. keoeefele meejer jee oew kejeJeer
ueeiesue, ee efnMesyeeveb Deecner ceeb "eskeueer nesleer. Deeceeb Jee Peeueb. Deecner Ske JesU
pesJelees. peveeJejebeer eboer heeefnueerle, lej...
leer JeJemLee kevee Deeuees. heCe keOeer veener les heee Iejer ueeieues. ...jeCeermeensye,
legcner meebiee vee....
efpepeeyeeF mebkeeseeves cnCeeuee, legcner oesIesner ceuee Leesj. Deeyee...
"erke Deens. efJeeemejeJe, jee Peeueer. Heej ke osT vekee. Deecner Leese otOeYeele IesT.
ceepeIejele eeboeree Heguee ceejuesuee hee ceebuee neslee. eeboeree meceee epJeefuele
Peeuee neslee. efJeeemejeJeebveer ueKegpeerjeJeebvee heeeheeMeer vesues.
ns keee? Skee hee? DeeefCe legcner?
ceePeb Peeueb Deens. DeeheCe eeeee DeeOeere...
ns Kejb veener! legcner heCe yemee. hegvne ne eesie esFue, ve esFue...
DeeCeKeer hee ceebues iesues. efJeeemejeJeebeer cebUer keewlegkeeves heenle nesleer. hegueeJeees
lee esleee ueKegpeerjeJe cnCeeues,
Deelee vekees, Heej Peeueb.
efJeeemejeJe cnCeeues, jeCeermeensye, ns legceeb Iejb Deens. legcnere Deeyeemeensyeebvee Jeee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeTbveer heoj kemeuee. leebveer hegueeJeees lee Iesleues, DeeefCe leeeJej Oejuesues
ueKegpeerjeJeebes nele DeeheesDeehe ceeies Peeues. ueKegpeer cnCeeues,
legcner Yeesmeueebeer cebUer eJe kejCeele Yeejer ngMeej.
meejs nmeues. hegueeJee Jeeerle Demelee lees LeebyeJeCeekeefjlee ueKegpeeRes nele hegs esFveele.
efpepeeyeeFveer Jej heeefnues. ueKegpeeRee esnNeekes heenleee leebes neme keg"ee keg"s iesues.
ueKegpeeRes esUs Yejues nesles. efpepeeT cnCeeuee,
Deeyee
esUs efhele ueKegpeer cnCeeues, Jee, heesjer. Deepe Yetke hegjer nesT os. ee jepekeejCeeee
JeCeJeCeerle Demeb esceU pesJeCe Heej efoJemeeble efceUeueb veJnleb.
-DeeefCe hebieleeruee Skeoce veJes he eehle Peeues.

3
mekeeUer Jeeeemeceesj peeOeJejeJeebes IeesoU GYes nesles. Yeesmeueebeer kegcekener Skee
yeepetuee GYeer nesleer. yeeUkeCeheble nvegcebles, MeecejeJe veerUkeb", jIegveeLe yeuueeU, keesjs ner
Yeesmeueebeer mejoej cebUer Jeeeeee ojJeepeeMeer GYeer nesleer. Ske Meener cesCee heefnuee
eewkeele "sJeuee neslee. YeesFhe yeebOeuesues YeesF eewkeeee Skee keesheNeele GYes nesles.
efJeeemejeJeebeer cebUer Deele efpepeeTbeer KeCeeveejUeves Deeser Yejle nesleer. Yejuee Deeserves
DeeefCe keheeUeves efpepeeT meojsJej Deeuee. ueKegpeeRee DeeefCe efJeeemejeJeebee heeee hetve
lee cesCeele yemeuee. efpepeeTbyejesyej efJeeemejeJeebeer cebUer cesCeele yemeueer. cesCee Geueuee
iesuee. pegVejee ceeUeJeve cesCee ieekes eeuet ueeieuee. cesCeeee ceeies-hegs IeessmJeej
eeuele nesles. ueKegpeer, efJeeemejeJe cesCeeee oesvner yeepetbveer peele nesles. ieeee heeeLeeMeer
Ieeser Leebyeueer. ueKegpeerjeJe heeeGleej Peeues. efJeeemejeJe cnCeeues,
Ieeser eleele.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nes! heCe Jee heeeNeebeer Deens. cesCee meebYeeUeeuee nJee. Gieere Jej-Keeueer neslees.
cesCee ie ele neslee. cesCeeJej nele sketve mee"eres ueKegpeerjeJe eeuele nesles. ieeee
heefnuee ojJeepee Deesueebuee. neerojJeepee Deesueebtve ie ele Demelee ceeies JeUtve heeefnues,
lej pegVejKeesjs Ske Yeues Leesjues JeUCe IesTve hemejuesues efomele nesles. heerjojJeepeehegs eCe
meg Peeueer. YeesF Deueieo cesCee vesle nesles. ueKegpeer Deemles, Deemles, cnCele eeueues nesles.
cesCeeee kegbF kegbF DeeJeepe Hee esle neslee. efMeJeeyeeFee ojJeepee Deesueebtve peeleee cesCee
efMeJeeFee osJeUekes JeUuee. cebefojepeJeU cesCee Leeyebuee. cesCee peefceveeruee skeleee cesCeeee
heoe mejkeeJeuee iesuee. efpepeeyeeFveer efJeeejues,
ie Deeuee?
efpeT, ueKegpeerjeJe cnCeeues, efMeJeeFeb oMeve Ies; DeeefCe ceie ieeJej peeT.
efpepeeyeeF cesCeeyeensj Deeuee. leebveer osJeUekes heeefnues. GYee keeeee ieYeele
Jemeuesues les osJeercebefoj efvejKetve efpepeeyeeFveer heee Geuesues. hetpeemeeefnle Iesleuesuee oemeer hegs
iesuee. ueKegpeerjeJe, efJeeemejeJe ceeietve peele nesles.
osJeUele peeleee efJeeemejeJe cnCeeues,
jeCeermeensye, ns peeiele osJemLeeve Deens. FLeb ceeefieleuesueb Jeeee peele veener.
efpepeeyeeFveer osJeeree emeeo Iesleuee. obJele Ieeuetve G"le Demeuesues ueKegpeer cnCeeues,
cegueer, Ske keece kejMeerue? efJeeej Skeoce yeoueerle les cnCeeues, meebiesve! veblej
meebiesve.
ieeJej heesneseeeuee Gvns Jej eueer nesleer. DebyeejKeevee ceeies heuee DeeefCe ieceeLee
esleee meceesjee Jeee vepejsle Deeuee. Jeeeemeceesj cesCee Leebyeuee. efpepeeyeeF ie efvejKeerle
neslee. ueKegpeer efpepeeTbveer IesTve hegCesefoMesuee iesues. lesLetve efomeCeeNee eWiejekes yees
oeKeJeerle les cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpeT, Skeer Deensme, Demeb keOeer Jeetve IesT vekeesme. meceesj uesCeeer Deens.
leeeemeejKee mebjeke Demelee Yeerleer kemeueer?
efpepeeTbveer nele peesues.
ceneueer efpepeeTuee meestve peeOeJejeJe efveIeeues. efpepeeTbveer ueKegpeeRes heee efMeJeleee
ueKegpeeRvee Deet DeeJejsveele. efpepeeTbvee peJeU IesTve leebveer esUs hegmeues.
heesjer, KegUer kee let? legPee veJeNeeveb pejer yeesueeJeueb veener, lejer veeleJeeeb cegKe
heeneeuee ceer esFve... yejer Dee"JeCe Peeueer. cnCele ueKegpeerjeJeebveer kecejsee kemee keetve
efpepeeTbee neleer efouee. les cnCeeues, ns SkeMes Ske nesve Deensle. osJeUele ceer, veblej meebiesve,
Demeb cnCeeuees neslees vee? efleLeb ceer veJeme yeesueuees. cegueiee Peeuee, keer ns osJeerJeve DeesJeeUtve
eke. heesjer, ceePee leguee DeeMeerJeeo Deens. osJeerkehesveb Demeb heesj legPee heeser esFue, keer pes
pevcepevceeblejeres heebie Heserue. leeeekes heentve legPeer ceeve meowJe lee" jenerue. og:Keeee
ueJeuesMener legPee ceveeuee efMeJeCeej veener. keeUpeer ke vekees. eslees ceer.
Jeeeeyeensj esleee veejes efeceU, nvegcebles, ieesceepeer veeFke, heevemebyeU eebveer cegpejs kesues.
ueKegpeer cnCeeues,
legceeemeejKeer keleJeefve ceeCemeb jeCeermeensyeebee peJeU Demelee Deecnebuee efeblee veener.
leebvee meebYeeUe.
peer! veeFke cnCeeues.
ueKegpeerjeJeebeer vepej efJeeemejeJeebeekes iesueer.
efJeeemejeJe, legcees Ghekeej efHeeees veenerle; heCe jenJele veener, cnCetve...
vekees, ceeceemeensye. keener meebieeeeb veener. ceePeeJej efJeeeme "sJetve efveefeble Demee.
legceeeJej efJeeeme "sJeeeee veener, lej "sJeeeee kegCeeJej? DeeCe Demeueer, lej
Deeceeb Jewj ceveele ve DeeCelee efvejeshe hee"Jee. Deecner ieeJej npej nesT. jecejece...
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

hejle cegpejs Peues. efJeeemejeJe eej heeJeues heesneseJeeeuee iesues.


efMeyeboeres efMeheeF ie veenUerle efHejle nesles. mete cemlekeeJej Deeuee neslee.

4
ceefnves Guele nesles.
efpepeeyeeF henes G"le. mveeve, hetpee-Deee Deeesheeeuee meteexoe nesF. leeveblej
mJeebheekeIejele ueceeryeeFyejesyej efMeOee keeCeele Leese JesU peeF. heesLeerJeeeve PeeueeJej
Yeespeve, Leeser efvee. meeebkeeUer heee ceeskeUs kejeeuee peele. Ske-oesve efoJemeebveer kesJne lejer
efMeJeeFee oMeveeuee Glejle. osJeoMeveeuee lee heeeere peele. cesCeeletve peeCeeyeue efJevebleer
kevener efpepeeyeeFveer efJeeemejeJeebes keOeer Sskeues veener.
efpepeeyeeFvee ieeJej esTve eej ceefnves nesle Deeues nesles.
ogheejee JesUer efpepeeyeeF Deeheuee ceneueele Peesheuee neslee. Keeueer peceKeeveeJej
ueceeryeeF keener lejer efMeJeerle neslee. oemeer efpepeeyeeFes heee jieerle nesleer. menpe
ueceeryeeFveer efJeeejues,
jeCeermeensye...
ueceeryeeF, Demeb hejkeeemeejKeb jeCeermeensye Jeiewjs cnCele peeT vekee. DeeheCe
yejesyejeree. efpepee cnCetve cnCele pee vee!
efpeJneUe Deeuee, cnCetve heeejer keMeer megsue?
legcner SskeCeej veenere... keee efJeeejerle neslee?
meebieeue?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meebiesve vee!
legcnebuee DeegJeeFveb keener KeeJebmeb Jeeleb kee? ceer heenles, legcner keener meebiele veener.
efpepeeyeeF nmeuee. Kejb meebiet, ueceeryeeF? ceuee KeeCee-efheCeees keener esneUs
veenerle. Jeeeeeb, IeeseeJeve oew kejeJeer, leueJeej kecejsuee uekeJeeJeer. ieeee ieej Jeeje
Kethe heeJee. keeeJej GYeb jentve Keeueeer ceeUJeob esUs Yeve heeneJeerle. veefMeyeevebe ceePes
meejs esneUs hegjJeues.
ueceeryeeF nmeuee. lee efMeJeCekeece DeeJejerle G"t ueeieuee. efpepeeyeeF cnCeeuee,
G"lee kee?
DeeheCe efJeeebleer Iee. Leesb Peeshee. yejb Jeesue.
Kejb meebiet? efpepeeyeeF cnCeeuee, DeeleeMee ceuee oesve enjer Peeshee esle veener.
les kee?
efpepeeyeeF ueepeuee. heeseMeer nele oeKeJeerle lee cnCeeuee,
ne KesUlees Deens vee?
ueceeryeeF ieyeerves G"uee. leebvee jenJeues veener. ieYeej efpepeeTbee lespeoej esnje
kegjJeeUtve, keeveefMeueebJej yeess ceestve lee cnCeeuee,
keg"b lejer ueeieeeeer, yeeF, leguee. Demeb keener meebiele peeT vekees. Peeshe peje.
cnCele ueceeryeeF G"tve iesuee.
mebOeekeeUer efpepeeyeeF, ueceeryeeF oemeerheefjJeejemen efHejeeuee yeensj heuee DeeefCe
oejelee mesJeke efJe"t Deeuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efJe"t, keee Deens? efpepeeTbveer efJeeejues.


jeCeermejkeej, DeeheCe kecekekes efHejeeuee peeCeej?
nes!
ojKeemle Deens. DeeheCe ceeJeUleerkes peeJeb!
kee?
iegvnsieejeme kesuees HeceeJeueer Deens. leeeer leeefceueer Deelee nesle Deens.
keesCe Deens efyeeeje?
jeCeermejkeej, ceuee ceenerle veener. kecekeee meeNee Jeee jesKeueele, cnCetve yesDeoyeer
kesueer.
efJe"t, Demeee pee, DeeefCe efJeeemejeJeebvee yeesueeJeueeeb meebie.
peer... cnCele efJe"t iesuee.
pesJne efJeeemejeJe Deeues, lesJne leebeeyejesyej JeeesJe nvegceblesner nesles. oessIeebveer
jeCeermeensyeebvee cegpejs kesues. efpepeeyeeF cnCeeuee,
efJeeemejeJe! Deepe kegCeeee kesueeseeer leeejer eeueJeueer Deens?
kegCeer meebefieleueb?
keUueb Deecnebuee! heCe les Kejb kee?
nese, jeCeermeensye. Keeueee Jeeerle keeue Skeeveb eesjer kesueer. Ske ceCe Oeeve uegueb.
leemee"er kesuees?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jeCeermeensye, ns ogkeeUes efoJeme. DeMee eesNee nesT ueeieuee, lej nJeeueefoue Peeuesuee
ceguetKe hejeieboe Jneeuee JesU ueeieeeee veener.
meee legceeer. legceee Dee esCeb Deecnebuee Gefele veener. heCe, efJeeemejeJe, jelesuee
hegjsmeb DeVe veener, ne oese DeeheueeJejner esle veener kee? eesjereer kee kegCeeuee newme Demeles?
Deeheuee keee ngketce Deens?
ngketce kemeuee? Ske efJevebleer. Deecner ieeJej Demesheele kegCeeee kesuees ke vekee.
peMeer Deeee. cnCetve efJeeemejeJe efveIetve iesues.
nvegcebles cnCeeues, ceemeensye! DeeheCe nesleele, cnCetve efyeeeNeeee peerJe Jeeeuee. ns ese
Deeheuee efJe"tuee.
efpepeeTbveer efJe"tkes heeefnues. efJe"t mebkeeseeves cnCeeuee, lemeb veener, jeCeermejkeej! mee
yeele yeesueeeeer, lej leebveere meebefieleueb. ogheejer leeuee ieeJej DeeCeueb, efyeeeje jle neslee.
nvegcebles ceuee cnCeeues keer, ns jeCeermejkeejvee kegCeer meebiesue, lej eeee peerJe Jeeesue.
efpepeeT nmeuee. cnCeeuee, DeeefCe cnCetve let meebefieleuebme, Demebe vee?... heeefnueble,
ueceeryeeF, Deeceeer ceeCemeb keMeer eJe KesUleele, leer?
oesIeer nmeuee. efpepeeT cnCeeuee, euee, nvegcebleskeekee, efHeve esT.
leeJeve Keeuees pegVej efomele nesles. veoeree hee efomele neslee. lees ceguetKe veenUerle
eeuele Demelee ceOese efpepeeT Leebyeuee. leeKeeueer yees oeKeJeerle lee ueceeryeeFvee
cnCeeuee,
ueceeryeeF, lees efnjJee ef"hekee efomelees, leer pegVejceeUeeer DeeyebjeF vee?
peer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeyeeFveer oerIe efve:eeme meesuee. ceeIeejer JeUtve leueeJeepeJeU esleee lee leueeJeekee"er
yemeuee. hee"erceeies Jeeeeee meppee DeekeeMeele eueemeejKee efomele neslee. meteemleeuee
meteJebove keve meejs Jeeeekes hejleues.
Jeeeeee ojJeepeeMeer Ske Fmece leerjemeejKee meceesj Deeuee. keee neslesed, ns
keUeeee Deele leeves efpepeeyeeFee heeeebJej ueesUCe Iesleueer. efJe"t OeeJeuee. leeves lee
Fmeceeuee GYes kesues. Jeeuesues kesme, KeesyeCeerle iesuesues esUs. Yekeeme esnNeeee lees keeJele
Fmece jle neslee. Meyo Hegle veJnlee. efJe"t cnCeeuee,
nee lees Fmece, peeuee kesueeseeer efMeee Peeueer nesleer.
efpepeeyeeF cnCeeuee, hejle eesjer ke vekees, yeeyee! osJeees heee Oej.
-DeeefCe SJes yeesuetve lee Deele iesuee. ceneueele efJeeemejeJe GYes nesles. efpepeeyeeF nmetve
cnCeeuee,
efJeeemejeJe, lee ceeCemeeuee meesueble, Heej yejb kesueble. iejerye efyeeeje. Deeveboevebner jle
neslee.
peer. efJeeemejeJe cnCeeues.
efJeeemejeJeebeer iebYeerj cege heentve efpepeeyeeFee keeUpeele ej Peeues. leebveer efJeeejues,
keee Peeueb, efJeeemejeJe?
jeCeermeensye! Keyej eflelekeer eebieueer veener.
meebiee. JesU ueeJet vekee.
jepeebveer efJepeehetjkejebee ceguetKe yeUkeeJetve yebeJee kesuee, cnCetve efJepeehetjkejebveer cegjej
peieosJeeuee hegCeeJej eeue keve hee"Jeueb. cegjej peieosJeeveb hegCes veiejeree nesUer kesueer. Jees
Yemcemeele Peeues. SJebe veJns, lej leeveb Yej efoJemee hegCeeJej elee ieeJeees veebiej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efHejefJeues. ieeJeeee ceeiecetmener leeveb "sJeuee veener. hegCeeee keeUpeele, Menepeerjepeebee


peneefiejerle henej "esketve lees ceeskeUe Peeuee.
DeeefCe mJeejer? efpepeeyeeF hegheguee. leebee IeMeeuee keesj heueer nesleer.
jepes megKehe Demeueeeer yeeleceer Deeueer Deens. HeueCeee yeepetuee meOee jepes Deensle.
oesve efoJemeebhetJeeae ner yeeleceer Deeueer nesleer. jepeebee Keyejereer Jee heenle neslees.
efpepeeyeeFveer Ieece efheuee. lee cnCeeuee,
efJeeemejeJe, owJe efHejueb, leeuee legcner keee kejCeej? Fketve megjefele jenCeb Peeueb,
nse cees"b Peeueb. JeeFele eebieueb, les nse!
cegpeje keve efJeeemejeJe iesues... DeeefCe efpepeeyeeFveer LeesheefJeuesuee Deetbvee Jee efoueer.
ueceeryeeF leebvee Oeerj osCeeee eelve kejerle neslee.
yeelecee mege keOeer Skeee esle veenerle. efpepeeyeeF ne DeeIeele menve kejCeemee"er efme
Peeuee veenerle, leese yeeleceer Deeueer : Menepeerjepeebes egueleYeeT KesUespeer Yeesmeues eebee
helveer, cnCepes efpepeeyeeFee peeT, veeefMekeuee ieesoeJejermveeveeuee iesuee Demelee,
ceneyeleKeeveeves leebvee heUJetve vesues. lee Jeelexves efpepeeyeeFee efpeJeeee leHee Peeuee. lee
efoJemeeheemetve ieeKeeueer Gleve osJeoMeveeuee peeCeeesner eeCe leebee Debieer Gjues veener.
efJeeemejeJe, veejes efeceU, ieesceepeer heevemebyeU, nvegcebles Jeiewjs YeesJeleeueeer cebUer meowJe
efebleeetj efomet ueeieueer. ieesceepeer heevemebyeU ne efpepeeTbee ceensjee Keeme ceeCetme.
Jeefuekeeree DeeOeejeves efpepeebTvee meebieCeeje leese, heCe leees mege Meyo efpepeeyeeFvee
efjPeJet Mekeues veenerle. ueceeryeeF efpepeeyeeFes ceve jceefJeCeemee"er efvele veJes ceeie MeesOeerle
neslee. ceveeee Oeerjeves efpepeeTbee og:KeeJej Hegbkej Ieeuet heenCeejer ner meejer cebUer Skes
efoJeMeer etheeehe Peeueer. keener vee keener keejCeeves Deepetyeepetuee meowJe nmelecegKeeves
IeeseUCeeNee ueceeryeeF vepej egkeJet ueeieuee. oemeeRee heeJeueebvee peheCee Deeuee.
DekeejCe yeesueCes ueebyeJeerle jenCeejs efJeeemejeJe, heevemebyeU, nvegcebles ner cebUer legke GejeJej
YeueeJeCe ke ueeieueer. efpepeeTbee ns meejs Oeeveer esle nesles. heCe DeLe mecepele veJnlee. les
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meesmeCes efpepeeyeeFvee Demee Peeues. leebveer efJeeemejeJeebvee yeesueeJetve Iesleues.


efJeeemejeJe...
peer, jeCeermeensye.
Deecner vegmelee veeleeveb Jee DeefOekeejeveb legceee Deeeeeuee Deeuees veener. legcner
Deecnebuee hee"ee YeeJeemeejKes. cnCetve Deecner legceee FLeb jenCeb ceeve kesueb.
les ceenerle Deens.
ceie Deeceeeheemetve legcner keee ueheJetve "sJeerle Deene?
keener veener, jeCeermeensye. efJeeemejeJe ieyeerves cnCeeues, kegCeer meebefieleueb?
meebieeeuee keMeeuee nJeb? iesues oesve efoJeme SkepeCe mejU yeesuele veener. Deecnebuee
heenleee oeleKeerU yemeles.
iewjmecepe nesleesed. jeCeermeensye...
efJeeemejeJe, Deecnerner eej heeJemeeUs heeefnuesle. DeeIeele menve kesuesle. ceuee legcner keener
meebieCeej vemeeue, lej ee ceneueer eCeYejner jenCeeeer Deeceeer Fe veener.
heCe, ceemeensye...
Ieeye vekee! ee efpepeeTveb Heej menve kesuebed. keenerner meebefieleueble, lejer menve
kejCeeeer leekeo Deens Deeceeer. heCe keuhevesee keengjele peieCeb ke"erCe nesle Deens.
meebiee...
ceemeensye...
yeesuee...
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efJeeemejeJeebee leeWtve ngbokee yeensj heuee.


efJeeemejeJe, ns ngbokes DeeJeje. GleeJeerU Peeuesuee efpepeeT efYebleeruee sketve GYee jenle
Deeee oslee Peeuee, yeesuee...
efJeeemejeJeebveer esUs efheues. les Yejkeve yeesuetve iesues,
Deeheues Deeyeemeensye... ueKegpeerjeJe peeOeJeebee Ketve Peeuee.
Ketve? Deeyeebee Ketve? kegCeer kesuee?
lee"juesuee vepejsves efpepeeT efJeeemejeJeebeekes heenle neslee. efJeeemejeJeebvee Meyo megele
veJnles. Dees"ebJeve peerYe efHejJeerle les yeesuet ueeieues,
oewueleeyeeosee megueleeveeee oMeveemee"er ueKegpeerjeJe ojyeejer iesues nesles. DeeOeer ke
efMepeuee Deens, eeeer leebvee keuhevee veJnleer. Deeueespeer, jIeespeer, eMeJeblejeJe ee eflevner
hegeebmen les megueleeveemeceesj iesues. cegpejs kesues DeeefCe Yej ojyeejeletve megueleeve G"tve iesues. ns
megueleeveer Jeleve ueKegpeerjeJeebvee veJeerve nesleb. DeLe keUle veJnlee. leese...
yeesuee, efJeeemejeJe. Deelee eCeYejner Leebyet vekee...
...DeeefCe leese leueJeejer Ghemeuee iesuee. eeflekeej kejCeeeer hegjer mebOeerner ueeYeueer
veener. vegmelee pebefyeeeveb eeflekeej kejCeej, lees kesJee? ceemeensye, megueleeveeee mesJesle eejer
peeOeJeebeer Jee ueeieueer. DeeFpeJeU jeefnuesuee yenejpeer lesJee Jeeeuee. Deeheues oerj
peieosJejeJe ieeKeeueer nesles, les Jeeeues.
efJeeemejeJeebveer ceeve Jej kesueer. efpepeeyeeF hegleeemeejKee efYebleeruee sketve GYee neslee.
esUs lemese leejJeuesues nesles. Yesmetj neme esnNeeJej efJeuemele nesles. efJeeemejeJeebee keeveebJej
Megke Meyo hele nesles...
Deeyee iesues! ceePeb ceensj mebheueb. Deeceee hegCeeJejleer mJekeereebveer hejkeereebeemee"er
ieeJeeee veebiej efHejefJeuee. peebee ojyeejes Deecner veeskej, leebveer Deeceee cegueer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heUJeeJeele! DeeefCe peebee yeUeJej megueleeveer GYeer jeneJeer, leee peeOeJejeJeebeer keeue
megueleeveer ojyeejele JneJeer!
-DeeefCe Skeoce efpepeeyeeF efkebeeUuee,
efJeeemejeJe, ee peieele osJe Deens kee, nes?
efYebleeruee sketve GYee Demeuesuee efpepeeyeeF GYee peeieer peefceveerkes DeesIeUle neslee.
efJeeemejeJeebveer meeJejues, lesJne efpepeeyeeF yesMeg Peeuee neslee. Jeeeele Skee ieeWOeU
Geuee.
ceOejeeeree megceejeme Jeeeele hegvne jCeeee nuekeuueesU Geuee.

5
ueKegpeerjeJeebee Kegveeee yeeleceerves Keeuesuee efpepeeyeeF lee DeeIeeleeletve ueewkej G"t
Mekeuee veenerle. jeeer, Dehejeeer lee oeketve peeiee nesle. meejs Debie Ieeceeves yeyetve efveIes.
Iejele egketve Yeebeebee DeeJeepe Peeuee, lejer leebvee keeheje megs. meppeeletve efomeCeeNee
uesCeeerkes heenle lee yemetve Demele. kegCeer yeesueeeuee iesues, lej eseebvee heePej megs.
yeesueCeeNeeuee Meyo megele vemele.
efpepeeyeeFes ceve jceefJeCeees ueceeryeeFes meejs eelve Lekeues.
Ske efoJeme ueceeryeeF cnCeeuee,
jeCeermeensye, ns eeueJeuebed keee? pes Peeueb, leeeb ceuee JeeF kee Jeele veener?
meeNeebveee leeeb og:Ke Deens. Deeheueer keeUpeer Jeele veener; heCe lee heesjeeer Jeeles.
efveoeve heeseleuee yeeUekes lejer uee ee. ee eemeeee heefjCeece yeeUeJej PeeueeKesjerpe
jenerue kee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeyeeFes meejs Debie Yeerleerves Meneve iesues. efheleefJeeesieeee DeeIeeleele lee cegueeuee
efJemeve iesuee neslee. efpepeeyeeF cnCeeuee,
vekee, ueceeryeeF, Demeb yeesuet vekee. ns heene hegmeues esUs. hegvne ceer jeeeer veener.
ceePeb og:Ke ceePeeyejesyej. leeee Yeej ogmeNeeuee keMeeuee?
Kejb?
Deieoer efMeJeeFMeheLe! legcner cnCeeue, leMeer Jeeiesve ceer. keeUpeer ke vekee.
megueer!
lee efoJemeeheemetve efpepeeyeeF hejle Jeeeele JeeJe ueeieuee.
veT ceefnves mebheues.
ueceeryeeFvee efoJemeeuee Ske iees megele nesleer. efJeeemejeJeebveer osJeeuee DeefYeeske eeuet
"sJeues nesles. Devegeveeuee yeeeCe yemeues nesles. peeCelee oemeer efpepeeTee mesJesuee neslee.
DevegYeJeer, eebieuee neleiegCeeee megFCeer Je efveCeele Jewe ieeJej npej nesles.
yeeUbleIejele egvee efoueeves ueKeueKeerle efomeCeeNee efYebleeRJej mJeefmlekes keeueer nesleer.
leeJej ceesleebee Peeuejer MeesYele neslee. Keesueer DebOeejer Yeemet vees, cnCetve jewhemeceee lesJele
neslee. leepee heeCeees megJeCekeueMe cebekeeJej ekeekele nesles. Jeemletuee yeeOee Demet vees,
cnCetve meJee heebjer ceesnjer HeskeCeele Deeueer nesleer. Gbeer Goeee Jeeme Deemecebleele ojJeUle
neslee. veJeerve peerJeeeer eleeree kejCeele meeNee ieees peerJe iegbleues nesles.
oesve enjee mete keueuee neslee. ieej JeeNeeeer megJeele Peeueer nesleer. efJeeemejeJe,
ieesceepeer veeFke, Jewejepe ner meJe cebUer meojsle heeve peceJeerle yemeueer nesleer. heeveeuee egvee
ueeJeerle veeFke efJeeemejeJeebvee cnCeeues,
mejkeej, Deepe yeesuele veener?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keee yeesuet, ieesceepeerheble? ceemeensyeebveer ceeies Skeeeer kesueeseeer efMeee j kesueer nesleer,
Dee"Jeleb?
nes! ceemeensyeebeb ceve nUJebe Deens.
les Kejb; heCe efoJemeWefoJeme ns eceeCe Jeele Deens. leeejer esle Deensle. eeuet Jeeea pej
heeTme JesUsJej Deeuee veener, lej hegeb Jee ke"erCee efomeleb.
ceer yeesuet? MeeeeryegJeebveer efJeeejues.
yeesuee vee.
ceuee hegeer Jee "erke efomele veenerle. enebJeve mhe ogkeeU efomelees.
eebieueb meebefieleueble! ee Demeuee YeefJeekeLeveehesee jeCeermeensyeebeeyeue keener eebieueb
meebiee vee!
leeeer keeUpeer meese. ceer efveefeble Deens. Meeeer cnCeeues.
Deepee veeer heeefnueer. Heej JesU ueeieeeee veener Deelee. keesCeleener eCeer... Jeweebveer
hegmleer peesueer.
leee JesUer meojsee heeeNee etve oemeer Deeueer. Deoyeerves cnCeeueer,
mejkeej, jeCeermeensyeebee heesele ogKeeee ueeieuebed. cnCetve DeeFmeensyeebveer meebieeJee
meebefieleueeed.
Deboepe egkeeeee veener. Jewejepe heghegues.
ceerner lese cnCele neslees. Meeeebveer meceeOeeveeee efve:eeme ekeuee.
meejs ieyeerves G"ues. G"tve keenerner Gheeesie veener, ns Oeeveer DeeueeJej hegvne meejs
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yemeues.
JesU cegbieeree heeJeueebveer hegs mejkele nesleer. enj Gueues. mebOeekeeU Peeueer.
efoJesueeieCeereer JesU Deeueer, lejer keener Jeelee Deeueer veener. GueCeeNee eCeeyejesyej efeblee
Jeele nesleer. efomele nesleer, leer megFCeeReer, oemeeReer OeeJeheU. veejesheble lej osJeeree cebefojekes
kesJnee iesues nesles.
efoJesueeieCe Peeueer. jee Jeele nesleer. efebleeemle efJeeemejeJe meojsle esjPeeNee Ieeueerle
nesles. heueesles JeeNeeves HejHejle nesles. efYebleerJej meeJeuee KesUle neslee. keee yeesueeJes, ns
kegCeeueee mecepele veJnles.
-DeeefCe oemeer OeeJele Deeueer. Deevebo esnNeeJej Deesmeble neslee. leer cnCeeueer,
mejkeej, cegueiee Peeuee!
efJeeemejeJeebvee Deevebo ueheefJeCes ke"erCe iesues. leebveer kecejsee kemee keetve oemeeree
DebieeJej efYejkeeJeuee. MeeeeryegJee Iekee, heUs ceespeerle hegepevceeee JesUseer veeWo kejCeele
iegbleues. efJeeemejeJe cnCeeues,
osJeereer kehee!
efJeeemejeJeebvee Skeoce veejesheble Dee"Jeues. leebvee keUefJeCeemee"er efJeeemejeJeebveer veeskej
hee"Jetve efouee.
yeeU-yeeUbefleCeeruee megJeeefmeveeRveer kele heeCeeves vneT Ieeleues. JesocetleeAveer yeeUeuee
DeeMeerJeeo efoues. mJeefmleJeeeve Peeues. oemeer-megFCeeRee cegKeebJej meceeOeeve nesles. Deceehe ceeesves
DeeefCe esves lee efpepeeyeeFvee pehele neslee.
MeeeeryegJeebvee IesTve efJeeemejeJe efpepeeyeeFeekes iesues. yeeUeJeve megJeCeceesnjebee
melekee kesuee. efpepeeTbvee efJeeemejeJe cnCeeues,
jeCeermeensye, Meeeer Deeuesle.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeTbveer Peesheuee peeiesJeve keeves vecemkeej kesuee.


Meeeebeemee"er ceieeefpeve Ieeleues nesles. DeeMeerJeeo heghegle Meeeer DeemeveeJej yemeues.
eeboeree hee meceesj "sJeuee iesuee. oesvner yeepetbvee meceee epJeefuele kejCeele Deeuee.
Meeeebveer hebeebie GIeues. yeeUbleIejeee oejeMeer cegueees Yeekeerle Sskeeeuee meejs Deelegjlesves
ieesUe Peeues nesles. Meyo eJeCeer het ueeieues :
eerieCesMeee vece:~ MegYeb YeJeleg...
MeeeeryegJeebveer yeess ceespeueer. IekeeheUebes ieefCele ceebues. kegbueereer Iejs en Ye
ueeieues. kegbueer ceebtve nesleee MeeeeryegJeebveer efpepeeyeeFeekes heeefnues.
efpepeeyeeF cnCeeuee,
MeeeeryegJee, mebkeese ve kejlee meejb mheheCes meebiee. ee heesjeee JesUer efoJeme iesues,
DeeefCe Iejeoejeee Leeje Geuee. kegCeeee cesU kegCeeuee jeefnuee veener. jeeee veeleebveer Jewj
helkejueb. peneefiejerJej ieeJeeee veebiej efHejuee. Deepeesyeebeb e ieceeJeueb. Deepe ee efceleeruee
ee heesjees Jeerue Meetceeies OeeJeleensle. eeee Leesjuee YeeT ueneve. leeeerner ee JeCeJeCeerletve
megkee veener. meeNee ceguegKeeeer DeVeeVe oMee Peeuesueer Deens... DeeefCe hejceguegKeele,
hejef"keeCeer, vee ceensjer, vee meemejer Deepe ceer eeuee pevce osle Deens. heesele Demelee ner
leNne! Deelee eeee heeeiegCeeveb DeeCeKeer keee efOebJes efveIeCeej Deensle, lesJeb meebietve
ekee.
les Ssketve meeNeebeer ceves JeefLele Peeueer; heCe MeeeeryegJeebee esnNeeJejeer megjkegleer nueueer
veener. nmeje esnje iebYeerj yeveuee veener. les leee efmceleJeoveeves cnCeeues,
jeCeermeensye, Demeb DeYe ceveele DeeCet vekee! DeMegYeeee ceveeuee mheMener nesT osT
vekee. ogYeeie mebheueb. Yeeie Gpeeueb. elee mete heeser Deeuee Deens.
efpepeeyeeF efKeVeheCeeves nmeuee. lee cnCeeuee,
cegueeeer kegbueer ceebleevee eleske Meeeer nse cnCelees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Meeeer iebYeerj Peeues. les efveeue, KeCeKeCeerle DeeJeepeele yeesueles Peeues,


jeCeermeensye, DeefJeeeme Oe vekee. DeepeJej ee Meeeeeb Yeekeerle Keesb "jueb veener.
JeueesYeeveb veJns, heCe eeveeee DevegYeJeeveb, DeelceefJeeemeeveb ceer ns Yeekeerle kesueb Deens. les
keeueeeer egkeCeej veener. ns cetue pevcepevceeblejeres heebie Heserue. jeCeermeensye, heeheeee Yeej
Jeeuee Demelee, Oeefjeer emle Peeueer Demelee, osJekeer-JemegosJe kebmeeee yebefoMeeUsle Demeleeveee
eerkeCe pevceeuee Deeuee, ns kehee keve efJeme vekee.
Deeheuee leeWele meeKej hees! efpepeeyeeF meceeOeeveeves cnCeeuee. leebeer vepej
kegMeerleuee yeeUekes iesueer. ceg"er eesKeerle les MeebleheCes Peesheer iesues nesles.

6
efpepeeyeeF emetle Peeueeheemetve ieeJej veJes Jeejs mebeejues nesles. Menepeerjepeebvee ns MegYe
Jeleceeve keUefJeCeekeefjlee Ske IeessmJeej leeleerves ieeJeve jJeevee Peeuee neslee. osJeOece,
hetpeeDeee, DeefYeeske eebeer ieeJej ieoea GmeUueer nesleer. heeeJee efoJeMeer yeeUbleIejele
Meehetpee kesueer iesueer. veebiejner hegpeuee iesuee. heeeJee, meneJee DeeefCe Dee"Jee efoJeMeer
DeMeee hetpee Peeuee.
ueceeryeeF yeejMeeeer leeejer peesjele kejerle neslee. leeleerves IeefJeuesues veJeerve oeefieves,
veJeer Jees ieeJej DeeCeueer peele nesleer. Debefpejer pejeryeger Meeueteer Ieer GIeerle ueceeryeeF
cnCeeuee,
jeCeermeensye, ne jbie eebieuee Deens, veener?
nes.
yeejMeeuee nee "jJet.
ueceeryeeF! efpepeeyeeFee keb" oeuee. efkeleer kejleeed legcner!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heCe Deecner hejkes, les hejkese! ueceeryeeF nmele cnCeeuee.


ceer kesJne cnueb hejkeb?
legcner efJemejuee Demeeue; heCe ceer veener efJemejues. yeeUeeb YeefJee JeleJeeeuee Meeeer
Deeues, lej eejeewIeeble cnCeeueele... vee ceensjer... vee meemejer...
les ceveeJej IesT vekee, yeeF! meKKee yeefnCeerveb mege SJeb kesueb vemeleb; heCe Depetvener
Jeeleb...
keee?
yeejMeeee JesUer eeee Iejeb keesCeer lejer nJeb nesleb.
meebiee vee mejU keer, jepesmeensye eeeuee nJesle, cnCetve.
efpepeeyeeF ueepeuee.
ogmeNee efoJeMeer ieeJej Ske Meener cesCee esle Demeueeeer Jeoea Deeueer. efJeeemejeJe meeceesjs
iesues. esleevee Jeoea IesTve Deeues : Menepeerjepeebee ceeleeseer, efpepeeyeeFee meemetyeeF
GceeyeeFmeensye ieeJej esle Deensle.
Jeeeeee ojJeepeeMeer mee"eree GceeyeeF Glejuee. eJeemeeee LekeJee leebee
esnNeeJej efomele neslee. Jeeeele GceeyeeFveer eJesMe kesuee. efJeeemejeJeebveer cegpeje kesuee.
yeeUbleIejeee Deele esleee efpepeeyeeF heeee heuee. ueceeryeeFveerner Jebove kesues. GceeyeeF
cnCeeuee,
yese, yeepe meestve keMeeuee Deeueerme? ceer vemeles kee Deeues?
yeeU heeUCeele Peesheuee neslee. yeejkeee vepejsves yeeUeuee efvejKeerle, leeJeve melekee
kejerle GceeyeeF cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

legPeee JeUCeeJej iesueeed, nes! yeejmeb kesJne?


ueceeryeeF cnCeeuee, Geee! keeuee jeCeermeensye cnCele neslee, keer yeeUeee Iejeb
kegCeer lejer nJeb, cnCetve.
JeeCeeje heesjeruee!... efpeT, eebieuee Deens, nes, cegueiee. ceveele DeeCeMeerue, les hegjb
kejCeej, Demeb efomelebed... DeeefCe Skeoce iebYeerj nesTve GceeyeeF cnCeeuee, DeeefCe eeee
yeeheeuee keUJeueb kee?
nes.
keg"uee esleesed lees. Iejeb meestve uekejeee Yeekejer Yeepeerle efHejCeej lees! peueb les
jepesheCe!
oesIeer nmetve GceeyeeFes Sskele neslee.
Leese JesU iesuee, DeeefCe GceeyeeFveer efJeeejues,
kesJne G"Ceej, ie, ne?
efpepeeyeeFvee nmet DeeJejCes ke"erCe iesues. lee cnCeeuee,
meemetyeeF! Iee vee. G"uee, cnCetve keee Peeueb? hegvne ceeberJej Peeshesue.
vekeess, ie. ceer Leebyesve. Peeshecees keMeeuee? DeeefCe Leesjuee keg"b Deens, ie?
mJeejeryejesyeje...
lees Ske ieeJe; DeeefCe ueneve heesjeuee hee"JeCeejer let meele ieeJe! DeMeer heesjeeer
JeCeJeCe kejleele kee? ceer Demeles, lej meebefieleueb Demeleb... efve:eeme meestve lee cnCeeuee,
heCe ceePeb lejer keg"b Sskeleesed lees?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

GceeyeeF yeejerkemeejerke ieeseRee leheeme kejerle neslee. Gejs eeeeer oesIeeRvee megele
veJnleer. lesJeeele yeeUees jCes keeveebJej Deeues. GceeyeeF ieyeerves G"uee. leebveer yeeUeuee
Geueues. heehe cegkes Iesleues. ceeberJej IesTve lee yeeUeuee Gieer ke ueeieuee; DeeefCe
mebkeeletve megkee kesueeyeue efpepeeTbveer yeeUeee jCeeuee OeveJeeo efoues.
henes ie peeiee Peeuee, lees meveF-eewIeeebee DeeJeepeeves. Jeeeeee oejeJej leesjCes
yeebOeueer nesleer. oemeeRveer mee efMebhetve jebieesee Yejuee. heekeienemee"er iebiee-pecegvee ekeeebes
heeCeer Ghemeues peeT ueeieues.
yeeUeeer pejer kegbeer, oeefieves, kehes heentve GceeyeeFveer hemebleereer ceeve esueefJeueer.
Meeeebvee yeesueeJetve efoJemeeeer hejle Keeeer keve Iesleueer. meteexoeeheemetve ieeJej ceeCemeebeer
JeoU meg Peeueer. pegVej ieeJeee eefleefle Iejebleerue efeee esueercesCeebveer ie ele neslee.
ieesjiejerye DeVeeee DeeMesves Jej esle nesles. GceeyeeF meejs keewlegkeeves heenle neslee.
meeNeebeer pesJeCes Peeueer. meeNeepeCeer heeUCee mepeJet ueeieuee; yeeUeuee mepeJet ueeieuee.
ieeCeees metj G"t ueeieues. yeejMeeeer JesU Peeueer. efpepeeTbveer GceeyeeFvee nUte efJeeejues,
yeeUeeb veeJe keee "sJeeeeb?
let keee "jJeuebme?
efMeJeeFuee veJeme yeesueues nesles. efMeJeepeer "sJet ee.
"sJe! eebieueb Deens.
megJeeefmeveeRveer yeeUeuee, efpepeeyeeFvee DeesJeeUues. yeeUeuee ueceeryeeFveer neleebJej Iesleuee.
ieesefJebo Iee, ieesheeU Iee, oeceesoj Iee, Peeues. efpepeeT heeUCeele Jeekeuee. lee
yeeUeee keeveeMeer cnCeeuee,
efMeJeepeer.
efpepeeTee hee"erJej iees yegkekeeebee JeeeJe Peeuee. legleeNee-eewIeeebee veeoele meeje
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ie Yeve iesuee. yeeUees veeJe efMeJeepeer "sJeueees meeNee ieeuee "eTke Peeues.
Jeeeeyeensj cesCee leeej neslee. yeeue efMeJeepeer osJeeroMeveemee"er efveIeeuee. efpepeeyeeF
yeeUeuee IesTve cesCeele yemeuee. ueceeryeeF cesCeeyejesyej oemeerheefjJeejemen eeuele neslee.
efJeeemejeJe, Meeeer, Jewejepe, veejesheble, ieesceepeer veeFke ner meejer cebUer hegs eeueueer nesleer.
leebee hegs cebieue Jeees Jeepele nesleer.
osJeermeceesj yeeUeuee "sJeCeele Deeues. osJeeree Debieeje yeeUeuee ueeJeuee neslee. YepeeRveer
DeeMeerJeeo efoues. efJeeemejeJe DebOeej heeeee Deele ieeJej peeCeemee"er cnCetve ieye
kejerle nesles. leee JesUer efpepeeyeeFveer Ske ceKeceueer kemee efJeeemejeJeebee neleer efouee.
vekeUle efJeeemejeJeebveer efJeeejues,
keee ns?
efpepeeyeeFes esUs Yeve Deeues. lee cnCeeuee,
Deeyee ie meesleevee veJeme yeesueues nesles. cegueiee Peeuee, lej leebveer osJeerJeve MebYej
ceesnje Gleve ekeCeemee"er efouee neslee. veJeme yeesueCeeje efveIetve iesuee; veJeme lesJee ceeieb
jeneeuee vekees.
efpepeeyeeFveer hegs yeesueJesvee. leebveer eseebvee heoj ueeJeuee.
LejLejlee neleebveer efJeeemejeJeebveer kemee GIeuee. ceg"eRveer ceesnje Yeve IesTve les osJeerJeve
DeesJeeUtve ekeerle nesles.
yeeue efMeJeepeeree GMeeheeeLeeMeer megJeCeeee mee hele neslee.

7
yeeue efMeJeepeer Deepeeree ceeberJej, DeeFee kegMeerle, oemeoemeeRee DebieeKeebeebJej Jeele
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

neslee. keg"ueener JeleejCeerves oejeMeer eeJes DeeefCe KegUKegUs hegs kejeJesle; DeeefCe
efJeeemejeJeebveer les Kejsoer kejeJes. pegVejuee iesuesues Meeeer esleevee efheleUsee JeeUe IesTve eeJesle.
meejs nmet ueeieues, keer leebveer cnCeeJes,
mejkeej! eeboer-leeseeee Jeeeebveer yeeUeuee yeeUmeb ele veener. eleb, les eee
hebejmeer Jeeeebveer!
GceeyeeFveer ceeve esueJeeJeer. cnCeeJes, Kejbe, kegCeeeee Oeeveer Deeueb veener. DeeCee lees
JeeUe. DeeefCe meesveees JeeUs Gleve hebejmeer Oeeletee JeeUe heeeer eefJeuee peeF.
yeeUeee keewlegkeeves efoJeme kesJne GieJes DeeefCe kesJne ceeJeUs, nsner mecepele vemes. yeeue
efMeJeepeer eefleheosee ebemeejKes ojjespe veJes he OeejCe kejerle neslee. Deeheueer ceeCemes
DeesUKetve lees nmet ueeieuee. keeves ketme yeouet ueeieuee. heeueLee nesTve eej neleebJejee
KegUKegUe Ieeeuee lees mejket ueeieuee; DeeefCe leeletvee eejer meeOeveebee Gheeesie keve
jebieCeeeer efkeceee leeuee DeJeiele Peeueer. neleer heebiegUieee Deeuee, DeeefCe efMeJeepeeree
Deepetyeepetee meeNee Jemlet GbeeJej "sJeCeeeer oelee Jeet ueeieueer.
ceie Deeuee. heefeceses Jeejs meg Peeues. nUtnUt ie eskeeeJeve mejket ueeieues; heCe
leebes Oejleerkes ueener JeUle veJnles. JewMeeKeele lehle Peeuesueer Oeefjeer lemese efve:eeme meeserle
nesleer. efJeeemejeJeebveer ner efevns heentve ieeJej iebpeerKeevee jeuee. ieeKeeuees Oeeve DeeCetve
DebyeejKeeveele Yeve Iesleues.
Skes efoJeMeer mebOeekeeUer efJeeemejeJe Deeeveke efpepeeyeeFee meojskes Deeues.
efpepeeyeeFvee Jeoea iesueer. efJeeemejeJeebveer heeefnues, lees efpepeeyeeF keefMeoe Yejerle neslee. yeeue
efMeJeepeer KesUCeeyejesyej KesUle neslee. leees uee efJeeemejeJeebeekes iesues; DeeefCe lees
PesheeJeuee. efJeeemejeJe efMeJeepeeruee Geueerle cnCeeues,
jeCeermeensye, yeeleceer Deeueer Deens keer, jepesmeensyeebeer mJeejer ieekes esle Deens.
kesJne? Deeveboeves ceesnve efpepeeyeeFveer efJeeejues.
keesCeleener eCeer les ieeJej esTve oeKeue nesleerue. lese keUJeeeuee Deeuees neslees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efJeeemejeJe efMeJeepeermen JeUues. efpepeeyeeF cnCeeuee,


leeuee Fkes ee. kehes yeoueles.
efJeeemejeJe efMeJeepeeruee "sJetve yeensj iesues. Jeeeeee Deeleuee eewkeele meojsKeeueer
eeboeres iebieeU heeCeeves Yeve "sJeCeele Deeues. meojsJej mJe yew"ke DebLejueer iesueer.
ogmeNee eewkeeee meojsJej Keeme yew"ke DebLejueer nesleer. ieeefuees, uees, lekekes, heeveoeves
eebveer meoj mepeueer nesleer.
efpepeeyeeFveer ieyeerves kehes yeoueues. oeefieves Ieeleues. ueceeryeeF efMeJeepeeruee veefJeCeele
ieke Peeuee neslee. efMeJeepeeruee leeej keve, ueceeryeeF efpepeeyeeFvee ngket ueeieuee; heCe
leebee heee ueeiesvee. lee efpeYesee ojJeepeeves yeensj heuee; DeeefCe leebeer heeJeues Leebyeueer.
efpepeeyeeF leepeJeU GYee jentve heenle neslee. hee"erJej heuesuee meteefkejCeeble pejer
Jee ecekele nesles. JeeNeeves heoj Gle neslee. efpepeeTbeer vepej leeKeeueer ueeieueer nesleer.
Deueieo heeJeueebveer ueceeryeeF leepeJeU iesuee. peJeU esFheele leebee meHeU efpepeeyeeFvee
ueeieuee veener. oeketve lee JeUuee.
legcner nese? keee Yeeues ceer!
ngkeueb; keg"b efomeuee veener.
menpe Deeues. GYeer jeefnues. euee, peeT.
vekees. FLebe menpe jent. ueceeryeeF nmele cnCeeuee, SJeee ueewkej Jeeeele peeeeb
lejer keee keejCe Deens?
Yeejere Ulee, yeeF, legcner! leeee keeeJej yemele efpepeeyeeF cnCeeuee.
oesIeer leeKeeueee eosMe veeneUerle neslee. DeJeeCeecegUs meeje eosMe Megke Jeele neslee.
Leese JesU Peeuee; DeeefCe efpepeeyeeF heoj meeJeve GYee jeefnuee. kee G"lee? cnCetve
ueceeryeeFveer efJeeejleee leebveer yees oeKeefJeues. otj DeblejeJej OetU Gle nesleer. lees uees
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

eCeeeCeeuee vepeerke esle neslee. Ieeser efomet ueeieueer. DeeheLekes efheLeele Deeueer. ieeuee
JeUmee osTve DeeheLekes YejOeeJe Jesieeves pegVejkes peele nesleer. eheebee DeeJeepe keeveebJej esle
neslee.
ueceeryeeF!
keee?
keener veener. Gieere efeJeeue!
meebiee vee! veener efeJeeeeer. Jeeve!
DeeheCe ceeJeUleerkes peeT ee!
mecepeueb! euee vee! leueeJeeee heueerkes peeT.
Jeeeemeceesjee leueeJeeee leekes oesIeer iesuee. efpepeeyeeFveer heeefnues... Ieeser
pegVejceOes efMejle nesleer. heenlee-heenlee pegVejceOetve Ieeser yeensj hetve ieekes esT ueeieueer.
ueceeryeeFveer efJeeejues,
jeCeermeensye! meeceesjs ieeKeeueer peeeeb, keer Jeeeele peeeeb?
hegjs Peeueb, yeeF...! euee.
oesIeer Jeeeele hejleuee.
ieeee hejJeeveieeree ojJeepeeJej veieeje Jeepeuee. meojsle efJeeemejeJe heeieess eJetve
GYes nesles. veejes efeceU, heble Jeiewjs cebUer heesMeeKe keve Deoyeerves GYeer nesleer. ogmeNee
ojJeepeeeer veewyele Ssket Deeueer; DeeefCe efJeeemejeJe meJeemen Menepeerjepeebvee meeceesjs iesues.
iebiee-pecegvee ekeeebpeJeU Menepeerjepeebeer iee" heueer. meeNeebee keceje ueJeuee. cegpejs
Peues. efmceleJeoveeves Menepeerjepes efJeeemejeJeebvee efce"er ceejles Peeues. efJeeemejeJe cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Gleer yeeleceer Deeueer nesleer; leecegUb ieeKeeueer Deeuees veener. ecee DemeeJeer.
Jeeeebveer Demeb hejkesheCeeeb yeesueCeb Deecnebuee DeeJele veener... keee, veeFke? meJe
"erke vee?
peer!
meejs Jeeeele Deeues. mesJekeebeer ieye Geueer. Menepeerjepeebveer nele-heee Oegleues.
yejesyejee ceeleyej ceeCemeebveerner nele-heee Oegleues. meejs meojsee yew"keerJej yemeues.
efJeeemejeJeebveer efJeeejues,
Jeesle lekeueerHe lej veener vee Peeueer?
jepes ceveeheemetve nmeues. cnCeeues,
efJeeemejeJe, Ieesoew DeeefCe heUeheU Flekeer meJeeereer Peeueer Deens, keer jeeerosKeerue
Deecner IeeseeJeje mJeej Demelees.
meejs nmeues. nmelee-nmelee Leebyeues. Deeleuee oejeletve efMeJeepeer jebiele yeensj Deeuee.
meeNeebeer vepej lee ieeWme yeeUekes JeUueer nesleer. efMeJeepeerkes heenle jepes cnCeeues,
ess jepes, ee! legcnebueee heeneeuee Deecner Deeuees neslees.
efMeJeepeerves SkeJeej meeNeebeekes heeefnsues. leeee esnNeeJej neme efJeuemeues; DeeefCe
Peshe Iesle lees Menepeerjepeebkes OeeJeuee. Meeeer cnCeeues,
jeeveb je DeesUKeueb.
esceYejeves Menepeerjepeebveer efMeJeyeeuee Geueues. leees cegkes Iesleues DeeefCe leeuee ceeberJej
Iesleues. efMeJeepeer Jeefueebee oeerMeer eeUe kejerle neslee. efJeeemejeJe nmetve cnCeeues,
Deeheuee oeeruee nele IeeueCeeje heefnueee Jeerj heeefnuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

veener. ne ogmeje. heCe Deeceee Demee mecepe Deens keer, ess jepes Deeues Deeeeheeke
IesTve.
Deeeeheeke?
Deecner Deele peeTve eslees.
Menepeerjepes G"ues; efMeJeepeeruee IesTve Deeleuee eewkeele iesues. efpepeeyeeFeekes heenle
Menepeerjepes cnCeeues,
Deecnebuee heenleee PesheeJeuee.
Oeere Deens. ceeCemeeeer heejKe Peeueer, keer PesheeJelees.
Menepeerjepes meojsJej yemeeeuee efveIeeues. efmceleJeoveeves efpepeeT cnCeeuee,
meemetyeeF Jee heenle Deensle.
Yeueleere etke nesle nesleer. oeKeJee Jee.
Menepeerjepeebveer GceeyeeFes oMeve Iesleues. pesJne efveJeebleheCeeves efpepeeyeeFeer DeeefCe
Menepeerjepeebeer iee" heueer, lesJne leebveer efJeeejues,
meJe "erke Deens vee?
efpepeeyeeFee eseeble Deet ieesUe Peeues. ngbokee yeensj heuee. DeemeveeJeve G"le
Menepeerjepes cnCeeues,
jeCeermeensye, Deecnebueener les mecepeueb. ceeceemeensyeebeer DeMeer nlee JneJeer, eeeb
Deecnebueener og:Ke Deens. Deeceee keeUpeeuee lee Jeelexveb Iejb heueer. Deeceeb Jewj nesleb Kejb;
heCe les Iejeb. hejkeeebveer kesuesuee nmleeshe Deecner kemee menve ke? leevebe ceve Yekeueb;
DeeefCe Deecner efvepeeceMeener meestve DeeefoueMeenereer veeskejer helkejueer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ns Demeb efkeleer efoJeme eeueeeeb?


leer kee Deecnebuee newme Deens? yeeekeeheesjeble jeneJeb, Demeb kee Deecnebuee Jeele veener?
heCe, jeCeermeensye, efMeJeyeeee heeeiegCeeveb ns efoJeme mebheleerue. Deecner keg"b lejer efmLej nesT.
leeveblej Menepeerjepes Dee"-one efoJeme ieeJej nesles. ieeJejee cegkekeeceele Keueyele jbiele
nesles. efMeJeyeeee mebieleerveb nmeCeeuee Tle esle neslee. cespeJeevee Pele neslee. Menepeerjepeebveer
meeNee ieeeer JeJemLee peeleerves heeefnueer. DebyeejKeeveele Yejuesues Oeeve heentve, iebpeerKeevee
heentve les Gejues.
efkeleer Jeeeeer leeejer Deens?
ogkeeUer efevnb efomeleele. Keyejoejer Iesleuesueer yejer!
Kejb Deens. Deeheuebner JeemleJe....
jeCeermeensyeebee yejesyeje Deecner ieeJej Deeuees.
Deeceeer leere Dehesee nesleer. Keefpeveeeer jkekece pecee Iesleueerle vee?
heCe leeeer keener...
efJeeemejeJe, kejlee, les kee Leesb Deens? legcner Iej mebYeeUlee. ceguetKeefiejer keve Iej lejer
Ye ee.
Ske efoJeme Deeeveke Menepeerjepeebee veeJeeves ceesieueer leekeero Keefuelee Deeuee.
Menepeerjepeebveer lees GIeuee; leebeer vepej KeefueleeJeve efHe ueeieueer. Jeeetve nesleee, oerIe
efve:eeme meestve Menepeerjepes cnCeeues,
efJeeemejeJe! efJeeebleeres efoJeme mebheues.
kee? keee Peeueb?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yeeoMene oefeCemJeejermee"er Glejues Deensle. yeNneCehetjuee eJeCeer Deens. ceeueke


Deeuesueeeer Jeoea Deens, cnCepes mesJekeebveer ekeeseke peeeuee nJeb. Gee Deecner efveIeCeej!
eej-oesve efoJemeebveer iesueb, lej eeuesue vee?
ve eeueeeuee keee Peeueb? Menepeerjepes cnCeeues. heCe les Deeceee jeeuee ceeveJele
veener. efpeLeb eekejer kejlees, efleLeb Jes"efyeieej Deecnebuee pecele veener.
ogmeNee efoJeMeer Menepeerjepes efveIeCeeee leeejerle nesles. GceeyeeFvee cegpeje kejleee lee
cnCeeuee,
Nneeuee Demeleeme, lej yejb Peeueb Demeleb. pehetve jene.
Deeheuee cegkekeece Deens vee?
s, js. les peceeeeb veener. osJeOece lemeee jentve iesueeed. Deeheuee kegueowJeleeuee,
IeCesejeuee Deeues nesles. keUueb, cegueieer FLeb Deens. Yeseeuee Deeues, leer leMeere iegbletve
heues, yeIe.
ceie leebvee legceee yejesyej vee.
vekees, js, yeeyee! ceePes cneleejeres efoJeme kemesner peeleerue. meeNee ceguegKeele ogkeeU Deens.
leehesee leer FLebe jeefnuesueer yejer.
jepeebveer efpepeeyeeFee efvejeshe Iesleuee; efMeJeepeeres cegkes Iesleues; DeeefCe efJeeemejeJeebee Jej
meJe meesheJetve Menepeneveee Yesermee"er leebveer yeNneCehetjuee kete kesues.

8
yeeue efMeJeepeer Jeeeee Peeuee, lee JesUer ceguegKeele ogkeeUeves Ge mJehe OeejCe kesues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ieeJes Deesme hele nesleer. heesmeeeuee DeMekee Peeuesueer peveeJejs meestve efoueecegUs JewjeCe
ceguegKeeletve leer peveeJejs Yekeleevee efomele nesleer. ieeJes meestve eeueuesuee ceeCemeebes leebs
osMeesOeeruee ueeiele nesles. Oeeve ner mebheeer yeveueer nesleer. meesveeuee keges efJeeejerle veJnles.
efpekes peeJes, eflekes Yegkeskebieeue ueeskeebee Pegber Jeee DeJetve yemeuesuee Demele. efpeJeeeer
DeeMee meestve celetee leeejerves meppe Peeuesues les peerJe cet"Yej Oeeveemee"er nJes les Deleeeej
kejeJeeeme ceeies-hegs heenle veJnles. meeje ceguetKe Demegjefele yeveuee neslee. heeebveer lej kesJnee
ceguetKe meesuee neslee. jeefnueer nesleer Hee Ieejer DeeefCe efieOees. leer ceee meowJe DeekeeMeele
efIejee Ieeueleevee vepejsuee esle nesleer. meeNee eosMeele Oe heg keesCeer efomele Demeleerue, lej
lesJese! cesuesuee eeCeebvee DeeefCe ceeCemeebvee leese veJnlee! eee ogkeeUeyejseyej
Menepeneveeer mJeejer oefeCesle Lewceeve Ieeueerle nesleer. ogkeeUeletve leie Oeve jeefnuesuee
Gjueemegjuee Jemlee ceesieueeFee mJeejerKeeueer yesefejeKe nesle neslee. meeje ceguetKe oesve
Jeeele yesefejeKe Peeuee.
efJeeemejeJeebveer ieeee keskees yeboesyemle "sefJeuee neslee. ieees ojJeepes meowJe yebo
Demele. Deele esCeeNee ceeCemeeeer kemetve eewkeMeer PeeueeKesjerpe leeuee Deele meesues peele
veJnles. ieeeer Flej ekeer kesJnee keesjer Peeueer nesleer. iebiee-pecegvee DeOee jeefnuee neslee.
heeCeeee Jeehej kemeesMeerves nesle neslee. DebyeejKeevee DeeefCe iebpeerKeevee peerJeceesueeves jeKeuee
peele neslee.
efMeJeepeer oesve Jeeeee Peeuee. leeee JeeefoJeme ieeee Leberle meepeje Peeuee. Leber
mebheueer. GvneUe Deeuee. meejs heeJemeeeer eleeree kejerle nesles. ceveeletve osJeeuee veJeme yeesuele
nesles...
Skes efoJeMeer oesve enjer hetJexuee ieebeer keveele Oejueer iesueer. Jeeje ceboeJelee-ceboeJelee
Leebyeuee. keveele DeekeeMeele ele nesleer. keeUer Yeesj. uekeKeve Jeerpe ecekeueer; DeeefCe cebo
ieiee Iegceuee. yeeue efMeJeepeermen meejs leekes GYes jentve lee ieebeekes heenle nesles.
Ske eeer JeeoU OegUeree YeesJeje KesUJeerle ceeUJeoeletve efveIetve iesues. hetJexee ieej Jeeje
meguee. efMeJeepeerves efJeeejues,
heeTme Deeuee?
nese, jepee! Deeueee lees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

hegvne Jeerpe ecekeueer. Deemeceble lee DeeJeepeele keetve iesues. efMeJeepeer DeeFuee
efyeueieuee. efpepeeyeeF efMeJeepeeruee IesTve Deele iesuee. heeJemeeee heoe Deeoye yepeeJeerle hegs
esle neslee. lee lee ieeje het ueeieuee. leeKeeueess meejs Jeeeele Deeeeeuee OeeJeuess. ieeje
Hegtve Gle neslee. efMeJeepeer lee JeseCeemee"er meojsle OeeJele neslee. ieejebhee"eshee" heeTme
keesmeUeeuee ueeieuee. meejer ieejs leggbye Yeve Jeent ueeieueer. meieee JeeeYej ieUlee
Peeuee. heCe leees kegCeeuee og:Ke veJnles. ceeleeree Jeemeeves meejs JeeleeJejCe OegboeJeues nesles.
heeTme Leebyeleee meejs Jeeeeyeensj heues. Skee heeJemeeves Oeefjeeres he heej yeouetve
ekeues nesles. hetJexuee FbOevege heues nesles. efMeJeepeerves eflekes yees oeKeJeues; Je lees
cnCeeuee,
DeeF, les yeIe!
yeeU, les FbOevege!
efMeJeepeer hegheguee; heCe keener peceues veener. lees ueepeuee.
JeUJeees heeTme eebieues Peeuesues heenleee Ske efoJeme efpepeeyeeF efJeeemejeJeebvee
cnCeeuee,
mebke Uueb! eeuet meeueer ceveepeesiee heeTme hesue.
Demeb efomeleb Kejb.
heeTme veJnlee, lees heeTme Deeuee. Deelee keMeele Deueb?
jeCeermeensye! heeTme heuee; heCe ieeJeb Deesme heueer, efleLeb peefceveer kemeCeej keesCe?
keesCe cnCepes? pes Deensle, les.
pegVejeer Gjueer efvecceer Jemleer ieeJeje Deens.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceie ie Keeueer ke ee.


DeeB!
DeeB keee? ceguetKe meestve iesuesueer ceeCemeb hejle Deeheuee Iejer esFheele leebeer peceerve,
Iejb-oejb eebes legcnere peyeeyeoej! DeeheCe meieUs Keeueer peeT. lesJeer Mesleer hesve IesT.
meeNee ieeJej Glmeen mebeejuee. Meener cesCes ieeKeeueer Glejues. pegVejee Jeee iepeyepetve
iesuee. ieeJeeee IejebJeve GieJeuesues, peeieee peeieer JeeUuesues ieJele heentve efpepeeyeeFes esUs
heeCeeves Yeve Deeues. peveeJejb neleeMeer nesleer, lesJeer ieesUe kejCeele Deeueer. ieeJejee
ueesnej- pees DeepeJej Demmeue nleejs leeej kejerle neslee, lees veebiejebes HeeU yemeJet ueeieuee.
megleejMeeUsle kegUJe, efobesjer leeej nesT ueeieueer.... DeeefCe Skes efoJeMeer megcegntleeJej
Yetefcehetpeve keve veebiej meg Peeueer. GvneJeuesueer ceeleer Heguetve peefceveerJej Deeueer. heeJemeeee
heeCeeves kegkeer veoer Yeve iesueer.
nbieece heentve hesjCee Peeuee. efMeJeejeJej efnjJeer keUe efomet ueeieueer. eWiejes jeve ieo
heeueJeerves hejle Skeoe mepeues. uesCeeerletve DeeefCe Deepetyeepetee eWiejkeheejeRletve ogOeees eJeen
efPejhet ueeieues.
ogkeeUele hejeieboe Peeuesueer ceeCemes DeeMesves hejle ieeJeer esle nesleer. GYeejuesuee efMeJeejeves
Deevebotve keeble meeceerue nesle nesleer.
efJeeemejeJe Jeeeeyeensj heues, keer neves efMeJeepeer leebeeyejesyej Demes. Gvneletve,
heeJemeeletve lees efJeeemejeJeebee hegs yemetve IeeseeJeve efHejle Demes. Jeeleer efhekes keewlegkeeves
heenle Demes.
efpepeeyeeF cnCele,
ne kegCeyeeJee nesCeej, Jeeleb.
ceie leele keee efyeIeueb? DeeceeemeejKes ceeueke meieeebveee efceUleele. heCe
Meslekejer ceeueke efceUCeb ke"erCe.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeyeeF meceeOeeveeves nmeuee.


ceguetKe peje efmLej Peeuesuee heenleee GceeyeeF peeeuee efveIeeuee. efpepeeTbvee yejseyej
eueCeeee leebveer Kethe Deeen kesuee; heCe efpepeeyeeF leeej Peeuee veenerle. lee cnCeeuee,
meemetyeeF! ceuee kee FLeb jenCeeeer newme Deens? heCe mJeejeReb meebieCeb PeeueeKesjerpe ceer
keMeer neuet?
GceeyeeF keener yeesueuee veenerle. efpepeeT-efMeJeepeeRvee DeeMeerJeeo osTve Skes efoJeMeer lee
JesUuee efveIetdve iesuee.
JeeYejele hejle efpepeeyeeF ieeJej Deeuee. ceesieueebeer veeskejer meestve Menepeerjepeebveer
efvepeeceMeener GYeer kejCeeee eelve kesuee. ceesieueebveer oewueleeyeeo Iesleues, lejer Menepeerjepes
nleeMe Peeues veenerle. leebveer veJee Meneuee ceengueerJej vesTve "sefJeues. efJepeehetjkej DeeefCe
ceessieue Ske Peeues. ee oesve eeb MeeeebMeer cegkeeyeuee kejCes Flekes meeshes veJnles.
efvepeeceMeeneree Demle Peeuee. Menepeerjepeebveer mJele: Heewpe GYeejueer; DeeefCe ceesieueebMeer meecevee
efouee. Skee peneefiejoejeves veJee yebeJee GYeeve ceesieueer meesuee leeW osCeejs Demes GoenjCe
efJejUe. oesve Jeeele eyeU ceesieueer meesves Menepeerjepeebee yebeJee ceestve keeuee; DeeefCe
veeFueepeeves Menepeerjepeebveer efJepeehetjkejebeer veeskejer helkejueer. eele mene Jeeeee keeue efveIetve
iesuee. mene Jeeeee oerIe keeueeveblej Menepeerjepeebvee mJemLelee, mLewe eehle Peeues.
ee ceOeuee keeUele efMeJeepeer efMeJevesjerJej cees"e nesle neslee; leeJeve jheser kejerle neslee.
uesCeeer DeeefCe Deepetyeepetee ceguetKe leeee vepejsKeeuetve peele neslee. MeeeeryegJeebveer leeuee
Deejebeer DeesUKe keve efoueer nesleer.
meele Jeex iesueer; DeeefCe efJepeehetjntve Keefuelee Deeuee. Keefueleeyejesyej IeesoU nesles. Meener
cesCes nesles; keeyeeeres yewue nesles.
efpepeeyeeFveer Keefuelee GIeuee. Menepeerjepeebvee hegCeeeer peneieerj efceUeueer nesleer. leebee
Deleble efJeeemet, eewkeme Je MeneCee ceeCetme oeoespeer keeWosJe leebveer hee"efJeuee neslee.
oeoespeeRee yejesyej hegCeeuee nueCeeeer Deeee nesleer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeyeeFveer oeoespeeRvee yeesueeJeCes hee"efJeues. oeoespeeRveer meojsJej esTve cegpeje kesuee.


JeeOekeeekes vegkelese Pegkeuesues ieewj keebleeres oeoespeer GYes nesles. cemlekeer heeieess, Debieele
DebiejKee DeeefCe heeeer leuece Oeeslej nesles. bo keheeU DeeefCe leerCe vepej leebee ojeje
JeeJeerle nesleer. efpepeeyeeFveer Jeeketve vecemkeej kesuee. efMeJeyeebvee lee cnCeeuee,
jepes, oeoespeeRvee cegpeje keje.
efMeJeepeerjepeebveer cegpeje kesuee. oeoespeer cnCeeues,
jeCeermeensye, Deecner cegpeje kejeeee; jepeebveer veJns.
Flejeble DeeefCe Deeheueeble Hejke Deens. Deecnebuee kee les keUle veener? Deeceeer
peyeeyeoejer GeueCeemee"er Fketve peebvee hee"efJeCeele Deeueb, les kee keceer efJeeemeees
Demeleerue?
jeCeermeensye, kesJne efveIeeeeb?
DeeheCe cnCeeue, lesJne! meOee mJeejer keg"b Deens?
jepes keveekeeee ceesefncesle iegbleues Deensle. les ceeskeUs Demeles, lej lese Deeues Demeles.
MesJeer peebveer Deeheueer peneieerj peeUueer, leebeee heojer veewkejer kejeeeer heeUer
Deeueer vee!
jeCeermeensye, jepekeejCe Skeheojer vemeleb. les Deveskeheojer Demeleb. jepekeejCe esCeeNee
emebieeyejesyej yeouele Demeleb. pee cegjej peieosJeeveb hegCeb peeUueb, leee cegjej peieosJeeyejesyej
jepeebeb SJeb meKe Jeeueb keer, veebiejieeJeeuee cenejepe peieosJe eebeer leguee Menepeerjepeebee
osKejsKeerveb heej heueer. veebiejieeJeeb legUehetj Peeueb. jepekeejCeees hejle eJe efHejues. Heemes
Gues heues DeeefCe cegjej peieosJe DeeefoueMenebee DeJekehesuee yeUer heues. leebee Deleble
etjlesveb JeOe Peeuee.
DeeefCe mJeejer?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebeb DeeefoueMeenerle pesJeb Jepeve Deens, lesJeb kegCeeebe veener. jepeebvee yeeje npeejebeer
cevemeye Deens; jepee ner efkeleeyele Deens. hegCes-megheeeer peneieerj leebeekese Deens.
SseemebheVe, DeefOekeejmebheVe, jepes yebieUgjele megKeeves JeemleJe kejerle Deensle; Deeheuee
hejeeceeveb Deepe keveeke ieepeJeerle Deensle.
oesve efoJemeeble efpepeeyeeFeer leeejer Peeueer. mene Jeeeee heefjeeele ieeJejee eleske
ceeCetme Iejee yeveuee neslee. efJeeemejeJe, ueceeryeeF eebmeeejKeer ceeCemes meestve peele Demelee
Deeleeebvee heerU hele neslee. ieeJejee meeNee ceeCemeebvee efpepeeyeeFveer efMeJeepeeree nmles
osCeiee efouee. eebieuee cegntleeJej ueceeryeeFveer efpepeeTbeer Deeser Yejueer. Yejuee ceveeves
efpepeeyeeFveer efMeJeepeermen efMeJeeFes oMeve Iesleues; DeeefCe efJeeemejeJe-ueceeryeeFveer leebvee
efvejeshe efouee.

9
ogheej Uueeveblej efMeJeyeeves GodOJemle hegCeele eJesMe kesuee. SKeeee hegjeleve Menjele
eJesMe kesueeee Yeeme nesle neslee. leebes emeUuesues yegpe Skes keeUes JewYeJe meebiele nesles.
emeUuesuee peceerveoesmle Jeemlet "eeer "eeer efomele neslee. leebeeJej IeeCesjereer Pegghes
HeesHeeJeueer nesleer. leebeer leebyeer-efheJeUer Hegues peerJeveeeer Dee"JeCe osle nesleer. Jeeeees
GodOJemle DeJeMese Skes keeUee ojeNeeeer KetCe meebiele nesles.
ieeJeee veoerkee"euee Peesheeebletve Jemleer keve jeefnuesues ueeske Deeuesuee ueJeepeceeves
Yeeeefkele Peeues nesles. ogve les YeeYeerle vepejsves keefyeueekes heenle nesles. Skee ceeskeee
peeiesle esleee hebleebveer nele Jej keve FMeejle efoueer. keefyeuee Leebyeuee. cesCeeletve efpepeeyeeF
Glejuee. oemeerheefjJeej ieesUe Peeuee. keeyeeeree yewueebJeve meeceeve Glejues peeT ueeieues.
efMeJeyee YeesJeleeueee Deesmee, Yeie JeemlebtJej vepej ekeerle neslee. leeves efJeeejues,
ceemeensye, nse hegCeb?
nese!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

FLeb lej DeeheueeefMeJeee kegCeer efomele veener.


yeesueeJeueb, lej meejs esleerue.
jeneeeb keg"b? keg"b Deens Jeee?
Jeee nsve jeneeeb vemeleb, jepes! cees"er ceeCemeb Jees yeebOetve jenleele.
Meeefceeevee GYeejuee iesuee. YeesJeleeueer jengee heuee. cegUeceg"see mebieceeJejes heeCeer
ceeJeUlee meteefkejCeeble ekeeMeceeve Peeues nesles. peneefiejeree Jeejmeeves GodOJemle JeemletJej
eLece efoJee ueeJeuee neslee.
oeoespeer keeWosJeebee meceesj Geees hegCes efomele nesles. oeoespeeRee yejesyej efMeJeepeer efHejle
neslee. yegpeuesues ueeske ieesUe Peeues nesles.
Skes efoJeMeer efMeJeyee OeeJele Deeuee.
ceemeensye, hebleebvee osJe meeheuee.
keg"b?
veoerpeJeU.
efpepeeceelee G"uee. oemeeReemen efpepeeyeeF peele neslee. efMeJeyee Jee oeKeJeerle neslee.
efpepeeyeeF esle Demeleevee efomeleee meejs Deoyeerves GYes jeefnues; yeepetuee Peeues. hebleebee
esnNeeJej keewlegke nesles. efJekejebee efieeNeeKeeueer ueheuesuee ieCesMe ceeskeUe Peeuee neslee.
cetleea megboj nesleer; DeYebie nesleer. efpepeeTbveer nele peesues. heble cnCeeues,
ceemeensye! megJeele lej eebieueer Peeueer.
nes, vee! heble, eee peeiesJej megboj cebefoj yeebOee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

hebleebveer neskeej efouee. les cnCeeues, heCe, ceemeensye, Depetve Jeeeeeer peeiee vekekeer "jle
veener.
Jeeeeeer peeiee osJeUepeJeUe Demet ee.
Jeeeeeer DeeKeCeer Peeueer. Yetefcehetpeve nesTve Jeeeeee peeiesJej oeoespeer keeWosJeebveer
heefnueer kegoU ceejueer. oewueleeree ceeuekeemee"er Skee Jeee DemeeJee, ns oeoespeeRvee ceeve
veJnles. megjefelelesee erles les eesiener veJnles. leebveer Kesyeejs Keesjs ogmeNee Jemleermee"er
efveJeues. Jeeeemee"er peeiee efveJeueer. ieeJe"eCeeeer ceeeoe Ieeleueer... DeeefCe KesyeeNeele
ogmeNee Jeeeees yeebOekeece meg Peeues. hejieCeees nJeeueoej cnCetve yeehetpeer cegue veNnskej
eebvee vesceues.
heeJemeeUe Deeuee. lesJne hebleebvee efMeJeepeer-efpepeeyeeFee JeemleJeeeer efeblee heueer. leer
veNnskejebveer otj kesueer. leebee KesyeeNeele Jeee neslee; lees leebveer efouee. efMeJeyee
efpepeeyeeFmen KesyeeNeele jent ueeieuee. hebleebee yejesyej hegCes-KesyeeNeemen leeee Keshee
nesle neslee. veJeerve G"Ceejs Jees, nesCeeNee Jemlee leess heenle neslee. MeeeeryegJeebeekes
mekeeU-mebOeekeeU efMekele neslee. meJe efceUeueer, lej DeeFuee jeceeeCe-ceneYeejle Jeeetve
oeKeJeerle neslee.
Jees yeebOeues peele nesles. efJeefnjer heeCeer MeesOeerle Glejle neslee. hegCes-KesyeeNeele Meskees
ceeCemes ee keeceele iegbleueer nesleer. ceguegKeees ieJeber, megleej, yeeje yeueglesoej ner Jeelee Ssketve
hegCes-KesyeeNeele OeeJe Iesle nesles. keeceees iejpet esle nesles.
Kes-hegCeees Jees leeej Peeues. efJeefnjeRvee cegyeueke heeCeer ueeieues. Kesheseener hegCeeee
Jeee yeguebo, osKeCee neslee. oesve eMemle eewke Oeve efoJeeCe meoj nesleer. Keemes meoj nesleer.
jeCeerJeMeees ceneue nesles. kees"er, mJeebheekeIej nesles. megyeke osJeIej nesles. leeKesjerpe heeiee,
ieesMeeUe nesleer, leer efvejeUere. Jeeeeee Jeemletyejesyej ieeJe"eCeeleuee Jeemlet GYeejuee peele
neslee. oeoespeeRveer hegCeeee Jeeeees veeJe "sJeues ueeue ceneue. ueeue ceneueeuee ueeietvee
nesles eeriepeeveve cebefoj.
efMeJeepeerjepes hegCeeee Jeeeele Deeues. oeoespeeRveer Heeeer efveJeke ceeCemes ieesUe kesueer.
heeiee mepeueer. heCe ieeJees Jeleveoej, nkekeoej yeensje nesles. oeoespeeRveer leebvee yeesueeJeCes
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

hee"efJeues. meejs ieesUe Peeues. hegCeele Jemleer kejCeees DeeJeenve oeoespeeRveer hegs kesues. Ske
heeerue cnCeeues,
heble, legcner cnbleemee! heve efkeleer eJe ieeJe ceebeeeb Deeveer ceeseeeb? Jeleve vekees nee
Jne Deeceemveer? heve kemeuee OeerjeJej ieeJe peeseeee?
Deecner veener peesuee? meojsee yew"keerJej ns Sskele yemeuesues efMeJeepeerjepes cnCeeues.
legceebmveer ceevetmeyeU nee, Oeveer!
heble cnCeeues, ceesuesuee eJe ceebeeuee ceje"e keOeer Yeeuee, Demeb ceer heeefnueb veener.
heeerue, Kejb meebiee...
yeesuet kee? heeerue ieueefceMeebJeve heeueLeer cet" efHejJeerle cnCeeues, nee, efleleb megKe
vneF. heble. ieeJe efceUeueb, lej lesyeer meeNeebmveer heeepese nee. heve ceve Ieeyejleb...
keMeeuee?
osJeeree cnesjee eewkeeJej heej ceejefueee vnJeb? Iejb G"Jeeeuee keesCe Oepebue?
heble efJeeejele heues. leebveer meeNeebvee efvejeshe efouee.
eej efoJeme heble ieyeerle nesles. Skes efoJeMeer meeNeebvee hejle heeeejCe kesues. Meskeeebveer
ceeCemes ieesUe Peeueer. Jeeeeee oejele JeepebeerJeeues nesles. efpepeeTbveer osJeIejele meesveeee
veebiej hegpeuee. osJeeee heeee hetve veebiej Geueuee iesuee. veebiejeyejesyej heble, efMeJeyee eeuele
nesles. pejer eshe, DebiejKee, heeeeble meheelee, kecejsuee eser leueJeej DeeefCe hee"eruee eue
ueeJeuesueer yeeuejepeebeer cetleea meejs keewlegkeeves heenle nesles. Jeeeeyeensj osKeCeer yewuepeeser GYeer
nesleer. keueeyeletee Pegueer leebee hee"eRJej neslee. veebiej Jeeeeyeensj Deeuee. ns heenCeeNeeble
Jeleveoej nesles, heeerue nesles, kegCeyeer nesles, yeeje yeueglesoej nesles. veebiejemen efcejJeCetke osJeeree
eewkeele Jeepele ieepele Deeueer. eewkeele Yeueer Leesjueer henej vepejsle esle nesleer. hebleebveer kegoU
Geueleee heeerue hegs Peeues. leebveer henej efKeUefKeUer kesueer. hebleebveer meJeeee Jeve vepej
efHejJeueer; DeeefCe nj nj ceneosJe cnCetve leebveer leer henej Ghemeueer. Meskees cegKeebletve nj
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nj ceneosJeee iepej G"uee. meesveeee veebiej peeseruee pegbheuee iesuee; DeeefCe efMeJeepeerjepeebee
neletve hegCeeeer GodOJemle Jeemlet veebiejueer iesueer. meesveeee HeeU peefceveeruee ueeieuee.
ogmeNee efoJemeeheemetve efveefeble ceveeves ieeJe Jemet ueeieues. Deesmee MesleebJej Deewles peeT
ueeieueer. efoJeme heeJemeees nesles. Skes efoJeMeer heble efpepeeTbvee cnCeeues,
ceemeensye, Deepe jepeebvee IesTve efMeJeehetjuee peeTve eslees.
kee?
efMeJeehetjuee Jeeeevepeerke Deebyeeeer yeeie G"Jeeeeb "jueb Deens. jepeebee neletve yeeie
ueeJelees. keeue jeeere jesheb Deeueeeer Jeoea Deeueer. leecegUb keUefJelee Deeueb veener.
meeNeee ieeser keg"b meebielee Deecnebuee?
eceketve oeoespeeRveer efJeeejues, Demeb keOeer Peeuebed kee? keesCeleer ieess ueheJetve "sJeueered
ceer?
efpepeeyeeF nmetve cnCeeuee, mJeejeRveer Oeekeee jeCeermeensye DeeCeueeeer Jeoea keg"b
efoueerle?
kegCeer meebefieleueb DeeheCeebuee?
heueb vee? efMeJevesjerJeje ueceeryeeFveer Deecnebuee meebefieleueb. SJebe veJns, lej legkeeyeeF
jeCeermeensyeebvee cegueiee Peeueeebner keUuebed Deecnebuee.
ieyeerle jentve iesueb Kejb... oeoespeer heghegues.

10
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Menepeerjepeebee hegCes peneefiejerle efMeJeepeerjepeebeemen esleee oeoespeer keeWosJeebveer


peneefiejerkes uee eeeuee megJeele kesueer. Jemleebmee"er keewue efouee. peeiee efveJeueer.
efMeJeehetj, Menehetj eebmeejKeer ieeJes he IesT ueeieueerr. Deebyeeee yeeiee G"Jeuee iesuee.
Jemleer kejCeemee"er esCeeNee keggbyeebvee ceole efoueer peeT ueeieueer. Jeee DeMee ceeCemeebveer
meowJe Yejuee peeT ueeieuee. efpepeeyeeFeekes yeeeeyeeheee esle neslee. leebeer og:Kes heentve
efpepeeyeeFes esUs heeCeeJele.
yeeue efMeJeepeer ns meejs heenle nesles. Deeheuee yeouelee peneefiejeres he efvejKeerle nesles.
Jeeeele esCeeNee lebeeee efveCeeeee JesUer npej jenle nesles. ns meejs heenle Demelee
MeeeeryegJeebeekes efMeeCe eeuet nesles. oeoespeeRveer efveCeele, heeFle euekejer, heskejer
yeeuejepeebeekeefjlee DeeCeefJeues nesles.
meeebkeeUer Jeeeeee eewkeele ceoeveer KesUees efMeeCe eeues. ceeJeeebeer cegues
efMeJeepeeree KesUele efnefjjerves Yeeie Iesle.
Skes efoJeMeer hebleebveer Deele esTve cegOeespeerjeJe efvebyeeUkej Deeueeeer Keyej efoueer. cegOeespeer
efvebyeeUkej ns pegves Deehle. efJepeehetjkejebveer leebeer peneieerj pehle keve leebvee meeleeNeeuee
kewosle "sJeuesues efpepeeyeeFveer Sskeues nesles. efpepeeyeeFveer leebeer Yes Iesleueer. leebee yejesyej
leebee cegueiee yepeepeer Je cegueieer meFyeeF heCe Deeueer nesleer.
cegOeespeeRveer cegpeje kejleee yepeepeerves cegpeje kesuee. meFyeeF peJeU esTve heeee heueer.
efleuee peJeU Iesle efpepeeyeeF cnCeeuee,
kesJne Deeueele DeeheCe?
Menepeerjepeebee kehesveb kewo mebheueer. HeueCe peneieerj hetJeJele efceUeueer. ceguegKeeeer
ueeJeCeer mebeveer keve Deeheuee oMeveeuee Deeuees.
yejb Peeueb Deeueele, les. FLeb meejbe veJeb. DeeheueemeejKeer DevegYeJeer ceeCemeb hee"erMeer
Demeueer, lej lesJeee DeeOeej Jeelees.
ceemeensye! hegCeb hejle G"Jeueble. meeje ceeJeU ceeCemeebveer mepeuee. ns keee Leesb kesueble?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceer keee kejCeej? oeoespeeRmeejKeer ceeCemeb nesleer, cnCetve ns peceueb.


kejCeejer kejleele. heCe leeueeosKeerue osJeeree keewue ueeielees. cegOeespeer cnCeeues.
meFkes yees kejerle, efJeee yeoueerle ceemeensye cnCeeuee,
keee veeJe efneb?
meFyeeF... DeeefCe ne cegueiee, yepeepeer.
meele-Dee" Jeeeeer meF Deeheuee efJeMeeue veseebveer ceemeensyeebkes heenle nesleer. ieJneU jbie
Demetvener efleee heeee ieesJee vepejsle YejCeeje neslee. Oeejoej veeke, heeleU Dees", jsKeerJe
keeUs vese, Gbe ceeve... esnNeeee ieesJeele Yej Ieeueerle nesles.
ceemeensyeebveer efvebyeeUkejebvee Leess efoJeme jeneeee Deeen kesuee. cegOeespeer hegCeele jeefnues.
ceemeensyeebee yejesyej meF meeJeueermeejKeer efHe ueeieueer. yepeepeer efMeJeepeeryejesyej jenle neslee.
mebOeekeeUee JesUer Jeeeeee hegee eewkeele ceoeveer KesU eeueues nesles. heble heenle
nesles. uee"er, yeesLeeer Peeueer; DeeefCe efMeJeyeeves neleer leueJeej Iesleueer. Gmleeo leueJeej IesTve
Glejues. eJe meg Peeuee. KeCeKeCe DeeJeepe G"t ueeieues. meojsee Keebyeeuee jsuetve ns heenle
GYeer Demeuesueer meF Deele OeeJeueer. Deele ceemeensye yew"keerJej yemeuee neslee. cegOeespeer
efvebyeeUkej Keeueer yemeues nesles. meFyeeF cegOeespeeRee keeveeMeer Jeekeueer. cegOeespeer cnCeeues,
veblej
euee vee, Deeyee! ieeue HegieJetve meF cnCeeueer.
meebefieleueb vee, ceOes yeesuet vekees, cnCetve?
keee cnCeles, meF? efpepeeTbveer efJeeejues.
meFyeeF ekeve ceemeensyeebeekes OeeJeueer. cnCeeueer,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceemeensye, yeIee vee! yeensj KesU eeueuesle. Deeyee esle veenerle heeneeuee.
Yeejer meleeJeles ner heesj! cegOeespeer cnCeeues.
euee, cegOeespeer! Deecnerner KesU heeneeuee esT. Heej efoJemeeble Deecnebueener meJe
efceUeueer veener.
ceemeensye G"uee. cegOeespeeRvee G"eJese ueeieues. ceemeensyeebee nele Oeve meF yeensj Deeueer.
ceemeensyeebvee heentve oeoespeer G"ues. meojeer cebUer cegpeje keve yeepetuee Peeueer. ceemeensye
yew"keerJej yemeuee. oeoespeer, cegOeespeer Deoyeerves yeepetuee yemeues. eewkeele eej peesee leueJeej
KesUle neslee. Gmleeoeves cegpeje kejleee ceemeensyeebveer efJeeejues,
veevet Gmleeo, Deeceee yeeUjepeebvee veJeerve keee efMekeJeueble?
veevet cneleeje neslee, lejer JeeUuee neeble lespe nesles. lees cnCeeuee,
ceemeensye! oeJeleese keer Deelee.
veevetves metevee kesuee. eewke ceeskeUe Peeuee. veevet cnCeeuee,
jepes, uee"er Iee.
uee"er Iesleueer. jepeebveer uee"er efHejJeeeuee megJeele kesueer. meeOeer, yeieueer, eeer meejs
ekeej keve oeKeJeues. eeer uee"eree JesUer lej uee"ereer iegCeietCe Ssket esle nesleer. leerve nele
nesleee veevetves kee"er Geueueer. jepeebee meceesj peele lees cnCeeuee,
yesleeveb, nb jepes! veener lej ceeieeemeejKee yeeJeUe efveKeUtdve "sJeefMeuee.
meejs nmeues. veceve keve, neleebJej Legbketve veevetves kee"er Geueueer. yeeUjepeebveer leees
DevegkejCe kesues.
jepes, keje ceesnje!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebveer kee"er Geueueer. uee"eres Jeej nesle nesles. les Jeej veevet kee"erJej Pesuele neslee. ceeies
mejkele neslee. Kee Kee DeeJeepe G"le nesles. meejs keewlegkeeves heenle nesles. ceOese veevet
Deesjuee,
jepes, meebYeeUe!
-DeeefCe veevetves ceesnje kesuee. veevetes IeeJe jepes kee"erJej Pesueerle nesles. Yeerleerves efpepeeTbes
esUs lee"jues. veevet Jesieeves eeue kejerle neslee. jepes ceeies mejkele nesles.... DeeefCe jepeebee
neleeer kee"er megueer. veevetves ceemeensyeebeekes heeefnues. efve:eeme meestve ceemeensye cnCeeuee,
veevet, Dejs yesleeveb! heesjeyejesyej KesUleesme let, les efJemejueeme Jeeleb.
veener, ceemeeye! ee KesUele vneve-cees"b keg"ueb? pees DeeOeer meeOebue, leeee eJe. Depetve
jepeebeb nele yeUke Peeueb vneFle, cnvetve kee"er megueer. Demebe efMekeeeeb.
leee JesUer kesUeres ceesves DeeCeues iessues. eewkeele KegberJej kesU GYeer kesueer; DeeefCe
jepeebee neleer efJee efouee. jepeebee Gbeerhesee efJee oer nele Gbe neslee. HeeUeKeeueer
eeboeres kes KegUKegUle nesles. keeeKeeueer Yeuee Leesjuee ieeWe neslee. efJeeeee eskeeuee
jsMeceer keeCeer nesleer. jepeebveer kesUerheemetve otj peeeuee megJeele kesueer. ogmeNee eskeeuee les
iesues. keeCeer neleeuee iegbeUtve heefJeee IesTve GYes jeefnues. veevet Deesjuee,
jepes, eeue keje!
cemlee Gee ekeerle jepes PesheeJeues. kesUerheemetve Dee" neleebJej jepes Deeues; DeeefCe
SkeyeUeves leebveer efJee Heskeuee. mejmejle efJee meguee; DeeefCe neleeJejee kesUerle Yemekeve
Iegmeuee. Deeseryejesyej leee eCeer efJee ceeIeejer jepeebee neleer Deeuee. ve jenJetve cegOeespeer
Deesjues,
JJee, jepes!
meFyeeF ceemeensyeebee peJeU yemetve ns meejs keewlegkeeves heenle nesleer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

eewkeeletve kesU nueefJeueer; DeeefCe eewkeele ogmejs oesve ceesves DeeCeues iesues. ceemeensyeebee
yew"keeree meceesj oesvner ceesves Dee" neleebee DeblejeJej meceeblej ueeJeues iesues. efMeJeepeerjepeebveer
oesvner neleeble hes eefJeues. eewkeele esTve leebveer heeeee heefJeee Iesleuee. yeeue efMeJeepeer
kejejer cegsves KesU KesUle nesles, lejer leebee Dees"ebJejes efmcele ole veJnles. Deeheuee leerCe
vepejsves leebveer meoj efvejKeueer. neleeee Deboepe Iesleuee. eewjbie eewke efHeve leebveer GpeJee
iegIee skeuee. GpeJee neleeree hee mejU neslee. eJee nele boeJeuee neslee. efMeJeepeerjepeebes
cemleke Pegkeues nesles. efMeJeepeerjepes ceemeensyeebvee cegpeje kejerle nesles. vepej Jej Peeueer, lesJne
meefmcele Jeoveeves ceemeensyeebveer ceevesves cegpeje mJeerkeejueees efomeues. efMeJeyeeeer vepej oeoespeeRkes
iesueer. leebveerner ceevesves cegpeje mJeerkeejuee. yeeUjepes G"ues. nele efHejJet ueeieues. nele efHejJeerle
les kesUeRee ceOeYeeieer GYes jeefnues. oesvner kesUeRee leebveer Deboepe Iesleuee, DeeefCe eseebes
heeles ueJeeeee Deele Deleble Jesieeves oesvner kesUeRvee Jeej kesues. efMeJeepeerjepeebveer hejle cegpeje
kesuee.
oesvner kesUer leMeee GYee neslee. meFyeeF Kegokeve nmeueer. ceemeensyeebveer meFyeeFkes
heeefnues. lee cnCeeuee,
veevet Jemleeo! Deeceee meFyeeFvee, jepeebveer keee kesueb, les oeKeJee.
veevet Jemleeo hegs Peeuee. oesvner kesUeRvee Oekekes osleee oesvner kesUer ceOetve leguee. meceeve
DeblejeJej lee souee iesuee neslee. leguesuee kesUer heenleee meFyeeFes esUs efJemHeejues
iesues. leer Gejueer,
Deiees yeeF! DeeefCe efleves heoj leeWeuee ueeJeuee.
meejs nmeues. ueepeuesuee meFuee peJeU Iesle ceemeensye cnCeeuee,
meF, ne veJeje eeuesue kee leguee?
meFyeeFves Skeoe ceemeensyeebeekes heeefnues. ogmeNee eCeer hes Glejerle Demeuesuee
efMeJeyeebeekes heentve ceemeensyeebvee leer cees"eeves cnCeeueer,
nes, eeuesue.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceemeensye ieesNeeceesNee Peeuee. meFuee peJeU Iesle lee cnCeeuee,


nele, ieOes! Demeb nes cnCetve meebieleele kee?
ceemeensyeebeer GheefmLeleer efJemeve meeje eewke nmeCeeves Yeve iesuee. nmeCes Meeble nesleee
oeoespeer efmLej DeeJeepeele cnCeeues,
ceemeensye, Ske Depe Deens.
keee, oeoespeer?
iees efveIeeueere Deens. njkele vemesue, lej ner iees hekekeer kejeJeer. jepesner Deelee one
Jeeees nesleerue. peesener MeesYetve efomesue.
veevet Jemleeo! keee cnCeleele oeoespeer?
veevet cnCeeuee, Kejbe Deens les. osT ee yeej GJetve. meceob Peeueb... Jeee Peeuee, eewke
Peeueb, efueJeveb-Jeeeveb Peeueb. metveyeeFefMeJeee Iejeuee MeesYee nee, Jne? DeeJeboe keve eket
ee.
Denes, heCe efvebyeeUkej ceecee keee cnCeleele, les lejer efJeeeje. heesj leebeer.
Demes Meyo Jeehe vekee, ceemeensye! heesj Deeheueer Deens. cenejepeebee kehesves peerJe
Jeeeuee, peneieerj efceUeueer, DeVeeuee ueeieuees Deecner. heesj heojele Iesleueer, lej DeepeJejee
GhekeejebJej, eCeevegyebOeebJej keUme esue.
peieobyesee ceveele Demesue, lej nesTve peeFue. hetJeeaheemetve eeuele Deeuesuee mebyebOe hegb
eeuet nesFue... oeoespeer!
peer?
eebieueer JesU yeIetve yebieUtjuee leeleerveb Keefuelee hee"Jee. Deeceeer Fe meJeevee keUJee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efleketve neskeej Deeuee, keer DeeheCe ns keee heej heet.


ceemeensye G"uee. meF cnCeeueer,
ceemeensye, SJeeele peeeeb?
ceemeensye nmeuee. keewlegkeeves efleee ieeueiegee Iesle cnCeeuee,
Skee yew"keerle pesJeb kesuebme, les kee Leesb Peeueb? Deelee T", yeeF. hegkeU keeceb
Deensle.
meJeees cegpejs Peeues. meFyeeFmen ceemeensye Deele iesuee. DeesueeJeuesuee heeheCeebveer
cegOeespeerjeJe meceeOeeveeves hejle yew"keerJej yemeues.
ogmeNee efoJeMeer Gvns ceeUJeoerJej DeeueeJej ueeue ceneueeletve oesve IeessmJeej yebieUtjee
Jeesuee ueeieues. oesve efoJemeebveer cegOeespeerjeJe meF-yepeepeeRmen HeueCeuee iesues.
efoJeme Guele nesles. yebieUtjee efvejesheeeer meejs Jee heenle nesles.
yebieUtjeer Lewueer hegCeele Deeueer. oeoespeeRveer cemlekeer ueeJetve Lewueer GIeueer. cepekegjeJeve
vepej efHejle Demelee nesCeeje Deevebo leebee esnNeeJej efomele neslee. ceemeensyeebveer DeOeerjlesves
efJeeejues,
keee Deeee Deens?
cenejepemeensyeebvee ne mebyebOe ceeve Deens, SJebe veJns; lej ueieemebieer ceeskeUsheCeeveb Kee
kejCeeeer Deeee Peeueer Deens. ueieeeer efleLeer efveefele Peeueer, keer keUefJeCeeeer Deeee Peeueer
Deens. cenejepemeensye peeleerveb ueieeuee npej jenCeej Deensle.
heble, HeueCeuee cegOeespeerjeJeebvee keUJee. efoJeme Leess Deensle. meejb JeJeefmLele Jneeuee
nJeb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meejer metes YejeYej nueefJeueer peeT ueeieueer. HeueCentve cegOeespeerjeJe keggbyeheefjJeejemen


Deeues. Ske Mebkee nesleer, leerner otj Peeueer... efMeJeepeer-meFyeeFee kegbuee pecele neslee. Ske
efoJeme efUe ueeJeCeeee meceejbYe Gjketve Iesleuee iesuee. cegntle keeeeuee Meeeer yemeues.
meJeevegceles Mekes 1562 efJeeceveece mebJelmej, JewMeeKe Meg~~5 ne cegntle OejCeele Deeuee.
Menepeerjepeebvee cegntle keUefJeuee iesuee.
hebleebvee Deelee eCeeeerner Gmeble veJnleer. keueeyetle efeleejCeejs keueeJeble keeskeCeeletve Keeme
yeesueeJetve DeeCeues nesles. DebyeejKeevee, JeeIej veeveeefJeOe Oeeveebveer DeeefCe Jeeebveer Yejues peele
nesles. Heeleues keejketve esCeeNee eleske ceeueeeer veeWo kejerle nesles.
hebleebveer eeueJeuesueer leeejer heentve efpepeeyeeF hebleebvee cnCeeuee,
heble, kesJee hemeeje ceebCeej Deenele? ns ueie yesleeveb kesueb, lejer eeuesue.
hebleebveer ceemeensyeebeekes heeefnues. les cnCeeues, ceemeensye, ee ueieele Keeeee efJeeej
keve eeueCeej veener. veJeer peneieerj Jemeles Deens. vegmeleer ceole IesTve ceeCemeb Deeheueer nesle
veenerle; leer DeeheueerMeer kejeJeer ueeieleele. Demee ceeskee meestve kemee eeuesue? ee efveefceeeves
meejs Skee esleerue. leebee ceveeleuee efpeJneUe Jeesue. peneefiejeree heeee cepeyetle yevesue.
efpepeeTbvee les heues. leebveer veblej keener DeesJess Iesleues veenerle. cegOeespeerner vegkelese
peneefiejerJej Deeuesues. SJeer cees"er meesejerke keMeer heej heCeej, eeeer efeblee leebvee Jeele
nesleer. HeueCeuee peeTve ueieeeer eeLeefceke pegUJeepegUJe keve, les efpepeeTbee Yeseruee
hegCeeme hejle Deeues.
ceemeensye, cegueereb ueie JeOetefheleeee Iejer JneJeb, ne efMejmlee Deens. ueie HeueCeuee
Deeceeekeb JneJeb, ner efJevebleer Deens. cegOeespeeRveer Depe kesuee.
ceemeensye cnCeeuee, ceeceemeensye! Depetve kee Deecnebuee hejkes mecepelee? ns Iej
keesCeeeb? Leesjuee meemetyeeF oerheeyeeF HeueCe-IejeCeeleueee vee? jepeebveer hegCeb JemeJeueb.
FLebe leebee efJeJeen JneJee, ns yejb Jeeleb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

peMeer Deeee! heCe, ceemeensye, jeie nesCeej vemesue, lej DeeCeKeerve Ske efJeeejeJebmeb
Jeeleb.
keee?
meesejerke "jueer. cegntle "juee; heCe IesCeeosCeeeb keener "jueb veener.
IesCeb-osCeb JeJenejele esleb, ceeceemeensye! ner jeeeer veeleer! heesjieer oslee, leehesee cees"b
osCeb keg"ueb? legcner DeeCeKeerve Leesb eeeeb Deens. les efoueble, keer Deeceeb keener cnCeCeb
veener.
meebiee, ceemeensye!
ceemeensye nmele cnCeeuee, DeeCeKeerve eeees, les DeeMeerJeeo! leebeee yeUeJej mebmeej
megKeees nesleele. lesJeb ee, keer meejb Deeueb.
heCe cenejepemeensye keee cnCeleerue?
Fketve keener oese ueeJeuee peeCeej veener. efJeeejuebe, lej yesueeMeke Deeceeb veeJe hegb
keje.
cegOeespeerjeJeebvee Meyo Hegle veJnlee. ieefnJeve les cnCeeues,
ceemeensye, heesjeruee heojer Iesleueble, DeeefCe meelee pevceebeb keueeCe kesueble. ueieele Deecner
keener lejer kesueemeejKeb JeeeJeb, cnCetve lejer keener keece meebiee.
meebiet vee! pej meebiet. ceeceemeensye, JeNne IesTve esleevee ceespekeer ceeCemeb DeeCet vekee.
legceeer meejer cebUer... jelesmeefnle meeNeebvee efvecebeCe ee. HeueCe FLeb Glejueeee Deevebo
Deecnebuee nesT ee.
efpepeeyeeFveer meebefieleues, leele keener Keess veJnles. ueieeeer leeejer lesJeeee cees"ee
eceeCeeJej nesle nesleer. ceneue megyeke jbieebveer jbieefJeues peele nesles. mJeebheekeIej ceebJeele nueJeues
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

iesues nesles. veevee leNnses HejeUees meeceeve leeej nesle nesles. jengee GYeejuee peele neslee.
peeveJemeIej cnCetve heeueebveer Deeheuee Jeee Deeveboeves efouee neslee. ceebJeemee"er Jeemes,
JesUkee"ee eebes erie jeues peele nesles. ceebJeees keehe, keveeleer, heos, Deeheos
eebyejesyeje nbeePegbyejebveer keeeIej Yejues peele nesles. meesveejMeeUsle kegMeue keejeieerj
oeoespeeRee vepejsKeeueer megyeke oeefieves IeJeerle nesles. efnjs, ceesleer, ceeCekes, jlves eebeer Kewjele
eeueuesueer nesleer. Demeuesuee JesU Dehegje Jeele neslee. efpepeeTbvee ceole kejCeemee"er GceeyeeF,
ueceeryeeF esTve oeKeue Peeuee. Iejeuee Skeoce JesieUsheCe Deeues. efpepeeTbee Yeej Skeoce
keceer Peeuee.
Deeeveke Menepeerjepes ueieeuee esT Mekele vemeueeeer Lewueer efJepeehegjentve Deeueer.
Menepeerjepes ceesefncesle iegbleues nesles. ueie heej heeCeeeer Deeee oeoespeeRvee Peeueer nesleer.
meeNeebvee Menepeerjepes esle vemeueeyeue JeeF Jeeues. efpepeeTbee efJejme Peeuee. GceeyeeF
cnCeeuee,
ceuee Jeeuebe nesleb. leeeb vesnceere Demeb. ueneve neslee, cnCetvee ueieeuee lejer
meeheuee... lees veener Deeuee, lej keee Peeueb? hegb esFue.
Menepeerjepes esCeej veenerle, cnCepes mebYeepeer heCe esCeej veener. mebYeepeeruee heentve Heej
efoJeme Peeues nesles. Dekeje Jeex ueesueer nesleer. efpepeeTbveer mebYeepeermee"er kehes keeues nesles.
oeefieves kesues nesles. meejs lemese jentve iesues. ceveeleues ns Meue lemese oeyetve "sJetve efpepeeyeeF
hejle ueieIeeFle efcemeUuee.
heeener osJeebvee keewue ueeJetve cegntleces jesJeueer iesueer. meeNee ef"keeCees ceebJe mepet
ueeieues. Keebye GYes jeefnues. kee"ee Deeeouee iesuee. le eues. heos, Deeheos
JeeNeeJej Peguet ueeieues.
cegOeespeerjeJeebes JeNne Jeepele-ieepele hegCeele eJesMe kejles Peeues. KesyeeNeeletve
yewueieeeebeer jerIe hegCeeee Jeesuee ueeieueer. meejs Iejes nesles. ceeies keesCe jenCeej?
yewueieeeebveer, Ieeseebee eheebveer hegCes iepeyepetve iesues. efveJeeNeeee peeiee mebheuee; DeeefCe
ceeCemeebveer ieeerleUelee ieeeree Deemeje kesuee. njjespe npeej heeve G"le nesles.
ueceeryeeF Gmeble ve Ieslee JeeJejle neslee. efpepeeT leebvee keener cnCeeueee, lej lee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cnCele,
legcner efJemeeJee Iee. keener Deeceeeketve jeefnueb, lej meebiee.
cegntleeee efoJeme Deeuee. ueeue ceneueees DeeJeej ceeCemeebveer Heguetve iesues. cebieueekeebes
DeeJeepe G"ues; DeeefCe ieesjpe cegntleeJej DeeMeerJeeoemee"er npeejes neleebveer JeOetJejebee Jej Deele
Heskeueer. Jeeeebee iepej Peeuee.
ceebJeeletve efMeJeepeer Jeeeele Deeuee. pejer eshe efMejer neslee. keheeUer iebOe nesles. Debieele
pejer yegeree DebiejKee neslee. kecejsuee leueJeej uekele nesleer. hee"erceeies meFyeeF eeuele nesleer.
oesIesner veeveeefJeOe Deuebkeejebveer Deeuebkele nesles. oesIeebee MeeueeRvee ceejuesueer iee" oesIeebee
ceOes efnboesUs Iesle nesleer. efMeJeepeer Deele Deeuee. oesIesner GceeyeeFee heeee heueer. GceeyeeFveer
oesIeebJeve DeesJeeUtve keeveefMeueebJej yeess ceesueer. ceesnjebee melekee kesuee. efpepeeTbee
DeeMeerJeeo IesTve oesIes meoj-meesheele Deeueer. jepeebveer oeoespeeRee heeeebJej eskes skeues.
oeoespeer ieefnJejues nesles. meejs Debie keehele nesles. keener ve yeesuelee leebveer efMeJeyeebvee keJeeUues.
Jejeleereer leeejer Peeueer. oeefieveebveer mepeefJeuesuee osKeCee Ieese meceesj Deeuee. meFyeeF
cnCeeueer,
ceer IeeseeJej yemeCeej!
legceeeekeefjlee DeeCeueeed ne Ieese.
Debnb! ceuee ogmeje Ieese heeepes. ceuee IeeseeJej yemelee esleb keer!
meejs Lekeke Peeues. kegCeeueee nmet DeeJejsvee. efpepeeyeeF cnCeeuee,
ner keee jhes Deens? Jejele Deens ner! nJeb lej veblej ogmeje Ieese osFve leguee.
Jejele eeuet ueeieueer. Meskees heueesleebee Gpesele Jejele peele nesleer. hegs oeoespeer,
cegOeespeer, nvecebles, Meeeer, keesjs ner cebUer eeuele nesleer. leebee hegs oebhee, uesPeerce,
leueJeej KesUueer peele nesleer. hegs Jeepebeebes leeHes ueeieues nesles. cegbieeree heeJeueebveer Jejele hegs
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

mejkele nesleer. nesCeeNee yeejebveer meF oeketve peeieer nesle nesleer. heWiele nesleer; Peeshe esT vees,
cnCetve efMeJeyeeee eseebvee heeCeer ueeJeues peele nesles. peesiesejerntve Jejele ceeIeejer Jeeeele
eeeuee hene Peeueer. meFyeeFuee hegjs peeies kejCeele Deeues. Jeeeeee oejeMeer Gbyej"eeJej
"sJeuesues ceehe meebtve Yeesmeueebee Iejele ienueceerves eJesMe kesuee. oejeee Deele Oeeve
efJeKegjues iesues.

11
heeJemeeUe mebheuee. megieer peJeU Deeueer; DeeefCe Menepeerjepeebveer oeoespeer keeWosJeebvee
efpepeeyeeF-efMeJeepeeRmen yebieUtjuee esCeeeer Deeee hee"efJeueer.
leeejer meg Peeueer. ueebyeee eJeeme Demeueeves meFyeeFvee HeueCeuee "sJeCeele Deeues.
DeeheLekes meppe Peeueer. cesCes mepeues. Jeesleuee cegkekeeceeeer JeJemLee kejCeemee"er IeessmJeej
jJeevee Peeues. lebyet hee"efJeues iesues.
Jeefueebes oMeve nesCeej, heeneeuee efceUCeej, cnCetve efMeJeyeeuee Kethe Kethe Deevebo Peeuee
neslee. efpepeeyeeFee Glmeeneuee lej meercee veJnlee. heefleoMeveeyejesyeje Leesjuee mebYeepeer
YesCeej neslee. hebleebvee peneefiejereer keeUpeer nesleer. leer peyeeyeoejer veNnskejemeejKee efJeeemet
ceeCemeeJej les meesheJeerle nesles. Menepeerjepeebee Keefpevee oeoespeeRveer yejesyej Iesleuee neslee.
cees"ee Fleceeceeves Skes efoJeMeer keeefHeuee yebieUtjee Jeesuee ueeieuee. yebieUtjee oerIe
eJeemeele efMeJeyee veevee leNnseer ceeCemes heenle neslee. Deblejeyejesyej ceeCemeebes Jese, yeesueer Yeeee
yeouele nesleer. veJeerve heeer efomele nesles. jeveeletve peeleevee Jeve eeheos DeeUle nesleer. eeb
Heejebveer mepeuesues keveekees eWiej heentve yeeue efMeJeepeer Lekeke Peeuee. LeberJeeNeees Yeeve
efJemeve efMeJeyee ns meejs heenle neslee. yeeueceveeJej Jesieee ceguegKeees veJes mebmkeej Iele nesles.
Skee cegkekeeceeJej Demeleeveee yebieUtjuee ceemeensyeebee Deeieceveeeer Jeoea iesueer.
ogmeNee efoJeMeer mekeeUer yebieUtjee JesMeerletve efMeJeepeerves eJesMe kesuee. Yekekece leyeboerves
mepeuesuee lee ojJeepeeJej DeeefoueMeener OJepe Hekele neslee. oesvner yeepetbee yegpeebJej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heuuesoej leesHee neslee. JesMeerle mebYeepeerjepes peeleerefveMeer ceemeensyeebee mJeeieleeuee GYes nesles.
ogve leebvee heenleee oeoespeeRveer leebvee KetCe kesueer. oesIes heeeGleej Peeues. efMeJeyeeves hegs
peeTve cegpeje kesuee. esceYejeves efMeJeyeeuee efce"er ceejerle MebYetjepes cnCeeues,
efMeJeyee, Deecner legceeere Jee heenle neslees. cenejepemeensye iesues oesve efoJeme legceeer Jee
heenCeele yesewve Deensle.
cesCee Deeuee. MebYetjepes hegs Deeues. cesCeeee heoe mejkeeJeuee iesuee. efpepeeyeeF
Deeeeeefkele vepejsves MebYetjepeebvee heenle neslee. heeieess, egCeeroej efJepeej ne mebYeepeeree Jese
neslee. kecejsuee leueJeej uekeeefJeueer nesleer. Jeefueebee leeWJeUe Demeuesuee mebYeepeeruee
keesJeUer efceme Hegueer nesleer. ieewj keheeUeJej DeeJes efMeJeiebOe nesles. mebYeepeerves hegs nesTve
ceemeensyeebes heee efMeJeues. ve jenJetve ceemeensyeebveer mebYeepeeruee eleerMeer Deesues, DeeefCe leeee
cegkee Iesleuee. lee efce"erletve megkee keve Iesle mebYeepeer cnCeeuee,
cenejepemeensye Jee heenle Deensle.
mebYeepeer, efMeJeepeer, oeoespeer hejle mJeej Peeues; DeeefCe yebieUgjeletve mJeejer peeT ueeieueer.
ogleHee efomeCeejs Gbe Jees, leebes veeeroej meppes efMeJeepeer keewlegkeeves heenle neslee. Jese
efvejeUs, Yeeee efvejeUer, meejs efvejeUs nesles, Lekeke kejCeejs nesles.
Jeeeees DeefmlelJe ve meebieleener keUle nesles. lee efejsyebo JeeeeJej vepej ekeleee
efMeJeepeereer vepej efKeUtve jeefnueer. cebo ieleerves Ieeser hegs peele nesleer. Jeeeehegs eMemle cewoeve
nesles. Jeeeeee ojJeepeeMeer leebyes SkemeejKes Jese Ieeleuesues mesJeke Deoyeerves GYes nesles.
leUheles lesies leebee neleer MeesYele nesles. mebYeepeermen efMeJeepeer Jeeeeee ojJeepeele Deeuee.
efMeJeepeerves KeesefiejeJej Skee yeepetuee oesvner heee Iesleues; Ieeseeee hee"erJej eJee nele "sJeuee;
DeeefCe peefceveerJej Deueieo Ger ceejueer. efMeJeepeer heeeNeebpeJeU Deeuee. leeves Jej heeefnuesJeeeeee eJesMeejer Gbeer hegjer, yeeyeoej Jeeer GYeer nesleer. kesme ceevesJej Ule nesles.
ewueoej oeer MeesYele nesleer. mebYeepeerves efMeJeepeeruee veepetke esmeCeer efoueer; DeeefCe leeves cegpeje
kesuee. heCe efMeJeepeer cegpeNeekeefjlee Jeekeues veenerle. Jeefueebes he heenle les heeeNee etve
peele nesles. Jeeeeee ojJeepeeMeer efMeJeepeerjepeebee Jeve Yeele DeesJeeUtve ekeuee iesuee.
heeeebJej heeCeer heues. eseebvee heeCeer ueeJeues iesues. mebYeepeer Deeeeeefkele vepejsves
efMeJeepeerkes heenle nesles. Menepeerjepes cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ee, jepes!
efMeJeepeercenejepe hegs iesues. Jeefueebee peJeU peeleee les iegIeebJej yemeues. oesvner nele
peefceveeruee skeJetve leebveer Menepeerjepeebee heeeebJej cemleke "sJeues. cees"ee esceYejeves
Menepeerjepeebveer leebvee G"efJeues; kegjJeeUues. Menepeerjepes cnCeeues,
oeoespeer! Deeceee esee jepeebvee Depetve cegpeje pecele veener, Jeeleb?
Deecnebuee cegpeje eslees, Deeyeemeensye! heCe ceemeensyeebveer heeee heeeuee meebefieleueb.
Demmeb!... DeeefCe jepes, Leesje IeeseeJej yemetve Deeueele. le kee veener Iesleueb? cees"b
Ieesb yemeeeuee ke"erCe.
leee efOeeFveb efMeJeepeerjepes cnCeeues, kemeueb ke"erCe, Deeyeemeensye? IeeseeJej
yemeeeuee ceeb yeUke ueeieles.
JJee, jepes!
lesJeeele oejer cesCee Deeuee. meejs yeepetuee Peeues. efeee hegs mejmeeJeuee. efpepeeyeeFee
Jeeeele eJesMe Peeuee. yeensve efomele neslee, leenerhesee Deele Jeee cees"e neslee. efpepeeyeeF
ogmeNee eewkeele Deeuee; DeeefCe legkeeyeeF meeceesNee esTve heeee heuee.
Oeekeee jeCeermeensye, heeee heeeeer iejpe veJnleer.
Deeheuee ceeve cees"e! heCe ceuee kemeb DeesUKeueble?
Iejee ueceeruee DeesUKelee esle veener, Demeb kemeb nesFue?... heCe ess jepes keg"b
Deensle? leebvee Deecnebuee heeneeeb Deens!
leesJej mebYeepeer-efMeJeepeeRmen Skeespeerjepes Deeues. Skeespeer esTve efpepeeTbee heeee heues.
legkeeyeeF cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efkeleer Jeeeveer hejle Iej Ske Peeueb!


yeeje Jeeeee JeveJeeme mebheuee, Demeb efomeleb. efpepeeyeeF nmetve cnCeeuee.
heefnues oesve-eej efoJeme DeeheCe kees"s JeeJejlees, nsner efMeJeepeeruee keUle veJnles. Deveske
meoje, Deveske efoJeeCeKeeves, Deveske ceneue lee Jeeeele nesles. meeieJeeve-efMemeJeees Deeeflece
keesjerJe keece keceeveeRJej, KeebyeebJej, meppeebJej efomele nesles. Meskees ceeCemeebeer JeoU lee
Jeeeele nesleer; heCe meejer keMeer etheeehe! Jeeeeceeies ceebmeenejer, Meekeenejer DeMee oesvner
heekeMeeUe neslee- DeeceesNeemeeceesNee. Skeerle meesJeeele JeoU kejCeejs, cebe heghegCeejs
yeeeCe efomele, lej ogmeNee MeeUsle mJeebheekeeeer Oeeboue efomes. jeeer, Dehejeeer peeie Deeueer,
lej heguee eewkeeee meppeeJeve Iegbiejebes, ieeCeees mJej keeveebJej hele. SKeeee
mJeheveiejerle JeeJejeJes, lemes efMeJeepeerjepes lee Jeeeele JeeJejle nesles.
Skes efoJeMeer oesve enjer efMeJeepeerjepes Menepeerjepeebee ceneueele iesues. Menepeerjepes
yew"keerJej yemeues nesles. efMeJeepeerjepeebeekes heenleee Menepeerjepes cnCeeues,
ee, jepes!
efMeJeepeerjepes peJeU iesues. Skeoce cnCeeues,
Deeyeemeensye! Meyo Geejleee etke Oeeveer esTve les ieyeerves cnCeeues,
cenejepemeensye!
Menepeerjepeebveer efMeJeyeeuee Skeoce peJeU Deesues. les cnCeeues,
jepes, Flej Deecnebuee cenejepemeensye cnCele Demeleerue; heCe legcner Deeyeemeensyee
cnCele pee.
efMeJeyee nmeuee. cenejepeebveer efJeeejues,
kee Deeuee neslee, jepes?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cenejepe, Deecner yebieUtj heeneeuee peeT?


keesCe eslebed yejesyej?
oeoecenejepe Deensle. Oeekeues jepes Deensle.
DeeefCe JeefMeuee ueeJeCeemee"er ceOeues jepes Deeues! "erke Deens. peeleevee yejesyej mJeej
IesTve pee... heble, eebvee hee"efJeCeeeer JeJemLee keje. efoJeme ceeJeUeeee Deele hejle ee.
efMeJeepeerjepes lee veJeueeFee Menjeletve efHejle nesles; veeveeefJeOe Jeeebveer, Yeebeebveer
mepeuesuee hes"e heenle nesles. jmleeves peele Demelee Deeeveke efMeJeepeerjepeebeer vepej efKeUueer.
les peJeUee mebYeepeeruee cnCeeues,
oeoe, les heene.
oessve ieesjs, Gbe hegjs Fmece jmleeves peele nesles. leebee eskeeebJej kesmeebes eshe nesles.
heeeebleuee yebo JeneCeebee eee Kethe Gbe neslee. mebYeepeerjepes cnCeeues,
jepes! les efHejbieer Jeeheejer!
keg"b Demeleele ns ueeske?
meelee mecegebheueerkes Demeleele.
ceie FLeb kee Deeues?
Jeeheej kejeeuee.
Jeeheej kejeeuee leebee ceguetKe veener?
mebYeepeerjepeebvee leees Gej meeheues veener. ve Sskeuesmes keve les hegs iesues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heCe eej efoJemeebveer lee JeeheeNeebvee hegvne heenCeeee eesie efMeJeepeerjepeebvee Deeuee. Skes
efoJeMeer meeebkeeUer Menepeerjepeebes efMeJeyeeuee yeesueeJeCes Deeues. efMeJeepeerjepes meojsle iesues, lesJne
les oesvner meensye lesLes GYes nesles. Menepeerjepeebee meceesj Mees hemejueer nesleer. efMeJeepeer esleee
Menepeerjepeebveer Meeebeekes yees oeKeJeerle cnues,
jepes, heene SKeeoer efHejbie hemeble heles kee?
efMeJeyeebveer meeNee MeeebJeve vepej efHejefJeueer; DeeefCe leebeer vepej yebogkee "sJeuee
neslee, leebJej efKeUueer. Menepeerjepeebveer efJeeejues,
legcnebuee yebotke GJelee esles?
Deecner efMeket.
Meeyyeeme! Deecner legceeemee"er yebotke IesT.
JeeheeNeebveer lelhejlesves yebogkee hegs Oejuee. ueebye PeeskeveUeree lee yebogkee neslee. heuuee
Demetvener pe veJnlee. keeceefiejer megyeke nesleer. Menepeerjepeebveer yebotke efveJeueer.
efMeJeepeerjepeebeemen les Jeeeeyeensj Deeues. efveJeuesueer yebotke YejCeele meensye iegbleuee neslee.
veejU DeeCetve eewkeele "sefJeuee iesuee. Yejuesueer yebotke IesTve Menepeerjepes eewkeele iegIeeJej
yemeues; DeeefCe vesce Oeve leebveer yeej keeuee.
veejU Heguee. Menepeerjepes cnCeeues,
jepes, ns nleej eebieueb Deens. Oekekee Heejmee osle veener. ner yebotke legceeer! Deeceeer
Dee"JeCe cnCetve yeeUiee. Gee efMekeej-nJeeueoejeuee meebiesve. lees yebotke eeueJeeeuee
efMekeJeerue.
cenejepeebveer efMeJeyeeuee yebotke efoueees meeNee ceneueele Peeues. Menepeerjepeebvee efMeJeyeebee
menJeeme Heej DeeJes. pes ceeleyyej mejoej Iejer esle, leebvee les efMeJeyeeeer DeesUKe keve osle
Demele. cnCele,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ne pevceeuee Deeuee, DeeefCe meieUb eebieueb Peeueb. Deeegeeeer JeCeJeCe mebheueer.


Menepeerjepes yeensj efveIeeues, lejer efMeJeyeeuee IesTve peele. efMeJeyeebee Mebkeebvee Gejs osleeoslee leebvee hegjs nesTve peeF.
legkeeyeeF, efpepeeT ceneueele Demelee Deeeveke Menepeerjepes Deele Deeues. oesIeer ieyeerves
G"tve GYee jeefnuee. efpepeeTbkes heenle Menepeerjepes cnCeeues,
oeoespeer Deecnebuee efnMesye meebiele nesles. cees"b OeeceOegceerveb efMeJeyeebeb ueie kesueble, cnCes.
Ieeyeve efpepeeyeeF cnCeeuee, Kee Heej Peeuee kee?
DeeCeKeerve kee kesuee veener, eeeer leeej Deens. Deecnebuee keUJeeeeb nesleb. Deecner
Deeceee neer hee"efJeuee Demelee Jejeleeruee.
DeeheCe esCeej, cnCetve meejs Jee heenle nesles.
ceveele Demetvener les Deecnebuee peceueb veener. efMeJeyeebeb ueie heeneeeb Heej ceveele nesleb.
ceie DeeCeKeerve Ske ueie ke. legkeeyeeF cnCeeuee.
Kejbe keer! Deecner veener, les ueie kemeueb? heCe veJejer?
leer ceer heeefnueered. Deeheuee ceesefnleebeer meeseje Deens vee! veeeemeejKeer cegueieer Deens.
Kejbe! "jJetve eket ueie! cnCele Deeveboeves Menepeerjepes yeensj iesues.
efpepeeyeeFvee SJes lekeeHekeer "jCeejs ueie DeeJeues veener. lee cnCeeuee,
Ske ueie vegkelebe Peeueb. leesJej...
jepeebvee Deveske ueieb MeesYetve efomeleele. heefnueer kesueer, leer efvebyeeUkejebeer vee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nes!
ceesefnles IejeCeb cees"b leesueeeb.
legkeeyeeFeeJej vepej jesKeerle efpepeeyeeF cnCeeuee,
ceeueespeerjeJeebee oerheeyeeF efvebyeeUkej IejeCeeleueee.
nes! heCe lesJne Leesjues ceecebpeer yeejieerj nesles, ns efJemejuee.
yeejefiejees jepes Peeues vee! JeveJeemeer heuesuee ebneme jepee DeVeeuee ueeieuee, mecee
Peeuee. ketU hejeeceeveb heeefnueb peeleb, Oeekeee yeeF!
meesejerke vekees, cnCetve Fkeb meebieeeeb kee?
lemeb kesJne cnueb ceer? ceer Deeheueb yeesuetve oeKeefJeueb.
legkeeyeeFee esnNeeJej cebo efmceleeeer uee Gceueer.
jepee yeesues, oU neues, leMeer neb neb cnCelee meesejerke "jueer. cees"ee OetceOeekeeeves
ueieeee yeej Geuee. megJeCeDebyeejerletve veJejeveJejereer Jejele keeueer. leesHeebee, yebogkeebee
DeeJeepeebveer meejs yebieUtj Menj ogceogcetve iesues. Menepeerjepeebeer Fe hetCe Peeueer.
Menepeerjepeebee meeje Lee SseemebheVe!
mveeve, hetpee-Deee, keeJeeee, DeeegOeIejeeer heenCeer, uekejleheemeCeer, yeeieyeieeres,
jeeer veeejbie, veleieeeve, Mebieej eeble Menepeerjepeebes efoJeme peele. henes Yeeebee DeeJeepeeves
peeiee Peeuesuee Jeee ceOejeeeruee Mebieej jmeele Peesheer peeF. ee oesvneRle efoJemejeeeree Hejke
neslee. ceesefncee, ceieee meesueer, lej efoveece nee Demes. efMeJeepeeruee eleske ieeseres veJeue
Jees. JeeeeJej Yeseeuee esle, les mejoej, ceevekejer, Meeeer Demele. keesCeer IeeseeJeve,
keesCeer heeueKeerletve Deeheuee Fleceeceeves Yeseeuee esF. kegCeees Deeieceve eewIeeebee
FMeejleerves keUs, lej kegCeees efMebieeee DeeJeepeeves.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

oesve enjer efMeJeepeer efpepeeTbee peJeU yemeues nesles. legkeeyeeF heCe lesLese neslee. Skeoce
efMeJeepeerves efJeeejues,
DeeF, Deeheueekes ceeCemeb esleele, leMeer FLeb kee esle veenerle?
oesIeeRveer efMeJeepeerkes heeefnues. efpepeeT cnCeeuee,
keee cnCeleesme let? Dejs, FLeb efkeleer lejer mejoej, GcejeJe esleele.
les veJns. Deeheueekes kemes heeerue esleele. veevet Jemleeo eslees. ceeJeUs esleele.
legkeeyeeF eer nmetve cnCeeuee, efMeJeepeerjepes, ns cenejepeebes ef"keeCe Deens. FLeb lemeueer
ceeCemeb keMeer esleerue? jepeebee Iejer jepese eeees.
jepes kegCeees?
epeses!
ceie pee jepeeee Iejer epee peeeuee efYeles, lees jepee kemeuee? jeceeeCeele jece
JeveJeemeele efveIeeues, lej meejs leebvee heesneseJeeeuee Menjeyeensj iesues. iegnkeeuee jeceebveer efce"er
ceejueer. lees Keje jepee vee, DeeF?
legkeeyeeFee esnje iebYeerj Peeuee. efpepeeyeeF cnCeeuee,
pee, KesU pee yeensj! yeIe, oeoe, Skeespeerjepes keg"b Deensle, les!
efMeJeyee yeensj iesuee; heCe leeeer Mebkee leMeere jeefnueer.
yebieUtjuee efMeJeepeer Flekes efoJeme jeefnuee; heCe leees ceve efleLes jcesvee. veJee veJee ieeser
efomele neslee; heCe lee meeNeebee kebeUe Jeele neslee. efMeJeepeerjepeebvee Dee"Jele nesles hegCes.
vepejsmeceesj esle nesles efMeJeehetjJeeeele esCeejs ceeJeUs. heCe ns meebieeees kegCeeuee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

mekeeUer mveeve keve efMeJeepeer Jeefueebee oMeveeuee iesuee. heCe ceneueer Menepeerjepes
veJnles. eewkeMeer kejlee les Jeeeeee yeensj Deensle, Demes keUues. efMeJeepeerjepes yeensj OeeJeues.
Jeeeeee oejelee efMeJeepeerjepeebes heee Leyekeues.
yeensjee heebieCeele oesve Ieeser GYeer nesleer. cenejepe oesvner Ieeser heenle nesles.
Deepetyeepetuee oeoespeer, mebYeepeer Jeiewjs cebUer GYeer nesleer. efMeJeepeeruee heenleee cenejepe
cnCeeues,
ee, jepes!
efMeJeyee iesues. Menepeerjepeebee heeee heues. hebleebeekes heenle Menepeerjepes cnCeeues,
Deelee ess jepese hejeree ke osle. efMeJeyee, eebleueb GpeJeb peveeJej keesCeleb, les meebiee.
oesvner Ieess meejKes, Skee Gbeeres, heebjs MegYe. efMeJeepeerjepes lepeemeejKes IeeseebYeesJeleer
efHejle nesles. meejs keewlegkeeves jepeebeekes heenle nesles. leebeer Ss efvejKeerle nesles.
GpeJee IeeseepeJeU les iesues. leeee Dees"eUeruee nele ueeJeerle Demelee Menepeerjepes cnCeeues,
nb, jepes, eeJesue!
ne eeJeCeej veener. ne eebieuee Ieese Deens.
Deehejeresmee"er DeeCeuesuee cenbceo Deeeeeefkele Peeuee. lees cnCeeuee,
Deue nce ogueeruueen! Gcej ueneve, heCe peevekeejer kesJeer!
jepes, lees Ieese keee JeeF Deens?
heeeeble yeser Deens. keheeUeJej Glejb Deens. kesJne yegpesue, eeee vesce kegCeer eeJee?
jepeebveer meebefieleues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heble, jepeebvee ns eeve kemeb?


vesnceer heeieslee Demeleele jepes! IeeseebJej Yeejer esce Deens jepeebeb!
lese ueeCe cees"b. Deelee Deecees MebYetjepes Deensle. mebmkele megjsKe peeCeleele, mebmkele
keeJe kejleele, keeJeeexle Yeeie Iesleele; heCe ner ueeCeb leebeepeJeU veenerle.
MeeeebeecegUb meejer JeUCeb yeeeCeer yeveueer Deensle.
mebYeepeerjepes ueepeues. efMeJeepeerjepeebvee peJeU Iesle cenejepe cnCeeues,
jepes, Deecner legceee DeehejeresJej efveneele efHeoe Deenesle. ne Ieese hemeble Deens, lej
legcner Iee. Deecner heeiesle peelees, lesJne Ske ueeske cnCele Demelees... legcnebuee mebmkele esleb
vee?
nes, Leesb Leesb.
eeuesue! Deecner meebielees, lees ueeske ueeele "sJeeeee :
emeeee leme jepeb emeeee leme cesefoveer
emeeee leme meewKeb emeeee leme meeceepeced~
ueeele jenerue? veener jeefnuee, lej hee" keve IesT. jepes! peebee Iejer ns Ssee
Deens, leebebe jepe DeYese Demeleb, ns efJeme vekee. DeeefCe hebleebeekes JeUtve les cnCeeues,
heble, Deepe mebOeekeeUer Deeceee efMeJeepeerjepeebeer keeeeuee meebiee. Deeceeere
ueeieeeeer leebvee.
jeeer SkeespeeRveer Ieeseeee n legkeeyeeFeekes Oejuee. Skeespeeruee peJeU Iesle
efpepeeyeeFeekes heenle legkeeyeeF cnCeeuee,
jepes, legcnebuee Ieese kemee efceUCeej! efMeJeepeerjepes ueekes, DeeefCe legcner meieeeble
Oeekes. legceee veefMeyeer Ieese veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

les Meyo keeUerpe keelejerle iesues; heCe efpepeeyeeF keener yeesueuee veenerle.
jeeer pesJeCes Peeueer. efpepeeyeeF ceneueele Deeuee. efMeJeepeer, mebYeepeer ee oesIeebeer Meee
ceeskeUer nesleer. jee hegkeU Peeueer nesleer. DeMee jeeer pesJetve ner cegues kees"s iesueer, ns leebvee
mecepesvee. efpepeeTbveer veeskejebvee oesIeebvee ngkeCeemee"er hee"efJeues. pesJne les oesIes Deeues, lesJne
efMeJeepeerjepeebeer vepej eesjer yeveueer nesleer. efpepeeTbveer efJeeejues,
keg"b meeheues ns oesIes?
veeeceneueele ieeCeb eeueuebed vnJeb! efleLeb mJeeNee neslee.
veeeceneueele? efpepeeyeeF Gejuee.
Deele vnJeb; yeeefnje! eesve Deele yeIele Jnles.
pee let.
veeskej iesuee. efpepeeyeeFveer oesIeebJeve vepej efHejefJeueer. leebee mJej keje yeveuee.
jepes, ns Kejb?
efMeJeyee keener yeesueuee veener.
kegCeeuee efJeeeve iesuee neslee, jepes? meebefieleueb veJnleb, jeeer yeensjee eewkeele peeeeb
veener, cnCetve?
efMeJeepeeree esnje ieesjeceesje Peeuee. jkegberee DeeJeepeele lees cnCeeuee,
oeoecenejepe cnCeeues, eue, iebcele yeIet ee.
Deved legcner veeeieeCeb... lesner eesve... heeneeuee iesueele! Mejce Jeeueer veener?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

elee DeeJeepe Ssketve legkeeyeeF Deele Deeuee. efMeJeepeer jle neslee. leeuee peJeU Iesle
lee cnCeeuee,
jeCeermeensye veeeieeCeb heeefnueb, cnCetve keee Peeueb? jepeebee cegueebveer ns heeneeeb veener,
lej kegCeer?
yeeF, ueneve Demeueerme, lejer nele peesles. let eele het vekees.
- DeeefCe leebveer efMeJeepeerjepeebvee Oeve Deesues.
Gieere ueneve meneve ieeseRJej kemeueb jeieJeeeeb? ns eeueeeebe!
ns legcnebuee eeuesue! Deecnebuee les hejJeeeeb veener. cegueeeb JeUCe efkeeeeb veener.
legkeeyeeFner mebleeheuee. lee cnCeeuee, keUleele yeesueCeer! jeCeermeensye, SJeer keeUpeer
Jeeles, lej heesjebvee ceejCeehesee mJeejeRveee kee meebiele veener?
Kejbe meebieeeuee nJeb. efpepeeyeeF KebyeerjheCes cnCeeuee, pee Iejele cetue Jeeleb, efleLeb
kemeb JeeieeJeb, ns cees"eebvee keUeeuee nJeb.
legkeeyeeF Deeuee, leMee jeieeves efveIetve iesuee. efMeJeepeerjepes ngbokes osle Peesheer iesues; heCe
esUs hegmeeeuee efpepeeyeeF iesuee veenerle.
ogmeNee efoJeMeer meeje efoJeme legkeeyeeF mebOeer MeesOeerle neslee. meeebkeeUer leer efceUeueer.
Menepeerjepes ceneueele Deeues. efpepeeyeeF, legkeeyeeF, mebYeepeer, efMeJeepeer, Skeespeer meejs nesles.
yeesuelee-yeesuelee Menepeerjepeebveer efJeeejues,
Deecner efJemejueese! keeue efMeJeyeebeer kegCeer keeueer kee?
Keg Leesjuee jeCeermeensyeebveere keeueer.
Deecner mecepeuees veener. Menepeerjepes nmetve cnCeeues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jeCeermeensyeebvee FLeueb JeUCe DeeJele veener. efMeJeepeerjepes ee JeeleeJejCeele efyeIeleerue,


Demeb leebvee Jeeleb.
Demeb keesCe cnCeleb?
Keg jeCeermeensyee cnCeleele. efMeJeepeerjepes FLeb jeneees Peeues, lej Fketve Deeheuee
meJeeer yeoueuee iesuee heeefnpesle, Demeb cnCeleele.
celeueye? iebYeerj nesle cenejepe cnCeeues.
keeue veeeeree ceneueele efMeJeepeerjepes ieeCeb Sskele nesles.
ceie?
les yebo Peeueb heeefnpes, Demee jeCeermeensyeebee Deeen Deens.
Kejb? efpepeeTbeeJej vepej jesKeerle Menepeerjepeebveer efJeeejues.
efpepeeyeeF keener yeesueuee veenerle. legkeeyeeF efJepeeeves heenle neslee. Menepeerjepes Skeoce
DeemeveeJeve G"ues. yeensj peele Demelee les cnCeeues,
Deeceee meJeeer yeoueCeb ke"erCe! les Jeener Deelee jeefnueb veener. jeCeermeensyeebvee Deeceee
menJeemeele efMeJeepeerjepes efyeIeleerue, Demeb Jeele Demesue, lej leebveer KegMeeue leebvee IesTve
peeJeb!
cenejepe efveIetve iesues. efpepeeyeeFveer eseebvee heoj ueeJeuee. legkeeyeeF cnCeeuee,
yeIee, yeeF! legcnere cnCeeueele meebiee, cnCetve.
efpepeeyeeFveer hegkeU efJeeej kesuee. legkeeyeeFee Jeelee keJeheCee efomele neslee. SKeeee
efoJeMeer keener cees"s ekejCe nesTve peeCeehesee Deeleee lees efveCee kesuesuee yeje, Demes
efpepeeyeeFvee Jeeues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Skes efoJeMeer ceve Ie keve leebveer Menepeerjepeebvee efveCee meebietve ekeuee.


efMeJeepeerjepes hegCeeuee peeCeej, ns meeNee Jeeeele hemejues. Jee-oer Jeeeee keeUele
Menepeerjepeebvee efMeJeepeeree ueUe ueeieuee neslee. les efMeJeepeeruee Mekee lesJes peJeU yeeUieerle
Demele. mekeeUer efMeJeepeerjepes heeee heCeemee"er Deeues Demelee cenejepe cnCeeues,
jepes, Deelee legcner hegCeeuee peeCeej! Deeceeer Dee"JeCe esFue vee?
Deeyeemeensye! cnCele efMeJeepeerjepes cenejepeebvee efyeueieues.
neb neb! jepes! hege keOeer jleele kee? keb" oetve Deeueeves Menepeerjepeebee mJej
Ieesieje Peeuee neslee. Mespeejer oeoespeer ns heenle GYes nesles.
Menepeerjepes cnCeeues,
oeoespeer, DeecnerosKeerue hegCeeuee esT ueJekeje.
Kejbe eeue? efMeJeyeebveer nmele efJeeejues.
Deieoer Kejb! Deelee legcner peneefiejoej! legcner Deeee kesueerle, keer Deecner Deeueese!
Deeceeer keg"b Deens peneieerj? efMeJeyeebveer efJeeejues.
ceie Deens, leer kegCeeeer?
Deeheueer.
jepes! oeoesspeeRveer oeJeues.
efMeJeepeerjepes keeJejsyeeJejs Peeues. keee egkeues, ns leebvee keUsvee.
jepeebvee peJeU Iesle Menepeerjepes cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

oeoespeer, jepeebeb Kejb Deens. Deeheueb cnueeKesjerpe esce efveceeCe nesle veener. heble, DeeheCe
cegueebvee KesUeeuee Ieese oslees, yebotke oslees, leueJeej oslees, keMeekeefjlee? leer leeej JneJeer,
cnCetve vee? ceie peneefiejoej leeej kejeeee Peeuee, lej peneieerj vekees? heble, Deeceee
peneefiejerleuee eerme ieeJeebee ceeskeemee jepeebee veeJes Deecner hetJeeae kesuee Deens. veeJe ceee
ohlejer ve jenlee leeee Debceue meg keje. jepeebee veeJeeeer cege keeieoesheeer nesT os. jepes,
ner peneieerj jeKeueerle, lej hegCes peneieerj legceeer!
heble cnCeeues, jepes, heeee hee! veMeerye Leesj, cnCetve Demee efhelee efceUeuee. Deeceeb
Yeeie Leesj, cnCetve ns heeneeuee efceUeueb.
efMeJeyeebveer Menepeerjepeebee heeeebJej cemleke "sJeues. leebvee oeeMeer keJeeUerle
Menepeerjepes hebleebvee cnCeeues,
heble, ee heesjeveb Jes ueeJeueb. Gee ne iesuee, cnCepes kejceeeeb veener. jepeebvee eebieueb
JeeJeueble legcner. Deeceee cneleejheCeeeer ooele efceefJeueerle. hebleebes esUs Deesues Peeues.
GhejCeeves leebveer esUs hegmeues.
ogmeNee efoJeMeer Menepeerjepeebee peneefiejeree meeje leheMeerue leeej Peeuee. Keeme Deeheuee
efJeeemeeleerue ceeCemes cenejepeebveer efMeJeepeerjepeebvee efoueer. hesMeJes cnCetve MeecejeJe veerUkeb",
veejesheble oerefeleebes egueleYeeT yeeUkeCeheble Deceele cnCetve hee"efJeCeees "jues. leeKesjerpe
peneefiejeres cegleeefueke cnCetve oeoespeerhebleebeer vesceCetke nesleer, leer efvejeUere.
efMeJeepeerjepeebeer hejleCeeeer leeejer nesle nesleer. Oeerj keve efpepeeyeeFveer Menepeerjepeebvee
efJeeejues,
mebYeepeeruee Leess efoJeme vesT kee?
vekees! jeCeermeensye, mebYeepeer Deeceee JeeleeJejCeele Jeeues. les FLeb jceuesle. jent os leebvee
efleLebe!
Deeheuee jeie peeCeej veener kee? jeieeee Yejele yeesuetve...!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deecner jeieeveb cnCele veener. Deecnebueener legceee efJeeej heuee. cnCetvee Deecner
efMeJeepeerjepeebvee hee"Jeleesed. leebvee heentve Deecnebuee Deevebo Peeuee. Deecner MebYetjepeebvee cees"s
kejlees. legcner efMeJeepeerjepeebvee keje. DeeefCe nmele efpepeeTbeekes heenle les cnCeeues, heent,
keesCe mejme "jleb, les!
peeeee efoJeme Deeuee. Yejuee eseebveer efpepeeyeeFveer meeNeebee efvejeshe Iesleuee.
efMeJeepeerjepes Menepeerjepeebee heeee heleee Menepeerjepeebveer efMeJeepeerjepeebvee keJeeUues.
leebee keheeUees egbyeve Iesleues. les oeoespeeRvee cnCeeues,
heble! jepeebvee mebYeeUe. leebvee cees"b keje. Deeceeer Deceevele legceee efJeeemeeJej legceee
nJeeueer kejerle Deenes. peerJeceesueeveb efleee mebYeeU keje.
ieeJeeyeensj heefnuee cegkekeeceeheele mebYeepeerjepes efpepeeTbvee heesneseJeeeuee Deeues nesles.
ogmeNee efoJeMeer henes efpepeeyeeF keeefHeueemen hegCeeeer Jeeeeue ke ueeieuee. mebYeepeer
DeeheLekeemen yebieUgjer hejle iesues.

12
yebieUgjentve jepes hegCeeuee Deeues. meeNee ceeJeUele leer yeeleceer hemejueer. pees lees
efMeJeepeerjepeebvee Yeseeuee esle neslee. heeerue, keguekeCeea, osmeeF, osMeheebs, osMecegKe meejs
esTve Yestve peele nesles. jepes lese nesles. Leess cees"s Peeuesues. yeoue heuee neslee Hee Heele.
hetJeea vegmeles keejketve efomele. Deelee Heeuee YeejomleheCee Deeuee neslee, Deeoye Deeueer nesleer.
keejCe ohlejer Deelee hesMeJes, yeerj, Deceele nesles.
oer Jeeeee keeueeJeOeerveblej hegCeeuee DeeueecegUs ee keeueKebele Ieuesuee ieeser
oeoespeer veNnskejebeeketve mecepeeJetve Iesle nesles. ohlejleheemeCeerle les ceie Peeues nesles. yeensjee
keejYeejeyejesyej efMeJeepeerjepeebvee oeoespeer Heelener meeerves iegbleJeerle nesles; heeJeJenej, keejYeej
heeneeuee ueeJeerle nesles.
jepes mveeve Je osJeeuee vecemkeej keve Deeues. efpepeeyeeF Jee heenle neslee. ceemeensyeebee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heeee hetve les heeeJej yemeues; DeeefCe ogOeeee hesuee leebveer Dees"er ueeJeuee. otOe efheTve
nesleee efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, Deelee G"e! veener lej ohlejer GMeerj kesueeyeue oeoespeer oese osleerue.
leese veeskej Deeuee. leeves Jeoea efoueer, cegOeespeerjeJe efvebyeeUkej Deeues Deensle.
efMeJeepeerjepes ieyeerves G"ues. yeensj peeT ueeieues. efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, cegOeespeerjeJe Deeheues meemejs. GIeee eskeeeveb meeceesjs peeT vekee.
ceneueer peeTve, heeieess Ieeuetve, efMeJeepeerjepes yeensj iesues.
ee, jepes! keee cnCeleb yebieUtj? cegOeespeerjeJeebveer efJeeejues.
jepes nmeues. efpepeeyeeF oejeMeer esleee cegOeespeerjeJe G"ues. cegpeje kesuee. efpepeeTbveer
efJeeejues,
ceeceemeensye, DeeheCe Deeueele. Deeceeer metve veener DeeCeueerle?
DeeCeueer lej! veener lej jepes jeieeJeleerue vee! cegOeespeerjeJe cnCeeues, jeCeermeensye, lees
heene, cesCee Deeueee.
Jeeeeee oejemeceesj cesCee Leebyeleee oemeer OeeJeuee. oeoespeer heieer, GhejCes meeJeve
heeeNee Glejues. heeeebJej heeCeer IesTve meFyeeF Jeeeele Deeuee. vesmeuesuee uegieeeves meeje
ewue yeoueuee neslee. Jee ueneve Demetvener lee ewueele esle neslee. meeNeebJeve vepej efHejle
nesleer. PeCeeNee cegpeNeebee lee mJeerkeej kejerle neslee. oeoespeeRveer kesuesuee cegpeNeeee
mJeerkeej leee nemeJeoveeves leebveer kesuee. Jeeeeee eLece meojsle lee Deeuee. oejeMeer
GYee Demeuesuee efpepeeTbee lee heeee heuee. pesLes oeoespeer nesles, lesLes peeTve leebveer
efeJeej vecemkeej kesuee DeeefCe lee hejle efpepeeyeeFeekes Deeuee. efpepeeyeeF efleee
ieeueiegee Iesle cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Yeejere heese Peeueerme, nes! DeeefCe veJeNeeee kegCeer heeee heeeeb?


DeeCeuesuee YeeJe keg"ee keg"s iesuee. meFyeeF Kegokeve nmeuee, DeeefCe efpepeeTbvee
efyeueieuee. efpepeeT efleuee kegjJeeUerle cnCeeuee,
Deelee keMeer MeneCeer Peeueerme! heCe Yeejer Ss ke vekees. jepeebveer yebieUtjuee ogmejer
yeeekees kesueer.
ke ee.
legPeehesee eve Deens. ieesjer ieesceer Deens.
Demet os! ceePeeyejesyej KesUeeuee esFue leer.
meejs nmeues. cegOeespeerjeJeebvee efpepeeyeeF cnCeeuee,
Kejbe, cees"er jeCeer MeesYeCeej ner!
oesve efoJemeebveer cegOeespeerjeJe meFyeeFvee meestve efveIetve iesues. meFyeeF Jeeeele jceueer.
meFyeeFbee YeesJeleer hegCeeleuee cegueer ieesUe nesle neslee. meFyeeFee KesU Jeeeele jbiele
neslee.
ogheej Uueer nesleer. meFyeeF ceemeensyeebeekes Deeuee. ceemeensyeebveer Jej heenleee lee
cnCeeuee,
ceeceermeensye!
Leesyee Heestve osFve, hegvne ceeceermeensye cnuebme, lej.
meFyeeF nmeuee. lee cnCeeuee,
ceemeensye!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nmet ueheJeerle efpepeeyeeF cnCeeuee, keee heeefnpes Deelee? meF! Deie, ueewkej cees"er nes.
let DeeefCe legPee heesjer meejb Iej eskeeeJej Ieslee. meemejer ns JeeieCeb yejb veJns.
meFyeeF efnjcegmeuee nesTve JeUuee. efpepeeyeeF Deesjuee,
es! ceeies Heerj.
meFyeeF JeUuee. ceemeensyeebveer efJeeejues,
kee Deeueer nesleerme?
Deepe MegeJeej. peesiesejeruee peeTve esT kee, cnCetve...
ceie pee vee! hebleebvee meebie pee...
meFyeeF OeeJele iesuee. oeoespeer keener lejer efuenerle nesles. meFyeeFvee heenleee oeoespeeRveer
efJeeejues,
jeCeermeensye! keee ngketce?
DeMeeveb Deecner yeesueCeej veener. meFyeeF cnCeeuee.
Kejbe, legcner jeCeermeensye! Deelee lee ceemeensye DeeefCe legcner jeCeermeensye.
heble, Deecner osJeeuee peeT?
pej! ceer cesCeeeer JeJemLee kejlees.
mebOeekeeUer meFyeeF oemeer-cewefeCeeRmen peesiesejeruee iesuee.
veJejee peJeU Deeues. Ie yemeues. Jeeeeee eewkeele ojojespe yekejs hele nesles.
veJejeeees efoJeme kesJes OeeceOegceeres. jepeebvee meJe osJeosJeleebvee peeTve eeJes ueeies. ojjespe
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

mekeeUer mveeve PeeueeJej jepes mepeefJeuesuee IeeseeJej mJeej nesTve ieCeheleer, peesiesejer,
ceneosJe ner meejer cebefojs efHeve esle. Jeeeele lej Skee ieye Geuesueer Demes. veJejee
peJeU Deeues, keer meejer Mees OegTve, hegmetve, GpeUtve ekeekeerle kesueer peele. ceer" DeeefCe
efebeses yeesUs IesTve leueJeejer, pebefyees, efJes meeHe kesues peele. IemLeehevesee efoJeMeer Keeme
meojsJej meejer Mees hetpesuee DeesUerves ueeefJeuesueer Demele. Skee ef"keeCeer ieesUe Peeuesueer leer
veeveeefJeOe Mees heenCeele jepeebvee ceewpe Jees. leeble veevee leNnsee leueJeejer, efHejbie, hes,
efJee, Yeeues, eueer, pebefyees, efyeeJes, keeejer Demele. leebee peeseruee peceoe, meebie,
Keebe eebmeejKeer Deveske nleejs meojsJej eeeeer. leebes osKeCesheCe, leebee yeespe jepes
mecepeeJetve Iesle.
Jeeeeee osJneNeele megJeCemeceee DeKeb lesJele Demele. leebee meewce ekeeMeele
DeYegpeseer cetleea GpeUtve efveIele Demes. osJeeree meceesj GpeJee yeepetuee IemLeehevee kesuesueer
Demes. ojjespe Ske KeeTee heeveebeer ceeU Jej yeebOeueer peele Demes. GueCeeNee efoJemeebyejesyej
Ieeee kesves keeWye GieJeeeuee ueeiele. veJejee mebhesheele les eebieuese Jej esle.
veJejeeele ojjespe jeeer Jeeeele eewkeeceOes ieeWOeU GYee jener. Gos, ie! Debyes, Gos! ee
Ieeseeves JeeleeJejCe Yeve peeF. oeerJeeerves meejs ieeWOeU Sskeeeuee pecele. ieeele keJeeebeer
ceeU Ieeleuesues, lesue ceeKetve Iesleuesues Yegles Deeheues Hess meeJejerle neleer mebyeU IesTve GYes
jenle. megJeeleeruee heesle KesUefJeuee peeF. jepeebvee heesle Yeejer DeeJele. heesle veeeeeuee meejs
Glejues, keer heesleebee nsuekeeJeeyejesyej peer HejHej Iegces, leer SskeCeele jepes jbietve peele.
KebsveJeceeruee mekeeUer Jeepele ieepele Ieese oejeMeer esF. oejeee GbyeNeele yekeNeeee
yeUer hes; DeeefCe je Deesueebtve Ieese ewueeves Jeeeele eJesMe kejer. veT efoJeme hetpesle
jeefnuesueer Deeheueer eser leueJeej jepes cemlekeeuee ueeJetve yeensj keeerle.
meeebkeeUer eebieues kehes keve jepes efpepeeyeeFeekes iesues. jepeebee ieeueeuee leer
ueeJeerle efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, Deelee Heej efoJeme ns meerceesuuebIeve eeueeeeb veener.
ceie keee kejeeeb?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ee efoJeMeer hejeeceeuee yeensj heeeeb. Meetee yeercees kejeeee. Iej eMeeveb Yejeeeb.
hee"erJej ueceer IesTve eeeeb.
Deecner lemebe ke.
jepes meesves uegeeuee yeensj heues. Jeeeemeceesj jepeebee oeefieveebveer mepeefJeuesuee Ieese
GYee neslee. jepeebveer IeeseeJej ceeb ekeueer. jepeebee yejesyej oeoespeerner peele nesles. ceeies-hegs
IeessmJeej eeuele nesles. meesveeee ceeUeJej esTve Ieeser Leebyeueer. GheeOeee DeeOeere npej
Peeues nesles. Meceer Jeeeeer jepeebveer hetpee kesueer; Deeheuee leueJeejerves meesves heeues; DeeefCe
Jeepele ieepele les Iejer Deeues. Jeeeeee ojJeepeele meFyeeFveer DeesJeeUues. jepes Jeeeele
eJesMe kejles Peeues.
jepes osJeIejele iesues. Gbyej"eepeJeU efpepeeyeeFveer jepeebvee GYes kessues. jepeebeer hee"
Gbyej"eekes nesleer. GbyeNeeJej Mesuee Peekeuee neslee. efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, Deelee ceeies ve heenlee GbyeNeeJej leueJeej eeueJee.
jepeebveer leueJeej Ghemeueer. ceeies ve heenlee GbyeNeeJej Deesueer. jepeebveer efJeeejues,
Peeueb?
nes!
jepes JeUues. efpepeeyeeFveer Mesuee Geueuee. GbyeNeeJej leebotU hemejues nesles. leebleerue
megJeCeeeer Debie"er efpepeeyeeFveer Geueueer, DeeefCe jepeebee cemlekeer ueeJeueerr. jepeebveer
efJeeejues,
ceemeensye, ner Debie"er kee "sJeueer?
jepes, ner Debie"er veener; ner ueceer Deens. legcner meesveb uegtve Deeueele vee! legceee ceeietve
ueceer esles. heCe efleuee heeneeeb vemeleb. efleuee ceeies ve heenlee Iejele Ieeeeb Demeleb. Iejele
Deeueer, keer efleee heee leeseeee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heee leeseeee? jepes Gejues.


nes! Skeoe kee efleuee uebieer kesueer, keer Iejeyeensj keMeer peeFue?
jepes nmeues.
efpepeeyeeF cnCeeuee, jepes, Deelee legcner ueneve veener. vesnceer ueeele "sJee, ueceerceeies
OeeJetve ueceer keOeer emeVe nesle vemeles. leer kelelJeJeeve ceeCemeeee hee"erceeietve DeeheesDeehe esle
Demeles. ueceer vesnceer hee"erMeer "sJeeJeer; DeeefCe mebkes meceesj yeIeeJeerle. ns efJeme vekee....
oeoespeer Jee heenle Demeleerue. meojsle pee.
jepeebveer efpepeeyeeFvee Jebove kesues; DeeefCe jepes meojsle iesues.
meoj Keeme Mebieejueer nesleer. yew"keeree GpeJee yeepetuee Jeeeeefole leyekes "sJeueer nesleer.
jepes yemeleee eLece yeeeCe cebUer Deeueer. jepeebveer GYes jentve leebes meesves Iesleues. oeoespeer
jepeebee neleele veeCes osle nesles. jepes les Jeeerle nesles. Heeleues ohlejoej Deeues. heeerue,
Jeleveoej Deeues. leeveblej heeieses DeefOekeejer, veeskej Deeues. Iejees veeskej Peeues. jepeebveer G"tve
oeoespeeRee heeeer cemleke "sJeues. oeoespeeRveer jepeebvee keJeeUues.
efpepeeyeeF cnCeeuee, jepes, oeoespeeRvee ceesnje veener efouee?
oeoespeer jepeebvee peJeU Iesle cnCeeues,
ceemeensye, ner ceesnj ceePeere Deens. eehejleb Yeeie veener.

13
jepes oeoespeeRee yejesyej ceeJeU efHejle nesles. Jeeeele ohlej heenle nesles; heeejerJej
Deeuesuee veee efpepeeyeeFveer ieeslecegKeeves meesefJeuesuee heenle nesles. Jeeeele keerlevekeej esle
nesles; Yepeveer ueeske esle nesles. Yepeve-keerleveeble jepeebee peerJe jcetve peeF. SKeeee Meeefnjeee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heesJeee Sskele Demelee Debieele Jeerjeer mebejs. Keje kebeUe esF, lees oeoespeeRee yejesyej ceeJeU
efHejCeeee. peneefiejerJej Leessj ceeCemeebee yejesyej efHejCeele leebes ceve Lekele Demes.
mekeeUer oeoespeeRveer jepeebvee meebefieleues, jepes Deepe veeCesceeJeUele peeeuee nJeb.
hejle kesJne esCeej? efpepeeTbveer efJeeejues.
heee-mene efoJeme lejer ceesleerue. hegkeU efnMesye jeefnuee Deens.
jepes veejepeerves oeoespeeReekes heenle nesles. oeoespeeRee les ueeele Deeues. les cnCeeues,
heene, jepes! peneieerj legceeer. cees"ee jepeebeeketve newmesves leer Iesleueerle. DeeOeere
lebeeyeKeseebveer Yejuesueer. ceeuekeeefMeJeee jsCeej keMeer? legcnebuee kebeUe esle Demesue, lej
lemeb meebiee. ceer cenejepemeensyeebvee keUJetve ekelees.
leer ceeee yejesyej ueeiet hele Demes. efMeJeepeerjepes DeeheesDeehe IeeseeJej mJeej nesle.
ceeJeUele efHejle Demelee jepeebes uee ceguegKeele G"uesuee, DeekeeMeeuee skeuesuee
ieebeekes peeees. les hebleebvee efJeeejeees,
heble, ns ie kegCeees?
DeeefoueMeeneres.
peneieerj Deeceeer, DeeefCe ie leebes kemes?
jepes, peneieerj cnCepes ceeuekeer veJns. Hee Jemegueeee nkeke legcnebuee. heCe meee
DeeefoueMeenereere!
ceeJeUele efMeJeepeerjepeebee ojeje Kethe neslee. leebee veeJeeuee Heej ceeve neslee. oeoespeeRee
yejesyej Deeuesues Menepeerhege heenleee meeNeebee ceevee Pegkele neslee. osMecegKe esceeves JeUle
nesles. epesuee jepee heeneeuee efceUle neslee. leebee megKeog:Keebvee Jeeee Hegle nesleer.
meeceesheeejeyejesyeje emebieer obveerleereeosKeerue oeoespeer Jeehej kejleele, ns jepes heenle nesles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

iegbefiejer, DejsjeJeer kejCeeNee yeeboue osMecegKeebvee peyej efMeee kesueecegUs ceguegKeeee Jeeuesuee
Deeoj jepeebee Oeeveer esle neslee.
Jeeeeee hegee eewkemeojsJej jepes Skese yemeues nesles. ceeies ceemeensye GYee neslee.
lee kesJne Deeuee, ns efMeJeyeebvee keUues veener. efpepeeyeeFveer efJeeejues,
jepes, SJeb ke ueeJetve keee heenlee?
vepej ve keelee jepes cnCeeues,
ceemeensye, cegbiee efkee heketve vesleensle, les heenlees Deens.
ceie leele keee SJeb heeneeeb?
kesJee cees"e efkee Deens! ceIeeheemetve heenlees Deens. efkee efpeJeble Deens. megCeemee"er
Oehelees Deens. heCe esee cegbieebhegb keener eeuele veener. eejer yeepetbveer pesj kesuebed leeuee.
efpepeeyeeFes Gej Deeues veener. jepeebveer ceeies heeefnues. efpepeeyeeF Deele iesuee neslee.
jepeebeer vepej ojJeepeekes iesueer. Ske Fmece esle neslee. meeJeUe, Gbeehegje. esnje
legkelegkeerle neslee. eseeble nmet nesles. keeCeer yeebOeueer, lej eemeeyejesyej legsue, DeMeer eleer
nesleer. iegIeeheele Oeeslej nesles. Debieele Yejee Jeeeeer yeber nesleer. yeberee eJee Keeboe
Heetve efleee efebOee Peeuee neslee. Keeboe peKeceer neslee. jeees DeesIeU hebpeeheele esTve
neleeJej JeeUues nesles; heCe Jesovesee ueJeuesMe esnNeeJej veJnlee. neleeleueer peepet YejerJe
kee"er hesueerle lees Deele Deeuee.
leeves eewkeele vepej ekeueer. efMeJeepeeruee heenleee cegpeje keve lees cnCeeuee,
jece jece! efMeJeepeerjepeebee nee Jeee vnJeb?
nese. kee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keece Jnleb.
Jejleer es! jepeebveer HeceeefJeues.
DeeB?
MeebleheCes jepes cnCeeues, Jejleer es.
efyeekele lees Fmece Jej Deeuee.
yewme.
heve...
yewme, cnCelees vee!
jepeebeer vepej heenleee lees yemeuee. efMeJeepeerjepes G"ues. leebveer keener ve yeesuelee leeee
nele heeefnuee; DeeefCe les Deesjuess,
keesCe Deens eflekes?
eejer Jeeebveer ngpejs OeeJeues. eLece Deeuesueeuee jepes cnCeeues,
osJeerJejes keg"b iesues? pee, Jeweebvee leeyeleesye yeesueeJetve DeeCe.
veeskej iesuee. jepeebveer efJeeejues,
veeJe keee legPeb?
Yeercee. ueJnej nee ceer. etke megOeejerle Yeercee cnCeeuee, ....mejkeej.
SJnevee oeoespeerner G"tve yeensj Deeues. jepeebveer Yeerceeuee efJeeejues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

kee Deeuee nesleeme?


meebiet kee? ceer ee ceguegKeeee vnJeb. Deeceer eflekeeb.... meeleeNeeeb. ogmkeeU heuee,
leJee ceguetKe meestve ceesieueeFle iesueeslees. Jeebveb esle nglees. jeve ngleb. Deeved Deeueb keer DebieeJej.
keesCe? jepeebveer efJeeejues.
ueebieb, Jeb... egkeuees, mejkeej!
ceie?
leerve ngles. Deejeveele Skee ceeCetme ceer. neleele efvemleer kee"er. kejveej keee? Iesleueb
osJeeeb veeJe, Deeved cnesjb DeeuebueeJej neveueer kee"er. les Oet ceeieb keesueceueb. Gjuesueb ceeieb
ef"mekele mejkeueb. hej peveeJej Yeejer. lemebe G"ueb, Deeved Iesleueer Ger. eJee jeeveb
jserheeletj yeeJeUe keeuee YeJeeveb! esmkebe efHejueb. cegmkee yeIetve Skee kee"er neveueer.
G"uebe vneF!
DeeefCe ogmejs ueebies?
cnesjkeee heueeJej keMeeuee Nneleele?
jepes keewlegkeeveb Sskele nesles. leebvee iebcele Jeele nesleer.
heCe let Fkeb kemee? jepeebveer efJeeejues.
Deeeuee.... les Nneeuebe keer! efleLeveb Jee megojueer. Jeebveb esle nglees, lej oesve ceevemeb
Yesueer. legceebJeeveere leebveer yeer Feejueb, yeeJeeeuee keee Peeueb, cnvetve. cee meebefieleueb. lej
les cnveues, Dejb, ueebieeeer Mesheer kee Deeveueer vneFme? cee cnveueb, keMeeuee? lej les
cnveues, Dejs, esee! ueebiee ceejuee, Deeved Mesheer oeJeueer, lej efMeJeepeeree yeeceve yeeerme
oslees.
meeNeebeer vepej oeoespeeReekes iesueer. oeoespeer nmele nesles. Yeercee meebiele neslee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

hejceguegKeeee cee. ceuee keee "eJeb? lemeee ceeIeejer iesuees, Deeved Mesheer Deeveueer. ner
Iee. cnCele kecejsuee KeesJeuesueer Peghekesoej Mesheer leeves meceesj ekeueer.
ueebieebee GheJe LeebyeefJeCeemee"er oeoespeeRveer ner yeefemeeeer eLee "sJeueer nesleer, ns
meeNee ceeJeUele eefme nesles. Jewe Deeues. leebveer Yeerceeee peKecesuee DeeweOeb ueeefJeueer.
DeeweOe ueeJeerle Demelee leeves efJeeejues,
efMeJeepeerjepeb cnbleele, les legceere?
nes, kee?
keee vnee. ueF yeesueJee Sskeueer ngleer. ceuee Jeeueb, kegveer lejer peevelee ceevetme Demebue.
meeje Jeee nmeuee.
oeoespeeRveer meebefieleues,
keguekeCeea, eeuee ohlejer IesTve pee; DeeefCe eeeb yeeerme ee.
Leebyee. jepes cnCeeues. jepes G"tve Deele iesues. pesJne les yeensj Deeues, lesJne leebee
neleele Ske leueJeej nesleer. Yeerceeuee leer osle jepes cnCeeues,
Yeercee, veMeerye legPeb, cnCetve kee"erJej Yeeieueb. ner leueJeej peJeU jent os.
Yeerceeves leueJeej neleer Iesleueer. heeve yeIele lees cnCeeuee,
jecehegjer efomeles.
leguee eeleueb keUleb? jepeebveer efJeeejues.
cnbpes? Oeboee vnJeb ceePee? nse kejle Deeuees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deelee keg"b peeCeej?


hees Yejbue, eflekeb.
FLeb jenleesme?
NneFve keer! keece meebiee.
leguee ueesnejMeeUe oslese. kejMeerue?
Yeerceeves jepeebes heee Oejues. ueF Ghekeej ngleerue, mejkeej!
meesveesheble! jepes meesveeshebleeeekes JeUtve cnCeeues, eeuee ueesnejMeeUe keetve ee.
meesveeshebleebveer oeoespeeRkes heeefnues. oeoespeer cnCeeues,
meesveesheble, jepeeee Peeueer. Jee kemeueer heenlee?
Deeee! cnCele meesveesheble Yeerceeuee IesTve iesues.
meejs heebieues.
jepes Skes Demelee oeoespeer cnCeeues,
jepes, SJeee lekeeHekeer ceeCemeb vesceeeeer vemeleele. lees hejkee ceeCetme! keesCe,
keg"uee, keee, meebielee esle veener.
heble, mebOeer efceUeueer, lej keUCeej vee? nele yeUke Deensle. keeUt Deensle. eleer
efveOeer Deens. heesueeoeeer peele menpe DeesUKelee esles. yemme! DeeCeKeer keee nJeb? mebOeer
efoueer Deens, ceieotj DeeheesDeehe keUsue.
oeoespeer keewlegkeeves Sskele nesles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

mebOeekeeUer efpepeeTbee oMeveeuee iesues Demelee oeoespeer efpepeeTbvee cnCeeues,


ceemeensye, jepeebeer vepej leeej nesle Deens. Yeerceeeer heejKe efkeleer ekeve kesueer!
ceueener keewlegke Jeeleb. ceeCemeb yejesyej nsjlees.
nsner jepeueeCee! heentve esleb, lesJeb efMeketve esle veener, cnCeleele, les keener Keesb
veener.
les Ssketve efpepeeyeeFvee Deevebo Jeele neslee. oeoespeeReeketve DeMeer GIe mlegleer Heej
keJeefele Sskeeeuee efceUle Demes. oeoespeer cnCeeues,
ceemeensye, meesueehegjentve Ske Meenerj Deeuee Deens. Deeee Demesue, lej Jeeeele keJeve
kejeJeb, Demeb cnCelees.
pej! jepeebvee heesJeeeeeer Heej newme Deens. jeeer Deecner heesJeee Ssket.
jeeer heefueleebee Gpesele Jeeeeee eLece eewke GpeUuee neslee. eewkeele oeerJeeerves
ceeCemes yemeueer nesleer. meojsle Keeme yew"ke DebLejueer nesleer. Meenerj Jeeeeee OegceerpeJeU
Deeheues kes leeheJeerle yemeuee neslee. meeLeeroej legCelegCes, He, eU pegUJeerle nesles. KeeMee
mJeeNeebveer yew"ke mepeueer. cegpejs Peues. yew"keeree GpeJee yeepetuee oeoespeer, Deceele, yeerj
ner cebUer yemeueer nesleer. yew"keerJejee eJee neleeuee oeoespeeReer cebUer, yeeeCe efeee.
leebee heueerkes ceje"e efeee yemeuee neslee.
Meenerj eewkeele Deeuee. leeves Je leeee meeLeeroejebveer cegpeje kesuee. HeeJej Leehe heueer.
legCelegCeeves uee Oejueer, eU KeCeKeCet ueeieues. DeeefCe nesleer, leer yeejerke kegpeyetpener
Leebyeueer. cegpeje keve Meeefnjeves veceveeuee leeW Ieeleues:
Deeefo veceesveer ieCejeeeuee osefJe YeJeeveeruee
cegpejs keefjlees efpepeeT ceeles, yeeU efMeJeepeeruee~
ceoees ieeFues heJees DeepeJej kewkeebveer
Sskee Deelee eerpeeleeree Meeweeeer keneCeer~
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jpeheglejceCeer jeefCe heefeveer DevegheheKeeCeer


efeleesiees veeJe ieepeJeer Leesj efleeer kejCeer
ueceCeefmebie jeCee efeleeseee
Yeerceefmebie leeee~ eguelee veeleeee
MeesYeueer Gcee Mebkeje
peevekeer jecee jIegJeerje
keer jbYee MeesYes megjJeje
efYeceefmebieeuee leMeer heefeveer efeleeseer jeCeer
jpehegleJebMee Oeve kejer leer, Oeve efleeer kejCeer~~1~~
Meenerj veceve keve heesJeee ieele neslee. efJeee neslee jeCeer heefeveeree. efeleeseer ner
hemebheVe jeCeer Ghepelee mJeeefYeceeve IesTve pevceuesueer. efleee jepeele keesCeer GheeMeer
veJnlee, og:Keer veJnlee. Yeerceefmebie-heefeveereer peeser efeleesee jepeele ueceerveejeeCeebmeejKeer
MeesYele nesleer.
Megeeeer eeboCeer heefeveer mJeheeeer cetleea
heiegCeebeer efleee hemejueer peieeJejer keerleea~
DeuueeGefve efKeueefpe ceepeuee neslee efMejpeesj
heefeveereer keerleea iesueer leeee keeveebJej~
Kegyemegjleer kee Depeye Kepeevee pej osKetB lees
ceveele ceebs Keele ieeJej eeue keve es lees~~
heefeveeree heeeer keerleea DeuueeGerve efKeuepeeree keeveebJej iesueer. les Deueewefkeke meeQoe
heenCeemee"er lees yesewve Peeuee. heeheer Jeemevesves heeuesuee DeuueeGefveeves efeleesJej nuuee
kesuee. megKeemeceeOeeveeble JeeJejCeejer efeleeseer Yetceer jeeves vneTve efveIeeueer. Yeerceefmebie
efeleeses jeCe kejCeemee"er hejekeee kejerle neslee; heCe owJeele eMe efueefnues veJnles.
Yeerceefmebie DeuueeGefveeee neleer meeheuee. heefeveeres kegbket Oeeskeeele Deeues. DeuueeGefveeves
heefeveeruee heenCeeee n Oejuee. kegbket jeKeCeemee"er heefeveer leeueener leeej Peeueer.
DeuueeGerve ceneueele Deeuee. leees heeheer esUs DeOeerj Peeues nesles; heoe mejkeJeuee iesuee...
DeeefCe DeuueeGefveeeer vepej heeeceeies "sJeuesuee DeejMeeJej iesueer. mJehe DeJelejeJes, lemes
nUtnUt leeuee heefeveeres oMeve Ieues. les Demeeceeve ueeJeCe heentve DeuueeGerve heeIeUuee;
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Jeeve efJemejuee. Yeerceefmebie lej megueee veener; heCe DeuueeGefveeves mejU heefeveeruee ceeieCeer
Ieeleueer. ceeieCeer keesCe ceeve kejCeej? mebleeheeves yesYeeve Peeuesuee DeuueeGefveeves nuuee
kesuee. heCe leeuee jpehegleebee mJeeefYeceeve ceenerle veJnlee.
Yekeuee efKeuepeer DeefveJeej
Gues leueJeej~ efeleesieeJej
keeue kesueer leeves mejeme
yegpeeyegpeeJej esleebeer jeme
ie efOejeveb vneuee meceeeme~~ peer~~
Peeuee efJepee etj cueWeee
og efKeuepeeree~ DeOece Jeemevesee
hejeefpele heeefleele nesF
hegCeeuee heehe Men osF
meleeee yeUer Demeled nesF~~ peer ~~
heefeveerves Jee peeCeuee
hejepee Peeuee~ pejer mecejeuee
jpehegle yeeCee keesCe efpeleCeej?
efKeuepeeruee veKeefn veener efomeCeej
peenueer efme kejCee peesnej~~ 2~~
heesJeee Sskele Demelee jepeebes esUs Deetbveer Yejle nesles; peerJe iegocejle neslee. Meenerj
meebiele neslee...
meeQoeeves meercee iee"ueer Debeflece Meeweeeer
OeOelee Deieerle efcemeUueer peesle heefeveereer~
efleee mebieleer jpehegle veejer keefjleer peesnej
meceeee efJepee Skee heefj efKeuepeereer nej~
heefeveerJeeCeer DeieefCele Deepe Yeefieveer yeUer peeleer
cueW ceepeuee, Oeee ceeskeuegve js yeIee Oejleer~~
hegeeLe heej ueesheuee
ieesjieefjyeeuee ~ DeeeeyeefnCeeruee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

kegCeer Deepe Jeeueer vee Gjuee


kee, js, osJee esUe Peekeuee?
efeleesee peesnej JeLe kee iesuee?
iegueeceefiejereb peieCeb veJns ns efpeleb keuesJej
hejeece hegeele efomesvee keee ieeT cnesjb?~~ 5 ~~
jepeebvee heges SskeCes DeMekee Peeues. les lemese G"tve Deele iesues. hee"eshee" efpepeeyeeF
iesuee. jepes hee"ceesjs Peeues. esUs efheerle nesles. ceeietve DeeJeepe Deeuee,
kee, jepes, kee Deeueele?
jepes JeUues. meeje esnje Hegueuee neslee. esUs Yeve Deeues nesles. ceg"er JeUuee neslee.
jepes cnCeeues,
ceemeensye, Deecnebuee Demeues heesJees SskeJele veenerle. Heejeee keeUpeeee ceeCetmeosKeerue
ns Ssket MekeCeej veener, menve ke MekeCeej veener!
meejb menve kejlees. Keg heefeveerveb menve kesueb veener? ceeCemeeFlekeer efveueppe peele ee
Jeeueero heLJeerleueeJej ogmejer vemesue. efeleesee jeCeereb Demeb Peeueb. oenerjee jepekevee
KeefueHeeee peveeveKeeveele keeWyeuee, lesJne kegCeer DeJeueb? heefeveerveb peesnej kesuee. megueer
efyeeejer! heCe DeMee npeejes heefeveer Deepe vejkeele kegpele heuee Deensle, osJeeOeceeuee
cegkeuee Deensle. ogmeNeebeb keMeeuee? Keg ceePeer peeT ieesoeJejermveeveeuee iesueer nesleer; efleuee
efoJemee Jeee ceneyeleKeeveeves heUJetve vesueer. keee kesueb Deecner?
ceie ceeCemeb Dees"eJej efceMee yeeUieleele keMeeuee?
yeesueCeb Heej meesheb, jepes! ner ceeCemeb, ieeJeb, Menjb Deensle keg"b? Skeoe GIeee
eseebveer heene.
ns LeebyeCeej kesJne?
LeebyeJeCeeje Yessue, lesJne! Deepe Leesj yeueMeeueerr Deensle, les Meener kehesJej lehle Deensle.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

epesuee peguegceeeer meJee Peeueer Deens; leer heej neerceebmeer efKeUueer Deens. veMeerye legceebDeeceeb, keer Skeee JesUer Skee pes"eyeeF Sskeeeuee efceUles. meeNee keLee Skee JesUer
keeveebJej Deeuee Demelee, lej....
ceemeensye, Deecner les yebo ke!
jepes, mJeheeleues ceveesjs YetleueeJej efomeues Demeles, lej ceie keMeeuee Demeb Ieueb Demeleb?
hegmee les esUs, DeeefCe meojsJej euee. ceOetve G"tve peeCeb yejb efomele veener. Meeefnjeee efnjcees
neslees. heesJeee mebhesheele legcnebuee yemeeeuee nJeb.
jepes efpepeeyeeFeemen hejle yew"keerJej iesues.

14
yejse efoJeme heefeveer jepeebee ceveele IeesUle nesleer.
heojer ceeCemes ieesUe nesle nesleer. efceeheefjJeej Jeele neslee. leele iegbpeJeCeees esmeepeer kebke
nesles; ceesmes KeesNeeleerue yeepeer heemeuekej, veNnskejebes yeeUepeer efeceCeepeer nesles. keeJepeer
keeWeUkej, efpeT ceneuee, JeeIeespeer leghes, meteepeerjeJe keekes eebmeejKeer ueneve-Leesj cebUer
nesleer. yeepeer heemeuekej lej mee"eree Iejeleues GcejeJe; heCe jepeebMeer leebeer oe ceweer peceueer
nesleer. ns meeLeeroej IesTve jepes Deelee mJelebeheCes HesjHekeeeuee peele nesles. hetJeea eheebee
DeeJeepe Sskeleee ceesieue Deeues mecepetve jeveeee efveJeeje IesCeejer ceeCemes Deelee eheebee
DeeJeepe Sskeleee jepes Deeues mecepetve OeeJele DeeJeer esle nesleer; yeeUjepeebvee esUs Yeve
heenle nesleer.
jepes jebPeeJeve Demese peele nesles. Leberes efoJeme nesles. eheebee DeeJeepe eWiejkeheejerbletve
hejlele neslee. jepeebee keeveebJej Demhe neke Deeueer,
jepes
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Ieeseebes ueieece Keseues iesues. hejle leere neke Deeueer. meejs eewHesj heenle nesles. esmeepeer
cnCeeuee,
jepes! les heene!
efMeJeejeletve Ske Fmece OeeJele esle neslee. jepes heeeGleej Peeues. heUle esCeeNee lee
Fmeceeee Peeske peele neslee. Skeoe lej lees heuee; lemeee hejle G"uee, DeeefCe jepeebee
jesKeeves OeeJet ueeieuee. lees Fmece peJeU Deeuee. ceeLeeJej kekeue. kesves Jeeuesues heebjs
kesme. heebjs keuues. essnNeeJej megjkegleebes peeUs. Oeehee ekeerle lees Fmece Deeuee DeeefCe
GYee GYee jepeebee heeeebJej heuee. Oeehe, ngbokes eebveer leees Debie nuele nesles. esmeepeerves
leeuee G"efJeCeeee eelve kesuee; heCe efce"er megle veJnleer. jepeebveer neleeves esmeepeeruee
KegCeeJeues. heeeebeer heke nUt nUt efueer nesle nesleer. jepes cnCeeues,
G"e!
lees meeJekeeMe G"uee.
keee Peeueb? ve jlee meebiee.
jepes, keee Peeueb veener, cnCetve efJeeeje! hejle leees esUs Yeve Deeues. hegmetve lees
cnCeeuee,
jepee, ceePeb JeeesUb Peeueb. ceePeer heesj veoeruee heeCeer Yejeeuee iesueer nesleer. efleuee
heUJeueer. yeeJeueer. ceePee heesjerveb peerJe efouee. jepee, heesjerefJevee heesjkee Peeuees ceer!
ns kegCeer kesueb, ceenerle Deens? jepeebveer efJeeejues.
vemeeeuee keee Peeueb? meeNee heeCeJe"eeveb meejb heeefnuebed. heve Feejveej keesve?
keesCe Deens lees?
kegbheCeevebe Mesle Keeuueb, jepes! ieeJeee heeueevebe ns kesueb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ee.

Leebyee FLebe... esmeepeer, Deecner FLeb Leebyelees. ieeJeele pee, DeeefCe heeueebvee FLeb IesTve

esmeepeerves IeeseeJej ceeb ekeueer. YejOeeJe Jesieeves lees jebPeekes oewuee. jepes lee
Fmeceees meeblJeve kejerle nesles, meejer ceeefnleer keetve Iesle nesles. yeNeee JesUeves esmeepeer Deeuee,
heCe Skee. leeee esnje ieesjeceesje Peeuee neslee.
keee Peeueb? heeerue Yesues veenerle?
Yesues.
ceie kee Deeues veenerle? jepeebee DeeJeepe ke"esj Peeuee.
esmeepeerves Dees"ebJeve peerYe efHejefJeueer. lees eeejle cnCeeuee,
heeerue cemleJeeue Deens. ngketce meebefieleuee, lej lees cnCeeuee... peeTve legPee jepeeuee
meebie, lees veeJeeee jepee nee, lemee ceer veeJeeee heeerue vneF, cnveeJeb. ieeJe ceePeb. yeerke
mecepelees.
Demeb cnCeeues heeerue? JJee! jepeebee esnNeeJej neme nesles.
mebleeheeves Yeeve njhetve yeepeer cnCeeuee,
esmeepeer, Deeveer Demeuee efvejeshe IesTve Deeueeme? kecejseer leueJeej meesyeseer nee keee?
yeepeer, esmeepeerveb kesueb, lese yejesyej! veener lej ceesieueeFle DeeefCe Deeceeeble Hejke
keee?
jepes! lees Fmece nleeMe nesTve cnCeeuee.
legceeb veeJe keee? jepeebveer vepej JeUJetve efJeeejues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jecepeer Keess. eee ieeJeee ceer.


keeUpeer ke vekee.... esmeepeer, Ske mJeej heeeGleej keje. jecepeeRvee mebieleer Iee.
jecepeermen meejs hegCeele Deeues. JeeeeJej ve peelee jepes mejU heeieskes iesues. jepeebvee
Deeeveke Deeuesues heenleee mJeej Deoyeerves ieesUe Peeues. jepes cnCeeues,
esmeepeer, heVeeme mJeej IesTve legcner jebPeeuee pee. heeueebee cegmekeee DeeJeUtve, leebvee
Gee mekeeUer Deeceee meceesj npej keje.
esmeepeeree esnNeeJej nmet Gceues. esmeepeer jecepeermen mJeejebes heLeke IesTve jebPeekes
oewt ueeieuee.
mekeeUer jepes vesnceereceeCes G"ues. mveeve Peeues. jepes Deeheuee ceneueer "sJeCeeres kehes
kejerle nesles. egCeeroej efJepeej Ieeleueer nesleer. Debieele keueeyegleeree peecee neslee. kecejheeele
efyeeJee KeesJeuee neslee. kecejsuee leueJeej uekeeefJeueer nesleer. oheCeele heentve leebveer Deeheuee
efpejseshe cemlekeer Ieeleuee. keheeUer ueeJeuesuee iebOeeJej leebeer vepej iesueer; DeeefCe les nmeues.
ceneueele efpepeeyeeF GYee neslee. jepeebveer peeTve leebes heee efMeJeues. DeeMeerJeeo osTve
leebveer efJeeejues,
keee ieeWOeU Ieeleueele, jepes? oeoespeeRveener Keyej veener. meeje eewke Yeve iesueeed...
DeeefCe Deepe ns meCeemegoeres kehes yejs?
veeJeees kee Demesveele, heCe jepeees kehes Deensle. ...euee, ceemeensye. Deepeee ieeWOeU
Heej cees"e Deens.
Kejse eewke Yejuee neslee. jepes peeleee cegpejs Peeuess. hebleebeemen meejer ohlejereer ceeCemes
ieesUe Peeueer nesleer. jepeebveer vepej efHejefJeueer; DeeefCe les yew"keerJej Jeerjemeve Ieeuetve yemeues.
esmeepeer, heeueebvee npej keje!
keeCee ueeJetve DeeCeuesues heeerue eewkeele hegs keueues iesues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jecepeer, nse vee heeerue?


cenejepe, nee lees njeceKeesj!
jepes heeueeves YeeYeerle neke ceejueer.
jepes nmeues. les cnCeeues, heeerue. Deecner veeJeees jepes Demet. legcner ieeJees Kejs heeerue
Demeeue; heCe Deecner Oejleeres hege Deenesle. hejeeruee Deecner DeeF, yeefnCeer cnCetve
DeesUKelees... epesuee yeerke mecepele veener! esmeepeerkes JeUtve leebveer efJeeejues, Ieuee
iegvne Keje?
nese, cenejepe!
heeerue, epee ner heesjemeejKeer! leer jeKeCeekeefjlee heeefuekeer efoueer... DeeefCe epesJej
legcner yeueelkeej kesueele? cegmeueceeveer meuleveeres efjJeepe Deeceee ceeJeUele heeUuesle?
heeerue, peeye ee!
heeerue hegs mejmeeJeues. leebveer hebleebes heee Oejues. cnCeeues,
heble, ceuee veee ee. ieeslecegKeeveb ceuee veee nJee.
jepes heble cnCeeues.
jepes hebleebeekes vepej ve JeUefJelee cnCeeues, heble, legcner eele uee Ieeuet vekee..
...heeerue, pej legcnebuee ieeslecegKeeveb veee efceUsue; heCe De Deens.
kemeueer? DeeMesves heeueeves efJeeejues.
kemeueer? jecepeeree cegueeruee GYeer keje. efleueener keener meebieeeeb Demesue.
Deveee Deens! heeerue Deesjuee, cesuesueb ceeCetme keOeer GYeb jenerue kee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yemme! jepes vepej jesKeerle cnCeeues, heeerue, ieeslecegKeeee veee efkejkeesU


meeceeveebkeefjlee Demelees; legceeemeejKee ceeleyyej iegvnsieejebkeefjlee veJns.
heble, egkeuees! Ske eJe ceeHeer keje.
KeeceesMe! jepes mebleeheeves LejLejle GYes jeefnues. leer heesj pesJne efkebeeUueer Demesue, lesJne
keee keeve yeefnjs Peeues nesles? esmeepeer, ee heeheees nele DeeefCe heee leese. ieeJeeJej
yemeJetve jebPeCeele vesTve meese. ieeJees heeerue Deensle les! ceeveeveb ieeJeer iesues heeefnpesle. IesTve
pee... efMeeseer DebceueyepeeJeCeer Peeueeeb leeyeleesye meebieeeuee ee.
DeeeesMe kejCeeNee heeueebvee vesues iesues. jepes ceneueele Deeues. hee"eshee" efpepeeyeeF,
oeoespeer Deeues nesles. efpepeeTbee Debieeuee keeheje meguee neslee. heble cnCeeues,
jepes, SJeer ke"esj efMeee
iejkeve JeUtve jepes cnCeeues, heble, ceIee yeesueuees; ecee keje! yeeboue osMecegKe Deecnebuee
ceeveerle veJnles, lej leebes nele-heee legues. efMeee keceer Jneeeer nesleer, leer efleLeb!
heCe, efMeJeyee...!
ceemeensye, heefeveer Dee"Jeles? legceee peeTyeeF Dee"Jeleele?... veener, ceemeensye. ns
Deelee LeebyeJeuebe heeefnpes. Deeceee veeFueepe Deens. ns nesle vemesue, lej Deecnebuee ner peneieerj
vekees, jepesheCee vekees, keener vekees! leeeer Deecnebuee newme veener.
efMeJeepeerjepes lemese mebleeheeves efveIetve iesues. nleyeg Peeuesuee efpepeeyeeF cnCeeuee,
Yeueleee Yekelees!
oeoespeer esUs efheerle cnCeeues, ceemeensye, Deepe ceer lehle Deens. ns heeneeuee Deepe FLeb
Leesjues cenejepe nJes nesles. Deepe efMeJeyee jepes MeesYeues. iepeeveveeuee obJele Ieeuetve eslees.
heeueees nele-heee legueeeer Jeelee meeNee ceeJeUele hemejeeuee JesU ueeieuee veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meejs jepeebvee OeveJeeo osle nesles. heeerue-osMecegKeebee leeWes heeCeer heUeues nesles.
-Deelee jepeebee ueneve Jeeeee efnMesye kegCeeee ceveele jeefnuee veJnlee.

15
ceemeensye! efMeJeepeerjepes ceneueele eJesMe kejerle cnCeeues, Deecner henes jesefnsejeee
oMeveeuee peeCeej Deenes.
mebOeekeeU nesle Deeueer nesleer. efpepeeyeeF cnCeeuee, jepes, mebOeekeeU nesle Deeueer.
mekeeUer lejer meebieeeeb veener? veenjer kejeeeer kesJne?
oesve enjere "jueb Deeceeb.
oeoespeer esleensle?
veener.
ceie?
yeepeer, esmeepeer, efeceCeepeer, yeeUepeer ns meejs Deensle.
hebleebvee meebefieleueble?
nes. pee, cnCeeues.
"erke Deens. esCeej kesJne?
hejJee esT.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cegkekeece?
veeeCeerueee kejCeej! yeepeereb Iej Deens efleLeb.
leebee Iejer jenCeej?
ceie leele keee efyeIeueb?
leemee"er cnCele veener ceer. heCe, jepes, ieefjyeeeb Iej. jepee Iejer Deeuee, lej heej OegTve
peeleb. legcees ueeske, DeeheLeke!
ceie veeeCeeruee mJeej meest! Jeoea osT!
leesner ieeJeeuee Yetoe vee?
ceie?
keeUpeer ke vekee, jepes! legcner pej yeepeerkes Gleje; heCe mJeejebee efMeOee Deeeee
jJeevee keje. ceer keetve eeeuee meebieles. mJeejebvee jebOetve Ieeeuee meebiee.
efMeJeyee Deeveboeves yeensj iesues.
DeeUboer, pespegjer eebmeejKeer ef"keeCes efHejeeuee jepeebvee Heej DeeJes. leeblee jesefnsejeeer
Yej heueer nesleer. eWiejeee Gbe ceeLeeJej oe pebieueele ns Mebkejees cebefoj nesles. efvemeieeves
veuesuee lee ceguegKeeves efMeJeepeeree ceveele Dees efveceeCe kesueer nesleer. jesefnsejeee Deveske
JesUee oMeveeble oeoepeer vejmeeYet ieghles eebmeejKeer cebUer efpeJneeeeer yeveueer nesleer.
Yej ogheejeer JesU Demetvener jesefnsej kemee Meeble neslee. ieej Jeeje Debieele ewleve DeeCeerle
neslee. meceesj hemejuesuee ceeJeU efJeueesYeveere Jeele neslee. MebYetes oMeve IesTve meejs osJeemeceesj
yemeues nesles. jepes keener yeesuele veJnles. efeceCeepeer veNnskej cnCeeues,
jepes, Deepe DeeheCe yeesuele veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keee yeesuet, efeceCeepeer? vegmeleb veeJeeeb jepesheCe efcejJeCeeNeebvee keener yeesuelee esle
veener, eeuelee esle veener.
keesCe veeJeees jepes?
Deecner! ogmejs keesCe? heene, ieghles, meeje ceguetKe kemee yesnesMe heueemeejKee Jeelees.
hetJeea efvepeeceMeener, Deelee DeeefoueMeener. heCe ceguegKeele keener yeoue veener. Meener Heewpee
Deeuee, keer leebveer ceguetKe uegeeess; Deeheuee YejCee kejeeee. efkeuuesoejebveer leeuee neleYeej
ueeJeeeee... DeeefCe ueeske lejer efkeleer efveueppe! ns meejb menve kejleele. yesefejeKe Peeuesueer
ieeJeb efleLebe G"Jeleele. yeeekee-heesjer heUJetve vesuee, lejer keener heefjCeece veener.
jepes, ner kegveeuee newme Deens? esmeepeer cnCeeuee, hejpee cnCepes ceWjeiele. Oeveiej
veener. DeMeere jeveesceeUer efHejeeeer.
esmeepeer, ceeJeUer neeeer leekeo ceuee ceenerle Deens. meeOee kee"erveb ueebiee PeesheefJeCeejs
ceeJeUs pej Ske nesleerue, lej...
lej keee, jepes...?
lej... lej keee meebiet? jepeebeer eleer boeJeueer. lej Deeceee owJeleebvee Demeb
eWiejkeheejer oeJeb ueeieCeej veener. yeeeeyeeheeebvee ceeskeeeJej JeeJejeeuee DeMeer Yeerleer
Jeeeeeer veener. ueeske keesCe, jepe kegCeeeb?
heCe ns peceCeej kemeb?
ve peceeeuee keee Peeueb? ns peneefiejoej, osMecegKe, heeerue, keguekeCeea Ske Peeues, lej
kesJeer eeb leekeo Jeesue!
efJepeehetjeer leekeo keceer Deens nese? yeeUepeerves Mebkee keeueer.
Deens vee! Deecner yeIetve Deeueesed leer. GbeJeve Mesee nekeCeejer peele yeeoMeneeer.
yeeUepeer, jeceepeJeU keesCeeeb mewve nesleb? jeJeCe lehemJeer neslee, eesiemeeceLeJeeve efme neslee;
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heCe leeee hejeYeJe Peeuee, lees keMeeveb? ceekeebee ceoleerveb jeemeebee hejeYeJe! lees yeUeee
peesjeJej veJnlee; efvesJej neslee, yeeUepeer! Deeceee peJeU keceer Deens, leer efvee. yeUeuee
leese veener.
yeesue, jepee! megYeeve cnCeeuee, keeveeuee iees Jeelebed, yeIee.
nb! jepes nmeues, megYeevee, meejs keerlevekeej osJeeee heee, "eJeef"keeCee meebieleele, cnCetve
kegCeeuee osJe meehelees kee, js? Dejs, keerleve Ssketve osJe meehele veener.
Deeceebmveer meeheueeed... megYeevee cnCeeuee.
keg"b Deens?
lete Deeceee osJe! megYeevee cnCeeuee.
KegUe Deensme, megYeevee. yeesuetve osJe nesle vemeleele.
ceie keee kejeeeb, meebie. Dejb, let neke efoueerme, lej meeje ceeJeU G"bue. legPeb veeJe
ceeJeUeleuee yeeeeyeeheeebee leeWeble yemeuebed. osmeeF, osMecegKe, osMeheebs legpee Jeeeeee
Gbyej"e efPepeJeleele, les keee Gieere? lemeb vemeleb, lej jebPeeee heeueeeb nele-heee
leesuebme, leJee iehe yemeueer vemeleer meejer. Dejb, jebPeb legpee Jeeskes esUs ueeJetve yemeuebed...
jepes G"le cnCeeues, eue, megYeevee. efJeeejebveer eskeb efHejeeeer heeUer Deeueer. Mebkejeuee
obJele Ieeuet. leeuee meebiet. leeee ceveele Demesue, lej meejb nesTve peeFue. veeeCeeruee
esmeepeer Jee heenle Demesue.
veeeCeer efecegkeues, oeroesveMes Jemleeres ieeJe. eWiejeee kegMeerle Jemeuesues. meejs ieeJe
jepeebeer Jee heenle nesles. Ieeseebee eheebveer SJesmes ieeJe Yeve iesues. esmeepeereer eleer
DeefYeceeveeves Heguetve iesueer. ieeJees heeerue cnCeeues,
jepes, esmeepeeree hegCeeFveb Deeheues heee ieeJeeuee ueeieues. Jeeeele eueeJeb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

kee? esmeepeer Deecnebuee Iejeyeensj keeCeej keee?


lemeb kemeb nesFue?
heeerue, Deecner ee Keshesuee esmeepeeres heengCes. hegee Keshesuee legceeekes esT.
yemekeee Iejeee keeeJej IeeWieee hemejuee neslee. jepeebveer heee Oegleues. les keeeJej
yemeues. esmeepeereer DeeF, yeeekees yeensj Deeueer. jepes G"ues. leebveer nele peesues. esmeepeeree
DeeFves heee Oejleee les Jeekeues. cneleejeruee G"Jeerle les cnCeeues,
DeeF, esmeepeer mege ceePeentve cees"e. legcner leeee DeeF. pemee esmeepeer, lemee ceer!
legcner DeeMeerJeeo eeees.
jepes hejle yemeues.
meeje ieeJe ieesUe Peeuee. heerkeheeCeer, DeerDeeCeer... meeNee ieeser meebefieleuee peele
neslee. esmeepeeres meKe heentve ueeskeebeer Yeer esheueer nesleer. leee meueesKeeves jepeebvee les
Yesle nesles. leee JesUer nJeeueoej esTve cegpeje keve GYee jeefnuee. jepeebveer efJeeejues,
meejer meese ueeieueer vee?
peer!
JewjCekeeer, oeCeeieese... keMeeeer lemeoer ieeJeeuee ueeiet osT vekee. leeej Deeueer, lej
cegueeefnpee jeKeuee peeCeej veener.
jepes, ieeJe legceeb. efMeOeeheeveer Deeveueemee. ieeJeeuee legceee yeespee Jeeuee Demelee Jne?
lemeb veener, heeerue. Deecner esmeepeeres heengCes Deenesle, cnCetve Deeceee DeeheLekeeee
Yeej esmeepeerJej ekeCeb Kejb veener. ceemeensyeebveer Deecnebuee meebefieleueb Deens... jepeeveb Jeesleuee
legUMeereb heeveosKeerue leesleevee oelee IeeJeer. veener lej jepeeveb heeve leesueb, ceeieee
oUeee neleele legUmener Gjle veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yejb Dee"Jeueb, yeiee!... Dejb, keesve nee? cevetuee yeesueJee yeIet.


jepes heenle nesles. Ske yeeje-lesje Jeeeeer jsKeerJe, keeskeCeer meewoeeveb veuesueer cegueieer
jepeebee heeee heueer.
keesCe ner?
efneb veeJe ceveesnejer, cenejepe!
ceveesnejer! veeJe JesieUbe Jeeleb.
ceveesnj cevemebleese ieeeer ner. ieeebe veeJe "sJeuebed efleeb. leer keeue Deeueer.
kee?
iekejer cegmeueceeve. leeeer vepej heueer heesjerJej. heesjieer DeveeLe. iekeNeeveb
peveeveKeeveele hee"efJeCeeee ngketce kesuee. jeleesjele ieeJeeveb efleuee Fkes hee"efJeueer. cee
cnueb, jepee esCeeje. leeeeJej ner efpeccesoejer meesheJeeJeer.
jepes nmeues. les cnCeeues, heeerue, eeee efveCee Deecner ueeJet Mekele veener. legcner
ceemeensyeebeekes efnuee IesTve ee. ceemeensye meejb heenleerue. efnboteer heesj DeveeLe Peeueer,
cnCetve leer peveeveKeeveele peeJeer, Demeb Deelee Jneeeb veener.
lemeb kejlees. heeerue cnCeeues.
jeeer pesJeCe PeeueeJej meejs yeensjee keeeJej yemeues. jee DebOeejer nesleer. ieeJeee
GpeJee neleeuee DeeheLekeebveer Meskeesee hesefJeuee neslee. nJesleuee ieejJee peeCeJele neslee.
jeeer yejee JesU efMeJeepeerjepes DebLeCeeJej peeies nesles.
Yeuee henes efMeJeyeebveer veeeCeeree efvejeshe Iesleuee. hegCeekes Ieesoew eeueueer nesleer.
heeebee LeJeebyejesyej efMeJeepeeree peLee eheebee DeeJeepe kejerle kete kejerle neslee. henesuee
jmleeJej ejeeuee yeensj heuesuee jevekeeWyeee HeHele neslee. SKeeos meebyej Yejkeve
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

DeeJes peele nesles. keewlegkeeves efMeJeepeerjepes ns meejs efvemeiemeeQoe heenle nesles. mete GieJeuee.
Gvns eWiejeJej Deeueer. eWiejeee JeUCeeJej jmlee meestve Deele ieeJe Jemeues nesles. Peesheeebveer
mepeuesues meeeeree kegMeerleues Ske Iejs. ieeJeeee Jej eWiejkesuee ceeCemes ieesUe Peeueer
nesleer. jepeebveer nele GbeeJeuee. DeeheLeke Leebyeues.
yeepeer, ieeJees ueeske mekeeUee JesUer eWiejkesuee kee?
yeepeerves heeefnues. lees cnCeeuee, keesCeer lejer iesueb Demesue.
lemeb Jeele veener ceuee. Deveske ueeske yeeskes Deensle. euee heent.
eheebee DeeJeepeeves DeeOeere meeJeOe ceeCemes DeeheLeke esleevee heentve YeeYeerle Peeueer.
keener heebieues. ieeJeeuee JeUmee Ieeuetve Ieeser peJeU iesueer. jepes heeeGleej Peeues. ueeske heeee
hele nesles. Jee osle nesles. ueeskeebee ceOes ieee heueer nesleer. efleeeYeesJeleer meejs ieesUe
Peeues nesles. jepeebveer efJeeejues,
keee Peeueb?
cesuesuee ieeFJeve nele efHejJeerle yemeuesuee cneleeNeeves vepej Jej kesueer. Deet hegMeerle lees
cnCeeuee,
jepee! ceePeer ieee JeeIeeveb ceejueer, jb! keeue jeleer Iejuee Deeueer vneF. Deepe ngketve
Deeveueer.
DeefCe JeeIe?
lees nee jeveelee. jepee lees! lesuee yeeefnj keesve keeCeej? peuece Hegke Deeceee.
jepee, Dejb, yeeoMeenereb ueeske esTve heerke vesleele; Deeveer jeveeb jepeb esTve peveeJejb vesleele.
ceevemeeveb peieeJeb kemeb? ceefnveele eflemejb peveeJej ns.
JeeIe keg"b Deens?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nee keer IeUerle. meceeebmveer efomelegee. meeskeeJeueeed lees. jeve meestve nuebue keMeeuee?
yeepeer, esmeepeer!
oesIes hegs Peeues.
nekee keetve efMekeej ke ee. Deeceeer yebotke Deens. kemeb?
ke ee keer!
ieesnlee kejCeeNee JeeIeeuee meesCeb ne eefeeOece veJns. yeeUepeer veNnskej cnCeeues.
efMeJeepeerjepee efMekeej kejCeej, cnueeyejesyej lee efeceCee ieeJeele Skee Glmeen
mebeejuee. leeKesjerpe DeeheLekeees ueeske neslese. Ieeser yeebOetve meejs Skee Peeues. JeeIeeee
ef"keeCeeeer ceeefnleer keeueer iesueer. leeee JeUCeeee Deboepe Iesleuee. jevees ceeefnleieej
ngketve nekeskeNeebee yejesyej efoues. JeeIeeeer peeiee nesleer, lesLeheemetve Keeueerheele Ske cees"er
Glejbereer IeU nesleer. efleee Keeueer jeve heeleU nesles; cees"e ceeU ueeieuee neslee. lee
jeveeee peeiesJeje efMekeejer yemeeees "jues. jepeebveer meeNeebvee meebefieleues,
yeej Peeuee, keer nekeskeNeebveer Peeebee Deeee IeeJee. legleejer nesFheele keesCeer Gle
vekee.
nekeskejer pebieueele iesues. jepeebveer Deeheuee Yeeuee, leueJeej, keeej meJe nleejs heentve
Iesleueer; DeeefCe les efMekeejeree peeieskes peeCeemee"er JeUues. yejesyej yeepeer, esmeepeer,
yeeUepeer, efeceCeepeer Jeiewjs meeLeeroej nesles. efMekeejereer peeiee Deeueer. jeveeee Deboepe IesTve
Skee cees"ee peeUeree Deeesmee efveJeCeele Deeuee. yebotke "emeueer peele nesleer. yebotke leeej
Peeueer. meejs nekeeeeer Jee heenle nesles.
pebieueeJej efve:mleyOe Meeblelee nesleer. keg"se kemeuee DeeJeepe esle veJnlee. Tvn ele nesles
DeeefCe Skeoce eWiejeee Jej nekee meg Peeuee. Yeebeebes DeeJeepe, DeejeDeesje kejerle
nekee eWiejeJeve Glejle neslee. meeJeOeefiejerves hegs mejkele neslee. heeebes LeJes DeekeeMeele
efYejefYejues. ceekeebee eerlkeej Peeuee. nekee meg nesTve Leese JesU Peeuee, leese Yeskejebes
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

esUkes JeeegJesieeves Keeueer Glejues; jepeebvee eJeer Ieeuetve efomesveemes Peeues. jepeebee esnNeeJej
efmcele PeUkeues. yeepeereer cet" heuuesoej YeeueeJej DeeJeUueer iesueer nesleer. Deeheues Yeeues
mejmeeJetve meejs jeveekes heenle nesles.
jeveeee Jej KemeHeme Jeeueer. yeepeerves yees oeKeefJeues. peeUerletve jepeebveer heeefnues. eeme
jesKeues iesues; DeeefCe meceesjee jeveeletve gkejebee keUhe yeensj heuee. DebieeJej lee" kesme
Hegueuesues. hejleuesuee megeebveer Yesmetj efomeCeejer leer peveeJejs ngbole peJeUtve iesueer.
efMekeej heeJetve efveOeemleheCes Peesheer iesuesuee JeeIe Deeeveke G"uesuee keesueenueeves peeiee
Peeuee. oie keesmeUle nesles; DeeJeepe Jeele neslee. mebleeheeves iegjiegve leeves Mesheer
HegueefJeueer; DeeefCe eheUlesves lees iegnsyeensj heuee. Oeerceer heeJeues ekeerle, DeeJeepeeee yeepetuee
heenle lees IeUCe Glejle neslee.
nekeskeNeebee DeeJeepe Skeoce Leebyeuee. ogmeNee eCeer hetJeeaheseener Deesje G"uee.
Yeebeebee DeeJeepeebveer jeve oCeeCetve iesues. ceekes eWiejeee ceeLeeJeve Peeebes MeWs
iee"erle, eerlkeej kejerle pebieue Glejle nesleer. MeWeebJeve ceekes efomeleee jepes cnCeeues,
yeepeer, JeeIe esleesed.
vepej ve nueefJelee jepes jeve efvejKeerle nesles. nekee peJeU esle neslee... DeeefCe jepeebvee
JeeIeees oMeve Peeues. les Depee Oet mebleeheeves Mesheer HekeeJeerle, hebpes jesJeerle hegs esle nesles.
GeueCeeNee heeJeueeyejesyej leeee Debieees hes PeUeUle nesles. JeeIe Deieoer meceesje esle
neslee. jepeebveer iegIeeJej nele IesTve yebotke hesueueer. peeUerletve veUeres eske hegs mejkele nesles.
jepeebveer vesce Oejuee. JeeIe hheele esleee yeej Geuee.
yeejehee"eshee" JeeIeeee iepevesves meejs jeve oCeeCetve iesues. yeejeee oeee Oegjeberves
peeUer Yeve iesueer. meejs etheeehe yemetve nesles. yeej nesleee nekeskeNeebveer Pees iee"ueer.
jepeebveer heeefnues. JeeIe jkeeee Heeserle peefceveerJej ueesUle neslee. oceuee, keer Oeehele neslee;
eeueCeeee eelve kejerle neslee. heCe leeee keCees"ee ceesuee neslee. nueCes Mekee nesle
veener, ns mecepeleee meejer leekeo ueeJetve mebleeheeves GMeer Iesle neslee. leeWele Deeuesuee oie
Heeserle neslee. JeeIeeee Lewceeveele meejs jeve LejLejle nesles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yeej ueeieuee. yeepeer cnCeeuee.


Met jepeebveer oeJeues.
JeeIeeeer iegjietj Leebyeueer. keeee keebveer mepeuesues heebjs hees Oeehele nesles. jepes nUte
peeUeryeensj Deeues. hee"eshee" meejs nesles.
ceePee Yeeuee...
heCe, jepes... esmeepeer kegpeyegpeuee.
ceePeer Heske PeeueeJeje iejpe heueer, lej Heske keje. euee.
jepeebveer Yeeuee hesueuee. peeUeryeensj meejs Deeues. heuee peeiesJeve JeeIeeves esUs GIeues.
DeveLeeuee keejCeerYetle Peeuesuee Meet leeeee jesKeeves hegs esle neslee. JeeIe iepele G"uee;
DeeefCe leee eCeer jepeebee HeeU leeee eleerle Yemekeve Iegmeuee. leeWeMeer Deeuesueer kee"er
oeleebveer Heeserle Demeleeveee leeeer ceeve uekeer heueer. yeepeerves HeeU Geueuee. jepeebveer
eeuee LeebyeefJeues. JeeIe cesuee neslee. meejs vepeerke iesues. les eeb Oet heenle Demeleevee esmeepeer
cnCeeuee,
JeeIeerCe nee.
-DeeefCe Deeveboeves yesnesMe Peeuesuee esmeepeerves legleejer Geueueer. eCeele legleejeree DeeJeepe
meeNee jeveeuee efMekeejereer Jeelee osTve ceeskeUe Peeuee.
Deeveboeves yesYeeve Peeuesues ieeJekejer Deejesee "eskeerle OeeJele esle nesles. efkeleskeebveer Yeeve
efJemeve efMeJeepeerjepeebvee efce"er ceejueer. leebvee Geueues.
nekeskejer ieesUe nesle nesles. Skee nekeskeNeeves JeeIeees oesve eJes DeeCeues; jepeebee meceesj
meesues. jepeebveer Skee eJeeuee IesCeemee"er nele hegs kesuee. Skee SJeeeMee eJeeves hebpee
Gieejuee; ef"med keve oele oeKeefJeues. yeUpeyejerves eJeeuee kegjJeeUerle jepes cnCeeues, ee
eJeebmee"ere Skee peeieer Deueer nesleer... nJeeueoej, ns eJes yejesyej Iee. Deeheuee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMekeejKeeveele MeesYeleerue.
Skee cneleeNeeves YejeYej JeeIeeee efceMee Gheuee; DeeefCe ekeceke keetve peeUuee.
efceMeer Yeejer efJeeejer, Demee mecepe. cneleeNeeee Tj Yeve Deeuee neslee. heekeve JeeIeeJej lees
Legbkeuee; DeeefCe cnCeeuee,
Mesjeuee meJJee Mesj Ske vee Ske efoJeme Yesleese.
cneleeNeeves jepeeuee nuet efoues veener. Leeseee JesUele ieeJeeletve kejer uesPeerce Deeueer.
JeeIeees heee JeeMeeJej yeebOeues iesues. JeeIe Geueeeuee onepeCe ueeieues. meeNeebveer GlmHetle
DeejesUer "eskeueer,
efMeJeepeer cenejepe keer pee!
hee"eshee" jepeebvee Geueues iesues. ceeCemeebee KeebeeJeve jepeebeer efcejJeCetke efveIeeueer.
mebkeesetve jepes heenle nesles. yeepeer, esmeepeer, efeceCeepeer jepeebkes heentve nmele nesles.
ieeJeeee efvejeshe Iesle Demelee jepeebveer efJeeejues,
ieeJeeeb veeJe keee?
cneleeje cnCeeuee, keg"ueb ieeJe? Jejermemegoerke Peeueb veener ieeJe keve.
ceie JeeIeceej veeJe "sJee.

16
jepeebeer oew meg Peeueer.
jepeebveer ceejuesuee JeeIe yeIeeeuee Jeeeele hegCes ueesues nesles. eewkeele JeeIe heuee neslee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meFyeeF efpepeeyeeFeemen JeeIe yeIetve iesuee neslee. jepes Deeheuee ceneueele iesues nesles.
mebOeekeeU nesle Deeueer nesleer. oeoespeerheble ceemeensyeebee ceneueele Deeues.
kesJee cees"e JeeIe! Skeee efMeJeyeeveb ceejuee, cnCes.
nes!
Yeejere OeeMeer heesj. efpepeeyeeF keewlegkeeves cnCeeuee.
lese meebieCeemee"er Deeuees neslees ceer. JesUere jepeebvee DeeJejCeb DeeJeMeke Deens.
Deecnebuee Jeeueb nesleb keer, legcnerner jepeebeb keewlegke kejeue.
keewlegke pej Jeeleb, ceemeensye! cnCetve peyeeyeoejer keMeer efJemejlee esFue? ceemeensye,
jepeebee efMekeejeree e ueeJeueeed ceer. jepes jesefnsejer osJeoMeveeuee peelees, cnCetve meebietve
iesues nesles. leecegUb ceer hejJeeveieer efoueer. yejesyej efMekeej-nJeeueoej vemelee ceer efMekeejeruee
hejJeeveieer efoueer vemeleer.
iewjmecepe nesleesed, heble. Deecner mege eewkeMeer kesueer. ceejuesuee ieeFcegUb ieeJe keer
Peeueb nesleb. les heentve jepeebeb ceve keUJeUueb. JeeIeeeer efMekeej keve epesuee mebkecege
kesueb, eeee DeeceeeeceeCese legcnebueener DeefYeceeve Jeeeeuee nJee.
kee JeeCeej veener? jepeebee efMekeejeree Oeemeeee pej ceuee DeefYeceeve Deens.
keee cnCeeeeb Deens legcnebuee? ve mecepetve efpepeeyeeFveer efJeeejues.
ceuee SJebe cnCeeeeb Deens, ceemeensye! jepes Demeb Oeeme Jeehejeeuee Depetve cegKeleej
veenerle.
keejCe?
keejCe efJeeejlee, ceemeensye? jepeebveer JeeIeeJej ieesUer eeueJeueer. JeeIe peKeceer Peeuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Yeeuee IesTve les hegb mejmeeJeues. ceemeensye, peje eseebhegs emebie DeeCee... JeeIe keee
peKeceer Demelee... leeveb Peshe Iesleueer Demeleer, jepeebee eleerJej Deeheues hebpes jesJetve...
heble! ceemeensye Deesjuee. Ieeceeves esnje Yeve iesuee neslee.
veeFueepeeveb yeesueeJeb ueeieleb, ceemeensye! keesJeUb Jee. Jesb Oeeme. efMekeejereer Jeelee
Sskeleee meejb Mejerj ieefueleieee Peeueb. G"eeeb yeU heeeeble jeefnueb veener. ceemeensye, peerJeveele
Deeuesuee Deevebo, og:Ke ceeCetme menve kejleese. legcnerner menve kesueb Demeleb. heCe Deeceeer keee
Jee? Skee jepeebee efpeJeeJej, ceemeensye, Deepe npeejes Ieeme Keeleensle. ueeKeebee heesefMeboe
Demee Jeejsceesue meestve kemee eeuesue?
oeoespeeRvee yeesueJesvee. leebveer esUs efheues. les cnCeeues,
ceemeensye, ns legcnere jepeebvee meebiet Mekeeue. JesUere pejye yemeueer veener, lej hegb keener
Gheeesie nesle veener. eeJej efveCee Deeheuee.
heble Lekeuee heeJeueer efveIetve iesues. ceemeensyeebee meceesj heble SJes keOeer yeesueues veJnles.
oeoespeeRveer meebefieleues, leele keener Keess veJnles. ceemeensyeebee jeie GHeeUuee. leee mebleeheeves
lee jepeebee ceneueer iesuee. ceemeensyeebvee Deele Deeuesuee heenleee efMeJeepeerjepes GYes jeefnues.
ceemeensyeebveer Skeoce efJeeejues,
jepes, kegCeeuee efJeeeve efMekeejeruee iesueele?
ceemeensye, Deecner...
lee YeekekeLee yeensje Sskeueele ceer! lee vekee meebiet. yeej egkeuee Demelee, lej...
ceemeensye, Deeyeemeensyeebveer Deecnebuee efJeeemeeveb yebotke efoueer. Deeceeb efveMeeCe egkele
veener, ns legcnerner peeCelee. Deecnebuee ceenerle Deens... les heble meebieCeej, DeeefCe legcner...
efMeJeyee! ceemeensyeebee DeeJeepe keje yeveuee, kegCeeyeue ns yeesuelee? ecee ceeiee!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebveer DeeJebe efieUuee. les cnCeeues, heCe Deeceeb...


ecee ceeefieleueeKesjerpe Ske Meyoner yeesuet vekee!
jepeebee eseeble heeCeer lejUues. les kemesyemes cnCeeues,
Deecner egkeuees. ecee keje!
oeoespeeReer peeTve ecee ceeiee. leebvee ns Jeeve ee.
peMeer Deeee!
mebleeheeves Hegueuesues, eseeble heeCeer IesTve GYes Demeuesues les efMeJeepeerjepeebes he heentve
ceemeensyeebes ceve keUJeUues. leebveer jepeebvee efce"erle Iesleues; heCe efce"erletve yeensj hetve jepes
peeT ueeieues.
keg"b efveIeeuee?
ceeies ve heenlee jepes cnCeeues, hebleebeekes!
heble Deeheuee Keesueerle yemeues nesles. jepeebvee heenleee les cnCeeues,
jepes!
efMeJeepeerjepes keener ve yeesuelee Jeekeues. leebveer hebleebes heee efMeJeues. heble DeeMeerJeeo
heghegle cnCeeues,
ns keee?
Deecner hegvne Demeb JeeieCeej veener... ecee keje...
ecee kesJnee kesueer, jepes! etke kegCeeee neletve nesle veener? Skeoe kesuesueer etke
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Oeeveer Deeueer, DeeefCe leer hejle kesueer veener, keer ceeCemeeuee megOeejeeuee Heejmee JesU ueeiele
veener.
hebleebes yeesueCes mebheleee jepes JeUues, DeeefCe Deeheuee ceneueele iesues. LeesheefJeuesues Deet
DeesIeUle nesles. jeeer efoJes ueeieues, lejer jepes ceneueere hetve nesles. heeJeueebee DeeJeepe esleee
leebveer esUs GIeues. meFyeeF GYee neslee.
keee heeefnpes?
pesJeeeuee yeesueeJeuebed!
kegCeer?
ceemeensyeebveer!
Deecnebuee pesJeeeeb veener, cnCetve meebiee.
Demeb keee...?
meebefieleueb vee? ceie pee.
ieeue HegieJetve meFyeeF cnCeeuee, ceie Deecnerner pesJeCeej veener.
vekee pesJet. legcner pesJeuee veener, cnCetve peie GheeMeer cejeeeb veener. pee!
meFyeeF OeeJele ceneueeyeensj iesuee. jee Peeueer, Jeeueer; heCe jepeebvee hejle yeesueJeeeuee
kegCeere Deeueb veener.
mekeeUer jepeebes mveeve Peeues. osJeoMeve Peeues. ceneueere otOe efheCes Peeues. ns meejs
ceemeensyeebvee egkeJeerle Peeues. heuebieeJej JeeIeees eJes Peesheues nesles. meFyeeF leebeekes heenle
nesleer. yeensj heeJeues Jeepeueer, cnCetve jepeebveer heeefnues. oejeletve ceemeensye Deele esle neslee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceemeensyeebvee heenleee jepes hee" efHejJetve GYes jeefnues. meFyeeF yees ve efomeleerue, DeMeer
Keyejoejer IesTve heuebieeMespeejer GYee jeefnuee. jepeebee keeveebJej Meyo Deeues,
jepes, DeeFuee heentve kesJneheemetve hee" efHejJet ueeieueele? Deecnebuee heentve SJes ke
nesle Demeleerue, lej Deecner peelees. Deeheueeuee Deepener Yetke vemesue, lej lemeb keUJee. Deeceeb
pesJeCe Deepener yebo "sJet. lese efJeeejeeuee Deecner Deeuees neslees.
ceemeensye pesJeuee veenerle. leebvee Gheeme Ieuee! jepeebvee Demee Peeues. les JeUues.
DeeFuee heenleee leebes esUs Yeve Deeues. Skeoce les ceemeensyeebee efce"erle OeeJeues. ceemeensye
cnCeeuee,
jepes, hegmee les esUs! jepeebveer esUs Deesues kejeees vemeleele. yeeekeesmeceesj lej cegUere
veener. keeue legcner efMekeej kesuesueer meebefieleueerle; heCe JeeIeees eJes DeeCeuesues meebefieleues
veenerle. les Deecnebuee heeneees Deensle. keg"b Deensle?
jepeebeer vepej heuebieekes iesueer. meFyeeF ieeWOeUtve GYee neslee. efheueebvee leebveer Deeesmee
Oejuee. ee yeepetuee Peeuee. ceemeensye hegs Peeuee. ieeoerJej les Skeceskeebvee efyeueietve Peesheues
nesles.
eve Deensle. meFyeeFeekes JeUtve cnCeeuee, eebeer peesKeerce metveyeeFeeJej efomeles.
letner ee KesUele meeceerue Peeueerme kee?... otOe efheleele?
yeesLeerveb heepeeJeb ueeieleb, ceemeensye! mekeeUere otOe heepeueb.
eve kesuebme! heCe let keener Keeuuebme kee?
jeieeves jepeebeekes heenle meFyeeF cnCeeuee,
Ske efoJeme pesJeueb veener, cnCetve peie GheeMeer cejle veener.
jeieeves meFyeeF efveIetve iesuee. efMeJeepeerjepeebee Dees"ebJej nmet Gceues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

17
GvneUe Deeuee, lemee ueeue ceneueeee cegkekeece KesyeeNeeee Jeeeele nueuee. jepes,
efpepeeyeeF, oeoespeer eebee KesyeeNeeee cegkekeeceeyejesyej Kesyeejs iepeyepetve iesues. Jeeeekes
JeoU meg Peeueer. oeoespeeRveer efMeJeehetjuee ueeJeuesuee Deebyeeee yeeieebveer he Iesleues nesles.
jepes oeoespeeRee yejesyej Deveske JesUe yeeie heeneeuee peele.
Heeuiegve hegveJe peJeU esle nesleer. Iejer meCeeeer leeejer eeuet nesleer. Heeuiegve hegveJesuee
mekeeUer Jeeeemeceesj nesUereewkeele meeHemeHeeF Peeueer nesleer. Sjbees Yeues Leesjues Pee Jeepele
ieepele DeeCeues iesues. les meebieeeuee jepes OeeJele Deele iesues. Deeleuee meesheele meF GYeer nesleer.
jepeebveer efJeeejues,
ceemeensye kees"s Deensle?
Deeheuee ceneueele jleensle.
keee Peeueb?
ceer efJeeejueb. heCe meebiesveele. KesU pee, cnCeeuee.
jepes efpepeeyeeFeekes iesues. jepeebvee heenleee efpepeeyeeFveer ieyeerves esUs hegmeues. jepes
peJeU iesues, yemeues; DeeefCe efpepeeyeeFee ieeele hele leebveer efJeeejues,
ceemeensye, keee Peeueb?
lee Skee Jeekeeele DeeJejuesues Deet Pe ueeieues. efMeJeepeerjepeebvee keJeeUtve lee jle
neslee. jepeebveer keeves efce"er meesefJeueer. ceemeensyeebes Deet hegMeerle les cnCeeues,
ceemeensye, Deeceeer MeheLe Deens.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

neb, jepes! megueer cnCee!


cnCelees. heCe kee jlee, meebiee!
meebieles. megueer, cnCee!
megueer!
efpepeeyeeFveer esUs hegmeues. jepeebvee peJeU Iesle lee cnCeeuee,
jepes, legceee oeoecenejepeebeer Dee"JeCe Peeueer.
kee?
leebee Deepe JeeefoJeme. legceee JeeefoJeme Deecner kejlees, heCe eebee keesCe kejerle
Demesue?
ceemeensye, ceie oeoemeensye cenejepeebvee yeesueeJetve kee Iesle veener?
efpepeeyeeFes esUs Yejues. lee Deet DeeJejerle cnCeeuee,
lesJeb neleeble Demeleb, lej MebYet ueebye kee jeefnuee Demelee?
ieyeerves G"le efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes! euee. Deepe nesUeree efoJeme. keece Heej Deens.
nesUeree meCe Peeuee; DeeefCe GvneUe Deeheuee jKejKeerle heeJeueebveer DeJelejuee.
ceesnesjuesuee DeeceJeeebveer Deeheuee OejleerJej eee Oejueer. Jeelee efoJemeebyejesyej Deebyeees
MeWs HeUYeejeves OejCeerkes Pegkele nesles.
oeoespeer oesve enjee JesUer Menehetjee DeebyejeFletve efHejle nesles. Deebyeeee sjsoej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Peeebveer yeeie mepeueer nesleer. keg"s lejer Deebyeebvee legjUke Deebyes uekele nesles. heee-mene
Jeeeee heefjeceees meeLeke PeeueemeejKes Jeele nesles. vegkeleere DeeUer kesuesueer leer Pees
meceeOeeveeves heenle oeoespeer peele nesles. hee"erceeietve keCeepeerheble eeuele nesles. oeoespeer cnCeeues,
keCeepeer ueJekej HeUb Oejueer.
heble, eeeb ese legcnebuee. efMeJeehetjuee, Menehetjuee, efpepeehetjuee legcner eebieuee yeeiee
JemeJeuee; ceeUjeveeJej veboveJeve kesueble.
Leesjuee cenejepeebvee Deebyes Heej DeeJeleele. pesJne cenejepe esleerue, lesJne ogmeNee
keMeeuee vemesue, lejer ee yeeieebmee"er ceePeer hee" Leesheleerue.
heble, Tvn Heej Deens. JesUner hegkeU Peeuee.
nes vee! hejlet ee.
heble JeUues. DeebyejeFyeensj Ieeser GYeer nesleer. peele Demelee Deeeveke hebleebes heeTue
Leyekeues. Ske jepeme Deebyee PeeeJej neleeee GbeerJej esuele neslee. efheJeUmej e
DeebyeeJej Gceueer nesleer. ve keUle hebleebee nele GbeeJeuee; DeeefCe eebveer lees Deebyee leesuee.
Deebyeeee Jeeme hebleebveer Iesleuee. Deebyee heenle Demelee eebes neme ceeJeUues. esnje iebYeerj
Peeuee. Debie keehet ueeieues.
keee Peeueb, heble? keCeepeer cnCeeuee.
jeieeves Deebyee efYejkeeJetve osle heble Gejues,
kesJee ceer Demebeceer! kesJee heeheer! efOekekeej Demees...!
heble heghegle lejeleje heeJeues ekeerle peele nesles. keCeepeerhebleebvee keener keUle veJnles,
mecepele veJnles. keCeepeerhebleebeekes ve heenlee oeoespeeRveer IeeseeJej ceeb ekeueer, ee
ceejueer. Ieess GOeUues. Jeeeele peeleeveeosKeerue heble kegCeeMeer yeesueues veenerle. Jeeeeee ceeies
Deeheuee efveJeememLeeveer les efveIetve iesues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeyeeF Deeheuee ceneueele Peesheuee neslee. Mespeejer meFyeeF yemeuee neslee.


heeJeueebee DeeJeepeeves efpepeeyeeFvee peeie Deeueer. IeeyeNee Peeuesuee iebieeyeeF Deele Deeuee.
efpepeeyeeFvee lee cnCeeuee,
jeCeermeensye! euee. ns kemebmebe kejeeuee ueeieuesle.
keee Peeueb? ieyeerves G"le efpepeeyeeF cnCeeuee.
YeefceemeejKes kejleensle. efMeJeehetjuee yeeiesle iesues nesles. efleLetve Deeues, les leueJeej Ghemetve
nele leeseeuee yemeues. JesUere DeeJejueb, cnCetve yejb. yejb-JeeF Deeheueeueee yeesuetve
Iesleensle. kegCeeMeer keener yeesuele veenerle. jCeb heCeb eeuet Deens.
iebieeyeeFee yejesyej efpepeeyeeF OeeJeuee. ceeieesceeie meFyeeF neslee. leesJej efMeJeepeerjepes
Deeues. meejs hebleebee efveJeememLeeveer iesues. Keesueer ceeCemeebveer Yejueer nesleer. efpepeeyeeF-jepeebvee
heenleee meejs yeensj Deeues. efpepeeyeeF Deele iesuee. Deeleues Me efvejeUse nesles. hebleebee
obeuee oesIeebveer Oejues nesles. keesheNeele leueJeej heueer nesleer. heble Oeehee ekeerle nesles. hebleebveer
vepej Jej kesueer; DeeefCe ceemeensyeebvee heenleee les cnCeeues,
ceemeensye!
hebleebvee hegs yeesueJesvee. les jt ueeieues.
ceemeensyeebveer ceeies JeUtve heeefnues. Yeerleerves ieej"uesues jepes, meFyeeF GYes nesles. ceemeensye
cnCeeuee,
jepes, meF, legcner Jeeeele pee. FLeb kegCeer jent vekee.
eCeele meejs heebieues. hebleebvee Oejuesueebvee efpepeeyeeF cnCeeuee,
hebleebvee meese, DeeefCe yeensj pee.
oesIes G"tve iesues. iebieeyeeF hebleebee Mespeejer yemeuee. efpepeeyeeF peJeU peele cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heble, keee Peeueb? keMeemee"er ne eeiee?


keee Peeueb? neleees hebpes hegs kejerle heble cnCeeues, ceemeensye, ee neleeuee efJeeeje!
DeeefCe hebleebveer GpeJee nele lee lee keheeUer ceeve Iesleuee.
heble! efpepeeyeeF Deesjuee.
ceemeensye, ne oeoespeer eebeU Deens! Deepe leeveb eesjer kesueer!
eesjer?
nese, ceemeensye. leeeb leeve ee neleeuee Peeuebe heeefnpes. yeger efHejueer. Keeuuee
DeVeeJej Gueuee! cnCele oeoespeer leueJeejerkes JeUues.
oeoespeer, Leebyee! keee Peeueb, les meebefieleueeKesjerpe jsmeYejner hegb mejket vekee.
keee meebiet, ceemeensye? keesCelee leeWeveb meebiet? Leesjuee cenejepeebee hejJeeveieerefJevee ee
oeoespeerveb jepeebee yeeiesleuee Ske Deebyee leesuee.
ceie leele keee Peeueb? efpepeeyeeFveer efJeeejues.
keee Peeueb? ceemeensye, keesCelee leeWeveb jepeebvee keener meebieeeuee peeT? ueneve keee,
DeeefCe cees"er keee, eesjer, leer eesjere! efleeb eeeefee ceuee Iesleuebe heeefnpes.
oeoespeeRveer Skeoce leueJeejeruee nele Ieeleuee. ceemeensye Deesjuee,
neb, oeoespeer, peebeer SJeee Fceeves Fleyeejs mesJee kejlee, lee legceee Leesjuee
cenejepeebeer, ceePeer, efMeJeyeeeer MeheLe Deens. ekee leer leueJeej!
oeoespeeRee neletve leueJeej heueer; DeeefCe GhejCeele leeW ueheJetve les jt ueeieues.
SJeee JeeesJe, leheesJe ceeCemeeuee jleevee heentve efpepeeyeeFee peerJe iegocejuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heble, Ieueb, les vekeUle! Peeueb, nesTve iesueb. legceee DeeOeejeJej Deecnebuee FLeb
hee"efJeueb iesueb. keener DeefJeeej keve yemeuee Demelee, lej Deecner keee kejCeej neslees? legcner
Jeeeveb, ceeveeveb cees"s. legcnebuee keener meebieCeeee DeefOekeej veener. heCe jenJele veener, cnCetve
meebieles... keener Peeueb, lejer Deecnebuee efJeme vekee.
ogmeNee efoJeMeer oeoespeer ohlejer iesues, lesJne meejs leebeekes heenle jeefnues. MeecejeJe
veerUkeb" Gejues,
oeoespeer, ns keee?
keee Peeueb?
legceee DebiejKeeuee yeener veener...
keetve ekeueered. oeoespeer yew"keerJej yemele, nmele cnCeeues, keeue Leesjuee jepeebee
yeeiesle iesuees neslees. Deebyee efomeuee. Oeveeee hejJeeveieerefJevee leesuee. eesjer kesueer. leeeer ner
efMeee Deens.
efkeleer efoJeme Demee DebiejKee IeeueCeej?
efkeleer efoJeme? meeNeebvee ne Ske yeeneree DebiejKee mejeJeeee nesFheele. iegvne kejleevee
ueepe Jeeueer veener. efvemlejleevee lejer kee ueepeeJeb?
heble nmeues; heCe kegCeer nmet Mekeueb veener.

18
KesyeeNeeee cegkekeece ueewkeje hegCeeuee nueuee. efMeJeepeerjepeebveer hegCeeuee peeeeer
IeeFe Iesleueer. efpepeeTbvee Deueerkes efMeJeepeeres Jelevee keUle veJnles. jebPeeee heeueees
ekejCe Peeueeheemetve jepes iebYeerj yeveues nesles. Iejer Skes yemele; veener lej yengOee efHejleerJej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Demele. hegCeeuee esleee jepes hejle jesefnsejer iesues. lee JesUer heble keeceemee"er pegVejuee iesues
nesles. pegVejntve oeoespeer hejle Deeues. leebveer eewkeMeer kesueer. jepes jesefnsejer iesueees keUues.
heble efebleeemle Peeues. efpepeeTbvee cnCeeues,
ceemeensye, jepes ceOese jesefnsejer yejs iesues? Dee" efoJemeebhetJeeae KesyeeNeentvener iesues
nesles vee?
nes! leebvee les ef"keeCe Heej DeeJeleb. osJeeOeceeee Yeejer bo Deens leebvee.
les keener JeeF veener! heCe ceuee ogmejee Jeeme eslees.
kemeuee?
Deueerkes jepeebee YeesJeleer ieesUe nesCeejer ceeCemeb heeefnueerle? vesleepeer, esmeepeer,
leeveepeer, yeepeer, yeeUepeer, efeceCeepeer... efkeleer veeJeb IeeJeerle? eleske Keshesuee keesCeer lejer
veJeb efomeleb. lees oeoepeer vejmeeYet lej Deueerkes meeJeueermeejKee efekeueeed.
keee cnCeeeeb Deens legcnebuee?
ceuee keener keUle veener, ceemeensye! jepeebee Jeeeeer ceeCemeb Demeleer, lej ceer mecepet
Mekeuees Demelees; heCe jepeebee yejesyej ueneve-Leesj meejs efomeleele. yeeeCe, ceje"s, cenej,
jeceesMeer, eYet... De"jeheie peeleeres ueeske Deensle. leeble osMecegKe Deensle, osMeheebs Deensle.
ceeJeUs Deensle. jepeebee ceveeres yesle keUle veenerle.
efJeveekeejCe keuheveses eWiej jelee, oeoespeer! eeee DeLe SJeee keer, jepeebee Deese
meJeeveee Deens. DeeefCe les kee JeeF?
oeoespeer keener Gej osT Mekeues veenerle. les lemese ceeIeejer iesues.
oeoespeeRvee peer Mebkee Deeueer, leerle keener Keess veJnles. efMeJeehetjee meeje Jeee henese
ceeJeeebveer Heguetve iesuee neslee. Jeeeeeer heeiee leebveer mepeueer nesleer. jepes yeensj Deeues, lesJne
leebeeyejesyej oeoepeer vejmeeYet ieghles, esmeepeer, leeveepeer, yeeUepeer, efeceCeepeer ner cebUer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nesleer. Yeercee ueesnej cegpeje keve GYee jeefnuee.


Yeercee, keg"Jej Deeueb?
heVeeme leueJeejer DeeefCe MebYej-Ske Yeeues leeej neFle.
Meeyyeeme! DeeefCe Flejebes?
lesyeer lesJese Demeleerue.
euee, efveIet ee.
meejs jesefnsejekes efveIeeues. Yej oesve enjer jesefnsejeJej meejs heesneseues.
efMeJeepeerjepeebee esnNeeJej Ske efvejeUse lespe efomele nesles. PeNeeJej nele-heee OegTve les
jesefnsejeee cebefojele Deeues. oeoepeer vejmeeYetbveer Je hegpeeNeeves hetpee kesueer. yesue
Deeeefouesuee lee efMeJeefuebieehegs jepeebveer meeebie obJele Ieeleuee. jepes cnCeeues,
oeoepeer, hegvne efJeeej keje.
efJeeej kesJnee "juee. oeoepeer cnCeeues, peieeeeb Demeueb, lej JeeIeeeb peerJeve peiet.
MesUer cnCetve peieeJebmeb Deelee Jeele veener.
ceie Jne hegb.
jepeebveer oeoepeeRee nele neleer Iesleuee. efheberJej nele "sJeerle jepes cnCeeues,
MebYees, nj nj ceneosJe! Deepe legPee esjCesveb Deecner efnboJeer mJejepeeeer MeheLe IesCeej
Deenesle. mebkeuhe leeruee veeeuee let efme Deensme. peesJej mJejepeeeer GYeejCeer nesle veener,
leesJej ceweermee"er Oejuesuee nele Deecner meesCeej veener. efouee Jeeveeuee Deblej osCeej veener.
SJes yeesuetve jepeebveer efheberJejee yesue Geueuee, DeeefCe cemlekeer ueeJeuee. oeoepeeRveerner
jepeebes DevegkejCe kesues. veejU Hegues. emeeoees lee IesTve hegpeejer yeensj Deeuee. cebefojeee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meceesj peceuesues Mes-meJJeeMes meeLeeroej neYeefjle vepejsves jepeebeekes heenle nesles.


jepes heeejerJej yemeues. emeeo Jeeuee peele neslee. esmeepeer, yeepeer, leeveepeer ns meejs jepes
Deelee keee meebieleele, Fkes uee osTve nesles. jepes cnCeeues,
esmeepeer, Deepe Deecner MeheLe IesTve ceeskeUs Peeuees. ns MeWojerueieleeb owJele mJeebYet Deens.
eeveb Deecnebuee DeepeJej eMe efoueb, legceeer pees efoueer. Deelee heges ceveesjLe efnboJeer
mJejepeees. lesner lees hegjs kejerue. leemee"er Deeheueer peyeeyeoejer Heej cees"er.
vesleepeer ns jepeebes Deehle. Jeeevesner Heej cees"s. les cnCeeues,
Yeerleer kemeueer?
Yeerleer veener. heefnueb heeTue keesCeleb ekeeeeb, keg"tve ekeeeeb, eeee efJeeej kejlees
Deens.
leele Feej kemeuee? leeveepeer cnCeeuee, osJeecnesjb MeheLe Peeueer, lese heefnueb
ef"keeCe.
cnCepes?
cnCepes keee? jesefnsej IesTve osJeeeer peeiee keyepeele DeeCet ee. kemeb?
Heej megjsKe! heCe ieeeer neuele?
yeepeer cnCeeuee, ceer efHeve Deeueesed ie. ueF lej oesveMesheeletj efMeyeboer Demebue. ieeuee
cepeyegleer vneF. eejer yeepetbvee efKebejb neFle.
keee, oeoepeer?
"jueb! jesefnsejeJej eLece eeue kejeeeer!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

"erke Deens. jepes cnCeeues, Gee jesefnsejeJej mJejepeeee keewue IesT.


nj nj ceneosJeeer iepevee G"ueer. jepeebveer esmeepeeruee neke ceejueer,
esmeepeer, yeepeer, leeveepeer, legcneb meJeeeer ceeCemeb leeej Deensle vee?
nes.
jesefneeee heeeLeeuee jee Demeleeveee meeNeebveer ieesUe Jneeeb. Deecner efleLeb henes
esT. DeeJeepe, ieeWOeU nesT eeeee veener. meejb kemeb etheeehe heej heueb heeefnpes.
meejs jesefnsejeee eWiejeJeve hejleues. jepes meceesj efomeCeeje efkeuuee heenle Glejle
nesles.
ceOejee nesFheele jepes Jeeeele peeies nesles. ueesnejebveer leeej keve DeeCeuesuee YeeuesleueJeejeRee erie heuee neslee. eej ueesnejebveer jeebefoJeme jeyetve hebOeje efoJemeeble SJeer leeejer
kesueer nesleer. Yeercee cnCeeuee,
jepes, peje Deeiethe keUJeeeuee heeefnpes ngleb. yeee leeej Peeuee Demelee.
jepes nmeues. cnCeeues, Yeercee, SJeb kesueble, ns keee Leesb Peeueb? neleeleues meesveees
kes leebveer Yeerceeuee efoues. les cnCeeues, ns eewIeeble Jeetve Iee.
legceee neleeeb keb ceesCeej keee Deeceer? hetpesuee NneFue ns!
jepes Jeeeele Deeues. ceeieesceeie Yeercee Deeuee. jepes JeUues. leebveer efJeeejues,
keee, Yeercee?
Yeerceeves jepeebes heee Oejues. lees cnCeeuee,
Ske ceeieveb nee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

kemeueb?
oslees, cnvee?
Dejs, leguee veener cnCesve kee? efoueb!
Gee peeveej neFmee, efleleb ceuee mebieb vee.
keee cnCeleesme, Yeercee? Dejs...
jepes, ceuee leueJeej eeueJeeee esles. Yeeuee eslegee. Gieere Oeboe kejerle vneF cee. legceere
leueJeej efoueermee, les keee ueebieb ceejle yemet?
jepeebvee ieefnJeve Deeues. leebveer Yeerceeuee G"efJeues. hee" Leesheerle les cnCeeues,
Yeercee! legPeemeejKeere ceeCemeb ngkeleesed ceer. peeT mekeeUer.
Deeveboeves Yeercee iesuee. ueesnejMeeUsle Yeueer jee nesFheele Yeercee Skeee leueJeejeruee
heeCeer heepeerle yemeuee.
Yeuee henes jepes mveeve Deeeshetve yeensj Deeues. eewkeele Yeeueoej nleejer GYes nesles.
jepeebveer hetJexkes leeW keve GYee Demeuesuee DeeeJej ceeb ekeueer. hee"erceeiees mJeej
Peeues. leeble Yeerceener neslee. jepeebveer ceveele osJeees mcejCe keve Ieeseeuee ee ceejueer.
DeekeeMeele veees uegkeuegkele nesleer. hetJexuee Depetve heebjer ke Gceueer veJnleer. jeeerletve
hene nesle Demeleevee jepes jesefnsejeee heeeLeeMeer heesneseues. JeesJej meejs jepeebeer Jee
heenle nesles.
jepeebveer Glejleee efJeeejues, leeveepeer, efkeleer ieesUe Peeues?
npeejebJej heVeeme!
"erke Deens! peebvee nleejb vemeleerue, leebvee nleejb ee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Mees JeeCeele Deeueer. hetJexuee Gpeet ueeieues nesles. meeNee jeveele heeebee efeJeefeJee
Jeeuee neslee. jepeebveer esmeepeeruee efJeeejues,
esmeepeer!
peer?
Yeejs efkeleer leeej Deensle?
heVeeme Deensle.
hegjs nesleerue?
jiie! nleejer nesles, lesJes eejer yeepetbveer meesuesle. FMeejle Peeueer, keer ieeJej
efceUleerue.
DeeefCe let?
ceer, leeveepeer Deeheuee yejesyej jent. FMeejle Deeueer, keer jeveefKeberveb Jej peeeeb. ceeCemeb
hesve Deeueesed ceer.
ie?
Meeble Deens. keeuee megYeevee ieeJej Jemleeruee iesueeed. leeeer ceeceer nee ieeJej.
meeNeebee esnNeebJej efmcele PeUkeues. jepes oeoepeeRvee cnCeeues,
oeoepeer, legcner FLebe jene. ie Hees Peeuee, keer Jej ee.
les veener peceeeeb! Gceos oeoepeer cnCeeues, jesefnsejeJej DeMeer MeheLe Peeueer veJnleer.
ieeJej legcner, DeeefCe ieeKeeueer ceer?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deepe eYetuee MeesYeueele Kejs! legceeeKesjerpe Demeueb eYeglJe keesCe ieepeJeCeej? jepeebveer
oeoepeeRes keewlegke kesues.
henesee ojJeepee GIeueeee eewIee JeeleeJejCeele Iegceuee. jepes mJemLe nesles. Ske
Yeejskejer G"uee. jepeebvee cegpeje keve Yeeje eskeeeJej IesTve lees eeuet ueeieuee. Leesee
JesUeves DeeCeKeer oesve Yeejskejer efveIeeues. DeOeerj Yeerceeves efJeeejues,
jepes, ceer peeT?
pee! ngMeejerveb. FMeejle PeeueeKesjerpe keener kejeeeb veener.
leseer keeUpeer meese.
Leess Yeejs DeeCeKeer iesues; DeeefCe Yeerceeves Yeeje Geueuee. jepeebveer efJeeejues,
leueJeej Iesleueerme vee?
Yeerceeves nmetve YeeNeekes yees oeKeefJeues.
mete efeeflepeeJej esFheele jeveele Hee jepes, oeoepeer, esmeepeer DeeefCe heVeeme ceeJeUs
jeefnues. jeveeJej Gvns Heekele nesleer. veJee heeueJeeres veeveeefJeOe jbie jeveeJej efomele nesles.
esmeepeerves jepeebvee KetCe kesueer. jepeebveer leueJeej Ghemetve cemlekeer ueeJeueer; DeeefCe les ieeee
jesKeeves eeuet ueeieues. Ske Ske heeTue meeJeOeefiejerves ekeues peele nesles.
ieeee ojJeepeeJej eewkeer-henejskejer ojJeepeeee osJeerJej efeueerce Hegbkeerle yemeues nesles.
Yeejs Deele peele nesles. heeJemeeUe Deelee ueewkeje esCeej neslee. ieeJej Peer yeebOeeees keece
meg Peeues nesles. Yeejs IesTve peeCeejs mejU ieele peele nesles. heCe pemes peemle Yeejs peeT
ueeieues, lemes Skeees uee leeeekes iesues.
Deeeuee! DeepeJej Peesheues ngles keee YeJes? efkeleer Yeejb eleele ieeJej?
leesJej DeeCeKeerve Ske Yeeje Deeuee. henejskeNeeves nkeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keg"ueb Yeejb?
FLeuebe peer! YeejsJeeuee cnCeeuee.
ieeJe?
ceeJeU, peer!
YeejsJeeuee Deele iesuee. hee"eshee" efleIes cegbemes yeebOeuesues, "sJeCeerleues kehes kesuesues,
kecejsuee leueJeej, neleer Yeeuee Iesleuesues ieele Iegmeues; henejskeNeekes ve heenlee hegs peeT
ueeieues. henejskeNeeves neke ceejueer,
DeeJeb heeJeveb...
keee cnbleemee? Skeeves JeUtve efJeeejues.
keee cnCeCeej? Deieoer Iejeiele Deelee megueemee veer. keesve, keg"ueb, meebieefMeuee, kee
vneF? kegb efveIeeueemee?
keguebmee? ueieerve "jJeeee efveieeueesed Deeceer!
DeeJees, heve kegveeeb?
ieeeb!
DeeB!
DeeJees, ieeee heesjiee, cnbpes ieeebe keer!
henejskejer nmeues. Ske cnCeeuee, Deeceebme yeesueJee ueieveeuee.
legceeeefyeiej ueieerve heej hebue Jne? cnCele efleIes efceMeerJej leeJe osle ieeJej iesues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Skee henejskeNeeee eskeeele keer heueer nesleer. leeuee keg"s lejer Kekele nesles. ns
Yeejskejer, ueie "jJeeeuee iesuesues nleejyebo Fmece. leeuee keener megesvee. leee JesUer
DeeCeKeerve Ske Yeeje Deele Iegmeuee. henejskeNeeves keeeJeve Ger Iesleueer. lees Deesjuee,
S, Leebye!
YeejsJeeuee Leebyeuee.
keg"b Yeejb IesTve efveIeeueeme?
Deele, peer!
les efomelebed ceuee. kegCeeee Iejele?
Jeeeele, peer!
efkeuuesoejeee?
Jne, peer.
keeue nJeeueoejeveb Jeoea efoueer Jnleer, lese Yeejb?
Jne, peer! Yeejskejer cnCeeuee.
ekee Yeeje Keeueer.
Yeeje Keeueer ekeuee iesuee. henejskejer Deesjuee,
mees Yeeje.
osJeerJejes meejs nmele nesles. SkepeCe cnCeeuee,
jecee, keMeeuee ieesleb kejleesme leeeb? peeT os.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

eflekes uee ve oslee jecepeer cnCeeuee, GIe Yeeje.


YeejskeNeeves heeefnues. mete Jej euee neslee. lees yesleeves Jeekeuee; DeeefCe Skeoce leeWele
yees Ieeuetve leeves MeerU Ieeleueer.
Deeeuee! eWyeejer keee? henejskejer cnCeeuee. leese YeeNeeletve leueJeej Ghemeueer iesueer.
GYee peeieer henejskeNeees esUs lee"jues. eCeele lees osJeerkes OeeJet ueeieuee. leeves oesve
heeJeues ekeueer Demeleerue, vemeleerue, lees leeee efhebjerJej IeeJe yemeuee. efkebeeUle henejskejer
keesmeUuee.
osJeerJeeueebee neletve efeueerce kesJnee megueer nesleer. heeeeJej heuesuee FbieU Pekele
Ske GYee jeefnuee. yeekeeree oesIeebveer leees DevegkejCe kessues; DeeefCe pesLes leueJeejer, Yeeues
"sJeues nesles, eflekes les OeeJeues.
MeerU Iegceleee ceeieee Yeejskejer meeJeOe Peeuee. Yeerceeves Yeeje Keeueer ekeuee DeeefCe
leueJeej keetve lees OeeJet ueeieuee. Ske henejskejer veieejKeeveepeJeU peeTve heesneseuee
neslee.Keeueer ekeceke eeuet Peeueer nesleer; DeeefCe veieeNeeee DeeJeepe ieeJej Iegcet ueeieuee.
ieeee eejner yeepetbveer nj nj ceneosJe ee iepevee G"le neslee. neleIeeFes legjUke meeceves
nesle nesles. heenlee-heenlee eejner yegpeebee eewkeee keeyeerpe Peeuee.
ieeee efkeuuesoejeeer Peeshe Depetve Glejueer veJnleer. lees Oehele yeensj Deeuee. Skee
ieeWOeU ieeJej ceepeuee neslee. efMeJeepeer Deeuee! DeejesUer G"le nesleer. efkeuuesoej leueJeej
Ieeeuee JeUuee; heCe leee JesUer eejner yeepetbveer efMeJeepeeres ueeske hegs Deeues. efkeuuesoej
efiejHeoej Peeuee.
efMeJeepeerjepes Skee yegpeeJeve ns meejs heenle nesles. ieeJej Meeblelee hemejueer. jepes mebLe
heeJeues ekeerle heeeNee Glejues. meeNeebes cegpejs Peues. DeefYeceeveeves, keewlegkeeves meeNeebes
esnjs Hegueues nesles. Yeerceeee hee"eruee peKece Peeueer nesleer. jepes cnCeeues,
Yeercee, DebieeJej peKece IesleueeKesjerpe yejb Jeele veener?
jepeb, kejCeej keee? veeceoeeer peele ner. hee"erJej IeeJe Ieeleuee!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heUle meguee DemeMeerue! leeveepeer efeefJeCeemee"er cnCeeuee.


lej! esMeerle peeT yeIe! oesve cegob heueele.
efkeuuesoejeuee meceesj DeeCeues iesues. efkeuuesoej LejLejle neslee. Gmevee DeJemeeveeves lees
cnCeeuee,
ns yejb veJnb! meebietve "sJelees. ueF oerme iecepee eeueeeee vneFle ee.
esmeepeer, ieeJej leesHe Deens?
peer, Deens.
eeuee leesHesee leeWer ee. jepes cnCeeues.
efkeuuesoej Skeoce jepeebee heeeebJej heuee.
jepes, eele keee ceePee iegvne vneF. ie legceee nee! meebieefMeuee, leer eekejer kejerve.
jepes nmeues. oeoepeeReekes JeUtve cnCeeues,
oeoepeer! heeefnueble? ner DeeefoueMeenereer Fceeveer ceeCemeb! efkeuuesoejebvee vepejkewosle "sJee.
esmeepeer, hegeer JeJemLee nesFheele legcner ieeJej jene. yeeUepeer, efeceCeepeer, ieeeer
ceeueceee, Oeeve, efMeyeboer eebee efnMesye keje. Deecner hegCeeuee peeTve leeyeleesye ceeIeejer
esT.
ieeee yeeeeyeeheee esTve jepeebee heeee hele neslee. jepeebveer meeNeebvee Oeerj,
Deeeemeve efoues. ieeeer efMeyeboer jepeebeer yeveueer. peKeceeRvee leeleerves esueerves efMeJeehetjee
Jeeeele nueefJeCeele Deeues. ieeee eLece ojJeepeeMeer esleee jepeebes uee veieejKeeveeJej
HekeCeeNee efnjJee OJepeeJej iesues. jepeebveer efJeeejues,
oeoepeer! Deeheuee PeWe DeeCeueele vee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

peer! cnCele oeoepeeRveer PeWe hegs kesuee.


oeoepeer, osJeeee Fsveb mJejepeeeb heefnueb heeTue heueb. leee osJeeee OJepe Deecner
eehegb Jeehe; osJeeeb jepe GYeb ke.
veieejKeeveeJej jepes iesues. DeeefoueMeener OJepe Glejuee iesuee; DeeefCe efveee DeekeeMeeee
heeeYetceerJej YeieJee OJepe Heket ueeieuee.

19
oeoespeeRvee Deepe ohlejer eeeuee yejee GMeerj Peeuee neslee. oeoespeeRveer ohlejer eJesMe
kejleee MeecejeJe veerUkeb", meesveesheble yeerj, yeuueeU meyeveerme G"tve GYes jeefnues. oeoespeer
yew"keerJej yemele cnCeeues,
Deepe hetpesuee peje JesU Peeuee. MeecejeJe, Deeheues Jewe keg"b Deensle? keeue ceeee
efceUeueer veener.
MeecejeJe veerUkeb" cnCeeuess, Jewejepe eej efoJemeebhetJeea efMeJeehetjuee iesues Deensle.
keejCe?
jepeebveer hee"efJeueb nesleb.
efMeJeehetjuee? oeoespeer hegs keener yeesueues veenerle.
Jeeeeyeensj eewkeeroej mekeeUee Gvnele iehhee ceejerle nesles. eheebee DeeJeepe keeveebJej
Deeuee. Yeeues mejmeeJetve les ieyeerves GYes jeefnues. YejOeeJe Jesieeves Ske mJeej esle neslee.
Jeeeeee oejeMeer lees heeeGleej Peeuee. Ieese eewkeeroejekes osTve DebieeJejeer OetUner ve
Pekelee lees mJeej Deele iesuee. ohlejeee heeeNee etve lees ohlejer iesuee. leeves oeoespeeRvee
cegpeje kesuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keee Deens?
mJeejeves meJeeJeve vepej efHejefJeueer. lees IegceUuee.
heble, peje yeenerj esleemee?
eeefmekeheCes heble cnCeeues, Dejs, meebie vee? FLeb keesCe hejkeb Deens?
mJeej Skeoce hegs Peeuee. hebleebee keeveeuee ueeieuee. heble efkebeeUues.
keee meebieleesme? DeeefCe YeeveeJej esle heble cnCeeues, keee veMee lejer keve Deeuee
veenerme?
veener, heble! osJeeMeheLe, Jeeeele peKeceer...
eue, eue. yeensj eue. FLeb vekees... heble G"ues. YeefceemeejKes les ohlejeee yeensj
peele nesles. GhejCes heueees Yeeve veJnles.
ceemeensye cegoheekeKeeveele efMeOee meebiele neslee. hebleebee efvejeshe esleee lee ceneueele
Deeuee.
keee, heble?
lejer meebiele neslees, ceemeensye! iesuee keener efoJemeebleueer jepeebeer ueeCeb "erke efomele
veJnleer. leemee"er leebvee efMeJeehetjee leU nueJeeeee neslee. Jeee ceeskeUe nJee neslee vee?
heble, veer keener meebieeue, keer veener?
veer Ieueb, lej veer meebieCeej! heble yeesebMeer eeUe kejerle cnCeeues, ceemeensye,
jepeebee hejeece Sskee-- jepeebveer jesefnsej Iesleuee.
jesefnsej? Mebkee esTve ceemeensyeebveer efJeeejues, leyesle "erke Deens vee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nesleer, ceemeensye! Deelee jenerue, keer veener, les ceenerle veener. jepeebee jesefnsejeee
Keshee, oeoepeer vejmeeYeteer Jeeleer mebiele, ceeJeeebeer peceJeCeer... meeNeebee DeLe Deelee
keUuee.
kegCeer meebefieleueb? Keesb Demesue!
Keesb? ceemeensye, efMeJeehetjee Jeee peKeceeRveer Yejuee Deens.
DeeefCe jepes?
osJeeeer kehee! jepes megKehe Deensle.
efpepeeyeeFveer megkesee efve:eeme meesuee. lee nmetve cnCeeuee,
heCe ns Ieueb kemeb?
ceemeensye, yeejeMes mJeejebefveMeer jepes jesefnsejeJej eeuetve iesues. efkeuuesoejeuee kewo kesueb.
ieeJej Deepe DeeefoueMeener efveMeeCe veener.
efMeJeyee Deeuee, keer meejb keUsue!
Deelee keUtve lejer keee Heeeoe? pes Ieeeuee vekees nesleb, les Ietve iesueb.
jepes kesJne esCeej Deensle?
efMeJeehetj meeseeee leeejerle nesles, DeMeer Jeoea Deens. ceemeensye, GYeb jenJele veener. peje
yeensj peeTve yemelees.
oeoespeer yeensj iesues. efpepeeTbvee efMeJeyeeee hejeeceees keewlegke Jeele nesless; heCe
leeeyejesyej kemeueer lejer ngjngj Jeele nesleer. efpepeeyeeF cegoheekeKeeveele iesuee. meFyeeF
yeoece Keele neslee. ceemeensyeebvee heenleee lee GYee jeefnuee. ceveesnejer Mespeejer GYeer nesleer.
ceemeensye cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meF, ueewkej eebieues kehes kej. Deejleer leeej "sJe.


kegCeeuee DeesJeeUeeeb?
ceuee DeesJeeU Deelee! MeneCes, legPee veJeje hejeece keve Iejer esleesed. leeuee DeesJeeU.
jepeebveer jesefnsej keeyeerpe kesueeed.
meFyeeF meCeemegoeres kehes Ieeuetve leeej Peeuee. ceveesnejer meFyeeFee DebieeJej Ske Ske
oeefievee eJeerle nesleer. meFyeeFveer efJeeejues,
ceveesnejer, let eebvee heeefnuebme?
Deeee, ie, yeee! DeJees, jepeebveer ceuee heeefnueb vemeleb, lej ns heee keMeeuee efomeueb
Demeleb?
veMeerye legPeb. Iejele Demetve Deecnebuee oMeve Iele veener.
Deeee esleeruee keer!
Fketve eeeeb, DeeefCe eflekes peeeeb!
Deelee jepes Deeues, keer meeste vekee. veJeje ceg"erle "sJeeJee, cnbleele.
meFyeeF nmeuee. jepeebvee ceg"erle "sJeCeeee keuhevesves leebvee nmet Deeues. lee cnCeeuee,
"sJeuee Demelee, ie... heCe...
heve keee?
cet"e ueneve Deens, yeIe! meFyeeF KeUKeUtve nmeuee.
efKeoUle keee yemeueeed? efpepeeyeeFee DeeJeepe Deeuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

oesIeer G"tve GYee jeefnuee. meFyeeF cnCeeuee,


Deeceeer leeejer Peeueer.
nes! les efomelebe Deens. heCe Deejleerkes kegCeer heeneeeb?
oesIeer peerYe eeJetve yeensj heUtve iesuee.
jepeebee jesefnsejeee hejeece meeNee Jeeeele hemejuee neslee. efpekes eflekes kegpeyetpe
eeuet nesleer. Ieeseebee eheebee DeeJeepe esT ueeieuee; DeeefCe pees lees neleebleueer keeces eketve
OeeJet ueeieuee. DeeheLeke Jeeeemeceesj esTve Leebyeues. Ieeseebee eheebveer jepeJeeeeyeensjes
cewoeve Yeve iesues. jepes heeeGleej Peeues. Jeeeeee oejeMeer megJeeefmeveeRveer jepeebee heeeebJej
heeCeer Ieeleues. onerYeele DeesJeeUtve ekeuee. jepeebveer heee Geueuee, leese efheJeUs pejer Jee
vesmetve esCeeNee meFyeeF vepejsle Deeuee. hegvne heeTue ceeies Iesleues. meFyeeF Deeuee. leebveer
jepeebee cemlekeer efUe ueeJeCeemee"er nele GbeeJeuee. jepeebveer ceeve JeekeJeueer. Ieeceeves
Yejuesues keheeU, Oeejoej veeke, keeveeble nsuekeeJes IesCeejer leer keCekegbues- eCeele kesJes
ceesnke oMeve Ieues! meFyeeF ueepeuee. jepeebeer vepej meFyeeFvee efvejKeerle nesleer. meFyeeFveer
ieyeerves efJee neleer efouee, DeeefCe DeesJeeUues. efJee leyekeele "sJeleevee jepeebee Dees"ebJej
nmet nesles. jepes Deele Deeues. ceemeensyeebee heeeebvee nele ueeJetve les heeee heues. ceemeensye
cnCeeuee,
DeeweJeble Jne! efJepeeer Jne!
jepeebes uee ceemeensyeebee Mespeejer GYee Demeuesuee ceveesnejerkes iesues. jepes Leebyeues.
efpepeeyeeFveer efJeeejues,
kee Leebyeueele, jepes?
ceveesnejerkes yees oeKeJeerle jepes cnCeeues, efnuee keg"b lejer heeefnueemeejKeb Jeeleb.
efpepeeyeeF nmeuee. lee cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes, SJeeele efJemejueele? veeeCeeruee heeueebveer legceee meceesj...


Dee"Jeueb! ner ceveesnejer vee?
nes. eebieueer Deens cegueieer! legcner Yesuee vemelee, lej keee Peeueb Demeleb cegueereb, kegCeeme
"eTke?
jepes meojsle Deeues. meojsle leeveepeer, oeoepeer vejmeeYet GYes nesles. jepeebveer hesMeJeebvee
efJeeejues,
oeoespeer keg"b Deensle?
ohlejer!
jepeebveer oeoepeeReekes heeefnues. oeoepeer jepeebee ceeietve eeuet ueeieues. les ohlejer peeleee
oeoespeer G"tve GYes jeefnues. ohlejer oeoespeer Skese nesles. jepeebveer oeoespeeRvee vecemkeej kesuee.
oeoespeer jepeebeekes heenle nesles.
jepes, ns kejeeeb nesleb, lej DeeOeer kee meebefieleueb veener?
jepes keener yeesueues veenerle.
Deecner efJeeemeeleues Jeeuees veener?
iewjmecepe nesleesed, oeoespeer!
eebieuee mecepe Peeuee Deens. YeeJevesee Yejele Ske ieess keve iesueele. heefjCeece ceenerle
Deensle?
les Deeveboeveb menve ke! jepes menpeheCes yeesuetve iesues.
nb! yeesueCeb Heej meesheb. Deepe jesefnsej keeyeerpe kesueele-- DeeefoueMeeneree ie Iesleueele!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yeeoMeenerle jentve yeeoMeenerMeer Jewj helkejueble.


keg"ueer yeeoMeener, oeoespeer? kegCeeeer? jepes GHeeUues. efpeLeb Oece megjefele veener,
owJele megjefele veener, veeskejerner efmLej veener.
keg"ueer veeskejer?
DeeheCe meebefieleueb veener, cnCetve Deecnebuee keUeeeb jeefnueb Leesbe?
MenepeerjepeebeeJej, leeyejesyej legceeeJejner, "hekee osTve Leesjuee cenejepeebeer ojyeejer
eewkeMeer Peeueer, leer keMeemee"er?
lees iewjmecepeeee ekeej neslee.
iewjmecepe! Meener iewjmecepeees heefjCeece Deecner peeCelees. cegjej peieosJe neue neue keve
ceejues iesues. DeMeee iewjmecepeeletve Deeceee Deepeesyeebes, ueKegpeer peeOeJejeJeebes, ceeveeee
mejoejebes Yej ojyeejer legkes GJeues iesues. Demeues iewjmecepe Heej efoJeme menve Jneees veenerle
Deecnebuee!
ceie legceee ekeejeveb Leebyeleerue?
eeRee ceveele Demesue, lej pej Leebyeleerue!
oeoespeer oeoepeer vejmeeYetbkes heenle GHeeUues, DeeefCe let! leguee lejer Dekekeue nJeer
nesleer. Dejs, pesOeebee keejYeejer let, Meener ojyeejeee Jeleveoej, jesefnKeesNeeee osMeheebs! ee
heesjKesUele meeceerue Peeueeme?
jepes MeebleheCes cnCeeues, heble! ne heesjKesU veener.
jepes, legceeb Jee ueneve Deens. Heej heeJemeeUs ee efhekeuee kesmeebveer heeefnuesle! efveoeve
jepekeejCeele lejer ceuee efMekeJet vekee. Leesjuee cenejepeebveer Demeee yebeJee kesuee neslee.
menenpeejer Heewpe nesleer. meeje ceeJeU cenejepeebee ceeies GYee neslee. keee Peeueb lee
yebeJeeeb? OegUeruee efceUeueb les mJehe! efpeLeb leebeer ner efmLeleer...
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Ske DeheeMe ns keoeefele ogmeNee eMeeeer megJeele Demeles....


jepes, ceuee Heej yeesuelee esle veener. heCe ceer meebielees, les Oeeveer "sJee. hegb ns Meyo
Dee"Jeleerue. legcner pees eJe ekeerle Deene, lees keoeefele...
jepes Deesjues, Leebyee, heble! owJe kegCeeuee egkeueb veener. Deeceee keeeeuee DeeMeerJeeo
oslee esle vemesue, lej osT vekee. heCe Deepe osJeebeb jepe GYeb kejerle Demelee Meehe lejer vekee
osT! eslees Deecner...
-DeeefCe YeeJeveeefJeJeMe Peeuesues jepes ohlejeletve efveIetve iesues.
meeNee ceeJeeebes pesJeCeKeeCe nesTve neleeJej heeCeer heeeuee mebOeekeeU Peeueer.
efpepeeTbee ceneueele jepes yejee JesU yemeues nesles, efpepeeT cnCeeuee,
oeoespeeRveer ns ceveeuee Heej ueeJetve Iesleueb Deens. jepes, Deelee Leess efoJeme meyegjerveb Iee.
ceemeensye, lemeb kejlee esFue, Demeb Jeele veener.
keejCe?
keejCe Ske ie Iesleuee keee, DeeefCe Deveske ie Iesleues keee, Deelee peeCetve yegpetve
meeheeee MesheerJej heee "sJeuee Deens. ogmejs ie meeJeOe Jneeee Deele, meee yeUke
kejeeuee nJeer.
DeeefCe efJepeehetjkej eeue keve Deeues, lej?
leeeener Deecner efJeeej keve "sJeuee Deens. cebo ieleer ns Meeeebeb efyeo Deens. keeieoer
Ieess veeeJetve nJee lesJee JesU keelee esFue.
efpepeeyeeF efve:eeme meestve cnCeeuee, legcner keee kejeJeb, ns peeCelee! ueeele "sJee
SJebe -Deecnebuee ogmeje DeeOeej veener. pes keener kejeue, les hetCe efJeeejeveb DeeefCe esveb
keje.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes G"le cnCeeues, ceemeensye, eslees Deecner. henes hejle ieeJej peeeeb Deens. meeje
yeboesyemle hegje Jneeee Deens.
Leebyee. efpepeeyeeF cnCeeuee. leebveer Deeheueer mebotke GIeueer. Ske Lewueer jepeebee neleer
osle lee cnCeeuee,
ns npeej nesve Deensle- ceePes mJele:es. "sJetve lejer keee GieJeleele? legcnebuee ns Gheeesieer
heleerue.
jepeebvee Deet DeeJejCes ke"erCe iesues. les cnCeeues,
ceemeensye, ns npeej nesve veenerle. eebeer efkebcele nesCeej veener. mJejepeeJejeb keesCelebnerr
mebke eUeeuee ner oewuele meceLe Deens.
jepeebveer ceemeensyeebes heee efMeJeues. jepeebee hee"erJeve ceeesee nele efHejuee; DeeefCe jepes
Deeheuee ceneueer iesues.
mekeeUer jepes mveeve keve ceneueer Deeues. meFyeeF GYee neslee. heuebieeJej kehes keetve
"sJeues nesles. efpejseshe, leueJeej, efyeeJeeosKeerue JeJeefmLele "sJeuee neslee.
megKeees efoJeme Deeues, cnCeeees! jepes cnCeeues.
lej! pemes keener Deeeeheele neuee nesles.
hegeebeer og:Keb legcnebuee keMeer keUCeej? kesJeener hejeeceer hege Demees, leeuee nJes les
kehes DeeefCe nleej JesUsJej efceUCeb ke"erCe! ceie mesJekeebJej jeieJeeeeb; DeejeDeesj
Jneeeer; DeeefCe pesJne leeej Jneeeb, lesJne meejs jeuesues yesle lee mebleeheeveb efJejIeUtve
peeees, ns "juesueb!
jepeebveer kehes kesues. meFyeeFveer Ske Ske nleej efoues; MesJeer eshe efouee. jepes cnCeeues,
Deepe efMejmeeCe Demeleb, yejb Peeueb Demeleb...
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deelee keg"ueer ueeF?


s, Deelee keg"ueer ueeF? Deelee ceeIeej! oeoespeeRvee YesCeemee"er Deecner efveIeeuees
Deenesle vee?
heble keener jeieeJeues veenerle!
kegCeer meebefieleueb?
meebieeeuee keMeeuee nJeb? DeeheCe ceemeensyeebee ceneueeletve Deeueele; DeeefCe oeoespeer
ceemeensyeebee yejesyej yeesueleevee yeensve Sskeueb.
keee cnCele nesles?
oeoespeer cnCele nesles- ns kegCeer lejer kejeeueee nJeb. leer JesUe Deeueer nesleer. jepes
kejleele, eeeer Yeerleer Jeeles.
ve keUle meFyeeF oeoespeeReer vekekeue kejerle neslee. jepes nmeues. cnCeeues,
jeCeermeensye, Deecner mJejepeeeer mLeehevee kesueere Deens. Deelee Deecnebuee peemetoner "sJeeJes
ueeieCeeje. Jeeeeleuee yeelecee keeeeuee Deeheueer vesceCetke kejeeuee keenere njkele
veener. SJeee efJeeemeeee DeeefCe keeUpeeree peemeto efceUCeej keg"b?
meFyeeF ueepeuee; DeeefCe jepes oeoespeeReekes nmele iesues. leebeer Yeerleer Leeser keceer
Peeueer nesleer.
jepes hebleebee heeee heues. heble keener yeesueues veenerle. jepes cnCeeues,
heble, Deecner jesefnsejeuee peeTve eslees.
"erke!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yejesyej hesMeJes, yeerj, Deceele veeJes, cnCelees.


jepes legcner vesT Mekelee. Deeheueee peneefiejermee"er cenejepeebveer les efoues Deensle.
eslees Deecner. cnCele jepes JeUues. leese hebleebveer neke ceejueer,
jepes!
jepes Leebyeues. ceeietve Meyo Deeues.
jepes! ie veJeKee. vegkeleee Iesleuesuee. Ieeleheele nesCeeee mebYeJe Demelees. meeJeOeefiejerveb
jene.
ogmeNee efoJeMeer mekeeUer oesve mJeej leeleerves jJeevee Peeues. efpepeeyeeFveer efJeeejues,
SJeee leeleerveb mJeej keg"b iesues?
yebieUtjuee?
keejCe?
ceemeensye! FLeb pes Ieleb, les LeesheJet Mekeuees vemeuees, lejer Leesjuee cenejepeebvee, pes
Ieueb, les keUJeCeb ceePeb keleJe Deens. les ceer kesueb Deens.

20
jepeebveer jesefnsejees yeebOekeece peejerves meg kesues. leyeboer Yekekece nesle Deeueer. hegCeeee
Jeeeele ohlejele mJejepeees veJeerve Keeles GIeCeele Deeues. yeeje ceeJeUebleues ceeJeUs esle.
ceeJeeebee veeJeefveMeerJeej eeee nesle. leerve npeejebheele ceeJeUs Jeeues nesles. heble ns meejs
heenle nesles. pemee leebee efJejesOe veJnlee, lemee leebee heeef"byeener veJnlee. peneefiejeree keeceele
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

uee Ieeuetve les meefeble yemeuesues Demele.


Skes efoJeMeer heble jepeebvee cnCeeues,
jepes! ns legcees ceeJeUs keMeeee peesjeJej ueCeej Deensle?
lee keeceer efvee ueeieles. lesJeer leebeepeJeU Deens.
Heej efoJeme hegjeeeer veener leer. jepes, mewve vegmelee efvesJej uele vemeleb. leeuee heesner
Demeleb.
heble, ceuee Deeheuee jesKe keUuee. DeeheCe efeblee ke vekee. hewMeemee"er Deecner
legceeekes esCeej veener.
mebleehet vekee, jepes! leeSsJepeer Leese efJeeej keje. ieeeer yeebOeCeer, ceeJeeebes heieej ns
meejb eerme ieeJeee heesceeskeeMeeJej eeuesue kemeb?
peeveb yeger efoueer, lees eeueJeeeuee meceLe Deens. heebieUe mege heeeebefJevee
eeueefJeCeeeer leeeer Meeer Deens, ne efJeeeme legkeejece cenejepeebee leeWtve Deecner Sskeuee
Deens.
jepeebveer DeJemeeveeves Gej efoues Kejs; heCe hebleebee meebieCeeleueer melelee leebvee peeCeJele
nesleer. hewMeeefMeJeee ns eeueCeej kemes? efkeleer Gheeme menve kejerheele ceeJeUs jepeebee keeceer
iegbleCeej? jepeebvee keener megele veJnles. les yesewve Peeues.
efpepeeyeeFee ueeele ner yesewveer esle nesleer. leebveer jepeeuee efJeeejues,
jepes, jesefnsej yeebOeuee peelees Deens. meejb keece nesle Deens. ceie legcner Goeme kee?
kemeueb mebke Deens?
s! lemeb veener, ceemeensye! ner meejKeer jhes nesle Deens vee, leecegUb legcnebuee lemeb Jeele
Demesue.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMeJeyee! DeeFeer vepej HemeJelee esle veener. DeeF DeeefCe ieg eebeeheemetve keenerner
ueheJetve "sJelee esle veener-- "sJetner vees.
jepeebveer efve:eeme meesuee. hebleebes yeesueCes meebefieleues. efpepeeyeeF cnCeeuee,
meOee lej efeblee veener vee! ceie keuhevesee Yeerleerveb keMeeuee jeneeeb? ceeCemeb oesve
mJeYeeJeebeer Demeleele. keener ceeieee-hegee efJeeej kejleele. meeJeOeefiejer ne leebee mJeYeeJe
Demelees. DeheeMeeeer leebvee meowJe Yeerleer Jeele Demeles. lee DeheeMeeee peeiee ngkeCeele
leebeb ceve Jee Demeleb. DeMee ceeCemeebeb peerJeve efmLej jenleb; heCe leebee neletve Heejmeb
Iele veener. ogmejer, ceveeuee hesue les kejCeejer ceeCemeb Demeleele. heefjCeeceeee efJeeej leebvee
vemelees. mJeejerebe yeIee vee. PesheeJeCeb ns leebee mJeYeeJeele Deens. heefjCeece les peeCeerle veenerle.
lees mJeYeeJe, les Oeeme legceee Debieer Deeueb Deens.
heCe ns Jesb Oeeme "jueb, lej?
keesCe "jJeCeej? mJeejeRveer yebeJee kesuee. ceesieueeF-DeeefoueMeeneruee Skeeebveer leeW
efoueb. yebeJee ceesuee, cnCetve leebvee hejeefpele mecepeeeeb? eevesejebveer ieerlee ceje"erle
DeeCeueer. ueeskeebveer JeeUerle ekeueb leebvee. les hejeefpele nesles? ceie DeeUboereb cebefoj kemeb GYeb
jeefnueb? Yeerleerheeser ceeCemeeee neletve keenerner Iele veener, ns ueeele "sJee.
ceemeensye!
jepes, osJeeOeceeJej efJeeeme "sJetve keee DeejbYeueble. les heej kejCeeeer leekeo leeeer
Deens. leeeer Mebkee IesT vekee. jepes, ceveele DeeCeeue, les GYeb kejCeeeer legceeer efnbcele Deens.
lees legceee kegbueeree eesie Deens. osJneNeele osJe, leMeer ceveele efvee, efnbcele MeesYeles. lee
ceveele keuheveseer Yeerleer Ieeuet vekee.
efpepeeyeeFee yeesueCeeves jepeebes Lekeuesues ceve leepesleJeeves Peeues. ceveeleueer Yeerleer Peetve
eketve les ceeskeUs Peeues.
jepeebes uee JeUues leesjCeeJej-- DeekeeMeeuee efYeuesuee, eeeuee ke"erCe, heCe mebhetCe
ogueefele Demeuesuee. efkeuuesoej ieeHeerue. jepeebveer mejU leesjCeeJej Oeke efoueers; DeeefCe
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ieeHeerue ie leeyeele IesTve leeJej keypee kesuee. leesjCeehee"eshee" leesjCeeee Deeiesesme


ogjpeeosJeeree eWiej leeyeele Iesleuee. osevner ieebee leyeboeres keece Peheeeeves nesCes Heej
Deieleees nesles. efnbcele yeebOetve jepeebveer ieees keece meg kesues.
Iejes iegefhele ieeJeele hemejeeuee JesU ueeiele veener; ceie meeeeree GIeheCes HekeCeejer
mJejepeeeer ener keMeer otve jenerue? jepeebee eesOeeuee yeUer heuesuee yeeboue
osMecegKeebeemeejKee osMecegKeebveer ee yebeJeeeer DeeieUerke efMejJeUuee peeTve megYeevecebieU
efkeuueeee "eCesoej Deceerveuee efoueer. Deceerveees esUs GIeues. leeves leeleerves efJepeehetjuee
efMeJeepeeree yebeJeees Jee keUefJeues. yeeyeepeer vejmeeYet ieghles jepeebvee efceUeueeyeueeer
leeej kesueer iesueer.
mejkeejer ees peMeer efHejle nesleer, leMeer leesjCee ieeJej egveeIeeCeereer ees cebo ieleerves
jeyele nesleer. leees keece eeueues nesles. neleer ueeieuesuee ieeee leghegbpee KeefpeveeJej
DeeefCe Oeevemee"eeJej SJes cees"s keece nesCeej kemes? Keefpevee Pej Pej mebhele neslee. jepes
efJeeejele heues nesles. keener ceeie megele veJnlee. hegCeele les mebefele yemetve nesles. ceemeensyeebvee
les cnCeeues,
ceemeensye, ieeeb keece LeebyeJeeJeb ueeieCeej!
ceemeensye keener yeesueuee veenerle. jepes cnCeeues,
keee kejeJeb, megele veener.
pes nesFue, les Kejb. leeuee Fueepe veener.
ceemeensye DemJemLe Peeuee. SJeee newmesves ceebuesuee eJe ceOese yebo "sJeeJee ueeieCeej.
ns leebvee heenJele veJnles. ve jenJetve lee cnCeeuee,
jepes, oeefieves, Yeeber keeueer, lej?
pej pecele Demeleb, lej lesner kejCeele Deecner kegejeF kesueer vemeleer. heCe leesjCeemeejKee
DeJJeue ie yeUke kejeeuee lesJebe DeeefLeke yeU nJeb. osJeereWiejeee lej leerve ceeee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yeebOeeeuee nJeele. leje leeuee MeesYee, yeUkeer esFue. Deecner Gee keece yebo "sJeCeeeer
Deeee ke.
pe heeJeueebbveer jepes G"ues DeeefCe Meeveienekes iesues. jeeYej jepes leUceUle nesles.
henesuee leebvee peeies kejCeele Deeues. leeveepeer Deeueeeer Jeoea Deeueer. SJeee Yeuee henes
leeveepeer!
jepes lemese yeensj iessues. leeveepeeree esnNeeJej jeeeree eJeemeeee LekeJee cegUere veJnlee.
jepeebveer DeOeerj nesTve efJeeejues,
leeveepeer, leeleerveb yejb?
leeveepeer jepeebee keeveepeJeU kegpeyegpeuee. jepeebee esnje eCeele GpeUtve efveIeeuee. les
cnCeeues,
osJeeeer kehee! Leebye, leeveepeer. ceemeensyeebvee meebietve eslees Deecner. lee keeUpeerle
Demeleerue.
ceemeensye G"uee neslee. SkeveeLeer YeeJeeLe jeceeeCe Jeeeerle neslee. jepes ceneueeee
oejeMeer Leebyeues. Deeleues Me heentve les cegiOe Peeues. ceemeensyeebee GpeJee neleer meceF lesJele
nesleer. meceFeer keepeUer nUgJeej neleebveer meFyeeF Peeerle neslee. efpepeeyeeFeer vepej neleer
Oejuesuee heesLeeree heeveeJeve efHejle nesleer. Meyo Gcele nesles...
DeJeleejeeW meeceLeheCe~ ehebehejceeLeeA meeJeOeeve~
GYeeleeb efomeeW vesefo vetve~ leW efevn DeJeOeejerb~~
leeser veJeenebeer yeser~ meesJeer osJeebeer yeebOeJeer~
GYeJeer jecejepeeeer ieger~ Deeee OeHeger efleneR ueeskeerb~~
meeber meceeOeereer Yeebefle~ OevegeyeeCe IesTefve neleeR~
jeceveeceeeer Keeefle~ efepeieleeR GjeR~~
DeOeee mebheuee. efpepeeyeeFveer heesLeer cemlekeer ueeJeueer; DeeefCe lee meFyeeFvee cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keMeeuee SJeee Yeuee henes G"lesme?


jepeebveer neke ceejueer, ceemeensye!
keesCe, efMeJeyee? cnCele G"le Demeleevee lee cnCele neslee, efMeJeyee, jeeYej Peeshe
Deeueer veener, yeIe.
jepeebee nmelecegKe esnNeeJej leebeer vepej efKeUueer. Deeeeeveb lee cnCeeuee,
vesnceer kemeuee nmele Demeleesme? ceveele keee Deens, les keener keUle veener.
jepes efpepeeyeeFee peJeU iesues. meFyeeFeekes heenle cnCeeues,
leeWele leerU efYepesue kee?
meFyeeF cnCeeuee, veener efYepeeeee! ceer peeles! DeeefCe SJes yeesuetve lee efveIetve iesuee.
ceemeensye cnCeeuee,
Gieere efeJeleesme efleuee.
les peeT ee. ceemeensye, Deeveboeeer yeeleceer Deens.
keee? Deelee ceebuesuee hemeeje DeeJejueeKesjerpe keener ke vekees.
lees egkeermejMeer DeeJejuee peeFue.
les kemeb?
ceemeensye! legcner cnCeeueele, lese Kejb. ceveele efnbcele Demeueer, lej osJneNeele osJe
ekeeeuee JesU ueeiele veener. nuekeee DeeJeepeele jepes cnCeeues, leeveepeer yeeleceer IesTve
Deeuee Deens-- keeue leeeb keece eeuet Demeleevee Oeve meeheueb. efJehegue mee"e Deens Oeveeee.
ceesnjebes nbs Deensle!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ueepe jeKeueer osJeeveb!


jepes leeveepeerkes iesues. leeveepeeruee meebieleee leeveepeer cnCeeuee,
vekees, jepes! peesKeceereb keece. legcner euee.
lemeb keener legceee ceveele Demeleb, lej Keefpeveeeer Jeelee meebieeeuee keMeeuee Deeuee
Demelee legcner? efMeyeboer Ies; DeeefCe Keefpevee IesTve Fkes es. ceePeer efleLeb keener iejpe veener.
jepes mveeve keve ceneueele Deeues; heCe meFyeeF keg"se efomele veJnlee. lesJeeele
ceveesnejer otOe IesTve Deeueer. jepeebveer efJeeejues,
jeCeermeensye keg"b Deensle?
cegoheekeKeeveele!
leebvee hee"Jetve os!
jepes heuebieeJej yemetve nesles. meFyeeF Deele Deeuee. leebee eseebee kee leebyetme
efomele neslee. leebveer efJeeejues,
keee?
efomeuee veener, cnCetve neke ceejueer.
meFyeeF cnCeeuee, pee cnCeJetve IesCeehesee ceneueeyeensje jeefnuesueb yejb.
jeie iesuesuee efomele veener. cnCele jepes G"ues. jepes G"uesues heenleee meFyeeF hee"
efHejJetve GYee jeefnuee. jepes DeepeJeeves cnCeeues,
SskeeJeb lejer...
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Gieere keener meebiet vekee. leerU efYepele veener leeWele!


Deelee pes keener meebieCeej Deenesle, les eejeewIeeble meebieeeuee cegUere njkele veener. Deecner
Iesleuesues efkeuues-- leessjCee, ogjpeeosJeer DeeefCe Keg jesefnsej Deecner meesCeej Deenes.
DeeefoueMeenerhegb Deecner MejCeeiele peeCeej Deenes...
keee? cnCele meFyeeF JeUuee. esnje Yeerleerves Jee Peeuesuee. esUs Yejuesues. GpeJee
nele nueJeerle lee LejLejlee Dees"ebveer veener, veener cnCele neslee; heCe Meyo Hegle veJnles.
jepeebvee yeesueueeee heeeeehe Peeuee. leebveer Pekeve meFyeeFvee peJeU Iesleues. leebee esnje
neleeble Iesle les cnCeeues,
KegUer! Lee kesuesueerner keUle veener? Deecner keOeer MejCeeiele peeT? jepeebveer
meFyeeFes esUs hegmeues. Keeueer heenle meFyeeFveer veeke Deesues; DeeefCe lee Skeoce nmeuee.
meF, Fkes yeIe.
meFyeeFveer vepej Jej kesueer. jepeebee ieeueebJej keesJeUer oeer MeesYele nesleer. heeleU
Dees"ebJej lese neme efJeuemele nesles. vepejsuee vejpe osle jepes cnCeeues,
leesjCeeJej Keefpevee meeheuee, meF! ceesnjebes nbs meeheues. meF, ieeeb keece Deelee
yeIelee-yeIelee hegjb nesTve peeFue!
Kejb?
nes!
ceie ceer ceemeensyeebee peJeU jeefnues Demeles, lej keee efyeIeueb Demeleb?
Demeueer yeeleceer kee ceemeensyeebee meceesj meebieeeeer? keeuee Deecner legPeer peemeto cnCetve
vesceCetke keve efoueer. Demeuee DeOeerjsheCee peemegoeuee keee keeceeee?
jepeebee efJemHeeefjle veseebkes heenleee meFyeeF cees"eeves nmeuee. jepeebveer leebvee Skeoce
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

peJeU Iesleues. les cnCeeues,


meF, ns legPeb KeUKeUtve nmeCeb ceuee Heej DeeJeleb.
meese heent! keesCeer Deeueb, lej?
keee efyeMeeo Deens kegCeeeer? jepes-jeCeermeensye Deeheuee ceneueer Deensle, ns ceveesnejeruee
ceenerle Demelee ceneueer keesCe eslees?
jepeebeeheemetve otj peele meFyeeF cnCeeuee, ceie kee meesueble, lej?...
jepeebvee meFyeeF yeesueueeee DeLe keUsheele meFyeeF ceneueeyeensj iesueener neslee.

21
yeboesyemleele Keefpevee Jeeeele Deeuee. ceesnjebeer, meesvesveeCeebeer ceespeoeo Peeueer. oeoespeeRvee
pesJne ns mecepeues, lesJne les jepeebvee cnCeeues,
yejb Peeueb. DeeCeeree JesUer legceeeJej ueceer emeVe Peeueer. osJeeveb osCeb efoueb Deens.
lees Kee kejeeuee legcner cegKeleej Deenele. heCe meejs Deboepe yeebOetve keeceb GYeer keje.
oeoespeeRee SJeee ceevelesJejner jepes KetMe nesles. eflevner ieebeer keeces meg Peeueer.
jepeebveer leee Jeeletve Mees Kejeroueer; yebogkee Iesleuee. osJeerieeee megJesUeceeeeres keece
he IesT ueeieues. jepeebes heee Deelee hegCeele efkele veJnles. ee eflevner ieebJej leebee Keshee
nesle neslee.
jepes efMeJeehetjee Jeeeele Demeleevee leebvee leeleeres yeesueeJeCes Deeues. oeoepeer Je leebes
Jeerue vejmeeryeeyee Jeeeele Deeues nesles. meojsJej yeeyeepeer, oeoepeer Je oeoespeer DeOeesJeove
yemeues nesles. jepes efleIeebvee Deeleuee ceneueele Deeues. efpepeeyeeF cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yeeyeepeer Ieeyeve iesues Deensle. leebvee keenere megele veener.


SJeb IeeyejCeemeejKeb keee Deens? Ske Keefuelee Deeuee, cnCetve SJeb Ieeyejeeeb?
jepes cnCeeues.
oeoespeeRveer efJepeehetjkejebes hee meceesj ekeues. les cnCeeues,
jepes, meeNeee ieeserr ueneve mecepetve eeuele veenerle. Jeeee lees Keefuelee, cnCepes Deecner
keeUpeerle kee heuees, les mecepesue.
jepeebveer Keefuelee GIeuee. vepej efHe ueeieueer. oeoespeer cnCeeues,
cees"eeveb Jeeee vee! ceemeensyeebveener cepeketj keUsue.
"erke Deens cnCele jepes Jeeet ueeieuesJepeejleceeye efmeJeepeerjepes Hejpebo Menepeerjepes eeCes Menemeer yesceeveieer keve legPes Keesefjeele
jesefnsejees eWiejees Deeeeeves hegbeJeseeves ceeJeUs Jeiewjs ueeske peceeJe kesuee DeeefCe lesLetve peeTve
hesMepeer efkeuueeJejerue "eCes G"Jetve DeeheCe efkeuueele efMejuee...
ns ve peeefueeeme KegoeJeble Mene legpeuee efJepeehegjer vesTve iejove ceejleerue Je pecesoejer
nkekeevet eeueCeej veener. ns ceveer mecepeCes DeeefCe eeThejer efoJeeCeele pet jenCes...

jepeebveer hee Jeeetve mebheefJeues; DeeefCe les yeeyeepeeRvee cnCeeues,


yeeyeepeer, Skebojerle legceeer Oeiele efomele veener. ieove ceejueer peeCeej, Demeb efomeleb.
yeeyeepeer cnCeeues, jepes, Meener Heceeve cnCepes keee Lee Jeeles? Gee IejeoejebJeve
ieeJeees veebiej....
yeeyeepeer! pemee oeoepeer, lemee ceer! ieeJeees veebiej efHejleerue, lej lesJne Deecner DemeCeej
veener. Deecnerner jesefnsejer MeheLesle iegbleuees Deenesle. leele Deecner Deblej DeeCeCeej veener.
yeeyeepeer cnCeeues, ceer cneleeje! Deelee ceePes efkeleer efoJeme jeefnues? heCe legceeemeejKeer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cegueb... keeUpeer Jeeles, leer legceeer!


legcees DeeMeerJeeo Demelee keeUpeer kemeueer? efnboJeer mJejepeees ceveesjLe hegjJeCeeje lees
meceLe Deens. ns jepe JneJeb, ns eeRee ceveele Heej Deens. leeJej Deeceeer efvee Deens.
jepes, legceeer efvee keee keeceeeer? DeeefoueMeenerMeer kekej ner keee meeceeve iees
Deens? vegkeleb efceme Hegt ueeieuebed legcnebuee. ns kesme jepekeejCeele heebjs Peeues.
Deeceeb Jee! Heej JesUe Sskeleesed les! yeeyeepeer, eerkeCe ieeskegUeletve ceLegjsuee iesues, lesJne
keCeeeb Jee keee nesleb? jece eejeCeemee"er iesues, lesJne leebeb Jee keee nesleb? eevesejebveer
eevesejer efueefnueer, lesJne leebeb Jee keee nesleb?
jepes ee osJeeefokeebee ieeser! lee meeceeve ceeCemeeuee....
keesCe meeceeve ceeveJe? meeceeve mecepeCeb ns etke Deens. osJeebeb jepe GYeb kejeeuee
DeeheCe "ekeuees. lee jepeele osJeebebe DevegkejCe kesueb heeefnpes. oerve, ogyeUs, nerve mecepetve
jenCeeNeebee neletve ns keee kemeb Iesue?
yeeyeepeer cnCeeues, jepes, ceer keee ke?
jepes cnCeeues, ceer keesCe meebieCeej? legceeeJej kee meeer Deens? ns hele vemesue, lej
ceeHeer ceeietve ceeskeUs Jne!
yeeyeepeer LejLejle cnCeeues, ceeHeer? efpeJeemee"er?- jepes, nsner ceeJeUebe ne Deens.
legceee yejesyej Deeceeb Jneeeb les nesT ee!
oeoepeer DeefYeceeveeves Deeheuee Jeefueebeekes heenle nesles. oeoespeeRvee efve:eeme meesuee.
les cnCeeues,
ns Demeb nesCeej, ns ceenerlee nesleb. yeeyeepeer, ceuee Jeeueb nesleb, let jepeebvee meebieMeerue.
meejb efMekeJeuesueb Jeeee iesueb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heble, Demeb kemeb cnCelee? jepeebeb keee Keesb Deens? jepeebee ceeies osJe GYee Deens.
ceere cnCelees, Demeb veener; meejs cnCeleele! kejleerue, leele leebvee eMe Deens. Keefpevee
meeheuee, lees keee DeJekeeMeeletve heuee?
yemme kej, yeeyee! Skes jepes SskeJeleele, lesJeb hegkeU Peeueb. leele legPeer Yej Ieeuet
vekees. oeoespeer cnCeeues.
oeoespeer, legcner efeblee ke vekee. Deecner Deeceee hesMeJeebee ceeHele efJepeehetj ojyeejuee
Lewueer jJeevee kesueer Deens.
keee cnCetve kesueerle? Ieeyeve oeoespeeRveer efJeeejues.
oeoespeer, Deeheuee mebieleerle jentve lesJebner keUle veener nese?- FLeues ie ieeHeerue
Deensle. ceguegKeele DeboeOegboer Deens. yeeoMeenerveb pees ceguetKe peneefiejeree efouee Deens, leeee
yeboesyemle kejCeb ke"erCe Deens. leemee"er ns ie IesTve ceguegKeeee yeboesyemle kesuee Deens. Meener
veeskejerle yesFceeve nesCeej veener... DeMee cepekegjeeb hee Deecner hee"efJeueb Deens. lesJeeeJej
yeeoMene meceeOeeve ceevetve IesFue.
keg"Jej? oeoespeeRveer efJeeejues.
pecesue efleLeJej! jepes cnCeeues.
DeeefCe cenejepemeensyeebvee keUueb, lejer?
les keUeeeb jeefnuebed Leesbe? legcnere les keUJeueble vee! Deeyeemeensyeebeb Depetve Gej
Deeueb veener. SJeer cenJeeeer yeeye. Deeyeemeensyeebee ceveele efJekeuhe Deeuee Demelee, lej
leebveer hee hee"efJeueb Demeleb. hee veener, eeee DeLe Devegee, Demeee Deecner Ieslees.
legcner nJee lees DeLe Ieeeuee ceeskeUs Deenele; heCe hee veener, eeee DeLe Deecner
efvejeUe kejlees. oeoespeer cnCeeues.
kemeuee DeLe?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeheuee keejJeeFcegUb, Meener HeceeveecegUb jepes mebkeele lej heues vemeleerue vee, DeMeer
Yeerleer Deeceee ceveeuee eemeles...
leer Yeerleer keetve ekee. Deeceeb hee iesueb, lesJnee lees efJeeej Deecner kesuee neslee. jepes
yebieUgjer megKehe Deensle, efJepeehegjele les veenerle, ner yeeleceer Deecner DeeCeuesueer Deens.
Deeleeheele Meeble yemeuesuee oeoespeeRveer efJeeejues,
heCe, jepes, yeeyeepeeRveer jeneeeb keg"b?
kee?
Deelee Deceerve Leesee iehhe yemeCeej? kesJne kewo nesFue, les meebielee esle veener.
yeeyeepeeRvee ner Yeerleer Jeele Demeueer, lej ns Iej kegCeeeb Deens? efveOeexkeheCes yeeyeepeer FLeb
jenleerue. legceeeFlekeee leebeener DeeceeeJej nkeke Deens. DeeMeerJeeo eeeuee DeeCeKeerve
Ske JeerueOeejb ceeCetme efceUeueb, eeee Deecnebuee Deevebo Deens.

22
jepes Deeeveke Deeueees keUleee efpepeeyeeFvee Deeee Jeeues. jesefnsej Iesleueeheemetve
jepeebee cegkekeece meejKee efMeJeehetjuee Demeeeee. ceOetve ceOetve les eeees, Yeseees DeeefCe
hejle peeees. jepes DeeCeKeerve keener efoJeme esCeej veenerle, Demee ceemeensyeebee mecepe neslee.
ceOese jepes DeeueecegUs leebes ceve efebleeetj Peeues. efMeJeepeerjepes esleee les efpepeeyeeFvee IesTve
Skeebleer yemeues. jepes efebleeemle nesles. les cnCeeues,
ceemeensye, hejkeereebee DeeOeer mJekeereebveee efJejesOe kejeJee ueeieCeej, Demeb efomeleb.
keesCe mJekeere?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deecees Keg ceeceemeensye!


keesCe, cegOeespeerjeJe? efpepeeyeeF Gejuee.
nes! Deecner jesefnsejer kesuesueer mJejepemebmLeehevee leebvee eseueer. DeeefoueMeeneres Fceeveer
mesJeke vee? leebveer ceeJeUele efHeve efeLeeJeCeer eeeuee megJeele kesueer Deens. Deeceee
efJe lese Meet cnCetve GYes jenleensle.
ceie?
Deecner ogmejb keee ke Mekelees? HeueCeuee mJeej hee"efJeues Deensle. Deecnerner eflekes
efveIeeuees Deenesle. Yeesmeues keee Demeleele, ns leebveener keUtve esFue!
efpepeeyeeF GYee jeefnuee. keeheNee DeeJeepeele lee cnCeeuee, efMeJeyee! nele peesles;
heCe ns meeceesheeejeveb Ies. eskeeele jeKe Ieeuetve IesT vekees. Yeesmeues-peeOeJeebeb Jewj hesueb;
oesvner IejeCeer Jeejsceesue Peeueer. veeleer peesueer, leer DeeOeejemee"er; Jewjemee"er veJns.
Deecner keg"b Jewj kesueb? DeeieUerke leebveer kesuesueer Deens.
leer megOeejlee esle veener, Demeb Leesbe Deens? Jewj JeeJeeeuee meeNeebveee esleb; heCe Jewj
efkeefJeCeeeer leekeo Heej Leeseebvee Demeles. leeueener Demeeceeve leekeo ueeieles.
Deecner Iejer yemeeJeb? nesFue les heeneJeb? jepeebveer efJeeejues.
cegUere veener. heCe Jewj efceJeeeuee peelee Deenele, SJeb Oeeveer IeeJeb. les eMe IesTve
legcner hejle eeJeb. cegOeespeerjeJe meFes Jeerue Deensle, ns efJeme vees, SJebe Jeeleb.
Deeheuee Deeesyeensj Deecner veener. Deecner efMekemle ke. eslees.
jepeebveer ceemeensyeebes heee efMeJeues; DeeefCe les efMeyeboermen HeueCeee ceeieeuee ueeieues.
HeueCeee JesMeerle jepes heesneseues. JesMeerJej jepeebes mJeej nesles. meejs ieeJe Meeble nesles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebes IeesoU keg"se efomele veJnles. jepeebveer efJeeejues,


meieUs keg"b Deensle?
ieeJeeeer veekesyeboer kesueer Deens. mJeej cegpeje kejerle cnCeeuee, Jeeeeyeensj eewkeee
yemeJeuee Deensle.
DeeefCe efvebyeeUkej?
eentue ueeieleee les heUtve iesues. leebeehee"eshee" IeesoU iesueb Deens.
"erke Deens. jepeebveer vepej Jej ekeueer. ceeUeJej efuebyeeeer Pees nesleer. eflekes yees
oeKeJeerle jepes cnCeeues, Deecner FLeb Leebyelees. let ieeJeele pee. JeeeeJejee eewkeee G"Je
DeeefCe leebvee Fkes hee"Je. Ske meebefieleueb, lej ogmejb kejleele.
mJeej iesuee. Leesee JesUeves meejs eewkeeroej efuebyeeee efoMesves esleevee efomeues. nJesle
Gkeee neslee. GCe Jeejs Jeenle nesles. lee Gvneee leeJeele HeueCe cegve yemeues nesles.
ieeJeeer ketme JeserJeekeer JeUCes Iesle ieeJeeYeesJeleer Hesj Oeve GYeer nesleer. ieeJeeee
ojJeepeeletve esCeeNee efeee efomeleee efMeJeepeerjepes meeJeve GYes jeefnues. efhheele lees
peLee Deeuee DeeefCe efMeJeepeerjepeebveer leebvee DeesUKeues.
heeeebleueer ceespeer keetve lee leeheuee OegUerletve jepes meeceesjs iesues. peJeU peeTve leebveer
cegpeje kesuee.
cegpeje, ceeceermeensye!
efvebyeeUkej ceeceermeensyeebee eseebJej efJeeeme yemesvee. jepes nele yeebOetve GYes nesles. les
cnCeeues,
meeJeueerle eueeJeb.
meeJeueerle peeleee jepes cnCeeues, DeeheCe Gieere Gvneletve esCeeee eeme Iesleueele. Deeee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

kejeeeer nesleers; Deecner Deeuees Demelees.


kegbkeJeeueee nele Ieeleueele, jepes! Deeee keesCe kejCeej?
iewjmecepe nesleesed, ceeceermeensye! peMee ceemeensye, leMee DeeheCe. Deeceeeketve kegCeeuee
Oekekee ueeieCeej veener.
Kejb? ceie eewkeee kee yemeuee? Fketve kee peeCeb Peeueb?
Deeheueb ogozJe! Deecner ceeceemeensyeebeer mecepetle keeeeuee Deeuees; DeeefCe ceeceemeensye
Deecner eeue keve Deeuees, Demeb mecepetve heUtve iesues. Deecner leebeere Jee heenle Deenesle.
Jeeeele eueeJeb vee!
pej esT! heCe Deelee veener. ceeueke vemelee Jeeeele Deeuees, lej yeUpeyejerveb Jeeeele
Iegmeuees, Demee DeLe nesFue. Deecner leeemee"er FLeb Leebyeuees. ceeceemeensye Deeues, keer
leebeeyejesyej Deecner esT.
efvebyeeUkej ceeceermeensye meceeOeeveeves hejleuee.
jepeebvee Heej JesU Jee heeneJeer ueeieueer veener. GCeeNee OegUerves IeesoU esle
Demeueees metefele kesues. DeeheLekeeee meceesje oesve Ieeser nesleer. SkeeJej cegOeespeerjeJe nesles.
ueieleee IeeseeJej esmeepeer neslee. Leesee DeblejeJej Ieeser Leebyeueer. cegOeespeerjeJe meeceesjs esle
nesles. vepeerke esleee jepeebveer cegpeje kesuee. cegOeespeerjeJe meblehle nesles. esmeepeeruee jepeebveer
efJeeejues,
ceeceemeensye keg"b efceUeues?
leerve keesmeebJej!
neleIeeF Peeueer?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

peer, veener. eejer yeepetbveer Iesjueb. Deehemetke efceUeues.


ceeceemeensye, SJeee leeleerveb keg"b efveIeeuee neslee?
efJepeehetjuee. ogmejb keg"b peeCeej?
DeeceeeefJe leeej kejCeemee"er efJepeehetjuee peeCeehesee hegCeb DeefOeke peJeU nesleb.
peJeU Demesue! heCe peJeUeer ceeCemeb nJeerle vee?
ceeceemeensye! jepeebee DeeJeepe efkebefele euee. YeeJevesee Yejele ceeCemeebee Gheceo
ke vekee. Deeceeehesee efJepeehetj peJeU? efJemejueele Jeeleb, ceeceemeensye?- leee
efJepeehetjkejebee kehesveb one Jee meeleejee legbieele heuee neslee. cenejepemeensyeebeecegUb
DeeheCe megueele. iesuesueer peneieerj hetJeJele efceUeueer. ceemeensye Jeeeele Deensle. Keg legceee
kevee efleLeb Deensle. ner meejer hejkeer?
legceee yebeJeeeer PeU Deecnebuee ueeieueeKesjerpe jenerue kee? jepes, neue meesmetve
Lekeuees Deecner!
DeeefCe cnCetve ne ceeie helkejueele? ceje"eebee veefMeyeer efueefnuesuee ne Meehe keOeere
hegmetve peeCeej veener kee? peeOeJeebveer YeesmeueebMeer Jewj kesueb. oesIes Ske Peeues Demeles, lej?
ceeceemeensye, legcner DeeMeerJeeo eeeee. les meestve legcnere DeeceeeJej G"ueele! kesJnener,
kegCeener efvejhejeOeeuee one Jee legbieele efheele heeJeb ueeiet vees, cnCetve, ner ceesieueeF
peeJeer, cnCetve, Deecner keceje kemeuee...
jepes, DeeMeerJeeoeeer iejpe nesleer vee? jesefnsej Iesleevee keg"b Dee"JeCe Peeueer veener?
Skee Meyoeveb efJeeejueb veener. Deecner keesCe, Demeb Jeeueb vee?
ne ceje"eebee ogmeje iegCe! peeveb DekeejCe neleyeser "eskeueer, leees heee eeeeuee
peeeuee kesJnener ueepe Jeele veener; heCe eguueke ceeveeheceeveeJeve iewjmecepe! Deeegeeeb
Jewj! ceeceemeensye, jesefnsejeee cevemegyee pemee legcnebuee "eTke veJnlee, lemeee lees
ceemeensyeebvee, oeoespeeRvee heCe ceenerle veJnlee. neleer eMe IesleueeKesjerpe meebieCeej keee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cegOeespeerjeJeebeer vepej Keeueer JeUueer nesleer. jepes Yejuee keb"eves cnCeeues,


ceeceemeensye! Deecner legcnebuee kewo kesuesueb veener. legcnebuee Meener Flejepeereb Yee Jeele
Demesue, lej legcner Deecnebuee esTve efceUeJeb, Demeb Deecner cnCele veener. legcner JesieUs jene;
heCe Deeceee keeeele Dee lejer esT vekee! SJeere efJevebleer kejeeuee ceer Deeuees Deens.
cegOeespeerjeJe Mejefcebos Peeues nesles. jepes, DeeCeKeerve yeesuetve ueepeJet vekee. ueneve Jeeele pees
heesseheCee legceee "eeer Deens, lees DeeceeepeJeU veener, eeeer Deecnebuee Keble Jeeles. ceer
Jeeve oslees... Deeheuee keeeele ceer Dee esCeej veener.
jepes nmeues. cnCeeues, Deecner nee DeeMeerJeeo mecepelees.
cegOeespeerjeJe jepeebeemen Jeeeele iesues. yepeepeer jepeebvee esTve Yesuee. jepes cnCeeues,
yepeepeer, legcner Deecees cesJnCes. keeve efheUeeee DeefOekeej legceee. legcner lejer
ceeceemeensyeebvee meebieeeeb nesleble keer, jepeebes keeve ceer efheUtve eslees, cnCetve!
lee Jeekeeeyejesyej Jeeeeee leeCe Skeoce keceer Peeuee.
efMeJeepeerjepes cnCeeues,
mebOeekeeU nesle Deeueer. Deecner efveIelees.
s! jepes, jeeer keg"b peeCeej? mekeeUer pee. veener lej Deecner Demeb mecepet keer, Deeheuee
jeie iesuee veener.
ceeceemeensye! ceemeensye Jeeskes esUs ueeJetve yemeuee Demeleerue. leebee IeMeeKeeueer
Ieeme Glejuee vemesue. Gue, DeeheCe yejesyej Deeueele, lej Heej yejb nesFue. ceemeensyeebvee
Deeheuee... jepes eeejues, ...Deeceee meebieCeeee efJeeeme yemeeeee veener.
Kejb Deens. ceer eslees. cegOeespeerjeJe cnCeeues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efvebyeeUkej ceeceermeensye oejeMeer esTve cnCeeuee,


jepes, leebvee IesTve peeCeej?
jepes nmeues. les cnCeeues, ceeceermeensye, keeUpeer ke vekee. oieeHekee Jneeee Demelee,
lej FLebe Ieuee Demelee. ceeceemeensyeebvee veslees Deens, les DeeMeerJeeoemee"er!
ceOejeeeree megceejeme jepeebveer hegCeele eJesMe kesuee. oeoespeer meojsle yemetve nesles. heueesles
peJeU nesles. jepeebveer eewkeele eJesMe kesuee; DeeefCe ceemeensye yeensj Deeuesuee efomeuee.
jepeebeeyejesyej cegOeespeerjeJe efomeleee efpepeeyeeFee esnNeeJej nmet Gceues.
cegOeespeerjeJeebvee jepes cnCeeues,
ceeceemeensye, meebefieleueb, les Kejb vee! heeefnueble? ceemeensye Jeeskes esUs ueeJetve yemeuee
neslee.
cegOeespeerjeJe keener yeesueues veenerle. les Jej iesues; DeeefCe leebveer ceemeensyeebes heee efMeJeues.
ceemeensye ceeies mejle cnCeeuee,
ns keee, ceeceemeensye? DeeheCe cees"s
Heej ueneve Deens ceer, jeCeermeensye. leeeer leerelesveb peeCeerJe Peeueer. jepes ueneve, cnCetve
leebes heee efMeJeues veenerle. ogyeee ceveeJej ceele Peeueer veener.
meFyeeF OeeJele Deeuee. yeeheeuee heenleee lee OeeJeuee; DeeefCe leebveer cegOeespeerjeJeebvee
efce"er ceejueer. ceemeensye cnCeeuee,
jtve ieeWOeU kesuee heesjerveb. mecepetle keelee keelee hegjs Peeueb. jepes, ceeceemeensyeebvee
DeeCeueble; yejb Peeueb. veener lej heesjeruee heueb vemeleb. Deele eueeJeb.
meejs Deele iesues. oeoespeer ns keewlegkeeves heenle nesles. jepes meeceesjs iesues; DeeefCe leebveer
oeoespeeRes heee efMeJeues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes! jesefnsejeee hejeeceeheseener Leesj hejeece Deepe kesueele. meceeOeeve efoueble.


heCe ns meceeOeeve Heej keeU efkeCeejs veJnles. cegOeespeerjeJe iesues; DeeefCe Leeseee efoJemeeble
efJepeehetjkejebeer cegOeespeerjeJeebJej Flejepeer Peeueer. hegbeJeeee DeejesheeKeeueer DeeefoueMeener
mejoej DebyejKeeve HeueCeJej Deeeveke eeuetve Deeuee. eeflekeej kejerle Demelee cegOeespeerjeJe
heues. yepeepeeruee kewo keve efJepeehegjer vesues iesues. keener efoJeme iesues; DeeefCe ne Oekekee
menve kejerle Demeleeveee hegCeeuee ogmejer yeeleceer esTve Lekeueer- yepeepeeRvee yeUpeyejerves
cegmeueceeve kesues. peeeer yenerCe MenepeermeejKee mejoejeee cegueeuee kesueer, lees mejoej
yeeefJeueeee Deevebo yeeoMeneuee Peeuee. lee Deeveboele yeeoMeneves Deeheueer cegueieer yepeepeeruee
efoueer.
jepes ceneueele iesues, lesJne meFyeeF Peesheuee neslee. ceemeensye Mespeejer yemeuee neslee.
ceemeensye esUs efheerle ceneueeyeensj iesuee. jepes heuebieepeJeU iesues. meFyeeF jepeebeekes
heenle neslee. G"Ceeesner Yeeve leebvee veJnles. esnje JeeketU Peeuee neslee. Dees" LejLejle
nesles. yeIelee-yeIelee meFyeeFes esUs yeyeues; DeeefCe meFyeeFveer ceeve JeUefJeueer. ngbokee
Heguee. jepes heuebieeJej yemeues. meFyeeFee hee"erJeve les nele efHejJeerle nesles. ngbokes Jeele
nesles. peje JesU iesuee. jepeebveer nUgJeejheCes neke ceejueer,
meF, peje SskeMeerue?
keeves meFyeeFveer esUs efheues. jepeebveer meFyeeFee esnje Deeheueekes JeUefJeuee.
jepeebee DeeJeepe Ieesieje yeveuee neslee.
meF, let ceveeuee ueeJetve IesT vekees. yepeepeer cegmeueceeve Peeues, cnCetve keee Peeueb? les
Deecees Deensle. leebvee Deecner heejKes nesT osCeej veener.
les Deelee kemeb Mekee Deens? meFyeeFveer efJeeejues.
efve:eeme meestve jepes cnCeeues, efnbot Demeuesues cegmeueceeve nesT Mekeleele; ceie cegmeueceeve
efnbot kee nesCeej veenerle? Deepe Deecees esUs GIeues. Deeheueb ceeCetme hejOeceele peeCeb efkeleer
Yeebkej Demeleb, eeeb og:Ke Deepe keUueb. npeejeWveer ee eelevee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Yeesieuee Demeleerue, npeejes Yeesiele Demeleerue; heCe Deecnebuee leeeer peeCeerJe veJnleer.
Deecner legcnebuee Jeeve oslees... yepeepeer Deeceeeble DeeueeKesjerpe Deecnebuee ewve heCeej veener.
megKeeee Ieeme Deecner efieUCeej veener.
meFyeeF jepeebee efveeeer cegskes heenle neslee. keleelesves meejs Debie kebhe
heeJele nesles. keener ve yeesuelee leebveer jepeebee neleeJej nele "sJeuee. yejee JesU
lees nele lemeee neslee...

23
yeeyeepeer vejmeeYet kewosee Yeerleerves hegCeeee ueeue ceneueele Deeues. leebvee Deeuesuee
Heceeveeves oeoespeer ceee Yeebkej keeUpeerle heues. DeeefoueMeenerMeer Deepe vee Gee jepeebvee
kekej eeJeer ueeieCeej, ns oeoespeeRvee mhe efomele nesles. ceveeletve les efvejeMe nesle nesles, Lekele
nesles. jepeebee efkeuueees yeebOekeece hegjs nesle Deeues nesles. jesefnsej-leesjCeeeer leyeboer
Yekekece Peeueer nesleer. efkeuueeJejee leesHeebveer yegpe mepeues nesles. efkeuueeee meeshee Jeee
leemetve IesCeele Deeuee neslee. jepeebeer efMeyeboerner Deelee cees"e Deekeej Iesle nesleer.
jesefnsejeJej pecee kesuesueer npeej-yeejeMes ceeJeUs Heewpe heee-mene npeejebJej iesueer nesleer. Jeehe
Jeele neslee; leeyejesyej jepeebee efebleener Jeele neslee.
jepeebvee meJeele cees"er efeblee Jeele nesleer, leer oeoespeeReer. oeoespeeRes Jee Peeues nesles.
jepeebee ee hegbeFcegUs lej oeoespeer Heeje Lekeues. jepeebvee ns efomele nesles; heCe Gheee
veJnlee. jepes hegCeeuee iesues, keer oeoespeeRee yejesyej yeesuele yemele. meejs Jeleceeve leebee
keeveebJej Ieeueerle. oeoespeer vegmeles Ssketve Iesle. Deelee meuueener osCes leebveer yebo kesues nesles.
nesFue lesJee peneefiejeree yemeuee peeieer yeboesyemle heentve yeekeeree JesU les Fejefebleveele Kee
kejerle.
jepes leesjCeentve Deeues nesles. leebee neleele kee"er nesleer. oeoespeeRvee kee"er osle les
cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heble, heebjereer kee"er Deens. mejU efceUeueer. yengOee heebjer mejU efceUle veener.
Deeheueekeefjlee cegece DeeCeueer.
hebleebveer kee"er efvejKeueer. jepes, kee"er eebieueer Deens; heCe...
heCe keee?
JeehekeeUer kee"erhesee cegueeeee DeeOeej peemle Jeelees. DeeOeej legceee nJee, jepes!
kee"eree veJns.
heble, Demeb kee yeesueueele? jepeebveer efJeeejues.
hebleebveer meeJeve Iesleues. les cnCeeues,
vee!

keener veener, jepes! keener lejer yeesuetve iesuees. Deelee ceve efmLej jenle veener. Jee Peeueb
heble, Jewejepe Deensle. leebeeketve DeeweOeb lejer...

jepes, keeUpeer ke vekee. keener Peeueb veener ceuee. Deelee neleer jeefnuebed, les...
DeekeeMeekes yees oeKeJeerle heble cnCeeues, ...lee Jewejepeeee neleer...
hebleebes Demes yeesueCes Sskeues, keer jepes keer yevele; heCe Iejee ieeseRJej efJeeej kejeeuee
jepeebvee Gmeble veJnleer. mJejepe GYeejCeeee leeCe Jeele neslee. leeee efJeeej SJee Skee
Deelee jepeebee ceveele neslee.
Leeseee efoJemeeble oeoepeer vejmeeYetbee mebceleerves jesefne efkeuuee mJejepeele meeceerue
keve Iesleuee. DeeCeKeerve Ske YeieJee PeWe meeeeree efMeKejeJej MeesYet ueeieuee.
oeoespeeRvee jesefneeeer yeeleceer mecepeueer. jesefnsej, leesjCee DeeefCe Deelee jesefne. jepes
Heej Peheeeeves hegs peele nesles. efpepeeyeeFee leebvee heeef"byee neslee. Menepeerjepeebes keener hee
veJnles. hebleebveer Deveske Keefueles hee"efJeues nesles. leebeer Gejs Deeueer nesleer. efMeJeepeerjepeebvee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meebYeeUtve IeeJes, uee "sJeeJes. SJese lee heeebletve nesles. jepeebveerner Deeheuee cevemegyee Menepeer
cenejepeebvee keUefJeuee DemeeJee, Demee oe mebMee oeoespeeRvee Jeele neslee.
hetJeea Leeser Peeshe ueeies, leerner DeeleeMee oeoespeeRvee heejKeer Peeueer nesleer. efoJeme kemee lejer
efveIetve peeF; heCe jeeer leebvee Keeeuee G"le. jeeer Demese les leUceUle nesles. heeKeeletve ieej
Jeeje esle neslee. iebieeyeeF MeebleheCes Peesheer iesuee neslee. heble ceee esUs melee GIes "sJetve
efJeeej kejerle nesles. oeoespeer heeme hejieCeees ceue"eCe ieeJees efnMesyeveerme. Menepeerjepeebveer
leebvee Deeheuee keejYeejemee"er Geueues. cenejepemeensyeebee efJeeeme yemeuee. hegCes peneefiejeree
keejYeej Deeheuee veeJes kejCeeeer leebveer oeoespeeRvee Deeee kesueer.
Menepeerjepeebee ee efJeeemeecegUse DeeefoueMeeneree ojyeejee mege oeoespeeReeJej
YejJemee neslee. leebveerner oeoespeeRvee DeefOekeej efoues nesles.
oeoespeeRee esnNeeJej efmcele PeUkeues. Leesjuee cenejepemeensyeebee kesJee efJeeeme!
efpepeeyeeF DeeefCe efMeJeepeer eebeer mebhetCe peyeeyeoejer oeoespeeRee neleer meesheefJeCes ne Leese kee
efJeeeme? oeoespeeRveer lees leee efvesves Geueuee.
efpepeeyeeF-efMeJeepeeRmen oeoespeer hegCeeuee Deeues, lesJne kesJes ee leebeemeceesj GYes nesles!
"eJeef"keeCee vemeuesueer hegCeeeer Jeemlet. Jemleer kejeeuee ceeCemes MeesOeCeeheemetve
megJeele. ogkeeUeletve G"uesuee DeeefCe yebeJeele heesUuesuee ceguetKe keyepeele DeeCeeeee.
Jeemlet GYeejCeeheemetve megJeele kejeeeer. kegCeeee meesyeleerves? Deepetyeepetuee meesyele nesleer
oe jeveeeer, eWiejkeheejeReer; Yesueere, lej eesjeefeueebeer. heCe iepeeveveeee kehesves meejs
nesle jeefnues. Jees mepeues. Jemlee Peeuee. yeeiee Peeuee. MesleJeeer Peeueer. efveJegbieees
YejIeesme efhekeele heeblej Peeues. yesyeveeJeeves OegboeJeuesuee yeeje ceeJeU keyepeele Deeuee.
peneefiejeree Debceue efmLej Peeuee. SJeee Deheej keeves efceUefJeuesuee, GYee kesuesuee
peneefiejeres keee nesCeej? hegvne yebeJeele ner ceesueer lej peeCeej veener vee? jepes...
oeoespeeRveer ketme yeoueueer; heCe efJeeej yeoueuee veener.
jepes... hegCeeuee Deeues, lesJne hegjles mene Jeeeesner veJnles. jepeebvee efMekeJeeeuee Meeeer
"sJeues. Jeelee Jeeele eebieues Jemleeo "sJetve leebvee Meeheejbiele keve Iesleues. keejYeej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMekeefJeuee. ceguetKe oeKeefJeuee. Demes iegCeer heesj ngketve meeheeees veener. pes pes eeJes, les les
jepeebveer Geueues. jepeebveer ne efJemleJeeMeer KesU ceebuee vemelee, lej DeeoMe peneefiejoej cnCetve
kesJes veeJe Peeues Demeles!- nb:! keejYeeNeeuee ne efJeeej "erke; heCe Jeerpe neleer hekeCeeNee
hejMegjeceeuee DeeJejeees kegCeer? hegjeCes Jeeeueer. les osJeebes DevegkejCe kejeeuee efveIeeues.
MeeefJeee efMekeues, les ceieesle jceues veenerle. efnboJeer mJejepeees mJehe lejUt ueeieues. ceguetKe
oeKeefJeuee; heCe peneieerj efomeueer veener. efomeues mJelebe jepe... Heej GIeee eseebveer
jepeebveer heeefnues...
eeee heefjCeece?...
ogmeje keee nesCeej? Menepeerjepeebee yebeJeees keee Peeues? nbheeree meeceepeees,
osJeefiejeree meeceepeees keee Peeues? SJeer cees"er eyeU meee pesLes ceesieueebee Oeeeruee
efket Mekeueer veener, lesLes keesJeUs mJehe efkesue kemes? DeeefCe ogozJeeves lemes Ieuese, lej...
Leesjuee cenejepeebvee keee meebieCeej? leebee efJeeemeIeele nesFue. kegCeer kesuee?- oeoespeer,
lee DeveLeeuee legPeeefMeJeee ogmejs keesCe peyeeyeoej?
ceer veener , ceer veener oeoespeer cees"eeves cnCeeues. leebes meejs Debie Ieeceeves efYepeues
nesles. keemeeJeerme Peeuesues oeoespeer DebLeCeeJej G"tve yemeues. iebieeyeeF peeiee Peeuee. Ieeyeve
leebveer efJeeejues,
keee Peeueb?
keener veener. Peeshee. oeoespeer cnCeeues. leebveer hebeeves Ieece hegmeuee. leebyeeleues heeCeer les
heeues. leebes uee osJeIejekes iesues. Jeele ceboeJeueer nesleer. hebleebveer G"tve meceFeer keepeUer
Peeueer. Jeele HejHejle cees"er Peeueer. osJneNeeleerue iepeeveveeeer cetleea lee meewce ekeeMeele
GpeUueer. hebleebveer nele peesues. hejle les DebLeCeeJej esTve Peesheues. yejee JesU hebleebvee Peeshe
ueeieueer veener....
heble oeketve peeies Peeues. iebieeyeeF leebvee nueJetve peeies kejerle neslee. hebleebveer esUs
GIeleee iebieeyeeFveer efJeeejues,
mJehe heueb kee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Ieece hegMeerle heble cnCeeues, nes! SJeb JeeF mJehe ceuee heueb veJnleb.
kemeueb mJehe?
jepes efMekeejeruee iesues nesles. yejesyej kegCeer veJnleb. Ske Yeueb cees"b DemJeue Deeeveke
jepeebee DebieeJej Deeueb. jepeebveer yeej keeuee. lejer les nmele eslee nesleb. oesve heeeebJej GYeb
jeefnuesueb les DemJeue kesJeb cees"b nesleb! jepeebvee leeveb iee"ueb. DebiejKeeJej je efomeueb...
je efomeueb vee? ceie les eebieuebe!
efJeee yeoueerle heble cnCeeues, hene Peeueer?
nes. vegkeleere Peeueer. G"ues nesles, leese legceee DeeJeepe Sskeuee. peeieb kesueb.
"erke Deens. ceerner G"lees.
heble mekeeUer mveeve-mebOee Deeeshetve kemeyee ieCeheleeruee peeTve Deeues; kehes keve
efpepeeyeeFeekes iesues. hebleebveer efJeeejues,
jepes keg"b iesuesle?
efMeJeehetjuee.
kesJne esCeej Deensle?
pesJeCeeuee esCeej, Demee efvejeshe Deens kee?
keener veener. menpe efJeeejueb. legceeb Yeeie Leesj, cnCetve jepeebee meejKes efejbpeerJe
legcnebuee ueeYeues.
efpepeeyeeF Deeeeeves oeoespeeReekes heenle neslee. efkeleer lejer efoJemeebveer oeoespeeRee
esnNeeJej hetJeeaes neme nesles. heble cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Kejbe meebielees. ceemeensye, jepes kesJes ke Iesleele! Flej peneefiejoejhegeebmeejKes Peeues


Demeles, lej DeeheCe keee kejCeej neslees?
leeeb ese legcnebuee Deens, oeoespeer! efpepeeyeeF cnCeeuee.
ese keg"ueb? Deeheueer hegCeeF peyejomle, Demebe mecepeeeuee nJeb.
oeoespeer ohlejer iesues. efpepeeyeeFvee meceeOeeve Jeeues. oeoespeer Deeheuee mJelebe Keesueerle
keece kejerle yemeues nesles. ohlejeree Deveske Jeee ceeieJetve efnMesye heenle nesles.
jepes Yej Gvneletve DeeheLekeemen Deeues. ceesleejeves Ieese Oejuee. jepes heeeGleej Peeues.
Gvneeer jhes Peeueeves keeUer Ieeser Ieeceeves efveLeUle nesleer. Dees"eUer HesmeeUueer nesleer. jepes
ceesleejeuee cnCeeues,
heeiesle vesTve eebieueer hegmetve keee. oce iesueeKesjerpe JewjCe osT vekee.
peer. ceesleej cnCeeuee.
cenejepe eLece eewkeele Deeues. yeeUkeCe meeceesjs Deeues. nele peestve les cnCeeues,
jepes, hebleebveer Deeheueer Dee"JeCe kesueer Deens.
Deeceeer Dee"JeCe? DeeefCe ee JesUer! DeeCeKeerved keesCe Deens? jepeebveer efJeeejues.
keesCeer veener. Skese Deensle.
euee. Deecner eslees.
jepes hebleebee Keesueerkes peele nesles. hebleebveer leeleerves kee yeesueeJeues, eeee Deboepe ueeiele
veJnlee.
heble Keesueerle yew"keerJej yemeues nesles. keener lejer efuenerle nesles. Jej ve heenlee heble cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ee, jepes! Deecner legceeere Jee heenle neslees. yemee.


hebleebes meejse Jeleve veJes nesles. jepeebvee yemeeeesner megeues veener. keener JesU Demeee iesuee.
hebleebveer efueefnuesuee keeieoeJej JeeUt ekeueer. keeieo Peeuee. yees veer "sJetve efouee. oewle
efceueer. vepej Jej kejerle heble cnCeeues,
jepes, GYes kee? yemee vee! Deeee Deeueele?
nes. efMeJeehetjuee iesuees neslees.
lesner mecepeueb. G"efJeuesueb jeve heeefnueble?
keg"ueb jeve?
jepes, DeeheCe Deelee ueneve veener. ceeies ogkeeUer Deeuesuee MebYej ueeskeebvee legcnere ieeJe
JemeefJeCeeee keewue efouee neslee. leeeb efJemcejCe Peeuesueb efomeleb...
Deecner mecepeuees veener.
heble nmeues. Deueerkes keejYeejeleueb uee Geuebed. Oeeveer esCeej kemeb? jepes,
efMeJeehetjeb jeve leestve, yeeieeele jeve G"efJeCeeee ngketce efouee Deens. les leeej Peeueb Deens,
Demeb MeecejeJe veerUkeb" meebiele nesles.
jepeebee Oeeveer Deeues. leebeer vepej Keeueer JeUueer. les cnCeeues,
Deeceee ueeele veJnleb!
heble cnCeeues, jepes, Deeceee Deeen veener. heCe mJejepeeeb leesjCe keee heeeeJej
yeebOelee esle veener. efpeJeeuee peerJe osCeejer ceeCemeb ngkeCeeee DeeOeer leebeer Iejb-oejb megjefele
kejeJeer ueeieleele. les kesueble, keer DeeheesDeehe ceeCemeb ieesUe nesleele. legcner jesefnsejer iesuee
neslee vee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMeJeehetjee cegkekeeceele Demeleevee jepes jesefnsejer iesues nesles, ns oeoespeeRvee kegCeer


meebeefieleueb, ns jepeebvee keUle veJnles. ceespeoeo kejCeemee"er jepeebveer Deeheues ceeJeUs Skee
kesues nesles. oeoespeeRvee lesner mecepeueb vemesue vee?
oeoespeer efmcele kejerle cnCeeues, jepes, legceee nekesuee meeo osTve efkeleer ceeJeUs
jesefnsejer ieesUe Peeues?
jepeebveer efve:eeme meesuee. les cnCeeues,
meele npeej!
leebleues efkeCeejs efkeleer?
jepeebveer Skeoce ceeve Jej kesueer. eseeble mebleeheeeer metce e lejUtve iesueer. les
cnCeeues,
heble, efvesveb ieesUe Peeuesueebeer Lee kesuesueer Deecnebuee Kehele veener.
ceer Lee kesueer veener. oeoespeer efmLej DeeJeepeele cnCeeues, cees"s Meyo Jeeheve cees"ee
ieeser "jle veenerle. jepes, jesefnsejer ieesUe Peeues, les vegmelee legceee nekesveb?
ceie kegCeeee?
Leesjuee cenejepeebee!
heble!
Sskee, jepes! ceguetKe efmLej Peeuee veener, leese heeleMeenerefJe yeb kejCeeFlehele
ceguegKeele leekeo Deeuesueer veener. SJeer cees"er efMeyeboer heesmeCeeeerner legceeer kegJele veener.
Yejhetj mebheeerKesjerpe jepe GYeb jenle veener.
ceie peceues, les keMeemee"er? kee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

legceeeYeesJeleer pes pecee Peeues, les Menepeerjepeebee cegueemee"er! efMeJeepeermee"er veJns. leer
leekeo eeeuee Depetve DeJekeeMe Deens.
Deecner Jee heent.
DeeefoueMeener leesJej Leebyesue? jepes, Deelee hegee yesle keesCelee? meebiee vee. efveoeve Ssket
ee lejer.
jepes Oeerj keve cnCeeues, efkeuues keeWeCee.
efkeuues keeWeCee! oeoespeeRes esUs efJemHeejues iesues. keeWeCee cnCepes DeefeoueMeeneres
ceeJeUveeke!
keeWeCee IesCeb Flekeb meesheb Jeeleb?
leekeoerveb veJns, meeceesheeejeveb ie neleer esFue, Demeb Jeeleb.
peceueb, lej lese keje! heble cnCeeues.
jepeebee keeveeJej efJeeeme yemesvee. leebee esnje Deevebouee. oeoespeer meebiele nesles.
jepes, legcner pes kejeue, les hetCe efJeeejeveb kejeue, eeJej Deeceee efJeeeme Deens. Deecner
legcnebuee yeesueeJeueb, les SJee keeieo heenCeemee"er. ne Skeoe vepejsKeeuetve Ieeuee.
hebleebveer keeieo neleer efouee.
keee ns? jepeebveer efJeeejues.
Deeheuee yeeje ceeJeUeee Jemetue. efMeuueke, leeee meefJemlej leheMeerue.
jepeebee keeieo Oejuesuee nele keehet ueeieuee. jepes cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heble, Deecner legceeeJej kesJnee DeefJeeeme oeKeefJeuee veJnlee. les heeleke...


lemeb ceer cnCele veener. efJehejerle DeLe IesT vekee. mJejepe GYeb kejerle Deenele. les GYeb
kejeeuee ueeieCeeje hewmee nener cenJeeee Yeeie Deens. leemee"er legcnebuee Skeoe ns leheMeerue
mecepeCeb DeeJeMeke Deens.
oeoespeer!
jepes, Mebkee Oe vekee. Deeegeele ceer Keesb yeesueuees veener. Deelee kemeb yeesuesve?
legceeeJej hegeJele esce kesueb. leeheueerkes ceer keener ke Mekeuees veener. lee YeeJevesuee
Oekekee osCeejb Jelevener legceee neletve Ieueb veener.
hebleebee keb" Yeve Deeuee. eeme IesTve les cnCeeues,
jepes, Deelee Deecner efhekeueer heeveb. Deeceee Yejesmee keee? Deepe Deens. lej Gee veener.
ceeCemeeee Yejesmee oslee esle veener. leele Jee Peeueb. Deecner Lekeuees. Ieeue, leer ceeCemeb
heejKetve Iee. meeNeebeb Sskee; ceveeuee esFue, hesue, lese ceee keje. legceeemen hegCeele
Deeuees, lesJne legcner ueneve neslee; meeje ceguetKe yesefMemle neslee, nesFue lee ceieogjeveb meejb
Deeeskeeele DeeCeueb. legcnebuee IesTve meeje ceguetKe efHejuees. ieeJeved ieeJe, yeeje ceeJeU efHejuees.
PeeePegheebeeosKeerue heefjee IeJeuee. leeeb meeLeke Iele Deens. leele ceuee Deevebo Deens.
peieobyee legcnebuee Gob eMe osJees. eeKesjerpe ee peerCe kegereer keesCeleere Fe ceeies jeefnueer
veener... oceuee Demeeue. ceemeensye Jee heenle Demeleerue. pee legcner!
jepeebveer oeoespeeRes heee efMeJeues. jepeebes ceve Yeve Deeues. oeoespeer cnCeeues,
Meleeegeer YeJe! efJepeeer YeJe!
jepeebes ceve YeejeJeues nesles. heee Geuele veJnles. oeoespeer Demes keOeer Jeeieues veJnles,
yeesueues veJnles. Deeheueee efJeeejele jepes ceneueer iesues. cebekeeJej yemetve jeefnues. meFyeeF ceeies
esTve kesJne GYee jeefnuee, nsner leebvee keUues veener.
kehes GlejJeeJesle vee!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deb? cnCele jepeebveer ceeies heeefnues. keener ve yeesuelee meFyeeFee neleer jepeebveer heeieess
efoues; leueJeej Glejueer. ogMesuee meestve les yemetve jeefnues.
ceneueer eeeuee JesU ueeieuee. ceemeensyeebeekes...
veener, meF. oeoespeeReekes iesuees neslees. leebveer Dee"JeCe kesueer nesleer.
meFyeeF nmeuee.
kee nmeueele? jepeebveer efJeeejues.
lejere mJeejer SJeer iebYeerj efomeles! keee Ieueb?
jepes nmeues. cnCeeues, ne ceee leke egkeuee. Deepe vesnceereceeCes keener Ieueb veener.
jesefnsejer meejs ceeJeUs ieesUe kesueeeb keUtvener oeoespeer keener yeesueues veenerle.
ceie keee yeesueues?
leese efJeeej kejleesed Deecner!
lees veblej keje. ceemeensye pesJeCeemee"er Jee heenle Deensle.
jepes pesJetve ceneueer Deeues. heuebieeJej Peesheues. Debie peeJeues nesles; heCe Peeshe esle veJnleer.
meFyeeF Deeuee. lesJne jepeebveer efJeeejues,
pesJeueele?
nes.
ueewkej pesJeCeb Peeueer.
ueewkej keg"ueb? Deepe Heej pesJeuees. Yetkee mebhesvee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meFyeeF heeeLeeuee yemeuee. jepes keener yeesueCeej, leese neke Deeueer,


efMeJeyee
meFyeeF GYee jeefnuee. jepes heCe G"ues. ceemeensye Deele Deeuee. esnje cueeve neslee,
Ieeyejuesuee neslee. efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, oeoespeer Ieeyejs Peeuesle! eue!...
ceemeensye JeUuee. jepes ceneueeyeensj OeeJeues. hee"eshee" ceemeensye, meFyeeF OeeJeuee.
oeoespeeRee efveJeemeeyeensj ceveesnejer, Deceele, yeerj ieesUe Peeues nesles. jepes Deele iesues.
oeoespeer MeesJej heues nesles. iebieeyeeF Mespeejer Deet efheerle yemeuee neslee. cenejepe
OeeJeues. oeoespeeRee eleerJej nele "sJeerle les cnCeeues,
heble, keee Peeueb? DeeefCe jepes Deesjues, Dejs, kegCeer Jeweebvee yeesueJee.
neleeves FMeeje kejerle heble cnCeeues, vekees. leeee Deelee Gheeesie veener.
ceemeensyeebee nele leeWeJej iesuee. lee cnCeeuee, hebleebveer keener Iesleueb lej veener?
Ske Jeej eceketve jepeebveer ceemeensyeebkes heeefnuess. eCeele jepeebee Debieeuee cegbiee
meguee. hebleebeekes JeUtve jepes Deesjues,
heble, ns Kejb?
oeoespeer MeebleheCes cnCeeues, Kejb Deens. Deelee Jewejepe keenerner ke MekeCeej veenerle.
efeeebee leeWtve og:Keesej efveIeeues. iebieeyeeF yemeuee peeieer cetefle Peeuee. leebvee
meeJejues iesues. jepeebvee ngbokee Heguee.
oeoespeer, keee kesueble ns? keesCelee DehejeOeeeer ner ke"esj efMeee kesueerle? cnCele
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebveer ceeve Jej kesueer. oeoespeeRee vepejsuee vepej osle jepes cnCeeues, heble, Deeceee
mJejepeeee SJee kebeUe Deeuee neslee, lej lemeb meebieeeeb nesleble. ceePee neleeveb ceer
yeebOeuesueb mJejepeeeb leesjCe Glejueb Demeleb...
jle jepeebveer oeoespeeRee eleerJej cemleke "sJeues. hebleebee LejLejlee nele jepeebee
kesmeebJeve efHejJeuee iesuee. heble cnCeeues,
jt vekee, jepes! Demeb DeMegYener yeesuet vekee. Deelee Heej JesU veener. hegkeU meebieeeeb
Deens. Sskee!
jepeebeer ceeve Geueueer. heble meebiele nesles :
...legceeeJej ceePee jeie veener. Jewleeietve ceer peele veener. heCe, jepes, Deecner heuees pegveer
ceeCemeb. legcneb leCeebeer eleer Deeceee peJeU keg"ueer? eWiejkeheejerle pevceuesuee Peje,
neleeMeer esFue, lee Deeseeveeueebeer mebiele kejerle, veoer yevetve meeiejeuee Yeseeuee peelees. ee
eJeeneuee mebLeheCeeeer, KeUKeUeeeer, eheeleebeer Yeerleer keg"ueer? heCe Deecner pegveer ceeCemeb
yekeeemeejKeer. Gvneee Yeerleerveb Deele peeCeb SJebe "eTke Demeleb. legceeer OeeJe
DeeceeepeJeU veener, jepes...
heble!
Sskee, jepes! legcner pees KesU ceebueele, lees mepeuee, lej heLJeerceesueeeb keewlegke nesFue.
heCe ogozJeeveb DeheeMe Deeueb, lej... jepes, eMeeeb keewlegke meejse kejleele; heCe DeheeMe
Deeueb, lej yeesue ceespekeeebveee ueeielees. mJelebe mebmLeehekeeuee uege, yebKeesj yeveeeuee Heej
JesU ueeiele veener. DeeegeYej Fceeves Fleyeejs Leesjuee jepeebeer mesJee kesueer. yeesue ueeJetve
Iesleuee veener. JeehekeeUer DeheeMeeee Yeerleerveb ceve keejleb. jepes, jbieerle keheeebvee ceU
meesmelees; heCe esle Jee heefjOeeve kesueb, lej leeuee SJeener eie Kehele veener. lees ekeve
meeNeebee vepejsle Yejlees.
jepeebee Deetbvee KeU veJnlee. les cnCeeues,
heble, kemeueer Yeerleer yeeUieueerle? DeheeMe Deeueb, lej Deeveboeveb menve kejeJeb, ns legcnere
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meebefieleueb vee!
eJee nele nueJeerle heble cnCeeues, veener, jepes. lee DeheeMeeuee ceer Yeerle veeener.
yebieUtjntve Leesjuee cenejepeemeensyeebveer ceePee peyeeyeoejerJej legcnebuee DeeefCe ceemeensyeebvee
hee"Jeueb, lesJne les cnCeeues nesles- oeoespeer, ner Deeceeer Deceevele legceee neleer oslees.
peerJeceesueeveb mebYeeUe. legceeecegUb ceer efveefeble Deens. Yeerleer Jeele nesleer, leebee Skee
Meyoeeer, yeesueeeer... jepes, heeCeer...!
jepeebveer heeCeer heepeues. oeoespeeRee Ieece efheuee. oeoespeer cnCeeuess,
ceemeensye, osJneNeele iebieesoke Deens, legUMeerhee Deens... jepes, Deecnebuee ceeber ee.
jepeebveer esUs efheues; ceeber efoueer. oeoespeer efpepeeyeeFvee cnCeeues,
ceemeensye! ceePeb veMeerye Leesj, cnCetve legceee jepeebee eseebleues Deet heenCeeeb
Yeeie ceuee DeblekeeUer ueeYeleb Deens. osJeebveerosKeerue eeee nsJee kejeJee.
hebleebveer iebieesoke Iesleues. efpeYesJej legUMeerhee "sJeues. ngbokeeebee DeeJeepe ele neslee. jepes
oeoespeeRes cemleke Oeve nesles. meejer leekeo SkeJetve oeoespeer pe DeeJeepeele cnCeeues,
ceemeensye! jepeebvee mebYeeUe... les Deelee cees"s Peeues... kelex Peeues... leebeb Gob eMe
heene... DeeceeemeejKes ogyeUs yevet vekee... jepes
jepes Jeekeues. Deet oeoespeeRee keheeUeJej hele nesles. Dees" heghegues. Meyo Gceues.
jt vekee... eslees Deecner...
jepeebes Deet hegmeeeuee hebleebee eJee nele GbeeJeuee iesuee. MesJees Meyo Gceues,
jepes!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

--DeeefCe GbeeJeuesuee nele keesmeUuee.

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Yeeie ogmeje

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

1
oeoespeeRee celetves jepeebvee Heej og:Ke Peeues. oeoespeeReer efMekeJeCe, leebes yeesueCes,
jeieeJeCes, keewlegke kejCes ns meejs Dee"Jele nesles. pee oeoespeeRee menJeemeele jepeebvee keOeer
efheleeeseer Dee"JeCe Peeueer veener, les oeoespeer iesueecegUs jepeebee ceveele cees"er heeskeUer
efveceeCe Peeueer. ueeue ceneueele Deelee oeoespeer JeeJejCeej veJnles. meojsJej mebmkelees he"ve
kejerle yemeuesueer oeoespeeReer JeeesJe eee hegvne efomeCeej veJnleer. Deeheuee Keesueerle,
ohlejele, yemekeee cespeemeceesj yew"ke Ieeuetve Deeheuee ojeNeeves Heeuee yesewve kejCeejer
oeoespeeReer peeiee Deelee efjkeeceer heueer. oeoespeeRes veeJe efveIeeues, lejer jepeebee, ceemeensyeebee
eseeble Deet GYes jenle. ueeue ceneueeee cegkekeece jepeebvee vekees Jees.
heCe efMeJeepeerjepeebvee mJele:ee og:KeeJej SJee efJeeej kejeeuee Gmeble veJnleer.
efJepeehetjkejebes uee JeUeeee Deele jepe efmLej kejCes DeeJeMeke nesles. jepeebveer Deeheuee
og:KeeJej heebIeCe Ieeleues. Menepeerjepeebee Jemetue Peeuesuee Keefpevee hebeJeerme npeej neslee.
oeoespeeRee celetee yeeleceeryejesyeje jepeebveer Deeheuee Jeelee Keeemee"er lees Keefpevee
JeehejCeeeer hejJeeveieer Menepeerjepeebeekes ceeefieleueer. Menepeerjepeebveer leeleerves leer mebceleer
hee"Jetve efoueer. Menepeerjepeebee lee mebceleerves jepeebvee yeU eues; DeeefCe meeceesheeejeves
keeWeCee kemee Ieslee esFue, eeee les efJeeej ke ueeieues. KesyeeNeees yeehetpeer veNnskej- pes
jepeebee hegCeees nJeeueoej nesles- DeeefCe keeWeCeeee efkeuuesoej efmeer Debyej eebee mvesn
neslee. lee mvesneee peesjeJej jepeebveer efmeer Debyejuee Deeheueekes JeUJetve Iesleues DeeefCe Skee
megcegntleeJej keeWeCee mJejepeele meeceerue Peeuee. jepeebee efkeuuesoej cnCetve efmeer Debyej
keeWeCeeeer JeJemLee heent ueeieuee.
jepeebveer efJemleejees DeeCeKeerve Ske heeTue Geueues. jepeebveer hegCeeee cegkekeece
KesyeeNeeuee vesuee. efMeJeehetjntve jepeebee Keshee jesefnsej, eekeCe esLes nesT ueeieuee. lee
JesUer jepeebes uee nesles hegjbOejJej. yeejeceleer, meghes, Fboehetj ns jepeebes hejieCes. leebee yeboesyemle
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Jneeee, lej hegjbOej neleer esCes DeeJeMeke nesles. hegjbOejeJej Menepeercenejepeebes Je oeoespeeRes
mvesner veerUkeb"jeJe nesles. leecegUs hegjbOejuee jepeebvee nele Ieeuelee Deeuee veener. veerUkeb"jeJeebee
celet Peeuee. leebes efleIes cegueies efveUespeer, mebeepeer Je efheueepeer. yeeheeceeies efveUespeer ieeee
ceeueke yeveuee. heCe Deeheuee oesIeeb YeeJeebvee Jeee osCeeme lees jepeer veJnlee. jepes
KesyeeNeeuee Deeuesues keUleee efheueepeer DeeefCe mebeepeer jepeebeekes Keshee Ieeuet ueeieues.
efveUespeer jepeebvee ceeveerle neslee. jepeebee ceOemLeerves GlheVe efceUeJes, ne oesIeeb YeeJeebee nslet
neslee. jepeebveer oesIeeb YeeJeebvee Deeeemeve efoues. jepes cnCeeues,
efheueepeer, Deecner pej legcnebme ceole ke. heCe Deecner heuees eemLe. keener efveefceeeveb
pej legcner Deecnebme ieeJej yeesueJeeue, lej efveUespeerjeJeebvee Meyo ekelee esFue.
efheueepeer cnCeeuee, jepes, efoJeeUer peJeU Deeueer Deens. lee efveefceeeveb Deecner legcnebme
yeesueJet.
"erke! Deecner efoJeeUeruee ieeee heeeLeeee veejeeCe cebefojele osJeoMeveeuee esT.
lemee efveUespeeRvee efvejeshener hee"Jet. efoJeeUeres heee efoJeme Deeheueekes keelee esleerue.
yesle hekekee Peeuee.
efoJeeUeree Deeouee efoJeMeer jepes "jueeeceeCes veejeeCeoMeveemee"er iesues. cebefojemeceesj
efleIes YeeT jepeebeer Jee heenle nesles. jepeebee yejesyej efMeyeboer nesleer. esmeepeer, leeveepeer, efpeT
ceneuee, mebYeepeer keeJepeer ner cebUer nesleer. jepeebveer osJeoMeve Iesleues. osJeUele Ieeleuesuee
yew"keerJej jepes yemeues. jepes cnCeeues,
efveUespeer! Deecner KesyeeNeele Deeueess, heCe Deeheueer Yes veener. veerUkeb"jeJe Demeles, lej
leebveer Demeb kesueb vemeleb.
jepes, ceeHeer DemeeJeer. efoJeme OeeceOegceeres. HeboefHelegjeres. oesIeeb YeeJeebkes heenle efveUespeer
cnCeeues, ie meestve peeeuee OepeeJele veener.
ceie Deecnebuee yeesueJeeeeb nesleb. Deecner Deeuees Demelees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ieeKeeueer DeeheCe esCeej, cnCetve keUueb. leemee"ere Deeuees. efoJeeUeree meCe Deens.
ne ieeJej IeeueJeeJee, ner Deeceeer efJevebleer Deens.
Deueyele! kee veener? heCe meCeemegoeres Deecner Skes kemes esCeej? Deeceeeyejesyej ner
ceeCemeb Deensle vee!
ieeuee Deeheueer efMeyeboer pe veener. leele mebkeese ceevet vees... efveUespeer cnCeeues.
jepeebveer efvecebeCe mJeerkeejues; DeeefCe les hejle KesyeeNeeuee Deeues. efoJeeUeree heefnuee
efoJeMeer jepeebveer DeYebiemveeve kesues. HejeU kesuee. pesJeCe PeeueeJej ceemeensyeebee heeee
hetve, DeeMeerJeeo IesTve jepes hegjbOejeJej efveIeeues. meesyele oerMes mJeej nesles. efJeeemeeeer ceeCemes
nesleer. efveUespeer jepeebee mJeeieleemee"er hegs Deeues. jepes ieeJej iesues. ie eleevee jepeebeer
vepej ie efvejKeerle nesleer. ie yeguebo, cepeyetle neslee. ceeeer eMemle nesleer. ceneojJeepeeletve
jepes ieele eJesMe kejles Peeues. yeeuesefkeuueele efveUespeeRee eMemle Jeee neslee. leerve
skeeebveer mepeuesuee yeeuesefkeuuee heentve jepes Lekeke Peeues. ie yeboesyemleele neslee. eleske
yegpeeJej leesHee meppe neslee. lee ceeveeves efMeyeboer Heej Leeser nesleer. efveUespeeReeyejesyej jepeebveer
ie heeefnuee.
jeeer cespeJeeveeree DeeOeer efveUespeeRveer efyeekele jepeebvee efJeeejues,
jepes, Leesb cee... meCeeee efoJeme Deens.
efveUespeer, legcner mebkeese ke vekee. Deecnebuee Demeuee meJeeer pecele veenerle. Deecner
mejyele IesT.
efveUespeer cee Iesle nesles. efheueepeer-mebeepeer jepeebkes heenle nesles. efveUespeer cnCeeues,
jepes, SJes ie Iesleuesle, heCe hegjbOejmeejKee ie heeefnueele keee?
SJee yeguebo ie Deeceeekes keg"uee? lemee emebie Deeuee, lej legcner kee hejkes?
kesJnener legceee Deeeeeuee esT.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

veener nb, jepes. Deeheueer ceweer DeeefCe jepekeejCe efYeVe. Deecner DeeefoueMeeneres Fceeveer
mesJeke. leele Deblej heCeej veener.
jepes nmeues. cnCeeues,
"erke Deens. Deeceee Deeen veener. heCe, efveUespeer, mJekeereebvee lejer Deeee eeue, kee
veener?
Leese kewHe euesues efveUespeer cnCeeues, jepes, JeeCeer kemeueer? Deecner Leesjues. ieeoeres
ceeueke Deecner. ns Deeefele. nJeb, lej jeneJeb. veener, lej...
heCe peeJeb keg"b?
Jee Hegsue, eflekes! jepes, ns Flekes meeOes Deensle, Demeb mecepet vekee. Jeerue Jeejues,
DeeefCe ceuee ceenerle vemeleevee efJepeehetjojyeejeMeer eebveer yeesueCeer kesueer.
ceie Deecner KeeJeb keee?
jepes cnCeeues, Leebyee! Deepe meCe Deens, ner keglee DeeJeje.
jepeebveer YeebCe Jeet efoues veener. jeeer cespeJeeveer Peeueer. jepes jeeer ieeJeje jeefnues.
ogmeNee efoJeMeer ie heenle Demelee jepeebvee efheueepeerves iee"ues. lees efvejeMe Peeuee neslee.
efheueepeerjeJe cnCeeuee,
jepes, Deelee hegb keee?
legcner heeefnueblee! efveUespeerjeJe keener kejleerue, Demeb Jeele veener.
jepes, legcnere Demeb...
efheueepeerjeJe, Skee Gheee Deens. meece, oece, Yeso, ob. leeejer Demesue, lej jeeer
efveUespeerjeJeebvee kewo keje. ceePeer ceeCemeb Deenslee. leer Deeheueeuee ceole kejleerue. efJeeej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keje. ceuee keee les meebiee.


efheueepeerjeJeebveer lelkeeU leeuee ceevelee efoueer.
jeeer Yejhetj cee efheTve Peeskeebee osle efveUespeerjeJe Peesheeeuee iesues. jepesner Deeheuee
MeeemLeeveer iesues. efheueepeer-mebeepeerbveer jepeebeer ceeCemes ceneueele Iesleueer DeeefCe efveefle
efveUespeerjeJeebee cegmekeee DeeJeUCeele Deeuee. jepeebvee peeies kejCeele Deeues. jepes Deeues,
lesJne nele-heee yeebOeuesues efveUespeer Keebyeeuee peKeuesues nesles. eseeble Debieej neslee. efveUespeer
GmeUuee.
jepes, ne efJeeemeIeele Deens! oiee kesueele.
veener, efveUespeer oiee ceer kesuee veener. DeeheCe ceeveueb Demeleb, lej ne oese Deeheuee
YeeJeebee ceeLeer Deeuee vemelee. efheueepeer, mebeepeer, efveUespeeRvee yeboesyemleele "sJetve Iee. meCe
Peeuee, keer meJe ieeser "jJet.
efheueepeer, mebeepeer Deeveboeves yesnesMe Peeues nesles. mJeie neleer ueeieueees meceeOeeve nesles.
ogmeNee efoJeMeer jepes cnCeeues,
efheueepeer, mebeepeer!
peer!
Deeceeer Fe Deens keer, Deepe heeJee, DeeheCe oesIeebveer Deeceeekes Deepe
heengCeeejeuee eeJeb. Gee mekeeUer hejle esT.
peMeer Deeee!
mebOeekeeUer jepes efheueepeer-mebeepeermen efMeJeehetjuee Jeeeele Deeues. Jeoea DeeOeere iesueer
nesleer. efpepeeyeeFveener jepes Deeueeee Deevebo neslee. nmele, iehhee ceejerle pesJeCe Deeesheues.
efheueepeer, mebeepeer Peesheeeuee iesues. jepes Deeheuee ceneueele Deeues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meFyeeF GYee neslee. eeboeree hee "sJeuee neslee. Deejleer efomele nesleer. jepes cnCeeues,
ns keee?
Iej keOeer ueeele jenleb kee? Deepe heeJee!
ceie?
Deepe DeesJeeUtve Ieeeeb.
veMeeryeJeeve Deenesle. cnCele jepes heeeJej yemeues.
meFyeeFbveer jepeebvee DeesJeeUues. jepeebveer efJeeejues,
leyekeele keee Ieeuet?
nJeb les.
jepeebveer Deeheuee yeeseleueer eJeeUeeer Debie"er kee"ueer. meFyeeFveer leyeke Keeueer heeeJej
"sJeues. jepeebveer Deeheuee neleeleueer Debie"er meFyeeFee neleer Ieeleueer. jepes cnCeeues,
meF! ner Debie"er iegCeeeer Deens. jesefnsejeee efoJeMeer ner yeesele Ieeleueer nesleer.
Deecnebuee ie efceUeuee. legcnebuee keee efceUleb, heene.
meFyeeF ueepeuee. efJeee yeoueerle lee cnCeeuee,
efheueepeerjeJe-mebeepeerjeJeebeb heeJeeee cegntleeJej hegjbOejeb MesJeeb pesJeCe Peeueb,
cnCeeeeb.
celeueye?
lemeb vemeleb, lej les FLeb keMeeuee Deeues Demeles?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes ceeskeUsheCeeves nmeues.


meF! Deecner KetMe Deenesle legceeeJej. keee nJeb les ceeiee.
ceeiet? heene, ceeIeej Ieeue!
cegUere veener.
Deepe heeJee. Heej efoJeme yegefyeUb KesUueeuee Peeues. Deepe KesUt ee vee!
yemme? SJebe vee? ceeb he.
jepeebveer kehes yeoueerheele meFyeeFveer ieeefueeeJej he ceebuee. jewhemeceee ueeJeuee
iesuee. oesvner yeepetbvee oesve uees "sJeues iesues. jepes yew"keerJej esTve yemeues. he ceebuee iesuee.
meFyeeF cnCeeuee,
ceuee keeUe he vekees. nefmleobleer heeefnpes.
megJeeleerheemetve jeruee meggJeele Peeueer vee?
nesT os.
eJe meg Peeuee. jee et ueeieueer, leMee meFyeeF kebeUuee. oerIe peebYeF osTve
DeeUme osle lee cnCeeuee,
yemme ke ee eJe!
mebheeeee DeeOeere?
legcner efpebkeuee keee, DeeefCe ceer efpebkeuee keee? oesvner meejKebe! Gieere peeeCe lesJeb!
ns eve! legcnere cnCeeueele, cnCetve KesUeeuee yemeuees. heCe, meF, ner meJee yejer veJns.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

vesnceer Demebe DeOee eJeeJeve G"tve peelesme.


jeCeer Deens vee ceer!
jepeebveer keewlegkeeves heeefnues DeeefCe meFyeeFee ceeskeee nmeCeeves ceneue Yeve iesuee.
ogmeNee efoJeMeer mekeeUer ceemeensyeebee efvejeshe IesTve jepes efheueepeer-mebeepeermen hegjbOejkes
oewues. nJesle efoJeeUereer Leber nesleer. heneses oJe heueeves jmlee leheefkejer Peeuee neslee.
efJejU Oegkeeele hegjbOejes Demhe otjoMeve nesle nesles. Oegkeeees hes eWiejkeheejeRvee efeketve
jeefnues nesles. jepes heefnuee ceeeerJej heeeGleej Peeues. efheueepeer-mebeepeeRmen Deeveboeves
ceveceeskeee iehhee kejerle jepes ie ele nesles. efkeuueeee cegKe ojJeepee Deeuee.
ojJeepeekes uee peeleee efheueepeer, mebeepeer Deeeeeefkele Peeues. ojJeepeeyeensj
DeeefoueMeener eeboleeje veJnlee. lee peeieer YeieJee OJepe Hekele neslee. efJeeejemle nesTve
oesIes yebOet ojJeepeeheeMeer Deeues. jepeebee Deeieceveeeer Jeelee meebieCeeje veieeje Peuee.
leeveepeer, vesleepeer meeceesjs Deeues. jepeebvee cegpejs Peeues. jepes cnCeeues,
meJe "erke vee?
peer! DeeeseceeCes meejb Ieueb. cegjejpeer cnCeeues.
Meeyeeme! DeeefCe esmeepeer keg"b Deensle?
oekees"ejekes eewkeerJej Deensle.
euee!
jepes, ns henejs kegCeees? mebeepeer Deesjuee.
MeebleheCes jepes cnCeeues, Deecees.
eeee DeLe? efheueepeerves efJeeejues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

SJes kee DepeeCe Deenele, efheueepeer? ceneejeJej Deeceeb efveMeeCe Deens. eewkeerhenejs
Deecees Deensle. ie Deeceee Deens!
efJeeemeIeele! efheueepeer Gejuee.
veener, efheueepeer! efJeeemeIeele efveUespeeRee legcner kesueele. Deecner Hee jepekeejCe kesueb.
jepekeejCe DeeefCe ceweer eeble ieuuele ke vekee.
jepeebveer eUer JeepeJeueer. henejskejer OeeJeues. efheueepeer-mebeepeeRkes yees oeKeJetve jepes
cnCeeues, eebvee kewo keje.
oesIes YeeT hekeues iesues. Deeheuee yegefeelegeehegs njuesueebeer jepeebvee vesnceere keerJe
Jees.
jepeebveer ieeeer yeejkeeFves heenCeer kesueer. ie megjefele neslee. Yejhetj leesHee, yebogkee,
nleejs nesleer. oeKeevee Yejhetj neslee. Keefpevee neslee. heeJeeee cegntleeJej eebieues eMe
heojele heues nesles.
oesve enjer jepeebveer efleIeeb YeeJeebvee meeceesjs DeeCeJeues. jepes efveUespeeRvee cnCeeues,
efveUespeer, Deelee lejer efleIes Skee, eebieuee YeeJeeveb jeneue vee?
les Deelee kesJnener Mekee veener. efveUespeer GHeeUues.
jepes esmeepeerkes JeUtve cnCeeues, esmeepeer, ee efleIeebvee Skee Keesueerle keeWe.
meeebkeeUheele pej eebeer YeebCeb efceueer veenerle, lej... ie iesueee Deens... Jeleveb mege
keetve IesTve leebvee efMeee ke.
leemeeee Deelee yeeUepeer Deeues. les cnCeeues,
efveUespeereb YeebCe efceueb Deens. cnCeeue, lemes JeleeJeeeme les efme Deensle.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

hejle efleIeeb YeeJeebvee jepeebee meceesj DeeCeues iesues. jepes cnCeeues,


efveUespeer, Ieeye vekee. ienkeuen kesJee efJeveeMekeejer Demelees, ns legcnebuee keUuebe
Deens. DeeceeeSsJepeer SKeeoe cegmeueceeve mejoej Deeuee Demelee, lej leeveb legceeer YeebCeb
ueeele IesTve kesJnee legcnebuee hejeieboe kesueb Demeleb. legceeer Jeleveb Deecner legcneb efleIeebvee osT.
leele legcner mebleg jene. ie Deeceeekes jenerue. ieeKeeueer JeleveeJej legcner jene.
DeeceeeMeer Fceeves Jeleeue, lej Deecner legcnebme Deblej osCeej veener...
efleIeeb YeeJeebveer MeheLee Iesleuee. efleIeebee GlheVeeeer JeJemLee keve, jepeebveer ceemeensyeebvee
DeeCeCeemee"er mJeej jJeevee kesues.
ceemeensye, meFyeeF ieeJej Deeuee. jepeebveer meeje ie ceemeensyeebvee efHeve oeKeefJeuee.
meFyeeFveer heeefnuesuee ne heefnueee ie. leebvee Kethe keewlegke Jeele nesles. yegpeeJeve leguesues
kes lee heenle neslee. JeeNeeves heoj efkele veJnlee. keheeUeJej KesUCeejs kesme, esnNeeJej
emeVe YeeJe heenle Demelee jepeebvee meceeOeeve Jeele nesles. ceemeensye vesleepeer-leeveepeeRyejesyej
yeesuele efHejle neslee. meFyeeF yeggpeekes peele neslee. lee Heej hegs peeleerue, ee Yeerleerves
jepes hegs iesues. meFyeeFvee les cnCeeues,
Demeb Skeoce hegb peeT vekee.
Kethe Deevebo Peeueeed ceuee. Jeeleb...
keee?
IeeseeJej yemetve meeje ie heeneJee... legceeeyejesyej...
eve! ueeske keee cnCeleerue?
keee cnCeCeej? osJeeOeceemecee, SJes ueeske Demelee nele Oejuee. IeeseeJeve efHejueb,
cnCetve keee Peeueb?
leer iees efvejeUer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

leer keMeer?
lesJne Deecner ueneve neslees vee?
meFyeeF meuee. jepes nmeues. leese ceeietve ceemeensye Deeuee. yegpeeJejeer leesHe heenle
Demelee jepes cnCeeues,
ceemeensye, ie eebieuee Deens. Deieoer megmeppe Deens.
yejb Peeueb.
Depetve meteemleeuee Kethe JesU neslee. ceemeensye yegpeeJej yemele cnCeeuee,
jepes, heee Lekeues Deelee.
cesCee ceeieJet?
cesCee keMeeuee?... esmeepeer, Ieesere ceeieJee vee! ceueener IeeseeJej yemetve Heej efoJeme
Peeues.
jepes ieesjsceesjs Peeues. meFyeeF ueepeuee neslee. yeesueleevee DeeheueeJeve ceemeensyeebeekes
Jeeje Jeenlees, ns jepeebee ueeele Deeues veJnles.
Ieeser Deeueer. KeeMee mJeeNee Deee Peeuee. hee"eshee" leeveepeer, esmeepeer, vesleepeer ner
cebUer nesleer. meeJekeeMe ie efHejle Demelee ceemeensye cnCeeuee,
meF, ee ceej yeIet.
meFyeeFveer ee ceejleee Ieese GOeUuee. ceemeensye cnCeeuee,
jepes, heene. heleerue jeCeermeensye!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ueepeuesues jepes eCeYej kegebyeues; heCe ceeeerJeve OeeJeCeejs peveeJej heenleee leebveerner
Ieeseeuee ee efoueer. meFyeeFvee jepeebveer iee"ues. ceeies Skeoe heentve jepes cnCeeues,
jeCeermeensye! heeefnueele Deeheuee yeesueCeeee heefjCeece?
heene vee! ceemeensyeebvee pes megeueb, les legceee Oeeveer Deeueb veener.
Yeejere uee eeueJeuesle ceemeensyeebveer. jepes cnCeeues.
ceie Deense ceer ueekeer!
ee ueeeuee lemebe keener keejCe veener vee?
euee, keener lejere! meFyeeF ueepeuee.
keener ve yeesuelee oesIes peele nesles. meFyeeFveer ceeve JeUefJeueer. lee jepeebvee cnCeeuee,
Ske meebiet kee?
meebiee vee!
hegCeele, veener lej efMeJeehetjuee jenCeehesee ieeJej DeeheCe jent ee vee!
DeeJesue? heeJemeeeele Heej eeme nesFue.
veener Jneeee.
meF! kewke JesUe Deeheues oesIeebes efJeeej Skee Demeleele. Deecner pesJne ee ieeJej
Deeuees, lesJne Deeceeener ceveele nse efJeeej nesles.
meeebkeeUer meejs Jeeeele Deeues. yew"keerJej yemeuesuee ceemeensyeebee Mespeejer peje
DeblejeJej meFyeeF Deoyeerves yemeuee neslee. ceemeensyeebee meceesj jepes iesues. jepes esleee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meFyeeF G"tve GYee jeefnuee. ceemeensyeebvee jepeebveer efJeeejues,


ceemeensye, ie DeeJeuee?
megjsKe Deens ie! heCe, jepes, pemeb jepekeejCeele uee Ieeuelee, lemebe peje Iejerner osle
euee.
jepes Deeeeeves cnCeeues, keee egkeueb Deeceeb?
efpepeeyeeF nmeuee. lee cnCeeuee, egkeueb, cnueb veener. uee Ieeueerle euee, Demeb
cnueb Deecner.
keg"b oguee Peeueb?
efpepeeyeeFveer meFyeeFeekes heeefnues. lee cnCeeuee,
heesjeruee efoJeme iesuesle. efleeer newme kegCeer hegjJeeeeer?
jepes Deeeeeves meFyeeFeekes heenle nesles. meFyeeF ueepeuee DeeefCe ceneueeletve efveIetve
iesuee. efpepeeyeeFee nmeCeeves jepes YeeveeJej Deeues. esnje ueepesves ieesjeceesje Peeuee. efJeee
yeoueerle les cnCeeues,
peje meojsJej eueeJeb.
nmet DeeJejle efpepeeyeeF G"uee. cenejepeebeeyejesyej meojsJej Deeuee. meoj yew"keerJej
yemeleee jepeebveer KetCe kesueer. esmeepeer leyeke IesTve Deeuee. ceemeensyeebee meceesj leyeke "sJeues
nesles. leyekeele ogMesuee, leueJeej nesleer. ceemeensyeebveer jepeebvee efJeeejues. jepes cnCeeues,
ceemeensye, hegjbOej neleer Deeuee. Deelee eekeCe Deeuee, keer Keje yeeje ceeJeU neleele
esFue. vesleepeer, esmeepeer, leeveepeer eebmeejKeer ceeCemeb Deeueer vemeleer, lej ns mJehe kemeb
DeJelejueb Demeleb?... vesleepeer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

vesleepeer hegs Deeuee. cegpeje keve GYee jeefnuee.


ceemeensye, Deepe Deeheuee neleebveer Deecner vesleepeeRvee ieees mejveewyele kejerle Deenesle.
vesleepeeRee veeleeeb, efveseb ceesue Heej Deens.
ceemeensyeebveer ceeveJees, leueJeej efoueer. vesleepeer YeejeJetve iesues.
vesleepeer, jepeebee efJeeeme mebheeove kejCeb Heej ke"erCe! lees peleve keje. ceemeensye
cnCeeuee.
jepes cnCeeues, vesleepeer, ie cepeyetle keve Iee. hegjbOejJej jeneJeb, Demeb Deecnebuee
Jeeleb. yeeuesefkeuueeee jepeieeoer skeerJej Jeee yeebOetve Iee.
jepes! ceemeensye cnCeeuee.
ceemeensye, Deelee hemeeje Kethe Jeeuee. jesefnsej, leesjCee, keeWeCee, hegjbOej eebmeke
SJee ceguetKe Deens. Deelee peefceveerJej jenCeb Kejb veener. kesJne DeeefoueMeener eeue kejerue,
eeee YejJemee veener. SKeeoer megjefele peeiee efveJeeeuee nJeer.
meieeebveee lees efJeeej heuee. eej efoJeme jentve, ieeeer JeJemLee ueeJetve jepes
efMeJeehetjuee Deeues; DeeefCe lesLetve leebveer ueiese hegCes iee"ues.
Deelee eseebmeceesj lejUle neslee efkeuues eekeCe!

2
jepes meojceneueele yemeues nesles. yew"keeree Keeueer yeeUepeer, efeceCeepeer, leeveepeer,
esmeepeer Jeiewjs cebUer nele yeebOetve GYeer nesleer. jepeebveer efJeeejues,
leeveepeer, Deeheues mJeej leerve npeej Peeues. heeeoUner heee npeejheeJeslees GYeb kejlee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

esFue. heCe ieeee DeeefCe ceguegKeeee ceeveeveb ner efMeyeboer Gheeesieer veener. Deeheues IeessmJeej
Jeeues heeefnpesle.
nUtnUt Jeeleelee keer! leeveepeer cnCeeuee.
nUtnUt ee Meyoeuee keener efkebcele veener. peeeb IeesoU keceer, leeeb jepe
Demegjefele... Skeoce efJeee yeoueerle jepes cnCeeues, leeveepeer, DeeheCe Gee efveIeeeeb.
esmeepeer, yeepeer, efeceCeepeer, yeeUepeer, legcner mege eeeeb!
mJeej? esmeepeerves efJeeejues.
oesve-leerveMes mJeej yejesyej jent osle.
jesefnsejer peeeeb? efeceCeepeerves efJeeejues.
jepes cnCeeues, heent! peieobyee yeger osFue, eflekes peeT.
ogmeNee efoJeMeer jepeebveer Jee Oejueer eekeCeeer. esmeepeer, leeveepeer eefkele Peeues nesles.
jepeebee ceveele keee Deens, ns leebvee keUle veJnles. efJeeejeees Oeeme veJnles. oew kejerle
jepes eekeCeuee heesneseues. Flekeee Leesee efMeyeboerves jepes efoJemee ieerJej esleerue, ner
kegCeeueee keuhevee veJnleer. eekeCeee eewkeeroejebee efJeeeme yemele veJnlee. ieeee
ojJeepeele eewkeeroejebeer OeeJeheU Geueer. jepeebvee Deele IeeJes, keer ve IeeJes, eeee efJeeej
"jle veJnlee. jepes oejeMeer esleee ieeree ojJeepee GIeuee iesuee. jepeebvee cegpejs Peues.
jepes ieeee Deele iesues veenerle. Ieeser ojJeepeelee Leebyeueer. jepes heeeGleej Peeues.
nJeeueoej Deoyeerves hegs Deeuee. jepes cnCeeues,
efHejbieespeeRvee Deecner Deeueeeer Jeoea ee.
peer. cnCele nJeeueoej OeeJeues. jepes ieer efvejKeerle lesLese GYes jeefnues. Leesee JesUeves
nJeeueoej Deeuee. jepeebvee efkeuuesoejebveer yeesueeefJeues nesles. jepes hejle mJeej Peeues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeheuee ceeerJej efHejbieespeer vejmeeUe DemJemLeheCes esjPeeNee Ieeueerle nesles. efMeJeepeer


Deeeveke ieerJej eslees, ns keuhevesheseener JesieUs nesles. keMeemee"er jepes Deeues?
DeeefoueMeeneruee ner Yes keUueer, lej?
eheebee DeeJeepe efHejbieespeeree keeveebJej Deeuee. efHejbieespeer efKekeerpeJeU iesues. jepes
meceesve esle nesles. heebje MegYe Ieese ewueele heeJeues ekeerle neslee. leeee Dees"eUerle
leebyeer jsMeceer keeCeer MeesYele nesleer. jepeebee cemlekeeJej efpejseshe neslee. ceevesee
nsuekeeJeeyejesyej ceesleeeer ueer nsuekeeJes Iesle nesleer. jepes lee" ceevesves meeJekeeMe esle nesles.
esnNeeeer keesJeUer oeer jepeebee GceosheCeele Yej Ieeueerle nesleer. jepes efkeuuesoejebee
Jeeeemeceesj heeeGleej Peeues. mesJekeebveer Ieess Oejues. efHejbieespeer Deeheueer heieer meeJejerle
ieyeerves meeceesjs peeCeemee"er efpevee Glejues.
jepeebvee heenleee efHejbieespeeRveer nele peesues. jepeebveerner nele peestve leeuee elegej efoues.
jepes nele, heee OegTve Deele Deeues. jepeebvee IesTve efHejbieespeer ceeerJej Deeues. jepes DeemeveeJej
yemeues. yeeUeeer, efeceCeepeer, esmeepeer, leeveepeer hee"eshee" Deeues. efHejbieespeeRveer efKekeerletve
heeefnues. mJeej Ieeser Oeve GYes nesles. efHejbieespeeRvee keee yeesueeJes, ns megele veJnles.
jepes cnCeeues, yeeUepeer, efHejbieespeeRvee Deeceeer ner Yes DeeJeuesueer efomele veener.
efHejbieespeer cnCeeues, vneF, jepes! lemeb cegUere vneF. heve Feej kejleesed.
kemeuee?
DeeUMeeIejer ner iebiee kee Glejueer? efHejbieespeer vejmeeUe jepeebee vepejsuee vepej osle
efJeeejles Peeues. jepes, keee Feej nee?
jepes efHejbieespeeRvee efvejKeerle nesles. efHejbieespeer ceOece Jeeees, yeueob Mejerjees nesles.
Peghekesoej ieueefceMeebeer eskes eseebee efoMeebvee eueer nesleer. esnje kejejer neslee. leeJejeer
jseener yeouele veJnleer. jepes hetJeeaeee ceeskeUsheCeeves cnCeeues,
legcnebuee YesCeemee"er Deeuees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meeHe Keesb! Yeseeeb keejCe keee? jepes, eekeCeJej Demeuees, lejer keeve DeeefCe esUs
ceeJeUele Demeleele. leesjCee, jesefne, hegjbOej kemee Iesleueemee, les keee ceenerle veener? jepes,
FLeb oieeHekee eeueeeee vneF. Deeoere meebietve "sJelees.
jepes esmeepeer-leeveepeeRee keeveeuee ueeieues. oesIes G"tve yeensj iesues. yeeUepeer, efeceCeepeer
yemetve nesles. yeensj Ieeseebee eheebee DeeJeepe Sskeleee efHejbieespeer efKekeerkes OeeJeues. Ieeser
ieeryeensj peele nesleer. Deeeeeefkele Peeuesues efHejbieespeer JeUues. jepes eee efmceleJeoveeves
ueeseuee sketve mewue Debieeves yemeues nesles. efHejbieespeeRveer efJeeejues,
Ieeser iesueer keg"b?
leeyeensj. legceee hejJeeveieerveb leer Jej Deeueer nesleer. legceee ceveele Mebkee Deens, cnCetve
lej hee"efJeueer.
Oee Demee DeeJeepe Iegceuee. efHejbieespeer hejle efKekeerkes OeeJeuee. ieeee cees"e
ojJeepee yebo kesuee peele neslee. ieeyeensj mJeej iesues nesles. efHejbieespeer cnCeeues,
ojJeepee ueeJetve Ieeeuee kegCeer meebefieleueb?
Deecner meebefieleueb. Deelee ieeJej Deecner efleIes Deenesle. legceee DeeesefMeJeee Deecner
ieeyeensj peeT Mekele veener.
efHejbieespeer hegjs DemJemLe Peeues nesles. jepeebveer pes meebefieleues, les mele nesles. efHejbieespeeRveer
ceveele DeeCeues, lej oieeHekee kejCes menpe Mekee nesles. efHejbieespeer cnCeeues,
Deelee oieeHekee Peeuee, lej?
keve heene vee! jepes cnCeeues.
efHejbieespeer oekeues. mebMeeeves leebveer efJeeejues, keesCe DeJeCeej?
legcner! jepes MeebleheCes cnCeeues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keee? efHejbieespeer efkebeeUues.


efHejbieespeer, lesJee efJeeeme vemelee, lej Deele esCeeFlehele Deecner kee otOeKegUs neslees?
ceeCemeeeer heejKe Deecnebuee Deens. meppeve ceeCemeeuee oieeHekee pecele veener.
legcner kesueele, leJee?
lees oieeHekee veJnlee, efHejbieespeer! oieeHekee kejCeeme meeskeeJeuesueebvee les eeeefee
nesleb.
jepes, Demeb DeeJeeeb yeesueCeb veieb. Gieere peerJe ebiet veieemee. mejU meebiee yeiet.
keee meebiet?
ns legceer eeueJeuebed keee?
mJejepe GYeb kejlees Deenesle.
keMeemee"er?
ee ceguegKeele Deeceeb jepe JneJeb, cnCetve. eeReer Fe Deens, cnCetve!
ieeJej ueF Oeve meeheueb, cnbleele, Kejb?
nese! Kejb Deens. les vemeleb, lej SJeer leekeo Deeueer vemeleer.
heve ns yeeoMeenercnesjb efkebue?
efkeJeueb, lej efkesue.
keesve efkeJeveej?
legceeemeejKeer ceeCemeb!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deecner? efHejbieespeer eheeheues.


efHejbieespeer, legceeer peele keesCeleer?
DemJemLe Peeuesues efHejbieespeer cnCeeues, efnbot.
legceeer osJeUb peeiesJej Deensle? osJe megjefele Deens?
jepes
efkeuuesoej, leehesee legcner cegmeueceeve kee nesle veener? SKeeoer cegueieer Meener
peveeveKeeveele ekeueer, lej megYesoej Jneue.
Keyejoej, jepes! Menepeerjepes keee cegmeueceeve Peeues?
veener! jepes leee MeebleheCeeves cnCeeues, cnCetvee leerve Meeee efHejeJee ueeieuee
leebvee. leebeener veefMeyeele kewo esles. cenejepes cegjej peieosJeebes nele-heee leesues peeleele;
ceesieue mejoejebes peele veenerle. legceeener efJe DeeefoueMeener ojyeejele Deceerve leeej kejlees,
leer keesCelee nsletveb? iegvne keee legceee? legcnebuee ceenerle vemesue, lej meebielees. iegvne Skee!
legcner efnbot Deenele; jepe cegmeueceeveer Deens.
heve, jepes, meee kesJeer! leekeo kesJeer!
nb! jepes efKeVeheCes nmeues. efHejbieespeer, keg"tve Deeues ns ceesieue? efveJeeefmele cnCetve
Deeuesuee yeeyej mecee Peeuee. kegCeeee peesjeJej? kegCeer yeveJeuee mecee? legcner Deecnere
vee? hejkeeebvee ner efkeceee meeOeles, leer legcnebDeecnebuee kee meeOe nesT vees?
nes, heve legceee ee KesUele cenejepeebeer efJepeehegjele keee leNne nesFue?
leeeer keuhevee leebveener Deens. veener lej leebveer Deecnebuee hegb peeT efoueb vemeleb.
efHejbieespeer iehhe yemeues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efHejbieespeer, peneieerj meebYeeUtve yemeuees, lej keener keceer heeeeb veener, ns Deecnebueener
efomeleb. heCe Demeuee cegoeheCeeeb DeVe vekees Jeeleb. FLeb Demeb jepe JneJeb, keer efpeLeb
meeNeebes Oece megjefele jenleerue. yeeeeyeeheeebvee ceeskeeeveb efHejeeuee Yeerleer Jeeeeeer veener.
ieesjieefjyeeuee DeveeLe Jeeeeeb veener. osJeeOeceeeb jepe JneJeb, ner hejcesejeeer Fe Deens.
Peeueb, lej DeMeee jepeele peiet, veener lej ceve peeT. leelener Deecnebuee Deevebo Deens.
Deeheuee Iejeoejeuee et ueeJetve eeeeer peeeer efnbcele Demesue, eevebe Deeceee ceeietve
eeJeb.
yemme kej. T", yeIet! eue.
keg"b?
Gieere eskeeele keer Ieeuetve yemeeeeer meJee vneF ceuee. eue, hegveeuee peeT. legpee
ceeGueeruee Yeslees. efleveb keewue efouee, lej let cnveMeerue, les ke ee.
jepeebvee Deeveboees Yejles Deeues. leebveer keener ve yeesuelee efHejbieespeeRvee efce"er ceejueer.
jepes efHejbieespeeRmen hegCeeuee eeeuee efveIeeues. cees"ee ojJeepeeee DeCee mejkeJeuee
iesuee, ojJeepee GIeuee. nJeeueoejekes yees oeKeJetve efHejbieespeer cnCeeues,
nJeeueoejeee cegmekeee DeeJeUe. ceer DeeueeJej eewkeMeer kejerve.
Deeee heeUueer iesueer. jepeebveer efJeeejues,
ee ieefjyeeJej kee jeie?
jepes, ie ceePee peesKeceerJej. kegCeeeener meebiesJeejerveb ieees ojJeepes efceee-GIeeeuee
ueeieues, lej ie peeieeJej NneFue keee?
jepeebee esnNeeJej Demhe efmcele PeUkeues. leebveer keener Gej efoues veener.
hegCeeuee efHejbieespeeRveer efpepeeyeeFeer Yes Iesleueer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeyeeF cnCeeuee, Deecner legceeer Heej efoJeme Jee heenle neslees. legceeeefMeJeee
jepeebeb jepe Dehegjb Deens.
heefnueee yeesueCeele efHejbieespeer eefkele Peeues. leebveer efJeeejues,
jeCeermeensye, Deeheuee eeuee keewue Deens?
DeeFefJevee keOeer ueske Jeeleb kee?
Deelee ceePeb keeeyeer cnveveb vneF. jepes, ie legceee. kegveeeeyeer leeyeele ee. pes legceeb
ngFue, les ceePeb. Deepe ceeskeUe Peeuees.
veener nb, efHejbieespeer! Deecnebuee ie vekees. legcner nJes neslee, cnCetve Deecner Deeuees neslees.
yeUke ceeCemeb efceUeueer, leje yeUke ieebvee MeesYee. peeleevee efveMeeCe, efMeyeboer IesTve
euee. mJejepeees heefnues efkeuuesoej legcner! ie legceeee leeyeele jenerue.
efHejbieespeeRveer jepeebes, ceemeensyeebes heee efMeJeues. ceeveees Jee IesTve efHejbieespeer eekeCeuee
iesues. eekeCeJej YeieJee OJepe Heket ueeieuee...

3
henes jepeebvee peeie Deeueer. eebieuese Gpeeues nesles. ceneueele megiebOe ojJeUle neslee.
heuebieevepeerke GYee Demeuesuee meFyeeFeekes jepes heenle nesles. meFyeeFveer Deeheuee
Deeseeletve DeeCeuesueer ceesiejereer Hegues heuebieeJej "sJeeeuee megJeele kesueer. jepes G"ues.
meFyeeF cnCeeuee,
Peeshecees Peeueer kee?
veener! Gue, ceeietvener efceUeeeer veener, DeMeer peeie efceUeueer- SJeer Hegueb kegCeer
DeeCetve efoueer?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

oslees keesCe? Deeheueee yeeiesleueer.


SJeer?
kesMeJe ceeeeveb kesJeer eebieueer yeeie kesueered. heCe keOeer heeneue, lej Kejb!
DeeheCe cnCeeue, lej peeT ee!
Kejbe, euee vee!
jepes G"le cnCeeues, euee, peeT.
meFyeeF eefkele Peeuee. leebee efJeeeme yemesvee. lee heenle jeefnuee. jepeebveer efJeeejues,
kee?
Kejb veener Jeele! kegCeeuee JeeeJeb, Deieoer meebiesve, les Sskelee.
Sskeuebe heeefnpes! kejCeej keee?
kee?
ceemeensyeebeer Deeee Deens keer, legceeekes Heej uee efoueb heeefnpes, cnCetve!
meFyeeF ueepeuee.
jepeebveer etU Yejueer DeeefCe les yeeieskes eeuet ueeieues.
ceesiejeree leeJee heentve jepes Deevebefole Peeues. Keg jepes Deeuesues heenleee Je kesMeJe
ceeUer ueieyeieerves Deeuee. cegpeje keve GYee jeefnuee. jepes yeieeree heenle nesles. jepes ve jenJetve
cnCeeues,
kesMeJe, yeeie megboj kesueerme!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

peer!
eeHeeeeer Pees efvejKetve jepeebveer efJeeejues,
eeHeeeeer Peeb keg"tve DeeCeueerme?
keeskeCeeletve DeeCeueer. hebleebveer ceeieJetve Iesleueer nesleer.
kesMeJe! peer Peeb ueeieleerue, leer ceeieJetve Iesle pee! ceer keesjerle meebietve "sJeerve. jenleesme
keg"b?
osJeUepeJeUe! Jeeeeee ceeieb!
jeCeermeensye, yeieeree ueeieCeemeejKee Peeuee Kejb, heCe...
heCe keee?
legceee Hegueebee Meewke heeefnuee, keer ceemeensyeebvee hetpesuee Hegueb keMeer efceUCeej, eeeer
keeUpeer Jeeles.
meFyeeF nmeuee. jepes cnCeeues, euee, peeT. Depetve mveeve Deeesheeeeb Deens. yejere
keeceb Deensle.
DeebIeesU keve, ceemeensyeebvee Yestve, jepes Heele iesues. hegjbOejee leebee keeceeee
leheMeerue les heenle nesles. yejee JesU iesuee, DeeefCe MeecejeJe veerUkeb"ebveer Jeoea efoueer,
yeepeer heemeuekej Deeuesle.
yeepeer? cnCele jepes G"ues. yeepeer SJeee leeleerves kee Deeues, ns jepeebvee keUle
veJnles. leee efJeeejele jepes yeensj Deeues. meojsJej yeepeer GYes nesles.
yeepeer, yemeeJeb vee! jepes cnCeeues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heCe yeepeer yemeues veenerle. leebee esnje efebleelegj efomele neslee. jepeebvee heenleee nesCeeje
Deevebo esnNeeJej veJnlee. yeepeer cnCeeues,
jepes, ceemeensyeebvee Deecner Deeueeeer Jeoea ee.
ceemeensyeebeeketve yeesueeJeCes esleee jepeebeemen yeepeer Deele iesues. ceemeensyeebveer
efJeeejues,
yeepeer, SJeee leeleerveb efvejeshe hee"efJeueele?
lemeoeryeue ecee DemeeJeer. yeepeer cnCeeues, lemebe pejereb keece heueb. jepeebveer
eekeCe Iesleuee. efMejJeUee Deefceveeveb leeej kesueer. DeepeJej mJemLe yemeuesuee yeeoMene
DemJemLe Peeuee. cenejepemeensyener oefeCesle Deensle. ojyeejee uenjeruee DeeJejCeej keesCe?
DeeefoueMeenerveb Deeheuee yeboesyemle kejCeemee"er HeesKeeve hee"efJeuee Deens. leeveb efJepeehetj
meesueb Deens. peMeer yeeleceer Deeueer, lemee leke Fkes Deeuees.
jepeebveer efve:eeme meesuee. nmetve les cnCeeues,
yeepeer! kesJes Yeeuees neslees Deecner! cnueb, keee Jeelee IesTve Deeueele? Deeceeer ner
Dehesee nesleere. Deeceee Deheseshesee ns Leesb GefMejee Ieleb Deens. Deecner Keeveeuee meeceesjs
eeeuee leeej Deenesle.
jepes, legceee leCe jeeuee ns yeesueCeb "erke Deens; heCe ns kesme heebjs Peeues. Deecnebuee
efJeeej kejeeuee nJee.
yeepeer, Deecnebuee heCe legceeer keeUpeer Deens. ceemeensye, legcner Hee DeeMeerJeeo ee.
Deecnebuee lesJee hegjs! jepes esUs efceekeeJeerle ceemeensyeebeekes heenle cnCeeues.
yeepeeRes keuues LejLejues. ieueefceMeebJeve heeueLeer cet" efHejJeerle les cnCeeues,
jepes! ceveie Meeyetle Deens. ceeies jentve ueeF heeneeeer meJee veener ceuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceie G"e, yeepeer! meeNeebvee ieesUe keje. hegjbOejJej heefnueer ueeF KesUeeeer. leeeer
efpeccesoejer legceeer!
yeepeer cegpeje keve G"uess; hegee leeejermee"er hegjbOejJej efveIetve iesues.
jepeebvee Deelee eCeeeer Gmeble veJnleer. leeveepeer, efHejbieespeer- meeNeebvee leeleerves mJeej
jJeevee Peeues. hegCeeee Keefpevee leesjCeeJej nueefJeuee iesuee. ceemeensye cnCeeuee,
jepes, Deecner heCe hegjbOejJej eslees.
vekees, ceemeensye. DeeheueepeJeU efHejbieespeeRvee "sJetve peelees. keeepe Deesueebtve Keeve esCeej
veener. heCe Deeueee, lej Deecner Jeoea osT. legcner eekeCeJej pee. Deeceeer keeUpeer vemeeJeer.
Deecner eMemJeer nesT, eele Mebkee veener. Gue, ner heefnueer ekeceke keMeer Ieles, ns
heeneeuee Deecner DeOeerj Deenes.
jepes, legcner eMemJeer Jneue! heCe ieoeale efcemeUt vekee.
kesJnener peerJe Oeeskeeele ekeeeuee Deecner ceeskeUs veener. Deeceeb mJehe Heej cees"b Deens.
leeeer Deecnebuee peeCeerJe Deens.
eebieuee efoJeme heentve jepeebveer yeepeer heemeuekejebyejesyej hegCes meesues DeeefCe les hegjbOejuee
Deeues. DeeeseceeCes ieeJej meJe npej Peeues nesles. ieeJej Skee Glmeen neslee. oeKeevee
Yejhetj neslee. Deetke peeiee nsve leesHeebes ceesex yeebOeues nesles. leekes ieesHeCeoieebheemetve
cees"ee oieebheele erie jeues nesles. Meskees jeceesMeer leebee efYebleeRJeve iemle Ieeueerle nesles.
ner meejer JeJemLee keeJepeer ceunejves hegs nesTve DebieeJej Iesleueer nesleer. vesleepeeReer leeuee meeLe
nesleer. ieesoepeer peieleehe, efYeceepeer JeeIe, mebYeepeer kees, efMeJeepeer FbieUs, efYekeepeer eesj, Yewjespeer
eesj, heesU, Ieeies eebeemeejKes Deveske Jeerj Glmeeneves JeeJejle nesles. ieeeer JeJemLee heentve
jepes mebleese heeJeues. oesve efoJemeeble Keeveeee yeelecee jeceesMeer DeeCet ueeieues.
Keeveeves KeUle-yesuemejuee leU efouee; DeeefCe Deeheuee Ske ecegKe mejoej yeeUepeer
nwyelejeJe eeuee Heewpe osTve hee"efJeues. efMejJeUuee DeeefoueMeener mejkeejee Deefceveees "eCes
neslese. efleLeJej yeeUepeer nwyelejeJe Deeheuee mewveemen Deeuee. leeves megYeevecebieUee ieerle
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

"eCes efoues. jepeebvee leer yeeleceer mecepeueer.


ieesoepeer peieleehe cnCeeuee, jepes, Deelee keJee yeer yeeUepeer nwyelejeJe esT os.
jepes cnCeeues, veener, peieleehe! Demeb Jee heentve kemeb eeuesue? Keeveeee mejoej hegb
Deeuee Deens. DeeheCener eej heeJeueb hegb peeeuee nJeb.
keeJepeer ceunej hegs Peeuee. jepes, Deieoer yejesyej! efMejJeUee kees ceuee "eJeb nee. ceer
peelees.
Meeyeeme, keeJepeer. mJejepeeeer heefnueer keeceefiejer ceeefieleueerle. lees nkeke legceeee Deens.
yeeUepeer efmLej Jneeee Deele leeuee iee"e. Deepee yeensj hee.
yeepeer heemeuekej JeeesJe. les meJeele cees"s. les cnCeeues,
jepes, Deepe DeceeJeemee. Gee iesueb, lej yejb.
jepes cnCeeues, Deepe DeceeJeemee Kejer. heCe Gee eefleheoe Deens. eefleheosee efJepee
Jeelee Demelees. leese Iejer esT os. lees efceUJeeeuee DeceeJeemesuee yeensj heeeuee nJeb.
cegntle vekekeer Peeuee. ieeJej jee Glejueer. heefueleebee eflekeee meeNee ieeJej efomele
neslee. efkej jeeer DeekeeMeele veees ecekele Demelee keeJepeer ceunej ieeKeeueer Gleuee.
jepeebveer efvejeshe osleevee meebefieleues,
keeJepeer, ner Deeheueer heefnueer ceesnerce. ceuee efJepee nJee. lemeee efJepeeeee Deeveboner
nJee. efJepeeer nesTve megKehe Iejer ee. Deecner Jee heenlees.
ieeKeeueer keeJepeer ceunejeer Heewpe ieesUe Peeueer. henesheele meejer Heewpe ieesUe keve
henesuee mene keesmeebJej Demeuesuee megYeevecebieU ieerkes Heewpe efveIeeueer. efMejJeUeer
DeeefoueMeener Heewpener, ceje"s esleensle, ns heenleee megYeevecebieUee Deeeeeuee OeeJeueer.
efMejJeU ceeskeUs Peeueees heenleee keeJepeeruee mHegjCe eues. Deeheuee meeLeeroejebmen,
mewveemen lees megYeevecebieU keeseJej legtve heuee. ieerJepee efkeuuee, ceeleeree le,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

DeeseemeejKee Keboke. keeJepeer mewveemen leeuee efYeuee. le heentve efYeceepeer JeeIe cnCeeuee,
keeJepeer, leeuee efMeee...
Dejs, JeeIe let! Demeuee leeuee efMeee keMeeuee? ne efkeuuee cnCepes Leesere uebkee
ueeieueer Deens? efYebleer heee.
ieeJeve heenCeeNee nMeceebeer cegbkeer yeeCeebee JeeeJeebveer soueer peele nesleer.
megYeevecebieUes le ueesKeber meesheeves, kegoUerves KeCeues peele nesles. leeee ojJeepeeuee Keg
keeJepeer Oekee osle neslee. ieeJeve efMeueeKeb DebieeJej esle nesles. FbieUebee heeTme hele
neslee. Yeeuesues nMece ieeereer eekes, cegmeUs, ueeCeer mege Heskeerle nesles. yeeUepeeryejesyejes
mejoej HeepeueMene, DeMeHeMene ns ieYeieUerle nesTve efkeuueele efHejle nesles.
ieeee ojJeepee heuee. efKebejeletve, efMeeebJeve njnj ceneosJeeer iepevee G"ueer.
efkeuueele Skee keeheekeeheer meg Peeueer. ieeeer Iejs Deeieerle meeheueer. Oegjees uees
megYeevecebieUeJej G"ues. nuekeuueesU ceepeuee. efYecee JeeIe, efYekeepeer eesj, Ieeies eebeemeejKes
Kebos Jeerj lJeseeves keeue eeueJeerle hegs mejkele nesles. eeflekeej eCeeeCeeuee keceer nesle neslee.
Deeeveke keeJepeeruee yeeUepeer nwyelejeJe efomeuee. keeJepeeruee heenleee yeeUepeer heUt ueeieuee.
keeJepeerves Yeeuee hesueuee DeeefCe lees leeeeceeies OeeJeuee. yeeUepeer yegpe iee"Ceeee
eelveele Demeleeveee Yeeuee meguee. yeeUepeer heuee. lee Jeelexves heUeheU meg Peeueer DeeefCe
Leeseee JesUele efkeuuee neleer Deeuee. meeebkeeUee megceejeme megYeevecebieUJej ceje"er efveMeeCe
eues. jepeebvee yeeleceer mecepeueer.
megYeevecebieUee KeCelee, jee heueer, lejer peejer jeefnuee. henes uet ieesUe keve
keeJepeer hegjbOejkes efveIeeuee. uegerle Deveske Ieess, neer, ceewueJeeve Deuebkeej, JeeeeJejCes,
heeueKee, Mees nesleer. jepeebee hegs meejer uet "sJetve Jeerj GYes nesles. jepeebee Deeveboeuee
meercee veJnlee. jepes cnCeeues,
Meeyyeeme, keeJepeer! mJejepeeeb heefnueb jCeese ieepeJeueble. Deelee HeesKeeve efyeUeletve
veeie yeensj heeJee, lemee KeUle-yesuemej meestve hegjbOejJej eeue keve esFue. JepeJeuesues nele
HeesKeeveeJej Gheeesieer esleerue.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebee leke Deieoer Keje neslee. efMejJeUeer Jeelee Sskeleee HeesKeeve mJeejermee"er KeUleyesuemejntve efveIetve hegjbOejee heeeLeeMeer oeKeue Peeuee. HeesKeeveees mewve ie et ueeieues.
efheeerme mJele: HeesKeeve neslee. eJee yeieuesuee efvebyeeUkej nesles. GpeJee yeieuesuee Ieeies
nesles. jepes yegpeeJeve meejs heenle nesles. yeepeer heemeuekej leeee kesves efnble nesles. meejs
ceesex heenle nesles. Meet yeeCeebee hheele esleee leesHe Oeeueer. njnj ceneosJe cnCele
mewve ieeyeensj heues. leeJej et heenCeeNee MeetJej yebogkeeRee, ieesHeCeeRee JeeeJe meg
Peeuee. eeb oie ieeJeve MeetJej keesmeUt ueeieues.
HeesKeeveeee mewveeeer heebieeheebie Peeueer. pes ieeJejee leeheele heesneseues, leebeer
keeue Peeueer. yeekeeres heUle megues. efJepeeeeer efevns efomele nesleer. Ieeseebee eheebee
DeeJeepe Ssketve jepes JeUues. lees yeepeer IeeseeJej mJeej Peeues nesles.
yeepeer, mJeej kee Peeueele?
jepes, meejer Gcej ueeF heenCeele iesueer. mJejepeeee heefnuee ueeFle yemetve kemee
jent? hegje efJepee IesTvee Iejer eslees.
jepes keener yeesueeeee Deele yeepeeRveer ee ceejueer. ieeyeensj heuesueer yeepeeReer kegceke
heenleee ceje"eebvee esJe euee. HeesKeeve Deeheues heUCeejs mewve meeJeve ceesex yeebOeCeeee
eelve kejerle Demelee yeepeer heemeuekej DeeefoueMeener mewveeJej legtve heues. meejs eeCeheCeeves
uele nesles. HeesKeeveeee GpeJee nele cegmesjKeeve Jeseeves uele neslee. ns heenleee ieesoepeer
peieleehe cegmesjKeeveeJej eeuetve iesuee. ieesoepeerves Heskeuesuee Yeeuee cegmesjKeeveeee ceeberle
Iegmeuee. mebleeheeves yesYeeve Peeuesuee cegmesjKeeveeves Yeeuee Ghemeuee DeeefCe Yeeueees oesve legkes
keve Hesketve efoues. leueJeej IesTve lees ieesoepeerJej eeuetve Deeuee. ieesoepeerves eebieueere uele
efoueer. mebOeer meeOetve ieesoepeereer leueJeej Keeveeee KeebeeJej Jesieeves Glejueer. Keeve jeeee
Leejeseele heuee. cegmesjKeeve heuesuee heenleee HeesKeeveees Gjuesmegjues DeJemeeve veenermes
Peeues. Keeve heUt ueeieuee.
yeepeer heemeuekej heUCeeje Meet heentve Deesjues, Ske Meet meest vekee. ceeJeUele
Iegmeuesuee ogMceve megKehe hejle peele veener, ns keUt ee.
efJepeeeves neYeefjle Peeuesues ceje"s Keeveeceeies ueeieues. yesuemejee eJeCeerheele Keeveeee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

hee"ueeie, keeue nesle nesleer. ceje"eebveer mejU eJeCeerJej Oeke efoueer.


Keeveeee hee"ueeie kejCeejer Heewpe ieeJeve efomele nesleer. mewve efomesveemes Peeues. jepes
Deeveboeves ceeIeejer Deeues. ieeJej meJee Deevebo efomele neslee. yeepeer heemeuekej, peieleehe,
kees, FbieUs ee Jeerjebee mJeeieleeeer leeejer kejCeele jepes iegbleues nesles.
ogmeNee efoJeMeer mete Jej DeeueeJej KeUle-yesuemejeer ueeF ceeve jepeebes mewve
ieheeeLeeuee Deeues. jepes yegpeeJeve esCeejer heLekes heenle nesles. jepes meeceesjs iesues. eLece
Deeuee, lees ieesoepeer peieleehe.
ieesoepeer! ueeF efpebkeueerle vee?
nes! ieesoepeer cnCeeuee.
kegCeeeener esnNeeJej Deevebo efomele veJnlee. jepeebveer efJeeejues,
keee Peeueb?
yeepeer peKeceer Peeues!
jepeebes uee ceeietve esCeeNee heeueKeerkes iesues. heeueKeer peefceveerJej "sefJeueer iesueer. jepes
hegs OeeJeues.
yeepeeRes esUs efceues nesles. meeje DebiejKee jeyebyeeU Peeuee neslee. cemlekeeres heebjs kesme
efJemkeues nesles. keheeUeJej Peeuesuee efvemelee peKecesletve je DeesIeUues nesles. heebNee
efceMeebes Peghekes Dees"ebee neueeeueeRyejesyej LejLejle nesles. jepeebveer neke ceejueer,
yeepeer!
yeepeeRveer esUs GIeues. jepeebvee heenleee leebee esnNeeJej nmet Gceues. jepeebee nele
Oeve les cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes, Deeheueer Hees Peeueer!


jepeebveer yeepeeRee nele neleele Iesleuee. les cnCeeues,
yeepeer, keee kesueble ns? Deeheueer Hees Peeueere nesleer. keg"b peele neslee HeesKeeve?
keMeeuee peerJe Oeeskeeele Ieeleueele?
jepeebvee Deet DeeJejsveele. yeepeer cnCeeues,
jepes! efJepee efceUeuee. JeeF keee Peeueb? ceer cneleeje. Demeueb cejCe ceeietve efceUeeeb
veener. nmee, jepes! legceeb nmet heenCeemee"er peerJe Deleesed ceePee! lesJeer Skee Fe
jeefnueered!
jepes nmeues. DeeefCe les nmet heentve megKeeJeuesuee yeepeeReer ceeve nmelee-nmelee keuebueer.
jepeebveer yeepeeReeJej Mesuee heebIejuee. Deet efheerle G"le Demelee jepes cnCeeues,
ieesoepeer! eefleheosee efJepee Iejer Deeuee; heCe njJeuesueer ner ebkeesj hegvne heeneeuee
efceUeeeer veener. heewefCecesuee mege ner GCeerJe JeeueeKesjerpe jenCeej veener.

4
hegjbOejntve Deeueeheemetve meeje efoJeme ieyeerle heej heuee neslee. meeje Jeee hegjbOejee
Jeerjebveer Yejuee neslee. Deevebo, Glmeen ceveele ceeJele veJnlee. meejs jepeebeeyejesyej yeesueeeuee
Deelegj nesles. ceOejeeeree megceejeme jepeebvee ceeskeUerke efceUeueer. jepes Deeheuee ceneueer Deeues.
meFyeeF ceneueele Deeuee, lesJne jepes kehes yeouetve heuebieeJej yemeues nesles. meFyeeF
cnCeeuee,
kesJeer ieoea GmeUueer Deepe! ceemeensyeebee Deevebo lej efJeeejeeuee vekees.
meenefpekee Deens. ne efpeJneUe heentve peerJeveeeb meeLeke PeeueemeejKeb Jeeleb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meFyeeF Ske Ske oeefievee Gleve cebekeeJej "sJeerle neslee. cebekeeJej ieesUe Peeuesues
oeefieves heentve jepes cnCeeues,
Kejbe, yeeekeebvee oeefieveebeer kesJeer newme!
lej! DeeheCe ieeele keb"er, ceveieer heesneer, keeveer eewkee, yeeseble Debie"ee Ieeuelee,
les hegener lesJeere newme kejleele.
Deecner ceeIeej Iesleueer! ceie lej Peeueb?
DeMeer ceeIeej IesTve veener eeueeeeb. DeeheCe efJepee efceUJetve Deeueele. efveoeve Deepe
lejer Deejleerle keener ekeeeeb nesleb.
jepes iebYeerj nesTve cnCeeues, efJemejueb Kejb.
nerner ceeIeej vee!
nes! heCe Deeceeer veJns, legceeer! cnCele jepes G"ues. cebekeeee kehhee GIetve leebveer
meesveeee kecejhee keeuee. meFyeeFeekes heenle les cnCeeues,
Deelee legcnere meebiee. ne kecejhee Deejleerle ekelee Deeuee Demelee kee? DeeefCe leesner
eejeewIeeble?
meFyeeF Deeveboeves kecejhee efvejKeerle neslee. jepeebveer efJeeejues,
DeeJeuee?
nes!
SJebe veener. DeeCeKeerve Ske vepej Deecner jeCeermeensyeebee ejCeebkeefjlee DeeCeueer
Deens.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keee DeeCeueble?
lee efleLeb, Deeceee esheeKeeueer heene.
meFyeeFveer peeTve eshe Geueuee. lee esheeKeeueer oesve megjsKe jewhemeeKeee neslee.
efkeleer megboj! meeKeee Geueerle meFyeeF cnCeeuee. meeKeeebee veepetke DeeJeepe
Peeuee. jepes cnCeeues,
meF, meebefieleueb, lej nmeMeerue!
keee Peeueb?
keee Peeueb! megYeevecebieUee Keefpeveebeer ceespeoeo hegjbOejJej eeueueer nesleer. Ske Ske
oeefievee ceespetve ekeuee peele neslee. Deeeveke ee meeKeee heuee, DeeefCe lee heenleee
legcner eseebmeceesj GYee jeefnueele. meeNeebeer vepej eUerle Deecner yeesuetve iesuees... lee
meeKeee Deeceee veeJes Keeea eketve Jesieee jent osle.
meFyeeF YeejeJetve jepeebes yeesueCes Sskele neslee. jepes cnCeeues,
SJee Deecner hejeece kesuee! Deelee mJemLe GYee jent vekee. legceee heeeeble lee
meeKeee heeneeee Deensle Deecnebuee.
meFyeeFveer heeeeble meeKeee Ieeleuee. jepes cnCeeues,
legceee heeeebvee meeKeee MeesYeleele.
eej heeJeues eketve meFyeeF Leyekeuee. lee cnCeeuee,
ceer veener, yeeF, ee meeKeee IeeueCeej.
kee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

kee keee? DeeJeepe neslees vee! ceemeensye keee cnCeleerue?


keener cnCeCeej veenerle! Gue, Deeceeb keewlegke kejleerue.
keMeeyeue? meFyeeFveer efJeeejues.
meFyeeFee eseeuee esUe osle jepes cnCeeues, Deeheuee ueekeee metveyeeFkes Deecner
peeiekelesveb heenlees, eeyeue.
meFyeeF vepeerke Deeuee. lee cnCeeuee,
kesJeer cetKe ceer! DeeOeere Lekeueele. jee Guetve eeueueer. PeesheeJeb Deelee.
jepes meFyeeFee nele Oejerle cnCeeues, meF, keener efoJeme Demes Deeveboees esleele, keer
lesJne efoJemejeeeree efJeeej jenle veener. Deepeee efoJeme lemeee Deens.
meFyeeFvee npeejer meceeebee peesleer Meeble kejeeuee megJeele kesueer. meceF lesJeer lesJele
nesleer. nJesle ieej"e neslee. meceFee cebo ekeeMe ceneueele hemejle neslee.
hegjbOejee ueeFle peebveer Meewe ieepeefJeues, leebee jepeebveer eLeesefele melkeej kesuee.
ueeFle pes keeceer Deeues, leebee Jeejmeebvee Je efoues. KeUle-yesuemejee hejeeceeves meeje
ceeJeU Deevebefole Peeuee neslee.
heCe ne Deevebo efkeCeej veJnlee. yebieUtjntve leeleeree Keefuelee Deeuee. Keefuelee Jeeetve
jepes meblehle Peeues. eCeYej Deeheuee heeJeueebKeeueeer JeeUt mejkeles Deens, Demee leebvee Yeeme
Peeuee. jepes efpepeeyeeFvee cnCeeues,
ceemeensye, yebieUgjentve oeoecenejepeebee Keefuelee Deeuee Deens.
keee cnCelees mebYeepeer?
DeeefoueMeener ojyeejele Yeesmeueebee IejeCeeefJe meee GYeb kesuesueb efomeleb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

DeeceeeJej pemee HeesKeeve, yeeUepeer nwyeleer Deeuee, lemeee HeneoKeeve Je leeveepeer gjs ee
DeeefoueMeener mejoejebvee yebieUtj keeyeerpe kejCeemee"er hee"efJeueb nesleb. heCe oeoecenejepeebveer
leebee DeeceeemeejKeee meeHe yeercees kesuee. HeneoKeeve DeheeMe IesTve ceeskeUe Peeuee.
osJeeeer kehee! oesIesner mebkeeletve heej heueele!
jepes efve:eeme meestve cnCeeues, veener, ceemeensye! DeeefoueMeenerefJe Peeuesueer ekeceke
yejere ceneieele heCeej, DeMeer efomeles. pesJne Deecner Fkes efJepee efceUJeerle neslees, lesJne
eflekes oefeCesle pebpeervepeerke cenejepemeensye DeeefoueMeener Heemeele Hemele nesles. cegmleeHeKeeveeveb
efJeeemeIeeleeveb kewo kesueb.
efMeJeyee, keee meebieleesme? ceemeensye cnCeeuee.
Sskee, ceemeensye, ogozJeeeer keneCeer Sskee! Deeyeemeensye eJeCeerle Peesheues Demelee,
yesmeeJeOe Demelee, cegOeesUee yeepeer Ieesjheeeveb eJeCeerle eJesMe kesuee. Ieesjheeebeer DeeefCe
cenejepemeensyeebeer ekeceke Peueer. Hepeo Menepeerjepes efiejHeoej kesues iesues. pes Menepeerjepes
ojyeejer peeleevee neerJeve peele, peebeb Ssee DeeefoueMeenerueener ueepeJeer, les Hepeo
Menepeerjepes heeeer yesee "eskeuesues efJepeehegjele Deeues. DeHepeueKeeveeveb veewjespeee meCeeee
efoJeMeer leMee efmLeleerle cenejepemeensyeebvee ojyeejer npej kesueb.
ceemeensyeebee eseeble Deet lejUues. leebveer kebefhele DeeJeepeele efJeeejues, DeeefCe
DeeefCe keee? meOee cenejepemeensye DeeefoueMeeneree kewosle Deensle. ceemeensye, Ske vee
Ske efoJeme lee DeHepeueKeeveeuee DeeefCe yeepeer Ieesjheeeuee heeeeehe PeeueeKesjerpe jenCeej
veener. efMeJeepeeree yeeheeee neleer-heeeer yesee "eskeCeb Flekeb meesheb veener, ns leebvee keUtve
esFue.
les nesFue, lesJne nesFue. heCe Deelee keee kejCeej?
leese efJeeej kejlees Deens. heCe keener megele veener. DeeefoueMeenereer DeeieUerke Deecner
kesueer Deens. HeesKeeve DeeefCe yebieUgjentve Deeuesuee, hejeefpele Peeuesuee HeneoKeeve Meener
leKleehegb Deeceee veeJeeveb eleer efhetve Iesle Demesue. mebhetCe MejCeeieleerKesjerpe
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cenejepemeensyeebeer megkee nesFue, Demeb Jeele veener. jepes meblehle nesTve ceg"er DeeJeUerle
cnCeeues, DeeefoueMeenerveb Heej JeeF eJe ekeuee. Jeeleb keer, oeoecenejepeebvee keUJeeJeb
DeeefCe mejU efJepeehegjeJej eeue keve peeJeb.
Deceele cnCeeues, jepes, lemeb kejCeb cnCepes peeCetve yegpetve peesnej kejCeb "jsue.
keee kejeJeb, megele veener.
hesMeJes cnCeeues, jepes! peesJej efJepeehetjkejebeeketve keener esle veener, leesJej neueeeue
kejCeej keMeer? Leese JesU peeT os. DeeheesDeehe ceeie megesue.
leesJej DeeefoueMeener mJemLe yemesue? efpepeeyeeFveer efJeeejues.
DeeefoueMeeneruee Flekeee lekeeHekeer efveCee Ieslee esCeej veener. Menepeerjepeebee
kesmeeuee pejer Oekekee ueeJeuee, lejer meejs efnbot mejoej, Deecner les menve kejCeej veener, SJeb
eeve DeeefoueMeeneruee Keeme Deens. jepes cnCeeues.
jepeebveer efpepeeyeeFvee Oeerj efouee. heCe Deeheuee ceveeuee les mecepeeJet Mekeues veenerle.
GueCeeje eleske efoJeme keeUpeerle peele neslee. ceemeensyeebee efebleelegj, YeeJeekegue
esnNeekes heenCeees Oeemener leebvee nesle veJnles. jepeebvee Dee"Jele neslee cegjej peieosJe.
cegjej peieosJe nener cenejepee neslee. SseemebheVe neslee. hejeeceer neslee. heCe DeeefoueMeenerle
leeeer KeebesUer Jneeuee JesU ueeieuee veener. hegjbOej IesleueecegUs lej DeeefoueMeeneruee
DeeJnevee efoueemeejKes Peeues nesles.
jepes eee yesewveerle Deeheuee heuebieeJej heues nesles. Peeshe esle veJnleer. meFyeeF nuekeee
heeJeueebveer ceneueele Deeuee. jepeebveer neke ceejueer,
meF!
Peesheuee veenerle! meFyeeFveer Deeeeeveb efJeeejues.
heuebieeJej G"tve yemele jepes cnCeeues, Peeshee esle veener. eseebmeceesj meejKes
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cenejepemeensye GYes Deensle. ceemeensyeebvee keee Jeele Demesue, eeeer keuheveener kejJele veener.
JesCeerHeCeer kejerle Demeleevee ojjespe ceemeensyeebee nele kegbkeJeeee keesejerle Leyekele Demesue.
DeMegYe keuheveebveer leebeb ceve eemetve iesueb Demesue.
ceemeensyeebveer Devegeveeuee yeeeCe yemeefJeues Deensle. ieCeheleerJej DeefYeeske eeuet Deens.
ceerner veJeme yeesueues Deens.
eelveebleer hejcesej Demelees, meF! vegmelee Devegeveeuee lees heeJele veener. keleereer pees
leeuee ueeieles.
keee kejeeeb "jJeueb?
FLeb mJemLe yemetve keee kejCeej? MejCeeieleer helkejCeehesee efJepeehetjJej eeuetve peeJeb,
Demeb ceveele esleb.
leele eMe efceUsue?
Mekeelee Heej Leeser. heCe Deheceeefvele peerJeve peieeJeb ueeieCeej veener... legcnebuee keee
Jeeleb?
eCeYej meFyeeF efJeeejele heuee. lee cnCeeuee,
jepekeejCeeleueb yeeekeebvee keee mecepeleb? heCe Jeeleb...
keee? meebie vee!
vekees, yeeF! nmeeue.
veener nmeCeej. meebiee.
jepekeejCeees KesU Deecnebuee pecele veenerle. mecepele veenerle. mecepelees, lees legceee
veeoeveb efMekeuesuee yegefyeU. peele eMeeeer Keeeer veener, lees eJe KesUt vees. neeruee Men
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

eeeuee Jepeerje Ieeleuee heeefnpes, Demeb Leesbe Deens? mebOeer Demesue, lej les keece Gb,
Ieesener ke Mekesue.
jepes eefkele nesTve meFyeeFeekes heenle nesles. les G"tve GYes jeefnues. mJeiele yeesueeJes,
lemes les cnCeeues, neeruee Men eeeuee, Gb... Ieesener eeuesue...
keee cnueble?
Leebyee! yeesuet vekee! jepes keener eCe efveeue GYes nesles. Skeoce cees"eeves nmeues. JeUues,
lesJne leebee meeje esnje Deevebouee neslee. jepes cnCeeues,
meF, keener JesUsuee cees"er mebkeb mege efkeleer menpeheCes megleele! jeCeermeensye, Deecner
legceeeJej KetMe Deenesle.
ceuee mecepele veener.
legcner Flekeee mejU Deenele, cnCetve hejcesej legceee cegKeeletve Jeouee.
jepeebveer meheelee heeeer eefJeuee. meFyeeFvee les cnCeeues,
meF, ceemeensyeebvee G"Jee. Deecner meeNeebvee yeesueeJelees. MegYe JesUsuee megeuesueer iees lee
JesUer keve ceeskeUb JneJeb.
ceneueele meceee epJeefuele kesuee iesuee. yeerj, Deceele, hesMeJes Deeues. SJeee
leeleerves yeesueefJeueecegUs meejs efJeeejele heues nesles. ceemeensyeebveer efJeeejues,
jepes! SJeee leeleerveb meeNeebvee kee ieesUe kesueble?
meJeeJej vepej efHejJetve jepeebveer efJeeejues, Deecner efJepeehetjJej eeuetve peeeeb "jJeueb,
lej?
lees DeelceIeele "jsue!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

len kejeeee ceeve kesuee, lej? jepeebveer efJeeejueb.


DeepeJej kesuesueb meJe Jeeee peeFue. hegvne ner mebOeer eeeeer veener. Deceele cnCeeues.
efveUespeerhebleebeekes heenle jepeebveer efJeeejues, Menepeeos cegjeo meOee keg"b Deensle?
efveUespeerheble cnCeeues, Menepeeos Denceoeyeeosuee Deensle.
efveUespeerheble, Menepeeeebvee Keefuelee hee"Jee. leebeer eekejer kejCeele Deecner Oevelee
ceevet, ns keUJee. DeeefoueMeenerveb DekeejCe Deeceee Jeefueebvee kewo kesueecegUb Deecner
mebkeele heuees, veener lej Keg peeleerveb Menepeeeebee oMeveeuee Deecner Deeuees Demelees, Demeb
efuene. Keelejpeceseb hee esleee Deecner oMeveeLe esT, Demeb keUJee.
JJee, jepes! ceglmeerheCeeeer keceeue Peeueer. Deceele cnCeeues.
jeleesjele Keefuelee efueefnuee iesuee; DeeefCe leeleerves Keefuelee Denceoeyeeosuee hee"efJeuee
iesuee.

5
jepes Yeuee mekeeUer ceneueele Deeuesues heenleee efpepeeyeeFvee Deeee Jeeues.
jepes! Deepe ueJekej Deeueele? SJeeele mveeve, hetpee Deeesheueer?
peer!
Peeshe Deeueer veener?
ceemeensye! Deecner jeeYej yesewve neslees. henes kemeueb mJehe heueb, kegCeeme "eTke!
Deecner peeies Peeuees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keeUpeerFlekee cees"e Jewjer ceeCemeeuee vemesue, yeIe. efpepeeyeeF efve:eeme meestve cnCeeuee.
jepeebvee efeblee ueheefJelee Deeueer veener.
ceemeensye! Denceoeyeeosuee Keefuelee hee"Jetve kewke efoJeme Peeues. heCe Deeehe Gej veener.
eleske efoJeme DeKeb efeblesee yeveuee Deens. efJepeehetjeer keeUpeer Jeeles. lees DeHepeue DeeefCe
yeepeer Ieesjhes keesCelee eJe KesUleerue, eeee YejJemee Jeele veener.
jepeebee yeesueebveer efpepeeyeeFeer efeblee Jeeueer. leebee eseeble heeCeer Yejues.
efMeJeyee! ogmeje keener Gheee veener kee, js?
jepes ieyeerves cnCeeues,
ceemeensye! legcner efeblee ke vekee. cenejepemeensyeebee kesmeeueener Oekekee ueeieCeej veener.
leer Deeceeer ee Deens. Deecner ekeuesuee eJe eMemJeer PeeueeKesjerpe jenCeej veener.
cenejepemeensyeebeer yeeFppele megkee nesFue.
legPee leeWele meeKej hees! keee meebiet? efMeJeyee, mJeej Deeuee, cnueb, lejer efpeJeeee
Leeje Glees. kegCeer cees"eeveb neke ceejueer, lejer keeheje Yejlees. yeeleceer keUueeheemetve osJeebvee
DeefYeeske eeuet Deensle. veJemeebeer Kewjele kesueer. kesJne leeuee oee esles, keesCe peeCes!
lese Deeceeener ceveele Deeueb Deens.
keee?
Deepe henesheemetve DeeUboeruee peeJeb, osJeeeb oMeve IeeJeb, Demeb ceveele esle Deens.
mekeeUer peeies Peeuees, les DeeUboeree Dee"JeCeerle!
pej pee! mebkekeeUer leeeee DeeOeej!
efpepeeyeeFee Devegceleerves jepeebee DeeUboeree yesle hekekee Peeuee. jepeebeer DeeheLekes leeej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Peeueer. esmeepeer, leeveepeer, vesleepeer ee cebUeRmen jepes DeeUboeruee efveIeeues.


Gvneeeeer mekeeU cees"er emeVe nesleer. ueneve-cees"ee skeee Deesueeberle jepeebes heLeke
YejOeeJe peele nesles. jepes FbeeCeerpeJeU heesneseues, lesJne mete Jej euee neslee. Gvneeeee
efoJemeebcegUs FbeeCeeres heee eerCe yeveues nesles. meejs Keke GIes heues efomele nesles.
eevesejebee keUmeees oMeve nesleee jepeebveer nele peesues. veoer heej keve jepes ieeJeele
efMejues. eheebee DeeJeepeeves YeeYeerle Peeuesues veeieefjke jepeebvee heenleee Deeveboeves hegs esle
nesles, cegpejs kejerle nesles. cebefojemeceesj jepes heeeGleej Peeues. cebefojeyeensj jepeebeer DeeoUeeer
Mes, meJJeeMes Ieeser GYeer nesleer. jepes Deeheuee efveJeke menkeeNeebmen cebefojeee heeeNee et
ueeieues. ceneejeee Gbyej"eeuee mheMe keve jepes Deeleuee eewkeele Deeues. eejer yeepettbveer
eMemle DeesJeNeebveer mepeuesuee lees eewke neslee. GpeJee neleer efhebheUheej GYee neslee. meceesj
eeveosJeebes cebefoj nesles.
jepeebveer cebefojele eJesMe kesuee. hegpeeNeeves hegs kesuesuee leyekeeleerue nej eeveosJeebvee DeheCe
kesuee. Deleble vece YeeJeeves jepeebveer osJeehegs cemleke "sJeues.
jepes meceeOeeveeves cnCeeues, Deecner pesJne yesewve yevelees, lesJne FLeb eslees. FLeb Deeueb, keer
meceeOeeve Jeeleb. ceve Meeble nesleb. Deecnebuee ner peeiee Heej DeeJeles.
hegpeeNeeves DeeCeuesuee leyekeele jepeebveer ceesnjebeer Lewueer efjkeeceer kesueer. osJeoMeve IesTve
jepes ceeIeejer JeUues. leese ceneejeletve esCeeje ceeCemeebee ueeWe vepejsle Deeuee. leeletve
esmeepeer ieyeerle hegs esle neslee. esmeepeer jepeebee peJeU Deeuee. cegpeje keve leeves
meebefieleues,
legkeesyeejee esleensle.
Deepe KejesKejere Yeeieeee efoJeme! cnCele jepes ieeYeeNeemeceesve yeepetuee mejues. Skee
yeepetuee GYes jentve jepes Delehle vepejsves heenle nesles. eUceobieeee meeLeerJej Yepeveeee DeeJeepe
keeveebJej esle nesleepee pee jece keCe njer pee pee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meeiejeee ueee nsuekeeJeele, leMeer ceeies-hegs mejkeCeejer efober jepeebee vepejsle Deeueer.
efobermeceesj efeheee GbeeJetve legkeejece cenejepe veeele nesles. vese efceues nesles. keheeUer
yegkekeeeeer efveMeeCeer Gceueer nesleer. DeveJeeCeer heee, iegIeebheele Oeeslej, Debieele DeeKet
yeeeebeer KeesU, cemlekeer yemekes cegbemes ne leebee JesMe neslee. keeveebee heeeebJej DeeefCe
keheeUeJej Gceuesuee ebovecegebcegUs esnNeeJejes YeefeYeeJe Kegueues nesles yegkekee GOeUerle
efober cebefojemeceesj Deeueer. efober ogleHee GYeer jeefnueer. ceOeYeeieer legkee JeeCeer GYee neslee.
efeheeebee veeoeJej leuueerve nesTve veeele neslee. eCeYej veee Leebyeuee. esceeves JeeketU
yeveuesuee legkeejeceebveer osJeeJej er ueeJeueer. eUebee DeeJeepe veepetke yeveuee. ceobieeeer Leehe
ceboeJeueer. efeheeebee UkeerJej jmehetCe, YeeJehetCe DeeJeepeele cenejepe ieele nesles :
peieeR Ssmee yeehe JneJee~ peeee JebMe cegeerme peeJee~
heese esleeb njueW heehee~ eeveosJe ceeeyeehee~~ Oeg.~~
cegUeR yeehe neslee eeveer~ lejer Deecner ueeieueeW OeeveeR~
legkee cnCes ceer heeseReW yeeU~ ceePeer hegjJee yeeeReer DeeU ~~
legkeejece cenejepeebveer osJeeuee obJele Ieeleuee. les GYes jeefnues. leebes ejCe efMeJeCeemee"er
ieoea GmeUueer. jepes hegs Peeues. jepeebvee heenleee meJeeveer Jee efoueer. jepeebveer legkeejece
cenejepeebes heee Oeve heeeebJej cemleke skeues. legkeejece cenejepeebveer ieyeerves jepeebvee
G"efJeues.
jepes! jepes! efkeleer JesU Deecner meebefieleueb keer, Demeb ke vekee, cnCetve. legceeemeejKee
jepeebveer Deecees oefjeees heee kemeues efMeJeeees?
cenejepe!
cenejepe Deecner veener. eevesejebkes yees oeKeJeerle legkeejece cnCeeues, les cenejepe!
jepes mebkeeseues. legkeejece cenejepe jepeebee esnje Deevebotve heenle nesles. leebes ceve
GebyeUtve Deeues.
Denene! keee ieesefpejb he! legcnebuee heeefnueb, keer eeveosJeebvee heeefnueeee Yeeme neslees.
Demebe leebee keesJeUb he! leebveer eeveeeer keJeeb GIeueer; ewleveeveb legcner leer meekeej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

kesueerle.
jepeebee nele Oeve legkeejece cenejepe Jee keeerle nesles. jepeebes ceve lee yengceeveeves
Yeve Deeues nesles. legkeejeceebee mebieleer jepes DeesJejerJej Deeues. kegCeer lejer IeeWies hemejues.
cenejepeebveer jepeebvee yeUse Mespeejer yemeJetve Iesleues. jepeebvee escekegMeue efJeeejues. jepeebveer
efJevebleer kesueer,
cenejepe, Ske eeLevee Deens.
Skeoe Deeheues heee Deeceee Iejer ueeieeJesle. DeeheCe cnCeeue, lesJne heeueKeer, mejbpeece
Deecner hee"Jet.
legkeejece cenejepe cees"eeves nmeues. eseebleues heeCeer eJee yeesebveer efheerle jepeebee
hee"erJej esceYejeee nele Leesheerle les cnCeeues,
keMeemee"er ne meeeeme?
Deeheueb oMeve IeeJeb. menJeeme ueeYeeJee.
jepes, Deeceeb kemeueb oMeve? leele keee Deevebo? hegjsMee JeeeDeYeeJeer ner ceUkeuesueer
keeee, GheJeemeeveb jeskes Peeuesues nele-heee... eeee kemeuee oMevemeesnUe?
lee yeesueebveer jepeebes ceve Goeme Peeues. cenejepeebee les Oeeveer Deeues.
jepes! Goeme nesT vekee. legceeeheeMeer esTve Deecner keee ceeieCeej? DeVe ceeieeJeb, lej
Deecnebuee efceUeuesueer efYeeee cees"er Jeeles. DebieeJejee ee efebOeebeee Yeej hegkeU Deens,
efleLeb Jeeb keee ceeieeeeer? YetefceMeee, DeeefCe DeekeeMeeee heebIeCeele Tye YeesieCeejs
Deecner. jepeebeekes ceeveemee"er peeJeb. heCe ceeveele Deeceeb ceve jcele veener. legceee Iejer
YeeieJebleeuee ceeve. Flej meeceeveebvee efleLeb efkebcele veener.
legkeejeceebee MesJeee yeesueebveer jepeebes ceve keUJeUues. leebes esUs yemeuee peeieer
Yeve Deeues. les heentve legkeejece keemeeJeerme Peeues. les iegocejuee DeeJeepeele cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes! eseeble heeCeer kee DeeCeueble? Deecner legcnebuee ogKeefJeCeekeefjlee yeesueuees veener.
Deeceee DeLe legceee Oeeveer Deeuee veener.
jepeebveer Jej heeefnues. jepeebee esnje JeefLele yeveuee neslee. lee Yeeyeee efpeJeeee yeesebvee
kebhe neslee. jepeebee KeebeeJej lee yeesebee mheMe kejerle cenejepe cnCeeues,
jepes, legcner eerceble! eerceeve eesieer. Ghepelee eeveer. eeveosJeebmeejKeb ns legceeb he.
legceee Iejer meeceeve esFue keMeeuee? efleLeb YeeieJeblee eeeee. legceeb he Oeeveer eeJeb,
cnCetve yeesueuees. Gieere ceveeuee ueeJetve Iesleueble.
jepeebveer Skeoce cenejepeebes heee efMeJeues.
jepes, ns keee?
cenejepe! Devegen JneJee!
legkeejece cenejepeebveer jepeebvee esceYejeves G"Jeues. jepeebee vepejsuee vepej efYeJeerle
cenejepeebveer efJeeejues,
Deecner meebiet, leeJej efJeeeme Oejeue?
peer!
Devegeneeer efeblee ke vekee. legceee Devegen Leesj Deenss. lees eesie lee DeefOekeejer
hegeeketve eesie JesUer nesFue. leele legceeb keueeCe Deens. jepes! ceobieeJej eU yeJetve
yeesue efveIele veener. leeuee neleeeere Leehe ueeieles. eUeJej nele ceeve DeeJeepe efveIesue kee?
leemee"er ogmeje eU nJee. iegefMeeebeer pees DeMeere Deens. legceeer pees legcnebuee efceUsue.
leemee"er GleeJeerU nesT vekee.
lee JewjeiemebheVe, eeveer cenehegeeee oMeveeves jepes Lekeke Peeues. heCe leebes ceve
hejeYeJe helkejeeuee leeej veJnles. leebveer Fe Jee kesueer,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cenejepe! Deeheueemee"er keener lejer kejeJeb, Demeb Jeeleb. lesJeer Fe hegjJeeJeer.


Heej cees"ee mebkeele ekeueble! cenejepe efJeeejele heues. Oeve, Ssee ceeieeJeb, lej
Deecnebuee leeee eflekeeje... neb, jepes, Ske ceeieCeb Deens.
Deeee, cenejepe!
legkeejece cenejepeebveer DeesJejerJeve osJeUekes vepej ekeueer. osJeUeJejeer er ve
nueefJelee les cnCeeues,
jepes! Leese JesU osJeUele peeTve ee. SJeb Deeceeemee"er keje.
osJeUele? jepes Gejues.
nes! cenejepeebee esnNeeJej KesUkej efmcele ecekeues. jepes! legcner DeeceeepeJeU
yemeueecegUb Deeceee Yesermee"er Deeuesueer cebUer KeesUbyeueerle. legcner jepes. legceee osKele les
meueieer kejCeej kemes? legcner osJeUele iesuee, lej les Deecnebuee Yesleerue. leebvee Yeseree Deevebo
Ieslee esFue.
jepeebee esnNeeJej efmcele ekeues. les G"le cnCeeues,
peMeer Deeee!
jepes efveIeeuesues heenleee cenejepeebveer neke ceejueer,
jepes! emeeo FLebe keje.
heCe Deeceeer efMeyeboer... jepes eeejues.
jepes! Deeceee jepeeeer JeefnJee cees"er. FbeeCeermeejKeer peerJeveoeeer Deens.
eeveosJeebmeejKeer ceeGueer Deeceeer hee"erjeKeer Deens. legcner efeblee ke vekee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes G"ues. osJeUele iesues. osJeUeletve jepes heenle nesles. legkeejece cenejepeebee
DeesJejerYeesJeleer ieoea GmeUueer nesleer. keener JesUeves ieoea keceer Peeueer. jepes legkeejece
cenejepeebee emeeoeuee Deensle, ns Jee meeNee DeeUboerle hemejues. Skee DeesJejerJej IejeIejebletve
Deeuesuee Yeepeer-Yeekejeree eJeer ueeieuee neslee. jepes DeesJejerJej iesues. lesJne legkeejece
cenejepe cnCeeues,
jepes heene! Meskees neleebveer peheCeejer ner Gob ceeGueer!
jepeebee neleeJej YeekejYeepeer "sJeCeele Deeueer. meejs keewlegkeeves heenle nesles. jepes Deleble
eJeerves meJeemen emeeo YeeCe kejerle nesles.
oesve enj Uueer, lesJne jepeebveer cenejepeebee efvejeshe Iesleuee. jepeebvee esceYejeves GjeMeer
keJeeUerle cenejepeebveer DeeMeerJeeo efouee,
jepes! YeJeeveer meowJe legceee hee"erMeer Deens. kemeueer efeblee ke vekee. meejb "erke nesFue.
legceeb keee leerme vesCeeme leer ceeGueer meceLe Deens.
meeebkeeUee JesUer jepes cees"ee meceeOeeveeves hegCeeuee esle nesles.

6
DeeUboerntve jepes hegCeele Deeues. efoJesueeieCe Peeueer nesleer. ueeue ceneueele eJesMe kejerle
Demelee leebeer vepej Jeeeeee eLece eewkeeee oejele GYee Demeuesuee efpepeeyeeFeekes
iesueer. heeeebJej heeCeer IesTve jepes meojheeeNee etve iesues. efpepeeyeeFee heeee heues.
DeeMeerJeeo osTve efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes! legceee hegbe Denceoeyeeosee Keefuelee Deeuee.
Kejbe? jepes Deevebefole nesTve Gejues, DeeMeerJeeo Keese "jeeee veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

kegCeeee DeeMeerJeeo?
ceemeensye! legcner DeeUboeruee Deeuee Demelee, lej Heej yejb Peeueb Demeleb. DeeUboeruee
legkeejece cenejepeebeb oMeve Ieueb.
Kejb? efpepeeyeeF nele peeserle cnCeeuee.
nes vee! leebee Leesee menJeemeele Deecner Kethe efMekeuees. Deeceee Denbkeej veenermee
Peeuee. meceeevebosKeerue leebeemeceesj ueepeeJeb, DeMeer leebeer eesielee.
mekeeUheemetve GheeMeer Demeeue. euee...
veener nb, ceemeensye! Deeceeb heesb Deieoer Yejueb. Deecnebuee legkeejece cenejepeebveer "sJetve
Iesleueb. IejeIejebletve Deeuesuee YeepeerYeekejeree emeeo meJeevee efceUeuee. Flekeb ekej Yeespeve
Deecner DeepeJej kesueb veener.
veMeeryeJeeve Deenele!
ceemeensye! Deecnebuee cenejepeebveer peJeU yemeJetve Iesleueb. mebke otj nesFue, cnCetve
DeeMeerJeeo efouee... Deecner Heele peeTve eslees. Keefuelee Jeeeeeee Deens.
jepeebveer oesve heeJeues ekeueer. les lemese JeUues. esnje Mejefceboe Peeuee neslee.
efpepeeyeeFee peJeU peele jepes cnCeeues,
ecee, ceemeensye! Deeceee Oeeveer Deeueb veener. Deecner pesJeuees veener, Demeb Jeetve legcnerner
Deeehe GheeMeere Demeeue. eLece pesJet.
efpepeeyeeF nmeuee.
efMeJeyee! legcner Heele peeTve ee. jee Peeueer Deens. Leesee JesUeveb pesJeueb, cnCetve
efyeIeCeej veener. Kejbe pee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes Heele iesues. jepeebee neleer Meener Keefuelee osCeele Deeuee. jepeebveer DeOeerjheCes
Keefuelee GIeuee. jepes Jeeeerle nesles. esnNeeJej meceeOeeve efJeuemele nesles. cegjeoves efueefnues
nesles....
legcner Keelejpeceses hee Deeueeveblej ngpetj eslees cnCetve efueefnues. Ssefmeeeme Jekeerue Deieesoj
hee"efJeCes. cnCepes Keelejpeceses hee hebpeemeefnle hee"efJeCeele esF ue.

jepeebee DeeefCe cegjeoee heeJeJenej meg Peeuee. DeeefoueMeeneruee ner Jeelee mecepeleee
DeOeeieeves Deepeejer Demeuesuee Mene keeUpeerle heuee. ceesieueebes Jewj helkejCes DeeefoueMeeneruee
Mekee veJnles. leelee cegjeoketve Menepeeruee hee iesues. hee oheCes efJepeehetj-megueleeveeuee
Mekee veJnles. keejCe meceeees hee nesles. cegjeoves efueefnues nesles :
legcees hee efMeJeepeer eebCeer Depeoemle ngpetj esCeeefJeeeer hee"efJeueer leer heeJeueer. hesMepeeree
ieeser ceveele ve DeeefCelee legceeer ceeskeUerke kejCeeefJeeeer efueefnues... legcnebkeefjlee heesMeeKe
hee"efJeuee Deens. ne IesTve DeeheCeebJej hetCe ueesYe Deens, Demes ceveele DeeCeeJes...

efJepeehetjkej megueleeve OeemleeJeuee. Menepeeruee cegjeoves ceeveees Jee hee"efJeues, eeee DeLe
Deelee lees efouueerojyeejee ceevekejer neslee; DeeefCe Menepeeree mebjeCeeeer meejer peyeeyeoejer
efJepeehetj-mejkeejJej nesleer. DeeefoueMeener heseele heueer. efJepeehetjmegueleeveeves Menepeerjepeebvee
efKeuele hee"efJeueer. ceeveeves ojyeejer DeeCeues. Deeheuee Deeye jeKeCeemee"er Je ojyeejer Fppele
jeKeCeemee"er megueleeveeves Skee De Ieeleueer : mebYeepeerves ueefJeuesues yebieUtj Menj, keboheea
ne efkeuuee yeeoMeneme eeJee Je efMeJeepeerves DeeefoueMeeneree yeUkeeJeuesuee keeWeCee efkeuuee
hejle kejeJee. Menepeerjepeebveer Heejmes Deestve ve Oejlee lee Deer ceeve kesuee Je leMee
cepekegjeeer hees efMeJeepeerme Je mebYeepeerme hee"efJeueer. pebpeerkewosveblej peJeU peJeU one ceefnveebveer
Menepeerjepeebeer megkee Peeueer. Menepeerjepeebee Deheceeveees Meue keceer kejCeemee"er
DeeefoueMeneves Menepeerjepeebee oejer neer, Ieess yeebOeefJeues. Hepeo ner efkeleeyele efoueer. heCe
Deeuesuee DevegYeJeeves Menepeerjepeebes eekejerleerue ceve Goeme yeveues.
jepeebvee efJepeehetjes hee Deeues. Menepeerjepeebeer cegelee Peeueees Jeeetve ueeue ceneueele
Deeveboeuee Yejles Deeues. keeWeCee eeJee ueeieCeej, eees jepeebvee og:Ke nesles. keeWeCee cnCepes
mJejepeees DeJJeue ef"keeCe nesles. heCe Uuesues mebke leehesee kewke heeRveer cees"s nesles.
efpepeeyeeF, meFyeeF, Deceele, yeerj, hesMeJes eebeemen jepes iepeeveveeee oMeveeuee iesues.
iepeeveveehegs cemleke skeJetve jepes GYes jeefnues. cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

osJeeveb ueepe jeKeueer. leevebe mebkeeletve leejueb.


jepes, efveYexU megKe keOeer efceUlee veener kee? meesveesheble cnCeeues.
jepes cnCeeuess, ns efveYexUe Deens. keeWeCeeeb og:Ke kemeueb? mJejepeemee"er Depetve
oesveMes ie Ieeees Demeleerue, lej leeble DeeCeKeerve Ske pe veener. ne keeWeCee hejle Ieslee
esFue. Demeues hheve keeWeCes cenejepemeensyeebeeJeve DeesJeeUtve ekeeJes ueeieues, lejer
leeeer Keble Deecnebuee JeeCeej veener.
osJeoMeve Deeeshetve Jeeeele esle Demelee efpepeeyeeFveer Deeee kesueer,
Deceele, Deepe iepeeveveeee cebefojeJej oerheeslmeJe keje. Deecner veJeme yeesueuees neslees.
jee Peeueer, DeeefCe iepeeveveees efMeKej uee oerheeble GpeUtve efveIeeues.
jeeer PeesheCeeDeeOeer jepes efpepeeyeeFee oMeveeuee iessues. efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, Heej leeCe heuee. meeNeebveee cevemleehe Peeuee. efJeeebleer Iee. Ssve JesUer legcnebuee
megeueb, cnCetve yejb Peeueb.
ceemeensye, ns ese Deeceeb veener. meFyeeFeekes heenle jepes cnCeeues, keewlegke
kejeeebe, lej Deeheuee metveyeeFeb keje. leebveere ns megeefJeueb.
Deense leer ngMeej! ceemeensye cnCeeuee.
nes vee! jepes meFyeeFeeJej vepej jesKeerle cnCeeues, heCe Men osleele, lees jepeeuee;
neeruee veJns, ns Depetve keUeeeb Deens.
meFyeeF ieyeerves efveIetve iesuee. efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes! efleuee Deelee efeJeerle peeT vekee. efoJemeebleueer heesj. megKeheheCes heej heueer,
keer keeUpeer efceueer. SJes cees"s Peeueele, heCe Jeeeeer peeCeerJe veener. Demese jene!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meFyeeF ceneueer iesuee, lesJne jepes hee" efHejJetve Peesheer iesues nesles. iebYeerj nesTve
heuebieepeJeU peele meFyeeF cnCeeuee,
ceenerle Deens, peeies Deenele les. meeWie vekee IesT.
jepes JeUues. jepeebeeJej vepej jesKetve GYee Demeuesuee meFyeeFvee les cnCeeues,
ner eeue veener... ne ceee vekekeer Men nb!
lee Meyoebveer meFyeeFes DeJemeeve keg"ee keg"s efveIetve iesues. lee Skeoce nmeuee. jepeebes
neme leele efcemeUtve iesues.

7
Menepeerjepeebee DeeeseceeCes efMeJeepeerjepeebveer DeeefoueMeeneruee keeWeCee efoueecegUs
DeeefoueMeener vepeerkeee keeUele keener keejJeeF kejerue, Demes Jeele veJnles. efkeleer lejer
efoJemeebveer jepeebvee mJemLelee efceUle nesleer. DeepeJej Meetbee Yeerleerves efkeuues, kees, MeeKejsoer
eeble Ieeleuesues uee leebveer Deelee jepeeee yeboesyemleele iegbleefJeues. oeoespeer keeWosJeebveer
peceervecenmegueeeer yemeefJeuesueer hele- lee heleereer DebceueyepeeJeCeer peejerves meg kejCeele
Deeueer. hegCeeuee heeCeeeer beeF het vees, cnCetve keeWJes ieeJeeuee OejCeees yeebOekeece meg
kesues. efMeJeehetjee yeeieeeleermee"er ogmeNee OejCeeeer G"eJeCeer kesueer. ee keeceele jepes peeleerves
uee Ieeueerle nesles. oeoespeeReer GCeerJe efpepeeceelee Yeve keeerle neslee. Jeeeeee oejele
Deeuesuee lebeeee efveCee leee kejerle Demele.
jepes JesU efceUsue, lesJne hegjbOejes keece heenle nesles. KeUle-yesuemejuee efceUeuesuee
jepeebee efJepeeeves meeje ceeJeU megjefele Peeuee neslee. lee ceeJeUeuee Deelee veeeer jepeeee
heleeUe esle neslee. efhekeeJej Jemetue Iesleuee peele neslee. Mesleer G"Jeeeuee veJeerve peceerve
efceUle nesleer. iegjs, DeJepeejs IesCeemee"er iejerye MeslekeNeebvee jkecee efceUle neslee. kepe efceUle
nesles. kegCeener mejkeejer DeefOekeeNeeefJe leeej kejeeuee epee Oepele nesleer. jepes DeMee
leeejereer oKeue peeleerves Iesle. Deveee kejCeeNee DeefOekeeNeebvee keke Meemeve kesues peeF.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebes pemes epeeheeueveees efveece nesles, lemes uekejeesner efveece nesles. uekejeeer heenCeer
vesnceer Jneeeer. Ieese ns jepeees Ssee Demeueeves leeeer ceeuekeer Keemeieer veJnleer. meejs
Ieess mejkeejer uekejele. yeeekees, yeerke, keueeJebleerCe yeeUieeeuee ceveeF Demes. pees
yeeUieerue, leeeer ieove ceejeJeer, Demee ngketce jepeebveer keeuee neslee.
Skes efoJeMeer jepes hegjbOejntve hegCeeuee Deeues. meieeebee esnNeebJej Deevebo neslee.
Jeeeele Skee ieye Geueer nesleer. ceveesnejer ieyeerves meojsJeve Deele peele nesleer.
jepeebveer neke ceejueer,
ceveesnejer! Deepe ieye kemeueer?
neleeleerue keueMe meeJejerle ceveesnejer nmeueer, DeeefCe Gej ve oslee Deele efveIetve iesueer.
jepeebvee lee Jeleveeee DeLe ueeiesvee. les ceemeensyeebee ceneueele iesues. lesLes keesCeer veJnles. leee
JesUer ceemeensye Deeuee.
ceemeensye, Deepe ieye kemeueer? jepeebveer efJeeejues.
jepes! ceemeensye nmetve cnCeeuee, jeeerheemetve ieye meg Deens. lejer legcnebuee meebiele
nesles, eej efoJeme keg"b peeT vekee, cnCetve.
keee Peeueb?
keee Peeueb? legcner Deeyeemeensye yeveueele, jepes! Deepe henese cegueieer Peeueer. yejb
Peeueb, JesUsJej Deeueele. osJeebvee meeKej "sJetve meeKejLewueer hee"Jeeeuee nJeer. meeKej Jeeeeuee
nJeer.
jepeebee esnNeeJej Deevebo ekeuee. jepes pesJne meFyeeFvee Yeseeuee iesues, lesJne yeeU
heeUCeele Peesheues nesles. jepeebveer efveefle cegueeuee heeefnues, DeeefCe les meFyeeFeekes JeUues.
meFyeeFee esnNeeJej eerCe neme nesles. jepes cnCeeues,
kegCeemeejKeer Deens cegueieer?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeheueee JeUCeeJej iesueered!


jepes nmeues. cnCeeues, Jeeuebe nesleb. cegueeeb efpeLeb he efomeCeb ke"erCe, efleLeb legcner
yeeekee leeeb JeUCener meebietve ceeskeee neslee. kemeb, osJe peeCes!
jepeebee nleeMe cegskes heenleee meFyeeFvee nmet DeeJejCes ke"erCe iesues. lee cees"eeves
nmeuee. nmelee-nmelee ceOese Leebyeuee. Gej efveIeeuee, DeeFie
jepes OeeJeues. keee Peeueb?
keener veener. nmeCebner menve nesle veener.
legcner efJeeebleer Iee. jepes cnCeeues.
LeebyeeJeb vee!
keee?
Kejb meebieeue?
Deecner legceeeMeer keOeer Keesb yeesueuees kee?
cegueieer Peeueer, cnCetve JeeF Jeeueb veener?
efyeuekegue veener! ceemeensyener cnCeeuee- heefnueer yeser, lethejeser! heCe, jeCeermeensye, ee
eskejeruee Deieoer legceeemeejKeer yeveJee.
cnCepes keMeer?
eCeYej jepeebveer meFyeeFvee efvejKeues; DeeefCe les cnCeeues,
Deeheueb og:Ke efieUtve ogmeNeebee megKeele efJejIeUCeejer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

-DeeefCe SJes yeesuetve jepes ceneueeyeensj iesues. meFyeeFee cegKeeJej Ske JesieUse meceeOeeve
nesles.
cegueereer meeKej osJeeefokeebvee, DeehlemJekeereebvee Jeeueer iesueer. ueeue ceneueele Leeeves
yeejmes Peeues. cegueeres veeJe meKegyeeF "sJeCeele Deeues.
meKegyeeFee pevce eebieuee heeeiegCeeee "juee. Menepeerjepeebee megkesveblej efleee pevce
Peeuee. Iejeoejeuee mJemLelee Demeleevee leer pevceeuee Deeueer. jepeebvee meKetuee heenCeele cees"e
Deevebo Jeele neslee. jepekeejYeejeyejesyeje meKetes Jeeles eeUs les heenle nesles. meKet jebiet
ueeieueer; DeeefCe yeesyes yeesue Gcet ueeieues. Iejeoejeee DebieeKeebeebJej meKet KesUt ueeieueer.
Skes efoJeMeer ueeue ceneueele yeeleceer Deeueer- keevnespeer pesOes hegCeeme esle nesles. keevnespeer
pesOes ns Menepeerjepeebee Keeme efJeeemeeleues mejoej. Menepeerjepeebvee kewo Peeueer, lesJne
keevnespeer kewo kesues iesues. kevekeefiejeruee keevnespeer DeeefoueMeener kewosle heues. hegs
Menepeerjepeebeer megkee Peeueeveblej keevnespeeRvee meesCeele Deeues. DeeheueecegUs DekeejCe
keevnespeeRvee yebefoJeeme YeesieeJee ueeieuee, eees Menepeerjepeebvee Heej og:Ke Peeues. keevnespeeResner
ceve yeeoMeener mesJesuee efJeues nesles. keevnespeeRmeejKee leHesee veskepeele mejoejeves uenjer
DeeefoueMeenerle jeneJes, Demes Menepeerjepeebvee Jeesvee. leebveer keevnespeeRvee Deeheuee JeleveeJej
hee"efJeues. efvejeshe osleevee meebefieleues,
keevnespeer! Deeceee legceeeJej efJeeeme Deens. efleLeb Deecees hege efMeJeepeerjepes Deensle.
leebeer efpeJeeYeeJeeveb, FceeveerheCeeveb mesJee keje. Deecees "eeer les mecepee. peerJeceesueeveb leebeb
jeCe keje. DeeefoueMeener Heewpe Deeueer, lejer efMeJeepeer cenejepeebee Jeleerveb Heewpesuee kekej
eeeuee efYeT vekee.
keevnespeeRveer leer Deeee efMejmeeJebe ceeveueer. Menepeerjepeebee hegs yesuejesereer MeheLe IesTve
keevnespeeRveer efJepeehetj meesues. yeeoMeeneruee efJeuesues keevnespeer efMeJeepeerjepeebee Yesermee"er
hegCeeeer Jeeeeue ke ueeieues. keevnespeer esCeej, ee Jeelexves jepes Deevebefole Peeues nesles.
jeeer jepes meKegyeeFuee peJeU IesTve Peesheues nesles. meKetee eseeble Peeshe Deeueer nesleer.
jepes efleuee Leesheerle nesles. yeesuelee-yeesuelee meKet Peesheer iesueer. Deeheuee kegMeerle Peesheuesuee
meKetkes heentve jepes meceeOeeveeves esUs efcetve heues nesles. meFyeeF Deele Deeuee. leebveer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebkes DeeefCe Peesheuesuee meKetkes heeefnues. leebee esnNeeJej efmcele efJeuemeues. lee
meceFkes JeUuee, DeeefCe neke Deeueer,
meF
meFyeeFveer oeketve heeefnues. efMeJeepeerjepes heenle nesles.
Peesheuee veenerle? Peeshecees nesT vees, cnCetve efkeleer nUgJeej heeJeueebveer Deeues!
Deeheuee Deeieceveeeer Jeoea legcner esCeeDeeOeere efceUles.
leer keMeer? meFyeeFveer Deeeeeves efJeeejues.
nUgJeejheCes G"le jepes cnCeeues, leer meebieles.
leer keesCe?
Deens DeMeere yeesuekeer.
DeeheCe efleeeyejesyej yeesuele yemeeJeb. peeles ceer.
meFyeeF peeCeemee"er JeUuesuee heenleee jepes ieyeerves cnCeeues,
legcner pee! heCe veeJe lej Ssketve peeue.
meFyeeF Leebyeuee. leebee keeveebJej Meyo Deeues,
legceeer Jeoea legceee heeeereer meeKeUer osles.
meFyeeF jepeebeekes eefkele nesTve heenle neslee. lee keefece keesheeves cnCeeuee,
ee meeKeeebee SJee kee DeeJeepe eslees, keer cegoheekeKeeveeheemetve FLeJej Ssket
eeJee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

veener, meF. les legcnebuee keUeeeb veener. les Deecnere peeCes. Deelegj heleeree leerCe
keeveebvee helveeree heeeebleuee meeKeeebee DeeJeepe Heej ueewkej Ssket eslees.
meFyeeF ueepeuee. keener ve yeesuelee meceFee vepeerke peeTve Jeele Meeble ke
ueeieuee...
keevnespeer pesOes hegCeeuee Deeues. leebeeyejesyej Ske Keeme cesCeener neslee. efJepeehegjentve
esleevee Menepeerjepeebveer meesejeyeeFveener keevnespeeReeyejesyej hee"efJeues nesles. Oeekeee
jeCeermeensyeebveer cees"ee mevceeveeves Jeeeele heeTue ekeues. keevnespeeRveer efpepeeyeeFvee cegpeje
kesuee. jepeebveer efJepeehetjes escekegMeue efJeeejues. efpepeeyeeFveer cenejepemeensyeebeer,
mebYeepeerjepeebeer eewkeMeer kesueer. jepes keevnespeeRvee cnCeeues,
keevnespeerr! legcner Deeueele. Deecnebuee DeeCeKeerve Oeerj Deeuee. Deeceeb yeU Jeeueb.
jepes, legceeb kelelJe Ssketve cenejepemeensyeebvee keewlegke Jeeleb. veener lej leebveer Deeheuee
mesJesmee"er ceuee hee"efJeueb vemeleb.
legceeer efvee Deecnebme ceenerle Deens. keevnespeeReeyejesyej Deeuesuee yeepeer pesOeebeekes
yees oeKeJeerle jepes cnCeeues, legceee DeeOeer legcees yeepeer Deeceee yeepetveb HeesKeeveeefJe
ueues. Leessj hejeece kesuee. Deecner meejs leebvee meJeeF yeepeer cnCelees.
eesie Oeveer efceUeuee, leje hejeeceeuee JeeJe efceUlees. leemee"er jepes, ceePes keener Keeme
efJeeemeeleues Jeerj DeeCeues Deensle. ceeCemeb efJeeemeeeer, efpeJeeuee peerJe osCeejer Deensle.
leese esmeepeer Deele Deeuee. jepeebeer vepej esmeepeerJej efKeUueer. esmeepeeres esUs Yejues
nesles. jepeebveer ieyeerves efJeeejues,
keee Peeueb, esmeepeer?
cenejepe! JeeF yeeleceer Deeueer Deens.
kemeueer yeeleceer?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

legkeejece cenejepeebveer osn "sJeuee!


les Sskeleee jepeebvee cees"e Oekekee yemeuee. meeNee Dee"JeCeer GHeeUtve Deeuee. GYee
peeieer esUs Yejues. ieefnJejuee DeeJeepeele jepes cnCeeues,
Dejsjs! Skee cenelceeee oMeveeuee Deecner cegkeuees. GheJeemeeveb eerCe yeveuesueer keeee,
esnNeeJejeb YeesUbYeeyeb nmet, heeKejebMespeeve peeleeveeosKeerue heeKejs Geueer, cnCetve og:Ke
kejCeeje lees Deelcee! Deeceee vepejsmeceesve les he nuele veener. Deeceee YetceerJej ee
mebleebes Yeejer Ghekeej Deensle. Deecner jepes meesee peesjeJej jepe GYeejlees. heCe ns meble!
keener meee vemelee leebveer ceesieueer jepeele Deeheuee Oece efkeefJeuee. efveJeefe, eeveosJe,
meesheeve, cegeeyeeF, veeceosJe, peveeyeeF, SkeveeLe, eesKee, yebkee- efkeleer veeJeb IeeJeerle!
mJekeereebee, hejOeceeaeebee DeKeb efJejesOe menve kejerle eebveer Oeceeeer peesle lesJele "sJeueer.
Oeceeeer DeesUKe meeceeveebheele vesTve efYeefJeueer. keevnespeer! Deeceeb jepe GYeejerle Demelee
DeMee meblemeppeveebkes Deecner peemle uee hegjJeeeuee nJeb. eebeer mesJee kejerlee jepeeee
efJemleej kejeeuee nJee. leje Deeceee jepeeuee keener DeLe eehle nesFue. jepes yeesuele nesles.
DeesIeUCeeNee Deetbesner leebvee Yeeve jeefnuesues veJnles.
Leeseee efoJemeeble keevnespeer jepeebee efvejeshe IesTve jesefnKeesNeele efveIetve iesues.
efoJemeWefoJeme jepeebeer leekeo Jeele nesleer. mJemLeleses efoJeme Demeueeves jepeebvee meJe
JeJenejele uee Ieeuelee esle nesles. Skes efoJeMeer ceemeensye jepeebvee cnCeeuee,
jepes, Deeceeer Ske Fe jentve iesueer Deens.
keesCeleer ceemeensye?
efJepeehegjer mJeejeRvee kewo Peeueer, lesJne Deecner ceneyeUsejuee Devegeveeee mebkeuhe
meesuee neslee. melhege ieesheeUYeebeb oMeve IeeJeb, Demeb Heej efoJeme Deeceee ceveele nesleb.
heCe ceOeuee ieyeercegUb yeesuelee Deeueb veener!
ceemeensye, DeeheCe ueewkeje ceneyeUsejuee peeT. leele Deecnebueener Deevebo Deens.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebveer ceneyeUsejeer leeejer kesueer. ceemeensyeebeemen jepes ceneyeUsejuee iesues.


ceneyeUsejee melhege ieesheeUYeebes oesIeebveer oMeve Iesleues. iegcebe IesTve Devegeve kesues.
osJemLeeveeuee Je mJeeceeRvee Jeeemeve efoues.
jepeebee ceneyeUsejer cegkekeece Demelee ceneyeUsejevepeerke Demeuesuee peeJeUer Keesjs,
keesevee Keesjs ee ceguegKeebletve jepeebeer vepej efHejle nesleer. ceneyeUsej, cekejboie, cebieueie
eebveer yebefomle Demeuesueer, heejIeeeee eeb efYebleerme hee" ueeJetve yemeuesueer leer Keesjer
jepeebee ceveele Yejueer nesleer. peeJeUer KeesNeeee ojeje DeeefoueMeener ojyeejeueener Jeele
neslee. eWiejkeheejeRle oe jeveeves Jesuesuee lees Yeeie peJeUpeJeU Deefpebkeee neslee. peeee
neleer peeJeUer, leees jepe megjefele, Demes les ef"keeCe nesles. lee eosMeeJej jepe nesles
ceesNeebes. leebvee ebjeJe ner efheerpeele efkeleeyele nesleer. meOeeee ebjeJe eMeJeble ceesjs
jepeebeee kehesves peeJeUeruee Deeuee neslee; heCe jepeebvee leeee efJeeeme Jeele veJnlee.
jepes ceneyeUsejentve hejleues; heCe peeJeUer leebee vepejsDee Peeueer veener.

8
ueeue ceneueele efoJesueeieCe Peeueer nesleer. jepes meppeeJej GYes nesles. hee"erceeies ceneueele
keesCeer veJnles. Jeeeemeceesjes eewkeerhenejs, Jeeeeee yeensjes ceeskeUs cewoeve Demhe efomele
nesles. Gkeee hegkeU Jeele neslee. jepes JeUues. npeejer meceF keesCeer lejer hesJeerle nesles.
jepeebveer efJeeejues,
keesCe?
ceer!
keesCe? ceveesnejer?
peer!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceveesnejerves ceneueeleuee meceee epJeefuele kesuee. jepeebee peJeU esTve efleves efeJeej
vecemkeej kesuee. jepeebveer efoJeeuee vecemkeej kesuee. les cnCeeues,
Deepe meeNeebveer Deecnebuee JeeUerle ekeuesueb efomeleb. Deeceee meKegyeeF heCe efomeuee
veenerle.
esmeepeerjeJe eebvee ueieeuee IesTve iesues Deensle.
DeeefCe jeCeermeensye?
Keeueer ceemeensyeebeekes Deensle. hee"Jet?
vekees.
Jeeeebee DeeJeepe esleee jepeebeer heeJeues meppeekes JeUueer. ceeieesceeie ceveesnejer nesleer.
efoJeeebee jebiee Jeeeeee efoMesves hegs esle neslee. jepes cnCeeues,
Jejele Deeueer, Jeeleb!
peer!
let pee. ceemeensyeebvee Jeoea os. leesJej Deecner Keeueer Deeueese.
IeeseeJej veJejeveJejer yemeues nesles. hegs meveF, leeMee Jeepele neslee. meppeeJeve jepes
efcejJeCetke efvejKeerle nesles. Jejele Jeeeeee heebieCeele Deeueer. heueesleebveer kes Oejues. DeeefCe
ceOeuee efjbieCeele efpeT ceneuee Glejuee. kejeree leeueeJej efpeT leueJeejeres nele kejerle
neslee. eewke IesTve lees iegIeebJej yemeuee. efpeJeeheemetve veT neleebJej veejU "sJeuee iesuee.
efpeTves iegIeebJevee yew"ee eeueerves veejU ceejuee. heenCeejs Yeues cnCetve Deesjues. Demes
eej veejU efpeJee ceneueeves ceejues. ceie ogmeje Jeerj efjbieCeele esTve hee efHejJet ueeieuee.
veJejeveJejer IeeseeJeve Glejueer. leebeeyejesyej meejs ceneueele esleevee efomeues. jepes keener
JesU lemese GYes nesles. veblej ceneueele peeTve leebveer heeieess Ieeleues; DeeefCe efpevee Gleve les
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeheuee meojsJej Deeues.


meojmeesheele veJejeveJejer yemeueer nesleer. ceemeensye GpeJee yeepetuee Demeuesuee
meFyeeFeemen GYee neslee. yeekeereer cebUer Deoyeerves yeepetuee GYeer nesleer. jepes esleee
meeNeebveer cegpejs kesues. veJejeveJejer jepeebee heeee heueer. meKegyeeFvee kesJej IesTve GYee
Demeuesuee esmeepeer nCeeuee,
cenejepe, ne jecetkeekeeee cegueiee Yeercee, DeeefCe ner Deeheuee mepexjeJeebeer cegueieer iebiee.
Dejs, JJee! cnCepes Iejebe ueie, cnCeeeeb. mepexjeJeebeekes JeUtve jepes cnCeeues,
mepexjeJe, Deecner jeieeJeueesed legceeeJej.
heieer meeJejerle mepexjeJe hegs Peeues. leebveer efJeeejues, les kee, cenejepe?
legceee cegueereb ueie. vegmeleb DeecebeCe efoueble. DeepeJe keve Deecnebuee vesueb veener.
mepexjeJe cnCeeuee, cenejepe, ieefjyeeeb ueie! Gbojeee Iejele neer kemee ceeJeCeej?
esmeepeeree kesJej Demeuesuee meKegyeeFkes yees oeKeJetve jepes cnCeeues,
cnCetvee ese Gboerj IesTve iesueele, Jeeleb?
GmeUuesuee nmeCeeves meoj Yeve iesueer. efpeJeekes JeUtve jepes cnCeeues,
efpeJee, legPeer ner kejecele Deecnebuee ceenerle veJnleer.
esmeepeer hegs Peeuee, cenejepe! meeNeebmveer "eJeb nee. kegCeeeb yeer ueieerve hegCeele Demet
os, efpeJeeefyeieej Jejele mepele vneF. veT neleebJejee veejU yemeuee yew"keerle ceeve ceeIeejer
eeeuee efpeJeee peeCes.
efpeJee ueepeuee. lees efyeekele yeesueuee, cenejepe, SJebe eslebed ceuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nemeeee keuueesU hejle GmeUuee. meejs Meeble nesleee jepes cnCeeues,


efpeJee, ceeCemeeuee Leesbe eeJeb; heCe leeuee lees vemeeJeer.
veJeNee cegueekes JeUtve jepes cnCeeues, keee, YeercejeJe, Deeceee veJee ceesefncesle esCeej,
keer veener? yeekeer, veMeeryeJeeve let! SJee cees"e nesTve veJejer efceUeueer!
mepexjeJe cnCeeues, lemeb veener, cenejepe. meesejerke "ve ueF Jeme Peeueer.
ceie ueie kee ueebyeueb?
meejs mleyOe Peeues. efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, legcnere eeuee keejCe!
Deecner? jepes Gejues.
mepexjeJeeves leeW Ieeleues, lemeb vneF. heCe jecetkeekeebeer hegjbOejJej vesceCetke Peeueer. Deecner
Nneeuees jepeieeJej. Deepe, Gee cnCele oerme iesueb. DeeJeboe ceemeeesyeebveere ceveeJej Iesleueb.
ueeiebue, leer ceole kesueer. ueieerve mepeJeueb.
Demmeb! Deecnebuee keuheveee veener. YeercejeJeekes JeUtve jepes cnCeeues, ceie keee,
YeercejeJe, keee "juee yesle?... heCe Deelee legcner kemeues eslee ceesefncesJej?
ceer esveej, cenejepe. YeercejeJe Oeerj keve cnCeeuee,
legcner eeue, nes! heCe Deeceee metveyeeF Deecnebuee keee cnCeleerue? jepes cnCeeues.
mepexjeJe efceMeerJeve nele efHejJeerle cnCeeuee, cenejepe, leer keee cnveeeeer vneF. ee
mepexjeJeeeer ueske nee leer. efleveb ceevemeeyejesyej ueie kesueb vneF; leueJeejermebieb kesuebed. "eJeb
nee efleuee. keheeUereb...
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

neb, mepexjeJe, peyeeve jesKee! jepeebveer oeheues. ner efMeuesoejeeer Yeeee mebmeejele eeuele
veener. cegueer, DeeweJeble nes! legPeb meewYeeie DeKeb jenes! Jeeegscebefle nes!
veJejeveJejeruee jepeebee Deensj Peeuee. Jejele peMeer Jeepele-ieepele Deeueer, leMeere Jeepeleieepele leer hejle iesueer. jepes ceneueer peeeuee JeUues DeeefCe DeeJeepe Deeuee :
Deeyee
jepes JeUues. ceveesnejer meKetuee IesTve GYeer nesleer. ceveesnejer peJeU Deeueer; DeeefCe meKet
jepeebeeJej PesheeJeueer. jepeebveer efleuee Iesleueer DeeefCe les ceneueekes eeuet ueeieues.
leeveblej Leeseee efoJemeeble jepes efpepeeTbvee cnCeeues,
ceemeensye, Deeheueb kegueowJele efMeKejefMebieCeehetjuee Deens. peeJeb DeeefCe oMeve IeeJeb, Demeb
Heej efoJeme ceveele Deens.
ceie peeTve ee vee.
legcnerner Deeceeeyejesyej DemeeJeb, Demeb Jeeleb.
ceie eej efoJemeeble efveIet DeeheCe.
yejb!
jepeebveer efMeKejefMebieCeehetjuee peeCeeeer leeejer eeueefJeueer. HeueCeheemetve Leesee
DeblejeJej eWiej-efMeKejeJej Mebkejees ns peeiele osJemLeeve Deens. Yeesmeueebes kegueowJele les.
jepeebveer efMeKejefMebieCeehetjeer cees"er leeejer meg kesueer nesleer. mJeej, meeceeve hegs iesues nesles.
cesCes, heeueKee leeej nesle neslee. meieUerkes ngketce peejer Peeues nesles. meFyeeFveer efJeeejues,
ceer esT?
efMebieCeehetjuee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nes!
meKet ueneve. Deecner oMeve IesTve ekeve hejle esT.
keener efoJeme hegb keueueb Demeleble, lej eeueueb vemeleb? meFyeeF efkebefele veejepeerves
cnCeeuee. jepes peJeU iesues. les cnCeeues,
lemeb eeueCeemeejKeb veJnleb, cnCetvee peeleesed Deecner. legcnebuee pejer vesueb veener, lejer
Deecner esT, lesJne keener lejer Deueewefkeke Yes IesTve esT.
kemeueer?
hejcesejeee ceveele Demesue, lej DeeueeJej keUsue.
megcegntleeJej jepeebveer hegCes meesues. cesCee Jeeeeue ke ueeieuee. efMeyeboeres mJeej ceeies-hegs
peele nesles. efpepeeTbee cesCeeceeies Ske-oesve cesCes nesles; leeble mejoej efeee neslee. jepes
DeeheLekeemen oewle peele nesles. yejesyej esmeepeer, leeveepeer, efMeJee, yeeUepeer, hegs efeceCeepeer
nsner ueeske nesles.
jepeebveer kesuesueer leeejer efMebieCeehetjee heeeLeeMeer efomele nesleer. heeeLeeee ceeUeuee
eJeCeeres mJehe Deeues nesles. sjs ceejues nesles. jengee, heeueer ceeUeJej hemejuee neslee.
eewkeer, henejskejer GYes nesles. leer eJeCeer heentve efpepeeyeeF eefkele Peeuee. jepeebvee leebveer
efJeeejues,
jepes, SJeer leeejer?
leeejer kemeueer? jepes cnCeeues, Deeheueeyejesyej meeNeebveee oMeve Iesue. eej efoJeme
ceeskeUsheCeele peeleerue.
efpepeeyeeFvee meeceesjs Deeuesuee ceeCemeeble GheeOeee nesles. hegCeees JeeesJe oMeebLeer
yeeeCe nesles. jepeebes Keeme mejoej nesles. efpepeeyeeFee jepeebee ceveeleues keener keUle
veJnles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ogmeNee efoJeMeer osJeeueeele DeefYeeske Peeuee. osJeeee emeeo Jeeuee iesuee DeeefCe
hegpeeNeeves esTve Jeoea efoueerr,
ceemeensyeebee oMeveemee"er yepeepeer efvebyeeUkej Deeues Deensle.
ceemeensyeebveer efJeeejues, keg"s Deensle?
heeeLeeuee Deensle.
efpepeeyeeFveer jepeebeekes heeefnues. lee cnCeeuee,
jepes, leebvee Leebyeeeuee meebiee. oMeve Deeeshetve Deecner esle Deenesle, cnCetve keUJee.
yepeepeer efvebyeeUkejebvee peguegceeves cegmeueceeve kesueeveblej DeepeJej yepeepeer efJepeehegjelee
nesles. yepeepeeReer cegmeueceeve yeeekees efJepeehegjer celet heeJeueer. yeeoMeener cepeea Glejueer. Oeceeuee,
Meener cepeeauee cegkeuesues yepeepeer hejle HeueCeuee iesues. veJeNeeee Oeceelejeee Oekekeeeves
hetJehelveer meeefJeeeryeeF HeueCeuee Jeejueer. efleee cegueeuee- ceneopeeruee- IesTve jepeebee
efvecebeCeevegmeej yepeepeer efMeKejefMebieCeehetjuee Deeues nesles.
osJeoMeve Deeeshetve efpepeeyeeFmen efMeJeepeerjepes cebefojeyeensj Deeues. heeueKee GYee neslee.
oesIes heeueKeeble yemeues. efMeyeboermen heeueKee eWiej Gle ueeieuee. oesve enjee Gvnele
eJeCeer G"tve efomele nesleer.
eJeCeeree yeensje yepeepeeRes DeeheLeke GYes nesles. heeueKee Leebyeuee. efpepeeyeeF
heeueKeerletve yeensj Deeuee. efpepeeyeeFveer heeefnues- yepeepeer nele yeebOetve GYes nesles. cegmeueceeveer
heeieess, nvegJeerJejeer Kegjer oeer, heeeIeesU DebiejKee Demee leebee Jese neslee. les he heentve
efpepeeyeeFee ceveele keeueJeekeeueJe Peeueer. yeU SkeJetve efpepeeyeeF cnCeeuee,
yepeepeer! Deepe Deeceeer Dee"JeCe Peeueer?
yepeepeeRveer Skeoce efpepeeyeeFes heee Oejues. yepeepeeRee Deetbveer efpepeeyeeFes heee efYepele
nesles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

G"e, yepeepeer! Peeueb iesueb, nesTve iesueb. legcner hejle Deeueele, leelee meceeOeeve Deens.
yepeepeeRee DeeJeepe Deeuee, ceemeensye! Yeerke Ieeuee, G"lees.
ns keee, yepeepeer? meejs heenleensle. G"e, keee les meebiee.
yepeepeer G"ues. Deet efheerle les cnCeeues,
ceemeensye! ueeKe ceeCemeeble Deeheues heee Oejues, lej leele ueepe kemeueer? DeeefCe ueepe
jeefnueered keg"b? ceemeensye, osneveb yeeuees, lejer ceveeveb veener. cegmeueceeve cnCetve ceuee ce osT
vekee. ceer meFee YeeT Deens, ceemeensye! heee Jeeeee ceneopeeruee Deeserle yepeepeer cnCeeues,
ee efveheehe, heesjkeee heesjeee yeehe Deens. keee ke ceer?
yepeepeer mHegbotve mHegbotve jt ueeieues. efpepeeyeeFes veJns, lej jepeebes DeeefCe heenCeeNeebesner
esUs Yeve Deeues. efpepeeyeeF yepeepeeRee hee"erJeve nele efHejJeerle cnCeeuee,
yepeepeer, Meeble Jne! legcner Deeceese Deenele. Deeceeer ceeCemeb Deecnebuee pe veenerle.
Deeceee ceeCemeebeer eeflee Deecnebuee jeKelee esle vemesue, lej Deeceee eeflesuee keener
DeLe veener. cegmeueceeve Peeueele, ne iegvne legceee veener. jepeebeer hejeree heenCeemee"ere
keoeefele ne emebie Deeuee Demesue. euee, keeUpeer ke vekee. eeletve Deecner ceeie keet.
efpepeeyeeFes yeesueCes Ssketve jepeebes ceve Yeve Deeues nessles. YeejueemeejKes nesTve les
efpepeeyeeFee yejesyej sNeekes eeuele nesles.
Skeevle efceUleee efpepeeyeeF jepeebvee cnCeeuee, jepes, SJeeemee"ere ns leerLeeve
IeJeueble, Jeeleb? Deecnebuee heeener ueeiet efouee veenerle.
jepes vepej eUerle cnCeeues, ceemeensye, yepeepeeRvee efvejeshe hee"efJeuee neslee. heCe les
esleerue, keer veener, eeeer Mebkee nesleer; cnCetve yeesueuees veener.
jepes, ceer Lee kesueer. Deeceeener ceveele ne meue Keghele neslee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

9
meeebkeeUer jepeebee sNeele meejs mejoej, yeeeCecebUer peceueer nesleer. meejer meYee efmLej
PeeueeJej jepes cnCeeues,
Deecees cesngCes yepeepeer efvebyeeUkej yeUpeyejerveb cegmeueceeve kesues iesuesues Deensle. leebvee
hejle efnbogOeceele Ieeeeer Deeceeer Fe Deens. Meeeerhebefleebveer eeee MeebleheCes efveCee IeeJee
DeeefCe Gee mekeeUer Deecnebuee meebieeJeb.
MeeeerhebefleebceOes kegpeyetpe Peeueer. mejoejcebUer Deeeeeves jepeebeekes heenle nesleer.
Skeoe cegmeueceeve Peeuesuee hejle efnbot keve Iesleuee iesuesuee leebee SsefkeJeele veJnlee.
ogmeNee efoJeMeer henes jepes mveeve keve, efpepeeyeeFeemen osJeoMeve Deeeshetve Deeues.
meYesee Meeefceeevee meppe kesuee neslee. jepes Meeefceeeveele eJesMe kejles Peeues. meeNeebes cegpejs
IesTve jepes GeemeveeJej peeTve yemeues. GpeJee neleeuee Meeeerhebefle GYes nesles. eJee
neleeuee mejoejcebUer GYeer nesleer. leeblee yepeepeerner GYes neless. meYesle eueefyeeue Peeueer.
jepeebveer heeefnues- Meeefceeeveeee ceeieee oejeletve ceemeensye esle nselee. jepes G"ues.
efpepeeyeeFvee les DeemeveeJej IesTve Deeues. jepes, efpepeeyeeF DeemeveebJej yemeleee meejer meYee
efmLej Peeueer. jepes cnCeeues,
keeue Deecner Deeceee ceveeree nslet meebefieleueee Deens. Deepe Deecner Deeheuee efveCee
SskeCeeme GleeJeerU Deenesle. meebiee.
Meeeerhebefleebee meYesle kegpeyetpe Peeueer. ecegKe Meeeer hegs Peeues. les cnCeeues,
cenejepe! yepeepeer ns cegmeueceeve Peeuesues Deensle. leebveer Oece yeoueuee Deens. DeMee
ceeCemeeuee hejle Oeceele IesCeb DeMekee vemeueb, lejer OeceefjJeepeeuee meestve Deens; DeeefCe pes
efjJeepeeuee meestve Deens, les kejCeb Gefele veener, Demee Deeceee SkecegKeer efveCee Deens.
lee efveCeeeves meejer meYee eefkele Peeueer. efpepeeyeeF yesewve Peeuee. jepes ceee MeebleheCes
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yemetve nseles. leebee esnNeeJej meowJe efomeCeejs efmcele pejener Uues veJnles. jepes cnCeeues,
Deeceeer legceeeketve nere Dehesee nesleer.
Meeeerhebefleebes esnjs Kegueues. heCe les meceeOeeve Heej keeU efkeues veener. jepes leee mebLe
DeeJeepeele yeesuele nesles,
OeceefveCee Deecner egkeeree ceeveerle veener. heCe hebefleebveer Deelee DeepeJej Deeejuesuee
Oecenerve YeeJe eketve osCeeeer JesU Deeueer Deens, SJebe Deecnebuee meebieeeeb Deens.
JeeesJe Meeeer Gejues, Oecenerve? Deecner?
Oecenerve legcner veener; legceee YeeJeeyeeue Deecner yeesueuees. Oeceeee keeeele JeUeJeU
kejCeeeer Deeceeer cegUere Fe veener. heCe heefjefmLeleereceeCes, ceeCemeebee yeoueeeceeCes
Oecener Jeeeruee ueeieuee heeefnpes. Deepe eJeveebee peguegceeveb npeejes ueeske FsefJe yeeefJeues
peeleele. heeJejeseree legkee efJeefnjerle eketve Oece yeouelees. Deeceee ceguetKe yeejosme yevelees.
heCe Deeheuee efJeMeeue efnbogOece- leeeer oejb peeCeeNeebvee ceeskeUer, esCeeNeebvee meowJe yebo. ns
efkeleer efoJeme eeueCeej? Demebe eeuele jeefnueb, lej efnbot cnCetve keesCeer Gjsue keee?
Ske hebefle G"ues, cenejepe, DeeheCe jepeeee keee yeouet Mekelee. heCe Oece lesJee
meeshee veener.
lees meeshee Jneeuee nJee! jepeebee DeeJeepe efleKe yeveuee. cegUelee lees meeshee Deens.
efJeMeeue Deens. eeveer ceeCemeebvee Deeeveeeer eer Deens. KeNee Oeceeeer leebvee ee Deens.
cnCetvee eevesejebveer YeeieJeleOeceeeb Kejb mJehe oeKeefJeCeeee eelve kesuee.
ogefjleeeW efleefcej peeJees~ efJee mJeOecemeteX heenes~
pees peW Jeeberue lees leW ueenes~ eeefCepeele~~
DeMeer eeLevee Gceueer, leer leee ceeCegmekeeree ieefnJejeletve. heCe leer mebveeMeeeer heesjb "jueer.
leebvee Oeceele peeiee efceUeueer veener. SkeveeLeebveer efJeeyebOeglJe peeCeueb; leebvee JeeUerle ekeueb.
DeeegeYej leebee U kesuee. les iesues, DeeefCe leebeer osJeUb yeebOeueerle. leebeer leheeee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keeWtve ekeueerle. ceeCemeeee ogjeJee kejCeeje Oece kemeuee?


jepes, ne OecemeYesee Deheceeve Deens. Deecner OeceefveCee efouee Deens. Oeceeeb mLeeve
Deeheueehesee GbeerJej Deens, ns Oeeveer IeeJeb. Oeceeeer Deeeflee SskeCeb Deecner heehe
mecepelees.
jepes cnCeeues, MeeeeryegJee, veeFueepeeveb yeesueeJeb ueeieleb. Oeceeeer efcejeme meebieCeeNeebvee
yegereer Oeej Deens, heCe efJeJeskeeeer leeuee pees veener, eeeer Deecnebuee Keble Jeeles. Deepeee
Oece DebOeee neermeejKee JeeJejlees Deens. Oeceeveb efJekeeme Jneeee, efleLeb leeeee heeeer
Deeheueere ceeCemeb legefJeueer peele Deensle. Leese MeebleheCes efJeeej keje. pesJne efnbotbeer osJeeueeb
Ye kesueer iesueer, cetleea Heesuee iesuee, lesJne Ske lejer OeceeefYeceeveer osJeUeee oejele GYee
"ekeuee kee? lesJne Oeceeeer ner efcejeme keg"b iesueer nesleer?
meeshegb MeneCeheCe eeuele veener, jepes! Meeeer cnCeeues.
MeeeeryegJee, legcner ns meebielee? eehejlee Oeceeee ogmeje Deheceeve lees keesCelee? MensveMene
Dekeyejeee ceeberuee ceeber ueeJetve keeMeeree hebefleebveer oervesFueeneree pevce IeefJeuee, lesJne
efnbogOeceeeer eeflee keg"b nesleer? cueWebketve efceUeuesueb megJeCeveeCeb heeCeeveb OegTve Iesleueb,
lej Meg nesleb. heCe Melepevceeeer heelekeb Skee mveeveeveb OegCeejer iebiee heeeeeheeveb nesjheUuesuee
peerJeeuee Oeceele DeeCet Mekele veener? nb:! MeeeeryegJee, eele efveefeleheCes keener lejer ieHeuele
nesles Deens.
DeeheCe cnCelee, leeeceeCes Deecner Devegee efoueer veener, lej?
lej...? Oeceeesveb eeee efveCee nesle vemesue, lej ceeCegmekeeree jepeeesveb ee ieeser
Deecnebuee keve IeeJee ueeieleerue.
meeerveb?
pej heueer, lej lemebner! pees Oece meefnCeglesveb Flej Oeceekes heenlees, lees Oece Deeheuee
ceeCemeebeer Ghesee kejlees, eeJej Deeceee efJeeeme yemele veener. ceeCegmekeeruee efJemejCeeje Oece
Oecee nesT MekeCeej veener. Deecner jepeOeceeuee yeebOeues iesuees Deenes. epesuee ekeCeb ns
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deecnebuee peceeeeb veener.


Meeeerhebefle Skeceskeebeekes heenle nesles. efpepeeyeeFvee keener megele veJnles. Ske
Meeeer Oeerjeves hegs Deeuee. cnCeeuee,
jepes, yepeepeer pej eeeefee kejeeuee leeej Demeleerue, lej leebvee Oeceele Ieslee esFue.
pej eeeefee Iesleerue. leebveer les veekeejueb Deens kesJne? jepes efve:eeme meestve
cnCeeues, DeeheCe Meeeerhebefle Deene. Deeheuee DeefOekeej cees"e. heCe meceepeeuee heejKeb
Peeuesueb heebefle yeeUieueb, lej les vemeueemeejKebe Demeleb. Oece ne Jeenlee heeCeemeejKee
efveceU Demeeeuee nJee. meceepeees eie OegJeeeuee lees meceLe nJee. ceeveJelesee Oeceeuee eeveees
heeeyebo Ieeuetve jesKet heeneue, lej les peceCeej veener, Oece DeOece yeveeeuee JesU ueeieCeej
veener. Fbeee PeWeeuee YeieJepPePej cnCeleele. leese heefJee OJepe eeveosJe-SkeveeLeebveer hegb
eeueefJeuee. leese OJepe Deeceee jepeemee"er efveJeuee. ceeveJelesee Oeceeeer eefleee
meebieCeeNee lee OJepeeeer eeflee legcner jeKeueer heeefnpes. ns keeUeeb DeeJneve legcner mJeerkeejueb
heeefnpes.
meejer meYee jepeebveer eEpekeueer nesleer. Meeeerhebefleebeer kegpeyetpe peesjele meg nesleer.
mejoejebee esnNeebJej neme efJemeuele nesles. efpepeeyeeFee eseeble Deeveboeet ieesUe Peeues
nesles. ecegKe Meeeer hegs Peeues. les cnCeeues,
cenejepe, yepeepeeRvee Oeceele Ieeeuee Deeceeer leeejer Deens.
meJeeveer efve:eeme meesues. jepeebvee Deevebo Peeuee. les cnCeeues,
MeeeeryegJee, Deeceee keeeele Deepe peer meesyele osle Deenele, leeeb efJemcejCe Deecnebuee
nesCeej veener. yepeepeeReemeejKes pes pes ogozJeer peerJe legceeekes OeeJeleerue, leebvee Deeheueb
keve Iee. esefJevee Oece veener, DeeefCe OeceeefJevee ceeCetme veener.
jepeebveer hebefleebvee Jebove kesues. ceemeensye G"uee. hee"eshee" jepes heCe G"ues. meeNeebee
esnNeebJej Deueewefkeke hejeeceeee Deevebo efomele neslee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yepeepeeRee MegerkejCeeeer leeejer peesjele meg Peeueer. hebeeesMeerleuee mecemle


yeeJeboebvee, Meeeerhebefleebvee DeecebeCe efoues. yepeepeeRveer meceeOeevehetJeke eeeefee Iesleues.
enMeebleer Peeueer, nesce Peeues; DeeefCe yepeepeeRes meceejbYehetJeke Leeeves MegerkejCe Peeues. ueebs
yepeepeer hetJeJele Oeceele Deeues.
cees"ee Deeveboeves DeeefCe meceeOeeveeves efpepeeyeeF, jepes hegCeeuee Deeues. Deee jepes
meeebkeeUee JesUer hegCeele efMejues. meesyele yepeepeer efvebyeeUkej nesles. oesIeebceeietve DeeheLeke
ceboieleerves esle nesles. leebee ceeies Meener cesCee neslee.
jepeebveer Jeeeele eJesMe kesuee. oejeMeer Deeuesuee meKetuee Geuetve Iesleueer, DeeefCe les
ceneueele Deeues. meFyeeF ceneueele GYee neslee. jepes cnCeeues,
peeleevee Deecner meebefieleueb nesleb vee, legceeemee"er Deveceesue Yes DeeCet, cnCetve? leer
DeeCeueered... yepeepeer, Deele ee.
yepeepeer Deele Deeues. meFyeeF OeeJeuee. leebveer YeeJeeuee efce"er ceejueer. oesIesner jle nesles.
jepes cnCeeues,
yepeepeer, DeMeer ceeeseer ceeCemeb meestve jeveesceeU efHe vekee Deelee... DeeefCe,
jeCeermeensye, lesJeeeveb Deelee yepeepeeReb hees Yejeeeb veener. iesues eej efoJeme leebeer Meger
nesle Demelee Yejhetj neue Peeuesle. eebieuee cespeJeeveeree yesle DeeKee.
jeeer hebieleeruee DehetJe MeesYee nesleer. jebieeseebveer hee mepeues nesles. Oegheeee Jeeme ojJeUle
neslee. jepes, yepeepeer, ceneopeer, vesleepeer DeMee eceeves hebiele yemeueer nesleer. ogmeNee yeepetuee
yeeUepeer, efeceCeepeer ner yeeeCecebUeReer hebiele yemeueer nesleer. oesvner yeepetbee mJeebheeke iees
Demetvener Deueie neslee. hebieleeree oesvner DeesUeRceOes skeJetve eeboeree hee "sJeuee neslee.
efpepeeyeeF Deeheuee Keeme osKejsKeerKeeueer meJeevee Deeen kejerle neslee. ceeskeUsheCeer KeeCes,
yeesueCes nesle hebiele G"ueer.
jeeer jepes Deeheuee ceneueele iesues. yejere jee Peeueer nesleer. meFyeeF ieeefueeeJej yemetve
neslee. jepes esleee lee G"uee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Peesheeeeb nesleble.
meFyeeF keener yeesueuee veenerle. lee jepeebee peJeU Deeuee, DeeefCe leebveer Skeoce
jepeebee heeeebJej cemleke "sJeues. jepes ceeies mejkeues. meFyeeFvee ieyeerves G"Jeerle les
cnCeeues,
ns keee?
Deeheueer DeeghetCe vepej jepeebeeJej jesKeerle meFyeeF cnCeeuee, SJeb cees"b osCeb ceuee
keesCeer efoueb veJnleb.
hegs leebvee yeesueJesvee. jepeebveer leebvee Skeoce efce"erle Iesleueb. jepeebee efce"erle meFyeeF
Deet DeeJejCeees Deeeskee eelve kejerle neslee. meFyeeFvee hee"erJej Leeshetve leebvee
meeceesNee GYee kejerle jepes cnCeeues,
Deecnebuee legcneb yeeekeebeb keener keUle veener. og:Keelener jlee, Deeveboelener jlee!
Depeye Deens.
jepeebee lee DeeefJeYeeJeeyejesyej meFyeeFvee nmet DeeJejues veener. jepes ceee les lehle he
ceveele mee"efJeCeele iegbleues nesles....

10
Leberes efoJeme nesles. jepes vegkelese hegjbOejentve hegCeele Deeues nesles. Deeeveke oeoepeer
vejmeeYetbeemen keevnespeer Deeueeeer Jeoea Jeeeele Deeueer.
keevnespeer Deeues. jepeebvee les cnCeeues,
jepes, DeHePeueKeeveeee ngketce Deeuee Deens keer, Deecner peeJeUerMeer mebOeeve yeebOeeJeb, veener
lej peeJeUer nmleiele kejeJeer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keejCe?
keejCe legcnere Deenele, jepes! heesjkeee Peeuesuee peeJeUer peneefiejerJej eMeJeblejeJe ceesjs
oeke Ieeleueele. peer ieess DeeefoueMeenerle Depe, efJeveblee keve heej heeeeeer, leer legceee
DeefOekeejeveb Peeueer, eele DeeefoueMeeneree Deheceeve veener?
yejb, ceie?
leeemee"er DeHePeueKeeveeuee ner ceesnerce DeeefoueMeenerveb meebefieleueer. heCe Keeve Oetle
Deens. ngMeej Deens. lees peeJeUeree jeveele efMejeeuee efYelees. Deecner, ohlejer kee nesFvee, heCe
heuees DeeefoueMeeneres eekej. ner ceesnerce DeeceeeJej keuetve DeHePeue ceeskeUe Peeuee.
ceie peeJeUerJej eeuetve peeCeej?
leese efJeeej kejlees Deens. Keeve oerIeseer Deens, Ieelekeer Deens.
Deecnebuee les ceenerle Deens. DeHePeueKeeveeveb cenejepemeensyeebee neleeble yesee "eskeuee
neslee, ns Deecner efJemejuees veener, efJemejCeej veener.
jepes, ceer KeeveeMeer JeeeIeeer keve JesU keelees. heCe KeeveeMeer peeJeUeree ebjeJeebeb
pegieCeb nesCeeee Deele peeJeUeree iee nueJeCeb DeeJeMeke Deens.
peeJeUer Deeceee vepejsle Deens. heCe peeJeUer efyeke Deejeveele Deens. DeeefoueMeener
HeewpeebveerosKeerue efleLeb ceej Keeuuee Deens.
DeeefoueMener hejkeer Heewpe. Deeheueeuee les ke"erCe veener. legcnere Jeejme, cnCetve
peeJeUeree ieeoerJej yemeJeuesuee eMeJeble ceesjs Deepe ebjeJe cnCetve yeUpeesj Peeuee Deens. lees
kegCeeuee pegceeveerle veener.
eLece meeceesheeejeveb IesT. peceueb veener, lej veeFueepe Deens.
keevnespeer jepeebee efvejeshe IesTve iesues; DeeefCe jepeebes jeceesMeer nsj peeJeUer KeesNeele efHe
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ueeieues. ceesNeebee peguegceer jepeJeeree yeelecee jepeebee keeveebJej esle neslee. leeeyejesyej
jepeebes uee hegjbOejJej nesles. hegjbOejJejes yeebOekeece hegjs nesle Deeues nesles.
mekeeUer jepes Deeheuee ceneueele yemeues nesles. Ieeseebee eheebee DeeJeepe Sskeleee jepes
meppeele iesues. yepeepeer efvebyeeUkej Deeheuee legkeerefveMeer Deeues nesles. yepeepeer Jeeeele Deeues.
jepes yepeepeeReer Jee heenle nesles. yepeepeeRes MegerkejCe Peeueeheemetve yepeepeer ceneopeeRes ueie
"jefJeCeele iegbleues nesles. cegueieer heenCeemee"er yepeepeer pegVejuee iesues nesles, SJese jepeebvee
keUues nesles. yejee JesU iesueeveblej yepeepeer jepeebeekes Deeues.
ee, yepeepeer! legcner Deeueeeb ceIeee Deecner heeefnueb.
ceemeensyeebee oMeveeuee iesuees neslees.
legcner ceemeensyeebeer KeeMeer ceeCemeb. legceeeJej Deecnebuee jeie kejlee esle veener.
yepeepeer lee Lesvesner keUJeUues. les cnCeeuess,
Demet mecepet vees, jepes. Deecnebuee oesvner heee Skee! legceeecegUb ceePee Gej Peeuee.
hegvne ceeCemeeble Deeuees.
legcner meesejerke "jJeeeuee iesuee neslee vee? jepeebveer efJeee yeoueuee.
peer!
ceie? ceneopeereb ueie "jueb?
peer, veener!
kee? cegueieer yejer veener!
lemeb veener, cenejepe! cegueieer hemeble nesleer. heCe leebveee meesejerke ceeve Peeueer veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes iebYeerj Peeues. leebveer efJeeejues, kee?


yepeepeer Keeueer ceeve Ieeuetve GYes nesles. efveKeUuesueer DeemeJes ieeueebJeve Jeenle nesleer. jepes
ieyeerves G"ues. yepeepeeRee KeebeeJej nele "sJeerle les cnCeeues,
yepeepeer, ns keee? Ske meesejerke ceesueer, cnCetve cegueeee yeeheeee eseeble Deet?
hegmee les esUs, yepeepeer! Demeuee hheve veJeNee ceneopeeruee efceUleerue.
yepeepeer Deet efheerle cnCeeues, veener, jepes! Flekeb meesheb veener les. DeeheCe ceuee Oeceele
Iesleueble. heCe ceePeeMeer meesejerke yeebOeeeuee keesCeer Oepele veener.
jepes efJeeejele heues. leebvee keener megele veJnles. leee JesUer efpeveeJej heeJeues Jeepeueer.
yepeepeer meeJeve GYes jeefnues. DeeefCe oejeletve meKetyeeF Deeyeemeensye cnCele OeeJele Deeueer.
efnjJee hejkej, efnjJeer eesUer Ieeleuesueer meKet yepeepeeRvee heentve oejelee Leyekeueer. jepes nmeues.
cnCeeues,
keesCe? Deeceee meKegyeeF? ee, Deele ee! ueepet vekee. efvebyeeUkej ceeceebee heeee
heueele, keer veener?
meKet Deele Deeueer. leer yepeepeeRee heeee heueer, DeeefCe Pekeve jepeebvee efyeueiele
cnCeeueer,
Deeyeemeensye!
keee cnCelee? Dekekeemeensye? jepeebveer efleuee kegjJeeUerle efJeeejues.
peeJee! DeMeeveb Deecner yeesueCeej veener.
meKeteer mecepetle keeerle jepes cnCeeues, legcner yeesueuee veener, lej Deeceee yejesyej
yeesueCeej keesCe? keee nJeb nesleb Dekekeemeensyeebvee?
meKetves SkeJeej yepeepeeReekes heeefnues, DeeefCe Skeoce jepeebeeJej vepej JeUJetve leer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cnCeeueer,
Deeceeuee yeengueer heeepes.
cegUere efceUeeeer veener. jepes cnCeeues.
meKetves jepeebee kegMeerle leeW ueheefJeues. efleee esnje neleer Oeve efleee vepejsuee vepej
osle jepes cnCeeues,
Deelee DeeCeeeee, lees yeenguee. leere efeblee Deecnebuee ueeieueered. yepeepeer, ner Deeceeer
meKet legcnebuee metve cnCetve eeuesue?
yepeepeer Lekeke Peeues. leebes esUs efJemHeejues iesues. les Gejues, cenejepe!
Deecner Kejbe efJeeejlees. ner metve eeuesue?
yepeepeeRee meJeeieeuee kebhe meguee neslee. leebvee GceeUtve ngbokee Heguee. Skeoce hegs
nesTve les jepeebes heee Oejerle Demelee, jepeebveer leebvee Skeoce peJeU Iesleues. efce"er ceejerle jepes
cnCeeues,
ns keee, yepeepeer! Deelee lej legcner Deecees Jeener.
meKegyeeFves les Sskeues ceee. Skeoce ueepetve leer lesLetve heUeueer. cenejepeebee nemeele
yepeepeer meeceerue Peeues. Deet efhetve yepeepeer cnCeeues,
jepes, legceeb ceve Heej cees"b.
Leebyee, yepeepeer! legcner Keeueer meojsJej pee. Keeueer peeleee Deene, lej legceee yeefnCeeruee
Jej hee"Jetve ee.
yepeepeer mecepeues. les Keeueer iesues. Leeseee JesUele meFyeeFveer ceneueer esleee efJeeejues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

SJeee leeleerveb yejb yeesueeJeueble?


lemebe pejereb keece nesleb.
Deelee keg"ueer ceesnerce keeueerle? meFyeeFveer efJeeejues.
cegueeree yeeheeuee cegueeree ueieeFlekeer DeJeIe ceesnerce keg"ueer?
kegCeeeb ueie?
Deeheuee meKeteb! ngketvener efceUCeej veener, Demeb megjsKe mLeU Deeueb Deens.
ceie "jJetve ekeeJeb. ceuee keee efJeeejeeeb?
heene, veblej leeej kejeue!
efyeuekegue veener!
"erke Deens. "jJetve eket?
meFyeeF hegs esle cnCeeuee, heCe mLeU meebiee vee!
heeefnueb? Deueele vee?
cegUere veener! meFyeeF efveeeeves cnCeeuee, heCe leeee DeLe mLeU mecepet vees, Demee
Leesee Deens?
Heej eebieueb mLeU Deens. yepeepeeRee ceneopeeruee meKet efveefele kesueer Deens.
meFyeeF jepeebeekes heenlee neslee. leebvee Meyoner Hegle veJnlee. jepeebveer efJeeejues,
kee? mLeU hemeble veener?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Ske efJeee kee?


efJeeeje vee!
ns meejb ceePeemee"er cnCetvee kejlee kee?
meF, legPeemee"er kejerle veener. legPeecegUb kejeeuee yeU esleb... ceie "jJet vee?
DeeheCe kejlee Deenele. efJeeejeveb kejeue, eeeer ceuee Keeeer Deens. legceee kejCeerveb
ceePebner meesveb nesTve peeFue. meKeteb keueeCe nesFue.
meF, nere ceePeer Dehesee nesleer.
jepes peJeU esle Demeuesues heenleee meFyeeF cnCeeuee, peeles ceer. ceemeensyeebveer
hegueeJeeeer peyeeyeoejer Deecneb oesIeeRJej ekeueer Deens. Oeekeee yeeF Skeeee Deensle.
meFyeeF efveIetve iesuee. jepes meceeOeeveeves ceeies JeUues.
yepeepeeRee Deevebo ceveele ceeJele veJnlee. efomesue lee mejoejebvee les leer yeeleceer meebiele nesles.
meeNee ceneueele ner yeeleceer JeeJeUereceeCes hemejueer.
oesve enjer efpepeeyeeF Peesheuee neslee. heuebieeMespeejer Oeekeee jeCeermeensye meesejeyeeF
yemeuee neslee. meesejeyeeFveer ner yeeleceer efpepeeyeeFvee meebefieleueer. efpepeeyeeFee efJeeeme yemesvee.
lee meesejeyeeFvee cnCeeuee,
heCe, metveyeeF, kegCeer meebefieleueb leguee?
meeNee ceneueele hemejueered ner yeeleceer!
efpepeeyeeF G"le cnCeeuee,
keee cnCeeJeb ee efMeJeyeeuee! keener JesUe Heeje kejlees. s! ns Mekee veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeyeeF G"uee. ngpeNeeketve leebveer DeeheCe jepeebee ceneueer esle Demeueeeer Jeoea
hee"efJeueer. efpepeeyeeF ceneueer iesuee. jepes Jee heenle nesles. ceeies meFyeeF GYee neslee.
efpepeeyeeF Deele esleee jepes cnCeeues,
ceemeensye! DeeheCe Deeee kesueer Demeleerle, lej Deecner Keeueer Deeuees Demelees.
jepeebeeJej vepej jesKeerle efpepeeyeeF cnCeeuee, jepes! ee Iejele IeCeejer eleske iees
Deeceee keeveebJej Ieeuetve kesueer peeles, Demee Deeceee mecepe neslee.
lees Kejener Deens. jepes cnCeeues.
lemeb Demeleb, lej Deecnebuee ve efJeeejlee meKegyeeFeer meesejerke peceJeueer vemeleer.
ceemeensye! Deeheueee Deeesveb Deeheues yepeepeer hejle Deeheueeble Deeues. Deecnebuee Jeeueb
nesleb, ns Ssketve Deeheueeuee Deevebo Jeesue.
efpepeeyeeFbvee keener Gej megesvee. lee cnCeeuee,
ceneopeereb ueie "jJeeeeb, lej Deeheuee heojer Deveske ceevekejer nesles. keg"bner leebeer
meesejerke peceJeueer Demeleer.
keg"bner pecet Mekeleb, lej Deeceee meKetMeer kee pecet Mekele veener? meebiee, ceemeensye!
jepeebveer efJeeejues.
heCe peje efJeeej...
kemeuee efJeeej?
meFyeeFeekes JeUtve efpepeeyeeFveer efJeeejues, DeeefCe leguee ns hemeble Deens?
meFyeeFveer ceeve Keeueer Ieeleueer. efpepeeyeeF mecepeuee. jepes efpepeeyeeFeekes heenle nesles.
efpepeeyeeF keener yeesueuee veenerle. efpepeeyeeFee vepejsuee vepej efYeleee DeepeJej pee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebeer vepej heeeebkes JeUle Demes, lese jepes efmLej vepejsves efpepeeyeeFkes heenle nesles.
efpepeeyeeFeer vepej ceee JeUueer nesleer. jepes cnCeeues,
ceemeensye, meebiee vee. cnCee, yepeepeer yeeuesues Deensle. leebee Iejele Deeheueer cegueieer
eeeuee les keeyeerue veenerle.
DeeefCe cnCetvee meKetuee efoueerle? efpepeeyeeFveer efJeeejues. efleeer efveJe kee kesueerle?
keesCeer efJeeejCeejb veener, cnCetve?
keesCeer efJeeejCeejb veener, cnCetve veJns. leer Deeheueer ueekeer Deens. meKegyeeF Deeheuee
ueekeee Deensle, cnCetve leebeer ee cees"ee peeieer efveJe kesueer. Demeb cees"b IejeCeb ngketvener
meeheCeej veener, cnCetve efveJe kesueer.
efMeJeyee
jepes YeejueemeejKes yeesuele nesles, ceemeensye, vegmeleer Oeceele IesTve ceeCemeb Deeheueer nesle
veenerle. leebvee Deeheueb cnCeeJeb ueeieleb, Deeheueb kejeJeb ueeieleb. leebvee efJeeeme eeJee ueeielees.
yepeepeer Deeheues DeehlemJekeere. peguegceeveb hejOeceele iesues. leeeb og:Ke legcnebuee Peeueb. leebvee
DeeheCe Oeceele Iesleueb. heCe leeveb keee Peeueb? Skeener peeieer ceneopeereer meesejerke pecesvee.
cegueeee yeehe Demetvener meesejerke ceesueer. ns meebiele Demelee leebeer keee efmLeleer Peeueer, ns,
ceemeensye, DeeheCe heeefnueb veener. lee ceeCemeeuee Oeceele Iesleueble. Deelee leeuee JeeNeeJej
meeslee esCeej veener. ceeCegmekeeruee les MeesYeCeej veener. ceemeensye, ns legcner kejeeuee nJeb.
efpepeeyeeFveer eeme Iesleuee. lee nmetve cnCeeuee, jepes, eCeYej ieeWOeU Peeuee neslee
Keje! legcner cnCelee, les Kejb Deens.
ceemeensye! Deecnebuee les ceenerle nesleb. jepes Deeveboeves cnCeeues, jepeeveb heeuesuee veJee
Jeee jepejmlee yeveeeuee JesU ueeiele veener. Leeser kegpeyetpe nesFue, Jeeo nesFue. heCe
DeeheesDeehe ne ceeie Usue. ceneopeer eebieuee Deens. Deeheuee leesueeceesueeeb, kegUeMeerueeeb les
IejeCeb Deens. Deecnebuee ns ceveeheemetve heleb.
efpepeeyeeF cnCeeuee, efMeJeyee, kewke JesUe legPeer keetve ekeeJeer, Demeb Jeeleb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceveeee meeNee Mebkee legPee eej yeesueebveer veenerMee nesleele.


ceie eebieuee keeceeuee GMeerj kee? ceemeensye, JeOethee Deeheuee Deens. cees"ee
Leeeceeele Deeheuee meKegyeeFeb ueie Jneeuee nJeb, DeMeer legceee jeCeermeensyeebeer Fe
Deens....
ogmeNee efoJemeeheemetve meKegyeeFee ueieeeer leeejer meg Peeueer. efvecebeCes hee"efJeueer iesueer.
jepeebes meejs mejoej, ceeJeUs hegCeele ieesUe Peeues DeeefCe meKegyeeFee efJeJeen cees"ee Sseeele
heej heuee...

11
yepeepeer efvebyeeUkej jepeebee efvejeshe IesTve HeueCeuee iesues. meKegyeeF ueneve Demeueeves
leer hegCeele jeefnueer. mekeeUer jepes meKegyeeFmen heeiesle Deeues nesles. veJeerve Iesleuesueer Ieeser
heeiesee ceOeuee eewkeele GYeer nesleer. heeiesee OegceerJej efMekekes leeheefJeues peele nesles. Skeske
Ieess hegs DeeCeues peele nesles. keeUpeerhetJeke ceeieee HeNeeJej leeheuesuee efMekekee G"efJeuee
peele neslee. Ieeseeeer Oehe, efMekekee DebieeJej skeleee leeletve efveIeCeeje Oetj heentve
meKegyeeFes esUs efJemHeejues peele nesles. efleves DeepeJej ns heeefnues veJnles. jepeebes yees Oeve ns
heenle Demeuesuee meKetves efJeeejues,
Deeyee! Ieeseeuee Yeepeleele kee?
Yeepele veenerle! jepes cnCeeues, Dekekeemeensye, ner Deeheueer Ieeser vee! ceie leer keMeer
DeesUKeeeeer? leemee"er ne efMekekee ceejeeee?
jepeebveer heeiesleues Ske Ieess DeeCeeJeeeme meebefieleues. Ieess DeeCeues peele nesles. jepeebveer
meKegyeeFuee IeeseeJej ceejuesuee efMekekee oeKeefJeuee. meKegyeeFes meceeOeeve Peeues. ceesleej veJee
efMekekee ceejuesuee Ieeseeuee egekeejerle neslee. HeNeeJejee eieeves les Ieess keeJejsyeeJejs
Peeues nesles. leeves Skeoce hee"erceeieee heeeeeer ueeLe Peeueer. meKegyeeF nmeuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMekekes ceeve veJeer Ieeser leyesueele vesueer iesueer. jepes, meKegyeeF veJeer Ieeser efvejKeerle
Demelee leeveepeer heeiesle Deeuee. jepeebvee cegpeje keve lees cnCeeuee,
keevnespeer pesOes Jeeeele Deeuesle.
Deecner eslees.
jepes mJeej Peeues. meKegyeeF keddeeJej GYee neslee. lesLes le vesleee lee mJeej Peeuee.
jeke mJeejebveer ceeb ekeueer; DeeefCe jepes meKegyeeFeemen Jeeeekes peeT ueeieues.
keevnespeer pesOes, esmeepeer kebke, yeepeer pesOes, oeoepeer vejmeeYet, yepeepeer, efeceCeepeer ner
meejer cebUer meojsJej GheefmLele nesleer. meJeevee heenleee jepes cnCeeues,
Dejs, JJee! Deepe lej Keeme yew"ke nesCeej, Demeb efomeleb.
meeNeebveer jepeebvee cegpejs kesues. meJeemen jepes ceneueele iesues. efpepeeyeeFner Deeuee.
efmLejmLeeJej nesleee pesOes cnCeeues,
jepes! veeFueepeeveb eeJeb ueeieueb. ebjeJeebveer Deeceeer DeeieUerke kejCeeheele cepeue
iee"ueer.
keee kesueb?
efMejceUkej osMecegKeebee lej nkeke leeveb eJeueueee! Deelee Deeheuee jesefnKeesNeele
eeue keve efeKeueeree heeueeuee leeee cegueemen "ej kesueb. efoJemeWefoJeme ebjeJeeee
hegbeJee Jeelees Deens. lees keesCeeueee pegceeveerveemee Peeuee Deens. jbiees efeceU Jeekee ee
keguekeCeeveb efJeOeJee eerJej Deleeeej kesuee. leemee"er legcner leeuee npej Jneeuee meebefieleueb.
heCe lees keg"b iesuee, ceenerle Deens?
MeebleheCes jepes cnCeeues, lees peeJeUeruee ebjeJeeee Deeeeeuee iesuee.
pesOes Lekeke Peeues, ns ceenerle nesleb Deeheueeuee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nes! Deveske ieeser Deecnebuee ceenerle Deensle. efyejJeeree heeueebeb GlheVe ebjeJeebveer
yeUkeeJeuesueb Deecner peeCelees. SJebe keee, heCe Deeceee Ieele kejCeemee"er efJepeehetjkejebveer
hee"Jeuesuee ceejskejer- leesner ebjeJeebeee Deeeeeuee Deens, nsner Deecnebuee "eTke Deens.
ns efkeleer efoJeme menve kejeeeb?
jeieeJet vekee, keevnespeer! heCe legcner ns menve kee kejlee? legcner peeJeUerJej eeue keve
kee iesuee veenerle? Deecner legcnebuee oese efouee vemelee.
keevnespeeRveer Dees"ebJeve peerYe efHejJeueer. les cnCeeues,
jepes! Deecner Deeletve legcees Demeuees, lejer DeeefoueMeeneres eekej Deenesle.
Heej keeU jenlee esFue, Demeb Jeele veener. keevnespeer, Deecner mebOeereer Jee heenle
Deenes. JesU esleee ebjeJeeee Deecner yeboesyemle ke.
leesJej?
leesJej ns Demebe menve kesueb heeefnpes. YeieJeeve keCeeueeosKeerue Jee heeneJeer ueeieueer.
Deeehe SkeMes Ske Yejues veenerle.
efpepeeyeeF cnCeeuee, efMeJeyee keOeer ceveeleueb meebieeeee veener.
jepes cnCeeues, lemeb veener, ceemeensye! Deecner keeUeeer Jee heenle Deenes. ceesNeebeer JesU
Yejueer Deens, heCe keeU Deeehe Deeuee veener, SJeee DeLe Deens- keevnespeer,
DeHePeueKeeveeeer Jeoea Deecnebuee meowJe keUJeerle euee. JeeFee Jeelexkes Deeceeb uee meowJe
Demeleb.
keevnespeer nmeues. les cnCeeues, jepes! leer efeblee vekees. Keeve SJeeele DeeheueeJej eeuetve
esFue, Demeb Jeele veener.
les keener leees Ghekeej veenerle. jepes cnCeeues, efJepeehetj ojyeejeleuee Jeelee yesyeveeJe,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

leecegUb cenejepemeensyeebeb ojyeejeleueb Jeeleb Jepeve, ns Deecnebuee ceenerle Deens. lee ojyeejer
cenejepemeensye Hepeo Deensle; leebee cegueeeer DeeieUerke keeeeuee Keeve OepeCeej veener,
SJee lees Oetle Deens. Oetlelee keceer Deeheueee ueeskeeble... legceeeble!
Deeceeeble! keevnespeer Gejues.
nes! ebjeJee yeIee vee! efJepeehetjkejebveer leebvee efkeleeye, ceesjesue efoues. ee JewYeJeecegUb
leebes esUs efHejues. lee Oegboerle les mJele:uee es ceeveleele; Flejebvee keceer uesKeleele.
leebeeeceeCese keg"Neees efMekex, Mebieejhetj heeueJeCeeres oUJeer, kegbYeejKeeCeeres megJex, Jeeeres
meeJeble, cnmeJees ceeves... efkeleer veeJeb IeeJeerle! DeeefCe eebeb keee keee? yeeoMeener JewYeJe
efkeefJeCeb. cegmeueceeveer jepemeesveb kesJesner peguetce kesues, lejer eebes esUs yeboe. eer veener,
Keble veener. cegmeueceeveebee Debieee peesj efnbotbee Debieer keOeere GlheVe Peeuee veener. osJeUb
Heesueer, yeeekee heUJetve vesuee, Iejb-oejb uegueer ...Heej keee, mejkeejereer ceeCemeb leeWeJej
Lebgkebt ueeieueer, Dee JeemeCeeeer heeUer Deeueer, lejer efnbotbee Debieer esJe veener. DeMee
heefjefmLeleerle Gmeveb yeeUmeb DeeCeeeeb efkeleer?
jepeebee ee yeesueCeeves keevnespeer veejepe Peeues.
oesve enjer Skes Demelee efpepeeyeeFveer efJeeejues,
jepes! keevnespeer legceee yeesueCeeveb Goeme Peeues. peeJeUeres ceesjs Gvcee yeveeeuee Heej
JesU ueeieCeej veener.
jepes nmetve cnCeeues, ceemeensye! eejeewIeeble meebielee esle veener. hegjbOejeheemetve oesve
Jeeeee keeueele Deecner mJemLe yemeuees Deenes, les keee newme, cnCetve? efJepeehetjkejebveer
DeHePeueKeeveeuee JeeFee megYesoej vesceuee Deens. Keeve Deeheues ceje"s ueeske JeUefJeCeeee
eelve kejerle Deens. mebOeer efceUeueer, lej DeeceeeJej eeue kejeeee leeee Fjeoe Deens.
JeeFle leebee eebieuee megYesoej cnCetve ueewefkeke Jeelees Deens. Deeceeee ceeieeveb lees Deecnebme
Men oslees Deens. Jeleveoejebvee lees ieeWpeejerle Deens. Deveee Peeuesueebvee lees meebYeeUerle Deens.
ceesjs veeet ueeieuesle; heCe les keUmeteer yeengueb Deens. leeee oesNee Keeveeee neleer Deensle.
Deecner peeJeUerJej eeuetve iesuees, lej lesJeb efveefcee keve peeJeUerpeJeUee JeeF KeesNeele
meeeOeerMe yeveuesuee Keeve eeuetve eeeuee keceer kejeeee veener. ne Keeveeee Men G"sheele
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

lejer Deecnebuee keener kejlee esCeej veener.


ns efkeleer efoJeme eeueCeej? efpepeeyeeFveer efJeeejues.
Heej keeU eeueeeeb veener! efJepeehetjuee yeeoMene Deepeejer Deens, Demeb Deecnebuee keUueb
Deens. efkebyengvee, keeuee Keeveeeer vesceCetke kevekeefiejeruee Peeueer Deens, Demeb keUueb Deens.
Keeveeveb JeeF meesueer, keer meejb ceveemeejKeb nesFue.
ogmeNee efoJeMeer jepes pesOeebee men hegjbOejuee iesues. ie hegje nesle Deeuee neslee. jepeebveer
hegjbOejJej nueCeees "jefJeues. Skee megcegntleeJej jepes meJeemen hegjbOejeJej iesues. megjefele mLeUer
jepeebveer Deeheuee keefyeuee nueefJeuee. hegjbOejeJej Demeleeveee yeeleceer Deeueer- DeHePeueKeeve hejle
efJepeehetjuee iesuee neslee. kevekeefiejeruee leeeer vesceCetke Peeueer nesleer. pee mebOeereer jepes Jee
heenle nesles, leer mebOeer Deeueer nesleer.
jepeebveer efeefCemeebvee yeesueeJeues. efeCeerme jepeebes Ske hee efuentve Iesle nesles. jepes
ceesNeebee heeeee cepeketj meebiele nesles...
...legcner cegmleHeo jepes cnCeefJelee. jepes Deecner, Deecnebme eerMebYetves jepe efoOeues Deens.
lej legcner jepes ve cnCeeJes. Deecees veeskej nesTve, ceguetKe KeeTve necejne eekejer kejeJeer...
peeJeUer Keeueer keve, jepes ve cnCetve, ceesjesue otj keve, nele ceeues yeebOetve, Yeserme esTve
ngpegjebeer keener eekejer kejCes. FleefkeeeJej yeoHewueer kesefueee ceejues peeue...

jepeebes hee leeleerves peeJeUeruee jJeevee Peeues. ceesjs keee Gej osleele, Fkes meeNeebes
uee ueeietve jeefnues nesles. ceesNeebes Gej Deeues. meojsJej meejs mejoej nesles. jepeebveer
efeefCemeebvee hee JeeeCeeeer Deeee kesueer. efeCeerme Jeeet ueeieues...
ebjeJe ner Deeceeer efKeleeye. Deecner efh eerpeele jepes. legcner keeue jepes Peeuee! legcnebme
jepe keesCes efoOeues? cegmleHeo jepee Deeheues Iejer cnefueeeJej keesCe ceeefvelees? eslee peeJeueer
peelee ieesJeueer...

heble Leebyeues. leeveepeer-esmeepeeRee YegJeee mebleeheeves Jee Peeuee neslee. efceMeebJeve


heeueLee ceg"er efHejle neslee. jepes cnCeeues,
heble, Leebyeueele kee? Jeeee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

...hegs Ske cevegge efpeJeble jenCeej veener. legceeeceOes hegeeLe Demeuee, lej Goefeke
eeue, lej Deepee eeJes. oeieesUer cenmego Deens. keener yespeyeeyeeme Ieeuetve efueefnues. les
keeefmeeeme ueeneefJeues? Leesj meceLe Demees...

hee mebheues. meejs meblehle nesles. jepes nmele nesles.


"erke Deens. ceesNeebveer megjsKe hee efueefnues Deens. leebee FseceeCes peeeuee nJes.
jepeebveer leeleerves Keefueles jJeevee kesues. hegjbOejJej efveJeke Heewpe ieesUe nesT ueeieueer.
jepeebee Deeeseer Jee heenle meejs yemetve nesles.
meojsJej efmeueercekej, yeeboue, keevnespeer pesOes, jIegveeLe yeuueeU, mebYeepeer keeJepeer ner meejer
cebUer yeesuele yemeueer nesleer. leee JesUer jepes meojskes esleevee efomeues. meejs GYes jeefnues.
cegpejs Peeues. jepes cegpeNeebee mJeerkeej keve cnCeeues,
meeNee ceeJeUes YeeTyebo ieesUe Peeues. ebjeJeeuee Deelee ke"erCe peeFue.
heCe leesner Heej Yeejer Deenss, jepes! keevnespeer pesOes cnCeeues, ceeleyyej osMecegKe
DeehlemebyebOeebeb yeU DeeefCe mJeebYet eWiej ee oesneWeb leeuee hee"yeU Deens.
Deecner keee Leess Deenesle? keevnespeer, ceeJeUes yeejYeeF efceUeues, lej ebojeF yegeeuee
Heejmee JesU ueeieeeee veener. leer JesU Deeueer Deens.
peyeeyeoejereer ceeCemes IesTve jepeebveer hegjbOej meesuee.

12
ceneyeUsejuee osJeoMeve IesTve jepes meJeeMeer efJeeejefJeefvecee kejerle nesles. leeveepeer,
esmeepeer eebmeejKes Jeerj peeJeUerJej eeuetve peeJes, ee celeees nesles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

peeJeUer Keesjs efkejj jeveeves Jesuesues. keesjer peeee, Pees-Peghes, keUkeereer yess eebveer
jeebefoJeme kejkejCeeNee lee KeesNeele efoJemee Jeee Skeekeer ceeCetme efMejeeuee Ieeyejs.
eee jeveele hetJeeaee ceesNeebveer efKeuepeeree, yeneceveer Je DeeefoueMeeneree Heewpee keehetve
keeuee neslee. peeJeUerJej mejU eeue kejCes DeMekee nesles. DeJeIe peeiescegUs peeJeUeree
Ske ceeCetme yeensjee MebYej ceeCemeebvee Yeejer neslee. ceneyeUsejer jepeebee yejesyej efmeueercekej,
yeeboue, keevnespeer pesOes eebmeejKes ceeleyyej nesles. lemese leeveepeer, esmeepeer, jIegveeLe yeuueeU,
megjjeJe keekes eebmeejKeer efpeJeeuee peerJe osCeejer ceeCemesner nesleer. jepeebveer ceveeMeer efveCee
kesuee, DeeefCe leebveer jIegveeLe yeuueeU keesjeebvee yeesueeefJeues. leebvee jepes cnCeeues,
ebjeJe ceesjs eeme ceejueeefJejefnle jepe meeOele veener. peeee neleer peeJeUer, leeeer
meee JeeF eebleeJej. leele legcnebJeeetve ns kece keesCeeme ve nese! legcner leepekes nspeyeerme
peeCes!
jIegveeLehebleebveer Deeee ceeve kesueer. ebjeJeeee peeJeUerle yeesueCeer kejCeeee efveefceeeves
les IegmeCeeme leeej Peeues. jIegveeLehebleebyejesyej jepeebveer efveJeke Mes, meJJeeMes Oeejkejer ceeCetme
efoues. efvejeshe Iesleevee jIegveeLeheble cnCeeues,
ceer ceesjsieerle eJesMe kejlees. yeeleceer keUJeerle peeFve. yesle "juee, keer peeJeUerJej eeuetve
eeJeb!
yesle hekekee keve jIegveeLeheble peeJeUer KeesNeele Glejues. yejesyej mebYeepeer keeJepeer
keeWeUkejemeejKes efveOes Jeerj IesTve, yeekeeres peeJeUerYeesJeleer hesve, jIegveeLehebleebveer peeJeUerle
eJesMe kesuee. peeJeUerle nvegceblejeJe ceesjs keejYeejer nesles; Je Keg eMeJeblejeJe ceesjs ebjeJe nesles.
efMeJeepeerketve jIegveeLeheble Deeueees keUleee eMeJeblejeJe MesHeeve iesuee. nele yeebOetve
esCeeeer Deeee kejCeeje efMeJeepeer, peceueer lej, meesejerke kejCeemee"er peeJeUerle esle neslee.
nvegceblejeJeeceeHele eMeJeblejeJeeves ogmeNee efoJeMeer jeeer Yesereer JesU "jefJeueer. jIegveeLeheble
peeJeUerle jeefnues. jIegveeLehebleebes ueeske peeJeUer efvejKeerle nesles. nsjebkejJeer jepeebvee ogmeNee
efoJeMeer jeeeres efvecebeCe iesues.
ogmeNee efoJeMeer jeeer jIegveeLeheble mebYeepeer keeJepeermen ebjeJeeee Jeeeele iesues. meojsJej
ebjeJe yemeuee neslee. heueesleebee Gpesele eewke ekeeMeceeve Peeuee neslee. ebjeJe Yejpejer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yew"keerJej cee heerle yemeuee neslee. leeee GpeJee neleeuee Gbee hegje, Yeejomle Jeerj GYee
neslee. cemlekeer heieer, keheeUer iebOe, cees"s heeCeeroej esUs, Dees"eJej Peghekesoej efceMee
yeeUieuesuee lees Jeerj Deeheueer GpeJeer cet" leueJeejerJej "sJetve eewkeele esCeeNee jIegveeLehebleebkes
heenle neslee. Deeheueer OegboeJeuesueer vepej Jej kejerle eMeJeblejeJeeves efJeeejues,
yeepeer! keesCe eslebed?
efMeJeepeeree Jekeerue esleesed, jepes!
nvegceblejeJe ceesNeebee ceeieesceeie jIegveeLeheble, mebYeepeer keeJepeer ns Deeheuee jekeebmen
eewkeele Deeues. eMeJeblejeJe ceesNeebvee meeNeebveer cegpejs kesues. nvegceblejeJe meojsee heeejerJeje
nesles.
ceeeee hesuee Dees"er ueeJeerle eMeJeblejeJe vepej jesKeerle cnCeeuee,
keesCe let?
nvegceblejeJe Deoyeerves cnCeeues, cenejepe...
ethe! eMeJeblejeJe Deesjuee. leeuee yeesuet os.
jIegveeLeheble Keekejues. cnCeeues, ceer jIegveeLe yeuueeU keesjs. efMeJeepeer jepeebee
efeCeerme... jepeebee...
keesCe jepes? eMeJeblejeJe cnCeeuee, FLeb jepes Skee! les cnCepes Deecner...
les DeeheCe cnCet Mekelee; Deecner veener. efMeJeepeer cenejepeebee kehescegUbe DeeheCe
ceesNeebee ieeoerJej oeke iesueele, ebjeJe efKeleeye efceUeueer, ns kehee keve Oeeveer IeeJeb.
eMeJeblejeJe cees"eeves nmeuee. nmet mebheueeJej lees cnCeeuee,
cees"s Ghekeej Deensle efMeJeepeeres! SJeer leekeo nesleer, lej leese kee veener yemeuee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ieeoerJej?
meejs nmeues. mebYeepeer keeJepeeree nele leueJeejerkes iesuee. jIegveeLehebleebveer leeuee FMeejle
kesueer. jIegveeLeheble cnCeeues,
Peeueb iesueb, nesTve iesueb. jepeebee ceveele meuetKe kejeJee, Demeb Deens. leele jepeebvee
Deevebo Deens.
leeuee Demesue, Deecnebuee veener. peeTve legceee jepeeuee meebiee- peeJeUerle heee
Ieeleuee, lej ceeIeejer peelee eeeeb veener, cnCeeJeb- nvegceblejeJe!
peer! nvegceblejeJe hegs Peeues.
ebjeJe G"t ueeieuee. jIegveeLeheble DemJemLe Peeues. les cnCeeues, meeseefjkeereb keee?
eMeJeblejeJe hejle yew"keerJej yemeuee. leeuee hejle nmet Hegues. lees cnCeeuee,
Deeceeer meesejerke lee Yeesmeueeee heesjeyejesyej? JJee! Ketye! Skeoce eMeJeblejeJeeee
esnje ke"esj yeveuee. lees Deesjuee,
meebie legPee efMeJeepeeruee! ns ceesNeebeb IejeCeb ebieghleeeb IejeCeb Deens. efheeevedefheeebes
jepes Deenesle Deecner, cnCeeJeb!!
hejle ebjeJe nmeuee. lees cnCeeuee,
Leebyee, Ske lees Deens! Ske mLeU eesieleseb Deens. Deecees keejYeejer eMeJeblejeJe Deensle
vee! leebeer cegueieer Deens. efJeeej kejlee kee? eesie heeejervebe meesejerke Iesue leer!
meejs mleyOe nesles. leee JesUer Iegyeeee Ietlkeej Iegceuee. hegvne leese DeeJeepe Deeuee.
eMeJeblejeJe cnCeeuee,
yeIee, peceleb kee! Iegyeevebner meeLe efoueered!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Iegye Deesjueb, keer celet eslees, cnCeleele. jIegveeLeheble cnCeeues.


keoeefele lemebner Demesue. legcner cejCeej veener keMeeJeve?... nvegceblejeJe, eebvee efiejHeoej
keje. cemleke GJee!
eflelekeb meesheb veener les! jIegveeLeheble keeues. meejs eheeheues. lJeseeves jIegveeLeheble yeesueues,
Heej Sskeueb. ebjeJe, keeve GIes "sJetve Sske! efouesueer mebOeerner let ieceeJeueerme. ee eCeer
peeJeUerYeesJeleer jepeebee iejee Deens. Iegyeeee DeeJeepe Sskeueeme, lees legPee celetee keewue
neslee.
nvegceblejeJe ceesjs leueJeej Ghemetve jIegveeLehebleebJej OeeJeuee, DeeefCe leee JesUer
jIegveeLehebleebee ceeies Demeuesuee mebYeepeer keeJepeerves nvegceblejeJeebJej Jeej kesuee. efkebeeUle
nvegceblejeJe ceeies keesmeUuee. mebYeepeer keeJepeer, jIegveeLeheble eCeeeener DeJeOeer ve meeslee
keeheekeeheer kejerle Jeeeeyeensj heues. Ske yeej peeJeUerJej G"uee; DeeefCe peeJeUeree eejer
yeepetbveer nj nj ceneosJeeer DeejesUer G"ueer.
peeJeUerle ueeFuee leeW ueeieues. ebjeJeeee Jeeeeee oejeMeer ceesNeebee Ske ceo
leueJeej eeueJeerle neslee. MeLeeaves lees ojJeepee jesKetve neslee. leeee hegs meeNeebvee nej KeeJeer
ueeiele nesleer. Jeeeeee ceeieee ojJeepeeletve pesJne Jee efceUeueer, lesJne ceeies-hegs Iegmetve
lee Jeerjeuee hekeCeele Deeues. leees veeJe nesles cegjejyeepeer osMeheebs!
peeJeUer keeyeerpe Peeueer; heCe lee ieoeale eMeJeblejeJe Deeheuee yeeekeecegueebmen heUtve
iesuee. leeves Les jeejer iee"ueer.
jepes peeJeUerle Deeues. ceesNeebeer cenMetj heeiee, mebheeer jepeebvee peeJeUerle efceUeueer.
ceesNeebee Jeeeele jepes Deeues, lesJne cegjejyeepeer osMeheebs eebvee npej kesues iesues. oesjKebeves
peKeuesuee cegjejyeepeeRvee heenleee jepeebveer leebvee ceeskeUs kejCeeme meebefieleues. jepes cnCeeues,
cegjejyeepeer! legceeb Meewe Deecner heeefnueb. legceeemeejKeer iegCeer ceeCemeb Deecnebuee nJeerle!
jepeebveer cegjejyeepeeRes meceeOeeve kesues. cegjejyeepeer jepeebvee efceUeues. peeJeUer KeesNeeleues les
meJeele cees"s eMe nesles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

peeJeUer KeesNeeee hegje leeyee Ieeeuee jepeebvee hebOeje efoJeme ueeieues. ceesNeebeekeerue pes
ueeske jepeebee mesJesuee Deeues, leebvee jepeebvee heojer "sJetve Iesleues. keCeepeer yeeyeepeer ee
ceeefnleieej ceeCemeeuee peeJeUeree megYesoej vesceues. efJejes jece eebme cegpegceoej vesceues. pegvee
nkekeoejebee eeee leeej keve leebes nkeke keeece kesues.
jepeebes Heej efoJemeebes mJehe meekeej Peeues nesles. eebYeejie, meesveie, ebie,
cekejboie- leyeboerves megjefele Demeuesuee peeJeUer ceguetKe jepes heenle nesles. oe jeveeves lee
ceguegKeeeer megjefelelee JeeJeueer nesleer. hee"erMeer ceneyeUsej jeCeemee"er GYee neslee. lee
ceguegKeele peeJeUerMespeejer GYee Demeuesuee Yeesjhee eWiejekes jepeebes uee iesues. ceesjesheble
efhebieUs eebvee jepeebveer yeesueeJeues. les cnCeeues,
ceesjesheble! legcnebuee ieeeer ceeefnleer eebieueer Deens, Demeb Deecner Sskelees. ee Yeesjhee
eWiejeJej legcner cepeyetle efkeuuee yeebOee. efkeuuee Demee yeebOee, keer keesCeleener yeekeee emebieer
Deecnebuee ee ieeeer Dee"JeCe JneJeer. leer peyeeyeoejer legceeer!
ceesjeshebleebveer DebieeJej Deeuesueer heefnueer peyeeyeoejer leee efvesves Geueueer. les cnCeeues,
yesMeke, cenejepe! Deeheuee DeeeseceeCes ie leeceerj ke. cenejepeebee otjebosMeereer ner
keceeue cnueer heeefnpes.
keceeue kemeueer?
cenejepe! kegCeerner peeJeUer keeyeerpe kesueer Demeleer, lej ner Mekekeue megeueer vemeleer.
YeesJeleeueer cekejbo, eebYeej, keebieesjer, meesveie eebmeejKes snUs Je yebefomle ie Demelee ne
veJeerve ie yeebOeeeeb keee keejCe?
yeesuee, heble! jepes keewlegkeeves cnCeeues.
...Demeee efJeeej kegCeerner kesuee Demelee; heCe DeeheCe ne ceguetKe heeefnueele, ee Yeeieeeb
DeefpebkeelJe DeeheCe peeCeueble, DeeefCe cnCetvee eejer yeepetbveer jeKeCeeres ie "sJetve, ceOeuee
Yeesjhee DeeheCe efveJeueele. Keefpeveeuee, kees"ueener ceeleyyej Meetuee leeW eeeuee DeMeer
megjefele peeiee ngketve meeheeeeer veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes emeVe Peeues. Jee, heble! legcner Deeceee ceveeleues yesle yejesyej peeCeuesle! nere er
"sJetve ie hegje keje. legUpeehetjuee peeTve YeJeeveer ceeleseb oMeve IesCeb Deecnebuee pecele veener.
Deveske DeeCeer esleele. ee megjefele peeieer osJeereer mLeehevee kejeJeer, Demeb Deeceee ceveele
Deens.
peeJeUereer JeJemLee ueeJetve jepes eMeJeblejeJe ceesNeees heeefjhele kejeeuee efveIeeues.
eMeJeblejeJe ceesjs Deeheuee yeeekeecegueebmen jeejeree Deeeeeuee ouee neslee.
jepeebveer peeJeUer meesueer. Deeheuee mewveemen les jeejeruee Deeues. jeejer DeekeeMeeuee
efYeuesuee ie. jeejeruee jepeebee mewveeee Jese heuee. eMeJeblejeJe ceesjs ieeJeve
DeOetveceOetve ceeje kejerle neslee; efoJeme keueerle neslee. ie yeUke neslee, Gegbie neslee; heCe
yesefMemle neslee. oguee kesuesuee lee ieeJej ceesjs Deeeveke iesues nesles. ieele Oeeve Yeve
IesCeeeer Gmeble ceesNeebvee veJnleer. pesJne yeger megeueer, lesJne jepeebee mewveeves Jese Ieeleuee
neslee. leerve ceefnves mejle Deeues; heCe Jese G"Ceees efevn efomesvee. ieeKeeueer jepesner ceveeletve
yesewve nesles. JewMeeKeeee Gvnele jepes Jese osTve nesles. hee"erJej heeJemeeUe neslee. heeJemeeUe
Deeuee, keer Oees Oees heeJemeele lee ceguegKeele GIeeeJej efkeCes ke"erCe nesles. jepeebee mewveele
efmeueercekej nesles; les ceesNeebes Deehle nesles. jepeebveer leebvee ieeJej hee"efJeues.
pesjeruee Deeuesuee eMeJeblejeJe mebOeer heenlee neslee. ieeeer Oeevemeeceeer mebhele Deeueer
nesleer. peemle efoJeme ie ueefJeCes ke"erCe nesles. eMeJeblejeJe Deeheuee yeeekeecegueebmen
ieeKeeueer Deeuee.
efMeJeepeerjepeebveer eMeJeblejeJeebes mJeeiele kesues, eMeJeblejeJeebee yengceeve kesuee, Ieese Je
efMejheeJe efoOeuee. eMeJeblejeJeebveer lee ieewjJeeee Yeueleee DeLe Iesleuee. ceeveeee ceeue leeves
veekeejuee. efMeJeepeerjepeebveerner eMeJeblejeJeeee ceesjesueeee DeefOekeej keetve Iesleuee. ieeKeeueer
eMeJeblejeJeeuee "sJetve jepes ie heeneeuee iesues.
jeejer ieeeer ceeefnleer jepes DeepeJej Sskele nesles. Deveske JesUe ieees otjoMeve leebvee
Ieues nesles; heCe elee ie heenle Demelee jepes eefkele nesle nesles. lemee heeefnuee, lej jeejer
ncejmleeJeje neslee. jlveeefiejer Deiej okeKeve- kees"sner peeeuee peeiee meesefemkej. meceg
peJeU. jeejereer meee cnCepes Deveske Ieeebeer DeeefCe leebee Jeenlegkeereer meee nesleer. jeejer
DeefleGbe Je eCeeme ke"erCe DeMeer peeiee nesleer. jepeebveer meeje ie efvejKeuee. jepee Keemee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

peeTve heenlee ie yengle eKees. eewleHee ieees kes leeefmeueeeceeCes oer ieeJe Gbe.
hepevekeeUer keefeeJej ieJele GieJele veener DeeefCe OeeWe leemeerJe Skee Deens. oewueleeyeeo
heLJeerJejerue eebieuee ie Keje; heCe lees Gbeerves keceer. oewueleeyeeoshesee jeejer oMeiegCeer Gbe.
Demes heentve jepes mebleg Peeues; DeeefCe vekeUle yeesuetve iesues,
leKleeme peeiee nee ie kejeJee!
jepeebveer jeejeres veeJe jeeie "sJeues.
ieeKeeueer jepeebeer eJeCeer Demeleevee jepes vesnceer ieeJej peele. Deeyeepeer ceneosJe,
efnjespeer Fbouekej eemeejKes yeebOekeeceees lepe yejesyej Demele. jepes leebvee Deeheueer keuhevee
meebiele. jepeebee ceveele ieees he mhe nesle nesles.
jepes ieeJeve eJeCeerle Deeues. keevnespeer pesOes jepeebvee cegpeje keve GYes jeefnues.
keevnespeer, keee Keyej?
Keyej eflelekeerMeer eebieueer veener, cenejepe! DeeheCe eMeJeblejeJe-eleehejeJeebvee DeYee
efoueble. Deepe les heUtve iesues.
kemes?
DeeheCe ieeJej iesueele, DeeefCe ceesNeebvee efHeleuesueebveer leebvee Ieeser efoueer. hee"ueeie
kesuee. eMeJeblejeJe meeheues. eleehejeJe heUtve iesues.
jepes meblehle Peeues. eMeJeblejeJeebvee Deeheueekes JeUJetve IesTve leebveee peeJeUerle
"sJeCeeee jepeebee yesle neslee. jepes cnCeeues,
eMeJeblejeJeebvee npej keje.
pesjyebo kesuesues eMeJeblejeJe jepeebee meceesj DeeCeues iesues. eMeJeblejeJeebkes leglesveb heenle
jepes cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

eMeJeblejeJe! keg"b heUtve peeeeer leeejer kesueer nesleerle?


eMeJeblejeJe nmeuee. lees cnCeeuee,
efpeLeb let veenerme, DeMee keesCeleener ef"keeCeer peeeeer leeejer Deens ceePeer!
eMeJeblejeJe! legcner kewoer Deenele, ns efJeme vekee. Depetvener legcner Fceeveeveb jeneeuee
leeej Demeeue...
Fceeve? DeeefCe legPeeMeer? ueeFle njuees, cnCetve peeiee efJemejuees veener ceer. efmebn
Yegkesuee Peeuee, cnCetve ieJele KeeCeej veener. efheerpeeo ebjeJe efKeleeye efcejJeCeejs ceesjs
efYeeseb DeVe Keele vemeleele! legPeemeejKee GheNeeketve lej cegUere veener.
jepeebes efmcele veenermes Peeues. KeesyeCeerle yemeuesuee veseebvee Ske JesieUere Oeej Deeueer.
Deeheueer vepej eMeJeblejeJeeJej jesKeerle jepes keeues,
vegmeleer ebieghle ceeweeeer JebMeeJeUer meebietve ceeCemeb cees"er nesle vemeleele, ceesjs! ceeeee
kewHeele meowJe Oegbo jenCeeje let; lee hejeeceer ceeweeeer Dee"JeCe keMeeuee kejleesme? epesJej
DeJeenle peguetce, peyejomleer kejCeejs, efvejhejeOe ceeCemeb heesleele keeWtve leebeeketve nJeb les
Jeoeeuee DeeefCe kejeeuee Yeeie heeCeejs meceLe jepes legcner! lee Leesj IejeCeeeb veeJener
IesCeeeer legceeer ueeekeer veener. Deecner mebOeer efoueer nesleer; heCe leer legcnebuee Geuelee Deeueer
veener.
pesOeebeekes JeUtve jepes cnCeeues,
ns meeceesheeejeveb JeUleerue, Demeb efomele veener. Demee Meet Deecnebme hejJeeeee veener.
pesOes! ee Gvcee, DeefJeeejer ceeCemeeuee vee, DeeefCe leeeer ieove ceeje.
-DeeefCe ogmeNee efoJeMeer eMeJeblejeJeeeer ieove ceejueer iesueer. eMeJeblejeJeebee
yeeekeecegueebvee hegCeeuee yeboesyemleele hee"efJeCeele Deeues. peeJeUer-jeejereer JeJemLee ueeJetve
jepesner ceeieesceeie hegCeeuee hejleues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

13
hegjbOejJej meJeeee cegkekeece Demeueeves hegCeeee ueeue ceneue ceeskeUee neslee. kewo
kesuesueer ceesNeebeer cegues keCeepeer DeeefCe yeepeer ner ebjeJeebee yeeekeecebUeRmen ueeue
ceneueelee "sJeueer.
heeJemeeUe Deeuee, DeeefCe jepes hegjbOejeJej iesues. efpepeeyeeFvee peeJeUer keeyeerpe Peeueees
Ssketve Heej Deevebo Peeuee neslee. peeJeUer Keesjs neleer DeeueecegUs jepeebes nele DeeCeKeerve
yeUke Peeues nesles.
heeJemeeeer Pe mebheueer. eeJeCe Deeuee. keesJeUer Gvns ieebDeetve ekeeefMele nesT
ueeieueer. meeNee ceguetKeYej efnjJeerieej Jeveeer Leeueer DeeefCe jepeebvee leeleeres hegCeees
yeesueeJeCes Deeues.
jepes hegCeeuee Deeues. efeCeerme DeOeesJeove GYes nesles. jepeebveer efJeeejues,
keee Peeueb, heble?
jepes, ecee DemeeJeer. yeepeer ceesjs heUtve iesues.
eCeele jepes GHeeUues, kemes iesues?
heble keeJejsyeeJejs Peeues nesles. leebee meJeeieeuee kebhe meguee neslee. les cnCeeues,
jepes! eewkeer henejs peejer nesles. Deeheuee Deeesvegmeej ceesNeebvee ceeveeveb JeeieJeueb peele nesleb.
kesJne lejer ieCeheleeruee oesvner cegueb peele nesleer; heCe Deeheueer ceeCemeb efHeleJetve keCejeJe ceesjs
cegOeesUkej Ieesjheeebee yejesyej mebOeeve yeebOeerle Deensle, ns kegCeeee Oeeveer Deeueb veener.
ceie? yeesuee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

hejJee meeebkeeUer osJeoMeveeuee iesues nesles DeeefCe Skeoce oesIes veenermes Peeues. leeyeleesye
leheeme kejefJeuee. keCeepeer efceUeuee; heCe yeepeer heUtve iesuee. leeee heee ueeiele veener.
keCejeJe ceesNeebvee jepeebee meceesj npej kesues iesues. meesUe-meleje Jeeeee Ssve
Gcesoerleuee lees leCe efveYeea vepejsves jepeebvee heenle neslee. leeee esnNeeJej neme nesles.
jepeebveer efJeeejues,
keg"b Deens yeepeer?
keCejeJe nmeuee. lees cnCeeuee,
lees meguee. Deelee meeheeeee veener lees.
kemee meguee?
pee Jeesveb DeeheCe Deveskeoe iesueele, leee Jeesveb lees iesuee Demesue!
eebieues Fceeveer Deenele! jepes mebleehetve cnCeeues, Keeuuee DeVeeuee lejer peeieeeeb
nesleble.
Deeceebner DeVe legcner Keeuueblee keer! heCe leeuee keg"b peeieueele? peeJeUeruee Keele
neslee, les DeVe kegCeeeb?
KeeceesMe! JJee, keCeepeer! heesj cnCetve iee kejeeuee iesuees, lej eebieueere veKeb
oeKeJeeeuee megJeele kesueerle! yeehe keesCelee Jeesveb iesuee, les "eTke veener?
Deens vee! pee Jeesveb Jeerue iesues, leee Jeesveb Deecnebuee peeeuee ueepe veener; vee
Yeerleer! Deecner Jewj keOeer efJemejle veener!
heble! ee ceiej ceesNeeuee IesTve pee! efveceiepeeJej vesTve eeeb cemleke ceeje. meeheeeer
ner Deewueeo otOe heepetve JeUCeejer veJns.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes! heble cnCeeues.


jeieeves hebleebeekes JeUtve jepes cnCeeues, heble! Deecner Deeee kesueer, efleee Debceue keje.
pes ee keele meeceerue Peeues Demeleerue, leebes nele-heee leese.
keCejeJeeme vesues iesues. oesve enjer jepes peeies Peeues, les jCeeee DeeJeepeeves. Jeeeeee
ceeieee meesheeletve lees DeeeesMe G"le neslee. keCejeJeeee efMejso Peeuee neslee.
keCejeJeeee efMejso Peeueeheemetve jepeebee DeJemLesuee meercee veJnlee. jepeebee hegs
peeeueeosKeerue ceeCemes Ieeyejle. SJeeelesJeeeJevener jepes mebleehele.
oesve enjer jepes Peesheues nesles. mesJekeeves esTve leebvee peeies kesues.
keee Deens? jepeebveer efJeeejues.
ceemeensye hegjbOejentve esle Deensle!
ceemeensye? jepeebveer Deeeeeves efJeeejues, keg"b Deensle?
SJeeele Jeeeeee oejeMeer esleerue!
jepes ieyeerves G"ues. kehes keve les leeej nesFheele Jeeeeee ojJeepeeMeer JeoU
Jeeueeeer peeie Ssket Deeueer. jepes ieyeerves Keeueer iesues. Jeeeeee ojJeepeeMeer cesCee GYee
neslee. efpepeeyeeF cesCeeyeensj esle neslee. jepes hegs iesues. efpepeeyeeFee heeeebvee nele ueeJetve les
heeee heues; heCe efpepeeyeeFee esnNeeJej efmcele PeUkeues veener; vee ceeesee nele hee"erJeve
efHejuee. meeNeebes cegpejs Iesle efpepeeyeeF Jeeeele eJesMe kejlee Peeuee. hee"eshee" jepes esle
nesles. ceneueele esleee jepeebveer efJeeejues,
ceemeensye! Deeeveke esCeb Peeueb?
eeJeb ueeieueb!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keejCe?
FLeb meebielee esCeej veener. Jej euee.
jepes Jejee ceneueer iesues. efpepeeyeeF nele-heee OegTve ceneueele iesuee. SJeee leeleerves
ceemeensye kee eeJeele, ns jepeebee Oeeveer esFvee.
efpepeeyeeF ceneueer esleee jepeebveer efJeeejues,
ceemeensye! SJeee leeleerveb kee Deeueele, les meebietve ekee. Deveske keuheveebveer Deecnebme
Iesjueb Deens.
jepes! DeecnebueeosKeerue iesues oesve efoJeme ewve veener. ceesNeebee cegueeuee legcner ceejueble, les
Ssketve Deeceee efpeJeeee Leeje Geuee.
ceemeensye! Deecner keCeepeerjeJeeeer ieove ceejueer, SJebe legcner Sskeueble; heCe ieove kee
ceejueer, ns veener Sskeueble.
les SskeCeemee"er Deecner Deeuees Deenesle. meebiee!
ceemeensye! Deecner lee cegueeuee FLeb DeeCeueb. YeeJeeeceeCes peheueb; heCe leebveer FLeb jentve
IeesjheeebMeer metle yeebOeueb. Deeceeer ceeCemeb efHeletj kesueer. SJebe veJns, lej yeepeer ceesjs heUtvener
iesuee.
yemme? SJebe?
SJebe veener! Deecner keCeepeeruee efJeeejeeuee iesuees, lej... Keble yeepetueee jeefnueer...
Gue, leese ceiejereer Yeeee yeesuet ueeieuee. ogmeje keesCeer Demelee, lej ceeHeer ceeefieleueer
Demeleer, heee Oeve oee Dehesefeueer Demeleer. legcner Deeceee peeieer Demelee, lejer, ceemeensye,
nse kesueb Demeleb!
ceemeensye efKeVeheCeeves nmeuee. lee cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes, Deecner Demelees, lej ns kesueb vemeleb. Deecner keCejeJeeuee meestve efoueb Demeleb.
ceemeensye! jepes Gejues.
jepes! legcnebuee mebleehe Deeuee. keCejeJeeveb legcees heee Oejeeuee nJes nesles, oeseer eeevee
kejeeuee nJeer nesleer. keMeemee"er? leebeer peeJeUer keeyeerpe kesueer, cnCetve? leebee
Jeefueebee efMejso kesueele, cnCetve? jepes! ceeCemeeuee hejepee heeefJelee eslees; eMe
heeefJeCeb Flekeb meesheb veener. efceUeuesuee eMeeveb legcner JeenJeueele, eeeb Deecnebuee og:Ke Deens.
eMeehee"eshee" esCeeNee ceiejereer eentue legcnebuee ueeieueer veener, eeeer Keble Jeeles.
ceemeensyeebee mebleeheeheseener leebeer JeekegUlee efJeoerCe kejCeejer nesleer. jepeebee IeMeeuee
keesj heueer. leebvee Meyo megesveele. efpepeeyeeFee eseeuee esUe osCeeesner eeCe leebee
"eeer jeefnues veJnles. efve:eeme meestve efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes! peeJeUeres ceesjs esceeveb JeUsveele, peeJeUerKesjerpe jepe megjefele veJnleb, ceesjs Keeveeuee
efceUeeee Deele peeJeUer IesCeb DeleeJeMeke nesleb, cnCetve legcner peeJeUer Iesleueerle... ns Deecner
peeCelees. heUtve peeCeeNee eMeJeblejeJeebeer ieove legcner ceejueerle, lesner Deecner peeCelees.
eMeJeblejeJeeveb legceee Gheceo kesuee neslee, egeeb DeeJneve efoueb nesleb, epesJej peguetce kesues
nesles. lee meJeeeb HeU leebveer Yeesieueb. heCe ner cegueb... leebveer keee kesueb nesleb? leebvee
JeUJetve Iesleueb Demeleble, lej...
ceemeensye! les DeMekee nesleb. leer meeheeeer Deewueeo nesleer. kesJne vee kesJne GueueeKesjerpe
jenCeej veJnleer.
legcner hejeefpeleeuee meehe, kegeb- nJeb les cnCet Mekelee. leebvee efmebneeer peele cnueerle, lej
leese iegCe DeefYeceeveeee, meJeeee, efveOeee eleeree yeveeeuee JesU ueeieCeej veener. jepes,
Dee"Jeleb? efMekeejeruee iesuee nesleele. JeeIeerCe ceejueerle. eflees oesve eJes nesles, les Iejer IesTve
Deeueele. lee eJeebvee otOe Ieeleueb, ieeWpeejueb, lejer Ske vee Ske efoJeme les hebpee GieejCeej,
ns "eTke Demetvener legcner leebvee peleve kesueble. jepes, peveeJejebvee esce oslee, les ceeCemeebvee oslee
esT vees? meee DeMeere eskeeele Lewceeve IeeueCeej Demesue, lej legceee jepeeuee keener DeLe
Gjeeee veener. osMeeleuee Deveske megueleeveMeeeeble DeeCeKeerve Skee jepeJeereer Yej hesue.
jepes, Deecner legceeeketve lejer Demeueb Jeleve Dehesefeueb veJnleb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeyeeFee eleske Meyo DeemegemeejKee Yeemele neslee. jepeebee peerJe lee yeesueebveer
iegoceve iesuee. eseeble Deet GYes jeefnues.
efpepeeyeeF cnCeeuee, jepes! Deelee keesCelee leeWeveb ceesNeebee lee jbkeee efeeebee
meceesj peeTve GYeer jent? leebveer efJeeejueb, lej keee Gej osT? jepes, SJeb kesueble, Deelee
leebeerner keeue keve ceeskeUs Jne! eeleveebletve meesJeueeeb hegCe lejer heojele Iee.
jepeebvee SskeCes DeMekee Peeues. les Deesjues,
yemme, ceemeensye! cesuesueeuee hejle cee vekee.
jepeebveer Skeoce ceemeensyeebes heee Oejues. jepes cnCeeues,
ceemeensye! Deecner egkeuees. meeseer Deceeeoe kesueer. Deecnebuee ecee keje. Deeheuee
heeeebeer MeheLe IesTve meebielees, ceemeensye! Deecner Demeueb Jeleve hejle Iet osCeej veener.
efpepeeyeeFveer esceYejeves jepeebvee G"efJeues. leebvee GjeMeer keJeeUues. oesIeebeener veseebletve
Deet DeesIeUle nesles.

14
jepes efpepeeyeeFeemen hegjbOejJej Deeues. peeJeUer ekejCeele peJeU peJeU mene ceefnves
oieoieeres iesues nesles. ieeJej esleee jepeebveer Debleiele JeJenejele uee Ieeleues. peeJeUer Keesjs
mJejepeele meeceerue Peeueeheemetve jepeebee ceguetKe ogheerves Jeeuee neslee; DeeefCe leeeer n
mecegeuee efYeueer nesleer. ns Jeeles jepe Deeletve, yeensve megjefele kejCes DeeJeMeke nesles.
veJee heeieebeer ceespeoeo meg nesleer. veJes DeefOekeejer vesceues peele nesles. mJele:ee
eefleheevuesKesJe ee cegsyejesyej leebee hesMeJee meecejepe eebeer efMeJevejheefle-ne-efveOeevemeecejepe-ceefleceleOeeve DeMeer cege eehetJeeae leeej kesueer nesleer. leeefMeJeee hesMeJes, cegpegceoej,
yeerj, megjveerme, mejveesyele Demes DeeOeeveebhewkeer efveoeve heeepeCe Je heeeoUees mejveesyele,
heeeoUees meyeveerme, nsjoUees ecegKe Demes DeefOekeejer jepeebveer vesceues nesles. Kee Jeele neslee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Yeesjhee eWiejeee ie DeeefCe jeeie ner oesvner yeebOekeeces Skeee JesUer meg Peeueer nesleer.
hegjbOejJej cegkekeece "sJetve jepes ns meJe kejerle nesles. jepeieeJej keesjer nueefJeueer nesleer.
Skes efoJeMeer jepes hegjbOejeKeeueer veejeeCeoMeveeuee meJeemen Glejues. efpepeeceelee Je meFyeeF
Skee cesCeele neslee. meFyeeFvee efoJeme iesueeves leebeer keeUpeer Iesleueer peele nesleer. ogmeNee
cesCeele meesejeyeeF neslee. osJeoMeve keve jepes cebefojeyeensj Deeues. MeecejeJe veerUkeb"ebveer
jepeebvee efJevebleer kesueer,
cenejepe, megheees efleceepeer keguekeCeea Deeues Deensle.
Deeceeekes?
nes!
efleceepeer keguekeCeea megheeee Jeleveoej. leees Jeleve mebYeepeer ceesefnleebveer yeUpeyejerves
keetve Iesleues. efJemeepeerjeJe Je jecepeer heCeokej veeJeeee YeeJeebveer mebYeepeer ceesefnleebvee Ske
Ieese Je SkeMes meeeJeVe hees ueee efoueer; DeeefCe leemee"er mebYeepeer ceesefnleebveer
keguekeCeeee U keve, peyejerves Jeeveefeer efuentve IesTve keguekeCeees Jeleve YeeJeebvee
efoues. keguekeCeea oeo ceeieeeuee yebieUtjuee iesuee. Menepeerjepeebveer leeuee jepeebeekes
hee"efJeuee. DeveeeeefJe oeo ceeieCeemee"er keguekeCeea jepeebeekes Deeuee neslee.
mebYeepeer ceesefnles cnCepes Menepeerjepeebes cesJnCes. jepeebes meeJee ceecee. meghes hejieCee
Menepeerjepeebee neslee. leebveer lees hejieCee Menepeerjepeebee Oeekeee jeCeermeensye legkeeyeeF eebes
YeeT mebYeepeer ceesefnles eebvee efouee neslee. ceesefnles megheeee ieerle jentve megheeJej yesueieece
Debceue kejerle nesles. leebeeyeue Deveske leeejer Deeuee neslee; heCe jepeebvee ceesefnles ceeveerle
veJnles. ceesefnleebvee ogKeefJeues, lej efJeveekeejCe Iejele iewjmecepe nesFue, cnCetve jepes DeepeJej
ceesefnleebkes oguee keve nesles. jepeebveer keguekeCeeuee DeYee efoues; DeeefCe les ieeJej iesues.
ogmeNee efoJeMeer jepes mekeeUee JesUer jIegveeLe yeuueeU, Dees, meesveesheble yeerj
eebeeyejesyej yeesuele nesles. yeesuelee-yeesuelee jepes mleyOe Peeues. jepes G"ues; efKekeerpeJeU
Deeues. Keeueee eewkeele YeieJeer Jees OeejCe kesuesuee Ske leCe mebveemeer Ge jJeeves ueeske
cnCele neslee :
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceveeR ueeseveeR eernjer leesefe heens


peveerb peeCelee Yee nesTefve jens~
iegCeeR eerefle jeKes ecet meeOeveeee
peieeR Oeve lees oeme meJeexeceeee~~
meoe osJekeepeeR efPepes osn peeee
meoe jeceveeceW Jeos efvele Jeeee~
mJeOeceXefe eeues meoe Geceeee
peieeR Oeve lees oeme meJeexeceeee~~
Jee! jepes Gejues, keee eemeeefoke JeeCeer Deens! keesCe Deens ne mebveemeer? Dees,
yeerj efKekeerheeMeer Deeues. mebveemeer cnCele nesleeceosb celmejW meebefuee mJeeLeyeger
ehebeerke veeneR peeeleW GheeOeer~
meoe yeesueCeW vece Jeeee megJeeee
peieeR Oeve lees oeme meJeexeceeee~~
Dees cnCeeues, ne lej jeceoemeer efomelees. Demes Deveske efYeeskejer esleele. mebveemeer, yewjeieer,
ojJesMeer eebeer DeKeb jerIe ueeieuesueer Demeles.
veener, Dees, meeOes efYeeskejer DeeefCe jeceoemeer eebeeble Kethee Hejke efomelees. ns jeceoemeer
vegmeleer efYeee ceeiele veenerle, lej eleske efYeesyejesyej Ske peepJeue meefeej meceepeele hesjerle
Demeleele. meceepeeuee efJeeejekes eJee kejerle Demeleele. veener lej Deecner eebee meeosuee
Deeke Peeuees vemelees.
ns jeceoemeer meeNee ceguegKeele hemejues Deensle.
Deecnebuee les ceenerle Deens. lee melhegeeee GheosMe Ssketve DeveskepeCe Deecnebuee esTve
efceUeues Deensle. jeceoemeeruee YesCeeeer Deeceeer Fe Deens.
Deeee! meesveesheble cnCeeues, Deeee yeesueeJetve DeeCelees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

leebvee LeebyeJeerle jepes cnCeeues, vekees. eermeceLeeee efMeeeueeosKeerue yeesueeJeCeeee


DeefOekeej Deeceee veener. Deecnere meeceesjs peeT.
jepeebee hee"eshee" Dees, meesveesheble nesles. jepeebvee ceneueeee yeensj Deeuesues heenleee
jeceoemeer eefkele Peeuee. YeeveeJej esTve leeves nele peesues. jepeebveer Jeeketve vecemkeej kesuee.
leebveer efJeeejues,
cenejepe, DeeheCe keesCe?
Deecner jeceoemeer. mesJekeeuee keueeCe cnCeleele. efYeesmee"er Deeuees.
DeeheCe keesCeles DeYebie cnCele neslee?
jepee, ns DeYebie veJnsle; les ueeske Deensle. iegosJe meOee efMeJeLej-IeUerle yemetve ebLe
efuenerle Deensle. ebLe hegje nesFlees keg"bner ve peeCeeee mebkeuhe leebveer meesuee Deens. leebes ns
ceveees ueeske Deensle.
Deeheuee kehesves leebleerue DeeCeKeer keener Sskeeeuee efceUsue, lej Deecnebuee Deevebo
Jeesue.
mebveemeer cnCeeuee, jepee! leer lej iegJeeee Deens-
eceer JesU pees leJeefebleevegJeeosb
ve efuebhes keoe obYeJeeoW efJeJeeoW~
kejer metKemebJeeo pees Tieceeee
peieerb Oeve lees oeme meJeexeceeee~~
meoe DeepeJeer eere pees meJe ueeskeerb
meoe meJeoe meleJeeoer efJeJeskeer~
ve yeesues keoe efceLe Jeeee efeJeeee
peieerb Oeve lees oeme meJeexeceeee~~
jepes meceeOeeveeves cnCeeues, heeefnueble, heble! meejs Leesj efJeeej Skeee eJeenele peeleele;
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceie les keesCeerner meebiees. Demeee efJeeej legkeejece cenejepeebveer meebefieleuee DeensvemeeJeW DeesMeeU~ ceve ceeefveleer mekeU~
peee lesLeW heeJes ceeve~ eeues yeesefueueW Jeeve~~
heble, Demeb Sskeueb, keer Jeeleb- OeeJele peeJeb; DeeefCe peebee cegKeeletve DeMee DeceleOeeje
Jeeleele, leebes ejCe OejeJes- jeceoemeer! meceLe esce Deensle vee?
jecekehesveb meejb esce Deens. meceLe vesnceer meebieleele-
keee? jepeebveer efJeeejues.
jeceoemeer keueeCe cnCeeuee, meceLe meebieleele- Deelee ce"eee eesieesceeeer efeblee ke
vekee. ceesieueeF mejueer. mJejepeeee Goe Peeuee. efMeJeyeeee jepeele Oece, veee, efvee
megjefele Deens.
les Ssketve jepeebee DebieeJej jesceebe GYes jeefnues. jepes cnCeeues, heble! Sskee, kesJeer cees"er
peyeeyeoejer meceLeeveer DeeceeeJej ekeueer Deens- jeceoemeer, meceLeevee Deeceee obJele meebiee.
leebvee meebiee, mJejepeeeb mJehe Deeehe meekeej Peeueb veener. eemee"er DeeMeerJeeo nJesle.
meceLeeee oMeveemee"er Deeceee peerJe GleeJeerU Peeuee Deens. Deecner jeeieer esT, lesJne
oMeveemee"er pej esT. jeceoemeer, keener kecelejlee Yeemeueer, lej Deecnebuee keUefJeCeeme
mebkeese ceevet vekee. meceLeeeer mesJee Ieueer, lej Deecner les Yeeie mecepet.
jepes MeecejeJehebleebeekes JeUues Je cnCeeues, heble, meceLe Skee Leesj keeeele ceie Deensle.
eeHeUee GlmeJeeuee ojmeeue oesveMes nesve osCeeeb Heceeve keee. jeceoemeeReer eesie
JeJemLee keve ceeveeveb, Deeojeveb leebvee efvejeshe ee.
jepes Jeeeele Deeues. meojsJej efJeeejs, ieeekeJee GYes nesles. cegpejs mJeerkeeve, jepes Deele
iesues. jepes Deeheuee ceneueer peele Demelee meFyeeF meeceesNee Deeuee. lee cnCeeuee,
Deeheueeueee ngkeerle nesles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

kee?
ceemeensyeebveer Dee"JeCe kesueered.
kee? efJeMese keener?
meFyeeF nmet ueheJeerle cnCeeuee, ceuee keener "eTke veener.
meFyeeFee hee"eshee" jepes efpepeeyeeFeekes iesues.
ceemeensye, keee Deeee? jepeebveer efJeeejues.
Dejs, Deeee kemeueer? let mebleeheCeej vemeueeme, lej meebieles.
ceemeensye, DeeheueeJej keOeer Deecner mebleeheuees Deenes kee? DeeheCe meebieeue, les Deecner
Deeveboeveb ceeve ke.
heene nb, jepes! ceie efHejeue.
Deeheuee heeeebeer MeheLe! ceie lej Peeueb? jepes emeVelesves cnCeeues.
ns yeIe. yeensj Deeheues efJeeejs, ieeekeJee Deeuesle. leebeer Fe Deens, keer leebee
cegueer FLeb eeJeele. meesejerke IeeJeer.
FLeb ueieeeb keesCe Deens? jepes Deeeeeves cnCeeues.
legceeekeefjlee cnCeleele les.
ceemeensye, leerve ueieb Peeueer. hegjs Peeueer veenerle kee?
jepes, nemege jepekeejCeeee Yeeie mecepee. Ske meesejerke Ieles; one ceeCemeb DeeOeejeuee
efceUleele. efMeJeee, jepeebveer DeefOeke efJeJeen kejCeb ne efjJeepee Deens cegUer!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes efKeVelesves nmeues. cnCeeues, nb! ceemeensye, ns keejCe ceee Keesb. leecegUb Deeceee
ueewefkekeeuee keener yeeOe eeeee veener. eYet jeceebebvee DeeheCe DeeoMe ceevelees. ceemeensye, ns
ceesieue meueleveleeres efjJeepe. jepekeleeyejesyeje les Deeceee neerceemeer efKeUues. lese efjJeepe
DeeheCe heeUerle Deenes.
jepes, Deecner ieeekeJeeebvee DeeefCe efJeeeNeebvee Meyo efouee Deens. meesejerke ceeve kesueer
Deens.
jepes nleeMeheCes cnCeeues, ceie Deecner keee yeesueCeej? "jJetve ekee.
-DeeefCe eeveblej leerve-eej ceefnveeblee ieeekeJee, peeOeJe, FbieUs DeMee leerve IejeCeebMeer
jepeebee meeseefjkeer Peeuee. meFyeeF, meesejeyeeF, hegleUeyeeF eebee meesyeleeruee mekeJeejyeeF,
keeMeeryeeF, iegCeJebleeyeeF jepeebee jeCeerJeMeele eJesMe kejlee Peeuee.
omeje Peeuee. efoJeeUer peJeU esle nesleer. efoJeeUer hebOeje efoJemeebJej Demelee jepeebveer
IeesoUemen ie meesuee. jepeebveer keNns he"ej iee"ues. mekeeUeer Leber Deeehe Deesmejueer
vemelee, Oegkeeeletve jepes megheeuee heesneseues. Oegkeeeletve efomeCeejer ieer mJeheveieje meejKeer
Yeemele nesleer. jepes mejU ieeree JesMeerle iesues. efMeJeepeerjepeebvee heenleee henejskeNeebee
keceje cegpeNeemee"er ueJeuee. Keg Menepeerhege, peneefiejeree ceeueke ieerle esle neslee. leeuee
jesKeCeej keesCe? efMeJeepeerjepeebee ceeJeeebveer ieer Jesueer. ojJeepeeJej Je ieeree eejer
yeepetbvee eewkeee peejer Peeuee. jepes Jeeeemeceesj iesues.
efMeJeepeerjepes Deeuesues keUleee mebYeepeer ceesefnles ceeceeee leesNeele meojsJej Deeues. jepeebveer
cegpeje kesuee. ceeceebveer jepeebvee efJeeejues,
jepes! Deepe DeJeefele Deeueele?
ceeceemeensye! efoJeeUer peJeU Deeueer. meCeemegoeruee Leesjecees"eebes DeeMeerJeeo Ieeeuee,
meCe ceeieeeuee Deecner Deeuees Deenesle.
GefMeje kee nesFvee, Leesjecees"eebeer Dee"JeCe Peeueer, ns keee Leesb? ceecee eerheCeeves
cnCeeues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceeceemeensye, Deecner Deeheueer Dee"JeCe keMeer efJeme?


yebieUgjentve keener keeveefheekeee Deeuee, Jeeleb?
mebYeepeer ceesefnles Deeheueee leesNeele yeesuele nesles. jepeebvee leebes ceveeletve nmet esle nesles.
jepes nmetve cnCeeues,
nes! DeeheCe yejesyej DeesUKeueble, ceecee. heCe leer Deecnebuee veener; DeeheCeebuee.
jepes, Deeoye meebYeeUtve yeesuee. Deecnebuee keeveefheekeer eeeeb keee keejCe?
efleceepeer keguekeCeeveer Deeheueer leeej cenejepemeensyeebee ejCeer pet kesueer Deens.
Deeceeekesner leeej Deeueer Deens. DeeheCe Deveeeeveb Iesleuesueb leebeb Jeleve hejle kejeJeb, ner
efJevebleer Deens.
lee Yeeeer lejHeoejer legcner kejlee? megheeJej Deecnebuee vesceueb Deens, les
cenejepemeensyeebveer! legcnebuee keesCe efJeeejlees? meghes hejieCee ner leebeer peneieerj Deens.
yejesyej Deens! DeeefCe Deecner cenejepemeensyeebes efejbpeerJe Deenesle. cenejepemeensyeebee
peneefiejerle Deveee nesle veener, ns heenCeb Deeceeb keleJe Deens. keglee ve Jeelee ns IeeJeb,
ner Deeceeer Fe Deens.
legceeer Fe? keesCe legcner? jepes, efoJeeUeree meCe ceeieeeuee Deeueele, lees Iee,
DeeefCe jmlee Oeje.
ceie, ceeceemeensye, meCe ceeieeJeee ueeiesue.
ceeiee vee! efkeleer nesve nJesle?
meghes, "eCes hejieCee Deeceee nJeeueer keje. legcnerner Deecnebuee meeceerue Jne.
mebYeepeer ceesefnles cees"eeves nmeues. iebYeerj nesle jepeebee Jej vepej jesKeerle les cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes! legcner ueneve, Deecees Yeees; cnCetve iee kesueer. ogmeje keesCeer Demelee, lej ieove
ceejueer Demeleer.
jepes meblehle Peeues. esnje e, ke"esj Peeuee. leebee Leb, Oeejoej DeeJeepe ceve efejerle
iesueeceeceemeensye, legcnebuee les peceCeej veener. heCe Deecner les menpe ke, ns legceee Oeeveer
esle veener.
celeueye?
ceeceemeensye! Deepe ee eCeer ieerYeesJeleer ceePes henejs Deensle. ner ieer legceeemen ceePee
leeyeele Deens.
jepes! ceesefnleebes esUs efJemHeejues iesues. ceesefnles efYebleerJej uekeeJeuesuee leueJeejerkes
OeeJeues. leese jepeebee ceeJeeebveer leebvee efiejHeoej kesues. ceeceebee kewHe Glejuee. Gmevee
DeJemeeveeves les cnCeeues,
jepes, eeee heefjCeece yeje nesCeej veener. cenejepemeensyeebvee-
ceecee, DeeheCe pej meebietve heene. cenejepemeensyeebvee Deecner eebieues DeesUKelees. Deeheueer
pegueceer jepeJe leebee keeveer kesJnee iesueer Deens. Depetvener DeeheCe Jeleve megOeejeJes Je
Deeceee heojer...
nb! Yeeeeeer mesJee? DeeefCe ceesefnles kejCeej?
"erke Deens. DeeheCe yebieUtjuee peeT Mekelee.
ceePeer eerpeJemlet?
leer Deecner pehle kesueer Deens. Deehle cnCetve iee ke ueeieuees, lej Flejebee iegveeuee
Deecner keesCeleer efMeee kejCeej? peerJe jeKetve hejle peelee, nse veMeerye mecepee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

megheeeer ieer nmleiele Peeueer. leeeyejesyej ceesefnleebee neleebKeeueer Demeuesuee


peneefiejeree Yeeie jepeebee leeyeele Deeuee. keNns he"ej mJejepeele meeceerue Peeues. ceesefnleebeer
leerveMeseer heeiee DeeefCe ieerleueer oewuele jepeebvee efceUeueer. megheeee yeboesyemle keve jepes
efoJeeUermee"er ieekes JeUues.
megheeee efJepee heojer yeebOetve jepes Deeveboeves ieeJej Deeues; heCe ieeJej og:Keeeer
meeJeueer heueer nesleer. yebieUgjentve yeeleceer Deeueer nesleer- efMeJeepeerjepeebes Leesjues YeeT,
efpepeeyeeFes pes hege mebYeepeerjepes ueeFle "ej Peeues. keveekeele mebYeepeerjepes Je
DeHePeueKeeve kevekeefiejeruee Jese osTve yemeues nesles. DeHePeueves mebYeepeerjepeebvee ieeJej eeue
kejCeeme meebefieleueer. mebYeepeer efkeuueeJej eeuetve iesues. ceeietve DeHePeue eslees, ne efJeeeme.
DeHePeueves Yeesmeueebee Jewjeee oeJee meeOeuee. leeves mebYeepeerjepeebvee kegceke kesueer veener.
mebYeepeerjepes Skes heues; DeeefCe lee ieoeale uele Demelee pebyetefjeeee ieesUe ueeietve Meeble
Peeues.
jepes efpepeeyeeFbee ceneueele iesues. DeeJejuesuee Deetbes yeebOe oejeMeere Hegues. DeeFuee
efce"erle IesTve jepes Deeheuee Deetbveer efpepeeyeeFes og:Ke efYepeJeerle nesles.
efpepeeyeeFee vepejsJeve mebYeepeer nuele veJnlee. yebieUtj meesleevee cenejepemeensye cnCeeues
nesles, legcner efMeJeepeerjepeebvee leeej keje; Deecner mebYeepeerjepeebvee leeej kejlees. heent, keesCe
hegb peelees, les.
mebYeepeer! ueneveheCeereer heee-mene Jeex pees menJeeme Ieuee, lesJeee! pegVej meesleevee
Menepeerjepeebee ceeietve peeCeeNee ueneve mebYeepeereer Demhe cetleea Deepener efpepeeyeeFvee efomele
nesleer. yebieUtjuee Deeheueer Jee heenle JesMeerle Leebyeuesues MebYetyeeU efpepeeyeeFee vepejsmeceesj esle
nesles. yebieUgjentve hejle esleevee Skee cegkekeeceeheele DeeefCe efvejesheeee JesUer eseeble heeCeer
IesTve GYes Demeuesues mebYeepeerjepes... lese he DeKesjes!
oesve JeeehetJeeae mebYeepeeruee cegueiee Peeueees keUues nesles. veeleJeees cegKe heenCeees
efveefcee keve peeCes Peeues Demeles, lej mebYeepeer efomeuee Demelee.
mebYeepeer Ske mJehe nesles. vesnceer vepejsmeceesj esCeejs, heCe keOeere efce"erle ve meeheCeejs.
mebYeepeer mJeheemeejKeee jeefnuee. mJeheelee lees leerU leerU cees"e Peeuee; DeeefCe mheMe
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nesCeeDeeOeere peerJeveeee Yej henes efJejIeUtve iesuee. jeefnues mebYeepeer ns mJehe. MebYetyeeU
DeMee jerleerves hegs peeTve cenejepemeensyeebes Meyo Kejs kejleerue, DeMeer Mebkee mJeheelener keOeer
efpepeeyeeFvee Jeeueer veJnleer. heCe Tj efeve peeCeeje meleeee IeeJe DeeOeer efomeuee veener,
cnCetve egkele vemelees.
mebYeepeerjepeebee celetee yeeleceerves Keeuesuee efpepeeyeeFeeJej vepej "sJetve jepes ieeJej
JeemleJe keve nesles. GueCeeNee efoJemeebyejseyej og:Keeuee yeebOe Ieeleues peele nesles. Keesue
iesuesuee peKeceses Meue Hee efpepeeyeeFveee peeCeJele nesles. efpepeeyeeFveer cees"ee Oeerjeves les
og:Ke menve kesueees YeemeefJeues; DeeefCe jepes hegvne jepekeejCeele iegbleues.

15
jepes MebYet ceneosJeees oMeve IesTve ieeJejee yeeuesefkeuueevepeerke Deeues.
yeeuesefkeuueeesner keece hegjs Peeues nesles. yeeuesefkeuueecegUs hegjbOej Deelee MeesefYeJeble efomele neslee.
yeeuesefkeuueeee oejeMeer vesleepeer heeuekej Deeues. les cnCeeues,
cenejepe, leesHeKeeveeee Fceejleereb keece hegjb nesle Deeueb Deens.
euee heent. DeeheCe efkeuuesoej. keekee, Deeheueer Deeee keesCe eJeueCeej?
vesleepeerbmen esmeepeer, leeveepeer, efMeJee, efpeJee ceneuee ner cebUer JeUueer. leesHeKeeveeeer
Fceejle ieeee Skee yeepetuee nesleer. jmeeee ceesNee, jmeJeCeeee egueer- meejb keece cepeyetle
Peeueb nesleb. jepeebveer peeJeUer keeyeerpe kesueeveblej Debyeepeer ceesjs Je leees oesIes YeeT leesHee
DeesleCeele efveCeele, cnCetve leebvee heojer Iesleues nesles. leemee"er leebvee leerve npeejebeer cevemeye
efoueer nesleer. leesHeKeevee heentve jepes cnCeeues,
DebyeepeerjeJe, Fceejle heentve Deecnebuee keee keUCeej? ee leesHeKeeveele leeej Peeuesuee
heuueeee leesHee Meegleebvee pesJne efKebejb heeleerue, lesJnee legceeb kemeye Deeceee Oeeveer
esFue. esmeepeer, DebyeepeerjeJeebvee pes ueeiesue, les ee. Deecner leeej leesHee heenCeeme GleeJeerU
Deenesle.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

leesHeKeevee heentve jepes yeeuesefkeuueele Deeues, lesJne mete Jej Deeuee neslee. jepes Jeeeele
peele Demelee Deeletve efHejbieespeer yeensj Deeues. jepeebvee leebveer cegpeje kesuee.
efHejbieespeer, DeeheCe kesJne Deeueele? jepeebveer efJeeejues.
Leese JesU Peeuee, jepes! leeleerveb yeesueeJeCeb kesueble, cnCetve...
Heej efoJeme Peeues. legceeemeejKes efomeues veenerle, keer egkeueemeejKeb Jeelebb. ceemeensyeebvee
Yesueele?
nes!
euee. Deele peeT.
meejs Keeme meojsJej Deeues. jepeebee ceveele keee Deens, eeee Deboepe keesCeeuee esle
veJnlee. yew"keerle leeveepeer, esmeepeer, efHejbieespeer eebeeyejesyeje jIegveeLe yeuueeU, Dees,
oeoepeer jebPeskej, jeceebheble yenglekej nerner cebUer nesleer. leeKesjerpe meesveesheble yeerj, MeecejeJe
veerUkeb" ner keejYeejer cebUerner nesleer. jepeebveer meJeeJeve vepej efHejefJeueer. jepes cnCeeues,
Deepe cegece DeeheCeeb meJeevee ieesUe kesueb Deens. keNns he"ej Deeueeveb Deeheuee
jepeeee Yeeie megjefele Peeuee Deens. peeJeUer KeesNeecegUb Deeheueer n Deelee heej mecegeuee
efceUeueer Deens. DeeefoueMeener heeleMeene cesueecegUb efJepeehetjkejebee ieeWOeU Geuesuee Deens.
Menepeeoe Deewjbiepesye Deeheuee Jeefueebee DeepeejecegUb Deepe hegje DemJemLe nesTve oefeCesle
Deketve heuee Deens. Deeheuee jepeees oesvner Meet ieeHeerue Demeleevee Deeheuee keeeYeeie
meeOetve Ieeeuee nJee. ner mebOeer meesueer, lej...
leee JesUer ebyekeheble yeerj Deele Deeues. jepeebveer vepej JeUleee les cnCeeues,
cenejepe, yeensj Ske yewjeieer Deeheuee oMeveemee"er Leebyeuee Deens.
veeJe keee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeheueb veeJe lees efvejbpeve meebielees.


Deeueese Deecner.
jepes G"ues. leeleerves yeensj iesues. oejeMeer Deeuesuee yewjeieeuee IesTve jepes Deeheuee
ceneueele iesues.
Keeme meojsJejeer cebUer eefkele Peeueer nesleer. leeveepeer cnCeeuee,
jepeebeb meeOegmebleebJej Yeejer uee! keesCeer meeOet oejeMeer Deeuee, keer meejer keeceb mesetve jepes
eLece leebvee Yesleerue.
yejee JesU Peeuee. jepes Deeues veenerle. meesveesheble efyejebvee yeesueeJeCes Deeues. meesveesheble
jepeebee ceneueer iesues. jepeebveer meebefieleues,
meesveesheble, ns efvejbpeve yewjeieer. eebvee heeeMes nesve ee.
heeeMes!
nes! les leerLeeveeuee peele Deensle. ns kesJnener Deeues, DeeefCe Deecner Peesheuees Demeuees,
lejer Deecnebuee G"Jetve eebeb oMeve kejJee!
meessveeshebleebeemen yewjeieer iesuee. jepes Deeheuee ceneueeee heeeNee Gleve Keeueer Deeues.
meojskes cenejepe eeuet ueeieCeej, leese ceveesnejer Deeueer. leer cnCeeueer,
ceemeensyeebveer Dee"JeCe kesueered.
Deeueese Deecner!
jepes ceveesnejerhee"eshee" ceemeensyeebee ceneueer iesues. ceneueer meFyeeF, hegleUeyeeF,
meesejeyeeF GYee neslee. ceemeensye ueeseuee sketve yemeuee neslee. leebee Mespeejer meKegyeeF
GYee neslee. ceemeensyeebheemetve Leesee DeblejeJej ceneopeer yemeues nesles. jepeebveer peeTve
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceemeensyeebes heee efMeJeues.


DeeweJeble Jne! jepes, Deepe meKet peeCeej, cnCeles.
leer keg"ueer cnCeles! Deecees peeJeFyeehet cnCele Demeleerue.
nes! leeecegUb neke ceejueer. mekeeUheemetve legceeb oMeve veener. efHejbieespeer Yestve iesues.
Deepe meejs ieesUe kessuesues efomeleele. jepes, Demee emebie Deeuee, lej keUJeeJeb. keenerlejer
ieesOees keve Ieeuelee esleb. Ssve JesUer meebefieleueble, lej...
ceemeensye, Deecnebuee meebieCeeeer iejpe Jeeueer veener. Deelee Ske meestve SJeee megvee
neleebKeeueer Demelee leebvee Deboepe esle veener? Deecner Iejer yemetve jepeeee yeelecee keelees,
DeeefCe Iejee megveebvee meojsJejee Jeelee keUt veesle?
meejs nmeues. efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, vesnceere kemeueer Lee? Deecner ceIeee yeesueeJeCeej neslees. heCe legceeekes keesCeer
yewjeieer Deeuee neslee, cnCes!
peer! Kejb Deens!
meesejeyeeF cnCeeuee, yewjeieeuee mege JesU efceUlees. heCe meKegyeeF, Iejeebkes uee
eeeuee...
neb, metveyeeF... efpepeeyeeF cnCeeuee.
meesejeyeeF Leebyeuee. jepes nmeues. cnCeeues,
ceemeensye, Deecner vegmeles yewjeieeuee Yesuees, SJebe veJns, lej leeuee heeeMes nesveosKeerue
efoues.
efpepeeyeeFee esnNeeJej efmcele PeUkeues. lee cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meF, Deie, ne Yeueleere GOeUheer ke ueeieuee.


meFyeeF cnCeeuee, Gieere keesCeer heeeMes nesve yewjeieeuee osle veener.
"erke Deens. Deeceee oelelJeeJejosKeerue kegCeeee efJeeeme veener. jepes G"le cnCeeues,
ceemeensye, meojsJej meejs KeesUbyeuesle! Deecner eslees.
nes! heCe Deepe meKet peeT os vee? cegntle heeefnueeed.
peeT os vee. ceneopeer!
peer!
Dee"Jeleb? legceeb ueie Peeueeveblej legcnebuee, meKetuee IesTve Deecner pespegjeruee
osJeoMeveeuee peele neslees, lesJne JeesJej Jeeuns ieeJe ueeieueb. les legceee ceveele Yejueb. Deecner
lees ieeJe Deeceee meKegyeeFee eesUerKeCeemee"er Fveece efouee Deens. lees ieeJe Deelee legceee
Deens. eslees Deecner.
jepes meojsle iesues. peCet keener Ieuese veener, Demes jepes meebiet ueeieues,
...ee mebOeeree Heeeoe IesCeemee"er Deelee Deecnebuee neueeeue kejeeuee nJeer. ee
ceesefncee Deeceee ueeskeebveer DeeheCentve Geueeeuee nJeele.
jIegveeLe yeuueeU Dees cnCeeues, jepes, Deeee kejeeeer Keeser. Deeheuee ceveeleerue
Fefle meHeue Peeueb veener, lej efJeeeje.
Deecner legceeeketve nere Dehesee kesueer nesleer. Dees, Deecner legcnebuee oeYeesU ceguegKeele
hee"Jeueb nesleb, Dee"Jeleb?
nese, cenejepe!
ceie legcner cegmleHeeyeeo yeboj DeeefCe Deepetyeepetee ceguetKe keeyeerpe keve ee. legceeeJej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deecner leer peyeeyeoejer ekeerle Deenesle.


Dees Deeveboeves G"ues. Flej Glmegkelesves jepeebeekes heenle nesles. jepes efHejbieespeeRvee
cnCeeues,
efHejbieespeer, legcner Deeheueer meJe kegceke ieesUe keve eekeCeJej leeej jene. keoeefele
Deecner leener yeepetuee esT. esmeepeer, leeveepeer, legcner meJe Deeheeheues ceeJeUs, heeiee peele
leeej "sJee. ngketce esFue, lesJne eCeeeerner Gmeble ueeJet vekee.
keener lejer IeCeej, eeeer meJeevee peeCeerJe nesleer. leemee"er leebes yeent mHegjle nesles.
efHejbieespeer cnCeeues,
jepes, ceie Deepe ceuee peeCeeeer Deeee ee.
efHejbieespeer, legcner lej Iejes. jene vee eej efoJeme.
vekees, jepes. DeMee efoJemeeble Heej efoJeme ieeJeve otj jenCeb yejb veJns.
ceie Ske keece keje. Deepe legcner efveIeleese, cnCelee. Deecnebueener ieeJeve nuelee
esFue, Demeb efomele veener. Deepe Deeceeer meKegyeeF meemejer peelesed. Deecner efleuee
heesneseJeeeuee peeeuee nJeb. heCe legcner Demeuee, lej meKegyeeFuee leer GCeerJe Yeemeeeeer veener.
Deeee!
pesJeCes Peeueer. Leesee JesUeves meKegyeeF ceneopeeRyejesyej peeeuee efveIeeuee. meKegyeeFeer
Deeser YejCeele Deeueer. meKegyeeF jepeebee heeee heuee. meKegyeeFvee peJeU Iesle jepes
cnCeeues,
meKett, megKeer jene! pehetve jene, heesjer! jepeebvee hegs yeesueJesvee.
jepes ieeee Keeueerheele meKegyeeFuee heseneseJeeeuee iesues. efHejbieespeeRee DeeheLekeemen
peeCeejs ceneopeeRes DeeheLeke efomesveemes nesFheele jepes heenle GYes nesles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebee Deeesvegmeej jIegveeLe Dees oeYeesU THe cegmleHeeyeeo yebojeJej eeuetve iesues.
Deeebveer efJepee efceUefJeuee. cegmleHeeyeeo yebojeJej DeeefCe Deepetyeepetee efkeuueebJej YeieJes PeWs
Heket ueeieues. lee efJepeeeeer yeeleceer ieeJej esleee jepekeejCeeee he ceebuee. jepeebveer
yeerj, meesveesheble eebvee Deewjbieeyeeoskes jJeevee kessues. Menepeeoe efyeojuee neslee. jepes
efJepeehetjkejebee pees ceguetKe efpebkeerle nesles, leeuee ceesieueebee keewue IesTve "sJeeJee,
Menepeerjepeebee kewosee JesUer cegjeokes ceeefieleuesueer pegVej-Denceoveiejeer osMecegKeer
efceUJeeJeer, Demes jepeebvee Jeeues. heCe meesveeshebleebvee efveefele Heceeve osleevee Hee efpebkeuesuee
oeYeesUheeruee cebpegjer efoueer; heCe pegVej-Denceoveiejee osMecegKeeryeue Ske Deejner
Deewjbiepesyeeves efueefnues veener. jepeebvee eeee mebleehe Deeuee. Menepeeos Deewjbiepesyeeuee Dekekeue
efMekeefJeCeeee Oeemeer eJe jepeebveer ekeuee.
nsjebeeketve meejKee yeelecee esle neslee. yeefnpeea veeFke DeeefCe leebes elegj jeceesMeer
keueeCe-efYeJeberkes veevee Jese OeejCe keve efHejle nesles. pegVej-Denceoveiejuee jepeebes
Hekeerj, yewjeieer, mebveemeer mebeej kejerle nesles.
Gvneeees efoJeme nesles. Skes efoJeMeer jepeebveer efpepeeyeeFee DeeMeerJeeo IesTve hegjbOej
meesuee. hegCeeuee ueeue ceneueele meejer kegceke DeeeseceeCes ieesUe Peeueer nesleer. hegCeentve
henes Ieesoew megueer. eekeCeuee efJemeeJee Iesleuee. efHejbieespeeRveer lesLes pecee kesuesuee jepeebee
IeesoUemen jepes pegVejJej eeue keve iesues. pegVejeer FlLebYetle ceeefnleer jepeebvee efceUeuesueer
nesleer. pegVej Deieoer yesmeeJeOe nesles. pegVej cnCepes ceesieueebeer oefeCesleerue Ske ceeleyyej hes".
leeves cepeyetle Demeuesueer. pesLes efJepeehetjkejebvee pegVejkes Jeekeee vepejsves heeneees Oeeefj
Peeues veener, lesLes efMeJeepeer les Oeeme kejerue, Demes keesCeeuee mJeheelener Jeeues veener. pegVej
eejer yeepetbveer Jesues iesues. heneNeeee peeiee egkeJetve efMeee ueeJeuee iesuee. pegVejee
ojJeepee Leesee ekecekeerle GIeuee iesuee; DeeefCe ceOejeeer jepes IeesoUemen pegVejceOes
eJesMe kejles Peeues. Skee keeheekeeheer meg Peeueer. pegVejeer heeiee cenMetj nesleer. Demmeue
peeefleJeble Meskees Ieeser heeiesle nesleer; "eCeyebo nesleer. leer heeiee jepeebvee efceUeueer. leerve uee
nesveebeer ceee jepeebvee efceUeueer. leeKesjerpe ceewueJeeve keehe, efpeVeme, pepeJeenerj ns
JesieUse. heenlee-heenlee pegVej uegtve, leer uet IesTve jepes eekeCeuee Deeues. Sseeeves mebheVe
Demeuesueer pegVej hes" Skee jeeerle oefjer Peeueer. eekeCeuee meJe mebheoe megjefele "sJetve jepes
hegCeeuee Deeues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

pegVejee ceesefncesveblej Leeseee DeJeOeerle jepeebveer efHeve DenceoveiejJej eeue kesueer.


Denceoveiej cnCepes ceesieueebes DeJJeue "eCes. jepeebveer leeJeje Oee Ieeleueer. heCe Denceoveiej
yesmeeJeOe veJnles. jepeebveer Denceoveiejele eJesMe kesuee. Denceoveiejele efMeJeepeer Deeueees
keUleee veiej efkeuueele Demeuesuee ceesieue mejoej veewefmejKeeve jepeebeeJej eeuetve Deeuee.
jepeebveer leeee hejeYeJe kesuee; DeeefCe jepes ceeIeejer Deeues. veewefmejKeeveyejesyej ueleevee jepeebes
Deveske ueeske keeceer Deeues nesles. Denceoveiejuee HeejMeer uetner efceUeueer veener; heCe
ceesieueebee "eCeebJej eeuetve peeCeeee hejeece ceee heojele heuee.
efyeojuee pesJne Deewjbiepesyeeuee mecepeues, lesJne lees meblehle Peeuee. pegVej-DenceoveiejJej
kesuesuee ne nuuee cnCepes oefeCe ceesieueMeeneruee DeeJnevee nesles. Deewjbiepesyeeves ceguleHeKeeve,
veewefmejKeeve, ceerj pegceuee Jeiewjs meJe mejoejebvee efMeJeepeeree yeboesyemle kejCeeyeue efetve hees
efueefnueer.
efMeJeepeeree ceguetKe yesefejeKe keve, efMeJeepeeree ceeCemeebeer mejeme keeue GefJeCeeee
ngketce Deewjbiepesyeeves hee"efJeuee neslee. leesJej jepes hegCeeme esTve heesneseues nesles.
Deewjbiepesyeeee mebleehe jepeebvee ceenerle neslee. Deewjbiepesyeeves keeleueyeKeeve, nesMeoejKeeve,
jeekejCe efmebn, MeemleeKeeve eebmeejKee mejoejebvee mejnerJej jJeevee kesueees mecepeleee
jepeebveer ogmeje heefJeee ekeuee. yeNneCehegjeme Deewjbiepesyeeee Yesermee"er jepeebveer Deeheuee
Jekeerue hee"Jeuee. Jeefkeueeves pegVej-Denceoveiej ceejueeyeue jepeebvee heeeeehe nesle
Demeueees meebefieleues; Peeuee ekeejeyeue Keso Jee kesuee; heCe kesuesueer uet hejle
kejCeeyeuees DeJeeejner keeues veener. Deewjbiepesyeeves meJe efJemejueees YeemeefJeues. leees uee
Jee nesles. esUs Deeeekes ueeieues nesles. heeleMene Menepeneve Deepeejer Demeueeeer hekekeer
yeeleceer nesleer. ceteflehetpekeebee efcee oeje eleeele meejer metes nueJeerle neslee. Heeje efoJemeebheemetve
Deuueeves Je leeee jmetueves DeewjbiepesyeeJej ceneve peyeeyeoejer ekeueer nesleer. leer KeebeeJej
IesCeeeer JesU Deeueer nesleer. jepe neleer IesCeemee"er yeb kejCes Yeeie nesles. Deeueceefiejeee
owJeer Fe DeeefCe ceeveJeer cenJeekeebee Heuethe nesCeeeerner JesU nesleer. meejs efJemeve ecee
kejCeees veeke kejCese Yeeie nesles.

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

16
pegVej, Denceoveiej ceeve jepes hegCeeuee Deeues. hegCeeuee esleee jepeebvee leeleerves
hegjbOejeme peeJes ueeieues. hegjbOejeJej DeeveboerDeevebo hemejuee neslee. ieeJej leesHeebes DeeJeepe nsele
nesles. meFyeeF emetle nesTve jepeebvee hegejlve Peeues nesles. heefnuee cegueiee. Leesjuee. ieeoeree
Jeejme pevceeuee Deeuee neslee.
yeejMeeeer efvecebeCes hee"efJeueer iesueer. yeejMeeee efoJeMeer cegueees veeJe keee "sJeeees, ns
efJeeejCeemee"er meejs efpepeeyeeFeekes iesues. eCeYej efpepeeyeeFee eseeble heeCeer lejUues.
lee cnCeeuee,
pesJne les eflekes Ieues, lesJnee ne jeefnuee. efMeJeyee, legceee oeoecenejepeebeb veeJe
"sJee.
cegueees veeJe mebYeepeer "sJeCeele Deeues. efpepeeyeeFveer mebYeepeeruee GjeMeer keJeeUues.
ieceeJeuesuee mebYeepeer hejle Deeueeee Yeeme Peeuee.
mebYeepeer eebieuee heeeiegCeeee "juee. heeJemeeUe mebheeeee Deele keeWeCee mJejepeele
meeceerue Peeuee. Menepeerjepeebee megkesmee"er eeJee ueeieuesuee ie hejle DeeueecegUs jepeebee
ceveeleues Ske Meue efveIetve iesues.
meFyeeFvee DeMeeheCee Heej Deeuee neslee. mebYeepeeruee otOe hegjle veJnles. cnCetve
efpepeeyeeFveer vemejehetjpeJeUee keehetjJeneU ieeJeee iees veeJeeee eebieuee ceje"e
IejeCeeleerue OeejeF veeJeeeer eer ieeJej DeeCetve Iesleueer. OeejeF mebYeepeerjepeebeer otOeDeeF
yeveueer.
mebYeepeerjepes heeueLes nesT ueeieues, hegs mejket ueeieues. lee JesUer jepesner mJejepeeee
nesFue lees efJemleej kejCeele iegbleues nesles. Deveske ceesefncee DeeKeuee peele neslee. efJepeeeee
Jeelee ieeJej esle neslee. Deeebveer objepehegjer keeyeerpe keve pebefpeNeeuee ceesex ueeJeues nesles.
veJee ceesefnceebee Kee eeuet nesleee. leeeyejesyej jeeie, eleeheie ns oesve ie GYeejues
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

peele nesles. hee"JeeJee, lesJee hewmee Dehegje hele neslee, SJes les eeb keece nesles. ieees
keece Leebyet vees, cnCetve jepes Heej peeieke nesles. ceesjesheble efhebieUs meJe Keyej osCeemee"er
peeleerves hegjbOejJej Deeues nesles. leebveer jepeebee keeveebJej meJe nkeeriele Ieeleueer. jepes efve:eeme
meestve cnCeeues,
ceesjesheble, Deecner SJeer uet DeeCelees; heCe legcner Deeceee heenlee-heenlee efoceeKe
GlejJelee.
cenejepe! SJeer eeb keeceb GYeer kesueerle. leeuee Kee Jneeeee. Deelee kees hegje
Peeuee Deens. Jeee, meoj mepeueer, keer ie hegje Peeuee.
heble, legceee keeceele DeeCe esT vees, Demeb Heej Jeele nesleb. heCe keener efoJeme
keece yebo "sJeeJeb ueeiesue, Demeb efomeleb.
peMeer Deeee! ceesjesheble efkebefele veejepeerves cnCeeues.
ceesjesheble, keer nesT vekee. Deecner eleeheieeeb keece MesJeeme vesT, DeeefCe lesner
legceee neletve.
jepeebveer efoueemee efouee Keje, heCe lesJes yeesueleevee leebee ceveeuee heerU heuee. les
lemese G"tve yeensj Deeues. jepeebes heee Leyekeues. Jeeeeee eewkeele mebveemeer GYee neslee.
jepes Gejues,
keesCe? jeceMejCe?
peer! mebveemeer cegpeje keve cnCeeuee.
jepeebveer leeuee KegCeeJeues. jepeebee hee"eshee" mebveemeer eeuet ueeieuee. jepes yejee JesU
mebveeMeeyejesyej yeesuele nesles. jepes pesJne Keeueer meojsJej Deeues, lesJne leebveer ceesjeshebleebvee neke
ceejueer. jepes Deeveboeves cnCeeues,
ceesjesheble, Deecner ceIee yeesueuees, les efJemeve pee! ieeee keeceeuee ueeiee. leemee"er
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ueeieCeejer mebheeer DeeheesDeehe ieeJej eeuetve esFue.


Deevebefole Peeuesues ceesjesheble veJee Glmeen IesTve eleeheieeJej iesues. ieeJeve ngketce
megues. ogmeNee efoJeMeer henes jepes ceemeensyeebee oMeveeuee iesues. jepes cnCeeues,
ceemeensye, keueeCentve Meener Keefpevee yeensj heueeeer Jeelee Deeueer Deens. mJejepeeee
keeceer lees DeeMeerJeeoe "jeJee. Mekee Peeueb, lej lemebe keueeCe-efYeJeber ceevee Deecner
hejle esT.
meFyeeFee, MebYetyeeUeee efvejeshe IesTve jepes ieeKeeueer Glejues.
oeoepeer keCe Je meKees keCe ueesneskejs ns jepeebes mejoej Deeyeepeer ceneosJe eebee
veslelJeeves Heewpesmen hegs iesues nesles. jepes Deeheuee IeesoUemen keueeCeeer Jee keeheerle nesles.
keueeCeee megYesoej ceguuee Denceo keueeCeceOes efveefebleheCes yemeuee neslee. efJepeehetj
ojyeejee ieesUe kesuesuee Keefpevee YejYekekece meMee Deeoueeyejesyej efJepeehetjee JeesJej
jJeevee keve megYesoej efveefeble Peeuee neslee. Keefpeveeyejesyej Keg leeee cegueiee ceguuee
eeefnDee Deeheuee helveermen peele neslee.
efoJemee Gpeser Ieeeletve Keefpevee OeercesheCeeves eJeeme kejerle neslee. ieeeebee eekeebee
KeKee Ieeele otj Ssket peele neslee. Keefpeveeee DeeYeeieer Gceee IeeseeJej mJeej
Peeuesuee leCe ceguuee JeejbJeej ceeies JeUtve Deeheuee heLekeeJej vepej ekeerle neslee. meceesj
JeUCe Deeues, keer neleer leUheles lesies Iesleuesueer DeeheLekeeeer legkeer hegs peeTve jmlee
efveOeexke Demeueeeer Keeeer keve Iesle nesleer. cesCeeletve peeCeejer leCe megYesoejmetve cesCeees
heos efkebefele yeepetuee keve Ieeees efvemeiemeeQoe heenle nesleer. oesvner yeepetbee Ieveoe
jeveebletve Meskees esUs DeeheueeJej vepej "sJeerle Deensle, eeeer kegCeeuee keuhevee veJnleer.
Ieeeeer eCe ueeieueer. DeJepe yeespeeves ueeouesuee ieeee keeves Deesuee peeT
ueeieuee. yewueebee hee"erJej eeyekeebes hes Hegt ueeieues. yewueebvee efouesuee DeeJeepeebveer jeve
oCeoCetve iesues. heee jesJeerle, ceej menve kejerle leer cegkeer peveeJejs keeves heeTue Geueerle
nesleer. ieeee nUt nUt hegs mejkele neslee. pesJne GYee e ueeieuee, lesJne Keefpeveeee
Yeejere ieeWOeU Peeuee. DeeheLeke heeeGleej Peeues. ieeeebee eekeebvee oesnes yeepetbveer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMeheeeebes nele ueeieues. Leberee efoJemeeblener meejs IeeceeIetce Peeues. ueewkej Iee heej nesCeeeer
Oehe eleskeeee esnNeeJej efomele nesleer.
leese eejer yeepetbveer nj nj ceneosJe eer jCeiepevee GmeUueer. ieoejesU GmeUuee. pes
mJeej nesles, leebveer Mees hejpeueer. Leeser ekeceke Peeueer; DeeefCe Leeseee DeJeOeerle
keueeCeKeefpevee megjefeleheCes neleer Deeuee. ieeeebes ceesnjs efHejues. Keefpevee hejle keueeCeeer
Jee eeuet ueeieuee.
keueeCe veiejele oesve enjee JesUer veerjJe Meeblelee veebole nesleer. yeepeej efjkeecee neslee.
ceje"e IeessmJeeebeer Ske legkeer DeMee efveJeeble JesUer keueeCe ojJeepeeheeMeer Deeueer.
ejjekeebeer Skee OeeJeheU Geueer. ojJeepee yebo keve Ieeeueener Gmeble efceUeueer veener.
eejer yeepetbveer oyee Oejuesues IeesoU keueeCeee ojJeepee neleer Deeuesuee keUleee GOeUues.
keueeCe Menj keener eCeeblee Ieeseebee eheebee DeeJeepeeves Yeve iesues. megYesoej ceguuee
Denceo efiejHeoej kesuee iesuee. keueeCeee veieejKeeveeJej YeieJee OJepe ewueeves Heket
ueeieuee.
keueeCe keeyeerpe Peeues, leee JesUer efYeJeberner keeyeerpe Peeueer. keueeCeee JeesJej
Demeuesuee jepeebvee ner efJepeeeeer Jeelee meebieCeemee"er DeeheLeke oewues.
ogmeNee efoJeMeer jepeebee mJeeieleeeer peele leeejer meg Peeueer. Deeyeepeer ceneosJeeves
skeueeCeyeensjee ceeUeJej Ske megMeesefYele Meeefceeevee GYee kesuee neslee. keueeCe-megYesoejeee
lees Keeme Meeefceeevee jepeebeer eleeree kejerle neslee.
ogmeNee efoJeMeer mete ceeLeeJeve keueueeJej jepes esle Demeueeeer yeeleceer IesTve oesve
mJeej keueeCeJej Deeues. Deeheueer heeieeser meeJeve Deeyeepeer ceneosJe ns oeoepeer keCe Je
meKees keCe ueesneskejs eebeemen Meeefceeeveeee meceesj GYes jeefnues. meeNeebee esnNeebJej
efJepeeeee Deceehe Deevebo Deesmeble neslee. jepeebes DeeheLeke efomet ueeieues.
DeeheLeke Oeercee heeJeueebveer esle nesles. jepeebes uee keueeCeJej HekeCeeNee YeieJee
OJepeekes iesues. leebee esnNeeJej efmcele PeUkeues. Ieeser vepeerke esleee meJeeveer jepeebvee
cegpejs kessues. legleeNeebee DeeJeepe Deeuee. keueeCeee veieeje jepeebee Deeieceveeeer Jeelee peenerj
keve ceeskeUe Peeuee. Deeyeepeer ceneosJeebveer hegs nesTve jepeebee Ieeseeeer Dees"eUer Oejueer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes heeeGleej Peeues. DeeyeepeeRee hee"erJej nele "sJeerle jepes cnCeeues,


Deeyeepeer, Deelee legcner Ieesb OejCeb eesie veJns.
cenejepe, kee?
kee? keueeCe megYeees megYesoej Demeueer keeceb kejleele kee?
Deeheueer kehee, cenejepe! Demeues one megYes osT kesuesle, lejer Deeheueb Ieesb OejCeeeer
mebOeer efceUles, lesJne nesCeeje Deevebo JesieUee Demelees.
Deeyeepeer! legcner DeeefCe ueesneskejs yebOetbveer kesuesuee hejeece mecepeuee. lees Ssketve Deecnebuee
meceeOeeve Jeeueb. Heej keeceer Deeues?
Hee hebOeje!
jepes efKeVeheCes nmeues, Deeyeepeer, Skee mege efpeJeeeb Deecnebuee Heej ceesue Jeeleb.
jeeee DeefYeeskeeKesjerpe jCeese emeVe neslee veener kee? euee. Deeyeepeer, peieobyeseer
Fe!
jepes Meeefceeeveele Deeuess.
Leeser efJeeebleer IesTve jepeebveer keueeCeceOes eJesMe kesuee. Yeeeefkele vepejsves keueeCees
jefnJeemeer jepeebvee heenle nesles. jepeebee ceeies-hegs oesvner yeepetbvee nleejyebo mJeej peele bnesles.
jepes les SseemebheVe Menj efvejKeerle nesles. iepeCeeNee meeiejeee heeeYetceerJej keueeCe Menj
Keguetve efomele nesles. Gbe eemeeoebveer, YeJe ceefMeoeRveer DeekeeMeele Deeheues ceveesjs eefJeues nesles.
Menj cees"s megyeke DeeefCe osKeCes nesles.
Menjeee HesjHekee Deeeshetve jepes Meeefceeeveele Deeues. Meeefceeevee YeJe neslee.
GeemeveeJej megMeesefYele yew"ke ceebueer nesleer. jbieeryesjbieer heeebveer DeeefCe Deeheeebveer
MeesefYeJeble kesuesuee Meeefceeevee jepes efvejKeerle nesles. peeceeee ieeefueeebveer peceerve Deeeotve
iesueer nesleer. OetheoeCeebletve Meeefceeeveele megiebOe ojJeUle neslee. jepes cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeyeepeer, Deeceeb mJeeielener Meener efomeleb. DeMee Meeefceeeveele Heej keeU jeefnueb, lej
Meener efcepeeme eeeuee Heejmee JesU ueeieeeee veener.
jepes GeemeveeJej yemeues. keueeCeKeefpevee jepeebee meceesj DeeCeuee iesuee.
megJeCejewheveeCeer, Deveske Deuebkeej, jlveebes erie eebeer jepeebee osKele ceespeoeo Peeueer.
keueeCe-ceesefncesle pes peKeceer Peeues, leebee keggbyeereebvee Yejhetj Je efoues. peebveer hejeece
kesuee, leebee yengceeve kesuee. Deeyeepeer ceneosJeebvee megYesoejer efoueer. oeoepeer keCe Je meKees
keCe ueesneskejs eebvee keueeCeee Je efYeJeberee keejYeej meebefieleuee. mejles MesJeer keueeCeee
kewo Peeuesuee megYesoej Je leeee cegueiee eebvee ojyeejer npej kejCeele Deeues. JebMeeves Dejye
Demeuesuee lee efheleehegeebeer efOehhee peeser heentve jepes efmleefcele Peeues. ieesjsheeve, Gbes hegjs,
osKeCes hege. IeeeeU, meblehle vepejsves les jepeebeekes heenle nesles. jepeebveer leebvee ceeskeUs
kejCeeee ngketce kesuee. yeeFppele efJepeehetjuee peeCeeeer hejJeeveieer efoueer. efpeJeeeer DeeMee
meestve celetuee GYes "ekeuesues oesIes lee Deeesves eefkele Peeues.
Deeyeepeer ceneosJe hegs Peeues. leebveer jepeebvee cegpeje kesuee. jepeebveer efJeeejues,
Deeyeepeer! keee Deens?
cenejepe, DeeCeKeer Ske kewoer npej Jneeee Deens!
keesCe Deens?
keueeCemegYesoejeeer metve!
jepes meblehle Peeues. les cnCeeues, Deeyeepeer!
Deeyeepeer DeeJebe efieUle cnCeeues, cenejepe, iewjmecepe neslees. keueeCeKeefpevee ueguee,
lesJne ner metve Deeheuee veJeNeeyejesyej efJepeehetjuee peele nesleer. meejs efiejHeoej kesues iesues.
leeble leerner meeheueer. Deeheuee DeeesKesjerpe efleee efveCee keesCe IesCeej?
jepeebee mebleehe efveJeUuee. jepes cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeyeepeer! ceveele DeeCeueb Demeleble, lej les legcnerner ke Mekeuee Demelee. Deecner
leeyeue oese efouee vemelee. heCe ner metve JesieUer efomeles.
nese, cenejepe! heLJeerleueeJej Oegbtvener efomeCeej veener, Demeb efleeb ueeJeCe Deens.
Hegueeheseener veepetke! er ekeleee efleeb meeQoe DeejemeejKeb ojJeUlebed.
JJee, Deeyeepeer! legcner keeJener ke ueeieueele. ns meeceLe efpeee "eeer Deens, leer
megYesoejeeer mvegee Deeceeemeceesj npej keje.
meeje ojyeej lemLe Peeuee neslee. Deeyeepeer ceneosJeebveer eUer JeepeJeleee Meeefceeeveeee
eJee yeepetee efekeeee heoe Geueuee iesuee. oesve oemeeReemen megYesoejmegvesves Meeefceeeveele
eJesMe kesuee. cegmeueceeveer Jese heefjOeeve kesuesueer leer egJeleer jepeebeemeceesj GYeer kesueer iesueer.
efleee esnNeeJej efPejefPejerle DeesCeeres DeJebieg"ve nesles. cesnboeree ueeue jbieeves efeefele Peeuesues
eflees veepetke hebpes kebhe heeJele nesles. megkegceej ieewj heeJeueebes Debie"s peeceeee ieeefueeele
lele nesles.
jepeebveer Ske oerIe eeme Iesleuee. eCeYej esUs efceues DeeefCe eCeele les GIeues. lee
egJeleerJejeer vepej Ut ve oslee jepes G"ues. GeemeveeJeve Glejues. Oeerceer heeJeues ekeerle
jepes lee egJeleeree vepeerke iesues. leebyeee peeceeee ieeefueeeJeve meeceesjs esTve
"ekeuesues jepeebes heee velecemleke egJeleeruee efomele nesles. jepeebveer megYesoejekes heeefnues.
oesIeebee vepejsle leere mebleehe Gceuee neslee. jepeebveer efmLej neleebveer lee egJeleeres DeJeiegb"ve
Geueues DeeefCe les ceeies cemlekeeJej ekeues. lee Deeeflece ueeJeCeeee oMeveeves meeNee
ojyeejeee eemeeee DeJejesOe Peeuee. jepes Meeble vepejsves les meeQoe erle mee"Jeerle nesles.
velecemleke Demeuesuee efleee veseebletve Deet efveKeUues. JeefLele nesTve jepes ceeIeejer yew"keerJej
Deeues.
jepeebee keleerves eefkele Peeuesuee lee heJeleerves vepej Jej kesueer. jepes Meeble vepejsves
efleeekes heenle nesles. leeCeeee Ssve Gcesoerleuee jepeebveer kesMejer efpejseshe heefjOeeve kesuee
neslee. keheeUer efMeJeiebOe jsKeeues nesles. lespemJeer esUs efleee veseebvee efYeues nesles. leer vepej
heentve egJeleer Lekeke Peeueer. kegCeener hegeeuee pee vepejsuee vepej osCeeeer efnbcele nesle vemes,
lee vepejskes leer metve heenle nesleer. les Meeble he heentve vepej JeUefJeCeees meeceLe efleee
"eeer jeefnues veJnles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

DeeyeepeeRkes vepej JeUJeerle jepes cnCeeues, Deeyeepeer! ner cegueieer Kejbe meeQoeeeer KeeCe
Deens. legcner efleuee npej kesueer Deens. Deecner keee kejeJeb, Demeb legcnebuee Jeeleb?
cenejepe!
meebiee, Deeyeepeer! ceeskeUsheCeeveb meebiee!
cenejepe, efjJeepe efJeeejeue, lej DeeheCe efnuee veeeMeeUsle mLeeve efoueble, lejer efnee
mevceevee nesFue. Meetee lees efjJeepee Deens. heefeveerJej keesCeer oee oeKeefJeueer veener.
keceuekegceejereer Deengleer DeMeere heueer Deens. jeCeer ogieeJeleeree yeefnCeeruee Dekeyejeveb
DeMeere peveeveKeeveele keeWueer nesleer. Gue, DeMee egJeleeRveere yeeoMenees ceerveeyeepeej Yejues
iesues. leee Meetbeer ner kevee Deens. leee Meetbeer ner ogefnlee Deens. eesOeeveb DeeheCe efnuee
SKeeee yeejefiejeeer yeerke yeveefJeueerle, lejer Deeheueeuee keesCeer veeJeb "sJeCeej veener.
ueeskeefjJeepeeuee les meestvener nesCeej veener.
yemme! Deeyeepeer! heeheeeb meceLeveb heeheeveb nesle veener. ueeskeefjJeepeehesee ceeCegmekeeree
Oeceeuee Deecner DeesUKelees... Deeceee OJepe YeieJee Deens. heefJeeleseb les eleerke Deens. ee
cegueereb ueeJeCe heentve Deecner eefkele Peeuees. keener lejer Deueewefkeke heeefnueeeb meceeOeeve
Jeeueb. megYesoej-megveskes yees oeKeJetve jepes cnCeeues, eebvee heenleee Jeeueb- jepes Leebyeues.
leebee ieUe oetve Deeuee.
keee Jeeueb, cenejepe?
keee Jeeueb!... Deeceee ceemeensye Flekeee megboj Demelee, lej Deecnerner megboj efvehepeuees
Demelees! Deeyeepeer, Deeceee ceensyeebeer Dee"JeCe keve osCeeNee ee megYesoej megvesuee ceeveees
Deensj keje. ceemeensyeebeer jJeeveieer kejleevee pee Fleceeceeveb JeeieJeeue, lemebe ee kevesuee
efleee veJeNeeyejesyej hee"efJeleevee ceeveeveb JeeieJee.
jepeebee esnNeeJej Ske JesieUse meceeOeeve eke Peeues nesles. megYesoej efheleehegeebee
vepeje efJemHeejuee iesuee neslee. jepeebeer Deeee Ssketve YeejeJeuesuee megvesee eseeble
Deeveboeet lejUues nesles. YeefeYeeJeeves efleves kegefvemeele kesuee. jepeebveer nele peesues. les G"ues.
meeNeebes cegpejs Peues. leeble megYesoej efheleehegener meeceerue Peeues nesles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keueeCe-efYeJebereer JeJemLee ueeJetve jepes hejle Deeues. hegjbOej efomet ueeieuee. Deeheuee
menkeeNeebmen jepes ie ele nesles. ceeeeres ceneej efomet ueeieues. peJeU peeleee ceneejele
GYee Demeuesuee efpepeeyeeFes oMeve jepeebvee Peeues. efpepeeyeeFvee ieeee eLece ojJeepeele
heentve jepeebvee Deeee Jeeues. jepes ceneejele iesues. megJeeefmeveeRveer jepeebee heeeebJej heeCeer
Deesleues. eseebvee heeCeer ueeJeues. onerYeeleees cegkes jepeebee Jeve DeesJeeUtve ekeues.
efpepeeyeeF Deejleer IesTve meeceesNee Deeuee. jepeebes Gceos he efvejKetve leebveer jepeebvee
DeesJeeUues. efpepeeyeeF ceemeensyeebes heee efMeJele jepeebveer efJeeejues,
ceemeensye! Deeheueeuee ieeee eLece ojJeepeeMeer heentve Deecnebuee...
Deeee Jeeueb vee? jepes, ueeskeefjJeepeeuee meestve Deueewefkeke hejeece kesueele. ceie
DeMee Jeerjeeb mJeeiele peje Jesieeee leNnsveb vekees kee Jneeuee? jepes, Deepeee legceee
hejeeceeveb Deecner Oeve Peeuees. legceee kelegkeerveb meelee efheeebee Gej Peeuee. Deepe Kejs
jepes MeesYeueele!
efpepeeyeeFvee hegs yeesueJesvee. leebveer jepeebvee efce"erle Iesleues. meejs les Me YeejeJetve heenle
nesles.
jeeer jepes ceneueele Deeues. lesJne MebYetjepes Peesheues nesles. meFyeeF Lekeuee neslee. jepes
cnCeeues,
yejb Jeele veener, lej, meF, efJeeebleer IeeJeer!
SJee hejeece keve Deeueele. pesJne keueeCe-megYesoejeee megveseer yeeleceer keUueer,
lesJne keee Jeeueb, les kemeb meebiet? Jeeueb, hebKe ueeJetve peeJeb; DeeefCe Demeleerue efleLeb
mJeejeRvee iee"eJeb!
DeeefCe?
meFyeeF ueepeuee. lee cnCeeuee, meejere Lee Jeeles! Deecner veener yeesueCeej.
jepes nmeues. les cnCeeues, s! les veener eeueeeeb. pes SskeCeemee"er keeve GleeJeerU nesles,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

les lemebe jentve iesueb.


euee
meFyeeF ueepeuesuee heentve jepes hejle nmeues. mJele:uee meeJeve meFyeeFveer efJeeejues,
Ske efJeee? Kejb meebieeue?
meF, Deecner keOeer Keesb yeesueuees kee?
megYesoejeeer metve megboj nesleer?
nes! nesleer!
Kethe?
Kethe! jepes cnCeeues.
ceie?
heCe leer legceeeFlekeer megboj veJnleer. jepes cnCeeues.
euee! hejle Lee ke ueeieuee! ceer kee megboj Deens?
jepes G"ues. meFyeeFee peJeU peeTve leebee esnje Deeheueekes JeUJeerle jepes
cnCeeues,
ceer Lee veener kesueer. Deecner Kejb lese meebielees. les meeQoe heeefnueb, heCe Heej keceer
Yeemeueb. ceesnefJeCeemeeejKeb leele keenere veJnleb. meF, meeQoe ceveeee mvesneletve eke nesleb.
efpeJneeeveb les eele nesleb. leMee heeuee lees vemeles.
jepeebee lee YeeJeveeefJeJeMe vepejsuee vepej osCeeeer leekeo meFyeeFvee jeefnueer veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

leebveer Deeheueb cemleke jepeebee KeebeeJej skeues. jepeebee kejheeMeele meFyeeF kesJne
efJemeeJeuee, ns leebes leebveener keUues veener.

17
keueeCe-efYeJeber keeyeerpe keve jepes leeleerves hegjbOejuee Deeues. cekejmebeeble Gpeeueer.
keueeCe-efYeJeberee Deevebo meeNeebee cegKeebJej efomele neslee. keueeCeee eJeemeeves jepes
Lekeues nesles. oesve enjer pesJeCe keve jepes Deeheuee ceneueele iesues. heuebieeJej efJeeej kejerle
jepes keuebues Demelee kesJne Peeshe ueeieueer, lesner jepeebvee keUues veener.
jepes Deeeveke peeies Peeues. heefecesee efKekeerletve meteefkejCes Deele Deeueer nesleer.
keeveebJej He-legCelegCeeee DeeJeepe esle neslee. heesJeeeees Meyo keeveebJej hele nesles.
jepes Sskele nesles. heesJeesJeeuee keueeCe-Keefpeveeee Yeeie SskeJeerle neslee:
...jepeebee hegs DeieefCele oewuele Deesleueer nesleer. leer oewuele yeIetve meejs efoheues nesles.
Deeyeepeer meesveosJeebveer jepeebvee meebefieleues, eenerhesee veeceer jlve efceUeues Deens. Deeee Demesue,
lej npej kejlees. jepeebveer ceeve esueefJeueer; DeeefCe megYesoejeeer metve ojyeejele Deeuer.
efleueesecee, GJeMeer, jbYee ee meeNeebveer ueepeeJes, Demes eflees meeQoe nesles. jepee les heentve Lekeke
Peeuee. yemeuee peeieer leeee keb" oetve Deeuee. lees cnCeeuee, meesveosJe! ns keee kesueble?
hejeer cnCepes ceelee. efleeer yesFppele kee kesueerle? jepeebveer meebefieleues, Deeceee ceemeensye
Flekeee megboj Demelee, lej DeecnerosKeerue Demese megboj efvehepeuees Demelees. jepeebveer DeeF
cnCetve efleee mevceeve kesuee. jepeeee hejeeceeves heeleMeeneruee keeheje Yejuee. heeleMeener
Lejejueer...
jepeebvee les SskeCes Demee Peeues. G"le leebveer neke ceejueer, keesCe Deens?
ngpeNee Deele Deeuee. meblehle jepeebveer efJeeejues,
keee eeueuebed Keeueer?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceemeensye heesJeee Sskeleele!


ceemeensyeebes veeJe Sskeleee jepeebee mebleehe efveJeUuee.
YejeYej efpevee Gleve les Keeueer iesues. eewkeeee eJesMeejelee leebeer heeJeues
DeKeUueer.
GpeJee neleer legCelegCes IesTve, eJee nele keeveebJej "sJetve Meenerj eewkeele heesJeee cnCele
neslee. hee"erceeieee Fmeceeves Heeeer meeLe Oejueer nesleer. eewkemeesheeJej efekeeee heeeDee
efpepeeyeeF, meFyeeF Sskele yemeuee neslee. jepeebvee heenleee jepeefeee heoj meeJeve GYee
jeefnuee. efpepeeyeeFes uee ceeies iesues. lee G"uee. uees Deesueebtve lee jepeebee peJeU
Deeuee. efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, legceeee heesJeee Sskeleesed Deecner.
les Ssketvee Deecner Keeueer Deeuees. ceemeensye, Demeues meJebie heesJees kemeues Sskelee?
meeOeer veeJeb mege yejesyej Ieslee esle veenerle. Deeyeepeer ceneosJeeee ekeke Deeyeepeer meesveosJe
kesuee. Demeues heesJees SskeCeele kemeuee Deevebo?
legcner DeeF Peeuee Demeleele, cnCepes keUueb Demeleb.
ceemeensye, Meeefnjeeb keJeve Ssketve Deeceeer ceeve Mejefceboer Peeueer.
ceuee les keUle veener. jepes, Deelee heesLee-hegjeCeebeeosKeerue kebeUe esT ueeieuee Deens.
legPee ueewefkeke Sskeleee keeve lehle nesleele. leese Sskele jeneJebmeb Jeeleb.
heCe, ceemeensye! pes Sskelee, les Kejb veener.
kegCeeme ceenerle? leeee JeeCeerle YeefJee yeesuele Demesue.
jepes efveej Peeues. les cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeheueeuee Deevebo Demesue, lej DeeheCe Sskee.


legcner Sskele veener? ceemeensyeebveer efJeeejues.
jepes efmceleJeoveeves cnCeeues, veener cnueb, lej, SskeeJeb ueeiesue, Demeb efomeleb. Meeefnjeee
DeeJeepe lesJee Yekekece Deens. Deecner veblej esT.
jepes hejle Deeheuee ceneueer iesues. Meeefnjeee heesJeee mebheueeJej jepes Keeueer Deeues.
eewkeele jepeebvee heenleee Meeefnjeves cegpeje kesuee. jepes cnCeeues,
Meenerj, legcner eebieueb keJeve kejlee. hejJee Ieuesuee emebieeJej Deepe keJeve kevener
ceeskeUs Peeueele.
Meeefnjeuee Deboepe ueeiele veJnlee. jepeebveer efJeeejues,
Meenerj, heeleMeenerle keJeveb kesueer Demeleerue vee?
peer! kesueerle vee, cenejepe! heVeeme nesve efyeoeieer efoueer. Deeheuee ueewefkeke...
mecepeueb. jepes leeuee yeesuet ve oslee cnCeeues.
ceeies GYee Demeuesuee hebleebvee jepes cnCeeues, heble, eebvee hebeeJeve nesve efyeoeieer ee.
jepes efHejues. ceemeensye Je jepeefeee Deele peeeee leeejerle neslee. jepeebee esnNeeJej
nmet nesles. ueeele esTve efpepeeyeeFveer efJeeejues,
kee nmelee?
ceemeensye, FLeb peMeer Deepe heeleMeener LejLejueer, leMeere heeleMeenerle efMeJeMeener LejLejueer
DemeCeej.
legPeb vesnceer Demebe! efpepeeyeeF jeieeves cnCeeuee, Demet os! heCe Deecnebuee heesJeee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

DeeJeuee.
jeieeJet vekee, ceemeensye! mlegleer keesCeeuee DeeJele veener? heCe leer ceveeuee heeeuee
nJeer! DeefOekeejJeeCeerveb eeeuee nJeer!
veefMeyeele Demesue, lej lesner Ssket.
kee veener? jepes DeelceefJeeemeeves cnCeeues, ceemeensye, Deecner Jeeve oslees. Ske vee Ske
efoJeme leer Deecner pej legcnebuee SskeJet; DeeefCe leer mlegleer Sskele Demelee legceee yejesyeje
Deeceesner keeve lehle keve IesT.
leeveblej eeje efoJemeeble Deeyeepeer ceneosJe ieeJej Deeues. jepeebvee les cnCeeues,
jepes! Deeheuee DeeeseceeCes ieueyeleb yeebOeCeele ngMeej Demes keejeieerj Deeues Deensle.
eve! keg"b Deensle?
Keeueer ceeeerJejee OeceMeeUsle Glejuesle!
efkeleer Deensle?
eejMes!
"erke! leebeer JeJemLee "sJee. Deecner mekeeUer Yest.
meeNee ieeJej lees keewlegkeeee efJeee yeveuee. eejMes efHejbieer Skee JesUer keOeer heeneeuee
efceUeues veJnles. meeje ie leebvee heenCeeme ueesuee neslee. efpepeeyeeFveer efJeeejues,
jepes! SJes efHejbieer keMeeuee ieesUe kesuesle?
ceemeensye! Deeceeer n meeiejeheele heesneseueer. meeiejefkeveeje jeKeeeee, lej ieueyeleb
GYeer kejeeuee vekeesle? ns efHejbieer leele efveCeele Deensle. leebeer vesceCetke Deecner kejCeej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deenesle.
ogmeNee efoJeMeer eejMes efHejbieer jepeJeeeele Deeues. Deeheuee YeJe eshee keetve leebveer
kegefvemeele kesuee. leebee ecegKe hegs Deeuee. DeeyeepeeRveer DeesUKe keve efoueer,
cenejepe, ne uegF JnleeJe. penepeb yeebOeCeele efveCeele Deens.
jepes uegF JnleeJeuee heenle nesles. jepes ee efJeeejerle nesles. ogYeeee Yeeeeblej kejerle neslee.
uegF JnleeJeee Gejeves jepes emeVe Peeues. meeNee efHejbieebvee Yejhetj Je osTve jepeebveer
leebvee veeskejerle Iesleues. keueeCekes peeCeeeer Deeee efoueer. efHejbieer iesues. jepes DeeyeepeeRvee
cnCeeues,
Deeyeepeer, efHejbieebvee pes ueeiesue, les ee. Mekee lees ueewkej Deeceeer mebiecesejer penepeb
leeej keve Iee. leebee keeceele Keeser het osT vekee... DeeefCe Ske ueeele "sJeeleebee neleebKeeueer peer ceeCemeb eeue, leer ngMeej, njngVejer efveJetve ee. Skener meeOee ceeCetme
leebee neleebKeeueer Ieeuet vekee.
efHejbieer jepeebee efvejeshe IesTve ogmeNee efoJeMeer keueeCeee Jeesuee ueeieues.
keueeCeuee ieueyeles yeebOeeeuee megJeele Peeueer. yeelecee esle neslee DeeefCe DeMeere Ske
yeeleceer ieeJej Deeueer. jepes leeleerves keueeCeuee iesues. Deeyeepeer ceneosJe efebleeetj nesles.
jepeebveer efJeeejues,
Deeyeepeer, keee Peeueb?
cenejepee, efHejbieebvee Deieoer Sseeele "sJeueb nesleb. leebee meJe ceeieCee hegjJeuee
neslee. keecener les efvesveb kejerle nesles. heCe Skes efoJeMeer ieesJeentve Ske efHejbieer Deeuee. leeveb
keee keeve YejJeues, kegCeeme "eTke! jeleesjele meejs efHejbieer Deeheueb meeceeve eketve heUtve
iesues. cegbyeFuee les iesues, DeMeer yeeleceer Deens.
jepes Meeble nesles. leebveer efJeeejues, ceie ieueyeleebeb keece?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yebo Deens. leeecegUb DeeheCeebme eeme eeJee ueeieuee.


euee, heent.
jepes DeeyeepeeRmen KeeerJej Deeues. ieueyeleebee yeebOeCeermee"er eeb Deekeejeeer heeee
GYeer kesueer nesleer. meeje efkeveeje Yejuee neslee. ueekeeee Heeebes erie ueeieues neles.
ieueyeleebee meeceeveeves kesJee lejer hemeeje ceebuee neslee.
keeceeJej efkeleer ceeCemeb nesleer?
oer npeejebJej keeceieej Deensle.
meejs heejKeuesues Deensle?
peer!
uegF JnleeJeee neleebKeeueer keesCe nesleb? leebvee yeesueJee.
uegFee neleebKeeueer keece kejCeeNeebvee jepeebee meceesj npej kesues.
Deecner ner ieueyeleb hegjer kejeeuee meebefieleueer, lej kejeue?
cnesjkeee cnCeeuee, jepes, mebOeer efceUeueer, lej efHejbieebhesee veeceer ieueyeleb leeej ke.
"erke Deens. ieueyeleebeb keece meg keje. keece eebieueb Peeueb, lej Deeceee Deejceejeeb
keece legcnebuee osT.
Deeyeepeer Deeeeeefkele nesTve Sskele nesles. jepes cnCeeues,
Deeyeepeer! leele Deeee kemeueb? pesJne efHejbieer Deeues, lesJnee Demeb keener lejer nesFue,
eeeer DekeU Deecnebuee nesleer. leemee"ere njngVejer ceeCemeb vesceeeuee meebefieleueer nesleer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heCe efHejbieer iesues kee?


kee? efHejbieebeeble DeeefCe Deeceeeble Heej Hejke Deens, Deeyeepeer! eleske efHejbieer
Deeheuee osMeeMeer Fceeve jeKetve Deens. cnCetvee SJeee otjJej esTve les jepe kejleele. leebvee
efvejeshe iesuee Demesue. Deepe vee Gee DeeceeeMeer leebeer uele nesCeej, ns efHejbieer jepekelex
DeesUKetve Deensle. Geeee Meetuee ceole kejCeeFlekes kee les cetKe Deensle? leebvee vegmelee
efvejeshe Deeuee, DeeefCe YeefJeleJeeeer efeblee ve kejlee, Deeheuee jepeeMeer Fceeveer Demeuesues
efHejbieer Deeceeer veeskejer meestve iesues. leeee Gue Deeceeb. Deeceeer ceeCemeb heeleMeenereer
veeskejer helkeve, Deeceese Meet nesTve DeecnebJej eeuetve esleele. Meet cnCetve leebeeMeer
Deecnebuee ueeJeb ueeieleb- Deeyeepeer! ner ieueyeleb hegjer Peeueere heeefnpesle! lee keeceele Deelee
Jelee esT osT vekee.
yebo heuesues ieueyeleebes keece meg keve jepes hejle Deeues.
jepes ieeJej Deeueeveblej Leeseee efoJemeebveer leebveer ceengueerJej nuuee keve ceengueer
keeyeerpe kesueer. efvepeeceMeenerMeer kekej osleevee Menepeerjepeebveer lees MesJeee efkeuuee
ueefJeuesuee neslee.
jepeebee efJepeeeves ceje"er jepeeee meercee Deelee eewHesj Jeeuee neslee. les jepe
yebefomle Je megjefele kejCes DeeJeMeke nesles. Meecejepe veerUkeb"eee peeieer ceesjesheble efhebieeebeer
hesMeJes cnCetve vesceCetke kesueer nesleer. efveUes meesveosJeebvee cegpegceoej vesceues. vesleepeer heeuekej
mejveesyele nesles. Deeyeepeer ceneosJeebvee megjveerme cnCetve vescetve Iesleues.
jepeebes IeesoU one npeejebes Peeues nesles. lesJese heeeoU nesles. leeJej esmeepeer kebke
eeeer vesceCetke kesueer nesleer. ieebeer mebKee eeefUmeeJej iesueer nesleer. jepes meowJe ceesefnceeble
iegbleuesues. leecegUs keejYeejeeer osKejsKe, veeeefveJees Keg efpepeeyeeFveee heeneJes ueeiele. ohlej
DeeOeere jepeieeJej iesues nesles. efpepeeyeeFee cegkekeece jepeieeJej nueuee, lee JesUer jepes
keveekeee ogmeNee ceesefncesle iegbleues nesles.
jepes keveekeeletve pesJne Deeues, lee JesUer jepeebee ee Jeelee hejeeceeves efJepeehetj
ojyeej DeeefCe ceesieueeF hegjer DemJemLe Peeueer nesleer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Gejskes peeCeemee"er DeOeerj yeveuesuee Deewjbiepesye yeNneCehetjuee iesuee neslee. pegVej, veiej
uegueeee mebleehe leeee ceveele neslee. jepeebveer Deeheues Jekeerue hee"Jetve leeee jeie Meeble
kejCeees OeesjCe eeuet "sJeues nesles.
cenbceo DeeefoueMene Jeejueeveblej efJepeehetjuee hegkeU yeoue Peeues. efJepeehetjeer meJe meee
DeeefoueMeneeer yesiece yeer meensyeerCe efnee neleer Deeueer. efJepeehetj ojyeejee hetJeeaee
jepeJeerleerue Skeske ceglmeer efleves yeUer Iesleuee. Keeve cenbceoeme efleves ceejefJeues. veblej
yenueesueKeeve efleves ceejefJeuee. pee HeesKeeveeves hegjbOejuee Jese Ieeleuee neslee, leeuee
efJepeehegjeme efJee osCeele Deeues. eecegUs efJepeehetjee ojyeejes Jepeve keceer Peeues. ee
heefjefmLeleeree Heeeoe IesTvee efMeJeepeerjepeebveer keveekeee ceesefncee DeeKeuee. jepeebee
Jeelee hegbeFves emle nesTve efJepeehetj ojyeejves Menepeerjepeebvee cegueeuee DeeJejeeuee meebefieleues;
heCe Menepeerjepeebveer Deeheuee cegueiee Je helveer Deeheuee keeele veenerle, leebes ojyeej nJes les
ke Mekelees, Demes meebietve efMeJeepeerjepeebee keleebletve Deeheuee nele keetve Iesleuee. Gue,
efMeJeepeeree Yeeieele eebieues megYesoej vesceCeeeer metevee kesueer. leevegmeej yeee meensefyeCeerves
efJepeehetjee yeueJeej Keeve DeHePeue eeme hejle megYesoej vesceues. kegeU meeJeble keeskeCeele
yeueJeej nesles. cnCetve leebes heeefjhele kejCeemee"er jCeoguueeKeeveeee cegueiee mlegce pecee
eeeer vesceCetke kesueer.
kegeUkej ueKece meeJeble ne DeeefoueMeenerleerue Jeleveoej osmeeF; heCe keenermee mJelebe
yeeCeeee. Mebieejhetjes megJex, ieesJeueskej, meeJeble ner cebUer DeMeere mJelebe yeeCeeves jenCeejer
nesleer. mlegce pecee DeeheueeJej eeuetve eslees, ns keUleee kegeUkej ueKece meeJebleebveer
mlegce peceeuee leeW osCeeeer leeejer kesueer. mlegce peceeves eeF keve jebieCee efkeuuee
keeyeerpe kesuee. kegeUes Kesce meeJeble Je ueKece meeJeble eebveer Oeweeves ueeF eeuet "sJetve
efMeJeepeerjepeebeekes Deeheuee Jekeerue efheleebyej MesCeJeer eeme hee"Jetve jepeebes meenee
ceeefieleues. jepeebveer meeJebleebvee DeYee efoues. jepeebes DeeefCe ueKece meeJebleebes mewve Ske nesTve
leebveer mlegce peceees mebke hejleefJeues. meeJebleebee iesuesuee meJe ceguetKe hejle efceUJetve efouee.
leeyeue HeeWe efkeuuee Je leeYeesJeleeueee leeuegkee jepeebvee osTve meeJebleebveer jepeebes
ceebefuekelJe helkejues. kegeU meeJeble mJejepeees heefnues ceebueerke yeveues. peeJeUerFlekeee
ogiece DeeefCe DeeefoueMeeneruee peJeUee Demee ne cenJeeee kegeU eeble efMeJeepeerjepeebee
ueieeceer Deeuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

kegeU meeJebleebvee DeYee osTve jepeebveer leUs IeesmeeUs efpebkeues. hejle esle Demelee
ieesJeueskej meeJeble jepeebee Yeserme Deeues. jepeebveer leebee yengceeve kesuee. leebvee veeJeepetve
Deeheuee heojer "sJetve Iesleues. leebpeheeMeer Ske veeceebefkele leueJeej nesleer. ieesJeueskej meeJebleebveer
leer Oeeshe leueJeej jepeebvee vepej kesueer. efHejbieer yeveeJeeres les Deeeflece nleej heentve jepes KetMe
Peeues. les cnCeeues,
meeJeble, ner efHejbieer heentve Deecner emeVe Deenesle; heCe Mee ns efpebkeeeeb lejer Demeleb,
efkebJee Kejeroeeeb lejer Demeleb. ne ceweeree iegblee heuee Deens. lees meesJeeeee kemee?
jepeebveer ee leueJeejermee"er leerveMes nesve Je ceeveeee heesMeeKe osTve meeJebleebvee ieewjefJeues.
jepeebveer efHejbieeres veeJe YeJeeveer leueJeej Demes "sefJeues.
Skeehee"eshee" Peeuesuee ee ceesefnceebcegUs jepeebeeJej hegkeU leeCe heuee. jepeebvee yejs
Jeesvee. Jewejepeebveer efJeeebleeree meuuee efouee. jepeebveer efJeeebleermee"er nefjnjsej efveJeues.
mecegkee"er leerLeeee peeieer jepes peeTve jeefnues. pJej iesuee; heCe DeMeeheCee Jeele neslee.
jepes heeueKeerletve jepeieeJej Deeues. jepeebee Deepeejeeer yeeleceer mecepeleee hegjbOejentve
jeCeerJemee ieeJej npej Peeuee. nUtnUt jepes efnbt efHe ueeieues. Skes efoJeMeer Menepeeoe
Deewjbiepesyeeee Jekeerue Heceeve IesTve ieeJej Deeuee. Deewjbiepesye yeeheeee heeefjheleemee"er
efouueeruee efveIeeuee neslee. leeves jepeebvee efueefnues neslesne Hejceevee heesneseleee legcner Deecnebme efceUeJes. Deeheueeuee esCes Mekee vemesue, lej
Deeheues efoJeeCe Meecejepe veerUkeb" eebvee Heewpe osTve Deeceee meeneeemee"er hee"JeeJes. Deeceee
neleer efouueeres jepe Deeues, keer legceee yeeheeme veJnleer, DeMeer oewuele, ceevecejeleye legcnebme
osT.

jepeebee vepeerkeee ueeskeebvee ne yengceeve Jeeuee. jepeebveer Deewjbiepesyeeme ceole kejeJeer,


Demeener Deveskeebveer meuuee efouee. jepes nmeues. cnCeeues,
legjkeeme meenee kejCeb Gefele veJns. Deeceeeketve Deewjbiepesyeeme keesCelebner meenee
efceUCeej veener. Deecner efoueieerj Deenes.
jepeebee peyeeye IesTve Deewjbiepesyeeee Jekeerue hejle iesuee. leeves Deewjbiepesyeeuee efvejeshe
heesneseefJeuee. Deewjbiepesye mebleeheuee. heCe efMeJeepeerves kesuesuee Deheceeveeee yeouee Ieeeuee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

leeuee Gmeble veJnleer. ne oeJee ceveele "sJetve Deewjbiepesye yeeheees heeefjhele kejCeemee"er
Deeeeeer Jeeeeue ke ueeieuee.
Deewjbiepesye Gejsuee iesuee, DeeefCe leerve ceefnveebee DeJeOeerle leeves yeeheeuee kewosle eketve,
YeeJeebee yeercees keve, jepe yeUkeeefJeues. Deewjbiepesye efouueerheleer Peeueeeer yeeleceer keUleee
jepeebveer Deewjbiepesyeeee ceveele keglee ve jeneJeer, cnCetve veJee yeeoMeneee mevceeveeLe Deeheues
Jekeerue meesveespeerheble eebvee efouueeruee hee"efJeues.
meesveespeerheble Gejskes hee"efJeueees keUleee efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, legceee Ske Men nueuee.
nueuee veener, ceemeensye. meOeehegjlee meesJetve Iesleuee. Deeceee Jeefkeueeuee heentve
Deewjbiepesye keglee efJemejsue, Demeb Jeele veener; heCe lees Leesj ceglmeer Deens. lees lemeb efveefele
YeemeJeerue. lesJeb kesueb, lejer meOee les Deecnebme hegkeU Deens. Deecnebme meOee lejer
Deewjbiepesyeeeer Yeerleer veener. heCe...
Deelee keesCeeeer Yeerleer?
efJepeehetj ojyeejele DeeceeeefJe JeeoU G"Ceeee jbie efomelees. efJepeehetjee keeUe ie
kesJne yeeefjMe kejerue, ns meebiele esle veener. efJepeehetjee eyeU mesveeheleer, hetJeeaee JeeFee
megYesoej DeeceeeJej mJeejer kejCeeeer mebOeer ngkelees Deens. leeeekes Deeceeb uee Deens.
jepeebvee DeHePeueheseener peemle efeblee Jeele nesleer meFyeeFeer. meFyeeF meejKee Deepeejer
hele neslee. nJeeHesjemee"er jepeebveer leebvee veJee yeebOeuesuee eleeheieeJej nueefJeCeees
"jefJeues.

18
efJepeehetjee ojyeej lemLe neslee. yeeoMene Deueer DeeefoueMene leKleeJej yemeuee neslee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

leeeer vepej GpeJee neleeee peeUeroej heeebveer Deeeefouesuee meppeeJej efmLej Peeueer
nesleer. eeeer DeeF yeer meensyeerCe meblehle nesTve meppeele GYeer nesleer. pee efMeJeepeerves
DeeefoueMeeneres ie keeyeerpe kesues, ceguegKe yeUkeeefJeuee, yebojs leeyeele Iesleueer- SJese veJns,
lej DeeefoueMeener ceguegKeele oesveoe eeee keve uet kesueer, ieeJes yesefejeKe kesueer,
keueeCeKeefpevee ueguee, lee efMeJeepeereer iee kejeeeer efkeleer? yeee meensefyeCeeree mebece
meguee neslee. ojyeejele efMeJeepeeree hejeYeJeemee"er hewpeses efJes "sefJeues nesles. leKleehegs veeeroej
eewjbieeJej megJeCeleyekeele "sefJeuesues efJes meeNee ojyeejeuee DeeJneve osle nesles.
ojyeejele DebkegMeKeeve, mlegce pecee, cegmesKeeve, eekegleKeeve, efmeer nueeue eebeemeejKee
eeflesee mejoejebyejesyeje efJepeehetjes Fceeveer mesJeke yeepeer Ieesjhes, cebyeepeer Yeesmeues,
PegbpeejjeJe Ieeies nsner npej nesles. meejs etheeehe nele yeebOetve npej nesles. meeNeebee vepeje
peefceveeruee efKeUuee neslee. efJeeebkes heenCeees Oewe Skeeueener veJnles. GueCeeNee
eCeeyejesyej yeee yesiecesee mebleehe Jeele neslee. efleee keCeKej DeeJeepe meeNee ojyeejele
Gceuee nesleeGmeves Depeceles Meener kees ueuekeeje nw. jepe DeeefCe Oece eebeemee"er leeee hejeYeJe
Peeueee heeefnpes. ns DeeJneve mJeerkeejCeeNee Jeerjemee"er ojyeejes efJes npej Deensle.
yesieceseer vepej ojyeejeJeve efHejueer. efleves hegvne hegkeejues,
keewve nw Jen veejees lekeJeerj yeguebo kejvesJeeuee cegpeeefno?
meejs etheeehe nesles. DeOeesJeove GYee Demeuesuee mejoejebvee vepejsKeeueee ieeefueeebJeve
heeJeues lele peeleevee efomeueer. ceevee Jej nesT ueeieuee. meeNee ojyeejeJej yesiegceeve vepej
Hesketve Keeve DeHePeue leKleekes peele neslee. DeHePeueee osn efOehhee neslee, Gbeehegje neslee.
esnNeeJej jeke ceiejer nesleer. eseeble DeelceefJeeeme neslee. hee"erJeve peefceveerheele
UCeejer pejer efKeuele GpeJee neleeves meeJejerle, eJee nele leueJeejeree ceg"erJej "sJeerle Keeve
leKleemeceesj GYee jeefnuee. yeeoMeneuee cegpeje keve leeves meeNee ojyeejeJeve Ske
legleseer vepej efHejefJeueer; Je lees iepeuee,
efpeuues megYeeveer, yeboe heeeebMeer npej Deens. ieove ceejCeeee ngkegceeeer Hee Jee heenlees
Deens. ngpegjebveer lee ceventmeeb eg veeJe Ieesefele kejeJeb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

MeerJee... ieejs okekeve!


Keeve nmeuee. lees cnCeeuee,
yemme? DeeefCe SJeeemee"er Deeceee ojyeejer Skener mejoej veener? en cepeeue! yesiece
ngpetj, DeeefoueMeener meueleveerle keeeeeceeCes meuele Demeuesuee ee eg meerJeeee ceer hetCe
yeercees kejerve. meerJee, meerJee lees keee? es IeesefeeefveMeer keeyeerpe keve leeuee ee
leKleemeceesj npej kejlees.
...DeeefCe heenlee-heenlee Deeheuee heesueeoer hebpeeves Keeveeves leyekeeleues efJes Geueues.
meeNee ojyeejee Yeej Glejuee. megYeeveuuee! megYeeveuuee!! Demes Gej eket ueeieues.
meeNee ojyeejele efjJeepe efJemeve Skee peuueesMe Peeuee! yeeoMeneves Keeveeme Deveske Yeejer
Jemlet Yes cnCetve efouee. leeble Ske jlvepeefle ceeveeeer lespemJeer keeej nesleer. leer Keg
yeeoMeneeer nesleer.
efJepeehetj ojyeejves Keeveeuee Deveske mejoej efoues. cegmesKeeve, nmeveKeeve, efmeer efnueeue,
DebkegMeKeeve ee mejoejebyejesyeje heebjs veeFke, Ieesjhes, cebyeepeer Yeesmeues, eleehejeJe ceesjs
eebeemeejKes efnbotner nesles. Keeveeee cegueiee HeepeueKeeve Deeheuee oesve YeeJeebmen Keeveeyejesyej
neslee.
efJepeehegjeyeensj Keeveeeer eJeCeer leeej nesle nesleer. Deeheeheueer heLekes IesTve mejoej
meeceerue nesle nesles. Gb, neer, Ieeser eebveer eJeCeer "eeer"eeer mepeueer nesleer.
eJeCeereer leeejer nesleee Skes efoJeMeer eJeCeer G"ueer. legleeNee, veieejs Pet ueeieues.
eeboleeNeeves megMeesefYele Peeuesuee DeeefoueMeener efnjJee OJepe DeeIeeeree neerJej Hekele neslee.
efyeveeree neerceeies ueeieuesuee neeRee ceeefuekesleuee Skee neerJej eeboereer Debyeejer leUhele
nesleer. Keeve leerle efoceeKeeves yemeuee neslee; neerJeve Deeheuee ceeies-hegs hemejuesuee mewveeJej
vepej ekeerle neslee. MebYej neeRee ieeebleuee Ieeebee DeeJeepeele npeejes Gbebee
meeKeeebee DeeJeepe efcemeUle neslee. efeeefJeefee jbieebveer megMeesefYele kesuesues Keeveeee
peveeveKeeveees cesCes Yeeseebee ngbkeejeJej oewle nesles. DeJepe leesHeebes iees neer Kesele nesles.
eJeCeeres meeceeve ueeouesuee ieeeebeer jebie efheLeelener esle veJnleer. mejlee Gvneeeeer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

leieceie nesle Demelee Keeveees eeb, megmeppe mewve efMeJeepeeree heeefjheleemee"er OegUeres uees
GJeerle peele nesles.
efJepeehegjeheemetve DeJeIee oesve-Deere keesmeebJej Keeveeves eLece eJeCeer kesueer. jeeer Keeveeves
Deeheuee Meeefceeeveele meeNee mejoejebvee Skee kesues. Keeveeee Jekeerue keCeepeer Yeemkej
KeeveeMespeejer GYee neslee. Keeveeves meJeeJeve vepej efHejefJeueer. lees cnCeeuee,
Deecner efMeJeepeerJej vepeerkeee ceeieeveb eeuetve peeCeej veener. legUpeehetj, hebjhetj eebJeve
JeeFuee peeeee Deeceee ceveMee Deens.
yesDeoyeerkee kemetj ceeHe, Deeyyeepeeve! uesefkeve vepeefokeer jemlee es en jens ojepekeer
pejle keee?
DeHePeueKeeveeee esnNeeJej efmcele PeUkeues. Deeheuee oeerJeve nele efHejJeerle
keCeepeer Yeemkejekes heenle Keeve cnCeeuee,
yeeefjMe kesJne meg nesFue, ns meebielee esle veener. Deeceee keefyeuee, eJeCeer cees"er.
Jeesle heeTme Deeuee, lej ke"erCe emebie esFue. hebjhetjee ceeie keesje Deens. JeeFheele lejer
heeJemeele meeheCeeeer Deeceeer Fe veener.
meeNeebveer ceevee esueefJeuee. Keeveeee ceveeleues yesle lemese uehetve jeefnues. ogmeNee
efoJeMeer Keeve Deeheuee mewveemen legUpeehetjee Jeesuee ueeieuee.
legUpeehetj efomet ueeieues, eWiejkeheejerle Jemeuesues. YeJeeveeree cebefojeee keUme vepejsle esle
neslee. legUpeehetj efecegkeues ieeJe. Keeve eslees, ns keUleee YeeYeerle Peeuesues legUpeehetjes ueeske
mewjeJewje heUle megues. Keeve legUpeehetjuee Deeuee. neer yemeleee efMeer ueeJeCeele Deeueer.
Keeve Glejuee. legUpeehetjJeve vepej efHejJeerle Keeveeves efJeeejues,
ee peeiesuee efnbot ueeske Heej ceeveleele vee?
keCeepeer Yeemkejeuee Leeser keuhevee Deeueer nesleer. lees nele peestve cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Keevemeensye, Deecneb efnbotbvee ee peeiesFlekeer ogmejer heefJee peeiee veener. peMeer Deeheueeuee
cekekee...
KeeceesMe! Deeceee cekekeseer leguevee keeefHejebee leguepesyejesyej kejlee? nee lees
efMeJeepeeree osJe vee?
peer! Keevemeensye, ee mLeeveeuee Oekekee ueeieuee, lej Deeheues efnbot mejoej efyeLejleerue!
keCeepeer Yeemkejeves ogmeje eJe ekeuee.
Keeve iepeuee,
DeeceeeefJe efyeLejCeeeer leekeo kegCeeuee Deens? ieove cee! keCeepeer, Deecner
JeeFes megYesoej nesles. Deecner Skee osJeUeuee nele ueeJeuee veener; yegleefMekeveer kesueer veener.
veleerpee, efMeJeepeer efMejpeesj Peeuee. keeefHej ceepeues. veener, keCeepeer! Deelee cegleueke efuenepe
veener. ne DeHePeue cnCepes efoveoej kegeefMekeve! efoveoej yegleefMekeve! keeefleues cegleceleeaoeve!
DeHePeueKeeveees Kejs he eke Peeues nesles. DeHePeue cnCepes Fmueeceee yeboe.
keeefHejebee keovekeeU! yebKeesjebes efMejkeeCe kejCeeje. Keeveeves legUpeehegjekes yees oeKeefJeues
Je lees Deesjuee,
yesefejeKe keje! uege!
SJeeeMee ieeJeeJej oerve! oerve! cnCele Keeveees mewve legtve heues. SKeeee meMeeJej
one-yeeje kegeer Skeoce legtve heeJeer, DeeefCe heenlee-heenlee memee efomesveemee JneJee, lemes
legUpeehetj efomesveemes Peeues. Keeve Oeerceer heeJeues ekeerle heeeNee Gleve iesuee. osJeeree
osJeUeleerue Yeeshes Keeveeee hegs Deeues; heCe Keeveeves leebvee nekeuetve efoues. efomesue leer cetleea
Heeserle Keeveeves osJeUele eJesMe kesuee. legUpeehetjYeJeeveer meeceesjer GYeer nesleer. DeYegpee.
heeeebMeer efleves ceefneemegj Oejuee neslee. neleeleues Mee ceefneemegjeuee soerle nesles. Meeble vepejsves
osJeer meceesj "ekeuesuee DeHePeuekes heenle nesleer.
osJeerkes heenle Keeve cees"eeves nmeuee. meeNee ieeYeeNeele lees DeeJeepe Iegceuee. Keeve
Deesjuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Ss yegles keeHejeve! yeleeJe cegPes lesjer kejecele! yeleeJe lesjer Depecele!


Keeveees nele Geueues iesues. cetleeaJej IeeJe heuee. legUpeeYeJeeveer keueueer, Yebieueer,
Hegueer. eleske enejeyejesyej Keeve nmele neslee. osJeeres legkes, ef"keNee Gle neslee. osJeeres
osTU uegues iesues. Keeveeves osJeermeceesj ieee ceejueer. Keeveeee jeie Meeble Peeuee.
Keeveeuee Deelee efomele nesles hebjhetj!

19
efMeJeepeer cenejepeebee cegkekeece jepeieeee heeeLeeMeer jepeebveere yemeefJeuesuee efMeJeeheCe
ieeJeeuee neslee. meFyeeFeer efoJemeWefoJeme KeeueeJele peeCeejer leefyeele heentve jepeebveer nJeeHesj
cnCetve leebvee efpepeeyeeFeemen eleeheieeJej hee"efJeues nesles. efleLes keener yeoue Ieuee veener,
cnCetve jepeieeee heeeLeeMeer efMeJeeheCeele yeebOeuesuee Jeeeele meFyeeFvee DeeCetve "sefJeues
nesles. mebYeepeerjepes heeJeues ekeerle nesles; heUle nesles DeeefCe meFyeeFmeensye DebLeCeeuee
efKeUuee neslee.
jepes meFyeeFee ceneueer nesles. oesve efoJeme Deeuesuee pJejeves meFyeeF peemlee DeMee
efomele neslee. meFyeeFee Mespeejer yemeuesuee jepeebveer efJeeejues,
meF, leguee kebeUe Deeuee Demesue, lej yegefyeUb ceebt ee kee?
meFyeeF cnCeeuee, vekees. Deelee Heej JesU yemeJele veener. eJe hegje ve kejlee G"ueb, lej
legcnebuee DeeJele veener.
jepes nmetve cnCeeues, ne Deeceee DeeJeeree ee veener. legcnebuee yejb JeeCeeee ee
Deens.
meFyeeF efKeVeheCes nmeuee. lee cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceuee Jeele veener, ceer eeletve G"sve, cnCetve!


jepes lee yeesueebveer JeefLele Peeues. les cnCeeues,
meF, Demeb yeesuet vekees! Jewejepeebveer meebefieleueb Deens, ueewkej yejb Jeesue.
jepeebee JeefLele esnje heentve meFyeeF cnCeeuee, kesJne lejer DeepeejheCeeee kebeUe
eslees, DeeefCe Demeb yeesuetve peeles.
jepeebvee keee yeesueeJes, megele veJnles. lee JesUer ceveesnejer Deele Deeueer. jepes cnCeeues,
meF! Deelee Deecees kehesuees ee ceveesnejerueee heeneJes ueeieleele.
meFyeeF nmeuee. lee cnCeeuee, DeeheCe efleuee meebielee; heCe efyeeejerJej meeNeebee jese
neslees. leehesee Oeekeee jeCeermeensyeebvee meebefieleueb, lej...
meF! ner keeceb meebietve Jee "jJetve kee nesleele? jepes cnCeeues, legceeeyejesyeje ner
Deeueer. efnuee Heejmeb meebieeJebner ueeiele veener.
ceveesnejer mleyOe GYeer nesleer. meFyeeFveer efJeeejues,
kee Deeueer nesleerme, cevet?
ceemeensye Fkes esleensle!
jepes ieyeerves G"le cnCeeues, ceie Deeueeyejesyej meebieeeeb veener? MeneCeere Deensme!
meFyeeFee esnNeeJej neme efJeuemeues. leese efpepeeyeeF Deele Deeuee. leebee hee"eshee"
oesve oemeer neslee. meFyeeFee peJeU esTve oemeeRveer meFyeeFeer keeueer. efuebyes Gleve
Iesleueer. Debieeje ueeJeuee. efpepeeyeeF cnCeeuee,
efMebieCeehetjee emeeo Deeuee. efneemee"er DeefYeeske meebefieleuee neslee. lees lejer veJemeeuee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heeJelees kee, heeneeeb!


jepes keener yeesueues veenerle. efpepeeyeeFveer efJeeejues,
Keeveeeer keener yeeleceer?
Keeveeveb efJepeehetj meesueb Deens. jepes cnCeeues.
efHejbieespeeRvee legcner yeesueeJeueble?
nes... Deeuesle?
ceIeeMeere Deeues. legcner FLeb neslee. Deecnebuee Yesues.
jepes ieyeerves yeensj iesues. meojsJeve nmeCes G"le nesles. jepes meojsJej iesues. leebes heee
peeieee peeieer efKeUtve jeefnues. efHejbieespeer DeesCeJes Peeues nesles. leebee hee"erJej MebYetyeeU
yemeues nesles. yeepetuee GYes Demeuesues Meecejepeheble, DeCCeepeer, leeveepeer jepeebvee heenleee
eheehetve GYes jeefnues. efHejbieespeeRee ueeele esTvener leebvee G"lee esle veJnles. hee"erJej
MebYetjepes nesles vee! jepeebvee nmet DeeJejCes ke"erCe Peeues. hegs nesTve leebveer MebYetjepeebvee
Geueues. G"le Demeuesuee efHejbieespeeReekes heenle jepes cnCeeues,
MebYetyeeU! Deepeesyeebee Ieese kejleele kee?
mebYeepeerjepes Deeveboeves nmeues DeeefCe les GYee Demeuesuee efHejbieespeeReekes PesheeJeues.
efHejbieespeeRveer leebvee Iesleues. jepes cnCeeues,
efHejbieespeer, jepeebvee legceee Yeueleee ueUe ueeieuesuee efomelees.
oesve Jeeeeer Gcej! heCe ceeCemeebeer eebieueer DeesUKe "sJeleele. efHejbieespeer cnCeeues.
efHejbieespeeRee keeKesletve MebYetyeeU Keeueer Glejues DeeefCe oewle Deele iesues.
jepes KeeMee meojsle Deeues. efHejbieespeer, leeveepeer, jIegveeLeheble ner cebUer ceeieesceeie nesleer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes yew"keerJej yemeues. efHejbieespeeRveer efJeeejues,


jepes, Dee"JeCe yejer kesueermee?
efHejbieespeer, ceeCekeespeer- ner cebUer cees"er! DeeOeejeeer! mebkeeee JesUer legceeer Dee"JeCe
kejeeeer veener, lej kegCeeeer kejeeeer?
mebke keee, heeeJeerueee hegpeuebed! efHejbieespeer cnCeeues.
lemeb veJns, vejmeeUe! ceeCekeespeer oneleeWs cnCeeuee, efJepeehetjee DeHePeueKeeve- JeeFuee
megYesoej Jnlee lees- efJepeehegjemveb efveIeeueeed!
keMeeuee?
leguee ueieveeeb DeeJeeleveb eeeuee! ceeCekeespeer efeues. meejs nmeues.
jepes cnCeeues,
ceeCekeespeer, Deecees efHejbieespeer Skeoce meeOes. leebvee Demeb DeeJeeseb yeesueCeb keUle
veener- efHejbieespeer, DeHePeueKeeve DeeceeeJej mJeejer kejCeemee"er efveIeeuee Deens. one npeej
Heewpe Deens. lesJebe IeesoU Deens.
DeeefCe? efHejbieespeeRveer eUe Jeemeuee.
SJebe veJns, lej efJepeehetj ojyeejele Deecnebuee es IeeseeefveMeer heketve DeeCelees,
cnCetve hewpesee efJee Geueueeed leeveb.
efHejbieespeeree efceMee LejLejuee. heeueLeer cet" ieueefceMeebJeve efHejJeerle efHejbieespeer cnCeeues,
Jee yeie, cnveeJeb! efMeJeepeer meese; lesee Ieeseeee veeue ieeJeveej vneF, cnveeJeb!
yemeuee peeieer mebleehetve mebke efveJeejCe nesle veener, efHejbieespeer!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceie keee kejeJeb, meebiee!


Keeveeeer leeejer Sskeueer, lej Keeve meeceesheeejeveb efHejsue, Demeb efomele veener. leeee lees
Fjeoe veener.
efJeeemejeJe Deeueeeer Jeoea IesTve veeskej Deele Deeuee. efJeeemejeJe cnCepes jepeebee
vepejyeepe Keeleeee yeefnpeeayejesyejee ngskejer. efJeeemejeJe pesJne Deele Deeues, lesJne Deeleuee
ojJeepeeves efpepeeyeeFner Deeuee. efJeeemejeJeebveer cegpeje kesuee. efpepeeyeeF cnCeeuee,
efJeeemejeJe, keener eebieueer yeeleceer DeeCeueerle vee?
efJeeemejeJe keener ve yeesuelee GYes nesles. jepeebveer efJeeemejeJeebvee efJeeejues,
meebiee, efJeeemejeJe, keee Peeueb?
cenejepe, yeeleceer eebieueer veener! Keeve Jeekeer Jee keve legUpeehetjuee iesuee.
legUpeehetjuee? ceemeensye Gejuee.
nes! legUpeehetjuee. Keeveeveb legUpeehetj uegueb. ieeJe yesefejeKe keve Keeve YeJeeveeree
osJeUele iesuee. legUpeehetjeer YeJeeveer Keeveeveb Heesueer.
efpepeeyeeFbes esUs Yeve Deeues. jepeebee GYee MejerjeJej keee Hegueuee. eseeble
mebleehe GmeUuee. Deeheuee ceg"er DeeJeUerle les cnCeeues,
efJeeemejeJe, Keeveeveb Deeceeb kegueowJele Heesueb! DeeefCe Deecner les MeebleheCes Sskelees
Deenesle! Keeveeeer cepeue FLeJej peeFue, Demeb Jeeueb veJnleb.
efJeeemejeJe cnCeeues, jepes! legUpeehetj ceeve Keeve hebjhetjkes JeUuee Deens.
heeheees Ies hegjs Yevee Keeve esCeej, Demeb efomeleb. efpepeeyeeF cnCeeuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nes! leeee heeheeeer DeeefCe Deeceee ogyeUsheCeeeer hejeree Skeee JesUer nesCeej, Demeb
Jeeleb. ceemeensye, Keeveeee ne meecevee Deerleeree efomelees.
peeveb YeJeeveeruee nele Ieeleuee, leeeemebieb yeesueCeer kejCeehejerme eej nele kesuesueb yejb!
efHejbieespeer cnCeeuee.
Meeyyeeme! efHejbieespeer, Demes Meyo Sskeues, keer efpeJeele peerJe eslees. DeeheCe MeebleheCes
efJeeej ke. DeeF yeger osFue, lemeb Jeeiet. efJeeemejeJeebeekes JeUtve jepes cnCeeues,
efJeeemejeJe, legcner pee. Keeve keg"b pejer efHejuee, lejer eJeCeer JeeFueee kejerue.
leeeee megYeeeb les ef"keeCe! hebjhetjheemetve JeeFheele Deeheues vepejyeepe hesje. Hekeerj,
mebveemeer- veevee Jeseeble ner ceeCemeb efnbt osle. Keeve ceeCetmeyeUner kejerle Demesue. leelener
Deeheueer ceeCemeb Ieeuee. Keeveeeer efMebkeosKeerue Deecnebuee keUeeuee nJeer!
efJeeemejeJe cegpeje keve iesues. efebleeetj efpepeeyeeFkes heentve jepes cnCeeues,
ceemeensye, Keeve DeJesUer eslees Deens, eeyeue hejcesejees DeeYeej ceeveeeuee nJesle. nee
Keeve DeeOeer Deeuee Demelee, lej yeekee emebie neslee.
jepes keee cnCeleele, eees keess meJeevee heues nesles. jepes cnCeeues,
SJee efvemeie Deeceee hee"erjeKee Demelee, Yeeeeb keejCe keee? Keeve efkeleerner ueewkej
Deeuee, lejer lees JeeFuee heeJemeelee esCeej! heeJemeeUe mebhesheele leeuee neueeeue kejlee
esCeej veener. lesJeer Gmeble Deeheueeuee hegkeU Deens. efHejbieespeer, legcner eekeCeuee peeTve
ieeee yeboesyemleehegjleer efMeyeboer "sJee. ie megjefele keve Gjuesuee efMeyeboerefveMeer Fkes ee.
meesveesheble, DeMeee Deeee meeNee ieebJej hee"Jee.
ogmeNee efoJeMeer jepeebee efMeJeeheCeee cegkekeece jepeieeJej nueuee. ieeee yeboesyemleeres
keece peejerves meg Peeues, jepeieeee eflevner ceeeebee yeboesyemle kesuee iesuee. ieeJej meejKee
Keeveeee yeelecee esle neslee. leeblee vekees leer yeeleceer esTve LekeueerKeeveeves hebjhetjee osJemLeeveeuee GheJe kesuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

20
ieees JeeleeJejCe efebleeetj nesles. ieeJej peMee Keeveeee yeelecee esle neslee, leMeee
eebieueener yeelecee esle neslee. jepeebes Ske Ske mejoej Deeheuee DeeheLekeemen ieekes
esle nseles. heeJemeeves Pe Oejueer nesleer. heefecesee Jeeje IeeWIeeJele, Lewceeve Ieeueerle neslee. GYee
mejer keesmeUle neslee. heCe eeuee oeo ve oslee mejoej Yej heeJemeele ie peJeU kejerle nesles.
Jeelee efMeyeboeryejesyeje jepeebes yeUner Jeele nesles.
oesve enjee JesUer keevnespeer pesOes Deeheuee heeener hegeebmen ieeJej Deeueeeer yeeleceer
mesJekeeves efoueer. jepes leebeer Jee heenle nesles, lee mejoejeble keevnespeer veJnles. ceie keevnespeer
SJeee leeleerves DeeefCe lesner Deeheuee heeener hegeebmen kee eeJesle? efpepeeyeeF DeeefCe jepes
ee oesIeebveener leees Deeee Jeeues.
pesOes meojsJej Deeueees keUleee jepeebveer leebvee yeesueeefJeues. pesOes Deeheuee heeener
cegueebmen Deele Deeues. meJeeveer efpepeeyeeFvee, jepeebvee cegpejs kesues. jepeebveer efJeeejues,
pesOes, efYepeueele, Jeeleb?
pesOes cnCeeues, jepes! kehes efYepeues, lej yeouelee esleerue. heCe ceve efYepeueb, lej kemeb
yeoueeeeb?
ceve efYepeeeuee keee Peeueb? jepeebveer efJeeejues.
pesOeebveer yeeoMeener Heceeve jepeebee meceesj ekeues; Je les cnCeeues,
ns Meener Heceeve Deeueb, DeeefCe ekeeseke heesjebeemen Fkes Deeuees.
jepeebveer meefeJeebvee yeesueeJeCes hee"efJeues. meefeJe Deeues. jepeebveer Heceeveekes yees oeKeJeerle
meebefieleues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heble! Heceeve Jeeee!


hebe Jeeet ueeieues.
megueleeve cegnbceo heeleMeneveblej, Fejeee kehesves Deueer DeeefoueMeene heeleMeen eebveer
ebmeteeJej menerefMekekee ceesleye kesuee Deens.
ceMengMeue Deveece keevnespeer pesOes osMecegKe eebme ne Heceeve meeoj kesuee peelees pes. megnj meve
eflemee Kememewve Je DeueHe.
efMeJeepeerves DeefJeeejeves Je Deeeveeves efvepeeceMeener keeskeCeeleerue cegmeueceeveebvee eeme osTve,
uet keve heeleMener ceguegKeeleerue efkeleske efkeuues nmleiele kesues Deensle. eemleJe leeee
heeefjheleemee"er DeHePeueKeeve cenbceoMeener eebme eflekeerue megYesoejer osTve veecepeeo kesues Deens.
lejer legcner Keevecepekegjees jpeeceboerle Je ngkegceele jentve efMeJeepeeree hejeYeJe keve efvecetU HeMee
kejeJee. efMeJeepeeree heojee ueeskeebme Deeee ve oslee leebme "ej ceejeJes Je ee DeeefoueMeener
oewueleerves keueeCe efebleeJes. DeHePeueKeeve eebeer efMeHeejme nesFue, leeeceeCes legceeer meHejepeer
kesueer peeFue. leebes ngkegceeeceeCes JeeieeJes. lemes ve kesueeme heefjCeece eebieuee nesCeej veener. ns
peeCeesve ee mejkeejer ngkegceeeceeCes JeeieeJes.

Heceeve Jeeetve mebheues. meejs KeeceesMe nesles. leer Meeblelee meJeeveee Demee Jeele nesleer.
jepeebveer lee Meeblelesee Yebie kesuee. jepes cnCeeues,
keevnespeer, Heceeve megjsKe Deens. meefeJe, Heceeveekes uee ee. Flekeee megboj lepegceeeb
Heceeve heeneeuee efceUCebner ke"erCe!
jepes, efpeJeeuee iee" heueered; DeeefCe Heceeveeeb kemeueb keewlegke kejlee? keevnespeer
cnCeeuess.
jepes efpepeeyeeFeekes heenle cnCeeues,
eele efYeCeeeb keee keejCe? Keeveehegb Deeceeer Oeiele ueeieCeb ke"erCe, ns
HeceeveeJeve meteekeeMeeFlekeb mJe efomeleb. pee veeJesle heeCeer efMejleb, lee veeJesle keesCeer
yemeeeuee Oepesue kee?
jepes! keevnespeer Gejues, cnCetve Deecner Keeveeuee efceUeeeb?
keee efyeIeueb? Deecner lejer legceeemeejKee Deeheuee ceeCemeebvee ee KeeFle Ger
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Iee, Demeb meebieCeej veener. Deecner emebie peeCelees. peerJe JeeeJeCeb ne keener iegvne "jle
veener.
jepes, keee yeesuelee?
peieeJesieUb Deecner keenere yeesuele veener. legcees Mespeejer Kebespeer Keeshes, osMecegKe,
GeJeUerkej keg"b Deensle? cemetjes megueleevepeer peieoeUs osMecegKe keg"b Deensle?
keevnespeer eefkele Peeues. jepes cnCeeues,
legcnebuee ceenerle vemesue, lej Deecner meebielees. DeMeere Meener Heceeveb leebvee iesueer. les
efpeJeeee Yeerleerveb Keeveekes iesues. Deepe Deecees oesvner osMecegKe Keeveeee leUeJej Deensle.
Deecner leebeb keener ke Mekele veener. les ceee Deeceeb keee kejCeej Deensle, ns Heceeveele
Deieoer mhe Deens.
jepes, leebveer MesCe Keeuueb, cnCetve Deecner lese kejeJeb? efveoeve osJeeOeceeeer lejer...
osJeeOeceeeer ee kegCeeuee Deens, pesOes? jepes JeefLele Peeues. pesOes, Deeheuee
kegueowJeleeJej, legUpeehetjee YeJeeveerJej lee ceoebOeeveb enej kesues. Deeceee efJe"esyeeuee GheJe
efouee. leees nele Meeyetle kegCeer jeKeues? Ieesjhes, veeFkepeer heebjs, keueeCepeer eeoJe,
PegbpeejjeJe Ieeies, kees, osJekeeles, eleehejeJe ceesjs, peeJeUerkej DeeefCe keUme cnCetve Deecees
Keg eguelekeekee cebyeepeerjepes Yeesmeues! ner meejer Deeheueere ceeCemeb vee? Oece keesCeeuee nJee,
pesOes? ceePeb Sskee. Deeceee JessheCeeeer keeme Oe vekee. legcner HeceeveeeceeCeb Keeveeuee
efceUe. legcner Heceeveeee DeJeceeve kesueele, lej Jeleveeuee Oekekee yemesue. legceee efpeJeeJej ns
mebke Deeueb Deens. legcner pee.
jepes yeesuele nesles; heCe jepeebee eleske Meyo pesOeebes keeUerpe heesKejerle neslee. keevnespeer
pesOes LejLejle cnCeeues,
jepes, ner pesOeebeer DeJeueeo Deens. leer keOeer yesFceeve nesFue? Leesjuee cenejepeebeer mesJee
kesueer, leer Hegke? Leesjuee cenejepeebveer yebieUtj meesleevee meebefieleueb- legcnebuee Deblej osT
vees, cnCetve yepeeJeueb. jepes! yesuejesereer MeheLe Iesleueered ceer! efvecekenjeceer Deecnebuee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

peceeeeer veener, jepes!


pesOes, Deecner heesjJeeees. heCe legcner peeCeles, yengle heeefnuesues. Deeceee heesjKesUele
meeceerue nesTve keg"b lejer Kemle nesTve peeue.
ceje"eeuee keJeeheemetve peerJe SJee cees"e Peeuee? peJee Heceeve Deeueb, leJee heesjebmveer
cnCeeuees, euee, heesjebvees! jepee oerue, leer keeceefiejer IesTve Iejeuee esT ee! leJeee efpeJeeJej
heeCeer meesueb!
Jeleve peeFue, pesOes! jepeebveer MesJees efJeeues.
pesOeebveer SkeJeej efpepeeyeeFeekes DeeefCe jepeebeekes heeefnues. les G"ues. cebekeeJej
"sJeuesuee heeCeeee ieJeeleues heeCeer hesueele IesTve les iepeues,
jepes! Sskee. Deeceeb kegueowJele veeiesejereer MeheLe IesTve, legcees oesIeebes heee efMeJetve
Deepe JeleveeJej heeCeer meesueb.
keevnespeeRveer GpeJee neleeves heeCeer meesues. jepes leebvee LeebyeJeeeuee G"ues, leesJej
pesOeebveer heeCeer meesuesner nesles. pesOes heee efMeJeeeuee Jeekeues DeeefCe keevnespeer pesOeebvee
jepeebveer efce"er ceejueer. leebee ieUe oetve Deeuee.
pesOes, Oeve legceeer, legceee efveseer! keevnespeer, legceee hegeele meebieCeele ueepe
keee? Kebespeer Keeshes Keeveeuee efceUeueeheemetve efpeJeeuee ewve veJnleer. legceeer Dee"JeCe esle
nesleer; heCe yeesueJeeeee Oeerj veJnlee. Deepe legceeecegUb Oeerj Deeuee. yeU Jeeueb.
jepes, Deelee keee, meebiee!
Heej cees"er peesKeerce ekelees Deenesle. legcner peeTve meejs osMecegKe ieesUe keje, leebee
efJeeej Iee; mecepetle keee. heCe Kebespeer Keesheeebes Jeleve kegCeeuee ke osT vekee.
leer efpeccesoejer ceePeer! Deepee Deecner ceeIeejer efHejlees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Leebyee, pesOes! keOeer veener les cegueebmen Iejer Deeueele. jentve euee. ceemeensye cnCeeuee.
ceemeensye, Iej keee hejkeb Deens? heCe Deelee peeT ee. hejJeeveieer ee.
"erke Deens.
keevnespeer! jepes cnCeeues, legceee keejeree keefyeuee cesjs leUsieeJeuee hee"Jee.
keevnespeer vepej osle efJeeejles Peeues, jepes, IejeoejeJej heeCeer meesueb, lejer efJeeeme
veener?
iewjmecepe keve Iesleueele, keevnespeer! legcner legceee JeleveeJej heeCeer meesueble, DeeefCe
legceee Iejeoejeee yeespee DeeceeeJej ekeueele. legcnebuee keeUpeer vemeueer, lejer Deecnebuee leer
eketve keMeer eeuesue? keejeruee legceee Iejee ueeskeebveer Deelee jenCeb megjefele veener. leebvee
leUsieeJeuee hee"Jee. ner Deeceeer Deeee Deens!
jepeebee lee esceeesves keevnespeeRvee meeLeke PeeueemeejKeb Jeeueb. jepeebeer keeceefiejer IesTve
keevnespeer ceeIeejer iesues.
keevnespeeRee Jeleveeves megKeeJeuesues jepes nsefpeyeeves DeeCeuesuee yeeleceerves yesewve Peeues.
hebjhegjentve esle Demelee Keeveeves JeesJejee ceueJeeruee yepeepeer efvebyeeUkejebvee kewo kesues.
efvebyeeUkejebee eekejerle keener kemetj Peeuee veJnlee. lejerner leebes iegvns Heej cees"s nesles.
cegmeueceeve Peeues Demelee les hejle efnbot Peeues. yepeepeer efMeJeepeeres cesngCes nesles. yepeepeeRvee
ceneopeermee"er meKegyeeFee mJeerkeej keve efMeJeepeeres veeles veJeerve kesues nseles. Keeveeves
yepeepeeruee omle keve neeree heeeeleUer Ieeuetve ceejCeeeer Oecekeer efoueer. yepeepeer hejle
mebkeele meeheues.
meFyeeFe Jeeles DeepeejheCe DeeefCe leelee Deeuesueer ner YeeJeeeer yeeleceer. leer Ssketve
meFyeeF hegNee Keeuee. jepeebveer peeTve mecepeeJeues. meFyeeF cnCeeuee,
DeeheCe leebeemee"er Leesb kee kesueble? Deeheueeuee keener meebieeeueeosKeerue peeiee
jeefnueer veener!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meF! ee ieeser kee meebieeJee ueeieleele? yepeepeer legcees YeeT, DeeefCe Deecees keesCeere
veJnsle kee? yepeepeeRvee pejer efJemejuees, lejer Deeceee ueekeee meKegyeeFvee kemes efJeme?
Deecner yepeepeeRvee meesJetve IesT.
Kejb?
nes! heCe Skee DeerJej!
keesCelee?
hegvne eseeble heeCeer DeeCeeeeb veener! eeme keve Ieeeee veener!
meFyeeF nmeuee. leebveer esUs efheues.
jepeebveer meFyeeFvee Jeeve efoues Kejs; heCe les heej kemes heeeees?
jepeebveer ieghlensjebceeHele heebjs veeFkeebvee hee hee"efJeues. leebvee ieU Ieeleueer. heebjs ns
Menepeerjepeebee Keeme cepeealeues mejoej. leebveer les ceeveues. heebNeebveer Keeveeuee ieU Ieeleueer.
Keeve mee" npeej nesveebvee jepeer Peeuee. yepeepeeRveer mee" npeej nesve kepe keetve Yejues.
yepeepeer mebkeeletve megues.
jepeebveer meFyeeFvee efouesuee Meyo Keje kesuee.

21
jepeieeeer meoj ojjespe esCeeNee mejoejebveer Yejle nesleer. KeueyeleKeeveele Keueyeles
efMepele nesleer. Heeletve veJes ngketce megle nesles. jepeebvee eCeeeer Gmeble veJnleer. jepeieeeer
Yekekece veekesyeboer kesueer nesleer. eflevner ceeeebes DeeefCe yeeuesefkeuueebes yegpe leesHeebveer mepeues
nesles. DeKeb keesmeUCeeNee heeJemeees Yeeve kegCeeuee jeefnues veJnles. yeepeereYet osMeheebs ieeJej
npej Peeues. efOehhee Mejerjees yeepeereYet jepeebee cegpeNeeuee GYes "ekeues. jepeebveer efJeeejues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yeepeer, ceesnveie meppe Peeuee?


efnjme ceeJeUeleuee Deesme heuesuee ieeuee jepeebveer ceesnveie Demes veeJe efoues nesles.
efJepeehegjentve Keeve efveIeCeej, eeeer eLece yeeleceer Deeueer nesleer, lesJnee jepeebveer ceesnveie
Yekekece keve Ieeeuee yeepeereYetbvee Deeee kesueer nesleer.
yeepeereYet cnCeeues, jepes! ie hegje yeboesyemleele Deens. efeblee vemeeJeer.
yeepeer! legcner DemeueeJej efeblee kemeueer? Deeheueer efMeyeboerner DeeCeueerle vee?
nes! efMeyeboer Deeheuee DeeeseceeCes efMeJeehetjuee Deens.
"erke Deens.
heeJemeeves efouesueer GIeerhe heentve jepeieee mebpeerJeveer ceeeerJej leesHee eJeeees keece
meg Peeues. ceeeer Debo. leecegUs leesHeebes iees keeves hegs mejkele nesles. heeJemeeves Deesuee
Peeuesuee ceeleerle eekes lele nesleer. jepes peeleerves ns keece heenle nesles. Ske ceOece leesHe
DeMeere jsueueer peele Demelee ieeeees eeke meejCeerle Iemejues. leesHe keueueer. Debo peeiesJej
peveeJejs DeeCeCes ke"erCe nesles. ceeCetmeyeUeves leesHe Jej IesCeees keece eeuet nesles. DeeCeeree
peeiescegUs DeeefCe efeKeueecegUs leesHeieee jsmeYejner mejkele veJnlee. jepeebeeyejesyej yeepeereYet,
leeveepeer, mebYeepeer keeJepeer, heevemebyeU ner ceeCemes les Me heenle nesleer. Leese JesU iesuee,
DeeefCe mebYeepeer Demleveer DeeKeerle Keeueer Glejuee. esmeepeerves efJeeejues,
keee, mebYeepeer? keee yesle?
Deelee oeJeleese keer! cnCele mebYeepeer keeJepeer ieeeepeJeU iesuee. meeNeebvee leeves
yeepetuee kesues. meejCeerle oeerJeeerves mebYeepeer Glejuee. ieeeeee ceeieee-hegee ceeCemeebvee
mebYeepeer cnCeeuee,
eeke Jej Deeueb, keer ieee Jej Deese.
oesvner neleebJej Legbketve mebYeepeerves eeme Iesleuee. eleer leletve Hegieueer. leeves ieeeeuee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nele ueeJeuee. neleebes ieesUs leleues. vejeeeer Meerjved Meerj FbieUermeejKeer Gceueer. ieee
kejkejuee. eseebJej efJeeeme yemele veJnlee. ieeeees eeke Geueues peele nesles. eeke Jej
Deeues DeeefCe nj nj ceneosJe eer iepevee nesTve ieee Keseuee iesuee. leuesues eeke
meejCeerletve Jej Deeues.
mebYeepeer jepeebee peJeU Deeuee. jepes keewlegkeeves cnCeeues,
mebYeepeer, DeepeJej Deecner vegmelee legceee efOehhee osn heenle neslees. heCe leeeer leekeo
Deepe heeefnueer.
cenejepe, eeuee pesJeeeuee keesve yeer yeueJele veener. DeOe yekejb peeiebuee yemeJelees.
yeUke Ieesb menpe Geuebue, DeMeer leekeo nee leeeer.
leeveepeer, keg"b lejer ueeiesue leeuee.
eseeble ceeJeuee, lej ueeieveej, vnJeb?
leeveepeeree yeesueCeeves meejs nmeues. leesHee peeiesJej yemeuesuee heentve jepes ceeIeejer Deeues.
efMeJeeheCe DeeefCe jepeie mejoejebveer, ceeJeeebveer Yeve iesuee. jepeieeee yeboesyemle
keve jepeebveer jepeie efHejbieespeeRee leeyeele efouee DeeefCe mJele: peeJeUeruee peeCeeee
efveCee peenerj kesuee. efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, heeTme ceer cnCeleesed. peeJeUerle peeCeeSsJepeer FLebe jeefnueb, lej keee efyeIesue?
ceemeensye! Keeve Depetve JeeFuee Deeuee veener. JeeFuee Keeve Deeuee, keer Deecner Demet,
lee peeieer leeeb uee peeFue. legcner, MebYetjepes, meejs FLeb jene. Deecner peeJeUeruee peelees.
leecegUb jepeie megjefele jenerue!
jepes, legcner mebkeele! Deecner megjefele jentve keee kejeeeb?
ceemeensye, pesJeer peyeeyeoejer Deeceeer Deens, lesJeere legceeerner Deens. Deecees Jeejme MebYet
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes megjefele jeKeCeb ner legceeer peyeeyeoejer Deens. kesJnener neke ceejueerle, Deeee kesueerle, lejer
peeJeUerJeve Deecner mesJesuee npej nesT.
efpepeeyeeFee efvejeshe IesCes meeshes nesles. heCe meFyeeFee efvejeshe IesCes Heej ke"erCe! meFyeeF
DebLeCeeuee efKeUuee neslee. mebYeepeeruee kesJej IesTve jepes meFyeeFeekes iessues. meFyeeFveer
nmetve mJeeiele kesues. jepes cnCeeues,
meF! heeefnuebme? Deecner peeJeUeruee peeCeej cnCeleee, ne eslees cnCetve hee"erme
ueeieuee Deens!
Demeb Deetve meebieCeeeb keener keejCe veener. FLeb meejs Deensle. DeeheCe keeUpeer ve kejlee
peeJeb.
jepes eefkele Peeues. leebveer efJeeejueb,
meF, leguee kegCeer meebefieleueb?
Deeheueer ceveesnejer Deens vee!
SketCe legceeb vepejyeepe-Keeleb eeuet Deens, lej? jeCeermeensye, DeeheCe Deepeejer Demelee,
heeTue GeueCeb ke"erCe peeleb.
les ceuee ceenerle Deens. ceePeer efeblee ke vees. DeeheCe peeJeb. Keeveeee hejeYeJe kejeJee.
Flekeb meesheb Deens les?
Deecnebuee legceee Yejesmee Deens. meFyeeF cnCeeuee, pesJne legUpeeYeJeeveeruee DeeefCe
efJe"esyeeuee nele Ieeleuee, lesJnee leeeb yeeefMebieyeU Keeueb Deens.
jepes ieefnJejues, meF! efkeleer menpeheCes ogmeNeeuee DeelceefJeeeme osTve ceeskeUer neslesme?
jepeebveer meFyeeFee efvejeshe Iesleuee. efpepeeyeeFes heee efMeJetve jepes peeJeUeruee Yej heeJemeele
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efveIeeues. efHejbieespeer cnCeeues,


jepes, Ske efJevebleer Deens
meebiee, efHejbieespeer!
ceer Deeheueeyejesyej eslees.
efHejbieespeer, legcnebuee Deecner cegece FLeb "sJetve peelees Deenesle. FLeb ceemeensye Deensle.
MebYetjepes Deensle. jeCeermeensye Deepeejer Deensle. legceee YejJeMeeJej ner efpeJeeYeeJeeeer ceeCemeb
meestve Deecner efveOeemle nesTve peeJeUeruee peele Deenes. ner peyeeyeoejer lesJeere cees"er Deens.
efHejbieespeeRvee cegpeje kesuee. eej heeJeues hegs iesuesues jepes ceeies JeUues. efHejbieespeeRvee
cnCeeues,
jeCeermeensye Deepeejer Deensle. leebeb escekegMeue ojjespe keUJeerle euee.
jepeebveer jepeie meesuee. Keeve keCeekee"eves JeeF peJeU kejerle neslee.
jepes peeJeUeruee Deeues. peeJeUer KeesNeeuee eJeCeeres mJehe Deeues. KeesNeeleuee eleske
Keseele jepeebes mewve hemejues nesles. Yej heeJemeele jepes peeJeUeruee mewveeeer pegUJeepegUJe
kejerle nesles. ceesjesheble efhebieeebveer eleeheie megmeppe keve "sefJeuee neslee. keueeCentve
hee"efJeuesuee ueebye heuueeee leesHeebveer eleeheieees ceessex Oeve "sefJeues nesles. eeJeCeees
keesJeUs Tve peeJeUer GpeUt ueeieues. DeKeb peueOeejebveer efebye Peeuesueer meer lee Gvnele Debie
JeeUJet ueeieueer. heeJemeeUe mebheuee, heeGueJeeebes MesJeeU veenermes Peeues. jeeer, Dehejeeer
peeJeUer KeesNeele eheebes DeeJeepe G"t ueeieues. eWiejkeheejebrletve ceMeeueer efHejleevee efomet
ueeieuee.
jepeebveer eleeheieeJej "eCes nueefJeues nesles. Keeve keg"s pejer Glejuee, lejer eleeheie
meeseeee veener. ns jepeebveer "jefJeues. Keeve JeeFuee esCeej, ns jepeebvee vekekeer ceenerle nesles.
eleeheieeheemetve keesmeebee Deblejeves JeeF Heej peJeU nesleer. heCe JeeFntve eleeheie iee"Ces
Flekes meeshes veJnles. Ieveoe jeveeves DeeefCe eesnesyeepetbee eWiejMeeKeebveer Jesuesuee peeJeUer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

KeesNeele jepeebee eleeheie Deieoer megjefele neslee. KeeveemeejKee yeueee MeetMeer cegkeeyeuee
kejeeuee eeeemeejKeer Dee peeiee veJnleer. jepes Keeveeeer hegeer neueeeue heenle nesles.
Skes efoJeMeer jepeieentve Deeveboeeer yeeleceer Deeueer. Deewjbiepesyeeves efmebnemeveejesnCeemebieer
jepeebvee Keeme heesMeeKe Je KegMeeres hee hee"efJeues nesles. jepeebvee leer Ievee Dehesefelee nesleer.
keeece vepej "sJeCeeNee ecegKe heeeeee DeefYevee efveoeve Deepe lejer ceesnke neslee.
heCe les meceeOeeve Heej keeU efkeues veener. jepeieentve meFyeeFeer leyesle efyeIeueeeer
Jeelee IesTve mJeej Deeuee. jepeebvee leeleerves yeesueeefJeues nesles. efebleeetj ceveeves jepeebveer
eleeheie meesuee.

22
jepeieeee jesKeeves jepeebes DeeheLeke Jesieeves oewle nesles. efoJeme keemejeYej Demeleevee
jepes ieeee heeeLeeMeer Demeuesuee heeueeruee heesneseues. Ieeseebeer ieleer ceboeJeueer nesleer. jepes
meeJekeeMe ie ele nesles. heeeJeleer ceeeeree ogmeNee ojJeepeele jepes Deeues, DeeefCe ogmejer
veewyele Peueer. efHejbieespeer vejmeeUe jepeebee mJeeieleemee"er meeceesjs Deeues nesles. jepes heeeGleej
Peeues. efHejbieespeer vepeerke esleee leebee kesJejee MebYetyeeUebveer jepeebkes Peshe Iesleueer.
jepeebveer MebYetyeeUebvee Iesleues. leebee cegkee Iesleuee.
efHejbieespeer, jeCeermeensyeebeer leefyeele?
Deens leMeere Deens.
efHejbieespeeRee efebleeetj esnNeekes heenleee jepeebveer les peeCeues nesles. jepeebveer oerIe
efve:eeme meesuee. osJeeres oMeve Iesleues; DeeefCe MebYetyeeUebeemen les mJeej Peeues. jepes
yeeuesefkeuueele Deeues. lesJne efoJeme ceeJeUeeuee Deeuee neslee. Jeeeeee osJeerJej ceMeeueer
hesuee neslee. vesnceer jepes ieeJej Deeues, keer meeje ie ewlevecee yeveeeee. Deepe cegpejs
Pele nesles; heCe kegCeeee esnNeeJej Deevebo veJnlee. jepes heee OegTve Jeeeeee eewke
eues. meojsJej hesMeJes, Deceele, meefeJe meejs nele yeebOetve GYes nesles. jepes Deele iesues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeyeeFee heeee heleee efpepeeyeeFveer eseebvee heoj ueeJeuee.


efpepeeyeeFvee jepes peJeU Iesle cnCeeues, ceemeensye, osJeeJej efJeeeme "sJee!
jepes, meejs eelve nesleensle. Jeweebeer DeeweOeb Deensle, osJeeJejes DeefYeeske Deensle,
Devegeveb Deensle, Debieejs Oegheejs- keener efMeuueke "sJeueb veener. heCe keMeeee iegCe esle veener.
keeueeer heesj Deepe efomele veener. Dejs, ceePeb Deeege ceeefieleueb, lejer ee heesjermee"er osFve.
ceemeensye! Oeerj Oeje! leeveb jeCeermeensye yeNee nesle Demelee, lej Deecner Deeceebner
Deeege efoueb Demeleb.
jepes meFyeeFee ceneueele iesues. cebo Goeee Jeemeeves meeje ceneue Yejuee neslee. meceee
epJeefuele Peeuee neslee. jepes ceneueele peeleee heuebieeee Mespeejer Ieeleuesuee yew"keerJej
yemeuesuee jeCeerJemee G"tve GYee jeefnuee. ceveesnejer meFyeeFee heeeebJeve nele efHejJeerle
yemeueer nesleer. jepes Deele peeleee meejs yeensj iesues. ceveesnejer G"t ueeieueer. jepeebveer efleuee
yemeeeuee KegCeeJeues. jepes heuebieepeJeU iesues. jepeebvee heenleee meFyeeF eerCeheCes nmeuee.
lee cnCeeuee,
MesJeer eeJeb ueeieuebe vee! ceer meebefieleueb nesleb, SJeb keeUpeereb keejCe veener, cnCetve?
jepes Mespeejer yemeues. leebveer meFyeeFee cemlekeer nele "sJeuee. keheeU iejce nesles. jepes
cnCeeues,
kegCeer efvejeshe hee"Jeuee, cnCetve Deecner Deeuees veener. Deecnebuee ewve hesvee, cnCetve
Deecner Deeuees. Deelee yejb Jeeleb vee?
Kethe yejb Jeelebed! meFyeeF cnCeeuee. jepeebveer heeefnues. efieoeaJej Deet hele nesles. jepes
keemeeJeerme nesTve DeesCeJes Peeues. leebveer Deet efveheues. jepes cnCeeues,
meF! keee ns? Deecner Deeuees vee?
mJele:uee meeJejerle meFyeeF cnCeeuee, DeeheCe Deeueele, Heej yejb Jeeueb. eseeble
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heeCeer Deeueb. Jeeueb veJnleb, hejle heee efomeleerue, cnCetve!


Deelee efeblee ke vekee. legcnebuee yejb JeeueeKesjerpe Deecner keg"bner peeCeej veener. Deecner
kehes yeouetve eslees.
jepes ceneueeyeensj Deeues. Jeweebvee leebveer yeesueeefJeCes hee"efJeues. jepes Deeheuee ceneueele
iesues. jepeebee ceneue mepeefJeuee neslee. Keeueer peefceveerJej ieeefuees hemejues nesles. meppeeletve
esCeeje Jeeje heeebvee nsuekeeJes osle neslee. jepeebveer kehes yeoueues. heeJeueebee DeeJeepe esleee
leebveer JeUtve heeefnues. meesejeyeeFmeensye Deele esle neslee.
DeeheCe Deeueele, Heej yejb Peeueb. jeCeermeensyeebvee yejb Jeesue!
jepes keener yeesueues veenerle.
veMeeryeJeeve Deensle jeCeermeensye! veener lej SJeee leeleerveb keesCe eslees?
eeeveer efueefnueb Demesue, lemeb nesleb. jepes cnCeeues.
hejcesejeveb Deecnebuee hee"efJeleevee Deeceeer keheeUb ceeskeUer "sefJeueer nesleer!
jepes efKeVeheCes nmeues. les cnCeeues, egkelee Deenele, jeCeermeensye! leer ceeskeUer Demeleer,
lej Deecner kemes jeefnuees Demelees? jeCeermeensye, mebleehe emebieevebe MeesYetve efomelees.
jepeebee lee Meyoebyejesyej meesejeyeeF YeeveeJej Deeuee. etke nesTve iesueer nesleer. keee
yeesueeJes, ns megele veJnles. leee JesUer ceveesnejer Deele Deeueer.
ceveesnejer, keee Deens?
Jewejepe Deeues Deensle!
meesejeyeeFeekes heenle jepes cnCeeues, hee"Je leebvee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceveesnejerhee"eshee" meesejeyeeF iesuee. Jewejepe Deeues.


Jewejepe, jeCeermeensyeebeer leefyeele keMeer Deens?
jepes, ceePeeketve ceer kemeueerner kecelejlee "sJeueer veener. heCe keMeeee iegCe veener. pJej
nle veener. Skener DeeweOe ueeiet hele veener. efoJemeWefoJeme DeMeeheCee ceee Jeele Deens.
leeJej Gheee?
Jewejepe keener yeesueues veenerle. Keeueer ceeve Ieeuetve les GYes nesles. jepeebveer Jeweebvee hejJeeveieer
efoueer. Jewejepe iesues. jepes ceneueele Skes GYes nesles. les SkesheCe jepeebvee menve nesFvee. jepes
efpepeeyeeFee ceneueer JeUues.
Meeeer hebeebie GIetve yemeues nesles. jepes peeleee MeeeeryegJee G"t ueeieues. jepeebveer leebvee
yemeCeeeer KetCe kesueer. jepes cnCeeues,
ceemeensye, keee heenlee?
megmkeeje meestve efpepeeyeeF cnCeeuee, ogmejb keee heenCeej? meFeer kegbueer heeneeuee
meebieles Deens.
MeeeeryegJee cnCeeues, lemeb keeUpeereb keejCe veener, ceemeensye! ns oesve efoJeme heej heues,
veJejeeeeer IemLeehevee Peeueer, keer keener Yeerleer veener.
jeeer jepes meFyeeFee ceneueer iesues. meFyeeFvee Peeshe ueeieueer nesleer. jepeebvee Leess
meceeOeeve Jeeues. efpepeeyeeFveer jepeebvee Peesheeeuee meebefieleues. jepes Deeheuee ceneueer iesuess. heCe
Peeshe ueeiele veJnleer. oeketve peeies Jneeuee nesle nesles. henesee veieeNeeves jepeebvee peeie
Deeueer. jepes G"ues. meppeele GYes jeefnues. ieees ojJeepes GIeues peele nesles. hetJexuee Gpeet
ueeieues nesles.
jepes mveeve Deeeshetve ceneueele Deeues. lesJne mete GieJeuee neslee. efpepeeyeeF ceneueele
Deeuee. jepeebveer heee efMeJeues. efpepeeyeeF yemeuee. peeiejCeeee LekeJee efomele neslee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keMeer Deens leyesle?


let Deeueeme. yej Peeueb, yeeyee! meFuee eebieueer Peeshe ueeieueer nesleer. Deelee hegkeU yejb
Deens.
leese hegleUeyeeF mebYeepeerjepeebvee IesTve Deeuee. jepeebvee heenleee mebYeepeer OeeJeuee; DeeefCe
lees heeee heCeemee"er Jeekeuee. jepeebveer MebYetyeeUebvee keewlegkeeves Geueues. hegleUeyeeFeekes
heenle jepes cnCeeues,
ns legcner efMekeJeueble, Jeeleb?
Ske OeejeF efkebJee ner. ee oesIeeReekese MebYetyeeU Demeleele. MebYet, Deeceee veener
heeee heuee?
oesve Jeeeee MebYetyeeUebveer eflejkeer ceeve keve efpepeeyeeFeekes heeefnueb Je vekeejeLeea
ceeve nueJeerle Skeoce efpepeeyeeFee ieeeuee efce"er Ieeueerle MebYetyeeUebveer leebee cegkee Iesleuee.
jepes nmeues. les cnCeeues, Dejs JJee! MebYetyeeUebeb Demeueb heeee heCeb Deecnebueener
DeeJesue.
hegleUeyeeFveer DeeCeuesues otOe efheTve jepes G"ues. MebYetyeeUebee nele Oeve jepes
meFyeeFee ceneueer Deeues. meFyeeF heuebieeJej sketve yemeuee neslee. ceveesnejerves oheCe neleer
Oejuee neslee. meFyeeF kegbket ueeJeerle neslee. jepeebvee heenleee Pekeve kegbket ueeJetve lee
ceeskeee Peeuee. jepeebveer mebYeepeeruee Geuetve heuebieeJej "sefJeues. leeuee peJeU Iesle meFyeeF
cnCeeuee,
ns keg"b iee" heues?
Deeceee ceneueer Deeues nesless. jepes cnCeeues.
Heeje ueeeJeuesle ns! eebvee kegCeer Ske Meyo yeesueuee, lej onepeCeebes yeesue SskeeJes
ueeieleele. Deieoer efHejbieespeerkeekeebheele!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meFyeeF DeMee Peeuee neslee, lejer leebee eseeble nmejsheCee leese neslee. lese lespe
nesles. nmelecegKe meFyeeFvee heentve jepeebvee yejs Jeeues. leebveer efJeeejues,
pJej iesuee?
lees lej ceePee oeJesoej! osCeb IesleueeKesjerpe nueCeej Leesee? ceuee Deelee leeeekes
uee eeeueener Hegjmele veener.
jepeebveer MebYetyeeUebvee Keeueer GlejefJeues. MebYetyeeUebveer Skeoe oesIeebkes heeefnues DeeefCe les
OeeJele ceneueeyeensj iesues.
jepes Mespeejer yemeues. meFyeeF cnCeeuee,
Deepe Yeeheo elegoMeer vee?
nes. kee?
hejJee Ie yemeleerue. omeje Deeuee. meCeees efoJeme DeeefCe ceer ner DeMeer Deepeejer!
ceie ueewkej yejer nes vee! jepeebveer meFyeeFee nele neleer Iesleuee. jeseJeuesuee lees hebpee
kegjJeeUerle Demelee jepeebes uee yeesebkes iesues. jepeebveer efJeeejues,
legPeer eJeeUeeer Debie"er keee Peeueer?
meFyeeF cnCeeuee, let ueeieueer, mewue heCe Peeueer. lesJne keetve "sJeueer.
meFyeeFvee yemeJesvee. jepeebveer ceeieee efieee keeuee; meFyeeFvee Deueieo PeesheJeues.
meFyeeFveer efJeeejues,
Keeve Deeuee?
lees efveIeeuee Deens, cnCepes esFuee vee!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceuee leeeer efeblee veener Jeele.


SJeee mewveeefveMeer Keeve eslees Deens DeeefCe leeeer Yeerleer Jeele veener?
Kejbe Jeele veener!
kee?
Yeerleer Jeele veener, SJeb Kejb. kee, les kemeb meebiet?
jepes nmeues. les cnCeeuess,
ns Gej eve Deens. eeuee keener lees veener.
meFyeeFee ceneueeletve jepes ceeskeee ceveeves yeensj Deeues. jepes meojsJej iessues. meFyeeFvee
heuesuee Deejece yeIetve jepeebvee meceeOeeve Jeele nesles. mete Jej ele neslee. jepes
efHejbieespeeReemen osJeeroMeveeuee ceeeerJej Glejues. osJeeroMeve Deeeshetve efHejbieespeeRee yejesyej
yeesuele jepes yeeuesefkeuueekes esle Demeleeveee mesJeke OeeJele Deeuee.
jeCeermeensye IeeyeNee Peeuee.
heges Sskeeeuee jepes Leebyeuese veenerle. jepeebveer yeIelee-yeIelee yeeuesefkeuuee iee"uee. jepes
Jeeeele iesues. meojsJej Jeweebvee heentve jepes eefkele Peeues.
Jewejepe!
Jewejepeebveer eseebvee GhejCes ueeJeues. jepeebveer efJeeejues, jt vekee! meebiee
keee meebiet? ceePee neleer Deelee keener Gjueb veener.
jepes meFyeeFee ceneueer peeleee meejs G"tve yeensj iesues. jepes meFyeeFeepeJeU iesues.
keheeUer Ieece Jejuee Demelee jepeebveer lees hegmeuee. meFyeeFveer esUs GIeues. jepeebveer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meFyeeFee nele neleer Iesleuee. nele Leb ueeiele neslee. meFyeeFveer efJeeejues,
Jewejepe keee cnCeeues?
jepeebveer DeeJebe efieUuee. les cnCeeues, efeblee kejCeeeb keejCe veener, Demeb cnCeeues.
meFyeeFee esnNeeJej eerCe neme Gceues. lee cnCeeuee,
yejesyej Deens leebeb! DemeCeeNeebeer efeblee kejeeeer; peeCeeNeeeer kemeueer efeblee?
leeyejesyej DeeJejuesues Deet jepeebee veseebletve DeesIeUues. les Gejues,
meF!
ceuee meejb ceenerle Deens. veener lej legcner esleee meejs G"tve iesues vemeles. eseeble heeCeer
ve DeeCelee efvejeshe eeJee.
meF! keee yeesuelesme! mJejepeeee eJe vegkeleee keg"b jbielees Deens, leese DeOee
eJeeJeve G"tve eeueueerme?
meFyeeF cnCeeuee, DeOee eJeeJeve G"tve peeCeb ne lej mJeYeeJee ceePee. legcnere
meebefieleueb nesleble vee! Deieoer Kejb "jueb. heene vee- mebmeejeletve G"tve efveIeeues. cegueeeer DeeF
nesTvener leeuee otOe osT Mekeues veener. efveoeve DeeFee ceeesee nele- lees lejer hee"erJej
efkeeJee; leeueener MebYetyeeU heejKee. meejbe DeOeJe jeefnueb.
meF! Demeb yeesuet vekeesme! jepes JeefLele nesTve cnCeeues, let ceebuesues meejs eJe Deecner
hegjs ke.
lesJeeemee"ere peerJe IegceUleesed! mebYeepeer DeeFefJevee heesj. leeuee mebYeeUe. Deelee
legcnere leeeer DeeF... DeeefCe legcnere leees efheles.
MebYetyeeUeyeue ceuee keenere kee Jeele veener?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

lemeb cnCele veener ceer. heCe hegeebeer ceeee eerhesee JesieUer! DeeFee vepejsveb heeneeuee
nJeb.
jepeebvee Deet DeeJejle veJnles. keeves les cnCeeues,
meF! ceer Jeeve oslees. MebYetyeeUeuee ceer leUneleeee HeeseeceeCes pehesve.
jepeebveer Deeheuee esnje neleeble Peeketve Iesleuee. eeme IesCesner ke"erCe peele nesles. leebee
keeveer DeeJeepe Deeuee,
peje Fkes yeIeeeeb vee!
DeeJeepe yeoueuee neslee. jepeebveer oeketve heeefnueb. meFyeeF jepeebeekes heenle neslee.
leebee Dees"ebJej efmcele PeUkeues DeeefCe jepeebes he heenle Demeleeveee meFyeeFeer ceeve
keuebueer.
jepeebes Deet efLepetve iesues. jepeebeeJej efKeUuesueer vepej leMeere nesleer. leerleerue ewleve
kesJnee efveIetve iesues nesles. jepeebveer nuekeee neleebveer les esUs efceues. jepeebee ueekeee
meFyeeF MeebleheCes Peesheer iesuee neslee.
les he heentve jepes G"ues. Peeshesle eeueeJes, leMeer heeJeues ekeerle ceneueeyeensj Deeues.
jepeebvee heenleee efpepeeyeeF G"uee. jepeebes Yejuesues esUs heentve lee Leebyeuee. ieeueebJej
DeesIeUCeeNee Deetbes Yeeve vemeuesues jepes cnCeeues,
ceemeensye! jeCeermeensye Deecnebuee meestve iesuee!
meejs ceneueekes OeeJeues.
ceneueele Skee DeeeesMe GmeUuee!

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

23
jee ele nesleer. ceneueele npeejer meceF lesJele nesleer. Peeshe esle veJnleer. jepes yesewve
nesTve G"ues DeeefCe meppeele iesues. ieej JeeNeeee mheMeeves leebvee peje yejs Jeeues.
meppeeee megoej veeerKeebyeeJej GpeJee nele "sJetve jepes GYes nesles. DeieefCele veeeebveer
DeekeeMe veues nesles. jepeebee ceveele efJeeej Deeuee :
DeekeeMeele kejeses veees DemetveosKeerue Skee ebeeer yejesyejer ke Mekele veenerle
vee!...
ieej JeeNeeeer PegUtke jepeebee DebieeJeve iesueer. meceFee Jeeleer LejLejuee. jepes
efveeueheCes GYes jentve DeekeeMe efvejKeerle nesles. Deeeveke les YeeveeJej Deeues. jepeebes leerCe
keeve Sskele nesles. ceeies ceneueele heeebeer meUmeU Peeueer. peeceeee ieeefueeeJej
heCeeNee heeJeueebee meheUeyejesyej meeKeeebee veepetke DeeJeepe Deeuee. heefjefele DeeJeepe.
meeNee DebieeJej Lejeve keee GYee jefnuee. jepes Skeoce JeUues.
ceneueele keesCeer veJnles. ceneue ceeskeUe neslee. JeeNeeJej heos nsuekeeJes Keele nesles.
meceFee Jeeleer LejLejle neslee. kegCeeee DeeJeepe veJnlee.
Yeemee lees!
oerIe efve:eeme meestve jepes hejle DeekeeMe efvejKet ueeieues. GpeJee nele meppeeee jsKeerJe
KeebyeeJej "sefJeuee neslee. eJee nele kesmeebJeve efHejle neslee. nele Deeeveke Leebyeuee. keeve
hejle leerCe yeveues. hegvne leese DeeJeepe. leere heeebeer meUmeU. leese heoveeme. keener
Mebkee veJnleer. jepeebee keb" GYee peeieer Yeve Deeuee. esUs heeCeeJeues.
ceeies ve heenlee jepes Yejuee keb"eves cnCeeues,
meF! legPee Deeceee MeyoebJej efJeeeme yemele veener vee? MebYetyeeUebeer efeblee Jeeles?
vekees, meF! Deecner legcnebuee mebmeejele iegbleJet Mekeuees veener. DeeMesle lejer keMeeuee iegblelesme?
Deecner Jeeveye Deenesle. meF, efveoeve let lejer DeeceeeJej DeefJeeeme oeKeJet vekees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Jeeje Leebyeuee. heeebeer meUmeU Leebyeueer. vethegjebee DeeJeepe Leebyeuee. Ske YeeeCe
Meeblelee hemejueer DeeefCe og:KeeJesie ve DeeJeve jepeebveer KeebyeeJej cemleke skeues. jepes Gejues,
meF! let peeTve MebYet heesjkee Peeuee veener! Deecner heesjkes Peeuees. meF! Deecner!!

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Yeeie eflemeje

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

1
veJejeeees efoJeme jeCeermeensyeebee meglekeelee iesues. omeje Gpeeuee. Keeve JeeFuee Deeuee.
leeves leU efoueeeer yeeleceer eehetJeeae Deeueer nesleer. keCeekee"euee Oeve Keeveeee leU
heuee neslee. jepeebvee mJele:ee og:Keeee efJeeej kejeeuee JesU veJnlee. jepeebveer Deeheues og:Ke
ceveele Keesue oJetve "sefJeues, DeeefCe jepes hejle efnceleerves G"ues.
meowJe meeJeOe jenCeeeer leekeero meeNee ieebvee efoueere nesleer. ieeKeeueee ceguegKeele
Keeve Deeuee, lej efJejesOe ve kejlee meeceerue JneJes, DeMeer metevee efoueer iesueer.
meesveesheble yeerj cnCeeues,
jepes, ne ngketce keMeemee"er?
epee jeefnueer, lej mJejepe vee! Keeve Deeuee Deens. lees Deelee Deeceee ceguegKeele nele
hemejueeKesjerpe Leesee jenCeej? Deeceeer meejer Heewpe eleeheieeMeer Deepe ieesUe nesle Deens.
epesveb efJejesOe kesuee, lej Keeve Deeceee eosMe yesefejeKe kejerue. leehesee Keeveehegb ceeve
legkeJeueer, lej epesuee DeefOeke leesMeerme heCeej veener.
jepeebveer kesuesues Yeekeerle Deieoer Kejs "jues. Keeveeves heenlee-heenlee efMeJeepeeree eosMe
yeUkeeefJeuee. Keeveees mejoej jepeele hemejues. peeOeJeeves meghes eeble keeyeerpe kesuee. heebNeeves
efMejJeUuee "eCes efoues. Kejeeeves meemeJe Iesleues. efnueeueves hegCeele leU efouee DeeefCe
nyeMeer mewHeKeeveeves leUkeeskeCe Jeeefheues. heCe keg"sosKeerue efJejesOe Peeuee veener. ekeceke
Peueer veener. efMeJeepeeree eosMe DeeheCe efpebkelees Deenes; lesJne efMeJeepeer keg"s vee keg"s cewoeveele
Glejsue, Demes Keeveeuee Jeele nesles. heCe efMeJeepeeree keg"se heee veJnlee. Keeve efebleeetj
yeveuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Keeveees Jeehe jepeebvee keUle nesles. leebee efeblee Jeele neslee. Keeveeuee keg"s efJejesOe
pejer kesuee veener, lejer Keeveees mewve ceguegKeele uet Je efJeOJebme kejerlee nesles. lee yeeleceebveer
jepeebes ceve keer yevele nesles. meojsJej meejer cebUer npej nesleer. ceeCekeespeer oneleeWs meejs
Sskele nesles.
ceeCekeespeer oneleeWs cnCepes jepeebee pegvee ceeCetme. oeoespeer keeWosJeebee yejesyej
Menepeerjepeebveer peer efJeeemet ceeCemes hee"efJeueer, leeble ceeCekeespeer oneleeWs nesles. jepeebee
heefnuee heeieses lese mejveesyele nesles. ueesnie-efJemeehetjee leeyee eee ceeCekeespeer oneleeWeebveer
Iesleuee neslee. ceeCekeespeeRes Jee PeeueecegUs jepeebveer vesleepeeRvee mejveesyele kesues; DeeefCe lee
efoJemeeheemetve ceeCekeespeer meojsee meuueeieejeble Deeues. jepeebee meojsJej ceeCekeespeeRvee Yeejer
Jepeve nesles. Keeveees hejeece Ssketve ceeCekeespeer cnCeeuee,
jepes, ns Demeueb SskeCeehejerme peeiee yeietve Ske-oesve Lehee ueeJeuee, lej Keeve meyegjerveb
Jeeiebue!
keesCeer lejer ne efJeeej ceebeeuee nJee neslee. efHejbieespeer, leeveepeer, esmeepeer, ee meeNee
cebUeRveer ceeCekeespeeRes cele Geuetve Iesleues. jepeebveer meJeevee yeesuet efoues. ceie les cnCeeues,
ceeCekeespeer, ns kee Deecnebuee Jeele veener? ns yeIeCeele kee Deecnebuee megKe Deens? heCe
ee emebieele MeetMeer kees"sner GIeeeJej ueeF eeeeer veener, ns Deecner hekekeb "jefJeueb Deens.
Deecner yeensj heeJeb, cnCetve Keeveees ns GheodJeehe eeuet Deensle. Keeve leeeere Jee heenlees
Deens.
ceie Deelee? esmeepeerves efJeeejues.
Deelee Mekee lees ueewkej peeJeUer iee"eeeer! efleLeb yemetve jeneeeb.
keg"Jej?
Keeve peeJeUerle efMejsheele!
jepes peeJeUeruee peeeuee efveIeeues. efpepeeyeeFes ceve efheUJetve efveIeeues nesles. jepeebee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meFyeeFee Jejee ueesYe leebvee ceenerle neslee. Deeheues og:Ke oeyetve "sJetve JeeJejCeeNee jepeebvee
heentve leebes ceve JeefLele nesle nesles. efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, Leess efoJeme Leebyelee esCeej veener kee?
veener, ceemeensye! eleske efoJeme ceesueeee Deens.
Dejs, heCe meF peeTve hegjles...
eCeYej jepeebes Debie lee"jues. jepes cnCeeues,
ceemeensye! leeuee mege veMeerye ueeieleb. keesCeleener ieeseree Heej Deevebo ceeveeeuee
efkebJee og:Ke kejeeuee hejcesejeveb Deeceee peerJeveele Gmeble "sJeueere veener.
meeebkeeUer meoj Yejueer. efpepeeyeeF yew"keerJej yemeuee. vesleepeer heeuekej, Dees,
ceeCekeespeer, heevemebyeU, keCeepeer veeFke, ceesjesheble efhebieUs ner KeeMeer ceeCemes npej nesleer.
jepeebveer Deeheuee yesle meebefieleuee.
KeeveeMeer eg cnCepes jepeebee hejeYeJe, ns meeNeebvee mhe efomele nesles. Keeve hegNee
leeejerefveMeer Deeuee neslee. meejs yesewve nesles. efHejbieespeer cnCeeuee,
KeeveeMeer len kesuee, lej?
len? jepes nmeues. Deecnebuee es IeeseeefveMeer efpeJeble heketve vesCeeeer Keeveeeer
eefleee efJemejueele, Jeeleb? oeoecenejepeebvee pemeb leeveb ceejueb, lemeb lees Deecnebuee ceejerue.
cnCetve meuuee kejCes veener. eg kejesve ceeefjlee-ceeefjlee pes nesFue, les ke.
ceeCekeespeer cnCeeuee, ns ke"erCe kece! efmeerme iesueb, cnCepes yejb. veener lej kemeb
nesFue?
jepes cnCeeues, ceeCekeespeer, Deelee ceee DeeheCe cneleejs Peeueele, ns heueb. veener lej ns
Gej esles vee!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeyeeF cnCeeuee, jepes, keeUpeerheesere Demes Meyo esleele.


les Deecner peeCelees! ceemeensye, ceneYeejleeee emebie Dee"Jee. YeieJeeve eerkeCeebveer
Depegveeuee meebefieleueb : efpebkeuebme, lej heLJeereb jepe YeesieMeerue; cesueeme, lej mJeieeee ceevekejer
nesMeerue. Deecner meuuee kesuee, lejer eeCeveeMe mhe efomelees. eg kesefueeeves pee peenefueeeme
Gece. eeCe iesuee, lejer efveoeve keerleea lejer jenerue.
peeJeUerle yemetve Keeveeuee leeW eeeee efJeeej hekekee Peeuee; DeeefCe meojseer yew"ke
ceesueer.
ceemeensyeebvee jeeYej Peeshe ueeieueer veener. guekeer ueeieueer, lejer oeketve peeies Jneeuee
nesle nesles. KeeveemeejKee yeueJeej mesveeheleerhegs jepeebee heeeJe ueeiesue kee? eee Keeveeves
Hepeo Menepeerjepeebvee yesee "esketve efJepeehetjYej leebeer efOeb keeueer nesleer. MebYetjepeebvee
eevese efieUues nesles. legUpeehetjee YeJeeveerJej IeCe IeeueCeeje ne Keeve efMeJeepeerjepeebvee
keejsue kee? efpepeeyeeFveer Deeheues Deet efheues. lee G"uee. ceveesnejer Deele Deeueer.
efpepeeyeeFveer efJeeejues,
cevet, jepes G"ues?
peer! DeebIeesU mege Peeueer!
efpepeeyeeF G"uee. leeW OegTve lee jepeebeekes iesuee. lesJne meeceeveeee mebogkeer
Geueuee peele neslee. jepeebee esnje emeVe neslee. jepes heeee hele cnCeeues,
Deecner Deelee Deeheuee oMeveeuee esCeeje neslees. ceemeensye, Deepe Deecnebuee mJehe
heueb.
kemeueb?
osJeerveb Deecnebuee eble efouee. ceelesveb Deecnebuee DeYee efoueb. meebefieleueb, Deecner emeVe
Deenes. meJemJes meee leguee Deens. legPes neles DeHePeue ceejefJelees. legpeuee eMe oslees. let efeblee
ke vekees. Demeb yeesuetve ceelee DeMe Peeueer. Deecner peeies Peeuees. hene Peeueer nesleer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeyeeF cnCeeuee, yejb Peeueb. Deelee eflevebe Deecnebuee jeKeeeeb! efMeJeyee, Deecner jeeer
"jJeuebed. Deecner heCe ieeJej esCeej!
ceemeensye!
jepes, pes Jneeeb Demesue, les nesT os. heCe Deelee legcnebuee vepejsDee kejeJeb, Demeb
Jeele veener.
ceemeensye, Deecnebuee vepejsDee ke ve osCeele mJejepe vepejsDee keve kemeb
eeuesue? legceee YejJeMeeJej lej Deecner peelees Deenesle.
Deeceee kemeuee YejJemee? efpepeeyeeF keUJeUuee.
yeesuetve eeuetve ueeF! Deecner Keeveeuee cee, ne Deeceee efJeeeme Deens. heCe ogozJeeveb
lemeb Peeueb veener..
efMeJeyee
jepeebee DeeJeepe ke"esj yeveuee, ceemeensye, eseeble heeCeer DeeCeeeeer ner JesU veJns.
Sskee, ceemeensye! Deeceeb keener yejb-JeeF Ieuebe, lej Oeerj Keet ve oslee MebYetyeeUebvee
neleeMeer Oeve jepe eeueefJeCeeeer peyeeyeoejer legceeer Deens. FLeb DeeFee ceeesuee peeiee
veener. leeekeefjlee MebYetyeeUebvee legceeemen FLeb "sJetve peele Deenesle.
ceemeensyeebveer jepeebvee efce"erle Iesleues. jepeebee eseeble Deet GYes jeefnues. jepes nmeCeeee
eelve kejerle cnCeeues,
ceemeensye! meeJeve Iee. veener lej DeeheCe Deet eUuesues heenleee oejeMeer GYes
Demeuesues jeCeercebU keesuecetve hesue, DeeefCe Deecnebuee yeensj heeTue ekeCebner DeMekee
nesFue.
ceemeensyeebveer Deet efheues. efpepeeyeeFmen jepes osJeIejele iessues. jepeebveer osJeehegs cemleke
skeues. meesejeyeeFveer hegs nesTve jepeebee neleeJej oner Ieeleues. jepeebveer meJeeJeve vepej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efHejefJeueer. veeke Deesueees DeeJeepe esle nesles. jepeebveer efpepeeyeeFee heeeebJej cemleke "sJeues.
efpepeeyeeFveer jepeebvee GjeMeer keJeeUues. Deet DeesIeUues. jepeebveener keener yeesueCes pecele
veJnles.
efMeJeyee! meebYeeUtve! Keeve Oeeskesyeepe Deens. legceee oeoecenejepeebvee efJeme vekee. leeeb
Gmeveb Hestve Iee. efJepeeer nesTve Iejer ee!
eslees, ceemeensye! efeblee ke vekee! legceee DeeMeerJeeoeveb, YeJeeveer ceelesee kehesveb Deecner
ee mebkeeletve heej het, ne Deeceee efJeeeme Deens. DeHePeueKeeve ceeve, ieoeame efceUJetve,
Deecner Deeheuee oMeveeme esT.
meojsJej efHejbieespeer, Meecejepeheble, meesveesheble ner cebUer nesleer. meeNeebes cegpejs Peeues.
jepeebveer efJeeejues,
meeceeveeee ieeee hegb iesuee?
nes! hesMeJeebveer meebefieleues.
efHejbieespeer, mebYeepeerjepes, ceemeensye Deelee legceee peyeeyeoejerJej. DeHePeueKeeve ceeve
pee peenuee, lejer ceePee ceere Deens. SKeeos meceeer eger eeCeveeMe peenuee, lejer mebYeepeerjepes
Deensle. leebme jepe osTve leebes Deeesle legcner jenCes. Deecner GYes kesuesues ceneje jepeles DeJeIeebveer efnbcele Oeve jeKeeJes. eslees Deecner.
jepes Jeeeeee oejele Deeues. leebveer JeUtve heeefnues. JeeketU efpepeeyeeF eewkeerJej
DeeOeej IesTve GYee neslee. jepeebveer ceeve JeUefJeueer; Je les Jeeeeyeensj heues.
ceesleej jepeebee DeeJelee Ieese Oeve GYee neslee. DeeheLeke meppe nesles. jepes
IeeseeJej mJeej Peeues DeeefCe ngpeNeeee KeebeeJej Demeuesuee mebYeepeer Deesjuee,
Deeyee ! Pee, Pee!
leMeelener meJeeee esnNeebJej nmet Gceues. jepeebveer KegCeeJeleee ngpeNee hegs Peeuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebveer MebYetyeeUebvee Geuetve hegs Iesleues. Ieeseeuee ee ceejueer. cewoeveeee Ske Hesje hegje
keve jepes hejle Deeues. jepeebveer MebYetyeeUebee cegkee IesTve leebvee efHejbieespeeRee neleer efoues,
DeeefCe kete kejCeeeer FMeejle efoueer. veewyele Peueer. jepes DeeheLekeemen ie Gle
ueeieues.

2
peeJeUereer heeiee DeeefCe eJeCeer heentve eleeheieeJej peeeuee jepeebvee mebOeekeeU Peeueer.
jepeebee meeceeveeyejesyej iesuesues ceeCekeespeer oneleeWs ceesjesheble efhebieeebeemen ieeee eLece
ojJeepeele mJeeieleemee"er GYes nesles. jepes ieeee ojJeepeeheeMeere heeeGleej Peeues.
jepes meJeemen heeeNee ele nesles. vepej ieeJej peele nesleer. "eeer "eeer eewkeer-henejs
yemeues nesles. ceeskeeeee peeieer leesHeebes ceejs nesles. jepes ieeJej Deeues. ieeee eLece ceeeerJej
GYes jentve leebveer ceguegKeeJej vepej ekeueer. meteeee ceeJeUlee efkejCeeble keesevee Keesjs
GpeUtve efveIeeues nesles. meceesj ceneyeUsej GYee neslee. jepeebveer ceneyeUsejuee Jebove kesues. jepes
yeeuesefkeuueekes eeuet ueeieues.
yeeuesefkeuueele eJesMe kejleee meceesj meoj efomet ueeieueer. meojsmeceesj kesoejsejees megyeke
cebefoj nesles. jepes pesJne eLece eWiejeJej Deeues nesles, lesJnee leebvee ns efMeJeefuebie meeheues
nesles. lees MegYe Mekegve mecepetve jepeebveer osTU yeebOeCeeeer Deeee kesueer. kesoejsej ns veeJe
"sJeues. jepeebveer kesoejsejees oMeve Iesleues; DeeefCe jepes Jeeeekes JeUues.
eleeheieeee Deieoer Gbe peeiesJej ceesjeshebleebveer Jeee yeebOeuee neslee. Jeee Deekeejeves
ueneve neslee, heCe megyeke neslee. megoej Keebyeebveer oMeveer Yeeie mepeuee neslee. hegee
eewkeeJej ceeer nesleer. ceefnjheer efKekeeebveer leer megMeesefYele Peeueer nesleer.
jepes Deeheuee ceneueer Deeues, lesJnee oejelee leebes heee efKeUues. Deeuesues meeceeve
ceveesnejer veer ueeJetve Iesle nesleer. oemeeReer OeeJeheU ceneueele eeuet nesleer. jepeebvee heenleee
oemeer Deoyeerves GYee jeefnuee. mebogkeerletve keeuesuee DebiejKee lemeee neleer IesTve ceveesnejer
GYeer jeefnueer. jepes cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keesCe? ceveesnejer? let FLeb keMeer?


ceveesnejer cnCeeueer, ceemeensyeebveer hee"efJeueb. lee cnCeeuee- keheeeueeebeer keeUpeer
IesCeejb efleLeb keesCeer veener...
jepes nmetve cnCeeues, ceemeensyeebveer meebefieleueb; ceie Deecner keee cnCeCeej? "erke Deens.
ueeJetve Ies meeceeve. meJe Deeueb kee, les veer heene. Deecner Keeueer peelees.
jepes JeUues. ceeietve DeeJeepe Deeuee,
peje LeebyeeJeb!
jepes Leebyeues. ceveesnejer DebiejKee "sJetve hegs Deeueer. efleee esnje JeefLele Peeuee neslee. efleves
jepeebee meceesj cet" GIeueer. ceveesnejeree neleele meFyeeFeer eJeeUeeer Debie"er nesleer. lee
Debie"eree oMeveeves jepes IeeeeU yeveues. leebveer efJeeejues,
ner legPeekes keMeer?
ceveesnejeres esUs Yeve Deeues. leer cnCeeueer,
jeCeermeensyeebvee pesJne peemle Peeueb, lesJne DeeheCe eeue, ve eeue, cnCetve ner Debie"er
leebveer ceePeekes efoueer nesleer. meebefieleueb nesleb keer, ceer iesueeJej ner leebvee os. jepeieeJej
JesU efceUeuee veener; Debie"er oslee Deeueer veener.
ceveesnejerves esUs efheues. jepes efve:eeme meestve cnCeeues,
Deecner Deeceeer Dee"JeCe cnCetve ner Debie"er jeCeermeensyeebvee efoueer nesleer. leebveer efJeeemeeveb
leer legPee neleer efoueer. jeCeermeensyeebeer Dee"JeCe cnCetve leer legPee yeesele "sJe.
SJes yeesuetve jepes efveIetve iesues. ceveesnejer eefkele nesTve jepeebee hee"ceesNee Deekeleerkes
heenle nesleer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes ieeJej Deeues DeeefCe meejs peeJeUer Keesjs ewlevecee Peeues. cenejepeebes efpeJeeYeeJeees
meejs mejoej ieeJej ieesUe nesle nesles DeeefCe Skes efoJeMeer keevnespeer pesOes esle Demeueeeer Jeoea
ieeJej Deeueer. jepeebvee les Ssketve Heej meceeOeeve Jeeues. keevnespeer ieeJej Deeues. keevnespeeRveer
Deeheuee Meyo Keje kesuee neslee. keevnespeer Skes Deeues veJnles. keevnespeeRee yejesyej efMeleesUs,
Keeshes, ieeekeJee, esnej, ceejCes, keeWs, cejU, efMeUcekej Jeiewjs meejs osMecegKe Jeleveoej
Deeheuee pecesefveMeer Deeues nesles. osMecegKe Deeues, cnCepes Flejner Jeleveoej Deeues. keevnespeeRveer
Glmeen DeeCeuee, esce DeeCeues, jepeefvee DeeCeueer. leeves jepeebee efJeeeme ogCeeJeuee.
meeNee mejoejebveer, osMecegKeebveer, Jeleveoejebveer yesuejesereer MeheLe IesTve jepeefvee Jee
kesueer. jepeebveer meJeeveee Skeee hebeeruee IesTve Yeespeve kesues.
jepeebeer heeiee meele npeejebJej Jeeueer nesleer. heeeoUner leerve npeejebJej pecee Peeues nesles.
keevnespeeRveer efJeeejues,
jepes, ueeFee yesle cees"e efomelees. Keeveeeer kegceke Yeejer DemeCeej!
keevnespeer, peeJeUerKeesNeele esCeeNee MebYej Meetbvee Deeceee ceeCetme hegjsmee Deens. Deeceeer
kegceke vegmeleer ceeCemeebeer veener. Deeceee ceeies jeCeeLe meeeereer ketme GYeer Deens!
DeeMeerJeeo eeeuee ceneyeUsej Deens. FlejebeceeCes MejCeeieleer helkeve keeecees leeyesoej
jenCeej, keer veJeeveb mLeeheve Peeuesuee Deeheuee efnboJeer mJejepeeee Gheeceeeer heefjhetleea
keve Skeoees meJe MebKeueebletve cege nesCeej, eeee efvekeeue ee ceesefncesle ueeJeCeeee
Deeceee efveee Deens.
heCe Keeve JeeF meeserue kee?
leeuee meeseJeere ueeiesue. Keeveeyejesyej eleehejeJe ceesNeebmeejKeer ceeCemeb Deensle.
peeJeUerJej hegvne leeyee efceUJeCeeeb leebeb mJehe Deens. leebeemeejKeer yejereMeer ee Yeeieeeer
ceeefnleieej ceeCemeb Keeveeveb DeeCeueer Deensle. Deeheuee meeceLeeee IeceWerJej Keeve DeeheCe
peeT, eflekes JeUsue. lees veener JeUuee, lej JeUJeeJee ueeiesue.
eleeheieeJej yemetve jepes pemee efJeeej kejerle nesles, Deboepe yeebOeerle nesles, lemee Keevener
JeeFle yemetve jepeebeer neueeeue mecepetve Iesle neslee. Keeve emle Peeuee neslee. efMeJeepeeree
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

SJee ceguetKe leeyeele DeeCeuee, SJeer uet kesueer, heCe efMeJeepeer peeJeUer meestve kemee yeensj
hele veener, eees Keeveeuee keess heues nesles. SJeer ceesnerce eeueJetvener meejs kemes Meeble nesles.
ner Meeblelee Keeveeuee yesewve kejerle nesleer. peeJeUerpeJeU ieesUe kesuesuee mewveeeer Keyej
Keeveeuee efceUeueer nesleer. efMeJeepeeruee DeefOeke Gmeble osCes cnCepes veJee mebkeeuee leeW osCes ns
Keeve DeesUKetve neslee. Keeveeves efMeJeepeeree Deboepe Ieeees "jefJeues. leeves Meeblelesuee leeW
Heesues. Keeveeves Deeheuee Jekeerue keCeepeer Yeemkej eeuee Jekeerue cnCetve eleeheieeJej
hee"Jeeees "jefJeues.
yeueee Meetee Jekeerue DeeheCentve jepeebee ojyeejer esle neslee...

3
Keeveeee Jekeerue DeeheCentve Yeseeuee eslees, eeJej kegCeeeee efJeeeme yemesvee. Keeveeee
Jekeerue keCeepeer Yeemkej Deeheuee DeeheLekeemen ieeee heeeLeeMeer Deeueeeer Jeoea
Deeueer. jepeebveer pesOes, heevemebyeU, hebleepeer ieesefheveeLe, DeCCeepeerheble eebvee Jeefkeueeuee meeceesjs
peeTve ceeveeves ieeJej IesTve eeeuee hee"efJeues. meeNeebes uee Deelee Jeefkeueekes ueeieues
nesles.
ieeee ojJeepeeMeer hebleepeer ieesefheveeLe ns keCeepeer Yeemkejebvee meeceesjs Deeues. keCeepeer
Yeemkej efueefueer Debieueeres, Gbeshegjs, osKeCes nesles. leebes Ieejs esUs ceveeee "eJe IesCeejs
nesles. eskeeeuee heieer, Debieele jsMeceer efheJeUe DebiejKee DeeefCe kecejsme leuece ceueceueer Oeeslej
heefjOeeve kesuesues keCeepeer Deeheuee vepejsves ie DeeefCe heefjmej efvejKeerle nesles. hebleepeer
ieesefheveeLeebveer leebeer DeesUKe keve efoueer. hebleepeer cnCeeues,
Deeheuee Yesermee"er jepes Jee heenle Deensle.
Deecner esCeeDeeOeere Deeceee Deeieceveeeer Jeelee Deeueer Demesue, veener?
hebleepeer nmeues. cnCeeues, cees"ee ceeCemeebee neueeeueer Flekeee uehetve jenle veenerle.
eueeJeb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keCeepeer ie efvejKeerle ele nesles. ieeee keskees yeboesyemle leebee vepejsletve megle
veJnlee. ieeee meojsJej esleee ognsjer leyeboerveb yebefomle Demeuesuee ie keCeepeer Yeemkejebee
vepejsle Yejuee. ieeJejee eewkeee-henejs, yegpeebJejee heuuesoej leesHee, leesHeieeseebes eriemeejs heentve keCeepeeRee esnNeeJej efmcele PeUkeues. les hebleepeeRvee cnCeeues,
heble, FLeb lej ueeFeer peele leeejer efomeles.
iewjmecepe neslees. jepeebee keesCeleener ieeJej ne vesnceereee yeboesyemle Demelees...
osJeoMeve IeeJeb.
kesoejsejees oMeve IesTve keCeepeer Yeemkej Jeeeekes esT ueeieues. jepes kehes keve
Deeheuee ceneueele leeej nesles. keCeepeer Yeemkej meojsle Deeues. meojsee mejoejebee
DeesUKeer keve efouee iesuee DeeefCe jepeebes yeesueeJeCes Deeues. heble yew"keeree peeieer
keCeepeeRvee IesTve iesues. jepes yew"keerJej yemeues nesles. keCeepeeReer DeesUKe hebleebveer keve
efoueer. jepeebveer cegpeNeeee mJeerkeej kesuee; Je les cnCeeues,
Deecner Deeheueb Yeeie mecepelees keer, Keevemeensyeebveer Deeceeer Dee"JeCe "sJeueer.
keCeepeerheble cnCeeues, jepes, Keevemeensye kee hejkes Deensle? leebee ceveele
Deeheueeyeue esceYeeJe Deens. lemeb vemeleb, lej SJeee yeueMeeueer Keeveebveer Deeheueekes ceuee
hee"Jeueb vemeleb.
Keevemeensyeebvee Deecees OeveJeeo ee. pemes cenejepemeensye, lemes Keeve DeeheCeebme Jeerue
Deensle. leebeer Yes Peeueer, lej pej IesT.
keCeepeer Yeemkejebveer Keeveees hee hegs kesues. jepeebveer hebleepeer ieesefheveeLeebeekes heeefnues.
hebleepeeRveer hee Iesleues. GIeues. hebleepeer Jeeet ueeieues,
legceee GheCee Meneee ceveeme PeeWyele Deens. efvepeeceMeener yegeueeveblej mJele: nmleiele
kesuesuee ceguetKe DeeefoueMeneves ceeWieueebvee lenele efouee neslee. lees eWiejer efkeuueebveer Yejuesuee
ceguetKe legcner keeyeerpe kesueecegUs lesLeerue jepee peUHeUle Deens. ebjeJeebes efJemleerCe jepe legcner
njCe kesues Deens. keueeCe-efYeJeber IesTve legcner Deuueen hejJejefoieejeee ceefMeoer peceerveoesmle
kesuee Deensle; keepeer Je ceguuee eebvee kewo kesuesues Deens. leemee"er, jepee, ceePee DeeeseceeCes let

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

mebOeer kej DeeefCe meJe efkeuues Je ceguetKe osTve eke. efmebnie, ueesnie, hegjbOej, eekeCe, veerje
Je Yeercee eebleerue eosMe meestve os.

Skebojerle Deeceeer Oeiele efomele veener. jepes cnCeeues.


keCeepeer Yeemkej cnCeeuee, jepes, ceePee meuuee efJeeejeue, lej Keeve cnCeleele,
leeeceeCes meuuee kejeJee.
lemeb Peeueb veener, lej?
lej Keeveeeer Yeejer Heewpe DeeheCeebJej legtve hesue. Keeveeeer leekeo efkeleer eeb, eeee
leheMeerue jepeebvee efceUeueee Demesue!
les Deecner peeCelees. heCe Keevemeensye Ske efJemejleele... Deecner Menepeerjepeebes hege Deenes.
Deecees Ske yebOet DeheIeeleer celet heeJeues. efJepeehetjee Hepeo Menepeerjepeebvee ogmeje cegueiee
iesuesuee hejJeeeee veener.
keCeepeer Yeemkej eefkele Peeues. ne DeveesKee Jeej neslee. Deeheuee heefJeee yeoueerle
keCeepeer cnCeeues,
heCe SJeee otjJej ieesser veeeeer pejere keee? DeeheCe JeeFuee Deeueele,
KeguueceKeguuee ieesser Peeuee, lej meejs iewjmecepe otj nesTve peeleerue.
keCeepeer, iewjmecepe Deecees veenerle! keueeCeuee ceefMeoer heeuee, ns Kejb, keer Keesb,
ns Keeveebveer ceveele DeeCeueb, lej keUeeuee Heejmee JesU ueeieCeej veener. mJele:ee
DeeejCeeJej Keeve Deboepe yeebOeleele, cnCetve DeMeer ieHeuele nesles.
yeejerkemeejerke ieeser ceveele ve DeeCeuee, leje eeletve keener lejer eebieueb efveIesue.
Deeceee ceveele keener veener. Deecner ceveceeskeUsheCeeveb efJeeej ke. DeeheCe jeneJeb,
Deeceeb Gej IesTve peeJeb, DeMeer Deeceeer Fe Deens.
peMeer Deeee! keCeepeer Yeemkej cnCeeues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebveer keCeepeeRvee ceeveJee osTve leebvee efvejeshe efouee.


keCeepeer Yeemkejebeer Skee mJelebe Iejele JeJemLee kesueer nesleer. eflekes keCeepeerhebleebvee
hee"Jetve jepes Deeheuee ceneueer iesues. meojsJejeer cebUer hebleebee YeesJeleer ieesUe Peeueer.
Keeveeee heeeme jepes keee Gej osleele, eeyeue eleskeeee ceveele efJeeej meg Peeues.
ogmeNee efoJeMeer jepeebveer Deeheues meJe efJeeemet ceeleyej ieesUe kesues. leebvee IesTve Skeebleele
Keueyele yemeues. Keeveeee heeeee cemegoe meebieCeele Deeuee. jepeebveer Keeveeketve DeYee
osTve, MeheLe IesTve JeeFuee YeseJes, Demee Deveskeebveer meuuee efouee. jepes cnCeeues,
Keeve Flekee meeshee Jeelees? efceeeee Deboepe egkeuee, lejer eeuelees. heCe Meet? leeee
Deboepe keceer keve eeuele veener. Meeteb hegjb Jepeve JeeJetvee Meetuee heeneJeb. ns DeecebeCe
Flekeb meeOeb veener. pee Keeveeuee efJepeehetj ojyeejeveb Deecnebme meHee keve, efpeJes ceeve
ekeCeeeer Deeee efoueer Deens, lees Flekeee mejUheCeeveb Yessue? ee Keeveeeer keletke
Dee"Jee. efMeNeeee kemlegjer jbieeuee Yeseruee yeesueeJetve eevebe "ej kesueb. Keeve cenbceoeee Ketve
eevebe kesuee. SJebe keee, heCe Keg Deecees oeoecenejepe eebvee eee oieueyeepeeveb
efJeeemeIeeleeveb ceejueb. Keeveeuee Yeseeeb Peeueb, lej leeveb FLebe esTve Yesueb heeefnpes!
Keeve leeej nesFue?
heent! peieobyesee ceveele Demesue, lemeb nesFue!
leeveblej jepeebveer hebleepeer ieesefheveeLeebeer Skeebleer Yes Iesleueer. hebleepeer ieesefheveeLe cnCepes
yegeres Deeiej. Oetle. Keeme cegjyyeer DeeefCe efJeeemeeee ceeCetme. SJee Iejesyee keer, meejs hebleebvee
hebleepeerkeekee cnCetve cnCele. hebleepeer esleee jepes cnCeeues,
heble, Keeveeee Jekeerue Deeuee, cnCepes efjJeepeeuee Oeve Deeceeener nspeerye Keeveeee
ieesele peeJeeeme nJee. Deecees nspeerye cnCetve legceeer efveJe kesueer Deens. Deecner keCeepeer
Yeemkejebme Deepe efvejeshe oslees. legcner veblej DeHePeuekes peeJeb.
peMeer Deeee!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heble! Deeceee legceee efvesJej efJeeeme Deens. Keeve nesFue lee ceeieeveb JeUJeeeueee
nJee. les kemeye legceeb Deens.
jepeebveer keCeepeer Yeemkejuee yeesueeefJeues. keCeepeerheble esleee jepes cnCeeues,
keCeepeer Yeemkej, Deecner Keeveebee heeeeb Gej leeej kesueb Deens. les legceeeyejesyej
efoueb, lej eesie nesCeej veener; efjJeepeeuee meestve nesFue. leemee"er Keeveebeekes Deecner
Deecees nspeerye hebleepeer ieesefheveeLe eebvee hee"Jeerle Deenes. legcner leebeer Je Keeveebeer Yes IeJetve
eeJeer.
peMeer Deeee! keCeepeer Yeemkej cnCeeuee.
Keeveeee Jeefkeueeuee Jees osTve mevceeveeves hee"efJeues iesues.
ogmeNee efoJeMeer hebleepeer ieesefheveeLe Keeveekes peeeuee efveIeeues. jepeebveer leebvee Skeebleer
Iesleues. jepes cnCeeues,
legcner KeeveeMeer meJe yeesueCeer keje. Deeceee cevemegyee legcnebme ceenerlee Deens. Keeveeketve
eleske ieesseruee efeeeMeheLe Iee. leebveer ceeefieleueer, lej yesueeMeke ee. Deveceeve ke vekee.
legceeeyejesyej ceeCemeb osle Deenes; leer meejer vepejyeepe Deensle. Keeveeee nslet keee Deens, eeeer
hegjer Keeeer keve Iee. pesJeb heenlee, Sskelee esFue Je mecepetve Ieslee esFue, lesJeb keve
ceeIeejer ee. Keeveekes peeleevee heeueKeerletve, KeeMee Fleceeceeveb pee. YeJeeveer legcnebme eMe
osJees!
hebleepeer ieesefheveeLeebveer jepeebvee efvejeshe Iesleuee.
keCeepeer Yeemkej Deeueees keUleee Keeveeves leeleerves yeesueeJeCes hee"efJeues. efMeJeepeeres
Gej Sskeeeuee Keeve DeOeerj Peeuee neslee. keCeepeer Yeemkej Deeuee. Keeve Meener yew"keerJej
yemetve ngkekee heerle neslee. keCeepeerkes heentve lees iepeuee,
kenes, keCeepeer! keg neues cegueekeele yeeeve kejes.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeheueb hee efMeJeepeeruee efoueb. heeecegUb efMeJeepeer hegkeU veejepe efomeuee.


Keeve KegMeerves nmeuee.
Deeheueer leekeo efMeJeepeeruee hegjer ceenerle Deens.
ceie eeeuee leeej Peeuee?
veener! efMeJeepeer FLeb eeeuee efYelees. ceer meebefieleueb keer, Keevemeensyeebee jeie Yeejer Demelees.
Keevemeensye eeuetve Deeues, lej les hejJeeeeb veener.
efHej?
efMeJeepeer cnCeeuee keer, Keeveebvee meebiee... Hepeo Menepeerjepeebvee heCe ogmeje cegueiee
iesueeeb DeeJeCeej veener.
DeHePeueKeeveee neleeleerue ngkekeeeeer veUer megueer. leer Keeveeves Geueueer; DeeefCe lees
cees"eeves nmeuee. cnCeeuee,
ogMceve, ngefMeeej, lespe ceeuetce neslee nw!
keCeepeerves efMeJeepeeree ie, ceguetKe... meejer ceeefnleer Keeveeuee efoueer. jepeebee Jekeerue
esle Demeueees meebefieleues. Keeve efJeeej kejerle neslee. efMeJeepeeree Deboepe ueeieuee veJnlee.
keg"s lejer heeCeer Jeele nesles.
ogmeNee efoJeMeer hebleepeer ieesefheveeLe Keeveeee eJeCeerle Deeues. keCeepeerheble leebvee meeceesjs
iesues. ieesefheveeLeheble Keeveeee ieesekes peele nesles. ceeies-hegs mJeej peele nesles. ceOes heebNee
keheeebee Yeeseebveer hebleebeer heeueKeer leesueueer nesleer. oeberee ieeWeebvee Oeve ieesefheveeLeheble
eJeCeerJej vepej ekeerle nesles. heeueKeer megMeesefYele nesleer. hegee oeberuee ueeJeuesues eeboeree
JeeIecegKeees esUs ceeCekeebes nesles. YeieJee jsMeceer Jeeebveer heeueKeeree jsMeceer oebee
Peekeuee neslee. Keeve ieesefheveeLeebeer Jeee heenle neslee. ieesefheveeLeebveer Keeveeuee cegpeje kesuee.
keCeepeerhebleebveer jepeebee Jeefkeueeeer DeesUKe keve efoueer. Keemeieer Yesereer efJevebleer kesueer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Keeveeves meeNeebvee otj kesues. ieesefheveeLeheble Keeveeuee cnCeeues,


Deeheuee heeeveb jepeebvee Oevelee Jeeueer. jepeebveer Deeheueeuee Gej hee"efJeueb Deens.
Jeeee.
hebleepeer ieesefheveeLe Jeeet ueeieues...
Deeheueer Deeee efMejmee ceeve! DeeheCe keheeJeble cnCetvee ceePee iegveebvee ceeHeer ke
Oepeueele! DeeheCe ceeielee Deene, les meejs efkeuues Je peeJeUer ceer eeeuee leeej Deens. peebee
hegs vepej Jej keve heenCes ke"erCe, DeMee DeeheCeebmeceesj ceer kesJnener keeej "sJeCeeme leeej
Deens.

Keeveeee KegMeeruee n Gjueer veener. Jeve ne ve oMeefJelee Keeve cnCeeuee,


ceie jepes kesJne esleele?
ceeHeer DemeeJeer, ngpetj! heCe jepes FLeb eeeuee j Iesleele. Deeheuee mvesneeb, mesJeseb
eleerke cnCetve jepeebveer Yes hee"efJeueer Deens. Deeee nesFue, lej...
pej!
hebleepeer ieesefheveeLeebveer eUer JeepeefJeueer. ngpejs Deele Deeues, DeeefCe leyeke "sJetve ceeIeejer
iesues. hebleepeer ieesefheveeLeebveer leyekeeJejes Deeeove keeues. megJeCeleyekeele jlvepeefle ceeveele
yebefomle Demeuesueer megJeCeceg"ereer veepetke keeej nesleer; DeeefCe ceKeceueeree efveee, esee
efieoeaJej ceesleebee keb"e neslee. Yeeve efJemeve Keeveeves oesvner Jemlet Geueuee. ieesefheveeLeheble
cnCeeues,
iegmleeKeer ceeHe nes, ngpetj! heCe efJepeehetjojyeejeee keeejerhesee ner keeej veeceer
Deens.
celeueye?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

DeeheueeheeMeer peJeeefnjs Deensle; les keeejereer keoeefele efkebcele ke Mekeleerue. heCe


keb"eeeer efkebcele kejCeb DeMekee!
Keeve keb"e heenle neslee. Ske Ske ceesleer yeesjeSJee neslee. Keeve hegheguee,
efMeJeepeerheeMeer DeMeer oewuele Deens?
ngpetj, Deeheuee cesnsjyeeveereer LeesjJeer keee meebieeJeer? ne lej Ske yetbo Deens.
heCe SJee Yeejer leesnHee eeeeb keejCe?
DeeheCe Hepeo Menepeerjepeebes oesmle, cnCepes Jeefueebmeceeve. Deeheuee DeeMeerJeeo jepeebvee
ueeYeuee, lej jepes DeeheueemeejKee yegpegie ceeCemeeJeve oewuele efveeJej kejeeuee ceeies heenle
veenerle, eeeb DeeheCeebme eleblej esFue.
Keeveeee eJee nele oeerkes iesuee neslee. esUs neleeleuee keb"eeJej efKeUues nesles.
hebleepeer ieesefheveeLe meebiele nesles, jepes keeefoue Deensle; JeeFuee eeeuee Ieeyejleele.
DeeheCe keewue eeJee. jepes efveYee nesTve peeJeUerme esleerue. legcner ceeieeue, les osleerue.
Keeveeves hebleepeer ieesefheveeLeebeekes heeefnues. leeeer vepej hejle keb"eeJej iesueer. Keeve
cnCeeuee,
efMeJeepeerjepee njecepeeoe! keeHej! peeJeUer kegyeue peeiee. efleLeb yeesueeJetve oiee kejCeej
veener vee?
hebleepeer ieesefheveeLe nmeues. Keeve mebleeheuee.
kee nmeleesme?
Sskeueb nesleb, Keeveebeer eleer heesueeoer Deens. ngpetj! Skee iees meebielees. DeeheCe
peeJeUeruee ee. Deeheuee meJe mewveeefveMeer ee. jepes les Yeeiee mecepeleerue. jepeebee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeheueemeceesj keee heeeJe? leebeer leekeo kesJeer? cegbieerveb neerMeer Pegbpelees, cnueb, lej les
pecesue kee? DeeheCe jepeebvee DeeefoueMeener DeJekehesletve meesJetve Iesleueble, lej jepes lehle
nesleerue. kejeses nesveebeer yejmeele kejleerue!
kejeses nesve!
jepeebvee ueCeb ke"erCe! les ke"erCe veener. legceee yeeyeleerle lej cegUere veener.
mee" npeej nesveebmee"er yepeepeeruee meesCeeje Keeve kejeses nesveebee eeele heuee.
leeee ceveeee ieeWOeU Jeele neslee. lees Deesjuee,
uesefkeve legce yecceve nes! ieJeen yevekej ekeerve efouee mekeles nes? nce jepee keer cegueekeele
pej ueWies!
hebleepeer ieesefheveeLeebveer MeheLe Iesleueer. Keeveeuee kejeses heeebeer mebheoe efomele nesleer.
Keeveeuee efJeeej kejeeuee Gmeble nJeer nesleer. leeves hebleepeer ieesefheveeLeebvee ceeveeves "sJetve Iesleues.
hebleepeer ieesefheveeLe Keeveeee eJeCeerle Keeveeee heengCeeej Iesle nesles. keCeepeerhebleebveer ee
efMeJeepeeree Jeefkeueebeer Deveske mejoejebMeer DeesUKe keve efoueer. jepeebeer ceeCemes
yeeJeUheCeeves meejs heenle eJeCeerle Yekele nesleer.
Keeveeves Keeme cemeuele YejefJeueer, DeeefCe efMeJeepeereer Yes IesCeeee Deeheuee yesle
meebefieleuee. Jepeerj mejoejebveer peeJeUeruee peeT vees, efMeJeepeer efJeeemeIeele kejerue, Demee
meuuee efouee. Keeveeves keCeepeer Yeemkejeuee efJeeejues,
efMeJeepeer peeJeUer meestve yeensj esFue?
ngpetj! ceer Deboepe keeuee Deens. keener Peeueb, lejer peeJeUer meestve yeensj eeeeb veener,
Demee efJeeej keve efMeJeepeer eleeheieeJej yemeuee Deens.
Keeve oeer kegjJeeUerle efJeeej kejerle neslee. leeves efveCee peenerj kesuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMeJeepeer njecepeeoe Deens. mejU pebieeceOes lees GlejCeej veener. peeJeUeruee mewve IesTve
peeT. mejU meeheuee, lej mejU DeeCet. veener lej peeJeUer ceguetKe meHee keve efMeJeepeeree
cegoe IesTve esT.
ne efJeeej meeNeebvee heuee. Keeveeves meJeevee jpee efoueer. keCeepeer Yeemkej lesJee "sJetve
Iesleuee. Keeveeves efJeeejues,
keCeepeer, efMeJeepeerheeMeer SJeer oewuele Deens?
ngpetj! efMeJeepeer cnCepes peeleeree uege. peeveb peeJeUer uegueer, keueeCeKeefpeveemeke
keueeCe-efYeJeber uegueer, ceesieueebeb pegVej uegtve Iejele DeeCeueb, leeeepeJeU keee veener?
Keevemeensye! Deeheueer ieess meesee, heCe ceer Deeheuee Jekeerue cnCetve iesuees neslees, lej hejle
esleeveb leeveb ceuee Yejpejer Jeeb, ceesleebee eewkee, megJeCeeeer keer Je heokeb, Ske Dejyeer
Ieese Je heee npeej nesve efoues.
Keeve Deeeeeves heenle neslee.
neb, ngpetj!
keCeepeer, efMeJeepeereer oewuele neleer IesT. ceie efMeJeepeer IesT. efMeJeepeer peelees keg"b?
Keeve nmeuee; DeeefCe lees nmeueecegUs keCeepeeruee nmeeJese ueeieues.
ogmeNee efoJeMeer mevceeveeves hebleepeer ieesefheveeLeebvee hejle hee"efJeues.

4
hebleepeer Jeefkeueer keve ieeJej Deeues. meojsJej meejs mejoej hebleepeeRveer DeeCeuesueer yeeleceer
SskeCeeme GleeJeerU nesles. jepeebveer efJeeejues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heble, Keeveebveer keee efvejeshe efouee?


jepes, Keeve Deeheuee vepejeCeeveb KetMe Peeues. Deeheuee efJevebleervegmeej les peeJeUeruee
eeeuee leeej Deensle. heCe esleevee les mes esCeej veenerle. leebeeyejesyej leebeer Heewpe meJe
mejbpeeceemen esFue.
leele Deecnebuee Deevebo Deens... heble, legcner Lekeuee Demeeue. efJeeebleer Iee.
heble cegpeje keve iesues.
meeebkeeUer jepes Skese hetJexee yegpeeJej GYes nesles. peeJeUer KeesNeele Leber Gle
ueeieueer nesleer. jepeebvee ieejJee peeCeJele neslee. ceevesJejes kesme JeeNeeves Ule nesles. jepes Yeeve
efJemeve meceesjes efJemleerCe peeJeUer Keesjs efvejKeerle nesles. ceveele efJeeejebes keentj ceepeues nesles.
ieeJej jee Glejueer. eewkeee-heneNeebee ceMeeueer HejHe ueeieuee. hee"erceeieee
heeJeueebee DeeJeepeeves jepes YeeveeJej Deeues.
keesCe?
ceer, ceeCekeespeer!
keekee! keeUesKeele keMeeuee Deeueele?
jepes, Leber Glejles Deens. ieej Jeeje meguee Deens. DeMee JesUer vegmelee DebiejKeeveb
JeeJejCeb yejb veJns, cnCetve Meeue DeeCeueer.
Meeue? kegCeer efoueer?
meojsJej neslees. ceveesnejerveb yeesueeJeueb.
Gieere jeCeermeensyeebveer efleeer efveJe kesueer veener. jepeebveer DebieeJej Meeue Iesleueer Je les
cnCeeues, eue! peeT DeeheCe.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

oesIes JeeeeJej Deeues.


jeeeres Yeespeve Peeues. jepes Deeheuee ceneueele iesues. Skese yew"keeree ueeseuee sketve
yemeues. Kethe JesU lemeee iesuee; DeeefCe ceneueele ceveesnejerves eJesMe kesuee.
cevet, kee Deeueerme? jepeebveer efJeeejueb.
meceeebeekes heenle ceveesnejer cnCeeueer, Deeheueer Peesheeeeer JesU Peeueer, lesJne meceee
Meeble kejeeuee.
vekees! jent osle... DeeefCe ns yeIe, meojsJej keesCeer Demesue, lej hee"Jetve os. let Peeshe pee.
jepeebveer hebleebvee yeesueJeeeuee meebefieleues. heble Deeues. jepeebveer leeveepeeruee neke ceeve
ceneueeyeensj GYes kesues. jepeebveer ceneueees oej ueeJetve Iesleues, DeeefCe les hebleepeeRvee cnCeeues,
heble, yemee. mebkeese ke vekee. Kethe yeesueeeeb Deens.
heble yemeues veenerle. jepes esjPeeNee Ieeueerle nesles. Skeoce les Leebyeues. hebleepeeReekes
heenle jepes cnCeeues,
heble, legcner efJeeemeeeer ceeCemeb. pegveer. jepekeejCeele heesnuesueer. cnCetvee Deecner ner
peyeeyeoejer legceeeJej ekeueer. meojsJej meejs nesles, cnCetve Deecner Heej efJeeejueb veener.
Ieuee, lees kejerCee meebiee. Deecner Sskeeeuee Deelegj Deenes.
hebleebveer eleeheie meesueeheemetve Keeveeee eJeCeerle eJesMe kesueeheeleee meJe Jeeeble
meebefieleuee. heble cnCeeues,
jepes, Keeve Oetle Deens. yegefceeve Deens. pemee Mejerjeveb yeUke Deens, lemeee lees ceveeveb
Kebyeerj Deens. heCe...
heCe keee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeheuee leke yejesyej "juee. Deeheueer Yes GIeleee, leer heenleee Keeve yew"keerJeve
Glejuee. lee oesvner efepee heentve leees esUs efJemHeejues.
Keeveeee ueesYeer mJeYeeJe DeesUKeCeb Heejmeb ke"erCe veJnleb. hegb meebiee.
Keeve peeJeUerle eeeuee jepeer Deens.
leeee nslet?
ceer iesueeveblej Keeveeveb yew"ke YejefJeueer. meeNeebveer peeJeUerle peeT vees, Demee meuuee
efouee. heCe Keeveeveb les ceeveueb veener.
jepes Skeke hebleepeeReekes heenle nesles. jepes cnCeeues,
hebleepeer, ne Deeceee peerJevecejCeeee emebie Deens. legcnebuee YeJeeveereer MeheLe Deens.
Keeveeee ceveele keee Deens, ns Deecnebuee Kejb meebiee. ns mebke heej heueb, lej jepeeee
keejYeej legceeemeejKee efJeeemet ceeCemeeuee Deecner osT.
hebleepeer ieesefheveeLeebveer MeheLe Iesleueer. les cnCeeues,
jepes, jepekeejCe Deleble meeJeOelesveb kejeJeb, ns Gefelee Deens. DeeheCe efJeeeme OejeJee.
DeepeJej Fceeves Fleyeejs mesJee kesueer, leer ueeele IeeJeer.
leer ueeele Iesleueer, cnCetvee ner peesKeerce legceeeJej ekeueer. meebiee, heble. Keeveeee
Fjeoe ceweeree Deens, keer...
jepes, Keeveeee ceveele og yeger Deens. meuuee keve, legcnebme Yeserme DeeCetve,
keeeYeeie meeOeleee oiee keve, kewo keve, efJepeehegjeme veeJes, Ssmes Deens.
ceie legceee meuuee keee Deens?
Keeve ueeueeeJeuee Deens. leeee Heeeoe IesTve, Keeveeme veevee ekeejs peeJeUerme IesTve
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

eslees. legcneble efnbcele Demeueer, lej Keeveeme Skeebleer Skeebieer keve ceejeJee. ueMkej uegeJeb.
jepe Deeheueb kejeJeb.
jepeebvee lees efJeeej heuee. hebleepeeRvee jepeebveer emeVe nesTve heee npeej nesve efoues. les
cnCeeues,
heble, legcner Keeveekes pee. leeuee meebiee- jepee efYelees. Yeserme eeJeeeme Oeerj hegjle veener.
lejer DeeheCe peeJeUerme eeJes. neleer Oeve, Oeerj YejJemee IesTve, heeleMenees cegueepeceleerme
IesTve peeTve, ceuee Tefpele kejleerue, lejer LeesjheCee Deens.
ogmeNee efoJeMeer jepeebee efvejeshe IesTve hebleepeer ieesefheveeLe Keeveekes jJeevee Peeues.
Keeve peeJeUerle GlejCeej, eeyeue jepeebvee kemeueere Mebkee veJnleer. jepeebveer YejeYej
heeJeues Geueueer. vesleepeer heeuekejebvee peeJeUer DeeefCe JeeF jesKeCeees keece efoues. Keeve
peeJeUerle Glejuee, keer leebveer IeeceeLee meebYeeUeJee, Demes "jues. meeNee mejoejebee peeiee
DeMeee leNnsves jepeebveer efveefele kesuee. ieeJeve peeJeUeree vekeeMee meceesj neslee. jepes
meJeevee Deeheeheueer ef"keeCes oeKeJeerle nesles. mejoejebvee Deelee esJe euee neslee. ueeFmee"er les
Deelegj Peeues nesles.
jepes keesevee KeesNeele HesjHekee ceeve Deeues. Keeveeuee GlejCeemee"er keesevee Keesjs
meeseeres nesles. Keeveeee leUemee"er jepeebveer eleeheieeheemetve oefeCesme keesmeYej DeblejeJej
Demeuesuee heej ieeJeepeJeU Keeveeee eJeCeereer peeiee efveJeueer. jleeWeree Ieeeves
Glejleevee Keeveeuee eeme nesT vees, cnCetve JeesJejeer Pees leestve ceeie ceeskeUe kesuee.
hebleepeer ieesefheveeLe ee JesUer KeeveeMeer JeeeIeeer kejerle nesles. hebleepeer ieesefheveeLeebveer
Keeveeuee hegje efJeeeme efouee. lees cnCesue, les keyetue kesues. hebleepeeRveer meebefieleues,
jepee keeefoue Deens; cnCetvee Deeheueeuee peeJeUerle esCeeee eeme. efleLeb Yeserme
esleerue. efoueemee keve yejesyej IesTve peeCes.
Keeveeves les ceeve kesues. efvejeshe Ieslee-Ieslee ieesefheveeLeebveer Keeveeme efJevebleer kesueer,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Sseeele GCesheCee heCeej veener. heCe DeMee Yeseree emebieer keener lejer Keeme Kejsoer
keve Keeveebvee Yes eeJeer, DeMeer jepeebeer Fe Deens. Deeheuee eJeCeerle Demeuesuee
yeepeej, efnNeeceesleebes Jeeheejer pej Deeheueeyejesyej esleerue, lej efleLebe, Kejsoer nesTve
Deeheuee Je Deeheuee mejoejebee eLeesefele melkeej kejlee esFue.
yesMeke! yesMeke! nceejs meeLe ceeseflees, peJeeefnjs meYeer lees DeeeWies!
Keeveeves Deeheuee Keeme efJeeemeees mejoej peeJeUereer JeJemLee heenCeemee"er
hebleepeeRyejesyej hee"efJeues.
Keeveeme hegje efJeeeme eeJee, cnCetve jepeebveer leeee meJe meeseer kejeJeeees ceveeJej
Iesleues. keeseveekee"ee heej ieeJeepeJeU mewveeuee leU eeeuee eMemle peeiee JneJeer, cnCetve
PeesPeghes leestve eebieues efJemleerCe cewoeve kessues. oe pebieueeves Jeeheuesuee keesevee KeesNeele
lesJeere ceeskeUer peeiee efomele nesleer. Keeveeee leUeheemetve peeieespeeie OeejkeNeebee ieghle Je
eke eewkeee "sJetve leebJej keejketve vesceues.
Keeveeee Yesermee"er jepeebveer ieeKeeueee ceeeermeeWseer peeiee efveJeueer. ner peeiee DeMee
ef"keeCeer nesleer keer, ieeJeve lesLes mebhetCe uee "sJelee esle nesles. Deveepeer ceuekeNeebvee
jepeebveer ee peeieer Gece meoj GYeejCeeeer Deeee kesueer. jepes cnCeeues,
Deveepeer, meoj DeMeer leeej keje, keer Demeueer osKeCeer, SseemebheVe meoj efJepeehetjee
ojyeejerner vemeeJeer.
hebleepeer ieesefheveeLeebyejesyej peer Keeveeeer ceeCemes Deeueer nesleer, leebveer keeseveeleUeeer peeiee
heeefnueer. leebvee les ef"keeCe hemeble heues. lesLetve Yesereer peeiee vepejsee hheele esle nesleer;
Je veoerkee" Demeueeves lees hee"erMeer Ieeuetve, emebie Deeueee, lej efkeuueeuee ekeve Men
oslee esCeemeejKee neslee. jepeebveer Keeveeee ceeCemeebvee Yejhetj Je osTve, leebvee mebleg
keve hejle hee"efJeues.
Keeveeves JeeFeer eJeCeer ogYebieueer; Deeheueer ceeCemes efveJeueer; Je leU peeJeUeruee
nueefJeCeeeer Deeee efoueer. Keeveeee efveccee leU peeJeUerkes mejket ueeieuee. neer leesHeebes
iees Deest ueeieues. Keeveeyejesyej efveJeke one-yeeje npeej mJeej, leesHeKeevee, heeeoU,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yeglejveeuee, yeeCeebes Gb Je pespeeuee neslee. pebieueer Je eWiejeU eosMeeletve SJee keefyeuee


eefJeleevee Je peeJeUer KeesNeele Glejleevee Keeveeee ueeskeebee veekeer oce Yejuee.
Keeve Deeheuee eeb ueMkejemeefnle keesevee KeesNeele Deeuee. eJeCeereer peeiee heenleee
Keeve KetMe Peeuee; jleeWeree Ieeeves Glejleevee Peeuesues mewveees neue efJemeve iesuee. Meener
sjs GYeejues iesues. npeejes Ieeseebeer heeiee GYeer jeefnueer. neer meeKeUobebveer "eCeyebo kesues
nesles. Gbebee leebeebveer hetJexkeee ceeU Jeeheuee. leesHeebes DeJepe iees, ueneve-cees"ee
leesHee eJeCeerle efJeKegjuee neslee.
Keeveeee mewveeuee ceole kejCeemee"er jepeebveer Meskees yesieejer eJeCeerle hee"efJeues nesles.
Keeveeyejesyej Deeuesues yeepeejyegCeies eJeCeerheeMeer Deeheuee yeepeej YejefJeCeele ieke Peeues nesles.
leele nj efpeVeme Yejuee neslee. ceeseflees, peJeeefnjs Keeveeee Yeserkes esUs ueeJetve yemeues nesles.
Yes nesleee ceevekeNeebvee Deensj kejCeemee"er efMeJeepeer cees"er Kejsoer kejCeej, eeyeue leebeer
Keeeer nesleer.
ieeJeve Keeveeeer eJeCeer efomele nesleer. Keeveeee leUeJej Demeuesuee eleske Jemletee
leheMeerue jepeebvee efceUle neslee. Keeve eJeCeerle efmLej nesleee jepeebveer otj "sefJeuessues mewve
peJeU DeeCeCeeme megJeele kesueer. JeUsIeeele ebieeJej ueeske "sJeues. vesleepeer heeuekej
ceneyeUsejeer Jee DeJetve yemeues nesles. efmeuecekej yeeeerIeesueeres Ieeer vesceues nesles. peeJeUer
Debieeuee yeeboue nesles. DeHePeueKeeveees mewve eebieuese keeWues nesles. heCe Keeve efvejeUee
efJeeej kejerle neslee. efMeJeepeereer Yes Ieeeeer. peceueb, lej efMeJeepeeruee efiejHeoej kejeeeb.
veener lej Yeseree efveefceeeves SJeer cees"er Heewpe peeJeUerle Iegmeueere Deens; efMeJeepeer ieeJej
iesuee, lej vegmelee leesHeebee ceeNeeves ie peceerveoesmle kejlee esFue. efMeJeepeer peelees keg"b?
Yeseree Deer "jefJeCeemee"er oesneW yeepetbes Jekeerue Skeceskeebkes Keshee Ieeueerle nesles.
Yeseree Deer "juee. Yesermee"er oesIeebveer meMee eeJes. meojsle keesCeerner oesveebhesee DeefOeke
Keemeyeoej (Mejerjjeke) DeeCet veesle. eLece Keeveeves Yeseree peeieer eeJes Je jepeebeer Jee
heeneJeer. oesIeebeener jeCeemee"er DeeCeKeerve one-one mewefveke esleerue. leebveer Yeseree
peeiesheemetve yeeCeebee hheeJej GYes jeneJes. oesIeebee Yeser Skeebleele JneJee. ee Deer
oesIeebveener ceeve Peeuee. Ske efoJeme Dee keve Yeseree efoJeme "juee.
Yeseree Deeouee efoJeMeer jepes mebOeekeeUer Yeseree peeiesJej iesues. leebveer Meeefceeevee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efvejKeuee. eejer yeepetbveer oe jeve nesles. ceeLeeJej ie neslee. jepeebee pee, hejepee lesLese
efveefele nesCeej neslee. jepes meejs eseeble mee"Jetve ceeIeejer iesues. jepeieeJej efpepeeyeeFvee
keUefJeCeemee"er efJeeemet nsj hee"efJeuee neslee. jepeebee peJeU efveJeke ceeCemes nesleer.
meeNeebee esnNeebJej Gee keee nesCeej, eeeer efeblee nesleer; Deeheues keece oelesves heej
heeJes, ner Keyejoejereer peeCeerJe nesleer.
jee Peeueer.
eereer Oeer ebkeesj DeekeeMeele efomele nesleer. Keeveeee leUeJejes DemebKe heueesles
Keeveeee eJeCeeree efJemleej mhe kejerle nesles. jepeebee Keeme vepejyeepe leeleerves ieeJej
Deeuee neslee. jepeebee ceneueele lees GYee neslee. jepes hee"erJej nele yeebOetve esjPeeNee Ieeueerle
nesles. yeefnpeea meebiele neslee,
...Keeve Yeejer Deens. oer iepe Gbe Deens. oesve JeeJesee Iesj Deens. henej menpe JeekeJelees
Je hejle mejU kejlees, Demeb leeeb yeU Deens. heuesueer leesHeseer ieeer Skeeeveb Geueuesueer
ceer heeefnueer Deens.
Demmeb! "erke. meebie...
efJepeehetjntve esleevee lees mee" yesiecee ceeve Deeuee, Demeb eJeCeerle yeesueleele. leeee
iegveb heenleee cemleke efomeueb veener, Demeb cnueeeb meebieleele. Debieeb yeU nse leeeb
nleej Deens.
Keeveeyejesyej jeke cnCetve keesCe eslees?
yebe meeoKesjerpe Keeveeee keesCeeJejner efJeeeme veener. leese esCeej, DeMeer Keeme yeeleceer
Deens.
ne meeo yebe keesCe?
Keeveeee Gbeeree, Debieueerle keceer Yeemeuee, lejer heesueeoer neeee Deens. hee
efHejJeCeele cenMetj Deens.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

celeueye?
veT neleebJejee ceeCetme ieejo keve, lees ogmeje nele kejCeeDeeOeer Deeheueer heefnueer
peeiee Ieslees, Demeb meebieleele.
ogmeje?
ogmeje keesCeer veener. Keeve ieeHeerue Deens. Deeheuee yeUeee leeuee efJeeeme Deens.
eJeCeerle len nesCeej Deens, ne YejJemee Deens. Keeveeee leUeJej Deeheuee ceeCemeebeer vepej
Deens.
veT neleebJejee ceeCetme ieejo kejlees!... jepes heghegues.
peer! yeefnpeea Gejuee.
keener veener, yeefnpeea! jepeebveer Deeheuee neleeleerue heesneer GlejefJeueer; DeeefCe leer
yeefnpeeauee osle les cnCeeues, legPee keeceeuee lees veener. Yeserheele keener cenJeeeb mecepeueb,
lej keUefJeCeele efJeuebye ke vekees. pee!
yeefnpeea cegpeje keve iesuee.
jepes keener eCe efJeeejele nesles. ogmeNee eCeer leebee esnNeeJej efmcele PeUkeues. jepes
ieyeerves meojsJej Deeues.
vesleepeer, yeeboue, pesOes ns lej kesJnee Deeheuee peeieer iesues nesles. Gjuesues jepeebeer Deeee
SskeCeeme GleeJeerU nesles. Dees, ceeCekeespeer oneleeWs, jebPeskej, megYeevepeer FbieUs, esmeepeer
kebke, leeveepeer ceeuegmejs, mebYeepeer keeJepeer Demes Deveske Jeerj jepeebeekes heenle nesles. jepes
meojsJej esTve yew"keerJej yemeues. jepeebveer efJeeejues,
ceeCekeespeer, keee cnCeleele Deecees Jeerj?
leeveepeer cnCeeuee, peeiebuee yemetve keeUe Deeuee. Deelee keeceefiejer meebiee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

legcnebuee cegece "sJetve Iesleueb Deens. legcner DeeefCe legceee ceeJeeebveer Gee Meeefceeevee
jeKeeeee Deens. efoJeme GieJeeeee Deele meeNeebveer Deeheeheuee peeiee Ieeeee. Keeveeee
ceeCemeebee vepejsle Ske ceeCetme eslee keecee vees. Keeveeee HeMee heuee, keer Jej Deeuesuee
Ske ceeCetme Keeueer peelee keecee vees. efnjespeer, leeveepeer, esmeepeer, legcner Meeefceeeveeee
yeepetuee Peeerle Deeheuee ceeCemeebmen jene. ee emebieer Deeceeb uee Skee KeeveeJej veener...
vegmelee Keeve ieejo nesTve jepe meeOeCeej veener. Keeveeveb DeeCeuesueer Deheej mebheeer,
Meeefceeeves, yeeefyeeele, Meskees leesHee, npeejes Ieeser, Gb,neer... meejb DeeheCeebuee nJeb.
leevebe Deeceeb jepe mebheVe nesCeej Deens. neleeb keener ieceeJet vekee.
jepeebee eleske Meyo ceveele mee"efJeuee peele neslee. jepeebveer efJeeejues,
Deecner Keeveeuee kemeb Yeseeuee peeJeb?
keCeepeer yebkekej cnCeeues, jepes, Debieeuee meerue keje.
Yeseree DeeRvegmeej oesvee nleejyebo veslee esleerue. Deeceeeyejesyej keesCeer eeJeb?
meejs GleeJeerU vepejsves jepeebeekes heenle nesles. jepes cnCeeues,
legcneb eleskeeuee eeJebmeb Jeeleb, ns Deecner DeesUKelees. heCe Deecner Deeceeer ceeCemeb
efveJeueer Deensle.
keesCe? ceeCekeespeeRveer DeOeerj nesTve efJeeejues.
Ske, mebYeepeer keeJepeer. Keeveeee leekeoeruee leeW osCeeje lesJeee Deecnebuee efomelees.
mebYeepeereer eleer Hegieueer. jepes cnCeeues,
mebYeepeer! ngjUtve peeT vekee. leekeoeryejesyeje Dekeuesebner keece Deens. pes meebiesve, les
Oeeveer Oej.
DeeefCe ogmeje?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebveer meJeeJeve vepej efHejefJeueer. leebveer efJeeejues.


Deeceee efpeJee keg"b efomele veener?
Demebue Keeueee meojsJej. ceeCekeespeer Gejuee.
leeuee yeesueJee.
efpeJee ceneuee Deeuee. jepeebveer efJeeejues,
efpeJee, let esMeerue Deeceeeyejesyej Gee?
meeNeebee Flekese efpeJeeuee Deeee Jeeuess. lees Deevebotve cnCeeuee,
veMeerye ceePeb Leesj!
efpeJee, leeejerveb jene. mekeeUer meJe meebiesve!
jepeebveer meJeevee efvejeshe efouee. jepes Peesheeeuee iesues. meceee Meeble kejeeuee ceveesnejer
iesueer, lesJne jepes MeebleheCes Peesheer iesues nesles.

5
jepeebvee peeie Deeueer. ceneueele cebo ekeeMe neslee. ceneueeee keesheNeele meceFee oesve
peesleer LejLejle neslee. henesee ieejJee ceneueele Glejle neslee. jepeebveer heebIeCe otj kesues.
heuebieeJej yemetve leebveer efvelemcejCe kesues; nele peesues; DeeefCe les heuebieeKeeueer Glejues.
meppeeheeMeer peeTve leebveer er ekeueer. ieeJej keeUesKe neslee. hetJexuee Gpeeueeeer peeie
Deeehe veJnleer. jepeebveer DeeJeepe osleee ngpejs OeeJeues.
cegKeceepeve, mveeve Deeeshetve jepes ceneueele Deeues. efvelehetpesee mHeefkeefMeJeefuebieeeer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

leebveer hetpee kesueer; DeeefCe jepes meojsle Deeues. Deeheuee yejesyejes one jeke efveJetve
yeekeereebvee leebveer JesieJesieee keeceefieNee meebefieleuee, ieeHeerue ve jenCeeyeue Deeee
efoueer. meejs Yejuee ceveeves jepeebes he veeneUtve, cegpeje keve henesee DebOeejele ie
Glejues.
nUtnUt meejs peeJeUer Keesjs peeies nesT ueeieues. heeebeer efkeueefyeue Jeeueer. hetJexuee
heebjer ke Oejueer. efoJeme GieJeeeee mecee peJeU esle neslee. jepes KeeMee ceeCemeebee
yejesyej kesoejsejekes peele nesles. jepeebveer kesoejsejeeer hetpee kesueer. leerLeemeeo IesTve jepes
meojspeJeUee yegpeeJej GYes jeefnues. jepeebee cemlekeer efMeJeiebOe efomele nesles. keheeUeJeve
ceeies hejleefJeuesues kesme ceevesJej Ule nesles. keeveele eewkee MeesYele neslee. jepes ceguetKe
veeneUerle nesles. Keeveeee leUeJeve neeRes DeesjCes Ssket esle nesles. keeseveses heee OeJeue
Oegkeeeves Deeeefoues nesles. eWiejkeheejerJej efJejU Oegkeeees hes kecejyeboemeejKes MeesYetve efomele
nesles. GieJelee meteefkejCeeble ceneyeUsejeee ceeLee he Iesle neslee. jepeebveer ceneyeUsejeuee
Jebove kesues; GieJelee meteveejeeCeees oMeve Iesleues; DeeefCe les ceeIeejer JeUues.
ieeee meJe eewkeee-heneNeebeer leebveer peeleerves heenCeer kesueer. DeeeseceeCes eleske
leesHeses oemeeceeve oeKeeveeletve DeeCetve leesHeebpeJeU "sefJeues peele nesles. leesHee "emetve leeej
neslee. ieeee yeboesyemle heentve jepes Jeeeele Deeues. meojsJej jepeebee yejesyej peeCeejer
cebUer npej nesleer. eleskeeee esnNeeJej lespe nesles. Deeheeheuee hejer Deeheuee peesKeceereer
yepeeJeCeer eleskepeCe kejerle neslee. jepes meojsJej Deeues. jepes cnCeeues,
Deecner eMemJeer nesT, eele Mebkee veener. heCe ogozJeeveb lemeb Ieueb veener, lej... Deecner
iesuees, cnCetve Oeerj meest vekee. meieeebvee meebefieleueb, lese legcnerner Oeeveer "sJee. Deepe ee
Ieeruee eleeheieeheemetve megheeheele Deeceeer Heewpe pebieuejeFletve oyee Oeve yemeueer Deens.
Keeveemeke hegNee Heewpesee efvekeeue ueeJee. Keeveeee yeercees keve jepeie iee"e.
ceeCekeespeer, legceeemeejKee cebUeRveer Oeerj eeJee. mebYeepeeryeeUebvee ieeoerJej yemeJetve Deecner
meg kesuesueb keee leeruee vee.
meeNeebes esUs lee yeesueebveer Yeve Deeues. esmeepeer esUs efheerle cnCeeuee,
jepes! legceer nee, lej jepeeuee meesyee!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

esmeepeer, ne efJeeej meese. DeeheCe meejs jepeeMeer Fceeveer! efMeJeepeer efkelees, keer veener,
ne ee veener. jepe efkeleb, keer veener, ne meJeeue Deens. jepe jeKeueble, lej Demes one
efMeJeepeer esleerue!
ceOeevneree mecee peJeU esle neslee. jepeebveer hebleepeer ieesefheveeLeebvee Keeveeuee
DeeCeCeemee"er jJeevee kesues. heble peele Demelee jepeebveer meebefieleues,
hebleepeer, Keeve leneee Deer heeUlees, ns heene. Deecner YesueeKesjerpe Keeveeuee
vepejsDee ke vekee.
jepes, DeeheCe keeUpeer ke vees. Keeveeuee Skee DeeCetve meeceesjs GYee kejlees. Keeve
Oeeskesyeepe Deens; efJeeemeIeele kejCeele heeFle Deens. mebOeer Skeoee esles, ns ve efJemejlee pes
kejeeeb, les kejeJeb, SJeere efJevebleer Deens. jepes, Deelee Yes nesFue, leer Keeveeee yejesyej.
mebYeeUtve jene, jepes!
heble, keeUpeer ke vekee!
jepeebveer hebleepeeRvee efce"er ceeve efvejeshe efouee.
jepes efpeJee ceneueeuee DeeefCe mebYeepeer keeJepeeruee IesTve Deeheuee ceneueer iesues.
efpeJee, legPee hegee keeceefiejerDeeOeer ogmejer eserMeer keeceefiejer Deens. legPeer keweer Deens
vee?
peer!
IesTve es!
efpeJee keweer IesTve Deeuee. cebekeeJej yemele jepeebveer menpeheCes meebefieleues,
efpeJee, Deeceeer oeer Glej. menpeheCes neleer ve eeJeer, SJeer yeejerke kej.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpeJeeves jepeebeer oeer GlejefJeueer. ieeueeyejesyej jeefnuesuee oeerJej nele efHejJeerle jepes
cnCeeues,
ns eve Peeueb. Deelee ueeele Iee. jepes cnCeeues, mebYeepeer, efpeJee, legcner oesIes
Meeefceeeveeee Deeceee eJesMeejepeJeU GYes DemeCeej. lemee keener emebie Ieueee, lej
efpeJee, let meeo yebekes uee "sJe. ceePeekes cegUere uee "sJeeeeb veener. mecepeueb?
peer!
DeeefCe, mebYeepeer, let Keeveekes uee os. ceePee ceeies ceee meeJeueermeejKee jene. ceuee
eseebDee ke vekees.
peer!
leeveblej jepeebveer, DeVe vekees cnCet vees, cnCetve Leessmes Yeespeve kesues. ceOeevneree efoJeme
Deeuee neslee. jepes kehes kejCeeee leeejeruee ueeieues. ceneueele jepeebveer meebefieleuesues meJe
kehes keetve "sefJeues nesles.
jepeebveer eLece pejer yeKlej Debieele Ieeleues. leeJej esle DebiejKee eefJeuee. esFuee yeKlej
Ieeuetve leeJej Deeheuee efpejseshe eefJeuee. heeeeble eesUCee Ieeuetve keeme kemeueer. kecejsuee
pejer ogMesuee DeeJeUuee. GpeJee neleer efyeeJee KeesJetve, jepeebveer Deeheuee keeveebleuee eewkee
Glejuee. YeJeeveer leueJeej efpeJeeee neleer osle jepes cnCeeues,
emebie heuee, lej neleer os.
heuebieeJejes MesJees Mee jepeebveer Geueues. leerCe eskeebveer mepeuesues eej veKeebes les
JeeIeveKe jepeebveer eJee neleele eefJeues. JeeIeveKeeee keee megJeCeeee neslee. oesvneRJej
lespemJeer efnjs ecekele nesles. efceuesuee ceg"erJej Hee Debie"ee efomele neslee. ceg"erle JeeIeveKe
Debie DeeJeUtve yemeues nesles.
legleeNeebee DeeJeepe Peeuee. eewIee Peuee. Keeve Yeseree peeieer eeeuee efveIeeuee neslee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes ceneueeletve yeensj heeeuee efveIeeues, leese Deeeveke ceveesnejer Deeueer. keener ve
yeesuelee efleves jepeebee heeeebJej cemleke "sefJeues. efleee cemlekeeJeve nele efHejJeerle jepes
cnCeeues,
Jess! Demeb ke vekees. Deecner esT. Keefele esT!
SJes yeesuetve jepes peeeuee efveIeeues. leese ceveesnejer cnCeeueer,
cenejepe! Leesb lemebe LeebyeeJeb.
jepes lemese GYes jeefnues. ceveesnejer eeboeres hebeheee meeceesjs IesTve Deeueer. jepeebveer heeefnues,
lees lee heeeele kesMejer heeCeer nesles.
ns keee?
heebNee MegYe keheeebveer yeensj het vees, cnCeleele. kesMejheeCeer Deens. efMekeeJee keve
IeeJee.
ceie lete kej vee!
ceveesnejer Deeheuee GpeJee neleeeer heeener yeess hebeheeeele yegefJeueer, DeeefCe efleves
jepeebee DebiejKeeJej yeesebveer kesMejheeCeer GefJeues. jepes nmeues DeeefCe eeuet ueeieues.
jepes Jeeeeyeensj Deeues. eewkeer-henejsJeeues jepeebee Deeieceveeyejesyej cegpejs kejerle nesles.
Yej Gvneee efkejCeeble jepes kesoejsejepeJeU peeTve heesneseues. kesoejsejeuee Jebove keve jepes
yegpeeJeve heenle nesles. Keeve eJeCeer meestve efveIeeuee neslee.
Keeve KegMeerle neslee. meeNee eJeCeerle leer KegMeer hemejueer nesleer. Deeveboeves eJeCeereer
cespeJeeveer heej heueer nesleer. keeneRes pesJeCe Deeehe JneJeeees nesles. Keeve Meener heeueKeerle
esTve yemeuee. heeueKeer Geueueer iesueer. Keeveeyejesyej leUheles lesies Iesleuesues hebOejeMes mJeej
eeuet ueeieues. les heenleee hebleepeer ieesefheveeLe hegs OeeJeuee. Keeveeuee lees DeepeJeeves cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Keevemeensye, DeereceeCes Jeeieeeuee nJeb. hebOejeMes mJeej heenleee ieeKeeueer Glejuesuee


jepee Deeheueer Oeemleer KeeTve ceeIeejer peeFue; Yes nesCeb DeMekee nesFue.
Keeve nmeuee. Mekee Peeues, lej leeuee mJeej veeees nesles. Keeve cnCeeuee,
efyeukegue ogmle!
keCeepeer Yeemkejeuee mJeej ceeeerKeeueere "sJeCeeeer Deeee Keeveeves kesueer. Keeveeeer
heeueKeer ceeeereer skeer et ueeieueer. Keeve ceeeerJej Deeuee. Meeefceeeveemeceesj heeueKeer
"sJeueer iesueer. Keeve Glejuee. SKeeoe heJele GYee "ekeeJee, lemee lee Depeekeee Keeve
kecejsJej nele "sJetve Meeefceeevee efvejKeerle neslee. Meeefceeeveees meesveees ebojeF keUme Gvnele
leUhele nesles. veepetke veeeroej efMemeJeer Keebyeebveer Meeefceeeveeuee DeeOeej efouee neslee. jsMeceer
keeCeebee leCeeJee ueeJeuee neslee. Yeejer keeheees heos ueeefJeues nesles. Keeve Lekeke
nesTve les Ssee heenle neslee. heeeebKeeueer pee, Yeejer ieeefueeebeer yew"ke nesleer. efHeleJeeruee
eewHesj keveeleeree efkeveKeeheer Je heeebvee ceesleebee Peeuejer neslee. Yejpejer Demceeveefiejer
kesueer nesleer. Meeefceeeveele yew"keermee"er Keeme eewLeje GYeejCeele Deeuee neslee. efnjJee kebe
ceKeceueerves lees eewLeje Deeeefole neslee. esUs efoheJeerue, Demes pejeres megyeke keece Demeuesueer
DeeYejCes efieee-ueesebJej MeesYele nesleer. megJeCe-OetheoeCeebletve Oetheeeer Jeuees G"le nesleer.
kemletjeree megiebOe hemejuee neslee. cegjeoeyeeoer efhekeoeCeerheemetve les yeNneCehegjer veeeroej
megJeCengkekeeeheele meJe Fblepeece lee Meeefceeeveele neslee.
hebleepeer ieesefheveeLeebveer yew"keerJej yemeCeeeer efJevebleer kesueer. Keeve YeeveeJej esTve cnCeeuee,
efMeJeepeer mJele:uee keesCe mecepelees? heeleMeneheeMeer DeMeer oewuele veener. kesJes ns ceesleer!
kesJee ne efoceeKe!
hebleepeer cnCeeues, ceer meebefieleueb nesleb, les ngpegjebvee heueb, lej! ne ceeue hejkee veener.
heeleMeeneree ceeue heeleMeenerkes peeFue.
Keeve ceveeheemetve nmeuee. yew"keerJej yemele lees cnCeeuee, legceee jeefpeeeme ueewkej
DeeCee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

hebleepeerRveer leeleerves nspeerye hee"efJeuee. jepes ieeJej leeeje nesles. jepeebveer


ceeCekeespeeReekes heeefnues. ceeCekeespeer Keeuee neslee. jepeebvee leeves les mene Jeeees Demeleevee
heeefnues nesles. heesjemeejKes jepeebJej esce kesues nesles. jepeebeer er efYeleee cneleeNeeeer ceeve
keehet ueeieueer. esUs Yeve Deeues. jepeebveer ceeCekeespeeRes heee efMeJeues. les cnCeeues,
ceeCekeespeer, legcnebuee cenejepemeensye ceeveerle. legcnere DeeMeerJeeo ee.
efMeJeyee! cnCele ceeCekeespeeRveer jepeebvee G"efJeuess; DeeefCe efce"er ceejueer. ceeCekeespeer
cnCeeues,
jepee! meesveb uegtve es!
jepeebveer ceeCekeespeeRvee meeJejues. les cnCeeues,
YeJeeveer Deecnebme jeKeerue. Deeceeer efeblee ke vekee. keener Peeueb, lejer jepe efJeme
vekee.
jepeebveer leesHeskes heeefnues. FMeejleereer leesHe meppe nesleer. jepeebveer efpeJeeketve JeeIeveKes
Iesleueer. cemlekeer ueeJetve eJee neleer Ieeuetve cet" efceueer. jepes heeeNee Gle ueeieues.
ieeee eLece ojJeepeele jepeebee Ieese mepetve GYee neslee. jepeebveer Deeheuee efpeJeemebYeepeeree Ieeseebvee MeeefceeeveepeJeU DeeCetve "sJeeeuee meebefieleues. jepes oesve Keeme
jekeebmen Je one peesKeerceoejebmen heeeere efveIeeues. Meeefceeeveees Deblej keceer nesle nesles.
Meeefceeevee efomet ueeieuee. Meeefceeeveeee ogmeNee yeepetme yeeCeeee hheeJej Keeveees one
jeke leUheles lesies IesTve GYes nesless. Keeveeee cesCeees yeeerme YeesF Skee yeepetuee Deoyeervess
Kes nesles. jepeebes one jeke leee DeblejeJej GYes jeefnues. efpeJee-mebYeepeeRmen jepes
Meeefceeeveele efveIeeues. keCeepeer Yeemkej meeceesjs Deeues. jepeebveer cegpeNeeee mJeerkeej kesuee.
jepes heeepeJeU iesues. leebeer vepej Deele iesueer. jepes lemese oesve heeJeues ceeIeejer iesues.
hebleepeer ieesefheveeLe ueieyeieerves yeensj Deeues. jepeebveer efJeeejues,
heble, Deele Keeveeee Mespeejer keesCe Deens?
yebe meeo Deens.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

leeuee "jueeeceeCes yeensj peeeuee meebiee.


Keevener DemJemLe Peeuee neslee. ieesefheveeLeebveer efJevebleer kejleee Keeveeee esnNeeJej eer
neme Gceues. leeves meeo yebeuee yeensj GYes jenCeeeer Deeee kesueer. oejeMeer efpeJeemebYeepeeRvee GYes keve jepes keCeepeeryejesyej Deele eJesMe kejles Peeues.
Keeveees he jepeebveer eCeele nsjues. ceesieueeF heieerJej heeetbee peeJeees efnjJes ieo
efhebheUheeve ecekele nesles. esnNeeJej neme nesles. esUs jepeebee Jej jesKeues nesles. Oegjeee
uees G"eJee, lemee Keeve eewLeNeeJej GYee jeefnuee.
jepeebee yeebOee DeceU "WieCee Je meheeleU. Keeveeee leguevesves les Heeje efkejkeesU Yeemele
nesles. hebleepeer ieesefheveeLeebveer DeesUKe keve efoueer.
Jeerpeejceleeye ngpetj DeHePeue Keeve ceenceoMeener!
keCeepeer Yeemkejebveer meebefieleues,
cenejepe efMeJeepeerjepes Yeesmeues.
Keeveeee esnNeeJej neme Gceues. lees jepeebeekes yees oeKeJetve efJeeejlee Peeuee,
efMeJeepeer efMeJeepeer cnCeleele, lees nee keee?
oesvner Jeefkeueebveer ceevee nueefJeuee.
jepeebveer efveYeeheCes Keeveekes heeefnues, DeeefCe jepeebee keCeKej DeeJeepe Gceuee,
Keeve Keeve cnCeleele, lees nee keee?
oesvner Jeefkeueebveer Deeeeeefkele nesTve keUeeee Deele neskeejeLeea ceeve esueefJeuee;
DeeefCe Deoyeerves les ceeies mejues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Meeefceeeveeee Keeme eewkeele Hee oesIes Gjues. Keeveeves Deeheues efJeMeeue yeent hemejues;
DeeefCe lees cnCeeuee,
DeeJees, jepes!
jepes Oeercee heeJeueebveer eewLeje etve iesues. leebveer peieobyeses mcejCe kesues; DeeefCe
DeHePeuees nele jepeebee hee"erJej heues. efMeJeepeerjepeebveer Keeveeee GpeJee eleerJej cemleke
skeues. Keeveees yeU Jeele nesles. Keeve nmeuee; DeeefCe leeves jepeebes cemleke eJee yeepetuee
Iesleues. Keeve jepeebes cemleke keeKeskes vesT heenle neslee. Keeveeee esnNeeJej efJepeeees nmet
Gceues nesles. leese les neme efJejues. esUs efJemHeejues iesues. leere Jesovee cegKeeJej ekeueer.
Keeveeee Jesovesmen leeee mebleehe GmeUuee. leeves peceoe Ghemeueer, DeeefCe jepeebee hee"erle
Keghemeueer. heCe leer pejer kegleeJeve DebiejKee Heeerle mejkeueer. jepeebveer leee eCeer
efyeeJee Ghemetve Keeveeee GpeJee yeepetle Yeesmekeuee. meJe leekeoerves efyeeJee DeeJee Deesuee.
Keeve lee Jeejeves ceeies keueuee. Keeveeee hekeerletve megkee keve Iesle jepeebveer
eewLeNeeKeeueer Ger ceejueer. leese mebleeheeves yesYeeve Peeuesuee Keeveeee ogmeje Jeej jepeebee
cemlekeeJej Peeuee. efpejseshe legtve, Deeleues pejer yeKlej Hegtve lee Jeejeves jepeebee eUtJej
efvemeleer peKece Peeueer. megVe Peeuesues jepes mJele:uee meeJejerle Demeleeveee Keeve Deesjuee,
oiee ! oiee !
Meeefceeeveele meJe uee keWefle keve oejeMeer GYes Demeuesues mebYeepeer keeJepeer Je efpeJee
Deele Iegmeues. efpeJeeves heeefnues, lees yeefOej Peeuesues jepes Meeefceeeveele GYes nesles. ogmeNee
ojJeepeeves yebe meeo hee eJetve hegs mejkele neslee. eCeeeener DeJeOeer ve Ieslee efpeJee
ceneueeves yew"ke Iesleueer. efMeJeepeerJej uee "sJetve esCeeNee meeoes uee heUYeje neleeKeeueer
heessneseuesuee efpeJeekes veJnles. jepeebeeheemetve Deieoer vepeerke hee Deeuee Demelee efpeJeeves lees
nele Deeheuee leueJeejerves keuece kesuee. meeoee nele heeemen leguee. meeoeer efkebkeeUer
Iegceueer. Deeeeeefkele Peeuesuee meeo keg"tve Jeej Deeuee, ns heenle Demeleeveee efpeJeeves ogmeje
Jeej kesuee. meeo keesmeUuee.
mebYeepeer Keeveekes yeIele neslee. jeyebyeeU Peeuesuee Keeve ogMesueeves hees yeebOetve efomesue
leeee DeeOeej Iesle, je meeberle Meeefceeeveeee yeensj peele neslee. Peeskeebee osle leeves
heeueKeer iee"ueer. Yeeseebveer leer Geueerheele mebYeepeer OeeJeuee. kemeueener efJeeej ve kejlee leeves
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Yeeseebes heee leesues. heeueKeer heueer, DeeefCe mebYeepeereer leueJeej Keeveeee eleerle Iegmeueer.
Peeerle ueheuesues meejs Jeerj Skeoce legtve heues. Skee ekeceke meg peeueer. YeeveeJej
Deeuesues jepes lJeefjle Meeefceeeveeee yeensj heues. efpeJeeves YeJeeveer leueJeej jepeebee neleer
efoueer. jepeebveer Ieess iee"ues. jepes mJeej Peeues, leese keCeepeer Yeemkej leUhelee
leueJeejerefveMeer OeeJele Deeuee. lees Deesjuee,
jepes, Ieele kesueele!
keCeepeerves kesuesuee Jeej jepeebveer leueJeejerJej Pesueuee. eleske eCeeuee efkebcele nesleer. jepes
Deesjues,
heble! legcner pee!
mebleeheeves yesYeeve Peeuesuee keCeepeer Yeemkejeves ogmeje Jeej Geueuee. jepeebee veeFueepe
Peeuee. leebveer yemeuee IeeseeJeve keCeepeerJej Jeej kesuee. keCeepeer ieleeeCe bnesTve
keesmeUues.
meieUerkes ekeceke Pele nesleer. jepeebveer heeefnues, efpeJee jepeebee hee"eshee" mJeej Peeuee
neslee; heCe mebYeepeer keeJepeeree kees"s heee veJnlee. leese mebYeepeer keeJepeer efomeuee.
Meeefceeeveeee GpeJee yeepetves mebYeepeer esle neslee. GpeJee neleele Keeveees cemleke nesles.
mebYeepeer mJeej nesleee jepeebveer ee ceejueer. YejOeeJe Jesieeves eflevner Ieeser ieekes GOeUueer.
meejs eseeble eeCe DeeCetve ieeJeve heenle nesles. ieeee eLece ojJeepeeheeMeer jepes
heeeGleej Peeues, DeeefCe heeeNeebJeve les OeeJele megues. eLece ojJeepeele esleee leebveer
KegCesee keCee JeepeJeeeuee meebefieleuee. meejs efJemHeeefjle veseebveer jepeebeekes heenle nesles.
heebje MegYe DebiejKee hee"erJeve Heetve leeee oMee JeeNeeJej Gle neslee. meceesjeer yeepet
jeeves Yejueer nesleer. cemlekeeJej kesme efJemkeUerle Peeues nesles.
jepes Deesjues, heenlee keee? FMeejleeree keCee JeepeJee!
eCeele ojJeepee yebo Peeuee. keCee Jeepeuee. jepes leke heeeNee ele nesles. jepes Deele
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

esleee eleske ojJeepee yebo nesle neslee. jepes Jejee ojJeepeeMeer Deeues, leese ieeJej leesHe
Peeueer. meeje Deemeceble lee DeeJeepeeves neojuee.
jepes ieeJej Deeues. peeJeUerletve nj nj ceneosJe eer iepevee G"ueer. jepes meojsJejee
ojJeepeeheeMeer Deeues. ceeCekeespeer LejLejle meeceesjs Deeues. veevee DeMegYe keuheveebveer leebes ceve
hesues nesles. jeeves ceeKeuesues jepes leebveer ieeJeve heeefnues nesles. jepeebvee nele osCeemee"er
ceeCekeespeer hegs Peeues. keeUpeerves Yeeve njhetve efveIeeuesues ceeCekeespeer heenleee jepes leebvee efce"er
ceejerle cnCeeues,
ceeCekeespeer, Deecnebuee keener Peeueb veener. Deeceeer Hees Peeueer. Keeve ceejuee iesuee!
jepes leke kesoejsejepeJeU Deeues. leebveer cebefojele eJesMe kesuee. leee JesUer osJeepeJeU
OejCes Oeve yemeuesueer ceveesnejer leesHesee DeeJeepeeves Deeveboeves yeensj eeeuee efveIeeueer nesleer.
eflees uee jepeebeekes iesues. jeeves ceeKeuesues yeeskes eskes heenleee efleuee Oekekee yemeuee.
oesvner neleeble leeW Peeketve leer efHejueer. GYee peeieer efleuee ngbokee Heguee. leee JesUer
jepeebee neleeee mheMe efleee Keebeeuee Peeuee. keeveebJej Meyo Deeues,
cevet! ns je Deeceeb veener. Meeteb Deens. Deecner megjefele Deenes.
lee Meyoebveer Deeeveke Deevebouesueer ceveesnejer JeUueer. eseeble heeCeer nesles. esnNeeJej
Deevebo neslee. Dees"ebJej nmet Gcele nesles. jepes cnCeeues,
Skeee JesUer eseeble heeCeer DeeefCe Dees"ebJej nmet! Demeb he egketvener heeneeuee
meeheeeeb veener.
kesoejsejeuee Jebove keve jepes leeJej Deeues. eleeheieeee leesHesyejesyej meeNee ieebee
leesHee eieuee peele neslee. jepeebee jepeele FMeejle hemejle nesleer.
jepes yesYeeve nesTve ieeJeve keesevee Keesjs heenle nesles. les heenle Demeleevee ceeies GYes
jeefnuesues ceeCekeespeer cnCeeues,
jepes, Deelee efeblee kemeueer? cemlekeeJej peKece Peeueer Deens. leeJej Gheeej PeeueeefJevee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

DeeheCe FLeb GYes jeefnueele, lej ceemeensyeebee oese ee efhekeuee heeveeJej hesue. Deelee DeeheCe
melJej ceneueer peeTve heesMeeKe yeouetve IeeJee.
jepeebveer ceeCekeespeeReekes heeefnues; DeeefCe keenerner ve yeesuelee les Jeeeekes eeuet
ueeieues.
ceeCekeespeer GYee peeiesJeve Keeveeee leU heenle nesles.
Keeveeee leU hegje ieeHeerue neslee. Keeve Yesermee"er jJeevee Peeuee, lejer Keeveeeer eJeCeer
pesJeueer veJnleer. mekeeUheemetve LebeJeuesueer eJeCeer vegkeleer keg"s leehele nesleer. neer "eCeeJej
Peguele nesles. GbceeU Ge Jeemeeves ojJeUle nesleer. Keeveees mejoej oesve enjeer efJeeebleer
IesCeeee efJeeejele nesles. leese ieeJeve leesHe Peeueer. Yeseree mevceeveeLe leesHe Peeueer, Demes
mecepetve eJeCeer efveOeemle Peeueer. efve:eeme heej heues. leese eJeCeerYeesJeleer veJeer meer efveceeCe
Peeueer. Deepetyeepetee jeveeJeveebletve nj nj ceneosJe eer iepevee G"ueer.
Leesee JesUehetJeea heeebee DeeJeepeebveer efkeueefyeueCeejer, efnjJee ieej Jeveeerves veuesueer
meer keeUeueener ve pegceeveCeeNee Metj efMeheeeebveer iepeyepetve G"ueer. efpekes heeneJes, efleketve
efMeJeepeeres ueeske Glejle nesles. mejeme keeheekeeheer meg Peeueer. yeepeer-mepexjeJeebveer lej
hejeeceeeer MeLe kesueer. ceeeerKeeueer Leebyeuesues nleejyebo oer npeej mewefveke kesJnee keeheues
iesues nesles. pesOes-yeeboueebveer heej-Ieeees ueMkej ceesues. ceesjeshebleebveer leebvee meeLe efoueer. meJe
jeveYej Skee ieeWOeU ceepeuee. cenejepeebee mesvesves Je ieeJeJeeueebveer ueeskeebveer Ske nesTve
Skee efkeuekeejer keve efoueer.
meeNee Jeee Pees leestve DeefJeuee iesuee neslee. efMeJeepeerjepeebes ueeske DeKeb Glejle
nesles. keesCeer nleej IeeJes, keesCeer Ieess OejeJes, keesCeer Yeejer ceeue keyepeele IeeJee, DeMeer
megJeele Peeueer. nleej Oejerue, leeuee efpeJes ceejues peele nesles. DeHePeueKeeveeee Hepeo
HeepeueKeeve ueMkejele neslee. lees cees"ee cegefMkeueerves heUtve iesuee, cnCetve Jeeeuee. DeHePeuees
oesIes hege ceee kewo Peeues. keener enjebhetJeea Sseeele leUheCeejer eJeCeer Deelee esleebee Keeele
DeeefCe peKeceeRee DeeeesMeele efJeKegjueer iesueer. YeeueeYej mete Demelee Keeveeeer heejeeer
eJeCeer hegjer ieejo Peeueer; DeeefCe efJepeeeeer Jeelee osCeemee"er mJeej ieekes oewuee.
jepes kehes yeouetve meojsJejee yegpeeJej GYes nesles. ieeee ojJeepeeMeer mJeej esle
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

neslee. Keeueee hheeJej mJeej Demeleee DeOeerj Peeuesues jepes Deesjuess,


Dejs, meebie! keee Peeueb?
Deeveboeves mJeej cegpeje keve Deesjuee, Deeheueer Hees Peeueer, cenejepe!
jepes Deeveboeves ceeIeejer JeUues. ieeJej Deevebo ceeJele veJnlee. leee JesUer JeeF, meghes,
efMejJeU, meemeJe ee meJe ef"keeCeer Keeveeee mewveeJej ceje"er mesvee legtve heueer nesleer.
jepes meojsJej Deeues. Keeveees cemleke meejs heenle nesles. jepes mebYeepeer keeJepeeruee cnCeeues,
mebYeepeer, Dejs, Deecner leguee DeeOeere meebefieleueb nesleb keer, yeUehesee yeger Jeehej; ceer
meebiesve, lesJebe kej. ee efpeJeeveb yeIe, meebefieleueb, lesJeb keece kemeb eesKe heej heeueb.
Keeveeee Jeejeveb Deeceee cemlekeeJej peKece Peeueer nesleer. Deecner Leess yesmeeJeOe neslees. heCe
efpeJeeveb Deeceeekes cegUere uee efoueb veener. leeveb uee "sJeueb meeo yebeJej. efpeJeeveb
Leeser pejer kegejeF kesueer Demeleer, lejer Deepe Deecner efJepee efceUJetvener FLeb efomeuees vemelees.
let ceee Deeceeer hee" meestve Keeveeceeies OeeJeueeme. Deeee vemelee Glmeeneee Yejele Keeveeeb
cemleke IesTve Deeueeme. mebYeepeer, DeMee emebieer eCeeuee Heej cenJe Demeleb. Dejs, Keeve keg"b
heUle neslee?
meojsJej Deeuesuee ieesefheveeLeebeekes uee peeleee jepeebee esnNeeJej neme efJeuemeues.
hebleebveer jepeebvee efce"er ceejueer. jepee-epeses Deblej mejueeee lees eCe neslee. oesIes ceglmeer
Skeceskeebee efce"erle Demetvener keener yeesuele veJnles. jepes cnCeeues,
heble, legcner efomeuee veenerle. Deeceeb ceve efebleeemle Peeueb.
jepes, legcner efveIeeueele, heCe heeTue Geuesvee. legcner peeleee esmeepeeRveer efpeJeeee yeepeerveb
Jeee jesKeuee. keUmeteer yeengueebmeejKes Deecees Jeerj eejner yeepetbveer ekeues. Skee
keeheekeeheer meg Peeueer. Jej Deeuesuee Skener ceeCetme Keeueer Glejle veener, ns meejs heenle
neslees. leese leesHe Peeueer. leee eCeer ceeeer neleele Deeueer nesleer. esmeepeeRmen Deecner Keeueer
Glejuees. jepes, ieeKeeueer kewoer DeeCeues Deensle. DeeheCe eueeJeb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes meJeeee men ie Glejues. DeHePeueKeeveees oesvner hege YeeYeerle Peeues nesles.
Keeveeee Deke Peeuesuee mejoejebveer efpeJeeeer DeeMee meesueer nesleer. esmeepeeReer hee"
Leesheerle jepes cnCeeues,
esmeepeer, eg mebheueb, Jewj mebheueb! Deke Peeuesuee meJeevee ceeveeveb hee"Jee. euee.
ceMeeueer hesefJeuee iesuee. ceeeerheele jepes iesues. peKeceeRvee heeefnues. ueeFle keeceer
Deeuesues Jeerj MesueeKeeueer Peeketve "sefJeues nesles. jepeebes heee lesLes DeKeUues. oerIe efve:eeme
meestve jepes ieeJej hejle Deeues.
ieeJej Keeveeee cegoe DeeCeuee neslee. lees heenleee jepes cnCeeues,
pee cueWeveb Deeceee kegueowJeleeme GheJe kesuee, lee ee cueWeeb cemleke
ceemeensyeebvee heenCeemee"er hee"Jee. jepeieeee JesMeerle lee cemlekeeuee peeiee ee. efpeLeb Keeve
heuee, yebe meeo heuee, lee peeieer ee efJepeehetjee mesveeheleereb eLeesefele oHeve keje.
Peeshe kesJnee Gtve iesueer nesleer. heejeJejes ceeJeUs efJepee mebheeove keve jepeebes keewlegke
Sskeeeuee ieeJej esle nesles. vesnceer meteemleeyejesyej yebo nesCeejs ojJeepes melee ceeskeUs nesles.
eeesee efoJeMeer efomeCeeNee Yeeebee JeoUereceeCes ie iepeyepetve iesuee neslee. eskeeeJej
mehleceeres efhe"tj eeboCes Heekeues nesles. heej leUeheemetve ieeheele ceMeeueeReer jebie ueeieueer
nesleer. meeNee peeJeUer KeesNeele oerheeslmeJe kesueeee Yeeme nesle neslee. ceOejeeeree DeeOeere
JeeF Hees Peeueeeer yeeleceer ieeJej Deeueer. efpepeeyeeFvee oeKeefJeCeemee"er Keeveees cemleke
IesTve efpeJee ceneuee jepeieeee Jeesuee ueeieuee neslee.

6
jepeieeJej heUeheUebveer Iekee mejle neslee. cebo ieleerves enj Guele nesles. meeNee
jepeieee heefjmej vesnceereceeCes JeeJejle Demetvener efJeefee Meeblelee meJee hemejueer nesleer. meejs
JeJenej kemes etheeehe nesle nesles. ieeJejee eleske osJeUele DeefYeeske eeuet nesles. efHejbieespeer
Gejsee yegpeeJej ceOeevneheemetvee yemetve nesles. meeNeebes uee eleeheieeee efoMesuee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ueeieues nesles.
yeensj peer Meeblelee nesleer, leere Jeeeeee heefjmejele veebole nesleer. efpepeeceelee ceee
osJeUelee neslee. mekeeUheemetve leebveer heeCeeee LeWyeeueener mheMe kesuee veJnlee. oesnebW
yeepetbee megJeCemeceeebee ekeeMeele YeJeeveeree cetleeakes lee ke ueeJetve heenle neslee.
osJneNeeee GpeJee yeepetuee "sJeuesuee leyekeele ceesnjebeer jeme nesleer. eJee neleeee leMeee
leyekeele Ske Deleble lespemJeer, jlveKeefele megJeCeceg"eree Kebpeerj leUhele neslee.
efpepeeyeeFes Oeeve YeJeeveerJej efKeUues nesles. Dees" LejLejle nesles. YeeJeveeJesie ve DeeJejuee,
keer eepeeeee HegueebeceeCes Deet ef"yekele nesles.
leerme Jeeeee efMeJeepeeree keeue leebee vepejsmeceesve mejkele neslee. lee heesjeuee neleeMeer
Oeve kesJes cevemegyes jeues nesles, kesJeer mJehes GYeer kesueer nesleer! les mJehe vegkeles keg"s he
Oejle nesles, leese... keesCelee eCeer kemeueer Jeelee esFue, eeee YejJemee veJnlee.
yemeuee peeieer esUs Yeve esle nesles. kesJne DekeejCe Debieeje keeheje megs. efpepeeyeeF
osJeereer keCee Yeekeerle neslee; meekes Ieeueerle neslee; veJeme yeesuele neslee. heCe leer
DeYegpee keener meebiele veJnleer. lese Meeble neme efleee cegKeeJej Deesmeble nesles.
heeeeKeeueee ceefneemegjeee JeOe kejerle Demelee mege les he yeouele veJnles; lee nemeele
yeoue nesle veJnlee.
ceOeevn Peeueer. mete keueuee. meeebkeeU Jneeuee Deeueer, lejer keenere yeeleceer keMeer esle
veJnleer? keee Ieueb? ceie JesU kee ueeielees?
heeJeueebee DeeJeepe Peeuee. oemeer ceemeensye! ceemeensye! cnCele OeeJele Deeueer.
efpepeeyeeFee meJeeieeuee kebhe meguee neslee. keeve DeOeerj Peeues nesles. ceve ogyeUs Peeues nesles.
efpepeeyeeF osJeerkes heenle ceeieee DeeJeepe Sskele neslee. heeJeues vepeerke Deeueer. oemeer Oeehee
ekeerle cnCeeueer,
ceemeensye! Deeveboeeer yeeleceer! jepes ieeJej heesneseues! leesHe Peeueer!
leee JesUer ieeJejee leesHessves leer yeeleceer peenerj kesueer. meeNee ieeJej Deevebo
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

GmeUuee! efpepeeyeeFveer osJeerhegs cemleke skeues; Je lee G"uee. Deeveboeeer yeeleceer meebieeeuee
Deeuesuee oemeeruee lee cnCeeuee,
es!
oemeer hegs Peeueer. efpepeeyeeF cnCeeuee,
Deeser kej!
oemeerves Deeser hemejueer. efpepeeyeeFveer keeves ceesnjebes leyeke Geueues. les leyeke oemeeree
Deeseele efjles nesT ueeieues. Jeelee Yeejeves pesJne oemeer Jeekele nesleer, lesJne efpepeeyeeF mejU
nesle neslee. efpepeeyeeFveer leyeke efjles kesues, DeeefCe eJee neleeee leyekeeleerue jlvepeefle
keeej cemlekeer ueeJetve osJeeree heeeepeJeU "sJetve efoueer.
ieeJej Skee Deevebo GmeUuee neslee. jepeefeee Deeveboeves yessYeeve nesTve mebYeepeeruee
GjeMeer keJeeUerle neslee. cegkeeebee JeeeJeebveer mebYeepeeree peerJe iegocejle neslee.
jepeieeJej hene Peeueer. efHejbieespeeRveer efpeJee ceneuee Deeueeeer Jeoea hee"efJeueer.
efpepeeyeeF meojsJej Deeuee, DeeefCe leebes heeTue Leyekeues. meojsJej Deevebefole cegsves efpeJee
ceneuee GYee neslee. meojsJej Deeeefouesueer LeeUer nesleer. cegpeje keve efpeJee cnCeeuee,
ceemeensye, jepes megKehe Deensle. Keeveeee hegje yeercees Peeuee Deens. jepes ceeieesceeie esle
Deensle. Deeheueer Keeeer heeJeer, cnCetve ns jepeebveer hee"efJeues Deens. ieeee JesMeerleuee
keesveeeele ns "sJeeeuee meebefieleues Deens.
efpeJeeves Deeeove Geueues. meJeees eeme DeJejesOeues iesues. efpepeeyeeF efmLej vepejsves les
cemleke efvejKeerle neslee.
nee lees DeHePeue... peeves... mJeejeRee neleeble yesee eefJeuee neslee. nee lees
DeHePeue... peeves... mebYeepeeree yeUer Iesleuee... jepeebvee vesmleveeyeto kejeeuee nee Deeuee
neslee. eevese iesues kewke ceefnves meeNeebeer efvee GefJeueer nesleer. nee lees heeheer, peeeer cepeue
legUpeeYeJeeveerJej IeeJe IeeueCeeheele heesneseueer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efpepeeyeeFveer Deeheuee mebleehe DeeJejuee. lee cnCeeuee,


efHejbieespeer, Peeueb iesueb, nesTve iesueb. jepeebee DeeeseceeCes Fppeleerveb ee cemlekeeeb
ieeee JesMeerle oHeve keje. Deeheuee Meet Demeuee, lejer lees mesveeheleer neslee; efveOeee
eleeree neslee. meesee Denbkeejeveb DeeefCe Oeceeee kewHeeveb leeee yeUer iesuee.
leeeeyejesyeje Jewjner mebheueb.
Keeveeee cemlekeeeer JeJemLee ueeJetve PeeueeJej jepeebee mJeeieleeeer leeejer meg Peeueer.
ieeee eLece ojJeepeeJej leesjCe eefJeues. lesLetve Jejheele leesjCes ueeieueer nesleer. ieeJej
"eeer "eeer iegee GYee neslee.
oesve enjer jepes ieeJej esle Demeueeeer Jeoea Deeueer. meCeemegoeres kehes keve meejs
jepeebeer Jee heenle nesles. OegUeree uees Gleevee efomet ueeieuee. ieeee heeeLeeMeer jepes
Leebyeues. efHejbieespeeRveer OeeJele peeTve jepeebvee efce"er ceejueer. jepes heeeebJej heeCeer IesTve oeroesve npeej efMeyeboermen ie et ueeieues. veieeNeeJejee efhejerves jepes ieer Deeueeeer Jeoea
efoueer. osJeeres oMeve IesTve jepes yeeuesefkeuueele Deeues. Jeeeeee ojJeepeeMeer jepeefeee
Deejlee IesTve GYee neslee. leebee mJeerkeej keve jepes Deele Deeues. efpepeeyeeFvee heenleee
jepes GYes jeefnues.
efpepeeyeeFee eseeble Deet ieesUe Peeues nesles. esnNeeJej keewlegke nesles. leebveer jepeebvee
efce"erle Iesleues. Deet DeeJejsveele. jepes cnCeeues,
ceemeensye! Deecner Deeuees! Deeheuee DeeMeerJeeoeveb DeeefCe YeJeeveerkehesveb megKehe Deeuees.
eseeble heeCeer DeeCeeeeer ner JesU veJns.
efpepeeyeeFveer esUs efheues. lee cnCeeuee,
Dejs! og:Keeee JesUere eseeble Deet esleele, ns kegCeer meebefieleueb? Deeveboeee JesUerner
esleele!
les Deet heenCeeeb Yeeie ueeYeuebed Deecnebuee!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

MebYetyeeU Deeues. jepeebveer leebvee keJeeUues.


jepeebee Deeieceveeyejesyej meeje ie Yeve iesuee. jepeebveer peKeceojyeej YejefJeuee. pes
peKeceer Peeues, leebvee oewuele Jeeueer. hejeece ieepeefJeCeeNeebvee ceevemevceeve efouee. pes keeceer
Deeues, leebvee vesceCegkee efouee.
Keeveeee ceesefncesle jepeebvee hebeenej neer, eej npeej Ieeser, yeejeMes Gb, leeKesjerpe
Meskees leesHee, Gbeer keehe, pepeJeenerj DeeefCe DeieefCele mebheeer efceUeueer. Keeveees leerve
npeej ueeske keeheues iesues nesles. jepeebes Meskees keeceer Deeues nesles. Keeveeves keeyeerpe kesuesuee
jepeebee ceguetKe Skee efoJemeele ceeskeUe kesuee iesuee. meieUerketve vegmelee efJepeeeee Jeelee Je
efJepeeer Jeerj ieeJej esle nesles.
efpepeeyeeF cnCeeuee, jepes! legcner efomeeJeb, cnCetve efkeleer veJeme yeesueues nesles, les ceePes
ceuee Dee"Jele veenerle. pesJes Dee"Jeleele, lesJes veJeme HesueeKesjerpe Deelee keg"b peeT
vekee.
jepes nmeues. les cnCeeues, ceemeensye, lemeb kejlee Deeueb Demeleb, lej Deeveboe Peeuee
Demelee; heCe ner megJeCemebOeer keesCe oJeerue? efJepeehetjee yeueee mesveeveer Deeheuee mewveemen
OegUeruee efceUeueeeer Jeelee Ssketve efJepeehetj ojyeejveb nee Keeuueer Demesue. eeee Heeeoe
IesTve Deecner Deepee ceesefncesJej efveIeCeej Deenesle. efJepeehetjkejebes Gjuesues ie leeyeele
IesCeeee nee ceeskee Deens.
jepes eCeYej Leebyeues. Ske efvejeUee efJeeej leebee ceveele ekeuee.
ceemeensye, ne keener Heejmee cees"e efJepee veener. ns eeFee OeesjCeele efpebkeuesueb Ske
heeob Deens. KeNee ueeFuee Depetve DeJekeeMe Deens. DeHePeue cnCepes ieescesee heee Deens. ne
ceesueeveb keeMeer megjefele nesle veener. Deeceee efJepeeeeb veeleb Deewjbiepesyeeee hejepeeele
iegbleueb Deens.
-DeeefCe ogmeNee efoJeMeer jepes Deeheuee HeewpesefveMeer ceesefncesuee yeensj heues. jepeebvee efomele
neslee efkeuues hevneUe!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

7
efpepeeyeeFee efvejeshe IesTve jepes JeeFuee Deeues. Keeveeee heeefjheleemee"er ceguegKeele
hemejuesuee mewveeves JeeFuee peceCeees ngketce DeeOeere megues nesles. leevegmeej jepeebeer efJepeeer
Heewpe JeeFuee ieesUe Peeueer nesleer. jepes JeeFuee heesneseues, lesJne Yekekece oUees leebvee oMeve
Ieues. npeejes Ieess, npeejes heeeoU jepeebeer Jee heenle nesles. Keeveeee leUees efpebkeuesues
meeceeve JeeFlee nesles. meJee meeceeveees erie ueeieues nesles. ueneve heeueeRheemetve les Meener
Meeefceeeves-sNeebheelees eJeCeeres meJe meeceeve neleer Deeues nesles. npeejes Gb, Meskees neer,
meeceeve-Jeenlegkeeres yewue, iees, heeueKee, cesCes, DebyeeNee, newos Demes veevee leNnses meeceeve
leele nesles. nleejebeer, yebogkeeReer, uenevecees"ee leesHeebeer ceespeoeo kejCesner ke"erCe peele nesles.
hegCes, meghes Yeeieebleerue efpebkeuesues meeceeve oemleeveemee"er JeeFkes Depetve eslee nesles. lee meJe
meeceeveeee yeboesyemle kejCeemee"er jepeebveer mJelebe DeefOekeejer vesceues.
efJepeeer mesveeheleer vesleepeer heeuekej cegpeNeeuee Deeues. jepeebveer leebvee ceeveJees osTve
mevceeve kesuee. jepes cnCeeues,
keekee, legceee hejeece Ssketve Deecnebuee Deevebo Jeeuee. HeepeueKeeve heUtve iesuee,
eeyeue og:Ke veener; heCe efHeletj Kebespeer Keeshee heUeueeeb Ssketve JeeF Jeeueb.
peelees keg"b lees? Ske vee Ske efoJeme esFuee hejle. cenejepe, Ske Depe Deens.
keee?
Keeveees mejoej peeOeJejeJe, heebjs, Kejes Je efmeer efnueeue MejCe Deeues Deensle.
Deeheuee oMeveeuee les esT Fefleele.
pej!
hejeefpele Peeuesues Keeveees mejoej jepeebee oMeveeuee Deeues. jepes cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeceeb legcnebuee DeYee Deens. hejkeereebee meesee ueesYe Oeve mJekeereebJej legcner
eeuetve Deeuee. Keeveeeb Jewj nesleb, les efceueb. Deeceee legceeeJej jeie veener. legcner legceee
ceveeuee esFue, les kejeeuee ceeskeUs Deenele!
mejoejebee keeveebJej efJeeeme yemele veJnlee. peeOeJe hegs nesTve cnCeeues,
jepes, peesJej keesCeer Meemlee veJnlee, leesJej heeleMeneeer eekejer kesueer. Deelee
mJejepeemee"er hejeece keejCeer ueeieeJee, Demeb Deeceee meJeeee ceveeble Deens. heeeebpeJeU
eekejer kejCeeeb Yeeie...
mJejepeeuee efceUsue, lesJeer ceole nJeer Deens. legcner Deeueele, lej Deecnebuee Deeveboe
Deens. Deeceeb yeU DeeCeKeerve Jeeueb, Demeb Deecner mecepet.
peeOeJe, heebjs, Kejes Deeveboeves jepeebee Heewpesle meeceerue Peeues. efmeer efnueeue ceee
keeJejeyeeJeje nesTve GYee neslee. jepes nmeues. efmeer efnueeuepeJeU peeTve les cnCeeues,
efnueeue, legceeer heesueeoer Pehe Deecnebuee ceenerle Deens. keesCeleener OeceeMeer Deeceeb Jewj
veener. Deeceee heojer pemes efnbot Deensle, lemese cegmeueceevener Deensle. legcner Deecnebuee
efceUeuee, lej leehejlee Deevebo veener.
YeejeJeuesuee efmeer efnueeueves jepeefveseer leueJeej jepeebee heeeer "sJeueer. jepeebveer leer
Geuetve Deeheuee neleebveer efmeeree ogMesueele KeesJeueer. jepes mejoejebvee cnCeeues,
Deepe Deecner kete kejCeej. legcner meJe efpeLeb neslee, efleLebe jene. ne meJe ceguetKe
meebYeeUe. Deecner ceguegKeefiejerntve hejle esFheele ee ceguegKeeeer peyeeyeoejer legceeer. legcner
Deecnebme Fceeves Jeleeue, lej Deecner legcnebme Deblej osCeej veener. hejle esT, lesJne legceeb keece
heentve nge, ceeve osT.
MejCeeiele Deeuesuee Keeveeee mewveeuee jepeebveer Deeheuee mewveele meeceerue keve Iesleues.
jepeebveer ceesjeshebleebvee Deeee kesueer,
heble, hegCes, Fboehetj, eekeCe, meghes, yeejeceleer ee Yeeieebleerue efnbot Je cegmeueceeve eebvee peer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Fveeceb Deensle, DeHePeueKeeveeDeeOeer eeuele Deeueer Deensle, leebvee Oekekee ueeJet vekee. leer
leMeere eeueJee. Deecner ceguegKeefiejerntve Deeuees, keer Deecnebuee Dee"JeCe ee. lemes ngketce Deecner
peejer ke. vesleepeeRkes JeUtve jepes cnCeeues, vesleepeerkeekee, kete kejCeeee bkee
JeepeJeeeeer Deeee ee.
cenejepe, ecee DemeeJeer! heCe yesle keUuee veener.
legcner lej mesveeheleer. legceeeheemetve yesle oJetve "sJetve kemeb eeuesue? Keeveeveb Deeceee
ceguegKeeuee pees GheJe kesuee, lee ceguegKeeeer YejheeF DeeefoueMeener ceguegKeeletvee Peeueer
heeefnpes. leemee"er efJepeehetj ceguegKeele KebCee Jemetue kejCeeee Deeceee Fjeoe Deens. nesFue,
lees ceguetKe leeyeele DeeCeCeeeer Deeceeer Fe Deens. hevneUe ne DeeefoueMeeneree efkeuuee.
lees mJejepeele efceUefJeCeeeb Deeceeb mJehe Deens. ebove-Jeboveheemetve megJeele keve
hevneUeheeJeslees efJeeebleer veener.
vesleepeerves neYeefjle nesTve kegeeee veieeNeebeer FMeejle efoueer. meejer JeeF veieeNeebee
DeeefCe legleeNeebee efveveeoele iepetve G"ueer. jepeebeer eeb Heewpe mJeejeruee efveIeeueer.
ebove, Jebove efkeuueebeer veekesyeboer keve jepeebee Heewpesves JeeF eeble Jeeheuee;
oefeCeskes KeeJe, ceeeCeer, JeeUJes, keNne ee Yeeieeble KebCeer Jemetue kesueer. lesLetve jepeebveer
meghes iee"ues. GjCekeesUsheeleee meJe Yeeie jepeebveer Iesleuee.
DeHePeueKeeveeee celeteer Je Yeebkej hejepeeeeer Jeelee keeveer heesneseles, ve heesneseles,
leese ceeietve efMeJeepeer Deeuee ner yeeleceer esTve Lekes. meejs yeU eCeele meve peeF, DeeefCe
jepeebee hegs MejCeeieleer helkejCeeeer egjme ueeies.
jepeebeer Heewpe eejer Jeeebveer efJepeehetjkejebee ceguegKeele KebCee Jemetue kejerle nesleer. jepes
Skeeceeieesceeie Ske efJepee mebheeove kejerle keesunehegjele Iegmeues. keesunehegjeheemetve hevneUe
DeJeIee eej keesmeebJej. pes mJehe jepes GjeMeer Oeve Deeues nesles, les Deelee DeJeIee eej
keesmeebJej nesles. jepeebeer Heewpe hevneeeee efoMesves GOeUueer. jepeebee Heewpesves hevneeeuee
Jese Ieeleuee. hevneeeee efkeuuesoej Deeheuee leghegbpee efMeyeboerefveMeer ieees ojJeepes yebo
keve IesTve yemeuee neslee. Oeerj keve leeves leesHeebes ceesex eieues. ieeJeve ieesUs megt
ueeieues. efJepeeeves Oegbo Peeuesueer jepeebeer Heewpe leeuee efYet ueeieueer; yeeCeebveer, yebogkeebveer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ieeJejeer ceeCemes efhet ueeieueer. efkeuuesoejees DeJemeeve peele nesles.


hevneeeee Jeseeeer ogmejer jee Deeueer, DeeefCe ceje"er Heewpesves leeuee efMeee
ueeJeuee. eejer yeepetbveer Skee efkeuekeejer G"ueer. ieele Glejuesuee Heewpesves keeheekeeheer meg
kesueer. ieees ojJeepes GIeues, DeeefCe nj nj ceneosJeeee iepevesle Yej jeeer ceje"er Heewpesves
hevneUe keeyeerpe kesuee.
jepes Deeheuee eJeCeerleuee Meeefceeeveele HesNee Ieeueerle nesles; yeeleceereer Jee heenle
nesles. Yej jeeeree meceeeuee efpeeer jepes Jee heenle nesles, leer yeeleceer IesTve mJeejheLeke
Deeues. hevneUe keeyeerpe Peeuee neslee. jepeebveer yeeleceer DeeCeCeeNee mewefvekeebvee yeefemes Jeeueer.
esmeepeer Deeveboeves cnCeeuee,
jepes, DeeheCe efJeeebleer IeeJeer! Deecner ieeJej hegb neslees.
esmeepeer, ie heeneeuee legceeeFlekese Deecnerner Glmegke Deenes. Deecner heCe ie
heeneeuee esT.
heCe, cenejepe, jee Deens! Deeheueeuee efJeeebleer...
esmeepeer, ee yeeleceermeejKeer ogmejer efJeeebleer keesCeleer? Deeceee meeje LekeJee iesuee Deens.
peerJe GleeJeerU Deens, lees ie heeneeuee.
jepes IeeseeJej mJeej Peeues. Leberes ieej Jeejs Debieeuee PeeWyele nesles. heneses Oegkes Debie
Deesues kejerle nesles. ceMeeueer HejHejle neslee. jepes DeeheLekeemen ie ele nesles. esmeepeer,
leeveepeer hee"eshee" nesles. ieeee eej ojJeepeeMeer jepes Deeues. SJeee jeeer jepes ieeJej
esleerue, Demes kegCeeuee Jeeues veJnles.
jepeebvee heentve neYeefjle Peeuesuee ieees ojJeepes GIeues iesues. meeNee ieeJej eewkeerhenejs peejer kesues nesles. jepeebvee efyeuekegue LekeJee Jeele veJnlee. jepes meeje ie heenle nesles.
eleske eewkeerJej peeTve meJeees keewlegke kejerle nesles. ie efHeve esFheele hene Peeueer. jepes
hetJexee yegpeeJej GYes nesles. heCeeue heJeleeee ceeLeeJej GYes jentve ceeUJeo heenCeees mJehe
meekeej nesle nesles. meppee kees"erJej, eej ojJeepeebJej YeieJes OJepe Hekele nesles. GieJelee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meteefkejCeebveer Oegkeeeee heoe mejkeefJeuee; meeje ceguetKe jepeebee meceesj ceeskeUe Peeuee.
jepeebveer GieJelee meteeuee nele peesues; DeeefCe leebeer er ieeJeve efHe ueeieueer.
ie efJemlele neslee. eej ojJeepee, leerve ojJeepee, JeeIe ojJeepee DeeefCe jepeefober DeMee
ojJeepeebveer ieeeer eJesMeejs jesKeueer nesleer. hebeJeerme npeej Keber Oeeve ceeJesue, Demee iebiee,
ecegvee Je efmebOeg kees"eebveer mepeefJeuesuee YeJe DebyeejKeevee neslee. meppee kees"er, keueeJebefleCeeree
meppee eebmeejKee ieeee JewYeJeele Yej IeeueCeeNee megyeke Fceejleer neslee. Deveske cebefojs
ieeJej nesleer. cegyeueke efveceU heeCeer hegjefJeCeejer veeiePejer, DebOeejyeeJe nesleer. cepeyetle leyeboerves
Jesuesuee osKeCee yegpeebveer ewue yeeUieCeeje yeguebo efkeuuee mJejepeele Deeuee neslee.
efJepeehetjkejebee keewmlegYe jepeebveer efpebkeuee neslee.

8
DeHePeueKeeveeee celeteer DeeefCe DeeefoueMeener Heewpesee Yeebkej hejeYeJeeeer Jeelee
efJepeehegjele Deeueer, lesJne es IeesefeeefveMeer jepeebvee heketve ojyeejer npej kesueees mJehe
heenCeele efJepeehetj ojyeej obie Peeuee neslee. DeHePeueJeOeeeer yeeleceer Deeueer, DeeefCe ojyeej
mJeheeletve peeiee Peeuee. Jeerpe keesmeUeJeer, leMeer leer yeeleceer Deeueer. yeeoMene nleyeue nesTve
leKleeJeve G"tve iesuee. yeee yesiecesee Deetbvee KeU jeefnuee veener. ee yeeleceeree
hee"eshee"e efMeJeepeeree Heewpee DeeefoueMeenerle Iegmeueeee yeelecee esT ueeieuee.
DeeefoueMeener lee Jeelexves keemeeJeerme Peeueer. efJeeej meg Peeuee, leese DeeefoueMeeneree Ske
ecegKe efkeuuee hevneUe efMeJeepeerves keeyeerpe kesueeeer Jeelee esTve Lekeueer.
yeelecee eeeueeosKeerue Gmeble ueeiele nesleer; heCe efMeJeepeeruee Gmeble veJnleer.
DeHePeueJeOeeveblej DeJeIee De"je efoJemeeble DeeefoueMeener ceguetKe keeyeerpe kejerle efMeJeepeer
hevneUieeJej heesneseuee neslee. DeepeJej efMeJeepeeree yeboesyemle kejCeejer DeeefoueMeener
efMeJeepeeree DeeeceCeeheemetve Deeheuee kemee yeeeJe kejeJee, eeee efJeeej ke ueeieueer.
Deewjbiepesyeeves jepeejesnCeemebieer efMeJeepeerjepeebvee Keeme heesMeeKe hee"efJeueees DeeOeere
peenerj Peeues nesles. ee meeNee yeeleceebveer YeeYeerle Peeuesuee DeeefoueMeenerves ceesieueeFkes OeeJe
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Iesleueer; DeeefCe ceoleereer eeevee kejCeejs Meener hee IesTve efJepeehetjes mJeej efouueerkes jJeevee
Peeues.
osMe, keeskeCe DeeefCe Keg efJepeehetj ee ceguegKeeble efMeJeepeerves G"efJeuesuee ee OegceeUerves
DeeefoueMeener neove iesueer. DeeefoueMeenerves ieyeerves efMeJeepeerJej ogmejer ceesnerce hee"Jeueer.
JeeFJeve heUtve iesuesuee DeHePeueKeeveeee cegueiee HeepeueKeeve met IesCeeee mebOeereer Jee
heenle neslee. HeepeueKeeve DeeefCe mlegce pecee eebee DeeefOeheleeKeeueer ogmejer ceesnerce jeueer
iesueer. DeeefoueMeeneres mejoej meeoleKeeve, HeesKeeve, mebleepeer Ieesjhes, mepexjeJe Ieeies nsner
lee ceesefncesle meeceerue Peeues nesles.
jepeebvee ee veJee mebkeeeer eentue ueeieleee leebveer Deeheues hegCes Yeeieeleues veJes
mejoejner leeleerves yeesueeJetve Iesleues. jepeebveer hevneeeee yeboesyemle hekekee kesuee.
vesleepeer heeuekejebvee DeeheueeJej eeuetve esCeeNee mewveeuee emle keve meesCeees ngketce
meesues. jepeebee peJeU lee JesUer efnjespeer Fbieues, efYeceepeer JeeIe, efmeoespeer heJeej, ieesOeepeer
peieleehe Je ceneerke ns mejoej nesles. leebee ceoleeruee vegkelese mJejepeele meeceerue Peeuesues
peeOeJe, heebjs, Kejes efheleehege Je efmeer efnueeue ns nesles.
esCeeNee Meetee ceeieesJee Iesle vesleepeerner jepeebvee meeceerue Peeuee. DeeefoueMeener HeewpesMeer
GIeee cewoeveeJej kekej osCeeee ne heefnueee emebie neslee. jepes meJe leeejer keve
DeeefoueMeener Heewpeseer keesunehetjvepeerke Jee heenle nesles.
jepeebveer mewveees oesve Yeeie kesues- Ske mlegce peceemee"er, ogmeje HeepeueKeeveemee"er.
HeepeueKeeveeJej vesleepeeReer efveJe kesueer. jepes vesleepeeRvee cnCeeues,
keekee, legcner HeepeueJej eeuetve pee. Heepeueves Deeceee hejeece heeefnuee Deens. lees
OeemleeJeuesuee Meet Deens. heefnueer Oeke peesjeveb, leHesveb ee. leeeb Gjuebmegjueb Oewe veenermeb
nesFue. lees heUtve peeFue.
DeeefCe, jepes, DeeheCe?
Deecner mlegce peceeJej eeuetve peeT. mlegce peceeee DeeefCe Deeceee mvesn Deens. Deecner
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

eeuetve eslees, ns mecepeleee lees Oejmeesereb OeesjCe "sJeerue. Heepeueee hejeYeJe Peeuee, keer lees
leeee hee"eshee" peeFue, Demee Deeceee Deboepe Deens. SJee Meetee hejeYeJe kesuee, keer
efJepeehetjeer leekeo hegjer veeceesnjce nesFue. ee ceesefncesle efJepee efceUJeeeueee nJee. Meet
DeeheCeebme iee"erheele DeeheCe Leebyeeeeb veener. hheele Meet Deeuee, keer DeeheCe eeuetve
peeeeb.
jepes Jee heenle nesles. Heepeue Je mlegce pecee Deeheuee Heewpee IesTve ceeie Deeeceerle
nesles. keesunehetjvepeerke Heewpee esleee jepeebveer DeeIeeer GIeueer. jepeebee DeeefCe vesleepeeRee
Heewpee lJeseeves DeeefoueMeener HeewpesJej legtve heuee. ceje"eebes mewve DeeheCentve eeuetve
esFue, Demes DeeefoueMeeneruee Jeeues veJnles. jepes keg"uee lejer efkeuueeee Deeee Iesleerue,
DeeheCe Jese Ieeuet, ceole ceeiet, Demee Heepeueee Deboepe neslee. heCe meceesve OegUeree heJele
GYee kejerle esCeejer ceje"er Heewpe heenleee Heepeue ieebieve iesuee. keee neslesed, ns keUeeee
Deele eheebee DeeJeepe IegceJeerle, SKeeoe JeUerJe iepevee kejerle keesmeUeJee, lemee ceje"er
Heewpesee leeKee HeepeueJej keesmeUuee. Skee jCekebove meg Peeues. nj nj ceneosJeee
iepevesle oerve oervees DeeJeepe ueghle Peeues; DeeefCe Heepeueeer DeeefoueMeener Heewpe Jee
efomesue, eflekes OeeJele megueer. Leese hee"ueeie keve jepeebeer Heewpe ceeies keesunehetjuee
Deeueer. ee ueeFle jepeebveer yeeje neer Je oesve npeej Ieeser eebee heeeJe kesuee.
hevneUe Iesleueeheemetve Skee ceefnveeee DeJeOeerle ner ueeF Peeueer. Skee ceefnveeee
DeJeOeerle DeeefoueMeeneree ogmeje hejeYeJe Peeuee.
jepeebveer hevneUieeeer cepeyegleer JeeefJeueer, DeeefCe Deeheues uee ceguegKeefiejerJej keWefle
kesues. Deeheuee Heewpeses leerve Yeeie keve leerve mJeeNeebee yesle jepeebveer jeuee.
DeeefoueMeenereer keeefoue ceve:efmLeleer, Deble:mLe ogyeUsheCee DeeefCe veJee hejeeceeves
DeeefoueMeeneruee heuesueer onMele jepeebveer hegjer DeesUKeueer. jepeebveer vesleepeeRee
DeeefOeheleeKeeueer DeeefoueMeeneree ieeYee efouee; Keg mJele:kes osMe Iesleuee; DeeefCe eflemejer
ceesnerce keeskeCeeleerue DeeKeueer.
vesleepeer heeuekejves Deeheuee leerve npeej IeesoUemen efJepeehetjueielees eflekeess,
oefeCeskeerue ngkekesjer, ieeskeeke esLeheemetve ieoie ueceerejeheele peeTve KebCee Jemetue
kesuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebeer keeskeCeeleerue ceesnerce oejespeeree DeeefOeheleeves jepeehetj yebojekes JeUueer. jepeehetj


mlegce peceeee leeyeele nesles. jepeebee DeeefCe mlegce peceeee Deble:mLe mvesn neslee. lesJne
yebojeuee eeme ve oslee yebojele GYeer Demeuesueer DeHePeueeer leerve penepes lesJeer leeyeele
IesCeeee jepeebee mesveeheleeRee Fjeoe neslee. heCe jepeehetjes Fbepe JeKeejJeeues mebOeeree Heeeoe
Ieeeuee G"ues. osCeeIesCeeee ceesyeoueele leebveer leebleues Ske ieueyele ueeCeeee eJe
ceebuee. ceje"eebee DeefOekeejer oejespeer eeuee leeee megieeJee ueeieleee jeie esTve leeves
efieHe Je Ske Fbepe oueeue eebvee efiejHeoej kesues.
jepes lesJne Deeheuee HeewpesefveMeer Deepetyeepetes efkeuues Iesle nesles. jeeyeeiemeejKee Jeeheejer
hes"e, ueeskeebMeer DevegmebOeeve ueeJetve, jepeebveer keeyeerpe kesuee neslee.
jepes efcejpespeJeU Demelee jepeehetjuee hekeuesues efieHe, Ske oueeue DeeefCe pehle kesuesues
ieueyele eebyeue leeej IesTve esheerJeeueebee eefleefveOeer ogYeeee MesCeJeermen efcejpesuee esTve
Lekeuee. iebieeOejhebleebveer esheerkejeuee jepeebee hegs npej kesues. jepeebveer meJe leeej Sskeueer.
Fbepe Oetle Deens, ns jepeebveer DeesUKeues nesles; heCe Fbepeebee DeeefCe mlegce peceeee mvesn
jepeebvee ceenerle neslee. mlegce pecee HeeWe keeyeerpe keve jepeebee efJe GYee "ekeuesuee
kegeU meeJebleebee DeeefoueMeeneree Jeleerves meceeeej Iesle Deens, ns jepeebvee ceenerle nesles.
jepeebveer GoejheCes efieHeuee Je oueeueeuee meestve efoues. heCe ns kejerle Demelee leebveer
Fbepeebketve uesKeer kejej keve Iesleuee. Fbepeebveer pebefpeje efmeeruee ceole ke vees, Je
kesJnener jepeebee efJe GYee "ekeCeeNee Meetuee ceole ke vees, DeMeer cenJeeeer oesve
keueces leele nesleer. ne kejej efuentve IesTve kewo kesuesues oesvner Fbepe Je leebee pehle kesuesuee
ceeue jepeebveer hejle kesuee.
meJe ceguetKeYej eeueuesueer uegeuet, ieceeJeuesues efkeuues, Heepeueee Peeuesuee hejepee
eebveer DeeefoueMeener DeejMe: ieYeieUerle Peeueer. ee Ieeuecesueerlee efMeJeepeerjepes Deelee
efJepeehetjJej mJeejer keve DeeefoueMeneuee efJepeehetjee ieeoerJeve keetve, lee peeieer ogmeje
megueleeve vesceCeej, DeMeer yeeleceer efJepeehetjuee esTve Lekeueer. efJepeehetj ojyeejes Keueyele
yemeues. Deueer DeeefoueMeneves kegvetueee hejeeceer mejoej efmeer peewnj eeeekes OeeJe Iesleueer.
efmeer peewnj ne egefveCeele, jepekeejCe peeCeCeeje Je leHesves ceesnerce eeueJeCeeje
mejoej neslee. DeeefoueMeneves leeee cees"e mevceeve kesuee; meueeyeleKeeve ne Ge efkeleeye
efouee; DeeefCe Jeerme npeej IeesoU, eeUerme npeej Heewpe osTve efmeer peewnjuee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMeJeepeerjepeebeeJej hee"efJeues. efmeer peewnjuee ceole kejCeemee"er DeeOeeree ueeFle hejeefpele


Peeuesues HeepeueKeeve Je mlegce pecee nsner nesles.
efJepeehetjntve efmeer peewnj pesJne efveIeeuee, lesJne jepes efcejpesee JeseeJej nesles. vesleepeer
efJepeehetj Yeeieele neslee. oejespeer jepeehetj Deeeshetve mlegce peceeee ceguetKe meestve Deeejs,
JeWieguex, kegeU ee eosMeekes JeUues nesles. jepeebee Heewpeses oesve efnmmes ceguegKeefiejerJej
Demelee efmeer peewnj efJepeehetjntve efveIeeueeeer yeeleceer jepeebvee efceUeueer.
DeeefoueMeeneree ne eJe DeveesKee neslee. jepes lee yeeleceerves yesewve nesles. jepeebveer ieyeerves
efcejpesee Jese G"efJeuee. vesleepeer-oejespeeRvee melJej esCeees ngketce hee"efJeues, Je keesunehetjuee
ceneueceeres oMeve IesTve iegerheeJeeee efoJeMeer jepes hevneUieeJej iesues. ieeJej iegee
GYeejuee neslee. efpekes eflekes leesjCes, PeWs GYeejues nesles. mJejepeeeer ieger vegkeleer keg"s
GbeeJele nesleer, leese lee GbeeJeCeeNee iegeree veeMe kejCeemee"er DeeefoueMeeneree peewnj esle
neslee. eeeJesUer MeemleeKeeve hebeenej npeejebeer Heewpe IesTve jepeebJej eeuetve esle Demeueeeer
yeeleceer Deeueer.
DeeefoueMeenerves Je ceesieueebveer Skeee JesUer jepeebee hegje yeercees kejCeeee ebie Geueuee.
jepeebveer efkeuueeee keke yeboesyemle keve Iesleuee. iebpeerKeeveeheemetve les DebyeejKeeveeheele.
MeemleeKeeve Denceoveiejeme Je efmeer vepeerke Deeueees Jeleceeve jepeebvee ieeJej keUues.
vesleepeeRee, oejespeeree Deeehe heee veJnlee.
hevneeeme FMeejleeree Deejesee meg Peeuee neslee. ceskeNeebes KegCeses keCex Jeepele
nesles. ieeee legheeee efJeefnjerle Yejhetj lethe pecee Peeues nesles. meieUerkes peele leeejer
Peeueer nesleer. leesHeebes OeceOeces GYeejues nesles.
Skes efoJeMeer ebyekejeJe Yeemkej eebee meyeveerme OeeJele cenejepeebeekes Deeuee.
jepes, ieefveceebeer Heewpe Deeueeeer Jeoea Deeueered.
"erke Deens, meyeveerme. leele IeeyejCeeeb keee keejCe Deens? ueceer hee"erMeer DeeefCe
mebkeb meowJe meceesj "sJeeJeerle, Demeb Deecnebuee efMekeJeueb iesueb Deens. euee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes IeeseeJej mJeej Peeues. hegvne Skeoe leebveer ieeeer heenCeer kesueer; pej lee metevee
kesuee; DeeefCe jepes oefeCe yegpeeJej Deeues. keesunehetjee efoMesves OegUeres uees efomet ueeieues.
yegpeeJejee leesHee "emetve meppe "sJeCeeeer Deeee osCeele Deeueer.
efmeereer eeUerme npeejebeer Heewpe hevneeepeJeU Deeueer. ie iee"leee efmeerves Jeseees
keece meg kesues. ieeee hetJexme efmeer peewnj, Heepeue yesKeeve Je mlegce pecee ns nesles.
heefecesuee meeoleKeeve, cemeto, yeepeer Ieesjhes, YeeFKeeve ns nesles. oefeCe-Gej peeiee heentve
veekesyeboer kejCeele Deeueer nesleer. peemle Yej hetJe-heefeceskes neslee; keejCe ieeee ecegKe
Jeee leee yeepetuee neslee. efmeer peewnjves Jeseees keece hetCe kesues.
ieeJeve efpekes heeneJes, eflekes mewveeee eJeCee efomele neslee. Jeseeeer ceebCeer
hegjer nesleee Heewpe hegs mejket ueeieueer. ieevepeerke esCeeNee leesHeebes iees ieeJeve efomele
nesles. jepes hetJexee yeepetJeve Meetee neueeeueer efvejKeerle nesles. yegpeeJejeer leesHe
FMeejleermee"er Jee heenle nesleer. Meet hheele esleee jepes yegpeeJeve Glejues. eree
hheele esCeeNee leesHeebee ceeseeJej leebveer vepej ekeueer. jepeebveer nele Jej kesuee, leese
pee YeJeeveeree Deejeseeble leesHee Oeet ueeieuee.
peewnj leerve efoJemeeble pesJee hegs Deeuee neslee, lesJee ceeies jsuee iesuee. Meetee Skee
ieeWOeU ceepeuee. leesHeebee hheeyeensj peeTve Meetves oce Iesleuee. jepeebee leesHeebee heuuee
ner ueceCejsee "jueer. efeuesuee efmeerves Jese DeefOeke yeUke kejCeekes uee efoues.
leeves Jese DeefOeke peesjoej DeeJeUtve ekeuee.
meeeeree efmebn hegje keeWuee iesuee.

9
jeeieeJej jepeceelee efpepeeyeeF efeblesle neslee. MeemleeKeeveeee eeb oueeeer yeeleceer
leebvee DeeOeere mecepeueer nesleer. efHejbieespeer vejmeeUe leeleerves eekeCeuee jJeevee Peeues nesles.
esCeeNee MeemleeKeeveeee DeeeceCeeuee kemes leeW eeJes, eeee efJeeejefJeefvecee kejerle
Demeleeveee jepes hevneUieeJej efmeer peewnjee Jeseele meeheueeeer yeeleceer jeeieeJej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeueer. mebke meJe yeepetbveer keesmeUt heenle nesles. efpepeeyeeFveer eLece meJe ieebvee cepeyetle
jenCeees Je keesCeleener heefjefmLeleerle ie ueefJeCeees ngketce meesues.
vesleepeer heeuekej efJepeehetj Yeeieele OegceeketU Ieeueerle nesles. efmeer peewnjee Jese hevneeeme
heueees Sskeleee vesleepeerves Ske Oeemeer yesle DeeKeuee. efJepeehetjpeJeUerue MenehegjeJej leeves
Deeeveke Oee Ieeleueer; DeeefCe less megboj Menj cevemeese uegues.
Deeheuee jepeOeeveerueieleee MenjeJej Deeuesuee nuuee heentve Deueer DeeefoueMene
jepeOeeveeree jeCeeLe efmeerme hejle yeesueeJeerue, Demee vesleepeeRee Deboepe neslee. Deueer
DeeefoueMeneves Ieeyeve lees efveCee Iesleuee neslee. leese nsjebveer yeeleceer DeeCeueer keer,
vesleepeerpeJeU Heej Dehegjs mewve Deens. lee yeeleceerves Deueer DeeefoueMene meeJeOe Peeuee. leeves
vesleepeeree keeJee DeesUKeuee. leeves KeJeemeKeeveeuee heee npeej mewveeefveMeer vesleepeerJej
hee"efJeuee. KeJeemeKeeveeee ceoleeruee ieesJeUkeeWeeeer Heewpe esTve efceUeueer. SJeee cees"ee
Heewpesmeceesj leghegbpee Heewpesee heeeJe ueeieuee veener. vesleepeeree yesle ngkeuee; DeeefCe ueeFle
hejepee helkeve leeuee ceeIeej IeeJeer ueeieueer.
jepes ieeJej Dekeues Demelee mesveeheleeree hejeYeJe ner Oekekee osCeejer Ievee nesleer.
efpepeeyeeFvee meieee yeepetbveer efvejeMe kejCeeNee yeelecee esle neslee. MeemleeKeeve
Deeheuee DeJeeJe HeewpesefveMeer efMejJeUuee Keg jepeebee jepeele esTve heesneseuee neslee.
MeemleeKeeveeyejesyej ceje"s mejoej megjpeer ieeekeJee, efovekejjeJe keekes, KebeieUs yebOet,
jbYeepeer heJeej, mepexjeJe Ieeies, keceUepeer iees, pemeJeblejeJe keeskees ns nesles. leelee
ceentjee Goejece osMecegKeebeer efJeOeJee helveer- peer Metj DeeefCe hejeeceer nesleer, efpeuee
Deewjbiepesyeeves jeeyeeieve cnCepes jepeJeeIeer ne efkeleeye efouee neslee- leer mege
MeemleeKeeveeuee meeceerue Peeueer nesleer. DeeefCe meJeeJej keUme cnCetve keer keee, ebyekejeJe
Yeesmeues, yeeyeepeer Yeesmeues, oeepeerjeJe peeOeJe Je efMeJeepeerjepeebes ceecee mlegcejeJe peeOeJe nsner
Deeheuee Yeeeeee efJe Keeveeuee peeTve efceUeues. mJekeere hejkeere yeveues. Keeveeee
mewveeuee meeiejees he Deeues. ns meejs Ssketve efpepeeyeeFee efpeJeeeer leieceie Peeueer.
efoJeme Guele nesles. efpepeeyeeFveer Deveske nsj jepeebee Keyejermee"er hee"efJeues; heCe Skener
Jese heej keve jepeebeeheele heesneset Mekeuee veener. efpepeeyeeF Oeweeves GYee jeefnuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

leebveer Deeheuee neslee lee Heewpeebvee ieefveceer keeJeeves Keeveeuee yespeej kejCeeee ngketce
meesuee. ceeJeeeee osMecegKe-osMeheebeebvee leMeere Deeeehees hee"efJeueer. ceje"er mesvee GYeer
jeefnueer. KeeveeMeer ef"keef"keeCeer ekecekeer Pet ueeieuee. Keeve efMeJeehetj meestve meemeJeuee
iesuee. lesLetve lees hegCeeuee Deeuee; DeeefCe Keg efMeJeepeerjepeebee ueeue ceneueele cegkekeece
"esketve jeefnuee. cegUeceg"see kee"er Deewjmeeewjme oer keesme Keeveeeer eJeCeer hemejueer.
efmeer peewnjee Jeseele jepes meehetve ceefnves ueesues, lejer jepeebeer keener yeeleceer veJnleer.
nsjebveer DeeCeuesuee yeelecee efpepeeyeeFvee yesewve kejerle neslee. GueCeeje efoJeme DeefOeke
mebkeele IeeueCeeje GieJele neslee. efpepeeyeeFveer efveee kesuee. leebveer neleeMeer pesJeer Heewpe
nesleer, lesJeer ieesUe kejeeuee megJeele kesueer. efMeuesKeeveeletve Mees keeCeeee ngketce efouee.
efMeJeepeerjepeebeer megkee kejCeemee"er efpepeeyeeF peeleerefveMeer peeeuee efveIeeuee. cebefecebU
heseele heues. ceesjeshebleebveer efpepeeyeeFvee Meyo ekeuee. efpepeeyeeF cnCeeuee,
heble, Deecnebuee kee newme Deens? jepes DehegNee HeewpesefveMeer hevneeele Jesues iesuesle.
Keeve Fkes yeUeJelees Deens. pej Gee Keeve hevneeekes efveIeeuee, lej jepeebvee keesCe
meesJeerue?
ceemeensye, ecee DemeeJeer! heCe SJeee DehegNee HeewpesefveMeer Jese Heest OepeCeb
DeefJeeejeeb "jsue!
JeeF keee nesFue? peceueb, jepes megKehe esleerue; veener lej Deecner Keeea het, nse
vee? Deepe mJejepeeuee jepeebeer iejpe Deens; ceemeensyeebeer veener.
ceesjesheble eseeble heeCeer DeeCetve cnCeeues, ceemeensye, ns jepeebvee efJeeejueb Demeleble, lej
leebveer Gej efoueb Demeleb! Deecner osCeb Deceeeoe nesFue.
vesleepeer heeuekej ieeJej esle Deensle, ner yeeleceer Deeueer; DeeefCe efpepeeyeeFvee Oeerj Deeuee.
jepeebes mesveeheleer vesleepeer heeuekej DeeefCe mejoej efmeer efnueeue efpepeeyeeFeekes cegpeNeeuee
Deeues. efpepeeyeeFveer efJeeejues,
mesveeheleer, keg"b ceguegKeefiejer keve Deeueele?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

DeeefoueMeenerle!
KebCeer Jemetue kesueerle?
peejerveb! KebCeer DeeefCe uet ieeJej esle Deens.
eebieueb kesueble! DeeefCe jepeebeer Jeelee?
vesleepeeReer ceeve Keeueer iesueer. lees vepej eUerle cnCeeuee,
efmeer peewnjveb hekekee Jese Ieeleueeeer yeeleceer Deens. keee kejeJeb, mecepele veener.
les meesheb Deens. ceemeensye efKeVeheCes nmetve cnCeeuee, pemes megJex, meeJeble Meetuee efceUeues,
lemes legcnerner efceUt Mekelee! Deecnebuee ns ceenerle nesleb, cnCetvee Deecner peeleerefveMeer peewnjJej
eeuetve peeeeb "jJeuebed.
ceemeensye!
vesleepeer, legcner veeleeeer ceeCemeb. jepeebee YejJemee cnCetve mesveeheleer Peeueele. DeeefCe
ceje"er jepeees mesveeheleer peewnjee Jeseeeb keewlegke kejleele! efpepeeyeeF SJeee mebleeheuesuee
kesJnee kegCeer heeefnuee veJnlee. vesleepeer, mJejepe efkeueb, lej meejb efkesue; heCe les GYeb
kejCeb Hee jepeebveee ceenerle Deens. yeueJeej Meetuee efveOeee eleerveb Oeke osCeeeb
meeceLe Hee leebeee ceveieele efomeeJeb, ns Deeceeb ogozJe. leee jepeebes mesveeheleer vesleepeer
heeuekej DeeefCe efJeeemeees mejoej efmeer efnueeue Deeceeehegb vegmeles ceveieb eesUerle GYes
jenleele. vesleepeer, kecejsee leueJeejereer DeeefCe heeuekejebee kegUereer lejer Dee"JeCe "sJee.
efpepeeyeeFee eleske Meyo vesleepeeRee, efmeer efnueeueee JeceeJej yemele neslee. vesleepeerves
Deeheueer leueJeej Ghemeueer. lees cnCeeuee,
ceemeensye, ee leueJeejereer MeheLe IesTve meebielees- jepeebvee meesJetve IesTve hejle esT,
lesJnee leeW oeKeJet. leemee"er ceemeensyeebveer peeeeer iejpe veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

oesve efoJeme ieeJej jentve, Heewpesuee efJeeebleer osTve, vesleepeer heeuekej DeeefCe efmeer
efnueeue Deeheuee HeewpesefveMeer hevneeeee Jeesuee ueeieues.

10
hevneUieeJej mete Deeuee, lesJne jepes meescesejees oMeve IesTve yeensj heues. yejesyej
yeepeereYet, iebieeOejheble, ebyeke Yeemkej ner cebUer nesleer. jepes DeeheLekeemen meppeekees"erkes
peele nesles. meejs etheeehe nesles. keesCeer keener yeesuele veJnles. jepes meppeekees"erpeJeU heeeGleej
Peeues. meJeemen les leeJej Deeues. meceesj vesnceerese Me nesles. hetJexee cebo Jeeje Jeenle neslee.
leguesuee keeeKeeueer ieo jeve hemejues nesles. efmeeree eJeCee ceeskeee peeiesle efomele
neslee. jepes efve:eeme meestve cnCeeues,
ebyekejeJe, efmeer peewnj efekeeeree efomelees, veener?
peer! Flekes efoJeme Peeues; heCe Jese keg"be mewue nesle veener. Gue, efoJemeWefoJeme
DeefOekee DeeJeUuee peele Deens.
ieeJej Deepe npeej ceeCetme Deens. Debyeejkees"ereer keee neuele Deens?
leeeer keeUpeer veener. Yejhetj Jejer, veeieueer, Yeele Deens. cnCet eflelekes efoJeme ie
ueefJelee esFue.
heCe, jepes, vesleepeeReer Depetve keMeer Keyej veener? yeepeereYetbveer efeblee Jee kesueer.
yeepeer, vesleepeer Deeheues mesveeheleer Deensle. Deecner Jesuees iesuees Deenesle, ns leebvee ceenerle
Deens. heCe eflekes MeemleeKeeve Glejueeeer yeeleceer nesleer. vesleepeer keesCelee mebkeele Deensle,
keener mecepele veener. Deelee Hee oesvee ceoleeReer DeeMee Deens.
keesCelee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Ske vesleepeer, DeeefCe ogmeje Deeheuee meowJe hee"erjeKee meeeer!


meeeer! iebieeOejheble Gejues.
nes! leeeeJej Deeceee meJe YeefjYeej Deens. heeJemeeuee Deelee megJeele nesFue. DeKeb
Oeeje Jeeleerue. efmeer peewnjee Heewpesuee les lesJeb ceeveJeeeeb veener... ebyekejeJe, oeieesUe
Yejhetj Deens vee? jepeebveer Skeoce efJeeejues.
peer! leeeer GCeerJe heeeeer veener.
ceie Deecnebueener Jeseeeer efeblee veener. Deeheuee leesHee ieeJej meppe Deensle, leesJej
efmeer peewnjuee Deblej "sJetvee yemeeJeb ueeiesue.
leee efJeeejele jepes meppeekees"erle efJeeebleermee"er iesues.
heCe jepeebee leke meeHe egkeuee. efmeer peewnjves ieeuee Jese Ieeueleee Deeheues eejMes
heeeoU Je Ske ueneveMeer IeesoUeeer legkeer jepeehetjee Fbepeekes jJeevee kesueer nesleer.
efmeer peewnjves leesHee eieCeeNee kemeyeer ceeCemeebeer Je ueebye heuueeee leesHeebeer ceeieCeer
kesueer nesleer.
efmeeree otle jepeehetjuee peeleee Fbepeebveer leees mJeeiele kesues. leebvee peewnjee Jeseees
Jee mecepeuese nesles. lemese, MeemleeKeeveeeer eeb Heewpe efMeJeepeeree yeerceesemee"er Glejuesueer
leebvee "eTke nesleer. Deelee efMeJeepeer mebheueemeejKeee neslee. Gue, Jeeheejeeer veJeerve mebOeer
eehle nesle nesleer. Fbepeebee leeWeuee heeCeer megues. leebveer efmeer peewnjeeer ceeieCeer ceeve
kesueer. efcejpesee len Fbepe efJemejues; DeeefCe pee efieHeuee jepeebveer meesues, leese efieHe
Jesueeer, efceiensce eebmeejKes leesHeKeeveees ooea yejesyej IesTve oesve leesHeebmen hevneeekes
efveIeeuee. Keg jsefJnbive Ske veeceer leesHe IesTve Deeheuee meeLeeroejebmen DeCegmkegjeceeies
hevneeeme Deeuee. jepeebvee eeee heeener veJnlee.
Skes efoJeMeer mekeeUer jepes meojceneueele Demelee yeensj eheebee DeeJeepe Deeuee. jepeebee
peJeU Demeuesuee efMeJee vneJeeves Jeoea efoueer,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efkeuuesoej Deeuesle.
efkeuuesoej lej ceIeee Deeceee efvejeshe IesTve hejkeesekes iesues nesles!
leese ebyekejeJe Deele Deeues. jepeebveer efJeeejues,
keee Peeueb?
jepes, esheerkejebveer Ieele kesuee. les efmeeruee esTve efceUeues.
DeMekee! cnCele jepes GYes jeefnues.
veener, cenejepe, les mele Deens. esheerkej Deeheueb efveMeeCe eJetve leesHee eieerle Deensle.
euee, ebyekejeJe! keee ekeej Deens, lees heent.
jepes hejekeeseJej iesues. ebyekejeJeeves yees oeKeefJeues. iebieeOejheble cnCeeues,
esheerJeeues jepeehetjkej efomeleele.
leele mebMee veJnlee. Deeheues efveMeeCe HekeeJeerle efmeeree ceoleerves esheerkej leesHee hegs
DeeCeerle nesles. jepeebee meeje mebleehe GHeeUtve G"uee. lJeseeves ceg"er JeUuee. eCeele vese
Deeje yeveues. les cnCeeues,
keee heepeer peele Deens! pee esheerJeeueebvee oee oeKeJetve DeJeIes leerve ceeme ueesues
veenerle, peebee Deecner pehle kesuesuee ceeue DeeefCe hekeuesuee meensye meestve efouee, lese ns
JeKeejJeeues DeeceeeMeer kesuesuee kejej ceestve Deepe DeeceeeJej eeuetve esleele!
jepes YeeveeJej Deeues. leebveer mebleehe DeeJejuee. eCeele les Flekes Meeble Peeues, keer lees yeoue
heentve peJeUeer ceeCemesosKeerue Lekeke Peeueer. jepes nmet cnCeeues,
yeepeer, yeesuetve eeuetve Jeeheejer les. meeweeeer eebieueer JesU iee"ueer. veefMeyeele Demeueb, lej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeheueeuee ne meewoe Heej ceneieele heuee, ns leebee Oeeveer esFue. ebyekejeJe, leesHee
meppe "sJee. ieeJejerue eleske nleejer leeuee efYeJee. eeReer Fe Demesue, lej eeletvener
DeeheCe menpe heej het.
leee JesUer esheerkejebee leesHesves Oetj Deeskeuee. ieesUe leepeJeU esTve heuee.
hejkeeseJej efHejbieer yeveeJeereer keeueer leesHe meppe nesleer. jepes lJeseeves cnCeeues,
ebyekejeJe, keeueereb keewMeue yeIet ee. efleuee yeeer ee.
keeueer iepele GmeUueer. esheerJeeueebee leesHesuee ieeJeve elegej iesues. ieeJejee
leesHee Deeie Hesket ueeieuee. ie Gbe DemeueecegUs ieeKeeueerue ieesUs leeheele esle veJnles.
leemee"er peer peeiee nJeer nesleer, leer peeiee ieeJejee leesHeebee ceeNeele nesleer.
esheerJeeues egele Glejueeves jepes keeUpeerle heues. Jeseeletve eewHesj efHejle esheerJeeues
ogefyeCeerletve ieeeer heenCeer kejerle nesles. ieeJeve jepeebvee leebeer neueeeue efomele nesleer.
efvejefvejeee peeieebJeve leesHee eieuee peele neslee. jepes Deelee vegmeles heeJemeeeer Jee heenle
nesles.
heeJemeees Jeejs Jeent ueeieues. nJesle ieejJee esT ueeieuee. DeekeeMeeletve hetJexkes ie mejket
ueeieues. jepes Deeveboues.
efmeer peewnj nener lemeee cegjyyeer neslee. leeves heeJemeeUer heNee yeebOeeeuee megJeele
kesueer.
-DeeefCe Skes efoJeMeer Deeheuee mewveemen vesleepeer esle Demeueeeer yeeleceer peewnjee
nsjebveer DeeCeueer. efMeJeepeeree mesveeheleer vesleepeer eeuetve esle neslee. efmeer peewnjves vesleepeeree
eJe hegje DeesUKeuee- vesleepeer Jeseeuee keg"s lejer efKebej heeerue; Je efMeJeepeeruee leeletve
heUtve peeeuee HeeJesue. leer mebOeer ueeYet vees, cnCetve vesleepeer Jeseeuee efYeCeeee Deelee
efmeerves Deeheueer Ske Heewpeseer legkeer vesleepeerJej hee"efJeueer; DeeefCe Jeseeuee eseeble lesue
Ieeuetve jenCeeeer Deeee efoueer.
jepes ieeJeve heenle nesles. vesleepeer Deeuee. yejesyej efmeer efnueeue Je leeee cegueiee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

JeenJeen nener neslee. vesleepeereer Je efmeer peewnjee mewveeeer iee" heueer. vesleepeerves MeLe
kesueer; heCe leees keener eeuesvee. lee obieueerle JeenJeen peKeceer nesTve heuee. cegueeuee
meesJeeeuee iesuesuee efmeer efnueeue Meetneleer meeheuee. vesleepeeruee hejeYetle nesTve heUeJes
ueeieues. vesleepeeree heeves jepeebeer Gjueermegjueer DeeMee otj heUle nesleer.
mete Demleeuee peele neslee. efKeVe ceveeves jepes GYes nesles. Skeke vepejsves Demleeuee
peeCeeje mete yeIele nesles. yeIelee-yeIelee mete efeeflepeeJej skeuee. jepeebveer Demleeuee peeCeeNee
meteeuee nele peesues. mete PejPej efeeflepeeDee Peeuee. heefeceskeerue jbieebeer GOeUCe
nUtnUt efJejle nesleer. efeeflepeeuee Ske esemee leebyee ie efomele neslee. efmLej vepejsves lee
ieekes jepes heenle nesles... lees vepejsle esCeeje iener Deelee DebOeejele efcemeUtve peeFue;
DeeefCe keener eCeeblee heefeceseer Oetmej kener Jeelee DebOeejele ueghle nesFue...
Ske oerIe efve:eeme meestve jepes JeUues.
jepes Goeme Peeues. heeJemeeves Deeheueer Pees G"efJeueer; heCe efmeeree Jese jsmeYejner nueuee
veener. heeJemeele Meeteer eJeCeer efYepele nesleer. lebyet Gle nesles. JeeoUer Jeejs Jeenle nesles. heCe
efmeer keMeeuee pegceeveerle veJnlee. jepeebvee megkeseer DeeMee efomele veJnleer.
efvemeieeves jepeebvee kegceke kesueer; heCe efmeer efvemeieeJej ceele keve GYee "ekeuee neslee.
jepeebvee ceveeletve efmeeree efekeeeres keewlegke DeeefCe Deeheuee owJeeeer keerJe Jeele nesleer.
jepeebveer efveCee kesuee. efmeer peewnjMeer leebveer leneee JeeeIeeer meg kesuee. Jeseekes
Leessner oguee ve kejlee efmeer peewnj jepeebveer hegs kesuesuee leneuee "eskejerle neslee.
efmeer peewnj Skeee leneuee ceevelee osCes Mekee nesles :
jepeebveer efmeer peewnjee mJeeOeerve nesCes.

11
heeJemeeee DeKeb Oeeje keesmeUle neslee. IeeWIeeJeCeeje Jeeje jeebefoJeme Jeele neslee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

heeveebeer meUmeU, heeJemeeee DeeJeepe DeeefCe JeeoU eeble meeje efvemeie nsueeJetve iesuee neslee.
eeboCeees efoJeme Demetvener eeboCes efomele veJnles. snUCeer yegpeeJejes ueeske keeveees esUs
keve ie jeKeerle nesles. peeie osCeejs DeeJeepe G"le nesles. IeeWIeeJeCeeNee JeeNeele les DeeJeepe
YeeeCe Jeele nesles. efmeot nJeeueoej Demeee heeJemeeee ceeje egkeJeerle Gejsee leeJeve
efHejle neslee. DebieeJejueer Fjueer heeJemeele efveLeUle nesleer. keener ve yeesuelee efmeot
nJeeueoejeceeietve oesIes yeejieerj peele nesles. keener lejer emeUueeee DeeJeepe Deeeveke Deeuee.
efleIeebeer heeJeues Leebyeueer. keener efomele veJnles. keeve Sskele nesles. IeeWIeeJeCeeNee JeeNeeee
DeeefCe DeesIeUCeeNee heeCeeee lesJee DeeJeepe esle neslee. heeJemeele keheejeree oie
efveKeUuee Demesue, Demes mecepetve efmeot hejle lee" Peeuee. leese DeeJeepe hegvne Deeuee.
ngMMeej
DeeJeepe ieeJeve Deeuee veJnlee. DeeJeepe Keeuetve Deeuee neslee. heeJemeeeer heJee ve
kejlee efmeotves Pekeve Fjues Heskeues. JeeNeeee leeKeele les leeKeeueer Geues. ceeieeebveer
leeese DevegkejCe kesues. efmeotves leueJeej Ghemeueer. eseebJej esCeejs heeCeer efvehetve efmeot Ssket
ueeieuee. hejle lees Demhe DeeJeepe keeveebJej Deeuee.
ngMMeej
Deelee ceee Mebkee veJnleer. efmeot leeJej Jeekeuee. leeves neke efoueer,
keesve nee?
Gej Deeues veener. hejle leeves peesjeves DeeJeepe efouee,
Dejb, keesve nee?
oesj meese! Keeuetve DeeJeepe Deeuee.
efmeotee DebieeJej Yej heeJemeelener keee Hegueuee. leeves Skee yeejefiejeuee eewkeerJejes
mewefveke ieesUe kejeeuee meebefieleues. yeIelee yeIelee heee-hevveeme nleejyebo ieesUe Peeues. efmeotves
Skee yeejefiejeuee efkeuuesoejebvee DeeCeeeuee hee"efJeues. yeejieerj OeeJeuee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Keeuetve hejle DeeJeepe Deeuee. oesj ekee, oesj


efmeotves keheeUeJejes heeCeer efveheues. leeJeve Jeeketve lees Deesjuee,
ekelees! Gyee Nne, nes
Keeueee DeeJeepe yebo Peeuee. GYee heeJemeele efveLeUle meejs leekes GYes nesles. kegCeeuee
keener megele veJnles. heeJemeeee DeeefCe JeeNeeee DeeJeepeeletve keuheveses veJeerve DeeJeepe
keeveebJej hele nesles. leYeeieeJej meejKeer JeoU eeuet "sefJeueer nesleer. leese efkeuuesoej
ebyekejeJe efleLes Deeues. efmeotves cegpeje keve meebefieleues. ebyekejeJe cnCeeues,
oesj meese!
eewkeerheneNeebletve oesj DeeCeuee iesuee. oesjees JesesUs Heskeues iesues. efmeot Deesjuee,
oesj Deeuee, nes
meejs oesjekes heenle nesles. efmeotee neleer oesjees eske nesles. oesjeuee efnmekes yemeleee
efmeot cnCeeuee,
oesj hekeuee!
oesIes yeejieerj hegs Peeues. leebveer DeeefCe efmeotves neleeuee efles osTve, leeuee heee osTve
oesj Kesetve Oejuee. oesjeuee Dees ueeiele nesleer. Dees Jeele nesleer. keener JesU iesuee; DeeefCe
Ske nele leeJej heuee. oesIeebveer lee ceeCemeeuee Jej Geuetve Iesleues. ebyekejeJeebveer
efJeeejues,
DeeCeKeer keesCe Deens?
eeme Iesle lees Fmece cnCeeuee, keesve vneF.
ebyekejeJeebveer oesj Geuetve Ieeeuee meebefieleues. yegpeeee eewkeerJej meejs iesues. heueesles
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

vepeerke Deeues. Ske mebveemeer efebye efYebpeuesuee GYee neslee. Deveske ef"keeCeer leeuee Kejeues
nesles. ebyekejeJeebveer efJeeejues,
keesCe let?
mebveemeer, cenejepe! lees mebveemeer cnCeeuee.
ieeJej kee Deeueeme?
efYeesmee"er, cenejepe!
DeeefCe Jeseeletve kegCeer meesueb?
meceLekehee!
veer yeesueleesme kee? efebyekejeJe efeues.
jeieeJet vekee! iejerye mebveemeer ceer. meeOet ceeCetme. ceuee jepeebee meceesj npej keje.
lej! ceevekejere let! jepes megKeer Peeuesle.
jepeebvee G"Jee. veener lej...
veener lej keee?
jepes Gee jeieeJeleerue DeeheueeJej. ceer Heej Lekeueesed. jepeebeekes ceuee IesTve euee.
mebveeMeeee Meeble Gejebveer ebyekejeJeebvee keee kejeJes, les megesvee. les cnCeeues,
"erke Deens!
mebveeMeees nele ceeies yeebOeues iesues. meejs Jeeeekes eeuet ueeieues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebvee peeies kejCeele Deeues. SJeee Dehejeeer peeies kejCeele DeeueecegUs jepes
leekeve heuebieeJeve Glejues. leebveer efJeeejues,
keee Peeueb?
ngpeNee cnCeeuee, efkeuuesoej Deeuesle.
hee"Je leebvee.
efkeuuesoej Deele Deeues. jepeebvee cnCeeues,
Ske mebveemeer ieeJej Deeuee Deens.
kemee Deeuee? jepeebveer kejee DeeJeepeele efJeeejues.
leeKeeuetve DeeJeepe esle neslee. henejskeNeebveer lees Sskeuee. oesj Hesketve Jej Iesleuee. keener
meebiele veener.
keg"b Deens?
DeeCeuee Deens. Deeee nesFue, lej...
Deeceeemeceesj npej keje...
mebveemeer DeeCeuee iesuee. mebveeMeeuee heenleee jepeebeer eee yeoueueer. leebee
esnNeeJej meceeOeeve efomet ueeieues. jepes cnCeeues,
leees nele meese.
heCe, cenejepe... ebyekejeJe cnCeeues.
nele meese! meeOegmebleebvee keesCeer yeebOeleb kee?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

mebveeMeees nele meesues iesues. jepes cnCeeues,


ebyekejeJe, legcner pee. kehes yeouetve Iee. Deecner heenlees.
ebyekejeJe cegpeje keve iesues. Deesuee Debieeves efveLeUle Demeuesuee mebveeMeeuee efce"er
ceejerle jepes cnCeeues,
Dejs ceneosJee, DeejMe: osJeemeejKee DeJelejueeme! Leebye!
jepeebveer Deele peeTve Deeheueer mebotke GIeueer. leerletve Deeheues kehes keetve ceneosJeehegs
kejerle les cnCeeues,
eLece kehes yeoue.
vekees, cenejepe! lees cnCeeuee.
Dejs, legPeb Kejeuesueb Debie, efYepeuesues kehes... Leberveb kegkegleesme. Dejs, mejU
yeesuelee lejer eeeuee nJeb vee! Ieeue les kehes. Deeceeer Deeee Deens. leesJej Deecner Deeuees.
jepes yeensj iesues. osJeerJejes henejskejer ieyeerves G"tve GYes jeefnues. jepes cnCeeues,
osJeerJejee OegceerJej peeU keje.
jepes hejle Deeheuee ceneueer Deeues. ceneosJeeves kehes Ieeleues nesles. lees mebkeeseuee neslee.
jepes nmeues. leeee nele Oeve jepes cnCeeues,
eue.
ceneosJeeuee IesTve jepes osJeerJej Deeues. veeFke Deoyeerves GYee neslee. jepes cnCeeues,
veeFke, legceeb IeeWieb OegceerpeJeU ekee. Deecner peje Meskele yemelees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

veeFkeeves Deeheues IeeWies OegceerpeJeU ekeues. jepes cnCeeues,


veeFke, henejskejer yeensj GYes keje. Deele kegCeeueener meest vekee.
peer!
veeFke peeleee jepes IeesWieeeJej yemeues. Oegceerleerue yeeYeUereer iee" peUle nesleer. veJeer
yeejerke ueekes leerJej jeueer nesleer. Oetj Oegcemele neslee. neleeuee Oeve jepeebveer ceneosJeeuee
peJeU yemeJetve Iesleues. hejeJej heeJemeeee mejer keesmeUle neslee. heeieUeres heeCeer eewkeele
hele nesles.
keee, ceneosJee? meebie Deelee. jepes cnCeeues.
cenejepe, ieeJej ceemeensye cenejepe keeUpeerle Deensle. MeemleeKeeveeveb hegCeele Deeheuee
ueeue ceneueele "eCeb efoueb Deens. Keeueee ceguetKe ueguee Deens.
DeeefCe efkeuues?
efkeuues cepeyetle Deensle. eekeCeuee leeveb Jese efouee Deens. efHejbieespeer ie ueJeerle
Deensle. DeeheCe Jeseele iegbleueele; ceemeensyeebvee keener megesvee. Keg ceemeensye cenejepe Heewpe
IesTve efveIeeuee!...
nes! vesleepeer Deeues. leebveer ceemeensyeebvee jesKeueb.
Oegceer hesueer nesleer. ueneveueneve pJeeUe GHeeUle neslee. jepes nele Meskeerle nesles. jepes
cnCeeues,
Ieej DeekeeMeele efHejles; heCe efleeb uee efheueekes Demeleb. FLeb meieUbe GHejeb Peeueb.
Deecner YejeNee ceejlees Deenes; DeeefCe ceemeensyeebvee les ieeJeve heeneJeb ueeieleb Deens. keee
Jeele Demesue leebvee!... meebie...
vesleepeer njues...
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

les Deecner heeefnueb. leebee veeFueepe Peeuee; heCe let kemee Deeueeme?
ceemeensyeebveer Deveske vepejyeepe hee"efJeues; heCe kegCeeeb keener eeueueb veener. efmeer peewnj,
mebveemeer, yewjeieer, Hekeerj- kegCeeueee peeiee osle veener. Jese cepeyetle Deens. efoJemeeletve Ske
JesU lejer Yej heeJemeeletve mege meyebOe Jese efHejlees.
heCe let kemee Deeueeme?
ceer esle Demelee keeskeCeeleueer megJeeeer legkeer Jeseele meeceerue Jneeuee peele nesleer.
meeleeNeepeJeU iee" heueer. heVeeme nesve osTve leebvee efHeleJeueb. leebeebleueee Ske cnCetve
ceer leUeJej Deeuees.
Meeyyeeme!
ceefnveeYej leUeJej Deens. heCe mebOeer efceUsvee. veefMeyeeveb Ske peeiee ieeJeueer. meieUerkes
yeesueJee nesleer keer, efMeJeepeerjepes efmeeruee MejCe peeCeej! Oeerj efveIesvee. ceie keeue jeleer efnee
kesuee DeeefCe jeleereb efveIeeuees.
ceie mebveemeer kesJne Peeueeme?
esleevee nse kehes keve Deeuees. meeleeNeeuee yeejieerj Peeuees. keHeveer peJeU Jnleer.
efJeeej kesuee- ieeJeueb, lej Jeeeeej ueeieeeee. leJee hejle jeleer keHeveer eefJeueer, DeeefCe
Deeuees.
Oeve legPeer, ceneosJe!- Deeueeme, leer Jee keMeer Deens?
Gejseer IeUCe nee, vnJeb? efleLeb oesve cesee peje heeleU neFle.
efkeleer DeblejeJej ceser Deensle?
oerMes keoceebJej lejer Demebue!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes nmeues. cnCeeues, efleuee heeleU cnCeleesme?


yeekeeree ceser heVeeme heeJeueebJej neFle. neleeuee nele ueeJetve Jese GYee Deens. lesJeer
Skee peeiee Deens. ceskejer ueF lej leerme Demeleerue.
"erke Deens. Gee efJeeej ke. Lekeueeme. Peeshe Deelee.
jepes G"ues, lesJne Meskeeser hegjer hesueer nesleer. pJeeUe efpeYeuee eeerle Jej GHeeUle
neslee.

12
ogmeNee efoJeMeer henesee veieeNeeves jepes peeies Peeues. ceneueceeree osJeUeletve Iebsee
DeeJeepe esle neslee. keekeDeejleer mebheueer vemeeJeer. jepes mveeve, hetpee Deeeshetve meojsJej Deeues.
jeeer oesjeee meeneeeves keesCeer lejer ieeJej Deeues, SJeere yeeleceer ieeJej HewueeJeueer nesleer.
jepes meojsJej Demelee ceneosJe Deeuee. jepeebvee cegpeje keve lees GYee jeefnuee. ceneosJeekes
heentve jepeebvee nmet DeeJejsvee. ceneosJe Mejerjeves efkejkeesU, heCe Gbeehegje. jepeebes kehes leeuee
yesewue efomele nesles. efJepeej efhebjerheele eueer nesleer. DebiejKee iegIeeheele Deeuee neslee.
eleerJej yeber efueer Peeueer nesleer. leee JesUer efMeJee vneJeer meojsJej Deeuee. jepeebveer efJeeejues,
efMeJee, Deeceee heesMeeKe kemee Jeelees?
efMeJee ceneosJeekes heenlee neslee. nmet DeeJejCes leeuee ke"erCe iesues. efMeJee Deeheuee
oeerJeve nele efHejJeerle cnCeeuee,
yeesuetveeeuetve jepeebeb keheb. les Deeceeuee kemeb MeesYeleerue?
ve MeesYeeeuee keee Peeueb? Dejs efMeJee, let Deecees kehes kesuesme, lej kegCeer hejkee
DeesUKeCeej mege veener! eeee DeeefCe Deeceee Debieueerle Hejke, cnCetve ns efomeleb.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yeepeereYet, ebyekejeJe, iebieeOejheble ner meejer cebUer Deeueer. esmeepeer mege Deeuee. jepes
cnCeeues,
ebyekejeJe, Deeceee ceneosJeeuee DeeOeer peceCeejs kehes ee. Deeceee keheeebcegUb
leeeer hebeeFle Peeueer Deens.
ebyekejeJeebveer nJeeueoejeuee meebefieueles. ceneosJe leeeeyejesyej iesuee.
jepes meJeemen Deeheuee ceneueele iesues.
meppeekees"erle Keueyele yemeues. jepes cnCeeues,
yeesuee, ebyekejeJe. Deelee ee Jeseeletve ceeie kemee keeeeee?
jepes, keener megele veener, keUle veener. efmeer peewnj mebhetCe MejCeeieleerKesjerpe keener
ceeveerue, Demeb efomele veener.
ceie keee? leeKesjerpe Fueepe veener! jepes efve:eeme meestve cnCeeues.
jepes! yeepeereYetbvee yeesueJesvee.
keee Peeueb, yeepeer?
jepes, Deecner ogyeUs "juees. jeKelee Deeueb veener Deeheueeuee.
yeepeereYetbmeejKee efOehhee, yeueob ceeCemeeves Deet eUleevee heentve jepeebee ceveeuee
heerU heuee. jepes cnCeeues,
yeepeer, veMeerye Kelej Deens. heCe emebie efkeleerner Kelej Demeuee, lejer MeesOeuee, lej
ceeie efceUt Mekelees.
yeepeerves esUs efheues. DeeMesves lees cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yeesuee, cenejepe! Leebyet vekee.


keeue ceneosJe Deeuee. Gejsletve oesve ceser heeleU Deensle, Demee leeveb megieeJee DeeCeuee
Deens. jeeeree Heeeoe IesTve efvemetve peeeuee leese ceeie Deens.
ebyekejeJe cnCeeues, ceie Jee kemeueer yeIeeeeer? ieeeer efeblee ke vekee. efpeJeele
peerJe Demeslees...
les ceuee ceenerle Deens. heCe ceeie Oeeskeeeee. Meet meeJeOe Peeuee, lej...
lej ceskejer peeiesuee keehetve keet. yeepeer GmeUues.
lesner pecesue. heCe veblej efJeMeeUieeKesjerpe Leebyelee eeeeb veener. peJeU peJeU hebOeje
keesmeebeb Deblej. Meetveb iee"eeee Deele les keehelee esFue kee?
jepes! yeepeer cnCeeues. Jeseeletve yeensj hee. efJeMeeUieeJej megKehe veeeeer
peyeeyeoejer Deeceeer.
"erke Deens. heent, eeReer keee Fe Deens, leer.
jeeer Ske ceeCetme ceneosJeeyejesyej eEoerojJeepeeletve yeensj heuee. henesuee JeeoUer JeeNeele
efYepeuesueer ceeCemes ieeJej hejle Deeueer. leer Jeseeyeensj peeTve hejle Deeueer nesleer. jepeebvee
meceeOeeve Jeeues. ogmeNee efoJeMeer iebieeOejheble efmeer peewnjkes leneeer eeevee keve Deeues.
efmeer peewnj lej meeJeOeheCes iebieeOejhebleebMeer yeesuele neslee. yeesueCeer keve iebieeOejheble ieeJej
Deeues.
lee jeeer jepes Meeble Peesheer iesues. henes jepes peeiess Peeues, mekeeUer meppeekees"erle Keeme
ceeCemes ieesUe Peeueer. heewefCecesee jeleerle heeTme hele neslee. Deeeeeee JeeoUer heeJemeeves
Lewceeve ceebues nesles. JeeoUer nJesle jepes yesle DeeKeerle nesles. jepeebveer meebefieleues,
ebyekejeJe, oesve heeueKee meppe "sJee... yeepeer, legceeer efveJeke ceeCemeb Iee...
iebieeOejheble, hee hegjb Peeueb?
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

iebieeOejebveer hee leeej kesues nesles. jepeebveer les Jeeeues; efMekekeeceesleye keve les hee
iebieeOejhebleebvee efoues. efmeer Je Heepeue eebeeMeer MejCeeieleeryeue JeeeIeeer kejCeemee"er
iebieeOejhebleebeer efveegeer Peeueer. heeele jepeebveer efueefnues nesles :
meueeyeleKeeveeves ceOemLeer keve Deueer Menekes joyeoueer kejeJeer, cnCepes DeeheCe Deeheues
meJemJe leebee ejCeer DeheCe ke.

iebieeOejheble Je DeeCeKeer eewIes efceUtve ieeee eefme eej ojJeepeeheeMeer Deeues. ebyeke
Yeemkejebveer ne ieeee ecegKe ojJeepee meJJeeMes efoJemeebveblej GIeuee. iebieeOejheble MejCeeieleeres
heebjs efveMeeCe IesTve ie Gle ueeieues. Jese osTve yemeuesuee nMeceebveer les efveMeeCe heeefnues.
efmeerkes Jeoea iesueer. Heepeue Sserves Meeefceeeveeyeensj Deeuee. Deeheuee eMeees keewlegke heent
ueeieuee.
iebieeOejhebleebveer Deleble ueervelesves jepeebeer Lewueer peewnjee neleer efoueer. efmeerves Lewueer
Jeeeueer. efMeJeepeer MejCeeieleer helkejCeeme leeej neslee. efMeJeepeer hegje pesjeruee Deeuee neslee.
efmeerves efJeeejues,
jepeemeeye eneB neefpej neWies?
DeeheCe jepeebee megjefeleleseer nceer efoueerle, lej jepes Gee npej nesleerue.
Deecner pej leer nceer osT. efmeer cnCeeuee.
eele efMeJeepeeree eJe efomelees. Heepeue cnCeeuee. Deyyeepeeveee JesUer DeMeere yeesueCeer
Peeueer nesleer.
efmeer peewnj nmeuee. cnCeeuee, Heepeue, DeHePeueKeeveeee JesUer yeesueCeer DeMeere
Peeueer; heCe Jese Demee veJnlee. lee JesUer legPes Deyyeepeeve efMeJeepeeruee Yeseeuee iesues. Gee
efMeJeepeer FLeb eslees Deens. leeuee eeJebe ueeiesue.
jepeebee megjefeleleseer nceer IesTve jepes Gee efmeer peewnjee Meeefceeeveele npej
nesleerue, Demes meebietve iebieeOejheble ieeJej hejleues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

meeNee eJeCeerle ner yeeleceer hemejueer. DeKeb heeJemeeee ceeNeele meehetve yespeej
Peeuesueer eJeCeer lee yeeleceerves Deevebefole Peeueer. Jeseeee leeCe Skeoce keceer Peeuee.
HeepeueKeeve Geees mJehe heenle neslee. efmeer peewnj Deeheues efJepeehegjeleerue eeb mJeeiele
vepejshegtve Ieeueerle neslee.
yeensj DeKeb heeTme keesmeUle neslee.

13
efmeer peewnjee eJeCeerletve iebieeOejheble ieeJej hejle Deeues. meppeekees"erle esleee jepeebvee
meJe Jee leebveer meeoj kesues. jepeebee esnNeeJej lese efmcele nesles.
heble, FLeJej lej meJe "erke Peeueb. Deelee Keg ieeJej Deecner Gee efmeer peewnjuee
Yeseeuee peeCeej, ner Jeoblee heme ee. nmele jepes cnCeeues, meJe heej heueb, lej "erke.
veener lej Deecnebuee efmeeruee Yeseeee eesie esCeeje!
oesve henj mebhele Deeueer. yeepeeRveer Deeheueer ceeCemes efveJeueer nesleer. jepes meppeekees"erle
esjPeeNee Ieeueerle nesles. iebieeOejheble, ebyekejeJe ns jepeebee mebies peeCeejs oU, meeceeve eebeer
JeJemLee kejerle nesles.
oesve enjer keceer Peeuesuee heeTme hejle Jeeuee. jepeebveer efMeJee vneJeeuee yeesueeefJeues.
nmelecegKe efMeJee jepeebee meceesj Deeuee. jepes cnCeeues,
efMeJee, Deecner ieeyeensj heleevee DeeCeKeer Ske heeueKeer jepejmleeveb meesCeej Deenesle.
leerle DeeCeKeer Ske efMeJeepeer nJee.
cenejepe, mecepeueb veener! efMeJee cnCeeuee.
kemes meebieeJes, ns jepeebvee mecepesvee. les cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMeJee, Deecner iesuees, keer ogmejer heeueKeer efveIesue. ner heeueKeer jepejmleeveb peeCeej
Demeueeveb vekekeere peewnjee neleer efceUsue. pejer Deeceee megieeJee ueeieuee, lejer ogmejer
heeueKeer meeheueecegUb efMeJeepeer meeheuee, DeMeer mecepetle nesFue.
ceie Deuebed keg"b? efMeJeeves efJeeejues.
ogmeje efMeJeepeer heeefnpes! Deeceee Debieueeree, esnNeeceesnNeeMeer pegUCeeje.
efMeJeeee Skeoce ueeele Deeues. lees Deeveboeves cnCeeuee,
DeMeer keeceefiejer keesve meesbue Jne?
efMeJee vneJeer jepeebee Gbeeree, lemeee neslee. Deveske JesUe leeeeMeer Deeheues meeOece
jepeebveer yeesuetve oeKeefJeues nesles. DeeefCe efMeJeevesosKeerue newmesves leMeere oeer jeKeueer nesleer. lees
Deeuee, keer leees efcee mege leeuee ee, jepes! Demes Lesves cnCele Demele. efMeJeeee
efveCeeeeer Keeeer jepeebvee nesleer. jepes mebeefcele DeeJeepeeves cnCeeues,
efMeJee, efMeJeepeer nesCeb Flekeb meesheb veener. legPeecegUb Deecner megtve peeT. heCe let? let
megCeb ke"erCe. cnCetvee Deecner efJeeej kejlees Deenes.
efMeJeeves jepeebes heee Oejues. lees cnCeeuee,
cenejepe, YeJeeveereer MeheLe Deens legcnebuee! Deelee efJeeej yeouet vekee. legcner Jeeeeue, lej
ueeKe efMeJee vneJeer pevceeuee esleerue. efMeJeeee efpeJeeeb meesveb nesFue.
eue, lej! yeIet, efMeJeepeer kemee efomelees, les!
jepeebveer Deeheues Keeme kehes efMeJeeuee efoues. kehes cemlekeer ueeJetve leeves pejeryebgoer
DebiejKee eefJeuee. heeeeble eesUCee kemeuee. jepeebveer mebotke GIetve eshe efouee. eshe eJetve
efMeJee GYee neslee. jepeebveer ogMesuee Deeheuee neleebveer yeebOeuee. kecejsuee jlvepeefle leueJeej
ueeefJeueer. ogMesueele keeej KeesJeueer. DebieeJej eCeeNee Ske Ske Jemletyejesyej efMeJee
keemeeJeerme nesle neslee. leees oe Oekele nesles. jepeebveer ceesleebee legje efMeJeeee esheele
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Keeseuee; DeeefCe pejer eeJe oeKeJeerle jepes cnCeeues,


efMeJee, eeJe Ieeue!
lee Meyoebveer efMeJee Ske heeTue ceeies mejuee. ogmeNeee eCeer peess GjeMeer keJeeUerle
lees cnCeeuee,
cenejepe, Heej Peeueb! DeepeJej ns DeesPeb kemeb meesmeuebmee, legceeueee ceenerle! ee
peeseebee peJeU GYeb jeeeer ceePeer ueeekeer veener; DeeefCe ns peesb heeeeble Ieeuet?
jepes ke"esj yeveues. efMeJee, peess Ieeue! Demeuee jJee efMeJeepeer? Dejs, Deeceeer Deyet
heCeeuee ueeiesue DeMeeveb!
lee Meyoebyejsyej efMeJeeeer eleer boeJeueer. esUs nmejs yeveues. leeves eeJe heeeer
eefJeues. leueJeejerJej nele "sJeerle lees cnCeeuee,
keesCe cnCelees Deecner jJes, cnCetve?
jepes nmeues. jepeebveer ieeeleuee keb"e keeuee; lees efMeJeeee ieeele Ieeleuee. mebogkeerletve
keJeeebeer ceeU Geueueer. keheeUer ueeJetve les cnCeeues,
efMeJee, ns Yeesmeueebeb Kejb uesCeb! YeJeeveeree emeeo! osJeeree Yeeeeer KetCe! efnuee
keceerheCee DeeCet vekees. keMeeJej Hemeuee veener, lejer ner ceeU heentve efmeer Hemesue.
jepeebveer keJeeebeer ceeU efMeJeeee ieeele Ieeleueer. jepes ceeies meve efMeJeees he
heenle nesles, leese ngpeNee Deeuee. lees cnCeeuee,
iebieeOejheble Deeuesle.
hee"Je leebvee Deele!
jepes cnCeeues, peje hee"ceesje GYee jene.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

SJes yeesuetve jepes heueerkeee oeueveele iesues. iebieeOejheble, yeepeereYet Deele Deeues.
iebieeOejhebleebveer cegpeje kesuee. les cnCeeues,
jepes, meejer leeejer Peeueer.
efMeJee iekeve JeUuee. cnCeeuee,
"erke Deens. heble, Deecnerner leeej Deenes...
yeepeereYet Gejues, legcner - let
efMeJee nmeuee. jepesner yeensj heues. jepeebveer efJeeejues,
yeepeer, kemee Jeelees eefleefMeJeepeer?
cenejepe, eCeYej efJeeeme yemeuee veener. peeveb DeeheCeebuee peJeUtve heeefnueb veener, lees
Keeme Hemesue... heCe, efMeJee, jepes Demeb efuee Debieeveb keOeer GYes jenle veenerle.
efMeJee Skeoce lee" Peeuee. hejle nmeCes GmeUues!
jepes cnCeeues, efMeJee, Ske jeefnueb!
jepeebveer Deeheuee keeveebleuee eewkee keeuee. efMeJeeee Skee keeveele eewkee Ieeleuee.
ogmeje eewkee IeeueCeemee"er jepes JeUues. jepeebes jeKeuesues DeJemeeve Skeoce veenermes Peeues.
leebes vese Deetbveer Yejues. ngbokee Heguee. ieyeerves leebveer efMeJeeee neleer eewkee efouee.
efMeJee Gejuee,
cenejepe!
jepeebveer efMeJeeuee Skeoce efce"erle Iesleues. jepeebvee keener yeesueeeuee megele veJnles.
eseebleues Deet efMeJeeee Keeboe efYepeJeerle nesles. jepes cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efMeJee, ee jepesheCeeee eeemee"er eflekeeje Jeelees. legceeemeejKes nj Ieeruee, nj


emebieeuee Keeea Ieeueeees. keMeemee"er? kee? Dejs, ceePeemee"er cejCe helkejCeeje let! DeeefCe
legPee keeveele ceer eewkee Ieeuelees! kesJeer etj Lee Deens ner!
efMeJeeves jepeebee efce"erletve meesJeCetke keve Iesleueer. efMeJee cnCeeuee,
jepes, ceevemeb cesueeveblej jCeejs hegkeU Deensle; heve efpelesheveer jCeejs Heej Leess.
cenejepe! ceePeemeejKee ceevemeemee"er legceee eseeble heeveer Deeueb. DeeCeKeerve keee heeefnpes
ee efpeJeeuee? heuesuee Skee efheemee"er Ske Ske cejve helkejerve ceer! ceePeemee"er JeeF
Jeetve IesT vekee.
jepeebveer mJele:uee meeJejues. esUs efheues. leebveer efJeeejues,
iebieeOejheble, vepejyeepe jJeevee Peeues?
nes! DebOeej heleee vepejyeepe jmlee oeKeJeeeuee ieeKeeueer Glejues Deensle. heCe jepes,
yeensj heeTme DeeefCe JeeoU Heej Deens.
efvemeieeFlekeer Deeceeer peheCetke keesCeere kesueer veener. Deepe heewefCecee. heCe heewefCeceseb
eeboCeb Demeleener Deeceee jeCeeLe efvemeieeveb ns he OeejCe kesueb Deens. DeeheCe efvemeieees
DeeYeej ceeveeeuee nJesle.
pesJeCes Deeesheueer. meJe leeej nesles. jee Jeele nesleer. jepes Jeeeeyeensj Deeues. enj jee
Gueueer nesleer. IeeWIeeJeCeeje Jeeje DeeefCe heeJemeeee Oeeje eebveer JeeleeJejCe Yeve iesues nesles.
jepes meJeemen Jeeeeyeensj keeues. jepeefoberpeJeue heeueKeer leeej nesleer. jepeebveer efMeJeeuee
efce"er ceejueer; DeeefCe les ebyekejeJeebvee cnCeeues,
Deecner peeleee ojJeepes yebo keve Iee. efMeJeeeer ogmeNee Jeesveb jJeeveieer keje. pesJee
ueefJelee esFue, eflelekes efoJeme ie ueJee.
hebleebveer Gej efoues, jepes, leeeer efeblee ke vekee. megKeheheCeeveb pee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes cnCeeues, yeepeer Demelee keeUpeer kemeueer? heble, Deecner eslees.


jepes heeueKeerle yemeues. heeueKeer jepeefoberves yeensj heueer.
hee"eshee" efveJeke meneMes heeeoU DeeefCe hebOeje Gceoer Ieeser DebOeejeletve ceeie Gle
ueeieueer. jepeefober yebo Peeueer.
jepeebee hee"eshee"e efMeJee ogmeNee heeueKeerletve ieeKeeueer hee"efJeuee iesuee.

14
heeJemeeee ceeNeele jepeebeer heeueKeer hegs OeeJele nesleer. heeueKeeryejesyej yeepeer Je Flej
yeeboue yeejieerj OeeJele nbesles. heeeebleuee JeneCeebee DeeJeepe esT vees, cnCetve heeueKeerpeJeU
kegCeeeee heeeeble JeneCee veJnlee. Ieeleuee pejer Demeuee, lejer DeeJeesves jeveeletve
keesmeUCeeNee heeJemeele efeKeue legefJeleevee lee efkeueener vemelee. eleske eCe ceesueeee
neslee, peerJe IesCeeje neslee. peefceveerJej heee "jle veJnles.
Meetee Jeseeee eewkeee vepeerke esle neslee. eleske heVeeme keoceebJej hegs hee"efJeuesues
nsj jepeebeer hegeer Jee oeKeJeerle nesles. Meegeewkeer vepejsle esleee heeueKeereer ieleer efkebefele
ceboeJeueer. DeeJeepe ve kejlee meJeeee leueJeejer ceeveeyeensj heuee. eleskeeeer eleer hegee
eCeemee"er OeOele nesleer. Mekee lees DeeJeepe ve kejlee heeJeues Geueueer peele nesleer. heCe
heeCeele heCeeje heee Geueleee pees DeeJeepe esF, lees heeJemeeheseener peemle Yeemes. eewkeerheneje Deesueebuee, leese keeveebJej DeeJeepe heuee,
ngMMeej
yeepeer oceoej DeeJeepeele cnCeeues, euee !
heUYej ceboeJeuesueer ieleer oghhe Peeueer. ceeietve hejle meeo Deeueer,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ngMMeej
jepeebbee heeueKeerves Jese Deesueebuee neslee. Deelee efpe Deeueer nesleer. hejeree nesleer
OeeJeseer! heeueKeer heUefJeueer peele nesleer. Skee heUeheU meg Peeueer. Meyo keeveer esT
ueeieues,
"snjes!
heCe "snjes Meyoehesee euee ne yeepeeree Meyo yeUke neslee. Meeteer Keeeer Peeueer.
Skee efkeuekeejer ceeies G"ueer :
ogMceve Yeeie ieee!

15
kewmee Yeeie ieee?
DeeueerMeeve yew"keerJej ceeeves Oegbo Peeuesuee efmeodoer peewnj vegkeleee kees"s efveeOeerve Jneeee
efJeeej kejerle neslee. leese efMeJeepeer heUeueeeer yeeleceer leeee keeveebJej Deeueer.
eWiejkeheejerle MeebleheCes eflejhee Gvnele efveefle Peeuesuee keeee veeieeJej Deeeveke kegCeer
lejer oie Heskeleee pemee veeie GbeeJelees, lemee efmeer GYee jeefnuee. esUs Debieej Hesket
ueeieues. yeeleceer IesTve esCeeNee mewefvekeeJej lees Leheebee JeeeJe kejerle neslee. leesJej Heepeue,
cemetoKeeve OeeJele Deeues.
Heepeue cnCeeuee, lejer ceer meebiele neslees...
KeeceesMe! mebleeheeves yesYeeve Peeuesuee peewnj Deesjuee. leeeer meblehle vepej JeUleee
Heepeuees Meyo Deeues. cemetokes vepej JeUJetve efmeer peewnj cnCeeuee,
cemeto! efMeJeepeerkee heere kejes! peeDees! efMeJeepeerKesjerpe Deeceee meceesj esT vekees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cemetoves efJeuebye ve kejlee npeej IeessmJeej, npeej heeeoU pecee kesues. YejOeeJe Jesieeves Yej
heeJemeeletve jepeebvee hekeeeuee lees OeeJeuee. yejse Deblej cemetoves keeues; heCe efMeJeepeer vepejsle
esle veJnlee, keg"s heee ueeiele veJnlee. Deeeveke Ske mJeej yeWyeeree os"eheemetve efkebeeUuee,
ogMceve ! ogMceve !
cemetouee DeJemeeve eues. ceboeJeuesuee Ieeseeee Jesie Jeeuee. heeueKeeruee Jese Ieeleuee
iesuee. cemetoves heeueKeerleuee jepeebvee heeefnues. heeueKeer heUefJeueer iesueer. cemetoee Deeveboeuee
meercee veJnlee. ceje"eeee jepee efMeJeepeer Deueieo cemetoee neleer meeheuee neslee!
keskees yeboesyemleele heeueKeer IesTve cemeto eJeCeerJej Deeuee. ns keUleee meeNeebes esnjs
GpeUues. mesJekeeves efmeeruee OeeJele peeTve meebefieleues,
efMeJeepeer meeheuee, ngpetj! cemeto efMeJeepeeruee kewo keve IesTve Deeuee!
efmeereer heeJeues Leebyeueer. leeves ceeve Jej kesueer; mesJekeeJej vepej efmLej Peeueer. efebleeeeble
efmeeres Deeje yeveuesues esUs nmet ueeieues. efmeer emeVeheCes nmeuee. leees heebjs MegYe oele
ceesleebmeejKes ecekeues. efmeerves yew"keerJej "sJeuesuee Deeheuee esheeleerue jlvepeefle heeve
Ghemeues, DeeefCe mesJekeeee DebieeJej efYejkeeJeues. HeepeueKeeve efmeerkes heenle neslee.
leeeekes heenle efmeer cnCeeuee,
Heepeue, kegvetueee ee efmebneveb efpeLeb hebpee ekeuee, leeletve DeepeJej kegCeer megueb
veener. DeeefCe ne
leese sNeeee oejeMeer DeeJeepe Deeues. efmeeres, Heepeuees esUs eflekes JeUues. cemeto
Deele esle neslee. leeee ceeietve efMeJeepeerjepes keener Ieuese veener, Demes oeKeJeerle Deele esle
nesles. jepeebveer meJeeJeve vepej efHejefJeueer, DeeefCe efmeerJej efmLej kesueer. efmeer lee Oeweekes
heenlee jeefnuee. leeee esnNeeJej neme Gceues. lees cnCeeuee,
jepes! heUtve peele neslee?
peceueb, lej heeneJeb, ne Fjeoe neslee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

lees efHej keee ngDee?


peceueb veener!
efmeer nmeuee. lees cnCeeuee,
jepes, yeneotj Deenele. yemee!
efMeJeepeeruee heenleee Heepeueee lJese GHeeUuee neslee. nee lees efMeJeepeer, peeves
Deyyeepeeveeer keeue kesueer nesleer... DeeefCe leeuee efmeer ceeveeves JeeieJelees!
peewnj! Heepeue Deesjuee. meueleveeree ee Meeteb keewlegke kemeueb kejleesme? leueJeejerveb
cemleke...
neb! Heepeue, peyeeve DeeJej! efMeJeepeer legPee-ceePeemeejKes mejoej veenerle. les jepes
Deensle. leebee efveCee heeoMenemeueecele Iesleerue. jepes ceePes cesnceeve Deensle... jepes, yemeeJeb!
Megefeee! cnCele jepes DeemeveeJej yemeues.
jepeemeeye! Mejeye efheDeesies? jepeebee efYepeuesuee keheeekes heentve efmeerves efJeeejues.
efmeerves hesuee neleer efouee. leebyes cee jepeebee hesueele Deesleues iesues. jepeebveer hesuee
Dees"er ueeefJeuee veener. efmLej vepejsves leebveer efJeeejues,
Deehe venerb efheSbies?
efmeer nmeuee. leeeer Mebkee otj Peeueer. leeves hesuee Geueuee. leee megjFleues cee
Deesletve Iesleues DeeefCe Dees"er ueeJeues. jepeebveer nmetve hesuee Dees"er ueeJeuee.
efmeer peewnj jepeebvee efvejKeerle neslee. jepeebeer leer efOeeF heentve efmeeruee keewlegke Jeele
nesles.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeemeeye, Deiej Yeeie peeles, lees keneB peeles?


efJeMeeueMewue! Deecner Skeoe les iee"ueb Demeleb, lej legcnebuee keener kejlee Deeueb vemeleb!
efyeuekegue mee! jepeemeeye, Deehekeer efkemcele keer keesleener hej nceW DeHemeesme nw!
nceejer efkemcele ncesMeener keesleen veneR nesleer!
uesefkeve Deepe lees Jewmeener mecePevee nesiee! nkeerkele Yeer keee ooveeke nw!
jepes nmetve cnCeeues, ceeefueke hetje peevekeej nw.
efmeerves efJeeejues, Deiej pebie ceW Deehe kelue kej efoes nesles, lees?
jepes ceeskeUsheCeeves nmeues. eJeer cet" kecejsJej "sJeerle efmeeree vepejsuee vepej osle jepeebveer
efJeeejues,
efmeermeeye! Hepeo Menepeer jepeekees keee Deehe Yetue iees?
efmeer nmeuee. jepesner lee nemeele meeceerue Peeues. leee JesUer sNeele nspeerye Deeuee.
efmeerves efJeeejues,
keee Deens?
nspeerye hegs Peeuee, DeeefCe efmeeree keeveeuee ueeieuee. efmeer eefkele Peeuee. eCeele
leeeer peeiee mebleeheeves Iesleueer. leeves Deeheueer leueJeej Ghemeueer. lees jepeebeekes heentve
Deesjuee,
let keesCe Deensme?
efMeJeepeer!
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Keesb! efMeJeepeer heUtve iesuee. Keje efMeJeepeer heUtve iesuee !


lesner Kejb Deens.
celeueye?
efMeJeepeerjepes legPee neleer meeheCeeFlekes kee KegUs Deensle? efmeer, Dejs, SJnevee jepes
Kethe otj iesues Demeleerue.
let keesCe? yeesue!
efmeeree vepejsuee vepej osle efMeJee cnCeeuee, ee peerJeeuee efMeJee vneJeer cnCeleele!
oiee Gejle Heepeue hegs Deeuee. mebleeheeves LejLejle Demeuesuee efmeer Deeheueer
leueJeej efMeJeeee eleeruee skeJeerle Deesjuee,
eeee heefjCeece ceenerle Deens?
LebheCeeves leer leueJeej yeepetuee mejkeJeerle efMeJee cnCeeuee, les ceenerle vemeleb, lej keMeeuee
FLeb Deeuees Demelees? SJeer efpeJeeeer Yeerleer Demeleer, lej heeueKeerleosKeerue nere keeej
kecejsuee nesleer.
njeceKeesj! Heepeue Deesjuee.
efMeJee nmeuee. cnCeeuee,
Heepeue, Deelee mebleehetve keee Gheeesie? jepes kesJnee iesues. enjYej kee nesFvee, heCe
jepeebes kehes DebieeJej eues. meeWieeleuee kee nesFvee, heCe efMeJeepeer yeveuees. yemme! efpeJeeeb
meesveb Peeueb!
KeeceesMe! kebyeKle! efmeer Deesjuee; DeeefCe leeves Deeheueer leueJeej mejU efMeJeeee
eleeele Yeesmekeueer. lejJeejeres heeles jeeves vneues. efMeJeeee esnNeeJej leere Jesovee Gcetve
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

iesueer. leueJeej efveIeeuesuee peeieer leeves eJee hebpee oeyeuee. GpeJee neleeves sNeeee Keebye
hekeuee. leesue meeJejerle nmeCeeee eelve kejerle efMeJee cnCeeuee,
meeWieeleuee efMeJeepeer Peeuee, cnCetve keee lees heeueLee hesue? jepes , cegpeje Demes
cnCele efMeJee GYee oeberee DeeOeejeves Keeueer IejbieUuee.

16
jepes heUtve iesueeeer Keeeer nesleee Keeveeee eJeCeerle hegvne ieeWOeU Geuee. mJele:es
keewlegke keve Iesle yemeuesuee cemeto, DeeheCe DeeCeuesuee efMeJeepeer Keese efMeJeepeer Deens, ns
keUleee nleeMe Peeuee. mebleeheeves leeves hegvne Heewpe ieesUe kesueer; DeeefCe ceOejeeerveblej lees
efJeMeeUieeee Jeesuee ueeieuee. efmeer peewnjuee vekekeer keener Gcepele veJnles. keoeefele Keje
efMeJeepeer Depetve ieeJeje Demesue, DeMeer Mebkee esTve ee ieeWOeUele efJemkeUerle Peeuesuee Jese
hejle DeeJeUtve lees mJele: ieepeJeUe jeefnuee.
efJeMeeUieeee JeesJej keg"s lejer hene nesle nesleer. jepeebeer heeueKeer oewerveb heUefJeueer
peele nesleer. heeueKeeree hegs-ceeies heUCeejs Jeerj meejKeer ceeies-hegs vepej ekeerle nesles. JeeoU
keceer Peeues nesles; heCe heeTme nesleee. jepes heeueKeeree ieeWeeuee Oeve heeueKeerle yemeues
nesles. Tj Hegsheele ceeCemes meejKeer heUle nesleer. heeueKeereer ceeCemes heUlee-heUlee yeouele
nesleer. Keeueee efeKeueeletve heeJeueebee DeKeb veeo Gcele neslee. Deeheueemee"er Iesleues
peeCeejs ke heentve jepeebes essUs yemeuee peeieer Yeve esle nesles. efJeMeeUie Depetve Heej otj
neslee.
efoJeme oer enj Jej Deeuee; DeeefCe ceeietve esle Demeuesuee cemetoeer yeeleceer IesTve nsj
OeeJele Deeuee. jeeYej heUtve Lekeuesuee lee efpeJeebee LekeJee leer yeeleceer Sskeleee keg"ee
keg"s iesuee. peerJe heCeeuee ueeJetve efJeMeeUieees Deblej keceer kejCeemee"er meejs OeeJet ueeieues.
efJeMeeUie Depetvener Heej ueebye neslee. meJemJe heCeeuee ueeJetve heeueKeerves iepeehetjeer efKeb
iee"ueer.
efKeberheemetve ieees Deblej Depetve leerve keesmeebes nesles. Meet lej ceeietve esle Demeuesuee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efheLeele Deeuee neslee. oer npeejebes oU IesTve cemeto lJeseeves eeuetve esle neslee.
iepeehetjee IeesefKeberpeJeU jepes Deeues; DeeefCe leebvee yeeleceer ueeieueer- efJeMeeUieeuee megJex
DeeefCe pemeJebleefmebie Jese osTve yemeues Deensle. ieeJej heesneseeeese Peeues, lej megJeeee Jese
Heestvee Jej peeeuee nJes nesles. ceeietve cemeto esle neslee. Jese Heeseeee kegCeer?
jepeebee yejesyej meneMesee Deemeheeme heeeoU. YeesF JeiewjWeer mebKee Oejueer, lejer
Dee"Mesee Deelee ceeCetmeyeU- jeeYej efeKeueejeerletve hebOeje keesme OeeJeuesues; eleer
Hegsheele heUeuesues. ner ceeCemes Deelee leepee oceeee megJeeeer HeUer HeesCeej nesleer;
mebleeheeves yesYeeve Peeuesuee cemetouee kekej osCeej nesleer...
keOeerner yeefOej ve nesCeejer jepeebeer efJeeejMeeer megVe Peeueer. yeepeereYetbveer heeueKeer Keeueer
"sJeCeeeer Deeee kesueer. iepeehetj efKeberle heeueKeer Keeueer "sefJeueer iesueer. jepes yeensj Deeues.
yeepeer cnCeeues,
cenejepe, Deelee JesU ke vekee. efvecceer efMeyeboer IesTve legcner hegb Jne! megJeeeer HeUer
Heestve legcner ie iee"e.
DeeefCe, yeepeer, legcner?
ceer? FLeb GYee jenlees! kesJeener JesU ueeiees, Skee Meetuee efKeb Deesueebt osle veener!
veener, yeepeer! efpeJeeeer yeepeer ueeJetve Deecnebuee FLeJej DeeCeueble. Deelee pes nesFue, les
efceUtve ke.
jepes! yeepeer cnCeeues, eleske eCe ceesueeee Deens. kehee keve legcner hegb pee.
efpeJeeeer yeepeer ueeJetve legcnebuee FLeb DeeCeueb, les eemee"er veJns! ee keebeb eerpe keje. ieveerce
eslees Deens. oeJee meeOeerue. meejb eCeele JeLe nesFue.
yeepeeRvee jepeebveer efce"er ceejueer. yeepeer cegpeje kejerle cnCeeues,
jepes, legcner ee. Deecner meensyekeeceeJej cejlees. cegueebueskejebvee DeVe eeeuee legcner meceLe
Demelee ceuee keeUpeer kemeueer? heCe, jepes...
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keee, yeepeer? jepes Deet DeeJejerle efJeeejles Peeues.


jepes, ieeJej peeleee FMeejleereer leesHe ee. yemme! ee, jepes
jepeebveer yeepeeRvee efce"er ceejueer. eCeYej yeepeerner lee efce"erle efJemeeJeues. ogmeNeee eCeer
efce"er meesJeerle yeepeer yeepetuee Peeues. jepes Deeheuee efMeyeboermen ieekes peeT ueeieues. jepes
efomesveemes nesleee yeepeer lJeseeves efHejues. meejs yeeboue yeepeeRkes heenle nesles.
heenlee keee? jepes ieeJej peeFheele Ske ieveerce ee efKeberletve peelee keecee vees.
jepeebvee ieeJej heesneseJeeeeer peyeeyeoejer Deeheueer Deens. yeesuee, nj nj cene osJe
.
nj nj ceneosJe eer Skee iepevee GmeUueer. heeeeble eeCe Deeues. leueJeejer Ghemeuee
iesuee. yeepeereYet IeesefKeberle GYes "ekeues.
oerve, oerve! cnCele cemeto eeuetve esle neslee.
iepeehetjee IeeerJej Demeuesueer IeesefKeb Deeheues veeJe meeLe kejCeejer nesleer. oesvner
yeepetbvee Gbe oj nesleer. ceOes Debo efKeb Jeele nesleer. efKeb peJeU peJeU oerMes keoce
ueebye nesleer.
cemetoes mewve efKeberheeMeer Deeues; DeeefCe yeepeereYetbes yeeboue ceeJeUs lJeseeves legtve heues.
Skee keeheekeeheer meg Peeueer. cemetoes mewve nues. yeepeereYetbes DeeIeeeres ceeJeUs ceeies
nues. hee"erceeiees hegs mejkeues. Leesee Leesee DeJeOeerves cemetoes mewve nuuee kejerle nesles.
yeepeeres mewve eeflekeej kejerle nesles. eele enj Gueuee.
jepes Deeheuee leerveMes ceeJeeebmen ieekes OeeJele nesles. ie vepejsle Deeuee neslee. leese
megJeeee Jeseeuee Keyej efceUeueer- Keg efMeJeepeerjepes eeuetve esleele.
metejeJe jepeebJej eeue keve Deeuee. jepeebee ueeskeebveer hejeeceeeer MeLe kesueer.
jepeebee meke meejs uele nesles. nUtnUt megJeeee efJejesOe keceer nesT ueeieuee. leebes mewve
nt ueeieues. nere mebOeer IesTve nj nj ceneosJe eer iepevee ieeheele heesneseueer. metejeJeeee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Jese keehetve jepes Deeheuee peKeceer ceeJeeebmen efJeMeeueMewueekes OeeJet ueeieues.


ieeJejee YeieJee PeWe Hekele neslee. eCeeeCeeuee efkeuuee peJeU nesle neslee. eleske
ceeJeeeuee Deeegeees meeLeke PeeueemeejKes Jeele nesles.
jepes megues nesles; heCe yeepeer hegjs Dekeues nesles. yeepeeReer leerveMeWeer Heewpe Deelee efvecceerner
jeefnueer veJnleer. peeuee peKece veener, Demee ceeJeUe efomele veJnlee. jbiehebeceerle mege jbieeeer
DeMeer GOeUCe Peeueer vemesue.
yeepeer jeyebyeeU Peeues nesles. heeieess kesJnee heues nesles. yeueob Mejerjees yeepeer MeetJej
lJeseeves efHejbie eeueJeerle nesles. esFee mebpeeyeeletve ceevesJej MeWeree Pegyekee Ule neslee.
yeepeeRvee jCeebefkee emeVe Peeueeee Yeeme nesle neslee. leerve enj nesle Deeues, lejer efKeb
keeyeerpe nesle veJnleer. oj eCeeee eelve kesuee, lejer leele eMe esle veJnles. cemeto
mebleeheuee neslee; heCe leees keener eeuele veJnles. ueeFes Demes he leeves DeepeJej heeefnues
veJnles. Deeeeheele efKeberJej legtve heCeejs ueeske efKeb peJeU esleee yeeeJeees OeesjCe Oejerle
oyele hegs mejkele nesles. yeepeeRveer Deelee efJee neleer Iesleuee neslee. efKeberheemetve keener DeblejeJej
efJee ieefveceeee JesOe Deetke Iesle neslee. efKeberee oejele Deefpebkee Deelceebes kes GYes
"ekeueeee Yeeme nesle neslee.
cemetoves yebotke DeeCeeeuee HeceeJeues. yebotke DeeCeueer iesueer. vesceyeepeeves vesce Oejuee; DeeefCe
yeej Peeuee.
ieesUer eleeeuee ueeieueer. yeepeer lee Oekekeeeves ceeies mejkeues. yeepeerRvee ceeies DeeCeues
iesues. ceeJeUs hegs mejkeues. efKeb hejle Deefpebkeee jeefnueer.
yeepeer MegerJej Deeues. Jej Oegjke DeekeeMe efomele nesles. leebveer efJeeejues,
leesHe Peeueer?
vekeejeLeea ceevee nueuee. yeepeer G"t ueeieues. peKeceebveer Yejuesuee, Jeceea Peeuesuee IeeJeeves
IeeeeU yevevesuee yeepeeRvee kegCeer lejer cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

yeepeer! legcner G"t vekee. Deecner efKeb jeKelees.


leesHe Peeueer veener ? cnCele meejs yeU SkeJetve yeepeer G"ues. leebveer ceeCemeebvee
yeepetuee meejues. Oehele, neleeleuee efJeeeJej leesue meeJejerle yeepeer PeeWkeeee osle iepeues,
ieesUer ueeieueer, cnCetve keee Peeueb? jepes ieeJej heesneseues veenerle. DeeefCe yeepeer
cejlees..?
yeepeer Jee keeerle efKeberee eJesMeejeheeMeer iesues. yeepeeRveer efJee neleer hesueuee.
jeyebyeeU yeepeer meceesj efomeleee hegs esCeejs ieveerce ceeies nues. leese ieeJeve leesHesee
DeeJeepe Deemecebleele keeuee.
yeepeeRee esnNeeJej nmet Gceues. yeepeer heghegues,
jepes ieeJej heesneseues. Deeheueer Hees Peeueer.
yeepeer keesmeUues. cemetoes mewve legtve heues. iesues meele enj celetMeer Pegbpe osCeejer
yeebouemesvee keleeLe Peeueer. eflees yeU mejues.
IeesefKeberle mejeme keeheekeeheer Peeueer. meejs ceeJeUs efveoeheCes keeheues iesues. heCe kegCeeuee
Keso veJnlee, Keble veJnleer.

17
jepes meeebkeeUer efJeMeeUieeee ojJeepeeMeer heesneseues. ojJeepee GIeuee iesuee. jepeebee
mJeeieleeeer veewyele Peueer. ojJeepee ueeJetve Iesleuee iesuee. jepeebvee Deeuesues heentve ieeJej
Skee Glmeen mebeejuee. jepeebee Deeesves leesHe eieueer nesleer. jepes megKeheheCes ieeJej
Deeues, eeee Skee Deevebo GmeUuee neslee. jepeebee yejesyej ieeJej Deeuesues ceeJeUs hegjs
Lekeues nesles. peeee DebieeJej Jeej veener, Demee Skener ceeJeUe efomele veJnlee. iesuee meele
enjebee eceebes meeLeke meeNeebee leeWebJej Gceues nesles. jepeebveer efkeuuesoejebvee efJeeejues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

efkeuuesoej, ieeeer keee neuele Deens?


cenejepe, ie cepeyetle Deens. efMeyeboerner Yejhetj Deens.
legheeee efJeefnjer Deensle vee?
peer! Yejhetj Deensl!
Deecees meebieeleer peKeceer Peeuesle; Deesues Deensle. leebee peKeceebvee lethe ueeJee. kegCeer
veekeejueb, lej meebiee- Deecner esTve les keece ke. iesues meele enj kegCeeee leeWele Ieeme
veener. meeNeebvee pesJeCe osTve efJeeebleer ee.
eeCeheCeeves ueCeeNee ceeJeeebvee peKeceebee Jesoveebeer efHekeerj Jeele veJnleer. heCe
DeeweOeesheeej vekeesmee Jeele neslee. pegves kegpeuesues lethe ne Skee lee JesUer peKecesJej peeueerce
Gheeej neslee. legheeves peKecee keesjee jenle. het Oejle vemes. yeIelee-yeIelee peKece Yeve esF.
heCe les lethe ueeJeues, keer nesCeejer Deeie ceee Yeebkej Demes. ceer" efkebJee YeieJeleer mege keceer
oenke. lethe ueeJetve Ieeeuee meejs keejle. leecegUs leer Deeee jepeebveer efoueer nesleer.
jepeebveer efJeeebleer Iesleueer veener. ceeJeUlee Oetmej ekeeMeele les heenle nesles. iepeehetjeer efKeb
Meeble nesleer. lee yeepetves ieeJej esCeeNee kegCeeeer peeie veJnleer. jepes efebleeetj Peeues nesles.
efJeMeeUieeJej Jese osTve yemeuesuee megJeeee mebleehe ceveele GHeeUle neslee. jepeebveer Deeheues
ueeske cnCetve megJeeeer iee kesueer nesleer. lese megJex Keeveees mejoej yevetve Deepe jepeebeeJej
Mee Gieejeeuee Oepeues nesles.
jepes efJeMeeUieeee Jeeeele Deeues. efkeuuesoejebveer meJe meese ueeefJeueer nesleer. jepeebes
meeceeve DeeefCe Keefpevee ceneosJeeves JeJeefmLele ueeJetve Iesleuee neslee. jepes ceneueele yew"keerJej
yemeues nesles. meejs JeeleeJejCe efebleeetj Peeues nesles. iepeehetj efKeberle keee Ieues, ns meJeevee
keUle nesles; heCe yeesuetve oeKeJeeeeer efnbcele Skeeueener veJnleer.
efkeuuesoej Deeues. leebee hee"eshee" Ske peKeceer yeeboue mesJekeebee DeeOeejeves DeeCeuee
peele neslee. jepes G"ues. leebveer lee jeyebyeeU mesJekeeuee meeJeve Deeheuee yew"keerJej
yemeefJeues. lee peKeceeruee iueeveer esle nesleer. Leb heeCeeee efMekeeJee leeee cegKeeJej kesuee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

iesuee. ceMeeueer peJeU DeeCeuee. lee peKeceerves esUs GIeues. jepeebvee heenleee lees G"t
ueeieuee. jepeebveer leeuee meeJejues. jepes cnCeeues,
meebie
jepes! yeepeer ueues! leesHe Sskeeeuee peerJe IeeseUle neslee. veJee peKecesuee DebieeJej
peeiee veJnleer. cemetoveb yebotkeJeeuee hegb kesuee. yeepeeRvee ieesUer Ieeleueer...
peKeceerves eeme Iesleuee. jepes Yejuee DeeJeepeeves efJeeejles Peeues,
keee Peeueb?
yeepeer heues! Deecner leebvee ceeies vesueb. efKeb uelee nesleer. ieesUer eleeeuee Jeceea
ueeieueer nesleer. yeepeer MegerJej Deeues. leebveer efJeeejues, leesHe Peeueer? DeeefCe Deeehe leesHe
Peeueer vemeueeeb leebvee mecepeueb. yeepeer cnCeeues, jepes Depetve kemes ieeJej peele veenerle?
yeepeer lemese G"ues. kegCeeuee DeeJejsveele! efJee IesTve efKeberee leeWeuee les peele nesles. yeepeer
cnCele nesles, jepes ieeJej iesues veenerle. ieesUer ueeieueer, cnCetve keee Peeueb? jepes ieeJej
iesues veenerle, lej yeepeer cejlees kemee?
jepeebeer efhes ieUle nesleer. Tj keeWuee neslee. meeNeebeer leere efmLeleer Peeueer nesleer.
peKeceer meebiele neslee.
leese leesHe Peeueer. leer Sskeleee yeepeer Deesjues, jepes ieeJej iesues! Deeheueer Hees
Peeueer! jepes, cegpeje DeeefCe yeepeer keesmeUues. meeNeebebe DeJemeeve mejueb nesleb. cemeto
eeuetve Deeuee. meejs keeheues iessues. ceer efKeberle neslees. lemeee Deeuees. jepes, Deeheueer Hees

peKeceerves ceeve ekeueer. ngbokes osle jepeebveer peKeceereer ceeve yew"keerJej "sJeueer. jepes GYes
jeefnues. Deeheuee ogMesuee meestve leebveer peKeceerJej heebIejuee. jepes cnCeeues,
yeepeer! legcner iesueele! IeesefKeb heeJeve kesueerle! efkeuuesoej, IeesefKebereb veeJe
heeJeveefKeb "sJee.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ogmeNee efoJeMeer jepes leeJeve heenle nesles. cemeto DeeefCe megJex ceesex GYeejCeeee
leeejerle iegbleuesues nesles. ieeuee Jese osCeeeer leeejer jepeebveer DeesUKeueer. efkeuuesoejemen les
Jeeeele Deeues. jepeebveer Deeee efouee. lee jeeer ieeee oesvner yeepetbveer mewve etheeehe
Glejues. megJex DeLeJee cemeto eebvee jepes Keeueer esTve nuuee kejleerue, Demes Jeeues veJnles.
eeboCee jeeer JeeoUJeeNeele keekele Demeuesuee cemeto DeeefCe megJex eebee mewveeJej ceje"s
legtve heues. Skee ieeWOeU, Skee keeheekeeheer Peeueer. yesmeeJeOe eJeCeereer esOeeeflejheer Gtve
iesueer. lesJeeele oesvner yeepetbvee ieeWOeU ceepeuee neslee. efkeleer Meet Deens, eeee Deboepe ueeiele
veJnlee. cemeto, megJex YeeYeerle Peeues nesles. jepeebes mewve pemes etheeehe Glejues, lemese
keeceefiejer Hees keve les hejle ieeJej iesues.
mekeeU Peeueer, lesJne cemeto, megJex eebeer eJeCeer YeeYeerle vepejsves ieekes heenle nesleer.
efJeMeeUieeJej ceesex yeebOetve Flekes efoJeme Peeues nesless; heCe DeepeJej ie Meeble neslee. jepeebveer
efJeeejues,
efkeuuesoej, ieeJeve leesHee eieueele keOeer?
veener, cenejepe! DeeheCe eflekes Jeseele neslee. Fkes OeeceOetce ceepeJetve Gheeesie nesCeej
veener, Demeb Jeeueb.
eebieueb kesueble! Deelee JesU ve kejlee yegpeebee leesHee eieeeuee meebiee.
efkeuuesoejeee meJe ueeele Deeues. lees leeleerves yeensj iesuee.
ieeJejee yegpeeJejee leesHeebeer peeiee jepeebveer heeefnueer. pee ef"keeCeer ceesex leesHeebee
heuueele nesles, DeMee Deveske peeiee neslee. jepeebveer lee peeieebee leesHeebvee yeeer eeeee
ngketce efouee. Skeee JesUer eej yeepetbee leesHee Oeeuee. Jese, ceesex keg"ee keg"s
efJemkeues iesues. jeeeree ekeejeveblejee ne ekeej cnCepes keUme neslee. cemeto, megJex
Deeheeheuee mewveeeer OeeJeheU yeIele nesles. jepes nmele nesles.
cemetoves lees DeJeIe efkeuuee heeefnuee neslee. megJeevee meestve lees hejle efmeer peewnjkes
peeeuee efveIeeuee. megJex Skes Jese eeeuee leeej veJnles. oesIeebveerner Jeseeee veeo meesuee;
DeeefCe Leeseee efoJemeeble Jese G"Jetve les efmeer peewnjkes iesues. jepeebeer Jee ceeskeUer Peeueer.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebvee Deelee keeUpeer nesleer MeemleeKeeveeeer. jepes jepeieekes efveIeeues.

18
jepes jepeieeee heeeLeeMeer Deeueeeer yeeleceer efpepeeyeeFvee efceUeueer. kewke ceefnveebveer
jepes jepeieeJej esle nesles. Deveske ceesefncee heej heetve, mebkeebvee leeW osTve jepes esle nesles.
jepeieeJej Skee Deevebo Deesmeble neslee. DeHePeueJeOeeee DeeOeeree keeU Oejuee, lej
peJeU peJeU JeeYej efpepeeyeeF jepeebee keeUpeerle neslee. efveJeebleheCes Demes jepes Deeleee
YesCeej nesles.
ieeee eLece ojJeepeeee veieeje Jeepeuee. hegleUeyeeF jeCeermeensyeebveer mebYeepeerjepeebvee
kehes keve leebvee ceemeensyeebee ceneueele DeeCetve meesues. efpepeeyeeF mebYeepeeruee cnCeeuee,
MebYetjepes, legcees Deeyeemeensye esleensle. leebvee meeceesjs pee!
mebYeepeerjepes ngpeNeeyejesyej yeensj Deeues. ceesjesheble efhebieUs, meesveesheble- meejs leeej nesles.
meJeemen MebYetjepes Jeefueebes mJeeiele kejeeuee Jeeeeyeensj Deeues. yeeuesefkeuueeee ojJeepeele
jepes Deeues; DeeefCe leebeer vepej MebYetjepeebJej iesueer. jepeebveer MebYetjepeebvee keJeeUues. leebvee
Geuetve IesTve jepes yeeuesefkeuueele Deeues.
efpepeeyeeFvee heenleee jepes Leebyeues. MebYetyeeUebvee leebveer Keeueer GlejefJeues. jepeebveer
efpepeeyeeFes heee efMeJeues. efpepeeyeeFveer jepeebvee efce"erle Iesleues. efpepeeyeeF Gejuee,
efMeJeyee!
ceemeensye, legceee DeeMeerJeeoeveb Deecner megKehe hejle Deeuees.
jepes, Deeceeer eleske jee Fkes JewNeeeer iesueer.
Kejb meebiet, ceemeensye? Deecnebuee mJejepeeeer Deelee keeUpeer Jeele veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keejCe?
ohlejeJej lej Deeheueb uee Deense. emebie heuee, lej DeeheCe ceesefncesuee mege meppe
neslee, ns Deecnebuee veJeerve mecepeueb.
efpepeeyeeF ueepeuee. lee cnCeeuee,
DeeF Peeuee Demelee, cnCepes keUueb Demeleb. hevneeeuee Deketve heueele. keener
megesvee.
cnCetve mJele: efveIeeueele! lesJebe veJns, lej Deecner Jeseele Demelee MeemleeKeeveeJej Heewpe
hee"efJeueerle. les Ssketve lej Deecner Oeve Peeuees!
euee, jepes! hegkeU yeesueeeeb Deens, efJeeejeeeb Deens.
efpepeeyeeFeemen jepes Jeeeele Deeues.
meeebkeeUer efpepeeyeeF DeeefCe efMeJeepeerjepes yeesuele yemeues nesles. Mespeejer ceneosJe GYee neslee.
jepes cnCeeues,
ceemeensye, ne legceee vepejyeepe JesUere ieeJej Deeuee vemelee, lej ceee emebie yeekee
neslee.
efpepeeyeeF cnCeeuee, jepes, SJes vepejyeepe meesues, heCe keesCeere Deele peeT Mekeueb
veener. meejs hejle Deeues.
ceneosJeuee jepes cnCeeues, ceneosJe! Deecner keg"bner Demeuees, lejer let Deeceee heee ueeJet
MekeMeerue, eele Deecnebuee mebMee veener. lesJne Deepeheemetve Deecner legPeb veeJe vepejyeepeebee
eeoerletve keceer kejerle Deenes.
efpepeeyeeF jepeebkes heenle neslee. ceneosJe Ieeyejuee neslee. lees cnCeeuee,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cenejepe!
ceneosJe! jepes nmeues. Deelee Deeceeer peyeeyeoejer Jeeles Deens. DeeceeepeJeU
legPeemeejKeer njngVejer ceeCemeb Demeeeuee nJeerle. keesCelee emebie kesJne esFue, ns meebielee esle
veener. lesJne eehegb legPeer vesceCetke Deeceee Keeme jekeoueeJej kejerle Deenes.
Flekeeele vesleepeer heeuekej DeeefCe keevnespeer pesOes Deeueeeer Jeoea Deeueer.
vesleepeer jepeebee meeceesjs peeeuee Yeerle nesles. hevneUieeee Jese vesleepeer Heest ve
MekeueecegUs jepeebee meceesj eeeuee vesleepeer keejle nesles. leeecegUs keevnespeeRvee IesTve
vesleepeer ieeJej Deeues nesles. keevnespeeReemen vesleepeer ceneueele Deeues. cegpeje keve oesIes GYes
jeefnues. vesleepeer jepeebeer vepej eUerle nesles.
ceemeensye! jepes cnCeeues, Deecees mesveeheleer Deeceeemeceesj eeeuee mebkeese kejleele!
cnCetvee keevnespeeReb hee"yeU IesTve vesleepeerkeekee npej Peeues Deensle.
keevnespeer ieyeerves cnCeeues, DeeheCe esCeej, cnCetve yeeleceer Deeueer. ieeJej eeeuee
efveIeeuees neslees. Jeesle vesleepeer Yesues. efceUtve Deeuees.
keevnespeer, Flekeee menpeemenpeer kee meebieeleer meeheleele?... vesleepeer, Deecner pesJne
ngketce hee"Jeuee, lesJnee hevneUe iee"uee Demelee, lej Jeseele oesve ceefnves Deecnebuee efKeehele
heeJeb ueeieueb vemeleb. legceeener Heewpeseer Peeuesueer neveer, Peeuesuee hejeYeJe Deecnebuee heeneJee
ueeieuee vemelee. ueeFle eCeeuee cenJe Demeleb. eCeeee DeJeOeer mege pee, hejepee "jJet
Mekelees. efleLeb Demeb ieeHeerue jentve eeuele veener. kemetj vemesue, lej peehejepeeeeb Deecnebuee
keener Jeele veener. legcner Menehetjee kesuesuee hejeece Deecner Sskeuee Deens. lee Oeemeeyeue
legceeb keewlegke kejeJeb lesJeb Leesb Deens.
lee yeesueebveer vesleepeeRvee Oeerj Deeuee. leebee esnNeeJej hejle neme efJeuemeues. jepes
cnCeeues,
leenerhesee Ske keeceefiejer DeMeer yepeeJeueerle, keer peemee"er MebYej iegvns ceeHe JneJesle.
Keg ceemeensye Deeceeer megkee kejCeemee"er efveIeeuee neslee; leebvee legcner hejeJee kesueble.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Deeceeb e jeKeueble... keevnespeer, ceemeensyeebee osKele legcnebuee Ske efJevebleer kejeeeer Deens.
Deeee kejeJeer, cenejepe!
keevnespeer, DeHePeueJeOeeveblej Deecner legcnebuee Deeceee ojyeejeeb ceeveeeb heefnueb heeve
efoueb nesleb. Dee"Jeleb?
peer!
hevneUieeJej Deecner Jeseele meeheuees neslees. megkesee ceeie keener efomele veJnlee
DeeefCe ne ceneosJe ieeJej Deeeveke DeJejlejuee. ie meesCeeee yesle hekekee Peeuee.
yeepeereYet osMeheebs...! Deepe Dee"JeCe Deeueer, lejer ceve keeueJeleb. leebveer Deeceeer peesKeerce
Geueueer, DeeefCe ieeJej legHeeve Demelee, Deecner ie meesuee. hevneUieeheemetve
KesUCeeheele eewoe keesmeebeb Deblej efoJemejeeereer, Gheemeeleeheemeeeer, efeKeueeheeCeeeerkeMeeeer heJee ve kejlee Deeceeer heeueKeer DeKeb heUefJeueer peele nesleer. IeesefKeberpeJeU ceeietve
Deeuesuee ieefveceebveer Deecnebuee iee"ueb. emebie yeekee. KesUCeeuee megJex Jese osTve yemeuesle,
eeeer keuhevee veener. ceeieb-hegb heyeU Meet GYee neslee. DeKeb meele enj OeeJeuesueer GheeMeer
yeebouemesvee IesTve yeepeer efKeb ueeeuee meppe Peeues. Deecnebuee cnCeeues, jepes, legcner
ieeJej pee. legcner heesneseueeeer leesHe Ssket esFheele Skeener ieefveceeuee hegb meesCeej veener.
meensyekeeceer Deecner cejlees. efveccee efMeyeboerveb Deecner ie iee"uee; heCe yeepeer efveccee
efMeyeboermen Keeea heues. keesCeer Jeeeueb veener.
jepeebee yejesyeje les SskeCeeNeebes esUs heeCeeves Yejues nesles. mJele:uee meeJeve jepes
cnCeeues,
keevnespeer, yeepeer lej iesues. heCe leebee hejeece... leeeb meeLeke kemeb Jneeeb?
Deeceee ojyeejeeb heefnuee ceeveeeb heeve yeepeeRee IejeCeeuee efceUeJeb, DeMeer Deeceeer Fe
Deens- DeLeele, legceeer Fe Demesue, lej...
keevnespeer nmeues, ceie, jepes, leele SJee efJeeej kemeuee kejlee? yeepeeRee
hejeeceecegUb legcees heee Deecnebuee efomeues. Deecner Deeveboeveb heefnuee heeveeee ceeve meeslees.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes G"ues. keevnespeeRvee Deleble Deeojeves efce"er ceejerle jepes cnCeeues,


Keesee ceeveemee"er nJeer leer ueeeejer helkejeeuee ceeieb-hegb ve heenCeejs DeeheCe ceje"s!
keevnespeer, legceee ee keleeveb lees keuebke Deepe OegTve efveIeeuee.
vesleepeer cnCeeues, cenejepe, eekeCeuee mebeeceogieeJej MeemleeKeeveeveb Jese Ieeleuee Deens.
efHejbieespeer Deepe oer ceefnvee ie ueJeerle Deensle. leebvee leeleerveb keener lejer ceole kejeeuee
nJeer.
Deeceee ueeele Deens. DeeheCe leeee Gee efveCee ke! efveoeve Deepeee efoJeme lejer
Deecnebuee ceemeensyeebee mebieleerle keet ee.
meesejeyeeF Deele Deeuee. lee cnCeeuee,
leeb ke osle vee?
pej! Deepe Deeveboeee efoJeme Deens. vesleepeer, keevnespeer nsner Deeceee yejesyej hebeeruee
yemeleerue.
jeeer hebiele yemeueer nesleer. hebeerJej vepej "sJeCeemee"er meceesj heeeJej efpepeeyeeF yemeuee
neslee. pesJelee-pesJelee jepes Skeske Dee"JeCe meebiele nesles. meejer hebiele Yeeve njhetve jepeebee
yeesue ceveele mee"Jeerle nesleer.

19
Deeyeemeensye, G"e vee, Deeyeemeensye!
lee yeesueebveer jepe peeies Peeues. leebveer heeefnues, lees ess mebYeepeerjepes heuebieeheeMeer GYes
nesles. oesve enjer pesJetve jepes heuebieeJej efJeeej kejerle heues nesles, leese leebvee Peeshe ueeieueer
nesleer. jepeebveer MebYetyeeUebvee Deueieo Geuetve Iesleues. Deeheuee heeseJej MebYetyeeUebvee yemeJeerle
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

leebveer efJeeejues,
yeeUjepes, kegCeer G"Jeeeuee meebefieleueb legcnebuee?
DeeFmeensyeebveer.
keg"b Deensle?
yeensj. oejepeJeU. yees oeKeJeerle MebYetjepes cnCeeues.
keesCe Deens yeensj? jepeebveer efJeeejues.
hegleUeyeeF jeCeermeensye heoj meeJeve Deele Deeuee. jepes cnCeeues,
jeCeermeensye!
Ske eeLevee Deens. hegleUeyeeF cnCeeuee.
kemeueer?
DeeheCe ceuee jeCeermeensye cnCet vees. leer peeiee ceePeer veener.
veener keMeer? Heej lej Oeekeee jeCeermeensye cnCet!
yejb-JeeF keenerner yeesueeeuee Deeheuee DeefOekeej Deens. Jeeueb, les meebefieleueb.
jepes G"tve yemeues. mebYeepeeruee kegjJeeUerle les cnCeeues,
yeeUjepes legcnebuee DeeFmeensye cnCeleele. legceeeJej esce kejleele. ueneve cegueb ceeCemeb
hekeve DeesUKeleele.
leer keee, ceeesveb Iesleueer, lej kegCeekesner peeleele.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

"erke, "erke! cnCeeue, les Kejb. Deelee Deecner G"ueese Deenes, lej Deecnebuee kee peeieb
kejCeele Deeueb, les veener meebefieleueb?
Keeueer efHejbieespeer Deeuesle. ceemeensyeebveer DeeheCe Peesheueeeb meebefieleueb. Jeeueb, les
Deeheuee keeveebJej peeJeb.
jepeebveer mebYeepeeruee yeepetuee yemeefJeues. les G"le cnCeeues, efHejbieespeer FLeb Deeuesle?
efHejbieespeer eekeCeuee ie ueJeerle nesles. jepes pesJne ieeJej Deeues, leee efoJeMeer
vesleepeeRvee Heewpe ieesUe kejeeuee leebveer Deeee efoueer nesleer. efHejbieespeeRee ceoleeruee Heewpe
hee"efJeCeeee jepeebee efJeeej neslee. jepes G"ues. cnCeeues,
yejb kesueble, G"Jeueble, les! Deecner Keeueer eslees.
hegleUeyeeF peeCeemee"er JeUuee. jepeebveer neke ceejueer, hegleUe!
GYee peeieer hegleUeyeeFes Debie ceesnesjues. lee JeUuee. hegleUeyeeF leMeee Gbee hegNee,
meheeleU neslee. meFyeeF meeJeee neslee; hegleUeyeeF veeJeeeceeCes GpeU neslee. meFyeeFes
esUs vesnceer nmejs Demele; lej hegleUeyeeFee eseeble meowJe keeCe efomes. hegleUeyeeF
nmeuee. lee cnCeeuee,
peer!
MebYetyeeUebvee IesTve peelee vee? Deecner kehes yeouetve Keeueer peelees.
mebYeepeer hegleUeyeeFeekes OeeJeuee. leebee nele Oeve lees ceneueeyeensj iesuee.
jepeebveer kehes yeoueues; DeeefCe les Keeueer Deeues. efHejbieespeer efpepeeyeeFee ceneueele
Demeueees keUues. jepes ceneueepeJeU iesues, leese leebee keeveebJej Meyo Deeues,
ceemeensye, jepeebvee leeW oeKeJeeeuee peeiee veener. lemee ie MeemleeKeeveeuee efouee
vemelee. heCe leeveb Ieele kesuee. Yegeej keetve ieeheele lees Deeuee; DeeefCe Yegeejeletve oe
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

hesve leeveb GefJeueer. leeuee efKebej heueb. lejer ieveerce Deele Iesleuee veener. efMeyeboer Leeser;
heVeeme efoJemeeble Lekeueer, DeeefCe ie meestve Deeuees. jepeebee meceesj peeCeehesee peerJe eeJee,
Demeb Jeele nesleb. heCe Jeeueb, heehe kesueb, les efvemlejeeuee kee Yeeeeb? cnCetve Deeuees....
Heej eebieueb kesueble! cnCele jepes Deele Deeues.
ceneueele efpepeeyeeF yemeuee neslee. efHejbieespeer, ceesjesheble GYes nesles. jepeebvee heenleee
efHejbieespeer hegs Peeues. les heee efMeJele Demelee jepeebveer leebvee GYes kesues.
efHejbieespeer, legceee eseeble Deet MeesYele veenerle. hegmee les esUs.
jepes!
Mejefcebos Deecner Deenesle! efHejbieespeer, DehejeOe Demesue, lej lees Deeceee Deens. legcner
Skeekeer ie ueJeerle Demelee legcnebuee ceole hee"efJeCeb Deecnebuee Mekee Peeueb veener; DeeefCe
legcner kegCeeeer ceole vemelee Keeveeee SJeee cees"ee Heewpesuee uele efoueerle! heVeeme efoJeme
mebeeceogie ueJeueele! legceeb keewlegke kejeeuee Meyo Dehegjs Deensle. ceemeensye, efHejbieespeeRee
mevceeve kejeeuee nJee.
ie meesuee, cnCetve! efHejbieespeer Kesoeves cnCeeues. leebes keuues hejle LejLejues.
efHejbieespeer, pee-hejepee Deecner ceeveerle veener. Deecner ceevelees hejeece, efpe!
ceesjesheble cnCeeues, cenejepe, efHejbieespeeReb Meewe heentve Keg Keeveeveb efHejbieespeeRvee
Deeheueekes yeesueeJeueb.
leele Deeee keee? Keeve yeesueeJeerue; heCe efHejbieespeer peeeuee nJesle vee! iesuee
pevceeres ns Deecees osCesoej. osCeb efHeueeKesjerpe peeleerue kemes? heble, efHejbieespeeRee Deecnebuee
melkeej kejeeee Deens.
ceesjesheble iesues. keener JesUelee les ceeveees leyeke IesTve Deeues. ceemeensyeebee meceesj les
leyeke "sJeCeele Deeues. ceemeensyeebveer Deeeove keeues. leyekeele Yejpejer ogMesuee, leueJeej
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

nbesleer.
efpepeeyeeF cnCeeuee, efHejbieespeer, ee.
lees ogMesuee DeeefCe leueJeej mJeerkeejleevee efHejbieespeeRes nele LejLejle nesles. jepeebes Meyo
keeveebJej Deeues:
efHejbieespeer, ne vegmelee ceeve veener. ner YetheeUieeer efkeuuesoejer Deens.
YetheeUie! efHejbieespeer Deeeeeefkele nesTve cnCeeues.
YetheeUie Deeceee Ske DeJJeue ie. DeeefoueMeeneree mejnerJej Demeuesuee ne Deeceee
efkeuuee. Deecner lees cegece yeebOeJetve Yekekece kesuee Deens. DeMee ceeskeeeee peeiesJej
legceeemeejKese efpeerves uele osCeejs efkeuuesoej nJesle. YetheeUieemeejKee peyeeyeoejeree
ieemee"er Deecner leee leesueeceesueeee ceeCemeeee MeesOeele neslees. Keeveeveb Deecnebme
YetheeUieeee efkeuuesoej efceUJetve efouee.
mebYeepeerjepes ceneueele Deeues. efpepeeyeeFvee efyeueieues. efpepeeyeeF cnCeeuee,
yeeUjepes, efHejbieespeer Deepeesyeebvee cegpeje veener kesueele?
leerve Jeeeeer Gcej Deesueebuesuee yeeuejepeebveer efHejbieespeeReekes heeefnues. leebee esnje
heefjefele neslee. ceeCetme veJeKee Jeele veJnlee. jepes cnCeeues,
yeeUjepes, efHejbieespeeRee Ieese kejerle neslee, les efJemejuee?
efpepeeyeeF cnCeeuee, G"e, yeeUjepes!
mebYeepeerjepes G"ues. leebveer efHejbieespeeRvee cegpeje kesuee. efHejbieespeeRveer hekeve jepeebvee
Geueues. mebYeepeerjepes nmeues.

"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

20
jepeieeJej jepeebee Yesermee"er meejs ieesUe Peeues nesles. esmeepeer, leeveepeer, keevnespeer,
efHejbieespeer, vesleepeer Demes jepeebes mejoej jepeebee YeesJeleer pecee Peeues nesles. MeemleeKeeveeves
eekeCeee mebeeceogie keeyeerpe kesuee neslee. heeJemeeUe mebhele Deeuee neslee. MeemleeKeeve
heeJemeeUe mebheleee neueeeue kejCeej, eele Mebkee veJnleer. leee JesUer DeeefoueMene mJele:
efMeJeepeeree hejeYeJe kejCeemee"er efJepeehegjentve efveIeeueeeer yeeleceer nesleer. oesvner eyeU Meet
Skeee JesUer jepeebJej eeuetve esle nesles. leeJej jepes efJeeej kejerle nesles. efpepeeyeeF cnCeeuee,
jepes, pej DeeefoueMeener DeeefCe ceesieueeF Ske Peeueer, lej...
ceemeensye, leer Mekeelee Heej keceer efomeles. pej DeeefoueMeeneruee Deewjbiepesyeeveb ceole
kejeeeer "jefJeueer Demeleer, lej MeemleeKeeve vegmelee Deeceee ceguetKe peeUerle, uegerle yemeuee
vemelee. Deecner hevneUieeJej meeheueeeb Sskeleee leesner Deeheuee mewveeefveMeer efleLeb OeeJele
Deeuee Demelee.
heCe Deueer DeeefoueMeener DeeefCe MeemleeKeeve mJemLe yemeleerue?
leemee"er kee les yeensj heuesle? jepes nmetve cnCeeues, heCe Deeceee leke Deens... pej
meeceesheeejeee ieeser yeesueuee, lej DeeefoueMene lesJeeeJej lehle nesFue.
lees kemee?
efJepeehetjeer neuele eflelekeer eebieueer veener. DeHePeueJeOe, leeveblej Heepeue, mlegce pecee
eebee hejeYeJe, leebee ceguegKeele Deecner Jemetue kesuesuee KebCee, Debleiele ogner ee meJeecegUb
DeeefoueMene emle Deens. Deecner heUtve iesueecegUb leeeer efmeer peewnjJej Flejepeer Peeueer Deens.
mlegce pecee Deelee mesveeheleer yeveuee Deens. leeee-Deeceee mvesneee Heeeoe IesTve leneee
JeeeIeeer menpe peceleerue. Deeceee ebyeke Yeemkejebveer hevneUe peejerveb ueJeerle "sJeuee
Deens. leese hevneUe osTve DeeefoueMeeneruee KetMe kejCeeee Deeceee Fjeoe Deens.
hevneUe meesCeej? efpepeeyeeFveer efJeeejues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ceemeensye, hevneUe hejle Ieslee esFue; heCe DeeefoueMene Keg efcejpesuee Deeues Deensle.
DeeefoueMeeneree ecegKe efkeuuee efouee, lej les KetMe nesleerue. efJeMeeUie Deeceeekes
jenerue.
efpepeeyeeFeemen meJe efJeeejefJeefvecee keve jepeebveer mlegce peceekes JeeeIeeermee"er
Deeheuee Jekeerue hee"efJeuee.
DeHePeueKeeveeee mJeejerheemetve DeepeJej legbyeuesueer meJe keeces jepeebveer heeneeuee megJeele
kesueer. ceOeblejer les keueeCeuee peeTve Deeues. KeeerJej esueCeejer mebiecesejer ieueyeles heentve
leebes ceve emeVe Peeues. jepes YeejeJetve Deeheueer penepes heenle nesles. Deeyeepeer ceneosJe Mespeejer
GYes nesles. jepes cnCeeues,
Deeyeepeer, Deelee ns Deeceeb meeceLe Jeeeeuee nJeb. Deveske yebojebJej Deeceeer Meskees
ueeT ieueyeleb meppe efomeeeuee nJeerle. efHejbieebeemeejKeer Deeceeer ieueyeleb meelee mecegekes
efHejeeuee peeeuee nJeerle. lesJeee leeleerveb legcner ieueyeleb hegjer keve Iesleueerle, eeyeue
Deeceeb keewlegke kejeJeb lesJeb Leesb.
Deeceeb keewlegke kemeueb, cenejepe? SJee DeHePeueKeeve Deeuee. DeeheCe hevneeeJej
Deketve heueele; heCe ieueyeleebee keeceele keOeer efojbieeF nesT efoueer veenerle. keece yebo
heueb veener. hewmee keceer heuee veener. leeecegUb Deepeee efoJeme efomelees.
YeJeeveereer kehee! keueeCeKeefpevee DeeefCe ogieeereer oewuele efceUeueer. leeebe ns HeU!
JeeYejele Peeuesuee ceesefncee, Deejceejeee Kee, jeeieeee keeceemee"er DeKeb Keeuee
peeCeeje hewmee eecegUs jepeebvee hewMeeeer Heej eCeeCe efveceeCe Peeueer nesleer. oesvner yeepetbvee
eyeU Meet DeeueecegUs jepeebvee neueeeue kejCesner ke"erCe peele nesles.
-DeeefCe Skes efoJeMeer ebyeke Yeemkej ieeJej Deeueeeer yeeleceer Deeueer.
jepeebveer Keeme meojsJej ebyeke Yeemkejebes mJeeiele kesues. hevneUie Keeueer keve eeJee
ueeieuee, cnCetve ebyekejeJe veejepe nesles. ebyekejeJe cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes, legceee ngketce Deeuee, cnCetvee ie meesuee. veener lej Depetve kewke ceefnves efmeer
peewnjuee JeeUJele "sJeuee Demelee.
Deecner les peeCelees. heCe ebyekejeJe, SJeee cees"ee oesve Meetbee yejesyej Skeee JesUer
uele osCeb Flekeb meesheb veener. jepekeejCeeceOes eeFhesee ceeIeejeruee Heej cenJe Demeleb, ns
legcner peeCelee. hevneUe meeseJee ueeieueeeb legceeeFlekeb Deecnebueener og:Ke Deens. hevneUe
peelees keg"b? hejle lees DeeheCe IesT. heCe leeuee DeJeOeer Deens. ie meesleevee legcnebuee eeme
Peeuee veener vee?
veener. efmeer peewnj efoueoej mJeYeeJeeee Deens. keener eeme ve oslee leeveb meJe mewveeuee
ie Keeueer ke efouee. ee lenecegUb peewnj, mlegce pecee DeeefCe Keg Deueer DeeefoueMene
KetMe Peeues Deensle.
leer KegMeer Heej efoJeme efkeCeej veener, eeeb Deecnebuee og:Ke Deens.
DeeefoueMeneyejesyej Peeuesuee lenecegUs jepeebee ceveeJejee efveccee leeCe Glejuee. jepes
Deelee MeemleeKeeveekes yeejkeeFves heenle nesles. ieeJej ojjespe vepejyeepeebeer JeoU eeuet
Peeueer nesleer.
Skes efoJeMeer jepes ceesjeshebleebvee cnCeeues, heble, pee eleeheieeJej YeJeeveerveb Deeceee neletve
DeHePeueJeOe kejJetve Deecnebme DeeMeerJeeo efouee, lee ieeJej Deeceee kegueowJeleeeer mLeehevee
kejeJeer, Demeb Deeceee ceveele Heej Deens.
ceie DeeCe kemeueer?
osJeereer megboj cetleea nJeer!
peMeer Deeee!
ceesjeshebleebveer cetleeamee"er eebieueer efMeuee DeeCeeeuee cebyeepeer veeFkeebvee vesheeUuee hee"efJeues.
vesheeUee iebkeer heeeeCeeee ueewefkeke Heej cees"e neslee. ceesjeshebleebveer eleeheieeJej osJeeree
osJeUees keece meg kesues.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

21
heeJemeeUe mebheuee DeeefCe jepeebee lekeeeceeCes MeemleeKeeve leU G"Jetve hegCeeuee Deeuee.
Keg jepeebee ceguegKeele MeemleeKeeveeves leU efouee. Keg efMeJeepeerjepeebee ueeue ceneueele
mJele: MeemleeKeeve jeefnuee. jepeebvee les keUues. jepes mebleeheues nesles; heCe lemese ceveeletve
nmelener nesles.
MeemleeKeeve Deeuesuee keUleee jepeebveer meesvees efJeeveeLe efyejebvee vejceeFes hee osTve
Keeveekes hee"efJeues. jepeebveer keevnespeer pesOeebvee yeesueeJetve Iesleues. Skeebleer yemetve jepes
keevnespeeRvee cnCeeues,
keevnespeer, MeemleeKeeve hegCeele esTve Deieoer Deeceee ueeue ceneueele leU osTve
yemeuee Deens. heeJemeeUe Demeleener leeee mewveeves Deeceee ceguetKe yesefejeKe kesuee; lees Deelee
mJemLe kemee yemesue? SJeee cees"ee HeewpesefveMeer lees eeuetve Deeuee, lejer les menve kejCeb
ke"erCe!
Kejb Deens, cenejepe!
lesJne, keevnespeer, Deecner Deecees Jekeerue Keeveekes hee"efJeuese Deensle. vegmelee efjkeecee
iees yeesueCeeveb lees JeMe nesCeej veener. leeee Deboepe ueeieCeb ke"erCe Deens. Deeceeer Fe
DeMeer Deens keer, legcner, legcees osMecegKe eebveer Keeveeee yesle keelee Deeuee, lej heeneJeb.
Deeheuee Yeeieeleues osMecegKe peJeU esleensle, ns heeefnueb, lej Keeve leebvee efJeeemeeveb peJeU
kejerue. meOee Jeleveoejebvee Demeuesueb Yeener keceer nesFue.
pesOes jepeebee efvejeshe IesTve iesues.
leeveblej JeejbJeej pesOes ieeJej esle nesles. jepeebee yejesyej Keeme yew"kee nesle neslee.
Skeoe pesOes ieeJej Demese Deeues Demelee meJe yeesueCeer Peeueer; heCe pesOes G"sveele.
keevnespeer DemJemLe efomele nesles. jepeebvee leebee yesewveeres keejCe mecepele veJnles. MesJeer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepeebveere efJeeejues,
keevnespeer, Deepe ceveele keener lejer efomeleb.
keevnespeer keeJejsyeeJejs Peeues. les cnCeeues,
keener veener, cenejepe!
keevnespeer, Deecner SJes kee hejkes, keer Deeceee meceesj efoueKegueeme yeesueeeuee pe
peeJeb?
keevnespeeRveer eeme Iesleuee. les cnCeeues,
jepes, meebieleese lej! Skee heseele ceer meeheueesed. legcner meesJeeeuee heeefnpes.
jepes iebYeerj Peeues. les cnCeeues, keevnespeer, legcner Deeceeer ceeCemeb. legceeehesee Deecnebuee
Deeceee peerJener peemle Jeele veener... kemeuee hese heuee?
jepes, meejb efJemejlee esleb; heCe veeleb efJemejlee esle veener. Deeheues Skeefve mejoej
nwyelejeJe efMeUcekej eebes meemejs Kebespeer Keeshes Keeveeee JeOeeheemetve Deepe JeeYej Deeheuee
Yeerleerveb oNeeKeesNeeble otve jeefnues Deensle. efpeJeeee YeerleercegUb yeensj heeeuee peeiee veener.
leebveer Deeheuee peeJeeekes, nwyelejeJeebkes OejCeb Oejueb Deens. les ceePeekes Deeues...
ceie? jepeebveer efJeeejueb.
jepes, Peeueb, SJeb hegkeU Peeueb. KebespeerjeJeeveb Kethe meesmeueb. Deelee leeuee ecee
keve heeeebheeMeer peeiee eeJeer.
Kebespeer Keeshes- peeeeJej jepeebveer SJes Ghekeej kesues nesles, leese Kebespeer Keeveeuee
efceUeuee. jepeebee efJe Mee neleer Oejues. HeepeueKeeveeuee Jee oeKeefJeCeeje Kebespeer!
jepes GHeeUues, keevnespeer, lee efJeeemeIeelekeeeeer yeepet Ieslee? lees njeceKeesj Kebespeer"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

peeee Jeleveeee ef"keeCee veJnlee. Deecner Jeleve efoueb, Deecner DeVeeuee ueeJeueb- leese
Kebespeer DeeceeeJej Gueuee. Deeceee efJe Mee neleer Oejueb. peeeer eej Oeb eej
ceeieeJej HeskeeJeerle, DeMeer ueeekeer, leeeer Yeer IesTve legcner Deeuee?
jepes, Deecner nwyelejeJeebvee Meyo efouee Deens. Kebespeeree iegvne Deecnebme eeJee; DeeefCe
leeeb Jeleve eeueJeeJeb, peerJe JeeeJeeJee.
jepes ieefnJejues. les cnCeeues,
keevnespeer, Kebespeeree iegvne heojele IesT vekee. mJejepeemee"er JeleveeJej, IejeoejeJej
heeCeer meesCeejs legcner keg"b, DeeefCe keg"b lees Kebespeer! legceee efYesKeelej Deecner leeuee
peerJeoeve oslees. Kebespeeruee legcner IesTve ee!
keevnespeer Deeveboeves ieeKeeueer iesues.
oesve-leerve efoJemeeble les Kebespeer Keesheeebvee jepeebee cegpeNeemee"er IesTve Deeues. jepes
keener yeesueues veenerle; heCe Kebespeer ceneefeJe. lees vesnceer ieeJej esT ueeieuee; DekeejCe
jepeebMeer yeesuet ueeieuee. keevnespeeRvee efouesuee JeeveecegUs jepes les meejs Jeleve menve kejerle nesles;
DeeefCe leeee Yeueleee DeLe Kebespeer Iesle neslee.
jepes Deeheuee ceneueele Skese nesles. Deeeveke Kebespeeruee heenleee jepes DemJemLe
Peeues. Kebespeer veer ceneueele kemes Deeues, eees jepeebvee keess heues. Kebespeer cegpeje keve
GYee jeefnuee. jepes cnCeeues,
Keeshes, Skeoce Jej kemes Deeueele?
Kebespeer ueeeejeres neme kejerle cnCeeuee,
jepes, peje Keemeieer DeeefCe cenJeeeer yeeye nesleer. hebleebvee meebefieleueb. leebveer ceneueele
hee"efJeueb.
jepeebvee keener keUsvee. leebveer efJeeejues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

keee meebieeeeb Deens legcnebuee?


Kebespeer nmele cnCeeuee, veener, jepes! Deecner DeHePeueKeeveeuee efceUeuees; DeeceeeJej
Deeheueer iewjcepeea Peeueer. keheeJeble nesTve hejle heeeebpeJeU kesueble!
ceie?
nes! heCe Depetve DeeceeeJej jeie Deense! les Deecner peeCelees; heCe iegvne Deeceeee
neletve Ielees, Demeb veener. ceeCemeb egkeeeeere!
kegCeeyeue yeesuelee legcner?
ogmeNee kegCeeyeue? Keg Deeheues Keeme efJeeemeees keevnespeer pesOes!
jepes yew"keerJeve G"ues. Deeheueer vepej KebespeerJej jesKeerle les cnCeeues,
Kebespeer! keee yeesuelee? veer meebiee.
lemeb keener efJeMese veener; heCe keevnespeer efomeleele, lesJes meeOes veenerle. cenejepeebveer peje
pehetve DemeeJeb, SJeere efJevebleer!
Kebespeer, Deecnebuee meJe mheheCes meebiee. Demeb DeOeJe yeesuet vekee.
jepes, keevnespeer meOee keg"b peeleele, leebeer ceeCemeb keg"b Demeleele, eeeer eewkeMeer
kesueerle?
jepeebee mebece megle neslee. les cnCeeues,
Kebespeer!
ceer meebielees. MeemleeKeeveeMeer mebievecele kejleele. ceer DeHePeueKeeveeuee efceUeuees; heCe
Demee veener. mejU GYee neslees. DeeefCe Deeheues keevnespeer... efoJemee legceee meojsJej; jeeer
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

ueeue ceneueeee JeesJej!


Kebespeer! jepes Deesjues.
jeie eslees? efJeeeje. keevnespeeruee ceer peJeele Ieeuetve oslees.
Kebespeer, Keeueer pee! DeeefCe meojsle pesJes nleejyebo Demeleerue, leebvee leeleerveb FLeb
yeesueeJetve Iee.
Kebespeer OeeJeuee.
jepes mebleeheeves LejLejle nesles. leebvee keener megele veJnles. keener JesUelee eej
nleejyeboebmen Kebespeer ceneueele Deeuee. jepeebveer Kebespeerkes yees oeKeefJeues,
yeIelee keee? ee njeceKeesjeuee hekee!
Kebespeer Keeshee efiejHeoej kesuee iesuee. Yeeeefkele Kebespeer cnCeeuee,
jepes!
ethe! Deecner Jeleve efoueb; Deeceee Ieele kejeeuee G"uee. pee keevnespeeRveer Yeer Ieeuetve
leguee JeeeJetve Iesleueb, leee keevnespeeRee yeue iejU Deeskeleesme?
efMeheeeebeekes JeUtve jepes Deesjues, yeIelee keee? ee heelekeeeee GpeJee nele DeeefCe
eJee heee FLeuee FLeb leese.
eCeele Kebbespeer heeuee iesuee. yeIelee-yeIelee Kebespeeree GpeJee nele DeeefCe eJe heee
keuece Peeuee. jeeee efeUkeebee Geuee. Kebespeeree eEkekeeUerves ceneue Iegceuee; heCe
jepes Meeble vepejsles les heenle nesles. Kebespeermee"er leebes ceve Jele veJnles. jepes cnCeeues,
IesTve pee leeuee. Jeweebeb DeeweOe keje. cejlee Gheeesieer veener.
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

Kebespeeruee ceneueeletve vesues iesues.


keevnespeeRvee pesJne Kebespeereer yeeleceer keUueer, lesJne leebee Deeheuee keeveebJej efJeeeme
yemesvee. meblehle nesTve les leeleerves ieeJej Deeues. jepeebee meceesj leke les Deeues. jepes
leebeekes Meeble vepejsves heenle nesles. keevnespeer iepeues,
jepes, Kebespeeruee DeYee osTve ns Jeleve kesueble? Deeceee Meyoebeer keee efkebcele
jeefnueer? jepes, legcner Demee efJeeemeIeele kejeue, Demeb mJeheelener Jeeueb veJnleb. ceveeleuee
oeJee efJemejeeee veJnlee, lej DeYee eeeeb veJnleb!
keevnespeer, Deeceee ceveeleuee oeJee pesJne Meyo efouee neslee, lesJnee efJemejuee iesuee.
ceie Kebespeeres nele-heee kee legues?
efnbcele Demesue, lej legcner peeTve efJeeeje! keevnespeer, Meyo efouee neslee, cnCetvee leeee
peerJe jeefnuee, veener lej ieove ceejueer Demeleer.
jepeebes les he heentve keevnespeer eheeheues. les cnCeeues,
heCe, jepes...
keevnespeer, Deeceee heojer pemes DeeheueemeejKes peerJeceesueees Fceeveer Demeleele, lemese
mJeeLeemee"er nJeb les kejCeejs mebefOemeeOetner Demeleele. Deecnebuee keejCehejlJes oesIeebveener peJeU
yeeUieeJeb ueeieleb. heCe KebespeermeejKeer efJeeemeIeelekeer peele- leer peJeU kejCebner DeMekee.
KebespeerjeJeebee iegvne legcner heojele Iesleueele DeeefCe leeuee cegpeNeeuee DeeCeueble. leese
Kebespeer legcner MeemleeKeeveeuee meeceerue Demeueeeb meebiele neslee, efJee keeueJet heenle neslee.
ceeCetme YeeJevesuee peJeUee. Deecnebuee ceenerle nesleb, cnCetve iewjmecepe Peeuee veener. Gee
ogmeNee kemeuee emebieele keener keUueb, lej keeve Yejeeuee efkeleer JesU ueeieCeej? Deeceee
veeFueepe Deens, keevnespeer! Demeueer ceeCemeb peheCeb Deecnebuee Mekee veener.
keevnespeer YeeveeJej Deeues. leebee meeje mebleehe efveJeUuee. les cnCeeues,
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes, ogozJe Kebespeereb, ogmejb keee? Deeceeere etke Peeueer.


etke veener, keevnespeer! legcner mebOeer efoueerle. Kebespeeruee mJele: megOeeve leer Jeehejlee
Deeueer veener.
keener JesU keesCeer keener yeesueues veener. jepeebveer Yejuee DeeJeepeele efJeeejues,
keevnespeer, jeieeJeuee veener vee?
keevnespeer nmeues. les cnCeeues,
jepes, Deeceee eeflesmee"er SJes peheCeejs legcner. legceeeJej jeieeJesve lejer kemee?
jepeebee esnNeeJej nmet Gceues. jepeebee meeje Yeej Glejuee. oesIes nmele meojsJej
peeeuee efveIeeues.

22
meeebkeeUee JesUer jepes mejU kees"erle Deeueees heentve meeNeebvee Deeee Jeeues.
efpepeeyeeF kees"erle heeeJej yemeuee neslee. oemeer efMeOee keeerle neslee. jepes esleee
hegleUeyeeF, meesejeyeeF heoj meeJeve GYee jeefnuee. oemeerheefjJeej Debie eesve
keesheNeeheeMeer efYeuee. jepes mege eCeYej IeeseUues. efpepeeyeeFveer efJeeejues,
jepes, kees"erheele mejU ceeleke keee yesle Oejueer?
jepes cnCeeues, ceemeensye, DeeheCe peje Deele eeue, lej meJe meebielee esFue.
legcner euee. Deecner SJeeele eslees.
jepes JeUues. efpepeeyeeFee ceneueer jepes esjPeeNee Ieeueerle nesles. eleske eCe leebvee
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

cees"e Jeele neslee. JeejbJeej les ojJeepeekes heenle nesles. efpepeeyeeF Deele esleee jepeebveer leebes
oesvner Keebos hekeues. efpepeeyeeF heenle neslee. jepeebee esnNeeJeve Deevebo Deesmeble neslee.
efpepeeyeeF cnCeeuee,
efMeJeyee, Dejs, Peeuebed keee leguee?
ceemeensye! kesJee Deevebo! kesJeb meceeOeeve Jeelebed Deepe! Deepe cenejepemeensyeebeb
efJepeehegjentve hee Deeuebed.
Kejb?
nes, ceemeensye! Deeveboeeer yeeleceer DeeCeueer, lej KegMeeueer efceUles. eeue, leer KegMeeueer
keceer heeJeer, DeMeer yeeleceer Deecner meebieCeej Deenesle.
meebie vee leer!
ceie ceeiesve, les eeeuee nJeb!
jepee, Dejs, peerJe mege ceePee jeefnuee veener. leguee ceer keee osCeej?
ceemeensye! cenejepemeensye Deecnebuee Yeseeuee esCeej Deensle. ns meebefieleueb, lej Kejb
Jeesue legcnebuee?
eue, Gieere Yeueleer Lee kemeueer kejleesme?
Lee veener, ceemeensye! Deieoer Kejb Deens. Deecner DeeefoueMeenerMeer kesuesuee kejej DeeefCe
Deeceeer Jeeleer meee ueeele IesTve DeeefoueMeenerle cenejepemeensyeebvee leerLeeeeseer, Deeceee
Yesereer hejJeeveieer efoueer Deens. SJese veJns, lej cenejepemeensye legUpeehetjuee osJeeroMeveeuee
esTve Lekeueslener.
osJeeroMeve? heCe Keeveeveb...
"******ebook converter DEMO - www.ebookconverter.com*******"

jepes hejle nmeues. Ske JesieUe DeefYeceeve leebee cegKeeJej Gceuee.


ceemeensye, Deecees legUpeehetjes Yeeshes Flej keMeele ngMeej vemeues, lejer osJeerjeCeele lejyespe
Deensle. leebveer Deeheuee keleerveb keoceebee IejeCeeeb veeJe JeeJeueb.
keee kesueb leebveer? efpepeeyeeFveer Glmegkelesves efJeeejues.
keee kesueb veener, les efJeeeje! leebveer Deeceeer Fppele, eeflee, Deeceeb kegueowJele
jeKeueb, peheueb. ceemeensye, legkeeFeer cetleea eue Deens. pesJne Keeve legUpeehetjuee Deeuee, lesJne
keoceebveer cetleea ueheefJeueer, DeeefCe lee peeieer ogmejere cetleea "sefJeueer.
efpepeeyeeF les Ssketve Deevebouee.
jepes, DeMee ceeCemeebeb keewlegke Jneeuee nJeb.
pej nesFue, ceemeensye! mebOeer efceUleee Deecner leebeb keewlegke pej ke.
efpepeeyeeFveer Glmegkelesves efJeeejues, heCe, jepes, mJeejer kesJne esCeej?
hebjhetj keve pespegjerJeve cenejepemeensye esleerue, Demeb Jeeleb.
heCe MeemleeKeeve... lees hegCeele leU osTve Deens vee!
leeeer efeblee ke vekee. cenejepemeensye Yes IesTve hejle peeFlees MeemleeKeeveeuee Deecner
PegueJeerle "sJet. leemee"er nJeb les keyetue ke. DeeefCe pejer MeemleeKeeveeuee cenejepemeensyeebeer
Jeoea ueeieueer, lejer lees keener kejCeej veener. Menepeneveee keejkeeroeale cenejepee
Menepeerjepeebveer ieepeefJeuesues hejeece, oefeCesleerue leebeer Jeeleer meee, ns meJe lees peeCetve
Deens.
l