You are on page 1of 1

Graves, sorres, llims i argiles.Terrassa fluvial del riu Fluvi i afluents.

Graves, arenes, argiles i llims. Sn dipsits amb morfologia de glacis.


Conglomerats, gresos i argiles vermelles.
Conglomerats i gresos grisos.
Gresos carbonatats i calcries amb grans nummulits i assilines.
Alternana de gresos i margues amb conglomerats.
Margues i margocalcries noduloses amb algun nivell de gres.
Guixos.
Cdols angulosos hetereomtrics amb matriu llimosa- argilosa.
Clastes subangulosos i angulosos dins d'una matriu sorrenca i argilosa.
Graves, sorres i lutites.
Ventalls alluvials. Graves anguloses, sorres i llims .
Basalts indiferenciats.

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament d'Argelaguer

CONSULTOR

AUTOR DEL PROJECTE TTOL DEL PROJECTE


SNIA MORENO

ESCALES

IAP DEL AVAN DEL POUM DEL MUNICIPI D'ARGELAGUER

1 : 50.000
ORIGINALS

NOM DEL PLNOL:


0

250

500
m

GRFIQUES

LITOLOGIA DEL MUNICIPI

DATA:
SETEMBRE 2009

PLNOL NM:
05
FULL........DE........