You are on page 1of 200

339.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim
UKAZ
O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MEĐUNARODNOM
PRIVATNOM PRAVU
Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o meĎunarodnom privatnom pravu, koji je donijela
Skupština Crne Gore 25. saziva, na prvoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u
2014. godini, dana 11. marta 2014. godine.
Broj: 01-406/2
Podgorica, 14. marta 2014. godine
Predsjednik Crne Gore
Filip Vujanović, s.r.
Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav
Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na prvoj śednici prvog redovnog (proljećnjeg)
zasijedanja u 2014. godini, dana 11. marta 2014. godine, donijela je
ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU
Član 1
U Zakonu o meĎunarodnom privatnom pravu („Službeni list Crne Gore“, broj 1/14) u
članu 168 riječi: „Danom stupanja na snagu“ zamjenjuju se riječima: “Danom početka
primjene“.
Član 2
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.
Broj: 24-9/14-1/4
EPA 420 XXV
Podgorica, 11. marta 2014. godine
Skupština Crne Gore 25. saziva
Predśednik,
Ranko Krivokapić, s.r.

340.
Na osnovu člana 95 člana 3 Ustava Crne Gore donosim
UKAZ
O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
IZBORU ODBORNIKA I POSLANIKA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i
poslanika, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici prvog
redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 21. marta 2014. godine.
Broj: 01-437/2
Podgorica, 22. marta 2014. godine
Predsjednik Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 3 Ustava Crne Gore,
Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj śednici prvog redovnog (proljećnjeg)
zasijedanja u 2014. godini, dana 21. marta 2014. godine, donijela je
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU ODBORNIKA I
POSLANIKA
Član 1
U Zakonu o izboru odbornika i poslanika (“Sluţbeni list RCG”, br. 4/98, 5/98,
17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i “Sluţbeni list CG”, broj 46/11) u
članu 2 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:
“Ispitivanje javnog mnjenja se ne moţe vršiti na biračkom mjestu niti na
udaljenosti do 100 metara od biračkog mjesta.”
Član 2
U članu 5 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:
„Mandat odborniku, odnosno poslaniku moţe prestati i ranije u skladu sa ovim
zakonom.“
Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.
Član 3
U članu 13 stav 2 mijenja se i glasi:
„Drţavna izborna komisija i opštinske izborne komisije duţne su u roku od 72
sata od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora, utvrditi i objaviti izborni
kalendar svih rokova za sprovoĎenje izbornih radnji predviĎenih izbornim
zakonodavstvom.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:
„Dan odrţavanja izbora je neradni dan (nedelja).“
Član 4
U članu 17 stav 3 briše se.
Član 5
U članu 23 poslije riječi “opštinske” dodaju se zarez i riječi:”izborna komisija
Glavnog grada, izborna komisija Prijestonice (u daljem tekstu: opštinska izborna
komisija)”.
Član 6
U članu 24 stav 1 poslije riječi: „političke partije“ dodaju se riječi: „odnosno
koalicione izborne liste“, a riječi: “grupe graĎana” zamjenjuju se riječima: “grupe
birača”.
Član 7
Član 25 mijenja se i glasi:
“Opštinsku izbornu komisiju čine: predsjednik i četiri člana u stalnom sastavu i
po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Za predsjednika opštinske izborne komisije imenuje se kandidat političke
partije, odnosno podnosioca izborne liste koja je na prethodnim izborima dobila
najveći broj odborničkih mandata.
Ukoliko je na prethodnim izborima najveći broj mandata dobila koaliciona
izborna lista, za predsjednika opštinske izborne komisije imenuje se, po pravilu,
kandidat političke partije kojoj je, u okviru koalicije, pripao najveći broj odborničkih
mandata.
Sekretar opštinske izborne komisije imenuje se na predlog parlamentarne
opozicije.
Za sekretara opštinske izborne komisije, po pravilu, se imenuje kandidat na
predlog opozicione izborne liste koja je na prethodnim izborima dobila najveći broj
odborničkih mandata.
Sekretar komisije je zaduţen za realizaciju administrativnih poslova
predviĎenih izbornim zakonodavstvom.
Dva člana stalnog sastava opštinske izborne komisije imenuju se na predlog
parlamentarne opozicije.
Za članove stalnog sastava iz reda opozicije imenuju se predstavnici
opozicionih izbornih lista u odgovarajućoj skupštini opštine proporcionalno broju
osvojenih mandata na prethodnim izborima, a u slučaju istog broja mandata prednost
ima izborna lista koja je dobila veći broj glasova.
Ukoliko u odgovarajućoj skupštini opštine postoji samo jedna opoziciona
izborna lista, oba člana stalnog sastava opštinske izborne komisije imenuju se na
predlog te opozicione izborne liste.
Predsjedniku i članovima opštinske izborne komisije u stalnom sastavu imenuju
se zamjenici.
Opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste moţe imati zamjenika.

Predsjednika i članove komisije, kao i opunomoćene predstavnike podnosioca
izbornih lista, u slučaju njihove odsutnosti ili spriječenosti, u vršenju poslova i
zadataka u komisiji zamjenjuju njihovi zamjenici.
Predsjednik komisije, njegov zamjenik i sekretar, kao i članovi komisije i
njihovi zamjenici u stalnom sastavu imenuju se iz reda diplomiranih pravnika. ”
Član 8
U članu 26 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:
“Opunomoćeni predstavnici u prošireni sastav opštinske izborne komisije
odreĎuju se iz reda diplomiranih pravnika, a zamjenici opunomoćenih predstavnika,
po pravilu, iz reda diplomiranih pravnika.“
Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.
Član 9
U članu 29 stav 1 riječi: „iz reda kandidata koje predlaţu političke partije koje
imaju poslanike u Skupštini“ zamjenjuju se riječima: „u skladu sa ovim zakonom“.
Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:
“Drţavna izborna komisija ima status pravnog lica.“
Član 10
Član 30 mijenja se i glasi:
“Drţavnu izbornu komisiju čine: predsjednik i deset članova u stalnom sastavu
i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Predsjednika Drţavne izborne komisije imenuje Skupština, na predlog radnog
tijela Skupštine nadleţnog za izbor i imenovanja nakon prethodno sprovedenog
javnog konkursa.
Četiri člana stalnog sastava Drţavne izborne komisije imenuju se na predlog
parlamentarne većine.
Četiri člana stalnog sastava Drţavne izborne komisije, od kojih jedan vrši
funkciju sekretara, imenuju se na predlog parlamentarne opozicije.
Za člana stalnog sastava Drţavne izborne komisije imenuje se i jedan
predstavnik političke partije, odnosno podnosioca izborne liste za autentičnu
zastupljenost pripadnika manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice, koja
je na prethodnim izborima dobile najveći broj glasova, a njegov zamjenik treba da
bude pripadnik nekog drugog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice.
Jednog člana stalnog sastava Drţavne izborne komisije imenuje Skupština, na
predlog radnog tijela Skupštine nadleţnog za izbor i imenovanja nakon prethodno
sprovedenog javnog konkursa, iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog
sektora i univerziteta, koji je stručan za pitanja izbornog zakonodavstva.
Za člana stalnog sastava Drţavne izborne komisije iz stava 6 ovog člana ne
moţe biti imenovano lice koje je u poslednjih 10 godina obavljalo funkciju člana
organa političke partije.
Za člana stalnog sastava Drţavne izborne komisije iz stava 6 ovog člana bira se
lice koje je objavljivalo naučne radove i stručne članke na temu izbornog procesa,
koje je ostvarilo javnu prepoznatljivost u ovoj oblasti i koje je učestvovalo u
domaćem ili meĎunarodnom monitoringu izbornog procesa.

Radno tijelo Skupštine nadleţno za izbor i imenovanja. Članove Drţavne izborne komisije i opunomoćene predstavnike podnosioca izbornih lista. odnosno opozicije imenuju se predstavnici izbornih lista proporcionalno broju osvojenih mandata na prethodnim izborima. uz saglasnost nadleţnog radnog tijela Skupštine.” Član 14 U članu 34 stav 3 mijenja se i glasi: “Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sluţbe Komisije donosi Komisija. u slučaju njihove odsutnosti ili spriječenosti.“ Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi: „Sredstva za rad Drţavne izborne komisije obezbjeĎuju se u budţetu Crne Gore. Članovi Drţavne izborne komisije. imaće u vidu i preporuke organizacija koje su se u poslednjih pet godina bavile kreiranjem izbornog zakonodavstva i monitoringom izbornih procesa.“ . sva četiri člana u stalni sastav drţavne izborne komisije imenuju se na predlog te izborne liste. njihovi zamjenici i opunomoćeni predstavnici podnosioca izbornih lista imenuju se iz reda diplomiranih pravnika. Predsjednika Drţavne izborne komisije u slučaju spriječenosti zamjenjuje član Drţavne izborne komisije u stalnom sastavu kojeg on odredi. u vršenju poslova i zadataka u Drţavnoj izbornoj komisiji zamjenjuju njihovi zamjenici. na predlog sekretara Komisije.” Član 11 U članu 31 stav 4 riječi: “15 dana” zamjenjuju se riječima: “20 dana”. Rješenje o zaradi i drugim pravima predsjednika i sekretara Drţavne izborne komisije donosi odbor Skupštine nadleţan za administrativna pitanja. Član 12 U članu 32 stav 1 tačka 16 riječ „ovim“ briše se. Članovima Drţavne izborne komisije u stalnom sastavu koji se imenuju na predlog parlamentarne većine. odnosno jedna opoziciona izborna lista. u postupku utvrĎivanja predloga. Opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste moţe imati zamjenika. odnosno parlamentarne opozicije imenuju se zamjenici. Za članove stalnog sastava na predlog parlamentarne većine. Član 13 Član 33a mijenja se i glasi: “Predsjednik i sekretar Drţavne izborne komisije duţnost obavljaju profesionalno. a u slučaju istog broja mandata imenuje se sa izborne liste koja je dobila veći broj glasova na prethodnim izborima. Ukoliko u Skupštini postoji samo jedna izborna lista koja čini parlamentarnu većinu. Predsjednik Drţavne izborne komisije mora biti diplomirani pravnik i imati najmanje 10 godina radnog iskustva u struci i ne smije biti član organa upravljanja političke partije u zadnje tri godine.

u skladu sa ovim zakonom.“ Član 19 U članu 41 stav 1 mijenja se i glasi: “Ako po donošenju rješenja o proglašenju izborne liste kandidat izgubi crnogorsko drţavljanstvo. na izbornoj listi biće najmanje 30% kandidata manje zastupljenog pola. u skladu sa ovim zakonom. Podnosiocu izborne liste koji ne otkloni nedostatke iz stava 3 ovog člana. 1 i 2 ovog člana ne mogu uticati na ispunjenost uslova iz čl. Izuzetno. Član 17 U članu 39 stav 4 riječi: “grupe graĎana“ zamjenjuju se riječima: “grupe birača“. Član 21 Član 43 mijenja se i glasi: .“ Dosadašnji stav 6 postaje stav 8. U stavu 4 riječ „pismenu“ zamjenjuje se riječju „pisanu“. a najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkih mjesta. Član 16 U članu 37 stav 3 riječ „dva“ zamjenjuje se riječju „četiri“. sastav biračkog odbora moţe se mijenjati i nakon isteka roka iz stava 6 ovog člana.“ Član 20 U članu 42 stav 2 poslije riječi „partija“ dodaju se riječi: „ili grupa birača“. odnosno ako nastupi njegova smrt. bude izbrisan iz registra prebivališta. Član 18 Član 39a mijenja se i glasi: “U cilju ostvarivanja principa rodne ravnopravnosti. druga četiri mjesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po jedan kandidat pripadnik manje zastupljenog pola. podnosilac izborne liste gubi pravo da predloţi novog kandidata. Izborna lista koja ne ispunjava uslove iz st.” Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: „Promjene iz st. odnosno grupe birača koja je stekla pravo da predloţi predstavnike u stalnom sastavu biračkog odbora. Na izbornoj listi meĎu svaka četiri kandidata prema redosljedu na listi (prva četiri mjesta. izborna komisija odbiće proglašenje izborne liste. 39 i 39a ovog zakona.Član 15 U članu 35 poslije stava 5 dodaju se dva nova stava 6 i 7 koji glase: „Birački odbor imenuje se za svako biračko mjesto. na obrazloţeni zahtjev političke partije. najkasnije 10 dana prije dana odreĎenog za odrţavanje izbora. a podnosilac liste biće pozvan da otkloni nedostatke liste. 1 i 2 ovog člana smatraće se da sadrţi nedostatke za proglašenje izborne liste.

računajući prema podacima o broju birača sa izbora koji su prethodili odluci za raspisivanje izbora. Izuzetno od stava 1 ovog člana. ovlašćenom licu za zastupanje pred nadleţnim organima.“Izborna lista za izbor odbornika. Član 24 U članu 56 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: “Televizija Crne Gore je prilikom organizovanja i emitovanja emisija iz stava 1 ovog člana duţna da obezbijedi prevod na znakovni jezik. bez obzira da li se radi o izborima za predsjednika Crne Gore ili o izborima za skupštinu. grupe birača uz izbornu listu dostavljaju i izjavu ovjerenu pred nadleţnim organom o odluci da učestvuju na izborima sa programskim ciljevima izborne liste. Birači koji potpisuju liste za izbor odbornika moraju imati prebivalište na području odnosne opštine. odnosno za izbor poslanika moţe biti utvrĎena ako je svojim potpisom podrţi najmanje 1. izborna lista za izbor odbornika moţe biti utvrĎena ako je svojim potpisom podrţi najmanje 150 birača.” Dosadašnji stav 3 postaje stav 4. Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: „Izuzetno od dokumentacije propisane stavom 2 ovog člana. Birači koji potpisuju liste za izbor poslanika moraju imati prebivalište na teritoriji Crne Gore. kao i druga medjusobna prava i obaveze. odnosno poslanika moţe biti utvrĎena i bez potpisa podrške ukoliko politička partija ili grupa birača koja je podnosilac izborne liste ima poslanika u Skupštini Crne Gore. izborna lista za izbor odbornika moţe biti utvrĎena ako je svojim potpisom podrţi onaj broj birača koji je za jedan manji u odnosu na broj glasova koliko je na prethodnim izborima za odnosnu skupštinu opštine vrijedio jedan odbornički mandat. Potpis birača za podršku izbornoj listi daje se pred članovima opštinske izborne komisije. U opštinama u kojima je na prethodnim izborima odbornički mandat vrijedio jednako ili manje od 150 glasova. za političke partije ili grupe birača koje predstavljaju manjinski narod ili manjinsku nacionalnu zajednicu. Izborna lista za izbor poslanika koja predstavlja manjinski narod ili manjinsku nacionalnu zajednicu sa učešćem u ukupnom stanovništvu Crne Gore do 2% prema rezultatima posljednjeg popisa moţe biti utvrĎena ako je svojim potpisom podrţi najmanje 300 birača. Izborna lista za izbor odbornika. “ . odnosno poslanika moţe biti utvrĎena ako je svojim potpisima podrţi najmanje 0.8 % birača od broja birača u izbornoj jedinici. Član 23 U članu 48a poslije riječi “liste“ dodaju se riječi: „za izbor poslanika“.000 birača.“ Član 22 U članu 46 stav 2 tačka 1 riječ „pismena“ zamjenjuje se riječju „pisana“. a koriste pravo iz člana 94 stav 2 ovog zakona. Drţavna izborna komisija propisuje postupak i organizaciju za davanje potpisa birača za podršku izbornoj listi.

Obavještenje iz stava 1 ovog člana nije uslov za ostvarivanje biračkog prava. 4 i 5 postaju st. . Obavještenje iz stava 1 ovog člana mora biti i u formatu dostupnom biraču s invaliditetom i sadrţati: dan i vrijeme odrţavanja izbora. Birač s invaliditetom mora zahtjev za obavještenje dostaviti ministarstvu nadleţnom za biračke spiskove najkasnije 15 dana prije dana odrţavanja izbora. -štampača koji će štampati potvrdu o uspješno izvršenoj identifikaciji birača. Elektronski ureĎaji predstavljaju kompaktnu hardversku i softversku cjelinu sačinjenu od: . Dosadašnji st. a poslije riječi “servisa” dodaju se riječi: “i drugih medija”. Uputstvo o načinu korišćenja elektronskih ureĎaja za identifikaciju birača iz stava 1 ovog člana propisuje ministarstvo nadleţno za biračke spiskove. Ministarstvo iz stava 1 ovog člana dostavljanje obavještenja o izborima biračima vrši putem pošte kao običnu pošiljku na adresu stanovanja. Član 26 U članu 65 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi: „Prilikom odreĎivanja biračkih mjesta opštinska izborna komisija je duţna da vodi računa da olakša pristup biračkom mjestu licima sa invaliditetom.elektronskog čitača mašinski čitljivog zapisa (MRZ) sa lične karte i pasoša. 3. najkasnije sedam dana prije dana odrţavanja izbora. U zahtjevu se navodi u kojem obliku je potrebno dostaviti obavještenje. Član 28 Član 68 mijenja se i glasi: “Ministarstvo nadleţno za biračke spiskove dostavlja obavještenje o izborima biračima. 3 i 4. Podaci koji će se smještati u ureĎaj iz stava 4 ovog člana brišu se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.Dosadašnji stav 2 postaje stav 3. Član 25 U članu 63 stav 1 broj „10“ zamjenjuje se brojem „15“. Birač da bi glasao mora se elektronski identifikovati.“ Član 27 U članu 67 stav 2 briše se.računara u čijoj memoriji će biti smješten izvod iz zaključenog biračkog spiska za tačno odreĎeno biračko mjesto uključujući i zadnju fotografiju birača iz registra ličnih karata ili pasoša. broj i adresu biračkog mjesta na kome se glasa i broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska. . 2.“ Član 29 Član 68a mijenja se i glasi: “Na biračkim mjestima koriste se elektronski ureĎaji za identifikaciju birača. Biraču koji odbije elektronsku identifikaciju birački odbor neće dozvoliti da glasa.

” Član 30 Poslije člana 68a dodaje se novi član koji glasi: “Član 68b Prilikom dolaska na biračko mjesto birač je duţan da preda ličnu kartu ili pasoš predsjedniku biračkog odbora. mobilni telefon. UreĎaj za elektronsku identifikaciju prikazaće fotografiju birača na monitoru i odštampati papirni odrezak-potvrdu.Ministarstvo nadleţno za biračke spiskove. Član 33 U članu 73a stav 6 riječi “90-gramskom” zamjenjuju se riječima “120gramskom”. za potrebe elektronske identifikacije birača na biračkom mjestu. Predsjednik i član biračkog odbora iz suprotne političke opcije (poštovanje pariteta vlast-opozicija) čitko i svojeručno će potpisati odštampani odrezak-potvrdu.” Član 31 U članu 69 stav 6 riječi: “50 metara” zamjenjuju se rječima: “100 metara”. izraĎuje elektronsku verziju izvoda iz biračkog spiska za svako biračko mjesto na odgovarajućem elektronskom mediju u roku od 72 časa od dana kada je doneseno rješenje o zaključenju biračkog spiska. laptop. Ukoliko zbog opravdanih objektivnih okolnosti. omogući mu da se potpiše i uputi ga u prostor za glasanje. koja sadrţi ime i prezime. Kada birač glasa. Nabavku i odrţavanje elektronskih ureĎaja za identifikaciju birača sprovodi organ nadleţan za voĎenje biračkog spiska. tokom glasanja bude onemogućena elektronska identifikacija birača. Član 34 . jmbg i redni broj birača koji je istovjetan onome u odštampanom biračkom spisku. pronaĎe ga u odštampanom biračkom spisku. koja će se potom čuvati zajedno sa glasačkim kuponom. kao što su višesatni nestanak električne energije ili kvar na sistemu. nakon čega birački odbor omogućava biraču da glasa. predsjednik i član biračkog odbora iz stava 4 ovog člana će čitko i svojeručno potpisati glasački kupon sa druge strane. birački odbor će donijeti odluku da nastavi glasanje po sistemu vizuelne identifikacije koja podrazumijeva da predsjednik odbora uvidom u ličnu kartu ili pasoš potvrdi identitet birača. Drţavna izborna komisija kontroliše proces i upotrebu elektronskih ureĎaja za identifikaciju birača. birač se potpisuje na za to predviĎenom mjestu na izvodu iz biračkog spiska.)”. mobilnih telefona i pejdţera” zamjenjuju se rječima: “elektronskih ureĎaja za komunikacju (telefon. Član 32 U članu 71a stav 1 riječi: “telefona. tablet računar itd. Predsjednik biračkog odbora elektronskom identifikacijom pronalazi birača u elektronskom i odštampanom izvodu iz biračkog spiska.

način.” U dosadašnjem stavu 3 riječi: “stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st.“ Dosadašnji st. 4. kutije za glasanje na biračkom mjestu.“ Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: „Šablon za glasački listić mora da prati oblik i izgled glasačkog listića. Dosadašnji st. zbirne izborne liste. 2 i 3 postaju st. posebne i sluţbene koverte za glasanje. zbog nepristupačnosti biračkog mjesta. 3 i 4. Član 36 U članu 77 stav 5 riječi: “pet dana” zamjenjuju se riječima: “sedam dana”. potreban broj glasačkih listića.U članu 74 stav 1 mijenja se i glasi : „Nadleţna izborna komisija bliţe propisuje oblik i izgled. 3. 3. Član 39 Član 85 mijenja se i glasi: .” U stavu 3 riječi: “preuzima birački odbor” zamjenjuju se riječima: “preuzima predsjednik biračkog odbora”. informacija i komunikacija (lice sa invaliditetom) ili nepismenosti (nepismeno lice) nije u mogućnosti da na biračkom mjestu lično glasa. kao i obrazac zapisnika o radu biračkog odbora. 5. 6 i 7. ima pravo da to učini uz pomoć asistenta kojeg on sam odredi. Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi: “Izborna komisija je duţna da najkasnije četiri sata po dostavljanju zahtjeva omogući uvid u izborni materijal podnosiocu izborne liste koji je dostavio zahtjev. 2. kao i uništavanje matrice. dva izvoda iz biračkog spiska (jedan za glasanje putem pisma). potreban broj šablona za glasački listić. odnosno glasanje obavi na način na koji mu birač naloţi. mobilne kutije za glasanje putem pisma.” Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: “Nadleţna izborna komisija je duţna da na svakom biračkom mjestu obezbijedi odgovarajući šablon koji omogućava biraču sa oštećenjem vida da lično glasa. a poslije riječi “pasošem” stavlja se tačka a preostali tekst briše se.” Član 37 U članu 80 stav 1 poslije riječi “dokazuje” dodaje se riječ “biometrijskom”. Član 35 U članu 75 stav 1 mijenja se i glasi: “Opštinska izborna komisija je duţna da za svaki birački odbor blagovremeno pripremi opremu i materijal za glasanje. a koji je duţan da listić popuni. 5 i 6 postaju st. mjesto i kontrolu štampanja i distribuciju glasačkih listića i šablona za glasački listić. 4. Član 38 U članu 84 stav 1 mijenja se i glasi: “Birač koji. 1 i 2“. a naročito: opremu iz člana 68a.

Glasanje putem pisma mogu nadgledati akreditovani posmatrači izbora na biračkom mjestu. a ţeli da glasa. utvrĎuje da li je lice koje ţeli da glasa putem pisma upisano u birački spisak i cijeni razloge za glasanje putem pisma. bolničkog ili kućnog liječenja nije u mogućnosti da glasa na biračkom mjestu na kojem je upisan u izvod iz biračkog spiska. Zahtjev za glasanje putem pisma dostavlja se biračkom odboru na biračkom mjestu. Uz zahtjev za glasanje putem pisma i ovlašćenja za podnošenje zahtjeva biračkom odboru se dostavlja i lična karta ili pasoš birača koji ţeli da glasa putem pisma. dostaviti biraču: ovjereni glasački listić. preko četiri povjerenika iz reda zamjenika članova biračkog odbora. najkasnije do 13 časova na dan glasanja. Predsjednik biračkog odbora izvršiće elektronsku verifikaciju (identifikaciju) lične karte ili pasoša birača. izvod iz biračkog spiska. Birač koji ţeli da glasa putem pisma duţan je da lično potpiše obrazac iz stava 1 ovog člana. . poseban koverat za kontrolni kupon. na propisanom obrascu. vrati podnosiocu zahtjeva za glasanje putem pisma. koji je duţan da taj identifikacioni dokument. koju prethodno na biračkom mjestu birački odbor pečati pečatnim voskom. zbirnu izbornu listu. Jedno lice ne moţe dostaviti biračkom odboru više od jednog zahtjeva za glasanje putem pisma. Zahtjev za glasanje putem pisma biračkom odboru na biračkom mjestu moţe dostaviti samo lice koje svojim potpisom ovlasti podnosilac zahtjeva za glasanje putem pisma. birački odbor će. Pošto je utvrdio da su ispunjeni uslovi za glasanje putem pisma. invalidnosti. birački odbor provjerava identitet lica–donosioca zahtjeva za glasanje putem pisma. podnosi biračkom odboru. razloge za to duţan je unijeti u zapisnik o radu biračkog odbora. ” Član 40 Poslije člana 85 dodaju se dva nova člana koji glase: “Član 85a “Po prijemu zahtjeva za glasanje putem pisma. pribor za pečaćenje i pribor za pisanje. U postupku glasanja putem pisma koristi se prenosna neprozirna glasačka kutija za glasanje putem pisma. a odštampane odreske-potvrde će čuvati sa ostalom dokumentacijom neophodnom za glasanje putem pisma. Ovlašćenje za dostavljanje biračkom odboru zahtjeva za glasanje putem pisma sastavni je dio obrasca iz stava 1 ovog člana. Nakon što izvrši elektronsku verifikaciju (identifikaciju) predsjednik biračkog odbora predaće ličnu kartu ili pasoš birača donosiocu zahtjeva za glasanje putem pisma.“Birač koji zbog starosti. Ako birački odbor ne omogući nekom licu da glasa putem pisma. bez odlaganja. zahtjev za glasanje putem pisma. osim u slučaju da to čini za dva ili više birača koji glasaju putem pisma a ţive u istom porodičnom domaćinstvu. Obrazac iz stava 1 ovog člana propisuje Drţavna izborna komisija.

Član 43 . birački odbor. Povjerenici svojeručno potpisuju odštampani odrezak-potvrdu. pri tome. a koverat sa kontrolnim kuponom predaju članu biračkog odbora koji je zaduţen za čuvanje kontrolnih kupona.“ Član 41 U članu 87 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase: „Lica koja rade u ministarstvu nadleţnom za poslove pravosuĎa i lica koja rade u organu uprave nadleţnom za izvršenje krivičnih sankcija ne mogu biti u sastavu biračkog odbora. i tek onda pristupa utvrĎivanju rezultata glasanja na biračkom mjestu. broj birača kojima je birački odbor omogućio glasanje putem pisma i broj birača koji su glasali putem pisma. nakon čega birač presavijeni glasački listić stavlja u prenosnu glasačku kutiju. U zapisniku o radu biračkog odbora unosi se: broj primljenih zahtjeva za glasanje putem pisma. Zahtjeve za glasanje putem pisma dostavljene biračkom odboru i izvod iz biračkog spiska za glasanje putem pisma. glasačke listiće sadrţane u prenosnoj glasačkoj kutiji za glasanje putem pisma. a da. ostane slobodan kontrolni kupon. Nakon što utvrdi da je glasanje putem pisma izvršeno u skladu sa pravilima. a koji je duţan da listić popuni.“ Član 42 U članu 88 riječi: „u vrijeme odrţavanja izbora“ brišu se. Član 85b Nakon što se utvrdi identitet birača povjerenik zaokruţuje njegov redni broj u izvodu iz biračkog spiska. nakon utvrĎivanja rezultata glasanja. miješa sa glasačkim listićima koji su bili sadrţani u glasačkoj kutiji na biračkom mjestu. odnosno glasanje obavi na način na koji mu birač naloţi. kao sastavni dio izbornog materijala. izvod iz biračkog spiska. dodaje biraču glasački listić čiji prijem birač potvrĎuje svojeručnim potpisom na izvod iz biračkog spiska. pečati i dostavlja opštinskoj izbornoj komisiji. nakon čega birač glasa. a zatim presavija popunjeni glasački listić. Birač koji nije u mogućnosti da lično glasa ima pravo da to učini uz pomoć lica kojeg on sam odredi. tako da se ne vidi kako je glasao. Birači iz stava 1 ovog člana identitet dokazuju u skladu sa članom 80 ovog zakona. Prenosnu biračku kutiju birački odbor otvara nakon zatvaranja biračkog mjesta i utvrĎuje broj glasačkih listića sadrţanih u prenosnoj glasačkoj kutiji na način da se ne povrijedi tajnost glasanja. koja će se potom čuvati zajedno sa kontrolnim kuponom. na kojem stoji oznaka sadrţaja i koji. koji će od glasačkog listića odvojiti povjerenik i staviti ga u poseban koverat za kontrolne kupone.Drţavna izborna komisija propisuje oblik i izgled glasačke kutije iz stava 7 ovog člana. birački odbor stavlja u poseban koverat. Povjerenici predaju biračkom odboru prenosnu glasačku kutiju sa glasačkim listićima.

5% do 15% od ukupnog stanovništva na teritoriji opštine. Član 47 U članu 102 stav 3 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „u skladu sa rokovima iz člana 98 ovog zakona“. Glavnog grada. u slučaju da ni jedna od nih ne ispuni uslov iz stava 1 ovog člana. umjesto njega izabraće se prvi sljedeći kandidat na izbornoj listi iz reda manje zastupljenog pola. sa učešćem do 15% od ukupnog stanovništva na drţavnom nivou i sa učešćem od 1. Član 49 U članu 111g stav 1 riječi: “Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore“ zamjenjuju se riječima: “ministarstvo nadleţno za vanjske poslove“. odnosno poslaniku iz reda manje zastupljenog pola. 7 i 8. Dosadašnji st. a poslije riječi “spisak” briše se tačka i zarez i dodaju riječi: “i utvrĎuje:”. . Član 46 U članu 94 stav 2 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi: “3) izborne liste za izbor odbornika pripadnika odreĎenog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice. prema podacima sa posljednjeg popisa stanovništva. ” Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: “Pravo iz stava 2 tačka 3 ovog člana koriste izborne liste pripadnika odreĎenogistog manjinskog naroda. U stavu 2 riječi: „12 časova“ zamjenjuju se riječima: „šest časova“. 3. 6. Član 45 U članu 92 stav 1 riječ “utvrĎuje:” zamjenjuje se sa riječju “evidentira”. Član 48 U članu 104 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase: „Izuzetno od stava 2 ovog člana. odnosno poslanik izabran nema više kandidata manje zastupljenog pola. odnosno Prijestonice.“ U dosadašnjem stavu 6 riječ „pismena“ zamjenjuje se riječju „pisana“. ako mandat prestane odborniku. izabraće se onaj kandidat koji je sljedeći prema redosljedu na listi. odnosno odreĎene–iste manjinske nacionalne zajednice. 5. ” Dosadašnji stav 4 postaje stav 5. 5 i 6 postaju st. Ako na izbornoj listi sa koje je odbornik.“ Član 44 U članu 91 stav 1 poslije riječi: “odvojene od glasačkih listića” dodaju se zarez i riječi: “zahtjeve za glasanje putem pisma”. naznačenog u izbornoj prijavi ili nazivu izborne liste. sa dobijenim brojem vaţećih glasova.U članu 89 u stavu 9 riječ „glasali“ zamjenjuje se riječima: „identifikovani u izvodu iz biračkog spiska da su glasali“. a poslije riječi: “veći od broja kontrolnih kupona“ dodaju se riječi: “ili ako se utvrdi da je broj glasačkih listića u kutiji veći od broja potpisanih odrezaka i potpisanih kupona. stiču pravo na učešće u raspodjeli mandata pojedinačno. 4.

mogu vršiti ispitivanje javnog mnjenja po završenom glasanju. ” Član 53 Član 116 mijenja se i glasi: “Novčanom kaznom od 500 eura do 2.U stavu 3 riječi: “Ministarstvo inostranih poslova“ zamjenjuju se riječima: “ministarstvo nadleţno za vanjske poslove“ Član 50 Poslije člana 111e dodaje se novi član koji glasi: “Član 111ţ “Ovlašćeni predstavnici domaćih organizacija registrovanih za ispitivanje javnog mnjenja. 5) ko izazove nered na biračkom mjestu usled čega je došlo do prekida glasanja (član 71 stav 1). 4) ko na biračko mjesto doĎe naoruţan ili sa opasnim oruĎem (član 69 stav 5). Zahtjev se podnosi najkasnije pet dana prije dana glasanja. 3) ko postupi suprotno članu 50a i članu 51a stav 2 ovog zakona. Organizacija iz stava 1 ovog člana podnosi zahtjev Drţavnoj izbornoj komisiji koja u roku od 48 časova od prijema zahtjeva izdaje sluţbena ovlašćenja ili rješenjem odbija izdavanje ovlašćenja. broj i sastav predstavnika ispitivača javnog mjenja. predsjednik i sudije Vrhovnog suda. 8) ko onemogući praćenje sprovoĎenja izbora (član 111Ď). dokaz o upisu u registar za djelatnost ispitivanja javnog mnjenja. 6) ko se. Član 52 Član 115 mijenja se i glasi: “Kaznom zatvora do tri godine kazniće se za krivično djelo ko za predstavljanje. pravosudne i drţavne organe i opremu ovih organa. kao i zaposleni u ovim organima i druga lica koja rade za ove organe ili sa njima saraĎuju. ne udalji sa biračkog mjesta (član 72). Ako krivično djelo iz stava 1 ovog člana izvrši predsjednik Crne Gore. vojne organe. organe unutrašnjih poslova. na opomenu predsjednika biračkog odbora. ako izvršavaju ovakva nareĎenja. predsjednik i članovi Vlade.000 eura kazniće se za prekršaj: 1) ko se prihvati kandidature suprotno članu 39 ovog zakona. . u skladu sa ovim zakonom. 2) ko prilikom predlaganja kandidata da svoj potpis suprotno članu 44 ovog zakona. drţavni tuţilac i rukovodilac drţavnog tuţilaštva kazniće se kaznom zatvora do pet godina. 7) ko postupi suprotno članu 77 ovog zakona.“ Član 51 Član 113 briše se. predsjednik Skupštine. Zahtjev iz stava 2 ovog člana sadrţi: naziv organizacije. predsjednik i sudije Ustavnog suda. popularisanje ili napadanje odreĎene izborne liste naredi korišćenje ili koristi vojsku.

Skupštine opština: Andrijevica. u skladu sa ovim zakonom. Pluţine.” Član 55 Skupština Crne Gore imenovaće Drţavnu izbornu komisiju. Danilovgrad. Roţaje i Šavnik imenovaće opštinske izborne komisije u roku od 60 dana od dana sprovoĎenja izbora za odbornike u skupštinama tih opština. Ulcinj. Član 56 Skupštine opština: Bar. 3) ne postupi po čl.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 1) vrši ispitivanje javnog mnjenja suprotno članu 2 stav 4 ovog zakona. Nikšić. Tivat. Berane. Plav. Mojkovac. 68.000 eura. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 2. Za prekršaj iz stava 1 tačka 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 250 eura do 2. 51. 4) postupi suprotno članu 63 ovog zakona. koji će se odrţati u prvoj polovini 2014. godine. Herceg Novi i Cetinje imenovaće opštinske izborne komisije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.Uz kaznu za prekršaj iz stava 1 tačka 2 ovog člana učiniocu će se izreći i zakonska mjera javnog objavljivanja odluke. Član 58 Opštinske izborne komisije obezbijediće biračkim odborima opremu i materijal za glasanje. Budva. Član 57 Drţavna izborna komisija donijeće propise i obrasce za izvršavanje ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 53. Petnjica. Kolašin. Ţabljak. Kotor. u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Pljevlja. Bijelo Polje. Uz kaznu za prekršaj iz stava 1 tačka 4 ovog člana učiniocu će se izreći i zaštitna mjera oduzimanje oruţja.000 eura. 56 i 62 ovog zakona. Uputstvo o načinu korišćenja elektronskih ureĎaja za identifikaciju birača ministarstvo nadleţno za biračke spiskove donijeće u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sluţbe. Podgorica. .” Član 54 Član 117 mijenja se i glasi: “Novčanom kaznom od 2. 68a. u skladu sa članom 75 ovog zakona. 2) vrši izbornu propagandu suprotno članu 6 stav 3 ovog zakona. 68b i 89 stav 9 ovog zakona. Drţavna izborna komisija donijeće nakon tri mjeseca od dana imenovanja. elektronski ureĎaj za identifikaciju birača biće sastavni dio opreme za glasanje od dana početka primjene odredbi iz čl. 53a. odnosno opasnog oruĎa. Izuzetno od stava 1 ovog člana.

kao i izrada programskog rješenja za voĎenje jedinstvenog biračkog spiska. 68b i 89 stav 9 ovog zakona primjenjivaće se od 1. Član 60 Odredbe čl. Odredbe člana 85a st. saziva Predśednik. . primjenjivaće se od dana početka primjene odredbi iz čl. 68a. Član 59 Odredba člana 85 stav 7 ovog zakona kojom je propisano da se uz zahtjev za glasanje putem pisma i ovlašćenje za podnošenje zahtjeva. mart 2014. Nabavka opreme i izbornog materijala za sprovoĎenje izbora vrši se u skladu sa članom 3 stav 1 tačka 12 Zakona o javnim nabavkama. Član 61 Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Sluţbenom listu Crne Gore”. Ministarstvo finansija će obezbijediti neophodna finansijska sredstva za sprovoĎenje ovog zakona iz sredstava budţetske rezerve. 68a. 21. Broj: 23-3/14-6/14 EPA: 448 XXV Podgorica.r. s. primjenjivaće se od roka iz stava 1 ovog člana. 68b i 89 stav 9 ovog zakona na biračkim mjestima koristiće se nevidljivo mastilo–sprej i optički čitač spreja. Ranko Krivokapić. 3 i 4 ovog zakona koje se odnose na elektronsku verifikaciju (identifikaciju). 68. 68a. kao i odredba člana 85b stav 3kojom se ureĎuje postupanje povjerenika u odnosu na odštampani odrezak-potvrdu. novembra 2014.Do dana početka primjene odredbi iz čl. 68. godine Skupština Crne Gore 25. godine. 68. 68b i 89 stav 9 ovog zakona. biračkom odboru dostavlja i lična karta ili pasoš birača koji ţeli da glasa putem pisma.

. Predlozi nevladinih organizacija iz oblasti medija. objavljuje LISTU BLAGOVREMENIH I POTPUNIH PREDLOGA KANDIDATA ZA ĈLANOVE SAVJETA RTCG 1. za jednog ĉlana: .Nevladino udruţenje “OTVORENI KULTURNI FORUM“. kandidat nacionalne ustanove kulture: . DR PERKO VUKOTIĆ. Predlozi nacionalnih ustanova kulture i nevladinih organizacija iz oblasti kulture. 5. 2) DOC. za dva ĉlana: 1) GORAN ĐUROVIĆ.Nevladino udruţenje „NVO ADRIA“.341. 2) DRAGANA TRIPKOVIĆ. . kandidat nevladinih organizacija: . . za jednog ĉlana: . 6. MR KATARINA ŠVABIĆ. prava lica sa invaliditetom ili prava na obrazovanje i socijalnu zaštitu. za jednog ĉlana: 1) DOC. Predlozi Privredne komore Crne Gore i udruţenja poslodavaca koje je zastupljeno u Socijalnom savjetu. 2. kandidat Unije poslodavaca Crne Gore. kandidat Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica “UDG”.Crnogorsko narodno pozorište.Nevladino udruţenje „UDRUŢENjE ZA POMOĆ LICIMA OMETENIM U PSIHOFIZIĈKOM RAZVOJU“. kandidat nevladine organizacije iz oblasti medija: Nevladino udruţenje „CIVILNI FORUM”. Nikšić. . kandidat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Cetinje. kandidatkinja nevladinih organizacija iz oblasti kulture: .AKADEMIK PROF.Nevladino udruţenje „Organizacija slijepih za Nikšić. godine. za jednog ĉlana: 1) GOJKO KASTRATOVIĆ. Kolašin. DR NIKOLA VUKĈEVIĆ. Predlozi univerziteta u Crnoj Gori. osim udruţenja emitera. prava na zdravu ţivotnu sredinu. br. koje se bave ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne. Saglasno ĉlanu 37 stav 1 Zakona o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore („Sluţbeni list CG”. 4. prava potrošaĉa. za jednog ĉlana: .IVAN MITROVIĆ. rodne i ukupne ravnopravnosti. Bar. Nikšić. broj 00-63-14/14-4 od 22. DR MIMO DRAŠKOVIĆ.Nevladina organizacija „Fenomeni“.DOC. Predlozi nevladinih organizacija iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda. 3. Nikšić. kandidatkinja Univerziteta „Mediteran“. u vezi sa upućenim Javnim pozivom ovlašćenim predlagaĉima za kandidate za ĉlana Savjeta RTCG.Nevladino udruţenje „ORGANIZACIJA CIVILNIH INVALIDA RATA ZA BAR I ULCINj“. . Sutomore. Šavnik i Pluţine“. Predlozi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Matice crnogorske. 79/08 i 45/12). januara 2014.

. Bijelo Polje. Roţaje.Nevladino udruţenje „SOS TELEFON ZA ŢENE I DJECU ŢRTVE NASILjA“. .Nevladino udruţenje „NVO ADRIA“. Kotor.Nevladino udruţenje „UDRUŢENjE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIĈARA BAR“. Bijelo Polje.Nevladina fondacija „FORS MONTENEGRO“ – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore. Bar. skraćenog naziva ASPWD-BP. Bijelo Polje. .„EXPEDITIO“. Nikšić. . Sutomore.Nevladino udruţenje „SOS TELEFON ZA ŢENE I DJECU ŢRTVE NASILjA“.Nevladino udruţenje „Udruţenje paraplegiĉara Podgorice“. 2) SLAVICA STRIKOVIĆ. Podgorica. .Nevladino udruţenje „UDRUŢENjE HENDIKEPIRANIH-SRCE“. Podgorica. Berane. . Šavnik i Pluţine“. . Pljevlja. Nikšić. ..Nevladino udruţenje HRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE. Nevladino udruţenje „ORGANIZACIJA BORACA NARODNOOSLOBODILAĈKOG RATA 1941-1945 BERANE“. . . skraćenog naziva UPOSI-BP. . Kotor. .Nevladino udruţenje „NEVLADINO UDRUŢENjE-IKRE-ROŢAJE“. Berane.Nevladino udruţenje „SOS TELEFON ZA ŢENE I DJECU ŢRTVE NASILjA BIJELO POLjE“.Nevladino udruţenje „Udruţenje paraplegiĉara Bar“. . Nikšić. Bijelo Polje.Nevladino udruţenje „UDRUŢENjE MLADIH SA HENDIKEPOM NIKŠIĆ“. . Kotor. .Nevladino udruţenje „UDRUŢENjE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIĈARA BAR“.Nevladino udruţenje „Organizacija slijepih za Nikšić.Nevladino udruţenje „UDRUŢENjE RODITELjA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – ZRAĈAK NADE“. Mojkovac. . Podgorica. .Nevladino udruţenje „Udruţenje paraplegiĉara Bijelo Polje i Mojkovac“.Nevladino udruţenje “Udruţenje za podršku osobama sa invaliditetom“ – Bijelo Polje.43“.11. Bar. . kandidatkinja nevladinih organizacija: . Tivat. Bar. Nikšić. .Nevladino udruţenje „UDRUŢENjE MLADIH SA HENDIKEPOM NIKŠIĆ“.Nevladina fondacija „FORS MONTENEGRO“ – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore. na engleskom jeziku naziva The Association for supporting persons with disabilities – Bijelo Polje. .Nevladino udruţenje „EKOLOŠKI CENTAR – DELFIN“.Nevladino udruţenje „TOLERANCIJA“ – Berane. .Nevladino udruţenje „29.Nevladino udruţenje „EKSPEDICIJA“ . Nikšić.Nevladino udruţenje „Udruţenje paraplegiĉara Bijelo Polje i Mojkovac“. . .

2) MR MARKO NIKĈEVIĆ. Nikšić. 7. .Nevladino udruţenje „Udruţenje preduzetnica Crne Gore“. Nikšić. Kotor. marta 2014.ZID“. . . Podgorica. 8. . godine Administrativni odbor Skupštine Crne Gore Predsjednik Odbora. na engleskom jeziku naziva „Civic aliance“. Podgorica.Nevladina fondacija „Fond za aktivno graĊanstvo fAKT“ Podgorica.Nevladino udruţenje NVO „ALFA Centar“.Nevladina fondacija „Fond za aktivno graĊanstvo FAKT“ Podgorica.r. kandidat Crnogorskog olimpijskog komiteta i Paraolimpijskog komiteta Crne Gore. Podgorica.Nevladino udruţenje „Udruţenje paraplegiĉara Podgorice“.Nevladino udruţenje „ASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET .Nevladino udruţenje „FORUM MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA“. na albanskom jeziku naziva „Aliansa qytetare“. Kotor. Podgorica.Nevladino udruţenje „EKSPEDICIJA“ . kandidat Saveza sindikata Crne Gore. Bar.Nevladino udruţenje „DJECA . Predlozi Crnogorskog olimpijskog komiteta i Crnogorskog paraolimpijskog komiteta. . za jednog ĉlana: .Nevladino udruţenje „SPIRIT ART MONTENEGRO“. Podgorica. . Nikšić. za jednog ĉlana: 1) DR VLADIMIR PAVIĆEVIĆ. . .„EXPEDITIO“. .Nevladino udruţenje „CENTAR ZA ROMSKE INICIJATIVE“.Nevladino udruţenje „INFOMONT“. Podgorica. Podgorica. kandidat Unije slobodnih sindikata Crne Gore. s.Nevladino udruţenje „Inicijativa mladih za ljudska prava“. . Roţaje. . Podgorica.Nevladina organizacija „35 mm“. 3) MILAN RADOVIĆ. Broj: 00-63-14/14-4/13 Podgorica. .Nevladina fondacija „GraĊanska alijansa“. na engleskom jeziku naziva Environmental movement „OZON“. 18. kandidat nevladinih organizacija: . Podgorica. . Radivoje Lala Nikĉević.Nevladino udruţenje HRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE.Nevladino udruţenje „Udruţenje paraplegiĉara Bar“.Nevladino udruţenje Ekološki pokret „OZON“.ENFANTS“. Podgorica.. . Predlozi sindikata koji je zastupljen u Socijalnom savjetu. . Budva. . .IGOR TOMIĆ.

godine Predsjednik Crne Gore. . s. sa sjedištem u Podgorici. na duţnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Izraelu na nerezidentnoj osnovi. Na osnovu ĉlana 95 taĉka 6. Ustava Crne Gore. Filip Vujanović. predsjednik Crne Gore donosi UKAZ O POSTAVLjANjU NA DUŢNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE U IZRAELU NA NEREZIDENTNOJ OSNOVI I Postavlja se Tamara Mugoša. marta 2014. Broj: 01-411 Podgorica. II Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija izvršiće ovaj ukaz. 17. III Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenom listu Crne Gore".r.342.

343.
Na osnovu ĉlana 44 stav 1 Zakona o javnim izvršiteljima (“Sluţbeni list CG”,
broj 61/11), Vlada Crne Gore, na sjednici od 30. januara 2014. godine, donijela je
UREDBU
O IZMJENAMA UREDBE O TARIFI JAVNIH IZVRŠITELJA
Ĉlan 1
U Uredbi o tarifi javnih izvršitelja (“Sluţbeni list CG”, broj 28/13) ĉlan 2
mijenja se i glasi:
„Nagrada za rad javnog izvršitelja sastoji se od nagrade za pripremanje
predmeta, nagrade za preduzete radnje i nagrade za uspješnost sprovoĊenja
izvršenja.
Pripremanje predmeta obuhvata utvĊivanje urednosti predloga za izvršenje,
obraĉun kamate, obraĉun predujma troškova i ostale radnje koje prethode donošenju
rješenja o izvršenju.
U iznose nagrada iz stava 1 ovog ĉlana uraĉunat je PDV.”
Ĉlan 2
U ĉlanu 3 st. 1 i 2 i ĉlanu 7 rijeĉi: „i voĊenje“ brišu se.
Ĉlan 3
U ĉlanu 4 stav 3 mijenja se i glasi:
“U sluĉaju djelimiĉnog izvršenja, nagrada za uspješnost sprovoĊenja izvršenja
utvrĊuje se i naplaćuje u procentu u kojem je izvršenje ostvareno.”
Ĉlan 4
Tabele br. 1 i 2 mijenjaju se i glase:
Tabela 1
Br.

IZNOS GLAVNOG
POTRAŢIVANJA

NAGRADA ZA
PRIPREMANJE PREDMETA

NAGRADA ZA USPJEŠNOST
SPROVOĐENJA IZVRŠENJA

1.

preko 1. 000 do 2. 000 eura

25 eura

9% od naplaćenog iznosa

2.

preko 2. 000 do 3. 000 eura

30 eura

8% od naplaćenog iznosa

3.

preko 3.000 do 4.000 eura

35 eura

7,5% od naplaćenog iznosa

4.

preko 4.000 do 5.000 eura

40 eura

7% od naplaćenog iznosa

5.

preko 5.000 do 7. 000 eura

45 eura

6,5% od naplaćenog iznosa

6.

preko 7.000 do 9.000 eura

50 eura

6% od naplaćenog iznosa

7.

preko 9.000 do 11.000 eura

55 eura

5,5% od naplaćenog iznosa

8.

preko 11.000 do 15.000 eura

60 eura

5% od naplaćenog iznosa

9.

preko 15.000 do 25.000 eura

80 eura

4% od naplaćenog iznosa

10.

preko 25.000 do 40.000 eura

95 eura

3,2% od naplaćenog iznosa

11.

preko 40.000 do 60.000 eura

115 eura

2,5% od naplaćenog iznosa

12.

preko 60.000 do 100.000 eura

125 eura

2% od naplaćenog iznosa

13.

preko 100. 000 do 200. 000 eura

135 eura

1,6% od naplaćenog iznosa

14.

preko 200.000 eura

150 eura

1,2% od naplaćenog iznosa

Tabela 2
Br.

NAGRADA ZA PREDUZETE RADNJE

IZNOS

1.

Donošenje rješenja o izvršenju

20 eura

2.

Donošenje zakljuĉka u postupku sprovoĊenja izvršenja

15 eura

3.

Organizovanje javne prodaje

30 eura

4.

Razgledanje pokretnih i nepokretnih stvari

20 eura

5.

Popis nepokretnosti gdje nije uspostavljen katastar nepokretnosti

45 eura

6.

Zabiljeţba umjesto popisa pokretnih stvari

15 eura

7.

Prisustvo na sudskom roĉištu povodom zahtjeva za otklanjanje nepravilnosti ako
je zahtjev odbijen

30 eura

8.

Pribavljanje podataka o imovini izvršnog duţnika, pribavljanje podataka od
nadleţnog drţavnog organa o identitetu i adresi izvršnog duţnika, pribavljanje
izvoda iz javnog registra, uvjerenja ili prepisa od suda ili drugog drţavnog organa

10 eura ukupno, bez obzira na
broj zahtjeva

9.

Dostavljanje pismena koja proizilaze iz okvira rada javnog izvršitelja kad
dostavljanje vrši javni izvršitelj

5 eura po pošiljci, osim ako se
dostavljanje vrši prilikom preduzimanja radnje sprovoĊenja
izvršenja

10.

Uspješna liĉna dostava sudskih pismena i pismena drugih drţavnih organa i
javnih institucija

15 eura po pošiljci

11.

Nadzor nad obroĉnim ispunjenjem obaveze po ovlašćenju izvršnog povjerioca

10 eura za svaki obroĉni period

12.

Izdavanje potvrde i uvjerenja iz predmeta u kojem javni izvršitelj postupa

13.

Naknadno fotokopiranje spisa

0,2 eura po stranici

14.

Prepis sopstvenog dokumenta

0,2 eura po stranici

5 eura po zahtjevu

Ĉlan 5
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sluţbenom listu Crne Gore”.

Broj: 08-140
Podgorica 30. januara 2014. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

344.
Na osnovu ĉlana 7 Zakona o lukama ("Sluţbeni list CG", br. 51/08 i 27/13),
Vlada Crne Gore, na sjednici od 13. februara 2014. godine, donijela je
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O ODREĐIVANjU LUKA PREMA ZNAĈAJU
Ĉlan 1
U Odluci o odreĊivanju luka prema znaĉaju ("Sluţbeni list CG", br. 20/11 i
41/12), u ĉlanu 2 poslije rijeĉi "Kotor" briše se zarez i dodaje veznik "i", a rijeĉi: "i
Ribarska luka Njivice" brišu se.
Ĉlan 2
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom
listu Crne Gore".

Broj: 08-349/4
Podgorica, 13. februara 2014. godine
Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

345.
Na osnovu ĉlana 103a Zakona o unutrašnjim poslovima („Sluţbeni list CG", br.
44/12 i 36/13), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je
PRAVILNIK
O DOPUNI PRAVILNIKA O IMOVINSKOM KARTONU POLICIJSKIH
SLUŢBENIKA
Ĉlan 1
U Pravilniku o imovinskom kartonu policijskih sluţbenika („Sluţbeni list CG",
broj 47/13) u ĉlanu 6 stav 1 poslije rijeĉi „godine" dodaju se zarez i rijeĉi: „za
prethodnu godinu".
Ĉlan 2
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom
listu Crne Gore".
Broj: 011/14-10336/3
Podgorica, 18. marta 2014. godine
Ministar,
mr Raško Konjević, s.r.

r. broj 62/08). s. U PODGORICI 1. broj 32/11).346. za realizovanje javno vaţećeg obrazovnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. . Izdaje se licenca Privatnoj ustanovi Obrazovni centar “QSI International School of Montenegro" u Podgorici. marta 2014. 45/11. 45/10. Ministarstvo prosvjete donijelo je RJ EŠENjE O IZDAVANjU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI OBRAZOVNI CENTAR "QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF MONTENEGRO". Na osnovu ĉlana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Sluţbeni list RCG". Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja. 2. 31/05 i 49/07 i „Sluţbeni list CG". 3. godine Ministar. Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da vaţi Rješenje o licenciranju Osnovne škole za obrazovanje stranih drţavljana “QSI International School of Montenegro" u Podgorici („Sluţbeni list CG". br. br. Slavoljub Stijepović. a objaviće se u „Sluţbenom listu Crne Gore". 64/02. osnovnog obrazovanja i vaspitanja i opšteg srednjeg obrazovanja. UP I broj 07-121 Podgorica. 3. 36/13 i 39/13) i ĉlana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Sluţbeni list RCG". broj 60/03 i „Sluţbeni list CG".

r. Ĉlan 2 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenom listu Crne Gore". Na osnovu ĉlana 124 stav 2 Zakona o socijalnoj i djeĉjoj zaštiti („Sluţbeni list CG”. broj 27/13).347. godine Ministar. mr Predrag Bošković. s. Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo je PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŢIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLjANjE STRUĈNIH POSLOVA U SOCIJALNOJ I DJEĈJOJ ZAŠTITI Ĉlan 1 U Pravilniku o bliţim uslovima i standardima za obavljane struĉnih polova u socijalnoj i djeĉjoj zaštiti („Sluţbeni list CG". marta 2014. Broj: 56-790/2013-2 Podgorica. 18. u ĉlanu 6 stav 1 taĉka 2 poslije rijeĉi "radnik" dodaju se rijeĉi: "i sociolog". . broj 56/13).

(4) Regionalni razvojni projekti. iz stava 1 tačka f ovog člana. su projekti za koje je zakonom ili aktom Vlade Crne Gore. Nivo razvojnih projekata Član 3 (1) Razvojni projekti čiji podaci se unose u elektronsku bazu razvrstavaju se na : a) lokalne. broj 20/11). (7) Prekogranični razvojni projekti. a nijesu prepoznati kao državni projekti. su projekti koji imaju značaj i uticaj na razvoj jedne ili više jedinica lokalne samouprave. iz stava 1 tačka a ovog člana. (3) Međuopštinski razvojni projekti. iz stava 1 tačka c ovog člana. a imaju uticaj na razvoj Crne Gore i te druge države. Značenje izraza Član 2 Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja: 1) autorizacija je dodjela određenih prava korisniku za pristup podacima. . su projekti koji imaju značaj i uticaj na razvoj dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje ne moraju biti iz istog regiona. f) prekogranične i g) međunarodne regionalne. 3) web je skraćenica za najkorišćeniji Internet servis za pristup informacijama. e) međurdžavne. Na osnovu člana 22 stav 4 Zakona o regionalnom razvoju (“Službeni list CG“. Ministarstvo ekonomije donijelo je PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU ELEKTRONSKE BAZE PODATAKA O RAZVOJNIM PROJEKTIMA Predmet Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način unosa i korišćenja podataka i vrsta i obim podataka koji se unose u elektronsku bazu podataka o razvojnim projektima (u daljem tekstu: elektronska baza). primorskog).348. a nijesu prepoznati kao regionalni projekti. su projekti koji imaju značaj i uticaj na razvoj pojedinih regiona (sjevernog. c) regionalne. iz stava 1 tačka d ovog člana. iz stava 1 tačka e ovog člana. središnjeg. odnosno strateškim dokumentima utvrđeno da su od državnog značaja. su projekti koje Crna Gora planira ili realizuje u saradnji sa drugom državom. su projekti koji imaju značaj i uticaj na razvoj Crne Gore i jedne ili više susjednih država. d) državne. iz stava 1 tačka b ovog člana. 2) autentifikacija je postupak provjere identiteta korisnika sistema na osnovu njegovog predstavljanja na način koji sistem zahtijeva. (2) Lokalni razvojni projekti. (6) Međudržavni razvojni projekti. (5) Državni razvojni projekti. b) međuopštinske.

izmjena.(8) Međunarodni regionalni projekti. u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za informaciono društvo. (5) Korisnici elektronske baze unos i izmjene podataka vrše kontinuirano. Pristup elektronskoj bazi Član 5 (1) Pristup elekronskoj bazi može biti autorizovan i neautorizovan. (5) Nivoi pristupa podacima i funkcijama elektronske baze određuju se pojedinačno za svako ovlašćeno lice. preko ovlašćenih lica. Uspostavljanje i voĎenje elektronske baze Član 4 (1)Elektronsku bazu. uspostavlja i vodi organ državne uprave nadležan za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo). . Unos podataka Član 7 (1) Unos podataka korisnika o razvojnim projektima vrše ovlašćena lica korisnika. iz stava 1 tačka g ovog člana. na zahtjev korisnika. (2) Autorizovani pristup je pristup na osnovu prethodne autentifikacije korisnika pomoću korisničkog imena i lozinke. (3) Svaki razvojni projekat prilikom unosa u elektronsku bazu dobija jedinstvenu identifikacionu oznaku. Autorizovani pristup elektronskoj bazi Član 6 (1)Autorizovani pristup imaju korisnici. odnosno oduzima korisničke licence ovlašćenim licima. a rezime tog projekta javno je dostupan na internet stranici Ministarstva. koji omogućava pregled osnovnih podataka o razvojnim projektima. i dodjeljuje. ako se time ne ugrožava sigurnost elektronske baze. a najmanje kvartalno. su projekti čija je realizacija značajna na nivou država Zapadnog Balkana. na način da se bilježi unos. mijenja ili briše podatak. (2) Podaci o razvojnim projektima unose se u elektronsku bazu . u skladu sa nastankom promjena prilikom realizacije projekata. prema vrsti korisnika. (3) Korisnici obavještavaju Ministarstvo o licima ovlašćenim za autorizovani pristup elektronskoj bazi. (3)Neautorizovani pristup elektronskoj bazi je javni pristup preko web-a. (2)Evidencija ovlašćenih lica sa autorizovanim pristupom sastavni je dio elektronske baze. za pristup elektronskoj bazi. odnosno brisanje zajedno sa trenutkom promjene i identifikacijom ovlašćenog lica koje unosi. (4) Podaci o realizovanom projektu trajno se čuvaju u elektronskoj bazi. naročito prilikom pristupa podacima o projektima drugih korisnika. (2) Ministarstvo određuje nivoe pristupa elektronskoj bazi za pojedine organe i organizacije iz člana 9 stav 1 Zakona o regionalnom razvoju (u daljem tekstu: korisnici). nezavisno od faze u kojoj se ti razvojni projekti nalaze. izmjena ili brisanje podataka ostaju trajno zapisani u elektronskoj bazi. (6) Ovlašćena lica podatke o projektima unose objektivno i odgovorno. (6) Svaki unos. u skladu sa zakonom. (4) Ministarstvo daje ovlašćenom licu instrukcije za unos podataka i dodjeljuje korisničku licencu.

. dostavlja korisniku u elektronskom ili pisanom obliku. Broj: 1101-283/6 Podgorica. 2) detalji projekta. iz stava 1 ovog člana. 2 i 3 ovog člana na zahtjev korisnika vrši Ministarstvo. 5) finansiranje projekta. (5) Izvještaje iz st. 2) projekti u pripremi i 3) projekti u realizaciji. (2) Izvještaji o razvojnim projektima. 4) dokumentacija o projektu. godine Ministar. Grupe podataka Član 9 (1)Podaci u elektronskoj bazi razvrstavaju se se u sljedeće grupe: 1) osnovni podaci. u elektronskoj bazi se mogu sačinjavati i drugi izvještaji. 3) lokacija projekta. s. (4) Sačinjavanje izvještaja iz st.r. Stupanje na snagu Član 11 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“. marta 2014. 2) izvještaj o planiranim i utrošenim finansijskim sredstvima u odnosu na mjere u okviru pojedinačnih prioriteta. Struktura elektronske baze Član 8 Strukturu elektronske baze čine tri osnovne grupe projekata u odnosu na njihov status i to: 1) projektne ideje. odnosno uklanjanja eventualnih duplih unosa podataka o projektima. 3) izvještaj o raspodjeli finansijskih sredstava po prioritetima i izvorima finansiranja. Izvještaji Član 10 (1) U elektronskoj bazi sačinjavaju se izvještaji koji predstavljaju presjeke stanja razvojnih projekata u određenom trenutku. (3) Pored izvještaja iz stava 2 ovog člana. 2 i 3 ovog člana koje sačinjava Ministarstvo.(7) Brisanje podataka može da vrši samo Ministarstvo na pisani zahtjev korisnika ili prilikom uređenja baze podataka. 11. su: 1) izvještaj o planiranim i utrošenim finansijskim sredstvima u odnosu na prioritete. dr Vladimir Kavarić. ako za to postoji tehnička mogućnost. (2) Obrazac za evidentiranje razvojnih projekata dat je u Prilogu koji je sastavni dio ovog pravilnika. odnosno korisnik.

U sudskom procesu. ulaganje u zemljište ili ostalu imovinu Procijenjena vrijednost (€) Korist od ulaganja Opis Javne potrebe ili Privatni / komercijalni sadržaj Nivo značaja ulaganja Opis Lokalni značaj. pribavljeni : a) Predinvesticiona studija (Pre-feasibility study) DA / NE / Nije potrebno b) Studija opravdanosti (Feasibility study) DA NE Nije potrebno c) Plan upravljanja (Management plan) DA NE Nije potrebno d) Analiza troškova i koristi (Cost-benefit analyses) DA / NE / Nije potrebno • Dozvole za gradnju. Osnovni podaci Naziv Naziv projekta. Regionalni značaj (Zapadni Balkan) Podstatus projekta Opis U procesu izdavanja dozvola i saglasnosti. ulaganje u pravo. U procesu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. U procesu povraćaja imovine. polje ostaviti prazno Privredna kategorija Odabrati sektor privrednih djelatnosti kojem pripada projekat ili projektna ideja. U čekanju. Osnovni podaci / Potrebna dokumentacija • Predviđen u prostornom planu: DA NE Nije potrebno • Predviđen u: a) Strateškom planu razvoja opštine: DA NE Nije potrebno b) Lokalnoj sektorskoj strategiji: DA NE Nije potrebno • Predviđen u planu kapitalnih investicija: DA NE Nije potrebno • Pravo korišćenja/svojine. analize. Međudržavni značaj. pribavljeno: a) Građevinska dozvola DA NE Nije potrebno b) Geodetski snimak DA NE Nije potrebno c) Potvrda glavnog projekta DA NE Nije potrebno • Druge dozvole i saglasnosti. Regionalni – Središnji region. pribavljeno: a) Izvod iz zemljišnih knjiga DA NE Nije potrebno b) Ugovor o građenju DA NE Nije potrebno c) Ugovor o koncesiji DA NE Nije potrebno d) Koncesioni akt DA NE Nije potrebno e) Ugovor o najmu DA NE Nije potrebno f) Ugovor o zakupu DA NE Nije potrebno g) Pravo korišćenja prema ugovoru o JPP DA NE Nije potrebno h) Ugovor o licenci DA NE Nije potrebno • Studije. Opis Opis Opis Opis 1. Državni značaj. Opis Opis Detalji projekta / Podaci o nadležnim institucijama Ministarstvo Ministarstvo nadležno za projekat Generalni direktor u ministarstvu Generalni/a direktor/ica nadležan/na za projekat Optinski sekretarijat / služba . pribavljeni: a) Vodni akti DA NE Nije potrebno b) Posebni uslovi zaštite kulturnog dobra DA NE Nije potrebno c) Posebni uslovi zaštite prirode DA NE Nije potrebno d) Strateška procjena uticaja na životnu sredinu i procjena uticaja na životnu sredinu DA NE Nije potrebno e) Prethodni uslovi za javne puteve DA NE Nije potrebno f) Mišljenje nadležnih institucija DA NE Nije potrebno • Predviđena sredstva u planu budžeta tekuće godine za aktivnosti u tekućoj godini DA / NE • Ugovorena su sredstva za realizaciju projekta DA NE • Stečeni preduslovi za početak postupka javne nabavke za potrebe realizacije projekta DA / NE 2. na primjer: Izgradnja vodovoda u Vranićima . Detalji projekta Vrsta ulaganja Ulaganje u objekat. Regionalni – Primorski region. Prekogranični značaj. ukoliko je isti dio većeg projekta Ako projekat ne pripada „većem" projektu. U realizaciji. Završen Ciljne grupe Opis Jedna ili više ciljnih grupa projekta Opis 2.1.Podgorica Pripadnost razvojnom projektu Crne Gore Odabrati razvojni projekat Crne Gore kojem projekat pripada ili ostaviti prazno Pripadnost projektu Odabrati projekat u okviru kojeg se realizuje projekat.PRILOG Obrazac za evidentiranje razvojnih projekata 1. U ugovaranju finansiranja.1. Međuopštinski značaj. U procesu javne nabavke. Regionalni – Sjeverni regon.

Nadležnost na nivou opštine
Predsjednik opštine / Gradonačelnik
Predsjednik/ca opštine / Gradonačelnik/ca nadležan/na za projekat
Opis projekta
Tekstualni opis projekta

Opis
Opis
Opis
2.2.

Detalji projekta / Rokovi i trajanje
Planirani početak pripreme dokumentacije (datum)
Planirani završetak pripreme dokumentacije (datum)
Planirani početak realizacije (datum)
Stvarni početak realizacije (datum)
Stvarni završetak realizacije (datum)

2.3.

Detalji projekta / Povezanost s ciljevima i prioritetima u planskim dokumentima

Pri evidentiranju svakog projekta, povezati ga sa odgovarajućim ciljem ili prioritetom iz planskog ili strateškog dokumenta. Svaki projekat se veže za
najmanje jedan prioritet, najmanje jednu mjeru i najmanje jedan cilj iz Strategije regionalnog razvoja Crne Gore.
2.4.

Ime partnera
Naziv društva - partnera na projektu
Odgovorno lice
Ime i prezime odgovornog lica partnera za projekat
Uloga partnera
Uloga partnera u projektu

Opis
Opis
Opis
3.

Realizacija / Partneri na projektu

Lokacija projekta
JSL
Jedinica lokalne samouprave u kojoj se projekat realizuje
Naselje
Naselje u okviru odabrane jedinice lokalne samouprave
Koordinate - širina
Geografska širina mjesta gdje se projekat realizuje
Koordinate - dužina
Geografska dužina mjesta gdje se projekat realizuje

4.

Realizacija / Dokumentacija (relevantna za pripremu razvojnog projekta)
Tip dokumentacije
Prostorno-planska, tehnička, ekonomska i ostalo.
Naziv dokumenta
Odgovorna institucija
Institucija odgovorna za prikupljanje dokumenta
Odgovorno lice u instituciji
Odgovorno lice korisnika
Odgovoran partner u projektu
Status prikupljanja dokumenta
U projektovanju, u izradi, u sudskom procesu i drugo.
Dokument prikupljen DA / NE
Datum prikupljanja dokumenta
Djelovodni broj dokumenta
Rok
Unijeti datum roka do kada je zakonska obveza izdavanja dokumenta

Opis

Opis

Opis

Opis
4.1.
Opis

Opis

Realizacija / Barijera
Barijera
DA / NE
Ukoliko je nepribavljenom dokumentu istekao rok za prikupljanje to automatski označava postojanje barijere
Datum javljanja barijere
Razlog barijere
Istekao rok za pribavljanje nekog dokumenta, postupak javne nabavke i sl.

5. Realizacija / Finansiranje projekta
Podaci se navode za svaku glavnu aktivnost na projektu ili za svaki relevantni dokument.
Planirana sredstva
Opis
Uložena sredstva za svaku godinu posebno, za svaku prethodno navedenu glavnu aktivnost ili pojedini dokument.
Realizovana sredstva
Opis
Realizovana sredstva u tekućoj godini za navedenu glavnu aktivnost ili za prikupljanje dokumenta.
Finansijska godina za koju se odnose planirana / realizovana sredstva
Izvor finansiranja

349.
Na osnovu člana 32 stav 7 Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni list
CG“, broj 35/13) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je
PRAVILNIK
O BLIŽEM SADRŽAJU PROCJENE RIZIKA
Predmet
Član 1
Ovim pravilnikom propisuje se bliži sadržaj procjene rizika izloženosti profesionalno
izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja
elektromagnetnom polju i/ili optičkom zračenju (u daljem tekstu: procjena rizika).
Pojam
Član 2
Procjena rizika u smislu ovog pravilnika je sistematsko evidentiranje i procjenjivanje
svih faktora u procesu rada, sa ciljem da se utvrde mogući uzroci nastanka povreda na
radu, profesionalnih bolesti ili bolesti u vezi sa radom profesionalno izloženih lica i lica
odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja, kao i utvrđivanje
mogućnosti, odnosno načina sprječavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika od štetnog
dejstva nejonizujućih zračenja.
Rizik iz stava 1 ovog člana je vjerovatnoća nastanka povrede, oboljenja ili oštećenja
zdravlja profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od
nejonizujućih zračenja.
Sadržaj procjene rizika
Član 3
Radi smanjenja ili uklanjanja rizika izloženosti elektromagnetnom i/ili optičkom
zračenju izrađuje se procjena rizika.
Procjena rizika sadrži:
1) opšte podatke;
2) podatke o postojećem stanju;
3) način i postupak procjene rizika;
4) metode koje se koristi za izradu procjene rizika;
5) analizu rezultata sprovedene procjene rizika sa grafičkim i/ili tabelarnim prilozima,
dijagramima i šemama;
6) reviziju procjene rizika (izmjene i dopune); i
7) zaključke o sprovednoj procjeni rizika.
Opšti podaci
Član 4
Opšti podaci sadrže naročito:
1) ime i adresu odnosno naziv i sjedište imaoca izvora nejonizujućih zračenja
(elektromagnetno polje i/ili optičko zračenje) (u daljem tesktu:imaoc izvora);
2) dokaz o upisu imaoca izvora u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem
tekstu: CRPS);
3) djelatnost imaoca izvora;
4) odobrenje za obavljanje djelatnosti u skladu sa posebnim propisom;
5) broj zaposlenih;
6) način obavljanja stručnih poslova zaštite na radu;

7) naziv ovlašćenog lica za izradu procjene rizika;
8) podaci o zaposlenim licima koja obavljaju poslove izrade procjene rizika i imaocu
izvora koji učestvuje u izradi procjene rizika.
Podaci o postojećem stanju
Član 5
Podaci o postojećem stanju obuhvataju:
1) opis građevinskog objekta u kojem se nalaze prostorije za rad i pomoćne
prostorije kao i objekta na otvorenom prostoru sa svim pripadajućim instalacijama;
2) sredstva za rad koja se koriste u procesu rada;
3) sredstva i opremu lične zaštite na radu;
4) uslove radne sredine;
5) konstrukcije, pomoćne konstrukcije i objekte za kolektivnu zaštitu na radu;
6) opis glavnih tehnoloških procesa po lokacijama uključujući unutrašnji transport,
održavanje i postupke održavanja sredstava za rad;
7) broj zaposlenih:
- naziv radnih mjesta;
- broj zaposlenih žena, mlađih od 18 godina života i lica sa invaliditetom;
- poslovi sa posebnim uslovima rada (povećanim rizikom);
- raspored radnog vremena (dnevni, nedjeljni, rad u smjenama, rad u turnusu);
- rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad);
- skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uslova rada;
8) podatke za posljednje tri godine o:
- broju teških i kolektivnih povreda i povreda koje mogu izazvati smrt na radu;
- broju slučajeva profesionalnih bolesti;
- broju poremećaja u procesu rada koji su mogli izazvati štetne posljedice po
sigurnost i zdravlje profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mjera
zaštite od nejonizujućih zračenja.
Podaci o postojećem stanju proizvodnih ili drugih kapaciteta koje koristi imalac izvora
dobijaju se iz:
- evidencija o zaštiti na radu;
- uputstava proizvođača o načinu upotrebe i održavanja sredstava za rad;
- dokaza o pregledu i ispitivanju sredstava za rad;
- dokaza o ispitivanju radne sredine;
- zapisnika o nadzoru rada imaoca izvora i preduzetim mjerama.
Način i postupak procjene rizika
Član 6
Procjenjivanje rizika vrši se za svaku prepoznatu, odnosno utvrđenu opasnost ili
štetnost od nejonizujućih zračenja.
Procjenjivanje rizika iz stava 1 ovog člana, vrši se i upoređivanjem dobijenih rezultata
mjerenja za elektromagnetna polja i/ili optičko zračenje sa dozvoljenim vrijednostima a u
skladu sa propisima kojima su uređene granice izlaganja elektromagnetnim poljima za
stanovništvo i profesionalno izložena lica i određivanje granica najvećeg dopuštenog nivoa izlaganja optičkom zračenju.
Rizik se procjenjuje na osnovu:
- učestalosti i trajanja izloženosti profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za
sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja;
- nastanka opasnog događaja; i

- tehničkih i drugih mogućnosti za njihovo izbjegavanje odnosno ograničenje.
Procjena rizika može da sadrži i obrazloženje imaoca izvora ukoliko se zbog prirode i
opsega rizika povezanih sa elektromagnetnim zračenjem i/ili optičkim zračenjem, ne
zahtijeva dalja detaljnija procjena rizika.
Procjena rizika i mjere za obezbjeđivanje zaštite na radu trudnica i dojilja vrši se
prema Obrascu 1 koji je sastavni dio ovog pravilnika.
Procjena rizika izloženosti elektromagnetnim poljima
Član 7
Procjena rizika izloženosti elektromagnetnim poljima obuhvata:
1) nivo, frekvencioni spektar, trajanje i vrstu izloženosti;
2) granične vrijednosti izloženosti i vrijednosti upozorenja u skladu sa propisom kojim
se uređuju granice izlaganja elektromagnetnim poljima za stanovništvo i profesionalno
izložena lica;
3) uticaj na zdravlje i sigurnost profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za
sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja, kao i posebno osjetljive rizične
grupe;
4) sve indirektne uticaje, kao što su:
- interferencija sa medicinskom elektronskom opremom i napravama uključujući
stimulatore rada srca i druge implantate;
- probojni rizik feromagnetnih predmeta u statičkim magnetnim poljima sa gustinom
magnetnog fluksa većom od 3 mT;
- pokretanje električnih eksplozivnih naprava (detonatora);
- požari i eksplozije, koji su posljedica zapaljivanja lako zapaljivih materijala zbog
iskri koje proizvode indukciona polja, dodirne struje ili električno pražnjenje;
5) postojanje alternativne radne opreme projektovane za smanjivanje nivoa
izloženosti elektromagnetnim poljima;
6) odgovarajuće podatke sakupljene tokom zdravstvenog pregleda, uključujući
objavljene podatke;
7) višestruke izvore izloženosti;
8) istovremenu izloženost poljima različitih frekvencija.
Procjena rizika izloženosti optičkom zračenju
Član 8
Procjena rizika izloženosti optičkom zračenje obuhvata:
1) nivo, raspon talasne dužine i trajanje izloženosti vještačkim izvorima optičkog
zračenja;
2) granične vrijednosti izloženosti optičkom zračenju u skladu sa propisom kojim su
uređene granice najvećeg dopuštenog nivoa izlaganja optičkom zračenju;
3) sve uticaje na zdravlje i sigurnost profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za
sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja, kao i posebno osjetljive rizične grupe;
4) sve moguće uticaje na zdravlje i sigurnost profesionalno izloženih lica i lica
odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja, koji su posljedica
međusobnog uticaja optičkog zračenja i fotosenzibilizirajućih hemijskih supstanci na
radnom mjestu;
5) sve indirektne uticaje, kao što su privremeno sljepilo, eksplozija ili požar;
6) alternativne radne opreme, koja je projektovana za smanjenje nivoa izloženosti
vještačkom optičkom zračenju;

izjavu imaoca izvora sa procjenom rizika. havarije.B ili 4. a za koje je neophodno odrediti zaštitne mjere. 9) u slučaju izmjene propisa iz oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja. OZEPA i dr). 5) u slučaju teške. načina rada.. kod kojih nijesu utvrđene opasnosti ili rizici. BG.7) primjerene informacije dobijene putem zdravstvenog pregleda. 9) klasifikaciju koja se primjenjuje na laser u skladu sa odgovarajućom IEC normom i sve slične klasifikacije u odnosu na sve vještačke izvore optičkog zračenja koji bi mogli prouzrokovati štetu sličnu onoj od lasera klase 3. Kinney. . Metode za izradu procjene rizika Član 11 Procjena rizika vrši se i prema međunarodno prihvaćenim metodama (SME. . kolektivne povrede i povrede koja može izazvati smrt na radu.izjavu imaoca izvora. u skladu sa odgovarajućim direktivama Evropske unije. kod kojih su utvrđene opasnosti ili rizici. odnosno promjene nivoa rizika u procesu rada. u najvećoj mogućoj mjeri. 2) kada je procjena rizika zasnovana na podacima koji nijesu ažurni. generalnog remonta. odnosno dopunu procijenjenih rizika. otklanjanje ili smanjenje rizika nijesu odgovarajuće ili ne odgovaraju procijenjenom stanju.plan mjera za sprječavanje.radna mjesta koja su utvrđena kao radna mjesta sa posebnim uslovima rada (povećanim rizikom). Revizija procjene rizika Član 9 Revizija procjene rizika vrši se: 1) kada mjere koje se utvrde za sprječavanje. Izjave iz stava 1 al. 6) u slučaju pojave svake nove opasnosti ili štetnosti. otklanjanje ili smanjenje nivoa rizika na radnim mjestima iz alineje 2 ovog stava. 3) kada postoje mogućnosti i načini za unaprjeđenje. Zaključak Član 10 Zaključak o procjeni rizika sadrži. . uključujući objavljene informacije. 5 i 6 ovog člana. . 10) informacije koje pružaju proizvođači izvora optičkog zračenja kao i pripadajuće radne opreme. naročito: . . rekonstrukcije. 8) višestruke izvore izloženosti vještačkom optičkom zračenju.prioritete u otklanjanju rizika. WKO. sa procjenom rizika. 4) u slučaju adaptacije.sva radna mjesta na kojima je izvršena procjena rizika. 8) na osnovu naloga nadležne inspekcije. date su na Obrascima 2 i 3 koji su sastavni dio ovog pravilnika. 7) u slučaju promjene i proširenja djelatnosti. Izbor metoda za procjenu rizika zavisi od vrste radnog mjesta. tehničke složenosti radnih aktivnosti i dr. a za koje je neophodno odrediti zaštitne mjere. AUVA. .

r. jula 2015. u dijelu koji se odnosi na nejonizujuća zračenja. a primjenjivaće se od 1. broj 43/07). . godine.godine Ministar. marta 2014. Stupanje na snagu Član 13 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“. s. Broj:09-101/27 Podgorica: 5.Prestanak važenja Član 12 Danom početka primjene ovog pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu („Službeni list RCG”. Branimir Gvozdenović.

zatvorene prostorije pod pritiskom ili podvodno potapanje. . npr. kao i na poslovima pod zemljom ili pod vodom.OBRAZAC 1 Procjena rizika i mjere za obezbjeđivanje zaštite na radu za trudnice i dojilje Zaposlena____________________ Radno vrijeme _____________________ 1 Radno mjesto _____________________ Vrsta opteredenja odnosno opasnosti Obim i opis Trajanje odnosno učestalost Napomene/mjere Nejonizujude zračenje (elektromagnetno polje i/ili optička zračenja) kada mogu biti prouzrokovana oštedenja ploda ili ugrožena trudnoda Pregledao specijalista medicine rada ________________________ Datum_______________________ Potpis________________________________ 1 Uz naziv radnog mjesta imaoc izvora potpisuje izjavu da trudnice i dojilje nijesu rasporođene na poslovima u hiperbaričnom vazduhu.

dokumenta: .. KOD KOJIH NIJESU UTVRĐENE OPASNOSTI ILI RIZICI. SA PROCJENOM RIZIKA.OBRAZAC 2 IZJAVA IMAOCA IZVORA. .. A ZA KOJE JE NEOPHODNO ODREDITI ZAŠTITNE MJERE Imaoc izvora / djelatnost / radno mjesto Opšti podaci (broj zaposlenih..) Kratak opis radnih postupaka: Kod utvrđivanja i procjenjivanja opasnosti nijesu utvrđene opasnosti za profesionalno izložena lica i lica odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujudih zračenja za koje treba uvesti zaštitne mjere Imaoc izvora: (podaci o imaocu izvora i odgovornom licu) Mjesto i datum: Dokument i br.

.. KOD KOJIH SU UTVRĐENE OPASNOSTI ILI RIZICI. . Visina rizika proizilazi iz vjerovatnode da opasnost ili štetnost prouzrokuje manju ili vedu štetu odnosno povredu na radu ili profesionalno oboljenje (R=VxP)....OBRAZAC 3 IZJAVA IMAOCA IZVORA. uslovljen je vjerovatnodom njegovog nastanka (V) i težinom (ozbiljnošdu) povrede odnosno profesionalnog oboljenja (P).) 1 Spisak opasnosti i rizika* 2 Spisak ugroženih radnih mjesta 3 Određivanje neophodnih mjera 4 Odgovorna lica Imaoc izvora: (podaci o imaocu izvora i odgovornom licu) Mjesto i datum: *Rizik (R) kao kvantitativni pojam. A ZA KOJE JE NEOPHODNO ODREDITI ZAŠTITNE MJERE Imaoc izvora / djelatnost / radno mjesto Opšti podaci ( broj zaposlenih . SA PROCJENOM RIZIKA.

odnosno pult od nerđajućeg materijala. prema kapacitetu restorana. . tanjirići i sl.sopstveni bešumni energetski izvor za rasvjetu i rashladni prostor. Pojam pokretnih objekata Član 2 Pokretni objekat. ako nije osiguran odvod otpadnih voda na drugi način. odnosno prostorije za usluživanje gostiju. . Na osnovu člana 108 stav 3 Zakona o turizmu ("Službeni list CG". . . i .rashladni uređaj i vitrine odgovarajuće veličine za čuvanje namirnica.željeznički vagoni.plovni objekti (brod i jahta).police ili ormare za sušenje ili smještaj posuđa i pribora za jelo.350. . . .TEHNIČKIM USLOVIMA ZA POKRETNE OBJEKTE Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalno-tehnički uslovi koje treba da ispunjavaju pokretni objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge.skladište ili prostor za čuvanje namirnica. donijelo je PRAVILNIK O MINIMALNO .vozila i priključna vozila koja se kreću po putevima.mjesto za svakog gosta. .odgovarajući rashladni uređaj za sladoled ako se u pokretnom objektu priprema sladoled.radni sto. koji se lako čisti i održava.poseban prostor za pripremu jela. .). ako se pružaju usluge ishrane.garderober za zaposleno osoblje koje pruža ugostiteljske usluge.plutajući objekti (plutajući restoran). vrste i način pružanja ugostiteljskih usluga u tim objektima. treba da ispunjavaju opšte minimalno .propisanu radnu odjeću za osoblje koje radi sa prehrambenim namirnicama. .rezervoar za otpadnu vodu odgovarajućeg kapaciteta.na svim vratima ugostiteljskog sadržaja natpis koji pokazuje namjenu prostorije. broj 61/10). .tehničke uslove i to da imaju: .termički uređaj i odgovarajući pult za pripremu jela. . .rezervoar sa dovoljnom količinom zdravstveno ispravne tekuće vode. su: . . Minimalno-tehnički uslovi Član 3 Objekti iz člana 2 ovog pravilnika. pića i napitaka.sudoper sa najmanje dva korita sa zdravstveno ispravnom toplom i hladnom vodom. . . Ministarstvo održivog razvoja i turizma.pribor za jednokratnu upotrebu (plastične čaše. ako se posluživanje vrši posuđem i priborom za višekratnu upotrebu. u smislu ovog pravilnika. . .

. . i .dovoljan broj kanti za otpatke i smeće na nožno otvaranje poklopca. dva peškira i jednu čašu po krevetu. kutiju sa toaletnim papirom i korpu za otpatke i predprostor sa umivaonikom. Način pružanja usluga u pokretnim objektima Član 5 Usluge smeštаjа (noćenja) u pokretnim objektima mogu se pružаti u prostorijama željezničkog vagona i u prostorijama (kabinama) plovnog i plutajućeg objekta. . . ogledalo sa policom i noćnu lampu. mogu se pružati: . ako se ugostiteljske usluge pružaju korisnicima usluga koji za konzumiranje usluga koriste sto i stolicu. za zaposlene. . rešetkom na podu. . treba da imaju: .. umivaonikom i garderobnim prostorom. . .kabine za noćenje sa najviše četiri kreveta. mogu se pružаti nа sljedeći nаčin: . WC četku sa stalkom. . treba da ispunjavaju i posebne minimalno – tehničke uslove i to: 1) objekti iz člana 2 alineje 3 ovog pravilnika. ili na drugi odgovarajući način. .usluge smještaja. stolica ili klupa. koje omogućava dovod svježeg vazduha do svih zatvorenih prostora na plovnom objektu u kojima borave gosti.na svakih 30 kreveta najmanje jednu tuš kabina sa vratima ili zavjesom. .ostavu za hranu kapaciteta kuhinje. 3 i 4 ovog pravilnika u kojima se pružaju usluge smještaja (noćenja) kao i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića.platneni ili plastificirani zaštitni krov ili drugu odgovarajuću zaštitu od sunca na svim izloženim dijelovima palube plovnog objekta.sredstva za protivpožarnu zaštitu. treba da imaju: . kutijom za sapun.prirodno ili mehaničko provjetravanje. Objekti iz člana 2 al.uređen i opremljen šank (pult) prostor u kojem se mogu pripremati i služiti pića i napici.frižider odgovarajućih dimenzija za kapacitet kuhinje. odnosno prostoriju za usluživanje gostiju sa odgovarajućim brojem stolova. Prostor za toalet i prostor sa tuš kabinom treba da bude osvjetljen. kako bi bilo moguće njihovo čišćenje i dezinfekcija. Usluge pripremanja i usluživanja hrane. . posteljinu za krevet.uređaj za pripremanje tople vode. garderober sa vješalicama. koji pružaju ugostiteljske usluge.restoran. kukom za vješanje peškira i garderobe. stočić. .na svakih 20 kreveta najmanje jedan toalet sa WC kabinom koja ima WC šolju sa sjedištem ili nisku WC šolju bez sjedišta.usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića. pored opštih uslova. da ima prirodno ili mehaničko provjetravanje i vrata sa mogućnošću zaključavanja. .ventilaciju kuhinje. Vrste usluga koje se pružaju u pokretnim objektima Član 4 U pokretnim objektima iz člana 2 ovog pravilnika. .kuhinju kapaciteta koji odgovara kapacitetu plovnog objekta.podove i pregradne stranice od glatkih površina. 2) objekti iz člana 2 alineje 4 ovog pravilnika.toalet u blizini.toalet sa predprostorom.kuhinju kapaciteta koji odgovara kapacitetu restorana.

s." Broj: 01-668/3 Podgorica. . vrstama i nacinu pružanja ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima ("Službeni list RCG". Branimir Gvozdenović. 2) usluživаnjem u posuđu sa priborom za jelo za stolom ili usluživаnjem preko pultа ili šаlterа. Prestanak važenja Član 6 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o minimalno tehnickim uslovima. godine Ministar. i 3) sаmousluživаnjem.1) usluživаnjem u prostoriji i usluživаnjem nа otvorenom prostoru. marta 2014. Stupanje na snagu Član 7 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore.r. 12. broj 22/03).

broj 1/14). sastav i količinu antikoagulansa i/ili aditivnog rastvora (ukoliko je korišćen). 9) naziv. 5) krvnu grupu (ABO). VOĐENJU EVIDENCIJA I PRAĆENJU JEDINICE KRVI I KOMPONENTI KRVI OD DAVAOCA DO PRIMAOCA KRVI . 8) temperaturu skladištenja. 3) zapreminu. 4) jedinstvenu numeričku ili alfa – numeričku identifikacionu oznaku donacije krvi (u daljem tekstu: identifikacioni broj donacije krvi). kao i da li se koristi za transfuziju krvi. 7) datum i vrijeme isteka roka upotrebe krvi ili komponenti krvi. a evidencije o transfuziji krvi vodi zdravstvena ustanova koja u liječenju koristi krv. distribuciji i izdavanju krvi i komponenti krvi vodi Zavod. o: 1) prikupljanju krvi i komponenti krvi: naziv organizacionog dijela Zavoda u kome je uzeta krv. Član 4 Zavod vodi evidencije o podacima koji obuhvataju evidentiranje prikupljene krvi i komponenti krvi. način i postupak praćenja ozbiljnih neželjenih dogaĎaja i ozbiljnih neželjenih reakcija. osim za plazmu koja je namijenjena samo za frakcionisanje. kao i od primaoca do davaoca krvi (u daljem tekstu: sljedljivost) i druga pitanja od značaja za identifikaciju svake prikupljene jedinice krvi (u daljem tekstu: krv) i komponente krvi. bez obzira na mjesto prerade i isporuke. zavisno od vrste komponente krvi. KAO I OD PRIMAOCA DO DAVAOCA KRVI I PRAĆENJU OZBILJNIH NEŽELJENIH DOGAĐAJA I OZBILJNIH NEŽELJENIH REAKCIJA * Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sistem obilježavanja. zavisno od vrste komponente krvi. uništava ili vraća Zavodu. voĎenje evidencija i praćenje jedinice krvi od davaoca do primaoca krvi. koja sadrži: 1) naziv organizacionog dijela Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod) u kome je uzeta krv ili komponenta krvi. kao i sadržina obrasca za prijavljivanje i izvještavanje o ozbiljnim neželjenim dogaĎajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama. a kojoj se izdaju krv i komponente krvi (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova). Evidencije iz stava 1 ovog člana čuvaju se u papirnom i/ili elektronskom obliku. Član 2 Prikupljena krv i komponente krvi obilježavaju se naljepnicom. .351. u skladu sa zakonom. 6) RhD grupu (pozitivnu ili negativnu). Ministarstvo zdravlja donijelo je PRAVILNIK O SISTEMU OBILJEŽAVANJA. težinu ili broj ćelija u komponenti krvi. Evidencije iz stava 1 ovog člana sadrži podatke. osim za plazmu koja je namijenjena samo za frakcionisanje. Na osnovu člana 15 stav 6 i člana 16 stav 4 Zakona o obezbjeĎivanju krvi ("Službeni list CG". 2) naziv komponente krvi. Član 3 Evidencije koje sadrže podatke o prikupljanju.

ime roditelja. distribuciji. JMBL. ime roditelja. odnosno izdaje. gdje se nalazi ili je uništena.lične podatke davaoca krvi (ime. koja je izdata zdravstvenoj ustanovi. obilježavanja krvi i komponenti krvi. prikupljene krvi i preraĎenih komponenti krvi obezbjeĎuje se identifikacionim brojem. Član 8 Zavod uspostavlja odgovarajući sistem identifikacije svakog davaoca krvi. prezime. odnosno izdavanja krvi ili komponente krvi i broj zahtjeva zdravstvene ustanove za izdavanje krvi ili komponente krvi. identifikacioni broj komponenti krvi. lični podaci primaoca krvi (ime. zavisno od vrste komponente krvi. Član 6 Zavod uspostavlja procedure kojima se. 4) lične podatke primaoca krvi (ime. datum roĎenja). data primaocu za koga je izdata. naziv zdravstvene ustanove u kojoj se primjenjuje transfuzija krvi. ime roditelja. prezime. naziv organizacionog dijela Zavoda kome se distribuira krv ili komponenta krvi. ukoliko nije izvršena transfuzija krvi primaocu za koga je pripremljena. 2) identifikacioni broj krvi ili komponente krvi. Član 5 Zdravstvena ustanova vodi evidencije o transfuziji krvi. identifikacioni broj donacije krvi. datum uzimanja krvi. 2) distribuciji i izdavanju krvi i komponenti krvi: naziv organizacionog dijela Zavoda u kome je uzeta krv. 3) evidencioni broj krvi ili komponente krvi koja je pripremljena za transfuziju krvi odreĎenom primaocu. mjesto i adresu stanovanja. JMBL. JMBL. mjesto zaposlenja i broj telefona). prezime. bez obzira na predviĎenu namjenu. datum roĎenja. može provjeriti i utvrditi da li je krv ili komponenta krvi. datum roĎenja). datum i vrijeme isteka roka upotrebe krvi i komponenti krvi. koje nijesu upotrijebljene za transfuziju krvi. na osnovu sistema jedinstvene identifikacije. odnosno naziv zdravstvene ustanove kojoj se krv i komponenta krvi izdaje ili naknadno rasporeĎuje. izdavanju i transfuziji krvi i komponenti krvi koje vode Zavod i zdravstvena ustanova. datum i tačno vrijeme distribucije. evidencioni broj distribucije. Član 7 Puna sljedljivost obezbjeĎuje se na osnovu evidencija o prikupljanju. koji omogućava potpuno praćenje . zanimanje. koje sadrže sljedeće podatke: 1) naziv organizacionog dijela Zavoda koji je izdao krv ili komponentu krvi. kao i sistem voĎenja evidencija i sljedljivosti. 5) datum i tačno vrijeme transfuzije krvi. u svakom momentu. odnosno izdavanja krvi ili komponenti krvi. datum uništavanja krvi i komponenti krvi. identifikacioni broj krvi ili komponente krvi koja se distribuira. prikupljene krvi i preraĎenih komponenti krvi. Član 9 Jedinstveni sistem identifikacije svakog davaoca. 6) identifikacioni broj krvi i komponenti krvi koje nijesu iskorišćene za transfuziju krvi i broj potvrde o njihovom povraćaju Zavodu.

bez odlaganja prijavljuje na Obrascu za brzo prijavljivanje ozbiljnih neželjenih dogaĎaja (Obrazac broj 1). Član 14 Informacije. Član 15 UtvrĎene slučajeve prenosa uzročnika krvlju prenosivih bolesti Zavod i zdravstvena ustanova prijavljuju nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. bez odlaganja. izdate za transfuziju krvi ili su upotrijebljene kao plazma za frakcionisanje. . donosi zaključak o nivou pripisivosti prijavljene reakcije i obavještava zdravstvenu ustanovu na Obrascu za potvrĎivanje ozbiljnih neželjenih reakcija (Obrazac broj 4). čiji je potvrĎeni nivo pripisivosti 2 ili 3 i koje se mogu pripisati kvalitetu i bezbjednosti krvi ili komponenti krvi. Zavod prijavljuje Ministarstvu. bez odlaganja. koje su od značaja za nastupanje ozbiljnih neželjenih reakcija. prijavljuje Zavodu sve informacije koje upućuju na sumnju o pojavi ozbiljnih neželjenih reakcija. odnosno otklanjanja ozbiljnih neželjenih dogaĎaja. Član 13 Zdravstvena ustanova. Član 11 Zavod provjerava sve ozbiljne neželjene dogaĎaje. kao i povezivanje Zavoda sa ustanovom i primaocem krvi ili komponenti krvi. odnosno postupku davanja krvi ili komponenti krvi. Zavod ispituje prijavljenu sumnju o pojavi ozbiljne neželjene reakcije. za koje postoji pripisivost. Zavod prijavljuje Ministarstvu na Obrascu za potvrĎivanje ozbiljnih neželjenih dogaĎaja (Obrazac broj 2). kao i procedure za prenošenje informacija organu državne uprave nadležnom za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) o svim ozbiljnim neželjenim dogaĎajima.traga krvi od davaoca do primaoca krvi. Član 12 Zdravstvena ustanova uspostavlja procedure za čuvanje podataka o transfuziji krvi i procedure za prijavljivanje svih ozbiljnih neželjenih reakcija koje se pojave kod primaoca krvi tokom ili nakon transfuzije krvi. u skladu sa zakonom kojim se ureĎuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti. na Obrascu za brzo prijavljivanje sumnje o pojavi ozbiljnih neželjenih reakcija (Obrazac broj 3). Ozbiljne neželjene dogaĎaje. zdravstvenom Član 10 Zavod uspostavlja procedure za čuvanje prijava o ozbiljnim neželjenim dogaĎajima koji mogu da utiču na kvalitet ili bezbjednost krvi i komponenti krvi i koji mogu da ugroze bezbjednost davaoca ili primaoca krvi. identifikuje njihov uzrok radi sprečavanja nastupanja. Informacije o ozbiljnim neželjenim dogaĎajima Zavod. odnosno vjerovatnoća da se mogu pripisati kvalitetu i bezbjednosti krvi ili komponenti krvi koje je primalac primio. sa informacijama o preduzetim aktivnostima u odnosu na ostale komponente krvi koje su distribuirane. nakon postupka provjere. na Obrascu za potvrĎivanje ozbiljnih neželjenih reakcija (Obrazac broj 4).

na Obrascu za godišnji izvještaj o ozbiljnim neželjenim reakcijama (Obrazac broj 7). prof.r. Broj: 011. s. Član 18 Obrasci br. Član 19 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore". * U ovaj pravilnik prenešena je Direktiva Komisije 2005/61/EZ od 30.61/2014 Podgorica. Godišnje izvještaje o ozbiljnim neželjenim dogaĎajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama Ministarstvo dostavlja Evropskoj komisiji na obrascima iz stava 1 ovog člana. godine o implementaciji Direktive 2002/98/EZ Evropskog Parlamenta i Savjeta u odnosu na uslove sljedivosti i obavještavanje o ozbiljnim neželjenim reakcijama i dogaĎajima . dr Miodrag Radunović. septembra 2005. u skladu sa nivoima pripisivosti koji su dati na Obrascu nivoi pripisivosti za procjenu ozbiljnih neželjenih reakcija (Obrazac broj 5). martа 2014. 17. Član 17 Godišnji izvještaj o ozbiljnim neželjenim dogaĎajima Zavod dostavlja Ministarstvu na Obrascu za godišnji izvještaj o ozbiljnim neželjenim dogaĎajima (Obrazac broj 6) i ozbiljnim neželjenim reakcijama. 1 do 7 čine sastavni dio ovog pravilnika.Član 16 Zdravstvena ustanova vodi podatke o pojavi sumnje ozbiljnih neželjenih reakcija. godine Ministar.

Obrazac 1 Obrazac za brzo prijavljivanje ozbiljnih neželjenih dogaĎaja Zavod za transfuziju krvi Crne Gore broj prijave datum prijave datum pojave ozbiljnog neželjenog dogaĎaja ozbiljni neželjeni dogaĎaj. imunološka hemoliza uzrokovana drugim alo-antitijelima. virusna infekcija prenesena transfuzijom krvi (HBV). neimunološka hemoliza. 0-3) . trombocitima. virusna infekcija prenesena transfuzijom krvi (HIV-1/2). koji može uticati na kvalitet i bezbjednost komponenti krvi zbog nepravilnosti tokom: komponenta koja ne ispunjava uslove standarda kvaliteta specifikacija kvar na opremi ljudska greška ostalo (precizirati) uzimanja cijele krvi afereznog postupka uzimanja krvi testiranja prerade skladištenja distribucije zbog materijala ostalo (precizirati) Obrazac 2 Obrazac za potvrĎivanje ozbiljnih neželjenih dogaĎaja Zavod za transfuziju krvi Crne Gore broj potvrde ozbiljnog neželjenog dogaĎaja datum potvrde datum pojave ozbiljnog neželjenog dogaĎaja analiza osnovnog uzroka (detaljan opis) preduzete korektivne mjere (detaljan opis) Obrazac 3 Obrazac za brzo prijavljivanje sumnje o pojavi ozbiljnih neželjenih reakcija naziv zdravstvene ustanove broj prijave datum i vrijeme prijavljivanja datum i vrijeme transfuzije krvi lični podaci primaoca krvi (ime. parazitska infekcija prenesena transfuzijom krvi (malarija). ostalo (precizirati). plazmom. ostalo (precizirati) vrste ozbiljnih neželjenih reakcija: imunološka hemoliza uzrokovana ABO inkompatibilnošću. virusna infekcija prenesena transfuzijom krvi (HCV). parazitska infekcija prenesena transfuzijom krvi. ostale ozbiljne reakcije (precizirati). post-transfuziono potkožno krvarenje. bakterijska infekcija prenesena transfuzijom krvi. anafilaksa/hipersenzitivnost. nivo pripisivosti (NP. eritrocitima. datum roĎenja) datum i vrijeme pojave ozbiljne neželjene reakcije ozbiljna neželjena reakcija je povezana sa: cijelom krvlju. prezime. virusna infekcija prenesena transfuzijom krvi. JMBL. akutna povreda pluća povezana sa transfuzijom krvi. Graft-versus-host bolest. ostalo (precizirati). ime roditelja.

Obrazac 4 Obrazac za potvrĎivanje ozbiljnih neželjenih reakcija Zavod za transfuziju krvi Crne Gore broj prijave ozbiljne neželjene reakcije datum i vrijeme potvrde ozbiljne neželjene reakcije datum i vrijeme ozbiljne neželjene reakcije potvrda pojave ozbiljne neželjene reakcije (da/ne) nivo pripisivosti (NP. januar – 31. smrt. Obrazac 5 Nivoi pripisivosti za procjenu ozbiljnih neželjenih reakcija objašnjenje nivo pripisivosti NP 0 procjena nemoguća isključen kada nema dovoljno podataka za procjenu pripisivosti kada postoje konačni dokazi da su neželjene reakcije van svake razumne sumnje rezultat nekih drugih uzroka kada su dokazi očigledni da je drugi uzrok neželjene reakcije. decembar (godina) ukupni broj komponenta koja ne ispunjava uslove standarda kvaliteta specifikacija kvar na opremi ljudska greška ostalo (precizirati) . ozbiljne posljedice. koji je uticao na kvalitet i bezbjednost komponenti krvi zbog nepravilnosti tokom: uzimanja cijele krvi afereznog postupka uzimanja krvi testiranja prerade skladištenja distribucije zbog materijala ostalo (precizirati) 1. blaže posljedice. 0-3) promjena tipa ozbiljne neželjene reakcije (da/ne) ukoliko je odgovor „da“. a ne krv ili komponenta krvi kada dokazi ne ukazuju konačno da li su neželjene reakcije prouzrokovane krvlju ili komponentama krvi ili nečim drugim kada dokazi očigledno ukazuju na mogućnost da su neželjene reakcije prouzrokovane krvlju ili komponentama krvi kada postoje konačni dokazi da su neželjene reakcije van svake razumne sumnje prouzrokovane krvlju ili komponentama krvi malo vjerovatan 1 moguć 2 vjerovatan. vrlo moguć 3 siguran Obrazac 6 Obrazac za godišnji izvještaj o ozbiljnim neželjenim dogaĎajima naziv institucije koja izvještava izvještajni period ukupni broj obraĎene krvi i komponenti krvi: ozbiljni neželjeni dogaĎaj. precizirati klinički ishod (ukoliko je poznat): potpun oporavak.

trombocite.Obrazac 7 Obrazac za godišnji izvještaj o ozbiljnim neželjenim reakcijama naziv institucije koja prijavljuje izvještajni period ova tabela se odnosi na: cijelu krv. plazmu. nivo 1. nivo 3. eritrocite. broj izdatih jedinica krvi (ukupni broj jedinica koje su izdate sa datim brojem komponenti krvi) broj primalaca krvi (ukupni broj primalaca krvi sa datim brojem komponenti krvi) (ukoliko su podaci dostupni) broj jedinica datih primaocu krvi (ukupni broj komponenti krvi (jedinica) koje su date primaocu za period za koji se izvještava) (ukoliko su podaci dostupni) (koristiti odvojenu tabelu za svaku od komponenti) ukupni prijavljeni broj broj smrtnih slučajeva broj ozbiljnih neželjenih reakcija sa nivoom pripisivosti od 0 do 3 nakon potvrĎivanja (vidi Obrazac broj 1) nije procjenjivo imunološka hemoliza uzrokovana ABO inkompatibilnošću uzrokovana drugim alo-antitijelima neimunološka hemoliza bakterijska infekcija prenešena transfuzijom krvi anafilaksa/hipersenzitivnost akutna povreda pluća povezana sa transfuzijom krvi virusna infekcija HBV prenešena transfuzijom krvi HCV HIV-1/2 Ostalo (precizirati) parazitska infekcija prenešena transfuzijom krvi malarija Ostalo (precizirati) post-transfuziono potkožno krvarenje Graft-versus-host bolest ostale ozbiljne neželjene reakcije (precizirati) ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva ukupno smrtnih slučajeva 0. nivo . ostalo. nivo 2.

1. raseljena lica. Sredstva se obezbjeĊuju iz bužeta Crne Gore.2 Odlaganje i čuvanje (”containment”) divljeg polio virusa u laboratorijama Po završenoj fazi jedan laboratorijskog odlaganja i ĉuvanja(“containmenta”) rutinski se ažurira popis nacionalnih laboratorija koje rade sa infektivnim ili potencijalno infektivnim . Na osnovu ĉlana 4d Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(»Službeni list RCG«. brzom i koordiniranom akcijom. iskorjenjivanje od pojedinih zaraznih bolesti i Instituta za javno zdravlje. ukljuĉujući edukaciju. i ima prioritetan znaĉaj. kako bi se nevakcinisana i nepotpuno vakcinisana djeca što prije vakcinisala. i po potrebi pokretanje dopunske imunizacije na subnacionalnom ili nacionalnom nivou. U skladu sa tim.14/10 i 32/12) na predlog Koordinacionog tijela za odstranjivanje. PLAN PRIPRAVNOSTI Plan aktivnosti. Ministarstvo zdravlja donijelo je PLAN I PROGRAM ZA ODRŢAVANJE STATUSA DRŢAVE SLOBODNE OD DJEČIJE PARALIZE U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2014 – 2016. preporuke. u skladu sa potrebama i dostavljenim planovima za imunizaciju. br. . u neposrednoj je nadležnosti organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja(u daljem tekstu: Ministarstvo). trening.sprovoĊenje mjeseĉne revizije vakcinalnih kartoteka. Svim navedenim aktivnostima koordinira nacionalni kordinator za imunizaciju u dogovoru sa opštinskim koordinatorima za imunizaciju. U cilju sprečavanja ponovne pojave divljeg polio virusa ili cirkulacije virulentnog soja VDPV sprovode se sljedeće aktivnosti: 1. na vakcinalnim punktovima u dogovoru sa teritorijalno nadležnim epidemiološkim službama. od strane nadležne epidemiološke službe i Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Instituta za javno zdravlje. 1. Odrţavanje visokog obuhvata rutinskom imunizacijom radi sprečavanja širenja polio virusa nakon njegovog unošenja i cirkulacije VDPV. socijalnu mobilizaciju šire društvene zajednice. utvrĊivanje obuhvata imunizacijom.GODINE I.nadzornim posjetama vakcinalnim punktovima u kojima je OPV3/IPV3 obuhvat ispod 95%. a aktivnosti neposredno sprovode službe za imunizaciju. država obezbjeĊuje redovnu nabavku i distribuciju neophodnih koliĉina vakcine protiv djeĉije paralize (u daljem tekstu: poliomijelitis).352. 1. b) aktivno traženje populacionih grupa (Romi. kao dio Programa. . Aktivnosti: a) održavanje visokog obuhvata (>95%) sa OPV3/IPV3 u svim opštinama na teritoriji Crne Gore i kontinuirano naglašavanje znaĉaja pravovremene imunizacije unutar prvih šest mjeseci života i povećanja procenta vakcinisanih u tom uzrastu: . broj 32/05 i »Službeni list CG«. izbjegla i prognana lica). praćenje vakcinalnog statusa njihovih pripadnika i ukljuĉivanje u zdravstveni sistem.edukacijom zdravstvenih radnika koji sprovode Program obaveznih imunizacija u skladu sa najnovijim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (u daljem tekstu: SZO). c) obezbjeĊivanje vakcinacije nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane djece.

a u skladu sa zahtjevima SZO. Obzirom na intezivan razvoj virusološke dijagnostike u Crnoj Gori. Svim aktivnostima koordinira Radna grupa za poslove laboratorijskog ĉuvanja divljeg polio virusa u Crnoj Gori. Ukljuĉivanje u fazu dva laboratorijskog odlaganja i ĉuvanja( “containmenta”) vrši se prema preporukama SZO.80% AFP sluĉajeva sa uzorcima stolica koji su dopremljeni transportovanja uzoraka stolice u laboratoriju unutar 72 sata od sakupljanja 2. b) svi “vrući sluĉajevi” zahtijevaju akciju i praćenje bez odlaganja.materijalom.2 Kvalitet AFP nadzora se prati kroz indikatore kvaliteta AFP nadzora koji su definisani u sljedećoj tabeli. zbog ĉega se uzorci šalju u Nacionalnu laboratoriju za poliomijelitis Republike Srbije koja rutinski radi sa enterovirusima. treba da se formira takva radna grupa ĉiji će ĉlanovi biti kontinuirano edukovani. angažovanim na nacionalnom programu eradikacije poliomijelitisa. da bi se odredilo da li je u pitanju divlji virus ili virus vakcinalnog porijekla. Nacionalna laboratoriju za poliomijelitis Republike Srbije.80% AFP sluĉajeva klasifikovanih unutar 90 dana od poĉetka bolesti . pošalje izolate na intratipsku diferencijaciju (ITD) u Regionalnu referentnu laboratoriju SZO (Rim). o rezultatima intratipske diferencijacije je u obavezi da obavijesti predsjednika Koordinacionog tijela za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti.1 Odrţavanje visokog kvaliteta nadzora u cilju brzog otkrivanja i potvrde importovanja divljeg polio virusa ili cirkulacije VDPV. obavijesti Nacionalnu laboratoriju za poliomijelitis Republike Srbije. sprovodi se prema preporukama SZO. d) Nacionalna laboratorija za poliomijelitis Republike Srbije u obavezi je da. Aktivnosti: a) u cilju ranog otkrivanja eventualnog unošenja divljeg poliovirusa ili cirkulacije VDPV. 2.80% AFP sluĉajeva sa prikupljena dva uzorka stolice (u Pravovremenost razmaku od najmanje 24-48 sati) unutar 14 dana od poĉetka prikupljanja uzoraka stolice simptoma Pravovremenost . 2.1AFP sluĉaj na 100 000 stanovnika <15 godina starosti Prijavljivanje . u saradnji sa svim drugim struĉnim tijelima. ukoliko izoluje polio virus. unutar 24 sata. Tabela: Indikatori kvaliteta nadzora nad AFP Indikatori AFP nadzora Ciljevi .3 Aktivnosti vezane za nadzor nad enterovirusima i/ili ţivotnom sredinom U Crnoj Gori ne postoji mreža laboratorija koje rade sa enterovirusima. o rezultatima intratipske diferencijacije. Nadzor nad enterovirusima i/ili životnom sredinom. U cilju otkrivanja i potvrde importovanja divljeg polio virusa ili cirkulacije VDPV sprovode se sljedeće aktivnosti: 2. neophodno je da se održava visoko kvalitetan nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom (AFP). e) Regionalna referentna laboratorija SZO je u obavezi da. .80% AFP sluĉajeva istraženih unutar 48 sati od prijavljivanja ne-polio AFP sluĉajeva . c) uzorci stolica od vrućih sluĉajeva ispituju se u laboratoriji za poliomijelitis Republike Srbije(“Torlak”) u Beogradu (akreditovanoj od strane SZO).

Predsjednik Koordinacionog tijela za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti obavještava Regionalnu kancelariju SZO (unutar 24 sata). Uzorke je potrebno transportovati unutar 72 sata od sakupljanja. u sluĉaju detekcije virusa. 7. a Koordinaciono tijelo za odstranjivanje i iskorjenivanje pojedinih zaraznih bolesti brzom procjenom odreĊuje gornju granicu uzrasta za vakcinaciju nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih. izolate poliovirusa šalje u Referentnu regionalnu laboratoriju SZO u Rimu na intratipsku diferencijaciju. e-mail. zdravstveni radnici). a bez obzira na uzrast kada je u pitanju “vruć sluĉaj”). 3. Nacionalna laboratorija za poliomijelitis Republike Srbije. Koordinator za nadzor nad AFP obavještava Predsjednika Koordinacionog tijela za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti. . raseljena lica. kao i Predsjednika Nacionalne verifikacione komisije. “Vruć sluĉaj” . a nakon uzimanja uzoraka stolice. moguć ili potvrĎen). Nadležna služba za imunizaciju sprovodi vakcinaciju svih nevakcinisanih ili nepotpuno vakcinisanih kontakata (kućni kontakti.kliniĉka slika bolesti sliĉna poliomijelitisu kod lica bilo kog uzrasta ili .manje od tri primljene doze OPV.podatak o skorašnjem putovanju u endemska podruĉja. Osim uzrasne granice. . unutar 24 sata. 4. nadležna epidemiološka služba u saradnji sa upravom doma zdravlja u odreĊenoj opštini organizuje dopunsku imunizaciju nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane djece što je prije moguće.2. unutar 14 dana od poĉetka simptoma. 5. unutar 48 sati. NIVO 1 SUSPEKTAN POJEDINAĈNI “VRUĆ AFP SLUĈAJ” ILI “VRUĆ SLUĈAJ” Definicije: “Vruć AFP sluĉaj” Akutna flakcidna paraliza kod lica mlaĊeg od 15 godina života (ukljuĉujći i nedavno umrle) sa bilo kojim od sljedećih faktora rizika: . izbjegla i prognana lica). u Nacionalnu laboratoriju za poliomijelitis Republike Srbije. i o tome obavještava koordinatora za nadzor nad AFP. sprovode se sljedeće aktivnosti na tri moguća nivoa (u zavisnosti od karakteristika slučaja – suspektan. uz poštovanje režima reverzibilnog hladnog lanca. Nadležna epidemiološka i pedijatrijska služba sprovode analizu vakcinalnog statusa djece predškolskog i školskog uzrasta u datoj oblasti. Nadležna epidemiološka služba treba da prikupi dva adekvatna uzorka stolica od sluĉaja i po jedan uzorak stolice od kontakata (kućnih i/ili bolniĉkih uzrasta do pet godina života kad je u pitanju “vruć AFP sluĉaj”. Aktivnosti: 1.pripadnost visoko riziĉnim populacionim grupama (Romi.4 Ukoliko se otkrije klinički suspektan slučaj poliomijelitisa ili se izoluje bilo koji polio virus. 2. Nadležna epidemiološka služba zapoĉinje odgovarajuća istraživanja sluĉaja i kontakata na osnovu kriterijuma datih u definiciji i najbržim putem (telefon.izolovan polio virus kod lica bilo kog uzrasta bez paralize. Uzorci treba da budu uzeti u razmaku od najmanje 24-48 sati. 6. . Ukoliko je procijenjeni obuhvat u toj oblasti < 90%. fax). neophodno je da se definiše i broj doza (najmanje dvije u razmaku od ĉetiri nedjelje).

treba da se sprovodi sve do iskljuĉivanja eventualne transmisije divljeg polio virusa. Prikupljanje uzoraka stolica zdrave djece iz mjesta boravka sluĉaja.uspostavi dnevno-nulto izvještavanje o sluĉajevima AFP u nadzornim jedinicama za AFP. 3. .revizijom zdravstvenih kartona u nadzornim AFP jedinicama radi otkrivanja propuštenih AFP sluĉajeva. . Nacionalna laboratorija za poliomijelitis Republike Srbije. 5. ovo se odnosi na infektivna odjeljenja. posebno riziĉnim populacijama. Obuhvat imunizacijom treba odmah istražiti u široj populaciji izloženoj riziku (škole.epidemiološkim istraživanjima u populaciji. Za lica uzrasta 15 godina života i starija. Prema potrebi treba da se sprovedu kampanje imunizacije "od kuće do kuće". odjeljenja fizikalne medicine i rehabilitacije. 2. 4. treba da se razmotri kao mogućnost. Nacionalna laboratorija za poliomijelitis Republike Srbije o izolaciji polio virusa prije kompletne intratipske diferencijacije. . Izvještaji se šalju Institutu za javno zdravlje koji ih dalje prosleĊuje Predsjedniku koordinacionog tijela za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti. u Regionalnu referentnu laboratoriju (Rim). koje obuhvataju djecu odreĊenog uzrasta na odgovarajućoj teritoriji. Retrospektivno ispitivanje sluĉajeva sprovodi se: . unutar 14 dana od poĉetka paralize. Nadležna epidemiološka služba zapoĉinje odgovarajuća istraživanja sluĉaja i kontakata: po dvije stolice treba uzeti od sluĉaja i kontakata (kućni i/ili bolniĉki bez obzira na uzrast) za izolaciju. u skladu sa preporukama SZO. Pri rukovanju uzorcima treba poštovati režim reverzibilnog hladnog lanca. 7.analizom laboratorijskih podataka o skorašnjim izolatima enterovirusa ili poliovirusa. uz dnevno nulto izvještavanje. 6. SA SUMNJOM DA JE IZAZVAN DIVLJIM POLIOVIRUSOM Definicija: Kliniĉka slika bolesti sliĉna poliomijelitisu kod lica bilo kog uzrasta sa izolacijom polio virusa u Nacionalnoj laboratoriji za poliomijelitis Republike Srbije (prije kompletne intratipske diferencijacije). aktivni nadzor nad paralitiĉkim i neparalitiĉkim oblicima polio infekcije na svojoj teritoriji i u obavezi je da: . koji unutar 24 sata obavještava Regionalnu kancelariju SZO. graniĉna podruĉja). izvještava Regionalnu referentnu laboratoriju (Rim) i predsjednika Koordinacionog tijela za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti. odjeljenja neurologije.NIVO 2 MOGUĆ POJEDINAĈNI SLUĈAJ POLIOMIJELITISA. sa razmakom od najmanje 24-48 sati. mjesto stanovanja. nadležnog koordinatora za AFP i Predsjednika Nezavisnog struĉnog tijela za verifikaciju. Nadležna epidemiološka služba uspostavlja. unutar 48 sati. . Na predlog nadležne epidemiološke službe lokalna služba za imunizaciju odmah sprovodi vakcinaciju OPV/IPV svih bliskih kontakata. a nakon uzimanja uzoraka stolice (vrstu vakcine/a koja će se koristiti u takvoj situaciji kao i broj doza definisaće Koordinaciono tijelo za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti samostalno ili u saradnji sa SZO). Aktivan epidemiološki nadzor. Aktivnosti: 1.obavijesti kliniĉke doktore i lokalne laboratorije o novonastaloj situaciji. izolate polio virusa šalje na kompletnu intratipsku diferencijaciju. gerijatrijska odjeljenja. bez obzira na prethodni vakcinalni status. .sprovodi prikupljanje uzoraka stolice djece mlaĊe od pet godina (prije svih kod pacijenata sa aseptiĉnim meningitisom) u nadzornim jedinicama za AFP.

.podruĉje transmisije. a nakon uzimanja uzoraka stolice (vrstu vakcine/a koja će se koristiti u takvoj situaciji kao i broj doza definisaće Koordinaciono tijelo za odstranjivnje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolestu samostalno ili u saradnji sa SZO).NIVO 3 POTVRĐENI SLUĈAJ POLIOMIJELITISA UZROKOVAN DIVLJIM POLIO VIRUSOM ILI CIRKULIŠUĆIM VDPV Definicije: . 3.tip i vrsta virusa.Poliomijelitis uzrokovan cirkulišućim VDPV . koji o tome obavještava i Nacionalnu verifikacionu komisju. Pri rukovanju uzorcima treba poštovati režim reverzibilnog hladnog lanca. u saradnji sa Ministarstvom. . Na predlog nadležne epidemiološke službe lokalna služba za imunizaciju odmah sprovodi vakcinaciju OPV/IPV svih bliskih kontakata.graniĉne oblasti. Informisanje donosioca odluka i javnosti. pokreće akciju za spreĉavanje širenja poliomijelitisa. Predsjednik Koordinacionog tijela za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti obavještava Regionalnu kancelariju SZO (unutar 24 sata) i koordinatora za AFP. .bolest kompatibilna sa poliomijelitisom (paralitiĉka ili neparalitiĉka) sa izolatom poliovirusa koji je potvrĊen kao divlji intratipskom diferencijacijom. i kod koje je dokazana transmisija sa lica na lice (dva ili više sluĉajeva paralitiĉkog poliomijelitisa sa izolatima istog VDPV. Regionalna referentna laboratorija (Rim) o izolaciji divljeg polio virusa ili VDPV povrĊenog intratipskom diferencijacijom. bez obzira na prethodni vakcinalni status. 2. Aktivnosti: 1. sa razmakom od najmanje 24-48 sati. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Instituta za javno zdravlje. ukljuĉujući indeksni sluĉaj). Unutar 48 sati. . Nadležna epidemiološka služba odmah zapoĉinje odgovarajuća istraživanja sluĉaja i kontakata: po dvije stolice treba uzeti od sluĉaja i kontakata (kućni i/ili bolniĉki bez obzira na uzrast). Predsjednik Koordinacionog tijela za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti. uspostavlja aktivni nadzor nad paralitiĉkim i neparalitiĉkim oblicima polio infekcije na teritoriji cijele zemlje i rukovodi aktivnostima lokalnih nadležnih epidemioloških službi.kvalitet nadzora nad AFP. 5. unutar 14 dana od poĉetka paralize.glavni put prenošenja. 4. obavještava Nacionalnu laboratoriju za poliomijelitis Republike Srbije. . . Za kontakt sa meĊunarodnim ekspertima odgovoran je predsjednik Koordinacionog tijela za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti.obuhvat obaveznom vakcinacijom (OPV/IPV).bolest kompatibilna sa poliomijelitisom sa izolatom virulentnog soja poliovirusa vakcinalnog porijekla koji je potvrĊen intratipskom diferencijacijom. Inicijalna istraživanja i procjena rizika od strane meĊunarodnih eksperata treba da budu kompletirana unutar 72 sata od potvrde indeksnog sluĉaja ukljuĉujući sljedeće: . . koji odmah obavještava Predsjednika Koordinacionog tijela za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti. proglašavajući je nacionalnim prioritetom. . u saradnji sa Koordinacionim tijelom za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti.osnovne podatke o sluĉaju . 6.Poliomijelitis uzrokovan divljim polio virusom .

aktivan epidemiološki nadzor.sprovoĊenje još najmanje dva kruga imunizacije nakon poslednjeg sluĉaja kod koga je izolovan poliovirus. .svu djecu u zahvaćenoj visoko riziĉnoj grupi (npr. Na predlog nadležne epidemiološke službe lokalna služba za imunizaciju pokreće akciju catch-up vakcinacije (vakcinacija »sustizanjem«. sprovodi sve dok se ne iskljuĉi transmisija divljeg polio virusa.analizom laboratorijskih podataka o skorašnjim izolatima enterovirusa ili poliovirusa. i postupke sprovodi u skladu sa zahtjevima SZO. Ciljnu populaciju za ovo istraživanje odreĊuje Koordinaciono tijelo za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti (npr. graniĉna podruĉja) i zapoĉne kampanja imunizacije "od kuće do kuće" ili sNID. 11.Lokalna epidemiološka služba je u obavezi da: . to mogu da budu djeca sa aseptiĉnim meningitisom ili sva hospitalizovana djeca).epidemiološkim istraživanjima u populaciji. kako bi se u sredinama sa manjim obuhvatom organizovali dodatni krugovi imunizacije do postizanja ciljnog obuhvata od 95%. Retrospektivno ispitivanje sluĉajeva sprovodi se: . . .vakcinaciju treba sprovesti u najmanje tri kruga (sa razmakom ĉetiri do šest nedjelja) sa monovalentnom OPV1 ili OPV3 (vrstu vakcine/a koja će se koristiti u takvoj situaciji i broj doza definisaće Koordinaciono tijelo za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti. gerijatrijska odjeljenja.revizijom zdravstvenih kartona u nadzornim AFP jedinicama radi otkrivanja propuštenih AFP sluĉajeva. . ovo se odnosi na infektivna odjeljenja. i razmatra kao mogućnost. . intezivnim pozivanjem djece koja nijesu vakcinisana po kalendaru) unutar nedjelju dana od potvrde divljeg poliovirusa na odreĊenim vakcinalnim punktovima. Dostizanje i održavanje stope AFP sluĉajeva veće od 2/100 000 kod djece ili odraslih u zahvaćenim i visoko riziĉnim podruĉjima.uspostavi dnevno-nulto izvještavanje o AFP sluĉajevima iz nadzornih jedinica za AFP. U slučaju potvrde importovanja divljeg poliovirusa u susjednim zemljama: Sprovode se dodatne imunizacione aktivnosti.prikuplja uzorke stolica u populaciji zdrave djece. u zavisnosti od epidemioloških pokazatelja. . . a unutar ĉetiri nedjelje od potvrde indeksnog sluĉaja. obuhvatajući: . koji ih dalje prosleĊuje Koordinacionom tijelu za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti.sprovodi istraživanje prikupljanjem uzoraka stolice djece mlaĊe od pet godina života. . Izvještaji se šalju Institutu za javno zdravlje. . samostalno ili u saradnji sa SZO). Bez odlaganja treba da se ispita obuhvat imunizacijom u visoko-riziĉnoj populaciji (škole. Nezavisnim praćenjem procijeniti da li je dostignut obuhvat od najmanje 95% u svakoj oblasti. 10.obavijesti kliniĉke doktore i lokalne laboratorije o aktuelnoj situaciji. Povećanje broja nadzornih jedinica.vrši nadzor u životnoj sredini u oblastima sa visokim prioritetom u skladu sa zahtjevima SZO. Koordinaciono tijelo za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih . 12. 8. uz dnevno-nulto izvještavanje. 9. na osnovu procjene epidemiološke situacije. posebno riziĉnim populacijama. . bez obzira na prethodni vakcinalni status. Romi) na nacionalnom nivou. Za lica uzrasta od 15 godina života i starija. na osnovu procjene epidemiološke situacije u okruženju i u zemlji. 3. mjesto stanovanja.svu djecu do pet godina života bez obzira na vakcinalni status na zahvaćenoj i graniĉnim teritorijama. 7. Razmotriti potrebu za imunizacijom na subnacionalnom i nacionalnom nivou drugih uzrasnih grupa/populacija/geografskih oblasti. odjeljenja fizikalne medicine i rehabilitacije. tj. odjeljenja neurologije.

ciljne teritorije. . povećanje broja nadzornih jedinica u kriznom podruĉju ili na teritoriji cijele države. u saradnji sa ostalim nacionalnim radnim tijelima i laboratorijom za poliomijelitis Republike Srbije.dodatne imunizacijske aktivnosti (DIA): vrsta vakcine. povećanje stope nepolio AFP sluĉajeva . pedijatrijskim i patronažnim službama. njegovog transporta. vjerskih zajednica. logistika. druga podruĉja koja su na neki naĉin povezana sa tim susjednim zemljama (npr. radi ubrzanja potvrde. Svaki sluĉaj kome mjesto stalnog boravka nije na teritoriji Crne Gore. treba da prijave Ministarstvu zdravlja zemlje u kojoj lice stalno boravi. Posebna pažnja je usmjerena na odreĊena geografska podruĉja: graniĉna podruĉja na kojima postoji miješanje stanovništva. donoseći odluku o svim detaljima vezanim za pojedine aktivnosti. . odnosno. Sve aktivnosti ovog Plana sprovode nadležne epidemiološke službe u saradnji sa nadzornim jedinicama.strategiju komunikacije i izvještavanja za sluĉaj krize. .aktivno. Akcioni plan donosi Koordinaciono tijelo za odstranjivanje i iskorenjivanje pojedinih zaraznih bolesti na osnovu postojećeg plana pripravnosti. u skladu sa zahtjevima SZO. smještaja sluĉaja.pasivni . tj.aktivni . strategija vakcinacije. Traženje podruĉja i subpopulacija sa niskosenzitivnim nadzorom nad AFP/poliomijelitisom i pojaĉan nadzor: . odreĊene subpopulacije i djelovi populacije koje su potencijalno u višem riziku (Romi npr. i u skladu sa preporukama SZO za sluĉaj importacije WPV ili širenja VDPV. . . uz podršku lokalnih struktura vlasti. U sluĉaju importacije divljeg polio virusa (WPV) ili transmisije virusa porijeklom iz vakcine (VDPV). dodatne imunizacijske aktivnosti (DIA). Glavne aktivnosti koje se sprovode su: 1. rješavaju se shodno važećim zakonskim propisima.). sa maksimalnom potpunošću (kompletnošću) i pravovremenošću slanja nultih izvještaja iz svih nadzornih jedinica. Glavni djelovi Akcionog plana se odnose na preduzimanje adekvatnih mjera prevencije i kontrole. nevladinih organizacija. Akcioni plan. Traženje podruĉja i subpopulacija sa nedovoljnim obuhvatom vakcinom protiv polija. OSNOVE PLANA ZA HITNE INTERVENCIJE Plan za hitne intervencije je odgovor na kriznu situaciju. predsjednik Koordinacionog tijela za odstranjivanje i iskorenjivanje pojedinih zaraznih bolesti i koordinator AFP. . Plan pripravnosti prerasta u odgovor na kriznu situaciju. kao dio hitnog odgovora na krizu.razmatranje standardnog protokola SZO Evrope za poĉetno uzorkovanje. po potrebi koriguje postojeći plan koji se odnosi na odžavanje statusa »polio-free« i donosi Plan za hitne intervencije. na osnovu analize podataka o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u zemlji i okruženju. svakodnevno traženje »propuštenih« sluĉajeva u ugroženom podruĉju. II.saobraćajnicama). i u skladu sa tim na: .bolesti koordinira svim aktivnostima. . 2.dodatnu edukaciju i treninge za zdravstevene radnike i donosioce odluka. intezivna provjera vakcinalnog statusa za poliomijelitis na nacionalnom i lokalnom nivou.multidisciplinarni pristup rješavanju vanredne situacije. definisanje ciljnih populacija i uzrasta koji podliježe obaveznoj dodatnoj vakcinaciji. Sva pitanja u vezi nadležnosti. mas medija i drugih struktura koje su od znaĉaja za pokretanje socijalne mobilizacije šire društvene zajednice.pojaĉan nadzor nad AFP/poliomijelitisom (pasivni i aktivni nadzor). dezinfekcije ekskreta.ĉešće nulto izvještavanje (dnevno). definisanje potrebnih koliĉina i odreĊivanje modusa nabavke.istraživanje epidemiološke situacije i procjenu veliĉine rizika za širenje WPV ili VDPV.

U sluĉaju importacije WPV. Sada se dodatna pažnja posvećuje i domicilnoj romskoj populaciji. Rusije. bila bi sprovedena kampanja. gdje uglavnom živi izbjegliĉko-raseljeniĉka populacija Roma. aktivnosti će biti usklaĊene sa odgovarajućim protokolima relevantnih meĊunarodnih organizacija (SZO. Za troškove hitnog transporta uzoraka stolica do referentnih laboratorija u Beogradu (Srbija) i Rimu (Italija) i sprovoĊenje analiza neophodno je da se obezbjedi rezerva novĉanih sredstava. porijeklom najĉešće sa Kosova. iz budžetskih rezervi države (budžet za vanredne situacije) realizovaće se nabavka potrebnih koliĉina oralne žive (OPV) i inaktivirane vakcine (IPV) protiv polija. osim ako. Nakon završetka eventualne epidemije/krize. Za sada država nema sredstava za izvoĊenje sero-epidemiološkoh studija. pripadaju teško pristupaĉnim i visoko riziĉnim subpopulacijama (kao što su Romi i izbjeglice). ali i sve veći broj lica koja traže azil u Crnoj Gori . najĉešće iz Srbije i Rusije). gdje je potvrĊen sluĉaj sa WPV. 2. TakoĊe su u riziku predškolska i školska djeca – strani državljani. koji su teško dostupni (predškolska djeca koja su najĉešće na privremenom boravku u Crnoj Gori.identifikaciju eksperata i konsultanata za struĉnu podršku i pomoć. za nabavku odreĊenih koliĉina iz njihovih rezervi. Visokorizične subpopulacije u Crnoj Gori – dodatna analiza 1. IPV i OPV vakcine). 2. OSNOV ZA SPROVOĐENJE DIA I POJAČANOG NADZORA 1. koji žive u ugroženom ili graniĉnom podruĉju. laboratorijske analize i druge troškove). ECDC. kojima bi se provjerio imunitet kod odraslih. za krizno žarište vakcine će biti obezbijeĊene iz nacionalnih rezervi. koji su najĉešće na privremenom boravku u Crnoj Gori (najviše iz Srbije. III.. režim hladnog lanca. . 3. kao i za pojaĉani nadzor nad AFP/poliom (kadar. s obzirom da je ona trenutno teže dostupna za imunizaciju i analizu rizika. Iz redovnih budžetskih sredstava neophodno je da se obezbijede i sredstva za troškove jednog dvodnevnog seminara (na godišnjem nivou) za koordinatore za AFP i epidemiologe u cilju analize odnosno evaulacije sprovedenih aktivnosti u prethodnoj godini. po preporukama NKK ili SZO. Identifikovani izvori vakcina za DIA i tip vakcine Dok se ne obezbijedi hitna nabavka vakcina. Ukrajine). ObezbjeĎenje finansijskih sredstava za DIA i pojačani nadzor nad AFP/poliom Pored sredstava koje svake godine treba da se izdvoje za potrebe rezervi i imunizacije obveznika koji nijesu tokom ranijih godina vakcinisani i revakcinisani (DTaP-IPV-Hib. TakoĊe. CDC) za takve situacije. U prethodnom periodu posebna pažnja je posvećena imunizaciji romske djece u kampovima – kolektivnim smještajima. Ciljna populacija za vakcinaciju u sluĉaju importacije WPV će biti: Sva djeca uzrasta do pet godina života bez obzira na imunizacioni status. usvajanju novih preporuka od strane SZO/ECDC odnosno unapreĊenju nadzora kako bi se obezbijedili uslovi za dokumentovanje sprovedenih aktivnosti prema SZO. za dodatne koliĉine vakcine država bi se obratila SZO/UNICEF-u. oprema. po hitnom postupku. za koje vakcinacija treba da bude za svu djecu uzrasta do 15 godina života. transport. zbog djece stranih državljana.

prof. menadžere svih zdravstvenih ustanova. posebna pažnja posvećuje se ulozi medija i adekvatnoj komunikaciji sa javnošću. kao i komunikaciji izmeĊu kliniĉkih doktora. s.r. javnog zdravstva i donosioca odluka. KOMUNIKACIJA U SLUČAJU KRIZE Nacionalna radna tijela. IV. epidemiološke službe. marta 2014. povezuju sve subjekte za vrijeme krizne situacije: Ministarstvo. osnovana pri Ministarstvu. i naknadno nedjeljno izvještavanje SZO do završetka krize o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i preduzetim aktivnostima). Komunikacija sa meĊunarodnim organizacijama (SZO. vlasti susjednih zemalja. dodatne imunizacijske aktivnosti bi se sprovodile OPV (živom) vakcinom. a kasnije. kliniĉke doktore. i to najprije trovalentnom.U sluĉaju importacije divljeg polio virusa (WPV) ili širenja VDPV. organe državne uprave nadležne za unutrašnje poslove. U sluĉaju krize. za poslove finansija itd. 12. ZAVRŠNA ODREDBA Ovaj program objaviće se u „Službenom listu Crne Gore. u skladu sa meĊunarodnim propisima (IHR mehanizmi) za prijavljivanje u sluĉaju importacije WPV.) se odvija putem Koordinacionog tijela za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti kao i Nacionalnog verifikacionog tijela uz podršku ostalih radnih tijela (ukljuĉujući i hitno obavještavanje SZO u sluĉaju krize. godine Ministar. V. laboratoriju za poliomijelitis. dr Miodrag Radunović. za vanjske poslove. Institut za javno zdravlje. mrežu koordinatora za imunizacije. . UNICEF i dr. monovalentnom OPV. mrežu koordinatora za AFP/polio.“ Broj: 011-39/2014-4 Podgorica. i druge relevantne partnere. u skladu sa laboratorijskim rezultatima izolacije i mogućnostima za nabavku..

GODINE I.353. Na svojoj 60-toj sjednici održanoj u Moskvi od 13-16 septembra 2010. 14/10 i 30/12) na predlog Koordinacionog tijela za odstranjivanje. godine. oboljenje se još uvijek može pojaviti usljed importovanja virusa. . – uspostavljanje neophodnih nacionalnih tijela (Nacionalni koordinacioni komitet za odstranjivanje morbila i rubele“. zvanično je usvojio kao jedan od svojih ciljeva odstranjivanje transmisije morbila autohtonog (domaćeg) porijekla. broj 32/05 i „Službeni list CG“. – jačanje programa obaveznih imunizacija fokusirajući se na: . ali se cirkulacija virusa nakon importovanja prirodno završava bez intervencije. definisani zadaci država članica Evropskog regiona SZO su: – podrška i davanje visokog prioriteta postavljenom cilju. OPŠTI DIO Male boginje (u daljem tekstu: morbili) i crvenka (u daljem tekstu: rubella) su i dalje važan uzrok vakcino-preventibilnih oboljenja i smrti u evropskom regionu Svjetske zdravstvene organizacije (u daljem tekstu: SZO). Regionalni komitet SZO za Evropu donio je Rezoluciju EUR/RC60/R12 kojom je rok za odstranjivanje morbila i rubele postavljen za kraj 2015. “Nacionalni sertifikacioni Komitet”. Pod odstranjivanjem morbila i rubele podrazumijeva se stanje u kojem je zaustavljena transmisija uzročnika domaćeg porijekla. – jačanje komponente zdravstvenog sistema koje se odnose na uspostavljanje i unapređenje sistema epidemiološkog nadzora.dopunske imunizacione aktivnosti (DIA). – učestvovanje u multisektorskom partnerstvu. Regionalni komitet SZO za Evropu 1998. godine. br. – obezbjeđivanje neophodnih ljudskih i finansijskih resursa.postizanje i održavanje visokih stopa obuhvata obveznika vakcinacijom. . iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti i Instituta za javno zdravlje. kao i tretmana oboljelih. rubelu i kongenitalnu rubelu”. Na osnovu člana 4d Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list RCG“. ako je to potrebno. “Nacionalna ekspertska grupa za morbile. Ministarstvo zdravlja donijelo je PLAN I PROGRAM AKTIVNOSTI ZA ODSTRANJIVANJE MALIH BOGINJA I RUBELE I PREVENCIJU KONGENITALNOG RUBELA SINDROMA U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2014-2016. godine. . najčešće nakon veoma ograničenog broja generacija (talasa) transmisije oboljenja. rubelom i kongenitalnom rubelom” i “Nacionalna radna grupa za čuvanje i uništavanje virusa morbila i rubele”) koja će voditi aktivnosti na odstranjivanju morbila i rubele i pripremiti sve neophodne materijalne dokaze da je odstranjivanje sprovedeno koji će se dostaviti Regionalnoj sertifikacionoj komisiji za odstranjivanje morbila i rubele.„džepove“ sa niskim obuhvatom i migratorne grupe. tj. “Nacionalni koordinator za nadzor nad morbilima.

. dijareju (6%). Prije uspostavljanja programa obavezne imunizacije.II. izbjeglice. Morbili su i dalje jedan od vodećih uzroka smrti djece u svijetu. u svijetu od morbila umrlo 242. godine. uprkos činjenici da je bezbjedna i djelotvorna vakcina dostupna već 40 godina. Povremeni prekidi u snabdjevanju vakcinom tokom prethodne decenije. a u skladu sa međunarodnim iskustvima i preporukama. KONGENITALNA RUBELA 1. druga doza MMR se daje pri upisu u osnovnu školu odnosno u prvom razredu. pri čemu su se periodi sa veoma visokom incidencom smjenjivali sa periodima niske incidence tzv. a maksimum 18 dana). Međutim. godine. Iako u periodu 2005-2009. zbog čega su u malom riziku od izlaganja divljem virusu morbila nakon mogućeg importovanja virusa. SZO i UNICEF su ostvarili cilj za 2007. U oblastima u kojima su morbili ostali kao endemsko oboljenje. Lica koja imaju morbile smatraju se zaraznim u periodu od četiri dana prije do četiri dana poslije pojave osipa. učinili su da je obuhvat obveznika bio nedovoljno visok da bi se izvršilo odstranjivanje morbila (usled uvećanja broja pripadnika ovih populacija). Za razliku od zemalja u razvoju. nakon uvođenja druge doze MMR u kalendar obaveznih imunizacija. osjetljive grupe još uvijek postoje u svim zemljama našeg regiona. komplikacije uključuju otitis media (7-9%). ali izuzetno ozbiljna komplikacija uzrokovana morbilima je subakutni sklerozirajući panencefalitis (SSPE) (1/100. incidenca oboljenja tokom perioda epidemija se smanjila. Virus se može prenijeti kapljičnim putem odnosno direktnim ili indirektnim kontaktom sa sekretom iz nosa ili ždrijela zaraženih lica. interepidemijskim periodima. transmisija virusa morbila je sezonskog karaktera . uz teškoće u dostizanju visokog obuhvata imunizacijom djece u rizičnim populacijama (Romi. pneumoniju (1-6%). što cilj odstranjivanja ovog oboljenja čini ostvarljivim. Manje uobičajena. kod koga je stopa sekundarnog obolijevanja >90% kod osjetljivih lica. migranti). Procjenjuje se da je 2005. godinu – smanjenje broja umrlih od morbila za 50% u odnosu na 2000. godine. od 2006. Ipak. ali ako se dostignuti nivo kolektivnog imuniteta ne bude održavao. Period inkubacije obično iznosi deset do12 dana (minimum sedam. može doći do ponovnog pojavljivanja epidemija morbila. morbili su jedno od najzaraznijih oboljenja. Dok neki od osjetljivih pojedinaca žive unutar zajednica koje imaju visok nivo kolektivnog imuniteta na morbile i rubelu. Rizik od ozbiljnih komplikacija uzrokovanih morbilima veći je kod odojčadi i odraslih.u područjima sa umjerenom klimom. morbili se većinom javljaju kod adolescenata i odraslih. iz godine u godinu registruje se sve manji broj oboljelih lica od morbila. infekcija djece je bila gotovo univerzalna. Veoma visoki nivoi kolektivnog imuniteta stanovništva doveli su do odstranjivanja morbila u mnogim zemljama. obuhvati vakcinacijom protiv morbila i nivo kolektivnog imuniteta stanovništva u opštoj populaciji su visoki i ne dolazi do cikličnog javljanja epidemija morbila.000 djece. Uvođenjem vakcine protiv morbila i povećanjem obuhvata ciljne populacije. sljepilo i post-infektivni encefalitis (1/1000 slučajeva). prvenstveno se fokusirajući na regione Afrike i Jugoistočne Azije u kojima od morbila umire najveći broj djece. Međutim. U razvijenim zemljama. MORBILI. U većini zemalja evropskog regiona.000 slučajeva). Imunizacija protiv morbila u Crnoj Gori se sprovodi već punih 30 godina. u velikom broju evropskih zemalja. Oko 30% prijavljenih slučajeva morbila uključuju jednu ili više komplikacija. a intervali između epidemija su se povećali. RUBELA. Morbili Od morbila obolijevaju samo ljudi. U cilju daljeg napretka ka odstranjivanju morbila. Epidemije morbila su se pojavljivale u ciklusima od svakih tri do pet godina. ostali žive u okruženjima u kojima je rizik od transmisije uzročnika između pojedinaca veoma visok nakon ponovnog uvođenja virusa u okruženje. i njen uticaj na smanjenje broja oboljelih je evidentan. najintenzivnija transmisija se odvija krajem zime i u proljeće.godinu i postavili sljedeći cilj – smanjenje od 90% do 2012.

Nakon izlaganja virusu rubele.05-0. od kojih lica romske populacije često žive u gusto smještenim kolektivnim centrima u kojima vladaju vrlo loši higijenski uslovi. Iako se smatra da je virus rubele nešto manje zarazan od virusa morbila. Najviši letalitet je zabilježen kod odojčadi do 12 mjeseci života. kao posljedica uznapredovale infekcije HIV-om) predstavljaju faktore rizika za nastanak komplikacija. Lica su najzaraznija kada dođe do pojave ospe. Poseban rizik predstavljaju autohtona i raseljena lica romske nacionalnosti koji se neredovno odazivaju redovnim i vanrednim vakcinalnim kampanjama. letalitet od morbila iznosi 0. iskustva iz razvijenih država Evrope i naših susjeda (Srbija. BiH. 2. u Crnoj Gori su registrovana četiri slučaja morbila (tri povezana slučaja među odraslim licima – importacija virusa nakon putovanja u Singapur a zatim infekcija dvije medicinske sestre koje su bile u kontaktu sa prvoooboljelim licem – kod svih je evidentiran pozitivan nalaz morbili specifičnih IgM antitijela. uključujući i smrtni ishod. period inkubacije obično iznosi 1418 dana (minimalno 12. odstranjivanje ovog oboljenja je moguće. a maksimalno 23 dana). U razvijenim zemljama. Ostale manje uobičajene komplikacije su trombocitopenija i . Hrvatska. Bugarska) ukazuju da su epidemije morbila. Odojčad sa kongenitalnom infekcijom. Rubela Rubela je akutno oboljenje koje se manifestuje sa makulopapularnom ospom. mogu izlučivati velike količine virusa i do godinu dana. ali oboljeli mogu izlučivati virus od sedam dana prije do 14 dana poslije pojave osipa. u kojima letalitet može iznositi i 3-6%. i jedan izolovan slučaj djeteta školskog uzrasta sa vrlo blagom kliničkom slikom. i mnogo je niži nego u manje razvijenim zemljama. Artralgija i artritis se često javljuju kod odraslih lica oboljelih od rubele. a nekada i duže. a zabilježeni su i slučajevi hroničnog artritisa. osim ukoliko se vakcinacija sa dvije doze ne sprovode u gotovo 100% obimu što je u praksi vrlo teško ostvariti. godine. preko sekreta iz ždrijela i urina. ali infekcija virusom rubele često ne daje značajne kliničke znake i simptome. manjeg ili većeg obima (zbog izuzetno visoke kontagioznosti virusa) još uvijek dešavaju. i on se prenosi kapljičnim putem odnosno direktnim ili indirektnim kontaktom sa sekretom iz nosa ili ždrijela zaraženog lica. nije registrovan ni jedan slučaj morbila.1 na 100 oboljelih.godine. Pothranjenost i teški oblici imunodeficijencije (npr. koje je imalo pozitivan nalaz morbili specifičnih IgM antitijela). U toku 2010. S obzirom na to da su ljudi jedini poznati domaćin za ovaj virus.

Rizik od kongenitalne infekcije povećava se i u završnom stadijumu trudnoće. sa manjim epidemijama svake tri do četiri godine i većim epidemijama svakih šest do devet godina. Zbog navedenog postoje značajne razlike u profilu osjetljivosti na rubelu i epidemiologiji rubele između ovih zemalja. sezonski vrh obolijevanja od rubele registrovan je u proljeće. U tropskim područjima. godine. mada vrlo često nijesu bile prepoznate. Programi vakcinacije protiv rubele su bili veoma djelotvorni u modifikovanju epidemiologije rubele. koji mogu biti fatalni. Zbog toga je. Kongenitalna infekcija rubelom uključuje kongenitali rubela sindrom (KRS). Rijetku komplikaciju predstavlja odloženi sindrom progresivnog rubela panencefalitisa. Rubela vakcina je u program obaveznih sistematskih imunizacija u Crnoj Gori uključena od 1994. predviđeno da se svi sumnjivi slučajevi obavezno testiraju na prisustvo IgM antitijela kako bi se potvrdila ili odbacila dijagnoza rubele. Međutim.encefalitis (1/6. nadzor nad rubelom nije adekvatno razvijen u velikom broju zemalja. što otežava procjenu opterećenosti ovim oboljenjem u Evropi. godine. godine) kada nije registrovan ni jedan slučaj obolijevanja. prisutnih na rođenju. iako je rizik od malformacija najveći u ranim stadijima trudnoće. epidemije su se javljale. kada barijera koju pravi placenta više nije tako snažna. a veliki broj zemalja je ostvario njihovo odstranjivanje sa sličnim efektima koje su programi vakcinacije protiv morbila imali na morbile. u velikom broju zemalja evropskog regiona. rubela klinički teže prepoznaje. Infekcija rubelom u ranom stadijumu trudnoće može izazvati i spontani pobačaj ili rađanje mrtvorođenog djeteta. Osim toga. dobijen laboratorijskim testiranjem ili na osnovu kliničkih simptoma sindroma kongenitalne rubele. Planom za odstranjivanje rubele. sa sezonskim varijacijama i redovnim smjenjivanjem epidemijskih perioda sa periodima niske incidence. najveći broj slučajeva je blaže kliničke forme zbog čega se pacijenti često ne javljaju zdravstvenoj ustanovi. (kao komponenta MMR vakcine) zbog čega se značajnija redukcija oboljevanja očekivala tek sredinom sljedeće decenije. čime je obezbjeđen ubrzan i dopunski efekat imunizacije. godine. Infekcija majke može imati kao rezultat jednu anomaliju i izolivano senzoneuralno oštećenje sluha novorođenčeta.000 slučajeva). Osim toga. jer je od samog početka primjenjen protokol sa dvije doze MMR vakcine (u drugoj godini i u 12-toj godini). Uprkos kratkoj primjeni vakcine. čija klinička slika takođe zavisi od perioda gestacije u kojem je došlo do infekcije majke. ako se desi između 11. nedjelje gestacije. registrovana su četiri slučaja rubele. svi povezani sa importacijom rubele iz susjedne Republike Srpske u kojoj je u toku 2010. Kongenitalna infekcija rubelom može se pojaviti kada se osjetljivo žensko lice inficira rubelom tokom bilo kojeg perioda u trudnoći. zbog vrlo blagih kliničkih simptoma kod mlađe djece. nedjelje gestacije.2009. Registrovana incidencija rubele vjerovatno je manja od stvarne jer se. Kongenitalne malformacije rijetko se javljaju kod djece čije su majke inficirane nakon 20. a najmanji u poslednje četiri godine (2006. a time nije moguće ni njeno potpuno registrovanje. registrovana veća epidemija rubele. godine.. osim u epidemijskim godinama. godine. broj oboljelih od rubele je ipak značajno smanjen u odnosu na vrijeme prije uvođenja vakcine. Najveći broj oboljelih u periodu 1991-2009. i 17. U skladu sa navedenom strategijom o pojačanom nadzoru. U područjima sa umjerenom klimom. u toku 2010. Epidemiološke karakteristike rubele bile su slične karakteristikama morbila u periodu prije primjene vakcine. zabilježen je 1995. Infekcija virusom rubele u prvih 11 nedjelja gestacije povezuje se sa najvišim rizikom za razvoj KRS – varirajući od . obavezna vakcinacija protiv rubele uvedena je na različite načine i često mnogo kasnije nego vakcinacija protiv morbila. Kongenitalna rubela Kongenitalna infekcija rubelom je svaki slučaj za koji postoji dokaz o infekciji rubelom. 3. (426 %ooo).

000 živorođenih. trombocitopeniju i radioluscencije u dugim kostima (karakteristična radiološka slika KRS). 3) pružanje mogućnosti za vakcinaciju protiv rubele. vrijednih informacija za zdravstvene radnike i javnosti o koristima i rizicima u vezi sa vakcinacijom protiv morbila i rubele. ductus arteriozus persistens. KRS se može imati i neonatalne manifestacije. diabetes mellitus tip I i tireoiditis. Odrţavanje visokih stopa obuhvata (≥ 95%) sa dvije doze vakcine protiv morbila i najmanje jedne doze vakcine protiv rubele. među kojima su pedijatri neonatolozi iz Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore i jednog broja opštih bolnica. pigmentarna retinopatija i horioretinitis). kardiološke (npr. tokom epidemija u zemljama u kojima ne postoje programi imunizacije protiv rubele. III. 2) pružanje mogućnosti odnosno stvaranje uslova za vakcinaciju protiv morbila kroz dodatne imunizacione aktivnosti (DIA) u populacionim grupama koje su nevakcinisane ili u nedovoljnoj mjeri vakcinisane tj. Kod odojčadi se kao komplikacija usljed KRS može javiti i intersticijalini pneumonitis. godine. uključujući autizam. Trombocitopenija kao komplikacija može biti fatalna. oštećenje vida i sluha) i izložena su povećanom riziku od poremećaja u razvoju. mikrocefalija) malformacije. Klinička slika koja se povezuje sa KRS uključuje: oftalmičke (npr. i 5) povećanje dostupnosti visokokvalitetnih. katarakta.6-2.2 djece/1. koja prežive prvi mjesec života. Održavanje visoke stope obuhvata rutinskom vakcinacijom kod djece u svakoj kohorti rođenih od kritične je važnosti za odstranjivanje morbila i rubele. KRS se otkrije kod 0.70-90% . postoji zakonska obaveza prijavljivanja sindroma kongenitalne rubele. do sada. U Crnoj Gori od 2005. Međutim. koji podsjeća na subakutni sklerozirajući panencefalitis (SSPE) primjećen je kod nekoliko osoba sa KRS. Progresivni panencefalitis uzrokovan rubelom (PRP). mikroftalmija. Dojenčad sa KRS. 4) jačanje sistema nadzora koje uključuje obavezno istraživanje slučajeva i laboratorijsko potvrđivanje kliničkih slučajeva. mogu se suočiti sa ozbiljnim razvojnim nedostacima (npr. Od 2010. rubelom i kongenitalnom rubelom.za znakove i simptome klasičnog i proširenog KRS. kroz visokokvalitetne usluge rutinske imunizacije . za svu djecu osjetljivu na rubelu. kroz visokokvalitetne usluge rutinske imunizacije. nije dobio prijave slučajeva kongenitalne rubele. glaukom. hepatitis. biti adekvatnije. periferna stenoza plućne arterije ili ventrikularni septalni defekt). tako da se u narednom periodu očekuje da će registrovanje slučajeva kongenitalne rubele. 1. uključujući aktivnosti dodatne imunizacije. hepatosplenomegaliju. adolescente i žene fertilne dobi. i kraniofacijalne (npr. slušne (npr. uspostavljen je sistem opštinskih koordinatora za nadzor nad morbilima. Institut za javno zdravlje. godine. senzoneuralno oštećenje sluha). ako je bude bilo. osjetljive na morbile. ODSTRANJIVANJE MORBILA I RUBELE Ključni strateški pravci za odstranjivanje morbila i rubele su: 1) održavanje visoke stope obuhvata (≥ 95%) sa dvije doze vakcine protiv morbila i najmanje jedne doze vakcine protiv rubele. koje uključuju meningoencefalitis.

tom licu se mora obezbjediti mogućnost da primi neophodan broj vakcina. Obzirom da veći broj kohorti u značajnom broju opština nije vakcinisan sa propisanim obuhvatom. neophodno je da istu primi u prvom mogućem naknadnom terminu jer je. U slučaju da neko lice nema prethodno navedene dokaze o sprovedenoj vakcinaciji ili preležanosti bolesti. tom licu treba da se obezbjedi mogućnost da primi neophodan broj vakcina. najčešće Romima koji nijesu uvedeni kao obveznici jer nemaju odgovarajuće zdravstvene dokumente koji im to omogućavaju. U slučaju da neko lice nema prethodno navedene dokaze o sprovedenoj vakcinaciji ili preležanosti bolesti. 2. za odgovarajuću kontrolu i odstranjivanje morbila i rubele izuzetno važna i pravovremenost primanja vakcina. ili se radi o izbjeglicama. Kako najveći problem za postizanje obuhvata predstavljaju lica koja nemaju svog izabranog doktora. Ukoliko se radi o licima ženskog pola treba da se vodi računa da se prije sprovođenja vakcinacije dobije dokaz (nalaz ginekologa) da se ne radi o trudnici. neophodno je da uprave domova zdravlja ulože dopunske napore da se broj djece bez izabranog doktora svede na nivo ispod 1%. planirati dopunske količine MMR vakcina. prisustvom specifičnih IgG u serumu). Za ove aktivnosti je neophodno prilikom pravljenja godišnjih potreba u imunobiološkim preparatima. za svu djecu osjetljivu na rubelu. adolescente i ţene fertilne dobi Sva lica uzrasta do 30 godina života (za lica starije dobi se računa da su u najvećem broju preležali rubelu) treba da su primila najmanje jednu dozu vakcine protiv rubele ili da imaju dokaz kojim se potvrđuje da su preležala rubelu (laboratorijski nalaz prisustva specifičnih IgG). Ukoliko se radi o licima ženskog pola treba da se vodi računa da se prije sprovođenja vakcinacije dobije dokaz (nalaz ginekologa) da se ne radi o trudnici. Za ove aktivnosti neophodno je prilikom pravljenja godišnjih potreba u imunobiološkim preparatima. . U principu. 3. osim onih koji imaju trajne kontraindikacije treba da prime po dvije doze MMR vakcine po naprijed navedenom kalendaru. neophodno je da svi domovi zdravlja odnosno izabrani doktori u saradnji sa lokalnim koordinatorima za program obaveznih sistemskih imunizacija sprovedu reviziju imunizacionih kartona svih obveznika na teritoriji opštine za koju su nadležni i izvrše naknadna pozivanja istih u cilju primanja nedostajućih doza. uključujući aktivnosti dodatne imunizacije. U narednom periodu neophodno je sprovesti nacionalno reprezentativne seroepidemiološke studije u populaciji uzrasta dvije godine života do 19 godina života i eventualno u uzrastu od 20 do 40 godina života u cilju provjere imunološkog statusa ciljne populacije i procjene o eventualnim potrebama za sprovođenjem dopunskih imunizacionih aktivnosti. kao i da organizuju posebne timove koji bi vodili računa o vakcinaciji djece iz naprijed navedenih rizičnih grupa. planirati dopunske količine MMR vakcina. a za lica starija od 40 godina života se računa da su u najvećem broju preležali morbile (što bi se moglo provjeriti laboratorijskim putem tj. Pruţanje mogućnosti odnosno stvaranje uslova za vakcinaciju protiv morbila kroz dodatne imunizacione aktivnosti (DIA) u populacionim grupama koje su nevakcinisane ili u nedovoljnoj mjeri vakcinisane tj. osjetljive na morbile Najveći broj lica uzrasta do 19 godina života treba da prime po dvije doze vakcine protiv morbila. svi obveznici. izuzetno u toku prvog razreda osnovne škole (druga doza). Pruţanje mogućnosti za vakcinaciju protiv rubele. Većina lica uzrasta od 20 do 40 godina života su primila po jednu dozu vakcine. pored potpunosti.U Crnoj Gori sve opštine u svim generacijama (kohortama) moraju da dostignu navedeni nivo obuhvata sa obje doze MMR vakcine koja se daje u uzrastu od 12-15 mjeseci života (prva doza) i prilikom upisa u osnovnu školu. Ukoliko obveznik iz neopravdanih razloga nije primio vakcinu u predviđenom kalendaru.

identifikovanja promjena u rizičnim grupama i epidemiologije oboljenja. Obzirom da se morbili i rubela mogu pojaviti i kod djece i kod odraslih. za usmjeravanje procesa planiranja.procjenjivanja genotipa virusa u cirkulaciji na nacionalnom. u okviru strategije odstranjivanja. treba da bude sposoban da utvrdi da li su slučajevi povezani. nadzor nad ovim oboljenjima mora biti kontinuiran na nacionalnom nivou i mora obuhvatati cjelokupnu populaciju tokom cijele godine. načinu izvještavanja i konačnom klasifikovanju slučajeva u sistemu nadzora nad navedenim oboljenjima u državama evropskog regiona SZO. u cilju: osiguravanja adekvatne obrade slučajeva i njihovih kontakata. i osiguravanja brzog i adekvatnog javno-zdravstvenog odgovora na događaj. od sistema nadzora se zahtijeva da otkrije i omoguće istraživanje i laboratorijsko potvrđivanje svih kliničkih slučajeva koji podsjećaju na morbile ili rubelu. implementacije i evaluacije javnozdravstvenih intervencija i sistema. procjenjivanja održivosti transmisije (veličina. 4. Sistem nadzora treba da obuhvati cijelu zemlju. U fazi odstranjivanja (faza u kojoj se trenutno nalazi Crna Gora). .U narednom periodu neophodno je sprovesti nacionalno reprezentativne seroepidemiološke studije u populaciji uzrasta dvije godine života do 19 godina života i eventualno u uzrastu od 20 do 40 godina života u cilju provjere imunološkog statusa ciljne populacije i procjene o eventualnim potrebama za sprovođenjem dopunskih imunizacionih aktivnosti. specifičan i zasnovan na slučaju. U cilju uniformisanja pristupa zdravstvenih radnika u praksi prilikom istraživanja sumnje na pojavu morbila.importovanje. rubele i sindroma kongenitalne rubele. b) Monitoring incidence oboljenja i cirkulacije virusa. Nakon toga. Takođe. procjenjivanja i dokumentovanja progresa u ostvarivanju ciljeva odstranjivanja. Monitoring i procjena sistema nadzora predstavlja osnovu za procjenu sprovođenja programa. Institut za javno zdravlje će pripremiti i odštampati Priručnik za nadzor nad morbilima. Nadzor nad morbilima i rubelom. identifikovanje populacije koja je izložena riziku od transmisije. trajanje klastera). regionalnom i globalnom nivou. istraživanje i opis karakteristika pojedinačnih slučajeva i klastera oboljenja. tj. te identifikovanje oblasti u kojima je potrebno jačanje nadzora. odnosno da utvrdi da li je došlo do održive transmisije uzročnika. propuštena vakcinacija ili neadekvatnost vakcine). . u cilju: obezbjeđivanja informacija za određivanje prioriteta. Jačanje sistema nadzora koje uključuje obavezno istraţivanje slučajeva i laboratorijsko potvrĎivanje kliničkih slučajeva Svrha nadzora nad oboljenjem je obezbjeđivanje pravovremenih informacija za sprovođenje javno-zdravstvenih aktivnosti. kao i u bilo koje doba godine kao rezultat importovanja virusa. implementaciju i raspodjelu resursa za preventivne programe i za procjenu mjera kontrole (suzbijanja). sprovešće se proces edukacije . ima dva cilja: a) Otkrivanje. jer pruža dokaz o validnosti podataka (odsustvo potvrđenih slučajeva češće se povezuje sa odsustvom oboljenja nego sa neadekvatim otkrivanjem ili prijavljivanjem oboljenja). razumijevanja razloga za pojavljivanje oboljenja i njegovu transmisiju (npr. treba da bude osjetljiv. rubelom i kongenitalnom rubelom. planiranje.

a u skladu sa definicijom. odjeljenja ginekologije i ginekološke klinike.praćenje novina u svjetskoj praksi u procesu odstranjivanja. Navedene nadzorne jedinice u obavezi su da odmah (putem telefona. Zadati kriterijumi koji ukazuju da se na adekvatno prijavljivanje slučajeva sumnjivih na morbile i rubelu u državama u kojima je incidenca morbila i rubele na nivou nižem od jedan na milion stanovnika su: .istraživanje i potvrdu slučajeva i epidemija na osnovu laboratorijskih podataka ili epidemiološke povezanosti.pripremu rutinskih nedeljnih. obavijeste teritorijalno nadležnu epidemiološku službu i CKPB Instituta za javno zdravlje o svakom suspektnom slučaju morbila. treba da se formira odgovarajući sistem i baza podataka za praćenje trudnica koje su bile izložene rubeli i djece kod koje postoji sumnja na kongenitalnu rubelu.zdravstvenih radnika čime će se oni bliže upoznati sa svojim obavezama i dužnostima u sklopu programa odstranjivanja morbila i rubele u Crnoj Gori. . faksom. e-mail-om).analizu i interpretaciju podataka.prikupljanje i distribuciju podataka. Takođe. Iz opštinskih nadzornih jedinica (opštinski koordinatori za nadzor nad morbilima/rubelom i kongenitalnom rubelom). neophodni minimum je da postoji nadzorna jedinica u Institutu za bolesti djece KCCG. . odjeljenja dječije kardiologije i kardiohirurgije i dr.1. Obzirom na organizaciju zdravstvene službe u Crnoj Gori. prijavljivanje i ispitivanje svih suspektnih slučajeva i epidemija (klinička. ORL odjelenja (klinike). kao i da preporuke za neophodne mjere i aktivnosti.redovno obaveštavanje javnosti (web strane. kongenitalne rubela infekcije ili kongenitalnog rubela sindroma. U sistem nadzora je neophodno uključiti i privatnu ljekarsku praksu. drugi mediji). 4. epidemiološka i virusološka obrada). Primjenom standardizovanih definicija moguće je pratiti i porediti način i stepen izvještavanja i prevazići subregistraciju. oftalmološka odeljenja (klinike). Prijavljivanje svih suspektnih slučajeva neophodno je u cilju razvijanja visoko senzitivnog sistema nadzora koji treba sve suspektne slučajeve da klasifikuje. 4.2. prijavljuju se svi slučajevi koji ispunjavaju kriterijume kliničke definicije. sa odgovornim licima u njima.otkrivanje. . Imajući u vidu indikatore kvaliteta nadzora. . rubele. Otkrivanje i prijavljivanje suspektnih slučajeva Nadzorne jedinice sa imenovanim koordinatorima treba da se uspostave u vanbolničkim i bolničkim jedinicama za zdravstvenu zaštitu djece i omladine i odeljenjima za infektivne bolesti na teritoriji svih opština. mjesečnih i godišnjih izveštaja za SZO i sve lokalne aktere koji učestvuju u procesu odstranjivanja morbila/rubele i nadzoru nad tim procesom. suspektan slučaj morbila ili rubele treba da bude prijavljen unutar 48 sati od izbijanja ospe/otkrivanja. . opšte bolnice. Implementacija i odrţavanje nadzornih aktivnosti Implementacija i održavanje nadzornih aktivnosti obuhvataju: . koja će dostavljati podatke Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CKPB) Instituta za javno zdravlje. pored navedenih uključuju i sljedeće: odjeljenja neonatologije. Nadzorne jedinice za nadzor nad kongenitalnom rubela infekcijom i sindromom (KRI i KRS). .

UtvrĎivanje visoko rizičnih grupa i oblasti Aktivni nadzor predstavlja traganje za suspektim slučajevima morbila i rubele odnosno klasterima osipnih groznica u nadzornim jedinicama u cilju utvrđivanja eventualnog postojanja cirkulacije virusa morbila i rubele kako bi se na vrijeme primjenile odgovarajuće protivepidemijske mjere.000 (ovo će se naknadno izračunavati na osnovu prijava iz opština u odnosu na geografske regione u Crnoj Gori: sjeverni. prema uputstvu CKPB Instituta za javno zdravlje. .000 stanovnika se smatra minimumom. .4. .posebne etničke i religiozne grupe koje karakteriše nizak obuhvat programom obaveznih imunizacija (Romi i dr).odojčad i djeca HIV pozitivnih majki i djeca koja su iz bilo kog razloga imunokompromitovana .000 stanovnika mora biti godišnje prijavljen u najmanje 80% administrativnih jedinica na najnižem administrativnom nivou (opština) ili na administrativnom nivou koji ima prosječan broj stanovnika od najmanje 100. stopa od dva suspektna slučaja morbila (rubele) koji nisu morbili (nisu rubela) na 100.na nacionalnom nivou. pravovremeno i potpuno dostavlja nedjeljni nulti izveštaj iz nadzornih jedinica (faksom ili elektronskom poštom) CDCP Instituta za javno zdravlje. na osnovu koje će se izračunavati i pratiti indikatori kvaliteta nadzora i koja će se prema zahtjevu SZO dostavljati periodično i po zahtjevu Regionalnoj kancelariji SZO. . posebno odojčad. 4.Visoko rizične oblasti su one sa: .osim toga.. na osnovu laboratorijskog testiranja u odgovarajućoj referens laboratoriji i/ili epidemiološke povezanosti sa drugim potvrđenim oboljenjem.3. . Svaka nadzorna jedinica odnosno njen koordinator u obavezi je da na odgovarajućem obrascu. centralni i južni-primorski). . Visoko rizične grupe čine: . Prikupljanje i analiza svih podataka na nacionalnom nivou sprovodi se formiranjem linijske liste slučajeva.lica sa teškim stepenom neuhranjenosti (malnutricija). . najmanje jedan suspektan slučaj morbila (rubele) koji nije slučaj morbila (nije slučaj rubele) na 100.djeca. Ovi slučajevi moraju biti istraženi i odbačeni kao slučajevi koji nisu morbili (nisu rubela).niskim obuhvatom imunizacije. 4. za svaki suspektan slučaj pojedinačno. popunjava obrazac za prijavu suspektnog slučaja morbila/rubele ili obrazac za ispitivanje slučaja KRS i dostavlja faksom ili elektronskom poštom nacionalnom koordinatoru unutar 48 časova od prijave. Zadaci lokalnih epidemioloških sluţbi i Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti (CKPB) Instituta za javno zdravlje Nakon prijave suspektnog slučaja teritorijalno nadležna epidemiološka služba istražuje slučaj.izbjeglice smještene u kampovima i centrima za kolektivni smještaj. Ovaj nivo je zadužen za prikupljanje i transport uzoraka do nadležne laboratorije Centar za mikorobiologiju Instituta za javno zdravlje. U slučaju pojave epidemije sprovodi se nedjeljno/dnevno nulto izvještavanje po definiciji slučaja iz nadzornih jedinica. koji obavezno mora da prati i popunjen obrazac uputa za laboratorijsku analizu.

krv. greške u postupku vakcinisanja i sl. U nekim državama u koje spadaju i neke od država EU.).intenzivnom migracijom i/ili gomilanjem populacije. urin ili nazofaringealni bris treba sakupiti od pet do deset pacijenata radi detekcije ili izolacije virusa. neophodno je pojačati proces kontinuirane edukacije svih zdravstvenih radnika i saradnika. prijave suspektnih slučajeva koji se javljaju kao rezultat cirkulacije parvo ili drugih virusa).praćenje stopa incidence. vrijednih informacija za zdravstvene radnike i javnost o koristima i rizicima u vezi sa vakcinacijom protiv morbila i rubele Posjedovanje kvalitetnih i tačnih informacija o koristima i rizicima u vezi sa vakcinacijom protiv morbila i rubele izuzetno je važno kako za zdravstvene radnike tako i za građane Crne Gore jer je dobra informisanost davalaca usluga i korisnika zdravstvenih usluga preduslov za postizanje visokog obuhvata obveznika sa vakcinama iz Programa obaveznih sistemskih imunizacija.lošim socio-ekonomskim i obrazovnim statusom. antivakcinalni lobiji su izuzetno jaki i svojom kampanjom su doveli do značajnog pada obuhvata vakcinacija zbog čega se u tim državama još uvijek dešavaju manje ili veće epidemije malih boginja i rubele. štampanje flajera. utvrđivanje faktora rizika za nastanak bolesti i neophodne intervencije. i . Institut za javno zdravlje i opštinski koordinatori za program obaveznih imunizacija će pojačati zdravstveno-edukativni rad putem elektronskih i štampanih medija (TV emisije. u cilju kvalitetne informisanosti građana Crne Gore. Pojava epidemije zahtijeva sljedeće aktivnosti: koordinator(-i) za nadzor nad morbilima i rubelom iz opštine(-a) u kojima je registrovana epidemijska pojava morbila ili rubele treba da obavijeste druge zdravstvene ustanove na svojoj teritoriji i prikupi(-e) uzorke seruma od pet do deset pacijenata radi testiranja na IgM antitijela.) i . POSTUPAK U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJE MORBILA ILI RUBELE Termin epidemija se koristi kada je broj otkrivenih slučajeva morbila/rubele na određenoj teritoriji veći u odnosu na očekivani broj tokom određenog perioda vremena. nevakcinisanost zbog odbijanja vakcinacije ili nedostatka vakcine. Nadzor u zemljama sa prijavljenom niskom stopom incidencije treba da omogući: . 5. Povećanje dostupnosti visokokvalitetnih. teško dostupne oblasti). Porast u broju registrovanih slučajeva može biti stvaran ili lažan (posljedica uvođenja aktivnog nadzora. praćenje trenda u obolijevanju.da se ustanovi da li je odsustvo potvrđenih slučajeva rezultat stvarnog odsustva bolesti ili je to posledica problema u otkrivanju i prijavljivanju oboljelih lica. . Ukoliko je pet do deset uzoraka negativno na IgM antitijela na morbile. . nedjelotvornost vakcine.analizu oboljelih slučajeva u cilju otkrivanja razloga zbog kojih je došlo do obolijevanja (npr. . prisutnost informacija na sajtu Instituta i domova zdravlja i sl. Rano otkrivanje slučajeva omogućava brz odgovor zdravstvenog sistema. uključujući registrovanje pojedinačnih slučajeva bolesti ili epidemije. Sa druge strane. .jačanje mjera kontrole uključujući aktivni nadzor. potrebno ih je testirati na rubelu (najbolje je istovremeno uraditi testiranje na oba oboljenja). U cilju eliminisanja navedenih loših uticaja anti-vakcinalnih lobija među zdravstvenim radnicima. . IV..nedovoljnim pristupom zdravstvenoj službi (npr. a naročito onih koji sprovode program obaveznih imunizacija.sa visokom učestalošću deficita vitamina A.

kontinuirano prikupljanje i analiza podataka i definisanje uzroka nastanka epidemije. . obavezati laboratoriju da dostavi rezultate istraživanja unutar sedam dana od prijema uzoraka. istraživanje će se. Odojčad koja ispunjavaju kriterijume po definiciji suspektnih slučajeva KRS treba poslati na kliničku evaluaciju kod nadležnog specijaliste i testitranje na IgM antitijela. Aktivnostima u nadzoru moguće je odrediti učešće potvrđenih slučajeva koji su importovani. . obavi skriniranje prema znacima koji ukazuju na KRS i prikupe podatke o rubela infekciji majke tokom trudnoće. V. .stručna analiza podataka uz mogućnost povratnog informisanja. u trajanju do devet mjeseci od poslednjeg slučaja registrovanog u epidemiji.definisani indikatori za praćenje kvaliteta nadzora. USLOVI ZA POSTIZANJE STATUSA DRŢAVE KOJA JE ELIMINISALA MORBILE I RUBELU Status države koja je eliminisala morbile i rubelu podrazumijeva da nema registrovanih i prijavljenih novih slučajeva oboljenja izazvanih morbili ili rubela virusom genotipski diferenciranim u populaciji te države. . neophodno je pojačati aktivan epidemiološki nadzor u cilju identifikacije suspektnih slučajeva KRS odojčadi uzrasta od rođenja djeteta do 11 meseci života i u tom intervalu će se insistirati na nedeljnom nultom izveštavanju.poznati demografski podaci. Odojčad koja ispunjavaju kriterijume po definiciji suspektnih slučajeva KRS treba poslati na kliničku evaluaciju kod nadležnog specijaliste i testiranje na IgM antitijela. . . U oblastima gdje postoji mogućnost za dalje širenje epidemije: povećanje obuhvata imunizacijom (dopunske imunizacione aktivnosti) sprovesti kao prioritet. Preporuka SZO za postupak u aktivnom epidemiološkom nadzoru nad KRS (tokom epidemije rubele i devet meseci nakon njenog zavšetka): a) U oblastima gde je obuhvat odojčadi sa tri doze DTP vakcinom 95% i viši.jednostavna. VAŽNO: Svaku febrilnu ospu u trudnoći tokom trajanja epidemije treba istražiti.mreža motivisanih i edukovanih lica.uput za laboratorijsku analizu treba kompletirati za svaki uzorak i poslati u laboratoriju i kopirati za arhivu opštinskog koordinatora. . b) U oblastima gde je obuhvat imunizacijom manji od 95%. u pravilu. sprovođenje dopunske imunizacije i naglašavanje njenog značaja i porasta obuhvata. sprovoditi od kuće do kuće (patronažna služba u saradnji sa izabranim doktorima) kod svakog odojčeta koje živi u oblasti zahvaćenoj epidemijom od njenog početka. U žarištu epidemije se nalažu sljedeće mjere: redovno informisanje zdravstvenih radnika i zajednice.jednostavan sistem prijavljivanja. zdravstveni radnici treba da budu obučeni da tokom posjete za aplikaciju treće doze (ograničenje uzrasta na 11 meseci). oboljela lica tretirati u skladu sa težinom kliničke slike. dobro poznata i jasna definicija slučaja.jasan obrazac za unošenje podataka koji se traže u nadzoru. Posebno za vrijeme epidemije i devet mjeseci nakon njenog završetka. Minimum preduslova za sprovođenje aktivnog epidemiološkog nadzora čine: . prikupljati podatake i analizirati ih u cilju prepoznavanja uzroka mogućeg širenja epidemije.

izabranih doktora za djecu i odrasle i po potrebi drugih specijalnosti. Do kraja 2015.donosi operativni plan koji treba da sadrži i plan komunikacije sa medijima. kao i procenta laboratorijski ispitanih slučajeva sumnjivih na morbile i rubelu. kao i godišnji budžet. treba da se sprovedu neophodne dopunske imunizacione aktivnosti kojim bi se obezbjedio 95% obuhvat obveznika u svim kohortama do 19.koordinira aktivnosti prema Ministarstvu zdravlja. 2. . neophodan je multidisciplinaran pristup tima epidemiologa.doprinosi uspješnijoj implementaciji strategija po zahtjevima SZO. godine.priprema nacionalnu dokumentaciju za dobijanje statusa odstranjivanja koju će staviti na uvid Nacionalnom komitetu za sertifikaciju odstranjivanja morbila i rubele (NSK).preporuči način organizacije i sprovođenja obuke zdravstvenih radnika koji su uključeni u odstranjivanje morbila/rubele. kao i da se obezbijedi da je dostignuta tražena stopa otkrivanja sumnjivih slučajeva koji su laboratorijski ispitani (godišnje dva slučaja na 100. 3) Nacionalni koordinator za nadzor nad morbilima/rubelom i kongenitalnom rubelom.kontroliše i analizira bazu podataka na nacionalnom nivou. sa zadatkom da: . . odnosno nadležnim epidemiološkim službama na teritoriji pojedinih opština.000 stanovnika) i laboratorijski potvrđeni. kontrole kvaliteta nadzora i klasifikacije slučajeva. . VI.koordinira saradnju Nacionalne referentne laboratorije za morbile/rubelu Instituta za javno zdravlje sa opštinskim jedinicama za nadzor. 2) Nacionalna ekspertska grupa za morbile. ginekologa). treba da se formira: 1) Nacionalni koordinacioni komitet za odstranjivanje morbila i rubele u Crnoj Gori. virusologa. bolničkih doktora (pedijatara. . da učestvuje u sprovođenju edukacije zdravstvenih radnika i predlaže mjere za unapređenje nadzora. rubelu i kongenitalnu rubelu (NEG) koja treba da vrši finalnu klasifikaciju slučajeva. U cilju koordinisanja aktivnosti.donosi plan aktivnosti u periodu nakon dostizanja odstranjivanja i kontroliše njegovo sprovođenje.ocijeni kvalitet nadzora.povratno informiše sve učesnike koji sprovode nadzor i mjere na odstranjivanju malih boginja i rubele. . odnosno Nacionalnim koordinatorom za nadzor nad odstranjivanjem morbila/rubele. cilj je da se planom i programom dostignu tražene vrijednosti indikatora za potpunost i pravovremenost dostavljenih nedeljnih i mjesečnih izvještaja o nadzoru. . CILJ PLANA I PROGRAMA 1. Do kraja 2014. infektologa. 4) Radna grupa za čuvanje i odlaganje morbili/rubela virusa. godine života u Crnoj Gori sa dvije doze MMR vakcine. .ostvari tijesnu saradnju sa Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti (CKPB) Instituta za javno zdravlje. . . kao i službi koje sprovode imunizaciju. . godine. .Učesnici u sistemu nadzora koji treba da obezbjedi odstranjivanje morbila i rubele i izvrše pripremu dokumentacije kojom bi se verifikovalo odstranjivanje U cilju sprovođenja što kvalitetnijih nadzornih aktivnosti.

godine. Institut za javno zdravlje. rubelom i kongenitalnim rubela sindromom i epidemiologije u cilju analize odnosno evaluacije sprovedenih aktivnosti u prethodnoj godini. VII. kliničke doktore i dr. usvajanje novih preporuka od strane SZO/ECDC odnosno unapređenje nadzora kako bi se obezbijedili uslovi za dokumentovanje sprovedenih aktivnosti prema SZO.) odvija se preko Nezavisnog stručnog tijela za verifikaciju. godine. posebna pažnja se posvećuje ulozi medija i adekvatnoj komunikaciji sa javnošću. Koordinacionog tijela za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti. treba da se sprovede nacionalno reprezentativna uzrasno specifična seroepidemiološka studija u populaciji uzrasta od rođenja djeteta do 19 godina života (obezbjediti reprezentativne uzorke za odgovarajući broj uzrasnih grupa unutar datog raspona) i eventualno u uzrastu od 20 do 40 godina života u cilju provjere imunološkog statusa ciljne populacije i procjene o eventualnim potrebama za sprovođenjem dopunskih imunizacionih aktivnosti. epidemiologa i donosioca odluka. U slučaju pojave epidemije. UNICEF. povezuju sve subjekte za vrijeme epidemije: Ministarstvo. mrežu lokalnih koordinatora za sprovođenje programa imunizacija i koordinatora za nadzor nad morbilima. . kao i komunikaciji između kliničkih doktora. rubelom i KRS. država koji žive u Crnoj Gori.3. lica iz Rusije i dr. napraviće se poseban. organe državne uprave nadležane za unutrašnje poslove. KOMUNIKACIJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJA Nacionalna radna tijela. u IV kvartalu 2014. ili 2016. Za seroepidemiološku studiju koja treba da se sprovede u toku 2015. godine. mikrobiološke službe. U toku 2015. Komunikacija sa međunarodnim organizacijama (SZO. i 2016. c) iz redovnih budžetskih sredstava neophodno je da se obezbijede sredstva za troškove jednog dvodnevnog seminara (na godišnjem nivou) za koordinatore za nadzor nad morbilima. osnovana pri Ministarstvu. i b) za vanredne imunizacione aktivnosti u slučaju pojave epidemija iz budžetskih rezervi (budžet za vanredne situacije). i fokal pointa za implementaciju Međunarodnog zdravstvenog pravilnika (IHR). za vanjske poslove. 2) drugi izvor predstavlja budžet Crne Gore i to: a) za dopunske imunizacione aktivnosti (DIA) među rizičnim populacijama (izbjeglice. sve javno zdravstvene i privatne zdravstvene ustanove. ECDC i dr. u skladu sa finansijskim mogućnostima. lokalne epidemiološke službe. detaljan projektni zadatak sa budžetskim linijama. OBEZBJEĐIVANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE PLANA I PROGRAMA Za sprovođenje plana i programa sredstva se obezbjeđuju iz dva izvora: 1) za program redovnih imunizacija i nadzora nad morbilima/rubelom i KRS uključujući i laboratorijsku dijagnostiku sumnjivih slučajeva iz sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje. za poslove finansija i dr. VIII. azilanti) i sero-epidemiološke studije iz redovnih sredstava budžeta Crne Gore.. relevantne subjekte.

r. dr Miodrag Radunović. 12. Broj: 011-39/2014-5 Podgorica. s.IX. godine Ministar. ZAVRŠNA ODREDBA Ovaj program objaviće se u «Službenom listu Crne Gore». prof. . marta 2014.

354.
Ustavni sud Crne Gore u sastavu: sudije Dragoljub Drašković, Milorad Gogić,
Miodrag Iliĉković, Desanka Lopiĉić, Mevlida Muratović, Hamdija Šarkinović i
Budimir Šćepanović, na osnovu Amandmana XVI stav 5. na Ustav Crne Gore
(“Sluţbeni list Crne Gore”, br. 38/13) i odredaba ĉlana 6.a Zakona o Ustavnom sudu
Crne Gore (“Sluţbeni list Crne Gore”, br. 64/08, 46/13 i 51/13), na I sjednici Suda
od 15. januara 2014. godine, većinom glasova, donio je
ODLUKU
I. Za predsjednicu Ustavnog suda Crne Gore bira se sudija Desanka Lopiĉić.
II. Ova odluka objaviće se u „Sluţbenom listu Crne Gore“.
Obrazloţenje
1. Amandmanom XVI stav 5. na Ustav Crne Gore, propisano je da sudije
Ustavnog suda iz svog sastava biraju predsjednika Ustavnog suda na vrijeme od tri
godine
2. Zakonom o Ustavnom sudu Crne Gore (“Sluţbeni list Crne Gore”, br. 64/08,
46/13 i 51/13), propisano je: da sjednicom Ustavnog suda na kojoj se bira
predsjednik Ustavnog suda predsjedava najstariji sudija Ustavnog suda; da sudije
Ustavnog suda predlaţu, u pisanoj formi, po dva kandidata za predsjednika
Ustavnog suda; da se na osnovu predloga iz stava 2. ovog ĉlana saĉinjava lista od tri
kandidata za koje je dat najveći broj predloga, a u sluĉaju da ima više od tri
kandidata sa istim najvećim brojem predloga, na listu se stavljaju svi kandidati sa
najvećim istim brojem predloga; da se u sluĉaju da više predloţenih kanidata dobije
isti najveći broj glasova, glasanje ponavlja izmeĊu tih kandidata i da se odluka o
izboru predsjednika Ustavnog suda donosi tajnim glasanjem, većinom glasova svih
sudija (ĉlan 6a).
3. Nakon sprovedenog postupka tajnog glasanja Ustavni sud je, saglasno
odredbi ĉlana 6a stav 5. Zakona o Ustavnom sudu, utvrdio da je sudija Desanka
Lopiĉić, većinom glasova svih sudija, izabrana za predsjednicu Ustavnog suda.
4. Na osnovu iznijetih razloga odluĉeno je kao u izreci.
Odluka o objavljivanju ove odluke zasnovana je na odredbama ĉlana 151. stav
2. i ĉlana 34. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore.
Su.br. 3/14
Podgorica, 15. januar 2014. godine
Ustavni sud Crne Gore
Sudija,
Hamdija Šarkinović, s.r.

355.
Na osnovu ĉlana 150 stav 1 Zakona o radu (“Sluţbeni list CG” br. 49/08, 59/11
i 66/12) Vlada Crne Gore, Upravni odbor Unije poslodavaca Crne Gore, Skupština
Saveza sindikata Crne Gore i Glavni odbor Unije slobodnih sindikata Crne Gore
zakljuĉuju:
OPŠTI
KOLEKTIVNI UGOVOR
I. OSNOVNE ODREDBE
Predmet
Ĉlan 1
Ovim kolektivnim ugovorom ureĊuju se prava, obaveze i odgovornosti iz
radnog odnosa, postupak zakljuĉivanja, izmjena i dopuna kolektivnog ugovora;
meĊusobni odnosi potpisnika kolektivnog ugovora i druga pitanja od znaĉaja za
zaposlenog i poslodavca.
Primjena
Ĉlan 2
Ovaj kolektivni ugovor se primjenjuje:
- na zaposlene kod poslodavca na teritoriji Crne Gore i zaposlene koje
poslodavac sa sjedištem u Crnoj Gori upućuje na rad u inostranstvo;
- na zaposlene u drţavnim organima, organima drţavne uprave i ustanovama
koje se finansiraju iz budţeta Crne Gore i budţeta lokalne samouprave, ako
posebnim zakonom nije drugaĉije odreĊeno.
Ĉlan 3
Pojedine odredbe ovog kolektivnog ugovora razraĊuju se u granskom
kolektivnom ugovoru, kolektivnom ugovoru kod poslodavca, opštem aktu
poslodavca i ugovoru o radu.
Granskim kolektivnim ugovorom, kolektivnim ugovorom kod poslodavca,
opštem aktu poslodavca i ugovorom o radu ne mogu se utvrditi manja prava od
prava utvrĊenih ovim kolektivnim ugovorom.
II. RADNI ODNOS
1. Stupanje na rad
Ĉlan 4
Poslodavac će omogućiti stupanje na rad licu sa kojim je zakljuĉio ugovor o
radu, a koje nije stupilo na rad na dan predviĊen ugovorom o radu zbog:
- smrti srodnika zakljuĉno sa trećim stepenom krvnog srodstva;
- bolniĉkog lijeĉenja;
- odaziva na poziv drţavnog organa;

- prekida saobraćaja izazvanog elementarnom nepogodom (zemljotres, poplava
i sl.).
Zaposleni će stupiti na rad po prestanku razloga iz stava 1 ovog ĉlana, odnosno,
u roku od sedam radnih dana u sluĉaju smrti ĉlana uţe porodice.
Ĉlanom uţe porodice u smislu ovog kolektivnog ugovora smatraju se: braĉni
drug, djeca (braĉna, vanbraĉna, usvojena i pastorĉad), roditelji, braća i sestre.
Lice iz stava 1 ovog ĉlana će na pogodan naĉin, u roku od 24 sata od dana koji
je bio predviĊen ugovorom o radu obavijestiti poslodavca o razlozima nestupanja na
rad na dan predviĊen ugovorom o radu.
2. Probni rad
Ĉlan 5
Probni rad se sprovodi prema prirodi poslova i uslovima za rad na radnom
mjestu koji su predviĊeni aktom o sistematizaciji.
Poslodavac vrši ocjenu radnih i struĉnih sposobnosti zaposlenog na probnom
radu.
Smatra se da je zaposleni zadovoljio na probnom radu ako poslodavac istekom
vremena predviĊenog za probni rad nije donio pojedinaĉni akt kojim se konstatuje
suprotno.
3. Trajanje pripravniĉkog staţa
Ĉlan 6
Licu koje prvi put zasniva radni odnos, ako zakonom nije drugaĉije propisano,
pripravniĉki staţ traje:
- devet mjeseci za lice sa diplomom steĉenom u visokom obrazovanju: šesti
referentni nivo Okvira kvalifikacija - kvalifikacija visokog obrazovanja obima 180
CSPK; sedmi referentni nivo Okvira kvalifikacija - kvalifikacija visokog
obrazovanja obima 240 CSPK (180+60), 300 CSPK, 360 CSPK i kvalifikacija
steĉena u skladu sa propisima koji su vaţili prije stupanja na snagu Zakona o
visokom obrazovanju iz 2003. godine, odnosno kvalifikacija sedmog stepena struĉne
spreme;
- šest mjeseci za ostala lica.
Pripravniĉki rad se ne raĉuna u vrijeme trajanja ugovora o radu na odreĊeno
vrijeme iz ĉlana 25 Zakona o radu.
4. Aneks ugovora o radu
Ĉlan 7
Pored sluĉajeva utvrĊenih zakonom, poslodavac i zaposleni mogu ponuditi
aneks ugovora o radu i u sljedećim sluĉajevima:
- transformacija ugovora o radu sa odreĊenog na neodreĊeno vrijeme;
- produţenje ugovora o radu sa zaposlenim na odreĊeno vrijeme u periodu do
24 mjeseca;
- izmjene ugovora o radu sa zaposlenim sa nepunog na puno radno vrijeme;

- produţenje ugovora o radu poslije navršenih 67 godina ţivota ako zaposleni
nije navršio 15 godina staţa osiguranja do ispunjenja tog uslova;
- radi rasporeĊivanja zaposlenog na radno mjesto sa višim stepenom struĉne
kvalifikacije u odnosu na postojeću, na osnovu obrazovanja, struĉnog
osposobljavanja i usavršavanja;
- radi utvrĊivanja zabrane konkurencije;
- produţenja ugovora o radu za ţenu koja koristi pravo na roditeljsko odsustvo,
u skladu sa zakonom; i
- u drugim sluĉajevima utvrĊenim granskim, odnosno kolektivnim ugovorom
kod poslodavca i ugovorom o radu.
III. ODMORI I ODSUSTVA
1. Odmor u toku rada
Ĉlan 8
Zaposleni ima pravo na odmor u toku dnevnog rada (pauza) u skladu sa
Zakonom, kolektivnim ugovorom i odlukom poslodavca.
2. Godišnji odmor
Ĉlan 9
Pored zakonom utvrĊenog minimuma, godišnji odmor se uvećava:
a) prema duţini radnog staţa:
- od 5 do 15 godina - jedan radni dan;
- od 15 do 25 godina - dva radna dana;
- od 25 do 35 godina - tri radna dana;
- preko 35 godina - pet radnih dana;
b) prema zdravstvenom stanju:
- licu sa invaliditetom - tri radna dana;
- roditelju djeteta koje ima smetnje u razvoju - tri radna dana;
c) samohranom roditelju djeteta do 15 godina ţivota - dva radna dana.
Godišnji odmor moţe se uvećati i po osnovu uslova rada, doprinosa na radu i
drugih kriterijuma utvrĊenih granskim, kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili
ugovorom o radu.
3. Plaćeno odsustvo
Ĉlan 10
Zaposleni ima pravo da odsustvuje sa rada, uz naknadu zarade (plaćeno
odsustvo), tokom jedne kalendarske godine ukupno najviše do sedam radnih dana u
sluĉajevima:
- sklapanja braka - pet radnih dana;
- rodjenja djeteta - tri radna dana;
- njege djeteta koje ima smetnje u razvoju - tri radna dana;
- smrti srodnika, izvan uţe porodice, zakljuĉno sa trećim stepenom krvnog
srodstva, odnosno sa drugim stepenom tazbinskog srodstva - jedan radni dan;

.uĉestvovanja u kulturnim. 5.korišćenja prevencije radne invalidnosti i rekreativnog odmora. uvećanja zarade. NAKNADA ZARADE I OSTALA PRIMANjA 1. Plaćeno odsustvo se moţe koristiti u vrijeme kada se predviĊeni sluĉaj dogodio. . . u smislu ĉlana 60 ovog kolektivnog ugovora. . .dva radna dana.uĉestvovanja u sindikalnim kulturnim. .polaganja struĉnog ispita .dobrovoljnog davanja tkiva i organa .kada postoji saglasnost poslodavca i zaposlenog. zarade po osnovu ostvarenih rezultata rada i naknade zarade.. Zarada Ĉlan 12 Zarada zaposlenog sastoji se od: startne zarade.njege ĉlana uţe porodice usljed teţe bolesti. IV. zarade za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu u propisanim radnim uslovima (u daljem tekstu: osnovna zarada). a iz jednog u drugo naseljeno mjesto . 4.sedam radnih dana.dobrovoljnog davanja krvi . Neplaćeno odsustvo Ĉlan 11 Zaposleni ima pravo na neplaćeno odsustvo sa rada u trajanju do 30 dana u kalendarskoj godini u sluĉajevima: . sportskim ili drugim javnim manifestacijma od nacionalnog i meĊunarodnog znaĉaja. 4. kolektivnim ugovorom kod poslodavca.tri radna dana.pet radnih dana. Odredbe ĉlana 10 st. sportskim ili drugim manifestacijama od nacionalnog znaĉaja.otklanjanja posljedica u domaćinstvu prouzrokovanih elementarnim nepogodama .lijeĉenja o sopstvenom trošku.prema ljekarskoj dokumentaciji. ZARADA. Poslodavac vodi evidenciju za svaki sluĉaj ostvarivanja prava na plaćeno odsustvo. 3. .pet radnih dana.jedan radni dan. Plaćeno odsustvo iz stava 1 al. ako to ne remeti proces rada. Pravo na plaćeno odsustvo zaposleni ostvaruje podnošenjem zahtjeva poslodavcu i dokaza o razlogu odsutnosti.teške bolesti ĉlana uţe porodice . Poslodavac moţe na zahtjev zaposlenog omogućiti odsustvo duţe od 30 dana. . . kao i u drugim sluĉajevima utvrĊenim granskim kolektivnim ugovorom.jedan radni dan. odnosno ugovorom o radu. .tri radna dana. 6. osim ako je razlog te odsutnosti opštepoznat.selidbe sopstvenog domaćinstva na podruĉju istog naseljenog mjesta . 4 i 5 ovog kolektivnog ugovora shodno se primjenjuju i kod ostvarivanja prava na neplaćeno odsustvo. 10 i 11 ovog ĉlana ostvaruje se nezavisno od broja dana koje je zaposleni u kalendarskoj godini iskoristio po drugim osnovama primjenom stava 1 ovog ĉlana. .

Ĉlan 16 Minimalna zarada ne moţe biti niţa od 30% prosjeĉne zarade u Crnoj Gori u prethodnom polugodištu prema zvaniĉnom podatku koji utvrĊuje organ uprave nadleţan za poslove statistike. U sluĉaju da ukupna zarada zaposlenog za standardni radni uĉinak i puno radno vrijeme ili vrijeme koje se izjednaĉava sa punim radnim vremenom iznosi manje od minimalne zarade. odnosno radno vrijeme koje se izjednaĉava sa punim radnim vremenom. zaposlenom se isplaćuje zarada u visini minimalne zarade iz stava 1 ovog ĉlana. Ĉlan 18 Ovim kolektivnim ugovorom utvrĊuju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrĊivanje zarade po osnovu sloţenosti postignutih ishoda uĉenja. sloţenost poslova. s tim što tako utvrĊeni iznos ne moţe biti niţi od nacionalne apsolutne linije siromaštva. Ĉlan 17 Koeficijenti za utvrĊivanje zarade za pojedina radna mjesta sadrţe elemente koji utiĉu na zaradu. i ĉini sastavni dio minimalne zarade. je dio zarade koju zaposleni ostvaruje po osnovu naknade za ishranu u toku rada i 1/12 regresa za korišćenje godišnjeg odmora. utvrĊene ovim kolektivnim ugovorom. a naroĉito: zahtijevani nivo obrazovanja. Zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu utvrĊenu u skladu sa zakonom standardni radni uĉinak i puno radno vrijeme. Obraĉunska vrijednost koeficijenta za prosjeĉno 174 ĉasa u bruto iznosu utvrĊuje se posebnim sporazumom izmeĊu potpisnika ovog kolektivnog ugovora. prema podacima organa uprave nadleţnog za poslove statistike. uslovi rada pod kojima se ti poslovi preteţno obavljaju.Ĉlan 13 Startna zarada u bruto iznosu. odgovornost za posao i druge elemente bitne za vrednovanje odreĊenog posla. i to: . Ĉlan 15 Osnovna zarada za puno radno vrijeme i standardni radni uĉinak ne moţe biti niţa od iznosa dobijenog mnoţenjem obraĉunske vrijednosti koeficijenta i koeficijenta sloţenosti iz ĉl. Ĉlan 14 Osnov za obraĉun uvećanja zarade dobija se mnoţenjem obraĉunske vrijednosti koeficijenta i koeficijenta sloţenosti postignutih ishoda uĉenja (u daljem tekstu: koeficijent sloţenosti). Startna zarada ne moţe biti niţa od 70% obraĉunske vrijednosti koeficijenta. 18 i 19 ovog kolektivnog ugovora.

struĉna kvalifikacija.kvalifikacija visokog obrazovanja (obima 180 kredita CSPK-a). Treći nivo 2.kvalifikacija višeg struĉnog obrazovanja (obima 120 kredita CSPK-a).09 .29 . . . .struĉna kvalifikacija. .03 . .kvalifikacija visokog obrazovanja (obima 240. b) podnivo 2 (IV2): 2. .struĉna kvalifikacija.struĉna kvalifikacija. . 180+60.kvalifikacija srednjeg opšteg i struĉnog obrazovanja (obima 240 kredita CSPK-a).kvalifikacija srednjeg struĉnog obrazovanja (obima 180 kredita CSPK-a). .diploma o steĉenom višem obrazovanju na univerzitetu (ekvivalentna sa kvalifikacijom referentnog nivoa Okvira kvalifikacija).kvalifikacija visokog obrazovanja . Sedmi nivo a) podnivo 1 3. Ĉetvrti nivo a) Podnivo 1 2.40 .Nivoi Koeficijent sloţenosti Prvi nivo a) podnivo 1 1. .struĉna kvalifikacija.kvalifikacija niţeg struĉnog obrazovanja (obima 120 kredita CSPK-a). b) podnivo 2 (I2): 1. Šesti nivo 3.27 . 300.52 .struĉna kvalifikacija.struĉna kvalifikacija.65 .88 . odnosno 360 kredita CSPK-a). Drugi nivo 1. majstorski ispit i specijalizacija u okviru struĉnog obrazovanja sa IV2 podnivoom kvalifikacija.kvalifikacija završenog osnovnog obrazovanja.diploma petog stepena struĉne spreme. Peti nivo 2. . .00 .kvalifikacija majstor (obima 60 kredita CSPK-a).kvalifikacija steĉena završetkom dijela programa osnovnog obrazovanja (završen najmanje prvi ciklus osnovnog obrazovanja ili program funkcionalnog opismenjavanja).Bachelor (obima 240 CSPK). .struĉna kvalifikacija.

Specijalista (obima 240 CSPK). odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca razraĊuju se koeficijenti iz ĉlana 18 ovog kolektivnog ugovora.struĉna kvalifikacija.40% za rad duţi od punog radnog vremena (prekovremeni rad).Doktor nauka (obima 300+180 kredita CSPK-a). i to: . kolektivnim ugovorom kod poslodavca. Ĉlan 19 Granskim kolektivnim ugovorom. . godine).5 %.71 . Granskim kolektivnim ugovorom. Uvećanje zarade Ĉlan 21 Zarada zaposlenog uvećava se po ĉasu najmanje: .. .75 %. b) podnivo 2 3. Ĉlan 20 Zarada pripravnika se utvrĊuje u visini koja ne moţe biti manja od 80% zarade odgovarajuće grupe poslova iz ĉlana 18 odnosno ĉlana 19 ovog kolektivnog ugovora.kvalifikacija visokog obrazovanja . .do 10 godina 0.kvalifikacija visokog obrazovanja . godine). godine). odnosno ugovorom o radu mogu se utvrditi uvećanja zarada i po drugim osnovima. Ĉlan 22 Zarada zaposlenog uvećava se za svaku zapoĉetu godinu radnog staţa.kvalifikacija visokog obrazovanja . procenti povećanja se sabiraju. .kvalifikacija visokog obrazovanja Doktor nauka (kvalifikacija steĉena po propisima koji su vaţili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003. 2.Magistar (obima 180+120 ili 240+60 kredita CSPK-a).12 . .kvalifikacija sedmog stepena struĉne spreme (kvalifikacija steĉena po propisima koji su vaţili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003. U sluĉaju kada je zaposleni ispunio uslove za uvećanje zarade po više osnova iz stava 1 ovog ĉlana. .kvalifikacija visokog obrazovanja Magistar nauka (kvalifikacija steĉena po propisima koji su vaţili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003. . Osmi nivo 4. .od 10-20 godina 0.40% za rad noću (izmeĊu 22 sata i 6 sati narednog dana). .preko 20 godina 1 %.struĉna kvalifikacija.150% za rad na dan drţavnog ili vjerskog praznika. .

odnosno ugovorom o radu. Naknada iz stava 1 ovog ĉlana moţe se isplaćivati najduţe šest mjeseci u toku kalendarske godine i ne moţe biti niţa od visine minimalne zarade u Crnoj Gori. .za vrijeme struĉnog usavršavanja i osposobljavanja po zahtjevu poslodavca. 4. moţe se utvrditi naknada zarade u iznosu većem od iznosa iz stava 1 ovog ĉlana. . u skladu sa zakonom. Granskim kolektivnim ugovorom.za vrijeme odbijanja da radi kada nijesu sprovedene propisane mjere zaštite na radu. odnosno po njihovom pozivu. u skladu sa posebnim zakonom.za dane odsustvovanja sa rada po osnovu uĉešća u radu organa poslodavca. . Naknade zarade Ĉlan 24 Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada u visini od 100 % njegove zarade. Ĉlan 25 Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme prekida rada koji je nastao bez krivice zaposlenog u visini od 70% osnova za naknadu. kao da je na radu: . odnosno opštim aktom poslodavca utvrĊuju se mjerila i normativi za vrednovanje ostvarenih uĉinaka i stimulansi za ostvarivanje većih rezultata rada. Druga primanja Ĉlan 27 Poslodavac isplaćuje zaposlenom otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini od tri minimalne neto zarade. 5.za dane plaćenog odsustva. a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. Otpremnina iz stava 1 ovog ĉlana isplaćuje se danom odlaska u penziju.za dane drţavnih i vjerskih praznika. organa sindikata.3. drţavnih i drugih organa u svojstvu ĉlana istih. . kolektivnim ugovorom kod poslodavca. koji ĉini njegova prosjeĉna zarada ostvarena u prehodnom polugodištu. Zarade po osnovu ostvarenih rezultata rada Ĉlan 23 Kolektivnim ugovorom kod poslodavca. Ĉlan 26 Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme privremene sprijeĉenosti za rad. . smatra se da je zaposleni za radno vrijeme provedeno na radu ostvario standardni radni uĉinak. .za vrijeme korišćenja godišnjeg odmora. Ako nijesu utvrĊeni normativi i kriterijumi za vrednovanje ostvarenih rezultata rada. po ĉasu.

odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca. Granskim kolektivnim ugovorom. po vrstama. koji sadrţi: . 6. . koje proizilaze iz kolektivnog ugovora ili ugovora o radu. 20 i 30 godina rada.zaradu po osnovu ostvarenih rezultata rada (stimulativni dio). . .Ĉlan 28 Granskim kolektivnim ugovorom. odnosno ugovorom o radu moţe se utvrditi isplata jubilarne nagrade za 10. . odnosno naknade zarade. odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca mogu se urediti pitanja pomoći zaposlenima. i to: 1) dnevnicu za sluţbeno putovanje u zemlji u visini od 20% obraĉunske vrijednosti koeficijenta u skladu sa ĉlanom 18 ovog kolektivnog ugovora. ĉlanu uţe porodice zaposlenog isplaćuje pomoć za sluĉaj smrti zaposlenog ili ĉlana njegove uţe porodice u iznosu od najmanje dvije minimalne neto zarade. 7. koristi privatni automobil u sluţbene svrhe.iznos poreza na zaradu. odnosno. Obraĉun zarade i naknade i njihov sadrţaj Ĉlan 32 Poslodavac prilikom isplate zarade. ako to na drugi naĉin nije obezbijeĊeno. kolektivnim ugovorom kod poslodavca. uz saglasnost poslodavca. koju ĉini startna zarada uvećana za proizvod obraĉunske vrijednosti koeficijenta i koeficijenta sloţenosti poslova.naknadu zarade. s tim što se putni troškovi i troškovi noćenja u hotelu sa ĉetiri ili više zvjezdica priznaju po prethodnom odobrenju poslodavca. svakom zaposlenom daje pisani obraĉun zarade. . Ĉlan 30 Granskim kolektivnim ugovorom. 3) naknadu troškova u visini od 25% cijene litra benzina.druga primanja iznad iznosa utvrĊenih kolektivnim ugovorom.uvećanja zarade.bruto zaradu. Ĉlan 29 Poslodavac zaposlenom. Naknada povećanih troškova zaposlenom Ĉlan 31 Poslodavac zaposlenom nadoknaĊuje povećane troškove koji su u funkciji izvršenja poslova. po vrstama. . urediće se pitanje naknade povećanih troškova rada i boravka na terenu (terenski dodatak). po preĊenom kilometru ukoliko zaposleni. .zaradu zaposlenog. 2) dnevnicu za sluţbeno putovanje u inostranstvo u iznosu i na naĉin propisan od nadleţnog organa drţavne uprave.

odnosno naknada zarade. a najmanje jedanput mjeseĉno. nije izvršio na vrijeme. po vrstama. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST Ĉlan 35 Zaposleni koji svojom krivicom ne ispunjava radne obaveze ili se ne pridrţava odluka poslodavca. Poslodavac prilikom isplate zarade.iznos neto zarade (bez poreza i doprinosa). odgovara za povredu radne obaveze. Ĉlan 33 Zarada. isplaćuju se u rokovima utvrĊenim granskim kolektivnim ugovorom. 4) nepostupanje u skladu sa propisima o zaštiti na radu. Ako poslodavac isplatu zarade. odnosno uskraćivanjem isplate naknade zarade ili njenog dijela. poslodavac je duţan da efekte takvog smanjenja usmjeri na zarade. 2) neuredno ili nesavjesno ĉuvanje sluţbenih spisa ili podataka koji nemaju karakter povjerljivosti. Povreda radne obaveze moţe nastati ĉinjenjem ili neĉinjenjem zaposlenog. . odnosno naknadu zarade. Ukoliko izmjenom zakonskih propisa. odnosno naknade zarade. . odnosno naknade zaposlenih.obustave od zarade bez poreza i doprinosa po vrstama. ne moţe naplatiti potraţivanje prema zaposlenom uskraćivanjem zarade ili njenog dijela. isplaćuje se u novcu. Ĉlan 34 Poslodavac. doĊe do smanjenja stope poreza na dohodak fiziĉkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz liĉnih primanja zaposlenih. tu isplatu vrši po iznosu obraĉunske vrijednosti koeficijenta koja vaţi na dan njene isplate. Povrede radnih obaveza Ĉlan 36 Lakše povrede radne obaveze su: 1) nepoštovanje radnog vremena. bez sprovedenog postupka. u skladu sa zakonom. Krivica zaposlenog postoji ako radnu obavezu povrijedi sa umišljajem ili iz nehata. V.iznose plaćenih doprinosa.iznos neto zarade za isplatu. kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili ugovorom o radu. 3) neopravdano izostajanje sa posla dva radna dana uzastopno ili dva radna dana u toku šest mjeseci. odnosno naknade zarade. u skladu sa kolektivnim ugovorom. . 1. po vrstama. Poslodavac na obraĉunskoj listi iskazuje i naknade troškova.. Zarade. . istovremeno vrši uplatu poreza i doprinosa na zarade.

Nadleţni organ poziv za raspravu dostavlja podnosiocu zahtjeva. U postupku utvrĊivanja odgovornosti zaposlenog. Ĉlan 37 Teţe povrede radne obaveze su: 1) neizvršavanje ili nesavjesno. kolektivnim ugovorom kod poslodavca. Akt iz stava 2 ovog ĉlana dostavlja se zaposlenom u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog ĉlana. zaposlenom protiv koga se pokreće postupak. opis i vremenski okvir povrede radne obaveze i dokaze koji ukazuju na povredu radne obaveze. odnosno ako zaposleni neopravdano odbije da izvrši obaveze predviĊene ugovorom o radu. 2. svjedocima (ako ih ima) i predstavniku sindikalne organizacije (u daljem tekstu: sindikat) ĉiji je zaposleni ĉlan. liĉnog dostojanstva i integriteta (mobing). Punomoćje o povjeravanju voĊenja disciplinskog postupka mora se dostaviti u pisanoj formi i isto deponovati u spise predmeta. kolektivnim ugovorom kod poslodavca. odnosno direktor ili izvršni direktor (u daljem tekstu: nadleţni organ). odnosno ugovorom o radu. 5) povreda radnih obaveza koja ima teţe posljedice za poslodavca. Ĉlan 39 Disciplinski postupak je hitan. najkasnije osam dana prije zakazivanja glavne rasprave. sa ciljem ugroţavanja njegovog ugleda. odnosno ugovorom o radu. Disciplinski postupak Ĉlan 38 Disciplinski postupak pokreće poslodavac. 2) nepravilno raspolaganje povjerenim sredstvima. 3) zloupotreba poloţaja ili prekoraĉenje ovlašćenja. Disciplinski postupak se pokreće pisanim aktom. neblagovremeno ili nemarno vršenje radne obaveze. . na osnovu zahtjeva koji moţe podnijeti svaki zaposleni ili saznanjem da je uĉinjena povreda radne obaveze. koji sadrţi naroĉito: liĉno ime zaposlenog. 6) psihiĉko zlostavljanje ili poniţavanje drugog zaposlenog. Nadleţni organ voĊenje disciplinskog postupka moţe povjeriti struĉnom licu iz administracije poslodavca ili trećem licu (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).5) druge povrede utvrĊene granskim kolektivnim ugovorom. i 8) druge povrede utvrĊene granskim kolektivnim ugovorom. uz njegovu saglasnost. 4) odavanje poslovne tajne utvrĊene aktom poslodavca. nadleţni organ ili ovlašćeno lice omogućava uĉešće predstavnika sindikata ĉiji je zaposleni ĉlan. odnosno saznanja da je uĉinjena povreda radne obaveze. radno mjesto na koje je rasporeĊen. 7) ako se nesavjesno odnosi prema imovini poslodavca ili je priĉinio materijalnu štetu većih razmjera utvrĊenu aktom poslodavca.

odnosno na predstavnika zaposlenih. odnosno. Ĉlan 43 Rasprava se moţe odloţiti samo ako iz opravdanih razloga nijesu prikupljeni relevantni dokazi za raspravu ili ako je neophodno prisustvo svjedoka za tok rasprave.Ĉlan 40 Zaposlenog u disciplinskom postupku moţe. Ĉlan 41 Disciplinski postupak je javan. Javnost na raspravi se moţe iskljuĉiti samo ako to zahtijevaju interesi ĉuvanja poslovne tajne. ĉas i mjesto nove rasprave. njegovog zastupnika. Ĉlan 45 Ako je to neophodno. Glavna rasprava se mora okonĉati u roku od 60 dana od dana zakazivanja prve rasprave. Iskljuĉenje javnosti ne odnosi se na zaposlenog protiv koga se vodi disciplinski postupak. Nadleţni organ ili ovlašćeno lice moţe odluĉiti da se izvedu i oni dokazi koji nijesu predloţeni. pozivom za raspravu. odrţavanja reda i razlozi morala. o ĉemu se uĉesnici rasprave obavještavaju neposredno ili naknadno. Zaposleni ima pravo da angaţuje branioca. rasprava se moţe odrţati i bez njegovog prisustva. Lica koja prisustvuju raspravi na kojoj je javnost iskljuĉena su duţna da. branioca. Nadleţni organ ili ovlašćeno lice odluĉuje koje će dokaze i kojim redom izvesti. svoje izjašnjenje moţe dostaviti u pisanoj formi. odnosno branioca i predstavnika sindikata kod poslodavca ĉiji je zaposleni ĉlan. a razlog izostanka nije opravdao. ili će se nova rasprava zakazati naknadno. kao tajnu. na njegov zahtjev. zastupati predstavnik sindikata kod poslodavca ĉiji je zaposleni ĉlan (u daljem tekstu: zastupnik). Ako je zaposleni protiv koga je pokrenut disciplinski postupak uredno pozvan. u toku postupka će se sprovesti uviĊaj ili vještaĉenje radi utvrĊivanja okolnosti i ĉinjenica u vezi sa povredom radne obaveze. Zaposlenom mora biti omogućeno izjašnjavanje u postupku. odnosno od kojih se odustalo. ĉuvaju ono što su na raspravi saznali. Ĉlan 42 Rasprava u postupku je usmena. Ĉlan 44 U postupku rasprave izvode se dokazi na osnovu kojih se utvrĊuju ĉinjenice od kojih zavisi odgovornost zaposlenog. Ukoliko zaposleni zbog privremene sprijeĉenosti za rad nije u mogućnosti da prisustvuje usmenoj raspravi. . a nije angaţovao zastupnika. Za sluĉaj odlaganja rasprave odrediće se dan.

najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja iste. zaposleni moţe pokrenuti postupak pred nadleţnim sudom. Ĉlan 49 Pri izricanju disciplinske mjere zbog povrede radne obaveze.Ĉlan 46 Po završenom dokaznom postupku nadleţni organ ili ovlašćeno lice daje rijeĉ zaposlenom.zaposlenom prestane radni odnos kod poslodavca po drugom osnovu.je povodom iste povrede radne obaveze već donijeta konaĉna odluka. Odluka iz stava 1 ovog ĉlana sadrţi: uvod. raniji rad i ponašanje zaposlenog. Ĉlan 47 U toku rasprave vodi se zapisnik u koji se unose podaci o nadleţnom organu. odnosno ovlašćeno lice. ĉinjenica da li je u pitanju povrat. . sadrţini zahtjeva za pokretanje postupka.podnosilac odustane od zahtjeva za voĊenje disciplinskog postupka. . zaposleni protiv koga se vodi postupak. . odnosno njegovom braniocu ako ga ima. Protiv konaĉne odluke iz ĉlana 48 ovog kolektivnog ugovora. . izreku. Zaposleni protiv koga se vodi disciplinski postupak ima pravo da se izjasni da li prihvata odbranu zastupnika. ukoliko ih je zaposleni angaţovao. izjašnjenju predstavnika sindikata.se utvrdi da ponašanje zaposlenog ne predstavlja povredu radne obaveze. svjedoka i vještaka i dokazima izvedenim u toku postupka. zastupniku. odnosno ovlašćenom licu. odnosno braniocu. predstavniku sindikata koji je uĉestvovao u postupku. Postupak prema zaposlenom se obustavlja ako: . . odnosno zastupnik i zapisniĉar. u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke. izjašnjenju zaposlenog o povredi radne obaveze.ne postoje dokazi da je zaposleni uĉinio povredu koja mu se stavlja na teret. Zapisnik potpisuje nadleţni organ. kao i druge okolnosti koje mogu da utiĉu na vrstu i visinu disciplinske mjere. Odlukom iz stava 1 ovog ĉlana zaposleni se moţe oglasiti odgovornim uz izricanje disciplinske mjere. uĉesnicima rasprave. Nadleţni organ je duţan da odluku iz stava 1 ovog ĉlana dostavi zaposlenom. odgovornost zaposlenog.nastupi zastarjelosti voĊenja postupka. uzimaju se u obzir: teţina povrede i njene posljedice. mjestu i vremenu odrţavanja rasprave. zaposlenom protiv koga se vodi disciplinski postupak. obrazloţenje i pouku o pravnom lijeku. odnosno branioca. Postupak prema zaposlenom se završava oslobaĊanjem od odgovornosti usljed postojanja stvarne zablude ili izvršenja koje je rezultat nezakonitog nareĊenja pretpostavljenog. Ĉlan 50 Odluka nadleţnog organa iz ĉlana 48 ovog kolektivnog ugovora je konaĉna. . Ĉlan 48 Po sprovedenom postupku nadleţni organ donosi odluku.

10) ako zaposleni uĉini kriviĉno djelo na radu ili u vezi sa radom. odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca. 3. odnosno pet radnih dana sa prekidima u toku kalendarske godine. a naroĉito ako je za period privremene sprijeĉenosti za rad bio radno angaţovan kod drugog poslodavca. 8) nasilniĉko. a suprotno zakljuĉenom ugovoru o radu. odnosno za obavljanje drugih poslova. odnosno ako poslodavcu ne dostavi izvještaj o privremenoj sprijeĉenosti za rad. 9 i 10 ovog ĉlana poslodavac moţe otkazati ugovor o radu bez poštovanja otkaznog roka od 30 dana od dana dostavljanja odluke o prestanku radnog odnosa. OTKAZ UGOVORA O RADU Ĉlan 51 Pored razloga utvrĊenih zakonom.Pokretanje postupka pred nadleţnim sudom ne zadrţava izvršenje odluke iz stava 1 ovog ĉlana. U sluĉajevima iz stava 1 taĉ. 9) ako se zaposleni bez opravdanog razloga ne vrati na posao u roku od dva radna dana po završetku neplaćenog odsustva. opijanja u toku rada ili korišćenja opojnih droga. liĉno ili preko drugog lica. ostavljajući mu rok od pet radnih dana da se po istom. odnosno. 6) ako je zloupotrijebio pravo na odsustvo zbog privremene sprijeĉenosti za rad. 3. VI. poslodavac moţe otkazati ugovor o radu zaposlenom i u sljedećim sluĉajevima: 1) ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa ili rasporeĊivanja na drugo radno mjesto (posao) dao neistinite podatke koji se odnose na uslove za zasnivanje radnog odnosa. odnosno teţe povrede na radu. i 11) u drugim sluĉajevima utvrĊenim granskim kolektivnim ugovorom. u roku od pet radnih dana po prijemu upozorenja. 4) dolaska na posao u napitom stanju. . 3) neopravdanog izostajanja sa posla više od dva radna dana uzastopno. 6 i 7 ovog ĉlana poslodavac će u pisanoj formi predhodno upozoriti zaposlenog o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu. 6. u pisanoj formi izjasni. 5. 1. 5) upotreba i raspolaganje sluţbenim automobilom. u roku od 30 dana od dana prestanka razloga zbog kojeg su mirovala prava i obaveze iz rada. profesionalna oboljenja ili bolesti u vezi sa radom. nedoliĉno ili uvredljivo ponašanje prema strankama ili zaposlenim. 5. mašinom i oruĊem za rad suprotno aktu poslodavca sa kojim je zaposleni prethodno upoznat. 7) ako je povrijedio propise o zaštiti na radu i time izazvao opasnost po sopstveno ili zdravlje drugih zaposlenih. U sluĉajevima iz stava 1 taĉ. Upozorenje iz stava 2 ovog ĉlana poslodavac dostavlja u pisanoj formi na mišljenje sindikatu ĉiji je zaposleni ĉlan koji je duţan da se izjasni u pisanoj formi. u skladu sa posebnim propisima. povrijedio prava i obaveze o zabrani konkurencije. 8. uz odbijanje odgovarajućeg testa radi utvrĊivanja tih ĉinjenica od strane obuĉenog lica. u roku do pet dana od dana izdavanja izvještaja. 2) ako je zaposleni bez znanja poslodavca.

interneta. Ĉlan 54 Poslodavac je duţan da zatraţi i razmotri mišljenje i prijedloge sindikata prije donošenja odluke od bitnog znaĉaja za profesionalne i ekonomske interese zaposlenih.pravo na uĉešće u sindikalnim aktivnostima na lokalnom.VII. Ĉlan 55 Poslodavac je duţan da jednom godišnje informiše sindikat na odgovarajućem nivou o: . USLOVI ZA RAD SINDIKATA Ĉlan 52 Poslodavac sindikatu obezbjeĊuje uslove za efikasno obavljanje sindikalnih aktivnosti.tehniĉku i administrativnu pomoć za rad sindikata u mjeri neophodnoj za ostvarivanje sindikalnih aktivnosti (korišćenje telefona. Ĉlan 53 Poslodavac obezbijeĊuje poštovanje sledećih prava za rad i djelovanje sindikata: .nepovredivost sindikalnih fondova. . fotokopira).razvojnim planovima. . otpuštanja zaposlenih usljed tehnološko-ekonomskih. sindikalnih prostorija.ostvarenim poslovno-finansijskim rezultatima poslovanja na godišnjem nivou. faksa. oglasne table.planiranom uvoĊenju tehnoloških. ukoliko poslodavac raspolaţe tim sredstvima.spisku zaposlenih. i to: . . ekonomskih i restrukturalnih promjena i programa ostvarivanja prava zaposlenih za ĉijim radom prestaje potreba.prostor za rad i odrţavanje sastanaka u okviru poslovnog prostora kod poslodavca. njihovom radnom statusu i kvalifikacionoj strukturi. Ostvarivanje prava iz stava 1 ovog ĉlana bliţe se ureĊuje kolektivnim ugovorom kod poslodavca. sindikalne pošte i telefonskih razgovora. . ukljuĉujući i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i visini prosjeĉne zarade kod poslodavca. . . U sluĉajevima iz stava 1 ovog ĉlana poslodavac je duţan da blagovremeno. .pristup medija sindikalnim prostorijama. drţavnom i meĊunarodnom nivou. u skladu sa kolektivnim ugovorom. raĉunara. imovine. restrukturalnih i drugih promjena.ukupnim obraĉunatim bruto i isplaćenim neto zaradama. obavijesti predstavnika sindikata na odgovarajućem nivou radi prisustvovanja sastancima organa poslodavca na kojima se razmatraju dostavljena mišljenja i prijedlozi.druga sredstva i uslove za rad sindikata. . njihovom uticaju na poloţaj zaposlenih i planiranim promjenama u politici zarada. sistematizacije radnih mjesta i dr. . a najkasnije pet dana prije odrţavanja sastanka. i donose odluke od bitnog znaĉaja za profesionalne i ekonomske interese zaposlenih.

2% na zaradu zaposlenog koji je ĉlan tog sindikata. kongresima i konferencijama u zemlji i inostranstvu. omogući izostanak sa rada uz naknadu zarade. . odnosno prestavnik zaposlenih ako nije organizovan sindikat kod poslodavca. naknada zarade i ostala primanja padaju na teret poslodavca. najmanje tri dana prije njegovog odsustva. prilikom obraĉuna i isplate zarada. kursevima. ne moţe biti pozvan na odgovornost u vezi sa obavljanjem sindikalnih aktivnosti. rasporedjen na drugo radno mjesto kod istog ili drugog poslodavca u vezi sa obavljanjem sindikalnih aktivnosti ili na drugi naĉin doveden u nepovoljniji poloţaj. uplaćivati iznos od 0. Poslodavac i sindikat meĊusobna prava i obaveze iz stava 1 ovog ĉlana bliţe ureĊuju posebnim ugovorom. prevencije radne invalidnosti i rekreativnog odmora zaposlenih. Ĉlan 56 Poslodavac je obavezan da predstavniku sindikata koji sindikalnu aktivnost ne obavlja u punom radnom vremenu (profesionalno) na osnovu obavještenja datog u pisanoj formi. povodom prisustvovanja sindikalnim sastancima. seminarima.ostvarenom prekovremenom radu. Predstavnik sindikata na odgovarajućem nivou koji sindikalnu aktivnost obavlja puno radno vrijeme (profesionalno) ima pravo da se po prestanku sindikalne funkcije vrati na radno mjesto koje je obavljao prije dolaska na tu funkciju. kao povećani trošak u funkciji kvalitetnog izvršavanja poslova.. na zahtjev sindikata. Ĉlan 59 Poslodavac i sindikat se mogu posebnim sporazumom dogovoriti o realizaciji programa koje sindikat organizuje na planu povoljnije nabavke roba i usluga za svoje ĉlanstvo. obezbijediti profesionalno obavljanje funkcije predstavniku sindikata tako što zarada.evidentiranim povredama na radu i preduzetim mjerama bezbjednosti i zaštite na radu. predstavniku reprezentativnog sindikata se po potrebi obezbjeĊuje obavljanje aktivnosti u trajanju od 20 sati mjeseĉno. Ĉlan 57 Predstavnik sindikata na odgovarajućem nivou. Ĉlan 60 Poslodavac će na raĉun posebnog fonda reprezentativnog sindikata na nivou Crne Gore. onda na radno mjesto koje odgovara njegovoj struĉnoj spremi. prilikom isplate zarade. Osim obezbjeĊenja aktivnosti shodno stavu 1 ovog ĉlana. Ĉlan 58 Poslodavac moţe. ukoliko postupa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. a ukoliko to radno mjesto više ne postoji. . odnosno sporazumom. za vrijeme obavljanja sindikalnih aktivnosti i šest mjeseci nakon prestanka tih aktivnosti. proglašen kao zaposleni za ĉijim radom je prestala potreba.

Ĉlan 62 Poslodavac obezbjeĊuje da se sredstva. potpisincima ovog ugovora. reprezentativni sindikati na nivou Crne Gore duţni su da omoguće uvid u dokumentaciju o poslovanju fonda. Odbor ima šest ĉlanova. izvršio obustavu sindikalne ĉlanarine. dostavljaju izvještaj o utrošku sredstava iz ĉlana 60 stav 1 ovog kolektivnog ugovora.Izuzetno. odnosno naknade zarade. primjenu i tumaĉenje ovog kolektivnog ugovora (u daljem tekstu: Odbor). od kojih po jednog ĉlana imenuju sindikati. VIII. . koja zaposleni koji su ĉlanovi sindikata od zarade.podatke o pruţaocima usluga i visini sredstava uplaćenih po osnovu pruţenih usluga. Naĉin upravljanja fondovima i korišćenja sredstava iz stava 1 ovog ĉlana urediće reprezentativni sindikati na nivou Crne Gore posebnim aktima.podatke o broju zaposlenih po poslodavacu koji su koristili sredstva fonda. izdvajaju za sindikalnu ĉlanarinu uplaćuju na raĉune sindikata na odgovarajućem nivou. u skladu sa normativnim aktima sindikata. . a po dva ĉlana imenuju Unija poslodavaca Crne Gore i Vlada Crne Gore. Izvještaj iz stava 1 ovog ĉlana sadrţi: . .iznos uplaćenih sredstava po poslodavcu i ukupno. . na zahtjev socijalnih partnera.ukupan iznos utrošenih sredstava. Poslovnikom o radu bliţe se ureĊuju naĉin rada i druga pitanja od znaĉaja za rad ovog Odbora. Ĉlan 61 Reprezentativni sindikati na nivou Crne Gore duţni su da jednom godišnje socijalnim partnerima. Poslodavac je duţan da dva puta godišnje na zahtjev sindikata dostavi aţurirani spisak zaposlenih – ĉlanova tog sindikata kojima je. SPROVOĐENjE KOLEKTIVNOG UGOVORA Ĉlan 63 Sprovodjenje ovog kolektivnog ugovora prate ugovorne strane. shodno aktima iz stava 1 ovog ĉlana. potpisnici ovog ugovora. Nakon podnošenja izvještaja iz stava 1 ovog ĉlana. Ĉlan 64 Odbor daje struĉna tumaĉenja i mišljenja u vezi sa ovim kolektivnim ugovorom. Ugovorne strane obrazuju Odbor za praćenje. odredba stava 1 ovog ĉlana ne odnosi se na poslodavca u grani djelatnosti u kojoj je granskim kolektivnim ugovorom ureĊeno da sredstva za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor poslodavac uplaćuje na raĉun posebnog fonda sindikata potpisnika tog kolektivnog ugovora.

sporazumom iz ĉlana 15 stav 2 ovog kolektivnog ugovora urediti postupak i naĉin utvrĊivanja obraĉunske vrijednosti koeficijenta. Ugovorne strane mogu. Ĉlan 68 Ovaj kolektivni ugovor zakljuĉuje se na dvije godine. IX. izmjenu ili izradu novog kolektivnog ugovora i isteka rokova za postupanje po toj inicijativi iz st. ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 66 Potpisnici ovog kolektivnog ugovora će. Ukoliko nijedna od ugovornih strana ne pokrene inicijativu iz stava 2 ovog ĉlana. 4 i 5 ovog ĉlana ovaj kolektivni ugovor nastavlja da vaţi do isteka roka iz stava 5 ovog ĉlana. Ĉlanovi Odbora imaju pravo na naknadu koja se utvrĊuje posebnom odlukom Socijalnog savjeta. pokrenuti inicijativu za izmjenu ovog ili izradu novog kolektivnog ugovora. 3. Ukoliko u roku od dva mjeseca od poĉetka pregovora ne postignu sporazum. Uvećane zarade po osnovu rada noću. prekovremenog rada i rada na dane drţavnog ili vjerskog praznika od 1. Ĉlan 67 Izuzetno od ĉlana 21 stav 2 ovog kolektivnog ugovora u periodu od 1.Ĉlan 65 Odbor najmanje jedanput godišnje informiše potpisnike o primjeni ovog kolektivnog ugovora. aprila 2014. 4 i 5 ovog ĉlana. Ako u roku od ĉetri mjeseca od dana pokretanja inicijative. U sluĉaju iz stava 2 ovog ĉlana. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora. strane ne postignu sporazum direktnim pregovaranjem ili u postupku pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova. ugovorne strane saglasne su da se pokrene postupak pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova. .3. Za vrijeme trajanja pregovora iz st. godine obraĉunavaće se u skladu sa ĉlanom 21 ovog kolektivnog ugovora. godine do 30. godine. Do zakljuĉivanja sporazuma iz stava 1 ovog ĉlana obraĉunska vrijednost koeficijenta u bruto iznosu utvrĊuje se u iznosu od 90 eura. strane potpisnice su duţne da u roku od 15 dana pristupe pregovorima za izmjenu ovog ili zakljuĉivanje novog kolektivnog ugovora. ukupan procenat uvećanja zarade za rad noću. po svim osnovama ne moţe biti veći od iznosa utvrĊenog ĉlanom 21 stav 1 alineja 2 ovog kolektivnog ugovora. ugovorne strane posebnom saglasnošću utvrĊuju da ovaj kolektivni ugovor nastavi da vaţi do podnošenja inicijative za njegov otkaz. prestaju da vaţe odredbe ovog kolektivnog ugovora. u roku od 60 dana prije isteka perioda iz stava 1 ovog ĉlana. prekovremeni rad i rad na dane drţavnog ili vjerskog praznika. aprila 2015. maja 2015. Naknada iz stava 2 ovog ĉlana obezbjeĊuje se na teret sredstava opredijeljenih za rad Socijalnog savjeta.

r. Broj: 111-69/14-2 Podgorica. 20. godine Reprezentativno udruţenje poslodavaca. godine. s. Broj: 654/14 Podgorica. Generalni sekretar.r. s.r. Unija poslodavaca Crne Gore. . Ĉlan 70 Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sluţbenom listu Crne Gore“. 20. Kolektivni ugovori kod poslodavca usaglasiće se sa ovim kolektivnim ugovorom i granskim kolektivnim ugovorom u roku od tri mjeseca od dana donošenja granskih kolektivnih ugovora. godine Vlada Crne Gore Ministarstvo rada i socijalanog staranja. marta 2014. 20. Generalni sekretar. s. Ministar. marta 2014. Ovaj kolektivni ugovor zakljuĉen je dana 20. Reprezentativne sindikalne organizacije Broj: 03-220 Podgorica. Predsjednik. mr Marko Nikĉević.r. s. marta 2014.Ĉlan 69 Granski kolektivni ugovori usaglasiće se sa ovim kolektivnim ugovorom u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. godine Savez sindikata Crne Gore. 20. marta 2014. mr Predrag Bošković. Predrag Mitrović. Broj: 162 Podgorica. godine Unija slobodnih sindikata Crne Gore. SrĊa Keković. marta 2014.

76/08 i 40/11) i ĉlana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sluţbeni list RCG". Broj: 01 – 38 Podgorica. mr Branislava Boţović.356.03.O.2014. s.48/08. donosi RJEŠENJE D. obraĊenog duvana i duvanskih proizvoda. 20.2014.r.O. upisuje se u Registar uvoznika duvana. pod rednim brojem 01-297/1 sa poĉetkom vaţenja od 14. br. godine Agencija za duvan Direktorica. Agencija za duvan. br.32/11). Na osnovu ĉl. "NTC" – Nikšić.60/03 i "Sluţbeni list CG".godine.03. 17 i 32 Zakona o duvanu ("Sluţbeni list CG". br. .

59/00 i 28/06 i "Sl. godine. emisiju drţavnih obveznica u ukupnoj vrijednosti od 43.2014. s.00€.000.03.03.00€ što ĉini 43. Emitent: VLADA CRNE GORE .Ministarstvo finansija Crne Gore. Komisija za hartije od vrijednosti.000. na 106. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sluţbeni list RCG". Na osnovu ĉlana 41. sjednici od 13.15% odobrenog obima te emisije obveznica. pojedinaĉne nominalne vrijednosti 10. br. godine Komisija za hartije od vrijednosti Predsjednik. 2. list Crne Gore". odnosno 4.2014. broj 06/13).315 drţavnih obveznica. u propisanom roku. prodao je. Ul.357.r. sa sjedištem u Podgorici. dr Zoran Đikanović. stav 1. Broj: 02/1-1/4-14 Podgorica. pa se utvrĊuje da je emisija drţavnih obveznica uspješna. . 13. serije GB1-2014. donosi RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU USPJEŠNOSTI EMISIJE DRŢAVNIH OBVEZNICA 1. Stanka Dragojevića br.150.

. s frekvencijskom modulacijom.358.0 b:1969. IEC 60244-2A Ed. Transmitting Equipment for the Frequency Modulated (FM) Sound Broadcasting Service.1 Ed."Measurement of audio-frequency noise voltage level in sound broadcasting" . Odredbe ovog pravilnika odnose se i na proizvođače i uvoznike predajnika predviđenih za vrstu emisije koja je navedena ovim pravilnikom. norme i propisi koje moraju zadovoljavati radio stanice za frekvencijski modulisane emisije su: . out-of-band power and power of non-essential oscillations .Part 1: General characteristics for broadcast transmitters . Very high frequency (VHF). frequency modulated.EN 60244-1:2000 . Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. godine donosi PRAVILNIK O TEHNIČKO . ukoliko nije drugačije naglašeno. na sjednici održanoj 13.468-4 .Methods of measurement for radio transmitters .1. broj 40/13)."Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF" ..EKSPLOATACIONIM USLOVIMA POD KOJIMA SE MOGU KORISTITI RADIO .1.Methods of measurement for radio transmitters ."Radio broadcasting systems. prenos tog programa do krajnjeg korisnika kao i efikasno korišćenje radiofrekvencijskog spektra. 2014. IEC 60244-2A Amd.1.ETSI EN 302 018-2 Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM). moraju biti u skladu sa normama koje su utvrđene standardima: . Mjerne metode parametara navedenih ovim pravilnikom.ETSI ETS 300 384 . Uslovi za korišćenje radio stanica Član 2 Radio stanice iz člana 1 ovog pravilnika mogu se koristiti samo ako ispunjavaju uslove predviđene ovim pravilnikom. Part 2: Bandwidth.0 b:1973. Referentni meĎunarodni propisi Član 3 Referentne međunarodne preporuke.0 b:1969. IEC 60244-2 Amd.5-108 MHz.IEC 60244-2 Ed.450-3 .Methods of measurement for radio transmitters.DIFUZNE STANICE ZA FREKVENCIJSKI MODULISANE EMISIJE I Opšte odredbe Predmet Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se tehničke karakteristike radio stanica za emitovanje zvučnog radiodifuznog programa u VHF opsegu 87.0 b:1969.Službeni list Crne Gore”. IEC 60244-2B Ed. . Na osnovu člana 11 a u vezi člana 96 i člana 123 stav 3 tačka 3 Zakona o elektronskim komunikacijama (.1 Ed.1.0 b:1974. sound broadcasting transmitters" .ITU-R Recommendation BS.1. i propisuju norme za nesmetan rad.EN 60244-13:1993 .2 of the R&TTE Directive. 03.ITU-R Recommendation BS. Part 2: Harmonized EN Under Article 3.Part 13: Performance characteristics for FM sound broadcasting.

Predajnik može sadržati stereo-koder. koji je rezultat procesa modulacije."Specification of the Radio Data System (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87.IEC 62106 Ed. 10. 6. 4. intermodulacioni produkti i produkti konverzije frekvencije izuzev emisija van opsega.108 MHz. Zračenje kućišta: Svako zračenje koje ne potiče od antene ili antenskog sistema.M signal: Signal M odgovara polovini zbira signala L i R: L R M 2 12. VSWR U min 1 r 8. Preakcentuirani signal S se koristi za amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem pomoćnog nosioca na 38 kHz±4 Hz. Stereo pomoćni nosilac (38 kHz): Pomjera signal S u položaj od 23-53 kHz.5 .0 EN 2009 .S signal: Signal S odgovara polovini razlike signala L i R: L R S 2 Signal S omogućava stereo prijemniku obnavljanje L i R signala zajedno sa M signalom. 2. 7. Signal L: Signal koji odgovara informacijama u lijevom kanalu. 11. .4 kHz.0 MHz". 15. 2. ali bez sporednih emisija. Isti efekat se dobija preakcentuiranjem signala L i signala R prije kodiranja. Signal razlike . 16. tehničkim uslovima i uslovima upotrebe i normama propisanim ovim pravilnikom kao i Planom raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori. Koeficijent stojećeg talasa (stepen neprilagoĎenja): Određen je izrazom: U max 1 r . Neželjena emisija: Emisije van opsega i sporedne emisije. Potrebna širina opsega: Za datu vrstu emisije dovoljna širina frekvencijskog opsega kojom se osigurava prenos informacije traženom brzinom i kvalitetom koji se zahtijeva pod određenim uslovima. 5. a obavezno RDS koder čija se svojstva ispituju odvojeno od predajnika.5 MHz to 108. 14. a moraju biti u skladu sa standardom: . Emisija van opsega: Emisija na jednoj ili više frekvencija neposredno van širine potrebnog opsega. Radio Data System (RDS): Signal koji sadrži informacije o programima i radijskoj mreži. parazitne emisije. Iz tehničkih razloga ova procedura se preferira. Nosi ga pomoćni nosilac na 57 kHz amplitudno modulisan kodiranim podacima sa potisnutim nosiocem u opsegu ± 2. Sporedna emisija: Emisija na jednoj ili više frekvencija koje se nalaze van širine potrebnog opsega. Signal zbira . Ultrakratkotalasni predajnik sa frekvencijskom modulacijom (UKT/FM): Radio stanica u službi radija za emitovanje radijskog programa koja radi na frekvenciji u frekvencijskom opsegu 87. 13. 3. a čiji nivo može da se smanji bez uticaja na prenos odgovarajuće informacije. Signal R: Signal koji odgovara informacijama u desnom kanalu. đe je r apsolutna vrijednost koeficijenta refleksije. Značenje pojedinih izraza Član 4 Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja: 1. Pilot ton (19 kHz): Služi za obnavljanje stereo pomoćnog nosioca u prijemniku. Multipleksni MPX signal: Stereo signal koji sadrži sve informacije zajedno sa pilot-ton signalom i svakim dodatnim signalom kojim se moduliše FM predajnik. u skladu s Planom koji je utvrđen međunarodnim sporazumom Ženeva 84 (Frequency Assignment Plan for FM Sound Broadcasting Stations in Region 1 and Part of Region 3 in the Band 87. Slabljenje reflektovanog talasa: Slabljenje reflektovanog talasa dato je izrazom: −20log r 9. U sporedne emisije spadaju: harmonične emisije.5-108 MHz).

Deakcentuacija (de-emphasis): Proces inverzan procesu preakcentuacije na mjestu prijema. Preakcentuacija zvučnog signala Karakteristika preakcentuacije zvučnog signala jednaka je admitansno-frekvencijskoj krivoj paralelnog otpornog-kapacitivnog kola koje ima vremensku konstantu 50 µs. 19. tačno jednake polovini frekvencije pomoćnog nosioca. b. sa maksimalnom devijacijom frekvencije od ± 75 kHz. Amplitude različitih komponenti MPX signala Amplitude različitih komponenti stereofonskog multipleksnog signala u odnosu na maksimalnu amplitudu tog signala (koja odgovara maksimalnoj devijaciji frekvencije) iznose: a.niska frekvencija. Pilot signal: 8 . poslije preakcentuacije. 20. c. 22. 21. c. koji je u ovom slučaju poznat kao "stereofonski multipleksni signal". Stereofonski prenos Za stereofonski prenos. . Psofometrijski filter: Poseban sklop za mjerenje odnosa signal/šum kojim je moguće uzeti u obzir i subjektivnu ocjenu šuma na kvalitet prijemnog signala. Signal M: Maksimalna vrijednost 90% (kada su L i R jednaki i u fazi su). Dodatni (suplementni) signal: Signal za posebne namjene dobijen modulacijom pomoćnog nosioca između 53 i 76 kHz.10%. 18. Karakteristika preakcentuacije zvučnog signala jednaka je admitansno-frekvencijskoj krivoj paralelnog kola otpornik-kondenzator koje ima vremensku konstantu 50 µs. Monofonski prenos RF signal RF signal se sastoji od nosioca frekvencijski modulisanog pomoću zvučnog signala koji se prenosi.MPX je zbir: a. Ulazni nivo 0 dBu (0. Bočnih opsega potisnutog pomoćnog nosioca koji je amplitudno modulisan preakcentuiranim signalom S. b.visoka frekvencija.7746 V): Odgovara nivou 0 dBm (1 mW) na 600 Ω. AF: audio frekvencija ili NF . II Norme FM radijskog prenosa u VHF (UKT) frekvencijskom opsegu Član 5 1. 2. dBc: Nivo u odnosu na nivo nemodulisanog nosioca. 23. RF: radio frekvencija ili VF . odnosno stereofonsku radio-difuziju sa frekvencijskom modulacijom u frekvencijskom opsegu 87. Signal S: Maksimalna vrijednost zbira amplituda dva bočna opsega: 90% (kada su L i R jednaki i suprotnih faza). Potisnuti pomoćni nosilac na 38 kHz: Maksimalna preostala amplituda 1%. Preakcentuiranog signala M. sa maksimalnom devijacijom frekvencije od ± 75 kHz. d. Preakcentuacija (pre-emphasis): Proces isticanja viših frekvencija audio-signala u cilju poboljšanja odnosa signal/šum sistema za prenos. upotrebljava se pilot ton sistem.17. 24. Pilot-ton signala frekvencije 19 kHz. Stereofonski multipleksni signal .5-108 MHz. RF signal Radio-frekvencijski signal se sastoji od nosioca frekvencijski modulisanog pomoću signala osnovnog opsega.

Ulazne karakteristike predajnika Ukoliko predajnik nema sopstveni stereo koder. Za dodatne informacione signale frekvencija bilo kog dodatnog pomoćnog nosioca mora biti između 15 i 23 kHz ili između 53 i 76 kHz. c. Sklop za preakcentuaciju visokih tonova treba biti s vremenskom konstantom 50 ms ± 5ms. a R = . za simetričan ili nesimetričan rad. ovaj signal presijeca vremensku osu sa pozitivnim nagibom svaki put kad je trenutna vrijednost pilot signala jednaka nuli. Monofonski AF ulaz mora imati impedansu ne manju od 2 kΩ u frekvencijskom opsegu od 40 Hz do 15 kHz.L. kad je predajnik modulisan pomoću multipleksnog signala za koji je L pozitivno. Signal osnovnog opsega u slučaju prenosa dodatnog signala Ako se sa monofonskim ili stereofonskim programom prenosi dodatni monofonski program i/ili dodatni informacioni signali.Fazni odnosi Relativna faza pilot signala i pomoćnog nosioca je takva da. moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi: a. dodatni signali ne smiju bitno uticati na kvalitet prijema glavnog monofonskog ili stereofonskog programa. d. III Tehničke karakteristike UKT/FM predajnika Član 6 1. Ulaz mora biti. tj. f. onda se taj signal prenosi u sistemu RDS (Radio Data System). Znak multipleksnog signala Pozitivnoj vrijednosti multipleksnog signala odgovara pozitivna devijacija frekvencije glavnog nosioca. Maksimalna devijacija frekvencije glavnog nosioca prouzrokovana ukupnim signalom osnovnog opsega ne smije premašiti ± 75 kHz. Za dodatni monofonski program pomoćni nosilac i njegova devijacija frekvencije moraju biti takvi da odgovarajuća trenutna frekvencija signala bude između 53 i 76 kHz. a maksimalna devijacija frekvencije je ± 75 kHz. 3. Dodatno. karakteristike stereo kodera koji se koristi moraju biti u skladu sa odredbama ovog pravilnika. Opšte UKT/FM predajnik obavezno sadrži AF ulaz za monofonski prenos ili MPX ulaz za stereofonski prenos i RDS koder. prema izboru. . b. Ako je jedan od informacionih signala signal podataka. s tim da prenos mora biti u skladu sa preporukom iz člana 3 stav 1 alineja 1. 2. Karakteristika RF priključaka Svi ulazni i izlazni RF priključci predviđeni za povezivanje sa ostalom opremom moraju imati nominalnu impedansu od 50 Ω. Tolerancija faze pilot signala iznosi 30 od prethodnog uslova. predajnik može sadržati stereo-koder ili bilo koje druge dodatne signale. 3. e. Umetanje dodatnog programa ili signala u signal osnovnog opsega mora omogućavati kompatibilnost sa postojećim prijemnicima. Signal osnovnog opsega se sastoji od monofonskog ili stereo-MPX signala s amplitudom ne manjom od 90% od maksimalne dozvoljene vrijednosti signala osnovnog opsega i od dodatnih signala s maksimalnom amplitudom od 10% te vrijednosti.

108 MHz.5 . Frekvencijski opseg Predajnik treba da radi u opsegu 87.za predajnike sa nazivnom snagom ne većom od 1 kW. Izlazne karakteristike predajnika Snaga nosioca predajnika mora biti ± 1 dB od naznačene pod normalnim radnim uslovima.Ulaznim antenuatorom trebalo bi biti omogućeno podešavanje ulaznog nivoa u koracima od po 1 dB. 11. 4.05 kW. pod b ovog člana. Greška frekvencije Maksimalna greška frekvencije mora biti u granicama ± 2 kHz. Odstupanja ulaznog napona u odnosu na nazivni ulazni napon moraju biti u granicama: a.55 V. Radne frekvencije treba da su umnošci frekvencije 100 kHz. 1 kW. .3 dB od naznačene vrijednosti. Ukoliko je predajnik predviđen samo za monofonske emisije njegove karakteristike u pogledu emisija van opsega moraju biti kao u tački 16.5 kW. 3 kW ili 10 kW.5. Stabilnost frekvencije Kratkotrajna stabilnost frekvencije nosioca. mora biti naznačena u tehničkom uputstvu. 0. Podešavanje frekvencije Frekvencija nosioca predajnika mora imati mogućnost podešavanja sa tačnošću od ± 50 Hz. na ulazu izlaznog opterećenja manjem od 1. 5 kW i 20 kW. 6.015 kW. 10. mora biti bolja od ± 500 Hz. Nazivna izlazna snaga predajnika Nazivna izlazna snaga nosioca prvenstveno mora biti 0. 0. Odnos stojećih talasa (VSWR) izlaznog opterećenja Predajnik mora da radi sa utvrđenim karakteristikama pri VSWR. Predajnik mora raditi bez oštećenja i sa opterećenjima uključujući i otvorena i kratko spojena kola i imati mogućnost gašenja ili rada sa smanjenom snagom pod navedenim okolnostima. 9. b. Dugotrajna stabilnost frekvencije nosioca. ± 6 dB . 8. 0. 5. Opseg ulaznog napona Nominalni ulazni napon je 1. 7.za predajnike sa nazivnom snagom većom od 1 kW. Maksimalni VSWR pri kojem predajnik može da radi bez opterećenja ili djelovanja zaštitnog uređaja je 1. Snaga predajnika pod definisanim ekstremnim uslovima treba biti u granicama + 2dB i . za period od 1 h. Pri tome uređaj za zaštitu mora djelovati poslije najmanje tri ponovna uključivanja predajnika prije konačnog isključenja.1 kW.25 kW. 0. Sa modulišućim signalom frekvencije 400 Hz i ulaznim nivoom od 6 dBu devijacija frekvencije mora iznositi 40 kHz (±3%). ± 10 dB . Predajnik mora biti u mogućnosti da napaja sa nazivnom snagom antenu koja ima slabljenje refleksije ne manje od 16 dB na svim faznim uglovima. za period od šest mjeseci.3. a izuzetno može biti i 0.3 kW.

Neželjeni pomjeraj frekvencije Ova stavka se odnosi na predajnike koji imaju ugrađene petlje za kontrolu frekvencije. 14. bilo koje vrste. ne smiju proizvesti prekomjerne emisije van opsega ukoliko je u predajnik doveden AF signal neodgovarajućeg nivoa.108 MHz moraju imati vrijednosti DSS u opsegu od ±5% od vrijednosti koja je specificirana od strane proizvođača pod normalnim radnim uslovima. ili vrijednost izlazne snage ne veće od 1mW ili bilo koju vrijednost koja će obezbijediti minimum emisije. Vrijednost potiskivanja nosioca prilikom ovakvih promjena mora biti bar 50 dB. 15.5 . Devijacija frekvencije Maksimalna vrijednost devijacije frekvencije instaliranog predajničkog sistema. Stabilnost devijacije frekvencije (Deviation sensitivity stability . uključujući opremu za limitiranje koja ne mora biti sastavni dio predajnika. ne smije prevazići vrijednost od ± 75 kHz pod normalnim radnim uslovima. Neželjene emisije a. Sporedne emisije u opsegu 87. Pod ovakvim uslovima moguće je da se jave produkti koji oštećuju spektar i ako vrijednost devijacije ne prelazi vrijednost ± 75 kHz. Mjerenje RF spektra u svrhu otkrivanja prekomjernih oštećenja RF spektra izazvanih neodgovarajućim nivoom AF ulaznih signala prikazano je u Prilogu I ovog pravilnika.5 – 137 MHz . 16. Prekomjerna modulacija (Overdeviation) Nelinearnosti u predajniku. U slučaju promjene radne frekvencije RF izlaz takođe mora biti isključen prilikom promjene frekvencije. 13.12. Predajnici koji imaju mogućnost podešavanja frekvencije daljinskom ili frekvencijskom kontrolom i radnim frekvencijama u opsegu 87.5 .137 MHz ne smiju preći vrijednosti date slikom 1: Slika 1 – Granične vrijednosti sporednih emisija u opsegu 87. Da bi se spriječio neželjeni pomak frekvencije predajnik mora imati mogućnost automatskog isključenja RF izlaza ukoliko kola za generisanje frekvencije nosioca proizvedu grešku koja može rezultirati gubitkom kontrole frekvencije.DSS) Stabilnost devijacije frekvencije predajnika mora biti u granicama ±3% od vrijednosti koja je specificirana od strane proizvođača pod normalnim radnim uslovima.

Ograničenja data slikom 2 odnose se na ostale frekvencije iz opsega 30 MHz − 1GHz: Slika 2 – Granične vrijednosti sporednih emisija u opsegu 30 MHz – 1 GHz b. 18. Parazitne oscilacije U propisanim radnim uslovima parazitne oscilacije ne smiju nastupiti. ova kriva je dobijena oduzimajući 30 dB od izmjerenih vrijednosti. Napomena 2: Mjerna širina opsega je 1 kHz. 17. Sinhrona AM (AM usljed FM) .Emisije van opsega-stereofonska i monofonska emisija Efektivna vrijednost ovih emisija ne smije preći vrijednosti koje su naznačene na slici 3: Slika 3 – Granične vrijednosti emisija van opsega Napomena 1: Na emisije dovoljno daleko van opsega utiče mreža izlaznog filtra/kombajnera. Amplitudna modulacija a.

Za mjerenje Opterećenje pod a. . 1W na frekvenciji osnovne komponente za snagu nosioca do 10 kW i c. . predajnik mora imati mjerna mjesta lako dostupna za vrijeme rada. 23. c. b. Karakteristike probnih opterećenja Za mjerenja prikazana tabelom 1. Opterećenje pod b. pretpojačavača. b.Dozvoljeni nivo sinhrone AM usljed FM ne smije preći vrijednost od ±2% pri maksimalnoj devijaciji ±40 kHz i modulišućoj frekvenciji od 500 Hz. Odnos signal/šum Odnos signal/šum mjeren ispitnom frekvencijom od 500 Hz. Zračenje kućišta Kad je predajnik priključen na vještačko opterećenje. 22. 24. b. koje ne zrači. Opterećenje sa povratnim gubicima 16 ± 1 dB na opsegu fc + 100 kHz na svim faznim uglovima. Indikatori Predajnici moraju imati indikatore za: a. Opterećenje pod c.povratnim gubicima ne manjim od 26 dB na opsegu fc + 100 kHz. 19. pobudnog stepena i izlaznog stepena. Na otporu 50 Ω priključenom na mjerno mjesto mora se dobiti izlazni napon od 0. Daljinska kontrola i nadzor Predajnik snage veće ili jednake 1 kW mora imati mogućnost daljinske kontrole i nadzora. Sporedne emisije Emisije van opsega Primjenjuje se Primjenjuje se Primjenjuje se Ne primjenjuje se Primjenjuje se Primjenjuje se Tabela 1 – Mjerenja karakteristika probnih opterećenja 20. Na neopterećenom mjernom mjestu ovaj napon može biti najviše dvostruk.5 do 1 Veff. devijaciju frekvencije nosioca. Mjerna mjesta Radi preispitivanja toka signala od modulatora. sa devijacijom frekvencije od ± 40 kHz. b. 21. Graničnih vrijednosti za snagu sporednih komponenti. efektivna izračena snaga kućišta ne smije biti veća od: a.5 dB van opsega fc + 1 MHz đe je fc frekvencija nosioca predajnika. Preciznim opterećenjem sa povratnim gubicima ne manjim od 26 dB u opsegu frekvencija 87. Brujanje i šum (Rezidualna AM) Dozvoljeni nivo rezidualne AM u odsustvu modulacije ne smije preći 1% mjereno u opsegu od 20 Hz do 20 kHz. frekvenciju nosioca. predajnik mora raditi sa: a. Opterećenjem na opsegu: . sa i bez psofometrijskog filtra mora biti veći od 66 dB.povratnim gubicima ne većim od 0.5 do 108 MHz i ne manjim od 16 dB na ostalim frekvencijama do 1 GHz. 10W na frekvenciji osnovne komponente za snagu nosioca jednaku ili veću od 10 kW.

Nadmorska visina: ≤ 3 000 metara.b ovog člana moraju se postići sa ulaznim signalom između 0 i 12 dBm kad je L = R (u fazi) na frekvenciji 400 Hz.c. Oba AF ulaza moraju imati niskopropusne filtre sa graničnom frekvencijom 15 kHz i slabljenjem na frekvenciji od 19 kHz od najmanje 40 dB u odnosu na frekvenciju 15 kHz. povratnu (reflektovanu) snagu. neželjenog pomaka frekvencije. b.500C Napajanje: Napon: U0 10% . 25. prevelike refleksije. Slabljenje na frekvencijama iznad 19 kHz mora biti 30 dB. 15% IV Tehničke karakteristike stereo kodera Član 7 1. 26. sa preciznošću najmanje od ±0. Vlažnost vazduha: ≤ 90 % na temperaturi ambijenta. d. Ekstremni radni uslovi su: Temperatura ambijenta: 00C – 500C. Napon: U0 10% . b. 450-3 preporukom i odredbama ovog pravilnika. Normalni radni uslovi su: Temperatura ambijenta: 150C . Oba AF ulaza moraju imati mogućnost preakcentuacije sa vremenskom konstantom od (50 ± 1)µs u skladu sa ITU-R. b. sa kojima je moguće podešavati nivo izlaznog signala u dozvoljenim granicama. Izlazni nivoi iz tačke 3.15 dB i razlikom pojačanja među kanalima ne većom od 0. Vrijeme zagrijavanja: 20 minuta. Distorzija ≤ 10%. Ulazna osjetljivost bi trebala imati mogućnost podešavanja sa jednom ili dvije razdvojene kontrole. Pomoćni ulazi . Ovakva zaštita mora omogućiti tri uzastopna uključivanja predajnika prije konačnog isključenja. Radni uslovi a. c. Zaštitne mjere UKT/FM predajnik mora imati sklopove sa kojima se omogućava zaštita: a. od prekomjernih radnih napona. a. izlaznu snagu. Ulazne karakteristike Pored dva audio AF ulaza (L i R) stereo koder može imati jedan ili više ulaza za dodatne signale kao što su RDS ili pomoćni kanali i signali. Ulazna impedansa ne bi trebala biti manja od 2 kΩ simetrično na cijelom AF opsegu (40 Hz do 15 kHz). struja i temperatura. 1 sat kod frekvencijske stabilizacije. U0 je nominalna vrijednost napona monofaznog ili trofaznog 15% sistema Frekvencija: 50 ± 1 Hz.1 dB.

Izlazni nivo MPX signala za punu vrijednost frekvencijske devijacije predajnika (±75 kHz) treba imati mogućnost podešavanja. Ako stereo koder ima izlazni pilot ton signal.55 kHz ≤ . pri sljedećim opterećenjima: . Ako postoji mogućnost eksterne sinhronizacije. njegova izlazna vrijednost treba da bude (1±0.57 dBr 59 . .ne manjim od 300 Ω sa paralelnom kapacitivnošću od 5 nF. 2. Ako postoje pomoćni ulazi. Nivo pilot ton signala mora imati mogućnost podešavanja u opsegu od 8 . Intermodulacioni produkti unutar osnovnog opsega .1 MHz ≤ . Pri povećanju ulaznog signala od 2. nihovo pojačanje mora biti podesivo (15% od vrijednosti maksimuma izlaznog napona najčešće je dovoljno) da bi se obezbijedio zahtijevani nivo u navedenom frekvencijskom opsegu. Harmonična izobličenja Harmonična izobličenja ne smiju biti veća od 0. 4.75 Ω aktivnog opterećenja.70 dBr Tabela 2 – Nivoi pomoćnog nosioca i sporednih frekvencija Zahtjevi iz Tabele 2 moraju biti zadovoljeni sa bilo kojom kombinacijom audio ulaza u opsegu od 40 Hz do 15 kHz. 3. njegove vršne vrijednosti mogu se kretati u opsegu 0.8 do 1. Najgori slučaj nastaje kada je L = -R na maksimalnom dozvoljenom nivou.65 dBr 200 kHz . b. nivo pomoćnog nosioca i svih sporednih frekvencija većih od 53 kHz treba biti kao u Tabeli 2. U tom slučaju signal frekvencije fsi proizvodi dvije spektralne komponente na 38 kHz ± fsi čiji je nivo -7 dBr dok je nivo pilot ton signala -21 dBr. pri opterećenju ne manjem od 1 kΩ. Nelinearna izobličenja a. što prouzrokuje 0 dBr MPX izlaznog nivoa. Izlazne karakteristike Izlazni MPX signal ne smije imati jednosmjernu komponentu. Frekvencija Nivo 38 kHz (pomoćni stereo nosilac) ≤ . Pilot signal Frekvencija pilot ton signala treba biti 19 kHz ± 2 Hz. njihova ulazna impedansa ne smije biti manja od 2 kΩ nesimetrično na opsegu od 53 do 75 kHz.2) V mjereno na opterećenju ne manjem od 1 kΩ.5% pri postignutoj punoj devijaciji sa ulaznim AF signalom u opsegu od 40Hz do 15 kHz.2 V.5 dB harmonično izobličenje ne smije biti veće od 1%.Ako stereo koder ima pomoćne ulaze.200 kHz ≤ .59 kHz ≤ .10 % izlaznog signala.45 dBr 55 . Stereo koder mora zadržati sve karakteristike navedene ovim pravilnikom. koji obezbjeđuje maksimalnu devijaciju frekvencije pri L = R ili L = -R.42 dBr 53 . Pri referentnom izlaznom nivou.

Član 9 FM predajnik mora imati sljedeću dokumentaciju koja sadrži: a.5 dB u odnosu na 57 kHz u opsegu od 53 do 75 kHz. ukoliko nije drugačije naglašeno.Intermodulacioni produkti drugog i trećeg reda ne smiju preći 0. opis uređaja. 5. b. e. Mjerenje se izvodi na MPX izlazu uz pomoć kvalitetnog ispitnog dekodera na oba dekodirana AF kanala. upustvo za rukovanje i održavanje. Odnos signal/šum a. popis svih dijelova: elemenata i sklopova (parts catalog). pri punoj modulaciji kada je modulišući signal sastavljen iz dva tona iste amplitude sa razlikom frekvencija od 1 kHz u opsegu od 5 kHz do 15 kHz. 6. Linearna preslušavanja Ova klauzula je informativnog karaktera pošto ova vrsta izobličenja ne utiče na iskorišćenost spektra. Preslušavanje između dva AF kanala ne smije biti manje od 46 dB u opsegu od 100 Hz do 5 kHz. Linearna izobličenja a. d. Pri povećanju nivoa složenog signala za 2.5 dB intermodulacioni produkti ne smiju biti veći od 0. b.Pri nazivnoj snazi koja je deklarisana od strane proizvođača. a. Pomoćni ulazi Ako stereo koder ima pomoćne ulaze. Odnos S/N ne smije biti manji od 72 dB (ponderisani). popis preporučenih rezervnih dijelova sa svim podacima i načinom dobavljanja istih. . člana 6.25 i 0. b. V UtvrĎivanje tehničkih karakteristika UKT/FM predajnika i dokumentacija Član 8 Karaktreristike predajnika se testiraju: . Pri ispitivanju treba isključiti sklopove za preakcentuaciju i deakcentuaciju. Odnos S/N ne smije biti manji od 72 dB (neponderisani). 7. električne šeme i šeme spajanja.37%.75% respektivno. .5% i 0. mjereno sa L i R signalom u fazi ili protivfazi.Pri optrećenju koje je definisano tačkom 22 a. c. u cijelom opsegu od 40 Hz do 15 kHz (pri isključenom kolu za preakcentuaciju). Slabljenje preslušavanja između M i S signala ne smije biti manje od 38 dB u oba pravca. njihov frekvencijski odziv na MPX izlazu ne smije varirati više od ± 0. b. Mjerne metode navedenih parametara moraju biti u skladu sa odredbama i normama iz člana 3 stava 2 ovog pravilnika. Na frekvencijama manjim od 100 kHz i iznad 5 kHz ova vrijednost može se smanjiti za 6 dB po oktavi. Razlika u amplitudi AF kanala Razlika u amplitudi AF kanala pri dekodiranju sa test dekoderom ne bi trebalo da prelazi 1 dB u odnosu na komponentu frekvencije 400 Hz.

s. Član 11 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.VI Prelazne i završne odredbe Član 10 Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima radio-difuznih stanica za frekvencijski modulisane emisije („Službeni list Crne Gore”. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Predsjednik Savjeta. dr Šaleta Đurović. broj 22/10). .r.

6 dB (kanal R ima upola manju amplitudu od signala L). Monofonska emisija: 1) Podesiti analizator spektra na opseg od 1 kHz. . 3) Modulisati predajnik sa AF signalom. Drugi izlaz iz usmjerenog sprežnjaka povezan je na analizator spektra. Slika P. Mjerni postupak a.PRILOG I Mjerenja RF spektra u svrhu otkrivanja prekomjernih oštećenja izazvanih neodgovarajućim nivoom AF ulaznih signala Oštećenja RF spektra usljed neodgovarajućeg nivoa AF ulaznog signala mjere se prema šemama sa slike P. 2) Podesiti analizator spektra na 0 dB pri ulazu sa nemodulisanim FM nosiocem.1 – Mjerenje oštećenja RF spektra usljed neodgovarajućeg nivoa AF ulaznog signala Oba kanala L i R mogu se proizvesti sa jednim AF signalom u odnosu L = R .1.

6) Podešavati analizator spektra na frekvencije fc ± Δf. što rezultira devijaciji frekvencije od približno ± 128 kHz za predajnike bez limitera. . Prikaz rezultata Rezultati se prikazuju grafički đe su relativni decibelski odnosi dati kao funkcija razlike frekvencije u odnosu na frekvenciju nosioca (Δf). 7. 4) Podesiti nivo AF generatora na 1 kHz što odgovara devijaciji frekvencije od 40 kHz zajedno sa pilot ton signalom. Granične vrijednosti spektralnih komponenti predajnika usljed neodgovarajućeg AF nivoa dati su slikom P. b. 3) Modulisati predajnik sa AF signalom.2. 5) Povećati nivo AF generatora za 12 dB. što rezultira devijacijom frekvencije od približno ± 128 kHz za predajnike bez limitera. Stereofonska emisija: 1) Podesiti analizator spektra na opseg od 1 kHz. 6) Podešavati analizator spektra na frekvencije fc ± Δf.4) Podesiti nivo AF generatora na 1 kHz što odgovara frekvencijskoj devijaciji od 37 kHz.4 dB manje od nivoa koji odgovara maksimalnoj devijaciji frekvencije. đe je 100 kHz ≤ Δf ≤ 500 kHz. đe je 100 kHz ≤ Δf ≤ 500 kHz. 5) Povećati nivo AF generatora za 12 dB. 2) Podesiti analizator spektra na 0 dB pri ulazu sa nemodulisanim FM nosiocem.

Granične vrijednosti spektralnih komponenti predajnika usljed neodgovarajućeg AF nivoa . 2 .Slika P.

359.
Na osnovu člana 11, a u vezi člana 96 i člana 123 stav 3 tačka 3 Zakona o elektronskim
komunikacijama („Službeni list Crne Gore”, broj 40/13), Savjet Agencije za elektronske
komunikacije i poštansku djelatnost, na sjednici održanoj 13. 03. 2014. godine donosi

PRAVILNIK
O TEHNIČKIM I EKSPLOATACIONIM USLOVIMA POD KOJIMA SE MOGU
KORISTITI RADIO-DIFUZNE STANICE ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG
PROGRAMA U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA VHF I I III I UHF IV I V
I Opšte odredbe
Predmet
Član 1
Ovim pravilnikom se utvrđuju vrste emisija i tehničke karakteristike radio-stanica za emitovanje
televizijskog programa u frekvencijskim opsezima VHF I i III (47-68 MHz i 174-230 MHz) i UHF
IV i V (470-862 MHz) posredstvom analognih predajnika i pretvarača za ove emisije, radi
obezbjeđenja nesmetanog prijema emisijama televizije, drugim radio-službama i efikasnog
korišćenja radio-frekvencijskog spektra.
Uslovi za korišćenje radio stanica
Član 2
Radio stanice iz člana 1 ovog pravilnika mogu se koristiti samo ako ispunjavaju uslove predviđene
ovim pravilnikom.
Odredbe ovog pravilnika odnose se i na proizvođače i uvoznike predajnika i pretvarača predviđenih
za vrstu emisije koja je navedena ovim pravilnikom.
Referentni meĎunarodni propisi
Član 3
Referentne međunarodne preporuke, norme i propisi koje moraju zadovoljavati radio-difuzne
stanice iz člana 1 ovog pravilnika su:
- CCIR Report 624-4 - "Characteristics of television systems"
- ITU-R Recommendation BT.470-7 - "Conventional analogue television systems"
- ITU-R Recommendation BT.1439-1 - "Measurement methods applicable in the analogue
television studio and the overall analogue television system"
- ITU-T Recommendation J.61 uključujući i Amd.1 - "Transmission performance of
television circuits designed for use in international connections"
- ETSI EN 302 297:2006 - Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters
(ERM); Transmitting Equipment for the Analogue Television Broadcasting Service; Part 2:
Harmonized EN Under Article 3.2 of the R&TTE Directive
- EN 60244-1:2000 - "Methods of measurement for radio transmitters - Part 1: General
characteristics for broadcast transmitters"EN 60244-5:1995 - "Methods of measurement for
radio transmitters - Part 5: Performance characteristics of television transmitters"
- EN 60244-9:1995 - "Methods of measurement for radio transmitters - Part 9: Performance
characteristics for television transposers"
- EN 60244-10:1993 - "Methods of measurement for radio transmitters - Part 10: Methods of
measurement for television transmitters and transposers employing insertion test signals".

Značenje pojedinih izraza
Član 4
Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:
1. Televizijski predajnik:
- amplitudno modulisan predajnik za sliku sa djelimično potisnutim bočnim opsegom;
- frekvencijski modulisan predajnik za zvuk. Ako postoji skretnica, smatra se sastavnim
dijelom televizijskog predajnika.
2. Televizijski pretvarač: Zajednička grupa sklopova (ulazni pojačavač, oscilatori, mješači,
međufrekvencijski pojačavači, izlazni pojačavač, sklopovi za regulaciju i ostali sklopovi)
pomoću kojih se televizijski signal prima na jednom, a odašilje na drugom kanalu.
3. Normalan pomjeraj frekvencije (normalni offset): Pomjeraj kod kojeg je razlika između
nominalnih frekvencija nosioca slike cio umnožak 1/2 linijske frekvencije, pri čemu tačnost
frekvencije nosioca mora biti u granicama 500 Hz.
4. Precizni pomjeraj frekvencije (precizni offset): Pomjeraj frekvencije kod kojeg je razlika
između nominalnih frekvencija nosioca cio umnožak 1/12 linijske frekvencije, pri čemu je
tačnost frekvencije nosioca u granicama 1 Hz.
5. Snaga predajnika: Efektivna izračena snaga nosioca za vrijeme sinhro impulsa, dok je snaga
predajnika za zvuk vrijednost snage nemodulisanog nosioca.
6. Televizijska slika: Slika proizvedena elektronskim mlazom na luminescentnom zastoru uređaja
za sintezu za vrijeme potpunog ciklusa slike. Slika se sastoji iz dvije uzastopne poluslike.
7. Analiza sa proredom: Postupak analize slike pri kojim se analiza vrši prvo po neparnim, a
zatim po parnim linijama.
8. Poluslika: Dio koji se ispisuje između dva uzastopna impulsa vertikalne sinhronizacije.
9. Signal sjajnosti (osvijetljenosti) (EY): Signal koji jednoznačno karakteriše sjajnost
(osvijetljenost) slike.
10. Signal boje: Signal koji se dodaje signalu sjajnosti da bi se prenijela informacija o boji neke
slike.
11. Pomoćni nosilac boje: Pomoćni nosilac, smješten u frekvencijskom opsegu koji zauzima
video-signal i koji je modulisan tako da daje signal boje.
12. Horizontalni impuls za potiskivanje: Dodatni signal, u opštem obliku pravougaoni, kojim se
omogućava prelazak mlaza kod sinteze od jedne linije na drugu liniju.
13. Vertikalni impuls za potiskivanje: Dodatni signal, u opštem obliku pravougaoni, upotrijebljen
za potiskivanje mlaza kod sinteze od jedne poluslike na drugu polusliku.
14. Sinhro-impulsi: Dodatni signali koji osiguravaju sinhronizam skretanja mlaza za analizu i
sintezu slike i referentni nosilac za demodulaciju signala boje u slučaju televizije u boji.
15. Horizontalni sinhro-impuls: Pravougaoni impuls sinhronizacije koji osigurava horizontalnu
sinhronizaciju skretanja mlaza za analizu i sintezu, a prenosi se za vrijeme trajanja
horizontalnog impulsa za potiskivanje.
16. Vertikalni sinhro-impuls: Signal sinhronizacije sastavljen od jednog ili više pravougaonih
impulsa koji osiguravaju vertikalnu sinhronizaciju mlaza za analizu i sintezu i koji se prenosi za
vrijeme trajanja vertikalnog impulsa za potiskivanje.
17. Referentni signal boje (burst): Signal sinhronizacije boje koji se sastoji iz nekoliko sinusoida na
frekvenciji pomoćnog nosioca, a koji se prenosi za vrijeme trajanja horizontalnog impulsa za
potiskivanje.
18. Impulsi za izjednačenje: Dodatni signali upotrijebljeni pri analizi sa proredom za vrijeme
trajanja vertikalnog impulsa za potiskivanje da bi se osigurao prored pri sintezi.
19. Video-signal: Signal koji sadrži sve signale potrebne za sintezu slike: signal sjajnosti, impulse
za potiskivanje, signal sinhronizacije, itd.

20. Nivo crnog: Nivo crnog signala slike ili video-signala koji odgovara minimalnoj amplitudi
signala sjajnosti. Ovaj nivo odgovara tački čija je sjajnost nula, odnosno crnoj tački predmeta.
21. Nivo bijelog: Nivo signala slike ili video-signala koji odgovara maksimalnoj amplitudi signala
sjajnosti.
22. Nivo potiskivanja: Nivo signala slike ili video-signala za vrijeme impulsa potiskivanja, sa
izuzetkom nivoa drugih raznih signala koji se mogu prenijeti za ovo vrijeme.
23. Nivo sinhronizacije: Minimalni nivo video-signala koji odgovara vrhu horizontalnog ili
vertikalnog sinhro-impulsa.
24. Linijska (horizontalna frekvencija): Broj linija u sekundi, pri analizi ili sintezi televizijske
slike.
25. Signali hrominentne razlike: Signali koji sadrže samo informaciju o boji nakon što im je
oduzeta informacija o osvjetljenosti.
26. Vještačka antena: Oklopljeno opterećenje koje se priključuje na predajnik radi mjerenja i
zamjenjuje stvarnu antenu.
27. Parazitne oscilacije: Oscilacije čija je frekvencija van širine opsega emisije, a čiji se nivo može
smanjiti bez uticaja na prenos korisnih informacija.
28. Kvadraturna amplitudna modulacija (QAM): modulacijski postupak pri kojem se nosilac
razdvaja u dvije komponente sa faznim pomakom jedne prema drugoj od 900 - (kvadraturni
pomak faze). Jedna komponenta nosioca moduliše se modulacijskim signalom hrominentne
razlike E'U = E'R - E'Y, a druga, fazno za 90° zaokrenuta, modulacijskim signalom hrominentne
razlike E'V = E'B - E'Y. U televizijskom sistemu PAL fazni pomak komponente nosioca, koju
moduliše signal E'U = E'R - E'Y , mijenja predznak nakon svake linije sa +90° na -90°, zatim opet
+90°, -90° i tako redom.
29. Akcentuacija: Postupak isticanja visokih zvučnih frekvencija modulišućeg signala povećanjem
njihovog nivoa prije modulacije.
30. Deakcentuacija: Postupak inverzan postupku akcentuacije, a obavlja se nakon demodulacije
snižavanjem nivoa viših frekvencija prenešenog signala, čime se, sa oba ova postupka, pri
frekvencijskoj modulaciji dobija poboljšanje odnosa signal/šum za oko 10 dB.
31. Koordinate boja: Norma u sistemu CIE iz 1931. godine đe svakoj od osnovnih boja odgovara
jedna koordinata trougla (crvena, plava, zelena).
32. Grupno kašnjenje: Grupno kašnjenje se izražava kao diferencijalni odnos faze i frekvencije:
1 d
g 
2 df
Konstantna vrijednost grupnog kašnjenja omogućava prenos komponenti složenog televizijskog
signala jednakim brzinama tako da se na drugom kraju prenosnog sistema dobiju komponente sa
identičnima fazama u granicama dozvoljenog odstupanja.
33. Diferencijalno pojačanje: Različito pojačanje na različitim nivoima sjajnosti.
34 Diferencijalna faza: Razlika u faznom stavu na različitim nivoima sjajnosti.
Skraćenice:
PAL - Phase Alternating Line - promljenjive faze
AF - Audio frekvencije
VF - Video frekvencije
MF - Međufrekvencije
RF - Radio frekvencije
AGC - Automatic gain control - Automatska regulacija pojačanja
TV - Televizijski, u vezi sa televizijom
CIE - Commission Internationale d'eclairage - Međunarodna komisija za rasvjetu

II Frekvencijski opsezi i kanali
Član 5
Frekvencijski opsezi namijenjeni za analogne zemaljske televizijske sisteme u VHF i UHF opsegu,
shodno Planu namjene radio-frekvencija su:
VHF
VHF
UHF

Frekvencijski opseg
I
III
IV/V

47-68 MHz
174- 230 MHz
470-860 MHz

Kanali
2,3,4
5,6,...,11,12
21.........69

TV Norma
B/PAL
B/PAL
G/PAL

Tabela 1 - Frekvencijski opsezi namijenjeni za analogne zemaljske televizijske sisteme u VHF I i
III i UHF IV i V opsezima
Član 6
Podjela kanala po lokacijama vrši se u skladu sa odredbama međunarodnog sporazuma koji je
utvrđen Finalnim aktom Evropske VHF/UHF radio-difuzne konferencije, Štokholm 1961 (ST61),
revizijom ovog sporazuma iz 2006. godine (RRC-06-Rev.ST61), kao i Planom raspodjele radiodifuznih frekvencija u Crnoj Gori.
Radi smanjenja smetnji pri radu na istom kanalu, osnovni predajnici slike i zvuka moraju raditi sa
normalnim pomjerajem (offset-om) frekvencije.
Član 7
Televizijski predajnici moraju raditi sa preciznim pomjerajem frekvencije na istom kanalu ako se
pojave međusobne smetnje u zoni pokrivanja kao posljedica odstupanja od planiranih vrijednosti
jačine elektromagnetnog polja.
Televizijski pretvarači moraju raditi sa normalnim pomjerajem frekvencije na istom kanalu ako se
predviđaju smetnje u zoni pokrivanja kao posljedica odstupanja od planiranih vrijednosti jačine
elektromagnetnog polja.
Pravna i fizička lica kojima je izdato odobrenje za korišćenje frekvencija, u slučaju pojave smetnji
iz stava 1 i 2 ovog člana, dogovoriće se o pomjeraju frekvencije, uz saglasnost Agencije, radi
otklanjanja smetnje.
III Tehničke karakteristike sistema televizije
Član 8
Za televiziju u frekvencijskom opsegu VHF I i III upotrebljava se PAL sistem, televizijska norma
B, a u frekvencijskom opsegu UHF IV i V, norma G. Ove norme definisane su preporukom iz člana
3 stav 1 alineja 2 ovog pravilnika.
Osnovne karakteristike PAL sistema normi B i G date su tabelom 2 i slikom 1:
Redni broj
1.
2.
3.
4.

Karakteristika
Broj linija po slici
Vertikalna frekvencija fV (broj poluslika/s)
Horizontalna (linijska) frekvencija fH (Hz)
Odstupanje linijske frekvencije pri
nesinhronom radu
Nivo potiskivanja (referentni)

Crno-bijela
U boji

B/PAL i G/PAL
625
50
15 625
± 0,02% najviše 0,05%
± 0,0001 %
0

Karakteristike signala horizontalne sinhronizacije Vrijednosti iz ove tabele su mjerene između tačaka na polovini amplitude odgovarajućih ivica impulsa. .3 ± 0.5 ± 0.5.43 0 143 2. 6 Nivo bijelog (vršni) Nivo sinhronizacije Razlika nivoa crnog i nivoa potiskivanja Vršni nivo signala boje Pretpostavljena vrijednost gama katodne cijevi za koju je izvršena predkorekcija monohromatskog signala Prored Razmjera slike Analiza i sinteza linije Analiza i sinteza poluslike 100 .2 ± 0.1 Tabela 3 .7 ± 0.Osnovne karakteristike PAL sistema normi B i G Slika 1: Nivoi kod televizijskog signala Član 9 Karakteristike signala horizontalne sinhronizacije date su tabelom 3 i slikom 2: Oznaka H a b c d e f Karakteristika Nominalna perioda linije (μs) Trajanje potiskivanja – interval horizontalnog potiskivanja (μs) Vremenski razmak od ose (OH) do zadnjeg ruba horizontalnog potisnog impulsa (μs) Trajanje stepenice (stuba) (μs) Trajanje sinhro-impulsa (μs) Vrijeme uspona (10 do 90 %) ivice horizontalnog potisnog impulsa Vrijeme uspona (10 do 90 %) ivica horizontalnih sinhro-impulsa B/PAL i G/PAL 65 12 ± 0.5 1.8 2:1 4:3 Sa lijeva na desno Odozgo na dolje Tabela 2 .3 4.1 0.3 10.2 0.

5H 2.1 2.7 ± 0.3 ± 0.2 0. odnosno 329 do 334 u periodu impulsa za potiskivanje mogu se koristiti za posebne namjene.2 ± 0.5H 2.35 ± 0.burst Vršni nivo slike sa signalom boje Slika 2: Signal horizontalne sinhronizacije . .3 4. kao što je prenos ispitnih signala itd.Karakteristike signala vertikalne sinhronizacije Linije 16 i 22.1 27.horizontalni sinhro impuls Član 10 Karakteristike signala vertikalne sinhronizacije date su tabelom 4 i slikama 3 i 4: Oznaka V i j l m n p q r s Karakteristika Perioda poluslike (ms) Trajanje vertikalnog potiskivanja poluslika (H i a iz tabele 3) Vrijeme uspona (10 do 90 %) ivica vertikalnih potisnih impulsa (μs) Trajanje prvog niza impulsa izjednačenja Trajanje niza vertikalnih sinhro-impulsa Trajanje drugog niza impulsa izjednačenja Trajanje impulsa izjednačenja (μs) Trajanje vertikalnog sinhro-impulsa (μs) Razmak između vertikalnih sinhro-impulsa Vrijeme uspona (10 do 90 %) sinhro-impulsa i impulsa izjednačenja (μs) B/PAL i G/PAL 20 25H + a 0.1 2 3 4 5 6 Nivo potiskivanja Nivo bijelog Nivo sinhronizacije Razlika nivoa crnog i nivoa potiskivanja Referentni podnosioc boje .1 Tabela 4 .5H 2.

impulsa i impulsa izjednačenja . Slika 4: Detalj vertikalnog sinhro . Na početku svake druge poluslike. ivica vertikalnog sinhro-impulsa OV pada u sredinu između ivica dva horizontalna sinhro-impulsa.Slika 3: Prikaz vertikalne sinhronizacije ΛΛΛ označava neprekidni niz ivica horizontalnih sinhro-impulsa i tokom vertikalnog potisnog impulsa. Na početku svake poluslike. ivica vertikalnog sinhro-impulsa OV poklapa se sa ivicom horizontalnog sinhro-impulsa.

Poluslika 1 2 3 4 5 6 7 8 Niz potiskivanja podnosioca I II III IV I II III IV + + + + + + + 9 linija u intervalu poluslike Linija: 311 – 319 uključivo (IV) 623 – 6 uključivo (I) 310 – 318 uključivo (II) 622 – 5 uključivo (III) Pomoću E'V komponente referentnog nosioca boje Vidi sliku 6.zelena 0.23 (10 ± 1 oscilacija) 3/7 razlike između nivoa potiskivanja i vršnog nivoa bijelog ± 10 % 1350 s obzirom na E'U sa predznakom kako slijedi: Vidi slike 5.493(E'B .114E’B E'R.E'y) E'V = 0. Frekvencija pomoćnog nosioca boje (Hz) Odstupanje (Hz) B.Član 11 Karakteristike video signala (Sistem PAL) date su tabelom 5 i slikama 5 i 6: Redni broj Karakteristika 1 Pretpostavljene koordinate osnovnih boja prijemnika (CIE 1931. E'V . E'V < 20 4 EM = E'Y + E'U sin 2nfSC + E'V cos 2nfSC E'Y .crvena 0.60 B . E'B su signali osnovnih boja prethodno gama korigovani E'U = 0. Amplituda referentnog signala boje (burst-a) od vrha do vrha Faza referentnog signala boje Vidi sliku 6.299 E’R + 0.Karakteristike video signala (Sistem PAL) .329 E'Y = 0.vidi tačku 8 ove tabele Predznak komponente E'V jednak je predznaku podnosioca boje (mijenja se za svaku liniju) .25 ± 0.E'y) dB MHz <3 1.) 2 Hromatske koordinate za jednake signale osnovnih boja 3 Signal osvijetljenosti (luminentni signal) 4 Signali hrominentnih razlika (Signal boje) 5 Prigušenje signala hrominentnih razlika 6 Jednačina složenog signala boje 7 Vrsta modulacije pomoćnog nosioca boje A.6 ± 0. B Trajanje referentnog signala boje (burst-a) (μs) Vidi sliku 2.5 + fH/2 + 570 fSC .15 0.vidi tačku 4 ove tabele fSC . Frekvencija pomoćnog nosioca boje fSC u odnosu na horizontalnu frekvenciju fH 8 9 Širina frekvencijskih bočnih pojasa boje (kHz) 10 Amplituda pomoćnog nosioca boje Sinhronizacija pomoćnog nosioca boje 11 12 13 A Početak referentnog signala boje (burst-a) (μs) Vidi sliku 2. i 6.33 G .3 E'U.29 0.75 ±5 fSC = (1135/4 + 1/625) x fH fSC = 567.64 0. Linija Parna Neparna 14 Potiskivanje pomoćnog nosioca boje 15 Sinhronizacija komutacije (promjene predznaka faze) pomoćnog nosioca boje tokom horizontalnog potiskivanja B/PAL i G/PAL X Y R .vidi tačku 13 ove tabele i sliku 5. i tačku 13 ove tabele) Tabela 5 .vidi tačku 3 ove tabele ' E U.877(E'R .1 300 E ' 2U  E '2V Niz od 10 ± 1 oscilacija na zadnjem stepeniku horizontalnog potisnog impulsa 5. E'G. Kvadraturna amplitudna modulacija (QAM) fSC = 4 433 618.06 Bijelo D65 0.313 0.587 E’G + 0.1 poslije trajanja OH 2.plava 0.

Slika 5: Prikaz potiskivanja referentnog nosioca boje Slika 6: Faza referentnog nosioca boje .

0 3.75 +90 ±40 + 75 ± 40 0 ± 40 4. .25 5 0.frekvencijske karakteristike sistema B i G date su tabelom 6 i slikom 7: Redni broj Karakteristika 1 Nominalna širina radio-frekvencijskog kanala (MHz) 2 Nosilac zvuka u odnosu na nosilac slike (MHz) 3 4 5 Ivica kanala najbliža nosiocu slike (MHz) Nominalna širina glavnog bočnog pojasa (MHz) Nominalna širina preostalog (donjeg) bočnog pojasa (MHz) 6 Najmanje prigušenje preostalog bočnog pojasa 7 Vrsta emisije Nivoi u izračenom signalu (% od nivoa nosioca) Nivo sinhronizacije Nivo potiskivanja Razlika nivoa crnog i nivoa potiskivanja Vršni nivo bijelog Vrsta modulacije zvuka Devijacija frekvencije nosioca zvuka (kHz) Vremenska konstanta isticanja visokih frekvencija (μs) Odnos efektivno izračenih snaga slike i (glavnog) zvuka Predkorekcija grupnog kašnjenja prijemnika na predajniku Predkorekcija grupnog kašnjenja prijemnika na frekvenciji pomoćnog nosioca boje (ns) 8 9 10 11 12 13 14 B/PAL i G/PAL B: 7 G: 8 + 5.43 4.5 0-2 10 – 15 F3E ± 50 50 20/1 – 10/1 Vidi sliku 7.25 .001 .5 ±0.43 C3F negativna 100 75 ± 2.0 .frekvencijske karakteristike sistema B i G Frekvencija (MHz) 0.4.3.0 Grupno kašnjenje (ns) +5 ± 0 +53 ± 40 2.25 1.0 3.Član 12 Radio.Radio.1.80 -170 ± 40 -400 ± 90 Slika 7: Grupno kašnjenje .75 dB 20 20 20 MHz .1.170 Tabela 6 .

Dugotrajna stabilnost frekvencije nosilaca slike i zvuka. Predajnik mora biti tako izrađen da omogući podešavanje na svaki kanal iz frekvencijskog opsega za koji je predviđen. mora biti unutar tolerancija datih u tabeli 7. Predajnik može biti predviđen da se njime može pokriti cio ili dio navedenih frekvencijskih opsega. 4. za različite frekvencijske opsege i nazivne izlazne snage predajnika. mora biti bolja od vrijednosti datih u tabeli 8. za period od 1 h. ± 500 Hz . 5. 3. mora biti unutar određenih tolerancija: a. za period od šest mjeseci. Frekvencijski opseg (MHz) 47 – 68 174 – 230 470 – 862 Nazivna izlazna snaga PP (W) PP ≤ 50 PP > 50 PP ≤ 1 1 < PP ≤ 100 PP > 100 PP ≤ 1 1 < PP ≤ 100 PP > 100 Tolerancija frekvencije (Hz) ± 2000 ± 500 ± 5 000 ± 2 000 ± 500 ± 10 000 ± 2 000 ± 500 Tabela 7 .za predajnike sa normalnim pomjerajem frekvencije (offset-om). bez obzira na frekvencijski opseg i nazivnu izlaznu snagu. 2. Sistem prenosa Predajnik mora omogućiti sistem prenosa definisan članovima 8. mora biti u skladu sa naznačenom u tehničkom uputstvu proizvođača. maksimalna frekvencija nosioca slike. 10 i 11 ovog pravilnika. 9.Maksimalna greška frekvencija nosilaca slike i zvuka Ako je predajnik predviđen za rad sa određenim pomjerajem frekvencije. Frekvencijski opseg Granice frekvencijskih opsega u kojima predajnik može biti podešen za rad date su članom 5 ovog pravilnika.Dugotrajna stabilnost frekvencije nosilaca slike i tona . ± 1 Hz – za predajnike sa preciznim pomjerajem frekvencije (offset-om). Na svakom predajniku mora se naznačiti tačan frekvencijski opseg ili dio frekvencijskog opsega za koji je predajnik predviđen. b. Stabilnost frekvencije nosioca Kratkotrajna stabilnost frekvencije nosilaca slike i zvuka. Vrsta emisije Predajnik se koristi za emisije vrste C3F za sliku i F3EGN za zvuk. Frekvencijski opseg (MHz) 47 – 68 174 – 230 470 – 862 Nazivna izlazna snaga PP (W) PP ≤ 50 PP > 50 PP ≤ 1 1 < PP ≤ 100 PP > 100 PP ≤ 1 1 < PP ≤ 100 PP > 100 Stabilnost frekvencije (Hz) ± 1 000 ± 250 ± 2 500 ± 1 000 ± 250 ± 5 000 ± 1 000 ± 250 Tabela 8 .IV Tehničke karakteristike televizijskih predajnika Član 13 Televizijski predajnik mora biti tako izrađen da zadovolji sljedeće opšte tehničke uslove: 1. Maksimalna greška frekvencije nosioca Maksimalna greška frekvencija nosilaca slike i zvuka.

4.nivo sinhronizacionog impulsa 0 %. Odnos stojećih talasa (VSWR) izlaznog opterećenja Predajnik mora da radi sa utvrđenim karakteristikama pri VSWR. MeĎufrekvencije predajnika Međufrekvencije predajnika su: a. Slabljenje refleksije na ulazu predajnika kanala za zvuk u audio–frekvencijskom opsegu mora biti veće od 25 dB.05. b. mora biti unutar određenih tolerancija: a. Slabljenje refleksije na ulazu Slabljenje refleksije na ulazu predajnika kanala za sliku u video-frekvencijskom opsegu mora biti veće od 30 dB. 2 kW. 2 W. ± 0.pri mjerenju u upotrebi i održavanju. 33. izlazna snaga predajnika može da odstupa od svoje nazivne vrijednosti najviše za: a. maksimalna frekvencija nosioca slike. b. 10 kW.nivo bijelog 100 %. Nazivna izlazna snaga Nazivna izlazna snaga predajnika u kanalu za sliku mora imati prvenstveno. 12.kanala za sliku. 13. Tačnost podešavanja frekvencija Tačnost podešavanja frekvencije nosioca predajnika sa normalnim pomjerajem frekvencije mora biti bolja od ± 50 Hz. ≥ 2 000 Ω simetrično ili asimetrično.za predajnike sa normalnim pomjerajem frekvencije (offset-om). 10. 1 kW. ili b. 9.kanala za zvuk. 5 kW. bez obzira na frekvencijski opseg i nazivnu izlaznu snagu. 14. 20 W. Nazivna izlazna snaga predajnika u kanalu za sliku mora biti naznačena u tehničkom upustvu proizvođača.4 MHz . Nazivna ulazna impedansa Nazivna ulazna impedansa predajnika u kanalu za sliku mora biti 75 Ω asimetrično. Maksimalni VSWR pri kojem predajnik može da radi bez oštećenja ili bez djelovanja zaštitnog uređaja je 1.frekvencijski signal između nivoa sinhronizacionog impulsa i nivoa bijelog tako da je: . 1 VVV . 38. Nazivna ulazna impedansa kanala za zvuk mora biti: a. 100 W.Ako je predajnik predviđen za rad sa određenim pomjerajem frekvencije. 500 W. odstupanje izlazne snage mora se naznačiti u tehničkom uputstvu. . 7. 0 i +10% . 11. jednu od sljedećih vrijednosti: 0. Nazivni ulazni naponi Nazivni ulazni naponi predajnika su: a.nivo crnog 30 %.pri mjerenju u proizvodnji i prometu. . Odstupanja izlazne snage Pri nazivnom naponu primarnog izvora napajanja.za predajnike sa preciznim pomjerajem frekvencije (offset-om). 200 W. Nazivna impedansa izlaznog opterećenja Nazivna impedansa izlaznog opterećenja predajnika je 50 Ω (nesimetrično).5 Hz . . na ulazu izlaznog opterećenja manjim ili jednakim 1. 10 W. 600 Ω simetrično. ± 250 Hz . 20 kW ili 50 kW. b.za video. 250 W.9 MHz . 6. 8. c. Pri promjeni napona izvora napajanja iz tačke 21 ovog člana.5 W. 1 W. 50 W. 5 W. +10% i -20% .

10 W na frekvenciji osnovne komponente za nazivnu izlaznu snagu predajnika jednaku ili veću od 10 kW. od 50 do 450. mora biti ± 6 dB. pri kome predajnik mora da se podesi da zadovolji utvrđene karakteristike.za audio . pod pomoćnim uređajima pretvarača mogu se smatrati izmjenjivači toplote. c. pri kome predajnik mora da se podesi da zadovolji utvrđene karakteristike. i srednja snaga predajnika ne smiju premašiti maksimalno dozvoljene nivoe date u tabeli 9. b. koji prouzrokuje devijaciju frekvencije od ± 50kHz. Frekvencijski opseg (MHz) 47 – 68 174 – 230 470 – 862 Srednja snaga Pm (W) Pm ≤ 0. c. graničnih vrijednosti za snagu sporednih komponenti iz tačke 16 ovog člana. frekvencije 1 kHz.025 -60 20 Tabela 9 – Maksimalno dozvoljeni nivoi srednje snage predajnika i srednje snage sporedne komponente 17.025 -60 1 -40 0.25 0. 1. 1 W na frekvenciji osnovne komponente.b. efektivna izračena snaga kućišta ne smije biti veća od: a. ▪ Temperatura i vlažnost ulaznog vazduha za hlađenje Granična temperatura i relativna vlažnost ulaznog vazduha za hlađenje predajnika sa vazdušnim hlađenjem moraju biti takve da budu zadovoljeni uslovi za temperaturu okoline i relativnu vlažnost i moraju biti određene od strane proizvođača. 16.55 V .frekvencijski sinusoidalni signal. da nastavi da radi bez opasnosti ili oštećenja pri temperaturi okoline od + 50 C do + 450 C. Televizijski predajnik mora biti električno oklopljen tako da se pri postavljanju većeg broja predajnika jednog pored drugog ne javljaju međusobne smetnje. mora biti ± 3 dB. b. a za predajnike snage manje od 100W. Uslovi okoline ▪ Temperatura okoline Predajnik zajedno sa pomoćnim uređajima mora : a.25 < Pm ≤ 25 25 < Pm ≤ 1 000 1 000 < Pm Pm ≤ 0. Sporedne komponente Srednja snaga bilo koje sporedne komponente na priključku antenskog voda.25 0. sistemi za hlađenje i dr. ▪ Relativna vlažnost Maksimalna vrijednost relativne vlažnosti pri kojoj predajnik radi sa utvrđenim karakteristikama ili je isključen na određeno vrijeme. Zračenje kućišta Kad je predajnik priključen na vještačko opterećenje koje ne zrači. 15. da radi sa utvrđenim karakteristikama pri temperaturi okoline od + 50 C do + 350 C. je 90 % pri temperaturi 260 C. Opseg ulaznog audio-frekvencijskog napona u odnosu na nazivni ulazni napon. 18. za nazivnu izlaznu snagu predajnika od 1 kW do 10 kW. . bez oštećenja djelova.25 < Pm ≤ 25 25 < Pm ≤ 20 000 20 000 < Pm Maksimalno dozvoljen nivo snage sporedne komponente mW dB u odnosu na Pm -40 0. Opseg ulaznog napona Opseg ulaznog video-frekvencijskog napona u odnosu na nazivni ulazni napon. za različite frekvencijske opsege.

Ove mjere moraju biti prema normama i propisima koji su važeći u Crnoj Gori. 22. pri modulaciji crnobijelom slikom i pri nazivnoj izlaznoj snazi. Vrijeme zagrijavanja Vrijeme zagrijavanja predajnika potrebno da se postignu utvrđene karakteristike ne smije biti duže od 30 min. Nazivna vrijednost frekvencije izvora napajanja i maksimalna odstupanja Nazivna vrijednost frekvencije naizmjeničnog izvora napajanja i maksimalna odstupanja od te vrijednosti su 50 ± 1 Hz. Asimetrija pri trofaznom naponu Pri trofaznom napajanju mora se navesti dozvoljena naponska asimetrija prema važećim normama i propisima. 10% 380/220 V15% za trofazno napajanje. 23. 26. Trofazni izvor mora imati neutralni provodnik i ravnomjernu raspodjelu opterećenja po fazama i mora se naznačiti da li je neutralni provodnik uzemljen ili ne. Aktivna snaga napajanja (potrošnja) Aktivna snaga napajanja (potrošnja) predajnika. 21. Ukupan faktor snage napajanja Ukupan faktor snage napajanja pri uslovima iz tačke 22 ovog člana mora biti ≥ 0. 19.▪ Nadmorska visina Predajnik mora da radi sa utvrđenim karakteristikama pri nadmorskoj visini do 2. Vršna vrijednost struje napajanja pri uključenju uređaja. mora se naznačiti u tehničkom uputstvu proizvođača. Napon i frekvencija izvora napajanja Napon i frekvencija izvora napajanja pri kojima predajnik treba da radi sa utvrđenim katrakteristikama su: a. Nazivna vrijednost napona izvora napajanja i odstupanja od te vrijednosti su: 10% 220 V15% za jednosmjerno napajanje. 25.000 m. Odstupanje talasnog oblika Odstupanje talasnog oblika ne smije biti veće od 5%. b. Tip izvora napajanja Izvor napajanja predajnika je: a.9. d. Mjere bezbjednosti Moraju se naznačiti mjere preduzete kod predajnika i pomoćnih uređaja radi zaštite osoblja od nezgoda.za predajnik sa nazivnom izlaznom snagom do 1 kW.za predajnik sa nazivnom izlaznom snagom većom od 1 kW. Jednofazni ili trofazni . Imunost na prelazne pojave u mreži napajanja. c. b. Trofazni . Zaštita od atmosferskih pražnjenja . Dodatne odredbe koje se odnose na mrežu napajanja Moraju se naznačiti sljedeći podaci: a. U tehničkom uputstvu moraju se naznačiti uslovi za rad pretvarača na visinama većim od 2. 24. 20. b. c. uključujući pomoćne uređaje.000 m. Napon smetnji u mreži napajanja usljed djelovanja predajnika.

odnosno greška nestane. za predajnike snage veće od 100 W. 28. 29. Sistemi zaštite Zaštita od preopterećenja mora da isključi uređaj (ili njegov dio) ako greška postoji. 32.500 h. Upravljanje i nadzor Komande i indikatori uređaja za nadzor. djelove predajnika koji rade na krajnjoj frekvenciji čija je snaga nije veća od 200W. Ovaj se uslov ispunjava preventivnim održavanjem prema tehničkom uputstvu. b. izlazni međufrekvencijski nivo. kao i korišćene tehnike međusobnog povezivanja predajnika i sistema za nadzor. završnim otpornikom od 50 Ω. Izračena toplota Izračena toplota predajnika u radnoj prostoriji pri najlošijim uslovima mora se naznačiti u tehničkom uputstvu. 27. Uređaj za zaštitu mora da djeluje samo kad preopterećenja mogu da izazovu oštećenje. Mjerna mjesta ▪ Radio-frekvencijska mjesta kanala za sliku Na kanalu za sliku televizijskog predajnika moraju biti predviđena radio-frekvencijska mjerna mjesta za: a. Pouzdanost predajnika Pouzdanost predajnika mora biti takva da srednje vrijeme između prekida ne smije biti kraće od 1. moraju se navesti u tehničkom uputstvu. mora biti radio-frekvencijski napon od 1 V. d. Izabrani način zaštite mora biti u skladu sa važećim normama i propisima. 34. 30. . i spregom koja će obezbijediti na direktnom izlazu završenom otpornikom od 50 Ω radiofrekvencijski napon efektivne vrijednosti od 1V. izlaz skretnice. Na izlazu predajnika mora postojati usmjereni sprežnik ili direktivna sprega sa karakterističnom impedansom od 50 Ω. Rad u uslovima greške U slučaju nestanka ulaznog signala ili druge greške na njemu. Stabilnost rada Predajnik ne smije da zahtijeva neprekidan nadzor da bi stalno radio sa utvrđenim karakteristikama. 31. 33. pri uslovima iz tačaka 18. i to takvom brzinom koja blagovremeno sprečava oštećenje.U tehničkom uputstvu mora biti naznačen način zaštite predajnika od atmosferskih zračenja. c. Na mjernim mjestima predajnika nazivne izlazne snage veće od 100 W. Izdržljivost Predajnik mora da izdrži 24 h neprekidnog rada sa naznačenom snagom pri modulaciji crnom slikom i pri proizvoljnom modulacijom zvukom. izlaz izlaznog dijela predajnika. 21 i 23 ovog člana. i poslije dva ili tri pokušaja uspostavljanja prvobitnog stanja. predajnik mora automatski da nastavi da radi bez oštećenja kad se ulazni signal ponovo pojavi. usmjerenošću (direktivnošću) od 32 dB.

▪ Radio-frekvencijska mjerna mjesta kanala za zvuk Na izlaznom stepenu predajnika u kanalu za zvuk mora postojati mjerni priključak.5 dB. 40. umjesto osnovnog oscilatora. U frekvencijskom opsegu predajnika koeficijent neprilagođenja mora biti manji od 1.05. Video-frekvencijski ulaz. Za predajnike sa izlaznom snagom manjom od 100 W. c. Mjere Mjere (širina. Odstupanje karakteristike amplituda/video frekvencija mjernih mjesta od utvrđene vrijednosti ne smije biti veće od ± 0. Vještačka antena Za mjerenja na televizijskom predajniku potrebna je vještačka antena. devijaciju frekvencije. 39. 37. 35. Nazivna vrijednost otpora vještačke antene je 50 Ω. b. Indikatori Kanal za zvuk televizijskog predajnika mora da ima indikatore za: a. Promjena koeficijenta neprilagođenja sa frekvencijom u radnom kanalu mora biti manja od 0. d. reflektovanu snagu. Pobuđivanje predajnika mora biti moguće sa naponom čija je vrijednost nije veća od 1 V. c. Masa Masa predajnika mora biti prema tehničkom uputstvu. Član 14 Posebne karakteristike predajnika za sliku su: . Na mjernim mjestima završenim otpornikom od 75 Ω mora biti pozitivni video napon od 1 VVV. Impedansa visokofrekvencijskih stepena Svi stepeni i vodovi u visokofrekvencijskom dijelu moraju biti svedeni na nazivnu impedansu od 50 Ω. visina i dubina) predajnika moraju biti prema tehničkom uputstvu. ova se odredba ne primjenjuje. Radio-frekvencijsko mjerno mjesto mora da ima prvenstveno priključak tipa BNC. Za predajnike sa izlaznom snagom manjom od 100 W indikatori za reflektovanu snagu i devijaciju frekvencije nijesu obavezni.02. ▪ Video-frekvencijska mjerna mjesta Na kanalu za sliku televizijskog predajnika moraju biti predviđena video-frekvencijska mjerna mjesta za: a. mora se predviđeti priključak sa ulaznom impedansom od 50 Ω. Ulaz modulatora. Sva video-frekvencijska mjesta moraju imati priključak tipa BNC. 36. Vrijednost otpora vještačke antene daje se od petog harmonika frekvencije predajnika ali ne više od 2 GHz. 38. izlaznu snagu. b. Na predajniku se mora naznačiti frekvencija osnovnog oscilatora kanala. Spoljno pobuĎivanje Za spoljno pobuđivanje.

1. Karakteristika amplituda/radio-frekvencija Karakteristika amplituda/radio-frekvencija mora biti u granicama prema slici 8. . Karakteristika amplituda/video frekvencija Karakteristika amplituda/video-frekvencija mora biti u granicama prema slici 9. Slika 8: Karakteristika amplituda/radio-frekvencija predajnika 2.

Slika 9: Karakteristika amplituda/video-frekvencija .

8. Promjena izlazne snage usljed sadržaja slike Promjena izlazne snage pri promjeni od crne do bijele slike ne smije biti veća od 0. Karakteristika grupno kašnjenje/radio-frekvencija Karakteristika grupno kašnjenje/radio-frekvencija mora biti u granicama prema slici 10.3. Odnos 2T impulsa i pruge Odnos 2T impulsa i pruge ne smije biti veći od 1. Promjene sadržaja slike ne smije biti veća od 1%. 9. Izobličenje oblika 2T impulsa Izobličenje oblika 2T impulsa ne smije biti veće od 2% K. 6. 5. Brujanja ili šuma superponiranog ulaznom video signalu ne smije biti veća od 1%. Slika 10: Karakteristika grupno kašnjenje/radio-frekvencija Predajnik mora imati uređaj za predkorekciju grupnog kašnjenja prijemnika i korekciju grupnog kašnjenja predajnika. Mora postojati mogućnost isključenja uređaja za predkorekciju prijemnika. 4. .5% K.5 dB. c. Vertikalna kosina bijelog polja Vertikalna kosina bijelog polja je razlika između amplituda bijelog polja u trajanju slike mjerene 250 µs poslije tačke na polovini amplitude prednje ivice i 250 µs prije tačke na polovini amplitude zadnje ivice. Promjena nivoa potiskivanja Promjena potiskivanja usljed: a. Vertikalna kosina bijelog polja ne smije biti veća od 2% K. Promjene nivoa potiskivanja video ulaznog signala ne smije biti veća od 1%. b. 10. Kosina luminentne pruge Kosina luminentne pruge za ispitni signal tipa I ne smije biti veća od 2% K. Luminentna nelinearnost Luminentna nelinearnost ne smije biti veća od 10%. 7.

. Diferencijalno pojačanje Diferencijalno pojačanje koje se odnosi na promjenu amplitude pomoćnog nosioca boje usljed promjene amplitude pratećeg signala osvijetljenosti ne smije biti veće od 3%. Hrominentno/luminentno preslikavanje Hrominentno/luminentno preslikavanje ne smije biti veće od 1. 17. 50 za VSB demodulator sa detekcijom envelope. 15. Intermodulacioni produkti a. 12. 14. Odnos signala i slučajnog šuma Odnos signala i slučajnog šuma mora biti: a. Incidentna fazna modulacija Incidentna fazna modulacija ne smije biti veća od 30. Intermodulacioni produkti unutar kanala slike ne smiju preći vrijednosti date krivom na slici 11. b. Veći od 56 dB (neponderisani).5%. 16. Veći od 63 dB (ponderisani). Odnos signala i periodičnog šuma Odnos signala i periodičnog šuma i drugih jednofrekvencijskih komponenti mora biti veći od 43 dB.11. Diferencijalna faza Diferencijalna faza referentnog nosioca boje ne smije biti veća od: a. Slika 11: Granične vrijednosti intermodulacionih produkata unutar kanala slike b. b. 13. Intermodulacioni produkti izvan kanala slike ne smiju biti veći od -55 dB. 30 za VSB demodulator sa sinhronom demodulacijom.

Karakteristika amplituda/frekvencija Karakteristika amplituda/frekvencija kola za preakcentuaciju mora biti unutar tolerancija sa slike 13 i tabele 10. Ograničenje nivoa bijelog Kolo za ograničenje nivoa bijelog mora funkcionisati tako da nivo nosioca slike ne padne ispod 7%. Maksimalna devijacija frekvencije Maksimalna devijacija frekvencije kanala za zvuk je ± 50 kHz.18. 2. . a da pri tome ne smije doći do pogoršanja luminentne nelinearnosti. Član 15 Pri ulaznom signalu iz tačke 14 člana 13 ovog pravilnika nivoi izlaznog signala moraju biti prema slici 12. Slika 12: Nivoi izlaznog signala kanala za sliku Član 16 Posebne karakteristike kanala za ton su: 1.

0.64 i -0.0.0.0.30 .76 + 11.14 .56 + 6.07 + 0.95 + 0.67 + 8.0.69 i .40 .07 0 + 1.0.0.68 + 0.58 i .44 i .26 .17 i .75 + 10. odnosno mora biti unutar granica datih na slici 14.79 13.71 + 0.70 i .34 .68 i .70 i .0. Karakteristika amplituda/modulišuća frekvencija Karakteristika amplituda/modulišuća frekvencija ne smije odstupati više od ± 1 dB od idealne karakteristike amplituda/frekvencija kola za preakcentuaciju.17 + 2.0.99 + 0.17 + 0.25 + 0.77 12.41 + 0.0.66 i .0.46 + 4.0.37 .62 +7.71 i .0.70 + 9.78 12.35 + 0.0.71 i .71 + 0.52 i .0.0.0.80 Tabela 10: Tolerancije za karakteristiku amplituda/frekvencija kola za preakcentuaciju 3.33 + 3.23 + 0.73 + 9.0.04 + 0.62 i .0.0.Slika 13: Tolerancije za karakteristiku amplituda/frekvencija kola za preakcentuaciju Frekvencija (Hz) 30 do 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000 Karakteristika preakcentuacije u odnosu na 1 kHz Idealna Tolerancija .0.26 .41 .0.25 + 0.33 i .13 + 0.0. .20 .

7. ne smije biti veći od 60 dB.1 % za devijaciju frekvencije od 50 do 70 kHz 6. . Faktor AF intermodulacionog izobličenja Pri modulaciji nastaloj usljed dva sinusoidalna tona sa konstantnom razlikom frekvencija između 71 i 400 Hz. Ponderisani nivo FM šuma Ponderisani FM nivo šuma mjeren prema uslovima iz tačke 6 ovog člana ne smije biti veći od .65 dB. AF harmonična izobličenja Pri modulaciji nastaloj usljed sinusoidalnog ulaznog signala sa bilo kojom frekvencijom u opsegu od 40 Hz do 15 kHz AF harmonična izobličenja moraju biti: a.7% za devijaciju frekvencije ± 50 kHz. 5. d2 ≤ 0. sa asimetričnom sredinom tih frekvencija u opsegu 700 Hz do 14.Slika 14: Karakteristika amplituda/modulišuća frekvencija 4. FM nivo šuma i brujanja FM nivo šuma i brujanja.5 % za devijaciju frekvencije od ± 50 kHz b.7 % d3 ≤ 0.8 kHz i sa jednakim nivoima faktor AF harmoničkog izobličenja mora biti: a. b. d2 ≤ 0.4% za devijaciju frekvencije od ± 70 kHz. ne smiju biti veća od 1. ne smiju biti veća od 0. mjeren u odnosu na referentni nivo pri modulaciji nastaloj usljed sinusoidalnog ulaznog signala sa frekvencijom od 1 kHz i sa nivoom koji daje devijaciju frekvencije od ± 50 kHz.35 % d3 ≤ 0.

kombinacije prijemne i predajne frekvencije koje se moraju izbjeći i b. dio koji se zamjenjuje ili dodaje da bi se pokrio frekvencijski opseg. . smatraju se: a. 11 ovog pravilnika. e. b. 10. Sklopovi za dobijanje karakteristike sa djelimično prenošenim donjim bočnim opsegom. d. Sklopovi za kombinovanje signala slike i zvuka. u kojima pretvarač može biti podešen za rad (prijem i predaju). b. maksimalna vrijednost AM nivoa šuma i brujanja ne smije biti veća od -26 dB. V Karakteristike televizijskih pretvarača Član 17 Sastavnim dijelom pretvarača. Svaki drugi pomoćni uređaj potreban za normalan rad pretvarača. nivo sinhrone AM ne smije biti veći od -26 dB. Nivo sinhrone AM modulacije a. b. mjeren pri modulaciji nastaloj usljed sinusoidalnog ulaznog signala sa frekvencijom od 1 kHz i sa nivoom koji daje devijaciju frekvencije ± 50 kHz. ne smije biti veći od -40 dB. 9. c. Nivo sinhrone amplitudske modulacije predajnika. Filtri harmonika ili drugi filtri.8. Za predajnike sa zajedničkim pojačanjem nosilaca slike i tona. u smislu ovog pravilnika. Unakrsna modulacija slike i zvuka Unakrsna modulacija slike i zvuka kod predajnika sa zajedničkim pojačanjem slike i tona ne smije biti veća od 2%.5%). AM nivo šuma i brujanja a. Promjena centralne frekvencije Pri modulaciji nastaloj usljed sinusoidalnog ulaznog signala bilo koje frekvencije unutar osnovnog opsega i sa nivoom koji daje maksimalnu devijaciju frekvencije ± 50 kHz. 11. 10. U tehničkom uputstvu pretvarača moraju se naznačiti: a.46 dB (0. 2. Za predajnike sa zajedničkim pojačanjem slike i zvuka. Frekvencijski opseg Granice frekvencijskih opsega. date su članom 5 ovog pravilnika. promjena frekvencije ne smije biti veća od 200 Hz. 3. Sistem prenosa Predajnik mora omogućiti sistem prenosa definisan članovima 8. Uređaji za predkorekciju i održavanje zahtijevane stabilnosti televizijskog signala slike. Vrsta emisije Predajnik se koristi za emisije vrste C3F za sliku i F3EGN za zvuk. Član 18 Pretvarač mora biti izgrađen tako da zadovolji sljedeće opšte tehničke karakteristike: 1. 9. Maksimalna vrijednost AM nivoa šuma i brujanja ne smije biti veća od .

4. 5 W.2. Nazivni ulazni napon Nazivna vrijednost ulaznog RF napona je 2 mV (66 dBµV). 7.1 W. izuzev za odstupanje pri promjeni ulaznog napona koje mora biti naznačeno u tehničkom uputstvu. b. na ulazu izlaznog opterećenja manjim ili jednakim 1. 11. pri kojem pretvarač mora ispunjavati karakteristike utvrđene ovim pravilnikom. Nazivna izlazna snaga Nazivna izlazna snaga (vršna snaga obvojnice) pretvarača mora imati prvenstveno jednu od sljedećih vrijednosti: a. Odstupanje izlazne snage Vrijednosti iz ove tačke odgovaraju vrijednostima iz člana 13 tačka 9. 12. a kod nepovoljne kombinacije kanala može biti 45. Maksimalna greška frekvencije nosioca Vrijednosti iz ove tačke odgovaraju vrijednostima iz člana 13. 8. 200 W. 6. mora biti u skladu sa naznačenom u tehničkom uputstvu proizvođača. 0. Nazivna ulazna impedansa Nazivna ulazna impedansa mora biti 50 Ω asimetrično. Svi visokofrekvencijski stepeni moraju imati istu nazivnu impedansu 50 Ω. 13. mora biti bolja od ± 350 Hz. MeĎufrekvencija Međufrekvencija pretvarača je 38. 50 W. 1 kW za televizijske pretvarače.2 W za minijaturne televizijske pretvarače.5. Stabilnost frekvencije nosioca Kratkotrajna stabilnost frekvencije nosilaca slike i zvuka. Dozvoljava se i direktno pretvaranje frekvencije. 9. tačka 4 ovog pravilnika. 25 W. 10W. Odnos stojećih talasa (VSWR) izlaznog opterećenja Pretvarač mora da radi sa utvrđenim karakteristikama pri VSWR. 2 W. 500 W. 5. za period od šest mjeseci. 0. Maksimalni VSWR pri kojem pretvarač može da radi bez oštećenja ili bez djelovanja zaštitnog uređaja je 1. Korekcija frekvencije Mora biti omogućeno da se korekcija frekvencije obavlja na lako pristupačnom i naznačenom mjestu.9 MHz. 20W. 10. 0.05 W. 0.9 MHz. Nazivna impedansa izlaznog opterećenja Nazivna impedansa izlaznog opterećenja predajnika je 50 Ω (nesimetrično). 100 W. za period od 1 h.5W. Slabljenje refleksije na ulazu Slabljenje refleksije na ulazu pretvarača mora biti veće od 20 dB. 14. . 1 W. Dugotrajna stabilnost frekvencije nosilaca slike i tona. 250 W.

da nastavi da radi bez opasnosti ili oštećenja pri temperaturi okoline od + 50 C do + 550 C. 19.000 m.15. b. 1 W na frekvenciji osnovne komponente. ▪ Nadmorska visina Pretvarač mora da radi sa utvrđenim karakteristikama pri nadmorskoj visini do 2. Tip izvora napajanja Izvor napajanja pretvarača može biti naizmjenični (jednofazni ili trofazni) ili jednosmjerni. Napon i frekvencija izvora napajanja ▪ Nazivna vrijednost izvora napajanja Nazivne vrijednosti napona izvora napajanja i odstupanja od te vrijednosti su: a. ▪ Temperatura i vlažnost ulaznog vazduha za hlaĎenje Granična temperatura i relativna vlažnost ulaznog vazduha za hlađenje pretvarača sa vazdušnim hlađenjem moraju biti takve da budu zadovoljeni uslovi za temperaturu okoline i relativnu vlažnost i moraju biti određene od strane proizvođača. Uslovi okoline ▪ Temperatura okoline Pretvarač zajedno sa pomoćnim uređajima mora: a. za nazivnu izlaznu snagu predajnika do 1 kW. b. Vrijeme zagrijavanja Vrijeme zagrijavanja predajnika potrebno da se postignu utvrđene karakteristike ne smije biti duže od 30 min. ▪ Relativna vlažnost Maksimalna vrijednost relativne vlažnosti pri kojoj pretvarač radi sa utvrđenim karakteristikama. graničnih vrijednosti za snagu sporednih komponenti iz tačke 18 ovog člana. 16. b. U tehničkom uputstvu moraju se naznačiti uslovi za rad pretvarača na visinama većim od 2. 380/220 V3010%% za trofazno napajanje. Opseg ulaznog napona Opseg ulaznog RF napona u odnosu na nazivni ulazni napon pri kome pretvarač mora da se podesi da zadovolji utvrđene karakteristike mora biti unutar granica: + 14 dB i -12 dB. da radi sa utvrđenim karakteristikama pri temperaturi okoline od + 50 C do + 400 C. je 90% pri temperaturi od 270C. bez oštećenja djelova. 21. 20. 17. . sistemi za hlađenje i dr.000 m. ili je isključen na određeno vrijeme. Pod pomoćnim uređajima pretvarača mogu se smatrati izmjenjivači toplote. 18. Sporedne komponente Vrijednosti iz ove tačke odgovaraju vrijednostima iz člana 13 tačka 16 ovog pravilnika. efektivna izračena snaga kućišta ne smije biti veća od: a. Zračenje kućišta Kad je predajnik priključen na vještačko opterećenje koje ne zrači. 220 V3010%% za jednosmjerno napajanje.

▪ Nazivna vrijednost frekvencije napajanja i maksimalna odstupanja Nazivna vrijednost frekvencije naizmjeničnog napona izvora napajanja i maksimalna odstupanja od te vrijednosti su 50 ± 2 Hz. svih bitnih radnih napona tranzistora i cijevi. c. Karakteristika amplituda/radio-frekvencija Karakteristika amplituda/radio–frekvencija mora biti u granicama prema slici 15 a i b. Aktivna snaga napajanja Aktivna snaga napajanja (potrošnja) predajnika. Član 20 Posebne karakteristike televizijskih pretvarača su: 1. 26. 23. 27.9. Radio-frekvencijska mjerna mjesta Na pretvaraču mora biti predviđeno RF mjerno mjesto za mjerenje nivoa izlaznog signala. Odredba pod d.c. Masa Masa predajnika mora biti prema tehničkom uputstvu Član 19 Tačke 24. 31. 33 člana 13 ovog pravilnika odnose se i na televizijske pretvarače. ili 48 V ± 10% za jednosmjerno napajanje. d. izlaznih nivoa. RF mjerno mjesto mora da ima prvenstveno koaksijalne priključke tipa BNC ili N. visina i dubina) predajnika moraju biti prema tehničkom uputstvu. 12 V. Mjere Mjere (širina. uključujući pomoćne uređaje. 24. nivoa ulaznog signala. 22. 30. 25. ▪ Odstupanje talasnog oblika Odstupanje talasnog oblika ne smije biti veće 5 %. Ukupan faktor snage napajanja Ukupan faktor snage napajanja pri uslovima iz tačke 22 ovog člana mora biti veći od 0. Mjerni priključak opterećen sa 50 Ω pri nominalnoj izlaznoj snazi ne smije imati veći nivo od 20 dBm. 26. nije obavezna. napona oscilatora. . mora se naznačiti u tehničkom uputstvu proizvođača. b. 24 V. 28. 32. 27. 29. Indikatori Pomoću ugrađenih mjernih instrumenata mora postojati mogućnost kontrole: a. pri modulaciji crnobijelom slikom i pri nazivnoj izlaznoj snazi. 25. Oscilator mora biti takve konstrukcije da omogućava mjerenje frekvencije i napona oscilatora. 36 V. U pogonskom stanju pretvarača mora biti iniciran rad termostata.

Slika 15: Karakteristika amplituda/radio-frekvencija televizijskih pretvarača .

7. 14. ≤ . 6.12 dB do + 14 dB u odnosu na 2 mV izlazni nivo ne smije da se mijenja za više od ± 1 dB. ≤ 20 µV za opsege 47 – 68 MHz i 174 – 230 MHz.2. Vrijeme odziva automatske regulacije pojačanja Pri promjeni napona ± 6 dB u odnosu na 2 mV. Interno proizvedeni neželjeni signali na ulazu Maksimalni nivo snage interno proizvedenih neželjenih signala na ulazu pretvarača mora biti: a. 12. koji daje devijaciju frekvencije nosećeg signala od 30 kHz. odnos željenog i neželjenih signala na ulazu ne smije biti manji od 54 dB. Opseg automatske regulacije pojačanja (AGC) Pri promjeni ulaznog napona od . Neželjene emisije u prisustvu ometajućih signala na ulazu Za nivo neželjenih izlaznih signala od 60 dB ispod referentne izlazne snage. 3. Intermodulacioni produkti unutar kanala Intermodulacioni produkti u frekvencijskom području od fs -0. Potiskivanje signala smetnji nosioca zvuka Potiskivanje signala smetnji nosioca zvuka usljed parazitne frekvencijske modulacije u odnosu na koristan audio-signal frekvencije 1 kHz. 5.1 V ne smije proizvesti veći signal na izlazu od signala koji se dobije sa ulaznim signalom od 0. b. Ulazni signali smetnje Ulazni signal smetnje na međufrekvenciji intenziteta ne većeg od 1 V i na simetričnoj frekvenciji intenziteta ne većeg od 0. ≤ 200 µV za opseg 470 – 860 MHz. Promjena izlazne snage usljed sadržaja slike . vremenski odziv ne smije biti duži od 1 s. u frekvencijskom opsegu od f od ± 5 MHz. ≤ . 10.55 dB. 9. 11. U frekvencijskom opsegu od f do . 8. Karakteristika grupno kašnjenje/radio-frekvencija Razlike u grupnom kašnjenju ne smiju. b. 4.0.51 dBµV za opsege 47 – 68 MHz i 174 – 230 MHz.31 dBµV za opseg 470 – 860 MHz. 13. ne smije biti manje od 50 dB. Faktor šuma Faktor šuma pretvarača mora biti: a. prekoračiti vrijednost od ± 50 ns u odnosu na vrijednost nosioca slike. Intermodulacioni produkti izvan izlaznog kanala Intermodulacioni produkti izvan izlaznog kanala ne smiju biti veći od .75 MHz dozvoljeno je povećanje na ± 100 ns.75 MHz do fs +5. Potiskivanje šuma usljed parazitne frekvencijske modulacije Potiskivanje šuma usljed parazitne frekvencijske modulacije u odnosu na koristan audio-signal frekvencije 1 kHz. Na pretvaračima mora postojati mogućnost isključenja automatske regulacije pojačanja i mogućnost ručne regulacije pojačanja. koji daje devijaciju frekvencije nosećeg signala od 30 kHz ne smije biti manje od 46 dB.5 mV. Povratne sprege Pretvarač mora da radi sa utvrđenim karakteristikama kada je slabljenje između izlaza i ulaza 50 dB.75 MHz moraju biti potisnuti za najmanje 54 dB.

Član 22 Ako nestanak ulaznog signala traje manje od 2 min. snijega. Luminentna nelinearnost Luminentna nelinearnost ne smije biti veća od 5%. 17. Odnos signala i periodičnog šuma Odnos signala i periodičnog šuma i drugih neželjenih jednofrekvencijskih komponenti mora biti veći od 43 dB. Član 26 UHF TV pretvarači moraju imati priključak za spoljni oscilator za nivo napona pobudnih signala od 1 V. Član 21 Pri nestanku ulaznog signala. 15. Diferencijalno pojačanje Diferencijalno pojačanje koje se odnosi na promjenu amplitude pomoćnog nosioca boje usljed promjene amplitude pratećeg signala osvijetljenosti ne smije biti veće od 3%.Promjena izlazne snage pri promjeni od crne do bijele slike ne smije biti veća od 1%. kondenzacije i insekata. Odnos signala i slučajnog šuma Ponderisani odnos signala i slučajnog šuma mora biti za signal osvijetljenosti veći od 48 dB. Član 23 Podešavanje automatskog aktiviranja i deaktiviranja pretvarača mora biti moguće sa bilo kojim ulaznim naponom željenog signala u opsegu od 0. 16. 19. 18. .5 mV do 10 mV. Diferencijalna faza Diferencijalna faza referentnog nosioca boje ne smije biti veća od 30. 20. Član 27 Pretvarač mora u svom sastavu imati stabilizatore napona za sve stepene koji su osjetljivi na promjenu mrežnog napona napajanja. Član 28 Ispred prvog aktivnog elementa mora se ugraditi ulazni filtar sa karakteristikama datim tabelom 11. Član 24 Pretvarači za spoljnu montažu moraju biti u kućištu u kojem će biti zaštićeni od kiše. Promjena nivoa potiskivanja i referentnog nivoa bijelog Promjena nivoa potiskivanja usljed promjene sadržaja slike ne smije biti veća od 1%. pretvarač se ne smije isključiti. izlazna snaga pretvarača mora biti najmanje 20 dB niža od nazivne izlazne snage. Član 25 Buka koju proizvodi televizijski pretvarač na visini od 1 m i na udaljenosti od 1 m od čela uređaja ne smije da pređe vrijednost od 70 dB/B.

definicije karakteristika kao i važeće norme date su u prilogu II ovog pravilnika.f0 + prijemna frekvencija + 14 MHz . broj 22/10). Ispitni signali. s. Član 32 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.27 MHz Potiskivanje u opsegu I i III Potiskivanje u opsegu IV i V ≥ 16 dB ≥ 20 dB ≥ 36 dB ≥ 42 dB Tabela 11 – Karakteristike ulaznog filtra ispred prvog aktivnog elementa Član 29 Minimalno rastojanje prijemnog i predajnog kanala iznosi jedan kanal. a odašiljanje na kanalu iz drugog frekvencijskog opsega. VI UtvrĎivanje tehničkih karakteristika televizijskih predajnika i pretvarača Član 30 Utvrđivanje tehničkih karakteristika televizijskih predajnika i pretvarača određenih ovim pravilnikom vrši se mjernim metodama koje su propisane aktima međunarodnih i domaćih standarda.11 MHz + 28 MHz . dr Šaleta Đurović.r. VII Prelazne i završne odredbe Član 31 Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o o tehničkim i eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-difuzne stanice za emitovanje televizijskog programa u frekvencijskim opsezima VHF I i III i UHF IV i V („Službeni list Crne Gore”. .9 MHz + 16 MHz .23 MHz + 32 MHz . Moguć je prijem na kanalu jednog. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Predsjednik Savjeta.

18/12 . Prilog II: Pregled ispitnih signala i definicije karakteristika koje se mjere kod televizijskih predajnika Slika P.6/12 .14/12 .12/12 .15/12 .10/12 .17/12 .9/12 . 1 .8/12 .5/12 .2/12 .11/12 .16/12 .3/12 .13/12 .Prilog I: Pomak frekvencije nosioca slike Oznaka 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 11P 12P 13P 14P 15P 16P 17P 18P 19P 20P Frekvencijski pomak nosioca u djelovima fH + 1/12 + 2/12 + 3/12 + 4/12 + 5/12 + 6/12 + 7/12 + 8/12 + 9/12 + 10/12 + 11/12 + 12/12 + 13/12 + 14/12 + 15/12 + 16/12 + 17/12 + 18/12 + 19/12 + 20/12 Oznaka 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 13M 14M 15M 16M 17M 18M 19M 20M Frekvencijski pomak nosioca u djelovima fH .4/12 .20/12 Tabela P.19/12 .7/12 .Ispitni signal tipa I .Pomak frekvencije nosioca slike Ukoliko nije drugačije naglašeno frekvencija nosioca zvuka pomaknuta je za isti iznos kao i frekvencija nosioca slike.1/12 . 1 .

Luminentno petodjelno stepenište C1 .Sinusoidalni signali utisnuti u sivom Slika P.Složeni 20 T impuls D1 .Referentna pruga C2 .2T sinus-kvadrat impuls F .Luminentna pruga (referentni nivo bijelog) B1 .Ispitni signal tipa III . 2 . 3 .Ispitni signal tipa II B2 .Slika P.

Ubačena hrominentna pruga G2 .Ispitni signal tipa IV G1 .Ispitni signal tipa VII .Umetnuti hrominentni signal sa tri nivoa E .Slika P.Umetnuti referentni pomoćni nosilac Slika P. 5 . 4 .

330. Znak greške je pozitivan ako je amplituda pruge veća od nazivne vrijednosti. 5. Greška amplitude sinhro-impulsa Greška u amplitudi sinhro-impulsa je razlika između stvarne amplitude sinhro-impulsa i njegove stvarne vrijednosti. jednu mikrosekundu poslije tačke na polovini amplitude silazne ivice luminentne pruge (područje B2) i nivoa u referentnoj tački b1. Definicije karakteristika koje se mjere kod TV predajnika 1. Greška amplitude luminentne pruge Greška amplitude luminentne pruge je razlika između stvarne amplitude luminentne pruge i njene nazivne vrijednosti. 3. Greška odnosa 2T impulsa i pruge Greška odnosa 2T impulsa i pruge je razlika između amplituda 2T impulsa (područje B1) i luminentne pruge (područje B2) demodulisanog ispitnog signala I. Kosina luminentne pruge Kosina luminentne pruge je razlika između nivoa luminentne pruge (područje B2) u tački b3 demodulisanog ispitnog signala I. Signal koji se koristi pri mjerenju je tipa I signal B2.Ispitni signal tipa VIII Za umetanje ispitnih signala koriste se linije 17. Znak izobličenja osnovne linije je pozitivan ukoliko je nivo u tački b7 veći od nivoa u tački b1. Izobličenje osnovne linije Izobličenje osnovne linije izražava se kao razlika nivoa u tački b7 demodulisanog video signala I. 18 i 331 i moraju zadovoljavati karakteristike definisane ovim pravilnikom i odgovarajućim IEC standardom. izražena u procentima u odnosu na nazivnu vrijednost. 2. izražena kao procenat u odnosu . procentualno u odnosu na amplitudu luminentne pruge. Znak greške je pozitvan ako je sinhro-impuls veći od nazivne vrijednosti. jednu mikrosekundu poslije tačke na polovini amplitude prednje ivice i tačke b4. jednu mikrosekundu prije tačke nazivne amplitude zadnje ivice. Znak greške je pozitivan ako je nivo u tački b 4 veći od nivoa u tački b3. izražena kao procenat u odnosu na amplitudu luminentne pruge. 6 .Slika P. Signal koji se koristi pri mjerenju je tipa I. 4.

8. Diferencijalno pojačanje Diferencijalno pojačanje je maksimalna promjena u amplitudi signala pomoćnog nosioca boje u odnosu na amplitudu ovog signala na nivou potiskivanja usljed promjene u amplitudi pridruženog luminentnog signala. Hrominentno/luminentno preslikavanje Hrominentno/luminentno preslikavanje je promjena amplitude luminentnog signala u funkciji amplitude hrominentnog signala. Nejednakost hrominentno/luminentnog pojačanja Nejednakost hrominentno/luminentnog pojačanja je razlika između vršnih amplituda hrominentnog signala u području G1 ili G2 demodulisanog ispitnog signala tipa IV i amplitude referentnog luminentnog signala u procentima te amplitude. Hrominentno/luminentno preslikavanje mjeri se u području G1 ili G2 ispitnog signala tipa IV. Znak greške je pozitivan ako je amplituda 2T impulsa veća od amplitude luminentne pruge. zanemarujući najveći nivo. 12. Amplituda 2T impulsa je razlika između nivoa u tački b11 i referentne tačke b7. 11. 14. Diferencijalna faza Diferencijalna faza je maksimalna promjena faze pomoćnog nosioca boje u odnosu na fazu tog signala na nivou potiskivanja usljed promjene amplitude pridruženog luminentnog signala. Slučajni šum na nivou potiskivanja . Mjerenja se vrše sa različitim luminentnim nivoima. Ovaj tip izobličenja definiše se terminom faktor K. Izobličenje oblika 2T impulsa Izobličenje oblika 2T impulsa pokazuje odstupanje impulsa od njegovog idealnog oblika. 13. Mjerenja se vrše na signalu hrominentnog stepeništa u području D2 ispitnog signala III na različitim luminentnim nivoima zanemarujući najviši nivo. amplituda referentnog luminentnog signala jednaka je amplitudi luminentne pruge u području B2 ispitnog signala tipa I. područje B1. Luminentna nelinearnost Luminentna nelinearnost je promjena u amplitudi luminentnog signala u funkciji luminentne amplitude. Kada se koriste ispitni signali tipa IV.na amplitudu luminentne pruge. Hrominentna nelinearnost Hrominentna nelinearnost je promjena u amplitudi hrominentnog signala u funkciji hrominentne amplitude. Ispitni signal koji se koristi je signal tipa I. Znak nejednakosti kašnjenja je pozitivan ako osa simetrije hrominentne komponente zaostaje za osom simetrije luminentne komponente. za koji su vrijednosti naznačene u specifikaciji uređaja. Nejednakost hrominentno/luminentnog kašnjenja Hrominentno/luminentno kašnjenje je vremenska razlika u mikrosekundama između luminentne i hrominentne komponente složenog 20T impulsa demodulisanog ispitnog signala tipa I. 6. sa hrominentnim signalom stepeništa u području D2 ispitnog signala II. 7. 9. 10.

Odnos signal/šum je odnos izražen u decibelima između amplitude luminentne pruge iz područja B 2 ispitnog signala tipa I i efektivne vrijednosti ponderisanih šumova na nivou potiskivanja.frekvencija pomoćnog nosioca boje (4.43 MHz).fc.razlika između frekvencija nosioca zvuka i nosioca slike (5. . Nivo intermodulacije u okviru opsega mjeri se u hrominentnom području ispitnog signala VII i definisan je kao odnos između amplitude luminentne pruge u području B2 ispitnog signala I i vršne vrijednosti intermodulacione komponente na frekvenciji Δf . Intermodulacija unutar opsega Intermodulacija u okviru opsega odnosi se na predajnike i pretvarače sa zajedničkim pojačanjem signala slike i zvuka. izražen u decibelima. fc . Pri mjerenjima odnosa signal/šum na nivou potiskivanja koristi se ispitni signal tipa VIII. 15.fc đe je: Δf . Frekvencija intermodulacione komponente proizvedene u okviru opsega video-frekvencija usljed intermodulacije između nosioca zvuka i nosioca slike i bočne komponente koja odgovara pomoćnom nosiocu boje data je izrazom: Δf .5 MHz).

149 m2 po posjedovnom listu ( odnosno 1.03. do 12 časova . koji čine : proizvodno-tehnološki i pomoćni građevinski objekti u ukupnoj površini od 1.770 m2 po Skici održavanja premjera urađenoj od strane ovlašćenog geometra ) . 243 KO Mašnica. POČETNA CIJENA Početna cijena za imovinu iz tačke 1. „MAKSIM“ Murino u stečaju.PREDMET PRODAJE 1. Javno otvaranje dostavljenih ponuda obaviće komisija stečajnog dužnika za sprovođenje postupka prodaje.D. do 28. javnim nadmetanjem – prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda 1. sa pripadajućim zemljištem ukupne površine 3. u 12 časova u prisustvu svih ponuđača. .1 Pogon tekstilne konfekcije u Murinu u svojini stečajnog dužnika po posjedovnom listu br.057 m2. instalacijama i inventarom.2014. 2. oglašava JAVNI POZIV za prodaju imovine stečajnog dužnika A. na adresu stečajnog dužnika u Murinu.00 eura 3.1 iznosi : 89. prizemlje + sprat. saglasno članu 80 Zakona o insolventnosti privrednih društava. uz naznaku ZA JAVNO NADMETANJE – NE OTVARAJ.200 m2 (odnosno 2. USLOVI PRODAJE Javno nadmetanje radi prodaje imovine stečajnog dužnika izvršiće se prikupljanjem pisanih ponuda .2014.KONKURSI – OGLASI Stečajni upravnik AD „MAKSIM“ Murino u stečaju.000. po Skici održavanja premjera urađenoj od strane ovlašćenog geometra) sa pripadajućom infrastrukturom. dana 28. koje će ponuđači dostavljati u zatvorenoj koverti. opremom. neposredno ili preporučeno poštom.03.

Imovina se prodaje u viđenom stanju. Dokaz o uplati depozita se mora dostaviti na uvid prije početka otvaranja koverata sa ponudama. • Prizemlja površine 707 m2. 505-8210000001308-08 kod Atlas Mont banke. izvršiti izbor najpovoljnijih ponuđača i donijeti Odluku o prodaji imovine. Stečajni upravnik zadržava pravo da ne proglasi najboljeg ponuđača. Ukupna površina zemljišta koje je predmet prodaje iznosi 36. padaju u cjelosti na teret kupca. bez prava na naknadne reklamacije. _____________________________ Stečajni upravnik u stečajnom dužniku Ski Centar „Durmitor“ u stečaju – Žabljak OGLAŠAVA prodaju nepokretnosti putem prikupljanja pisanih ponuda PRODAJE SE: Hotel „Durmitor“ sa pripadajućim zemljištem i Bungalovima na Žabljaku. taksi itd. • Prvog i drugog sprata ukupne površine od 694 m2. najduže u roku od 3 dana. ukoliko dostavljene ponude ne odgovaraju uslovima Oglasa.r. s. Kupac je dužan. Vrši se prodaja 3 (tri) tipa Bungalova: • Veći (8 kom.) površine 54 m2 – 61 m2 . Detaljnije informacije mogu se dobiti na tel. Ukoliko kupac (izabrani ponuđač) ne zaključi Ugovor o kupoprodaji. poreza.000. Stečajni upravnik Ećo Nusret. ili nakon zaključenja istog ne uplati razliku do ponuđene kupoprodajne cijene u predviđenom roku. Sva zainteresovana lica za kupovinu imovine. Imovina će se prodati ponuđaču sa najpovoljnijom ponudom.750 m2. koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u visini od 10. tada gubi pravo na povraćaj depozita. da sa stečajnim upravnikom zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne imovine u roku od najduže 5 dana. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim ponuđačima u roku od 3 dana od dana donošenja Odluke o prodaji imovine. Imovina se može prodati ako javnom nadmetanju pristupi makar 1 ponuđač koji zadovoljava uslove utvrđene ovim Oglasom.00 € na račun stečajnog dužnika br. od dana donošenja Odluke o prodaji imovine. • Potkrovlja površine 313 m2. Hotel „Durmitor“ sastoji se od: • Suterena površine 660 m2. Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica. Kupac je dužan uplatiti stečajnom dužniku kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos plaćenog depozita u roku od 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. 067/412-830. ing. Ponuda mora da sadrži najmanje početnu prodajnu cijenu iz tačke 2 ovog Oglasa da bi bila uzeta u razmatranje. od strane stečajnog upravnika.Stečajni upravnik će. mogu izvršiti razgledanje iste u prisustvu ovlašćenog lica stečajnog dužnika. dipl. Svi troškovi oko prenosa imovine.

03.• Manji (4 kom.pravnik. Informacije na telefon: 069/088 -535. Ako proglašeni kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku gubi pravo na povraćaj depozita a za kupca se proglašava drugi po redu najbolji ponuđač. s. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10 % početne cijene na Ž. Nakon uplate kupoprodajne cijene od strane kupca i nakon dobijanja potvrde od strane Stečajnog dužnika o izmirenoj uplati u cjelosti. isti stiče pravo na uknjižbu na nepokretnosti i pravo vlasništva nad imovinom. Porez i troškove kupovine snosi kupac. Učesnicima koji na javnom nadmetanju nijesu stekli status kupca depozit se vraća u roku od 5 (pet) dana od dana javnog nadmetanja. Ukupno se prodaje 13 (trinaest) Bungalova.800.) su iste površine od po 36 m2 • Vanstandardni Bungalov ima površinu 8 m2. Stečajni upravnik Čedo Gospić. Početna cijena imovine iznosi 2. godine.r. Otvaranje ponuda izvršiće se dana 14. Ponude u zatvorenim kofertama sa naznakom „Ponuda za prodaju nepokretnosti – ne otvaraj“ učesnici u nadmetanju mogu dostaviti preko arhive Stečajnog dužnika ili preporučenom poštom na adresu Ski Centar „Durmitor“ u stečaju Žabljak do 31. Kupoprodajni ugovor potpisaće se u roku od 10 (deset) dana od dana održavanja javnog nadmetanja. . Za kupca će biti izabran ponuđač koji ponudi najveću cijenu uz preuzimanje 6 (šest) zaposlenih. Obavezuje se budući kupac da u radni odnos na neodređeno vrijeme preuzme 6 (šest) zaposlenih radnika Stečajnog dužnika.2014.000. godine u 11 časova u prostorijama Stečajnog dužnika na Žabljaku te se obavještavaju ponuđači da prisustvuju otvaranju. Stečajnog dužnika broj 505-825056 Atlas Mont banka – Filijala Žabljak sa naznakom „Depozit za učešće u nadmetanju“.00 € (dvamilionaosamstohiljada eura). dipl.04.R. Imovina se kupuje u viđenom stanju.2014.

207799 Dana 21. Odlukom i Statutom od 04. Statutom i Odlukom od 20. mijenja se izvršni direktor i novi je Alexander Migachev.BIJELA.2014. godine donosi se odluka o razrješenju revizora i imenovanje novog sada je DOO“SPIN OFF” iz Podgorice Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2013.NIKŠIĆ. upisuje se povećanje kapitala za 331.2014. pod registarskim brojem 5-0483964/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MOZURA WIND PARK” DOO PODGORICA.09. pod registarskim brojem 5-0163533/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “AKVA MARIN” DOO ZA PROIZVODNJU.2013. pod registarskim brojem 4-0000364/024 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE “NOVI PRVOBORAC “ . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209057 Dana 25.2014. 207213 Dana 27.09.00 eura u novcu.02. vrši se dopuna djelatnosti. PROIZVODNJU I USLUGE “ADRIATIC FISH” DOO . TRGOVINU I USLUGE .02. Statutom i odlukom od 24.07. Odlukom od 17.11.PETROVAC. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2013.2014.26 eura. pod registarskim brojem 5-0355164/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Milomirka Kandić a imenuje Branislav Kandić. 205263 Dana 01. pod registarskim brojem 5-0561202/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE “FACE” DOO . Odlukom i Statutom od 24.2012.01.2012. god.12.11.12. Odlukom i Statutom od 13. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 205753 Dana 09.2013.07. god. .2013.02.2013.01. godine vrši se promjena povećanja nenovčanog kapitala u iznosu od 62. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu.11. god.2013. pod registarskim brojem 5-0593869/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MONTESTROJ” HERCEG NOVI.PROMJENE 190567 Dana 17. 208980 Dana 21.991. godine nova pretežna djelatnost u statutu je 71.HERCEG NOVI. pod registarskim brojem 5-0569442/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “VIP TRADE” DOO BIJELO POLJE. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.000.2014. Skupštinom akcionara od 01.20.

direktora se imenuje Čedomir Žurić. 209246 Dana 28. 209488 Dana 06. godine vrši se promjena pretežne djelatnosti i to: 4221. pod registarskim brojem 5-0439701/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ZURICH BEAUTY MONTENEGRO” BIJELO POLJE Odlukama se Duško Dangubić razrješava dužnosti izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika a za izv.2014. pod registarskim brojem 5-0096310/033 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “TEMKO” DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.03. Odlukom i Statutom od 05. 209443 Dana 05. 209516 Dana 06. novi izvršni direktor je Maksim Glomazić.2014. TURIZAM I USLUGE DOO“SAMITEX M” . godine rayrešava se izvršni i ovlašćeni zastupnik Milutin Varagić. pod registarskim brojem 5-0575308/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MN COMPANY” DOO – BUDVA.03. pod registarskim brojem 5-0670187/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “KVADRAT ADVISORS” JEDNOČLANO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. TRGOVINU I USLUGE . godine razrješava se dužnosti izvršnog direktoraAna Vujisić a imenuje Ljumović Lidija. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.02. TRGOVINU.NIKŠIĆ Odlukom i Statutom od 26. pod registarskim brojem 5-0386934/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE “ELEKTRO-PIVA” DOO BUDVA. POSREDOVANJE.2014.03. pod registarskim brojem 5-0634370/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.02.2014. godine produžava se mandat izvršnom direktoru Aleksandru Šćepanoviću Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.209124 Dana 26.2014.03.2014.2014. .2014. Odlukom od 05.2014. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji šifara djelatnosti.03.03.2014.02.2014.02.TIVAT. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0058683/025 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva GALENIKA CRNA GORA DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET FARMACEUTSKIH PROIZVODA . godine vrši se promjena Statuta razrješava se dužnosti izvršnog direktora Saša Radošević a imenuje Milorad Bulajić. Odlukom 27.PODGORICA. a za izvršnog upisuje se Bojana Varagić i vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 01. Odlukama i Statutom od 03. 209437 Dana 05.02.03.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209184 Dana 27.

PROMET I USLUGE.2014. razrješava se dužnosti izvršnog direktora Miloš Joksimović a imenuje Nebojša Žugić. ROZINO . 209558 Dana 07.2014. pod registarskim brojem 5-0586055/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BD INVEST” .2014.Ugovorom.PODGORICA. 23 (ADVOKATSKA KANCELARIJA OROVIĆ). i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji šifara djelatnosti.MONT”DOO PODGORICA.2014. Ugovorom i Statutom od 07. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03.2014.BUDVA” i novi izvršni direktor je Sergey Tolstikov.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. EXPORT . PROMET I USLUGE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom i Statutom od 05. Odlukom od 06.PODGORICA.2014. 209553 Dana 07.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. nova adresa društva je “ULICA FILIPA KOVAČEVIĆA BR.MONT”DOO PODGORICA. Odlukom od 24.02. EXPORT IMPORT “G . godine vrši se promjena Statuta.2014. razrješava se dužnosti izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika Duško Žujović a imenuje Ranko Tomović.IMPORT “OTPADAŠ”DOO PODGORICA.2014. 209522 Dana 07.03. . pod registarskim brojem 5-0584488/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “CO2PRINT” . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014. godine vrši se promjena nakon prenosa udjela VELETE LIMITED na Martina Hauser. EXPORT . godine iz društva kao osnivač istupa Milata Burić.03. PROMET I USLUGE .PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0651241/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “DONESI” .2014. godine i odlukom i Statutom od 27.03.IMPORT “G . godine novi osnivači društva su Irena Medenica i Miloš Medenica.BUDVA.03.2014.03.2014. godine vrši se promjena DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. godine vrši se promjena naziva i sada glasi “HUMAN RESOURCE PARTNERS i vrši se promjena izvršnog direktora i novi je Janović Nebojša. u DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.03.02. pod registarskim brojem 5-0221542/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “VOLMONT MD” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.02. PROMET I USLUGE. pod registarskim brojem 5-0659094/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “HUMAN RESOURCE PARTNERS TRENDS” DOO BUDVA. odlukom i Statutom od 08. Ugovorom od 12.03. 209084 Dana 25. 209399 Dana 05.02.209566 Dana 10. pod registarskim brojem 5-0496824/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.

2014. godine vrši se promjena izvršnog direktora i osnivača i ovlašćenog lica i sada je Terzić Goran.03. pod registarskim brojem 5-0544972/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “M-GAL” .2. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0563683/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “GEA PROJEKT” .2014.02. 209605 Dana 10. EXPORT-IMPORT “27 OKTOBAR” .03. razrješava se dužnosti izvršnog direktora Predrag Petričević a imenuja Radomir Petričević.02. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjena naziva i novi glasi “OUTSOURCING PARTNERS” DOO.2014. 00 eura u novcu. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PODGORICA.2014. mijenja se adresa i nova glasi Vuka Karadžića br. Ugovorom od 26. mijenja se izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik i novi je Ramadan Gashi.2014.2014.03.03. Odlukom i Statutom od 27. pod registarskim brojem 5-0430211/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROMET I USLUGE.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03.2014. Odlukom i Statutom od 27. pod registarskim brojem 5-0674933/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “OUTSOURCING TREND” DOO PODGORICA. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom i Statutom od 05.03.209520 Dana 07.D. . 209349 Dana 04. 209115 Dana 26.BUDVA. Odlukom od 28. pod registarskim brojem 5-0443693/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “TEHNIKA FILIP” DOO PODGORICA.900. istupa osnivač Veso Filipović i pristupa osnivač Ramadan Gashi.02. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.02.2014.PODGORICA.2014. 209337 Dana 04. pod registarskim brojem 5-0673167/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU PROMET I USLUGE “STUDIORELAX” BAR.BUDVA. 209265 Dana 28. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209383 Dana 04. god.2014.2014.2014.02.03. upisuje se povećanje kapitala za 9. Odlukom Odbora direktora razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Luka Bajković a imenuje Svetlana Bajković.I vrši se promjenma usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.02. god. i mijenja se izvršnog direktora i novi je Nebojša janović. i upsuje se usaglašavnje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Statutom i Odlukom od 05. pod registarskim brojem 4-0007540/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “HIDROTERM” A.

12.03. 207786 Dana 20.03.2014. pod registarskim brojem 5-0128211/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BUDIM-PROMET” DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU BERANE. Statutom i Odlukom od 07. Odlukom i Statutom od 04. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Vladimir Perić a imenuje Milosava Dedić.2014. Odlukom i Statutom od 20. Odlukom od 10. PROMET I USLUGE.02. mijenja se izvršni direktor i novi je Darko boljević.03.PODGORICA.2014.27 Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu. Odlukom i Statutom od 05.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.DEDIĆ” DOO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. god. 209581 Dana 10. Odlukom i Statutom od 26. PROIZVODNJU.2014. pod registarskim brojem 5-0593539/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU. . EXPORT-IMPORT. 209422 Dana 05. USLUGE I PROMET “BRATSTVO RADULOVIĆA” DOO PODGORICA.03. razrješava se dužnosti izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika Miodrag Božović a imenuje Vukosava Božović. GRADNJU I USLUGE “ŽITOMLIN” DOO NIKŠIĆ. 207332 Dana 31.03. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanje sa Zakonom o klasifikacji djelatnosti.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu. pod registarskim brojem 5-0627083/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU “ALTEON” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . pod registarskim brojem 5-0325691/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. 209614 Dana 10. godine vrši se promjena pretežne djelatnosti i to: 18. pod registarskim brojem 5-0079363/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. pod registarskim brojem 5-0025843/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “R. Odlukom od 09. PROMET I USLUGE “RSOJEVICA” DANILOVGRAD.03.03.IMPORT “NIKIĆ . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. EXPORT . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209609 Dana 10. godine vrši se promjena adrese i nova je Luke Boljevića br.209588 Dana 10.20.03.2014. PROMET I USLUGE.2014. god.03.12. razrješava se dužnosti izvršnog direktora Manojlo Čantrić a imenuje Čantrić Nikola. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene pretežne djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0369862/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. godine vrši se promjena pretežne djelatnosti i to: 41.2014.2014.02.2014.DIGITAL” DOO PODGORICA.2013.03.2014.2014.

Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 203945 Dana 20. Ugovorom i Statutom od 09.2014. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 209606 Dana 10.2014. PROMET I USLUGE. 209611 Dana 10. 209507 Dana 07.03.2014. povećanje kapitala u iznosu od 10.00 eura. EXPORT-IMPORT “GRADNJA 2009” .03. Ugovorom i Statutom od 07. pasoša ovlašćenog zastupnika.ULCINJ.2014. pretežna djelatnost. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 01. pasoš izvršnog direktora.2014.09. PROMET I USLUGE “MONTELUX” DOO PODGORICA. Odlukom od 20. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03.03. pod registarskim brojem 5-0477912/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “CAR” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. PROIZVODNJU. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene adrese. pod registarskim brojem 5-0626273/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “DONI IMPEX” DOO ULCINJ.2014. godine razrješava se dužnosti ovlašćenog zastupnika Pavel Stantchev a imenuje Peter Jeremy Smith.03. INVESTICIJE.2014. pod registarskim brojem 4-0009270/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva MIKROKREDITNA FINANSIJSKA INSTITUCIJA KONTAKT AKCIONARSKO DRUŠTVO . pasoša osnivača. godine razrješava se izvršni direktor Gorica Vujisić. pod registarskim brojem 5-0599264/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TURIZAM. TRGOVINU I USLUGE DOO .209623 Dana 11. 209565 Dana 10. Ugovorom i Statutom od 06. godine vrši se promjena nakon prenosa udjela Zdravko Đurković na Đurković Staniša.NIKŠIĆ. Nova adresa je Bulevar Pera Ćetkovića br. godine vrši se promjena osnivača i novi je Liridon Hajrizi. pod registarskim brojem 5-0521993/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO.2014.PODGORICA. .900.02. pasoša izvršnog direktora.PODGORICA.2014. pod registarskim brojem 5-0545930/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE “EKO GRAD” DOO BAR.2014.03.2014. razrješava se dužnosti izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika Zdravko Đurković a imenuje se izvršni direktora Svetozar Todorović.03. pasoša osnivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209524 Dana 07.11/3 Podgorica. prenos udjela Ivo Lleshaj na Gjergj Lleshaj.2013.09.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03. pod registarskim brojem 5-0361402/018 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “AST” DOO . Odlukom od 04.2013.03.03. Odlukom odbora direktora 05. godine vrši se promjena nakon usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.

2013.03. EXPORT . UGOSTITELJSTVO I USLUGE .2014. Odlukom i Statutom od 05. TURIZAM.03. Odlukom i Statutom od 28.03.03. TRGOVINU.03.2014.2014. 209379 Dana 04. pod registarskim brojem 5-0654877/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. 209451 Dana 06. a pristupa doo “TELEVEX” Podgorica. PROJEKTOVANJE. pod registarskim brojem 5-0024684/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “AROMA” PLJEVLJA. GRAĐENJE I NADZOR “ZID .2014.03. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PROMET I USLUGE.03. godine vrši se promjena izvršnog direktora i novi je Mladen Ostojić. .HERCEG NOVI.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.209656 Dana 11.HERCEG NOVI. godine vrši se promjena Statuta. godine vrši se promjena izvršnog direktora i novi je Janko Janković.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03. Odlukom i Statutom od 04.2014.2014. a za izvršnog upisuje se Vaso Radonjić.02. Odlukom od 08. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209632 Dana 11. Odlukom od 14. Odlukom od 10.2014.11. pod registarskim brojem 5-0685088/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BIOTEL” ANDRIJEVICA Ugovorom i Statutom od 06.T”DOO TIVAT.2014.IMPORT “LEVEL GROUP” CETINJE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.10. istupaju osnivači Srđan Laković i Veselinko Mijajlović.2014.2013.2014. 204366 Dana 04. 209452 Dana 06.03. godine vrši se promjena Usaglašavanja Zakona o klasifikaciji šifara. 209662 Dana 10.2014. razrješava se dužnosti izvršnog direktora Genady Borisov a imenuje Nadežda Mikhaylova. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0578766/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “GREEN ENGINEERING”DOO PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0085563/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “FARMABELLA-OSTOJIĆ” DOO ZA PROIZVODNJU. godine razrješava se izvršni direktor Slaviša Delić.2014. pod registarskim brojem 5-0526464/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA INŽENJERING. pod registarskim brojem 5-0382101/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “CENTURIA” .

Ugovorom od 28. Pankaj Agrawal i Anil Kishore.2014.PLJEVLJA.2014.14. promjena sjedišta iz Nikšića u Podgoricu Slobodana Škerovića br.02. pasoša ovlašćenog zastupnika.NIKŠIĆ. godine vrši se promjena nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.02.2014.11 Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pasoša osnivača.BAR.510. PROMET I USLUGE “MARAT” DOO . Odlukom i Statutom od 22.2014.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.94 eura. Odlukom i Statutom od 03.HERCEG NOVI. . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0405630/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING “ZID ING”DOO BUDVA.02.2014.03.2014. 209411 Dana 05. godine vrši se promjena usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji šifara djelatnmosti..03. razrješava se dužnosti izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika Borislav Đoković a imenuje Ivan Đoković.02.02. godine vrši se usaglašavanje djelatniosti i promjena pretežne djelatnosti: 79. godine i Odlukom od 05. Odlukom od 25. pasoša izršnog direktora.03. pod registarskim brojem 5-0642152/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “SIGNATURE INVESTMENTS MONTENEGRO” KOTOR Odlukom i Statutom od 28. 209180 Dana 27. godine vrši se promjena adrese i upis članova odbora direktora tako da je sada adresa HERCEG-NOVI.2014.03. a članovi su: Thomas Marion Mc Donland.03. pod registarskim brojem 5-0670411/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “JEZDIMIR” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . pod registarskim brojem 5-0007813/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “KAĆA” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA . pod registarskim brojem 5-0634988/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “BILD” DOO ZA PROIZIVODNJU.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0174902/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “PILONINTERNATIONAL “ DOO ZA TURIZAM I USLUGA.03.11.2014.02. 209439 Dana 05. pod registarskim brojem 5-0272431/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2014.02.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu.209345 Dana 04. Odlukom i Statutom od 24. godine vrši se promjena nakon prenosa udjela Borislav Đoković.2013.2014. godine upisuje se povećanje nenovčanog kapitala od 116. 209436 Dana 05. 209132 Dana 26. Odlukom i Statutom od 28. Marka Vojnovića 18. BUDVA. 209355 Dana 04. godine novi ovlašćeni zastupnik društva umjesto Vide Karanikić je Aleksandar Karanikić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PROMET ROBA I USLUGE . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.

pod registarskim brojem 5-0645261/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ENKI .2014.2014.2014. 209477 Dana 06. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209462 Dana 03. pod registarskim brojem 5-0037453/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MB VUJIČIĆ CO” DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT KOTOR Odlukom i Statutom od 01. Odlukom od 05. promjena pasoša osnivača. 03. prenos udjela Jagoš Šćepanović na Nino Gargović. pod registarskim brojem 5-0603199/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MILENIUM TAXI” .BUDVA. godine vrši se promjena adrese tako da je sada adrfesa Podgorica.03. 209182 Dana 27. PROMET I USLUGE. TUR OPERATERA.03. Ugovorom i Statutom od 25.02.02. EXPORT . razrješava se dužnosti izvršnog direktora Dmitry Meshcherykova imenuje Irik Rizvanov.PODGORICA.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014. razrješava se dužnosti izvršnog direktora Sanja Samardžić na Rino Gargović.2014. Odlukom i Statutom od 06.2014.IMPORT “RODOS” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014. godine vrši se promjena Statuta.2014.BUDVA. pod registarskim brojem 5-0684521/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. godine vrši se promjena nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. godine vrši se promjena nakon prenosa udjela Ildar Mukhamadiev na Elena Peksheva. . Ugovorom i Statutom od 03.03. pod registarskim brojem 5-0672304/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “AYLI PLANET” ZA DJELATNOST PUTNIČKIH AGENCIJA. razrješava se dužnosti ovlašćčenog zastupnika Sanja Samardžić a imenuje Nino Gargović.209292 Dana 03. a za izvrpnog i ovlašćenog upisuje se Božidar Vujičić. godine vrši se promjena nakon prenosa udjela Igor Ponomarev na Olexiy Malatsay.03.02. 209517 Dana 06. USLUGE REZERVACIJE I PRATEĆE AKTIVNOSTI .2014. pod registarskim brojem 5-0599393/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “GMM COMPANY” . Odlukom i Statutom od 10.GROUP” BUDVA.2014. 209352 Dana 04.Vojvode Maša Đurovića 3-4 i promjena pretežne djelatnosti.03. godine razrješava se izvršni direktor Balša Poleksić a imenuje se Zoran Kalezić.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209686 Dana 12.2014.BUDVA.03.2014. Ugovorom i Statutom od 03.PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03. pod registarskim brojem 5-0646014/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “AMPLITUDO” . promjena pasoša izvršnog direktora.03.03.03.2014. godine razrješava se izvršni direktor Marina Petišić. Ul.

02.2014.03. godine novi izvršni direktor društva je MARINA ŠUŠIĆ iz Nikšića. godine vrši se promjena Statuta.03.19. Ugovorom i Statutom od 19.2014. 2014. Odlukom i Statutom od 10.03. Izvršni direktor u prometu može djelovati bez ograničenja. pod registarskim brojem 5-0280342/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. god. vrši se promjena izvršnog direktora i novi je Viktoriia Maksimova. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjena pretežne djelatnosti i to: 82. vrši se promjena osnivača tako da istupa osnivač Aleksandar Živković. 209070 Dana 25. 209424 Dana 05.2014. 209369 Dana 04.03. Odlukom od 03. godine vrši se promjena nakon prenosa udjela Čedomir Milić na Krsto i Luka Milić.2014. .2014.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.02.2014. pod registarskim brojem 5-0639994/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “AGATAMAX” DOO BAR. pod registarskim brojem 5-0064902/017 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “STRATUS” DOO PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0664647/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “VIP INTERIOR” DOO BAR. 209146 Dana 26. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0259221/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “LE DUCHESSE M” DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO. PROMET I USLUGE “FIDES” DOO BIJELO POLJE ugovorom i Statutom od 24. pod registarskim brojem 4-0008972/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “CRNOGORSKI ELEKTOPRENOSNI SISTEM” AD. god. USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE I GRAĐEVINARSTVO BUDVA. PROMET I USLUGE EXPORT. 209489 Dana 06.2014.02. Odlukom i Statuta od 16. Odlukom od 04.03. 209601 Dana 10. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03. Odlukom i Statutom od 05.2014.02.03. mijenja se pretežna šifra djelatnosti i nova je 4621.01. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom Odbora direktora od 04.2014. razrješava se dužnosti izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika Igor Basis a imenuje Ekatarina Zavgordniaja.2014. a za izvršnog i ovlašćenog upisuje se Batrić Živković Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.2014.IMPORT “FLEMER STONE“ DOO NIKŠIĆ.2014.2014.01.2014.207741 Dana 20.03. PROMET I USLUGE PODGORICA. i izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0134464/017 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0096200/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva HKS “SPEKTAR” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. 209400 Dana 05.02.

odlukama i Statutom od 27. 209512 Dana 07.BUDVA.03.03.2014.2014.03. godine vrši se promjena pretežne djelatnosti i to: 71. pod registarskim brojem 5-0408333/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “RIO AS” DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM DOO . vrši se usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji šifara djelatnosti i nova pretežna djelatnost je 71.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0001193/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva MONT FIDES DOO PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.NIKŠIĆ. Odlukom i Statutom od 03.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom i Statutom od 07. 209322 Dana 03.2014.03.2014 novi izvršni direktor je Neđeljko Vujović. 209552 Dana 07. pod registarskim brojem 5-0674967/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “7 HILLS” . TRGOVINU I EXPORT-IMPORT KOTOR.03. EXPORT-IMPORT “HITS-S” PODGORICA. godien vrši se promjena nakon prenosa udjela VIELITE LIMITED na Martina Hauser.2014.03. Ugovorom i Statutom od 07.03. 209556 Dana 07. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0292411/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “VARD-COMERC” ZA USLUG.03. pod registarskim brojem 5-0637862/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “D&S GROUP” ZA PROIZVODNJU.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.02.12. pod registarskim brojem 5-0170471/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “BIJELI LABUD” ZA PROIZVODNJU. 209435 Dana 05.03.03. godine vrši se promjena nakon prenosa udjela MONT FIDES DOO PODGORICA i VIELITE LIMITED na Martina Hauser.PODGORICA.2014.03. Ugovorom i Statutom od 07. godine nova adresa društva je “IVANA CRNOJEVIĆA BR.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.10.2014. godine vrši se usaglašabanje ipromjena pretežne djelatnosti i to: 56. godine i odlukom i statutom od 04. 209438 Dana 05. pod registarskim brojem 5-0507480/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA I USLUGA “GEO-TIM” DOO PODGORICA. Ugovorom od 03. PROMET I USLUGE.2014. Odlukom i Statutom od 03.12. godine istupa iz društva kao osnivač Nikola Stijepović. ŠPEDICIJU I ATRGOVINU.209425 Dana 05.03.2014.2014. i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji šifara djelatnosti. 209562 Dana 05. EXPORT-IMPORT .2014.03.2014. EXPORT-IMPORT .49 PODGORICA” Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. . pod registarskim brojem 5-0570932/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PROMET I USLUGE.2014.2014.

2014. razrješava se dužnosti ovlašćenog zastupnika i izvršnog direktora Mersad Nurković a imenuje Hendrikus Hendriks. Odlukom od 07. godine vrši se promjena osnivača tako da istupa osnivač Nenad Lilić i Odlukama vrši se usaglašavanje i pretežne djelatnosti i to: 41. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 22 BUDVA.2014.2014.BAR.2014. Statutom i Ugovorom od 04. pasoša izvršnog direktora. razrješava se dužnosti Ovlašćenog zastupnika Bogdan Božić. iz društva u svojstvu Osnivača istupa Ranko Ljumović. pasoša ovlašćenog zastupnika. pod registarskim brojem 5-0489393/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “GREEN HILL” . pod registarskim brojem 5-0622149/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.03. Odlukom i Statutom od 21. usaglašava i promjena pretežne djelatnosti. 208782 Dana 17.12. Nova adresa je SVETI STEFAN.2014.03. pod registarskim brojem 5-0061114/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “OMC COMPANY” DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA . god.2014. 209585 Dana 10.03. god.2014. promjena adrese. pod registarskim brojem 5-0646674/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “GOODWILL PHARMA” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. PROMET I USLUGE.PODGORICA.03.BULJARICA . pod registarskim brojem 5-0232342/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA “HAMERO” DOO .11 eura u novcu.03.2013.2014. Odlukom i Statutom od 13.12.INVEST” DOO . god. 209670 Dana 12.917. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “PHENIX GUMA” DOO PODGORICA. Odlukom od 06.PODGORICA Ugovorom od 10.03.2014. pod registarskim brojem 5-0255723/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. razrješava se ovlašćeni zastupnik Siniša Kovačev i imenuje se za ovlašćenog zastupnika Miloš Bečanović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene pasoša osnivača.03. 209596 Dana 10.03. EXPORT-IMPORT “E DEM . 209584 Dana 10.02.03. pod registarskim brojem 5-0412932/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “LNP-GRADNJA” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.BUDVA.2014. 206957 Dana 23.03.03.2014.01.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. .209571 Dana 10. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjena Satuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.BAR. SLOBODE BR. godine usljed promjene osnivača.2014.20 i vrši se promjena Statuta od 10. upisuje se povećanje kapitala za 8.2014. Odlukom od 07.

a adresa Ul.2014. 209094 Dana 26.PODGORICA. godine razrješava se izvršni direktor Nikola Jovanović. a za izvršnog upisuje se Borislav Rabrenović.2014. godine vrši se promjena adrese i naziva tako da sada naziv glasi: “UNILINK” DOO PODGORICA. godine vrši se promjena istupa iz društva osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. god. iz društva u svojstvu Osnivača istupa Vinko Marović a za Izvršnog direktora imenuje se Bošković Andrija. EXPORT-IMPORT . Odlukom i Statutom od 10. 208762 Dana 14. 209600 Dana 10.02.2014.02.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.02. god.2014. PROMET I USLUGE. pod registarskim brojem 5-0065052/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TURIZAM I TRGOVINU “KOMPAS MONTENEGRO “ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA.2014.02. PROMET I USLUGE “BALIĆ MARKET” BIJELO POLJE.12. mijenja se izvršni direktor i imenuje se za novog izvršnog direktora Edin Balić. razrješava se dužnosti izvršnog direktora Milena Popović a imenuje Dražen Vujošević. 208714 Dana 13.206879 Dana 20. Nova adresa je V PROLETERSKE 36A PODGORICA.02.02. pod registarskim brojem 5-0424250/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “COLLIERS INTERNATIONAL” DOO PODGORICA. Ugovorom i Statutom od 12.Serdara Jola Piletića 27.2014.03. 209259 Dana 28.PODGORICA Odlukoma od 14.03. pod registarskim brojem 5-0680306/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “GRAZIE MODA” DOO TIVAT. pod registarskim brojem 5-0651605/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROOIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA “LA PAGNOTTA” TIVAT.2014.12. Statutom i Ugovorom od 25.2014.02.2014. 209651 Dana 11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. istupa osnivač Mario Matijević i pristupa osnivač Olga Glavanović.03.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 07.2014. .2014.02. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Ugovorom i Statutom od 05.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene adrese. pod registarskim brojem 5-0663272/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “XPLODE” ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 16. god.03. pod registarskim brojem 5-0655653/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “NAPOPUST” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . pod registarskim brojem 5-0635051/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.

Odlukom od 19.02.01. 209128 Dana 26. pod registarskim brojem 5-0686304/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “PIKET” DOO BUDVA.2014.00 eura anenovčani za iznos os 46.TIVAT” novi ovlašćeni zastupnik društva je IAN DENNIS FAIR iz KOMONVELT BAHAMA i mijenjaju se ovlašćenja ovlašćenog zastupnika.2014.2014.2014.2014. Ugovorom od 01. pod registarskim brojem 5-0576558/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “D&A-TRANS” DOO EXPORT-IMPORT ROŽAJE. EXPORT-IMPORT “PASEND” DOO .2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se povećanje novčanog inenovčanog kapitala za novčani za iznos od 6. 209267 Dana 28.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine razrješava se dužnosti ovlašćenog zastupnika Ranko Jovović.02. KOTOR Odlukom od 10. pod registarskim brojem 5-0658140/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva TORCH PLATFORMS MONTENEGRO DOO KOTOR.02. godine novi izvršni direktor je MERSUDIN KURBARDOVIĆ iz Rožaja.03. 209343 Dana 04. godine nova adresa sjedišta društva je “VILLA TARA. godine razrješava se dužnosti ovlašćenog zastupnika John Kennedy.2014. godine novi osnivač i izvršni direktor je Dario Žunjić.02. 209365 Dana 04.2014.PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 24. pod registarskim brojem 5-0656019/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “UNICOM LIMITED” DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO CETINJE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03.02. pod registarskim brojem 5-0641050/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “INFINITI” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . PORTO MONTENEGRO B. Odlukom od 26. godine vrši se promjena nakon prenosa udjela Berislav Andrić na Popović Mirko. a za izvršnog direktora upisuje se Litwak Rachel. . odlukom i Statutom od 28.2014.03.2013. 209602 Dana 10. 209440 Dana 05.12. pod registarskim brojem 5-0630413/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU”KAL MONTE” TIVAT.2014.Ugovorom.B.PODGORICA.. razrješava se dužnosti izvršnog direktora Berislav Andrić a imenuje Popović Mirko. promjena pasoša zamjenika izvršnog direktora.209281 Dana 28.2014.00 eura.03. pod registarskim brojem 5-0014732/019 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBE I USLUGA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.02.500. Odlukom i Statutom od 26.03.12. 206888 Dana 20.2014.03.03. godine i Statutom od 04.02. godine vrši se promjena izvršnog direktora tako da se razrješava Marcel Vercruyce. pod registarskim brojem 5-0626163/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO”MONTENEGRO GOLF COURSE”ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GOLF TERENA.2014. Odlukom od 07.000.2013. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.

02. godine vrši se promjena izvršnog direktora i ovlašćenog lica Alma pontić i Alma Muslić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 28. pod registarskim brojem 4-0005131/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva A.2014. pod registarskim brojem 5-0391224/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA “STELINA MONTE” . “PLAVSKO JEZERO” . godine novi izvršni direktor je Vojislav Delić.D.PLAV.05 eura.02.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014. 206710 Dana 16. pod registarskim brojem 5-0634165/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “TEA INVEST” DOO ZA RAZRADU GRAĐEVINSKIH PROJEKATA . 209222 Dana 28.BUDVA.02. pod registarskim brojem 5-0334321/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA TRGOVINU.299.BAR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom i Statutom od 12.12.209341 Dana 04.397. godine i Statutom od 24. 209291 Dana 03.12. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji šifara djelatnosti i mijenja se broj pasoša izvršnog direktora.2014. Odlukama od 24.BUDVA. godine vrši se povećanje nenovčanog kapitala za iznos od 216. TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT “NATALI” .2014.2014.2013. godine vrši se povećanje novčanog dijela kapitala za iznos od 13. Odlukom i Statutom od 26. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03.02.2014. .10 eura.02.2013.03.

. donijeli su dana 27. list RCG“. registarski broj 50655099.11. registarski broj 50662644. list CG“. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.02. Voja Lješnjaka bb. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. donijeli su dana 24. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u 209335 Dana 05.6 JMBG: 2412957270011.Mitropolita pajsije BR. 208285 Dana 04.2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije.BIJELO POLJE.2014.BIJELO POLJE.Mitropolita Pajsije br.BERANE. . Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: MENSURA IDRIZOVIĆ . ul. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. list CG“. adresa: NEDELJKA MERDOVIĆA BB . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. broj 6/02 i „Sl.02. list RCG“. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. broj 6/02 i „Sl. donijeli su dana 01. registarski broj 50634590. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva “MAGIC SYSTEM” ZA PROIZVODNJU. list RCG“.LIKVIDACIJE IBRISANJA 205347 Dana 04. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva “EUROTEX” DOO BERANE. adresa: ul. list CG“. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: SUAD SADIKOVIĆ -.2013 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije.BIJELO POLJE.Mitropolita Pajsije br.berane. list RCG“.2013. broj 6/02 i „Sl.BIJELO POLJE.b. adresa: Kanje b. ul. IVANJE BB JMBG: 1407987280308.BIJELO POLJE.6 . PROMET I USLUGE. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MINELA COMPANY” BIJELO POLJE.2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl.Bijelo Polje.03. .Bijelo Polje. adresa: Voja Lješnjaka bb.01. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ZORAN MARINKOVIĆ . PROMET I USLUGE “S & A” . broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. registarski broj 50161253. JMBG: 008695855. EXPORT.11. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“.02.6 JMBG: 1507967275019BUDIMIR JOKIĆ .03. broj 6/02 i „Sl. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: STANICA JOKIĆ . JMBG: 2108982285154.2014.IMPORT .2014. donijeli su dana 31.BERANE. 209102 Dana 07.

registarski broj 50197164. registarski broj 50673023.2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. donijeli su dana 04. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva “G. adresa: Dušana Vukotića bb . list CG“.03.prostor C10. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva PRIVATNA USTANOVA ORGANIZATOR OBRAZOVANJA ODRASLIH “ČOVJEKOLJUBLJE” PODGORICA. Meše Selimovića br.02. list RCG“. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva “EVELINA MN” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA INTELEKTUALNE USLUGE I IZDAVAČKU DJELATNOST “MARMIL” .EKONOMSKO FINANSIJSKI TRENING CENTAR. broj 6/02 i „Sl. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. 209019 Dana 24.03. posl. JMBG: . broj 1 .Podgorica. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: LJILJANA VUKOTIĆ . list CG“. adresa: Crnogorskih serdara. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. broj 6/02 i „Sl. donijeli su dana 03. broj 6/02 i „Sl. list CG“. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: -. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. list RCG“. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. 208758 Dana 10. list CG“. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: IULIIA SHATILKINA -.209385 Dana 05.02. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. adresa: Radnička bb. JMBG: 71 6633757. broj 6/02 i „Sl. JMBG: AA0084959. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.PODGORICA.8 JMBG: 0103952215268.2014. registarski broj 50673095.2014.02. adresa: Bulerar revolucije 7 .2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije.2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije.P.2014.. apartmani Tološka šuma . 209445 Dana 10.Podgorica. . donijeli su dana 20.03. lamela C.03.2014. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.Podgorica. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. list RCG“. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: EMMANOUIL PAIRAKTARIDIS -.Podgorica.2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. donijeli su dana 12. JMBG: AK1328167 GIACOMO CORICA -. DOOPODGORICA. registarski broj 80024024. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.OIL” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. list RCG“.03.

Jovana Tomaševića 31 . Avalska 10 JMBG: 2512950290011. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “DAMARI FASHION”.2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. list RCG“.2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. registarski broj 80025255. donijeli su dana 05. adresa: Serdara Jola Piletića br. 209314 Dana 05. adresa: Kralja Petra I bb . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. list CG“. 25-A . donijeli su dana 03.2014. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. 209545 Dana 10.03. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl.IMPORT .Pljevlja. registarski broj 50657216. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: SRETEN LAZAREVIĆ . CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA . list RCG“.208739 Dana 10. list CG“.Podgorica.03.PLJEVLJA. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: OLGA BALOBINA -. ČERTKOVO JMBG: 72 2463014. broj 6/02 i „Sl.03.2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. adresa: Marka Miljanova br.2014. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl.03. broj 6/02 i „Sl.2014.AMBULANTA OPŠTE MEDICINE “CENTAR PORODIČNE MEDICINE-TATA.02. PROMET I USLUGE.PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.03. Jovana Tomaševića br.PODGORICA. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: DARKO RADOVIĆ . registarski broj 50589676. broj 6/02 i „Sl. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DOO “MONTENEGRO CENTRAL GROUP” PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. registarski broj 50674785. 46 . Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: NATALIYA TKACH -. list RCG“. donijeli su dana 12. list RCG“. list CG“.2014. PETROVSKOGO 333. . adresa: ul. list CG“. MAMA I JA” .Podgorica. 31 JMBG: 1110961210015. JMBG: AK649419.02. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.03.Podgorica. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DOO “ORA” ZA PROIZVODNJU.Pljevlja. EXPORT . donijeli su dana 28. 209351 Dana 04. broj 6/02 i „Sl. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.PODGORICA.

CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva OLJA KOMERC DOO. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: GORAN TERZIĆ -. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. registarski broj 50544972.2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. 209294 Dana 05. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “M-GAL” . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. adresa: Đulje Jovanova 34 . list RCG“. Stevana Štiljanovića bb . . donijeli su dana 28. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. adresa: ul. broj 6/02 i „Sl.Podgorica.2014 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. broj 6/02 i „Sl.2014. registarski broj 50001853. list CG“.02.Podgorica.2014. Đulje Jovanova 34 JMBG: 0202949210210. list RCG“. list CG“. donijeli su dana 27. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl.02.Budva.BUDVA.03. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.209466 Dana 07. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: SAVO RADOVANOVIĆ .03. JMBG: 007196922. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Velji vinogradi. . Cetinje.BUDVA. 209112 Dana 26.2014.2014.02.2014. a datum usvajanja Statuta je 25. pod registarskim brojem 5-0685638/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE “SVATOVAC” BUDVA.02. pod registarskim brojem 5-0685657/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU. 209256 Dana 28. LIDIJA RADONJIĆ Osnivač.02.2014. Komani bb Podgorica.02. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.02. Donji kraj bb. 209097 Dana 26.02. Bulevar Džordža Vašingtona br. GALAGUTA OLEKSANDR Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 24.02.02.2014. Lica u društvu su: OLEKSANDR GALAGUTA Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 25.2014. Babin do b. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Lica u društvu su: DRAGAN STODIĆ Osnivač. PROMET I POSREDOVANJE “BULAT AUTO” CETINJE. Babilonija stan 25 Budva.02.2014. a datum usvajanja Statuta je 24. RADONJIĆ LIDIJA Ovlašćeni zastupnik. KOSTIĆ MILICA Izvršni direktor. Lica u društvu su: SLAVKO BULATOVIĆ Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 24. STODIĆ DRAGAN Izvršni direktor. BULATOVIĆ SLAVKO Izvršni direktor.02. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 24.02.OSNIVANJA 208717 Dana 12.02.2014.2014. a datum usvajanja Statuta je 11.b. pod registarskim brojem 5-0685934/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “AL-COM TRADE” DOO PODGORICA.2014.02.2014.02. Lica u društvu su: RADONJIĆ LIDIJA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0684039/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “INTERVEST” . pod registarskim brojem 5-0685619/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “TRANSLOG” PODGORICA.2014.2014.02. a datum usvajanja Statuta je 28. Lica u društvu su: MILICA KOSTIĆ Osnivač. 209056 Dana 25. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 28. Budva.2014. 44 Podgorica.

2014.02. ROGANOVIĆ NATAŠA Izvršni direktor. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.2014. PROMET I USLUGE “PROTON GROUP” DOO BUDVA.02.03. PASGVALE ADDESI Osnivač. Studentska bb. VELJOVIĆ JOVANA Izvršni direktor.02.02. a datum usvajanja Statuta je 24.2014.02. Lica u društvu su: KISIĆ DEJAN Ovlašćeni zastupnik.BAR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209278 Dana 28.03. Južna tribina stadiona “Budućnost” bb Podgorica.02. a datum usvajanja Statuta je 03. PROMET I USLUGE EXPORT .03. Orović) br. a datum usvajanja Statuta je 17. 209357 Dana 04.2014. 23 Budva. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 17. Dražin vrt b. pod registarskim brojem 5-0684847/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TRGOVINU. lamela 8 Podgorica. a datum usvajanja Statuta je 21. Jovana Tomaševića 14 Bar. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 17.2014.2014. LEKOVIĆ FILIP Izvršni direktor.2014. a datum usvajanja Statuta je 17.02.02. VUJOVIĆ DARKO Ovlašćeni zastupnik. . ĐURIŠIĆ MARKO Izvršni direktor. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 21. Ovlašćeni zastupnik. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 24. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. JOVANA VELJOVIĆ Osnivač. filipa kovačevića ( adv.02. 208911 Dana 19.02. MILOŠ GRUBAČEVIĆ Osnivač.. 209375 Dana 04. 208469 Dana 07.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Lica u društvu su: MOMA KOVAČEVIĆ Osnivač. Trg Nikole Kovačevića 7 Podgorica.2014. DEJAN KISIĆ Osnivač.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03. pod registarskim brojem 5-0686031/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “DARKWOOD COMPANY” DOO PODGORICA. Ovlašćeni zastupnik. Lica u društvu su: ADDESI PASQUALE Ovlašćeni zastupnik. DARKO VUJOVIĆ Osnivač. MARKO ĐURIŠIĆ Osnivač.2014. ROZINO. pod registarskim brojem 5-0683578/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “GRIPHUS COM” DOO PODGORICA. Lica u društvu su: LAZO PEJOVIĆ Osnivač.02. Lica u društvu su: GRUBAČEVIĆ MILOŠ Izvršni direktor.02.2014.2014.02. pod registarskim brojem 5-0686103/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.02. Kotor.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.b. pod registarskim brojem 5-0686099/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “RICHMOND” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . kanc.2014.2014. pod registarskim brojem 5-0684775/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA MALO ODJEĆOM U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA “GRUBAČEVIĆ“ DOO KOTOR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 03. GOCA GRUBAČEVIĆ Osnivač.2014.208875 Dana 19.2014. Lica u društvu su: VUJOVIĆ DARKO Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 06.IMPORT “GAVROŠ” DOO PODGORICA.

PROMET ROBA I USLUGA “E MONTENEGRO”DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . pod registarskim brojem 5-0686160/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVU ZA PROIZVODNJU. pod registarskim brojem 5-0678192/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “PRIMATO” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.02. Zelenika b. MOLOKOV VIKTOR Izvršni direktor.03. PAUNOVIĆ NEMANJA Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014. FADI F. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 27. VUČUROVIĆ MAJA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 15.02.2014. 209447 Dana 05. Pera Ćetkoviča br. Herceg Novi.PODGORICA.11. Stjepa Šarenca br. VUJOVIĆ ČEDO Izvršni direktor.03.2014.M. HANAN FADI F.2014. Izvršni direktor. TRGOVINU I USLUGE DOO HERCEG NOVI.03. Ćurilac bb Danilovgrad. Ovlašćeni zastupnik. 209313 Dana 03.2013. a datum usvajanja Statuta je 28.2014.M. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Lica u društvu su: DRUŠTVO ZA RAZVOJ SOFTVERA BASSILICHI CEE DOO BEOGRAD Osnivač.02. a datum usvajanja Statuta je 04. VIKTOR MOLOKOV Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Lica u društvu su: ČEDO VUJOVIĆ Osnivač.02.03. a datum usvajanja Statuta je 15.02. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05.2013. Lica u društvu su: GORAN MILOJEVIĆ Osnivač.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0686471/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO ZA PROMET I USLUGE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.YOUNIS Osnivač.2014. Lica u društvu su: MARKO MARKOVIĆ Osnivač. pod registarskim brojem 5-0686270/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I POSLOVNE USLUGE “VSP BILANS” DOO HERCEG NOVI.02.2014.02.03.03. 3 Herceg Novi.11.2014. pod registarskim brojem 5-0686539/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE “GLOBAL POINT” DOO BAR.209282 Dana 28.DANILOVGRAD. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 28.2014. EXPORT-IMPORT “URAL .b. Lica u društvu su: HRISTINA RADULOVIĆ Osnivač. 209490 Dana 06. a datum usvajanja Statuta je 27. RADULOVIĆ HRISTINA Izvršni direktor.2014.02. pod magistralom (crvena zgrada) Budva.INVEST” BUDVA. pod registarskim brojem 5-0686490/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “BASSILICHI CEE” DOO .03. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 04.11.2013. 205888 Dana 18. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 24. Lica u društvu su: ULAMA LJUBICA Ovlašćeni zastupnik. Vladimira Rolovića bb Bar.2014. a datum usvajanja Statuta je 24. 209280 Dana 28.165 Podgorica. a datum usvajanja Statuta je 05.2014. .2014.2014.YOUNIS HANAN Izvršni direktor.

2014. Ul.R. 65 Podgorica.209416 Dana 05. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05.2014. 209525 Dana 07.2014.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05. pod registarskim brojem 5-0686816/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU. pod registarskim brojem 5-0686873/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “J & S ART” DOO PODGORICA.03.03.03.2014. ILIJA ILIĆ Osnivač. PODGORICA. VASIĆ SANJA Izvršni direktor.2014. Lica u društvu su: VUČINIĆ DINA Izvršni direktor.2014. VUČEKOVIĆ JELENA Ovlašćeni zastupnik. a datum usvajanja Statuta je 08. a datum usvajanja Statuta je 06. pod registarskim brojem 5-0686820/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “SPEEDY PIZZA” DOO ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA.03. Lica u društvu su: SLAĐANA SAVELJIĆ Osnivač.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.2014. Lica u društvu su: BATAKOVIĆ SLOBODAN Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.03.03. 2 Herceg Novi. Lica u društvu su: RANKO RADONJIĆ Osnivač. BATAKOVIĆ SLOBODAN Ovlašćeni zastupnik. Lica u društvu su: PAJOVIĆ ŽELJKO Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 03.2014. ROGANOVIĆ MAJA Izvršni direktor. 41 Podgorica.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 03. Nikole Ljubiibratića br. a datum usvajanja Statuta je 05. 209586 Dana 10. a datum usvajanja Statuta je 05. 209481 Dana 06.2014.2014. a datum usvajanja Statuta je 04. Lica u društvu su: DRAGAN KOSIĆ Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06. 209532 Dana 07. Vukice Mitrović br.03.2014. 40 Podgorica.03. Vijenci Danila Kiša 1 Podgorica.03.03. SLOBODAN BATAKOVIĆ Izvršni direktor. SAVELJIĆ SLAĐANA Ovlašćeni zastupnik.03.03.03. RADONJIĆ RANKO Izvršni direktor. JELENA VUČEKOVIĆ Osnivač. 209420 Dana 05. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Bulevar Džordža Vašingtona br.SYNO” DOO PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 08. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0686706/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE “ADMIRAL CLUB” DOO HERCEG NOVI. EXPORT-IMPORT “ZLATNIK” PODGORICA. Marka Miljanova br.03.03.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 04. .03. JOVANA RADULOVIĆ Osnivač.2014. Oktobarske revolucije bb Podgorica. pod registarskim brojem 5-0686710/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “BALKAN CHANNEL” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU.03. pod registarskim brojem 5-0686653/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “E.2014.

pod registarskim brojem 5-0687277/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.b.2014. pod registarskim brojem 5-0686232/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BB CONSULTING” DOO BUDVA. ĐINOVIĆ ANA MARIA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. POLAT ENGIN Ovlašćeni zastupnik.209264 Dana 28.2014. EXPORT . TIJANIĆ DARKO Izvršni direktor. . Lica u društvu su: ANA MARIA ĐINOVIĆ Osnivač. Potkošljun b. a datum usvajanja Statuta je 10.02.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 03. Lastva Grbaljska bb Budva. Lica u društvu su: GORAN MIJIĆ Osnivač. pod registarskim brojem 5-0686979/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “LEGALIZACIJE” PODGORICA. 209644 Dana 11.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209718 Dana 13.01.2014. zgrada Pajković-Tarbuk Budva.2014. ŠABOVIĆ JUGOSLAV Izvršni direktor. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12. Rozino bb.2014.2014. a datum usvajanja Statuta je 27. Lica u društvu su: POLAT ENGIN Izvršni direktor. pod registarskim brojem 5-0687148/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MOZ-GLAS” DOO BUDVA. a datum usvajanja Statuta je 03.01. IVKOVIĆ JELENA Izvršni direktor. 209583 Dana 10.03. Bulevar revolucije br. 208530 Dana 10.2014.. a datum usvajanja Statuta je 10. ENGIN POLAT Osnivač.03.03.03.03. Budva. 209353 Dana 04.2014.03.03.03. Lica u društvu su: NEVLADINO UDRUŽENJE “JAZ .2014.2014. Ulcinj. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 10. pod registarskim brojem 5-0686357/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “DARKO SR GIPS” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA.03. a datum usvajanja Statuta je 07.2014. UGOSTITELJSTVO I USLUGE. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07.2014.MRČEVO POLJE” BUDVA Osnivač.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 27. Bul Skenderbeu b. Lica u društvu su: DARKO TIJANIĆ Osnivač. Trg slobode br. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 5 (Jadranski sajam) Budva. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 50 / 5 Podgorica.b. pod registarskim brojem 5-0686380/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “JAZ. a datum usvajanja Statuta je 12.02.2014.03.IMPORT “DADAŠ” ULCINJ.02.02. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 10. MIJIĆ GORAN Izvršni direktor.MRČEVO POLJE” BUDVA. Lica u društvu su: JUGOSLAV ŠABOVIĆ Osnivač.03.2014.2014.

Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.209704 Dana 12. pod registarskim brojem 5-0687186/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “SOUTH STAR PROVISIONS” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOTOR. SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG NOVI Osnivač.2014. Pažići bb Danilovgrad.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. BAROVIĆ BOŠKO Član Odbora direktora.02.03.09. pod registarskim brojem 5-0687190/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO ZA PROMET I USLUGE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209273 Dana 28. a datum usvajanja Statuta je 18. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.2014. DAKIĆ MILAN Član Odbora direktora.10. Adresa za prijem pošte PAŽIĆI BB .PODGORICA.02.02.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18. PERIŠIĆ BORIS Izvršni direktor. PERKOVIĆ DEJAN Izvršni direktor.02. PAVLOVIĆ ZORAN Član Odbora direktora. ĐUROVIĆ RAŠKO Izvršni direktor. 209744 Dana 13.2014.b.02. pod registarskim brojem 5-0686118/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MIRAMIN” DOO DANILOVGRAD. Nikole Tesle br.2014 a datum usvajanja Statuta je 28. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 26.2014. Podgorica. SVILANOVIĆ NIKOLA Predsjednik odbora direktora. Buta Lekića b. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0683434/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “KOMUNALNO STAMBENO” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HERCEG NOVI.2014. pod registarskim brojem 5-0685748/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU “EVICA” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU .2013. Lica u društvu su: RAŠKO ĐUROVIĆ Osnivač. .03.03. Lica u društvu su: STANOVČIĆ GORAN Član Odbora direktora. a datum usvajanja Statuta je 13. EXPORT-IMPORT “PERKO TRADE” PODGORICA.03.2014.02. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05. Lica u društvu su: DEJAN PERKOVIĆ Osnivač. 208451 Dana 07.03. Zgrada Bujkovića A/3 Kotor. PESTORIĆ ALEKSANDRA Član Odbora direktora. Lica u društvu su: EVICA JANKOVIĆ Osnivač.2014. 209136 Dana 26. SEFEROVIĆ BORIS Izvršni direktor. ŠEROVIĆ BOŽO Član Odbora direktora.2014. a datum usvajanja Statuta je 05. JANKOVIĆ EVICA Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 26. Marka Vojnovića 1 Herceg Novi. ĆURIĆ DEJAN Član Odbora direktora.02. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 28.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.2014. Lica u društvu su: BORIS PERIŠIĆ Osnivač.2013. 18 Podgorica. VLAOVIĆ DRAGAN Član Odbora direktora.

03. EXPORT-IMPORT PODGORICA. VUJAČIĆ DRAGAN Ovlašćeni zastupnik. pod registarskim brojem 5-0686888/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “VUJAČIĆ TIPTOP” ZA PROIZVODNJU. VESO FILIPOVIĆ Osnivač.2014. pod registarskim brojem 5-0686744/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “LSG BUILDING SOLUTIONS” HERCEG NOVI. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.2014. PROMET I USLUGE.2014. pod registarskim brojem 5-0686778/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. 209533 Dana 07. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 26.I. 209405 Dana 05. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.05. IGALO. Podgorica. SCHOIBENGEIER WERNER Izvršni direktor.02. Lica u društvu su: DANILO PETROVIĆ Osnivač. Podgorica. Crnogorskih SERDARA bb Podgorica. DRAGAN VUJAČIĆ Osnivač. VUČEVIĆ IGOR Izvršni direktor.03. 209536 Dana 07. 209543 Dana 07. pod registarskim brojem 5-0686801/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “PAVLIN” DOO PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. . 19 Herceg Novi.2014.03.03. 209262 Dana 28. a datum usvajanja Statuta je 06.02.b. pod registarskim brojem 5-0686668/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “FILIP GRADNJA” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. Lica u društvu su: NADEZDA PAVLYUK Osnivač. Lica u društvu su: IGOR VUČEVIĆ Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 25. Lica u društvu su: VUJAČIĆ DRAGAN Izvršni direktor.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. a datum usvajanja Statuta je 26.V. Lica u društvu su: FILIPOVIĆ VESO Izvršni direktor.02. PETROVIĆ DANILO Izvršni direktor. Božiće Andrijevica. Mahala bb.03.03.2014.209175 Dana 31. a datum usvajanja Statuta je 06.02.2014.2014.2013.2014.03. pod registarskim brojem 5-0686452/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “CIJEVNA COMMERCE” DOO PODGORICA.2014.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 26.2014. Lica u društvu su: LSG GROUP GMBH Osnivač.03.03. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.02.03. Prizrenska br. FILIPOVIĆ VESO Ovlašćeni zastupnik. Blažene Ozane b. a datum usvajanja Statuta je 07.02. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DOO PEKARA “D. Dalmatinska 104 Podgorica.2014. a datum usvajanja Statuta je 26.” Andrijevica.2014. PAVLYUK NADEZDA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. a datum usvajanja Statuta je 26.02.2014. GOTH KARL Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

209248 Dana 28. Budva. PETROVIĆ RANKO Izvršni direktor. pod registarskim brojem 5-0685949/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ANDANIK” ZA PROMET USLUGA BAR.2013. a datum usvajanja Statuta je 25. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 27.2014.03. SANI ELEZAGIĆ Osnivač.2014. a datum usvajanja Statuta je 26.b. GRAĐEVINARSTVO I USLUGE. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06. ULCINJ.03. Ulcinj. Adresa za prijem pošte MORE PLOVCA B. Zgrada akademija znanja b. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12. 209549 Dana 07.2014. .BUDVA.2014.2014. a datum usvajanja Statuta je 27. Donji Štoj b. pod registarskim brojem 5-0686467/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “CIJEVNA HOTEL GROUP” DOO PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0686141/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE “IM MIKOVIC” .2014.b.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03.03. Lica u društvu su: ANDREY MARKARKIN Osnivač. EXPORT-IMPORT “SANI & CO” ULCINJ. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 25.2014.B.2014. Kodra b.2014 a datum usvajanja Statuta je 12. PROMET I TURIZAM .03. pod registarskim brojem 5-0686672/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “VALI & MIRI” DOO ZA PROIZVODNJU.02. TRGOVINU. Ulcinj.2014.03.2014.02. pod registarskim brojem 5-0686725/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “ROKŠPED AUTO CENTAR” DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ZA TRGOVINU I USLUGE . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. MAKARKIN ANDREY Izvršni direktor. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 26.ULCINJ. Lica u društvu su: IVICA MIKOVIĆ Osnivač. Lica u društvu su: DANILO PETROVIĆ Osnivač.03. stan 56 Bar. a datum usvajanja Statuta je 06. pod registarskim brojem 5-0687171/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UGOSTITELJSTVO. HAJDARI ESMA Izvršni direktor.03. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 04.2014.05.209176 Dana 31. a datum usvajanja Statuta je 04. STANAJ SANDER Izvršni direktor.02. ELEZAGIĆ SANI Izvršni direktor.02. Lica u društvu su: SANDER STANAJ Osnivač. MIKOVIĆ IVICA Izvršni direktor. 209419 Dana 05.2014. 30 Podgorica. Lica u društvu su: ESMA HAJDARI Osnivač. Lica u društvu su: ELEZAGIĆ JANUZ Ovlašćeni zastupnik.2014.PODGORICA.b.2014. 209245 Dana 28. Makedonska A-2. 209716 Dana 13. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.02.02. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Josipa Broza Tita br. Crnogorskih serdara bb Podgorica.02.02.2014.

2014. Lica u društvu su: STJEPČEVIĆ JOVANA Izvršni direktor.03.2014. pod registarskim brojem 5-0686524/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “GRADNJA TIP TOP” BUDVA. 209430 Dana 05. a datum usvajanja Statuta je 06.2014.b.2014. 209421 Dana 05. EXPORT .IMPORT .PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 03.03. a datum usvajanja Statuta je 04. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. VUJKOVIĆ KOSA Izvršni direktor.03.03. Mainski put b.2014. a datum usvajanja Statuta je 04. DANIELE SASSI Osnivač. MARCELLO SASSI Osnivač.2014.2014.03. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 04. CHERNOV ALEKSANDR Izvršni direktor.Obala br. 29. 209465 Dana 06.IMPORT. pod registarskim brojem 5-0686558/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO“NAMARS” ZA PROIZVODNJU.03.03. pod registarskim brojem 5-0686543/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO“THE BRAZEN SERPENT” ZA PROIZVODNJU.03. a datum usvajanja Statuta je 03. 209426 Dana 05. pod registarskim brojem 5-0686634/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BABA GIUDITTA” KOTOR.03.2014. HERCEG NOVI. PROMET ROBA I USLUGA. MITROVIĆ ANDRIJA Izvršni direktor.2014. Ovlašćeni zastupnik. “VIGRAD MONTENEGRO CO” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . novembra 278 Kotor.2014.03. Sunčana obala 152 Herceg Novi. a datum usvajanja Statuta je 03.03. ZELENIKA.2014. PROMET I USLUGE. Budva. Ul.03. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.24 Budva.2014.BUDVA. pod registarskim brojem 5-0686649/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “KRŠIĆ CO” DOO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM .03. Lica u društvu su: ALEKSANDR CHERNOV Osnivač.2014. . Lica u društvu su: KOSA VUJKOVIĆ Osnivač. Lica u društvu su: VITALY TIKHONCHUK Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03. 4 Podgorica. Lica u društvu su: PREDRAG PETRIČEVIĆ Osnivač. a datum usvajanja Statuta je 05. PROMET I USLUGE.2014. TIKHONCHUK VITALY Izvršni direktor. PETRIČEVIĆ PREDRAG Izvršni direktor. Sunčana obala 152 Herceg Novi. Radnička br.2014.2014.2014. pod registarskim brojem 5-0686581/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Lica u društvu su: ANDRIJA MITROVIĆ Osnivač.03.03.HERCEG NOVI. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03.03. LUCIANO IZZO Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.209348 Dana 04. 209541 Dana 07. PRŽNO . STARI GRAD. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 04. EXPORT .2014.

6 Herceg Novi. a datum usvajanja Statuta je 06.2014.2014.2014. PROMET I USLUGE. a datum usvajanja Statuta je 07.03. a datum usvajanja Statuta je 07. Podgorica. pod registarskim brojem 5-0686782/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “M&J LABUS” BIJELO POLJE. 209617 Dana 10. SLOBODE BR.2014. ZORKA JOVOVIĆ Osnivač. EXPORT-IMPORT. novembar H 23 bar. ĆALASAN MARINKO Ovlašćeni zastupnik. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05. PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0686763/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “MANPOWER” ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07.2014.03. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07. RAHOVIĆ DALIBORKA Ovlašćeni zastupnik. MURATOVIĆ ADMIR Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PREDRAG DUGALIĆ Osnivač. 10 PODGORICA. a datum usvajanja Statuta je 06.03. Lica u društvu su: RAHOVIĆ DALIBORKA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06. Lica u društvu su: JOVOVIĆ TIHOMIR Izvršni direktor. EXPORT .2014.2014. DUGALIĆ PREDRAG Ovlašćeni zastupnik.03. pod registarskim brojem 5-0686797/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “PROBNI RAD” DOO PODGORICA. a datum usvajanja Statuta je 07. JOLANDA MATANOVIQ Osnivač.24. pod registarskim brojem 5-0686759/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “P MOBIL” DOO PODGORICA. PROMET I USLUGE. Bul.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Nedeljka Merdovića br.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209513 Dana 07. ANDERS DANIEL PETERSSON Osnivač.03.03. Lica u društvu su: PETERSSON ANDERS DANIEL Izvršni direktor. Lica u društvu su: DUGALIĆ PREDRAG Izvršni direktor.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. UL.2014. a datum usvajanja Statuta je 05. pod registarskim brojem 5-0686687/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “AQUA-MATANOVIĆ” ZA PROIZVODNJU.03. 209555 Dana 07.2014.03.03.BAR. H.03. Lica u društvu su: MATANOVIQ JOLANDA Izvršni direktor.2014. 23 Bijelo Polje.IMPORT. Golubovci bb. PETERSSON ANDERS DANIEL Ovlašćeni zastupnik.03. Vaka Đurovića bb Podgorica.2014.03.2014.03.2014. DALIBORKA RAHOVIĆ Osnivač. Lica u društvu su: ADMIR MURATOVIĆ Osnivač.03. . pod registarskim brojem 5-0686691/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “DOM INVEST” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNIOŠĆU . MATANOVIQ JOLANDA Ovlašćeni zastupnik.03.03.2014.2014.2014.NOVI.209458 Dana 06. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06. 209550 Dana 07. I bokeške brigade br. 209540 Dana 07.2014.

POPOVA EKATERINA Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 10.03. MURIĆ KENAN Izvršni direktor.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03.55 Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 10.2014.2014.2014. zgrada.2014. BLAGOJEVIĆ SANJA Ovlašćeni zastupnik.03. Lica u društvu su: BLAGOJEVIĆ SANJA Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 07.KOLAŠIN.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03.03.03.2014.IMPORT “HS KIDS” PODGORICA. Lica u društvu su: EKATERINA POPOVA Osnivač.2014. BARTENIEVA GANNA Izvršni direktor.b.03. 209653 Dana 11.2014. PROMET I USLUGE EXPORT . Vojislavljevića br. 209567 Dana 10.BUDVA.IMPORT “RAINBOW LUX” DOO . Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.B. GONDUSOV SERGEY Izvršni direktor.03. a datum usvajanja Statuta je 06.03. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 10. .03.2014.03. Kralja Nikole 85 Podgorica. pod registarskim brojem 5-0686854/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE. “Litica” Lazi bb Budva. a datum usvajanja Statuta je 08. 209563 Dana 10.03. pod registarskim brojem 5-0687038/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BEAUTYFELT” DOO TIVAT. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. SANJA BLAGOJEVIĆ Osnivač. pod registarskim brojem 5-0686926/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07. GRIGORIJE RADUSINOVIĆ Osnivač.2014. Lica u društvu su: GANNA BARTENIEVA Osnivač. Velimira Terzića 7 Podgorica. KOLAŠIN. 209579 Dana 10.03. a datum usvajanja Statuta je 10. RADUSINOVIĆ GRIGORIJE Ovlašćeni zastupnik.03. a datum usvajanja Statuta je 07. Lica u društvu su: KENAN MURIĆ Osnivač.2014.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 08. EXPORT .2014.03.03. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07. pod registarskim brojem 5-0686869/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “SANGRIA” DOO .2014. PAŽANJ B. Tivat. pod registarskim brojem 5-0686964/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA INŽINJERSKE DJELATNOSTI I TEHNIČKO SAVJETOVANJE “TGS” DOO . Đačka b.2014. 209511 Dana 07.209560 Dana 07. EXPORT .2014. pod registarskim brojem 5-0686945/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.PODGORICA. PROMET I USLUGE. Lica u društvu su: RADUSINOVIĆ GRIGORIJE Izvršni direktor. Lica u društvu su: SERGEY GONDUSOV Osnivač.IMPORT “HERMIN SELENA” DOO PODGORICA.

02.03. BRAJOVIQ DANIJELA Izvršni direktor.03.03. PJETER LLESHAJ Osnivač. IVO LLESHAJ Osnivač. Ovlašćeni zastupnik.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.2014.02.03.b.2014. ROZINO BB.03. Moskovska br. Lica u društvu su: YEVGEN LISOVOY Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014. NEVENKA VUKELJIĆ Osnivač.2014.IMPORT PODGORICA. Vijen. . 209476 Dana 06. a datum usvajanja Statuta je 11.2014. Lica u društvu su: ZDRAVKO TATAR Osnivač. a datum usvajanja Statuta je 12.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03.03.209677 Dana 12.64 Podgorica.03. 209473 Dana 06. Džordža Vašingtona br. Ulcinj. a datum usvajanja Statuta je 27. pod registarskim brojem 5-0686911/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “CONSALTING COMPANY MN” PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.2014. a datum usvajanja Statuta je 05. pod registarskim brojem 5-0686505/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “OGIMAR” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 27. 1 . Lica u društvu su: SANDRA VUČEVIĆ Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03. Novosadska br. VUČEVIĆ SANDRA Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 06. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05.2014. pod registarskim brojem 5-0687076/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “POBSY” DOO PODGORICA.03. Lica u društvu su: DANIJELA BRAJOVIQ Osnivač.03. kosovskih junaka 3 Podgorica.03. a datum usvajanja Statuta je 05. 209696 Dana 12.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 11. 209717 Dana 13.3/14 Podgorica. PROMET I USLUGE EXPORT .PODGORICA.2014. pod registarskim brojem 5-0687372/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU “PICCOLO CT” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . Lica u društvu su: VUKELJIĆ VESELIN Ovlašćeni zastupnik. BUDVA. VUKELJIĆ NEVENKA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0686486/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “MONTE OPEN DOOR” BUDVA.2014.2014. Donji Štoj b.03. Lica u društvu su: LLESHAJ IVO Izvršni direktor. LISOVOY YEVGEN Izvršni direktor.03. 111. TATAR ZDRAVKO Izvršni direktor. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05. 209483 Dana 06.2014.2014.2014.03.34 Podgorica.03. pod registarskim brojem 5-0687243/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “VOLTECO” ULCINJ.

209487 Dana 06. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209179 Dana 27. Lica u društvu su: SNEŽANA LOZO Osnivač.2014.03.2014. 4.S. a datum usvajanja Statuta je 05.03. Lica u društvu su: BOŽOVIĆ JASNA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Marići bb.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 26.02.03.02. TRGOVINU I USLUGE EXPORT .2014. Lica u društvu su: MAJA MIJOVIĆ Osnivač.2014.2014. manastirska br. 209679 Dana 12.2014. .03.03. Avnoja br. NEVLADINO UDRUŽENJE “MONDAINE MODELS” BAR Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05. Lica u društvu su: FILIP KNEŽEVIĆ Osnivač. Lica u društvu su: LUKA MILANOVIĆ Osnivač. 209597 Dana 10. a datum usvajanja Statuta je 05.PODGORICA.03. pod registarskim brojem 5-0687061/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “FADO” ULCINJ ZA PROIZVODNJU.2014. MIJOVIĆ MAJA Izvršni direktor. PROMET ROBA I USLUGA. Pristan bb Ulcinj.IMPORT ULCINJ.2014.03.03. pod registarskim brojem 5-0686600/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “LOŽA” DOO HERCEG NOVI.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 11. LOZO SNEŽANA Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 26. Tivat. pod registarskim brojem 5-0687133/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “MONDAINE” DOO PODGORICA. Blok 35-36 zgrada 3/74 Podgorica. a datum usvajanja Statuta je 03. Lica u društvu su: FADILJ HAJRIZI Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03. Ul.2014.” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. 209423 Dana 05.2014. 24 Podgorica. pod registarskim brojem 5-0686596/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “MAKSIM & B. TURIZAM. Njegoševa br. 1 (Stari grad) Budva.02.03.S. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 03. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 03. 2 Herceg Novi.03.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. HAJRIZI FADILJ Izvršni direktor.2014.2014. KNEŽEVIĆ FILIP Izvršni direktor.03. a datum usvajanja Statuta je 11.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05.03.03. jul. EXPORT-IMPORT TIVAT.2014.2014.209485 Dana 06. MILANOVIĆ LUKA Izvršni direktor. pod registarskim brojem 5-0686448/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “MY SECRET” DOO BUDVA. a datum usvajanja Statuta je 03. pod registarskim brojem 5-0686615/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “CT GRADNJA” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU .2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

2014. . pod registarskim brojem 5-0686342/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BERTA” BAR.2014. pod registarskim brojem 5-0685839/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAZRADU GRAĐEVINSKIH PROJEKATA FREEHOLD INVESTMENT.b.03. 209105 Dana 26. PELIUKHNO OLEKSANDR Izvršni direktor. ALMA CATOVIC Osnivač.2014.03. a datum usvajanja Statuta je 03.03. Lica u društvu su: NINOSLAV ĆOSOVIĆ Osnivač. pod registarskim brojem 5-0686395/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “UŽIVAJ U PRIRODI” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . Lica u društvu su: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM.IMPORT “ALLIANZ STROY”BUDVA Osnivač. 206558 Dana 11.03. Rožaje.02.03. Lica u društvu su: SANJA FUŠTIĆ Osnivač. Lica u društvu su: CATOVIC ALMA Izvršni direktor. ul. CATOVIC ALMA Ovlašćeni zastupnik.02. BUDVA. PROMET I USLUGE.03.2014. CARPENTIER CHARLES MICHEL PHILIPPE Izvršni direktor. Marka Miljanova br. Mojkovac. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05.2014. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014. pod registarskim brojem 5-0686323/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “SWAROVSKI” ROŽAJE. TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT . Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 03.12. Tutići bb. a datum usvajanja Statuta je 25. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014. a datum usvajanja Statuta je 10.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 10.03.11. Rista Lekića b.2014. Bar. pod registarskim brojem 5-0686577/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Lica u društvu su: KAŽIĆ TANJA Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 04.03. ILIJA JOCOVIĆ Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 19. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 04. Budva.2014.2013.2014.03. 209354 Dana 04.03. 209455 Dana 06. Jadranski put bb. pod registarskim brojem 5-0687300/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “GREEN DALE” MOJKOVAC.02.209673 Dana 12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 25.b.PODGORICA.2014.2014. a datum usvajanja Statuta je 10. EXPORT .2013.03.2013. a datum usvajanja Statuta je 06. BOGAVAC BILJANA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 30 Podgorica.PODGORICA.2014. PETRAITIS NATALIA Izvršni direktor. 209449 Dana 05.12. Skadarska 12 Podgorica. Lica u društvu su: NATALIA PETRAITIS Osnivač.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2014.IMPORT “ECO JETA” DOO . Himzije Catovica b. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

UP” DOO PODGORICA.2014. Lica u društvu su: VUKOTIĆ SAVO Izvršni direktor.03.209649 Dana 11. PRELEVIĆ SVETLANA Izvršni direktor.03. Ovlašćeni zastupnik.b. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 26.2014. Osnivač. Bulevar Vojvode Stanka Radonjića b. pod registarskim brojem 5-0687080/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “TAX CONSULTING” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0686027/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TRGOVINU. a datum usvajanja Statuta je 11. OGNJENOVIĆ ŽELIMIR Izvršni direktor.02.2014.2014.03. put pored Bistrice bb Nikšić. 15 Podgorica.03.2014. pod registarskim brojem 5-0686251/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “BUILD .b.2014.2014. Podgorica. a datum usvajanja Statuta je 26.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 03.2014. JEDNOČLANO DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI PODGORICA. a datum usvajanja Statuta je 07. pod registarskim brojem 5-0686084/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BEAUTY LABS” PODGORICA. Lica u društvu su: ERTEREI S. Lica u društvu su: ŽELIMIR OGNJENOVIĆ Osnivač. 209323 Dana 03.2014.03. Karavanski put br. a datum usvajanja Statuta je 03. Bratstva i jedinstva br. Podgorica.02. KALIĆ REFIK Izvršni direktor.2014. Lica u društvu su: DEJANA JANJATOVIĆ Osnivač. EDIN PEPIĆ Osnivač.2014. a datum usvajanja Statuta je 03. HAJDUKOVIĆ PREDRAG Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 15. 6 Budva.03.02. Lica u društvu su: PREDRAG HAJDUKOVIĆ Osnivač. SABKOV MIHAIL Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. . DAVIDE PREVOSTI Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 11.O. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 209320 Dana 03. pod registarskim brojem 5-0686266/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “AGRO KLUB” DOO BUDVA.03. Lica u društvu su: PEPIĆ EDIN Ovlašćeni zastupnik. JANJATOVIĆ DEJANA Izvršni direktor. PROMET I USLUGE “VERA C&F” DOO NIKŠIĆ.2014. 209202 Dana 27.2014.03. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07.03.2014. 209582 Dana 10.03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.03. Vaka Đurovića b.2014.03.2014. 5 Rožaje. 209315 Dana 03.02.2014. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0687114/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “EDEA” DOO ROŽAJE.R.02. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 15. Mainski put br.

br.03. godine matični broj ( 02756331).2013. godine stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "ORAO PLUS" iz Bara Mila Boškovića H7 /mat. godine stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvom za export import. "MIROMONT CO" iz Podgorice ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom D..o.12.2014. godine stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO " COLEX " Nikšić Zagrad bb. unutrašnji promet. otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici St.03. ugostiteljstvo i turizam "ĆANI COMERC" Ulcinj. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom d.br.402/13 nad DOO „ĆANI COMERC" Ulcinj Zaključuje se.o.2014. 02212820/ otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici St.391/13 od 24.br.2014. dana 14.br.391/13 nad DOO ”COLEX" Nikšić Zaključuje se.o.br.382/13 nad DOO „ORAO PLUS" Bar Zaključuje se. 02089238/ otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici St. 453/13 od 15. Pinješ bb /mat.br. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o zaključenju stečaja St. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom DOO "VAJOMA SISTEM" iz Nikšića .o"MIROMONT CO " društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorice./mat.2013. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o zaključenju stečaja St.br. dana 14. godine.01.2013. godine.12. dana 14. 02914433/.402/13 od 27.382/13 od 27.br. otvoren rješenjem ovog suda St.br.br.03.2014.STEČAJEVI I LIKVIDACIJE Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o zaključenju stečaja St. godine.12.

ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom d.00 eura.6/14 Privredni sud u Bijelom Polju.br.6/14 od 17.2014.465/13 od 15. promet i usluge Herceg Novi. Određuje se i odobrava konačna visina nagrade i naknade troškova stečajnom upavniku u iznosu od 390. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom o. trgovinu i usluge iz Nikšića. promet.o. 436/13 od 17.267/09 od 5. Rasovo bb. Malo brdo L-l .01.464/13 od 15. matični broj ( 02276259). _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom DOO "Begapress" iz Podgorice (rješenjem suda St. otvoren rješenjem ovog suda St.br. godine.2014.d "MILOVIĆ FAMILY TRADE" iz Herceg Novog ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom O.o "VAJOMA SISTEM" društvo za proizvodnju. Razrješava se dužnosti stečajnog upravnika u ovom Pačariz Remzet.D "MILOVIĆ FAMILY-TRADE " za trgovinu.promet i usluge export -import iz Ulcinja. otvoren rješenjem ovog suda St. dipl. _____________________________ St. otvoren rješenjem ovog suda St.br. matični broj (02765594).o. _____________________________ .br.79 Zakona o insolventnosti privrednih društava. godine.br. godine.2014. godine matični broj (02770008).br. "ČOTAJ" iz Ulcinja ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom D.o. ugostiteljstvo.2014. pa se OTVARA stečaj nad stečajnim dužnikom DOO "Bega press" iz Podgorice. objavljuje OGLAS o zaključenju stečajnog postupka Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "EUROS MN" iz Bijelog Polja. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom d. otvoren rješenjem ovog suda St. ecc iz Bijelog Polja i oslobađa obaveza stečajnog upravnika kod stečajnog dužnika "DOCTEUROS MN" iz Bijelog Polja. godine) NALAŽE SE prelazak na stečajni postupak u skladu sa čl.o "ČOTAJ" društvo za proizvodnju.o.03.01.01.2014.01.

2014. od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka. 02821788/. u Privrednom sudu u Podgorici. godine u 9.03. V. /mat. otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici St. 39 /mat.br. II.2014. br. br. kancelarija br.br.03.br. a ročište za ispitivanje potraživanja dana 14.br. VI..396/13 od 04.12. 49 /mat. godine.br. dana 12. godine stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO " KLESAR MONT" Podgorica ul. stečajni postupak nad dužnikom DOO "REKY COMPANY” Podgorica Donja Gorica.2013.br.05. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o zaključenju stečaja St. IV.2014. Njegoševa br. prijave svoja obezbijeđena i neobezbijeđena potraživanja. dana 10.04.321/13 nad DOO „BRANIK COMMERCE" Podgorica Zaključuje se.br.2013.br.396/13 nad dužnikom DOO „PUBLICIS" Podgorica Zaključuje se. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o zaključenju stečaja St.03. Prvi sastanak povjerilaca održaće se dana 23. godine. godine. godine stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "PUBLICIS" doo iz Podgorice. Rješenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 11. godine.12. godine stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "BRANIK COMMERCE" Podgorica ul.2014.2014. 50/14 nad DOO "REKY COMPANY” Podgorica I. dana 11. Za stečajnog upravnika imenuje se Gvozdenović Dragica iz Podgorice. godine. otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici St.03. 02433508/. u 9. otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici St.03. 31. III. godine.408/13 od 25. 02846217/.2014. br.Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o zaključenju stečaja St.2014. dana 12.408/13 nad DOO „KLESAR MONT" Podgorica Zaključuje se. Povjerioci se pozivaju da u roku od 30 dana. tel.321/13 od 04. _____________________________ . 069/487-048. Otvara se. Dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.12. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o otvaranju stečajnog postupka St.30 časova.30 časova. Ljeposavksa bb.2013. Rogamska broj 29 /mat broj 02667932/. Ul. Kosmajska br.

godine. Povjerioci se pozivaju da u roku od 30 dana. tel. 02709759/.2014. ОTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom "RED CAR" DOO iz HERCEG NOVOG (registarski broj 5-0120942)..03. stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. kancelarija br 31. otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici St.418/13 od 09.br.04. VII. Otvara se. Hercegovačka br.2014.br. godine. br. VI. Prvi sastanak povjerilaca održaće se dana 23.03. 2.Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o zaključenju stečaja St.2013. iz Podgorice.2014 godine. od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka. /mat.12. u 9 časova.05.ecc. u Privrednom sudu u Podgorici. godine stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO „STORKS" iz Podgorice.. dipl. br. 02909111/.br. godine. Rješenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 11. III.12. ekonom. Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o otvaranju stečajnog postupka St. Dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Za stečajnog upravnika imenuje se Kastratović Milan.. dana 10. 25/14 nad DOO " DRVOIMPEX STANDARD" AD " Podgorica I. Bulevar Revolucije br. 067/460-829. iz Podgorice. II. privrednim društvom"DRVOIMPEX STANDARD" AD Podgorica. a ročište za ispitivanje potraživanja dana 14.2013. 067-542-542. godine stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "FERTRANS" iz Bara Popa Dukljanina bb.443/13 od 27. /mat.br. IV. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS 1. Imenuje se Ognjen Jovović. 418/13 nad DOO „STORKS" Podgorica Zaključuje se. dana 12. tel. PIB 02272121. godine.01. za stečajnog upravnika nad stečajnim dužnikom.br.03. otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici St. . Gornji Kokoti bb.br. 5 /mat. godine u 9 časova. prijave svoja obezbijeđena i neobezbijeđena potraživanja.443/13 nad dužnikom DOO „FER TRANS" Podgorica Zaključuje se.2014. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o zaključenju stečaja St. V. 02257670/.2014. Usvaja se predlog povjerioca privrednog društva "Graditelj" doo iz Podgorice od 28.2014. 109. dipl.

dana 28. Prvi sastanak povjerilaca održaće se dana 25. Prvi sastanak povjerilaca održaće se 10. objaviti na oglasnoj tabli suda. 02404591/. pravnik.30 časova. Prvi sastanak povjerilaca održaće se 10.3. II. godine. u Privrednom sudu u Podgorici.2014.02. a ročište za ispitivanje potraživanja dana 24.04. 4. OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom AD "JASTREB KODRE" iz ULCINJA (registarski broj 4-0005294). 3. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 17.04.2014./mat.02. tel. Rješenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 28.03. kancelarija broj 20. Dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.15 sati u Privrednom sudu u Podgorici. godine u 9. za stečajnog upravnika nad stečajnim dužnikom. iz Podgorice.br. godine u 9 sati u Privrednom sudu u Podgorici. kancelarija broj 20.04. tel. 5. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka. PIB 02006219. 069/032-712.15 sati u Privrednom sudu u Podgorici..04. 067/805-977.03. dana 10. stečajni postupak nad dužnikom DOO "AS COMERC" Danilovgrad Pažići bb. Za stečajnog upravnika imenuje se Raičević Veselin iz Podgorice. kancelarija br. Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka.br. 4. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o otvaranju stečajnog postupka St. 2.2014. godine. prijave svoja obezbijeđena i neobezbijeđena potraživanja.2014. prijave svoja obezbjeđena i neobezbijeđena potraživanja. a pozivaju stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.2014. Povjerioci se pozivaju da u roku od 30 dana. godine u 9 sati u Privrednom sudu u Podgorici.30 časova. a pozivaju stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. III.2014.2014. 56/14 nad DOO "AS COMERC" Podgorica I. Otvara se. dipl. prijave svoja obezbjeđena i neobezbijeđena potraživanja. objaviti na oglasnoj tabli suda.2014. 31. .2014. g. kancelrija broj 20. kancelrija broj 20. _____________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS 1. V.03.godine u 11. godine u 11. dana 10 . 6. VI. Imenuje se Žana Vojvodić. godine u 9. od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka.2014. IV. godine. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka. br. 5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 17.04. 6. Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka.

.

108/13 OSNOVNI SUD U BERANAMA. shodno čl. sada na nepoznatoj adresi. br. godine OGLAS Rješenjem ovog Suda P. za privremenog zastupnika tužene Bogavac Marine. 03.godine na osnovu čl. po sudiji Šćepović Draganu. Jaka. poginuo ja za vrijeme bombardovanja 05. pred ovim sudom pokrenut je postupak dokazivanja smrti Klikovac M.85. Stoženić Slavice iz Berana i Milićević Snežane iz Podgorice. 3 tač. i 86 ZPP-a. 1065/13 od 03. radi poništaja.godine. sada na nepoznatoj adresi. godine. 84. radi poništaja.03. koje zastupa punomoćnik Sefer Međedović adv. iz Berana. protiv tuženih MFI Monte Credit Bijelo Polje i Bogavac Marine. 225/13 OGLAS OSNOVNI SUD U PODGORICI. Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok se isti ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom.koje zastupa punomoćnik Marković Batrić adv. po predlogu Klikovac Janka.br. odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je istim postavio staraoca. i Bogavac Vladete iz Berana a sada na nepoznatoj adresi.2014. godine. . 82 st.2014.br. tačka 1 i čl.2014.2014. u pravnoj stvari tužilje Hasanović Anđelije iz Bijelog Polja. kao parnični. iz Podgorice. postavljen je advokat ČOVIĆ VLADIMIR iz Bijelog Polja. Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojavi pred sudom. iz Podgorice. rođen 1880. maja 1944.br. objavio je dana 03. 1 ZPP.br.03.108/13 postavljen je privremeni zastupnik tuženom Bogavac Vladeti. 82. OGLAS Rješenjem ovog suda P. OSNOVNI SUD U BERANAMA Dana.03.Jako. Radonjić Gorice i Vidović Dragana iz Berana. 1065/13 OSNOVNI SUD U BIJELOM POLJU po sudiji Raji Joksimović. stav 3. iz Berana.03. radi utvrđenja prava svojine donio je dana 07.03. odlučujući u pravnoj stvari tužilaca. Prema navodima iz predloga Klikovac M.SUDSKI OGLASI P.godine _____________________________ P.2014 godine _____________________________ Rs.protiv tuženih. a u parnici koja se vodi pred ovim sudom po tužbi tužilje Hasanović Anđelije.07. Tajić Dragana advokat iz Berana. OSNOVNI SUD U BIJELOM POLJU Dana.

sada na nepoznatoj adresi.br.2014.1311/10 sve dok se nasledna učesnica ili njen punomoćnik ne pojavi pred sudom.3272/13 od 24.br. radi naknade materijalne štete v. 45). 3 tač.Zelenika .s. a nema ponomoćnika pa bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika dugo trajao. oznake O. sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom.2014. kao vanparnični po sudiji Ibrahimu Smailović. Jaka.POZIVA SE svako lice koje ima bilo kakva saznanja o životu i smrti Klikovac M.br. godine _________________________ . odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca. donio je OGLAS Osnovni sud u Podgorici.3272/13 OSNOVNI SUD U PODGORICI. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana.01. 12. Naslednoj učesnici Stojanović Vojislavki postavlja se privremeni zastupnik shodno čl.godine na osnovu čl.br. da se bez odlaganja jave u sud (I sprat. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana. 82 st. Tuženom Borisu Tafri prijavljenom na adresi Herceg Novi Zelenika . Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati naslednu učesnicu u postupku O.1311/10.iz Podgorice. 1 ZPP-a CG jer je boravište iste nepoznato.03. sudnica br. sada na nepoznatoj adresi.2014. tako da bi za naslednu učesnicu mogle nastati štetne posledice. godine naslednoj učesnici Stojanović Vojislavki postavio privremenog zastupnika Peković Dijanu. van ročišta. godine _________________________ O. 3 t. 86 st. godine _____________________________ P.1311/10 OGLAS Osnovni sud u Podgorici.082.Pejović Ilije Milovoja. dana 12.42 €.2014.2014.01. biv. iz Podgorice je Rješenjem posl. 82 st. Nakon isteka roka od mjesec dana od objavljivanja oglasa.br. 6.1. 6. sudija Blažo Jovanić. odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca. 2 ZPP-a.02. postavlja privremenog zastupnika Snežanu Jović adv. 3.2014. sud će odlučiti o predlogu. rješenjem P. u postupku raspravljanja zaostavštine iza smrti pok.godine.br. savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana.03.Sunčana obala bb.1311/10 od 31. shodno čl.Sunčana obala bb. u pravnoj stvari tužioca Lovćen osiguranje AD Podgorica koga zastupa Milan Radulović iz Podgorice. i Borisa Tafre prijavljen na adresi Herceg Novi . Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku.02. da u ime iste preduzima sve pravne radnje u predmetu O.

dana 21.br. odlučujući u pravnoj stvari tužioca "Delta generali osiguranje" AD Podgorica.1663/13 OGLAS Osnovni sud u Podgorici. postavio je tuženom privremenog zastupnika avdokata Sekulović Novicu iz Podgorice.02. Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik vršiće sve dok se tuženi I reda ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je istom postavio staraoca. po sudiji Baletić Dragiši.2014. vr. tako da bi mogle nastati štetne posledice za stranke. godine. 2 ZPP-a. u pravnoj stvari tužioca Selimović Derva protiv tužene Adžović Mire. jer se dostavljanje nije moglo izvršiti iz razloga što se ista nalazi u inostranstvu. spora 671. koga po generalnom punomoćju zastupa AOD lustitia. ul.3 tač.2014. savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici. 21. radi povjeravanja djece i vršenja roditeljskog prava. a redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženoj. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana.Lovćenska bb. radi regresnog zahtjeva.br. bi dugo trajao. postavlja se privremeni zastupnik Jovan Samardžić.02. po sudiji Baletić Dragiši. 3 tač. 82 st. Postavljeni privremeni zastupnik ima u postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika.327/14 OSNOVNI SUD U PODGORICI.br. po sudiji Danilu Jegdiću. jer je boravište tuženog nepoznato. sada nepoznatog boravišta. protiv tuženog Đorđa Đinovića sada nepoznatog boravišta. a nema punomoćnika. Tuženoj se postavlja privremeni zastupnik na osnovu čl.03. Postavljeni privremeni zastupnik ce zastupati tuženog Veselina Vujisića u postupku P.P. Tuženom se postavlja privremeni zastupnik na osnovu čl. . da u ime tužene preduzima sve pravne radnje u predmetu gornje poslovne oznake.82 st.2014. a nema punomoćnika. izdao je OGLAS Tuženom Đorđu Đinoviću. da u ime tuženog preduzima sve pravne radnje u predmetu gornje poslovne oznake. iz Podgorice. radi regresne štete. godine _________________________ P.1 ZPP-a. iz Podgorice. advokat iz Podgorice.80 €. postavio je tuženoj privremenog zastupnika.godine _________________________ P. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana. Bulatović Mladena. a redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženom bi dugo trajao tako da bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. van ročišta. u pravnoj stvari tužioca Udruženje Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore.3525/12 OGLAS OSNOVNI SUD U PODGORICI.br. 04. protiv tuženog Veselina Vujisića.3525/12 sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom.

2014.br. radi naknade regresnog duga.02.br.D. shodno čl.198/14. godine.br.02.198/14 od dana 24.02. po sudiji Mirjani Popović. sada na nepoznatoj adresi. nepoznatog boravišta. sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom. advokat iz Podgorice. da u ime iste preduzima sve pravne radnje u predmetu tog suda P. 198/14 i u ovom postupku ima sva prava i obaveze zakonskog zastupnika.02. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana.2014.br. pa bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tuženom dugo trajao. 28. rješenjem ovog suda P.Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženu Adžović Miru u postupku P.2014.1663/13. donio je OGLAS Tuženom Nicović Vladanu.2014 godine postavio je tuženom Fazliji Sadiku privremenog zastupnika u liku Šundić Dražena. a nema punomoćnika. 03. ul. 198/14 OGLAS OSNOVNI SUD U PODGORICI. kojeg zastupa punomoćnik Jelena Antunović advokat iz Podgorice. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana.449/14 od 14.godine _____________________________ OGLAS OSNOVNI SUD U PODGORICI. sudija Miodrag Pešić. ul. u pravnoj stvari tužioca Vukajlović Miloša iz Podgorice. Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog Fazliju Sadika u predmetu ovog suda P. iz Podgorice. kao prvostepeni parnični. a protiv tuženog Fazlije Sadika.br. postavljen je privremeni zastupnik Bojana Franović. zbog čega bi mogle nastati štetne posljedice za stranke u postupku. 7. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana 27. van ročišta dana 27. godine _________________________ P. 82 i 83 ZPP-a. u pravnoj stvari tužioca Sava Montenegro osiguranje A. advokata iz Podgorice. Tuženom Fazliji Sadiku se postavlja privremeni zastupnik. Marka Mašanovića br. a shodno odredbi člana 82 stav 3 tačka 1 Zakona o parničnom postupku. rješenjem tog suda P. odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca. a ta prava i dužnosti postavljeni privremeni zastupnik vrši sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom.2014.br. jer je tuženi nepoznatog boravišta. godine. protiv tuženih Nicović Vladana sada na nepoznatoj adresi i Pejović Gorana. Podgorica.02.2014 godine _________________________ . radi utvrđenja.Rimski trg broj 70.03.

27. OSNOVNI SUD U KOTORU Dana 10. sada na nepoznatoj adresi.32/14 od 10. 27. po sudiji Krstonijević Predragu u pravnoj stvari tužioca Opštine Kotor protiv tuženih Ercegović Željka iz Kotora. sada na nepoznatoj adresi. st. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom Ašanin Ana.02. Ercegović Jova iz Tivta. adv. Tuženoj Kramer Bosiljki se postavlja privremeni zastupnik na osnovu čl.2014. Ercegović Bosiljke iz Kotora i Kramer Bosiljke radi utvrđenja prava svojine. postavlja se privremeni zastupnik dipl. Kalimanj bb.godine _________________________ .02. godine _________________________ O.244/13 OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i obaveze. radi duga.82 st.2013. budući da navedeni zak.2014. iz Nikšića. postavlja se privremeni zastupnik Branka Simin. naslednik je nepoznatog boravišta i nema punomoćnika. savjetnik ovog suda.03.32/14 OGLAS OSNOVNI SUD U KOTORU. donio je sledeći OGLAS Tuženom Krasnici Afrimu. 28.3716/13 OSNOVNI SUD U PODGORICI.br.2014. iz Podgorice. Vranovići 26. naslednik Koprivica Mileta i njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom.02. te da u ime iste preduzima sve pravne radnje u predmetu gornje poslovne oznake.02.2014. dostavom prepisa ovog rješenja (čl.02. odnosno dok organ starateljstva na obavijesti sud da je postavio staraoca.br. 3716/13 od 30. rješavajući u ostavinskom postupku iza smrti KOPRIVICA LUKETE. biv. godine.br.br. van ročišta dana. sudija Pajović Stanojka. postavio je tuženoj Kramer Bosiljki privremenog zastupnika u liku advokata Đurđevac Ilije iz Kotora Sveta Vrača 1/1. godine RJEŠENJE Zak. protiv tuženog Krasnici Afrima. uz sudjelovanje savjetnika Marine Milatović-Vulanović i Kontić Milene kao zapisničara. Rješenjem ovog suda P. OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU. po tužbi tužioca Erste banke. Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženu u postupku P. shodno čl.12.32/14 sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom. godine. koje će vršiti sve dok se zak. nasledniku Koprivica Mileti. Ercegović Marka iz Kotora.2014. donio je dana 28. O postavljanju privremenog zastupnika obavještava se organ stateljstva Opštine Nikšić. odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je istom postavio staraoca. rješenjem P.2014. Dana.2 ZPP-a. godine.P.br.br. 4 ZPP-a). godine _________________________ P. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana. 82. Ercegović Milka iz Kotora.3 tač. sudija Branka Zeković. Vranovići bb. 82 i 83 ZPP-a.

godine _________________________ Posl. sudija Mirsad Mujević. jer se istoj nije moglo izvršiti uredno dostavljanje pismena. st. na osnovu čl. u pravnoj stvari izvršnih povjerilaca Hypo Alpe Adria Bank AD Podgorica. tuženoj Kalač rođ. radi naplate novčanog potraživanja.11. protiv tužene Kalač rođ.12. kojeg zastupa punomoćnik Velija Murić adv.3.2013. odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženoj postavio staraoca. godine JAVNO OBJAVLJUJE da se izvršni dužnik Tomić Violeta u roku od 3 dana obrati ovom sudu-izvršnom odeljenju.g. donio je dana 03.02.2013. kojeg zastupa punomoćnik adv. 1074/13 OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM. godine OGLAS Rješenjem ovog suda P. po tužbi tužioca Kalač Iljhana iz Rožaja. a obzirom da joj se predmetno rješenje nije moglo uredno uručiti.br.2014. 10. protiv izvršnog dužnika Tomić Violete. . bez punomoćnika u Crnoj Gori. kao izvršni sudija Blagojević Marko. Etemović Elzani sada na nepoznatoj adresi.Rs. 03. dana 10.3. nepoznate adrese. Dana. radi razvoda braka.br. godine. 477/13 od 03.br.2014 godine _________________________ P. Iv. OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA. Istim rješenjem je određeno da privremeni zastupnik ima sva prava i dužnosti Zakonskog zastupnika u ovom postupku i da će isti ta prava vršiti sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom. 1074/13 od 21.03. Etemović Elzane iz Rožaja.4/14 OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU kao vanparnični po sudiji Raičević Željku u predmetu predlagača Perović Nebojše i Koljenšić Sonje oboje iz Danilovgrada radi proglašenja Perović Ilije za umrlo lice dana 10. 82. u pravnoj stvari tužioca Kalač Iljhana iz Rožaja.2014.03. Pozivaju se sva lica koja nešto znaju o Perović Iliji da se u roku iz prethodnog stava jave sudu radi davanja podataka o nestalom jer će se u protivnom postupiti kao u prethodnom stavu.2014 godine izdaje OGLAS Osnovni sud u Danilovgradu poziva Perović Iliju od oca Marka iz Boronjine Danilovgrad koji je poslednji put viđen 6.1944 godine da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u Službenom listu Crne Gore javi ovom sudu jer će u protivnom nakon isteka pomenutog roka imenovani biti proglašen za umrlog. 3 tačka 2 ZPP. kako bi se istoj uručilo rješenje o izvršenju lv. 477/13 OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA. postavljen je privremeni zastupnik Hamid Nurković adv. radi razvoda braka. OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU Dana.br.2014. iz Rožaja.03. iz Rožaja. Velija Murić iz Rožaja.

radi naplate novčanog potraživanja.03. DOO "Rosko properties" ul. godine _________________________ lv.1117/13 OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM.br.85/12 OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM po sudiji Seferović Pašeta Lidiji. sudija Blagojević Marko. 3 tač. godine _________________________ Posl. godine. 1074/13 od 21. u pravnoj stvari tužioca Magosa Oleg Valereviča iz H. će se smatrati da je uredno dostavljeno izvršnom dužniku danom poslednjeg objavljivanja. a sve shodno odredbama čl.. godine JAVNO OBJAVLJUJE da se izvršni dužnik Biserka Muković u roku od 3 dana obrati ovom sudu-izvršnom odeljenju.03.01. 10. u pravnoj stvari izvršnog povjerioca NLB Montenegrobanka AD Podgorica.2014. nepoznate adrese.donio je dana 29.2014. u ovoj parnici je postavljen advokat Kaluđerović Branko iz Herceg Novog.br. kako bi se istoj uručilo rješenje o izvršenju lv. 1074/13 od 21. 45 Zio-a.2014. 1117/13 od 18. smatraće se da joj je ovim objavljivanjem uredno dostavljeno rješenje o izvršenju lv.Novog. 1117/13 od 18. na nepoznatoj adresi. br. adv. Ukoliko se izvršni dužnik Biserka Muković ne javi sudu u ostavljenom roku.11.01. 3.godine. te će ista snositi negativne posledice koje mogu nastati..2013.2013. a obzirom da joj se predmetno rješenje nije moglo uručiti. OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM Dana.br. godine. 2 ZPP-a.br. koga zastupa punomoćnik Latinović Goran.12.2013. godine. Mojdež bb. 45 ZIO. protiv tuženih Zef Dušaja. te će ista snositi negativne posledice nejavljanja ovom sudu. godine izvršnom dužniku se smatra izvršenim danom poslednjeg objavljivanja.12.godine. OGLAS Rješenjem ovog suda P.br.2014. iz H. .11. godine.2013. jer se istoj nije moglo izvršiti uredno dostavljanje pismena. dana 10.2014. smatraće se da joj je ovim objavljivanjem uredno dostavljeno rješenje o izvršenju lv. radi duga.12. Uredno dostavljanje rješenja o izvršenju lv. 10. 1 i ad.2013. Njegoševa bb. protiv izvršnog dužnika Biserke Muković. 85/12 od 29. i Haritonova Svetlana Anatoljevna. P. koji nemaju punomoćnika. kao izvršni. Ovo objavljivanje izvršiće se u dva uzastopna broja Dnevnog lista Vijesti i u Službenom listu CG. na nepoznatoj adresi.br.br. a sve shodno odredbama čl.03. za privremenog zastupnika tuženima ad.Novog. 1117/13 od 18.a kojima se dostavljanje nije moglo izvršiti. Ovo objavljivanje izvršiće se u dva uzastopna broja Dnevnog lisa Vijesti i u Službenom listu CG i rješenje o izvršenju lv.Ukoliko se izvršni dužnik Tomić Violeta ne javi sudu u ostavljenom roku. OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM Dana. na osnovu člana 82 st.

OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM . 1 i ad. odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik vršiti sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika sve dok se tuženi ad. 3 ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom.

Advokatska kancelarija Filip J. Poziva se dužnik da se. Obavještenja o početku namirenja potraživanja putem prodaje nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti br. radi namirenja potraživanja hipotekarnog povjerioca „OTP Faktoring Montenegro“ DOO Podgorica. u ostavljenom roku. shodno odredbama člana 45. Jovović'' Ul. godine. negativne posledice ovakve dostave snositi imenovani.11. te da će.2008. a imajući u vidu da mu se isto nije moglo uručiti na adresi. u vezi člana 201 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. Jovović. advokat iz Podgorice. 40811/08 od 12. u svojstvu ovlašćenog lica za postupak vansudske prodaje nepokretnosti. smatraće se da mu je ovim objavljivanjem uredno izvršena dostava Obavještenja o početku namirenja potraživanja putem prodaje nepokretnosti. u vezi sa članom 201 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. označenih kao katastarska parcela br. Podgorica. 7. da. eventualne. po kulturi stambeni prostor površine 59 m2. LD/09015/00013 od 15.2008. danom poslednjeg objavljivanja. Jovoviću. Podgorica. po Ugovoru o kreditu. 950-88-1636 od 31. Ovo objavljivanje izvršiće se u dva uzastopna broja jednog dnevnog štampanog medija koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore i . sa posljednjom poznatom adresom Ul. Serdara Jola Piletića br.2009. na adresu: . _____________________________ Bojan Vuković.10. vrši DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM Hipotekarnom dužniku Bošković Nebojši..OBAVJEŠTENJE Filip J. ne obrati ovlašćenom licu za postupak vansudske prodaje. broj zgrade 2. svojina Bošković Nebojše. prijavljenoj hipotekarnom povjeriocu od strane dužnika. Vlada Martinovića. shodno članu 45. godine. 277 KO Bečići Uprave za nekretnine Područna jedinica Budva. po osnovu Ugovora o kreditu br. 340.br. kako bi se istom uručilo naprijed pomenuto Obavještenje o početku namirenja potraživanja putem prodaje nepokretnosti. radi namirenja potraživanja hipotekarnog povjerioca "ERSTE BANK" AD Podgorica. advokat iz Podgorice.Službenom listu CG'' i predmetno Obavještenje o početku namirenja potraživanja putem prodaje nepokretnosti. smatraće se da je uredno dostavljeno hipotekarnom dužniku. uspostavljenom na osnovu Ugovora o hipoteci Ov. u roku od 3 dana po predmetnoj objavi obrati Filipu J. ovlašćenom licu za postupak vansudske prodaje nepokretnosti. u predmetu vansudske prodaje. godine. Upozorava se hipotekarni dužnik Bošković Nebojša. vrši: DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM . ukoliko se. advokatu iz Podgorice.01. PD 34.. koji ugovor je obezbijeđen hipotekom. u svojstvu ovlašćenog lica za postupak vansudske prodaje nepokretnosti.

godine. Mugoša & Vuković".50/5. kao i da negativne posledice koje mogu nastati snose imenovani. godine. Mugoša & Vuković". sa posljednjom poznatom adresom ul. Bulevar Revolucije br.01. zakazanoj za dan 21. i hipotekarnom dužniku Tatar Milevi. s.r. tačka 7 Zakona o akcizama („Sl.Kreditnom dužniku Nenezić Ljilji.50/5. Bulevar Revolucije br. 78/10 i 61/11). stav 2 Zakona o duvanu („Sl.03. Poziva se kreditni dužnik Nenezić Ljilja da dođe u prostorije advokatske kancelarije "Jovović. Podgorica. shodno ugovoru o hipoteci HPNK/01/09 od 15. 76/08.03. Bulevar Revolucije br. advokat iz Podgorice. godine u prostorijama advokatske kancelarije "Jovović. 50/09.2014 godine. 48/08 i 76/08).2009. zakazanoj za dan 28.br. po Ugovoru o kreditu.00 Navedene cijene primjenjivaće se od dana objave u Službenom listu. sa početkom u 08:30 časova. ul. 79 – Kličevo. godine.Podgorica. radi namirenja potraživanja hipotekarnog povjerioca "ERSTE BANK" AD Podgorica. upozoravaju da se ovakav način dostavljanja smatra urednom dostavom. obavještenja o prodaji nepokretnosti upisanoj u ln. Podgorica. _____________________________ . upozorava da se ovakav način dostavljanja smatra urednom dostavom. u roku od 3 dana od dana objave ovog oglasa i. 65/01.70 85. u roku od 3 dana od dana objave ovog oglasa i. List RCG“. br.2014. EUROPROGRES MONTENEGRO DOO Direktor Marcel Đuričković. List CG“.br. stav 1. shodno ugovoru o hipoteci HB/088/09 od 26.2009. kao i da negativne posljedice koje mogu nastati snosi imenovana. sa početkom u 13:15 časova. _____________________________ Na osnovu člana 50.50/5. 76/05 i „Sl. prijavljujemo izmjenu maloprodajne cijene za Naziv artikla €/paklica (20 cigareta) €/1000 cigareta (kg) PRESTIGE Blue 84 1. Bralenovića bb. br. ujedno. Nikšić. Podgorica. LD/09085/00005 od 26. vrši: DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM Kreditnom dužniku Janković Nataši sa posljednje poznatom adresom Dobre vode bb – Bar. _____________________________ Bojan Vuković.707 KO Dajbabe. 12/02. sa posljednje poznatom adresom Dajbabe bb . List CG“.03. kao i člana 24. Pozivaju se kreditni dužnik Janković Nataša i hipotekarni dužnik Tatar Mileva da dođu u prostorije advokatske kancelarije "Jovović. Mugoša & Vuković". br. u prostorijama Hotela Perjanik. shodno članu 45. ujedno.375 KO Jelenak.03. u vezi sa članom 201 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. u Danilovgradu. br. u svojstvu ovlašćenog lica za postupak vansudske prodaje nepokretnosti. obavještenja o prodaji nepokretnosti upisanih u ln.2009.

Gradski stadion.03.03. Predrag Drecun. godine usvojena odluka o emisiji akcija zatvorenom ponudom postojećim akcionarima First Financial Bank AD Podgorica.r.2014. s. Br. Postojeći akcionari mogu kupovinu akcija izvršiti samo srazmjerno svom učešću u kapitalu Društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o javnom obavještenju postojećim akcionarima da mogu iskoristiti pravo preče kupovine akcija najmanje jednom javnom glasilu dostupnom na cijeloj teritoriji Crne Gore.2014. 19 decembra .OBJAVA „Na osnovu člana 53 Zakona o privrednim društvima First Financial Bank AD Podgorica. Obim emisije iznosi 2000000 akcija serije A4.00 EUR. ul. . 18. pojedinačne nominalne vrijednosti 1. godine First Financial Bank AD Podgorica Glavni izvršni direktor. Pravo kupovine akcija ove emisije imaju lica koja su bili akcionari First Financial Bank AD Podgorica na dan donošenja odluke. PIB 02684462 objavljuje da je na vanrednoj sjednici skupštine akcionara održanoj dana 18. 3667/14 Podgorica.