You are on page 1of 71

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการ

ปปี การศศึกษา 2559

โรงเรปียนอนรุบาลเรณณูนคร
อดาเภอเรณณูนคร

จจังหวจัดนครพนม

สดานจักงานเขตพพพื้ นทปีที่การศศึกษานครพนมเขต 1

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการโครงการสสสื่อเสรนิมปปั ญญาพปัฒนาความคนิด
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วปัด

กนิจกรรม

โครงการสสสื่อ
เสรนิมปปั ญญา

พปัฒนาความคนิด

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผลการ

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

ดดาเนนินงาน

ผชผู้ร ปับผนิดชอบ

(บาท)
1. เพสสื่อจปัดหา

1. เดด็กปฐมวปัย

1.เดด็กมชความ

นวปัตกรรม ทชสื่

สค่งเสรนิม

ตนเอง ตปัดสนิน
ใจแกชปปัญหา

 บรรลรุ

พปัฒนาการดชาน

สตนิปปัญญา ไดช

ดชวยตนเอง

วปัตถรุประสงคค

2. เพสสื่อสค่งเสรนิม

2. รชอยละ 80

เวลาวค่างใหช

จปัดทดา สรชางสสสื่อ
ชค่วยสค่งเสรนิม
สตนิปปัญญา

ทรุกคนไดชร ปับการ
พปัฒนาการดชาน
เตด็มตามศปักยภาพ

เชสสื่อมปัน
สื่ ใน

2. เดด็กรชผู้จปักใชช

แผนงาน
วนิชาการ

ใหชเดด็กมชความ

ของเดด็กทชสื่มชความ

สนใจ

สามารถแกช

ในการทดา

รค่วมกนิจกรรม

ตชอง

ทปักษะพปัฒนา

3. เพสสื่อสค่งเสรนิม

ของเดด็กทชสื่มชความ

3. เดด็ก

กระตสอรสอรชน
อยค่างมชความสรุข
ใหชเดด็กมชทปักษะ

ปปั ญหาไดชอยค่างถผู้ก
3. รชอยละ 80
สามารถพนิเศษ

1,500

ปช 2559 เกนิดประโยชนค  ไมค่บรรลรุ
กนิจกรรมฝฝึ ก
ความคนิด

สามารถคนิด

พสชี้ นฐาน กลชาคนิด ดชานสตนิปปัญญา

แกชปปัญหาไดช

เหตรุผล

สรุข สนรุกกปับ

รชผู้จปักใชชเวลาวค่างใหช

ทชาทายความ

การแสวงหา

สตนิปปัญญา

ตปัดสนินใจอยค่างมช

4. ปลผู้กฝปั งใหชเดด็ก
เกนิดประโยชนคใน
ความรชผู้ดวช ย
ตนเอง

4. เดด็กมชความ
กนิจกรรมทชสื่

สามารถดชาน

วปัตถรุประสงคค

น.ส. ทปัศศรช
คปัทจปันทรค

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครุณภาพเดด็กปฐมวปัยสค่ผู้มาตรฐานการศฝึกษา
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วปัด

กนิจกรรม

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)

งาน

ชอบ

1.เดด็กมชวน
นิ ปัย ขยปัน

1.รชอยละ 80 ของ

1.รชอยละ ของ

ครุณภาพเดด็ก

ซสสื่อสปัตยค สามปัคคช

ประหยปัด สรุภาพ

ขยปัน ประหยปัด

สรุภาพ ซสสื่อสปัตยค

 บรรลรุ

มาตรฐานการ

งาม

มชนชี้ าด ใจ

สามปัคคช มชนชี้ าด ใจ

วปัตถรุประส แผนงาน

ในการดผู้แลรปักษา

2. รชอยละ 80 ของ

2. รชอยละ ของ

3. เดด็กมชทปักษะใน

ชอบ ดผู้แลรปักษาสนิสื่ง

โครงการพปัฒนา
ปฐมวปัยสค่ผู้
ศฝึกษา

ประหยปัดสรุภาพ

มชนชี้ าด ใจ มารยาท
2. เดด็กมชสค่วนรค่วม
สนิสื่งแวดลชอม

เดด็กทชสื่มชวน
นิ ปัย ขยปัน

เดด็กทชสื่มวช นินปัย

ซสสื่อสปัตยค สามปัคคช
มารยาทงาม
เดด็กทชสื่มชความรปับผนิด

มารยาทงาม
75,00 ปช
0

2559

งคค

วนิชาการ

 ไมค่

น.ส. ทปัศศรช

เดด็กทชสื่มชความรปับ
ผนิดชอบ ดผู้แล

การคนิดแกชปปัญหา

แวดลชอม

รปักษาสนิสื่งแวดลชอม บรรลรุ

ทดากนิจกรรม เกนิด

3. รชอยละ 80 ของ

3. รชอยละ ของ

ตนเอง

สามารถทางดชาน

สามารถทางดชาน

เดด็กมชความสนใจ

ดนตรช และกชฬา

ดนตรช และกชฬา

การใชชภาษาไทย

เดด็กทชสื่มชความสนใจ

เดด็กทชสื่มชความ

5. เดด็กมชสรุขนนิสปัย

ตชอง

ไทยไดชถผู้กตชอง

สรุขภาพจนิตทชสื่ดช

เดด็กทชสื่มชสรุขอนามปัย

เดด็กทชสื่มชสข
รุ

สรุขภาพกายทชสื่ดช

จนิต สรุขภาพกาย

การเรชยนรชผู้ดชวย

4. สรชางเสรนิมใหช
ใฝค่ รชผู้ รปักการอค่าน
อยค่างถผู้กตชอง

สรุขภาพกาย และ

เดด็กทชสื่มชความ

วนิชาการ ศนิลปะ

4. รชอยละ 80 ของ
ใชชภาษาไทยไดชถผู้ก

5. รชอยละ 80 ของ
สรุขภาพจนิต

เดด็กทชสื่มชความ

วนิชาการ ศนิลปะ

4. รชอยละ ของ
สนใจ ใชชภาษา
5. รชอยละ

ของ

อนามปัย สรุขภาพ
ทชสื่ดช

วปัตถรุประส
งคค

คปัทจปันทรค

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครุณภาพเดด็กปฐมวปัยสค่ผู้มาตรฐานการศฝึกษา
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

คค่าใชช

ระยะ

จค่าย

เวลา

(บาท)

ผลการดดาเนนินงาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

การ

ผชผู้ร ปับผนิด

ดดาเนนิน

ชอบ

งาน
1.เดด็กมชวน
นิ ปัย ขยปัน
กนิจกรรม ครุณหนผู้ ประหยปัดสรุภาพ
คค่ผู้ครุณธรรม

ซสสื่อสปัตยค สามปัคคช
มชนชี้ าด ใจ มารยาท
งาม

2. เดด็กมชสค่วนรค่วม

1.เดด็กปฐมวปัยทรุกคน

1.เดด็กปฐมวปัยทรุก

ไดชร ปับประสบการณค

คนไดชร ปับ

ความพรชอม

รชผู้ การเตรชยม

เรชยนรชผู้ การเตรชยม
พปัฒนาการทรุกดชาน
2.

ความพรชอม

รชอยละ 80

ในการดผู้แลรปักษา

ของเดด็กทชสื่มวช นินปัย

สนิสื่งแวดลชอม

ขยปัน ประหยปัด

การคนิดแกชปปัญหา

สามปัคคช มชนชี้ าด ใจ

3. เดด็กมชทปักษะใน

ประสบการณคเรชยน

สรุภาพ ซสสื่อสปัตยค

 บรรลรุ
วปัตถรุประ

พปัฒนาการทรุกดชาน สงคค
2.

10,00 ปช
0

2559

รชอยละ 80

ของเดด็กทชสื่มชวน
นิ ปัย

แผนงาน
วนิชาการ

ขยปัน ประหยปัด

 ไมค่

น.ส. ทปัศศรช

สรุภาพ ซสสื่อสปัตยค

บรรลรุ

คปัทจปันทรค

ทดากนิจกรรม เกนิด
การเรชยนรชผู้ดชวย
ตนเอง

มารยาทงาม

สามปัคคช มชนชี้ าด ใจ

วปัตถรุประ

มารยาทงาม

สงคค

4. สรชางเสรนิมใหช

เดด็กมชความสนใจ
ใฝค่ รชผู้ รปักการอค่าน
การใชชภาษาไทย
อยค่างถผู้กตชอง

5.เดด็กมชสรุขนนิสปัย
สรุขภาพกาย และ
สรุขภาพจนิตทชสื่ดช

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครุณภาพเดด็กปฐมวปัยสค่ผู้มาตรฐานการศฝึกษา

โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)
1. เดด็กมชวนินปัย ขยปัน 1.โรงเรชยนสภาพ

1.โรงเรชยนสภาพ

งาน

ชอบ

กนิจกรรม โลก ประหยปัด สรุภาพ

แวดลชอมภายในและ

สวยดชวยมสอ

ซสสื่อสปัตยค สามปัคคช

ภายนอกหชองเรชยน

และภายนอก

หชองเรชยนใหชมช

 บรรลรุ

งาม

2. เดด็กปฐมวปัยทรุกคน

บรรยากาศนค่าอยค่ผู้

วปัตถรุประส แผนงาน

เรา

มชนชี้ าด ใจ มารยาท
2. เดด็กมชสวค่ นรค่วม

แวดลชอมภายใน

ใหชมชบรรยากาศนค่าอยค่ผู้
มชความรปับผนิดชอบ

ในการดผู้แลรปักษาสนิสื่ง ในการดผู้แลรปักษาสนิสื่ง

2. เดด็กปฐมวปัย

วนิชาการ

ดผู้แลรปักษาสนิสื่ง

 ไมค่

น.ส. ทปัศศรช

วปัตถรุประส

ทรุกคนมชความรปับ

แวดลชอม

แวดลชอม

3. เดด็กมชทปักษะใน

3.โรงเรชยนมชสภาพ

ทดากนิจกรรม เกนิด

ภายนอกหชองเรชยนทชสื่

3.โรงเรชยนมช

ตนเอง

4. รชอยละ 80 ของ

ภายในและ

การคนิดแกชปปัญหา
การเรชยนรชผู้ดวช ย

แวดลชอมภายในและ
เอสชี้ อตค่อการเรชยนรชผู้

10,00 ปช

งคค

0

2559

ผนิดชอบ ในการ
แวดลชอม

สภาพแวดลชอม

บรรลรุ
งคค

คปัทจปันทรค

4. สรชางเสรนิมใหชเดด็ก เดด็กทชสื่มชความรปับผนิด

ภายนอก

มชความสนใจใฝค่ รชผู้

หชองเรชยนทชสื่เอสชี้ อ

ชอบ ดผู้แลสนิสื่ง

รปักการอค่าน การใชช แวดลชอม

ตค่อการเรชยนรชผู้

ภาษาไทยอยค่างถผู้ก
ตชอง

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครุณภาพเดด็กปฐมวปัยสค่ผู้มาตรฐานการศฝึกษา
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

(บาท)
กนิจกรรม หนผู้

1. เดด็กมชวนินปัย ขยปัน 1. จดานวนเดด็กทชสื่มช

1. รชอยละ 80

ประหยปัด สรุภาพ

ของเดด็กทชสื่มชความ

ความสามารถทาง

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

นชอยคนเกค่ง

ซสสื่อสปัตยค สามปัคคช

ดชานวนิชาการ

สามารถทางดชาน

มชนชี้ าด ใจ มารยาท

2. จดานวนเดด็กทชสื่ม

วนิชาการ ศนิลปะ

 บรรลรุ

2. เดด็กมชสวค่ นรค่วม

ดชานกชฬา กรชฑา

2.รชอยละ 80

งคค

ประมาณ

แวดลชอม

เดด็กทชสื่มชความสามารถ 3,000 ปช

สามารถทางดชาน

 ไมค่

น.ส.สรุภปัคคค

การคนิดแกชปปัญหา

ศนิลปะ ดนตรช

บรรลรุ

ธนิดา

การเรชยนรชผู้ดวช ย

เดด็กทชสื่มชความสามารถ

งคค

งาม

ความสามารถทาง

ดนตรช

ในการดผู้แลรปักษาสนิสื่ง 3. รชอยละ 80 ของ
3. เดด็กมชทปักษะใน
ทดากนิจกรรม เกนิด
ตนเอง

ทางดชานวนิชาการ

4.รชอยละ 80 ของ
ทางดชาน กชฬา

4. สรชางเสรนิมใหชเดด็ก กรชฑา
มชความสนใจใฝค่ รชผู้

รปักการอค่าน การใชช
ภาษาไทยอยค่างถผู้ก
ตชอง

ของเดด็กทชสื่มชความ
2559

กชฬา กรชฑา

วปัตถรุประส แผนงานงบ

วปัตถรุประส คดามรุงครุณ

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครุณภาพเดด็กปฐมวปัยสค่ผู้มาตรฐานการศฝึกษา
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

กนิจกรรม หนผู้
รปักภาษาไทย

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)

งาน

ชอบ

1. เดด็กมชวนินปัย ขยปัน 1.เดด็กปฐมวปัยทรุกคน
ประหยปัด สรุภาพ

ไดชร ปับการฝฝึ กฝนใหชมช

1.เดด็กปฐมวปัยทรุก

ซสสื่อสปัตยค สามปัคคช

ความสนใจใฝค่ รชผู้ รปัก

ฝฝึ กฝนใหชมชความ
สนใจใฝค่ รชผู้ รปัก

 บรรลรุ

งาม

การใชชภาษาไทย

การอค่าน การ

วปัตถรุประส ประมาณ

มชนชี้ าด ใจ มารยาท
2. เดด็กมชสวค่ นรค่วม

การอค่าน การเขชยน
สสสื่อสารไดชอยค่างถผู้ก

ในการดผู้แลรปักษาสนิสื่ง ตชอง

คนไดชร ปับการ

เขชยน

การใชช

ภาษาไทยสสสื่อสาร

งคค

แผนงานงบ

แวดลชอม

2. รชอยละ 80 ของ

3. เดด็กมชทปักษะใน

เดด็กปฐมวปัยทชสื่มชความ

ทดากนิจกรรม เกนิด

ถผู้กตชอง

การคนิดแกชปปัญหา
การเรชยนรชผู้ดวช ย
ตนเอง

4. สรชางเสรนิมใหชเดด็ก

สนใจใชชภาษาไทยไดช

6,000 ปช
2559

ไดชอยค่างถผู้กตชอง

น.ส.สรุภปัคคค

2. รชอยละ 80

 ไมค่

มชความสนใจใชช

วปัตถรุประส

ของเดด็กปฐมวปัยทชสื่ บรรลรุ
ภาษาไทยไดชถผู้ก

งคค

ตชอง

มชความสนใจใฝค่ รชผู้

รปักการอค่าน การใชช
ภาษาไทยอยค่างถผู้ก
ตชอง

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครุณภาพเดด็กปฐมวปัยสค่ผู้มาตรฐานการศฝึกษา

ธนิดา

คดามรุงครุณ

โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

(บาท)
1. เพสสื่อสค่งเสรนิมใหช

1. เดด็กปฐมวปัยมช

1.เดด็กปฐมวปัยทรุก

กนิจกรรม

เดด็กปฐมวปัยมช

ทปัศนคตนิทสื่ด
ช ชตค่อการ

คนไดชร ปับการ

Kids

เรชยนรชผู้ภาษาอปังกฤษ

English For

ทปัศนคตนิทสื่ด
ช ชตค่อการ

เรชยนรชผู้ภาษาอปังกฤษ

ฝฝึ กฝนใหชมชความ

1. เดด็กปฐมวปัยทรุก

2. เพสสื่อสค่งเสรนิม คนไดชเรชยนรชผู้ภาษา

ใหชเดด็กปฐมวปัยมช

อปังกฤษจากการเขชา

ดชวยภาษาอปังกฤษ

ของโครงการ

ทปักษะการสสสื่อสาร

รค่วมกนิจกรรมตค่างๆ
English For Kids

ผชผู้ร ปับผนิด

สนใจใฝค่ รชผู้การอค่าน  บรรลรุ
การเขชยนการใชช

แผนงาน

วปัตถรุประส บรนิหาร

ภาษาอปังกฤษ

งคค

ทปัวสื่ ไป

2. รชอยละของ

 ไมค่

น.ส.สรุภปัคคค

เดด็กปฐมวปัยทชสื่มช

บรรลรุ

ธนิดา

ภาษาอปังกฤษไดช

งคค

สสสื่อสารไดชอยค่าง
4,000 ปช

2559

ถผู้กตชอง

ความสนใจใชช

วปัตถรุประส คดามรุงครุณ

ถผู้กตชอง

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครุณภาพเดด็กปฐมวปัยสค่ผู้มาตรฐานการศฝึกษา
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

(บาท)
1 ฝฝึ กใหชเดด็กมช

1. เดด็กทรุกคนมชสข
รุ

1 เดด็กมชความรชผู้ใน

กนิจกรรม

ความรชผู้ในการรปักษา

นนิสปัย สรุขภาพกาย

การรปักษาความ

ดชมชสรุข

รค่างกายและเครสสื่อง

สรุขภาพ

ความสะอาด

และสรุขภาพจนิตทชสื่ดช2.
รชอยละ 80 ของ

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

สะอาดรค่างกาย

และเครสสื่องแตค่ง

 บรรลรุ

แผนงาน

แตค่งกาย

เดด็กทชสื่มชสข
รุ นนิสปัย

กาย

วปัตถรุประส บรนิหาร

2 ฝฝึ กสรุขนนิสปัยใน

สรุขภาพกาย และ

2 ฝฝึ กสรุขนนิสปัยใน

งคค

ทปัวสื่ ไป

ชชวนิตประจดาวปัน

 ไมค่

น.ส.สรุภปัคคค

รปักษาความ

การรปักษาความ

บรรลรุ

ธนิดา

อรุบปัตนิเหตรุจากการ

อรุบปัตนิเหตรุจากการ

งคค

กนิจกรรม

กนิจกรรม

ดผู้แลรปักษา และ

การดผู้แลรปักษา

ปลอดภปัยจากโรค

ตนใหชปลอดภปัย

การปฏนิบปัตนิตามสรุ
ขบปัญญปัตนิใชชวนิต

ประจดาวปัน การ
ปลอดภปัยจาก
เลค่น การทดา

3 ใหชความรชผู้ในการ
การปฏนิบปัตนิตนใหช
ภปัยไขชเจด็บ

สรุขภาพจนิตทชสื่ดช

การปฏนิบปัตนิตาม
12,50 ปช
0

2559

สรุขบปัญญปัตนิ ใน

ปลอดภปัยจาก
เลค่น การทดา

3 ใหชความรชผู้ใน
และการปฏนิบปัตนิ
จากโรคภปัยไขชเจด็บ

วปัตถรุประส คดามรุงครุณ

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครุณภาพเดด็กปฐมวปัยสค่ผู้มาตรฐานการศฝึกษา
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

กนิจกรรม หนผู้
นชอยฟปั นสวย

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)

งาน

ชอบ

1 ฝฝึ กใหชเดด็กมช

1. เดด็กทรุกคนไดช

1 เดด็กไดชร ปับ

ความสะอาดของ

100

เกชสื่ยวกปับการปักษา
ความสะอาดใน

 บรรลรุ

2 ฝฝึ กสรุขนนิสปัยใน

ความรชผู้และ

ชค่องปาก

วปัตถรุประส บรนิหาร

บปัญญปัตนิ ใชชวต
นิ

จากการแปรงฟปั นถผู้ก

แปรงฟปั นทชสื่ถผู้กวนิธช

ความรชผู้ในการรปักษา
ฟปั น

การปฏนิบปัตนิตามสรุข

แปรงฟปั นรชอยละ
2.เดด็กนปักเรชยนไดชร ปับ
ประสบการณคตรง

ประสบการณค

2

เดด็กมชรวชผู้ นิธชการ งคค

แผนงาน
ทปัวสื่ ไป

ประจดาวปัน การ

วนิธชและมชสรุขภาพ

รปักษาความความ

อนามปัยในชค่องปากทชสื่

สะอาดในชค่องปาก

4,500 ปช
2559

ดช

 ไมค่
บรรลรุ

3 ใหชความรชผู้ในการ

น.ส.สรุภปัคคค
ธนิดา

วปัตถรุประส คดามรุงครุณ

ดผู้แลรปักษา และ

งคค

การปฏนิบปัตนิตนใน

การแปรงฟปั นใหชถผู้ก
วนิธช

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครุณภาพเดด็กปฐมวปัยสค่ผู้มาตรฐานการศฝึกษา
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

กนิจกรรม

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

งาน

ชอบ

(บาท)
กนิจกรรม นปัก

1 จปัดกนิจกรรมสค่ง

1.เดด็กชสสื่นชม รค่วม

1.เดด็กชสสื่นชม รค่วม

เสรนิมสนปับสนรุนใหช

กนิจกรรมและมชผล

กนิจกรรมและมช

และลปักษณะนนิสปัย

นาฏศนิลปค และ

ดนตรช/นาฏศนิลปค

นาฏศนิลปค และ

เคลสสื่อนไหวเปด็ นทชสื่

เคลสสื่อนไหวเปด็ นทชสื่ งคค

2.เดด็กชสสื่นชมรค่วม

และสปังคม

แสดงรค่รุนเยาวค เดด็กมชสรุนทรชยภาพ
ดชานดนตรช-

งานดชาน ดนตรช/

ผลงานดชาน

กนิจกรรมการ

และกนิจกรรมการ

กนิจกรรมเคลสสื่อนไหว ยอมรปับของชรุมชน
กนิจกรรมและมชผล

 บรรลรุ

วปัตถรุประส บรนิหาร

ยอมรปับของ
2,000 ปช

ทปัวสื่ ไป

 ไมค่

น.ส.สรุภปัคคค

ดชานนาฏศนิลปค และ

บรรลรุ

ธนิดา

เคลสสื่อนไหว

งคค

กนิจกรรมการ

2559

ชรุมชนและสปังคม

แผนงาน

วปัตถรุประส คดามรุงครุณ

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการสค่งเสรนิมมหกรรมแขค่งขปันศนิลปหปัตถกรรมนปักเรชยนดนตรช กชฬา วนิชาการ
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)
ผลผลนิต

1. นปักเรชยนไดชร ปับการ

1. นปักเรชยนไดช

ชอบ

โครงการสค่ง

(Outputs)

เสรนิม

1. เพสสื่อใหชนปักเรชยน

กช ฬ า วนิ ช า ก า ร ทรุ ก

สามารถดชาน
ดนตรช กชฬา

 บรรลรุ

แขค่งขปันศนิลป

แขค่งขปัน เพสสื่อทราบ

2. นปั ก เรช ย นทรุ ก หช อ ง

วนิชาการ

วปัตถรุประส บรนิหาร

นปักเรชยน

สามารถ

จรนิ ง โดยการเรช ย นรชผู้

มปัน
สื่ ใจในการจปัด

มหกรรม
หปัตถกรรม

ไดชมชโอกาสไดช

ระดปับความรชผู้ความ

สค่ ง เสรนิ ม ดช า นดนตรช

งาน

หชอง

ไดช เ รช ย นรชผู้ จ ากสภาพ

แสดงความ

2. ชรุมชนมชความ

งคค

แผนงาน
ทปัวสื่ ไป

ดนตรช กชฬา

2. เพสสื่อใหชนปักเรชยน

วนิชาการ

มชความเชสสื่อมปัน
สื่ ใน

ตนเอง และนดาไป
ใชชในชชวนิตประจดาวปัน
ไดช

ผลลจัพธธ์

(Outcomes)
1. นปักเรชยนไดช

ศฝึกษาเรชยนรชผู้ จาก
สภาพจรนิง โดยการ
เรชยนรชผู้จากการ
แขค่งขปัน

2. ครผู้ไดชมชโอกาส
การพปัฒนาศปักยภาพ
การเรชยนการสอน
โดยใชชผลการ

จาการแขค่งขปัน

18,00 ปช
0

2559

กนิจกรรม การ
เรชยนการสอน

อยค่างมชคณ
รุ ภาพ

 ไมค่
บรรลรุ

น.ส.พนิมพค
ชนก

และประสนิทธนิภาพ วปัตถรุประส บปัวสาย
3. นปักเรชยนไดช

เรชยนรชผู้โดยการ

ปฏนิบปัตนิจรนิง และ
เรชยนรชผู้อยค่างมช
ความสรุข

งคค

แขค่งขปันเพสสื่อ
สค่งเสรนิมผชผู้เรชยน

เตด็มศปักยภาพ

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครผู้สค่ผู้มสออาชชพ
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

(บาท)

ผชผู้ร ปับผนิด

1. เพสสื่อใหชครผู้ปฐมวปัย 1 ครผู้ระดปับปฐมวปัย

1.รชอยละ

โครงการ

ไดชศฝึกษาหาความรชผู้

ทรุกคนไดชศฝึกษา

ครผู้ปฐมวปัยทชสื่ไดชร ปับ

อาชชพ

ใหมค่ ๆ

วนิธชการใหมค่ ๆ

2 รชอยละของครผู้

 บรรลรุ

แผนงาน

มชความสามารถใน

ดชวยการอบรม

นวปัตกรรม

งคค

ทปัวสื่ ไป

พปัฒนาครผู้สค่ผู้มสอ และเทคนนิควนิธชการ

หาความรชผู้และเทคนนิค

2. เพสสื่อใหชครผู้ปฐมวปัย พปัฒนา

ตนเอง

ของ

การพปัฒนาตนเอง
ปฐมวปัยทชสื่ใชชสสื่ อ

วปัตถรุประส บรนิหาร

การใชชสสื่ อ
ส เทคโนโลยช ประชรุม อยค่างตค่อ
ทชสื่เหมาะสมและ

เนสสื่อง

เรชยนรชผู้ของเดด็ก

สอดคลชองกปับการ

2 ครผู้ปฐมวปัยทรุกคน

เทคโนโลยช
23,00 ปช

สอดคลชองกปับการ  ไมค่

น.ส.ณปัฐสรุดา

สามารถในการใชชสสื่ อ

เรชยนรชผู้ของเดด็ก

บรรลรุ

พรอนินทรค

มชการวนิจปัยเพสสื่อ

สมและสอดคลชองกปับ

ปฐมวปัยทชสื่มชการ

งคค

ของเดด็กและนดาผล

3 ครผู้ปฐมวปัยทรุกคน

พปัฒนาการเรชยนรชผู้

พปัฒนาครุณภาพ

พปัฒนาเดด็ก

3. เพสสื่อใหชครผู้ปฐมวปัย เทคโนโลยชทสื่เช หมาะ
พปัฒนาการเรชยนรชผู้
ไปใชชพปัฒนาเดด็ก

การเรชยนรชข
ผู้ องเดด็ก
มชการทดาวนิจปัยเพสสื่อ
นปักเรชยน

0

2559

เหมาะสมแล

3.รชอยละ ของครผู้
วนิจปัยและนดาผลมา
ของเดด็ก

และ

วปัตถรุประส

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครผู้สค่ผู้มสออาชชพ
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)

งาน

1. เพสสื่อใหชครผู้ปฐมวปัย 1 ครผู้ระดปับปฐมวปัย

1.รชอยละ

และเทคนนิควนิธชการ

การพปัฒนาตนเอง

โครงการเสรนิม ไดชศฝึกษาหาความรชผู้

ทรุกคนไดชศฝึกษา

สรชางความรชผู้

หาความรชผู้และเทคนนิค

ครผู้ปฐมวปัย

คค่าใชช

ใหมค่ ๆ

มชความสามารถใน

ตนเอง

ดชวยการอบรม

การใชชสสื่ อ
ส เทคโนโลยช ประชรุม อยค่างตค่อ
ทชสื่เหมาะสมและ

เนสสื่อง

สอดคลชองกปับการ

2 ครผู้ปฐมวปัยทรุกคน

เรชยนรชผู้ของเดด็ก

สามารถในการใชชสสื่ อ

3. เพสสื่อใหชครผู้ปฐมวปัย เทคโนโลยชทสื่เช หมาะ

ของ

ครผู้ปฐมวปัยทชสื่ไดชร ปับ

วนิธชการใหมค่ ๆ

2. เพสสื่อใหชครผู้ปฐมวปัย พปัฒนา

ชอบ

2 รชอยละของครผู้

 บรรลรุ

ปฐมวปัยทชสื่ใชชสสื่ อ

วปัตถรุประส บรุคคล

นวปัตกรรม
9,000 ปช
2559

แผนงาน

งคค

เทคโนโลยช

เหมาะสมแล

น.ส.ณปัฐสรุดา

สอดคลชองกปับการ  ไมค่

พรอนินทรค

เรชยนรชผู้ของเดด็ก

บรรลรุ

3.รชอยละ ของครผู้

วปัตถรุประส

มชการวนิจปัยเพสสื่อ

สมและสอดคลชองกปับ

ปฐมวปัยทชสื่มชการ

พปัฒนาการเรชยนรชผู้

การเรชยนรชข
ผู้ องเดด็ก

วนิจปัยและนดาผลมา

ไปใชชพปัฒนาเดด็ก

มชการทดาวนิจปัยเพสสื่อ

ของเดด็ก

ของเดด็กและนดาผล

3 ครผู้ปฐมวปัยทรุกคน

งคค

พปัฒนาการเรชยนรชผู้

พปัฒนาครุณภาพ

พปัฒนาเดด็ก

และ

นปักเรชยน

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครผู้สค่ผู้มสออาชชพ
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

(บาท)

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

1. เพสสื่อใหชครผู้ปฐมวปัย 1 ครผู้ระดปับปฐมวปัย
โครงการมสอทชสื่ ไดชศฝึกษาหาความรชผู้
สามชค่วยสอน

1.รชอยละ

ของ

ทรุกคนไดชศฝึกษา

ครผู้ปฐมวปัยทชสื่ไดชร ปับ

ใหมค่ ๆ

วนิธชการใหมค่ ๆ

ดชวยการอบรม

 บรรลรุ

แผนงาน

มชความสามารถใน

ดชวยการอบรม

งาน

งคค

ทปัวสื่ ไป

ทชสื่เหมาะสมและ

เนสสื่อง

นวปัตกรรม

 ไมค่

น.ส.รปัชนชภ

เรชยนรชผู้ของเดด็ก

สามารถในการใชชสสื่ อ

เทคโนโลยช

บรรลรุ

รณค

มชการวนิจปัยเพสสื่อ

สมและสอดคลชองกปับ

สอดคลชองกปับการ งคค

ของเดด็กและนดาผล

3 ครผู้ปฐมวปัยทรุกคน

3.รชอยละ ของครผู้

พปัฒนาครุณภาพ

วนิจปัยและนดาผลมา

และเทคนนิควนิธชการ

หาความรชผู้และเทคนนิค

2. เพสสื่อใหชครผู้ปฐมวปัย พปัฒนา

การพปัฒนาตนเอง

ตนเอง

สปัมมนาศฝึกษาดผู้

การใชชสสื่ อ
ส เทคโนโลยช ประชรุม อยค่างตค่อ
สอดคลชองกปับการ

2 ครผู้ปฐมวปัยทรุกคน

3. เพสสื่อใหชครผู้ปฐมวปัย เทคโนโลยชทสื่เช หมาะ
พปัฒนาการเรชยนรชผู้
ไปใชชพปัฒนาเดด็ก

การเรชยนรชข
ผู้ องเดด็ก
มชการทดาวนิจปัยเพสสื่อ

2 รชอยละของครผู้
25,50 ปช
0

2559

ปฐมวปัยทชสื่ใชชสสื่ อ

เหมาะสมแล
เรชยนรชผู้ของเดด็ก
ปฐมวปัยทชสื่มชการ

วปัตถรุประส บรนิหาร

วปัตถรุประส ราชชมพผู้

นปักเรชยน

พปัฒนาการเรชยนรชผู้
ของเดด็ก

พปัฒนาเดด็ก

และ

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาครผู้สค่ผู้มสออาชชพ
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)
1. เพสสื่อใหชครผู้ปฐมวปัย 1 ครผู้ปฐมวปัยทรุกคน

1.รชอยละ ของครผู้

และเทคนนิควนิธชการ

วนิจปัยและนดาผลมา

กนิจกรรม วนิจปัย ไดชศฝึกษาหาความรชผู้

มชการวนิจปัยเพสสื่อ

เพสสื่อพปัฒนา

พปัฒนาการเรชยนรชผู้

ปฐมวปัยทชสื่มชการ

งาน

ชอบ

ใหมค่ ๆ

ของเดด็กและนดาผล

พปัฒนาการเรชยนรชผู้  บรรลรุ

2. เพสสื่อใหชครผู้ปฐมวปัย ไปใชชพปัฒนาเดด็ก
มชความสามารถใน

2. รชอยละของครผู้

การใชชสสื่ อ
ส เทคโนโลยช ปฐมวปัยทชสื่มชการวนิจปัย
ทชสื่เหมาะสมและ

สอดคลชองกปับการ
เรชยนรชผู้ของเดด็ก

3. เพสสื่อใหชครผู้ปฐมวปัย
มชการวนิจปัยเพสสื่อ

พปัฒนาการเรชยนรชผู้

ของเดด็กและนดาผล
ไปใชชพปัฒนาเดด็ก

ของเดด็ก

แกชปปัญหาในชปัชี้นเรชยน

พปัฒนาเดด็ก

และ

แผนงาน

วปัตถรุประส บรนิหารงาน
งคค

บรุคคล

 ไมค่

น.ส.รปัชนชภ

7,500 ปช
2559

บรรลรุ

รณค

วปัตถรุประส ราชชมพผู้
งคค

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาระบบบรนิหารจปัดการ
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

(บาท)
โครงการ

พปัฒนาระบบ

ผชผู้ร ปับผนิด

1. โรงเรชยนมชขชอมผู้ล 1.โรงเรชยนมชขชอมผู้ล

1 โรงเรชยนมช

สารสนเทศอยค่าง

สารสนเทศเปด็ นระบบ

ขชอมผู้ลสารสนเทศ

เปด็ นปปั จจรุบปัน

เอสชี้ อตค่อการ

 บรรลรุ

แผนงาน

เดด็กปฐมวปัยทชสื่มช

ศฝึกษา ปฐมวปัย

งคค

บรุคคล

 ไมค่

น.ส.จารนิณช

เปด็ นระบบ

บรนิหารจปัดการ ครอบคลรุมทปันตค่อ
การใชชงาน 2.

โรงเรชยนมชระบบ

อยค่างตค่อเนสสื่องและ

ปฐมวปัยเปด็ นระบบ

2. รชอยละ 80 ของ

บรนิหารจปัดการการ วปัตถรุประส บรนิหารงาน

การประกปันครุณภาพ ครุณภาพตาม
ภายในตาม

มาตรฐานการศฝึกษา

ปฐมวปัย

3. รชอยละ 100 ของ

มาตรฐานการศฝึกษา ปฐมวปัย

2 เดด็กปฐมวปัยทรุก
35,00 ปช
0

2559

คนมชครุณภาพตาม
มาตรฐานการ

ศฝึกษาปฐมวปัย อยค่ผู้ บรรลรุ

มปัชยา

3. มชการนนิเทศเพสสื่อ

ครผู้ปฐมวปัยทชสื่ไดชร ปับ

นดาผลไปปรปับปรรุง

การนนิเทศ

ประสบการณค การ

ปรปับปรรุงพปัฒนา

ครุณภาพอยค่ผู้เสมอ

ปฐมวปัยทชสื่เหมาะสม

หลปักสผู้ตรทชสื่เหมาะ

และทชองถนิสื่น

การจปัดกนิจกรรม /
เรชยนรชผู้ ใหชมช

4. โรงเรชยนมช

สมกปับเดด็กและทชอง

เสมอ

4 สถานศฝึกษามชการ
หลปักสผู้ตรการศฝึกษา
กปับเดด็ก

ถนิสื่น

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาระบบบรนิหารจปัดการ

วปัตถรุประส
งคค

โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

(บาท)

ผชผู้ร ปับผนิด

1. โรงเรชยนมชขชอมผู้ล 1.โรงเรชยนมชขชอมผู้ล

1 โรงเรชยนมช

กนิจกรรม

สารสนเทศอยค่าง

สารสนเทศเปด็ นระบบ

ขชอมผู้ลสารสนเทศ

สารสนเทศ

ครอบคลรุมทปันตค่อ

เปด็ นปปั จจรุบปัน

เอสชี้ อตค่อการ

 บรรลรุ

แผนงาน

เดด็กปฐมวปัยทชสื่มช

ศฝึกษา ปฐมวปัย

งคค

ทปัวสื่ ไป

 ไมค่

น.ส.ดารณช

ศฝึกษาปฐมวปัย อยค่ผู้ บรรลรุ

เขสสื่อนขปันธค

ระบบ

เปด็ นระบบ

การใชชงาน 2.

โรงเรชยนมชระบบ

อยค่างตค่อเนสสื่องและ

ปฐมวปัยเปด็ นระบบ

2. รชอยละ 80 ของ

บรนิหารจปัดการการ วปัตถรุประส บรนิหารงาน

การประกปันครุณภาพ ครุณภาพตาม
ภายในตาม

มาตรฐานการศฝึกษา

ปฐมวปัย

3. รชอยละ 100 ของ

นดาผลไปปรปับปรรุง

การนนิเทศ

มาตรฐานการศฝึกษา ปฐมวปัย
3. มชการนนิเทศเพสสื่อ

ครผู้ปฐมวปัยทชสื่ไดชร ปับ

2 เดด็กปฐมวปัยทรุก
14,40 ปช
0

2559

คนมชครุณภาพตาม
มาตรฐานการ
เสมอ

วปัตถรุประส
งคค

การจปัดกนิจกรรม /

4 สถานศฝึกษามชการ

ประสบการณค การ

ปรปับปรรุงพปัฒนา

ครุณภาพอยค่ผู้เสมอ

ปฐมวปัยทชสื่เหมาะสม

หลปักสผู้ตรทชสื่เหมาะ

และทชองถนิสื่น

เรชยนรชผู้ ใหชมช

4. โรงเรชยนมช

สมกปับเดด็กและทชอง

หลปักสผู้ตรการศฝึกษา
กปับเดด็ก

ถนิสื่น

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาระบบบรนิหารจปัดการ
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

กนิจกรรม

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

งาน

ชอบ

(บาท)
1. โรงเรชยนมชขชอมผู้ล 1.โรงเรชยนมชขชอมผู้ล

1 โรงเรชยนมช

กนิจกรรม

สารสนเทศอยค่าง

สารสนเทศเปด็ นระบบ

ขชอมผู้ลสารสนเทศ

ครุณภาพ

ครอบคลรุมทปันตค่อ

เปด็ นปปั จจรุบปัน

เอสชี้ อตค่อการ

 บรรลรุ

แผนงาน

เดด็กปฐมวปัยทชสื่มช

ศฝึกษา ปฐมวปัย

งคค

ทปัวสื่ ไป

 ไมค่

น.ส.ดารณช

ศฝึกษาปฐมวปัย อยค่ผู้ บรรลรุ

เขสสื่อนขปันธค

ประกปัน

ภายในสถาน
ศฝึกษา

เปด็ นระบบ

การใชชงาน 2.

โรงเรชยนมชระบบ

อยค่างตค่อเนสสื่องและ

ปฐมวปัยเปด็ นระบบ

2. รชอยละ 80 ของ

บรนิหารจปัดการการ วปัตถรุประส บรนิหารงาน

การประกปันครุณภาพ ครุณภาพตาม
ภายในตาม

มาตรฐานการศฝึกษา

ปฐมวปัย

3. รชอยละ 100 ของ

นดาผลไปปรปับปรรุง

การนนิเทศ

ประสบการณค การ

ปรปับปรรุงพปัฒนา

มาตรฐานการศฝึกษา ปฐมวปัย
3. มชการนนิเทศเพสสื่อ
การจปัดกนิจกรรม /

ครผู้ปฐมวปัยทชสื่ไดชร ปับ

4 สถานศฝึกษามชการ

2 เดด็กปฐมวปัยทรุก
3,500 ปช

2559

คนมชครุณภาพตาม
มาตรฐานการ
เสมอ

วปัตถรุประส
งคค

เรชยนรชผู้ ใหชมช

หลปักสผู้ตรการศฝึกษา

ครุณภาพอยค่ผู้เสมอ

ปฐมวปัยทชสื่เหมาะสม

หลปักสผู้ตรทชสื่เหมาะ

และทชองถนิสื่น

4. โรงเรชยนมช

สมกปับเดด็กและทชอง

กปับเดด็ก

ถนิสื่น

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาระบบบรนิหารจปัดการ
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)
1. โรงเรชยนมชขชอมผู้ล 1.โรงเรชยนมชขชอมผู้ล

1 โรงเรชยนมช

งาน

ชอบ

กนิกรรม

สารสนเทศอยค่าง

สารสนเทศเปด็ นระบบ

ขชอมผู้ลสารสนเทศ

ประกปัน

เปด็ นระบบ

อยค่างตค่อเนสสื่องและ

ปฐมวปัยเปด็ นระบบ

ภายในสถาน

การใชชงาน 2.

2. รชอยละ 80 ของ

บรนิหารจปัดการการ วปัตถรุประส บรนิหารงาน

ครุณภาพ
ศฝึกษา

ครอบคลรุมทปันตค่อ
โรงเรชยนมชระบบ

เปด็ นปปั จจรุบปัน

เดด็กปฐมวปัยทชสื่มช

การประกปันครุณภาพ ครุณภาพตาม
ภายในตาม

มาตรฐานการศฝึกษา

มาตรฐานการศฝึกษา ปฐมวปัย
ปฐมวปัย

3. รชอยละ 100 ของ

3. มชการนนิเทศเพสสื่อ

ครผู้ปฐมวปัยทชสื่ไดชร ปับ

การจปัดกนิจกรรม /

4 สถานศฝึกษามชการ

เรชยนรชผู้ ใหชมช

หลปักสผู้ตรการศฝึกษา

4. โรงเรชยนมช

กปับเดด็ก

นดาผลไปปรปับปรรุง

ประสบการณค การ
ครุณภาพอยค่ผู้เสมอ

เอสชี้ อตค่อการ

การนนิเทศ

ปรปับปรรุงพปัฒนา

ปฐมวปัยทชสื่เหมาะสม

ศฝึกษา ปฐมวปัย
25,00 ปช
0

2559

 บรรลรุ

แผนงาน

งคค

ทปัวสื่ ไป

มาตรฐานการ

 ไมค่

น.ส.ดารณช

เสมอ

วปัตถรุประส

2 เดด็กปฐมวปัยทรุก

คนมชครุณภาพตาม
ศฝึกษาปฐมวปัย อยค่ผู้ บรรลรุ
งคค

เขสสื่อนขปันธค

หลปักสผู้ตรทชสื่เหมาะ

และทชองถนิสื่น

สมกปับเดด็กและทชอง
ถนิสื่น

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาระบบบรนิหารจปัดการ
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

กนิจกรรม การ
นนิเทศภายใน

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)
1. โรงเรชยนมชขชอมผู้ล 1.โรงเรชยนมชขชอมผู้ล
สารสนเทศอยค่าง

สารสนเทศเปด็ นระบบ

1 โรงเรชยนมช

เปด็ นระบบ

อยค่างตค่อเนสสื่องและ

ปฐมวปัยเปด็ นระบบ

ขชอมผู้ลสารสนเทศ

งาน

ชอบ

สถานศฝึกษา

ครอบคลรุมทปันตค่อ

เปด็ นปปั จจรุบปัน

เอสชี้ อตค่อการ

การใชชงาน 2.

2. รชอยละ 80 ของ

บรนิหารจปัดการการ วปัตถรุประส บรนิหารงาน

โรงเรชยนมชระบบ

เดด็กปฐมวปัยทชสื่มช

การประกปันครุณภาพ ครุณภาพตาม
ภายในตาม

มาตรฐานการศฝึกษา

มาตรฐานการศฝึกษา ปฐมวปัย
ปฐมวปัย

3. รชอยละ 100 ของ

3. มชการนนิเทศเพสสื่อ

ครผู้ปฐมวปัยทชสื่ไดชร ปับ

การจปัดกนิจกรรม /

4 สถานศฝึกษามชการ

เรชยนรชผู้ ใหชมช

หลปักสผู้ตรการศฝึกษา

4. โรงเรชยนมช

กปับเดด็ก

นดาผลไปปรปับปรรุง

ประสบการณค การ
ครุณภาพอยค่ผู้เสมอ
หลปักสผู้ตรทชสื่เหมาะ
สมกปับเดด็กและทชอง

การนนิเทศ

ปรปับปรรุงพปัฒนา

ปฐมวปัยทชสื่เหมาะสม
และทชองถนิสื่น

ศฝึกษา ปฐมวปัย
3,500 ปช
2559

 บรรลรุ

แผนงาน

งคค

ทปัวสื่ ไป

มาตรฐานการ

 ไมค่

น.ส.ดารณช

เสมอ

วปัตถรุประส

2 เดด็กปฐมวปัยทรุก

คนมชครุณภาพตาม
ศฝึกษาปฐมวปัย อยค่ผู้ บรรลรุ
งคค

เขสสื่อนขปันธค

ถนิสื่น

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการความมชสค่วนรค่วมของหนค่วยงาน ชรุมชน และผชผู้ปกครอง
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

(บาท)

ผชผู้ร ปับผนิด

โครงการความ 1. เพสสื่อใหชเดด็ก

รชอยละ 80 ของเดด็ก

1.นปักเรชยนไดช

มชสค่วนรค่วม

ปฐมวปัยไดชศฝึกษา

ปฐมวปัยไดชศฝึกษา

ศฝึกษาหาความรชผู้

งาน ชรุมชน

เรชยนรชผู้ในทชองถนิสื่น

เรชยนรชผู้ในทชองถนิสื่น

ในทชองถนิสื่นดชวย

 บรรลรุ

แผนงาน

ปกครอง

สถานทชสื่

2. รชอยละ 80 ของ

รปักทชองถนิสื่น

งคค

ทปัวสื่ ไป

ของหนค่วย
และผชผู้

หาความรชผู้จากแหลค่ง หาความรชผู้จากแหลค่ง
และการศฝึก

นอก และนอกสถานทชสื่

จากแหลค่งเรชยนรชผู้
ตนเองเหด็นครุณคค่า วปัตถรุประส บรนิหาร

2. มชการประชรุมผชผู้

ผชผู้ปกครองทชสื่รค่วม

ปกครองเพสสื่อเสรนิม

ประชรุม

เขชาใจการจปัดการ

ผชผู้ปกครองทชสื่รค่วม

3. เพสสื่อใหชผชผู้

4 รชอยละ 80 ของ

มชสวค่ นรค่วมใน

ภผู้มนิปปัญญาทชองถนิสื่นทชสื่

4. เพสสื่อเปนิ ดโอกาส

สรชางความรชผู้ความ
ศฝึกษาปฐมวปัย

3. รชอยละ 80 ของ
กนิจกรรมวปันสดาคปัญ

ปกครองและชรุมชน ผชผู้ปกครอง และ
กนิจกรรมวปันสดาคปัญ
ใหชผชผู้ปกครอง

ภผู้มนิปปัญญาทชองถนิสื่นมช
สค่วนรค่วมจปัด

กนิจกรรมการเรชยนรชผู้
เดด็กปฐมวปัย

รค่วมในการจปัดกนิจกรร
การศฝึกษาปฐมวปัย

ชรุมชนตนเอง
12,00 ปช
0

2559

2 ผชผู้ปกครองมช
ความรชผู้ความ

 ไมค่

น.ส.พนิมพค

เขชาใจการจปัดการ

บรรลรุ

ชนก

ศฝึกษาปฐมวปัย

วปัตถรุประส บปัวสาย
งคค

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการรค่วมมสอรค่วมใจพปัฒนาปฐมวปัยสค่ผู้เปช าหมาย
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม
กนิจกรรมทค่อง
โลกกวชาง

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)
1. เพสสื่อใหชเดด็ก

ปฐมวปัยไดชศฝึกษา

1 รชอยละ 80 ของ

เดด็กปฐมวปัยไดชศฝึกษา

คนไดชศฝึกษา

หาความรชผู้จาก

และการศฝึก

สถานทชสื่

สถานทชสื่

เรชยนรชผู้ในและนอก

แหลค่งเรชยนรชผู้นอก  บรรลรุ

นอก สถานทชสื่

2.รชอยละ 80 ของ

2. มชการประชรุมผชผู้

เดด็กปฐมวปัยไดชร ปับ

สรชางความรชผู้ความ

จากแหลค่งเรชยนรชผู้

ปกครองเพสสื่อเสรนิม

ประสบการณคตรง

ชอบ

1 เดด็กปฐมวปัยทรุก

หาความรชผู้จากแหลค่ง หาความรชผู้จากแหลค่ง
เรชยนรชผู้ในทชองถนิสื่น

งาน

2 รชอยละ 80
20,00 ปช
0

2559

แผนงาน

วปัตถรุประส บรนิหาร
งคค

ทปัวสื่ ไป

ของเดด็กปฐมวปัย
ไดชร ปับ

ประสบการณคตรง  ไมค่

น.ส.ปปั ญจา

เขชาใจการจปัดการ
ศฝึกษาปฐมวปัย
3. เพสสื่อใหชผชผู้

นอกสถานทชสื่

จากแหลค่งเรชยนรชผู้

บรรลรุ

นอกสถานทชสื่

วปัตถรุประส

ปกครองและชรุมชน
มชสวค่ นรค่วมใน

กนิจกรรมวปันสดาคปัญ
4. เพสสื่อเปนิ ดโอกาส
ใหชผชผู้ปกครอง

ภผู้มนิปปัญญาทชองถนิสื่นมช
สค่วนรค่วมจปัด

กนิจกรรมการเรชยนรชผู้
เดด็กปฐมวปัย

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการรค่วมมสอรค่วมใจพปัฒนาปฐมวปัยสสผู้เปช าหมาย

งคค

ชะนะพจนค

โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

(บาท)
กนิจกรรม

1. เพสสื่อใหชเดด็ก

1.จปัดประชรุมผชผู้

1 จปัดประชรุมผชผู้

ประชรุมผชผู้

ปฐมวปัยไดชศฝึกษา

ปกครองปฐมวปัยทชสื่

ปกครองปฐมวปัย

เรชยนรชผู้ในทชองถนิสื่น

ความเขชาใจ ความ

สรชางความเขชาใจ

สถานทชสื่

จปัดการศฝึกษาปฐมวปัย

การ จปัดการศฝึกษา งคค

ปกครองเพสสื่อเสรนิม

ปกครองปฐมวปัยทชสื่

เขชาใจการจปัดการ
3. เพสสื่อใหชผชผู้

ปกครอง

หาความรชผู้จากแหลค่ง รค่วมประชรุมสรชาง
และการศฝึก

สรชางความรชผู้ความ
ศฝึกษาปฐมวปัย

ทชสื่รวค่ มประชรุม

นอก รค่วมมสอ ในการ

2. มชการประชรุมผชผู้

ความรค่วมมสอใน

2.รชอยละ 80 ของผชผู้
รค่วมประชรุมสรชาง

ผชผู้ร ปับผนิด

 บรรลรุ

วปัตถรุประส บรนิหาร

ปฐมวปัย
10,00 ปช

2559

ทปัวสื่ ไป

ของผชป
ผู้ กครอง

 ไมค่

น.ส.ปปั ญจา

ความเขชาใจ ความ

ปฐมวปัยทชสื่รค่วม

บรรลรุ

ชะนะพจนค

จปัดการศฝึกษาปฐมวปัย

ความเขชาใจ

งคค

รค่วมมสอ ในการ

0

2 รชอยละ 80

แผนงาน

ประชรุมสรชาง

วปัตถรุประส

ปกครองและชรุมชน

ความรค่วมมสอ ใน

มชสวค่ นรค่วมใน

การจปัดการศฝึกษา

กนิจกรรมวปันสดาคปัญ

ปฐมวปัย

4. เพสสื่อเปนิ ดโอกาส
ใหชผชผู้ปกครอง

ภผู้มนิปปัญญาทชองถนิสื่นมช
สค่วนรค่วมจปัด

กนิจกรรมการเรชยนรชผู้
เดด็กปฐมวปัย

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการรค่วมมสอรค่วมใจพปัฒนาปฐมวปัยสค่ผู้เปช าหมาย
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)
กนิจกรรมวปัน
สดาคปัญ

1. เพสสื่อใหชเดด็ก

ปฐมวปัยไดชศฝึกษา

งาน

1.จปัดประชรุมผชผู้

ชอบ

1 รชอยละ 80

ปกครองปฐมวปัยทชสื่

ของผชป
ผู้ กครอง

หาความรชผู้จากแหลค่ง รค่วมประชรุมสรชาง

ปฐมวปัยทชสื่รค่วม
ประชรุมสรชาง

 บรรลรุ

และการศฝึก

ความเขชาใจ

วปัตถรุประส บรนิหาร

เรชยนรชผู้ในทชองถนิสื่น
สถานทชสื่

ความเขชาใจ ความ

นอก รค่วมมสอ ในการ

จปัดการศฝึกษาปฐมวปัย

2. มชการประชรุมผชผู้

2.รชอยละ 80 ของผชผู้

สรชางความรชผู้ความ

รค่วมประชรุมสรชาง

ศฝึกษาปฐมวปัย

รค่วมมสอ ในการ

ปกครองเพสสื่อเสรนิม
เขชาใจการจปัดการ
3. เพสสื่อใหชผชผู้

ปกครองและชรุมชน
มชสวค่ นรค่วมใน

กนิจกรรมวปันสดาคปัญ

ปกครองปฐมวปัยทชสื่

ความเขชาใจ ความ
จปัดการศฝึกษาปฐมวปัย

ความรค่วมมสอ ใน
10,00 ปช
0

2559

แผนงาน

งคค

ทปัวสื่ ไป

 ไมค่

นางอปัมรา

การจปัดการศฝึกษา
ปฐมวปัย

บรรลรุ

วปัตถรุประส
งคค

อนินาลา

4. เพสสื่อเปนิ ดโอกาส
ใหชผชผู้ปกครอง

ภผู้มนิปปัญญาทชองถนิสื่นมช
สค่วนรค่วมจปัด

กนิจกรรมการเรชยนรชผู้
เดด็กปฐมวปัย

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการรค่วมมสอรค่วมใจพปัฒนาปฐมวปัยสสผู้เปช าหมาย
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

(บาท)
กนิจกรรม

1. เพสสื่อใหชเดด็ก

1. ผชผู้ปกครองและ

1 รชอยละ 90

ผชผู้ใหญค่ใจดช

ปฐมวปัยไดชศฝึกษา

ภผู้มนิปปัญญาทชองถนิสื่นมช

ของผชป
ผู้ กครอง

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

หาความรชผู้จากแหลค่ง สค่วนรค่วมในการจปัด

ปฐมวปัยทชสื่รค่วม

เรชยนรชผู้ในทชองถนิสื่น

ประชรุมสรชาง

 บรรลรุ

แผนงาน

ความรค่วมมสอ ใน

งคค

ทปัวสื่ ไป

 ไมค่

นางอปัมรา
อนินาลา

และการศฝึก

กนิจกรรมการศฝึกษา

นอก ปฐมวปัย

สถานทชสื่

ความเขชาใจ

อยค่างนชอยภาค

2. มชการประชรุมผชผู้

เรชยนละ 1 ครปัชี้ง

ปกครองเพสสื่อเสรนิม

2. รชอยละ 90 ของ

เขชาใจการจปัดการ

สค่วนรค่วมในการจปัด

บรรลรุ

3. เพสสื่อใหชผชผู้

ปฐมวปัย

งคค

สรชางความรชผู้ความ
ศฝึกษาปฐมวปัย

ปกครองและชรุมชน
มชสวค่ นรค่วมใน

กนิจกรรมวปันสดาคปัญ
4. เพสสื่อเปนิ ดโอกาส
ใหชผชผู้ปกครอง

ภผู้มนิปปัญญาทชองถนิสื่นมช

เดด็กผชผู้ปกครองทชสื่มช

กนิจกรรมการศฝึกษา

การจปัดการศฝึกษา

วปัตถรุประส บรนิหาร

10,00 ปช
0

2559

ปฐมวปัย

วปัตถรุประส

สค่วนรค่วมจปัด
กนิจกรรมการเรชยนรชผู้
เดด็กปฐมวปัย

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการรค่วมมสอรค่วมใจพปัฒนาปฐมวปัยสสผู้เปช าหมาย
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม
กนิจกรรมคค่าย

ฐานกนิจกรรม

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)
1. เพสสื่อใหชเดด็ก

งาน

ชอบ

1. ผชผู้ปกครองและ

1 รชอยละ 90

หาความรชผู้จากแหลค่ง สค่วนรค่วมในการจปัด

ปฐมวปัยทชสื่รค่วม
ประชรุมสรชาง

 บรรลรุ

และการศฝึก

ความเขชาใจ

วปัตถรุประส บรนิหาร

ปฐมวปัยไดชศฝึกษา
เรชยนรชผู้ในทชองถนิสื่น

ภผู้มนิปปัญญาทชองถนิสื่นมช
กนิจกรรมการศฝึกษา

นอก ปฐมวปัย

ของผชป
ผู้ กครอง
แผนงาน

สถานทชสื่

อยค่างนชอยภาค

ความรค่วมมสอ ใน

2. มชการประชรุมผชผู้

เรชยนละ 1 ครปัชี้ง

การจปัดการศฝึกษา

สรชางความรชผู้ความ

เดด็กผชผู้ปกครองทชสื่มช

ศฝึกษาปฐมวปัย

กนิจกรรมการศฝึกษา

ปกครองเพสสื่อเสรนิม
เขชาใจการจปัดการ
3. เพสสื่อใหชผชผู้

ปกครองและชรุมชน
มชสวค่ นรค่วมใน

กนิจกรรมวปันสดาคปัญ
4. เพสสื่อเปนิ ดโอกาส
ใหชผชผู้ปกครอง

ภผู้มนิปปัญญาทชองถนิสื่นมช
สค่วนรค่วมจปัด

กนิจกรรมการเรชยนรชผู้
เดด็กปฐมวปัย

2. รชอยละ 90 ของ
สค่วนรค่วมในการจปัด
ปฐมวปัย

24,00 ปช
0

2559

งคค

ทปัวสื่ ไป

 ไมค่

น.ส.ณปัฐสรุดา

ปฐมวปัย

บรรลรุ

วปัตถรุประส
งคค

พรอนินทรค

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการรค่วมมสอรค่วมใจพปัฒนาปฐมวปัยสสผู้เปช าหมาย
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

(บาท)

ผชผู้ร ปับผนิด

กนิจกรรม

1. เพสสื่อใหชเดด็ก

1.นปักเรชยนระดปับ

1 นปักเรชยนทชสื่จบ

บปัณฑนิตนชอย

ปฐมวปัยไดชศฝึกษา

ปฐมวปัยปช ทชสื่ 3

ชปัชี้นปฐมวปัยปช ทชสื่ 3

เรชยนรชผู้ในทชองถนิสื่น

รปับประสบการณคและ

กนิจกรรมดชวย

 บรรลรุ

แผนงาน

สถานทชสื่

นชอย เดสอนมชนาคม

2 นปักเรชยนมช

งคค

ทปัวสื่ ไป

ปกครองเพสสื่อเสรนิม

2. รชอยละ ของ

ปฐมวปัย

หาความรชผู้จากแหลค่ง จดานวน 80 คน ไดช
และการศฝึก

ทรุกคนเขชารค่วม

นอก รค่วมกนิจกรรมบปัณฑนิต

2. มชการประชรุมผชผู้

ความภาคภผู้มนิใจ

2557

ความพรชอมทาง
21,50 ปช

รค่างกาย อารมณค

วปัตถรุประส บรนิหาร

สรชางความรชผู้ความ

นปักเรชยนไดชร ปับความ

เขชาใจการจปัดการ

สดาเรด็จระดปับปฐมวปัย

จนิตใจ สปังคม สตนิ

 ไมค่

น.ส.ณปัฐสรุดา

ปปั ญญา มช

บรรลรุ

พรอนินทรค

3. เพสสื่อใหชผชผู้

จรนิยธรรมทช

งคค

มชสวค่ นรค่วมใน

3 ผชผู้ปกครองเหด็น

4. เพสสื่อเปนิ ดโอกาส

การจปัดการศฝึกษา

ภผู้มนิปปัญญาทชองถนิสื่นมช

ขฝึชี้น

ศฝึกษาปฐมวปัย

ปกครองและชรุมชน
กนิจกรรมวปันสดาคปัญ
ใหชผชผู้ปกครอง
สค่วนรค่วมจปัด

กนิจกรรมการเรชยนรชผู้
เดด็กปฐมวปัย

0

2559

ครุณธรรม

เหมาะสมกปับวปัย
ความสดาคปัญของ

ระดปับปฐมวปัยมาก

วปัตถรุประส

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการกดากปับตนิดตามใชชงบประมาณประจดาปช
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม
โครงการ

กดากปับตนิดตาม

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)
1 เพสสื่อเปด็ นการ

งาน

ชอบ

1. มชขชี้ น
ปั ตอน

1.โรงเรชยนมชการ

กดากปับ ตนิดตาม ตรวจ

ตรวจสอบและนดา

และรอบคอบ

2. มชการนดาผลการ

มาใชชในการจปัดทดา วปัตถรุประส บรนิหาร

จค่ายงบประมาณ

จปัดทดางบประมาณ

ประจดาปช อยค่างมช

และมชระบบ

3. มชการกดากปับ

กดากปับ ตนิดตามตรวจ กระบวนการในการ

ใชชงบประมาณ สอบ งบประมาณ
ประจดาปช

คค่าใชช

ไดชอยค่างชปัดเจน

.2 เพสสื่อใหชการใชช
เปด็ นไปตามแผน

กดากปับตนิดตาม

สอบ

ผลการประเมนิน

ประเมนินมาใชชในการ
ประจดาปช

ตนิดตาม ตรวจสอบ
และนดาผลการ

งบประมาณ
64,90 ปช
0

2559

 บรรลรุ

แผนงาน

งคค

ทปัวสื่ ไป

 ไมค่

น.ส.จารนิณช

ระบบและมช

ประสนิทธนิภาพ

บรรลรุ

วปัตถรุประส

มปัชยา

ประเมนินไปใชชอยค่างมช

งคค

ระบบ

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการการพปัฒนางานสารบรรณ
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)

โครงการการ

1 เพสสื่อพปัฒนาระบบ

1. โรงเรชยนไดชจปัด

1.โรงเรชยนมชการ

สารบรรณ

สมปัยและมช

ราชการไดชอยค่างครบ

ตรวจสอบและนดา

พปัฒนางาน

สารบรรณใหชทปัน

เอกสารของทาง

กดากปับตนิดตาม

งาน

ชอบ

ประสนิทธนิภาพ

ถชวน

ผลการประเมนิน

2 เพสสื่อการจปัดเกด็บ

2. โรงเรชยนมชการ

มาใชชในการจปัดทดา วปัตถรุประส บรนิหาร

เปด็ นระบบ

หมวดหมค่ผู้

ประจดาปช อยค่างมช

เอกสารทชสื่ถผู้กตชอง

จปัดเอกสารไวชเปด็ น
3. มชการกดากปับ

ตนิดตาม ตรวจสอบ
และนดาผลการ

ประเมนินไปใชชอยค่างมช
ระบบ

งบประมาณ
8,000 ปช
2559

 บรรลรุ

แผนงาน

งคค

ทปัวสื่ ไป

 ไมค่

น.ส.ณปัฐสรุดา

ระบบและมช

ประสนิทธนิภาพ

บรรลรุ

วปัตถรุประส
งคค

พรอนินทรค

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการการเงนินและการบปัญชช
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)

โครงการการ

1

งานการเงนินและการ เอกสารทางดช า นการ

เอกสารทางดช า น

บปัญชช

บปัญชช

การเงนินและบปัญชช

เงนินและการ

เ พสสื่ อ จปั ด ร ะ บ บ 1. โรงเรชยนไดชจปัดทดา

2 เ พสสื่ อ แ ส ด ง
สถานภาพทางดช า น

ทชสื่มชระบบชปัดเจน

2 โ ร ง เ รช ย น มช

2

 บรรลรุ

เ กด็ บ เ อ ก ส า ร งคค

ปปั จจรุบปัน

ขช อ มผู้ ล ท า ง ดช า น

เปด็ นปปั จจรุ บปั น และถผู้ ก 8,000 ปช
ตชอง

2559

แผนงาน

มช ก า ร จปั ด วปัตถรุประส บรนิหาร

ก า ร เ งนิ น ทชสื่ เ ปด็ น เอกสารทางดช า นการ

เงนิ น และการบปั ญ ชช ทสื่ช

ชอบ

โ ร ง เ รช ย น มช

1

เงนิน และการบปัญชช

งาน

ทปัวสื่ ไป

การเงนินและบปัญชช
ไวชอยค่างเปด็ นระบบ  ไมค่
ส า ม า ร ถ สส บ คช น บรรลรุ
ขชอมผู้ลไดช

วปัตถรุประส

น.ส.จารนิณช
มปัชยา

งคค

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการการประชาสปัมพปันธค
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

กนิจกรรม

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

(บาท)
โครงการการ

1

เ พสสื่ อ ตช อ ง ก า ร

ประชาสปัมพปัน

แ จช ง ขช อ มผู้ ล ขชอมผู้ล ขค่าวสารใหชกปับ

1 โรงเรช ย นไดช แ จช ง

1 โรงเรชยนไดช

ประชาสปัมพปันธค

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

ธค

ขค่ า ว ส า ร ใ หช ท า ง ผชผู้ ผชผู้ปกครองและหนค่วย

และแจชงขชอมผู้ล

ปกครองและหนค่วย งานตค่ าง ๆ เดสอ นละ

ตค่าง ๆ ของ

 บรรลรุ

แผนงาน

ทราบ

ปกครองและ

งคค

ทปัวสื่ ไป

งานตค่ า ง ๆ ไดช ร ปั บ 1 ครปัชี้ง

โรงเรชยนใหชกปับผชผู้

2.โรงเรช ย นไดช แ จช ง

2. เพสสื่ อตช อ งการ ขช อ มผู้ ล

ขค่ า ว ส า ร

หนค่วยงานตค่าง ๆ

วปัตถรุประส บรนิหาร

ใหช ผชผู้ ป กครอง และ ความเคลสสื่อนไหวตค่าง 6,000 ปช

รปับทราบ และไดช
รปับความเชสสื่อมปัน
สื่

 ไมค่

นางอปัมรา

ไดชมชสค่วนรค่วมในการ แ ล ะ

ในการใหชบรนิการ

บรรลรุ

อนินาลา

ห นค่ วย ง า น ตค่ า ง ๆ ๆ ใ หช กปั บ ผชผู้ ป ก ค ร อ ง
ใหชความรชผู้และ

เ ลด็ ง เ หด็ น ค ว า ม

สดา คปั ญ ข อ ง ก า ร
ศฝึกษาของผชผู้เรชยนใหช
มากขฝึชี้น

ห นค่ ว ย ง า น

ตค่าง ๆ ไดชร ปับทราบ

2559

เรา

วปัตถรุประส
งคค

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการเยชสื่ยมบชานนปักเรชยน
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

(บาท)
โครงการเยชสื่ยม 1.เ พสสื่ อ ตนิ ด ตค่ อ 1. นปักเรชยนโรงเรชยน
บชานนปักเรชยน

ผชผู้ร ปับผนิด

1. ไ ดช ตนิ ด ตค่ อ

ประสานสรชางความ อนรุบาลเรณผู้นคร ปช

ป ร ะ ส า น ส รช า ง

ร ะ ห วค่ า ง บช า น กปั บ จดานวน 207 คน

ดชระหวค่างบชานกปั บ  บรรลรุ

แผนงาน

2.ไ ดช ขช อ มผู้ ล ข อ ง งคค

ทปัวสื่ ไป

สปั ม พปั น ธค อปั น ดช การศฝึกษา 2556

ความสปั มพปั น ธค อปั น

โรงเรชยน

โรงเรชยน

2. เพสสื่อการศฝึกษา

และวนิเคราะหคขชอมผู้ล
ของนปักเรชยน อปันจะ

นปั ก เรช ย นเพสสื่ อนา
16,00 ปช

ม า ศฝึ ก ษ า แ ล ะ

วปัตถรุประส บรนิหาร

เปด็ นประโยชนคตค่อ
นปักเรชยนในดชาน
ตค่างๆ

3. เพสสื่อใหช

นปักเรชยนไดชร ปับการ

0

2559

วนิ เ ค ร า ะ หค อปั น จ ะ  ไมค่

น.ส.ปปั ญจา

เปด็ นประโยชนคตค่อ บรรลรุ

ชนะพจนค

นปักเรชยน

วปัตถรุประส

ในดชานตค่างๆ

งคค

3. นปักเรชยนไดชร ปับ

ดผู้แลเอาใจใสค่อยค่าง

การดผู้ แลเอาใจใสค่

โรงเรชยนและทาง

จากทางโรงเรช ย น

ใกลชชนิดทปัชี้งจากทาง
บชาน

4. เพสสื่ อเปด็ นการ

ปช องปรามเหตรุ ทสื่ช ไ มค่
พฝึ ง ประ สง คค ทสื่ช อาจ
เกนิดขฝึชี้นไดชในอนาคต

อยค่ า งใกลช ชนิ ด ทปัชี้ ง
และทางบชาน

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการสานสายใยใหชลผู้กรปัก
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

(บาท)

ผชผู้ร ปับผนิด

กนิจกรรมสาน

1 เพสสื่อสค่งเสรนิมใหชผชผู้ 1 การพปัฒนาดชานการ

1 นปักเรชยนระดปับ

สายใยใหชลผู้ก

ปกครองมชสค่ว นรค่ว ม จปั ดประสบการณค ก าร

ป ฐ ม วปั ย จดา น ว น

ของโรงเรช ย นเพสสื่ อ ระดปับปฐมวปัย

พปัฒนาการทปัชี้ง 4  บรรลรุ

แผนงาน

อปั น ดช ร ะหวค่ า งครผู้ กปั บ มากขฝึชี้ นและเดด็ ก ไดช

2 ผชผู้ ป ก ค ร อ ง งคค

วนิชาการ

รปัก

ใ น กนิ จ ก ร ร ม ตค่ าง ๆ เรช ย นการสอน ใน

207

สรช า งความสปั ม พปั น ธค 2 มช ป ร ะ สนิ ท ธนิ ภา พ
ผชผู้ปกครอง

ดชานเพนิสื่มขฝึชี้น

เรช ย นรชผู้ อ ยค่ า งมช ค วาม

2 เ พสสื่ อ สค่ ง เ ส รนิ ม สรุข

ประสบการณค ดช า น 3 ผชผู้ปกครองมชความรชผู้
ก า ร เ รช ย น รชผู้ ใ หช กปั บ ความเขช า ใจ ในการ

ค น มช
วปัตถรุประส บรนิหาร

นปั ก เ รช ย น ร ะ ดปั บ
10,00 ปช
0

2559

ป ฐ ม วปั ย เ ลชชี้ ย ง ดผู้

เดด็ กกค่ อนวปัยเรช ยน  ไมค่

น.ส.ทปัคศรช

ไดชถผู้กตชอง

คปัทจปันทรค

บรรลรุ

เดด็ก

เลชชี้ ยงดผู้ เ ดด็ ก กค่ อ นวปั ย

3 ผชผู้ ป ก ค ร อ ง วปัตถรุประส

3 เ พสสื่ อ ใ หช เ ดด็ ก ไ ดช มช เรชยน

นปั ก เ รช ย น ร ะ ดปั บ งคค

สามารถของตนเอง

ทชสื่ ดช ตค่ อ ส ถ า น

ความพรช อ มในทรุ ก

บรุคลากรทรุกคนใน

โอกาสแสดงความ

ปฐมวปั ย มช เ จตคตนิ

4 เ พสสื่ อ ใ หช เ ดด็ ก มช

ศฝึ ก ษ า แ ล ะ

ดชาน

โรงเรชยน

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการ เดด็กมชพปัฒนาการดชานอารมณคและจนิตใจ
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

กนิจกรรม

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

งาน

ชอบ

(บาท)
1. เพสสื่อใหชเดด็กมช

1 เดด็กมชนนิสปัยรค่าเรนิง

1.เดด็ก มช นนิสปั ย รค่ า เรนิ ง

โครงการ เดด็ก

นนิสปัยรค่าเรนิงแจค่มใส

แจค่มใส มชความรชผู้สฝึกทชสื่

แ จค่ ม ใ ส มช ค ว า ม

ดชานอารมณค

ตนเอง

มปัน
สื่ ใจและกลชา

แสดงออก สามารถ

มช ค วามมปั สื่น ใจและ  บรรลรุ
ก ลช า แ ส ด ง อ อ ก

ควบครุมอารมณคตนเอง

ส า ม า ร ถ ค ว บ ครุ ม

มชพปัฒนาการ
และจนิตใจ

มชความรชผู้สฝึกทชสื่ดชตค่อ
2. เพสสื่อใหชเดด็กมช
ความมปัน
สื่ ใจและกลชา
แสดงออก

3. เพสสื่อใหชเดด็ก

สามารถควบครุม
อารมณคตนเองไดช
เหมาะสมกปับวปัย
4. เพสสื่อใหชเดด็กมช

ความชสสื่นชมศนิลปะ
ดนตรช การ

ดชตค่อตนเองมชความ

รชผู้ สฝึ ก ทชสื่ ดช ตค่ อ ตนเอง

ไดชเหมาะสม กปับวปัย
และมชความชสสื่นชม

ศนิลปะ ดนตรช การ
เคลสสื่อนไหว และรปัก
ธรรมชาตนิ

2 เดด็กมชความตระหนปัก
ถฝึงความสดาคปัญของ

พปัฒนาการทางดชาน
อารมณคและจนิตใจ

อารมณค ต นเองไดช

10,00 ปช
0

2559

แผนงาน

วปัตถรุประส บรนิหาร
งคค

วนิชาการ

 ไมค่

น.ส.ทปัคศรช

บรรลรุ

คปัทจปันทรค

เ ห ม า ะ ส ม กปั บ วปั ย
และมช ค วามชสสื่ นชม

ศนิล ปะ ดนตรช การ
เคลสสื่อนไหว

วปัตถรุประส
งคค

ปั พปันธคทสื่ด
ช ช
เคลสสื่อนไหว และรปัก 3 มชมนรุษยคสม

ธรรมชาตนิ

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการ เดด็กมชพปัฒนาการดชานอารมณคและจนิตใจ
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

(บาท)
โครงการ ยนิชี้ม

1. เพสสื่อใหชนปักเรชยน

1. นปักเรชยนโรงเรชยน

1. นปักเรชยนไดชร ปับ

ฝฝึ กปฏนิบปัตนิมารยาท

อนรุบาลเรณผู้นคร

การฝฝึ กปฏนิบปัตนิใน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

ไหวช ทปักทาย
กปัน

ในการไหวชใหชถผู้ก

ตปัชี้งแตค่ชชี้ น
ปั อนรุบาลปช ทชสื่

เรสสื่องมารยาท

ตชอง

1 ถฝึงชปัชี้นอนรุบาลปช ทชสื่

อยค่างถผู้กวนิธช

 บรรลรุ

แผนงาน

พปัฒนาครุณธรรม

นปักเรชยนเปด็ นผชผู้มช

มชจรนิยธรรมทชสื่ดช

งคค

วนิชาการ

แกค่นปักเรชยนและ

และยนิชี้มไหวชอยค่างถผู้ก

ขนบธรรมเนชยม

 ไมค่

น.ส.ทปัคศรช

ไทย

โดยใชชวาจาสรุภาพ

ประเพณชไทย

บรรลรุ

คปัทจปันทรค

2. เพสสื่อสค่งเสรนิม

3 เขชารค่วมกนิจกรรม

2. นปักเรชยนเปด็ นผชผู้ วปัตถรุประส บรนิหาร

จรนิยธรรมทชสื่ดงช ามใหช ครุณธรรม จรนิยธรรม
อนรุร ปักษควปัฒนธรรม

วนิธชและทปักทายกปัน
รชอยละ 80

งามถผู้กตชองตาม
10,00 ปช
0

2559

แบบแผน

3. นปักเรชยน

วปัตถรุประส

ตระหนปักถฝึงความ งคค
สดาคปัญของการ

ทปักทายกปันดชวย

การไหวช ซฝึสื่งแสดง
ถฝึงเอกลปักษณค

ความเปด็ นไทย

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาหลปักสผู้ตรสถานศฝึกษา
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)

งาน

ชอบ

1 เพสสื่อพปัฒนา

1 โรงเรชยนจปัดการ

1 มชหลปักสผู้ตร

พปัฒนา

ศฝึกษาระดปับปฐมวปัย

กปับความตชองการ

แนวทางในการ

จปัดกนิจกรรมการ

 บรรลรุ

สถานศฝึกษา

ศฝึกษา

ปกครอง ชรุมชน

เรชยนการสอนสค่ผู้

วปัตถรุประส บรนิหาร

แนวทางการนดา

ชาตนิ

2 นปักเรชยนไดชร ปับ

โครงการ
หลปักสผู้ตร

หลปักสผู้ตรสถาน
และระดปับประถม
2. เพสสื่อพปัฒนา

ศฝึกษาไดชสอดคลชอง
ของนปักเรชยน ผชผู้

ทชองถนิสื่น และประเทศ

สถานศฝึกษาเปด็ น

สากล

งคค

แผนงาน
วนิชาการ

หลปักสผู้ตรไปใชช

2 หลปักสผู้ตรมชแนว
ดดาเนนินการเหมาะสม
กปับเหตรุการณค

10,00 ปช
0

2559

การพปัฒนาเตด็ม
ตามศปักยภาพ

 ไมค่

ปปั ญญา และแกช

วปัตถรุประส

เปด็ นคนดช มช
ปปั ญหา

บรรลรุ

น.ส.ทปัคศรช
คปัทจปันทรค

งคค

ชชวต
นิ ไดช

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนาหลปักสผู้ตรสถานศฝึกษา
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

กนิจกรรม

จค่าย

เวลา

(บาท)

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

งาน

ชอบ

1 เพสสื่อใหช

1 ทรุกหชองเรชยนเอสชี้ อ

11 ผลสปัมฤทธนิ ธ

โครงการ

หชองเรชยนเอสชี้ อตค่อ

ตค่อการเรชยนรชผู้

ทางการเรชยนของ

หชองเรชยนสค่ผู้

2 เพสสื่อใหชครผู้

ออกแบบการเรชยนรชผู้

รวมสผู้งกวค่าระดปับ

อนิงมาตรฐาน

3 ครผู้ทรุกคนใชชสสื่ อ

2 นปักเรชยนไดชร ปับ งคค

พปัฒนา

ครุณภาพ

การเรชยนรชผู้

2 ครผู้ทรุกคน

โรงเรชยนโดยภาพ

ออกแบบการเรชยนรชผู้ อนิงมาตรฐาน
3 เพสสื่อใหชครผู้ใชชสสื่ อ

เทคโนโลยช

สารสนเทศเพสสื่อการ
เรชยนรชผู้

4 เพสสื่อพปัฒนา
ระบบดผู้แลชค่วย
เหลสอนปักเรชยน

ICT ในการจปัดการ

เรชยนการสอนไมค่ตสื่าด
กวค่าเดสอนละ 1 ครปัชี้ง

4 ทรุกหชองเรชยนจปัด
ระบบดผู้แลชค่วยเหลสอ
นปักเรชยน

5 ครผู้ทรุกคนมชงาน

5 เพสสื่อใหชครผู้ทดาวนิจปัย วนิจปัยในหชองเรชยน

ประเทศ

 บรรลรุ

วปัตถรุประส บรนิหาร

การพปัฒนาเตด็ม
10,00 ปช
0

2559

ศปักยภาพ

แผนงาน
วนิชาการ

 ไมค่

น.ส.ทปัคศรช

บรรลรุ

คปัทจปันทรค

วปัตถรุประส
งคค

ในหชองเรชยน

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการสค่งเสรนิมมหกรรมแขค่งขปันศนิลปหปัตถกรรมนปักเรชยนดนตรช กชฬา วนิชาการ
โครงการ/

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

กนิจกรรม

ระยะ

ผลการดดาเนนิน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

จค่าย

เวลา

งาน

การดดาเนนิน

ผชผู้ร ปับผนิด

(บาท)
1. เพสสื่อใหชนปักเรชยน

1. เพสสื่อใหชนปักเรชยนมช

1. นปักเรชยนไดช

แขค่งขปัน เพสสื่อทราบ

ตนเอง และนดาไปใชช

สามารถดชาน

ไดชมชโอกาสไดช
โครงการสค่ง

คค่าใชช

ความเชสสื่อมปัน
สื่ ใน

แสดงความ

งาน

ชอบ

เสรนิม

ระดปับความรชผู้ความ

มหกรรม

สามารถ

2. เพสสื่อใหชนปักเรชยน

2. นปักเรชยนไดชศฝึกษา

หปัตถกรรม

มชความเชสสื่อมปัน
สื่ ใน

เรชยนรชผู้ จากสภาพ

ดนตรช กชฬา

ใชชในชชวนิตประจดาวปัน

จากการแขค่งขปัน

แขค่งขปันศนิลป
นปักเรชยน
วนิชาการ

ตนเอง และนดาไป
ไดช

ในชชวนิตประจดาวปันไดช

จรนิง โดยการเรชยนรชผู้

ดนตรช กชฬา

 บรรลรุ

วนิชาการ

วปัตถรุประส บรนิหาร

2. ชรุมชนมชความ
10,00 ปช
0

2559

แผนงาน

งคค

วนิชาการ

 ไมค่

น.ส.ทปัคศรช

มปัน
สื่ ใจในการจปัด
กนิจกรรม การ

เรชยนการสอน

อยค่างมชคณ
รุ ภาพ

บรรลรุ

และประสนิทธนิภาพ วปัตถรุประส
3. นปักเรชยนไดช

เรชยนรชผู้โดยการ

ปฏนิบปัตนิจรนิง และ
เรชยนรชผู้อยค่างมช
ความสรุข

งคค

คปัทจปันทรค

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพปัฒนานปักเรชยนสค่ผู้สากล
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

(บาท)
1 เพสสื่อใหชนปักเรชยน

1 นปักเรชยนมชทปักษะ

1 นปักเรชยนมช

ไดชมชทปักษะทชสื่จดาเปด็ น

ในการใชชภาษา

ความสามารถใน

พปัฒนา

อปังกฤษ

สารสนเทศ

สากล

เทคโนโลยช

โครงการ
นปักเรชยนสค่ผู้

ทางดชานภาษา
วนิทยาศาสตรค

อปังกฤษ เทคโนโลยช
การคนิดคดานวณ

การใชชภาษา

และ

สารสนเทศ และ

2 ผลสปัมฤทธนิธ

การคนิดคดานวณ

ทางการเรชยนของ

ผชผู้ร ปับผนิด

อปังกฤษ

เทคโนโลยช

 บรรลรุ

วปัตถรุประส บรนิหาร

สารสนเทศ การ งคค
คนิดการคดานวณ มช
10,00 ปช

ศปักยภาพในการ

แผนงาน
วนิชาการ

2. เพสสื่อใหชนปักเรชยน นปักเรชยนสผู้ง

เปด็ นพลเมสองโลก

 ไมค่

น.ส.ทปัคศรช

มชความรชผู้ ความ

ตามความเหมาะ

บรรลรุ

คปัทจปันทรค

เปด็ นสมาชนิก

2 นปักเรชยนมช

งคค

และประชาคมโลก

ประสงคคตาม

ศปักยภาพของ

ศฝึกษา

เขชาใจเกชสื่ยวกปับการ
ประชาคมอาเซชยน
3 เพสสื่อพปัฒนา

นปักเรชยนสค่ผู้ระดปับ
สากลและยกระดปับ
ผลสปัมฤทธนิธ

0

2559

สม ตามระดปับชปัชี้น วปัตถรุประส
ครุณลปักษณะทชสื่พงฝึ
มาตรฐานสถาน

ตารางสรรุปผลการดดาเนนินงานโครงการพนิเศษ
โครงการ/
กนิจกรรม

วปัตถรุประสงคค

ตปัวชชชี้วด
ปั

คค่าใชช
จค่าย

ระยะ
เวลา

ผลการดดาเนนิน
งาน

สรรุปผล

กลค่รุมงาน/

งาน

ชอบ

การดดาเนนิน

(บาท)
โครงการจนินต
คณนิต

ผชผู้ร ปับผนิด

1 เพสสื่อเผยแพรค่

1 เดด็กปฐมวปัยทรุกคน

1 เดด็กมชความเชสสื่อ

หลปักสผู้ตรจนินตคณนิต

ไดชร ปับการสค่งเสรนิม

มปัน
สื่ ในตนเอง

เขชาถฝึงสถานศฝึกษา

ปปั ญญาไดชเตด็มตาม

แกชปปัญหาดชวยตปัว  บรรลรุ
เอง

แผนงาน

วปัตถรุประส บรนิหาร

2 เพสสื่อตอบสนอง

2 รชอยละ 80 ของ

2 เดด็กรชผู้จปักใชช

งคค

บรุคคล

ปกครองและ

พนิเศษดชานสตนิปปัญญา

ของสมารคทเบรนใหช พปัฒนาการดชานสตนิ
ทปัวสื่ ประเทศ

กลชาคนิดตปัดสนินใจ

ศปักยภาพ

ความตชองการของผชผู้ เดด็กทชสื่มชความสามารถ
นปักเรชยนทชสื่ตชองการ
เรชยนหลปักสผู้ตรจนินต

เวลาวค่างใหชเกนิด
50,00 ปช
0

2559

ประโยชนค

3 เดด็กสามารถคนิด  ไมค่

น.ส.ทปัคศรช

แกชปปัญหาไดช

คปัทจปันทรค

บรรลรุ

คณนิตทชสื่ถผู้กตชองและ
มชแบบฉบปับ

มาตรฐานสากล

เหมาะสมกปับวปัย

วปัตถรุประส
งคค