You are on page 1of 4

Constituțiile autoritare

Constituția din 1938
Context și
cauze
-este elaborată
în
timpul
domniei
lui
Carol al II-lea;
-legitimează
schimbarea de
regim, de la
unul democratic
la
unul
autoritar;
-este aprobată în
februarie 1938
și impusă țării în
mod
neconstituțional;
-textul
Constituției
reprezenta un
abuz.

Structura

Statul român

Drepturi fundamentale

Principii generale

Dreptul de vot

Semnificația

-8 titluri și
100
de
articole;
-a fost în
vigoare
din
1938 până în
1940

-România
este
„stat
național,
unitar
și
indivizibil,
teritoriul
este
inalienabil și nu
poate fi „colonizat
cu populațiuni de
seminție străină”;
-erau
interzise
propaganda
privind schimbarea
formei
de
guvernământ
și
lupta de clasă;
-tinerii
erau
înregimentați
politic în Straja
Țării.

-justiția avea posibilitatea
de a controla scrisori,
telegrame etc.
-dreptul de întrunire și
manifestare era controlat de
poliție;
-s-a înființat Consiliul de
Coroană, numit de rege și
compus din miniștri de
stat și au fost dizolvate
toate grupările și partidele
politice;
-Carol
al
II-lea
desființează sindicatele,
care aveau peste 80 000 de
membri și le înlocuiește cu
breslele de lucrători;
-erau prevăzute, formal, în
Constituție
libertatea
conștiinței,
învățământului,
presei,
muncii etc.
-dreptul de asociere era
anulat.

-consacra principiul
supremației
regelui;
-suprima
separația puterilor
în stat;
-încălca
anumite
drepturi
și
libertăți;
-principiul
pluripartidismului
este înlocuit cu
monopartidismul,
prin
crearea
Frontului
Renașterii
Naționale, numit
din 1940 Partidul
Națiunii;
separația
puterilor în stat
era
suprimată,
puterile
fiind
organizate astfel:
1.puterea
executivă
era
exercitată de rege
prin guvern, numit

-se
introduce
votul universal,
de la vârsta de
30
de
ani,
inclusiv pentru
femei și doar
pentru știutorii
de carte

-a urmărit să
consolideze
puterea
instituției
regale
și
autoritatea
personală a
monarhului;
-să
reconcilieze
națiunea;
-să salveze
țara
de
revizionism,
de pierderi
teritoriale

Deși beneficia de drepturi foarte largi. Parlamentul se transforma într-un organism politic lipsit de principalele sale atribuții.puterea legislativă este exercitată de rege prin intermediul Parlamentului bicameral. Deputații . ci direct față de rege. Carol al IIlea a menținut principiul conform căruia persoana lui este inviolabilă. iar actele de stat ale regelui trebuiau contrasemnate de un ministru. guvernul nu mai răspundea politic în fața Parlamentului. miniștrii săi sunt răspunzători. limitat numai la legiferare. 2.și revocat de el însuși.

care trebuia să depună jurământ de credință față de Carol al II-lea.puterea judecătorească aparținea Curții de Justiție și Casație. dar nu de a da vot de blam. aveau dreptul de a interpela miniștri. -se desființează juriile (totalitatea . El mai putea să refuze fără motivesanțiunea legilor adoptate. în intervalul dintre sesiunile parlamentare. regele putea să elaboreze decrete cu putere de lege. Regele numea jumătate din membrii Senatului. 3. semnarea tratatelor politice și militare cu statele străine nu mai avea nevoie de acordul Parlamentului.și senatorii.

-hotărârile judecătorești se executau în numele regelui.juraților care intră în componența curțiloe cu juri). .