You are on page 1of 4

PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

NAMA GURU
MATA PELAJARAN
MASA
KELAS
PANDUAN PENSKORAN (SKOR):
(1) TIDAK mengikut kriteria seperti rujukan
(2) KURANG MEMUASKAN dan hanya sebahagian kecil sahaja kriteria seperti rujukan
(3) MEMUASKAN dan melaksanakan sebahagian daripada kriteria seperti rujukan
(4) BAIK dan memenuhi sebahagian besar kriteria seperti rujukan
(5) CEMERLANG dan memenuhi kriteria seperti rujukan
(6) CEMERLANG DAN MELIPUTI ASPEK INOVASI, KREATIVITI DAN AMALAN TERBAIK.

BIL

ASPEK

KRITERIA
Penglibatan aktif murid
membolehkan berlakunya
pembelajaran berkesan.

1

Penglibatan Murid

2

Penguasaan pembelajaran murid
Penguasaan
selaras dengan objektif yang
pembelajaran murid
ditetapkan.

DESKRIPTOR

Penglibatan aktif murid seperti perbincangan/memberi respons terhadap
guru, Interaksi murid pelbagai hala,Murid mencatat nota, mengaju dan
menjawab soalan, fokus menyiapkan tugas yang diberi.

Murid dapat memberi respons dengan tepat,memberi pandangan atau i
yang bersesuaian dan berkaitan tajuk pembelajaran, melakukan tugasa
akses kendiri, terarah kendiri kendiri atau kadar kendiri. Hampir semua
dapat mencapai objektif pembelajaran.

Menyiapkan latihan, buku yang kemas, projek yang berkualiti, jumlah da

3

Hasil kerja murid

Hasil kerja murid yang berkualiti
kekerapan latihanyang sesuai dengan keupayaan murid. (Skor 6: Terda
dapat mengukuhkan pembelajaran. unsur inovasi, kreatif, amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha
meningkatkan pembelajaran murid).

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) disediakan memenuhi keperluan

4

Perancangan dan
persediaan guru

Perancangan dan persediaan yang Pekeliling Ikhtisas (SPI) yang berkuatkuasa dan mempunyai kelebihan s
langkah-langkah pengajaran yang terperinci, sumber pendidikan yang s
rapi meningkatkan keberkesanan
unsur EMK yang jelas. Objektif dinyatakan dlm bentuk perlakuan, boleh
pengajaran.
dan sesuai dengan kemampuan murid. Refleksi ditulis dengan baik.

Guru wujudkan kesediaan belajar, Kaedah penyampaian dari mudah ke
dan mesra murid, Aktiviti menarik menjurus kepada pencapaian objektif
meransang pemikiran kreatif dan kritis.Masa digunakan secara optimum
pemulihan dan pengayaan.

5

Kaedah
penyampaian

Kaedah penyampaian yang sesuai
meningkatkan pencapaian objektif
pelajaran.

6

Kemahiran
komunikasi

Komunikasi berkesan memudahkan Intonasi suara, penggunaan bahasa, gaya komunikasi, memberi maklum
yang relevan secara lisan atau bukan lisan secara berkesan, memotivas
pemahaman dan menggalakkan
murid dengan pujian atau galakan.
pembelajaran murid

meliputi pelbagai aras dan disebar ke seluruh kelas. Perwatakan positif dan mengamalkan nilai murni yang dicontohi murid.sabar da mudah didekati. bertumpu. 12 Pematuhan etika kerja dan amalan Amalan profesional nilai murni yang positif mewujudkan Keguruan. jelas dan tepat mengaitk disampaikan dengan yakin. 9 Teknik penyoalan Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman murid. memberi jawapan dengan yakin. Guru memastikan keadaan kelas yang kondusif. Susun atur kedudukan sesuai dengan aktiviti yang dilaksanakan. JUMLAH PERATUS PENCA TARAF PENCA Ulasan Pencerap: Tandatangan pencerap ( ) Tarikh: Diisi oleh pencerap dalam 2 salinan 1) Salinan kepada guru 2) Fail Panitia . Pengurusan kelas (bilik darjah). memberi respons yangs esuai terhadap ja murid. bercapah. mengawal tingkah laku 11 optimum bagi tujuan pembelajaran. keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru. dan tepat.BIL ASPEK KRITERIA DESKRIPTOR 7 Penggunaan sumber pendidikan Sumber pendidikan yang sesuai. keupayaan murid. Penggunaan meningkatkan minat murid sesuai dengan tajuk. menjelaskan konsep/fakta. mencetus pemikiran kreatif dan kritis murid. objektif pelajaran dan t yang berkesan membantu sumber pendidikan mengukuhkan pembelajaran murid.menegaskan pematuhan peraturan. jelas dengan situasi semasa atau pengalaman murid.mesra. Penyoalan mudah difahami. ruang kelas digunakan secara untuk keberkesanan P&P. 8 Pentaksiran Penggunaan pelbagai kaedah untuk membuat penilaian formatif semas Pentaksiran yang berterusan dan membuat tindakan penambah baikan segera dalam. PdP Penyema meningkatkan keberkesanan P d P. Guru menunjukkan semangat dan kesungguhan . Menepati masa. kerja rumah secara konstruktif dan konsisten.Penyeliaan . prihatin. 10 Penguasaan isi kandungan Penguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan pelajaran Guru menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif. buku latihan murid.bersikap adil bertimbang rasa terhadap setiap murid.menegur salahlaku murid den mewujudkan suasana yang kondusif serta merta tanpa menjejaskan maruah mereka.menarik dan meransang pemikiran. kuiz. Pengurusan kelas yang cekap murid.

gaya komunikasi. boleh diukur dan sesuai dengan kemampuan murid.Murid mencatat nota. Intonasi suara.memberi pandangan atau idea yang bersesuaian dan berkaitan tajuk pembelajaran. unsur EMK yang jelas. Murid dapat memberi respons dengan tepat.MBELAJARAN DAN PENGAJARAN BILANGAN MURID jukan n TERBAIK. Interaksi murid pelbagai hala. memberi maklum balas yang relevan secara lisan atau bukan lisan secara berkesan. Kaedah penyampaian dari mudah ke sukar dan mesra murid. (Skor 6: Terdapat unsur inovasi. SKOR . Aktiviti menarik menjurus kepada pencapaian objektif. buku yang kemas. Objektif dinyatakan dlm bentuk perlakuan. Guru wujudkan kesediaan belajar. Menyiapkan latihan.Masa digunakan secara optimum. melakukan tugasan secara akses kendiri. sumber pendidikan yang sesuai. amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid). memotivasikan murid dengan pujian atau galakan. kreatif. jumlah dan kekerapan latihanyang sesuai dengan keupayaan murid. fokus menyiapkan tugas yang diberi. meransang pemikiran kreatif dan kritis. terarah kendiri kendiri atau kadar kendiri. Hampir semua murid dapat mencapai objektif pembelajaran. projek yang berkualiti. mengaju dan menjawab soalan. DESKRIPTOR Penglibatan aktif murid seperti perbincangan/memberi respons terhadap soalan guru. Refleksi ditulis dengan baik. pemulihan dan pengayaan. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) disediakan memenuhi keperluan Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) yang berkuatkuasa dan mempunyai kelebihan seperti langkah-langkah pengajaran yang terperinci. penggunaan bahasa.

memberi jawapan dengan yakin. Guru menunjukkan semangat dan kesungguhan .menegaskan pematuhan peraturan.menarik dan meransang pemikiran. kerja rumah secara konstruktif dan konsisten. mencetus pemikiran kreatif dan kritis murid.mesra. menjelaskan konsep/fakta. ruang kelas digunakan secara optimum bagi tujuan pembelajaran.DESKRIPTOR Sumber pendidikan yang sesuai. Guru memastikan keadaan kelas yang kondusif. mengawal tingkah laku murid. bercapah. Susun atur kedudukan murid sesuai dengan aktiviti yang dilaksanakan. prihatin. objektif pelajaran dan tahap keupayaan murid. meningkatkan minat murid sesuai dengan tajuk.bersikap adil serta bertimbang rasa terhadap setiap murid. kuiz. bertumpu. Penggunaan pelbagai kaedah untuk membuat penilaian formatif semasa PdP dan membuat tindakan penambah baikan segera dalam. PdP Penyemakan buku latihan murid. Penyoalan mudah difahami. Perwatakan positif dan mengamalkan nilai murni yang boleh dicontohi murid. jelas dan tepat mengaitkan dengan situasi semasa atau pengalaman murid. memberi respons yangs esuai terhadap jawapan murid. nyeliaan JUMLAH SKOR PERATUS PENCAPAIAN TARAF PENCAPAIAN Tandatangan yang dicerap SKOR .sabar dan mudah didekati.menegur salahlaku murid dengan serta merta tanpa menjejaskan maruah mereka. Guru menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif. Menepati masa. meliputi pelbagai aras kognitif dan disebar ke seluruh kelas.