You are on page 1of 53

ORDIN nr.

144 din 9 februarie 2016 privind aprobarea unor
formulare tipizate pentru activitatea de colectare a
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale
bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru
modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.
2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru
activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către
organele fiscale locale
În temeiul prevederilor art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al avizului
Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 400.066/712.102 din 4
februarie 2016 şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr.
1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă următoarele formulare tipizate pentru desfăşurarea activităţii de
stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, precum şi
a altor venituri ale bugetelor locale, prevăzute în anexele nr. 1-37, care fac parte
integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:
Nr.
anexei

Denumirea

Model

1

Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

Model 2016 ITL 016

2

Decont impozit pe spectacole

Model 2016 ITL 017

3

Nota de plată

Model 2016 ITL 018

4

Borderou desfăşurător al încasărilor

Model 2016 ITL 019

5

Proces-verbal de verificare casier

Model 2016 ITL 020

6

Registru de rol nominal unic

Model 2016 ITL 021

7

Registru de rol alte venituri

Model 2016 ITL 022

8

Extras de rol

Model 2016 ITL 023

9

Matricolă pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a taxei pe clădiri, a Model 2016 ITL 024
impozitului pe teren, a taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport

10

Borderou de debite - scăderi

Model 2016 ITL 025

11

Confirmare de primire a debitelor

Model 2016 ITL 026

12

Anunţ individual pentru comunicarea prin publicitate

Model 2016 ITL 027

13

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Model 2016 ITL 028

14

Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Model 2016 ITL 029

15

Legitimaţie pentru funcţionarul public din organul fiscal local cu atribuţii în:
stabilirea, constatarea, controlul fiscal, inspecţia fiscală, urmărirea, executarea
silită, încasarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri la bugetul local

Model 2016 ITL 030

16

Ordin de serviciu

Model 2016 ITL 031

17

Aviz de inspecţie fiscală

Model 2016 ITL 032

18

Invitaţie

Model 2016 ITL 033

19

Proces-verbal de reţinere/restituire de înscrisuri

Model 2016 ITL 034

20

Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local, în urma inspecţiei Model 2016 ITL 035
fiscale

21

Decizie privind nemodificarea bazei de impunere

Model 2016 ITL 036

22

Somaţie

Model 2016 ITL 037

23

Titlu executoriu

Model 2016 ITL 038

24

Proces-verbal privind comunicarea somaţiei

Model 2016 ITL 039

25

Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu

Model 2016 ITL 040

26

Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii

Model 2016 ITL 041

27

Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii

Model 2016 ITL 042

28

Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii

Model 2016 ITL 043

29

Adresă de înfiinţare a popririi

Model 2016 ITL 044

30

înştiinţare privind înfiinţarea popririi

Model 2016 ITL 045

31

Proces-verbal de constatare a contravenţiei

Model 2016 ITL 046

32

Proces-verbal de identificare bunuri mobile

Model 2016 ITL 047

33

Proces-verbal de identificare bunuri imobile

Model 2016 ITL 048

34

Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile

Model 2016 ITL 049

35

Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile

Model 2016 ITL 050

36

Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile

Model 2016 ITL 051

37

Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de
bunuri

Model 2016 ITL 052

(2)Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se codifică, după cum
urmează:
a)"Model 2016", reprezentând anul începând cu care acestea se utilizează;
b)grupa de litere "ITL", reprezentând acronimul de la impozite şi taxe locale;
c)cifrele "016-052", care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui
formular tipizat.
(3)Codificarea altor tipizate utilizate de către organele fiscale locale în
activitatea de stabilire, constatare, impunere, control fiscal, încasare, urmărire şi
executare silită se realizează potrivit prevederilor alin. (2).
Art. 2
(1)Formularele prevăzute la art. 1, în anexele nr. 1-37 reprezintă modele-cadru
şi pot fi completate cu informaţii specifice fiecărui organ fiscal local, cu
respectarea prevederilor Legii nr 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Organele fiscale locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă
economică, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima
aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.
(3)Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura
publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să
poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme
informatice proprii.
(4)Organele fiscale locale pun gratuit la dispoziţia contribuabililor formularele
necesare îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în baza titlului IX din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 207/2015,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Organele fiscale locale gestionează informaţiile din formularele prevăzute la art.
1, depuse de contribuabili pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege.
Art. 4
Cheltuielile ocazionate de achiziţionarea sau imprimarea utilizând sistemele
informatice proprii, după caz, a formularelor prevăzute la art. 1 se asigură din
bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor, ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, respectiv ale judeţelor, după caz.
Art. 5

Tipizatele aflate în stocul organelor fiscale, după intrarea în vigoare a prezentului
ordin, se utilizează, adaptate corespunzător, până la epuizare.
Art. 6
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei
publice nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru
activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale
locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 29
decembrie 2015, se modifică după cum urmează:
1.În anexa nr. 1 la formularul Model 2016 ITL Regim special - 001 "Chitanţă
pentru încasarea creanţelor bugetare locale", notele de subsol 2 şi 3 se modifică
şi vor avea următorul cuprins:
"2) În cazul emiterii în format electronic din sistemele informatice ale organului
fiscal local se utilizează serii şi numere de chitanţe conform prevederilor
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei
publice nr. 2.123/2015 privind aprobarea instrucţiunilor pentru emiterea
unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001.
3) În cazul tipăririi chitanţelor de către Compania Naţională Imprimeria
Naţională, organele fiscale locale comunică acesteia seria şi plaja de numere de
chitanţe alocate, ţinând cont de plaja de numere de chitanţe alocată pentru
emiterea de chitanţe în format electronic din sistemele informatice ale organului
fiscal local. Compania Naţională Imprimeria Naţională ţine o evidenţă pe fiecare
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială a chitanţelor tipărite."
2.În anexa nr. 3 la formularul Model 2016 ITL - 003 "Declaraţie fiscală pentru
stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice", la finalul
tipizatului, după dată şi semnătură, se introduce un cartuş cu următorul cuprins:
Dacă din motive independente de voinţa contribuabilului/plătitorului acesta este în imposibilitatea de a scrie, atunci un
reprezentant al organului fiscal îi va redacta declaraţia fiscală şi îi va citi integral conţinutul acesteia. Declaraţia fiscală
constituie proces-verbal în sensul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Data şi semnătura
Posed actul de
identitate:

Date de identificare ale reprezentantului organului fiscal:
Tipul

Seria

Numărul

Eliberat de:

3.În anexa nr. 5, la formularul Model 2016 ITL - 005 "Declaraţie fiscală pentru
stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea |_|
persoanelor fizice (PF) |_| persoanelor juridice (PJ)", la finalul tipizatului, după
dată şi semnătură, se introduce un cartuş, cu următorul cuprins:
Dacă din motive independente de voinţa contribuabilului/plătitorului acesta este în imposibilitatea de a scrie, atunci un
reprezentant al organului fiscal îi va redacta declaraţia fiscală şi îi va citi integral conţinutul acesteia. Declaraţia fiscală
constituie proces-verbal în sensul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Data şi semnătura
Posed actul de
identitate:

Date de identificare ale reprezentantului organului fiscal:
Tipul

Seria

Numărul

Eliberat de:

4.În anexa nr. 7, la formularul Model 2016 ITL - 007 "Declaraţie fiscală pentru
stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în
proprietatea |_| persoanelor fizice (PF) |_| persoanelor juridice (PJ)", la finalul
tipizatului, după dată şi semnătură se introduce un cartuş, cu următorul cuprins:
Dacă din motive independente de voinţa contribuabilului/plătitorului acesta este în imposibilitatea de a scrie, atunci un
reprezentant al organului fiscal îi va redacta declaraţia fiscală şi îi va citi integral conţinutul acesteia. Declaraţia fiscală
constituie proces-verbal în sensul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Data şi semnătura
Posed actul de
identitate:

Date de identificare ale reprezentantului organului fiscal:
Tipul

Seria

Numărul

Eliberat de:

5.În anexa nr. 10, la formularul Model 2016 ITL - 010 "Cerere pentru eliberarea
unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe

locale şi alte venituri datorate bugetului local", notele de subsol 1 şi 3 se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
"1)Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari, notari
sau delegaţi ai acestora.
.....................................
3)
Dacă se cunoaşte. În cazul solicitării de către notar sau delegat, conform
mandatului dat de către contribuabil, se trec şi datele de identificare ale
contribuabilului."
6.În anexa nr. 11, la formularul Model 2016 ITL - 011 "Certificat de atestare
fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri
datorate bugetului local", nota de subsol 1 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"1)Spre exemplu, notarul public sau delegatul acestuia, conform mandatului dat
de către contribuabil."
7.În anexa nr. 12, la formularul Model 2016 ITL - 012 "Cerere pentru eliberarea
unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe
locale şi alte venituri datorate bugetului local", după notă se introduce o nouă
notă cu următorul cuprins:
"Certificatul de atestare fiscală se eliberează solicitantului la sediul organului
fiscal. Eliberarea certificatului se poate realiza şi în format electronic."
8.În anexa nr. 13, la formularul Model 2016 ITL - 013 "Certificat de atestare
fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri
datorate bugetului local", nota de subsol 1 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"1)Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari,
lichidatori, notari sau delegaţi ai acestora, conform mandatului dat de către
contribuabil."
Art. 7
În cazul în care actele administrative fiscale se comunică prin afişare, în
conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
reprezentanţii organelor fiscale locale iau măsuri de protecţie a datelor cu
caracter personal prin acoperirea cu marker a codului unic de identificare fiscală
care poate fi codul numeric personal, sau, după caz numărul de identificare
fiscală.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1:
Stema unităţii administrativteritoriale

ROMÂNIA
Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
Denumirea organului fiscal local

Cod SIRUTA
Codul de identificare fiscală: ...................
Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Model 2016 ITL 016
Nr. ......./....../20........
ANTET

Secţiunea 1: Completare contribuabil
DECLARAŢIE pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
Subsemnatul(a)1
.................
Subscrisa
.................,
cu
sediul
în
ROMÂNIA/............,
judeţul
.........,
codul
poştal
........,
municipiul/oraşul/comuna ............., satul/sectorul ..........., str. ......... nr. ......,

bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria
...... nr. ........, C.I.F.2 ..........., tel./fax ........, e-mail ............., reprezentată prin
................3,
în
calitate
de
proprietar/coproprietar/moştenitor4/mandatar/acţionar
unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/............,
judeţul........., codul poştal ........, municipiul/oraşul/comuna .............,
satul/sectorul ..........., str. ......... nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. .....,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. ........, C.I.F. ...........,
tel./fax ........, e-mail ............., solicit scoaterea din evidenţa dvs. a următorului
mijloc de transport: marca ........., serie motor ........, seria şasiu a) ...........,
capacitatea cilindrică ......... cm3, capacitateb) ......... tone, dobândit la data
de ............, ca efect al: înstrăinării/transferului la un alt punct de
lucru/furtului/scoaterii
din
funcţiune/schimbării
domiciliului/încetarea
contractului de leasing înainte de scadenţă/scoaterii definitive din ţară, începând
cu data de .............., dovedind aceasta prin: actul ...../......../certificatul de
radiere ......./.........., anexatc) la prezenta.
Noul proprietar: ........................ judeţul/sectorul ............. localitatea ............,
str. ......... nr. ......, bl. ......, sc. ......., ap. .....
Semnătura declarantului,
........................
a)
Serie şasiu pentru remorci
b)
Capacitate tone pentru remorci
c)
Contribuabilii vor înscrie pe actele ataşate în fotocopie menţiunea "conform cu
originalul" şi le vor certifica prin semnătură, conform art. 64 alin. (5) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
------------------------------------- aici se taie -------------------------------------

Secţiunea 2: Completare organ fiscal local
ANTET
Către: ..............................
Organul fiscal local de domiciliu al contribuabilului dobânditor
Serviciul regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
Vă facem cunoscut că potrivit actului ......./........... contribuabilul .............., cu
domiciliul fiscal în ROMÂNIA/..........., judeţul/sectorul ..........., codul
poştal .........., municipiul/oraşul/comuna ..............., satul .............., str. .........
nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ....., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. ........, C.I.F.*) ..........., tel./fax ........, email ............., a dobândit mijlocul de transport marca ........., cu seria
motor .........., seria şasiu ........, capacitate cilindrică ........ cm 3,
capacitate ......... tone, conform contractului de înstrăinare - dobândire
nr. ......./......... (înregistrat la organul fiscal local)/factura seria .......
nr. ..../........ (înregistrată la organul fiscal local) sau alt act care atestă calitatea
de proprietar5 ................................. .
Vă rugăm să luaţi măsurile necesare pentru înscrierea în evidenţa dvs. conform
titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Conducătorul organului fiscal local,
L.S. .....................
(numele, prenumele şi semnătura)

Întocmit,
L.S. .....................
(funcţia numele, prenumele şi semnătura)

------------------------------------- aici se taie -------------------------------------

Secţiunea 3: Completare organ fiscal local
ANTET

. judeţul ......... şi data... .......... nr.... Conducătorul organului fiscal local...... tel/fax ..... reprezentată prin ...I............ ANEXA nr..... judeţul ... .. se desfăşoară (cinematografic. str.........P...... 3 Se completează în cazul persoanelor juridice........................I........................lei ../C................. ..... e-mail .. Am primit un exemplar .... ap. ...................................... ................. tel/fax ......... dobândit la ...... prin care solicitaţi scoaterea din evidenţă a mijlocului de transport marca . anul ... declar: Încasările Impozitul pe spectacole Încasările din reprezentând Încasările Diferenţa vânzarea Sumele Tipul spectacolului contravaloarea supuse biletelor de cedate în Nr... ............) ..... sc........I.........F................ Subscrisa ....... municipiul/oraşul/comuna ..... 2 Se completează: codul de identificare fiscală (codul numeric personal. matricol ... Adresa ...I..... cm 3.... şi adresa la care timbrelor impozitului Cota de intrare şi a scopuri crt......... sc........... Codul de identificare fiscală: ... nr.... 4 Moştenitorii trebuie să prezinte certificatul de moştenitor................. ..........lei .. nr... pe impozit datorat plătit de de abonamentelo umanitar acesta muzical............... ... şi a actelor anexate.......... 2: ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Stema unităţii administrativteritoriale Model 2016 ITL 017 Cod SIRUTA . .......... cap...Către: ........ (funcţia numele. ...... identificat prin B...... e-mail ...... cil......./Paşaport seria .......... ......../C.. . bl............S........... numărul de identificare fiscală...... (numele. C.. nr. prenumele şi semnătura) Contribuabil: Data ... ... în calitate de acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/.... nr................. L.............. ............/20. nr...... capacitate . .............. cu sediul în ROMÂNIA/.......... ......./... C............ Nr... ap......... bl..*) ................S. et..lei 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5=2-3-4 6 7=5x6 8 9=8-7 10=78 .. _______ 1 Se completează în cazul persoanelor fizice... codul poştal .......... tone. codul poştal .... str......... Cont IBAN . . Ca urmare a declaraţiei dvs............. satul/sectorul . cu seria motor ................ şi au rezultat scăderi de debit (dacă este cazul) astfel: ........ IMPOZIT PE SPECTACOLE Decont pe luna . seria şasiu ... prenumele şi semnătura) Întocmit..... .... satul/sectorul ..*) . L.... spectacole primit plătit r la spectacole e folcloric etc...... 5 Se menţionează denumirea actului care atestă calitatea de proprietar.............. după caz)../.F... et.I.. rol nominal unic .. municipiul/oraşul/comuna . vă aducem la cunoştinţă faptul că aceasta a fost operată la nr.

/....................... (numele......./... ............. (numele.. Seria biletelor şi a abonamentelor de la ......... cele declarate fiind corecte şi complete. (data întocmirii declaraţiei) Reprezentantul legal......... Situaţia biletelor şi abonamentelor la spectacole.... vândute în luna ..................................... Adresă/Cont IBAN Tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 018 Nr....... de rol nominal unic: Contribuabilul ......lei unitară totală Declar că informaţiile cuprinse în acest decont sunt corecte şi complete.......... ..... Domiciliul fiscal ....... .................lei Pentru creanţe bugetare Nr..... .............. numărul de identificare fiscală....... Reprezentantul legal... (numele......... prenumele şi semnătura) ANEXA nr.7 Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale. NOTĂ DE PLATĂ . prenumele şi semnătura) Şeful compartimentului contabil. etc./20.......... .. ...20. Denumire creanţă Numărul contului Total general XXX Nr......... 3: ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Stema unităţii administrativteritoriale Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: ............ până la ...................... Numărul de bilete şi de abonamente la spectacole vândute Valoarea .......... Accesorii Total ........ după caz).... Rămăşiţă Curent Nume şi prenume ............. din . prenumele şi semnătura) _______ *) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal........

..........Denumirea 0 1 CHITANŢA EMISĂ Seria Numărul Data 3 4 5 2 IMPOZIT ŞI TAXĂ PE CLĂDIRI Curent Bonificaţie Rămăşiţă Accesorii 6 7 8 9 TOTAL 10 NOTĂ: Se tipăreşte pe foi volante.....F......../... P....partea a III-a Alte venituri datorate bugetului local .. CONTRIBUABILUL Nr. 4: ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Stema unităţii administrativteritoriale Model 2016 ITL 019 Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: ....... prenumele şi semnătura organului de încasare) VERIFICAT: .....J.... prenumele NOMINAL UNIC P............. Alte venituri datorate bugetului local ......... prenumele şi semnătura) ....... ..... ANEXA nr..... Alte venituri datorate bugetului local .... DE ROL Crt............ Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail Nr....... ....... numele.......Semnătura ......... Cure Bonificaţ Rămăşiţ Acceso TOTA Cure Bonificaţ Rămăşiţ Acceso TOTA Cure nt ie ă rii L nt ie ă rii L nt 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bonificaţ ie Rămăşiţ Acceso TOTA (după ă rii L caz) 22 23 24 25 .......Numele şi NR....partea a II-a IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IMPOZIT ŞI TAXĂ PE TEREN Alte venituri datorate bugetului local ... (numele........20.... GESTIUNEA NR.. ..... ...................../20........ ... (funcţia....... ÎNTOCMIT: .... fată-verso........ NOTĂ: Acest formular sc cuprinde sub formă de carnet a 50/100/200 file.. .partea I BORDEROU DESFĂŞURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR din data de ...

........4 ...faţă ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Stema unităţii administrativteritoriale Model 2016 ITL 020 Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: .. SUMA ........../.............. Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail Nr....+rd..20.... .. PROCESUL-VERBAL de verificare casier Încheiat astăzi.lei - 0 1 2 1 Soldul la verificarea precedentă 2 Încasări prin chitanţier 3 Încasări cu CEC în numerar 4 TOTAL ÎNCASĂRI (rd.........+rd..... efectuate de către dl/dna ..... 5: Partea 1: ../..9-rd. ........... îndeplinind funcţia de .....GESTIUNEA NR.1+. ....Cure nt 26 Bonificaţ Bonificaţ Bonificaţ ie Rămăşiţ Acceso TOTA Cure ie Rămăşiţ Acceso TOTA Cure ie Rămăşiţ Acceso TOTA (după ă rii L nt (după ă rii L nt (după ă rii L caz) caz) caz) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ANEXA nr.......... Cu ocazia verificării s-au constatat următoarele: CAPITOLUL I: GESTIUNEA NUMERARULUI Numă r rând SPECIFICAŢIE SUMA ..../20.. din .3) 5 Depuneri la Trezorerie 6 Depuneri la alte entităţi 7 Plăţi din numerarul încasat (restituiri) 8 TOTAL DEPUNERI/PLĂŢI (rd...... .....rd....lei - A B C TOTAL col. Subsemnatul(a) .. .8) 10 SOLD FAPTIC ............... ..............8) ÎNCASĂRI PRIN CHITANŢIERE.. am efectuat verificarea operaţiunilor de casă şi a gestiunii chitanţierelor pentru creanţe ale bugetelor locale pe perioada de la ..7) 9 SOLD SCRIPTIC (rd.. ........Numerar la data verificării TOTAL ÎNCASĂRI faptic 11 DIFERENŢĂ (rd............ C (rd...........20.... La nr.....2+rd. PE VOLUME De la nr.10) ..... la ../....20......1+rd.10) +/- DIFERENŢĂ (rd......9-rd.5+..../......20... având funcţia de ... PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE CASIER PRECEDENT Nr....

... fiecăreia atribuindu-i-se numere de ordine subsecvenţiale................ . 1/...... Ziua ÎNCASĂRI DEPUNERI Plăţi din .. buc.. anexa nr. ex... la .. 2 la prezentul proces-verbal de verificare gestionară. chitanţiere este explicată de gestionar prin declaraţia care reprezintă anexa nr....... Pentru fiecare lună...... (numele. .... 1/1...continuare pe verso .. Prezentul proces-verbal de verificare gestionară s-a încheiat în două exemplare.................. L.............. (semnătura gestionarului) Am luat cunoştinţă de prezentul proces-verbal de verificare gestionară......./............S............. ................4) +/- NUMĂRUL CHITANŢIERELOR A B Utilizate Neutilizate 1........ 3 la prezentul proces-verbal de verificare gestionară. anexa nr........2-rd..Diferenţa de ............ 1/......... anexa nr.......................... 1/3. prenumele şi semnătura) NOTĂ: În cazul în care există diferenţe înregistrate la gestiunea numerarului/chitanţierelor. prezentul proces-verbal de verificare gestionară va fi adus la cunoştinţa ordonatorului principal de credite pentru luarea măsurilor prevăzute de lege.........................verso - CAPITOLUL II: GESTIUNEA CHITANŢIERELOR Numă r rând SPECIFICAŢIE 0 1 1 SOLDUL FAPTIC (Report din procesul-verbal de verificare gestionară precedent) 2 Chitanţiere primite în perioada supusă verificării 3 Chitanţiere predate în perioada supusă verificării 4 SOLDUL SCRIPTIC (rd.../.Diferenţa de ................ ... Conducătorul organului fiscal local.. (prenumele... numele şi semnătura) Şeful compartimentului contabil.................. Partea 2: .... ......3) 5 SOLDUL FAPTIC (Report în Procesul-verbal de verificare gestionară următor) 6 DIFERENŢĂ (rd. 1 se întocmeşte separat....................... LA PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE CASIER de la ..20..ANEXA NR.... 1/2.................... precum şi a depunerilor/plăţilor pe fiecare zi şi lună din perioada supusă verificării este cuprinsă în anexa nr...........Situaţia încasărilor. (semnătura organului de control) ....20.............. 2....../GESTIUNEA NR... câte unul pentru fiecare parte................. anexa nr.... CAPITOLUL III: ALTE CONSTATĂRI ............În legătură cu această diferenţă facem următoarele menţiuni: .. lei este explicată de gestionar prin declaraţia care reprezintă anexa nr................... 1 la prezentul proces-verbal de verificare gestionară............. .................... 3....1.... indiferent de numărul de zile din aceasta..5-rd............... D....... .............. 2.1+rd....: anexa nr.În legătură cu această diferenţă facem următoarele menţiuni: ............

rd. .. la nr. et.3.. TOTAL col.. rd..5 + rd. . . .... ap. A = Cap.. str.... codul poştal ....... TOTAL col.... 2....... 2. I.. I.... TOTAL col... ..2........ col.... 6: Model 2016 ITL 021 REGISTRU DE ROL NOMINAL UNIC ELEMENTE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI NUMĂR DE ROL NOMINAL CONTRIBUABILUL CORESPONDENŢA CU ALTE EVIDENŢE Adresa pentru cei care au domiciliul fiscal în unitatea administrativ-teritorială REGISTRUL AGRICOL Localitatea .... Anterior Vol.Chitanţier 0 CEC numerar de la nr. bl...... tel........ . .. ... Suma Seria Numărul Suma 1 2 A 3 4 B x x Număr document Suma numerarul încasat (restituiri) 5 C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL x NOTĂ: Total col.. D = Cap.....2.. Poziţia nr... . B = Cap.6.7 ANEXA nr... nr... fax nr......... I..... nr... Poziţia nr. sc.. rd. C = Cap. I... col...... Curent Adresa pentru cei care au domiciliul fiscal în altă unitate Vol... col. rd. 2.. col.. .... ..

...................... codul poştal ........... DE ROL NOMINAL UNIC ANTERIOR: NUMĂR Anteri MATRIC or OL În cazul persoanelor juridice: reprezentantul legal . ................m2 - TOTAL Curent TEREN ..... Documentul/nr....... construită desfăşura tă ...... ALTE ELEMENTE: Situaţia CLĂDIRI ... .UNIC ........ .....................) Localitatea .....m2- ALTE EVIDENŢE: ............ .../d Debi ata ata Credit Sold Accesorii t IMPOZITUL PE TEREN Debit Credit Sold Accesorii . ...../d Documentul/nr....01............... 20............................ ........ tel... nr................... et..............mii lei + Extravil an ................. .m2lă .......... ......... ap...... nr... CODUL NUMERIC PERSONAL Adresa pentru cetăţenii străini care au rezidenţa în alt stat (cetăţenia .................. ......... ap............... .. sc... 20.. codul poştal .. la Suprafaţa 01........... .../d L Documentul/nr.............. Debit Credit Sold Accesorii .. ......................... ANU IMPOZITUL PE CLĂDIRI Documentul/nr.... .......... ..... ... t ............ Debit Credit Sold Accesorii .. tel.............. ..... fax nr..... ......./d Debi ata ata Credit Sold Accesorii 20.... CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE NR. bl................. str. str........ et....... ... 20............... nr.. nr./d Documentul/nr............................ .... administrativ-teritorială Localitatea . 20.................. sc................. Alte persoane de contact: ./d ata ata Debi Credit Sold Accesorii t .................. .. 20........... ..... IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT Documentul/nr......... Locul de muncă al contribuabilului: ...... .......TOTAL Valoarea Intravilan impozabi .................................... fax nr......... bl.

................. ./d Debi ata ata Credit Sold Accesorii t IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT Documentul/nr...../d Documentul/nr......../data ANUL 20./data Sold Accesorii .................../data Accesorii IMPOZITUL PE TEREN Debit Credit Documentul/nr.. Debit Credit Sold Accesorii NOTĂ: Se leagă în registre a 50/100/200/400/600 file....../d ata ata Debi Credit Sold Accesorii t IMPOZITUL PE TEREN Debit Credit Sold Accesorii ../d Documentul/nr........ Documentul/nr................../d Debi ata ata Credit Sold Accesorii t .......... Format A3 ..... Debit Credit Sold Accesorii ...IMPOZITUL PE CLĂDIRI Documentul/nr......... Debit Credit Sold Accesorii ANU L 20......................../data IMPOZITUL PE CLĂDIRI Debit Credit Sold Accesorii IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT Debit Credit Sold Documentul/nr.............................verso Documentul/nr....... .../d Documentul/nr........... Documentul/nr.............

.............../data Debit Credit Sold Accesorii IMPOZITUL PE CLĂDIRI Debit Credit Sold Debit Credit Sold Debit Credit Documentul/nr........... Documentul/nr............Documentul/nr./data .../data Documentul/nr............................................../data Accesorii IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT .........../data ANUL 20........... Documentul/nr................................................./data Accesorii IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT Accesorii ............ Debit Credit Sold Accesorii ANUL 20. Accesorii Accesorii IMPOZITUL PE TEREN Debit Credit Documentul/nr. Debit Credit Sold Accesorii .................../data Sold Sold Accesorii ........../data Documentul/nr............./data Sold Sold Accesorii .................../data .......... Accesorii IMPOZITUL PE TEREN Debit Credit Documentul/nr......... Documentul/nr.............. Documentul/nr....../data Documentul/nr............../data Debit Credit Sold Accesorii IMPOZITUL PE CLĂDIRI Debit Credit Sold Debit Credit Sold Debit Credit Documentul/nr....

. ............../C.... Documentu Documentu Documentu l Nr./C........P.... Debit Credit Sold Accesorii Format A3 ANEXA nr...../Data Sold Sold t d i t i t i ......................./Data AMENZI DIVERSE Debit Credi t Sold IMPUTAŢII/DESPĂGUBIRI .....Documentul/nr./Data t d i AMENZI CIRCULAŢIE Debit Credi t Sold Documentu l Nr...... 7: Model 2016 ITL 022 REGISTRU DE ROL ALTE VENITURI NR../data ..../Data Debit/Credi Sol Accesori l Nr.......U..... Domiciliul fiscal IMPUTAŢII/DESPĂGUBIRI Documentu Documentu l Nr..../Data Debit/Credi Sold Accesori l Nr...I........... Documentu Documentu Documentu Debit/Credi Sol Accesori Debit/Credi Accesori Debit/Credi Accesori l Nr............../Data l Nr./data Debit Credit Sold Accesorii .. Documentul/nr...............U. ROL NOMINAL UNIC ELEMENTE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Prenume C.. ....I..P....N........... ROL NOMINAL UNIC ELEMENTE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Prenume C.............N...../Data Debit/Credi Sol Accesori l Nr./Data t d i AMENZI CIRCULAŢIE Debit Credi t Sold Documentu l Nr....../Data l Nr............ Domiciliul fiscal ALTE TAXE LOCALE Documentu Documentu l Nr....../Data Debit/Credi Sold Accesori t d i t i t i NR........../Data AMENZI DIVERSE Debit Credi t Sold IMPUTAŢII/DESPĂGUBIRI ./Data Debit/Credi Sol Accesori l Nr..

... Documentu Documentu Documentu Debit/Credi Sol Accesori Debit/Credi Accesori Debit/Credi Accesori l Nr..... Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 023 Nr................ 8: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: ... Documentu Documentu Documentu Debit/Credi Sol Accesori Debit/Credi Sol Accesori Debit/Credi Sol Accesori l Nr../Data Debit/Credi Sol Accesori l Nr.... rol nominal unic ELEMENTE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Registrul Agricol IMPOZIT PE MIJLOACELE IMPOZITUL PE CLĂDIRI IMPOZITUL PE TEREN DE TRANSPORT Documentu Documentu Documentu l Nr............/Data l Nr..../20........../Data Sold Sold t d i t i t i ANEXA nr. Domiciliul fiscal IMPUTAŢII/DESPĂGUBIRI Documentu Documentu l Nr.......NR.P.......... ......./Data Debit/Credi Sol Accesori t d i t d i t d i TAXA PE CLĂDIRI .../Data Debit/Credi Sol Accesori l Nr./Data l Nr....I..../Data Debit/Credi Sol Accesori l Nr./Data l Nr...U....../Data l Nr. ROL NOMINAL UNIC ELEMENTE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Prenume C..... .../../Data t d i t d i t d i ............. ANTET EXTRAS DE ROL Nr......../C../Data AMENZI DIVERSE Debit Credi t Sold IMPUTAŢII/DESPĂGUBIRI ../Data t d i AMENZI CIRCULAŢIE Debit Credi t Sold Documentu l Nr.........N.... .......

......./Data l Nr..................................../Data Debit/Credi Sol Accesori l Nr.. Documentu Documentu Documentu Debit/Credi Sol Accesori Debit/Credi Sol Accesori Debit/Credi Sol Accesori l Nr....../Data Debit/Credi Sol Accesori l Nr. Documentu Documentu Documentu Debit/Credi Sol Accesori Debit/Credi Sol Accesori Debit/Credi Sol Accesori l Nr........ 9: Model 2016 ITL 024 MATRICOLĂ PENTRU EVIDENŢA CENTRALIZATĂ a impozitului pe clădiri... ........... a impozitului pe teren............... .......... .............../Data l Nr./Data Debit/Credi Sol Accesori t d i t d i t d i TAXA PE CLĂDIRI .../Data Debit/Credi Sol Accesori l Nr......../Data t d i t d i t d i ANEXA nr... ./Data l Nr.............../Data l Nr... Documentu Documentu Documentu l Nr........ ....................................... rol nominal unic ELEMENTE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Registrul Agricol IMPOZIT PE MIJLOACELE IMPOZITUL PE CLĂDIRI IMPOZITUL PE TEREN DE TRANSPORT Documentu Documentu Documentu l Nr. a taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport ... a taxei pe clădiri........../Data Debit/Credi Sol Accesori t d i t d i t d i Nr.../Data t d i t d i t d i ...../Data Debit/Credi Sol Accesori l Nr.

.. Impozitul pe clădiri ......I.........DENUMIREA VENITULUI Nr... .. ............ 20........ ....... 20............................... 20......... Numele şi prenumele/Denumirea .U............ CNP/C.............. 20. faţăverso....... ... În prezenta matricolă se înscriu debitele stabilite la data de 1 ianuarie a fiecărui an fiscal.......... ..U........ NOTĂ: Acest formular se cuprinde sub formă de registre a 50/100/200 file... CNP/C........ 20.. Numele şi prenumele/Denumirea .. ... Domiciliul fiscal ......... .. 20.......... 20..... ..lei - Impozitul pe mijloacele de transport .....lei - Taxa pe clădiri .. precum şi în ExtrasUL de rol... În cursul anului orice modificări referitoare la contribuabili. Domiciliul fiscal . 20. pe baza căreia se emite primul borderou de debite pentru aceste categorii de venituri. 20./20.lei - 20.......... ANEXA nr..... Model 2016 ITL 025 Nr... Numele şi prenumele/Denumirea ..........U... CNP/C... Borderourile de debite-scăderi servesc la înregistrarea în Registrul pentru evidenţa veniturilor.. .... 20................ 20.............. 20.U. 20. ....................................... ... ........... 20........../....... ....... de rol nominal unic Date privind contribuabilul Anul Numele şi prenumele/Denumirea . 20.......... ..... Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail BORDEROU DE DEBITE-SCĂDERI NR. 20.............. Codul de identificare fiscală: ... 20....... . Domiciliul fiscal .......... în Registrul de rol nominal unic..... precum şi la debitele acestora se fac pe bază de borderouri de debite-scăderi. 20.lei - Impozitul pe teren ...... ..................................... .....I............ Numele şi prenumele/Denumirea ...... 20...........I.. 20............. 20......I....... Domiciliul fiscal .......... 20...... .... matricol Nr... Fila nr......I. CNP/C....U.lei - Taxa pe teren . 20...... CNP/C............ ......... 20..................... 10: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA ...... Domiciliul fiscal .........

.... vă confirmăm primirea debitului în sumă de .../20......s.....20..... accesorii . Extrasul de rol..20.. din ...... 1 pentru fiecare tip de borderou........J......lei - Strada Nr......... bl........... reprezentând ..................../.. ANEXA nr............. Cod Cod Cod Cod 3 4 5 6 7 8 NOTĂ: Se întocmeşte distinct.....s.. ....Numele şi prenumele nominal unic P... debit principal .Denumirea 1 2 Cazuri noi (creare) EDV Lista suprasolviri EDS Întocmit.......................... .. cu domiciliul fiscal la adresa: str.... .............Nr....... Adăugări (actualizare) EDA Lista de rămăşiţă EDM Contabil... cât şi pentru scăderi şi se operează în Registrul pentru evidenţa veniturilor. crt... sc.) (în litere). (în cifre) lei (........... Registrul de rol alte venituri..... ... s. . .. atât pentru debite.. . ap.... începând cu nr.... Se numerotează la nivelul fiecărui an fiscal.... ............ FUNCŢIA ÎNTOCMIT ......... privind debitorul ....../..... ..F......./...... 20. ............. ../. de rol P. nr..... . .. din localitatea ........ 11: La adresa dumneavoastră înaintată sub nr...........S..... .... s.. ...s..... Registrul de rol nominal unic.... 0 CONTRIBUABILUL Nr..... ADRESA CONTRIBUABILULUI DENUMIREA VENITURILOR/SUMA ...... CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE L. et........ . codul poştal .... Scăderi EDB Diferenţe EDH Operat... s...

............../SECTORUL ......... Model 2016 ITL 027 Nr.F. 47 alin...............SEMNĂTURA )Se menţionează: COMUNA .......................... pe numele2 .................... 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.......... 13: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA .......... Codul de identificare fiscală: ..... Tel/fax . NOTĂ: Expeditor este unitatea administrativ-teritorială/sectorul municipiului Bucureşti. 2 )Se menţionează: codul de înregistrare fiscală a unităţii administrativ-teritoriale sau a sectorului municipiului Bucureşti..............@.........../20....... prenumele şi semnătura) Întocmit................. ......... prin organul fiscal local............numele............. iniţiala tatălui şi prenumele. numărul şi data emiterii 2 Numele şi prenumele sau denumirea contribuabilului 3 Data afişării ANEXA nr.... b) şi ale alin. Tipărit în carnete cu câte 200 de file.. respectiv3 .... Model 2016 ITL 028 Nr..... Codul de identificare fiscală: .......... 3 )Se menţionează: în cazul persoanelor fizice (P.... ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art./ORAŞUL ...... în cazul persoanelor juridice (PJ................. ANUNŢ INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art................. 47 alin. Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal local emitent........... email: ............... b) şi ale alin......./..... Adresa ..../20.) ..... Cont IBAN ... Tel/fax .... .............. ............ 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.. Conducătorul organului fiscal......./................ .... (6) şi (7) din Legea nr...... ..... comunicăm că a fost emis/emisă 1 .. îl/o puteţi contacta pe domnul/doamna ... (6) şi (7) din Legea nr.. 1 ANEXA nr.......... la sediul nostru sau la numărul de telefon ................... Prezentul act administrativ-fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului...................... formate din 100 de seturi a câte două file..... 12: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA ..... cu modificările şi completările . (numele........./MUNICIPIUL ............ Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ... cu domiciliul fiscal .... iar destinatar este entitatea care a trimis debitul spre urmărire..denumirea. (5) lit...................... cu modificările şi completările ulterioare........ Cont IBAN .........) .... .... ........ (5) lit. prenume şi semnătura) _______ 1 Denumirea actului administrativ fiscal.. Adresa ...... (numele.

..... Model 2016 ITL 029 Nr........... Cont IBAN ..... crt......... (2) şi (3) din Legea nr................ (numele. Tel/fax .......... e-mail: . respectiv1 .... şi pe pagina de Internet ... .... din data de ....... îl/o puteţi contacta pe domnul/doamna ...... şi data actului Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent. nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art.... anunţul nr. prenume şi semnătura) _______ 1 Data afişării ANEXA nr................ la sediul nostru sau la numărul de telefon ................ . Conducătorul organului fiscal.. prenumele şi semnătura) Anunţul a fost retras în data de .. (numele. ....../20....../.. ........ ........... comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: Nr......ulterioare........................._ Model 2016 ITL 030 Întocmit............ Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului...... (4) din Legea nr............. _______ 1 Denumirea...... PROCES-VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.................. .. prenumele şi semnătura) Întocmit......... ........ (numele................ Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativfiscal/nr... 14: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA ............. . nr. Şeful compartimentului................... la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.. în conformitate cu dispoziţiile art.... (numele. am procedat........ 207/2015 privind Codul de procedură fiscală..... Adresa . concomitent la sediul .. prenumele şi funcţia ANEXA nr. 207/2015.............................@........... 47 alin................. Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ.. ........ şi data actului administrativ fiscal 2 Numele...... În acest sens s-a afişat în data de ......... ...............20.../........... prenumele şi semnătura) . cu modificările şi completările ulterioare......... subsemnatul2 ......... .......... 47 alin.. 15: I.. cu modificările şi completările ulterioare... Codul de identificare fiscală: . Întrucât actul administrativ-fiscal1 ..

......... în limitele competenţelor stabilite prin lege.. *) Se menţionează denumirea judeţului....... inspecţia fiscală..../20.... Dl/Dna .. inspecţia fiscală.. .. În caz de pierdere se publică în Monitorul Oficial al României... încasarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri la bugetul local Stema României .. 20... 4...... executarea silită..... La nivelul municipiului Bucureşti acest registru se conduce de către secretarul general al municipiului Bucureşti şi respectiv de către secretarii sectoarelor acestuia...... 3............. **) Se menţionează categoria şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale........._ NOTE: 1......... ....... (numele şi prenumele) ..LEGITIMAŢIE pentru funcţionarul public din organul fiscal local cu atribuţii în: stabilirea.............În cazul municipiului Bucureşti.... ............ urmărire. jandarmerie şi orice alţi agenţi ai forţei publice au obligaţia să dea concursul titularului legitimaţiei.."ROMÂNIA" va fi înscrisă pe un fundal care reprezintă Drapelul României..... titularul are obligaţia să depună legitimaţia..... constatare. constatarea. Partea a III-a......... executare silită şi încasarea veniturilor bugetului local.. 7....... potrivit legii........ control fiscal... adnotările *) şi **) din antetul legitimaţiei se înlocuiesc prin "PRIMĂRIA GENERALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI"... ....**) L. II......... a activităţii de stabilire. la cererea acestuia... precum şi de delegaţia semnată de conducătorul organului fiscal local.. să constate şi să controleze impozitele...Acest formular se execută la nivelul fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale...... în calitate de ............. . 100 mm Verso 70 mm Titularul prezentei legitimaţii se bucură de protecţia legii şi este învestit cu exerciţiul autorităţii publice... Identificarea funcţionarului public sc face prin prezenta legitimaţie însoţită de actul de identitate.... în următoarea ordine a culorilor: albastru-galben-roşu....*)" din antet se înlocuieşte prin "MUNICIPIUL BUCUREŞTI". Organele de poliţie........ controlul fiscal. din ... este împuternicit să stabilească........... "Judeţul .... ...................... în îndeplinirea............*)...Evidenţa legitimaţiilor se ţine într-un registru special condus de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale..... taxele locale şi alte venituri ale bugetului local PRIMARUL/CONDUCĂTORUL UNITĂŢII FISCALE .color - Stema unităţii administrativ-teritoriale .*).. urmărirea..................... nr. şi este valabilă până la revocarea acesteia. iar adnotării **) îi corespunde menţiunea SECTORULUI ..La încetarea raporturilor de serviciu cu autoritatea administraţiei publice locale. seria ..........În cazul sectoarelor municipiului Bucureşti.............S..... iar semnatarul legitimaţiei este PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.... Prezenta legitimaţie s-a emis în baza DISPOZIŢIEI PRIMARULUI/PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN ..........**) nr.... (semnătura) Loc pentru fotografie Posedă actul de identitate .....color - ROMÂNIA 30 mm Judeţul . pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu.**) Faţă 70 mm 35 mm LEGITIMAŢIA NR.....*) PRIMĂRIA ...În cazul judeţelor adnotările *) şi **) din antetul legitimaţiei se înlocuiesc prin "CONSILIUL JUDEŢEAN ... 5.................. 6......... 2. iar semnatarul legitimaţiei este PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN .

email ............ tel. nr......... ------------------------------------.. ............ ap........... ......I.... satul/sectorul ....... ... Codul de identificare fiscală: ... str...2) . bl........ nr.....................2) ...................... actul de identitate seria../Paşaport seria .......... numărul de înregistrare la instanţa judecătorească etc...... 16: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA . Data începerii controlului fiscal: .. L......... Data începerii controlului fiscal: .I.. ... . .......I.........P......../C............... nr.. Conducătorul organului fiscal local.I... C... numărul de identificare fiscală..... cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/...................................... Se legitimează cu legitimaţia nr....... cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/. satul/sectorul .. ORDIN DE SERVICIU Dl/D-na ....... judeţul ...... Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 031 Nr...I.............I........ după caz)............./Paşaport seria ...... municipiul/oraşul/comuna .@......./C........ este delegat(ă) pentru efectuarea ...... Se legitimează cu legitimaţia nr........1)............. identificat prin B..: ......... str../fax ............ municipiul/oraşul/comuna . .. având funcţia de ...... la contribuabilul .... . numărul de înregistrare la instanţa judecătorească etc.. ....... ANEXA nr.ANEXA nr.... 17: ..... (prenumele....S... este delegat(ă) pentru efectuarea ......... ....aici se taie ------------------------------------Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA .....I.... numărul de identificare fiscală. numărul.. codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare......................................@.../C.. ORDIN DE SERVICIU Dl/D-na . tel............... Codul de identificare fiscală: .. codul poştal . Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 031 Nr.............. la contribuabilul .......... .. (prenumele.... 2) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal......... ............F..... după caz). bl..../C.............F.S.......... sc... ....... numele şi semnătura) _______ 1) Se va înscrie obiectul controlului fiscal... codul poştal .. et......./20. numele şi semnătura) _______ 1) Se va înscrie obiectul controlului fiscal./........../.........../fax ..... ......... et.... . C.... sc.. judeţul ... ...... L. ..1).... ..P.....: ............. identificat prin B......... email ...I....... având funcţia de .. ...... ap.............. Conducătorul organului fiscal local........ numărul......./20. ......... nr. codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare.... 2) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal. actul de identitate seria.

.......F....... . pe perioada .................... ........ bl...... cu modificările şi completările ulterioare şi a altor reglementări legale în materie..... ... C.I.d) impozitul ....e) impozitul ..... .. pe perioada .... pe perioada . Domiciliul fiscal: ROMÂNIA/........../fax .....g) taxa .....i) taxa .... ............. Totodată........h) taxa .......................... Prezentul aviz de inspecţie fiscală a fost emis în baza art.............. ...... .. toate documentele contabile şi fiscale şi alte elemente justificative relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale........ 207/2015.. amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale pentru motive justificate..... Pe parcursul inspecţiei fiscale aveţi dreptul să beneficiaţi de asistenţă de specialitate şi/sau juridică............../C......... ./Paşaport seria .............. judeţul ............ Inspecţia fiscală se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii nr.......I..... sc............................ vă rugăm să vă prezentaţi la compartimentul de specialitate.... 227/2015 privind Codul fiscal.... nr.. str... Menţionăm că aveţi posibilitatea de a solicita. În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizată urmează să asiguraţi ansamblul informaţiilor.......... pe perioada ...... Domnului/Doamnei Administrator/Director general Vă informăm că începând cu data de ......................... pe perioada .. precum şi ale Legii nr.. nr......../20........ ............1) . |_| verificarea modului de organizare şi conducere a evidenţei fiscale şi contabile...P............... 207/2015 privind Codul de procedură fiscală........Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: ..... o singură dată......................I........... et. AVIZ DE INSPECŢIE FISCALĂ Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului: ........ .... datelor şi documentelor arhivate în format electronic.. pe perioada ... codul poştal . email ............ .................. .... în termen de 5 zile de la data primirii prezentului aviz. pe perioada ............ .. satul/sectorul . având ca obiective: |_| verificarea ansamblului declaraţiilor fiscale şi/sau operaţiunilor relevante pentru inspecţia fiscală pentru: ............. ......k) alte venituri ale bugetului local ......................f) taxa ....................... Alte date de identificare a contribuabilului: identificat prin B.j) taxa . cu modificările şi completările ulterioare... . Pentru buna desfăşurare a inspecţiei fiscale.....b) impozitul . pe perioada ..................... tel........... municipiul/oraşul/comuna ... pe perioada .. ap. cu modificările şi completările ulterioare............ pe perioada ..... ..... vă rugăm să pregătiţi........ pe perioada .../C...... veţi face obiectul unei inspecţii fiscale.. .. 122 din Legea nr.. Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 032 Nr.a) impozitul ...... ......c) impozitul ... pentru a fi puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală......../......... pentru remedierea eventualelor erori materiale din evidenţa fiscală.....I...... precum şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit. ..

.... în baza art. 105 alin................ din cadrul ........... după caz)............ (8) din Legea nr.... Vă informăm că în data de .... urmând a fi anexat la Raportul de inspecţie fiscală........ _______ 1) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal. în vederea efectuării inspecţiei fiscale.... L... următoarele documente: ....... echipa de inspecţie fiscală formată din ................ ocazie cu care veţi prezenta.................... Tel/fax ...... numele şi semnătura) Persoana de contact: ..... Telefon: .. (prenumele... telefon .S...... Prezentul aviz se întocmeşte în două exemplare originale 2)......... la sediul nostru.. de la 1) adresa ...../20........... Adresa ... al/a .................. ......În cazul în care domiciliul fiscal al contribuabilului se află într-o altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.. cu modificările şi completările ulterioare....................... ................... ..... în vederea : ........................ numele şi semnătura) Şef compartiment........... Model 2016 ITL 033 Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.. (prenumele.. .... cu modificările şi completările ulterioare... în calitate de . cu modificările şi completările ulterioare................../..... 207/2015.......................@...... organul fiscal local care a realizat inspecţia fiscală va comunica o copie a prezentului aviz către organul fiscal local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul contribuabilul....... 64 şi 113 din Legea nr.... Conducătorul organului fiscal local........ conform art... camera .. 18: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA .....Exemplarul unu se va trimite contribuabilului prin poştă cu confirmare de primire sau prin înmânare directă cu semnătura şi data de primire pe exemplarul doi..... . Inspecţia fiscală nu s-a putut efectua. drept care. s-a deplasat la domiciliul fiscal/sucursala/filiala/punctul de lucru al .... În schimb aveţi dreptul de a solicita emiterea de către organul de inspecţie fiscală a unei decizii de impunere provizorie potrivit art... Codul de identificare fiscală: .... numărul de identificare fiscală.......S.. ... .........................În situaţia în care în timpul inspecţiei fiscale se depune sau se corectează declaraţia fiscală aferentă perioadelor şi obligaţiilor fiscale ce fac obiectul inspecţiei fiscale.... e-mail: ...... .................. etc.. potrivit prevederilor art.......... ora .. Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale........... (prenumele.. 207/2015................. cu modificările şi completările ulterioare..... L.... INVITAŢIE Domnului/Doamnei ...... 2) ................... ANEXA nr..... vă invităm în data de ......... 133 din Legea nr.Exemplarul doi va fi reţinut în cadrul unităţii fiscale şi înmânat echipei de inspecţie fiscală care va efectua inspecţia fiscală.... numele şi semnătura) Întocmit...... 56 din Legea nr.................... 207/2015........ Cont IBAN .. aceasta nu va fi luată în considerare de organul fiscal...

......... cu modificările şi completările ulterioare.............. ....prezentarea de înscrisuri în conformitate cu art..... având funcţia de ......... 64 alin.. (5) |_| din Legea nr............../C...P...................... .... şi cu Ordinele de serviciu nr. a) din acelaşi act normativ.... c) din Legea nr...S..... |_| am reţinut/|_| restituit de la1 .. sau lăsat copii ale acestora.. 65 din Legea nr.... în prezenţa . (1) lit....I. 2) Exemplarul 1 va fi remis contribuabilului prin poştă cu confirmare de primire sau înmânat personal reprezentantului societăţii comerciale. cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/.... 336 alin... datei şi semnăturii.......... Conducătorul organului fiscal local./Paşaport seria .. |_| Menţionăm că pentru documentele reţinute. ora ../.... identificat prin B... (2) lit.efectuarea unei inspecţii fiscale conform art....I.. prenumele şi semnătura ... satul/sectorul ......... sc. înscrisuri 4 etc... în baza art. în cadrul ... nr.. cu modificările şi completările ulterioare. .... 113 din Legea nr.) : . 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.. serie........ 207/2015.... ..... |_| Menţionăm că documentele au fost restituite contribuabilului şi au fost păstrate copii certificate de către contribuabil prin înscrierea menţiunii "conform cu originalul" şi prin semnarea acestora... .................. şi se sancţionează cu amendă conform art........ . ap..... cu menţiunea pe exemplarul 2 a calităţii reprezentantului.........efectuarea unei constatări la faţa locului în conformitate cu art. Numele........ PROCES-VERBAL de reţinere/restituire de înscrisuri Încheiat astăzi ....... 207/2015............ ...... (3) |_| sau..... alin.. cu modificările şi completările ulterioare.. ...Neprezentarea în condiţiile precizate mai sus constituie contravenţie conform art.......................... .. tel. nr..... 64 din Legea nr.. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.... după caz... C..... cu modificările şi completările ulterioare.. Subsemnaţii .. 19: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: ...... judeţul ...... L.. datelor de identificare (BI/CI/paşaport nr..20..... cu excepţia cazului în care nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni..... ..... (prenumele..................../20......... et. numele şi semnătura) Întocmit. 336 alin...I.. 3 următoarele (documente.......... Prezenta invitaţie se întocmeşte în două exemplare2)..... ANEXA nr. codul poştal .../C..I.. domiciliu).... la solicitarea contribuabilului..................2 . Exemplarul 2 va fi reţinut de echipa de inspecţie fiscală şi va fi anexat la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal de control...F.... _______ 1) Se înscrie obiectul acţiunii: ...... cu legitimaţiile de inspecţie fiscală nr.......... ...... Adresă/Cont IBAN/Tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 034 Nr............ cu modificările şi completările ulterioare..... luna ........ str....... ....... bl...... ......@...../fax .. .. email .. municipiul/oraşul/comuna ....... . 207/2015.......

................ în anul 20.. (numele. Cod de înregistrare fiscală/CNP/NIF: ...... Rol nominal unic: . Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local.... Nr..... etc.................... calitatea reprezentantului contribuabilului... iar unul a fost luat de organul de inspecţie fiscală. după caz)..... prenumele........ În cazul în care nu este spaţiu suficient pentru enumerare se poate proceda la detalierea în anexă la prezentul proces-verbal. prenumele şi semnătura) _______ 1 Numele şi prenumele contribuabilului sau denumire contribuabil..... prenumele şi semnătura) Contribuabil........ .. Total 6 ....... 4 Se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite....... funcţia................ ........ Anexa face parte integrantă din procesul-verbal şi se semnează de ambele părţi.......... 2..../...Date privind contribuabilul Contribuabil: .... Reprezentant: .......... înregistrat la contribuabil sub nr...Date privind obligaţiile fiscale supuse inspecţiei Creanţe anuale declarate Tip Impozit/taxă/alte obligaţii 0 Impozit pe clădiri Cont IBAN Impozit pe teren Cont IBAN Impozit pe mijloace de Creanţă principală Accesorii calculate până la data începerii inspecţiei fiscale Debit Accesorii 2 3 4 5 Anul 1 Diferenţe suplimentare din raportul privind inspecţia fiscală........ s-a încheiat în două exemplare. Organe de inspecţie fiscală.........Prezentul proces-verbal......... numărul de identificare fiscală........... (numele.............. L...... Codul de identificare fiscală: ... Tel/fax ... din ... .. Adresă ................ de către: 1................. 20: ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Stema unităţii administrativteritoriale Model 2016 ITL 035 Cod SIRUTA .. ANEXA nr............................... ...../20................. Domiciliul fiscal: .. 2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal. 3 Numele... făcându-se menţiune în acesta... în urma inspecţiei fiscale.S.... dintre care unul a fost lăsat la contribuabil..

în urma inspecţiei fiscale...... se vor achita până la data de 5 a lunii următoare comunicării prezentei........................ prin mandat poştal....... pagini. ..... cu modificările şi completările ulterioare. La prezenta decizie de impunere se anexează Raportul de inspecţie fiscală care. Date de identificare: . 156 din Legea nr................. cu modificările şi completările ulterioare.. APROBAT Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală AVIZAT....... conform prevederilor art. .....20. împreună cu anexele... împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie. (numele........... Accesoriile pentru diferenţele suplimentare au fost calculate până la data de ..... .... 207/2015 privind Codul de procedură fiscală../.... Şef compartiment Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Contribuabil....... la următoarele termene: ....................... reprezintă titlu de creanţă şi devine executoriu în condiţiile legii............ prin virament bancar din conturile contribuabilului deschise la bănci sau utilizând contul tranzitoriu1 sau alte modalităţi.... .. ... 207/2015 privind Codul de procedură fiscală............. cu modificările şi completările ulterioare..... În conformitate cu prevederile Legii nr........ care se depune......... dacă decizia se comunică în 16-31 ale lunii în curs...... dacă decizia se comunică între 1-15 ale lunii în curs sau 20 a lunii următoare comunicării prezentei.. în termen de 45 zile de la comunicare... _______ ÎNTOCMIT Nume şi prenume ............. conţine ............ în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal..... astăzi ... sub sancţiunea decăderii......./......................... în numerar la casieria .... .. Menţiuni privind audierea contribuabilului ....... Prezenta decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local.... la organul fiscal local emitent....... prenumele şi semnătura) Am primit un exemplar.....transport Cont IBAN (Alte obligaţii) Cont IBAN Total Sumele datorate bugetului local se vor achita la termenele scadente în conturile bugetului local deschise la Trezoreria ......... iar cele rezultate ca diferenţe suplimentare precum şi obligaţiile fiscale neachitate şi scadente din anul curent...... din Raportul de inspecţie fiscală nr....

... Adresă .. cu modificările şi completările ulterioare..5.......... 207/2015............ .. 2../20.data stabilită conform prevederilor art........... Rol nominal unic: ..... Reprezentant: . alin. în condiţiile art. 47 alin....3...... cu modificările şi completările ulterioare....1......Date privind obligaţiile de plată supuse inspecţiei 2... cu modificările şi completările ulterioare.. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală art......... .. (2) din Legea nr. în condiţiile art.... Cod de înregistrare fiscală/CNP/NIF: ....Temeiul de drept: Legea nr.... 207/2015........ Codul de identificare fiscală: . 47 alin..Date privind contribuabilul Contribuabil: .... .......... 47 alin..Ordinul ministrului finanţelor publice nr...1....... împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face ..... 2..................1...... cu modificările şi completările ulterioare. în cazul comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă............. 2.... 21: ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Stema unităţii administrativteritoriale Cod SIRUTA ........... 1...1............... pagini./.. 1 ANEXA nr.. Tel/fax ...........Motivul de fapt: Raportul de inspecţie fiscală nr..1.1. (5)-(7) din Legea nr.............. crt.... 3....... În conformitate cu prevederile Legii nr. Menţiuni privind audierea contribuabilului ....Obligaţii de plată verificate Nr.Data comunicării: Data comunicării prezentei decizii reprezintă: .. împreună cu anexele.Având în vedere faptul că în urma inspecţiei fiscale materia impozabilă nu a suferit modificări faţă de evidenţele fiscale. conţine ..801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare..data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar.... DECIZIE privind nemodificarea bazei de impunere 1....... .2.4.. ...Dispoziţii finale La prezenta decizie se anexează Raportul de inspecţie fiscală care.........data semnării de primire sau data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire"... 207/2015.......... Denumire impozit/taxă/alte venituri la bugetul local 0 l Perioada verificată De la data Până la data 2 3 2............... Model 2016 ITL 036 Nr. ......... obligaţiile fiscale rămân astfel cum au fost stabilite anterior actului de inspecţie fiscală............. 207/2015......./.. (3) şi (9) din Legea nr....... Domiciliul fiscal: ......... 2...... cu modificările şi completările ulterioare...

..... Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ...... nr... inclusiv..... ...... sub sancţiunea decăderii. ANEXA nr... nr.. e-mail .... nr.... codul poştal . şi data confirmării de primire: ... în termen de 45 zile de la comunicare...... sc......... se calculează în continuare.I... vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţa fiscală cu următoarele sume de plată.P......... până la data plăţii... municipiul/oraşul/comuna ....../C... Şef compartiment ÎNTOCMIT Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Am primit un exemplar al deciziei de impunere...... nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veţi face ............................. Dacă. 230 din Legea nr. pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise .I. 4 5 Cont IBAN 6 Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel............ care se depune....../fax .../data4) (anexă) Debit 1 2 3 Cuantumul 5) Accesorii calculate sumei datorate (lei) până la data de . Semnătura contribuabil . aplicate asupra obligaţiilor de plată neachitate........................ Suma ./C.F.contestaţie...............2 ........../....... În baza prevederilor art. ap......... bl........ . în cuantum de .. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Domiciliul fiscal: ROMÂNIA/......../A. ...... APROBAT Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală AVIZAT... la organul fiscal local emitent./Paşaport seria .. aferente obligaţiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel../C..... .I.......I..... satul/sectorul ... sau Nr... str.....% pe lună sau fracţie de lună..... cu modificările şi completările ulterioare.. 22: ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local (OFL1) Stema unităţii administrativteritoriale Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: Adresă/Tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 037 Nr. Nume şi prenume ./. et........ ................/20. serie ........lei - Natura obligaţiei de plată3) Titlul executoriu nr...I...../........I............... ......... tel./...... CNP ............ ................ Data .... în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii...I....... ........... SOMAŢIE Dosar de executare nr... ........... B.. Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B. judeţul .. C.. ... anexat/anexate.....

. cu modificările şi completările ulterioare. tel.... Dosar de executare nr...........I....... ............../....../C.. . .......... inclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă..... cu modificările şi completările ulterioare..... e-mail: ... inclusiv... municipiul/oraşul/comuna ... întrucât a expirat scadenţa/termenul de plată a obligaţiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată... cu modificările şi completările ulterioare... C.....1 .. . ap. etc... sc... _______ 1 Organ fiscal local 2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal.........I... Persoană de contact OFL: .. Domiciliul fiscal: ROMÂNIA/. ...... Azi data de: ... 207/2015 privind Codul de procedură fiscală......./Paşaport seria ... Alte informaţii: ... cu modificările şi completările ulterioare....... amendă sau alte sume datorate bugetului local. Împotriva prezentului înscris. .... codul poştal ........ 207/2015..P. 226 din Legea nr.. Act de identitate seria ................ ... după caz.......... et.... Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus..... se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită............../fax ....TITLU EXECUTORIU NR.. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală....... Potrivit dispoziţiilor art.............. ori accesorii........... în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă. 260 şi 261 din Legea nr. vor fi suportate de către dumneavoastră. nr........./C.dovada stingerii acestora..................... numărul de identificare fiscală..... după caz)........ (1) din Legea nr. a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu.... ...... în baza prevederilor art........ . . ANEXA nr..... ....@.. nu este obligatorie audierea contribuabilului.... Vă mulţumim pentru urgenţa conformării la plata obligaţiilor către bugetul local........I............. . d) din Legea nr.... când urmează să se ia măsuri de executare silită.............. (2) lit....... judeţul ....... ... în conformitate cu prevederile art.... satul/sectorul .. 230 alin..... 5 Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii.../20... str.. 23: Stema unităţii administrativteritoriale Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: Adresă/Tel/fax/e-mail ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Model 2016 ITL 038 Nr. conform art..F.I..S... cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă................... cu modificările şi completările ulterioare.... Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B... se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.... Semnătura ... bl.. În temeiul art... taxă.. 4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii............ (prenumele. Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .... 207/2015... 9 alin..... Conducătorul organului fiscal local....... (Numele şi prenumele) Telefon ...../. e-mail .. Numele şi prenumele: .... nr.. numele şi semnătura) Am primit un exemplar...... 183 din Legea nr.. nr......... ........ 3 Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală... L.

.S...... .. în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă... 1 2 3 4 Cuantumul sumei datorate4 (lei) Cont IBAN 5 6 Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel........ prenumele şi semnătura) Persoană de contact: ... Împotriva prezentului înscris se poate formula contestaţie la instanţa judecătorească competentă..../20. . cu modificările şi completările ulterioare.....@. Conducătorul organului fiscal local. după caz. etc.......... L...lei - Natura obligaţiei de plată2 Titlul de creanţă sau înscrisul care constituie titlu executoriu3 Debit Accesorii calculate până la data de . e-mail: ... când urmează să se ia măsuri de executare silită..... 1796-1798 din Codul civil).. alte înscrisuri care..... 9 alin.% pe lună sau fracţie de lună. 4 Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii......... 24: Stema unităţii administrativteritoriale Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Model 2016 ITL 039 Nr. aferente obligaţiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel....... potrivit legii....... 207/2015 privind Codul de procedură fiscală..... Vă mulţumim pentru urgenţa conformării la plata obligaţiilor către bugetul local.. (2) lit...N.) sau încheiate în formă autentică (conform art. conform art../. 207/2015. contractele de locaţiune înregistrate la organele fiscale (A..... ANEXA nr. procesul-verbal de constatare a contravenţiei. până la data plăţii... 207/2015.. aplicate asupra obligaţiilor de plată neachitate.......... 2 Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit........ (Numele şi prenumele) Telefon ........ d) din Legea nr... ... cu modificările şi completările ulterioare.. cu modificările şi completările ulterioare... Potrivit dispoziţiilor art. inclusiv....... după caz)................. taxă. în conformitate cu prevederile art.. se calculează în continuare. hotărârea judecătorească. Alte informaţii: . numărul de identificare fiscală........ 260 şi 261 din Legea nr.A. ori accesorii.... inclusiv.. amendă sau alte sume datorate bugetului local... (Numele........ _______ 1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal...... 183 din Legea nr. constituie titluri executorii...Suma .F.. nu este obligatorie audierea contribuabilului.... în cuantum de ... 3 Decizia de impunere......

./fax .... et..... Numele şi prenumele .................. cu modificările şi completările ulterioare......../C............ bl.......... email ......... .. C..... et......................P..............1 ... PROCES-VERBAL privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu încheiat astăzi... numărul de identificare fiscală. 3 Se vor preciza numele... ... bl..... în data de .......F... email ........ municipiul/oraşul/comuna ....I...P.... tel. 47 alin... .. cu legitimaţia nr.. ANEXA nr.. .......I...... legitimaţie .. cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/./Paşaport seria ..... 4 În cazul în care actele administrative fiscale se comunică prin afişare....... pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale în sarcina debitorului1 ................ anul .... emise de ..................... ... ap................... ......../C....... (2) din Legea nr... Încheiat în temeiul art....... nr......I............... ... Persoana care primeşte somaţia Numele şi prenumele ..I.I...... str........./fax .. În baza art...... codul poştal ... tel............ însoţită de titlul executoriu nr......... prenumele şi calitatea persoanei căreia i s-a înmânat somaţia........ identificat prin B. judeţul ...... . PROCES-VERBAL privind comunicarea somaţiei încheiat astăzi........ ora ... . 207/2015 privind Codul de procedură fiscală........... ... _______ 1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal.. . (8) din Legea nr........ .. cu modificările ulterioare..... după caz).... 2 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii..... 163 din Legea nr..... menţionate în titlul executoriu emis de ..... nr....................... .... sc... ............ reprezentanţii organelor fiscale locale iau măsuri de protecţie a datelor cu caracter personal prin acoperirea cu marker a codului unic de identificare fiscală care poate fi codul numeric personal. judeţul .......... m-am deplasat la debitorul ........... satul/sectorul ../Paşaport seria ............. . cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/.... orele ...... str....... în vederea comunicării somaţiei ........Adresă Tel/fax/e-mail Dosar de executare nr......... după caz numărul de identificare fiscală......... anul . Somaţia a fost înmânată3/afişată4 .. 25: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: Adresă Cont IBAN/tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 040 Nr......... ........./C....../............ Executor fiscal Nr..... sau.../....... Semnătura ./... identificat prin B......... cu modificările şi completările ulterioare.... satul/sectorul ..... subsemnatul . 207/2015 privind Codul de procedură fiscală....... .............F...... nr....... se va indica pentru toate nr.... ap........ ........................./C............ Semnătura .2 ... s-au calculat următoarele sume datorate: Accesoriul creanţei Titlul executoriu Perioada pentru care s-a Cuantumul sumelor Cont IBAN ..... . luna ..../data 2 ............. 227 alin... în conformitate cu prevederile art.... sc... nr........ republicată............/20.. luna ...I...... .I.. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.. etc..... şi data emiterii...I. codul poştal .......... C.... municipiul/oraşul/comuna .. emis de ..........

.. 207/2015...../20. Adresă Cont IBAN Tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 041 Nr.. Potrivit dispoziţiilor art... ANEXA nr. Prezentul înscris constituie titlu executoriu în temeiul art./...... (Numele.. Conducătorul organului fiscal local.... APROBAT. în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă..... etc... prenumele şi semnătura) Întocmit. L. 207/2015..... inclusiv.... (Numele.......... L. nu este obligatorie audierea contribuabilului../data4 calculat accesoriul calculate5 (lei) Total: În temeiul prevederilor art.. 207/2015...... (prenumele. . 226 din Legea nr..... d) din Legea nr.. când urmează să se ia măsuri de executare silită.. 26: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: ....... prenume/denumire... 5) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii.fiscale3 nr. 4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.. 207/2015.. 227 alin.... prezentul înscris constituie titlu executoriu. Împotriva prezentului înscris.. 3) Se vor menţiona denumirea accesoriilor sau a altor sume prevăzute în titlul executoriu fără să fi fost stabilit cuantumul acestora.... 9 alin.S.. cu modificările şi completările ulterioare....... . precum şi denumirea creanţei fiscale principale la care se referă. după caz)......... cu modificările şi completările ulterioare. numărul de identificare fiscală... (8) din Legea nr.... în conformitate cu prevederile art. Conducătorul organului fiscal local... cu modificările şi completările ulterioare.S.. 2) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal.. numele şi semnătura) DECIZIE de instituire a măsurilor asigurătorii ........ .. prenumele şi semnătura) _______ 1) Nume. cu modificările şi completările ulterioare.. 260 şi 261 din Legea nr. (2) lit. . cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă.......

Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul de executare competent.. .................. (4) din Legea nr.......... 213 alin....I...... În temeiul art.. .... Informaţii necesare aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse: .. cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/........a) conturile de disponibilităţi şi de depozite........ ..... În situaţia în care măsurile asigurătorii au fost luate înainte de emiterea titlului de creanţă acestea încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în ..........I............. rămân valabile pe toată perioada executării silite./Paşaport seria ......Emisă în temeiul art....... a plăţii voluntare sau stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul de inspecţie fiscală. cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.. (13) din Legea nr.... cu modificările şi completările ulterioare.. satul/sectorul ../stabilite prin .b) sume datorate debitorului de către terţe persoane 4: .... codul poştal ...I.... ..F. C.. str........ judeţul .. întrucât s-a constatat existenţa pericolului ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul/averea.. dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii...........P... ... care se aplică în mod corespunzător........ Motivarea dispunerii măsurilor 3 asigurătorii : .. în baza deciziei motivate emise de organul fiscal care le-a dispus. municipiul/oraşul/comuna .. 207/2015... 207/2015. cu modificările şi completările ulterioare. nr......... s-au constatat următoarele obligaţii de plată.................c) bunurile proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane. ........ 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. cu modificările şi completările ulterioare... 213 alin.. dată ca urmare a soluţionării contestaţiei la actul de inspecţie fiscală sau a unei contestaţii a măsurilor asigurătorii. măsurile asigurătorii vor fi ridicate.. identificat prin B. (2) din Legea nr. Recomandări privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (poprire asigurătorie şi/sau sechestru asigurător asupra bunurilor): ....... ...................... Potrivit dispoziţiilor art.. Măsurile asigurătorii dispuse... se dispun măsuri asiguratorii.... a hotărârii instanţei competente.... 213 alin......I. precum şi băncile la care sunt deschise: ........ cu modificările şi completările ulterioare.. după caz.../C... et... constând în: Natura obligaţiei fiscale2 Suma estimată/stabilită (lei) În temeiul art......... ... în tot sau în parte.. împotriva prezentului înscris............ prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate..... ........... estimate prin .. cu modificările şi completările ulterioare. în alte condiţii prevăzute de lege..../C................ 554/2004........./fax ................ (4) din Legea nr........ nr.... Măsurile asigurătorii dispuse se aduc la îndeplinire în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită.......................... la debitorul ..... drept urmare a desfiinţării în tot sau în parte a actului de inspecţie fiscală care a generat luarea măsurilor asiguratorii.............. 207/2015....... 213 alin.......... tel... bl...... dacă creanţa stabilită prin actul administrativ-fiscal nu mai există sau are valoare mai mică. e-mail .... sc..... aflate la debitor sau la terţe persoane şi locul unde se găsesc bunurile respective: .1 . ap.

*) ........S............. prenumele şi semnătura) _______ 1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal...... APROBAT. începând cu data . acest termen poate fi prelungit până la un an... documente şi alte mijloace de probă prin care se întemeiază constituirea existenţei pericolului inclusiv cu extinderea prin anexă la prezentul tipizat..... debitorului .../20.. 207/2015. datorită: a)încetării motivelor pentru care au fost dispuse: |_| creanţa estimată prin nota de constatare.... nu este obligatorie audierea contribuabilului.. cu modificările şi completările ulterioare. contribuţii sociale... ANEXA nr.... sc. .... după caz... Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.... 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. (numele. ..../data ...... numărul de identificare fiscală. et... de organul fiscal competent... ... În cazuri excepţionale. 2 Se va preciza denumirea creanţei fiscale (impozite. după caz)...... nr....... ap....../. 3 Organul fiscal local consemnează orice informaţii...... municipiul/oraşul/comuna . cu modificările şi completările ulterioare.. a) din Legea nr. Organul fiscal are obligaţia să emită decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii în termen de cel mult două zile de la împlinirea termenului de 6 luni sau un an............. Conducătorul organului fiscal local.......... precum şi suma datorată debitorului.... 207/2015......... prin decizie..... iar în cazul popririi asigurătorii să elibereze garanţia. când urmează să se ia măsuri de executare silită....... etc... 213 alin.. taxe......... 214 din Legea nr..... la încheierea raportului privind rezultatul inspecţiei fiscale... ...... . satul/sectorul . bl........ 9 alin....... (7) din Legea nr. alte date de identificare a terţului poprit.. |_| ca urmare a plăţii voluntare.. L. 4 Denumirea/numele.. ... C. numele şi semnătura) DECIZIE de ridicare a măsurilor asigurătorii (1)Potrivit dispoziţiilor art.. prenumele şi semnătura) Întocmit.. cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/... . cu modificările şi completările ulterioare... str...I.. conform art.........F.. prenumele şi domiciliul fiscal. ..... ....... |_| ca urmare a desfiinţării în tot sau în parte a actului de inspecţie fiscală care a generat luarea măsurilor asigurătorii.....termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii......... (2) lit. nu mai există sau are valoare mai mică.. amenzi şi alte sume.. judeţul . Potrivit dispoziţiilor art. ....... precum şi accesoriile acestora).... ............ Şef compartiment...... codul poştal .. îi sunt ridicate în tot sau în parte măsurile asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr.... . (prenumele... 27: Stema unităţii administrativteritoriale Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: Adresă/Cont IBAN Tel/fax/e-mail ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Model 2016 ITL 042 Nr..... (numele......

... .... (2) lit. .......... debitorului2 . (2) din Legea nr..../............ .. 213 alin.. codul poştal ...... Domiciliul fiscal: ROMÂNIA/......... |_| ipotecă asupra unor bunuri imobile sau mobile din ţară....|_| ca urmare a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul de inspecţie fiscală..../C. |_| gaj asupra unor bunuri mobile............1 .... ... cu modificările şt completările ulterioare.. ....... (4)Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare. nr.... a) din Legea nr.......... cu modificările şi completările ulterioare. judeţul ....... |_| ca urmare a luării măsurilor asigurătorii înainte de emiterea titlului de creanţă şi acesta nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse măsuri asigurătorii... (13) din Legea nr...... C... Şef compartiment..... împotriva prezentului înscris./20... 554/2004. 207/2015...I.... prenumele şi semnătura) Întocmit. et. municipiul/oraşul/comuna .. dată ca urmare a soluţionării contestaţiei Ia actul de inspecţie fiscală sau a unei contestaţii a măsurilor asigurătorii. .. ....... cu modificările şi completările ulterioare.I.... ... emisă de ............P.. nr. cu modificările şi completările ulterioare. după caz). .......... anexată în copie certificată....... sc.... bl.../C. În cazul în care scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie este emisă de o instituţie financiară din afara României. str... (numele.... ANEXA nr.............. prenumele şi semnătura) *) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal........I.... |_| scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit sau poliţă de asigurare de garanţie emisă de o societate de asigurare.. .. când urmează să se ia măsuri de executare silită... .. ADRESA de înfiinţare a popririi asigurătorii Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .../Paşaport seria ...... tel... 207/2015.... etc.. se înfiinţează poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră cu orice titlu..... (numele.... numărul de identificare fiscală./../fax .... (2)În temeiul art. |_| ca urmare a hotărârii instanţei competente.... e-mail ..I. Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B. În baza art..................... cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr............. b)constituirii unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate: |_| consemnarea de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului. (3)Potrivit dispoziţiilor art...... |_| în alte condiţii prevăzute de lege. în alte condiţii prevăzute de lege..... satul/sectorul .. 9 alin......... 28: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: .. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.. aceasta trebuie să fie confirmată şi acceptată de o instituţie de credit sau de asigurare din România............... 213 alin... ap......... Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 043 Nr....... nu este obligatorie audierea contribuabilului..F.... şi a Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii .

(numele. 236 alin. (numele... prenumele şi funcţia) Tel. potrivit art......... Nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit.. după caz...... în cazul începerii procedurii de executare silită prin transmiterea titlului executoriu în copie certificată terţului poprit.. prenumele şi funcţie) _______ 1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal. (numele şi prenumele şi semnătura) Persoana de contact: . alte date de identificare a debitorului 3 Se va preciza denumirea creanţei principale: impozit.... cu modificările şi completările ulterioare. 207/2015... 2 Numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal.. (1) lit. numărul de identificare fiscală.. 213 alin... dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii. d) din acelaşi act normativ.. cu modificările şi completările ulterioare.............. 336 alin../fax/e-mail .. rămâne valabilă pe toată perioada executării silite.. după caz). 336 alin.. vă rugăm să ne comunicaţi dacă datoraţi....... (10) din Legea nr. 29: Stema unităţii administrativteritoriale Cod SIRUTA ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Model 2016 ITL 044 Nr.... la instanţa judecătorească competentă.. codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare... Întocmit. (3) din Legea nr. cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. constituie contravenţie potrivit art. 207/2015. .. potrivit dispoziţiilor art...... nu este obligatorie audierea contribuabilului... ........ vreo sumă de bani debitorului sus-menţionat. ........ Măsura asigurătorie dispusă.. codul de identificare fiscală (codul numeric personal.. în termen de 5 zile de la primirea prezentei. fără îndeplinirea altor formalităţi... 260 şi 261 din Legea nr. Conducătorul organului fiscal local... (9)-(11) din Legea nr.. L..... cu modificările şi completările ulterioare. 207/2015... (2) lit. 207/2015. numărul de identificare fiscală. (2) lit... de către organul de executare.. Vă mulţumim pentru colaborare. k) şi se sancţionează conform art../20... 207/2015..... după caz). cu orice titlu. amendă sau altă sumă ori a creanţei accesorii.... când urmează să se ia măsuri de executare silită. Potrivit dispoziţiilor art. ANEXA nr.. după cum urmează: Suma estimată/stabilită (lei) Natura obligaţiei de plată3 Nr../..... contului bugetar în care urmează a se vira suma reţinută TOTAL În conformitate cu prevederile art.... d) din Legea nr. 9 alin.Sumele vor fi reţinute şi.. ..... vor fi vărsate în conturile deschise la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică .. etc.. Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii.. taxă. 236 alin... în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă...S... cu modificările şi completările ulterioare.. cu modificările şi completările ulterioare.

.... cu modificările şi completările ulterioare. precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de către organul fiscal care a înfiinţat poprirea.. cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la art. ..I.... (9)-(11) din Legea nr.I... cu modificările şi completările ulterioare.. 207/2015..I...... băncile au obligaţia să plătească sumele indisponibilizate în contul indicat de organul de executare silită în termen de 3 zile de la indisponibilizare./fax . Împotriva prezentului înscris. ...... ......... titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale.. 336 alin. str..../C... respectiv de la data şi ora primirii prezentei....... cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi......................... În situaţia în care. 207/2015.... . nr.......... (13) din Legea nr... în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la ..../Paşaport seria ................ (1) lit.... nr............. 207/2015. Din momentul indisponibilizării...... ..... Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.......1 .... Nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit.... vă rugăm să ne comunicaţi acest aspect în termen de maximum 5 zile de la primirea prezentei. În conformitate cu prevederile art..... (14) din Legea nr. bl..... 236 din Legea nr.. 236 alin. În acest sens... municipiul/oraşul/comuna .... 336 alin...... titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale. cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă.. cu modificările şi completările ulterioare. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.. 236 alin. C.. până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale.. cu modificările şi completările ulterioare.. judeţul . conform titlului executoriu/titlurilor executorii emis(e) de ......Codul de identificare fiscală: Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail ADRESĂ de înfiinţare a popririi Numele şi prenumele/denumirea terţului poprit/debitorului: .. nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului urmărit sau nu va datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente.... constituie contravenţie potrivit art. ap.F... prezente şi viitoare./C. Sumele vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică . la data comunicării adresei de înfiinţare a popririi......../dată4 Cuantumul sumei datorate (lei) Nr.. se înfiinţează de îndată poprirea asupra veniturilor şi disponibilităţilor băneşti în lei şi în valută.... ... aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua. d) din acelaşi act normativ.....I..... după cum urmează: Natura obligaţiei de plată3 Titlul executoriu nr.. deţinute şi/sau datorate de dumneavoastră cu orice titlu. contului bugetar în care urmează a se vira suma reţinută TOTAL Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare...P....... satul/sectorul .. Domiciliul fiscal: ROMÂNIA/......... codul poştal . tel.......... et..... sc.... În baza art... (2) lit. e-mail ......... potrivit art... k) şi se sancţionează conform art. nu veţi proceda la transmiterea către debitor a veniturilor şi disponibilităţilor băneşti în lei şi în valută........ .. 236 alin. debitorului urmărit 2 ..

...... e-mail .. (2) lit..... ....... (5) din Legea nr.. Întocmit... municipiul/oraşul/comuna .. bl... după caz)... . nr. 30: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: ..................... 260 şi 261 din Legea nr................ dumneavoastră de către: ...P... numărul de identificare fiscală... prenumele şi funcţie) _______ 1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal... ...... .. Domiciliul fiscal: ROMÂNIA/.. sc./fax ........... ...... după caz)..../20.. .. 207/2015. codul de identificare fiscală (codul numeric personal. când urmează să se ia măsuri de executare silită..... 9 alin... d) din Legea nr.lei - Nr...../...... Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B..I.......F............... ÎNŞTIINŢARE privind înfiinţarea popririi Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ... Vă mulţumim pentru colaborare.. ...... 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.............I. (numele şi prenumele şi semnătura) Persoana de contact: ..... 2 Numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal. ............ după cum urmează: Natura obligaţiei de plată3 Titlul executoriu nr. Potrivit dispoziţiilor art....... 207/2015...... vă comunicăm că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente şi a celor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la2 ... 4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.........../C................ titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale... prenumele şi funcţia) Tel.. În baza art..... 3 Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit.. .. judeţul ... cu modificările şi completările ulterioare........ 236 alin............ L.. ANEXA nr. et. amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii.......... satul/sectorul .......... contului în care urmează a se vira suma reţinută .. Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 045 Nr... taxă.......I. str. cu modificările şi completările ulterioare.. Conducătorul organului fiscal local.... (numele.........1 ............../fax/e-mail .... cu modificările şi completările ulterioare. Sumele vor fi reţinute şi vărsate în conturile deschise la .. .. alte date de identificare a debitorului urmărit.... codul poştal ......... tel............. codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare. etc.......I./C.....cunoştinţă în conformitate cu prevederile art............. ... după caz. nr..S........ ......... (numele..../dată4 Cuantumul sumei datorate ... nu este obligatorie audierea contribuabilului.... cu orice titlu../Paşaport seria ...... deţinute şi/sau datorate................. ap..... precum şi a oricăror sume reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi valută........... C... numărul de identificare fiscală.......

........ având funcţia de ........................ sc. Întocmit..... . .... după caz........TOTAL Vă adresăm rugămintea să realizaţi demersurile necesare pentru a stinge obligaţiile de plată către bugetul local pentru a evita parcurgerea şi a altor forme de executare silită.. sectorul ...... sc.. legitimat cu ........ judeţul .. nr... taxă.... bl............. .. judeţul ........ judeţul ..... ap........... având CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ ... ... În acest sens.... nr..... sectorul . 3 Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit..................... 180/2002.... ..... ap......... la ...... . având CNP ... reprezentată prin ./20........ .............. având ocupaţia de ....... 31: PROCESUL-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIEI NR........20.... Conducătorul organului fiscal local./fax/e-mail .... et.... ANEXA nr..... ................. se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.. prenumele şi funcţia) Tel.... emis(ă) de . identificat prin legitimaţia nr. ........... ...... 4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii........... et.. str................................. .. (numele. (numele şi prenumele şi semnătura) Persoana de contact: ... ..................... domiciliat(ă) în ...... care vor conduce la cheltuieli de executare silită suplimentare ce vor trebui recuperate de la dumneavoastră... .. 1) Agentul constatator . .. judeţul ....... .... vă rugăm să luaţi legătura cu inspectorul responsabil de dosarul de executare....... ...... . Vă mulţumim pentru colaborare. domiciliat(ă) în .... .. (numele......... seria ....... . ........... având CNP ...... ..... în cadrul ....... et....... PERSOANA JURIDICĂ .............. nr.... .....*). sectorul ..... ap.. ......... ap.......... ..... .. coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr........ 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. la data . ........ ... numărul de identificare fiscală...... bl.... am constatat că: PERSOANA FIZICĂ ............ cu sediul în .......... cu sediul în .............. etc... .... după caz). având în vedere prevederile Legii nr..... str... L....... nr.......... bl.. 2 Denumirea şi domiciliul fiscal al băncilor......... et. la locul de muncă .................. cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale Legii nr. nr.. sc........ aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.. cu modificările şi completările ulterioare......... sc. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor......S............. .......... prenumele şi funcţie) _______ 1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal............ str. str......... amendă ori a creanţei fiscale accesorii sau alte sume... bl................. 227/2015 privind Codul fiscal........... Încheiat astăzi............ cu modificările şi completările ulterioare........... sectorul .... ..... ora ........... ..

.... ........ ... .............. codul poştal ...... .............. ------------------------------------CONTINUARE DE PE VERSO ------------------------------------şi se sancţionează potrivit: 1............... .... ........ la data ........ (...... emis(ă) de ...... având de înmânat Procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr..20............... .......... cu amendă de la ...... sectorul .. 2)Se înscrie codul de înregistrare fiscală emis de către A.................................. sc..... Suma totală a amenzii de ....... .. . seria . m-am deplasat la domiciliul fiscal al ............................. alin...N................ ........ persoana juridică are conturile bancare: 1... et..... 3............. alin............... şi 2...... . ... lei şi stabilesc amenda contravenţională în cuantum de ....... Semnătura primitorului........... anul 20. din ....... alin............ deschis la ........ ------------------------------------CONTINUARE PE VERSO ------------------------------------------------------------------------aici se detaşează ------------------------------------PROCESUL-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*) Astăzi.... din .) lit. şi se legitimează cu ..... ......... nr.................... alin........... cu amendă de la ...... .*).. nr......... .) din ... găsind pe contravenient sau pe ..) lit................*).. nr...................... următoarea/următoarele contravenţie/contravenţii: 1. Primitorul are CNP ......................... (....... din str.................................... Semnătura contravenientului .......... lei... ......... lei şi stabilesc amenda contravenţională în cuantum de ......... având ocupaţia de .................... .... faptă prevăzută la art..........................) din . alin............... bl.............. 2....... emis(ă) de .... ........... lei la ...........) lit..20.........) din ........A....... ....................... nr..... ....... ALTE MENŢIUNI...-art........ seria ................... Semnătura agentului constatator .. la data ................. |_| rudă cu acesta/persoană care locuieşte la aceeaşi adresă/administrator/portar/împuternicitul contravenientului. luna .................. .......... lei şi stabilesc amenda contravenţională în cuantum de ... 1)Se înscrie unitatea administrativ-teritorială/sectorul municipiului Bucureşti la nivelul căreia/căruia se face constatarea................) din ..... 2......) lit.......... prin ................................... primind actul.... .......... ...................... lei la ........... care....-art....... a semnat în faţa noastră. Semnătura martorului . faptă prevăzută la art...legitimat cu ....... deschis la ............) lit...... din .... ......... str............ .... inclusiv obiecţiunile făcute de contravenient cu privire la conţinutul prezentului proces-verbal: ..... alin............... agentul procedural ................ cu amendă de la .......... 3..) din ........................20.. judeţul .................... faptă prevăzută la art.. .. lei.........) lit....... sau la casieriile . prin mandat poştal.... (.. ap............. (.. a săvârşit în ziua de .. cu înştiinţarea de plată nr......................F............ lei............ lei se va achita în termen de 15 zile de la data prezentului proces-verbal la Trezoreria ..) din ....... în contul nr....... ..................... (................. .... .........-art......... lei la . din cadrul .............................. (........ ..

.....buletinul de identitate... nr....... până la valorificare.. fiind de faţă...virament bancar din conturile contribuabilului deschise la bănci sau utilizând contul tranzitoriu3 sau alte modalităţi..... judeţul .... Semnătura contravenientului .. care vor fi depuse la .......... .... respectiv: C... B.. 163 din Legea nr.. lei... Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/primirii/comunicării la . ..... nr...... cu modificările şi completările ulterioare........... 3...... emis(ă) de ............. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal........*).... sectorul ............. domiciliat în domiciliat(ă) în . ............. bl.... adeverinţa de identitate... .....Această parte se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis compartimentelor de specialitate spre executare silită... sc... et.... reprezentanţii organelor fiscale locale iau măsuri de protecţie a datelor cu caracter personal prin acoperirea cu marker a codului unic de identificare fiscală care poate fi codul numeric personal... .......... având CNP ........ .. În baza art.... NOTĂ: Prin CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ se înţelege: codul numeric personal.. numărul de identificare fiscală..801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare........ 1.......... (............. . et...... P ..... ap.. Prin CNP se înţelege codul numeric personal. după caz numărul de identificare fiscală şi se va lipi numai la colţuri.... .. sc....... nr... ........paşaportul.......... la data ....... .. în conformitate cu prevederile art...... .*)........ cu modificările ulterioare... Semnătura martorului .....I..I.... republicată... Prezentul proces-verbal constituie înştiinţare de plată. Semnătura agentului constatator ..Ordinul ministrului finanţelor publice nr... seria . identificat prin CNP .. Contravenientul (nu) este de faţă/refuză/nu poate lua la cunoştinţă de prezentul proces-verbal..... Semnătura agentului procedural...... NOTĂ: 1.. A.......... i s-a înmânat un exemplar din prezentul proces-verbal.. 134/2010 privind Codul de procedură civilă....... str..... bl....... fapt atestat de martorul ........ pe care-l primeşte/refuză să îl primească în faţa noastră......... ..... ............ str.......) lit... domiciliat(ă) în ..... .... nr.......... legitimat cu .. 2. sectorul . .. legitimat cu .... ap.. alin.cartea de identitate... .........În cazul în care procesul-verbal se comunică prin afişare....... sau........ *) Se înscrie actul de identitate......... conform prevederilor legale în vigoare la data prezentului proces-verbal.. .. emis(ă) de ......... la data . codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare....... .. ------------------------------------aici se detaşează ------------------------------------Refuzând primirea/negăsind nici o persoană s-a afişat prezentul proces-verbal pe uşa principală la domiciliul fiscal al contravenientului. .I... dispun şi confiscarea/ridicarea în vederea confiscării a bunurilor/sumei de ....... judeţul . aparţinând ...... prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal...... În termen de 15 zile de la comunicare acesta devine titlu executoriu.........) din ... seria ...... În caz de neachitare a amenzii la termenul stabilit se va trece la executarea silită...........

....... Identificarea bunurilor mobile s-a efectuat în prezenţa următoarelor persoane: 1........ exemplare............... ............................. legitimat cu . municipiul/oraşul/comuna .............../. .b) descrierea sumară ......... domiciliat în ............... 3......./20..................../Paşaport seria ..................... ..... luna . ............................. deşi i s-a comunicat somaţia .. legitimat cu .....lei Debit Accesorii calculate până la data de ............. ... judeţul . domiciliat în .................. tel.............................. e-mail . în calitate de ..a) datele de identificare ale bunului mobil ........... În temeiul ....... în calitate de .............. având funcţia de ............................... ... et...... codul poştal ........ ..../fax ..... sc......I............ În legătură cu bunurile identificate s-au săvârşit infracţiunile ......../....P............. . conform titlului executoriu .......... nr.. drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de identificare a bunurilor mobile........................ debitorul menţionează că au fost/nu au fost gajate sau ipotecate anterior ................... satul/sectorul . în ...... dintre care unul pentru organul de executare. cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/............... unul s-a înmânat debitorului3 .......... Sarcini care grevează imobilul .. legitimat cu ..F............. Alte menţiuni4: ..20......................... .. nr. constând în: Denumirea obligaţiei de plată Actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată Sumă .....................ANEXA nr............ nu a efectuat plata sumelor datorate...... str.... ...................... identificat prin B......../C....... emis de ........ ora ...... subsemnatul ............... ....................... PROCES-VERBAL de identificare bunuri mobile Încheiat astăzi.I............1 .......I...................... ........................ C........ Persoanele de faţă la identificarea bunurilor formulează următoarele obiecţiuni .......... am procedat la identificarea bunurilor imobile ale debitorului ..... ....... în calitate de .............../C........ 32: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: Adresă/Tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 047 Nr. . În legătură cu bunurile identificate.. 2............. domiciliat în .... care............................. în calitate de ........ bl...........I................................... ap......./.................. cu legitimaţia nr.. Cont IBAN TOTAL Pentru realizarea creanţelor bugetare s-a procedat la identificarea următoarelor bunuri mobile2: ..........

. .. situată în localitatea . ...... ......... deţinută în baza 2 ..... ...../C... înscrisă în CF nr............ top ........ (semnătura martorului) 2. .... ...../fax ..1 ....... constând în: Denumirea obligaţiei bugetare Actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată Sumă .. e-mail .../....b) teren3 .../20........... nr... (numele.......... L...... ora ................. 4 Organul fiscal local poate consemna alte informaţii... În temeiul ... care.....F. satul/sectorul . (semnătura martorului) _______ 1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal........... bl............... C.. prenumele şi semnătura) Contribuabil .I............. nr....... după caz).......... având funcţia de ... ...I........ 3 Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă.......... cu legitimaţia nr........ ap. evaluată la suma de .......................... tipul ......I...../.... ........ sc....... ....... et...... ............. TOTAL Pentru realizarea creanţelor bugetare s-a procedat la identificarea următoarelor bunuri imobile: .. nu a efectuat plata sumelor datorate............ ......... situat în localitatea ......................................... 33: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: Adresă/Tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 048 Nr.........S.....lei Debit Accesorii calculate până la data de ...................../Paşaport seria .. luna ........ str............. (semnătura martorului) 3.... 2 Se va multiplica secţiunea ori de câte ori este cazul. ... (numele...... identificat prin B........../C.. şi construită din ....20........ în suprafaţă de .. codul poştal ...... PROCES-VERBAL de identificare bunuri imobile Încheiat astăzi...... ..... subsemnatul .. m 2... .... emis de . judeţul ....P.../..................... str.. am procedat la identificarea bunurilor imobile ale debitorului .......... municipiul/oraşul/comuna . refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de identificare... cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/......... inclusiv cu extinderea prin anexă la prezentul tipizat ANEXA nr.................... prenumele şi semnătura) 1........ .. compusă din .............. nr. etc....../20..........Conducătorul organului fiscal local.......... înregistrat în Registrul agricol 20.... tel.I............................ m 2. deşi i s-a comunicat somaţia ....... nr....... ................... conform titlului executoriu .... . numărul de identificare fiscală....... nr...... . lei............. .. str....a) clădire având suprafaţa construită desfăşurată de ......

..... 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.I..................................................../20. (Numele.... (Numele.. (semnătura martorului) _______ 1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal........................ codul poştal ..... numărul de identificare fiscală. (semnătura martorului) 3. ..................... Identificarea bunurilor imobile s-a efectuat în prezenţa următoarelor persoane: 1............................... . judeţul .. Conducătorul organului fiscal local........ evaluat la suma de .... 3....P......2 ........... domiciliat în .. 34: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA Codul de identificare fiscală: ........ domiciliat în ............................F....................... prenumele şi semnătura) 1............ din care unul pentru organul de executare... subsemnatul . ................ L..... PROCES-VERBAL de sechestru asupra bunurilor mobile încheiat astăzi....vol. nr........................ satul/sectorul .. legitimat cu ... ....... poziţia nr.... drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de identificare a bunurilor imobile în ................... .. am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului1 ....... .... debitorul menţionează că au fost/nu au fost ipotecate anterior . C.. nr.......................... parcela . în calitate de ................ et.. (4) din Legea nr.......... exemplare...... În legătură cu bunurile identificate........ legitimat cu .... anul ................. precum şi autoritatea emitentă.. unul s-a înmânat debitorului4 .... ........... ....... municipiul/oraşul/comuna ...... înscris în CF nr.......... deţinut în baza ..... top ..... ......................... 2...........S.......................... În temeiul art....../........./C........... legitimat cu .......... 238 alin....I.................... Sarcini care grevează imobilul ....................... ... ora .......... prenumele şi semnătura) Contribuabil .. 4 Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă.. str.. etc.. (semnătura martorului) 2. ......... ap.. executor fiscal....I. Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 049 Nr./C. delegaţia nr........... .......... ANEXA nr........ ................................ cu legitimaţia nr... luna ..... În legătură cu bunurile identificate s-au săvârşit infracţiunile ........ refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de identificare...................... ............. cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/........I.. nr.. . identificat prin B... 3 Se va menţiona apartenenţa terenului la intravilanul/extravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi categoria de folosinţă a terenului..... în calitate de ...... în calitate de .. domiciliat în .......... ... lei..... cu modificările şi completările ulterioare.... în calitate de ....... 2 Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului..... . bl........ după caz)...................../Paşaport seria .. sc..... Persoanele de faţă la identificarea bunurilor formulează următoarele obiecţiuni ...

.../.... domiciliat în .. Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane: 1............................. bunurile fiind lăsate în custodia ...... cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă. legitimat cu .. Împotriva prezentului înscris.. constând în: Natura obligaţiei de plată3 Titlul executoriu nr......... după caz 6. constând în7: .................................. ................ menţionează că au fost/nu au fost sechestrate anterior ...... Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită................ (Numele. Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: ......... s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevăzute în anexă................. nu este obligatorie audierea contribuabilului..........tel........ legitimat cu ........................ evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare........................... Cuantumul sumei datorate5 (lei) Pentru stingerea creanţelor fiscale............... în calitate de ...... 207/2015............. care va depozita bunurile în localitatea .... Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare... se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate... cu modificările şi completările ulterioare................ Potrivit dispoziţiilor art......... în conformitate cu prevederile art.... d) din Legea nr..../data4 Suma .... căruia deja i s-a comunicat somaţia .... când urmează să se ia măsuri de executare silită.... nr... Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ..... În legătură cu bunurile sechestrate s-au săvârşit infracţiunile .............. domiciliat în ...... exemplare . nr..........8 .......... din localitatea .. În cazul în care obligaţia fiscală nu se achită în termen de 15 zile..... 207/2015... 9 alin.... L.........../fax ......... e-mail ... 2.. În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile sechestrate deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate.... ............................... Sechestrul aplicat conferă creditorului fiscal un drept de gaj (cu deposedare de bun)/drept de ipotecă (fără deposedare de bun)....................... str............... .............. cu modificările şi completările ulterioare............... în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă..... legitimat cu ............. str... nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu/titlurilor executorii emise de . în calitate de . În legătură cu bunurile mobile sechestrate.. Conducătorul organului fiscal local9............ prenumele şi semnătura) Contribuabil ..... debitorul ... conform legii.... ..... domiciliat în ...lei Accesorii Debit Calculate până la data de .............. în calitate de .... (2) lit... Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ..S.. (Numele............................... 260 şi 261 din Legea nr........ prenumele şi semnătura) ...................... ..... 3.. care face parte integrantă din prezentul proces-verbal............

............. (semnătura martorului) 2................ prenumele şi semnătura) Custode................... cu excepţia obligaţiilor faţă de buget provenite din dobânzi.. cu modificările şi completările ulterioare.................. ....S... ..ANEXĂ la Procesul-verbal de sechestru nr............. prenumele şi semnătura) 1..... (Numele... Conducătorul organului fiscal local10.. după caz)........ amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii. 2480-2494 privind dreptul de gaj asupra bunurilor mobile............... (Numele.. (semnătura martorului) _______ 1 Nume şi prenume/denumire 2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal. din . (semnătura martorului) 3.......... 287/2009 privind Codul civil..1.. custodia sau ridicarea de la locul unde se află.. 3 Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit.......... numărul de identificare fiscală....... L........ (semnătura martorului) 3......lei - TOTAL: Alte menţiuni: ............ prenumele şi semnătura) Contribuabilul sau persoana majoră cu care locuieşte .......... precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru........ 183 din Legea nr... descriere........ stare de uzură.. (semnătura martorului) ............. se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. ....... cu modificările şi completările ulterioare........ . semne particulare de identificare Cantitatea Valoarea estimativă (exclusiv TVA) ...... taxă........ Denumirea bunurilor mobile........ menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri............. (semnătura martorului) 2........ republicată. 4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii... 8 Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă.. ... după caz. inclusiv................. Dosar de executare Nr..... conform art............. 2389-2419 privind dreptul de ipotecă asupra bunurilor mobile din Legea nr.. 5 Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii... 207/2015 privind Codul de procedură fiscală..../. 6 A se vedea prevederile art... 7 Punere de sigilii...... etc. (Numele. respectiv art....... penalităţi de orice fel şi amenzi.......

....F........ PROCES-VERBAL de sechestru asupra bunurilor imobile încheiat astăzi .. ora .. 3...... luna .................. constând în5: ............................ legitimat cu ............ e-mail ..................I..... ................... (5) din Legea nr.......... cu modificările şi completările ulterioare.................. evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.. în calitate de .... ..... .... constând în: Natura obligaţiei de plată3 Suma estimată/stabilită4 (lei) Pentru stingerea creanţelor fiscale....P.. 10 Conducătorul organului de executare poate delega dreptul de semnătură unui executor fiscal din cadrul organului fiscal local. municipiul/oraşul/comuna ......I...I............................................. subsemnatul ................... Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: ..................... identificat prin B..... sc......... ........ care face parte integrantă din prezentul procesverbal...... .. .......................... 242 alin. anul .......... s-a procedat la sechestrarea bunurilor imobile prevăzute în anexă........ legitimat cu ......... ....... judeţul ..... menţionează că au fost/nu au fost sechestrate anterior .......... nr.............. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.... cu legitimaţia nr............. domiciliat în ....... Sechestrul aplicat conferă creditorului fiscal un drept de ipotecă... bl....... ...... În legătură cu bunurile imobile sechestrate....../20.../Paşaport seria ............ 35: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 050 Nr...... domiciliat în ......../fax ................Conducătorul organului de executare poate delega dreptul de semnătură unui executor fiscal din cadrul organului fiscal local.. În temeiul art...../..... ap.... 2......... în calitate de .. executor fiscal..... Asupra bunurilor imobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare. legitimat cu .... ..2 ............../C......................... 9 ANEXA nr..... Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile imobile ....... În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile sechestrate deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate............I. În legătură cu bunurile sechestrate s-au săvârşit infracţiunile . str.. delegaţia nr.. ./C.. Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane: 1..... codul poştal . am procedat la aplicarea sechestrului asupra bunurilor imobile ale debitorului1 .............. debitorul ............. în calitate de ... satul/sectorul .... domiciliat în ......... et... nr.... ......... tel................. care înregistrează obligaţii de plată.... C...... cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/....

... 6 Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă..... prenumele şi semnătura) Contribuabilul . precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru..... . TIPUL ........ 260-261 din Legea nr......... .... L.. din ....... Împotriva prezentului înscris...... taxă.............. amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii.................... Dosar de executare Nr.... 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.............. după caz)............ (Numele... privind Codul de procedură fiscală.. şi construită din .. numărul de identificare fiscală..... (2) lit........... .......... se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate........ cu modificările şi completările ulterioare..... în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă..... . top .... ....... Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în .......... (Numele........ VOL................ înscrisă în CF nr.... când urmează să se ia măsuri de executare silită..................... conform legii.... (semnătura martorului) ............ S-a procedat la aplicarea sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile: ... ....... .. deţinut în baza .............. ...Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.. lei... prenumele şi semnătura) Contribuabilul sau persoana majoră cu care locuieşte L... parcela . etc.. m 2.... în suprafaţă de . situat în localitatea ............. exemplare ............. 183 din Legea nr....... ..... în conformitate cu prevederile art. str.. înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.. .................... prenumele şi semnătura) 1........ prenumele şi semnătura) 1.... (semnătura martorului) 3.. nr..S... situată în localitatea .. nr....... se vor calcula majorări de întârziere conform art............a) clădire având suprafaţa construită desfăşurată de .. d) din Legea nr.... privind Codul de procedură fiscală........ deţinută în baza 8 ................................................ 3 Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit. evaluat la suma de ... 9 alin. .6 Conducătorul organului fiscal local7.. cu excepţia obligaţiilor provenite din accesorii şi amenzi.... POZIŢIA NR.... ... (Numele.............. înscris în CF nr. . (semnătura martorului) 3..... (Numele. 207/2015.. cu modificările şi completările ulterioare... m 2. custodie........ (semnătura martorului) 2.. Conducătorul organului fiscal local10. În cazul în care obligaţia fiscală nu se achită în termen de 15 zile........ top ......... ...... cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă............ după caz....... compusă din .S........ nr.. 4 Pentru neplata în termen a sumelor datorate.S...... Potrivit dispoziţiilor art..../. 5 Punere de sigilii.. evaluată la suma de ./20. (semnătura martorului) 2................. str.... nr...... ........... (semnătura martorului) _______ 1 Nume şi prenume/denumire 2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal...... 207/2015.... (Numele.b) teren9 .............. prenumele şi semnătura) Administrator de sechestru....... nu este obligatorie audierea contribuabilului....... ......... lei.ANEXA la Procesul-verbal de sechestru nr........ L..

../...... Potrivit dispoziţiilor art............. 7 ANEXA nr................ localitatea ................. .. cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă....... 207/2015..... (2) lit..................... ... În termen de 15 zile de la comunicare sau luate la cunoştinţă.... 260 şi 261 din Legea nr........ str..... reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie................ 254 alin.... în numerar sau cu ordin de plată........... cu chitanţa.... localitatea .. Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime........... (nume... banca ... reprezentând taxa de participare la licitaţie........................... cu modificările şi completările ulterioare şi conform procesului-verbal de licitaţie .......... Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în .................... . exemplare...../....... ....... luna .... nu este obligatorie audierea contribuabilului......... (4) din Legea nr. forma juridică) cod de identificare fiscală2)... prenume/denumire...................................... Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 051 Nr........................... Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de .. nr.......... judeţul ...... Cumpărător: .. str.... s-a valorificat prin vânzare la licitaţie1 ............................ ....... lei.... prenume/denumire.. prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.... ../. ...... după cum urmează: ......... ordin de plată .. judeţul ..... .... 8 Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului........ contul ... lei. cu modificările şi completările ulterioare. (4) din Legea nr... .......... contul .........../.../............... .... în conformitate cu prevederile art. ................... În conformitate cu prevederile art..................... banca .. ...................................... PROCES-VERBAL de adjudecare pentru bunuri mobile încheiat astăzi. reprezentând TVA aferentă cu chitanţa...... Debitor: ........... cu modificările şi completările ulterioare..Conducătorul organului de executare poate delega dreptul de semnătură unui executor fiscal din cadrul organului fiscal local.... cu chitanţa.... ordin de plată ......... În temeiul art................. 254 alin..... (nume.......... lei................... emis de ..b) descrierea sumară . 9 alin... lei.............................. ..... precum şi autoritatea emitentă.............. anul ..... 10 Conducătorul organului de executare poate delega dreptul de semnătură unui executor fiscal din cadrul organului fiscal local....... ordin de plată .... în contul nr............ nr.............. Codul de identificare fiscală: ..... Împotriva prezentului înscris............ 36: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA .... forma juridică) cod de identificare fiscală2)................. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală... 207/2015./20........... 9 Se va menţiona apartenenţa terenului la intravilanul/extravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi categoria de folosinţă a terenului.........a) datele de identificare ale bunului mobil . în contul nr... ...................... când urmează să se ia măsuri de executare silită. în contul nr... d) din Legea nr... cu modificările şi completările ulterioare................ 207/2015...

............. . ..... reprezentând taxa de participare la licitaţie.. Codul de identificare fiscală: ................ prenumele şi funcţia) Cumpărător sau reprezentantul său legal......... ... Executor fiscal............. În temeiul art... cu chitanţa.../......... lei............În cazul vânzării cu plata preţului în rate: ....................... forma juridică) cod de identificare fiscală2)........... după caz../.../............. ANEXA nr.. 3 Organul fiscal local poate consemna alte informaţii...... Cumpărător: ........ nr...... 37: Stema unităţii administrativteritoriale ROMÂNIA Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Cod SIRUTA ... judeţul ......... ordin de plată .......................... banca ....../20.. parcela . ..... .......................Alte menţiuni3 .................... .. (numele......... contul ................... în suprafaţă de ..... PROCES-VERBAL de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri încheiat astăzi...................... forma juridică) cod de identificare fiscală2). (numele............... .. numărul de identificare fiscală..... m2........................................ ......... ......... lei.................. codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare....... în contul nr.... ordin de plată .............. reprezentând TVA aferentă cu chitanţa.... lei. ....... tipul ... înregistrat în Registrul agricol 20.............În cazul vânzării cu plata preţului în întregime... str... str...... top ...... înscrisă în CF nr......... contul ......... L....................................... situată în localitatea .. nr. ................ în contul nr............... 207/2015 privind Codul de procedură fiscală..... prenume/denumire.... anul ...... reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie... (1) din Legea nr... ...... ordin de plată ................ cu modificările şi completările ulterioare...... str.. vol..... compusă din . Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri): ...... .. str............. luna .......... . ......b) teren3 ...... (nume.. inclusiv cu extinderea prin anexă la prezentul tipizat.... Conducătorul organului fiscal local.....a) clădire în suprafaţă de .. înscris în CF nr. top ...................... ....... nr...... Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail Model 2016 ITL 052 Nr...... s-a valorificat prin vânzare la licitaţie1 .......................... 1.................................. poziţia nr. s-au achitat sumele: ................ localitatea ... şi conform procesului-verbal de licitaţie ... ................... localitatea .... şi construită din ... prenumele şi funcţia) (numele../..........................S............. banca ........... lei...... emis de ..../20..................... nr.... prenume/denumire.............. .../........... . Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ....... ........... .............c) alte bunuri ...... stare de uzură/elemente particulare ......... în contul nr....... nr......... prenumele şi funcţia) _______ 1 Denumirea bunului adjudecat 2 Se va menţiona: codul numeric personal......... ......... cu chitanţa... ........................... 254 alin.....a) sume achitate: .... nr... (nume........................ 2.... Debitor: ...... judeţul .... situat în ...................... ....

L.. prenumele şi funcţia) _______ 1 Denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri) 2 Se va menţiona: codul numeric personal... ..................... biroului de carte funciară pentru a înscrie interdicţia de înstrăinare şi grevare a bunului până la plata integrală a preţului şi a dobânzii sau majorării de întârziere..... 207/2015.. în contul nr........... ...... .............. lei.... ... cu chitanţa... Executor fiscal........... ..... 9 alin. (numele....b) suma rămasă de plată: .. prenumele şi funcţia) Cumpărător sau reprezentantul său legal. cuantumul pentru fiecare rată....S..../. (2) lit. Alte menţiuni6 ................. lei5) .... 4 Avansul este de minimum 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil şi TVA aferentă......... 207/2015....... ordin de plată ... codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare.... ............. exemplare..... Potrivit dispoziţiilor art.. procesul-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.. lei. reprezentând TVA aferentă avansului 4).... după caz.... cu chitanţa......... 6 Organul fiscal local poate consemna alte informaţii.. ........... în contul nr...... inclusiv cu extinderea prin anexă la prezentul tipizat.. dobânda şi TVA aferente. (1) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare../........... în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă...... ordin de plată .. transferul dreptului de proprietate operând la data încheierii acestuia.................. Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în .... Conducătorul organului fiscal local...................... 3 Se vor menţiona apartenenţa terenului la intravilanul/extravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi categoria de folosinţă a terenului.. în cazul vânzării cu plata în rate...... în contul nr. ordin de plată . cu chitanţa........ nu este obligatorie audierea contribuabilului. cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă.. prenumele şi funcţia) (numele. Un exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil se transmite. Împotriva prezentului înscris...... cu modificările şi completările ulterioare. (numele. numărul de identificare fiscală.... în conformitate cu prevederile art.. Potrivit dispoziţiilor art. 260-261 din Legea nr.... .. 207/2015.................. când urmează să se ia măsuri de executare silită..... d) din Legea nr. 5 Se vor menţiona: numărul ratelor rămase de plată........ Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 124 din data de 17 februarie 2016 . cu modificările şi completările ulterioare..................... reprezentând taxa de participare la licitaţie..... reprezentând avansul diminuat cu valoarea taxei de participaţie la licitaţie. lei. 254 alin...... .../....