You are on page 1of 10

A TANÍTÁS-TANULÁS ELMÉLETE – LMP_NV008K2

TÉMAKÖRÖK - VÁZLATOK
I. Tanulás és tudás
1. A tanulás társadalmi jelentősége és helyzete
felgyorsult társadalmi, gazdasági, tudományos és technikai fejlődés →
legfontosabb feladat a művelődés igényének kialakítása az önálló tanulás
képességének kibontakoztatása
„Európa vitathatatlanul átlépett a tudás korába”
a tanulási tevékenység három alapkategóriája → formális, nem formális,
informális tanulás
a tanulás társadalmi helyzete, hiányosságok
2. A tanulás fogalma, pedagógiai értelmezése
a tanulás meghatározása, fogalma
a tanulás típusai:
- tudatosság szempontjából: szándékos, spontán
- tartalma szempontjából: perceptuális, motoros, verbális, szociális
- absztrakció szempontjából: tapasztalati, értelmező
- segítés szerint: önálló, szociális
az iskolai tanulás jellemzői
az iskolai tanulás Carroll-féle modellje
az iskolai tanulás modellje Bloom nyomán
a tanulási modellek és a tanuláselméletek összehasonlítása
- tanulási modell: hangsúlyozottan figyelembe veszi a külső feltételeket, csak
iskolai tanulás, hosszútávon lezajló folyamat
- tanuláselmélet: a személyiségben bekövetkező folyamatokra koncentrál,
általában tanulás, rövid idejű
3. Tanulási módszerek, stílusok, stratégiák
a tanulási módszer fogalma, a módszerek kialakítását, megválasztását
befolyásoló tényezők

társas. metakogníció. átfogó kép alkotása. A pedagógus a kompetencia fogalma . a műveltségi anyag 2. fejlesztési területek-nevelési célok. az oktatásirányítás eszköze tantervtípusok: hatáskör alapján. A tanítás-tanulás (oktatás) folyamata 1. Az oktatás tartalma 1. egyéni. mozgásos. A tudás a tudás fogalma. A tanterv pedagógiai dokumentum. a tartalom elrendezése komplex műveltségi területekben történik. Pask alapján. kimenetre orientált. kulcskompetenciák III. elaboratív a hatékony bevésés eljárásai: logikai kapcsolatok feltárása.és az egyéni sajátosságok figyelembevételét 2012 – a fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes nevelésioktatási szakaszokhoz kapcsolódnak. Nemzeti Alaptanterv 1995 – oktatásra irányul. az SQ4R tanulási stratégia 4. cselekvéssel kapcsolatos tudás. vizuális. impulzív. funkciói.az ismétlés módszerei: fenntartó. keretjellegű. tényekkel. reflektív tanulási stratégiák Kozéki – Entwistle. összetevői a tudás típusai: ismeretjellegű és képességbeli. Az oktatási folyamat három alapeleme: a pedagógus. a tartalom egységessége szempontjából tantervi szabályozás Európában 2. a követelmények életkori ciklusokhoz kötődik. a tananyagkiválasztás főbb elvei szerint. a tanuló. lehetővé teszi a csoport. eszköztudás és tartalomtudás II. aktív olvasás… tanulási stílusok: auditív.

alkalmazás. szintézise . A kompetencia alapú oktatás célja: a készségek. közösségek alakulásának fejlesztése. személyesség. szóban prezentálja a tananyagot . visszacsatolás . érdeklődésének felkeltése.fogalomalkotás. szaktudományi. rögzítés.az előzetes ismeretek felidézése . rögzítés . értékelés mikrostruktúra: . a pedagógiai értékelés hatékony alkalmazás. ellenőrzés. ismétlések. hasonlatok. Az oktatási folyamat makro. humor. elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 3. folyamatok bemutatása . következtetések levonása. analógiák.a tanulók informálása a célról.a tények.a figyelem felkeltése. felépítettség. A tanítás stratégiái és módszerei 1. kontaktus a hallgatókkal kérdezés . a tanulói csoportok.a pedagógusi kompetenciák főbb tartalmi területei: - a tanulói személyiségfejlesztés. szaktárgyi és tantervi tudás integrálása. a tanulás motivációjának biztosítása . rendszerezés. a képességek fejlesztése. az alkalmazásképes tudás középpontba helyezése 4.a teljesítmény mérése és értékelése IV. folyamatok sokoldalú elemzése.rendszerezés. a tanulási folyamat szervezése és értékelése. szakmai együttműködés és kommunikáció. jelenségek.és mikrostruktúrája makrostruktúra: ismeretszerzés. szabályalkotás . a pedagógiai folyamat tervezése. Prezentációs stratégiák előadás: a tanár az egész osztálynak frontálisan.a jó előadás feltételei: felkészültség. analízise.az új ismeretek ténybeliségét biztosító jelenségek. előzetes terv. . a tanulók aktív gondolkodásának.a tanultak alkalmazása.

drámapedagógia motiváció (szereplés. stresszmentesség) 5. szociális tanulás. Optimalizációs stratégiák programozott oktatás: egyénileg. így lehetővé válik az oktatás differenciálása 3. kultúraelméleti megfontolások auditív szemléltetés a tanulók kiselőadásai: . . learning for mastery) . egy vagy több ellenőrző feladat megtanítási stratégia (mastery learning.fejlesztő hatásúak . hallgatóság motiválása 2. amelyek az alkalmazása mellett szólnak: adaptivitás. amelyet a program elemi egységekre bont.alapgondolata: a legtöbb szokásos iskolai anyagot szinte mindenki meg tudja tanulni. a figyelem fenntartása . gondolkodásra késztetés. a tananyag általában egy jól körülhatárolt ismeretrendszer. önálló munkával alkalmazható. differenciális-. „minőség” biztosítása.a kérdések típusai: reprodukáló. gyakorló feladat. intenzív a tanuló részvétel.a feladatlapok révén a tanuló és a tanár is folyamatos visszajelzést kap → ennek figyelembe vételével lehet kiválasztani a megfelelő feladatlapokat.a szervezés szempontjai: időtartam meghatározása. a tanulási idő komponensei a feladatrendszeres oktatás: .a tanulók folyamatosan aktívak az órán. a kérdés az. az elemi egység felépítése → közlő rész.a kérdezés funkciói: tájékozódás. Kooperatív tanulás Pedagógiai szempontok. Tanulási dráma. kooperáció. .. hogy kinek mennyi időre van ehhez szüksége. oldottság. kreatív vizuális szemléltetés: fejlődéslélektani-.

rugalmas szervezeti kerete a tanítási óra: az oktatás alapvető. hanem a tanulónak ki kell választania a releváns információforrásokat V. technikáknak. didaktikailag elrendezett anyaga az osztály: az oktatás alapvető. szimulációs játékok. művészeti. gazdaságismereti a projektszervezés lépései: témaválasztás. órai projekt 7. a műsorok direkt elemzése. a kommunikáció és a manipuláció mint tananyag. Médiapedagógiai stratégiák a tudatos médiafogyasztási szokások kialakítása: a hírközlés. tervezési és szervezési feladatok a projekt típusai: projekthét. Az oktatás szervezeti formái és munkaformái 1. tevékenységeknek komplex. tablók. közös döntések. disputa 6. A tanulás iskolán belüli szervezeti formái tantárgyrendszer: tantárgy a tudományoknak. környezeti nevelési. Felfedezéses és kutatásos tanulás a problémamegoldás algoritmizálása: a probléma megértése. ismert történetek dramatizálása. döntési helyzetek. bírósági tárgyalás. Projektmódszer a tanítási projektek leggyakoribb tartalmi típusai: technikai. a megoldás folyamata kutatás: kutatásos feladatnak neveznek minden olyan feladatot. szituációs játékok. amelyben a rendelkezésre álló információ teljes egészében nem tanulmányozható és elemezhető. a tanítást kísérő projekt. célkitűzés. művészeteknek.Egyszerű empátiagyakorlatok. a kreatív média 8. a probléma elemzése. a mozgókép nyelvének megismerése. de nem kizárólagos szervezeti formája az oktatásnak órarend: tanítási órák heti vagy ciklikus rendje házi feladat: tanítási órák közötti szerves kapcsolatot biztosítja . helyszínépítés. dilemmák. külső projekt.

csoportmunka: 3-6 fő közös munkában old meg kapott vagy vállalt feladatot. a megoldás során kölcsönös függési. biztosítja a tanulás lehetőségét. felelősségi és ellenőrzési viszonyok jönnek létre párban folyó tanulás: . a folyamatban való részvételük intenzitása és az eredményeik. egy időben. a frontális munkában különböző: a tanulók érdekeltsége. hatékony tanulási szokások kialakítása szakkörök: hagyományos értelemben vett szakkörök. tanulási szokások kialakítása. de a tanulás feltételeit nem. a tanulás fontosságának felismertetése 2. egy tantárgyhoz kapcsolódnak. Szervezési módok – munkaformák frontális munka: az együtt tanított/tanuló diákok tanulási tevékenysége párhuzamosan. jelenségek. személyiségfejlesztés. módot ad tárgyak. célja: a lakóhely jelentős történeti. folyamatok természetes környezetükben való tanulmányozására. orientációs szakkörök. művészeti helyeinek. a tanuláshoz való viszony formálása. épületeinek megismerése tanulmányi kirándulások: az ismeretszerzésnek és az ismeretek alkalmazásának szervezeti formája.alapváltozatai: páros munka.a tanulás tanításának célkitűzései: képességfejlesztés.két tanuló működik együtt valamely tanulmányi feladat megoldása érdekében . lehetőség nyílik a gyakorlati és gyűjtőmunkák végzésére közművelődési intézmények 3. gyakran azonos ütemben folyik a közös oktatási célok érdekében. irodalmi. eszköztudás jellegű fejlesztés kompenzáció: a hátrányos helyzet tanulási szempontú feloldása. A tanulás iskolán kívüli szervezeti formái tanulmányi séták: rövid időtartamúak. csökkentése. javítása. a tanulópár . önképzőkörök korrekció: kisebb mértékű tanulási hibák vagy elmaradások megszüntetése. a tanulás iránti motiváció. egységes oktatást tesz lehetővé.

nehezen tanulók értelmi akadályozottak – mérsékelt. művészi. rögzítése. szociális. ínadaptáltak autista gyermekek – szociális – kognitív . legsúlyosabb fokban értelmi fogyatékosak beszédben akadályozottak.beszéd-. értékelése céljából VI. hosszabb betegség miatt lemaradó. kulturális. súlyos. nyelvi hátrányok tanulási zavarral küzdők – diszlexia. A pedagógiai értékelés .az egyéni munka: tanulók önállóan megoldandó egyéni feladatokat kapnak. pszichomotoros. szociális tehetségek VII. hang-. A különleges bánásmódot igénylő gyerekek 1. motiválatlan. gyengénlátók hallássérültek – nagyothallók és siketek mozgáskorlátozottak – mozgás. rendszerezése. nyelvi zavart mutatók látássérültek – vakok. új ismeretek szerzése. súlyosabb beszédhiba 3. Speciális nevelési szükségletű gyermekek tanulásban akadályozottak – enyhe fokban értelmi fogyatékosok. tehetségesek Intellektuális. a tanultak alkalmazása. Magatartászavarok miatt problémás tanulók visszahúzódó (regresszív) és depresszív viselkedésű tanulók ellenséges (agresszív) és inkonzekvens viselkedésű tanulók 4. családi.kommunikációs készségek fejlődésének zavara 2. sérültek viselkedés- és teljesítményzavarral küzdők – nehezen nevelhetők. diszkalkulia. figyelemzavar. Kivételes képességű tanulók. Tanulási problémákkal küzdő tanulók tanulási nehézséggel küzdők – lassú.és testi fogyatékosok. diszgráfia.

hanem a tanuló személyiségét minősítik. értékelését mennyiségi (kvantitatív) értékelés típusai: megítélés. szabályozás. Az értékelés típusai funkció szerint: diagnosztikus. az „osztályzatvektor”. szummatív vonatkozási kör szerint: kritérium-. rugalmas. információ. Az értékelés követelményei: kiegyensúlyozott tanítási-tanulási folyamat.1. mint információszerzés a teljesítményekről. speciális és alternatív módszerei 3. amely nem más. lehetővé teszi a teljesítmények összemérését az osztályozás általános hibái: nem a teljesítményt értékelik. Az osztályozás és alternatívái az osztályozás előnyei: könnyen kezelhető¸ jól áttekinthető. objektivitás. az információk elemzése és értelmezése. tájékoztatatás. normaorientált. Az értékelés formái minőségi (kvalitatív) értékelés: kötöttségek nélkül teszi lehetővé az eredmények hosszabb szóbeli vagy írásbeli elemzését. Az ellenőrzés az értékelés része az értékelési folyamat első lépése. hatalmi eszközként alkalmazzák. egyénre irányul. megbízhatóság. diákhoz viszonyított 6.és adatgyűjtés. Az értékelés szintjei: nemzetközi. mérés 7. Az értékelés funkciói: személyiségfejlesztés. sokoldalúság. minősítések. áttekinthetőség VIII. országos. formatív. az ellenőrzés hagyományos. „skatulyázás” az osztályozás alternatívái: a numerikus skála szűkítése és szélesítése. helyi és iskolai 5. becslés. érvényesség (validitás). megkülönböztető jelleg. szöveges értékelés 8. regionális. döntések megfogalmazása 2. A pedagógus tervező munkája . szelekció 4. előfeltétele az ellenőrzés. Az értékelés folyamata: az értékelés tervezése.

Budapest. mint a tanmenet → a tanulók tudásszintje. és projekt terveket 3. Bp.oszk.hu/01800/01817/01817. A tanmenet: orientálja az oktatás tervezett időbeli menetét. http://mek. de készülhet egy-egy csoportra vagy egyes tanulókra 2.az óra hogyan kapcsolódik az előző és a következő órákhoz .) Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai.htm (201 2.. a rögzítés. 2003. Ajánlott irodalom: Ballér Endre: A tantervelmélet útjain. Elméleti alapok a tanítás tanulásához (Szerk.. a rendszerezés formái . a diákok tanulás szempontból fontos sajátosságainak megbecsülése. 2004. A tanítási óra tervezésének előzményei az óra céljának/céljainak megfogalmazása.az értékelés formáinak meghatározása . módszerek.1. epocha-. Pécs.: Falus Iván). Tervezés egy témára a témák feldolgozására készített terv részletesebb. az eszközök ismeretében készül a tanév folyamán a tartalom és a gyakorlati feldolgozás alapján készíthetünk tematikus-. az alkalmazás. a tananyag kiválasztása. 2002.az óra menetének időbeli megtervezése Kötelező irodalom: Didaktika..szervezési módok. eszközök alkalmazása . Comenius Bt. AULA Kiadó. . november 21. egységességre vagy differenciálásra törekszünk a tanítási óra menetének konkrét tervezése . a rendelkezésre álló idő. Knausz Imre: A tanítás mestersége. művelődési területek tartalmát. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. összerendezi a tantárgyak. hagyományosan egy osztályra készül.elsajátítás során mire kívánunk tekintettel lenni → stratégiák.

Budapest. Budapest. OKKER Kiadó. 2000.Báthory Zoltán: Tanulók. 2002. Budapest. 2004. . iskolák-különbségek. Csapó Benő: Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó. AULA Kiadó. Hans Berner: Az oktatás kompetenciái.