You are on page 1of 5

JEJAK MAKLUMAT

KHEMAH MEMBACA 1 MALAYSIA
PERINGKAT DAERAH KUANTAN 2016

NAMA HAKIM
:
____________________________________________

SEGMEN A

:

________________________-

ISU SEMASA

1. Kriteria Pemarkahan :
a ) Menepati tajuk (0 markah jika tidak siap)

____ / 5 markah

b ) Kreativiti

____ / 5 markah

c ) Kekemasan / Kebersihan

____ / 5 markah

d ) Kerjasama kumpulan

____ / 5 markah
Jumlah

Bi
l

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

Sekolah

Menepat
i Tajuk
(5
markah)

Kreativit
i
(5
markah)

Kekemas
an/
Kebersih
an
(5
markah)

____ / 20 markah
Kerjasa
ma
Kumpula
n
(5
markah)

Jumlah
Markah
(20
markah)

3 markah 2.10 markah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sekolah Puzzle (10 markah) Word Search (10 markah) Jumlah Markah (20 markah) .JEJAK MAKLUMAT KHEMAH MEMBACA 1 MALAYSIA PERINGKAT DAERAH KUANTAN 2016 NAMA HAKIM : ____________________________________________ SEGMEN B ________________________- : UJI MINDA 1.6 markah Siap 1 puzzle . Jigsaw Puzzle : Siap ketiga-tiga puzzle . Word Search .10 markah Siap 2 puzzle .

JEJAK MAKLUMAT KHEMAH MEMBACA 1 MALAYSIA PERINGKAT DAERAH KUANTAN 2016 NAMA HAKIM : ____________________________________________ SEGMEN D ________________________- : CSI 1.10 markah 2. Final Analysis . Maze .10 markah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sekolah Final Analysis (10 markah) Maze (10 markah) Jumlah Markah (20 markah) .

JEJAK MAKLUMAT KHEMAH MEMBACA 1 MALAYSIA PERINGKAT DAERAH KUANTAN 2016 BORANG PEMARKAHAN KESELURUHAN SEKOLAH SEGME N A SEGME N B SEGME N C SEGME N D JUMLA H KEDUDUKA N .