You are on page 1of 13

Pindaan – 8 - 01/02/2015

Majlis Perbandaran Sepang,
Persiaran Semarak Api,
63200 CYBERJAYA,
SELANGOR DARUL EHSAN.
Tel : 03-8319 0200 ext 285 / 286
Fax: 03-8320 0299

OSC 2(a)

SENARAI SEMAK PUSAT SETEMPAT (OSC)
PERMOHONAN KERJA TANAH, JALAN DAN PARIT
NAMA DAN
ALAMAT
PERUNDING

NAMA DAN
ALAMAT PEMILIK

TAJUK
PERMOHONAN

NO. RUJUKAN
PEMOHON
TARIKH
PENERIMAAN

1

Pelan Lampu Jalan Pelan lampu Jalan 2 . UKBS 1984 B3 Permit Sementara Bangunan Permit Sementara untuk Bangunan/Struktur Sementara selaras UUK 19. UKBS 1984 B4 Pelan Sanitari Pelan dikemukakan untuk rekod sahaja B5 Pelan Konkrit Tetulang Pelan dikemukakan untuk rekod sahaja C1 Permohonan CFO Permohonan melalui pengemukaan Borang E dan Pengeluaran CFO oleh PBT D1 Notis Penyiapan Berperingkat Substruktur (G1 . Pelan Jalan dan Parit. pemantauan terhadap terhadap kerja-kerja pembetulan dan perakuan ke atas kerja pembetulan disiapkan mengikut arahan Jawatankuasa OSC A01 A02 A03 A04 A05 A06 A09 D2 Pelan Kejuruteraan (PJ) termasuk Pelan Kerja Tanah.01/02/2015 * Pemohon perlu tandakan (√ ) pada jenis permohonan yang dikemukakan (√ ) KOD JENIS PERMOHONAN DEFINISI Serentak : PU + KM + PB + PJ Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan Serentak : PP + KM + PB + PJ Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan Serentak : PU + PB + PJ Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Pelan bangunan + Pelan Kejuruteraan Serentak : PP + KM + PB Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan Serentak : PU + KM + PJ Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan Serentak : PP + KM + PJ Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan A07 Serentak : KM + PB + PJ Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan A08 Serentak : PU + KM Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang Serentak : PP + KM Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang A10 Serentak : KM + PB Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan A11 Serentak : KM + PJ Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan A12 Serentak : PB + PJ Pelan bangunan + Pelan Kejuruteraan A13 Serentak : PU Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) A14 Serentak : PP Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) A15 Kebenaran Merancang Kebenaran Merancang (KM) A16 Pelan Landskap A17 Pelan Nama Taman A18 Pelan Nama Jalan A19 Pelan Kejuruteraan A20 Pelan Kerja Tanah A21 Pelan Jalan dan Perparitan dan Pelan Lampu Jalan A22 Pelan Lampu Jalan A23 Pelan Jalan dan Perparitan A24 Pelan Kerja Tanah + Pelan Jalan dan Perparitan Pelan Kerja Tanah + Pelan Jalan dan Perparitan B1 Pelan Bangunan Pelan Bangunan (PB) B2 Permit Pembinaan Kecil Permit Untuk Pembinaan Kecil atau Perubahan dan Tambahan Kecil selaras UUK 18.Pindaan – 8 .G3) Pengemukaan Notis Penyiapan Berperingkat bagi Substruktur (G1 – G3) oleh PSP Ketidakpatuhan CCC Pengemukaan Laporan Ketidakpatuhan.

d. Menyediakan Ruangan Cop Pelan Dengan Ukuran 100mm x 160mm Di Bahagian Atas Sebelah Kanan Untuk Kegunaan Jabatan Kejuruteraan 3 . 2. b.gov. Slope (Cut & Fill)  Geometry  Height  Factor of Safety  Protection Measure iv. 3. Drainage Plan v.my – Pekeliling Bil 3/2011 (edisi ke-2) dan Pekeliling Bil 4/2011 * Pemohon diminta mengasingkan semua pelan-pelan dan perkara-perkara berkaitan mengikut jabatan-jabatan teknikal di dalam sampul surat. 5. Pihak pemohon perlu merujuk template senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Kerja Tanah. 2. 1. e. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 3. Cadangan Arah Aliran Perparitan Hingga Ke Final Discharge Point. Pelan Lokasi Dan Pelan Kerja Tanah Dalam Format Power Point Atau Autocad (Paparan Sama Seperti Pelan Kerja Tanah Yang Dikemukakan) . Akta Jalan. Jabatan Perancangan Bandar. Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133) 2. MP Sepang. Pelan Diwarnakan Mengikut Piawaian Kejuruteraan Dan Ditandatangani Oleh Pemilik Dan Jurutera Profesional Dan Bertauliah 2. Keperluan/Garispanduan Jabatan-jabatan Teknikal (Berkaitan Sahaja) :a. Maintenance Programme viii. Jalan Dan Parit Yang Terperinci yang boleh dimuat turun melalui http ://jkt.Menyediakan Butiran – Butiran Pelan Seperti Berikut: i. Earthwork Plan ii. MP Sepang. vi. 1. 4.Menyediakan Salinan ”Soft Copy” Pelan Kunci.Pindaan – 8 . Jabatan Mineral dan Geosains Selangor. Jabatan Pengairan Selangor. Cross Section Plan iii. Site supervision . Pihak pemohon perlu merujuk senarai semak Jabatan Kejuruteraan dan dibaca bersama dengan senarai semak ini semasa mengemukakan permohonan.01/02/2015 Nota Panduan Pemohon (perunding/pemilik tanah) hendaklah menyemak terlebih dahulu dokumen-dolumen berikut :1.kpkt. Pelan Kerja Tanah Pelan Diwarnakan Mengikut Piawaian Kejuruteraan Dan Ditandatangani Oleh Pemilik Dan Jurutera Profesional Dan Bertauliah Menyediakan Ruangan Cop Pelan Dengan Ukuran 100mm x 160mm Di Bahagian Atas Sebelah Kanan Untuk Kegunaan Jabatan Kejuruteraan 3 Set Pelan : a) 1 Set Linen b) 2 Set Kertas .15 Salinan Pelan Kerja Tanah Berwarna Bersaiz A3 (Dilipat Saiz A4) (Untuk Kegunaan Unit Pusat Setempat) Pelan Jalan Dan Parit 1. Jabatan Kejuruteraan. c. Jabatan Kerja Raya Selangor. Eathwork Programme vii.

Pelan Lokasi Dan Pelan Jalan Dan Parit Dalam Format Power Point Atau Autocad (Paparan Sama Seperti Pelan Jalan Parit Yang Dikemukakan) . 4. 1. a) 1 Set Linen b) 2 Set Kertas . 1.Pindaan – 8 .Menyediakan Salinan ”Soft Copy” Pelan Kunci.15 Salinan Pelan Jalan Dan Parit Berwarna Bersaiz A3 (Dilipat Saiz A4) (Untuk Kegunaan Unit Pusat Setempat) Geran Tanah / Hakmilik Sekiranya Hakmilik Masih Belum Dikeluarkan Pihak Pemohon Perlu Mengemukakan : i) 1 Salinan Surat Daripada PTD ii) 1 Salinan Surat PTD Kepada MPSepang yang mengesahkan bayaran premium iii) Borang 5A/7G iv) 1 Salinan Resit Bayaran Premium v) 1 Salinan Pelan Prahitungan MPSepang /PTD yang diakui sah Borang A Menyediakan satu salinan Borang ‘A’ MPSepang Yang Lengkap Ditandatangani Oleh Jurutera Profesional Sijil Lembaga Jurutera Malaysia Menyediakan satu 1 Salinan Sijil Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) 4 .Menyediakan Butiran – Butiran Pelan Seperti Berikut: i. 5. Pelan Jalan masuk  Plan and Longitudinal Profile  Cross Section Plan  Pavement Details Plan  Streetlighting Details  Drainge Plans  Structure Plans  Relocation of Services Plans ii. 3.01/02/2015 3 Set Pelan : Nota Panduan 3. Pelan Persimpangan  General Layout Plan  Longtudinal Profile Plan  Cross Section Plan  Traffic Signal Plan  Road Marking Plan  Traffic and Guide Sign Plan  Drainge Plans  Structure Plans  Streetlighting Details  Relocation of Services Plans . 1.

01/02/2015 UNIT PUSAT SETEMPAT. Laporan Cerun/Geoteknikal Berbukit 1 5. 8. 9. Bilangan Dokumen Bil Dokumen 1. Salinan Resit Bayaran 1 3. ADA/TIADA Bilangan Dokumen Bil Dokumen 1.P (Certified Plan) Dari Jabatan Ukur Negeri 1 12. Pelan Kerja Tanah 3 7. Surat Permohonan Rasmi Daripada Perunding Bertauliah 1 2. MAJLIS PERBANDARAN SEPANG SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC BIL 1. Pelan Kontur Bagi Pembangunan Termasuk Sekitarnya/Sediada 11. Pelan Kerja Tanah 1 3. Bagi ADA/TIADA Kestabilan Kawasan Pelan Ukur Dengan Butiran Kontur Yang Disahkan Oleh Juruukur Bertauliah Pelan Susun Atur yang telah diluluskan dan surat kelulusan dari Jabatan Perancangan Bandar. C. Geran Tanah / Hakmilik 1 PEMOHON (√ ) CATATAN OSC (√) JABATAN KEJURUTERAAN. Majlis Pelan Kawalan Hakisan Dan Kontur (ESCP) Mengikut Garis Panduan MASMA Kawasan Kawasan 1 1 1 10. MAJLIS PERBANDARAN SEPANG SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC BIL 2. Geran Tanah Bagi Lot – Lot Yang Terlibat Yang Telah Disahkan Dalam Bentuk PDF 1 6.Pindaan – 8 . Salinan Pelan Bangunan Yang Telah Kemukakan kepada PBT Sekiranya Berkaitan (Pelan Tapak Dan Lukisan Keratan Bangunan – Bangunan 1 1 5 PEMOHON (√ ) OSC (√) CATATAN . Laporan Kajian Alam Sekitar (EIA) (Selaras Keperluan JAS) 1 4. Surat Permohonan Rasmi Daripada Perunding Bertauliah 1 2.

Laporan Cerun/Geoteknikal Berbukit (Jika Perlu) 1 5. Pelan Susun Atur 1 9. MAJLIS PERBANDARAN SEPANG SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC BIL 3. Pelan Lokasi Dan Pelan Kerja Tanah Dalam Format Power Point Atau Autocad (Paparan Sama Seperti Pelan Kerja Tanah Yang Dikemukakan) PEMOHON (√ ) CATATAN OSC (√) 1 3 1 JABATAN PERANCANGAN BANDAR. Pelan Ukur Dengan Butiran Kontur Yang Disahkan Oleh Juruukur Bertauliah 1 8. ADA/TIADA Dalam Bentuk Pelan Butiran Bagi Perangkap Mendapan (Silt Trap) Selaras Keperluan JPS dan Laluan Pembasuhan (Wash Through) & Laporan Kerja Tanah ”Soft Copy” Pelan Kunci. Bilangan Dokumen Bil Dokumen 1. Template Pengiraan Bayaran Pelan Kerja Tanah 1 15.Pindaan – 8 . Pelan Kawalan Hakisan Dan Kontur (ESCP) Mengikut Garis Panduan MASMA 1 10. Gambar Tapak JPEG/PDF 14. Salinan Resit Bayaran Permohonan 1 3.01/02/2015 JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC BIL Bil Bilangan Dokumen Dokumen 13. Surat Permohonan Rasmi Daripada Perunding Bertauliah 1 2. Laporan Kajian Alam Sekitar (EIA) (Jika Perlu) 1 4. Pelan – Pelan Butiran Bagi Pembinaan Tembok Penahan (Jika Ada) 1 16. Pelan Kerja Tanah 1 7. 17. Geran Tanah Bagi Lot – Lot Yang Terlibat Yang Telah Disahkan 1 6. Pelan Kontur Bagi Pembangunan Termasuk Sekitarnya/Sediada 1 Di ADA/ TIADA Kestabilan Kawasan Kawasan Kawasan 6 PEMOHON (√ ) OSC (√) CATATAN .

C. iv. Template Pengiraan Bayaran Pelan Kerja Tanah 1 15. Pelan Kerja Tanah Yang Ditindih Dengan Pelan Susunatur 1 ii. Bil Bilangan Dokumen Dokumen i. Salinan Pelan Bangunan Yang Telah Diberikan Kelulusan Oleh PBT Sekiranya Berkaitan (Pelan Tapak Dan Lukisan Keratan Bangunan Bangunan 1 13. Gambar Tapak JPEG/PDF 1 14. Pelan Lokasi Dan Pelan Kerja Tanah Dalam Format Power Point Atau Autocad (Paparan Sama Seperti Pelan Kerja Tanah Yang Dikemukakan) 1 Dalam ADA/TIADA Bentuk PEMOHON (√ ) CATATAN OSC (√) JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC BIL 4.P (Certified Plan) Dari Jabatan Ukur Negeri 1 12.Pindaan – 8 . ADA/ TIADA Cerun Laporan Geoteknikal Bagi Pembangunan Kawasan Sensitif Geologi Dan Lereng Bukit Yang Berkelas III Dan IV Laporan Kaedah Peletupan Secara Terkawal Yang Disediakan Oleh Jurutera Perlombongan Profesional Mengikut Garis Panduan Kerja – Kerja Peletupan Pembangunan JMG 2010 Sekiranya Melibatkan Kerja Peletupan Batuan 1 1 7 PEMOHON (√ ) OSC (√) CATATAN .01/02/2015 JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC BIL Bilangan Dokumen Bil Dokumen 11. ”Soft Copy” Pelan Kunci. Pelan Keratan Rentas Potongan Dan Tambakan 1 iii.

Bilangan BORANG ATJ 03/85 PINDAAN Dokumen 06/2008 [05]) Pelan Ukur (Hard Copy) 1 + Salinan Soft Copy Pelan Ukur Format DWG Atau Serasi Mengikut Koordinat 1 State Cassini 3 Set Lukisan – Lukisan Kerja Tanah (Hard Copy) + Salinan Soft Copy Pelan Format 1 DWG Atau Serasi Mengikut Rujukan Koordinaat State Cassini Earthwork Programme (Plan & Bar Chart) + Salinan Soft Copy Laporan Kaedah Melaksana Kerja (Method Statement) + Salinan Soft Copy Laporan Maintainance Programme + Salinan Soft Copy Laporan ADA/ TIADA PEMOHON (√ ) CATATAN OSC (√) 1 Set 1 1 1 1 1 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH TERMASUK PELAN KAWALAN HAKISAN & KELODAK (ESCP) JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC BIL 6. Bil Dokumen ADA/ TIADA Bilangan Dokumen i.Pindaan – 8 . Pelan Kejuruteraan 5 iii. Bil 1 2 3 4 5 JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC Dokumen (Butiran Lanjut Sila Rujuk Lampiran 4A(Ii) Template Seragam . Laporan Dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan (Selaras Keperluan MASMA) 5 8 PEMOHON (√ ) OSC (√) CATATAN . Pelan Tapak & Pelan Ukur 5 ii.01/02/2015 JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH BIL 5.

Surat ulasan dan pelan susunatur yang disokong oleh JPS di peringkat Kebenaran Merancang.I ‘Soil Investigation’ (Bagi Permohonan melibatkan keluasan 5 ekar dan lebih sahaja). 9 PEMOHON (√ ) OSC (√) CATATAN . ii) Pelan ESCP ‘Erosion & Sediment Control Plan’. ADA/ TIADA 1 iv) Perkiraan Hidrologi / Hidraulik. iii) Laporan S. Parit dan Kolam Takungan serta Cadangan Penjajaran atau Pelencongan. Bil Dokumen Bilangan Dokumen a.Pindaan – 8 . Surat permohonan Kebenaran Bertulis (KB) daripada pemaju kepada LUAS berserta perkara ‘b’ dan ‘c’ 1 b. vi) Pelan Lukisan Jajaran Asal Rizab Untuk Sungai. Surat ulasan dan pelan kerja tanah yang disokong oleh JPS yang mengandungi : i) Pelan Kontur. vii) Pelan Lukisan Pembinaan Jambatan atau Lintasan.01/02/2015 LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (LUAS) SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC BIL 7. 1 c.

Bil Bilangan Dokumen Dokumen 1. MAJLIS PERBANDARAN SEPANG SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC BIL 2. ”Soft Copy” Pelan Kunci. Kiraan Hidraulik / MASMA 3 10. Pelan Terperinci Bagi Jalan Dan Parit 1 6. Pelan Susun Atur 1 4. Pelan Jalan Dan Parit 3 3. Pelan Lokasi 1 5.Pindaan – 8 . Bil ADA/ TIADA Bilangan Dokumen Dokumen 1. Kiraan Bayaran Proses Pelan Jalan Dan Parit Selaras Template PBT 1 9. Surat Permohonan Rasmi 1 2. Tandatangan Perunding Pemohon/Pemaju Pada Permohonan 8. Pelan Lokasi Dan Pelan Jalan & Perparitan Dalam Format Power Point Atau Autocad (Paparan Sama Seperti Pelan Jalan & Perparitan Yang Dikemukakan) 1 Dalam ADA/ TIADA Bentuk Dan Surat 1 10 PEMOHON (√ ) OSC (√) CATATAN . MAJLIS PERBANDARAN SEPANG SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC BIL 1. Gambar Tapak JPEG/PDF 1 7. Surat Permohonan Rasmi Daripada Perunding Bertauliah 1 2.01/02/2015 UNIT PUSAT SETEMPAT. Pelan Jalan Dan Parit 1 PEMOHON (√ ) CATATAN OSC (√) JABATAN KEJURUTERAAN.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC Dokumen (Butiran Lanjut Sila Rujuk Lampiran 4A(Ii) Template Seragam .01/02/2015 JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT BIL 3.Bilangan BORANG ATJ 03/85 PINDAAN Dokumen 06/2008 [04]) Pelan Ukur (Hard Copy) 1 + Salinan Soft Copy Pelan Ukur Format DWG Atau Serasi Mengikut Koordinat 1 State Cassini Pelan Jalan & Parit (Hard Copy) 3 Set (Garispanduan Arahan Teknik (Jalan) 6/85) + 1 Salinan Soft Copy Pelan Format DWG Atau Serasi Mengikut Rujukan Koordinaat State Cassini Laporan Road Safety Audit Satge 3 (Bagi Pembangunan Menghadap 1 Jalan Persekutuan Dan Jalan Utama Negeri) + 1 Salinan Soft Copy Laporan Dalam Format PDF Laporan Nilaian Lalulintas (Jika Permohonan Dilaksana Melebihi 2 1 Tahun Dari Kelulusan Kebenaran Merancang) + 1 Salinan Soft Copy Laporan Dalam Format PDF Traffic Management Plan (Nota 1 Teknik Jalan 23/03 Dan Arahan Teknik Jalan 2/85 Dan Ream) + 1 Salinan Soft Copy Laporan Dalam Format PDF Laporan ICE (Untuk 1 Struktur/Jambatan/ Geoteknik – Jika Berkaitan) + 1 Salinan Soft Copy Laporan Dalam Format PDF Final Desigan Report (Garispanduan 1 Arahan Teknik (Jalan) 20/98) + Salinan Soft Copy Laporan Dalam 1 Format PDF Salinan Pelan Tatatur Yang Diperakukan Oleh Pihak Berkuasa 1 Perancangan 11 ADA/ TIADA PEMOHON (√ ) OSC (√) CATATAN .Pindaan – 8 .

Laporan Dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan 5 PEMOHON (√ ) CATATAN OSC (√) *Sila Rujuk Nota Panduan dan Template Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Kerja Tanah. Pelan Tapak 5 ii. Bil Dokumen ADA/ TIADA Bilangan Dokumen i. Pelan Kejuruteraan 5 iii.my – Pekeliling Bil 3/2011 (edisi ke-2) dan Pekeliling Bil 4/2011 12 .gov. Jalan Dan Parit yang boleh dimuat turun melalui http://jkt.kpkt.01/02/2015 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC BIL 4.Pindaan – 8 .

. d..... Tel :....... Semua laporan disediakan dalam Bahasa Melayu dan bersaiz A4 (portrait).... Tarikh: ………………………………………………… Tandatangan : ……………………………… 13 ............ Tanda () Yang Berkaitan Sahaja... Nota : a....... c.............. b...... Tandatangan : ……………………………… Tarikh : …………........... MPsepang Disemak oleh: …………………………………………………………………………………………................. Kad Pengenalan : ……………………............. Pelan hendaklah dilipat bersaiz A4............................ No...Pindaan – 8 ............. Unit OSC.... Jalan Dan Perparitan Kepada : Nama Penerima : ……………………………………............ ____________________________________________________________________________ UNTUK KEGUNAAN PEJABAT i..... Setiap salinan dokumen perlu diakui sah...………………………………….................... Jalan Dan Perparitan Tandatangan: .... Nama :.... H/p :...01/02/2015 Adalah disahkan bahawa perkara di atas telah disertakan untuk Permohonan Kerja Tanah....... MPSepang Disemak oleh : …………………………………………………………………………………………....................... BAGI PERMOHONAN TIDAK LENGKAP Dikembalikan Dokumen Permohonan Kerja Tanah...………………………………….... Jabatan Kejuruteraan... ii.................................... Tandatangan: ……………………………… Tarikh : …………...