You are on page 1of 19

PROJEKT

:
VAUČER SHEMA TRENINGA I SAVJETOVANJA ZA
POSLOVNE SUBJEKTE
PROVODI

Asocijacija za ekonomski razvitak
Асоцијација за економски развој
Regional Economic Development Association

Smjernice za pripremu za ispit
(opći konzultanti)

U Mostaru, 05.12.2008. godine.

1

........... Proces provođenja ispita.......................10 4.....................................................SADRŽAJ 1.................... Dijelovi prezentacije.................................................................................................12 5......................................... Karakteristike uspješnog prezentiranja................14 6........................17 7.........................19 2 ......................................................................................... Kriteriji prezentacije.................................................................................4 3.................................. Komponente prezentacije........................................................... Kako rješavati case study................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Priprema za ispit...................3 2............................

članovi Povjerenstva imaju na raspolaganju 10 minuta za postavljanje pitanja kako bi se detaljno razgovaralo o primjeru iz prakse. financijske kalkulacije) i slično. doznali više detalja. Nakon Vašeg izlaganja. pisano obrazloženje svoga rješenja (npr. Na početku prezentacije morate se predstaviti članovima Komisije te izložiti svoje viđenje situacije iz prakse i sugerirati rješenje sukladno području svog profesionalnog opredjeljenja. Za provedbu prezentacije imate na raspolaganju 15 minuta. potrebno je da detaljno proučite studiju slučaja te da ovisno o području svog opredjeljenja predložite rješenja.o.. Povjerenstvo ima pravo postavljati bilo kakva pitanja koja će im pomoći pri procjeni Vaše sposobnosti. Povjerenstvo Vas procjenjuje nakon što ste zadovoljili na pismenom ispitu (minimalno 75% točnih odgovora na pismenom ispitu). PROCES PROVOĐENJA ISPITA Studiju slučaja (case study) je moguće riješiti na nekoliko točnih načina. Tijekom ispita Povjerenstvo objektivno procjenjuje Vaše konzultantske sposobnosti i vještine. Na pitanja se odgovara usmeno. i to kako slijedi:       Poslovno planiranje Upravljanje i organizacija MSP-a Tehnološka podrška (ICT) Sustavi kvalitete Marketinško planiranje i istraživanje Upravljanje prodajom i nabavkom Nakon što izaberete područje iz kojeg ste odlučili izraditi prezentaciju i dati osvrt na opisanu situaciju kroz studiju slučaja o obiteljskom poduzeću Čoko d. komentiralo i prodiskutiralo predloženo rješenje te kako bi se dodatno provjerila Vaša kompetentnost. te stvorili jasniju sliku o Vašoj sposobnosti i eventualno potrebnoj dodatnoj obuci i obrazovanju. Na primjer.o. Kako biste pojasnili odgovor. Osim verbalnog izlaganja popraćenog Power Point prezentacijom možete Povjerenstvu na dan ispita priložiti dodatne materijale koje smatrate relevantnim. Koncipirana je na način da omogućuje da od tri navedena područja pružanja konzultantskih usluga (navedenih u Vašoj prijavi). imate mogućnost riješiti studiju slučaja za jedno od navedenih područja. 3 . Povjerenstvu možete dostaviti fotografije. a procjena se vodi prema evaluacijskom obrascu.1. Pravila prezentacije studije slučaja Za ispit morate pripremiti prezentaciju svog prijedloga rješenja u Power Point-u te ju verbalno prezentirati ispred Povjerenstva. jasno i razgovijetno. te kako bi provjerili priložene dokaze. imate mogućnost služiti se sa svim materijalima koje ste prethodno koristili na prezentaciji te svoj odgovor detaljno obrazložiti i argumentirati. brošure. ponudite prijedloge i osvrte na opisanu situaciju kroz studiju slučaja.

Poslovni plan treba obuhvatiti elemente eksternog okruženja koji mogu utjecati na poduzetnički pothvat (npr. konkurencija. izvora ulaganja.  ljudski kapaciteti (broj i struktura).) kao i interne kapacitete promatranog poduzeća (npr. Pojasniti poduzetničku ideju iz perspektive njene realizacije u budućnosti.  marketing miks (proizvod. konkurencija. proizvodni potencijal.o. a) Poslovno planiranje Potrebno je izraditi poslovni plan za poduzeće Čoko d.). ciljana tržišta i njihove preferencije. gdje. financijski potencijal. kad te predvidjeti očekivane poslovne rezultate. promocija.  tržište (trendovi. položaj poduzeća na tržištu). Kako bi bio efikasan i smanjio rizik ulaganja i poveća izglede za uspjeh poslovni plan mora predvidjeti moguće probleme i alternativna rješenja.  projekciju potrebnih ulaganja.  ocjenu isplativosti ulaganja. Dakle.  financijska analiza povijesnog poslovanja poduzeća. Dobar poslovni plan uključuje sljedeće elemente:  povijest poslovanja poduzeća (osnivanje poduzeća. distribucija). u nastavku slijede smjernice za rješavanje problematike studije slučaja. cijena. kako. Dati prijedlog financiranja uvođenja novog proizvoda.  projekciju potencijalnih rizika. Poslovna strategija se primjenjuje na svakom od odabranih tržišta pri čemu se koristi različitim modelima sagledavanja 4 . dosadašnji rezultati. ukoliko ste odabrali poslovno planiranje.o. zakonodavni okvir. tada u nastavku imate detaljnije instrukcije o tome koje sve elemente treba uključiti u prezentaciju i u rješavanje studije slučaja. preferencije potrošača i sl.2. prihoda i troškova u promatranom projektu. razlog za donošenje odluke promatrane poduzetničke ideje). dobavljači. Poslovni plan mora ukazati na to što se namjerava raditi. b) Strateško planiranje Strategija poduzeća se definira kako bi poduzeće moglo biti što konkurentnije.  projekciju očekivanih rezultata. KAKO RJEŠAVATI STUDIJU SLUČAJA / CASE STUDY Ovisno o području kojeg ćete odabrati. razina znanja djelatnika i sl.

Sukladno nalazima trebate predložiti adekvatna tehnološka rješenja koja mogu unaprijediti postojeće stanje. Upravljanje i organizacija MSP-a mora biti usmjerena na postavljanje optimalne organizacijske strukture promatranog poduzeća i modela upravljanja poslovnim procesima poduzeća. 5 . što. Ovisno o viziji kao i o ciljevima poduzeća potrebno je u dijelu strateškog planiranja dati odgovore na sva ili neka od sljedećih pitanja:  Kako se prilagoditi promjenjivim uvjetima?  Kako rasporediti resurse?  Kako konkurirati na svakom pojedinom području na kojem se javlja poduzeće u smislu zadovoljenja potreba kupaca?  Kako pozicionirati poduzeće i proizvod u odnosu na konkurenciju i izbjeći poteškoće?  Kako utvrditi akcije i pristupe kojima se jača svaki funkcionalni i operativni dio poduzeća? c) Upravljanje i organizacija MSP-a Izraditi plan upravljanja poduzećem i novu organizacijsku strukturu poduzeća Čoko d. računala. d) Tehnološka podrška (ICT) Prezentacija plana i procesa uvođenja novog elektronskog rješenja. Međutim. podršku za proizvodnju i transport (npr. Upravo analiza potreba poduzeća. transport. razvojnih mogućnosti kako bi se s njima uskladili zahtjevi tehnologije jeste zadatak Vas konzultanata specijaliziranih za ICT podršku. koliko i na koji način.o. glavni čimbenik o kojem ovisi učinkovitost od primjene tehnologija je njena usklađenost sa potrebama poduzeća. rješenja za proizvodnju i obradu. komunikacijska rješenja i sustave. komunikacije. odlučivanja. kome. izvještavanja i kontrole. veličini poduzeća i internim kapacitetima. strateškim odrednicama.mogućih alternativnih poslovnih strategija. Pored organizacijske strukture potrebno je dati osvrt na potrebna radna mjesta unutar organizacije kao i razine odgovornosti i prava svakog radnog mjesta. kada. U okviru ovog područja od Vas se očekuje da predložite optimalan model organizacijske strukture sukladno djelatnosti poduzeća. računalna oprema i slično). Tehnologija može biti usmjerena na sustav odlučivanja i donošenja odluka unutar poduzeća.o. skladištenje i slično). Model upravljanja mora ponuditi odgovore na pitanja: tko. podršku za administraciju (npr. Uspješnost svake poduzetničke ideje i inicijative nužno je uvjetovana primjernom tehnologije koja danas determinira konkurentnost poduzeća. Od Vas se očekuje prepoznavanje ključnih potreba klijenta te njegovih glavnih problema koji nastaju uslijed neadekvatne uporabe tehnologije. Kako bi predložena organizacija mogla operativno funkcionirati od Vas se očekuje prijedlog modela upravljanja uključujući model strateškog planiranja.

 prepoznavanje proizvodnih rizika.  iskorištenost proizvodnih kapaciteta. pitanja koja bi postavljali i na koji način bi organizirali proces uvođenja određenih sustava 6 . navesti dokumentaciju koju bi tražili od klijenta. e) Organizacija proizvodnje Svoje kompetencije potrebno je da usmjerite za unaprjeđenje proizvodnih procesa promatranog poduzeća i postizanje optimalnih proizvodnih rezultata. Tijekom rješavanja primjera iz prakse konzultanti morate ukazati na poslovne procese koje bi u odabranom primjeru promatrali.Vaši prijedlozi trebaju obuhvaćati prijedloge za nabavom određenih tehnoloških rješenja ali i prijedloge za njihovu implementaciju unutar poduzeća i uporabu u organizaciji. Proces implementacije sustava kvalitete nužno polazi od prepoznavanja poslovnih procesa unutar organizacije te izrade procedura. ukazati na način i metodologiju koju bi koristili. Provedenom dijagnostikom stanja potrebno je prepoznati ključne nedostatke i rizike u organizaciji proizvodnje te sugerirati rješenja koja mogu obuhvatiti:  organizaciju proizvodnog procesa (tok proizvodnje.  organizaciju rada i operacija. Organizacija proizvodnje mora nužno uključiti specifičnosti svakog pojedinog proizvodnog procesa (npr. zapisa i pravilnika kako bi svim sudionicima u okviru poslovnog procesa bili jasni njihovi radni zadaci. proizvodne faze i sl. Implementacija sustava kvalitete podrazumijeva standardizaciju poslovnih procesa kako bi se klijentima pružili proizvodi očekivane i standardizirane kvalitete. razlike proizvodnje lijekova koja zahtjeva proizvodnju u sterilnim i sigurnim uvjetima u odnosu na proizvodnju prozora) te sukladno tomu predložiti adekvatna rješenja.  uska grla u proizvodnju. f) Sustavi kvalitete Prezentacija procesa uvođenja sustava kvalitete ISO 9001:2000 HR.). skladištenje i slično).  uporabu resursa. radnih uputa.  organizaciju aktivnosti podrške (transport. Od Vas kao konzultanta specijaliziranog za problematiku sustava kvalitete se očekuje analitičko promišljanje i jako dobro poznavanje poslovnih organizacija i poslovnih procesa. resursi koji im stoje na raspolaganju kao i očekivani rezultati.  uporabu tehnologije.

Također je potrebno da prepoznate i adekvatne distribucijske kanale kako bi povećali uspješnost prodaje proizvoda te predložiti adekvatna rješenja klijentu (npr. carine. sustav razvoja novih proizvoda i slično). h) Upravljanje prodajom i nabavkom S obzirom na raspoložive podatke dati prijedlog rješenja za upravljanje prodajom i nabavkom. g) Marketinško planiranje i istraživanje Prezentacija marketing plana. Vaš zadatak je također sugerirati metodologiju za kreiranje optimalnog marketing miksa kod klijenta te izdvojiti ključna područja koja se trebaju promatrati (npr. obilježja postojećih kupaca. sustav reklamacija. modela implementacije i unaprjeđenja poslovne organizacije kao i modela kontinuirane komunikacije i monitoringa klijenta. B2B prodaja. Od Vas se očekuje da predložite optimalnu metodologiju istraživanja tržišta (ukoliko je ona potrebna) te obrazložite zbog čega je metodologija odabrana i na koji način bi ju provodili u praksi kod klijenta (odabir uzorka. Potrebno je i navesti pravila i procedure koje ćete koristiti tijekom savjetodavnog procesa te ukazati na kritična područja koja može očekivati i sugerirati na rješenja koja bi u određenim situacijama koristili. trgovački centri. Uspješnost svake prodaje ovisi o prepoznavanju preferencija i navika kupaca i u konačnici njihovih očekivanja od proizvoda stoga tijekom svog izlaganja predloženog rješenja morate dati vlastiti osvrt na ciljano tržište i njihove zahtjeve kod kupnje proizvoda. dati prijedlog i obrazložiti uvođenje novog proizvoda. obilježja konkurencije. primjerna određenih tehnika. prikupljanje podataka. Od Vas kao konzultanta specijaliziranog za savjetovanje u domeni prodaje i nabave se prije svega očekuje da prepoznate specifičnosti proizvoda promatranog poduzeća i da sukladno tome predložite optimalne modele prodaje proizvoda (npr. sustav distribucije. sustav transporta. direktna prodaja. dati prijedlog pozicioniranja poduzeća. Potrebno je prepoznati kritične elemente koji mogu utjecati na oblikovanje marketing miksa te dati svoj prijedlog optimalne kombinacije proizvoda. promocije i distribucije. Također se od Vas očekuje da navedete očekivane rezultate kod klijenta u vidu dokumenata koji će se izraditi.kvalitete kod klijenta. veleprodaja. Potrebno je poznavanje specifičnosti i karakteristike samog proizvoda kako bi mogli predložiti klijentima optimalan model nabavke i sve druge elemente koji na nabavu sirovina mogu utjecati (npr. vrsta dobavljača i materijala i slično). Kao konzultant specijaliziran za marketinško planiranje i istraživanje potrebno je da u promatranog primjeru iz prakse ponudite sveobuhvatan marketinški pristup klijentu te tijekom svog izlaganja ukažete na sve elemente koji mogu utjecati na marketinško oblikovanje proizvoda. cijena. konferencije. sajmovi. obrada podataka i slično). e-prodaja i slično). Stoga je Vaš prvi zadatak specijaliziranog za 7 . hoteli i slično). sustav dobavljača.

i) Razvoj proizvoda Kao specijalisti za razvoj novih proizvoda potrebno je dati prijedlog metodologije adekvatne za razvoj novih proizvoda te ukazati na one kategorije koje mogu utjecati na uspješnost novog proizvoda. dizajneri. rok valjanosti i slično. Kao računovodstveni ekspert potrebno je u okviru svog rješenja navesti koju dokumentaciju bi zahtijevali od klijenta. proizvodnja u sterilnim uvjetima. Od Vas se prije svega očekuje poznavanje vrsta i strukture osnovnih financijskih izvješća koja imaju MSP u ovisnosti o njihove pravne forme. tehnologija i ostali). Od Vas se očekuje da uvažite i potrebu za testiranjem proizvoda. marketing.nabavku upoznavanje s promatranim proizvodom i zahtjevima proizvodnje (npr. j) Računovodstvo Za konzultanta specijalista u domeni računovodstva se očekuje poznavanje računovodstvenih zakonodavnih okvira koji utječu na sustav računovodstva svih pravnih subjekata u ovisnosti o njihovim pravnim oblicima. Morate također navesti nekoliko pitanja koja bi postavili klijentu da bi spoznali njegovo trenutno 8 . u kojem vremenskom razdoblju i zbog čega. psiholozi i slično) i objasniti svoj prijedlog. Dodatna kategorija na koju tijekom kreiranja svog rješenja morate obratiti pažnju jesu unaprijed definirana obilježja koja utječu na razvoj proizvoda na primjer kod prehrambenih proizvoda: ambalaža. PR. k) Financijsko i pravno savjetovanje Kao financijski konzultant potrebno je da poznajete nekoliko temeljnih područja koja direktno utječu na financijsku poziciju i perspektivu poduzeća. sastojci proizvoda. U svom izlaganju potrebno je navesti koja financijska izvješća bi tražili od klijenta. lokacija u supermarketu. Također od Vas se očekuje da predložite i tehnike koje bi koristili u provedbi analize kao i prepoznavanje ključnih problema s kojima se u ovoj domeni susreću MSP. razvojem prototipa i njegovim plasmanom na tržište. istraživanje tržišta. Morate predložiti ostale vanjske stručnjake koje smatrate da klijent mora angažirati (npr. proizvodnja. koja pitanja bi mu postavljali u određenim situacijama te koje analize bi radili za upoznavanje realnog računovodstvenog stanje kod klijenta. pokvarljiv proizvod. Od Vas se očekuje prijedlog modela za generiranje ideje (npr. Nužno je da uvažite interdisciplinarni pristup te u svoje rješenje inkorporirate model suradnje sa svim sudionicima ovog procesa (uprava poduzeća. interne metode generiranja ideja) te prijedlog koraka koje klijent mora respektirati tijekom cjelokupnog procesa. razvoj tehnologije. vrsta supermarketa. proizvodnja bez skladišta i slično). financije. navike kupaca.

potrebno je da poznajete funkciju profesionalnog razvoja djelatnika koja obuhvaća pet pod-funkcija: razvoj karijere. Također se od Vas očekuje da navedete tehnike koje bi primijenili u provedbi ekonomsko-financijske analize poslovanja poduzeća. metoda slučajeva neke su od brojnih metoda koje se mogu primjenjivati pri obučavanju. Morate znati prepoznati inpute koje bi trebali za izradu projekcija te naznačiti kako bi do inputa u konkretnoj situaciji došli. Kao specijalisti u domeni financija potrebno je znati osnovne financijske pokazatelje. Ukoliko je predmet promatranog primjera iz prakse određeni investicijski pothvat klijenta od Vas se osim znanja o povijesnim financijskim analizama dodatno očekuju znanja provjere opravdanosti investicije i izrade financijskih projekcija. Treba posvetiti veliku pažnju pri njihovom izboru. Različite su metode redovito vezane uz specifične ciljeve i programe obučavanja i obrazovanja. konferencije. Također. U svojoj prezentaciji potrebno je da posebnu pažnju obratite na pod-funkcije razvoja karijere i izobrazbe u poduzeću. izobrazba u poduzeću. samokontrolu i naposljetku upravlja vlastitom karijerom te je stoga svakom djelatniku nužno pružiti savjetovanje i podršku. profesionalnu orijentaciju. poštovanje samog sebe. l) Upravljanje i razvoj ljudskih resursa Od Vas kao konzultanta opredijeljenog za područje razvoja ljudskih resursa očekuje se da prezentirate prijedlog za usavršavanje i razvoj djelatnika. Također. stručna praksa. Kao pravni eksperti morate poznavati osnovni zakonodavni okvir koji utječe na poslovanje poduzeća te morate znati prepoznati one zakonske norme koje mogu na određeni način utjecati na realizaciju promatranog projekta iz prakse te morate naglasiti koje pravne norme bi savjetovali promatranom klijentu. u svojoj prezentaciji potrebno je da date obrazloženje grafičkih usluga i dizajna promotivnih materijala. sustav napredovanja i prekid radnog odnosa. Prezentirana brošura ili neki drugi materijali bi trebali biti tako razvijeni da ojačaju poslovni identitet i omoguće klijentima da se trenutačno poistovjete s duhom i porukom tvrtke. audiovizualne tehnike. socijalnu jednakost. mentorstvo te predavanja.financijsko stanje. Razvoj karijere vrlo je bitan za svakog djelatnika budući da kroz posao postiže kvalitetu života. Instrukcije. Poslovni identitet je element koji utječe na svaki aspekt poslovanja tvrtke te igra značajnu ulogu u cjelokupnom doživljaju klijenta prema tvrtki. objasniti kako se izračunavaju te što govore o financijskoj slici poduzeća i u kojim situacijama se koriste. Danas stalno obrazovanje postaje jedan od najvažnijih oblika upravljanja i razvoja ljudskih potencijala. 9 . kao i izboru osobe trenera koji je odgovoran za uspješnost njezine primjene. rotacija posla. m) Grafičke usluge / dizajn promo materijala / stvaranje brand-a firme Kao konzultant iz područja grafičkog dizajna potrebno je da date prijedlog o stvaranju brand-a tvrtke.

ona će vas odvesti do rješenja. Kako biste se dobro pripremili za studiju slučaja / case study analizu savjetujemo vam sljedeći pristup:  Prvo studiju slučaja pročitajte letimično. shvatili osnovne poruke iz teksta. Stoga vam je vrijeme unaprijed definiran i ograničen resurs.  Vrijeme. kako bi to moglo drugačije biti? Nemojte se sramiti pitanja. konzultante. Stoga si postavite pitanja: Koliko vremena imamo da bi ostvario cilj? Korak drugi – izvršenje plana Nakon definiranog cilja i plana treba ga ostvariti. Uvijek postavljajte pitanja: zašto i zbog čega je to ovako. Prvo čitanje studije slučaja će vam dati općeniti uvid u poslovnu situaciju i poslovnim problemima prezentiranim u studiji slučaja. Istraživanje tržišta 10 . Nakon što ste dobili prvi uvid u poslovnu situaciju i znate koji problem morate riješiti sada detaljno pročitajte cijelu studiju slučaja i bilježite sve informacije koje su vam potrebne za razumijevanje problema i prijedlog rješenja.  Pročitajte studiju slučaja detaljno i pišite bilješke.  Pažljivo pročitajte i analizirajte tablice. dijagnosticirati stanje i predložiti rješenje. što to znači. Da biste mogli planirati morate imati jasno definirane sljedeće elemente:  Cilj. Rok u kojem morate predložiti rješenje za studiju slučaja je određen programom. ali dio morate osigurati sami. Morate odlučiti kako ga najbolje iskoristiti. Dio informacija potrebnih da riješite problem nalazi vam se u tekstu. Korak prvi – plan Nakon što ste pročitali studiju slučaja. dodatnim materijalima koje ste dobili uz studiju slučaja e. Da bi saznali što vam je cilj postavite sljedeći set pitanja: Što želim napraviti? Da li se to može napraviti? Kako to napraviti? Da li postoji neki alternativni cilj? Cilj raščlanite na aktivnosti koje morate napraviti kako biste ga ostvarili. grafikoni i izvještaji. uz opis situacije čine tablice. potrebno je izraditi plan. Osim prikupljanja te informacije moraju biti obrađene kako biste mogli iz njih izvući zaključak. Kako bi mogli definirati aktivnosti morate znati koji vam je cilj.  Za vrijeme upoznavanja sa studijom slučaja postavljate pitanja. grafikone i sve druge materijale koje ste dobili uz studiju slučaja. menadžere. Sada ide najinteresantniji posao koji u vama budi istraživače. Sve dodatne materijale pažljivo pročitajte i odredite na koji način vam mogu pomoći u razumijevanju situacije i prijedlogu rješenja. Najčešće studiju slučaja.PRIPREMA ZA ISPIT Vaš zadatak je analizirati situaciju koja vam je prezentirana u studiji slučaja / case study-ju.

znači postupak prikupljanja podataka po prvi put za potrebe istraživačkog projekta. Međutim. po svojoj definiciji. 11 . Stoga morate napraviti dobro sekundarno istraživanje. Odnosno. podatke možete prikupiti primarnim i sekundarnim istraživanjem. raspoloživim resursima i svrsi istraživanja možete izabrati jednu od dvije verzije istraživanja tržišta ili koristiti njihovu kombinaciju. Dakle. ranije provedenih istraživanja. za vaše potrebe možete napraviti manje sekundarno istraživanje kako biste prikupili dodatne podatke do kojih ne možete doći primarnim istraživanjem ili da biste potvrdili svoje zaključke. Primarno istraživanje.Dio informacija morate prikupiti istraživanjem tržišta. Ovisno o problematici. Činjenica je da nemate dovoljno vremena za detaljnu provedbu primarnog istraživanja. knjiga. podatke za potrebe svog projekta prikupljate iz postojećih izvještaja. biblioteka i drugih sličnih izvora.

3. Vaš cilj prezentacije je dokazati da posjedujete kompetencije koje su potrebne da bi postali konzultanti. Važno je statističkim podacima i argumentima dokazati tvrdnje i rješenja za klijenta. KRITERIJI PREZENTACIJE Vaš osnovni cilj je izraditi prezentaciju koja će zadovoljiti procjenitelje i omogućiti vam prolaznu ocjenu i ulazak u svijet konzaltinga. Od Vas se očekuje da prezentacija (korisnim saznanjima) opravda Vaša znanja i vještine te da umijećem prezentiranja ispunite očekivanja procjenitelja. Obrazac za procjenu konzultanta Vještine savjetovanja Prezentacija primjera CV i reference Grupa Relevantnost obrazovanja Što utječe na ocjenu Broj Maksimalan bodova broj bodova Viša stručna sprema Visoka stručna sprema Magisterij Doktorat Dodatno usavršavanje 10 Relevantnost Više od pet godina iskustva stručnog Projekti vezani za pružanje konzultantskih usluga iskustva Prosječna vrijednost Komunikacija i interakcija s auditorijem Kvaliteta sadržaja prezentacijskih materijala (ili Kvaliteta pratećih materijala) prezentacije Strukturiranost prezentacijskih materijala Entuzijazam prilikom prezentiranja Razumljivost i pamtljivost sadržaja prezentacije Relevantnost Poznavanje i vladanje temom prezentacije u Argumentiranje iznesenih podataka odnosu na temu Odgovori na pitanja Relevantnost Izrađen je plan savjetovanja prezentacije u Primjer je na malom i srednjem poduzeću odnosu na Primjena metode TRUST potrebe vaučera Prosječna vrijednost Izgled i nastup / Profesionalno ponašanje Poslovno odijevanje Urednost Samopouzdanje Poslovni bonton Ekspresivnost prilikom razgovora Prezentacija razgovor i Upravljanje diskusijom s auditorijem Komunikacija i interakcija s auditorijem Razgovijetnost prilikom prenošenja znanja Strukturiranost prilikom prenošenja znanja Vještine Mogućnost uvjeravanja podučavanja Odgovori na pitanja Taktičnost Prosječna vrijednost 12 15 25 10 15 15 40 5 5 5 15 .

Komunikacijske vještine Grupa Lokalne višejezične vještine Konzultant posjeduje pisane višejezične vještine Konzultant Što utječe posjeduje na ocjenuverbalne višejezične vještine Vještine govorenja Razgovijetnost Jasnoća izražavanja Vokabular 6 Strani jezik(ci) 2 Prosječna vrijednost 10 Rad u timu / Pozitivan stav Druge osobine 2Maksimalan Broj bodova broj bodova Prihvaćanje timskih ciljeva Suradnja s kolegama unutar tima Preuzimanje inicijative Entuzijazam prilikom rješavanja problema Konzultant je otvoren za davanje savjeta Otvorenost za Konzultant posjeduje sposobnost postavljanja davanje savjeta / pitanja Dobar slušač Konzultant posjeduje vještine slušanja sugovornika Tehničke. kompjuterske Rad na računalu vještine Prosječna vrijednost 4 3 3 10 13 .

pripremamo se za cilj prezentacije. Primjer plana prezentacije je sljedeći: Fokus na publiku Cilj: Poruka: Zapažanja o publici: Uvod Uvod: zadobijte njihovu pažnju! Povežite! Pregled! Glavni dio Točka # 1: struktura. sadržaj Točka # 2: struktura. Fokusirajte se na cilj. pa i najkraće izlaganje treba imati tri dijela: uvod.1. nakon čega stvarate okvir prezentacije i ispunjavate ga tekstom kojim ćete oblikovati prezentaciju. o Zaključak . 5. struktura. KOMPONENTE PREZENTACIJE Sadržaj . o Uvod – pobuđujemo interes.sadržaj.sažetak onog o čemu smo govorili. Uspjeh prezentacije ovisi o skladu osjećaja i argumenata. Prije prezentacije napravite plan. sadržaj. Imajte na umu da tijekom prezentacije morate reći ono što slušatelji trebaju zapamtiti i istaknuti ono u što biste ih željeli uvjeriti. pa tako pripremu počnite „od repa“ – određivanjem zaključaka i osnovnih ideja. sadržaj . pamtljivo privođenje kraju Osobnost – Prednost dobre prezentacija u usporedbi s dobro napisanim izvještajem – prezentaciju pamtimo dulje jer je direktno vežemo uz osobu. struktura. stvaramo prvi dojam. struktura. sadržaj Točka # 3: struktura. sadržaj Zaključak Sažeti Povezati Završno obraćanje: Zadobijte njihovu pozornost. 14 . Ako se vi ne fokusirate na cilj malo je vjerojatno da će publika moći.Poruka – Informacija – Podataka Priprema . Priprema Počnite pripremu definiranjem cilja prezentacije (Što želite postići? Koja je svrha vaše prezentacije?).Prezentacija mora biti tako strukturirana da je publika može razumjeti Struktura – Svako. o Jezgra – sadržaj.4. informacija. jezgru i kraj.

Recite ljudima u uvodu što ćete im reći. Vi ste tu zbog njih. Sistematizirajte: neka postoji određena logika (jedno proizlazi iz drugog). Istovremeno. dopustite da Vas publika vodi.5. recite im to u glavnom dijelu i u zaključku im ukratko ponovite što ste im rekli. Kada radite prezentaciju razmislite o sljedećem: Koliko stabala vidite? Zato uvijek uređujte prezentaciju. Svaka prezentacija mora imati jasnu strukturu i logičan slijed. Upoznajte publiku s osnovnim idejama tako da znaju što očekivati. Struktura Ukoliko Vaš govor nije strukturiran i pomno isplaniran publika Vas vjerojatno neće razumjeti ni moći pratiti u svakom trenutku. Bitno je da Vaša slika ima sljedeću strukturu: Morate znati kada ćete što reći i na koji način. Struktura organizira ideju oko primarnog cilja prezentacije. a ne obrnuto (kako bi vi imali publiku). 15 . Definirajte ciljeve i isplanirajte prezentaciju tako da Vas vodi ka željenom cilju. Put do cilja najbolje ćete ostvariti postupno u interakciji s publikom (uzimajući u obzir njihova očekivanja i individualne ciljeve).2.

Nemojte ih ostaviti da budu samo pasivni promatrači. čestim korištenjem riječi 'vi'. Pokušajte ostvariti intelektualnu i emocionalnu vezu s polaznicima. Nikada nećete imati drugu priliku da ostavite prvi dojam! Procjenitelji su vaš najveći resurs tijekom prezentacije. Ne zaboravite da svoj stav o Vama drugi uglavnom stvaraju tijekom prvih nekoliko minuta. razumne argumente i činjenice koji će privlačiti dio publike koji je osobno zainteresiran za područje o kojem prezentirate. razgovorom s njima. uvažavanjem njihovog mišljenja. 16 . Uključite slušatelje u prezentaciju. Pretvorite nervozu i strah u energiju i dinamiku! Usmjerite energiju na publiku. Emocionalni dio povezanosti javlja se okupiranjem njihove mašte. Širite entuzijazam. njihovim uključivanjem u vaše priče. Način i obilježja prezentacije određeni su mnogim čimbenicima.Stav: Arogancija ne! Samopouzdanje DA! Zapamtite da je prvi dojam uvijek najviše bitan. Dobacite im „lopticu“ kako bi zajedno sudjelovali u ostvarivanju ciljeva prezentacije. Intelektualni dio odnosi se na podatke. a jedan od najvažnijih su procjenitelji.

6. Uvod Trenutak kada morate pridobiti pažnju publike. Želite li imati uspješnu prezentaciju morate slušatelje zainteresirati za temu u prve tri minute Vašeg govora.1. govorom i načinom prezentacije.2. Privucite ih temom. Kod svake prezentacije postoji nekoliko dijelova koje morate imati. Počnite s nečim što je zajedničko publici i Vama. Predstavite strukturu. kada radite prezentaciju razmišljajte o tome da Vaša prezentacija mora imati jasnu strukturu. kako bi Vas lakše prihvatili. Uvod obuhvaća pozdrav. Budite opušteni. Uključite ih u prezentaciju.  Glavni dio.5. Navedite ih da Vas počnu slušati.  Zaključak. „Recite što ćete im reći. DIJELOVI PREZENTACIJE Svaka prezentacija sastoji se od uvodnog dijela. glavnog dijela i zaključka. recite im to. isticanje primjera i najvažnijih podataka  detaljnija obrada teme koju prezentirate 17 . 6. tijek prezentacije (neka publika zna što očekivati) Nastojite ih upoznati s problematikom o kojoj ćete govoriti. potom im recite što ste im rekli“ Odnosno. predstavljanje i početak prezentacije. To su:  Uvod. svojom osobnošću. Steknite zanimanje i pozornost slušatelja prije prijelaza na glavni dio. Glavni dio Glavni dio obuhvaća:  razrada misli koje ste naveli u uvodu  navođenje činjenica i ideja.

ljudi obraćaju pažnju. tonalitet glasa i brzinu govora. Zadržite pozitivan stav prema onima koji postave pitanja. Ne zaboravite na kontakt očima. pričice. Ton vašeg govora mora biti u skladu s govorom Vašeg tijela. Koristite stanke nakon ključnih pojmova kako bi ih slušatelji lakše uočili i shvatili. Pretvorite svoju nervozu u pozitivne emocije i publika Vam neće moći odoljeti. Mijenjajte ritam govora. Samo o Vama ovisi konačna snaga poruke. Kada imate entuzijazam. Držite ih motiviranim: koristite anegdote. Pokažite entuzijazam. 18 . Zahvalite se na pozornosti. Unesite u završetak pozitivne emocije i uspješno privedite prezentaciju kraju. Zaključak Publiku morate ukratko podsjetiti na ono što su čuli i omogućiti im da cijelu prezentaciju jasno razumiju. energiju i poletnost. Govorite glasno i razgovijetno. Šaljite signal samopouzdanja i iskrenosti. Približite se publici odgovorima na njihova pitanja. 6.3. Pitanja i odgovori.Zadržite pažnju publike. Poštujte vrijeme predviđeno za prezentaciju i diskusiju. Pazite na odgovarajući tempo prezentacije. Ponavljajte i naglašavajte bitno. Završite nečim značajnim i pamtljivim. Osigurajte pamtljiv kraj. Smiješite se! Budite prirodni.

ponavljanje poznatih šala. itd. jasnoća Kratke jednostavne rečenice Kontakt očima Pogled fiksiran na publiku Umjerena gestikulacija Ruke za naglašavanje dijelova prezentacije Odijevanje i osobna higijena Prilagođavanje tona i jačine glasa Razgovijetnost Književni jezik Naglašavanje i isticanje bitnih riječi Pravilno korištenje stanki Jednostavan govor.) Žurba u prezentaciji Gomilanje nepotrebnih „teških“ riječi. usporedbe. razumijevanje Dobro raspoloženje Odgovori na pitanja publike Tehnička podrška (mikrofon. viceva Otvoreno kritiziranje publike Iritiranost. LCD) Govor Energija Entuzijazam Konverzacija Raznolikost Blagi humor Anegdote Metafore. prilagođavanje potrebama publike Samopouzdanje Zanemarivanje eventualnih manjih pogrešaka Nervoza Smiješak Prijateljski odnos Dostupnost Kratkoća. skretanje pogleda Odsutan pogled Bezizražajnost lica Mahanje rukama/ objektima Napadna odjeća. itd. izraza Korištenje nepoznate terminologije Isforsiranost Imitiranje. lak za razumijevanje Poznavanje terminologije Prirodnost Originalnost Iskrenost. sažetost Konciznost.6. mobitel Čitanje Dosada Govor (sadržaj) bez emocija Monolog Monotonost Vrijeđanje Besmislene digresije Publici nerazumljive priče. previše detalja Kompleksnost sadržaja Komplicirane jezične strukture Zbunjenost. mrzovolja Izbjegavanje pitanja Telefon. KARAKTERISTIKE USPJEŠNOG PREZENTIRANJA DA Planiranje Definirani ciljevi Definiran tijek prezentacije Trajanje prezentacije Digresije. ovaaj. neurednost Ujednačenost glasa tijekom prezentacije Mumljanje Dijalekt Poštapalice (hmmm. kraj prezentacije 19 . Bez pauze Diskusije. polemike. konflikt Stajanje na mjestu Distanca Pogrbljenost Ukočenost Nedefiniran zaključak. simboli Pauze Eliminiranje negativnih i neugodnih situacija Kretanje Kontakt s publikom Uspravno držanje Tijelo kao alat komunikacije Pamtljiv kraj NE Improvizacija Nedefinirano Nedefinirano Nedefinirano Kruto slijeđenje planirane strukture Arogancija Zadržavanje na vlastitim greškama Trema Ozbiljnost Autoritativnost Nepristupačnost Opširnost. simpatija. flipchart.