You are on page 1of 180

Godina XXI - Broj 5

ZENICA, utorak, 31.05.2016.god.

SKUPTINA
titeljske djelatnosti i koja ispunjavaju uvjete propisane zakonom i propisima donesenim na temelju
zakona, (u daljnjem tekstu: ugostitelj).

141.
Na temelju lanka 37. stavak (1) toka f) Ustava
Zeniko-dobojskog kantona, Skuptina Zeniko-dobojskog kantona, na 28. sjednici, odranoj dana 31.05.2016.
godine, d o n o s i:

ZAKON
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
DIO PRVI - OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet Zakona)
Ovim zakonom ureuju se uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, osnivanje i prestanak rada ugostiteljske
radnje, poslovni prostor, razvrstavanje i kategorizacija
ugostiteljskih objekata, kampovanje, ugostiteljske usluge
u domainstvu i seoskom domainstvu iz nadlenosti
Zeniko-dobojskog kantona, (u daljem tekstu: Kanton).

(2) Ugostiteljsku djelatnost, pod uvjetima propisanim


zakonom, moe obavljati i javna ustanova koja
upravlja nacionalnim parkovima i parkovima prirode,
ugostiteljska obrazovna ustanova, te ueniki i
studentski dom u svojim poslovnim prostorijama i
prostorima.
(3) Ugostitelj moe obavljati i druge djelatnosti koje
slue obavljanju ugostiteljske djelatnosti, a koje se
uobiajeno obavljaju uz ugostiteljsku djelatnost
(prodaja na malo novina i asopisa, duhana i
duhanskih preraevina, pruanje usluga bilijara,
boanja, kuglanja, tenisa, prireivanje igara na sreu i
sl.), sukladno posebnim propisima koji reguliu
obavljanu djelatnost.
(4) Pod uvjetima propisanim zakonom i propisima
donesenim na osnovu zakona odreene ugostiteljske
usluge mogu pruati pravne i fizike osobe koje nisu
ugostitelji.

lanak 2.
(Pojmovi i definicije)

lanak 4.
(Ugostiteljski objekti zatvorenog tipa)

Pojmovi i definicije upotrebljeni u ovom zakonu imaju


isto znaenje kao i pojmovi i definicije upotrebljeni u
Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Slubene novine
Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 32/09 u daljnjem
tekstu: Federalni zakon).

(1) Pravne i fizike osobe mogu organizovati usluge


smjetaja i prehrane za svoje radnike, umirovljenike,
lanove ue obitelji svojih radnika i umirovljenika
pod uvjetima utvrenim zakonom i drugim propisima
u objektima zatvorenog tipa, (odmaralite, objekt za
prehranu i sl.).

DIO DRUGI - OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE


DJELATNOSTI
lanak 3.
(Subjekti koji mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost)
(1) Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati pravne i
fizike osobe koje su registrovane za obavljanje ugos-

(2) Pravne i fizike osobe dune su za pruanje ugostiteljskih usluga iz stavka (1) ovog lanka pribaviti
rjeenje opinskog/gradskog organa uprave nadlenog
za poslove ugostiteljstva prema mjestu sjedita
objekta, (u daljnjem tekstu: nadleni opinski/gradski
organ), o ispunjavanju minimalnih tehnikih i drugih
uvjeta propisanih zakonom i drugim propisima, koji to
rjeenje upisuje u Upisnik objekata zatvorenog tipa.

Broj 5 strana 564

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

(3) Rjeenje iz stavka (2) ovog lanka donosi se sukladno


sa Federalnim zakonom.

(5) Rjeenje iz stavka (1) ovog lanka ne moe se


prenijeti na drugu osobu.

(4) Protiv rjeenja iz stavka (2) ovog lanka moe se izjaviti alba Ministarstvu za gospodarstvo Zeniko-dobojskog kantona, (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u
roku od 15 dana od dana dostavljanja rjeenja stranci.

(6) Nadleni opinski/gradski organ je duan, u roku od


sedam dana od dana upisa, rjeenje iz stavka (1) ovog
lanka izdato ugostitelju pravnoj osobi, dostaviti
Ministarstvu.

(5) Nadleni opinski/gradski organ je duan u roku od


sedam dana od dana upisa, nadlenom Ministarstvu
dostaviti rjeenje iz stavka (2) ovog lanka.

lanak 7.
(Rjeenje o minimalnim uvjetima za pravne osobe)

lanak 5.
(Uvjeti za rad u ugostiteljstvu)

Rjeenje iz lanka 6. stavak (1) ovog zakona za


ugostitelja - pravnu osobu treba da sadri:
a) naziv i adresu sjedita pravne osobe,

(1) Za rad u ugostiteljstvu, osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pruaju ugostiteljske usluge,
moraju ispunjavati zdravstvene uvjete i obvezni su
redovno obavljati zdravstvene preglede sukladno sa
posebnim propisima koji reguliu ovu oblast, to se
potvruje odgovarajuom dokumentacijom nadlene
ustanove.

b) identifikacioni broj pravne osobe,

(2) Uposleni u ugostiteljskom objektu koji neposredno


usluuju goste, (konobari, ankeri i ostalo osoblje),
moraju imati zavren najmanje trei stupanj strune
spreme.

f) povrinu objekta, odnosno prostora u kojem se


obavlja ugostiteljska djelatnost,

lanak 6.
(Utvrivanje minimalnih uvjeta)
(1) Nadleni opinski/gradski organ na zahtjev ugostitelja, rjeenjem koje donosi sukladno sa Federalnim
zakonom, utvruje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti
za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju.
(2) Rjeenje iz stavka (1) ovog lanka upisuje se u
Upisnik o minimalnim uvjetima ugostiteljskih
objekata, koji vodi nadleni opinski/gradski organ.
(3) Ako nadleni opinski/gradski organ ne izvri pregled
ili nakon pregleda objekta kod ugostitelja - pravne
osobe ne donese rjeenje iz stavka (1) ovog lanka u
roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva,
rad u ugostiteljskom objektu moe otpoeti o emu je
ugostitelj duan, prethodno pisanim putem, izvijestiti
nadleni opinski/gradski organ ukoliko je za
graevinu u kojoj se nalazi ugostiteljski objekat,
sukladan posebnim propisom, pribavio odgovarajui
akt prema kojem se graevina smije koristiti, odnosno
staviti u pogon (upotrebna dozvola).
(4) Trokove postupka, koje posebnim aktom odreuje
organ nadlean za utvrivanje minimalnih uvjeta iz
stavka (1) ovog lanka, snosi ugostitelj.

c) adresu ugostiteljskog objekta,


d) naziv vrste i naziv ugostiteljskog objekta, s tim to
naziv objekta ne moe sadravati naziv skupine i
vrste ugostiteljskog objekta,
e) vrstu usluge koja se prua,

g) naznaku o pruanju usluga tokom cijele godine,


sezonski ili povremeno.
lanak 8.
(Sezonsko i povremeno poslovanje)
(1) Ugostitelj posluje tokom cijele godine, sezonski ili
povremeno.
(2) Sezonsko poslovanje moe trajati najdue devet
mjeseci u toku kalendarske godine.
(3) Ugostitelj moe poslovati i povremeno (za vrijeme
manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.).
(4) Sezonsko i povremeno obavljanje i period obavljanja
djelatnosti upisuju se u odobrenju za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti, odnosno u rjeenju iz lanka
7. i lanka 22. stavak (1) i (2) ovog zakona.
lanak 9.
(Obveze ugostitelja)
(1) U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je,
pored obveza utvrenih Federalnim zakonom,
obvezan:
a) vidno istaknuti propisanu oznaku vrste na ulazu u
ugostiteljski objekat, utvrene rjeenjem nadlenog
opinskog/gradskog organa, i kategorije ugostitelj-

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

skog objekta, utvrene rjeenjem organa nadlenog


za utvrivanje kategorije ugostiteljskog objekta;
b) koristiti ispravna mjerila na nain kojim se
osigurava potrebna tanost mjerenja sukladno sa
vaeim propisima i o ispravnosti mjerila
obezbijediti validnu dokumentaciju;
c) sklopiti ugovor o radu sa uposlenim osobama, te
ista u roku od sedam dana prijaviti nadlenoj
ispostavi Porezne uprave Federacije Bosne i
Hercegovine.
(2) Ugostitelj koji prua ugostiteljske usluge smjetaja
obavezan je dostavljati Ministarstvu zbirni mjeseni
izvjetaj o broju korisnika usluge smjetaja, duini
boravka i druge podatke, na predvienom obrascu iji
izgled, sadraj i rokove dostave propisuje Ministar
Ministarstva za gospodarstvo Zeniko-dobojskog
kantona, (u daljnjem tekstu: Ministar).
lanak 10.
(Normativi i cjenici)
(1) Ugostitelj je obvezan dostaviti normative i cjenike na
ovjeru nadlenom opinskom/gradskom organu.
(2) Nain ovjere i osnovni sadraj normativa i cjenika u
ugostiteljskim objektima propisuje Ministar.
lanak 11.
(Pruanje ugostiteljskih usluga izvan objekta)
(1) Pojedine ugostiteljske usluge mogu se povremeno i
privremeno pruati izvan ugostiteljskog objekta na
sajmovima, vaarima, prigodnim proslavama i drugim
javnim manifestacijama ili na prostorima namjenski
ureenim za pruanje ugostiteljskih usluga sukladno
sa odredbama ovog zakona i federalnih propisa.
(2) Ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskog objekta
mogu se obavljati na odreeni vremenski period u
zavisnosti od trajanja razloga navedenih u stavku (1)
ovog lanka.
(3) Ugostitelj moe pruati ugostiteljske usluge iz stavka
(1) ovog lanka po prethodno pribavljenom rjeenju
nadlenog opinskog/gradskog organa kojim se
utvruje vrsta usluge, vrijeme, mjesto i prostor
pruanja ugostiteljskih usluga.
lanak 12.
(Pruanje ugostiteljskih usluga u pokretnom objektu)
(1) Pojedine ugostiteljske usluge mogu se pruati i u
pokretnom objektu, koji se ne smatra ugostiteljskim

Broj 5 strana 565

objektom u smislu lanka 20. ovog zakona, ako


ispunjava minimalne uvjete definisane federalnim
propisom.
(2) Objekat iz stavka (1) ovog lanka je objekat koji se
moe premjetati iz jednog mjesta na drugo vlastitim
pogonom ili vuom.
(3) Nadleni opinski/gradski organ utvruje ispunjavanje minimalnih uvjeta pokretnog ugostiteljskog
objekta ukoliko e se pruanje ugostiteljskih usluga u
objektu obavljati na podruju opine/grada u kojoj je
registrirano i sjedite ugostitelja.
(4) Ministarstvo utvruje ispunjavanje minimalnih uvjeta
pokretnog ugostiteljskog objekta ukoliko e se
pruanje ugostiteljskih usluga obavljati na podruju
dvije ili vie opina/grada u Zeniko-dobojskom
kantonu.
(5) U odobrenju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
kao i u rjeenju o ispunjavanju minimalnih uvjeta,
obvezno se definie podruje za koje se izdaje
rjeenje.
(6) Nadleni opinski/gradski organ odreuje prostore na
kojima se mogu pruati usluge u objektima iz stavka
(1) ovog lanka.
(7) Na pruanje ugostiteljskih usluga u pokretnom
objektu odgovarajue se primjenjuju odredbe ovog
zakona.
lanak 13.
(Usluivanje maloljetnih osoba)
(1) Zabranjeno je posluivanje, odnosno doputanje
konzumiranja alkoholnih pia u ugostiteljskom
objektu osobama mlaim od 18 godina.
(2) U ugostiteljskom objektu u kojem se posluuju
alkoholna pia mora na vidnom mjestu biti istaknuta
oznaka o zabrani posluivanja, odnosno konzumiranja
alkoholnih pia osobama mlaim od 18 godina.
DIO TREI - OSNIVANJE I PRESTANAK RADA
UGOSTITELJSKE RADNJE
lanak 14.
(Odobrenje za osnivanje ugostiteljske radnje za fiziku
osobu)
(1) Ugostiteljska radnja osniva se izdavanjem rjeenja
kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje koje
izdaje nadleni opinski/gradski organ.

Broj 5 strana 566

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

(2) Rjeenje iz stavka (1) ovog lanka donosi se u skladu


sa Federalnim zakonom.
lanak 15.
(Zajedniko obavljanje ugostiteljske djelatnosti)
(1) Dvije ili vie fizikih osoba mogu zajedniki obavljati
ugostiteljsku djelatnost.
(2) Meusobni odnosi i odgovornosti osoba iz stavka (1)
ovog lanka ureuju se pisanim ugovorom, ovjerenim
kod notara, a koji ugovorne strane dostavljaju nadlenom opinskom/gradskom organu prije izdavanja
rjeenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti.
(3) Fizike osobe mogu zajedniki obavljati ugostiteljsku
djelatnost ako ispunjavaju sljedee uvjete:

utorak, 31.05.2016.

(7) Zajedniko obavljanje ugostiteljske djelatnosti


prestaje kada se broj osnivaa svede na jednog i u tom
sluaju se moe izvriti preregistracija ugostiteljske
radnje.
lanak 16.
(Rjeenje o osnivanju ugostiteljske radnje)
(1) Rjeenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske
radnje sadri:
a) ime i prezime, jedinstveni matini broj i adresu
prebivalita podnositelja zahtjeva,
b) naziv ugostiteljske radnje, s tim to naziv radnje ne
moe sadravati naziv skupine i vrste
ugostiteljskog objekta;

a) da su dravljani Bosne i Hercegovine,

c) mjesto, ulicu, broj i vrstu objekta u kojem se prua


usluga;

b) da su poslovno sposobni,

d) vrstu usluge koja se prua;

c) da posjeduju najmanje trei stupanj strune spreme,

e) ifru djelatnosti shodno klasifikaciji djelatnosti;

d) da udovoljavaju propisanim zdravstvenim uvjetima,

f) povrinu objekta, odnosno prostora u kojem se


obavlja ugostiteljska djelatnost,

e) da pravomonom sudskom presudom, rjeenjem o


prekraju ili upravnim aktom nisu im izreene
zatitne mjere zabrane obavljanja ugostiteljske
djelatnosti,

g) naznaku o pruanju usluga tokom cijele godine,


sezonski ili povremeno.

f) da nemaju zasnovan radni odnos, odnosno nemaju


ve osnovanu ugostiteljsku radnju,
g) da jedna od osoba iz stavka (1) ovog lanka ima
poslovni prostor za koji ima dokaz o pravu
vlasnitva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora,
te dokaz da je za poslovni prostor izdata upotrebna
dozvola i da taj poslovni prostor ispunjava
propisane minimalne uvjete.
(4) Rjeenje kojim se odobrava zajedniko obavljanje
ugostiteljske djelatnosti moe se izdati i osobama koja
ne ispunjavaju uvjet iz stavka 3. toka 3. ovog lanka,
ako uposle osobu koja ispunjava taj uvjet ili ako
najmanje jedna od osoba iz stavka (1) ispunjava taj
uvjet.
(5) Strani dravljanin moe obavljati zajedniku ugostiteljsku djelatnost pod uvjetom da ima radnu dozvolu,
ispunjava uvjete iz stavka 3. toka od 2. do 7. ovog
lanka i uz primjenu principa uzajamnosti.
(6) Odredbe ovoga zakona, kada ugostiteljsku djelatnost
obavlja jedna fizika osoba, odgovarajue se primjenjuju i na ugostiteljsku djelatnost koji zajedniki
obavlja vie fizikih osoba.

h) naznaku da je podnositelj zahtjeva, ukoliko ne


ispunjava uvjet strune spreme, duan uposliti
osobu koja ispunjava taj uvjet.
(2) Rjeenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske
radnje ne moe se prenijeti na drugu osobu.
lanak 17.
(Registar ugostiteljskih radnji)
(1) Nadleni opinski/gradski organ vodi registar
ugostiteljskih radnji (u daljnjem tekstu: registar) za
podruje svoje nadlenosti sukladno sa federalnim
propisom.
(2) O upisu, brisanju i svim drugim promjenama u
registru nadleni organ obavijestit e nadlenu
organizacionu jedinicu Porezne uprave, nadlenu
turistiko-ugostiteljsku inspekciju, Ministarstvo i
druge organe koji vre nadzor ili vode slubenu
evidenciju u oblasti ugostiteljstva, dostavljanjem
pravomonog rjeenja kojim se odobrava osnivanje
ugostiteljske radnje, najkasnije u roku od sedam dana
od dana upisa, brisanja ili promjene u registru.
(3) Ministarstvo vodi registar ugostiteljskih objekata za
podruje Kantona.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

(4) Oblik, sadraj i nain voenja registara iz stavka (3)


ovog lanka propisuje Ministar.
lanak 18.
(Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti)
(1) Ugostitelj je duan odjaviti obavljanje ugostiteljske
djelatnosti pisanim putem nadlenom opinskom
/gradskom organu prije prestanka rada.

Broj 5 strana 567

(2) Objekti iz stavka (1) ovog lanka razvrstavaju se u


skupine i to:
a)

smjetajni objekti u skupine:


1) hoteli,
2) kampovi i druge vrste objekata za
smjetaj,

b)

ugostiteljski objekti u skupine:


1) restorani,

(2) Prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti odjavom


utvruje se danom navedenim u odjavi, s tim da se
obavljanje ugostiteljske djelatnosti ne moe odjaviti
unatrag.

2) barovi,
3) objekti jednostavnih usluga;
c)

catering objekti u skupine:

(3) Ako u odjavi nije naznaen datum prestanka


obavljanja ugostiteljske djelatnosti, prestanak se
utvruje danom podnoenja zahtjeva za odjavu.

1) pripremnice jela, slastica, pia i /ili


napitaka,

(4) Ugostitelj pravna osoba je obvezna interni akt o


prestanku rada ugostiteljskog objekta, u roku od 15
dana od dana donoenja, dostaviti nadlenom
opinskom/gradskom organu koji e to evidentirati u
Upisnik iz lanka 6. stavak (2) ovog zakona.

(3) Objekti iz skupina navedenih u stavku (2) ovog lanka


razvrstavaju se u pojedine vrste polazei od naina
posluivanja i preteitosti usluga koje se pruaju u
objektu.

lanak 19.
(Prestanak vaenja rjeenja u sluaju smrti ugostitelja)
U sluaju smrti ugostitelja lanovi zajednikog
domainstva mogu nastaviti obavljati djelatnost putem
uposlenog radnika, ako isti ispunjava uvjete propisane
Federalnim zakonom, o emu pismenim putem i uz
priloene dokaze obavjetavaju nadleni opinski/gradski
organ, u trajanju ne duem od est mjeseci, kada rjeenje
prestaje da vai po sili zakona.
DIO ETVRTI - RAZVRSTAVANJE I KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
lanak 20.
(Razvrstavanje ugostiteljskih objekata)
(1) Ugostiteljski objekti, s obzirom na vrstu ugostiteljskih
usluga koje se u njima pruaju, mogu biti:
a) smjetajni objekti - objekti u kojima se pruaju
usluge smjetaja, prehrane, pia, napitaka i slastica,
b) ugostiteljski objekti - objekti u kojima se pruaju
usluge prehrane, pia, napitaka i slastica,
c) catering objekti - objekti u kojima se pripremaju
jela, slastice, pia i napici za konzumiranje na
drugom mjestu sa ili bez posluivanja.

2) kantine.

(4) Pojedine vrste ugostiteljskog objekta mogu biti


klupskog tipa (klub) u kojima se ugostiteljske usluge
pruaju samo odreenoj skupini gostiju (lanovi
kluba).
lanak 21.
(Poetak obavljanja ugostiteljske djelatnosti)
Ugostitelj ne moe obavljati ugostiteljsku djelatnost u
objektu iz lanka 20. stavak (1) toka a) ovog zakona prije
nego to od Ministarstva dobije rjeenje da objekat
ispunjava minimalne uvjete propisane za odreenu vrstu i
uvjete za kategoriju koji se oznaavaju sa dvije i tri
zvjezdice, osim u sluaju iz lanka 22. stavak (6) ovog
zakona.
lanak 22.
(Nain kategorizacije ugostiteljskih objekata)
(1) Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, rjeenjem
utvruje ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za
kategoriju za smjetajne objekte iz skupine Hoteli,
kod kojih se kategorije oznaavaju sa dvije i tri
zvjezdice, u roku od 15 dana od dana prijema urednog
zahtjeva.
(2) Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, rjeenjem
utvruje ispunjavanje uvjeta za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za prehranu iz skupine Restorani,

Broj 5 strana 568

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

kod kojih se kategorija oznaava srebrnom i bronanom kuharskom kapom, u roku od 15 dana od dana
prijema urednog zahtjeva.
(3) Rjeenje iz stavka (1) ovog lanka upisuje se u
Upisnik o razvrstavanju i kategorizaciji smjetajnih
objekata koji vodi Ministarstvo.
(4) Trokove postupka iz stavka (1) i (2) ovog lanka,
koje utvruje Ministar posebnim aktom, snosi
ugostitelj.
(5) Oblik, sadraj i nain voenja Upisnika iz stavka (3)
ovog lanka propisuje Ministar.
(6) Ako Ministarstvo ne donese rjeenje iz stavka (1) i (2)
ovog lanka u propisanom roku ili ne donese rjeenje
kojim se zahtjev odbija zbog neispunjavanja
propisanih uvjeta, ugostitelj moe zapoeti raditi u
ugostiteljskom objektu, o emu je duan prethodno
pisanim putem obavijestiti Ministarstvo, ukoliko je za
graevinu u kojoj se nalazi ugostiteljski objekat,
sukladno
sa
posebnim
propisom,
pribavio
odgovarajui akt prema kojem se graevina smije
koristiti, odnosno staviti u pogon.
(7) Rjeenje iz stavka (1) i (2) ovog lanka ne moe se
prenijeti na drugu osobu.
lanak 23.
(Ponovna kategorizacija ugostiteljskih objekata)
(1) Ministarstvo po slubenoj dunosti, svakih pet godina,
provodi ponovnu kategorizaciju smjetajnih objekata
iz skupine Hoteli ije se kategorije oznaavaju sa
dvije i tri zvjezdice.
(2) Kada nadleni inspekcijski organ, u redovnom
postupku nadzora, ili Ministarstvo u postupku iz
stavka (1) ovog lanka utvrdi da smjetajni objekat ne
ispunjava propisane uvjete koji se odnose na
dodijeljenu vrstu i kategoriju, rjeenjem e se utvrditi
nova vrsta, odnosno kategorija smjetajnog objekta ili
prestanak vaenja izdatog rjeenja o vrsti i kategoriji.
(3) O provedenoj kategorizaciji iz stavka (1) i stavka (2)
ovog lanka Ministarstvo donosi rjeenje koje se
upisuje u Upisnik iz lanka 22. stavak (3) ovog
zakona.
(4) Ministarstvo po slubenoj dunosti pazi na rok iz
stavka (1) ovog lanka.
(5) U sluaju iz stavka (2) ovog lanka trokove
postupka, a koji su definisani u lanku 22. stavak (4)
ovog zakona snosi ugostitelj.

utorak, 31.05.2016.

lanak 24.
(Zahtjev za utvrivanje kategorije)
Zahtjev ugostitelja za izdavanje rjeenja iz lanka 22.
ovog zakona sadri:
a) firmu i sjedite ugostitelja, odnosno ime i prezime i
adresu ugostitelja,
b) dokaz da je registrovan za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti, odnosno potvrdu organa nadlenog za
izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti o
pokretanju postupka za osnivanje ugostiteljske
djelatnosti,
c) dokaz o pravu vlasnitva na poslovnom prostoru ili
ugovor o zakupu poslovnog prostora i dokaz da je
za taj poslovni prostor izdata upotrebna dozvola,
d) prijedlog vrste ugostiteljskog objekta,
e) usluge koje e biti predmet poslovanja ugostiteljskog objekta,
f) podatak da li ugostitelj u ugostiteljskom objektu
posluje tokom cijele godine, sezonski ili povremeno,
g) prijedlog za kategoriju ugostiteljskog objekta,
h) podatke o veliini i opremljenosti ugostiteljskog
objekta.
lanak 25.
(Izdavanje rjeenja o kategorizaciji)
(1) Rjeenje iz lanka 22. stavak (1) i (2) ovog zakona
izdat e se ugostitelju uz sljedee uvjete:
a) da je registrovan za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti, odnosno da posjeduje potvrdu organa
nadlenog za izdavanje odobrenja za obavljanje
djelatnosti o pokretanju postupka za osnivanje
ugostiteljske djelatnosti,
b) da ima poslovni prostor za koji ima dokaz o pravu
vlasnitva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora
i dokaz da je za taj poslovni prostor izdata
upotrebna dozvola,
c) da objekat u kojem e se obavljati ugostiteljska
djelatnost ispunjava uvjete propisane za odreenu
vrstu odnosno kategoriju objekta,
d) da ispunjava i druge uvjete propisane zakonom i
propisima donesenim na osnovu zakona.
(2) Rjeenje iz lanka 22. stavak (1) i (2) ovog zakona
izdat e se privremeno ugostitelju, ako je za poslovni
prostor podnesen zahtjev za legalizaciju bespravno

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

izgraene graevine nadlenom organu do 30.07.


2013. godine sukladno sa posebnim propisima koji
reguliu tu oblast.
(3) Privremeno rjeenje iz stavka (2) ovog lanka vai do
okonanja postupka legalizacije, o emu je ugostitelj
duan pismeno obavjestiti Ministarstvo, odnosno
najdue dvije godine od dana izdavanja rjeenja iz
lanka 22. stavak (1) i (2) ovog zakona, sa mogunou jednog produenja na isti period.
lanak 26.
(Prestanak vaenja rjeenja o kategorizaciji)
(1) Rjeenje iz lanka 22. stavak (1) i (2) ovog zakona
prestaje vaiti:
a) ako ugostitelj u ugostiteljskom objektu na koji se
rjeenje odnosi ne zapone raditi u roku od est
mjeseci od dana pravomonosti rjeenja,

Broj 5 strana 569

(2) Kampovanje je dozvoljeno iskljuivo u kampu.


(3) Izuzetno, za vrijeme odravanja sportskih, izviakih,
kulturno-umjetnikih i drugih manifestacija, dozvoljeno je organizovanje privremenog kampa izvan
kampova iz stavka (1) ovog lanka na za to odreenim
prostorima.
(4) Nadleni organ i javne ustanove koje upravljaju
odreenim podrujima, ovisno o svrsi kampovanja iz
stavka (3) ovog lanka, svojim aktom odreuju
prostor za kampovanje izvan kampova, uvjete koje taj
prostor mora ispunjavati i vrijeme trajanja takvog
kampovanja.
(5) Zabranjeno je postavljanje atora, kamp-kuica,
kamp-prikolica i druge opreme za kampovanje u cilju
kampovanja izvan kampa, osim u sluajevima iz
stavka (3) ovog lanka.

b) ako se utvrdi da je ugostitelj odnosno ugostiteljski


objekat prestao ispunjavati neki od uvjeta navedenih u lanku 25. ovog zakona,

(6) Minimalni uvjeti, kategorizacija, te nain utvrivanja


minimalnih uvjeta i kategorizacije kampova propisani
su federalnim propisima.

c) odjavom obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom


objektu, o emu se pisanim putem obavjetava
Ministarstvo, odnosno dostavljanjem internog akta
o prestanku obavljanja ugostiteljske djelatnosti od
strane ugostitelja-pravne osobe.

lanak 29.
(Ugostiteljske usluge u domainstvu)

(2) O prestanku vaenja rjeenja iz stavka (1) ovog lanka


Ministarstvo donosi rjeenje.
(3) Rjeenje iz stavka (2) ovog lanka upisuje se u
Upisnik iz lanka 22. stavak (3) ovog zakona.
lanak 27.
(alba na rjeenje o kategorizaciji)
Protiv rjeenja o kategorizaciji ugostiteljskog objekta
koje u prvom stepenu donosi Ministarstvo nije doputena
alba, ali se protiv tog rjeenja moe pokrenuti upravni
spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rjeenja.
DIO PETI KAMPOVANJE, UGOSTITELJSKE
USLUGE U DOMAINSTVU I SEOSKOM
DOMAINSTVU
lanak 28.
(Kampovanje)
(1) Kampovanje, u smislu ovog zakona, jeste boravak
pod atorom, u kamp-kuici, kamp-prikolici i drugoj
odgovarajuoj opremi za smjetaj na otvorenom
prostoru u kampovima iz skupine Kampovi i druge
vrste objekata za smjetaj.

(1) Fizika osoba moe pruati ugostiteljske usluge u


domainstvu pod uvjetima utvrenim Federalnim
zakonom, ovim zakonom, propisima donesenim na
osnovu ovog zakona i drugim propisima.
(2) Fizika osoba koja prua usluge u domainstvu ne
moe biti poslodavac, niti koristiti rad osoba koja nisu
lanovi njegovog domainstva.
lanak 30.
(Obveze fizike osobe u domainstvu)
Fizika osoba u domainstvu, pored obveza propisanih
Federalnim zakonom, obvezno je dostavljati Ministarstvu
zbirni mjeseni izvjetaj o broju korisnika usluge
smjetaja, duini boravka i druge podatke, na za to
predvienom obrascu.
lanak 31.
(Odobrenje za pruanje usluga u domainstvu)
(1) Za pruanje ugostiteljskih usluga u domainstvu
fizika osoba u domainstvu duna je pribaviti
rjeenje nadlenog opinskog/gradskog organa kojim
se odobrava pruanje tih usluga.
(2) Rjeenje iz stavka (1) ovog lanka izdat e se fizikoj
osobi u domainstvu uz sljedee uvjete:

Broj 5 strana 570

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

a) dravljanin je Bosne i Hercegovine,


b) poslovno je sposobno,
c) vlasnik je objekta (soba, apartman ili kua za
odmor i sl.) ili zemljita za kamp,
d) ispunjava propisane zdravstvene uvjete,
e) posjeduje odgovarajui akt prema kojem se
graevina u kojoj se nalazi ugostiteljski objekt,
sukladno sa posebnim propisom, smije koristiti,
odnosno staviti u pogon,
f) objekat u kojem e se pruati usluge ispunjava
propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju
sukladno sa ovim zakonom i drugim propisima,
g) nije mu pravomonom sudskom presudom ili
rjeenjem o prekraju izreena mjera sigurnosti ili
zatitna mjera zabrane pruanja usluga u
domainstvu.
(3) Rjeenje iz stavka (1) ovog lanka izdat e se
privremeno fizikoj osobi u domainstvu ako je za
objekat podnesen zahtjev za legalizaciju bespravno
izgraene graevine nadlenom organu do 30.07.
2013. godine sukladno sa posebnim propisima koji
reguliu tu oblast.
(4) Privremeno rjeenje iz stavka (3) ovog lanka vai do
okonanja postupka legalizacije, o emu je fizika
osoba u domainstvu duna pismeno obavjestiti
nadleni opinski/gradski organ, odnosno najdue
dvije godine od dana izdavanja rjenja iz stavka (1)
ovog lanka, sa mogunou jednog produenja na isti
period.
(5) Fizika osoba koja prua usluge u domainstvu moe
obavljati ugostiteljsku djelatnost kao dopunsko
zanimanje, samostalnim radom ili uz pomo lanova
ue obitelji, ako ispunjava uvjete iz stavka (2) ovog
lanka i ako ve ima zasnovan radni odnos po bilo
kom osnovu ili je korisnik mirovine, ukoliko
posebnim zakonima nije drugaije propisano.

utorak, 31.05.2016.

lanak 33.
(Dostavljanje rjeenja)
Nadleni opinski/gradski organ duan je rjeenja u
svezi sa obavljanjem ugostiteljske djelatnosti dostaviti
nadlenoj organizacijskoj jedinici Porezne uprave,
nadlenoj turistiko-ugostiteljskoj inspekciji, Ministarstvu
i drugim organima koji vre nadzor ili vode slubenu
evidenciju u oblasti ugostiteljstva, najkasnije u roku od
sedam dana od dana upisa, brisanja ili promjene u
upisniku.
DIO ESTI - NADZOR
lanak 34.
(Upravni nadzor)
Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa
donesenih na osnovu ovog zakona vri Ministarstvo.
lanak 35.
(Inspekcijski nadzor)
Inspekcijski nadzor nad provoenjem ovog zakona i
propisa donesenih na osnovu ovog zakona, te pojedinanih
akata, uvjeta i naina rada nadziranih davatelja
ugostiteljskih usluga provodi Kantonalna uprava za
inspekcijske poslove.
lanak 36.
(Rjeenje o otklanjanju nedostataka)
(1) Ako inspektor prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi
da ugostitelj ne postupa sukladno sa lankom 9. toka
c) i lankom 10. ovog zakona, donijet e rjeenje
kojim e naloiti otklanjanje utvrenih nepravilnosti u
roku od 15 dana.
(2) Ukoliko se utvrene nepravilnosti iz stavka (1) ovog
lanka ne otklone u roku od 15 dana, inspektor e
izdati na licu mjesta prekrajni nalog, odnosno
podnijeti zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka.

lanak 32.
(Ugostiteljske usluge u seoskom domainstvu)

(3) alba protiv rjeenja iz stavka (1) ovog lanka ne


odlae izvrenje rjeenja.

(1) U domainstvu organiziranom kao turistika seoska


privreda (u daljnjem tekstu: seosko domainstvo),
lan seoskog domainstva moe pruati usluge pod
uslovima utvrenim Federalnim zakonom, ovim
zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog
zakona i drugim propisima.

lanak 37.
(alba na rjeenje inspektora)

(2) Na pruanje usluga u seoskom domainstvu na


odgovarajui nain primjenjuju se odredbe l. od 29.
do 31. ovog zakona.

Protiv rjeenja koje u prvom stupnju donosi inspektor


moe se izjaviti alba Ministarstvu u roku od osam dana
od dana dostavljanja rjeenja.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 571

DIO SEDMI - KAZNENE ODREDBE


lanak 38.
(1) Novanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do
15.000,00 KM kaznit e se za prekraj pravna osoba
ako zapone obavljati ugostiteljsku djelatnost prije
nego to od nadlenog organa dobije rjeenje da
objekat ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete
za odreenu kategoriju (lanak 22.), osim u sluaju iz
lanka 22. stavak (6).
(2) Za prekraje iz stavka (1) ovog lanka kaznit e se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom
u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.
(3) Za prekraje iz stavka (1) ovog lanka kaznit e se
fizika osoba novanom kaznom u iznosu od 150,00
KM do 1.500,00 KM.
lanak 39.
(1) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do
5.000,00 KM kaznit e se za prekraj pravna osoba
ako:
a) nema na vidnom mjestu istaknutu oznaku o zabrani
posluivanja, odnosno konzumiranja alkoholnih
pia osobama mlaim od 18 godina (lanak 13.);
b) normativi i cjenovnici nisu sukladni sa propisanim
sadrajem (lanak 10.);
c) ne koristi ispravna mjerila na nain kojim se
osigurava tanost mjerenja sukladno sa vaeim
propisima i o tome ne posjeduje validnu
dokumentaciju (lanak 9. stavak (1) toka b)),
d) zaposlene osobe nije u propisanom roku prijavio
nadlenoj ispostavi Porezne uprave Federacije
Bosne i Hercegovine (lanak 9. stavak (1) toka
c)),
e) redovno ne dostavlja podatke o broju gostiju, broju
noenja i druge podatke (lanak 9. stavak (2)),
f) ne dostavi interni akt o prestanku rada ugostiteljskog objekta nadlenom opinskom/gradskom
organu u propisanom roku iz lanka 18. stavak (4)
ovog zakona,
g) vidno ne istakne propisanu oznaku vrste na ulazu u
ugostiteljski objekat utvrenu rjeenjem nadlenog
organa i kategoriju ugostiteljskog objekta utvrenu
rjeenjem Ministarstva (lanak 9. stavak (1) toka
a)),
h) prua ugostiteljske usluge izvan objekta bez
rjeenja nadlenog opinskog/gradskog organa
kojim se utvruje vrsta usluge, vrijeme, mjesto i
prostor pruanja ugostiteljskih usluga (lanak 11.
stavak (3)).

(2) Za prekraje iz stavka (1) ovog lanka kaznit e se i


odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom
u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.
(3) Za prekraje iz stavka (1) ovog lanka kaznit e se
fizika osoba novanom kaznom u iznosu od 150,00
KM do 1.500,00 KM.
lanak 40.
(1) Novanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 500,00
KM kaznit e se za prekraj osoba koja kampuje izvan
kampa ili postavlja ator, kamp-kuicu, kampprikolicu i drugu opremu za kampovanje sa svrhom
kampovanja izvan kampa (lanak 28. st. (2) i (5)).
(2) Za prekraje iz stavka (1) ovog lanka moe se izrei
zatitna mjera oduzimanja predmeta kojima je
poinjen prekraj.
lanak 41.
Novanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do
1.500,00 KM kaznit e se za prekraj organizator kampa
definisan lankom 28. stavak (3) ovog zakona ukoliko
postupa suprotno aktu nadlenog organa i javne ustanove
koja upravlja odreenim podrujima (lanak 28. stavak
(4)).
DIO OSMI - PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lanak 42.
(Usklaivanje poslovanja)
Pravna i fizika osoba kojima je obavljanje ugostiteljske djelatnosti odobreno prema ranijim propisima a ija
djelatnost je drugaije propisana odredbama ovog zakona,
duni su usaglasiti svoje poslovanje sa odredbama ovog
zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu
ovog zakona.
lanak 43.
(Donoenje propisa)
Ministar e donijeti propise iz lanka 9. stavak (2),
lanka 10. stavak (2), lanka 17. stavak (4) i lanka 22.
stavak (4) i (5) ovog zakona u roku od est mjeseci od
dana stupanja na snagu ovog zakona.
lanak 44.
(Primjena postojeih propisa)
(1) Do donoenja propisa iz lanka 43. primjenjivat e se
propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na
snagu ovog zakona.

Broj 5 strana 572

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

(2) Upravni postupci zapoeti prije stupanja na snagu


ovog zakona okonat e se prema propisima koji su
bili na snazi na dan podnoenja zahtjeva.
(3) Ukoliko ovim zakonom nije regulisano neko od
pitanja vezano za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
primjenjivat e se odredbe Federalnog zakona kojim
je to pitanje regulisano.
lanak 45.
(Ravnopravnost spolova)
Gramatika terminologija koritena u ovom zakonu
podrazumijeva oba spola.
lanak 46.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona".

Broj: 01-02-10807/16
PREDSJEDATELJICA
Datum, 31.05.2016. godine
Zenica
Draenka Subai, v.r.
---------------------------------------------------------------------142.
Na temelju lanka 37. stavak 1. toka f) i g) Ustava
Zeniko-dobojskog kantona, Skuptina Zeniko-dobojskog kantona, na 28. sjednici, odranoj dana 31.05.2016.
godine, d o n o s i:

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O IZVRAVANJU
PRORAUNA ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2016. GODINU

lanak 1.
(Izmjena lanka 9. Zakona)
U lanku 9. Zakona o izvravanju Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16), stav (3), mijenja
se i glasi:
(3) Gornji iznos novog zaduivanja Kantona u 2016.
godini iznosi 22.417.878,38 KM i pripadajue kamate.

utorak, 31.05.2016.

lanak 2.
(Stupanje na snagu)
Zakon stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona.

Broj: 01-02-10808/16
PREDSJEDATELJICA
Datum, 31.05.2016. godine
Zenica
Draenka Subai, v.r.
---------------------------------------------------------------------143.
Na temelju lanka 37. stavak 1. toka f) Ustava
Zeniko dobojskog kantona, lanka 67. Zakona o
proraunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene
novine Federacije BiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,
91/15 i 102/15) i lanka 38., 40. i 41. Zakona o dugu,
zaduivanju i garancijama u Federaciji Bosne i
Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj:
86/07, 24/09 i 44/10), Skuptina Zeniko-dobojskog
kantona, na 28. sjednici odranoj dana 31.05.2016.
godine, d o n o s i:

ODLUKU
O PRIHVATANJU ZADUENJA PO SPORAZUMU
O FINANCIRANJU IZMEU BOSNE I
HERCEGOVINE I MEUNARODNE ASOCIJACIJE
ZA RAZVOJ ZA REALIZACIJU PROJEKTA
SVJETSKE BANKE ENERGETSKA EFIKASNOST
U BOSNI I HERCEGOVINI ZA FEDERACIJU BIH
lanak 1.
(Prihvatanje zaduenja)
Prihvata se zaduenje Zeniko-dobojskog kantona
prema Federaciji Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu:
Federacija), po osnovu Sporazuma o financiranju izmeu
Bosne i Hercegovine i Meunarodne asocijacije za razvoj
za realizaciju Projekta Svjetske banke Energetska
efikasnost u Bosni i Hercegovini za Federaciju BiH, u
iznosu do 2.547.878,38 KM.
lanak 2.
(Namjena kreditnih sredstava)
Kreditna sredstva iz lanka 1. ove odluke namjenjena
su za financiranje unaprijeenja energetske efikasnosti na
objektima: O Musa azim ati Zenica, O Hamdija
Kreevljakovi Kakanj, Prve osnovne kole Zavidovii, Srednje mjeovite kola epe epe i Ope
bolnice Teanj, kroz mjere energetske efikasnosti koje
mogu ukljuivati sanaciju omotaa zgrade, prozora, krova,
unaprijeenje sistema grijanja/hlaenja, osvjetljenja i
druge mjere za unaprijeenje energetske efikasnosti.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 3.
(Ovlatenje za potpisivanje podugovora)
Kreditna sredstva iz lanka 1. ove odluke, Federacija
e posebnim podugovorom prenijeti na Zeniko-dobojski
kanton.
Za potpisivanje posebnih podugovora o prenosu
kreditnih sredstava po Projektu iz lanka 1. ove odluke,
izmeu Federacije i Zeniko-dobojskog kantona, ovlauje se ministar Ministarstva financija Zeniko-dobojskog
kantona.
lanak 4.
(Uvjeti kredita)
Kreditna sredstva iz toke I ove Odluke prihvataju se
pod sljedeim uvjetima:
- Iznos kredita ................................ do 2.547.878,38 KM.
- rok otplate ..................................................do 10 godina
- grace period
...........................................................................3 godine
- maksimalna stopa trokova
odravanja kredita ....................................0,5% godinje
- servisni trokovi .....................................0,75% godinje

Broj 5 strana 573

lanak 7.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke i izvjetavanje zaduuje se
Ministarstvo financija Zeniko-dobojskog kantona.
Ova Odluka e se dostaviti Federalnom ministru
finansija/financija na dalje postupanje.
lanak 8.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit
e se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 01-14-10809/16
PREDSJEDATELJICA
Datum, 31.05.2016. godine
Zenica
Draenka Subai, v.r.
---------------------------------------------------------------------144.
Na temelju lanka 37. stavak 1. toka f) Ustava
Zeniko-dobojskog kantona, a u svezi sa lankom 42.
Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i
Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj
28/06 i 2/10), Skuptina Zeniko-dobojskog kantona, na
28. sjednici, odranoj dana 31.05.2016. godine, d o n o s i:

- kamatna stopa ....................................... 1,25% godinje


- Datum plaanja glavnice i
kamata................. 15. veljaa i 15. kolovoz svake
godine.
lanak 5.
(Osiguranje naplate dospijelih obveza)
U svrhu redovne otplate kredita, Zeniko-dobojski
kanton je suglasan da Federacija, u sluaju neredovnog
ispunjavanja obveza po Kreditu, bez upozorenja moe
dospjele obveze direktno naplatiti sa rauna javnih
prihoda, i to iz dijela prihoda koji pripadaju Zenikodobojskom kantonu.
Zeniko-dobojski kanton se obvezuje da e u svrhu
naplate svih potraivanja po ovom Kreditu, Federaciji
dostaviti bjanko mjenice, Zeniko-dobojski kanton
ovlauje Federaciju da primljene bjanko mjenice moe
koristiti za naplatu dospjelog potraivanja.
lanak 6.
(Osiguranje sredstava u Proraunu)
U periodu dospijea obveza po Kreditu potrebno je
osigurati sredstva iz Prorauna Zeniko-dobojski kanton
za izmirenje dospijelih obveza.

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
ORGANIZACIJI I NAINU OBAVLJANJA
TAKSIPRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUJU
ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA
lanak 1.
(Izmjena lanka 9.)
U Odluci o organizaciji i nainu obavljanja taksiprijevoza putnika na podruju Zeniko-dobojskog kantona
(Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj
6/10), lanak 9. mijenja se i glasi:
lanak 9.
(Broj i razmjetaj taksistajalita i broj taksivozila)
(1) Broj i razmjetaj taksistajalita, broj stajalinih mjesta
za taksivozila na taksistajalitima koja se nalaze na
javnim povrinama, kategoriju taksistajalita i ukupan
broj taksivozila, odnosno ukupan broj dopunskih
taksioznaka utvruje svojim aktom nadlena opinska
sluba vodei rauna o broju stanovnika, organizovanosti javnog prijevoza putnika, broju i razmjetaju

Broj 5 strana 574

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

javnih institucija i objekata, opem stanju saobraaja,


dnevnoj migraciji stanovnitva, konfiguraciji tla i
drugim uvjetima, kao i o iskazanim potrebama
korisnika prijevoza.
(2) Ukupan broj taksivozila iz stavka (1) ovog lanka
utvrdit e nadlena opinska sluba koristei propisani
zakonski omjer jedno taksivozilo na 500 - 1.000
stanovnika.

utorak, 31.05.2016.

lanak 4.
(Dopuna i izmjena lanka 12.)
U lanku 12., u stavku (1), iza rijei rasporediti
dodaje se rije najvie.
Stavak (2) se brie.
lanak 5.
(Izmjena lanka 14.)
lanak 14. mijenja se i glasi:

(3) Za broj stanovnika za utvrivanje omjera iz stavka (2)


ovog lanka koristie se zvanini statistiki podaci do
objavljivanja zvaninih podataka prema popisu
stanovnitva iz listopada mjeseca 2013. godine.

lanak 14.
(Cjenovnik usluga)
(1) Cjenovnik usluga mora biti ovjeren od Ministarstva i
istaknut na vidnom mjestu u taksivozilu.

(4) Akt iz stavka (1) ovog lanka nadlena opinska sluba duna je dostaviti Ministarstvu za prostorno ureenje, promet i komunikacije i zatitu okolia Zenikodobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
najkasnije 15 dana nakon stupanja na snagu istog.

(2) Ministarstvo na zahtjev taksiprijevoznika ovjerava


cjenovnik usluga.

lanak 2.
(Izmjena lanka 10.)
lanak 10. mijenja se i glasi:
lanak 10.
(Nain koritenja, red i rad na taksistajalitima)
(1) Nain koritenja, red i rad na taksistajalitima, te
raspored taksivozila na taksistajalitima i kriterije za
raspored taksivozila na taksistajalitima ureuje i
donosi nadlena opinska sluba aktom na koji
suglasnost daje Ministarstvo.
(2) Nadlena opinska sluba obvezna je u rujnu tekue
godine raspisati javni poziv za raspored taksivozila na
taksistajalitima za narednu godinu i sainiti raspored
taksivozila na taksistajalitima na osnovu jasno
utvrenih i transparentnih kriterija iz stavka (1) ovog
lanka.
(3) Javni poziv iz stavka (2) ovog lanka objavljuje se u
slubenim novinama opine, na slubenoj web stranici
i u dnevnom listu.
(4) Nadlena opinska sluba duna je Raspored
taksivozila na taksistajalitima dostaviti Ministarstvu
do 15. sijenja tekue godine.
(5) Taksistajalite na podruju jedne opine mogu koristiti
samo taksiprijevoznici sa te opine.
lanak 3.
(Izmjena lanka 11.)
U lanku 11., stavci (4), (5) i (6) se briu.

(3) Cjenovnik usluga se ovjerava uz naknadu.


(4) Cjenovnikom usluga se odreuje cijena:
a) poetka vonje (start);
b) vonje po preenom kilometru;
c) ekanja;
d) none vonje, vonje nedjeljom i praznikom;
e) prijevoza prtljaga.
(5) Cijena taksiprijevoza se utvruje taksimetrom po
cjenovniku usluga.
(6) Cijena taksiprijevoza na relacijama duim od 25 km
moe se ugovoriti i bez ukljuenja taksimetra, s tim da
cijena ne moe biti vea od one koja bi se utvrdila
taksimetrom.
(7) Prije poetka prijevoza iz stavka (6) ovog lanka
taksiprijevoznik je duan izdati kartu za prijevoz putniku
koji se prevozi na utvrenoj relaciji.
(8) Karta za prijevoz treba da sadri:
a) registarski broj vozila;
b) putnu relaciju;
c) naplaenu, odnosno ugovorenu cijenu;
d) datum prijevoza;
e) potpis i otisak peata taksiprijevoznika.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 6.
(Dopuna lanka 15.)
U lanku 15., u stavku (2), iza rijei taksistajalite,
stavlja se zarez i dodaju rijei: potvrdu o registraciji za
vozilo koje ima registarske tablice koje poinju slovnom
oznakom TA .

(2) Taksivozau koji ne poloi poseban ispit u roku iz


stavka (1) ovog lanka oduzeti e se licenca
prijevoznika za taksiprijevoz.
lanak 12.
(Izmjena lanka 33.)
U lanku 33., stavak (2) se brie.

lanak 7.
(Dopuna i izmjena lanka 16.)
U lanku 16., u stavku (4), iza rijei rasporeena
dodaje se rije najvie, a iza rijei (dva) briu se
rijei: ili maksimalno 3 (tri).
lanak 8.
(Dopuna i izmjene lanka 17.)
U lanku 17., iza stavka (1), dodaje se novi stavak (2)
koji glasi:
(2) Uz dopunsku taksioznaku iz stavka (1) ovog
lanka taksiprijevoznik je duan dostaviti dokaz o
odjavi registarskih tablica koje poinju slovnom
oznakom TA za vozilo.
Stavak (6) se brie.
Dosadanji stavci (2), (3), (4) i (5), postaju stavci (3),
(4), (5) i (6).
lanak 9.
(Izmjena lanka 28.)
U lanku 28., u stavku (1), broj 30 zamjenjuje se
brojem 60.
Stavak (2) se brie.
lanak 10.
(Izmjena lanka 30.)
lanak 30. mijenja se i glasi:
lanak 30.
(Ovjera cjenovnika usluga)
Taksiprijevoznik je duan podnijeti zahtjev za ovjeru
cjenovnika usluga iz lanka 14. stavak (2) ove odluke u
roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
lanak 11.
(Izmjena lanka 31.)
lanak 31. mijenja se i glasi:
lanak 31.
(Obveza polaganja ispita)
(1) Taksivoza koji nema poloen poseban ispit iz lanka
24. ove odluke obvezan je u roku od est mjeseci od
dana stupanja na snagu ove odluke poloiti poseban
ispit.

Broj 5 strana 575

lanak 13.
(Brisanje lanka 34.)
lanak 34. se brie.
lanak 14.
(Izmjena lanka 35.)
lanak 35. mijenja se i glasi:
lanak 35.
(Rok za donoenje akata)
(1) Nadlena opinska sluba je duna akt iz lanka 9.
stavak (1) odluke donijeti u roku od 60 dana od dana
stupanja na snagu ove odluke.
(2) Do donoenja akta iz stavka (1) ovog lanka i davanja
suglasnosti na akt iz lanka 10. stavak (1) odluke
primjenjivat e se akti koji su bili na snazi do
donoenja ove odluke.
lanak 15.
(Ovlatenje)
Ovlauje se Zakonodavno-pravno Povjerenstvo
Skuptine Zeniko-dobojskog kantona da utvrdi proieni tekst odluke.
lanak 16.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 01-27-10810/16
PREDSJEDATELJICA
Datum, 31.05.2016. godine
Zenica
Draenka Subai, v.r.
---------------------------------------------------------------------VLADA
145.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona - Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i
sukladno sa Proraunom Zeniko-dobojskog kantona za

Broj 5 strana 576

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

2016. godinu (Slubene novine Zeniko-dobojskog


kantona, broj: 02/16), na prijedlog Ministarstva za
gospodarstvo, Vlada Zeniko-dobojskog kantona, na 52.
sjednici, odranoj 19.04.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava
Agenciji za privatizaciju Zeniko-dobojskog kantona
lanak 1.
(Predmet)
Odobravaju se financijska sredstva Agenciji za
privatizaciju Zeniko-dobojskog kantona u iznosu od
112.500,00 KM (slovima: stotinudvanaesttisuapetstotina
konvertibilnih maraka), na ime trokova potrebnih za
financiranje redovnih obveza i aktivnosti.
lanak 2.
(Ekonomski kod)
Odobrena sredstva iz lanka 1. ove odluke isplatiti e
se iz Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za 2016.
godinu, (isplata za period travanj-lipanj 2016. godine),
razdjel 18, proraunska organizacija 01, potroaka
jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija Transfer
za Agenciju za privatizaciju.
lanak 3.
(Realizacija sredstava)
Sredstva planirana proraunom Zeniko-dobojskog
kantona za namjene predviene ovim aktom, realizovat e
se iskljuivo sukladno sa procentom ostvarenja javnih
prihoda u Proraun Kantona.
lanak 4.
(Provoenje Odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduuje se Ministarstvo za
gospodarstvo i Ministarstvo financija, svako u okviru
svoje nadlenosti.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e
se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona.

PREMIJER
PO OVLATENJU

Broj: 02- 14-8563 /16.


Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................

utorak, 31.05.2016.

146.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 07/10), a
sukladno sa Programom utroka sredstava Ministarstva za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2016. godinu, broj:
broj: 02-14-7046-1/16 od 29.03.2016. godine, Vlada
Zeniko-dobojskog kantona na 52. sjednici odranoj
19.04.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o odobravanju sredstava Udruzi Humanost-societas
humanitatis Zenica za financiranje dijela trokova
implementacije projekta Izgradnja zgrade Dnevnog
centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama
u opini epe, za korisnike sa podruja opina
Maglaj, Zavidovii i epe
lanak 1.
(Predmet)
Udruzi Humanost-societas humanitatis Zenica kao
implementatoru projekta Izgradnja zgrade Dnevnog
centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u
opini epe, na koji je Vlada Zeniko-dobojskog
kantona dala suglasnost Zakljukom broj: 02-35-3879/15
od 17.02.2015. godine, odobravaju se sredstva u ukupnom
iznosu od 100.000,00 KM (slovima: stotinutisua
konvertibilnih maraka) u 2016. godini, kao uee Vlade
Zeniko-dobojskog kantona u financiranju dijela trokova
implementacije navedenog projekta.
lanak 2.
(Analitika konta)
(1) Sredstva iz lanka 1. ove odluke isplatit e se iz
Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godine
(Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj:
02/16) razdjel 20 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i
izbjeglice, proraunska organizacija 01, potroaka
jednica 0001, ekonomski kod 614200, KAD 207, pozicija:
Ostali socijalni transferi.
(2) Doznaka odobrenih sredstva iz lanka 1. ove
odluke vrit e se u etiri mjesene rate u iznosima od
25.000,00 KM (slovima: dvadesetpettisua konvertibilnih
maraka) sukladno sa operativnim planovima, na raun
Udruge Humanost-societas humanitatis Zenica, broj:
1610550012510122 otvoren kod Raiffeisen banke Zenica.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 3.
(Provoenje Odluke)
Zaduuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i
izbjeglice, Ministarstvo financija i Udruga Humanostsocietas humanitatis Zenica, da realizuju ovu odluku,
svako u okviru svojih nadlenosti.
lanak 4.
(Izvjetavanje)
Udruga Humanost-societas humanitatis Zenica e
izvjetavati Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i
izbjeglice o namjenskom utroku doznaenih sredstava na
mjesenoj osnovi.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i biti e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

PREMIJER
Broj: 02- 14-8556 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................
147.
Na temelju lanka 16. stavak (2) Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantonaProien tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10) a
sukladno sa Programom utroka sredstava Ministarstva za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2016. godinu, broj:
02-14-7046-1/16 od 29.03.2016. godine, Vlada Zenikodobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice, na 52. sjednici, odranoj
dana 19.04.2016. godine, donosi:

ODLUKU
o odobravanju sredstava za implementaciju projekta
Sigurna kua za ene rtve nasilja u obitelji i
zajednici sa podruja opina Zeniko-dobojskog
kantona
lanak 1.
(Predmet)
Odobravaju se sredstva Udruzi Medica iz Zenice kao
implementatoru projekta Sigurna kua za ene rtve

Broj 5 strana 577

nasilja u obitelji i zajednici sa podruja opina Zenikodobojskog kantona, na koji je Vlada Kantona dala
suglasnost Zakljukom, broj: 02-35-24109/09 od
23.09.2009. godine, u ukupnom iznosu od 27.360,00 KM
(slovima: dvadesetsedamtisuatristotineezdeset konvertibilnih maraka) kao uee Zeniko-dobojskog kantona u
nastavku implementacije projekta Sigurna kua za ene
rtve nasilja u obitelji i zajednici sa podruja opina
Zeniko-dobojskog kantona u periodu sijeanj - lipanj
2016. godine.
lanak 2.
(Analitika konta)
(1) Sredstva iz lanka 1. ove odluke isplatit e se iz
sredstava utvrenih Prorauna Zeniko-dobojskog kantona
za 2016. godine (Slubene novine Zeniko-dobojskog
kantona, broj: 02/16) razdjel 20 Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice, proraunska organizacija
01, potroaka jednica 0001, ekonomski kod 614200,
KAD 207, pozicija: Ostali socijalni transferi.
(2) Sredstva iz lanka 1. ove odluke e biti uplaivana
u mjesenim iznosima od 4.560,00 KM na raun Udruge
broj: 161-055-000-8240085 otvoren kod Raiffeisen banke
Zenica.
lanak 3.
(Provoenje odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduuje se Ministarstvo za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo financija,
svako u domenu svojih nadlenosti.
lanak 4.
(Izvjetavanje)
Udruga Medica iz Zenice e izvjetavati Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice tromjesenim
izvjeima o namjenskom utroku odobrenih i doznaenih sredstava.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja, i biti e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

PREMIJER
Broj: 02- 14-8651 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................

Broj 5 strana 578

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

148.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj 7/10) i
toke IV Zakljuka o usvajanju Programa utroka
sredstava kapitalnih ulaganja za 2016. godinu Nabavka
graevina, broj: 02-14-7049/16 od 29.03.2016. godine, a
na prijedlog Ministarstva za pravosue i upravu, Vlada
Zeniko-dobojskog kantona, na 52. sjednici, odranoj
19.04.2016. godine, d o n o s i

utorak, 31.05.2016.

lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona.

PREMIJER
Broj: 02- 14-8559 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................
149.

ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava za nabavku
graevina
lanak 1.
(Predmet odluke)
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od
585.000,00 KM (slovima: petstotinaosamdesetpettisua
konvertibilnih maraka) u svrhu izgradnje i nabavke
objekata pravosua, sa ciljem stvaranja prostornog
kapaciteta i fizikih uvjeta za rad pravosudnih institucija
na podruju Zeniko-dobojskog kantona.
lanak 2.
(Analitika konta)
Sredstva iz lanka 1. ove odluke isplatit e se iz
Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
razdjel 16 - Ministarstvo za pravosue i upravu, proraunska organizacija 01, potroaka jedinica 0001, ekonomski
kod 821200 pozicija Nabavka graevina.
lanak 3.
(Postupak realizacije)
Ministarstvo za pravosue i upravu e postupak
nabavke realizovati sukladno sa realizacijom ostvarenih
javnih prihoda u Proraunu Kantona u prethodnom
mjesecu i planovima novanih tokova Prorauna Zenikodobojskog kantona za pojedini mjesec utvrenim od strane
Ministarstva financija, osim u izuzetnim sluajevima
odobrenim posebnim aktima Vlade Kantona.
lanak 4.
(Provoenje odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduuju se Ministarstvo za
pravosue i upravu i Ministarstvo financija svako u okviru
svojih nadlenosti.

Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi


Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona broj 7/10) i
Zakljuka
o usvajanju Programa utroka sredstava
kapitalnih ulaganja za 2016. godinu, broj: 02-14-7050/16
od 29.03.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za
pravosue i upravu, Vlada Zeniko-dobojskog kantona, na
52. sjednici, odranoj 19.04.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava za nabavku
opreme
lanak 1.
(Predmet odluke)
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od
226.635,00 KM (slovima: dvijestotinedvadesetesttisua
estotinatridesetpet konvertibilnih maraka), na ime
nabavke kancelarijske opreme za potrebe nove zgrade
Kantonalnog tuiteljstva i opreme koja je trenutno
neophodna u pravosudnim institucijama Zeniko-dobojskog kantona.
lanak 2.
(Analitika konta)
Odobrena sredstva iz lanka 1. ove odluke isplatit e se
iz Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
razdjel 16 - Ministarstvo za pravosue i upravu, proraunska organizacija 01, potroaka jedinica 0001, ekonomski
kod 821300 pozicija Nabavka opreme.
lanak 3.
(Postupak realizacije)
Ministarstvo za pravosue i upravu e postupak
nabavke opreme realizovati sukladno sa Zakonom o
javnim nabavkama, te sukladno sa realizacijom ostvarenih

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

javnih prihoda u Proraunu Kantona u prethodnom


mjesecu i planovima novanih tokova Prorauna Zenikodobojskog kantona za pojedini mjesec utvrenim od strane
Ministarstva financija, osim u izuzetnim sluajevima
odobrenim posebnim aktima Vlade Kantona.
lanak 4.
(Provoenje odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduuju se Ministarstvo za
pravosue i upravu i Ministarstvo financija, svako u
okviru svojih nadlenosti.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona.

PREMIJER
PO OVLATENJU

Broj: 02- 14-8560 /16.


Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................
150.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona broj 7/10) i
Zakljuka
o usvajanju Programa utroka sredstava
kapitalnih ulaganja za 2016. godinu, broj: 02-14-7051/16
od 29.03.2016. godine, a na prijedlog Ministarstva za
pravosue i upravu, Vlada Zeniko-dobojskog kantona, na
52. sjednici, odranoj 19.04.2016. godine, d o n o s i

Broj 5 strana 579

razdjel 16-Ministarstvo za pravosue i upravu, proraunska organizacija 01, potroaka jedinica 0001, ekonomski
kod 821600 pozicija Rekonstrukcija i investiciono odravanje.
lanak 3.
(Postupak realizacije)
Ministarstvo za pravosue i upravu e postupak realizacije rekonstrukcije i investicionog odravanja zgrada
pravosudnih institucija izvriti sukladno sa Zakonom o
javnim nabavkama, te sukladno sa realizacijom ostvarenih
javnih prihoda u Proraunu Kantona u prethodnom
mjesecu i planovima novanih tokova Prorauna Zenikodobojskog kantona za pojedini mjesec utvrenim od strane
Ministarstva financija, osim u izuzetnim sluajevima
odobrenim posebnim aktima Vlade Kantona.
lanak 4.
(Provoenje odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduuju se Ministarstvo za
pravosue i upravu i Ministarstvo financija, svako u
okviru svojih nadlenosti.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona.

PREMIJER
Broj: 02- 14-8561 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................
151.

ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava za
rekonstrukciju i investiciono odravanje
lanak 1.
(Predmet odluke)
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od
100.000,00 KM (slovima: stotinutisua konvertibilnih
maraka), na ime rekonstrukcije i investicionog odravanja
zgrade Opinskog suda u Zenici.
lanak 2.
(Analitika konta)
Odobrena sredstva iz lanka 1. ove odluke isplatit e se
iz Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu,

Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi


Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona broj 7/10), a sukladno sa Programom utroka sredstava u Ministarstvu za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice, za 2016. godinu, broj:
02-14-7046/16 od 29.03.2016. godine, na prijedlog
Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada
Zeniko-dobojskog kantona na 52. sjednici odranoj dana
19.04.2016. godine, d o n o s i

Broj 5 strana 580

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

ODLUKU
o odobravanju sredstava za nastavak financiranja
projekta Pruanje usluga mobilne kune njege i
pomoi u kui za stare iznemogle raseljene osobe
smjetene u objektima Radakovo i Crkvice, Zenica
sijeanj -lipanj 2016. godini

utorak, 31.05.2016.

sredstava i obimu pruenih usluga, a prema dinamici


doznake sredstava iz lanka 3. ove odluke.
lanak 6.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja, i biti e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

lanak 1.
(Predmet)
Odobravaju se JU Penzionerski dom sa stacionarom
Zeniko-dobojskog kantona sredstva u iznosu od
22.662,00 KM (slovima: dvadesetdvijetisueestotina
ezdesetdvije konvertibilne marke), na ime financiranja
projekta Pruanje usluga mobilne kune njege i pomoi u
kui za stare iznemogle raseljene osobe smjetene u
objektima Radakovo i Crkvice, opina Zenica, za period
sijeanj-lipanj 2016. godine.
lanak 2.
(Analitika konta)
Sredstva iz lanka 1. ove odluke isplatit e se iz
Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu
(Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj:
2/16), razdjel 20, proraunska organizacija 01, potroaka
jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika KAD
201, pozicija Prorauna: Izdaci za raseljene osobe.
lanak 3.
(Uplata sredstava)
Odobrena sredstva e se uplaivati na raun JU
Penzionerski dom sa stacionarom Zeniko-dobojskog
kantona broj: 134-010-0000366780 otvoren kod IK banke,
Zenica, u jednakim mjesenim ratama u iznosu od po
3.777,00 KM.
lanak 4.
(Provoenje Odluke)
Zaduuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i
izbjeglice, Ministarstvo financija i JU Penzionerski dom
sa stacionarom Zeniko-dobojskog kantona, da realizuju
ovu odluku, svako u okviru svojih nadlenosti.
lanak 5.
(Izvjetavanje)
Obvezuje se JU Penzionerski dom sa stacionarom
Zeniko-dobojskog kantona da izvjetava Ministarstvo za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice o utroku doznaenih

PREMIJER
Broj: 02- 14-8555 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................
152.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i
Programa utroka sredstava planiranih Proraunom
Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu, Ministarstva
za rad, socijalnu politiku i izbjeglice broj: 02-14-70461/14 od 29.03.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zenikodobojskog kantona na 52. sjednici odranoj dana
19.04.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o odobravanju sredstava za sufinanciranje projekta
Roma Action (RA) Podrka socijalnom ukljuenju
ranjivih romskih obitelji u podrujima pogoenim
poplavama putem obezbjeenja stambenih jedinica i
soci-ekonomskih mjera sa aktivnim ueem dravnih i
lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa
lanak 1.
(Predmet)
1) Odobravaju se Humanitarnoj meunarodnoj
organizaciji Hilfswerk Austria Interational, predstavnitvo
Sarajevo, sredstva u iznosu od 50.000,00 KM (slovima:
pedesettisua konvertibilnih maraka) kao uee Zenikodobojskog kantona u sufinanciranju realizacije projekta
Roma Action (RA) Podrka socijalnom ukljuenju
ranjivih romskih obitelji u podrujima pogoenim
poplavama putem obezbjeenja stambenih jedinica i sociekonomskih mjera sa aktivnim ueem dravnih i
lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa s ciljem
poboljanja uvjeta ivota za 32 socijalno najugroenije
romske obitelji sa podruja Zeniko-dobojskog kantona.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 581

lanak 2.
(Analitika konta)
Sredstva iz lanka 1. ove odluke isplatit e se na
sljedei nain:

realizaciji aktivnosti na provedbi projekta, kao i da


najkasnije dva mjeseca nakon zavretka svih aktivnosti na
projektu Ministarstvu dostavi narativno i financijsko
izvjee o realizaciji Projekta.

1) 25.000,00 KM, e se isplatiti u dvije jednake rate u


iznosu od po 12.500,00 KM iz Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona broj:02/16), razdjel 20,
proraunska organizacija 01, potroaka jedinica 0001,
ekonomski kod 614200, subanalitika KAD 207,
pozicija Prorauna: Ostali socijalni transferi.

lanak 6.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja, i biti e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

2) 25.000,00 KM e se isplatiti nakon usvajanja


Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za 2017.
godinu o emu e Vlada Zeniko-dobojskog kantona
donijeti zasebnu odluku.
lanak 3.
(Uplata sredstava)
Odobrena sredstva e se uplatiti na transakcijski iro
raun Hilfswerk Austria Interational, predstavnitvo
Sarajevo broj: 1610000000000011 otvoren kod Raiffeisen
Bank DD BiH, poziv na broj: 5020210000300013760; ID
broj: 4200544760002, sa naznakom Svrha uplate: Roma
Action (RA) Podrka socijalnom ukljuenju ranjivih
romskih obitelji u podrujima pogoenim poplavama
putem obezbjeenja stambenih jedinica i soci-ekonomskih
mjera sa aktivnim ueem dravnih i lokalnih vlasti kao i
drugih interesnih grupa.
lanak 4.
(Provoenje Odluke)
(1) Ovlauje se Ministar Ministarstva za rad, socijalnu
politiku i izbjeglice da u ime Vlade Zeniko-dobojskog
kantona potpie Ugovor o sufinanciranju realizacije
Projekta Roma Action (RA) Podrka socijalnom
ukljuenju ranjivih romskih obitelji u podrujima
pogoenim poplavama putem obezbjeenja stambenih
jedinica i soci-ekonomskih mjera sa aktivnim ueem
dravnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih
grupa.
(2) Za realizaciju ove odluke zaduuju se Ministarstvo za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo
financija da sukladno sa zakonom i podzakonskim
aktima realiziraju ovu odluku, svako u okviru svojih
nadlenosti.
lanak 5.
(Izvjetavanje)
Obvezuje se Hilfswerk Austria Interational, predstavnitvo Sarajevo, da Ministarstvu za rad, socijalnu
politiku i izbjeglice pravovremeno izvjetava o dinamici i

PREMIJER
Broj: 02- 14-8650 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................
153.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona - Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u svezi
sa lankom 15., stavak (3) i (4) Zakona o izvravanju
Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu
(Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj:
2/16), Vlada Zeniko-dobojskog kantona, na prijedlog
Ministarstva financija, na 52. sjednici, odranoj 19.04.
2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o preraspodjeli rashoda u Proraunu
Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu
lanak 1.
(Predmet)
Odobrava se preraspodjela rashoda planiranih u
Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu
(Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj:
2/16) za Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i
sport i osnovne i srednje kole sa podruja Zenikodobojskog kantona.
lanak 2.
(Nain preraspodjele i namjena sredstava)
Preraspodjela rashoda planiranih u Proraunu Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu, vri se na sljedei
nain:

Broj 5 strana 582

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

- na razdjelu 22, proraunska organizacija 01, potroaka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje, znanost,
kulturu i sport, planirani rashodi na poziciji 821600 Rekonstrukcija i investiciono odravanje, Plan izdaci iz Prorauna
2016. godina, umanjuju se za 313.505,00 KM;
- na razdjelu 22, proraunska organizacija 02, potroaka jedinica 0000 Osnovno obrazovanje, planirani rashodi na
poziciji 821600 Rekonstrukcija i investiciono odravanje, Plan izdaci iz Prorauna 2016. godina, uveavaju se za
249.420,00 KM, a po proraunskim korisnicima kako sljedi:
Budetski
kod

Korisnik

Ekonomski
kod

Iznos za
uveanje

22020003

O Safvet-beg Baagi Breza

821600

7.020,00

22020005

O 15. april" Kakanj

821600

3.300,00

22020025

O Huso Hodi Teanj

821600

22.000,00

22020039

O Gostovi Zavidovii

821600

44.000,00

22020042

Prva osnovna kola Zavidovii

821600

60.500,00

22020045

kola za odgoj, obrazovanje i


rehabilitaciju osoba sa potekoama
u psihofizikom razvoju Zenica

821600

24.000,00

22020058

O Mea Selimovi Zenica

821600

23.600,00

22020065

O Begov Han epe

821600

35.000,00

22020067

O epe epe

821600

30.000,00

Ukupno osnovne kole:

Namjena sredstava
Ugradnja video nadzora i
zamjena oluka
Zamjena vanjske stolarije
Rekonstrukcija elektroinstalacija
Rekonstrukcija objekta stare
kole
Rekonstrukcija male kole
(29.500,00 KM) i kotlovnice u
P Meevii (31.000,00 KM)
Sanacija elektroinstalacija
(13.550,00 KM) i sanacija
mokrog vora (10.450,00 KM)
Sanacija ravnog krova
(16.600,00 KM) i sanacija
elektroinstalacija (7.000,00 KM)
Nastavak radova na kolskoj sali
Sanacija kolskog objekta P
Lupoglav

249.420,00

- na razdjelu 22, proraunska organizacija 03, potroaka jedinica 0000 Srednje obrazovanje, planirani rashodi na
poziciji 821600 Rekonstrukcija i investiciono odravanje, Plan izdaci iz Prorauna 2016. godina, uveavaju se za
64.085,00 KM, a po proraunskim korisnicima kako slijedi:
Budetski
kod

Korisnik

Ekonomski
kod

Iznos za
uveanje

22030004

Mjeovita srednja kola Kakanj

821600

15.500,00

22030016

Mjeovita srednja kola Zavidovii

821600

7.200,00

22030017

Srednja tehnika kola Zavidovii

821600

6.600,00

22030024

Tehnika kola Zenica


Srednja kola za struno obrazovanje
i radno osposobljavanje Zenica

821600

985,00

821600

33.800,00

22030022

Ukupno srednje kole:

64.085,00

Namjena sredstava
Sanacija mokrog vora
Sanacija podova u
uionicama
Ureenje prilaza kolskom
objektu
Zamjene pumpe za grijanje
Zamjena krova na kolskim
radionicama

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


lanak 3.
(Izvjetavanje)

kole su dune sainiti izvjee o namjenskom utroku


sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu najkasnije
7 (sedam) dana nakon utroka istih, a Ministarstvo za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport e Vladi Zenikodobojskog kantona podnijeti kompletno izvjee o utroku
sredstava odobrenih ovom Odlukom.
lanak 4.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se kole kojima su
sredstva odobrena, Ministarstvo za obrazovanje, znanost,
kulturu i sport i Ministarstvo financija, svako u okviru
svojih nadlenosti.

Broj 5 strana 583

skog korisnika iz nadlenosti Ministarstva za


obrazovanje, znanost, kulturu i sport JU Druga
gimnazija u Zenici.
(2) Uveanje sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu, vri se na sljedei nain:
a) na razdjelu 22, proraunska organizacija 03,
potroaka jedinica 0021 JU Druga gimnazija u
Zenici, sredstva na poziciji 821300 Nabavka
opreme, Plan izdaci iz donacija 2016. godina,
uveavaju se za 1.400,00 KM,
b) u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2016.
godina, sredstva na poziciji 733112 Primljene
donacije od pravnih osoba, uveavaju se za
1.400,00 KM.

lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit
e se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

lanak 2.
(Namjena koritenja sredstava i izvjetavanje)
(1) Uplaene donacije od strane Metal profil d.o.o.
Zenica u iznosu od 1.200,00 KM i Grand tours d.o.o.
Zenica u iznosu od 200,00 KM, kola e utroiti za
nabavku i ugradnju video nadzora.

PREMIJER
Broj: 02- 14-8562 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................

(2) kola je duna sainiti izvjee o namjenskom utroku


sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroka sredstava.

154.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u svezi
sa lankom 48. Zakona o izvravanju Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16), Vlada Zenikodobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, na 52. sjednici, odranoj
19.04.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu

lanak 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport i Ministarstvo
financija, svako u okviru svojih nadlenosti.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i bit e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

PREMIJER
Broj: 02- 14-8553 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................
155.

lanak 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uveanje sredstava u Proraunu Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16) za proraun-

Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi


Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u svezi
sa lankom 48. Zakona o izvravanju Prorauna Zeniko-

Broj 5 strana 584

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

dobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine


Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16), na prijedlog
Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport,
Vlada Zeniko-dobojskog kantona, na 53. sjednici,
odranoj dana 27.04.2016. godine, d o n o s i

lan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i bit e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

ODLUKU
o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu

PREMIJER
Broj: 02- 14-9050 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 27.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................

lanak 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uveanje sredstava u Proraunu Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16) za proraunskog korisnika iz nadlenosti Ministarstva za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport O Maglaj
Maglaj.
(2) Uveanje sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu, vri se na sljedei nain:
c) na razdjelu 22, Proraunska organizacija 02,
potroaka jedinica 0014 O Maglaj Maglaj,
sredstva na poziciji 613900 (MBC 902) Ostale
ugovorene usluge, Plan izdaci iz donacija 2016.
godina, uveavaju se za 500,00 KM,
d) na razdjelu 22, proraunska organizacija 02,
potroaka jedinica 0014 O Maglaj Maglaj,
sredstva na poziciji 613400 Nabavka materijala,
Plan izdaci iz donacija 2016. godina, uveavaju se
za 300,00 KM,
e) u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2016.
godina, sredstva na poziciji 722751 Primljene
namjenske donacije neplanirane u Proraunu,
uveavaju se za 800,00 KM.
lanak 2.
(Namjena koritenja sredstava i izvjetavanje)
(1) Uplaenu donaciju od strane opine Maglaj u
ukupnom iznosu od 800,00 KM, kola e utroiti za
organizaciju opinskog takmienja uenika i nabavku
hrane za potrebe kolske kuhinje.
(2) kola je duna sainiti izvjee o namjenskom utroku
sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroka sredstava.
lanak 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport i Ministarstvo
financija, svako u okviru svojih nadlenosti.

156.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u svezi
sa lankom 48. Zakona o izvravanju Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16), na prijedlog
Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport,
Vlada Zeniko-dobojskog kantona, na 53. sjednici,
odranoj dana 27.04.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu
lanak 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uveanje sredstava u Proraunu Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16) za proraunskog korisnika iz nadlenosti Ministarstva za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport O Novi
eher Maglaj.
(2) Uveanje sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu, vri se na sljedei nain:
f) na razdjelu 22, proraunska organizacija 02,
potroaka jedinica 0013 O Novi eher
Maglaj, sredstva na poziciji 613900 (MBC 902)
Ostale ugovorene usluge, Plan izdaci iz donacija
2016. godina, uveavaju se za 700,00 KM,
g) u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2016.
godina, sredstva na poziciji 722751 Primljene
namjenske donacije neplanirane u Proraunu,
uveavaju se za 700,00 KM.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 2.
(Namjena koritenja sredstava i izvjetavanje)
(1) Uplaenu donaciju od strane opine Maglaj u
ukupnom iznosu od 700,00 KM, kola e utroiti za
organizaciju opinskog takmienja uenika i obiljeavanja dana kole.
(2) kola je duna sainiti izvjee o namjenskom utroku
sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroka sredstava.
lanak 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport i Ministarstvo
financija, svako u okviru svojih nadlenosti.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i bit e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

PREMIJER
Broj: 02- 14-9051 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 27.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r
.
.............................................................................................
157.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u svezi
sa lankom 48. Zakona o izvravanju Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16), na prijedlog
Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport,
Vlada Zeniko-dobojskog kantona, na 53. sjednici,
odranoj dana 27.04.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu
lanak 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uveanje sredstava u Proraunu Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine

Broj 5 strana 585

Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16) za proraunskog korisnika iz nadlenosti Ministarstva za


obrazovanje, znanost, kulturu i sport JU Srednja
glazbena kola Zenica.
(2) Uveanje sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu, vri se na sljedei nain:
a) na razdjelu 22, proraunska organizacija 03,
potroaka jedinica 0023 JU Srednja glazbena
kola Zenica, sredstva na poziciji 821300
Nabavka opreme, Plan izdaci iz donacija 2016.
godina, uveavaju se za 500,00 KM,
b) u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2016.
godina, sredstva na poziciji 722751 Primljene
namjenske donacije neplanirane u Proraunu,
uveavaju se za 500,00 KM.
lanak 2.
(Namjena koritenja sredstava i izvjetavanje)
(1) Uplaenu donaciju od strane VIK d.o.o. Zenica u
iznosu od 500,00 KM, kola e utroiti za opremanje
kolskih kabineta.
(2) kola je duna sainiti izvjee o namjenskom utroku
sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroka sredstava.
lanak 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport i Ministarstvo
financija, svako u okviru svojih nadlenosti.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i bit e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

PREMIJER
Broj: 02- 14-9052 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 27.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r
.
.............................................................................................

Broj 5 strana 586

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

158.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u svezi
sa lankom 48. Zakona o izvravanju Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16), na prijedlog
Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport,
Vlada Zeniko-dobojskog kantona, na 53. sjednici,
odranoj dana 27.04.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu
lanak 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uveanje sredstava u Proraunu Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16) za proraunskog korisnika iz nadlenosti Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport JU Gimnazija Edhem
Mulabdi Maglaj.
(2) Uveanje sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu, vri se na sljedei nain:
h) na razdjelu 22, proraunska organizacija 03,
potroaka jedinica 0006 JU Gimnazija Edhem
Mulabdi Maglaj, sredstva na poziciji 613900
(MCC 902) Ostale ugovorene usluge, Plan izdaci
iz donacija 2016. godina, uveavaju se za 500,00
KM,
i) u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2016.
godina, sredstva na poziciji 722751 Primljene
namjenske donacije neplanirane u Proraunu,
uveavaju se za 500,00 KM.
lanak 2.
(Namjena koritenja sredstava i izvjetavanje)
(1) Uplaenu donaciju od strane opine Maglaj u iznosu
od 500,00 KM, kola e utroiti za organizaciju
opinskog takmienja uenika.
(2) kola je duna sainiti izvjee o namjenskom utroku
sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroka sredstava.

utorak, 31.05.2016.

lanak 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport i Ministarstvo
financija, svako u okviru svojih nadlenosti.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i bit e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

PREMIJER
Broj: 02- 14-9053 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 27.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................
159.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj 7/10) i lanka
17. stavak 2. Zakona o javnim nabavkama (Slubeni
glasnik Bosne i Hercegovine, broj 39/14), a sukladno sa
proraunom Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
(Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj
2/16), na prijedlog Slube za zajednike poslove, Vlada
Zeniko-dobojskog kantona, na 53. sjednici, odranoj
dana 27.04.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o usvajanju Plana javnih nabavki Zeniko-dobojskog
kantona u 2016. godini
lanak 1.
(Plan javne nabavke)
(1) Zeniko-dobojski kanton s ciljem da se osigura sve to
je potrebno za djelokrug rada, donosi Plan javnih
nabavki, kojim se utvruju stvarne potrebe za nabavku
roba, usluga i radova u proraunskoj 2016. godini.
(2) Plan javnih nabavki sadri podatke o predmetu
nabavke, jedinstvenom rijeniku javne nabavke,
procijenjenoj
vrijednosti
nabavke,
planiranim
sredstvima u Proraunu (iznos i konto), vrsti postupka
javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje
postupka nabavke, trajanju ugovora ili okvirnog
sporazuma, izvoru financiranja i Kantonalnim
organima koju pokreu postupak i prate realizaciju
ugovora.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 2.
(Izmjena Plana javnih nabavki)
Ugovorni organ, zadrava pravo u sluaju opravdanog
zahtjeva na osnovu odredaba Zakona o javnim nabavkama
promjeniti vrstu postupka, kao i procjenjene vrijednosti
nabavke na osnovu obrazloenja zasnovanog na
ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao to su znaajne
promjene u cijeni u odnosu na cijenu u vrijeme procjene
vrijednosti, poveanje ili smanjenje koliina sukladno sa
promjenjenim okolnostima i slino.
lanak 3.
(Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki )
(1) Za sve nabavke predviene Planom javne nabavke
obvezno je donoenje odluke o pokretanju postupka
nabavke u formi i sadraju sukladno sa lankom 18.
Zakona o javnim nabavkama.
(2) Sredstva predviena za neplanirane nabavke mogu se
koristiti na temelju pojedinane odluke koja se zasniva
na obrazloenom zahtjevu o nunosti i utemeljenosti
nabavke koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme
donoenja Plana javnih nabavki, u sluaju ovakve
situacije ugovorni organ zadrava pravo da naknadno
izvri dopunu Plana javnih nabavki.
lanak 4.
(Objavljivanje Plana javnih nabavki)
Plan javne nabavke objavit e se na web stranici
Zeniko-dobojskog kantona, www.zdk.ba, prije pokretanja
bilo kojeg postupka.
lanak 5.
(Sadraj odluke)
Plan javnih nabavki za 2016. godinu je u prilogu ove
Odluke i ini njen sastavni dio.
lanak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit
e se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

PREMIJER
Broj: 02- 14-9066 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 27.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
_______________________________________________

Broj 5 strana 587

Broj 5 strana 588

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 589

Broj 5 strana 590

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 591

Broj 5 strana 592

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 593

Broj 5 strana 594

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 595

Broj 5 strana 596

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 597

Broj 5 strana 598

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 599

Broj 5 strana 600

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 601

Broj 5 strana 602

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 603

Broj 5 strana 604

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 605

Broj 5 strana 606

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 607

Broj 5 strana 608

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 609

Broj 5 strana 610

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 611

Broj 5 strana 612

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 613

Broj 5 strana 614

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 615

Broj 5 strana 616

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

160.
Na temelju lanka 16. stavak (2) Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 07/10) a
sukladno sa Programom utroka sredstava Ministarstva za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2016. godinu, broj:
02-14-7046-1/16 od 29.03.2016. godine, Vlada Zenikodobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice, na 54. sjednici, odranoj
06.05.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o odobravanju sredstava za javne-humanitarne
kuhinje Zeniko-dobojskog kantona
lanak 1.
(Predmet)
Odobravaju se sredstva u iznosu od 225.000 KM
(slovima: dvijestotinedvadesetpettisua konvertibilnih
maraka) u 2016. godini, kao pomo od znaaja za rad
javnih-humanitarnih kuhinja na podruju Zenikodobojskog kantona za period sijeanj oujak 2016.
godine.
lanak 2.
(Raspored sredstava)
Sredstva iz lanka 1. ove Odluke odobravaju se u
iznosima i na nain kako sljedi:
1. MDD Merhamet Zenica

60.000 KM

2. Narodna kuhinja Zenica

50.000 KM

3. MDD Merhamet Maglaj

40.000 KM

4. Caritas zenikih upa

25.000 KM

5. Puka kuhinja Vare

25.000 KM

6. Javna kuhinja Mladi volonteri Visoko

25.000 KM.

lanak 3.
(Analitika konta)
(1) Sredstva iz lanka 1. ove odluke isplatit e se iz
Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godine
(Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj:
02/16) razdjel 20 Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku i izbjeglice, proraunska organizacija 01,
potroaka jednica 0001, ekonomski kod 614200,
KAD 207, pozicija: Ostali socijalni transferi.

utorak, 31.05.2016.

(2) Odobrena sredstva iz lanka 1. ove odluke isplaivat


e se u etiri jednake trane za I, II, III i IV kvartal
2016. godine, na raune pravnih subjekata iz lanka 2.
ove odluke, u iznosima kako slijedi:
1. MDD Merhamet Zenica

15.000 KM

2. Narodna kuhinja Zenica

12.500 KM

3. MDD Merhamet Maglaj

10.000 KM

4. Caritas zenikih upa

6.250 KM

5. Puka kuhinja Vare

6.250 KM

6. Javna kuhinja Mladi volonteri Visoko

6.250 KM

lanak 4.
(Provoenje Odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduuju se Ministarstvo za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstvo financija,
svako u okviru svojih nadlenosti.
lanak 5.
(Izvjetavanje)
Javne-humanitarne kuhinje e izvjetavati Ministarstvo
za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskom
utroku odobrenih i doznaenih sredstava, za svaku
odobrenu tranu sredstava.
lanak 6.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i biti e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 02- 14-9564/16.


PREMIJER
Datum, 06.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
161.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst ("Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona" broj: 7/10), lanka 7.
Zakona o financiranju politikih stranaka (Slubeni
glasnik BiH, broj: 95/12), lanka 22. stavak (5) Zakona o
izvravanju Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za
2016. godinu, (Slubene novine Zeniko-dobojskog
kantona, broj: 2/16), a u svezi sa Zakljukom Povjeren-

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 617

stva za privredu, ekonomsku i financijsku politiku,


Proraun i financije Skuptine Zeniko-dobojskog kantona
o utvrivanju naina raspodjele i kontrole troenja
sredstava iz Odluke o privremenom financiranju Zenikodobojskog kantona za period sijeanj-oujak 2016. godine
i iz Prorauna Zeniko-dobojskog Kantona za 2016.
godinu namjenjenih za financiranje politikih stranaka i
koalicija politikih stranaka zastupljenih u Skuptini
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 01-28-940-2/16 od
25.01.2016. godine, Vlada Zeniko-dobojskog kantona, na
54. sjednici, odranoj dana 06.05.2016. godine, d o n o s i

lanak 4.
(Proraunska organizacija i ekonomski kod)
Isplata sredstava iz lanka 1. ove odluke e se izvriti
na osnovu Zakona o izvravanju Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu, (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16), a iz Prorauna
Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu sa razdjela
10, proraunska organizacija 01, potroaka jedinica 0001
Skuptina Kantona, Naziv pozicije Tekui transfer za
financiranje politikih stranaka, koalicija politikih
stranaka i neovisnih zastupnika.

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje politikih
stranaka i koaliciju politikih stranaka zastupljenih u
Skuptini Zeniko-dobojskog kantona za mjesec
TRAVANJ 2016. godine

lanak 5.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduuju se Ministarstvo
financija Zeniko-dobojskog kantona i Struna sluba
Skuptine Zeniko-dobojskog kantona, svako u okviru
svoje nadlenosti.

lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava u iznosu
od 23.366,80 KM (slovima: dvadesettritisueristoezdesetest/80 konvertibilnih maraka) za politike stranke i
koaliciju politikih stranaka zastupljene u Skuptini
Zeniko-dobojskog kantona, za mjesec travanj 2016.
godine.
lanak 2.
(Raspored sredstava)
Sredstva iz lanka 1. Ove Odluke rasporeuju se na
nain da se:
- 30% sredstava dijeli jednako svim politikim
strankama, odnosno koalicijama politikih stranaka koje
su osvojile mandate u Skuptini Zeniko-dobojskog
kantona,
- 60% sredstava dijeli prema broju zastupnikih
mandata koje svaka politika stranka i koalicija politikih
stranaka zastupljena u Skuptini Kantona, ima u trenutku
dodjele mandata,
- 10% od ukupnog iznosa rasporeuje se klubovima
zastupnika srazmjerno broju zastupnikih mjesta koja
pripadaju manje zastupljenom spolu.
lanak 3.
(Trenutak raspodjele)
Kao trenutak raspodjele sredstava iz lanka 2. ove
Odluke smatra se dan donoenja Odluke Vlade Kantona o
raspodjeli istih.

lanak 6.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i bit e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 02- 14-9563/16.


PREMIJER
Datum, 06.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
162.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u svezi
sa lankom 48. Zakona o izvravanju Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16), na prijedlog
Ministarstva financija, Vlada Zeniko-dobojskog kantona,
na 55. sjednici, odranoj dana 12.05.2016. godine, donosi

ODLUKU
o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu
lanak 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uveanje sredstava u Proraunu Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16) za proraunskog korisnika Univerzitet u Zenici.

Broj 5 strana 618

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

(2) Uveanje sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog


kantona za 2016. godinu, vri se na sljedei nain:
a) na razdjelu 22, proraunska organizacija 04,
potroaka jedinica 0010 Univerzitet u Zenici,
namjenska sredstva na pozicijama:
613400 Nabavka materijala
uveavaju se za...............................................2.736,00 KM
613700 Izdaci za tekue odravanje
uveavaju se za.............................................30.545,00 KM
613900 (MDC 901) Izdaci za privremene i
povremene poslove uveavaju se za ..........316.102,00 KM
613900 (MDC 902) Ostale ugovorene usluge
uveavaju se za ............................................50.000,00 KM
821300 Nabavka opreme
uveavaju se za...........................................688.574,00 KM
821600 Rekonstrukcija i investiciono
odravanje uveavaju se za...........................64.922,00 KM
UKUPNO

1.152.879,00 KM

b) u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016.


godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan Prorauna 2016. godina na poziciji 722500- Naknade za
zatitu okolia uveavaju se za 1.152.879,00 KM.
lanak 2.
(Namjena koritenja sredstava i izvjetavanje)
(1) Odobrena namjenska sredstva Fonda za zatitu okolia,
Univerzitet u Zenici e utroiti za nastavak realizacije
Projekta Uspostava centra za monitoring okolia
Zeniko-dobojskog kantona.
(2) Univerzitet je duan polugodinje izvjetavati Vladu
Zeniko-dobojskog kantona o namjenskom utroku
sredstava.
lanak 3.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Univerzitet u
Zenici, Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i
sport, Ministarstvo za prostorno ureenje, promet i
komunikacije i zatitu okolia i Ministarstvo financija,
svako u okviru svojih nadlenosti.

utorak, 31.05.2016.

lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i bit e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 02-14-9880/16.
PREMIJER
Datum, 12.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
163.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i Zakona
o koncesijama - Proieni tekst (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 5/03), na prijedlog
Ministarstva za gospodarstvo, Vlada Zeniko-dobojskog
kantona, na 56. sjednici, odranoj 20.05.2016. godine,
donosi

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE


o dodjeli koncesije za istraivanje i eksploataciju
mineralnog resursa krenjaka na leitu CrkviceKamenolom kod Zenice, K.O. Crkvice u opini
Zenica, broj: 02-18-21955/14 od 6.1.2014. godine
lanak 1.
(Predmet)
U lanku 2. Odluke o dodjeli koncesije za istraivanje i
eksploataciju mineralnog resursa krenjaka na leitu
Crkvice-Kamenolom kod Zenice, K.O. Crkvice u opini
Zenica, broj: 02-18-21955/14 od 6.1.2014. godine, dodaje
se novi stavak (3), koji glasi:
Veza izmeu karakteristinih toaka 1, 2, 3, 4 i 5 je
granica parcele oznaene kao k.. 1337 i susjednih
parcela, a veza izmeu toaka 1 i 5 je po granici ove
parcele i zatitnog pojasa Babine rijeke.
lanak 2.
(Ugovor)
Zaduuje se Ministarstvo za gospodarstvo da sukladno
sa ovom Odlukom i odredbama Zakona o koncesijama
potpie Anex Ugovora o dodjeli koncesije, broj: 04-1815802-1/14 od 17.12.2014. godine.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 3.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
donoenja i bit e objavljivana u Slubenim novinama
Zeniko-dobojskog kantona.

Broj: 02- 18-10229 /16.


PREMIJER
Datum, 20.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
164.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u svezi
sa lankom 48. Zakona o izvravanju Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16), Vlada Zenikodobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, na 56. sjednici, odranoj
20.05.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu

Broj 5 strana 619

lanak 2.
(Namjena koritenja sredstava i izvjetavanje)
(1) Uplaenu donaciju od strane opine Maglaj u iznosu
od 500,00 KM, kola e utroiti za organizaciju
opinskog takmienja uenika.
(2) kola je duna sainiti izvjee o namjenskom utroku
sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroka sredstava.
lanak 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport i Ministarstvo
financija, svako u okviru svojih nadlenosti.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i bit e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 02- 14-10291 /16.


PREMIJER
Datum, 20.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
165.

lanak 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uveanje sredstava u Proraunu Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16) za
budetskog korisnika iz nadlenosti Ministarstva za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport JU Mjeovita
srednja kola Maglaj.

Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi


Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u svezi
sa lankom 48. Zakona o izvravanju Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16), Vlada Zenikodobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport, na 56. sjednici,
odranoj 20.05.2016. godine, d o n o s i

(2) Uveanje sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog


kantona za 2016. godinu, vri se na sljedei nain:
a) na razdjelu 22, proraunska organizacija 03,
potroaka jedinica 0007 JU Mjeovita srednja
kola Maglaj, sredstva na poziciji 613900 (MCC
902) Ostale ugovorene usluge, Plan izdaci iz
donacija 2016. godina, uveavaju se za 500,00
KM,
b) u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2016.
godina, sredstva na poziciji 722751 Primljene
namjenske donacije neplanirane u Proraunu,
uveavaju se za 500,00 KM.

ODLUKU
o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu
lanak 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uveanje sredstava u Proraunu Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16) za proraunskog korisnika iz nadlenosti Ministarstva za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport JU Medicinska
kola Zenica.

Broj 5 strana 620

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

(2) Uveanje sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog


kantona za 2016. godinu, vri se na sljedei nain:
a) na razdjelu 22, proraunska organizacija 03,
potroaka jedinica 0019 JU Medicinska kola
Zenica, sredstva na poziciji 613500 Izdaci za
usluge prevoza i goriva, Plan izdaci iz donacija
2016. godina, uveavaju se za 2.000,00 KM;
b) u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2016.
godina, sredstva na poziciji 733112 Primljene
donacije od pravnih osoba, uveavaju se za
2.000,00 KM.
lanak 2.
(Namjena koritenja sredstava i izvjetavanje)
(1) Uplaena sredstva od strane donatora Termoelektra
d.o.o. Brko kola e utroiti za organizaciju prevoza
kontigenta donirane kolske opreme.
(2) kola je duna sainiti izvjee o namjenskom utroku
sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroka sredstava.
lanak 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport i Ministarstvo
financija, svako u okviru svojih nadlenosti.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i bit e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 02- 14-10290 /16.


PREMIJER
Datum, 20.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
166.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u svezi
sa lankom 48. Zakona o izvravanju Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine

utorak, 31.05.2016.

Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16), Vlada Zenikodobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za


obrazovanje, znanost, kulturu i sport, na 56. sjednici,
odranoj 20.05.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu
lanak 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uveanje sredstava u Proraunu Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16) za proraunskog korisnika iz nadlenosti Ministarstva za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport JU O 1.
mart Jelah, opina Teanj.
(2) Uveanje sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog
kantona za 2016. godinu, vri se na sljedei nain:
a) na razdjelu 22, proraunska organizacija 02,
potroaka jedinica 0020 JU O 1. mart Jelah,
opina Teanj, sredstva na poziciji 611200
Naknade trokova uposlenih, Plan izdaci iz
donacija 2016. godina, uveavaju se za 7.497,00
KM;
b) na razdjelu 22, proraunska organizacija 02,
potroaka jedinica 0020 JU O 1. mart Jelah,
opina Teanj, sredstva na poziciji 613400
Nabavka materijala, Plan izdaci iz donacija 2016.
godina, uveavaju se za 1.000,00 KM;
c) u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2016.
godina, sredstva na poziciji 732112 Primljeni
tekui transferi od Federacije, uveavaju se za
8.497,00 KM.
lanak 2.
(Namjena koritenja sredstava i izvjetavanje)
(1) Uplaena sredstva od strane Federalnog ministarstva
raseljenih osoba i izbjeglica Sarajevo, kola e utroiti
za organizaciju intruktivne nastave za uenike sa
podruja naseljenog mjesta Vrbanjci - Kotor Varo.
(2) kola je duna sainiti izvjee o namjenskom utroku
sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroka sredstava.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport i Ministarstvo
financija, svako u okviru svojih nadlenosti.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i bit e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 02- 14-10292 /16.


PREMIJER
Datum, 20.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
167.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), i lanka
11. stavak 2. Zakona o koncesijama Zeniko-dobojskog
kantona - Proieni tekst (Slubene novine Zenikodobojskog kantona, broj: 5/03) i na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, umarstvo i vodoprivredu, Vlada
Zeniko-dobojskog kantona na 56. sjednici, odranoj dana
20.05.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju,
koritenje i prijenos MHE TRIBIJA na rijeci
Tribiji, na podruju opine Vare
lanak 1.
(Predmet)
Gospodarskom drutvu ENERGONOVA d.o.o.
Sarajevo (u daljem tekstu Koncesionar) dodjeljuje se
koncesija za izgradnju male hidroelektrane (u daljem
tekstu: MHE) Tribija instalisane snage 961 kW, na rijeci
Tribiji opina Vare.
lanak 2.
(Nain dodjele)
(1) Koncesija se dodjeljuje za izgradnju MHE prema
D.B.O.T. modelu (Projektuj, Izgradi, Upravljaj,
Prenesi), a ukljuuje izradu projektne dokumentacije,
financiranje svih nabavki i nadoknada koje se tiu
izgradnje MHE, prikupljanje i realizaciju obveza

Broj 5 strana 621

prema izdatim dozvolama i sporazumima, izgradnju


MHE sa odgovarajuim objektima, probni rad i
komercijalni rad tokom perioda koncesije i i prenos
objekata nakon isteka perioda koncesije.
(2) Poetak komercijalnog pogona treba biti najkasnije u
roku od 3 mjeseca od izdavanja odobrenja za upotrebu
objekta.
lanak 3.
(Vrijeme trajanja koncesije)
Koncesija za izgradnju MHE po ovoj Odluci dodjeljuje
se na vrijeme od 30 (slovima: trideset) godina, raunajui
poetak koncesije od dana poetka koritenja koncesije,
odnosno poetka proizvodnje elektrine energije, ali ne
due od roka iz lanka 2. stavak 2. ove Odluke.
lanak 4.
(Plaanje tekue koncesione naknade)
(1) Koncesionar je duan da plaa naknadu za koritenje
koncesije po ovoj Odluci u visini, na nain i po
postupku i rokovima koji e se utvrditi Ugovorom o
koncesiji.
(2) Za vrijeme trajanja koncesije korisnik koncesije je
obavezan da plaa tekuu koncesionu naknadu u visini
od 10 % od ukupnog prihoda od proizvedene
elektrine energije.
lanak 5.
(Plaanje jednokratne koncesione naknade)
Koncesionar je duan uplatiti jednokratnu koncesionu
naknadu u iznosu od 85.000,00 KM (slovima: osamdesetpettisua konvertibilnih maraka), prije potpisivanja
ugovora o koncesiji.
lanak 6.
(Raspodjela koncesione naknade)
Naknade iz lanova 4. i 5. ove Odluke predstavljaju
prihod Zeniko-dobojskog kantona i opine Olovo u
omjeru koji je odreen Odlukom Vlade Zenikodobojskog kantona o nainu raspodjele i koritenju
financijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane
i jednokratne naknade od koncesija (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 1/13).
lanak 7.
(Posebna vodna naknada)
Plaanje naknade za koritenje koncesije za MHE ne
iskljuuje obvezu Koncesionara da plaa posebnu vodnu
naknadu za koritenje voda sukladno sa Zakonom o
vodama, odnosno sukladno sa vodnom dozvolom.

Broj 5 strana 622

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 8.
(Zakljuivanje ugovora o koncesiji)
(1) Zaduuje se Ministarstvo za poljoprivredu, umarstvo i
vodoprivredu da u svojstvu Koncesora, na osnovu ove
Odluke i odredaba Zakona o koncesijama, zakljui
Ugovor o koncesiji sa Koncesionarom, kojim e se
urediti meusobni odnosi, prava, obveze i odgovornosti, uz prethodno pribavljeno miljenje Kantonalnog
pravobraniteljstva.
(2) Ugovor o koncesiji iz prethodnog lanka mora
sadravati obvezu Koncesionara da prilikom izgradnje
objekta angauje 70% domaih gospodarskih drutava
u izvoenju radova.
(3) Koncesionar je duan prije potpisivanja Ugovora o
koncesiji, a najkasnije u roku od tri godine od
donoenja ove Odluke, obezbijediti odobrenje za
graenje objekata u funkciji koritenja predmeta
koncesije.
lanak 9.
(Stupanje na snagu odluke o dodjeli koncesije)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit
e se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 02- 25-10289 /16.


PREMIJER
Datum, 20.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
168.
Na temelju lanka 38. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Slubene novine Federacije Bosne i
Hercegovine, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i lanka
16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeniko-dobojskog kantonaProieni tekst (Slubene novine Zeniko-dobojskog
kantona, broj: 7/10), a u svezi sa tokom I stavak 2.
Jedinstvene metodologije kojom se blie utvruju kriteriji
i mjerila za zakljuivanje ugovora izmeu nadlenog
zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove
(Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj:
34/13 i 90/13) na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada
Zeniko-dobojskog kantona, na 57. sjednici odranoj dana
30.05.2016.godine, d o n o s i

utorak, 31.05.2016.

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OSNOVAMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA
ZAKLJUIVANJE UGOVORA IZMEU
ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA I
ZDRAVSTVENIH USTANOVA
lanak 1.
U Odluci o osnovama, kriterijima i mjerilma za
zakljuivanje ugovora izmeu Zavoda zdravstvenog
osiguranja Zeniko-dobojskog kantona i zdravstvenih
ustanova (Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona
broj: 6/15), lanak 30. mijenja se i glasi:
Struna sluba Zavoda zdravstvenog osiguranja
Zeniko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) u
suradnji sa menadmentom zdravstvenih ustanova, duna
je vriti kontrolu propisanih recepata i izdatih lijekova po
vrsti, obimu i iframa doktora koji su iste propisali.
U sluaju prekoraenja planirane potronje iz lanka 29.
Zavod e uestvovati u pokriu iskazanog prekoraenja u
procentu od 100 %.
U sluaju ostvarenih uteda iste se u cijelosti ustupaju
zdravstvenim ustanovama u srazmjeri uea vrijednosti
propisanih i izdatih lijekova u odnosu na ukupnu godinju
potronju, uz obvezu domova zdravlja da pripadajue
efekte uteda doznae Kantonalnoj bolnici Zenica i Opoj
bolnici Teanj.
lanak 2.
U lanku 31. stavak 2. brie se.
lanak 3.
Iza lanka 33. dodaju se novi lanovi 33a. i 33b. koji
glase:
lanak 33a.
U cilju unapreenja sistema ugovaranja i ostvarivanja
boljih efekata rada timova obiteljske medicine, a putem
uvoenja nagradnih plaanja, opredjeljuju se posebna
sredstva za motivaciju timova obiteljske medicine.
Iznos sredstava iz stavka 1. ovog lanka iskazat e se u
konvertibilnim markama po osiguranoj osobi iz lanka 6.
Odluke o osnovama i mjerilma za zakljuivanje ugovora
izmeu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenikodobojskog kantona i zdravstvenih ustanova, a konkretan
iznos sredstava po osiguranoj osobi utvrdit e se odlukom
Upravnog odbora Zavoda.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 33b.
Sredstva iz lanka 33a. doznaavat e se domovima
zdravlja koji su duni najmanje 50 % tih sredstava isplatiti
doktorima medicine i medicinskim sestrama, kao nagradu
za ostvarene rezultate, a prema metodologiji nagradnog
plaanja koju e donijeti Upravni odbor Zavoda.
Provoenje ugovorenih obveza domova zdravlja iz
stavka 1. ovog lanka kontrolisat e struna sluba Zavoda
i o tome tromjesene izvjetaje podnositi Upravnom
odboru Zavoda.
Ukoliko se utvrdi da domovi zdravlja ne izvravaju
obveze iz stavka 1. ovog lanka, Upravni odbor Zavoda
moe donijeti odluku o obustavi doznaavanja
pripadajuih sredstava namjenjenih nagraivanju timova
obiteljske medicine.
lanak 4.
lanak 49. mijenja se i glasi:
Obraun sredstava za djelatnost tercijarne zdravstvene
zatite vrit e se na nain da se kompletna tercijarna
djelatnost obraunava Kantonalnoj bolnici Zenica, a
nakon toga se 80 % sredstava, planiranih Financijskim
planom Zavoda za lijeenje izvan kantona, umanjenih za
iznos sredstava koja se obraunavaju za osiguranike
opine Olovo za usluge bolnike zdravstvene zatite
sekundarne i tercijarne razine i specijalistiko-konsultativne djelatnosti, oduzimaju od sredstava Kantonalne
bolnice Zenica.
Obraun na stavci Lijeenje izvan kantona se vri na
mjesenoj bazi. U sluaju kada su trokovi lijeenja izvan
kantona za taj mjesec manje od 1/12 planiranih sredstava
u Financijskom planu Zavoda, tada se 80 % razlike
izmeu planiranog i stvarenog moe, odlukom Upravnog
odbora, dodijeliti Kantonalnoj bolnici Zenica, plaanjem
po usluzi za medicinske zahvate i procedure tercijarne
razine koji se ne upuuju na lijeenje izvan kantona.
Plaanje usluga e se vriti samo u sluaju ako su za
lijeenje izvan kantona ostvarene utede, na mjesenoj
razini u odnosu na Financijski plan Zavoda.
Upravni odbor Zavoda donosi Metodologiju obrauna i
plaanja kojom se blie reguliu prava i obveze iz ovog
lanka.
lanak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 02-37-10797/16.
PREMIJER
Datum, 30.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................

Broj 5 strana 623

169.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj 7/10), na
prijedlog Ministarstva za pravosue i upravu, Vlada
Zeniko-dobojskog kantona, na 57. sjednici, odranoj
dana 30.05.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU

I.
Daje se suglasnost Ministarstvu za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona da izvri kupovinu gradskog
graevinskog zemljita putem neposredne pogodbe od
Grada Zenica koje ini dio k.n.p.537/4, k.o. Zenica II,
kojoj po s.p. odgovara dio k.. 19/3,k.o. Zenica, povrine
22 m2, po cijeni od 80,00KM /m2.
II.
Kupovina zemljita iz toke I ove odluke odobrava se u
svrhu dogradnje protivpoarnog stepenita i stepenita za
glavni ulaz zgrade Kantonalnog tuilatva, a prema
Rjeenju o urbanistikoj suglasnosti Slube za prostorno
ureenje broj: 06-23-1851/15, od 27.11.2015. godine, koje
je sastavni dio ove odluke.
III.
Ovlauje se Mirnes Bai, ministar Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona da sa
Gradonaelnikom Zenice potpie kupoprodajni ugovor o
kupovini gradskog graevinskog zemljita iz toke I ove
odluke.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit
e se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 02-31-10769/16.
PREMIJER
Datum, 30.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, s.r.
..............................................................................................
170.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona broj: 7/10), lanka 7.
Zakona o financiranju politikih stranaka (Slubeni
glasnik BiH, broj: 95/12), lanka 22. stavak (5) Zakona o
izvravanju Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za

Broj 5 strana 624

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

2016. godinu, (Slubene novine Zeniko-dobojskog


kantona, broj: 2/16), a u svezi sa Zakljukom Povjerenstva za gospodarstvo, ekonomsku i financijsku politiku,
Proraun i financije Skuptine Zeniko-dobojskog kantona
o utvrivanju naina raspodjele i kontrole troenja
sredstava iz Odluke o privremenom financiranju Zenikodobojskog kantona za period sijeanj-oujak 2016. godine
i iz Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za 2016.
godinu namjenjenih za financiranje politikih stranaka i
koalicija politikih stranaka zastupljenih u Skuptini
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 01-28-940-2/16 od
25.01.2016. godine, Vlada Zeniko-dobojskog kantona, na
57. sjednici, odranoj dana 30.05.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje politikih
stranaka i koaliciju politikih stranaka zastupljenih u
Skuptini Zeniko-dobojskog kantona za mjesec
SVIBANJ 2016. godine
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava u iznosu
od 23.366,80 KM (slovima: dvadesettritisuetristoezdesetest/80konvertibilnih maraka) za politike stranke
i koaliciju politikih stranaka zastupljene u Skuptini
Zeniko-dobojskog kantona, za mjesec svibanj 2016.
godine.
lanak 2.
(Raspored sredstava)
Sredstva iz lanka 1. Ove Odluke rasporeuju se na
nain da se:
- 30% sredstava dijeli jednako svim politikim
strankama, odnosno koalicijama politikih stranaka koje
su osvojile mandate u Skuptini Zeniko-dobojskog
kantona,
- 60% sredstava dijeli prema broju zastupnikih
mandata koje svaka politika stranka i koalicija politikih
stranaka zastupljena u Skuptini Kantona, ima u trenutku
dodjele mandata,
- 10% od ukupnog iznosa rasporeuje se klubovima
zastupnika srazmjerno broju zastupnikih mjesta koja
pripadaju manje zastupljenom spolu.
lanak 3.
(Trenutak raspodjele)
Kao trenutak raspodjele sredstava iz lanka 2. ove
Odluke smatra se dan donoenja Odluke Vlade Kantona o
raspodjeli istih.

utorak, 31.05.2016.

lanak 4.
(Proraunska organizacija i ekonomski kod)
Isplata sredstava iz lanka 1. ove odluke e se izvriti
na osnovu Zakona o izvravanju Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu, (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 2/16), a iz Prorauna
Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu sa razdjela
10, Proraunska organizacija 01, potroaka jedinica 0001
Skuptina Kantona, Naziv pozicije Tekui transfer za
financiranje politikih stranaka, koalicija politikih
stranaka i neovisnih zastupnika.
lanak 5.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduuju se Ministarstvo
financija Zeniko-dobojskog kantona i Struna sluba
Skuptine Zeniko-dobojskog kantona, svako u okviru
svoje nadlenosti.
lanak 6.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donoenja i bit e
objavljena u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 02-14-10774/16.
PREMIJER
Datum, 30.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
171.
Na temelju lanka 16. stavak 2. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), lanka
36. Zakona o lovstvu (Slubene novine Fedearcije Bosne
i Hercegovine, broj: 04/06, 8/10 i 81/14) i Odluke o
osnivanju lovita na podruju Zeniko-dobojskog kantona
(Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj:
10/09), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu,
umarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeniko-dobojskog
kantona, na 57. sjednici, odranoj dana 30.05.2016.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o uvjetima i vremenu privremene dodjele
gospodarskog lovita KAMENICA,na podruju
Opine Zavidovii na koritenje i upravljanje

I.
Ovom Odlukom utvruju se uvjeti i vrijeme privremene
dodjele gospodarskog lovita KAMENICA sa podruja

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

opine Zavidovii na koritenje i upravljanje Javnom


poduzeu umsko-gospodarsko drutvo Zenikodobojskog kantona d.o.o. Zavidovii-Poslovna jedinica
Spomenik prirode Tajan, do stvaranja uvjeta za dodjelu
lovita na koncesiju, sukladno sa Zakonom o lovstvu
(Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj:
04/06, 8/10 i 81/14), Zakonu o koncesijama (Slubene
novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 40/02 i
61/06) i Zakonu o koncesijama Zeniko-dobojskog
kantona (Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona,
broj: 5/03).
II.
Uvjeti i vremenski period privremene dodjele
gospodarskog lovita KAMENICA, na koritenje i
upravljanje Javnom poduzeu umsko-gospodarsko
drutvo Zeniko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovii,
utvruju se sukladno sa godinjim planom gazdovanja
lovitem za lovnu 2016./2017. godinu.
III.
Ovlauje se Ministarstvo za poljoiprivredu, umarstvo
i vodoprivredu Zeniko-dobojskog kantona da koritenje i
upravljanje gospodarskim lovitem KAMENICA, sa
podruja opine Zavidovii dodijeli za lovnu 2016./2017.
godinu, zakljuivanjem Ugovora o ustupanju lovita na
privremeno koritenje i upravljanje.
IV.
Za realizaciju ove Odluke zaduuje se Ministarstvo za
poljoprivredu, umarstvo i vodoprivredu Zenikodobojskog kantona.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit
e se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 02-26-10776/16.
PREMIJER
Datum, 30.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................

Broj 5 strana 625

172.
Na temelju lanka 12. Uredbe o postupku uvanja,
smjetaja i nainu postupanja sa privremeno oduzetim
predmetom prekraja (Sl. novine Zeniko-dobojskog
kantona, broj: 5/15) na prijedlog Kantonalne uprave za
inspekcijske poslove, Vlada Zeniko-dobojskog kantona,
na 52. sjednici, odranoj 19.04.2016. godine, d o n o s i
RJEENJE
o imenovanju Povjerenstva za postupanje sa
privremeno i trajno oduzetim predmetom prekraja

I.
Imenuje se Povjerenstvo za postupanje sa privremeno i
trajno oduzetim predmetom prekraja u sastavu:
1. Adnan Dinarevi, dipl. ecc, predsjednik Povjerenstva, predstavnik Kantonalne uprave za
inspekcijske poslove,
2. Jasemina Agovi, dipl. ecc., lanica Povjerenstva,
predstavnica Kantonalne direkcije robnih rezervi,
3. Anto Gali, inenjer saobraaja, lan Povjerenstva,
predstavnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku i
izbjeglice.
II.
Zadatak Povjerenstva iz toke I ovog rjeenja je
provoenje postupka koji je propisan lankom 13. 14. 16.
17. i 18. Uredbe o postupku uvanja, smjetaja i nainu
postupanja sa privremeno oduzetim predmetom prekraja.
III.
Povjerenstvo iz toke I. ovog rjeenja za svoj rad
odgovorna je Vladi Zeniko-dobojskog kantona.
IV.
Rjeenje stupa na pravnu snagu danom donoenja i isto
e se objaviti u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona

PREMIJER
Broj: 02- 34-8669 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................

Broj 5 strana 626

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

173.
Na temelju lanka 16. stavak 3. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona - Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona", broj 7/10), a u svezi
sa tokom 3. do 8. Uredbe o formiranju Kantonalnog taba
civilne zatite (Slubene novine Zeniko-dobojskog
kantona" broj: 12/04, 5/08 i 7/11), na prijedlog ravnatelja
Kantonalne uprave civilne zatite, Vlada Zenikodobojskog kantona, na 52. sjednici, odranoj dana
19.04.2016. godine, d o n o s i

RJEENJE
o razrjeenju ravnatelja
Agencije za privatizaciju Zeniko dobojskog kantona

I.
Nurudin Smajlagi, diplomirani ekonomista, razrjeava
se dunosti ravnatelja Agencije za privatizaciju Zenikodobojskog kantona, sa 11.04. 2016. godine, zbog isteka
mandata.

RJEENJE
o izmjeni Rjeenja o postavljenju komandanta,
naelnika i lanova Kantonalnog taba civilne zatite
Zeniko-dobojskog kantona

Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavit e


se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona.

lanak 1.
U Rjeenju o postavljenju komandanta, naelnika i
lanova Kantonalnog taba civilne zatite Zenikodobojskog kantona (Slubene novine Zeniko-dobojskog
kantona", broj: 04/15), u lanku 3. rijei:

PREMIJER
Broj: 02- 34-8564 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................

Zuhdija Kova" zamjenjuju se rijeima:


Senada Dizdar".
Sabina Ahmi" zamjenjuju se rijeima:
Muhamed Skopljak".
lanak 3.
Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavit e
se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona".

PREMIJER
Broj: 02- 34-8667 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................
174.
Na temelju lanka 16. stavak 3. Zakona o Vladi
Zeniko - dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a
sukladno sa lankom 16. stavak 2. Zakona o Agenciji za
privatizaciju Zeniko-dobojskog kantona (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 4/97, 15/97,
6/01 i 8/10), Vlada Zeniko-dobojskog kantona, na
prijedlog Ministarstva za gospodarstvo, na 52. sjednici,
odranoj 19.04.2016. godine, d o n o s i

II.

175.
Na temelju lanka 16. stavak 3. Zakona o Vladi
Zeniko - dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a
sukladno sa lankom 4. stavak 2. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine (Slubene novine Federacije Bosne i
Hercegovine, broj: 12/03 i 34/03) i lankom 16. stavak 2.
Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeniko-dobojskog
kantona (Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona,
broj: 4/97, 15/97, 6/01 i 8/10), Vlada Zeniko-dobojskog
kantona, na prijedlog Ministarstva za gospodarstvo, na 52.
sjednici, odranoj 19.04.2016. godine, d o n o s i
RJEENJE
o imenovanju na krai period
ravnatelja Agencije za privatizaciju Zeniko
dobojskog kantona

I
Ahmet Begagi, diplomirani ekonomista, imenuje se za
ravnatelja Agencije za privatizaciju Zeniko-dobojskog
kantona na krai period, a najdue tri mjeseca od dana
imenovanja, odnosno do konanog imenovanja.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

II
Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavit e se
u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona.

PREMIJER
Broj: 02- 34-8565 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................
176.
Na temelju lanka 16. stavak 3. Zakona o Vladi Zeniko dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a
sukladno sa lankom 26. i lankom 25. Zakona o
ustanovama (Slubeni list R BiH, broj: 6/92., 8/93., i
13/94.), a sukladno sa lankom 12. stavak 3. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjim Federacije
Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije Bosne
i Hercegovine, broj 12/03., 34/03. i 65/11.) i lankom
129. stavak 2. Zakona o srednjoj koli (Slubene novine
Zeniko dobojskog kantona, broj: 5/04, 20/07, 19/09,
9/11 i 4/14), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje,
znanost, kulturu i sport Zeniko-dobojskog kantona, Vlada
Zeniko-dobojskog kantona, na 54. sjednici, odranoj
06.05.2016. godine, d o n o s i
RJEENJE
o razrjeenju i konanom imenovanju novog lana
kolskog odbora Srednje tehnike kole Zavidovii

I
Razrjeava se lanstva u kolskom odboru Srednje
tehnike kole Zavidovii:
- Sinanovi Sakib lan, iz reda roditelja.
II
U kolski odbor, na period do isteka mandata kolskog
odboraSrednje tehnike kole Zavidovii, imenuje se:

Broj 5 strana 627

177.
Na temelju lanka 16. stavak 3. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10.), a
sukladno sa lankom 26. i lankom 25. Zakona o
ustanovama (Slubeni list R BiH, broj: 6/92., 8/93., i
13/94.), a sukladno sa lankom 12. stavak 3. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjim Federacije
Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije Bosne
i Hercegovine, broj 12/03., 34/03. i 65/11.) i lankom
129. stavak 2. Zakona o srednjoj koli (Slubene novine
Zeniko-dobojskog kantona, broj: 5/04, 20/07, 19/09,
9/11 i 4/14), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje,
znanost, kulturu i sport Zeniko-dobojskog kantona, Vlada
Zeniko-dobojskog kantona na 54. sjednici, odranoj
06.05.2016. godine, d o n o s i
RJEENJE
o razrjeenju i konanom imenovanju novog lana
kolskog odbora Mjeovite srednje kole Hazim
abanovi, Visoko

I
Razrjeava se lanstva u kolskom odboru Mjeovite
srednje kole Hazim abanovi, Visoko:
- Leme Ermina lan, iz reda nastavnika strunih
suradnika i osoblja kole, na osobni zahtjev.
II
U kolski odbor, na period do isteka mandata kolskog
odbora Mjeovite srednje kole Hazim abanovi,
Visoko, imenuje se:
- Brei Nermina lan, iz reda nastavnika strunih
suradnika i osoblja kole.
III
Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavit e
se u Slubenim novinama Zeniko dobojskog kantona.

- Jusi efik lan, iz reda roditelja.


III
Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavit e
se u Slubenim novinama Zeniko dobojskog kantona.

Broj: 02- 38-9566 /16.


PREMIJER
Datum, 06.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................

Broj: 02-38-9567/16.
PREMIJER
Datum, 06.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................

Broj 5 strana 628

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

178.
Na temelju lanka 16. stavak 3., Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), sukladno
sa lankom 25. Zakona o ustanovama (Slubeni list
RBiH, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), a sukladno sa lankom
4., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine
Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 12/03, 34/03 i
65/13), u svezi sa lankom 83. stavak 2., Zakona o
osnovnoj koli (Slubene novine Zeniko-dobojskog
kantona, broj: 5/04, 20/07, 9/11 i 4/14), na prijedlog
Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport,
Vlada Zeniko-dobojskog kantona na 55. sjednici,
odranoj dana 12.05.2016. godine, d o n o s i

utorak, 31.05.2016.

imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene


novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 12/03,
34/03i 65/11) u svezi sa lankom 83. stavak 2., Zakona o
osnovnoj koli (Slubene novine Zeniko-dobojskog
kantona, broj: 5/04, 20/07, 9/11 i 4/14),Vlada Zenikodobojskog kantona, na 56. sjednici, odranoj 20.05.2016.
godine, d o n o s i
RJEENJE
o razrjeenju predsjednikakolskogodbora
Osnovne kole Enver olakovi,Janjii

I
Razrjeava se lanstva u kolskom odboru Osnovne
kole Enver olakovi, Janjii:

RJEENJE
o imenovanju na krai period lana kolskog odbora
JU Osnovna kola Enver olakovi, Janjii u Zenici

- Omerinovi Fajo predsjednik, lan iz reda


Osnivaa, na osobni zahtjev.
II

I.
U kolski odbor Javne ustanove Osnovna kola Enver
olakovi, Janjii, u Zenici, imenuje se na krai period,
koji ne moe biti dui od 3(tri) mjeseca od dana
imenovanja:
- Smailovi Almir, lan-predstavnik lokalne zajednice.
II.
Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavit e
se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona.

Broj: 02-38-9999/16.
PREMIJER
Datum, 12.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
179.
Na temelju lanka 16. stavak 3. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a
sukladno sa lankom 26.Zakona o ustanovama (Slubeni
list RBiH, broj: /92, 8/93 i 13/94), a sukladno sa lankom
12. stavak 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim

Rjeenje stupa na snagu danom donoenja, a bit e


objavljeno u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj: 02- 38-10233/16.


PREMIJER
Datum, 20.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
180.
Na temelju lanka 16. stavak 3., Zakona o Vladi
Zeniko dobojskog kantona Proieni tekst
(Slubene novine Zeniko dobojskog kantona, broj:
7/10), sukladno sa lankom 25. Zakona o ustanovama
(Slubeni list R BiH, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), a
sukladno sa lankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj:
12/03, 34/03 i 65/13), u svezi sa lankom 83. stavak 2.
Zakona o osnovnoj koli (Slubene novine Zeniko
dobojskog kantona, broj: 5/04, 20/07, 9/11 i 4/14),Vlada
Zeniko dobojskog kantona na 56. sjednici, odranoj
20.05.2016. godine, d o n o s i

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 629

3. Dijana Ajanovi, Opinski sud u Zenici, lan,


RJEENJE
o imenovanju na krai period lanova kolskog odbora
JU Osnovna kola Enver olakovi,Janjii u Zenici

4. Semir ut, Ministarstvo unutarnjih poslova, lan,


5. Senad Huseinagi, Institut za zdravlje i sigurnost
hrane, lan,

I.

6. Dragan imi, knjievnik iz Zavidovia, lan,

U kolski odbor Javne ustanove Osnovna kola Enver


olakovi, Janjii, u Zenici, imenuje se na krai period,
koji ne moe biti dui od 3(tri) mjeseca od dana
imenovanja:

7. Slavica Hrnka, Opa biblioteka Zenica, lan,

1. Durmo Nedad predsjednik, /lan iz reda


Osnivaa/.
II.
Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavit e
se u Slubenim novinama Zeniko dobojskog kantona.

Broj: 02- 38-10234/16.


PREMIJER
Datum, 20.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
181.
Na temelju lanka 16. stavak 3. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona (Proieni tekst) (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj 7/10), a u svezi
sa lankom 6. i 7. Zakona o javnim priznanjima Zenikodobojskog kantona (Slubene novine Zeniko-dobojskog
kantona, broj: 6/13 i 2/14), Vlada Zeniko dobojskog
kantona, na 57. sjednici, odranoj dana 30.05.2016.
godine, d o n o s i
RJEENJE
o razrjeenju Odbora za javna priznanja
Zeniko-dobojskog kantona

I.
Zbog isteka mandata razrjeavaju se dunosti
predsjednik, zamjenik predsjednika i lanovi Odbora za
javna priznanja Zeniko-dobojskog kantona koji su bili
menovani Rjeenjem o imenovanju Odbora za javna
priznanja Zeniko-dobojskog kantona, broj: 02-0512587/14 i to:
1. Damir Kuki, Filozofski fakultet, predsjednik,
2. Senad J. Hodovi, Zaviajni muzej Visoko,
zamjenik predsjednika,

8. Naa Mii, Ministarstvo za prostorno ureenje,


promet i komunikacije i zatitu okolia, tajnik
9. Jasenka Juki, Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku i izbjeglice, struni i administrativni
poslovi,
10. Haris Hrgi, Struna sluba Vlade, struni i
administrativni poslovi.
II.
Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavit e
se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona.

Broj: 02-34-10795/16
PREMIJER
Datum, 30.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
182.
Na temelju lanka 16. stavak 3. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona (Proieni tekst) (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj 7/10), a u svezi
sa lankom 6. i 7. Zakona o javnim priznanjima Zenikodobojskog kantona (Slubene novine Zeniko-dobojskog
kantona, broj: 6/13 i 2/14), Vlada Zeniko dobojskog
kantona, na 57. sjednici, odranoj dana 30.05.2016.
godine, d o n o s i
RJEENJE
o imenovanju Odbora za javna priznanja
Zeniko-dobojskog kantona

I.
Imenuje se Odbor za javna priznanja Zenikodobojskog kantona, u sastavu:
1. Nina Salki, JU Biblioteka Maglaj, predsjednica,
2. Esad Delibai, Filozofski fakultet, zamjenik
predsjednika,
3. Semir ut, Ministarstvo unutranjih poslova, lan,

Broj 5 strana 630

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

4. Senad N.iija, JU Biblioteka Kakanj, lan,


5. Mirela Matea, Opinsko vijee Visoko, lan,

utorak, 31.05.2016.

V.
Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavit e
se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona.

6. Miroslav Ili, Dom kulture epe, lan,


7. Zlatan Hadi, Elektrodistribucija Zenica, lan,
8. Ruica Juki-Ezgeta, Ministarstvo za pravosue i
upravu, tajnik
9. Alen Marjanovi, Struna sluba Skuptine, struni
i administrativni poslovi,
10. Haris Hrgi, Struna sluba Vlade, struni i
administrativni poslovi.
II.
Mandat Odbora traje 2 (dvije) godine.
Sjednice Odbora se odravaju u sjeditu Kantona.
III.
Nadlenosti Odbora su:
- odluivanje o izgledu i sadraju povelje i plakete,
- kriteriji za dodjeljivanje javnih priznanja,
- obavjetavanje javnosti o nainu i roku predlaganja
kandidata za javna priznanja,
- razmatranje prijedloga i inicijativa za proglaenje
Poasnog graanina i Plakete Kantona,
- predlaganje dodjele javnih priznanja,
- donosi odluke o dodjeli javnih priznanja i dostavlja
na verifikaciju Skuptini Kantona,
- donoenje poslovnika o radu Odbora,
- ostale nadlenosti predviene Zakonom o javnim
priznanjima Zeniko-dobojskog kantona.
IV.
(1) lanovi Odbora kojima je prebivalite, odnosno
boravite izvan sjednita Kantona i nemaju mjesto rada
u sjeditu Kantona kao mjesto odravanja sjednica,
imaju pravo na naknadu u iznosu od 50,00 KM po
odranoj sjednici.
(2) Sredstva za rad Odbora se obezbjeuju u Proraunu
Zeniko-dobojskog kantona, na razdjelu 11, proraunska organizacija 01, potroaka jedinica 0001 Ured
premijera, ekonomski kod 613900, pozicija Izdaci
za Povjerenstva, zastupnike i druge samostalne
djelatnosti.
(3) Zahtjev za isplatu naknade podnosi se Ministarstvu
financija, uz prethodnu suglasnost Premijera Zenikodobojskog kantona.

Broj: 02-34-10796/16
PREMIJER
Datum, 30.05.2016. godine
Zenica
Miralem Galijaevi, v.r.
..............................................................................................
183.
Na temelju lanka 16. stavak 4. Zakona o Vladi
Zeniko-dobojskog kantona-Proieni tekst (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona", broj 7/10), lanka
44. i 45. Zakona o izvravanju Prorauna Zenikodobojskog kantona (Slubene novine Zeniko-dobojskog
kantona", broj 2/16), a u svezi sa lankom V. Odluke o
uvjetima i nainu koritenja sredstava ostvarenih po
osnovu posebne naknade za zatitu od prirodnih i drugih
nesrea (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 4/12 i 80/13), na prijedlog Kantonalne uprave
civilne zatite, Vlada Zeniko-dobojskog kantona, na 52.
sjednici, odranoj dana 19.04.2016. godine, d o n o s i
ZAKLJUAK

I.
Prihvata se Program utroka proraunskih sredstava i
Plan koritenja sredstava posebne naknade za zatitu i
spaavanje za 2016. godinu u Zeniko-dobojskom
kantonu i ini sastavni dio ovog zakljuka.
II.
Zaduuje se Kantonalna uprava civilne zatite,
Ministarstvo financija i Sluba za zajednike poslove za
realizaciju Programa utroka budetskih sredstava i Plana
koritenja sredstava posebne naknade za zatitu i
spaavanje u 2016. godini u Zeniko-dobojskom
kantonu, uz obvezu Kantonalne uprave civilne zatite da
vodi rauna o namjenskom utroku sredstava.
III.
Utroak sredstava vrit e se iz Prorauna Zenikodobojskog kantona za 2016. godinu, sa razdjela 14 Kantonalna uprava civilne zatite, proraunska organizacija 01, potroaka jedinica 0001, sukladno sa Programom i Planom iz toke I. ovog zakljuka, a realizovat e
se iskljuivo sukladno sa realizacijom ostvarenih javnih
prihoda u Proraunu Kantona u prethodnom mjesecu i
planovima novanih tokova Prorauna Zeniko-dobojskog

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

kantona za pojedini mjesec utvrenim od strane Ministarstva financija, osim u izuzetnim sluajevima odobrenim
posebnim aktima Vlade Kantona.
Davanja pomoi opinama, pravnim ili fizikim
osobama, u okviru iznosa predvienog Programom i
Planom, vrit e se na temelju odluka i zakljuaka Vlade.
IV.
Zakljuak stupa na snagu danom donoenja, a objavit e
se u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona".

PREMIJER
Broj: 02- 14-8668 /16.
PO OVLATENJU
Datum, 19.04.2016. godine
Zenica
Himzo Smaji, v.r.
.............................................................................................
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUE I UPRAVU

Broj 5 strana 631

II. OPIS POZICIJE


- obavlja poslove iz djelokruga utvrenog Zakonom o
pravobraniteljstvu (Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 12/13),
- imenuje se na etiri godine mandata,
- plaa se utvruje sukladno Odluci o utvrivanju
platnih razreda i koeficijenata za obraun plaa
kantonalnog pravobranitelja i zamjenika kantonalnog
pravobrantelja uposlenih u Kantonalnom pravobraniteljstvu Zenica (Slubene novine Zenikodobojskog kantona, broj: 8/07).
Kandidat za imenovanje nominiranje na upranjenu
poziciju u reguliranom tijelu Vlade i Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, moraju
ispunjavati ope i posebne uvjete:

184.

III. OPI UVJETI

Na temelju lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim


i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj:
12/03, 34/03 i 65/13), lanka 16. Zakona o pravobraniteljstvu (Slubene novine Zeniko-dobojskog
kantona, broj: 12/13), i lanka 20. Odluke o utvrivanju
Standarda i kriterija Vlade Zeniko-dobojskog kantona za
imenovanja/nominiranja na upranjene pozicije u
reguliranim
tijelima
Zeniko-dobojskog
kantona,
(Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj:
4/15, 7/15), u postupku imenovanja, odnosno nominacije
na upranjene pozicije u reguliranim tijelima Vlade,
ministar Ministarstva za pravosue i upravu Zenikodobojskog kantona, o b j a v lj u j e:

Opi uvjeti za imenovanje kandidata na upranjenu


poziciju u reguliranom tijelu Vlade i Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona su:

OGLAS
za upranjenu poziciju
u reguliranim tijelima Zeniko-dobojskog kantona

5. da nije na funkciji u politikoj stranci u smislu lanka


5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine,
broj: 12/03, 34/03 i 65/13),

1. da je dravljanin Bosne i Hercegovine,


2. da je stariji od 18 godina,
3. da nije otputen iz dravne slube kao rezultat
disciplinske mjere (bilo na razini drave ili entiteta) u
periodu od tri godine prije dana objavljivanja
upranjene pozicije,
4. da se na njih ne odnosi lanak IX.1. Ustava Bosne i
Hercegovine,

I. NAZIV POZICIJE
Kantonalni pravobranitelj................................... 1 izvritelj
Regulirano tijelo u nadlenosti Ministarstva za pravosue
i upravu

6. da nije lan organa zakonodavne, izvrne ili sudske


vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u
organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
(Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine,
broj 70/08),
7. da nema privatni i/ili financijski interes u instituciji u
kojoj se kandidira,

Broj 5 strana 632

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

8. da nije osuivan za kazneno djelo nespojivo sa


imenovanjem na dunost u instituciji u koju se
kandidira, pet godina od dana pravomonosti presude,
iskljuujui vrijeme zatvorske kazne,
9. da mu nije izreena zatitna mjera zabrane obavljanja
aktivnosti, tri godine od dana pravomonosti odluke o
izreenoj zatitnoj mjeri.
IV.

POSEBNI UVJETI

Posebni uvjeti za imenovanje/nominiranje kandidata na


upranjenu poziciju u reguliranom tijelu Vlade i
Ministarstva za pravosue i upravu Zeniko-dobojskog
kantona su, kako sljedi:
1. VSS, VII stepen strune spreme, diploma visokog
obrazovanja, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS
bodova), drugog ili treeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja pravne struke,
2. poloen pravosudni ispit,
3. najmanje 5 godina radnog iskustva nakon poloenog
pravosudnog ispita na pravnim poslovima u
pravobraniteljstvu, pravosudnim organima i drugim
dravnim organima, gospodarskim drutvima/poduzeima i drugim pravnim osobama,
4. da nije lan nadzornog ili upravnog odbora, odnosno
odbora za reviziju nekog gospodarskog drutva/poduzea,
5. komunikacijske i organizatorske sposobnosti,

utorak, 31.05.2016.

5. Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu nakon poloenog


pravosudnog ispita,
6. Dokaz da se ne vodi kazneni postupak od kantonalnog
suda (ne starije od 3 mjeseca),
7. Ovjerenu izjavu kandidata iz toke III. ovog oglasa opi uvjeti, alineje 3., 4., 5., 6., 7. i 8. Opih uvjeta,
8. Ovjerenu izjavu kandidata iz toke 3. ovog oglasa
posebni uvjeti, alineja 4. Posebnih uvjeta;
9. Uvjerenje/potvrda da kandidatu nije izreena zatitna
mjera zabrane obavljanja aktivnosti/djelatnosti, tri
godine od dana pravosnanosti odluke o izreenoj
zatitnoj mjeri izdato od nadlenog Opinskog suda
prema mjestu prebivalita kandidata (ne starije od 3
mjeseca),
10. Dokaz o ostvarenim rezultatima tijekom poslovne
karijere (ocjena, objavljeni struni radovi).
Napomena:
Dokaz da kandidat nije osuivan za krivino djelo od
nadlenog MUP-a slubeno e se zatraiti za kandidate
koji budu predloeni za konano imenovanje.
Svi priloeni dokumenti moraju biti u originalu ili
ovjerenoj presliki.
Oglas e biti objavljen u Slubenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine, Slubenim novinama
Zeniko-dobojskog kantona, listu Dnevni avaz i listu
Naa rije Zenica.

6. rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere


(ocjena, objavljeni struni radovi).

Oglas za podnoenje prijava ostaje otvoren 15


(petnaest) dana od dana objavljivanja.

V. POTREBNI DOKUMENTI

Posljednji dan podnoenja prijave rauna se datum


objave u Slubenim novinama koje posljednje budu
objavile ovaj oglas.

Prijave kandidata treba da sadre krau biografiju,


adresu i kontakt telefon
Uz prijavu je potrebno dostaviti::
1. Rodni list,
2. Uvjerenje o dravljanstvu Bosne i Hercegovine, ne
starije od 3 (tri) mjeseca ili CIPS potvrdu,
3. Univerzitetsku diplomu,
4. Uvjerenje o poloenom pravosudnom ispitu,

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu ueg izbora


bie pozvani na intervju pred Povjerenstvom za izbor na
upranjene pozicije u reguliranim tijelima Zeniko
dobojskog kantona. Prije intervjua, kandidati su duni
popuniti obrazac, u kojem e navesti bilo koje pitanje
koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u sluaju da
doe do njegovog imenovanja. Obrasci e se dostaviti
kandidatima prije intervjua.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Osobni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se


prikupljati i obraivati sukladno sa Zakonom o zatiti
osobnih podataka (Slubeni glasnik BiH, broj: 49/06 i
76/11 i 89/11).
Kandidat kojeg nakon intervjua preporui Povjerenstvo
za izbor, smatrat e se da je najuspjenije proao otvorenu
konkurenciju.
U sluaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja
nisu ispotovani principi ili postupci utvreni Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidati ili zainteresovana
stranka moe podnijeti prigovor na konano imenovanje

Broj 5 strana 633

185.
Na osnovu lanka 39. stavka 1. i lanka 40. stavka 1. i
2. Zakona o notarima (Slubene novine Federacije Bosne
i Hercegovine, broj: 45/02), Ministarstvo za pravosue i
upravu Zeniko-dobojskog kantona, na prijedlog Norarske
komore Federacije BiH, raspisuje slijedei
NATJEAJ
ZA IZBOR 1 (JEDNOG) NOTARSKOG
POMONIKA

I
Prigovor se podnosi istovremeno ministru Ministarstva
za pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona i
Ombudsmanu Bosne i Hercegovine.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave.
Neblagovremene i nepotpune prijave nee se uzeti u
razmatranje.

Objavljuje se natjeaj za popunu mjesta 1 (jednog)


notarskog pomonika u Notarskoj kancelariji notara
Sajme Sejmenovi sa slubenim sjeditem u Zenikodobojskom kantonu Opina Maglaj, kako slijedi
- Notarski pomonik......................... 1 (jedan) izvritelj

Prijave sa traenim dokumentima treba dostaviti osobno


ili preporueno potom u zatvorenim kovertama, na
adresu:

II
Za notarskog pomonika moe biti izabrano samo
osoba koja ispunjava sljedee uvjete:

Zeniko-dobojski kanton
Ministarstvo za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona
Povjerenstvo za izbor na upranjenu poziciju u
reguliranim tijelima Zeniko-dobojskog kantona Kantonalni pravobranitelj Zeniko-dobojskog kantona
Kuukovii broj 2
72 000 Z E N I C A
Uz naznaku:
PRIJAVA NA OGLAS NE OTVARATI

- Da je dravljanin Bosne i Hercegovine.


- Da je poloio pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini,
ili prije 06.04.1992. godine u SFRJ.
Ukoliko je pravosudni ispit poloen u nekoj drugoj
dravi, ovaj uvjet se stie nakon priznavanja ispita od
Federalnog ministarstva pravde.
III
Za notarskog pomonika moe biti izabrana samo
osoba koja je svojim radom i ljudskim kvalitetom dostojno
ugleda notarske slube.

Broj: 06-34-10271/16
MINISTAR
Datum, 23.5.2016. godine
Zenica
Mirnes Bai, v.r.
..............................................................................................

Izbor izmeu vie kandidata vri se primjenom kriterija


koji se odnose na osobene i strune kvalitete svakog
kandidata, pri emu se naroito uzimaju u obzir rezultat
postignuti za vrijeme studija na pravnom fakultetu.

Broj 5 strana 634

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


IV

Kandidati su duni priloiti originalne ili ovjerene


preslike sljedeih dokumenata:
- Prijavu sa biografijom, adresom i kontakt telefonom,

Protiv rjeenja kojim je odlueno o prigovoru, kandidat


ima pravo na zatitu svojih prava pred nadlenim sudom,
odnosno pred drugim nadlenim organima, sukladno sa
zakonom, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema
konanog rjeenja.

- Uvjerenje o dravljanstvu - ne starije od 3 (tri)


mjeseca,
- Uvjerenje o poloenom pravosudnom ispitu,
- Uvjerenje pravnog fakultetao o prosjenoj ocjeni
zavrnog studija.

utorak, 31.05.2016.

VII
Prijave sa traenom dokumentacijom se podnose u
zatvorenoj kverti, na adresu:

Rok za podnoenje prijava na ovaj natjeaj je 30


(trideset) dana od posljednjeg objavljivanja natjeaja.

ZENIKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUE I UPRAVU,
ULICA KUUKOVII BROJ 2, ZENICA,
sa naznakom
Prijava na izbor 1 (jednog) notarskog pomonika
NE OTVARATI,

Natjeaj se objavljuje u dnevnom listu Osloboenje


Sarajevo, Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine i Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.

a mogu se poslati preporuenom potom ili se mogu


neposredno predati u pisarnici kantonalnih organa u
Zenici, ulica Kuukovii broj 2.

VI

Nepotpune i neblagovremene prijave nee biti razmatrane.

Ministarstvo za pravosue i upravu Zeniko-dobojskog


kantona, duno je u roku od 15 (petnaest) dana nakon
isteka roka za podnoenje prijava na natjeaj, predoiti
Notarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine listu
kandidata koji ispunjavaju uvjete navedene u konkursu.
Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, u
roku od 30 (trideset) dana nakon predoavanja liste
kandidata, donosi rjeenje o izboru kandidata za notarskog
pomonika.
Kandidati koji ne budu izabrani za notarskog
pomonika, dobijaju pisano obavjetenje, koje sadri
razloge zbog kojih oni nisu izabrani, kao i podatke o
kandidatu koji je izabran za notarskog pomonika.
Protiv rjeenja o izboru notarskog pomonika, moe se
u roku od 8 (osam) dana nakon prijema rjeenja, odnosno
obavjetenja, uloiti prigovor federalnom ministru pravde.
Prigovor protiv rjeenja o izboru kandidata za notarskog
pomonika odlae izvrenje rjeenja o izboru notarskog
pomonika.
Federalni ministar pravde duan je odluiti o prigovoru
u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema prigovora.
Rjeenje kojim je odlueno o prigovoru je konano.

Broj: 06-34-10271/16
MINISTAR
Datum, 23.5.2016. godine
Zenica
Mirnes Bai, v.r.
..............................................................................................
186.
UPIS PROMJENA
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
23.10.2015. godine promjena upisa za Udrugu Jedinstvena
organizacija boraca Breza Unija veterana, sa sjeditem
u Brezi, ulica Bogumilska broj 35, upisano u Registar
udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem
90, Knjiga I Registra, dana 30.05.1997. godine i to:
1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Avduki Nermin, Suljagi Mirzet, Bai Safet, Solak
Sabrija, ii Almedin, Kadri Nusret i Jusi Nusret.

2.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Avduki Almir, Bulbului Sabahudin i Bulbului
Nedad.

utorak, 31.05.2016..
3.

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Smailbegovi Nijaza, predsjednika
upravnog odbora udruge.

4.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Avduki Nermin,
predsjednik udruge, Breza.

5.

Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je


Kadri Mirnes.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-52-1/97 od


02.02.2010. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
22.10.2015. godine promjena upisa za Udrugu Udruga
IZVORNO VAREKO, sa sjeditem u Vareu, ulica
Put mira broj 6, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 924, Knjiga V
Registra, dana 16.08.2005. godine i to:
1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Zloui Emilija, Grgi Smiljka, Gavran Katarina,
Dodik Sivana i Maroevi Marinka.

2.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Mirii Kata, Ravlija Ranko i Bubi Dragica.

3.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Marijanovi Mladenka, dopredsjednika
udruge.

4.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Zloui Emilija, sopredsjednik
udruge, Vare, kao i Maroevi Marinka, predsjednik
udruge, dosadanja osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge.

5.

Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese


udruge, tako da se umjesto sjedita Vareu, ulica Put
mira broj 23, upisuje novo sjedite Vare, ulica Put
mira broj 6.

6.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
30.06.2015. godine.

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
22.10.2015. godine promjena upisa za Udruga
penzionera/umirovljenika epe , sa sjeditem u epu,
Prva ulica bb, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 641, Knjiga III
Registra, dana 03.12.2002. godine i to:
1.

2.

3.

4.

5.

Novoizabrani lanovi izvrnog odbora udruge su:


Markovi Vlado, Mulasmaji Hasan, Agi Alija,
Jozinovi Stipo, Kadi Avdaga, Risti Dejan, Kiki
Ilija, Lonar Drago i Deli Ahmet.
Novoizabrani lanovi nadzornog odbora odbora
udruge su: Krehmi Ezib, imii Drago i Latinovi
Milo.
Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za imii Dragu, predsjednika izvrnog
odbora udruge.
Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge je Markovi Vlado, predsjednik
izvrnog odbora udruge, epe, kao i Skoko Ramiz,
predsjednik skuptine udruge, epe, dosadanja osoba
ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge.
Upisuje se u registar Odluka o promjeni Statuta
udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
26.03.2014. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-25861-2/02 od


19.10.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Broj 5 strana 635

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-21856/11 od


16.08.2005. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
14.10.2015. godine promjena upisa za Udruga ratnih
nositelja odlija HVO Zeniko-dobojskog kantona, sa
sjeditem u epu, eljeznika bb, upisano u Registar
udruge kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem
1092, Knjiga IV Registra, dana 10.04.2007. godine i to:
1.

Upisuje se u registar Odluka o promjeni Statuta


udruge usvojena na skuptini udruenja odranoj
20.02.2015. godine.

Broj 5 strana 636

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-8194-4/07 od


05.07.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Centar za obrazovanje, sport i rekreaciju HASEN


DO iz Zenice, skraeni naziv: HASEN DO.
2.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
14.09.2015. godine.

3.

Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje


udruge je Hamzi Semir, predsjednik Centra, Zenica.

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
14.10.2015. godine promjena upisa za Udruga Opinska
udruga nositelja ratnih odlija HVO, sa sjeditem u
epu, ulica eljeznika bb, upisano u Registar udruge
kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1372,
Knjiga VIII Registra, dana 18.06.2009. godine i to:
1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Trogrli Josip, Kneevi Stanko i Ivandi Jozo.

2.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Mostarac Franjo, Juri Ivo i Grli Ivica.

3.

Novoizabrani predsjednik skuptine


Augustinovi Branko.

4.

Novoizabrani dopredsjednici skuptine udruge su:


Zeli Marko i osi Ivica.

5.

Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje


udruge je Trogrli Josip, predsjednik udruge, epe.

6.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
15.03.2015. godine.

udruge

je

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-15879-1/09 od


07.01.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 08-72-30/97 od


24.02.1998. i rjeenju broj: 06-05-30-1/97. od 23.03.2009.
godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
29.10.2015. godine promjena upisa za Udruga Odbojkaki
klub Maglaj, sa sjeditem u Maglaju, ulica Viteka bb,
upisano u Registar udruge kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 223, Knjiga I Registra, dana
27.03.1998. godine i to:
1.

Novoizabrani lanovi skuptine udruge su: Nuhan


efka, Bradari Mursada, Drnda-iekli Emira,
Sejmenovi Dino, Hadi Aida, Hadirei enis,
Musaefendi Tarik, mUhamedovi Amir, Nali Arnel,
Koi Kemal, Grai Nedim, Obrali Amir, Mustbai
Amir, Skeji Eldar, Hamzi Senaid, Suljakovi Irfan,
Mulahasanovi Smajil, Hadirei Senad, Halilovi
Jasmin, Mustabai Adis i Bradari Emir.

2.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Mei Mirsadu, Bajri Fuadu, Buri Eldaru, Zahirovi
Muhamedu, Mustabai Mehmedu i Smajlagi Feridu.

3.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Hadi Aida, Halilovi Jasmin, Drnda-iekli Emira,
Hamzi Senaid, Mustabai Adis, Belagi Nermin,
Loi Kemal, Nali Arnel i Skeji Eldar.

4.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Mulahasanovi Smajil, Nuhan efka i Muhamedovi
Amir.

5.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Mei Mirsada, predsjednika udruge,
Njemevi Naiba, tajnika udruge i Mulahasanovi
Ibrahima, efa strunog taba udruge.

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
07.10.2015.godine promjena upisa za Udruga Centar za
obrazovanje, sport i rekreaciju HASEN DO, sa
sjeditem u Zenici, ulica Marala Tita broj 22, upisano u
Registar udruge kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 212, Knjiga I Registra, dana 24.02.1998. godine i
to:
1.

utorak, 31.05.2016.

Upisuje se u Registar promjena naziva udruge, tako


da se umjesto naziva Udruga Karate klub HA SE
KARATE DO iz Zenice, skraeni naziv: KK HA SE
KARATE DO, upisuje novi naziv: Udruge
6.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Novoizabrane osobe ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Hadi Aida, predsjednik
upravnog odbora udruge, Maglaj, Halilovi Jasmin,
dopredsjednik udruge, Maglaj i Bradari Mirsada,
tajnika udruge, Maglaj.
7.

8.

9.

Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je


Hadirei Senad, a zamjenik predsjednika skuptine
udruge je Loi Kemal.
Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese
udruge, tako da se umjesto sjedita u Maglaju, ulica S.
Omerovia broj 6, upisuje novo sjedite Maglaj, ulica
Viteka bb.
Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni
Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
22.10.2015. godine

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 08-72-44/98 od


27.03.1998. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
22.10.2015. godine promjena upisa za Udruga graana
civilnih rtava rata opine Maglaj, sa sjeditem u
Maglaju, ulica Civilnih rtava rata, upisano u Registar
udruge kod ovog Ministarstva, pod registar-skim brojem
188, Knjiga I Registra, dana 14.01.1998. godine i to:
1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Insani Jasmin, Bili Adem, Hasi-Muminovi Eldina,
Kapidi Kazimir, Haalilovi Eef, Ruvi Kenan i
Bei Jasmin.

Broj 5 strana 637

5.

Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je


Donli Salim, a dopredsjednik skuptine udruge je
Omeragi Jasna.

6.

Novoizabrani dopredsjednici skuptine udruge su:


Zeli Marko i osi Ivica.

7.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
12.10.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-12-3/98 od


14.02.2014. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
03.09.2015. godine promjena upisa za udruge
Organizacija porodica ehida i poginulih boraca Zlatni
ljiljani, sa sjeditem u Zenici, ulica Fra Ivana Jukia
broj 1, upisano u Registar udruge kod ovog Ministarstva,
pod registarskim brojem 201, Knjiga I Registra, dana
05.02.1998. godine i to:
1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Husejnagi Nihada, Mahmutagi Medina, idi Naila,
Odobai Zijada, Begovi Seida, Smaji Latif, Redi
Demal, Hajdin Hamid, Arnaut Hasan, Huki Nermin i
Pezer Denana.

2.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Dizdarevi Aziz, idi Sidika i izmi Senada.

3.

Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Hibi


Minib.

2.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Mujanovi Senija, Bradari Alma i Musaefendi
Husein.

4.

Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje


udruge je Husejnagi Nihada, predsjednik upravnog
odbora udruge, Zenica.

3.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Malki Miralema, predsjednika upravnog
odbora udruge i Insani Jasmina, dopredsjednika
upravnog odbora udruge.

5.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
15.06.2015. godine.

4.

Novoizabrane osobe ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Insani Jasmin, predsjednik
upravnog odbora udruge, Maglaj i Bili Adem,
dopredsjednik upravnog odbora udruge, Maglaj.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-18-5/98 od


07.05.2012. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________

Broj 5 strana 638

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

RJEENJE

1.

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
07.09.2015. godine promjena upisa za Udruga
SPORTSKI
SAVEZ
INVALIDA
ZE-DO
KANTONA, sa sjeditem u Maglaju, ulica S. Omerovia
broj 10, upisano u Registar udruge kod ovog Ministarstva,
pod registarskim brojem 206, Knjiga I Registra, dana
03.03.1998. godine i to:

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Sofi Amni, Karan Melihu, Hodi Abdulahu,
Kulenovi Aliji, ehaji Sejidi, Kasap Midhatu,
Nitovi Hazemi, Ibrakovi Alisi, Ali Amelu,
Salinovi Melihi i Tabakovi Feridu.

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Sofi Amna, Tali Nedim, Kulenovi Sabina, ii
Zahida, Kasap Midhat, Duran Senad, Tali Enver,
Serdarevi Nejira i Kadri Faruk.

1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Husanovi Izudin, Hasanspahi Ibrahim, ehi Ferhad,
Karda Kemal, Pari Mujo, Mai Avdo, Mahmutovi
Sabahudin, Pajt Eref i Zeki Hajrudin.

3.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Karan Meliha, zamjenika predsjednika
upravnog odbora udruge i Kadri Faruka, tajnika
udruge.

2.

Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Via


Avdija.

4.

3.

Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje


udruge je Husanovi Izudin, predsjednik udruge,
Maglaj.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Tali Nedim, zamjenik
predsjednika udruge, Zenica i Huseinagi Mirnes,
tajnik udruge, Zenica, kao i Sofi Amna, predsjednik
udruge, Zenica, dosadanja osoba ovlatena za
zastupanje i predstavljanje udruge.

4.

Upisuje se u Registar promjena naziva udruge, tako


da se umjesto naziva Udruga Savez za sport i
rekreaciju invalida Ze-do kantona iz Zenice, skraeni
naziv: SSRI ZDK, upisuje novi naziv: Udruga Sportski
savez invalida Ze-do kantona iz Maglaja, skraeni
naziv: SSI ZDK.

5.

Prestaje mandat lanovima nadzornog


udruge: Tali Enveru i Zuki Mufidu.

6.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Selmanovi Munevera i esti Vedad, kao i dosadanji
lan Selimovi Devad.

Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese


udruge, tako da se umjesto sjedita Zenica, ulica
Goradanska broj 103a, upisuje novo sjedite Maglaj,
ulica O.Omerovia broj 10.

7.

Prestaje mandat lanovima suda asti: Brljevac


Seadu i Gazija Mevludinu.

8.

Novoizabrani lanovi suda asti su: eta Jusuf i


Moevi Azra, kao i dosadanji lan Ekinovi Sabira.

9.

Prestaje mandat predsjedniku skuptine udruge eta


Jusufu i dopredsjednku skuptine udruge Bekta
Azuru.

5.

6.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
23.07.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-28-3/98 od


29.08.2011. godine, ostaju nepromijenjeni,
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
28.10.2015. godine promjena upisa za Udruga Bonjaka
zajednica kulture PREPOROD u BiH-opinsko
drutvo Zenice, sa sjeditem u Zenici, ulica Armije RBiH
broj 1, upisano u Registar udruge kod ovog Ministarstva,
pod registarskim brojem 13, Knjiga I Registra, dana
21.10.1996. godine i to:

odbora

10. Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Hodi


Abdulah, a novoizabrani dopredsjednik skuptine
udruge je Islambegovi Hiam.
11. Upisuje se u Registar Odluka o izmjeni i dopuni
statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
10.09.2015. godine.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-27-1/96 od 08
05.11.2007. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 639

RJEENJE

RJEENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
06.10.2015. godine promjena upisa za Udruenja/udruga
penzionera/umirovljenika Grada Zenica, sa sjeditem u
Zenici, ulica Uzunovia put broj 1, upisano u Registar
udruge kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem
13, Knjiga I Registra, dana 10.07.1997. godine i to:

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
04.11.2015. godine promjena upisa za Udruga Lovako
drutvo SRNDA, sa sjeditem u Doboj Jugu, Mravii,
Bukvik broj 41, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 132, Knjiga I
Registra, dana 10.09.1997. godine i to:

1.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Traki Mustafu, predsjednika skuptine
udruge udruenja.

2.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Feti Muhamed, predsjednik
skuptine udruge, Zenica, kao i Klico Fahro,
predsjednik upravnog odbora udruge, Zenica,
dosadanja osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge.

1.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Tuki Rasimu, kiljo Selimu, Kurbai Sulejmanu,
Zajimovi Mehmedaliji, Orli Kreimiru, Ogri
Safetu, Muratovi Vehidu, Hopi Senadu i Tuki
Fahrudinu.

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Mujakovi Ermin, Ogri Safet, Krilevi Adil,
Kurbai Sulejman, Muratovi Osman, Hopi Avdo i
Mei Fahrudin.

3.

Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Feti


Muhamed, a zamjenici predsjednika skuptine udruge
su: Poljak Josip i Mladenov Stojna.

3.

Prestaje mandat lanovima nadzornog odbora


udruge: Skula Ibrahimu, Hodi Salki i Hasani
Mehmedaliji.

4.

Prestaje mandat lanovim upravnog odbora udruge:


Klico Fahri, Opanovi Gospavi, Kadri Omeru, Kova
Avdi, Petrovi Viktoru, Imirovi Enesu i ulan
ukriji.

4.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Tuki Rasim, Deli Ilijaz i Zjamovi Mehmedalija.

5.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Tuki Rasima, predsjednika udruge i kiljo
Selima, potpredsjednika udruge.

6.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Mujakovi Ermin,
predsjednik udruge, Doboj Jug, i Ogri Safet,
potpredsjednik udruge, Doboj Jug, kao i Kurbai
Sulejman, tajnik udruge, Doboj Jug, dosadanja osoba
ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge

7.

Upisuje se u Registar Odluka o izmjeni i dopuni


statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
19.09.2015. godine.

8.

Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese


udruge, tako da se umjesto sjedita Doboj Jug. Mravii
bb, upisuje novo sjedite Doboj Jug, Mravii, Bukvik
broj 41.

5.

Novoizabrani lanovi izvrnog odbora udruge su:


Klico Fahro, Opanovi Gospava, Kadri Omer, Kova
Avdo, Petrovi Viktor, Imirovi Enes, ulan ikrija,
izmi Mirsada i Ahmi Alija.

6.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Karai Anto, Smajlagi Devad i Begovac Hamid.

7.

Upisuje se u Registar promjena naziva udruge, tako


da se umjesto naziva Udruenje penzionera/
umirovljenika opine Zenica, skraeni naziv; UP-U
Zenica, upisuje novi naziv Udruenje/udruga
penzioner/umirovljenika Grada Zenica, skraeni naziv;
UP/U Grada Zenica.

8.

Upisuje se u Registar Odluka o izmjeni i dopuni


statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
04.06.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-76-2/97 od 10


10.11.2012. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-101-1/97 od 10


08.11.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Broj 5 strana 640

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

RJEENJE

1.

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
22.10.2015. godine promjena upisa za Udruga Opinsko
udruenje graana i lanova porodica civilnih rtava
rata Zenica, sa sjeditem u Zenici, Sarajevska br. 41,
upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 297, Knjiga I Registra, dana
15.09.1998. godine i to:

Novoizabrani lanovi izvrnog odbora udruge su:


Kadri Nermin, Hindija Mirzet, Omanovi Ramiz,
Halilbegovi Muhamed, Babi Eniz, Sulji Midhat,
Pora Sakib, ehi Halim, Gazibara Devad,
Tuzlakovi Emir, Zerdo Sead i Limo Akif.

2.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Vrao Muju, predsjednika skuptine udruge
i Avdagi Ragiba, predsjednika izvrnog odbora
udruge.

1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Hadi Albin, Dubinovi Bahra, Bai Elvir, Jerki
Goran, Trako Nezir, Redi Sanela, Pavlinovi Perica,
Topalovi Bedrija i Seferovi Fazila.

3.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Meco Suad, predsjednik
skuptine udruge, Visoko i Kadri Nermin,
predsjednik izvrnog odbora udruge, Visoko.

2.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Opari Anes, Gani Adija i Grai Bedrija.

4.

3.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Malievi Sabahetu, predsjednicu upravnog
odbora udruge i Vukali Azru, tajnika udruge.

Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese


udruge, na nain da se umjesto sjedita Visoko, ulica
Donja Mahala broj 1, upisuje novo sjedite, Visoko,
ulica Alije Izetbegovia beoj 12A.

5.

Upisuje se u Registar Odluka o izmjeni i dopuni


statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
27.02.2015. godine.

4.

5.

6.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Hadi Albin, predsjednik
upravnog odbora udruge, Zenica i Jerki Goran, tajnik
udruge, Zenica.
Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Tuka
Murisa, a dopredsjednici skuptine udruge su:
Bajramovi Enver i ehi Advija.
Upisuje se u Registar Odluka o izmjeni i dopuni
statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
08.10.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-133-3/98 od 03


08.11.2010. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
01.10.2015. godine promjena upisa za Udruga Opinski
nogometni savez Visoko, sa sjeditem u Visokom, ulica
Alije Izetbegovia broj 12A, upisano u Registar udruga
kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 341,
Knjiga II Registra, dana 21.01.1999. godine i to:

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-7/99 od 21


01.1999. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
09.10.2015. godine promjena upisa za Udruga
Organizacija porodica ehida i poginulih boraca
opine Zavidovii, sa sjeditem u Zavidoviima, ulica
Pinksa Bandta bb, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 103, Knjiga I
Registra, dana 09.06.1997. godine i to:
1.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Redi Ismeta, predsjednika upravnog
odbora udruge.

2.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Mustafi Sevad, predsjednik
upravnog odbora, Zavidovii.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-68-4/97 od 14


08.2013. godine
_______________________________________________

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


RJEENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
10.12.2015. godine promjena upisa za Udruga operateradaktilografa i administratora Grada Zenica,
sa
sjeditem u Zenici, ulica Stara arija broj 2, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod regista-rskim
brojem 122, Knjiga I Registra, dana 01.11.1997. godine i
to:
1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Kuki ferida, Hori Lidija, Hadi Senija, Mariolovi
Mara, Osmanovi-Kurbegovi Nermina, Muraevi
Adisa, Topi Anita i Jerkovi Adisa.

2.

Osobe ovlatene za zastupanje i predstavljanje


udruge su: Kuki Ferida, predsjednik upravnog odbora
udruge, Zenica i Hori Lidija, predsjednik skuptine
udruge, Zenica.

3.

Broj 5 strana 641

Osoba ovlatena za zastupanej i predstavljanje


udruge je Manduka Tahir, predsjednik upravnog
odbora udruenja, Kakanj.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-75-3/99 od 29


12.2012. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
11.12.2015.
godine
promjena
upisa
za
UdrugaOrganizacija porodica ehida i poginulih boraca
Zlatni ljiljani, sa sjeditem u Zenici, ulica Fra Ivana
Jukia broj 1, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 201, Knjiga I
Registra, dana 05.02.1998. godine i to:
1.

Upisuje se u Registar promjena naziva udruge, tako


da se umjesto naziva Udruenje Organizacija porodica
ehida i poginulih boraca Zlatni ljiljan Zenica iz
Zenice, upisuje novi naziv: Udruenje Organizacija
porodica ehida i poginulih boraca Zlatni ljiljan
Grada Zenica iz Zenice, skraeni nativ; OP I PB
Zlatni ljiljan Grada Zenica.

3.

Upisuje se u Registar promjena naziva udruge, tako


da se umjesto naziva Udruenje operatera-daktilografa
i administratora opine Zenica iz Zenice, upisuje novi
naziv:
Udruenje
operatera-daktilografa
i
administratora Grada Zenica iz Zenice.

4.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
08.11.2015. godine.

2.

Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje


udruge je Husejnagi Nihada, predsjednik upravnog
odbora udruge, Zenica.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-122-2/97 od


22.04.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

3.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
15.06.2015. godine.

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
17.11.2015. godine promjena upisa za Udruga
Organizacija porodica ehida i poginulih boraca
Kakanj, sa sjeditem u Kaknju, ulica Melente Bonjaka
P+4, upisano u Registar udrugakod ovog Ministarstva,
pod registarskim brojem 195, Knjiga I Registra, dana
23.01.1998. godine i to:
1.

2.

Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese


udruge, na nain da se umjesto sjedita Kakanj, ulica
Alije Izetbegovia bb, upisuje novo sjedite, Kakanj,
ulica Melente Bonjaka P+4.
Upisuje se u Registar Odluka o izmjeni i dopuni
statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
19.09.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-18-6/98 od


03.09.2015. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
26.11.2015. godine promjena upisa za Udruga Forum
graana Zenica, sa sjeditem u Zenici, ulica Kulina
bana broj 28 D, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 202, Knjiga I
Registra, dana 10.02.1998. godine i to:
1. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za Pojski Muhedina, predsjednika skup-tine
udruge.

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 642

2. Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Aliefendi Muhamed,
predsjednik skuptine udruge, Zenica, kao i Mianovi
Tvrtko, predsjednik predsjednitva udruge, Zenica,
dosadanja osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge.
3. Prestaje mandat lanovima predsjednitva udruge:
Stankovi Aleksi, Debeljak Zvonki i Bekta Mirhunisi.
4. Novoizabrani lanovi predsjednitva udruge su:
Gvozdenovi Bojan, Crljenica Boris i Mujki Mirsad,
kao i dosadanji lanovi: Mianovi Tvrtko, Frndi
Abdulah, Inrahimagi Muhsin, Kadri Faruk, Kesi
Kenan, Marjanovi-Sulji Vukica, Salinovi Meliha i
Franji Vladimir.
5. Prestaje mandat predsjedniku skuptine udruge Pojski
Muhidinu i potpredsjednicima skuptine udruge:
Aliefendi Muhamedu i Salinovi Rasimu.
6. Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je
Aliefendi Muhamed, a zamjenici predsjednika
skuptine udruge su: Salinovi Rasim i Hrnka
Slavica.
7. Novoizabrani potpredsjednik predsjednitva udruge je
Marjanovi-Sulji Vukica.
8.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
02.11.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-22-3/98 od


09.08.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
09.12.2015. godine promjena upisa za Udruga graana
ratnih vojnih invalida paraplegiara u Zenikodobojskom kantonu, sa sjeditem u Zenici, ulica Fra
Ivana Jukia broj 2, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 268, Knjiga II
Registra, dana 23.07.1998. godine i to:
1.

Prestaje mandat
ostovi Senadu.

lanu

predsjednitva

2.

Novoizabrani lan predsjednitva udruge je Falji


Hakija, kao i dosadanji lanovi: Brljak Fikret, Sai
Fuad i Ibrakovi Ramiz.

udruge

utorak, 31.05.2016.

3.

Osobe ovlatene za zastupanje i predstavljanje


udruge su: Brljak Fikret, predsjednik udruge, Zenica i
Puri Elvir, dopredsjednik udruge, Zenica.

4.

Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Mehi


Huso, a dopredsejdnik skuptine udruge je Hadi
Faruk.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-97-4/98 od


06.11.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
29.12.2015. godine promjena upisa za Udruga Kulturno
umjetniko drutvo KRIVAJA, sa sjeditem u
Zavidoviima, ulica Radnika bb, upisano u Registar
udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem
524, Knjiga II Registra, dana 22.02.2001. godine i to:
1.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


ivi Abdulahu, ebi Seadu, lipigor Miri i Bajri
Suadu.

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Adilovi Haris, Vukovi Nagib, Husanovi Emira i
Danki Senada, kao i dosadanji lanovi: Starevi
Salim, Bajri Enes, Mujki Azem, Alii Kazafer i
Kaknjaevi Ferid.

3.

Osobe ovlatene za zastupanje i predstavljanje


udruge su: Starevi Salim, predsjednik upravnog
odbora udruge, Zavidovii, Bajri Enes, predsjednik
skuptine udruge, Zavidovii i Mujki Azem, tajnik
udruge, Zavidovii.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-1987-1/01 od


08.01.2010. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
01.10.2015. godine promjena upisa za Udrugu
paraplegiara i oboljelih od djeije paralize Zavidovii,
sa sjeditem u Zavidoviima, ulica Pinkaca Bandta bb,
upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 578, Knjiga II Registra, dana
27.11.2001. godine i to:

utorak, 31.05.2016..
1.

2.

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Hodi Subhija, Omerovi Asif, Mrvoljak Rabija,
Omeraevi Salko i Veselinovi Duko..
Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje
udruge je Hodi Subhija, predsjednica udruge,
Zavidovii.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-20561-1/01 od


07.06.2007. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
25.01.2016. godine promjena upisa za Udruga Jedinstvena
organizacija boraca Unija veterana Zeniko-dobojskog
kanrona, sa sjeditem u Zenici, ulica Bulevar Kranja
Tvrtka I broj 17, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 7, Knjiga I
Registra, dana 11.10.1996. godine i to:
1.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Sarvan Nerminu, Hajdi Vahdetu, Karzi Vernesu,
Ibrakovi Hakija, Bajramovi Ferhatu, Pinji Nijazu,
Mamela Ademu, Mahalbai Ademu, Mehi Bekriji,
Zuki Himzi, Meki Airu, kiljo Selimu i Pai
Hilmi.

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Karzi Vernes, Avduki Nermin, amdi Senad,
Huki Nisvet, Sikira Anel, Vehab Isak, Mehi Bekrija,
Hajdi Vahdrt i Mahmutovi Haris.

3.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Sarvan Nermina, predsjednika udruge.

4.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Karzi Vernes, predsjednik
upravnog odbora udruge, Kakanj, amdi Senad,
potpredsjednik upravnog odbora udruge, Zenica i
Avduki Nermin, potpredsjednik upravnog odbora
udruge, Breza.

5.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Hasani Nagib, Baruija Osman i Bai Rahim.

6.

Novoizabrani predsjdnik skuptine udruge je abi


Tahir.

7.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
30.10.2015. godine.

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
11.01.2016. godine promjena upisa za Udruga Sportski
savez opine Breza, sa sjeditem u Brezi, ulica 6. April
broj 2, upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva,
pod registarskim brojem 245, Knjiga I Registra, dana
20.05.1998. godine i to:
1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


osi Venesa, Silajdi Sabir, Avduki Nermin, Spaho
Samir, krgi Nedad, Eski Esmir, Veli Fikret,
Kajevi Edin, Kadri Adnan i osi Nermin.

2.

Prestaje mandat predsjedniku skuptine udruge


Sulhagi Mirzetu i zamjeniku predsjednika skuptine
udruenja Salihovi Zlatanu.

3.

Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je


Suljagi Mirzet, a dopredsjednik skuptine udruge je
Ali Adis.

4.

5.

6.

Prestaje ovlatenej za zastupanje udruge za:


Sirotanovi Arifa, predsjednika upravnog odbora
udruge i Mamela Amira, dopredsjednika upravnog
odbora udruge.
Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge su: osi Venesa, predsjednica
upravnog odbora udruge, Breza i Silajdi Sabir,
dopredsjednik upravnog odbora udruge, Breza.
Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni
Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
20.11.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-72-2/98 od


22.03.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Broj 5 strana 643

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-21-3/96 od


29.06.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
21.12.2015. godine promjena upisa za Udruga
Organizacija porodica ehida i poginulih boraca
opine Maglaj, sa sjeditem u Maglaju, ulica Civilnih

Broj 5 strana 644

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

rtava rata bb, upisano u Registar udruga kod ovog


Ministarstva, pod registarskim brojem 522, Knjiga II
Registra, dana 16.02.2001. godine i to:
1.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Spahi Zehru, zamjenika predsjednika
upravnog odbora udruge.

2.

Novoizabrane osobe ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Mahmutagi Fatima,
predsjednik upravnog oabora udruge, Maglaj i Skeji
Munir,
potpredsjednik upravnog odbora udruge,
Maglaj.

3.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Ali Huseinu, Hasani Ramizu, Kahrimanovi Azri i
Makovi Mehmedaliji.

4.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Mahmutagi Fatima, Rai Jasenko, Spahi Zehra,
Ruvi Zlata, Skeji Munib, Deli Sedina, Berber
Almir, Deli Velida i Omerovi Haris.

5.

Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je


Bradari Hana, a zamjenik predsjednika skuptine
udruge je Isi Jusuf.

6.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
03.09.2015. godine

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-2109-3/01 od


21.12.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-18421-2/02 od


05.08.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
23.09.2015. godine promjena upisa za Udruga Savez
slijepih boraca Zeniko-dobojskog kantona, sa
sjeditem u Zenici, ulica kolska broj 2/II, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 635, Knjiga III Registra, dana 11.11.2002. godine i
to:
1.

Novoizabrani lanovi predsjednitva udruge su:


Osmi Ferid, Hasi Enes, Bai Adnan, Jusi Sejo i
Lokmi Edvin.

2.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Ismi Amir, Mujai Zahid i Hrnjii Rasim.

3.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Bai Adnana, predsjednika udruge i Ismi
Amira, predsjednika skuptine udruge.

4.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Osmi Ferid, predsjednik
udruge, Zenica i Muratovi Ramo, predsjednik
skuptine udruenja, Zenica.

5.

Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese


udruge, na nain da se umjesto sjedita Zenica, ulica
Stjepana Radia broj 4, upisuje novo sjedite, Zenica,
ulica kolska broj 2/III.

6.

Upisuje se u Registar Odluka o izmjeni i dopuni


statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
20.04.2015. godine.

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
21.12.2015. godine promjena upisa za Udruga Odbojkaki
klub KAKANJ 78, sa sjeditem u Kaknju, ulica Rudi
ajavec LB-1, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 627, Knjiga III
Registra, dana 03.09.2002. godine i to:
1. Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge su: Neimarlija Izudin,
predsjednik skuptine udruenja, Kakanj, akovac
Nusret predsjednik upravnog odbora udruge, Kakanj,
Begi Nermin, sportski direktor, Kakanj i Neimarlioja
Islam, tajnik kluba. Kakanj.
2. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni Statuta
udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
06.11.2015. godine

utorak, 31.05.2016.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-23988-2/02 od 16


01.2003. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
24.12.2015. godine promjena upisa za Udruga Sportski
savez opine Zavidovii, sa sjeditem u Zavidoviima,
ulica Pinkasa Bandta bb, upisano u Registar udruga kod
ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 637, Knjiga
III Registra, dana 13.11.2002. godine i to:

utorak, 31.05.2016..
1.

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Prestaje mandat lanovima predsjednitva udruge:


Kadri Almiru, Muji Ramizu, Juki Nikici, Ridal
Admiru, Osmanovi Neadu, Horozovi Zijadu,
Starevi emsi, Ljubovi Adisu, Sejdi Mirnesu,
Bukvi Ajdinu, Bajraktarevi Admiru, olakovi
Mehmedaliji, Bai Mireli, Maak emsudinu, Bekta
Avdi, Ordagi Mustafi, Ferhatovi eminu, Hoti
Ekremu, Grahi Salihu, apri Muji, Mranovi erifu i
Saletovi Mensuru.

Broj 5 strana 645

2.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Hodi Edinu, predsjednika udruge i
Saraevi Osmu, tajnika udruge.

3.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: ulovi Abdulah,
predsjednik udruge, Teanj i Turali Jasminka, tajnik
udruge, Teanj.

4.

Upisuje se u Registar promjena naziva udruge, tako


da se umjesto naziva Udruenje Kulturno umjetniko
drutzvo Pobjeda iz Tenja, skraeni naziv: KUD
Pobjeda Teanj, upisuje novi naziv: Udruenje
Kulturno u mjetniko drutvo POBJEDA TEANJ
iz Tenja, skraeni naziv: KUD POBJEDA
TEANJ.

5.

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Kadri Almir, Muji Ramiz, Pari Mujo, Husanovi
Meris, Mujanovi Asmer, ehi Mirsad, Bai Nirela,
Sijerki Midhat i Sinanovi Jasmin.

3.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Bukvi Ajdin, abi Muhamed i Omeragi Elma.

4.

Novoizabrani predsjednik skuptine


Bajraktarevi Admir.

je

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
30.11.2015. godine.

5.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Kadri Almir, predsjednik
udruge, Zavidovii i Muji Ramiz, potpredsjednik
udruge, Zavidovii.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-7286/03 od


18.04.2003. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________

6.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Hasani Nagib, Baruija Osman i Bai Rahim.

7.

udruge

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruenja usvojena na skuptini udruge
odranoj 17.12.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-23977-1/02 od


06.07.2010. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
09.11.2015. godine promjena upisa za Udruga ena
Poljoprivrenice Usorsko Teanjskog kraja, sa
sjeditem u Tenju, ulica azima Golalia bb, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod regista-rskim
brojem 696, Knjiga IV Registra, dana 06.05.2003. godine
i to:
1.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Kurti Safidi i Hatki Senadu.

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
28.12.2015. godine promjena upisa za Udruga Kulturno
umjetniko drutvo POBJEDA TEANJ, sa sjeditem
u Tenju, ulica O. Pobria bb, upisano u Registar udruga
kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 691,
Knjiga IV Registra, dana 18.04.2003. godine i to:

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Mei Amir i Sadikovi Ljubica, kao i dosadanji
lanovi: Brki Naa, Begovi Sabrija i Mujezinovi
Sakiba.

3.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Pilav emsa, Brka Senada i Mei Ziba.

Novoizabrani lanovi predsjednitva udruge su:


Elezovi Samira, Deljki Maja, Saraevi Osmo,
Turali Jasminka, ulovi Abdulah, Maei Fuad,
Maularifovi Jasminka, Smailbegovi Edib, Elezovi
Esmin, Begovi Adita i Muratovi Sead.

4.

Osobe ovlatene za zastupanje i predstavljanje


udruge su: Vlajkovi Rua, predsjednik skuptine
udruge, Teanj i Brki Naa, predsjednica upravnog
odbora udruge, Teanj.

RJEENJE

1.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-8236-1/03 od


29.11.2010. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Broj 5 strana 646

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


RJEENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
05.11.2015. godine promjena upisa za Udruga
MARGINA, sa sjeditem u Zenici, ulica Jalijski put broj
5, upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 722, Knjiga IV Registra, dana
30.07.2003. godine i to:
1.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Samardi Denisu, Subai Irfanu i Nizami Admiru.

2.

Novoizabrani predsjednik skuptine


Kovaevi Belma.

3.

udruge

3.

Novoizabrani predsjednik upravnog odbora udruge


je Zaimovi Emir, a dopredsjednik upravnog odbora
udruge je Fazli Mirza.

4.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Jaarspahi Mirsada, predsjednika
skuptine udruge i Delo Rahmana, predsjednika
upravnog odbora udruge.

5.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Mandra Nermin, predsjednik
skuptine udruge, Kakanj i Zaimovi Emir,
predsjednik upravnog odbora udruge, Kakanj.

je

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Dedaji Denis, predsjednik
udruge, Zenica i Kovaevi Belma, predsjednik
skuptine udruge, Zenica.

4.

Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese


udruge, na nain da se umjesto sjedita Zenica, ulica
Sarajevska broj 63, upisuje novo sjedite, Zenica,
Jalijski put broj 5.

5.

Upisuje se u Registar Odluka o izmjeni i dopuni


statuta udruenja usvojena na skuptini udruge
odranoj 22.08.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-76-4/98 od 31


03.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
03.02.2016. godine promjena upisa za Udruga Savez
izviaa grada Zenica, sa sjeditem u Zenici, ulica
Marala Tita broj 20, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 258, Knjiga I
Registra, dana 29.05.1998. godine i to:
1.

Upisuje se u Registar promjena naziva udruge, tako


da se umjesto naziva Udruenje Savez izviaa opine
Zenica iz Zenice, skraeni naziv: SIOZ, upisuje novi
naziv: Udruenje Savez izviaa grada Zenica iz
Zenice, skraeni naziv: SIGZ.

2.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
28.12.2015. godine.

3.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: ari Edina, predsjednika udruge, Kneevi
Ivankovi eljku, podpredsjednicu udruge i Pojavnik
Marinka, potpredsjednika udruge.

4.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: ari Edin, predsjednik
udruge, Zenica, Avdi Zekerijah, naelnik udruge,
Samardi Denis, potpredsjednik udruge, Zenica i
Ivankovi Dragan, potpredsjednik udruge, Zenica.

5.

Novoizabrani lanovi predsjednitva udruge su:


ari Edin, Serdarevi Emir, Kari Belma, SarajliFejzi Lejla, Ivankovi Dragan, Abdi Zekerijah,
Mehica Lejla, Mustafi Sead, Deli Haris, Ibrahimagi
Amir i Samardi Denis.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-15045/03 od


30.07.2003. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
26.01.2016. godine promjena upisa za UdrugaFudbalski
klub RUDAR, sa sjeditem u Kaknju, ulica V Divizije
NOP-a broj 128, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 248, Knjiga I
Registra, dana 20.05.1998. godine i to:
1.

2.

utorak, 31.05.2016.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Zaimovi Emir, Mandra Nermin, Lozani Niko,
Muia Branimir, Alajbegovi Kasim, Andrievi Igor,
Sikira Midhat, Fazli Mirza, Zaimovi Iso, Zaimovi
Mirza, Imamovi Sead, Tursum Mirsad i Bajtarevi
Mirnes.
Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je
Mandra Nermin, a dopredsjednik skuptine udruge je
Lozani Niko.

utorak, 31.05.2016..
6.

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Deli Sedina, Biaki Adnan i Popovi Mladen.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-83-1/98 od


03.12.2010. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
11.01.2016. godine promjena upisa za Udruga Savez
logoraa Zeniko-doboskog kantona, sa sjeditem u
Zenici, ulica Trg BiH broj 6, upisano u Registar udruga
kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 78,
Knjiga I Registra, dana 10.04.1997. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Pojski Samir, Ibrakovi aban, Turinovi Mihnet,
Plasto Nedad, Muji Alija i Dubravac Zijad.
2. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Muhovi Esad, Kovaevi Mustafa, Ejubovi
Sulejman i Falji Ibrahim
3. Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Hasagi
Muharem, a zamjenik predsjednik skuptine udruge je
Kari Ferid.
4. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za Ibrakovi abana, predsjednika upravnog
odbora udruge.
5. Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge je Pojski Samir, predsjednik
upravnog odbora udruge, Zenica.
6. Upisuje se Odluka o izmjeni i dopuni statuta udruge
usvojena na Skuptini odranoj 30.11.2015.godine.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-28-2/96 od 17
08.2010. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Kadri Almir, Halilovi Zijad, Hajdarevi Nura,
Gadun Admir, Bai Lidija, Heco Fahrudin i
Bajramovi Fatima.
2. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Hodi Jasmin, urukovi Arif i Smajlagi Amila.
3. Novoizabrani lanovi Suda asti su: Grani Abdulah,
Fejzi Vasvija i Beni Sena.
4. Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Paali
Elvir.
5. Novoizabrani tajnik udruge je Bajramovi Fatima.
6. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za Bajramovi Fatimu, predsjednika upravnog
odbora udruge.
7. Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge je Kadri Almir, predsjednik
upravnog odbora udruge, Zenica.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-105-1/97 od 12
04.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
06.01.2016. godine promjena upisa za Udruga taksista
VUT, sa sjeditem u Visokom, ulica Hazima Dedia
broj 89, upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva,
pod registarskim brojem 358, Knjiga II Registra, dana
16.03.1999. godine i to:
1.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Leme Izetu i Dervievi Ismetu.

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Dervievi Mahir i Liina Ismet, kao i dosadanji
lanovi: Dervievi Edin, Skeledija Edin, ehovi
Mujin, Zekiri Alija, Cicivara Nedad, Suduka Enver
i Buta Alija.

3.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Leme Izeta, predsjednika upravnog odbora
udruge.

4.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje
udruge
je
Cicivara
Nedad,

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
08.01.2016. godine promjena upisa za Udruga Planinarsko
drutvo zdravstvenih radnika TVRTKOVAC, sa
sjeditem u Zenici, ulica Crkvice broj 67, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 134, Knjiga I Registra, dana 23.09.1997. godine i
to:

Broj 5 strana 647

Broj 5 strana 648

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

predsjednik upravnog odbora udruge, Visoko, kao i


Omanovi Meho, predsjednik skuptine udruge,
Visoko, dosadanja osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-36-1/99 od
01.08.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
29.12.2015. godine promjena upisa za Udruga Nogometni
klub NATRON, sa sjeditem u Maglaju, ulica
Srebrenikih rtava bb, upisano u Registar udruga kod
ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 466, Knjiga II
Registra, dana 22.02.2000. godine i to:

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
07.01.2016. godine promjena upisa za Udruga Savez za
sport i rekreaciju invalida opine Breza, sa sjeditem u
Brezi, ulica Bogumilska broj 35, upisano u Registar
udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem
394, Knjiga II Registra, dana 11.02.1998. godine i to:
1.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Suljagi Mirzetu, Avduki Nedadu, Hasanspahi
emsudinu i Ajanovi Almedinu.

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Hajro Midhet, Keki Denan, Bai Emir i Alibai
Jasmin, kao i dosadanji lanovi: Hasanspahi
Ibrahim, Sirotanovi Mirnes i Hodi Refik.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-94-1/99 od


12.08.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
29.12.2015. godine promjena upisa za UdrugaLovako
drutvo KISELJAK, sa sjeditem u Tenju, ulica Brae
Pobri bb, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 416, Knjiga II
Registra, dana 01.10.1999. godine i to:
1.

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Handi Muhedin, Plani Sakib, Hadali Edin,
Ajanovi Jasmin, Brkovi Irfan, Mujinovi Mirsad,
Rami Nijaz, Hodi Husein i Handi Hasan.
Osobe ovlatene za zastupanje i predstavljanje
udruge su: Hadni Muhedin, predsjednik izvrnog
odbora udruge, Teanj i Plani Sakib, zamjenik
predsjednika izvrnog odbra udruge, Teanj.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-128-2/99 od


25.04.2013. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________

utorak, 31.05.2016.

1.

Novoizabrani predsejdnik skuptine udruge je Nali


Miralem, a dopredsjednici skuptine udruge su:
Mujanovi Damir i Mei Mirsad.

2.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Mrvoljak Husejina, predsjednika upravnog
odbora udruge i Deli Ediba, predsjednika skuptine
udruge.

3.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Vehabovi Elvir, predsjednik
upravnog odbora udruge, Maglaj i Nali Miralem,
predsjednik skuptine udruge, Maglaj.

4.

Prestaje mandat lanu upravnog odbora udruge


Mrvoljak Husejinu

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-35-3/00 od


29.12.2015. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
07.01.2016. godine promjena upisa za Udruga Drutvo
pedagoga fizike kulture, sa sjeditem u Zavidoviima,
ulica Aleja Ljiljana broj 50, upisano u Registar udruga kod
ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 613, Knjiga
III Registra, dana 11.06.2002. godine i to:
1. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:
Medi Ernadu, Biberovi Ervinu i ori Hazimu.
2. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Suljakovi Irfan, Hajdarevi Enes i Brakmi Armin.
3. Prestaje mandat predsjedniku skuptine udruge Meki
Mehi, a novoizabrani predsjednik skuptine udruge je
Medi Ernad.
4. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za Medi Ernada, predsjednika upravnog
odbora udruge.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 649

5. Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Suljakovi Irfan, predsjednik
upravnog odbora udruge, Maglaj i Hajdarevi Enes,
lan upravnog odbora udruge, Maglaj.

4.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-12193-1/02 od


18.09.2012. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-21527-2/04 od


16.10.2012. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________

RJEENJE

RJEENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
18.01.2016. godine promjena upisa za Udruga Uitelj
bez granica, sa sjeditem u Zenici, ulica Crkvice broj 48,
upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 784, Knjiga VI Registra, dana
17.03.2004. godine i to:

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
22.02.2016. godine promjena upisa za Udruga Sportski i
nauno-istraivaki klub ATOM, sa sjeditem u
Zavidoviima, ulica Pinkasa Bandta bb, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 848, Knjiga IV Registra, dana 03.11.2004. godine
i to:

1.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
16.01.2016. godine.

1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Bajraktarevi Admir, Softi Esad, uevi Ljubo,
Sepi Nenad, Veljai Zdenko, Mahmutovi Mustafa,
Gurda Besim, Bali Emir, Mujki Emir, Osmanovi
Nead i ahtarevi Sead.

2.

Novoizabrane osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Bajraktarevi Admir,
predsjednik udruge, Zavidovii, Softi Esad,
potpredsjednik udruge, Zavidovii i Bali Emir.
Sekretar udruenja, Zavidovii.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-4974-1/04 od


05.07.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
07.12.2015. godine promjena upisa za Udruga Omladinski
koarkaki klub ELIK, sa sjeditem u Zenici, ulica
Bulevar Kranaj Tvrtka I broj 5, upisano u Registar udruga
kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 847,
Knjiga IV Registra, dana 27.10.2004. godine i to:
1.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Sarajli Kasima, predsjednika upravnog
odbora udruge.

2.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Bulaji Goran, predsjednik
upravnog odbora udruge, Zenica, kao i Filipovi
Ekrem, predsjednik skuptine udruge, Zenica

3.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Sarajli Kasimu, Begi Senaidu, Babi Izetu,
Gradaevi Jasminu, Kalo Nusretu, Bulaji Goranu i
Terzi Darminu.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Bulaji Goran, abani Adnan, Vrae Eldin, Musli
Seid, Vrabac Muhamed, Beganovi Edin i Sarajli
Kasim.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-20729-4/04 od


11.10.2011. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
12.01.2016. godine promjena upisa za Udruga Hrvatsko
kulturno drutvo Napredak Podrunica epe, sa
sjeditem u epu, ulica Sarajevska broj 1, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 875, Knjiga V Registra, dana 11.02.2005. godine i
to:
1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Borovac Nikola, Nikoli Josip, Juki Juraj, Nikoli
Anita, Tadi Slaven, Juki Marinko, Ezgeta Drago,
Kaji Marija i Kati Darija.

Broj 5 strana 650

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

2.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Vrbi Zrinku, predsjednika odbora.

3.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Borovac NIkola, predsjednik
odbora, epe.

4.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
20.10.2015. godine

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-3116-1/05 od


12.01.2016. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
05.02.2016. godine promjena upisa za Udruga Hrvatsko
kulturno drutvo Napredak, sa sjeditem u
ZAvidoviima, ulica Stjepana Radia bb, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 921, Knjiga V Registra, dana 21.07.2005. godine i
to:
1. Novoizabrani lanovi odbora udruge su: Vidovi
Drago, Levanda Josip, Volouk Sanja, Vrbi Mario,
Beli Mirko, Lui Mara, Murlin Ivica, avar
Ankica, Rii Jadranka i Murlin Marija.
2. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Juki Franjo, Sovi Ilija i Kneevi Vinko.
3. Novoizabrani dopredsjednik udruge je Levanda Josip.
4. Novoizabrani tajnik udruge je Volouk Tanja.
5. Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge
je Vidovi Drago, predsjednik udruge, Zavidovii.
6. Upisuje se u Registar Odluka o izmjeni i dopuni
statuta usvojena na Skupini odranoj 18.01.2015.
godine.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-21073-1/05 od 20
01.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

utorak, 31.05.2016.

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
09.12.2015. godine promjena upisa za Udruga ena
NAA PORODICA - TEANJ, sa sjeditem u Tenju,
ulica Gazi Ferhat bega bb, upisano u Registar udruga kod
ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 933, Knjiga V
Registra, dana 15.09.2005. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi predsjednitva udruge su:
Ajanovi Emina, Hatibovi Ismeta i Galijaevi Nefa.
2. Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge
je Ajanovi Emina, predsjednik udruge, Teanj.
3. Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese udruge,
tako da se umjesto sjedita, Teanj, ulica Osmana
Pobria bb, upisuje sjedite Teanj, ulica Gazi Ferhat
bega bb.
4. Upisuje se u Registar Odluka o izmjeni i dopuni
statuta
usvojena
na
Skupini
odranoj
17.09.2015.godine.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-25080/05 od 15
09.2005. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
11.01.2016. godine promjena upisa za Udruga
SVJETLOST, sa sjeditem u Maglaju, ulica Bosanska
broj 58, upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva,
pod registarskim brojem 934, Knjiga V Registra, dana
20.09.2005. godine i to:
1. Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese udruge,
tako da se umjesto sjedita, MAglaj, ulica Lijenica bb,
upisuje sjedite Maglaj, ulica Bosanska bb.
2. Upisuje se u Registar Odluka o izmjeni i dopuni
statuta
usvojena
na
Skupini
odranoj
21.12.2015.godine.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-25054-2/05 od 08
10.2015. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


RJEENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
08.10.2015. godine promjena upisa za Udruga
PATRIOTSKA LIGA BREZA, sa sjeditem u Brezi,
ulica M. azma atia broj 14, upisano u Registar udruga
kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 954,
Knjiga V Registra, dana 05.12.2005. godine i to:
1.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Herco Zihniju, tajnika skuptine udruge.

2.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje
udruge
je
Kadri
Memsud,
dopredsjednik upravnog oabora udruge, Breza, kao i
Opain Salko, predsjednik upravnog odbora udruge,
Breza, dosadanja pspba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge.

3.

Prestaje mandat predsjedniku skuptine udruge


Frljak Veliji i dopredsjednik skuptine udruge.

4.

Novoizabrani predsjedniku skuptine udruge je


Kuli Meho, a dopredsjednik skuptine udruge je
Arnaut Fahrudin.

5.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Opain Salko, Kuli Meho, Herco Zihnija, Sirotanovi
Najil, Ahmedspahi Osman, Kadri Memsud, Boti
Mehmed, Solak Nisad, Trako i Smaji Sead.

Broj 5 strana 651

1.

Prestaje mandat lanu upravnog odbora udruge


Ganibegovi Maidu.

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge je


Prasko Subhija, kao i dosadanje lanice: Hadi
Jasminka, Drljevi Sanja, Mieti Gordana, Kuki
Ferida, Vidovi Ljupka i Ljevakovi Elvira.

3.

Osobe ovlatene za zastupanje i predstavljanje


udruge su: Mieti Gordana, predsjednik upravnog
odbora udruge, Zenica i Hadi Jasminka, predsjednik
skuptine udruge, Zenica.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-13857-1/07 od


09.07.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
14.10.2015. godine promjena upisa za Udruga Udruga
ratnih nositelja odlija HVO Zeniko-dobojskog
kantona, sa sjeditem u epu, ulica eljeznika bb,
upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 1092, Knjiga VI Registra, dana
10.04.2007. godine i to:
1.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
20.02.2015. godine.

6.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Muratovi Arif, abanovi erif, Alibai Jasmin i
Solak Enes.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-8194-4/07 od


05.07.2013. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________

7.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruenja usvojena na skuptini udruge
odranoj 05.09.2015. godine

RJEENJE

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-340/05 od


05.12.2005. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
03.11.2015. godine promjena upisa za Udruga za borbu
protiv osteoporoze BONUS, sa sjeditem u Zenici, ulica
Marala Tita broj 22, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 1107, Knjiga VI
Registra, dana 11.06.2007. godine i to:

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
08.12.2015. godine promjena upisa za Udruga EKO
PLUS, sa sjeditem u Zavidoviima, ulica Safvet bega
Baagia bb, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 1079, Knjiga VI
Registra, dana 21.07.2005. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Hoti Ekrem, Hoti Indira, Karahasanovi Enes, Heri
Sanel i Gradinovi Ajdin.
2. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za Muhi Almira, predsjednika udruge.

Broj 5 strana 652

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

3. Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Hoti Ekrem, predsjednik
udruge, Zavidovii.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-5363/07 od 07
03.2007. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
04.11.2015. godine promjena upisa za Udruga Vodovod
GRABOVAC, sa sjeditem u Tenju, ulica Dolac bb,
upisano u Registar udruenja kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 1074, Knjiga VI Registra, dana
05.03.2007. godine i to:

utorak, 31.05.2016.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-26745/06 od 19


12.2006. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
08.12.2015. godine promjena upisa za Udruga
Lastavica, sa sjeditem u Zenici, Dom Arnauti, upisano
u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 1019, Knjiga V Registra, dana 16.06.2006. godine
i to:
1.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Karali Hasi, Hamzi Muneveru, Paali Esadu, Boli
Harisu i Vardo Izetu.

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


oloman Faruk, Spahi Enes, Muharemovi Mustafa,
iman Nermin, Huseinspahi Husnija, Dulan ikrija
i Hodi Osman.

3.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Spahi Rifet, Nezi Sidik i Stabami Salko.

4.

Novoizabrani lanovi Suda asti su: Dulan Zahid,


Muraevi Zahid i Koli Jusuf.

3. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni Statuta


udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
25.09.2015. godine.

5.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Karali Hasu, predsjednika udruge i Brki
Ahmeta, predsjednika skuptine udruge.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-4197/07 od 05


03.2007. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

6.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je oloman Faruk, predsjednik
udruge, Zenica.

RJEENJE

7.

Novoizabrani potpredsjednik udruge je Spahi Enes.

8.

Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Brki


Ahmet, a potpredsjednik skuptine udruge je Karali
Mirzet.

9.

Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese


udruge, tako da se umjesto sjedita, Zenica, ulica
Nikole Tesle broj 12, upisuje sjedite Zenica,
Drutveni dom Arnaut, Puhovac.

1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Pobri Kemal, Sinanovi Ahmet, Sinanovi Alvir,
Jai Haris, Sinanovi Ramiz, Sinanovi Ekrem, Jai
emso, Jai Halid i Sinanovi Almin.
2. Osobe ovlatene za zastupanje i predstavljanje udruge
su: Pobri Kemal, predsjednik udruenja, Teanj i
Sinanovi Ahmet, predsjednik upravnog odbora
udruge, Teanj.

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
15.10.2015. godine promjena upisa za Udruga Hrvatsko
kulturno umjetniko drutvo OGNJITA Lug
Brankovii, sa sjeditem u epe, Lug Brankovii,
upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 155, Knjiga V Registra, dana
19.12.2006. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Slikovi Tanja, Filipovi Narica i Slikovi Nikica.

10. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
21.06.2015. godine.

2. Osobe ovlatene za zastupanje i predstavljanje udruge


su: Slikovi Tanja, predsjednica udruge, epe,
Filipovi Marica, dopredsjednica udruge, epe i
Slikovi Nikica, tajnik udruge, epe.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-13001-2/06 od


17.09.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 653

RJEENJE

3.

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
09.03.2016. godine promjena upisa za Udruga
diplomiranih socijalnih pedagoga, sa sjeditem u Zenici,
ulica kolska broj 13, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 1346, Knjiga VIII
Registra, dana 31.08.2009. godine i to:

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Sulji Halil, predsjednik
skuptine udruge, Zavidovii i Karahasanovi Izet,
predsjednik upravnog odbora udruge, Zavidovii.

4.

Upisuje se u Registar promjena naziva udruge, tako


da se umjesto naziva Udruenje Organizacija
demobilisanih boraca odbrambenooslobodilakog rata
1992-1995.Opine Zavidovii, skraeni naziv, UDB
OOR 1992.1995. Opine Zavidovii, upisuje novi
naziv: Udruenje Savez boraca opine Zavidovii iz
Zavidovia, skraeni naziv: USB OZ.

5.

Novoizabrani lanovi Suda asti su: Poli Sreko,


Hodi Mahmut i Selimovi Miralem

1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Dudui Anida, Gai emsa, Jaarevi Aida, Zvizdi
Aida i Skender Alma.

2.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Paali Jasmin, Begagi Elma i Vejo Edina.

3.

Novoizabrani lanovi Suda asti su: Dulan Zahid,


Muraevi Zahid i Koli Jusuf.

6.

4.

5.

6.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Mrako Aidu, predsjednicu udruge i Babi
Eminu, zamjenicu predsjednice udruge.
Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge su: Dudi Anida, predsjednica
udruge, Zenica i Gai emsa, zamjenica predsjednice
udruge, Zenica.
Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je
elebi Nermina, a zamjenica predsjednice skuptine
udruge je Durmi Emina.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-21644-1/09 od


06.05.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
24.12.2015. godine promjena upisa za Udruga Savez
boraca opine Zavidovii, sa sjeditem u Zavidoviima,
ulica Pinkasa Bandta bb, upisano u Registar udruga kod
ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 969, Knjiga V
Registra, dana 01.02.2006. godine i to:
1.

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Karahasanovi Izet, Husanovi Smajo, Bajri Nihad,
Frkatovi Ismet, Huski Elvedin, ati Nusret,
Mujanovi Nihad, Hrvi Sead, Husi Nehru, ehi
Ramo i Beirovi Ragib.
Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Muharemovi Edhem, Dini Suad i Kurtali Enes.

7.

Novoizabrani predsjednik udruge je Sulji Halil.


Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni
Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
31.10.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-1973-4/06 od


18.09.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
20.11.2015. godine promjena upisa za Udruga
PATRIOTSKA LIGA KAKANJ, sa sjeditem u
Kaknju, ulica Osmana Dafia TP+3, upisano u Registar
udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem
986, Knjiga V Registra, dana 27.02.2006. godine i to:
1.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za ehagi Elvedina, predsjednika upravnog
odbora udruge.

2.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Ali Mirsad, predsjednik
upravnog odbora udruge, Kakanj, kao i Kubat
Hajrudin, sekretar udruenja, Kakanj, dosadanja
osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge.

3.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Ali Mirsad, ehagi Elvedin, Alajbegovi Zijad,
Kulovi Ibeahim i Deli Halid.

4.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


aluk Davud, Sikira Sidik i Salihbegovi Edin.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-3974/06 od


27.02.2006. godine,
_______________________________________________

Broj 5 strana 654

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


RJEENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
06.01.2016. godine promjena upisa za Udruga
Dobrovoljno vatrogasno drutvo ZENICA, sa sjeditem
u Zenici, ulica Sarajevska broj 41, upisano u Registar
udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem
989, Knjiga V Registra, dana 16.03.2006. godine i to:
1.

2.

3.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Zec Enesa, predsjednika
udruge,
Serdarevi Midhata, lana upravnog odbora udruge,
Sarajli Mirzu. v.d. tajnik udruge i ukle Adnana, v.d.
komandira.
Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge su: Serdarevi Ibrahim,
predsjednik udruge, Zenica i ukle Adnan tajnik
udruge, Zenica.

1.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Buljubai Vahida, predsjednika skuptine
udruge.

2.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Kruko Idhan predsjednik
skuptine udruge, Teanj, kao i Kruko Idhan,
predsjednik upravnog odbora udruge, Teanj,
dosadanja osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge.

3.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Kruko Jakub, Kruko Maida, Skula Muhamed, Adi
Muhamed i Ibrahimovi Eldin.

4.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Kruko Sanel, Adi Sedina i Kruko Adis.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-1088-1/06 od


05.10.2015. godine
_______________________________________________

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Zec Enesu, Selimovi Devadu, Heleg Mirsadu i
Serdarevi Midhatu.

4.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Harai Safet, Kahvedi Harun, Kamber Haris i
Ibrahimagi Haris, kao i dosadanji lan Serdarevi
Ibrahim.

5.

Prestaje mandat lanu nadzornog odbora udruge


Vojvodi Fatimi.

6.

Novoizabrani lan nadzornog odbora udruge je


Serdarevi Sanela, kao i dosadanji lanovi; Aneli
Jugoslav i Sarajli Almir.

7.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
28.12.2015. godine

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-5324-6/06 od


03.02.2015. godine,
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
05.10.2015. godine promjena upisa za Udruga mladih
MLADI MERAJA ije, sa sjeditem u Tenju, ije bb,
upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 1005, Knjiga V Registra, dana
24.05.2006. godine i to:

utorak, 31.05.2016.

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
03.02.2016. godine promjena upisa za Udruga Kulturno
umjetniko drutvo VISOKO, sa sjeditem u Visokom,
ulica Hazima Dedia broj 33, upisano u Registar udruga
kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1010,
Knjiga V Registra, dana 05.06.2006. godine i to:
1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


ahinovi Mersed, Fejzi Rifet, Zukan Senad, Kobi
Ismir, abaravdi Sead, Burekovi Emir i Handi
Memnun.

2.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Omanovi Merima, Handi Hajrudin i Dafi Samira.

3.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Suduka Emira, predsjednika udruge i
Zukan Senada, zamjenika predsjednka udruge.

4.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: ahinovi Mersed,
predsjednik udruge, Visoko i Fejzi Rifet, zamjenik
predsjednika skuptine udruge.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-11876-2/06 od


27.02.2013. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


RJEENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
22.09.2015. godine promjena upisa za Udruga ena
BEGOV HAN, sa sjeditem u epu, Begov Han bb,
upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 1127, Knjiga V Registra, dana
18.09.2007. godine i to:

Broj 5 strana 655

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-22212-1/07 od


11.10.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE

1.

Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje


udruge je Kameri Halima, predsjednica udruge,
epe, dosadanja osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge.

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
29.12.2015. godine promjena upisa za Udruga branilaca
opine Zavidovii 1992-1995, sa sjeditem u
Zavidoviima, ulica Pinkasa Bandta bb, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 1221, Knjiga VII Registra, dana 20.08.2008.
godine i to:

2.

Prestaje mandat lanicam upravnog odbora udruge:


Kadi Fikreti, Jusufovi Safeti i Smajlovi Halimi.

1. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Huski Edinu i Begi Rifetu.

3.

Novoizabrane lanice upravnog odbora udruge su:


Grahi Hatida, Bei uhra i Grahi fatima, kao i
dosadanje lanice; Kameri Halima, Memi Fadila i
Husi Sadeta.

2. Prestaje mandat predsjedniku


Sinanovi Mensuru.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-21302-1/07 od


15.05.2009. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
10.11.2015. godine promjena upisa za Udruga enski
odbojkaki klub ZAVIDOVII, sa sjeditem u
Zavidoviima, ulica M.P. Sokolovia ST, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 1131, Knjiga VI Registra, dana 01.10.2007. godine
i to:
1.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Ferhatovi Eminu, olakovi Mehmedaliji, Skeji
Alenu, Buzeljka Goranu i Hasii Adnanu.

2.

Novoizabrani lanovi predsjednitva udruge su:


Ferhatovi Emin, olakovi Mehmedalija i Hasii
Adnan.

3.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Ferhatovi Emin,
predsjednik
kluba,
Zavidovii
i
olakovi
Mehmedalija,
zamjenik
predsjednika
kluba,
Zavidovii.

4.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
10.10.2015. godine

skuptine

udruge

3. Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Huski


Hasib, a zamjenik predsjednika skuptine udruge je
Bonjakovi Nermin.
4. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za Sinanovi Mensura, predsjednika skuptine
udruge.
5. Novoizabrana osoba ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge je Huski Hasib predsjednik
skuptine, Zavidovii, kao i Mahmutovi Ismet,
predsjednik upravnog odbora, Zavidovii i Kalabi
Senad, zamjenik predsjednika upravnog odbora
udruenja, Zavidovii, dosadanja osoba ovlatena za
zastupanje i predstavljanje udruge.
6.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
14.11.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-26786-3/08 od


15.01.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
11.12.2015. godine promjena upisa za Udruga pedagoga
tjelesnog odgoja i sporta, sa sjeditem u Brezi, ulica
ehidska broj 32, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 1224, Knjiga VII
Registra, dana 27.08.2008. godine i to:

Broj 5 strana 656

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Softi Faruk, Zelenturovi Eldar, Avduki Denan,
Smailbegovi Mehir, Muratovi Amar, Abduki
Mirela i Taslaman Elma.

2.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Arnautovi Sejida, predsjednika udruge.

3.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Softi Faruk, predsjednik
upravnog odbora udruge, Breza i Zelenturovi Eldar,
zamjenik predsjednika upravnog odbora udruge,
Breza.

4.

Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je


Abduki Mirela, a zamjenik predsjednika skuptine
udruge je Taslaman Elma.

5.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
29.03.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-27471-1/08 od


13.04.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

ulica Aleja Ljiljan M 33, upisano u Registar udruga kod


ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1376, Knjiga
VIII Registra, dana 15.10.2009. godine i to:
1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Skuli Mustafa, Ibrakovi Almir, Hadi Elvir i Bibi
Mirza.

2.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Mulali Tarika, zamjenika predsjednika
udruge i uri Daria, zamjenika predsjednika udruge.

3.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Skuli Mustafa, zamjenik
predsjednika udruge, Maglaj, Ibrakovi Almir,
zamjenik predsjednika udruge, Maglaj, kao i Bibi
Mirza, predsjednik udruge, Maglaj, dosadanja osoba
ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge.

4.

Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese


udruge, tako da se umjesto sjedita Maglaj, ulica Aleja
Ljljana broj A 3 2/4, upisuje novo sjedite, Maglaj,
ulica Aleja Ljiljana broj M 33.

5.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
18.08.2015. godine.

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
13.01.2016. godine promjena upisa za Udruga za
promociju interesa studenata FOKUS, sa sjeditem u
Zenici, ulica Srpska mahala broj 43, upisano u Registar
udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem
1262, Knjiga VIII Registra, dana 17.02.2009. godine i to:

utorak, 31.05.2016.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-25301/09 od


15.10.2009. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
07.10.2015. godine promjena upisa za Udruga Teniski
klub VOLEJ - VOLLEY Jelah, sa sjeditem u Tenju,
ulica Titova bb, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 1369, Knjiga VIII
Registra, dana 23.10.2009. godine i to:

1.

Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese


udruge, tako da se umjesto sjedita Zenica, ulica
Marala Tita broj 48/2, upisuje novo sjedite, Zenica,
ulica Srpska mahala broj 43.

2.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
03.12.2015. godine.

1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Avdi Miralem, Subai Samel, Deljki Mirano, Unki
Senka i abri Emir.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-4087-2/09 od


11.09.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

2.

Osobe ovlatene za zastupanje i predstavljanje


udruge su: Avdi Miralem, predsjednik udruge, Teanj
i Subai Samel, zamjenik predsjednika udruenja,
Teanj.

3.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
21.09.2015. godine.

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
08.12.2015. godine promjena upisa za Udruga
AIRSOFT KLUB SPARTAN, sa sjeditem u Maglaju,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 657

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-26108/09 od


23.09.2009. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

3. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Huseinspahi Sahib, ehi Selma, Jermol Erol, Mehi
efik i Blaevi Jasna.

RJEENJE

4. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Jermol Davorka, Mehi Senad i Malibegovi Velid.

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
01.10.2015. godine promjena upisa za Udruga roditelja
djece i omldine s posebnim potrebama iz Tenja, sa
sjeditem u Tenju, ulica Hajrudina Hajdia bb, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 1391, Knjiga VIII Registra, dana 11.01.2010.
godine i to:
1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Dubravac Nihada, Bedak Hasan, Mukabdi Miralem,
Joldi Muradif i Iriki Mirsada.

2.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Mulabdi Miralema, predsjednika skuptine
udruenja i Bajraktarevi Mersihu, predsjednika
upravnog odbora udruge.

3.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Katica Jasna, predsjednik
skuptine udruge, Teanj i Mulabdi Miralem,
predsjednika upravnog udruge, Teanj.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-129/10 od


11.01.2010. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
16.09.2015. godine promjena upisa za Planinarsko
sportsko rekreativno udruga PRIRODA-NATURA, sa
sjeditem u Zenici, ulica Branilaca Bosne bb, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 1395, Knjiga VIII Registra, dana 01.02.2010.
godine i to:
1. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za Jermol Erola, predsjednika udruge i
Abduzaimovi Jasminku, potpredsjednicu udruge.
2. Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge su: Huseinspahi Sahib
predsjednik udruge, Zenica i ehi Selma,
potpredsjednica udruge, Zenica, kao i Huseinspahi
ejla, tajnik udruge, Zenica, dosadanja osoba
ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-2491/10 od


01.02.2010. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
14.01.2016. godine promjena upisa za Udruga boraca
SENAHID BOLI BOLO, sa sjeditem u Olovu,
Bakii bb, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 395, Knjiga VIII
Registra, dana 17.02.2010. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Imamovi Armin, Merdan Haim i Boli Sifet.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-4413-1/10 od
22.12.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
04.11.2015. godine promjena upisa za Udruenje Udruga
Prijatelji Katolikog kolskog centra SVETI PAVAO,
sa sjeditem u Zenici, ulica Aska Boria broj 20, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 1420, Knjiga VIII Registra, dana 15.03.2010.
godine i to:
1. Prestaje mandat lanu upravnog odbora udruge Don
Anti Lediu.
2. Novoizabrani lan upravnog dobora udruge je Don
Ivan Lovri, kao i dosadanji lanovi: Gavran Dragan,
Abramui Biljana, Livani Dragana, Budia
Miroslav, Dujmovi Sneana i Jonji Suzana.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-6978-3/10 od
31.12.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Broj 5 strana 658

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

RJEENJE

RJEENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
03.08.2015. godine promjena upisa za Udruga Kulturno
umjetniko drutvo SLAPOVI-ORAHOVICA, sa
sjeditem u Zenici, Orahovica Drutveni dom, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 1438, Knjiga VIII Registra, dana 05.04.2010.
godine i to:

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
19.11.2015. godine promjena upisa za Udruga Agro-etnoeko BUNGALOVI MENZIL, sa sjeditem u
Zavidoviima, Kamenica, upisano u Registar udruga kod
ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1559, Knjiga
VIII Registra, dana 17.02.2011. godine i to:

1.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Tufeki Hasibu i Aeri Muhamedu.

2.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Tutmi Nedim i Aeri Hasan, kao i dosadanji lan
Bilevi Ibrahim.

3.

4.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Tufeki Hasiba, zamjenika predsjednika
udruge i Aeri Muhameda, zamjenika predsjednika
udruge.
Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge su: Tutmi Nedim, zamjenik
predsjednika udruge, Zenica i Aeri Hasan, zamjenik
predsjednika udruge, kao i Bilevi Ibrahim,
predsjednik udruge, dosadanja osoba ovlatena za
predstavljanje i zastupanje udruge.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-9593/10 od


05.04.2010. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
08.10.2015. godine promjena upisa za Udruga Klizako
koturaljaki klub ROTACIJA-SPIN, sa sjeditem u
Zenici, ulica Ue broj 6, upisano u Registar udruga kod
ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1482, Knjiga
VIII Registra, dana 21.07.2010. godine i to:
1.

Osobe ovlatene za zastupanje i predstavljanje


udruge su: Burekovi Edin predsjednik udruge, Zenica
i urukovi Samir, predsjednika skuptine udruenja,
Zenica.

2.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
07.03.2015. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-20381/10 od


21.07.2010. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________

1.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge


su:Menzilovi
Nevzet,
Menzilovi
Elvedin,
Menzilovi Fikreta, Husanovi Selma i Husanovi
Mirnes.

2.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Menzilovi Nevzet,
predsjednik udruge, Zavidovii.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-4554/11 od


17.02.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
08.12.2015. godine promjena upisa za Udruga Udruga
dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO-a
Podrunica Zenica, sa sjeditem u Zenici, ulica Fra Ivana
Jukia broj 1, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 1614, Knjiga IX
Registra, dana 26.08.2011. godine i to:
1. Prestaje mandat lanovima vijea udruge: Vrvilo Anti,
Kustura Draganu, Toti Miri, Lau Branku, Popovi
Danijelu, Ramljak Franji i Panda Petru.
2. Novoizabrani lanovi vijea udruge su: Ramljak
Franjo, Lozi Zlatko, Juri Ljubomir, Geli Marko,
Tikvi Pero, Toti Marko i Toti Miro.
3. Prestaje mandat lanovima nadzornog odbora udruge:
Lozi Zlatku, Suvalj Robertu i Tikvi Peri.
4. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Lau Branko, trbac Zoran i Markovi Anto.
5. Novoizabrani lanovi suda asti udruge su: Peri
Drago, Vrvilo Anto i ali Zdenko.
6. Novoizabrani predsjednik udruge je Ramljak Franjo, a
dopredsjednik udruge je Lozi Zlatko.
7. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruenja za Panda Petra, predsjednika udruge.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

8. Novoizabrana osoba ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge je Ramljak Franjo, predsjednik
udruge, Zenica, kao i ali Zlatko, tajnik udruge,
Vitez, dosadanja osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruenja.
9. Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese udruge,
tako da se upisuje novo sjedite: Zenica, ulica Fra
Ivana Jukia broj 1.
10. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni
Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
10.10.2015. godine.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-1866/11 od
26.08.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
22.10.2015. godine promjena upisa za Udruga
poljoprivrednih proizvoaa AGRO DOLINA, sa
sjeditem u Zavidoviima, Dolina bb, upisano u Registar
udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem
1637, Knjiga IX Registra, dana 03.11.2011. godine i to:
1. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:
Bajri Nesibu, Buri Izetu i Starevi Nermini.
2. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Buri Izet, Muhi emsudin i Karajbi Elvir.
3. Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Buri
Suad.
4. Osobe ovlatene za zastupanje i predstavljanje udruge
su: Bajri Nesib, predsjednik udruge, Zavidovii i
Buri Izet, zamjenik predsjednika udruge, Zavidovii,
dosadanja osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-24093/11 od
03.10.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Broj 5 strana 659

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
18.01.2016. godine promjena upisa za Udruga
bibliotekara Zeniko-dobojskog kantona, sa sjeditem u
Zenici, ulica kolska broj 6, upisano u Registar udruga
kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1614,
Knjiga IX Registra, dana 11.10.2011. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Bunjevac-Salki Nina, Matoevi Daliborka, iija
Senad, Kasap Midhat, iljak Jasmina, Malibegovi
Sabina, Lukaevi Indira i Drulovi Jasmina.
2. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za Bai Esmira, predsjednika udruge.
3. Novoizabrana osoba ovlatena
za zastupanje i
predstavljanje udruge je Bunjevac-Salki Nina,
predsjednik udruge, Maglaj.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-25135/11 od
11.11.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
28.12.2015. godine promjena upisa za Udruga
poljoprivrednih proizvoaa Doglodi erii erii, sa
sjeditem u Zenici, erii bb, upisano u Registar udruga
kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1680,
Knjiga IX Registra, dana 06.02.2012. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Garanovi Mujo, Kovaevi Dervi i ajlakovi
Omer.
2. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Husejnovi Sinan, elenka Edin i Husejnovi Dervi.
3. Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge
je Garanovi Mujo, predsjednik upravnog odbora
udruge, Zenica.
4. Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je
ajlakovi Ibrahim, a potpredsjednik skuptine udruge
je Halilovi Izet.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-1744/12 od
06.02.2012. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Broj 5 strana 660

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


RJEENJE

utorak, 31.05.2016.

IX Registra, dana 29.10.2012. godine i to:

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
08.12.2015. godine promjena upisa za Udruga Nevladina
organizacija STAV, sa sjeditem u Zenici, ulica
Masarykova broj 48, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 1696, Knjiga IX
Registra, dana 14.03.2012. godine i to:

1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Mufti Samin, Karagi Sabiha, Hadiabdi Jasminka,
Numanovi Asmir i Via Mensur.

1. Prestaje mandat lanovima vijea udruge: Radii


Vladimira i atovi Dinu.

3. Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Hadiabdi Jasminka,
predsjednik udruge, Olovo i abanovi Naida, tajnik
udruge, Olovo.

2. Novoizabrani lanovi vijea udruge su: Mahmi


Nermana i atovi Amela, kao i dosadanji lanovi:
Babaji Almir, ii Amel i Obradovi Nedim.
3. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Halilovi Berina, Mehi Muamer i Babi Sran.
4. Prestaje mandat lanovima skuptine udruge: Zovi
Mariu, Marijanovi Alenu, Pojski-utura Kaniti,
Radii Vladimiru, Tanasi Sai, Kara Maji i Maki
Darminu.
5. Novoizabrani lanovi skuptine udruge su: atovi
Amela, Mahmi Nermana, Vidovi Ljupka, ivi
erif, Brnajkovi Slaven, Muli Amina i Livnjak
Benjamin, kao i dosadanji lanovi: Obradovi Nedim,
Babaji Almir, Veli Admir, ii Amel i atovi
Dino.
6. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za: Obradovi Nedima, predsjednika skuptine
udruge i Pojski Kanitu, direktora udruge.
7. Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge su: atovi Dino, ravnatelj
udruge, Zenica i Babaji Almir, predsjednik skuptine
udruge, Zenica, kao i ii Amel, predsjednik udruge,
dosadanja osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-4433-1/12 od
19.11.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
11.12.2015. godine promjena upisa za Udruga graana
EKO BRDA-ECO HILLS erii, sa sjeditem u
Olovu, ulica kolska bb, upisano u Registar udruga kod
ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1780, Knjiga

2. Prestaje ovlatenje za zastupanje udruge za: Mufti


Sanina, predsjednika udruge i Traki Selmu, tajnika
udruge.

4. Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese udruge,


tako da se umjesto sjedita Olovo, ulica Huseina
Kapetana Gradaevia bb, upisuje novo sjedite,
Olovo, ulica kolska bb.
5. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni
Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
28.05.2015. godine.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-17700/12 od
29.10.2012. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
11.12.2015. godine promjena upisa za Udruga
HRVATSKO KULTURNO DRUTVO NAPREDAKPodrunica Teanj, sa sjeditem u Tenju, ulica Kralja
Tvrtka broj 1, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 1854, Knjiga IX
Registra, dana 04.04.2013. godine i to:
1. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za Budulica Ivana, predsjednika drutva.
2. Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge je Duvnjak Ivan, predsjednik
drutva, Teanj.
3. Prestaje mandat lanu upravnog odbora udruge
Budulica Ivanu.
4. Novoizabrani lan upravnog odbora udruge je
Kolarevi Ivica, kao i dosadanji lanovi Martinovi
Antonija i Kati Ivan.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-4958/13 od
03.04.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


RJEENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
06.01.2016. godine promjena upisa za Udruga ena
KRIVAJA ISKRA, sa sjeditem u Zavidovia, ulica
Krivaja bb, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 1899, Knjiga IX
Registra, dana 09.09.2013. godine i to:
1. Prestaje mandat lanu upravnog odbora udruge Osmi
Muberi.
2. Novoizabrani lan upravnog odbora udruge je: Begi
Ajka, kao i dosadanji lanovi: Keserovi Rabija,
Keserovi Aldina, Bonjakovi Suvada i Keserovi
Razija.
3. Prestaje mandat predsjedniku skuptine udruge
Keserovi Mersadi, a novoizabrani predsjednik
skuptine udruge je Keserovi Aldina.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-16948/13 od
09.09.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
04.01.2016. godine promjena upisa za Udruga Klub
borilakih vjetina Denetska vrata-REJJAN, sa
sjeditem u Kaknju, ulica 1.Maj broj 151, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 1903, Knjiga IX Registra, dana 11.09.2013. godine
i to:
1. Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese udruge,
tako da se umjesto sjedita Kakanj, ulica Milski put
bb, upisuje novo sjedite, Kakanj, ulica 1.Maj broj
151.
2. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni
Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
21.12.2015. godine.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-17395/13 od
11.09.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
06.01.2016. godine promjena upisa za Udruga za

Broj 5 strana 661

promociju integracije djece i odraslih osoba sa


invaliditetom u drutvenoj zajednici BUDIMO
PRIJATELJI, sa sjeditem u Zenici, ulica Crkvice broj
83, upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 1913, Knjiga IX Registra, dana
11.11.2013. godine i to:
1. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:
Trifkovi Biljani, Begagi Neziru, Mijatovi
Miroljubu, Kopo Alenu i Plevljak Sandi.
2. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
ahinbegovi Nejra, Imamovi Hanumica, Mahir
Merima, Taslaman Mersiha i Begi Aja.
3. Prestaje ovlatenje za zastupanje udruge za: Begagi
Nezira, predsjednika udruge i ahinbegovi Nejru,
predsjednicu skuptine udruge.
4. Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge su: ahinbegovi Nejra,
predsjednik udruge, Zenica i Pilav Mirsad, predsjednik
skuptine udruge, Zenica.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-20702-1/12 od
08.05.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
14.01.2016. godine promjena upisa za Udruga za razvoj i
podrku planinarstva i sportskog turizma VEDRO, sa
sjeditem u Zenici, ulica Jalijski put broj 5, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 1953, Knjiga IX Registra, dana 05.02.2014. godine
i to:
1. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora: Talam
Nerminu, Selimovi Amelu, Adilovi Harisu,
Abazovi Afanu i Domuz Alekxandri.
2. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Selomovi Amel, Adilovi Haris, Durmi Alma, eri
Alekxandra i Gai emso.
3. Novoizabrani predsjednik
Arapovi Ivica.

skuptine

udruge

je

4. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Talam Nermina, predsjednika udruge,
Selimovi Amela, potpredsjednika udruge, Adilovi
Harisa, tajnika udruge i Abazovi Afana,
glasnogovornika udruge.

Broj 5 strana 662

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

5. Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Selimovi Amel, predsjednik
udruge, Zenica, Adilovi Haris, potpredsjednik udruge,
Zenica, Durmi Alma, tajnik udruge, Zenica eri
Alekxandra, referent za statistiku, Zenica i Gi
emsa, projketni menader, Zenica.

utorak, 31.05.2016.

RJEENJE

6. Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese udruge,


tako da se upisuje novo sjedite, Zenica, ulica Jalijski
put broj 5.

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
29.12.2015. godine promjena upisa za Udruga za
promovisanje humanitarnig aktivnosti DOBROHAJRAT, sa sjeditem u Zenici, ulica Srpska mahala
broj 43, upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva,
pod registarskim brojem 2057, Knjiga X Registra, dana
26.01.2015. godine i to:

7. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
08.12.2014. godine.

1. Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese udruge,


tako da se upisuje novo sjedite, Zenica, ulica Srpska
mahala broj 43.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-1149/14 od


05.02.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

2. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
25.11.2015. godine.

RJEENJE

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-307/15 od


26.01.2015. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
06.01.2016. godine promjena upisa za Udruga Planinarsko
drutvo OLAN, sa sjeditem u Zenici, ulica Kralja
Babino bb, Puhovac, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 1958, Knjiga IX
Registra, dana 26.02.2014. godine i to
1. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za: abi Asima, predsjednika upravnog
odbora udruge i ulan Nevzeta, potpredsjednika
upravnog odbora udruge..
2. Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge su: ulan Nevzet, predsjednik
upravnog odbora udruge, Zenica i Muharemovi
Muris, potpredsjednik upravnog odbora udruge.
3. Novoizabrani lan upravnog odbora udruge su: ulan
Nevzet, Muharemovi Muris, Arnaut Mesud, abi
Asim, Avdi Seudin, Hodi Demal i Zec Nijaz.
4. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Bihorac Salim, ati Nihad i Agii Muhamed.
5. Novoizabrani lanovi suda asti su: Muharemovi
Mustafa, oli Franjo i ati Nesib.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-2525/14 od
26.02.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
12.10.2015. godine promjena upisa za Udruga
Omladinsko-edukativni servis, sa sjeditem u Zenici,
Orahovica bb, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 2070, Knjiga X
Registra, dana 05.12.2015. godine i to:
1. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:
Puri Mevludinu, olakovi Senaidu, olakovi
Edinu, Puri Samiru i Lui Elmedinu.
2. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
olakovi Edin, Aeri Zenaid, Isakovi Husein,
Valenti Aida i Tutmi Semir.
3. Prestaje ovlatenje za zastupanje udruge za Puri
Mevludina, predsjednika udruge.
4. Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge je olakovi Edin, predsjednik
udruge, Zenica.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-2121/15 od
05.02.2015. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


RJEENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
30.03.2016. godine promjena upisa za Udruga Savez za
sport i rekreaciju invalida opine Zavidovii, sa
sjeditem u Zavidoviima, ulica Pinkasa Bandta bb,
upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 28, Knjiga I Registra, dana
06.12.1996. godine i to:
1. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:
Grahi Salihu, Zahirovi Vehidu i ahtarevi Feridu.
2. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Vukovi Hasib, Muji Asim i Muratovi Asif, kao i
dosadanji lanovi: Pari Mujo i Horozovi Zijad.
3. Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge
je Pari Mujo, predsjednik udruge, Zavidovii.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-70-1/97 od
03.07.2007. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
05.04.2015. godine promjena upisa za Udruga
Organizacija porodica ehida i poginulih boraca
Breza, sa sjeditem u Brezi, ulica ZAVNOBIH-a broj 8,
upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 39, Knjiga 1 Registra, dana
14.01.1997. godine i to:
1. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni
Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
10.03.2016. godine.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-5-4/97 od
30.04.2015. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
18.03.2016. godine promjena upisa za Udruga Antifaista
i boraca narodnooslobodilakog rata u opini Zenica,
sa sjeditem u Zenici, ulica Bulevar Kulina

Broj 5 strana 663

bana broj 28, upisano u Registar udruga kod ovog


Ministarstva, pod registarskim brojem 165, Knjiga I
Registra, dana 05.12.1997. godine i to
1. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za Vrki Ismeta, predsjednika upravnog
odbora udruge.
2. Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge je Isakovi Raid predsjednik
upravnog odbora udruge, Zenica.
3. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:
Vrki Ismetu, Isakovi Hazimu, Kulai Avdiji i
Spahi Salihu.
4. Novoizabrani lan upravnog odbora udruge su:
amdi Zajim, Kova Zijad, Pezer Ismet i Sijaldi
Asim, kao i dosadanji lanovi: Isakovi raid,
Marinkovi Milivoje, Hamzi Ekrem, Mahmutehaji
Alija i Lui erif.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-140-2/07 od
17.03.2015. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
23.03.2016. godine promjena upisa za Udruga antifaista
i boraca narodnooslobodilakog rata opine Maglaj, sa
sjeditem u Maglaju, ulica Pionirska bb, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 186, Knjiga I Registra, dana 12.01.1998. godine i
to:
1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Prai Remza i Mariek Vladimir, kao i dosadanji
lanovi; Jusufbai Mustafa, Krzi Reuf, Biljecki
Vlado, ahman Smajo, Omerovi Demil, Budimir
Anto, Makovi Huso, Omerovi Fadil i Muminovi
Fahro.
2. Novoizabrani lanovi skuptine udruge su: Mariek
Vladimir, Boi Enisa, Hrusti Izet, Suljii Adis,
Kasun Davor, Kotori Sanela, Zamboni Svjetlana, Isi
Hasan i Kici Adel.
3. Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge
je Jusufbai Mustafa, predsjednik upravnog odbora
udruge, Maglaj.

Broj 5 strana 664

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

4. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
04.03.2015. godine
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-4197/07 od
05.03.2015. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
29.02.2016. godine promjena upisa za Udruga invalida
rada gradskih i opinskih udruenja ZE-DO kantona,
sa sjeditem u Zenici, ulica Fra Ivana Jukia broj 1,
upisano u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod
registarskim brojem 246, Knjiga I Registra, dana
20.05.1998. godine i to:
1.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Karahodi Hanku, predsjednika udruge.

2.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Tutnji Ekrem, predsjednik,
Zenica

3.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


abi Rasimu, Omerhodi Muniru, Milo Josipu,
Muminovi Sulji i Goralija Senadu.

4.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Tutnji Ekrem, Hasanspahi Ibrahim, Husi Haris,
Kadi Muhamed i Trako Arnel, kao i dosadanji
lanovi: Husuki Mehmed, Karahodi Hanka i
Hodi Samir.

5.

Prestaje mandat lanu nadzornog odbora udruge


una Alimu.

6.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:


Tali Mehmedalija, kao i dosadanji lanovi:
Ibrahimkadi Hamid i Leme Asim.

7.

Prestaje mandat predsjedniku skuptine udruge


Durkali Senadu, a novoizabrani predsjednik skuptine
udruge je Hrki Salih.

8.

Upisuje se u Registar promjena naziva udruge, tako


da se umjesto naziva Udruenje graana invalida rada
Opinskih udruenja ZE-DO kantona iz Zenice,

utorak, 31.05.2016.

upisuje novi naziv: udruga Invalida rada gradskih i


opinskih udruenja ZE-Do kantona iz Zenice,
skraeni naziv: UIRGOU Ze-do kantona.
9.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
24.01.2016. godine.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-8256-1/02 od


11.02.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
25.03.2016. godine promjena upisa za Udruga Odred
izviaa VISOKO, sa sjeditem u Visokom, ulica
Bijela Damija broj 16, upisano u Registar udruga kod
ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 251, Knjiga I
Registra, dana 20.05.1998. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
ehi Muhamed, Telalagi Muhamed, Jamakovi
Danin, Konjianin Haris, Pinjo Nihad, Jaarevi
Nedma, Durakovi Mustafa, Jaarevi Hamza, Pajt
Emir i Provali Adin.
2. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Ferhatovi Jasmin, Medi Nevzet i Mimi Senad.
3. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za Zubi Mirzu, predsjednika upravnog odbora
udruge.
4. Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i
predstavljanje udruge je Tetlalagi Muhamed,
zamjenik predsjednika udruge, Visoko, kao i ehi
Muhamed, predsjednik udruge, Visoko, dosadanja
osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge.
5. Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese udruge,
tako da se umjesto sjedita Visoko, ulica Branilaca
broj 26, upisuje novo sjedite Visoko, ulica Bijela
Damija broj 16.
6. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni
Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
06.02.2016. godine
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-52-1/97 od
02.02.2010. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


RJEENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
09.03.2016. godine promjena upisa za Udruga Savez
pelara u Zeniko-dobojskom kantonu, sa sjeditem u
Zenici, ulica Zukii broj 22, upisano u Registar udruga
kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 284,
Knjiga I Registra, dana 06.08.1998. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Mihajlovi Vlado, Husejnagi Besim, Halilovi Zejnir,
obo Senad, Telalovi Jusuf, Huseinbegovi Mahmo,
Deli Asim, Alihodi Said, Grli Nevenko, Smaji
Eref, Andri Zoran, ii Mujo, Kutli Mato, Hopi
Osman, Bajri Fetah i Dlaki Devad.
2. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Suljakovi Ekrem, Delibai Nusret i Ali
Mehmedalija.
3. Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Kustura
Hajrudin.
4. Novoizabrani tajnik udruge je Kustura Hajrudin.
5. Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge su; Huseinagi Besim,
predsjednik udruge, Zenica, Halilovi Zejnir, zamjenik
predsjednika udruge, Zenica i Dlaki Devad,
zamjenik predsjednika udruge, Visoko.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-118-2/98 od
11.08.2011. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
16.02.2016. godine promjena upisa za Udruga Koarkaki
klub KENGUR, sa sjeditem u Zenici, ulica Kulina
bana broj 28 D, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 463, Knjiga II
Registra, dana 15.03.2000. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Jahi Enver, Siro Nermina, Jahi Almira, Siro Haris
i Efendi Selveta.
2. Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Jahi
Almira, a potpredsjednik skuptine udruge je Efendi
Jasminka.

Broj 5 strana 665

3. Novoizabrani tajnik udruge je Hadi Jasminka.


4. Osobe ovlatene za zastupanje i predstavljanje udruge
su: Jahi Almira, predsjednik skuptine udruge, Zenica
i Jahi Enver, predsjednik upravnog odbora udruenja,
Zenica.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-32-4/00 od
11.12.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
29.03.2016. godine promjena upisa za Udruga sportskih
ribolovaca BISTRO, sa sjeditem u Zenici, ulica
Kulina bana broj 32, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 571, Knjiga II
Registra, dana 27.09.2001. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi skuptine udruge su: Hodi
Fadil, Grahi Husejin, oli Adimir, Pojski Armin,
Nesimi Sejad, Tuzlak Mirsad, Suljakovi Emir, Gai
efik, Mehii Mustafa, Hodi Mirsudin, Milievi
Elvis, Kesi Ekrem, Kalem Ahmed, Zlati Zikret,
Uzunovi Sidik, Skomorac Sanel, Bajramovi Nedim,
Bei Salih, Bajramovi Nadir, Sinanovi Zijad, Pinji
Ismet, Nero Sanel, Kapetanovi Amir, Koli Suvad,
Efendi Zajim, Uzeirgebovi Ahmet, Barei Ivan,
Halilovi Hasib, Halilovi Zakir i Biorgadlija Suvad.
2. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge:
Barei Ivan, Poljak Josip, Sinanovi Zijad, Koli
Suvad, Efendi Zajim, Kesi Ekrem, Nesimi Sead,
oli Adimir, Suljakovi Emir, Tuzlak Mirsad i
Hodi Mirsudin.
3. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge:
Bajramovi Nadir, Bajramovi Nedim i Bei Hazim.
4. Novoizabrani lanovi Disciplinskog suda udruge su:
Boji Husejin, Pinji Ismet i Gai Fefik.
5. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za: Ivankovi Vladimira, predsjednika
upravnog odbora udruge, Zenica i Zurlak Mirsada,
dopredsjednika upravnog odbora udruge.
6. Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge su: Sinanovi Zijad, predsjednik
upravnog odbora udruge, Zenica i Tuzlak Mirsad,
dopredsjednik upravnog odbora udruge, Zenica.

Broj 5 strana 666

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-15698-4/01 od


07.03.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

4. Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Kalabui Izet, predsjednik
udruge, Zenica.

RJEENJE

5. Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese udruge,


tako da se umjesto sjedita Zenica, ulica Bulevar
Kulna bana broj 5, upisuje novo sjedite Zenica, ulica
Ezhera Eze Arnautovia 5.

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
04.05.2016. godine promjena upisa za Udrugu Udruga
obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u
Domovinskom ratu, sa sjeditem u Kaknju, Kraljeva
Sutjeska bb, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 696, Knjiga IV
Registra, dana 07.05.2003. godine i to:
1.

Novoizabrani lanovi predsjednitva udruge


su: Beni Karmela, Adaji Mladen,
Kolakovi eljko, Radi-Talijanovi Boana
i Bradari Boo.

2.

Novoizabrani lanovi nadzornog odbora


udruge su: Boconji Franjo, Maarevi
Marko i Markovi Jelka.

3.

Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje


i predstavljanje udruge je Beni Karmela
predsjednica udruge, Kakanj.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-8252-1/03 od


14.06.2012. godine, ostaju nepromijenjeni
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
10.02.2016. godine promjena upisa za Udruga Sindikalna
podrunica zaposlenika Javne ustanove za predkolski
odgoj i obrazovanje Zenica, sa sjeditem u Zenici, ulica
Ezhera Eze Arnautovia broj 5, upisano u Registar udruga
kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 730,
Knjiga IV Registra, dana 27.08.2003. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi sidikalnog odbora udruge su:
Kalabui Izet, Kupreak Alma, Novali Maldenka,
Husagi-Softi Sejla i Hodi Fikreta.
2. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Begi Nevenka, Prai Ajka i Ali Ramiza.
3. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za Vujii Branislava, povjerenika sindikalne
podrunice udruge.

6. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
02.06.2015. godine
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-16895/03 od
27.08.2003. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
29.03.2016. godine promjena upisa za Udruga taksista
Zenica taksi, sa sjeditem u Zenici, ulica
Kranjevieva broj 9, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 844, Knjiga IV
Registra, dana 04.10.2004. godine i to:
1. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora
udruenja: ii Seadu, Skopljak Mirsadu i Deli
Muhamedu.
2. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
oabi Edin, Skopljak Zehrudin i Bai Adnan, kao i
dosadanji lanovi: Tali Senid i ivi aban.
3. Prestaje mandat lanovima nadzornog odbora udruge;
oabi Edinu i Skopljak Zehrudinu.
4. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
ii Tarik i Ali Elvir, kao i dosadanji lan Ianovi
Mirzet.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-16311-1/04 od
06.01.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
04.03.2016. godine promjena upisa za Udruenje taksista
Zeniko-dobojskog kantona, sa sjeditem u Zenici, ulica
Kranjevieva broj 9, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 843, Knjiga IV
Registra, dana 04.10.2004. godine i to:

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

1. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Skeleija Edinu i Muslija Fehimu.
2. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Cicvara Nedad i Turke Almir, kao i dosadanji
lanovi: Travani Mevludin, Husika Maid i
Muratovi Memnun.
3. Prestaje mandat lanu nadzornog odbora udruge
Meki Kasimu.
4. Novoizabrani lan nadzornog odbora udruge je Avdi
Mujo, kao i dosadanji lanovi: Slikovi Pero i Begi
Elvedin.
5. Prestaje mandat predsjedniku skuptine udruge Leme
Izetu, a novoizabrani predsjednik skuptine udruge je
Joldi Mirzet.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-17769-2/04 od
18.11.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
19.02.2016. godine promjena upisa za Udruga Unija
studenata Univerziteta u Zenici, sa sjeditem u Zenici,
ulica Fakultetska broj 3, upisano u Registar udruga kod
ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 909, Knjiga V
Registra, dana 23.06.2005. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Vejzovi Denis, Alispahi Mehrija, Ibrahimbegovi
Haris, Doglod Erna, Hadi Adi, Puri Samir,
Kovaevi Jasmin, Neslanovi Amra, Muji Hazim,
Mujkanovi Amel, una Emrah i Reki Almedin.
2. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje
udruge za: Tihi Dinu, predsjednika udruge i Galami
Nuragu, potpredsjednika udruge.
3. Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i
predstavljanje udruge su: Vejzovi Denis, predsjednik
udruge, Zenica i Alispahi Mehrija, potpredsjednik
udruge, Zenica.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-18088-4/05 od
14.11.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Broj 5 strana 667

RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
16.02.2016. godine promjena upisa za Udruenje KLUB
KULTURE-URBAN CLUB 072, sa sjeditem u Zenici,
ulica Mehmedalije Tarabara broj 15, upisano u Registar
udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem
936, Knjiga V Registra, dana 21.09.2005. godine i to:
1. Upisuje se u Registar Odluka o izmjeni i dopuni
Statuta udruge usvojena na skuptini odranoj
15.01.2016.godine, na taj nain to se u lanu 6.
Statuta udruge dodaju slijedee sekcije: sekcija za
muziku edukaciju mladih pod nazivom Notica,
sekcija za opu edukaciju, pod nazivom Kviz
Edoteka, sportska sekcija Bowling klub 072 i
sekcija za organizaciju kulturnih i humanitarnih
dogaaja.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-25546-1/05 od
31.12.2014. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
15.12.2015. godine promjena upisa za Nevladino
humanitarno udruga OSLONAC, sa sjeditem u
Tenju, ulica Kralja Tvrtka I bb, upisano u Registar
udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem
1023, Knjiga V Registra, dana 05.07.2006. godine i to:
1. Novoizabrani lanovi savjeta udruge su: Ali Husein,
ii Fuad, Brki Aja, Roajac Sead, Kavazaovi
Sabrija, Huski Adem i Haui Salih.
2. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Ajanovi Emina, Kotori Esmir i Ahmetli Hasan.
3. Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je Haui
Salih.
4. Osobe ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge
su: Ali Husein, predsjednik savjeta, Teanj i Haui
Salih, predsjednik skuptine udruge, Teanj.
5. Novoizabrani zamjenik predsjednika savjeta je Brki
Aja.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-114232-1/06 od
16.04.2009. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Broj 5 strana 668

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

RJEENJE

RJEENJE

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
10.02.2016. godine promjena upisa za Udrugu glazbenika
- studenata RITAM BOOGIE, sa sjeditem u Zenici,
ulica Mokunice broj 9A, upisano u Registar udruga kod
ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1095, Knjiga
VI Registra, dana 19.04.2007. godine i to:

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
16.02.2016. godine promjena upisa za Udruga za
spaavanje i zatitu ivotinja APA Zenica
Association for Saving And Protecting Animals PAWS
Zenica, sa sjeditem u Zenici, ulica Bulevar Ezhera Eze
Arnautovia broj 4, upisano u Registar udruga kod ovog
Ministarstva, pod registarskim brojem 1361, Knjiga VIII
Registra, dana 28.09.2009. godine i to:

1. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge


su: Fejzi Almiri, Telalovi Emiri i Klisura Almi.

1.

Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za: Markovi Seanu, predsjednicu udruge i
Hrnka Slavicu, zamjenicu predsjednice udruge.

2.

Novoizabrane osobe ovlatene za zastupanje i


predstavljanje udruge su: Feriz Mirela, predsjednik
udruge, Zenica, Ibrakovi Dijana, zamjenik
predsjednika udruge, Zenica i Viteki Alisa, lan
upravnog odbora udruge, Zenica.

3.

Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:


Markovi Sneani, Hrnka Slavici, Bajramovi Lejli,
Despot Jeleni, Mosti Benjaminu, Ljubas Anti i Burina
Harisu.

4.

Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Feriz Mirela, Ibrakovi Dijana, Viteki Alisa, Despot
Jelena, Tandir Lejla i Sulji Alma.

5.

Novoizabrani predsjednik skuptine udruge je


Maedanovi Lejla, a zamjenik predsjednika skuptine
udruge je taub Katarina.

6.

Upisuje se u Registar promjena naziva udruge, tako


da se umjesto naziva udruge za spaavanje i zatitu
ivotinja APA-Zenica iz Zenice, upisuje novi
naziv: Udruenje za spaavanje i zatitu ivotinja
APA Zenica Association for Saving And Protecting
Animals PAWS Zenica iz Zenice, skraeni naziv:
APA Zenica-PAWS Zenica.

7.

2. Prestaje ovlatenje za zastupanje i predstavljanje


udruge za Zeki Peru, predsjednika upravnog odbora.

Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
15.01.2016. godine.

3. Novoizabrana osoba ovlatena za zastupanje i


predstavljanje udruge je Juri Goran, predsjednik
upravnog odbora udruge, epe.

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-23643/09 od


28.09.2009. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-807-1/08 od


07.05.2012. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

RJEENJE

2. Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge


je Kemez Mima, predsjednik udruge, Zenica.
3. Upisuje se u Registar promjena sjedita-adrese udruge,
tako da se umjesto sjedita Zenica, ulica Armije BiH
broj 4, upisuje novo sjedite Zenica, ulica Mokunice
broj 9 A.
4. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni
Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
20.01.2016. godine
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-9475/073 od
19.04.2007. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
07.03.2016. godine promjena upisa za Udruga Udruga
pedagoga tjelesne i zdravstvene kulture epe, sa
sjeditem u epu, ulica Zagrebaka broj 2, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 1162, Knjiga VI Registra, dana 24.01.2008. godine
i to:
1. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Juri Goran, Tei Vladimir, Zeki Pero, ivkovi
Mario i Muji Admir.

Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za


pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
09.12.2015. godine promjena upisa za Udruenje
dijabetiara SLATKI IVOT, sa sjeditem u Kaknju,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

ulica Alije Izetbegovia bb, upisano u Registar udruga


kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1949,
Knjiga IX Registra, dana 12.02.2014. godine i to:
1. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:
ljivo Muhamedu, obo Nijazu i izmi Muameru.
2. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:
Husagi Nevzeta, Luki Mirko i Ramovi erif, kao i
dosadanji lanovi: Tunji Petar i Lepi Edhem.
3. Novoizabrani lanovi nadzornog odbora udruge su:
Kadi Devad, Delibai Vahdeta i Vrhovi eljka.
4. Osoba ovlatena za zastupanje i predstavljanje udruge
je Tunji Petar, predsjednik upravnog odbora udruge,
Kakanj.
Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-27475/13 od
12.02.2013. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________
RJEENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Ministarstva za
pravosue i upravu Zeniko-dobojskog kantona, sa danom
04.03.2016. godine promjena upisa za Udruga za
promociju pozitivnih vrijednosti OAZA, sa sjeditem u
Zavidoviima, ulica Oslobodilaca Gostovia bb, upisano u
Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim
brojem 2064, Knjiga X Registra, dana 24.02.2015. godine
i to:
1. Prestaje mandat lanovima upravnog odbora udruge:
ehaji Esadu i Bukjubai Vehidu.

Broj 5 strana 669

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i
upravu Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-057763/15 od 21.04.2015 godine, u Registar udruga
Zeniko-dobojskog kantona u knjigu X pod rednim
brojem 2101, dana 21.04.2015.godine upisano je
Udruga proizvoaa cvijea i ukrasnog bilja, sa
sjeditem u Usori, Omanjska bb.
Osnovni ciljevi udruenja su:
- Promocija, razvitak i unapreenje privrednog i
socijalnog poloaja proizvoaa cvijea i ukrasnog
bilja,
- Privlaenje mladih ljudi da se bave ovom vrlo
zahtjevnom granom proizvodnjom cijea i
ukrasnog bilja.
Djelatnosti udruenja su:
- Okupljanje proizvoaa cvijea i ukrasnog bilja s
ciljem razmjene iskustava i zalaganje sa primjenu
najsavremenijim metoda u razvoju cvjearske
proizvodnje, te promicanje cvjearske djelatnosti i
poboljanja kvaliteta vlastite proizvodnje,
- Pruanje pomoi proizvoaima cvijea i ukrasnog
bilja vezano za unapreenje i proizvodnju,
organizovanjem strunih i naunih skupova za
razvoj cvjearstva,
- Odravanje tribina i okruglih stolova kao i
organizacija teajeva s ciljem promicanja i
unapreenja cvjearstava i upoznavanje javnosti s
problemima sa kojima se susreu,

2. Novoizabrani lanovi upravnog odbora udruge su:


Sulji Sead i Buljubai Aziz, kao i dosadanji lanovi:
Huski Hasib, Beirevi Jasmin, Tursi Jasmin,
Heldovac Vahidin i Hamzi Samir.

- Predstavlja poslovne
repromaterijala,

3. Prestaje mandat potpredsjedniku skuptine udruge


ehaji Esadu, a nvoizabrani potpredsjednik skuptine
udruge je Razi Asmir.

- Promocija proizvoaa cvijea i ukrasnog bilja


povremenim
tiskanjem
promo-materijala
i
publikacija,

4. Upisuje se u registar Odluka o izmjeni i dopuni


Statuta udruge usvojena na skuptini udruge odranoj
30.01.2016. godine

- Redovno informisanje lanstva o donoenju novih


propisa koji reguliu materiju iz podruja koje se
odnosi na proizvonju cvijea i ukrasnog bilja,

Ostali upisi po Rjeenju, broj: 06-05-822/15 od


24.02.2015. godine, ostaju nepromijenjeni.
_______________________________________________

partnere

dobavljae

- Organizuje posjete strunih sajmova cvjearstva u


BiH i inozemstvu,

- Vodi brigu o zatiti okolia.


Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 670

Udrugu zastupa i predstavlja:


- Dido Zoran, predsjednik udruge, Usora
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

utorak, 31.05.2016.

Udrugu zastupa i predstavlja:


- Dini Alen, predsjednik upravnog odbora udruge,
Maglaj.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

OGLAS
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-8846/15 od
07.05.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2102, dana
07.05.2015.godine upisano je Udruga poplavljenih
graana 2015.godine, sa sjeditem u Maglaju, ulica Aleja
Ljiljana SP 70 broj 4
Osnovni ciljevi udruenja su:
- Pruanje svih vidova pomoi graanima opine
Maglaj iji su stambeni objekti oteeni i uniteni u
poplavama od 15.05.2014. godine, a koji su sami
svojim sredstvima sanirali svoje stambene objekte
bez pomoi bilo koje humanitarne organizacije
koja je djelovala na podruju opine Maglaj, na
nain da se kroz udruenje bore za ostvarivanje
svojih prava koja im pripadju na ime naknade tete,
- Provoenje aktivnosti za punu afirmaciju naela
humanosti i pravednosti u politici saniranja tete,
kroz borbu protiv svih vidova diskriminacije
odnosa lokalne i kantonalne uprave prema
poplavljenim graanima opine Maglaj,
- Djelovanje na lokalnom nivou, pomo ljudima u
rjeavanju problema koji su nastali kao posljedica
poplava od 15.05.2014. godine.
Djelatnosti udruenja su:
- Saopenja i stavovi,
- Uee u sredstvima javnog informisanja, radio i
TV emisije,
- Skupovi podrke i protesta,
- Inicijative i prijedlozi nadlenim organima,
- Saradnja sa institucijama, ustanovama i drugim
organizacijama,
- Organizovanje i pruanje svih vrsta usluga
lanovima udruenja.
Udruge e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.

Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu


Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-9201/15 od
07.05.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2103, dana
07.05.2015.godine upisano je Udruga GRUPA
OMAHA, sa sjeditem u Tenju, ulica Krndija TKD 1.
Osnovni ciljevi udruenja su:
- Unapreenje i propagiranje naela humanitarnog
prava meu stanovnitvom odnosno humanitarne
pomoi (materijalnih i logistikih pomoi) kao
mjera za zatite i brige za ljude na humanitarnoj
osnovi,
- Afirmisanje, podravanje i zatita tekovina borbe
za Bosnu i Hercegovinu kroz njenu historiju, a
posebno onih iz perioda od 1992.-1995. godine,
- Borba protiv snaga i ideja koje naruavaju
kredibilitet i budunost Bosne i Hercegovine, te
onih koji pokuavaju naruiti ugled i doprinos
institucija i pojedinaca zaslunih za odbranu Bosne
i Hercegovine,
- Davanje inicijativa i uea lanova Udruge na
skupovima na kojima se raspravlja o odbrambenim
ratu i njegovim tekovinama,
- Organizovanje okruglih stolova o kljunim
problemima koji optereuju bosanskohercegovako
drutvo, a prije svega boraku populaciju,
- Jaanje infrastrukture udruge po kantonima i
opinama,
- Razvijanje izdavake djelatnosti,
- Podrka, uee i organiziranje manifestacija
kojima se obiljeavaju znaajni dogaaji iz
historije Bosne i Hercegovine, uspostavljanje
saradnje i podrka naporima borakih organizacija
proisteklih iz Armije i MUP RBiH na rjeavanju
socijalno-statusnih problema,
- Pruanje pomoi lanovima udruge i pripadnicima
ARBiH procesuiranim od Hakog tribunal,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

- Ublaavanje ljudskih patnji, a posebno onih


izazvanih oruanim sukobima, velikim prirodnim
nepogodama, drugim masovnim nesreama i
katastrofama,
- Poticanje, unapreenje i propagiranje socijalne
sigurnosti graana, solidarnosti i propagiranje
meusobnog pomaganja.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Mandi Goran, predsjednik skuptine udruge,
Teanj,
- Ibrahimovi Suad, predsjednik upravnog odbora
udruge, Teanj.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-9496/15 od
07.05.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2104, dana
07.05.2015.godine upisana je udruga graana EKO
FORUM JELAH, sa sjeditem u Tenju, Jelah, ulica
Titova bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Podrka inicijativama koje vode ka ekolokom i
drutvenom razvoju zajednice,
- Drutvena kohezija, integracija i drutveno
ukljuivanje svih graana Ze-do kantona,
- Podizanje
dobojskog
zajednice,

razine znanja graana


kantona o ekolokim

Zenikopitanjima

- Podizanje razine znanja graana Zeniko-dobojskog kantona o obnovljivim izvorima energije,


- Promovisanje suradnje izmeu sva tri sektora
drutva: javne uprave, poslovnog tajnika i
neprofitnog sektora na jaanju ekoloke svijesti,
- Realizacija projekata iz oblasti ekologije i stvaranja
uslova za njihovu dugoronu samoodrivost,
- Uspostavljanje partnerskih odnosa sa nevladinim
sektorom i privrednim subjektima koji u okviru
svoje djelatnosti aktivno sudjeluju u unapreivanju
rjeavanja problema na polju ekologije,

Broj 5 strana 671

- Pokretanje inicijative i aktivno sudjelovanje u


fomiranju poduzea sa osnovnom djelatnou na
polju ekologije,
- Promovisanje saradnje izmeu lokalnih vlasti i
organizacija civilnog drutva s ciljem pruanja
podrke ekolokoj revitalizaciji zajednica u
Zeniko-dobojskom kantonu, s posebnim osvrtom
na potivanje ekolokih propisa i projekata iz
oblasti ekologije, turizma i energetske efikasnosti,
- Promovisanje ekolokih standarda i pretpostavki
koje e poboljati status Bosne i Hercegovine u
procesu europskih integracija,
- Organizovanje kampanja javnog zastupanja kroz
projekte savjetovanja graana o ekolokim
standardima i pravima,
- Kreiranje i koordinacija projekata koji afirmiu
znanje iz oblasti ekologije i osposobljenosti
organizacija i pojedinaca i toj oblasti,
- Animiranje graana da uestvuju u ekolokom
ivotu ZDK, naroito u okviru svoje zajednice,
- Fokusiranje rada na programe, inicijative i
kampanje s ciljem promovisanje principa odrivog
razvoja i zdravog okolia,
- Rad na poboljanju komunikacije izmeu
organizacija civilnog drutva i uspostavi uspjenih
modela suradnje, internacionalnizacija problema
kojima se udruga bavi, naroito suradnja sa
srodnim NVO u svijetu.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Jupi Mirano, predsjednik upravnog odbora
udruge, Teanj.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-9407/15 od
06.05.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2105, dana
06.05.2015.godine upisana je udruga graana Planinarsko
drutvo Budoelj, sa sjeditem u Brezi, Gornja Breza
broj 29.

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 672

Osnovni ciljevi udruge su:


- Organizovan boravak graana u planinama u svrhu
planinarenja, a radi ouvanja zdravlja i razvijanja
psihikih i fizikih predispozicija ime se doprinosi
zdravlju,
- Upoznavanje i uvanje planinarske prirode i
kulturno historijskih znamenitosti,
- Sticanje znanja o kretanju i boravku u planini,
- Razvijanje osnovnog planinarskog obrazovanja i
kolovanja specijalista u planinarstvu.

utorak, 31.05.2016.

Udruga e djelovati na podruju opine Breza i


Zeniko-dobojskog kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Omerhodi Muamer,
odbora udruge, Breza,

predsjednik

- Kovaevi Sulejman, zamjenik


upravnog odbora udruge, Breza.

upravnog

predsjednika

Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne


osobe.
_______________________________________________

Djelatnosti udruge su:


- Ostvarivanje
drutva,

programa

razvoja

planinarskog

- Afirmacija i ukljuivanje planinarstva u kole,


poduzea i druge organizacije i zajednice,
- Podsticanje individualnog,
masovnog planinarenja,

organizovanog

- Organizovano djelovanje na jaanje materijalne


osnove i planinarskog drutva, a naroito na
izgradnji planinarskih objekata i njihovom
namjenskom, racionalnom i organizovanom
iskoritavanju,
- Razvijanje specijalistikih specijalnosti: alpinizma,
speleologije, vodike slube, gorske slube
spaavanja, planinarske orijentacije i planinarskog
smuarstva,
- Saradnja u kolovanju kadrova sa
planinarskim drutvima i organizacijama,

drugim

- Organizovanje
izleta,
mareva,
sletova,
logorovanja, planinarskih takmienja i drugih
planinarskim manifestacija,
- Izgradnja, markiranje, obezbjeenje, odravanje i
uvanje planinarskih puteva, staza i transferzala,
- Pokretanje i organizovanje stalnih akcija na zatiti
planina i unapreenju ovjekove sredine,
- Izdavanje strune i propagandne planinarske
literature,
- Ostvarivanje saradnje sa drugim planinarskim
drutvima i organizacijama u cilju meusobnog
upoznavanja, razmjene miljenja, iskustava i
organizovanje zajednikih planinarskim akcija,
- Obavljanje drugih poslova i zadataka utvrenih
opim aktima i drugim dokumentima koji se
odnose na djelatnost planinarskog drutva.

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-10371/15 od
07.05.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2106, dana
07.05.2015.godine upisana je udruga KOLA
FUDBALA AJA, sa sjeditem u Visokom, Branilaca
broj 5..
Osnovni ciljevi udruge su:
- Razvijanje fudbala i edukacija lanova,
- Utvruje miljenje, prijedloge i inicijative u vezi sa
donoenjem i ostvarivanjem planova drutvenoekonomskog razvoja Udruenja F AJA
Visoko,
- Organizovano zastupa i djelotvorno iznosi zahtjeve
pred drutvene, opinske i dravne organe,
- Organizuje uvjete za tad takmiara, pripreme i
odlazak na takmienja, seminare i sl.,
- Utvruje kriterije i mjerila za finasiranje odreenih
djelatnosti iz sredstava udruge F AJA Visoko
koje je ostavrilo vlastitom djelatnou,
- Informie javnost o razvoju i postignutim
rezultatima udruge F AJA Visoko,
- Utvruje i usaglaava kriterije za organizovanje
fudbalskih priredbi i manifestacija,
- Organizuje fudbalske utakmice i manifestacije.
Djelatnosti udruge su:
- Takmiarske
aktivnosti
po
kategorijama
(predpioniri, pioniri, kadeti, juniori, seniori),
- Stuno-pedagoki rad,
- Razvijanje vrhunskog fudbala,

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016..

OGLAS

- Edukacija trenera i takmiara,


- Briga o zdravstvenoj zatiti lanova,
- Informisanje i propaganda Udruge F AJA
Visoko u javnim medijima.
Udruga e djelovati na podruju opine Visoko i
Zeniko-dobojskog kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:

predsjednik

Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu


Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-10972/15 od
21.05.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2108, dana
21.05.2015.godine
upisana
je
udruga
graana
MERCEDES-REMUS, sa sjeditem u Zenici, ulica
Klopaki put 8.
Osnovni ciljevi udruge su:

- Dafi Esmir, predsjednik upravnog odbora


udruge, Visoko,
- Dafi Emir,
Visoko.

Broj 5 strana 673

skuptine

- Okupljanje ljubitelja motornih vozila njemakog


proizvoaa Mercedes,

udruge,

- Upoznavanje lanova sa historijom i tradicijom


Brenda Mercedes,

Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne


osobe.
_______________________________________________

- Promovisanje bezbjedne vonje i saobraajne


kulture,

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-10814/15 od
03.06.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2107, dana
03.06.2015.godine upisana je udruga za pomo djeci
socijalno ugroenih porodica Daruj srcem, sa
sjeditem u Zenici, ulica Marala Tita broj 22.

- Organizirati sportska takmienja i uestvovati u


sportskim takmienjima,
- Organizirati prigodne turnire, sportsko-rekreacijske
i kulturno-zabavne priredbe,
- Izraivati i poticati na ouvanju ivotne sredine,
- Suradnja sa drugim
organizacijama,

istovrsnim udrugama

Obavljati i druge poslove koji doprinose ostvarivanju


ciljeva osnivanja utvrenim Statutom.

Osnovni ciljevi udruge su:


- Poboljati socijalni status djece,
- Obezbjediti uine obroke djeci tokom boravka u
kolama,
- Obezbjediti kolski pribor,
- Omoguiti djeci odlazak na izlete, ekskurzije,
- Obezbjediti odjeu i obuu za djecu,
- Stipendiranje uenika i studenata,

Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog


kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Baki Admir, predsjednik upravnog odbora
udruge, Zenica.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

- Organizovati druenja za djecu.


OGLAS
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Tahi Irnesa, predsjednica udruge, Zenica.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu


Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-11060/15 od
29.05.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2109, dana
29.05.2015.godine upisana je udruga dijabetiara PLAVI
KRUG, sa sjeditem u epu, ulica Ljubna bb.

Broj 5 strana 674

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Osnovni ciljevi udruge su:


- Okupljanje oboljelih od dijebetesa i promocija
znanja o dijabetesu, te pravilnog naina ivota s
tom boleu.
Djelatnosti udruge su:
- Prikupljanje o obrada podataka o oboljelim od
dijabetesa na prostoru opine epe,
- Izrada baze podataka o oboljelim, nainu lijeenja i
praenja protokola zdravstvene zatite,
- Analiziranje kvalitete zdravstvene zatite i kvalitete
ivljenja osoba oboljelih od dijabetesa na podruju
opine epe,
- Suradnja sa Domovima zdravlja na podruju
opine epe.
- Poticanje preventivenih mjera za suzbijanje
oboljenja i sprjeavanje nastanka kasnijih
komplikacija prouzrokovanih dijabetesom,
- Suradnja
sa
domaim
i
meunarodnim
instititucijama u cilju poboljanja zdravstvne
zatite i kvalitete ivljenja oboljelih od dijabetesa,
- Zalaganje sa aktivno sudjelovanje u svim oblicima
promoviranja ljudskih prava,
- Pomo pri rjeavanju prava i statusa lanova
udruge,
- Razvijanje ekoloke svijesti lanova udruge i
graana,
- Isticanje vanosti tjelesne kulture, sporta i
rekreacije u svrhu poboljanja zdravstvenog stanja
oboljelih,
- Pokretanje aktivnosti na proirenju saznanja o
dijabetesu kroz okrugle stolove, radionice,
predavanja i sl.
Udruga e djelovati na podruju opine epe.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Udovi Ankica, predsjednik udruge, epe,
- Kameri Sumea, tajnik udruge, epe.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

utorak, 31.05.2016.

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-11106/15 od
03.06.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2110, dana
03.06.2015.godine upisana je udruga Karate klub
MERSED KURTALI, sa sjeditem u Zavidoviima,
ulica Alije Izetbegovia blok C.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Organizovanje obuke djece i mladih u karate,
- Usavravanje strunog kadra u karate,
- Organizovanje karate treninga,
- Organizovanje rekreacije i fitnesa kroz karate,
- Uee na takmienjima i seminarima u zemlji i
inostranstvu,
- Organizacija takmienja i seminara,
- Odravanje takmiarskih, sudijskih i trenerskih
seminara,
- Suradnju sa drugim udrugama i organizacijama u
zemlji i inostranstvu, sukladno sa zakonom,
- Vrednovanje sportskih rezultata i dostignua za
lanove udruge.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Udovi Ankica, predsjednik udruge, epe,
- Kameri Sumea, tajnik udruge, epe.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-11260/15 od
21.05.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2111, dana
21.05.2015.godine upisana je udruga poslodavaca opine
Kakanj Centar za podrku biznisu, sa sjeditem u
Kaknju, ulica Alije Izetbegovia bb.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Osnovni ciljevi udruge su:


- Predstavljanje i zastupanje interesa lanova udruge,
- Zatita interesa lanova udruge u primjeni propisa
koji se odnose na djelatnost lanova udruge,
- Razmjena iskustava i informacija meu lanovima
udruge, kao i sa drugim strunjacima, naunim
radnicima i privrednicima iz Bosne i Hercegovine i
ireg okruenja,

Broj 5 strana 675

informacionog sistema za svoje lanove i njegovog


povezivanja sa drugim sistemima u zemlji i svijetu
i dr.,
- Informisanje nadlenih organa na razini opine,
kantona i Federacije BiH o rezultatima i tekoama
u poslovanju lanova, kako bi se informacije
koristile za donoenje odgovarajuih mjera u
oblasti tekue ekonomske i razvojne politike,

- Ostvarivanje utjecaja na poboljanje i razvoj


poslovnog okruenja,

- Saradnja sa nadlenim organima u opini, kantonu


i FBiH ma donoenju propisa i mjera od interesa za
lanove udruge,

- Pruanje strune pomoi i podrke lanovima u


razliitim oblastima i djelatnostima,

- Predlaganje podsticajnih mjera


povoljnih uvjeta za poslovanje,

- Poboljanje konkurentnosti poduzea na domaem


i inostranom tritu,

- Organizovanje obuke lanova udruenja u skladu


sa ispoljenim interesima lanova koji proizilaze iz
njihove poslovne orjentacije (predavanje, seminari,
kursevi, struna savjetovanja, ekskurzije u zemlji i
inostranstvu i drugi oblici edukacije),

- Uspostavljanje i organizovanje saradnje sa istim ili


srodnim domaim i inostranim udruenjima, te
obrazovnim, naunim i strunim institucijama,
- Predlaganje otklanjanja, pravnih i drugih prepreka
u razvoju privrede,
- Organizvoanje izlobi i promocija tehnikih
unaprjeenja, proizvoda i inovacija svojih lanova,
- Pripremanje i izrada web-prezentacija, adresara,
kataloga, broura, biltena, publikacija i sl.,
- Pruanje pomoi lanovima udruenja u donoenju
poslovnih planova i investicionih programa,
- Analiziranje poslovanja lanova i predlaganje
mjera i aktivnosti za unapreenje poslovanja,
- Koordiniranje poslovnih aktivnosti lanova u cilju
ostvarivanja povoljnijih poslovnih rezultata,
- Zastupanje lanova udruge u cilju organizovanog
nastupa na domaem i inostranom tritu
(sagledavanje obima, strukture i dinamike ponude
gospodarskih prizvoda koje nude lanovi, praenje
ponuda i potranje roba na domaem i inostranom
tritu, prezentacija ponude i potranje roba
lanova udruge na sajmovima i slinim
manifestacijama u zemlji i inostranstvu i dr.),
- Informisanje lanova o najpovoljnijim uvjetima
angaovanja kreditnih sredstava za tekue
poslovanje i investicije,
- Pruanje organizaciono-strune podrke lanovima
u izboru, nabavci i postavljanju savremene
informacijske opreme radi izgradnje jednistvenog

za

stvaranje

- Organizovanje suradnje sa medijima u cilju


blagovremenog strunog, cjelovitog i objektivnog
informisanja javnosti o rezultatima i tekoama u
poslovanju lanova udruenja,
- Praenje i obrada poslovnih informacija za potrebe
lanova, te izradu informatike baze podataka koja
e biti na raspolaganju svim lanovima udruge,
- Predlaganje neophodnih zakonskih, socijalnih i
administrativnih mjera za jaanje, odravanje i
sistematino razvijanje gospodarstva,
- Ostvarivanje drugih interesa u oblasti ekonomske i
poreske politike, te ostale aktivnosti koje doprinose
razvoju gospodarstva opine Kakanj.
Udruga e djelovati na podruju opine Kakanj i
Zeniko-dobojskog kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Mufti Mensur, predsjednik upravnog odbora
udruge, Kakanj.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-11708/15 od
02.07.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2112, dana

Broj 5 strana 676

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

02.07.2015.godine upisana je Udruga uposlenika s


umanjenom radnim sposobnou uposlenih u
MANN+HUMMEL BA D.D., sa sjeditem u Tenju,
ulica Bukva bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Zastupanje interesa lanova s ciljem zatite prava
ove kategorije uposlenika,
- Obezbjeivanje uslova za prekvalifikaciju i uslova
otvaranja radnih mjesta prilagoenim preostaloj
radnoj sposobnosti uposlenika,

utorak, 31.05.2016.

- Promovisanje zenikog kraja kao pogodnog


klimatskog podruja i promicanje svijesti o potrebi
upoznavanja ovjekove okoline, a na osnovama
dobrovoljnosti i sposobnosti, amaterizma i pravila
sporta.
Djelatnosti udruge su:
- Okupljanje djece, omladine i drugih osoba koje se
ele baviti tenisom,
- Uestvovanje i organizovanje takmienja u tenisu,

- Pomo ugroenim lanovima udruge,

- Razvijanje sportske svijesti i morala svojih


lanova, posebno prema drugim sportistima,
lanovima kluba i protivnicima u igri,

- Stvaranje povoljnijih uvjeta za poboljanje uvjeta


rada i lijeenja,

- Provoenje sportske obuke i sportske pripreme


lanova u tenisu,

- Ostvarivanje
organizacijom
Teanj,

- Osnivanje i voenje sportske teniske kole,

- Osiguranje materijalnih sredstava za rad udruge,

saradnje
sa
sindikalnom
MANN+HUMMEL BA D.D.

- Udruivanje sa istim ili slinim udrugama u zemlji


i inostranstvu.
Udruga e djelovati na podruju opine Teanj i
Zeniko-dobojskog kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Husari Fuad, predsjednik upravnog odbora
udruge, Teanj,
- Hadi Esad, potpredsjednik upravnog odbora
udruge, Teanj.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-12852/15 od
09.06.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2113, dana
09.06.2015.godine upisana je udruga Teniski klub AS ,
sa sjeditem u Zenici, ulica Begagia put broj 8.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Okupljanje graana radi promocije tenisa i teniskog
sporta i postizanje to boljih takmiarskih rezultata,

- Poticanje strunog usavravanja sportista, trenera i


drugih osoba od znaaja za djelovanje Kluba,
- Suradnja s drugim sportskim udrugama koja
podravaju ciljeve kluba,
- Poticanje mladih da se bave sportom,
- Upravljanje i odravanje sportskih graevina
sukladno sa Statutom i zakonom,
- Obavljanje i drugih poslova koje doprinose
ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrenih ovim
Statutom sukladno sa zakonom.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- abro Lejla, ravnatelj kluba, Zenica,
- Vojvodi Izudin, tajnik kluba, Zenica.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-12067/15 od
10.06.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2114, dana
10.06.2015.godine upisana je udruga graana Aktiv ena
Donje Motre , sa sjeditem u Visokom, Donje Motre,
areni Hanovi.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Osnovni ciljevi udruge su:


- Iznalaenje naina za poticanje na pozitivne
aktivnosti i promjene u lokalnoj zajednici,
- Upoznavanje drugih udruga nae opine, al i cijele
Bosne i Hercegovine, radi druenja, razmjene
iskustava, ali i sticanja znanja o mogunostima
pozitivnog djelovanja u lokalnoj zajednici pa i ire,
te iznalaenje naina mogueg zajednikog
djelovanja u ostvarivanju zajednikih ciljevaumreavanja,
- Jaanje uloge ene u lokalnoj zajednici kroz
edukaciju i direktno ukljuivanje u kulturne,
ekonomske i obrazovne tokove u lokalnoj
zajednici, pa i ire,
- Ekonomsko jaanje ene ruralnog podruja kroz
projekte samozapoljavanja, osmiljavanja malih
biznisa i promovisanje pozitivnih primjera i
primjenu pozitivnih iskustava naih sugraana, ali i
svih graana Bosne i Hercegovine,
- Promovisanje i angaman na polju predstavljanja
domaih poljoprivrednih proizvoda Motranske
regije,
- Pripremanje, promocija i zagovaranje potronje
zdrave domae hrane,
- Promovisanje i ouvanje tradicionalnih kulturnih
vrijednosti u pogledu ouvanja starih zanata,
tradicionalane nonje i tradicionalne Bosanske
kuhinje,
- Posjete tradicionalnim i znaajnim kulturnim
manifestacijama irom Bosne i Hercegovine,
- Prenos tradicionalnih vrijednosti mlaih naratajam
kako kroz edukaciju tako i praktino kroz
organizaciju radionica i kurseva domaih zanata i
radinosti,
- Organizacija javnih tribina, anketa, edukativnih
kurseva, seminara i sajmova, te uee na istim u
cilju to efikasnijeg upoznavanja uvjeta u lokalnoj
sredini te poduzimanje mjera za poboljanje i
napredak.
Udruga e djelovati na podruju opine Visoko i
Zeniko-dobojskog kantona.

- Hadiosmanovi Amina, predsjednica udruge,


Visoko.
Medina,

Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne


osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-12072/15 od
04.06.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2115, dana
04.06.2015.godine upisana je udruga Agro Lijenica ,
sa sjeditem u Maglaju, Lijenica bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i razvoj agrara,
- Upoljavanje ena u cilju jaanja uloge ene u
edukaciji i razvoju obiteljskog biznisa,
- Upoljavanje mladih,
- Edukacija marginalnih skupina u cilju lake
socijalizacije u drutvo na razini lokalnih zajednica,
- Edukaciji i strunom obrazovanju lanova udruge i
ostalih populacija,
- Saradnja sa udrugama i asocijacijama na dobrobit
lanova i drutvene zajednice,
- Meusobna suradnja lanova udruge u cilju to
kvalitetnijeg iskoritavanja raspoloivog potencijala,
- Kvalitetna suradnja sa predstavnicima svih razina
vlasti u cilju razvoja edukacije, nauke, socijalne
zatite, graanskog drutva, ljudskih prava, pomoi
siromanim i socijalno ugroenom stanovnitvu,
zatiti okolia, kulture, tolerancije, sporta, vjerskih
sloboda, pomoi rtvama prirodnih nepogoda,
gender,
- Provoenje projekata od znaaja za iru zajednicu
na podruju socijalizacije, resocijalizacije, gender,
sport, kultura, edukacija, obrazovanje i zatita
okolia, udruivanja i obrazovanja.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:

Udrugu zastupa i predstavlja:

- Omanovi
Visoko.

Broj 5 strana 677

potpredsjednica

udruge,

- ami Elvir, predsjednik udruge, Maglaj.


Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

Broj 5 strana 678

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


Udrugu zastupa i predstavlja:

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-12217/15 od
01.07.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2116, dana
01.07.2015.godine upisana je udruga Sportski klub
invalida sjedee odbojke BREZA 304 , sa sjeditem u
Brezi, ulica ZAVNOBIH-a bb.
Osnovni ciljevi udruge su:

- Da postie i razvija sportski duh i sve oblike


jaanja drugarstva, suradnje, samopouzdanja i
solidarnosti meu invalidima,
- Da stvara uvjete i mogunosti invalidima,
svestranu aktivnost u raznim sportskim i
rekreativnim aktivnostima u cilju podizanja opte
tjelesne i radne sposobnosti,
- Da organizuje trenani i takmiarski proces u
okviru sportskog kluba i uestvovanja na
regionalnim,
dravnim
i
meunarodnim
takmienjima svojih lanova,
- Razvijanje saradnje sa srodnim organizacijama u
cilju uspjenijeg rada na organizovanju sportsko
rekreativnih aktivnostima svojih lanova opine
Breze i ire,
- Da putem rehabilitacionih, zdravstvenih, socijalnih
i drugih ustanova doprinosi saniranje zdravstvenih i
socijalnih problema svojih lanova,
- Da se brine o propagandi i popularizaciji sportskorekreativnih aktivnosti meu invalidima,
- Da samostalno ili uz pomo slinih sporstkih
organizacija vodi evidenciju o razvoju sporta i
rekreacije invalida na podruju opine Breza,
- Da koordinira aktivnosti i akciju za unapreenje
sporstko-rekreativnih aktivnosti inavalida u
podruju opine Breza,
i

- Blaevi Hasan, predsjednik udruge, Breza,


- Bulbului Sabahudin, dopredsjednik udruge,
Breza.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS

- Da kroz tjelesno vaspitanje i obrazovanje, sportske


treninge i sportska takmienja ukljui to vei broj
invalida,

- Da organizuje
takmienjima.

utorak, 31.05.2016.

uestvuje

na

sportskim

Udruga e djelovati na podruju opine Breza i


Zeniko-dobojskog kantona.

Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu


Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-12974/15 od
26.06.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2117, dana
26.06.2015.godine upisana je udruga graana Biciklistiki
klub Olovo , sa sjeditem u Olovu, ulica Gornje Olovo
bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Razvoj i afirmacija biciklistikog sporta,
odravanje biciklistikih skupova i takmienja,
meusobne suradnje i druenja lanova kluba,
suradnje sa drugim klubovima i zaljubljenicima u
biciklistiki sport, te razvoju i popularizaciji sporta
i rekreacije, promicanja aktivnosti u radu s djecom
i omladinom, kao i podizanje ekoloke svijesti
meu graanima na podruju opine Olovo i Ze-do
kantona.
Djelatnosti udruge su:
- Sudjelovanje na biciklistikim utrkama,
- Sudjelovanje na biciklistikim skupovima,
- Aktivnosti na osiguravanju pogodnog prostora za
odravanje biciklistikih utrka i prostorije za
okupljanje lanova radi druenja,
- Suradnja sa istim ili slinim udrugama na podruju
kantona i ire,
- Organizovano prisustvovanje sportskim natjecanjima u biciklistikom sportu i drugim sportskim
dogaajima,
- Onemoguavanje i sprjeavanje nesportskog,
nekulturnog i slinog ponaanja meu lanovima
kluba kojima se vrijeaju sportai i klubovi i
njihovi navijai po bilo kojem osnovu: geografskoj,
etnikoj, vjerskoj ili drugoj pripadnosti,
- Stvaranje uvjeta za organiziranje i rad sekcija kluba
po mjesnim zajednicama,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

- Stvaranje uvjeta za razvoj biciklistikog sporta,


- Osiguravanje materijalnih i novanih sredstava
neophodnih za rad i aktivnosti kluba,
- Organiziranje
manifestacija,

kulturno-sportskih

priredbi

- Poticanje lanova lokalne zajednice u razviju


saobraajne kulture,
- Organizacija ekolokih akcija i podizanje ekoloke
svijesti graana opine Olovo i Ze-do kantona,
- Promocija turistikih potencijala opine Olovo i
Ze-do kantona,
- Izdavanje prigodnih publikacija i suvenira vezanih
za rad Kluba,
- Organiziranje
humanitarnih
aktivnosti
ili
sudjelovanje u takim aktivnostima radi pruanja
materijalne i druge pomoi sportaima i lanovima
kluba kojima je takva pomo neophodna, kao i
sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima koje se
organiziraju radi pruanja pomoi drugim
lanovima lokalne zajednice i osobama kojima je
pomo potrebna,
- Suradnja sa drugim nevladinim organizacijama i
udrugama, kao i dravnim i drugim organima i
organizacijama koje rade na razvoju sporta i
rekreacije i jaanju povjerenja meu pripadnicima
lokalne i ire zajednice.
Udruga e djelovati na podruju opine Olovo i
Zeniko-dobojskog kantona.

- Mai Anis, predsjednik udruge, Olovo,


Dino,

komandanata OOR 92-95 Zenica , sa sjeditem u Zenici,


ulica Fra Ivana Jukia broj 1.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Razvoj i afirmacija biciklistikog sporta,
odravanje biciklistikih skupova i takmienja,
meusobne suradnje i druenja lanova kluba,
suradnje sa drugim klubovima i zaljubljenicima u
biciklistiki sport, te razvoju i popularizaciji sporta
i rekreacije, promicanja aktivnosti u radu s djecom
i omladinom, kao i podizanje ekoloke svijesti
meu graanima na podruju opine Olovo i Ze-do
kantona.
Djelatnosti udruge su:
- Sudjelovanje na biciklistikim utrkama,
- Sudjelovanje na biciklistikim skupovima,
- Aktivnosti na osiguravanju pogodnog prostora za
odravanje biciklistikih utrka i prostorije za
okupljanje lanova radi druenja,
- Suradnja sa istim ili slinim udrugama na podruju
kantona i ire,
- Organizovano prisustvovanje sportskim natjecanjima u biciklistikom sportu i drugim sportskim
dogaajima,
- Onemoguavanje i sprjeavanje nesportskog,
nekulturnog i slinog ponaanja meu lanovima
kluba kojima se vrijeaju sportai i klubovi i
njihovi navijai po bilo kojem osnovu: geografskoj,
etnikoj, vjerskoj ili drugoj pripadnosti,
- Stvaranje uvjeta za organiziranje i rad sekcija kluba
po mjesnim zajednicama,

Udrugu zastupa i predstavlja:


- Degirmendi
Olovo,

Broj 5 strana 679

potpredsjednik

- Stvaranje uvjeta za razvoj biciklistikog sporta,


udruge,

- Paali Adin, lan upravnog odbora udruge,


Olovo.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-13238/15 od
03.07.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2118, dana
03.07.2015.godine upisana je Udruga graana-

- Osiguravanje materijalnih i novanih sredstava


neophodnih za rad i aktivnosti kluba,
- Organiziranje
manifestacija,

kulturno-sportskih

priredbi

- Poticanje lanova lokalne zajednice u razviju


saobraajne kulture,
- Organizacija ekolokih akcija i podizanje ekoloke
svijesti graana opine Olovo i Ze-do kantona,
- Promocija turistikih potencijala opine Olovo i
Ze-do kantona,
- Izdavanje prigodnih publikacija i suvenira vezanih
za rad Kluba,
- Organiziranje
humanitarnih
aktivnosti
ili
sudjelovanje u takim aktivnostima radi pruanja
materijalne i druge pomoi sportaima i lanovima

Broj 5 strana 680

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

kluba kojima je takva pomo neophodna, kao i


sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima koje se
organiziraju radi pruanja pomoi drugim
lanovima lokalne zajednice i osobama kojima je
pomo potrebna,
- Suradnja sa drugim nevladinim organizacijama i
udrugama, kao i dravnim i drugim organima i
organizacijama koje rade na razvoju sporta i
rekreacije i jaanju povjerenja meu pripadnicima
lokalne i ire zajednice.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Keletura Mensud, predsjednik upravnog odbora
udruge, Zenica.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-13798/15 od
03.07.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2119, dana
03.07.2015.godine upisana je Udruga Udruga graana
ORGANIZATORI OTPORA HVO Zenikodobojkog kantona, sa sjeditem u epu, ulica Prva bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Promicanje i zatita vrijednosti i postignua u
organizaciji obrane u proteklom domovinskom ratu
koji je voen na podruju Zeniko-dobojskog
kantona,
- Suradnja sa ostalim udrugama proisteklim iz
domovinskog rata,
- Suradnja sa dravnim i inim tijelima u postupcima
pripreme spomena i obiljeja vezanih za dogaaje
iz domovinskog rata,
- Ostale aktivnosti kojima je cilj obnova sjeanja i
produbljivanje znanja o pripremama i organizaciji
obrane Zeniko-dobojskog kantona u proteklom
domovinskom ratu.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.

utorak, 31.05.2016.

Udruga zastupa i predstavlja:


- Dragievi Drago, predsjednik udruge, epe.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-14023/15 od
21.08.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2120, dana
21.08.2015.godine upisana je Udruga poslodavaca
Maglaj, sa sjeditem u Maglaju, ulica Aleja Ljiljana bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Promicanje i zatita vrijednosti i postignua u
organizaciji obrane u proteklom domovinskom ratu
koji je voen na podruju Zeniko-dobojskog
kantona,
- Suradnja sa ostalim udrugama proisteklim iz
domovinskog rata,
- Suradnja sa dravnim i inim tijelima u postupcima
pripreme spomena i obiljeja vezanih za dogaaje
iz domovinskog rata,
- Ostale aktivnosti kojima je cilj obnova sjeanja i
produbljivanje znanja o pripremama i organizaciji
obrane Zeniko-dobojskog kantona u proteklom
domovinskom ratu.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Zamboni Sebastijan,
odbora udruge, Maglaj.

predsjednik

upravnog

Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne


osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-14146/15 od
21.08.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2121, dana
21.08.2015.godine upisana je udruga Sportsko udruenje
Kantonalne bolnice, sa sjeditem u Zenici, ulica Crkvice
broj 67.

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016..
Osnovni ciljevi udruge su:

Osnovni ciljevi udruge su:

- Okupljanje zaposlenika KB Zenica radi rekreacije,


igranja i promicanje sporta,
- Sudjelovanje u sportskim
provoenje rekreacije lanova,

natjecanjima

- Prikupljanje, evidentiranje i klasifikacija sportskih


dogaaja (obavijesti, rezultati),
- Utemeljenje i razvoj to vie sportskih sekcija,
- Suradnja sa ostalim sportskim drutvima u FBiH i
ire.
Djelatnosti udruge:
- Organizacija
dogaaja,

turnira,

Broj 5 strana 681

sportsko-rekreacijskih

- Sudjelovanje u sportskim takmienjima,


- Osnivanje sekcija pri udruenju: koarka, nogomet,
ah, rukomet, odbojka, stoni tenis, itd.,
- Poticanje masovnosti u svim granama sporta,
- Pruanje pomoi u sportskom odgoju mlaih
generacija,

- Ostvarivanje neposredne suradnje sa organima


Opine, Kantona/upanije i drugim pravnim
subjektima na rjeavanju pitanja iz oblasti od
interesa za fizike i pravne osobe koje obavljaju
djelatnost autokola,
- Organiziranje servisnih poslova za svoje lanstvo,
shodno njihovim potrebama, sukladno sa zakonom,
- Uestvuje u razvoju poslovnog ambijenta za
potrebe svojih lanova,
- Iniciranje pripreme i realizacije programa za
obavljanje djelatnosti autokola, sukladno sa
zakonom,
- Organiziranje strunog obrazovanja instruktora,
sukladno sa zakonom,
- Predlaganje otklanjanja pravnih, administrativnih i
drugih prepreka, breg razvoja djelatnosti auto
kola,
- Organiziranje pravovremenog i svrsishodnog
infomiranja lanstva i polaznika autokola i
pruanje relevantnih informacija od koristi za rad i
poslovanje autokola,

- Saradnja sa drugim izvrsnim sportskim klubovima i


udrugama,

- Zastupanje lanstva u spornim pitanjima iz njihove


redovne djelatnosti, u skladu sa zakonom,

- Obavljanje i drugih poslova koji doprinose


ostvarivanje ciljeva udruge utvrenih Statutom.

- Donoenje poslovnog kodeksa i standarda,


- Voenje registra lanova udruge,

Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog


kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Isakovi Miralem, predsjednik udruge, Zenica,
- Kobi Amer, tajnik udruge, Zenica.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

- Suradnja sa drugim udruenjima u Zenikodobojskom kantonu, Frderaciji BiH i BiH,


- Uspostavljanje informacionog centra na podruju
opine,
- Organiziranje i razvijanje svih vidova edukacija,
vaspitno-obrazovnih i iniformativnih djelatnosti
lanova udruge i polaznika autokola, sukladno sa
zakonom,
- Obavljanje drugih djelatnosti od interesa za razvoj
struke, sukladno sa Zakonom.

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-14208/15 od
18.09.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2122, dana
18.09.2015.godine upisana je udruga graana EAUTOKOLE, sa sjeditem u epu, Prva ulica bb.

Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog


kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Dambo Mirko, predsjednik udruge, epe.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

Broj 5 strana 682

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

- Afirmacija duha olimpizma,

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-16207/15 od
29.09.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2124, dana
29.09.2015.godine upisana je udruga Sportski klub
Napredak, sa sjeditem u Zavidoviima, ulica Stjepana
Radia bb,

- Podsticanje fair play-a,


- Unapreenje vaspitno-obrazovnog i strunog rada
u sportu,
- Podsticanje i afirmacija dobrovoljnog rada u
sportu,
- Borba protiv lairanja i dopinga u sportu, kao i
suzbijanje nasilja.

Osnovni ciljevi udruge su:


- Stvaranje uslova za organizovanje, provoenje i
razvoj sportova, kao to su: fudbal, rukomet,
fitness, bodybuilding i drugi sportovi,

Djelatnosti udruge:
- Izrauje planove,

- Ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata,

- Organizuje i provodi struni rad sa odgovarajuim


selekcijama,

- Socijalizacija, odgoj i obrazovanje u sportskom


duhu svih omladinskih selekcija,

- Osposobljava struni kadar za valjano obavljanje


sportskih aktivnosti,

- Unapreenje sportskih aktivnosti na podruju


opine Zavidovii,

- Prikuplja neophodna materijalna sredstava za rad


udruenja, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i
odlukama nadlenih organa udruge,

- Organizovanje sportskih priredbi i manifestacija,


- Razvoj i usvravanje sportskog podmlatka,
priprema sportista i sportskih talenata na
ostvarivanju vrhunskih sportskih rezultata,
- Unapreenje i usavravabnje talentovanih sportista
mlaih uzrasta,

- Obezbjeuje sportsku dvoranu sa odgovarajuim


rekvizitima i sportskom opremom,
- Ureuje i sporovodi sistem informisanja javnosti o
radu udruge,
- Ureuje pravila ponaanja svih lanova udruge,

- Informativno obrazovna djelatnost i popularizacija


samostalnog provoenja sportskih aktivnosti
graana (sport za sve) putem sredstava
komunikacije,

- Surauje sa drugim sportskim organizacijama, te


javnim i strunim institucijama u oblasti fizike
kulture i sporta, kao i drugim pravnim i fizikim
osobama,

- Utvrivanje zajednikih interesa u vezi koritenja i


gradnje sportskih objekata, zdravstvene zatite
sportista i osnovnog standarda perspektivnih i
vrhunskih sportista,

- Prua pomo svojim sportistima, trenerima,


sportskim radnicima, kao i svim onim koji su dali
odgovarajui doprinos razvoju i unapreenju
udruge,

- Obezbjeenje uvjeta za realizaciju sportskih


aktivnosti kolske i studentske omladine,

- Organizuje sportske manifestacije iz okvira svoje


osnovne djelatnosti,

- Poduzimanje konkretnih aktivnosti u


ukljuivanju ena u sportske aktivnosti,

- U prostorijama udruenja organizuje druenja i


razmjenu informacija i iskustava meu lanovima
udruge.

veem

- Rad na popularizaciji sporta i informisanje javnosti


o sportskim aktivnostima i stanju u sportu i
sportskim objektima,
- Poduzimanje konkretnih aktivnosti na razvijanu
svijesti o konkretnim ponaanjima publike,
sportista i sportskih radnika na sportskim
takmienjima i manifestacijama,
- Razvijanje i unapreenje sportskog duha kod
omladine,
- Educiranje ljudi o sportu i zdravom ivotu,

Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog


kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Hadi Edis, predsjednik udruenja, Zavidovii,
- Parli Ramo, potpredsjednik udruge, Zavidovii,
- Hadi Selma, tajnik udruge, Zavidovii.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne


osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-16224/15 od
02.09.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2125, dana
02.09.2015.godine upisana je udruga ena SVILEN
KONAC, sa sjeditem u epu, Orlovik broj 46.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Ouvanje digniteta ena,
- Zatita, promocija, ouvanje i izrada rukotvorina i
suvenira,
- Domaa radinost: pletenje, heklanje, vez, tkanje
itd.,
- Prenos tradicionalnih vjetina na mlae narataje,
kao i stvaranje povoljnih uvjeta za kreativno
stvaralatvo ena,
- Ekonomsko (mogunost poslovnog angamana i
zarada) i psiho-socijalno jaanje ena (socijalno
aspect).
Djelatnosti udruge:
- Uee na prezentacijama i sajmovima,
- Edukacija i obuka u pletenju, heklanju, vezenju,
tkanju itd.,
- Druenje i razmjena meu enama svih doba,

Broj 5 strana 683

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-16780/15 od
18.09.2015 godine, u Registar udruenja Zenikodobojskog kantona u knjigu X pod rednim brojem 2126,
dana 18.09.2015.godine upisano je Udruenje graana za
loklani razvoj Kockice, sa sjeditem u Zenici, ulica
Branilaca Bosne broj 2.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Poticanje rada s graanima na podruju kulture,
zatite prirode i okolia, zatite ivotinja, sporta i
rekreacije, aktivizma, volonterizma, razvoja
zajednice, ukljuivanju graana u donoenje
lokalnih razvojnih politika, edukacije, povezivanja
i mobilizacije graana (osobito mladih i onih starije
ivotne dobi), cjeloivotnog uenja i ostalih
drutveno korisnih djelatnosti.
Djelatnosti udruge:
- Unapreivanje kulturnih, sportskih i drutveno
korisnih sadraja u BiH, Gradu Zenici i Ze-do
kantonu,
- Povezivanje s udrugama slinog
usmjerenja kod nas i u svijetu,
- Pomagati mladima, acima
ostvarenju njihovih prava,

ili

istog

studentima

- Poticanje meureligijske solidarnosti i rad na zatiti


prava starijih,
- Poticanje programa zatite prava ena, radnih prava
i prava potroaa u lokalnim zajednicama,

- Razni kursevi: strani jezici, raunari,

- Provedba projekata
zajednicu,

- Vjebe relaksacije, art terapija, rad sa glinom,


slikanje na svili, na vodi,

- Provoenje programa cjeloivotnog uenja za sve


graane,

- Izrada predmeta od keramike,

- Promicati meunarodnu suradnju i provoenje


meunarodnih projekata.

- Informisanje i propaganda udruge u javnim


medijima
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.

od

interesa

za

lokalnu

Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog


kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:

Udrugu zastupa i predstavlja:


- Fejzi Almasa, predsjednik udruge, epe.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

- Vidovi Dragan, predsjednik udruge, Zenica,


- oli Draen, dopredsjednik udruge, Zenica.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

Broj 5 strana 684

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA


OGLAS

Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu


Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-17067/15 od
18.09.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2127, dana
18.09.2015.godine upisana je udruga IZVOR NADE,
sa sjeditem u Zenici, ulica Zije Dizdarevia broj 26B.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Promocija i razvoj znanosti i obrazovanja,
- Njegovanje i unapreenje duhovnih, kulturnih i
tradicijskih vrijednosti ovjeka,
- Obezbjeenje uslova za to kvalitetnije i efikasnije
obrazovanje uenika i studenata,
- Promocija i razvoj kulture davanja, jaanje svjesti o
socijalnoj odgovornosti,
- Zatita, promocija i unapreenje ovjekovog psihofizikog zdravlja,
- Promocija i zatita porodinih vrijednosti,
- Tradicionalna i alternativna medicinska pomo
djeci oboljeloj od kardiovaskularnih oboljenja,

utorak, 31.05.2016.

Udrugu zastupa i predstavlja:


- Hala Erefa, ravnatelj udruge, Zenica.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-12641/15 od
02.10.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2128, dana
02.10.2015.godine upisana je udruga MALOLJETNI
BORCI ARMIJE-OPINE VISOKO, sa sjeditem u
Visokom, Kula Banjer bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Iniciranje i uestvovanje u prikupljanju arhivske i
historijske grae o pokretu otpora i oslobodilakoj
borbi 1991-1995., sreivanje evidencije o
maloljtnim borcima Armije RBiH s podruja
opine Visoko i ire i njihovo prezentiranje
javnosti,

- Prevencija mentalnih poremeaja (narkomanija,


alkoholizam, delikvencija, duhan ili slino),

- Davanje inicijativa za osnivanje i unapreivanje


djelovanja federalnih, lokalnih, kantonalnih,
dravnih organa i ustanova koje su znaajne za
ostvarivanje prava udruge,

- Promocija Etno-narodnog stvaralatva i kune


radinosti,

- Prikupljanje podataka o lanstvu, neophodnih za


izvravanje poslova iz nadlenosti udruenja,

- Uee u projektima iz Ekologije i zatite ivotne


sredine

- Uspostavljanje
suradnje
sa
meunarodnim
borakim organizacijama i udrugama, sukladno sa
Zakonom,

- Psihoterapijska pomo djeci i roditeljima,

Djelatnosti udruge:
- Druenje lanova udruge,
- Organizovanje radionica, manifestacija, seminara i
kurseva,
- Organizovanje akcija humanitarnog karaktera i
prikupljanje sredstava radi ostvarivanja ciljeva
udruge,
- Pronalaenje pojedinaca kojima je potrebna pomo
i pruanje pomoi,
- Promocija udruge putem projekata, manifestacija,
biltena i sl.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.

- Sudjelovanje u javnim raspravama povodom izrade


i donoenja izrade i donoenja Zakona i drugih
proposa i dokumenata kojima se ureuju prava
lanova udruge.
Djelatnosti udruge:
- Koordinacija rada sa istoimenim opinskim
udrugama, kantonalnim i federalnim udrugama, s
ciljem usaglaavanja programa i stavova i
jedinstvenog nasupanje pred organima lokalne
zajednice, Zeniko-dobojskog kantona i Federacije
BiH,
- Praenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog
statusa lanova udruge i staranje o pruanju
odgovarajuih vidova pomoi,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

- Praenje ostvarivanja prava lanova udruge i


iniciranje donoenja odgovarajuih mjera, sukladno
sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu
Zakona,
- Uestvovanje u poslovima koji se odnose na
prikupljanje financijskih sredstava u cilju
realizacije projekata upoljavanja, prekvalifikacije,
dokvalifikacije i kolovanja lanova udruge,
- Pruanje pomoi udruenjima i organizacijama na
formiranju poduzea ili radionica za profesionalnu
rehabilitaciju i upoljavanje lanova udruge, u
interese upoljavanja lanova i stvaranja
materijalnih uvjeta za lanove udruge,
- Uestvovanje u poslovima koji se odnose na
stambeno zbrinjavanje lanova udruge,
- Obavljanje i drugih poslova i zadataka sukladno sa
Zakonom i ovim Statutom.

- Tehnika, organizacijska i edukativna podrka


lokalnom glazbenom stavaralatvu,
- Razmjena iskustava i programskih sadraja sa istim
ili slinim nevladinim organizacijama u zemlji i
inostranstvu.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Dujmovi Josip, ravnatelj i predsjednik upravnog
odbora udruge, Zenica,
- Dujmovi-Meanovi Iva, zamjenica ravnatelja
udruge, Zenica.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

Udruga e djelovati na podruju opine Visoko i


Zeniko-dobojskog kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Trni Armin, predsjednik udruge, Visoko,
- Numanovi Jasminko,
udruge, Visoko.

zamjenik

predsjednik

Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne


osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-17419/15 od
02.10.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2129, dana 02.10.
2015.godine upisana je udruga ZONA MUZIKE, sa
sjeditem u Zenici, ulica Kuukovii broj 1.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Afirmacija autentinog i autorskog stvaralatva, s
akcentom na mlade i talentirane glazbenike,
- Organizacija i prireivanje neprofitnih glazbenih
programa (koncerata, smotri i festivala),
- Organizacija i prireivanje programskih sadraja
srodnih glazbenom stvaralatvu, kao to su;
glazbeni film, video i fotografija (izlobe, tribine,
festivali, seminari, glazbene radionice),

Broj 5 strana 685

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-17672/15 od
02.10.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2130, dana
02.10.2015.godine upisana je udruga ena DUKAT
Donje Motre, sa sjeditem u Visokom, Donje Motre,
Hanovi bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Svojom aktivnou promovie
(ravnopravnost ena),

enska

prava

- Poboljava poloaj ena u lokalnoj zajednici,


- Radi na ouvanju bosanske kulture i tradicije,
- Poboljava ulogu ene prilikom upoljavanja,
- Ostvarivanje i drugih zadataka koji proistiu iz
zajednikog rada i djelovanja udruge,
- Prikupljanje i prerada ljekovitog bilja
Djelatnosti udruge:
- Organizovanje i realizacija izlobi tradicionalnih
rukotvorina,
- Izrada tradicionalnih rukotvorina,
- Kursevi krojenja, ivanja i grnarije,
- Kontakti sa drugim udrugama sa slinim ili istim
aktivnostima,
- Folklorna sekcija,

Broj 5 strana 686

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

- Organizovano prikupljanje ljekovitog bilja,


- Priprema preparata od ljekovitog bilja: ajevi,
sokovi, tinkture,
- Uee na sajmovima i organizovanje izlobi
ljekovitog bilja,
- Organizovanje i realizacija izlobi ukrasnog nakita,
tkanih proizvoda i ostalih radova,
- Kursevi za izradu ukrasnog
proizvoda i ostalih radova,

nakita,

tkanih

- Kontakti sa drugim udruenjima sa slinim i istim


aktivnostima,
- Uee na sajmovima i organizovanje prodajnih
izlobi,
- Poslovi na unapreenju uzgoja poljoprivrednih
proizvoda,
- Organizovanje kurseva i strunih edukacija za
unapreenje savremenog izgoja poljoprivrednih
proizvoda i pelarstva,
- Poslovi na unapreenju stoarstva, te proizvodnju i
preradu mlijeka,
- Organizovanje kurseva i strunih edukacija za
unapreenje savremenog stoarstva i proizvodnju i
preradu mlijeka,
- Uee na sajmovima i organizovanje prodajnih
izlobi poljoprivrednih proizvoda i proizvoda od
mlijeka.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Frljak Sadeta, predsjednica udruge, Visoko,
- Preli Suada, predsjednica upravnog odbora
udruge, Visoko,
- Kapo Denana, potpredsjednica upravnog odbora
udruge, Visoko.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-17958/15 od
09.10.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2131,

utorak, 31.05.2016.

dana 09.10.2015.godine upisana je udruga kola fudbala


SPORTINO - MA, sa sjeditem u Maglaju, ulica Aleja
Ljiljana A3 1/16
Osnovni ciljevi udruge su:
- Unapreivanje, promicanje i poticanje nogometnog
sporta na podruju opine Maglaj i ire,
- Provoenje dijela programa tjelesne i zdravstvene
kulture djece i mladei i njihovog usavravanja u
nogometni sport i kompletna briga o odogoju i
usmjeravanju navedenih mladih nogometaa,
- Razvijanje fizikog i psihikog zdravlja kod svojih
lanova,
- Provoenje projekata od znaaja za iru zajednicu
na podruju socijalizacije, resocijalizacije, gender,
sporta, kulture, edukacija, obrazovanje i zatita
okolia, udruivanja i obrazovanja.
Djelatnosti udruge:
- Okupljanje djece, mladei i ostalih graana radi
aktivnog bavljenja nogometnim sportom i
rekreacijom, te razvijanje njegove kvalitete,
- Rad na stalnom usavravanju vlastitog strunopedagokog kadra,
- Razvijanje i unaprjeivanje nogometa i nogometne
igre, kao i potivanje i provoenje svih pravila
nogometne igre,
- Osiguravanje svih potrebnih uvjeta za sudjelovanje
u natjecanju (sportski objekt, sportska oprema,
struni terenski kadrovi),
- Stvaranje svih potrebnih uvjeta za natjecanje svih
selekcija,
- Sudjelovanje u nogometnim natjecanjima u FBiH i
izvan nje,
- Suradnja
sa
strunim
nogometnom sportu,

organizacijama

- Suradnja sa nogometnim klubovima na podruju


opine Maglaj i Zeniko-dobojskog kantona, kao i
Kantonalnim nogometnim savezom, Nogometnim
savezom Bosne i Hercegovine i dr.,
- Okupljanje to veeg broja lanova udruge
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Pai Anes, predsjednik udruge, Zavidovii,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 687

- Mrehi Admir, zamjenik predsjednika udruge,


Zavidovii.

- Planiranje izgradnje, odravanje i koritenje


objekata u kojima se odravaju sportska natjecanja,

Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne


osobe.
_______________________________________________

- Da priprema i realizira zajedno sa svojim


lanicama programe razvoja iz oblasti kolske i
studentske omladine,

OGLAS

- Definiranje nastavnih programa na osnovu kojih se


stjeu odreena struna zvanja, trenera i drugih
strunih osoba koji rade sa sportaima,

Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu


Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-16022/15 od
22.10.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2132, dana
09.10.2015.godine upisana je udruga Taekwondo savez
Zeniko-dobojskog kantona/ upanije, sa sjeditem u
Zenici, ulica Aleja ehida bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Osiguravanje rada Taekwondo saveza Zenikodobojskog kantona/upanije po Statutu i drugim
opim aktima Taekwondo Savez BiH,

- Organiziranje sportskih priredbi i manifestacija,


- Utvruje kriterije i mjerila za finasiranje odreenih
vlastitih sportskih djelatnosti iz sredstava koja
savez ostvaruje vlastitom djelatnou ili ih dobija
na drugi nain,
- Da dodjeljuje priznanja i nagrade,
- Da obavlja i druge poslove i zadatke na osnovu
ovlatenja svojih lanica.
Djelatnosti udruge:

- Osiguravanje
ravnopravnosti
svih
lanica
Taekwondo saveza Zeniko-dobojskog kantona/
upanije bez obzira na rasnu, vjersku, nacionalnu,
polnu, ekonomsku, politiku i drugu pripadnost i
onemoguavanje diskriminacije po bilo kom
osnovu, u skladu sa Zakonom o evropskim
konvencijama,

- Organizacija sportskih takmienja na podruju


Zeniko-dobojskog kantona,

- Pruanje usluga (strune,


tehnike) svojim lanicama,

- Organizacija i pruanje pomoi u organizaciji


sportskih manifestacija na nivou opina i Ze-do
kantona,

administrativne

- Utvrivanje i provoenje dogovorenog naina


natjecanja u ZDK,

- Razvoj i unapreenje olimpijskog, amaterskog i


profesionalnog sporta,
- Struno usavravanje trenera i instruktora i
organizacija seminara,

- Suradnja sa Sportskim savezima,

- Utvrivanje i provoenje programa reprezentativnih selekcija,

- Voenje evidencije lanova, dodjela priznanja


najzaslunijim lanovima,

- Sudjelovanje u donoenju normativa i standarda za


financiranje priprema i sudjelovanja reprezentativaca u selekcijama BiH,

- Predlaganje pojedinaca i drutava za drutvene


nagrade i priznanja koje dodjeljuju druge
institucije,

- Da podrava i pomae u skladu sa mogunostima,


u pripremama vrhunskih sportaa i olimpijskih
kandidata, posebno sportskih talenata, za velika
meunarodna takmienja,

- Saradnja sa domaim i Meunarodnim sportskim i


drugim strunim organizacijama radi osiguravanja
to boljeg protoka znanstvenih i strunih
informacija,

- Vodi rauna o zdravstvenoj zatiti i osiguranju


sportaa,

- Obavljanje i drugih poslova za koje se ukae


potreba na nivou Kantona.

- Kandidira se za organiziranje odreenih sportskih


natjecanja i daje miljenje o kandidaturama za
organiziranje odreenih sportskih natjecanja,

Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog


kantona.

- Da posebno prati, pomae i koordinira rad u oblasti


anti-dopinga u taekwondou i sportske tolerancije i
fair-play-a u sprijeavanju nasilja na taekwondo
natjecanjima,

Udrugu zastupa i predstavlja:


- Topoljak Amir, predsjednik saveza, Zavidovii,

Broj 5 strana 688

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

- Kneevi Denis, zamjenik predsjednika saveza,


Zavidovii.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-17750/15 od
28.10.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2133, dana
28.10.2015.godine upisana je udruga Savez civilnih
rtava rata Zeniko-dobojskog kantona, sa sjeditem u
Maglaju, ulica Civilnih rtava rata bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Evidentiranje i okupljanje civilnih rtava rata radi
organiziranog djelovanja i pruanja pomoi
osobama sa invaliditetom Zeniko-dobojskog
kantona,
- Praenje i ureivanje stanja u oblasti pravnog i
socijalnog stautusa civilnih rtava rata u Zenikodobojskog kantona,
- Praenje ostvarivanja prava civilnih rtava rata iz
oblasti mirovinsko-invalidskog i socijalnog
zdravstvenog osiguranja u Zeniko-dobojskom
kantonu,
- Stara se o obezbjeenju ivotnih namirnica, uvjeta
stanovanja, pomoi i odjei i obui, kolovanju
djece i drugim vidovima socijalne zatite, kao i
pruanje materijane pomoi u svim opinama Zedo kantona i gradu Zenica,
- Osnivanje subjekata za privrednu i drugu djelatnost
radi ostvarivanja odgovarajuih prihoda i
zapoljavanja lanova Saveza i lanova njihovih
obitelji,
- Posredovanje u upoljavanju i strunom osposobljavanju za rad lanova Saveza i lanova njihovih
obitelji u Zeniko-dobojskom kantonu,
- Organiziranje i unapreivanje kulturno-prosvjetnih,
sportsko-rekreativnih, informativnih i drugih
aktivnosti civilnih rtava rata ZDK i svim razinama
vlasti u F BiH,
- Saradnja sa Federalnim udrugama CR-a Sarajevo,
- Uspostavljanje i razvijanje suradnje sa drugim
slinim udrugama, savezima i organizacijama u
zemlji i inostranstvu,

utorak, 31.05.2016.

- Preduzima i druge aktivnosti u svezi sa


rjeavanjem problema u oblasti zatite civilnih
rtava rata i lanova njihove ue obitelji,
- Predlae nadlenim dravnim organima i tijelima
donoenje zakona, propisa i mjera za unapreenje
pravnog i socijalnog poloaja CR i lanova
njihovih obitelji.
Djelatnosti udruge:
- Zauzima stavove i upoznaje nadlene organe sa
istim,
- Daje inicijative za izmjene zakona i drugih propisa,
- Preko svojih predstavnika sudjeluje u radu
komisija, savjeta i drugih tijela opine, Kantona i
Federacije, kada se raspravlja o pitanjima iz oblasti
socijalnog i pravnog statusa i drugih prava civilnih
rtava rata i kada se radi o njihovim pravima iz
oblasti resocijalizacije, rehabilitacije, obrazovanja,
zapoljavanja i drugih pitanja od interesa za civilne
rtve rata i lanove njihovih porodica.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Malki Miralem, predsjednik upravnog odbora
udruge, Maglaj,
- Rei Sanela, dopredsjednika udruge, Zenica,
- Skula Salih,dopredsjednik udruge, Doboj Jug.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-18815/15 od
23.10.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2134, dana
23.10.2015.godine upisana je udruga Gorska sluba
spaavanja eljezno Polje, sa sjeditem u epu,
eljezno Polje bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Sprjeavanje nesrea, spaavanje unesreenih i
ivotno ugroenih osoba na nepristupanim
podrujima i planinama i izvanrednim okolnostima,
uz primjenu posebnih strunih znanja i upotrebu
tehnike i impovizovane opreme za spaavanje u
svrhu ouvanja ivota i zdaravlja zdravlja

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

(stanovnitva, domaih i stranih turista, planinara i


sl.),
- Spaavanje na ureenim i neureenim prostorima u
prirodi za vrijeme specifinih turistikih, kulturolokih, sportskih, rekreativnih i drugih aktivnosti u
prirodi i planinskom podruju, kao i na podruju
mjesne zajednice,
- Spaavanje u sluaju poplava, potresa, poara,
klizita, vremenskih nepogoda i drugih nesrea,
- Organizovanje i pripremanje aktivnosti i mjera
kojima je svrha odravanje pripravnosti za
spaavanje, te trajno organizovanje, osposobljavanje i uvjebavanje za odravanje i unapreenje
spremnosti i sposobnosti za otklanjanje posljedica
nesrea u eljeznom Polju, okolini i nepristupanim podrujima i planinama,
- Obezbjeivanje odgovarajuih uvjeta rada i
uvoenje savremenih sredstava rada i tehnologija
potrebnih za rad spasilaca i lanova udruenja,
- Provoenje deurstva, potraga, spaavanja iz
poplava, lavina, klizita, litica i kanjona,
- Organizovanje i obezbjeenje pohoda, mareva,
sletova, logorovanja, planinarskih takmienja i
drugih manifestacija i dogaaja u planini i prirodi
uopte,
- Davanje sigurnosnih preporuka graanima i
organizatorima turistikih, sportskih i drugih
aktivnosti u prirodi i planinarskom podruju radi
sprjeavanja aktivnosti koje ugroavaju sigurnost,
ivot i zdravlje ljudi,
- Provoenje kontinuiranog informisanja i educiranja
fizikih i pravnih lica o opanostoma i mjerama
sigurnosti u planinama i na drugim nepristupanim
prostorima,

Broj 5 strana 689

- Unapreenje doprinosa razvoja planinarstva,


rekreativnog boravka graana u prirodi te njihovom
to sigurnijem boravku i aktivnostima, obavljanje
djelatnosti spaavanja i zatite ivota u mjesnoj
zajednici,
okruenju,
planinama
i
na
nepristupanim podrujima i u drugim izvanrednim
okolnostima.
Udruga e djelovati na podruju opine epe i
Zeniko-dobojskog kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Hibovi Rasim, predsjednik udruge, epe,
- Efendi Mustafa, potpredsjednik udruge, epe.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-18713/15 od
14.11.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2135, dana
14.11.2015.godine upisana je Udruga eljezniara
podruja Zenica, sa sjeditem u Zenici, ulica Stanini trg
broj 1.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Okupljanje eljeznikih radnika u jednu udrugu
koje e zastupati interese svih lanova,
- Afirmacija kolegijalnosti i uzajamne solidarnosti
eljezniara.
Djelatnosti udruge su:

- Izdavanje preventivnih i edukativnih materijala u


svezi sa sigurnou osoba i imovine,

- Suradnja sa ostalim udrugama koja djeluju u


sistemu J.P. eljeznice FBiH d.o.o. Sarajevo,

- kolovanje spasilaca, te kadrova za specijalistike


aktivnosti Gorske slube spaavanja,

- Obiljeavanje znaajnih datuma (Dan eljezniara,


1. Maj i dr.) prigodnim programom i druenjem,

- Organizovanje univerzalne kole sporta (sportsko


penjanje na umjetnoj stijeni i prirodnoj stijeni,
rafting, alpinizam i sl.) i edukativne radionice i sl.

- Organizovanje izleta i ekskurzija za lanove


udruge,

- Posjeivanje, uvanje i obiljeavanje prirodnih


vrijednosti,
- Ouvanje flore i faune, poumljavanje i eko akcije,
- Suradnja sa institucijama, organizacijama i
udrugama koji su po svojim ciljevima bliski
ciljevima udruge,

- Pruanje pravne pomoi za lanove udruge,


- Pruanje materijalne pomoi lanovima za potrebe
definisane posebnim aktima udruge,
- Usvajanje akata udruge kojim se definiu uvjeti
djelovanja udruge, a koji osiguravaju neovisnost
udruge u ostvarivanju programskih ciljeva,

Broj 5 strana 690

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

- Osiguranje financijskih sredstava za dodjelu


financijske pomoi lanovima udruge, a za koje se
pomo udruge ocijeni potrebnom,
- Pravovremeno informisanje
sukladno sa aktima udruge.

lanova

udruge

Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog


kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Spahi Hajrudin, predsjednik udruge, Zenica,
- Alibegovi Mirsad, zamjenik predsjednika udruge,
Visoko.
Danom upisa u registar udruenje stie svojstvo
pravnog lica.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-18989/15 od
03.12.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2136, dana
03.12.2015.godine upisana je udruga Paintball Lasta, sa
sjeditem u Tenju, Jelah, Vukovo bb

utorak, 31.05.2016.

Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne


osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-19156/15 od
20.11.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2137, dana 20.11.
2015.godine upisana je udruga graana Poljoprivrednik
- e, sa sjeditem u epu, Luke broj 1.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Zastupanje
interesa
poljoprivrednika

poljoprivrednih proizvoaa u suradnji sa opinom


epe i drugim instuticijama koje odluuju o
kreiranju agrarne politike na razini BiH, entiteta i
kantona.
- Ostvarivanje partnerskih odnosa sa opinom epe
i drugim institucijama koje odluuju o kreiranju
agrarne politike na razini BiH, entiteta i kantona pri
utvrivanju agrarne politike i proraunskih
izdvajanja za razvoj poljoprivrede.
- Ostvarivanje uticaja na poboljanje stanja i razvoja
poljoprivrede u opini epe.
- Zalaganje za poboljanje konkurentnosti poljoprivrednika poljoprivrednih proizvoaa.

Osnovni ciljevi udruge su:


- Okupljanje lanova koji se bave paintballom,

- Zalaganje za ouvanje i zatitu domae proizvodnje.

- Obuka lanova u paintballu za natjecanje,


- Organizacija natjecanja i sudjelovanja na njima, te
sudjelovanje na slinim manifestacijama drugih
organizatora,

- Zalaganje za ouvanje i zatitu okolia i prirode.

- Saradnja s drugim udrugama koja imaju iste i


sline ciljeve i program,

- Pruanje strune pomoi lanovima Udruge


oblastima (edukacija, pravna zatita, socijalna
zatita, registriranje obrta, zadruga i poduzea,
izrada programa, organiziranje strunih skupova,
organiziranje odlaska na gospodarske manifestacije, izlaganje poljoprivrednih proizvoda na
gospodarskim manifestacijama

- Nabavkom opreme i odravanjem objekata iji je


klub vlasnik ili korisnik,
- Organizacija sportskih
druenja za lanove,

programa,

sadraja

- Obavljanjem drugih zadaa utvrenim Zakonom o


udrugama, propisima o sportu i drugim propisima.
Udruga e djelovati na podruju opine Teanj i
Zeniko-dobojskog kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Brka Almir, predsjednik predsjednitva udruge,
Teanj.

- Suradnja sa slinim domaim i inozemnim


udrugama,

Djelatnosti udruge su:


- Organiziranje i poticanje znastveno-istraivakog
rada, strunog usavravanja, informativnoizdavake i promidbene djelatnosti od interesa za
unapreenje poljoprivredne proizvodnje,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

- Pruanje savjetodavno-strune pomoi lanovima


Udruge i ostalim poljoprivrednim proizvoaima u
oblasti razvoja poljoprivredne prizvodnje pri
ostvarivanju njhovih prava u ostvarivanju novanih
podrki,
- Uvezivanje
poljoprivrednih
proizvoaa
i
proizvodno-trgovinskih pravnih osoba, a u cilju
razvoja kompenzacijskih odnosa i razvoja openito,
- Inzistiranje na primjeni i provoenju zakonskih
propisa koji doprinose razvoju poljoprivredne
proizvodnje,
- Prikupljanje podataka o primarnim proizvoaima,
a u cilju orjentacije kada je u pitanju novac i
prioritet djelovanja na putu postizanja viih
europskih standarda u poljoprivrednoj proizvodnji,
- Organiziranje i provoenje strunih skupova,
edukacija i gospodarskih manifestacija u cilju
stvaranja boljih uvjeta i znanja za bavljenje
primarnom i sekundarnom poljoprivrednom
proizvodnjom,
- Organiziranje odlazaka na sajmove,
- Organiziranje izlaganja poljoprivrednih proizvoda
na sajmovima i drugim gospodarskim manifestacijama.
Udruga e djelovati na podruju opine epe i
Zeniko-dobojskog kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Mrkonji Anto, predsjednik udruge, epe.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

Broj 5 strana 691

- Afirmacija, promocija i ouvanje imena Bosanac


(ime za stanovnike Bosne i Hercegovine ili za
osobe koje su porijeklom iz Bosne i Hercegovine),
- Zalaganje sa afirmaciju pojedinaca i grupa koji
putem dijaloga nastoje rijeiti sva pitanja u cilju
prevencije konflikta,
- Unaprijeivanje demokracije, ljudskih prava i
toleranicje kroz rasprave, otvorene debate, okrugle
stolove i razliita istraivanja,
- Jaanje zatite ljudskih prava kroz afirmaciju
meunarodnih konvencija i afirmaciju gender
pitanja,
- Aktivno uee u procesima mira i demokratskog
drutva,
- Organiziranje seminara, edukacija i treninga za
razliite ciljane grupe iz oblasti ljudskih prava,
rjeavanja sukoba mirnim putem, unaprijeenje
dijaloga i tolerancije,
- Organiziranje edukacionih cnetara za omladinu,
kulturnih dogaaja, te sportskih aktivnosti kao i
povezivanje omaldine unutar BiH van njenih
granica,
- Ukljuivanje u razliite lokalne i meunarodne
projekte sukladno sa ciljevima iz Statuta,
- Povezivanje sa drugim udrugama, organizacijama i
centrima sa slinim programima,
- Povezivanje i zajedniko nastupanje sa ostalim
kulturnim centrima u cijeloj BiH EU,
- Suradnja sa kolama i univerzitetima sa
zajednikim aktivnostima debatnih klubova u cilju
unaprijeivanja znanja, te jaanja humanih i
moralnih osobina kod mladih,
- Suradnja sa medijima,

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-20622/15 od
15.12.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2138, dana
15.12.2015.godine
upisana
je
udruga
graana
BOSANSKI KULTURNI CENTAR, sa sjeditem u
Visokom, Donja Vratnica bb.

- Izdavanje publikacija, asopisa, broura, audio i


video publikacija, kao i gospodarska djelatnost
kojoj je osniva Udruga, sukladno sa zakonom.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Fazli Himzo, predsjednik udruge, Ilija,

Osnovni ciljevi udruge su:


- Afirmacija, promocija i ouvanje izvorne bosanske
kulture i historije kroz aktivnosti udruge,

- Zeevi Esad, potpredsjednik udruge, Visoko.


Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

Broj 5 strana 692

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

drutvo Evolucija tijela-Body evolution, sa sjeditem


u Tenju, Jelah, ulica Armije BiH bb.

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-20975/15 od
02.12.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2139, dana
02.12.2015.godine upisana je udruga Savez mjeovitih
borilakih vjetina MMA Zeniko-dobojskog
kantona, sa sjeditem u Zenici, ulica Kranjevieva bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Aktivnosti u pravcu razvoja i unapreenja
mjeovitih borilakih vjetina MMA,

Osnovni ciljevi udruge su:


- Razvijanje
profesionalnog,
rekreativnog sporta,

amaterskog

- Okupljanje lanova svih uzrasta s ciljem


unapreenja i poboljanja zdravog naina prehrane,
razvoja i odravanja zdravog tijela i zdravog duha,
- Popularizacija svih vrsta sportskih aktivnosti,
- Kontinuiran rad na prevenciji ovisnosti od svih
vrsta tetnih poroka,

- Okupljanje klubova u savez i stvaranje materijalnih


i kadrovskih pretpostavki za razvoj klubova i
saveza,

- Unapreivanje sportske rehabilitacije i razvijanje


sportske higijene,

- Razvijanje, unapreivanje borilakih sportova u


pravcu ostvarivanja vrhunskih rezultata,

- Organizovanje sportskih manifestacija odgojnog,


kao i takmiarskog karaktera,

- kolovanje strunih kadrova


borilakim vjetinama,

mjeovitim

- Kandidovanje i organizovanje takmienja u


mjeovitim borilakim vjetinama, na razini
entiteta, dravnim i meunarodnim takmienjima.
- Izgradnja zdrave osobnosti sportaa,
- Suradnja sa kolama, sportskim drutvima i
kolektivima i drugim savezima.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Omi Edin, predsjednik udruge, Zenica,
- Dadovi Adis, zamjenik predsjednika udruge,
Zenica,
- Smajlovi Mahir, zamjenik predsjednika udruge,
Maglaj.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-20538/15 od
14.12.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2140, dana
14.12.2015.godine upisana je udruga Sportsko-rekreativno

- Udruivanje sa istim ili slinim udrugama u zemlji


i inostranstvu.
Udruga e djelovati na podruju opine Teanj i
Zeniko-dobojskog kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Deljki Edina, predsjednik drutva, Teanj,
- Deljki Almir, potpredsjednika drutva, Teanj,
- Deljki Nermin, potpredsjednika drutva, Teanj.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-21814/15 od
18.01.2016 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2141, dana
18.01.2016.godine upisana je udruga Udruga graana
OGRANAK MATICE HRVATSKE U EPU, sa
sjeditem u epu, ulica Stjepana Radia bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Prouava, titi i promie hrvatsku kulturnu i
znanstvenu batinu,
- Prouava hrvatsku prolost i sadanjost, te prolost
i sadanjost lokalne sredine,
- uva i njeguje izvornost i osobitost hrvatskog
jezika,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

- Promie narodnu prosvjetu,


- Izdaje knjige, asopise, novine i ine publikacije,
sukladno zakonskim propisima,
- Osniva ili potie osnivanje kulturnih udruga
(glazbenih, kazalinih, likovnih, folklornih,
znanstvenih, tehnikih i dr.),
- Organizira umjetnika, znanstvena i struna
predavanja, izlobe, koncerte, tribine i skupove,
- Organizira i potie znanstvene i strune projekte,
- Potie arheoloka istraivanja u lokalnoj sredini,
- Organizira teajeve za kulturno i gospodarsko
prosvjeivanje,
- Pomae umjetnicima i znanstvenicima, a ponajprije
svojim lanovima
- Okuplja kulturne djelatnike i sve one koji su
spremni ostvarivati svrhu i zadau Matice hrvatske,
- Surauje s umjetnikim, znanstvenim, strunim i
prosvjetnim udrugama i ustanovama.
Udruga e djelovati na podruju opine Zenikodobojskog kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Juki Perica, predsjednik udruge, epe.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

Broj 5 strana 693

- Organizovanje, suorganizovanje i sudjelovanje na


svim sportsko-ribolovnim takmienjima, sa
posebnim osvrtom na razvoj ovog sporta kod
mlaeg narataja,
- Da u duhu sportskog ribolova razvija vjetine i
etiku te stalnu svijest o potrebi zatite prirode i
ovjekove okoline stalnom edukacijom lanstva,
- Da ostvaruje suradnju sa naunim, turistikim i
sportskim organizacijama u BiH i inostranstvu,
- Da priprema i obuava lanstvo u obavljanju
sportskog ribolova sa posebnim osvrtom na mlau i
ensku populaciju,
- Da ureuje i odrava ribarske staze, staze za
takmienja u ribolovu, objekte koji se nalaze u
sklopu istih,
- Da vri stalnu kontrolu i zatitu voda i priobalnog
zemljita, kao i kontrolu otvorenih voda i njihovu
zatitu od bilo koje vrste zagaenja,
- Da uva i unapreuje riblji fond, putem akcija
poribljavanja i ienja stanita,
- Da izradi Privredno-ribolovnu osnovu u saradnji sa
kompetentnim naunim institucijama iz ove oblasti,
te da vri poribljavanje zavisno od potreba iz
ribolovne osnove,
- Da ostvari suradnju sa slinim organizacijama iz
zemlje i inostranstva,
- Da utvrdi kriterije za dodjelu priznanja lanovima i
drugim subjektima,
- Da bezbjedi rad Ribouvarske slube,

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-22265/15 od
19.12.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2142, dana
19.12.2015.godine upisana je udruga Udruga graana
sportskih ribolovaca BOSNA- EPE, sa sjeditem u
epu, Prva ulica bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Unapreenje i razvoj sportskog ribolova,
- Zatita i unapreenje ribljeg fonda,
- Razvoj sportsko-ribolovnog turizma na vodama
kojima gospodari udruga,

- Da redovno putem Skuptine


informisanja izvjetava lanstvo,

sredstava

- Da vri i sve druge poslove i zadatke u cilju zatite


ribljeg fonda i razvoja sportskog ribolova.
Udruga e djelovati na podruju opine epe.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Hodi Nedead, predsjednik udruge, epe,
- Dragievi Josip, potpredsjednik udruge, epe.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 694

utorak, 31.05.2016.

OGLAS

OGLAS

Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu


Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-20840/15 od
28.12.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2143, dana
28.12.2015.godine upisana je udruga Kulturno umjetniko
drutvo MISURII, sa sjeditem u Maglaju, Misurii
bb.

Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu


Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-21372/15 od
15.01.2016 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2144, dana 15.01.
2016.godine upisana je Udruga/Udruga poslodavaca
Vare, sa sjeditem u Vareu, Benii broj 32.
Osnovni ciljevi udruge su:

Osnovni ciljevi udruge su:


- Promocija, razvoj i unapreenje kulturnog
amaterizma i ouvanje kulturne batine.
Djelatnosti udruge su:
- unapreenje i razvoj muziko-scenskog amaterizma,
- ouvanje, njegovanje i razvijanje kulturne i
tradicijske batine svojeg ueg zaviaja, kao i svih
bosanskih regija,
- u suradnji sa Zajednicom kulturno umjetnikih
udruenja raditi na strunom osposobljavanju
svojih voditelja pojedinih sekcija,
- uestvovanje na optinskim, regionalnim i
dravnim smotrama raznih oblika scenskog
izraavanja kulturno umjetnikog amaterizma,

- Zatita prava i interesa lanova udruenja na


podruju zakonodavstva Bosne i Hercegovine,
- Jedinstven i organizovan nastup prema nadlenim
organima na opinskom i kantonalnom nivou, u
cilju osiguravanja uvjeta za aktivno sudjelovanje u
svim oblicima ekonomske politike na kantonalnoj
razini,
- Sistemsko djelovanje na razvoju poduzetnitva i na
omasovljavanju istog,
- Zalaganje sa donoenje kvalitetnih propisa o
poslovnom ambijentu, kao i za njihovu dosljednu
primjenu,
- Zatita lokalnog trita od nelojalne konkurencije,
- Samostalno i uz angaovanje strune pomoi
zastupanje u cilju donoenja zakonske regulative u
oblastima ekonomske i poreske politike,

- organizacija smotri, susreta i priredbi folklornih,


tamburakih, pjevakih i drugih oblika scenskog
izraavanja,

- Samostalno i uz angaovanje strune pomoi


uticanje na strateko planiranje ekonomskog
razvoja na lokalnom nivou i u regionu,

- nabavka i koritenje tradicijske nonje, obue i


instrumenata iz svog ueg zaviaja te iz drugih
bosanskih regija za potrebe scenske prezentacije,

- Uestvovanje u kreiranju politike zapoljavanja i


radnih odnosa i socijalne politike,

- njegovanje tradicijskih obiaja svojeg ueg zaviaj,


kao i drugih bosanskih krajeva,

- Organizovanje savjetovanjam seminara, treninga,


okruglih stolova,

- suradnja sa srodnim organizacijama i udruenjima


u Bosni i Hercegovini i izvan nje.
Udrugu e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udruenje zastupa i predstavlja:
- Krpi Esmedina, predsjednica udruge, Maglaj,
- ati Almir, potpredsjednik udruge, Maglaj.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

- Organizovanje sajmova, izlobi i drugih vidova


prezentacije poduzetnitva,
- Zatita ostalih interesa lanova udruenja prema
dravnim, pravosudnim, bankarskim i drugim
organima,
- Suradnja sa slinim udrugama u BiH i inostranstvu,
- Udrugu prati i analizira injenice koje proizilaze iz
gospodarskih tokova, iz podruja ekonomske
politike, javne uprave i gospodarstva koji su od
interesa za lanove,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 695

- Udruga priprema i provodi projekte obrazovanja i


osposobljavanja
koji
doprinose
podizanju
konkurentnosti i razvoju poduzetnitva,

tetnijeg odnosa vlasti prema daljnjoj njenoj


revitalizaciji i pozitivnim aspektima koje bi njena
revitalizacija donijela,

- Udruga potie primjenu etikih naela poslovanja,


te se ne smije mijeati u meusobnu konkurenciju,

- Otvaranje vlastitog web-portala, predvienog za


kolumne, analize i informisanje zainteresovanih,

- Udruga predstavlja svoje lanove i na meunarodnoj razini, u odnosu na meunarodne i evropske


organizacije udruenja poslodavaca i ostale
organizacije koje se bave ekonomsko-socijalnim
pitanjima.

- Daljnje insistiranje i aktivnosti na svrstavanju


Druma u regionalni put I kategorije,

Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog


kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Maroevi Mario, predsjednik upravnog odbora
udruge, Vare,
- Liki Ahmed, zamjenik predsjednika upravnog
odbora udruge, Vare.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________

- Izrada razlilitih razvojno-turistikih projekata od


interesa za susjedna naselja i navedene opine,
- Izdavanje biltena, broura, publikacija i drugih
kulturno stvaralakih radova iz oblasti kulturnohistorijskog nasljea uz Drum,
- Suradnja sa slinim udrugama graana, predstavnicima vlasti na svim razinama, kao i inostranstvu,
- Promovisanje naina ivota ljudi i naselja,
poduzea i institucija koje i koji daju doprinos
meusobnom povezivanju, razvoju i afirmaciji
zajednitva, Druma, naselja i opina uz njeg.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:

OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-22212/15 od
23.12.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2145, dana
23.12.2015.godine upisana je udruga Regionalna udruga
graana STARI DRUM Novi eher, sa sjeditem u
Maglaju, Novi eher
Osnovni ciljevi udruge su:
- Objedinjavanje afirmisanih, moralnih, korektnih,
transparentnih, zainteresovanih i dokazanih
autoriteta iz pomenutih opina, koji su spremni na
meusobno uvaavanje, podrku i suradnju za opti
interes, spremnih na fer i uvaavajuu suradnju sa
nositeljima vlasti, bez uplitanja politikih interesa,
- Aktueliziranje trenutnog stanja i odnosa prema
Drumu Karue-Trepe-Novi eher, sa ciljem
aktueliziranja te teme, ukazati na adekvatne mjere
za nastavak aktivnosti na njenoj revitalizaciji i
meusobnom povezivanju susjednih naselja uz
Drum,
- Pokretanje razliitih inicijativa, okruglih stolova,
saoptenja za javnost, radi ispravnijeg i priori-

- Husi Senajid, predsjednik skuptine udruge,


Maglaj,
- Alii David, predsjednik nadzornog odbora
udruge, Doboj Jug,
- Halilovi Rifat, predsjednik savjeta, Teanj.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-21163/15 od
24.12.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2146, dana 24.12.
2015.godine upisana je udruga graana KRUIK, sa
sjeditem u Maglaju, Gornji Bradii bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Okupljanje lanstva udruge,
- Izgradnja, razvoj, odravanje, upravljanje
samoodrivo funkcionisanje udruge,
- Ubiranje lanarine lanova udruge,
- Prikupljanje donacija i dobrovoljnih priloga,

Broj 5 strana 696

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

- Podizanje svijesti o vanosti participiranja svih


graana u voenju lokalane zajednice,
- Sudjelovanje u raspravama o svim
pitanjima za razvoj loklane zajednice,

vanim

- Ouvanje kulturne tradicije i batine bonjka i


drugih naroda i narodnosti,
- Aktivnosti u unapreenju ivotne sredine,
- Organizovanje kulturno-umjetnikih aktivnosti
koncerti, priredbe i projekti drugih sadraja,
- Promicanje drutvene solidarnosti, nenasilja i
izgradnaj mira,
- Volonterstvo,
- Interkulturalni dijalog,
- Poticanje participativne demokracije/sudjelovanje
graana u odluivanju,
- Razvoj lokalne zajednice i civilnog drutva,
- Javno informiranje i mediji,
- Poboljanje ivota marginaliziranih skupina,
nezaposlenih, ena, osoba sa invaliditetom,
- Razvoj poljoprivrede i ulaganje u poljoprivredna
dobra,
- Rad i djelovanje sa povratnicima i pomo
povratnikoj populaciji,
- Organizovanje strunih skupova, savjetovanja,
seminara, treninga i drugih oblika strunog
usavravanjam,
- Pokretanje solidarnih (humanitarnih) aktivnosti,
- Povezivanje i razmjena iskustava graana iz
loklane zajednice sa graanima iz BiH, Evrope i
svijeta,
- Suradnja sa BiH, Evropskim i svjetskim udrugama
sline programske orijentacije,
- Struna afirmacija lanova u: ekolokim sekcijama,
izrada projekata, seminari, edukacije, razne
sportske aktivnosti, kursevi muzike i informatike,
- Drugi naini djelovanja sukladno Zakonu.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Topi Arnel, predsjednik udruge, Maglaj,
- Salatovi Enis, lan odbora udruge, Maglaj.

utorak, 31.05.2016.

Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne


osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-22430/15 od
24.12.2015 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2147, dana
24.12.2015.godine upisana je udruga VATROGASNI
SAVEZ ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA, sa
sjeditem u Zenici, ulica Sarajevska broj 41.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Akciono povezivanje svih subjekata, a prvenstveno
dobrovoljnih vatrogasnih drutava, industrijskih
vatrogasnih jedinica ili drutava, na to uspjenijoj
zatiti, odbrani i spaavanju ljudi i materijalnih
dobara ugroenih poarom i elementarnim
nepogodama.
Djelatnosti udruge su:
- Suradnja sa zainteresovanim organizacijama i
drugim organima na poslovima od zajednikog
interesa, za zatitu od poara,
- Uz suradnju sa nadlenim organima radi na organizacionom, strunom i tehnikom osposobljavanju
vatrogasnih jedinica za uspjenije intervencije u
gaenju poara i spaavanja,
- Daje miljenje i prijedloge privrednim i drutvenim
organizacijama za unapreenje zatite od poara i
za stvaranje uvjeta za uspjeniji rad vatrogasne
slube,
- Koordinira saradnju prilikom izrade i donoenja
plana zatite od poara, planova razvoja zatite od
poara i drugih propisa u oblasti zatite od poara
na podruju opina i Zeniko-dobojskog kantona,
kao i prati provoenje Planova zatite od poara
opina i Zeniko-dobojskog kantona i predlae
mjere za njegovu realizaciju,
- Organizuje kurseve i seminare i druge strune
aktivnosti za struno osposobljavanje vatrogasaca i
rukovodeih kadrova u vatrogasnim jedinicama i
vatrogasnih specijalnosti, vatrogasnih takmienja i
javne vjebe vatrogasnih jedinica,
- Organizuje i sprovodi radnje i manifestacije
propagandnog karaktera u cilju sigurnosne kulture
stanovnitva, razvoja i unapreenja vatrogastva
uopte,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

- Potie, pomae i vri struno osposobljavanje


graana u oblasti zatite od poara, kao najireg
oblika samozatite,
- Podstie aktivnosti vatrogasnih organizacija u cilju
podmlaivanja i omasovljavanja vatrogasne
organizacije kao cjeline,
- Ostvaruje neposrednu saradnju sa kolama za
obrazovanje vatrogasnih kadrova i drugim strunim
i naunim institucijama u vezi zatite od poara,
- Prati ratzvoj savremenih nauno tehnikih
dostignua u oblasti zatite od poara i predlae
primjenu pozitivnih iskustava,
- Podstie razvoj nauno-istraivake, strune,
propagandne, informativne i izdavake djelatnosti
u oblasti zatite od poara,
- Potie aktivnosti svojih lanica na provoenju
preventivnih i drugih mjera radi ostvarivanja
zadataka u oblasti zatite od poara kao i radi
unapreivanja vatrogastva u cjelini,
- Razvija i provodi aktivnosti to se odnose na
spaavanje ljudi i imovine ugroenih prirodnim
nesreama,
- Razvija i
znaenja,

provodi

aktivnosti

humanitarnog

- Razvija i provodi aktivnosti na zatiti okoline,


- Potie akcije i poduzima mjere za osnivanje
dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i drutava te
vatrogasnih saveza,
- Potie i usmjerava aktivnosti svojih lanova na
osnivanju klubova, sekcija i drugih oblika udruivanja vatrogasaca radi razvoja i ustroja,
- Unapreuje zatitu od poara, a posebno sudjelovanje u preventivnim mjerama i aktivnostima,
- Ostvaruje saradnju sa odgovarajuim udruenjima,
vatrogasnim jedinicama i vatrogascima, vatrogasnim sindikatima u zemlji i inostranstvu,
- Obavlja poslove javnih ovlasti utvrene zakonima i
propisima,
- Prireuje raznovrsne oblike tehnike i druge
pomoi, informiranje, odgoj i obrazovanje, te
organizira privredne, pravne, osiguravajue,
bankarske i druge pomoi i usluge za svoje lanice,
sukladno zakonu,
- Servisira, odrava i proizvodi vatrogasnu opremu i
sredstva, sukladno zakonu,

Broj 5 strana 697

- Vatrogasni savez moe obavljati i druge privredne


djelatnosti u okviru poslova vatrogastva i zatite od
poara, sukladno zakonu,
- Uvoz ili nabavka vatrogasnih vozila za potrebe
Saveza ili lanica Saveza, u skladu sa zakonom,
- Vri i druge poslove i zadatke sukladno sa
Zakonom o zatiti od poara i Planom zatite od
poara Zeniko-dobojskog kantona.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.
Udrugu zastupa i predstavlja:
- Smajlovi Nedad, predsjednik saveza, Zenica,
- Dani Hajrudin, potpredsjednik, Teanj,
- ukle Adnan, generalni tajnik, Zenica.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-21714/15 od
18.01.2016 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2148, dana
18.01.2016.godine upisana je udruga Sportsko-rekreativni
klub DOBOJ JUG, sa sjeditem u Doboj Jugu,
Matutii, ulica Trg 21.Mart broj 1.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Razvoj pionirskog, omladinskog i vrhunskog
sporta na vodi (rafting, kajak, plivanje i ronjenje),
- Razvoj biciklistikog i alpinistikog sporta
(planinski biciklizam, skijanje i planinarenje),
- Razvoj sporta i rekreacije za invalidna lica i lica sa
posebnim potrebama,
- Uspostavljanje saradnje sa slinim udruenjima u
zemlji i inostranstvu,
- Uee u radu Rafting saveza BiH,
- Uee u takmienjima saveza i ire,
- Uee u ekolokim akcijama na ureenju, ienju
i zatiti rijeka i planina,
- Obrazovanje strunih kadrova,

Broj 5 strana 698

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

- Povezivanje sa subjektima fizike kulture i


strunim osobama u cilju idejno-vaspitnog obrazovanja,
- Propagiranje to zdravijeg naina ivota i
rekreacije u sportovima na vodi, biciklizmu i
planinarenju,

utorak, 31.05.2016.

Djelatnosti udruge su:


- Obavljanje edukacije ili kole jahanja teoretski i
praktino,
- Organiziranje izleta jahanja u prirodi,
- Uzgoj konja,

drugih

- Uestvuje ili organizira takmienja u jahanju na


podruju BiH i inostranstva.

- Ukljuivanje to veeg broja mlade populacije u


sportske aktivnosti,

Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog


kantona.

- Obezbjeivanje financija Kluba


materijalnim uvjeta za rad Kluba,

- Ostvarivanje drugih ciljeva i zadataka radi kojih je


klub osnovan.

Udrugu zastupa i predstavlja:


- Korijeni Bisera, predsjednik udruge, Ilida.

Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog


kantona.
Udruenje zastupa i predstavlja:
- kiljo Maid, predsjednik
udruenja, Doboj Jug,

upravnog

odbora

- Spreo Adnan, predsjednik skuptine udruenja,


Doboj Jug.
Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne
osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-22173/15 od
15.01.2016 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2149, dana
15.01.2016.godine upisana je udruga Konjiki klub
SPIRIT, sa sjeditem u Visokom, Lunica bb.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Organizirani i planski razvitak konjikih djelatnosti
temeljenih na sportskom duhu, ekolgiji, kretanju i
boravku
u
prirodi,
bavljenje
konjikim
aktivnostima u dokolici, okupljanje i druenje
vlasnika konja i drugih osoba koji imaju i nemaju
konje, odravanje natjecanja, susreta, predavanja,
izlobi, strunih ekskurzija i slinih priredbi,
organiziaarnje jednodnevnih i viednevnih jahaih
izleta, rad sa osobama s potekoaam u kretanju,
uzgoj konja odreenih pasmina, uzgoj konja radi
zatite tradicijskog ivljenja u BiH, nabavka
opreme i odravanje objekata iji je Konjiki klub
vlasnik ili korisnik, suradnja sa drugim klubovima.

Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne


osobe.
_______________________________________________
OGLAS
Na osnovu Rjeenja Ministarstva za pravosue i upravu
Zeniko-dobojskog kantona broj: 06-05-22850/15 od
01.02.2016 godine, u Registar udruga Zeniko-dobojskog
kantona u knjigu X pod rednim brojem 2150, dana
01.02.2016.godine upisana je udruga ena BISER, sa
sjeditem u Tenju, Ljetini bb pota Teanjka.
Osnovni ciljevi udruge su:
- Svojom aktivnou promovie
(ravnopravnost ena),

enska

prava

- Poboljanje poloaja ena u lokalnoj zajednici,


- Rad na ouvanju bosanske kulture i tradicije,
- Poboljanje uloge ene prilikom upoljavanja,
- Poboljanje poloaja ene u politici,
- Poboljanje socijalno-ekonomskog poloaja ene,
- Ostvarivanje i drugih zadataka koji proistiu iz
zajednikog rada i djelovanja drutva.
Djelatnosti udruenja su ouvanje bosanskohercegovake
tradicije kroz
- Izradu tradicionalnih rukotvorina,
- Pripreme tradicionalnih jela,
- Kursevi krojenja i ivanja, organizovanje i
- Realizacija prodajnih i drugih izlobi tradicionalnih
rukotvorina, jela i drugih proizvoda,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

- Prikupljanje i prerada ljekovitog bilja,


- Uee na sektorskim sajmovima i organizovanje
izlobi ljekovitog bilja,
- Poljoprivredna
proizvodnja,

proizvodnja

plastenika

- Prerada voa i povra,


- Briga o starim, iznemoglim, bolesnim i obiteljima
u stanju socijalne potrebe,
- Organizovanje rekreacije i izleta za lanove i
prijatelje udruge,
- Obiljeavanje znaajnih datuma,
- Kulturno-umjetnika djelatnost,
- Razliite aktivnosti iz oblasti zatite ivotne
okoline i ivotinja,
- Edukacija lanica iz oblasti zatite enskih ljudslih
prava, zdravlja i ostalih oblasti vanih za osobni i
drutveni ivot lanica udruge.
Udruga e djelovati na podruju Zeniko-dobojskog
kantona.

Broj 5 strana 699

PRAVILNIK
o nainu ostvarivanja prava na novanu pomo
socijalno intervenirajueg karaktera
za osobe koja se nalaze u stanju socijalne potrebe
lanak 1.
(Predmet pravilnika)
Ovim Pravilnikom utvruje se nain ostvarivanja
jednokratne novane pomoi socijalno intervenirajueg
karaktera za osobe i obitelji koje se nau u stanju socijalne
potrebe zbog:
1. lijeenja/pregleda, odlaska i povratka sa lijeenja/pregleda,
2. kupovine lijekova kod lijeenja teih oboljenja,
3. nabavke neophodnih ortopedskih pomagala,
4. poboljanja uvjeta stanovanja, odnosno stambenog
zbrinjavanja,
5. prevazilaenja drugih okolnosti koje uzrokuju stanje
socijalne potrebe pojedinca i obitelji.

Udrugu zastupa i predstavlja:


- Hadan Subhija, predsjednica upravnog odbora
udruge, Teanj,

lanak 2.
(Korisnici)

- Hadan Jasminka, predsjednica skuptine udruge,


Teanj.

Sukladno sa lankom 1. ovog Pravilnika pravo na


jednokratnu novanu pomo moe ostvariti:

Danom upisa u registar udruga stie svojstvo pravne


osobe.
.............................................................................................

1) osoba ili obitelj u potrebi za podrkom u plaanju


dijela trokova potrebnih za lijeenje od tekih
malignih i drugih oboljenja u zdravstvenim ustanovama izvan Zeniko-dobojskog kantona i drave;

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU


I IZBJEGLICE
187.
Na temelju lanka 67.stavak (3), a u svezi sa lankom
68. stavak (1) Zakona o organizaciji organa uprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine F BiH
broj 35/05), lanka 151. stavak 2. Zakona o socijalnoj
zatiti, zatiti civilnih rtava rata i zatiti obitelji sa djecom
(Sl.novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 13/07,
13/11 i 2/15) i lanka 9. stavak (5) Pravilnika o unutarnjoj
organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i
izbjeglice Zeniko-dobojskog kantona, broj: 09-34-164634/12 od 17.08.2012. godine, a u svezi sa tokom 8.5.
Programa utroka sredstava planiranih Proraunom
Zeniko- dobojskog kantona za 2016. godinu, broj: 02-147046-1/16 od 29.03.2016. godine, ministar Ministarstva za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice, d o n o s i

2) osoba ili obitelj u socijalnoj potrebi za podrkom u


plaanju dijela trokova za lijeenje od tekih malignih
i drugih oboljenja u zdravstvenim ustanovama na
podruju Zeniko-dobojskog kantona a koje se nalaze
izvan mjesta prebivalita podnositelja zahtjeva za
pomo;
3) osoba ili obitelj u potrebi za podrkom u plaanju
dijela trokova kupovine lijekova potrebnih za
lijeenje tekih malignih ili drugih oboljenja;
4) osoba ili obitelj u potrebi za podrkom u plaanju
trokova kupovine ortopedskog pomagala a uz
priloenu potvrdu nadlene zdravstvene ustanove o
potrebi za ortopedskim pomagalom, kao i uz priloenu

Broj 5 strana 700

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

potvrdu Kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja


da ne pokrivaju ili dijelom uestvuju u plaanju
trokova nabavke potrebnog ortopedskog pomagala;
5) osoba ili obitelj (osobe sa invaliditetom, stare i
iznemogle osobe, osobe ije su stambene prilike
naruene usljed nesretnih okolnosti kao npr. poar,
poplava i sl.) u potrebi za podrkom u plaanju dijela
trokova sanacije ili adaptacije stambenog prostora;
6) osoba ili obitelj suoene sa drugim okolnostima.
lanak 3.
(Podnoenje zahtjeva)
(1) Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu
novanu pomo pokree se na zahtjev osobe kojoj je
potrebna pomo ili na zahtjev njegovog zakonskog
zastupnika, odnosno lana domainstva.
(2) Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na novanu
pomo ini sastavni dio ovog Pravilnika.
(3) U razmatranje e biti uzeti i zahtjevi osoba koji ne
budu podnijeti na propisanom obrascu.
lanak 4.
(Dokazna dokumentacija)
(1) U postupku podnoenja zahtjeva za ostvarivanje
pomoi iz lanka 1. ovog Pravilnika stranka je duna
dostaviti sljedeu dokumentaciju:
a) Presliku osobne karte podnositelja zahtjeva;
b) original ili preslika dokumenta kune liste lanova
zajednikog domainstva; dokument ne moe biti
stariji od 6 mjeseci;
c) preslike dokaza o prihodima domainstva
(Uvjerenje od Zavoda PIO/MIO ili posljedni ek
od mirovine, Uvjerenje o neuposlenosti, Rjeenje
ili drugi dokaz o ostvarivanju prava iz braniteljsko
-invalidske zatite, prava CR ili prava osoba s
invaliditetom i dr.);
d) preslika bankovnog tekueg rauna;
e) ukoliko se zahtjev odnosi na potrebu uea u
trokovima lijeenja u zdravstvenim ustanovama
izvan Kantona, potrebna je odgovarajua
medicinska dokumentacija (uputnica, otpusno
pismo ili nalaz ljekara o potrebi lijeenja, odluka ili
potvrda nadlene zdravstvene ustanove);
f) ukoliko se zahtjev odnosi na potrebu za uee u
trokovima kupovine lijekova, potrebno je priloiti
predraun ili raun kao dokaz o visini kotanja

utorak, 31.05.2016.

lijeka koji se navodi u preporuci ljekara specijaliste;


g) ukoliko se zahtjev odnosi na pomo u funkciji
poboljanja uvjeta stanovanja odnosno stambenog
zbrinjavanja, potrebno je obezbijediti: dokaz o
posjedovanju nekretnine posjedovni list (kue,
stana), zemljino-knjini izvadak (ZK), ili uvjerenje iz knjige poloenih ugovora, kao i predraun/
procjenu vrijednosti potrebnih radova;
h) kopija PBA -3 obrazac, odnosno obavijest da je
osoba uvedena u evidenciju prebivalita-boravita
sa osobnim podacima, po potrebi.
(2) Ovo Ministarstvo e cijeniti opravdanost zahtjeva na
osnovu gore navedenih dokaza, a po potrebi i na
osnovu pribavljenog miljenja i konsultacija sa
nadlenim centrima za socijalni rad i opinskim
slubama socijalne zatite.
(3) Ministar, odnosno Povjerenstvo, moe i bez
pribavljanja dokumentacije iz stavka (1) i (2) ovog
lanka, dati prijedlog odnosno odobriti pomo, ako iz
svih okolnosti konkretne situacije proizilazi hitnost
postupanja zbog stanja socijalne potrebe osobe,
odnosno obitelji, uz obvezu naknadnog dostavljanja
potrebne pratee dokumentacije osobe ili obitelji kojoj
je omoguena novana pomo.
lanak 5.
(Imenovanje i zadatak Povjerenstva)
(1) Ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (u daljem tekstu: Ministar) svojim Rjeenjem
imenuje Povjerenstvo za davanje prijedloga o odobravanju novane pomoi socijalno intervenirajueg
karaktera.
(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog lanka ima zadatak da
provjerava i utvruje osnovanost podnesenog zahtjeva
za pomo i daje Ministru prijedlog o odobravanju
pomoi, vodei rauna o Programu potronje sredstava
u konkretnoj proraunskoj godini.
(3) Povjerenstvo e prilikom razmatranja zahtjeva
prednost davati osobama koja su bez ikakvih primanja
i osobama ija ukupna primanja domainstva ne
prelaze iznos prosjene plae Kantona ostvarene u
prethodnoj godini, osobama koje imaju status civilne
rtve rata ili status osobe sa civilnim invaliditetom, te
osobama i obiteljima koje se zbog iznenadnih
nesretnih dogaaja i drugih okolnosti nalaze u stanju
socijalne potrebe.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 6.
(Rok za rjeavanje)
(1) Rok za donoenje zakljuka po zahtjevu stranke je 30
dana, a u hitnim sluajevima je 15 dana.
(2) Ako podnositelj zahtjeva ne priloi potrebne dokaze,
slubena osoba koja vodi postupak e u roku od 8 dana
od dana podnoenja zahtjeva obavijestiti podnositelja
zahtjeva o potrebi dopune dokumentacije (pismena
obavijest, telefonski poziv, slubena zabiljeka).
(3) U sluaju nedostatka sredstava u Proraunu za tekuu
godinu za ove namjene, slubena osoba koja vodi
postupak e bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15
dana obavijestiti stranku o navedenom.

Broj 5 strana 701

188.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
Zeniko-dobojskog kantona, u postupku utvrivanja
reprezentativnosti sindikata za podruje djelatnosti na
podruju Zeniko-dobojskog kantona, po zahtjevu
Sindikata policije MUP-a Zeniko-dobojskog kantona, sa
sjeditem na adresi Trg Bosne i Hercegovine br. 6, Zenica,
na temelju lanka 130. stavak 4. Zakona o radu
(Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj:
26/16) i lanka 200. stavak 1. Zakona o upravnom
postupku (Slubene novine Federacije BiH, broj: 2/98 i
43/99), d o n o s i

lanak 7.
(Iznos novane pomoi)

R J E E NJ E
o utvrivanju reprezentativnosti Sindikata policije MUP-a
Zeniko-dobojskog kantona za podruje djelatnosti javnog
reda i sigurnosti na podruju Zeniko-dobojskog kantona

(1) Na prijedlog Povjerenstva za davanje prijedloga o


odobravanju pomoi socijalno intervenirajueg karaktera novanu pomo iz lanka 1. ovog Pravilnika
odobrava Ministar svojim Zakljukom u iznosu od
150,00 KM do 3.000,00 KM.

1. Utvruje se da je Sindikat policije MUP-a Zenikodobojskog kantona reprezentativni sindikat za podruje


djelatnosti javnog reda i sigurnosti na podruju
Zeniko-dobojskog kantona.

(2) Novanu pomo u iznosu preko 3.000,00 KM odobrava Vlada, na prijedlog Ministra, svojim Zakljukom.

2. Sindikat policije MUP-a Zeniko-dobojskog kantona


kao reprezentativni sindikat e:

(3) Novana pomo moe biti odobrena jednom u toku


kalendarske godine, a izuzetno dva puta ako se radi o
teem stanju socijalne potrebe u toku kalendarske
godine.

- Zastupati svoje lanove pred poslodavcem, organima


vlasti, udrugama poslodavaca, drugim institucijama i
pravnim osobama, sukladno sa pravilima o organiziranju i djelovanju sindikata;

(4) Novane pomoi e se odobravati sukladno sa


proraunskim mogunostima Ministarstva.

- kolektivno pregovarati i zakljuivati kolektivne


ugovore;

lanak 8.
(Stupanje na snagu)
(1) Donoenjem ovog Pravilnika prestaje da vai Pravilnik
Ministra broj: 09-14-11048-2/15 od 20.05.2015.
godine.
(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoenja, a bit
e objavljen u Slubenim novinama Zenikodobojskog kantona.

Broj: 02-14-7046-2/16
Zenica, 05.04.2016.god

MINISTAR

Nurehan ahinovi, v.r.


.............................................................................................

- uestvovati u radu tijela sastavljenih od predstavnika


organa vlasti, udruga poslodavaca i sindikata.
3. Ovo Rjeenje objavit e se u Slubenim novinama
Zeniko-dobojskog kantona.
Obrazloenje
Sindikat policije MUP-a Zeniko-dobojskog kantona
obratio se Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i
izbjeglice Zeniko-dobojskog kantona zahtjevom za
utvrivanjem reprezentativnosti sindikata broj: S-04-55/16
od 26.04.2016. godine.

Broj 5 strana 702

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Uz zahtjev je priloena sljedea dokumentacija:


1. Preslika Rjeenja o upisu u registar Ministarstva
pravde Zeniko-dobojskog kantona broj: 08-72-62/97
od 02.06.1997. kada je izvren upis u registar udruga i
Rjeenja o upisu promjena Ministarstva za pravosue i
upravu ZDK broj: 06-05-62-4/97 od 24.10.2014.
godine, kao dokaz da je Sindikat policije MUP-a
Zeniko-dobojskog kantona registrovan kod nadlenog
organa.
2. Bilans stanja i Bilans uspjeha za 2015. godinu
Sindikata policije MUP-a Zeniko-dobojskog kantona
kao dokaz o financiranju sindikalne djelatnosti iz
lanarina.
3. Izjava predsjednika sindikata o broju lanova
Kantonalnog sindikata od 26.04.2016. godine.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je
prihvatilo potpisanu Izjavu predsjednika Kantonalnog
sindikata Salkievi Almira i konstatovalo da broj lanova
Kantonalnog sindikata iznosi 1.118 osoba.
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova
Zeniko-dobojskog kantona, dostavljenih na slubeni
zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
ukupan broj uposlenih na podruju djelatnosti javnog reda
i sigurnosti za podruje Zeniko-dobojskog kantona u
travnju 2016. godine bio je 1.472 osobe.
Na temelju navedenih podataka utvreno je da broj
lanova Kantonalnog sindikata ini 76,00% od ukupnog
broja uposlenih u ovom podruju djelatnosti, ime je
ispunjen uvjet iz lanka 124. Zakona o radu, a kako na
osnovu dokaza u spisu i utvrenog injeninog stanja ovaj
Sindikat ispunjava i ostale uvjete iz lanka 122. Zakona o
radu, odlueno je kao u izreci ovog rjeenja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Rjeenje Ministarstva je konano i protiv istog rjeenja
moe se tubom pokrenuti upravni spor kod nadlenog
suda u roku od 30 dana od dana prijema istog.

Broj: 09-34-8964-1/16
Zenica, 23.05.2016.god

MINISTAR

Nurehan ahinovi, v.r.


.............................................................................................

utorak, 31.05.2016.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE,
ZNANOST, KULTURU I SPORT
189.
Na temelju lanka 18. stavak (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
(Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj:
10/15), a u svezi sa lankom18. stavak (3),Zakona o
obrazovanju odraslih (Slubene novine Zeniko dobojskog kantona, broj: 05/14), Ministarstvo za obrazovanje,
znanost, kulturu i sport Zeniko-dobojskog kantona na
prijedlog Gospodarske komore Zeniko-dobojskog
kantona, donosi:
Pravilnik o nainu provjere i verifikacije poslodavaca
kod kojih se obavlja praktian rad/praktina nastava,
sadraju i nainu voenja jedinstvenog registra
poslodavaca
DIO PRVI-OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom ureuju se nain provjere i verifikacije poslodavaca, kod kojih se obavlja praktian
rad/praktina nastava, u okviru programa obrazovanja
odraslih (u daljem tekstu: Poslodavac) i sadrina i nain
voenja Registra poslodavaca kod kojih se obavlja
praktian rad/praktina nastava (u daljem tekstu:
Registar).
lanak 2.
(Organizovanje praktine nastave)
Praktina nastava za polaznike programa za obrazovanje
odraslih (u daljem tekstu: polaznici) moe se realizirati
kod organizatora obrazovanja odraslih i kod Poslodavaca
koji obavljaju djelatnost za koju se obrazuju polaznici i
koji su upisani u Registar sukladnosa lankom 18. stavak
2., toka e), Zakona o obrazovanju odraslih u Zenikodobojskom kantonu (u daljem tekstu: Zakon).
lanak 3.
(Obavjetenje o mogunostima realizacije praktine
nastave)
Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport
Zeniko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i organizatori za obrazovanje odraslih nakon
donoenja, odnosno odobravanja programa obrazovanja

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

odraslih iz odreene oblasti obavjetavaju Gospodarsku


komoru Zeniko-dobojskog kantona, Obrtniku komoru
Zeniko-dobojskog kantona i udruge poslodavaca
Zeniko-dobojskog kantona o mogunostima realizacije
praktine nastave kod Poslodavaca.
DIO DRUGI-POKRETANJE POSTUPKA
lanak 4.
(Pokretanje postupka za izdavanja odobrenja za
obavljanje praktinog rada/praktine nastave)
(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za realizaciju praktinog rada/praktine nastave Poslodavci podnose
Gospodarskoj komori Zeniko-dobojskog kantona,
Obrtnikoj komori Zeniko-dobojskog kantona i
udrugama poslodavaca Zeniko-dobojskog kantona.
(2) Uz zahtjev Poslodavci dostavljaju:
a) potvrdu o registraciji kod poreskih organa poreski
identifikacioni broj;
b) dokaz o odgovarajuim radnim prostorijama i opremi
sukladno sa odreenim programom;
c) dokaz o strunoj spremi uposlenih koji vre obuku
polaznika.

Broj 5 strana 703

obrazovanja odraslih moraju ispunjavati uvjete u


pogledu strune spreme predviene programom
obrazovanja odraslih i prisustvovati usavravanju koje
organizuju Gospodarska komora Zeniko-dobojskog
kantona, Obrtnika komora Zeniko-dobojskog
kantona i udruge poslodavaca Zeniko-dobojskog
kantona.
lanak 7.
(Ugovor)
Meusobna prava i obveze Organizatora obrazovanja i
Poslodavca sukladno sa lankom 19. stavak 2. Zakona,
ureuju se ugovorom koji sadri:
a) vrstu i naziv programa i vjetine, znanja i sposobnosti koje se stiu realizacijom programa;
b) ime, prezime i ukupan broj polaznika programa
obrazovanja odraslih koji se praktino obrazuju kod
Poslodavca;
c) vrijeme trajanja praktine obuke kod Poslodavca;
d) obveza provjere praktinih znanja, vjetina i sposobnosti polaznika sukladno sa programom obrazovanja;
e) nain izvoenja praktinog obrazovanja;
f) nain plaanja praktinog obrazovanja.

lanak 5.
(Izdavanje odobrenja za obavljanje praktinog
rada/praktine nastave)
Na temelju podnesenih dokumenata iz lanka 4. ovog
Pravilnika, Gospodarska komora Zeniko-dobojskog
kantona, Obrtnika komora Zeniko-dobojskog kantona i
udruge poslodavaca Zeniko-dobojskog kantona, odluuju
o ispunjenosti uvjeta za praktinu nastavu iz odreene
oblasti i vre upis Poslodavaca u Registar.
lanak 6.
(Uvjeti za obavljanje praktinog rada/praktine
nastave)
(1) Poslodavci moraju ispunjavati tehnike i/ili kadrovske
uvjete definirane programom obrazovanja odraslih za
realizaciju Praktine nastave/praktinog rada u njihovim prostorima.
(2) Praktino obrazovanje polaznika traje najvie osam
sati dnevno.
(3) Ako praktina nastava traje neprekidno etiri ili vie
sati dnevno, polazniku u tom periodu mora biti
obezbjeena pauza od najmanje 30 minuta.
(4) Uposleni kod Poslodavca koji su angaovani na
praktinom obrazovanju polaznika tokom programa

lanak 8.
(Ugovor o praktinom radu)
Meusobna prava i obveze polaznika obrazovanja i
Poslodavca, sukladno sa lankom 19. stavak 2. Zakona,
ureuju se ugovorom o praktinom radu, koji sadri:
a) opte podatke o ugovornim stranama:
1) ime i prezime polaznika;
2) datum i mjesto roenja polaznika;
3) prebivalite polaznika;
4) naziv i sjedite Poslodavca;
5) vrstu djelatnosti Poslodavca.
b) meusobna prava i obveze ugovornih strana:
1) naziv zanimanja, znanja, vjetina i sposobnosti za
koje se polaznik obrazuje ili osposobljava;
2) poetak i trajanje obrazovanja ili osposobljavanja
polaznika;
3) ime uposlenog sa odgovarajuim strunim
obrazovanjem, koji je odgovoran za praktino
obrazovanje polaznika;
4) obim praktine osposobljenosti i obim znanja koje
Poslodavac mora obezbijediti polazniku.

Broj 5 strana 704

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

c) dunosti i prava polaznika i Poslodavca u pogledu


praktinog obrazovanja:
1) obvezu Poslodavca da polaznika upozna sa
propisima o zatiti na radu i obezbijedi sve
neophodne mjere zatite na radu za polaznika;
2) obvezu Poslodavca da polaznika nee angaovati
na poslovima koji nisu povezani sa njegovim
praktinim obrazovanjem;
3) obvezu polaznika da ispunjava svoje nastavne
obveze;
4) obvezu polaznika da redovno pohaa praktinu
nastavu i vodi dnevnik praktine nastave;
5) obvezu polaznika da se prilikom praktinog
obrazovanja ponaa sukladno sa pravilima i
naputcima Poslodavca i organizatora obrazovanja;
6) obvezu polaznika da uva poslovnu tajnu
Poslodavca;
7) obvezu polaznika da se ponaa sukladno sa
propisima zatite na radu;
8) obveze Poslodavca i obveze polaznika u sluaju
raskida ugovora;
9) ugovorenu sudsku nadlenost u sluaju spora.
DIO TREI- REGISTAR
lanak 9.
(Registar)
Gospodarska komora Zeniko-dobojskog kantona,
Obrtnika komora Zeniko-dobojskog kantona i Udruge
poslodavaca Zeniko-dobojskog kantona vode Registre u
pisanoj i elektronskoj formi koji sadravju:
a) naziv i sjedite Poslodavca;
b) poreski identifikacioni broj;
c) djelatnost Poslodavca;
d) naziv i vrstu programa obrazovanja odraslih za
provoenje praktine nastave/praktinog rada, za
koje poslodavac ima prostorne, materijalne, tehnike
uvjete i/ili kadrovske uvjete da se praktina nastava
realizira u njegovim poslovnim prostorima;

utorak, 31.05.2016.

lanak 10.
(Izmjene podataka u registru)
(1) Poslodavci koji su upisani u Registar duni su da, u
roku od osam dana, Gospodarskoj komori Zenikodobojskog kantona, Obrtnikoj komori Zenikodobojskog kantona i udrugama poslodavaca Zenikodobojskog kantona prijave promjene koje se odnose na
uvjete za izvoenje praktinog rada/praktine nastave,
ukoliko do istih doe.
(2) U sluaju iz stavka (1)., ovog lanka Gospodarska
komora Zeniko-dobojskog kantona, Obrtnika
komora Zeniko-dobojskog kantona i udruge
poslodavaca Zeniko-dobojskog kantona vre izmjenu
podataka u registru.
lanak 11.
(Brisanje iz registra)
(1) U sluaju da Poslodavac ne ispunjava uvjete za
realizaciju praktinog rada/praktine nestave, vri se
njegovo brisanje iz registra.
(2) Podatak o brisanju Poslodavca iz registra unosi se u
rubriku izmjena podataka i sadri broj i datum akta
o brisanju Poslodavca iz Registra.
lanak 12.
(Ispravke u registru)
(1) Manje nainjene greke u registru precrtavaju se
vodoravnom crvenom linijom, a iznad toga se unosi
pravilan tekst.
(2) Ispravku vri i potpisuje osoba ovlatena za voenje
registra uposlena u Gospodarskoj komori Zenikodobojskog kantona, Obrtnikoj komori Zenikodobojskog kantona i Udrugama poslodavaca Zenikodobojskog kantona.
(3) Za ispravke u pisanoj formi registra potpis se stavlja
pored ispravljenog teksta, a za ispravke u
elektronskom obliku stavlja se napomena u tekstu.
(4) Ako je rije o veim grekama, cijelo upisivanje, u
pisanoj formi registra, ponitava se precrtavanjem
registarske strane crvenom kosom linijom i upis se
obavlja na prvoj slobodnoj strani, a u elektronskoj
formi registra tekst se brie, ali ostaje napomena o
izbrisanom tekstu.

e) ime i prezime i vrstu strune spreme uposlenih koji


vre praktinu obuku kod Poslodavca;

DIO ETVRTI-ZAVRNE ODREDBE

f) rubriku izmjena podataka;

lanak 13.
(Ravnopravnost spolova)
Gramatika terminologija koritena u ovom pravilniku,
podrazumijeva ravnopravnost oba spola.

g) ime i prezime osobe ovlatene za voenje registra;


h) broj i datum upisa.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 14.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoenja,
a objavit e se u Slubenim novinama Zeniko dobojskog kantona.

Broj: 10-02-6105-5/2015.
MINISTAR
Datum, 27.05.2016. godine
Zenica
Mensur Sinanovi, v.r.
.............................................................................................
190.
Na temelju lanka 18., stavak (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave ("Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona", broj: 10/15), a u
svezi sa lankom 21. stavak (5), Zakona o obrazovanju
odraslih (''Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona
broj: 5/14), Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i
sport donosi
Pravilnik o postupku odobravanja izvoenja
formalnih programa obrazovanja odraslih

DIO PRVI-OPE ODREDBE


lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovaj Pravilnik propisuje nain i postupak odobravanja
izvoenja programa u sistemu formalnog obrazovanja
odraslih organizatorima obrazovanja odraslih koji mogu
izvoditi formalne programe obrazovanja odraslih sukladno
sa Zakonom o obrazovanju odraslih.
lanak 2.
(Primjena Zakona o upravnom postupku)
Na pitanja naina i postupka odobravanja izvoenja
programa u sistemu formalnog obrazovanja odraslih koja
nisu definisana ovim pravilnikom primjenjuju se
odgovarajue odredbe Zakona o upravnom postupku..
lanak 3.
(Organizatori formalnih programa obrazovanja
odraslih)
Za izvoenje formalnih programa obrazovanja odraslih
iz lanka 16., stavak (2) Zakona o obrazovanju odraslih,
ovlatene su obrazovne ustanove osnovane sukladno sa
Zakonom o obrazovanju odraslih, kao i obrazovne
ustanove osnovane sukladno sa zakonima koji reguliu
osnovno i srednje obrazovanje, ako su dobile odobrenje

Broj 5 strana 705

Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport da


proire svoju djelatnost i na obrazovanje odraslih.
DIO DRUGI- PRAVA I OBVEZE PODNOSITELJA
ZAHTJEVA
lanak 4.
(Podnositelj zahtjeva za odobravanje izvoenja
formalnih programa)
(1) Zahtjev za odobravanje izvoenja formalnog programa
obrazovanja odraslih mogu podnijeti obrazovne
ustanove (centri za obrazovanje odraslih, osnovne
kole i srednje kole) koje djelatnost obavljaju
sukladno sa odredbama Zakona o obrazovanju
odraslih, odnosno koje su osnovane sukladno sa
lankom 3. ovog pravilnika.
(2) Ukoliko zahtjev za odobravanje izvoenja formalnih
programa obrazovanja odraslih bude podnesen od
strane organizatora obrazovanja odraslih koji sukladno
sa Zakonom o obrazovanju odraslih ne mogu izvoditi
formalne programe obrazovanja odraslih njihov
zahtjev e biti odbijen kao neosnovan.
(3) Ukoliko organizatori obrazovanja odraslih podnesu
zahtjev za odobravanje neformalnih programa
obrazovanja odraslih isti e biti odbaen zbog
nenadlenosti za postupanje.
(4) Srednjoj koli moe biti odobreno izvoenje formalnog programa obrazovanja odraslih samo za programe
sticanja kolske spreme, za zanimanja i zvanja za koja
koluje redovne uenike.
lanak 5.
(Primjena istih programa formalnog obrazovanja
odraslih u svim obrazovnim ustanovama)
(1) Jednom odobreni program formalnog obrazovanja
odraslih primjenjuje se u svim obrazovnim
ustanovama koje provode obrazovanje odraslih za
sticanje iste razine obrazovanja, zvanja, zanimanja,
odnosno javnovaeeg programa osposobljavanja.
(2) Ukoliko druga obrazovna ustanova eli da provodi
program obrazovanja odraslih koji je prethodno
odobren nekoj od obrazovnih ustanova koje djeluju
na podruju Zeniko-dobojskog kantona, duni su uz
zahtjev za odobravanje programa dostaviti original
odobrenog programa sa ovjerenom izjavom podnositelja zahtjeva da se radi o ve odobrenom programu sa
navoenjem broja i datuma akta Ministarstva za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport kojim je taj
program donesen, odnosno odobren od strane
Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport.

Broj 5 strana 706

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 6.
(Odobravanje programa formalnog obrazovanja
odraslih ustanovi u osnivanju)
Obrazovne ustanove koje su u osnivanju dune su da
program/e koje e realizirati u obrazovnoj ustanovi
dostave zajedno sa zahtjevom za odobrenje osnivanja
ustanove, odnosno obavljanja djelatnosti obrazovanja
odraslih kako bi isti bili upisani u registar ustanova pri
Ministarstvu.
lanak 7.
(Odobravanje novih programa formalnog
obrazovanja odraslih postojeim ustanovama
obrazovanja odraslih)
Obrazovne ustanove koje obavljaju djelatnost obrazovanja odraslih sukladno sa Zakonom o obrazovanju
odraslih, a ele organizirati izvoenje dodatnih programa
formalnog obrazovanja odraslih koji im nisu upisani u
Registar Ministarstva, duni su podnijeti zahtjev za
odobravanje programa i ne mogu poeti sa izvoenjem
programa dok ne dobiju odobrenje Ministarstva.
lanak 8.
(Rok za podnoenje zahtjeva za odobravanje
programa)
(1) Krajnji rok za podnoenje zahtjeva za odobravanje
programa kojima se stie kolska sprema (osnovno
obrazovanje, srednjokolsko obrazovanje, prekvalifikacija, dokvalifikacija) je do 31. decembra tekue
kalendarske godine, ako e se sa realizacijom
programa krenuti poetkom sljedee kolske godine
(rujan), odnosno do 30. travnja tekue kalendarske
godine, ako e se sa realizacijom programa krenuti
poetkom drugog polugodita naredne kolske godine.

utorak, 31.05.2016.

b) program/e izraene sukladno sa lankom 20.


Zakona o obrazovanju odraslih;
c) dokaze o andragokim uposlenicima koji e
izvoditi program i pravni osnov njihovog radnog
angamana (ugovor o radu, diplomu, dokaze o
osposobljenosti za rad sa odraslima, sporazum
izmeu ustanove i potencijalnog uposlenika da
pristaje na radni angaman, u sluaju angairanja
ve uposlenog dokaze o obimu njegove radne
angairanosti u drugoj ustanovi i suglasnost
poslodavca da bude angaovan i kod druge
ustanove);
d) dokaze da ustanova ima u vlasnitvu ili zakupu
prostor u kojem e se izvoditi nastava te opremu i
nastavna sredstva, kao i da ispunjava i druge
materijalne uvjete za izvoenje programa sukladno
sa utvrenim Standardima i normativima;
e) dokaze o sredstvima za izvoenje programa
(deponovana minimalna sredstva potrebna za
poetak izvoenja programa te izjava o nainu
obezbjeenja ukupno potrebnih sredstava za
realizaciju kompletnog programa. Organizator
programa ima materijalnu odgovornost da obeteti
polaznike ukoliko zapoeti program ne zavri u
planiranom roku);
f) rjeenje nadlenog organa o zadovoljavanju
minimalnih tehnikih i higijenskih uvjeta prostora;
g) izjava o planiranom maksimalnom broju polaznika
po progranu/programima za koje ima prostorne,
materijalno-tehnike i kadrovske kapacitete;
h) dokaz u uplati naknade za trokove postupka
utvrivanja ispunjenosti uvjeta za izvoenje
programa .

(2) Krajni rok za podnoenje zahtjeva za odobravanje


javno vaeeg programa osposobljavanja od interesa
za Zeniko-dobojski kanton je 90 dana prije planiranog
roka za raspisivanje natjeaja za upis polaznika u
program.

(3) Jednim zahtjevom moe se zatraiti odobrenje za


izvoenje jednog programa.

(3) Neformalni programi obrazovanja odraslih ne odobravaju se od strane Ministarstva.

(4) Naknada iz stavka (2), toka h) iznosi 500,00 KM


(petstotina KM).

lanak 9.
(Sadraj zahtjeva za odobravanje programa)
(1) Zahtjev za odobravanje izvoenja programa formalnog obrazovanja odraslih podnosi se Ministarstvu,
koje o zahtjevu odluuje rjeenjem.
(2) Uz zahtjev za odobravanje izvoenja programa,
ustanova prilae:
a) izvod iz sudskog registra;

DIO TREI - POSTUPAK UTVRIVANJA


ISPUNJENOSTI UVJETA
lanak 10.
(Postupak utvrivanja ispunjenosti uvjeta za izvoenje
programa obrazovanja odraslih)
(1) Ministarstvo utvruje da li je podnositelj zahtjeva uz
zahtjev dostavio sve dokaze navedene u lanku 9.,
stavak (2) ovog pravilnika i da li je program uraen
sukladno sa lankom 20. Zakona o obrazovanju
odraslih.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

(2) Ako zahtjev ne sadri sve dokaze navedene u lanku


9., stavak (2) ovog pravilnika i/ili program nije uraen
sukladno sa lankom 20. Zakona o obrazovanju
odraslih, Ministarstvo daje podnositelju zahtjeva
naknadni rok za dopunu/ispravku zahtjeva koji ne
moe biti dui od 30 dana.
(3) Ukoliko zahtjev ne bude ispravljen/dopunjen u
ostavljenom roku isti se rjeenjem odbija.
(4) Ustanova ne moe u istoj kalendarskoj godini ponoviti
zahtjev za odobravanje istog programa.
(5) Ukoliko zahtjev ispunjava formalne uvjete za
odobrenje programa za upotrebu, ministar Ministarstva
formira Povjerenstvo.
lanak 11.
(Povjerenstvo)
(1) Povjerenstvo iz lanka 10., stavak (5) ima predsjednika
i dva lana.
(2) Povjerenstvo ima pravo na naknadu za rad, a o visinu
naknade odluuje ministar posebnim rjeenjem.
lanak 12.
(Rad Povjerenstva povodom zahtjeva za odobravanje
izvoenja programa)
(1) Ispunjenost uvjeta za izvoenje programa obrazovanja
odraslih Povjerenstvo utvruje/provjerava uvidom u
priloenu dokumentacije i uviajem na licu mjesta
(2) Povjerenstvo radi u punom sastavu i o svim
preduzetim radnjama i o uoenom sainjava zapisnik.
(3) Na temelju uoenog i konstatiranog u zapisniku o
ispunjenosti uvjeta za odobravanje izvoenja programa, Povjerenstvo daje preporuku za odobravanje
izvoenja formalnog programa obrazovanja.
lanak 13.
(Uviaj)
(1) Prilikom uviaja na licu mjesta i utvrivanja
ispunjenosti uvjeta za odobravanje izvoenja programa
vezano za prostor u kojem e se izvoditi nastava,
opremu i nastavna sredstva, kao i druge materijalnotehnike uvjete za izvoenje programa sukladno sa
Standardima i normativima, Povjerenstvo je duno
konstatovati koji je to maksimalan broj polaznika koji
mogu istovremeno pohaati program i u koje vrijeme.

Broj 5 strana 707

(2) Prilikom utvrivanja ispunjenosti uvjeta za odbravanje


izvoenja programa, potrebno je utvrditi ispunjenost
uvjeta za provoenje praktine nastave u punom fondu
sati kod organizatora obrazovanja ili kod poslodavca
na osnovu ugovora o poslovnoj suradnji.
(3) Prilikom utvrivanja ispunjenosti uvjeta za odobravanje izvoenje programa ustanovama osnovanim
sukladno sa zakonom o osnovnoj i srednjoj koli,
potrebno je utvrditi uvjete na nain da realizacija
programa obrazovanja odraslih ne remeti realizaciju
osnovne djelatnosti kole, odnosno odvijanje svih
oblika nastave i vannastavnih aktivnosti redovnih
uenika, pri emu raspored sati redovne nastave i
termini vannastavnih aktivnosti trebaju biti usaglaeni.
lanak 14.
(Rjeenje o odobravanju izvoenja programa)
(1) Rjeenjem Ministarstvo utvruje da li su ili nisu
ispunjeni uvjeta za izvoenje programa obrazovanja
odraslih, odnosno daje odobrenje za izvoenje
programa ili odbija zahtjev podnositelja.
(2) Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka ima pravo
albe Drugostupanjskom povjerenstvu Vlade Zenikodobojskog kantona u roku od 15 dana od dana prijema
rjeenja.
(3) Ustanova moe zapoeti s izvoenjem programa
obrazovanja odraslih u odreenom prostoru nakon to
dobije odobrenje Ministarstva.
DIO ETVRTI - ZAVRNE ODREDBE
lanak 15.
(Ravnopravnost spolova)
Gramatika terminologija koritena u ovom pravilniku,
podrazumijeva ravnopravnost oba spola.
lanak 16.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donoenja, a
objavit e se u ''Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona'.

Broj: 10-02-6150-6/15.
MINISTAR
Datum, 27.05.2016. godine
Zenica
Mensur Sinanovi, v.r.
.............................................................................................

Broj 5 strana 708

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

191.
Na temelju lanka 18., stavka (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 10/15), a u
svezi sa lankom 11. stavak (5)., Zakona o obrazovanju
odraslih (Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona,
broj: 5/14), ministar Ministarstva za obrazovanje, znanost,
kulturu i sport d o n o s i:
Pravilnik o postupku utvrivanja ispunjenosti uvjeta
za osnivanje centra za obrazovanje odraslih
DIO PRVI- OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom propisuje se postupak utvrivanja
ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje
odraslih koje mora ispunjavati ustanova za izvoenje
programa obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: Ustanova).
lanak 2.
(Uvjeti za osnivanje centra za obrazovanje odraslih)
(1) Centar za obrazovanje odraslih kao ustanovu moe
osnovati domaa i strana pravna i fizika osoba, u
svim oblicima svojine.
(2) Centar za obrazovanje odraslih, kao javnu ustanovu,
moe osnovati Kanton ili jedinica lokalne
samouprave.
(3) Osniva osigurava sredstva potrebna za osnivanje i
rad ustanove, sukladno sa propisanim standardima i
normativima za realizaciju programa obrazovanja
odraslih.
(4) Centar za obrazovanje odraslih moe se osnovati ako:

utorak, 31.05.2016.

propisani standardima i normativima prostora i


opreme neophodne za izvoenje odobrenih programa obrazovanja odraslih.
DIO DRUGI- PODNOENJE ZAHTJEVA ZA
IZDAVANJE RJEENJA
lanak 3.
(Zahtjev za izdavanje rjeenja o ispunjavanju uvjeta
za osnivanje centra za obrazovanje odraslih)
(1) Zahtjev za izdavanje rjeenja o ispunjavanju uvjeta za
osnivanje centra za obrazovanje odraslih, osniva
podnosi Ministarstvu za obrazovanje, znanost, kulturu
i sport, (u daljem tekstu: Ministarstvo).
(2) Zahtjev iz stavka (1) ovog lanka, obvezno sadri:
a) osnivaki akt, (izvadak iz sudskog registra)
b) elaborat o opravdanosti osnivanja sa financijskim
planom, (za javnu ustanovu),
c) podatke o ovlatenoj osobi za zastupanje,
d) dokaz o osiguranim sredstvima za poetak rada i
rad, (bankovnu garanciju i/ili drugi financijskorelevantan dokaz iz poslovne banke).
e) dokaz o osiguranom adekvatnom prostoru koji
ispunjava higijensko-tehnike uvjete, sukladno sa
propisanim standardima i normativima prostora i
opreme,
f) dokaz o potrebnom broju predavaa, strunih
suradnika i ostalih uposlenika sukladno sa
propisanim standardima i normativima,
g) dokaz o sredstvima za uplatu trokova utvrivanja
ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za
obrazovanje odraslih.
(3) Naknada iz stavka (2), taka g), ovog lanka iznosi
1000,00 KM (jednahiljada KM).

b) su osigurana sredstva za njegovo osnivanje i


poetak rada, financiranjem, odnosno sufinanciranjem planiranih i odobrenih programa za
obrazovanje odraslih,

lanak 4.
(Postupak utvrivanja ispunjenosti uvjeta za
osnivanje centra za obrazovanje odraslih)
(1) Postupak utvrivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje
centra za obrazovanje odraslih provodi se na osnovu
dostavljene dokumentacije uz zahtjev iz lanka (3)
ovog pravilnika, kao i uviajem na licu mjesta.

c) su ispunjeni higijensko-tehniki uvjeti prostora u


Ustanovi u kojemu se realizuju odobreni/doneseni
programi obrazovanja odraslih, kao i prostorni,
kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za izvoenje odobrenih programa obrazovanja odraslih

(2) Uviaj provodi posebno Povjerenstvo za utvrivanje


uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih
koju imenuje ministar Ministarstva, i za svoj rad ima
pravo na naknadu koja se utvruje posebnim
rjeenjem.

a) postoji potreba za njegovim osnivanjem (kada se


osniva kao javna ustanova),

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

(3) Povjerenstvo iz stavka (2), ovog lanka, koje imenuje


Ministarstvo, moe imati najmanje tri, a najvie pet
lanova.
(4) lanovi Povjerenstva o svom radu i izvrenom uvidu
u dostavljenu dokumentaciju, kao i uviaju na licu
mjesta, sainjavaju Zapisnik o stvarno utvrenom
injenino-pravnom stanju i isti, u formi obrazloenog
prijedloga o ispunjavanju/neispunjavanju propisanih
uvjeta, dostavljaju Ministarstvu.
(5) Na temelju Zapisnika iz stavka (4), ovog pravilnika,
ministar Ministarstva, donosi posebno rjeenje o
ispunjavanju odnosno neispunjavanju propisanih
uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih.
(6) Na rjeenje Ministarstva, iz stavka (5), ovog lanka,
nezadovoljna strana moe izjaviti albu Drugostupanjskom Povjerenstvu Vlade Kantona, u roku od 15
dana, od dana prijema rjeenja.
DIO TREI- ZAVRNE ODREDBE
lanak 5.
(Ravnopravnost spolova)
Gramatika terminologija koritena u ovom pravilniku,
podrazumijeva ravnopravnost oba spola.
lanak 6.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donoenja, a
objavit e se u "Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona"

Broj: 10-02-6105-8/15.
MINISTAR
Datum, 27.05.2016. godine
Zenica
Mensur Sinanovi, v.r.
.............................................................................................
192.
Na temelju lanka 18., stavak (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave (Slubene
novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 10/15), a u
svezi sa lankom 13. stavak (2)., Zakona o obrazovanju
odraslih (Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona,
broj: 05/14), ministar Ministarstva za obrazovanje,
znanost, kulturu i sport donosi

Broj 5 strana 709

Pravilnik o postupku utvrivanja uvjeta, sadraju


i nainu voenja Registra ustanova za obrazovanje
odraslih
DIO PRVI-OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
(1) Ovim pravilnikom ureuje se voenje Registra
ustanova za obrazovanje odraslih (u daljem tekstu:
Registar), izgled i sadraj Registra, postupak upisa u
Registar, nain upisa, ispravke upisa, brisanje iz
Registra, osiguranje dostupnosti informacija o ustanovama za obrazovanje odraslih u Zeniko-dobojskom
kantonu (u daljem tekstu: Kanton), izdavanje uvjerenja o upisu u Registar, te druga pitanja od znaaja za
uspostavljanje Registra.
(2) Registar iz stavka (1) ovog lanka vodi Ministarstvo
za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zenikodobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).
lanak 2.
(Znaaj Registra)
(1) Registar predstavlja slubenu evidenciju o ustanovama
za obrazovanje odraslih u Kantonu.
(2) Na osnovu podataka iz Registra, Ministarstvo sainjava listu ustanova za obrazovanje odraslih u Kantonu i
osigurava dostupnost informacija o istim na svojoj
web stranici.
lanak 3.
(Uvjeti za upis u Registar)
(1) Postupak utvrivanja uvjeta za rad ustanova za
obrazovanje odraslih vodi se u sluaju registracije ili
dopune i/ili izmjene registracije.
(2) Provjeru uvjeta za upis u Registar vri struno
Povjerenstvo koje imenuje ministar, a na zahtjev
osnivaa ustanove za obrazovanje odraslih.
(3) Ministarstvo vri provjeru ispunjenosti uvjeta rada
ustanove za obrazovanje odraslih svake etiri godine.
(4) Ako se prilikom kontrole utvrdi da ustanova za
obrazovanje odraslih ne obavlja djelatnost na nain
utvren Zakonom o obrazovanju odraslih (u daljem
tekstu: Zakonom), ili ne ispunjava uvjete propisane
Zakonom, Ministarstvo e utvrditi rok za otklanjanje
nepravilnosti koji ne moe biti dui od tri mjeseca.

Broj 5 strana 710

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

(5) Ako utvrene nepravilnosti iz stavka (4) ovog lanka


ne budu otklonjene, ustanova za obrazovanje odraslih
ne moe vriti prijem i upis polaznika, niti obavljati
druge aktivnosti vezane za obrazovanje odraslih.

e) oblik vlasnitva,

(6) Ako ustanova u roku iz stavka (4) ovog lanka ne


otkloni utvrene nepravilnosti, Ministarstvo donosi
odluku o zabrani rada i pokree postupak brisanja
ustanove za obrazovanje odraslih iz Registra.

h) matini broj upisa u sudski registar,

(7) Brisanje ustanove za obrazovanje odraslih iz Registra


objavljuje su u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog kantona.

k) mjesto i adresa odjeljenja izvan sjedita,

DIO DRUGI-FORMA I SADRAJ REGISTRA

f) naziv i sjedite osnivaa,


g) naziv, broj i datum akta o osnivanju,

i) porezni broj institucije/ustanove,


j) broj i datum rjeenja Ministarstva o upisu u
Registar,
l) datum poetka rada,
m) datum brisanja iz Registra i broj rjeenja
Ministarstva o brisanju iz Registra,
n) napomena.

lanak 4.
(Forma Registra)
(1) Registar se vodi u pisanoj i elektronskoj formi.
(2) U pisanoj formi Registar se vodi iz dva dijela, u obliku
dvije knjige veliine 297 mm x 420 mm (format A3),
tvrdog poveza, sa tamnoplavim koricama, numerisane
brojem 1. i 2. (u daljem tekstu: Knjiga 1. i 2. Registra).
(3) U gornjem lijevom uglu Knjige 1. i 2. Registra velikim
slovima bijele boje ispisan je naziv Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Zenikodobojski kanton, Ministarstvo za obrazovanje, znanost,
kulturu i sport Zeniko-dobojskog kantona, a na
sredini korica Registar ustanova za obrazovanje
odraslih.
(4) Listovi Registra izraeni su na bijelom papiru sa
numerisanim stranicama.
(5) Naputak za popunjavanje Registra nalazi se sa
unutarnje strane prednje korice.
lanak 5.
(Sadraj Registra)
(1) U Knjigu 1. Registra upisuju se podaci o ustanovama
za obrazovanje odraslih, i to:
a) redni broj upisa,
b) naziv ustanove za obrazovanje odraslih,
c) sjedite i adresa ustanove za obrazovanje odraslih,
d) kontakt podaci ustanove za obrazovanje odraslih
(telefon, faks, e-mail i td.),

(2) Knjiga 1. Registra vodi se na obrascu 1. koji je


sastavni dio ovog pravilnika.
(3) U Knjigu 2. Registra upisuju se podaci o programima
odobrenim ustanove za obrazovanje odraslih za
izvoenje, i to:
a) redni broj upisa sa pozivanjem na broj iz Knjige 1.
Registra;
b) naziv sjedite i adresa ustanove za obrazovanje
odraslih,
c) naziv programa obrazovanja odraslih,
d) trajanje programa obrazovanja odraslih,
e) zvanje koje se stie zavretkom obrazovanja,
f) oblik obrazovanja odraslih,
g) broj i datum rjeenja Ministarstva kojim se
odobrava izvoenje programa,
h) broj i datum rjeenja Ministarstva o zabrani
izvoenja programa,
i) datum brisanja iz Registra i broj
Ministarstva o brisanju iz Registra,

rjeenja

j) napomena.
(4) Knjiga 2. Registra vodi se na obrascu 2. koji je
sastavni dio ovog pravilnika.
lanak 6.
(Elektronska forma Registra)
Registar sa svim podacima iz lanka 4. ovog pravilnika
vodi se i u elektronskoj formi.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

DIO TREI-POSTUPAK UPISA U REGISTAR


lanak 7.
(Upis u Registar)
(1) Upis u Registar vri se na osnovu rjeenja o ispunjavanju uvjeta za rad koji donosi Ministarstvo.
(2) Upis vri Ministarstvo na osnovu rjeenja iz stavka (1)
ovog lanka.
lanak 8.
(Obavjetenje o promjeni podataka)
U cilju odravanja aurnosti Registra i tanosti podataka koji se upisuju u Registar, ustanove za obrazovanje
odraslih, su obvezne da u roku od tri dana od nastanka
promjene podataka iz lanka 4. ovog pravilnika, obavijeste
Ministarstvo o istoj, dostavljajui odluku nadlenog tijela
o promjeni.
lanak 9.
(Upis u Registar osnovnih i srednjih kola)
Upis u Registar osnovnih, odnosno srednjih kola se
vri na nain da se unese zabiljeka o proirenju
djelatnosti i na obrazovanje odraslih, a zatim se u Registar
ustanova za obrazovanje odraslih vri upis svih traenih
podataka sukladno sa ovim pravilnikom.
ETVRTI DIO - NAIN UPISA ISPRAVKE I
BRISANJE IZ REGISTRA
lanak 10.
(Nain upisa)
(1) Upis podataka u Registar vri se nebrisivom tintom
upisivanjem podataka u odgovarajue kolone Registra.
(2) Podaci o svakoj ustanovi za obrazovanja odraslih
upisuju se na posebnoj strani u Knjizi 1. Registra, dok
se na posebnoj strani u Knjizi 2. Registra upisuju
podaci o odobrenim programima obrazovanja odraslih.
lanak 11.
(Ispravke upisa u Registru)
(1) Ispravka upisa u Registru vri se na nain to se
pogreno upisani tekst precrta crvenom olovkom, a u
slobodnom prostoru upie ispravan tekst.

Broj 5 strana 711

lanak 12.
(Rjeenje o brisanju upisa iz Registra)
(1) Brisanje upisa ustanove za obrazovanje odraslih,
odnosno programa iz Registra, vri se na osnovu
Rjeenja Ministarstva.
(2) Rjeenje o brisanju iz Registra je konaan upravni akt.
lanak 13.
(Nain brisanja upisa iz Registra)
(1) Brisanje ustanove za obrazovanje odraslih iz Registra
vri se precrtavanjem sa dvije paralelne dijagonalne
linije svih upisanih podataka koji se odnose na
ustanovu za obrazovanje odraslih, odnosno program
obrazovanja odraslih.
(2) U rubriku napomena upisuje se da je ustanova za
obrazovanje odraslih brisana iz Registra, te broj i
datum rjeenja na osnovu kojeg je izvreno brisanje.
DIO PETI-OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O
ORGANIZATORIMA OBRAZOVANJA ODRASLIH
I IZDAVANJE UVJERENJA IZ REGISTRA
lanak 14.
(Lista ustanova za obrazovanje odraslih)
(1) U cilju osiguranja dostupnosti informacija o ustanovama za obrazovanje odraslih upisanim u Registar,
Ministarstvo sainjava listu ustanova za obrazovanje
odraslih, odnosno programa obrazovanja odraslih, koju
redovno aurira i objavljuje na svojoj internet stranici.
(2) Auriranu listu iz stavka (1) ovog lanka Ministarstvo
objavljuje u Slubenim novinama Zeniko-dobojskog
kantona.
Lista iz stavka (1). ovog lanka sadri sljedee informacije:
a) naziv i
odraslih,

sjedite

organizatora

obrazovanja

b) pregled programa koje izvode ustanove za


obrazovanje odraslih,
c) zvanje koje se stie zavretkom obrazovanja,
d) oblik obrazovanja.

(2) Ispravku teksta ovjerava potpisom ovlatena slubena


osoba, upisujui i datum izvrene ispravke.
(3) Listovi u Registru se ne smiju cijepati ili kidati.

lanak 15.
(Uvjerenje o upisu u Registar)
(1) Na zahtjev ustanove za obrazovanje odraslih
Ministarstvo e izdati uvjerenje o upisu u Registar.

Broj 5 strana 712

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

(2) Uvjerenje o upisu u Registar sadri sljedee podatke:


a) naziv i sjedite ustanove za obrazovanje odraslih,
b) naziv programa obrazovanja odraslih, zvanja koja
se stiu zavretkom programa, i oblik obrazovanja,
c) redni broj upisa u Registar.
(3) Za izdavanje uvjerenja ustanove za obrazovanje
odraslih plaaju taksu propisanu Zakonom o kantonalnim administrativnim pristojbama i tarifi kantonalnih administrativnih pristojbi.
ESTI DIO-ZAVRNE ODREDBE
lanak 16.
(Ravnopravnost spolova)
Gramatika terminologija koritena u ovom pravilniku,
podrazumijeva ravnopravnost oba spola.
lanak 17.
(Stupanje na snagu)
(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donoenja i
objavit e se u Slubenim novinama Zenikodobojskog kantona.
(2) Obrasci navedeni u lanovima 4., 5., 6. 15 ovog
Pravilnika e biti naknadno objavljeni.

Pravilnik o sadraju, obliku, nainu voenja


i uvanju andragoke dokumentacije

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE


lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom propisuju se sadraj i oblik obrazaca
andragoke dokumentacije koju vode ustanove za
obrazovanje odraslih, koje imaju odobrenje za izvoenje
odreenog programa obrazovanja odraslih, te nain
voenja i uvanja andragoke dokumentacije.
lanak 2.
(Andragoka dokumentacija)
(1) Ustanove za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu:
Ustanove) vode sljedeu andragoku dokumentaciju:
a) matinu knjigu polaznika osnovnog obrazovanja
odraslih;
b) registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih;
c) matinu knjigu polaznika srednjokolskog obrazovanja odraslih;
d) registar polaznika srednjokolskog obrazovanja
odraslih;
e) dnevnik rada s imenikom polaznika;
f) programi obrazovanja odraslih;

Broj: 10-02-6105-3/15.
MINISTAR
Datum, 27.05.2016. godine
Zenica
Mensur Sinanovi, v.r.
.............................................................................................

g) odluka o upisu u program obrazovanja;


h) prijava za upis polaznika;
i) ugovor o obrazovanja;
j) knjiga zapisnika sa sjednica nastavnikog vijea;

193.
Na temelju lanka 18. stavak (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
(Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj:
10/15), a u svezi sa lankom 33. stavak (2)., Zakona o
obrazovanju odraslih (Slubene novine Zeniko
dobojskog kantona, broj: 05/14), ministar Ministarstva za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeniko-dobojskog
kantona, donosi

k) odluka o razlici ispita;


l) akt o razlici i dodatnim ispitima kod prekvalifikacije i dokalifikacije;
m) prijava i zapisnik o polaganju ispita;
n) knjiga zapisnika sjednica ispitnih Povjerenstava;
o) prijava za polaganju zavrnog ispita;
p) zapisnik o polaganju zavrnog ispita;
q) knjiga zapisnika ispitnog odbora za polaganje
mature/zavrnog ispita;
r) matina knjiga po javno vaeim programima od
posebnog interesa za Kanton i knjiga izdatih
uvjerenja o zavrenim javno vaeim programima.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

(2) Andragoka dokumentacija moe se dodatno voditi i u


elektronskom obliku.
lanak 3.
(Dnevnik rada s imenom polaznika)
(1) Dnevnik rada s imenom polaznika je dokument u koji
se upisuju podaci o polaznicima, nastavnicima i
nastavnim predmetima te drugi podaci vani za
pojedinog polaznika ili cijelu obrazovnu grupu u toku
izvoenja programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja
odraslih.
(2) Na prvoj stranici dnevnika rada s imenikom polaznika
se upisuje naziv i vrsta programa obrazovanja odraslih,
vrsta i nain izvoenja nastave, oznaka obrazovne
grupe i razdoblje za koju se vodi (kolska godina,
razred, obrazovno razdoblje), te potpisi strunog
voditelja obrazovanja (ravnatelj) i voditelja obrazovne
grupe (razrednik).
(3) Naputci o nainu voenja knjige obvezujue su i
sastavni su dio Dnevnika rada s imenikom.
(4) Dnevnik rada sadri:
1. Plan izvoenja programa obrazovanja.
2. Podatke o nastavnim jedinicama i odranoj nastavi
po radnim tjednima, danima i nastavnim satima s
potpisom nastavnika.
3. Podatke o odranim sedminim nastavnim satima,
s potpisom voditelja obrazovne grupe.
4. Podatke o odranoj nastavi na kraju obrazovnog
ciklusa ili obrazovanja u cijelosti, te ime, prezime i
potpise voditelja obrazovne grupe (razrednik) i
strunog voditelja obrazovanja (ravnatelj) kojim
potvruju tonost i vjerodostojnost podataka.
5. Popis nastavnih predmeta s podacima o zvanju i
strunoj spremi nastavnika te o razdoblju u kojem
izvode nastavu u obrazovnoj grupi.
6. Podatke o praktinoj nastavi, radionikim vjebama, strunoj praksi te o rasporedu polaznika na
praktinoj nastavi.
7. Podatke o polaznicima koji su naknadno upisani ili
su ispisani u toku obrazovanja.
(5) Imenik sadri:
1. Osobne podatke o polazniku: redni broj, matini
broj polaznika iz matine knjige, prezime i ime
polaznika, jedinstveni matini broj graana, ime
roditelja, podatke o roenju (datum, mjesto i
drava), adresu stanovanja; radni status polaznika.

Broj 5 strana 713

2. Naziv programa obrazovanja


odnosno upisane vrste kole.

za

zanimanje,

3. Podatke o uspjehu i ocjenama polaznika po


predmetima te o opem uspjehu polaznika.
4. Podatke o izostancima.
(6) Dnevnik rada s imenikom vodi se na obrascu veliine
21,0 x 29,7 cm, s brojano oznaenim stranicama.
Uvezuje se u korice tvrdog uveza. Na prednjoj stranici
korica otisnute su rijei DNEVNIK RADA S
IMENIKOM i podaci za upis naziva ustanove, vrste
programa, obrazovne grupe i kolske godine.
(7) Na unutarnjoj stranici korica ispisuje se uputa o
obveznom i jedinstvenom nainu voenja knjige.
lanak 4.
(Program obrazovanja odraslih)
(1) Program obrazovanja odraslih sastavni je dio
andragoke dokumentacije povezane s obrazovnom
grupom u kojoj se izvodi.
(2) Odluka o upisu u program obrazovanja odraslih kojom
se utvruju uvjeti i nain upisa polaznika, rokovi upisa
i poetka nastave, sastavni je dio andragoke dokumentacije povezane s obrazovnom skupinom.
(3) Odluku iz stavka (1) ovog lanka donosi tijelo koje
upravni organ ustanove u sklopu nadlenosti utvrenih
statutom ustanove.
lanak 5.
(Odluka o upisu u program obrazovanja odraslih)
(1) Odluka o upisu u program obrazovanja kojom se
utvruju uvjeti i nain upisa polaznika, rokovi upisa i
poetka nastave, sastavni je dio andragoke dokumentacije povezane s obrazovnom grupom.
(2) Odluku iz stavka (1) ovog lanka donosi organ
upravljanja ustanove u sklopu nadlenosti utvrenih
statutom ustanove.
lanak 6.
(Prijava za upis polaznika)
(1) Prijava za upis polaznika je dokument koji se prilae
uz druge isprave potrebne za upis u program obrazovanja i za upisivanje u Matinu knjigu polaznika.
(2) Prijava za upis polaznika iz stavka (1) ovog lanka
sadri:
1. naziv ustanove u koju se polaznik upisuje

Broj 5 strana 714

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

2. podatke o polazniku: ime i prezime, jedinstveni


matini broj graana, podatke o roenju (dan,
mjesec i godina, mjesto i drava roenja),
dravljanstvo, ime roditelja, radni status, adresa
stanovanja
3. naziv programa obrazovanja (zanimanja)

utorak, 31.05.2016.

k) utvrivanje sudske nadlenosti,


l) mjesto i datum sklapanja ugovora, potpisi polaznika i osobe koja zastupa ustanovu, te podaci o
roditelju polaznika,
m) druge bitne podatke.

4. podatke o ispunjavanju uvjeta za upis u program


obrazovanja: prethodno steeno obrazovanje,
kola i razred, program obrazovanja, steena kolska ili struna sprema, zanimanje, radno iskustvo,
te druge podatke vezane uz uvjete za upis ili
prema zahtjevu ustanove

lanak 8.
(Knjiga zapisnika sa sjednica nastavnikog vijea)
(1) Ustanove vode zapisnike sjednica nastavnika
(nastavnikog vijea), a koji moraju biti uvezani u
korice tvrdog poveza.

5. podatke o nainu financiranja

(2) Zapisnik sadri:

6. datum i vlastoruni potpis polaznika.

a) vrijeme odravanja;
b) imena odsutnih lanova;

(3) Obrazac Prijave za upis polaznika tiska se na listu


veliine 21x29,7 cm.

c) dnevni red;
d) sadraj rasprave na sjednici;

lanak 7.
(Ugovor o obrazovanju odraslih)
(1) Ugovor o obrazovanju odraslih je dokument o
meusobnim pravima i obvezama koji prije poetka
nastave sklapaju polaznik i ustanova.
(2) Ugovor o obrazovanju sadri:
a) podatak o ustanovi i osobi koja je zastupa
(ravnatelj ili osoba koja je ovlatena za
potpisivanje),
b) prezime i ime polaznika, adresa stanovanja
polaznika,
c) predmet ugovora: naziv programa obrazovanja
odraslih i odabrani oblik izvoenja nastave,
d) poetak nastave, trajanje i zavretak programa
obrazovanja odraslih,
e) utvrena injenica o ispunjenim uvjetima za upis
polaznika u program obrazovanja
f) iznos i opis trokova obrazovanja: opis obveza
ustanove ukljuenih u cijenu, mogui dodatni
trokovi (ponavljanje ispita, udbenici, pribor za
rad, dopunska nastava i sl.),
g) nain plaanja obrazovanja i obveze polaznika,
h) obveze polaznika za vrijeme obrazovanja: dolazak
na nastavu, odnos prema ostalim polaznicima,
odgovornost za nainjenu tetu i sl.,
i) uvjeti raskida ugovora,
j) obveze ustanove u sluaju njezina prestanka rada,

e) zakljuke;
f) potpis ravnatelja ustanove i nastavnika koji vodi
zapisnik.
lanak 9.
(Odluka o razlici ispita)
(1) Odlukom o razlici ispita utvruju se razlike izmeu
programa ili dijela programa koji je polaznik ve
uspjeno savladao i programa koji eli zavriti.
(2) Odluku donosi nastavniko vijee ustanove na zahtjev
polaznika koji eli nastaviti prekinuto obrazovanje,
odnosno koji programom prekvalifikacije eli
promijeniti zanimanje, kolsku ili strunu spremu.
(3) Odluka se donosi na temelju priloene dokumentacije,
a obvezno sadri:
a) naziv ustanove i strunog tijela koje donosi
odluku, datum donoenja i klasifikacijske oznake,
b) podatke o polazniku: ime i prezime, jedinstveni
matini broj graana, podatke o Roenju (dan,
mjesec i godina) i stanovanju (mjesto, ulica i broj),
c) podatke o javnim ispravama na osnovi kojih se
utvruje steeno obrazovanje: kola,
d) razred, program obrazovanja, zanimanje, trajanje,
klasifikacijske oznake i datum izdavanja

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

e) podatke o steenom obrazovanju: popis nastavnih


predmeta i obrazovnih sadraja koji se priznaju za
nastavak obrazovanja ili za program prekvalifikacije,
f) popis nastavnih predmeta i obrazovnih sadraja
koji se ukljuuju u program nastavka obrazovanja
odnosno u program prekvalifikacije
g) trajanje programa, vrsta i nain obrazovanja, uvjeti
zavretka programa obrazovanja.
lanak 10.
(Prijava i zapisnik o polaganju ispita)
(1) Prijava i zapisnik za polaganje ispita je dokument
kojim polaznik prijavljuje polaganje ispita i na kojem
se vodi zapisnik o polaganju ispita.
(2) Obrazac sadri:
a) Prijavu za polaganje ispita koju popunjava polaznik: ime, prezime i adresa polaznika, program,
razred, nastavni predmet za koji se prijavljuje
ispit,datum prijave i polaznikov potpis,
b) Podatke koje popunjava ustanova: matini broj
polaznika, datum prijema prijave i potpis,
c) Zapisnik o ispitu: datum polaganja ispita, ime i
prezime te matini broj polaznika, naziv nastavnog
predmeta, pitanja na ispitu, ocjene uspjeha, ime i
prezime ispitivaa odnosno lanova ispitnog
Povjerenstva i njihove potpise.
(3) Obrazac iz stavka (1) ovoga lanka koristi se i prilikom provjere steenog znanja i vjetina iz praktine
nastave i vjebi.
(4) Obrazac za prijavnicu i zapisnik tiska se obostrano na
listu veliine 21,0 x 29,7 cm.
Na prvoj je stranici sadraj prijave, a na drugoj
sadraj zapisnika.
lanak 11.
(Knjiga zapisnika sjednica ispitnih Povjerenstava)
(1) Ustanove vode knjigu zapisnika sjednica ispitnih
Povjerenstava za utvrivanje tema grupe zadataka za
pismeni dio ispita i tema praktinog rada, a koji
moraju biti uvezani u korice tvrdog poveza. U zapisnik
se upisuju podaci o sastavu i radu ispitnog Povjerenstva, ime i prezime i zvanje lanova ispitnog Povjerenstva, dnevni red, predloene teme - grupe zadataka, za
pismeni dio ispita/praktian rada i usvojene teme
grupe zadataka.

Broj 5 strana 715

(2) Sjednice se odravaju najranije sat prije poetka ispita.


(3) Zapisnik potpisuju svi lanovi Povjerenstva.
DIO DRUGI - ANDRAGOKA DOKUMENTACIJA
ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH
lanak 12.
(Matina knjiga polaznika osnovnog obrazovanja
odraslih)
(1) Matina knjiga polaznika osnovnog obrazovanja
odraslih je slubena evidencija o polaznicima u koju se
upisuju podaci vani za praenje polaznika od upisa do
zavretka programa osnovnog obrazovanja odraslih, a
koji omoguavaju pouzdan, sveobuhvatan i vjerodostojan uvid u podatke tokom i nakon zavretka
njegovog obrazovanja.
(2) Matina knjiga polaznika osnovnog obrazovanja
odraslih uvezana je u korice tvrdog poveza.
(3) Na prednjoj strani korica, u gornjem srednjem dijelu,
utisnut je grb Zeniko dobojskog kantona, a na
sredini prednje strane korica otisnute su rijei
Matina knjiga polaznika osnovnog obrazovanja
odraslih.
(4) Matina knjiga polaznika osnovnog obrazovanja
odraslih vodi se na obrascu formata B4 i sadri 200
brojano oznaenih stranica.
(5) Na prvoj stranici matine knjige polaznika osnovnog
obrazovanja odraslih otisnut je obrazac u koji se
upisuju serijski broj, vrijeme i mjesto zaduenja i na
kojoj je naznaeno mjesto za otisak peata ustanove za
obrazovanje odraslih.
lanak 13.
(Sadraj Matine knjige polaznika osnovnog
obrazovanja odraslih)
(1) Matina knjiga polaznika osnovnog obrazovanja
odraslih je dokumenat trajne vrijednosti i obvezno se
uva na sigurnom mjestu sukladno sa Zakonom o
arhivskoj djelatanosti, a treba da sadri:
a) naputak za voenje matine knjige koje glasi:
U jedan svezak matine kjnige unos se podaci za
uenike upisane u toku jedne kolske godine, a
sveske se tiskaju za 160, 320 i 480 polaznika.
Matina knjiga poinje rednim brojem 1, a
zavrava se rednim brojem koji oznaava ukupan
broj polaznika upisanih u kolu u toku jedne

Broj 5 strana 716

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

kolske godine, izuzetno u jednoj matinoj knjizi,


ako ima slobodnim listova, mogu se upisati
polaznici dvije odnosno tri kolske godine,
odnosno za odjeljenja organizovana van sjedita
ustanove mogu se u jednu svesku matine knjige
upisati polaznici za dvije, tri ili etiri kolske
godine. U ovom sluaju redni broj poinje od broja
1, a zvarava se sa rednim brojem na kraju matine
knjige.
Ope podatke o ueniku, godinje ocjene iz
pojedinih predmeta, unosi voditelj obrazovne grupe
mastilom i odgovoran je za tanost i rok unoenja.
Redosljed predmeta u matinoj knjizi upisuje se
istim redom kako je u nastavnom planu i
programu.

utorak, 31.05.2016.

4) naziv i sjedite ustanove;


5) ime, prezime i potpis odgovorne osobe
ustanove u vrijeme poetka voenja knjige i u
vrijeme zavretka voenja knjige.
(2) Pored podataka iz stavka (1) ovog lanka, matina
knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih sadri
i sljedee podatke koji se odnose na polaznike
obrazovanja odraslih:
a) matini broj polaznika;
b) broj registra;
c) osobne podatke polaznika, i to:
1) prezime i ime polaznika,

Podatke o matinoj knjizi, nakon zvretka


obrazovanja polaznika ili nakon prestanka statusa
polaznika iz drugih razloga, ovjerava ravnatelj
ustanove svojim potpisom.

2) dan, mjesec, godinu roenja;

Matina knjiga se uva trajno;

5) dravljanstvo;

b) naziv, sjedite ustanove i broj upisa u Sudski


registar;
c) u odreen prostor matine knjige upisuje se broj i
datum izvoda iz matine knjige roenih i opine
koja ga je izdala, zatim imena i prezimena
polaznika osnovnog obrazovanja odraslih i opi
podaci o polazniku koji moraju biti suglasni
podacima iz izvoda iz matine knjige roenih.
d) u matinu knjigu se upisuju ocjene o zavrenom
razredu, tako to se ocjene upisuju po razredim i
predmetima.
e) ako polaznik nije zavrio razred, taj podatak se
upisuje u odreen prostor matine knjige, a za
polaznike koji nisu zavrili razred (negativan
uspjeh), ocjene se ne upisuju u matinu knjigu.

3) jedinstveni matini broj graana;


4) mjesto i dravu roenja;
6) pol;
7) adresu stanovanja polaznika;
8) prezime i ime roditelja.
d) datum prvog upisa polaznika
e) naziv programa obrazovanja;
f) djelovodni broj i datum odobrenja za izvoenje
programa,
g) razlog prestanka statusa polaznika obrazovanja
odraslih kao to su:
1) uspjean zavretak programa;
2) odustajanje;
3) ispis.

f) matina knjiga se numerie rimskim brijevima (I,


II, III, IV...), a svaka matina knjiga u evidenciji
upisanih polaznika zapoinje rednim brojem 1., a
zavrava se rednim brojem posljednje strane te
matine knjige.

h) podatke o polazniku tokom osnovnog obrazovanja


odraslih, koji sadre:

g) Uz matinu knjigu vodi se i registar uz podatke o


matinoj knjizi, i to:

3) podatke o optem uspjehu za svaki zavreni


razred.

1) redni broj matine knjige,

1) popis nastavnih predmeta i ocjene za svaki


zavreni razred;
2) obrazovni period;

i) podatke o izdatim javnim ispravama koji sadre:

2) oznaku i podatak o matinim brojevima,

1) naziv isprave;

3) period koji knjiga obuhvata.

2) djelovodni broj;
3) datum izdavaja.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

j) ime i prezime i svojeruni potpis ovlatene osobe


ustanove;

3) datum upisa polaznika;

k) podatke o izdavanju prepisa podataka iz matine


knjige u kojima su sadrani:

5) napomenu.

1) razlozi izdavanja;
2) datum izdavanja;

Broj 5 strana 717

4) podatke o izdatim javnim ispravama;

DIO TREI ANDRAGOKA DOKUMENTACIJA


ZA SREDNJE OBRAZOVANJE ODRASLIH

3) potpis odgovorne osobe ustanove.


lanak 14.
(Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih)
1) Ustanove vode registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih upisanih u matinu knjigu polaznika
osnovnog obrazovanja odraslih.
2) Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih
uvezan je u korice tvrdog poveza.
3) Na sredini prednje strane korica otisnute su rijei:
Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih.
4) Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih
vodi se na obrascu formata B4 i sadri 200 brojano
oznanih stranica.
5) Prva unutarnja stranica registra polaznika osnovnog
obrazovanja odraslih sadri sljedee opte podatke o
ustanovi:
a) naziv i sjedite ustanove;
b) oznaku mjesta za peat ustanove;
c) mjesto i datum zaduenja;
d) serijski broj registra.
6) Stranice registra oznaene su abecednim slovima.
7) Polaznik se upisuje na stranicu registra koja odgovara
poetnom slovu njegovog prezimena.
8) Pored podataka iz stavka 5. ovog lanka, registar
polaznika osnovnog obrazovanja odraslih sadri:
a)

redni broj;

b) prezime i ime polaznika;


c)

jedinstveni matiin broj graana;

d) podatke iz matine knjige i to:


1) broj matine knjige;
2) redni broj polaznika u matinoj knjizi;

lanak 15.
(Matina knjiga polaznika srednjokolskog
obrazovanja odraslih)
(1) Matina knjiga polaznika srednjokolskog obrazovanja
odraslih je slubena evidencija o polaznicima u koju se
upisuju podaci vani za praenje polaznika od upisa do
zavretka programa srednjeg obrazovanja odraslih, a
koji omoguavaju pouzdan, sveobuhvatan i vjerodostojan uvid u podatke tokom i nakon zavretka
njegovog obrazovanja.
(2) Matina knjiga polaznika srednjokolskog obrazovanja
odraslih uvezana je u korice tvrdog poveza.
(3) Na prednjoj strani korica, u gornjem srednjem dijelu,
utisnut je grb Zeniko dobojskog kantona, a na sredini prednje strane korica otisnute su rijei: Matina
knjiga polaznika srednjokolskog obrazovanja
odraslih i prostor za upis naziva programa obrazovanja odraslih.
(4) Matina knjiga vodi se na obrascu formata B4 i tiska
se u primjercima od 50, 100 i 200 stranica.
(5) Na prvoj stranici matine knjige otisnut je obrazac u
koji se upisuju serijski broj, vrijeme i mjesto
zaduenja, a naznaeno je i mjesto za otisak peata
ustanove.
lanak 16.
(Sadraj Matine knjige polaznika srednjokolskog
obrazovanja odraslih)
(1) Matina knjiga polaznika srednjeg obrazovanja
odraslih je dokumenat trajne vrijednosti i obvezno se
uva na sigurnom mjestu sukladno sa Zakonom o
arhivskoj djelatanosti, a treba da sadri:
a) naputak za voenje matine knjige koje glasi:
U jedan svezak matine kjnige unos se podaci za
uenike upisane u toku jedne kolske godine, a sveske
se tiskaju za 160, 320 i 480 polaznika.

Broj 5 strana 718

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Matina knjiga poinje rednim brojem 1, a zavrava


se rednim brojem koji oznaava ukupan broj polaznika
upisanih u kolu u toku jedne kolske godine, izuzetno
u jednoj matinoj knjizi, ako ima slobodnim listova,
mogu se upisati polaznici dvije odnosno tri kolske
godine, odnosno za odjeljenja organizovana izvan
sjedita ustanove mogu se u jednu svesku matine
knjige upisati polaznici za dvije, tri ili etiri kolske
godine. U ovom sluaju redni broj poinje od broja 1,
a zvarava se sa rednim brojem na kraju matine
knjige.
Ope podatke o ueniku, godinje ocjene iz
pojedinih predmeta, unosi voditelj obrazovne grupe
mastilom i odgovoran je za tanost i rok unoenja.
Redosljed predmeta u matinoj knjizi upisuje se
istim redom kako je u nastavnom planu i programu.
Podatke o matinoj knjizi, nakon zvretka
obrazovanja polaznika ili nakon prestanka statusa
polaznika iz drugih razloga, ovjerava ravnatelj
ustanove svojim potpisom.
Matina knjiga se uva trajno;

utorak, 31.05.2016.

i) podatke o matinoj knjizi koji sadre:


1) redni broj matine knjige;
2) oznaku i podatak o matinim brojevima;
3) period koji knjiga obuhvata.
4) naziv i sjedite ustanove.
5) ime, prezime i potpis odgovorne osobe ustanove
u vrijeme poetka voenja knjige i u vrijeme
zavretka voenja knjige.
2) Pored podataka iz stavka (1) ovog lanka, matina
knjiga polaznika srednjokolskog obrazovanja odraslih
sadri i sljedee podatke koji se odnose na polaznike
srednjokolskog obrazovanja odraslih:
a) matini broj polaznika;
b) broj registra;
c) osobne podatke o polazniku, i to:
1) prezime i ime polaznika;
2) dan, mjesec i godina roenja
3) jedinsveni matini broj graana,
4) mjesto i drava roenja;
5) dravljanstvo;

b) naziv, sjedite ustanove i broj upisa u Sudski


registar;

6) pol;

c) u odreen prostor matine knjige upisuje se broj i


datum izvoda iz matine knjige roenih i opine
koja ga je izdala.

8) prezime i ime roditelja.

d) imena i prezimena polaznika srednjeg obrazovanja


odraslih i opi podaci o polazniku moraju biti
suglasni podacima iz izvoda iz matine knjige
roenih.
e) u matinu knjigu se upisuju ocjene o zavrenom
razredu, a ocjene se upisuju po razredim i
predmetima.
f) ako polaznik nije zavrio razred, taj podatak se
upisuje u odreen prostor matine knjige.
g) za polaznike koji nisu zavrili razred (negativan
uspjeh), ocjene se ne upisuju u matinu knjigu.
h) matina knjiga se numerie rimskim brojevima (I,
II, III, IV...), a svaka matina knjiga u evidenciji
upisanih polaznika zapoinje rednim brojem 1., a
zavrava se rednim brojem posljednje strane te
matine knjige. (Uz matinu knjigu vodi se i
registar),

7) adresa stanovanja polaznika;


d) datum upisa u program
obrazovanja odraslih;

srednjokolskog

e) naziv i
vrstu programa srednjokolskog
obrazovanja odraslih u koji se upisuje, djelovodni
broj i datum odobrenja za izvoenje programa;
f) osnov upisa, koji sadri:
1) djelovodni broj i datum
zavrenoj osnovnoj koli;

svjedoanstva

2) naziv kolske ustanove i stupanj strune spreme;


3) zanimanje, djelovodni broj i datum izdavanja
svjedoanstva o zavrenoj srednjoj koli.
g) djelovodni broj i datum donoenja akta o razlici i
dodatnim ispitima kod prekvalifikacije i dokvalifikacije;
h) razlog prestanka statusa polaznika srednjokolskog
obrazovanja odraslih kao to su:
1) uspjean zavretak programa;

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

2) odustajanje;

6) Polaznik se upisuje na stranicu registra koja odgovara


poetnom slovu njegovog prezimena.

3) ispis.
i) podatke o polazniku tokom
obrazovanja odraslih, i to:

Broj 5 strana 719

srednjokolskog

1) popis nastavnih predmeta ili nastavnih sadraja


i ocjene za svaki zavreni razred;
2) obrazovni period;

7) Registar sadri:
a) redni broj;
b) prezime i ime polaznika,
c) podatke iz matine knjige, i to:
1) broj matine knjige;

3) podatke o optem uspjehu za svaki zavreni


razred

2) redni broj polaznika u matinoj knjizi;

j) podatke o izdatim javnim ispravama, koji sadre:

3) datum upisa polaznika;


4) naziv programa srednjokolskog obrazovanja
odraslih;

1) naziv isprave;
2) djelovodni broj;

5) podatke o zavretku obrazovanja,

3) datum izdavanja.

6) podatke o izdatim ispravama;

k) ime i prezime i svojeruni potpis ovlatenog lica


ustanove;
l) podatke o izdavanju prepisa podataka iz matine
knjige u kojima su sadrani:
1) razlozi izdavanja;
2) datum izdavanja;
3) potpis odgovorne osobe ustanove.
lanak 17.
(Registar polaznika srednjokolskog obrazovanja
odraslih)
1) Ustanove vode registar polaznika srednjokolskog
obrazovanja odraslih upisanih u matinu knjigu
polaznika srednjokolskog obrazovanja odraslih.
2) Registar polaznika srednjokolskog obrazovanja
odraslih uvezan je u korice tvrdog poveza.
3) Na sredini prednje strane korica otisnute su rijei:
Registar polaznika srednjokolskog obrazovanja
odraslih.
4) Prva unutarnja stranica registra polaznika srednjokolskog obrazovanja odraslih sadri sljedee opte
podatke o ustanovi:

7) napomenu.
lanak 18.
(Akt o razlici i dodatnim ispitima kod prekvalifikacije
i dokvalifikacije)
(1) Aktom o razlici i dodatnim ispitima kod prekvalifikacije i dokvalifikacije utvruju se nastavni predmeti
koji se polazniku priznaju na osnovu ranije steenog
obrazovanja i nastavni predmeti iz programa
obrazovanja odraslih koje polaznik treba poloiti.
(2) Akt donosi nastavniko vijee ustanove za obrazovanje odraslih na zahtjev polaznika koji eli nastaviti
obrazovanje, odnosno koji programom prekvalifikacije
eli promijeniti zanimanje, kolsku ili strunu spremu
ili programom dokvalifikacije stei vii stupanj
obrazovanja u okviru strune spreme i zanimanja koje
posjeduje.
(3) Akt se donosi na osnovu priloene dokumentacije, a
obvezno sadri:
a)

naziv ustanove i strunog tijela koje donosi


odluku, datum donoenja i djelovodni broj;

b) podatke o polazniku i to:


1) ime i prezime;

a) naziv i sjedite ustanove;

2) podatke o roenju (dan, mjesec i godina);

b) oznaku mjesta za peat;

3) jedinstveni matini broj graana;

c) serijski broj registra.

4) stanovanju (mjesto, ulica i broj).

5) Stranice registra oznaene su abecednim slovima.

c)

podatke o javnim ispravama na osnovu kojih se


utvruje steeno obrazovanje, a to su:

Broj 5 strana 720

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

1) kola;

1. Naziv ustanove i oznaku obrazovne grupe.

2) razred;

2. Podatke o polazniku (ime i prezime, matini broj


polaznika), obrazovnom programu i zanimanju.

3) program obrazovanja;
4) zanimanje;
5) trajanje obrazovanja;
6) djelovodni broj;
7) datum izdavanja.
d) podatke o steenom obrazovanju, kao to su
popis nastavnih predmeta i obrazovnih sadraja
koji se priznaju u programu prekvalifikacije ili
dokvalifikacije;
e)

popis nastavnih predmeta i obrazovnih sadraja


koje polaznik programa prekvalifikacije ili
dokvalifikacije treba polagati;

f)

trajanje programa, vrsta i nain obrazovanja, kao


i uvjeti zavretka programa obrazovanja.
lanak 19.
(Prijava za polaganje zavrnog ispita)

(1) Prijava za polaganje zavrnog ispita sadri:


1. podatke o polazniku: ime, prezime i adresa
polaznika, datum prijave i polaznikov potpis
2. naziv ustanove kojoj se prijavljuje polaganje ispita
3. naziv obrazovnog programa odnosno zanimanja
4. predmet i naziv teme zavrnog rada, ime i prezime
nastavnika mentora
5. obvezni i izborni predmeti na zavrnom ispitu
6. popis priloga
7. datum i svojeruni potpis polaznika
8. datum i potpis voditelja grupe (razrednika) da je
polaznik stekao pravo polaganja zavrnog ispita
9. podatke koje popunjava kola: matini broj
polaznika, datum prijema prijave i potpis.
(2) Obrazac za prijavnicu tiska se na listu veliine 21,0 x
29,7 cm.
lanak 20.
(Zapisnik o polaganju zavrnog ispita)
(1) Obrasci Zapisnika o polaganju zavrnog ispita i
obrasci za popravni ispit na zavrnom ispitu sadre:

3. Vrijeme polaganja (datum, razdoblje), nain


provjere, naziv predmeta koje polaznik polae,
pitanja na zavrnom ispitu, ocjenu uspjeha za svaki
predmet i ocjenu opeg uspjeha, te popis i potpise
lanova Povjerenstva.
4. Vrijeme polaganja (datum, razdoblje) i potpise
predsjednika ispitnog Povjerenstva i predsjednika
ispitnog odbora.
(2) Obrasci se tiskaju obostrano, na listu veliine 21,0 x
29,7 cm, i to: na prvoj stranici za podatke o ispitu, a na
drugoj stranici za podatke o polaganju popravnog
ispita.
lanak 21.
(Knjiga zapisnika ispitnog odbora za polaganje
mature/zavrnog ispita)
(1) Ustanove vode zapisnike sjednica ispitnog odbora za
polaganje mature-zavrnog ispita, a koji moraju biti
uvezani u korice tvrdog poveza.
(2) Matura/zavrni ispit provodi se po procedurama koje
su utvrene u redovnom obrazovaju uenika u srednjim kolama Zeniko-dobojskog kantona.
lanak 22.
(Matina knjiga po javno vaeim programima od
posebnog interesa za Kanton i knjiga izdatih uvjerenja
o zavrenim javno vaeim programima)
(1) Ustanove vode matinu knjigu polaznika o javno
vaeim programima koja sadri:
a) naputak za voenje matine knjige (matina knjiga
je dokumenat trajne vrijednosti i obvezno je da se
uva na sigurnom mjestu sukladno sa Zakonom o
arhivskoj djelatanosti.
U odreen prostor matine knjige upisuje se
broj i datum izvoda iz matine knjige roenih i
opine koja ga je izdala. Imena i prezimena
polaznika i opi podaci o polazniku moraju biti
suglasni podacima iz izvoda iz matine knjige
roenih. U matinu knjigu se upisuje zavrena/
nezavrena obuka kao i tematska cjelina/moduli
koji su obuhvaeni javnovaeim programima
osposobljavanja nema razreda). Za polaznike koji

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

nisu zavrili razred (negativan uspjeh), ocjene se ne


upisuju u matinu knjigu. Matina knjiga se
numerie rimskim brojevima (I, II, III, IV...), a
svaka matina knjiga u evidenciji upisanih
polaznika zapoinje rednim brojem 1., a zavrava
se rednim brojem posljednje strane te matine
knjige. Uz matinu knjigu vodi se i registar);
b) podatke o matinoj knjizi koji sadre:
1) redni broj matine knjige;
2) oznaku i podatak o matinim brojevima;
3) period koji knjiga obuhvata.
4) naziv i sjedite ustanove;
5) ime, prezime i potpis odgovorne osobe
ustanove u vrijeme poetka voenja knjige i
u vrijeme zavretka voenja knjige.
2) Pored podataka iz stavka (1) ovog lanka, matina
knjiga polaznika o javno vaeim programima sadri i
sljedee podatke:
a) matini broj polaznika;
b) broj registra;
c) osobne podatke o polazniku, i to:
1) prezime i ime polaznika;
2) dan, mjesec i godina roenja;
3) jedinstveni matini broj graana;
4) mjesto i drava roenja,
5) dravljanstvo;
6) pol,
7) adresa stanovanja polaznika;
8) prezime i ime roditelja.
d) datum upisa u javno vaei program;
e) naziv i vrstu javno vaeeg programa u koji se
upisuje, djelovodni broj i datum odobrenja za
izvoenje programa;
f) osnov upisa, koji sadri:
1) djelovodni broj i datum svjedoanstva o
zavrenoj osnovnoj koli;
2) naziv kolske ustanove i stupanj strune
spreme;
3) zanimanje, djelovodni broj i datum
izdavanja uvjerenja o zavrenoj srednjoj
koli

Broj 5 strana 721

g) djelovodni broj i datum donoenja akta;


h) razlog prestanka statusa polaznika javno vaeeg
programa kao to su:
1) uspjean zavretak programa;
2) odustajanje;
3) ispis.
i) podatke o polazniku tokom obrazovanja odraslih, i
to:
1) popis cjelina/modula prema javno vaeem
programu;
2) obrazovni period;
3) podatke o zavrenom/nezavrenom
vaeem programu.

javno

j) podatke o izdatim javnim ispravama, koji sadre:


1) naziv isprave;
2) djelovodni broj;
3) datum izdavanja.
k) ime i prezime i svojeruni potpis ovlatene osobe
ustanove;
l) podatke o izdavanju prepisa podataka iz matine
knjige u kojima su sadrani:
1) razlozi izdavanja;
2) datum izdavanja;
3) potpis odgovorne osobe ustanove.
(3) Ustanove vode knjigu izdatih uvjerenja o zavrenim
javno vaeim programima.
(4) Knjiga izdatih uvjerenja sadri:
a) ope podatke o polaznicima kojima je izdato
uvjerenje,
b) broj i datum uvjerenja,
c) naziv programa obrazovanja odraslih.
(5) Knjiga izdatih uvjerenja o zavrenim javno vaeim
programima je dokument trajne vrijednosti i vodi se u
obliku
sveske
sa
poluplatnenim
povezom,
numerisanim stranicama, veliine 30x40 cm i sadri
200 brojano oznaenih stranica.

Broj 5 strana 722

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

DIO ETVRTI - UVANJE ANDRAGOKE


DOKUMENTACIJE
lanak 24.
(Pristup osobnim podacima iz andragoke
dokumentacije)
(1) Pristup podacima pohranjenim u andragokoj dokumentaciji iz ovog Pravilnika doputen je samo osobama ovlatenim od ustanove, te ovlatenom fizikoj ili
pravnoj osobi sa kojom je ustanova ugovorila
obavljanje poslova elektronskog oblikovanja evidencija i njihovo dostavljanje u centralnu evidenciju, a
sukladno sa opim aktom ustanove.
(2) Svi osobni podaci o polaznicima moraju biti zaticeni
od sluajne ili namjerne zloupotrebe, unitenja,
gubitaka, neovlatenih pristupa i promjena.

utorak, 31.05.2016.

DIO PETI - ZAVRNE ODREDBE


lanak 27.
(Stupanje na snagu)
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoenja, a
objavit e se u ''Slubenim novinama Zeniko dobojskog kantona ''.
(2) Obrasci navedeni u lanovima 3., 6., 8., 10., 12., 13.,
14., 15., 16., 17., 19., 10. i 22. ovog Pravilnika e biti
naknadno objavljeni.

Broj: 10-02-6105-7/15.
MINISTAR
Datum, 27.05.2016. godine
Zenica
Mensur Sinanovi, v.r.
.............................................................................................

(3) Rokovi uvanja podataka primenju se sukladno


vaeim Pravilnikom za osnovne i srednje kole.

194.

lanak 25.
(uvanje i arhiviranje)
(1) Pravila uvanja i zatite andragoke dokumentacije iz
ovog pravilnika, te njihovo arhiviranje i predaje
arhivima, ureuju se optim aktom ustanove, sukladno
sa Zakonom o arhivskoj grai F BiH i provedbenim
propisima iz tog podruja.

Na temelju lanka 18. stavak (1)., Zakona o


kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne
uprave (Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona,
broj: 10/15), a u svezi sa lankom 34. stavak (2)., Zakona
o obrazovanju odraslih (''Slubene novine Zeniko
dobojskog kantona'', broj: 05/14), ministar Ministarstva za
obrazovanje, znanost, kulturu i sport donosi:

(2) Predaja pedagokih dokumenata i evidencija


nadlenom arhivu obavlja se na nain koji je utvren
Zakon o arhivskoj grai F BiH i provedbenim
propisima iz tog podruja.

Pravilnik o sadraju i nainu voenja evidencija u


ustanovama za obrazovanje odraslih

(3) Matine knjige iz ovog pravilnika dokumenti su trajne


vrijednosti koji se uvaju u ustanovi, a istekom roka od
najmanje 10 godina predaju se nadlenom arhivu.
(4) Predmeti i evidencije o ispitima dokumenti su trajne
vrijednosti koji se uvaju u ustanovi, a istekom roka od
najmanje 10 godina predaju se nadlenom arhivu.
(5) Imenici i dnevnici iz ovog pravilnika uvaju se u
ustanovi najmanje 8 godina, raunajui od dana upisa
podataka u Matinu knjigu, nakon ega se predaju
nadlenom arhivu.
(6) Ostali andragoki dokumenti i evidencije uvaju se u
ustanovi najmanje 5 godina.
lanak 26.
(Ravnopravnost spolova)
Gramatika terminologija koritena u ovom pravilniku,
podrazumijeva ravnopravnost oba spola.

DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE


lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom propisuje se sadraj i nain voenja
evidencije o programima, polaznicima, uposlenicima, kao
i evidencije drugih podataka vanih za praenje stanja i
razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih.
lanak 2.
(Nadlenost)
Ustanove za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu:
Ustanove), dune su voditi evidencije o programima,
polaznicima i uposlenicima, kao i evidencije drugih
podataka vanih za praenje stanja i razvoj djelatnosti
obrazovanja odraslih.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 723

lanak 3.
(Dostavljanje podaka o ustanovama)
(1) Ustanove su dune dostavljati na zahtjev Ministarstva
podatke o kojima vode evidencije sukladno sa
odredbama ovog Pravilnika.

b) datum upisa u ustanovu i dodijeljeni matini broj


polaznika;

(2) Za tanost podataka odgovoran je ravnatelj ustanove.

d) podatke o prethodnom obrazovanju;

lanak 4.
(Razmjena podataka)
(1) Ustanove moraju imati raunarsku opremu i
programsku pomo koja omoguuje pristup internetu
i razmjenu podataka s Ministarstvom.

e) naziv programa, vrsta i vrijeme trajanja programa u


koji je polaznik upisan;

(2) Obavljanje poslova elektronskog oblikovanja i


dostave podataka ustanova moe ugovoriti s drugom
specijaliziranim fizikom ili pravnom osobom.

h) podatke o plaanju trokova obrazovanja;

DIO DRUGI - EVIDENCIJE


lanak 5.
(Evidencija programa)
(1) Ustanove vode Evidenciju programa za obrazovanje
odraslih za koje imaju odobrenje za izvoenje i za
programe bez posebnog odobrenja.
(2) Evidencija programa za obrazovanje odraslih sadri:

c) osobne podatke o polazniku: dan, mjesec, godina,


mjesto i drava roenja, dravljanstvo, spol, ime
roditelja, adresa polaznika;

f) podatke o ugovoru o obrazovanju: klasifikacijske


oznake i datum sklapanja ugovora;
g) podatke o organizaciji obrazovnih grupa;

i) radni status polaznika;


j) podatke o toku obrazovanja: nastavni predmeti ili
nastavni sadraji i postignut uspjeh (ocjene)
polaznika, uspjeh na ispitima tokom obrazovanja i
na zavrnom ispitu odnosno zavrnoj provjeri;
k) podatke o izdanoj javnoj ispravi: djelovodni broj i
datum izdavanja, vrsta i naziv javne isprave;
l) ostale podatke o polazniku i posebnostima vanim
za obrazovanje.

a) popis programa za koje ustanova ima odobrenje za


izvoenje: naziv programa, kvalifikacijske oznake i
datum izdanog rjeenja, naziv ministarstva ili
drugoga nadlenoga koje je odobrilo izvoenje
programa, vrsta i trajanje programa.

(3) Evidencija polaznika tiska se na formatu A4.

b) popis programa koje ustanova izvodi bez posebnog


odobrenja: naziv programa, datum donesene
odluke, naziv ustanove i tijela koje je donijelo
odluku o programu, vrsta i trajanje programa.

(2) Evidencija uposlenika u ustanovama za obrazovanje


odraslih sadri sljedee:

(3) Evidencija programa tiska se na formatu A4 i dat je na


obrascu koji je Prilog broj: 1. i ini sastavni dio ovog
Pravilnika.
lanak 6.
(Evidencija polaznika)
(1) Ustanove vode Evidenciju polaznika koji omoguuje
uvid u andragoke i druge podatke vane za praenje
polaznika od upisa u program do zavretka programa i
izdavanja javne isprave.
(2) Evidencija polaznika programa obrazovanja odraslih
sadri sljedee:
a) ime i prezime polaznika;

lanak 7.
(Evidencija uposlenika)
(1) Ustanove vode Evidenciju uposlenika.

a) podatke o ravnatelju: ime i prezime, spol, dravljanstvo, datum imenovanja, radni status;
b) podatke o andragokim uposlenicima: ime i
prezime, spol, dravljanstvo, radni sta ukupno i u
obrazovanju, radni status u ustanovi, naziv radnog
mjesta, struna sprema, usavravanje i napredovanje u struci;
c) podatke o ostalim zaposlenicima: ime i prezime,
spol, dravljanstvo, struna sprema, radni sta,
radni status i naziv radnog mjesta;
d) druge podatke bitne za uposlenike ustanove.
(3) Evidencija uposlenika tiska se na formatu A4.

Broj 5 strana 724

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

DIO TREI EVIDENCIJE DRUGIH PODATAKA


lanak 8.
(Dnevnik rada)
(1) Dnevnik rada je dokument koji vodi nastavnik i u koji
se upisuju podaci o nastavnim predmetima ili
nastavnim sadrajima, o polaznicima i drugi podaci
vani za pojedinog polaznika ili cijelu obrazovnu
grupu tokom izvoenja programa obrazovanja odraslih
za sticanje osnovnog obrazovanja, srednjeg strunog
obrazovanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, osposobljavanja i usavravanja po javnom vaeim
programima od posebnog interesa za Kanton.
(2) Dnevnik rada vodi se na formatu B4, sa brojano
oznaenim stranicama.
(3) Dnevnik rada je uvezan u korice tvrdog poveza.
(4) Na prednjoj strani korica otisnute su rijei:Dnevnik
rada i prostor za upis naziva nastavnog predmeta ili
nastavnog sadraja, prostor za upis naziva ustanove za
obrazovanje odraslih, prostor za upis vrste programa,
kao to su osnovno, srednje struno, prekvalifikacija,
dokvalifikacija, osposobljavanje, usavravanje po
javnom vaeim programima od posebnog interesa za
Kanton, zatim prostor za upis obrazovne grupe,
obrazovnog perioda i podataka o nastavniku.

b) plan izvoenja programa obrazovanja odraslih, koji


obuhvata;
1) nastavni predmet;
2) nastavni sadraj;
3) broj predvienih asova;
c) podatke o nastavnim jedinicama i odranoj nastavi
po radnim sedmicama, danima i nastavnim
asovima sa potpisom nastavnika;
d) podatke o odranim asovima u sedmici sa
potpisom odgovorne osobe;
e) podatke o odranoj nastavi na kraju obrazovnog
ciklusa ili obrazovanja u cjelini;
f) ime, prezime i potpis odgovorne osobe koje
potvruje tanost i vjerodostojnost podataka;
g) popis nastavnih predmeta sa podacima o zvanju i
strunoj spremi nastavnika i o vremenskom periodu
u kojem se izvodi nastava u obrazovnoj grupi;
h) podatke o praktinoj nastavi, radionikim
vjebama, strunoj praksi, te o rasporedu polaznika
na praktinoj nastavi;
i) line podatke o polaznicima, i to:
1) redni broj;
2) matini broj polaznika iz matine knjige;

(5) Na unutarnjoj stranici korica upisuje se naputak o


obveznom i jedinstvenom nainu voenja dnevnika
rada.

3) prezime i ime polaznika;

lanak 9.
(Sadraj)
(1) Na prvoj stranici dnevnika rada otisnut je obrazac u
koji se upisuju sljedei podaci:

6) adresu stanovanja;

a) naziv i vrsta programa obrazovanja odraslih;


b) vrsta i nain izvoenja nastave;
c) oznaka obrazovne grupe i period za koji se vodi,
kao to su kolska godina, razred i vremenski
period;
d) potpis odgovorne osobe;
e) redni broj;
f) vrijeme i mjesto zaduenja.
(2) Dnevnik rada sadri:
a) naziv i vrstu programa obrazovanja odraslih;

utorak, 31.05.2016.

4) ime roditelja;
5) podatke o roenju (datum, mjesto i drava);
7) radni status polaznika;
j) podatke o prisustvu na nastavi.
lanak 10.
(Plan izvoenja nastave i polaganja ispita)
Plan izvoenja nastave i polaganja ispita sadri:
a) nastavne predmete i sadraje;
b) broj nastavnih asova;
c) vremenski period izvoenja i prostorije u kojima se
izvodi nastava;
d) dinamiku i rokove za polaganje ispita.
lanak 11.
(Prijava za upis)
(1) Prijava za upis je dokument koji polaznik obrazovanja
odraslih prilae uz druge isprave potrebne za upis u

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

program obrazovanja odraslih i za upis u odgovarajuu


matinu knjigu polaznika.
(2) Prijava za upis iz stavka 1. ovog lanka sadri:
a)

naziv Ustanove za obrazovanje odraslih kod koje


se polaznik upisuje;

b) podatke o polazniku, i to:


1) prezime, ime roditelja i ime;
2) podatke o roenju (dan, mjesec i godina, mjesto
i drava roenja);
3) dravljanstvo;
4) radni status;
5) adresu stanovanja.
c)

vrstu i naziv programa obrazovanja;

d) podatke o ispunjavanju uvjeta za upis u program


obrazovanja koji sadre:
1) steeno obrazovanje, kolu i razred;
2) program obrazovanja;
3) steenu kolsku ili strunu spremu;
4) zanimanje, radno iskustvo;
5) druge podatke vezane za uvjete upisa.
e)

podatke o nainu financiranja;

f)

datum i svoje runi potpis polaznika;

Broj 5 strana 725

b) podatke koje popunjava ustanova, i to:


1) matini broj polaznika;
2) datum prijema prijave;
3) potpis.
(3) Prijava se tiska na formatu A4.
lanak 13.
(Zapisnik za polaganje ispita)
(1) Zapisnik za polaganje ispita je dokument na kome se
vodi zapisnik o polaganju ispita u programima
osnovnog obrazovanja odraslih, srednjeg strunog
obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije.
(2) Zapisnik o ispitu, koji popunjava ispitno Povjerenstvo,
sadri:
a) naziv ustanove za obrazovanje odraslih i oznaku
obrazovne grupe;
b) datum polaganja ispita, ime i prezime, te matini
broj polaznika;
c) naziv nastavnog predmeta, zadatak i pitanja na
ispitu, ocjene uspjeha;
d) ime i prezime ispitivaa, odnosno lanova ispitnog
Povjerenstva i njihove potpise i
e) serijski broj.

g) serijski broj.
(3) Prijava za upis tiska se na formatu A4.
lanak 12.
(Prijava za polaganje ispita)
(1) Prijava za polaganje ispita je dokument kojim polaznik
prijavljuje polaganje ispita u programima osnovnog
obrazovanja odraslih, srednjeg strunog obrazovanja
odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije,
(2) Prijava iz stavka 1. ovog lanka sadri:
a) prijavu ispita, koju popunjava polaznik, a koja
sadri:
1) ime, prezime i adresu polaznika,
2) program, razred, nastavni predmet za koji se
prijavljuje ispit i
3) datum prijave i polaznikov potpis i

(3) Zapisnik se koristi i prilikom provjere steenog znanja


i vjetina iz praktine nastave.
(4) Zapisnik se tiskaju na formatu A3.
lanak 14.
(Prijava za polaganje zavrnog ispita)
(1) Prijava za polaganje zavrnog ispita je dokument koji
polaznik obrazovanja odraslih podnosi kod polaganja
zavrnog ispita u programima srednjeg strunog
obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije.
(2) Prijava iz stavka 1. ovog lanka sadri:
a) podatke o polazniku i to:
1) ime, prezime i adresu polaznika;
2) datum prijave;
3) polaznikov potpis,

Broj 5 strana 726

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

b) naziv ustanove za obrazovanje odraslih kod koje se


prijavljuje polaganje ispita;
c) naziv obrazovnog programa, odnosno zanimanja;
d) naziv teme zavrnog rada;
e) popis priloga;
f) datum i svojeruni potpis polaznika;
g) datum i potpis odgovornog lica kojim se potvruje
da je polaznik stekao pravo polaganja zavrnog
ispita;
h) podatke koje popunjava organizator obrazovanja
odraslih, kao to su matini broj polaznika, datum
prijema prijave i potpis i
i) serijski broj.
(3) Prijava za polaganje zavrnog ispita tiska se na
formatu A4.

utorak, 31.05.2016.

lanak 16.
(Prijava za polaganje maturskog ispita)
(1) Prijava za polaganje maturskog ispita je dokument koji
polaznik obrazovanja odraslih podnosi kod polaganja
maturskog ispita u programima srednjeg strunog
obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije.
(2) Prijava iz stavka 1. ovog lanka sadri:
a) podatke o polazniku koji sadre:
1) ime, prezime i adresu polaznika;
2) datum prijave;
3) polaznikov potpis.
b) naziv ustanove za obrazovanje odraslih kod koga
se prijavljuje polaganje ispita;
c) naziv obrazovnog programa, odnosno zanimanja;
d) naziv teme maturskog rada;

lanak 15.
(Zapisnik za polaganje zavrnog ispita)
(1) Zapisnik za polaganje zavrnog ispita je dokument na
kome se vodi zapisnik o polaganju zavrnog ispita u
programima srednjeg strunog obrazovanja odraslih,
prekvalifikacije i dokvalifikacije.
(2) Zapisnik o polaganju zavrnog ispita sadri:
a) naziv ustanove za obrazovanje odraslih i oznaku
obrazovne grupe;
b) podatke o polazniku koji sadre:

e) izborni predmet na maturskom ispitu;


f) popis priloga;
g) datum i svojeruni potpis polaznika;
h) datum i potpis odgovornog lica kojim se potvruje
da je polaznik stekao pravo polaganja maturskog
ispita;
i) podatke koje popunjava ustanova za obrazovanje
odraslih, kao to su matini broj polaznika, datum
prijema prijave i potpis;
j) serijski broj.

1) ime i prezime;
2) matini broj polaznika;
3) obrazovni program;
4) zanimanje.
c) podatke o zavrnom ispitu koji sadre:
1) nain provjere steenog znanja i vjetina;
2) naziv predmeta koje polaznik polae;
3) oblik zadatka i pitanja na zavrnom ispitu;
4) ocjenu uspjeha za svaki predmet i ocjenu opeg
uspjeha,;
5) popis i potpise lanova Povjerenstva;
d) vrijeme polaganja, odnosno datum i razdoblje;
e) potpis predsjednika ispitnog Povjerenstva.
(3) Zapisnik za polaganje zavrnog ispita tiska se na
formatu A3.

(3) Prijava za polaganje maturskog ispita tiska se na


formatu A4.
lanak 17.
(Zapisnik za polaganje maturskog ispita)
(1) Zapisnik za polaganje maturskog ispita je dokument na
kome se vodi zapisnik o polaganju maturskog ispita u
programima srednjeg strunog obrazovanja odraslih,
prekvalifikacije i dokvalifikacije.
(2) Zapisnik o polaganju maturskog ispita sadri:
a) naziv ustanove za obrazovanje odraslih i oznaku
obrazovne grupe;
b) podatke o polazniku, kao to su:
1) ime i prezime;
2) matini broj polaznika;
3) obrazovni program;
4) zanimanje,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

c) temu pismenog rada, ocjenu i potpis lanova


Povjerenstva;
d) temu maturskog rada, pitanja iz maturskog rada,
pitanja iz nastavnog predmeta, tema praktinog
rada, ocjenu i potpise lanova Povjerenstva;
e) podatke o uspjehu i ocjeni na maturskom ispitu;
f) vrijeme polaganja, odnosno datum i razdoblje i
potpis predsjednika ispitnog Povjerenstva.
(3) Zapisnik za polaganje maturskog ispita tiska se na
formatu A3.
lanak 18.
(Prijava za ispit osposobljavanja i usavravanja
po javnom vaeim programima od posebnog interesa
za Kanton)
(1) Prijava za ispit osposobljavanja i usavravanja je
dokument koji polaznik obrazovanja podnosi prilikom
prijave ispita, odnosno provjere na zavretku programa
osposobljavanja i usavravanja, kao i prilikom provjere
steenog znanja i vjetina iz praktine nastave.
(2) Prijavu ispita popunjava polaznik.
(3) Prijava za polaganje sadri:
a) ime, prezime i adresu polaznika;
b) sadraj programa osposobljavanja ili usavravanja
za koji se vri provjera;
c) podatke koje popunjava ustanova i to:
1) matini broj polaznika;
2) datum prijema prijave;
3) potpis.
(4) Prijava za polaganje ispita tiska se na formatu A4.
lanak 19.
(Zapisnik za ispit osposobljavanja i usavravanja
po javnom vaeim programima od posebnog interesa
za Kanton)
(1) Zapisnik za ispit osposobljavanja i usavravanja je
dokument na kome se vodi zapisnik o polaganju ispita,
odnosno provjera na zavretku programa osposobljavanja i usavravanja, kao i prilikom provjere steenog
znanja i vjetina iz praktine nastave i vjebi.

Broj 5 strana 727

(2) Zapisnik za polaganje sadri:


1) datum polaganja ispita;
2) ime i prezime, te matini broj polaznika;
3) nastavni sadraj, zadatak i pitanja na ispitu;
4) ocjenu uspjeha;
5) ime i prezime ispitivaa, odnosno lanova ispitnog Povjerenstva;
6) njihove potpise.
(3) Zapisnik za polaganje ispita tiska se na formatu A3.
lanak 20.
(Spisak izdatih javnih isprava)
Ustanove vode spisak izdatih javnih isprava (spisak
diploma, svedodbi i uvjerenja o javno vaeim programmima od posebnog interesa za Kanton), a koji mora biti
uvezani u korice tvrdog poveza.
lank 21.
(Rok za upis podataka)
Ustanove su dune svaku promjenu podataka o kojima
vode evidenciju upisati u odgovarajui Evidencija
najkasnije u roku od 30 dana od promjene podataka.
lanak 22.
(Dostupnost podataka)
(1) Podaci iz evidencija mogu se koristiti samo u svrhu
praenja stanja i poduzimanja odgovarajuih mjera
radi unapreenja obrazovnog sistema Zeniko
dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine, a posebno u
djelatnosti obrazovanja odraslih.
(2) Podaci iz Evidencijaa programa mogu se koristiti u
svrhu profesionalnog informiranja, a Ministarstvo
treba osigurati uvjete da podaci o programima budu
dostupni javnosti.
(3) U sluajevima potrebe za podacima koji nisu propisani
ovim Pravilnikom, a nuni su za praenje stanja i
razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih, odluku o
prikupljanju donosi Ministarstvo.
lanak 23.
(Pristup osobnim podacima iz evidencija)
(1) Pristup osobnim podacima o polaznicima i uposlenicima doputen je samo ovlatenim osobama u
ustanovi, fizikim ili pravnim osobama iz lanka 4.
stavak 2. ovog Pravilnika s kojima je ustanova

Broj 5 strana 728

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

ugovorila poslove elektronikog oblikovanja i dostave


podataka i ovlatenim osobama u Ministartsvu.
(2) Svi osobni podaci o polaznicima i uposlenicima
moraju biti zatieni od sluajne ili namjerne
zlouporabe, unitavanja, gubitka, neovlatenih pristupa
ili promjena.
(3) Mjere zatite te pravo pristupa i koritenja osobnim
podacima odreuju se opim aktom ustanove.
DIO ETVRTI - ZAVRNE ODREDBE
lanak 24.
(uvanje i arhiviranje)
(1) Pravila uvanja i zatite evidencija iz ovog pravilnika,
te njihovo arhiviranje i predaja arhivima, ureuju se
opim aktom Ustanove, a sukladno sa Zakonom o
arhivskoj grai FBiH.
(2) Rokovi uvanja Evidenicije primjenjuju se sukladno
vaeim Pravilnikom za osnove i srednje kole.
lanak 25.
(Ravnopravnost spolova)
Gramatika terminologija koritena u ovom pravilniku,
podrazumijeva ravnopravnost oba spola.
lanak 26.
(Stupanje na snagu )
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoenja, a
objavit e se u ''Slubenim novinama Zeniko dobojskog kantona ''.
(2) Obrasci navedeni u lancima 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovog Pravilnika e biti
naknadno objavljeni.

Broj: 10-02-6105-4/2015.
MINISTAR
Datum, 27.05.2016. godine
Zenica
Mensur Sinanovi, v.r.
.............................................................................................
195.
Na temelju lanka 18., stavak (1).,Zakona o
kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave
(Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj:
10/15),a u svezi sa lankom 9. stavak (4)., Zakona o
obrazovanju odraslih (Slubene novine ZenikoDobojskog kantona, broj: 5/14), Ministarstvo za
obrazovanje, znanost kulturu i sport donosi

utorak, 31.05.2016.

Pravilnik o sadraju i postupku izdavanja


javne isprave u obrazovanju odraslih
DIO PRVI- OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadraj i postupak
izdavanja javne isprave za odrasle u stjecanju:
osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, prekvalifikaciji, usavravanju i osposobljavanju po javno
vaeim programima od interesa za Kanton.
(2) Javne isprave su: uvjerenje o zavrenom razredu
osnovnog obrazovanja odraslih; svjedoanstvo o
zavrenom osnovnom obrazovanju odraslih, svjedoanstvo o zavrenom razredu srednjeg obrazovanja
odraslih, diploma o zavrnom srednjem obrazovanju
odraslih, svjedoanstvo o zavrnom ispitu prekvalifikacije, svjedoanstvo o zavrnom ispitu dokvalifikacije, diploma o sticanju kvalifikacije, uvjerenje o
osposobljenosti i uvjerenje o usavravanju po javnom
vaeim programima od interesa za Kanton.
DIO DRUGI- SADRAJ JAVNE ISPRAVE
lanak 2.
(Sadraj javne isprave)
Javne isprave iz lanka 1. stavka (2) ovog Pravilnika
sadre:
a) naziv i sjedite kole odnosno ustanove za
obrazovanje odraslih;
b) klasifikacijsku oznaku i mjesto i datum izdavanja
isprave;
c) matini broj polaznika (broj iz Matine knjige
polaznika); ime, prezime i spol polaznika; jedinstveni matini broj; datum, mjesto i dravu roenja;
dravljanstvo; ime roditelja
d) naziv programa obrazovanja odraslih;
e) ime i prezime te potpis razrednika odnosno voditelja obrazovne grupe i ravnatelja; kole odnosno
ustanove za obrazovanje odraslih, te mjesto za
peat kole odnosno ustanove za obrazovanje
odraslih;
f) klasifikacijsku oznaku i datum izdanog rjeenja o
odobrenju za izvoenje programa.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

lanak 3.
(Sadraj uvjerenja o zavrenom razredu osnovnog
obrazovanja odraslih)
Osim podataka iz lanka 2. ovog Pravilnika, uvjerenje o
zavrenom razredu osnovnog obrazovanja odraslih sadri i
podatke o nastavnim predmetima i postignutom uspjehu
polaznika, i to:
a) datum upisa polaznika u program osnovnog
obrazovanja odraslih;
b) trajanje obrazovanja;
c) puni naziv nastavnog predmeta i prostor za upis
ocjene;
d) prostor za upis nastavnih predmeta i zakljunih
ocjena;
e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta i
zakljunih ocjena;
f) prostor za upis ocjene opeg uspjeha polaznika;
g) tekst: Ocjene za uspjeh: odlian (5), vrlo dobar
(4), dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1).
lanak 4.
(Sadraj svjedoanstva o zavrenom osnovnom
obrazovanju odraslih)
Osim podataka iz lanka 2. ovog Pravilnika, svjedodba
o zavrenom osnovnom obrazovanju odraslih sadri i
podatke o poetku i trajanju obrazovanja, te o postignutom
uspjehu polaznika, i to:
a) datum upisa polaznika u program osnovnog
obrazovanja odraslih;
b) trajanje obrazovanja;
c) puni naziv nastavnog predmeta i prostor za upis
ocjene;
d) prostor za upis nastavnih predmeta i zakljunih
ocjena;
e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta i
zakljunih ocjena;
f) prostor za upis ocjene opeg uspjeha polaznika;
g) tekst: Ocjene za uspjeh: odlian (5), vrlo dobar
(4), dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1).
lanak 5.
(Sadraj svjedoanstva o zavrenom razredu srednjeg
obrazovanja odraslih)
Osim podataka iz lanka 2. ovog Pravilnika, svjedoanstvo o zavrenom razredu srednjeg obrazovanja
odraslih treba da sadri sljedee podatke:

Broj 5 strana 729

a) o poetku i trajanju obrazovanja;


b) steeno obrazovanje i osnov za upis u program
obrazovanja odraslih (program za zanimanje),
odnosno gimnaziju;
c) datum poetka obrazovanja;
d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i
zakljunih ocjena;
e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta/
modula i zakljunih ocjena;
f) prostor za upis opeg uspjeha;
g) prostor za upis zanimanja i naziva programa
obrazovanja odraslih;
h) tekst: Ocjene za uspjeh: odlian (5), vrlo dobar
(4), dobar (3), dovoljan (2).
lanak 6.
(Sadraj diplome o zavrenom srednjem obrazovanju
odraslih)
Osim podataka iz lanka 2. ovog Pravilnika, diploma o
zavrenom srednjem obrazovanju odraslih treba da sadri
sljedee podatke:
a) o poetku i trajanju obrazovanja;
b) steeno obrazovanje i osnov za upis u program
obrazovanja (program za zanimanje), odnosno
gimnaziju;
c) datum poetka obrazovanja;
d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i
zakljunih ocjena zavrnog ispita/mature;
e) prostor za upis opeg uspjeha zavrnog ispita/
mature;
f) prostor za upis zanimanja i naziva programa
obrazovanja odraslih;
g) tekst: Ocjene za uspjeh: odlian (5), vrlo dobar
(4), dobar (3), dovoljan (2).
lanak 7.
(Sadraj svjedoanstva o zavrnom ispitu
prekvalifikacije obrazovanja odraslih)
Osim podataka iz lanka 2. ovog Pravilnika, svjedoanstvo o zavrnom ispitu prekvalifikacije obrazovanja
odraslih treba da sadri slijedee podatke:
a) o poetku i trajanju obrazovanja;
b) steeno obrazovanje i osnov za upis u program
prekvalifikacije obrazovanja odraslih;

Broj 5 strana 730

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

c) datum poetka obrazovanja;


d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i
zakljunih ocjena;
e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta/
modula i zakljunih ocjena;
f) prostor za upis opeg uspjeha;
g) prostor za upis zanimanja i naziva programa
prekvalifikacije obrazovanja odraslih;
h) tekst: Ocjene za uspjeh: odlian (5), vrlo dobar
(4), dobar (3), dovoljan (2).
lanak 8.
(Sadraj svjedoanstva o zavrnom ispitu
dokvalifikacije obrazovanja odraslih)
Osim podataka iz lanka 2. ovog Pravilnika, svjedoanstvo o zavrnom ispitu dokvalifikacije obrazovanja
odraslih treba da sadri sljedee podatke:

utorak, 31.05.2016.

e) prostor za upis opeg uspjeha zavrnog ispita/


mature;
f) prostor za upis zanimanja i naziva programa
obrazovanja odraslih;
g) tekst: Ocjene za uspjeh: odlian (5), vrlo dobar
(4), dobar (3), dovoljan (2).
lanak 10.
(Sadraj uvjerenja o osposobljavanju
po javno vaeem programu obrazovanja odraslih)
Osim podataka iz lanka 2. ovog Pravilnika, uvjerenje o
osposobljavanju obrazovanja odraslih po javno vaeem
programu treba da sadri sljedee podatke:
a) podatke o steenom obrazovanju i osnov za upis u
program osposobljavanja;
b) naziv programa osposobljavanja;
c) trajanje programa osposobljavanja;

a) o poetku i trajanju obrazovanja;

d) nastavne sadraje;

b) steeno obrazovanje i osnov za upis u program


dokvalifikacije obrazovanja odraslih;

e) datum zavrne provjere iz nastavnih sadraja;


f) naziv poslova za koje je polaznik osposobljen.

c) datum poetka obrazovanja;


d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i
zakljunih ocjena;
e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta/
modula i zakljunih ocjena;
f) prostor za upis opeg uspjeha;
g) prostor za upis zanimanja i naziva programa
dokvalifikacije obrazovanja odraslih;
h) tekst: Ocjene za uspjeh: odlian (5), vrlo dobar
(4), dobar (3), dovoljan (2).
lanak 9.
(Sadraj diplome o sticanju kvalifikacije obrazovanja
odraslih)
Osim podataka iz lanka 2. ovog Pravilnika, diploma o
sticanju kvalifikacije obrazovanja odraslih treba da sadri
slijedee podatke:
a) o poetku i trajanju obrazovanja;
b) steeno obrazovanje i osnov za upis u program
obrazovanja odraslih;
c) datum poetka obrazovanja;
d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i
zakljunih ocjena zavrnog ispita/mature;

lanak 11.
(Sadraj uvjerenja o usavravanju
po javno vaeem programu obrazovanja odraslih)
Osim podataka iz lanka 2. ovog Pravilnika, uvjerenje o
usavravanju obrazovanja odraslih po javno vaeem
programu treba da sadri sljedee podatke:
a) podatke o steenom obrazovanju i osnovi za upis u
program usavravanja;
b) naziv programa usavravanja;
c) trajanje programa usavravanja;
d) nastavne sadraje;
e) datum zavrne provjere iz nastavnih sadraja.
lanak 12.
(Osnovi oblici javnih isprava)
(1) Osnovni oblici javnih isprava iz lanka 1. ovog
Pravilnika tiskani su na obrascima od broja ______ do
_____ i ine sastavni dio ovog pravilnika, i to:
a) svjedoanstvo o zavrenom osnovnom obrazovanju
odraslih broj _____;
b) svjedoanstvo o zavrenom razredu srednjeg
obrazovanja odraslih broj _____;
c) diploma o zavrnom ispitu broj _____;

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

d) svjedoanstvo o zavrnom ispitu prekvalifikacije


broj _____;
e) svjedoanstvo o zavrnom ispitu dokvalifikacije
broj _____;
f) diploma o sticanju kvalifikacije broj _____;
g) uvjerenje o osposobljenosti po javnom vaeim
programima broj _____;
h) uvjerenje o usavravanju po javnom vaeim
programima broj _____ .
(2) Obrasci javnih isprava mogu se primjereno grafiki
oblikovati za pojedine vrste kola (ustanova) i
programa obrazovanja sukladno sa sadrajima iz
lanka 2. ovog pravilnika, bez upisanih naziva
nastavnih predmeta, a kole odnosno ustanove koje
imaju mogunost elektronikog ispisa mogu ih
popuniti podacima sukladno sa sadrajima od lanka 3.
do 11. ovoga Pravilnika.
(3) Iznad natpisa javnih isprava iz stavka (1) utisnut je grb
Drave Bosne i Hercegovine, a na sredini je grb B i H
(vodeni znak).
DIO TREI TAMPANJE I ZATITA JAVNIH
ISPRAVA
lanak 13.
(Tiskanje i zatita obrazaca)
(1) Obrasci javnih isprava iz lanova 3., 4., 5., 7., 8., 10 i
11. ovoga Pravilnika tiskaju se na specijalnom finom
papiru, dimenzije 21,0 x 29,7 cm, na podlozi u
svijetlozelenoj boji s tekstualnim dijelovima u crnoj
boji.
(2) Obrasci javnih isprava iz lanova 6. i 9.. ovoga
Pravilnika tiskaju se na specijalnom finom papiru,
dimenzije 29,7 x 42,0 cm, na podlozi u svijetlozelenoj
boji s tekstualnim dijelovima u crnoj boji.
(3) Radi sprjeavanja zloupotrebe i zatite javne isprave
od pokuaja mehanikog ili kemijskog brisanja
upisanih podataka, obrasci za javne isprave tiskaju se
na papiru koji je hemijski reaktivan
(4) zatita kemijska zatita) tako da pri pokuaju brisanja
mijenja boju.
(5) U strukturu papira ugraena su vlakanca vidljiva pod
UV svjetlom, a u papir je ugraen vodeni znak izveden
u njegovoj strukturi s pravilnim razmacima slike znaka
u dva tona.

Broj 5 strana 731

(6) Po cijeloj irini obrazaca javnih isprava, ugrauje se


vidljiva isprekidana metalna traka kojom se sprjeava
njihovo vjerodostojno skeniranje ili fotokopiranje.
lanak 14.
(Rijei u naslovu i grb javnih isprava)
(1) Svi obrasci javnih isprava naslovljeni su rijeima
BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE
I HERCEGOVINE, ZENIKO-DOBOJSKI KANTON
tiskani u crnoj boji.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIKO-DOBOJSKI KANTON
(2) U sredini obrasca je utisnut grb Bosne i Hercegovine
tamnije boje od boje podloge obrasca, a tisak grba i
zatitnih neprekinutih linija izvedena je u programu za
crtanje zatitnih krivulja.
lanak 15.
(Jezik na kojem se tiskaju javne isprave)
(1) Na zahtjev polaznika obrazovanja odraslih obrasci
javnih isprava iz lanka 12. ovog Pravilnika se mogu
odtiskati na jednom od jezika konstitutivnih naroda u
Bosni i Herccegovini (bosanski/hrvatski/srpski jezik) i
latininom/ ili irilinom pismu.
(2) Na zahtjev polaznika obrazovanja odraslih pripadnika
jednom od nacionalnih manjina koji imaju nastavu na
jeziku i pismu manjine, obrasci javnih isprava iz
lanka 12. ovog Pravilnika se mogu odtiskati na jeziku
i pismu nacionalne manjine.
lanak 16.
(Nain upisa podataka u javnim ispravama)
(1) Podaci u javnim ispravama upisuju se rukom,
elektroniki (pisaem) ili pisaim strojem.
(2) Naziv kole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih, ime i prezime polaznika, ime roditelja, nazivi
mjesta i drava, te nazivi nastavnih predmeta, programa obrazovanja i zanimanja, upisuju se u nominativu.
lanak 17.
(Izdavanje javnih isprava)
(1) Javne isprave iz lanka 1. Stavka (2) ovog Pravilnika
mogu izdavati osnovne i srednje kole i druge
ustanove za obrazovanje odraslih koje imaju odobrenje
Ministarstvo za obrazovanje, znanost kulturu i sport za
obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih i za
izvoenje programa za koje izdaju javne isprave.

Broj 5 strana 732

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

(2) Obrasci javnih isprava navedeni od broja _____ do


_____ u lanku 12. ovog pravilnika ne stavljaju se u
slobodnu prodaju.
(3) kole i druge ustanove koje imaju odobrenje za
izvoenje programa obrazovanja odraslih naruuju ih
neposredno od izdavaa koji imaju odobrenje
Ministarstvo za obrazovanje, znanost kulturu i sport za
obavljanje djelatnosti tiskanja javnih isprava za
obrazovanje odraslih.
(4) Postupak pohranjivanja i zatite obrazaca javnih
isprava te unitavanja pogreno popunjenih obrazaca
utvruje ravnatelj ustanove za obrazovanje odraslih.

utorak, 31.05.2016.

JAVNO PODUZEE
UMSKO PRIVREDNO DRUTVO
ZENIKO DOBOJSKOG KANTONA
d.o.o. ZAVIDOVII
196.
Na temelju lanka 234. u svezi sa lankom 247. stavak
2. Zakona o gospodarskim drutvima (Sl. novine F BiH
br. 81/15), lanka 8. Statuta Javnog poduzea umskoprivredno drutvo Zeniko-dobojskog kantona d.o.o.
Zavidovii, Skuptina drutva na I (prvoj) redovnoj
(konstitruirajuoj) sjednici odranoj 25.04.2016. godine
donosi:

DIO ETVRTI- ZAVRNE ODREDBE


lanak 18.
(Ravnopravnost spolova)
Gramatika terminologija koritena u ovom pravilniku,
podrazumijeva ravnopravnost oba spola.
lanak 19.
(Stupanje na snagu)
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoenja, a
objavit e se u ''Slubenim novinama Zeniko dobojskog kantona ''.
(2) Obrasci navedeni u lanovima 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
10., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika e biti naknadno
objavljeni.

ODLUKU
o razrjeenju lanova Nadzornog odbora Javnog
poduzea umsko-privredno drutvo Zenikodobojskog kantona d.o.o. Zavidovii
lanak 1.
Razrjeavaju se lanovi Nadzornog odbora Javnog
poduzea umsko-privredno drutvo Zeniko-dobojskog
kantona d.o.o. Zavidovii zbog izglasavanja nepovjerenja
i to:
1. Brkievi Osman predsjednik,
2. osi Aziz

lan,

3. Prlji Dragan -

lan,

4. Sinanovi Sakib - lan.


Broj: 10-02-6105-2/15.
MINISTAR
Datum, 27.05.2016. godine
Zenica
Mensur Sinanovi, v.r.
.............................................................................................

lanak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit
e se u Slubenim novinama Ze-do kantona.

Broj: 01-I-4/16
Zavidovii, 25.04.2016. godine
Predsjednik Skuptine
JP.PD-ZDKd.o.o.Zavidovii
dipl.pravnik Esmir obo, v.r.
.............................................................................................

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 733

lanak 4.

197.
Na temelju lanka 234. Zakona o privrednim drutvima
(Sl. novine F BiH br. 81/15), lanka 8. Statuta Javnog
poduzea umsko-privredno drutvo Zeniko-dobojskog
kantona d.o.o. Zavidovii, Skuptina drutva na I (prvoj)
redovnoj (konstitruirajuoj) sjednici odranoj 25.04.2016.
godine donosi :

ODLUKU
o privremenom imenovanju vritelja dunosti lanova
Nadzornog odbora Javnog poduzea umskoprivredno drutvo Zeniko-dobojskog kantona d.o.o.
Zavidovii
lanak 1.
Skuptina poduzea imenuje vritelje dunosti lanova
Nadzornog odbora Javnog poduzea umsko-privredno
drutvo Zeniko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovii u
sljedeem sastavu:
1. Nermin Kadri
2. Semir Degirmendi
3. Ermin Musa
4. Adaleta Tahirovi-Bedak
5. Dragan Prlji
lanak 2.
Vritelji dunosti lanova Nadzornog odbora Javnog
poduzea umsko-privredno drutvo Zeniko-dobojskog
kantona d.o.o. Zavidovii, e na prvoj konstituirajuoj
sjednici izabrati predsjednika Nadzornog odbora.
lanak 3.
Mandat vritelja dunosti lanova Nadzornog odbora
traje do okonanja postupka izbora i imenovanja lanova
Nadzornog odbora Javnog poduzea umsko-privredno
drutvo Zeniko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovii po
postupku i uz potivanje principa propisanih Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, a
najdue 3 (tri) mjeseca poev od dana imenovanja tj.
25.04.2016. godine.

Ugovor u ime poduzea sa vriteljima dunosti lanova


Nadzornog odbora potpisat e ravnatelj poduzea
sukladno sa Zakonom i vaeim normativnim aktima i
odobrenjem skuptine.
lanak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit
e se u Slubenim novinama Ze-do kantona.

Broj:01-I-5/16
Zavidovii, 25.04.2016. godine
Predsjednik Skuptine
JP.PD-ZDKd.o.o.Zavidovii
dipl.pravnik Esmir obo, v.r.
.............................................................................................

Broj 5 strana 734

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

OGLASNI DIO
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIKO-DOBOJSKI KANTON
OPINSKI SUD U ZAVIDOVIIMA
ODJELJENJE U MAGLAJU
Broj: 42 1 V 010013 16 V
Maglaj; 25.04.2016.godine
Opinski sud u Zavidoviima Odjeljenje u Maglaju izdaje sljedei:

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Protupredlagateljima Memi Sakibi ki Mustafe i Mei Fikretu sin Mustafe nepoznatog boravita postavlja se
privremeni zastupnik i to Mezetovi Rizo, advokat iz Maglaja.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku prava i dunosti zakonskog zastupnika.
Ta prava i dunosti privremeni zastupnik obavljat e sve dok se Protupredlagatelji ili njihov punomonik ne pojavi
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da su Protupredlagatelji postavili staratelja.
Trokove postavljanja privremenog zastupnika snosi predlagatelj.
O postavljanju privremenog zastupnika sud e najkasnije u roku od 8 dana izdati oglas koji e objaviti u Slubenim
novinama FBiH, Slubenim novinama ZE-DO kantona, te na oglasnoj ploi ovog suda.

Sutkinja
Bradari Seka, v.r.
................................................................................................................................................................................................
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIKO-DOBOJSKI KANTON
OPINSKI SUD U ZAVIDOVIIMA
ODJELJENJE U MAGLAJU
Broj: 42 1 P 001308 14 P 4
Datum: 21.04.2016.godine
Opinski sud u Zavidoviima Odjeljenje u Maglaju izdaje sljedei:

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Tuenim Obrali Ibrahimu, Obrali Mithatu, Smajlagi ud.Terzimehi Sehiji, ei Ekremu , Smaji Midhatu i
Smajlagi Atifu, nepoznatog boravita postavlja se privremeni zastupnik i to Hrnji Devad, odvjetnik iz Maglaja.

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 735

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku prava i dunosti zakonskog zastupnika.


Ta prava i dunosti privremeni zastupnik obavljat e sve dok se tueni ili njegov punomonik ne pojavi pred sudom,
odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuenom postavio staratelja.
Trokove postavljanja privremenog zastupnika snosi tuitelj.
O postavljanju privremenog zastupnika sud e najkasnije u roku od 8 dana izdati oglas koji e objaviti u Slubenim
novinama FBiH, Slubenim novinama ZE-DO kantona, te na oglasnoj ploi ovog suda.

Sutkinja
Bradari Seka, v.r.
................................................................................................................................................................................................
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIKO-DOBOJSKI KANTON
OPINSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 V 107771 14 V
Zenica, 27.04.2016. godine

OGLAS
Opinski sud u Zenici, sutkinja Alma Bijedi u vanparninom predmetu predlagatelja Jaarevi Sabit iz Zenice
koga zastupa Odvjetniko drutvo Petrui & Co doo Zenica, protiv protupredlagatelja: Jaarevi Edin - nepoznatog
boravita, radi:diobe nekretnine u suvlasnitvu
Rjeenjem ovog suda od 01.04.2016.godine ovaj sud je postavio protupredlagatelju, Jaarevi Edinu privremenog
zastupnika u osobnosti odvjetnika Mujkanovi Edna iz Zenice, na temelju l. 296. st. 2. ta. 4. ZPP-a, u svezi sa
odredbom iz l. 2. st. 2. Zakona o vanparninom postupku , jer je boravite protupredlagatelja nepoznato, a nema
punomonika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati
tetne posljedice.
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat e protupredlagatelja Jaarevi Edina u postupku sve dok se imenovani ili
njen punomonik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Sutkinja
Alma Bijedi, v.r.
................................................................................................................................................................................................

Broj 5 strana 736

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIKO-DOBOJSKI KANTON
OPINSKI SUD U KAKNJU
Broj: 36 0 P 034405 15 P
Kakanj, 26.05.2016.godine

OGLAS
Pred Opinskim sudom u Kaknju, sudac Senad Hadiomeragi, u toku je postupak u pravnoj stvari tuitelja Demir
Murisa, sina Mehmeda iz Kaknja, ul. ZPO bb., opina Kakanj, protiv tuenih: 1. Terzi Ane, nepoznatog boravita i
prebivalita, 2. Kovaevi Miloa, sina Save iz Dervente, Bosanski Luani bb. i 3. Kovaevi Petra-Petka, sina Pere iz
Bijeljine, ul. Muenika Romanovih br.74., radi utvrivanja vlasnitva i upisa u zemljine knjige, v.s. 1.500,00 KM.
Rjeenjem broj: 36 0 P 034405 od 23.05.2016.godine tuenoj pod rednim brojem 1. Terzi Ani u ovom postupku sud
je postavio privremenog zastupnika u osobi Alagi Zlatana, odvjetnika iz Visokog na temelju lanka 296. stavak (2)
toka 4. Zakona o parninom postupku FBiH (Slubene novine FBiH broj 53/03, 73/05 i 19/06), jer je boravite tuene
nepoznato, a nema punomonika i redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuenoj bi dugo trajao, pa
bi za stranke mogle nastati tetne posljedice
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat e tuenu u postupku sve dok se tuena ili njen punomonik ne pojave pred
sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.
Oglas e se objaviti u Slubenim novinama FBiH, Slubenim novinama ZDK i oglasnoj ploi suda.

Sudac
Senad Hadiomeragi, v.r.
................................................................................................................................................................................................
Opinski sud u Zavidoviima
Zemljino knjini ured Maglaj
Broj: 042-1-DN-16-000 080
Maglaj, 18.05.2016.godine
Opinski sud u Zavidoviima, izdaje slijedei:

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Opinski sud u Zavidoviima, zemljinoknjini referent Beirovi Salim, u postupku predlagatelja Marjanovi
Alojzija i Marjanovi Franje, radi uspostave ZK uloka, protupredlagateljima: Banovi Anti sin Franje, Banovi Franji
sin Ive, Madarac r. Mari Jeli ki Marijana, Travani Brigiti ki Ante, Banovi Marijanu sin Ante, Vili Kati ki
Marijana, Banovi Jerki sin Franje, Banovi r. Kaji Luciji . Ivana, Banovi Peri sin Ivana, Paviar r. Banovi Dragici
ki Mate, Kuec r. Banovi Marini ki Mate, Banovi Karlu sin Nike, Banovi Ivi sin Nike, Banovi Mari ki Nike,

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 737

uri r. Banovi Jeli ki Nike, Banovi Tanji ki Pere i Banovi Ivanu sin Joze koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul.
br. 84, 127 i 535 k.o. SP_Bradii, postavio je rjeenjem br. 042-1-DN-16-000 080 od 05.05.2016.godine, privremenog
zastupnika u osobi odvjetnika Enisa Muhamedovia iz Maglaja, poto je oznaena osoba nepoznate adrese, a na temelju
l. 296. stavak 2. toka 4. Zakona o parninom postupku F BiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dunosti zakonskog zastupnika, i ista e se izvravati do
okonanja postupka, sve dok se protivnice predlagaa ili njihovi punomonici ne pojave pred sudom, ili dok im organ
starateljstva ne postavi staratelja.

Sudac
Beirovi Salim, v.r.
................................................................................................................................................................................................
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIKO-DOBOJSKI KANTON
OPINSKI SUD U KAKNJU
Broj: 36 0 P 036596 16 P
Kakanj, 05.05.2016. godine

OGLAS
Pred Opinskim sudom u Kaknju, sudac Ismar Juki, u pravnoj stvari tuitelja Zaimovi Eldar, sin Alije, iz Kaknja,
ul. Alije Izetbegovia Lamela- niz A, zastupan po punomoniku ljuka Hamidija, odvjetniku iz Kaknja, protiv tuenih
1. elikovi Salko, sin Huse, 2. elikovi Meho, sin Huse, 3. elikovi Osman, sin Huse, 4. elikovi ro. Deli
Hatida, 5. elikovi ro. Deli Fatima, 6. Deli Ahmet sin Hajdara, nepoznatog boravita i prebivalita, radi utvrenje
vlasnitva i upisa u zemljine knjige, v.s. 1.500,00 KM.
Rjeenjem broj 36 0 P 036596 16 P od 25.04.2016. godine tuenim: 1. elikovi Salko, sin Huse, 2. elikovi
Meho, sin Huse, 3. elikovi Osman, sin Huse, 4. elikovi ro. Deli Hatida, 5. elikovi ro. Deli Fatima, 6. Deli
Ahmet sin Hajdara, u ovom postupku sud je postavio privremenog zastupnika u osobi Mesud Obralija, odvjetnika iz
Kaknja, na temelju lanka 296. stavka (2) toka 4 Zakona o parninom postupku FBiH (Slubene novine FBiH broj
53/03, 73/05 i 19/06), jer je boravite tuenih nepoznato, a nemaju punomonika i redovan postupak oko postavljanja
zakonskog zastupnika tuenim bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati tetne posljedice
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat e tuene u postupku sve dok se tueni ili njihov punomonik ne pojave
pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.
Oglas e se objaviti u Slubenim novinama FBiH, Slubenim novinama ZDK i oglasnoj ploi suda.

Sudac
Ismar Juki, v.r.
................................................................................................................................................................................................

Broj 5 strana 738

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIKO-DOBOJSKI KANTON ZENICA
OPINSKI SUD U ZAVIDOVIIMA
ODJELJENJE U MAGLAJU
BROJ: 42 1 P 009869 16 P
Maglaj, 25.05.2016. godine
Opinski sud u Zavidoviima, Odjeljenje u Maglaju, sudac Ili Marina, u pravnoj stvari tuitelja: 1. urkovi Nade
ro. uri ki Milorada iz Maglaja, Poljice bb, zastupane po punomoniku Muhamedovi Enisu, odvjetniku iz Maglaja,
i 2. Muhamedovi Enisa sin Hifze iz Maglaja, ul. Viteka bb, protiv tuenih: 1. Opina Maglaj, zastupana po
zakonskom zastupniku Opinskom pravobraniteljstvu Maglaj, 2. Natron d.d. Maglaj, Lijenica bb, Maglaj, zastupan
po zakonskom zastupniku - ravnatelju, 3. Marinkovi Momir sin Sekule iz Doboja, ul. Miloa Obilia bb, 4. Marinkovi
Nedeljko sin Marka, 5. Marinkovi Petar sin Markana, 6. Marinkovi Bosiljka ki Sekule, 7. Marinkovi Dimitrije sin
Sekule, 8. Marinkovi Milan sin Sekule, 9. Marinkovi Spasenija ki Sekule, 10. Pedi Ostoja sin Jove, 11. Pedi Duja
ro. Arsi, ena ore, 12. Mitrovi Mirjana ro. Pedi ki ore, 13. Luki edomir sin Velimira, 14. Pedi Staka
ena Stanka, 15. Pedi Milomir sin Stanka, 16. Pedi Branko sin Stanka, 17. Pedi Miloje sin Stanka, 18. Matijevi
Mara ro. Pedi ki Stanka, 19. Pedi Ilinka ki Stanka, 20. Luki Nevenka ro. Pedi ki orije, 21. Luki Kosana
ro. Pedi ki orije, 22. Gojkovi Stanko sin Tripuna, svi navedeni tueni pod rednim brojem od 4 22 iz Boinje,
optina Maglaj, nepoznatog prebivalita i boravita, i 23. Sulejmanpai efika ro. Uzeirbegovi iz Maglaja,
nepoznatog prebivalita i boravita, radi utvrenja prava vlasnitva na nekretninama, v.s. 5.000,000 KM, van roita,
dana 25.05.2016. godine, izdao je:

OGLAS
Rjeenjem ovog suda broj 42 1 P 009869 16 P od 25.05.2016. godine, na temelju lanka 296. stavak 2. toka 4.
Zakona o parninom postupku F BIH, postavljen je tuenim Marinkovi Nedeljku sin Marka, Marinkovi Petru sin
Markana, Marinkovi Bosiljki ki Sekule, Marinkovi Dimitriju sin Sekule, Marinkovi Milanu sin Sekule, Marinkovi
Spaseniji, ki Sekule, Pedi Ostoji sin Jove, Pedi Duji ro. Arsi, ena ore, Mitrovi Mirjani ro. Pedi ki ore,
Luki edomiru, sin Velimira, Pedi Staki ena Stanka, Pedi Milomiru sin Stanka, Pedi Branku sin Stanka, Pedi
Miloju, sin Stanka, Matijevi Mari ro. Pedi, ki Stanka, Pedi Ilinki ki Stanka, Luki Nevenki ro. Pedi ki
orije, Luki Kosani ro. Pedi ki orije, Gojkovi Stanku sin Tripuna, i Sulejmanpai efiki ro. Uzeirbegovi iz
Maglaja, sada nepoznatog prebivalita i boravita, privremeni zastupnik Ali Fehim, odvjetnik iz Maglaja, jer je
prebivalite i boravite tuenih nepoznato, a postupak oko postavljenja zakonskog zastupnika trajao bi dugo, tako da bi
mogle nastati tetne posljedice za tuitelje.
Privremeni zastupnik e tuene zastupati, sve dok se oni ili njihov punomonik ne pojave pred sudom, odnosno dok
organ starateljstva ne obavijesti ovaj sud da je postavio staratelja ovim osobama.

Sutkinja
Ili Marina, v.r.
................................................................................................................................................................................................

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 739

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPINSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 P 076391 12 P
Zenica, 23.05.2016. godine

OGLAS
Opinski sud u Zenici, sudac Adnan Baruija, u graansko pravnoj stvari tuiteljice Sotele ro.Popovi Marine,
Maino brdo bb, Prnjavor, koju zastupa punomonik Stjepan Nikoli odvjetnik iz Zenice, protiv tuenih 1.) Jusi
Jasmin iz Zenice, ul. Jevrejska broj 3, u svoje ime i kao nasljednik iza majke Jusi. Ro. Popovi Sarafina, 2. Grgi r.
Jusi Jasminka iz Zenice, ul. Jevrejska broj 3, u svoje ime i kao nasljednik iza majke Jusi. Ro. Popovi Sarafina, 3.
Popovi Vinko iz Sarajeva, ul. Jovana Cvijia broj 30, 4. Popovi Karlo, Prve Zenike brigade br. 7A, Zenica, u svoje
ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 5. Popovi Ivica, Prve Zenike brigade br. 7A, Zenica, u
svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 6. Popovi Dragutin iz Zenice, ul. Prve Zenike
brigade br. 7a, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 7. Jelovi Milka iz Zenice, ul.
Prve Zenike brigade br. 7a, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 9. Nedi Terezija iz
Zenice, ul. Prve Zenike brigade br. 7a, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 10.
Jozi Kata iz Zenice, ul. Prve Zenike brigade br. 7a, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv.
Ivin, 11. Nikoli Ana iz Zenice, ul. Prve Zenike brigade br. 7a, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda
Popovi Ivana zv. Ivin, 12. Vukovi Drago iz Mostara, ul. Kralja Tomislava broj 35, u svoje ime i kao nasljednik iza
umrlog pradjeda Popovi Ivana zv. Ivin, 13. Vukovi Miroslav iz Mostara, ul. Kralja Tomislava broj 35, u svoje ime i
kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 14. Ankovi Emilija iz Mostara, ul. Kralja Tomislava broj 35,
u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 15. Jelovi Drago iz Zenice, ul. Kulina bana broj
30, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 16. Jelovi Marko iz Zenice, ul. Crkvice broj
14, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 17. Dilber Jozefina iz Zenice, ul. Ivana
Gundulia broj 5, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 18. Tomi Janja iz Zenice,
Vardite broj 58, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 19. Boti Mara iz Zenice, ul.
Marka Rajia broj 30, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, Suboti Veronika iz
Zenice, ul. I zenike brigade broj 15c, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 21. Jelovi
Marina iz Zenice, ul. Crkvice broj 14, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda po muu Popovi Ivana zv. Ivin,
22. Jelovi Irena iz Zenice, ul. Crkvice broj 14, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog pradjeda Popovi Ivana zv.
Ivin, 23. Jelovi Antonio iz Zenice, ul. Crkvice broj 14, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog pradjeda po muu
Popovi Ivana zv. Ivin, 24. oli Lovro iz Zenice, ul. Margita broj 52, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda
Popovi Ivana zv. Ivin,25. oli arlo iz Zenice, ul. Kopilo broj 10, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda
Popovi Ivana zv. Ivin, 26. oli Ivica iz Zenice, Kula bb, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana
zv. Ivin,27. oli Ilija iz Zenice, ul. Margita broj 52, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv.
Ivin, 28. Leti Katica iz Zenice, ul. Margita broj 52, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv.
Ivin, 29. Krito Slavko iz Zenice, Kula bb, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda Popovi Ivana zv. Ivin, 30.
Krito Jozefina iz Zenice, Kula bb, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda po muu Popovi Ivana zv. Ivin, i
31. Milanovi Mare , Borovik broj 34, 23234 Vir, Republika Hrvatska, u svoje ime i kao nasljednik iza umrlog djeda
Popovi Ivana zv. Ivin, radi utvrenja i uknjibe, v.s. 1.000,00 KM, postavio je tuenoj Grgi r. Jusi Jasminki iz
Zenice, ul. Jevrejska broj 3, privremenog zastupnika u osobnosti Jonji Anto, odvjetnik iz Zenice, na temelju l.
296.st.1.ta 4 ZPP-a, jer je boravite tuene nepoznato, a nema punomonika, a redovan postupak oko postavljanja
zakonskog zastupnika tuenoj dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati tetne posljedice.
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat e tuenu u postupku sve dok se tuena ili njen punomonik ne pojavi
pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavjesti sud da je postavio staratelja.
Sudac
Adnan Baruija, v.r.
................................................................................................................................................................... .............................

Broj 5 strana 740

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

KAZALO
SKUPTINA
141.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ........................................................................................................................563

142.

Zakon o izmjeni zakona o izvravanju Prorauna Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu ........................572

143.

Odluku o prihvatanju zaduenja po sporazumu o financiranju izmeu Bosne i Hercegovine i meunarodne


asocijacije za razvoj za realizaciju projekta svjetske banke energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini za
Federaciju bih.......................................................................................................................................................572

144.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i nainu obavljanja taksiprijevoza putnika na


podruju Zeniko-dobojskog kantona ..................................................................................................................573

VLADA
145.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeniko-dobojskog kantona .................575

146.

Odluka o odobravanju sredstava Udruzi Humanost-societas humanitatis Zenica za financiranje dijela


trokova implementacije projekta Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim
potrebama u opini epe, za korisnike sa podruja opina Maglaj, Zavidovii i epe ..................................576

147.

Odluka o odobravanju sredstava za implementaciju projekta Sigurna kua za ene rtve nasilja u obitelji i
zajednici sa podruja opina Zeniko-dobojskog kantona ................................................................................577

148.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za nabavku graevina ...................................................................578

149.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za nabavku opreme.......................................................................578

150.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono odravanje ...............................579

151.

Odluka o odobravanju sredstava za nastavak financiranja projekta Pruanje usluga mobilne kune njege i
pomoi u kui za stare iznemogle raseljene osobe smjetene u objektima Radakovo i Crkvice, Zenica
sijeanj -lipanj 2016. godini .................................................................................................................................579

152.

Odluka o odobravanju sredstava za sufinanciranje projekta Roma Action (RA) Podrka socijalnom
ukljuenju ranjivih romskih obitelji u podrujima pogoenim poplavama putem obezbjeenja
stambenih jedinica i soci-ekonomskih mjera sa aktivnim ueem dravnih i lokalnih vlasti kao i drugih
interesnih grupa ..................................................................................................................................................580

153.

Odluka o preraspodjeli rashoda u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu................................581

154.

Odluka o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu ...................................583

155.

Odluka o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu ...................................583

156.

Odluka o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu ...................................584

157.

Odluka o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu ..................................585

158.

Odluka o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu ...................................586

159.

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki Zeniko-dobojskog kantona u 2016. godini .......................................586

160.

Odluka o odobravanju sredstava za javne-humanitarne kuhinje Zeniko-dobojskog kantona.............................616

161.

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje politikih stranaka i koaliciju politikih stranaka


zastupljenih u Skuptini Zeniko-dobojskog kantona za mjesec TRAVANJ 2016. godine.................................616

162.

Odluka o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu ...................................617

utorak, 31.05.2016..

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj 5 strana 741

163.

Odluka o dopuni Odluke o dodjeli koncesije za istraivanje i eksploataciju mineralnog resursa krenjaka
na leitu Crkvice-Kamenolom kod Zenice, K.O. Crkvice u opini Zenica, broj: 02-18-21955/14 od
6.1.2014. godine ..................................................................................................................................................618

164.

Odluka o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu ...................................619

165.

Odluka o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu ...................................619

166.

Odluka o uveanju sredstava u Proraunu Zeniko-dobojskog kantona za 2016. godinu ...................................620

167.

Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, koritenje i prijenos MHE TRIBIJA na rijeci
Tribiji, na podruju opine Vare .........................................................................................................................621

168.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zakljuivanje ugovora


izmeu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeniko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova .........................622

169.

Odluka .................................................................................................................................................................623

170.

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje politikih stranaka i koaliciju politikih stranaka zastupljenih u
Skuptini Zeniko-dobojskog kantona za mjesec svibanj 2016. godine ..............................................................623

171.

Odluka o uvjetima i vremenu privremene dodjele gospodarskog lovita KAMENICA,na podruju Opine
Zavidovii na koritenje i upravljanje ..................................................................................................................624

172.

Rjeenje o imenovanju Komisije za postupanje sa privremeno i trajno oduzetim predmetom prekraja ............625

173.

Rjeenje o izmjeni Rjeenja o postavljenju komandanta, naelnika i lanova Kantonalnog taba civilne
zatite Zeniko-dobojskog kantona ......................................................................................................................626

174.

Rjeenje o razrjeenju direktora Agencije za privatizaciju Zeniko dobojskog kantona ..................................626

175.

Rjeenje o imenovanju na krai period ravnatelja Agencije za privatizaciju Zeniko dobojskog kantona .......626

176.

Rjeenje o razrjeenju i konanom imenovanju novog lana kolskog odbora Srednje tehnike
kole Zavidovii ..................................................................................................................................................627

177.

Rjeenje o razrjeenju i konanom imenovanju novog lana kolskog odbora Mjeovite srednje kole
Hazim abanovi, Visoko ................................................................................................................................627

178.

Rjeenje o imenovanju na krai period lana kolskog odbora JU Osnovna kola Enver olakovi,
Janjii u Zenici .....................................................................................................................................................628

179.

Rjeenje o razrjeenju predsjednikakolskogodbora Osnovne kole Enver olakovi,Janjii ........................628

180.

Rjeenje o imenovanju na krai period lanova kolskog odbora JU Osnovna kola Enver olakovi,
Janjii u Zenici .....................................................................................................................................................628

181.

Rjeenje o razrjeenju Odbora za javna priznanja Zeniko-dobojskog kantona ..................................................629

182.

Rjeenje o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeniko-dobojskog kantona .................................................629

183.

Zakljuak..............................................................................................................................................................630

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUE I UPRAVU


184.

Oglas za upranjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeniko-dobojskog kantona ..............................................184

185.

Natjeaj za izbor 1 (jednog) notarskog pomonika ..............................................................................................633

186.

UPIS PROMJENA
Rjeenje ................................................................................................................................................................634
Oglas ....................................................................................................................................................................669

Broj 5 strana 742

SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

utorak, 31.05.2016.

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE


187.

Pravilnik o nainu ostvarivanja prava na novanu pomo socijalno intervenirajueg karaktera za osobe
koja se nalaze u stanju socijalne potrebe ..............................................................................................................699

188.

Rjeenje o utvrivanju reprezentativnosti Sindikata policije MUP-a Zeniko-dobojskog kantona za


podruje djelatnosti javnog reda i sigurnosti na podruju Zeniko-dobojskog kantona ......................................701

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURU I SPORT


189.

Pravilnik o nainu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktian rad/praktina nastava,
sadraju i nainu voenja jedinstvenog registra poslodavaca ..............................................................................702

190.

Pravilnik o postupku odobravanja izvoenja formalnih programa obrazovanja odraslih ...................................705

191.

Pravilnik o postupku utvrivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih ...................708

192.

Pravilnik o postupku utvrivanja uvjeta, sadraju i nainu voenja Registra ustanova za obrazovanje odraslih 709

193.

Pravilnik o sadraju, obliku, nainu voenja i uvanju andragoke dokumentacije ...........................................712

194.

Pravilnik o sadraju i nainu voenja evidencija u ustanovama za obrazovanje odraslih ...................................722

195.

Pravilnik o sadraju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih ...............................................728

JAVNO PODUZEE UMSKO PRIVREDNO DRUTVO ZENIKO DOBOJSKOG KANTONA


196.

Odluka o razrjeenju lanova Nadzornog odbora Javnog poduzea umsko-privredno drutvo Zenikodobojskog kantona d.o.o. Zavidovii .................................................................................................................732

197.

Odluka o privremenom imenovanju vrioca dunosti lanova Nadzornog odbora Javnog poduzea
umsko-privredno drutvo Zeniko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovii ......................................................733

OGLASNI DIO ...................................................................................................................................................734

Izdava: Zeniko-dobojski kanton, ul. Kuukovii br. 2, Zenica


Glavna i odgovorna urednica: Berjana Akar, Telefon: 032/460-675
Redakcija i pretplata: 032/460-676; Tisak: PETICA Zenica, Telefon: 062/211-347
pretplata se vri u korist depozitnog rauna Zeniko-dobojskog kantona broj 1340100000001672
otvorenog kod IKB d.d. Zenica.