You are on page 1of 8

C©u 1 CÊu tróc kh«ng thuéc èng ruét

:
A) Ruét tr-íc.
B) Ruét gi÷a.
C) Ruét sau.
D) Ruét cuèi.
§¸p ¸n D
C©u 2 §o¹n ruét th«ng víi tói no·n hoµng :
A) Ruét tr-íc.
B) Ruét gi÷a.
C) Ruét sau.
D) Ruét cuèi.
§¸p ¸n B
C©u 3 §Çu trªn ®o¹n ruét cã mµng häng :
A) Ruét tr-íc.
B) Ruét gi÷a.
C) Ruét sau.
D) Ruét cuèi.
§¸p ¸n A
C©u 4 §Çu d-íi ®o¹n ruét cã mµng nhíp :
A) Ruét tr-íc.
B) Ruét gi÷a.
C) Ruét sau.
D) Ruét cuèi.
§¸p ¸n C
C©u 5 §o¹n sau ruét tr-íc ®-îc ng¨n ®«i thµnh khÝ qu¶n vµ thùc qu¶n nhê :
A) Hai nÕp thùc qu¶n.
B) Hai nÕp khÝ qu¶n.
C) Hai nÕp khÝ-thùc qu¶n.

D) TuÇn thø 6. C) Néi b× ruét gi÷a. B) Néi b× ruét tr-íc.D) Hai gê biÓu m«. B) Néi b× ruét tr-íc. D) Néi b× ruét sau. C) Néi b× ruét gi÷a. B) Thµnh sau d¹ dµy. C) TuÇn thø 5. §¸p ¸n C C©u 7 M« liªn kÕt tÇng d-íi niªm m¹c cña thùc qu¶n cã nguån gèc : A) Néi b× miÖng nguyªn thuû. B) Néi b× ®o¹n tr-íc ruét tr-íc. D) Trung m« xung quanh néi b× ®o¹n sau ruét tr-íc. B) TuÇn thø 4. §¸p ¸n C C©u 9 Thêi gian b¾t ®Çu t¹o d¹ dµy : A) TuÇn thø 3. . §¸p ¸n B C©u 10 Nguån gèc bê cong nhá cña d¹ dµy: A) Thµnh tr-íc d¹ dµy. C) Néi b× ®o¹n sau ruét tr-íc. §¸p ¸n D C©u 8 C¸c tuyÕn thùc qu¶n cã nguån gèc : A) Néi b× miÖng nguyªn thuû. §¸p ¸n C C©u 6 BiÓu m« thùc qu¶n cã nguån: A) Néi b× miÖng nguyªn thuû. D) Trung m« xung quanh néi b× ®o¹n sau ruét tr-íc.

§¸p ¸n B C©u 15 VÞ trÝ ph¸t triÓn cña nô gan: . B) D¹ dµy xoay 900 ng-îc chiÒu kim ®ång hå. D) Néi b× ruét sau. D) D¹ dµy xoay theo trôc nghiªng. §¸p ¸n C C©u 14 Nguån gèc cña c¸c bÌ Remak. C) D¹ dµy xoay theo trôc tr-íc sau. C) Néi b× ruét gi÷a. biÓu m« tói mËt vµ c¸c ®-¬ng dÉn mËt: A) Néi b× miÖng nguyªn thuû. C) D¹ dµy xoay theo trôc tr-íc sau. bê cong nhá h¬i nh« lªn nhê: A) D¹ dµy xoay 900 theo chiÒu kim ®ång hå. §¸p ¸n B C©u 12 Bê cong nhá cña d¹ dµy ®-îc ®-a vÒ bªn ph¶i nhê: A) D¹ dµy xoay 900 theo chiÒu kim ®ång hå. D) D¹ dµy xoay theo trôc nghiªng. §¸p ¸n A C©u 13 Bê cong lín cña d¹ dµy h¬i h¹ xuèng d-íi. C) Thµnh ph¶i d¹i dµy D) Thµnh tr¸i d¹ dµy. §¸p ¸n A C©u 11 Nguån gèc bê cong lín cña d¹ dµy: A) Thµnh tr-íc d¹ dµy. B) Néi b× ruét tr-íc. B) Thµnh sau d¹ dµy. B) D¹ dµy xoay 900 ng-îc chiÒu kim ®ång hå.C) Thµnh ph¶i d¹i dµy D) Thµnh tr¸i d¹ dµy.

D) Trong khoang mµng phæi. C) Ruét sau. D) BiÓu m« t¸ trµng. . §¸p ¸n B C©u 19 2/3 ph¶i cña ®¹i trµng ngang cã nguån gèc: A) §o¹n sau ruét tr-íc. §¸p ¸n A C©u 16 Nguån gèc cña tuþ: A) Néi b× miÖng nguyªn thuû. §¸p ¸n D C©u 18 CÊu tróc cã nguån gèc tõ ®o¹n sau ruét tr-íc vµ ruét gi÷a: A) D¹ dµy. D) Ruét cuèi. B) Gan vµ c¸c ®-êng dÉn mËt. D) §¹i trµng lªn. §¸p ¸n B C©u 17 CÊu tróc kh«ng cã nguån gèc hoµn toµn tõ ®o¹n sau ruét tr-íc: A) BiÓu m« d¹ dµy. D) Néi b× ruét sau. B) T¸ trµng. C) Hçng trµng. C) Tuþ. B) Ruét gi÷a. C) Trong khoang mµng bông.A) Trong v¸ch ngang. B) Néi b× ruét tr-íc. B) Trong khoang mµng ngoµi tim. C) Néi b× ruét gi÷a.

§¸p ¸n B C©u 20 CÊu tróc cã nguån gèc tõ ruét gi÷a vµ ruét cuèi: A) Håi trµng. §¸p ¸n C C©u 23 1/3 tr¸i cña ®¹i trµng ngang cã nguån gèc: A) §o¹n sau ruét tr-íc. . C) Xoay 2700 ng-îc chiÒu kim ®ång hå. D) Xoay 2700 cïng chiÒu kim ®ång hå. §¸p ¸n C C©u 24 CÊu tróc kh«ng cã nguån gèc tõ ruét sau: A) §¹i trµng lªn. C) §¹i trµng ngang. B) §¹i trµng ngang. D) §¹i trµng xuèng. §¸p ¸n C C©u 21 HiÖn t-îng kh«ng x¶y ra trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ruét gi÷a: A) T¹o ra c¸c quai ruét. B) §¹i trµng lªn. B) Xoay 1800 ng-îc chiÒu kim ®ång hå. C) §¹i trµng xuèng. C) Ruét sau. C) Sù nh©n ®«i cña c¸c quai ruét. B) Ruét gi÷a. §¸p ¸n C C©u 22 ChuyÓn ®éng xoay cña c¸c quai ruét: A) Xoay 900 ng-îc chiÒu kim ®ång hå. D) Ruét cuèi. B) Tho¸t vÞ sinh lý c¸c quai ruét. D) ChuyÓn ®éng xoay cña c¸c quai ruét.

C) Néi b× ruét cuèi. B) Xoang sinh dôc. D) Ngo¹i b× da. B) Tuþ. D) L¸ch. B) Néi b× ruét sau. C) Néi b× ruét cuèi. B) Néi b× ruét sau. §¸p ¸n C C©u 29 V¸ch niÖu-trùc trµng chia phÇn sau æ nhíp thµnh: A) èng hËu m«n. §¸p ¸n B C©u 28 V¸ch niÖu-trùc trµng chia phÇn tr-íc æ nhíp thµnh: A) Xoang tiÕt niÖu.D) Trùc trµng. . C) Xoang niÖu-sinh dôc. §¸p ¸n D C©u 26 BiÓu m« 1/3 d-íi trùc trµng cã nguån gèc tõ: A) Néi b× ruét gi÷a. D) èng hËu m«n-trùc trµng. D) Ngo¹i b× da. §¸p ¸n D C©u 27 BiÓu m« 2/3 trªn cña trùc trµng cã nguån gèc tõ: A) Néi b× ruét gi÷a. C) TuyÕn gi¸p. §¸p ¸n A C©u 25 CÊu tróc kh«ng cã nguån gèc tõ néi b× èng ruét nguyªn thuû: A) Gan.

D) V¸ch khÝ-thùc qu¶n kh«ng h×nh thµnh. §¸p ¸n C C©u 34 Nguyªn nh©n cã thÓ g©y ra tËt ®¶o phñ t¹ng trong æ bông: .thùc qu¶n bÞ ®Èy lïi ra sau. §¸p ¸n -A C©u 32 Nguyªn nh©n g©y dÞ tËt tÞt thùc qu¶n: A) V¸ch khÝ-thùc qu¶n ph¸t triÓn bÊt th-êng. §¸p ¸n D C©u 30 DÞ tËt kh«ng do sù tho¸i triÓn bÊt th-êng cña èng (tói) no·n hoµng: A) Tói thõa Meckel. D) Tho¸t vÞ rèn. C) V¸ch khÝ-thùc qu¶n bÞ ®Èy lïi vÒ phÝa tr-íc. §¸p ¸n D C©u 31 Nguyªn nh©n g©y dÞ tËt dß khÝ-thùc qu¶n: A) V¸ch khÝ-thùc qu¶n ph¸t triÓn bÊt th-êng. B) V¸ch khÝ. B) Dß rèn-håi trµng. D) Do d¹ dµy xoay bÊt th-êng. C) Nang èng no·n hoµng. D) TÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n trªn. B) Líp c¬ däc m«n vÞ ph¸t triÓn bÊt th-êng.B) èng trùc trµng.thùc qu¶n bÞ ®Èy lïi ra sau. C) Xoang niÖu-sinh dôc. D) èng hËu m«n-trùc trµng. C) V¸ch khÝ-thùc qu¶n bÞ ®Èy lïi vÒ phÝa tr-íc. B) V¸ch khÝ. C) TÇng c¬ m«n vÞ ph¸t triÓn bÊt th-êng. §¸p ¸n B C©u 33 Nguyªn nh©n cña dÞ tËt ph× ®¹i m«n vÞ bÈm sinh: A) Líp c¬ vßng m«n vÞ ph¸t triÓn bÊt th-êng.

B) Sù dµi ra bÊt th-êng cña c¸c quai ruét. C) Sù thôt vµo bÊt th-êng cña c¸c quai ruét. §¸p ¸n D .A) Tho¸t vÞ sinh lý bÊt th-êng cña c¸c quai ruét. D) ChuyÓn ®éng xoay bÊt th-êng cña c¸c c¸c quai ruét.

Related Interests