You are on page 1of 17

1.

САДРЖАЈ

1.САДРЖАЈ.....................................................................................................................................1
2.УВОД............................................................................................................................................2
3.ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
..............................................................................................
..
............
3
3.1. Реорганизација службе ( период од 2005. до 2009. године) ..............................3
а) Оснивање Сектора за заштиту и спасавање
.........................................3-5
3.2 Успостављање инегрисаног система заштите и спасавања и управљања у
ванредним ситуацијама..........................................................................................................5
а) Оснивање сектора за ванредне ситуација..................................................7
б) Доношење националне стратегије заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама.................................................................................................................7
в) Доношење стратегије заштите од пожара за период од 2012. до 2017.г......8
г) Образовање републичког штаба за ванредне ситуације......

....................9

4. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ.....................9
4.1. Делокруг Сектора за ванредне ситуације..............................................................10
4.2. Организација сектора за ванредне ситуације.........................................................11
5.ЗАКЉУЧАК..............................................................................................................................14
6.ЛИТЕРАТУРА..........................................................................................................................15

1

тровање и друге здравствене последице и проблеме. хаварија. Актуелна дешавања у различитим крајевима света потврђују да ни једна земља. као и на плану ефикасне сарадње са одговарајућим субјектима Европске уније. годишње изгуби живит око два милиона људи. тропских циклона.2. седиште и подручија за које је образован. Република Србија је учинила значајне кораке ка системском регулисању и обезбеђењу сигурности својих грађана и успостављањау ефикасне и организоване заштите становништва у ситуацијама када су погођени приликама које отежавају или онемогућавају редовно функционисање. организацију. свакодневно односе много људских живота и на различите начине уништавају и деградирају животну средину. Ризик од катастрофа постоји у сваком друштву јер катастрофе успоравају одрживи развој друштва у целини. годишње се деси више од пет милиона регистрованих пожара. хиљаде земљотреса. без обзира на ниво технолошког. привредних и субјекта система безбедности на пољу превенције и управљања вандредним ситуацијама. привредног и друштвеног развоја. а изазване су утицајима природних непогода или других цивилизацијских несрећа. Према оцени аналитичара. хиљаде великих индустриских хаварија експлозије. Успостављање ефикасног модела управљања вандредним ситуацијама захтева јединствено. и обрнуто. образован је Сектор за вандредне ситуације. основни узрок појављивања ванредних ситуација. 2 . а њихова појава у једном региону може да проузрокује штете у неком другом региону. континуирано координирано деловање институцијално и ваниституцијално организованих политичких. спасавању и реаговању у вандредним ситуацијама. урагана. наглим порастом утрошка енергије. чији делокруг. стотине бродолома. УВОД Ванредне ситуације. неконтролисаном експлоатацијом природних ресурса и др. тајфуна. узрокујући велику материјалну штету и губитке. вулканских ерупција. док неколико десетина милиона задобије трауме. те земљама из нашег непосредног окружења. Међутим. природних катастрофа и других облика разног деловања на човека. не може да занемари бројне разике и опасности од акцидента. природна и материјална добра и животну средину уопште. које су у вези са великим утицајем човечанства на природну средину. утврђује министар. проузроковане природним непогодама или људским активностима. Анлиза литературе показује да услед елементарних непогода и техничкотехнолошких несрећа. То се објашњава брзим растом насеља. десетине авионских несрећа итд. удеса. око десет хиљада временских непогода. у свету. око десет хиљада поплава. Аутори различитих теоријских опредељења и становништва посматрају вандредне ситуације као резултат заоштравања супротности између друштва и природе. у министарству унутрашњих послова. 2009. године. сто хиљада временских непогода. У циљу обједињавања свих постојећих ресурса у заштити. милиони друмско-транспортних несрећа. можемо тражити и налазити у ограниченом знању човечанства о околном свету који често не дозвољава предвиђање свих последица реализације бројних научно-техничких решења и пројекта.

3 Службени гласник СРС. Конкурентна надлежност Министарства унутрашњих послова и Министарства одбране. члановима 49. 58/91. у складу са Одлуком о потреби стварања интегрисаног система за управљање у ванредним ситуацијама. техничко-технолошких и других несрећа. до 2009. Преднацрт Закона предвиђао је обједињење деловања свих спасалачких служби.1. до 66. године („Службени лист СРЈ“. број: 116/07 и 88/09). не само од пожара и експлозија већ и од елементарних непогода. број: 20/77. техничка возила и др. члановима 73. години. приступило се изради Нацрта Закона о заштити и спасавању. као и дотрајалим специјалним возилим (возила за спасавање са висине. интезивно се радило на изменама постојећих правних прописа и доношењу нових у области са циљем потпунијег нормативног регулисања заштите и спасавања људи и материјалних добара. С тим у вези. 67/93. као и застарелости и превазиђености Закона о заштити од елементарних и других већих непогода 2 из 1977. извршене су и одређене организационе промене по пословима заштите од пожара и спасавања у 1 Област цивилне заштите била је регулисана. У циљу благовремене припреме за прихватање нових послова. те непостојање одговарајуће правне регулативе у овој обасти. Реорганизација службе ( период од 2005. број: 53/93. Године 2009. очување услова неопходних за живот припремање за превладавање ситуација у условима пожара. 67/93. као и у првим годинама новог миленијума служба је стагнирала. 48/94 и 101/05). дејства опасних материја и других стања опасности. 3 . 48/94 и 101/05. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У последњој декади ХХ века. године) а) Оснивање Сектора за заштиту и спасавање У 2005. 2 Службени гласник СРС. Влада Републике Србије. године („Службени гласник РС“. Ватрогасне јединице на територији читаве Републике пролазиле су кроз изузетан тежак период. Није било инвестирања у њен развој и опремање. 3. 24/85 и 52/89 и Службени гласник РС. припајање Цивилне заштите и координацију и руковођење свим догађајима на територији Републике Србије са једног места.). број: 53/93. број: 45/91. до 86. Закона о одбрани из 1994. бро: 37/88 и Службени гласник РС. 53/93. у оквиру Министарства унутрашњих послова врши реорганизацију Сектора за заштиту и спасавање у Сектору за ванредне ситуације. здравља и имовине грађана. Закона о одбрани из 1991. 1 нејасни и нефункционални односи између државних органа и органа територијалних јединица. и Закона о заштити од пожара3 из 1988 године. са застарелом заштитном и специјалистичком опремом. 67/93 и 48/94). чиме би била успостављена боља организација заштите и спасавања у вандредним ситуацијама. елементарних непогода. имајуци у виду да се своје задатке обављале под веома отежаним околностима. којима би се објединиле све активности усмерене на заштиту живота.3. указивали су на неопходност успостављања нормантивне основе за један нови –интегрисани систем управљања вандредним ситуацијама..

Управа за превентиву формирана је у циљу обједињавања свих превентивних активности на заштити живота. нов. број: 8/06 од 27. те обуку и стручно усавршавање њиховох припадника. била је доведена у питање поузданост приликом интервенисања. 2006 године. Ступањем на снагу Закона о полицији 6 . који су свакодневно користили црпне пумпе (778). новембра 2005 године . Због просечне старости ватрогасних возила (25 година). обезбедио правни оквир за ефикаснију заштиту и спасвање грађана. маја 2006. а убрзо и у Управу за заштиту и спасавање 5. као и План приоритетне набавке опреме и сретстава за гашење пожара. новембра 2005 године. 7 Службени гласник РС. сагласно овлашћењима из овог Закона. обим извршним актом. године донео Правилник о унутрашњем уређењу у систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова 8 којим је утврђена нова организација Министарства. до 2009. маја. јануара 2006 године. године). СТ 01 стр. Такође. дефинисало План и програм реализације набавке ватрогасних возила ( у периоду од 2005. број: 4911/06-5 од 10 маја 2006 године. донела Уредбу о начелима за унутрашње урежење Министарства унутрашњих послова 7. 29. у оквиру Оперативног штаба који је био формиран од стране Министарства унутрашњих послова у складу са Планом мера за ангажовање полицијских службеника у свим секретаријатима и надлежним линијама рада. за разлику од Закона о заштити од елементарних и других већих непогода из 1977 године. Сходно томе. 4 Правилник о унуташњој организацији и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова. здравља и имовине грађана. на основу овлашћења из овог Закона. 6 Службени гласник РС. Идуће. ДТ 09 број: 3136/99 од 31. Сагласно Акционом плану за усклађиваље прописа Републике Србије са прописима ЕУ. материјалних и других добара од елементарних непогода и других већих несрећа. министар унутрашњих послова је. априла до 10. ватрогасна возила и електроагрегате (20). Због повећаног броја техничких интервенција и интервенција код хемиских удеса. године наставило се са припремом Нацрта закона о заштити и спасавању који би. децембра 1999 године. створене су правне претпоставке за доношење извршних прописа. 10. број: 10547/05 од 13 септембра 2005 године. 8 Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији робних места у Министарству унутрашњих послова СТ 01 стр.седишту Министарства унутрашњих послова. укупно су била ангажована 623 припадника ватрогасно – спасилачких јединица. формиран је Сектор за заштиту и спасавање као стручни носилац послова заштите и спасавања људи и материјалних добара. У оквиру Сектора за заштиту и спасавње формиране су две организационе јединице: Управа за превентиву и Управа за ватрогасне и спасалачке јединице. неопходна је била набавка опреме за дејство код тих интервенција. док су активности Управе за ватрогасне и спасалачке јединице биле усмерене на координацију оперативних активности ватрогасно-спасилачких јединица. ради веће безбедности грађана и личне безбедности ватрогасца. због повећаног водостаја на подручију Републике Србије и изливања река ван речног корита.нов. те немогућности поправки и одржавања. Министарство унутрашњих послова је 2005. те је у складу са тим Влада Републике Србије. на 300 локација. број: 101/05 од 29. у периоду од 10. Имајући све то у виду. те 2006. Уместо дотадашње Управе за заштиту и спасавање. у делу из законом утврђеног делокруга Министарства унутрашњих послова. 4 . 5 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова. Управа противпожарне полиције Ресора јавне безбедности 4 прерасла је у Управу за заштиту од пожара и спасавања. уз прибављену сагласност Владе.

који за предмет имају заштиту живота љуби. и то: Пројекат „Унапређење оперативног дејства ватрогасно-спасилацких јединица у акцидентима са опасним материјама“ уз донацију Владе Краљевине Норвешке. број : 111/2009 од 29. године. који се односи на набавку седам специјалних ватрогасних возила укључујући опрему и обуку радника и Пројекат „ Унапређење оперативног дејства ватрогасно-спасилачких јединица“ за припрему кредитне линије Владе Републике Србије. 9 Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова СТ 01 стр. Из тог разлога приступило се изради пројекта за унапређење оперативног дејства. предузете су све активности на формирању јединствене службе за ванредне ситуације у оквиру Министарства унутрашњих послова која би објединила све постојеће ресурсе у заштити. спасавању и реаговању у ванредним ситуацијама. нов. године. попуњеност кадровима) уочена је потреба да се изврши занављње возила и техночке опреме. настављено је са реализациом Пилот пројеката за деловање у несрећама на локалном нивоу. а у плану је било и увођење јединственог телефонског броја (112) за пријаву не само ванрених већ и свих осталих догађаја који изискују реакцију државних органа. којим ће се иституционализовати носиоци послова заштите и спасавања грађана у ванредним ситуацијама у оквиру Сектора. године. тежиште рада било је на јачању институционалних структура и капацитета за превентивно деловање у случају природних катастрофа и ванредних ситуација. године. У организацији Међународног комитета Црвеног крста. јуна 2009. У вези са наведеним. 3. године пристипило се изради Акционог плана за формирање јединствене службе за ванредне ситуације у сарадњи са Министарством одбране. 5 . који се односи на 105 возила са комплетном опремом и обуком радника и за које је била предвиђена реализација у наредних пет година. Формирање јединствене службе за ванредне ситуације у оквиру МУП-а РС одобрено је на седници Владе Републике Србије у марту 2009 године. 11 Сужбени гласник РС. У складу са тим. године остварен је најважнији стратешки циљ Сектора за ванредне ситуације. биће предузете активности на њиховој инплеметацији-дефинисањем делокруга Сектора за ванредне ситуације у сладу са надлежностима и овашћењима које проистичу из закона. године. Након доношења Закона о ванредним ситуацијама. У јуну 2009. 10 Службени гласник РС. број: 7554/09 од 22. децембра 2009. број: 111/2009 од 29.2 Успостављање инегрисаног система заштите и спасавања и управљања у ванредним ситуацијама а) Оснивање сектора за ванредне ситуација Почетком 2009. Почетком 2009. Сектор за заштиту и сапсавање званично је прерастао у Сектор за ванредне ситуације9 . возила. Израђена је документација за два пројекта. Закон о ванредним ситуацијама донела је Народна скупштина Републике Србије. у децембру 2009. године). децембра 2009.На основу детаљне анализе комлетног стања постојећих ресурса ватрогасне службе (објекти. а то је доношење нових Закона о ванредним ситуацијама 10 и Закона о заштити од пожара 11(овим законом замењен је стари из 1988. опрема.

Уредбу о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ. почетком јула 2010.15 као и Одлуку о образовању Буџетског фонда за ванредне ситуације16. године усвојила Влада Републике Србије. У надлежности Управе за цивилну заштиту су оперативноорганизациони послови цивилне заштите. Донети су: Правилник о условима која требају испуњавати правна лица. године. Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о саставу и начину рада штабова за варедне ситуације 14. 01-13370/09-8 од 01. у примени је нови Закон о ванредним ситуацијама и Закон о заштити од пожара којима су усклађени прописи из области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са прописима у земљама Европске уније и инплементиране смернице и сугестије међународних струковних удужења и организација. затим послови стратешког планирања и координације. узбуњивања и телекомуникација и послови управљања ризиком од техничко-технолошких удеса и терористичких напада. број: 98/2010. Према новом Закону о ванредним ситуацијама. септембра 2009. и земљишта у категорији угрожености од пожара. број: 78/2009 од 17. број: 92/2010. Од 1. узајамну и колективни заштиту од елементарних 12 Службени гласник РС. године преузето је пет службеника из Министарства за заштиту животне средине и просторно планирање 13 а из Управе за ванредне ситуације Министарства одбране 477 службеника. У децембру 2010. експлозија и хаварије. број: 82/2012. број: 98/2010. У надележности Управе за управљање ризиком је Републички центар за обавештавање. Правилник о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара 18 . послови техничке подршке и послови проналажења и уништавања неексплодираних убојних средстава (НУС). деловање у ванредним ситуацјама претставља заједничку активност Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова и претставника локалне самоуправе у циљу једноставнијег и бржег реаговања у таквим ситуацијама. с тим што ће Сектор координисати активностима свих државних институција у заштити и спасавању људи и имовини. 6 . Током 2011. 15 Службени гласник РС. Усвојена је и Уредба о разврставању објеката. јула 2010. године. године. Службени гласник РС. број: 92/2010. 18 19 Службени гласник РС.природне околине. јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију угрожености 19. 14 Службени гласник РС. априла 2010. затим послови осматрања. године. имовине и то не само од пожара. регистрована за извођење посебне обуке лица која раде на пословима заштите од пожара 17. У складу са Акционим планом за формирање јединствене службе за варедне ситуације у Министарству унутрашњих послова 12 који је у септембру 2009. као и Правилнику о начину израде и садржају Плана заштите од пожара Аутономне покрајне. 86/2011. делатности. број: 92/2010. године Влада Републике Србије увојила је: Уредбу о обавезним средствима и опреми за личну. који су распоређени у две организационе јединице: Управу за управљање ризиком и Управу за цивилну заштиту. 17 Службени гласник РС. већ и од различитих видова елементарних непогода у техничко-технолошких несрећа. 13 Споразум о преузимању запослених Министарстава за заштиту животне средине и просторно планирање у Сектору за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова. 16 Службени гласник РС. обавештавања. 11/2011.

Службени гласник РС. Један од приоритета ове стратегије јесте укључивање Републике Србије у Механизам. 71/05. 22 Влада Републике Србије. б) Доношење националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Основ за доношење Националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (17. док наведена мисија усмерава стратешки развој и даје временски оквир деловања. као Хјого оквир за деловање 20052015: „Јачање отпорности нација и заједница на катастрофе. године). те временски рокови за реализацију као и неопходна финансијска средства. донела је Националну стратегију одрживог развоја. којим је дефинисано успостављање интегрисаног система заштите и спасавања али и у другим националним и међународним документима као што су: Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унији 22.непогода и других несрећа 20. од 3. број 55/05. Закона о Влади („Службени гласник РС“. став 1. декларацја је усвојена од стране 168 држава. имајући у види све израженију потрбу заједничког одговора на изазове. животне средине и културног наслеђа Републике Србије. У оквиру стратешких области дефинисани су стратешки циљеви који се детаљно разрађују Акционим планом којим се дефинишу и носиоци реализације. године. Националном стратегијом јасно je дефинисана визија која у процесу промена има сврху да мотивише у преузимању акција у правом смеру. новембар 2011. Уредбу о спровођењу евакуацације. априла 2009. јуна 2008. став 1 и члана 45. Уредбу о садржају и наћину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама21. фебруара 2011. усвојила је Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију (НПИ).године. индикатори успешности. абициозну стратегију за значајно смањење ризика од катастрофе“. године. број: 88/2009 од 2. којом су дефинисани одређени национални механизми координације. На Другој светској конференцији о смањивању катастрофа. Влада Републике Србије усвојила је 2. број: 8/2011 од 11. 25 Хјого декларација ратификована је у јануару 2005. 24 Службени гласник РС. 21 7 . садржан је у Закону о ванредним ситуацијама. 23Стратегија националне безбедности Републике Србија 24.исправка и 101/07). 23 На основу члана 17. Миленијумски циљеви развоја и Хјого оквир за деловање у периоду од 2005. број: 3/2011 од 24 јануара 2011. Влада Републике Србије. Национална стратегија одрживог развоја. године Стратегију националне безбедности Републике Србије као највиши и најзначајнији стратегијски документ у овој области. („Службени гласник РС“. априла 2009. године. Механизам има за циљ да олакша сарадњу у интервеницијама помоћи цивилне заштите у хитним случајевима када припремљеност земље погођене катастрофом није довољна за адекватну реакцију услед недовољно доступних ресурса. Европска унија је Одлуком савета 2007/779/ЕС установила Механизам цивилне заштите Заједнице. здравља и имовине грађана. Сврха доношења наведене стратегије је заштита живота. број: 57/2008). Националном стратегијом предвиђена је могућност ефикасне регионалне сарадње. 20 Службени гласник РС. до 2015.године. смернице програма за смањење катастрофа узрокованих природним појавама и опасности од несрећа. у октобри месецу 2008. године 25. Национална стратегија треба да обезбеди ефикасан и ефективан систем заштите и спасавања кроз стратешке области које су усклађење са Хјого оквиром за деловање.

Ha седници je указано на значај предузимања мера превентивне заштите од свих ризика са којима Србија може да се суочи али и правоовременог реаговања у случају ванредне ситуације. број: 21/2012. грађевине. Чланови Републичког штаба су: чланови Владе. до 2017. превентивна заштита. начелник Штаба (који je пo функцији начелник Сектора за ванредне ситуације) и чланови Штаба. Основни циљ Стратегије je стварање нових и унапређење постојећих услов за свеукупан привредни и социјални напредак на бази дугорочног унапређења заштите од пожара. Области и просторне целине Стратегије у којим треба остварити организационотехничке циљеве заштите од пожара су: нормативна регулатива. године. стручно тело које образује Влада и у чијој су надлежности послови координације и руковаођења заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама. финансија. Војске Србије. Такође. Такође. сагледавање капацитета у знању. јуна 2011. Републички штаб чине министар унутрашњих послова као командант Штаба. јавних предузећа и других правних лица. појачати одговорност субјеката заштите од пожара и уредити друга питања. године образован je Републички штаб за ванредне ситуације. здравља. године Од нарочитог значаја за ову област рада je доношење Стратегија заштите oд пожара за период oд 2012. боље ће се уредити организација и оспособљеност ватрогасно-спасилачких јединица. године . као и стручни сарадници Министарства унутрашњих послова. до 2017. Према закону о ванредним ситуацијама Републички штаб за ванредне ситуације представља оперативно . саобраћаја и телекомуникација. Полазећи од концепта одрживог развоја. Седнице Штаба 26 Службени гласник РС. област сарадње свих фактора a посебно сарадња са међународним чиниоцима. a конститутивна седница тим поводом одржана je 03. одбране. чланови Штаба су представници Републичког хидрометеоролошког завода Србије и Републичког сеизмолошког завода. рада и социјалне политике и заштите животне средине. Крајњи циљ који треба достићи je усвајање законске и подзаконске регулативе. трговине и услуга. програми развојне планове и пројекте.в) Доношење стратегије заштите од пожара за период од 2012. вештинама и потребној опремљености. спољних послова. водопривреде и шумарства. маја 2011. марта 2012 године. пољопривреде. Стратегија има за циљ и увођење заштите од пожара у све друге стратегијске планове Републике Србије a самим тим и интеграцију заштите од пожара у све области целовите стратегије Републике Србије. од 9. рударства. енергетике. реактивно деловање. удружења грађана и установа у чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. информисања. Црвеног крста Србије и Горске службе спасавања Србије. a касније и у целокупну политику.26 Општи циљ доношења наведене Стратегије je унапређење заштите од пожара превентивним деловањем кроз предузимање и примену мера безбедности свих субјеката и инофрмисаност грађана. Законом о заштити од пожара утврђено je да ће се Стратегијом заштите од пожара створити основ за ефикаснију заштиту људи и материјалних добара. г) Образовање републичког штаба за ванредне ситуације Одлуком Владе од 12. створити основ за ефикаснију примену техничких прописа. министри и њихови сарадници у чијем делокругу су послови из области државне управе и локалне самоуправе. хуманитарних организација. 8 .

укључујући размену информација. прати и координира спровођење мера предвиђених Дугорочним планом развоја система заштите и спасавања. Републички штаб за ванредне ситуације. као и друге елементе неопходне за функционисање система заштите и спасавања. и подручја за које je образован утврђује министар унутрашњих послова. 9 . 4. општи законски оквир чини Закон о ванредним ситуацијама који дефинише управљање ванредном ситуацијом . седиште. обавља следеће послове: 1. планирања. 8. координира рад свих субјеката система заштите и спасавања пo питањима организације. 6. За обављање одређених послова са циљем обједињавања свих постојећих ресурса у заштити. спасавању и реаговању у ванредним ситуацијама у Министарству унутрашњих послова 2009. 5. поплава. координира спровођење активности и мера предвиђених Националном стратегијом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије 3. организацију. 4. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа. аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Област заштите и спасавања у случају ванредних ситуација уређена je законима великим бројем подзаконских прописа. 2. знања и технологија . разматра и даје мишљење на Предлог дугорочног плана развоја система заштите и спасавања. разматра и даје мишљење на Предлог националног плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије. године образован je Сектор за ванредне ситуације чији делокруг. 7. припреме и спровођења мера и активности у вези са превенцијом и смањењем ризика од катастрофе и заштитом и спасавањем. између осталог. Влада Републике Србије одговорна je за све аспекте управљања ванредним ситуацијама. одговора на ванредне ситуације и отклањање последица истих пренета je на заједничку активност надлежних органа државне управе. спремности. Поред прописа чији je предмет регулисања поступање у појединој ситуацији која се може сматрати ванредном. са аспекта ангажовања ресурса заштите и спасавања као што je заштита од пожара.сазива и над њим руководи командант Штаба. одговорност за планирање и спровођење превентивних мера. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања у ванредним ситуацијама суседних држава. хемијског акцидента и слично. У њено име. разматра и даје мишљење на Предлог процене угрожености Републике Србије од елементарних непогода и других несрећа.

стручно оспособљавање и едуковање грађана из области цивилне заштите. запаљивих течности и гасова. управне. покрајинског и регионалних центара за осматрање. експлозивних материја. опасности већих размера које могу да угрозе здравље и животе људи и животну средину или да проузрокују штету већег обима и пружање помоћи код отклањања последица проузрокованих у ванредним ситуацијама. број: 72/12 28 Службени гласник РС. техничких и технолошких несрећа.обављање послова осматрања. a посебно: израде и предлагање закона. Делокруг Сектора за ванредне ситуације Законом о министарствима27 и Законом о полицији28 дефинисано je да Министарство унутрашњих послова обавља послове државне управе који се.1. посебно у објектима већих привредних система. као и противградну заштиту. надзор над производњом. дејстава опасних материја и других стања. . . образовне. превентивне.стручно оспособљавање припадника организационих јединица на пословима из делокруга Сектора (Управе и Одељења). организационих и персоналних услова за спровођење заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и сл. те 27 Службени гласник РС. превентивно-техничке. -успостављање и оспособљавање постојећих ватрогасно-спасилачких јединица у свим местима за извршавање нових задатака који су под непосредном управом организационе јединице за ванредне ситуације. . између осталог. као и у области производње и промета експлозива и других опасних материја. перманентну контролу примене мера превентивно-техничке и противпожарне заштите у објектима изложеним већем степену угрожености од пожара. планирање. У складу са тим. контролу мера заштите живота.превенцију у циљу спречавања угрожавања здравља грађана услед дејства опасних материја и других стања опасности. тежиште ангажовања у области заштите и спасавања усмерено je на обезбеђење потпуније заштите људи и имовине од пожара.обезбеђивање добро обучених кадрова стварањем услова за образовање и обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица. .4. информатичко. односе на заштиту од пожара. елементарних непогода. Сектор за ванредне ситуације врши: . . експлозија и хаварија. норматива и препорука који испуњавају захтеве Европске уније у области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у циљу потпуног правног уређивања за обављање послова. успостављања институционалних. здравља и материјалних добара грађана. спровођење. експлозија и других стања опасности. превоз одређених других опасних материја.васпитне и друге природе за организовање. 63/09-УС и 92/11. прометом и превозом оружја. као и обуку и усавршавање руководилаца штабовца цивилне заштите. број: 101/05. Сектор за ванредне ситуације обавља послове нормативне. очувања услова неопходних за живот и припремање за превладавање ситуација у условима пожара. обавештавања и узбуњивања преко републичког. обавештавање и узбуњивање. муниције. објектима од посебног значаја за Републику Србију.развијање способности да се у случају несреће одговори на најефикаснији начин. 10 . организационотехничке.

оспособљавање грађана за деловање у ванредним ситуацијама. архивирање и обраду података на бази мултимедијалне технологије. 29 Информатор о раду Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Сектор за ванредне ситуације настао je реорганизацијом делова органа државне управе.које се баве пословима управљања ризиком и одговором на хемијске удесе.технолшким несрећама. као и делова организационих јединица Министарства животне средине. промету и превозу запаљивих и експлозивних материја и спроводи мере заштите живота људи.обезбеђивање међународне помоћи за подршку реализацији националне стратегије за материјално опремање ватрогасно-спасилачких јединица.успостављање међународне сарадње и размене информација и података са организацијама које се баве заштитом у ванредним ситуацијама.надзор у производњи.//www.као и . техничкотехнолошких акцидената и других стања опасности које су резултат природних и изазваних катастрофа.да се на најмању меру смање штете проузроковане ванредном ситуацијом.удесима и догађајима изазваним дејством опасних материја и других стања опасности.стварање услова за несметан проток информација.спровођење мера на отклањању штетних последица ванредних ситуација. . 2015. .опремање јединица које оперативно делују у ванредним ситуацијама.стварање законских услова да се у ватрогасно-спасилачким јединицама успостави организација пружања парамедицинске помоћи. http. Организација сектора за ванредне ситуације Министарство унутрашњих послова преко Сектора за ванредне ситуације организује и спроводи активности у циљу заштите живота.координирање радом осталих државних институција (од нивоа државе до локалног нивоа) у спречавању настајања ванредних ситуација и отклањања њихових последица.rs/. пренос.gov. . . приступила 23. . . . .2. .учествовање у гашењу пожара и спасавању имовине и лица угрожених пожаром као и спасилачким активностима при елементарним непогодама.стручно усавршавање припадника јединица и надзор у погледу функционисања и опремања јединица које припадају локалној самоуправи. формирањем јединствене службе за ванредне ситуације a у циљу постизања што бољих резултата из своје надлежности. године. . .управљање заштитом у ванредним ситуацијама и руковођење радом одговарајућих органа у време настајања и одвијања ванредних ситуација и у време отклањања последица изазваних ванредним догађајима.3. запослених и имовине Сектора за заштиту u спасавање Министарства унутрашњих послова и Управе за ванредне ситуације Министарства одбране . рударства и просторног планирања . 11 . техничко. имовине и животне средине од последица насталих неправилним поступцима са тим материјама. обједињавањем функција. здравља и имовине грађана. прикупљање. .mup.29 4.организовање и обучавање јединица цивилне заштите. ради очувања целовитости система заштите. и то. очување услова неопходних за живот и припремања за превладавање насталих ситуација у условима елементарних непогода и других већих несрећа.

Управа за цивилну заштиту у свом саставу има: 30 Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова СТ 01 број 3328/2012-5 од 3 априла 2012 године. .Одељење за спровођење превентивних мера при изградњи објеката. Кикинди. . . 12 .Одељење за здраствено-психолошку превенцију и координацију. .Одељење за контролу рада ватрогасних и спасилачких јединица. Лесковцу. . Ваљеву. Слика 1: Организациона шема Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС Управа за управљање ризиком у свом саставу има: . Сомбору. .Одељење за опште правне послове Сектора.Одељење за материјално-техничко опремање ватрогасно-спасилачких јединица. -Управа за превентивну заштиту.30 За обављање послова у седишту Сектора за ванредне ситуације образоване су следеће организационе јединице: -Биро начелника Сектора. Нишу и Крагујевцу и Одељења за ванредне ситуације у: Бору. Пријепољу.Одељење за контролу промета и превоза опасних материја. -Управа за ватрогасне и спасилачке јединице.Национални тренинг центар за ванредне ситуације.Управу за управљање ризиком. .Одељење за управљање ризиком од техничко-технолошких удеса и последица терористичких напада. узбуњивање и телекомуникације. Чачку.Одељење за методологију модификације временa. Краљеву.Одељење за спровођење превентивних мера при коришћењу објеката. Панчеву.Управу за цивилну заштиту. Јагодини. Новом Саду. . Зајечару и Зрењанину. . Управа за ватрогасне u спасилачке јединице у свом саставу има: . .Одељење за координацију управљања ризиком од елементарних непогода. Пожаревцу. . Биро начелника Сектора у свом саставу има : . обавештавање.Одељење за противградну заштиту. -Одељење за осматрање. Суботици. Шапцу. Пироту.У саставу сектора за ванредне ситуације су организационе јединице у седишту Управе за ванредне ситуације у: Београду. Новом Пазару. Ужицу. Управа за превентивну заштиту у свом саставу има: . Сремској Митровици. Врању. Прокупљу.Национални центар 112. Смедереву.

Панчеву. . ЗАКЉУЧАК Последњих година у Републици Србији сведоци смо бројних катастрофа . Краљеву.преко 20 поплавних таласа. . Врању.Одељење за спровођење превентивних мера при коришћењу објеката. Данас je опште прихваћено да се на плану смањења ризика од катастрофа мора систематски интегрисати у политичке планове и програме за одрживи развој .Одељење за техничку и интенданску подршку. Ужицу. Сремској Митровици.Ватрогасно-спасилачки батаљон 5.Одељење за цивилну заштиту..Одељење за планске. Национални тренинг центар за ванредне ситуације у свом саставу има: .Одељење за спровођење превентивних мера при изградњи објеката. док смо се током лета суочили са екстремно високим температурама и дугим сушним периодом. разорни земљотрес у Краљеву.Одсек за послове превентивне заштите. .Одељење за обуку кадрова цивилне заштите. као и у форми партнерства.Ватрогасно-спасилачку бригаду.НУС. . . Јагодини. Лесковцу.Одељење за неексплодирана убојна средства.Одељење за управљање ризиком. Пожаревцу.Одељење за оперативно-организационе послове цивилне заштите. Зрењанину. . и подржавати путем билетералне. . . Управа за ванредне ситуације у Београду у свом саставу има: . Крушевцу. нашу земљу погодио je дуги период изузетно ниских температура обилних снежних падавина. године. Чачку и Шапцу у свом саставу имају: . Све ове последице су имале за последицу људске жртве. Неопходно je обезбедити оптималну координацију и синхронизацију свих 13 . . У првим месецима 2012. Ваљеву. . опасности од клизишта. патњу и материјалну штету у износу од више десетина милиона евра.Одељење за општеправне и управне послове.Одељење за специјалистичку обуку и усавршавање ВСЈ и ПЗ. што je довело до великог броја шумских пожара и пожара на отвореном простору. Одељења за ванредне ситуације у Бору. . . Зајечару.Одељење за управљање ризиком и цивилну заштиту. Крагујевцу и Нишу у свом саставу имају: . Кикинди.Одељење за превентивну заштиту.Ватрогасно-спасилачку бригаду. оперативне и аналитичке послове. Суботици. регионалне и мећународне сарадње. Смедереву. .Одсек за управљање ризиком и цивилну заштиту. Управе за ванредне ситуације у Новом Саду.

2012. „Ванредно стање u ванредне ситуације у Републици Србији-(не) оправдани дуализам". материјалних добара и културног и историјског наслеђа. што подразумева и унутрашњу реорганизацију Србије. Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова обавља послове заштите људских живота.: „Радни материјал". ДТ 09 број: 3136/99 од З1. Аврамовић. затим спровести специфично просторно планирање у потенцијално угроженим зонама. као и имплементацију система телекомуникација који омогућава максимално брзу реакцију свих служби у случају опасности од елемектарних непогода и техничко-технолошких несрећа. 2.Постојање програмске политике у области превенције и одговора на катастрофе може у великој мери да умањи последице и штету. Факултет безбедности. часопис за неговање демократске политичке културе. Криминалистичко-полицијска академија. животне средине.104/09). број: 116/07. Симовић. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова. Култура. ЛИТЕРАТУРА 1. Јаковљевић В. 6. са рејонизацијом површина према степену угрожености. Драгутин С. 2010. Стручна обука и адекватно опремање јединице за реаговање у ванредним ситуацијама je један од предуслова за смањење последица катастрофа.активности на спречавању елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа или ублажавању њихових последица. 4. Култура Полис.децембра 1999 14 .Полис Нови Сад. Из тог разлога потребно je да Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова ојача своје капацитете и подигне углед који ужива као институција. IX "The Culture of Polis". Закон о одбрани („Службени гласник PC". Београд. одржавања и унапређења способности читаве нације за превентивно деловање на ризике. 3. Дарко 3. те изградње. Београд. 88/09. год. Сектор настоји да одговори на изазове и ублажи последице од различитих катастрофа које могу погодити наш регион.

15 . Устав Републике Србије („Службени гласник PC" . Устав Републике Србије („Службени гласник PC". број:37/06). 67/93. број: 10547/05 од 13 септембра 2005 године.нов. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова. СТ 01 стр. 8.године. број: 37/88 и Службени гласник PC. 6. 48/94 и 101/05). број: 53/93. 5. број: 1/90). 7. Службени гласник СРС.