You are on page 1of 1

LICEUL TEHNOLOGIC „1MAI ” Municipiul PLOIEŞTI

CATEDRA
Prof.
Disciplina :

Plan remedial individual de acţiune (MODEL *)
Nume şi prenume elev: .................................................................Clasa: ......................
Sprijin propus : ameliorare şi recuperare
Sprijin oferit de : şcoală, familie
Părinţii / persoanele care au copiii în grijă trebuie să : -

păstreze legătura cu şcoala;
- supravegheze atent elevii (activitate, anturaj, dozarea timpului)
Elevii trebuie să : - ceară sprijin profesorului, dirigintelui, familiei pentru a elimina eşecul;
- participe efectiv la ore.
Aspectul (aspectele)care reprezintă motiv de
Date de începere : ..............
Perioada de evaluare: ...........
îngrijorare:
Perioada monitorizării şi a
Data revizuirii (dacă este
 dezinteres faţă de disciplină
intervenţiei: ...................................
cazul): ........................

Resurse şi tehnici posibile
Posibile
Metode/ tehnici de Rezultate
Ţinte de atins
Criterii de reuşită
de asistenţă/ sprijin
strategii la clasă evaluare (exemplificări) aşteptate
1.Însuşirea unor
cunoştinţe minime

Împărţirea materiei în - sarcini realizabile
paşi mici
- îndrumări clare

- încurajare

Tehnici moderne,
variate

Captarea
atenţiei

2.Dezvoltarea interesului
pentru disciplina predata

Schimbarea frecventă
a activităţii

- mijloace alternative
(bibliotecă, internet,…)

- expunere

Evaluarea alternativă

Motivaţia
învăţării

3.Dobândirea unor tehnici
de muncă intelectuale

Concentrarea gradată
asupra activităţii

- exemple, aplicaţii

- motivare

Tehnici tradiţionale

Progres

(*) planul remedial individual va fi adaptat în funcţie de nevoile şi trebuinţele proprii fiecărui elev.