You are on page 1of 15

20.

Na osnovu čl. 127, 147 i 177 tačka 4 Zakona o osiguranju (“Sl. list RCG” br. 78/06,
19/07, „Sl. list CG“, br. 45/12), na sjednici od 26.12.2012. godine, Savjet Agencije za
nadzor osiguranja donio je
PRAVIL NIK
O SADRŽINI IZVJEŠTAJA, OBAVJEŠTENJA I DRUGIH PODATAKA KOJI SE
DOSTAVLJAJU AGENCIJI ZA NADZOR OSIGURANJA I O NAČINU I ROKOVIMA
NJIHOVOG DOSTAVLJANJA
Član 1
Ovim pravilnikom bliže se utvrđuje sadržina izvještaja, obavještenja i drugih podataka
koje društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, filijala stranog društva za osiguranje,
društvo za posredovanje, društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik-zastupnik u
osiguranju, agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju i banka koja obavlja poslove
zastupanja u osiguranju dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja (u daljem tekstu:
Agencija), kao i način i rokovi njihovog dostavljanja.
1. Društvo za osiguranje
Redovno izvještavanje
Član 2
Društvo za osiguranje (u daljem tekstu: Društvo) je dužno da redovno dostavlja
Agenciji:
1) izmjene, dopune i promjene statuta;
2) izmjene, dopune i promjenu opštih akata i akata poslovne politike, sa mišljenjem
ovlašćenog aktuara;
3) dokaze o izmjenama podataka koji se registruju u Centralnom registru privrednih
subjekata (CRPS) i Centralnoj depozitarnoj agenciji (CDA);
4) obavještenje o promjeni ovlašćenog aktuara;
5) obavještenje o promjeni spoljnjeg revizora;
6) obavještenje o sazivanju skupštine akcionara, zapisnik i odluke sa sjednice
skupštine;
7) akta kojim se regulišu interne procedure uspostavljene sa ciljem sprječavanja
pranja novca i finansiranja terorizma i izmjene tih akata;
8) obavještenje o zaključenim ugovorima o zastupanju sa bankama i podatke o
vrstama osiguranja koje će se nuditi klijentima u tim bankama.
Podaci iz stava 1 ovog člana dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od dana
usvajanja izmjene, odnosno donošenja odluke ili akta.
Društvo je dužno da dostavlja Agenciji i podatke po grupama i vrstama osiguranja, i to o:
- broju osiguranja po vrstama osiguranja;
- iznosima bruto premije osiguranja po vrstama osiguranja;
- broju i iznosima šteta po vrstama osiguranja.

spisak uslova i tarifa po kojima je društvo obavljalo poslove osiguranja u prethodnoj godini sa datumima donošenja. tekuće godine.Podaci iz stava 3 ovog člana dostavljaju se mjesečno i kvartalno. sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i izvještajem spoljnjeg revizora.strukturu tehničkih rezervi i strukturu deponovanja i ulaganja tehničkih rezervi u oblike imovine propisane Zakonom i pravilnikom kojim se uređuju oblici imovine i ograničenja deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i kapitala. maja tekuće godine za prethodnu godinu. 12. Kvartalne podatke iz stava 3 ovog člana društvo je dužno dostavljati na sljedećim obrascima: Obrazac III. Mjesečne podatke iz stava 3 ovog člana društvo je dužno dostavljati na Obrascu I i Obrascu II. a najkasnije do 1.tog u mjesecu po isteku perioda za koji se daje izvještaj. do 20. poslovne godine. 12. 12. Obrasci iz st.izvještaj o odnosima sa matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva. . . Izvještaje iz stava 1 ovog člana društvo je dužno da dostavi u roku od 15 dana od dana njihovog usvajanja. . utvrđenje u skladu sa pravilnikom koji uređuje način utvrđivanja margine solventnosti.podatke o štetama. 5 i 6 ovog člana čine sastavni dio ovog pravilnika. godišnji finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju sa stanjem na dan 31. sa mišljenjem ovlašćenog aktuara. . Godišnji izvještaj o poslovanju društva za osiguranje iz stava 1 tačka 1 ovog člana mora naročito da sadrži: . i to: broj i iznos riješenih šteta po vrstama osiguranja utvrđenim pravilnikom kojim se uređuje raspored vrsta rizika po vrstama osiguranja.podatke o likvidnosti društva u obračunskom periodu.osnovne podatke o društvu za osiguranje. broj i iznos prijavljenih šteta u obračunskom periodu. . 12. . . kao i strukturi deponovanja i ulaganja kapitala u oblike imovine propisane Zakonom o osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) i pravilnikom kojim se uređuju oblici imovine i ograničenja deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i kapitala.podatke o adekvatnosti kapitala. prethodne godine i na dan 31. broj i iznos rezervisanih šteta na dan 31. . poslovne godine. izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja sa stanjem na dan 31.visinu margine solventnosti. kao i pravni poslovi i transakcije koje je društvo imalo sa istim u skladu sa Zakonom o privrednim društvima . Obrazac IV i Obrazac V.podatke o visini bruto premije osiguranja po vrstama osiguranja utvrđenim pravilnikom kojim se uređuje raspored vrsta rizika po vrstama osiguranja. 2. Godišnje izvještavanje Član 3 Društvo godišnje dostavlja: 1.

pregled broja osiguranih lica i druge podatke (kadrovska struktura zaposlenih. rezerve kapitala povezane sa kumulativnim povlašćenim akcijama i druge kategorije iz člana 92b stav 2 tač. podatke o zaključenim ugovorima o životnom osiguranju. prenesena dobit iz prethodnih godina. druge aktivnosti društva). rezerve kapitala koje se ne odnose na obaveze iz osiguranja. utvrđenom pravilnikom kojim se uređuju oblici imovine i ograničenja deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i kapitala. Tromjesečno izvještavanje Član 4 Društvo za osiguranje tromjesečno dostavlja Agenciji: 1. broj aktivnih polisa na kraju obračunskog perioda po vrstama životnog osiguranja utvrđenim pravilnikom kojim se uređuje raspored vrsta rizika po vrstama osiguranja. rezerve iz dobiti. broja polisa sa učešćem u dobiti. broj novozaključenih polisa. . pregled broja polisa sa godišnjim plaćanjem premije i broja polisa sa jednokratnim plaćanjem premije. bankama.domaćih pravnih i fizičkih lica. akcije koje se ne kotiraju na organizovanom tržištu i druga sredstva koja nije moguće koristiti za izmirenje novčanih obaveza) . društvima za upravljanje i drugim finansijskim institucijama. brokerskim i dilerskim društvima. .osnovnom kapitalu (uplaćeni akcijski kapital društva za osiguranje. i to: broj aktivnih polisa na početku obračunskog perioda. imovine. brokerskim i dilerskim društvima. . broj otkupljenih polisa. 1 i 2 Zakona). Podatke o stanju i promjenama na računima kapitala.visinu margine solventnosti. obaveza i potraživanja i to: 1. društvima za reosiguranje. rezervi. društvima za upravljanje i drugim finansijskim institucijama u skladu sa članom 92c stav 1 tačka 1.strukturi deponovanja i ulaganja kapitala. ulaganja u podređene dužničke instrumente i druga ulaganja u drugim društvima za osiguranje. preneseni gubitak i gubitak tekuće godine. društvima za reosiguranje. broj i nominalnu vrijednost akcija). sa promjenama u odnosu na: . kapital stranih pravnih i fizičkih lica. . razlika nediskontovanih i diskontovanih tehničkih rezervi za rezervisane štete). bankama. . nematerijalna imovina. broj storniranih polisa. kao i pregled broja individualnih polisa i broja polisa grupnog osiguranja. otkupljene sopstvene akcije. broja polisa bez učešća u dobiti i broja polisa kod kojih osiguranik snosi rizik ulaganja.akcijski kapital (akcijski kapital . broj redukovanih polisa. podređeni dužnički instrumenti.obračunu garantnog kapitala. i to: .dopunskom kapitalu (akcijski kapital uplaćen na osnovu kumulativnih povlašćenih akcija. 2 Podatke o strukturi kapitala na kraju obračunskog perioda. izuzev akcijskog kapitala uplaćenog na osnovu kumulativnih povlašćenih akcija.- - podatke o troškovima sprovođenja osiguranja na kraju obračunskog perioda.1 Podatke o adekvatnosti kapitala na kraju obračunskog perioda.odbitnim stavkama pri obračunu kapitala (udjeli u drugim društvima za osiguranje. 1.

a za fizička lica . sa mišljenjem ovlašćenog aktuara. prenosna premija. na kraju obračunskog perioda i to: . tip ugovora o reosiguranju (kvotno i ekscedentno reosiguranje. . 4.obavezama za premije reosiguranja i saosiguranja. po vrstama osiguranja.broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih na kraju obračunskog perioda. adresa.obavezama iz neposrednih poslova osiguranja. limiti (samopridržaj društva i limit ugovora reosiguravača) i linije pokrića (po riziku.7 Druge podatke. 6.potraživanja za premije reosiguranja i saosiguranja. matični broj i PIB.dugoročne obaveze iz finansiranja i poslovanja.4 Podatke o obavezama. .strukturi tehničkih rezervi u bruto i neto iznosu (bez udjela reosiguravača) i ulaganju i deponovanju sredstava tehničkih rezervi. . reosiguranje viška štete i tehničkog rezultata i dr. u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina mišljenja aktuara. druge tehničke rezerve) i o deponovanju i ulaganju sredstava tehničke rezerve. rezervisane štete. način aktiviranja ugovora (automatski ili fakultativno). štetnom događaju.iznos saosiguranih i iznos reosiguranih viškova rizika iznad maksimalnog samopridržaja.troškovi uprave. 23 i 24 Zakona. Mišljenje ovlašćenog aktuara o broju prijavljenih šteta i o broju i visini riješenih šteta u redovnom postupku i u sudskom i drugim podacima o štetama u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina mišljenja aktuara.naziv.obavezama za udjele u naknadama šteta. 3. . u smislu čl. . troškovi pribave osiguranja. Podatke o saosiguranju i reosiguranju viškova rizika iznad maksimalnog samopridržaja. Visinu margine solventnosti utvrđene u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje način utvrđivanja visine margine solventnosti.3 Podatke o potraživanjima. troškovi u vezi sa obradom i isplatom šteta i troškovi deponovanja i ulaganja sredstava osiguranja u obračunskom periodu. . Mišljenje ovlašćenog aktuara o likvidnosti u obračunskom periodu.).sve ugovore o pasivnom reosiguranju sa sljedećim elemenatima posebno za svaki ugovor: naziv reosiguravača. i to: . 1.5 Podatke o tehničkim rezervama na kraju obračunskog perioda. tehničkom rezultatu i dr. . obim pokrića (osnovni i dopunski rizici). Mišljenje ovlašćenog aktuara o tehničkim rezervama (matematička rezerva. rezerve za izravnjanje rizika. po ročnosti.ostale obaveze. po ročnosti. i dr.ostala potraživanja. kao što su: . 1. .dugoročna poslovna potraživanja i . sjedište.promjene akcionara (za pravna lica . 5. . i to: .pregled polisa životnih osiguranja na kraju obračunskog perioda.ime. . 1.). 1.potraživanja za udjele u naknadama šteta.potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja. rezerve za bonuse i popuste.kvalifikovane imaoce i povezana lica. sa mišljenjem ovlašćenog aktuaram. posebne tehničke rezerve koje formira drštvo koje obavlja poslove osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicioni rizik. . . vrste osiguranja ili tarife na koje se ugovor odnosi. JMBG) i broj akcija u vlasništvu. .2. na kraju obračunskog perioda i to: .

jula tekuće godine. Mišljenje ovlašćenog aktuara o mjerodavnoj ukupnoj premiji osiguranja i mjerodavnoj premiji osiguranja u samopridržaju po vrstama osiguranja.za treći obračunski period (1. januara do 30.za drugi obračunski period (1. januara sljedeće godine. 5. juna) do 5. sa odlukom odbora direktora o usvajanju za izvještajni period. Podatke o polisama. oktobra tekuće godine. januara do 31. januara do 31. Izvještaji i podaci iz stava 1 tač. .broj aktivnih polisa sa godišnjom premijom manjom od 500 eura na kraju obračunskog perioda. . i to: . 10.broj odbijenih ugovora zbog sumnje na pranje novca i finansiranje terorizma.Bilans stanja .za prvi obračunski period (1.za četvrti obračunski period (1. decembra) do 1. datumu početka i datumu isteka osiguranja. Izvještaj o nalazima interne revizije. 9.000 eura na kraju obračunskog perioda. Izvještaji i podaci iz stava 1 tač. 3. 11.za prvi obračunski period (1.broj aktivnih polisa sa godišnjom premijom većom od 500 eura. septembra) do 5. u cilju praćenja aktivnosti na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma za životna osiguranja.000 eura na kraju obračunskog perioda. sačinjene u skladu sa važećim obrascima za finansijske iskaze. januara do 30. novembra tekuće godine.pregled 10 ugovora sa najvećom osiguranom sumom i sa najvećom godišnjom premijom na kraju obračunskog perioda. . . 1. januara do 31. . . 2.Izvještaj o promjenama na kapitalu. 7 i 8 ovog člana dostavljaju se Agenciji u sljedećim rokovima: . . marta) do 5. Mišljenje ovlašćenog aktuara o adekvatnosti kapitala. januara do 31. objavljenim od strane nadležnog organa u "Službenom listu Crne Gore". . .broj polisa sa jednokratnom premijom čiji iznos prelazi 2. . avgusta tekuće godine.7. maja tekuće godine. marta sljedeće godine. marta) do 20. a manjom od 1. u skladu sa čl. januara do 30. . septembra) do 20.broj novozaključenih polisa osiguranja u obračunskom periodu.500 eura na kraju obračunskog perioda. 98 i 98a Zakona.za drugi obračunski period (1. decembra) do 25.broj transakcija prijavljenih Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma kao i . uključujući podatke o proizvodima.za četvrti obračunski period (1. .Bilans uspjeha . Finansijske iskaze u obračunskom periodu koji obuhvataju: . aprila tekuće godine. 8. juna) do 20. 4. 10 i 11 ovog člana dostavljaju se Agenciji u sljedećim rokovima: .za treći obračunski period (1. .Bilans novčanih tokova . januara do 30.broj aktivnih polisa čija godišnja premija prelazi iznos od 1. 6.

broju ukupnih šteta za rješavanje u periodu (broj rezervisanih šteta na dan 31. avgusta tekuće godine. aprila do 30. Shodna primjena Član 6 Na sadržinu izvještaja. januara do posljednjeg dana mjeseca). kao i rokove i način njihovog dostavljanja shodno se primjenjuju odredbe ovog pravilnika o društvima za osiguranje. 12. maja tekuće godine. januara do posljednjeg dana mjeseca. Mjesečno izvještavanje Član 5 Društvo je dužno da Agenciji mjesečno dostavlja izvještaje i podatke o obaveznom osiguranju vlasnika. . marta sljedeće godine. 8) broj odbijenih šteta od 1. januara tekuće godine do posljednjeg dana tekućeg mjeseca. januara tekuće godine do posljednjeg dana tekućeg mjeseca. septembra) do 5. 6) broju plaćenih šteta od šteta likvidiranih od 1. 7) broju prijavljenih a neriješenih šteta posljednjeg dana tekućeg mjeseca. 2 i 3 ovog člana dostavljaju se u roku od 20 dana po isteku izvještajnog perioda.broju riješenih šteta od 1. 4) broju riješenih šteta od 1. odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima (osiguranje od autoodgovornosti) u saobraćaju. Podaci iz st. januara tekuće godine do posljednjeg dana tekućeg mjeseca. i to o: 1) broju osiguranja zaključenih od 1. jula do 30. 1. obavještenja i drugih podataka koje dio stranog društva za osiguranje i društvo za reosiguranje dostavljaju Agenciji. i to o: . juna) do 5. januara tekuće godine do posljednjeg dana tekućeg mjeseca. prethodne godine i broj prijavljenih šteta za rješavanje od 1. januara do 31. 5) broju likvidiranih šteta od 1. januara tekuće godine do posljednjeg dana tekućeg mjeseca. januara tekuće godine do posljednjeg dana tekućeg mjeseca. . 2) premiji osiguranja od 1. Društvo je dužno da Agenciji mjesečno dostavlja podatke. decembra) do 1. marta) do 5. januara tekuće godine do posljednjeg dana tekućeg mjeseca. 3) broju prijavljenih šteta od 1. za četvrto tromjesečje (1. oktobra do 31. Društvo je dužno da Agenciji mjesečno dostavlja podatke o broju izdatih zelenih kartona i prihoda ostvarenih po tom osnovu od 1. januara do posljednjeg dana tekućeg mjeseca. za drugo tromjesečje (1. za treće tromjesečje (1.Izvještaji iz stava 1 tačka 9 ovog člana dostavljaju se Agenciji u sljedećim rokovima: za prvo tromjesečje (1. novembra tekuće godine.

Bilans uspjeha. . broj ovlašćenja izdatog od strane regulatornog organa). Društvo za posredovanje u osiguranju. 6) spisak lica koja obavljaju poslove zastupanja. Podaci iz stava 1 ovog člana dostavljaju se u roku od 8 dana od dana nastupanja promjena ili donošenja akata. aprila tekuće godine za prethodnu godinu. odnosno zastupanja u osiguranju. Član 9 Društvo za posredovanje. . adresi prijema službene pošte. promjeni organa upravljanja.Statistički aneks sačinjene u skladu sa važećim propisima. preduzetnik – zastupnik u osiguranju i banka koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju Redovno izvještavanje Član 7 Društvo za posredovanje. društvo za zastupanje u osiguranju. 4) dokaze o izmjenama podataka koji se registruju u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). društvo za zastupanje u osiguranju i agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju dužni su da godišnje dostavljaju Agenciji godišnje finansijske izvještaje koji obuhvataju: . društvo za zastupanje u osiguranju. Godišnje izvještavanje Član 8 Društvo za posredovanje. koji se dostavljaju najkasnije do 5. 7) procedure kojima se uređuje obavljanje poslova posredovanja. preduzetnik – zastupnik u osiguranju i agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju dužni su da redovno dostavljaju Agenciji: 1) izmjene. odnosno posredovanja u osiguranju (ime i prezime. 2) odluke o promjeni sjedišta. Izuzeto od stava 1 ovog člana preduzetnik – zastupnik u osiguranju ne dostavlja podatke iz tačke 1 tog stava. dopune i promjene statuta.Bilans stanja. 3) obavještenje o promjeni u strukturi kapitala. preduzetnik – zastupnik u osiguranju i banka koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju dužni su da Agenciji dostavljaju izvještaj koji obuhvata sljedeće podatke: 1) broj izdatih polisa osiguranja. . 5) obavještenje sa podacima o zaključenim ugovorima sa društvima za osiguranje (sa pripadajućim aneksima ugovora). odnosno zaključenih ugovora osiguranja po vrstama osiguranja i po društvima za osiguranje u izvještajnom periodu.12. društvo za zastupanje u osiguranju. agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju.

87/09 od 30. obavještenja i drugi podaci iz ovog pravilnika dostavljaju se Agenciji u pisanoj i elektronskoj formi.. 2008.12. društvo za zastupanje u osiguranju. društvo za posredovanje u osiguranju dostavlja i podatke o broju lica koja su njegovim posredovanjem zaključivala ugovore o osiguranju života sa dva ili više društava za osiguranje u posljednjih pet godina. obavještenja i drugih podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja (“Sl. 1. 70/08 od 19.2 ovog pravilnika. Član 12 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore". koji su sastavni dio ovog pravilnika. Branko Vujović. 48/11 od 30. Izvještaj iz s18tava 1 ovog člana društvo za posredovanje.1 i 1. 26. bez unošenja u sistem za elektronsko izvještavanje Agencije. Broj: 01-1358/6-12 Podgorica. 11. Podatke iz stava 1 ovog člana društvo je dužno da unese u sistem za elektronsko izvještavanje najkasnije do 15. godine Predsjednik Savjeta. 09. godine dostavljaju se u pisanoj i elektronskoj formi. aprila tekuće godine.).5 i tač. do 30. 3) fakturisanu proviziju po vrstama osiguranja i po društvima za osiguranje u izvještajnom periodu. 2011. s. Član 11 Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini izvještaja. 12. 21/11 od 21. br. godine.r. 06. Pored podataka iz stava 1 ovog člana.2012. Član 10 Izvještaji.. 2013. 2013. list CG”. 07. 2 st. 2011.2) bruto fakturisanu premiju po vrstama osiguranja i po društvima za osiguranje u izvještajnom periodu. 4 stav 1 tačka 1 podtač. 5 i 6 i čl.. 2009. 04. . Završne i prelazne odredbe Član 11 Podaci iz čl. i to godišnje za prethodnu godinu do 5. preduzetnik – zastupnik u osiguranju i banka dužni su dostaviti Agenciji na obrascima VI i VII.