You are on page 1of 3

ALIANCIA

FAIR-PLAY

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná ulica č. 63
974 01 Banská Bystrica

Vec: Podnet na začatie daňovej kontroly

I.
Týmto podávame podnet na začatie daňovej kontroly v súvislosti s povinnosťou
dodržiavania zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá vznikla pri obchodných
transakciách spoločností LTB RENT, s.r.o. a BALAX, s.r.o., ktoré sú zároveň
spriaznenými osobami cez jediného spoločníka a konateľa Ladislava Baštrnáka.

II.
Dňa 14. 6. 2013 uzavrel Ladislav Bašternák ako fyzická osoba kúpnu zmluvu na
pozemky a stavbu rodinného domu na Hummelovej ulici za 850.000 eur od
Dušana S (prostredníctvom notárskej úschovy do troch dní od podpisu zmluvy,
pričom kúpna cena mala byť vyplatená do 5 dní od zmeny vlastníka na liste
vlastníctva). (príloha č. 1)
Dňa 24. 8. 2015 uzavrel Ladislav Bašternák (predávajúci) kúpnu zmluvu s LTB
RENT, s.r.o. (kupujúci) na tieto nehnuteľnosti za 850.000 eur, ktorá je splatná v
lehote 10 rokov, t.j. do 21.8.2025. (príloha č. 2)
Jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti LTB RENT, s.r.o., od jej vzniku v
roku 2013 až do jej zrušenia (zlúčením) v roku 2016, bol Ladislav Bašternák.
(príloha č. 3)
Dňa 25. 11. 2015 uzavrela spoločnosť LTB RENT, s.r.o. (predávajúci) kúpnu
zmluvu so spoločnosťou BALAX, s.r.o. (kupujúci) na tieto nehnuteľnosti za
850.000 eur, ktorá je splatná v lehote 10 rokov, t.j. do 21.8.2025. (príloha č. 4)

Aliancia Fair-play
Smrečianska 21
811 05 Bratislava

tel.: +421 2 207 399 19

email: fairplay@fair-play.sk
web: www.fair-play.sk

ALIANCIA
FAIR-PLAY

Jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti BALAX, s.r.o., od roku 2008 až do
dnešného dňa je Ladislav Bašternák. (príloha č. 5)
Dňa 11. 1. 2016 bola spoločnosť LTB RENT, s.r.o. zrušená (deň výmazu – 2. 2.
2016) zlúčením.
Právnym nástupcom spoločnosti je RELCO, s.r.o. (príloha č. 3 a 6) Jediným
spoločníkom a konateľom tejto spoločnosti je od roku 2010 osoba s trvalým
pobytom vo Francúzsku. So spoločnosťou bolo zlúčených 22 obchodných
spoločností (21 z nich po septembri 2015). Relco, s.r.o., ako právny nástupca
LTB Rent, s.r.o. je evidovaná ako daňový dlžník s daňovým nedoplatkom 1 843
129,43 eur.
Dňa 31. 5. 2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka RELCO, s.r.o.
Spoločnosť BALAX, s.r.o. je ku dňu 5. 8. 2016 vlastníkom nehnuteľností (podľa
kúpnej zmluvy zo dňa 17. 11. 2015). (príloha č. 7)

III.
Ladislav Bašternák, podľa verejne dostupných informácií kúpil nehnuteľnosti ako
fyzická osoba. V auguste 2015 tieto nehnuteľnosti previedol na obchodnú
spoločnosť LTB RENT, s.r.o. , kde bol jediným spoločníkom a takmer presne o tri
mesiace neskôr tieto nehnuteľnosti previedol ako konateľ LTB RENT, s.r.o. na
ďalšiu spoločnosť, kde bol taktiež jediným spoločníkom a konateľom.
Lehota na úhradu kúpnej ceny v oboch zmluvách (medzi Ladislavom
Bašternákom a LTB RENT, s.r.o. aj medzi LTB RENT, s.r.o. a BALAX, s.r.o.) bola
neobvykle dlhá – 10 rokov.
V zmluve medzi LTB RENT, s.r.o. a BALAX, s.r.o. Ladislav Baštrnák, ako konateľ
prehlásil, že "v súvislosti s Nehnuteľnosťami ... na nich neviaznu žiadne dlhy
alebo záväzky a neexistuje žiaden neuspokojený nárok ani nesplnená povinnosť
vyplývajúca z akéhokoľvek rozhodnutia vzťahujúceho sa na Nehnuteľnosti".
Skutočnosť, nasvedčujúca tomu, že v prípade prevodov vlastníctva nehnuteľností
išlo len o formálny prevod, je aj to, že v oboch zmluvách (ako medzi Ladislavom
Bašternákom a LTB RENT, s.r.o., tak aj medzi LTB RENT, s.r.o. a spoločnosťou
BALAX, s.r.o.) je uvedené totožné číslo bankového účtu, na ktoré má byť kúpna
cena uhradená (17
506/0900), čo samotné by bolo v rozpore so zákonom,
nakoľko v oboch zmluvách sa uvádza, že ide o účet predávajúceho – teda
v prvom prípade Ladislava Bašternáka ako fyzickej osoby a v druhom prípade
firmy LTB Rent, s. r. o.
Taktiež, v tejto súvislosti neobvyklým ustanovením v zmluve je aj to, že
"predávajúci splnomocňuje kupujúceho k zastupovaniu ... k oprave chýb v písaní,
počítaní a iných zrejmých nesprávností v tejto zmluve a v návrhu na vklad, aj

Aliancia Fair-play
Smrečianska 21
811 05 Bratislava

tel.: +421 2 207 399 19

email: fairplay@fair-play.sk
web: www.fair-play.sk

ALIANCIA
FAIR-PLAY

pre prípad, že by nedostatky bolo potrebné odstrániť osobitným dodatkom k tejto
zmluve".
Kúpna zmluva medzi LTB RENT, s.r.o. a BALAX, s.r.o. je zo dňa 25. 11. 2015. Vo
výpise z katastra nehnuteľností je však uvedené, že prevod nehnuteľností bol
vykonaný na základe kúpnej zmluvy zo dňa 17. 11. 2015. (príloha č. 7) Keďže
nemáme prístup k ďalším dokumentom, nevieme posúdiť relevantnosť pre toto
podanie.

IV.
V prípade týchto obchodných transakcií je výrazné riziko, že mohlo dôjsť
porušeniu zákona o dani z pridanej hodnoty. Verejne dostupné zdroje nie sú
dostačujúce na to, aby sme mohli poukázať na konkrétne porušenia zákona.
Obchodná transakcia prebehla medzi dvoma spriaznenými osobami, pričom
predávajúca spoločnosť bola následne zlúčená s inou spoločnosťou (RELCO,
s.r.o., ktorej jediným spoločníkom a konateľom je občan s bydliskom vo
Francúzsku), ktorá bola v tom čase pravdepodobne v konaní o zrušení
spoločnosti bez likvidácie a len o deväť dní po podpise zmluvy o zlúčení (medzi
spoločnosti LTB RENT, s.r.o. so spoločnosťou RELCO, s.r.o.) bolo začaté
konkurzné konanie voči dlžníkovi RELCO s.r.o. (príloha č. 8)
Z verejných informácií sa nedá zistiť, či si (po obchode s LTB Rent, s.r.o.)
spoločnosť BALAX, s.r.o. uplatnila odpočet DPH ani či spoločnosť LTB RENT,
s.r.o. z predaja nehnuteľností odviedla štátu DPH. Existuje však výrazné riziko,
že LTB Rent, s.r.o. si po prevode vlastníctva uplatnila daň na vstupe, pričom LTB
RENT, s.r.o. DPH ich štátu neodviedla a následne spoločnosť zmenila vlastníka.

V.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti máme za to, že uvedené skutočnosti
dostatočne odôvodňujú opodstatnenosť nášho podnetu a preto podávame tento
návrh na začatie konania na vykonanie daňovej kontroly.

Zuzana Wienk
programová riaditeľka
Aliancie Fair-play
V Bratislave, 11. 8. 2016

Aliancia Fair-play
Smrečianska 21
811 05 Bratislava

tel.: +421 2 207 399 19

email: fairplay@fair-play.sk
web: www.fair-play.sk