You are on page 1of 437

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

QÆ~åƒù^•è <åk ™êfl`«Hõ Ѩ~º° O`«
ã¨O™ê¯~å}ÏO ã¨OHõÅÊ qâıëêó
QÆ~åƒù^è•#=Ú
ã¨OHõÅÊó:–
PK« = ∞º ˆ H â◊ " åÜ« ∞ ™êfiǨ  .....NѨ ~ ° " Õ ∞ â◊ fi ~° „ Ñ‘ ` « º ~° ÷ O =∞=∞
|∞∞`«∞™êfl`åÜ«∂O ÉèÏ~åºÜ«∂O „Ѩ^äŒ=∞QÆ~°ƒù ã¨O™ê¯ˆ~} [x+¨º=∂}
ã¨~fi° QÆ~åƒù}ÏO c[QÆ~ƒ° ù ã¨=Ú^Œƒ"ù <·≥ À x|~°›}^•fi~å NѨ~"° ∞Õ â◊fi~° „Ñ‘`º« ~°O÷
QÆ~åƒù^•è <åYºO Hõ~‡° Hõi¿+º I
=∞O:– =∂5ã≤ =∂1ã≤ Ѩ$ë6 êª #∞ºÑ¨Ü
1 ∞« xÎ =∂5ã≤ =∂2㺨 u„QÍ5Ç¨ º1 QÆ$ǨϺ <ÕÎ =∂5
ã≤ =∂2¿ãº6 =g5~º° O1 ^Œ^uŒè =∂5™êO „Ѩu+1 `ª≤ åº L5Ñi¨ ë1 êì<å‡6 ™ê<£ Ѩ$ë6 êª#∞º
Ñ1¨Ü«∞x6Î `«™ê‡1^Œ∞5 Ѩië1 êì6 ^À+¨^1 èŒÜ«∞ó5 Ѷ¨ÅO1 QÆ$ǨςxÎ I JˆQfl6 qâıfia1 èã¨fihHõ^"Õ5 ≥·
~°∂~åfl1=O`«O „Ѩ^=5Œä ∞ã‘û1 ^ŒÜ
5 ∂≥ x2O I ‰õΩÖ5 Ï5~Ú#O1 Ѷ∞¨ $5 `«=O1 `«QO∑ ã¨q„5 `Õ Ü«∞[5 #˝ fl1Ü∞« 5
Ü«∞[1=∂<åÜ«∞™ê5^∞Œè I
â’¡II ѶŨ O =∞<À~°^ÑŒä Ũ¶ O Ѩل`« ᜄ`« „Ѩ=~°#ú O I
Ü«∞™ê‡`«™Î ê‡zÛù ="Õ∞‡™êº`ü J`«âß≈OuO „ѨÜ∞« K«Û"ù ∞Õ II
✫✫✫

ѨÙQ∑Oã¨∞=#"£∞
ã¨OHõÅÊ:
PK«=∞º.......U=O „Ñ‘`º« ~°O÷ J™êºO =∞=∞ ^è~Œ ‡° Ѩ`åflºO L`åÊk`«
QÆ~ƒ° ãù º¨ QÍiƒùHõ ɡl· Hõ ^À+¨ ѨiǨ~° ѨÓ~°fiHõ ѨÙO~°∂Ѩ`å ã≤k,ú *Ï˝<À^ŒÜ∞«
„Ѩu~À^èŒ Ñ¨iǨ~°^•fi~å NѨ~"° ∞Õ â◊fi~° „Ñ‘`º« ~°Oú =∞=∞^è~Œ ‡° ѨfflO ѨÙOã¨∞=<Õ#
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

1

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Hõ~‡° }Ïã¨Qãæ∑ ¯¨ i¿+º I
=∞OII qâıfi`åÎ`Õ5 ã¨=1<Õ+¨μ „Ѩ5"åKåº6Ü«∂K«5 Hõ~°ú1 =∞Ѷ¨∞=xflO„^Œ ã¨∞#fi6`Õ I
áê~å2=`«5O Ü«∞`«∞1Ê~°∞ ã¨OÉèí5$`«O =ã¨5fiáê=1$}Àó â◊~°5ÉèÏÜ«∞5 |∞∞+≤1
|O^èŒ"Õ I
=∞OII |$6Ç7 ¨Ï`åû =∞1HõΔ„`«5 Éèí$^Œfi$6 ^Œú=$1 +≤‚Ü«∞O „u5+¨μìÉè∫[1 â◊√≈aè`5 « =Ú5„QÆg~1 °OI
WO„^Œ5 ™ÈÎ"∞Õ #1 ѨOK« ^Œâ5 #ı 5 =∞^躌 q1 ∞5^OŒ "å`Õ#1 5 ã¨Q~ˆ1Æ }~°HΔõ I
ã¨∂II

H˜„Δ Ñ¨QO∑ ã¨∞=#"£∞ I J<å„Ñ‘`#Õ â◊~å"Õ}Ï#∞„™È`« ã¨=Ú^ŒH=õ ∂ǨÏ$`«º
Ѩ ` « Î ã ¨ ∂ Î ~ ° º OfO x^è • Ü« ∞ I =¸~° ú < £ Kè À +¨ º OfO L`« Î ˆ ~ }
Ü«∞Aëêaè=∞$â◊ºI U`åaè~k° ƒù~∞° `«Î ~åaè ~°"ÀˆH`Δ ü I Ü«∞k[~åÜ«Ú#
Ѩ`^Õ =Õ O qÇ≤Ï`åaèó U"åkƒù~∞° `«~Î åÉèϺ=∞"ÀˆH`Δ ü I
✫✫✫

ã‘=∞O`À#flÜ«∞#"£∞
ã¨∂II PK«=∞º............ U=O „Ñ‘`º« ~°Oú J™êºO =∞=∞^è~Œ ‡° Ѩ`åflºO
QÆ~åƒùaè=$kú ѨiѨx÷ Ñ≤t`«~°∞kè~°„Ñ≤Ü«∂ JÅH©Δ ‡ Éèí∂`« ~åHõΔã‘QÆ}, ^Œ∂~°
x~°ã#¨ Hõ=Δ ∞, ã¨HÅõ ™œÉèÏQƺx^•#, N=∞ǨÅH©Δ ‡ ã¨=∂"Õâ#◊ ^•fi~å, „ѨuQÆ~ƒ° Où
c[QÆ~ƒ° ù ã¨=Ú^Œƒ"ù <·≥ À x|~°›} ^•fi~å, NѨ~"° ∞Õ â◊fi~° „Ñ‘`º« ~°O÷ =∞=∞ ^è~Œ ‡° ѨfflO
ã‘=∞O`À#flÜ«∞<Õ# Hõ~‡° }Ï ã¨Qãæ∑ ¯¨ i¿+º I
✫✫✫

J#∞Ѩh`«„áêÜ«∞tÛ`«Î"£∞
ã¨OHõÅÊó
PK«=∞º...........U=O„Ñ‘`«º~°úO =∞=∞‰õΩ=∂~°ã¨º [<å‡ÉèϺ™ê[˚#‡
„ѨÉèí$u U`«HõΔ} Ѩ~°ºO`«O, ^è•„fã¨Î#ºáê<åk ֒Ѩ~°∂áê}ÏO, 㨈~fiëêO

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

áêáê<åO JѨ<À^Œ<å~°Oú , Ü«∞^äÀHõÎ „áêÜ«∞tÛ`«OÎ xâ◊Û`«º I =∂=∞#∞ QÆ$ǨÏO‚ `«∞
Éè=í O`«ó I J#∞QÆ$Ç‘Ï=‚ ∞ I Wu„áê~°Ü
ú ∞Õ `ü I
¿ÇÏÜ«∞[=∂# `«fi^Œ∞HõÎ xq∞`«Î „áêÜ«∞tÛ`åÎ~Oú° , `«=‰õΩ=∂~°ãº¨ â◊s~°â√◊ kú
^•fi~å LѨ#Ü«∞# JkèHÍ~° ã≤^ºŒè ~°Oú , ã¨fi~å‚[º ^è•#º Hõ$„K«Û„ù `«Ü∞« ѨÓ~°fiHõ
áêÇ≤Ï„`«Ü≥∂^Œâ◊Ǩϟ=∞O ã¨=∂K«~° I `Õ#ѨÓ`À Éèíq+¨ºu I `«=‰õΩ=∂~°ã¨º
LѨ#Ü«∞<åkèHÍ~° ã≤k~ú ƒ° qù +¨ºuI Wu „ÉÏǨχ}Ïó „Ѩu=^ÕÜÚ« ó I
Hõ~åÎ FO `«^äÕ`«∞ºHÍÎ fi
✫✫✫

<å=∞Hõ~°}"£∞
ã¨OHõÅÊó
PK«=∞º........U=O„Ñ‘`«º~°úO ~ÀÇ≤Ï}© #HõΔ„`« *Ï`«ã¨º ‰õΩ=∂~°ã¨º,
PÜ«Ú~°a=è $kú =º=Ǩ~°ãk≤ ú c[QÆ~ƒ° ù ã¨=Ú^Œƒ"ù <·≥ À x|~°›} ^•fi~å, N Ѩ~"° ∞Õ â◊fi~°
„Ñ‘`º« ~°Oú . <å=∞^è•™êº=¿ÇÏ Wu =∂`å Ñ≤`~« “ ã¨OHõÅʺ II
â’¡II "åˆQgÌ =∂~°jæ ~ˆ ¬`∞« ᜿+ Ѩ^•‡=f Éè"í `Õ ü I
N^Õg =∂Ѷ∞¨ =∂¿ã™êº`åûq„f á¶êÅ∞æ}Ë ã¨‡ $`å II
K≥„· `«=∂¿ãÉè"í `Õ ü Éè∂í q∞ó HõàϺ}© =∂^è"Œ Õ Éè"í `Õ Iü
ã¨`º« ÉèÏ=∂㨇 $`å*˺¿+ª â◊√KÒѨÙ}º=f Éè"í `Õ ü II
#Éèãí ™≤ 꺄^Œ∂Ѩ=f ÉèÏ„^Œ WO^Œ∞=∞f Éè"í `Õ ü I
K«O„^•=`åº tfi<Õ„áÈHÍÎÅH©Δ ‡ó HÍiÎHõ Di`å II
U`åx =∂ã¨<å=∂xã¨∞ºó ¢ã<Α å=∞Hõ$`Ò ^è$Œ ="£∞
✫✫✫

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J#fl„áêâ◊#"£∞
ã¨OHõÅÊó
PK«=∞º.......U=O „Ñ‘`º« ~°Oú W=∞O Nx"å㨠â◊~å‡}O ‰õΩ=∂~°O
=∂`«$QÆ~ƒ° ù =∞Å„áêâ◊#â◊√kú, „|Ǩχ=~°Û㨠`Õ[ W¢xÜ
Ì ∞« PÜ«Ú~°a=è $kú, c[QÆ~ƒ° ù
ã¨=Ú^Œƒù"≥·<À x|~°›} ^•fi~å, NѨ~°"Õ∞â◊fi~°„Ñ‘`«º~°úO, J#fl„áêâ◊<Õ# Hõ~°‡}Ï
ã¨Q∑æ㨯i¿+º I
✫✫✫

KÒÅ"£∞
ã¨OHõÅÊó
PK«=∞º......U=O„Ñ‘`«º~°úO W=∞O Nx"å㨠â◊~å‡}O ‰õΩ=∂~°O
c[QÆ~ƒ° ù ã¨=Ú^Œƒ"ù <·≥ À x|~°›} ^•fi~å, |ÖÏÜ«Ú~°fi~ÀÛ Ü«∞â’aè=$kú ^•fi~å,
NѨ~"° ∞Õ â◊fi~° „Ñ‘`º« ~°Oú , KÒÖË# Hõ~‡° }Ï ã¨Qãæ∑ ¯¨ i¿+º I
✫✫✫

LѨ#Ü«∞#O
ã¨OHõÅÊó
U`å=O`«O HÍÅ =∞<å„â◊q∞}O W=∞O ‰õΩ=∂~°O P„â◊=∂u â◊Ü∞«
ã¨Oáê^Œ# ѨÓ~°fiHõ ™êOQÀáêOQÆ ã¨HÅõ "Õ^•^躌 Ü«∞<åkè HÍ~°ãk≤ ú x`«º<≥q· ∞uÎHõ
HÍ=∞ºHõ~å‡#∞ëêª# [x`åÜ«Ú¿ã*Î ’ g~°º Ü«∞â◊„j≈ ѨÙ+≤ì HÍ=∂ºaè=$kú ^•fi~å
N Ѩ~"° ∞Õ â◊fi~° „Ñ‘`º« ~°O÷ W=∞O Nx"å㨠â◊~‡° }ÏO ‰õΩ=∂~°O LѨ<¿Õ +º
✫✫✫

4

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

™êfl`«Hõ ã¨OHõÅÊó
U=O „Ñ‘`º« ~°Oú ....=∞"≥∂ Ѩ#Ü«∞<åk ã¨=∂=~°#ΠѨ~º° O`«O =∞^èºÕ
â∫K«™êfl<åk ֒Ѩ~°∂áê}ÏO 㨈~fiëêO áêáê<åO JѨ<À^Œ<å~°úO Ü«∞^äÀHõÎ
„áêÜ«∞tÛ`«OÎ xtÛ`«º I =∂=∞#∞QÆ$ǨÏ#‚ ∞Î Éè=í #Îó J#∞QÆ$Ç‘Ï=‚ ∞ I
¿ÇÏ™êfl`«Hõ `«= LѨ#Ü«∞<åk ã¨=∂=~°#ΠѨ~º° #ÎO
=∞^èºÕ â∫K«™êfl<åk ֒Ѩ~∂° áê}ÏO ã¨~ˆ fiëêO áêáê<åO
JѨ<À^Œ<å~°Oú â◊s~° â◊√^躌 ~°Oú K« Hõ$¢KÛ« „ù `«Ü∞« ѨÓ~°fiHõ áêÇ≤Ï„`«Ü∂≥ ^Œâ◊
Ǩϟ=∞O ã¨=∂Kå~° I `Õ#ѨÓ`ÀÉèqí +¨ºã≤ I `«=™êfl`«Hõ „=`åkèHÍ~° ã≤k~ú ƒ° qù +¨ºuI
Wu„ÉÏǨχ}Ïó „Ѩu=^ÕÜÚ« ó I Hõ~åÎ FO`«^`Õè ∞« ºHÍÎ fi I
U=O....„Ñ‘`«º~°úO =∞=∞ Ѩi+¨^Œ∞Ѩk+¨ì „ѨH͈~} â◊s~° â◊√^茺~°úO
ã¨fi~å‚[º^è•#º Hõ$¢KåÛù }ϺK«i¿+º I Hõ$¢K«Ûù„`«Ü«∞OHõ$`åfi.
U=O „Ñ‘`º« ~°Oú =∞=∞ Ѩi+¨^∞Œ Ѩk+¨ì „ѨH͈~} „|ǨχK«~º° „=`«Ö’Ѩ
„áêÜ«∞tÛ`åÎ~Oú° áêÇ≤Ï„`«Ü∂≥ ^Œâ◊ Ǩϟ=∞O Hõi¿+º I Hõ$`åfi I
U=O.....„Ñ‘`º« ~°Oú „áê`«~y° flHÍ~°º ã¨q∞^•^è•#O Hõi¿+º I Hõ$`åfi.
"Õ^=Œ ∞nè`º« ™êfl㨺<£...=∞Ñ≤^•è Ü«∂¿ã.Î QÆ∞~°∞‰õΩÖÏ`«û=∂=~°™Î êº#∞¿+Ü
ª ∞« O
ã¨=∂=~°<Î åѨ~° Ѩ~åºÜ«∞O ™êfl<åYºO Hõ~‡° Hõi¿+º
™êfl`«H„õ =`åOQÆ`fiÕ # ~°HÍΔ ~°Oú ~°HÍΔ |O^è#Œ ^è•~°}O Hõi¿+ºI ~°HÍΔ |O^è#Œ
ѨÓ*ÏO Hõ$`åfi, |$ǨÏ`åû"Õ∞u =∞O„`Õ} =\’~°HÌ }
Δ˜ Ë Ç¨Ï¿ãÎ HõOHõ}O|^è•fi
<≥#· "Õ∞`«^ÇŒ Ϩ ~åk`Àºaè `«¿Ñ#∂‡„`« ѨÙ~ÀëÈ`«û~°<˚ å~°Oú |Ç≤Ï~°flx~°Kæ ÛÕ `ù ü I
=∞^躌 Ok<ÕQˆ fl ~°∞Ѩã=¨ ∂^è•<åk áê„`«„ѨÜ∂≥ QÆHÍÖË.
ã¨∂„`Õ =¢¿ãÎ =∞}˜ÜÚ« QÆ ã¨q∞`ü.....
✫✫✫

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

5

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

QÆO^èŒ~°fi™ê÷Ѩ#"£∞
ã¨O:–

„áê}Ï<åÜ«∞=∞º U=O....„Ñ‘`º« ~°Oú QÆO^è~Œ fi° ™ê÷Ñ#¨ O Hõi¿+º I

ã¨∂:– ™ê÷báêHÍ^Œ∂~°fiú O QÆO^è~Œ fi° ™ê÷Ñ#¨ O I
ã¨∂:– `«Ü∂≥ â◊≈Ü«∂º=∞O`«~ˆ } ^ŒO_À QÆO^èeŒ áÈÎ "å㨙ê ã¨∂„`Õ}"å Ѩig`«
ã≤Î+¨ªu I
=∞OII q5âßfi=1ã∞¨ Q∑O ™È=∞ QÆO^è~5Œ fi° O I PáÈ1^Œ ^Œ$â6 √◊ +‘ó2 I `«^$Œ `6 <Õ å5"å1ºÜ«∞<£I
`«^#5Œ fi"≥`2· ü I WO„^À1~å~°Ç¨ }5 P1™ê"£∞ I Ѩiã5 ∂¨ ~°ºã1 º¨ Ѩin5 Qè O∑ ~°Ñ1 ⨠º◊ `ü I
=∞OII QÆO5 ^è~5Œ Àfi q5âßfi=1ã∞¨ ó5 Ѩ~º° =1 Úëê‚`6 û« u5„™È ~å„f5ó Ѩi=1 Ú+≤`À =ã¨`5 ™Î« ê‡2
fÎ6„™È ~å„f2ó „H©5`« ™Èû"≥∂1 =ã¨u5`Õ ^Õ5"å J1|$=5<£ ¢ã‘Î HÍ1=∂5"≥·
QÆO1 ^è~Œ5 åfi ¢ãÜ
≤Î6 «∂ x„+‘¯1 }Ï5"Õ∞u 5 `Õ"åK«Q5 ∑æ6 ¢ã≤ÎÜ«∞5 "Õ∞HõÇ1 ¨Ü«∞hO Hõ$`6 åfi
`«Ü∂« 5 x~°„1 H©}<5 ^£ •ä û~À5ÇÏ≤ „^Œ∂Ñ5 O¨ Hõ$`6 åfi QÆ1O^èŒ5ˆ~fiÉèí1ºó II
â’¡II qâßfi=™È„`« QÆO^è~Œ fi° ^ŒO_Õ ~å„u „`«Ü∞« O =ã¨<£ I
P=Ü≥∂ó „Ñ‘u =Ú`åÊ^Œº ~°HÍΔ "åO â◊√ÉèÅí Hõ}
Δ I
qâßfi=ã¨∞ QÆO^è~Œ fi° O P"åǨÏÜ«∂q∞ ™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ ѨÓ[Ü«∂q∞.
ã¨∂II

Ü«∞^ŒÇϨ ~åƒù~åºO P=ǨÏ`Õ „u~å„`« =ÚÉèÜ
í ∂≥ ó J^ä⌠≈◊ Ü«∂º „|ǨχK«~º° O
HΔÍ~° Å=} =~°#˚ OK« I
★★★

6

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

<åOn=ÚYO
„áê}Ï<åÜ«∞=∞º................U=O „Ñ‘`«º~°úO =∞=∞ ‰õΩ=∂~°ã¨º
KÒ֒Ѩ#Ü«∞<åOQÆ`fiÕ # <åOn ^Õ=`å"åǨÏ#O Hõi¿+º I

J„`« ^Õ=`åó
ã¨`«º=ã¨∞, ã¨O[˝Hõ qâıfi ^Õ"åó <åOn „ѨÑ≤`å=∞Ç≤Ï, Ñ≤`å=∞Ç≤Ï
=∂`«~°ó I <åOn =ÚMºó <åOn I <åOn „ѨÑ`≤ å=∞ǨÏ, Ñ≤`å=∞ǨÏ, Ñ≤`~« ó° ,
<åOn =¸MÏó <åOn I<åOn =∂`å=∞ǨÏ, =∂`«∞ó Ñ≤`å=∞Ç¨Ï =∂`«∞ó
„ѨÑ`≤ å=∞Ǩ ã¨û^•~åó I <åOn =ÚMÏó <åOn I W`åº"åǨϺ

`«~°Ê}O
ã¨`º« =ã¨∞ ã¨O[˝Hõ qâıfi^Õ"åó „Ñ‘Ü∞« O`åO „Ñ‘Ü∞« O`åO I
<åOn „ѨÑ`≤ å=∞ǨϺó „Ñ‘Ü∞« <åÎO, „Ñ‘Ü∞« <åÎO
<åOn Ñ≤`å=∞ǨϺó „Ñ‘Ü∞« <åÎO, „Ñ‘Ü∞« <åÎO
<åOn =∂`«~ó° „Ñ‘Ü∞« <åÎO, „Ñ‘Ü∞« <åÎO
<åOn „ѨÑ`≤ å=∞Ǩó „Ñ‘Ü∞« <åÎO, „Ñ‘Ü∞« <åÎO
<åOn Ñ≤`å=∞Ǩó „Ñ‘Ü∞« <åÎO, „Ñ‘Ü∞« <åÎO
<åOn Ñ≤`~« ó° „Ñ‘Ü∞« <åÎO, „Ñ‘Ü∞« <åÎO
<åOn =∂`å =∞Ǩã¨û^•~åó „Ñ‘Ü∞« <åÎO, „Ñ‘Ü∞« <åÎO
<åOn =∂`«∞ó Ñ≤`å=∞Ǩ ã¨û^•~åó „Ñ‘Ü∞« <åÎO, „Ñ‘Ü∞« <åÎO
<åOn =∂`«∞ó „ѨÑ`≤ å =∞Ǩó ã¨^•~åó „Ñ‘Ü∞« <åÎO, „Ñ‘Ü∞« <åÎO
ã¨`«º=ã¨∞ ã¨O[˝ˆHÉè’º qâıfiÉè’º ^Õ"ÕÉèíºó I <åOn „ѨÑ≤`å=∞Ç‘ÏÉèíºó
Ñ≤`å=∞Ç‘ÏÉè’º =∂`«$Éèíºó I <åOn =ÚvÉèíºó I <åOn „ѨÑ≤`å=∞¿ÇÏÉèíºó
Ñ≤`å=∞¿ÇÏÉèºí ó Ñ≤`$« Éèºí ó I <åOn =ÚMËɺíè ó I <åOn =∂`å=∞ǨÏ, =∂`«∞ó
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

7

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ñ≤`å=∞ǨÏ, =∂`«∞ó „ѨÑ`≤ å=∞¿ÇÏÉèºí ã¨û^•ˆ~Éèºí ó I <åOn =ÚvÉè’º <åOn
=ÚMËÉèíºó I
^Òfi^Òfi „ÉÏǨχ}Ï<£ Éè’[~Ú¿+º I „ÉÏǨχ} Éè’[# „Ѩ`åº=∂flÜ«∞
Ü«∞^è•â◊H.Θ .... #=∞=∞ J„`«^=Õ `å J#∞"≥∂^Œ<å~°Oú W_®"åK«#O Hõi¿+º I
=∞OII #=∞5ãû¨ ^Œ¿1 ã5 #=∞5 ã¨û^Œã1 ã5¨ ʨ `«Ü
1 ∞Õ 5 #=∞5ãû¨ v1<åO ѨÙ~À5QÍ}Ï5O K«‰ΩΔõ ¿1 +5
#"≥∂1 k5"Õ #=∞1ó Ѩ$kä"5 º·≥ I
=∞OII W_®1^Õ=.........=∞^Œ#∞Î
¿ÇÏ ^Õ"åó ¿ÇÏ Ñ≤`~« ó° J„`« ã¨xflÇ≤Ï`åã¨û#∞Î I QÆ$ǨÏ^Õ=`åó W+¨^ì =Õ `åó
„`«Ü∞« ¢ãOÎ≤ â◊`À¯\˜ ^Õ=`åâ◊Û U`«`Hü }
Δõ „ѨÉ$íè u =∞=∞ ‰õΩ=∂~åºó q"åÇ¨Ï âı+¨
Ǩϟ=∞ Ѩ~º° O`«O (=∞=∞ ‰õΩ=∂~°ãº¨ LѨ#Ü«∞# áêÖÏâ◊ Ǩϟ=∞ Ѩ~º° O`«O)
ã¨∞MË# x=ã¨O`«∞, =∂O ~°H#Δõ ∞Î, =∞=∞ (‰õΩ=∂~°O) ‰õΩ=∂sO ~°H#Δõ ∞Î II
W_»U5 Ç≤Ï1 I
=∞OII W_®1=∞ˆQfl ѨÙ~°∞^5 QŒ O∑ ã¨QO1∑ ã¨x5 OQÀâ◊≈1 â◊fi`«6Î =∞Q∑O ǨÏ=1=∂<åÜ«∞
™ê^äŒ I ™êº#fl1 ã¨∂û5 #∞ã¨#Î Ü
1 ∂≥ q5*Ï"åˆQfl6 ™ê`Õ1 ã¨∞=∞5u~°∂ƒ2 `ù fi5« ¿ã‡ II
¿ÇÏ ^Õ"åó.......=∞=∞ ‰õΩ=∂~°O ~°H#Δõ ∞Î I =∞OII Jk1`U5« Ç≤Ï1 I D_®1=∞ÃÇÏ·
^Õ"5 åQ∑O D5_<Õ å2º<£#=∞5™êº=∞1 #=∞5™êº<£1 Ü«∞*Ï1=∞ Ü«∞l5 Ü
˝ ∂« 5 x`åº1ÇϨ =∞#∞5ëê1º"å
D5_<Õ å2ºó Ñ≤`5 ~« À1 #=∞5™ê1º^Õ"5 å Ü«∞l5 Ü
˝ ∂« 1 ^Õ=5 `å1 U5= `«^º1Œ ^ä•ÉèÏQ5 OÆ Ü«∞[1 u I
¿ÇÏ^Õ"åó.........~°HõΔ#∞Î I
=∞OII ã¨~ã°1 ¨fi`6 ÕºÇ1≤Ï I W_»U5 Ç≤Ï1 I Jk1`«5 UÇ≤Ï1 I ã¨~ã°1 ¨fi`6 ÕºÇ≤Ï1 I â’Éèí#Q∑O
8

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

â’Éè#í O ‰õΩ~°∞ I ^Õ"åó Ñ≤`~« â° Û◊ PQÆKÛ« `ù « PQÆKÛ« `ù « PQÆKÛ« `ù « I
â’¡II PQÆ=∂~°Oú `«∞ ^Õ"å<åO QÆ=∞<å~°Oú `«∞ ~°H™Δõ êO I
‰õΩ~°∞Ѷ∞¨ O\Ï ~°=O `«„`« ^Õ=`åǨfi# ÖÏOKè#« O II
★★★

J^äŒ "Õ^=
„Œ `« K«`∞« +¨Ü
ì ∂≥ ѨH„ =
õ ∞Ñ
„ Ü
¨ ∂≥ QÆó
"Õ^Œ „=`å#∞ëêª<ՠǨÏx =@∞ ã¨ûq∞^• ^è•<å #O`«~O° Hˆ âß
<åfiѨ~Ú`åfi #^•º^Ò ™êfl`åfi  Kå"Õ∞`ü II PKå~°ºt≈¿+º} ã¨ÇϨ ^Õ=`å
„áê^ä Œ † <åkQÆ } Ѩ u Ѩ Ó *ÏO`« O Hõ $ `åfi Ѩ Ù }ϺǨ Ï O "åK« ~ Ú`åfi
„áê}Ï<åÜ«∞=∞º ´ ^Õâ◊HÍÖ∫ ã¨OH©~°Îº, W=∞O „|Ǩχ Kåi}O „áê*ÏѨ`«º
™œ=∞º PˆQflÜ«∞ "≥â· fi◊ ^Õ= „=`ÀѨ„Hõ=∞Hõ~‡° aèó ã¨=∂#`«O„`Õ} ã¨O㨯iëêºq∞ II
(tëȺ Ñ≤„áê}Ï<åÜ«∞=∞º „áê*ÏѨ`«º ™œ=∞º PˆQflÜ«∞ "≥·â◊fi^Õ= „=`åx
ã¨=∂#`«O „`Õ} LáêHõi¿+º) IIWu ã¨V¯Åʺ II t¿+º} ã¨ÇϨ PKå~°ºó Ü«∞^ä•qkè
=∂Ǩ#^Œ =Ú^ŒHõ =ÚѨã¨Ê $â◊º (™êfl`åfi) PK«=∞º t+¨ºó LáêHõ~°‡=`ü
(|∞∞+¨ºK«†#O) `«~Ê° }O ‰õΩ~åº`üII J^ä•Kå~Àº ˆQfl~°∞Ѩã=¨ ∂^è•<åk áê„`«
„ѨÜ∂≥ QÍO`Õ K«`„« 㨠B^Œ∞O|sã¨ûq∞^èóŒ =∞^ŒOf HõÅâ◊=∞ǨÏ`«O t~À"Õ+#ì¨ =¢ãOΨ
Kå™ê^Œº Ѩq„`« Hõ~}
° Ï ^Œºyfl =ÚMÏO`Õ J<åfi~°ÉúË „=ux II
„Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ HÍO_»|5 ∞∞+¨Ü
1 ∞Õ 5 ™êfiǨ2 ....... „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞Õ HÍO_»|∞∞+¨Ü∞«
W^Œ"∞£ II
„Ѩ*Ï1Ñ`¨ 5Õ #`«fi`ü .... ~°~¸5}ÏQ∑O ™êfiǨ2 – – „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£ II
~°~5 ¸5}ÏOѨuO1 Ü«∞[5`O« |5$ǨÏO`«O2 I J5ã‡≤ #ƒù ~ˆ #5 $`«=1 ∞5O "å[1™ê`ÒI
„Ѩ*5 ÏѨu1 O „Ѩ^=Œä ∞5*Ï=∞5$`«ãº1¨ I Ü«∞*Ï1=∞^Õ=5 =∞kè<1 À„|g`«∞5 ™êfiǨ2 „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞«
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

9

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

W^Œ"∞£ II
„Ѩ*Ï1Ñ`¨ `5Õ fi« O x1ká5è êó ѨÙ~1 å5}ó I ^Õ"5 å<å2O Ñ≤`5 å[1x`5 å „Ñ¨*5 Ï<å2O I
Ѩui5 fiâ◊fiã1 º¨ 6 [QÆ`1 ó« Ѩ~™5° êÊó I ǨÏq5 ~À1fl ^Õ= qǨÏ"5 A
Õ +1 㨠fi5¨ ™êfiǨ–2 „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞«
W^Œ"∞£ II
`«"5Õ "Õ∞Ö’5HÍó „Ѩk5 â’5kâ◊â1 Û◊ I Ѩ~5 å5=`À1x=5 `«1 L5^fiŒ `«â1 Û◊ I „Ѩ*Ï1Ñ`¨ Õ
qâ◊fi5 ã¨$r˚=6 ^è#1Œ º I W5^OŒ <À1^=Õ 5 „ѨuÇ1 Ϩ ~°º ǨÏ=5 ºQ∑æ ™êfiǨ2 – „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞«
W^Œ"∞£ II
„Ѩ*5 ÏѨu1 O „Ѩ^=5Œä ∞O Ü«∞l5 Ü
˝ ∂« <1 åO I ^Õ"5 å<å5=∞„ˆQ1 Ü«∞[5`O« Ü«∞[1 ^èfiŒ OI
ã¨<À1^^Œ •`«∞„5 ^Œq}
1 Q∑O ã¨∞g5 ~°ºO2 I ~å5Ü∞« ™ÈÊ+¨O5 q+¨º`1 ∞« 5 <åaè=1 ∞5¿ã‡™êfiǨ2 –
„Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£ II
Ü≥∂~å5Ü∞« Dâı1 â◊`^« •5Ü∞« L5Hº÷õ ó1 I Ü«∞ó Ѩâ1 ¥◊ <5 åQ∑O ~°H1 `6Δ˜ å q+≤`1ª å<åO I
„Ѩ*5 ÏѨu1 ó „Ѩ^=Œä ∞5*Ï |∞∞5`ã« º¨ 1 I ã¨Ç5 Ϩ „ã¨^1 •è =∂A+¨`åQ∑O ǨÏq5 ~°fl6 ™êûfiǨ2 –
„Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£ II
™È=∂1Ü∞« HÍO_»|5 ∞∞+¨Ü
1 ∞Õ 5 ™êfiǨ–2 ™È=∂Ü«∞HÍO_» |∞∞+¨Ü∞« W^Œ"∞£ I
™È"≥∂^1 #5Õè ∞O.....Ü≥∂^Œ^•1â^◊ ÃŒ ㇷ 6 ™êfiǨ2 I ™È=∂ÜÕ∞^ŒO II
Jëê1_O»è Ü«Ú`5 ∞« ûѨ$`«<1 åã¨∞Ñ5 „¨ Ñ≤O2 I ã¨∞=5 ~5 ü ëê=∞5áêûfiO =5$[#1㺨 QÀ5áêOI
Éè~ˆ5í +5 μ¨ *5 ÏQ∑O ã¨∞H1 u6Δ˜ Q∑O ã¨∞„5 â◊=ã1 O¨ I [Ü«∞O1 `«O5 `åfi =∞#∞1=∞ ^Õ=∞ ™È=∞5™êfiǨ–2
™È=∂ÜÕ∞^Œ"∞£ II
`«fiQ∑O ™È1=∞5„Hõ`∞« a1 ãè ∞¨ û6„Hõ`∞« ~1 ∂° ƒùó I `«fiO ^ŒHÔ ã2ÂΔ ∞¨ û6 ^ŒHÀΔ 1 q5âfi◊ "Õ^1 •ó I `«fiO
10

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=$ëê1 =$+¨5 `Õfiaè~1 °‡Ç≤Ï5 `åfi I ^Œ∞º5 "Õ∞fl aè^1 Œ∞º5 †=∞1flºÉèí "À#5$ K«HΔÍ™6 êûfiǨ2 –
™È=∂ÜÕ∞^Œ"∞£ I
Ü«∂ `Õ5^è•=∂1xǨÏ5qëê5Ü«∞[1 xÎ6`å`Õ5qâß1fi Ѩi5Éèí∂~°1ã¨∞Î Ü«∞5[˝O I
QÆÜ
5 ∞« ™5 êÊù#ó1 „Ѩ`5 ~« }1° ã¨∞û6g~À g1~Ç° ¨ 5 „ѨK~1« å ™È=∞5^∞Œ ~å5ºO`åûfiǨ2 – ™È=∂ÜÕ∞^Œ"∞£
II
`«fiq∞5=∂ F+¨1nè™Èû=∞5qâßfi2ó I `«fi =∞5 áÈ J1[#Ü«∞5 ã¨Î fiOQÍó I
`«fi=∂`«`1 O« ^äÀ~5 fi° #1 iÎ H1 OΔõ I `«fiO *’ºu1ëê5 q`« "≥∂=1 =~°™6÷ êûfiǨ2 – ™È=∂ÜÕ∞^Œ"∞£
II
Ü«∂`Õ^5 •è =∂1x k5qÜ«∂ Ѩ$k1 "5ä åº"£∞ I Ü«∂Ѩ~fi° `1 5Õ ëÈfi+¨n1 +è fi5¨ ѨÙû I
`Õa~1è À5fl qâ‹fi2· ã¨∞û5 =∞<å5 J¿ÇÏ1_†» I ~å[2O`Àû=∞5 „ѨuÇ1 Ϩ "5 åº QÆ$1 ÉèÏÜ«∞™5 êfiǨ2 –
™È=∂ÜÕ∞^Œ"∞£ II
J5QflÆ ÜÕ∞1 HÍO_»|5 ∞∞+¨Ü
1 ∞Õ ™5 êfiǨ–1 JQÆflÜÕ∞ HÍO_»|∞∞+¨Ü∞« W^Œ"∞£ II
JˆQfl5 #Ü«∞1 – q^è=Õ ∞5™êfiǨ1 – JQÆfl Ü«∞W^Œ"∞£ II
„Ѩ=â1 √◊ ≈5 „HÍÜ«∞.1 ....lQÍ1u™5 êfiǨ1 – JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
JKå5Ûyù ~À1=∞5`Ü
« ∞« ó1 .....=∂#∞1ëê}Ï5QO5∑ ™êfiǨ2 – JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
JˆQfl5 `«fi=∞5㇨ `ü – Ü«∞[„`«™5 êfiǨ2 – JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
JˆQfl5 `«fiOáê1~Ü
° ∂« – â◊OÜ≥∂™êûfiǨ2 – JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
„ѨHÍ1~"° À=∞#5<å...Ѷ∞¨ $5 `åp5™êûfiǨ2 – JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ I
qâıfiÉ2 ’è º^Õ"5 ÉÕ ºíè ó1 HÍO_»|∞∞5+É≤ ºíè ™6 êûfiǨ2 I qâıfiÉè’º ^Õ"ÉÕ ºíè ó HÍO_»|∞∞+≤ɺíè
W^Œ"∞£ II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

11

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

P<À5 qâıfi5 J¢™ê¯1Q=Æ ∞#∞Î ^Õ"5 åó I q∞5„`À J1~º5° =∂=~°∞}
1 ã¨û5 *’ëê2ó I
Éè∞í =5<5£ Ü«∞^ä•<1 À5 qâıfi1 =5$^è•ã¨ó1 I Hõ~O2° `«∞û5 ëêǨ1 q^ä∞Œ ~5 #° fl â◊=™5 êûfiǨ2 – qâıfiÉè’º
^Õ"ÉÕ ºíè W^Œ"∞£ II
â◊O<À1 ^Õ"5 å q5âfi◊ ^Õ"1 å Éè=í O`«∞ I â◊QO∑ ã¨~ã1° fi¨ f ã¨Ç5 Ϩ nèa5 ~è ã1° ∞¨ Î I
â◊=∞1aë5è êK«â5 ≈◊ =Ú1~åu5ëêK«ó1 I â◊O<À1 k5"åºó áêi÷1 "å5â≈◊ O<À5 Jáê5º™êûfiǨ1 –
qâıfiÉè’º ^Õ"ÉÕ ºíè W^Œ"∞£ II
ÜÕ∞ã¨q1 `5 «∞ã¨û5 `«ºã¨=1 㨺5 qâıfi2 I q∞5„`«ãº¨1 „=5`Õ =~°∞}
1 㨺 ^Õ"5 åó I `Õ
™œÉèQ1í OÆ g5~=° ^5 Àæ=∞5^ÑŒ fl¨ ó1 I ^Œ^•è `1 #« 5 „^Œq}
1 O z5„`«=∞5¿ã‡™êfiǨ1 – qâıfiÉè’º
^Õ"ÉÕ ºíè W^Œ"∞£ II
JˆQfl1Ü∂« Ç5 Ï≤ ^Œ∂`5 º1« O "åi1¿+}ºó I ^Õ"5 åQ∑O JKå2Ûù „|Ǩχ5 Hõ$`å1Q}
5Æ #Ë I1
ã¨~ã1° fi¨ fO =∞5~∞° `À1 J5tfi<å5Ñó¨ I Ü«∞H5 6Δ˜ ^Õ"5 å„#1`fl5« ^èÜ
Õ ∂« Ü
1 ∞« 5 qâß5fiO`åûfiǨ2 –
qâıfiÉè’º ^Õ"ÉÕ ºíè W^Œ"∞£ II
^Òºó Ñ≤`1 ó«5 Ѩ$käq1 =5 ∂`«~5 °„^èŒ∞H1 ± I JˆQfl2 „ÉèÏ`«~°fiã¨"À =∞5$_»`å1#ó I qâ◊fi1
Pk`åº Jk `Õã*5¨ ’ëê2ó I J5㇨ Éèº5í Q∑O5 â◊~‡° 1 |ǨïÅ5 O qÜ«∞O1 `«™5 êûfiǨ2 – qâıfiÉè’º
^Õ"ÉÕ ºíè W^Œ"∞£ II
qâıfi^1 "Õ åâ◊≈$}∞5 `Õ=∞Q∑O ǨÏ=1O"Õ∞ I ÜÕ∞ J5O`«iHˆ1 6Δ Ü«∞ LѨ^5 ºŒ q5+ª¨ I
ÜÕ∞ J1yfll5Ç¨ fi L5`"« å5Ü∞« [1„`åó I P5ã^¨ •5ºã≤‡#5ƒ~ü Ç≤Ï+≤=1 ∂^ŒÜ∞« ^èfi5Œ Q∑6æ ™êfiǨ2 –
qâıfiÉè’º ^Õ"ÉÕ ºíè W^Œ"∞£ II
™ê5QO5∑ Ç≤Ïf5 Éè’º1 ^Õ=5 `å2ɺíè L+¨x+5 ^¨ ƒ5Œ ºù ™êûfiǨ2 – ™êQ∑OÇ≤ÏfÉè’º, ^Õ=`åÉèºí
LѨx+¨^ƒŒè ºù W^Œ"∞£ II
12

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ü«∂l5 H6˝ É© ’1è º^Õ=5 `å2ɺíè LѨx+5 ^¨ ƒ5Œ ºù ™êûfiǨ1 – Ü«∂l˝H© Éè’º ^Õ=`åÉèºí
LѨx+¨^ƒŒ ºù W^Œ"∞£ II
"å5~∞° }
5 É© ’1è º ^Õ=5 `å1ɺíè LѨx+5 ^¨ ƒ5Œ ºù ™êûfiǨ2 I "å~°∞}© Éè’º ^Õ=`åÉèºí
LѨx+¨^ƒŒ ºù W^Œ"∞£ II
„|Ǩχ1}Ë ã¨fiÜ«∞O5 Éè∞í "Õ™5 êfiǨ1 – „ÉǨχ}Ë ã¨fiÜ«∞OÉè∞í = W^Œ"∞£ II

„Ѩ^"Œä ∞Õ <å#∞ "åˆH# âßOuOHõ$`åfi
ã¨^ã1Œ ã5¨ ʨ u5=∞^Œ∞ƒù`1 O« ...=∞1Ü∂« ã≤+Q5¨ O6æ∑ ™êfiǨ2 – ã¨^㌠㨠ʨ `«Ü∞« W^Œ"∞£ II
=@∞~°∞`«~Î `° ó« ã≤`÷ åfi
JˆQfl2„=`«Ñ`¨ Õ HÍO_»|∞∞5+É≤ ºíè ó1 I „áê5*Ï5Ñ`5¨ º« O„=6`O« K«i1 ëêºq∞ I `«KÛ« 1ù
Hˆ Ü«∞O5 `«<‡1Õ ~å^躌 `åO II
"åÜ≥∂„2 =`«Ñ`¨ Õ HÍO_»......
Pk1`º« „=`«Ñ`¨ Õ HÍO_».....
„=5`å<å2O „=`«Ñ`¨ Õ HÍO_»....
Wu K«`∞« iƒù~y° fl =ÚѨ™ê÷Ü∂≥ Ѩqâ◊º II PKå~å^ŒQˆ fl ~°∞`«~Î Ñ° Ó¨ ~°fi^Õâı
`«O_»∞Å~åâı~∞° Ѩi ã¨∞^è•eѨOÎ `«O`«∞<å =¢¿ã}
Î Kå"Õ+`ì≤ O« HõÅâ◊O x^è•Ü«∞
"åºÇ¨Ï$faè~∞° ëÈ‚^HÔŒ ~· å ѨÓ~°º‰õΩOÉè~í `° fl« O xH˜ÑΔ º¨ `«^∞Œ ѨiK«∂`«ÑŨ =¡ <åiˆHà◊
ѶŨ O x^è•Ü«∞ I =∞^ŒOf ^Õ=`åÉè’º#=∞ó I Wu ëÈ_»â’ѨKå~°ÑÓ¨ *ÏO Hõ$`åfi I
=∞^ŒOf~°∞Ѩã¨Ê $â◊º (ǨϙœÎ „ѨHΔÍàıº`«º^äŒ9ó)
FO #"≥∂ #∞1=∞^Œ#∞Î II FO âßxÎ6 âß≈xÎ6 âß≈xÎó1 I
#"≥∂"1 å5KÜ
Õ ∂« KÀ1k`5 å Ü«∂Kå#∞1k `å5 `«Ããº1· "å5KÕ #"≥∂#5 "≥∂"1 å5KÕ #"≥∂1
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

13

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

"å5K㫠ʨ `«Ü
1 ∞Õ 5 #=∞5 |∞∞+≤É1 ’è º =∞¢#H6Î $õ ^À5ƒºù =∞¢#1ΠѨuÉè’º5 =∂=∂=∞$+¨Ü
1 ∂≥ =∞¢#Î6
Hõ$`À1 =∞¢#Î6 Ѩ`Ü
1« ∞« ó5 Ѩ~å1^∞Œ ~5 å‡Ç¨Ï=∞$+‘#2 ‡¢#HÎ6 $õ `À1 =∞¢#ÎÑ6 f¨ #5 Ê~å1^•O "≥â· fi◊ ^Õg5 O
"åK«=1 Ú^•ºã¨QO∑ t5"å=∞^Œ™1 êÎO6 Aëê2Oì ^Õ"5 ÉÕ ºíè â6 ≈◊ ~°‡"1 ∞Õ ^5 Òºâ◊≈~°‡1 Ѩ$käg5 â◊~‡5° qâ◊fi1
q∞5^OŒ [QÆ`1 ü I â◊~‡° K1 ¢5« #âÌ Û6◊ ã¨∂Ü«∞†1 â◊Û6 â◊=∞1† „|Ǩχ „Ѩ*ÏѨf5 I Éè∂í `5 O«
=1k¿+º5 Éè∞í =1#O =k¿+º5 `Õ*’1 =k¿+º6 Ü«∞â’1 =k¿+º6 `«áÈ1 =k¿+º6 „|Ǩχ1
=k¿+º ã¨`5 º« O =1k¿+º6 `«™ê1‡ J5ÇϨ q∞5^=Œ Ú1Ñã5¨ ~Ψ }
1° 5 =ÚѨã1 Ψ $} LѨã5 ~Ψ }
1° O "Õ∞
„Ѩ5 *ÏÜ≥∞ÿ 1 Ѩâ¥◊ <5 åO Éè∂í Ü
1 ∂« ^Œ∞Ѩã5 ~Ψ }1° =∞5ÇϨ O „Ѩ*5 ÏÜ≥∞ÿ 1 Ѩâ¥◊ <5 åO Éè∂í Ü
1 ∂« ã¨O5
„áê}Ï1áê<Ò =∞5$`Àº~å‡1áê`«5O „áê}Ï1 áê<Ò5 =∂=∂1Ǩã≤+¨ì6O =∞^èŒ∞1=∞x¿+5º
=∞^è∞Œ [1 x¿+º5 =∞^è∞Œ 1 =HΔͺq∞5 =∞^è∞Œ =1 këêºq∞5 =∞^è∞Œ =1 ∞fO ^Õ"5 ÉÕ ’è º5 "åK«=1 Ú^•º
ã¨QO∑ â◊√¢â¥◊ ¿5 +}Ϻ2O =∞#∞5¿+º2 Éèº5í ã¨OÎ =∂1^"5Õ å J1=#∞Î â’5ÉÏè Ü≥∞ÿ Ñ1 `5≤ ~« À #∞1=∞^Œ#∞Î
II FO âßxÎ6 âß≈xÎ6 âß≈xÎó1 II
Ѩ$käg ã¨q∞k `åºk aèâÛ◊ `«∞aè†â◊Û`«„㨠B^Œ∞O|s ã¨ûq∞^èÀ Ѷ∞¨ $`Õ<åHÀÎ fiuÎ
+¨#ª fl ÉèϺ^Œ^•è u II
L`«û~°<˚ Õ J„`« qâıëÈ=~°`Î Õ – `«™ê‡^Œ∞`«û~°#˚ O „^Œ+=ì¨ ºO –
(6) Ѩ5$kä5g ã¨5q∞`ü I `å=∞5yflã¨ûq∞1<Õú I ™êyflQ∑O ã¨q∞1O^èÕ I
`å=∞5ÇϨ Q∑Oã¨q∞1<úÕ I ™ê=∂5 ã¨q∞1^•ú I PÜ«Úë1 ê5 `Õ[™1 ê I =~°Û™1 ê ¢tÜ
5 ∂« I
Ü«∞â◊™1 ê „|Ǩχ=~°Û5 ¿ã#1 I J5<åfl ^Õº1 #5 ã¨q∞1<åÎQ6 5∑ ™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^ŒO II
J5#iÎ H1 QΔõ O∑ ã¨q5 ∞`ü I `åO "å5ÜÚ« ã¨ûq∞1<úÕ I ™ê"å5 Ü«ÚQ∑O ã¨q∞1<úÕ I
`å=∞5ÇϨ q∞`åºkѨÓ~°fi=`ü "åÜ«∞= W^ŒO II ^Òºã¨û5 q∞`ü I `å=∂1k`5 º« ã¨ûq∞1<úÕ I
14

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

™ê  k5 ` « º Q∑ O 㨠q ∞1 < Õ ú I `å=∞5 Ç ¨ Ï q∞`åºk Pk`åºÜÕ ∞ ^Œ O II
„áê5*Ï5Ѩ5`åº"Õ∞1ã¨5q∞^Œ1ã≤ ã¨Ñ¨`«5flHõΔÜ«∞1}© I ¢ÉèÏ5`«5$=5ºÇ¨"Õ∞1 ã≤5™êfiǨ2 II
„Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^ŒO II
(J„`« L`«û~°<˚ Õ qâıëÈ =~°`Î Õ –)
JˆQfl1 „=`«Ñ`¨ Õ HÍO_» |∞∞5+É≤ ºíè ó1 I ™œ5=∞ºO „=5`O« K«i1 ëêºq∞ I `«KÛ« Hˆ1ù Ü«∞O5
`«<‡Õ ~1 å^躌 `åO II
"åÜ≥∂2„=`«Ñ¨`Õ ..........
Pk1`«º„=`«Ñ¨`Õ .........
„=6`å<å2O „=`«Ñ`¨ Õ ......
Wu K«`∞« iƒù~∞° Ѩ™ê÷Ü∂≥ Ѩqâ◊º, =∞^ŒOf~°∞Ѩãʨ $â◊º
Ü«ÚO5 [`Õ1 ã¨q`5 å – =@∞O "åK«~Ú`åfi II ѨÓ~°fi=u÷û`åfi II
J^ä<·≥ åO ã¨~ˆ fiëêO â◊√„H˜Ü∞« =∞¢#„Î ÉÏǨχ}Ï#∞"åHÍ<åO „Ѩ^=Œä ∞Ѩ^•
#ºaè"åºÇ¨~° Ü«∞`åºKå~°ºó II
FO #=∞1ó, Ü«ÚO5 [`Õ,2 =$+¨ó1‚ , „|Ǩχ<£,1 „|Ǩχ<£,1 ^Œâ,1◊ JѨâ1 º◊ O,
^Õ=5 㨺,1 ã¨=5 Ú5„^•Ü«∞1 W5¿+, Ѷ∞¨ ~5 ‡° ó, ^Õ"5 åó, ™ê5q„5 `«O, Ѩi„1 t`Õ „|Ǩχ<£,1 J5yfló,
t~°1ó, ^Õ5=㨺1, qâßfi2ó, Ѷ∞¨ ~°‡ó1 , „Ѩ*5 ÏѨu1 O „Ѩ*5 ÏѨu1 ó, ã¨q5 `5 å II Ü«ÚO[`Õ
ã¨q`Õu"å II
JˆQfl2 „=`«Ñ`¨ Õ HÍO_» |∞∞5+É≤ ºíè ó1 I P5Qˆ fl5 Ü«∞O „=5`O« K«i1 ëêºq∞ I `«KÛ« Hˆ1ù Ü«∞O5
`«<‡Õ ~1 å^躌 `åO II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

15

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

"åÜ≥∂„2 =`«Ñ`¨ Õ .....
Pk1`º« „=`«Ñ`¨ Õ .....
„=5`å<å2O „=`«Ñ`¨ Õ ......
JˆQfl2„=`«Ñ`¨ Õ HÍO_» |∞∞5+É≤ º1íè ó I "≥â6· fi5◊ ^Õ=5 O „=6`O« K«i1 ëêºq∞ I `«KÛ« Hˆ1ù Ü«∞O5
`«<‡Õ ~1 å^躌 `åO II
"åÜ≥∂„2 =`«Ñ¨`Õ ......
Pk1`º« „=`«Ñ`¨ Õ .......
„=5`å<å2O „=`«Ñ`¨ Õ .....
W`«∞ºÑ¨™ê÷Ü«∞ ^ŒH˜Δ}`« LѨqâ◊º PKå~Àº [Ü«∂k „ѨuѨ^Œº`Õ,
J„`«ÖÑË H¨ Í~°ºOq<å, Ѩikè„ѨÇϨ ~°}O ã¨Q¢æ∑ ™ê=OK« ‰õΩ~åº`ü II „|Ǩχqã¨~<˚° åO`Õ
L`«"Î ∞Õ <å#∞ "åˆH# âßOuOHõ$`åfi =@∞~°∞`«~Î `° « LѨqâ◊º, =∞^ŒOf~°∞Ѩ ã¨Ê $â◊ºII
â◊O <À5 "å`«ó1 Ѩ=`åO =∂`«i5 âß5fi â◊O #1 ã¨ÑÎ `¨ ∞« 5 ã¨∂~°ºó1 I JǨx1 5 â◊O
Éè=1í #∞Î #5â≈◊ Q∑O ~å„u6ó „Ѩun1 Ü
è ∞« `å"£∞ I â◊=Ú5ëê <À5=Ùº1KÛ« `ù ∞« 5 â◊=∂1k`5 º« L^Õ`1 ∞«
#ó I t5"å #5â≈◊ #Î=1 ∂ Éè=í ã¨∞=∞$_ôH5 Í ã¨~ã1° fi¨ u I =∂ `Õ5 "À1º=∞ã¨O5 ^Œ$t1 I W_®1Ü∞ÿ≥ 6
"åã¨Î fi1t"åã¨∞Î6=∞^•fi2ã¨∞Î6=∞<ÀÎ1 Éèí∂Ü«∂㨇6 =∂ "å™ÈÎ2tÛù^äŒû‡Ç¨Ïº"å5ã¨∞Îã¨û
Éè∂í Ü
1 ∂« ^5 Àº2 ™ê‡<ÕfiÌ +≤6ì Ü«∞O K«1 =5Ü∞« O k5fi+¨‡ó I „Ѩu5 ë5 ꪠã≤1 „Ѩuë5 êª=<1 ÀÎ
Éè∂í Ü«∂㨇5 =∂ „Ѩu1 ë5 êªÜ∂« t2 Ûù^ûŒä ‡Ç¨Ïº „Ѩu+5 㪨 û¨ Éè∂í Ü
1 ∂« ^5 Àº2 ™ê‡ <ÕfiÌ +≤6ì Ü«∞O K«1
=5Ü∞« O kfi6+‡¨ ó I P"å1`"« åÇ≤Ï Éè+Ë [5¨ O q"å1`"« åÇ≤Ï5 Ü«∞„^ŒÑó¨ 1 I `«fiQ∑O Ç≤Ï q5âfi◊ Éè+1Ë *¨ ’
^Õ"5 å<å2O^Œ∂`5 « DÜ«∞¿1 ã I ^•fiq5=∞ø "å`Ò1 "å`«5 Pã≤<Àú~6 åѨ~1 å5=`«ó1 II
^ŒHO1Δõ "Õ∞ J5#º P5"å`«∞5 Ѩ~å5<Àº "å1`∞« 5 Ü«∞„^ŒÑó1¨ I Ü«∞^Œ^5 À "å1``« Õ
16

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

QÆ$5 ¿ÇÏ1 =∞$`«ã1 º¨ x5k~è ü Ç≤Ï`5 ó« I `«`À1 <À ^ÕÇÏ≤ r5=¿ã5 `«`À1 <À ^èÇÕ Ï≤ Éè+Ë [5¨ "£∞ I
`«`À1<À5 =∞ǨÏ5 P=1ÇϨ 5 "å`«5 P"å1`∞« Éè+Ë [5¨ "£∞ I â◊O5 Éè∂í ~°‡Ü
1 ∂≥ É5 ∂íè ~Àfl1ÇϨ $5 ^Õ
„Ѩ}P5 Ü«¸Q∑O1 +≤ `åi+¨`ü I W¢#ã1Ì º¨ QÆ$5 Ǩϟ1ã5≤ `«O `å5fi „ѨÑ^1¨ º5Õ ã¨Q∞Æ ™5 êûâ◊fió1 I
ã¨Ç5 Ϩ 5 Ü«∞<Õ‡5 Jã≤`6Î #Õ 1 I Éè∂í ó „ѨÑ^1¨ º5Õ Éè∞í =5ó „ѨÑ^1¨ º5Õ ã¨∞=5ó „ѨÑ^1¨ º5Õ Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 ∞¨ û=5ó
„ѨÑ^1¨ ºÕ "å5ÜÚ« O „ѨÑ^5¨ ºÕ  <å2~åÎO ^Õ=5 `å5O „ѨÑ^5¨ ºÕ  â߇1#=∂Y5}O „ѨÑ^1¨ ºÕ
„Ѩ*5 ÏѨ`1 ¢Õ ~ƒ° ǨχHÀ5âO◊ „|Ǩχ5 „ѨÑ^1¨ ºŒ 6 FO „ѨÑ^1¨ ºÕ I J5#iÎ H1 OΔõ =∞L5~fi° #1 ~Î O1°
|5$ǨÏ^ŒQ5 flÆ Ü«∞ó5 Ѩ~fi° `1 åâ◊ÛÜ
6 ∞« Ü«∂5 "å`«ã1 û5¨ fi™êκ ã¨fiã1 =6Î≤ ∂#ÎÜ∂« 2 ã¨fi5 ™êκ ã¨fiã1 6Î≤ =∂#1™êx
I „áê}Ï1áê<Ò =∞5$`Àº~å‡1áê`«O5 „áê}Ï1áê<Ò5 =∂ =∂1 Ǩã≤+O6ì¨ =∞~Ú1 "Õ∞^5 •è O
=∞~Ú1 „Ѩ*5 ÏO =∞Ü«∞º5 yfl¿ã*Î ’1 ^Œ^•è `«∞5 =∞~Ú1 "Õ∞^5 •è O =∞~Ú1„Ѩ*5 ÏO =∞~¸¢#1Ì
W¢xÌ6Ü∞« O ^Œ^1 •è `«∞5 =∞~Ú1"∞Õ ^5 •è O =∞~Ú1 „Ѩ*6 ÏO=∞~Ú5 ã¨∂~À5º „ÉèÏ*’1 ^Œ^•è `«∞ II
^Œ∞º5 aè~‰°5 õΩÎaóè5 Ѩiá1 ê`«=∞5™ê‡#i1¿+ìaè~°tfi<å5 ™œÉèˆQí1 aèó I `«<Àfl1 q∞5¢`À
=~°∞}1 À =∂=∞ǨÏ<åÎ=6 ∞k1uã5 û≤ #∞úó1 Ѩ$käg5 L5`^« Òºó I HõÜ∂« 1 #t5Û„`« P Éè∞í =1 ^Œ∂f5
ã¨^5 • =1$^èã5Œ û¨ MÏ2 I HõÜ∂« 5 â◊z+1 Ü
ª¨ ∂« =5$`å I Hõ™êÎ fi1 ã¨`5 Àº =∞^•1<å5O =∞Q∑O
Ç≤Ïë1 Ȫ =∞^äûŒ ^6 #Œ ã1ú ó¨ I ^Œ$5 _è® z1^•5~∞° *Ë=5 ã¨∞1 I J5c+è μ¨ }5ãû¨ v1<å =∞q5`å [1i`«$5 Ï}Ï"£∞ I
â◊`5 O« Éè"1í åã¨∂º5 uaèó1 I =Ü«∞ã1 ∞¨ ûѨ~5 å‚ LѨ¿1 ã^Œ∞i5 ¢#O1Ì „Ñ≤Ü
6 ∞« "Õ∞^1 •è 5 |∞∞+¨Ü
1 ∂≥ 5
<å^è=1Œ ∂<åó I JѨ^1 •è fi5 O`«=¸2}∞5†Ç≤Ï Ñ¨Ói5 ÷ K«‰ΩΔõ ~1 ∞° ‡=Ú5Qº1úÆ ™ê‡x5fl^èÜ
Œ ∞Õ  
1 =
|5^•ú† II
â◊O<À1 ^Õg5 ~°a5 +è Ü
1ì¨ ∞« 5 PáÈ1 Éè=í O`«∞ Ñ‘`5 Ü
« ∞Õ 2 I â◊OÜ≥∂~°a5 „è ã¨=1 #∞Î#5 ó I
Dâß1<å5 "å~åº1}Ï5O HõÜ
Δ ∞« O1 fâ◊Û~ü +¨}<5© åO I J5áÈÜ«∂K1 åq∞Éè+Ë [5¨ O I ã¨∞q5 ∞5¢`å#5
PѨ5 F+¨^1 Œè Ü«∞ã¨û#∞Î ^Œ∞i5‡„`åã¨ÃΠㇷ 1 Éè∂í Ü«∂ã¨∞~5 À2º ™ê‡<£ ^Õfi+≤Ü
6ì ∞« O K«1 =5Ü∞« O
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

17

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

k5fi+¨‡ó I PáÈ5ÇÏ≤ ëêª =∞1Ü∂≥ É5 ∞íè =5™êÎ#1 T5~ˆ ^˚ 1Œ ^è•`«# I =∞5¿ÇÏ~°}Ï1Ü∞« 5 K«H¿1Δõ ã I
Ü≥∂=1t≈5 =`«"1 ∂≥ ~5 ã° ã5¨ ãΨ º¨ 1 ÉèÏ[Ü«∞`ÕÇ5 Ϩ #1ó I L5âf5◊ i1==∂5`~« ó1° I `«™ê5‡J~°O1 QÆ=∂=∞"À5
Ü«∞㨺5 HõÜ
Δ ∂« Ü
1 ∞« 5 l#fi1^Œä I PáÈ1[#5 Ü«∞^1 •ä K«#ó II
Ѩ$6 käg5 âß5<åÎ ™êyfl<å1 âß5<åÎ ™ê"Õ∞â1 ß5<åÎ â◊√K«QO1∑ â◊=∞Ü«∞`«∞ I J5#iÎ H1 QΔõ O∑
âß5#OÎ `«^•5fiÜ«Ú<å1 âß5#OÎ `«<‡1Õ âß5#QÎ O∑ â◊√K«QO1∑ â◊=∞Ü«∞`«∞ I ^Òºâß5≈<åÎ
™êk5`ºÕ #1 âß5<åΙê"Õ∞1 âß5<åÎ â◊√K«QO1∑ â◊=∞Ü«∞`«∞ II
Ѩ$5 käg5 âßxÎ~1 #5° iÎ H1 Q6Δõ O6∑ âßxÎ6 ~“̺âß≈xÎ6 iÌââ5◊ ß≈Ou1 ~°"åO`«~° k5âßâß≈Ou1
~°y5 fl âß≈Ou1 ~å5fiÜ«Úâß≈xÎ1 ~åk5`º« âß≈xÎ1 â◊Û5 ¢#=Ì ∂5 âß≈xÎ6 ~°flHõ„1Δ `å}˜5 âßxÎ6 ~åѨâ5 ß≈xÎ6
~À+¨1^èŒÜ«∞5 âß≈xÎ6~°fi#5ã¨Ê`«1Ü«∞5 âß≈xÎ6 ~“æâß≈xÎ1 ~°5*ÏâßxÎ6 ~° â ◊ 5 fi âß≈xÎ 6 ó
ѨÙ~°∞1+¨5âß≈xÎ6¢~°ƒÇ¨Ï5‡âßxÎ1 ¢~åƒÇ¨Ï5‡}âß≈xÎ6 âß≈xÎ1ˆ~5= âßxÎ6 âß≈xÎ1ˆ~‡ Jã¨∞Î6âßxÎ1ó I
`«Ü∂« Ç5 Ϩ Q∑O âß5<åκ ã¨~1 fi° âß5<åκ =∞ǨϺ1 O k5fiѨ^5Õ K«`∞« +1 ʨ ^ÕK5« âßxÎO1 Hõ~Àq∞5
âßxΈ1~‡ Jã¨∞Î6 âßxÎó1 I UǨÏN
5 â◊Û5 „Ç‘Ïâ◊Û5 ^èŒ$u1â◊Û6 `«áÈ1"Õ∞^5 è• „Ѩu1 ë5 êª „â◊^6 •ú
ã¨`5 «ºO^èŒ~°‡â1 ‹·Û`6 åx5 "≥∂uÎ+1 ¨ª#=Î6 ∞#∂uÎ+1 ¨ª#∞Î6 =∂ =∂5QO∑5 „jâ◊Û5 „Ç‘Ïâ◊Û6 ^èŒ$u1â◊Û6
`«áÈ1"∞Õ ^5 •è „Ѩu1 ë5 êª, „â◊^5 •ú ã¨`5 º« O ^è~Œ ‡° â1 Û·‹ 6 `åx1 =∂5 =∂Ǩã1 +≤ μ¨ ó I L^•Ü«Úë1 ê
™ê5fi Ü«ÚëÈ^À+¨1 nè<å5QO5∑ ~°¿ã<5 À`«Ê5 ~°#˚ º1 㨺5 â◊√¿+‡5 }À^Œ™1 ê÷ =∞5=∞$`å5QO5∑ J#∞1 I
`«KÛ« ‰õΩΔ 1 ~ˆ =6Ì Ç≤Ï`1 O« ѨÙ~5 ™° êÎK2 ∞« Û5 „ù Hõ =Ú5KÛ« ~°`1 ü I Ѩâºı =1 ∞ â◊~5 ^° â1Œ ≈5◊ `«O r"Õ=1 ∞ â◊~5 ^° â1Œ ≈5◊ `«O
#O^•1=∞ â◊~5 ^° â1Œ ≈5◊ `«O "≥∂^•1=∞ â◊~5 ^° 1Œ â◊≈5 `«O Éè"í å1=∞â◊~5 ^° â1Œ ≈5◊ `«QO∑ â◊$5 }"å1=∞â◊~5 ^° â1Œ ≈5◊
`«O„Ѩ„|1"å=∞â◊~5 ^° â1Œ ≈5◊ `«=∞r1 `å™êûº=∞â◊~5 ^° 1Œ â◊≈5 `«O *’ºHõÛ5 ã¨∂~°º1 O ^Œ$5 âı I Ü«∞
L^Œ1QÍ#‡Ç¨Ï5`À ~°‚ "å2k5fi„ÉèÏ[1=∂#ã¨ûi5~°ã¨5º =∞^è•5º^äŒû =∂1 =$+¨5Éè’
Ö’1ÇÏ≤ `å5HãΔõ ∂¨ û~À1º qѨt5 Û#‡#1™ê ѨÙ<å`«∞ I „|Ǩχ1}â5 ’Û`«#1 ºã≤5 „|Ǩχ1} P5}™© È÷6
18

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„|Ǩχ1} P5=Ѩ1#=∞ã≤ ^è•i5 `ÕÜ«∞O Ѩ$1kä5g „|ǨÏ1‡}Ï =∞5Ç‘Ï ^è•1i5`«"Õ∞1<Õ#
=∞5ÇϨ ^Œ#5 iÎ H1 O6Δõ k=1O ^•^è•~° Ѩ$käg5 Q∑O ã¨^"1Õ å5O Ü«∞^ŒÇ5 Ϩ O "Õ^5Œ `«^Ç5Œ Ϩ O
^è•~1 Ü
° ∂« }˜5 =∂ =∞^Õfi^À kè5 q„ã¨ã1 `¨ ü I "Õ∞^5 •è =5 ∞5h¿5 + =∂ q1â`◊ åQ∑O ã¨g5 ∞p1
Éèí∂5`«ã¨5º Éèí=5º™êº=1~°∞^≥úº6 ã¨~°5fi =∂Ü«Ú1~°Ü«∂}˜5 ã¨~°5fi =∂Ü«Ú1~°Ü«∂}˜ I
P5asè i6æ ƒù~º° ^Œ`À1 # T5#=∂áêº1Ü∞« Ü«∞ ǨÏi"À5 =~°=1ú ∂#ó I Ü«∞^5 • ™ÈÎ`6 $« Éè’º6
=∞Ç≤Ï1 QÀ5„`å ~°∞*5 Ïã≤1 Éè∂í ~Ú+¨É6ª Ïè *’5 J^è1Œ `Õ™êº=∞ I „|Ǩχ5 „áê"å1k+¨‡5 `«<À5fl
=∂ Ǩã1 `‘ ü I FO âßxÎ6 âß≈xÎ6 âß≈xÎó1 II
W`«º#∞"åˆH# âßxÎO Hõ$`åfi "åK«O Ü«∞KÕÛ`ù ü II K«‰ΩΔõ +‘xg∞ź JÇ¨Ï `Õ#
"å㨙ê„Ѩ^ŒH˜Δ}O ã¨=ÚYO „=u#t≈~À"Õ+¨ì~Ú`åfi ~°"å=ã¨Îq∞`Õ Hõ$`«
㨠O ^è À ºáêã≤ # O „=u#O „QÍ=∞O „áêѨ Ü Õ ∞ `ü II „=f `åO ~å„uO
"åQƺ`«ã¿Î≤ +^ª •ã‘`"« å I â’fi Éè∂í `Õ t~À=¢ã=Ψ Ú`ü H˜áΔ êºK«=∞º t~À=¢ãOΨ QÆ∞~°"Õ
^Œ`åfi „QÍ=∂^ŒƒÇ≤ÏiflQÆ9`«º I JyflO, ã¨∂~°ºO, L^Œ‰Ωõ OÉèOí , PHÍâ◊O, yiO,
=`«ûO, ã¨∞=}9O, Ü«∞^ä•ã¨OÉè=í O tëêº Ü«∂Kå~Àº ^Œ~≈° ÜÕ∞`ü II t+¨ºã¨∞Î
=Ü«∞ã1 ∞¨ ûѨ~5 å‚ LѨ¿1 ã^Œ∞i5 ¢#O1ú „Ñ≤Ü
5 ∞« "Õ∞^1 •è 5 |∞∞+¨Ü
1 ∂≥ 5 <å^è=1Œ ∂<åó I
JѨ^1 •è fi6O`«=¸2~∞° Ç6‚ Ï≤ ѨÓi5 Kú ‰« ΩΔõ ~1 ∞° ‡=Ú5QºúÆ 1 ™ê‡x5fl^èÜ
Œ ∞Õ =1 |5^•ú<£ II
Wu Ç≤Ï~°}º=∂k`«ºO "å Ѩâºı `ü II J^ä•Kå~Àº „=`åOQÆ=∞Éè∞í º^ŒÜ∞« O
ѨÙ}ϺǨÏO K« ‰õΩ~åº`ü II
IIWu ã¨=∂#O`«O„`å}˜ "Õ^„Œ =`åx II
✫✫✫

L`«û~°#˚ Ñ
„ Ü
¨ ∂≥ QÆó
ã¨t+¨ºó – „áê}Ï<åÜ«∞=∞º II W=∞O =∂}=HõO „áê*ÏѨ`º« , ™œ=∞º,
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

19

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

PˆQflÜ«∞, "≥â· fi◊ ^Õ=, „=`À`«û~°˚ Hõ~‡° aèó ã¨=∂#`«O„`Õ} ã¨O㨯iëêºq∞ tëȺ Ñ≤
„áê*ÏѨ ` åºk „=`À`« û ~° ˚ # O 㨠= ∂#`« O „`Õ } Hõ i ¿+º, (|∞∞+¨ º K« 9#)
`«Ñ¨9}ÏkǨϟ=∂#ÎO ã¨~fi° O ѨÓ~°fi=`«∞¯~åº`ü II
â’¡II P ã¨<Àfl^•fiÇ¨Ï P~ÀÎ"å, ǨºÑ¨kã¨fiÜ«∞"Õ∞="å I
UHõ`O« „`Õ} "å‰õΩ~åº^Õ`« ¢^fiŒ `« K«`∞« +¨Ü
ì ∞« O II
â’¡II L`«û~°<˚ `Õ ∞« Ü«ÚO*Ïk g∞Å<åkK« =~°Ü
˚ ∞Õ `ü I
ã¨q∞^•^è•# =∞O„`Õ+μ¨ ^Òºã¨ûq∞`«∂Ê~°fiq∞+¨º`Õ II
¢áê5 * Ï5 Ñ ¨ 5 ` « º O „=5 ` « = ∞1 K åi+¨ O I `« ^ Œ 1 â ◊ H õ 5 O `« < Õ ‡ 1 ~åkè I
W`åºk......™œ=∞º„=`Õ`∞« K«`∞« „㨠B^Œ∞O|s ã¨ûq∞^èóŒ II
(5) ^Òºã¨ûq∞`ü....JO`«iHõΔQ∑O ã¨q∞`ü...Ѩ$käg ã¨q∞`ü....
„áê*ÏѨ`åº"Õ∞ II LѨ™ê÷<Õ Ñ≤ II
Pk1`º« „=`«Ñ`¨ Õ HÍO_»|∞∞5+É≤ º1íè ó I ™œ5=∞ºO „=5`=« ∞1Kåi+¨"∞£ II `«^â1Œ H◊ O5õ
`«<‡Õ ~1 åkè II U=O –
"åÜ≥∂„2 =`«Ñ¨`Õ .......
JˆQfl2„=`«Ñ¨`Õ ......
„=5`å<å2O „=`«Ñ`¨ Õ .......
U==∞ˆQfl2 „=`«Ñ`¨ .Õ ....PˆQflÜ«∞O II JˆQfl2 „=`«Ñ`¨ Õ .... "≥â· fi◊ ^Õ=O, Wu
„áê*ÏѨ`º« =`ü II [Ü«∂^Œ∞º `«~Î `° O« „`«"∞£ II â◊O<À"å`«ó II Ü«ÚO[`Õ ....
ã¨q∂‡Å<åk =~°O˚ Hõ~‡° ã¨=∂Ñ≤óÎ II
II W`«∞º`«û[9#"£∞ II
20

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„=`Õ+μ¨ ã¨∞=<ÕK=·≥ , `«^"·≥ä å^躌 Ü«∞<Õ=∞MË I
Ѩikè „Ñ¨ÇϨ ~°}O ‰õΩ~åºÖËÑ¡ H¨ Í~°ºO #q^Œº`Õ II
ã¨∞=<Õ „QÆÇϨ ѨÓ*ÏÜ«∂O, LáêHõ~‡° „=`À`«û$*Ë I
Ѩikè „Ñ¨ÇϨ ~°}O ‰õΩ~åº `«ûO„™ê =ã¨∞qÎ nèÜ∞« `Õ
★★★

ÅѶڨ HõÅÊ "Õ^=
„Œ `« K«`∞« +¨Ü
ì ∞« Ñ
„ Ü
¨ ∂≥ QÆó
ѨÓ~°fi=`ü ã¨~°fiO ã¨q∞^•^è•<åk „Ѩ*ÏѨ`«ÜÕ∞ HÍO_» |∞∞+¨ÜÕ∞
™êfi¿ÇÏ`«ºO`«O I „Ѩ*ÏѨ`Õ #`«fik`åºk # ã¨∂HõÎǨϟ=∞ó I ™È=∂Ü«∞
HÍO_»|∞∞+¨Ü∞Õ ™êfi¿ÇÏ`åºk I ™È"≥∂^è#Õ ∞q∞u ã¨∂HõÇΠϨ Ÿ=∞O Hõ$`åfi I JQÆflÜÕ∞
HÍO_»|∞∞+¨Ü∞Õ – qâıfiÉè’º^Õ"ÉÕ ºíè ó I J#Ü≥∂â◊Û#ã¨∂HõÇΠϨ Ÿ=∞ó ™êOÇ≤ÏfÉèºí ó –
Ü«∂[˝HÉ© ºíè ó – "å~°∞}©Éºíè ó – „|Ǩχ}Ë – ã¨^㌠㨠ʨ u =∞^Œ∞ƒù`q« ∞`«º $KåǨï`åfi
=∞^ŒhóÎ ã¨Ê $ëêì º '#"≥∂"åKÕ, Ѩi`î åfi I Ѩ$kägã¨q∞k `åºkaèâÛ◊ `«„ã¨ãû¨ q∞^èŒ
P^è•Ü«∞ – JˆQfl – W`åºk ™œ=∞º„=`ÀѨ™ê÷#O Hõ$`åfi Ü«ÚO[`Õ ã¨q`Õu[
Ñ≤`åfi – PˆQflÜ«∞ "≥·â◊fi^Õ=Ü≥∂~°∞Ѩ™ê÷#O =~°˚O[Ü«∂k Ѩi¿+K«<åO`Õ
=∞^ŒOf~°∞Ѩãʨ $â◊º â◊O<À #∞"åHõO Ѩi`î åfi ã¨q∂‡Å<åk Hõ~‡° ã¨=∂ѨÜ∞Õ `ü II
U="Õ∞"À`«û[9<Õ Ñ≤ ™œ=∂º^Œ$`Õ ã¨∂HõΠǨϟ"≥∂Ѩ™ê÷#O q<å L`«û~°˚#
„ѨÜ∂≥ QÀHõqÎ âı¿+} ã¨Ç¨ #∞ëêª#"£∞ II
II Wu „=`å<åO q^è•<åO`«~"° ∞£ II
★★★

=
„ `«K`« ∞« +¨Ü
ì ∞« Ñ
„ H¨ ~õ }
° "£∞
ã¨~ˆ fi^Õâ+ı fi¨ Ñ≤ã~Ô¨ · fi~°OwHõ$`« ™ê~°ãfi¨ `« áê~îå^躌 Ü«∞<Õ`∞« HÍO_®<åO

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

21

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨OH©~`‚° fiÕ # Ü«∞^ä•HÍO_» =∞^躌 Ü«∞<å ã¨OÉè"í å`ü „=`å <Õº=L^ŒQÜ
Æ ∞« <Õ HÍO_»=^ÕHÔ ·
Hõâó◊ LáêHõ$`«º ã¨O=`«û~°O K«i`åfi qkè=^Œ∞`«û$*ˇ`ü I K«`åfiˆ~º= "Õ^„Œ =`å x
W`«∞ºHõOÎ ã¨∞^Œ~≈° #ÉèÏ¿+º II <Õ^•hO`«<~ˆ·≥ =O„H˜Ü∞« `Õ I ã¨=∂<ՠǨÏx ã¨=∂#
`«O„`Õ} K«`åfii "Õ^Œ„=`åx K«i`åfi J#∞Ѩ^Œ"Õ∞= L`«ûV9<åx K«
ã¨=∞+≤ìHÍiHÍs`åº ã¨ˆ~fiѨº#∞ u+¨ªxÎ II H˜OK«`«¢`≥·= – HÍO_ÀáêHõ~°}Ë
¿+fi`å<£ÑÙ¨ ~°™êÎ`û« ^Œ ã¨ãʨ `Õó I AǨïÜ«∂`å¯O_» ã¨=∂áœÎ K« „â◊√uˆ~ëê ã¨<å`«h II
(HÍO_®#∞ 2–11) Wu HÍO_®#∞„Hõ=∞}ϺO HÍO_»|∞∞+≤ ^Õ=`å`«fi㨺 ã≤^`úŒ åfi`ü
LáêHõ~}° Ë ã¨=∂Ѩ<KÕ —« Wf^ŒO ã¨∂„`«O =º^ä9Œ q∞`åºH˜ÑΔ º¨ ã¨=∂^è`Œ ÎÕ I ã¨`º« q∞u I
J`«U= „Ѩ*Ï Ñ¨`åº^ŒÜ∞« â◊Û`åfi~°ó „Ѩ^•è # Ǩϟ=∞ ^Õ=`åó, ™êQ∑O Ç≤Ï`åº
^ŒÜ∞« ó ã¨fiÜ«∞O Éè∞í Ѩ~º° <åÎ â◊Û`åfi~°ó LѨÇϨ Ÿ"Õ∞=`åó `Õ<`·≥ Õ K«`åfi~°ó ã¨~fi° HÍO_®<å
=ÚáêHõ~}
° ã¨=∂Ѩ#Ü≥∂ ~°#∞=~°<Î ,ÎÕ „Ѩ^•è <å#∞=iÎ`åfi^ŒOQÍ<å q∞`Õº=O
Ѩ~O° ã¨∂„`«"∞£ II # ^Õ=`å`«fi qkèÑ~¨ "° ∞£ I P`À#=º^ä9Œ q∞u II J<å‰õΩÖÏÜ«∂O
– ™ê~°ãfi¨ `«áê~îå^躌 Ü«∞<Õ LѨ#Ü«∞<å##Î~° "Õ∞= "≥^„Œ =`åx K«`åfii „Hõ"∞Õ }
Hõ$`åfiHÍÖË ^蕺ܫ∞ =ÚáêHõ$`«º Ü«∞^ä•áê~î° =∞^茺ܫ∞#O‰õΩ~°∞ºó II ˆHz`ü
"Õ^„Œ =`åx Ü«∞^•Hõ ^•z`«∞¯~°fi`Õ I `ÕëêO =¸ÅO=∞$Qƺq∞u II
„=`Õ =Ѩ# qKå~°ó
=\’â◊Û Hˆ â◊ =Ѩ#O„=`Õ +¨Ø`«û[9<Õ+μ¨ K« I
=^ŒxÎ Hˆ z`Òû=∂ºYº„=`« U"Õ`~ˆ« +¨μ #II
Éè∂í „Ñ¨HÀ뜪 q<åã¨~fi° O Hˆ â◊Ö’=∂x "åѨÜ∞Õ `ü I Wu
★★★

Ñ
„ Ü
¨ ∂« }`«O`„ "
« ∞£ Ü«∞^Œ$`åk Ǩϟ=∂â◊Û
ã¨∂:

L`«~Î å~°^™Œä Ⱥ`«OÎ Éèhí I

=∞O. ã¨`5 Õº<À`«Î1 aè`å5 Éèí∂q∞5 ã¨∂ûˆ~º6 }À`«aÎ1 è`å5 ^Òºó I |∞∞5`Õ<å1k`5 åº ã≤Î+x¨ª1 Î
22

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

k5q™È"≥∂5 Jkè1 „t5`ó« I
ã¨∂:

"åǨ =Ù`«~Î åÉèϺO Ü«Ú#H˜Î ^ŒH}
Δ˜ =∞„ˆQ I

=∞O. Ü«Ú5 &˚x1Î „|5^flŒè =∞1~∞° +5 O¨ K«~#1° O6ΠѨi`1 ã5« ∞¨ +÷ ó1¨ I ~ÀK«O1 `Õ ~ÀK«<5 åk5q I
ã¨∂:

L`«~Î O° `«`ó« I

=∞O. Ü≥∂Qˆ 1 Ü≥∂Qˆ `«=5 ã¨~1Î O5° "å*Ë1 "å*Ë Ç¨Ï"å=∞¿ÇÏ I ã¨MÏ1Ü∞« 5 WO„^Œ1
=¸5`Ü
« ∞Õ 2 II
ã¨∂:

P~ÀǨÏf =Ú`«~Î åaè ~°aè =∞O„`«Ü∞« `Õ I

=∞O. ã¨∞H5 Q˜5 O∑5 â◊√H5 õQ∑O â◊Å1 ‡6eO q5â◊fi~°∂Ñ1 Q¨5 O∑5 Ç≤Ï~°}
1 º =~°‚Q∑O ã¨∞=5 $`«QO∑1
ã¨∞K«„5 Hõ"∞£ I P~À1ÇϨ =^èfiŒ =6 ∞$`«ã1 º¨ Ö’5HQõ ™æ∑ Ⱥ6#O Ѩ`ºÕ =1 ǨÏ`5 ∞« O Hõ$}1 ∞+¨fiI
L^Œ∞`1 ~6Ϋ =° ∂5~ÀǨÏh1 Î =º6㺨 hÎ1 Ѩ$`«#º6`ó« I =¸5~å÷#O5 Ѩ`∞« º6~å~À1ÇϨ
„Ѩ[5 Ü«∂K1 « q5~å_»ƒ=ù1 I 㨄5 =∂r˝â6 ◊fiâ◊√ˆ~1 Éèí= ã¨=5 ∂r˝2 â◊fi„â◊√"5 åOÉè=í1 I
#<å2#iÌ ã¨„5 =∂r˝1 Éè=í 㨄5 =∂r˝6 Jkè^1 5Õ =$+¨μ1 I ã¨∞fl5 ëê}Ï5Q5∑ â◊fi â◊√~1 å}ÏO
„Ѩ*5 ÏÜ«∂â2 Û◊ 6 ^è#Œ ã1 º¨ K« I Ѩf<1 åOK« ^Õ=$Ï6}ÏOK«1 ã¨*Ï5`å<å2O q5~å_»ƒ1 =ù I
ã¨∂II

ã¨∂„`Õ=~°‡Î <À~°fi º=ã¨Î $}Ïu I L`«~Î Ü
° ∂« hÅO ^ŒH}
Δ˜ ™êºO I Ö’Ç≤Ï`«
=Ú`«~Î ™° êº"£∞ I

=∞OII h5ÅÖ5 ’5ÇÏ≤ `5 Õ Éè=1í `«ó Hõ$5 `åº ã¨H5 ~Θ fi° º1[º`Õ I U^è<1Œ  
ÎÕ ™êº *Ï˝`6 Ü
« ∞« ó5 Ѩu~1 ƒ° <6 +úÕ μ¨ 1
|^躌 `Õ II
ã¨∂II

`Õ L`«~Î åaè ~°aÜ
è ∂« u

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

23

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞OII ÜÕ∞ =5^5 fiŒè â◊ÛO6 „^ŒO =1ÇϨ `5 ∞« O Ü«∞HΔ͇6 Ü«∞xÎ6 [<å5QO5∑ J#∞1 I ѨÙ#5™êÎ<£
Ü«∞l5 Ü
˝ ∂« 1 ^Õ"5 å#Ü«∞O1 `«∞5 Ü«∞`«5 PQÆ`1 åó I =∂q1^#Œ Êi Ѩx5 <÷ À5Ü∞«
P5ã^‘ x1Œ 6Î ^ŒOѨf1 I ã¨∞Qˆ5 aè~1 ∞° ~6Ì æ° =∞f1`å5 =∞Ѩ„1 ^•5#Î fi~å1`Ü
« ∞« ó I ã¨∞Q5 OÆ
Ѩ<å÷#1 5 =∂~°∞H1 õΔ6 =∞i1+¨ìQ∑æ ã¨fiã≤Î6 "åǨÏ#1 "£∞ I Ü«∞ã≤‡h1 fi6~À #i+¨º`1 «º6
<Õºëê2O q5#`Ì =5Õ ã¨∞1 I
ã¨∂II

f~°™÷ ê÷}∞ K«`∞« +¨Ê^äŒ =ºu„Hõ"∞Õ KÀ`«~Î åO [¿Ñ`ü I

=∞OII `å=∞1O^Œ™ê5<å =∞#∞1ëÈ^Œ∞~À5} P^è`5Œ Ϋ Q∑O~°~5 ÚO ^Œâ5 g◊ ~1 O° =K«ã5 º¨ "ÕI2
Hõ$`6 O« f5~Q÷° O∑ ã¨∞„1 Ѩáê5}Q∑O â◊√É1 ãíè ʨ f™ê÷}
6 ∞O Ѩ^1 ë5Õä êª =∞Ѩ^1 ∞Œ ~°‡u6 Q∑O
ǨÏ`1 "« ∞£ II
ã¨∂II

<å==Ú`«~Î Ü
° ∂« #∞ =∞O„`«Ü∞« `Õ I

=∞OII J5Ü∞« <Àfl1 =∞5Ç¨ ºó áê5~Q° æ∑ ã¨fiã6 <Î≤ +1Õ 5¨ ^Œfi#5 ã¨Êu1ó I ã‘~å1#ã¨∞û6`~« å1 Éè=í n~å…
Ü«Ú`5 åfiÜ«∞5 =~°Û¿1 ã II
ã¨∂II

#K«<å"åºQ∑ ã¨~Î f° =^è∂Œ ó Ѩâºı `ü I f~ÀÎ fi`«~Î åO [¿Ñ`ü I

=∞OII J5㺨 á6 ê5~ˆ x1~|ü ∞∞5`ã« º¨ 1 r5"å*’ºu1 ~°j=∞Ç≤Ï I =∞5Ç¨ º W1O„^Œ ã¨fiã6 Ü
Ψ ∞Õ 2 I
ã¨∂II

â◊‡âß<åk =ºu„Hõ"∞Õ ÉèÏO_Õ ~°^Õä "åi¿+ 
ì Qˆ fl~°∞Ѩ ã¨=∂^è•<å^•º[º
ÉèÏQÍ<Õ 
Î <åfi~°ÉÏúÜ∂« =Ú`«~Î å PǨïf~°∞›`åfi I

=∞OII Ü«∞^Œ$5 `Õz1 ^Œa„6è t+¨ó1 ѨÙ~5 å[5~ΰ $Éèºí 1 P5`$« ^Œó1 I ã¨<å÷`1 å ã¨O5 kèO =∞5Ñ∞¨¶ "å1
ѨÙ~À5=ã¨∞i5 fl +¨¯~1 åÎ6 q„Ǩï`1 O«5 ѨÙ#5 ™êûfiǨ2 II
24

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞Ѷ∞¨ =`« W^ŒO #=∞=∞
=∞OII W_®1=∞ˆQfl ѨÙ~°∞^5 QŒ O∑ ã¨QO1∑ ã¨x5 O QÀâ◊≈â1 fi◊ `«6Î =∞Q∑O ǨÏ=1=∂<åÜ«∞
™ê^äŒ I ™êº#fl1ã∂¨ û5 #∞ã¨#Î Ü
1 ∂≥ q5*Ï"åˆQfl5 ™ê`Õ1 ã¨∞=∞5u ~°∂ƒ2 `ù fi5« ¿ã‡ ™êfiǨ2
II JQÆflÜ«∞ W^ŒO #=∞=∞
=∞OII W5=∞O"Õ∞1 =~°∞} „â◊√nèÇ5 Ϩ =1 =∞5^•ºK«=1 ∞$_»Ü∞« I `åfi=∞1 =5ã∞¨ º~åK«Hˆ1 5
™êfiǨ2 II =~°∞}ÏÜÕ∞^ŒO
=∞OII `«`åfi1Ü∂« q∞5.....PÜ«Úó5 „Ѩ"∂≥ +1 5‘ ™êfiǨ2 II =~°∞}ÏÜÕ∞^ŒO #=∞=∞
=∞OII `«fi<Àfl1JQˆ fl5 ....„Ѩ=Ú1=ÚQƺú ã6 ‡¨ `åûfiǨ2 II Jwfl=~°∞}ÏÉèϺ q∞^ŒO#=∞=∞
=∞OII ã¨`fi« <Àfl1JQˆ fl.....ã¨∞Ç5 Ϩ "À1# Ukè5 ™êfiǨ2 II Jwfl=~°∞}ÏÉèϺq∞^ŒO #=∞=∞
=∞OII `«fi=∞1Qˆ fl J5Ü∂« 㨺5 Ü«∂ ã¨#‡#1™êÇ≤Ï`5 ó« I J5Ü∂« ã¨<£ ǨÏ=5 º=¸1ÇÏ≤ ¿+5
Ü«∂<À1^ÇÕè Ï≤ Éè+Ë [5¨ Q∑æ ™êfiǨ2 II JÜ«∞¿ãJQÆflÜ«∞ W^ŒO#=∞=∞
ã¨∂II

[Ü«∂k „Ѩu Ѩ^ºŒ `Õ Ñ¨i¿+K« <åO`«O Hõ~Àu I

ã¨∂II

H©iΔ }Ï =∞<ÕºëêO"å ÅHõΔ ‡}Ϻ<åO =$HΔÍ}ÏO #n<åO ^è#Œ fi<åOK«
=ºu„Hõ=∞ L`«~ˆÎ Ü«∞^ä•eOQÆO [¿Ñ`ü I

=∞OII ÜÕ∞QÆ#1 ~÷6 åfi J1Ñû¨5 ~°ãâ¨1 ◊Û ^Õg5 ˆ~+5 ¨μ =5$ˆHΔ+¨μ1 "å# ã¨Ê5 `Õºëêfiã¨`1 Õ I t5"å¿ãÎ
J5Ã㺷 =5^1·≥è fi Éè=í #∞Î6 =∂Ç≤ÏQ∑O1 ã≤+μ¨ ~°fi ǨÏ`5 ∞« =¸5ÇϨ º=∂1<å"£∞ II
Ü«∂ F+¨^1 Ü
Œè ∂≥ 5 Ü«∂#5^Àº1Ü∂« x5^<Œè åfi1x5 ÜÕ∞=<å2 I `Õ `åfi1=^è∞Œ „Ѩ*5 Ï=1fO5
„Ѩ`fiÕ =Ú1OK«#5 ÎfiQ∑O ǨÏã1 ó¨
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

25

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨∂II

QÆ$Ǩ#∞`«~Î Ü
° ∂« ã¨OHÍâ◊Ü∞« u I

=∞OII ã¨OHÍ1âÜ
◊ ∂« q∞ =ǨÏ`5 ∞« O „|Ǩχ1}ÏQÆ$5 ÃÇÏ· ~°Ñ∞¨¶ ’1~ˆ }5 K«‰ΩΔõ ë1 ê5 "≥∞„ÿ `Õ}
1 I
Ѩ~5 åº}1^OúŒ q5âfi◊ ~°∂Ñ1 O5¨ Ü«∞^Œ™5 êºQ∑ ™È5º#O ѨuÉ1 ºíè ã¨ûq5`å Hõ$1 }À`«∞`5 `« Iü
ã¨∂II

"åǨ=Ù`«~Î åÉèϺO q=Ú&Ûu^ŒH}
Δ˜ =∞„ˆQ I

=∞OII P"å1=∞QÆ#∞÷û =∞5u~åfi1lh =ã¨∂#5 º1 tfi<å ǨÏ$5 ^ä∞Œ û HÍ=∂Q∑O1 JÜ«∞Q∑Oã¨`I«
JÉè∂í `1 O« QÀ5áê q∞1^∞Œä <5 å â◊√É1 ãíè ʨ f „Ñ≤Ü
5 ∂« J1~º5° "≥∂‚ ^Œ∞~åºQ∑O1 Jj=∞Ç≤Ï
I J5Ü∞« <Àfl1^=5Õ ã¨ûq1 `5 å |$ǨÏã5 ʨ u1 i¢<åÌw6 fl q∞5„`å =~°∞}
1 Ï ã¨fiã6 Ü
Ψ ∞Õ 2 I
`«fiëêìq6 +¨μó1‚ „Ѩ[6 Ü«∂1 ã¨QO∑ ~°~å5}ó HÍ=∞5 PÜ«∂`1 O5« HÍ=∂1Ü∞« `åfi6
q=Ú1OK«`∞« II
ã¨∂II

Ö’Ç≤Ï`«O K«~å‡#_»∞ǨÏO „áêp#„w= =Ú`«~Î Ö° ’=∞ =∞^èºÕ  QÍ~° ™Èº`«~Î °
Ü«∂ ã‘~Î º°

=∞OII â◊~‡5° =ˆ~‡5 ^Œ=∂ǨÏ~1 å5Ã㺷 <å~å1º LѨã5 ~ˆÎ≤ 2 I ã≤h"1 åe5 „Ѩ*Ï1Ü∞« `å q∞5Ü∞« O
ÉèQí ã1Æ º¨ ã¨∞=∞5`å J1ã`¨ ü I
ã¨∂II

QÆ$Ǩ<£ „Ѩáê^ŒÜ∞« #∞fl`«~Î åO "åK«Ü∞« u ^ŒH}
Δ˜ #Ë Ñ¨^• I

=∞OII QÆ$5 Ǩ<£ Éè„5í ^•#∞÷û=6 ∞#1ãó5¨ „ѨÑ^5¨ ºÕ g1~Ñ° ∞‘¶ fl g5~=° `1 « ã¨∞û6 g~å<£1 I W~å5O
=ǨÏ`1 À Ѷ∞¨ $5 `« =Ú5HΔõ =∂1}Ï5¿ã+Î fi5¨ ǨÏQ∑Oã¨∞=5 ∞<å5 ã¨ûOq1âßq∞ I
ã¨∂II

#K«^ÇÕ Ï¨ m =∞aèu+¨uª I
Wu `åO`«``Õ åºk ã¨∂„`«„ѨÉ$íè u ã¨fiQÆ$ǨÏQÆ=∞<åO`« qkèó

26

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS
★★★

Jyfl#+¨á„ì êÜ«∞tÛ`«Î Ñ
„ Ü
¨ ∂≥ QÆó
LáêÜ«∞<åQ“flK« q"åǨÏ=ǨÏ∫fl âß"å#ÖË ã¨∂`«Hõ áê=ˆHK« I âß<ÕÎ
ǨÏ$`Õ KÀѨǨÏ`ÕK« #¿+ì â◊<Àfl ^Õg`«ºkƒù~°"ÀHõΔ º Éèí㨇 II `«ã≤‡#û=∂~ÀѨº
ã¨q∞^躌 Ü«∞<ÕÎ PAǨfi <À^Œ∞ƒ^躌 Ѩ^^Œ fiŒ ÜÕ∞# I Ö∫Hͺ#ÖË `åO ã¨q∞^èOŒ „ѨÇϨ $`«º
^Œ^•º^Œfi~°O HÍOK«# "Õ∞= =∞øźO I J5Ü∂« â◊Û6 ѨOK«1ÇϨ Ÿ`å „ÉÏǨÏ5‡} UH1õ
Ǩϟ`å5^⌠◊ I =∞#ã¨fifK« q∞O^•K« =∞Ǩ"åºÇ¨Ï$`«Ü∞« ã¨^Î •ä I J<å*Ï˝`« „`«Ü∞« O
Kå ^äŒ "åºÇ¨Ï$uó „Ѩ}"åkHÍó I "å~°∞}º ã¨ÎO`«∞=∞`«ºâ◊Û `«^ä• `«¢#ÎO
„ѨÜ∂≥ [ÜÕ∞`ü I
PK«=∞º.......U=O „Ñ‘`º« ~°Oú =∞=∞, (^ŒOѨ`Àºó) L`«~Î À`«~Î ° Hõ~å‡kèHÍ~°
ã≤^ºŒè ~°O÷ , LѨ#Ü«∞# (q"åǨÏ) Jyfl #+¨„ì áêÜ«∞tÛ`«OÎ Hõi¿+º I JѨÇϨ `å
Jã¨∞~å â◊≈<Àfl^Õgiu ^•fiÉèϺO `«^ƒŒ ™ù ê‡kƒù~"° ÀHõΔ º I JѨÇ1 Ϩ `å5 Jã¨∞~1 å5 ~°
HΔÍQ∑O1 ã≤ Ñ≤âß5Kå ÜÕ∞HõÜ
Δ ∞« x1 ΠѨ$käg5 =∞#∞1 I J#5º„`Õ`À1 QÆKÛ« #ù ∞Î6 Ü«∞¢`ë·≥ ê2O QÆ`O5«
=∞#1ó II â◊<À1fl^Õg5 ~°a5 +è Ü
1ì¨ ∞« 5 P áÈ1 Éè=í #∞Î Ñ‘`5 Ü
« ∞Õ 2 I â◊O Ü≥∂~°a5 „è ã¨1 =O`«∞#ó
I JÜ«∞O`Õ Ü≥∂x~ü|∞∞ufiÜ«∞ Wu Ü«∞l˝Ü∞« ã¨q∞^èOŒ `«^ƒŒ ãù ‡¨ x ã¨=∂~ÀѨº I
J5Ü∞« <Õ6Î Ü≥∂x1~|ü ∞∞5ufiÜ≥∂5 Ü«∞`À1*Ï5`À J~À1K^« •ä ó I `«O*Ï5##1flQÆfl5
P~À5Ç¨ ^è•<1 À =~°Ü
ú ∂« ~°~5 Ú"£∞ I „â’„uÜ«∂QÍ~å^Œyfl =∂ǨÏ$`«º I ã¨O÷ _çÖË
Éèí∂~°∞ƒù=ã¨∞û=~Àq∞u JyflO„ѨuëêªÑ¨º I Éèí∂~°∞ƒù=ã¨∞û=~À"£∞ I PAǨfi#
L^Œ∞ƒ^躌 ¿ãfiu ^•fiÉèϺO `«ã‡≤ #flQ“fl `åO ã¨q∞^èOŒ xH˜ÑΔ º¨ I
P5AǨfi1# ã¨∞û6„ѨfH1 óõ ѨÙ~5 ™° êÎ^76 QˆŒ fl5 ™êûfiO Ü≥∂x5 =∂ã‘^1 Œ ™ê5^•è º I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

27

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J5ã≤‡#÷û^6 茿ã÷6 J^èŒ∞º`«Î1 ~°ã≤‡<6 £5 qâıfi^1 Õ"å5 Ü«∞[1=∂# â◊Û ã‘^Œ`« I L^Œ∞ƒù^1 茺™êfiˆQfl6
„Ѩu*1 ÏQÆ$¿ÇϺ# q∞ëêìÑÓ¨ ~ˆ5 Î ã¨QO∑ ã¨$*1 ^Ë •ä =∞5Ü∞« OK«1 I ѨÙ#1ó Hõ$}
6 fiQ∑™æ êÎ fi1 Ñ≤`5 ~« O5°
Ü«Ú"å1# =∞5<åfi `åQ∑O1 ã‘`5 fi« ~Ú5 `«#∞Î1 "Õ∞`5 "« ∞£ II J„`«=~°O ^Œ^•º`ü I =~°âÉ◊ #ÌË
^è#Õ ∞~°∞K«º`Õ I U`«`¯« ~°‡ ã¨=∞$^躌 ~°O÷ ^è#Õ ∞^•#O N=∞Ǩq+¨μ‚ „Ñ‘uO HÍ=∞Ü«∞=∂#
ã¨∞ÉÎ ºíè =∞ǨÏO ã¨O„Ѩ^^Œ Õ #=∞=∞ I
`«`ó« K«`åfii â◊$OˆQ`åºk JÅOHõ~}
° Ï#ÎOHõ$`åfi Ѩiã‘~Î º° , K«`∞« ëêÊ„`«
„ѨÜ∂≥ QÍk P[º ã¨O™ê¯~å<ÕÎ JyflO Ѩi+≤Kº« I ã¨$"Õ} K«`∞« ~°$æ Ç‘Ï`« =∂[ºO
ã¨$z QÆ$Ç‘Ï`åfi<åfi~°ÉÏúÜ«∂"£∞ I JÜ«∂âıÛ`åºk ^•fi„uÎOâ◊ ^•*ϺǨïfó
AǨïÜ«∂`ü I
J5Ü∂« âß5ÛQˆ flâ◊Û.1 ..™êfiǨ2 I JÜ«∞¿ã QÆflÜ«∞W^ŒOII
=∞OII J5yfl~üǨϟ`å2 I J5tfi<å2^èŒfi6~°∂º I `«fiëêì6wfl`ü I q∞5„`«L1Ѩ=5HÍÎ I
™È=∞5™Èû=∞1㺨 ѨÙ~À5QÍó I â◊√„5 Hõ â◊√≈5 „Hõ㺨 Ñ1 Ù¨ ~À5QÍó I „âß5`åã¨1Î W¢#Ì™6 È=∂2ó I "å`å1
¿Ñ~üÇϨ =#5 „â◊√`«5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ Ѩ&ÛǨϟ „`«W^ŒO #=∞=∞ I
„ÉÏ5ÇϨ ‡5 } UHõ1 Ǩϟ`å I ã¨Ü∞« [5 ó˝ Iã¨"∞Õ ^1 ^Œ •`«∞ „Ѩ*6 ÏO Ѩâ5 ¥◊ <£ ѨÙ+≤O6ì
Ü«∞â◊ó1 I Ü«∞[5 â˝ Û◊ "1 ∞Õ Éè∂í Ü«∂`5 åûfiǨ2 I „|Ǩχ} UHõÇϨ Ÿ„`«W^ŒO I J5yfliÌfiǨϟ1`å I
ã¨É~5íè åÎ I ã¨"∞Õ ^1 ^Œ •`«∞ „Ѩ*6 Ï"£∞ Ѩâ5 ¥◊ <£ ѨÙ+≤O6ì Ü«∞â◊ó1 I Éè~5í åÎK"1« ∞Õ Éè∂í Ü«∂`5 åûfiǨ2 II
JQÆflÜÕ∞ kfiǨϟ„`« W^ŒO II Ѩ$k6 g6ä „uǨϟ1`å I 㨄Ѩu1 ë5 êª I ã¨"∞Õ ^Œ^•`«∞ „Ѩ*5 ÏO
Ѩâ5 ¥◊ <£ ѨÙ+≤O6ì Ü«∞â◊ó1 I „Ѩu5 ë5 êªK1« "Õ∞ Éè∂í Ü«∂`5 åûfiǨ2 II Ѩ$kä"º·≥ „uǨϟ„`« W^ŒO
II
J5#iÎ H1 O6Δõ K«`∞« ~1 Çü Ϩ Ÿ`å I ã¨që5 êªó I ã¨"∞Õ ^1 Œ ^•`«∞ „Ѩ*5 ÏO Ѩâ5 ¥◊ <£
28

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ѨÙ+≤O6ì Ü«∞â◊ó1 I q5ëêªâÛ◊ "1 ∞Õ Éè∂í Ü«∂`5 åûfiǨ2 II J#ÎiHΔÍÜ«∞ K«`∞« ~À›„`« W^ŒO II
"å5ÜÚ« ó ѨOK«Ç1 Ϩ Ÿ`å I 㨠„áê5}ó I ã¨"∞Õ ^1 ^Œ •`«∞ „Ѩ*5 ÏO Ѩâ5 ¥◊ <£ ѨÙ+≤O6ì Ü«∞â◊ó1 I
„áê5}â◊Û"1 ∞Õ Éè∂í Ü«∂`5 åûfiǨ2 II "åÜ«∞"Õ Ñ¨OK«ÃÇ˙„`«W^ŒOII K«¢5 #=Ì ∂5+¬¨ _À1èî`å I
ã¨|∞∞5`∂« † HõÅ1 ÊÜ«∂u I ã¨"∞Õ ^1 ^Œ •`«∞ „Ѩ*5 ÏO Ѩâ5 ¥◊ <£ ѨÙ+≤O6ì Ü«∞ â◊ó1 I |∞∞5`=« â1 Û◊ "Õ∞1
HõÅÊ<åÎQ6 5∑ ™êfiǨ2 I K«¢#=Ì ∞¿ã+¨_Àèî„`« W^Œ"∞£ II J#flQ∑O1 ã¨Ñ5 ÃΨ Ç˙1`å I 㨄áê5}㨺1
„áê5}ó I ã¨"∞Õ ^1 ^Œ •`«∞ „Ѩ*6 ÏO Ѩâ5 ¥◊ <£ ѨÙ+≤O6ì Ü«∞â◊ó1 I „áê5}㨺K1 "« ∞Õ „áê5}À
Éè∂í Ü
1 ∂« 5 `åûfiǨ2 II J<åflÜ«∞ ã¨ÑÃΨ Ç˙„`« W^ŒO #=∞=∞ I
^Òº~°+5 Ãì¨ Ç˙1`å I ™È1<å^è$Œ +76 º¨ ó I ã¨"∞Õ ^1 ^Œ •`«∞„Ѩ*5 ÏO Ѩâ5 ¥◊ <£ ѨÙ+≤O6ì
Ü«∞â◊ó1 I J5<å5^$Œè +6 º¨ â◊Û1 Éè∂í Ü«∂ ã¨Q5 ™6æ∑ êfiǨ2 II k"Õ J+¨Çì Ϩ Ÿ„`« W^ŒO #=∞=∞ I
P5k5`Àº #=1ÃÇ˙`å I 㨠`Õ1[5ã‘fi I ã¨"Õ∞1^Œ^•`«∞ „Ѩ*5 ÏO Ѩ5â◊¥<£ ѨÙ+≤ì6O Ü«∞â◊1ó
I `Õ[5 ã5 fi‘ K«1 Éè∂í Ü«∂ã¨Q5 6æ∑ ™êfiǨ2 II Pk`åºÜ«∞ #=Ǩϟ„`« W^ŒO
„Ѩ*5 ÏѨu1 ~5 °ÌâÇ◊1 ¨ÏŸ`å I 㨠W5^ŒQ∑O ã¨~°fi"2 £∞ I ã¨"Õ∞1 ^Œ^•`«∞ „Ѩ*5 ÏO
Ѩâ5 ¥◊ <£ ѨÙ+≤O6ì Ü«∞â◊ó1 I ã¨~fi1° OK«"∞Õ Éè∂í Ü«∂`5 åûfiǨ2 II „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞Õ ^ŒâÇ◊ Ϩ Ÿ„`«
W^Œ"∞£ #=∞=∞ II
=∞<À5*’ºu1ó.......™êfiǨ2 I =∞#¿ã*’ºu+¨W^ŒO II
Ü«∞#‡1P`5 ‡« <À1........™êfiǨ2 I q∞<åÌkÉè’º^Õ=`åÉèºí W^ŒO#=∞=∞ I
ѨÙ#1~y5° fló.....™êfiǨ2 I Jwfl¢#Ì |$Ç¨Ï ã¨Ê `«ºtfiÉèºí W^ŒO#=∞=∞ II
Éèí∂~°Q5 ÆflÜÕ∞K1 « Ѩ$kä"5 ≥·º K«1 =∞ǨÏ`5 Õ K«™5 êfiǨ2 I JQÆflÜÕ∞ Ѩ$kä"≥·º =∞ǨÏ`«
W^ŒO #=∞=∞ II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

29

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Éèí∞"À"å5Ü«∞"Õ1 Kå5#Îi1HΔÍÜ«∞K« =∞ǨÏ5`ÕK«5 ™êfiǨ2 I "åÜ«∞"Õ
J#ÎiHΔÍÜ«∞=∞ǨÏ`« W^ŒO #=∞=∞ II
ã¨∞=1~åk5`åºÜ«∞1K« k5"ÕK«1 =∞ǨÏ5`ÕK«5 ™êfiǨ2 I Pk`åºÜ«∞ k"Õ
=∞ǨÏ`«W^ŒO #=∞=∞ II
Éèí∂~°∞ƒù=ã5 ¨∞û=1 â◊Û¢6 #Ì=∞1¿ãK«5 #Hõ„Δ1 `ÕÉèíºâ◊Û k5Qƃùºâ◊Û1 =∞ǨÏ`5 ÕK™«5 êfiǨ2 I
K«¢#=Ì ∞¿ã #Hõ„Δ `ÕÉ’è º kQÀƒùº =∞ǨÏ`« W^ŒO#=∞=∞II
J<å2*Ï˝`O«5 ......™êfiǨ2 I JÜ«∞¿ã JQÆflÜ«∞W^ŒO II
ѨÙ~°∞+1 㨠q¨ ∞‡`À....™êfiǨ2 I JQÆflÜ«∞W^ŒO II
Ü«∞`åÊ1H„5õ `å.....™êfiǨ2 I JQÆflÜ«∞W^ŒOII
FO Éè∂í ™êfiǨ2 I JQÆflÜ«∞W^ŒOII
FO Éè∞í = ™êfiǨ2 I "åÜ«∞=W^ŒO II
FO ã¨∞= ™êfiǨ2 I ã¨∂~åºÜÕ∞^ŒO II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 ∞¨ û=5™êfiǨ2 I „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^ŒO #=∞=∞ II
W5=∞O"Õ∞.1 ...™êfiǨ2 I =~°∞}Ï ÜÕ∞^ŒO II
`«`åfi1Ü∂« q∞5.....™êfiǨ2 I =~°∞}Ï ÜÕ∞^ŒOII
L^Œ∞`1 =6Ϋ ∞O =1~∞° }5 áêâ◊1 =∞5㇨ ^Œ"å1^=5Œè ∞O q=∞1^ºŒä 6 =∞Q∑„æ â◊^1 •è Ü«∞ I
J^ä•=1 Ü
5 ∞« =∂1k`«º „=5`Õ `«"å<å1Q™Æ È5 Jk1`Ü
« ∞Õ ™êº=∞5™êfiǨ2 I =~°∞}ÏÜ«∂k`åº
ÜÕ∞^ŒO II „`«Ü∞« ¢1 ãQÎ≤ O∑ â◊`5 OΫ `«"1 À5 ÜÕ∞q1 `«ufl6~ˆ I Ü«∞W5=∞O Ü«∞[5 Q˝ æ∑ ã¨fi^6 Ü
Œè ∂« 5
30

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^Œ^<1Œ 6ÎÕ `Õëê2O zè#5 flO „Ѩ`ºÕ `6 ^« ^1ÌŒ •è q∞5 ™êfiǨ1 Ѷ∞¨ ~5 À‡ ^Õ"5 åQ∑O J¿Ñº1 `«∞™5 êfiǨ2 I
JQÆflÜÕ∞ `«#∞Î=∞`«W^Œ"∞£ II
`«#∞ÎO1 `«#5 fi„#[1™È ÉèÏ#5 ∞=∞xfi1ÇÏ≤ 5 *’ºu1+‡¨ `«ó Ѩ^5 Àä ~°H1 Δõ kèÜ
5 ∂« Hõ$`76 å<£I
J5#∞5Ń6}O =1Ü∞« `«5 *’QÆ∞"1 å5=∞áÈ5 =∞#∞1~ƒ° =ù [5#Ü«∂5 ^≥=· º5O [#5Q6æ∑ ™êfiǨ2 I
JQÆflÜÕ∞ `«#∞Î=∞`« W^Œ"∞£ #=∞=∞ II
L^Œ∞ƒ1^ºŒè ™êfiˆQfl6....™êfiǨ2 I JQÆflÜÕ∞ `«#∞Î=∞`« W^Œ"∞£ #=∞=∞ II
FO Jk5`#Õ fi1 =∞Q∑™æ ê÷ó I
FO J#∞1=∞5`#Õ fi1 =∞Q∑™æ ê÷ó I
FO ã¨~ã°1 ¨fi`6 Õ #fi1=∞Q∑æ™ê÷ó I
FO ^Õ=ã1 q¨ `«ó5 „áê™ê1gó I
J<Õ# Jyfl #+¨ì „áêÜ«∞tÛ`«Î Ǩϟ"Õ∞# ÉèQí "Æ å<£ ã¨~åfi`«‡Hõó N=∞Ǩq+¨μ‚
ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞.
`«`ó« Hõ~‡° âı+O¨ ã¨=∂ѨÜ∞Õ `ü
★★★

QÆ$ǨÏx~å‡} Ñ
„ Ü
¨ ∂≥ QÆó
P^Ò QÆ$ǨÏx~å‡} „Ѩ^âÕ O◊ QÆ`åfi ã¨∞=ÚǨ˙~°Î HÍÖË Hõi+¨º=∂}㨺
QÆ$Ç¨Ï x~å‡} Hõ~‡° }ó xifiѶ∞¨ fl`å ã≤^ºŒè ~°º÷ O QÆ$ǨÏx~å‡} Hõ~åÎ =∞ǨQÆ}Ѩu
ѨÓ*ÏOHõ$`åfi ã¨O„áê~°º÷ I QÆ$Ç¨Ï x~å‡}O Hõ~∞° OΠѨÙ}ϺǨÏ"åK«#O Hõi¿+º I
Wu ã¨OHõÅʺ K«`∞« ~À „ÉÏǨχ}Ï#<Õfl# Ѩi`À+¨º QÆ$ǨÏx~å‡} Hõ~‡° }ó ѨÙ}ϺǨÏO
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

31

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Éè=í <ÀÎ |$=#∞Î – U=O Hõ~‡° }Ë ã¨fiã‘`Î åºk ѨÙ}ϺǨÏ"åK«#OHõ$`åfi II
ã¨∂:– ^ŒH}
Δ˜ Ï „Ѩ`º« „HõÊ=} =∞QÍ~å=HÍâ◊ =Ú^Œ`ú º« , áêÖÏâı# â◊q∂=∞ÜÕ∞#
"À^Œ∂¿ÇÏ<≥`· å "Õ∞=, kâ◊ =Ú`«~Î Ü
° ∂≥ ^Œ∂ǨÏu I
<≥·|∞∞`åºOkt x=∞flO QÆ$ǨτѨ^Õâ◊O Yx„`åk<å ã¨~°fi`«óYx`åfi,
áêÖÏâßk<å ^•~°∞}Ï I
=∞OII Ü«∞^Œ∂ƒù"∞Õ ó2 „‰õÄ~5 O° `«k`5 À ǨÏ~1 åq∞5 Ѩ~å1pO5 x~ü|∞∞1uO5 x~åfi1ÇϨ Ü«∂q∞
I W5^QŒ æ∑ „âıÜ∂≥  
1 =5™ê#5 =∂QÆ#1 ‡ ^Õ"å5QÀ=∞5^⌠ßfi1= k5^=Œ ∞1ã∞¨ 76Î „ѨÉ∂íè =∞1 II Wu
U`å "Õ∞= HÀ} kâ◊O =∞$^Œó „áêѨÜ∞Õ `ü II
ã¨∂:– U=O„uó II Ü«∞^Œ∂ƒù"∞Õ ó „‰õÄ~°q∞u =∞O„`å =$`åº kfifÜ«∞"å~°O
`«$fÜ«∞"å~°O KÀ^Œ∂ǨϺQÆ$Ç¨Ï „Ѩ^âÕ O◊ „áêQÆ∞^Œ¢HÊõ =} V√¯~åº`ü II
ã¨∂:– ‰õΩ¡Ñ¨Î=Ú`«Î~°Ü«∂aè =∞$â◊º, „Ѩ^ŒH˜Δ}O ã¨∂÷}ÏQÆ~åÎ<£ MÏ#~Ú`åfi 
Éèíº#Î~°OáêO ã¨∂#∞ ^Œ∞áȺ`«Î~åÉèϺO, ^ŒH˜Δ}ÏO ^•fi~° ã¨∂÷}Ï
=∞=^Œ^è•u II
=∞OII ™È5º<å Ѩ$k1 qä 5 Éè"í å1 #$Hõ~6Δ å x5"âÕ h1◊ I Ü«∞KåÛù1 #5â≈◊ ~°‡1 㨄5 Ѩ^•ä ó2 II
„áêQÆ∞^Œ¢HÊõ =}O Hõ$`«O Éè∂í `«Å=∞aè=∞$â◊º II QÆ$Ç¨Ï ã¨∂}
÷ Ï<åO QÆ~åÎ<£
„áêQÍk+¨μ „Ѩ^ŒH˜Δ}O Hõ~°‡HõÔ~·ó MÏ#~Ú`åfi JQÍ~åÉèíºO`«~°O áêOã¨∂<£
„áêѨ~Ú`åfi I
=∞OII W5ÃÇÏ· =u+¨6ª xq∞1`å5 uÅfi1ÖÏ ™êº6k~å1=f I =∞^èºÕ 6 `åÅ1ʺ㨺 uëêª<6 å‡`åfi6
„áêѨ#1 fl Ѷ∂¨ Ü
5 ∞« =1ó II P`å1fi‰õΩ=∂5~ã° ~6Ψ ∞° }5 P=5^Àä û [QÆ`1 å ã¨Ç5 Ϩ I
P`åfi1 Ѩi„5 ã¨∞`«ó1 ‰õΩ=5 ∂ƒù P^Œ^5 flŒè ó ‰õÅj1 ~°Ü∞« <£ II
Wu ^•fiÉèϺO QÆ$Ǩxfl¢ëê¯=∞`« U= ѨÙ~°∞+¨ãº¨ ^ŒH}Δ˜ ÏO ^•fi~° ã¨∂}÷ ÏO,
^•fi~°ãº¨ ^ŒH}
Δ˜ QÆ~ˆ Î „Ѩuëêª Ñ¨Ü∞« u II
32

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨∂:– U=q∞`«~å"£∞ II ^•fi~°™Èº`«~Î ° QÆ~ˆ ,Î WÃÇÏ· =u¿+uª ^•fiÉèϺ "Õ∞"À`«~Î åO
ã¨∂}
÷ ÏO x^Œ^•è u
ã¨∂:– Ü«∞^ä•MÏ`«q∞`«~å J#fi=^è•Ü«∞, =Oâ◊=∂ nèÜ«∞=∂# =Ú`«Îˆ~}
Ü«∞Aëêaè =∞O„`«Ü∞« `Õ II W`«~åó QÆ$ǨÏã¨∂}÷ Ïó Y## „Hõ"∞Õ } `«∂+‘O‚
Qƈ~Î+¨fi =™ê÷Ѩº
=∞OII |∞∞5`#Õ 5 ã¨∂}
÷ Ï5=kè~1 ÀÇ¨Ï =5QO5∑ â’„QÀ1 q5~å[5#flѨ1 ¿ã^è5Œ â◊„`«∂<£1 I
Wu ã¨∂}
÷ Ï ™êfinèÜ∞« =∂#O =Oâ◊=∞aè=∞O„`«º II
ã¨∂:– ã¨q∞‡`« =Ú`«~ÔÎ ~· º° ^è• eOQÆ"∞£
=∞óII „|Ǩχ1K«`ÕHõΔ6„`«OK«5 Ѩӈ~fi6 ã¨∂÷}Ë1 J5aè~°1HõΔ`«∞ I xi‡`«=∞QÍ~°O
„áêA‡M’ aè=∞O„`«º
Ü«∞5[˝â◊Û6^ŒH˜1Δ}Ïâ◊Û6 ^ŒH˜Δ1}Ë I `«"Õ∞= ^ŒH˜Δ}Ïaè=ÚM’ aè=∞O„`«º II
W5+⨠’Û6~â˚° ßÛѨ~ˆ1 I ''`«"∞Õ =ѨtÛ=∂aè=ÚM’aè =∞O„`«ºII—— ''q∞5„`«âÛ◊ 6 =~°∞}1 â5 ’Û`«~ˆ1Î I
`«"Õ∞"À`«Î~åaè=ÚM’aè=∞O„`«º—— ''^èŒ5~°‡¿ãÎ6 ã¨∂÷}Ï1~å[5ó N¿ãÎ6ã¨∂ÎѨ1ó—— `«"Õ∞=
=∞^躌 =∂aè=ÚM’aè =∞O„`«Ü∞Õ `ü
II WuQÆ$ǨÏx~å‡} „ѨÜ∂≥ QÆó II
★★★

#"åQÍ~° Ñ
„ "
¨ âÕ ◊ Ñ
„ Ü
¨ ∂≥ QÆó
â◊√ÉèˠǨÏx Hõ~åÎ =∞OQÆà◊™êfl#O Hõ$`åfi x`«ºHõ~å‡#O `«~°O
„ÉÏǨχ}ˇ~ÿ #° ∞*Ï˝`ó« W+¨^ì =Õ `å „áê~°<÷ åk QÆ}Ѩu ѨÓ*ÏO`«O Hõ$`åfi II K«`∞« ~À
„ÉÏǨχ}Ï#<åflk <å Ѩi`«∞+¨º QÆ$ǨÏâ◊√^Œºú ~°Oú ѨÙ}ϺǨÏ"åK«#O Hõi¿+º Wu
ã¨OHõÅʺ #"åQÍ~° „Ѩ"âÕ H◊ ~õ ‡° }ó ѨÙ}ϺǨÏO Éè=í O`À „|∞=#∞Î I Hõ~‡° }Ë ã¨fiã‘`Î åºk
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

33

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

"åK«~Ú`åfi ''"å™ÈÎ+ʨ `Õ „Ѩu*ÏhÇ≤Ï—— W`åºkaèó K«`∞« iƒù~‡° O¢`ó·≥ QÆ$Ǩ<£ „áÈHõΔ º
''Ç≤Ï~°}º=~å‚—— W`åºkaèó ã¨fiÜ«∞O ѨfflOK« „áȈH`Δ ü I
(`«`À Ü«∞^ä•qÉè=í O #"åQÍ~° „Ѩ"âÕ ı Hõ~‡° }˜ „QÆÇ¨ #∞‰õÄÅ ã≤^ºúŒ ~°Oú
„QÆÇ¨ ~å^è#Œ ѨÙ~°ãû¨ ~°O „QÆÇϨ Ü«∞ [˝OK« ‰õΩ~åº`ü)
`«`À^Œ~ˆ ƒùëêfiã‘# W`åº^ŒºÑ¨~ˆ }ÏyflO „áê}Ï<åÜ«∞=∞º ^ÕâH◊ ÍÖ∫ ã¨OH©~ºÎ°
qkè=`ü #"åQÍ~° „Ѩ"âÕ ß`ü J¿ÑH˜`Δ åÜ«Ú ~å~ÀQƺܫ∞[˝, ^è<Œ åk ѶŨ ã≤^ºúŒ ~°Oú
#"åQÍ~° „Ѩ"âÕ H◊ ~õ ‡° Hõi¿+º – Wu ã¨OHõÅʺ L`«~Î `° À^Œ~åƒùxfl~°™êºÑ¨ LѨãʨ $â◊ºII
`«`« ã¨∞û=ÚǨ˙~°HÎ ÍÖË
ã¨∂:– áêÖÏâ◊O â◊q∂=∞Ü«∞O "Õ^茇=∂n áȺ`«Î~°Ü«∂yfl =Ú^Œú$`Àº`«Îˆ~}
Ü«∞AëêQÍ~°O „Ѩáê^Àº`«Î~° ѨÓ~°fi^Õâı QÍ~° ™Èº`«Î~°Ü«∂yflO
„ѨuëêªÑÜ
¨ ∞« u II
áêÖÏâßkaè~º° l˝Ü∞ÿ≥ ó HÍÃ+~ª “áêã¨<åyflO „Ѩ*Ïfiź II
=∞OII L5¢kÜ
6ú ∞« =∂1}5 L^Œ~1ú ° áê5ч¨ <À1=∂5Ü∞« ^Œq^1 •fi6<5£ Ü«∞K«Ûq1 ^5 •fiQ∑ â◊ÛH6 Í~°I1
~å„`҄Ѩ"âÕ ı – JǨfl6Ü∞« ^Õ#ó1 Hõ$`6 =« ∞1ãáÎ≤ ê5ÑO¨ II
JÇ≤Ïfl„Ѩ"âÕ ı – ~å¢`åº6Ü∞« ^Õ#ó1 Hõ$`6 =« ∞1ãÎ≤ áê5ÑO¨ II
㨠~ ° fi 1 ™ ê5 ‡ <À‡^Œ ∞ ú $ 6 ` À =Ú1 O K« 5 ` « ™ ê‡2 ` ü I Wf=∞=∞ =t+¨ ì O
áê^Œ=ÚÉèÜ
í ∞« ѨHˆ  
Δ Ñ≤ =^Õ`ü II W`«º<Õ# [fiÅO`« =∞yfl=Ú^Œ$ú `«º
W¢#ã1Ì º¨ QÆ$Ç6 ¨ =ã¨∞=1 ∞<ÀÎ =~°∂k5 #ä ™5 êÎ#Ç5 Ϩ Q∑O ã¨∞=5 ∞#1ãó5¨ „ѨÑ^1¨ ºÕ II
QÆ$ǨÏO„Ѩáê^Œº (PKå~å#‡OQÆà"◊ å^Œº ÃÑ∂¶ Ã+ó· ã¨fiÅOHõ$`åaèó L^Œ‰Ωõ OÉèí
ǨÏi„^• ‰õΩO‰õΩ=∞ ѶŨ ѨÙ+¨Ê`åOÉÏÖÏk ã¨"∞Õ `åaèó ã¨∞=∞OQÆmaèó W+¨^ì =Õ `å
34

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨=`«ûQÀã¨Ç≤Ï`≥·ó „ÉÏǨχ}ˇÿ ã¨û~ÀfiѨHõ~°}ˇÿâ◊Û ã¨Ç¨Ï #"åQÍ~° „Ѩ"Õâ◊O‰õΩ~åº`üII)
J^äŒáê^Ò „ѨHΔÍàϺK«=∞º II JQÍ~°™Èº`«Î~° ѨÓ~°fi^Õâı Ü«∞„`«HõfiKÕu qkè<å
'J5=∞6$`å5Ǩï5u =∞5=∞$`å1Ü«∂O AǨϟ=∞º6yflO Ѩ$1kä5"åº =∞5=∞$`«1㨺6 l`≥·º6
`«Ü∂«  
1 #5#OÎ HÍ=∞1=∞5ÇϨ O[1Ü∂« x „Ѩ*6 ÏѨu1 ~5 º° O „Ѩ^1 "5Œä ∂≥ l5QÍ Ü«∂y5 fl=∞1Q“5fl
™êfiǨ2 II Wu`«=∞yflO „ѨuëêªÑÜ
¨ ∞« u
ã¨∂:– `«™ê‡^ŒHÌ }Δ˜ =Ú^Œ^•è <åÜ«∞`«#O Éè=í u I `«ã‡≤ xfi+¨Ø p<å„QÍO ^Œ~åƒùO
`«ûQ∑æã‘Î~°º I `Õ+¨Ø`«Î~°Ü«∂ „gÇ≤ÏÜ«∞"å#∞ºÑ¨º I `«„`À ^Œ^è•#O
„ѨuëêªÑ¨Ü«∞u.
„Ѩu+≤`ª å^ŒQˆ fl~°HÌ }Δ˜ `«ãû¨ ~°fi`À „QÍO ^Œ~åƒùO `«ûOã‘~Î º° , `Õ+μ¨ . J#fl1Ñ`6¨ #Õ fl1
㨺<À^ÕÇϨ º#q∂5 =㨺1 â◊√+5 ‡≤ }1ó I „Ѩ„Ѩ^1 •5`å~°O1 `åi+¨T
5 ~°O1˚ <À ^èÇÕ Ï≤ kfi6Ñ^¨ 5Õ
K«`∞« +1 ʨ ^Õ II
Wu „gÇ≤Ï Ü«∞"åOâ◊Û ã¨OÜ«ÚHÍÎ<£ „^À} Ѩs=∂}Ï^Œ #∂º<å<£,
~åjHõ$`«º, `«ã‡≤ #∞fl^Œ‰Ωõ OÉèOí ã¨∞^è•ÖËÑ`≤ O« `«∂+‘O‚ „ѨuëêªÑÜ
¨ ∞« u I
ã¨∂:– `«ã‡≤ #∞fl`«~ˆÎ } Ü«∞AëêK«`∞« ~° L^Œ‰Ωõ OÉèÏ<å#Ü«∞u
=∞OII Ji1ëêì J5™ê‡HõO1 g5~åã¨û#1 ∞Î6 =∂Ѩ~å1¿ãz "Õ∞^5 #Œè "2 ∞£ II
Wu `«ã‡≤ #∞fl^Œ‰Ωõ OÉèË =∞O„`å =$`åº K«`∞« ~°ó L^Œ‰Ωõ OÉèÏ<å#Ü«∞u II
`«ã‡≤ #∞fl^ŒHõ ѨÓi`Õ ‰õΩOÉèË "å™ÈÎ+ʨ u „Ѩu=∂ =∂„=∞ ѨÅ=¡ =¸~å÷fi„QÆO
‰õÄ~°ÛO ‰õΩOÉèí~°`«flO <åiˆHà◊Ѷ¨ÅOK« x^è•Ü«∞ =¢ã¨ÎÜ«ÚˆQ‡ <å"Õ+¨ì º ™Èº
<åѨ$käg`åºkaèó HõÅâ◊™ê÷Ñ#¨ O Hõ$`åfi "å™ÈÎ+ʨ `«Wu K«`∞« iƒù~‡° O¢`~·≥ åfi™ÈÎ+ʨ u
=∂"åǨϺ ëÈ_»â’ѨKå~° ѨÓ*ÏO ‰õΩ~åº`ü II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

35

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨∂:– n~°=‚ Ú`«~Î Ü
° ∂« #∞ =∞O„`«Ü∞« `Õ II
Ü«∞k =∞}˜HOõ n~°O‚ ™êº`ü II
=∞OII Éè∂í q∞5~∂° ƒùq∞1 =∞QÍ<å‡6 `å=∂5`~« 5° =∞ѨºQ1 Í`ü I Éè∂í Ü
5 ∂« 㨇1 Ѩ٢5 `ó·≥
Ѩâ5 √◊ aè~5 Àº<À5^fiÕ +≤6ì ã¨a^1è ºŒ `å"£∞ II W`Õº`«Ü∂«  #∞ =∞O„`«Ü∞« `Õ II
ã¨∂:– JˆQfl~°∞Ѩ ã¨=∂^è• <å^•º*º ÉèÏQÍO`« L`«Î~å PǨïf~°∞›`åfi
Jyfl^蕺<åk +¨\ÏÊ„`å}˜ „ѨÜÚ« O[º P[º ÉèÏQÍO`Õ Hõ$`Õ
1.=∞OII "å™ÈÎ2+¨Ê`Õ5 „Ѩu1 *Ïh ǨϺ6™ê‡<å÷1ûfi "Õ5â’ J1#q∂5"À Éèí1"å#ó I
Ü«∞`Õfi=∞1¿ÇÏ5 „Ѩu5 `«<À1fl A+¨ ã¨fi6 â◊O#1 Ukè kfi6Ñ^¨ 6Õ â◊O K«`∞1« +¨Ê^Õ6
™êfiǨ2 II "å™ÈÎ+ʨ `«Ü∞« W^ŒO II
2.=∞OII "å™ÈÎ+2 ʨ `Õ â◊Q5 ‡Æ Ü«∂1 ...... ã¨û^•1#5 ™êûfiǨ2 II "åã¨∞ΠѨÙ~°∞ëêÜÕ∞^ŒO...
3.=∞OII "å™ÈÎ2+¨Ê`Õ „Ѩ`6 ~« }
1° À# UkèQ5 Àaè~5 â° fiı aèiO^À I J5[~å1㿨 ãÎ ã¨M5 ºË ™1êº=∞
Ñ≤`5 =Õ 1 Ѩل5 `å<£ „Ѩu<1 À A+¨ãfi¨ 6 ™êfiǨ2 II "åã¨∞ΠѨÙ~°∞ëêÜÕ∞^ŒO....
=∞OII J5q∂5=Ç5 ¨ { Ukè#™5 êfiǨ2 II "å™ÈÎ+ʨ `«Ü∞« W^ŒO II Wu K«`∞« iƒùó
„Ѩu=∞O„`« =∂*˺# Ǩï`åfi II
ã¨∂II

[Ü«∂k „ѨuѨ^ºŒ `Õ Ñ¨i¿+K«<åO`«OHõ$`åfi II
[Ü«∂^Œ∞º`«~Î ° `«O„`«O Ѩi¿+K«<åO`«O ‰õΩ~åº`ü II

ã¨∂II

L`«~ˆÎ } Ü«∞AëÈ^Œ‰Ωõ OÉè#Ë „uó„Ѩ^HŒ }Δ˜ =∞O`«~`° À QÍ~°O x"Õâ#◊ O"å
Ѩi+≤Kº« „|Ǩχ}Ï<Àƒù[ÜÕ∞^ŒÑÓ¨ ÃÑó· 㨉Ωõ aÎ ~è À^Œ<<Õ uÕ
L^Œ ‰ õ Ω OÉè í =Ú^•fi㨠º ''t=Q∑ O t=O—— Wu QÆ $ Ǩ  O`« ~ åà◊ O

36

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

x"Õâ#◊ O"å  #Î`ó« „Ñ¨^HŒ }
Δ˜ O x~°O`«~° ^è•~°Ü∂« ã¨H$õ ^Œ∞áê`Õ<Î À^Œ‰Ωõ OÉè#Ë
„uó Ѩi+≤OKÕ`ü II
^ÕǨÏàϺ =∞Ü«∞â◊≈O‰õΩ™ê÷Ѩ# QÆ$Ç¨Ï ã¨∂„`«"Õ+¨ì# kQƃe=~°}Ïx
Ü«∞^ä•¿ÑHõOΔ ‰õΩ~åºku II
`«`ó« HõÅâ◊=¢ãΨ „Ѩu=∂OKå Kå~åºÜ«∞ ^Œ^•º`ü II `«`À #"åQÍ~°
„Ѩ"ÕâßOQÆ =∞Éèí∞º^ŒÜ«∞O ѨÙ}ϺǨÏ"åK«#O K«Hõ$`åfi  ѨÓáêkaèã¨û=∞º
H±„ÉÏǨχ}Ï<Àƒù[ÜÕ∞`ü II `«`ó« ѶŨ ^•<å^•ºKå~°º ã¨OÉèÏ=<åO`« =∂Kå~°ã^≤ "úŒ ∞£ .
IIWu #"åQÍ~° „Ѩ"âÕ ◊ „ѨÜ∂≥ QÆóII
★★★

~°∞^„ À"å U+¨ó J#∞"åHõó
„Ѩ^äŒ=∞ „Ѩáê~î°Hõó
ǨÏió F"£∞ II JV˜~æ1 °™È5 "≥· 㨄5 `«Î=∂1ã¨`« I `Õëê5O Ѩ$t˝~1 °…~°‡^6 èŒ∞QÍ1ã‘`ü I
ã¨s¿6˚ +}Ï1r=`ü I `Õ 
2 „|∞=†fl I HõÃㇷ 6 #∞ 㨄5 `«=∂2㇨ ¿ÇÏI ÜÕ∞ 
2 ™êºF+¨n1 ~5è fl°
[5#Ü«∂=1 ∞5 Wu1 I `Õ k5"À =$+≤=1ì ∞ã¨$[#Î I Ü«∂=1#Î ™ÈÎ û6 HÍ J5"åѨ^1 ºŒ #Î I
`å=1f~5 À+¨^1 Ü
Œè ∂≥  *ÏÜ«∞#Î I `å*Ï5`åó Ñ≤`5 ~« À1 q5¿+}Ï1e=∞ʆfl II1II `å™ê2&Q6˚ Íúfi
~°∞Ѩº<6 ºÎ≥ ` ü I `Õ 
2 „|∞=†fl I Hõ W5^qŒ ∞5`=÷« ∞1Hi5õ u1 I =5Ü∞« O ÉèÏQ1 ^5Æ Ü
Õè ∞« q1 ∞5KÛ« =ù ∂1<å5
Wu1 Ñ≤`5 ~« À2 „|∞=†fl I H˜O"À1 ÉèÏQÆ^5 Ü
Õè ∞« 5 q∞u1 I J5yfl6ÇϨ Ÿ5„`« U5 =<À Ѩºã6 Î≤ fi
`«º1 |$=<£ I `Õɺ1íè U5`« ^•ƒùQ1 ^5Æ Ü
Õè ∞« O5 „áêÜ«∞K1 Û« †ù fl I Ü«∞^Œ∞ú`6 åfi x5=∂i1‚ ¬ I `«`À5
"≥`· « F+¨n1 ~è ã° fi¨ ^ŒÜ∞« †fl I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ II2 II ã¨fi^Œ<1  
ÎÕ ™ê5‡ F+¨^1 Ü
Œè ∞« ó I `Õ
=5^äŒû=Ú5áê"å1ã¨$[†fl I W5^Œ<Àfl1 ǨÏ5=ºO „Ѩ^•1Ѩ5ÜÕ∞u1 I ™È2 „|g5^Œfi~°1O
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

37

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=$}Ë I ^Œâ=1◊ ∂5 ~å„f2~å˚`6 #« fl ^À1ÇϨ †fl I P5ãV5¨ =6æ O =∂5„`åã¨Ç5 Ϩ K«~1 å5}u© 1 I
`«™ê‡2^fiŒ ^6 ûŒä &Í˚`6 #« âÌ 5◊ ~å„f5~fl° ^Œ∞Ç1 Ϩ xÎ I P5ãV5¨ =6æ O =∂5„`å ã¨Ç5 Ϩ K«~1 u° I "åˆ~=1 $`«Q5 6æ∑
ǨϺ1㺨 I `«™ê‡2^fi5Œ ^äûŒ Q∑O ã¨QO1∑ ã¨$+¨^ì Ü
5Œè ∞« Q∑O ~°∞„5 ^À Ѷ∂¨ `«∞H1 óõ I Ju5 Ç≤Ïã¨<5 åú#Ü
ú ∞« u1
3 II
J5e=5 ∞Ê6<fiÕ ^ŒÑ5 ∂¨¶ `«∞H1 5õ UHõ&
1 Û II 1 II
~°∞„5 ^À "å U5+ó¨ I Ü«∞^Œy5 fló I Ѩffl2™ê÷b6 I Ü«∞#‡^èºÕ  
6 Qˆ fl~°k1 5è „â◊Ü∞Õ `2 ü I
~°∞„5 ^•Ü«∞5 Ѩffl6 =∞Ñ≤1 ^Œ^蕺`ü I „Ѩ=6 ∂Ü«Ú1 HÍ ™êº`ü I Ln5 KÀ VÍæ~1 åxfl6
~°∂Ǩºkè1 „â◊Ü∞« u I Ѩufl1Ü∞ÿ≥ QÀÑ‘^5 •ä Ü«∞1 I =º1<åÎ#¯~Àu I `«^•ä 5 Ѩ`fl« º „Ѩ=1 ∂Ü«ÚHÍ
Éè=í u II16 II
Ѷ∞¨ ~5 À‡ "å U5ëÈ âß2#óÎ I JǨÏ~1 Ç° Ϩ ó5 „Ѩ=$1[º`Õ I Ü«∞^Œy1 flǨϟ5„`«"∞£ I
ㄬu+1 &
≤ Ûı `«Êâ6 √◊ HÍ1=∞㨺 I âß5#qÎ ∞1=5 Ç≤Ï Ñ¨â1 =5◊ º2"∞£ I # „Ѩu+1 &
≤ Ûı „^ŒƒÇ¨Ï‡=~°Ûã6 ¨
HÍ1=∞㨺 I ã¨q∞1^qúŒ ∞=5 Ç≤Ï „|1ÇϨ ‡=~°Ûã6 "¨ ∞£ I J^äÀ5 YÅ∞1 I „Ѩu5 5 +≤Kº« "1 ∞Õ =5 I
Ü«∞¢`Ê« u1 +≤&
5 Ûu1 II17II
`«`Ê« â1 =5◊ º2"∞£ I Ü«∞A˚Ç6 Ϩ Ÿu1 I `«¢^ƒ1Œ Ǩχ=~°Ûã6 ≤ I L5ÉÜ
íè ∞« "1 ∞Õ "5 åHõó1 I „ѨK∞« º1`O5« "å
U5`^« ™5Œ ê‡Ö’¡H6 Í`ü I JQÆ`1 <« =ÌÕ Ö’5H"õ ∞£ I Ü«∞K«Û$ù `6 Q« O∑ ǨÏq5 ~°#a1 Ñè ∂¨¶ i`«"∞£ I J5aè
^Àº1`Ü
« ∞« u I J5ɺ1Ëè "≥#· ^1 •…~Ü
° ∞« u I J^äÀ1 ^Õ=¢5 `"·≥ #·≥ ^1 =æŒ ∞Ü«∞u II18 II
Ѩ~º° y1 fl Hõ~Àu I ~°H™1Δõ ê5=∞ѨÇ1 Ϩ `≥º· I „uó Ѩ~º° y1 fl Hõ~Àu I ¢`åº1=$6kú
Ü«∞5[˝ó I J^äÀ1 "Õ∞^èŒ5º`åfiÜ«∞1 I Ü«∞¢`åÊ6p#1=Ú^•5fiã¨ÜÕ∞2`ü I Ü«∞[1=∂#Q∑O
â◊√K5 å ~°ÊÜ
1 Õ∞`ü I Ü«∞^ŒHÌ1 }
˜Δ6 Ï I Ñ≤`5 $«5 ^Õ=5 `5 «ºQ∑æ1 ™êº`ü I Ü«∞¢`«Ê`6 «ºH± II 19 II
38

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ѨfflQ∑1O â◊√5Kå~°Ê1ÜÕ∞`ü I L5n5p#5 =Ú^•fi1ã¨Ü«∞u I U5ëê"≥·^Õ1=
=∞#∞5ëêº}ÏQ∑O1 âß5<åÎkH± I `å"Õ∞"5 #·≥ ^5 #Œ ∂^•1fiã¨Ü∞« u5 âß<≥ºÂÎ 2 I =~°‡Î 1 Hõ~Àu I
Ü«∞[5 ã˝ º5¨ ã¨#`1Î º·≥ I x+¨Ñ1ì u¨ I LÃÑ=6· `«`ü ã¨Î $1}Ïu I K«`5 ∞« ~°∞#fl1Ü∞« u I K«`∞« ë1 êÊ^Œó
Ѩâ5 ◊=ó1 II20 II
Ѩâ5 ¥◊ <Õ"5 å=1 ~°∞<Õú I ã¨~å2fi#∂5Ê~å‚ #∞#fl1Ü∞« u I ã¨~ˆ fi5 Ç≤Ï Ñ¨Ù}Ï1º~å5^•úó I
J5#∂K«5 L#fl1Ü∞« u I „Ѩ*5 ÏÜ«∂1 J#∂p#5`åfiÜ«∞1 I J5#∂KÕº5 "å㨺1 „Ѩ*5 Ï ~°∞H1ú Í
Éè=í u I ã¨O =∞1$â◊u5 "åº=$1`ºÂÎ≥ I <åǨϟ2+º¨ #6 ∞flѨ1 ™ê^ŒÜ∞Õ `ü I Ü«∞^ŒÇϨ Ÿ2+º¨ #∞flѨ
™ê5^Ü
Œ ∞Õ `2 ü I Ü«∞^ä• 
5 #º™ê‡1 LѨx^5 •è Ü«∞1 II21 II
J5#ºÃㇷ 2 „ѨÜ
5 ∞« K«Ûu1ù I `å5^$Œ Qˆ =5 `«`ü I P Ãㇷ 1 =$âıÛº`« I Ü«∞^Õ=5 QÍ~ü
ǨÏÑ1 `¨ ºÕ  kè5 „â◊Ü∞« u1 I `Õ#5 QÍ~ü ǨÏÑ1 `¨ º« O „Ñ‘}Ïu I J5yfl~°a1 Éè `Ëè ü I PǨï`1 Ü
« ∂≥ 5
=∂ `Õº+2 º5¨ hÎuI1 㨠U5`åQ∑O ã¨q5 ∞^è=1Œ ∞Ѩâº◊ `ü I `å=∂ ^è`1Œ Ϋ I `«`À5"å J5QÍfl
"åǨï`1 Ü
« ∂≥  „kèÜ∞« #Î II 22 II
Ü«∞^Õ#1 Q∑O ã¨=5 ∞Ü«∞K1 Û« `ù ü I `«^ûŒä q6 ∞^èã1Œ û¨ q∞5`Ϋ fi"£∞I ã¨q5 ∞^è=5Œ ∂ ^Œ^1 •è u I
ã¨"∞Õ "5 #·≥ O1 Ü«∞K«Ûuù I PǨïf1 <å5#$ú `≥º2· I J^äÀ1 Jyfl Ǩϟ5„`«"∞Õ "5 ^Õ ‡Œè =1`¯« ~Àu I
PǨïf1 <å5O „Ѩu+1 `ª≤ º·≥ I „|5ÇϨ ‡5 "å5k<À1 =^ŒxÎ I Ü«∞^ÕHÍQ∑O1 ã¨q5 ∞^è=1Œ ∂5^•è Ü«∞^5 fiÕ
PǨïf1 A5ÇϨ Ÿu1 I J^ä5Œ Hõ™êºQ∑O1 ã¨q5 ∞kè1 k5fifÜ«∂5 =∂Ǩïu1 &μ˚ÇϨ Ÿ5fu1 II23 II
Ü«∞^ÕÌfi ã¨5q∞^è•1"å^Œ5^蕺`ü I „ÉèÏ`«1$=º=∞Ãã·‡ [#ÜÕ∞`ü I UHÍQ∑1O
ã¨q5 ∞^è=1Œ ∂5^•è Ü«∞1 I Ü«∞A1ëê5 <åº=∂Ǩïu1 OAǨϟu I L5ÉËè U5= ã¨q5 ∞^Œfif1 5
PǨï1f AǨϟu I <åÃã·‡6 „ÉèÏ`«$1=º&˚#Ü«∞u I Pn2áêΠܫ∂&μ˚Ǩϟu I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

39

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨q∞1^qúŒ ∞=5 Ç≤Ï „|1ÇϨ ‡=~°Ûã6 "¨ ∞£ I J^äÀ5 Ü«∞^ä• u1k&
5ä Ÿ˚ ºu1+¯¨ $6`åfi Ѩi1 5 "Õ"+2Õ ì≤
I `å5^$Œ Qˆ =5 `«`ü I K«`5 ∞« ~°∞#fl1Ü∞« u I kfi~°∞Ç1˚ Ϩ Ÿu I `«™ê2‡kÌfiá6 êK«Û`«∞ë1 êÊ^Œ=∞uÎ I
J^äÀk2 fi6Ñ^¨ ºÕ =6 K«`∞« +1 ʨ ^Œó5 „Ѩuë1 êªÑÜ
¨ ∞« u II 24 II
Éè=5í u5 5 „Ѩu5 +5 &
5≤ Ûu1 QÆ=∞Ü«∞u „Ѩ`5 º« HõÊ5 â◊=1 LѨx^5 •è Ü«∂2 „kèÜ∞« 5 <ÕuÎ 5
`«KÛ« `6 åfii1K« II3 II `≥–· „ÉÏ–2– 1 – 3
★★★

ã¨∂~åº^äŒ~°fij~°¬"£∞
FO Éè„í ^ŒO...... ^Œ^•è `«∞ – FO âßOu âß≈Ou âß≈Ouó II
FO J㨺N ã¨∂~åº^è~Œ fi° j~°¬ãº¨ I „|Ǩ‡ |∞∞+≤ó I Pk`Àº^Õ=`å I
QÍÜ«∞„f KèO« ^Œó I ǨÏO™ê^Œºyfl <å~åÜ«∞} Ü«ÚHõOÎ c[O I ǨÏ$ÖËM¡ Ï â◊HóΘ I
kfiѨ^•k ã¨~æ° ã¨OÜ«ÚHõOÎ H©ÅHõO I ^è~Œ å‡~°ú HÍ=∞ "≥∂HΔÍ~ˆ [ú ¿Ñ qxÜ≥∂QÆó I
+¨@fi û~å~°∂_è» c*Ë# +¨_O» QÆO ~°HÍÎO|∞[ ã¨Oã≤`÷ O« I ã¨áêÎâfi◊ ~°k#ä O
Ç≤Ï~°}º=~°O‚ K«`∞« ~°∞ƒù[O Ѩ^‡Œ ^ŒfiÜ«∂ ÉèÜ
í ∞« =~°^ÇŒ Ϩ ã¨OÎ HÍÅK«„Hõ„Ѩ}`Ë å~°O
Nã¨∂~°º <å~åÜ«∞}O Ü«∞ U=O "Õ^Œ ã¨"„·≥ ÉÏǨχ}ó I
FO Éè∂í ó FO Éè∞í =ó FO ã¨fió FO =∞ǨÏó FO [#ó FO `«Ñó¨ FO
ã¨`º« O FO `«`û1« q5`∞« ~°fi~ˆ }
2 º6 O Éè~í Àæ^1 =5Õ ã¨º1 nè=∞Ç≤Ï kèÜ∂≥ Ü
5 ∂≥ #1ó „ѨKÀ5^Ü
Œ ∂« `2 ü
Ѩ~5 À~°[1 ã≤ ™ê=5^ÀO I F=∂ áÈ5*’ºf5~° ™È5=∞$`«O5 „|Ǩχ6 Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 ∞¨ û=5~ÀO II
ã¨∂~°º1 P5`å‡ [QÆ`1 ã« 6Ψ ã¨∞+÷ â1¨ Û◊ I ã¨∂~åº^≥· fiYefi=∂x Éè∂í `åx *ÏÜ«∞O`Õ I
ã¨∂~åº^Œº*Ï˝ó Ѩ~<˚° Àº #fl =∂`å‡ I #=∞¿ãÎ Pk`åºÜ«∞ I `«fi"Õ∞= Hˆ =ÅO
40

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Hõ~åÎã≤ I `«fi"Õ∞= „Ѩ`º« HõOΔ q+¨μ~‚ ã° ≤ I `«fi"Õ∞= „Ѩ`º« HõOΔ „|Ǩ‡ã≤ I `«fi"Õ∞= „Ѩ`º« HõOΔ
~°∞„^Àã≤ I `«fi"Õ∞= „Ѩ`º« Hõ=Δ ∞$QÆã≤ I `«fi"Õ∞= „Ѩ`º« HõOΔ Ü«∞A~°ã≤ I `«fi"Õ∞= „Ѩ`º« HõOΔ
™ê=∂ã≤ I `«fi"Õ∞= „Ѩ`«ºHõΔ =∞^èŒ~åfiã≤ I `«fi"Õ∞= ã¨~°fiO Kè«O^Àã≤ I
Pk`åº^•fiÜ«Ú~å˚Ü∞« `Õ I Pk`åº^Œ∂ƒù q∞~å˚Ü∞« `Õ I Pk`åº^•áÈ *ÏÜ«∞O`Õ I
Pk`«º*’ºu ~å˚Ü∞« `Õ I Pk`åº^Àfi º=∞ kâ’*ÏÜ«∞O`Õ I Pk`åº^Õfi^• *ÏÜ«∞O`Õ
I Pk`åº^Õ"Ì å *ÏÜ«∞O`Õ I P5k`5 Àº "åU5+¨ U5`#« ‡6O_»ÅO5 `«Ñu1¨ I J5™ê "å1k`5 Àº
„|5Ç¨ ‡ I Pk`ÀºO`«ó Hõ~}
° =∞<À|∞kú z`åÎÇϨ O HÍ~åó I Pk`Àº "≥"· åº#
ã¨=∂<À ^•<åáê# „áê}Ïó I Pk`Àº "≥„· â’„`« I `«fiHõÛ ‰õÄΔ ~°ã<¨ å <å™êó I
Pk`Àº"≥· "åHÍÊ}˜áê^ÀѨã÷¨ áêÜ«¸x I Pk`Àº"≥â· |◊ Ì ã¨Ê~°≈~°∂Ѩ~ã° Q¨ OÆ ^ä•ó I
Pk`Àº"≥· =K«<å^•# QÆ=∞<å#O^Œ qã¨~åæó I P#O^Œ=∞Ü≥∂*Ï˝#=∞Ü≥∂
q*Ï˝#=∞Ü«∞ Pk`«ºó I #"≥∂ q∞„`åÜ«∞ÉèÏ#"Õ =∞$`Àº~å‡OáêÇ≤Ï „ÉèÏl+¨"‚ Õ
qâ◊fi¿ÇÏ`«"Õ #=∞ó I ã¨∂~À2º<À k5=™ê2Ê`«∞"5 å`À2 J5O`«iH1 ÍΔ `ü I J5yfl~°fló6 áêi÷"1 ÉÕ ºíè ó
I ã¨∂~åº^Œƒ=ù Ou Éè∂í `åx I ã¨∂~ˆ º} áêe`åx`«∞ I ã¨∂~ˆ ºÅÜ«∞O „áêѨÙfl=Ou I
Ü«∞ã¨∂û~°º ™ÈûǨÏ"Õ∞=K« I K«‰õΔΩ2~Àfl^Õ5=ã¨1ûq5`å K«‰õΔΩ2~°fl L5`« Ѩ~°1fi`«ó I
K«‰ΩΔõ ~1 å÷`6 å^Œ^1 •è `«∞#ó I P5k`5 åºÜ«∞1 q5^‡Œ ¿ÇÏ1 ã¨ÇϨ „㨠Hõ~5 åÜ«∞1 nè=∞Ç≤Ï I `«#fl1
ã¨∂û~°ºó „ѨKÀ5^Œ Ü«∂`2 ü I ã¨q5 `5 å Ѩâ5 ßÛ`åÎ`2 ü I ã¨q5 `5 å ѨÙ~6 ™° êÎ`2 ü I ã¨q5 `5 À`«~6Î å`åÎ`2 ü I
ã¨5q5`å^èŒ5~å`åÎ2`ü I ã¨5q5`å#1ã¨∞û=`«∞ ã¨5~°fi`å2uO I ã¨5q5`å<À2~åã¨`åO n5~°…
=∂Ü«1Úó I
Fq∞`ÕºHÍHõ~Δ "° ∞£ „|Ǩχ I Ѷ∞¨ $}˜iu ^Õfi JHõ~ˆΔ I ã¨∂~°º W`«ºHõ~Δ ° ^ŒfiÜ«∞O I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

41

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Pk`«º Wu „f}ºHõ~Δ å}˜ I U`«^·≥ fiã¨∂~°º ™êºëêìH~Δõ O° =∞#∞O I Ü«∞ã¨û^•Ç¨Ï~°ÇϨ ~°Ñ˚ u¨
™È„|Ǩ Ï ‡}Àº „ÉÏǨ Ï ‡}À Éè í = u I 㨠∂ ~åºaè = ÚYO [áêÎ fi=∞Ǩ Ï "åºkè
ÉèíÜ«∂¢`«Ê=ÚK«º`Õ I JÅH©Δ ‡~°flâ◊ºu I JÉèíHõΔ º ÉèíHõΔ}Ï `«∂Ê`À Éèí=u I
J¿ÑÜ«∞áê<å`«∂Ê`À Éè=í u I JQÆ=∂º QÆ=∞<å`«∂Ê`À Éè=í u I „"å`«º ã¨OÉèÏ+¨}Ï
`« ∂ Ê`À Éè í = u I =∞^è • º¿ÇÏfl 㨠∂ ~åºaè = ÚYó Ѩ ˆ ~ î ` ü I 㨠^ Œ º ó Ѩ O K«
=∞Ǩáêáê¢`Ê« =ÚK«º`Õ I Ããë· ê™êq„f q^•º #Hõ㺨 z¢`Ê« â◊O¿ã`ü I
Ü«∞ U`« #‡ Ǩ ÉèÏQÆó „áê`«ó Ѩ~u°î 㨠ÉèÏQƺ "å<å˚Ü∞« `Õ I Ѩâ¥◊ xfiO^Œu
"Õ^•~°Oú ÅÉè`í Õ I „uHÍÅO [áêÎ fi „Hõ`∞« â◊`Ñ« Ũ¶ O „áêáÈflu I ǨϙêΠk`Õº[Ѩu
ã¨=∞Ǩ=∞$`«∞ºO`«~u° I Ü«∞ U=O"Õ^Œ I W`«∞ºÑ¨x+¨`.ü
Wu ã¨∂~åº^è~Œ fi° j~°¬"∞£ ã¨=∂Ѩ"Î ∞£ .
FO Éè„5í ^ŒOHõ~ˆ a1‚ óè ....... |$ǨÏã5 ʨ u1~^Ì° •è `«∞ II
FO âßOu âß≈Ou âß≈Ouó
★★★

QÆ}Ѩ`º« ^ä~Œ fi° j~°¬"£∞
FO Éè„5í ^ŒOHõ~ˆ a1‚ óè ....... |$ǨÏã5 ʨ u1~^Ì° •è `«∞ II
FO âßOu5 âß≈Ou5 âß≈Ou1ó II
FOÅO #=∞1¿ãÎ QÆ}
5 Ѩ`1 Ü
« ∞Õ I `«fi"Õ∞=5 „Ѩ`5 º« HõO6Δ `«`fi1Ϋ =∞ã≤ I `«fi"Õ∞=5

42

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨~fi° O Yefi^ŒO1 „|Ǩ‡5 ã≤ I `«fiO ™êHΔÍ^•`å1‡ã≤ x5`º« O II
|∞∞5`O« =1z‡ I ã¨`5 º« O =1z‡ I J=1`fi5« O=∂O I J=1=H5 ÍÎ~O2° I J=1„â’5`å~°O2
I J=1^•5`å~°O2 I J=1^•è `5 å~°O2 I J"å#∂Kå# =∞1=t5+º¨ O II
J=1 Ѩâß5Û`åÎ`2 ü I J=1ÑÙ¨ ~5 ™° ê2`Î ü I J"À`«~6Î å`åÎ`2 ü I J=1^HŒ }
6Δ˜ Ï`åÎ`2 ü I
J=1KÀ5~å÷fi`åÎ`2 ü I J"å^è~5Œ å`å2`Î ü I ã¨~fi° `À =∂O áêÇ≤Ï áêÇ≤Ï1 ã¨=∞5O`å`ü II `«fiO
"åV‡Ü«∞ã¨1Î fiOtÛ#5‡Ü«∞ó I `«fi=∂#O^Œ=∞Ü«∞ã¨Î fiO „|1Ǩχ=∞5Ü«∞ó I `«fiO
ã¨zÛ^•#O^• k1fifÜ≥∂ã5 ≤ I `«fiO „Ѩ`º« HõO1Δ „|Ǩ‡5 ã≤ I `«fiO *Ï˝#=∞Ü≥∂ q*Ï˝#=1 ∞
Ü≥∂ã5 ≤ II
ã¨~fi° O [QÆk^ŒO `«fi1 `ÀÎ *Ï5Ü∞« `Õ
ã¨~fi° O [QÆk^ŒO `«fi1 `«ãÎ +6Î≤ uª¨
ã¨~fi° O [QÆk^ŒO `«fi~ÚÅ1Ü∞« "Õ∞¿5 +ºu
ã¨~fi° O [QÆk^ŒO `«fi~Ú1 „Ѩ`ºÕ u6
`«fiO Éè∂í q∞ ~åáÈ #Ö’ x1Ö’#5Éóíè
`«fiO K«`åfii "å1HÊõ ^•5x I `«fiO QÆ∞}„`«Ü
1 ∂« f5`ó« I `«fiO ^ÕÇϨ „`«Ü
1 ∂«
f5`ó« I `«fiOHÍÅ „`«Ü
1 ∂« f5`ó« I `«fiO =¸ÖÏ^è•~ˆ ã≤`÷ À1 ã≤ x5`º« O I `«fiO â◊HΘ
„`«Ü
1 ∂« `«‡5 Hõó I `åfiO Ü≥∂y <À ^蕺ܫ∞O1 u x5`º« O I `«fiO „|Ǩ‡`«fiO1 q+¨μ゠Ψ fiO
~°∞„^ŒãΨ fi q∞„^ŒãΨ fi =∞yflã¨Î fiO "åÜ«Úã¨Î fiO ã¨∂~°ºã¨Î fiO K«O„^Œ=∂ã¨Î fiO „|Ǩχ5
Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 ∞¨ û=5~ÀO II

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

43

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

QÆ}5 Ïn2<£ ѨÓ~°fi1 =ÚKå5Û~°º =5~å‚n<2 £ `«^#5Œ O`«~1 "° ∞£ J5#∞5™ê5fi~°ó Ѩ~1 `° ~5« ó°
I Jˆ~O÷1 ^Œ∞ Å5ã`≤ "« ∞£ I `åˆ~}
1 ~°∞^5 OúŒ I U`«`Ϋ = =∞#∞1 ã¨fi~°∂Ñ5 "¨ ∞£ I QÆHÍ~°ó
ѨÓ~2 fi° ~°∂Ñ5 "¨ ∞£ I JHÍ~À =∞^èº1Œ =∞~°∂Ñ5 "¨ ∞£ I J#∞™êfi~°âß2ÛO`«º~°∂Ñ5 "¨ ∞£ I aO^Œ∞
~°∞`«~1Î ~° ∂° Ñ5 "¨ ∞£ I <å^Œã1 û¨ O^è•#5 O I ã¨OÇ≤Ï`1 å ã¨O5 kèó I Ããë· ê QÍ}Ëj1 q5^•º I
QÆ}1Hõ |∞∞5+≤ó xK«$^•æÜ«∞1„f Kè«5O^Œó N=∞ǨQÆ}Ѩu1ˆ~Ì=5`å IIFO QÆO
QÆ}Ѩ`Ü
« ∞Õ #5 =∞1ó I
U5H^5õ O5Œ `åÜ«∞q1 ^Œ‡5 ¿ÇÏ1 =„Hõ`∞« O5 _®Ü«∞n1 =è ∞Ç≤Ï I
`«<À1fl^ŒOuó „ѨKÀ5^Ü
Œ ∂« `2 ü II
UHõ^ŒO`«O K«`«∞~°›ã¨ÎO áêâ◊=∞O‰õΩâ◊ ^è•i}"£∞ I ~°^ŒOK« =~°^ŒO
ǨÏÃãiÂÎ ƒ„ÉèÏ}O =¸+¨H^õ fiŒè ["£∞ II ~°HOÎõ ÅOÉ’^Œ~O° â◊¥~°ÊHõ~H‚° Oõ ~°H"Îõ åã¨ã"¨ ∞£ I
~°HÎõ QÆO^è•#∞ eáêÎOQÆO ~°HÎõ ѨÙÃ+Ê· ã¨∞ûѨÓl`«"∞£ II ÉèHí ÍÎ#∞ HõOÑ≤#O^Õ=O
[QÆ`å¯~°} =∞K«∞º`«"∞£ I Pq~°∂ƒù`O« K« ã¨$ëêì º^Ò „ѨH$õ `Õó ѨÙ~°∞ëê`«Ê~°"∞£ II
U=O ^蕺ܫ∞u Ü≥∂x`«ºO 㨠Ü≥∂w Ü≥∂y<åO =~°ó II
FO #"≥∂ „"å`«Ñ`¨ Ü
« ∞Õ #"≥∂ QÆ}Ѩ`Ü
« ∞Õ #=∞ó „Ѩ=∞^äÑŒ `¨ Ü
« ∞Õ #=∞¿ãÎ
Jã¨∞Î ÅOÉ’^Œ~åÜ«∞ UHõ ^ŒO`åÜ«∞ qѶ∞¨ flq<åt<Õ t=ã¨∞`åÜ«∞ N=~°^Œ =¸~°Ü
Î ∞Õ
#"≥∂ #=∞ó II
U`«^Œ ^è~Œ fi° j~°¬O Ü≥∂ nè`Õ ã¨„ÉǨχ Éè∂í Ü«∂Ü«∞ HõÅÊ`Õ I 㨠ã¨~fi° `«
ã¨∞ûY"Õ∞^è`Œ Õ I 㨠ã¨~fi° qÃÑ∞¶ flÿ ~°flÉÏ^è`Œ Õ I 㨠ѨOK«=∞Ǩ áê`« HÍ¢`Ê« =ÚK«º`Õ I
™êÜ«∞=∞nèÜ∂« <À k=ã¨H$õ `«O áêѨO <åâ◊Ü∞« u I „áê`«~n° Ü
è ∂« <À ~å„uHõ$`«O
áêѨ O <åâ◊ Ü « ∞ u I ™êÜ« ∞ O„áê`« ó „Ѩ Ü « Ú O*Ï#ó JáêáÈ Éè í = u I
ã¨~°fi„`å nèÜ∂« <À Ñ¨ qѶ∞¨ ’fl Éè=í u I ^è~Œ å‡~°÷ HÍ=∞"≥∂HõOΔ K« qO^Œu I W^Œ
=∞^è~Œ fi° j~°¬O JtëêºÜ«∞ #^ÕÜ∞« O I Ü≥∂ Ü«∞k "≥∂Ǩ^•Ì㺨 u ã¨áêÑ‘Ü∂« <£
44

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Éè=í u I ã¨ÇϨ „™ê =~°<Î å`ü Ü«∞O Ü«∞O HÍ=∞ =∞nè`Õ `«O `«=∞<Õ# ™ê^èÜ
Œ ∞Õ `ü I
J<Õ# QÆ}Ѩu =∞aè+O≤ K«u I 㨠"åw‡ Éè=í u I K«`∞« ~å÷º =∞#â◊fl<£ [Ѩu ã¨
q^•º"å<£ Éè=í u 㨠"Õ∞^è•"å<£ Éè=í u I W`«º^è~Œ fi° } "åHõºO I „|Ǩ‡^•ºK«~}
° O
q^•º#flaÉèuË Hõ^• K«<uÕ I
Ü≥∂ ^Œ∂~åfiO‰õΩ~Ô · ~°º[u, 㨠"≥„· â◊=}À Ѩ"∂≥ Éè=í u I Ü≥∂ ÖÏ*ˇ~· º° [u,
ã¨Ü∞« â’"å<£ Éè=í u I Ü≥∂ "≥∂^ŒHõ ã¨ÇϨ „¿ã} Ü«∞[u 㨠"åOzè`« ѶŨ =∞"å
áÈflu I Ü«∞ ™êû[º ã¨q∞kƒù~º° [u, 㨠ã¨~fi° O ÅÉè`í ,Õ ã¨ ã¨~fi° O ÅÉè`í Õ I Jëœì
„ÉÏǨχ}Ï<£ ã¨=∞º„QÍæǨÏ~Ú`åfi ã¨∂~°º =~°Ûã‘fi Éèí=u I ã¨∂~°º „QÆǨÏ}Ë
=∞Ǩ#^•ºO, „Ѩu=∂ ã¨xfl^èÒ"å[áêÎ fi ã≤^=÷Œ ∞O„`À Éè=í u I =∞Ǩ qѶ∂¨ fl ¢`Ê«
=ÚK«º`Õ I =∞Ǩ ^Àëê¢`«Ê=ÚK«º`Õ I =∞Ǩáêáê ¢`«Ê=ÚK«º`Õ I =∞Ǩ
„Ѩ`º« "åÜ«∂¢`Ê« =ÚK«º`Õ I 㨠ã¨~fi° q^Œƒ=ù u, 㨠ã¨~fi° q^Œƒ=ù u Ü«∞ U=O "Õ^Œ I
W`«∞ºÑ¨x+¨`ü –
FO Éè„í ^ŒO Hõ~ˆ ‚ ....... ^Œ^•è `«∞ I FO âßOu5 âß≈Ou âß≈Ouó
★★★

<å~åÜ«∞}Ï^äŒ~°fij~°¬"£∞
FOÉè„5í ^ŒO ........^Œ^•è `«∞ – FOâßOuâß≈Ouâß≈Ouó
FO J^äŒÑ¨Ù~°∞ëÈǨÏ"≥· <å~åÜ«∞}À HÍ=∞Ü«∞`« „Ѩ*Ïã¨$*ËÜÕ∞u I
<å~åÜ«∞}Ï¢`åÊ}À *ÏÜ«∞`Õ I =∞#ã¨û~ˆ fiO„kÜ«∂}˜K« I YO "åÜ«Ú~À˚ ºu~åѨó
Ѩ$käg qâ◊fi㨺^è•i}© I <å~åÜ«∞}Ï¢^ƒŒ Ǩ‡ *ÏÜ«∞`Õ I <å~åÜ«∞}Ïkfi+¨μ~‚ å˚Ü∞« `Õ I
<å~åÜ«∞}Ï„^Œ∞ „^À*ÏÜ«∞`Õ I <å~åÜ«∞}Ïkfi+¨μ~‚ å˚Ü∞« `Õ I <å~åÜ«∞}Ï¢`Ê« *ÏѨuó

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

45

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„Ѩ*ÏÜ«∞`Õ I <å~åÜ«∞}Ï^Õ"Ì åã¨û=Ú`«Ê^Œº<ÕÎ I <å~åÜ«∞}Ï¢`Ê« =~°<Î ÎÕ I <å~åÜ«∞}Ë
„ѨbÜ«∞<ÕÎ I J^ä•k`Àº<å~åÜ«∞}ó I „|Ǩ‡<å~åÜ«∞}ó I t=â◊Û<å~åÜ«∞}ó I
â◊„HõâÛ◊ <å~åÜ«∞}ó I HÍÖâ◊Û<å~åÜ«∞}ó I kâ◊âÛ◊ <å~åÜ«∞}ó IT~°fiú â◊Û<å~åÜ«∞}ó I
J^è⌠Û◊ <å~åÜ«∞}ó I JO`«~ƒ° Ç≤Ïâ◊Û <å~åÜ«∞}ó I <å~åÜ«∞} U"Õ^QŒ O∑ ã¨~fi° O
Ü«∞^Œ∂ƒù`O« Ü«∞K«ÛÉè=í ºO I x+¨¯à’ x~°O[<À xifiHõÖ’Ê x~åMϺ`«ó I â◊√^Àú^=Õ
UHÀ<å~åÜ«∞}ó #kfifÜ≥∂ã≤Î HõtÛ`ü I Ü«∞ U=O "Õ^Œ I 㨠q+¨μ~ˆ‚ = Éè=í uã¨
q+¨μ~ˆ‚ = Éè=í u I F q∞`«º„ˆQ "åºÇ¨Ï~ˆ `ü I #=∞Wu ѨâßÛ`ü I <å~åÜ«∞}ÏÜÕ∞
`«∞ºÑ¨iëêì`ü I Fq∞`Õº HÍHõ~Δ "° ∞£ I #=∞Wu ^Õfi JHõ~ˆΔ I <å~åÜ«∞}ÏÜÕ∞u
ѨOKåHõ~Δ å}˜ I U`«^·≥ fi <å~åÜ«∞} ™êºëêìH~Δõ O° Ѩ^Œ =∞^èºÕ u I J#∞Ѩ„=`«ãû¨ ~°fi
=∂Ü«Ú~ˆ u I qO^Œ`Õ „Ѩ*ÏO ~åÜ«∞™ÈÊ+¨O QÀѨ`º« O `«`À =∞$`«`«fi =∞â◊√fl`Õ
`«`À =∞$`«`fi« =∞â◊√fl`« Wu I
„Ѩ`º« QÍ#O^ŒO „|ǨχѨÙ~°∞+¨O „Ѩ}=ã¨fi~°∂ѨO I JHÍ~° LHÍ~À =∞HÍ~°
Wu I `å<ÕH^õ •è ã¨OÜ≥∂[º`«^=Õ `«^Àq∞u I Ü«∞=ÚHÍÎ fi =ÚK«º`Õ Ü≥∂w[#‡
㨠O ™ê~° ÉO^è Œ < å`ü I FO #"≥ ∂ <å~åÜ« ∞ }ÏÜÕ ∞ u =∞O„`Àáê㨠H õ ó I
"≥·‰õΩO~î°Éèí∞=#O QÆK«Ûùu I `«k^ŒO Ѩ~°=∞O ѨÙO_»sHõO q*Ï˝# Ѷ¨∞#O I
`«™ê‡`åÎ_^ç •Éè=í ∂„`«O I „|Ǩχ}Àº^Õ=H© Ѩل`À „|Ǩ‡}Àº=∞^è∞Œ ã¨∂^Œ#ó I ã¨~fi° Éè∂í `«
ã¨"÷ ∞Õ HõO "≥<· å~åÜ«∞}O I HÍ~°} ~°∂ѨO Ѩ~„° |ǨχHõO I U`«^^Œ ~Œè fi° j~°¬O Ü≥∂ nè`Õ I
™êÜ«∞=∞nèÜ∂« <À k=ã¨H$õ `«O áêѨO <åâ◊Ü∞« u I „áê`«~n° Ü
è ∂« <À ~å„uHõ$`«O
áêѨO <åâ◊Ü∞« u I
™êÜ« ∞ O„áê`« ó „Ѩ Ü « Ú O*Ï<À JáêáÈÉè í = u I =∞^è Œ º Ok#
=∂k`åºaè=ÚM’ nèÜ∂« #ó ã¨^ºŒ ó ѨOK«=∞Ǩáê`«HÀѨ áê`«Hˆ Éè’º =ÚK«º`Õ I
ã¨~fi° "Õ^Œ áê~åÜ«∞} ѨÙ}ºOÅÉè`í Õ I N<å~åÜ«∞}™êÜ«Ú[º =∞"åáÈflu I Ü«∞
U=O"Õ^Œ I W`«∞ºÑ¨x+¨`ü I
46

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Wu <å~åÜ«∞}Ï^è~Œ fi° j~°¬"∞£ ã¨=∂Ѩ"Î ∞£
FOÉè„í ^ŒO......^Œ^•è `«∞ FOâßOu âß≈Ou âß≈Ouó
★★★

=∞Ǩ™œ~° q^è•# ã¨∂~°º#=∞™ê¯~°=ÚÅ∞
FOII #"≥∂„5 ÉǨχ1 }Ë5 ...... =∞5ÇϨ `ÕH2 ~õ Àq∞ II
FO âßOu5 âß≈Ou5 âß≈Ou1ó II
J^äŒ ™œ~åº}ÏO =∞O„`å}ÏO |∞∞HõûOMϺO |∞∞+≤ ^≥=· `« â◊ÛOù ^•Oã≤
ǨϺ#∞„Hõq∞ëêº=∞ó I ѨÓ~åfiKåÔ~º· ó „Hõ"∞Õ }ˇ`ÿ `« û« ~°fiO ѨÙ~åk+¨Oì â∫<åHÍkaè,
~åKåÔ~·ºó [Ѩ`åO`«∞ „Ѩ`«ºHΔÍ~°÷ q∞^•hO `«#‡Ü≥∂K«º`Õ I =∞Ǩ"åºnè<£
‰õΩëêªÑ™¨ ê‡~° ǨÏ$„^ÀQÆ =º^èÀ^Œ~° QÆ∞ŇÉè∂í ~°∞æ ^•~°≈ó â’}˜`å~üHóΔõ [Ö’^Œ~° ÉèQí OÆ ^Œ~°
áêO_»∞~ÀÔQ·ó HÍã¨âßfi㨠ã¨Ç≤Ï`åk q™ÈÊù@Hõ =∞r~°‚ t~À~ÀQÆ „Ѩ"Õ∞ǨOâ◊Û
=∞Ǩ"åºnè<åflâ◊Ü∞Õ `ü I =∞=∞ WǨÏ[#‡x [<å‡O`«~° Hõ$`« =∞Ǩáê`«HÀѨáê`«Hõ
ã¨=∞ã¨Î áêѨHÜ
Δõ ∞« ^•fi~å N Ѩk‡h ã¨O*Ï˝Kåè Ü≥∂ëê ã¨"∞Õ `« N ã¨q`«$ ã¨∂~°º
<å~åÜ«∞} =ÚkÌâº◊ NѨk‡h ã¨O*Ï˝Kåè Ü≥∂ëê ã¨"∞Õ `« Nã¨q`«$ ã¨∂~°º<å~åÜ«∞}
„Ñ‘`º« ~°O÷ =∞Ǩ™œ~° #=∞™ê¯~å}˜ Hõi¿+º II
Kè«O^Œó:– L^Œ∞`«ºO *Ï`«"Õ^Œã¨q∞u „`«Ü≥∂^Œâ◊~°Û㨺 ã¨∂HõÎ㨺 I Hõ}fiѨل`«ó
„Ѩ㯨 }fi|∞∞+≤ó I ã¨∂~Àº^Õ=`å I #"å^•º QÍÜ«∞„f KèO« ^Œó I L^ŒfiÜ«∞O `«=∞
ã¨ãʨ su K«`„« ™È #∞+¨μÉì óíè I L^ŒºO#^Õº`«ºÜ«∞O `«$KÀ~ÀQÆÑ∞¨¶ fló I LѨx+¨^OŒ `åº~°~÷ ÀÛ
kfi+¨Ñ∞¨¶ fló I
=∞Ǩ™œ~°áê~åÜ«∞}Ë, ã¨∂~ÀºÑ¨™ê÷<Õ qxÜ≥∂QÆó I
=∞O– L^Œ∞`5 º« O *Ï5`« "Õ^2 ㌠O¨ ^Õ=5 O=1ÇϨ Ou Hˆ `5 =« ó1 I ^Œ$â6 ı qâßfi2Ü∞« 5 ã¨∂~°º"2 ∞£ II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

47

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

JѨ`5 ºÕ `å5Ü∞« "À2 Ü«∞^ä•5 #Hõ„1Δ `åÜ«∞O `«º‰6 Ωõ aÎ ó1è I ã¨∂~å2Ü∞« q5âfi◊ K«H1 ¿Δõ ã II
J^Œ$1 „â◊=∞㨺 Hˆ `5 "« À5 q~°â5 ‡◊ Ü≥∂5 [<å5OQ∑ J#1∞ I
„ÉèÏ[2O`À J5QflÆ Ü≥∂2 Ü«∞^ä• II
`«~5 }
° 2˜ ifi6âfi◊ ^Œ~2 ≈° `À *’ºu5+¨¯ $^Œã1 ≤ ã¨∂~°º I qâ◊fi=6 ∂ÉèÏã2 ≤ ~ÀK«#5 "£∞ II
„Ѩ`5 º« *ò ^Õ"5 å<å5O qâ◊ó1 „Ѩ`5 º« V√æ^+2Õ =5≤ ∂ #∞1ëê<£ I
„Ѩ`6 «º*ò qâ◊fiO6 ã¨fi~1 °Ì$â6 ı II
ÜÕ∞<å2 áê=Hõ5 K«H™1Δõ ê Éè∞í ~°}
5 ºO `«O5 [5<å5 3 J#∞1 I
`«fiO =1~∞° }5 Ѩâº◊ ã1 ≤ II
q^•º"Õ∞+2 5≤ ~°[1 ã¨Ê $6^fiŒä Ǩ5 q∞=∂2<À J5‰Ωõ aÎ ó1è IѨâº◊ #6 <˚ å‡2x ã¨∂~°º II
ã¨Ñ5 `Ψ åfi2 ǨÏi5 `À5 ~°^5Õä =ǨÏx2 Î ^Õ= ã¨∂~°º I â’5z¿+¯2 â◊O qK«H}
Δõ II
JÜ«Ú1 HõÎ ã¨Ñ5 ¨Î â◊√O5 ^èŒ∞º=5 ã¨∂û~À5 ~°^ãäŒ1 ¨º#5Ѩκó1 I
`åaè~2 åºu5 ã¨fiÜ«ÚH1 aΘ óè II
L^ŒfiÜ
6 ∞« O `«=∞1 ã¨ã5 ʨ i5 *’ºu5+ʨ â◊º#2 6Î L`«~1Î "° ∞£ I
^Õ=5 O ^Õ=2 „5 `å ã¨∂~°º6 =∞QÆ#2 ‡6 *’ºu1 ~°∞`«=6Î ∞"£∞ II
L5^ºŒ #fl6^ºŒ q∞1„`«=∞Ç¨Ï P5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5O k=2O I
ǨÏ$5 „^À5QOÆ =∞=∞1ã∂¨ ~°º ǨÏi5=∂}2OK«<åâ◊Ü∞« II
â◊√Hˆ +2 μ¨ "Õ∞ ǨÏi5=∂}2O ~ÀѨ}
5 ÏHÍ2 ã¨∞^Œ^‡Œè ã≤ I
J^äÀÇ2 ¨ i„^Œ5 "Õ+μ¨ "1 ∞Õ Ç¨Ïi5=∂}5O x^Œ^1 ‡Œè ã≤ II
L^ŒQ1 Í ^ŒÜ
5 ∞« =∂2k`5 Àº qâıfi#2 5 ã¨ÇϨ ™1 êã¨Ç5 Ϩ I
kfi6+#¨ O6Î =∞ǨϺ2O ~°O5 ^èÜ
Œ ∞« 5 <À‡ J5ÇϨ O kfi1+`5¨ ~Õ ^1° OŒä II
48

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

KèO« ^Œó– z„`«O ^Õ"å<åq∞u +¨à~◊ Û° 㨺ã¨∂HõãÎ º¨ I POw~°ã¨ Ѩل`«ó ‰õΩ`«û|∞∞+≤óI
ã¨∂~Àº^Õ=`å I „u+¨μÑì Û¨ Où ^Œó I =∞Ǩ™œ~°áê~åÜ«∞}Ë... qxÜ≥∂QÆó I
=∞O„`«:–z5„`«O ^Õ"5 å<å5=Ú^ŒQ1 Í5 ^ŒhH2 O5õ K«‰ΩΔõ i2 ‡5 „`«ãº5¨ =~°∞}1 ™ê5ºQˆ fló I P„áê5^•º"å2
Ѩ$kèg5 J5#ÎiH1 OõΔ6 ã¨∂~°º1 P5`å‡[QÆ`1 « ã¨ãÎ6 ¨∞÷+â¨1 ◊Û II
ã¨∂~Àº2 ^Õg5 =Ú5+㨠O5¨ ~ÀK«=1 ∂ <å5O=∞~À5º# Ü≥∂ëê2 =∞5ɺËè u2 Ѩâ5 ßÛ`üI
Ü«∞„`å5#~À2^Õ=5 Ü«∞O`À2 Ü«ÚQ5 Íx1 q`«#fi6`Õ „ѨuÉ1 è„í5 ^•Ü«∞1 Éè„í5 ^Œ"£∞ II Éè„í5 ^•
Jâß2fi ǨÏi5 `«5 ã¨∂~°º1 㨺 z5„`å U`«Q1 Ífi J#∞5=∂^•2ºã¨ó I #5=∞5㺨 <ÀÎk2 =5 PѨ$+6 ª¨
=∞1ã∞¨ ó6÷ Ѩi^5 •º"å2 Ѩ$käg5 Ü«∞x2 ãÎ ^5¨ ºŒ ó II `«`∂« û~°ºã1 º¨ ^Õ=`5 fi« O `«#‡1ÇÏ≤ `5 fi« O =∞5^•è ºHõ~ÀÎ6
ifi`«`1 O5« ã¨O[1ÉÏè ~° I Ü«∞^5 ^Õ Ü
Œ Ú« H1 Îõ ǨÏi5 `«1 ã¨û^6 ™Œè ê÷6 ^•„^•„f5 "åã¨ã1 #Ψ ∞`Õ ã≤=5 ∞Ãㇷ 2
II `«x‡5 „`«ãº5¨ =~°∞}1 ™êºaèK5 Hˆ« 6Δ ã¨∂~À2º~°∂Ñ5 O¨ Hõ$1 }∞`Õ5 ^Àº~°∞Ñ5 ¿¨ ã2÷ I J5##5 =Î ∞5#º„^Œ∞â◊^1 ㌠º5¨
áê[1ó Hõ$+6 =‚¨ ∞5#º^Œi6ú `«5 ã¨ûOÉè~1í O° u II
J5^•º^Õ"2 å5 Lk1`å5 ã¨∂~°ºã1 º5¨ x~°OǨÏã1 ó¨ Ñ≤Ñ$¨ `6 åx ~°=1 ^5 •º`ü I `«<À2flq∞5„`À
=~°∞}
1 À =∂=∞ǨÏO`å5 =∞k1u5 ã≤û#∞÷ó1 Ѩ$käg5 L5`^« ÒºóII
KèO« ^Œó– WO„^ŒO q∞„`«q∞u ^ŒfiÜ≥∂~°‡O „`«Ü∂≥ ó I BK«^ûŒè ºÑ¨Ù„`À n~°`… =« ∞|∞∞+≤ó
ã¨∂~Àº ^Õ=`å „u+¨μÑì Û¨ Où ^Œó I =∞Ǩ™œ~°.... qxÜ≥∂QÆó II
=∞O„`«ó– WO„^ŒO2 q∞5„`«O =~°∞}1 =∞5yfl =∂2Çï¨ ~5 ^° Àä 2 k5=ºã¨û ã¨∞Ñ1 ~5¨ À‚ QÆ~5 ∞° `å‡2<£ I
UHõO5 㨠kfi„áê2 |Ǩï^5 •è =1^OŒ `«º5 yflO Ü«∞=5 ∞O =∂2`5« iâßfi2# =∂Ǩïó II
Hõ$+6 O‚¨ x5Ü∂« #5O ǨÏ~°Ü
1 ∞« ã¨∞ûѨ~5 å‚ J5áÈ=™ê2<å5 k=5 =Ú`«Ê`1 x« Î I `« P =1
=$„`«5 #Îû^Œ<1 å ^Œ$5 `«™êºk^Œ… $6 `Õ #1 Ѩ$kägè5 =Ù1º^Œº`Õ II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

49

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

KèO« ^Œó– ǨÏOã¨â◊√≈z+¨ k`ÕºHõ™êº|∞∞KÀQ“`«=∞Ѩل`À "å=∞^Õ=|∞∞+≤ó I
ã¨∂~Àº^Õ=`å I [QÆf KèO« ^Œó I =∞Ǩ™œ~°..qxÜ≥∂QÆó II
=∞O„`«ó– ǨÏO5 ã¨â√◊ ≈1z+5 ¨ ^Œfiã¨∞~1 #° iÎ Hõã6Δ ^¨ Àú`å2 "Õk+5 ¨ ^Œuk1 ä ~°∞~Ì À}5ã`¨ ü I #$6+^¨ fi1Œ ~°ã5 ¨
^Œ$1 `«5 ã¨^Àfi º2=∞5 ã¨^É5Œ Ï˚ QÀ5*Ï |∞∞1`*5« Ï J1„k5*Ï |∞∞5`"« ∞£ II
KèO« ^Œó– Ü«∞`åfi ã¨∂~ˆ º`«ºã¨º =∞O„`«ãº¨ Éè∂í q∞Ѩل`À „u|∞∞+≤ó I ã¨∂~Àº^Õ=`å I
J#∞+¨μÑì Û¨ Où ^Œó I =∞Ǩ™œ~°...qxÜ≥∂QÆó II
=∞O„`«ó–Ü«∞`å2fi ã¨∂~°º5 ã¨fi~1 åƒù#∞5 ã¨=Î ∞5™ê q1^ºŒè ^•ã¨∞~5 ó° I
JˆH„2Δ `« q5^ºŒ ^ä•=2 Ú5QÀúÉ∞íè =1<å #ºn^èÜ
Œ Ú« ó II
KèO« ^Œó– Ü«∞^Œ^ºÕ `ÕºHÍ L`«∂û~°º Wu u„ã¨ó L^Õfifu K«`„« ™È ~°~÷ Û° â◊Û U`å™êO
=∞O„`å}ÏO "≥∞ÿ„`å=~°∞} Ѩل`À =ã≤+¨ª|∞∞+≤ó I ã¨∂~Àº^Õ=`å I
„u+¨μÑì Û¨ Où ^Œó I =∞Ǩ™œ~°......qxÜ≥∂QÆó II
=∞O„`«ó–Ü«∞^Œ^5 ºŒ ã¨∂~2 º5° „|"À <å2QÍ L5^ºŒ x5‡„`åÜ«∞5 =~°∞}
1 ÏÜ«∞ ã¨`5 º« "£∞ I
=5Ü∞« O^Õ=2 „5 `å Jk1`™Õ êº=∞5 `«=1 „Ñ≤Ü
5 ∂« ™È2 J~°º=∞#æ$}6 O`«ó1 II L`«∂û~Àº2
|$6ÇϨ ^Œs5 ÛO +¨º1 „âı`∞« Ê6~∞° qâß5fi [x1=∞5 =∂#∞1ëê}Ï"£∞ I ã¨"5 ∂≥ k5"å^Œ^1 $Œ âı5
~ÀK«1 =∂#5ó „Hõ`å2fi Hõ$`6 « ã¨∞Hõ$1 `«ó Hõ~5 °Î $aè~1 °∂ƒù`ü II ã¨ã¨∂~2 °º6 „ѨuÑ1 ¨Ù~5 À
#5L^•æ2 U5aè ™ÈÎ"Õ∞2aè ˆ~`«5âıaè5 ˆ~"≥·2ó I „Ѩ<À2q∞5„`åÜ«∞5=~°∞1}ÏÜ«∞
"À5KÀ <å2QÆ™È J~°º6"Õ∞‚ J5QÆflÜÕ∞2K« II q#1ã¨û6Ǩτã¨2O â◊√5~°∞^äÀ2~°^Œ
#Î6fi $`å"å2<À5 =~°∞}
1 À q∞5„`À J5yfló I Ü«∞K«Ûù2O`«∞ K«5O„^• L1Ѩ5=∞O<À2
J5~°¯=∂#5ó HÍ=∞2O ѨÓѨÙ~°#∞Î6 ã¨Î"å2<åó II L^Õfiu2 ã¨∞É5 èíQÀ2 q5â◊fiK«H1 ΔÍ6
™êû^è • 2 ~ ° } 5 ã ¨ ∂ û~Àº6 = ∂#∞1 ë ê}Ï"£ ∞ I K« ‰ õ Δ Ω 2 i ‡6 „ `« ã ¨ º 6 =~° ∞ 1 } 㨠º
50

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^Õ=5 â◊Û~ˆ ‡2=Ü
5 ∞« ã¨û6 =∞q2=º6H=Îõ ∂2Oã≤ II
L^Õfiu2 „Ѩãg¨ `5 å [<å2<åO =∞5Ç¨ <Õ¯6 `«∞~°~2 =6‚° ã¨∂û~°ºã1 º¨ I ã¨=5 ∂5#O
K«„5 HõO Ѩ~1 åº6q=1$`«û6 #º^Õ`2 â«5 ’ =ǨÏu1 ^èŒ∂~5 °∞¬Ü«ÚH5 õÎó II
q5„ÉèÏ[1=∂# L5+™¨ ê2=Ú5Ñ™¨ ê÷2 „^ÕÉ5 ~·ˇè ∞° ^Õ`2 º« #∞ =∞5^ºŒ =∂2#ó I U5+"¨ ∞Õ 2
^Õ=5 ã¨ûq1 `5 å K«1 K«ÛOù ^Œ5 Ü«∞ã¨û=1 ∂5#O #„Ѩq1 ∞5<åu5^•è =∞1 II k5"À~°∞H5 ‡õ
L1~∞° 5 K«HÍΔ 6 L^Õu2 ^Œ∂~ˆ5 J1~ã÷° ~6Ψ }° 5˜ „~åƒù[=1 ∂#ó I #∂5#O [<å5 ã¨∂ûˆ~º2}5
„Ѩã∂¨ `2 å5 JÜ«∞#5 fl~å÷x2 Hõ$}
6 =5#fl áê2Oã≤ II
Ü«∞„`å2 K«„5 ‰õΩ~°=5 ∞$`å2 QÍ5`∞« =∞1Ãㇷ âıº<6 À#nÜ«∞5 #fl<Õfiu2 5 áê^äó1Œ II
KèO« ^Œó– L^Œ∞`«º ^Œ~Ì ≈° `« q∞u „`«º~°Û㨺 ã¨∂HõãÎ º¨ I "≥∞„ÿ `å=~°∞} Ѩل`À =ã≤+ª¨
|∞∞+≤ó I ã¨∂~Àº^Õ=`å I P^•º|$ǨÏf, kfifÜ«∂ã¨`À |$ǨÏf I
`«$fÜ«∂ ѨÙ~° L+≤H‚ Ûõ Où ^•Oã≤ I =∞Ǩ™œ~°áê~åÜ«∞}Ë....qxÜ≥∂QÆó I
=∞O„`«ó–L^Œ∞`5 º« ^Œ~1Ì ≈° `6 O« =ѨÙi1 =6Ì U2u „ѨuǨÏfi6~ˆ I Ü«∞n2=∂5â√◊ ~°fiǨÏu1 ^Õ=5
U`«™1 È5 qâ◊fi1 Ãㇷ 6 K«H¿1Δõ ã5 J~°"2 ∞£ II j5~¬° ‚ j≈2~À¬6‚ [QÆ`1 ã« ã6Ψ ∞¨ ÷ +¨ã5 ʨ u2O ã¨=5 ∞Ü«∂5
qâ◊fi=6 ∂~°[ó1 I ã¨Ñ5 ãΨ fi¨ ™ê2~° ã¨∞ûq5`åÜ«∞ã5 ∂¨ ~°ºO6 =ǨÏO2 u ǨÏi5 `À5~^° 2Õä II
`«KÛ« ‰õΩΔ ~ˆ1 =6Ì Ç≤Ï`1 O« â◊√„5 Hõ=Ú5KÛ« ~°`1 ü I Ѩâºı =2 ∞ â◊~5 ^° â1Œ ≈◊ `6 O« r"Õ=2 ∞ â◊~5 ^° â1Œ ≈◊ `6 "« ∞£
II
KèO« ^Œó– |}‡Ç¨xu ^ŒfiÜ≥∂~°‡O„`«Ü∂≥ ó I ÉèÏ~°"æ À [=∞^Œyfl |∞∞+≤ó I ã¨∂~Àº^Õ=`å
I ÉÏ~°›`« „ѨQÍ^è⌠Û◊ Où ^Œó II =∞Ǩ™œ~°...qxÜ≥∂QÆó II
=∞O„`«ó–|}‡6Ç¨ 3 J1ã≤ ã¨∂~°º6 |àÏ2k`«º =∞5Ç¨ 3 J1ã≤ I =∞5ÇϨ ¿ã2Î ã¨`5 À =∞1ÇÏ≤ =5 ∂
Ѩ1 #㨺`ՠ
5 ^•ú^=2Õ =∞5Ç¨ 3 J1ã≤ II |@∂û2~º° 6 „â◊=™1 ê =∞5Ç¨ 3 J1ã≤
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

51

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

㨄5 `å^Õ=2 =∞5Ç¨ 3 J1ã≤ I =∞5Ç¨ fl ^Õ"5 å<å2 =∞ã¨∞~5 º° ó1 ѨÙ~5 ÀÇ≤Ï`1 À q5É∞íè *’ºu5
~°^•2ɺíè "£∞ II
KèO« ^Œó– #"≥∂q∞„`«¿ãºu ^•fi^Œâ~◊ Û° 㨺 ã¨∂HõãÎ º¨ Iã¨∂~°ºÑ¨Ù„`À aè`Ñ« ¨ |∞∞+≤óI
ã¨∂~Àº^Õ=`å I [QÆfKè«O^Œó I ^Œâ◊q∂„u+¨μìÑπ I =∞Ǩ™œ~°.......
qxÜ≥∂QÆó II
=∞O„`«ó– #"≥∂q2 ∞5„`«ãº¨ 6 =~°∞}
1 㨺6 K«H¿1Δõ ã =∞5ÇϨ Ÿ ^Õ"5 åÜ«∞5 `«^$Œ `6 O« ã¨Ñ1 ~¨ º° `« I
^Œ∂~ˆ5 5 ^Œ$âı2 ^Õ=5 *Ï2`åÜ«∞ Hˆ `5 "« 2Õ k5=ã¨∞Ê6„`åÜ«∞5 ã¨∂~åº2Ü∞« â◊Oã¨`« II
™ê=2∂ã¨`5 ÀºH˜ó6ΠѨiá1 ê`«∞ q5âfi◊ `À5 ^•º"å2 K«5 Ü«∞„`«1 `«`5 #« #5 flǨx2 K« I
qâ◊1fi=∞5#ºO xq1â◊`Õ5 Ü«∞^Õ[1u q5âßfi Ǩ  áÈ2 q5âßfi Ǩϟ^Õ2u5
ã¨∂~°º1ó II #`Õ5 J^Õ=2 ó „Ѩk5 "À5 x"å2ã¨`Õ5 Ü«∞^Õ`2 â«5 ıaóè1 Ѩ`Ô~«5 · ~°^1 ~äŒ5 °ºã≤1 I
„áê5p#1=∞5#º^Œ#∞1 =~°`Î 5Õ ~°[5 L^Œ5 <Õº#5 *’ºu1ëêÜ«∂ã≤ã∂¨ ~°º II ÜÕ∞#1
ã¨∂~°º6 *’ºu1ëê5 ÉÏ^è¿1Œ ã5 `«"∂≥ 5 [QÆK1 Û« 6 qâ◊fi=1 Úk5Ü∞« i¬1 ÉèÏ#5 ∞<å2 I
`Õ<å5㇨ kfiâßfi6 =∞x1~å5 =∞<å2 Ǩïu5 =∞áêg∞2"å5 =∞Ѩ^1 ∞Œ +5 fi¨ Ѩflº2O
ã¨∞= II qâ◊fiã1 ¨ºÇ6 ≤Ï „¿Ñ+≤`1 À5 ~°HãõΔ1 ≤ „=6`« =∞¿ÇÏ2à◊Ü«∞#∞6flK«Û~°ã1 ≤ ã¨fi^6 è•
J#∞1 I Ü«∞^Œ^5 ºŒ `å2fi ã¨∂~Àº Ѩ„5 É"å2=∞ÃÇÏ· 6 `«<Àfl2 ^Õ"5 å J#∞1=∞Oã‘ ~°`5«
„Hõ`∞« "2 ∞£ II `«<Àfl6^•º"å2 Ѩ$käg5 `«#fl6 PѨ5 WO„^Œ1 â◊≈$}fi#∞Î=∞5~∞° `À5
ǨÏ=5O =K«ó1 I =∂â◊¥<Õ2 Éè∂í =∞5 ã¨∂~°ºã1 º¨ ã¨O5 ^Œ$t1 Éè„5í ^ŒO r=2O`À
[~°}
5 Ï=∞1j=∞Ç≤Ï II q5âßfiǨ`2 åfi ã¨∞=5 ∞#1㨠ã¨∞û6KH« ã1Δõ ó¨ „Ñ¨*5 Ï=2O`À
J#q∂5"å J<å2QãÆ ó¨ I L5^ºŒ #ÎO2 `åfi q∞„`«=∞Ǩϟ k5"kÕ "1 5Õ *’ºw˚"6 åó
„ѨuÑ1 ¨ âıº=∞ã¨∂~°º II =∞Ç≤Ï5 *’ºu5iƒ „Éè`1í O« `åfi qK«H}
Δõ 5 ÉèÏã¨fi#2 O6Î
52

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

K«‰ΩΔõ ¿1 + K«‰ΩΔõ ¿+5 =∞Ü«∞ó1 I P5~ÀǨÏO2 `«O |$ǨÏ`5 ó« áê[1ãã5¨ ʨ i1 =5Ü∞« Or5"åó
, „ѨuÑ1 ⨠ºı =∞ ã¨∂~°º II Ü«∞㨺`1 5Õ qâßfi6É∞íè =1<åx Hˆ `5 ∞« <å5 „ѨK~Õ `1° 5Õ xK«1
q5âO◊ `Õ2 J5‰Ωõ aÎ ó1è I J5<å5QÍ5¿ãÎ fi#1 ǨÏiˆHâ◊ ã¨∂~5 åºÇ¨fl2 Ç¨fl <À5 =㨺™1 ê
=㨺™6 Èk1ÇÏ≤ II â◊O<À2 Éè=í 5 K«H™1Δõ ê5 â◊O<À5 JǨfl6 â◊O ÉèÏ#5 ∞<å5 â◊OÇ≤Ï=5 ∂
â◊O Ѷ∞¨ $6}#Ë 1 I Ü«∞^ä•5 â◊=∞^èfiŒ O6 Kè=« ∞ã¨^1 ∞Œ ~Ì À5}Ë `«`∂« û2~º° 6 „^Œq}1 O ^èÇÕ Ï≤
z5„`«"∞£ II
J5™ê‡HõO2 ^Õ"å L5ÉÜ
íè ∂« Ü
2 ∞« 5 [#‡1<5Õ â◊~‡° 1 Ü«∞K«Û`ù « kfi6Ñ^¨ 5Õ K«`∞« +1 ʨ ^Õ I
J5^uŒ Ê|1^∂Œ ~5 Ü
˚° ∞« 1 =∂#5 =∂t1 `«O5 `« ^Œ¿5 ã‡â◊OÜ≥∂~°~1 á5° È ^Œ^1 •è `«# II
Ü«∞^À2fi^Õ"å â◊ÛHõ$6=∞ l5ǨÏfiÜ«∂2 QÆ∞5~°∞ =∞#1™È"å5 „ѨܫÚ1f ^Õ=5
¿ÇÏà◊#1 "£∞ I J~å2"å5Ü∂≥ <À2 J5a^è ∞Œ K1 ∞« Ûù<å5Ü∞« `Õ5 `«ã‡≤ #6 ^Î Õ <À2 =ã¨"À5 x^è`2Õ #«
II
KèO« ^Œó– ã¨∂~Àº# Wu ѨOK«~Û° 㨺ã¨∂HõãÎ º¨ I ã¨∂~°º Ѩل`«ó K«‰ΩΔõ ~ü |∞∞+≤ó I
㨠∂ ~Àº^Õ = `å I QÍÜ« ∞ „f Kè « O ^Œ ó I kfifÜ« ∂ 㨠fi ~å\ò I
=∞Ǩ™œ~°áê~åÜ«∞}Ë.....qxÜ≥∂QÆó
=∞O„`«ó–ã¨∂~Àº2<À k5=™êÊ2`∞« "5 å`À2 J5O`«iH1 ÍΔ `ü I J5yfl~°fló6 áêi÷"1 ÉÕ ºíè ó II *’ëê2
ã¨q`«5~°ºã¨º1`Õ5 ǨÏ~°1â◊≈6`«O ã¨5"å3 J~°›1u I áê5Ç≤Ï<À1 k5^Œ∞º`«5ó Ѩ`«2O`åºó
II K«‰õΔΩ~2 Àfl ^Õ=5 ã¨ûq1 `5 å K«‰õΔΩ~2 °fl L5`«Ñ¨~°fi`1 «ó I K«‰õΔΩ~1 åú`6 å ^Œ^1 è•`«∞#ó II
K«‰õΔΩ~2 Àfl^èÕÇ≤Ï5 K«‰õΔΩ¿1 +5 K«‰õΔΩi2 fi6Mˇ·º`«#5 ∂Éèíºó1 I ã¨OKÕ^5 ŒO qK«1 Ѩâıº=∞ II
ã¨∞ã5 O5¨ ^Œ$â◊O2 `åfi =5Ü∞« O „Ѩu1 Ѩâºı =∞ã¨∂~°º I qѨâ1 ºı =∞#$6 K«Hã1Δõ ó¨ II
KèO« ^Œó– q„ÉèÏ_»ƒ$ǨÏku K«`«∞~°~°Û㨺ã¨∂HõÎ㨺 I ã¨∂~°ºÑ¨Ù„`À q„ÉèÏ_»$+≤óI
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

53

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨∂~Àº^Õ=`å I [QÆfKè«O^Œó JO`庄Ѩ™êÎ~° ѨOH˜Îó =∞Ǩ™œ~°..
.......qxÜ≥∂QÆó
=∞O„`«ó– q5„ÉèÏ_»ƒ$6ÇϨ uÊ1|`«∞ ™È5=∞ºO =∞^è•fiÜ«Ú5 ~°^Ì ^1Œè ºŒ [6 ˝ Ѩ`1 å5=q1„Ǩï`«"∞£ I
"å`«1 E`À5 Ü≥∂ J1a~5è H° 1Δõ u5`‡« <å2„Ѩ*5 Ïó ѨÙá1 È+¨ ѨÙ~°∞^5 •è q~å2[u II
q5„ÉèÏ_»ƒ$6ÇϨ `«∞ûÉè$1í `«O "å[5™ê`«=1 ∞5O ^è~Œ ‡° x2 "6Ì À ^è~5Œ ∞° }Ë2 ã¨`5 º« =∞iÊ1`"« ∞£ I
J5q∞5„`«Ç6 ¨ =1$„`«Ç5 ¨ ^Œã1 ∞¨ º6 ǨÏO`«=1 ∞5O *’ºu1~*˚° ˝Ë Jã¨∞~°Ç5 ¨ ã¨Ñ1 `¨ fl« Ç6 ¨ II
W5^OŒ ¢â+ı O6ª¨ *’ºu1ëê5O *’ºu1~∞° `«=6Î ∞O q1âfi◊ 6 l^Œ#1ú l5 ^Œ∞K1 º« `Õ |$6ÇϨ `ü I
q5âfi◊ „6 ÉèÏ¢_®ƒù*6 ’ =∞Ç≤Ï5 ã¨∂~Àº2 ^Œ$â6 ◊ L5~∞° Ѩ„1 Ѩ^ã5Õä Ǩ Ϩ 5 F*’5 JK«∞º1`"« ∞£ II
q5„ÉèÏ[5O *’ºu1ëê5 ã¨fi 3 J5~Q° K1Æ ÀÛù ~ÀK«#5 O k5=ó I ÜÕ∞<Õ=5 ∂ qâßfi6
Éè∞í =1<å5 <åºÉè$í `1 å q5âfi◊ Hõ~2 ‡° }Ï q5âfi◊ ^Õ"2 åº=`å II
KèO« ^Œó– PÜ«∞OQ“iu „`«º~°Û㨺 ã¨∂HõãÎ º¨ I ™ê~°Ê~ål˝|∞∞+≤ó I ã¨∂~Àº^Õ=`å I
QÍÜ«∞„fKèO« ^Œó I =∞Ǩ ™œ~°áê~åÜ«∞}Ë....qxÜ≥∂QÆó II
=∞O„`«ó– PÜ«∞OQ“ó Ѩ$tfl1~„° Hõg∞5 ^Œã^1¨ <Œ å‡6 `«~O2° ѨÙ~5 ó° I Ñ≤`5 ~« O2° K« „ѨÜ
5 ∞« #1Î fi ûó II
J5#Îâ◊Û1~°u ~ÀK«5<å ã¨º„áê5}Ï^Œ1áê#5f I =1ºYº#‡Ç≤Ï5ëÈk=2"£∞II
„u6Oâ◊^•ú=∞5q~å2[u5 "åHõÊ1 `«O5 QÍÜ«∞n1 Ü
è ∞« `Õ I „Ѩu=5 ™ÈÎ~6 Ç° Ϩ 5 ^Œ∞ºaèó1 II
KèO« ^Œó– |∞∞`«OKÕu „`«º~°Û㨺 ã¨∂HõãÎ º¨ I =∂^è∞Œ K«ÛOù ^Œ™È Ñ¶∞¨ =∞~°¬}|∞∞+≤ó I
ÉèÏ= =$`ÀÎ ^Õ=`å I J#∞+¨μìѨÛùO^Œó I =∞Ǩ ™œ~° áê~åÜ«∞}Ë
ã¨∂~ÀºÑ¨™ê÷<Õ qxÜ≥∂QÆó II
=∞O„`«ó–|∞∞5`O« K«1 ã¨`5 º« O Kå5c2è ^ú•`6 ÑΫ ™5¨ È^躌 1 *ÏÜ«∞`« I `«`À5 ~å¢`º« 1 *ÏÜ«∞`«5
54

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`«`1« ã¨û=Ú5„^À J2~=6‚° ó I ã¨=5 Ú5„^• ^Œ~2 "6‚° å ^Œk1è ã¨O=`«û~6 À J1*ÏÜ«∞`« I
J5ÇϨ Ÿ5~å5„`å}˜1 q5^^Œ 5Œè kfiâ◊fiã1 º¨ q∞+¨`5 À=5j II ã¨∂~5 åº6K¢5« #6Ì =∞™œ2 ^è•`5 å
Ü«∞^1 •ä ѨÓ~5 fi° =∞1HÅõ ÊÜ«∞`ü I k=2OK« Ѩ$käg5 O Kå5O`«iH1 6Δõ =∞^äÀã5 fi¨ ó1 II
ã¨q5 `5 å Ѩâ5 ßÛ`å2 `«û q5`å ѨÙ~5 ™° êÎ2 `«ûq5`À `«~6Î å`åÎ2 `«ûq5`å ^è~5Œ å`åÎ`2 Iü
ã¨q5 `5 å#1 ã¨∞û=`«∞ ã¨~5 fi° `å2uO ã¨q`5 å<À2~å ã¨`åO n5~=…° ∂Ü«Ú1 ó II
+¨+âì≤ ’Û~°~÷ Û° â◊Û U`å™êO ™œ~åº}ÏO N ã¨∂~°º U= ^Õ=`å I JO`«º"Õ∞Hˆ
ã¨∂HõOÎ I P`«‡# ã¨=Î O =∞#ºO`Õ I Ü«∞|∞∞+≤ ™ÈûǨÏq∞u ^蕺`«=ºO I Ü«∞ U`Õ#
™œˆ~º}ã¨∂Hˆ #Î I Nã¨∂~°º =∞ǨÏ~°ÇϨ ~°∞Ѩu+¨Oª `Õ I ^è#Œ ^è•#º |Ǩï~°`fl« x~åfi ºkè
=O`« PÜ«Ú+¨º=O`« P~ÀQƺ=O`À <åfl^Œº=O`À~°~Ú=O`À |Å=O`À
^è#Œ =O`À |Ǩï Ѩل`«=O`«ó II N HÍ=∞ âß≈Ou HÍ=∞ó ѨÙ+≤Hì Í=∞ ã¨∞+Î Hì≤ Í"≥∂
"Õ ∞ ^è • HÍ=∞ó „Ѩ * Ï˝ H Í=∞ Ü« ∞ â◊ ™ ê¯ =∞ó„Ѩ [ ##HÍ=∞ PÜ« Ú +¨ º HÍ=∞
P~ÀQƺHÍ"≥∂<åfl^ŒºHÍ=∞ U=O ÉèÏ㨯~°ãº¨ P~å^è#Œ O ‰õΩ~åº`ü II ã¨^•QÆ$Ç‘Ï
áêѨHÜ
Δõ ∂« s÷ "åºkè <åâ◊<ås÷ â◊`$« <åâ◊<ås÷ rq`åsú Ѩل`ås÷ ^è<Œ ås÷ "≥∂HΔÍs÷
K« ‰õΩsfi`« Nã¨∂~°º Ãã·º= ™êÜ«Ú[ºO ã¨~°∂Ѩ`åO ã¨Ö’Hõ`å=∞â◊√fl`Õ I
#=∞â∫≈#HÍÜ«∞ #=∞â∫≈#HÍÜ«∞ #=∞â∫≈#1HÍÜ«∞#5 =∞ó Ѩ~=° ∞|∞∞+≤É’è º #=∞ó
Ѩ~=° ∞|∞∞+≤ɺíè ó II
FOII âßO`å2 Ѩ$käg5 t5==∞5#iÎ H1 O6Δõ ^Òº~Àfl2^=5Õ ºÉèÜ
1í ∞« <Àfl Jã¨∞Î I t5"å5kâ◊ó1
„Ѩk5 â◊1 L5kâÌ ’2#5 PáÈ2 q5âfi◊ `«ó5 Ѩiá1 êO`«∞ ã¨~5 fi° `«5 âß≈Ou5 âß≈Ou5 âß≈Ou1ó II
#"≥∂5 „|ǨÏ1 ‡}Ë5 #"≥∂2 Jã¨Î fiQ6 flÆ ÜÕ∞5 #=∞1ó Ѩ$kä"5 º·≥ #=∞5 F+¨n1 Éè ºíè ó I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

55

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

#"≥∂"2 å5KÕ #"≥∂2 "å5K㫠ʨ `«Ü
1 ∞Õ 5 #"≥∂5 q+¨"1‚ Õ =∞5ÇϨ `Õ2 Hõ~Àq∞ II FO âß≈Ou5
âß≈Ou5 âß≈Ou1ó II
II ǨÏió F"£∞ II
=∞Ǩ ™œ~°"∞£ ã¨=∂Ѩ"Î ∞£ II
★★★

u
„ K«q^è•#=Ú
â’¡II aO^Œ∞„uHÀ}=$`«OÎ K« +¨\’¯}O =$`«Ü
Î Ú« QƇHõ"∞£ I
=ã¨∞HÀ}O `«^•ä =$`«OÎ ^•fi^Œâß~°O `«^=·≥ä K« I
Éè∂í ѨÙ~°„`«Ü∞« ã¨OÜ«ÚHõOÎ ã¨∂~°ºÜ«∞O„`«O qnèÜ∞« `Õ II
PK«=∞ºII náê~å^è#Œ O Hõ$`åfi II QÆ}Ѩu „áê^äŒ9#O‰õΩ~åº`ü I
FO Hˆ â◊"åÜ«∞™êfiǨ......U=OQÆ∞}qâı+}
¨ qtëêìÜ∂« O â◊√Éèuí ^èÒ
J™ê‡HõO ã¨Ç¨Ï‰õΩ@∞OÉÏ<åO ˆHΔ=∞Ãã÷Â~°ºq[Ü«∂Ü«Ú~ÀÔQ·ºâ◊fi~åºaè=$^茺~°÷O
^è~Œ å‡~°H÷ Í=∞"≥∂HõΔ K«`∞« ifi^èŒ Ñ¶Å¨ ѨÙ~°∞ëê~°÷ ã≤^ºúŒ ~°O÷ =∞=∞ ^ÕÇ¨ ~ÀQƺ ã≤^ºúŒ ~°"÷ ∞£ II
㨠O *Ï˝ K åÛù Ü « ∂ Lëê㨠" Õ ∞ `« N㨠∂ ~° º <å~åÜ« ∞ } ^Õ = `å=ÚkÌ â ◊ º
Nã¨∂~°º<å~åÜ«∞} ^Õ=`å „Ñ‘`º« ~°O÷ Pk`«ºÑ¨Ù~å}ÀHõÎ „uK«q^è•<Õ# ǨÏiǨÏ~°
„|Ǩ‡`«‡Hõ㺨 q∞„`åk ^•fi^Œâ<◊ å=∂`«‡Hõ™êº ~°∞}Ïk ^•fi^Œâ=◊ ∂™êkè Ѩ㺨
^•fi^Œâß=~°} ã¨ÇÏ≤ `«ãº¨ „`«~¸=¸ˆ~~Î ƒ° Qù =Æ `«ó NKèåÜ«∂Lëêã¨"∞Õ `« Nã¨∂~°º
<å~åÜ« ∞ }㨠º 㨠∞ „Ñ‘ u ^•fi~å =∞=∞â◊ s ˆ ~ =~° Î = ∂# =iÎ + ¨ º =∂}
"å`«Ñ≤`«Îâı¡+¨‡Hõá¶È^Œƒù= <å<åHÍ~°} xq∞`«Î [fi~°, HõΔÜ«∞, áêO_»∞, ‰õΩ+¨μª,
â◊√ÖÏ u™ê~° ^è•`«∞HõÜ
Δ ∞« „=} "Õ∞Ç¨Ï ÉèOí QÆ^~Œ åk <å<å "Õ∞Ç¨Ï ã¨=∞™êÎ=∞Ü«∞
x^•# ¿ÇÏ`« ∞ Éè í ∂ `« ^Œ ∞ i`« H õ Δ Ü « ∞ ^•fi~å H˜ Δ „ Ѩ "Õ ∞ "åÜ« Ú ~å~ÀÔ Q · º â◊ fi ~° º
n~å…ÜÚ« ~°"åѨÜ
Î ∞Õ L^Œº#fl^Õºu „uK« =∞O„`Õ} ~°HKÎõ O« ^Œ#q∞„â◊ uÅ`«O_»∞Å
56

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ü«∞=^Œ∂~åfiO‰õΩ~° ‰õΩâ◊‰õΩã¨∞=∞ [ÅѨÓi`« `å„=∞áê„`Õ} áê^•~°÷Ô~Û„uK≥·â◊Û
„u~å=$uÎ<åºã¨ ѨÓ~°fiHÍ ~°… º „Ѩ^•# ѨÓ~°fiHõ ã¨∂~°º#=∞™ê¯~å}˜ Hõi¿+º II
`«^OŒ QÆ „uK«<åºã¨ [ѨO Hõi¿+º II J㨺N „uK«=∞Ǩ=∞O„`«ãº¨ Hõ}fiѨل`«ó
„Ѩ㯨 }fi|∞∞+≤ó– J#∞+¨μÑì Û¨ Où ^Œó I q∞„`«~q° ã¨∂~°ºÉèÏ#∞ YQÆ Ñ¨Ó+¨ÇÏ≤ ~°}ºQÆ~ƒ° ù
=∞sKåºk`«º ã¨q„`«~°¯ ÉèÏ㨯~å^Õ=`åó I L^•`«Îã¨fi~°ó I *Ï˝#O <Õ„`«O I
ã¨∂~°ºã¨`Î fi« O I „ǨO c*O I „Ç‘ÏOâ◊HóΘ „HÀOH©ÅHõO I =∞=∞Nã¨∂~°º<å~åÜ«∞}
„Ѩ™ê^Œã^≤ ºŒè ~ˆ ú „uK«<åºã¨ [¿Ñ qxÜ≥∂QÆó II
FÉèí∂~°∞ƒù=5ã¨1fió I FO „ǨO L5^Œº#5fl^Œº q∞1„`«=∞Ç¨Ï I „ǨOFO
q∞„`åÜ«∞#=∞ó I JOQÆ∞ëêªÉèϺO #=∞ó I FO Éèí∂~°∞ƒù=5ã¨1fióI FO„Ç‘ÏO I
J5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5Ok=2O I „Ç‘ÏO FO, ~°=ÜÕ∞#=∞ó I `«~h˚° ÉèϺO#=∞ó I FO
Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi1¨ ó I FO„Ǩ˙O ǨÏ$5 „^À5QOÆ =∞=∞1ã∂¨ ~°º I „Ǩ˙O FO I ã¨∂~åºÜ«∞
#=∞ó I =∞^躌 =∂ÉèϺO#=∞ó I FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi1¨ ó I FO ¢ÃÇÏ· O ǨÏi5=∂}2OK«
<åâ◊Ü∞« I ¢ÃÇÏ· O FO ÉèÏ#"Õ#=∞ó I J<åq∞HÍÉèϺO #=∞ó I FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi1¨ ó I FO
¢ÇϨ Â∫O – â◊√Hˆ +2 μ¨ "Õ∞ǨÏi5=∂}2O I „ǨÏ∫O FO YQÍÜ«∞#=∞ó, Hõx+≤ª HÍÉèϺO#=∞ó
I FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨fió, FO „ǨÏó ~À5Ñ}
5¨ ÏHÍ2ã∞¨ ^Œ^‡Œè ã≤, „ǨÏó FO, Ѩӿ+#‚ =∞ó,
Hõ~`° Å« Hõ~° Ѩ$ëêªÉÏè ºO #=∞ó I FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi1¨ ó, FO „ǨO, J^èÀÇ2 ¨i„^Œ"5 Õ+¨μ"1 Õ∞,
„ǨO FO, Ç≤Ï~°}ºQÆ~åƒùÜ∞« #=∞ó, ǨÏ$^ŒÜ∂« Ü«∞ #=∞ó I FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨fi1 ó FO
„Ç‘ÏO ǨÏi5=∂}5Ox^Œ^1 ‡Œè ã≤, „Ç‘ÏO FO =∞sK«Ü∞Õ #=∞ó, t~°¿ã ™êfiǨ I FO
Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „Ǩ˙O, L^ŒQ1 Í ^ŒÜ
5 ∞« =∂2k`5 º« ó I „Ǩ˙O FO, Pk`åºÜ«∞
#=∞ó, tMÏÜ≥∞ÿ =+¨\ò I FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨fió, FO ¢ÃÇÏ· O qâıfi#2 ã5 Ǩ Ϩ ™1 êã¨Ç5 Ϩ , „ÃÇÏ· O
FO – ã¨q„`Õ#=∞ó – Hõ=KåÜ«∞ǨïO I FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 I FO „ǨÏ∫O k5fi+¨O`«O5
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

57

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞ǨϺ2 O ~°O5 ^èÜ
Œ ∞« <£fl1 „ǨÏ∫O FO – J~å¯Ü«∞#=∞ó – <Õ„`«„`«Ü∂« Ü«∞"Ò+¨\ò I
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 – FO „ǨÏó "≥∂ J5ÇϨ Okfi1+`5¨ ~Õ ^1° OŒä , „ǨÏó FO –ÉèÏ㨯~åÜ«∞#=∞ó
– J¢™êÎÜ∞« Ѷ\¨ ò – Éè∂í ~°∞ƒùã∞¨ û=~Àq∞u kQƃOù ^èóŒ II ^蕺#"£∞ II
â’¡II L^ŒÜ∞« yi=Ú¿Ñ`«O ÉèÏ㨯~°OѨ^‡Œ ǨÏã¨"Î ∞£ I
ã¨HÅõ Éè∞í =#<Õ„`«O #∂`«fl~°`ÀflѨ^Ü
Õè ∞« "£∞ I
uq∞~°Hiõ =∞$ Qˆ O„^ŒO É’^èHŒ Oõ Ѩk‡h<å"£∞ I
ã¨∞~°=~°=∞aè=O^ŒºO ã¨∞O^Œ~O° qâ◊fi~°∂Ѩ"∞£ II

J^äŒHõ~°<åºã¨"£∞
FOÉè í ∂ ~° ∞ ƒù = 5 ã 1 ¨ fi ó

FO„Ǩ  O„Ç‘ Ï O

L5 ^ Œ º #5 fl ^Œ º q∞1 „ `« = ∞Ǩ Ï

P5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5Ok=2O I „ǨO „Ç‘ÏO FO I q∞„`«~q° ÉèϺO#=∞ó „ѨHÀëêªÉÏè ºO
#=∞ó II FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi1¨ ó FO„Ǩ˙O„ÃÇÏ· O ǨÏ$5 „^À5QOÆ =∞=∞ ã¨∂~°º ǨÏi5=∂}2OK«
<åâ◊Ü«∞ II „Ǩ˙O „ÃÇ·ÏO FO ã¨∂~°ºÉèÏ#∞ ÉèϺO#=∞ó =∞}˜|O^è•ÉèϺO
#=∞ó II FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi1¨ ó FO„ǨÏ∫O „ǨÏó â◊√Hˆ +2 μ¨ "Õ∞ ǨÏi5=∂}2O ~ÀѨ}5 ÏHÍ2ã∞¨ ^Œ^‡Œè ã≤
I „ǨÏ∫O „ǨÏó FO YQÆ Ñ¨Ó+¨ÉÏè ºO#=∞ó ‰õÄ~°ÊÖÏÉèϺO #=∞ó I FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi1¨ ó
II FO „ǨO „Ç‘ÏO J^äÀÇ2 ¨ i„^Œ"5 +Õ μ1¨ "Õ∞ ǨÏi5=∂}5O x^Œ^1 ‡Œè ã≤ II „ǨO„Ç‘ÏO FO
Ç≤Ï~°}º QÆ~ƒ° =ù ∞szÉèϺO#=∞ó Hõ~ã° ÖΨ ÏÉèϺO#=∞ó I FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi1¨ ó I FO
„Ǩ˙O „ÃÇÏ· O L^ŒQ1 Í^ŒÜ
5 ∞« =∂2k`5 Àº qâıfi#2 5 ã¨ÇϨ ™1 ê ã¨Ç5 Ϩ I „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O FO
Pk`«ºã¨q`«$ÉèϺO #=∞ó Hõ~Ñ° $¨ ëêªÉÏè ºO #=∞ó II FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi1¨ ó FO „ǨÏ∫O„ǨÏó
Ik5fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O ~°O5 ^èÜ
Œ ∞« <5 À‡ J5ÇϨ Okfi1+`5¨ ~Õ ^1° "Œä ∞£ I „ǨÏ∫O „ǨÏó FO J~°¯ÉèÏ㨯~å
ÉèϺO#=∞ó Hõ~å„QÍÉèϺO #=∞ó II Éèí∂~°∞ƒù=ã¨∞û=~Àq∞u kQƃO^èŒó II
58

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

â’¡II „ѨHÀ¿+ª =∞}˜|O^èKÕ « ‰õÄ~°ÊÖËK« Hõ~ã° ÖΨ Ë I
`«`Ê« $¿+Kª « `«^„Œ Qˆ K« Hõ~â° √◊ kú ~°∞^•Ç¨Ï$`«"∞£ II
^蕺#"£∞II â’¡ II ~°HÍÎO|~°O~°H=Îõ ~°O‚ ~°H<Îõ „Õ `å|˚ÜÚ« QƇHõ"∞£ I
KèåÜ«∂ â◊HãΘ =¨ ∂Ü«ÚHõOΠѶ∞¨ $}˜ã∂¨ û~°º=∞ǨÏOÉè*í Ë II
PK«=∞º... U=O QÆ∞}...â◊√Éèuí ^äÒ KåÜ«∂Lëê...„Ñ‘`º« ~°O÷ „uK«q^è•<Õ#
ëÈ_»â’ѨKå~° ѨÓ*ÏOHõi¿+º II `«^OŒ QÆ HõÅâ◊ÑÓ¨ *ÏO Hõi¿+º II
â’¡II HõÅ â◊㺨 =ÚMËq+¨μó‚ HõO~ˆ ~î ∞° „^Œãû¨ =∂„t`«ó I
=¸ÖË`„« `«ã`÷≤ À, „|Ǩ‡ =∞^èºÕ =∂`«$QÆ}Ïã¨û‡ $`åó I
‰õΩHΔ“`«∞™êQÆ~åã¨û~ˆ fi ã¨ÑnΨ fiáê =ã¨∞O^è~Œ å I
|∞∞ˆQfi^À^äŒ Ü«∞Aˆ~fi^Œó ™ê=∞"Õ^ÀǨϺ^è~Œ fi° }ó I
JOÔQâ· Û◊ ã¨ÇÏ≤ `å ã¨û~ˆ fi HõÅâßO|∞ ã¨=∂„t`åó II
FO P5HÅõ âı+2 μ¨ ^è•=u Ѩq5 „`ÕÑ5 i¨ +1 K≤ º« `Õ I L5HÔ ~Â÷ º5° *Ë+˝ μ¨ =1 ~°`÷ Õ I PáÈ5 "å
W5^ŒQ∑Oã¨~°5fiO qâß1fiÉèí∂5`å<åºÑ¨1ó„áê5}Ï"å PѨ1ó Ѩ5â◊=5 PáÈ#5fl=∂áÈ=∞$`«5
=∂Ѩã1 û5¨ „=∂_®áÈ1 q5~å_®Ñ¨1 ã¨û5 fi~å_®Ñ¨5 â◊ÛOù ^•5Q∑ ™êºáÈ5*’ºf5Q∑ ëêºáÈ5Ü∞« E5Q∑
ëêºÑ¨ã1 û5¨ `«º=∂Ѩã5 û¨ ~åfi1 ^Õ=5 `å5 PáÈ5É∂íè ~°∞ƒù=5 ã¨∞û=5~åѨF5 "£∞ II
â’¡ II QÆOQˆ K«Ü∞« =Ú<ÕK=·≥ ....ã¨xflkèO‰õΩ~°∞ I
PÜ«∂O`«∞ Nã¨∂~°º<å~åÜ«∞} ^Õ=`åѨÓ[~°O÷ =∞=∞^Œ∞i`«HÜ
Δõ ∞« HÍ~°HÍó
I HõÅâ’^ŒHˆ # ѨÓ[„^Œ"åº}˜ ^Õ==∂`å‡#OK« ã¨O„áÈHõΔ º II
FO Éèí∂~°∞ƒù=ã5 ¨fi1 ó „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇ·ÏO „ǨÏ∫O „ǨÏó I FO
L5^ºŒ #5fl^Œºq∞1„`«=∞ǨÏ....kfi+¨`5 ~Õ ^1° OŒä I q∞„`«~q° ã¨∂~°ºÉèÏ#∞ YQÆÑÓ¨ +¨ Ç≤Ï~°}ºQÆ~ƒ° ù

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

59

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞sK庠k`«º ã¨q„`«~¯° ÉèÏ㨯~å<å"åǨÏÜ«∂q∞ ™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ ѨÓ[Ü«∂q∞ I
J„`« „áê} „ѨuëêªÑ¨#O ‰õΩ~åº`ü I FO Jã¨∞1h`Õ5 ѨÙ#1~°5™ê‡ã¨∞5K«‰õΔΩ6óѨÙ#1ó
„áê5}q∞5ÇϨ <À2 ^èÇÕ Ï≤ É5 ’è QÆ"2 ∞£ I *’ºHõÊ1 âıº=∞5 ã¨∂~°º=1 Ú5KÛ« ~°O2 `«5 =∞#∞1=∞`Õ =∞5$à◊
Ü«∂2# ã¨5ûfiã≤Î II J5=∞$`«5O "≥·„áê5}Ï J5=∞$`«5=∂Ѩ1ó„áê5}Ï<Õ5= Ü«∞1^ä•™ê÷6#
=ÚѨÇ1 Ϩ fiÜ«∞`Õ II ã≤~÷ ÀÉè=í I =~°^ÀÉè=í I ã¨∞=ÚM’Éè=í I ã¨∞„Ѩã<¨ ÀflÉè=í I
ã≤~÷ åã¨#O ‰õΩ~°∞ II `«`ó« ëÈ_»â’ѨÑK¨ å~° ѨÓ*ÏOHõi¿+º II
^蕺#O IIâ’¡II ^èºÕ Ü«∞ã¨û^• ã¨q`«$=∞O_»Å =∞^躌 =sÎ <å~åÜ«∞}ã¨û~°ã≤ *Ïã¨#
ã¨xflq+¨óì I Hˆ Ü«¸~°"å<£ =∞Hõ~° ‰õΩO_»Å"å<£ H˜s\©Ç¨ s Ç≤Ï~°}‡Ü«∞ =ѨÙ~°∞$÷ `«
â◊OYK«„Hõó II #=∞ã¨ûq„`Õ [QÆ^HÕ õ K«‰ΩΔõ ¿+ [QÆ¢`Ê« ã¨∂u ã≤u÷ <åâ◊¿ÇÏ`«"Õ I
„`«~¸=∞Ü«∂Ü«∞ „uQÆ∞}Ï`«‡^è•i}Ë qiOz <å~åÜ«∞} â◊OHõ~å`«‡<Õ I
N ã¨∂~°º<å~åÜ«∞} Ѩ~„° |Ǩχ}Ë #=∞ó II ^蕺ܫ∂q∞ II
FO „ǨO L5^ºŒ #5fl^Œºq∞1„`«=∞Ç¨Ï q∞„`åÜ«∞#=∞ó II P"åǨÏ#O II FO
„Ç‘ÏO P5~ÀǨÏ#5 ∞`«~1Î å5k=2O I ~°=ÜÕ∞#=∞ó II Pã¨#O II FO „Ǩ˙O ǨÏ$5 „^À5QOÆ
=∞=∞1 ã¨∂~°º I ã¨∂~åºÜ«∞#=∞ó IIáê^ŒºO II FO „ÃÇÏ· O ǨÏi5 =5 ∂}2OK«<åâ◊Ü∞« I
ÉèÏ#"Õ#=∞ó II J~°º… O II FO „ǨÏ∫O â◊√Hˆ +2 μ¨ "Õ∞ ǨÏi5=∂}2O YQÍÜ«∞#=∞ó I
PK«=∞#O II FO „ǨÏó ~ÀѨ}5 ÏHÍ2ã∞¨ ^Œ^‡Œè ã≤, Ѩӿ+‚ #=∞ó II ѨOKå=∞$`«™êfl#O II
FO „ǨO J^äÀÇ2 Ϩ i„^Œ"+Õ μ¨ "1 ∞Õ , Ç≤Ï~°}ºQÆ~åƒùÜ∞« #=∞ó I â◊√^Àú^HŒ õ ™êfl#O II FO
„Ç‘ÏO ǨÏ5i5=∂}5O x^Œ1^茇ã≤, =∞sK«ÜÕ∞ #=∞ó II =¢ã¨ÎO II FO „Ǩ˙O
L^ŒQ1 Í^ŒÜ
5 ∞« =∂2k`5 º« ó Pk`åºÜ«∞#=∞ó II Ü«∞*’˝Ñg¨ `«"∞£ II FO „ÃÇÏ· O qâıfi#2 5
ã¨ÇϨ ™1 êã¨Ç5 Ϩ , ã¨q„`Õ #=∞ó IIQÆO^èOŒ II FO „ǨÏ∫O k5fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O~°O5 ^èÜ
Œ ∞« †fl1 I
60

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J~å¯Ü«∞#=∞ó II JHõ`Δ å†II FO „ǨÏó "≥∂ J5ÇϨ Okfi1+`5¨ Õ ~°^1 OŒä II ÉèÏ㨯~åÜ«∞
#=∞ó II ѨÙëêÊ}˜, FO „ǨO „Ç‘ÏO L^Œº#5fl^Œº q∞1„`«=∞Ç¨Ï P5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5O
k=2O I q∞„`« ~°qÉèϺO#=∞ó II ^è∂Œ ѨO II FO „Ǩ˙O¢ÃÇÏ· O ǨÏ$5 „^À5QOÆ =∞=∞1
ã¨∂~°º ǨÏi5=∂}2OK« <åâ◊Ü∞« I ã¨∂~°ºÉèÏ#∞ÉèϺO#=∞ó II nѨO II FO „ǨÏ∫ó
„ǨÏóâ◊√Hˆ +2 μ¨ "Õ∞ ǨÏi5=∂}2O ~ÀѨ}5 ÏHÍ2ã∞¨ ^Œ^‡Œè ã≤ I YQÆ Ñ¨Ó+¨ÉÏè º#=∞ó II <≥"· ^Õ ºŒ O II
FO „ǨO „Ç‘ÏO J^äÀÇ2 ¨ i„^Œ5 "Õ+μ¨ "1 ∞Õ Ç¨Ïi5=∂}5O x^Œ^1 ‡Œè ã≤ I Ç≤Ï~°}ºQÆ~ƒ° ù
=∞szÉèϺO#=∞ó II `åO|∂ÅO II FO „Ǩ˙O ¢ÃÇÏ· O L^ŒQ1 Í^ŒÜ
5 ∞« =∂2k`5 Àº
qâıfi2 #5 ã¨ÇϨ ™1 êã¨Ç5 Ϩ I Pk`«º ã¨q`«$ÉèϺO#=∞ó II h~å[#O II FO „ǨÏ∫O „ǨÏó
k5fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O ~°O5 ^èÜ
Œ ∞« <5 À‡J5ÇϨ O kfi1+`5¨ ~Õ ^1° OŒè I J~°¯ÉèÏ㨯~åÉèϺO #=∞ó II
=∞O„`«ÑÙ¨ +¨ÊO II FO „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó I L5^ºŒ #5fl^Œºq∞1„`«=∞ǨÏ
J5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5O k=2O I ǨÏ$5 „^À5QOÆ =∞=∞1ã∂¨ ~°º ǨÏi5 =∂}2OK« <åâ◊Ü∞« I
â◊√ˆH2+¨μ"Õ∞ ǨÏi5=∂}2O ~ÀѨ5}ÏHÍ2ã¨∞^Œ^茇ã≤ I J^äÀ2ǨÏi„^Œ5"Õ+¨μ1"Õ∞ ǨÏi5
=∂}5Ox^Œ^1 ‡Œè ã≤ I L^ŒQ1 Í^ŒÜ
5 ∞« =∂2k`5 Àº qâıfi#2 ã5 Ǩ Ϩ ™1 ê5ãǨ Ϩ I k5fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O
~°O5 ^èÜ
Œ ∞« <À‡ J5ÇϨ Okfi1+`5¨ ~Õ ^1° OŒä I q∞„`«~q° ã¨∂~°º ÉèÏ#∞ YQÆ Ñ¨Ó+¨ Ç≤Ï~°}ºQÆ~ƒ° ù
=∞sKåºk`«º ã¨q„`«~¯° ÉèÏ㨯~ˆ Éè’º #=∞ó P`«‡ „Ѩ^HŒ }Δ˜ #=∞™ê¯~å<£ ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞
I J~°º… „`«Ü∞« O ^Œ`åfi
1. `«KÛ« ‰õΩΔ iu „Ѩ^=Œä ∞O
2. K«‰ΩΔõ ~Àfl^Õ= Wu kfifÜ«∞O
3. K«‰ΩΔõ ~Àfl^èÇÕ Ï‘ u `«$fÜ«∞O
`«`ó« ã¨∂~Àº# Wu ^•fiÉèϺO LѨ™ê÷Ü∞« I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

61

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Wu ™êëêìOQÆ #=∞™ê¯~å<£ ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞
J#Ü«∂ „uK«q^è•# ëÈ_»â’ѨKå~°Ñ¨Ó[Ü«∂ ÉèíQÆ"å<£ ã¨~åfi`«‡Hõó
„jѨk‡h ã¨O*Ï˝KèåÜ≥∂ëê ã¨"Õ∞`« ã¨q`«$ ã¨∂~°º<å~åÜ«∞} ã¨∞û„Ñ‘`«
ã¨∞û„Ѩã¨<Àfl=~°^ÀÉèí=`«∞.
`«`ó« ™œ~åëêìHsΔõ =∞O„`Õ} (â◊`O« "å) ã¨ÇϨ „ã¨O"å Ü«∞^ä• â◊HΘ [áêÎ fi
`«`ó« qkè „Ñ¨H͈~} ã¨∂~°º #=∞™ê¯~å}˜ ‰õΩ~åº`ü II
★★★

ã¨∂~°º #=∞™ê¯~° qkèó
J㨺N „uK«=∞Ǩ =∞O„`«ã¨º – Hõ}fiѨ٢`«Îó „Ѩ㨯}fi |∞∞+≤ó
J#∞+¨μÑì Û¨ Où ^Œó– q∞„`« ~°q ã¨∂~°º ÉèÏ#∞ YQÆ Ñ¨Ó+¨ Ç≤Ï~°}ºQÆ~ƒ° ù =∞s Kåºk`«º
ã¨q„`«~¯° ÉèÏ㨯~å^Õ=`åó L^•`«ãÎ fi¨ ~°ó, *Ï˝#O, <Õ„`«O, ã¨∂~°º ã¨`Î fi« O, „ǨO
c[O „Ç‘ÏO â◊HóΘ , „HÀO H©ÅHõO, „jKèåÜ≥∂ëê ã¨"∞Õ `« ã¨∂~°º<å~åÜ«∞} „Ѩ™ê^Œ
ã≤^Œúº^èÕ9 „uK«<åºã¨ q^è•<Õ# ã¨∂~°º#=∞™ê¯ˆ~ qxÜ≥∂QÆó II
FO Éèí∂~°∞ƒù=5ã¨1fió FO „ǨO L5^Œº#fl6^Œºq∞1„`«=∞Ç¨Ï „ǨO FO
q∞„`åÜ«∞#=∞ó, #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II1II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „Ç‘ÏO P5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5O k=2O „Ç‘ÏO FO ~°=ÜÕ∞
#=∞ó #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II2II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „Ǩ˙O ǨÏ$6 „^À5QOÆ =∞=∞1ã∂¨ ~°º „Ǩ˙O FO
ã¨∂~åºÜ«∞#=∞ó #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II3II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ÃÇÏ· O ǨÏi5 =5 ∂}2OK« <åâ◊Ü∞« I ¢ÃÇÏ· O FO
ÉèÏ#"Õ #=∞ó, #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II4II
62

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏ∫O â◊√Hˆ +2 μ¨ "Õ∞ ǨÏi5=∂}2O, „ǨÏ∫O FO
YQÍÜ«∞#=∞ó I #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II5II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏó ~À5Ñ}
5¨ ÏHÍ2ã∞¨ ^Œ^‡Œè ã≤ I „ǨÏó FO I Ѩӿ+‚
#=∞ó I #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II6II
FO Éèí∂~°∞ƒù=5ã¨fi1ó FO „ǨO J^äÀ2Ǩi„^Œ6"Õ+¨μ1"Õ∞ I „ǨO FO
Ç≤Ï~°}ºQÆ~åƒùÜ∞« #=∞ó, #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II7II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „Ç‘ÏO I ǨÏi5 =5 ∂}5O x^Œ^1 ‡Œè ã≤ I „Ç‘ÏO FO
=∞sK«Ü∞Õ #=∞ó I #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II8II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „Ǩ˙O I L^ŒQ1 Í^ŒÜ
5 ∞« =∂2k`5 º« ó I „Ǩ˙O1 FO
Pk`åºÜ«∞#=∞ó I #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II9 II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ÃÇÏ· O I qâıfi#2 ã5 Ǩ Ϩ ™1 êã¨Ç5 Ϩ I „ÃÇÏ· O FO ã¨q„`Õ#=∞ó
I #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II10 II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏ∫O I k5fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O ~°O5 ^èÜ
Œ ∞« <£fl1 I „ǨÏ∫O
FO J~å¯Ü«∞#=∞ó I #=∞...q∞ II11II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏó I "≥∂ J5ÇϨ O k1fi+¨`5 Õ ~°^1 "Œä ∞£ I „ǨÏó FO
ÉèÏ㨯~åÜ«∞#=∞ó I #=∞...q∞ II12II
FO Éè í ∂ ~° ∞ ƒù = 5 ã ¨ fi 1 ó FO „ǨO „Ç‘ÏO I L5^Œº#fl6 ^Œºq∞1„`«=∞ǨÏ
P5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5Ok=2O I „ǨO „Ç‘ÏO FO q∞„`«~q° ÉèϺO#=∞ó II #=∞.....
q∞I13I
FO Éèí∂~°∞ƒù=5ã¨fi1ó FO „Ǩ˙O „ÃÇ·ÏO ǨÏ5$„^À5QÆO =∞=∞1 ã¨∂~°º
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

63

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ǨÏi5=∂}2OK« <åâ◊Ü«∞ I „Ǩ˙O „ÃÇ·ÏO FO ã¨∂~°ºÉèÏ#∞ ÉèϺO#=∞ó
#=∞...q∞I14II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏ∫O „ǨÏó â◊√Hˆ +2 μ¨ "Õ∞ ǨÏi5=∂}2O ~ÀѨ}
5 Ï
HÍ2ã¨∞^Œ ^茇ã≤ I „ǨÏ∫O „ǨÏó F5O YQÆѨÓ+¨ÉèϺO #=∞ó I #=∞™ê¯~°O
ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II15II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨO „Ç‘ÏO I J^äÀÇ2 ¨ i„^Œ5 "Õ+μ¨ "1 ∞Õ Ç¨Ïi5=∂}5O
x^Œ1^茇ã≤ I „ǨO „Ç‘ÏO FO Ç≤Ï~°}ºQÆ~°ƒù =∞szÉèϺO #=∞ó #=∞™ê¯~°O
ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II16II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „Ǩ˙O „ÃÇ·ÏO L^Œ1QÍ^Œ5Ü«∞=∂2k5`Àº qâıfi2#5
ã¨Ç¨Ï1™êã¨5Ç¨Ï I „Ǩ˙O „ÃÇ·ÏO FO Pk`«ºã¨q`«$ÉèϺO #=∞ó I #=∞™ê¯~°O
....q∞ II17II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏ∫O „ǨÏó I k5fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O~°#5 Ü
ú ∞« <5 À‡ J5ÇϨ O
kfi1+`5¨ ~Õ ^1° OŒè I „ǨÏ∫O „ǨÏó FO J~°¯ÉèÏ㨯~åÉèϺO #=∞ó I #=∞™ê¯~°O ....q∞
II18II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 I „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O L5^ºŒ #5fl^Œºq∞1„`«=∞ǨÏ
P5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5O k=2O I ǨÏ$6„^À5QOÆ =∞=∞1ã∂¨ ~°º ǨÏi5=∂}2OK« <åâ◊Ü∞« I
„ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O FO q∞„`« ~°qã¨∂~°ºÉèÏ#∞Éè’º#=∞ó II#=∞™ê¯~°O
....q∞ II19II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO „Ç‘ÏO FO â◊√Hˆ 2 +¨μ"Õ∞ ǨÏi5=∂}2O
64

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

~ÀѨ}
5 ÏHÍ2ã∞¨ ^Œ^‡Œè ã≤ I J^äÀÇ2 ¨ i„^Œ"5 ∞Õ +¨μ"1 ∞Õ Ç¨Ïi5=∂}5O x^Œ^1 ‡Œè ã≤ I „ǨÏ∫O „ǨÏó
„ǨO „Ç‘ÏO FO YQÆ Ñ¨Ó+¨ÇÏ≤ ~°}ºQÆ~ƒ° ù =∞szÉè’º#=∞ó #=∞™ê¯~°O....q∞ II20II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó I L^ŒQ1 Í^ŒÜ
5 ∞« =∂2k`5 Àº
qâıfi#2 5 ã¨ÇϨ ™1 êã¨Ç5 Ϩ I k6fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O~°O5 ^èÜ
Œ ∞« 5 <À‡J5ÇϨ O kfi1+`5¨ ~Õ ^1° OŒä I „Ǩ˙O
„ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó FO Pk`«ºã¨q„`«~¯° ÉèÏ㨯~ˆ Éè’º #=∞ó #=∞....q∞ II21II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO
„Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó L5^ºŒ #5fl^Œºq∞1„`« =∞Ç¨Ï P5~ÀǨÏ#5 ∞fl `«~Î1 å5Ok=2O I
ǨÏ5$„^À5QÆO =∞=∞1ã¨∂~°º ǨÏi5=∂}2OK« <åâ◊Ü«∞ I â◊√ˆH2+¨μ"Õ∞ ǨÏi5=∂}2O
~ÀѨ}
5 ÏHÍ2ã∞¨ ^Œ^‡Œè ã≤ J^äÀÇ2 ¨ i„^Œ5 "Õ+μ¨ "1 ∞Õ Ç¨Ïi5=∂}5O x^Œ^1 ‡Œè ã≤ I L^ŒQ1 Í^ŒÜ
5 ∞«
=∂2k`5 Àº qâıfi2 #5 ã¨ÇϨ ™1 ê ã¨Ç5 Ϩ I k5fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O ~°O5 ^èÜ
Œ ∞« <5 À‡ J5ÇϨ Okfi1
+¨`5 ~Õ ^1° OŒä I „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O
„ǨÏ∫O „ǨÏó FO q∞„`«~q° ã¨∂~°º ÉèÏ#∞ YQÆ Ñ¨Ó+¨ Ç≤Ï~°}ºQÆ~ƒ° ù =∞sK庠k`«º
ã¨q„`«~¯° ÉèÏ㨯~ˆ Éè’º#=∞ó I #=∞™ê¯~°O....q∞ II22II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO
„Ç‘ÏO „Ǩ˙O ¢ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó I L5^ºŒ #5fl^Œºq∞1„`« =∞Ç¨Ï P5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5Ok=2O I
ǨÏ$5 „^À5QÆO =∞=1∞ã¨∂~°º ǨÏi5 =∂}2OK« <åâ◊Ü«∞ I â◊√ˆH+2 ¨μ"Õ∞ ǨÏi5=∂}2O
~ÀѨ}
5 ÏHÍ2ã∞¨ ^Œ^‡Œè ã≤ I J^èÀÇ2 ¨ i„^Œ"5 +Õ μ¨ "1 ∞Õ Ç¨Ïi5=∂}5O x^Œ^1 ‡Œè ã≤ I L^ŒQ1 Í^ŒÜ
5 ∞«
=∂2k`5 Àº qâıfi#2 5 ã¨ÇϨ ™1 êã¨Ç5 Ϩ I k5fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O ~°O5 ^èÜ
Œ ∞« <5 À‡ J5ÇϨ O kfi1+`5¨ ~Õ ^1° "Œä ∞£
II „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O ¢ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó, „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O ¢ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

65

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

FO q∞„`« ~°q ã¨∂~°º ÉèÏ#∞ YQÆÑÓ¨ +¨ Ç≤Ï~°}ºQÆ~ƒ° ù =∞sK庠k`«º ã¨q„`«~¯°
ÉèÏ㨯~ˆ Éè’º#=∞ó #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II23II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO
„Ç‘ÏO „Ǩ˙O ¢ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó L5^ºŒ #5fl^Œºq∞1„`« =∞Ç¨Ï P5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5Ok=2O I
ǨÏ5$„^À5QÆO =∞=∞1ã¨∂~°º ǨÏi5=∂}2OK« <åâ◊Ü«∞ I â◊√ˆH2+¨μ"Õ∞ǨÏi5=∂}2O
~ÀѨ5}ÏHÍ2ã¨∞ ^Œ^茇ã≤ I J^äÀ2Ǩi„^Œ5"Õ+¨μ1"Õ∞ ǨÏi5=∂}5O x^Œ1^茇ã≤ I
L^ŒQ1 Í^ŒÜ
5 ∞« =∂2k`5 Àº qâıfi#2 5 ã¨ÇϨ ™1 êã¨Ç5 Ϩ I k5fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O ~°O5 ^èÜ
Œ ∞« <5 À‡
J5ÇϨ O kfi1+`5¨ ~Õ ^1° OŒè II „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O
„ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó FO q∞„`« ~°q ã¨∂~°º ÉèÏ#∞ YQÆÑÓ¨ +¨ Ç≤Ï~°}ºQÆ~ƒ° ù =∞sK庠
k`«º ã¨q„`«~¯° ÉèÏ㨯~ˆ Éè’º#=∞ó #=∞™ê¯~°O....q∞ II24II
â’¡II ~°HÍÎO|~°O~° Hõ=Î ~°O‚ ~°H<Îõ „Õ `å|˚ÜÚ« QƇHõ"∞£ I
KèåÜ«∂â◊ H˜ãÎ =¨ ∂Ü«ÚHõOΠѶ∞¨ $}˜ã∂¨ û~°º=∞ǨÏOÉè*í Ë II
`«`«ó =∞Ǩ™œ~° J~°∞} #=∞™ê¯~å}˜‰õΩ~åº`ü II`«`«ó II JëÈì`«Î~°
â◊`â« ’¡HÍx Hˆ z`«Ê~îO° u II `«`ó« „uK«q^è•<Õ# „Ѩã<¨ åfl~å… º}˜ ^Œ^•º`ü II
★★★

„uKå~°… º„Ѩ^•#"£∞
PK«=∞º....„Ñ‘`º« ~°O÷ `«$Kå~°… º„Ѩ^•<åx Hõi¿+º II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨO L5^ºŒ #5fl^Œºq∞1„`«=∞Ç¨Ï „ǨO FO q∞„`åÜ«∞
#=∞ó W^Œ=∞~°… ºO ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II1II
66

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „Ç‘ÏO P5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5Ok=2O „Ç‘ÏO FO ~°=ÜÕ∞#=∞ó
W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II2 II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 F „Ǩ˙O ǨÏ$5 „^À5QOÆ =∞=∞1 ã¨∂~°º „Ǩ˙O FO
ã¨∂~åºÜ«∞#=∞ó W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II3 II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO ¢ÃÇÏ· O ǨÏi5 =5 ∂}2OK«<åâ◊Ü∞« ¢ÃÇÏ· O FO ÉèÏ#"Õ#=∞ó
W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II4 II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏ∫O â◊√Hˆ +2 μ¨ "Õ∞ ǨÏi5=∂}2O „ǨÏ∫O FO
YQÍÜ«∞#=∞ó W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II5 II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏó ~À5Ñ}
5¨ ÏHÍ2ã∞¨ ^Œ^‡Œè ã≤ „ǨÏó FO Ѩӿ+#‚ =∞ó
W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II6 II
FO Éèí∂~°∞ƒù=5ã¨fi1ó FO „ǨO J^èÀ2Ǩi„^Œ5 "Õ+¨μ1"Õ∞ „ǨO FO
Ç≤Ï~°}ºQÆ~åƒùÜ∞« #=∞ó W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II7 II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „Ç‘ÏO ǨÏi5 =5 ∂}5O x^Œ^1 ‡Œè ã≤ „Ç‘ÏO FO =∞sK«Ü∞Õ
#=∞ó W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II8 II
FO Éèí∂~°∞ƒù=ã5 ¨fió1 FO „Ǩ˙O L^ŒQ1 Í^ŒÜ
5 «∞=∂2k`5 «ºó „Ǩ˙O FO
Pk`åºÜ«∞ #=∞ó W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II9 II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ÃÇÏ· O qâıfi2 #5 ã¨ÇϨ ™1 êã¨Ç5 Ϩ „ÃÇÏ· O FO ã¨q„`Õ
#=∞ó W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II10 II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

67

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏ∫O k5fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O ~°O5 ^äÜ
Œ ∞« <£fl1 „ǨÏ∫O
FO J~å¯Ü«∞ #=∞ó W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II11 II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏó "≥∂ J5ÇϨ O kfi1+`5¨ ~Õ ^1° OŒè I „ǨÏó FO
ÉèÏ㨯~åÜ«∞ #=∞ó W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II12 II
FO Éè í ∂ ~° ∞ ƒù = 5 ã ¨ fi 1 ó FO „Ǩ  O „Ç‘ Ï O L5 ^ Œ º #5 fl ^Œ º q∞1 „ `« = ∞Ǩ Ï
P5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5Ok=2O I „ǨO „Ç‘ÏO FO q∞„`« ~°qÉèϺO #=∞ó I W^Œ=∞~°… ºO
...q∞ II13II
FO Éèí∂~°∞ƒù=5ã¨fi1ó FO „Ǩ˙O „ÃÇ·ÏO ǨÏ5$„^À5QÆO =∞=∞1 ã¨∂~°º
ǨÏi5=∂}2OK«<åâ◊Ü∞« I „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O F ã¨∂~°ºÉèÏ#∞ÉèϺO #=∞ó W^Œ=∞~°… ºO...q∞
II14 II
FO Éèí∂~°∞ƒù=5ã¨fi1ó FO „ǨÏ∫ó „ǨÏó â◊√ˆH2+¨μ"Õ∞ ǨÏi5=∂}2O
~ÀѨ}5 ÏHÍ2ã∞¨ ^Œ^‡Œè ã≤ I „ǨÏ∫O „ǨÏó FO YQÆÑÓ¨ +¨ÉÏè ºO #=∞ó W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II15II
FO Éè í ∂ ~° ∞ ƒù = 5 ã ¨ fi 1 ó FO „Ǩ  O „Ç‘ Ï O J^ä À Ǩ  i„^Œ 5 "Õ + ¨ μ 1 " Õ ∞
ǨÏi5=∂}5Ox^Œ1^茇ã≤ I „ǨO „Ç‘ÏO FO Ç≤Ï~°}ºQÆ~°ƒù =∞szÉèϺO #=∞ó
W^Œ=∞~°º… O....q∞ II16 II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O L^ŒQ1 Í^ŒÜ
5 ∞« =∂2k`5 Àº qâıfi#2 5
ã¨ÇϨ ™1 êã¨Ç5 Ϩ I „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O FO Pk`«º ã¨q`«$ÉèϺO #=∞ó W^Œ=∞~°… ºO ...q∞ II17II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏ∫O „ǨÏó k5fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O~°O5 ^äÜ
Œ ∞« <5 À‡
68

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J5ÇϨ Okfi1+5¨ `Õ~^1° OŒä I „ǨÏ∫O „ǨÏó F J~°¯ÉèÏ㨯~åÉèϺO #=∞ó W^Œ=∞~°… ºO
...q∞ II18 II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O L^Œº5 #6fl^Œºq∞1„`«=∞ǨÏ
P5~ÀǨÏ#5 ∞fl`«~1Î å5Ok=2O I Ǩτ5 ^À5QOÆ =∞=∞1ã∂¨ ~°º ǨÏi5=∂}2OK«<åâ◊Ü∞« I „ǨO
„Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O FO q∞„`« ~°q ã¨∂~°ºÉèÏ#∞Éè’º #=∞ó W^Œ=∞~°… ºO ...q∞ II19II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO „Ç‘ÏO â◊√Hˆ +2 μ¨ "Õ∞ ǨÏi5=∂}2O
~ÀѨ}
5 ÏHÍ2ã∞¨ ^Œ^‡Œè ã≤ II J^äÀÇ2 ¨ i„^Œ"5 +Õ μ¨ "1 ∞Õ Ç¨Ïi5=∂}5O x^Œ^1 ‡Œè ã≤ I „ǨÏ∫O „ǨÏó
„ǨO „Ç‘ÏO FO YQÆ Ñ¨Ó+¨ Ç≤Ï~°}ºQÆ~ƒ° ù =∞szÉè’º #=∞ó W^Œ=∞~°… ºO ...q∞ II20II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó L^ŒQ1 Í^Œ5 Ü«∞=∂2k`5 Àº
qâıfi#2 ã5 Ǩ Ϩ ™1 êã¨Ç5 Ϩ I k5fi+¨O`«O5 =∞ǨϺ2 O ~°O5 ^èÜ
Œ ∞« <5 À‡ J5ÇϨ O kfi1+`5¨ ~Õ ^1° OŒä I „Ǩ˙O
„ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó FO Pk`«º ã¨q„`«~¯° ÉèÏ㨯~ˆ Éè’º #=∞ó W^Œ=∞~°… ºO ...q∞II21II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO
„Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó II L5^ºŒ #5fl^Œºq∞1„`«....kfi+¨`6 ~Õ ^1° OŒä II „ǨO „Ç‘ÏO
„Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó II FO
q∞„`«~°q ã¨∂~°ºÉèÏ#∞ YQÆ Ñ¨Ó+¨ Ç≤Ï~°}º QÆ~°ƒù =∞sK庠k`«º ã¨q„`«~°¯
ÉèÏ㨯~ˆ Éè’º#=∞ó W^Œ=∞~°… ºO ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II22II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO
„Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó II L5^ºŒ #5fl^Œºq∞1„`« =∞Ç¨Ï ..... kfi1+`5¨ ~Õ ^1° OŒä I

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

69

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O ¢ÃÇ·ÏO „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇ·ÏO „ǨÏ∫O „ǨÏó
II FO q∞„`«~q° ã¨∂~°º ÉèÏ#∞ YQÆ Ñ¨Ó+¨ Ç≤Ï~°}ºQÆ~ƒ° ù =∞sK庠k`«º ã¨q„`«~¯°
ÉèÏ㨯~ˆ Éè’º #=∞ó W^Œ=∞~°… ºO ...q∞II23II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 fi¨ ó1 FO „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO
„Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó II L5^ºŒ #5fl^Œº.... ~°^1 OŒä II „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O
„ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó „ǨO „Ç‘ÏO „Ǩ˙O „ÃÇÏ· O „ǨÏ∫O „ǨÏó II FO q∞„`«~q° ã¨∂~°º
ÉèÏ#∞ YQÆ Ñ¨Ó+¨ Ç≤Ï~°}ºQÆ~°ƒù =∞sK庠k`«º ã¨q„`«~°¯ ÉèÏ㨯ˆ~Éè’º#=∞ó
W^Œ=∞~°… ºO...q∞ II24 II
W`«º~å…º}˜ ^Œ`åfi, ëÈ_»â’ѨKå~° ѨÓ*ÏO ‰õΩ~°fi<£, H©~Δ å#fl x"Õ^#Œ O
‰õΩ~åº`ü II

J^äŒ[Ѩqkèó
FO <å5~å5Ü«∞5}ÏÜ«∞1 q5^Œ‡¿ÇÏ1 "åã¨∞^Õ5"å1Ü«∞nè=∞Ç≤Ï I `«<Àfl1q+¨μ‚ó
„ѨKÀ5^Ü
Œ ∂« `2 ü II ÉèÏã5 ¯¨ ~6 åÜ«∞1 q5^‡Œ ¿ÇÏ1 =∞ǨÏ^Œ∞ºÌ u Hõ~5 åÜ«∞n1 =è ∞Ç≤Ï I `«<Àfl1Pk`«ºó
„ѨKÀ5^Ü
Œ ∂« `2 ü II Ü«∞^ä•â◊HΘ [ѨO‰õΩ~åº`ü II Ü«∞㨺㨇 $`åºK« .... ѨiѨÓ~°O‚
`«^㌠∞¨ `Î Õ I J#Ü«∂ ^蕺<å"åǨÏ<åk ëÈ_»â’ѨKå~° ѨÓ[Ü«∂ ÉèQí "Æ å†ã¨~fi°
^Õ"å`«‡Hõó Nã¨∂~°º<å~åÜ«∞}....ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞ II Ü«∞*5 #˝Ë 1 Ü«∞[5 ˝ =∞1Ü∞« [O`«....^Õ"5 åó
FO Éè∂í ó Nã¨∂~°º^Õ=O Ü«∞^ä•™ê÷#O „ѨuëêªÑÜ
¨ ∂« q∞ II ....FO Éè∞í =ó...q∞II
FQ∑Oã¨∞=...q∞ II FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨fió...q∞ II
â’¡II „ѨÜ∂« `«∞ ÉèQí "Æ åhâ◊ó ã¨~fi° ^Õ= #=∞㨯 $`«ó I
70

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J<Õ#ǨÏqëê `«$ѨóΠѨÙ#~åQÆ=∞<åÜ«∞K« II

J^ä㌠∂¨ ~°ºf~°÷ „áêâ◊#"£∞
â’¡II q#`å `«#Ü≥∂^Õ=ó Hõ~‡° ™êH©Δ ã¨∞~ˆ â◊fi~°ó I
ã¨áêÎâfi◊ ã¨ûѨ~Î A
° â˚ Û◊ J~°∞}À"Õ∞ „Ѩã^‘ `Œ ∞« II
â’¡II ÉèÏ<ÀÉèÏ㨯~° =∂~åÎO_» K«O_»~â° ‡ı k"åHõ~° I
PÜ«Ú~å~ÀQƺ"≥∞âÿ fi◊ ~°ºO „Ѩã^‘ ÉŒ Qíè =Æ #∞‡<Õ II
â’¡II JHÍÅ=∞$`«∞ºÇ¨Ï~°}O ã¨~fi° "åºkèx"å~°}O I
ã¨~fi° áêѨHÜ
Δõ ∞« Hõ~O° ã¨∂~°ºáê^À^ŒHOõ Ñ≤| II
U=O„uó II ã¨∂~°º„Ѩ™ê^Õ# ^ÕÇ¨ ~ÀQƺ=∞ã¨∞Î II

ÅѶڨ ã¨∂~°º #=∞™ê¯~°=ÚÅ∞
„Ѩ`º« HõqΔ ~å@∞Ê~°∞+¨μ_≥#· ã¨∂~°ºÉèQí "Æ å#∞x ÉèHí „Î˜ â◊^ÅúŒ `À #=∞㨯iOK«∞
q^è=Œ Ú ã¨∂~°º #=∞™ê¯~°=∞O^Œ∞~°∞.
ÅѶ∞¨ =∂~°óæ II „Ѩ`º« ǨÏ"£∞ I „áê`«óHÍÖË náê~å^è#Œ OHõ$`åfi „Ѩ}=∞ºII
QÆ}Ѩu„áê~°#÷ O ‰õΩ~åº`ü II ã¨∞=~°á‚ ê„`Õ ã¨∂~°º„Ѩu=∂O x^è•Ü«∞ II ã¨OѨÓ[ºII
ëÈ_»â’ѨKå~° ѨÓ*ÏOK«H$õ `åfi II H©~Δ å#flO x"Õ^ºŒ II `«`ó« #=∞™ê¯~å}˜K‰« Ωõ ~åº`üII
NQÆ∞~°∞Éè’º#=∞ó II #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II
â’¡II [<å‡#Î~H° $õ `≥~· ÀÌÃ+· â◊≈sˆ~"Õ∞ã¨=Úu÷`åO I
"åºkèOq<åâ◊Ü∞« H˜„Δ Ñ¨O ÉèÏ㨯~åÜ«∞#"≥∂#=∞ó II
NÉèÏ㨯~åÜ«∞#=∞ó #=∞™ê¯~°O ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ó 1
â’¡II [fi~°Ñ_‘ ®ã¨=Ú^Œ∂ƒù`« ^ÕÇϨ Ñ‘_®x=$`«Ü
Î ∞Õ I
"åºkèOq<åâ◊Ü∞« H˜„Δ Ñ¨O ÉèÏ㨯~åÜ«∞#"≥∂#=∞ó II...q∞II 2
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

71

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

â’¡II JѨ™ê‡~°Q^Æ À¿Ñ`« ^ÕÇϨ Ñ‘_®x=$`«Ü
Î ∞Õ I
"åºkèOq<åâ◊Ü∞« H˜„Δ Ñ¨O ÉèÏ㨯~åÜ«∞#"≥∂#=∞ó...q∞II 3
★★★

t= HõàϺ}, ~å=∞ HõàϺ} qkèó
PK«=∞º... U=O „Ñ‘`«º~°÷O N=∂<£QÀ„`«ó <å=∞^èÕÜ«∞ó ^èŒ~°‡Ñ¨ffl
ã¨"Õ∞`ÀǨÏO N=∞`«ó QÀ„`«ã¨º <å=∞^èÕÜ«∞㨺^èŒ~°‡Ñ¨ffl ã¨"Õ∞`«ã¨º J™ê‡HõO
ã¨ÇϨ ‰õΩ@∞OÉÏ<åO Hˆ =Δ ∞Ãã~Â÷ º° ^è~·≥ º° g~°º q[Ü«∞ JÉèÜ
í ∞« PÜ«Ú~å~ÀÔQº· â◊fi~åºaè
=$^躌 ~°O÷ =∞=∞QÆ$¿ÇÏ ã¨HÅõ HõàϺ} â◊√ÉèÑí ~¨ O° Ѩ~å„áêѨΠº~°O÷ , ã¨=∞ã¨Î áêѨ
HõΔÜ«∂~°÷O, Ö’Hõ HõàϺ}Ï~°÷O, Éèí"åh ~å=∞eOˆQâ◊fi~° k=º bÖÏ HõàϺ}
=∞Ǩϟ`«û"åYºO Hõ~‡° Hõi+¨º =∂}ã¨Î ^ŒOQÆ`fiÕ # ... Hõ~‡° }ó ѨÙ}ϺǨÏ"åK«#O
Hõi¿+º P^Ò xifi¿Ñ¶∞fl#.... =∞ǨQÆ}ÏkèѨu ѨÓ*ÏO Hõi¿+º – Hõ$`åfi –
ѨÙ#ã¨ûO HõÅʺ – Ö’Hõ HõàϺ}Ï~°O÷ ã¨OHõeÊ`« N Éè"í åh ~å=∞eˆQâ◊fi~° HõàϺ}À`«û
"åOQÆ`Õfi# `«`«Î^ÕÌ=`å P"åǨÏ# ѨÓ~°fiHõ ëÈ_»â’ѨKå~° ѨÓ*ÏO Hõi¿+º
`«^OŒ QÆÑ~‘ åî ~°Û#O Hõi¿+º ..... Hõ$`åfi P^Ò QÆ}Ѩu =∂ "åǨϺ – QÆ}Ï<åO`åfi
.... ™ê^Œ#O. N QÆ}Ѩu =∂"åǨÏÜ«∂q∞ ™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ ѨÓ[Ü«∂q∞.
L`«û=q„QÆǨÏ=ÚʼnõΩ:1. Hõ„^Œ∞„^•Ü«∞...ǨÏ$^Õ N~å=∞ eOˆQâ◊fi~° =∂"åǨÏ
..... Ü«∂q∞ 2. Q“s q∞=∂Ü«∞...."Àº=∞<£ NÉè"í åh, ^Õg=∂"åǨÏ...... 3.
*Ï`«"^Õ ¿Œ ã...`«ºyfló t=^Œ∞~åæ=∂"åǨÏÜ«∂q∞ – `«^OŒ QÆ ã¨ÑiΨ ¬ P"åǨÏ#O

72

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

L`«û= q„QÆÇϨ =ÚÅ∞ ÖËxKÀ HõÅâ◊=∞O^Œ∞ t= áê~°fi`«∞Å – <å"åǨÏ#
KÕÜ«∞=Öˇ#∞.
1. FO Éè∂í ó Jku ã¨"∞Õ `«O Hõâº◊ Ѩ =∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞ ™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞
ѨÓ[Ü«∂q∞
2. FO Éèí∂ó J#ã¨∂Ü«∂ã¨"Õ∞`«O J„u=∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ ѨÓ[Ü«∂q∞
3. FO Éèí∂ó ã¨∞jÖÏã¨"Õ∞`«O Éèí~°^•fi[=∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ ѨÓ[Ü«∂q∞
4. FO Éè∂í ó ‰õΩ=Ú^Œfifã¨"∞Õ `«O qâßfiq∞„`« =∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ ѨÓ[Ü«∂q∞
5. FO Éèí∂ó JǨÏÖϺã¨"Õ∞`«O Q“`«=∞ =∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ ѨÓ[Ü«∂q∞
6. FO Éèí∂ó J~°∞O^èŒf ã¨"Õ∞`«O =t+¨ª=∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ ѨÓ[Ü«∂q∞
7. FO Éèí∂ó – ˆ~}∞HÍã¨"Õ∞`«O [=∞^Œyfl=∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ ѨÓ[Ü«∂q∞
J^äŒ „|Ǩ‡ ã¨~ã° fi¨ f, q+¨μ,‚ ÅH©Δ ‡ P"åǨÏ#O `«`ó« J+¨kì ‰õΩΔ WO„^•^Œº+¨ì
kHÍÊÅHõ, T~°fiú ѨÙ~°∞+¨, Ѩ$näfi P"åǨÏ#O Hõi¿+º
1. „|Ǩχ[*Ï˝#O....q=ó „|Ǩ‡}=∂"åǨÏ.....
2. „Ѩ}À^Õg.......q„`«º=`«∞ II ã¨~ã° fi¨ f.....
3. W^ŒOq+¨μ.‚ ...ã¨∞~ˆ II N=∞Ǩq+¨μ.‚ ...
4. 㨉Ωõ qÎ ∞=....."åz, N=∞ǨÅH©Δ ‡=∂"åǨÏ.....
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

73

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

5. WO„^ŒO"À.....ˆH=Åó „áêQ̓ùQˆ WO„^ŒO kHÍÊÅHõ ..........
6. JyflO^Œ∂`«O......ã¨∞„Hõ`∞« O I PˆQflÜ«∂ºO JyflOkHÍÊÅHõ ..........
7. Ü«∞=∂Ü«∞™È=∞Q∑O...J~°OHõ$`«ó I ^ŒH}
Δ˜ kQ̓ùQˆ Ü«∞=∞O .........
8. "≥∂+¨μ}óѨ~å...ã¨ÇϨ I <≥~· |ü ∞∞u kQ̓ùQˆ x~ü|∞∞uO ..........
9. W=∞O"Õ∞...K«Hˆ I ѨtÛ=∞kQ̓ùQˆ =~°∞}O ..........
10. `«="åÜ«∞....=$}©=∞¿ÇÏ–"åÜ«∞=ºkQ̓ùˆQ"åÜ«ÚO ......
11. ™È"≥∂^èÕ#∞Q∑O.......... ^ŒÃã·‡ I L`«Î~°kQ̓ùˆQ ‰õΩÉË~°OkHÍÊÅHõ
=∂"åǨÏÜ«∂q∞
12. `«g∞âß#O....ã¨fiã¨Ü
Î ∞Õ – Sâß#ºkQ̓ùQˆ Dâß#O...
13. T~°fiú T+¨μ}...=∞¿ÇÏ–T~°fiú kQ̓ùQˆ T~°fiú ѨÙ~°∞+¨......
14. ™Èº<åѨ$käq....㨄Ѩ^•ä ó J^èÀkQ̓ùQˆ Ѩ$käg=∂"åǨÏ...
Ñ‘~ã°î `÷≤ « P"åÇ≤Ï`«^=Õ `åÉè’º #=∞ó
ëÈ_»â’ѨKå~°ÑÓ¨ *ÏO Hõi¿+º – Hõ$`åfi
Ö’Hõ HõàϺ}Ï~°÷O NÉèí"åh t=^Œ∞~åæã¨"Õ∞`« N~å=∞eOˆQâ◊fi~°ã¨º
HõàϺ}=∞Ǩϟ`«û"åYºO Hõi¿+º I áê}˜„QÆÇϨ }ÏOQÆ`fiÕ # P^Ò~°HÍΔ ~°O÷ . ~°HÍΔ |O^è#Œ
Ü«∞*’˝Ñg¨ `« ^è•~°}O Hõi¿+º – ѨÓ*ÏO Hõ$`åfi – (=ÚO^Œ∞QÍ Ü«∞[=∂#
^ŒOѨ`∞« ʼnõΩ J~°Û‰õΩʼnõΩ ~°HÍΔ ÉO^è#Œ =Ú ^èiŒ OѨKãÕ ,≤ Ñ≤=∞‡@ ™êfiq∞"åi¯
J=∞‡"å~°‰¡ Ωõ ~°HÍΔ |O^è#Œ =Ú KÕÜ∞« =Öˇ#∞. ѨÙ~°∞+¨μʼnõΩ ‰õΩ_çKuÕ H˜ qâßfi`åÎ`.Õ ...
|O^è"Œ Õ I ¢ãÅΑ ‰õΩ Z_»=∞KÕuH˜ – |$ǨÏ`åû=∞Hõ„Δ `«.... ~°HΔõ „|ǨχKå~°∞ʼnõΩ –
‰õΩ_çKÕuH˜ |$ǨÏ`åû=∞HõΔ„`« ...... ~°HõΔ ) ™êfiq∞#ó ~°HΔÍ|O^èŒ# =ÚǨ˙~°Î
ã¨∞û=ÚǨ˙~ÀÎ Jã¨∞.Î HõàϺ}=∞Ǩϟ`«û= JOQÆ`fiÕ # Ü«∞*’˝Ñg¨ `«O^è•~°~Ú¿+º,
74

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„u~åK«=∞Ü«∞º PK«=∞#=Ú#‰õΩ h~°∞ =¸_»∞™ê~°∞¡ K«∂Ñ≤Oz =^ŒÅ=Öˇ#∞. FO
Ü«∞*’˝Ñg¨ `«O .....|Å=∞ã¨∞Î `Õ[ó ^è•~°~Ú`åfi ѨÙ#~åK«=∞º (™êfiq∞H˜ PK«=∞#=Ú
K«∂Ñ≤Oz) Ü«∞*’˝Ñg¨ `«^•è ~°} =ÚǨ˙~°Î ã¨∞û=¸Ç¨˙~ÀÎ Jã¨∞.Î `«`ó« áê}˜
„QÆÇϨ }ÏOQÆ`ºÕ # =~å<£ „¿Ñ+¨~Ú¿+º Ö’HõHàõ Ϻ}Ï~°O÷ N~å=∞eOˆQâ◊fi~° HõàϺ}Ï~°O÷
Hõ<åºO =$}©^fiŒè O (Jx <åÅ∞QÆ∞=~°‰Ωõ `åO|∂ÖÏÅ∞ WÑ≤ÊOK«=Öˇ#∞. "å~°∞
=$}©=∞¿ÇÏ Jx fã¨∞HÀ=Öˇ#∞) `Õ Hõ<åº^•`å~°O QÆ`åfi |$=`Õ â߉õΩ# =∞O¢`ó·≥
J#∞ǨÏ=O ..... „Ѩu#ã¨∞û=∞<åÉè=í .

„Ѩ=~°
FO K«`∞« ™êûQÆ~° Ѩ~º° O`«O QÀ„ÉÏǨχ}Ëɺíè â◊√≈ÉèOí Éè=í `«∞ I x~°∞}
æ ,
x~°O[#, xifiHõÅÊ, ¢`庈~¬Ü∞« „Ѩ=~åxfi`« Ѩ~t° =QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺, Ѩ~t° = â◊~‡° }À
#¢¿ÑÎ, K«`«∞™êûQÆ~°..... QÀ„`À^Œƒù=㨺. ã¨^•t= â◊~°‡}ó ᜄ`åÜ«∞,
K«`«∞™êûQÆ~°....... QÀ„`À^Œƒù=㨺 HÍj qâıfiâ◊fi~° â◊~°‡}ó Ѩل`åÜ«∞.
K« ` « ∞ ™êûQÆ ~ ° . ...... Ѩ ~ ° t =QÀ„`À^Œ ƒ ù " åÜ« ∞ JdÖÏO_» H À\˜ „|Ǩ  ‡O_»
<åÜ«∞HÍÜ«∞`«`åfif`åÜ«∞, N Hˆ ã¨iyi x"åã≤<Õ Pk =∞^蕺O`« ~°ÇÏ≤ `åÜ«∞
N ~å=∞eOˆQâ◊fi~° â◊~‡° }Ë =~åÜ«∞† K«`∞« ™êûQÆ~° Ѩ~º° O`«O QÀ„ÉÏǨχ}Ëɺíè â◊√≈ÉèOí
Éè=í `«∞ I (1) WKåÛùâH◊ Θ (2) *Ï˝#â◊H,Θ (3) Ѩ~å=~°} (4) z^•#O^Œ, (5)Ѩ~åHÍ~°
ѨOKåˆ~¬Ü∞« „Ѩ=~åxfi`« Ѩ~"° åã¨∞^Õ=QÀ„`À^Œƒãù º¨ „u‰õÄ@ Ѩ~fi° `« =∞Ǩ~å[
=~°‡}À #¢ÑOΑ . K«`∞« ™êûQÆ~° Ѩ~º° OK«O..... WKåÛùâH◊ ,Θ *Ï˝#â◊H,Θ Ѩ~å=~°}
z^•#O^Œ, Ѩ~åHÍ~°,, Ѩ~"° åã¨∞^Õ= QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺 QÆO^è=Œ ∂^Œ# Ѩ~fi° `« =∞Ǩ~å[
=~°‡}ó ᜄfO, K«`∞« ™êûQÆ~.° ..... QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺 – Ç≤Ï=∞=`«Ê~°fi`«=∞Ǩ~å[
=~°‡}ó ѨلfO, K«`∞« ™êûQÆ~° ......... QÀ„`À^Œƒ"ù åO. JdÖÏO_»HÀ\˜ „|Ǩ‡O_»
<å~ÚHÍO, `«`«fiã¨fi~°∂Ñ≤}©O Pk=∞^蕺O`« ~°Ç≤Ï`åO. NÉèí"åh, t=^Œ∞~åæ
<åg∞flO Hõ<åºO, ^è~Œ ‡° „Ѩ*Ï ã¨OѨ`º« ~°O÷ =$}©=∞¿ÇÏ II Jx #Å∞æ~∞° `åO|∂ÖÏÅ∞
fã¨∞H˘#fl"å~°∞ J#QÍ, Hõ<åº^•`«Å∞ – =$}©^fiŒè O, `«Ãㇷ ^•™êºq∞, J#=Öˇ#∞
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

75

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

– U=O „uó II
=~°ó „áê}Ï<åÜ«∞=∞ºó ^èŒ~°‡„Ѩ*Ïã¨OѨ`«º~°÷O ¢ã≤ÎÜ«∞=Ú^Œfi¿ÇÏ Jx
™êfiq∞"åi¯ h~°∞ K«∂Ñ≤Oz =^ŒÅ=Öˇ#∞ – ^•`å „áê}Ï<åÜ«∞=∞º....
Ö’HõHàõ Ϻ}Ï~°O÷ ã¨OHõeÊ`« NÉè"í åh t=^Œ∞~åæ ã¨ÇÏ≤ `« ~å=∞eOˆQâ◊fi~° HõàϺ}
=∞Ǩϟ`«û"åOQÆ`fiÕ # =∞Ü«∂ ã¨OHõeÊ`« Hõ<åº^•<åOQÆ`fiÕ #K«, =~°O=∞^è∞Œ Ѩ~ˆ ¯}
ѨÓ[~Ú¿+º – Jx ã¨OHõÅÊ=Ú KÕÜ∞« =Öˇ#∞. ‰õÄ~°ÛO „ѨÜ∞« K«Ûuù Ü«∞„`å™ê‡
JѨzuO ‰õΩ~°fiOu, `«`∂« ¯~°Û LѨqâ◊u Ü«∞^è• Ñ¨Ù~°™êÎ`ü I
~å5¢+Éì¨ $íè ^Œ1 ™êºKå~åº ã¨O5 n =∂`«fi ^À1º+¨O.
PѨóáê^•º Wu^•`å „áêǨÏ. (‰õÄ~°ÛÅ`À L^Œ~ú }
° `À h~°∞ fã¨∞H˘x
~Ô O_»∞KÕ`∞« Å =∞^躌 LOK«∞H˘#=Öˇ#∞.)
=~° L`«~Î Ü
° ∂« aè =∞O¢`º« – PѨ1óáê^•.... 㨺™êx ^ŒH}
Δ˜ Oáê^ŒO....
â◊¥„^•Ü«∞, „ѨHÍΔ à◊~Ú`å~° =ÚѨãʨ $âߺKå"Õ∞`ü. â’¡II #"≥∂ã¨Î fi#O `åÜ«∞ ....
#=∞ó Jx ™êfiq∞"åi áê^Œ=ÚÅ =^ŒÌ L^Œú~°}`À h~°∞ LOz P h\˜x
^ŒOѨ`∞« Å t~°=ÚÅÃÑ· [Å¡=Öˇ#∞ – ™êfiq∞ "åi¯ PK«=∞#=Ú KÕ~ÚOz –
=∞~Ú5 =∞Ǩϟ5 =∞~Ú5 Ü«∞â’5 =∞~¸2O„k6Ü∞« O g5~º2° O – ‰õÄ~åÛÉèϺO ѨiQÆ$ǨϺ^•`å
=∞$}‡ÜÕ∞<å~°›}Ü
© ∂« PѨWu „áêǨÏ. =∞~°Å ‰õÄ~°ÛÅ`À L^Œ~ú }° `À h~°∞ KÕ`∞« Å
=∞^躌 LOK«∞H˘#=Öˇ#∞.
=~° L`«~Î Ü
° ∂«  aè =∞O¢`º« – P=∂1Q<Æ £ .... Ѩâ¥◊ <åO I JO[ÖÏ
"ÕHõ ^Õâ◊ PhÜ«∞=∂#=~° L`«~Î O° Ü«∞A~°¿˚ Ñ`ü I q5~å*’5^ÀǨϟ1ã≤ q5~å*’5^ÀǨÏ1
=∞jÜ«∞5 =∞=∞5Ñ^¨ •1ºÜ«∞5 q~å1[ II âı+O¨ ѨÙ~°™êÎxflhÜ«∞ =∂# =Ú`«~Î Ü
° ∂« #∞
=∞O„`«Ü∞« `Õ I ã¨=5 Ú5„^ŒO .... =∞`«ÊÜ«∞ó1 II J„`«"å™È QÆ"åkHõO =~°ãº¨ Ü«∞^ä•â◊HΘ
76

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^Œ`åfi J~°Û`« „áê~°Û`« Ü«Ú=5 O =¢™ê1}
Î .˜ ...... ã¨KÕ ^äÕ I g∞ Éè‰í Ωõ ÅÎ ∞........
QÍ~°∞ N ™êfiq∞"åi HõàϺ} =∞Ǩϟ`«û= ã¨=∞Ü«∞=Ú# ã¨=∞iÊOz#
pxp<åO|~°=ÚÅ∞ Jx =¢ã=Ψ ÚÅ∞ ™êfiq∞"åi¯ HõÑʨ =Öˇ#∞. Ñ≤=∞‡@ L`«~Î °
[O^躌 =Ú "ÕÜ∞« =Öˇ#∞ – FO Ç≤Ï~°}
2 º~°∂Ѩã5 û¨ Ç≤Ï~°}
2 º ã¨O^Œ$QÆá5 ê#fl áê5`ûÕ ^Œ∞5
Ç≤Ï~°}
2 º=~°ó‚ I Ç≤Ï~5 }
5° º6 Ü«∂5 `«Êi5Ü∂≥ <Õ2 ifl6+^¨ •º2 Ç≤Ï~°}º6 ^•^Œ^1 `5Œ º« O #1=∞Ãㇷ I
`«`À =∞^è∞Œ Ѩ~¯° ó I ^Œk=è ∞kèfiu ã¨QO∑ ã¨$[º HÍQ∑O¿ãº# =s¬Ü∞« ™ê Ñ≤^•è Ü«∞
‰õÄ~åÛÉèϺO ѨiQÆ$ǨϺ ^•`å =∞^è∞Œ Ѩ~¯° Wu „áêÇ¨Ï – =∞^è∞Œ Ѩ~À¯ =∞^è∞Œ Ѩ~À¯
=∞^è∞Œ Ѩ~¯° ó =~° L`«~Î åÉèϺ =∞aè=∞O¢`º« F „`«Ü∞ÿ≥ º.... Ѩâ¥◊ <5 åO I P =∂1Q<Æ .£ ....
Ѩâ¥◊ <5 åO. kfi~åK«=∞º
(™êfiq∞"åi¯ Ô~O_»∞ =∂~°∞¡ L^ŒHõ=Ú K«∂Ñ≤Oz =∞~°Å J=∞$`À
Ѩã~Ψ }° =∞ã≤ Jx L^ŒH=õ Ú XHõ™êi K«∂Ñ≤Oz D „H˜Ok =∞O„`«=Ú`À XHõ¯™êi,
`«~∞° "å`« T~°H<õ Õ ~Ô O_»∞ ™ê~°∞¡ =∞^è∞Œ Ѩ~¯° =Ú ™êfiq∞H˜ K«∂Ñ≤O=Öˇ#∞)
FO Ü«∞#‡^è∞Œ <1 À =∞^è=5Œ ºO .... =∞^è"5Œ À1º™êx I ã¨H$õ #‡O„`Õ} kfiã¨∂+Î O‚‘
– J5=∞$6`å5Ñ^5≤ •è #5 =∞1ã≤ W`«ºÑ¨ó Ñ‘`åfi ǨÏã¨OÎ „ѨHÍΔ à◊º kfi~åK«=∞º (™êfiq∞"åi¯
=¸_»∞™ê~°∞¡ h~°∞ K«∂Ñ≤Oz =^ŒÅ=Öˇ#∞. Q“iuQÍO„áêÇ¨Ï – Ü«∞^Œ∞º`«∞û$*Ë
^Œ∞áêQ∑Oâ◊¥`«~Î åO [Ñ≤`åfi – Ü«∞*5 ’˝=~1 `ú° åO ....... `«$}Ï2#º`«∞Î F=Ú`«û6 $[`«.
LK≥Ûó I J#flO „áÈHõ=Î ÚáêQ∑O â◊¥`«~ÔÎ · ~°a=è ∞O¢`º« – ^•`å – Éè∂í `«O, =~°ó
Éè∂í `5 O« – ™êq5~å\ò `«<å‡HΔÍ~1 Ú, `«ãº6¨ `ÕjÜ
1 ∞« , `«#‡6 T~°O1˚ ^è•ó I FO HõÅÊ6 Ü«∞`«
W`«∞ºK≥ÛóÂ

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

77

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„áê}Ï<åÜ«∞=∞º U=O„Ñ‘`«º~°÷O, =∞=∞ PK«O„^•~°¯=∞<ÕHõ "≥·âı+≤Hõ
™œÉèÏQƺ ™œ=∞#㨺 x`«º x~°uâ◊Ü∂« #O^Œ „|Ǩχ֒HÍ"åѨºÎ ~°O÷ ™êÅOHõ$`«
ã¨ÇÏ≤ ~°}Àº^ŒHõ Hõ<åº^•# =∞ǨÏO Hõi¿+º Hõ<åº^•# ã¨=∞ÜÕ∞ =∞Ǩã¨OHõÅÊO
‰õΩ~åº`ü J^ä•#O`« g~°ºã¨º........ ã¨fiQÆ$ǨϟºHõÎ „ѨH͈~} ™êÅOHõ$`« ã¨ÇÏ≤ ~°}Àº^ŒHõ
Hõ<åº^•#O Hõi¿+º –
â’¡II Hõ<åºOHõ#Hõ ã¨OѨ<åflO,...... ^è~Œ ‡° HÍ=∂~°ã÷ ^≤ Ü
úŒ ∞Õ II
#¢ÑOΑ , ᜄfO, ѨلfO, <åg∞flOHõ<åºO, #¢¿Ñ,Πᜄ`åÜ«∞ Ѩل`åÜ«∞
â◊~°‡}Ë, =~åÜ«∞ (Jx „Ѩ=~° K≥ѨÊÖˇ#∞) `«∞ÉèíºO „Ѩ*Ï ã¨Ç¨Ï`«fiHõ~°‡Éèíºó
„Ѩuáê^ŒÜ∂« q∞ (Jx H˘|ƒiÉ’O_»O `åO|∂ÅO ^ÀÃã\˜`À Ѩ@∞ìH˘x ÉèÏ~°º
h~°∞ ^è•~°QÍáÈ~ÚK«∞O_»QÍ ™êfiq∞"åi áê^Œ=ÚÅ=^ŒÌ LOK«=Öˇ#∞) Hõ<åº^•#O
`«∞Éèºí =∞ǨÏO ã¨O„Ѩ^^Œ Õ II
FO ^Õ=5 㨺`1 åfi.......~å*Ï2`åfi =~°∞1 }À#Ü«∞`«∞ ^Õq^ŒH}
Δ˜ Ë „Ѩ*6 ÏÑ1`¨ «
ÜÕ∞Hõ<5 åºO I ........ ~°ã5 ó¨ „Ñ¨uQ1 $Æ Ç¨`‚ ∞« I Hõ<åº^•# ™ê^Œ∞}
æ Ϻ~°O÷ ^ŒH}
Δ˜ ÏO
`«∞Éèºí =∞ǨÏO ã¨O„Ѩ^Œ ^Õ#=∞=∞ I
^è Œ ~ å‡~° ÷ HÍ"Õ ∞ +¨ μ `« fi Ü≥ ÿ ∞ ëê <åuK« i `« " åº <åuK« ~ åq∞...
`«`ã« ∞¨ û=ÚǨ˙~ˆ Î ÅQÍfl+¨Hì õ K«∂i‚HÍO Ѩi`î åfi – FO™ê1<À ^Õg5 ..... „|Ǩχ1 }5
ã¨Êu1ó – FO ^è$6Œ =O`Õ~5 å*Ï5 ....... ^è$6Œ =O.
JÜ«∞O =ÚǨ˙~°Î ã¨∞û=ÚǨ˙~ÀÎ Jã¨∞Î Jx N™êfiq∞"åi¯ J=∞‡"å~°‰¡ Äõ
rÅHõ„~°ÉˇÅ¡O, t~°ã¨∞û# LOK«=Öˇ#∞. ã¨fiÜ«∞O ^Œ$ëêìfi `«$fÜ«∂ [¿Ñ`ü
J„ÉèÏ`1 «$Ѷ‘∞fl6 O....... ã¨∞û= I ^Œ$Ã+ìÂfi=K«‰õΔΩ+‘ LѨã¨Q∑OǨÏ~°u K«`«∞~å÷º ã¨g∞ˆHΔ`«
I JѶ∞¨ ’~°K‰« ΩΔõ 6 ..... â◊OK« `«∞1 +¨Ê^Õ.
78

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Hõ$`«„áê}ÏÜ«∂=∞ø – P"åÉèϺO... "≥Ú^ŒÅ∞QÍ JO`Õ ã¨H$õ `åûfl ѨÜ∞« u.
=~°‰Äõ áê~åÜ«∞} KÕÜ∞« =Öˇ#∞. L`«~Î Ü
° ∂« ǨÏ`Õ# "å㨙êKåÛù^ºŒ – FO Ѩi`åfi
y~°fi}À5y~°1 ....... A+¨Ü
1ì ∞« ó
g∞ Éè‰í Ωõ ÅÎ ∞ – QÆ∞à◊§Ñ¨e¡ NǨÏiQÍ~°∞ ™êfiq∞"åi HõàϺ}=∞Ǩϟ`«û=
ã¨=∞Ü«∞=Ú# J=∞‡"åi¯ ã¨=∞iÊOz# Ѩã∞¨ ѨىõΩO‰õΩ=∞, Ѩ@∞ì=¢ã=Ψ ÚÅ∞#∂fl.
ѨÓ~ÀfiHõÎ......... â◊√Éèí u^äÒ N^Õ=`åHõàϺ} =∞Ǩϟ`«û"åOQÆ`Õfi#
=∂OQÆàº◊ ѨÓ*ÏO Hõi¿+º. Hõ$`åfi `«ÅO„ÉÏŠѨো =ÚÖ’ =∞OQÆà◊ ã¨∂„`«=Ú#∞
LOzѨÓ[KÕã#≤ Ñ≤=∞‡@ JO^Œ~‰° Äõ =∂OQÆàº◊ =Ú K«∂Ñ≤Oz J=∞‡"åi "≥∞_»Ö’
"ÕÜ∞« =Öˇ#∞.
â’¡II =∂OQÆàº◊ `«O`«∞<å <Õ# Ö’Hõ ~°H}
Δõ ¿ÇÏ`«∞<å I
HõO~ˆ î |^è•flq∞ ã¨∞ÉèQˆí `«fiOr= â◊~^° •Oâ◊`O« II
=∂OQÆàº◊ ^è•~°} =ÚǨ˙~°ãÎ ∞¨ û=ÚǨ˙~ÀÎ Jã¨∞Î
`«`ó« JHõ`Δ å~ÀѨ}O ‰õΩ~åº`ü
=~°ó ѨÜ∞« ™ê =^èfiŒ O[ÖÏ LѨã~Α º° kfiã¨OÎ _»∞ÖÏ <ÀѨº I kfi~°aÑè ∂¨¶ ~°Ü∞« u I
=~°O[ÖÏ =#ºó ‰õΩ~åº ^Õ=O =^èfiŒ O[ÖË~∞° Ѩi™ê÷Ѻ¨ HõÑÖ≤ ÏQ∑™ê‡~°Ü∞« O`«∞.....
„Ѩ*6 ÏѨu1 ¢ã≤Î6Ü∂« OÜ«∞â◊ó1 ......
Ü«∞â’1Ü∞« [5 ˝ 㨺6 ^ŒH}1Δ˜ ÏO – „Ѩ*5 Ï"Õ∞H5 Í=∞5ãû¨ =∞1$^躌 `åO – (2) Ѩâ5 "◊ À1"∞Õ 5
(3) Ü«∞*5 ’˝"∞Õ 5 ..... (4) „t6Ü∂≥ "Õ∞HÍ=∞5 ã¨û=∞1$^躌 `åO
`«`À„|Ǩχ„QÆxO÷ ‰õΩ~åº`ü
FO Ü≥∂5Qƈ5HΔ6=∞㨺6 ...... „Ѩ6*ÏO^Œ1^Œ∞ó „|Ǩχ„QÆOkä, =ÚǨ˙~°Î
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

79

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨∞û=ÚǨ˙~ÀÎ Jã¨∞Î „áê}Ï<åÜ«∞=∞º..... N ^Õ=`å „Ñ‘`º« ~°O÷ ëÈ_»â’ѨKå~°
ѨÓ*ÏO Hõi¿+º – ѨÓ[KÕã≤ =∞O„`« ѨÙ+¨Ê=Ú ÃÑ\˜ì f~°÷ „Ѩ™ê^Œ=ÚÅ∞ WzÛ,
Pj~°fiK«#=Ú KÕÜ∞« =Öˇ#∞.
Wu ^Õ=HõàϺ} „ѨÜ∂≥ QÆó
★★★

t=ÅQÍfl+¨ìHÍó
(1) HõÖϺ}Ï„k ^è#Œ ∞~°‡Ç¨ÏŸ*˚fiÅ Éè∞í *’Q“¡_Oç Éèí â◊√OÉèzí Ûù~åó I
a„Éè`í û« ~°fi K«~å K«~å`«‡Hõ [QÆ`û« ~°fiO ã¨Ç¨ , 㨺O^Œ#ó I
HΔÀ}© Éè$í xfl[ =∞Ok~À ǨÏiѨuó HΔÀ}©„^èHŒ <õ åº=~°ó I
HõàϺ}À`«û= `«`Ê« ~°ãû¨ Éè=í `åO ‰õΩ~åº`«û^•=∞OQÆàO◊ II
(2) ã¨fi~°Oæ QÍ Hõ=∞hÜ«∞ âı+Ѩ }
¨¶ ˜ ~å_®"å㨠=b‡Hõ`å I
„ÉèÏOu ™ê÷# #Éèãí ʨ $QÆ∞[fiÅ[\Ï E\Ï=m ã¨∞O^Œ~ó° I
ÖËbǨ# Ѩi+¨¯ $`À =∞$`« =ѨÙó "≥Ü
· ∂« º„Ѷ∞¨ K«~å‡O|~°ó I
HõàϺ}À`«û= ....... =∞OQÆàO◊ II
(3) *’ºu~À˚ ºu ~°nâè fi◊ ~À q^è∞Œ qkèÃãû fi~° „ѨÜÚ« HÍÎ `«‡Hõó I
k "庢ãΨ ^ŒfiܫںѨâßxÎ HÍ~°} =∞Ǩ *’ºu ã¨ûfiÜ«∞O Éè∂í t≈=ó I
ã¨~åfi =∞~°ºÎ =∞Y ¢ã~Ψ ¸ =∞Ü«∞`«#∞ó "Õ^OŒ _» K«~å‡O|~°ó I
HõàϺ}À`«û=......... =∞OQÆàO◊ II
(4) â◊|Ì „|Ǩχ x^•# =¸iÎ ~°=∞$`À =∞$`«∞ºO[Ü«∞ â◊≈OHõ~ó° I

80

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

QÆOQÍ ÉèOí QÆ `«~O° QÆ |∞^Œ∞ƒ^Œ Åã¨#flHõ„Δ `« QÀàÏHõ$uó I
*’ºf ~åt qâß q~ålxdÅ „|Ǩ‡O_» ÉèÏO_»KÛ« @
ù óI
HõàϺ}À`«û=....... =∞O_»ÅO II
(5) ã¨Ê~°≈*ËÜ
˝ ∞« `«#∞ã¨û^• QÆuQÆuó„áê}À dÅ„áê}˜<åO I
„áê}ÏÜ«∞=∞ q^è•#Ü≥∂y ‰õΩÅ~å_ÀƒùwO„^Œ K«∂_®=∞}˜ó I
ÉèHí „Îõ "å`« =∞ǨiÎ `«∂ŠѨ@b "å`«∂ÅnHΔÍѶ∞¨ $}˜ó I
HõàϺ}À`«û=....... =∞OQÆàO◊ II
(6) `Õ[ ã¨ûO ǨÏ$u ~°∞„QÆ~∞° lfldÅw~åfi} „Ѩ^•è <åHõ$uó I
"Õ^•`å‡dÅ Ü≥∂yg~° q=$`« ^•fi~å~Ú`å`å‡Hõ$uó I
K≥`· <« Àº^ŒÜ∞« HÍ~°} „t`« [#∞ó ѨOHÍ Ñ¨ÇϨ ó áêѨÇϨ ó I
HõàϺ}À`«û= ...... =∞OQÆàO◊ II
(7) ™È=∞™Èû=∞ HõàÏ^è~Œ À =∞$QÆ^~Œè ó° â◊√„ÉèÏO â◊√^è•~°^~Œè ó° I
HõàϺ}„ѨH$õ uó HõàÏ =∞Ü«∞`«#∞ó HÍÅ㨺 HÍÖÏHõ$uó I
P#O^≥H· õ =ѨÙã¨û=∞ã¨Î `«=∞™êOǨÏ<åÎѺ¨ ǨÏ<åÎÑǨ Ϩ ó I
HõàϺ}À`«û=.... =∞OQÆàO◊ II
(8) Ü«∞*Ï˝`å‡ Ü«∞[=∂# =¸iÎ ~°#Ѷ∞¨ ’ Ü«∞*Ï˝#Î ~å~å÷ ~Ú`«ó I
Ü«∞V˝^$Œ _»º [hÜ«∞ k=º K«~}
° À Ü≥∂"≥· Ѩ~™° ê‡`«Ê~°ó I
UHõó„áêHõ#Î "Õ^™Œ ê~° =K«™êO UHÀѨº <ÕHÍHõ$uó I
HõàϺ}À`«û= .......=∞OQÆàO◊

Wu t=ÅQÍfl+¨Hì Í ã¨û=∂áêÎó
★★★

qq^èŒ ^Õ=`å Ñ
„ =
¨ ~°Å∞
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

81

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Hõ$+¨‚„Ѩ=~°
POw~°ã,¨ QÍ~°ºæ , â‹#· º, „`«Ü∂« ~ˆ ¬Ü∞« „Ѩ=~åxfi`« Q͈~Ü
æ ∞« 㨠QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺,
^Õ=g∞_è» =∞Ǩ~å[ =~°‡}À #¢¿Ñ,Î â◊¥~°¿ã# =∞Ǩ~å[ =~°‡}ó ᜄ`åÜ«∞,
=ã¨∞^Õ= =∞Ǩ~å[ =~°‡}ó Ѩل`åÜ«∞, NHõ$+¨‚ Ѩ~=° ∂`«‡ =~°‡}Ë =~åÜ«∞

~°∞H˜‡}© „Ѩ=~°
P„`ÕÜ∞« , P~°Û<å#ã¨, âßfi"åâ◊fi, „`«Ü∂« ~ˆ ¬Ü∞« „Ѩ=~åxfi`« P„`ÕÜ∞«
QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺, â‹|· º =∞Ǩ~å[ =~°‡}À #¢ÑOΑ , q^Œ~ƒ° =ù ∞Ǩ~å[ =~°‡}ó ᜄfO,
cè+‡¨ Hõ =∞Ǩ~å[ =~°‡}ó ѨلfO, ã¨HÅõ ã¨^∞Œ }
æ ã¨OѨ<åflO ~°∞H˜‡}© <åg∞flO
Hõ<åºO

ã¨`º« ÉèÏ=∞ „Ѩ=~°
HÍâ◊ºÑ¨, P=`åû~°, <≥^· $úŒ =, ¢`庈~¬Ü∞« „Ѩ=~åxfi`« HÍâ◊ºÑ¨ãQ¨ À„`À^Œƒ=ù 㨺
J#q∞„`« =∞Ǩ~å[=~°‡}À #¢Ñ‘ÎO, x=∞fl=∞Ǩ~å[ =~°‡}ó ᜄfO,
㨄`ål#‡Ç¨~å[=~°‡}ó ѨلfO, ã¨`º« ÉèÏ=∂<åg∞flO ÅH©Δ ‡ã¨fi~°∂Ñ≤}O© Hõ<åºO.
("ÕOHõ>âË fi◊ ~°∞xH˜, Hõ$+¨„‚ Ѩ=~° K≥Ñʨ =K«∞Û#∞).

Ѩ^•‡=u „Ѩ=~°
P„`ÕÜ∞« , P~°Û<å#ã¨, âßfi"åâ◊fi, „`«Ü∂« ~ˆ ¬Ü∞« „Ѩ=~åxfi`« P„`ÕÜ∞« ã¨
QÀ„`À^Œƒù=㨺, ã¨∞g~° =∞Ǩ~å[ =~°‡}À #¢Ñ‘ÎO, ã¨∞^èŒ~°‡ =∞Ǩ~å[=~°‡}ó
ᜄfO, PHÍâ◊ = ∞Ǩ  ~å[ =~° ‡ }ó Ѩ Ù „fO, ™êHΔ Í Å¡ H © Δ ‡ 㨠fi ~° ∂ Ñ≤ } © O ,
Ѩ^•‡=f<åg∞flO Hõ<åºO

PO[<ÕÜ∞« „Ѩ=~°
"åã≤+,ª¨ "≥∞„ÿ `å=~°∞}, H“O_ç#º „`«Ü∂« ~ˆ ¬Ü∞« „Ѩ=~åxfi`« H“O_ç#ºã¨
QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺, POw~°ã¨ â◊~‡° }À #¢¿Ñ,Î =∞sz â◊~‡° }ó ᜄ`åÜ«∞, "åÜ«Ú^Õ=
82

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

â◊~‡° }ó Ѩل`åÜ«∞, ™êHΔÍzÛù= ã¨fi~°∂áêÜ«∞ PO[<ÕÜ∞« â◊~‡° }Ë =~åÜ«∞

ã¨∞=~°ÛÖÏ „Ѩ=~°
HÍâ◊ºÑ¨, P=`åû~°, <≥^· $úŒ = „`«Ü∂« ~ˆ ¬Ü∞« ....HÍâ◊ºÑ¨ã¨ QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺,
„|Ǩχâ◊~‡° }À #¢ÑOΑ , Hõâº◊ Ѩ „Ѩ*ÏѨu â◊~‡° }ó ᜄfO, ã¨∂~°º<å~åÜ«∞} â◊~‡° }ó
ѨلfO, ã¨∞=~°ÛÖÏ<åg∞flO, áê~°fif ã¨fi~°∂Ñ≤}O© Hõ<åºO.

=∞ǨHÍ"Õ∞â◊fi~° „Ѩ=~°
Nq~å\ò, Ç≤Ï~°}ºQÆ~ƒ° ,ù J"åºHõ$`«, „ѨHÍâ◊QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺 ã¨OǨ~° Hõ$`«º
™êH˜Δ}À #¢¿ÑÎ, ã≤÷u Hõ$`«º ™êH˜Δ}ó ᜄ`åÜ«∞, ã¨$+≤ìHõ$`«º ™êH˜Δ}ó Ѩل`åÜ«∞,
J‰õΩÅ ‰õΩO_»Å ~°∂áêÜ«∞ N=∞ǨHÍ"Õ∞â◊fi~åÜ«∞ =~åÜ«∞

=∞ǨHÍ"Õ∞â◊fis „Ѩ=~°
Nqâ◊fi, `≥[· ã¨, „áêV˝, q=∞~°≈ QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺, ã¨∞+¨μáêÎ=™ê÷™êH˜}
Δ À
#¢ÑOΑ , ã¨fiáêfl=™ê÷ ™êH˜}Δ ó ᜄfO, *Ï„QÆ^=Œ ™ê÷ ™êH˜}Δ ó ѨلfO, ‰õΩÅ ‰õΩO_»eh
~°∂áêO, N=∞ǨHÍ"Õ∞â◊fis<åg∞flO Hõ<åºO,

ã¨∞„|Ǩχ}º „Ѩ=~°
x~°∞æ}, x~°O[#, xifiHõÅÊ „`«Ü«∂ˆ~¬Ü«∞ „Ѩ=~åxfi`« Ѩ~°t=
QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺, Ѩ~t° = â◊~‡° }À #¢¿Ñ,Î ã¨^•t= â◊~‡° }ó ᜄ`åÜ«∞ qâıfiâ◊fi~°
â◊~‡° }ó Ѩل`åÜ«∞ „uÉè∞í =<ånèâßÜ«∞, `«`åÎ fif`åÜ«∞, P~°„Î `å} Ѩ~åÜ«∞}ÏÜ«∞,
Nã¨∞„|Ǩχ}˺â◊fi~° <å=∞^èÜ
Õ ∂« Ü«∞ =~åÜ«∞,

=b¡ „Ѩ=~°
WKåÛùâH◊ ,Θ *Ï˝#â◊H,Θ „H˜Ü∂« â◊H,Θ Ѩ~å#O^Œ, z^•HÍ~°, ѨOKåˆ~¬Ü∞«
„Ѩ=~åxfi`« Ѩ~°"åã¨∞ ^Õ= QÀ„`À^Œƒù=㨺, qâ◊fiOÉèí~° â◊~°‡}À #¢Ñ‘ÎO,
Ѩ~„° |Ǩχâ◊~‡° }ó, ᜄfO, Hõâº◊ Ѩ â◊~‡° }ó ѨلfO, ã¨HÅõ ã¨^∞Œ }
æ ã¨OѨ<åflO,
N=b¡ <åg∞flO Hõ<åºO,
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

83

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^Õ=¿ã<å „Ñ¨=~°
ÉèÏ~°=æ , Kåº=#, PѨfl"å#, B~°fi, [=∞^ŒQflÆ , ѨOKåˆ~¬Ü∞« „Ѩ=~åxfi`«
N=`«û㨠QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺ܫ¸^èÑŒ ¨ â◊~‡° }À #¢ÑOΑ =∂^è=Œ â◊~‡° }ó ᜄfO, WO„^Œ
â◊~‡° }ó ѨلfO, ã¨HÅõ ã¨^∞Œ }
æ ã¨OѨ<åflO, ^Õ=¿ã<å <åg∞flO Hõ<åºO,

=b¡ „Ѩ=~° – J<Àºq^èóŒ
HÍâ◊ºÑ¨, P=`åû~°, <≥·^Œú$= „`«Ü«∂ˆ~¬Ü«∞...HÍâ◊ºÑ¨ã¨ QÀ„`À^Œƒù=㨺,
K«O„^Œ=Oâ◊ =~°#÷ 㨺, [QÆ`å¯~°â~◊ ‡° }À #¢ÑOΑ Pã‘HÎ âõ ~◊ ‡° }ó ᜄfO, â◊OYáêÅ
â◊~‡° }ó ѨلfO, N=b¡<åg∞flO Hõ<åºO,

ÅH©Δ ‡#$ã≤OÇ¨Ï „Ѩ=~°
P„`ÕÜ∞« , J~°Û<å#ã¨, âߺ"åâ◊fi, „`«Ü∂« ~ˆ ¬Ü∞« .... P„`ÕÜ∞« 㨠QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺,
Ѩ~„° |Ǩχ â◊~‡° }À #¢¿Ñ,Î qâ◊fiOÉè~í ° â◊~‡° }ó ᜄ`åÜ«∞, =ã¨∞^Õ= â◊~‡° }ó Ѩل`åÜ«∞,
x~°∞}æ , x~°O[#, xifiHõÅÊ, x~åMϺ`åÜ«∞, JdÖÏO_»HÀ\˜ „|Ǩ‡O_»<åÜ«∞HÍÜ«∞
N#$ã≤OÇ¨Ï â◊~‡° }Ë =~åÜ«∞ –

ÅH©Δ ‡„Ѩ=~°
ÉèÏ~°=æ , Kåº=#, PѨfl"å#, B~°fi, *Ï=∞^ŒQflÆ º, ѨOKåˆ~¬Ü∞« ....N=`«û
ã¨QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺, qâ◊fiÉè~í â° ~◊ ‡° }À #¢ÑOΑ , ~°`åflHõ~° â◊~‡° }óᜄfO, H©~Δ åaúâ~◊ ‡° }ó
ѨلfO, WKåÛùâ◊H˜Î, *Ï˝#â◊H˜Î, „H˜Ü«∂â◊H˜Î ã¨fi~°∂Ñ≤}©O, JdÖÏO_»HÀ\˜
„|Ǩ‡O_»<å~ÚHÍO, ^•fi„uOâ◊^∞Œ ƒù*ÏÅOHõ$`« =¸Å „ѨH$õ u ã¨fi~°∂Ñ≤}O© , NÅH©Δ ‡
<åg∞flO Hõ<åºO,

Jâ◊fi`«÷ <å~åÜ«∞} „Ѩ=~°
HÍâ◊ºÑ¨, P=`åû~°, <≥·^Œú$`« „`«ÜÕ∞ˆ~¬Ü«∞....HÍâ◊ºÑ¨ã¨QÀ„`À^Œƒù=㨺
ѨÙ~å}ѨÙ~°∞+¨ â◊~‡° }À #¢¿Ñ,Î âı+⨠ß~Ú â◊~‡° }óᜄ`åÜ«∞, q+¨μâ‚ ~◊ ‡° }ó Ѩل`åÜ«∞,
N=∞^Œâfi◊ `«<÷ å~åÜ«∞} â◊~‡° }Ë =~åÜ«∞,
84

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

xO|ÅH©Δ ‡ „Ѩ=~°
P„`ÕÜ∞« , P~°Û<å#ã¨, âߺ"åâ◊fi„`«Ü∂« ~ˆ ¬Ü∞« .... P„`ÕÜ∞« ã¨QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺
~°`åflHõ~° â◊~°‡}À #¢Ñ‘ÎO, J~°‚= â◊~°‡}ó ᜄfO, ã¨=Ú„^Œâ◊~°‡}ó ѨلfO,
N xO|ÅH©Δ ‡<åg∞flO Hõ<åºO –
★★★

N ã‘`å~å=∞q"åÇ¨Ï ÅQÍfl+¨Hì Íó
(1) ÅH©;â’ Éè∞í =# „`«Ü∞Õ x=ã¨`À ^Õ"å<£ =∞#∞ëȺ ~°QÍ<£ I
ã¨O™ê÷`∞« O Hõ~∞° }Ïxkèó Hõ~∞° }Ü«∂ =∂~åÎO_» =OâıÜ∞« Ü«∞ø I
H“ã¨ÖϺ x[QÆ~ƒ° ù ã¨OÉè=í Éè$í `Õ [#‡#º ™ê^è•~°}Ë I
*Ï`Õ N ~°Ñ∞¨¶ <åÜ«∞Hõ㺨 [##O ^ÕÜ∂« k^ŒO =∞OQÆàO◊ II
(2) "≥^· ÇÕ Ï‘ =^Œ<åaè ÖÏ+¨} Ü«Ú`«O HÍ=∞O ã¨HÍ=∞O Hõ$`«O I
qMϺ`«O Éè∞í =# „`«Ü∞« O ǨÏ~° ^è#Œ ∞~°ƒwù fl Hõ$`«ObÅÜ«∂ I
qâßfiq∞„`« Ѩ~åâ◊~åk =Úxaèã`Ψ û« xfl^è•<åOz`«O II
ã‘`å~åѶ∞¨ =Ü≥∂ifi"åÇ¨Ï ã¨=∞ÜÕ∞^ÕÜ∂« k^ŒO =∞OQÆàO◊ II
(3) L`«ÊÖù Ï¡ =∞ÅhÅ"åi [^Œàâ◊ ߺ "≥∂#fl`«O HÀ=∞ÅO I
áê~°fi`åºK« =∞¿ÇÏâ◊fi~ˆ }K« t~°âß¡Ñ∞‘¶ Hõ$`«O ã¨~fi° ^• I
âßáêÑ≤~Î fi° ~° Q“`«=∞㨺 =x`å â‹Ö· Ï ã¨∞jÖÏHõ$`å I
^ŒOѨ`ÀºiÇ¨Ï "å=∞ÉèÏQÆ [x`«O ^ÕÜ∂« k^ŒO =∞OQÆàO◊ II
(4) N~å=∞O [#HÍ`«‡ *Ïã¨∞~°Q∞Æ ~°∞O „Ѩ`º« A‡YO „áêV√‡YO I
^À~åƒùº=∞O [e =∞Oz`≥â· Û◊ =x`å =∂ ѨÓ~°º =ÚHÍΠѶ֨ ó·ˇ I
<å<å~°`fl« q~å[ =∂# HõÅâ‹· ~åhÜ«∞`«O ™êQÆ~å`ü I

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

85

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã‘`å~åѶ∞¨ =Ü≥∂ ifi"åÇ¨Ï ã¨=∞ÜÕ∞ ^ÕÜ∂« k^ŒO =∞OQÆàO◊ II
(5) HõÖϺ}O Hõ=∞hÜ«∞ HÀ=∞Å Hõ~Ô · ~å¢~åÌH`Δõ å~ÀѨ}O
Hõ<åº^•# ѨÙ~°ãû¨ ~°O ã¨∞~°Q∞Æ ~À ifi„áêtëê #∞„QÆÇϨ O I
ÉÏǨϟfió HõOHõ} |O^è#Œ O ^ŒâQ◊ ∞Æ }O =∂OQÆàº◊ ã¨∂„`åxfi`«O,
ã‘`å~åѶ∞¨ = Ü≥∂ifi"åÇ¨Ï ã¨=∞ÜÕ∞ ^ÕÜ∂« k^ŒO =∞OQÆà"◊ ∞£ II
(6) *Ï#Hͺó Hõ=∞ÖÏ=∞ÖÏO [eѨÙ>ËÜ∂« óѨ^‡Œ ~åQÍ~Ú`åó I
=º™êÎ ~åѶ∞¨ = =∞ã¨HˆÎ K«qÅã¨`∞« ¯O ^Œ„Ѩã∂¨ <å~Ú`åó I
„㨙êÎâߺ=∞ÅHÍÜ«∞HÍOu Hõe`å Ü«∂ WO„^Œ hÖÏ~Ú`åó I
=ÚHÍΙêÎ â◊√≈Éèí^• Éèí=O`«∞ Éè=í `åO N~å=∞"≥"· åÇ≤ÏHÍó II
(7) `«^=Õ ÅQÆflO ã¨∞k#O`«^=Õ `å~å|ÅO K«O„^Œ|ÅO`«^=Õ I
q^•º|ÅO ^≥=· |ÅO`«^=Õ ÅH©Δ ‡Ñ¨`Õ `ÕO„Ѷ∞≤ Ü«ÚQÆO㨇~åq∞ II
(8) N~å=∞ Ѩffl [#Hõ㺨 Ѩلf ã‘`åOQÆ<å ã¨∞O^Œ~° HÀ=∞ÖÏOw I
N q+¨μÑ‚ f¨ flÉè∞í = <≥H· =õ ∂ `å =^è∂Œ =~åÉèϺO =~°^• Éè=í O`«∞ II
✫✫✫

ã‘`å~å=∞ HõÖϺ}Ë qâı+ó¨
Hõâº◊ áêk ã¨Ñ|Ψ ∞∞+¨μʼnõΩ |^Œ∞Å∞QÍ =tëêªk|∞∞+¨μÅ#∞ D „H˜Ok
â’¡H=õ ÚÅ`À P"åǨÏ# KÕÜ∞« =Öˇ#∞.
(1) Ü«∞^ä•Kå~Àº =tëȪ Éè∂í „^•=∞ "≥"· åÇ≤ÏHÀ`«û"Õ I
HõÖϺ}À`«û= U`«ã‡≤ <£ `«^•ä  Kå~Àº Éè"í å#Ѷ∞¨ II
Wu N~å=∞ ѨHˆ Δ PKå~°ºO =t+¨ª =∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞.
(2) "å=∞^Õ"À Ü«∞^ä•„|Ǩ‡ ~å=∞"≥"· åÇ≤ÏHÀ`«û"Õ I
HõÖϺ}À`«û= U`«ã‡≤ <£ `«^•è „|Ǩ‡Éè"í å#Ѷ∞¨ II
Wu N~å=∞ѨHˆ Δ „|Ǩ‡}O "å=∞^Õ= =∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞.
86

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

(3) Ü«∞^ä•Kå~°º â◊≈`å#O^À ã‘`å"≥"· åÇ≤ÏHÀ`«û"Õ I
HõÖϺ}À`«û= U`«ã‡≤ <£ `«^•ä  Kå~Àº Éè"í å#Ѷ∞¨ II
Wu ã‘`å ѨHˆ Δ PKå~°ºO â◊`å#O^Œ =∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞.
(4) Ü«∂V˝=Ö’¯ º Ü«∞^è• „|Ǩ‡ ã‘`å"≥"· åÇ≤ÏHÀ`«û"Õ I
HõÖϺ}À`«û= U`«ã‡≤ <£ `«^•ä „|Ǩ‡Éè"í å#Ѷ∞¨ II
Wu ã‘`å ѨHˆ Δ „|Ǩ‡}O Ü«∂V˝=ů º =∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞.
(5) qâßfiq∞„`« LѨ„^Œëêì ã‘`å~å"≥∂`«û"Õ Ü«∞^ä• I
HõÖϺ}À`«û= U`«ã‡≤ #∞flѨ„^Œëêì Éè"í å#Ѷ∞¨ II
Wu LÉèÜ
í ∞« ѨHˆ Δ LѨ„^Œëêì~O° qâßfiq∞„`« =∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞.
L`«û= q„QÆÇϨ =ÚʼnõΩ „H˜Ok =∞O„`«=ÚÅ`À P"åǨÏ# KÕÜ∞« =Öˇ#∞.
(1) ^•â◊~^° •è Ü«∞ q^Œ‡¿ÇÏ ã‘`å=Å¡ÉÏè Ü«∞ nè=∞Ç≤Ï I
`«<Àfl~å=∞K«O„^Œó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü
Jã≤‡<£aOÉË N~å=∞K«O„^Œ^=Õ `å =∂"åǨÏÜ«∂q∞
(2) ã‘`å^ÕqH˜ –
[#Hõ Ѩ٢`º·≥ K« q^Œ‡¿ÇÏ ~å=∞Ѩ`fl·≥ ºK« nè=∞Ç≤Ï I
`«#fl ã‘û`åó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü I
Nã‘`å^Õg =∂"åǨÏÜ«∂q∞
(3) ^•â◊~^° •ä Ü«∞q^Œ‡¿ÇÏ ~å=∂#∞*ÏÜ«∞nè=∞Ç≤Ï I
`«<ÀflÅHõ;}ó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü
NÅHõ;} ™êfiq∞# =∂"åǨÏÜ«∂q∞
(4) PO[<ÕÜ∂« Ü«∞ q^Œ‡¿ÇÏ "åÜ«ÚѨل`åÜ«∞ nè=∞Ç≤Ï I
`«<Àfl ǨÏ#∞=∞¢`Ê« KÀ^ŒÜ∂« `ü I
N PO[<ÕÜ∞« =∂"åǨÏÜ«∂q∞
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

87

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

HõÅâı „|Ǩχ P"åǨÏ#O ‰õΩ~åº`ü
`«`ó« „|Ǩχ, q+¨μ,‚ =∞¿ÇÏâ◊fi~å<£, ã¨Ñf¨ flHÍ <å"åǨϺ,
J+¨kì HõHÍÊÅHÍOâßÛ"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü.
✫✫✫

Hõ<åº^•<Õ qâı+¨ â’¡Hóõ
ã‘`å^Õqx Hõ<åº^•#=Ú KÕã≤# Ñ≤=∞‡@ D â’¡Hõ=Ú ^•`«`À
K≥Ñ≤ÊOK«=Öˇ#∞.
(1) WÜ«∞O ã‘`å =∞=∞ ã¨∞`å ã¨ÇϨ ^è~Œ ‡° K«s`«= I
„ѨfK«ÛKù <·≥ åO Éè„í ^ŒO `Õ áê}˜OQÆ$Ç‘Ï+‚ fi¨
áê}˜<å I Ѩu„=`å =∞ǨÉèÏQÍ KèåÜÕ∞= J#∞QÆ`å ã¨^• I
W`«∞ºHÍÎ fi „áêH˜ÑΔ „¨ ^•*Ï =∞O„`«ÑÓ¨ `«O [ÅO `«^• II
Hõ<åº^•# ™ê^Œ∞}
æ Ϻ~°O÷ ^ŒH}
Δ˜ ÏO`«∞Éèºí =∞ǨÏO ã¨O„Ѩ^^Œ #Õ =∞=∞
✫✫✫

ã‘`å~å=∞ „Ѩ=~°x~°Ü
‚ ∞« ó
K«`«∞™êûQÆ~° Ѩ~°ºO`«O QÀ„ÉÏǨχ}ËÉèíºâ◊√≈ÉèíO Éèí=`«∞, "åã≤+¨ª,
"≥∞„ÿ `å=~°∞}, H“O_ç#º „`«Ü∂« ~ˆ ¬Ü∞« „Ѩ=~åxfi`« =t+¨ª QÀ„`«^ƒŒ =ù 㨺
<å ÉèÏQÆ =∞Ǩ~å[ =~°‡}À #¢¿ÑÎ
J[=∞Ǩ~å[ =~°‡}ó ᜄ`åÜ«∞
^Œâ~◊ ^° Œä =∞Ǩ~å[ =~°‡}ó Ѩل`åÜ«∞
=t+¨ª QÀ„`À^Œƒù"åÜ«∞, JdÖÏO_»HÀ\˜ „|Ǩ‡O_»<åÜ«∞HÍÜ«∞,
`«`åfif`åÜ«∞, ã¨zÛ^•#O^Œ=¸~°Ü
Î ∞Õ ã¨∂~°º=Oâ◊áê=<åÜ«∞, N=∞kHΔÍfi‰õΩ =Oâ◊

88

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

L^Œƒ"ù åÜ«∞, N=∞<åfl~åÜ«∞} ã¨fi~°∂áêÜ«∞ N~å=∞K«O„^Œ =~°‡}Ë =~åÜ«∞.
K«`∞« ™êûQÆ~° Ѩ~º° O`«O QÀ„ÉÏǨχ}Ëɺíè â◊√≈ÉèOí Éè=í `«∞ I POw~°ã¨ PÜ«∂㨺,
Q“`«=∞„`«Ü∂« ~ˆ ¬Ü∞« „Ѩ=~åxfi`« Q“`«=∞㨠QÀ„`À^Œƒ=ù 㨺
ã¨fi~°~‚ À=∞ =∞Ǩ~å[ =~°‡}À #¢ÑOΑ
„ǨÏã¨fi~À=∞ =∞Ǩ~å[ =~°‡}ó ᜄfO
j~°^fiŒè [ [#Hõ =∞Ǩ~å[=~°‡}ó ѨلfO
JdÖÏO_»HÀ\˜ „|Ǩ‡O_»<å~ÚHÍO, `«`åfi
f`åO, ã¨zÛ^•#O^Œ ~°∂Ñ≤}O© , K«O„^Œ=Oâ◊
„ѨnÑ≤HÍO Nã‘`å^Õg <åg∞flO Hõ<åºO.
✫✫✫

=∞Ǩã¨OHõÅÊó
J㨺N=∞^ŒƒùQÆ=`À =∞ǨѨÙ~°∞+¨ã¨º N=∞^•k <å~åÜ«∞}㨺
JzO`庠Ѩiq∞`« â◊HÍκ „aèÜ∞« =∂}㨺 =∞Ǩ [Ö∫Ѷ∞¨ 㨺=∞^èºÕ , Ѩi„Éè=í ∞
=∂}Ï<å =∞<ÕHõ HÀ\˜ „|Ǩ‡O_®<å"Õ∞Hõ `«"∞Õ , =ºHÍÎ=ºHõÎ =∞ǨÏ^ŒÇϨ OHÍ~°
Ѩ$kä"åºÑ¨¿ãÎ*’ "åÜ«Ú~åHÍâß^•º=~°}ˇÿ ~å=$`Õã≤‡<£ =∞ǨÏu „|Ǩ‡O_»
YO_»Ü∂≥ ~°‡^èºÕ , ã¨HÖõ Ïkèëꪄ`åk =~åǨÏ^ŒO¢ëêìO‰õΩ~° =∞$}Ïà◊㺨 [QÆ#∂‡Å
â◊H˜Î ‰õÄ~å‡#O `å^≥·º~å=`« ѨÙO_»sHõ "å=∞# ‰õΩ=Ú^•O[# ѨÙ+¨Ê^ŒO`«
™ê~°fiÉè∫=∞ ã¨∞„ѨfHÍ MϺ+¨ì kQÆ*æ ’Ñ¨i „Ѩu+≤`ª ã« º¨ , J`«Å q`«Å ã¨∞`«Å `«ÖÏ`«Å
~°™ê`«Å =∞Ǩ`«Å áê`åàÏYº ã¨ÑáΨ ê`åàÏ<å=ÚѨi `«Ö,Ë Éè∂í Ö’Hõ, Éè∞í =~À¡H,õ
ã¨∞=~À¡Hõ =∞ǨÏÖ’¡Hõ [<ÀÖ’Hõ `«áÈÖ’Hõ ã¨`º« Ö’HÍ<å =∞^èÀÉèÏQˆ , K«„Hõ"åà◊âÅ·‹
=∞Ǩ=Ü«∞= =∞^èºÕ =iÎ<åºO =∞Ǩ<åàÏÜ«∞ =∂# Ѷ}
¨ ~˜ å[ âı+㨠º¨ ã¨ÇϨ „ã¨
Ѷ}
¨ ÏѶ}
¨ ˜ =∞O_»Å =∞O_ç`,Õ WO„^•yfl Ü«∞=∞ x~ü|∞∞u =~°∞}"åÜ«Ú‰õΩÉË
ˆ~âß<å+¨ì kHÍÊÅHõ áêe`Õ, =ÅÜ«∂HÍ~° Å=}ˉõΔΩ ã¨∞~å ã¨iÊ~°ÌkèH©Δ~°
[ÖÏ~°"‚ i·≥ fi~ål`Õã‡≤ <£, [O|∂ѨH¡ Δõ âßŇe ‰õΩâ◊ „H“OK«âßHõ ѨÙ+¨¯~åYº ã¨ÑaΨ sè fiÌ ÃÑ·
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

89

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

sÌÑ`≤ ,Õ =∞Ǩã¨~À~°∞ǨHÍ~° ѨOK«â`◊ À¯\˜ qã‘~Î ‚° Éè∂í =∞O_»Å=∞^èºÕ , "Õ∞~À~°HÌ }
Δ˜
áêˆ~≈fi, =∞ÅÜ«∂^Œ∞`«Îˆ~, Hõ~°‡Éèí∂=∞ø, ÉèÏ~°`« H˜OѨÙ~°∞¿+ÖÏ=$`« ‰õΩ~°∞
Éèí„^•â◊‡Hõ~°=∞}Hõ =∞O^ŒÇ¨㨠lǨÏfi^•Yº Wu #=YO_»=∞O_ç`Õ, „Ѩ`ÕºHõO
#= ã¨ÇϨ „㨠Ü≥∂[# qã¨Î $`Õ, ^ŒO_»Hõ K«OѨHõ qO^躌 q∞â◊ <≥q· ∞â◊ Hõ^iŒ Hõ
|^ŒiHõ #Ǩï+¨ QÆ∞Ç¨Ï ^Õ=^•~°∞ HÍ~°}Ϻk UHÍ^Œâß~°}ϺܫÚ`Õ, JOQÆ =OQÆ
HõoOQÆ HÍj‡~° HÍOÉè’[ ™œg~° ™œ~å¢+ì¨ =∞Ǩ~å¢+ì¨ =∞QÆ^Œè =∂à◊= <Õáêà◊
Hˆ ~°à◊ KÀà◊ áêOKåÅ Q“à◊ =∞à◊Ü∂« à◊ ã≤OǨÏà◊ „^Œq_» „^•q_» Hõ~å‚@ <å@
áê<å@ áêO_»ºÑ¨ÙoO^•O„^èŒ ‰õΩ‰õΩ¯~°∞ ‰õΩ~°∞ QÍO^è•~° q^Œ~ƒ° ù q^ÕÇϨ ÉÏÇ≤ÏH¡ õ
|~°ƒ~° Hˆ HõÜ∞« HÀã¨Å ‰õΩO`«Å >ˇOHõ} H˘OHõ}, =∞QÆ^Œè =∞„^ŒÑ∂¨¶ ~°~˚ ° Ü«∞=#
*ÏÖÏO^èHŒ õ ™êÅfiKÕk ã≤O^è∞Œ =`åº^Œº<ÕHõ ^Õâ◊ ÉèÏëê Éè∂í q∞ áêÅ qz„u`Õ I
™ê=∞º=Ou QÆOQÍ QÀ^•=s cè=∞~°nä `«∞OQÆÉ„íè ^• Hõ$+¨"‚ }
Õ © HÍ"Õs K«O„^ŒÉÏè QÍ
ѨOáêÜ«∞<å ã¨~ã° fi¨ f #~°‡^• ‰õΩ=Ú^Œfif ~ˆ }∞HÍ =OAÖÏk =∞Ǩ#n qÅã≤`Õ
JÜ≥∂^蕺 =∞^è∞Œ ~å =∂Ü«∂ HÍj ~å"Õ∞â◊fi~åk =∞Ǩ =ÚH˜Î ã¨Å÷ Ü«Ú`Õ. Nâ‹Å· 㨺
"åÜ«∞=º (Sâß#º) „Ѩ^âÕ ı ^Õ= u~°ºV‡#∞+¨º ã¨HÅõ [QÆ¢`û« +¨μóì Ѩ~å~°ú ^≥· firq<À
„|Ǩχ}ó „Ѩ^=Œä ∞ Ѩ~åˆ~ú ѨOKåâ◊^fŒ `Õ, kfifÜ«∞ Ѩ~åˆ~,ú ѨOKåâ◊k=Ì º =~å¬`‡« Hˆ ,
„Ѩ^=Œä ∞ =∂¿ã „Ѩ^=Œä ∞ ѨHˆ Δ JǨÏx kfifÜ«∞ Ü«∂"Õ∞ `«$fÜ«∞=ÚǨ˙~ˆ Î „`«Ü∂≥ ^Œâ◊
Ѷ∞¨ \˜HÍÜ«∂O kfiK«`åfiiOâ◊ kfiѶ∞¨ \˜HÍã¨∞ QÆ`åã¨∞, áêi÷=HõÅÊ, J#O`«HÅõ Ê
‰õÄ~°‡ HõÅÊ „|ǨχHõÅÊ =~åǨÏHõÅÊ âıfi`«=~åǨÏHõÅÊ „Ѩà◊Ü«∞HõÅÊ ™êq„u
HõÖÏÊ<åO =∞^èÕºâıfi`« =~åǨÏHõÖËÊ, ™êfiÜ«∞OÉèí∞=, ™êfi~ÀzëÈ`«Î=∞ `å=∞ã¨
Ô~·=`« Kå‰õΔΩ+¨ "≥·=ã¨fi`« ã¨∂~åºyfl „|Ǩχ~°∞„^Œ ^ŒHõΔ~“K«º Éè∫K«º K«`«∞~°Ìâ◊
=∞#fiO`« ~ å}ÏO =∞^è Õ º ã¨ Ñ ¨ Î " Õ ∞ "≥ · = 㨠fi `« =∞#fiO`« ˆ ~ W^•hO
JëêìqOâ◊#‡Ç¨Ü«ÚˆQ Ü«Úkè+≤ª~° q„Hõ=∂~°¯ âße"åǨÏ# q[Ü«∂aè#O^Œ#
<åQÍ~°∞#˚ +¨@ÛùHÍ<åO =∞^èºÕ `«$fÜÕ∞ âße"åǨÏ# â◊Hˆ , JëêìqOâ◊u ã¨ÇϨ „™êxfi`«
ã¨Ñ^Ψ ⌠◊ ÅHΔÍÉËÌ Hõ$`«ÜÚ« Qˆ Ü«∂`Õ, +¨}=‚ u ã¨ÇϨ „™êxfi`« ^•fi^Œâ◊ ÅHΔÍÉË¢Ì ``Õ åÜ«ÚQˆ
Ü«∂`Õ, K«`«∞+¨¬+≤ì ã¨Ç¨Ï„™êxfi`« J+¨ì ÅHΔÍÉËÌ ^•fiѨ~° Ü«ÚˆQ Ü«∂`Õ,
^•fi„uOâ◊`û« Ǩτ™êxfi`« K«`∞« ~°H¡ ÍΔ ÉËÌ HõeÜ«ÚQˆ „Ѩ^=Œä ∞áê^Õ [O|∂nfi¿Ñ ÉèÏ~°`«
90

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=ˆ~¬ Éè~í `° Y« O_Õ "Õ∞~À~°HÌ }
Δ˜ kQ̓ùQˆ , Nâ‹Å· 㨺 "åÜ«∞=º (Dâß#º) „Ѩ^âÕ ı
Hõ$ëê‚QÀ^•=~Àº~°‡^躌 ^Õâı HõÖϺ}=∞O@¿Ñ ã¨=∞ã¨^Î =Õ `å „ÉÏǨχ} ǨÏiǨÏ~°
QÆ∞~°∞ K«~°} ã¨xfl^èÒ Jã≤‡<£ =~°Î=∂# "åº=ǨiHõ KåO„^Œ=∂<Õ# `å~°}
<å=∞ã¨O=`«û~ˆ L`«~Î åÜ«∞}Ë tt~° |∞∞`Ò =∂Ѷ∞¨ =∂¿ã â◊√HõÑ¡ Hˆ¨ Δ „`«Ü∂≥ ^ŒâߺO
™œ=∞º"åã¨~ˆ , ™êfif #Hõ„Δ `Õ â◊√ÉèÜ
í ∂≥ QÆ â◊√ÉèHí ~õ }
° U=OQÆ∞} qâı+}
¨ qtëêì
Ü«∂O â◊√Éèuí ^èÒ J<åk Jq^•º"åã¨#Ü«∂ Jã≤‡<£ ã¨O™ê~° K«„Hˆ qz„`åaèó
qz„`å ã¨∞Ü≥∂x+¨μ ѨÙ#ó ѨÙ#ó J<Õ Hõ^•è [x`åfi Hˆ #"å Hõ~‡° qâı¿+} W^•hO
Jã≤‡<£ =Oâı *Ï`«ãº¨ ..... QÀ„`«ãº¨ ....... <å=∞^èÜ
Õ ∞« 㨺 ^è~Œ ‡° Ѩffl ã¨"∞Õ `«ãº¨
=∞=∞ [<å‡ÉèϺ™ê`ü [#‡ „ѨÉèí$u U`«HõΔ} Ѩ~°ºO`«O =∞^èÕº =iÎx HÍÖË
ã¨OÉèÏq`å<åO áêáê<åO "åHÍÊ}˜áê^Œ áêÜ«¸Ñ¨™ê÷<åO ѨOKå<åO
Hõ~ˆ ‡O„kÜ«∂}ÏO, `«fiHõÛ‰õΩΔ „â’„`« lǨfi¢Ñ∂¨¶ }Ï<åO ѨOKå<åO *Ï˝<OÕ „kÜ«∂}ÏO
U`ÕëêO „¿Ñ~°Hõ㨺 JO`«ó Hõ~°}㨺 QÀK«~°ã¨º ã¨O|O^èÕ ã¨u ã¨HõÅ áêѨ
x=$uÎ^•fi~å Ñ≤`«$Ï}ÏO âßâ◊fi`« „|Ǩχ֒ˆH x`«ºx"å㨠ã≤^茺~°÷O, uÖˇ·
ã¨∂û~°º=∞O_»Å Ѩ~º° O`«O Hõ$`« ~åâı ~°fi~°¬ ã¨ÇϨ „™ê=™ê# UÔHH· õ uÖÏѨ Hõ~¬°
„Hõ"Õ∞} ã¨~°fi~åâ◊ºÑ¨ Hõi¬`« ã¨q∞‡`«HÍÖË „|Ǩχ֒ˆH x`«ºx"å㨠ã≤^茺~°÷O,
Ü«∞"≥â· Û◊ O„^Œ=∞O_»Å Ѩ~º° O`«O Hõ$`« ~åâı~fi° ~°¬ ã¨ÇϨ „™ê= ™ê# UÔHH· õ Ü«∞"åѨH~õ ¬°
„Hõ"∞Õ } ã¨~fi° ~åâ◊ºÑ¨ Hõi¬`« ã¨q∞‡`« HÍÖË „|Ǩχ֒ˆH x`«ºx"å㨠ã≤^ºŒè ~°O÷ =∂Ã+~· $ú° =
=∞O_»Å Ѩ~º° O`«O Hõ$`«~åâı~fi° ~°¬ ã¨ÇϨ „™ê=™ê# UÔHH· õ =∂ëêѨH~õ ¬° „Hõ"∞Õ }
ã¨~°fi........ ã≤^茺~°÷O, QÀÖ’=∞aè~°flHõΔ„`« =∞O_»Å Ѩ~°ºO`«O Hõ$`«~åâı.......
UÔHH· õ Ö’=∂ѨH~õ ¬° ....... ã≤^ºŒè ~°O÷ , QÆOQÍ"åÅ∞HÍaè ã¨ûѨ|Î ∞∞+≤ =∞O_»Å Ѩ~º° O`«O
Hõ$`«~åâı ........ UÔHH· õ "åÅ∞HÍѨH~õ ¬° ....... ã≤^ºŒè ~°O÷ , =∞Ü«∂ã¨ÇϨ ^Œâ◊ ѨÓ~ˆ fiëêO
^Œâß Ñ¨~ˆ ëêO =∞O^ŒfiOâߺ<åO ã¨~ˆ fiëêO Ñ≤`$« Ï}ÏO #~°HÍ^Œ∞fÎ~º° âßâ◊fi`«
„|Ǩχ֒ˆH x`«ºx"å㨠ã≤^ºŒè ~°O÷ , „uQÆ∞}©H$õ `« JyflëÈì=∞, Ju~å„`«, JáÈÎ~åº=∞
™êO`«Ñ#¨ , "å[¿ÑÜ«∞, áœO_»sHõ Jâ◊fi"Õ∞^è•k â◊`« „Hõ`∞« ѨÙ}ºÑ¶Ö¨ Ï"åѨºÎ ~°O÷ ,
ã¨fiQÆ$ǨϟºHõÎ „ѨH͈~} ™êÅOHõ$`« ã¨Ç≤Ï~°}Àº^ŒHõ Hõ<åº^•#O Hõi¿+º –
=∞Ǩã¨OHõÅÊ=ÚKåÛ~°º, =~°=∞Éèºí ~°Ûº –
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

91

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

â’¡II =∞Ǩ^•<Õ+μ¨ Ü«∞*Ï˝^Ò „áêÜ«∞tÛ`Õ+Î μ¨ Hõ~‡° ã¨∞ I
Hõ<åº^•<Õ #n™êfl<Õ =∞Ǩ ã¨OHõÅÊ =∂K«~ˆ `ü II
â’¡II Hõ<åº^•<Õ #n™êfl<Õ `«∞ÖÏ^•<Õ+μ¨ "≥k· fi[ó I
„áêÜ«∞tÛ`Õ+Î μ¨ Ü«∞*Ï˝^Ò „=`åk+¨μ qâı+`¨ ó« II
âßO`åºk+¨μK« ã¨~fi° „`« =∞Ǩã¨OHõÅÊ =∂^Œ~å`ü I
Hõ$`åfi Ü«∞`«∞¯~°∞`ÕH~õ ‡° `«^•#O`åÜ«∞ HõÅʺ`Õ II
★★★

LѨ#Ü«∞# =∞OQÆà◊ â’¡HÍó
(1) â’¡II Ü«∞™Èû=∞HõO l`«º ã¨=∞ã¨"Î ^Õ •<£ ^Œ^Ò q^è•„`Õ „Ѩ^=Œä ∂=`å~°ó I
=∞`åûº=`å~À =∞^è∞Œ Ǩ ã¨q+¨μ~‚ fi° @∞O K«`∞« ~ˆ fi^ŒÑ@¨ ∞O Hõ~À`«∞ II
(2) â’¡II ã¨∞~å ã¨∞~å~°O÷ [Å^èÒ Ñ¨Ù~åÜ≥∂ Ѩ$¿+ª ^è~Œ #° ‡O^Œ~°
â‹Å· ÉèÏ~°ó I qâ◊fiOÉè~í ° ¢j≈Hõ=∞~îå=`å~À =@∞O......
(3) â’¡II Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~À Ü«∞V˝ =~åǨÏ~°∂Ñ‘ Ü«∞â◊√≈„Hõ tëêº#[
Ü«∞K«ÛÜ«Ú^Õú I ^ŒO¢ëêì„QÆHÀ\©q ^è$Œ `å=x~Àº=@∞O......
(4) â’¡II ã¨∞~åã¨∞~Ô · ¿ãûq`« áê^Œ Ѩ^‡Œ ó ã¨OÎ Éè’^Œƒ=ù ¢j≈ #~°ãO≤ ǨÏ
~°∂Ѩó I „ѨÇ¨ ^¡ Œ "åÔHº· ó „Ѩk`ä å =x~Àº=@∞O.....
(5) â’¡II Hõ$ëê‚l#O ^ŒO_»H=õ ∞O_»Å∞OK« Kè„« `«O Ѩq„`«O
^è$Œ `«qâ◊fi=¸iÎó I ã¨"å=∞# ã¨û~°fiã¨∞~Ô H· ¿õ ã"Àº=@∞O......
(6) â’¡II ‰õΩ~îå~° HÀ^ŒO_» ^è~Œ â° Û◊ â◊¥~°ó „Ѩ`åѨ"å¢#ƒÇ¨Ï‡‰õΩÅ
„ѨnѨó I ã¨*Ï=∞^ŒQÀflº Éè∞í =<≥H· gõ ~À =@∞O....
(7) â’¡II ™êˆH`« <å^äÀ~°¯ ‰õΩÅ „ѨnѨ ã‘û`å#<åOÉè’~°∞ǨÏ
92

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

K«OK«sHõó I N~å=∞K«O„^Œ ¢t≈`« áêi*Ï`À=@∞O......
(8) â’¡II Hõ$ëê‚„QÆ*’ =$+≤‰‚ Ωõ Å „ѨnѨó `å~åkèÑó¨ H©~Δ °
ѨÜ∂≥ kè=~°ó‚ I ǨÏÖÏÜ«Ú^èŒ ¢j≈|ÅÉè„í ^Œ~å"≥∂=@∞O.....
(9) â’¡II NHõ$+¨‚ ^Õ=¢t≈`« áêi*Ï`«ó N=¢HÎõ Ѩ^•‡o~°#O`«
g~°ºó I N=∂<£ [QÆ„^ŒH}
Δõ HÍ~°º=$`ÀÎ=@∞O.....
(10) â’¡II =∂Ü«∂=@∞ó Ñ≤Ñʨ Å=¸Å ã¨O™È÷ xâßK«~° ¢ã„Α =`«
ÉèOí QÆHÍs I |∞^•ú=`å~À |Ǩïã≤^¿úŒ ã"Àº=@∞O......
(11) â’¡II `«∞~°OQÆ "åǨÏã¨∞=Î ÚÅ „Ѩ=sÎ `«$fÜ«∞ =¸iÎ ã¨Î $
\˜`åi =~°óæ I HõÖϯ º=`å~°ó HõÅ∞ëêѨÇ¨ s =@∞O.....
(12) â’¡II É’^•úa^è •è <À ÉèQí "Æ å<£ Ѩ~ˆ â◊ó „Ѩ*Ï˝#"å<£ =∞øx
xâßO`« "åã¨ó I N=∞[˚Q<Æ åfl^äÑŒ Ù¨ ~åkè<å^èÀ =@∞O
✫✫✫

(1) P^Ò QÆ}âË ◊ ã¨^Î #Œ ∞ ã¨fiÜ«∞O Éè∂í ã¨`Î À ysâ◊ã^Ψ Œ #O`«~O° ǨÏió I
U `Õã^¨ • ^Õ=QÆ}Ï kâ◊#∞Î =\’tÛ~åÜ«Ú â◊√≈ÉèHí i© Î q^•ºó II
(2) ã¨∞"Õ∞~°∞ ™œ~°`fl« ysO„^ŒhÅ HÔ Ö· Ï㨠q<å÷ºK«Å ¿ÇÏ=∞‰õΩ\Ïó I
ã¨~ˆ fiysO„^• ã¨û`«`O« kâ◊O`«∞ =\’ó.......
(3) QÀ^•=s ã≤#∞ú=∞ÖÏѨÇ¨ s "ÕQÍ=f <å^Œ=fK« Hõ$ëê‚ I
#^Œºã¨û=∞™êÎ ã¨û`«`O« kâ◊O`«∞ =@∞..........
(4) Hõ$ëê‚l#O ^Œ~ƒ° =ù ∞~¸K« =∞øOr áêÖÏâ◊^OŒ _»ó Ѩi^è•# âß\© I
Ü«∂*’˝Ñg¨ `«OK« kâ◊O`«∞ x`«ºO =\’tÛ~åÜ«Ú....
(5) `åO|∂Å QÆO^è•Hõ`Δ « Ѩ„`«ÑÙ¨ +¨Ê náêO‰õΩ~å j~°fiK«<åx Ü«∂x I
ѨÙ}ϺǨÏ"åHͺx kâ◊O`«∞`åx =\’tÛ~åÜ«Úó......
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

93

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

(6) =∞O^•~° ^è•„f~°∞Ç¨Ï áêi*Ï`« ã¨O`å# HõÅÊ„^Œ∞=∞K«O^Œ<åx I
HõÅÊ„^Œ∞=∂MϺx kâ◊O`«∞ `åx =\’tÛ~åÜ«Úó......
(7) [OÉèÏi"≥â· ßfi#~° HÍÅѨÙ}Ϻó ã¨i`«Êu~åfiÜ«Ú ‰õΩÉË~° â◊~åfió I
U`Õ ã¨^• kHõÊ`«Ü∂≥ kâ◊O`«∞ =\’ó.........
(8) FOHÍ~° ã¨"åºÇ¨Ï$u =∞O„`«=Ú„^•ó ™êq„u QÍÜ«∞„u ã¨~ã° fi¨ f ã¨fi~åóI
KèO« ^•Oã≤ "Õ^•â◊Û kâ◊O`«∞ ã¨~ˆ fi=\’ó....
✫✫✫

#=„QÇ
Æ Ï¨ =∞OQÆà◊ â’¡HÍó
(1) ÉèÏ™êfi<£ HÍâ◊ºÑ¨ QÀ„`«*’ ~°∞} ~°∞zó Ü«∞ã≤ûOÇ¨Ï áÈ ~°¯ã¨ûq∞`ü I
+¨¢\ ™Î˜ È÷ ^Œâ◊ â’Éè<í À QÆ∞~°∞ â◊j Éè∫=∂ ã¨∞ûq∞„`åã¨û^• I
â◊√„HÀ =∞O^ŒiѨÙóHõoOQÆ [#ѨâßÛwflâ◊fi~“ ^Õ=`Õ I
=∞^èºÕ =~°∞ÅΠѨÓ~°fikyÌ#Hõ~ó° ‰õΩ~åº`«û^• =∞OQÆà"◊ ∞£ II
(2) K«O„^Œó Hõ~°¯@Hõ „ѨÉèí∞ ã≤û`«xÉèíâßÛ„`Õ Ü«∞QÀ„`À^Œƒù= I
âßÛ„`ÕÜ∞« â◊Û`«∞ ~°„ã¨"å~°∞} =ÚYâßÛáÈǨïº=∂ nèâfi◊ ~°ó I
+¨@ûáêÎyfl ^ŒâH·‹ õ â’Éè#í Ѷ֨ ’ <Ài~°∞ƒ^è•~“¯ „Ñ≤Ü∞« ø I
™êfig∞Ü«∂=Ú# [â◊Û Ñ¨~‚° ã¨q∞^èóŒ ‰õΩ~åº`«û^• =∞OQÆà"◊ ∞£ II
(3) Éè∫"≥∂ ^ŒH}
Δ˜ kH± „uHÀ} Ü«∞=∞*’ =Ofâ◊fi~°ó MÏk~°ó I
™êfig∞ =$tÛHõ"∞Õ +¨Ü∂≥ ã¨∞û~° QÆ∞~°∞âßÛ~°¯â◊≈j ™œÇ¨Ï$^Œó I
*’˝i+¨¬¢\ Θ ѶŨ „Ѩ^⌠Û◊ =ã¨∞^è• ã¨¯O^Ò „Hõ=∂^Õ=Ì `Õ I
ÉèÏ~°^•fi[‰õΩÖ’^Œƒ"ù À ~°∞}~°∞zó ‰õΩ~åº`«û^• =∞OQÆà"◊ ∞£ –
(4) ™œ=∞ºó Ñ‘`« L^ŒV√‡Y ã¨ûq∞^Œáê=∂~Àæ  „u QÀ„`À^Œƒ=ù ó I
ÉÏ}Ëâß# kâ◊ã∞¨ ûǨÏ$ „^Œqã¨∞`« âı≈ëêó ã¨=∂ j≈`« QÆó I
94

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Hõ<åºÜ«ÚQƇ Ѩu~°Ìâß+¨ì K«`«∞~°+¨¬}Ë‚„`« QÆâ’≈Éèí<À I
q+¨μ~ˆ‚ =Ì ºkè ^Õ=`Õ =∞QÆ^ÑŒè ó¨ ‰õΩ~åº `«û^• =∞OQÆà"◊ ∞£ II
(5) r=âßÛOy~° QÀ„`«*’`«~Î =° ÚM’ n~À…`~Ϋ åâßã≤`÷ ó« I
Ñ‘`Àâ◊fi`«÷ ã¨q∞K«Û ã≤O^è∞Œ [x`« âßÛáÈ^äŒ g∞<åkèÑó¨ I
ã¨∂~ˆ ºO^Œ∞ H˜uΔ *Ïó „Ñ≤Ü∂« |∞^è㌠`≤ Ò â◊`$« Ï ã¨=∂âßÛѨ~ˆ I
ã¨Ñ^Ψ fiÕ #=ѨOK«"∞Õ â◊√ÉèHí ~õ ó° ‰õΩ~åº`«û^• =∞OQÆà"◊ ∞£
(6) â◊√„HÀ ÉèÏ~°=æ QÀ„`«[ ã≤û`« ~°∞zó ѨÓ~åfi=ÚYó ѨÓ~°fikH± I
áêOKåÅã¨÷ =$+¨ã∞¨ ÖÎ ÏkèѨ =∞Ǩ~å¢ëêì kè áÈ^Œ∞O|~°ó I
WO„^•}© =∞Ѷ∞¨ "å |∞^è⌠Û◊ ~°q*’ q∞„`À~°¯ K«O„^•=s I
+¨+„ª¨ u~°âÌ ◊ =i˚`Õ Éè$í QÆ∞ ã¨∞`«ó ‰õΩ~åº`«û^• =∞OQÆà"◊ ∞£ II
(7) =∞O^Œó Hõ$+¨x‚ Éèí ã¨ûѨtÛ=∞ =ÚY™œû~å¢+Ñì¨ ó¨ HÍâ◊ºÑ¨ó I
™êfig∞ #„Hõ ã¨O‰õΩOÉèÜ
í ∂≥ ~°∞ƒ^è㌠`≤ Ò q∞„`Ò ‰õΩ*ËO^Œ∂ kfiëœ I
™ê÷#O ѨtÛ=∞ k¢HÊõ *ÏѨu Ü«∞=∞ø^Õ"Ò ^è#Œ ∞ëêºã¨#+¨¬¢\ ˜Î
ã¨â÷ √◊ ≈Éèí Hõ$K«Ûg∞ ~°q ã¨∞`«ó ‰õΩ~åº`«û^• =∞OQÆà"◊ ∞£ II
(8) ~åǨï ã≤ûOǨÏà◊ ^Õâá◊ È x~ü|∞∞uó Hõ$ëê‚OQÆ â◊¥~åÊã¨#ó I
Ü«∞óÃÑs· #î ã¨QÀ„`« ã¨OÉè=í ã¨q∞^Œ∂~Ì åfi=ÚM’ ^ŒH}
Δ˜ ó I
Ü«∞ã¨û~°Êó Ѩâ√◊ ^≥=· `À dÅ QÆ`« ™êûfi=∂º kfiâı+¨ „Ѩ^óŒ +¨¢\ Θ
ã¨â÷ √◊ ≈ÉèHí $õ K«Û ã≤OÇ≤ÏHõ ã¨∞`«ó ‰õΩ~åº `«û^• =∞OQÆà"◊ ∞£ II
(9) Hˆ `«∞~Ô qÂ˚ ∞x QÀ„`«[ó ‰õΩâ◊ ã¨q∞^•fiÜ«∞=º HÀ}Ëã`÷≤ ó« I
z„`åOHõ ^èfiŒ [ÖÏOKè<« ÀÇ≤Ï ÉèQí "Æ å<£ Ü≥∂^ŒH}
Δ˜ Ï âß=ÚYó I
„|Ǩ‡ K≥=· K« z„`«Q∞Æ Ñ¨Î Ñ¨u=∂<£ „Ѩ`åºkè ^Õ"Òã¨^• I
+¨¢\ ãΘ ÷¨ â◊√≈ÉèHí $õ K«Û |~°ƒ~°Ñu¨ ó ‰õΩ~åº`«û^• =∞OQÆà"◊ ∞£ II
(10)W`Õº`«¢^ÇæŒ Ï¨ =∞OQÆàÏMºHõ q∞^ŒO Ö’HÀѨHÍ~° „Ѩ^OŒ I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

95

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

áêáœÑ¶∞¨ „Ѩâ=◊ ∞O =∞Ǩ ÉèÜ
í ∞« Hõ~O° ™œÉèÏQƺ ã¨O=~°#÷ O I
Ü«∞ó „áê`«¢â√◊ ≈}∞ Ü«∂ `«Ê~ˆ î ^Œ#∞k#O NHÍo^•™Èk`«O I
Éè∞í H˜OÎ =ÚH˜Î =∞™œ Éè*í KË Û« ã¨``« O« qO^Õ`û« ^• =∞OQÆà"◊ ∞£ II
Wu NHÍo^•ã¨ HõqHõ$`« #=„QÆÇϨ =∞OQÆàâ◊ ’¡HÍ ã¨û=∂áêÎó
✫✫✫

^Œâß=`å~° =∞OQÆà◊ â’¡HÍó
(1) P^•=O|∞[ ã¨OÉè"í åk q#∞`«âß≈O`À [fiÅâß≈ â◊fi`«ó I
ã¨OѶ٨ ÖÏ¡=∞ŠѨÙO_»sHõ#Ü«∞#ó ѨÙ}ºó ѨÙ~å}ó ѨÙ=∂<£ I
Ö’ˆHâ◊ ¢â√◊ ≈u KÀ~° ™È=∞HõÇϨ ~À =∞`åûº=`å~À ǨÏi
¢j≈=∂<£ ã≤OǨÏysâ◊fi~°ó Hõ~∞° }Ü«∂ ^Œ^•º`«û^• =∞OQÆà"◊ ∞£
(2) ã¨ÑnΨ fiѨ ‰õΩÖÏK«ÖOË „^Œ [Åkè™ÈÎ=∂aè 㨄HõO^Œ Éè∂í ÉèÏ~åb_è»
Ѷ}
¨ O© „^Œ =∞O_»Å ^è~Œ À =∞O^•~° =∂ÖÏiÛ`«ó I
ÉèÏ=*’˝ |Ǩï K«„HõÖÏOzè`« ^è#Œ ∞ó ‰õÄ~å‡=`å~À
ǨÏi ¢j≈=∂<£.......... =∞OQÆà"◊ ∞£
(3) bÖÏÖ’_ç`« ã¨~fi° ™êQÆ~° [Åã¨ûOѨÓ~°‚ K«O„^Œ„ѨÉ∞íè ó I
¿ÇÏ=∂HΔÍ ã¨∞~° YO_»<À Éè∞í [QÆ^⌠Û◊ O„HÍOH˜`« ã¨ûO`«`"« ∞£ I
^ŒO¢ëÈì„QÀ^è$Œ `« "Õ∞nh ÉèÜ
í ∞« ǨÏ~°ó „HÀ_®=`å~À
ǨÏi ¢j≈=∂<£.......... =∞OQÆà"◊ ∞£
(4) ‰õΩO^ÕO^Œ∞ ã¨Ê\ù H˜ õ „ѨÉÏè |ǨïÉè∞í *’ Éè∂í ëê ã¨ÇϨ „™È[fiÖ’
^≥`· ºÕ O„^Œ „Ѩq^•~°}uË xѨÙ}ã¨ûOÎ Éè’^Œƒ"ù À cè+}
¨ óI
„ѨÇ¨ ^¡ •iΠǨÏ~À^ŒÜ∂≥ #~°=∞$QÍHÍ~å=`å~À
ǨÏi ¢j≈=∂<£........ =∞OQÆà"◊ ∞£
96

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

(5) ^è•`«$HΔÍo`« áê^ŒÑO¨ Hõ[ Éè=í „HÀâ’=∞ǨâßO|~°ó I
„ѨHÍΔ m Hõ$`« áê^Œ Ѩ^‡Œ Ü«ÚQÆà’ ¿ÇÏÖÏ[QÆ r˚=#ó I
aèHÍΔ s÷ |e^Œ~Ê° Ǩ Ѩ@∞=@∞ó Y~åfi=`å~À
ǨÏi ¢j≈=∂<£........ =∞OQÆà"◊ ∞£
(6) ã¨^ºŒ ó YO_ç`« ~å[=∞O_»Å â◊s~À^Œ∂ƒù`« ~°HÍÎÑQ¨ óÆ I
ã¨=∞ºHõÎiÊ`« ÃÑ·`«$Hõó Ñ≤`«$=K«ã¨ûOáêÅ<Õ x+≤ª`«ó I
"Õ^*Œ ’˝ [=∞^Œyfl[ó Ѩ~â° √◊ Éè$í „^•=∂=`å~À
ǨÏi ¢j≈=∂<£.......... =∞OQÆà"◊ ∞£
(7) ~å*ËO„^À ~°}~°OQÆ ~å[ ql`å<ÕHÍã¨∞~å ÉèÏã¨∞ ~å HÍ~å
~å=} HÀ\˜YO_»# Ѩ@∞ó HÀ^ŒO_» nHΔÍ QÆ∞~°∞ó I
ã‘`âÕ ã◊ ∞¨ û~° ã¨[<˚ å=# Ѩ~À ~å=∂=`å~À
ǨÏi ¢j≈=∂<£......... =∞OQÆà"◊ ∞£
(8) HÍoOn |ÅÉè^Ë <Œ À |ÅÉè∞í [ó „Ñ‘`ó« „Ñ¨ÅOÉÏã¨∞~°
„Ѩ^fiŒè Oã‘ =Úã¨ÖÏÜ«Ú^èÀ ǨÏÅ^è~Œ À hÖÏO|~À x~°‡Åó I
ÖÏ=}Ϻq∞`« ~ˆ =f „Ñ≤Ü∞« =~À ~å=∂=`å~À
ǨÏi ¢j≈=∂<£........ =∞OQÆà"◊ ∞£
(9) ^è~Œ ‡° V˝ ¢ãÑÎ≤ Ù¨ ~åkè <å^èŒ =x`å ^è~Œ À‡Ñ¨^ëÕ êì K«`∞« ó I
áêu„=`«º qâı+¨ ÉèOí [# Ѩ~À "Õ^•O`« "Õ^ºŒ ã¨û^• I
^≥`· º« „"å`« q<åâ◊ <åu K«`∞« ~À |∞^•ú=`å~À
ǨÏi ¢j≈=∂<£......... =∞OQÆà"◊ ∞£
(10)"Õ∞K¡ Û« ù „"å`« q<åâ◊#ó HõeÜ«ÚQÍO`Õ Jâßfikè~∂° _èÀ
=∞Ǩ=∂Ü«∂g |ǨïÉèÏ#∞ HÀ\˜ ã¨^$Œ â’ cè=∂ã≤ K«„HÍÜ«Ú^èóŒ I

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

97

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ü«∞âß≈s˚Hæ $õ `« Hõe¯~°∂Ѩ qÉè"í À Éè∂í =∞ø ã¨q„áê#fiÜ«∞ó
N=∂<£ ã≤OǨÏysâ◊fi~°ó Hõ~∞° }Ü«∂ ^Œ^•º`«û^• =∞OQÆà"◊ ∞£ I
✫✫✫

98

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

K«∂i‚HÍ
ã¨fi㨺Πëêìju ã¨ÇϨ „™ê}ÏO kfi[QÆ∞~°∞ ^≥=· `å<åO ѨÙ~°∞Ǩ˙`« Ǩï`«=ǨÏ
^ŒO_»^~Œè ° xâßK«~° áêâ◊áê}˜ ã¨g∞~°} "≥„· â◊=} â◊tâıY~å}ÏO. PÜ«Ú+¨‡`«ó
Hõ=∞ÖÏã¨#㨺 I ã¨HÅõ ^Œ∞i`« x"å~°}㨺 ÅH©Δ ‡ <å~åÜ«∞}㨺 I P^ŒºO`«~Ç° Ï≤ `«ãº¨
Q“s=∞<À=Å¡Éèí㨺 I `Õ[ã≤fi#ã¨ûq`«∞óI „Ѩ*Ï˝QÆ∞~Àã¨∞û~°QÆ∞~Àó I ã¨~°fiâ◊√Éèí
ѶŨ ^•Ü«∞Hõ㺨 , ѨÙ+¨Ê ™êÜ«∞Hõ㺨 I ã¨`º« ã¨#ãú º¨ ǨÏiâ◊Û¢#ãÌ º¨ I ^Œ∞~åfi~°g~°ºã¨º,
HÍ~°Îg~°ºã¨º I #Ü«∞<å#Ì Hõ~°ã¨º N~å=∞K«¢#Ì㨺 I =∞$Hõ}∞¤=Úx `«#Ü«∞㨺
=∂~°¯}ËÜ
¤ ∞« 㨺 I `«áÈx+¨ãª º¨ =ã≤+㪨 º¨ I J"≥∂ƒùxkè‰Ωõ q∞ƒùh^è~Œ q° [$OÉè}
í ã¨=Î ∞ƒù
#㨺 ‰õΩOÉèí ã¨OÉèí=㨺 I Ü«∞=∞xÜ«∞=∂ã¨# „áê}ÏÜ«∂=∞ „Ѩ`åºÇ¨~°
^è•~°}Ï^蕺# ã¨=∂^躌 ëêìVæ Ü≥∂QÆxëêªQiÆ ëêª<åO =Úx=ÚMϺ<åO I J~°∞#úf
Ö’áê=Ú„^• #ã¨∂Ü«∂ ã‘`å ™êq„f „ѨÉ$íè f<åO ã¨f<åO I QÆVÍæÜ∞« =Ú<å
ã¨~°ã¨fif #~°‡^• QÀ^•=s `«∞VæÉèí„^•, Hõ$+¨‚"Õ}© HÍ"Õs `å„=∞ Ѩ~傺k
=∞Ǩ#n<åO I Nâ‹·Åã¨∞"ÕÅ ã¨∞~°x"åã¨ÔH·ÖÏ™ên<åO â‹·ÖÏ<åO I =∞<åÌ~°
ǨÏiK«#<Ì åk |$<åÌ~H° õ `«~∂° }ÏO I [=¸ƒÑ¨H¡ ÍΔ â◊fi`«÷ ѨÖÏâ◊#º„QÀ^èÀ ^Œ∞=∞ƒ~åk
=#ã¨Êf<åO I Hõ=∞Å HõÖÏ›~° =∞e¡HÍ*Ïr Hõ^Œ=∞ƒˆHã¨~° HÍ&Û<åk
ѨÙ+¨Ê*Ïf<åO I =„["≥_· ∂»è ~°º =∞~°H`õ « =∂}˜Hºõ =ÚHÍ΄Ѩ"åàÏk #=~°`åfl<åO I
z<åÎ=∞}˜ H“ã¨∞ÎÉèí HÍ=∞^èÕ#∂<åO I |∞∞QƺA™êû=∂ ^äŒ~°fi} "Õ^•<åO I
jHΔÍ"åºHõ~}
° Ïk "Õ^•V¥æ<åO I [QÆ<å‡Ü«∂ qÖÏã¨ãº¨ ã¨zÛ^•##Ì q„QÆÇϨ 㨺
Ѩ~„° |Ǩχ}ó I Éè∂í H˜~}
° HõàτѨÑÓ¨ ~°Ü
‚ ∂≥ â◊Û¢#Ì ã¨∂~°ºÜ≥∂ó I ã¨`Ϋ fi~°[ã¨"Î ∂≥
QÆ ∞ }Ï`« ‡ Hõ „uÖ’HÍ<åO I „|Ǩ Ï ‡}â◊ Û `« ∞ ~° ∞ ‡MÏ<åO I Ѩ ~ ° " Õ ∞ â◊ fi ~° ã ¨ º
ѨOK«=ÚMÏ<åO I ‰õΩ=∂~°™êfiq∞#+¨¬}∞‡MÏ<åO I ã¨ÑsΨ ¬}ÏO I J+¨=ì ã¨∂<åO
I #=„QÆÇ¨ }ÏO I ^Œâß=`å~å}ÏO I UHÍ^Œâ~◊ ∞° „^•}ÏO I ^•fi^Œâßk`åº<åO I
„`«Ü∂≥ ^Œâ◊ qâıfiëêO ^Õ"å<åO I K«`∞« ~°âÌ ◊ =∞#∂<åO I ѨOK«^⌠ßǨïf<åO I
ëÈ_»âH◊ àõ Ï<åO I ã¨Ñ^Ψ ⌠„◊ Ѩ*ÏѨ`º« Hõ~Δ å}ÏO I Jëêì^⌠◊ q^•º<åO I JëêìqOâ◊u
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

99

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

#Hõ„Δ `å}ÏO I „`«Ü∞« ¢ãOÎ≤ â◊`À¯\˜ ^Õ=`å<åO I ~°=∞}©Ü∞« Éè∂í +¨}Ï<åO w~åfi}
`«~°∞}©<åO I ^èŒ~°‡Ñ¨ffl ã¨=∞xfi`å<åO q^Œfi„^•ƒÇ¨Ï‡}Ï<åO I JqѶ¨∞flHõ$`«ó
Nq<åÜ«∞Hõ㨺 K«„Ѩ™ê^Õ#, J㨺=\’ó (J#Ü≥∂~°ÌOѨ`Àºó) W‰õΔΩH©Δ~°^Œkè
=∞^è∞Œ Ѷ∞¨ $`« QÀ~ÀK«# r~°HQõ ∞Æ _» ǨÏi„^•k „^Œ"åº}˜, ã¨~“fi+¨^Ü
Œè ∞« ó, ã¨~fi° 㨙êºx,
=∞VæàH◊ ~õ å}˜ Éè=í #∞Î, ukä"å~° #Hõ„Δ `«Ü∂≥ QÆ Hõ~}
° =ÚǨ˙~°Î ÅQÆflǨϟ~å„^ÕHͯ}
#"åOâ◊ ^•fi^ŒâßOâ◊ „uOâ◊^OŒ âßOâ◊HÍó x~°#~Î ° =∞#∞‰õÄÖÏ â◊√≈ÉèÏ â’≈Éè<í åó
J㨺...... =ÚǨ˙~°ãÎ º¨ , ã¨∞u käO, ã¨∞"å~°O, ã¨∞#Hõ„Δ `«O, ã¨∞Ü≥∂QÆO, ã¨∞Hõ~}° O,
ã¨∞K«¢#Ì `å~å|ÅO HõÅÊÜ«∞#∞Î. 㨈~fi„QÆǨã¨û #HõΔ„`åó ã¨∞„Ñ‘`å ã¨∞û„Ѩã¨<åfl
â◊√ÉèH·ˇ Í^Œâ™◊ ê÷# ѶŨ ^•=~°^• Éè=í #∞Î I
★★★

~°∞„^ŒÇ¨Ï=#qkèó
„u~åKå"Õ∞`ü.... ѨÓ~ÀfiHõÎ U=OQÆ∞} qâı+}
¨ qtëêìÜ∂« O â◊√Éèuí ^äÒ,
NѨ~"° ∞Õ â◊fi~° =ÚkÌâº◊ NѨ~"° ∞Õ â◊fi~° „Ñ‘`º« ~°O÷ Ü«∞^ä•â◊HΘ ~°∞„^ŒÇϨ =#O Hõi¿+º.
J㨺N~°∞„^Œãº¨ „Ѩâfl◊ 㨺, J#∞+¨μÑì Û¨ Où ^Œó, JѶ∞¨ ’~°|∞∞+≤ó, ã¨OHõ~¬° }
=¸iÎ ã¨fi~°∂áÈ Ü≥∂™ê"åk`«ºó, Ѩ~=° ∞ѨÙ~°∞+¨ ã¨ûU+¨ ~°∞„^À^Õ=`å, Jyfl„Hõ`∞«
K«~°=∂Ü«∂q∞+¨ìHÍÜ«∂Q∑O â◊`«~°∞„nÜÕ∞ Ü«∞^ä•â◊H˜Î~°∞„^ŒÇ¨Ï=<Õ qxÜ≥∂QÆó I
ã¨HÅõ 㨺 N~°∞„^•^蕺ܫ∞㨺, N~°∞„^À ^Õ=`å, UHÍQÍÜ«∞„f KèO« ^Œó, u„™È#∞+¨μÉì óíè
u„ã¨ó ѨOHõÜ
Î ∞« ó ã¨áêÎ#∞+¨μÉì ’è ^Õfi [QÆ`Òº Ѩ~"° ∞Õ â◊fi~°|∞∞+≤ó N L=∂=∞¿ÇÏâ◊fi~°
„Ѩ™ê^Œ ã≤^ºŒè ~ˆ ÷ Ü«∞^ä•â◊HΘ ~°∞„^Œ ǨÏ=<Õ qxÜ≥∂QÆó
F"£∞ #=∞â◊≈OÉè"í KÕ « JyflǨϟ„`å`«‡<Õ JOQÆ∞ëêªÉÏè ºO #=∞ó I
F"£∞ =∞Ü≥∂Éè"í KÕ « ^Œ~≈° ѨÓ~°=‚ ∂™ê`«‡<Õ `«~h˚° ÉèϺO #=∞ó I
F"£∞ #=∞â◊≈OHõ~åÜ«∞K« Kå`«∞~凙êº`«‡<Õ =∞^躌 =∂ÉèϺO #=∞ó I
F"£∞ =∞Ü«∞㨯~åÜ«∞K« x~°∂_è» Ñ¨â√◊ |O^è•`«‡<Õ J<åq∞HÍÉèϺO #=∞óI
100

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F"£∞ #=∞t≈"åÜ«∞K« *’ºuëÈì=∂`«‡<Õ Hõx+≤Hª ÍÉèϺO #=∞ó I
F"£∞ t=`«~åÜ«∞K« ã¨~fi° „Hõ`åfi`«‡<Õ Hõ~`° Å« Hõ~° Ѩ$ëêªÉÏè ºO #=∞ó I
U=O ǨÏ$^ŒÜ∂« k <åºã¨ó Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=~Àq∞u kQƃO^èóŒ

J^äŒ ^蕺#"£∞
â’¡II F"£∞ Páê`åà◊ #Éèãí Ö÷¨ ÏO`« Éè∞í =# „|Ǩ‡O_» =∂qã¨∞Êù~`° ü I
*’ºu™êÊù\ H˜ eõ OQÆ =∞øo qÅã¨`∂« ʈ~O‚ ^Œ∞ "åO`å =∞$`≥ó· I
J™ÈÎHÍ Ñ¨Ù`¡ Ö« ’Hõq∂â◊ =∞xâ◊O ~°∞„^•#∞"å HÍ<£[Ѩ<£ I
^蕺ܫ∞hflÑ≤û`« ã≤^Ü
úŒ ∞Õ ^è$Œ u Ѩ^OŒ q„áÈaè+O≤ KÕ zÛù="£∞ II
â’¡II F"£∞ „|Ǩ‡O_» "åºÑ¨^Î ÇÕ ¨ Éèãí `≤ Ç« Ï≤ =∞~°∞Kå ÉèÏã¨=∂<å Éè∞í [OÔQó·
HõO~ˆ Hî ÍÖÏó HõÑ~¨ åÌóHõe`« â◊tHõàÏ â◊ÛO_» HÀ^Œ}Ǥ Ϩ ™êÎó I
¢`«ºHΔÍ~°∞„^•HõΔ Éè∂í ëêó „Ѩ}`« ÉèÜ
í ∞« ǨÏ~å âß≈OÉè"í å=¸iÎ Éè^Ë •ó
~°∞„^•¢j≈~°∞„^Œã∂¨ HõÎ „ѨH\õ `˜ « qÉè"í å #ó „ѨÜ∞« K«ÛOù `«∞ ™œYº"£∞ II
=∞O:

F"£∞ â◊OK«"1 ∞Õ 5 =∞Ü«∞â1 Û◊ "Õ∞ „Ñ≤Ü
5 ∞« OK«"1 ∞Õ  #∞HÍ5=∞â◊Û"1 ∞Õ 5 HÍ=∞1âÛ◊ "Õ∞
™œ=∞#5ã⨠Û◊ "1 ∞Õ Éè„5í ^ŒOK«1 "Õ∞5 „âıÜ∞« â1 Û◊ "Õ∞5 =㨺â1 Û◊ "Õ∞5 Ü«∞â◊â1 Û◊ "Õ∞5 ÉèQí â1Æ Û◊ "Õ∞5
„^Œq}
1 OK«"Õ∞ Ü«∞<5 åÎK"«1 Õ∞ ^è~Œ5 åÎK"«1 Õ∞5 ˆHΔ=∞1â◊Û"Õ∞5 ^èŒ$u1â◊Û"Õ∞5 qâ◊fiO1 K« I
"Õ∞5 =∞ǨÏâ1 Û◊ "Õ∞ ã¨O5 qK«Û"1 ∞Õ 5 *Ï˝„`«O1 K«"∞Õ 5 ã¨∂â◊Û"1 ∞Õ „Ѩã5 ∂¨ â◊Û"1 ∞Õ 5 ã‘~O1° K«"∞Õ
Å5Ü∞« â◊Û=1 ∞ |∞∞5`O« K«"1 ∞Õ  
5 =∞$`«O1 K«"∞Õ   Ü«∞H5 Δõ ‡OK«"5 ∞Õ <å1=∞Ü«∞K«Û
"Õ∞ r5"å`«∞â1 Û◊ "Õ∞ n~å… Ü«Ú`5 fi« OK«"1 ∞Õ  # q∞5„`«OK«"5 ∞Õ   ÉèÜ
1í ∞« OK«"∞Õ
ã¨∞Q5 OÆ K«"1 ∞Õ 5 â◊Ü∞« #1 O K«"∞Õ ã¨∂ë5 êK«"1 ∞Õ ã¨∞k5 #1OK«"∞Õ 5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂ÉèQí =Æ `Õ ~°∞„^•Ü«∞5 ™êfiǨ2 II
✫✫✫

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

101

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

~°∞„^Œ™êfiǨHÍ~°Ç¨ÏŸ=∞ =∞„<åÎ~°=∞ƒùó
F"£∞ II #=∞1¿ã~Î ∞° „^Œ=∞5#º=1 L5`À`«5 W+¨"1 #5Õ =∞1ó I
#=∞1¿ãÎ Jã¨∞^6Î #Œè fi1<Õ ÉÏ5Çï¨ ÉèϺ1=Ú5``« 5Õ #=∞5™êfiǨ2 II
=∞O„`ÀHõÎ ^Õ=`åÉèºí W^ŒO..... Wu ã¨~fi° „`«
F"£∞ II Ü«∂`«5 W+¨μ1 t≈6=`«=1 ∂ t5=O |5É∂íè =1`^5Õ #Œè ∞1ó I
t5"åâ◊~1 "5° å1ºÜ«∂ `«=`5 Ü
« ∂« <1 À ~°∞„^Œ=∞$_»Ü∞« ™5 êfiǨ2 II
F"£∞ II Ü«∂`Õ~1 ∞° „^Œ t5"å`«#5 ∂ ~°Ñ∞¨¶ ’5 ~åáê1ÑH¨ Íth I
`«Ü∂« #1 ã¨#6Î ∞"å5 â◊O`«=1 ∞Ü«∂5 yi1â<◊ åÎ6 aèKå1Hjõ Ç≤Ï5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ II Ü«∂q∞+¨μO1 yiâ◊#6ΠǨϿã6Î aÉè~5í ¬° º ã¨"1Î Õ I
t5"åOy1i„`«`5 åO ‰õΩ~1 ∞° =5 ∂Ç≤ÏQ∑O1 ã‘ó5 ѨÙ~°∞+1 O5¨ [QÆ`5 åûfiǨ2 II
F"£∞ II t5"#Õ =5 K«™1 ê`åfi6 yi5 âßKåÛù=1 ^•=∞ã≤ I
Ü«∞^ä•#1 ã5 û¨ ~°fi6 q∞[˚Q^1Æ Ü
Œ ∞« H5 Δõ ‡Q∑O ã¨∞=5 ∞<å5Jã¨5 `åûfiǨ2 II
F"£∞ II J^躌 "1 À K«^kŒ =è H5 ÍÎ „Ѩ^1 "5Œä ∂≥ ^≥"· Àº1a+5è H¨ ± I
JÇ‘ÏQ∑â1 Û◊ 6 ã¨~åfi2&=6˚ ∞ƒùÜ∞« #5 ÷ û~åfi2âÛ◊ Ü«∂`«∞ ^è•#5 º1 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ II J5™œÜ«∞™ê΄6 "≥∂ J1~∞° }
5 L5`« |5„Éè∞í ã¨∞û1=∞5 [æÅó1 I
ÜÕ∞KÕ=5 ∂Q∑O~°∞„5 ^• J5a`è À1 k5‰ΩΔõ „t5`åã¨ûÇ1 Ϩ „ã¨â5 ’"≥ë1· ê5QO5∑
¿ÇÏ_»1 D=∞¿ÇÏ5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ II J5™œÜ≥∂1 =5ã~¨ Ê° u1 5 hÅ1„w"À5 qÖ’1ÇÏ≤ `«ó I
L5`#·≥ O1 QÀ5áê J1^$Œ â◊#5 fl^Œ$â1 #◊ ∞fl^ŒÇ¨ ~5 º° ó1 I
L5`#·≥ O5 qâß1fiÉè∂í `5 åx5 ã¨^$Œ ë6 Èì =∞$1_Ü
» ∂« u#5™êûfiǨ2 II
102

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F"£∞ II #"≥∂1 Jã¨∞h6Î Å1„w"åÜ«∞ ã¨ÇϨ „™ê5HÍΔ Ü«∞1 g∞5_∞»è ¿+2 I
J^äÀÜ
5 ∞Õ J1㺨 6 ã¨`åfi1<À5 Ç¨ÏO `ÕÉ’è º1 Hõ~O5° #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ II „Ѩ=Ú1&Û6 ^è#Œ fi1#5 ã¨Î fi=Ú5ÉÜ
íè ∂≥ 5 ~åiÎfl1 Ü≥∂~5 å˚ º"£∞ I
Ü«∂â◊Û`1 Õ5 ǨÏã¨WÎ6 +¨=1 ó5 Ѩ~å5`å ÉèQí1 Æ"À=Ѩ™5 êfiǨ2 II
F"£∞ II J5=`5 «`«º^6 èŒ#∞5ã¨Î fiQ∑O ã¨Ç¨Ï1 „™êHõâΔ6 ◊`+Õ1 ¨μ^èÕ I
x5j~°º1 â◊Ö5 Ϻ<å5O =ÚMÏ1t"5 À#1 ã¨∞û6 =∞<å1 Éè=í ™5 êfiǨ2 II
F"£∞ II q[º6O^è#Œ ∞1ó HõÑi5¨ <Ì À5 qâ◊Ö1 ’º6 ÉÏ}1"åQ∑O L5`« I
J<Õâ1 #◊ fl6¿ãº+¨=1 P5É∞íè ~°ã1 º¨ x+¨[5 kæ ™5ä êûfiǨ2 II
F"£∞ II Ü«∂`Õ¿1 ÇÏ5us‡1_∞»è +¨=ì ∞5 ǨϿã1Î |5É∂íè =1 `Õ^5 #Œè ∞1ó I
`«Ü∂« ™5 ê‡<£ q5âfi◊ `«ã5 Ψ fi=∞1 Ü«∞H5 Δõ ‡Ü«∂5 Ѩi|1 ∞ƒù[™5 êfiǨ2 II
F"£∞ II #=∞1¿ãÎ J5™êÎ fiÜ«Ú^1 •è Ü
5 ∂« <å1``« åÜ«∞ ^è$Œ +6 "‚¨ 2Õ I
L5ÉÏè ÉèϺ1=Ú5``« #5Õ "≥∂1 ÉÏ5Çï¨ ÉèϺ6O `«=5 ^è#Œ fi1<5Õ ™êfiǨ2 II
F"£∞ II Ѩi`1 ^5Õ #Œè fi1<À ¿ÇÏ5u~°™5 ê‡ #1fiÊù}‰õΩÎ q5âfi◊ `«ó1 I
J^äÀÜ
5 «∞ W1+¨μk5 è ã¨Î"å5ˆ~ J5㨇xfl^èÇÕ1 ≤Ï`«Q5 ™∑æ6 êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂Ç5 Ï≤ ~°}
1 º ÉÏǨÏ"Õ ¿ã<å5<ºÕ 1 k5âßOK«5 Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 =6$Hˆ ÉΔ ’è º6 ǨÏi1Hˆ âıɺíè ó Ѩâ¥◊ <5 åO Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 ã¨û5 ã≤ÊO[1~åÜ«∞5 ufi+‘=1 ∞`Õ Ñ¨n<5ä åO Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂|1 Éè∞í â6¡ ßÜ«∞1 q"åº6k<è  
Õ <åfl1<å5O Ѩ`Ü
1« ∞Õ #5 =∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂Ç5 Ϩ i1Hˆ âßÜ≥∂Ѩ g5u<Õ1 ѨÙë5 êì<å5O Ѩ`Ü
1« ∞Õ #5 =∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂É1 =5íè 㨺¿1 ÇÏ5`º·≥ [QÆ`1 å5O Ѩ`Ü
1« ∞Õ #5 =∞5 ™êûfiǨ2 II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

103

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F"£∞ #"≥∂~1 ∞° „5 ^•Ü«∂`1 `« å5q<ÕHˆ5 Δ „`å1}Ï5OѨ`1« ÜÕ∞5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 ã¨∂û6`åÜ«∂ ǨÏ<1 åκܫ∞5 =<å1<å5O Ѩ`1« ÜÕ∞#5 =∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂5 ~ÀÇ≤Ï`1 åÜ«∞ ã¨Ñ6÷ `¨ Ü
1« ∞Õ =$6HÍΔ }Ï5O Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 =∞5¢x}
Î 1Ë "å}˜*5 ÏÜ«∞5 HõHÍΔ }
1 Ï5O Ѩ`1« ÜÕ∞5 #=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 Éè∞í =5#Ü
Î ∞Õ 1 "åi= 㨯6 $`åÜ«∞ø+¨1 nè<å5O
Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 L5KÛ≥ ~ À…ë1 êÜ«∂ „Hõ#5 Ü
Ì ∞« `1 Õ Ñ¨f<6Î åO Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó Hõ$^äûŒ fl g5`åÜ«∞5 ^è•=1`5Õ ã¨`fi« <1 å5O Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5ãû¨ ǨÏ=1 ∂<åÜ«∞ x"åº6k#è 1 P"åº6kè h1<å5O
Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó Hõ‰Ωõ É5 Ïè Ü«∞1 x+¨V5 }
æ˜ 2Ë ¿ã<6Î å<å5O Ѩ`1« ÜÕ∞5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂x1 +¨O5 y}1 W+¨μkè=5 ∞`Õ5 `«ã¯¨ ~1 å}Ï5O Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂=5 &Û1`Õ Ñ¨i=5 &1Û`Õ ™êÎܸ
« <5 åO Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 xKÕ~5 "° 1Õ Ñ¨iK«~5 å Ü«∂~°}
1 Ϻ<å5O Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó ã¨$HÍ5qÉè’º6 lѶ∂¨ Q∑O1 ã¨^Àƒùº =Ú +¨`6‚ åO
Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂ 
1 ã≤=5 ∞^Àƒùº6 #HõO6Î K«~^1° ƒŒ ºù ó „ѨH$õ <6 åÎ<å5O
Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 L+‘+6‚ }
≤ 1Ë yi K«~5 åÜ«∞1 ‰õΩÅ∞5&ÍÛ<å5O
Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 #=∞5 ™êûfiǨ2 II
104

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F"£∞ #=∞5 W+¨μ=1 ∞^Àƒùº ^è<Œ åfi6qÉèºí â1 Û◊ "À5#=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 P`«<åfi6<ÉÕ ºíè ó1 „Ѩu^5 ^Œ •è <1 ÉÕ ºíè â◊Û "À5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 P5Ü∞« K«Û^1ù Àƒùº qã¨$[6 ^Œƒº1ù â◊Û "À5 #=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂ ã¨º^1 Àƒùº6 q^躌 ^1 ƒŒ ºù â◊Û "À5#=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5 Pã‘<1 ÉÕ ºíè â6 ≈◊ Ü«∂<1 ÉÕ ºíè â◊Û"À5 #=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ãfi¨ Ñ76 ^¨ Àƒùº6 *Ï„QÆ^1 ƒŒ ºù â◊Û"À5 #=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5ã+Î≤ ^1ª¨ Àƒùº6 ^è•=1^ƒŒ ºù â◊Û "À5 #=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ãû¨ É6 Ïè Éèºí 1 ã¨ûÉ6 Ïè Ѩu1 Éèºí â◊Û "À5#=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂5 JâıfiÉ6 ’è º  â◊fi1 ѨuÉèºí â◊Û "À5 #=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 P"åº6kè h2É’è ºq5q^躌 h1 Î Éèºí â◊Û "À5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5 LQÆ}
1 ÏÉèºí ã¨Î $Q∑O ǨÏf5 Éèºí â1 Û◊ "À5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂Q1 Æ$^6 äÕûÉè’º1 QÆ$^6 äŒû Ѩu1 Éèíºâ◊Û "À5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂5 „"å`ÕÉ2 ’è º6 „"å`«1 ѨuÉèºí â◊Û "À5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 QÆ}
5 ÉË ’è º1 QÆ}
5 Ѩu1 Éèºí â◊Û "À5#=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂5 q~°∂¿1 ÑÉè’º q5âfi◊ ~°∂¿1 ÑÉèºí â◊Û "À5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 =∞5ÇϨ ^Œƒº1ù ó ‰õΩΔ Å¡Hˆ6 Éèºí â1 Û◊ "À5#=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂~1 k5° Éä ’è º1 ~°^5 ÉÕä ºíè â1 Û◊ "À5#=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂~5 ^° É2Õä ’è º6 ~°^Ñ1Œä u¨ Éèºí â◊Û"À5#=∞5 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5¿ãû<å2ɺíè ¿ãû<å5xÉèºí â1 Û◊ "À5#=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó Hõ`Δ6 «$Éèºí1 ã¨ûO„QÆÇ‘Ï`5 «$Éè$í1 â◊Û"À5 #=∞5™êûfiǨ2 II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

105

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F"£∞ #=∞5ã¨ÎHÉõΔ1 è’º ~°^äŒHÍ5ˆ~Éèíºâ1 ◊Û "À5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5ó ‰õΩÖÏ1ÖÉË ºíè ó Hõ~5 凈~É2 ºíè â◊Û "À5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó ѨÙ&
5 ¿˚˜ +É2ì ’è º xëê5^ÉÕ ºíè â1 Û◊ "À5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 W+¨μH5 $õ ^Àƒùº1 ^è#Œ fi6H6 $õ ^Œƒ1 ºù â◊Û "À5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 =∞$QÆÜ
5 Ú« Qƃ1 ºù â◊≈fi6 xÉèº1í â◊Û "À5 #=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5â≈◊ fiÉèºí 6 â◊≈fiѨu1 Éèºí â◊Û "À5#=∞5™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂É1 "5íè åÜ«∞K1 ~« ∞° „5 ^•Ü«∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1â≈◊ ~6 åfiÜ«∞K1 « Ѩâ√◊ Ñ5 `¨ Ü
1« ∞Õ K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂5 hÅ1„w"åÜ«∞K« tu5H}
õ ϪÜ
1 ∞« K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó HõÑi5¨ <Ì 1Õ K«=5 Ùº1ÑHˆÎ¨ âßÜ«∞ K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 ã¨ûÇ¨Ï „™ê5HÍΔ Ü«∞K1 « â◊`5 ^« #1Œè fi<ÕK5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 yi5âßÜ«∞K1 « tÑ≤që5 êìÜ∞« K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 g∞5_∞»è +¨=1ì ∂Ü«∞5 KÕ+μ¨ =1 ∞`ÕK5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂2 „Ǩϙ5 êfiÜ«∞K1 « "å=∞5<åÜ«∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 |$ǨÏ`5 KÕ 5« =s¬Ü
1 ∞« ¿ãK«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 =$6^•úÜ∞« K1 « ã¨O5 =$^èfiŒ <1 KÕ 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂5 J„y1Ü∂« Ü«∞K« „Ѩ^=5Œä ∂Ü«∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 P5â"◊ 1Õ Kål5~åÜ«∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5j≈„Ѷ∞≤ Ü
1 ∂« Ü«∞K«5 jÉèϺ1Ü∞« K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 T5~å1‡ºÜ«∞ Kå=ã¨fi<6 åº1Ü∞« K«™5 êfiǨ2 II
106

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F"£∞ #=∞1 „™Èû`«™5 êº1Ü∞« K«5 nfiáê1ºÜ«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂2 *˺ë6 êªÜ∞« K1 « Hõxë5 êªÜ∞« K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó ѨÓ~°fi*6 ÏÜ«∞K1 åѨ~5° *ÏÜ«∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 =∞^躌 =6 ∂Ü«∞K1 åѨQÖ5Æ ÏƒùÜ∞« K1 ™5« êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 [Ѷ∞¨ <5 åº1Ü∞« K«5 |∞kèflÜ
1 ∂« Ü«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1™Èû6ÉÏè º1 Ü«∞K« „Ѩuã¨~5 å1ºÜ«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂5 Ü«∂=∂º1Ü∞« K«5 Hˆ =Δ ∂1º Ü«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1L~°fi~6 å1ºÜ«∞K«5 YÖϺ1Ü∞« K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5 â’≈HÍ1
¡ ºÜ«∞Kå=™ê5<å1ºÜ«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂5 =<åº1Ü∞« K«5 HõHÍΔ º1 Ü«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 „â◊≈"6 åÜ«∞K1 « „Ѩu„â◊"5 åÜ«∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 P5â√◊ ¿+}
1 ÏÜ«∞ Kå5â√◊ ~°^1 •ä Ü«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5 â◊¥≈~å1Ü∞« Kå=aè#`6Ì KÕ 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 =5i‡}ËK1 « =~°∂k5 <ä K1Õ 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 a5e‡<ÕK1 « Hõ=z5 <ÕK1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 „â◊√≈6 `åÜ«∞K1 « „â◊√`«¿ã<5 åÜ«∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂^1 ∞Œ O^Œ∞É5 Ïè º1Ü∞« Kå ǨÏ#5<å1ºÜ«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂^1 $Œè +6 "‚¨ K1Õ « „Ѩ=∞$6âßÜ«∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 ^Œ∂`5 åÜ«∞K1 5« „ѨÇÏ≤ `1 åÜ«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 x+¨l5 }
æ 1Ë KÕ+μ¨ kè=5 ∞`ÕK1 ™5« êfiǨ2 II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

107

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F"£∞ #=∞1 ã‘Hˆ6Î Δ‚+"¨1 ÕKå Ü«Úk5 è<KÕ1 ™«5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 ™êûfiÜ«Ú^5 •è Ü«∞K1 « ã¨∞^5 #Œè fi1<KÕ 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5 „ã¨∞û`å1ºÜ«∞K«5 Ѩ^•ä º1Ü∞« K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó HÍ5\Ϻ1Ü∞« K« h5áê1ºÜ«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5 ã¨∂û^•1ºÜ«∞K« ã¨~™5° êº1Ü∞« K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 <å5^•ºÜ«∞K1 « "≥â· <5◊ åÎÜ∞« K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5ó ‰õÄáêº1Ü∞« Kå =5\Ï1ºÜ«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂=5 ~å1¬ºÜ«∞Kå =5~嬺ܫ∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 "Õ∞Ñ5 ∂¨¶ º1 Ü«∞K« q^Œ∞º6`å1ºÜ«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 D5„kèÜ∂« Ü
1 ∞« Kå `«á5 êº1Ü∞« K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂5 "å`åº1Ü∞« K«5 ~ˆ +≤‡Ü
1 ∂« Ü«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 "åã¨"6Î å1ºÜ«∞K«"åã¨∞á6Î êÜ«∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5™Èû=∂1Ü∞« K« ~°∞5 „^•Ü«∞K1 ™5« êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 ™ê΄6 =∂Ü«∞K1 å~°∞}
5 ÏÜ«∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 â◊≈V6 ÍæÜ∞« K1 « Ѩâ√◊ Ñ5 `¨ Ü
1« ∞Õ K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1L„5 QÍÜ«∞K1 « cè=5 ∂Ü«∞K1 5« ™êfiǨI2 I
F"£∞ #"≥∂1 J„ˆQ=5^•è Ü«∞K1 « ^Œ∂~ˆ =5^•è Ü«∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 ǨϢ5 <ÎÕ K«5 ǨÏh1Ü∞« ¿ãK«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 =$6ˆHΔÉè’º6 ǨÏi1ˆHâıÉèíº6 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1™êÎ~6 åÜ«∞™5 êfiǨ2 II
108

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F"£∞ #=∞1 â◊≈=6 ∞ƒù"K1Õ « =∞Ü≥∂É5 "íè K1Õ 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 â◊≈OHõ~5 åÜ«∞K1 « =∞Ü«∞㨯~6 åÜ«∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1t≈6"åÜ«∞K1 « t5=`«~1 åÜ«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5 ã‘~Î å÷º1 Ü«∞K«‰5 Äõ ÖÏ1ºÜ«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó áê5~å1ºÜ«∞Kå "å5~å1ºÜ«∞ K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó „Ѩ`5 ~« }
1° ÏÜ«∞KÀ5`~Ϋ }
1° ÏÜ«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 P`å5~å1ºÜ«∞Kå ÖÏ5^•1ºÜ«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5 â◊≈ëê1ʺܫ∞K«5 ¿Ñ<¶ å1ºÜ«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ãû≤ Hõ`5 åº1Ü∞« K« „Ѩ"å5Ç¨ º1 Ü«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 Wi5}Ï1ºÜ«∞K« „ѨÑ^5¨ •ä º1 Ü«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó H˜QO∑ t5ÖÏÜ«∞K1 5« HõÜ
Δ ∞« }
1 Ï Ü«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó HõÑi5¨ <Ì 1Õ K« ѨÙÅ5ãÜ
Ψ ∞Õ K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂Q5 Àëꪺ1 Ü«∞K«5 QÆ$Ǩº1 Ü«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5 ã¨ÖÎ Ï1ʺܫ∞K«5 Qˆ Ǩº1 Ü«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó HÍ5\Ï1ºÜ«∞K« QÆÇϨ fiˆ~ë5 êªÜ∞« K1 ™5« êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂2 „ǨÏ^ŒÜ
5 ∂« º1Ü∞« K« x"Õë5 êʺܫ∞K1 5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1ó áêQ∑O ã¨"5 åº1Ü∞« K« ~°[™5 ê1ºÜ«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞5 â◊√≈ëê1¯ ºÜ«∞K« ǨÏi5`å1ºÜ«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂Ö5 ’áêº1Ü∞« KÀÅ5áê1ºÜ«∞K«™5 êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 T5~å1fi ºÜ«∞K« ã¨∂~5 å1‡ºÜ«∞K«™5 êfiǨ2 II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

109

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F"£∞ #=∞1ó Ѩ~5 å1º‚ Ü«∞K« Ѩ~â‚° ^5◊ •1ºÜ«∞K«5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 ѨQ∞Æ ~5 =° ∂1}ÏÜ«∞Kå aèÑ∞¨¶ fl5 `ÕK5« ™êfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 PH˜ö^`Œ5 ÕK«1 „ѨH˜ö^`Œ5 ÕK™«5 êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂=1 ó H˜iHˆ5 Éè’º1 ^Õ"5 å<å5QO5∑ ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ Éèº5í ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 qH©}
Δ Hˆ5 Éè’º1 ^Õ"5 å<å5QO5∑ ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ Éèº5í ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂q1 z#5fi`Õ¯Éè’º1 ^Õ"5 å<å5QO5∑ ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ Éèº5í ™êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 Px~°›`6 ÉÕ ’è º1 ^Õ"5 å<å5QO5∑ ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ Éèºí ™6 êûfiǨ2 II
F"£∞ #=∞1 Pq∂=5`¯Õ Éè’º1 ^Õ"5 å<å5QO5∑ ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ Éèº5í ™êûfiǨ2 II
F"£∞ „^•¿Ñ5 J#ú1 ã¨ãʨ `Õ5 ^Œi„1 ^Œh5 flÅ1Ö’Ç≤Ï`« I
U5ëêO ѨÙ~°∞ë1 ê}Ï "Õ∞ë5 êO Ѩâ1 ¥◊ <5 åO =∂Éè~Ë å‡~À5
"≥∂U1ëê5OH˜OK«<5 å =∞1=∞5`åûfiǨ2 II
F"£∞ Ü«∂`Õ~1 ∞° „^Œ t5"å`«#5 ∂ t≈6"7 å q5âßfiǨÏÉ1 Ëè +¨r I
t5"å~°∞„5 ^Œãº¨ 1 Éè+Ë r5¨ `«Ü∂« <1 À =∞$_» r5=¿ã™5 êfiǨ2 II
F"£∞ W5=∂Q∑O ~°∞„5 ^•Ü«∞1 `«=5 ¿ã1 HõÑi5¨ Ì <ÕH2 Ü
6Δõ ∞«
n1fi~åÜ«∞5 „ѨÉ~1íè å=∞¿ÇÏ =∞5u"£∞ I
Ü«∞^ä•1 #5â≈◊ =∞ã¨1 kÌfiÑ6 ^¨ 5Õ K«`∞« +1 ʨ ^Õ5 qâ◊fi1 O ѨÙ+5 Oì¨
„QÍ"Õ∞1 J5ã‡≤ #fl<å1`∞« ~°Q5 6æ∑ ™êfiǨ2 II
F"£∞ =∞5$_®<À1 ~°∞„^À5`<« À5 =∞Ü«∞ã1 ¯¨ $kè HõÜ
6Δ ∞« nfi1~åÜ«∞5
#=∞1™ê q^è=Õ ∞`Õ I

110

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ü«∞K«ÛOù K«Ü
5 ∂≥ â◊Û6 =∞#∞1~å Ü«∞*5 ÑË `5≤ å `«^â1Œ ߺ=∞5
`«=1 ~°∞„^Œ„5 Ѩ}`1© Ò5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ =∂<À1=∞5Ç¨ #Î=1 Ú5`=« ∂<À1 J~°ƒH6ù Oõ
=∂#5 LHõ#1Δ Î =Ú5`=« ∂#1 LH˜`6Δ "« ∞£ I
=∂<À1 =nèó Ñ≤`5 ~« O5° "≥∂`« =∂5`~« O1° „Ñ≤Ü
5 ∂« =∂#1
ã¨#6Î ∞"À1 ~°∞„^Œsi+¨5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ =∂#1™ÈÎHˆ6 `«#Ü
1 ∞Õ 5 =∂#5
PÜ«Ú+1 5≤ =∂<À5QÀ+¨μ=5 ∂<À5 Jâıfi+1 μ¨ si+¨ó I
g5~å<å‡<À1 ~°∞„^ŒÉÏè q∞5`À =1n~è ›°q6 +¨‡<1 ÀÎ6 #=∞1™êq ^è=Õ ∞`Õ5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ P5~å`ÕQÎ1 À5Ѷ¨∞fl L5`« ѨÓ~1 °∞+¨¿5 Ѷ∞fl HõÜ
Δ6 «∞
n1fi~åÜ«∞ ã¨∞=5 ∞fl=∞5¿ã‡`Õ1 Jã¨∞Î I
~°HÍΔ K1 <« À5 JkèK1 ^« =Õ „|∂5ÇϨ º^ä•K1 #« 5 â◊≈~°‡1 Ü«∞K«Ûù kfi6|~å›6 ™êûfiǨ2 II
F"£∞ ã¨∞Ç6Î Ï≤ „â◊√`5 O« QÆ~1 ã6ΰ ^¨ O5Œ Ü«Ú"å1#O
=∞5$QÆO# cè=5 ∞ =Ú1ÑǨ Ϩ `5 ∞« fl=Ú5„QÆ"∞£ I
=∞$6_®[1i5 „`Õ ~°∞„1 ^Œã5 "Ψ å1<À J5#ºO`Õ1 J5㇨ xfl=1ÑO¨ `«∞5 ¿ã<å5™êûfiǨ2 II
F"£∞ Ѩi}
1 À~°∞„5 ^Œã¨º1 ¿ÇÏ5u~°fi$1 }‰õΩÎ6 Ѩi`1 Õfi+6 ¨ 㨺1 ^Œ∞~°‡5 u~°Ñ1 ¶¨∂Ü
5 ≥∂ó I
J=1ã~≤÷6 å =∞5Ѷ¨∞ =1^Œƒùº ã¨Î#∞+¨fi5 g∞_è»fi™1 ÈÎH6 ÍÜ«∞5
`«#Ü
1 ∂« Ü«∞ =∞$_»Ü∞« ™5 êfiǨ2 II
F"£∞ g∞_è∞1» +¨=ì ∞5 t=1`=« ∞ t5"À#1 ã¨∞û6=∞<å1Éíè = I

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

111

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ѩ~5 "5° ∞Õ =$6HΔõ PÜ«Ú^1 OŒè x5^•è Ü«∞H5 $õ uÎO6 =™ê1#5 PK«~1 5°
Ñ≤<å1HOõ5 a „Éè^í5 •QÆÇ1 ≤Ï5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ qH˜i1 ^Œ5 q1Ö’Ç≤Ï`«5 #=∞1¿ãÎ Jã¨∞ÉÎ Qíè =Æ ó I
Ü«∂¿ã1Î ã¨Ç5 Ϩ „ã¨QO1∑ ¿ÇÏ5`Ü
« ∂≥ 5 #º=∞5㇨ xfl=1 Ѩ#∞Î`6 å ™êfiǨ2 II
F"£∞ ã¨Ç5 Ϩ „™ê1}˜ ã¨ÇϨ „ã¨^5 •è ÉÏ1Çï¨ "5 À ã¨=Î 1 ¿ÇÏ5`Ü
« ∞« ó1 I
`å™ê5q∂âß1<À ÉèQí =Æ ó Ѩ~å5 p<å5 =ÚMÏ1H$õ kè5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ ã¨Ç5 Ϩ „™ê1}˜ ã¨ÇϨ „ã¨â5 ’ÜÕ∞ ~°∞„5 ^•Jkè5 Éè∂í =∂º2"∞£ I
`ÕëêQ∑O1 ã¨ÇϨ „㨠Ü≥∂[5<=Õ ^5 <Œè åfi1 x`«#‡ã≤5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ J5ã‡≤ #‡1ÇϨ `5 º« ~1 "6‚°  
2Õ #ÎiHˆ1 Δ Éè"5í åJkè1 I
`ÕëêQ∑O1 ã¨ÇϨ „㨠Ü≥∂[5<=Õ 5 ^è<Œ åfi1x `«#‡ã≤5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ hÅ1„w"åt≈u5H}
õ Ϫ2 â◊≈~6 åfi J5^óŒä Hõ=1Δ ∂K«5 ~åó I
`ÕëêQ∑O1 ã¨ÇϨ „ã¨Ü∂≥ [5<=Õ 5 ^è<Œ åfi1x `«#‡ ã≤5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ hÅ1„w"å t≈u5HOõ ~îå5 k=Q∑O1 ~°∞„5 ^• LѨ„1 t`åó I
`ÕëêQ∑O1 ã¨ÇϨ „ã¨Ü∂≥ [5<=Õ 5 ^è<Œ åfi1x `«#‡ ã≤5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ ÜÕ∞=$6Hˆ +Δ μ¨ 1 ã¨ã5 Ê≤ O[1~å5 hÅ1„w"å5qÖ’1 Ç≤Ï`åó I
`ÕëêQ∑O1 ã¨ÇϨ „ã¨Ü∂≥ [5<=Õ 5 ^è<Œ åfi1x `«#‡ ã≤5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ ÜÕ∞Éè∂í `5 å<å5 =∞kè1 Ѩ`Ü
« ∂≥ qt5MÏã¨ó1 HõÑi5¨ #Ì ó1 I
`ÕëêQ∑O1 ã¨ÇϨ „ã¨Ü∂≥ [5<=Õ 5 ^è<Œ åfi1x`«#‡ã≤™5 êfiǨ2 II
F"£∞ ÜÕ∞ J<Õfl+1 μ¨ q5q^躌 x1 6Î áê„`Õ+1 μ¨ 5 Ñ≤|`1 À5 [<å<£1 I
`ÕëêQ∑O ã¨ÇϨ „㨠Ü≥∂[5<=Õ 5 ^è<Œ åfi1x `«#‡ã≤5 ™êfiǨ2 II
112

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F"£∞ ÜÕ∞ Ѩ^5 •ä O Ѩk1 ~5ä H° Ü
1Δõ ∞« SÅ|$6^•Ü«∞=5 Ùº^èó1Œ I
`ÕëêQ∑O1 ã¨ÇϨ „ã¨Ü∂≥ [5<=Õ 5 ^è<Œ åfi1x `«#‡ã≤™5 êfiǨ2 II
F"£∞ ÜÕ∞ f5~å÷x1 „ѨK5 ~« x1° Î ã¨$H6 Í=1<ÀÎ x+¨V5 }
æ˜ ó1 I
`ÕëêQ∑O1 ã¨ÇϨ „ã¨Ü∂≥ [5<=Õ 5 ^è<Œ åfi1x `«#‡ã≤5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ Ü«∞U5`å=1#âÎ Û◊ 6 Éè∂í Ü«∂Q∑O1 ã¨âÛ◊ 6 kâ’1~∞° „5 ^• q1`ã« ~ˆ6÷≤ I
`ÕëêQ∑O1 ã¨ÇϨ „ã¨Ü∂≥ [5<=Õ ^5 <Œè åfi1x `«#‡ã≤5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂~1 ∞° „5 ^ÕÉ’è º6 ÜÕ∞ Ѩ$k1 "5ä åºO ÜÕ∞ëê5=∞#fl6 q∞+¨=1 ¿5 ãÉÎ ’è º6 ^Œâ5◊
„áêp5~°Ìâ◊1 ^ŒH}
˜Δ6 Ï ^Œâ◊1 „Ѩf5 p5~°Ìâ’n1p5 ~°Ìâ’5~åúfi¿ãÎÉè’º6 #=∞5¿ãÎ<À1
=∞$_»Ü∞« #∞Î6 `ÕÜ∞« O kfi6ëȇ Ü«∞â◊Û<1 À5 ^Õfi+≤6ì `«O"À5
["Õ∞ƒù1 ^Œ^•è q∞5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂~1 ∞° „5 ^ÕÉ’è º6 ÜÕ∞ 
2 #ÎiHˆ1 6Δ ÜÕ∞ëê5O "å`«5 W+¨=1 ¿5 ãÉÎ ’è º6 ^Œâ„5◊ áêp5~âÌ° 1◊
^ŒH}
76Δ˜ Ï ^Œâ1◊ „Ѩf5 p5~âÌ° ’ n1p~5 âÌ° ’5~å÷ fi ¿ãÉÎ ’è º6 #=∞5¿ã<Î À1 =∞$_»Ü∞« #∞Î6 `ÕÜ∞« O
kfi6ëȇ Ü«∞â◊Û<1 À5 ^Õfi+≤6ì `«O"À5 ["Õ∞ƒ1 ù ^Œ^•è q∞5™êfiǨ2 II
F"£∞ #"≥∂1 ~°∞5„^ÕÉè’º67 ÜÕ∞ k5qÜÕ∞ëê2O =5~°¬ q∞+¨1=5¿ãÎÉè’º6 ^Œâ◊5
„áêp5~°Ìâ^◊1 ŒH}
˜Δ6 Ï ^Œâ◊1 „Ѩf5 p5~°Ìâ’ n1p~5 °Ìâ’5~åúfi ¿ãÎÉè’º6 #=∞5¿ãÎ<À1 =∞$_»Ü«∞#∞Î6
`ÕÜ∞« O kfi6ëȇ Ü«∞â◊Û<1 À5 ^Õfi+≤6ì `«O"À5 ["Õ∞ƒ1 ù ^Œ^•è q∞5 ™êfiǨ2 II
F"£∞ ¢`º« O1 |HõO Ü«∞*Ï=∞¿ÇÏ ã¨∞QÆO5 kèO ѨÙ+1 6ì≤ =~°#1ú "£∞ I
L5~åfi6~∞° H5 õ q∞1=5 |O^è<1Œ å#∞5‡ $`Àº ~°∞‡1 H©Ü
Δ ∞« 5 =∂=∞$`å5`åûfiǨ2 II
F"£∞ Ü≥∂~°∞„5 ^À J5Q“fl Ü≥∂ J5ÑÙ¨ ûÜ«∞ F+¨n1 è +¨μ5 Ü≥∂~°∞„5 ^À qâßfi6
Éè∞í =1<åq5"âÕ `5◊ ë ㇷ 1 ~°∞„5 ^•Ü«∞5 #"≥∂1 Jã¨∞6Î ™êfiǨ2 II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

113

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F"£∞ ÜÕ∞`Õ1 ã¨Ç5 Ϩ „ã¨1 =∞5ÜÚ« `«O5 áêâß5 =∞$`Àº6=∞~åκ1 Ü«∞5 ǨÏ#Î"1 Õ I
`å<£ Ü«∞[5 ã˝ º¨ 1 =∂5Ü∞« Ü«∂5 ã¨~åfi6 #=1 Ü«∞*Ï=∞¿ÇÏ I
=∞$6`«º"Õ5 ™êfiǨ1 =∞$6`«º"Õ™5 êfiǨ2 I
„áê}Ï<åO „QÆOkä~ã° ≤ ~°∞„^À =∂1 qâß5#HÎ óõ I
`Õ<å<Õfl<å2 áêºÜ«∞ã5 fi¨ I #"≥∂~°∞„^•Ü«∞ q+¨"‚ Õ =∞$`«∞º1~ˆ ‡áê5ÇÏ≤ ™êfiǨ2 I
F"£∞ âßOu5 âß≈Ou5 âß≈Ou1ó
ǨÏióF"£∞
NHõ$ëê‚~Ê° }=∞ã¨∞.Î
✫✫✫

K«=∞Hõ™êfiǨHÍ~åó
(1) JQÍ1flq+¨Ø‚............... aè5~åQÆ1`«5Q∑æ6™êfiǨ2
(2) "å[1â◊Û"Õ∞................. â◊s~1 å}˜K«"Õ∞5 ™êfiǨ2
(3) *ˇ·º+1¨ªºOK«=∞5 ................ ã¨∞=∞5uâ◊Û1 "Õ∞5 ™êfiǨ2
(4) â◊OK«"1 ∞Õ 5 =∞Ü«∞â1 Û◊ "Õ∞ ....... ã¨∞k5 #1OK«"∞Õ 5 ™êfiǨ2
(5) T~°¯1 Û"Õ∞ ã¨∂#5 $`å1K"« ∞Õ 5 ..... h5"å~å2âÛ◊ "Õ∞5 ™êfiǨ2
(6) Jâ߇1K«"Õ∞5 ....................... QÆuâ1 ◊Û"Õ∞5 ™êfiǨ2
(7) J5yflâ◊Û=1 ∞5 ....................... W¢#âÌ1 ◊Û"Õ∞5 ™êfiǨ2
(8) J5QO5∑ â◊√â◊Û1 "Õ∞ ..................... ǨiÜ≥∂[5#â◊Û"1 ∞Õ 5 ™êfiǨ2
(9) W5^茇â◊Û1 "Õ∞ .......................... ã¨fiQÍHÍ5~°âÛ◊1 "Õ∞5 ™êfiǨ2
114

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

(10) J5yflâ◊Û"Õ∞ .......................... Ü«∞*5 Ë˝#1 HõÖËÊ`å5Q∑5 ™êfiǨ2
(11) QÆ~å2ƒùâ◊Û"Õ∞ ........................... Ü«∞*5 Ë˝#1 HõÖËÊ`å5Q∑5 ™êfiǨ2
(12) UHÍ1K«"Õ∞.............................. Éèí∞=1#5âßÛkè1Ѩuâ◊6Û ™êfiǨ2
=∞O„`ÀHõÎ ^Õ=`åÉèºí W^ŒO ...... Wu ã¨~fi° „`«
★★★

LáêHõ~°‡
ã¨∂:– „âß=}ÏO áœ~°‚=∂™êºO J^蕺ܫ∞ =ÚáêHõ$`«º, =∂ã¨O „Ѩ^À¿+
<ånè~¸`« II P.^è.Œ ã¨∂.1.9.1
ã¨∂:– LáêHõ~}
° Ë ã¨=∂Ѩ<KÕ « |∞∞+≤~º° ó „Ѩ*Ï˝Ü∞« `Õ I ã¨^㌠㨠ʨ uiÌfifÜ«∞ó II
PKå~°º t≈Ã+º· ã¨ûǨÏHˆ âß<åfiѨ~Ú`åfi #^•ºO ™êfl`åfi II
„áê}Ï<åÜ«∞=∞º......„Ñ‘`«º~°÷O „âß=}ϺO áœ~°‚=∂™êºO J^èÕº+¨º
=∂}Ï<åO KèO« ^Œ™êQ∑O ã¨g~°º`åfiÜ«∞ J^蕺Ü≥∂áê Hõ~å‡YºO Hõ~‡° Hõi+¨º=∂}ó
........ ѨÙ}ϺǨÏO "åK«~Ú¿+º II
=@∞ó „áê}Ï<åÜ«∞=∞º......„Ñ‘`«º~°÷O =∞=∞ „|ǨχK«~°º „=`«Ö’Ѩ
„áêÜ«∞tÛ`åÎ~°÷O áêÇ≤Ï„`«Ü≥∂^Œâ◊ Ǩϟ=∞O Hõi¿+º I K«`«∞ëêÊ„`« „ѨÜ≥∂QÆO
Hõ$`åfi I áêÇ≤Ï„`«Ü∂≥ ^Œâ◊ Ǩϟ=∞O ‰õΩ~åº`ü II
J<Õ# áêÇ≤Ï„`«Ü∂≥ ^Œâ.◊ ....... Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~å~°Ê}=∞ã¨∞Î II
`«`ó« JyflHÍ~°ºO ã¨=∂ѨÜ∞Õ `ü II
J^ä• Kå~°ºt≈Ã+· ºã¨ûÇ¨Ï „áê}Ï<åÜ«∞=∞º........ „Ñ‘`º« ~°O÷ „âß=}ϺO
áœ~°‚=∂™êºO J^èÕº+¨º=∂}Ï<åO Kè«O^Œ™êQ∑O ã¨g~°º`åfiÜ«∞ J^蕺Ü≥∂áê
Hõ ~ å‡YºO Hõ ~ ° ‡ Hõ i ¿+º I J^è • ºÜ≥ ∂ áêHõ ~ å‡OQÆ ` Õ fi # „áê*ÏѨ ` åºk#
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

115

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=~å¬ º"åǨÏ#O Hõi¿+º II ^Œ~ƒ° =ù ∞Ü«∞ #=~嬺"åǨÏ#O
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó „Ѩ*ÏѨuO HÍO_»i¬=∂"åǨÏÜ«∂q∞ ™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞
ѨÓ[Ü«∂q∞ II
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó ™È=∞OHÍO_»i¬O.......
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó JyflOHÍO_»i¬O........
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó qâßfi<£ ^Õ"å<£ HÍO_»|∞∞+‘<.£ ...
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó ™êQ∑OÇ≤Ïfˆ~=Ì `å LѨx+¨^Œ P"åǨÏÜ«∂q∞
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó Ü«∂l˝H~ˆ© =Ì `å LѨx+¨^Œ P"åǨÏÜ«∂q∞
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó "å~°∞}©~ˆ =Ì `å LѨx+¨^Œ P"åǨÏÜ«∂q∞
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó „|Ǩ‡}Q∑æ ã¨fiÜ«∞OÉè∞í ==∂"åǨÏÜ«∂q∞ I
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó ã¨^㌠㨠ʨ uO P"åǨÏÜ«∂q∞
J„`«K`« ∞« ~ˆ fi^•<£ `«`#Ϋ ‡O ¢`~·≥ å"åǨϺ I
`«`ó« J+¨kì HÍÊÅHÍ<å"åǨÏÜÕ∞`ü I
FO II WO„^ŒO1 "À q5âfi◊ `«ã5 ʨ i5 ǨÏ"å1 =∞¿ÇÏ5[<ÕÉ2 ºíè ó I
J5™ê‡Hõ1 =∞ã¨∞Hˆ6Î =1Åó II WO„^ŒO kHÍÊÅHõ =∂"åǨÏÜ«∂q∞ II
FOII J5yflO ^Œ∂`5 O« =$1}=© ∞¿ÇÏ5 Ǩϟ`å1~O° q5âfi◊ "Õ^1 ㌠O¨ I
J5㺨 Ü«∞[5 ã˝ º¨ 1 ã¨∞„5 Hõ`∞« O2 II JyflO kHÍÊÅHõO.......
FOII Ü«∞=5 ∂Ü«∞5 ™È=∞Q∑O1 ã¨∞#∞`« Ü«∞=5 ∂Ü«∞1 AǨï`åǨÏq5 ó I
Ü«∞=5 ∞Q∑O ǨÏ1 Ü«∞*5 ’˝QK1Æ Û« `ù º« y6 fl^Œ∂`1 À5 J~°V1 ¯ $`«ó II
Ü«∞=∞O kHÍÊÅHõO...... I
116

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

FOII "≥∂+5 μ¨ }5ó Ѩ~å2Ñ~¨ å5x~ü|∞∞1u~ü ^Œ$Ç6 Ϩ }Ï2 =nè`ü I
Ѩf5 +5 ì¨ `«$+1 Ü
ì¨ ∂« ã¨Ç5 Ϩ II x~ü|∞∞uO kHÍÊÅHõO.......... I
FOII W5=∞O "Õ∞=1 ~°∞} „â◊√nèÇ5 Ϩ =1 =∞5^•ºK«=1 ∞$_»Ü∞« I
`åfi=∞1 =5ã∞¨ º~åK«Hˆ1 II =~°∞}OkHÍÊÅHõO......... I
FOII `«="1 åÜ«∞ =$`«ãʨ `Õ5 `«fi+¨μ~1ì å˚=∂`«~^° ∞Œ ƒù`« I
J"å5O™êº =1$}©=∞¿ÇÏ II "åÜ«ÚO kHÍÊÅHõO........... I
FOII ™È"≥∂^1 #5Õè ∞Q∑O ™È"≥∂J5 ~°fi#1 Î =∂5â√◊ Q∑O ™È"≥∂g1 ~5 O° Hõ~1 ‡° }
6 º1O ^Œ^•`«∞I
™ê5^#5Œ º1 O q^Œ^5 ºŒä Q∑O1 ã¨É5 Ü
Ëè ∞« O1 Ñ≤`∞« „5 â◊≈=1}O5 Ü≥∂ ^Œ^•1â◊ ^ŒÃㇷ II
‰õΩÉË~O° kHÍÊÅHõO........ II
FOII `«q∂âß2#O5 [QÆ`1 ã« 6Ψ ã¨∞+÷ ã5¨ ʨ u2O
kèÜ∞« Ol5#fi=∞=1¿ã Ǩ˙=∞¿ÇÏ =5Ü∞« O I
ѨÓë5 ê<À5 Ü«∞^ä•"5 ^Õ ™1Œ ê5 =∞ã¨^1 fiŒ $6^Õè ~°H1 `6Δ˜ å áê5ÜÚ« ~°^|1Œ ú ã¨ûfi6ãÜ
Ψ ∞Õ 2 II
Dâß#O kHÍÊÅHõO....... I
FOII T5~fiú° T5+μ¨ }1 T5`Ü
« ∞Õ u5 ëêª1 ^Õ"5 À# ã¨q1 `5 å I
T5~Àúfi "å[1㺨 6 ã¨x`1 å5Ü∞« ^ŒO5 l aè~1 åfi6Ñ∞¨¶ kèƒ1 ~ù ü q5ÇϨ fiÜ«∂=1 ∞¿ÇÏ II
T~°fi÷ ѨÙ~°∞+¨O........ I
FOII ™Èº6<åѨ$k1 qä 5 Éè"í å1#$Hõ~6Δ å x5"âÕ h1◊ I
Ü«∞KåÛù#1 â5 ≈◊ ~°‡ã1 „5¨ Ѩ^•ä ó2 II Ѩ$käg=∂"åǨÏÜ«∂q∞ ........ II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

117

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

™êOQÆ ã¨Ñi¨ "å~° „áê*ÏѨ`åºk #=i¬
^Õ=`åÉè’º#=∞ó ^蕺<å"åǨÏ<åk .......... ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II
J#Ü«∂ѨÓ[Ü«∂ „áê*ÏѨ`åºk #=~°¬Ü∞« ã¨∞û„Ñ‘}#∞Î II

J^äŒ`«~°Ê}"£∞
ѨÙ#ó „áê}Ï<åÜ«∞=∞º.... J^蕺Ü≥∂áê Hõ~å‡OQÆ`fiÕ # „áê*ÏѨ`åºk
#=i¬ `«~Ê° }O Hõi¿+º I xgfÉè∂í `åfi II
FO, „Ѩ*ÏѨuO HÍO_»|∞∞+≤O `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ I
FO ™È=∞O HÍO_»|∞∞+≤O........... `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ I
FO JyflO HÍO_»|∞∞+≤O............. `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ I
FO qâßfi<£ ^Õ"å<£ HÍO_»|∞∞+‘Q.∑ .... ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞... I
FO ™êQ∑OÇ≤Ïfˆ~=Ì `å LѨx+¨^Œ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞... I
FO Ü«∂l˝H~ˆ© =Ì `å LѨx+¨^.Œ ..... ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞... I
FO "å~°∞}©~ˆ =Ì `å LѨx+¨^.Œ ...... ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞... I
FO „|Ǩ‡}Q∑æ ã¨fiÜ«∞OÉè∞í =O....... ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞... I
FO ã¨^㌠㨠ʨ uO ã¨fiÜ«∞OÉè∞í =O..... ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞... I
LѨgf II J<Õ# „áê*ÏѨ`åºk #=i¬ `«~Ê° }Ë# ÉèQí "Æ å<£ ã¨~åfi`«‡Hõó
Ѩ~"° ∞Õ â◊fi~°ã∞¨ û„Ñ‘}Ï`«∞ II Ѩ~"° ∞Õ â◊fi~å~°Ê}=∞ã¨∞Î II

J^äŒÇ¨ÏŸ=∞ó
„áê}Ï<åÜ«∞=∞º I........ U=O „Ñ‘`º« ~°O÷ J^蕺Ü≥∂áê Hõ~å‡OQÆ`fiÕ #
„áê*ÏѨ`åºk #=i¬ÇϨ Ÿ=∞O Hõi¿+º II
118

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Éèí∂~°∞ƒù=ã¨∞û=~ÀO..... P[ºÉèÏQÍO`Õ J<åfi~°ÉËú+¨fiO`Õ "åã≤+¨μ
#"å*ϺǨïf ~°∞Ç˚ Ϩ Ÿu II
FO „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ HÍO_»|5 ∞∞+¨Ü
1 ∞Õ 5 ™êfiǨ2 II
„Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞Õ HÍO_»|∞∞+¨Ü∞« W^ŒO II
FO ™È=∂1Ü∞« HÍO_»5 |∞∞+¨Ü
1 ∞Õ 5 ™êfiǨ2 II
™È=∂Ü«∞ HÍO_»|∞∞+¨Ü∞« W^ŒO II
FO J5QflÆ ÜÕ∞1 HÍO_»|5 ∞∞+¨Ü
1 ∞Õ 5 ™êfiǨ2 II
JQÆflÜÕ∞ HÍO_»|∞∞+¨Ü∞« W^ŒO II
FO qâıfiÉ2 è’º ^Õ"5 ÕÉèíºó1 HÍO_»|∞∞5+≤Éèíº6 ™êfiǨ2 II
qâıfiÉè’º ^Õ"ÉÕ ºíè ó HÍO_»|∞∞+≤ɺíè W^ŒO II
FO ™ê5QO5∑ Ç≤Ï5 fÉè’º1 ^Õ=5 `å2ɺíè LѨx+5 ^¨ ƒŒ ºù 6 ™êfiǨ2 II
™êQ∑OÇ≤ÏfÉè’º^Õ=`åÉèºí LѨx+¨^ƒŒ ºù W^ŒO II
FO Ü«∂V5 6˜˝5 H©Éè’º1 ^Õ=5 `å2Éèíº LѨx+5 ¨^Œƒùº6 ™êfiǨ II
Ü«∂l˝H© Éè’º^Õ=`åÉèºí LѨx+¨^ƒŒ ºù W^ŒO II
FO "å5~∞° }
5 É© ’è º1 ^Õ=5 `å2ɺíè LѨx+5 ^¨ ƒŒ ºù 6 ™êfiǨ II
"å~°∞}©É’è º ^Õ=`åÉèºí LѨx+¨^ƒŒ ºù W^ŒO II
FO „|Ǩχ1}Ë ã¨fiÜ«∞O5 Éè∞í "Õ5 ™êfiǨ2 II
„|Ǩχ}Ë ã¨fiÜ«∞OÉè∞í = W^ŒO II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

119

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

FO ã¨^ã1Œ ã5¨ ʨ u5 =∞^Œ∞ƒù`1 O« „Ñ≤Ü
5 ∞« q∞O„^Œã1 º¨ H6 Í=∞º2O I
ã¨xO1 "Õ∞^5 •è =∞1Ü∂« t+¨Q5 6æ∑ ™êfiǨ II ã¨^㌠㨠ʨ `«Ü∞« W^ŒO II
J^ä"Œ ^Õ •n<£ AǨïÜ«∂`ü I
FO W5¿+`Àfi6ˆ~˚`åfi1 "å5Ü«∞=1™È÷ áê5Ü«∞=1ã¨÷ ^Õ5"À=1 ã¨ûq5`å „áê~°Ê1Ü«∞`«∞5
¢â+ı `1ª¨ =« ∂Ü«∞5 Hõ~‡° }
1 5Ë ™êfiǨ2 II KèO« ^À Éèºí W^ŒO II
FO J5yflg∞2àı ѨÙ~5 ÀÇ≤Ï`1 O« Ü«∞[5 ã˝ º¨ 1 ^Õ=5 =∞$6ufi[2O I Ǩϟ`å2~O° ~°`fl« ^6 •è `«=1 ∞5O
™êfiǨ2 II KèO« ^ÀÉèºí W^ŒO II
FO JQÆfl6 PÜ«∂Ç2 Ï≤ g5`Ü
« ∞Õ 2 QÆ$}Ï5<À ǨÏ=5 º^•2`Ü
« ∞Õ I x5ÇϨ Ÿ`å2ãu¨ û|5i›+5≤
™êfiǨ2 II KèO« ^ÀÉèºí W^ŒO II
FO â◊<Àfl2^g5Õ ~°a5 +è Ü
1ì¨ ∞« 5 PáÈ2 Éè=í O`«∞ Ñ‘`5 Ü
« ∞Õ 2 I â◊OÜ≥∂ ~°a5 „è ã¨=1 O`«∞
#5™êûfiǨ2 II KèO« ^ÀÉèºí W^ŒO II
`«`ó« Ü«∞*’˝Ñg¨ `« „QÆOkäO q„ã¨ãº¨ I P*˺<åHÍÎ fi I ã¨$zx^è•Ü«∞ I
Ü«∞*5 ’˝Ñ6 g5¨ `5 O« ...... |5Å=∞1ã∞¨ `Î [Õ ™5 êûfiǨ2 II
JQÆflÜÕ∞ Ѩ~=° ∂`«‡# W^ŒO II
W^臌 ã¨#flǨÏ<å#ºkƒù...... [Ü«∂k „ѨuѨ^ºŒ `Õ I J„`«ÖÑË H¨ Í~°ºO q<åѨikè
„ѨÇϨ ~°}O ã¨Q„æ∑ ™ê=OK« ‰õΩ~åº`ü... JǨÏO Éè’
Jaè"å^ŒÜ∞Õ . Ü«∞*’˝Ñg¨ `«O „ÉÏǨχ}ÏÜ«∞ ^Œ^•º`ü I
„ÉÏǨχ}ѨÓ*ÏO Hõ$`åfi I Ü«∞*’˝Ñg¨ `«O ã¨O„Ѩ^^Œ #Õ =∞=∞ II
120

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ѨÙ#~åK«=∞º... „âß=}ϺO áœ~°‚ =∂™êºO J^蕺Ü≥∂áêHõ~å‡OQÆO =∞=∞
ã¨HÅõ „â∫`« ™ê‡~°Î x`«ºHõ~å‡#∞ëêª# JkèHÍ~° Ü≥∂Qƺ`å
ã≤^Œúº~°÷O #∂`«# Ü«∞*’˝Ñ¨g`« ^è•~°}O Hõi¿+º II „u~åK«"Õ∞`ü.....
Ü«∞*’˝Ñg¨ `«O.... `Õ[ó I ^è$Œ `åfi, PK«=∞º, ^Œâ"◊ å~°O QÍÜ«∞„fO [áêÎ fi,
â’¡II LѨg`«O zè#fl`«O`«∞O (r~°H‚ Oõ , =∞Å^Œ∂+≤`O« ) r~°O‚ Hõâ‡◊ Å ^Œ∂+≤`O« I
qã¨$*Ïq∞ Ü«∞â’„|Ǩχ =~ÀÛn~å…ÜÚ« ~°ã∞¨ "Î ∞Õ II
r~°‚ Ü«∞*’˝Ñg¨ `«O J==ÚK«º qã¨$*Ë`ü II

`«`«ó
PKå~°º „Ѩ=ÚMÏ^Œ~ˆ ƒùëêfiã‘<å ^Œ~åƒù<£ ^è•~°Ü∞« =∂}Ïó "Õ^™Œ êº^•ºO
â◊Û`«∞~À#∞ "åHÍ#nè~¸~°<£ II
ǨÏió FO W5¿+`Àfi6~ˆ ˚ `åfi1 "å5Ü∞« =1™È÷ áê5Ü∞« =1ã÷¨ ^Õ"5 À=1ãû¨ q5`å „áê~°ÊÜ
1 ∞« `«∞5
¢â+ı `1ª¨ =« ∂Ü«∞5 Hõ~‡° }
1 5 Páêº1Ü∞« ^èfiŒ =∞Ѷ∞≤ flÜ«∂ ^Õ=ÉèÏQ5 =Æ ¸~°ã1˚ fi¨ f5ó ѨÜ∞« ã1 fi¨ fó
„Ѩ*5 Ï=1f~°#g∞5"å J1Ü∞« H5 ÍΔ ‡ =∂ =1¿ã#6Î D1â`◊ 5« =∂ Ñ¶∞¨ â◊QO1∑ ™È ~°∞„5 ^Œãº¨ 1 ¿ÇÏ5uó
Ѩi"1 À =$}‰õΩÎ „^è∞Œ "5 å J5ã‡≤ <£ QÀѨ`1 Ò ™êº`« |5ÇÏ‘ fi~°º[1=∂#㨺 Ѩâ5 ¥◊ <£ áê1ÇÏ≤ II
W5¿+ „uK«`1 åfiiQ∑Oâ◊`ü II
Ü«∞5[˝ã¨1º Ѷ¨∞’5+¨^Œ1ã≤5 „Ѩ`«1∞º+¨ì6Q∑5O ~°HõΔ6ó „Ѩ`«1∞ºëêì6 J~å1`«Ü«∞5ó
„¿ÑÜ«∞=∞1QÍkú6+¨}Ï1 |5~Çü Ï≤ ~°KÛ6« ù =∞#1∞<å Hõ$`6 å ã¨fi^6 Ü
Œè ∂« 5 q`«ë1 êì6 `« P =1ÇϨ xÎ
Hõ5=Ü«∞1ó ѨÙ6~°™êÎ2^ÕÌ6"ÕÉè’6º A+¨ì1q∞5Ç¨Ï |5~üÇ≤Ï~å5ã¨^Õ1 ^Õ5"å<å2O Ѩi+¨Ø5`«=∞1ã≤
=5~+ü =¨ $1 ^Œ=ú ∞ã≤5 ^Õ=|1 ~üÇÏ≤ ~5 å‡`å6fi #fiV͇u5~º° HõÊ~°fi1 `Õ ~å^蕺ã¨=∂KÕÛ6 `ù åÎ `Õ5 =∂i1+O5¨
^Õ=|1 ~üÇÏ≤ â◊≈`6 =« Ö1 òâO5◊ q~À1ÇϨ ã¨Ç5 Ϩ „ã¨=1 Öòâßó II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

121

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

q =5Ü∞« Q∑O ~°∞1 ¿ÇÏ=∞ Ѩ$kä"5 åºã¨ûO6 Ѩ$K«ó1 áêÇ≤Ï ã¨∞ã¨O5 Éè$í `å2 `å6fi ã¨O
Éèí1~å5=∞ºk1`≥·6º ~å™ê1fl ã‘¢<åÌ6}ˇÿº ã¨5O#ǨÏ1#O ѨÓ5ëê`Õ2 „QÆ5x÷O „QÆ1^ä•fl`«∞5
ã¨`=5Õ ∂  ™6êk÷ ¢#ã1Ì º¨ `åfi ÉÏ5Çï¨ ÉèϺ6 =Ú^Œº1 KÕÛ6 |ù $ǨÏã5 ʨ `Õ~2 ∂° ‡6 ~åúfl ǨÏ~1 å=Ú5º~°fi1
#ÎiH1 =6Δõ ∞xfi1ÇÏ≤ ^Õ=OQÆ=5 ∞=∞1ã≤ II
ã¨Ç5 Ϩ „ã¨=1 Öòâß J5ëêì„uQ∑O1 â◊KÛ« II
â◊√#ú^1 fi6Œè O ^≥"· å1ºÜ«∞5 Hõ~‡1° }Ë ^Õ=Ü«∞*5 ϺÜ≥∞ÿ 1 =∂`«i5 â◊fi1 <À Ѷ∞¨ ~5 À1‡ ã≤5
^Òº~°ã1 ≤ Ѩ$kä=5 º1 ã≤ q5âfi◊ ^è•Ü
1 ∂« Jã≤ Ѩ~"5° ∞Õ }5 ^è•=∂5fl^Œ$Q∑OǨÏã1 fi¨ =6 ∂ Ǩfi6 ~°fiã¨∂<1 åO
Ѩq5 „`«=1 ∞ã≤ â◊`5 ^« •è ~1 O5° =ã¨∂1 <åO Ѩq5 „`«=1 ∞ã≤ ã¨Ç5 Ϩ „ã¨^1 •è ~°QO∑ Ǩï5 `«™ÈÎH6 ÀǨï`5 À„^Œ5
áÈ2û QÆflÜÕ∞1 |$ǨÏ`5 Õ <åHÍ1Ü∞« 5 ™êfiǨ5 ^•º"å1Ñ$¨ käg5 ÉèϺ6 Q∑O5 ™ê q5âßfiÜ«Ú5 ™êû
q5âfi◊ =1ºKå5™êû q5âfi◊ Hõ~1 å6‡ ã¨O Ѩ$1 K«º^èfiŒ =∞$`å=s ~°∂i5 ‡}©~5 ‡° ^è∞1Œ =∞`«=Î ∂ =∞5¢<åÌ
^è#Œ ã1 º¨ ™ê5`Ü
« ∞Õ 5 ™È"Õ∞#1 5 `åfi  `«#1 p5 ‡6 ¢<åÌÜ
1 ∞« ^5 kŒ 5è qëÈ1‚ ǨÏ=5 ºQ∑O ~°H1 ãΔõ fi¨ II
™È"Õ∞<1 å5ëœì K«1 II
Hõ~°‡}
1 Ë "åO ^Õ"5 Õɺèí1 â◊≈ˆHÜ«∞O5 "Õëê1Ü«∞ `å6fi „Ѩ`∞«1 º+¨Qì6 O∑5 ~°HóõΔ6 „Ѩ`∞«1 ºëêì6
J~å1`Ü
« ∂≥ 5 ^è∂Œ ~°ã1 5≤ ^è∂Œ ~°fi5 ^è∂Œ ~°fi1 #ÎO6 ^è∂Œ ~°fi6 `«O Ü≥∂ 
2 ™ê‡#∂ú~fi1° u5 `«O ^è∂2Œ ~°fi6
Ü«∞O =5Ü∞« O ^è∂Œ ~å1fi=∞5ãΨ fiO ^Õ"5 å<å1=∞ã≤5 ã¨ãfl≤ `1 =« ∞5O Ѩ„Ñ≤`1 =« ∞5O A+¨`1ì =« ∞5O
=Ç≤Ïfl1 `«=∞O ^Õ=Ç5 ˙
¨ `«=1 ∞5=∞„Ǩï1 `«=∞ã≤ ǨÏq5~åú#O5 ^Œ$Q∑OǨÏã1 fi6¨ =∂ Ǩfi2 i6‡„`«ãº1¨
`å6fi K«‰Ω1Δõ ëê5 „¿ÑHˆ =6Δ ∂ Éè~Ë å‡ ã¨O q1HÍ÷6 =∂ `å2fi II
Ç≤ÏQ5 O5∑ ã≤+5 =5¨ Ú5~∞° "å`å1Ü∞« ^Õ=5 㨺1 `åfi ã¨q`5 ∞« ó „Ѩã1 "5¨ 2 
Õ tfi<À2~å6ƒÇù ï¨ ÉèÏ2ºO
ѨÓë5 È‚ Ǩϙê2ÉÎ Ïè º =∞5QflÆ ÜÕ∞5 A+¨O6ì x~°fi1 áê=∞6ºwflëÈ=2∂ÉèϺq∞5^OŒ ^Õ"5 å<å1q∞5^=Œ Ú1
122

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

#ã¨ûÇ6 ¨Ï ™ê6Êù`≥·º `å6fi <å~å2`º≥·6 ã¨∞=1~a°5 è q M˺1 +¨O "≥·âßfi#5~°O *’ºu5~°Ì$Q∑OǨÏ<1 åÎO6
^Œ∞~å6º ^•º"å1 Ѩ$kä5"Àº~°∞5~°1fi #Îi1HõΔ6=∞x5fiǨϺk1`庙ÈÎ6fiѨ¿ã÷1 ™ê^ŒÜ«∂5=∞ºˆQ1fl
ǨÏ5=ºQ∑O ~°1HõΔã¨fi II
=∂ `å6fi+¨@Û1 `åfiiQ∑Oâ◊KÛ« II
"Õ^ÀѨ^âÕ ◊ =ÚǨ˙~°ãÎ ∞¨ û=ÚǨ˙~ÀΠã¨∞Î II
„áê}Ï<åÜ«∞=∞º... „Ñ‘`«º~°÷O, =∞=∞ K«`«∞ˆ~fi^Œ áê~åÜ«∞}Ѷ¨Åã≤^Œúº~°÷O
x`«º™êfi^蕺ܫ∞ „|Ǩχܫ∞*Ë#˝ Ü«∞Hˆ Δ º II
FO q^Œ∞º1^㌠5≤ q^Œº"1 ∞Õ áê5áê‡#5=∞$`å2`û« `6 º« =ÚÃÑq1· ∞ I ǨϙêÎ=1 =5x[º1
„u6~åKå1"∞Õ `ü kfióѨi1 =5 ∞$[º1 – ã¨H5 $õ ^Œ∞Ñ1 5¨ ã¨Ê $â◊º6 Ü«∞`«û=6 ºO áê5}O˜ áê5^Ò „áÈHõu1Δ 5
t~°â5 ◊Û‰õΔΩ+1 ,‘5 <å1ã≤ˆH5 „â’¢`Õ5 ǨÏ$^ŒÜ
1 «∞ =∂5ÅÉèíº1
^ŒH5 }
6Δ˜ À5`6Ϋ ~“ áê5}© áê5^Ò Hõ$`6 åfi, ã¨Ñq5¨ „`å5 Fq∞u5 „Ѩu1 Ѩ^ºŒ `Õ I
|∞∞5KÀ J5H~ˆΔõ 1 Ѩ~"5° ∞Õ "À1º=∞5<5£ Ü«∞ã≤‡<1 "6ÌÕ å Jkè5 qâıfi1 x¿+^5 ∞Œ ó I Ü«∞ã¨#Î fl"Õ^5Œ
H˜=∞$6Kå Hõi1 +¨ºu5 Ü«∞W`«Î kfi6^∞Œ ã¨Î W5"∞Õ ã¨=∂1ã`¨ .Õ
FO Éèí∂~°∞ƒù=5ã¨fi1ó `«`«û1 q5`«∞~°fiˆ~2}ºO – Éèí~Àæ1^Õ5=㨺1nè=∞Ç≤Ï –
kèÜ∂≥ Ü
5 ∂≥ #1ó „ѨKÀ5^Ü
Œ ∂« `2 ü I `«`û« q1 `5 ∞« ~°fi~ˆ }2 º6O Éè~í Àæ^1 =5Õ ã¨º1 nè=∞Ç≤Ï – kèÜ∂≥ Ü
5 ∂≥ #1ó
„ѨKÀ5^Ü
Œ ∂« `2 ü I `«`û« q1 `5 ∞« ~°fi~ˆ }2 º5 O Éè~í Àæ^1 =5Õ ã¨º1 nè=∞Ç≤Ï kèÜ∂≥ Ü
5 ∂≥ #1ó „ѨKÀ5^Ü
Œ ∂« `2 ü
– Ѩ~5 À~°[1 ã≤ ™ê =5^ÀO – N5Q∞Æ ~5 ∞° É5 ’è º6#=5 ∞5ó ǨÏió FO W5¿+`Àfi6~ˆ `˚ åfi1 "å5Ü∞«
=1 ™ È÷ áê5 Ü « ∞ =1 ã ¨ ÷ ^Õ 5 " À=1 ã ¨ û q5 ` å „áê~° Ê 1 Ü « ∞ `« ∞ 5 ¢âı + ¨ ª 1 ` « = ∂Ü« ∞ 5 Hõ ~ ° ‡ 1 } 5
Páêº1Ü«∞^èŒfi=∞Ѷ≤∞flÜ«∂ ^Õ=ÉèÏQ5 Æ=¸~°ã˚1 ¨fif5ó Ѩܫ∞ã1 ¨fifó „Ѩ*5 Ï=1f ~°#g∞5"å
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

123

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J1Ü∞« H5 ÍΔ ‡ =∂=1¿ã6Î # D1â`◊ 5« =∂Ѷ∞¨ â◊QO1∑ ™È ~°∞„5 ^Œãº¨ ¿1 ÇÏ5uó Ѩi"1 À =$}‰õΩÎ
^è$Œ "6 å J5ã‡≤ <£ QÀѨ`1 Ò ™êº`« |5ÇÏ‘ fi~°º[1=∂ #㨺 Ѩâ5 ¥◊ <£ áê1ÇÏ≤ II
FO „|Ǩχ6 ã¨O^è`1Œ O6Ϋ `«<‡Õ 1 l#fi`«O I
Hõ„6Δ `«QO∑ ã¨O^è`1Œ O6Ϋ `«<‡Õ 1 l#fi`«O I
W+¨Q5 O5∑ ã¨O^è`1Œ O6Ϋ `å"Õ∞‡1 l#fi`«O I
T5~Q6˚° O5∑ ã¨O^è`1Œ O6Ϋ `å"1∞Õ ‡ l#fi`«O I
~°~5 ÚQ∑O ã¨O^è`1Œ O6Ϋ `å"Õ∞‡1 l#fi`«O I
ѨÙ+≤Q6ì O5∑ ã¨O^è`1Œ O6Ϋ `åO"Õ∞1 l#fi`«O I
„Ѩ*5 ÏQ∑O ã¨O^è`1Œ O6Ϋ `åO"Õ∞1 l#fi`«O I
Ѩâ5 ¥◊ <£ ã¨O^è`1Œ O6Ϋ `å<Õ‡1 l#fi`«O I
ã¨∞`Î À1ã5≤ [#1^•ä ó I ^Õ"5 å™êÎ fi1 â◊√„Hõ5 áêó „Ѩ}1 Ü«∞O`«∞ ã¨∞g5 ~å2ó „Ѩ*5 Ïó
„Ѩ[1 #5 Ü«∞<5 £ ѨsÇ1 Ï≤ I
FO #"≥∂5 „|Ǩχ1}Ë ^è•~5 }° O1 "Õ∞ J5ãΨ fix1~å Hõ~}° O ^è•~5 ~° Ú1`å Éè∂í Ü«∂ã¨O5
Hõ~Ü
1‚° ∂≥ â◊≈$6`O« =∂KÀ2_fi»è O6 =∞=∞5 (Nx"åã¨â~◊ ‡° }5)
J=Ú+¨º6 (N=`«û㨺)6 FO
|∞∞5`«O `«Ñ¨1 ã¨û`6 «ºO `«Ñâ¨1 ◊≈$6`«O `«Ñ¨1 âß≈6#ÎO `«áÈ5 ^Œ=∞5ã¨Î Ѩ5 â◊≈=∞5 ã¨Î
áÈ5 ^•#5O `«áÈ5 Ü«∞V˝O76 `«áÈ5 Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 ∞¨ û=5~ü „|ÃÇÏ· ‡6 `«^∞Œ áê2 Ã㺷 `6 `« ÑΫ ó1¨ I
Ü«∞^ä•1 =$6HõΔ㨺1 ã¨O5 ѨÙ+≤Ê1 `«ã¨º ^Œ∂~5 å ^ŒOæ6 ^èÀ "å2 `Õº=6 O ѨÙ}1º 㨺 Hõ~5 °‡}À1
^Œ∂~5 å^ŒO6æ ^èÀ "å1u5 Ü«∞^ä•ã1 ^≤ •è ~5 åO Hõ~ˆ5 =Î 1 Ç≤Ï`å =∞=5„HÍ"Õ∞5 Ü«∞^Œ∞º"Õ5 Ü«Ú"Õ5
124

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ǨÏ"å1 q5ÇϨ fi~Ú1ëêºq∞ Hõ~5 Oΰ Ѩu1 ëêº6 g∞`Õº=6 =∞5=∞$`å1 ^•5`å‡#1O A5Q∞Æ ¿Ñû2`ü I
FO ã¨Ç5 Ϩ <å1 ==`«∞ I ã¨Ç5 Ϩ <Ò1É∞íè #‰õΩÎ I ã¨Ç5 Ϩ g5~º° O1 Hõ~"° å =ÃÇÏ· I `Õ[5 ã5 fi≤ <å5
=nè`1 =« ∞ã¨∞6Î =∂ q1kfiëê5=ÃÇÏ· 2 I FO âßOu5âß≈Ou5âß≈Ou1ó I
J5ÇϨ O =$6HãΔõ º¨ 6 ~ˆ i1"å I H©i5 óΠѨ$+6 Oª¨ y5~ˆ i1= I T5~fiú° Ѩq1 „`À "å5lh1
=ã¨fi6 =∞$`«1=∞ã≤‡ I „^Œq1}5Q∑5O ã¨=1~°Ûã¨O I ã¨∞"Õ∞^è• J1=∞$`À5H˜Δ`«ó I Wu
„uâ◊OHÀˆ~fi^•1#∞ =5K#« O I
J5yfl g∞2à.ı ....... ^è•`«=1 ∞O I
JQÆflP6 Ü«∂Ç2 Ï≤ ........ |5~Çü Ï≤ +≤1 I
â◊<Àfl1^g5Õ ......... =O`«∞#ó I
=$kú~å^≥·Kü I =∞Ü«∞~°ã¨`«[Éèí#ÅQÆ ã¨q∞‡`«O I ã¨=∂=∂flÜ«∞
ã¨û=∂=∂fl`«ó ѨOK« ã¨O=`«û~°=∞Ü«∞O I Q“óQƇ [‡HõΔ ‡ I J^ä•`À ^Œ~≈° ѨÓ~°‚
=∂™œ "åºMϺ™êº=∞ó I J^ä•`À ^è~Œ ‡° l*Ï˝™ê I J^ä•`À „|Ǩχl*Ï˝™ê II
â’¡II ^è~Œ ‡° Hˆ „Δ `Õ ‰õΩ~°∞Hˆ „Δ `Õ ã¨=∞"Õ`å Ü«ÚÜ«Ú`«û=ó I
=∂=∞HÍó áêO_»"åâ‹Û= H˜=∞‰õΩ~°fi`« ã¨O[Ü«∞ II
#"≥∂„5 |Ǩχ1}5Ë #"≥∂J1 ã¨Î fiQ6 flÆ ÜÕ∞5 #=∞1ó Ѩ$kä"5 º·≥ #=∞5 F+¨n1 Éè ºíè ó I #"≥∂1
"å5KÕ #"≥∂1 "å5K« ã¨Ê`«Ü
1 ∞Õ 5 #"≥∂5 q+¨"1‚ Õ |$ǨÏ`5 HÕ ~1õ Àq∞ FO âßOu5âß≈Ou5âß≈Ou1ó
U=O „uó I
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 ∞¨ û=1 ã¨û`6 º« O `«Ñ¢1¨ â≈◊ ^6 •ú Ü«∂O2 AǨϟq∞ I =$+≤~1ì ã° 5≤
=$â◊Û"1 ∞Õ áê5áê‡ #5=∞$ `å2`û« `6 º« =Úáê1QÍO I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

125

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„u~åKå"Õ∞`ü...... „â’ „`Õ, ǨÏ$^ŒÜ∞« =∂ÅÉèºí – „|Ǩχܫ∞*Ï˝#O`«~O°
^Õ=i¬ Ñ≤`$« Ï#∞kÌâº◊ , ^Õ=i¬ Ñ≤`$« „Ñ‘`º« ~°O÷ ^Õ=i¬ Ñ≤`$« `«~Ê° }O Hõi¿+º –
J„`« „|Ǩ‡^ŒÜ≥∂ ÜÕ∞ ^Õ"åó `å<£ ^Õ"åQ∑ã¨Î~°ÊÜ«∂q∞ ã¨~åfi<£
^Õ"åQ∑ã~Ψ Ê° Ü«∂q∞ ã¨~åfi<Õ=Ì QÆ}ÏQ∑ã~Ψ Ê° Ü«∂q∞. ã¨~åfió^Õ= Ѩfflã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ –
ã¨~åfi<ÕÌ= Ѩل`åQ∑ ã¨Î~°ÊÜ«∂q∞. ã¨~åfi<ÕÌ= ᜄ`åQ∑ ã¨Î~°ÊÜ«∂q∞. Éèí∂ˆ~Ì"åQ∑
㨠Π~ ° Ê Ü« ∂ q∞. Éè í ∞ =ˆ ~ Ì " åQ∑ 㨠Π~ ° Ê Ü« ∂ q∞. 㨠∞ =ˆ ~ Ì " åQ∑ 㨠Π~ ° Ê Ü« ∂ q∞.
Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ˆ~"Ì åQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ (xgfÉè∂í `åfi)
Hõ$+¨^‚ ·≥ fiáêÜ«∞<å^ŒÜ∂≥ ÜÕ∞ |∞∞+¨Ü∞« ó
`å<£ |∞∞+‘Qã∑ ~Ψ Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨~åfi<£ |∞∞+‘Qã∑ ~Ψ Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨~åfi<£ |∞∞+≤Q}
Æ ÏQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨~åfió |∞∞+≤Ñf¨ fl ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨~åfi<£ |∞∞+≤ÑÙ¨ „`åQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨~åfi<£ |∞∞+≤ᜄ`åQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
Éè∂í ~ü |∞∞+‘Q∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
Éè∞í =~ü |∞∞+‘Q∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨∞=~ü |∞∞+‘Q∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=~ü |∞∞+‘Q∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
„Ѩ*ÏѨuO HÍO_»|∞∞+≤O `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
™È=∞O HÍO_»|∞∞+≤O `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
JyflO HÍO_»|∞∞+≤O `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
qâßfi<£ ^Õ"å<£ HÍO_»|∞∞+‘Q∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
126

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

™êQ∑OÇ≤Ïfˆ~=Ì `å LѨx+¨^Œ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
Ü«∂l˝H© ~ˆ =Ì `å LѨx+¨^Œ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
"å~°∞}© ~ˆ =Ì `å LѨx+¨^Œ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
„|Ǩ‡}Q∑ãæ fi¨ Ü«∞O Éè∞í =O `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨^Œ ã¨ãʨ uO `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞

„áêp<ågf
™È=∞ó Ñ≤`$« =∂<£ Ü«∞"≥∂Oy ~°™êfi#yflëêfi`åÎyfló Hõ=º"åǨÏ<å^ŒÜ∂≥
ÜÕ∞ Ñ≤`~« ó° `å<£ Ñ≤`$« ÏQ∑ã~Ψ Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨~åfi<£ Ñ≤`$« ÏQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨~åfi<£ Ñ≤`$« QÆ}ÏQ∑ã~Ψ Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨~åfió Ñ≤`$« Ѩffl ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨~åfi<£ Ñ≤`$« Ѩل`åQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨~åfi<£ Ñ≤`$« ᜄ`åQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
Éè∂í ó Ñ≤`$« ÏQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
Éè∞í =ó Ñ≤`$« ÏQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
ã¨∞=ó Ñ≤`$« ÏQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó Ñ≤`$« ÏQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞ `«~Ê° Ü«∂q∞
LѨgf, J<Õ# „|Ǩχ Ü«∞*Ë˝# ^Õ=i¬ Ñ≤`«$`«~°Ê}Ë#K« ÉèíQÆ"å<£
ã¨~åfi`«‡Hõó Ѩ~"° ∞Õ â◊fi~°ã∞¨ û„Ñ‘}Ï`«∞ II U`«`Ê« Åù O Ѩ~"° ∞Õ â◊fi~å~°Ê}=∞ã¨∞.Î
★★★

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

127

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

N ã¨~ã
° fi¨ f ™ÈÎ`„ "
« ∞£
N <å~åÜ«∞} L"åK«:
"åˆQ=Ì `åÜ«∂ó ã¨=Î #O „â◊¥Ü«∞`åO ã¨~fi° HÍ=∞^ŒO I
=∞Ǩ=Úx~åº[˝=Ö’¯ º ÜÕ∞# `«∞ëêì=`åO ѨÙ~å II
QÆ∞~°∞âßáêK«Û 㨠=Úx ~°›`« q^Àº |Éè∂í =Ç¨Ï I
`«^•  [QÍ=∞ ^Œ∞óMÏ~ÀÎ ~°q™ê÷#O ã¨∞ѨÙ}º^Œ"∞£ II
ã¨O„áêѨº `«Ñ™¨ ê ã¨∂~°ºO Ö’Öψ~¯ ^Œ$+≤ì QÀK«~ˆ I
`«∞ëêì= ã¨∂~°ºO â’ˆH# ~°∞~À^ŒK« =ÚǨï~°∞‡Ç¨ïó II
ã¨∂~°ºã¨OÎ áê~îÜ
° ∂« =∂㨠"Õ^OŒ "Õ^•OQÆg∞â◊fi~°ó I
L"åK« ™œÎÇÏ≤ "åˆQgÌ O ÉèHí ÍκK« 㨇 $u ¿ÇÏ`«"Õ II
`« q∞`«∞ºHÍÎfi n#<å^äÀѨºO`«~å÷#O K«HÍ~°ãó¨ I
=Úxó ™êfl `åfi K« `«∞ëêì= ÉèHí Θ #„=∂`«‡ HõO^è~Œ ó° II

1
2
3
4
5

Ü«∂[˝=ů ºó :
Hõ$áêO ‰õΩ~°∞ [QÆ<å‡`«~å‡"Õ∞=O ǨÏ`« `Õ[ã¨"∞£ I
QÆ∞~°∞ âßáê`«û‡ $u „Éè+í Oì¨ q^•ºÇ‘Ï#O K« ^Œ∞ód`«"∞£ II
*Ï˝#O ^ÕÇÏ≤ 㨇 $uO q^•ºO â◊HOΘ t+¨º „Ѩɒkèh"£∞ I
„QÆO^äŒHõ~°Î $`«fi â◊H˜ÎO K« ã¨∞t+¨ºO ã¨∞„Ѩu+≤ª`«"£∞ II
„ѨuÉèÏO ã¨`û« ÉèÏÜ«∂O K« qKå~° Hõ=Δ ∞`åO â◊√ÉèÏ"£∞ I
Å∞ѨOÎ ã¨~fi° O ^≥=· Ü≥∂QÍ#flgÉè∂í `«O ѨÙ#ó ‰õΩ~°∞ II
Ü«∞^ä• O ‰õΩ~°O Éèãí ‡¨ x K« Hõ~Àu ^Õ=`å ѨÙ#ó I
„|Ǩχ ã¨fi~°∂áê Ѩ~=° ∂ *’ºu~°∂áê ã¨<å`«h II
ã¨~fi° q^•ºkè ^Õg Ü«∂ `«Ã㺷 "å}ˇºÿ #"≥∂ #=∞ó I
qã¨~æ° aO^Œ∞=∂„`åã¨∞ Ü«∞^Œkëè êª# "Õ∞=K« II
128

6
7
8
9
10

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`«^kŒ ëè ꪄf Ü«∂ ^Õg `«Ã㺷 h`≥º· #"≥∂ #=∞ó I
"åºMϺ ã¨fi~°∂áê ™ê ^Õg "åºMϺkèëêª`$« ~°∂Ñ≤}© II
Ü«∞Ü«∂ q<å„Ѩ ã¨OMϺ"å #ûOMϺO Hõ~∞° OÎ # â◊Hºõ `Õ I
HÍÅã¨OMϺ ã¨fi~°∂áê Ü«∂ `«Ã㺷 ^Õ"º·≥ #"≥∂ #=∞ó II
„Éè=í ∞ ã≤^•úO`« ~°∂áê Ü«∂ `«Ã㺷 ^Õ"º·≥ #"≥∂ #=∞ó I
㨇 $u â◊HΘ *Ï˝# â◊HΘ |∞kú â◊HΘ ã¨fi~°∂Ñ≤}© II
„ѨuÉèÏ HõÅÊ<åâ◊HΘ ~åºK« `«Ã㺷 #"≥∂ #=∞ó I
ã¨#`«∞¯=∂~À „|Ǩ‡}O *Ï˝#O Ѩ„ѨKÛ« ù Ü«∞„`«"·≥ II
|Éè∂í = =¸Hõ=`Àû Ñ≤ ã≤^•úO`«O Hõ~∞° Î =∞Hõ=Δ ∞ó I
`«^•  [QÍ=∞ ÉèQí "Æ å <å`å‡ NHõ$+¨‚ Dâ◊fi~°ó II
L"åK« 㨠K« `åO™œÎÇÏ≤ "å}© q∞ëêìO „Ѩ*ÏѨ`Õ I
㨠K« `«∞ëêì= `åO „|Ǩ‡ Kå[˝Ü∂« Ѩ~=° ∂`«‡#ó II
K«HÍ~° `«¢`Ê« ™ê^Õ# `«^• ã≤^•úO`« =Ú`«=Î ∞"£∞ I
Ü«∞^•Ñ¨º#O`«~ Ѩ„ѨKÛ« ù *Ï˝#"Õ∞HõO =ã¨∞O^è~Œ å II
|Éè∂í = =¸Hõ =`Àû Ñ≤ ã≤^•úO`«O Hõ~∞° Î =∞Hõ=Δ ∞ó I
`«^• `åO K« 㨠`«∞ëêì= ã¨O„`«ãóΨ Hõâº◊ áê[˝Ü∂« II
`«`« â◊Û HÍ~° ã≤^•úO`«O x~°‡ÅO „Éè=í ∞ ÉèOí [#"£∞ I
"åºã¨ó ѨÙ~å} ã¨∂„`«O K« Ѩ„ѨKÛ« ù "åb‡H˜O Ü«∞^• II
=∞øh Éè∂í `«âÛ◊ 㨙ê‡~° `å"Õ∞= [QÆ^OŒ aHÍ"£∞ I
`«^• K« HÍ~° ã≤^•úO`«O `«^fiŒ ~ˆ } =Úhâ◊fi~°ó II
ã¨O„áêѨº x~°‡Å *Ï˝#O „Éè=í ∂O^èŒ ^èfiŒ Oã¨nѨH"õ ∞£ I
ѨÙ~å} ã¨∂„`«O „â◊√`åfi K« "åºã¨ó Hõ$+¨‚ ‰õΩÖ’^Œƒ=ù ó II
`åO t"åO "Õ^Œ ^Œ^Òè º K« â◊`=« ~°¬O K« ѨÙ+¨¯~ˆ I
`«^• `«fi`ÀÎ =~°O „áêѨº ã¨`¯« gO„^À |Éè∂í =Ç¨Ï II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
129

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`«^• "Õ^Œ qÉèÏQÆO K« ѨÙ~å}O K« K«HÍ~°ãó¨ I
Ü«∞^• =∞¿ÇÏO„^Œó Ѩ„ѨKÛ« ù `«`fi« *Ï˝#O ã¨^•t="£∞ II
23
Hõ}
Δ O `å"Õ∞= ã¨OzO`«º `«Ãㇷ *Ï˝#O ^Œ^Ò qÉè∞í ó I
Ѩ„ѨKÛ« ù â◊|Ì âߢãOΨ K« =∞¿ÇÏO„^ŒâÛ◊ |$ǨÏã¨Êu"£∞ II
24
k=ºO =~°¬ ã¨ÇϨ „ã¨O K« 㨠`åfiO ^Œ^Òè ºK« ѨÙ+¨¯~ˆ I
`«^• `«fi`ÀÎ =~°O „áêѨº k=º =~°¬ ã¨ÇϨ „ã¨H"õ ∞£ II
25
L"åK« â◊|Ì âߢãOΨ K« `«^~Œ O÷° K« ã¨∞~ˆ â◊fi~°"∞£ I
J^蕺Ñ≤`åâ◊Û ÜÕ∞ tëêº Ü≥∞ÿ ~°n`è O« =Úhâ◊fi~Ô ó· II
26
`Õ K« `åO Ѩi ã¨Oz`«º „Ѩ=~°OÎ `Õ ã¨∞~ˆ â◊fis"£∞ I
`«fiO ã¨Oã¨∞`Î å ѨÓl`å K« =ÚhO¢^~·≥ ‡° #∞ =∂#"≥ó· II
27
^≥`· ºÕ O ¢^â·≥ Û◊ ã¨∞~Ô â· ßÛ Ñ≤ „|Ǩχ q+¨μ‚ t"åkaèó I
[_ôÉèí∂`«ó ã¨Ç¨Ï„™ê㨺ó ѨOK« =¢HõÎâ◊Û`«∞~°∞‡Yó II
28
Ü«∂O ™ÈÎ`∞« O H˜ =∞ǨÏO ™œÎq∞ `å"Õ∞HÍ¿ãº# =∂#=ó I
W`«∞ºHÍÎ fi Ü«∂[˝=ů ºâ◊Û ÉèHí Θ #„=∂`«‡ HõO^è~Œ ó° II
29
„Ѩ}<å=∞ x~åǨ~À ~°∞~À^Œ K« =ÚǨï~°∞‡Ç¨ïó I
*’ºu~°∂áê =∞Ǩ=∂Ü«∂ `Õ# ^Œ$ëêì Ñ¨Ùº"åK« `«"∞£ II
30
ã¨∞HõgO„^À Éè"í `Õ ∞« º HÍÎ fi "≥‰· Ωõ O~îO° K« [QÍ=∞ Ç¨Ï I
Ü«∂[˝=ů ºHõ$`«O "å}© ™È΄`«"∞Õ `«`∞« Î Ü«∞ó Ѩ~ˆ `î ü II
31
㨠HõgO„^À =∞Ǩ"åw‡ |$ǨÏã¨Êu ã¨"∂≥ Éè"í `Õ ü I
=∞Ǩ =¸~°âö Û◊ ^Œ∞~°∞ƒkú ~°fi~°¬"∞Õ HõO Ü«∞^• Ѩ~ˆ `î ü I
㨠ѨO_ç`â« Û◊ "Õ∞^è•g ã¨∞HõgO„^À Éè"í ¢Õ ^∞Œ =ú "£∞ II
32
Wu N Ü«∂V˝=ů º Hõ$`« ã¨~ã° fi¨ f ™È΄`«"∞£ ã¨OѨÓ~°"‚ ∞£
(Wu N^Õg ÉèÏQÆ=`Õ =∞ǨѨÙ~å}Ë #==∞ 㨯O^èÕ Ñ¨OK«"∂≥  ^蕺ܫ∞ó)
★★★

130

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞ǨeOQÍ~°Û#"£∞
PK«=∞º........ U=O „Ñ‘`º« ~°O÷ Ü«∞[=∂#㨺, =∞=∞, HÍ~ÚHõ, "åzHõ,
=∂#ã≤Hõ, ¢`≥· =i‚HÍâı+¨ áêѨ x=$uÎ ^•fi~å, „|ǨχǨÏ`åºk =∞Ǩ áêѨ
x=$`«º~°Oú . =∞=∞ [<å‡ÉèϺ™ê[˚#‡ „ѨÉ$íè `Õº `«H}
Δõ Ѩ~º° #ÎO, ÉÏź, H“=∂~°,
Ü«∞ø=#, =$^Œú`Õfi+¨μ, *Ï„QÆ`«ûfiѨfl, ã¨∞+¨μѨκ=™ê÷ã¨∞, =∞<À"åHͯÜÕ∞O„kÜ«∞
"åºáêÔ~ó· , ~°ÇϨ ã≤, „ѨHÍâıK,« *Ï˝#`À *Ï˝#`«âÛ◊ I =∞Ü«∂Hõ$`« „ѨHÍâ◊H$õ `å<åO I
=∞Ǩáê`«Hõ K«`«∞+¨ìÜ«∞=ºuiHõÎ =∞Ǩáê`« HÍuk+¨ì ~°∂Ѩ =∞Ǩáê`«Hõ
ã¨=∞~°∂áê#∞ áê`«HÍ<åO I J*Ï˝#`«ãû¨ Hõ$`«¯ $`å<åO I *Ï˝#`À *Ï˝#`«âÛ◊
z~°HÍÖÏÉèºí ™êÎ<åO I |Ǩ˙<åO |Ǩïq^è•<åO áêáê<åO LѨâ=◊ ∞<å~°O÷
=∞=∞ J<ÕHõ [#‡ ã¨Ç¨Ï„¿ã+¨μ P^蕺u‡Hõ PkèÉè∫uHõ Pkè^≥·qHõ ^Œ∞óY„`«Ü«∞
x=$`«º~°÷O HÀ\˜ ã¨OMϺ<åO =∞`«∞¯Ö’`«Ê<åfl<åO 㨈~fiëêO Ñ≤`«$Ï}ÏO
#~°HÖõ ’HÀ`«~Î ° ^•fi~å t=Ö’HÍ"å㨠ã≤^ºŒè ~°O÷ ã¨HÖõ Ï â◊√Éèí x=$`«º~°O÷ ^è~Œ å‡~°ú
HÍ=∞"≥∂HõΔ Ñ¶Å¨ ã≤^ºŒè ~°O÷ HÔ Ö· Ïã¨Ö’ˆH J<ÕHõ HÍÅ x"å™ê#O`«~O° âßâ◊fi`« t=
Ѩ^Œ „áêѨºÎ ~°O÷ , Ѩ~K° „« Hõ, Ѩ~=° ∞O„`«, Ѩ~Ü
° ∞« O„`« Ѩ~H° $õ `«º, Ѩ~`° O« „`« =∂~°}Ïk
+¨@¯~À‡Ñ¨„^Œ= âßO`«º~°O÷ =∞=∞ K«`∞« +¨¬+ì≤ HõàÏq^•º „áêѨºÎ ~°O÷ , Éè∂í `« „¿Ñ`«
Ñ≤âßK«, HÍq∞h, "≥∂Ç≤Ïh, _è®H˜<åºk <å<å„QÆÇϨ ŸKåÛ@<å~°Oú J}˜=∂^ŒºÃ+âÂì fi◊ ~°º
„áêѨκ~°÷O =∞=∞ ã¨~åfii+¨ì âßO`«º~°÷O =∞=∞ â◊sˆ~ =~°Î=∂# =iÎ+¨º=∂}
"å`«Ñ`≤ Ϋ âı+¡ ‡¨ HõáÈ^Œƒ=ù <å<åHÍ~°} xq∞`«Î [fi~°HÜ
Δõ ∞« ‰õΩ+¨μ᪠êO_»∞ â◊¥Å
ÉèíQÆO^Œ~åk <å=∞Hõ ã¨=∞™êÎ=∞Ü«∞ x^•#¿ÇÏ`«∞ Éèí∂`« áêѨ x=$uÎ^•fi~å
ã¨=∞™êÎ=∞Ü«∞ x|~üÇϨ }Ï~°Oú =∞$e¡OQÍ~°Û<Õ# Éè∂í `«„¿Ñ`« Ñ≤âßK« ‰õÄâ߇O_»
„|Ǩχ~åHõ™Δ êk ѨÖÏÜ«∞# ã≤^ºŒè ~°Oú , x~°O`«~O° t=Ö’Hõ x"å™ê~°Oú t=~°ÇϨ 㨺
„áÈHõHÔÎ Ö· Ï㨠ܫ∞O„`« „Ѩ™êÎ~ˆ } =¸Å=∞O„`« ã¨OѨÙ\˜`« ã¨^Àº*Ï`« q^è•<Õ#
„Ѩ`ºÕ Hõ UHÍ^Œâß=~°} ѨÓ*Ï Ñ¨Ó~°fiHõ ëÈ_»â’ѨKå~° ѨÓ*ÏOHõi¿+º.
J„`Ò^Ò QÆ}Ѩu ѨÓ*ÏO Hõ$`åº I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

131

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞$`«ûOâ’^è#Œ O ‰õΩ~åº`ü, `«^ºŒ ^ä•.

J^ä=Œ ∞$uÎHÍ„QÆÇϨ } qkèó
Éè∂í q∞~°∂ƒù"∞Õ flu =∞$uÎHÍ=∞aè =∞O¢`º« I
Éè∂í q∞1~∂° ƒù=6 ∂fl......... „ѨÜ
5 ∞« O `«∞û=1ó
™Èº6<åѨ$1 käq.5 ......... 㨄5 Ѩ^ä•ó2 II
ˆHΔ„`«ã1 ¨º6 ............... ã¨<À1=∞$_®f5^Œ$âı2
QÍÜ«∞¢`åº Jkƒù~"° ÀHõΔ º
FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó......... „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü
¢`º« O|HõO........ =∂=∞$`å`ü
=∂#™ÈΈH........... #=∞™êq^èÕ=∞`Õ
Wu =∞O„`Õ} =∞$uÎHÍO ã¨OQÆ$ǨϺ I
~°∞„^Œ<åºã¨ ѨÓ~°fiHõO ~°∞„^Œã∂¨ HõΠѨ~<°î #Õ eOQÍx ‰õΩ~åº`ü
Ü«∞O„`« x~å‡}Ï##Î~O° Ñ‘~Ñ°î Ó¨ *ÏO ‰õΩ~åº`ü

Ñ‘~î°Ñ¨Ó*Ï
FO „Ç‘ÏO =∞O_»∂HÍÜ«∞#=∞ó
FO „Ç‘ÏO HÍÖÏyfl~°∞„^•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO =¸Å„ѨH$õ uÉè’º #=∞ó
FO „Ç‘ÏO P^è•~°âH◊ Ü
Îõ ∞Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO J#O`åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO =~åǨÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ã¨∞^è•~°"‚ åÜ«∞ #=∞ó
132

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

FO „Ç‘ÏO ~°`fl« nfiáêÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO HÔ Ö· Ï™êÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO #O^Œ#=<ÀáêO`åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO HõÅÊ`«~∞° Éè’º #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ~°`fl« Éè∂í q∞HÍÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Hõ~∞° }`ÀÜ«∞ Ѩs^è•<åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ã¨∞=~°‚ „áêHÍ~åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ã¨Ê\ù H˜ õ =∞O@áêÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO =∂}Hõº "ÕkHÍÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ~°`fl« ã≤OǨã¨<åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO áê^ŒK`« ∞« +¨Ü
ì ∞Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ^è~Œ å‡Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO `«#‡Ü«∂Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO "≥~· åQͺܫ∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Sâ◊fi~åºÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO J„`«K`« ∞« +¨Ü
ì ∞Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO P^è•~°=∞Ü«∂Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO J*Ï˝<åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO J"≥~· åQͺܫ∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO J<≥â· fi◊ ~åºÜ«∞ #=∞ó
=∞^èºÕ FO „Ç‘ÏO =∂Ü«∞Ü≥∞ÿ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Hõ$áêÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO áê~åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO P#O^ŒHOõ ^•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO „ѨH$õ u=∞Ü«∞Ѩ„`ÕÉ’è º#=∞ó
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

133

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

FO „Ç‘ÏO qHÍ~°=∞Ü«∞ Hˆ ã¨~ˆ Éè’º#=∞ó
FO „Ç‘ÏO `«`fi« =∞Ü«∞HõiH‚ ÍÜ≥∞ÿ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ã¨∂~°º=∞O_»ÖÏÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO `«=∞¿ã #=∞ó
FO „Ç‘ÏO P`«‡<Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO JO`«~å`«‡<Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Ѩ~=° ∂`«‡<Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO *Ï˝<å`«‡<Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO HõiH‚ ÍÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO =∞^èºÕ K«`∞« ỉΩΔõ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Ѩ~`° `« åfi`«‡<Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Jëêì^⌠H◊ =õ ∞Å "åã≤<º≥  #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Ü«∞=∂Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO *˺ëêªÜ∞« #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ~“¢^Òº#=∞ó
FO „Ç‘ÏO HõàϺ}ˇºÿ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO HõÅqHõi}ˇºÿ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO |ńѨ=∞^è<Œ åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ã¨~fi° Éè∂í `«^=Œ ∞<åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO =∞<À#‡<åÜ«∞ #=∞ó
Wu Ñ‘~Ñ°î Ó¨ *Ï I H˜Ozxfl"Õ^ºŒ , „áê}„ѨuëêªOHõ$`åfi,
`«`ó« P=~°}Ï~°Û<å=∂~°É`Ëè .ü

„Ѩ^äŒ=∂=~°}O
J+¨eì OQÍ`«‡Hõ WO„^•^Œº+¨kì HÍÊÅHõ~∂° Ѩ „Ѩ^=Œä ∂=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º
134

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J+¨kì HÍÊÅHÍó 8
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞ Ѩ~ˆ âß# Ѩ~å=∞$`«~ã° „¨ Ñ≤Ü∞« I
J#∞*Ï˝O ^ÕÇÏ≤ "Õ∞ â◊OÉ蒄Ѩ^=Œä ∂=~°}Ï~°Û<Õ II
„`å`å~°q∞O„^Œ, `«fi<ÀflJˆQfl, ã¨∞QÆ#fló ѨO^ä•O, Jã¨∞#fiO`«,
`«`åfiÜ«∂q∞, J<ÀxÜ«Úkƒù, =Ü«∞Q∑O™È=∞, `«g∞âß#O W`åºk =∞O¢`ó·≥ `«`Ϋ
^Õ=Ì `å<£ „áêQÍk J+¨kì ‰õΩΔ P"åǨϺ I ã¨^Àº*Ï`« q^è•<Õ# ѨÓ[ÜÕ∞`ü II FO
#=∞t≈"åÜ«∞ WO„^ŒO kHÍÊÅHõ =∂"åǨÏÜ«∂q∞ – Wu J+¨=ì ∞O¢`ó·≥ FO
#=∞t≈"åÜÕ∞u =¸Å=∞O„`«ÑÓ¨ ~°fiHõ =∂"åǨÏÜÕ∞`ü.
â’¡II Jcè+ì¨ ã≤kOú "Õ∞^ÕÇÏ≤ â◊~}
° ÏQÆ`=« `«ûÅ I
ÉèHí ÍÎ º ã¨=∞~°ÊÜÕ∞ `«∞Éèºí O „Ѩ^=Œä ∂=~°}Ï~°Û#O
J<Õ# „Ѩ^äŒ=∂=~°}ã≤÷`« WO„^•k J+¨ìkHÍÊÅHõ ѨÓ[Ü«∂ =∞Ǩ
„uѨÙ~°ã∞¨ O^Œs ã¨ÇÏ≤ `«=∞ǨeOQÆ Ñ¨~=° ∞t=ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞ II

kfifÜ«∂=~°}O„uâ◊¥ÖËâ◊fi~°∞Å∞ 24
ã¨=∞$}‡ÜÕ∞........... kfifÜ«∂=~°}Ï~°Û<Õ II
„uâ◊¥Å™ê÷# ã≤`÷ « ~°∞„^Œ q+¨μ‚ „|Ǩχ~°∂Ѩ K«`∞« ifiOâ◊u eOQÍ`«‡Hõ
kfifÜ«∂=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º I
Ü≥∂~°∞„^À JQ“fl, W^ŒO q+¨μó‚ „|Ǩχ[*Ï˝#O Wu =∞O¢`~·≥ å"åǨϺ I
FO #=∞t≈"åÜ«∞ ~°∞„^Œ q+¨μ‚ „|Ǩχ}ó P"åǨÏÜ«∂q∞ ѨÓ[ÜÕ∞`ü
Jcè+ãì¨ k≤ Oú ...... kfifÜ«∂=~°}Ï~°Û#O
J#Ü«∂ kfifÜ«∂=~°} ã≤`÷ « ~°∞„^Œ q+¨μ„‚ |Ǩχ ѨÓ[Ü«∂ =∞Ǩ„uѨÙ~°ã∞¨ O^Œs
ã¨ÇÏ≤ `« =∞ǨeOQÆ Ñ¨~=° ∞ t=ã¨∞û „Ñ‘}Ï`«∞ II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

135

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`«$fÜ«∂=~°}O `åO_»"âÕ fi◊ ~°∞Å∞ 108
JëÈì`~Ϋ â° `◊ « eOQÍ`«‡Hõ `«$fÜ«∂=~°}ã≤`÷ `« åO_»"âÕ fi◊ ~°
^Õ=`å P"åǨÏ#OHõi¿+º
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞ ........ `«$fÜ«∂=~°}Ï~°Û<Õ II
#"≥∂ Ç≤Ï~°}º...... ã¨`fi« <åO Ѩ`Ü
« ∞Õ #=∞ó
Wu J#∞ "åˆH# `åO_»"âÕ fi◊ ~å<£ P"åǨϺ I
FO #=∞t≈"åÜ«∞ JëÈì`~Ϋ â° `◊ « `åO_»"âÕ fi◊ ~å<å"åǨÏÜ«∂q∞ I ѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+.ì¨ .... `«$fÜ«∂=~°}Ï~°Û#O
J#Ü«∂ `«$fÜ«∂=~° ....
ã≤`÷ « `åO_»"âÕ fi◊ ~° ѨÓ[Ü«∂..... ã¨∞„Ñ‘}Ï`«∞ I

K«`∞« ~å÷=~°}O QÆ}Ѩ`åº^Œ∞Å∞ 8
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞....... K«`∞« ~åú=~°}Ï~°Û<Õ II
QÆ}Ѩ`åº^Œº+¨ì eOQÍ`«‡Hõ K«`∞« ~å÷=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º
(1) FO QÆ}Ï<åO`åfi ........ ã‘^Œ ™ê^Œ#"£∞ I q¿Ñ∞¶ flâ◊fi~° =∂"åǨÏÜ«∂q∞.
(2) FO `«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ ........ =∞Ǩ ^Õ"åÜ«∞ ...... `«<Àfl ~°∞„^Œó ......
g~°É„íè ^Œ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
(3) FO `«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ ....... K«„Hõ`∞« O_®Ü«∞ ...... `«<Àfl #Okó ......
#Onâ◊fi~° =∂"åǨÏÜ«∂q∞.
(4) FO Hˆ „Δ `«ãº¨ Ѩu<å ......... f^Œ$âı I Éè~·ˇ =° =∂"åǨÏÜ«∂q∞.
(5) #"≥∂Jã¨∞Î ã¨~ˆ ÊÉè’º...... ã¨∞„|Ǩχ}ºO P"åǨÏÜ«∂q∞
(6) *Ï`«"^Õ ¿Œ ã ................... ^Œ∞~åæO P"åǨÏÜ«∂q∞
(7) PÜ«∞OQ“ó ................. =∞ǨHÍà◊O P"åǨÏÜ«∂q∞
(8) `«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ =∞Ǩ¿ã<åÜ«∞
136

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

nè=∞Ç≤Ï II `«#fl+¨¬}‡Yó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü I +¨}∞‡YO P"åǨÏÜ«∂q∞
W`åºk =∞O¢`ó·≥ J+¨Qì }
Æ Ñ¨f<£ P"åǨϺ I ѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+.ì¨ ..................... K«`∞« ~åú=~°}Ï~°Û#O I
J#Ü«∂ K«`∞« ~åú=~°} ã≤`÷ « QÆ}Ѩ`åº^Œº+¨ì ^Õ=`åѨÓ[Ü«∂ =∞Ǩ„uѨÙ~°
ã¨∞O^Œs ã¨ÇÏ≤ `« =∞ǨeOQÆ Ñ¨~=° ∞t=ã¨∞û „Ñ‘}Ï`«∞

ѨOK«=∂=~°}O – Éè"í åkѨ$käg =¸~°∞ÅÎ ∞ – 8
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞.................. ѨOK«=∂=~°}Ï~°Û<Õ II
Éè"í åkѨ$käg=¸iÎ ~°∂Ѩ J+¨eì OQÍ`«‡Hõ ѨOK«=∂=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º
(1) ã¨ÇϨ „™ê}˜ ..................... JkèÉ∂íè =∂ºO I
`ÕëêQ∑O ...... `«#‡ã≤ I
FO #=∞t≈"åÜ«∞ Éè"í åÜ«∞ Ѩ$käg=¸iÎO P"åǨÏÜ«∂q∞ I
(2) Jã≤‡#‡Ç¨Ï`«º~°"‚ Õ ...... `«#‡ã≤ I
FO #=∞t≈"åÜ«∞ ........... â◊~åfiÜ«∞ [Å=¸iÎO P"åǨÏÜ«∂q∞ I
(3) hÅ„w"åt‡uHõO~îåó ...... `«#‡ã≤ I
FO #=∞t≈"åÜ«∞ ........Dâß<åÜ«∞ J~°¯=¸iÎO P"åǨÏÜ«∂q∞ I
(4) ÜÕ∞=$ˆH+Δ μ¨ .................. `«#‡ã≤ I
FO #=∞t≈"åÜ«∞ Ѩâ√◊ Ѩ`Ü
« ∞Õ Ü«∞[=∂#=¸iÎO P"åǨÏÜ«∂q∞ I
(5) ÜÕ∞ Éè∂í `å<å=∞kè...... ...... `«#‡ã≤ I
FO #=∞t≈"åÜ«∞ ~°∞„^•Ü«∞ `Õ*’=¸iÎ P"åǨÏÜ«∂q∞ I
(6) ÜÕ∞ J<Õfl+¨μ ............. `«#‡ã≤ I
FO #=∞t≈"åÜ«∞ L„QÍÜ«∞ "åÜ«Ú=¸iÎO P"åǨÏÜ«∂q∞ I
(7) ÜÕ∞ Ѩ^•ä OѨkä ........... `«#‡ã≤ I
FO #=∞t≈"åÜ«∞ cè=∂Ü«∞ HÍà◊=¸iÎO P"åǨÏÜ«∂q∞ I
(8) ÜÕ∞f~å÷x ............ `«#‡ã≤ I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

137

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

FO #=∞t≈"åÜ«∞ =∞Ǩ^Õ"åÜ«∞ "Àº=¸iÎO P"åǨÏÜ«∂q∞
â’¡II Jcè+ì¨ ã≤kOú "Õ∞ ........... ѨOK«=∂=~°}Ï~°Û#O
J#Ü«∂ ѨOK«=∂=~°} ã≤`÷ « J+¨eì OQÍ`«‡Hõ Éè"í åk Ѩ$käg=¸iÎ
ѨÓ[Ü«∂ =∞Ǩ„uѨÙ~°ã∞¨ O^Œs ã¨ÇÏ≤ `« =∞ǨeOQÆ Ñ¨~=° ∞ t=ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞.

Jkä +¨ëêª=~°}Ï~°Û#O – UHÍ^Œâ~◊ ∞° „^Œ∞Å∞ 11
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞........... +¨ëêª=~°}Ï~°Û<Õ II
UHÍ^Œâe◊ OQÍ`«‡Hõ UHÍ^Œâ~◊ ∞° „^Œ~∂° Ѩ +¨ëêª=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º
#=∞™Èû=∂Ü«∞K«................ t=`«~åÜ«∞K«
Wu =∞O„`Õ}Ï"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+ãì¨ k≤ Oú "Õ∞........... +¨ëêª=~°}Ï~°Û#O II
J#Ü«∂ +¨ëêª=~°} ã≤`÷ « UHÍ^Œâ~◊ ∞° „^Œ ѨÓ[Ü«∂
=∞Ǩ„uѨÙ~° ã¨∞O^Œs ã¨ÇÏ≤ `« =∞ǨeOQÆ Ñ¨~=° ∞t=ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞

ã¨Ñ=Ψ ∂=~°}O 25 ã¨^Àº*Ï`å^Œ∞Å∞
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞........... ã¨Ñ=Ψ ∂=~°}Ï~°Û<Õ II
Ѩ O K« q Oâ◊ u eOQÍ`« ‡ Hõ `« ` « ∞ Ê~° ∞ ëêk Ѩ O K« „|Ǩ Ï ‡~° ∂ Ѩ
ã¨Ñ=Ψ ∂=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º
`«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ ...........„ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü ѨÓ~°fi=¢HÍÎÜ∞« #=∞ó
FO #=∞t≈"åÜ«∞ `«`∞« Ê~°∞+¨ „|Ǩ‡} =∂"åǨÏÜ«∂q∞
JѶ∞¨ ’ˆ~Éè’º................. ~°∞„^Œ~∂° ¿ÑÉèºí ó ^ŒH}
Δ˜ Ï=¢HÍÎÜ∞« #=∞ó
FO #=∞t≈"åÜ«∞ JѶ∞¨ ’~° „|Ǩ‡} =∂"åǨÏÜ«∂q∞
ã¨^Àº*Ï`«O.............. Éè"í À^Œƒ"ù åÜ«∞ #=∞ó ѨtÛ=∞ =¢HÍÎÜ∞« #=∞ó
FO #=∞t≈"åÜ«∞ ã¨^Àº*Ï`« „|Ǩ‡} =∂"åǨÏÜ«∂q∞
138

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

"å=∞^Õ"åÜ«∞.............. =∞<À#‡<åÜ«∞ #=∞ó L^ŒQfiÆ ¢HÍÎÜ∞« #=∞ó
FO #=∞t≈"åÜ«∞ "å=∞^Õ= „|Ǩ‡} =∂"åǨÏÜ«∂q∞
Dâß#ã¨û~°fi............... ã¨^•t"ÀO T~°fiú =¢HÍÎÜ∞« #=∞ó
FO #=∞t≈"åÜ«∞ Dâß# „|Ǩ‡} =∂"åǨÏÜ«∂q∞
W`åº"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+¨ìã≤kúO................ ã¨Ñ¨Î=∂=~°}Ï~°Û#O
J#Ü«∂ ã¨Ñ=Ψ ∂=~°} ã≤`÷ « `«`∞« Ê~°∞ëêk ѨOK«„|Ǩχ=¸iΠѨÓ[Ü«∂
=∞Ǩ„uѨÙ~°ã∞¨ O^Œs .......... ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞ I

J+¨=ì ∂=~°}O – +¨\ÏÎ~‰° Ωõ Å∞ 6
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞.................. J+¨=ì ∂=~°}Ï~°Û<Õ II
+¨oO¡ QÍ`«‡Hõ +¨\ÏÎ~H° õ ~°∂Ѩ J+¨=ì ∂=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º
#=∞ã‘~Î å÷ºÜ«∞K« ............... „Ѩ"åǨºÜ«∞K« I
+¨\ÏÎ~H° Í<å"åǨÏÜ«∂q∞ I W`åº "åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+ì¨ ã≤kOú ............. J+¨=ì ∂=~°}Ï~°Û#O
J#Ü«∂ J+¨=ì ∂=~°}ã≤`÷ « +¨\ÏÎ~H° õ ѨÓ[Ü«∂ =∞Ǩ„uѨÙ~° ã¨∞O^Œs .........
ã¨∞„Ñ‘}Ï`«∞

#==∂=~°}O – ^ŒH}
Δ˜ Ï=¸iÎ 1
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞............... #==∂=~°}Ï~°Û<Õ II
UHõeOQÍ`«‡Hõ ^ŒH}
Δ˜ Ï=¸iÎ ~°∂Ѩ #==∂=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º I
ã¨^㌠㨠ʨ u =∞^Œ∞ƒù`O« .............. =∞Ü«∂ã≤+O¨
FO #=∞t≈"åÜ«∞ ^ŒH}
Δ˜ Ï=¸~°Ü
Î ∞Õ #=∞ó
^ŒH}
Δ˜ Ï=¸iÎ =∂"åǨÏÜ«∂q∞ I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

139

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Wu ^ŒH}
Δ˜ Ï=¸iÎ =∂"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+ì¨ ã≤kúO"Õ∞..................... #==∂=~°}Ï~°Û#O
J#Ü«∂ #==∂=~°} ã≤`÷ « ^ŒH}Δ˜ Ï=¸iΠѨÓ[Ü«∂ =∞Ǩ„uѨÙ~°ã∞¨ O^Œs
............... ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞

^Œâ=◊ ∂ =~°}O – =∞Ǩ„uѨÙ~°ã∞¨ #Ìs^Õq 135
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞ ............... ^Œâ=◊ ∂=~°}Ï~°Û<Õ II
ѨOK«„uOâ◊`«∞º`«Î~°â◊`« eOQÍ`«‡Hõ =∞Ǩ„uѨÙ~°ã¨∞O^Œs ~°∂Ѩ
^Œâ◊=∂=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º ^ÕgO"åK«.................. =ÚѨã¨∞+¨μì`≥·`«∞
*Ï`«"^Õ ¿Œ ã.................. ^Œ∞i`å`«ºyfló Wu =∞Ǩ„uѨÙ~° ã¨∞#Ìs =∂"åǨϺ
ѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+ãì¨ k≤ Oú ..................... ^Œâ=◊ ∂=~°}Ï~°Û#O ^Œâ=◊ ∂=~°}
ã≤`÷ « =∞Ǩ „uѨÙ~° ã¨∞O^Œs ѨÓ[Ü«∂
=∞Ǩ„uѨÙ~°.................. ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞

UHÍ^Œâß=~°}O – =∞ǨeOQÆÑ~¨ =° ∞t=Ù_»∞ 25
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞ ............. UHÍ^Œâß=~°}Ï~°Û<Õ II
ѨOK« qOâ◊u eOQÍ`«‡Hõ =∞ǨeOQÆ Ñ¨~=° ∞t= ~°∂Ѩ UHÍ^Œâß=~°}
J~°Û#O Hõi¿+º ã¨ÇϨ „™ê}˜ ã¨ÇϨ „ã¨â’ÜÕ∞ ............ `«#‡ã≤ „`«ºO|HõO ........
=∂=∞$`å`ü Wu =∞ǨeOQÆ Ñ¨~=° ∞t==∂"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+ì¨ ã≤kOú ................... UHÍ^Œâß=~°}Ï~°Û#O
J#Ü« ∂ UHÍ^Œ â ß=~° } ã≤ ÷ ` « =∞Ǩ  eOQÆ Ñ¨ ~ ° = ∞t= Ѩ Ó [Ü« ∂
=∞Ǩ„uѨÙ~°ã∞¨ O^Œs .......ã¨∞„Ñ‘}Ï`«∞
`«`ó« ѨÓ*Ï ™ê^Œ∞}
æ Ϻ~°Oú JO`«âÛ◊ O_çHˆ â◊fi~°,
140

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

#Onâ◊fi~° =$+¨^fiŒè [, z„`«, z„`«Q∞Æ Ñ¨Î Ü«∞=∞,
|Ç≤Ïâ◊ÛO_çHˆ â◊fi~å~°Û#O Hõi¿+º.
Hõ„^Œ∞„^•ÜÕ∞`«ºO`«â◊ÛO_ôâ◊fi~°=∂"åǨÏÜ«∂q∞
`«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞q^Œ‡¿ÇÏ K«„Hõ`∞« O_®Ü«∞ nè=∞Ç≤Ï I
`«<Àfl#Okó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü I Wu #Onâ◊fi~° =∂"åǨÏÜ«∂q∞ II
`«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞q^Œ‡¿ÇÏ =∞Ǩ^Õ"åÜ«∞nè=∞Ç≤Ï I
`«<Àfl~°∞„^Œó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü I Wu =$+¨^fiŒè [ =∂"åǨÏÜ«∂q∞ II
z„`«O^Õ"å<åO...........ã¨ãÎ ∞¨ +÷ ⨠Û◊ Wu z„`« =∂"åǨÏÜ«∂q∞ II
ã¨z„`« z„`«O ........ Ü«Ú=ã¨fi Wu z„`«Q∞Æ Ñ¨Î =∂"åǨÏÜ«∂q∞ II
Ü«∞=∂Ü«∞™È=∞Q∑O .......J~°OHõ$`«ó Wu Ü«∞=∞ =∂"åǨÏÜ«∂q∞ II
U+¨`Õ ~°∞„^ŒÉÏè QÆó.....Hõ$uÎ"å™êó Wu |Ç≤Ïâ◊ÛO_çHˆ â◊fi~°O P"åǨÏÜ«∂q∞
W`åº"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü
ã¨^Àº*Ï`«, ѨÙ~°∞+¨ã¨∂HõÎ,
Nã¨∂HõÎ q^è•# ѨÓ*ÏO ~°∞„^•aè¿+K«#OK« ‰õΩ~åº`ü

J^äŒ=∞$uÎHÍÅHõΔ} Ѷ¨ÅO
â’¡II #=∞$}‡Ü«∂`«Ê~°O eOQÆO =∞=∞ „Ñ‘uHõ~O° Éè"í `Õ ü I
â’¡II `«ÅH¡ }
Δõ O „Ѩ=HΔͺq∞ Hõ$ëê‚ â’Éè#í ^•~Úh I
âߺ=∂=â◊ºHõs„áÈHÍÎ ~°HÍÎ ã¨OѨ`¯« s 㨇 $`å II
âıfi`å„`« "≥∂Hõ^Δ • *ËÜ
˝ ∂« ™ê`«™ê‡^Œ∞`«"Î ∂≥ `«=Î ∂ I
JÉèÏ"Õ âıfi`« =~å‚Ü∂« ó „QÍǨºó Hõ$+¨‚ =∞$^•^ŒÜ∞« ó I
Wu =∞$uÎHÍ ÅHõ}
Δ Ñ¶Å¨ O.
=∞ǨeOQÍ~°Û# HÔ Ö· Ï㨠ܫ∞O„`«O 161 ¿ÑrÖ’ L#flk
★★★

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

141

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

JëêìqOâ◊`∞« º`«~Î ° â◊`e« OQÍ~°Û#"£∞
ã¨OHõÅÊó =∞$uÎHÍ„QÆÇϨ }O ѨÓ~°fi=`ü I =∞ǨeOQÍ~°Û#=^Õ= I
Jëêì=~°} ѨÓ~°fiHõ JëêìqOâ◊`∞« º`«~Î â° `◊ « eOQÍ~°Û <åYºO Hõ~‡° Hõi¿+º I

„Ѩ^=Œä ∂=~°}O – J+¨kì HÍÊʼnõΩÅ∞ 8
WO„^ŒO"À, JyflO^Œ∂`«O, Ü«∞=∂Ü«∞, "≥∂+¨μ}ó Ѩ~åѨ~å, W=∞O"Õ∞
=~°∞}, `«="åÜ«∞, ™È"≥∂^è#Õ ∞Q∑O, `«g∞âß#O W`åºk =∞O¢`ó·≥ J+¨kì HÍÊÅHÍ
<å"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü

kfifÜ«∂=~°}O – `åO_»"âÕ fi◊ ~°∞Å∞ 44
#"≥∂Ç≤Ï~°}ºÉÏǨÏ"Õ............ J#∞HÍ#ÎO [áêÎ fi I
K«`∞« â◊Û`åfiiOâ◊O`åÎO_»"âÕ fi◊ ~å <å"åǨÏÜ«∂q∞ I
W`åº"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü

`«$fÜ«∂=~°}O – ã¨^Àº*Ï`å^Œ∞Å∞ – 5
`«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞, JÃÑ∂¶ ~ˆ Éè’º, ã¨^Àº*Ï`«O, "å=∞^Õ"åÜ«∞ Dâß#ã¨û~°fi
W`åºk =∞O¢`ó·≥ P"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü

K«`∞« ~å÷=~°}O – #Onâ◊fi~å^Œ∞Å∞ – 6
1. `«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ K«„Hõ`∞« O_®Ü«∞ nè=∞Ç≤Ï I
`«<Àfl#Okó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü Wu #Onâ◊fi~°=∂"åǨÏÜ«∂q∞
2. ~°∞„^ŒÉHíè ÍÎÜ∞« q^Œ‡¿ÇÏ Éè$í Owâ◊fi~åÜ«∞ nè=∞Ç≤Ï I
`«<Àfl Éè$í Owâ◊fi~°ó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü Wu Éè$í Owâ◊fi~° =∂"åǨÏÜ«∂q∞
3. `«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ =∞Ǩ^Õ"åÜ«∞ nè=∞Ç≤Ï I
`«<Àfl ~°∞„^Œó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü I Wu g~°É„íè ^Œ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
142

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

4. `«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ =„Hõ`∞« O_®Ü«∞ nè=∞Ç≤Ï I
`«<Àfl ^ŒOuó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü Wu QÆ}Ѩu =∂"åǨÏÜ«∂q∞.
5. `«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ =∞Ǩ¿ã<åÜ«∞ nè=∞Ç≤Ï I
`«#fl+¨¬}‡Yó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü Wu +¨}‡Y=∂"åǨÏÜ«∂q∞.
6. Hˆ „Δ `«ãº¨ .........f^Œ$âı WuˆH„Δ `«áêÅHõ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
Wu #Onâ◊fi~ån<£ P"åǨϺ I ѨÓ[ÜÕ∞`ü

ѨOK«=∂=~°}O – ^ŒH}
Δ˜ Ï=¸iÎ – 1
ã¨^㌠㨠ʨ u ........... =∞Ü«∂t+¨O
Wu ^ŒH}
Δ˜ Ï=¸iÎ =∂"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü

+¨ëêª=~°}O – „u=¸~°∞ÅÎ ∞ – 3
„|Ǩχ[*Ï˝#O..... q=ó I
W^ŒOq+¨μ.‚ ....... ã¨∞~ˆ I
Hõ„^Œ∞„^•Ü«∞....... ǨÏ$^Õ I
Wu=∞O¢`ó·≥ „|Ǩχ, q+¨μ,‚ ~°∞„^•<å"åǨϺ, ѨÓ[ÜÕ∞`ü

ã¨Ñ=Ψ ∂=~°}O – =∞ǨeOQÆO – 60
„`«Ü∞« O|HõO........... =∂=∞$`å`ü
Wu =∞O„`Õ} =∞ǨeOˆQâ◊fi~° =∂"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü

J+¨=ì ∂=~°}O – K«O_çHˆ â◊fi~°ó – 1
U+¨`~Õ ∞° „^ŒÉÏè QÆ............. Hõ$uÎ"å™êó
Wu K«O_çHˆ â◊fi~° =∂"åǨϺ, ѨÓ[ÜÕ∞`ü
`«`ó« ã¨q∞+≤ì ѨÓ*Ï, Jaè¿+HõO‰õΩ~åº`ü
JëêìqOâ◊`∞« º`«~Î ° â◊`e« OQÍ~°Û#Ü«∞O„`«O 162 ¿ÑrÖ’ L#flk
★★★

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

143

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨Ç¨Ï„ã¨eOQÍ~°Û#"£∞
J^äŒ=∞$kfiâı+¨ó
„Ѩu =∂k+¨μeOˆQ+¨μ `«^=·≥è ã¨O÷ _çÖÏk+¨μ
=∞"Õ∞+¨Oì ѨÓ[#O Éè„í ^Õ ã¨~fi° „`åQÆ=∞KÀk`«O
L`«=Î ∞O ǨÏ$k eOˆQ+¨μ~°ã~¨ `° fl« =∞Ü«∂k+¨μ
=∞$e¡OQˆ +¨fikèHOõ `ÕëêO J~°Û#O ã¨=Ú^•Ç¨Ï$`«O
Ü«ÚQÆÉ^Ëè #Õ =ˆHΔ ºÇ¨ÏO ™ê~°=Ú^Œ$ú `«º`«`Ϋ fi`«ó
~°ãe¨ OQÆO Hõ$`«ÜÚ« Qˆ ã¨~fi° ã≤kú „Ѩ^OŒ #$}ÏO
^•fiѨ~ˆ ~°`fl« eOQƙ꺢`ÎÕ `åÜ«∂O™ê÷}∞~°∂ѨHOõ
^Õ"å^•ºk =∞#∞ëêº}ÏO HõÖ∫áêi÷= =Ú`«=Î ∞O
=∞$}‡Ü«∞O Ѩ~=° ∞OeOQÆO =∞=∞„Ñ‘uHõ~O° ã¨^•
K«`∞« ifi^è•™êº`«Î `å¯~åº HÍ~åºHÍ~åº~°ú ã≤^Ü
úŒ ∞Õ
Hõ$ëê‚â’Éè#í ^•*ËÜ
˝ ∂« âߺ=∂=â◊ºHõs=∞`å
~°HÍÎ ã¨OѨ`¯« s„áÈHÍÎ âıfi`å"≥∂HõΔ „Ѩ^•~Úh,
t==~°O‚ ã¨=∂~°Éºíè „QÍǨºó Hõ$+¨‚ =∞$^•^ŒÜ∞« ó

J^èŒ ã¨OHõÅÊó
PK« = ∞º.......U=O „Ñ‘ ` « º ~° ÷ O =∞=∞ ^è Œ ~ ° ‡ Ѩ f fl 㨠" Õ ∞ `« ã ¨ º
PÜ«Úëêºaè=$^躌 ~°O÷ ^è~Œ å‡~°ú HÍ=∞ "≥∂HõΔ K«`∞« ifi^èŒ Ñ¶Å¨ ѨÙ~°∞ëê~°ú ã≤^ºŒè ~°O÷ ,
=∞=∞ 㨉Ωõ @∞O|㨺 [<å‡ÉèϺ™ê[˚#‡ „ѨÉ$íè `Õº`«H}
Δõ Ѩ~º° #ÎO =∞^èºÕ =iÎx HÍÖË
ã¨OÉèÏq`å<åO áêáê<åO ÉÏźH“=∂~°Ü«∞ø=# "å~°úˆH+¨μ *Ï„QÆ`«ûfiѨfl
㨠∞ +¨ μ Ѩ Î º =™ê÷ ã ¨ ∞ =∞<À"åHͯÜÕ ∞ O„kÜ« ∞ "åºáêÔ ~ · ó ~° Ç ¨ Ï ã≤ „Ѩ H Íâı K «
*Ï˝<å *Ï˝#Hõ$`« ã¨=∞ã¨Î áêѨHÜ
Δõ ∂« ~°O÷ =∞=∞ ã¨ÇϨ ‰õΩ@∞O|㨺 Ѩ~=° ∞O„`«,
Ѩ~`° O« „`« Ѩ~Ü
° ∞« O„`«, Ѩ~K° „« Hõ, Ѩ~H° $õ `«º, =∂~°}Ïk +¨@¯~À‡Ñ¨„^Œ= âßO`«º~°Oú
144

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

N=∞Ǩ„uѨÙ~°ã¨∞O^Œs ã¨"Õ∞`« =∞ǨeOQÆ Ñ¨~°=∞t=^Õ=`å „Ñ‘`«º~°úO
JëêìqOâ◊`∞« º`«~Î ° â◊`åkèHõ ã¨ÇϨ „㨠eOQÍ~°Û<åYºO Hõ~‡° Hõi¿+º I P^Ò QÆ}Ѩu
ѨÓ*ÏOHõ$`åfi I `«`ó« =∞$`«ûOâ’^èÜ
Œ ∞Õ `ü.
~° ∞ „^Œ 㨠∂ Hõ ΠѨ ~ î ° < Õ # =∞Ǩ  <åºã¨ áê~åÜ« ∞ }Ë # K« eOQÍx
‰õΩ~åº`üÜ∞« ^ä•qkè Ü«∞O„`«O x~å‡Ü«∞ `«`ó« Ñ‘~Ñ°î Ó¨ *ÏO ‰õΩ~åº`ü.

J^äŒÑ‘~î°Ñ¨Ó[
Ñ‘~ã°î º¨ ѨÓ~°fi^•fiˆ~ FO„Ç‘ÏO tÑ≤qëêìÜ∞« #=∞ó
FO „Ç‘ÏO JOaHÍ<å^ä•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO WO„^•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO „uâ◊¥ÖÏÜ«∞ #=∞ó

– PˆQflÜ«∞^•fiˆ~ –
FO „Ç‘ÏO ÅÖÏ\ÏHΔÍÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO JQÆflÜÕ∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO „uâ◊¥ÖÏÜ«∞ #=∞ó

– ^ŒH}
Δ˜ ^•fiˆ~ –
FO „Ç‘ÏO ™ê=∞„Ñ≤Ü∂« Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ã¨fi~°=∞Ü«∂Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ^è~Œ å‡Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO „uâ◊¥ÖÏÜ«∞ #=∞ó

– <≥~· |ü ∞∞u ^•fiˆ~ –
FO „Ç‘ÏO QÆ}<å^ä•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO x~ü|∞∞`«Ü∞Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO „uâ◊¥ÖÏÜ«∞ #=∞ó
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

145

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

– ѨtÛ=∞^•fiˆ~ –
FO „Ç‘ÏO „Ѩ=∞^ä•kèáêÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO =∞$`«∞ºO[Ü«∂Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO =~°∞}ÏÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO „uâ◊¥ÖÏÜ«∞ #=∞ó

– "åÜ«∞=º ^•fiˆ~ –
FO „Ç‘ÏO J<ÕHÍ`«‡<Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO "åÜ«∞"Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO „uâ◊¥ÖÏÜ«∞ #=∞ó

– L`«~Î ° ^•fiˆ~ –
FO „Ç‘ÏO ^ŒHÍΔ ^èfiŒ ~° ǨÏ~åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ǨÏ~åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ‰õΩÉË~åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO „uâ◊¥ÖÏÜ«∞ #=∞ó

– Dâß#º ^•fiˆ~ –
FO „Ç‘ÏO Ѩ~"° ∞Õ â◊fi~åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Dâß<åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO „uâ◊¥ÖÏÜ«∞ #=∞ó

– =∞^èºÕ –
FO „Ç‘ÏO =∞O_»∂HÍÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO HÍÖÏyfl~°∞„^•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO P^è•~°âHÔ◊ ηº #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ‰õÄ~å‡Ü«∞ #=∞ó
146

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

FO „Ç‘ÏO Ü«∞[˝=~åǨÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Ѩ$kä"º·≥ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ã¨∞^è•ã¨=Ú„^•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ~°`fl« nfiáêÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO =$ˆHÉΔ ’è º #=∞ó
FO „Ç‘ÏO =∞}˜„áê™ê^•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ^è~Œ å‡Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO J^è~Œ å‡Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO *Ï˝<åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO J*Ï˝<åÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO "≥~· åQͺܫ∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO J"≥~· åQͺܫ∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Sâ◊fi~åºÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO J<≥â· fi◊ ~åºÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Ѩ^•‡Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO P#O^ŒHOõ ^•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO *Ï˝#<åàÏÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO „ѨH$õ `åº`«‡Hõ Ѩ„`ÕÉ’è º#=∞ó
FO „Ç‘ÏO qHÍ~°=∞Ü«∞ Hˆ ã¨~ˆ Éè’º #=∞ó
FO „Ç‘ÏO =~°=‚ ∞Ü«∞HõiH‚ ÍÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ã¨∂~°º=∞O_»ÖÏÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO K«O„^Œ=∞O_»ÖÏÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO =Ç≤Ïfl=∞O_»ÖÏÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ã¨`åfiÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ~°[¿ã #=∞ó
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

147

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

FO „Ç‘ÏO P`«‡<Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Ѩ~=° ∂`«‡<Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO *Ï˝<å`«‡<Õ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO =∂Ü«∂`«`åfiÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO HõàÏ`«`åfiÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO q^•º`«`åfiÜ«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Ѩ~`° `« åfiÜ«∞ #=∞ó

– Dâß<åk „Hõ"∞Õ } –
FO „Ç‘ÏO "å=∂Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO *˺ëêªÜ∞ÿ≥ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ~“¢^º·≥ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO HÍà‹ºÂ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO HõÅqHõi}ˇºÂ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO |ÅqHõi}ˇºÂ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO |ńѨ=∞kè<º≥  #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ã¨~fi° Éè∂í `«^=Œ ∞<≥ºÂ #=∞ó

– =∞^èºÕ –
FO „Ç‘ÏO =∞<À#‡<≥ºÂ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO „|Ǩχ=∞Ü≥∞ÿ Hõ =∞OK«áê^•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO q+¨μ=‚ ∞Ü≥∞ÿ Hõ =∞OK«áê^•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ~°∞„^Œ=∞Ü≥∞ÿ Hõ =∞OK«áê^•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO Dâ◊fi~°=∞Ü≥∞ÿ Hõ =∞OK«áê^•Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO ã¨^•t==∞Ü≥∞ÿ Hõ =∞OK«ÑŨ¶ HÍÜ«∞ #=∞ó
N K«„Hõ~å*ˇºÂ˝ #=∞ó
148

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞^èºÕ L=∂=∞¿ÇÏâ◊fi~° ^Õ=`åÉè’º#=∞ó WuÑ‘~Ñ°î Ó¨ *ÏO Hõ$`åfi –
„áê}„ѨuëêªO Hõ$`åfi J^äŒ P=~°} ѨÓ*Ï =∂~°É`Ëè .ü

P^ä•=~°}Ï~°Û#O
ѨÓ~ÀfiHõ.Î .......... â◊√Éèuí ^èÒ ™êOQÆ ã¨Ñi¨ "å~° =∞Ǩ„uѨÙ~° ã¨∞O^Œs
ã¨"∞Õ `« =∞ǨeOQÆ Ñ¨~=° ∞t= ^Õ=`å„Ñ‘`º« ~°O÷ t=~°ÇϨ 㨺 „áÈHõÎ HÔ Ö· Ï㨠ܫ∞O„`«
„Ѩ™êΈ~} =¸Å=∞O„`« ã¨OѨÙ\˜`« ã¨^Àº*Ï`« q^è•<Õ# „Ѩ`ÕºHõO UÔH·Hõ
ëÈ_»âß=~°} ѨÓ*ÏѨÓ~°fiHõ ~°∞„^•aè¿+HõO ã¨q∞+≤ì ѨÓ*ÏOK« Hõi¿+º.
P^Ò QÆ∞~°∞„`«Ü∞« ~°∂Ѩ „ueOQÍ`«‡Hõ „Ѩ^=Œä ∂=~°} J~°Û#O Hõi¿+º

„Ѩ^=Œä ∂=~°}O – QÆ∞~°∞„`«Ü∞« O 3
ã¨=∞$}‡ÜÕ∞........... „Ѩ^=Œä ∂=~°}Ï~°Û<Õ II
QÆ∞~°∞¢~ƒ° Ǩ ............ `«Ãㇷ NQÆ∞~°∞"Õ#=∞ó
„|Ǩχ, q+¨μ,‚ =∞¿ÇÏâ◊fi~°~∂° Ѩ QÆ∞~°∞„`«Ü∞« ^Õ=`å =∂"åǨÏÜ«∂q∞
™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ ѨÓ[Ü«∂q∞ ã¨^Àº*Ï`« q^è•# ѨÓ*ÏO ‰õΩ~åº`ü.
â’¡II Jcè+.ì¨ ........... „Ѩ^=Œä ∂=~°}Ï~°Û#O
J#Ü«∂ „Ѩ^=Œä ∂=~°}Ïã≤`÷ « QÆ∞~°∞„`«Ü∞« ѨÓ[Ü«∂ ÉèQí "Æ å<£ ã¨~åfi`«‡Hõó
=∞Ǩ„uѨÙ~° ã¨∞O^Œs ã¨ÇÏ≤ `« =∞ǨeOQÆ Ñ¨~=° ∞ t=ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞

kfifÜ«∂=~°}O – J+¨kì HÍÊʼnõΩÅ∞ – 8
J+¨ì kHÍÊÅHõ ~°∂Ѩ J+¨eì OQÍ`«‡Hõ kfifÜ«∂=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º.
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞........ kfifÜ«∂=~°}Ï~°Û<Õ I
„`å`å~°q∞O„^ŒO, `«fiO<À JˆQfl, ã¨∞QÆ#fló ѨO^ä•O, Jã¨∞#fiO`«, `«`åfiÜ«∂q∞,
P<ÀxÜ«Úkƒùó, =Ü«∞Q∑O™È=∞, `«g∞ âß#q∞`åºk =∞O¢`ó·≥ , =∞O¢`ó·≥ P"åǨϺ,
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

149

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨^Àº*Ï`« q^è•<Õ# ѨÓ[ÜÕ∞`ü.
â’¡II Jcè+ì¨ .......... kfifÜ«∂ =~°}Ï~°Û#O, J#Ü«∂ kfifÜ«∂ =~°}ã≤`÷ «
J+¨kì HÍÊÅHõ ѨÓ[Ü«∂ ÉèQí "Æ å<£..... Ѩ~=° ∞ t= ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞

`«$fÜ«∂=~°}O – „uâ◊¥ÖËâfi◊ ~°∞Å∞ – 36
L=∂ =∞ǨeOQÍ~°Û<åOQÆ „|Ǩχq+¨μ‚=∞¿ÇÏâ◊fi~° P`«‡Hõ, „uâ◊¥Å
™ê÷# ã≤`÷ « Ѩ„\˜OÎ â◊u eOQÍ`«‡Hõ `«$fÜ«∂=~°} ѨÓ*ÏOHõi¿+º I
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞.......... `«$fÜ«∂=~°}Ï~°Û<Õ I
„|Ǩχ[*Ï˝#O ......... =∞ã¨`â« Û◊ q=ó I
W^ŒO q+¨μi‚ fiK«„H˜"∞Õ ......... áêQ∑Oã¨∞~ˆ I
„`«ºÜ«∞O|HõO........... =∂=∞$`å`ü I
„|Ǩχ, q+¨μ,‚ =∞¿ÇÏâ◊fi~å<å"åǨÏÜ«∂q∞ ™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ W`åº"åǨϺI
ã¨^Àº*Ï`«ÑÓ¨ *ÏO ‰õΩ~åº`ü.
â’¡II Jcè+ì¨ ã≤kOú "Õ∞....... `«$fÜ«∂ =~°}Ï~°Û#O I
J#Ü«∂ `«$fÜ«∂ =~°}ã≤÷`« „|Ǩχq+¨μ‚ =∞¿ÇÏâ◊fi~° ѨÓ[Ü«∂
=∞ǨeOQÆ Ñ¨~=° ∞t= ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞.

K«`∞« ~å÷=~°}O – `åO_»"âÕ fi◊ ~°∞Å∞ 384
L=∂=∞ǨeOQÍ~°Û<åOQÆ K«`∞« ~°ju „uâ◊`« eOQÍ`«‡Hõ `åO_»"âÕ fi◊ ~°
~°∂Ѩ K«`∞« ~å÷=~°} ѨÓ*ÏO Hõi¿+º.
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞......... K«`∞« ~å÷=~°}Ï~°Û<Õ
#"≥∂ Ç≤Ï~°}º ÉÏǨÏ"Õ „ѨÉ$íè u – `«O"À[OÉèË ^Œ^•è q∞ Ѩ~º° #ÎO ~°∞„^ŒO
Ѩi`î åfi I Dâß<åk „Hõ"∞Õ } P"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞`ü
150

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Jcè+.ì¨ .......... K«`∞« ~å÷=~°}Ï~°Û#O
J#Ü«∂ K«`∞« ~å÷=~°}ã≤`÷ « `åO_»"âÕ fi◊ ~°ÑÓ¨ [Ü«∂ ÉèQí "Æ å<£ ã¨~åfi`«‡Hõó
=∞Ǩ„uѨÙ~° ã¨∞O^Œs ã¨"∞Õ `« =∞ǨeOQÆ Ñ¨~=° ∞t= ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞

ѨOK«=∂=~°}O – QÆ}Ѩ`åº^Œ∞Å∞ – 8
L=∂ =∞ǨeOQÍ~°Û<åOQÆ QÆ}Ѩ`åºk J+¨eì OQÍ`«‡Hõ ѨOK«=∂=~°}
ѨÓ*ÏO Hõi¿+º.
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞............ ѨOK«=∂=~°}Ï~°Û<Õ I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

QÆ}Ï<åO`åfi....... QÆ}Ѩu =∂"åǨÏÜ«∂q∞
`«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ =∞Ǩ^Õ"åÜ«∞.... g~°É„íè ^Œ=∂"åǨÏÜ«∂q∞
Hˆ „Δ `«ãº¨ Ѩu<å......... Hˆ „Δ `«áêÅHõ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
`«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ K«„Hõ`∞« }ϤÜ∞« #OkˆHâ◊fi~° =∂"åǨÏÜ«∂q∞
#"≥∂Jã¨∞Î ã¨~ˆ ÊÉè’º.......... ã¨∞„|Ǩχ}˺â◊fi~° =∂"åǨÏÜ«∂q∞
*Ï`«"^Õ ¿Œ ã ........ ^Œ∞~åæ=∂"åǨÏÜ«∂q∞
PÜ«∞OQ“ó Ѩ$tÛfl~°„Hõg∞....... =∞ǨHÍà◊.... =∂"åǨÏÜ«∂q∞
`«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ =∞Ǩ¿ã<åÜ«∞...... +¨}‡Y =∂"åǨÏÜ«∂q∞
ã¨^Àº*Ï`« q^è•<Õ# ѨÓ*Ï Hõ~"ΰ åº
â’¡II Jcè+.ì¨ ....... ѨOK«=∂=~°}Ï~°Û#O,
J#Ü«∂ ѨOK«=∂=~°}ã≤`÷ « QÆ}Ѩ`åº^Œº+¨ì ^Õ=`åѨÓ[Ü«∂ .......
ã¨∞„Ñ‘}Ï`«∞.

+¨ëêª=~°}O – J+¨=ì ¸~°∞ÅÎ ∞ – 8
L=∂ =∞ǨeOQÍ~°Û<åOQÆ Éè"í åk J+¨=ì ¸iÎ ~°∂Ѩ J+¨eì OQÍ`«‡Hõ
+¨ëêª=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º I
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞ ........ ~°Û<Õ I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

151

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

1.

ã¨ÇϨ „™ê}˜......... ^è<Œ åfix `«#‡ã≤
Éè"í åÜ«∞ [Å=¸iÎO P"åǨÏÜ«∂q∞
2. Jã≤‡#‡ ǨÏ`«º~°"‚ Õ .......... ^è<Œ åfix `«#‡ã≤
â◊~åfiÜ«∞H˜uΔ =¸iÎ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
3. hÅ„w"åt≈u...... ^è<Œ åfix `«#‡ã≤
Dâß<åÜ«∞ J~°¯=¸iÎ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
4. hÅ„w"åt≈uHõO~îåk=Q∑O.... `«#‡ã≤
Ѩâ√◊ Ѩ`Ü
« ∞Õ Ü«∞[=∂#=¸iÎO...
5. ÜÕ∞ =$ˆH+Δ μ¨ ......... ^è<Œ åfix `«#‡ã≤
~°∞„^•Ü«∞ `Õ*’=¸iÎ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
6. ÜÕ∞Éè∂í `å<å=∞kè........... ^è<Œ åfix `«#‡ã≤
L„QÍÜ«∞ "åÜ«Ú=¸iÎ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
7. ÜÕ∞ J<Õfl+¨μ......... ^è<Œ åfix `«#‡ã≤
cè=∂Ü«∞HÍà◊=¸iÎ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
8. ÜÕ∞ Ѩ^•ä OѨk.ä ...... ^è<Œ åfix `«#‡ã≤
=∞Ǩ^Õ"åÜ«∞ ™È=∞=¸iÎ=∂"åǨÏÜ«∂q∞
ã¨^Àº*Ï`«q^è•<Õ# ѨÓ*ÏOHõ$`åfi.
â’¡II Jcè+.ì¨ ..... +¨ëêª=~°}Ï~°Û#O
J#Ü«∂ +¨ëêª=~°} ã≤`÷ « J+¨=ì ¸iΠѨÓ[Ü«∂........ J~°Ê}=∞ã¨∞Î

ã¨Ñ=Ψ ∂=~°}O – UHÍ^Œâ~◊ ∞° „^Œ∞Å∞ – 11
L=∂ =∞ǨeOQÍ~°Û<åOQÆ UHÍ^Œâ~◊ ∞° „^Œ~∂° Ѩ cè=∞, â◊OÉè∞í , ysâ◊,
J*ˇ·Hõáê^Œ, JÇ≤Ï~°∞ƒkèfl Ñ≤<åH˜, kâßOѨu, Éèí∞=<ånèâ◊fi~°, ™ê÷}∞, Hõáêe,
JѨ~ål`«~∂° Ѩ UHÍ^Œâe◊ OQÍ`«‡Hõ ã¨Ñ=Ψ ∂=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º.
152

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞ ...... ã¨Ñ=Ψ ∂=~°}Ï~°Û<Õ II
FO #=∞™Èû=∂Ü«∞K«........ t=`«~åÜ«∞K«
Wu UHÍ^Œâ~◊ ∞° „^• <å"åǨϺ ã¨^Àº*Ï`« q^è•<Õ# ѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+.ì¨ ....... ã¨Ñ=Ψ ∂=~°}Ï~°Û#O II
J#Ü«∂ .... ã¨Ñ=Ψ ∂=~°}ã≤`÷ « cè=∞....... JѨ~ål`«~∂° Ѩ ѨÓ[Ü«∂
ÉèQí "Æ å<£ .............Ѩ~"° ∞Õ â◊fi~° ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞

J+¨=ì ∂=~°}O – ѨOK«„|ǨχÅ∞ – 25
L=∂=∞ǨeOQÍ~°Û<åOQÆ`Õfi# ã¨^Àº*Ï`åk ѨOK«„|Ǩχ ~°∂Ѩ
ѨOK«qOâ◊u eOQÍ`«‡Hõ J+¨=ì ∂=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞....... J+¨=ì ∂=~°}Ï~°Û<Õ I
`«`∞« Ê~°∞ëêÜÕ∞u ѨOK« =∞O¢`ó·≥ ѨÓ~°fi =¢HÍÎÜ∞« #=∞ó
`«`∞« Ê~°∞+¨ „|Ǩ‡} =∂"åǨÏÜ«∂g∞`åº"åǨϺ I
JѶ∞¨ ’ˆ~Éèºí Wu ѨOK«=∞O¢`ó·≥ , ^ŒH}Δ˜ =¢HÍÎÜ∞« Wu ^ŒH}Δõ =¢HÎõ =∂"åǨϺ,
ã¨^Àº*Ï`åk ѨOK«=∞O¢`ó·≥ ѨtÛ=∞ =¢HÍÎÜ∞« #=∞ó Wu ѨtÛ=∞ =¢Hˆ Î ã¨^Àº*Ï`«
„|Ǩ‡} =∂"åǨϺ, "å=∞^Õ"åÜÕ∞u ѨOK« =∞O¢`≥·ó L`«Î~° =¢ˆHÎ "å=∞^Õ=
„|Ǩ‡} =∂"åǨϺ, Dâß# ã¨û~°fi q^•º<åq∞u ѨOK«=∞O¢`ó·≥ T~°fi÷ =¢HÍÎÜ∞«
#=∞ó T~°fiú =¢Hˆ Î Dâß#„|Ǩ‡}=∂"åǨϺ, ã¨^Àº*Ï`« qkè<å ѨÓ[ÜÕ∞`ü II
â’¡II Jcè+.ì¨ ....... J+¨=ì ∂=~°}Ï~°Û#O II
J#Ü«∂ J+¨=ì ∂=~°}ã≤`÷ « ѨOK«„|ǨχѨÓ[Ü«∂ ÉèQí "Æ å<£....... J~°Ê}=∞ã¨∞Î

#==∂=~°}O – #=„|ǨχÅ∞ – 9
L=∂ =∞ǨeOQÍ~°Û<åO QÆ`Õfi# #=„|Ǩχ~°∂Ѩ #=eOQÍ`«‡Hõ
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

153

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

#==∂=~°} J~°Û#O Hõi¿+º I
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞............. #==∂=~°}Ï~°Û<Õ II
1.

„|Ǩχ^Õ"å<åO ......... ~ˆ Éè<í .£ ™êOQÆãѨ i¨ "å~°
Hõ~=Ì° ∞ „Ѩ*ÏѨu =∂"åǨÏÜ«∂q∞

2.

„|Ǩχ[*Ï˝#O......... `«âÛ◊ q=ó I
™êOQÆ ã¨Ñi¨ "å~° ^ŒH„Δõ Ѩ*Ï Ñ¨u=∂"åǨÏÜ«∂q∞
„Ѩ*ÏѨ`#Õ `«fi............. ~°~¸}ÏO I
™êOQÆãѨ i¨ "å~° Hõâº◊ Ѩ „Ѩ*ÏѨu =∂"åǨÏÜ«∂q∞
J*ÏÜ«∞=∂<À ......... q∞K«ÛOù u "Õ^ãŒè ó¨ I
™êOQÆ ã¨Ñi¨ "å~° =∞sz „|Ǩ‡} =∂"åǨÏÜ«∂q∞
^è•`å^Œ^•`«∞....... "å=#`ü I
™êOQÆãѨ i¨ "å~° J„u „|Ǩ‡} =∂"åǨÏÜ«∂q∞.

3.
4.
5.
6.

^è•`å„Ѩ*ÏÜ«∂........... Ѷ∞¨ $`«=kfi^è=Õ ∞.
™êOQÆ ã¨Ñi¨ "å~° JOw~°ã¨ „|Ǩ‡} =∂"åǨÏÜ«∂q∞

7.

^è•`å^Œ^•`«∞<À........ ã¨`º« ~å^è㌠ó¨ I
™êOQÆ ã¨Ñi¨ "å~° ѨÙÅ㨺Π„|Ǩ‡} =∂"åǨÏÜ«∂q∞

8.

^è•`å^Œ^•`«∞.......... Jkuã¨û*’ëêó I
™êOQÆ ã¨Ñi¨ "å~° ѨÙÅǨτ|Ǩ‡} =∂"åǨÏÜ«∂q∞

9.

"Õ^•`«‡<åÜ«∞....... „|Ǩχ„ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü
™êOQÆ ã¨Ñi¨ "å~° „Hõ`∞« „|Ǩ‡} =∂"åǨÏÜ«∂q∞
Hõ~=Ì° ∂k #=„|ǨχÉè’º#=∞ó ã¨^Àº*Ï`« q^è•<Õ# ѨÓ*ÏO Hõ$`åfi

â’¡II Jcè+.ì¨ ........... #==∂=~°}Ï~°Û#O I J#Ü«∂ #==∂=~°} ã≤`÷ «
154

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Hõ~=Ì° ∂k#= „|ǨχѨÓ[Ü«∂ ÉèQí "Æ å<£............ J~°Ê}=∞ã¨∞.Î

^Œâ=◊ ∂=~°}O – ã¨Ñ|Ψ ∞∞+¨μÅ∞ – 7
L=∂ =∞ǨeOQÍ~°Û <åOQÆ`fiÕ # ã¨ÑiΨ ¬~∂° Ѩ ^Œâ=◊ ∂=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º
ã¨=∞$}‡ÜÕ∞............... ^Œâ=◊ ∂=~°}Ï~°Û<Õ II
1.

|∞∞¿+2 =∞O„`«5 Hõ$`å5O™ÈÎ"≥∞óÿ6 Hõâº◊1 áÈ^Œfi6 ~°÷Ü«∞O5 y~°ó1 I
™È=∞2O #=∞㨺5 ~å*Ï2#O5 Ü≥∂[5*g˝Ë ~5 ∞° ^è•O5 Ѩui5 O„^•2Ü∞Õ O^À5 Ѩi„1 ã¨=

â’¡II Hõâº◊ Ѩ ã¨û~°fiÖ’HÍ_軺 ã¨û~°fiâߢ™êÎ~°÷HÀq^Œó
P`«‡Ü≥∂QÆ |ÖË<≥·= ã¨$+≤ì ã≤÷`«º#ÎHÍ~°Hõó II
FO Éè∂í ó Jku ã¨"∞Õ `«OHõâº◊ Ѩ |∞∞+≤=∂"åǨÏÜ«∂q∞
2.

ã¨fi1 ~åƒù<À5 ~°^Ü
Œä ∞« k2O „^Œ=∂5Ü∂« J5"Àk5"À =~°=1Î ∂<å P=ǨÏ<2 £
QÆ∂5 à◊›O ã¨∂~°º6 O `«=∞5™ê Ѩ„1 =`Õ # `«∞s5 ÜÕ∞}
2 5 „|Ǩχ1 }Ï qO^Œ^5 „Œ uó

â’¡II JyflǨϟ„`«~`° O« âßO`«O ã¨^•„=`« Ѩ~åÜ«∞}O I
ã¨`¯« ~°‡x~°`O« ^•O`«O J~°ÛÜÕ∞^Œ„u =∞=ºÜ«∞O II
J#ã¨∂Ü«∂ã¨"∞Õ `« J„u =∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
3.

Jq2O^ŒO5 `ÕJu1 Ç≤Ï`«O5 Ü«∞^•ã‘^2 º6Œ V˝ãº6¨ ^è•=∞1 Ѩ~=5° ∞O QÆ∞ǨÜ
5 ∞« `ü I
^è•`5 ∞« ~°∞ºÌ `å2 <å`«ûq5`∞« â◊Û6 qëÈ‚~2 ƒ° ~6ù ^° •2fi*’ |6$ǨÏ^•K«„1 Hˆ J5Qˆ fló II

â’¡II [\˜#O `«Ñ™¨ êã≤^OúŒ Ü«∞[˝ ã¨∂„`å~°ú ^è•i}O I
Hõ=∞O_»Å∞ ^è~Œ O° x`«ºO Éè~í ^° •fi[O #`À㨇ºÇ¨ÏO II
ã¨∞jÖÏ ã¨"∞Õ `«O Éè~í ^° •fi[=∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

155

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

4.

W5"Õ∞ Éè’5*Ï JOy1~°™È5 q~°∂2áêk5=ã¨∞6Ê„`å™È5 Jã¨1∞~°ã¨ºg5~åó I
q5âßfiq1∞„`åÜ«∞5 ^Œ^`1Œ À =∞5Ñ∂¨¶ x1 ã¨ÇϨ „㨠™ê5"„Õ Ñ¨u~1 O° `5« PÜ«Ú1 ó II

â’¡II Hõ$ëê‚l# ^è~Œ O° ^Õ=O ã¨^OŒ _» Ѩi^è•#Hõ"∞£ I
^Œ~ƒ° áù ê}˜ [\ÏE@O qâßfiq∞„`«O ã¨<å`«#"£∞ II
‰õΩ=Ú^Œfif ã¨"∞Õ `« qâßfiq∞„`« =∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
J5a`è å6fiQÀ`«=1 ∂y5~å*Ï`«"1 ^Õ À5 qK«~1 ¬° }Ë ^Œ∞º6 "≥∞flÿ ~°a6 è „Ñ¨}À2#∞=∞ó II
â’¡II Ü≥∂QÍ_躻 ã¨û~°fiÉè∂í `å<åO J#fl^•#~°`ã« û¨ ^• I
JǨÏÖϺܫ∂ó Ѩu¢j≈=∂<£ Q“`«=∞ã¨û~°fiáê=#ó II
JǨÏÖϺ ã¨"∞Õ `«O Q“`«=∞ =∂"åǨÏÜ«∂q∞
5. „Ѩã∂¨ `2 À ÉèH5í =Δõ ∞1H~õ O° K«~5 å=Ñ≤™5 ÈÎ=∞2OKÕ=5 ∞O „Ѩ^1 =5Œä ∞ ã¨∂û6 i ~°∞#1$‡*Ë I
ã¨∞`5 ™Õ ê5`#Õ 5 Ü«∞^•ºQÆ=1 ∞O "å5O„Ѩu1 qâßfiq∞„`« [=∞^Œwfl6 ^Œ"∞Õ 2 II
â’¡II JHõãΔ ∂¨ „`« ^è~Œ O° ^Õ=O |∞∞+‘}Ï=∞kèÑO¨ „ѨÉ∞íè O I
^Œ~ƒ° áù ê}˜O [\ÏE@O =∞Ǩ `Õ [ã≤fi#OÉè*í Ë II
~ˆ }∞HÍ ã¨"∞Õ `«O [=∞^Œyfl =∞ǨÏi¬ =∂"åǨÏÜ«∂q∞.
7. ã≤fi6 `«ºO KÀ2=∂ ^ŒH}
Δ˜ `5 « 㨯1 Ѩ~åÌkÜ
è ∞« O l5<åfi™È2 J5aÇè Ï≤ „Ѩ=1 ∞5O^Œ∞ó I
L5u+Î <2ª¨ ÀfiKÕ5 Ѩi|1 i5 ›ëÈ5#∂$#fl"Õ∞2 ^Œ∂~5 å^Œq`1 "« 5Õ =t1ëêªó II
â’¡II t=^蕺#~°`O« âßO`«O„u^Œâ~·‹ a° Ñè Ó¨ l`«O I
„|Ǩχã¨∂#∞O =∞Ǩ`å‡#O =t+¨Oª ѨÓ[ÜÕ∞`«û^• II
J~°∞O^èfŒ ã¨"∞Õ `«O =t+¨=ª ∞ǨÏi¬=∂"åǨÏÜ«∂q∞.
Hõâº◊ áêk ã¨ÑiΨ ¬ ^Õ=`åÉè’º#=∞ó ã¨^Àº*Ï`« q^è•<Õ# J~°ÛÜÕ∞`ü
156

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

â’¡II Jcè+ãì¨ k≤ Oú .......... ^Œâ=◊ ∂=~°}Ï~°Û#O I
J#Ü«∂ ^Œâ=◊ ∂=~°}ã≤`÷ « Hõâº◊ áêk ã¨ÑiΨ ¬ÑÓ¨ [Ü«∂
ÉèQí "Æ å<£............... J~°Ê}=∞ã¨∞.Î

UHÍ^Œâß=~°}Ï~°Û#O – +¨\ÏÎ~‰° Ωõ Å∞ – 6
L=∂=∞ǨeOQÍ~°Û<åOQÆ`fiÕ # +¨\ÏÎ~H° õ ~°∂Ѩ
UHÍ^Œâß=~°}Ï~°Û#O Hõi¿+º.
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞........... UHÍ^Œâß=~°}Ï~°Û<Õ II
#=∞ã‘~Î å÷ºÜ«∞K«........... „Ѩ"åǨºÜ«∞K«
+¨\ÏÎ~°HÍ<å"åǨÏÜ«∂q∞
+¨\ÏÎ~Hˆ° Éèºí ó ã¨^Àº*Ï`« q^è•<Õ# ѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+.ì¨ ............ UHÍ^Œâß=~°}Ï~°Û#O I
J#Ü«∂ UHÍ^Œâß=~°} +¨\ÏÎ~H° õ ѨÓ[Ü«∂ ÉèQí "Æ å<£
ã¨~åfi`«‡Hõó.......... J~°Ê}=∞ã¨∞.Î

^•fi^Œâß=~°}O – 1
L=∂=∞ǨeOQÍ~°Û<åOQÆ`fiÕ # ^ŒH}
Δ˜ Ï=¸iÎ ~°∂Ѩ ^•fi^Œâß=~°}Ï~°Û#O
Hõi¿+º
â’¡II ã¨=∞$}ÜÕ∞............ ^•fi^Œâß=~°}Ï~°Û<Õ II
ã¨^Œ ã¨ãʨ u =∞^Œ∞ƒù`q« ∞u =∞O„`Õ} ^ŒH}Δ˜ Ï=¸iÎO P"åǨϺѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+¨ìã≤kúO............. ^•fi^Œâß=~°}Ï~°Û#O
J#Ü«∂ ^ŒH}
Δ˜ Ï=¸iÎ ~°∂Ѩ UHõeOQÆ Ñ¨Ó[Ü«∂ ÉèQí "Æ å<£ ã¨~åfi`«‡Hõó
....... J~°Ê}=∞ã¨∞.Î
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

157

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„`«Ü∂≥ ^Œâß=~°}O – JO`«âÛ◊ O_çHˆ â◊fis – 1
L=∂ =∞ǨeOQÍ~°Û <åOQÆ`fiÕ # „`«Ü∂≥ ^Œâß =~°}ã≤`÷ « JO`«âÛ◊ O_çHˆ â◊fis
ѨÓ*ÏO Hõi¿+º –
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞ .............. „`«Ü∂≥ ^Œâß=~°}Ï~°Û<Õ II
â’¡II P"åǨϺ ѨÓ[ÜÕ∞^ÕgÌ O x`«ºO ™ê^èHŒ õ ѨÙOQÆ=ó I
#=^Œ∞~åæu‡HÍO ™êHΔÍ`«¯<åº =∂"åǨÏÜ«∂=∞ºÇ¨Ï"£∞ II
^ÕgO"åK«............ LѨã∞¨ +¨μ`ì `·≥ ∞«
JO`«âÛ◊ O_çHˆ â◊fis =∂"åǨÏÜ«∂q∞
ã¨^Àº*Ï`« q^è•<Õ# ѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+ãì¨ k≤ Oú ............ „`«Ü∂≥ ^Œâß=~°}Ï~°Û#O I
J#Ü«∂ „`«Ü∂≥ ^Œâß=~°}ã≤`÷ « JO`«âÛ◊ O_çHˆ â◊fis ѨÓ[Ü«∂ ÉèQí "Æ å<£
........... J~°Ê}=∞ã¨∞Î

K«`∞« ~°âÌ ß=~°}Ï~°Û#O – Q“i – 1
L=∂=∞ǨeOQÍ~°Û<åOQÆ`fiÕ # K«`∞« ~°âÌ ◊ P=~°} ã≤`÷ Q« “s ѨÓ*ÏO
Hõi¿+º –
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞............. K«`∞« ~°âÌ ß=~°}Ï~°Û<Õ I
Q“sq∞=∂ÜÕ∞u Q“s=∂"åǨϺѨÓ[ÜÕ∞`ü
ã¨^Àº*Ï`« qkè<å ѨÓ*ÏO Hõ$`åfi
â’¡II Jcè+ãì¨ k≤ Oú ............. K«`∞« ~°âÌ ß=~°}Ï~°Û#O I
J#Ü«∂ K«`∞« ~°âÌ ß=~°}ã≤`÷ « Q“sѨÓ[Ü«∂........... J~°Ê}=∞ã¨∞Î

158

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ѨOK«^⌠ß=~°}O – =∞Ǩ„uѨÙ~°ã∞¨ #Ìs – 520
L=∂ =∞ǨeOQÍ~°Û<åO QÆ`Õfi# ѨOK«^Œâ◊ P=~°}ã≤÷`« =∞Ǩ
„uѨÙ~°ã∞¨ #Ìs ѨÓ*ÏO Hõi¿+º
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞.......... ѨOK«^⌠ß=~°}Ï~°Û<Õ I
*Ï`«"^Õ ¿Œ ã.......... `«~¿° ã#=∞ó
N =∞Ǩ„uѨÙ~° ã¨∞#Ìs =∂"åǨÏÜ«∂q∞ ™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ I
ã¨^Àº*Ï`« q^è•<Õ# ѨÓ[ÜÕ∞`ü
â’¡II Jcè+.ì¨ .............. ѨOK«^⌠ß=~°}Ï~°Û#O I
J#Ü«∂ ѨOK«^⌠ß=~°} ã≤`÷ « =∞Ǩ„uѨÙ~° ã¨∞#Ìs
ѨÓ[Ü«∂............. Ѩ~"° ∞Õ â◊fi~å~°Ê}=∞ã¨∞Î

ëÈ_»âß=~°}Ï~°Û#O – =∞ǨeOˆQâ◊fi~°ó 100
L=∂ =∞ǨeOQÍ~°Û<åOQÆ`Õfi# ëÈ_»âß=~°}ã≤÷`« =∞ǨeOˆQâ◊fi~°
ѨÓ*ÏO Hõi¿+º –
â’¡II ã¨=∞$}‡ÜÕ∞.......... ëÈ_»âß=~°}Ï~°Û<Õ II
ã¨ÇϨ „™ê}˜ ã¨ÇϨ „ã¨â’ÜÕ∞........`«O"À[OÉè^Ë ^Œ •è q∞
#=∞™Èû=∂Ü«∞K«......... t=`«~åÜ«∞K«
¢`º« O|HõO........ =∂=∞$`å`ü
N=∞ǨeOˆQâ◊fi~° =∂"åǨÏÜ«∂q∞ ™ê÷ÑÜ
¨ ∂« q∞ ã¨^Àº*Ï`« q^è•<Õ#
ѨÓ[ÜÕ∞`ü.
â’¡II Jcè+.ì¨ ......... ëÈ_»âß=~°}Ï~°Û#O I
J#Ü«∂ ëÈ_»âß=~°}ã≤`÷ « =∞ǨeOˆQâ◊fi~°ÑÓ¨ [Ü«∂ ÉèQí "Æ å<£........
Ѩ~"° ∞Õ â◊fi~° ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

159

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`«`ó« ѨÓ*Ï™ê^Œ∞}
æ Ϻ~°O÷ =$+¨, K«O_ôâfi◊ ~° P~å^è#Œ O Hõi¿+º
=$+¨ K«O_ôâfi◊ ~åÉèϺO#=∞ó
`«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ "Õ^ጠê^•Ü«∞ nè=∞Ç≤Ï I
`«<Àfl =$+¨Éóíè „Ñ¨KÀ^ŒÜ∂« `ü
K«O_ôâfi◊ ~åÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ =∞Ǩ^蕺<åÜ«∞ nè=∞Ç≤Ï I
`«#flâ◊ÛO_»ó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü
Wu =$+¨KO« _ôâfi◊ ~å"å"åǨϺ
Jã¨∞h`Õ............. ѨÓ[ÜÕ∞`ü
`«`ó« „áê}„ѨuëêªÑ#¨ O Hõ$`åfi ã¨q∞+≤Ñì Ó¨ *ÏO ‰õΩ~åº`ü
ѨÙ~°∞+¨ã∂¨ Hõ,Î ã¨^Àº*Ï`«, Nã¨∂HõÎ q^è•<Õ# ëÈ_»â’ѨKå~° ѨÓ*ÏO
‰õΩ~åfi<£ ~°∞„^•aè¿+K«#O ‰õΩ~åº`ü I
J#Ü«∂ ã¨q∞+≤ìѨÓ[Ü«∂ ™êOQÆ ã¨Ñ¨i"å~° =∞Ǩ„uѨÙ~° ã¨∞O^Œs
ã¨ÇÏ≤ `« =∞ǨeOQÆ Ñ¨~=° ∞t= ã¨∞û„Ñ‘`ã« ∞¨ û „Ѩã<¨ Àfl =~°^À Éè=í `«∞ I
ã¨ÇϨ „ã¨eOQÍ~°Û# Ü«∞O„`«O 163 ¿ÑrÖ’ L#flk

ã¨ÇϨ „ã¨eOQÍ~°Û#"£∞ ã¨=∂Ѩ"Î ∞£
✫✫✫

160

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞Ǩ eOQÍ~°Û#

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

161

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

â◊`«eOQÍ~°Û#

162

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨ÇϨ „㨠eOQÍ~°Û#

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

163

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J^äŒ HÍ~îH° Éõ Ïè QÆó
ã¨O*Ï˝#O
^Œâ◊=∞ „Ѩáê~î°Hõó
ǨÏió F"£∞ II ã¨O5 *Ï˝#O1 q5*Ï˝#O1 „Ѩ*6 Ï˝#1 &Í˚#6 ^Œa1 *è Ï5#`ü I ã¨V5 ¯Å1Ê=∂#O
„ѨH5 Åõ Ê1 =∂# =ÚѨH5 Åõ Ê1 =∂#5 =ÚѨH1 ¡± Ѩ"Î ∞£ H±Ñ6¡ "Ψ ∞£ I „âıÜ∂≥ 5 =ã‘Ü
1 ∞« P5Ü∞« ^äûŒ =¸1ƒ`ù «
=¸ƒù`6 "« ∞£ I z5„`«ó Hˆ `5 ∞« ó „ѨÉ6 Ïè <å5ÉÏè #÷û6 =∂ƒù<£ I *’ºu1ëê‡6Q5∑ ¿ãÎ[1™êfi<å5`« Ѩ5Q∑æ6
ã¨ÎѨ1#flaè6`«Ñ¨<£1 I ~À5K«5<À ~ÀK«1=∂#â’≈Éèí5#â’≈Éèí1=∂#ó Hõ5ÖϺ}1ó I ^Œ~ü âß1
^Œ$6 ëêì ^Œ~1 âü `5◊ å q5âfi◊ ~°∂á1 ê ã¨∞^Œ~âü <5◊ å I P5áêºÜ«∞=1 ∂<å5 áêºÜ«∞=1 ∂<å5 áêºÜ«∂1
ã¨∂5#$`Õ~å2 II P5ѨÓ~°1º=∂}Ï5 ѨÓ~°1º=∂}Ï Ñ¨Ó6~°Ü«∞1hΠѨÓ6~å‚ áœ2~°‚=∂5ã‘ I
^•5`å„Ѩ1^•5`å  #5<ÀÌ "≥∂^Œ1ó „Ѩ"≥∂5^Œó II1II P5"Õ5â◊Ü«∞1xfl "Õ5â◊Ü«∞2#÷û6O
"Õâ◊1#ã5 ¨ûQ∑O âß2#Îâß≈6#Îó I P5 Éèí=1„#Ê6Éèí=2#÷û6=∞ƒù=5#÷û=¸1ƒù`À Éèí∂5`«ó I „Ѩã∞¨ `1Î O5«
q+¨μ`ì1 Q5« O5∑ ã¨Qãæ∑ ∞¨ `1Î « V¯6ÖϺ}1O q5âfi◊ ~°∂Ñ1 "¨ ∞£ I â◊√„5 Hõ=∞5=∞$`«1 <Õ[Î ã5 fi≤ `Õ[ã5 û¨ q∞1^"úŒ ∞£
I J5~°∞5}=∂1ƒù#∞5=∞#‡s1z =∞^Œaè5`«Ñ¨5`«ÎѨ1ã¨fi`ü I ã¨5q5`å „Ñ¨1ã¨q5`å n5áÈÎ
n5 Ñ ¨ Ü « ∞ 5 h Ì Ñ ¨ 1 º =∂#ó I [fiÅ1 & ˚ fi e5 ` å `« Ñ ¨ 1 x fi6 `« Ñ ¨ 2 # ÷ û #Î Ñ ¨ < £ fl 1 I ~À5 K « 5 < À
~ÀK« 1 = ∂#â◊ √ ≈6 = ¸ƒù â ◊ √ ≈=∞1 ƒ ù = ∂<À "å5 = ∞ó I 㨠∞ 5 ` å 㨠∞ 1 # fi6 f „Ѩ ã ¨ ∞ 1 ` å
ã¨∂Ü
5 ∞« =∂1<åaè +¨ØÜ
5 ∞« =∂1}Ï I Ñ‘`2« „Ѩá5 ê ã¨O5 áê `«$Ñ≤ãÎ1 ~6Ψ Ê° Ü«∞h1 Î II2II HÍ5<åÎ
HÍ5=∂º HÍ5=∞*Ï5`å  Ü«Ú+1 ‡¨ f HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∂¨ 2 I J5aâ5è ß5™êÎ#∞1=∞5<åΠ #5<ÀÌ"∂≥ ^Œó1
„Ѩ"∂≥ ^5 óŒ I P5™ê5^Ü
Œ ∞« x1 flëê5^Ü
Œ ∞« #2 û÷ Q6 O5∑ ™ê^Œ#1 ã5 û¨ Q∑Oã¨#1 flã¨û#6 fló I P5É∂íè ifi6É∂íè ó
„Ѩ6Éèí∂â◊≈6=¸ƒù~°∞ƒù=1ó I Ѩ5q„`«1O Ѩ=~Ú5+¨º#∂Ê6`À "Õ∞^èŒ1ºó I Ü«∞â’5
Ü«∞â◊™1 êfi<å5ÜÚ« ~°=5 ∞$`«ó1 I r5"À r1q+5 º¨ #÷ûfi6~Àæ Ö’5Hóõ I ã¨ÇϨ ™1 êfi6#û÷ Ç‘ÏÜ
1 ∂« <5 À[1™êfi6#û÷
164

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ǨÏ=1 ∂#ó I [Ü«∞#1 fla5[è Ü«∞#2 ∞÷6û „^Œq}
1 À „^Œq}À5^•ó I P5„~°ÑÌ q1¨ „`À6 ǨÏi1Hˆ â’5
"≥∂^Œó1 „Ѩ"∂≥ ^5 óŒ II3II J5~∞° }
5 À1 ~°∞}
5 ~°*1 Ïó ѨÙ}
5 s¤ H1 À qâ◊fil6 ^Œa1 l5è `ü I P5„~°óÌ
Ñ≤#1fi=∂5<À #1fl"å5„#ã¨1"å5x~å1"å<£ I ã¨5~“fi6+¨5^èŒã¨1û=∞ƒù6~À =∞ǨÏ1™êfi<£ I
U5[5`å¯*’1=5`å¯ó I ‰õΔΩ6Å¡6HÍt1≈Ñ≤q+¨ì6HÍó I ã¨5i5„ã¨6~åã¨∞û6 âı~°1=ó I J5l5~å™È1
QÆq∞5+=‚¨ ó1 IW5^•h2#^6Î •h1"∞Õ `5 ~« Çü Ï≤ H1 6Δ˜ „Ѩ=∞1l~5 "° ∞£ I P5â√◊ i1fl"Õ∞+5 ó¨ Ѷ}5¨ À „^Œ=#1 flu5„^Œ=<£fl1
I `«fi~°5Q∑æ6ã¨Î fi~°1=∂} P5â◊√~åj1Ü«∂&˚6=ó I J5y6flëÈì6=∞ L5H1À÷º u~å5„`À
k1fi~å5„`«¢ã~Î1≤ å5„`«âÛ1◊ `«∂~å5„`«ó I J5yfl~ü |∞∞5`∞« ã¨∂û~°º1 |∞∞5`∞« â◊Û„6 #Ì=∂1 |∞∞5`∞« óI
„Ѩ6*ÏѨ1uã¨ûO=^äŒû6~À =∞5Ǩ#¯ó II II4 II „Ѩ6"≥∂^Œã¨Î6~°ÊÜ«∞1hÎ „Ѩ"≥∂6^À [5=¢ã‘Î}˜1
K« II1II
Éèí∂~°5yfl&1Û Ñ¨$kä5g&Û6 =∂&1Û I „fQ∑â◊1Û Ö’5HÍ#÷û1O=^äŒû6~°&1Û I
„Ѩ5*ÏѨ1u™êÎfi™ê^ŒÜ«∞`«∞ I `«Ü«∂1 ^Õ5=`«1Ü«∂ V˜æ~°5ã¨fi„^Œ∞ú6"å ã‘1^Œ I Éèí∞"À1
"å5Ü«Ú&ÍÛ6#Îi1HõΔ&Û6 =∂&1Û I „fQ∑â◊1Û Ö’5HÍ#÷1ûO=^äŒ6û~°&1Û I „Ѩ5*ÏѨ1u™êÎfi
™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ I ã¨fi1 ~åk5`º« &Û6 k=1&Û6
=∂&1Û I „fQ∑ â◊Û1 Ö’5HÍ#1û÷ O=^äû6Œ ~°&Û1 I „Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎ fi ™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« 1
^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞6 "ú å ã‘^1 Œ I Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 û¨ fi1 â◊Û„6 #Ì=∞1ã&
¨ Û6 kâ◊â1 Û6◊ =∂&1Û I
„fQ∑ â ◊ 1 Û Ö’5 H Í#÷ 1 û O=^ä Œ û 6 ~ ° & 1 Û I „Ѩ 5 * ÏѨ 1 u ™êÎ fi ™ê^Œ Ü « ∞ `« ∞ I `« Ü « ∂ 1
^Õ=5 `«Ü
1 «∂ V˜æ~ã°5 ¨fi„^Œ∞"ú6 å ã‘^1 Œ II5II ã¨O5 =5^ûŒä ~6 &
° Û6 +¨@Û1 II2II
`«fi"Õ∞=5 `åfiO "Õ`2 «÷6 Ü≥∂ã1 ≤5 ™Èã≤1 I `«fi"Õ∞=5 `åfi=∞1K≥·+‘ó I z5`«âßÛã≤5
ã¨&Û1˜ `«âßÛ㨺Qˆ fl I U5`å"å5Qâ5∑ ßÛã≤5 Éè∂í Ü«∂Q∑â1 ßÛ㨺Qˆ fl I Ü«∞`Õ1Î JˆQfl6 #∂1º#5O
Ü«∞^Œ∞`5 Õ   u1iHõ"Î ∞£ I P5k`5 åºã¨^Î VŒ ~æ1˜ ã° t¨ Û#fi#∞Î I qâıfi `Õ ^Õ"5 åtÛu5=∂ ѨÓ~1 Ü
° ∞« #∞Î
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

165

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

I z5`â« ßÛã≤5 ã¨&Û1˜ `«âßÛ㨺Qˆ fl I U5`å"å5Qâ5∑ ßÛã≤5 Éè∂í Ü«∂Q∑â1 ßÛ㨺Qˆ fl I =∂`Õ1 JˆQfl
K«Ü
5 ∞Õ #5 =∂ u1KÜ
5« ∞Õ <åÜ«Ú~5 å=1$H˜Δ I ã¨~ˆ fi1 ëê5 &Ÿ˚uë1 ê5 &Ÿ˚ ºu5~º° ^Œ^5 •=Ù5^uÕ 1 I
`«Ñ™1¨ È *Ï5`=« ∞x1É$íè +¨"6ì ∂≥ [1ó I `«`6ÎÕ *’ºu1i+¨Hˆì I `Õ#1 "Õ∞ `«Ñ¨ I `Õ#1 "Õ∞ [fiÅ
I `Õ#1 "Õ∞ nkÇ≤Ï I Ü«∂=1^ÕÌ6"åó I Ü«∂=5^Œ™ê1u5 ã¨∂~°1ºó I Ü«∂=1^∞Œ `5 åÑ≤5 „|Ǩχ1
II6II P=1$H˜#6Δ =1K« II3II
ã¨O5 =5^äŒû~6 À1ã≤ Ѩi=^äûŒ6 ~À1ã≤ II W5^•5=^5 äŒû~6 À1ã‘^Œ∞=^äŒû~6 À1ã≤ I W5^Œfi^6 äŒû~6 À1ã≤
=^äŒû~6 À1ã≤ I `«ãº¨1 `Õ =ã¨#5 Ît≈~°ó1 I „w6ëȇ ^ŒH}
˜Δ1 ó ѨH5 õΔó I =5~ëü5 êó ѨÙK«Û"ù2 £∞ I
â◊~5 ^° ∞Œ `«~Î1 ó° ѨH5 óΔõ I ¿ÇÏ5=∞5<ÀÎ =∞^èº2Œ "£∞ I ѨÓ~5 fi° Ñ6 H5¨ ÍΔ tÛ`«Ü
1 ∞« ó I J5Ñ~5¨ Ñ°5 H5¨ ÍΔ ó ѨÙs+1 "¨ ∞£ II7II
J5Ǩϟ5~å5„`å}©+ìH¨1 Íó I |∞∞5+ɨ5 è’ã1 ≤ ã¨fi~6 ÀæÖ’5HõóI Ü«∞™ê2ºxÌt6 =∞5Ç‘ÏÜ«∞¿1 ã I `«`À1 <À5
=∞ǨÏ5 P=1Ç¨Ï I "å5Ü«Ú~°∂ƒù6`åfi ã¨~å6fi kâ◊5 P"å1Ç≤Ï I ã¨~åfi6kâ’ #∞5
q"å1Ç≤Ï I ã¨~åfi6kâ’ #∞5 ã¨O"å1ÇÏ≤ I z`åº6 zu5=∂Ѩ$1 } I Jz1`åº6 zu5
=∂Ѩ 1 $ } I z^Œ 1 ã ≤ 㨠= Ú5 „ ^Œ Ü ≥ ∂ 1 x ó II8II W#∞Ì 6 ~ ° Ì H õ Δ 1 â ı ≈ º6 # |∞∞5 ` å"å2 I
Ç≤Ï~°}1 ºÑ¨HâΔõ ≈◊ ‰õΩ<5 ÀÉè∞í ~1 }5° ∞ºó I =∞5Ç¨ #÷û^6 ¿Œè ã2÷ „^è∞Œ =5 Px+¨`1 óΫ I #=∞1¿ãÎ Jã¨∞6Î =∂=∂1
Ç≤ÏQ∑Oã‘ó I Uu5 „¿Ñu5 gu5 ã¨q∞`«∞ºku1 I k=1"∞Õ ‡ Ü«∞K«Ûù I J5#iÎ H1 "Δõ ∞Õ ‡ Ü«∞K«Ûù I
Ѩ$k6 g5ä "Õ∞‡1 Ü«∞K«Ûù I Ѩ$k6 g5ä "Õ∞‡1 Ü«∞K«Ûù I J5#iÎ H1 "Δõ ∞Õ ‡ Ü«∞K«Ûù I k=1"∞Õ ‡ Ü«∞K«Ûù I
JǨfl6 „Ѩ™ê1~Ü
° ∞« I ~å„`å6º ã¨=∞1 K« I ~å„`å6º „Ѩ™ê1~Ü
° ∞« I JǨfl6 ã¨=∞1K« I HÍ=∞5O
„Ѩ™ê1~°Ü«∞ I HÍ=∞5Q∑5O ã¨=∞1K« II9II ѨÙs1+¨Q∑O ã¨=Ú5„^ŒÜ≥∂1xó Ѩ$kä5g"Õ∞1‡
Ü«∞Kå6Ûù#ÎiH1 õΔ"Õ∞‡ Ü«∞K«Ûù ã¨Ñ5 ¨ÎK«1 II4II
Éèí∂~°∞ƒù=ã5 û¨1 fió I F*’5 |Å2"£∞ I „|Ǩχ1 Hõ„Δ6 `«"£∞ I Ü«∞â’1 =∞5ǨÏ`ü I
ã¨`5 º« #ÎáÈ5 <å=∞1 I ~°∂Ñ5 =¨ ∞5=∞$`«"2 ∞£ I K«‰ΩΔõ „6 â’≈„`«"2 ∞£ I =∞#5 PÜ«Úó1 I qâ◊fiO6
166

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ü«∞â’1 =∞5ÇϨ ó I ã¨=5 ∞ #ÎáÈ5 ǨÏ~À5 ÉèÏó I *Ï5`"« ^1Õ •5 Ü«∞k1 "å áê=5HÀã≤1 I
"≥â6· ßfi6#~5 À Ü«∞k1 "å "≥^· ∞Œ º6`Àã≤1 I â◊O „Ѩ*6 ÏÉè’º6 Ü«∞[1=∂<åÜ«∞ Ö’5H"õ ∞£ I T~°O6˚
ѨÙ+≤Oì6 ^Œ^1 ÉŒ5 èϺ=1 =$^äŒûfi II10II ÉèÏâ◊Û`6 åfii1K« II5II
~år1˝ q5~år2˝ I 㨄5 =∂r˝2 ã¨fi~6 år2˝ I J5iÛâ’≈6zó I `«áÈ5 ǨÏ~À5 ÉèÏó I
J5yfli„<ÀÌ6 |$ǨÏã5 ʨ u1ó I qâıfi^1 "5Õ å Éè∞í =1#㨺 QÀ5áêó I `Õ =∂5 ã¨~ˆ fi6 Ü«∞â◊™1 ê5
ã¨QO∑ ã¨$1 [#∞Î II11II ~år˝„<À1Ì =∂ ã¨Ñ5 Ψ II6II
Jã¨"1 5Õ ™êfiǨ5 =ã¨"1 Õ ™êfiǨ2 I qÉè∞í "1 5Õ ™êfiǨ5 q=1ãfi¨ `Õ5 ™êfiǨI2 I J5aÉ5è ∞íè "Õ5
™êfiǨ k1Ñè `¨ Ü
« ∞5Õ ™êfiǨ2 I k5"åO Ѩ`Ü
1« ∞Õ 5 ™êfiǨ  Q∑O1 ǨÏã¨Ê`6 åºÜ«∞5 ™êfiǨI2
Kå5‰ΩΔõ +5 ‡¨ `6 åºÜ«∞5 ™êfiǨ2 *’ºu+¨‡`6 åºÜ«∞5 ™êfiǨ2 I ~å*Ë6˝ ™êfiǨ1 q5~å*Ë6˝ ™êfiǨ2 I
㨄5 =∂*Ë6˝ ™êfiǨ2 ã¨fi~6 å*Ë6˝ ™êfiǨ2 I â◊¥ëê1Ü∞« 5 ™êfiǨ5 ã¨∂~å1ºÜ«∞5 ™êfiǨ2 I
K«¢5 #Ì=∞1¿ã5 ™êfiǨ5 *’ºu1¿+5 ™êfiǨ2 I ã¨Q5 O∑5 ã¨~å1ÊÜ«∞5 ™êfiǨ1 HõÖ5 Ϻ}Ï1Ü«∞5 ™êfiǨ2 I
J~°∞<˚1 åÜ«∞5 ™êfiǨ2 I II12II HõÖ5 Ϻ}Ï1Ü∞« 5 ™êfiÃÇÏ· Hõ&
1 Û II7II
q5Ñt5¨ Û`Õ5 Ѩ==1 ∂<åÜ«∞ QÍÜ«∞`« I =∞5ÇÏ‘ # ^è•~å  `«º<Àú1 J~ü+u¨ I
JÇ≤Ï~1 ü Ç¨Ï r5~å‚=∞u1ã~¨ Ê° u5 `«fiK«"2 ∞£ II J`Àº6 # „H©_#1» flã¨~^5° fiŒ $ëê5 ǨÏi1ó I
L5ÑÜ
5¨ ∂« =5 ∞QÆ$1 Ç‘Ï`Àã≤ =∞5$`«º"Õ2 `åfi6 A+¨Vì1 $æ Ǩq‚ ∞ I U5+¨ `Õ5 Ü≥∂x1~°‡ $6`º« "Õ2 `åfi I
JѨ1 =∞$6`∞« º=∞Ѩ‰5 ΩΔõ ^è"2Œ ∞£ I J¿Ñ`5 â« ≈◊ ^6 &
1Œä Ç˚ Ï≤ I J^ä•1 <À JQÆfl6 P=1ÇϨ I ~å5Ü∞« ™ÈÊ+¨QO1∑
ã¨ÇϨ „5 ã≤}"2 ∞£ II13II ÜÕ∞`Õ1 ã¨Ç5 Ϩ „ã¨=1 ∞5ÜÚ« `«O5 áêâß2ó I =∞$`Àº6 =∞~å1ºÎ Ü«∞5 ǨÏ#Î"1 Õ I
`å<£ Ü«∞[5 ã˝ º1¨ =∂5Ü∞« Ü«∂I2 ã¨~åfi6#=1Ü∞« *Ï=∞¿ÇÏ I ÉèH5í ÀΔ  
2 㨺 =∞$`«ÉH5íè óΔõ I
`«ãº1¨ `Õ =∞$6`∞« ºÑ‘`1 ™« êº6=∞$`«=1 `«ó I ã¨fiQ6 ÍHõ$1 `«ãº¨ 6 =∞^è∞Œ =1 ∞`«óI LѨÇ1 ˙
¨ `«™5 ȺѨÇ1 ˙
¨ `À
ÉèHí Ü
Δõ ∂« q∞ I =∞5„<åÌ aèÉ∂íè u1 ó Hˆ `5 ∞« ~°º*6 Ï˝<å5O "åH± I J™ê5"ÇÕ Ï≤ 1 II14II J5<Àú
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

167

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

*ÏQÆ$1 qó „áê} I J™ê5"ÇÕ Ï≤ 1 I |5k~è5 ° P2„Hõ#~Ì Ú`«~á° ê# I J™ê5"ÇÕ Ï≤ 1 I J5ÇϨ ™5 ÈΠ™êÎ fi6
K«‰ΩΔõ ó1 I J™ê5"ÇÕ Ï≤ 1 I J5áê5^•â’5 =∞#1ó I J™ê5"ÇÕ Ï≤ I1 Hõ"5Õ q„Ѩz1 `Õ6Î „â’„`«1 I
J™ê5"ÇÕ Ï≤ 1 II15II ã¨∞Ç5 Ϩ ã5 ãΨ ∞¨ û1 "å5™êó I â◊¥ë5 È<å=∂2㺨 =6 ∞$`À5 =∞ˆ~º1Î +¨μ I `«<åÎ fi 
6 ǨÏ
#Î^•ä 5 "Õ^1Œ I J™ê5"ÇÕ Ï≤ 1 I J5yflˆ~‡1 "å5z „t5`ó« I "åQÆ…$^ŒÜ
1 ∞Õ I ǨÏ$^Œ1Ü«∞5=∞‡~Ú1 I
J5ǨÏ=∞5=∞$`Õ2II J5=∞$`«5„=∞ƒÇ¨Ï1‡}˜ I "å5Ü«Úˆ~2‡„áê5}Ë „t6`«ó II16II „áê5}À
ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ I ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« 5 =∞‡~Ú1 I J5ÇϨ =∞5=∞$`Õ2 I J5=∞$`«5 „=∞ƒÇ¨Ï‡1 }˜I ã¨∂~À1º "Õ∞5
K«‰ΩΔõ +1 ≤ „t5`ó« I K«‰ΩΔõ ~6 5ü ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ I ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« 5 =∞‡~Ú1 I J5ÇϨ =∞5=∞$`ÕI2 J5=∞$`«„5 =∞ƒÇ¨Ï‡1 }˜
I K«„5 #Ì=∂1 "Õ∞5 =∞#1ã≤ „t5`ó« II17II =∞<À5 ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ I ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« 5 =∞‡~Ú1 I
J5ÇϨ =∞5=∞$`Õ2 I J5=∞$`«5 „=∞ƒÇ¨Ï‡1 }˜ I kâ’1 "Õ∞ 5 „â’„`Õ2 „t5`åó I „â’„`«Q5 O5∑
ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ I ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« =5 ∞‡~Ú1 I J5ÇϨ =∞5=∞$`Õ2 I J5=∞$`«5 „=∞ƒÇ¨Ï‡1 }˜ I PáÈ1 "Õ∞5
~ˆ `«ã1 ≤ „t6`åó II18II ~ˆ `À5 ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ I ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« 5 =∞‡~Ú1 I J5ÇϨ =∞5=∞$`ÕI2 J5=∞$`«5
„=∞ƒÇ¨Ï‡1 }˜ I Ѩ$k6 g5ä "Õ∞5 â◊s~1ˆ „t6`å I â◊s~1 Q5° O5∑ ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ I ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« 5 =∞‡~Ú1 I
J5ÇϨ =∞5=∞$`Õ2 I J5=∞$`«„5 =∞ƒÇ¨Ï‡1 }˜ I F5+k5¨ =5è #5 ã5 ʨ `6 Ü
« ∂≥ 1 "Õ∞5 Ö’=∞1ã¨∞ „t5`åó
II19II Ö’=∂1x5 ǨÏ$^Œ1ÜÕ∞ I ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« 5 =∞‡~Ú1 I J5ÇϨ =∞5=∞$`Õ2 I J5=∞$`«5
„=∞ƒÇ¨Ï‡1 }˜ I WO„^À1"∞Õ 5 |ÖË2 „t5`ó« I |Å5QO5∑ ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ I ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« O5 =∞~Ú1 I
J5ÇϨ =∞5=∞$`Õ2 I J5=∞$`«O5 „|Ǩχ1 }˜ I Ѩ~5 <˚° À1º "Õ∞ =¸5iflú „t6`ó« II20II =¸5~åú
ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞Õ I ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« 5 =∞‡~Ú1 I J5ÇϨ =∞5=∞$`Õ2 I J5=∞$`«5 „=∞ƒÇ¨Ï‡1 }˜ I Dâß1<À "Õ∞
=∞5<Òº„t5`«ó I =∞5#∞º~ü ǨÏ$^Œ1ÜÕ∞ I ǨÏ$^Œ1Ü«∞5 =∞‡~Ú1 I J5ǨÏ=∞5=∞$`Õ2 I
J5=∞$`«„5 =∞ƒÇ¨Ï‡1 }˜ I P5`å‡=∞1 P5`‡« x1 „t5`ó« II21II P5`å‡ Ç¨Ï$^ŒÜ
1 ∞Õ I ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« =5 ∞‡~Ú1 I
J5ÇϨ =∞5=∞$`Õ2 I J5=∞$`«5 „=∞ƒÇ¨Ï‡1 }˜ I ѨÙ#1~‡° P5`å‡ Ñ¨Ù#5~åÜ«Ú~5 åQÍ2`ü I ѨÙ#1ó
„áê5 } ó Ѩ Ù #5 ~ å‰õ Ä 1 ` « 5 = ∂QÍ2 ` ü I "≥ · 6 â ßfi6 # 5 ~ À ~° 5 t ‡aè 1 ~ åfi=$^è • 5 # ó I
168

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J5#ÎãÎ+≤1 ¨ª `«fi=6 ∞$`«ã1 ¨ºQÀ5áêó II22II ã¨Ç5 ¨Ï„5 ã≤}q1 ∞Ç≤Ï5 „â’„`å™ê5"ÕÇ≤Ï1 „áê5}Ë„t5`À
=∞#1ã≤ „t5`À ~ˆ `«ã1 ≤ „t5`å Ö’=∞1ã∞¨ „t5`å =¸5iflú „t5`« P5`‡« x1„t5`6 À2   ëœì K«I1 I8II
J5yfl~åfi6ÜÚ« ã¨∂û~°º1 â◊Û„6 #Ì=∂5 kâ◊5 PѨó1 Ѩ$kä"5 À1º+¨kè =#ã¨Ê`6 Ü
« ∞« 5 W„#1óÌ
Ѩ~5 #˚° º6 Dâß1# P5`å‡ Ñ¨Ù#1~ˆ ‡6 „`«Ü∂≥ ^1 ⌠◊ II
„Ѩ*5 ÏѨu1 ~ˆ "6Ì å#1ã$¨ [`« I `Õ áê5ч¨ <å5 ã¨x`1Ì å J*ÏÜ«∞#Î I `å#1fi º^Œº`üI
Ü«∞^Œfi º6^ºŒ `ü I `«™ê2‡kfi6^∞Œ º`ü I `«=∞1=$â◊Û`ü I Ü«∞^Œ=$1 â◊Û`ü I `«™ê‡6^fiŒ $+≤óì1 I
`«™ê‡6^Œº¢``≥·6 Õ ^Õ=5 `Õ1 Jaè„5 áêѨÙfl1 `«ó I q K«1 ÃÇ·Ï"6 å㨺5 `«„`«1 áê5áê‡#5#̺`«ó1 II23II
=$6âÛ◊ `«â1 Û◊ I Ããë· ê g∞1=∂5QO5∑ ™ê  y1flǨϟ5„`« U5= ã¨=1 ∞Ê<åfl I J^äÀ1 PǨïó I
㨈~1fi+¨μ Ü«∞[˝„Hõ5`«∞+≤fiu1 I Ǩϟ+¨1º#6flѨ LѨ1ã¨Ê $âı`ü I q^Œ∞1º^Œã≤5 q^Œ1º "Õ∞
áê5áê‡#5q∞u1 I J^ä1Œ Ǩï`5 ÀfiѨ1 ã¨Ê $âı`ü I =$+≤~1ì ã° 5≤ =$â◊Û1 "Õ∞ áê5áê‡#5 q∞u1 I
Ü«∞H5 Δõ º=1∂}À "Õë5 êìfi"å2 I qK«Ã1 ÇÏ· "6 åÃãº6· `Õ ^Õ=5 `Õ1 áê5áê#5#ºÌ `«ó1 II28II =$6âÛ◊ `«â1 Û◊ I
J5`«ºQ6 O∑5 Ǩϟ Ǩ~°∞}
1 ˜ó I „|5Ǩχ6 Kå5i}Ë2 „Ѩâ6 ßfl„<ÀÊK«º6 „ѨlÑ1 ¶¨∂Ü«∞ I Ѩˆ~Ç1 ≤Ï I
ѨH6¡ –Δõ <≥Ü
ÂÌ ∂« =2 ∂ÊuO Ѩ$K«Ûù I "Õ`1÷« ™êq5„`å 3 #fl "Õ`5 å÷ 3 Wu1 I `«=∂5Q`Æ º1« Ѩ„ѨKÛ« ù
I P5Kå~À1º =∂5 „áêÃÇÏ· +1 `‘ ü I "Õ`÷1« ™êq5„`å 3 #fl "Õ`5 å÷ 3 Wu1 I ã¨Ç¨ÏŸ1"åK«5 "Õ^Õu1
II25II 㨠Hõã‡≤ „6 #Êu1+`ª≤ 5« Wu1I Ѩ~5 À~°[1 ã5 u‘ I1 Hõã^Ψ ºŒ `«Ê~6 À~°*1 Ï5 Wu1 I U5+¨ "å= ã¨
Ѩ~5 À~°*1 Ï5 Wu1 Ǩϟ"åK« I Ü«∞ U5+¨ `«Ñu1¨ I U5ëÈ2 ~åfi„QÆ*1 Ï5 Wu1 I 㨠Hõã‡1≤ <ÕÎ fi+6 ¨
Wu1 I ã¨`5 º« Wu1 I H˜#^Î ûŒä `6 º« q∞u1 I `«Ñ5¨ Wu1 II26II Hõã‡≤ #6 ∞fl `«Ñ5¨ Wu1 I |Å5 Wu1
I H˜ # Î ^ Œ ƒ Å5 q ∞u1 I „áê5 } Wu1 I =∂ 㨠1 ‡ „áê5 } =∞u1 Ѩ $ K« Û ù 6 Wu1
=∂  Kå5~À2º „|g5ku1 Ǩϟ"åK« „|ǨχKå5s I ã¨ÇϨ Ÿ1"åK« ѨH6¡ ÀΔ ^≥Ü
· ∂« =2 ∂Êuó I
Ü«∞^≥· fi „|1ÇϨ ‡Kåi„<åÊ6}=∞`«º1 „ѨHΔõ ºó I =¸5~å÷ `Õ5 =ºÑ¨u1 +¨º`ü I J5ÇϨ =Ú1 `«
PKå5~庄KÕÛÜ
ù ∂« #2 ƒùqëêºq∞ I Ü≥∂ =∂1 ™êq5„`Õ ã¨=5 ∞"å1k¿5 +uì 1 II27II `«™ê2‡^ä•ûq5„`Õ
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

169

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

#ã¨O=1^`Õ « I 㨠Ü≥∂ ǨÏ5 "≥· ™ê1q„5 `«O q5^∞Œ ëê1 ™êq5„`Õ ã¨O5 =^Œ`1 Õ I ã¨Ç¨ ã2 ‡≤ „6 &˜ÛÜ
ù ∞« 1
#Ì^•è u I J#∞1 ǨÏ5 "å J1™ê‡ J5™œ `«Ñ¨5„&˜ÛùÜ«∞1O =∞#º`Õ I J#1fiÃã·‡6 Nã¨ÎáÈ1
=∞#º`Õ I J#1fiÃã·‡6 `«áÈ5 |Å1O =∞#º`Õ I J#1fiÃㇷ 6 |Å1O „áê5}O =∞1#º`ÕI ã¨
Ü«∞^•Ç¨Ï I1 ã¨O5 *Ï˝#O1 q5*Ï˝##5 ~Ì âü ß1 ^Œ$6 ¿+uì 1 I U5+¨ U5= `«`ü II28II J^ä5Œ
Ü«∞^•Ç¨Ï1 I „Ѩã∞¨ `Î1 O5« q1+μ¨ `ì Q« O∑ ã¨∞`5 å ã¨∞#1 fi6fu1 I U5+¨ U5= `«`ü I U5+¨ ¿ÇÏ1º=
`å#ºÇ¨1x I U5+¨ ~å„`«1Ü«∞ó I J^äŒ5 Ü«∞^•Ç¨Ï1 I z5„`«ó ˆH5`«∞~åÌ6`å „Ñ¨1^•5`å
ã¨1q5`å „Ñ¨ã1 ¨q`5 å aèâ1 ß5™êΠ#∞1=∞5<ÕÎu1 I U5+¨ U5= `«`ü I U5+¨¿ÇÏ1º=`Õ  
Ǩϟ1fl=ÚǨ˙~5 åÎó I U5+¨ ~å„`Õó2 II29II J^ä5Œ Ü«∞^•Ç¨Ï1 I Ѩq5 „`«1 =∞Ê=~Ú5+º¨ #÷û
Ǩϙ1 êfi6#û÷ Ç‘ÏÜ
1 ∂« #~°∞}5 À1  ~°∞}5 ~°*1 Ï5 Wu1 I U5+¨ U5= `«`ü I U5+¨ ¿ÇÏ1º= `Õ 
2 ~°=ú ∂5™êó
I U5+¨ =∂™ê2ó I J^ä5Œ Ü«∞^•Ç¨Ï1 I J5yfl6ëÈì=6 ∞ L5HÀ2º÷  yfl~ü |∞∞5`∞« ó „Ѩ*5 ÏѨu1 ã¨ûO=^äûŒ ~6 °
Wu1 I U5+¨ U5= `«`ü I U5+¨ ¿ÇÏ1º=`Õ Ü«∞[1 „˝ Hõ`6 =« ó1 I U5+¨ |∞∞5`=« ó1 II30II U5+¨
ã¨O1 =^äû6Œ ~°ó I J^ä5Œ Ü«∞^•Ç¨Ï1 I W5^•h2 #Î^6 •h5q∞u1 I U5+¨ U5= `«`ü I U5+¨ ¿ÇÏ1º=
`Õ =Ú1Ç˙
¨ ~5 åÎ<å2 =ڇǨ˙~5 åÎó I [5#H5 À ǨÏ5 "≥· ^ÕÇ1 Ϩ ó I J5ÇϨ Ÿ5~å5¢`ã·≥ û¨ =6 ∂[1QÍ=∞
I `«QO∑ Ǩϟ1K∞« ó I Ü≥∂"å J5™ê‡<£"^Õ 1Œ I q5[ǨÏ`1 åÊ6áê‡#1"∞Õ u II31II ã¨~fi° =6 ∂Ü«Ú1
~ˆ u I J5aè ã¨fi~6 Oæ° Ö’5Hõ &1Ü
˝ ∞« uI <å™êº6=Ú+≤‡1 <À¡Hˆ6  #fl1O H©Ü
Δ ∞« `«5 Wu1 I q5[ǨÏ^1 "6úŒ ·≥
áê5áê‡#1"∞Õ u I ã¨~fi° =6 ∂Ü«Ú~ˆ1 u I J5aè ã¨fi~6 Oæ° Ö’5Hõ &1Ü
˚ ∞« u I <å™êº6=Ú+≤‡1 <6 À¡Hˆ  #1flO
H©Ü
Δ ∞« `Õ I Ü«∞ U5=O "Õ^I1Œ JÇ‘Ï<1 å5 Ǩâ◊fi1 `«º÷ ó I ™ê5q„5 `«O q5^•&1ÛHÍ~° II32II
ã¨ÇϨ Ç1 Ϩ Q5 O5∑ ™È Ç≤Ï~1 }5° ‡Ü≥∂1 Éè∂í `5 åfi I ã¨fi~6 Oæ° Ö’5Hqõ ∞1Ü∂« Ü«∞ I P5k`5 º« 㨺6 ™êÜ«Ú[1 º"£∞
I ǨÏQ5 O5∑  ™È ǨÏ5 "≥· Ç≤Ï~1 }
5° ‡Ü≥∂1 Éè∂í `5 åfi I ã¨fi~6 Oæ° Ö’5Hõ"Õ∞1u I P5k5`«ºã¨º6
™êÜ«Ú1[º"£∞ I Ü«∞ U5=O "Õ^Œ1 I ^Õ5=5ÉèÏ5QÀ ǨÏ1 „â∫`«5~ü5+¨ó I ™ê5q„5 `«O
q5^•&1ÛHÍ~° I `«QO∑ ǨÏ5 "åQÆ^$1Œ â◊º=∂5<å Éè∞í º1 "åK« II33II ã¨~fi1° =∞ƒ`« Q“`«"5 ∂≥
170

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

"Õ^1 Œ I Ü«∞™ê1ûq5„`«O "Õ^uÕ 1 I ã¨ÇϨ Ÿ1"åK« I HÔ ë· ê "åQÆã5 u‘ 1 I J5Ü«∞=∞5ǨÏQ∑O
™ê1q5„`«ó I ^Õ5"å<å1 =Ú`«Î6"≥∂ Ö’5Hõó I QÆ∞ǨϺ6O =∞Ǩϟ5 a„Éèí6ku1 I U5`å=1u ǨÏ
Q“`«=5 ∞ó I Ü«∞*5 ’˝Ñ6 g5¨ `5 V« ¯6 $`åfi  ^èÀ xѨá1 ê`« I #"≥∂5 #=∞5 Wu1 II34II ã¨ÇϨ Ÿ1"åK«
I =∂ Éè+1·ˇ ~‘ “æ`=« ∞ I l5`À "≥· `ÕÖ1 ’5Hõ Wu1 I `«™ê‡6^ºÕ Hˆ K«1 ™êq5„`«O q5^∞Œ ó I ã¨~ˆ fi6
`Õ l5`Ö« ’1HÍó I 㨠Ü≥∂ ǨÏ5 "≥· ™ê1q„5 `«™êº6ëêìH~1Δõ O° Ѩ^5 QŒ æ∑ „t5Ü∂«  aè+H1≤ OÎõ 6 "Õ^1Œ
I „t5Ü∂« ÃÇÏ· "6 åaè+K1≤ º« `Õ I Ѷ∞¨ $}˜i5 u5 ^Õfi J5H~ˆΔõ 2 I ã¨∂~°º6 Wu5 „f}˜1 I P5k`5 º« Wu5
„f}˜1 II35II U5`^« ·≥ fi ™ê1q„5 `«™êº6ëêìH~1Δõ O° Ѩ^5 QŒ æ∑ „t5Ü∂«  aè+H1≤ "Îõ ∞£ I Ü«∞ U5=O
"Õ^1Œ I „t5Ü∂« ÃÇÏ· "6 åaè+K1≤ º« `Õ I `«^`5Õ ^« $Œ K6 å  Éè∞í º1 Hõ"Î ∞£ I |∞∞5KÀ J5H~ˆΔõ 1 Ѩ~"5° ∞Õ
"À1º=∞<£fl I Ü«∞ã≤‡1 <Õ"6Ì å Jkè5 qâıfi1 x¿+^5 ∞Œ ó I Ü«∞ã¨#Î fl "Õ^5Œ H˜=∞$6Kå Hõi1 +¨ºu I Ü«∞
W`«kÎ fi6^∞Œ ã¨WÎ "5 ∞Õ ã¨=∂1ã`¨ 5« Wu1 I # ǨÏ5 "å U5`ã« º¨ ~6 åÛ# Ü«∞A1ëê5 #™ê=∂fl ~À÷ 
2 ã≤Î
I Ü«∞™ê1ûq5„`«O "Õ^1Œ II36II `«^`5Õ `« Ê1« i5 Ü«∞^Õ=Ì1 K«„5 Hõ"∞£ I P5„~°OÌ Ñ≤#fi1 =∂#Q∑æ ã¨fi~ˆ6 æ
Ö’5Hõ U1u I q5[ǨÏk5 fiâß1fiÉè∂í `5 åx1 ã¨O5 Ѩâº1◊ `ü I P5„~ÀÌ Ç¨Ï5 "≥· Ñ≤#fi1 =∂#ã¨ûfi6~ˆ æ Ö’5Hõ
U1u I q5[ǨÏx5 fiâß1fi Éè∂í `5 åx1 ã¨O5 Ѩâº◊ <£fl1 I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I â◊¥ë5 È Ç¨Ï5 "≥·
"å2~ˆ ‚ ¬6Ü∞« ó I P5k`5 ºÕ #1 ã¨=5 ∂[1QÍ=∞ I `«QO∑ Ǩϟ1"åK« I UÇ≤Ï1 ™êq5„`«O q1kú I
J5Ü∞« O "≥· ã¨fi~6 Àæº2  yfló áê1~~° Ú5+μ¨ ~‚ =5° ∞$`å5^ûŒä =¸1ƒ`ù 5« Wu1 I U5+¨ "å= 㨠™ê1q„5 `«ó
I Ü«∞ U5+¨ `«Ñu1¨ I UÇ≤Ï5 =∂O q1kú I Wu1 ÃÇÏ· "6 #·≥ 5 #Î^∞Œ "1 åK« II37II ^Œº`À5 ^Œº`À5
"Õ^uÕ 5 `«Ñ5¨ Wu1 ã¨=5 ∞"å1k¿5 +uì 5 `«„^•„`Õ~|1ü ∞∞5 `«=1 Uu K«HÍ~À"åK«5 #=∞5 W`å1ºk5`º«
Wu5 „f}˜1 ™êq5„`«O "Õ^1Œ qkú6 Ѩ&Û1 K« II9II
„Ѩ*6 ÏѨu1 ~ˆ "6Ì å#÷ûO6 *Ï˝#O5 „Ѩã∞¨ `Î1 <5« åÎ#ºÇ¨<2 ºÕ +6 ¨ ~å„`«Ü
1 ∞« tÛ6„`«ó Hˆ `5 ∞« ¿ã 
Î
Ǩϟ1fl =ÚǨ˙5~åÎ ~å„`Õ2ó Ѩ5q„`«6 <Õ2Π ~°Ì=∂5™ê J1yflëÈì6"≥∂ Ü«∞1[˝„Hõ5`«=1
W5^•h2 =ڇǨ˙5~åÎ<å2 &˚#5HÀ  Ç‘Ï1<å ^Õ=ÉèÏ5QÆó ÔH·ëê "åV͇â◊¥5ëÈ Ç¨Ï5 "≥·
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

171

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ëÈ_»1â◊ II
W5Ü«∞O "å= ã¨5~°Ñ¶¨∂2 I `«™ê1º J5yflˆ~5= ™ê1~°5Ѷ¨∞ =∞‡^èŒ∞1 I Ü«∂
U5`åó ѨÓ2~°fiѨHΔÍѨ~°Ñ¨5HõΔÜ≥∂5 ~å„`«1Ü«∞ó I `å =∞1^èŒ∞5Hõ$`«1ó I Ü«∂#ºÇ¨1x I
`Õ =∞1^èŒ∞=$6ëêó I ã¨Ü∂≥ ǨÏ5 "å U5`å =∞1^∞Œè H5 $õ `«â1 Û◊ =∞^è∞Œ =$6ëêQ∑âÛ6◊ "Õ^1Œ I
‰õΩ~5 fi° xÎ1 ǨÃ㺷 `6 å J5Q“fl =∞^è∞Œ 1 I <å¿ãº2 ëêì ѨÓ~5 #ΰ Ü
ú1 ∞« xÎ I J^ä5Œ Ü≥∂ # "Õ^1Œ II38II
# ǨÃ2 㺷 `6 å J5Q“fl =∞^è∞Œ 1 ‰õΩ~°fixÎ I ^èÜ
Œ ∞« #1 ºÎ ¿ãºëêì ѨÓ~5 "ΰ ∞£ I Ü≥∂ ǨÏ"5 å J1ÇϨ Ÿ
~å5„`å}Ï2 <åfl=∞5^Ü
Õè ∂« x1 5 "Õ^1Œ I <åǨϟ1~å5„`ÕëêfiiÎ=6 ∂~°Û1 uù I ã¨O5 *Ï˝#O1 q5*Ï˝##5 ~Ì âü ß1
^Œ$¿6 +uì 1 I U5`å=1#∞"å5H“ѨÓ~2 fi° ѨH5 ™Δõ ê1ºÇ¨ÏŸ~å5„`å}Ï2 <åfl=∞5^Ü
Õè ∂« x1 I „Ѩã∞¨ `Î1 O5«
q+¨μ1ì`«Q∑O ã¨∞5`å ã¨∞1#fi6fu1 I U5`å=1#∞"å5HÍ=1Ѩ~°Ñ¨5HõΔ™ê1ºÇ¨ÏŸ~å5„`å}Ï2
<åfl=∞5^Ü
Õè ∂« x1 I <åǨϟ1~å5„`ÕëêfiiÎ=6 ∂~°Ûuù1 I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ II39II Ü≥∂ ǨÏ"5 ·≥
=Ú1Ç˙
¨ ~5 åÎ<å2 <åfl=∞5^Ü
Õè ∂« x1 5 "Õ^1Œ I # =Ú1Ç˙
¨ ~ˆ5 ëÎ êfiiÎ=6 ∂~°Ûu1ù I z5„`«ó Hˆ `5 ∞« ~åÌ`6 å
„Ѩ^1 •5`å ã¨q1 `5 å „Ñ¨ã1 q¨ `5 å aèâ1 ß5™êΠ#∞1=∞5<uÎÕ 1 I U5` 
1Õ #∞"å5HÍ =Ú1Ç˙
¨ ~5 åÎ<å2
<åfl=∞5^Ü
Õè ∂« x1 I # =Ú1Ç˙
5¨ ~ˆ ëÎ êfiiÎ6 =∂~°Ûu1ù I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I Ü≥∂ǨÏ5 "å
J1~°ú=∂5™ê<å2&Û6 =∂™ê1<å&Û <å=∞5^èÕÜ«∂1x5 "Õ^Œ1 I <å~°1ú=∂5¿ã+¨μ5 #
=∂¿ãë5 êfiiÎ=6 ∂~°Û1 uù I Ѩq5 „`«O1 Ѩ=~Ú5+º¨ #÷û Ǩϙ1 êfi6#û÷ Ç‘ÏÜ
1 ∂« #~°∞}5 À1 ~°∞}5 ~°*1 Ï5
Wu1 I U5`#1Õ ∞"å5HÍ J1~=ú° ∂5™ê<å2&Û6 =∂™ê1<å&Û <å=∞5^Ü
Õè ∂« x1 II40II <å~°=ú1 ∂5¿ã+¨μ5
# =∂¿ãë5 êfiiÎ=6 ∂~°Û1 uù I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I Ü≥∂ ǨÏ5 "≥· Ü«∞[1 „˝ Hõ`∂« <5 å &1Û~°∂<6Î å&1Û
ã¨O=^äûŒ ~6 ã° º1¨ K« <å=∞5^Ü
Õè ∂« x1 5 "Õ^1Œ I # Ü«∞[1 „˝ Hõ`6 ∞« +¨μ5 #~°∞+Î μ¨ 5 # ã¨O1 =^äû6Œ ~°
PiÎ6=∂~°1Ûùu I J5y6flëÈì6=∞ L5HÀ2÷ºyfl~ü |∞∞5`«∞ó „Ѩ5*ÏѨ1uã¨ûO=^äŒû6~° Wu1 I
U5` 
1Õ #∞"å5HÍ Ü«∞[1 „˝ Hõ`∂« <5 å &1Û~°∂<6Î å&1Û ã¨O=^äû6Œ ~°ãº1¨ K« <å=∞5^Ü
Õè ∂1« x I #
Ü«∞[1 „˝ Hõ`6 ∞« +¨μ5 #~°∞+Î μ¨ 5 # ã¨O1 =^äûŒ ~6 ° PiÎ=6 ∂~°Ûu1ù I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I Ü≥∂ ǨÏ5 "≥·
172

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=Ú1Ǩ˙5~åÎ<å2 =ڇǨ˙5~åÎ<£"Õ^Œ1 I #=Ú1Ǩ˙5~åÎ<å2 =ڇǨ˙5ˆ~ÎëêfiiÎ6
=∂~°Ûu1ù II41II W5^•h2O `«^5 •h5 q∞u1 I U5`"Õ ·≥ =Ú1Ç˙
¨ ~5 åÎ<å2 =ڇǨ˙~5 åÎó I
#=1ÚǨ˙
5 ~åÎ<å2 =ڇǨ˙~ˆ5 ëÎ êfiiÎ6 =∂~°Ûuù1 I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I J^äÀ5 Ü«∞^ä•2
Hˆ „Δ `«*5 ’˝ Éè∂í `5 åfi #1∞ „Ѩq6 âߺ#6fl=∞uÎ1 I U5= "Õ∞5 "≥`· å<£ Hˆ „2Δ `«*6 ’˝ Éè∂5í `åfi #1∞
„Ѩq6 âߺ#1fl=∞uÎ I 㨠U5`ëÕ ê1"∞Õ =5 ã¨Ö1 ’5H`õ å5QO5∑ ™êÜ«Ú[1 º=∞â◊√fl`Õ I JѨ1 ѨÙ#~°‡6 $`«∞º
&1Ü
˚ ∞« u I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ II42II
# "Õ^=6·≥ O "Õ^•1#∞"å5HÍ J1~=ú° ∂5™ê<å2&Û6 =∂™ê1<å&Û <å=∞5^Ü
Õè ∂« x1
=ÚǨ˙~ˆ5 ëÎ êfiiÎ=6 ∂~°Û1 uù 5 # =1K« II10II
W5Ü«∞=∞1Ǩϟ~å5„`å}ÏQ∑O1 ã¨O5 *Ï˝#O1 ѨÓ~°fiѨH5 õΔ㨺6 „Ѩã¨∞Î`1 «=∞Ѩ~°ÑH¨5 õΔ㺨1
=ÚǨ˙5~åÎ<å2&˜Û6„`«ó ˆH5`«∞~°1~°ú=∂5™ê<å2O Ѩ5q„`«1O Ü«∞[˝„Hõ`«∂5<å=∞1yflëÈì6"≥∂
Ü«∞[1 „˝ Hõ`∂« <5 åq∞5^•h2 =ڇǨ˙~5 åÎ<å2 =ڇǨ˙~5 åÎ<£ "Õ^^5Õ •h5=∞^äÀ5 ^•fi^Œâ1 ◊ II
HõtÛ1 ^Œ6ú "å J5™ê‡Ö’¡H6 Í„`ÕÊ`«ºI1 P5`å‡#1O "Õ^Œ I J5Ü∞« =∞5ÇϨ =∞5㇑ u1 I
HõtÛ6^äŒûfiO Ö’5Hõ#fl „Ѩu5 „Ѩ*Ï1<åu I J5yfl=Ú1QÀúÃÇ·Ï=6 ^èŒ∂=5 ∞`å2#Îó I ã¨fiO
Ö’5Hõ#fl „Ѩu5 „Ѩ*Ï1<åu I J^äŒ5Ü≥∂ ÃÇ·Ï6"≥·`«=∞5yflQ∑O ™ê1q5„`«O "Õ^Œ1 I ã¨
U5"å™ê‡Ö’¡H6 Í„`ÕÊ`«º1 I P5`å‡#1O "Õ^Œ I J5Ü∞« =∞5ÇϨ =∞5㇑ u1 II43II 㨠ã¨fiO Ö’5HOõ
„Ѩu5 „Ѩ*Ï1<åu I U5+¨ L1 "Õ"5 #·≥ 5 #Î^•ä û1 q5„`«ó I ã¨fi~6 Oæ° Ö’5H=õ ∞5a=è Ç1 Ϩ u I J5ÇϨ Ÿ5~å5„`≥~· åfi
W5^ŒQ∑O ã¨5Ü«Úy1ƒùó „H˜Ü«∞`Õ I W5u5~å5„`åÜ«∂1nH˜Δ+¨`« I W5u5~å5„`åÜ«∞1
„=6`«=Úáê1QÆ∞5iu1 I `åx5Ǩ<Õ=1 O q5^Œ∞+¨ó1 I J5=Ú+≤‡1 <À¡ˆH6 âı=1 k5 è #1úÜ«∞xÎ I
nè`5 Q« O∑ ÃÇÏ· =6 㨠âı=1 k5 =è ∞#∞5 Ѩ~Ô u1· I J^ä5Œ Ü≥∂ ÃÇÏ· "6 `·≥ =« ∞5yflQ∑O ™ê1q„5 `«O
"Õ^1Œ II44II `«ãº1¨ ÃÇÏ· "6 åǨϟ1~å5„`å}˜1 I J5=Ú+≤‡1 <À¡Hˆ6 âı=1 k5 è #fl^èÜ
1Œ ∞« xÎ I Jnè`1 Q« O∑ ÃÇÏ· =6
㨠âı=1 k5 =è ∞#∞5 Ѩ~Ô u1· I Éè~5í ^° •1fi*’ Ǩτu6a~è åÜ«Úi1 ƒù„~°ƒÇ¨Ï‡6K~« º1° =Ú"å㨠I `«QO∑
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

173

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ǨÏ5 ri‚Q6 6æ∑ ã¨q÷ ~1 Q5° O5∑ â◊Ü∂« #1 "£∞I W„#1Ì LѨ5 „=*’1º"åK« I Éè~í ^1° •fi[ I Ü«∞`Õ1Î
K«`∞« ~5 =÷° ∂Ü«Ú1 ~°^6Ì •º"£∞ I H˜"∞Õ <1 #Õ ‰õΩ~å5º Wu1 I „|5ÇϨ ‡5K~« º1° "Õ∞"5 <·≥ #1Õ K«~ˆ Ü«∞q5 ∞u1
Ǩϟ"åK« II45II `«QO∑ ǨÏ5 „fxæi6 ~°∂á1 ê5#q1*Ï˝`åx= ^Œ~âü Ü
5◊ ∂« &1ÛHÍ~° I `Õëê5QO5∑
ÃÇÏ· HÔ H1· ™õ ê‡#∞‡6+<ì≤ å  ^Œ^1 Õ I 㨠Ǩϟ1"åK«I Éè~í ^1° •fi6*`Ë åº6=∞¢#ºÎ1 I "Õ^•5 "å U5`Õ
I J5#5<åÎ "≥· "Õ^•2ó I U5`«^•fi U5`≥·¢ã≤Î6aè~åÜ«Ú1iƒù6~°#fi1"ÀK«^ä•ó I J^äŒ1 `«5
W`«~1 ^5° #Œ #1 ∂Hõ"Î ∞Õ =5 I UÇ‘Ï=5 ∞O q1kIú J5Ü∞« O "≥· ã¨~1 fi° q5^ºÕ u1 II46II `«Ãã‡1· ÃÇÏ· `6 =« ∞5yflQ∑O
™ê1q„5 `«=Ú1"åK« I `«QO∑ 㨠q1k`5 åfi I J5=∞$`À1 Éè∂í `5 åfi I ã¨fi~6 Oæ° Ö’5Hqõ ∞1Ü∂« Ü«∞I
P5k`5 º« 㨺6 ™êÜ«Ú[1 º"£∞ I J5=∞$`À1 ÃÇÏ· =6 Éè∂í `5 åfi I ã¨fi~6 Oæ° Ö’5H"õ ∞Õ u1 I P5k`5 º« 㨺6
™êÜ«Ú[1 º"£∞ I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I U5ëÈ U5= „`«~¸1 q5^•º II47II Ü«∂=1#QÎ O∑
ǨÏ5 "≥„· `«Ü
5 ∂« º q5^ºŒ Ü«∂1 Ö’5Hõ &1Ü
˚ ∞« u I `å=1#OÎ Ö’5Hõ &1Ü
˚ ∞« u I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ
I J5Qˆ fl~åfi U5`åx1 <å=∞5^Ü
Õè ∂« x1 I J5Qˆ flˆ~6= ™êÜ«Ú[1 ºQ∑O ã¨Ö’5H`õ å1=∂áÈflu I Ü«∞
U5=O "Õ^Œ1 I "å5Ü≥∂~åfi U5`åx1 <å=∞5^èÕÜ«∂1xI "å5Ü≥∂ˆ~5= ™êÜ«Ú1[ºQ∑O
ã¨Ö’5H`õ å1=∂áÈflu I Ü«∞ U5=O "Õ^I1Œ W„#Ìã1 º¨ 6 "å U5`åx1 <å=∞5^Ü
Õè ∂« x1 II48II
W„#1ÃÌ ãº· =6 ™êÜ«Ú[1 ºQ∑ ã¨Ö’5H`õ å1=∂áÈflu I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I |$ǨÏã5 ʨ `Õ~5 åfi
U5`åx1 <å=∞5^Ü
Õè ∂« x1 I |$ǨÏã5 ʨ `Õ~ˆ1 =5 ™êÜ«Ú[1 ºQ∑O ã¨Ö’5H`õ å1=∂áÈflu I Ü«∞
U5=O "Õ^1Œ I „Ѩ*6 ÏѨ`1 ~5Õ åfi U5`åx1 <å=∞5^Ü
Õè ∂« x1 I „Ѩ*6 ÏѨ`1 ~ˆÕ =5 ™êÜ«Ú[1 ºQ∑O
ã¨Ö’5H`õ å1=∂áÈflu I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I „ÉǨχ1 }À5 "å U5`åx1 <å=∞5^Ü
Õè ∂« x1 I
„|Ǩχ1 } U5= ™êÜ«Ú[1 ºQ∑O ã¨Ö’5H`õ å1=∂áÈflu I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I 㨠"å
U5ëÈ2yfl~°Ñ1 H¨ ÑΔõ Ù¨ K5 ÀÛù "å5ÜÚ« ~ˆ =5 I `«™êº6yfl~°∞‡Y2"∞£ I J5™ê"å1k`5 º« t≈~°ó1 I 㨠ܫ∞^Õ`5 Õ
^Õ=5 `Õ5 J#1~ˆÎ } I `«^ûŒä ~°fiQ∑O1 ã‘=ºu I `«™ê2‡^ä•ûq5„`«ó II49II J5Ü∞« =∞5ÇϨ =∞5㇑ u5
"Õ^1Œ Ǩϟ"åK« ã¨~fi° q5^ºÕ u1 q5^ºÕ „#Ìã1 º¨6 "å U5`åx1 <å=∞5^Ü
Õè ∂« x1 5 „|Ǩχ1 } U5=
174

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

™êÜ«Ú[1 ºQ∑O ã¨Ö’5H`õ å1=∂áÈflu ã¨Ñ5 Ψ K«1 II11II
JˆQ5 fl~åfi6Ü≥∂i„#Ìã1 ¨º6 |$ǨÏã5 ¨Ê`Õó2 „Ѩ*5 ÏѨ`1 „Õ5 ~°ƒÇ¨Ï‡1 }5ã¨û "≥· ã¨Ñ5 ¨Î II
ã¨5O*Ï˝#5O Éèí∂ã¨Î fi"Õ∞5= ã¨1O=^äŒû6~À1ã≤5 Éèí∂ ~å[˝ºã¨1"Õ qѨ5tÛ `Õ2
„Ѩ*5 ÏѨu1 ~ˆ "6Ì åx5Ü∞« O"å= ã¨~5 Ñ° ∂¨¶ 5 HõtÛ6^HÂú≥ Í1^⌠◊ II11II
ã¨O5 *Ï˝#Q5 O5∑ ~år1˝ =¸5~åú ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« U5+¨ ã¨O1 =^äûŒ ~6 À <å~°=ú1 ∂5¿ã+¨μ5
#=1K`« åfiiQ∑Oâ◊`ü II49II ã¨O5 *Ï˝#Q∑O1 ™êq5„`«ó
ǨÏió F"£∞ `«^ûŒä `ü IINHõ$ëê‚~Ê° }=∞ã¨∞Î II
Wu `≥u· sÎ Ü«∞ „ÉÏǨχ}Ë `«$fÜ«∂+¨Hˆì ^Œâ=◊ ∞„Ѩáê~îH° óõ
✫✫✫

Ö’HÀã≤
ǨÏió F"£∞ II Ö’5HÀ1ã≤ ã¨fi~6 À1ãæ ≤ I J5#<5 À2ãÎ º¨ áê5~À1ã≤ I JH˜`1Δ À㨺HõÜ
6Δ ∂≥ º1 ã≤ I
`«Ñã1¨ ó¨ „Ñ¨uë5 êª I `«fi~¸5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊fi1 OÜ«∞H5 OΔõ qâ◊fi1 =¸5ƒ`ù O« qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£
I qâ◊fiã1 º¨ Éè~5í åÎ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5`å I `«<ÀÎ fiѨ^1 ^Œ Õè HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∞¨ =5 ∞H˜`1Δ "« ∞£ I „Ѩ*6 ÏѨu1 ™êÎ fi
™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«   V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ II1II `«áÈ1ã≤ Ö’5Hˆ „t6`6 "« ∞£
I `Õ[ã1 ó¨ „Ñ¨uë5 êª I `«fi~¸5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊fi1 O Ü«∞H5 OΔõ qâ◊fi1 O Éè∂í `5 O« qâ◊fiQ∑O1
ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£ I qâ◊fiã1 º¨ Éè~5í ΰ $ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5`$« I `«`ÀÎ fiѨ^1 ^Œ Õè HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∞¨ =5 ∞H˜`1Δ "« ∞£
I „Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎ fi ™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å5 ã‘^1 Œ II2II `Õ*’1ã5≤
`«Ñã1¨ ≤ „t6`"« ∞£ I ã¨=5 Ú5„^Œãº1¨ „Ѩuë5 êª I `«fi~¸5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊fi1 O Ü«∞H5 OΔõ qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O«
qâ◊fiQ∑1O ã¨∞Éèí∂5`«"£∞ I qâ◊1fi㨺 Éèí5~°Î $ qâ◊1fi㨺 [#~Ú5`«$ I `«`ÀÎ fiѨ1^Œ^èÕ
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

175

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∞¨ =5 ∞H˜`1Δ "« ∞£ I „Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎ fi ™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å
ã‘^1 Œ II3II ã¨=5 Ú5„^À1ã5≤ `Õ[ã1 ≤ „t5`ó« I J5áêO „Ѩu1 ë5 êª I `«fi~¸5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊fi1 O
Ü«∞H5 OΔõ qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O« qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£ I qâ◊fi1 㨺 Éè~5í åÎ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5`å I
`«<ÀÎ fiѨ1^Œ^èÕ HÍ=∞5^Œ∞Ѷ¨∞5=∞H˜Δ1`«"£∞ I „Ѩ5*ÏѨ1u™êÎ fi ™ê^ŒÜ«∞`«∞ I `«Ü«∂1
^Õ5=`«1Ü«∂ V˜æ~°5ã¨fi„^Œ∞ú6"å ã‘1^Œ II4II PѨ1ã¨÷û ã¨=Ú5„^Õ „t5`åó I Ѩ$k6 "5ä åºó „Ѩu1 ë5 êª
Ü«Úë5 ê‡ã¨∞1 I W5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊fi1 O Ü«∞H5 OΔõ q1âfi◊ =¸ƒù`6 O« qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£ I
qâ◊fi1 㨺 Éè¢5í ~À1ºÎ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5„`«º1 ó I `å =5 LѨ^1 ^Œ Õè HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∂¨ 5 JH˜`1Δ åó I
„Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎfi ™ê^ŒÜ«∞`«∞ I `«Ü«∂1 ^Õ5=`«1Ü«∂ V˜æ~°5ã¨fi„^Œ∞ú6"å ã‘1^Œ II5II
Ѩ$6kä5=1ºã¨º6Ѷ¨Ùû „t5`å I J5ˆQfló „Ѩ1u5ëêª I `«fi~¸5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊fi1 O Ü«∞H5 OΔõ
qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O« qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£ I qâ◊fi1 㨺 Éè„5í sÎ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5„fI `å<ÀÎ fiѨ^1 ^Œ Õè
HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∂¨ =5 ∞H˜`1Δ å"£∞ I „Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎ fi ™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å
ã‘^1 Œ II6II J5yfl~°ã1 ≤ Ѩ$kä"5 åºQ∑ „t6`ó« I J5#iÎ H1 ãΔõ º¨ „Ѩuë5 êª I `«fi~¸5^=Œ ∞5#óÎ I
qâ◊fi1 O Ü«∞H5 OΔõ qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O« qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£ I qâ◊fi1 㨺 Éè~5í åÎ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5`å
I `«<ÀÎ fiѨ1^Œ^èÕ HÍ=∞5^Œ∞Ѷ¨∞5=∞H˜Δ1`«"£∞ I „Ѩ5*ÏѨ1u™êÎ fi ™ê^ŒÜ«∞`«∞ I `«Ü«∂1
^Õ=5 `«Ü
1 «∂V˜æ~ã°5 ¨fi„^Œ∞"ú6 å ã‘^1 Œ II7II J5#iÎ H1 =Δõ ∞㨺Q6 “fl „t5`"« ∞£ I "å5Ü∂≥ ó „Ѩu1 ë5 êª I
`«fi~¸5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊fi1 O Ü«∞H5 OΔõ qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O« qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£ I qâ◊fi1 㨺
Éè~5í ΰ $ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5`$« I `«`ÀÎ fiѨ^1 ^Œ Õè HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∞¨ =5 ∞H˜`1Δ "« ∞£ I „Ѩ*6 ÏѨu1 ™êÎfi
™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ II8II "å5ÜÚ« ~°ã1 º¨ #6 iÎ Hˆ1 Δ „t5`ó«
I k5=ó „Ѩu1 ë5 êª I `«fi~¸5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊fi1 O Ü«∞H5 OΔõ qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O« qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£
I qâ◊fi1 㨺 Éè~5í åÎ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5`å I `«<ÀÎ fiѨ^1 ^Œ Õè HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∞¨ 5 =∞H˜`1Δ "« ∞£ I „Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎ fi
™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« ^1 =5Õ `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ ¢^∞Œ "6ú åã‘^1 Œ II2II ^Òº~°ã1 ≤ "å5Ü∂≥ „t5`å I
176

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

P5k`5 º« 㨺1 „Ѩuë5 êª I `«fi~¸5^=Œ ∞5O`«ó I qâ◊fi1 OÜ«∞H5 OΔõ qâ◊fi1 O Éè∂í `5 O« qâ◊fiQ∑O1
ã¨∞Éèí∂5`«"£∞ I qâ◊1fi㨺 Éèí5¢sÎ qâ◊1fi㨺 [#~Ú5„f I `å<ÀÎ fiѨ1^Œ^èÕ HÍ=∞5^Œ∞Ѷ¨∂5
=∞H˜Δ1`å"£∞ I „Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎfi ™ê^ŒÜ«∞`«∞ I `«Ü«∂1 ^Õ5=`«1Ü«∂ V˜æ~°5ã¨fi„^Œ∞ú6"å
ã‘1^Œ II10II P5k5`À1ºã≤ k5q „t5`«ó I K«5 „#Ì=∞1ãó¨ „Ñ¨uë5 êª I `«fi~¸5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊fi1 O
Ü«∞H5 OΔõ qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O« qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£ I qâ◊fi1 㨺 Éè~5í åÎ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5`å I
`«<ÀÎ fiѨ1^Œ^èÕ HÍ=∞5^Œ∞Ѷ¨∞5=∞H˜Δ1`«"£∞ I „Ѩ5*ÏѨ1u™êÎ fi ™ê^ŒÜ«∞`«∞ I `«Ü«∂1
^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ II11II K«„5 #Ì=∂1 J™êºk5`ºÕ „t5`ó« I #Hõ„1Δ `å}ÏO
„Ѩuë5 êª I `«fi~¸5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊1fiO Ü«∞5HõΔO qâ◊1fi=¸ƒù6`«O qâ◊fiQ∑1O ã¨∞Éèí∂5`«"£∞
I qâ◊1fi㨺 Éèí5~åÎ qâ◊1fi㨺 [#~Ú5`å I `«<ÀÎfiѨ1^Œ^èÕ HÍ=∞5^Œ∞Ѷ¨∞5=∞H˜Δ1`«"£∞ I
„Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎ fi ™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ II12II #Hõ„1Δ `å}˜
ã¨÷ K«„5 #Ì=∞1ã≤ „t5`åx1 I ã¨O5 =5^äŒû~6 °ãº¨1 „Ѩu5ëêª Ü«Ú5ëê‡ã¨∞1 I W5^Œ=∞5#Îó I qâ◊1fiO
Ü«∞5HõΔO qâ◊1fi=¸ƒù6`«O qâ◊fi1Q∑O ã¨∞Éèí∂5`«"£∞ I qâ◊1fi㨺 Éèí5~°∂Î $}˜5 qâ◊1fi㨺
[#~Ú5`$« Ï}˜1 I `åx1 =5 LѨ^1 ^Œ Õè HÍ=∞6^∞Œ Ѷ∂¨ #5 ºH˜`1Δ åx I „Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎ fi ™ê^ŒÜ∞« `«∞ I
`«Ü∂« ^1 =5Õ `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘1^Œ II13II ã¨5O=5^äŒû6~À1ã≤5 #HõΔ1„`Õ+¨μ „t5`«ó I
|∞∞5`«∂5<åO „Ѩ1u5ëêª I `«fi~¸5^Œ=∞5#Îó I qâ◊fi1 O Ü«∞H5 OΔõ qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O« qâ◊fiQ∑O1
ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£ I qâ◊fi1 㨺 Éè~5í åÎ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5`å I `«<ÀÎ fiѨ^1 ^Œ Õè HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∞¨ =5 ∞H˜`1Δ "« ∞£ I
„Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎ fi ™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ II14II |∞∞5`=« ã1 û÷¨
ã¨O=^äûŒ ~ˆ6 „t5`åó I =∂™ê1<åO „Ѩuë5 êª Ü«Úë5 ê‡ã¨∞1 I W5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊fi1 O Ü«∞H5 OΔõ
qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O« qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£ I qâ◊fi1 㨺 Éè~5í åÎ~À5 qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5`å~°ó1 I
`å<£=5 LѨ1^Œ^èÕ HÍ=∞5^Œ∞Ѷ¨∂5#H˜Δ1`å<£ I „Ѩ5*ÏѨ1u™êÎ fi ™ê^ŒÜ«∞`«∞ I `«Ü«∂1
^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ II15II =∂™ê2ãû÷¨ ~6 ∞° +Î μ¨ 1 „t5`åó I J5~=6ú° ∂5™ê<å2O
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

177

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„Ѩuë5 êª Ü«Úë5 ê‡ã¨∞1 I W5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊fi1 O Ü«∞H5 ~Δõ qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O« qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£ I
qâ◊fi1 㨺 Éè~5í åÎ~À5 qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5`å~°ó1 I `å<£ =5 LѨ^1 ^Œ Õè HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∂¨ #5 H˜`1Δ å<£ I
„Ѩ5*ÏѨ1u™êÎfi ™ê^ŒÜ«∞`«∞ I `«Ü«∂1 ^Õ5=`«1Ü«∂ V˜æ~°5ã¨fi„^Œ∞ú6 "åã‘1^Œ II16II
J5~=6÷° ∂5™êã¨û÷1 =∂5ã∞¨ „t5`åó I J5ÇϨ Ÿ5~å5„`«Ü∂2≥ ó „Ѩuë5 êª Ü«Úë5 ê‡ã¨∞1 I W5^=Œ ∞5#óÎ I
qâ◊fi1 O Ü«∞H5 õΔO qâ◊fi1 =¸6ƒù`«O qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éèí∂`5 «"£∞ I qâ◊fi1 㨺 Éè~í5 åÎ~À5 qâ◊fiã1 ¨º
[#~Ú5`å~°ó1 I `å<£ =5 LѨ^1 ^Œ Õè HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∂¨ #5 H˜`1Δ å<£ I „Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎ fi™ê^ŒÜ∞« `«∞ I
`«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ I J5ÇϨ Ÿ5~å5„`Õ ™È2 
÷ ~°=ú ∂5¿ã+¨μ1 „t5`Õ I
Éè∂í `5 ã« º1¨ „Ѩu¿5 +ª Éè=í º1 㨺 „Ѩu¿5 +ª I Ü«Ú=5 Ü≥∂i1 ^5 =Œ ∞5#óÎ I qâ◊fi1 O Ü«∞H5 OΔõ qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O«
qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éèí∂`5 «"£∞ I qâ◊fi1 㨺 Éè„í5 ~“1κ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5„`Ò2º I `Õ"å5=ÚѨ^1 Œ^èÕ
HÍ=∞5^∞Œ ¿Ñ∞¶ 5 JH˜`1Δ Õ I „Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎ fi ™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å
ã‘^1 Œ II18II áœ5~=6‚° ∂5㺨 +¨Hì1 Í  =∂"å5™ê2º I J5<åfl6 ^•™ê2 
÷ #fl6^∞Œ Ѷ∞¨ ’1 Ü«Úë5 ê‡ã¨∞1 I
W5^=Œ ∞5#óÎ I qâ◊fiO1 Ü«∞H5 OΔõ qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O« qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£ I qâ◊fi1 㨺 Éè¢5í ~ÀÎ1 º
qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5„`«º1 ó I `å =5 LѨ^1 ^Œ Õè HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∂¨ 5 JH˜`1Δ åóI „Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎ fi ™ê^ŒÜ∞« `«∞
I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ II19II ~å_»ã1 ≤ |$ǨÏf5 N~°ã5 „‘ #ÌÑ1 f¨ fl6
^èŒ~°‡1 Ѩffl I qâ◊fi=1 ¸ƒù`6 «=∞#∞5 „ѨÉèí∂`1 å I `«fi~¸5^Œ=∞5#Îó I qâ◊fi1 O Ü«∞H5 õΔO
qâ◊fi1 =¸ƒù`6 O« qâ◊fiQ∑O1 ã¨∞Éè∂í `5 "« ∞£ I qâ◊fi1 㨺 Éè„5í sÎ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5„f I `å<ÀÎ fiѨ^1 ^Œ Õè
HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∂¨ =5 ∞H˜`1Δ å"£∞ I „Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎ fi ™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« ^1 =5Õ `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å
ã‘^1 Œ II20II F*’1ã≤5 ã¨Ç¨ÏŸ1ã≤ I |Å1=∞ã≤5 „ÉèÏ*’1ã≤ I ^Õ"5 å<å5<åú=∂5=∞$`«"2 ∞£ I
J=∞1~°Îºã¨ÎáÈ5*Ïó I `«fi~¸5^Œ=∞5#Îó I qâ◊1fiO Ü«∞5HõΔO qâ◊1fi=¸6ƒù`«O qâ◊fiQ∑1O
ã¨∞Éèí∂5`«"£∞ I qâ◊fi1 㨺 Éè~5í åÎ qâ◊fi1 㨺 [#~Ú5`å I `«<ÀÎ fiѨ^1 ^Œ Õè HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∞¨ =5 ∞H˜`1Δ "« ∞£
I „Ѩ*5 ÏѨu1 ™êÎfi™ê^ŒÜ∞« `«∞ I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ II21II
178

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ö’5Hãõ ÑΨ ¿5¨ ã[Î ã1 û¨ =Ú5„^Œ PѨó1 Ѩ$kä=5 º1 yfl~°#5 iÎ H1 OΔõ "å5ÜÚ« ~“̺~å1k`5 º« â◊Û¢6 #=Ì ∂5
#HõΔ1„`å}˜ ã¨O=^äŒû6~° |∞∞5`«"À5 =∂™ê1 J~°ú=∂5™ê J1Ǩϟ~å5„`Õ áœ2~°‚=∂5ã‘
~å_»™5 Ⱥ*’5¿ãºHõq1 Q∑Oâ◊uó II1II
Ö’5HÀ1ã≤ Éè~í5 åÎ`«"£∞ I `«Ñ¿¨5 ãÎ*’1ã≤ Éè~í5 °Î $ `«`ü I ã¨=5 Ú5„^À1ã≤ Éè~í5 åÎ `«"£∞ I
PѨã1 û÷¨ Éè¢5í ~ºÎ1° ™êÎ=ó1 I Ѩ$k6 g5ä Éè¢5í sÎ `å"£∞ I J5yfl~°ã1 ≤ Éè~5í åÎ `«"∞£ I J5#iÎ H1 OΔõ Éè~5í ΰ $`«`ü
I "å5ÜÚ« ~°ã1 ≤ Éè~5í åÎ `«"∞£ I ^Òº~°ã1 ≤ Éè„5í sÎ `å"£∞ I P5k`5 º« â◊Û„6 #Ì=∂1 Éè~5í åÎ `«"∞£ I
#Hõ„Δ1 `å}˜ ã¨÷ Éè~í5 °Î $Ï}˜5 `åx1 =ó I ã¨O5 =5^ûŒä ~6 À1ã≤ Éè~5í åÎ `«"∞£ I |∞∞5`"« À5 =∂™ê1
J~°ú=∂5™ê Éèí5~åÎ~À1 Éèí5~åÎ~À1 Éèí5~åÎ~°5™êÎ<£ =1óI J5Ǩϟ5~å5„`Õ Éèí5„~“1κ `Õ "å2"£∞ I
áœ5~=°‚6 ∂5ã‘ Éè¢í5 ~κ°1 ™êÎ=ó1 I ~å_»ã1 ≤É¢èí5 sÎ`å"£∞ I F*’1ã≤ Éè~í5 åÎ `«"Õ∞Hõq1 Q∑O â◊uó II
`«fi=∞1Qˆ fl ~°∞„5 ^À Jã¨∞~1 À =∞5ÇϨ Ÿk5=ó I `«fiQ∑O â◊~Àú=6 ∂~°∞`1 O« Ѩ$H6 Δõ
D1t¿+ I `«fiO "å `≥·1~°~°∞5}ˇÿ~åº1ã≤ â◊Væ6Ü«∞ó I `«fiO ѨÓ5ëê q1^èŒ5`«ó áê1ã≤5 #∞ `«‡<å2
I ^Õ"å1 ^Õ"5 +Õ μ¨ 1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I „Ѩ^=1Œä ∂ kfi6fÜÕ∞+1 μ¨ „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I kfif1Ü∂« ã¨Î $6 f
ÜÕ∞+1 μ¨ „â◊Ü∞« ^èfiŒ O I `«$f1Ü∂« â◊Û`«∞~ˆ5 +÷ μ1¨ „â◊Ü∞« ^èfiŒ O I K«`5 ∞« ~5 å÷ó Ѩ&
1 Û6"∞Õ +¨μ1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞
I Ѩ&
5 Û6=∂+¨¿6ì ++ª μ¨ 1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ II22II +¨ë5 êªã¨ûÑ1 "¨Î6 Õ∞+¨μ1 „â◊Ü«∞^èŒfi"£∞ I ã¨Ñ5 =¨Î6 ∂
J1+"6ì¨ ∞Õ +¨μ1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I J5+=6ì¨ ∂ #1="5 ∞Õ +¨μ1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I #5==5 ∂ ^Œâ1 "5◊ ∞Õ +¨μ1
„â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I ^Œâ5 =5◊ ∂ U1HÍ^Œâ5 +ı μ¨ 1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I U5HÍ5 ^Œâ5 ß ^•1fi^Œ5âı+¨μ1 „â◊Ü«∞^èŒfi"£∞
I ^•fi6^Œ5âߢã¨Î1Ü≥∂^Œâ5 +ı μ1¨ „â◊^èŒfi"£∞ I „`«Ü
6 ∂≥ ^5 â5Œ ß â◊Û1 `«∞~°â6Ì +ı μ1¨ „â◊Ü∞« ^èfiŒ O K«5`∞« ~5 â6Ì° ßó
Ѩ1&Û^Œ5âı+¨μ1 „â◊ Ü « ∞ ^è Œ fi "£ ∞ I Ѩ5&6Û^Œ5âßëÈ1¬_»5âı+¨μ1 „â◊Ü«∞^èŒfi"£∞ II23II
ëÈ5_»5âßã¨1ûѨÎ^Œ5âı+¨μ1 „â◊Ü«∞^èŒfi"£∞ I ã¨Ñ5 ^6Ψ â5Œ ß J1ëêì^â5Œ +ı μ¨ 1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I J5ëê6 ^ì â5Œ ß
U1HÍ#fl q5QO5∑ âı+μ¨ 1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I U5HÍ5#fl6 q5QO5∑ âß q5QO5∑ âı+μ1¨ „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I
q5QO5∑ âß U1Hqõ Q5 O5∑ âı+μ1¨ „â◊Ü∞« ^èfiŒ O I U5Hq5õ Q5 O5∑ âß^•1fiq5QO5∑ âı+1 μ¨ „â◊Ü∞« ^èfiŒ O I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

179

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^•fi6qQ5 O5∑ âߢãÜ
Î1¨ ∂≥ q5QO5∑ âı+μ¨ 1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I „`«Ü
6 ∂≥ q5 Q5 O5∑ âßâ◊Û1 `«∞ifi6QO5∑ âı+μ1¨ „â◊Ü∞« ^ŒfiO
I K«`5 ∞« i5 fi6 Q∑O5 âßó Ѩ&
1 Ûq5QO5∑ âı+μ¨ 1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I Ѩ&
5 Û6qQ5 O5∑ +¨¬_1 fiç Q6 O5∑ âı+μ¨ 1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞
II24II +¨_5 çfiQ6 O∑5 âßã¨û1 ѨΠq5QO∑5 âı+¨μ„1 â◊Ü«∞^èŒfi"£∞ I ã¨Ñ5 q¨Î6 Q5 O∑5 âß J1ëêìqQ5 O∑5 âı+¨μ1
„â◊Ü«∞^èŒfi"£∞ I J5ëêì6q5Q∑5Oâß U1HÍ#fl „u6Q∑5Oâı+¨1μ „â◊Ü«∞^èŒfi"£∞ I U5HÍ5#fl6
„u5QO5∑ âß„ã≤Q6Î O5∑ âı+μ¨ 1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I „u6QO5∑ âß U1H„õ u6QO5∑ âı+μ¨ 1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ "£∞ I U5H„5õ u6QO5∑ âß
^•2fi„u6Q∑5Oâı+¨μ1 „â◊Ü«∞^èŒfi"£∞ I ^•fi6„u6Q∑5Oâߢã¨Î1Ü«∞¢ã≤Î6Q∑5Oâı+¨μ1 „â◊Ü«∞^èŒfi"£∞ I
^Õ"å2¢ã≤Έ~HÍ^Œâß5¢ã≤΢ãÜ
¨Î1 «∞¢ã≤ÎQ∑Oâßó I L`«ˆ~Î1 Éèí=`« I L`«Î~1 °=~å‡#5L`«Î~1 °ã¨`åfi#ó I
Ü«∞`å1¯=∞ W5^&
Œ Ç6˚ Ϩ Ÿq∞1 I `« <Õ‡6 ã¨=∞1$^Œºú `å"£∞ I =5Ü∞« Q∑æ ™ê1º=∞5 Ѩ`Ü
1« ∂≥ ~°~¸5}Ï"£∞
I Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 û1¨ fi™êûǨI2 I25II +¨¿5 ++ª μ¨ 1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ Q∑O ëÈ_»â5 +ı μ¨ 1 „â◊Ü∞« ^èfiŒ Q∑O +¨_fiç Q6 O∑
âı+¨μ„1 â◊Ü«∞^èŒfi=6 Ú`«ˆ~Î1 Éèí=`5 À`«Î~1 °=~å·#5 L`«Î~1 °ã¨`åfi#â◊Û6 `åfii1 K« II2II
JQÍ1flq+¨Ø‚ ã¨*5 ’+¨™1 ê I W5=∂ =1~#ú° ∞Î "å5V~æ˜ ó1° I ^Œ∞º6"∞≥ flÿ ~åfi*Ëa1 ~5è åQÆ`1 "« ∞£ I
~år1˝ q5~år2˝ I 㨄5 =∂r2˝ ã¨fi~6 år˝2 I J5iÛâ’≈6zó I `«áÈ5 ǨÏ~À5 ÉèÏó I J5yfl™Èû"≥∂5
|$ǨÏ5ã¨Êu1ó I qâı1fi ^Õ5"å Éèí∞=1#㨺 QÀ5áêó I `Õ ã¨ˆ~fi1 ã¨5Væ`«1º I W5^ŒO "Õ∞5
„áê=1`å5=K«1ó I =5Ü∞« Q∑™æ ê1º=∞5 Ѩ`Ü
1« ∂≥ ~°~¸5}Ï"£∞ I Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 û1¨ fi™êûfiǨ2 II26II
ã¨V5 æ`«º6 „f}˜1 K« II3II
J#1flѨ5` 
Õ #1fl㨺 <À ^ÕÇÏ≤ I J5#g5 ∞5=㨺1 â◊√+5 ‡≤ }1ó I „Ѩ„Ѩ^1 •5`å~°<1 åÎi+¨ó
I T~°<˚1 Àfl ^èÇÕ Ï≤ kfi6Ñ^¨ 5Õ K«`∞« +1 ʨ ^Õ I JˆQfl1 Ѩ$kägѨ`Õ I ™È=∞1 g~°∞^è•O Ѩ`Õ I
`«fi+¨ãì1 û¨ q∞^è•O Ѩ`Õ I q+¨"‚1 åâß<åO Ѩ`Õ I q∞„`«1 ã¨`åº<åO Ѩ`Õ I =~°∞}
1
^è~Œ ‡° }ÏO Ѩ`Õ II27II =∞5~∞° `À1 QÆ}Ï<åO Ѩ`Ü
« ∞« ó I ~°∞„^Œ1 Ѩâ¥◊ <åO Ѩ`Õ I
W„<Ò1[Ì ™êO Ѩ`Õ I |$ǨÏã1 ʨ `Õ „|Ǩχ}ã¨Ê`Õ I P~°∞K5 å ~À1K 
5Õ Ç¨ÏQ∑æ ã¨fiÜ
6 ∞« "£∞ I
~°∞K5 å ~°∞~1 ∞° KÕ5 ~ÀK«=1 ∂#óI J5f`åº6^㌠fi1¨ ~åÉè~ˆ1í Ç5 Ϩ I `«ã‡≤ <6 5£ Ü«∞ø<À2 „Ѩ[<5 Ò „Ѩ*Ï1Ü∞Õ Ü«∞
180

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

I =5Ü∞« Q∑æ ™ê1º=∞5Ñ`¨ Ü
1« ∂≥ ~°~Ú5}Ï"£∞ I Éè∂í ~°∞ƒù=ã5  
1¨ ûfi™êûfiǨ2 II28II =~°∞}1
^è~Œ ‡° }ÏO Ѩ`5Õ ã¨fi1 ™êûfiǨ2 II4II
ã¨Ñ5 ¨Î `Õ1 JˆQfl ã¨q5 ∞^èãŒ1 ¨ûÑ6 ¨Î l5Ǩfió I ã¨Ñ5 ¨Î~ü+Ü
¨1 «∞ã¨ûÑ6 ¨Î^è•=∞1 „Ñ≤Ü
5 «∂}˜1 I
ã¨Ñ5 Ψ Ǩϟ„`å1 J#∞ q5^•fi<£ I ã¨Ñ5 Ψ Ü≥∂h5~å Ѩ$1 }™êfi Ѷ∞¨ $6`#Õ 1 I „áêp5 kH± I
J5yflˆ~=6Ì `å2 I J5yflQ∑O㨠k5âß<Õ=6Ì <Õ=6Ì `å1<å=∞$K«Û`ù ∞« I Ü≥∂ "≥∞`6ÿ ë 㺷 1 k5â’1a^5è •ã¨u1 I
^5HΠ}
6Δ˜ Ï kH± I W„<À1Ì ^Õ=5 `å2 II29II W„#ÌQ6 O5∑ ã¨kâ5 ß<Õ6Ì =<Õ=6Ì `å1<å=∞$K«Û`ù ∞« I Ü≥∂
"≥∞`6ÿ ë ãº1· k5â’1a^5è •ã¨u1 I „Ѩf5 p5 kH± I ™È"≥∂1 ^Õ=5 `å2 I ™È=∞5QO5∑ 㨠k5âß<Õ=6Ì <Õ6Ì
=`å1<å=∞$K«Û`ù ∞« I Ü≥∂ "≥∞`6ÿ ë 㺷 1 k5â’1  aè^5 •ã¨u1 I Ln1p5 kH± I q∞5„`å=~°∞}
1 ∫
^Õ=5 `å2 I q∞5„`å=~°∞}1 ∫5 㨠k5âß<Õ"6Ì Ò ^Õ=5 `å1<å=∞$K«Û`ù ∞« I Ü≥∂ "≥∞`6ÿ ë ãº1· k5â’1a^5è •ã¨u1
II30II T5~åúfikH± I |$ǨÏã5 ʨ u1~ˆ =6Ì `å2 I |$ǨÏã5 ʨ u5QO5∑ 㨠k5âß<Õ6Ì =<Õ6Ì =`å1<å=∞$K«Û`ù ∞«
I Ü≥∂ "≥∞`6ÿ ë ãº1· k5â’1 aè^5 •ã¨u1 I W5Ü∞« xÌH± I Jk1u~ˆ =6Ì `å2 I Jk1uQ5 O5∑ 㨠k5âß<Õ6Ì
g<Õ6Ì =`å1<å=∞$K«Û`ù ∞« I Ü≥∂ "≥∞`6ÿ ë 㺷 1 k5â’1  aèã5 ^¨ •ã¨u1 I ѨÙ~°∞ë1 È5kH± I ѨÙ~°∞ë1 È
"Õ∞5 HÍ=∂5#÷û=∞1~°úÜ«∞`«∞ II31II J5<Àú *ÏQÆ$1 qó „áê} I J™ê5"ÕÇ≤Ï1 I |5k~è5 °
P2„Hõ#~Ì Ú`«~á° ê# I J™ê5"ÇÕ Ï≤ 1 I L5+㨠=1¨ Ú+¨ã=¨ ∞jÜ«∞ I J5ÇϨ =∞™È5 *’ºu1~j° Ü«∞
I J5ÇϨ =∞™È5  áÈ1jÜ«∞ I =5Ü∞« Q∑™æ ê1º=∞5 Ѩ`Ü
1« ∂≥ ~°~¸5}Ï"£∞ I Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 û1¨ fi™êfiǨ2
II32II
^ŒH5 }
6Δ˜ Ï ky„<À1Ì ^Õ=5 `å1 q∞5„`å=~°∞}
1 ∫5 㨠k5âß<Õ"6Ì Ò ^Õ=5 `å1<å=∞$K«Û`ù ∞« 5
Ü≥∂ "≥∞`6ÿ ë ãº1· k5â’1  aè^5 •ã¨`1 º« ~°Ü
ú ∞« `«∞5 #=1 K« II5II
Ü«∞`Õ 
Î z1`O5« Ü«∞^Œ∞1 z5`<« 1ÎÕ JˆQfl I Ü«∞`«1Î T5#O Ü«∞^Œ∞`5  
Õ u1iHõ"Î ∞£ I
P5k`5 åºã¨^Î VŒ ~1æ© ã° t¨ Û#fi#∞Î I qâıfi1 `Õ ^Õ"5 åtÛu5=∂ ѨÓ1 ~°Ü∞« #∞Î I z5`« âßÛã≤5
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

181

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨&˜Û1 `«âßÛ㨺ˆQfl I U5`å"å5Q∑â5 ßÛã≤5 Éèí∂Ü«∂Q∑â1 ßÛ㨺ˆQfl I Ö’5HõO Ѩ$1 }z6Ûù„^ŒO
Ѩ1$} I J^ä1À ã‘^Œ t5"å`«fi"£∞ I W5„<åÌ6wfl `å6fi |$ǨÏ5ã¨Êu1ó I J5ã≤‡<£
Ü≥∂<å1=ã‘+¨^Œ†fl II33II `«Ü«∂1 ^Õ5=`«1Ü«∂ V©æ~°5ã¨fi„^Œ∞ú6"å ã‘1^Œ I `å
J1㺨 ã6 ∂¨ ^Œ^1 ÀǨÏã¨ó I ™È=∞Q∑1æ „j}xÎ6 Ѩ$â◊fl1 Ü«∞ó I [#1‡<Õ"6Ì å<å5O qâ◊ó1 I „u6ëêfi~À1K<5« Õ
k5=ó I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂« V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ I JˆQfl1 ^Õ"åQ∑O W5Ç¨ =1ÇϨ I [5*Ï6<˝ À
=6$Hõ|Î ~1 ü Ç≤Ï¿+ I Jã≤5 Ǩϟ`å1 #5 D_»º1 ó I JQÆ#1 ‡ =∞5Ç¨ =∞#1™ê5 Ü«∞q1+"ª¨ ∞£ II34II
Ü≥∂ n5^•Ü«∞5 ã¨q∞1^¿6úŒ ãûfi ^Œ∞1 ~À5}Ë I z5„`«ÉÏè #1 ∂5 ~À^Œã1 ‘ J5#~Î ∞° s5 fi I ™ê1fiǨï`«O
q5âfi◊ `«ó1 „Ѩ`6 º« &2Û"£∞ I "Õ∞^5 •è H5 Í5~O° q5^^Œ ã1Œä º¨ „Ѩ™5 ê^è#1Œ "£∞ I J5yflQ∑O Ǩϟ`å1~O°
ѨiÉ5 ∂íè `«=1 ∞O =∞5u"£∞ I `åfi=∞~°ƒ1 ãù º¨ ǨÏq5 +¨1 ã¨û=∂5#q∞`ü I `åfiO =∞5ÇϨ Ÿ=1$}`Õ#5 ~À5
<å#º#Î fi`ü I =∞5#∞5+fi¨ `åÎ6fi xnè=1 ∞Ç≤Ï I =∞5#∞5+fi¨ ^äûŒ q∞1n=è ∞Ç≤Ï I JˆQfl1 =∞#∞5+fi¨ ^ŒV1 ~æ˜ ó°
II35II ^Õ"5 å<Õ"1Ì åÜ«∞`5 Ü
Õ ∞« [1 I J5yfl~ü Ç≤Ï "å5l#1O q5âı I ^Œ^•1u q5âfi◊ K«~1 +ü }
¨ ó˜ I
J5wfl~å5Ü∞Õ ™ê6fiÉè∞í =2"∞£ I 㨠„Ñ‘`5 À Ü«∂1 u5 "å~°º2 "£∞ I W+¨Q1æ∑ ™ÈÎ`6 $« Éèº6í PÉè~1í ° I Ѩ$6 ëÈì
k5q Ѩ$6 ëÈì J5yfló Ѩ$1 kä"5 åº"£∞ I Ѩ$6 ëÈì qâß6fiF+¨n1 5è ~åq1"âÕ ◊ I "≥â6· ß6fi#5~ã° û¨ Ǩϙ1 ê
Ѩ$6 ëÈì J5yfló I ã¨<À5 k"å5 㨠i5+ó¨ áê1`∞« #5 Hõ"2Î ∞£ II36II
J5ã+5‘ ^5¨ <5Œ 5£ Ü«∞q1+ª¨ =∞Oy~À5#Hõ"2Î ∞£ II6II
J5Ü∞« O "å= Ü«∞ó Ѩ=`1 Õ I ™È2 yfl~å1flzˆH`5 ó« I 㨠ܫ∞`ü „áêV¯ÊѨ=`1 Õ I
`«^ã1Œ º¨ 6 t~°ó1 I J^ä5Œ Ü«∞^ŒHÌ1 }
6Δ˜ Ï I 㨠^ŒH}
1Δ˜ ó ѨH5 óΔõ I J^ä5Œ Ü«∞„`«Ê`6 º« H± I `«`∞« ÊK«Û2 "ù ∞£ I
Ü«∞^Œ∞^ŒVò1Þ I 㨠L`«Î~1 °ó ѨH5 õΔó II37II J^ä5Œ Ü«∞^äûŒ O6 "åu1 I `«^ã1Œ º¨ ã¨=5 ∞&1Û#&Û
„Ѩ™5 ê~°}
1 &Û I J^äÀ1 ã¨=5 ∞Ê^Õ"5 å㨺6 ™ê I ã¨QO∑ ǨÏ5 "å J1Ãㇷ 6 ã¨HÍ=∞1ó Ѩ^ºŒ `Õ I
Ü«∞`å1¯"≥∂5 Ü«∞[1`Õ I Ü≥∂ 
2 yfl<å1flzˆH`5 &
« Û1˜ #∞5`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· "Õ∞=5 O "Õ^1 Œ I Ü≥∂
ǨÏ5 "å J5Qˆ fl~å1flzˆH`5 ™« êº6Ü∞« `«#1 O „Ѩuë5 êªO "Õ^I1Œ P5Ü∞« `«#1 "å#ƒù=u I QÆKÛ1« uù
182

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„Ѩuë5 êª"∞£ II38II Ç≤Ï~°}
1 º6O "å J5Qˆ fl~å1flzˆH`5 ™« êº6Ü∞« `«#1 O „Ѩuë5 êª I Ü«∞ U5=O
"Õ^1Œ I P5Ü∞« `«#1 "å#ƒù=u I QÆKÛ1« uù „Ѩuë5 êª"∞£ I Ü≥∂ ǨÏ5 "å J5Qˆ fl ~å1flzˆH`5 ã« º¨ 6
â◊s~1 O5° "Õ^1Œ I ã¨âs1◊ ~° U5= ã¨fi~6 Oæ° Ö’5H"õ ∞Õ u1 I Ç≤Ï~°}
1 º6O "å J5Qˆ fl~å1flzˆH`5 ã« º¨ 6
â◊s~1 "° ∞£ I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I 㨠â◊s1 ~° U5= ã¨fi~6 Oæ° Ö’5H"õ ∞Õ u1 I J^äÀ5 Ü«∞^ä•1 ~°∞H5 ‡õ
L`«á1Î ÈÎ ÉèÏÜ
5 ∂« º`ü II39II U5="Õ∞=5 㨠`Õ[™1 ê5 Ü«∞â◊™1 ê I J5ã‡≤ Q∑æ â◊Û1 Ö’5Hˆ  
1
=Ú+≤‡Q∑1æ â◊Û ÉèÏu I L5~°"À1 ǨÏ5"≥·<å"≥∞ÿ6`Õ Ö’5HÍó I ÜÕ∞ =1ˆ~}Ïk5`«º"£∞ I
J^äÃ1Œ ÇÏ· `6 =Õ s1Ü∂« Q∑O™ÈÖ’5HÍó I ÜÕ∞ Ѩ~ˆ }
1 Ïk5`º« "£∞ I J#1=Î #ÎQO∑ ǨÏ5 "å U5+¨
HõÜ
6Δ ∞« ºO Ö’5H&
õ Ü
˚1 ∞« u I Ü≥∂ =1~ˆ }Ïk5`º« "£∞ I J^ä1Œ ÃÇÏ· ë6 È1##5 =Î ∞1áê5~=° ∞1HÜ
6Δõ ∞« ºO
Ö’5H&
õ Ü
˚1 ∞« u I Ü«∞ó Ѩ~ˆ }
1 Ïk5`º« "£∞ II40II J5##5 QÎ O∑ ǨÏ5 "å J1áê5~=° ∞1HÜ
6Δõ ∞« ºO
Ö’5H&
õ Ü
˚1 ∞« u I Ü≥∂ 
2 yfl<å1flzˆH`5 &
« Û1˜ #∞5`Õ I Ü«∞ L1K#·≥ "Õ∞=5 O "Õ^1Œ I J^äÀ5
Ü«∞^ä•5 ~°^uäÕ5 +¨#ª6 ÊHõãΔ1 ‘ Ѩ~åº6=~°Î=1 ∂<Õ „Ѩ`6 «º¿ÑH2 õΔ`Õ I U5==∞1Ǩϟ~å5„`Õ „Ѩ`6 «º¿ÑH2 õΔ`Õ
I <å™ê1ºÇ¨ÏŸ~å5„`Õ Ö’5H=õ ∂2ÑÙ¨ fl`«ó I Ü≥∂ 
2 yfl<å1flzˆH`5 &
« Û1˜ #∞5`Õ I Ü«∞ L1K#·≥ "Õ∞=5 O"Õ^1Œ
II41II
L`«~Î1 °ó ѨH5 ΔÀ QÆKÛ«1 ùu „Ѩuë5 êªO ÉèÏÜ
5 «∂º^Œºó Ѩˆ~}
1 Ïk5`«º=∞5ëœìK«1 II7II
L5â◊<£ ǨÏ5 "≥·"å1[„â◊=ã5 ¨ãû¨1 ~°fi "Õ^ãŒ5 ¨#Ì^1 Ò I `«ãº¨1 ǨÏ5 #z1ˆH`å5 <å=∞1
Ѩل5 `« P1㨠I `«QO∑ ǨÏ1 ‰õΩ=∂5~Q° O∑ ã¨#"Î2 ∞£ I ^ŒH}
1Δ˜ Ïã¨∞h5Ü∞« =∂1<åã¨∞ „â◊^5 •ú q1"âÕ I◊
㨠Ǩϟ1"åK« I `«`5« HõÃㇷ 6 =∂<å2ãÌ º¨ ã6 u‘ 1 I kfi5fÜ«∞#1 Î $6fÜ«∞"2 ∞£ I `«QO∑ ǨÏ5 Ѩs`1 «
L"åK« I =∞$6`º« "Õ`2 åfi ^Œ^•5q∞u1 I `«QO∑ ǨÏ5 ™È‡u1`÷ O5« "åQÆa5 =è ^1 uŒ II42II
Q“`«=1 ∞‰õΩ=∂5~q° ∞u1 I 㨠Ǩϟ1"åK« I Ѩ~ˆ Ç1 Ï≤ =∞$6`Àº~°$æ Ç6 ¨ <£ I =∞$6`º« "Õ5 "≥· `å1fi 
^•5q∞u1 I `«O "≥· „Ѩ=6 ã¨#1 VÎ <6æ åΠ ã‘u1 Ǩϟ"åK« I `«ãº1¨ 㨇u5„™È`« ~å„f6~<° å2âßfi#æ$6
¿ÇÏ =1ã`¨ å`ü I 㨠ܫ∞k1 `åfi Ѩ$K6 ÛÕ `ù ü I ‰õΩ=∂1~5° Hõu5 ~å„f1~"° ånäûi6 u1 I u5„㨠Wu5
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

183

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„Ѩu1„|∂`å`ü I H˜O „Ѩ1^äŒ5=∂Q∑O ~å„u1=∂âßfl6 Wu1 II43II „Ѩ5*Ï#Î6 Wu1 I
H˜xfiÌ f6 Ü«∂q5 ∞u1 I Ѩâ5 ¥◊ Q∑ã6Ψ Wu1 I H˜#Î $6fÜ«∂q5 ∞u1 I ™ê5^∞Œè H5 $õ `6 åº#Î6 Wu1 I `«O
"≥· „Ѩ=6 ã¨#1 &
Î Q˚ Í=∞ I `«ãº1¨ Ç¨Ï u5„™È ~å„f5~<° å2âßfi#æ$Ç6 Ϩ L1"å㨠I `«=∂5Q`Æ º1«
Ѩ„ѨKÛ« ù I ‰õΩ=∂1~5° Hõu5 ~å„f1~"° ånäûi6 u1 I u5„㨠Wu5 „Ѩ`∞« º1 "åK« II44II H˜O
„Ѩ^1 =5Œä ∂Q∑O ~å„u1=∂âßfl6 Wu1 I „Ѩ*5 Ï#Î6 Wu1 I H˜xfiÌ f6 Ü«∂q5 ∞u1 I Ѩâ5 ¥◊ Q∑ã6Ψ Wu1
I H˜#Î $6fÜ«∂q5 ∞u1 I ™ê5^∞Œè H5 $õ `6 åº#Î6 Wu1 I #=∞1¿ãÎ Jã¨∞Î ÉèQí =Æ 5 Wu1 Ǩϟ"åK« I
=~°O1 =$}©¿5 +fiu1 I Ñ≤`5 ~« "1° ∞Õ =5 r=1#flÜ«∂h5 u1 I kfi6fÜ«∞O1 =$}©¿5 +fiu1 II45II
W5ëêìÑ6 Ó¨ ~5 Ü
ΰ ∂≥ ~ˆ5 ‡ H˜u1Δ O „|∂5ÇÏ‘ u1 Ǩϟ"åK« I `«Ãㇷ 1 ÃÇÏ· `6 =« ∞5yfl<å1fl zˆH`5 =« Ú1"åK« I
`«`À5 "≥· `«¿ãº2 ëêìÑÓ¨ ~ˆ5 Î <åH©Ü
1Δ ∞Õ `Õ I <å¿ãº2 ëêìÑÓ¨ ~ˆ5 Î H©Ü
1Δ ∞Õ `Õ I Ü≥∂ 
2 yfl<å1flzˆH`5 &
« Û1˜ #∞5`Õ I
Ü«∞ L1K#·≥ "Õ∞=5 O "Õ^1Œ I `«$f6 Ü«∞O1 =$}©¿5 +fiu1 I ѨÙ#5 ~5 ‡° $6`Àºˆ~‡  Ѩl1 uO
„|∂5Ç‘Ïu1 Ǩϟ"åK« I `«Ãã·‡1 ÃÇ·Ï6`«=∞5yfl<å1flzˆH5`«=Ú1"åK« I `«`À5 "≥· ™ÈѨ1
ѨÙ#~°‡ $6`∞« º=∞1[Ü«∞`ü II46II JѨ1 ѨÙ#~°‡ $6`∞« º&1Ü
˚ ∞« u I Ü≥∂y2 fl<å1flzˆH`5 &
« Û1˜ #∞5`Õ
I Ü«∞ L1 K≥#· "Õ∞=5 O "Õ^1Œ I „Ѩ*5 ÏѨu1 ~Ô5 · fi „Ѩ*5 ÏHÍ1=∞5ãáΨ È1`Ñ« º¨ `« I 㨠Ç≤Ï~°}1 º6=Ú^•2㺨 `ü
I `«^QŒ5 “fl „áê㨺1 `ü I `«^ÃŒ1 ã·‡6 <åK«Û1 ù^ŒÜ«∞`ü I `«kÌfif6 Ü«∞O5 „áê㨺1 `ü I `«^ÃŒ1 ã·‡6
<≥"· åK«Û1 ^ù Ü
Œ ∞« `ü I `«`Î6« $fÜ«∞O5 „áê㨺1 `ü II47II `«^Ã1Œ ã·6 ‡<≥"· å K«Û1 ^ù Ü
Œ ∞« `ü I `«^•5`‡« <Õfl=6
Ǩ Ï 1 $ ^Œ 5 Ü Õ ∞ 2 º   Q“fl"≥ · 2 â ßfi#5 ˆ ~ „áê㨠1 º `ü I `« ^ Œ 1 ™ ê‡JK« Û ù ^ Œ Ü « ∞ `ü I
`«™ê‡6k~ú }1° º6 V¯x1+#6ª≤ <ú å1<å"£∞ I Éè∞í &
5 „˚ uÊ6Ü∞« `«=1 ∞"£∞ I ǨÏ$6^Ü
5Œ ∞« [5 Q∑OÇ≤Ï I 㨠"≥`· "« ∞Õ =5
<åq1#`Ì ü I Ü«∞Ãㇷ 6 `å#ÌH}1Δ˜ Ï5=∞<Õ+2 º¨ `ü I `åQ∑ ™êfiÜ≥∞ÿ =6 Ǩϙê1Ü
Î ∞« 5 ^ŒH}1Δ˜ ÏÜ«∂#Ü«∞`ü
I `åO „Ѩ`º1« QÆ$Ǩ`‚ ü II48II ^ŒHÍΔ Ü
1 ∞« `åfi6 ^ŒH}
1Δ˜ Ï5O „ѨuQ1 $Æ Ç¨g6‚ ∞u1 I ™È1  ^ŒH`Δõ 5«
^ŒH}
˜Δ1 ÏO „ѨuQ5 Æ$ǨϺ1 I ^ŒH`õΔ1 Õ Ç¨Ï5 "≥· ^ŒH}
˜Δ1 ÏO „ѨuQ5 Æ$ǨϺ1 I Ü«∞ U5=O "Õ^Œ1 I
U5`^« ãú1Œ ‡¨ "6 `·≥ k« fi6^•fiQ∑O™È1 "å[„â◊=™5 ê QÀ`«=1 ∂ó I JѨº1 #∂^Õâ5 ß2º#ÌH}1Δ˜ Ï5O „ѨuQ1 $Æ Ç¨Ïx‚ Î
184

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

I L5ÉÜ
íè ∞Õ #1 =5Ü∞« #ÌH1 ëΔ˜ êº=∞Ç¨Ï U5= ^ŒH}
1Δ˜ ÏO „ѨuQ5 $Æ ¿ÇϺu1 I `Õ 
1 ^ŒH#Δõ 6Î
^ŒH}
˜Δ1 ÏO „ѨuQ5 Æ$ǨϺ1 I ^ŒH`õΔ1 Õ Ç¨Ï5 "≥· ^ŒH}
˜Δ1 ÏO „ѨuQ5 Æ$ǨϺ1 I Ü«∞ U5=O "Õ^Œ1 I
„ѨÇ¨ #5 ºO g1<¡ åu II49II =5^`5Œ åº6âßfl6 W`«∞º1 "åK« kfi6fÜ«∞O1 =$}©¿5 +fi`«º1 [Ü«∞`«Î $6 fÜ«∞O5
„áê㨺1 ^ŒQ$Æ Ç¨^6‚ ºŒ U5=O "Õ^H·≥ &
1õ Û II8II
`«Q∑O ÃÇ·Ï`6 «"Õ∞ ˆH1 Ѩâ◊√|5#ú U5"À`«Î~1 °"^Õ5 •º&˜Û1 #fi`Õ I L5`~«Î6 "°5 kÕ5 ã¨q1 ∞‡`«
U5ëÈ2  yfliu5 =^Œ#1 óÎ I `«#fl `«^•ä 1 ‰õΩ~5 åº`ü I U5`=« ∞5yflVͯ"Õ∞#1 5 =1º~°Ü
ú ∞Õ `ü I ã¨
U1#V5 ͯ"Õ∞#1 5 =1º $^Œóú I HÍ"Õ∞#1 =5 º1 ~°Ü
ú ∞Õ `ü I ™œ5"∞Õ º "å"≥#· =1 ∞^èfiŒ ~ˆ6 z1hfi6`« I Ü«∞„`«1
"å5 Éè∂í ~Ú1ëêª6 PǨï`1 Ü
« ∂≥ Ǩ˙Ü
5 ∞Õ ~°<fl1£ I U5`=« ∞5yflVͯ"Õ∞#1 5 ã¨=∞1~Ü
ú° ∞« u I ã¨
U1#V5 ͯ"Õ∞#1 5 ã¨=∞1$^Œóú II50II HÍ"Õ∞#1 5 ã¨=∞1~Ü
ú° ∞« u I J^äÃ1Œ ÇÏ· #O ѨÙ~5 ~° +ü Ü
1¨ ∞« ó I
L5`~6Ϋ "5° ^5Õ •º"Õ∞=5 㨄5 uÜ«∞=1 ∞z#fi`« I `«`À5"·≥ `Õq#1 #Ì Î „Ѩ*6 Ï"£∞ I J5aè ã¨fi~6 Oæ°
Ö’5Hõ=∞1[Ü«∞<£ I q5#Ì`«1 U5=„Ѩ*5 Ï"£∞ I J5aè ã¨fi~6 °æO Ö’5Hõ&˚Ü
1 «∞u I Ü≥∂ 
2
yfl<å1flzˆH`5 &
« Û1˜ #∞5`Õ I Ü«∞ L1K#·≥ "Õ∞=5 O "Õ^1Œ I J^ä1Œ ÃÇÏ· #O "å5ÜÚ« ~ü |∞∞kúH1 Í=∞ó
II51II Ü«∞^5 •ä #5 ∞º6Ñ"Ψ ∞Õ "5 ÀѨ^1 ^Œ Õè I `«`À5 "≥· 㨠U5`å=∞$kú=1 ∂~Àúfl`ü I Ü«∂q∞5^OŒ "å5ÜÚ« ~ü
|∞∞5^Œúó I U5`å=∞$k1ú=∞$^èÀflu I Ü«∂q∞5^ŒO "å5Ü«Ú~ü |∞∞5^Œúó I Ü≥∂ 
2 yfl<å1fl
zˆH`5 &
« Û1˜ #∞5`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· "Õ∞=5 O "Õ^1Œ I J^äÃ1Œ ÇÏ· #æVŸæ|Ö5 ’ "å~°¬ó‚1 Ѩâ5 √◊ HÍ1=∞ó I
áêV1ί"Õ∞5=z1ˆHº I Ѩ&1ÛѨÙ5~°™ê2Î`ü II52II Ѩ&1Û^ŒH˜Δ}5`«ó I Ѩ&1ÛѨ5âßÛ`ü I
Ѩ&Ÿ2Û`«Î~°5`«ó I UHÍ5O =∞^èºÕ2 I `«`À5 "≥·ã¨ãǨ5 ¨Ï„ã¨O1 Ѩâ5 ◊¥„<åÊáÈ2fl`ü I „Ѩ ã¨Ç5 ¨Ï„ã¨O1
Ѩâ5 ¥◊ <å2áÈflu I Ü≥∂ 
2 yfl<å1flzˆH`5 &
« Û1˜ #∞5`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· "Õ∞=5 O "Õ^1Œ I J^äÃ1Œ ÇÏ· #O
„Ѩ*5 ÏѨu1 ~Ô5 ºÂ˚ +¨ºª1 HÍ"≥∂5 Ü«∞â◊™1 ê¯=∞ó „Ѩ[5 #1#HÍ=∞ó I „u5=$`«"1 ∞Õ =5 z1Hˆ º II53II ã¨Ñ5 Ψ
ѨÙ~5 °™ê2Î`ü I u5„™È ^ŒH1 ˜Δ}`5 «ó I ã¨Ñ5 ¨ÎÑâ¨5 ßÛ`ü I u5„㨠L1`«Î~`°5 «ó I UHÍ5O =∞^èºÕ2 I `«`À5
"≥· 㨠„ѨÜ∞« â’5 *ˇº· +¨ºª1 =∂áÈfl`ü I U5`åO „Ѩ*Ï1uO5 „áê*Ï1Ü∞« `« I Ü«∂q∞5^OŒ
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

185

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„Ѩ*5 Ïó„Ѩ*5 ÏÜ«∞<1 ÎÕ I „u5=$^≥· fi*ˇº· +¨ºª2 "£∞ I =∂5`å Ñ≤`5 å Ѩل6 `«ó II54II „u5=$„`«Ê[6 #1#"£∞
I L5Ñ™¨ È÷Ü
6 ∂≥ x1~‡° ^躌 =5 ∂ I „Ѩ Ü«∞â’5 *ˇº· +¨ºª1 =∂áÈflu I U5`åO „Ѩ*Ï1uO5 „Ѩ*Ï1Ü∞« `Õ
I Ü«∂q∞5^OŒ „Ѩ*5 Ïó „Ѩ*5 ÏÜ«∞<1 ÎÕ I Ü≥∂ 
2 yfl<å1flzˆH`5 &
« Û1˜ #∞5`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· "Õ∞=5 O "Õ^1Œ
I J^äŒ1 ÃÇ·Ï#5q∞„<À6Ì *ˇ·º+¨ªº1 HÍ=∞ó I T5~åúfi U5"ÀѨ^1 Œ^èÕ I `«`À5 "≥· 㨠*ˇ·º+¨ªº1 =∞QÆK«Ûù`ü
II55II *ˇº· +¨ºª1 VæKÛ« uù I Ü≥∂ 
2 yfl<å1flzˆH`5 &
« Û1˜ #∞5`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· "Õ∞=5 O "Õ^1Œ I J^ä1Œ
ÃÇÏ· # =∞5™ê"å1k`5 º« ã¨ûfi6~Hæ° Í1=∞ó I „áêp1~ˆ "5 ÀѨ^1 ^Œ Õè I `«`À5 "≥· ™È1 aè ã¨fi~6 Oæ° Ö’5Hõ
=∞1[Ü«∞`ü I J5aè ã¨fi~6 Oæ° Ö’5H&
õ Ü
˚1 ∞« u I Ü≥∂ 
2 yfl<å1flzˆH5 `«&Û1˜ #∞5`Õ I Ü«∞ L1
K≥·#"Õ∞5=O "Õ^Œ1 I 㨠ܫ∞n5KÕÛù`ü II56II `Õ5[5ã‘fi Ü«∞1â◊5ã‘fi „|1Ǩχ=~°Û6ã‘ ™êº6q∞u1
I „áêVÍǨϟ`«∞i5 ëú ꂺ^6 ∞Œ ^äû1Œ ~ˆ Ê`ü I ÜÕ∞Ü«∞O „áêQÍ5^ºŒ â◊ã1 fi¨ f I ™ê=∂5 „áÈ~À1`‚ ∞« I
`Õ[™1 ê5 Ü«∞â◊™1 ê „|Ǩχ=~°Û¿6 ã <Õu1 I `Õ[5 ¿5 ãfi1 º= Ü«∞â1 ã5◊ fi‘ „|1ÇϨ ‡=~°Ûã6 ‘ Éè=1í u I
J^ä5Œ Ü«∞n5KÛÕ `ù ü I Éè∂í ~Ú1+Oª¨ "Õ∞5 „â◊^nÌ1Œ ~è <° fl£ I Éè∂í ~Ú1ëêª6 ^ŒH}
1Δ˜ Ï #ÜÕ∞Ü«Úi5 u1
I ^ŒH}
1Δ˜ Ïã¨∞ h5Ü∞« =∂1<åã¨∞5 „áêKÕºÇ≤Ï5 „áêKÕºÇ6 Ï‘ u5 „áêp1 Aëê5}Ï "Õ`åfi[1ºã¨º6
™êfi¿ÇÏu1 „ã¨∞"6 Õ }À1ÑÇ5¨ Ϩ `å1ºÇ¨Ï=5hÜÕ∞1 AǨïÜ«∂`ü II57II Éè∂í ~Ú1+"ª¨ ∞Õ "5 åÃㇷ 6
„â◊^^Ì1Œ `Œè Õ I Éè∂í ~Ú1ëêª6 ^ŒH}
1Δ˜ Ï #Ü«∞xÎ I ѨÙs1+¨ =ÚѨ^5 •è Ü«∞1 I z5uH5 ѱ¡6 aÎ≤ ~1è a° =5è ∞$â◊º1
I J5yflO „Ѩ}5 Ü
© ∂≥ Ñ1 㨠=¨ ∂5^•è Ü«∞1 I K«`„1« 㨠U5`å PǨïf1 ~°∞Ç˚ Ϩ Ÿu I `«fi=∞1Qˆ fl ~°∞„5 ^Œ Wu1
â◊`~« ∞° „5 nÜ«∞ã1 º¨ ~°∂Ñ5 "¨ ∞£ I JQÍ1fl q+¨Ø6‚ Wu1=™È5~åú~å1Ü∂« ó I J#1fl Ѩ`5« W`«º1 #flǨϟ5=∞ó
I ã¨Ñ5 ¨Î `Õ1 JˆQfl ã¨q5 ∞^èãŒ1 ¨ûÑ6 ¨Î l5Ǩfi Wu1 qâ◊fi„6 Ñ‘ó II58II
ã¨=∞1$^Œ6ú |∞∞k1Hú Í=∞óѨÙ~5 ™° êÎz2 ÛˆHº Ѩل5 `À1  QÆKÛ« kù K5 ÛÕ A
ù Ç˚1 ï¨ Ü«∂kfiâ◊fi„6 Ñ‘
II9II ѨÙ~5 ~° +ü Ü
1¨ ∂≥ "å5ÜÚ« ~Àæ1 |5Åã¨ûÇ6 Ϩ „ã¨O1 „Ѩ*5 ÏѨu1 „ã≤=6Î $k„<ÀÌ 
6 ™ê"å1k`5 º« ã¨û
Ü«∞n5KÛÕ `ù ü II

186

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ü«∂O „Ѩ^1 =5Œä ∂q∞+¨Hì1 Í=ÚѨ^5 ^Œ •è u1 I W5=∞ #ÎÜ∂« 1 Ö’5H=õ ∞5a[è Ü
1 ∞« u I
J^äÀ5 Ü«∂ J5ã‡≤ <À¡Hˆ6 ^Õ=5 `å2ó I `å™ê5QO5∑ ™êÜ«Ú[1 ºQ∑O ã¨Ö’5H`õ å1=∂áÈflu I
Ü«∂xÌfif6 Ü«∂=1 ÚѨ^5 ^Œ •è u1 I J5#i6Î H5 Ö6Δõ ’5Hõ #ÎÜ∂« a5 [è Ü
1 ∞« u I J^äÀ5 Ü«∂ J1#iÎ HõÖΔ ’5Hˆ
^Õ=5 `å2ó I `å™ê5QO5∑ ™êÜ«Ú[1 ºQ∑O ã¨Ö’5H`õ å1=∂áÈflu I Ü«∂#6Î $fÜ«∂=1 ÚѨ^5 ^Œ •è u1 I
J5=Ú#ÎÜ∂« 1 Ö’5H=õ ∞5a[è Ü
1 ∞« u II59II J^äÀ5 Ü«∂J5=Ú+≤‡1 <À¡Hˆ6 ^Õ=5 `å2ó I `å™ê5QO5∑
™êÜ«Ú[1 ºQ∑O ã¨Ö’5H`õ å1=∂áÈflu I J^äÀ5 Ü«∂ J5=¸i`«~1 å J5ëêì^â1Œ ◊ I Ü«∞
U5"åg∞ L5~=° â1 Û◊ 6 =s1Ü∂« Q∑Oã¨âÛ◊ Ö’5HÍó I `å<Õ=5 `åaè~1 a5° [è Ü
1 ∞« u I HÍ5=∞5Kå~À1ÇϨ 5
"å J1™È6º~°∞+¨μ1 K«5 =s1Ü∞« ã¨∞û K« Ö’5Hˆ +¨μ1 Éè=í u I Ü≥∂ 
2 yfl<å1flzˆH`5 &
« Û1˜ #∞5`Õ I
Ü«∞ L1 K≥#· "Õ∞=5 O "Õ^1Œ I ã¨O5 =5^ûŒä ~6 À "å J5yfl~å1flzˆH`5 ó« I `«ãº1¨ =ã¨#5 tÎ ≈~°ó1 II60II
„w5ëȇ ^ŒH}
˜Δ1 ó ѨH5 õΔó I =5~ëü5 ê L`«Î~1 °ó I â◊~5 °`«∞ÊK«Û2 ù"£∞ I =∂™ê2ó Hõ~°‡HÍ5~åó I
J5Ǩϟ5~å5„`Õ â◊`1 «~°∞„5 nÜ«∞"2 £∞ I Ѩ~5 °˚<Àº6 =™È5~åú~å2 I Ü«∞^ä•5 "≥·Ñ~¨5 °˚#º6ã¨∞û=1$+¨ìO
=$6 ë êì fi I „Ѩ 6 * ÏÉè í º 6 ã ¨ û ~åfi6 < å¯=∂2 # ÷ û OѨ Ó 5 ~ ° Ü « ∞ 1 u I U5 = "Õ ∞ 5 = 㨠`« ã ¨ º 6
ã¨~åfi6<å¯=∂5#û÷ OѨÓ~1 Ü
° ∞« u I Ü≥∂ 
2 yflO <å1zHˆ `5 O« z1#∞5`Õ II61II Ü«∞ L1
K≥#· "Õ∞=5 O "Õ^1Œ I ã¨O5 =5^ûŒä ~6 À "å J5yfl ~å1flzˆH`5 ó« I `«ãº1¨ =ã¨#5 tÎ ≈~°ó1 I „w5ëȇ
^ŒH˜Δ1}ó Ѩ5HõΔó I =5~ü5ëêó ѨÙK«1Ûù"£∞ I â◊5~°^Œ∞`«1Î~°ó Ѩ5HõΔó I ¿ÇÏ5=∞5<ÀÎ=∞^èŒ2º"£∞ I
ѨÓ~5 fi° Ñ6 H5¨ ÍΔ tÛ`«Ü
1 ∞« ó I J5Ñ~5¨ Ñ5° H5¨ ÍΔ ó ѨÙs1+"¨ ∞£ I J5ÇϨ Ÿ5~å5„`å}©+Hì1¨ Íó I U5+¨ "å=™È2 
yfl~°y1 fl6 =∞Ü«∞ó1 ѨÙ#~°=6‚ ó I J5yfl6=∞Ü≥∂1 ǨÏ"5 ·≥ ѨÙ#1 ~°"6‚ ÀÉè∂í `5 åfi I ã¨fi~6 Oæ° Ö’5H"õ ∞Õ u1 I
P5k`5 º« 㨺6 ™êÜ«Ú[1 º"£∞ I Ü≥∂ 
2 yflO <å1zHˆ `5 O« z1#∞5`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· "Õ∞=5 O "Õ^1Œ
II62II
J5=ÚO`«Ü∂« 1 Ö’5H=õ ∞5aè [1Ü∞« u5 t~°t1 Û#∞5`« W+¨Hì1 Í5+¬¨ @Û1 II11II
Ö’5Hãõ Ψ fi=∞5Qˆ fl  QÍ1fl q+¨Ø6‚ J#1flѨ`Õ ã¨Ñ5 `Ψ 1Õ JˆQfl6Ü∞« `ÕÎ z1`=« ∞5Ü∞« O
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

187

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

"å"Àâ◊<£ ǨÏ5 "≥`· Q« O∑ ÃÇÏ· `6 O« Ü«∂O „Ѩ^1 =5Œä ∂q∞+¨Hì1 Í5O ^Œâ1◊ II10II
Ö’5Hõ P1k`5 º« F*’2ã∂¨ º6~åúfikQÆ#1 #5 QÎ O∑ ǨÏ"5 ·≥ HÍ"Õ∞#1 „w6ëȇ kfi+¨+1 óì≤ II63II
ǨÏi1ó F"£∞ `«^ûŒä `ü II
INHõ$ëê‚~Ê° }=∞ã¨∞IÎ I
Wu N Hõ$+¨Ü
‚ ∞« Aˆ~finÜ«∞ `≥u· sÎ Ü«∞ „ÉÏǨχ}Ë `«$fÜ«∂+¨Hˆì UHÍ^Œâ◊ „Ѩáê~îH° óõ II
✫✫✫

`«∞ÉèíºO
ǨÏió F"£∞ II `«∞ÉèíºO6 `å J1V˜æ~° ã¨Î=∂5âߺ=∞5 `«O HÍ=∞1=∞ˆQfl I
Pâß1<åO `åfi6 qâßfi6 Pâß2ó I J#∞1 <À5  ^•º#∞1=∞u5~x° fi^Œ#1 ∞=∞`Õ5 `«fi"£∞ I HÍ"≥∂1
Éè∂í `5 ã« º¨ 6 HÍ=∞5ã^Ψ „Œ Qˆ 2 I „|Ǩχ1 [*Ï˝#6 O Ñ≤`5 å q5~å*Ï2"∞£ I Ü«∞*5 ’˝ ~å5Ü∂≥  
1
Ü«∞O Ü«∞[5 ó˝ I PáÈ1 Éè„5í ^• Pk`«Ê1 âߺq∞ I `«∞Éèº1í O Éè~í x° 6Î Ü≥∂ ^ÕÇ5 Ϩ ºó I ѨÓ~°fi1 O
^Õ"å5 JѨ~ˆ1 } „áê}Ïáê5<Ò I ǨÏ=5 º6"åǨÏQ5 6æ∑ ã≤fi1 +¨"ì ∞£ II1II
`«∞Éèºí O6 ^Œâ1◊ II1II
^Õ"5 ÉÕ ’è º6 "≥ã· fi¨ ~6 ÀæÖ’5Hãõ ~6Î≤ À1  Éè=í `ü I `Õ „Ѩ*6 ÏѨu1 =∞„|∞=<£ I „Ѩ*Ï1Ñ`¨ Õ
ã¨fi~6 Àæ"≥·<À1 Ö’5Hõã~≤Î6 À1  Éèí∂`ü I `«=∞xfi6KÕÛùu1 I `«O Ü«∞[1 ˝„Hõ`5 «∞aè~5 °<≥· fi2K«Ûù`ü I `«O
Ü«∞[1 ˝ „Hõ`5 ∞« aè~5 åfl#1fiq#Ì`ü I `«q∞+≤a1ì ~5è <° fi2·≥ K«Û`ù ü I `«q∞+≤aì1 ~5è #° fi1 q#Ì`ü I `«k+‘<ì1 åq∞+≤`6ì fi« "£∞
I U+¨Ü
1ì ∂≥ ǨÏ5 "≥· <å=∞1 I `å W+¨Ü
ì1 ∞« 5 W`åºK«H1 `Δõ Õ Ñ¨~5 ÀˆH}
1Δ I Ѩ~5 ÀHõ„1Δ Ñ≤Ü∂« W=5
Ç≤Ï ^Õ"5 åó II2II `«=∂âß2 „|g`ü I „Ѩ*Ï1Ñ`¨ « P5âÜ
◊ ∂« 5 "≥· „âß2=∞ºã≤ I J5ÇϨ =Ú5
"å Pâß2  ã≤‡ I =∂O#∞ Ü«∞[1 ã¨fi I J^ä1Œ `Õ ã¨`5 庠  âß1 Éèqí +¨ºu I J#∞1
ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ "Õ^5 ûŒä ºã‘u1 I 㨠U5`=« ∞5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« ѨÙ~À5_®â◊=1 ∞5ëêìHá1õ êÅ5O
188

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

x~°=1 Ѩ`ü I P5âßÜ≥∞ÿ 1 K«~5 ∞° "£∞ I J#∞1=∞`≥º· K«~5 ∞° "£∞ I `«`À5 "≥`· ã« º1¨ ã¨`5 庠  âß1 
Éè=í `ü I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5H=õ ∞1q#Ì`ü I ã¨`5 åºÇ¨Ï5 "å J5™êºâß1É=íè u I J#∞1ãfi¨ ~6 Oæ°
Ö’5HOõ q1#uÌ I Ü«∞ U5`#Õ 1 ǨÏq5 ëê5 Ü«∞[1`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· ^Õ=5 O "Õ^1Œ I ™È„`«1
AǨϟu I J5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« ™5 êfiǨ 
5  âßÜ≥∞ÿ 6 ™êfiǨ2 I J#∞1=∞`≥º· 6 ™êfiǨ2
„Ѩ*5 ÏѨ`1 «ÜÕ∞5 ™êfiǨ2 I ã¨fi~6 åæÜ«∞1 Ö’5HÍÜ«∞5 ™êfiǨ 
5 QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ5 ™êfi¿ÇÏu1
II3II `«O HÍ"≥∂ 
2 „|g`ü I „Ѩ*Ï1Ñ`¨ 5Õ HÍ"Õ∞#1 5 "≥„· âß2=∞ºã≤ I J5ÇϨ =Ú5"·≥ HÍ"≥∂ 
2
ã≤‡ I =∂O#∞ Ü«∞[1 ã¨fi I J^ä1Œ `Õ ã¨`5 º« ó HÍ"≥∂1 Éèqí +¨ºu I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ
"Õ^5 ûŒä ºã‘u1 I 㨠U5`=« ∞5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« ѨÙ~À5_®â◊=1 ∞6ëêìH1õ áêÅ5O x~°=1 Ѩ`ü I
HÍ=∂1Ü∞« K«~5 ∞° "£∞ I J#1∞=∞`≥º· K«~5 ∞° "£∞ I `«`À5"`·≥ ã« º1¨ ã¨`5 º« ó HÍ"≥∂1  Éè=í `ü I
J#∞1ãfi¨ ~6 Oæ° Ö’5H=õ ∞1q#Ì`ü I ã¨`5 Àº ǨÏ5 "å J1㺨 6 HÍ"≥∂1 Éè=í u I J#∞1ãfi¨ ~6 Oæ° Ö’5HOõ
q1#uÌ I Ü«∞ U5`#Õ 1 ǨÏq5 ëê5 Ü«∞[1`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· ^Õ=5 O "Õ^1Œ I ™È„`«1 AǨϟu
I J5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« 5 ™êfiǨ5 HÍ=∂1Ü∞« ™5 êfiǨ2 I J#∞1=∞`≥º6· ™êfiǨ2 „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5
™êfiǨ2 I ã¨fi~6 åæÜ∞«1 Ö’5HÍÜ«∞5 ™êfiǨ 
5 QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ5 ™êfi¿ÇÏu1 II4II `«O
„|Ǩ‡2 „|g`ü I „Ѩ*Ï1Ñ`¨ 5Õ „|Ǩχ1 }Ï5 "≥„· âß2=∞ºã≤ I J5ÇϨ =Ú5 "≥· „|Ǩ‡2 ã≤‡ I =∂O#∞
Ü«∞[1 ã¨fi I J^ä1Œ `Õ „|Ǩχ6}Ïfi<£ Ü«∞*5 ’˝ Éèq1í +¨ºu I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ "Õ^5 ûŒä ºã‘u1
I 㨠U5`=« ∞5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« ѨÙ~À5_®â◊=1 ∞5ëêìHá1õ êÅ5O x~°=1 Ѩ`ü I „|Ǩχ1}Ë K«~5 ∞° "£∞
I J#∞1=∞`≥º· K«~5 ∞° "£∞ I `«`À5 "≥`· ã« º1¨ „|Ǩχ5}Ïfi<£ Ü«∞*5 ’1 
˝ Éè=í `ü I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ°
Ö’5H=õ ∞1q#Ì`ü I „|5ÇϨ ‡5}Ïfi<£ ǨÏ5 "å J1㺨 Ü«∞*5 ’˝É=1íè u I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ
q1#uÌ I Ü«∞ U5`#Õ 1 ǨÏq5 ëê5 Ü«∞[1`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· ^Õ=5 O "Õ^1Œ I ™È„`«1 AǨϟu
I J5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« 5 ™êfiǨ5 „|Ǩχ1 }Ë5 ™êfiǨ2 I J#∞1=∞`≥º· 6 ™êfiǨ2 „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5
™êfiǨ2 I ã¨fi~6 åæÜ«∞1 Ö’5HÍÜ«∞5 ™êfiǨ 
5 QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ5 ™êfi¿ÇÏu1 II5II `«O
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

189

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ü«∞*5 ’2˝  „|g`ü I „Ѩ*Ï1Ѩ`Õ Ü«∞*5 Ë˝#"5 ≥· „âß2=∞ºã≤ I J5ǨÏ=Ú5"≥· Ü«∞*5 ’2˝ã≤‡ I
=∂O#∞ Ü«∞[1 ã¨fi I J^ä1Œ `Õ ã¨`5 ÀºÜ«∞*5 ’˝ Éèq1í +¨ºu I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ "Õ^5 ûŒä ºã‘u1
I 㨠U5`=« ∞5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« ѨÙ~À5_®â◊=1 ∞5ëêìHá1õ êÅ5O x~°=1 Ѩ`ü I Ü«∞*5 Ï˝Ü∞« 1
K«5~°∞"£∞ I J#∞1=∞`≥·º K«5~°∞"£∞ I `«`À5 "≥·`«ã¨1º ã¨5`Àº Ü«∞5*’1˝Éèí=`ü I J1#∞
ã¨fi6 ~°Oæ Ö’5H=õ ∞1qO^Œ`ü I ã¨`5 ÀºÇ¨Ï"5 å J1㺨 Ü«∞*5 ’˝ Éè=1í u I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ
q1#uÌ I Ü«∞ U5`#Õ 1 ǨÏq5 ëê5 Ü«∞[1`Õ I Ü«∞ L1K#·≥ ^Õ=5 O "Õ^1Œ I ™È„`«1 AǨϟu I
J5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« 5 ™êfiǨ1 Ü«∞*5 Ï˝Ü∞« 5 ™êfiǨ2 I J#∞1=∞`≥º· 6 ™êfiǨ2 „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5
™êfiǨ2 I ã¨fi~6 åæÜ∞« 1 Ö’5HÍÜ«∞5 ™êfiǨ 
5 QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨H6ì $õ `Õ5 ™êfi¿ÇÏu1 II6II `«=∂áÈ2 
„|∞=<£fl I „Ѩ*Ï1Ñ`¨  
5Õ Ñ¨Ùû"≥· ã¨~ˆ fi6 HÍ=∂2„t≈6`åó I =5Ü∞« =Ú5 "å PѨã1 û¨ ‡ó I
J5™ê‡#∞fl Ü«∞[1 ã¨fi I J^ä5Œ `«fi~Ú5 ã¨~ˆ fi6 HÍ=∂2„â◊≈~Ú+¨º<ÕÎ I J#∞1ãfi¨ ~6 Oæ° Ö’5HOõ
"Õ^5 ûŒä ºã‘u1 I 㨠U5`=« ∞5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« ѨÙ~À5_®â◊=1 ∞5ëêìHá1õ êÅ5O x~°=1 Ѩ`ü I
J5^ƒŒè ºù â◊Û~6 ∞° "£∞ I J#∞1=∞`≥º· K«~5 ∞° "£∞ I `«`À5 "≥· `«ã‡≤ #6 û÷ ~ˆ fi6 HÍ=∂1 J„â◊Ü∞« #Î I J#∞1
ã¨fi~6 Oæ° Ö’5H=õ ∞1 q#Ì`ü I ã¨~ˆ fi1 ǨÏ5 "å J1ã‡≤ <6 å¯=∂2„â◊≈Ü«∞<ÕÎ I J#∞1ãfi¨ ~6 Oæ° Ö’5HOõ
q1#uÌ I Ü«∞ U5`#Õ 1 ǨÏq5 ëê5 Ü«∞[1`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· ^Õ=5 O "Õ^1Œ I ™È„`«1 AǨϟu
I J5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« 5 ™êfiǨ 
5 ^Œƒºù ™êûfiǨ2 I J#∞1=∞`≥º· 6 ™êfiǨ2 „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5
™êfiǨ2 I ã¨fi6~åæÜ«∞1 Ö’5HÍÜ«∞5 ™êfiǨ5  QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨ì6Hõ$`Õ5 ™êfi¿ÇÏu1 II7II
`«=∞5yfl~°ƒe1 =5 ∂#1„|g`ü I „Ѩ*Ï1Ñ`¨  
5Õ QÆflÜÕ∞5 "≥· |1e=5 ∞`Õ5 ã¨~å1fi}˜ Éè∂í `5 åx1|e5 Q∑O
ǨÏ~1 x° Î I J5ÇϨ =Ú5 "å J5yfl~°ƒ1 e5=∂#1ã‡≤ I =∂O#∞ Ü«∞[1 ã¨fi I J^ä1Œ `Õ5 ã¨~å1fi}˜
Éè∂í `5 åx1 |5eQ∑O ǨÏi1 +¨ºxÎ I J#∞1ãfi¨ ~6 Oæ° Ö’5HOõ "Õ^5 ûŒä ºã‘u1 I 㨠U5`=« ∞5QflÆ ÜÕ∞5
HÍ=∂1Ü∞« ѨÙ~À5_®â◊=1 ∞5ëêìHá1õ êÅ5O x~°=1 Ѩ`ü I J5QflÆ ÜÕ∞1 |e5=∞`Õ1 K«~5 ∞° "£∞ I
J#∞1=∞`≥º· K«~5 ∞° "£∞ I `«`À5"·≥ `«Ãㇷ 6 ã¨~å1fi}˜ Éè∂í `5 åx1 |5e =∞1ÇϨ ~°<£ I J#1∞ ã¨fi6 ~°Oæ Ö’5Hõ
190

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞1qO^Œ`ü I ã¨~å1fi}˜ ǨÏ5 "å J1Ãㇷ Éè∂í `5 åx1 |5eQ∑O ǨÏ~1 x° Î I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ
q1#uÌ I Ü«∞ U5`#Õ 1 ǨÏq5 ëê5 Ü«∞[1`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· ^Õ=5 O "Õ^1Œ I ™È„`«1 AǨϟu
I J5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« 5 ™êfiǨ 
5 QÆflÜÕ∞1 |e5=∞`Õ5 ™êfiǨ2 II J#∞1=∞`≥º6· ™êfiǨ2
„Ѩ*5 ÏѨ`1 «ÜÕ∞5 ™êfiǨ2 I ã¨fi~6 åæÜ«∞1 Ö’5HÍÜ«∞™5 êfiǨ 
5 QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ5 ™êfi¿ÇÏu1
II8II `«=∞#∞1quÎ~„° |g`ü I „Ѩ*Ï1Ñ`¨ Õ ã¨fi~6 Oæ° "≥Ö· ’5H=õ ∞#∞1 qq^äûŒ ã≤ I J5ÇϨ =Ú5 "å
J#∞1quÎ~ã° ‡≤ I =∂O #∞ Ü«∞[1 ã¨fi I J^ä`1Œ Õ ã¨`5 庠 #∞1quÎ~ƒ° qù +¨ºu I J#∞1ãfi¨ ~6 Oæ°
Ö’5HOõ "Õ^5 ûŒä ºã‘u1 I 㨠U5`=« ∞5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« ѨÙ~À5_®â◊=1 ∞5ëêìHá1õ êÅ5O x~°=1 Ѩ`ü
I J#∞1q`≥ºÂÎ K«~5 ∞° "£∞ I J#∞1=∞`≥º· K«~5 ∞° "£∞ I `«`À5 "≥· `«ãº1¨ ã¨`5 庠 #∞1 quÎ~É° =íè `ü
I J#∞1ãfi¨ ~6 Oæ° Ö’5H=õ ∞1q#Ì`ü I ã¨`5 åº Ç¨Ï5 "å J5™êº#∞1quÎ~ƒ° =ù u I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ°
Ö’5HOõ q1#uÌ I Ü«∞ U5`#Õ 1 ǨÏq5 ëê5 Ü«∞[1`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· ^Õ=5 O "Õ^1Œ I ™È„`«1
AǨϟu I J5QflÆ ÜÕ∞5 HÍ=∂1Ü∞« ™5 êfiǨ#∞1q`≥º· 6 ™êfiǨ2 I J#∞1=∞`≥º· 6 ™êfiǨ2 „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5
™êfiǨ2 I ã¨fi~6 åæÜ«∞1 Ö’5HÍÜ«∞5 ™êfiǨ 
5 QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ5 ™êfi¿ÇÏu1 II9II `å "å
U5`å ã¨ûÑ6 Ψ ã¨fi~6 ãæ° º1¨ Ö’5Hãõ º¨ 6 ^•fi~°ó1 I k5=âıº1 #5Ü∂≥   #∞1 q`«Ü
Î ∂≥ 5 <å=∞1 I Pâß2
„Ѩ^=5Œä ∂Q∑O ~1H° uΔõ I HÍ"≥∂2 k6fifÜ«∂"2 ∞£ I „|Ǩχ1 `«$f6 Ü«∂"2 ∞£ I Ü«∞[5 â˝ Û1◊ `«∞s5 "÷ ∞£ I
PѨó1 Ѩ&Û6g∞"£∞ I J5yfl~°ƒe1 =5 ∂#÷6¬+‘"ª ∞£ I J#∞1quÎãû¨ Ѩg6Î ∞"£∞ I J#∞1 ǨÏ5 "≥· ã¨fi~6 Oæ°
Ö’5HOõ q1#uÌ I HÍ5=∞5Kå~À2  㨺 ã¨fi~ˆ6 æ Ö’5Hˆ Éè=1í u I Ü«∞ U5`åaèi5 +≤aì1 ~5è º° [1`Õ I
Ü«∞ L1 K≥<· å U5=O"Õ^1Œ I `åã¨fi1 xfi6+ì≤ I Ѩë5 œªÇ6 Ï‘ =5 ~5 åO ^Œ^1 •º`«¯Q6 O5∑ ã¨O K«1 I „ã≤Ü
Î ∞ÿ≥ 1
KåÉèÏ~5 °Q∑O ã¨=∞1$^≥úº II10II II2II
`«Ñ™1¨ ê ^Õ"5 å ^Õ=5 `å5=∞„QÆ1 PÜ«∞<£fl I `«Ñã5¨ ~¨ +ü Ü
1¨ ∞« ã5 û¨ fi1 ~°#fi1 q#Ì<fl£ I
`«Ñ¨™1 ê ã¨Ñ5 ¨`åfl6„#Ê}∞1^•5=∂~å1fó I ÜÕ∞<Õ^5 ŒO qâ◊fiO6 ѨiÉ1 èí∂`«O5 Ü«∞^Œã≤Î1 I
„Ѩ^5 =5Œä ∞5[O ^Õ=5 Q∑O ǨÏq5 ëê1 q^è=Õ ∞ I ã¨fiÜ
6 ∞« O5 Éè∞í „|Ǩχ1 Ѩ~=5° ∞O `«áÈ5 Ü«∞`ü I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

191

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

㨠U5= Ѩل5 `«ã¨ûÑ≤`5 å ã¨=∂5`å I `«áÈ1Ç¨Ï Ü«∞H5 õΔO „Ѩ^1 =äŒ5 ∞Q∑O ã¨O|1Éèí∂= I
„â◊^5 ŒúÜ«∂ ^Õ"1 À^Õ=`5 «fi=∞1â◊√fl`Õ I „â◊^5 •ú „Ѩu1 ë5 êª Ö’5Hõ㺨1 ^Õg5 II11II ™ê<À1
Aëê5}ÀѨ1 Ü«∞[5 =˝ ∂QÍ2`ü I HÍ=∞1=^ä•û6   =∞$`«O5 ^Œ∞Ǩ<1 å I „â◊^6 •ú ^Õg5 „Ѩ^1 =Œä ∞5*Ï
|∞∞5`ã« º1¨ I qâ◊fi1 㨺 Éè„5í sÎ [QÆ`1 ó« „Ñ¨uë5 êª I `åQ∑O „â◊^5 •úQO∑ ǨÏq5 ëê1 Ü«∞*Ï=∞¿ÇÏ I
™ê <À1 Ö’5H=õ ∞5=∞$`«O1 ^Œ^•è `«∞ I Dâß1<å ^Õg5 Éè∞í =1#™5 êºkèÑ1 f¨ fl I PQÍ2^ûŒä `6 û« Q∑O
ǨÏq5 i5^ŒO A1ëê5}"£∞ I Ü«∞™ê‡2^"ÕÌ6 å [1l˝ˆ~5 Éèí∞=1#OK«q5 âıfi2 I `«Ãã·‡1 q^èÕ=∞
ǨÏq5 ëê1 Ѷ∞¨ $6`#Õ 1 II12II Ü«∞^ä•1 ^Õ"5 ã·≥ û1¨ ^è=5Œ ∂^ŒO1 =∞^Õ=∞ I Ü«∞㨺1 „Ѩuë5 Ȫ~fi1° #ÎiH1 "Δõ ∞£ I
Ü«∞™ê2‡^Õ"6Ì å [1l~ˆ˝ 5 Éè∞í =1#O K«5 ã¨~ˆ fi2 I `«^ûŒä `6 º« =∞~°Û6 ^Œ∞ѨÜ
1 ∞« [5 O˝ #5 PQÍ2`ü I
„|Ǩ‡Ç¨ïf1 ~5 ∞° Ѩ"5 ∂≥ ^Œ=1 ∂#"£∞ I =∞#1™È5 =âı5 ã¨~fi1° q∞5^OŒ |1É∂íè = I <å#ºã¨º6
=∞<À5 =â◊=5 ∞x1fiÜ«∂Ü«∞ I cèë5 ȇ Ç≤Ï ^Õ=5 ã¨ûǨÏã1 ã5¨ û¨ Ç‘ÏÜ
1 ∂« <£ I ã¨<À1 Aëê5}
LѨÜ
1 ∞« [5 =˝ ∂QÍ2`ü I P‰õÄf1 <å5=∞kèÑ1 u¨ O5 KÕ`™1« êOK« II13II ã¨O5 HõÅ5 ÊE1uO ^Õ=5 O
q1Ñt5¨ Û"£∞ I =∞<À5 ~å*Ï1#q∞5ÇϨ =5~Ü
ú° ∞« #1 óÎ I L5ÑÇ5¨ Ϩ "5  
2Õ ã¨º ã¨∞=∞5`Ò ™ê1º=∞ I
K«~}
1° O Ѩq5 „`«O5 q`«`1 O« ѨÙ~å5}"£∞ I ÜÕ∞#1 ѨÓ`5 « ã¨~6Î u1° ^Œ∞+¨¯6 $`åx1 I `Õ#1
Ѩ5q„`Õ1} â◊√5^Õú#1 ѨÓ5`åó I Ju1 áê5áê‡#5=∞~å1uO `«ˆ~=∞ I Ö’5Hõ㨺6
^•fi~°=1 ∞iÛ6=∞`«Êq6 „`«"2 ∞£ I *’ºu1+‡¨ „6 ^•ƒù[=1 ∂#5O =∞ǨÏã1 fi¨ `ü I J5=∞$`«ã1 º¨ 6 ^è•~å1
|Ǩï^5 •è ^ÀǨÏ=1 ∂#"£∞ I K«~}
1° O <À Ö’5 Hˆ ã¨∞kè`1 åO ^Œ^•è `«∞ I J5yfl~°∂‡6 ~åú
Éè∞í =1ó I J#∞1 <À5  ^•º#∞1=∞u5~x° fi^Œ1 #∞=∞`Õ5 `«fi"£∞ I ǨÏ=5 º6"åǨÏQ5 6æ∑ ã≤fi1 +¨"ì ∞£ II14II
^Õg5 Ѷ∞¨ $6`#Õ 5 KÕ`™1« êOK« 5 ^ÀǨÏ=1 ∂#O K«`5 åfii1 K« II3II
^Õ"5 ÉÕ ’è º6 "≥ã· fi¨ ~6 Àæ Ö’5Hãõ ~6Î≤ À1  Éè=í `ü I `Õ „Ѩ*5 ÏѨu1 =∞„|∞=<£fl I „Ѩ*Ï1Ñ`¨ Õ
ã¨fi~6 Àæ "≥ <· À1 Ö’5Hãõ ~6Î≤ À1  Éè∂í `ü I `«=∞x6fiKÕÛuù 1 I `«O Ü«∞[1 „˝ Hõ`6 ∞« aè~5 <° ·≥ fi2KÛ« `ù ü I `«O
192

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ü«∞1[˝„Hõ5`«∞aè5~åfl#1fiq#Ì`ü I `«q∞+≤1ìaè5~°<Õfi2K«Ûù`ü I `«q∞+≤1ìaè5~°#1fiq#Ì`ü I
`«k+‘ì1<åq∞+≤ì6`«fi"£∞ I U+¨Ü
ì1 ∂≥ ǨÏ5 "≥· <å=∞1 I `å W+¨Ü
ì1 ∞« 5 W`åºK«H1 `Δõ Õ Ñ¨~5 ÀˆH}
1Δ I
Ѩ~5 ÀHõ„1Δ Ñ≤Ü∂« W=5 Ç≤Ï ^Õ"5 åó II15II `«O `«áÈ2 „|g`ü I „Ѩ*Ï1Ñ`¨ 5Õ `«Ñ™1¨ ê5 "≥·
„âß2=∞ºã≤ I J5ÇϨ =Ú5"`·≥ á« È2ã‡≤ I =∂O#∞ Ü«∞[1 ã¨fi I J^ä`1Œ Õ ã¨`5 º« O `«áÈ1 Éèqí +¨ºuI
J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ "Õ^5 ûŒä ºã‘u1 I 㨠U5`=« ∂2Qˆ fl6 Ü«∞=∞5ëêìHá1õ êÅ5O x~°=1 Ѩ`ü I
`«Ñ¿1¨ ãK«~5 ∞° "£∞ I J#∞1=∞`≥º· K«~5 ∞° "£∞ I `«`À5 "≥· `«ãº1¨ ã¨`5 º« O `«áÈ1  Éè=í `ü I J#∞1
ã¨fi~6 Oæ° Ö’5H=õ ∞1q#Ì`ü I ã¨`5 º« Q∑O ǨÏ5 "å J1㺨 6 `«áÈ1 Éè=í u I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ
q1#uÌ I Ü«∞ U5`#Õ 1 ǨÏq5 ëê5 Ü«∞[1`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· ^Õ5 =O "Õ^1Œ I ™È„`«1 AǨϟu
I J5QflÆ ÜÕ∞5 ™êfiǨ5 `«Ñ¿1¨ ã5 ™êfiǨ2 I J#∞1=∞`≥º· 6 ™êfiǨ2 „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5 ™êfiǨ 2 I
ã¨fi~6 åæÜ∞« 1 Ö’5HÍÜ«∞5 ™êfiǨ 
5 QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨H6ì $õ `Õ5 ™êfi¿ÇÏu1 II16II `«Qæ∑ „â◊^5 •ú 
„|1g`ü I „Ѩ*Ï1Ñ`¨ Õ „â◊^5 Ü
úŒ ∂« 5 "≥· „âß2=∞ºã≤ I J5ÇϨ =Ú5 "≥· „â◊^6 •úã‡1≤ I =∂O#∞
Ü«∞[1 ã¨fi I J^ä1Œ `Õ ã¨`5 åº „â◊^5 •ú Éèq1í +¨ºu I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ "Õ^5 ûŒä ºã‘u1 I ã¨
U5`=« ∂2Qˆ fl6Ü∞« =∞5ëêìHá1õ êÅ5O x~°=1 Ѩ`ü I „â◊^5 •úÜ∞ÿ≥ K1 ~5« ∞° "£∞ I J#∞1=∞`≥º· K«~5 ∞° "£∞ I
`«`À5 "≥· `«ãº1¨ ã¨`5 庄â◊^5 •ú  Éè=í1 `ü I J#1∞ã¨fi6 ~°Oæ Ö’5Hõ =1∞qO^Œ`ü I ã¨`5 åºÇ¨Ï"5 å
J1㺨 „â◊^6 •ú Éè=1í u I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ q1#uÌ I Ü«∞ U5`#Õ 1 ǨÏq5 ëê5 Ü«∞[1`Õ I
Ü«∞ L1 K≥#· ^Õ=5 O "Õ^1Œ I ™È„`«1 AǨϟu I J5QflÆ ÜÕ∞5 ™êfiǨ2 „â◊^6 •úÜ∞ÿ≥ 6 ™êfiǨ2 I
J#∞1=∞`≥º· 6 ™êfiǨ2 „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5 ™êfiǨ2 I ã¨fi~6 åæÜ∞« 1 Ö’5HÍÜ«∞5 ™êfiǨ 
5 QÆflÜÕ∞2
ã≤fi+¨H6ì $õ `Õ5 ™êfi¿ÇÏu1 II17II `«QO∑ ã¨`5 º« =∞1„|g`ü I „Ѩ*Ï1Ñ`¨ Õ ã¨`5 ºÕ #5 "≥· „âß2=∞ºã≤ I
J5ÇϨ =Ú5"·≥ ã¨`5 º« =∞1ã‡≤ I =∂O#∞ Ü«∞[1 ã¨fi I J^ä1Œ `Õ ã¨`5 º« Q∑O ã¨`5 º« OÉèq1í +¨ºu I
J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ "Õ^5 ûŒä ºã‘u1 I 㨠U5`« =∂2Qˆ fl6Ü∞« =∞5ëêìHá1õ êÅ5xfl~°=1 Ѩ`ü I ã¨`5 åºÜ«∞1
K«~5 ∞° "£∞ I J#∞1=∞`≥º· K«~5 ∞° "£∞ I `«`À5 "≥· `«ãº1¨ ã¨`5 º« Q∑O ã¨`5 º« =∞1É=íè `ü I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ°
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

193

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ö’5H=õ ∞1q#Ì`ü I ã¨`5 º« Q∑O ǨÏ5 "å J1㺨 ã¨`5 º« O Éè=1í u I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ q1#uÌ
I Ü«∞ U5`#Õ 1 ǨÏq5 ëê5 Ü«∞[1`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· ^Õ=5 O "Õ^1Œ I ™È„`«1 AǨϟu I J5QflÆ ÜÕ∞5
™êfiǨ1 ã¨`5 åºÜ«∞5 ™êfiǨ2 I J#∞1=∞`≥º· 6 ™êfiǨ2 „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5 ™êfiǨ2 I ã¨fi~6 åæÜ∞« 1
Ö’5HÍÜ«∞5 ™êfiǨ 
5 QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨H6ì $õ `Õ5 ™êfi¿ÇÏu1 II18II `«O =∞<À2„|g`ü I „Ѩ*Ï1Ñ`¨ 5Õ
=∞#1™ê5 "≥· „âß2=∞ºã≤ I J5ÇϨ =Ú5 "≥· =∞<À2ã‡≤ I =∂#∞fl Ü«∞[1 ã¨fi I J^ä`1Œ Õ ã¨`5 º« O
=∞<À1 Éè í q +¨ º u I J#∞1 㨠fi 6 ~ ° æ O Ö’5 H õ O "Õ 5 ^ ä Œ û ºã‘ u 1 I ã¨
U5`=« ∂2Qˆ fl6 Ü«∞=∞5ëêìHá1õ êÅ5xfl~°=1 Ѩ`ü I =∞#1¿ã K«~5 ∞° "£∞ I J1#∞=∞`≥º· K«~5 ∞° "£∞ I
`«`À5 "≥· `«ãº1¨ ã¨`5 º« O =∞<À1  Éè=í `ü I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5H=õ ∞1q#Ì`ü I ã¨`5 º« Q∑O ǨÏ5
"å J1㺨 6 =∞<À1 Éè=í u I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5Hqõ #1 uÌ I Ü«∞ U5`#Õ 1 ǨÏq5 ëê5 Ü«∞[1`Õ I
Ü«∞ L1K#·≥ ^Õ=5 O "Õ^1Œ I ™È„`«1 AǨϟu I J5QflÆ ÜÕ∞5 ™êfiǨ5 =∞#1¿ã5 ™êfiǨ2 I
J#∞1=∞`≥º· 6 ™êfiǨ2 „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5 ™êfiǨ2 I ã¨fi~6 åæÜ∞« 1 Ö’5HÍÜ«∞5 ™êfiǨ 
5 QÆflÜÕ∞2
ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ5 ™êfi¿ÇÏu1 II19II `«&Û~°}
1 =∞„|g`ü I „Ѩ*Ï1Ñ`¨ 5Õ K«~}
1° #Ë "5 ·≥ „âß2=∞ºã≤
J5ÇϨ =Ú5"·≥ K«~}1° =∞ã≤‡ I =∂#∞fl Ü«∞[1 ã¨fi I J^ä`1Œ Õ ã¨`5 º« &Û~°}1 O Éèqí +¨ºu I J#∞1
ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ "Õ^5 ûŒä ºã‘u1 I 㨠U5`=« ∂2Qˆ fl6Ü∞« =∞5ëêìHá1õ êÅ5xfl~°=1 Ѩ`ü I K«~}
1° ÏÜ«∞
K«~5 ∞° "£∞ I J#∞1=∞`≥º· K«~5 ∞° "£∞ I `«`À5 "≥· `«ãº1¨ ã¨`5 º« &Û~°}1 =∞Éè=í `ü I J#∞1 ã¨fi6 ~°Oæ
Ö’5H=õ ∞1q#Ì`ü I ã¨`5 º« Q∑O ǨÏ5 "å J1㺨 6 K«~}
1° O Éè=í u I J#∞1 ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ q1#uÌ
I Ü«∞ U5`#Õ 1 ǨÏq5 ëê5 Ü«∞[1`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· ^Õ=5 O "Õ^1Œ I ™È„`«1 AǨϟu I J5QflÆ ÜÕ∞5
™êfiǨ5 K«~}
1° ÏÜ«∞5 ™êfiǨ2 I J#∞1=∞`≥º· 6 ™êfiǨ2 „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5 ™êfiǨ2 I ã¨fi~6 åæÜ∞« 1
Ö’5HÍÜ«∞5 ™êfiǨ 
5 QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ5 ™êfi¿ÇÏu1 II20II `å "å U5`åó Ѩ&Û1
ã¨fi~6 ãæ° º1¨ Ö’5Hãõ º¨ 6 ^•fi~°ó1 I Jáê1Ñ∂¨¶ 5 J#∞1q`«Ü
Î ∂≥ 5 <å=∞1 I `«Ñó1¨ „Ѩ^=5Œä ∂Q∑O ~°H1 uΔõ
I „â◊^5 •úkfi6 fÜ«∂"2 ∞£ I ã¨`5 º« #6Î $fÜ«∂"2 ∞£ I =∞#1âÛ◊ `«∞s5 "÷ ∞£ I K«~}
1° O Ѩ&Û6g∞"£∞ I
194

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J#∞1 ǨÏ5 "≥· ã¨fi~6 Oæ° Ö’5HOõ q1#uÌ I HÍ5=∞5Kå~À2ºã¨º ã¨fi~ˆ6 æ Ö’5Hˆ Éè=1í u I Ü«∞
U5`åaè5i+≤1ìaè5~°º[1`Õ I Ü«∞ L1 K≥·<å U5=O "Õ^Œ1 I `åã¨1fixfi6+≤ì I Ѩ5뜪6Ç‘Ï5
=5~å#1Ì^•º`«¯Q6 O∑5 ã¨&Û1 I ¢ã≤ÎÜ≥ÿ∞K1 åÉèÏ~5 °Q∑O ã¨=∞1$^≥úº II21II4II
„|Ǩχ6"≥· K«`«∞~1 üǨϟ`å~°ó I K«`«∞~1 üǨϟ`«$É6 è’º kè1 Ü«∞*5 ’˝ xi‡1`«ó I
<≥·#Q∑1O â◊5ѨÎ"£∞ I <åaèK«1i`«5=∂QÆ1K«Ûùu I Ü«∞ U5=O "Õ^Œ1 I Ü≥∂ ǨÏ5 "≥·
K«`∞« ~1 Çü Ϩ Ÿ`«$}Ï&Û`«∞~üÇϨ Ÿ`«$`6 fi« O "Õ^1Œ I J^äÀ5 Ѩ&Û1 Ǩϟ`«$`«fi"£∞ I ã¨~å1fi ǨÃㇷ 6
kâ◊1ó HõÅÊ<ÕÎ I "å5K«ã¨Êu5~ü5 Ǩϟ`å5 ^Œâ◊1Ǩϟ`«$Ï}Ï"£∞ I Ѩ$6kä5g Ǩϟ`å5
K«`∞« ~1 Çü Ϩ Ÿ`«$Ï}Ï"£∞II21II J5yfl~üÇϨ Ÿ`å5 Ѩ&Û1 Ǩϟ`«$Ï}Ï"£∞ I "åQÀ…`å5 +¨_À1`îè $« Ï}Ï"£∞
II =∞5 Ç ¨  Ǩ Ï 1 q 5 ~ 5 ü Ǩ Ï Ÿ`å1 㨠5 Ñ ¨ Î Ç ¨ Ï Ÿ1 ` « $ }Ï"£ ∞ I U5 ` « ^ ≥ · fi K« ` « ∞ 1 ~ ü
Ǩϟ`«$}Ï&Û`«∞~üÇϨ Ÿ`«$`6 fi« "£∞ I J^äÀ5 Ѩ&Û1 Ǩϟ`«$`«fi"£∞ I ã¨~fi1° ǨÃㇷ 6 kâ◊ó1 HõÅÊ<ÕIÎ
Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I U5ëê "≥· ã¨~1 fi° q5^•º I U5`^« ƒÕ +ù1 [5¨ "£∞ I U5ëê ѨV5 ¯Î˜ ã¨ûfi6~ãæ° º1¨ Ö’5Hõ
™ê2º&˚™6 êÜ«∞x1 „ã¨∞û6uó II23II U5`å<£ Ü≥∂ ^躷≥ `«ºKèk1« ~°~6Ì â5ü ı Ü«∂=1`~6Ϋ ã° "2¨ ∞£ I ã¨fi1 ~ˆ u
I J5#Ñ5 „5¨ |6=ã¨û~°fi=6 ∂Ü«Ú~ˆ1 u I q5#`Ì 2Õ „Ѩ*6 Ï"£∞ I ~å5Ü∞« ™ÈÊ+¨V1 ∫æÑ`5¨ º« "£∞ I „|5ÇϨ ‡6=~5 Û° ã6 ‘
Éè=1í u I U5`å<£ Ü≥∂  ^躷≥ u1 I ã¨Ê $6}À`åº6`å‡#2"∞£ I „Ѩ*5 ÏO Ñ≤`5 $« Ï<£ I U5`å<£ "å
J1~∞° }5 B1Ñ"¨ t5Õ ifi6^•&1ÛHÍ~° II24II U5`~·≥ k1° "è å5^=Œ ∞áê1[Ü«∞`ü I J^äÀ5 qâ◊fi1 O áê5áê‡#2"∞£
I ã¨fi1 ~°ºÜ«∞ø I U5`å<£ Ü≥∂  ^躷≥ u1 I J5k"5è å5^&
Œ Ü
˚1 ∞« u I J^äÀ5 qâ◊fi1 O áê5áê‡#2"∞£
I ã¨fi1 ~ˆ u I U5`~·≥ y5° fl&˜Û1 hfi`« ã¨fi~6 Hæ° Í1=∞ó I U5`~·≥ åÜ«Úë1 ê¯=∞óI „Ѩ*5 ÏѨâ5 √◊ HÍ1"∂≥ "å
II25II ѨÙ~5 ™° êÎ^6 âÌŒ Ç1◊ Ϩ Ÿ`å~°=5 Ú^Œ&
1 Û6=ÚѨ^1 ^Œ •è u Ü«∂=`«Ê^6 "Œ ∞£ I ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« O5 Ü«∞A1+5‘
Ѩ`Ò1flº K« I ^ŒH5 }5Δ˜ `5 ó« „áê&6ÛO K«`∞1« ~ü Ǩϟ`å~°O I Ѩâ5 ßÛ^Œ∞^Œ&
1 Û6 O ѨOK«Ç1 Ϩ Ÿ`å~°"∞£
I L5`~6Ϋ `5° ó« „áê&6ÛQ∑O5 +¨_À1 î`è å~°O I L5Ñi¨ 1 ëêì„6 `åÊ&ÛQ∑O1 ã¨Ñ5 ÇΨ Ϩ Ÿ1`å~°"∞£ I ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« O5
Ü«∞EQ∑1O+≤5 Ѩ`«1flºâ◊Û I Ü«∞5^ä•5  =5HÍ5â◊„VæǨ<£1 I Ü«∞5^ä•5  =5HÍ5â◊O
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

195

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„Ѩu1 „QÆÇ6 ¨<À1¡HõOѨ$}
6 Ïâ◊Û1 I ã¨~å1fi ǨÃã·º`6 å ^Õ=5 `å2ó „Ñ‘`5 å J5cèëê1ì Éèí=xÎ II26II
ã¨^=1Õ =∞5yfl&˜Û1 #∞`Õ I ~°^5 ãŒä O1¨ q∞`«âÛı `«=5 º1 ó I =„*’6 "≥· ~°^ó1Œä I =„*Ë}1 =6ÿˇ áê5áê‡#5O
„ÉèÏ`«$1 =ºQ∑æ ã¨Î $}∞`ÕI ѨH5 õΔãû¨1 Oq∞`«âıÛ`«=5 º1 ó I U5`å"å5<£5 "≥· ~°^óäŒ1 I Ü«∂=1`«ÊH6 õΔó I
~°^5 ãŒä O1¨ q∞`«"∞Õ =5 z1#∞`Õ I W5=∞"Õ∞=5 Ö’5HOõ Ѩâ1 √◊ |5<<úÕ å5a[è Ü
1 ∞« u I J^äÀ1 JyflëÈì"6 ∞Õ #1
II27II J5#iÎ H1 =Δõ Ú5 Hˆ º÷1 # I ã¨fi1 ~°u~å5„`Õ}1 I ã¨~å2fi<À¡H6 Í#1ÇÏ‘ <5 #Õ 1 I J^äÀ1 㨄5 `Õ}1 I
=~À5 ^ŒH}
1Δ˜ Ï I =ˆ~}
1 =6ÿˇ =~°Qæ1∑ ã¨Ê $}Àu I P5`å‡ Ç≤Ï =~°ó1 I UHõq1 Q∑Oâ◊u~5 HÌ° }
1Δ˜ Ï
^Œ^•u I U5Hq5õ Q5 O5∑ â’ "å W5`ã« û6¨ fi~ÀæÖ’5Hóõ I „Ѩãfi¨ ~6 Oæ° Ö’5H=õ ∂2áÈflu II28II
J5™ê"å1k`5 º« U1Hqõ Q5 O5∑ â◊ó I J5=Ú"Õ∞"5 åk5`º« =∂2áÈflu I â◊`5 #« ^Ì1 •u I â◊`5 åÜ«Úó5
ѨÙ~°∞1+¨â◊≈6`Õ„x1ÌÜ«∞ó I PÜ«Ú1¿+º6"Õ¢xÌ6ÜÕ∞ „Ѩu1u+¨ªu I ã¨5Ǩτã¨1 #Ì^•u I
ã¨Ç5 ¨Ï„ã¨ã1 ¨Oq∞`«ã¨ûfi6~Àæ Ö’5Hõó I ã¨fi~6 °æ㺨1 Ö’5Hõ™êº6aèl`1 ≥·º I J5xfi6+H¨ì6 õ #ÌH}
˜Δ1 Ï ^Œ^•uI
ã¨~å1fi}˜5 =Ü«∂Q∑O1 ã≤ II29II ã¨~fi° ™6 êºÃѺÂÎ 2 I ã¨~fi° ™6 êº=1~∞° ^躷≥ I Ü«∞k5 # q5<`ÌÕ 1« I
=∞5<å÷<Õ1`å=5`À ^Œ1^•º^À^Œ5<å<£ "å2 I J5â◊√fl6`Õ `«Vͯ=∞2"£∞ I Ü«∞Ãã·6‡
HÍ=∂1Ü∂« y5 fljÛ6Ü∞« `Õ2 I Ѩë5 œªÇ6 Ï‘ #Î fi#6 ~Î fi1° f#Ì^•º`ü I ™êÇ≤Ï ã¨~å1fi}˜=5 Ü«∂Q∑O1 ã≤ I
ã¨~°fi™6 êºÃÑκ2 I ã¨~°fi™6 êº=1~°∞^è≥·º II30II Ç≤Ï~°}
1 º#Ì^•u I Ç≤Ï~°}
1 º*’ºuˆ~=5 ã¨fi~6 Oæ°
Ö’5H"õ ∞Õ u1 I "å™È1 ^Œ^•u I `Õ <åÜ«Úó5 „Ѩu~1 `° Õ I "Õk5 `5 $« f6 Ü
5 ∞Õ Ü«∞*1 `Ë « I „u+¨`1 åº6
Ç≤Ï ^Õ5 "åó I ã¨ã`1¨ º« =∞5yfl&˜Û1 #∞`Õ I `«^`5Õ `« Ê1« â◊√|5<úÕ „ÉÏǨχ1 }O „|∂Ü«∂`ü I
<Õ`~ˆ1« +¨μ Ü«∞*5 +˝Ë μ¨ 1 I Ü≥∂ ǨÏ5 "≥· K«`∞« ~1 ü Ǩϟ`«$Ï##∞ã¨=#5 #1~Î Ê° ~Ú`«"5 åº<£"1 ^Õ 1Œ II31II
`«$Ѩ1ºu „Ѩ5[Ü«∂1 Ѩ5â◊√aè1ó I LÃÑ·1#Q∑O ™È=∞Ñ‘5^äÀ #1=∞u I U5`Õ "≥·
K«`∞« ~1 Çü Ϩ Ÿ`å~À # #∞ã¨=#5 #Î~1 Ê° ~Ú`«"5 å2ºó I ÜÕ∞ „ÉÏ2ÇϨ ‡6}Ï |1Çï¨ q5 ^Œó1 I `ÕÉ’è º6
Ü«∞^ŒÌH˜Δ}
1 Ï5 # #ÜÕ∞`2 ü I ^Œ∞i1+¨ìQ∑æ ™êº`ü I J5yfl=∞1㨺 =$&©˚~°<£fl I `Õ Éè’º1
Ü«∞^ä•„â◊^6 #úŒ ^Ì1 •º`ü I ã≤fi1 +¨"ì ∞≥ "6ÿ `·≥ « „u1¯ Ü«∞`Õ I <å ™êº6yflO =1$&˚`Õ II32II Ç≤Ï~5 }5° ºË +6 H6ì¨ À
196

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Éè=1í u I Ü«∂=1^∞Œ `«6Î =∞=∞1V√æeHÍ5}O¤ Ü«∞[1 Ñ˝ ~5¨ ∞° ëê5 ã¨Oq∞1`"« ∞£ I `Õ*’5 Ç≤Ï~°}1 º"£∞ I
Ü«∞k5 Ç≤Ï~°}
1 º6#fl q5<`ÌÕ ü I â◊~¯1° ~å J5HÍÎ LѨ^1 ^Œ •è º`ü I `Õ*’1 Ѷ∞¨ $6`"« ∞£ I ã¨`1Õ
[ã¨"∞Õ "5 åyfl&˜Û1 #∞`Õ I J5yfl&˜Û`6 åfi ™œ2„`å =∞5}Ϻ Ü«∞*1 `Ë « "≥∞„ÿ `å =~°∞}
5 Ϻ "å2 I
g5~ˆ º1 }5 "åU5+¨ =1º$^Œºú `Õ I Ü≥∂ 
2 yfl&˜Û1 #∞5`Õ II33II Ü«∂=1^=5Õ g5~º2° "£∞ I `«^ã1Œ ‡≤ #Ì^•è u
I „|ǨÏ1‡}5™êûÜ«Ú1[ºQ∑O ã¨Ö’5Hõ`å1=∂áÈflu I U5`å™ê1"Õ∞5= ^Õ5=`å1<å5Q∑5O
™êÜ«Ú[1 º"£∞ I ™ê5i¬ì`åQ∑O1 ã¨=∂# Ö’5H`õ å1=∂áÈflu I Ü«∞ U5`=« ∞5yfl&˜Û1 #∞5`Õ I
Ü«∞ L1 K≥#· "Õ∞=5 O "Õ^1Œ I U5`^« =5Õ ™ê1q„5 `Õ „ÉÏǨχ1 }"£∞ I J^äÀ1 <åz Hˆ 5 `Õ II34II
Ǩϟ`å5 K«`∞« ~1 Çü Ϩ Ÿ`«$Ï}ÏQ∑ „ã¨∞u5 â◊Û1 HÍ~° "å Éè=í #κyflëÈì"6 ∞Õ <å2áÈflu5
ã¨~å1fi}˜ =Ü«∂Q∑O1 ã≤5 =Ü«∂Q∑O1 ã≤5 ã¨~fi° ™6 êºÃÑÂÎ6º ã¨~fi° ™6 êº=1~∞° ^躷≥ "6 ^Õ 1Œ =$&˚`Õ z#∞5`Õ
#=1 K«II5II
Ü«∞KåÛ6=∞$`«O5 Ü«∞K«Û6 =∞~°ºÎ2 "£∞ I Ü«∞K«Û6 „áê}˜u1 5 Ü«∞K«Û6 # I ã¨~åfi6™êÎ
W+¨Hì1 Íó Hõ$`6 åfi I LѨH1 Í=∞5^∞Œ Ѷ∂¨ 1 ^Œ^Õè I `Õ#~ü+}
1≤ Ï5 `Õ#5 „|Ǩχ1 }Ï I `«Ü∂« 1
^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ I ã¨~åfi6¢ãû≤ Ü
Î ∞« ã5 û¨ ~å2fi#∞Ê6QO5∑ ã¨ó I ã¨~fi° #6 fl ¢ãÑ1Α Ù¨ =∞&Û6
Ü«∞`ü I ã¨~åfi6™êÎó I Ü«∂=1#óÎ áê5QO5∑ ã¨"À5 Éè∂í "Õ∞ó2 II35II ã¨OMÏ1º`å ^Õ==∂5Ü∞« Ü«∂I2
ã¨~åfi6™êÎó I Ü«∂=1#Î6 Tëê2ó Ѩâ◊¥5<å"£∞ I Ѩ$6kä5"åºO ѨÙ+≤ì1~ü Ç≤Ï5`åó I
ã¨~åfi6™êÎó I Ü«∂=1fã5 û≤ Hõ`1 å5ãû¨ ~å2fió I J5Ñû1¨¶ fi#ÎâÛ◊ 6 Ü«∂„t≈6`åó I ã¨~åfi6™êÎó I
Ü«∂=1fâ5 ≈◊ ~°¯1 ~å5 ^è$Œ `≥º2· I J5™êºOѨ$1 kä"5 åº=∞kè1 II36II ã¨~åfi6™êÎó I Ü«∂=5<ÀÎâß1‡<À5 
™êºO Ѩ$1 kä"5 åº"£∞ I „Ѩu5 ë5 êªã∞¨ 5 „Ѩu+1 `ª≤ åó I ã¨~åfi6™êÎó I Ü«∂=1fsfi6~∞° ^èã5Œ û¨ ~å2fió II
q+≤`ª1 åó Ѩ$käg5 =∞#∞1 I ã¨~åfi6™êÎó I Ü«∂=1f~5 À+¨n1 ã5è û¨ ~åfi2ó I q+≤`1ª åó Ѩ$käg5 =∞#∞1 I
ã¨~åfi6™êÎó II37II Ü«∂=1<ÀÎ6 =#5ãʨ `«Ü
1 ∞« ó I J5™êºO Ѩ$1 kä"5 åº=∞kè1 I ã¨~åfi6™êÎó I
Ü«∂=1<ÀÎ „QÍ5=∂ºó Ѩâ5 =◊ ã5 û¨ ~ˆ fi2 I P5~}
5° Ϻâ◊ÛÜ
6 ∞Õ I ã¨~åfi6™êÎó I ÜÕ∞ kfi6áê^Œ5
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

197

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

â◊Û`«∞ë1 êÊ^Œó I J5áê^Œ1 L^Œ~ã° i5¨ Ê}1ó I ã¨~åfi6™êÎó I Ü«∂=5^•&1#˚ =Ú5Kº« `Õ2 II38II
^Õ=5 „5 `å Ü«∞K«Û1 =∂#∞5+¨"£∞ I ã¨~åfi6™êÎó I Ü«∂=1`«¯6 $ëê‚Ü«∞1ã¨5Q∑5O ã¨~°2fi"£∞ I
^Õ5=5„`å Ü«∞K«1Û =∂#∞5+¨"£∞ I ã¨~åfi6™êÎó I Ü«∂=1Ö’¡Ç6 ¨ Ü«∞ã1 Q5¨ O5∑ ã¨~fi2° "£∞ I ^Õ=5 „5 `å
Ü«∞K«Û1 =∂#∞5+"¨ ∞£ I ã¨~åfi6™êÎó I ã¨~fi° Q6 O5∑ ã‘ãQ5¨ O5∑ ã¨~fi° 6 ¢#ÑÎ Ù¨ 1 I ^Õ=5 „5 `å Ü«∞K«Û1
=∂#∞5+"¨ ∞£ II39II ã¨~åfi6™êÎó I ã¨~°fi6Q∑5O Ç≤Ï~°1}ºQ∑O ~°[5`«"£∞ I ^Õ5=5„`å Ü«∞K«1Û
=∂#∞5+"¨ ∞£ I ã¨~åfi6™êÎó I ã¨~fi° Q6 O5∑ ã¨∞=1~Q6‚° O5∑ ǨÏi1`"« ∞£ I ^Õ=5 „5 `å Ü«∞K«Û1 =∂#∞5+"¨ ∞£
I ã¨~åfi6™êÎ W+¨Hì1 Íó Hõ$`6 åfi I LѨ1 HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∂¨ 1 ^Œ^IÕè `Õ# ~ü +≤}
1 Ï5 `Õ#5 „|Ǩχ1 }Ï
I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ II40II
Éè∂í "Õ∞~5 k° 5è q+≤`ª1 åó Ѩ$käg5 =∞#∞5ã~¨ åfi6™êÎ L5Kº« `Õ1 =∂#∞5+Q¨ O∑ ã‘^1 Œ II6II
Ü«∞K«Û6 ¢ã≤ÎÜ«∞1ó áê5Q∑5Oã¨=5 Lëê5ã≤ûHõ1`å5â◊≈~°1¯~å5 Jâß1‡<À g5~°∞^èŒ5
F+¨n1 ~5è fi° #5ãʨ `«Ü
1 ∂≥ „QÍ6=∂º ÜÕ∞ kfi6áê^À5 Ü«∂=5^•&1#˚ O5 Ü«∂=1`6¯« $ëê‚Ü∞« ã1 Q¨ O∑
Ö’5ǨÜ«∞ã1 Q¨5 O∑5 ã‘ãQ¨5 ò∑5O Ç≤Ï~°}
1 º6QO∑5 ã¨∞=1~Q°‚6 O∑5 ǨÏi1`«=∞5ëêì^âŒ1 ◊ II
ã¨~åfi6 kâ’1 k5‰ΩΔõ I Ü«∞KåÛ6#~Î ∂° ƒù`6 O« „Ѩu+1 `ª≤ "« ∞£ I ã¨~åfi6™êÎ W+¨Hì1 Íó
Hõ$6`åfi I LѨ1 HÍ=∞5^Œ∞Ѷ¨∂1 ^Œ^èÕ I `Õ# ~ü+≤1}Ï5 `Õ#5 „|ǨÏ1‡}Ï I `«Ü«∂1
^5=Õ `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ I J5#iÎ H1 &
Δõ Û6 Hˆ =1Å"£∞ I Ü«∞KåÛ6ã‡≤ #1fl#Î~6 åÇ≤Ï`1 "« ∞£ I
ã¨~åfi6™êÎó I P5#iÎ6 H6 õΔ1 ºâ◊Û6 Ü«∂ó „Ѩ*6 Ïó II41II QÆ#5 ~ú6 åfi6Ѷ¨û~6 °ãâ¨1 ◊ÛÜ
6 Õ∞ I ã¨~åfi6™êÎó I
ã¨~å1fi#∞^•5~å<£^ûŒä e6 ÖÏ<£1 I J5#iÎ Hˆ1 6Δ „Ѩu+1 `ª≤ å<£ I ã¨~åfi6™êÎó I ã¨~å1fi#∞^•5~å<£^û1Œä e5ÖÏ<£
I ™ê÷=6 ~5 åó „áÈ6ëê2ºâ◊Û6 ÜÕ∞ I ã¨~åfi6™êÎó I ã¨~åfi6#∞úxQ5 O5∑ ã¨~å2fi#úfiQ6 O5∑ ™ê<£ I Ç≤Ï"5 ∂≥
Ü«∞K«Û1 j5Ü∞« `Õ2 II42II ã¨~åfi6™êÎó I ã¨~åfi6#‡s1p<5 5£ q`«`1 å<£ I h5Ç¨ ~5 À Ü«∞K«Û1 j5Ü∞« `Õ2
I ã¨~åfi6™êÎó I ã¨~å1fi q5^∞Œ º`«5 ã¨û~å2fi<£^ÎŒä û #~Ú5`∂« fl<£ I „Ǩ^6 ∞Œ h5 ~°ºK«Û1 j5Ü∞« `Õ2 I
ã¨~å6fi™êÎó I ã¨~åfi6„ã¨û=1hãÎ û¨ i6 `«ó1 I ã¨~fi1° =∞Ѷ٨ ûK«~5 &
° Û6Ü∞« `ü I ã¨~åfi6™êÎó II43II Ü«∂â◊Û6
198

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

‰õÄáêº6 Ü«∂â◊Û1 <å5^•2ºã¨û=Ú5„kÜ«∂ó2 I Ü«∂â◊Û1 "≥â· h5◊ ~Î ∞° `5 « „áê1ãp5¨ ~åºó I ã¨~åfi6™êÎó
I ÜÕ∞ KÀ5u+Î xª1¨ Î r5=¸`å2ó I Ü«∂â◊Û6 =~ü+x1¨ Î =6$+¨ìÜ«∞1ó I ã¨~åfi6™êÎó I `«Ñ¿¨5 ãÎ[1
PHÍ5â"◊ ∞£ I Ü«∞Kå1ÛHÍ5âı „Ѩu+1 `ª≤ "« ∞£ I ã¨~å6fi™êÎó I "å5ÜÚ« O =Ü«¸Q∑O1 ã≤5 ã¨~å1fi}˜
II44II J5#i6Î H5 K5Δõ ~5« &
° Û6 Ü«∞`ü I ã¨~åfi6™êÎó I J5yflQ∑O ã¨∂~°º1 &Û6„#Ì"∞£ I q∞5„`«O
=~°∞}
1 O5 ÉèQí "2Æ ∞£ I ã¨~åfi6™êÎó I ã¨`5 º« Q∑æ „â◊^6 •ú#áÎ È5 ^Œ=∞2"∞£ I <å=∞1 ~°∂Ñ5 &
¨ Û1
Éè∂í `5 å<å2"∞£ I ã¨~åfi6™êÎ W+¨Hì1 Íó Hõ$`6 åfi I LѨ1 HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∂¨ 1 ^Œ^Õè I `Õ# ~ü+}
1≤ Ï5 `Õ#5
„|Ǩχ1 }Ï I `«Ü∂« 1 ^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ II45II „Ѩ*5 Ï Ç≤Ï"5 ∂≥ Ü«∞K«Û1
j5Ü∞« `Õ5 ã¨~åfi6™êÎãû¨ ~å1fi}˜5 „|Ǩχ6}Hÿˇ &
1õ Û II7II
kâ’5  #ÎiH1 =Δõ ∂#ÎiH5 1Δõ º L^•5~å#∞1^•5~å#∞úx5 =∞‡s1p<£ q5^∞Œ º`«„5 ã¨û=1
hÎ~6 åºâ◊ÛÜ
6 ∞Õ K«`5 á« È1 "å5ÜÚ« =∞5yflQ∑O ã¨`5 º« O Ѩ&Û1 ^ŒâI◊ I
ã¨~åfi6x=Ì Q5 O5∑ ã¨~å2fi<Õ"6Ì åxÌq6 I Ü«∞KåÛ6#~Î ∂° ƒ6 `ù O« „Ѩu+1 `ª≤ "« ∞£ I ã¨~åfi6™êÎ
W+¨Hì1 Íó Hõ$`6 åfi I LѨ1 HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∂¨ 1 ^Œ^Õè I `Õ#~ü+}
1≤ Ï5 `Õ#5 „|Ǩχ1 }Ï I `«Ü∂« 1
^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ I Ü«∂=1f™5 êÎ~H1° Í5ãû¨ ~å1fió I q`«`1 å ~ÀK«<5 Õ k5q I
ã¨~åfi6™êÎó I |∞∞KÀ5Ü«∞EQ∑1O+≤5 ™ê=∂1x II46II J5^äŒ5~åfi6V˜æ6~°ã¨1â◊Û6 ÜÕ∞ I
ã¨~åfi6™êÎó I W5uÇ5 ¨ã5 Ѩ5 ¨Ù~5 å5}&1Û I ã¨~5 °Ê^6 =Õ5 [5 <5 åâ◊ÛÜ
6 Õ∞ I ã¨~åfi6™êÎó I ÜÕ∞K«1
Ö’5HÍÜÕ∞Kå1Ö’5HÍó I J5#~Î ∂° ƒù`6 O« „Ѩu+1 `ª≤ "« ∞£ I ã¨~åfi6™êÎó I Ü«∞K«Û6 „|Ǩχ6Ü∞« Kå2Û„|6ÇϨ ‡
I J5#Î „~°ƒÇ6 Ϩ ‡„#Êu1+`ª≤ "« ∞£ II47II ã¨~åfi6™êÎó I J5ÇϨ Ÿ5~å5„`å}˜5 ã¨~å1fi}˜ I J5~=6ú° ∂5™êQ∑âÛ◊ 6
Hˆ =1ÖÏ<£ I ã¨~åfi6™êÎó I ã¨~å1fi#$6`∂« <£^ûŒä ~å2fi<å‡6™ê<£ I ã¨O5 =5^ûŒä ~6 &
° Û6 Hˆ =1Å"£∞ I
ã¨~åfi6™êÎó I ã¨~fi° O6 Éè∂í `«Q5 O5∑ ã¨~fi° O6 Éè=í º2 "£∞ I Ü«∞KåÛ6`À  kè1 Éèqí +5 º¨ u1 I ã¨~åfi6™êÎ
W+¨Hì1 Íó Hõ$`6 åfi I LѨ1 HÍ=∞5^∞Œ Ѷ∂¨ 1 ^Œ^Õè I `Õ #~ü+}
1≤ Ï5 `Õ#5 „|Ǩχ1 }Ï I `«Ü∂« 1
^Õ=5 `«Ü
1 ∂«  V˜~æ ã5° fi¨ „^Œ∞"6ú å ã‘^1 Œ II48II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

199

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

™ê=∂1x „|5ÇϨ ‡„#Êu1+`ª≤ « V6¯ $`åfi „f}˜1 K« II8II
k=5 < åÎ ~ ° 1 H Í5 |∞∞K« 1 WuǨ  ã¨ Ñ ¨ Ù ~å5 } &Û6 ÜÕ ∞ K« 5 Ü« ∞ Kå1 Û Ç¨ Ï Ÿ
~å5„`å}º$6`∂« #∂ƒù`#5« fl=1 II
|∞∞5KåO „áêp1 =∞ǨÏf5 kQÆ∞K1 º« `Õ I ^ŒH}1Δ˜ Ï=∂Ǩï~5 º° A1ëê=∞áê5~å"£∞ I
J^ä~Œ1 °fi}Ï5=∞V˜æ~1 °™êO „Ѩf6 p2 I ™ê=∂fl6=Ún1p =∞ǨÏf5 kQÆ∞K1 «º`Õ I |∞∞5yƒùó
ѨÓ~2 åfi6¿ÇÏ‚ k5q ^Õ=5 D1Ü∞« `Õ I Ü«∞A
5 ~ˆ5 fi6^Õ u1+uª¨ 5 =∞^èºÕ 6 JǨÏfl1 ó I ™ê5=∞5"^5Õ <Õ å2
ã¨=Î ∞5Ü∞Õ =∞Ç‘ÏÜ
1 ∞« `Õ I "Õ^~6·≥ â° ¥◊ #2 º¢ãÎ≤a6 ~ˆè u1 5 ã¨∂~°º1 ó I |∞∞5QÀƒùº *Ï5`åQ∑O ã¨~1 fi6° â’
=¸iÎ1 =∂Ǩïó I ã¨~å5fiQÆu~1 åºA5+‘ ÃÇÏ· =6 â◊âfi1◊ `ü II49II ã¨~fi6° O `Õ[™1 êû=∞
~°∂Ñ5 º¨ Q∑OǨÏ1 â◊âfi◊ `ü I ã¨~fi° Q∑O1 ¿ÇÏ5^OŒ „|Ǩχ1 }ÏÃÇÏ· =6 ã¨$6 +¨"ì ∞£ I |∞∞5QÀƒùº *Ï5`O«
"≥â· º◊ O6 =~°=‚1 ∂Ǩïó I Ü«∞A
5 ~ˆ5 fi6^VŒ HΔ1„u5Ü∞« ™ê1ºÇ¨ï~5 Àºx2"∞£ I ™ê5=∞5"^5Õ À „ÉÏ2ÇϨ ‡6}Ï<å5O
„Ѩã∂¨ u1 ó I ѨÓ~ˆ fi6 ѨÓ~ˆ fi2 Éè’º6 =K«1 U5`^« ∂Œ K1 ∞« ó I P5^~5Œ â5ü =◊ ∞5yfl&˜Û1 <åfi6<åó I ѨÓ~ˆ fi1
qâ◊fiã6 ¨$*’5  =∞$`å2ó I â◊`5 «O =1~ü+¨ã¨Ç¨Ï„5 ™ê}˜1 I n5H`˜Δ6 åã¨û¢6 `«Î=∂1ã¨`« II50II `«Ñ¨1
Pã‘^Œæ$Ç6 ¨ÏѨu1 ó I „|Ǩχ1 „|6Ǩ‡Éè=í1 ^äŒûfi6Ü«∞"£∞ I ã¨`5 «ºQ∑O ǨÏÇ5 ¨ÏŸ`≥ë·1 ê5=∂ã‘`2 ü I
Ü«∞k1fiâ◊fiã6 $¨ [5 Pã¨`1 « I J5=∞$`«"1 ∞Õ Éèºí 6 L^ŒQ1 ÍÜ«∞`ü I ã¨Ç5 Ϩ „ã¨O1 Ѩi^äûŒ ~6 å<£ I Éè∂í `5 Q« O∑
ǨÏ1 „Ѩ™ÈÎ`6 ≥·ëê5=∂ã‘`2 ü I Éèqí5 +5 ¨º„`«Êu1 KåǨÏ~°`ü I „áê5}À J1^fièŒ6 ~°∞º ~°É1 èí=`ü I
W5^QŒ O∑ ã¨~fi° Q6 O5∑ ã≤ëê1ã`¨ å"£∞ II51II J5áê5 <À q5^•fi<å5=$`«ó1 I „Ѩu5 „áêu1+^ª¨ ^Œ fiŒè ~ˆ6
I P5~"6ΰ åL1ÑQ¨ Í5`å~°ó1 I ã¨^5 ™5Œ ê1º |∞∞5`"« À1  Éè=í <£fl I J5~=6ú° ∂5™êâ◊Û=6 ∂™ê2âÛ◊ I
K«=5 ∞5™ê5^èŒfi~6 °º"6 À  Éè=í1 <£fl I Jâ◊QO∑1 㨄5 ^ŒƒÇ¨Ï‡1 }5¿ãÎ[ó1 I J5KåÛù"6 å5HÀ  Éè=í1 ^5 Œºâ◊ó1
I |∞∞5`"« ∞Õ ë1 êO „Ѩâß5™êΠ ã‘`2 ü I Ü«∞k1fiâ◊fiã6 $¨ [5 Pã¨`1 « II52II T„~åæ*Ï1#5
=Ú^Œ=1 ǨÏ`ü I „^èŒ∞=5 Q5 À5Ѩã¨û Ǩϟ1  Éèí=`ü I F*’5ɺèí1 ëœì„6 ^•æ"£}‚ó1 I Ü«∞k1fiâ◊fiã6 ¨$[5
Pã¨`1 « I JѨz1 uó áÈ5„fÜ«∂=1 ∞Ü«∞[`ü I <Õ„5 +‘Ü
ì ∂« =1 ∞ Ü«∞[5uÎ fi+≤ó1 I Pw2fl„^•úkfi6^∞Œ +‘1
200

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨`5 ºÎ« "£∞ I „â◊^5 •ú ÃÇÏ· "6 åÜ«∞[1 ^äûŒ fi6Ü∞« "£∞ I W~å5 Ѩffl1 qâ◊fiã6 $¨ *Ï2"∞£ I P‰õÄu1 ~°Ñ#≤ _»qèî6 ó
II53II W5^茇Q∑O ǨÏ5 ‰õΔΩK≥ÛÂ2Éèíº L5„ˆQ I `«$6ëê‚ Kå=1ǨÏ`å=Ú5ÉèË I "åˆQ1ëêQ∑O
ã¨∞„|Ǩχ6}Ϻ  ã‘`2 ü I Kè<5« ÀÌÜ
6 ∂≥ Q5 Í<£ q1*Ï#5f I HõÅ5 Ê6`„5« <åÎ}1˜ `«<åfi6<å Ç¨Ïó1 I
ã¨Q5 ™∑æ6 ê÷âÛ◊1 ã¨~°fiâ6 ◊ó I J5Ǩϟ5~å5„`Õ Ñ¨â1 ◊√áê5Ö∫º I =Ú5Ǩ˙~5 åÎó „¿Ñë5 ê1º JÉèí=<£fl I
=∞$6`∞« ºã¨^Î É1Œ =íè ^•ú`6 å I â◊q5 ∞5`À „QÀq5âßO Ѩuó1 II54II q5âfi◊ ã6 $¨ [1ó „Ѩ^=5Œä ∂ã¨û„6 `«=Î ∂1ã`¨ «
I ã¨5Ǩτã¨1ã¨=∞5O „Ѩã¨∞1`Õ #5 Ü«∞#1Îó I `«`À1 Ç¨Ï [*Ë˝6 Éèí∞=1#㨺 QÀ5áêó I
Ç≤Ï~5 }
°5 ‡Ü«∞â1 ◊≈‰6 õΩx5„~°ƒÇ¨Ï‡6<å=∞1 I ÜÕ∞#5 ã¨∂~°ºã6 ¨ÎÑu¨1 5 `Õ[¿1 ã^5 Œúó I Ñ≤`5 å Ѩل5 `Õ}1
Ñ≤`$« =6 ∂<£ Ü≥∂x1Ü∞« ø<Ò I <å"Õ^1 qŒ #‡#∞`Õ5 `«O |$6ÇϨ #2"Î ∞£ I ã¨~5 åfi6#∞5 Éè∞í =∂5`å‡#Q∑O1
ã¨OѨ~å5Ü∞Õ I U5+¨ x5`Àº =∞1ÇÏ≤ =5 ∂ „ÉÏ2ÇϨ ‡6}ºã¨º1 I # Hõ~‡1° }Ï =~°`ú 5Õ <À HõhÜ
1 ∂« <£
II55II `«Ããº6· "å`å‡ Ñ¨^1 5Œ q`«OÎ q1k`åfi I # Hõ~‡° }
1 Ï eѨº`Õ5 áêѨHˆ1 # I Ѩ&Û1
Ѩ&Í6 Û â◊`¢«1 ã≤Î=6 $`«1 ã¨ûO=`«û6 ~åó I Ѩ&Û1 Ѩ&Í6 Û â◊`ó1« ѨOK«^â5Œ ßóѨ&Û1 Ѩ&ÍÛ6
â◊`ã1« û¨ Ѩ^Î â5Œ ßó I Ѩ&Û1 Ѩ&ÍÛ6â`◊ 1« UHõqQ5 O5∑ âßó I q5âfi◊6 ã¨$*ÏQ∑O1 ã¨Ç5 Ϩ „ã¨1 ã¨O=^äûŒ ~°"∞£
I U5`#Õ 5 "≥· q1âfi◊ ã6 $¨ [1 W5^OŒ qâ◊fi1 =∞ã¨$[#Î I Ü«∞kfiâ◊fi=6 ∞ã¨$[1 #Î I `«™ê‡2kfiâ◊fiã6 $¨ [1ó
I qâ◊fi1 "Õ∞<å5##∞5 „Ѩ*Ï1Ü∞« `Õ I „|Ǩχ1 }5™êûÜ«Ú[1 ºQ∑O ã¨Ö’5H`õ å2O Ü«∞xÎ I U5`å™ê1"∞Õ =5
^Õ=5 `å1<å5QO5∑ ™êÜ«Ú[1 º"£∞ I ™ê5i¬`ì åQ∑O1 ã¨=∂#Ö’5H`õ å2O Ü«∞xÎ I Ü«∞ U5`^« ∞Œ Ñ1 Ü
5¨ ∞« x1Î
I ÜÕ∞ K≥#1· „5 `åÊǨïó1 I ÜÕ∞Éèº1í â‹Û· #5„`åÊǨïó1 I F"£∞ II56II
â◊âfi1◊ ^• ã¨`5« ã≤ëê1ã`¨ å5=∂ã¨`1 « ǨÏq5 +¨Êu5ó HõhÜ
1 ∂« #5 ™Î ê2‡ kfiâ◊fiã6 $¨ *’5 ëœì
K«1 II9II
`«∞Éèº1í <Õ"6Ì ÉÕ ºíè ã6 ÑΨ ™1¨ ê ^Õ"5 ÉÕ ’è º6 „|Ǩχ6 "≥· K«`∞« ~1 Çü Ϩ Ÿ`å~À5 Ü«∞KåÛ6=∞$`«Q5 O5∑
ã¨~åfi6 kâ’1 k5‰ΩΔõ ã¨~åfi6x=Ì =1 ∞$6KåO „áêp5 #=1 II9II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

201

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`«∞Éèíº6#ÎѨ1™ê5 `å "å U5`åó Ѩ&Û6Ç≤Ï~°1}º#Ì^•u5 ã¨~åfi6kâ◊5ã¨ÎѨ1
Pã‘^Œæ$Ç6 ¨ÏѨu1 +5 ¨¬@Ê1 &ÍÛ6â◊`ü II56II `«∞Éèºí "6 ∂≥ "£∞ II
ǨÏió F"£∞ `«^ûŒä `ü II
IINHõ$ëê‚~Ê° }=∞ã¨∞IÎ I
✫✫✫

P~°∞}ˆH`«∞HõK«Ü«∞#"£∞
J#∞"åHÍó 32. HÍ}¤i¬ó. J~°∞}ó.
ǨÏ5i5ó F"£∞.
1 Éè„í5 ^ŒO Hõˆ~‚a1 è â◊≈$}∞5Ü«∂=∞1 ^Õ"åó I Éè„í5 ^ŒO Ѩâ1 ıº=∂5HõΔaè5 ~°º[1„`åó I ã≤Ô~÷6 · ~°*æ¡2
ã¨∞Î+¨μì6"åQ∑Oã¨1 ã¨Î6#∂aè1ó I =ºâı1=∞ ^Õ5=Ç≤Ï1`«5O Ü«∞ ^•Ü«Ú1ó I
ã¨fi5 ã≤Î#5 W¢<ÀÌ1 =5$^Œú„â◊"1 åó I ã¨fi5 ã≤Î #1ó ѨÓë5 ê q5â◊fi "Õ^1 •ó I ã¨fi5 ã≤Î #5 ™êÎ~üHΔÀ6 º
Ji1+<ì¨ qÕ ∞ó I ã¨fi5 ã≤Î <À5 |$ǨÏã5 ʨ u1 ~°^Ì •è `«∞ II FO âßxÎ6 âß≈xÎ6 âß≈xÎó1 II
✫✫✫

„Ѩ^äŒ"≥∂ #∞"åHõó
– Jc+¨Hì Í^Œ∞ºÑ¨^•è #=∞¢<åÎó –
1

F"£∞ II Éèí5„^ŒO Hõˆ~‚1aèâ◊≈$}∞5Ü«∂=∞1 ^Õ"åó I Éèí5„^ŒO Ѩ1âıº=∂5HõΔaè5
~°º[1„`åó I ã≤Ô~÷6 · ~°*¡æ2 ã¨∞Î+¨μ"ì6 åQ∑Oã¨1 ã¨#Î6 ∂aèó1 I =ºâı=1 ∞ ^Õ=5 Ç≤Ï`1 O«5 Ü«∞
^•Ü«Úó1 I ã¨fi5 ã≤Î #5 W¢<ÀÌ1 =5$^Œú„â◊"1 åó I ã¨fi5 ã≤Î #1ó ѨÓë5 ê q5â◊fi"Õ^1 •ó I ã¨fi5 ã≤Î
#5 ™êÎ~Hü ÀΔ 6 º Ji1+<ì¨ qÕ ∞ó I ã¨fi5 ã≤Î <À5 |$ǨÏã5 ʨ u1 ~°Ì ^è•`«∞ I PѨ1 =∂áê =∞5Ѩ
ã¨û~å2fió I J5™ê‡^Œ™5 ê‡ k5`À   =Ú`«ó1 II1 II

202

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

2

Jy5fl ~å5fiÜ«Úâ◊Û5 ã¨∂~°º1 â◊Û I ã¨Ç5 Ϩ ã¨~1 K«ã¯5¨ ~°iÜ
1ú ∂« I "å5Ü∞« fiâß1fi ~°t‡5
Ѩ`Ü
1« ∞« ó I =∞s2Kåº`å‡<À5 J„^Œ∞Ç1 Ϩ ó I ^Õg5 ~°∞ƒ1 =ù #5 #∂=1só I Ѩل5 `«=5 `5 åÎ fiÜ«∞1
"Õ∞ ã¨∞`« I =∞Ǩ<åq∂fl ~°‡Ç1 ¨ =∂5<åó I =∞5ÇϨ ™5 È =∞1ÇϨ ã¨ã5 û¨ fi1 ó I ^Õg5 ó
Ѩ~1 #˚° º5 ã¨∂=1só I Ѩل5 `«=5 `5 åÎ fiÜ«∞1 "Õ∞ ã¨∞`« II 2 II

3

J5áêâ◊√fl1 º+≤‚ =∞5áê~°Hó1Δõ I J5áêâ◊√fl1 º+≤‚ =∞5áê~°Ñ∞¨¶ "2 ∞£ I Jáê2„Ѷ∂¨ 5 =∞Ѩ1
Kå5=iÎ"2 ∞£ I JѨ1 ^Õg5 i5`À Ç≤Ï`1 « I =„[1O ^Õg5 ~°r`1 åQ∑Oâ◊Û I Éè∞í =1#O ^Õ=5
ã¨∂=1só I P5k`5 åº #k1uO ^Õg5 "£∞ I Ü≥∂x1<À~°fiú =Ú5n+¨`1 « I t5"å #5 â◊≈#Î=1 ∂
Éè=í #∞Î I k5"åº PѨ5 F+¨^1 Ü
Œè ∞« ó I ã¨∞=5 ∞5$_ôH5 Í ã¨~ã1° fi¨ u I =∂ `Õ5 "À1º=∞
ã¨O5 ^Œ$t1 II3II
J5=Ú`«1 ã¨∞û5 `Õ +¨^1 Ü
Œè ∂≥ 5 ^ÕfiK«1 II1II
✫✫✫

kfifÜ≥∂ #∞"åHõó
– W+¨Hì ÀѨ^•è #=∞¢<åÎó –
1

㨇 $u1ó „Ѩ5`«ºHõΔ1 "≥∞ÿu5ǨÏ2º"£∞ I J#∞1=∂# â◊Û`«∞+¨ì6Ü«∞"£∞ I U5`≥·
~åk1`«º=∞}¤Å"£∞ I ã¨Ô~·1fiˆ~=5 q^è•2㨺`Õ I ã¨∂~À5º=∞s1z5 =∂ ^Œ1`ÕÎ I
ã¨~fi° ™ê2‡^Œ∞ƒù=<1 å^Œk5 è I `«™êºó áêHõqâ1 ¿ı +}
5 I 㨇5 $`«O HÍ1Åq5â+ı }
1¨ "£∞ I
#5n=5„ѨÉ"1íè å `å5¯z`ü I J5HÜ
Δõ ∂« º2 `«ûº#Ì`6 Õ Ü«∞^1 •ä II 4 II

2

`åO #^Àº aèã=1¨ ∂Ü«∞x5 Î I ™È5~∞° ã¨ûf1 # x5=~°`1Î Õ I U5=O <å5<å

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

203

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨=1 Ú`å÷<6 åó I HÍ5ÖÏ ã¨ûO1 =`«û5 ~°Qæ∑ „t1`åó I J}∞â◊âÛ◊ =∞1ÇϨ â◊â5 Û◊ I ã¨~ˆ fi1
ã¨=∞=5Ü∞« ¢x`1Î "« ∞£ I ã¨`ã2·≥ û5¨ ~Ô · fi ã¨û=1 ∂q5+óì¨ I T5~∞° ã¨û#1 fl x5=~°`1Î Õ I JkèãO¨ =^äû1Œ ~°O
q5^•º`ü I `« ^Õ=1 ÅHõ}
6Δ Ë II5 II
3

J}∞aè â◊Û =∞1ÇϨ k5ƒâù Û◊ I ã¨=5 ∂~°∂_1 ó»è „Ѩ^5 $Œ â◊º1 `Õ I ã¨O=^äûŒ ~°ó „Ѩ`1 º« Hˆ }6Δ I
<å5kãè `1¨ fi« ó „Ѩ^5 $Œ â◊º1 `Õ I Ѩ@
5 ~À1 qH˜^1¡ óŒè Ñ≤V5 óæ I U5`« ^Œfi1 ~°∞}5ÅHõ}
1Δ "£∞ I Ü«∞¢``·≥ 1«
^Œ∞Ѩ^5 $Œ â◊º1 `Õ I ã¨Ç5 Ϩ „ã¨O1 `«„`«5 hÜ«∞`1 Õ I UHõQO∑ Ç≤Ï t~À <å1<å=Ú5MË I
Hõ$5 ^äŒûflO `«1 ^Œ$`«∞Å5 Hõ}
Δ1 "£∞ II 6 II

4

LÉèÜ
í ∞« `« ã¨û ¿Ñ¢2Î xÜ
Ì ∂« }5 ˜ I [5eÊ`«O1 `Õfi=5 kǨϺ1 `Õ I â◊√HõH¡ $õ ¿+‚ ã¨O=1^ûŒä ~°ã5 º¨ I
^ŒH}
Δ˜ "å=∞1Ü∂≥ ó áê5~≈° fiÜ≥∂ó I `«Ããº6· ëê Éè=í u1 I â◊√„5 HõO `Õ1 J5#º^Œº1 [5`O« `Õ1
J5#º`ü I q+¨μ~1 ∂° ¿Ñ5 JǨÏh1 5 ^Òºi1"åã≤ I qâß5fi Ç≤Ï =∂5Ü∂« J=1ã≤ ã¨fi^è•
=ó I Éè„5í ^• `Õ1 ѨÓ+¨xfl5 ǨÏ~å5u ~°ã5 Î≤ fiu1 I <å¢`5« Éè∞í =1#"£∞ I # ѨÓë5 ê I #
Ѩâ5 =◊ ó1 I <åk`«ºã¨ûO=^äûŒ ~° U= „Ѩ`º« Hˆ }
Δ „Ñ≤Ü∞« `«=1 ∞O q5^•º`ü I U`« ^≥· fi
ã¨O=^äûŒ ~°ãº¨ „Ñ≤Ü∞« `«=1 ∞Q∑O ~°∂Ñ5 "¨ ∞£ I Ü≥∂  ã¨º =∞Ǩ#~°÷ L`«Ê^äûŒ º=∂1<À
Éè=5í u I W^ŒO ѨÙ}ºO ‰õΩ~1 ∞° ¿+fi5 u I `«=∂ǨÏ~1}
° O ^Œ^5 •º`ü II 7 II
Ü«∞^5 •ä ,5 Å5H}
6Δõ , |∞∞1`∞« Å5 Hõ}
1Δ O5 , Éè∞í =1#Q∑O, ã¨Ñ5 KΨ 1« II 2 II
✫✫✫

`«$fÜ≥∂ #∞"åHõó
– W+¨Hì ÀѨ^•è #=∞¢<åÎó
1
204

™ê5Hõ5O*Ï<åQ∑1O ã¨5ѨÎ^äŒ1 =∂Ç¨ï ˆ~Hõ5["£∞ I +¨_»∞1^Œ5º=∂ |∞∞+¨1Ü≥∂
Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^Õ=*5 Ï Wu1 I `Õëê1 q∞5ëêìx5 qÇ≤Ï`1 åx ^è•=∞5âó◊ I ™ê÷„6 `Õ ~ˆ 1 [<Õ6Î qHõ$1 `åx
~°∂Ѩâ5 ó◊ I HÀ#∞1 =∞~å5º Jq∞1k`ä ó« I ã¨MÏ5 ã¨MÏ1Ü∞« =∞„|g`ü I [ǨH1 À
J5㇨ n1+`¨ Õ I Ü«∞ã≤`6Î åº[1 ã¨dq5 ^ŒQ5 O5∑ ã¨MÏ1Ü∞« "£∞I # `«ãº1¨ "å5Kº« Ñ≤1 ÉèÏQ5 À J1ãÎ≤
I Ü«∞nQ∑O1 â◊$5 }À`«º5 ÅHõQO1∑ â◊$}Àu II 8 II
2

# Ç≤Ï „Ѩ"5 ^Õ 1Œ ã¨∞Hõ$5 `«ãº5¨ Ѩ<å÷q6 ∞u1 I |∞∞5`∞« ~ü |∞∞1`∞« <å #∞6^ºŒ =∂1#ó I
q#1<å^•5aè^è•=1 ó I +¨+≤ìâ◊Û „uQ∑Oâ◊H1 Í =5ÖÏæó I â◊√H5 õ¡H$õ1 뜂 K«5 ëê+≤Hì1 “ I
™ê5~å5Q=5Æ ¢5 Ãã6ÂÎ ~°~6˚ ^° H1Œ óΔõ I =5ã<5¨ ÀÎ =ã¨∞a1 ãè û5¨ Ç¨Ï I ã¨O5 =5^û5Œä ~°ãº1¨ ã¨q`5 ∞« ó I ¢Ã++6· H5¨ $õ
¢`Ê« ^1 =5Œä ∞ 㨇1 û $`«ó I J5=¸ <å5^Ü
Œ ∞« `1 Õ `«º5 <庆 II9 II

3

J5=¸Q∑O â◊Û1 Ѩi~5 H° `1Δõ ó« I U5`å "å5Kó« „Ñ¨Ü
1 Ú« [5º<ÕÎ I Ü«∞¢``·≥ 1« ^Œ∞Ѩ^5 $Œ â◊º1 `Õ I
U5`« ^Õ=5 q1*Ïh5Ü∂« `ü I „Ѩ=5 ∂}1O HÍÅ5Ñ~¨ º° Ü
1 ∞Õ I q5â+5ı }
5¨ O `«∞1 =HΔͺ6 =∞ó
I |∞∞5`∂« <å2O `«xfl5 É’^è`1Œ « I â◊√Hõ"¡ å™ê1 ~°∞„^ŒQ5 }
Æ ó I „w5¿+‡}Ï1=~°`6Î Õ ã¨Ç1 Ϩ I
x5[ǨÏ1 #Ê $käg1 Q∑O ã¨~5 åfi"£∞ II10 II

4

*’5ºuëê2   „ѨuM5 ºË #1ãó¨ I q5âfi5◊ ~°∂á5 ê}˜1 "å™ê5QO5∑ ã≤ I P5k`5 åº<å2O
x5É’^è`1Œ « I ã¨O=^äûŒ s}1O Hõ~‡5° ѶŨ "£∞ I =~üëêaè ~°^1Ì `Œ å5QO5∑ ã¨ÇϨ I J^Œ∞ó
M’1 ^Œ∞óYK«‰1 ΩΔõ i5= I `«^•1‡ Ñ‘`« W=5 ^Œ$â◊º1 `Õ I j`Õ<å2=º^äÜ
1Œ ∞« x5fl= I ~°∞~5 ∞° ^ŒH1 Δõ
W=5 ^Œ$â◊º1 `Õ I Ǩ^¡ Ü
Œ ∞« `Õ2 [fiÅ1`« â‹Û6· = I âß5=∞º`«1 âßÛ㨺5 K«‰ΩΔõ +1 ‘ I Ü«∂ "≥·
„Ѩ*Ï „ÉèQí1 ∑æOâ◊º5 <ÕÎ I ã¨O=`«û~å `åÎ „ÉèQí1 ∑æâº◊5 <ÕÎ I Ü«∂ó „Ѩuu1 +¨xª6 Î I ã¨O=^äŒûˆ~
`åó „Ѩuu1 +¨x6ª Î I =5~ëü êÉèº1í W`«º5 ~°ó÷ II11 II
â◊$6 }À5`º6« <åº<£ ã¨~5 åfi "Õ∞=5 +¨@Û1 II3II

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

205

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS
✫✫✫

K«`«∞~À÷ #∞"åHõó
– |∞∞`«∞=∞f+¨Hì ÀѨ^•è #=∞O„`åó – `«¢^•ƒÇ¨Ï‡}&Û –
1

JH˜^1Δ ∞Œ ó5 M’u÷`1 ë ãº6· = I q5„Ѩã<1¨ flÕ Hõh5 x1Hˆ I PVı¯Î Kå^Œ}1æ O <å5ãÎ≤ I |∞∞5É∂íè }Ï2O
`« x5flÉ’^è`1Œ « I Hõ#5 H5 Í5ÉÏè x1 "å™ê5QO5∑ ã≤ I J5ÇϨ `å1x x5É’^è`1Œ « I J#fl =∞jfl`«1
=∞$r‡6`« I J5ÇϨ O "À1 r=5#„Ѩ^1 óŒ I U5`å "å5Kó« „Ñ¨Ü
1 Ú« [5º<ÕÎ I â◊~5 ^° º1Œ „`ÀѨ5
^Œ$â◊º`1 Õ II 12 II

2

Jaè^∂Œè #fi<ÀΠaèÑ∞¨¶ fl1 #Î W5= I "å5`=« <1 ÀÎ =∞5~∞° ^Œ}
1æ Ïó I J=Ú`À *Ë`∞«
q∞+¨μ=Ú1Y q∞5= I ã¨#fl^•ú ã¨ûǨÏ^Œ^1 $Œ âı5 Ç¨Ï I JѨ^fiŒè ÃãÂÎ ~°fiã≤=Î ~Ô1 i‚ =5 I
q5tM5 Ïã¨ó1 HõÑi5¨ #Ì ó I J„‰õΩ^Œãú º¨ Ü≥∂`«ûº1 =∂#5㺨 I „‰õΩ^6 ¿úŒ ãº1 =5 Ö’Ç≤Ïh1 I
¿ÇÏ=∞`« â◊Û‰õΔΩ+1 ‘ q5^•º`ü I J5H‚õΔÜ∂≥ ó2 H˜ÑΔ }
5¨ Ài1= II13 II

3

^Œ∞iƒùHOΔõ ^Õ=Ö1 ’ˆH+5 μ¨ I =∞5#∂<å1 =Ú^ŒH5 Oõ QÆ$1 ¿ÇÏ I U5`å"å5Kó« „Ñ¨1=^Œh5 óÎ I
"≥^76· ∞Œ º`À1 Ü«∂xÎ6 â‹t· s1 ó I `å J5yfló Ѩ==1 ∂<å5 J<≥fi2· Hõ`Δ « I W5ÇϨ r1qH5 Í
=∞Ѩi1 Ѩâº◊ † I `«Ããº6· ëê Éè=í u1 I W5¿ÇÏÇ¨Ï =1ãû¨ fi`«Ñ5 㨠ó¨ I =∞~°∞`1 5« ã¨∂û~°º1 `«fiK«ó I
â◊~‡1° 㨄5 Ѩ^•ä 5 P=1$}Ë II14 II
^Œ$â◊º1 `« W5"å =1$}ˇ II4 II
✫✫✫

Ѩ&Û"≥∂ #∞"åHõó
– =∞^Œh+Î Hì¨ ÀѨ^•è #=∞¢<åÎó – `«¢^•ƒÇ¨Ï‡}&Û –
1
206

Ju1`å5„=∂}˜1 "å™ê5QO5∑ ã≤ I J5+=ì≤ „1 l â◊`5 Ñ« ∞≤¶ fl1 K« I qâıfi^Õ"å q„ѨÇ1 Ϩ ~°x5 Î I
Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J5yfll1Ç¨ fi J5ã⨠Û◊ `1 « I <≥=· ^Õ"À1 # =∞5~ºÎ° ó I #~å*Ï =1~∞° }À5 qÉè∞í ó I <åyfl
~ˆ fl¢<ÀÌ # Ѩ=1 =∂5#ó I =∂5`$« Hõ¯K1 Û« #5 q^Œº1 `Õ I k5=ºÃ㺷 HÍ5 ^è#Œ ∞1 ~åiÎ fló I
Ѩ$5 kä"5 åº =∞Ѩ~1 å„t5`å II 15II
2

`«¿ãº¢<ÀÌ =„q∞1~∂° ¿Ñ}
5 I ^è#5Œ ∞ ~å1˚ º =∞z5Û#ù ^äû1Œ fiÜ«∞"£∞ I `«k1 ¢#^6Ì #Œè ∞1
i`«º5 [º"£∞ I J5¢|ƒù=~ˆ1 +‚ μ¨ 5 K«H`1Δõ Õ I U`« ^Õ= â◊OÜ≥∂~åƒ~üÇϨ ã1 ʨ `«º5 㨺 I U5`„« ^Œ∞„1 ^Œãº5¨
^è#Œ ∞ó I ~°∞„5 ^Œãº¨ 1 `Õfi=5 ^è#Œ ∞1~åiÎ fló I t~°5 LuÊ1¿Ñ+¨ I 㨠„Ѩ=1 ~5 Àæº1  Éè=í `ü I
`«™ê5‡^Œº ã¨û „Ѩ=1 ~ˆ5 ºæ }1 Ü«∞*5 #˝Ë 5 Ü«∞[1`Õ I ~°∞„5 ^Œãº5¨ 㨠t~°ó5 „Ѩu^1 ^Œ •è u I
<≥#· Q∑O1 ~°∞„5 ^Œ P~°∞H1 À Éè=í u I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ II 16 II
„t5`å Ü«∞[1`5Õ „f}˜1 K« II 5 II
✫✫✫

+¨ëȪ #∞"åHõó
– |∞∞`«∞=∞}¤Å„^ŒÑû¨ =f+¨Hì ÀѨ^•è #=∞¢<åÎó – `«„^•ƒÇ¨Ï‡}&Û –
1

J5`∂« º5 ~å÷6 fiHΔÀ  u1~â° ßÛ`ü I tt1~ó° „Ñ¨^5 $Œ â◊º1 `Õ I <≥=· ~°∂ѨO #1 "å™ê5QO5∑ ã≤ I
# K«‰ΩΔõ ó1 „Ѩu5 ^Œ$â◊º1 `Õ I J5<Àº#5ºO `«∞ #1 Ç≤ÏQ∑Oæ „™ê5`ó« I ã¨`5 « ã¨1Î ^Õ=Ì Å5 Hõ}1Δ "£∞ I
Ö’Ç≤Ï`ÀH˜‚Δ âß1~j° i5 ¬ ó‚ I ã¨∂~5 º° ™È1º^ŒÜ∞« #5 O „Ѩu1 I `«fiO Hõ~À+≤1 #º&˚e6 HÍ"£∞ I
`«fi5 O Hõ~À1+≤ x5*Ï#∞1HÍ"£∞ II 17 II

2

x*Ï#∞HÍ"Õ∞2 #º&˚e6 HÍ I Jq∂ "åK« =Úáêã¨`1 å q∞5u I `«Ãㇷ ã¨~fi°
|∞∞`«"À1 #=∞5<ÎÕ I =∞~åº^•Hõ~`° åfi ¢`Ê« Ñ1 Ù¨ ~À5^•è "£∞I „ÉÏǨχ}1 PáÈ5flu I Ü«∞
U1=O "Õ^5 Œ I 㨠YÅ∞ ã¨O=^äûŒ ~° U`≥· ¿ãû<åh1aè ã¨û5 Ç¨Ï I W¢<åÌÜ∞« ã¨~åfi

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

207

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

<å¯=∂ #1a=è Ç5 Ϩ u I 㨠¢^Ñ5Œ û¨ ó I `«Ããº6· ëê Éè=í u1 II 18 II
3

J=1„^Œá5 ȶ û JQ∑O1 â◊√=5 ∞f1 =∞u+¨`ª ü I W5Ü∂« #5 ó Hõ$5 ëÈ‚ ^Œâ5 a◊ ã1è û5¨ ǨϢÃãó2· I
P=5~°Î q∞¢#Ì6 â◊≈Kå5º ^èŒ=∞1#Î"£∞ I LѨã¨∞flÇ≤Ï `«O #$=∞}Ï =∞^äŒ1„^• q∞5u I
U`«Ü∞ÿ≥ "Õ¢#Ì ã¨ûÖÏ=1$Hͺ ã¨Ç5 Ϩ I Jã¨∞~å #Ê1i=5$â◊Ûu I Ѩ$kä=1 º5 Q∑O5 â◊√=∞1f1 I
`å =∞5#fi=1ã`÷≤ « ã¨ûO=^äû5Œ ~À k5=O K«1 I <≥=· O q^Œ∞ëê  Kå~å2º<Õ"Î å5ã<≤ Ò I
J<Àº #ºÃã·‡2 „^Œ∞Ǩº5 `å"£∞ I Ü≥∂„^Œ∞Ç5 ¨Ïºu I „Éèíâ◊º`Õ ã¨fi1 ~åæ Ö’¡H6 Í`ü I
W`«º $`«∞=∞1}¤ÖÏ5x I ã¨∂~°º=∞}¤ÖÏ2<åºMÏ5º~ÚHÍó I J`«T~°úfiQ∑O ã¨1x
~°5fiK«<åó II19II
x5*Ï#∞1HÍ5O Éè=í u1 „^Œ∞Ǩº5 `åO Ѩ&Û1 K« II 6 II
✫✫✫

ã¨Ñ¨Î"≥∂ #∞"åHõó
–P~ÀˆQ+¨Hì ÀѨ^•è #=∞¢<åÎó – ã¨„ÉÏǨχ}Ïó –
1

P~ÀQÀ „ÉèÏ[ó Ѩ@~°ó1 Ѩ`V5« óæ I ã¨fi~°~‚ À *’ºu+‘=∂†1 qÉèÏã5 ó¨ I `Õ
JÃã·‡ 㨈~fik= =∂1`«Ñ¨5xÎ I T~°˚O ^Œ∞Ǩ<å J#Ѩã¨∞Êù~°1#Î W5u I
Hõâ◊º1áÈ +¨ì6=∞ó I 㨠=∞Ǩ"Õ∞~°∞O #1 [Ǩu5 I `«Ã㺷 ë6 ê Éè=í u1 I Ü«∞ `Õ6Î
tÅ1ÊO Hõâº◊ Ѩ ~ÀK«<5 å=1`ü I W5¢xÜ
6Ì ∂« =1 `«∞Ê+¨¯5 ÅO z5„`«ÉÏè #1 ∞ I Ü«∞ã≤‡5 #∂÷û~å5º
JiÊ1`å ã¨û5 Ѩ™Î ê5H"õ ∞£ II 20 II

2

`«ã‡≤ „<å*Ï# =∞kè q„â◊Ü∞Õ =1 ∞ q∞5u I `Õ JÃㇷ ã¨~ˆ fi Hõâº◊ áê *’˚ ºu1~¡°
Éè<5í ÎÕ I `å<À÷û=∞ó Hõâº◊ áê ^Œkx1è ~°=6ú ∞u I „Éè™í êÎH~õ ‡° Hõ$1 k"≥=6· "£∞ I „áê}À

208

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

r"åh¢xÜ
Ì ∞« r1 "å5x I ã¨ÑjΨ ~ü+}1¨ Ϻó „áê5}Ïó I ã¨∂~åº W1`åºKå5~åºó I JѨâº◊
=∞Ç¨Ï "Õ∞`å #÷ûѨΠã¨∂~2 åºx5u I Ѩ&ÛHõ~À1‚ "å^ä•û5 ºÜ«∞#ó I ã¨ÑHΨ ~õ 1‚° â◊Û áê¡H6 óΔ˜
II21 II
3

P#∞„â◊qHõ U= <Ò Hõâº1◊ Ѩ W5u I LÉè∫1 "Õ^~5Œ Ú`Õ I # Ç≤Ï âı‰Ωõ q∞=
=∞Ǩ"Õ∞~1 ∞° O QÆ#5 ∞Î"∞£ I JѨâº◊ =∞Ç¨Ï "Õ∞`« ^ä∂Œ û~°º=∞}¤ÅO Ѩi=1~=ΰ ∂5#"£∞ I
QÍ5~°æºó„áê1}„`å5`«ó I QÆK«Ûù#Î =∞1Ǩ"Õ∞5~°∞"£∞ I UHõ1O Kå[5ǨÏ`«"£∞ I
„ÉèÏ[Ѩ@~°Ñ`¨ V1« Íæ x5ÇϨ <Õ I u+¨ª <å1fl`«Ñx5¨ Î I `«™ê1‡ k5ÇϨ `«¢Ñ`1Î≤ á« êó II22 II

4

J5=Ú„`Õ`5 ~ˆ« I `«™ê1‡ k5Ç¨ `«¢Ñ`Î1≤ á« êó I `Õëê1 "Õ∞ëê5 Éè=í u1 I ã¨Ñ5 ãΨ ∂¨ ~å5º
k=5 =∞#∞5„Ѩqë1 êìó I `å #5<fiÕ u1 Ѩk5 aä 1è ~°HÌ }
6Δ˜ Ï"å†1I `Õ JÃㇷ ã¨~ˆ fi Ѷ∞¨ $`«
=∂1`«Ñ¨5xÎ I T~°˚O ^Œ∞Ǩ<å J#Ѩã¨∞Êù~°1#Î W5u I ã¨Ñ¨ÎiÎ fi[ã¨∂û~åº
W1`åºKå5~åºó I `Õëê1"∞Õ ëê5 Éè=í u1 I ã¨Ñ5 kΨ â’5 <å<å1 ã¨∂~åºó II 23 II

5

ã¨Ñ5 ÇΨ Ϩ Ÿ`å1~° |∞∞5ufi[1ó I ^Õ"å Pk`å1º ÜÕ∞ã¨Ñ5 Ψ I `Õaè ™Èû =∂cè ~°H}
1Δõ
W5u I `« ^Œá1 êº=∂5flÜ«∞ó I k¢Q̓ù[ |∞∞`«∂2 #¯~À5u I U`«Ü
1 ∞ÿ≥ "å5 =$`å
 ã¨ÇϨ „ã¨ã∂¨ ~°º`åÜ«∂ Wu "≥â1· =◊ ∂5ÊÜ«∞#ó I `«Ããº6· ëê Éè=í u1 I Ü«∞ ^•Ìº=1
W¢#Ì`Õ â◊5`«Q∑O â◊5`«O Éèí∂q∂2óI L5`« ã¨∞ºó I #`å1fi=„l #÷6ûǨτã¨5Q∑5O ã¨∂~å2ºó
II 24 II

6

J#∞ # *Ï`« =∞+¨ì ~À^Œ1ã‘ W5u I <å<åeVæ`åfi ^Œ$`«∂<åO
<å<å1ã∂¨ ~°º5 `«fi"£∞ I Jëœì`∞« =º=ã≤`1 å W5u I ã¨∂~°º=∞}¤ÖÏ#ºëê1`ì « T5~fiú° "£∞ I
`Õëê1 "Õ∞ëê5 Éèí=u1 I z5„`«O ^Õ"5 å<å5 =Ú^ŒQ1 Í5 ^ŒhH1 õ"£∞ I K«‰õΔΩi1 ‡5 „`«ãº¨5

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

209

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=~°∞}
1 ™ê5ºQˆ fló I P„áê5 ^•º"å1Ñ$¨ käg5 J5#iÎ H1 "Δõ ∞£ I ã¨∂~°º P`å‡ [QÆ`« ã¨ãÎ ∞¨ +÷1 ¨
âıÛ5 u II25 II
™ê5HOõ , áê¡H6 ,Δ˜ 㨢ΠÑ`1Î≤ á« ê5, <å<å1 ã¨∂~å5º, ã¨∂û~å5º, #=1 K« II7 II
✫✫✫

J+¨ì"≥∂ #∞"åHõó
ã¨O"å^Œ, "≥+· g‚¨ , =∞$`«∞º=∞f, x~°Ü∞« =f`åºn+¨Hì ÀѨ^•è #=∞¢<åÎó – ã¨„ÉÏǨχ}Ïó
1

Hˆ fi^Œ =∞¢|ƒ1 Où xq5â`◊ Õ I HÍfiÜ«∞Q∑O1 ã¨O=^äû5Œ ~À q∞1^óŒä I HÍfiǨÏó Hˆ fiÜ«∞O
^Õ=1 ~å5„f I Hõfi=∂™ê |∞∞1`=« 5 ¢t≈`åó I J~°=ú ∂™ê1 =ÚǨ˙
5 ~åÎó I x"Õ∞ëê
¢ã∞¨ \1Î a˜ 5è ã¨ûÇ¨Ï I Hˆ fi=∂ PáÈ x1qâ◊<5 ÎÕ I Ü«∞n5 `À1Ü∂« xÎ6 ã¨O„Ѩu1 I HÍÖÏ JѨÙû
x1qâ◊<5 Î≥ I P5Ѩ ã¨∂ûˆ~º1 ã¨=5 ∂Ç≤Ï`1 åó II26 II

2

J¢ÉÏ2ƒ}
ù º5 Ѩó „ѨÑ1 ^¨ º5Œ ¿ãÎ I q5^∞Œ º^ä∂Œ û ~ˆ º1 ã¨=5 ∂Ç≤Ï`1 å I J#=ˆ~‚ W1"∞Õ
Éè∂í q5 ∂ I W5Ü∞« O Kå1™œ K«5 ~À^Œã1 ‘ I H˜QOæ∑ ã≤fi^Œ„`å#1~Î å Éè∂í `5 "« ∞£ I ÜÕ∞<5 "Õ ∞Õ
q1^$Œè `Õ5 LÉèË I q5+μ¨ <‚ å1 q^è$1Œ `Õ Éè∂í q5 ∂ I W5u =1^ûŒä 㨺5 "Õ^<1Œ å I W~å1=f
^è#Õ ∞5=∞f5 Ç≤Ï Éè∂í `5 "« ∞£ I ã¨∂Ü
5 ∞« =5 ã5 h≤ 5 =∞#∞1¿+ ^Œâ¿5◊ ãº2 II 27 II

3

=1º+¨ìÉèÏfl5 „^À^Œã1 ‘5 q+¨‚1 "Õ5 `Õ I ^•5^èŒ~°÷1 Ѩ$käg5 =∞5aè`À1 =∞5Ü«¸Mˇó·2 I H˜O
`« kfiëÈ‚ ~°ƒÅ1 =∂5Çï¨ ó I HÍ5 nÑ≤ó1Î H˜O Ѩ~5 åÜ«∞}
1 "£∞I UHÀ1 Ü«∞5 ^•ú~Ü
1° ∞«
^Õ=6Ì ó I ~ˆ [5 f1 ~À^Œã5 ‘ L1ÉËè I "å`å kfiëÈ‚ ~°ƒ1 Å =∂5Çï¨ ó I J5H~Δõ å2 nÌÑ6Î≤ ~°∞K«º1 `Õ
I „u5Ñ^¨ •5 ^•ú~Ü
° ∞1« ^Õ=6Ì ó I Ü«∞kfiëÈ1‚ ~ˆ Hõ5 =Ú`«=1Î ∞"£∞ II 28 II

4
210

J5QflÆ Ü≥∂1 "åÜ«∞=1 â‹Û6· = I U5`« ^Œã1 º¨ Ѩ~5 åÜ«∞}1 "£∞ I Ѩ$KåÛùq∞ `åfi Ѩ~1 O°
Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞5$`«∞º"£∞ I J5==∞1O =∞^èº5Œ =∞O K«`1 ∞« "£∞ I Ö’5HOõ K«5 ѨÙ}1ºáêáê5<å"£∞ I
U5``« Ê« $1 KåÛùq∞5 ã¨O„Ѩu1 I J5=Ú =∂1Çï¨ ó Ѩ~1 O° =∞5$`«∞º"£∞ I Ѩ=5 =∂1#O `«∞5
=∞^èº1Œ =∞"£∞ I J5yfl ~ˆ "5 å=1"∂≥ =∞5$`«∞ºó I K«¢5 #=Ì ∂2 â◊Û`«∞5 ~°∞K«º1 `Õ II29II
5

J5<å5É’è Q5 Íó Ѩ~1 O° =∞6$`«∞º"£∞ I áê5áê ã¨û1 OÜ«∞xÎ6 ã¨~fi1° ^• I PÉè’QÍ
¿ãÎ fi=1 ã¨OÜ«∞x5 Î I Ü«∞„5 `« ѨÙ}
1 ºHõ$5 `À [1<åó I `«`À1 =∞5^ºŒè =∞1 =∂Ü«∞x5 Î I
K«`5 ∞« =∞1yflO K«5 ã¨O„Ѩu1 I Ѩ$KåÛùq∞ `å1fi áêѨH5 $õ `«ó I Ü«∞„5 `« Ü«∂`1 Ü
« ∞« `5 Õ
Ü«∞=1 ∞ó I `«fiO# 㨢Π^ƒŒ Ǩχ1 „#Ê„|∂5ÇÏ≤ I Ü«∞k5 "Õ`2 å÷ã`5¨ À QÆ$1 Ǩ† II 30 II

6

Hõâ5 º◊ áê1 ^Œ∞k1`å ã¨∂û5 ~åºó I áê5áê xfl1~…° flxÎ6 ã¨~fi° ^1 • I ~À^Œ™Èº~°#~ˆ1Î âÌ +5ı μ¨ I
`«„`« #ºã¨º<ÕÎ1 "åã¨5"≥·ó I `Õ â◊s~åó „Ѩ1Ѩ^Œ5º<ÕÎ I Ü«∞5^ä•  Ñ¨Ù1}ºã¨5º
Hõ~°1‡}ó I Jáê2}º5 áê^ŒHˆ1 âß5ãó¨ I `«„5 `«`1Õ  Ü≥∂x5*Ï [1<åó I =∞$`åfi ѨÙ#
~°‡ $`«∞º =∂1Ñ^¨ º5Œ <ÕÎ I J5^ºŒ =∂1<å ã¨û5 fiHõ~‡1° aèó II31II

7

PâßuHÍó „H˜=∞1Ü∞« W5= I `«`ó« ѨÓÜ«∞<Õ1Î "åã¨"5 ó·≥ I JÃÑ`1· O« =∞5$`«∞ºO
[1Ü∞« u I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I ã¨YÖˇ· fi=1Oq ¢^•5ƒÇ¨Ï‡}óI n5~„…° â◊√`1 "Ϋ ∂≥ 5 Éè=í u1 I
Hõâº1◊ Ѩ™5 êºu1k5ä ã≤û^ŒQú =1Æ ∞#5 ã≤û^•ú QÆ=1 ∞#ó I `«Ããº6· ëê Éè=í u1 I P Ü«∞ã≤‡2 #÷û6 ѨÎ
"å1ã"5¨ åó I ~ÀǨÏx1 ΠѨÓ~5 å1fi º ~°∞ǨÏó1 II32II

8

|∞∞+≤~1 ü Ç¨Ï n~°„6… â◊√`«=1Î ∞ó I W¢#ãÌ º¨ Ѷ∞¨ ~À‡ Ju1kiä u5 I Hõâº◊ Ѩó Ѩâº◊ H1 À
Éè=5í u I Ü«∞ ^äûŒ ~°fiO ѨiѨâº◊ f1u ™œ5HÍΔ ‡º`ü I J^ä•Qˆ fl1 ~°+Ñì¨ Ù¨ ~1 ∞° +¨ã5 º¨ I
`«Ãã·6ºëê Éèí=1u I JˆQ5fl #Ü«∞1 ã¨∞5Ѩ^ä•1 ~å5ÜÕ∞ J5™ê‡† I qâß1fix ^Õ=
=5ÜÚ« <å1x q5^•fi† I Ü«ÚÜ
5 ∂≥ ^5 º1Œè 㨇 A˚Ç1 ï¨ ~å5} "Õ∞#1ó I Éè∂í ~ÚëêªO `Õ

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

211

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

#=∞LH˜OÎ q1^"Õè ∞Õ u5 II 33 II
ã¨=5 ∂Ç≤Ï`1 å, ^Œâ¿5◊ ãº1 , L`«=1Î ∞5, =ÚK«º1 `Õ, QÆ$Ç6 ¨ , #÷ û6 fiHõ~‡° a1 óè , ѨÓ~5 å1fi º~°∞ǨÏ1
W5u II 8 II
✫✫✫

#="≥∂ #∞"åHõó
Jyfl, "åÜ«ÚQÆ}, ~°∞„^•}©Q}
Æ , QÆO^è~Œ fi° QÆ}`Ë åºn+¨Hì Í<å
=ÚѨ^•è #=∞¢<åÎó – ã¨„ÉÏǨχ}Ïó.
1

Jyfl â◊Û *Ï`«"1 ^Õ •5 â◊Û I ã¨ÇϨ Ÿ*Ï J1l~å5„ѨÉ∞íè ó I "≥â· ßfi#~À #1~åºáê5âÛ◊ I
ѨV5 ¯Î˜ ~å1^•è â◊Û5 ã¨Ñ=1Ψ ∞ó I qã¨~ˆ Ê"å+¨"1ì ∂≥  w5fl<å"£∞ I U`Õ ëœì =ã¨=ó H˜`Δ1 å
W5u I Ü«∞^ä~ˆŒ Î fi"åˆQfl ~°iÛ ~°fi~°q‚1 âıë5 êó I hÖÏiÛ â◊Û Ñ‘`H« Í2iÛ âıÛu6 I J^äŒ
"åÜ≥∂ ~ˆ HÍ^ŒâÑ◊ Ù¨ ~°∞+¨Ã㺷 HÍ^Œâ¢1◊ ãHΑ ã5õ º¨ I „Ѩ„ÉèÏ[=∂<å =1º=^•5`åó II34II

2

Ü«∂ â◊Û "åã¨∞1H˜"≥·6^Œ∞º`åó I ~°[`åó Ѩ~°∞1ëê âß5≈º=∂ó I HõÑ≤ÖÏ
J1uÖ’5ÇÏ≤ `åó I T~åúfi J=Ѩ`1 <« åÎâ6 Û◊ I "≥^· ∞Œ º`« W1`ºÕ HÍ5^⌠◊ I <≥#· O "≥^· ∞Œ º`À1
Ç≤Ï#5ãÎ≤ I Ü«∞ U1=O "Õ^5 Œ I ã¨ÇϨ Ÿ"åK« "åºã¨ó áê1~åâ◊~5 º° ó I q^Œ∞º^Œfi^èŒ
"Õ∞"åǨÏO=∞$`«∞º "≥∞K2ÿ Û« qù ∞5u I # `«fiHÍ1=∞Q∑O ǨÏx5 Î II 35 II

3

Ü«∞ U1=O "Õ^5 Œ I J^äŒ QÆ#1 ~ú fi5° QÆ}Ïó I ™êfi#5„ÉèÏ\ò I JVÍ1i… 6 ~°ƒOÉèÏi1 ó I
ǨÏã¨Î6 ã¨∞ûǨÏ1ã¨Îó I Hõ$âß1#∞ i5fiâßfi=1ã¨∞ó I =¸~°ú<åfi #∂÷2û~°º=5~åÛó I
Hõ$u i`ÕºHÍ^Œâ◊ Q1#Æ ~ú fi5° QÆ}Ïó I ^Õ"åâ◊Û =∞1Ç¨ ^Õ"5 åó I ~°â‡◊ Ü«∞ â◊Û ^Õ"å1
QÆ~y°5 ~°ó II36 II

212

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

4

<≥#· O QÆ~À1ÇÏ≤ #5ãÎ≤ I Ü«∞ U1=O "Õ^5 Œ I Q“5s q∞1=∂Ü«∞ ã¨eÖ5 Ïx5 `«Hf1Δõ I
UHõÑ1 n¨ k5fiѨn5 ™ê K«`∞« +1 ʨ n I J5ëêìÑn1¨ 5 #=1Ñn¨ |Éè∂í =5 Ù+‘2 I ã¨ÇϨ „™êHõ~Δ å
Ѩ~"° ∞Õ "À1º=∞ x5flu I "åKÀ1 qâı+5 }
¨ "£∞ I J^äŒ xQÆ^"1Œ åºMÏ5º`åó I `å
##∞„Hõq1 ∞ëê5º=∞ó I =5~åǨÏ=1ãû¨ fi`«Ñ5 㨠ó¨ II37II

5

q5^Œ∞º#1‡Ç¨Ï™È5 ^èŒ∂Ѩ1Ü«∞ó I âßfiѨÜ≥∂ QÆ$ǨÏ"Õ∞^è•2 âıÛ`Õ5º`ÕII ÜÕ∞5
KÕ"∞Õ  t1q∞q5kfi+¨ó I Ѩ~<˚° åº ã¨ûѨΠѨ$käg =∞aè=~1 +ü x5¨ IÎ =$+≤aì1 iè u5 I U`«Ü∞ÿ≥ =
qÉèHí qΘ Ñ1 s¨ `5 åó I ã¨Ñ5 aΨ 5è ~åfi`≥1· ~°∞n5i`åó I J=¸<À¡HÍ #aè=~1 +ü x5¨ Î I `Õëê1
"Õ∞ëê5 Éè=í u1 I ã¨=5 ∂5# "Õ∞`5 « ^Œ∞^ŒH1 "õ ∞£ II38II

9

L5KÛ·≥ `«º1 =5KåǨÏa1 óè I Éè∂í q∞1O Ѩ~5 <˚° å5ºl#1fixÎ I k=O l#fi#κQÆfl1 Ü«∞ W5u
I Ü«∞ ^ŒH~1Δõ O° Éè∂5í `«H$1õ `«"∞£ I qâıfi1 ^Õ"å L5áêã¨`1 Õ I =∞5ÇϨ ~ü+=1≤ ∞㨺 QÀ5áêÎ~"2° ∞£
I [5=∞^Œy1 fl5 =∞‰õΩ~1 fi° `« I [5=∞^Œy1 fl6 ~åáê1ºÜ«∞`Õ I Kè<« À1aÌ è â◊Û`«∞~°∞ `«~Ô6Î ó· I ~å[˝6
™Èû=∞1㨺 `«$5 áêÎãó¨1 II 39 II

7

„|Ǩχ1 }Ï g5~å1º=`å I t5"å#1ó „Ѩk5 â’5 kâ◊ó1 I `«KÛ5« Où Ü≥∂ ~å=1$}©=∞¿ÇÏ I
QÍ5`∞« O Ü«∞*5 Ï˝Ü∞« 1 I QÍ5`∞« O Ü«∞[5 Ñ˝ `1¨ Ü
« ∞Õ I ^≥g· ã2 fi5¨ ã≤76Î ~°ã1 ∞¨ Î #ó I ã¨fi5 ã≤Î
~å‡#∞1¿+Éèºí ó I T5~fiú° O l1QÍ`«∞ Éè+Ë [5¨ "£∞ I â◊O<À1 Jã¨∞kÎ fi5 Ѩ^2Õ I â◊O K«`∞« +1 ʨ ^Õ I
™È=∞áê 3 J™È=∞áê 3 Wu xQÆ^1Œ "åºMÏ5º`åó II 40 II
=5º=5^•5`å, ǨÏx5 Î, QÆ~1 y°5 ~°, ã¨ûfi`«Ñ5 ¨ã¨, L^ŒH1 õO, `«$5 áêÎã,¨5 â◊Û`«∞+1 ¨Ê^Œ5
UHõO1 K« II9II
✫✫✫

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

213

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^Œâ◊"≥∂ #∞"åHõó
– ã¨OÜ«∂h, ã¨O„QÍ"Õ∞+¨Hì Í<å =ÚѨ^•è #=∞¢<åÎó 㨄ÉÏǨχ}Ïó –
1

ã¨Ç5 Ϩ „5 ã¨=5 $k1Ü∞« O Éè∂5í q∞ó I Ѩ~5 O° "À1º=∞ ã¨Ç5 Ϩ „ã¨=1 $`ü I J5tfi<å1 Éè∞í E1º
<åã¨`5 åº I q5âfi◊ 㨺1 [QÆ`5 㫠ʨ f1 I *ÏÜ«∂ Éè∂í q∞ó Ѩu1 ~À5fi º=∞ I q∞5^∞Œä #1O `å
J5`∞« ~°º1 ^ä∞Œ ó I Ѩ٢`ÀÎ |$ǨÏã¨Ê1 f ~°∞„5 ^Œó I ã¨~5 =° ∂1 Wu1 ¢ãÑΑ Ù¨ =5 ∞"£∞ I â◊√5„HõO "å1
=∞5#º ^Œ1º[5`«O "å1 =∞5#º`ü I q+¨μ1~°∂¿Ñ5 JǨÏ1h5 ^Òº i1= ã¨÷ó II41II

2

qâß5fiÇ≤Ï =∂5Ü∂« J=1^Œä ã¨ûfi^è•=<ÒÎ I Éè„5í ^•"å2O ѨÓ+¨}Ï q5ÇϨ ~å5u
~°ã1 ∞¨ Î I "å™ê2`Òº z5„`Ò[QÆ`1 À x5^•è <Ò2 I ^•º"å1É∂íè q∂ K«~5 ^° 1Œä ã¨û5 Q∑O5 ã¨MÏ1Ü∞« ø I
`å =5tfi<å1 ~å5ãɨ Ïè â2 ß5fi ǨÏ=1O "Õ∞ I â◊√É5 ã5íè Ê5¨ f5PQ5 `Æ Q« O1∑ ã¨∂~5 º° Ü«∂1 ã¨Ç5 Ϩ I
`«∞º„QÀ1 Ç¨Ï Éè∞í A
5 º =∞1tfi<À^Œ"∞Õ ¿5 Ñ∞¶ I ~°~5 ÚO # HõtÛ1 #‡=∞5$"åO2J"å1Ç¨ ó I
`«=¸1ÇϨ ^ä∞Œ ~“5flaè ~å2`‡5« #fif1aóè I J5 #Îi6 H5 „6Δõ ѨÙ_çƒ5 ù ~°áÈ1^HŒ Íaèó II 42 II

3

u5„ã¨ó HõÑΔ 5¨ ¢ã~Î≤ Ç° ¨  
1 u5„=[1kƒùó I <åã¨`1 åº Éè∞í A
5 º =¸1ÇϨ ^ä∞Œ ó Ѩ`*5« óÂæˇ I
ã¨=5 Ú5„^Œãº¨5 ^èŒ#fi1 <å5fl¢~°Ì㺨1 áê5ˆ~ I „u5cè ~°^ä≥·2 â◊≈5 `« Ѩk1 ƒ5 ù +¨¬_â»1 ‹· fió I ã¨q5 `5 å~°O5
q`«1#fi#Î"£∞ I J#∞1|^è•flu âß=∞5ƒ~°ó I PѨѨÓ~ü +¨=∞ƒ1~° â‹·6Û= I
ã¨q5 `å1 ~ˆ Ѩ™5 È1 Éè=í `ü I `«ºQ∑O ã¨∞`«$ѨOÎ q1k`≥fi6· = I |5Çï¨ ™È1=∞y5~O° =1j
II 43 II

4

J<Õfiu `«∞„QÀ =1„H˜Ü∂« O5 `«"∞£ I PÜ«∞ã¨∂Ü«∂ <À÷û=∞1`$« ѨÙû5 +¨μ I ã¨
㨢VÍæ=∞ ã¨"Î ∂≥ ^2 Àº  `À5º`«ó I "åKÀQÍó Ñ≤á1 êu5 `«`ü I 㨠`« ^Àæaè ã¨"Î å2 `Õº`«º5 <Õº
I ~°H5 ™Δõ ê1 #x5fi`åâ◊Û1 ÜÕ∞ I J5<fiÕ u5 Ѩi=1 $`å5ºã¨óÎ I U5= "Õ∞`5 Ò ™È1÷ Jtfi<å I

214

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`Õ U5`Õ ^Œ∞º1 óѨ$kä"5 Àºó I JǨÏ~1 °Ç¨Ï5 ~°æ~ƒ°1 ùO ^Œ^è•^äÕ II44II
5

`«Ü∂≥ 1 ~ˆ `5 Ò =5`åû =1ÇϨ Ÿ~å5„`Õ I Ѩ$5 kä"5 åº JǨÏó1 I k5"À ~å„u1ó I `å
Jq1ã$¨ ëœì I ^Œ=∞1Êf U5= Éè=1í `«ó I `«Ü∂≥ 1 ~ˆ `5 Ò =5^Òä û I J5yfl âß1Ûk5`º« â◊Û1 I
~å5„`Õ ~°fi5 ^äûŒ ó I âıfi6 `« P1k`5 º« ó I JǨϟ5fl yfló II45II

6

`å5„"≥∂ J1~∞° }
5 ó I `å Jq1ã$¨ ëœì I ^Œ=∞1Êf U5= Éè=1í `«ó I`«Ü∂≥ 1 ~ˆ `5 Ò
=5^Òä û I =5$„`«âÛ◊ "1 ^·≥ ∞Œ º5 `« â◊Û1 I J5Qˆ fl~°fi5 $6 „`«ó I "≥^6· ∞Œ º`«1 Pk5`º« 㨺1 I `å Jq1ã$¨ ëœì
I ^Œ=∞1Êf, U5= Éè=1í `«ó I `«Ü∂≥ 1 ~ˆ `5 Ò =5^Òä û II 46 II

7

L5ëê‡ K«1 hǨ~5 ° â◊Û1 I =5$„`«™È5ºëê‡ I "≥^5· ∞Œ º5 `«ãº¨ 1 hǨ~5 ó° I `Ò `å "Õ=5
„ѨuÑ1 ^¨ ºÕ `Õ I ¿ãÜ«∞Q∑O ~å„f1 QÆi5 ƒù}1© Ѩل5 `Õ}
Î 5 ã¨O=1ãu¨ I `«™ê5º "å U5`«
^Œ∞Å5 ƒ}2"∞£ I Ü«∞„^•„`Ò1 ~°â5 ‡◊ Ü«∞ó1 I Ü«∞^ä•5 QÀ~°i6æ ƒù}Ï1º L5Ń}2"∞£ I U5=
"Õ∞`5 ™« ê1º L5Ń}2"∞£ I „Ѩ[~Ú+¨μó‚ „Ñ¨[Ü«∂ K« Ѩâ√◊ aèâ1 Û◊ Éè=5í u I Ü«∞ U1=O
"Õ^5 Œ I U`« =Ú^Œº#Î =∞Ñ≤Ü∞« #1 OÎ KÕu5 I Pk`«ºó ѨÙ}1ºã¨º =5^ûŒä ó I J^äŒ
Ѩq„1 `åV˜~æ6 °ã¨ó II47II
™È÷ áÈ1^HŒ Íaè ~°fij ^Œ^•è ^äÕ J5yfl ã¨Ü
Î ∂≥ ~ˆ1 `5 Ò=5^Òä û Éè=5í u K«`5 åfii1K« II10II
✫✫✫

UHÀ^Œâ’ #∞"åHõó
Ѩq„`åOy~°ã,¨ âߺ"åâ◊fi, "≥â· fi◊ ^Õg, PˆQfl~¸`åºn+¨Hì Í<å
=ÚѨ^•è #=∞O„`åó – ã¨„ÉÏǨχ}Ïó.
1

Ѩq5 „`«=1 #Îó6 Ѩi"5 å[5 =∂ã¨`1 Õ I Ñ≤`5 ë·≥ ê2O „Ѩ`5 Àfl J5a~è H1° uΔõ „=5`"« ∞£ I

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

215

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞5ÇϨ ã¨û=1 Ú5„^ŒO =~°∞}
1 ã≤~6Î À^Œ^1 Õè I nè~å1 W KÕÛ‰ù Ωõ 5 ~°~ú ∞° }
1 ëË ê5fi~°É"2íè ∞£ I
Ѩq5 „`«O1 `Õ5 q`«`1 O«5 „|Ǩχ1 }5ã¨Ê`Õ2 I „ѨÉèí∞~5 åæ„`å1}˜5 Ѩˆ~º1 +≤ q5â◊fi`«ó1 I J`«Ñ1 ¨Î
`«#∂5 ~°fl `« ^•5"∂≥ J1â√◊ fl`Õ I â◊$5 `åã¨5 W ^ŒfiǨÏ#1 6Î ã¨Î ^äûŒ =∂1â`◊ « I „|5Ç¨ ‡
^Õ"5 å<å2"∞£ I Jã¨`1 « ã¨û5 ^Õº `«`‰1« ΩΔõ ó II 48 II
2

|∞∞+¨Ü
1 ∞« ã¨û5 áê΄u1 â◊Û5 Ü«∞`ü I ã¨~ˆ fi „`«Ü∂≥ J1QãÆ º76Ψ â◊Û I #Hõ¢1Δ `6·≥ â◊≈OHõ$1 `À
 =ã¨<£ I J^ä1Œ ã¨q`«∞5 âß≈º"åâ◊fi5 ™êº=iÎH1 Í=∞㨺I J5q∂ Ü«∞ |∞∞HΔÍ6 xÇ≤Ï`1 åã¨
L5KåÛ I #HõO6Î ^Œ^$1Œ ¢â5ı ‰õΩǨÏz1 5 kÌ"Ü
1Õ Ú« ó I J^ŒÉ1 Ïúx5 =~°∞}
1 㨺 „=5`åx1 I
q5Kå5Hõâ◊1 K«Û¢6 #Ì=∂5 #Hõ„Δ1 `« "Õ∞u I `« ^äûŒ1 q5`«∞ ~°fi ˆ~}
2 º"£∞ I Éèí~Àæ1 ^Õ=5 㨺1
nè=∞Ç≤Ï II 49 II

3

kèÜ∂≥ 5 Ü≥∂ #1ó „ѨKÀ5^Ü
Œ ∂« `2 ü I `« ^äû1Œ q5`∞« ~°fi1 $}©=∞¿ÇÏ I =5Ü∞« O
^Õ=5 㨺5 Éè’[1#"£∞ I „âı+Qª¨ O1∑ ã¨~fi5° ^è•`«=1 ∞"£∞ I `«∞~°O5 ÉèQí ã1Æ º¨ nè=∞Ç≤Ï I
Jáê1Q∂Æ Ç¨Ï`« ã¨q`å5 `«$cè<1£ I ã¨~å2fixÌ"6 À J#úã1 ó¨ I #HõO6Î `å#1ºÉè=í #Ì$6 âı I
J㨺÷ 6 ™ê÷fl ã¨=∞1ƒqù ëêº=∞ó I <å=∞5 <å"≥∞=6ÿ <å5=∞ "Õ∞2 II 50 II

4

#ѨÙQ∑Oã¨H1 O5õ ѨÙ=∂5QO5∑ ¢ãÎ1¨ ºã≤‡ I ™ê1=÷ ~À ã¨‡º^ä5Œ [Væ=1 ∞ó IÜ«∞*5  
Ë Ü«∞H˜6Δ
Ü«∞ëêì6¿ÇÏK«1 I =∞Ü«∂1 Éèí∂5`å#1ºÜ«∞HõΔ`« I Ѩ5â◊"À1 =∞=∞1Éèí∂`å5x I
J#∂|<Àúº ã¨‡1 ºÇ¨ÏO q5É∞íè ó I ¢ãÜ
1Î≤ ∞« ã¨û5 fó I `å L1 "Õ∞ ѨÙQ5 O5∑ 㨠P1Çï¨ ó I
Ѩâº◊1 ^ŒH}
õΔ6 Ïfi#fl qKÕ`1 « ^Œ#5 úó I Hõq5 ~°ºó Ѩ٢5 `«Î ã¨û W5=∂ z1ˆH`« II 51 II

5

Ü«∞ ™êÎ q1*Ï5<å ^äû1Œ q5`∞« óÑ≤`5 å  ã¨`1 ü I J5<Àú =∞}˜ =∞1q#Ì`ü I `«
=∞1#V√æe5 ~å=1Ü∞« `ü I J5¢w=5 ó „Ѩ`º1« =Ú&Û`ü I `« =∞l1Ç¨ fi J5ã⨠Û1◊ `« I

216

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

T~°fiú =¸Å =∞1"åHÍ5ÛYù "£∞ I =5$HõOΔ Ü≥∂1 "Õ^5Œ ã¨O„Ѩu1 I # 㨠*Ï`«∞ [#1
¢â≈◊ ^Œ^6Ì •è º`ü I =∞5$`«∞º ~å1‡=∂~°Ü
5 ∂« k1uóI ǨÏã≤`Q« O∑ ~°∞k1`O« w5`"« ∞£ II52II
6

g}Ï1 Ѩ}=5ÖÏã≤`1 "« ∞£ I =∞5$`«O r5=O K«1 Ü«∞ u5¯&˜Û`ü I J5VÍæx1 ¿ãfl=5
qkú1 `«`ü I J`«$1 +¨º5 Q∑O6æ ã¨Î $+¨º1 ^•úºÜ«∞`ü I J5™ê‡*Ï˚`6 å"Õ∞1 q∞^ä∂Œ 5 K«~<° 1£ I Ѩ٢`ÀÎ
x~ü |∞∞`å1º "≥· ^ÕÇ5 Ϩ ó I J5K`Õ å1 Ü«∞â◊Û5 KÕ`#1« ó I ã¨`5 O« =∞}˜ =∞1q#Ì`ü I
™È1 #V√æe5 ~å=1Ü∞« `ü I ™È5 „w5=ó „Ѩ`º1« =Ú&Û`ü II53II

7

™È l1ÇϨ Ÿfi J5ã⨠Û1◊ `« I <≥`· « =∞$+≤Oqk`åfi#QÆ~1 O° „Ѩq5 âı`ü I Ü«∞k1
„Ѩq5 âı`ü I q∞5^Òä K«i`1 åfi „Ѩq5 âı`ü I `« `«û=∞ƒù=ã1 º¨ „=5`"« ∞£ I P5 `« =∞1Qˆ fl
~°^5 OŒä u1+ª¨ I UHÍ2âfi◊ "Õ∞Hõ5 Ü≥∂[1#"£∞ I UHõ K«„Hõ1 "Õ∞Hõ5 ^è∞Œ ~°"∞£ I "å5`„« ^è•l1 QÆu5 O
q1É’è I #5i+5 º¨ u1 # =5º^äŒ `Õ II54II

8

<å5™êºHΔÀ1 Ü«∂`«∞5 ã¨[u˚1 I Ü«∞KÕÛùfi`å2 „<ÀÇ≤Ï`1 åQ∑O âß5ÛˆQfló I ~°^5 äÕ
Ü«ÚH1 ÍÎ fi kèu5 +¨uª1 I UHõÜ∂« K« ^Œâa◊ è â◊Û1 ã¨fiÉè∂í `5 Õ I ^•fiÉèϺ q∞+¨Ü
ì ∞Õ
qQ∑O1 â◊`å5º K« I uã¨$aè â◊Û =ǨϿ㠄uQ∑O1 â◊`å5 K«I xÜ«Úkƒù ~åfiÜ«∞ qǨÏ
`å1 q=Ú5&Û II 55 II
`«`«1‰õΔΩ, sú=∞Ç≤Ï, <å5=∞"Õ∞1, zˆH`«, w5`«O, „Ѩ`«1º=Ú&Û, ^Œ5fi º^äŒ`Õ
ã¨Ñ5 KΨ 1« II11II
✫✫✫

^•fi^Œâ’ #∞"åHõó
– WO„^•k^Õ=`åã¨∞uÎ ã¨∞„|Ǩχ}Ϻn+¨Hì Í=∞O„`åó – ã¨„ÉÏǨχ}Ïó
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

217

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

1

P`«#1 ∞+¨fi5 „Ѩ`#1« ∞+¨fi I L5^=úŒ ∂ ^è=1Œ ∞5 ã¨O^è=1Œ ∞ I Pk`Õº K«¢#1Ì =~å‚<6 å"£∞ I
QÆ~ƒ5° ù =∂^èÇ1Õ Ï≤ 5 Ü«∞ó ѨÙ=∂<£1 I W5`« ã≤û5 HõQÎ O∑ ã¨∂~°º1 QÆ`"« ∞£ I K«¢5 #=Ì ∞1¿ã5 ~°ãO1¨
Hõ$kè I "å~å^ŒO [#1Ü∂« „ˆQ 
6 yfl"£∞ I Ü«∞ UHÀ1 ~°∞„^Œ5 LK«º1 `Õ I J5ãO5¨ MÏ5º`å
ã¨ûÇ1 ¨Ï„™ê5}˜ I 㨇5 ~°º`Õ1 # K«5 ^Œ$â◊º`Õ II 56 II

2

U5= "Õ∞`5 O« x1É’^è`Œ « I P =∞5¢<iÂÌ≥ ¢1 #Ç6Ì Ï¨ i1aóè I Ü«∂Ç5 Ï≤ =∞5ܸ
« ~°~1 À–
=∞aèó I =∂ `åfi Hˆ z xflÜÕ∞=Ú i1 #fl áê5t#ó I ^Œ^5 <5Œè fiÕ =5 `å W1ÇÏ≤ I =∂
=∞5¢<ÂÌ≥ i1¢#6Ì Ç¨Ïi1aóè I Ü«∂q5 ∞=∞5ܸ
« ~°~1 À=∞aèó I =∂ =∂ Hˆ z xflÜÕ∞=Ú i1
#fl áê5t#ó I x5^<5Œè fiÕ =5 `åO  W1q∞ I J}∞aè â◊Û =∞1ÇϨ k5ƒù â◊Û II 57 II

3

x5Ñ∞¨¶ $¿+fi1 ~°ã5¨ =∂Ü«Ú`1 ó·≥ I HÍÖˇ~· ü ǨÏi`«fi1 =∂Ѩ<5 fl·≥ ó I W¢<åÌ Ü«∂Ç1 Ï≤
ã¨Ç5 ¨Ï„ã¨Ü
1 «ÚH± I J5yfli5fi„ÉèÏ+≤=ì1 ã¨#ó I "å5Ü«Úâı≈fi`«ã1 ≤Hõ„^Œ∞H5 õó I ã¨O5 =5^ûäŒ5 ~À
q1+ب =5 ~Ô ó2‚ I x`å5º ¿ã 
Î #∞K«~1 å ã¨=6Î I ã¨∞„|Ǩχ}ÀºQ∑O ã¨∞„|Ǩχ}ÀºQ∑O
ã¨∞„1 |Ǩχ5 }Àº"£∞ I W¢<åÌ QÆKÛ« ù ǨÏi= PQÆKÛ« ù "Õ∞^1 •è u5^óÕä I "Õ∞+¨ =$+¨}â◊fi1 㨺
"Õ∞<5 Õ II 58 II

4

Q“~å=㨯xÌ #flǨÏÖÏ1ºÜ≥∞ÿ *Ï5~° I H“tHõ „ÉÏǨχ} Q“`«=∞1 „|∞"å5} I
J5~∞° }5 Ïâß1fi W5Ç¨  QÆ`1 åó I =ã¨=1 ó Ѩ$käqH5 `Δ˜ ó1« I J5ëœìkQ5 Ífi㨙1 È5  QÆflÜ«∞ó1 I
Jyfl â◊Û *Ï`«"^Õ •2 âıÛ`Õº5 `Õ I `å„=∂âß2fi ™ê΄=∞5~^° •ä ó I `å„=∞=~å‚2 ã¨^Î •ä  
5 ã≤`åó
I ^Œ}Ǥ Ϩ ™êÎó2 MÏ^ŒQ5 `ÌÆ ó« I W`À ~°∞„^•2ó Ѩ~å5O QÆ`åó II59II

5

LHõQÎ Oæ∑ ™ê÷#O „Ѩ=∂}O K«1 ѨÙ~°5 W`« I |$ǨÏã5 ʨ u1 â◊Û ã¨q5 `åK«1 I
q5âfi◊ ~°∂Ã1 Ñ· i5Ç¨ QÆ`1 å"£∞5 I ~°^<1Õä À^ŒH=5õ ~°‡1Î <å I J5ÑÙ¨ ûëê1 Wu5 `« ^Œfi1Ì Ü≥∂ó I

218

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

LHÀÎ "ÕëÈ1 "å™ê5QO5∑ ã≤1 K« I HÍÖÏ=Ü«∞"å<å q∞`«ó1 „Ѩf*5 Ϻ I "å™ê`å1º
W`«º5 tfi<Àó I HÀ #ÎiHˆ Δ â◊|OÌ Hõ~1 Àf5u I "åã≤ëȪ ~“Ç≤Ï}À q∂=∂Q∑O1 ™êO
K«„5 Hˆ I `«Ããº6· ëê Éè=í u1 I "å5 ¢â=ı 1 q5^∞Œ º ku1 I „|Ǩχ1 } L5^~Œ }
1° =∞ã≤ I
„|Ǩχ1 } Ln5~}
° 1 =∞ã≤ I „|Ǩχ1 } P5ã~Ψ }
1° =∞ã≤ I „|Ǩχ1 } LѨã5 ~Ψ }

=∞ã≤ II60II
^Œ$â◊º1 `Õ5 K« "Õ∞<5 Õ Ñ¨~1 å5OQÆ`åâ◊Û5 „ˆH +¨@Û1 II 12 II
✫✫✫

„`«Ü≥∂^Œâ’ #∞"åHõó
– kâıº+¨Hì ÀѨ^•è #, Ç≤Ï~°}ºÑ¨Ù~°∞ëÈѨ^•è #=∞O„`åó 㨄ÉÏǨχ}Ïó
1

(JѨ„1 HÍ=∞`«QÆiƒ6 ù}º1 ó) J5+¨ìÜ≥∂h1 =∞5+¨ìѨ٢1 `åÎ"£∞ I J5+¨ìÑf¨1 flq∞5=∂O
=∞Ç‘Ï"2 ∞£ I J5ÇϨ O "Õ^5Œ # "Õ∞1 =∞$`«∞ºó I # Kå=∞1$`«∞º ~°Ñ5 ∂¨¶  Ç¨Ï~1 `° ü I
J5+Ü
ì¨ ∂≥ #2 º5 +¨Ñì Ù¨ ¢1 `"Ϋ ∞£ I J5+Ñì¨ 1¨ k5^Œ =∞5 #ÎiH1 "Δõ ∞£ I J5ÇϨ O "Õ^5Œ # "Õ∞1 =∞$`«∞ºó
I # Kå=∞1$`«∞º ~°Ñ5 ∂¨¶  Ç¨Ï~1 `° ü I J5+Ü
ì¨ ∂≥ h1 =∞5+ì¨ Ñ¨Ù¢1 `åÎ"∞£ I J5+Ñì¨ f1¨ fl
=∞5=¸O k=2"∞£ II 61 II

2

J5ÇϨ O "Õ^5Œ # "Õ∞1 =∞$`«∞ºó I # Kå=∞1$`«∞º ~°Ñ5 ∂¨¶  Ç¨Ï~1 `° ü I ã¨∞„5 `å=∂1}O
=∞5ÇÏ‘ =¸5+μ¨ I Jk1u5 ~“̺ ~°ku1 ~°#5 iÎ H1 "Δõ ∞£ I Jk1u ~å5‡`å 㨠Ñ≤`5 å 㨠Ѩل5 `«óÎ
I qâıfi1 ^Õ"5 å Jk1uó5 Ѩ&Û5 [<å2ó I Jk1u ~å˚`6 « =∞k1u5 ~°x˚ `1 fi« "£∞ I J5ëœì
Ѩل5 `åΙÈ5 Jk1`óÕ I ÜÕ∞ *Ï5`å ã¨#6Î fi1 óѨi1 I ^Õ"5 åO LѨ¢1 ÃÑ· ^äû5Œ ѨaÎ ó1è II 62
II

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

219

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

3

Ѩ~5 å5=∂5~åÎ}
6 ¤ =∂㨺1 `ü I ã¨Ñ5 ¨Îaóè1 Ѩ٢5 `≥Π~°ku1 ó I LѨ¢5 ÃÑ· `«∂Ê5 ~°fi1 ºO
Ü«ÚQÆ"2 ∞£ I „Ѩ*5 ÏÜ≥∞ÿ 1 =∞5$`«º"Õ `«`1 ü I Ѩ~5 å5=∂5~åÎ}
6 =¤ ∂ Éè~1í 5° ku1 I `å
##∞„Hõq1 ∞ëê5º=∞ó I q∞5„`«âÛ5◊ =~°∞}1 â◊Û I ^è•`5 å Kå2~º5° =∂K«1 I JQ∑Oâ◊â1 Û5◊ ÉèQí â1Æ Û◊ I
W¢#Ì â◊Û q=™êfiQ∑O1 âıÛ`Õº5 `Õ I Ç≤Ï~5 }5° º5 QÆ~5 Àƒù ǨÏQ5 O5∑ 㨠â◊√≈1 z5+`¨ ü I „|Ǩχ1 [*Ï˝#6 O
`«k`«Ê5 ^Œ q∞u1 I QÆ~5 ƒ° óù „áê1*ÏѨ`5 º« ó I J^äÑ5Œ Ù¨ ~°∞+1 ¨ ã¨û5 ѨÑÎ Ù¨ ~°∞+1 ó¨ II 63 II
J5=¸O k=Q∑O1 ã¨Ñ5 aΨ 1è ~ˆ `5 Õ K«`5 åfii1K« II13II
✫✫✫

K«`«∞~°Ìâ’ #∞"åHõó.
– Pk`ÀºÑ¨™ê÷#=∞¢<åÎó –
1

(Ü«∞^5 •ä ™5 ê÷#6 O QÆi1 ƒ6 }
ù º1 ó) Ü≥∂  ™œ1 `«Ñ5 ¨ #∞5fl ^Õu1 I 㨠ã¨~ˆ fi1 ëêO
Éè∂í `5 å<å2O „áê5}Ï<å5^•Ü≥∂^5 uÕ 1 I =∂"Õ∞2 „Ѩ*5 ÏÜ«∂5 =∂ Ѩâ1 ¥◊ <5 å"£∞ I =∂
=∞=∞1„áê5}Ï <å5^•Ü≥∂^ŒQ1 Íó I J5™œ Ü≥∂ 
2 ã¨6Î "Õ∞u1 I 㨠ã¨~ˆ fi1 ëêO Éè∂í `5 å<å2O
„áê5}Ï <å5^•Ü«∂5 ã¨Î "Õ∞u1 I =∂ "Õ∞2 „Ѩ*5 Ï Ü«∂5 =∂Ѩâ1 ¥◊ <5 å"£∞ I =∂
=∞=∞1 „áê5}Ï <å5^•Ü«∂ ã¨O1Î QÍó I J5™œ Ü«∞ P5ÑÓ¨ ~°º1 u I 㨠ã¨~ˆ fi1 ëêO
Éè∂í `5 å<å2O „áê5}ÿˇ ~å5ÑÓ¨ ~°º1 u II 64 II

2

=∂ "Õ∞2 „Ѩ*5 ÏÜ«∂5 =∂ Ѩâ1 ¥◊ <5 å"£∞ I =∂ =∞=∞1 „áê5}ÿˇ ~å5ÑÓ¨ i1ëêªó I
J5™œ Ü≥∂ 
1 ѨH5 Ü
Δ© ∞« u1 I 㨠ã¨~ˆ fi1 ëêO Éè∂í `5 å<å2O „áê5}ÂË ~°ÑH1¨ Ü
Δ© ∞« u I =∂ "Õ∞2
„Ѩ*5 ÏÜ«∂5 =∂ Ѩâ1 ¥◊ <5 å"£∞ I =∂ =∞=∞1 „áê5}ÿˇ ~°ÑHˆ1¨ ëΔ êªó I J5=¸x5 #Hõ„1Δ `å}˜
I ã¨~ˆ fi1ëêO Éè∂í `5 å <å2O „áê5}ÂË ~°Ñ1¨ „Ѩã~¨ Ê° xÎ6 KÀ^äû1Œ ~°ÊxÎK« I =∂ "Õ∞2

220

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„Ѩ*5 ÏÜ«∂5 =∂ Ѩâ1 ¥◊ <5 å"£∞ I =∂ =∞=∞1 „áê5}ÿˇ ~°Ñ„1¨ Ѩã$¨ Ѩ`5« "≥∂^äû1Œ $Ѩ`« II65II
3

W5"∞Õ =∂™ê2 âßÛ~°=ú ∂5™ê â◊Û1 I ã¨~ˆ fi1ëêO Éè∂í `5 å<å2O „áê5}ÂË ~°Ñ„1¨ Ѩã~¨ Ê° xÎ6
KÀ^äû1Œ ~°ÊxÎK« I =∂ "Õ∞„2 Ѩ*5 ÏÜ«∂5 =∂ Ѩâ1 ¥◊ <5 å"£∞ I =∂ =∞=∞1 „áê5}ÿˇ ~°Ñ1¨
„Ѩã$¨ Ѩ`5« "≥∂^äû1Œ $Ѩ`« I W5=∞ |∞∞5`=« ó1 I ã¨~ˆ fi1 ëêO Éè∂í `5 å<å2O „áê5}~ÿˇ Ñ° 1¨
„Ѩã~¨ Ê° xÎK6 À^äû1Œ ~°ÊxÎK« I =∂"Õ∞„2 Ѩ*5 ÏÜ«∂5 =∂ Ѩâ1 ¥◊ <5 å"£∞ I =∂=∞=∞1 „áê5}ÂË
~°Ñ„1¨ Ѩã$¨ Ѩ`5« "≥∂^äû1Œ $Ѩ`« I J5Ü∞« Q∑O ã¨O1 =^äû5Œ ~°ó I ã¨~ˆ fi1 ëêO Éè∂í `5 å<å2O
„áê5}ˇÿ ~°Ñ¨1 „Ѩã¨~°Êu5 KÀ^äûŒ1 ~°ÊuK« II 66 II

4

=∂ "Õ∞2 „Ѩ*5 ÏÜ«∂5 =∂ Ѩâ1 ¥◊ <5 å"£∞ I =∂ =∞=∞1 „áê5}ÿˇ ~°Ñ1¨ „Ѩã$¨ Ѩ5
"≥∂^äŒû1 $Ѩ I W5^Œ =∞ǨÏó1 I 㨈~fi1 ëêO Éèí∂`5 å<å2O „áê5}ˇÿ ~°Ñ¨1 „Ѩã¨~°Êu5
KÀ^äû1Œ ~°ÊuK« I =∂"Õ∞2 „Ѩ*5 ÏÜ«∂5 =∂ Ѩâ1 ¥◊ <5 å"£∞ I =∂ =∞=∞1 „áê5}~ÿˇ Ñ° 1¨
„Ѩã$¨ Ѩ5 "≥∂^äû1Œ $Ѩ I W5Ü∞« Q∑O ~å„u1ó I ã¨~ˆ fi1 ëêO Éè∂í `5 å<å2O „áê5}~ÿˇ Ñ° 1¨
„Ѩã~¨ Ê° u5 KÀ^äû1Œ ~°ÊuK« I =∂"Õ∞2 „Ѩ*5 ÏÜ«∂5 =∂ Ѩâ1 ¥◊ <5 å"£∞ I =∂ =∞=∞1
„áê5}ÿˇ ~°Ñ„1¨ Ѩã$¨ Ѩ5 "≥∂^äû1Œ $Ѩ I FO Éè∂í ~°∞ƒù=5 ã¨û1 fió I U`«^Àfi q∞^ä∞Œ #O
=∂<À q∞^ä∞Œ #1 Q∑O s5_fi»è "£∞ II 67 II
„áê5},ÿˇ ~å5ÑÓ¨ ~°º1 u5, "≥∂^äû1Œ $Ѩ`,5« KÀ^äû1Œ ~°ÊuK«,5 "≥∂^äû1Œ $Ѩ,5 ^ÕfiK«1 II 14 II
Ü≥∂ ™œ5, ëÈ_»â1 ß5 =¸x5 ^•fi^Œâ1 ß5, Ü«∞O K«`∞« ~1 âÌ° ◊ II
L5 ^ Õ ` « 1 º 㨠Π6 " Õ ∞ `å5 º Ѩ Ó ~° 1 º `« º Ѩ 5 H © Δ Ü « ∞ 1 ` « 5 º =¸x5 # Hõ Δ 1 „ `å}© 5 " Õ ∞ =∂™ê1
W5=∞|∞∞5`"« À5 Ü«∞Q∑O ã¨O1 =^äû5Œ ~° W5^=Œ ∞ǨÏ1 i5Ü∞« Q∑O ~å„u5~âÌ° 1◊ II
✫✫✫

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

221

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ѨOK«^Œâ’ #∞"åHõó
– Pk`Õº+¨Hì ÀѨ^•è #=∞O„`åó – ã¨„ÉÏǨχ}Ïó –
1 J^ä•k`«º™êº+¨Ñì Ù¨ ~1 ∞° +¨ã5 º¨ I =ã¨∂<å =∂k`åº<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I
~°∞„^•}Ï =∂k`åº<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I Pk`åº<å =∂k`åº<åQ∑O
™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I ã¨`åQ∑O1 ã¨`å5º<å"£∞ I Pk`åº<åQ∑O™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê
ÉèÏx5 I Jaè^∂Œè #fi`å1 =∞aèÑ5 ∞¨¶ fl`å"£∞ I "å`«=`1 åO =∞5~∞° `å"£∞ I Pk`åº<åQ∑O
™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I |∞∞Éè∂í }Ï =∂k`åº<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I
qâıfiëê2O ^Õ"å5<å"£∞ I Pk`åº<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I ã¨O=^äûŒ ~°ã1 º¨
ã¨q5 `«∞ó I Pk`«ºã¨º™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 û¨ fi1 óI ~°â‡◊ Ü≥∂ "À
q∞^ä∞Œ #O =∂ <À q∞^ä∞Œ #1 Q∑O s5_fi»è "£∞ II 68 II
|∞∞Éè∂í }Ï =∂k`åº<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 êÉèÏx5 +¨@Û1 II 15 II
✫✫✫

ëÈ_»â’ #∞"åHõó
– P~ÀQÍn+¨Hì Í<å =ÚѨ^•è #=∞O„`åó – ã¨„ÉÏǨχ}Ïó
1

P~ÀQÆ㺨 ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I „ÉèÏ[㨺 ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I
Ѩ@~°ãº¨ ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I Ѩ`V« ãæ º¨ ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I ã¨fi~°‚ ~°ãº¨
™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I *’ºu+‘=∞`«ãº¨ ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I qÉèÏã¨ãº¨ ™ê÷<Õ
ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I Hõâº◊ Ѩ㺨 ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I FO Éè∂í ~°∞ƒù=5 ã¨û1 fió I PáÈ
"À q∞^ä∞Œ #O =∂ <À q∞^ä∞Œ #1 Q∑O s5_fi»è "£∞ II 69 II

222

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

P~ÀQÆ㺨 ^Œâ1◊ II 16 II
✫✫✫

ã¨Ñ¨Î^Œâ’ #∞"åHõó
– 㨢ãHΑ "õ å Ü«ÚQÆ}+Ë Hì¨ ÀѨ^•è #=∞O„`åó –
1

J^äŒ "åÜ≥∂ ~ˆ HÍ^Œâ◊ ѨÙ~°∞+¨Ã㺷 HÍ^Œâ1◊ ¢ãHΑ ã5õ º¨ I „Ѩ„ÉèÏ[=∂<å<åQ∑O
~°∞„^•}ÏQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I =º=^•`å<åQ∑O ~°∞„^•}ÏQ∑O ™ê÷<Õ
ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I "åã¨∞H˜ "≥^· ∞Œ º`å<åQ∑O ~°∞„^•}ÏQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5
I ~°[`å<åQ∑O ~°∞„^•}ÏQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I Ѩ~∞° ëê}ÏQ∑O ~°∞„^•}ÏQ∑O
™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I âߺ=∂<åQ∑O ~°∞„^•}ÏQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I
HõÑ≤ÖÏ<åQ∑O ~°∞„^•}ÏQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[1™ê ÉèÏ5x I JuÖ’Ç≤Ï`å<åQ∑O
~°∞„^•}ÏQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I T~åúfi<åQ∑O ~°∞„^•}ÏQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê
ÉèÏx II 70 II

2

J=Ѩ`<« åÎ<åQ∑O ~°∞„^•}ÏQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I "≥^· ∞Œ º`å<åQ∑O
~°∞„^•}ÏQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I „Ѩ„ÉèÏ[=∂h<åQ∑O ~°∞„^•}©<åQ∑O
™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I =º=^•f<åQ∑O ~°∞„^•}©<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5
I "åã¨∞H˜ "≥^· ∞Œ ºf<åQ∑O ~°∞„^•}©<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I ~°[`å<åQ∑O
~°∞„^•}©<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I Ѩ~∞° ëê}ÏQ∑O ~°∞„^•}©<åQ∑O ™ê÷<Õ
ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I âߺ=∂<åQ∑O ~°∞„^•}©<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I
HõÑ≤ÖÏ<åQ∑O ~°∞„^•}©<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I JuÖ’Ç≤Ïf<åQ∑O

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

223

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

~°∞„^•}©<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I T~åúfi<åQ∑O ~°∞„^•}©<åQ∑O ™ê÷<Õ
ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I J=Ѩ`h« <Î åQ∑O ~°∞„^•}©<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I
"≥^· ∞Œ ºf<åQ∑O ~°∞„^•}©<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I FO Éè∂í ~°∞ƒù=5 ã¨û1 fió I
~°∂áê}˜ "À q∞^ä∞Œ #O =∂<À q∞^ä∞Œ #1 Q∑O s5_fi»è "£∞ II71II
T~åúfi<åQ∑O ~°∞„^•}ÏQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[1™ê ÉèÏ5 #ºuÖ’Ç≤Ïf<åQ∑O
~°∞„^•}©<åQ∑O ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 Ѩ&Û1 K« II 17 II
✫✫✫

Jëêì^Œâ’ #∞"åHõó.
– kâıº+¨ì (ѨÙ~°∞+¨=k+¨)ì HÀѨ^•è #=∞O„`åó –
1

J^䕈Qfl1 ~°+¨ìѨÙ~1 °∞+¨ã5 ¨º I JˆQfló ѨÓ~°fikâ◊ºã¨º ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I
*Ï`«"^Õ ãŒ ¨ LѨkâ◊ºã¨º ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I ã¨ÇϨ Ÿ[™È ^ŒH}
Δ˜ kâ◊ºã¨º
™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I Jl~å„ѨÉ=íè LѨkâ◊ºã¨º ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I
"≥â· ßfi#~°™êº Ѩ~k° â◊ºã¨º ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I #~åºÑ¨ã¨ LѨkâ◊ºã¨º ™ê÷<Õ
ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I ѨV¯Î˜ ~å^è㌠¨ L^ŒyÌ â◊ºã¨º ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I qã¨iÊ}
LѨkâ◊ºã¨º ™ê÷<Õ ã¨fi`Õ[™1 ê ÉèÏx5 I FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 û1¨ fió I kâ’ "À q∞^ä∞Œ #O
=∂<À q∞^ä∞Œ #1 Q∑O s5_fi»è "£∞ II
ã¨fi1 ˆ~HõO1 K« II 18 II
U`« „^Œâ‡◊ Ü«∞ PáÈ ~°∂áê}˜ kâ◊ó Ѩ&Û1 II
✫✫✫

UHÀ#qOâ’ #∞"åHõó
224

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

– #~°H=õ `åºn+¨Hì ÀѨ^•è #=∞O„`åó –
1

^ŒH˜Δ}ѨÓ~°fi™êºO kt qã¨1sÊ #5~°Hõó I `«™ê‡#fló Ѩ1iáê5Ç≤Ï I
^ŒH}Δ˜ ÏѨ~™° êºO kâ◊ºqã¨s1 Ê #5~H° óõ I `«™ê‡#fló Ѩi1 áê5ÇÏ≤ I L`«~Î ° ѨÓ~°fi™êºO
kt qëê1n #5~H° óõ I `«™ê‡#fló Ѩi1 áê5ÇÏ≤ I L`«~Î åѨ~™° êºO kâ◊ºqëê1n
#5~H° óõ I `«™ê‡#fló Ѩi1 áê5ÇÏ≤ I PÜ«∞ã≤‡, #÷ûѨ"Î åã¨"å, W¢xÜ
Ì ∂« }˜ â◊`„« Hõ`,1«
q`Õº5 `Õ II73II
^ŒH}
Δ˜ ѨÓ~°fi™êºO, #= II19II
✫✫✫

qOâ’ #∞"åHõó
– kâıº (Jc)+¨Hì ÀѨ^•è #=∞O„`åó –
1

W5¢#Ì6Ѷ¨∞’5ëê "À5 =ã¨∞1 aèó ѨÙ~5 °™êÎ6 ^Œ∞Ѩ^1 Œ^èŒ`å"£∞ I =∞<À1[=™È =ó
Ñ≤`5 «$aè1 ~°ÌH˜Δ}`5 « LѨ^1 Œ^èŒ`å"£∞ I „ѨK`Õ1 å"À ~°∞¢5 ^≥·ó Ѩâ5 ßÛ^Œ∞Ѩ^1 Œ^èŒ`å"£∞ I
q5âfi◊ Hõ~1 å‡ = Pk5`º·≥ ~°∞1 `«~Î `5° « LѨ^1 ^Œ `Œè å"£∞ I `«fiëê1ì "À ~°∂Ã5 Ñ· ~°∞Ñ5 i¨ ë1 êì6
^Œ∞Ѩ^1 ^Œ `Œè å"£∞ I ã¨O*Ï˝#O =ó Ѩâ1 ßÛ k5u I P5k5 `«º ã¨û~À5fi  yfló Ѩ$1 kä"5 åº"£∞ I
"å5ÜÚ« ~°#5 iÎ Hˆ1 Δ I ã¨∂~À1º k5q I K«¢5 #=Ì ∂1 k5‰ΩΔõ I #Hõ„1Δ `å}˜5 ã¨fiÖ’5Hˆ I
U5"å¿ÇÏ1º= I U5"åǨϺ1 Qˆ fl I U5"åÇ≤Ï "å1Ü∂≥ I U5"åÇ‘Ï¢2 #Ì I U5"åÇ≤Ï Ñ¨Ó+1 †¨ I
U5"åÇ≤Ï^Õ"1 åó II84 II
k5‰õΔΩ ã¨Ñ5 ¨ÎK«1 II 20 II
✫✫✫

UHõqOâ’ #∞"åHõó
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

225

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

– Jc+¨Hì ÀѨ^•è #=∞O„`åó –
1

PѨ1 =∂ áê =∞5Ѩ ã¨û~å2fió I J5™ê‡ ^Œ™5 ê‡ k5`À  =Ú`«ó1 I J5yfl~å5fiÜ«Ú
â◊Û5 ã¨∂~°º1 â◊Û I ã¨Ç5 Ϩ ã¨O1 K«ã¯5¨ ~°iÜ
1ú ∂« I "å5Ü∞« fiâß1fi ~°t‡5 Ѩ`Ü
1« ∞« ó I =∞s2Kåº`å‡<À5
J„^Œ∞Ç1 Ϩ ó I ^Õg5 ~°∞ƒ1 =ù #5ã∂¨ =1só I Ѩ٢5 `6=Ϋ `5 åÎ fiÜ«∞1 "Õ∞ ã¨∞`« I =∞Ǩ<åq∂fl
~°‡1 Ǩ=∂5<åó I =∞5ÇϨ ™5 È =∞1ÇϨ ã¨5 ã¨û1 fió II 75 II

2

^Õg5 ó Ѩ~1 #˚° º5 ã¨∂=1só I Ѩ٢5 `=6Ϋ `5 åÎ fiÜ«∞1 "Õ∞ ã¨∞`« I J5áêâ◊√fl1 º+≤ì =∞5áê–
~°Hó1Δõ I J5áêâ◊√fl1 º+≤‚ =∞5áê~°Ñ∞¨¶ "2 ∞£ I Jáê2¢Ñ∂¨¶ 5 =∞ѨK1 å5=iÎ"2 ∞£ I JѨ^1 g5Õ i5`À
Ç≤Ï`1 « I =„[1O ^Õg5 ~°r`1 åQ∑O â◊Û I Éè∞í =1#O ^Õ=ã5 ∂¨ =1só I P5k`5 åº #k1uO
^Õg5 "£∞ I Ü≥∂x1<À~°fiú =Ú5n+¨`1 « II 76 II

3

Éè„í5 ^ŒO Hõˆ~‚a1 è â◊≈$}∞5Ü«∂=∞1 ^Õ"åó I Éè„í5 ^ŒO Ѩâ1 ıº=∂5HõΔaè5 ~°º[1„`åó I ã≤Ô~÷6 ·
~°*ˇæÂ2 ã¨∞Î+¨μ"ì6 åQ∑O ã¨1 ã¨#Î6 ∂aèó1 I =ºâı=1 ∞ ^Õ=5 Ç≤Ï`1 O«5 Ü«∞^•Ü«Úó1 I ã¨fi5 ã≤Î #5
W¢<ÀÌ1 =5$^Œ„ú â◊"1 åó I ã¨fi5 ã≤Î #1ó ѨÓë5 ê q5 â◊fi"Õ^1 •ó I ã¨fi5 ã≤Î #5™êÎ~Hü ÀΔ º6 Ji1+<ì¨ qÕ ∞ó
I ã¨fi5 ã≤Î <À5 |$ǨÏã5 ʨ u1 ~°^Ì •è `«∞ I Hˆ `5 "« À5 J~°∞}1 Ïã¨âÛ◊ I |∞∞5+Ü
5¨ ∂≥ "å`«~1 â° <5◊ åó
I „Ѩu5 ë5 êªQO∑ â◊`5 ^« •è 1 Ç≤Ï I ã¨=5 ∂Ç≤Ï`1 å™È  ã¨ÇϨ „ã¨^5 •è Ü«∞ã1 "¨ ∞£ I t5"å #5
â◊≈#Î=1 ∂ Éè=í #∞Î I k5"åº PѨ5 F+¨^1 Ü
Œè ∞« ó I ã¨∞=5 ∞5$_ôH5 Í ã¨~ã1° fi¨ u I =∂ `Õ5
"À1º=∞ ã¨O5 ^Œ$t1 II 77 II
ã¨fi1 , ~°∞n5 +¨`1 ,5« "å`«~1 â° <5◊ å, +¨¬@Û1 II 21 II
✫✫✫

^•fiqOâ’ #∞"åHõó.
226

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

– Jc+¨Hì „õ ÉÏǨχ}"£∞. –
1

Ü≥∂ 
1 áêO ѨÙ+¨Ê5 O "Õ^1Œ I ѨÙ+¨Ê1 "å ¢#Ê5 *Ï"å2 #Êâ◊√=5 ∂#1ƒ=ù u I K«¢5 #=Ì ∂5
"å J5áêO ѨÙ+¨Ê2 "£∞ I ѨÙ+¨Ê1 "å ¢#Ê5 *Ï"å2 #Êâ◊√=5 ∂ #1ƒ=ù u I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I
Ü≥∂1  áê =∂5Ü∞« `«#1 O5 "Õ^1Œ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I J5yfl ~åfi J5áê
=∂5Ü∞« `«#1 "£∞ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I Ü≥∂ 
2 Qˆ fl ~å5Ü∞« `«#1 O5 "Õ^1Œ II78II

2

P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I PáÈ5 "å J5Qˆ fl ~å5Ü∞« `«#1 "£∞ I P5Ü∞« `«#1 "å
#ƒù=u I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I Ü≥∂ 
1 áê =∂5Ü∞« `«#1 O5 "Õ^1Œ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u
I "å5ÜÚ« ~åfi J5áê =∂5Ü∞« `«#1 "£∞ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I Ü≥∂ "å5Ü∂≥
~å5Ü∞« `«#1 O5 "Õ^1Œ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u II79I I

3

PáÈ5 "≥· "å5Ü∂≥ ~å5Ü∞« `«#1 "£∞ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I
Ü≥∂1  áê =∂5Ü∞« `«#1 O5 "Õ^1Œ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I J5™œ "≥· `«Ñ1¨ #5fláê
=∂5Ü∞« `«#1 "£∞ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I Ü≥∂1  =Ú+¨º5 `«Ñ`1¨ « P5Ü∞« `«#1 O5 "Õ^1Œ
I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I PáÈ5 "å J5=Ú+¨º5 `«Ñ`1¨ « P5Ü∞« `«#1 "£∞ II 80 II

4

P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I Ü«∞ U5=O"Õ^1Œ I Ü≥∂1  áê =∂5Ü∞« `«#1 O5 "Õ^1Œ I
P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I K«¢5 #=Ì ∂5 "å J5áê =∂5Ü∞« `«#1 "£∞ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u
I Ü«∞â◊Û5 ¢#=Ì ∞1㨠P5Ü∞« `«#1 O5 "Õ^1Œ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I PáÈ5 "≥· K«¢5 #=Ì ∞1ã¨
P5Ü∞« `«#1 "£∞ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u II 81 II

5

Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I Ü≥∂1  áê =∂5Ü∞« `«#1 O5 "Õ^1Œ I P5Ü∞« `«#1 "å#ƒù=u I
#Hõ„1Δ `å}˜5 "å J5áê =∂5Ü∞« `«#1 "£∞ I P5Ü∞« `«#1 "å#ƒù=uI Ü≥∂ #Hõ„1Δ `å}Ï

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

227

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∂5Ü∞« `«#1 O5 "Õ^1Œ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I PáÈ5 "≥· #Hõ„1Δ `å}Ï =∂5Ü∞« `«#1 "£∞ I
P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I Ü«∞ U5=O "Õ^I1Œ I82 II
6

Ü≥∂1  áê =∂5Ü∞« `«#1 O5 "Õ^1Œ IP5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I Ѩ~5 <˚° À5º "å J5áê
=∂5Ü∞« `«#1 "£∞ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I Ü«∞óѨ~5 #˚° º1 ™ê5º  Ü«∞`«#1 O5 "Õ^1Œ I
P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I PáÈ5 "≥· Ѩ~5 #˚° º1 ™ê5º  Ü«∞`«#1 "£∞ I P5Ü∞« `«#1 "å#ƒù=u I
Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I Ü≥∂1  áê=∂5Ü∞« `«#1 O5 "Õ^1Œ II83II

7

P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I ã¨O5 =5^û5Œä ~À "å J5áê =∂5Ü∞« `«#1 "£∞ I P5Ü∞« `«#1 "å
#ƒù=u I Ü«∞ ã¨û1 O=^äû5Œ ~°™ê5º  Ü«∞`«#1 O5 "Õ^1Œ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I PáÈ5
"≥· ã¨O1 =^äû5Œ ~°™ê5º  Ü«∞`«#1 "£∞ I P5Ü∞« `«#1 "å #ƒù=u I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I
Ü≥∂ 
2 ѨÙû <å=5O „Ѩu+1 `ª≤ å5O "Õ^1Œ I „Ѩ`º5Õ = u1+uª¨ II 84 II

8

W5"∞Õ "≥· Ö’5HÍ J5ÑÙ¨ û „Ѩu+1 `ª≤ åó I `Õ^ë5Õ ê  Éèºí #∂2HÍÎ I J5áêQ∑O ~°ã5¨
=Ú^ŒÜ
1 ∞« Q∑O 㨆 I ã¨∂~ˆ º1 â◊√„5 HõQO∑ ã¨=5 ∂Éè$1í `«"∞£ I J5áêQ∑O ~°ãã1¨ º5¨ Ü≥∂
~°ãó1¨ I `«O "À1 QÆ$Ǩ=‚ Úº`«=6Î ∞ q∞u1 I W5"∞Õ "≥Ö· ’5HÍ J5áêQ∑O ~°ãó1¨ I
`Õ 
1 =Ú+≤‡1 <åflk5`ºÕ ã¨=5 ∂Éè$1í `åó I *Ï5#∞5^Ñ5Œ ∞‘¶ fl =Ú1`~Ϋ "° n5Õ O MÏ5`åfi I
J5áêO ѨÓ~1 ~° Ú5`åfi QÆ∞Å1 Êù^Ñ5Œ ∞¨¶ fl"£∞ II 85 II

9

ѨÙ+¨¯~°Ñ~Ô¨ ó‚ ѨÙ+¨¯~°^}
Œ ó¤ˇ ѨÙ+¨¯~Ô â· Û◊ 1 ã¨Qæ∑ ã‘~6Î º° I `«ã‡1≤ xfiǨÜ
5 ∞« ¿ã I J5yflO
ㄬ}
5 Ü
© ∂≥ Ñ1 ¨ ã¨=∂5^•è Ü«∞1 I „|5ÇϨ ‡5 "å5k<À1 =^ŒxÎ I Hõ™ê2‡ ¢`Ê« }©`5 Õ  Ü«∞ =∞5yfl
j5ÛÜ«∞`Õ2 I ™ê „Ѩ1}©5`Õ Ü«∞ =∞5ѨÙûǨϺܫ∞1O p5Ü«∞`Õ2 I J5™œ Éèí∞=1<Õ5
 Ñ¨ º <å1 Ç ≤ Ï `åyflˆ ~ 5 ` åó I `« = ∞5 a è ` « 1 U5 ` å J5 c +¨ ì 1 H Í5 LѨ 1 ^ Œ ^ è • u I

228

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J5yfl5 Ǩϟ5„`Õ^~Œ1 üâ◊ѨÓ~°‚ =∂5ã¨Ü≥∂ó2 I Ѩâ5 ◊√|5 <5 Õú Kå1`«∞~å5‡¿ãº+¨μ1 II 86 II
10

J^äÀ1 PǨïó I ã¨~ˆ fi1 +¨μ Ü«∞[˝„Hõ`5 ∞« +≤fiu1 I U5`« ^Œ1ú 㨇5 "å P1Çï¨ â◊≈}˜Ö6¤ Ïó I
Hõ =∞5yflO z1#∞`Õ I 㨄5 u5Ü∞« =∞5yflO z1<å5fi#ó I ã¨O5 =5^û5Œä ~°O „Ѩ`5 º« Hˆ }
1Δ I Hõ
=∞5yflO z1#∞`Õ I ™ê5q„5 `« =∞5yflO z1<å5fi#ó J5=Ú =∂1k`5 º« O „Ѩ`5 º« Hˆ }
1Δ I Hõ
=∞5yflO z1#∞`Õ II 87 II

11

<å5zHˆ5 `5 « =∞5yflO z1<å5fi#ó I „áê5}Ï „#6Ê`«ºHˆ }
1Δ I Hõ =∞5yflO z1#∞`Õ I
Kå5`∞« ~5 Ç5ü Ϩ Ÿ5„u5Ü∞« =∞5yflO z1<å5fi#ó I „|Ǩχ1 „Ѩ`5 º« Hˆ }
1Δ I Hõ =∞5yflO z1#∞`Õ I
"≥â6· fi5◊ ã¨$5 [ =∞5yflO z1<å5fi#ó I â◊s~1 O° „Ѩ`5 º« Hˆ }1Δ I Hõ =∞5yflO z1#∞`Õ I L5áê5#∞5"å5Hº1õ
=∂5â√◊ =∞5yflO z1<å5fi#ó II 88 II

12

W5=∂ <À¡H6 Í¢#Ê5 `«ºHˆ }
1Δ I Hõ =∞5yflO z1#∞`Õ I W5=∞ =∂1~∞° } Hˆ `«∞Hõ
=∞5yflO z1<å5fi# Wu1 I Ü«∞ U5"噜 I W5`â« ß5Û=Ú`«1 âßÛ=ºfáê5f I `« q∞u1 I
Ü≥∂ 
2 Qˆ fli1‡^ä∂Œ Ü
5 ∂« "Õ^1Œ I q∞5^∞Œè #5 "5 å#1ƒ=ù u I PáÈ5 "å J5Qˆ fli1‡^ä∂Œ Ü
5 ∂« ó I
q∞5^∞Œä #5 "5 å #1ƒ=ù u I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ II89 III
"Õ^Œ1, Éèí=`å5ºÜ«∞`«1#O, Éèí=u5, "Õ^Œ5, "Õ^Œ1, u+¨ªu, QÆ∞ÅÊù^Œ5Ѷ¨∞flO,
Kå1`«∞~å5‡¿ãº+¨5fi, =Ú=∂1k5`«ºO „Ѩ5`«ºˆHΔ1}5 Hõ=∞5yflOz1#∞`«, Láê#∞"å5Hõ1º
=∂5â√◊ =∞5yflO z1<å5fi<À, q∞1^∂Œä Ü
5 ∂« q∞1^∞Œä #5"å #1ƒ=ù `5 ºÕ HõO1 K« II 22 II
ѨÙ+¨Ê1 =∞5yfl ~å5fiÜ«Ú~°™5 œ "≥`· Ñ« 1¨ &Û6¢#=Ì ∂5 #Hõ„1Δ `å}˜ Ѩ~5 #˚° º1 ã¨ûO=^äû5Œ ~À
Ü≥∂ 
2 ѨÙû<å=1 "Õ∞`5 «^Œãú1 ‡¨5 "≥· 㨄1 u5Ü«∞Q∑O ã¨O1 =^äûŒ5 ~°Q∑O ™ê1q„5 `« =∞5=ÚO

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

229

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

<å1zˆH5`«O „áê5}ÏQ∑O âß1Û`«∞~ü Ǩϟ„u5Ü«∞O „|ǨÏ1‡"≥·â◊fiã¨5$[Q∑O â◊s1~°
=Úáê#∞"å5Hº1õ =∂5â√◊ q∞5=∂ <À5H¡ Í x5=∞=∂1~∞° } Hˆ `«∞Hõ =∞5yflO z1<å5fi<À
Ü«∞ U5"噜 II
✫✫✫

„`«Ü≥∂qOâ’ #∞"åHõó
– P~°∞}ˆH`«∞H͈Qfló `«[Ö˚ Ï<åOK«„ѨâO◊ ™ê„ÉÏǨχ}"£∞ –
1 PáÈ5 "å W5^Œ =1∂㨠#÷ûe5Å "Õ∞=5 I 㨄Ѩ*5 ÏѨu1 5 ~ˆ Hõó1 ѨÙ+¨¯~°Ñ~ˆ5¨ ‚ ã¨=∞1É=íè `ü I
`«™êº#Î~6 ‡° #1ã≤ HÍ=∞5 ã¨û=∞1= ~°`Î « I W5^QŒ O∑ ã¨$1 *ËÜ∞« 5 q∞u1 I `«™ê5‡ ^Œº`«∞Ê~°∞ë1 È5
=∞#1™ê aèQ5 KÆ Û1« uù I `« ^•5fiKå =1^uŒ I `« `«¯~°‡1 }Ï Hõ~Àu I `«^ë5Õ ê Éèºí #∂2HÍÎ I
HÍ=∞5 ã¨^Î „Œ Qˆ 5 ã¨=∞1=~°`6Î åkè1 I =∞#1™È5 ~ˆ `«ó1 „Ѩ^=5Œä ∞O Ü«∞ ^•ã‘`2 ü II 90 II
2

ã¨`5 À |#∞ú6 =∞ã¨u1 5 x~°q1 #̆ I ǨÏ$5 k „Ѩf5 ëê1º Hõ=5 Ü≥∂1 =∞h5¿+u1 I
LÃÑ#·1 O5 `« ^Œ∞Ѩ#1 =∞u I Ü«∞`å1¯ "≥∂5 Éèí=u1 I Ü«∞ U5=O "Õ^Œ1 I ã¨
`«áÈ1 `«Ñº¨ `« I 㨠`«Ñ1¨ ã¨á6Î êÎ fi I â◊s~1 ° =∞^è∂Œ #∞`« I `«ãº5¨ Ü«∞<å5‡Q∑O5 ã¨
=∂ã‘`2 ü I `«`À1  ~°∞}
5 Ïó Hˆ `5 "« À5 "å`«~1 â° <5◊ å |∞∞+¨Ü
1 ∞« 5 L^Œu1 +¨†ª II 91 II

3 ÜÕ∞ #MÏ2ó I `Õ "≥M1· Ï#5™êó I ÜÕ∞ "åÖÏ2ó I `Õ "å1Åd5ÖϺó I Ü≥∂ ~°ãó1¨ I
™È1 áê"£∞ I J5#~6Î `5° ó« ‰õÄ~5 ‡° O Éè∂í `5 Q« O∑ ã¨~Ê1° #Î"∞£ I `« =∞1„|g`ü I =∞=∞5 "≥·
`«fiVÍ5‡Q∑O5 ™ê I ã¨=∞1É∂íè `ü II 92 II
4

<Õ`º1« „|g`ü I ѨÓ~°fi1 "Õ∞"5 åÇ¨Ï q∞5Ç¨ ã¨q5 ∞u1 I `«`∞« Ê~°∞+1 㨠º¨ ѨÙ~°∞+¨`5 fi« "£∞ I
㨠ã¨Ç5 ¨Ï„ã¨1 j~üëê5 ѨÙ~°∞+1 ¨ó I ã¨Ç5 ¨Ï„5 ™ê5HõΔãû¨5 Ç¨Ï „㨙1 ê`ü I Éèí∂`5 Àfi^Œu1 +¨ª`ü I `«

230

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞1„|g`ü I `«fiO "≥· ѨÓ~°fiQ∑O1 ã¨=∞1É∂íè ó I `«fi q∞5^OŒ ѨÓ~°fi1 ó ‰õΩ~°∞¿5 +fiu1 I ã¨
W5`« P5^•Ü«∂Ѩó1 II 93 II
5

J5&e6˚ <å1 ѨÙ~5 ™° ê1Î ^Œ∞á5 ê^Œ^1 •è `ü I U5"å ¿ÇÏ5º"Õu1 I `«`1« Pk5`º« L^Œu1 +¨`ª ü I
™ê „áêp5 kH± I J^ä• 
1  ~°∞}
5 ó Hˆ `5 ∞« ~°H1Ì }
Δ˜ `5 « L5áê^Œ^1 •è `ü I U5"åǨϺQÆfl5 Wu1
I `«`À5 "å J5yfl ~°∞^Œu1 +¨`ª ü I ™ê ^ŒH1 }
6Δ˜ Ï kH± I J^ä• 
1  ~°∞}
5 ó Hˆ `5 ∞« ó Ѩâ5 ßÛ
^Œ∞á5 ê^Œ^1 •è `ü I U5"åÇ≤Ï "åÜ≥∂5 Wu1 II 94 II

6

`«`À1 "å5ÜÚ« ~°∞^Œu1 +¨`ª ü I ™ê„Ѩf5 p5 kH± I J^ä• 
1  ~°∞}
5 ó Hˆ `5 ∞«
~°∞`1 ~Ϋ `5° « L5áê^Œ^1 •è `ü I U5"åÇ‘Ï¢<uÌÕ 1 I `«`À5 "å W¢#6Ì L^Œu1 +¨`ª ü I ™Èn1p5 kH±
I J^ä• 
1  ~°∞}
5 ó Hˆ `5 ∞« ~°‡^èº1Œ L5áê^Œ^1 •è `ü I U5"åÇ≤Ï Ñ¨Ó+¨x5 flu1 I `«`À5 "≥·
ѨÓë5 È^Œu1 +¨`ª ü I ¿ãÜ«∞O kH± II95 II

7

J^ä• 
1  ~°∞}
5 ó Hˆ `5 ∞« ~°∞Ñ5 i¨ ë1 êì ^Œ∞á5 ê^Œ^1 •è `ü I U5"åÇ≤Ï ^Õ"å5 Wu1 I
`«`À1 ^Õ==∞#∞5ëêºó Ñ≤`5 ~« ó1° I QÆ#5 ~6ú å5fiѨû5 ~°ã5¨ â’Û^Œu1 +¨†ª I ™È~åúfi kH± I Ü«∂
q5„ѨÙëÈ1 q5Ñ~¨ å1Ñ`¨ †« I `åÉè’º ã¨∞~1 å5 ~°HÍΔ Q∑O1 ã≤ Ñ≤âß5Kåâ’Û^Œu1 +¨†ª I `«™êÎ6
`ÕΠѨ~å1É=íè † I q5„ѨÙ_À5ƒºù Ç≤Ï `Õ ã¨=∞1É=íè † I `«^ë5Õ ê Éèºí #∂2HÍÎ II96II

8 PáÈ1ÇϨ 5 Ü«∞ ^Œƒ1 $ǨÏf5 ~°~æ ƒ5° =ù ∂Ü«∞<£1 I ^ŒHO6Δõ ^Œ^•è <1 å [5#Ü«∞1 hÎ ã¨ûfiÜ«∞=5 Úƒù"∞£ I
`«`1« W5"∞Õ  ^躌 ã¨$1 [º #Î6 ã¨~å2óæ I J^À5ƒºù "å W5^QŒ O∑ ã¨=∞1É∂íè `ü I `«™ê1‡
k5^QŒ O∑ ã¨~fi5° O „|Ǩχ1 ã¨fiÜ«∞q5 ∞ƒùfiu1 I `«™ê1‡k5^QŒ O∑ ã¨~fi5° Q∑O5 tkäÅ1 q∞5"å„^è∞Œ =1
q∞"åÉè=í `ü I „Ѩ*5 ÏѨu1 5 ~åfi= `«`ü I P5`‡« <å5   `å‡#1O q5^•è Ü«∞1 I
`«^"5Õ å#∞5„áêq1â`◊ ü I `«^ë5Õ ê  Éèºí #∂2HÍÎ II 97 II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

231

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

9 q5^•è Ü«∞1 Ö’5H͆ q5^•è Ü«∞1 Éè∂í `5 åx1 I q5^•è Ü«∞5 ã¨~å2fió „Ѩk5 â’5 kâ◊1 â◊Û I
„Ѩ*5 ÏѨu1 ó „Ѩ^=Œä ∞5*Ï |∞∞5`ã« º1¨ I P5`‡« <å5   `å‡#1 =∞5aãè O¨ q1"â5Õ uı 1 I ã¨~fi1°
"Õ∞5 "Õ^Œ =∂5áêÎ fi I ã¨~fi1° =∞=5~∞° ^èº1Œ I `«^"5Õ å#∞5„Ѩqâ1 u◊ I Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ II
98 II
Pã‘ 1 , ^Œ u +¨ ª , #flÉè í ∂ 5 , ^Œ á È5 , "åÜ≥ ∂ 5 W u5 , ¿ãÜ« ∞ O k
QÆÉ5 èíº#∂2HÍΠ
6 Éèíº#∂2HÍΠ
6 áœìK«1 II 23 II
✫✫✫

K«`«∞ifiOâ’ #∞"åHõó
Jc+¨Hì Í<åO J#∞ëêª#q âıëêkq=~°}O, JO`«`ó« P~°∞}ˆH`«∞Hõ „ÉÏǨχ}O.
1

K«`∞« +1 Ü
ì¨ ∞« º5 PáÈ1 QÆ$Ǩu‚ I K«`5 åfii5"å J5áêQ∑O ~°∂á5 ê}˜1 I "Õ∞Ѷ∞¨ ’1
q5^∞Œ º`ü I ã¨#6Î ~5 Ú5`∞« fl ~°fi5 $+≤óì I `å<Õº5 "å=1~∞° <Õú I P5`Ñ« u1¨ 5 =~å1¬º QÆ$Ǩu‚ I `åó
ѨÙ~5 ™° êÎ6 ^Œ∞Ѩ^1 ^Œ •è u I U5 `å "≥· „|1ÇϨ ‡=~°Û™6 êº PѨó1 I =Ú5Y`5 « U5= „|1ÇϨ ‡=~°~Û5° ã¨
=∞=1~∞° <Õú I `«™ê‡2 #∞‡Y5`À „|1ÇϨ ‡=~°Û5 ã≤`~1« ó° II 99 II

2

‰õÄáê1º QÆ$Ǩ‚u I `å ^Œ1H˜Δ}5`« LѨ1^Œ^è•u I U5 `å "≥· `Õ1[5ã≤fih5 ~åѨ1ó
I `Õ[1 U5"å㨺1 ^ŒH˜Δ}`5 À ^Œ^1 è•u I `«™ê5‡^ŒÌH}
˜Δ6 À ~°ú1 ¿ãÎ[ã5 ≤fi`«~1 °ó I ™ê÷=6 ~5 å
QÆ$1 Ǩu‚ I `åó Ѩâ5 ßÛ ^Œ∞Ѩ^1 ^Œ •è u I „Ѩu+1 `ª≤ å5 "≥· ™ê1=÷ ~5 åó I Ѩâ5 ßÛ ^Õ=5
„Ѩuu1 +¨uª I =ǨÏh1 ~Î $æ° Ç¨u‚ II 100 II

3

`å L1`~Ϋ `5° « LѨ^1 ^Œ •è u I F[1™ê5 "å U5`å =ǨÏh1 Î i5"À^Œf1æ i5= P‰õÄ[1f
i5= ^è•=1hóÎ I F[1U"5 å™È2º`«~Î `5° À ^Œ^1 •è u I `«™ê5‡^Œ∞`«~6Î À  ~°1ú F[5ãfi≤ `«~1 ó° I

232

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨O5 ÉèÏ~5 åº QÆ$1 Ǩu‚ I `å =∞^èº5Œ LѨ^1 ^Œ •è u I W5Ü∞« O "≥· ã¨O1 ÉèÏ~5 åºó I J5™êº
"Õ∞=5 „Ѩuu1 +¨uª I ѨÅ5 fi5 ÖϺ QÆ$1 Ǩu‚ I `å L5Ñi¨ ë1 êì ^Œ∞á5 ê^Œ^1 •è u II101II
4

J5™œ "≥· ѨÅ1 fi5 ÖϺó I J5=Úëê1º "Õ∞=5 „Ѩuu1 +¨uª I k5‰ÄΔõ Ѩ^1 ^Œ •è u I k5‰ΩΔõ
"å PѨó1 I J#5flO "å PѨó1 I J5^Àƒùº "å J#1flO *ÏÜ«∞`Õ I Ü«∞^Õ"5 å^Àƒùº #5flO
*ÏÜ«∞1`Õ I `«^Œ=1~°∞<Õú I `«O "å U5`« =∞1~°∞5}Ïó ˆH5`«"À5 "å`«1~°â◊5<å
|∞∞+¨Ü
1 ∂≥  z#fi† I `«™ê1‡^•~°∞} Hˆ `5 ∞« Hõó1 I `«^ë5Õ ê  Éèºí #2∂HÍÎ I Hˆ `5 "« À5
J~°∞}1 Ïã¨âÛ◊ I |∞∞5+Ü
5¨ ∂≥ "å`«~1 â° <5◊ åó I „Ѩu5 ë5 êªQO∑ â◊`5 ^« •è 1 Ç≤Ï I ã¨=5 ∂Ç≤Ï`1 å™È
 ã¨ÇϨ „ã¨^5 •è Ü«∞ã1 5¨ q∞u1 I â◊`5 â« â1◊ Û·‹ =6 ã¨Ç5 Ϩ „ã¨â1 â◊ Û5◊ „Ѩuu1 +¨uª I Ü«∞ U5`=« ∞5yflO
z1#∞5`Õ I Ü«∞ L1K#·≥ "Õ∞=5 O "Õ^1Œ II102 II
„|5ǨÏ5‡=5~°5Ûã≤`«1~À5 =ǨÏ1 hÎ~°æ$Ǩ‚u5 `å L5Ѩi1ëêì^Œ∞5áê^Œ1^è•`åº
~°∞}ˆH`5 ∞« HÀ5 ëœìK1« II 24 II
✫✫✫

ѨOK«qOâ’ #∞"åHõó
P~°∞}ˆH`«∞Hõ„ÉÏǨχ}Ë Ñ¨Ù+¨¯~°Ñ~¨ å‚^∞Œ ºÑ¨^•è #qkèó („ÉÏǨχ}"£∞)
1

*Ï5#∞5^Œ5Ѷ‘∞fl =Ú1`«Î~°"Õ5nO MÏ5`åfi I J5áêO ѨÓ1~°Ü«∞u I J5áêQ∑O
ã¨~1 fi5° `åfiÜ«∞1 I ѨÙ+5 ¯5¨ ~°Ñ5 ~5¨ Q‚° O∑ ~°∞H5 ‡õ O ѨÙ~∞° +1 5¨ q∞`«∞ºÑ¨^1 ^Œ •è u I `«áÈ5 "≥· ѨÙ+1 ¯¨ ~°Ñ~5¨ "‚° ∞£
I ã¨`5 º« Q∑O ~°∞H5 ‡õ ó I J5=∞$`«O5 ѨÙ~°∞+1 ó¨ I U5`å=5 ^•fi "å2ãÎ≤ I Ü«∂=1 ^Õ`5 `« ü I
Ü«∂=1 ^Õ"5 å ã≤1Î II 103 II

2

`« ^Œ=~1 ∞° <Õú I ‰õÄ~5 ‡° =ÚѨ^1 ^Œ •è u I J5áê "Õ∞=5 "Õ∞^è5Œ =∞=1~∞° <Õú I J^äÀ2

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

233

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨fi5 ~°ãæ º1¨ Ö’5Hãõ º5¨ ã¨=∞1Ã+ºÂì I PѨ1 =∂áê =∞5Ѩ ã¨û~å2fió I J5™ê‡^Œ™5 ê‡k5`À
 =Ú`«ó1 I J5yfl ~å5fiÜ«Úâ◊Û5 ã¨∂~°º1 â◊Û I ã¨Ç5 Ϩ ã¨&
1 Û㨯5 ~°iÜ
ú1 ∂« 5 Wu1 I
"å5Ü∞« fiâß1fi ~°t‡5 Ѩ`Ü
1« ∞« ó I Ö’5HOõ Ѩ$1 } z5Û„ù ^ŒO Ѩ$1 } II 104 II
3

Ü«∂ ã≤„Î6 ã¨ó Ѩ~1 °=∞5*Ïó I W5¢#ÑÌ6 ¶¨∞’5ëê "À5 =ã¨∞a1 è, ˆ~"5 å ¿ÇÏ5º"Õu1 I
Ѩ&Û5 z`«Ü
1 ∞« 5 LѨ^1 ^Œ •è u I áêVŸ6¯Î  yfló I Ü«∂"å1 <Õ"5 åyflóI `«O z1#∞`Õ I
Ö’5HOõ Ѩ$1 }Ü«∂ k5fifÜ«∂5 =ÚѨ^1 ^Œ •è u I Ѩ&Û1 Ѩ^•5 "≥q· ~5 å\ò I `«™ê5º "å
W5Ü∞« O áê^Œó1 I J5#iÎ H1 O6Δõ áê^Œó1 I ^Òºó áê^Œó1 I kâ◊ó5 áê^Œó1 I Ѩ~5 À~°*1 Ï5ó
áê^Œó1 I q5~å*˺5 = „Ѩuu1 +¨uª I Ü«∞ U5`=« ∞5yflO z1#∞5`Õ I Ü«∞ L1 K≥#· "Õ∞=5 O
"Õ^1Œ II 105II
Jã≤1ΠѨ$}Ï5 #ÎiH1 O6Δõ áê^Œ5 +¨¬@Û1 II 25 II
✫✫✫

+¨_çfiOâ’ #∞"åHõó.
P~°∞}ˆH`«∞Hõ„ÉÏǨχ}Ë Ñ¶Å¨ qâı+„¨ =`« qâıëê}ÏO q^è•#"£∞. („ÉÏǨχ}"£∞)
1

J5yflO „Ѩ}
5 Ü
© ∂≥ Ñ1 㨠=¨ ∂5^•è Ü«∞1 I `« =∞5a`è 1« U5`å J5c+¨H1ì Í5 LѨ^1 ^Œ •è u I
J5yfl5 Ǩϟ5„`Õ ^Œ~1 âü Ñ◊ Ó¨ ~°=‚ ∂5ãÜ
¨ ∂≥ ó2 I Ѩâ5 √◊ |5 <5 úÕ Kå1`∞« ~å5‡¿ãº+¨μ1 I J^äÀ1 PǨïó I
ã¨~ˆ fi1 +¨μ Ü«∞[˝„Hõ`5 ∞« +≤fiu1 I J^ä1Œ ǨϙꇠǨ  ~°∞}
5 ™ê1ûfiÜ«∞=5 Úƒù=ó1 I
™ê5q„5 `« ã¨û~À5fi yfl i`«º#1#∞+¨VOæ =∞<åº=∞¿ÇÏ I <å<å5"å U5`ëÕ ê2O g5~å1º}˜ I
Hõ =∞5yflO z1#∞`Õ II 106 II

2
234

㨄5 u5Ü∞« =∞5yflO z1<å5fi#ó I Hõ =∞5yflO z1#∞`Õ I ™ê5q„5 `« =∞5yflO z1<å5fi#ó
Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

I Hõ =∞5yflO z1#∞`Õ I <å5zHˆ5 `5 « =∞5yflO z1<å5fi#óI Hõ =∞5yflO z1#∞`Õ I Kå5`∞« ~5 5ü
Ǩϟ5„u5Ü∞« =∞5yflO z1<å5fi#ó I Hõ =∞5yflO z1#∞`Õ I "≥â6· fi5◊ ã¨$5 [ =∞5yflO z1<å5fi#ó
I Hõ =∞5yflO z1#∞`Õ II 107 II
3

L5áê5#∞5"å5Hº1õ =∂5â√◊ =∞5yflO z1<å5fi#ó I Hõ =∞5yflO z1#∞`Õ I W5=∞
=∂1~°∞}ˆH`«∞Hõ =∞5yflO z1<å5fi# Wu1 I =$ëê5 "å J5yfló I =$ëê1}∫5
ã¨QOæ∑ ™ê1ÊÅù ÜÕ∞`ü I ǨÏ<5 ºÕ `å2㺨 Ü«∞[5 ó˝ I `«™ê6‡<åfl#∞5+[¨ º1 ó I ™È`«~1Î "° k5Õ +¨μ1
„Hõ`5 ∞« +¨μ1 zhfi`« I L5`~6Ϋ "5° ^5Õ •ºQ∑O ǨϺ1 yfl j6ÛÜ«∞`Õ2 I „Ѩ*5 ÏHÍ1=∞ tÛhfi`« II108II

4

„áê5*Ï5Ñ`5¨ Àº "å U5ëÈ2 yfló I „áê5*Ï5Ñ`5¨ åºó „Ѩ*5 Ïó I „Ѩ*5 Ï"å2 #ƒù=u I
Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I Ѩâ5 √◊ HÍ1=∞ tÛhfi`« I ã¨O5 *Ï˝#O5 "å U5`« `«Ê1 â◊¥<5 å"£∞ I Ü«∞
^•Ñ¨ó1 I Ѩâ5 ¥◊ <5 å "Õ∞=5 ã¨O5 *Ï˝< 
5Õ yfl z1#∞`Õ I Ѩâ5 √◊ =5 ∂ #1ƒ=ù u I Ü«∞ U5=O
"Õ^1Œ II 109 II

5

=$+≤1ì HÍ=∞tÛhfi`« I PáÈ5 "≥· =$+≤ó1ì I Ѩ~5 <˚° À5º =~ü+μ¨ H1 À Éè=í u I
Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ I P5=∞5Ü∂« g5 z1hfi`« I PáÈ5 "≥· Éè+1Ë [5¨ "£∞ I Éè+5Ë [5¨ "Õ∞"5 åÃã‡Â1
Hõ~Àu I ã¨~fi5° =∂Ü«Ú1 ~ˆ u I J5aK5è ~« ∞° Q∑O1æ tÛhfi`« I =„*’5 "å PѨó1 II110II

6

=„[1 "Õ∞=5 „ÉèÏ`«$1 "ÕºÉèº5í ó „ѨÇϨ ~1 u° I ã¨$6Î }∞5`« U1#"£∞ I `Õ[™1 ê¯"≥∂5
Ü«∞â◊™1 ê¯=∞ó I „|5ÇϨ ‡6=~5 Û5° ã¨HÍ1=∞ ã¨û5 fi~°Hæ Í1=∞ tÛhfi`« I U5`å=5^•fi "å2ãÎ≤ I
Ü«∂=1 ^Õ`5 `« ü I Ü«∂=1 ^Õ"5 åã≤1Î I `« ^Œ=~1 ∞° <Õú I `«Ããº6· `« ¢^fi5Œ `«"∞£ I =~ü+u1¨ 5 #
^è•"1 `Õ ü II 111 II

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

235

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

7

J5=∞$`«O5 "å PѨó1 I J5=∞$`«™5 êº#1#iÎ `≥ºÂ I <åѨÙû =¸„`«Ñ1 Ù¨ s5+O¨
‰õΩ~1 åº`ü I # x+‘ª1 "Õ`ü I # q5=ã¨#1 ™êûflÜ«∂`ü I QÆ∞Ǩϟ5º "å U5ëÈ2 yfló I
U5`™« ê5ºQˆ fl ~°#u1 ^•Ç¨Ü«∞ I # ѨÙ+1 ¯¨ ~°Ñ~5¨ å‚x5 Ç≤Ï~°}
1 º5 O "å kèu5 ¿+`ª2 ü I
U5`™« ê5ºQˆ fl ~°#É1 Ïè º~ÀǨÜ«∞ I # ‰õÄ~°‡5 ™êºj1flÜ«∂`ü I <À^ŒH5 ™õ ê6ºÑ¶∂¨ `«∞H1 Í5<ºÕ #1
"≥∂^ŒH5 Íx1 Éè=í xÎ I J5Ñ∂¨¶ `«∞H1 Í5 PѨó1 I Ü«∞ U5`« =∞5yflO z1#∞5`Õ I Ü«∞ L1K#·≥
"Õ∞=5 O "Õ^1 Œ II 112 II
z5#∞5`,5Õ z5#∞5`,5Õ „Ѩ*5 ÏHÍ1=∞tÛhfi`«,5 Ü«∞U5=O "Õ^• áÈ1^•è "Õ,5 ^Œjfl1 Ü«∂,
K«Û5 `åfii1K« II 26 II
✫✫✫

ã¨Ñ¨ÎqOâ’ #∞"åHõó
kfiѨ^Œ HõÑΔ }
¨ +© Hì¨ Í<å =ÚѨ^•è #=∞¢<åÎó
1

W5=∂#∞1HO5õ Éè∞í =1<å ã‘+^¨ =Õè ∞ I W¢#â1Ì Û5◊ qâıfi1 K« ^Õ"5 åó I Ü«∞[5 O˝ K«1 #
ã¨#6Î fiO K«„1 Ѩ*5 ÏO K«1 I P5k`5 º·≥ i¢#1Ì ã¨ûÇ6 Ϩ ã‘+1 ^¨ •è `«∞ I P5k`5 º« iO„^Œ6 ã¨ûQÆ}
1 À
=∞5~∞° k1ƒóù I J5™ê‡HõO1 Éè∂í `«fiq5`å `«#5 ∂<å2"∞£ I PѨ=¡1 ã¨fi5 „ѨÑ=1¡¨ ã¨fi I P5}¤©
Éè=1í [5 =∂ =Ú5Çï¨ ó I ã¨∞MÏnO ^Œ∞ó1 Yx5^<Œè å"£∞ I „Ѩu=1 Ú&Ûã¨fi5 ™êfiO
ѨÙ~5 "° ∞£ II 113 II

2

=∞s1KÜ
« ∞« ™êûfiÜ«∞OÉè∞í "5 åó I ÜÕ∞ â◊s1 ~5 å}1ºHõÅÊÜ«∞† I `Õ `Õ1 ^ÕÇ5 Ϩ O
HõÅ1 ÊÜ«∞#∞Î I =∂ K«1 `Õ5 MϺ 㨇1 fi+¨`ü I LuÎ+1 `ª¨ 5« =∂ ã¨fi1 ѨΠI J5yfl q∞1KÛ« ^ù fi5Œè O
ÉèÏ~°`1 åó I ~å[˝6 ™Èû=∞1㺨 `«$5 áêÎãó1¨ I ã¨∂~ˆ º1 } ã¨Ü
5 Ú« *’1+㨠ó¨ I Ü«Ú"å1

236

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨∞"5 å™ê2ó I J5ëêìK„1« HÍ5 #=1 ^•fi~å II 114 II
3

^Õ"5 å<å5O Ñ¨Ó ~°Ü
1 ∂≥ ^5 •è º I `«™êºQ∑O1 Ç≤Ï~°}‡1 Ü«∞ó HÀ5âó◊ I ã¨fi5 ~Àæ Ö’5HÀ
*’ºu5ëê  =1$`«ó I Ü≥∂ "≥`· å2O „|Ǩχ1 }À "Õ^5 Œ I J5=∞$`Õ<1 å =5$`åO
ѨÙ1s"£∞ I `«Ãã·‡2 „|ǨχK«1 „|Ǩ‡6K« I P5Ü«Úó H©i1ÎO „Ѩ5*ÏO ^Œ1^Œ∞ó I
q5„ÉèÏ[1=∂<å5QO5∑ ǨÏi1}"© ∞£ I Ü«∞â5 ™◊ ê1 ã¨OѨs5 =1$`å"£∞ I ѨÙ~°QO1∑ Ç≤Ï~°}‡1 ~¸O
„|5Ç¨ ‡ II 115 II

4

q5"âÕ ß1Ñ~5¨ ål1`å I Ѩ~åVı`º1« *Ϻ=∞5~¸ I Ѩ~åVı`º1« <åâ◊H5 © I W5ÇϨ Kå1
=Ú„`«1 Kå<Õfi5 u I q5^•fi <Õ"1Ì åã¨∞~5 å #∞1ÉÜ
5íè ∂« † I Ü«∞ `«∞¯1 =∂5s =∞5¢#Ü
Ì ∞« `1 Õ I
Ü«∞5 ^À5º+≤ ^Œº`«Ê1 u5„=`å2 I Ji1+O6ì¨ Ü«∞ u¯&1Û „H˜Ü
5 ∞« `Õ2 I J5yfl ã¨^Î #Œ ∞1"^Õ uŒè I
J5â◊$`å1ã¨â≈◊1 $`åã¨â5 ◊Û II 116 II

5

Ü«∞*5 Ïfi<À5 ÜÕ∞  Ñ¨º1 Ü«∞[5 fi#1ó I ã¨fi1 ~°º<ÀÎ6 <å¿ÑH2 <Δõ ÎÕ I W¢#1Ì =∞5yflO K«1 ÜÕ∞
q5^∞Œ ó I ã≤H`1õ å W= ã¨O5 Ü«∞xÎ1 I ~°t5 ‡aè1 ã¨û=Ú5ni1`åó I J5™ê‡Ö’¡H6 Í ^Œ=1 Úëê5‡
K«Û I |∞∞5+a≤ 1è ~°^• `«Ê6 $tflaèó1 I J¿Ñ`1 5« g`«5 q K«1 ã¨~Ê5° `å`«ó1 I ÜÕ∞ „`«ã5 ÷¨
ѨÙ~1 å5}Ï ÜÕ∞K«5 #∂`«<1 åó I JǨϟ1aè ~°k5 ƒù ~°‰5 Ωõ aÎ 5è ~°fi1 ºHõ"Î ∞£ II117II

6

Ü«∞"5 ∂≥ ^Œ^1 •`«fi=5™ê#1 =∞Ãㇷ I #$ =Ú1}O`«∞ #$ áê5`fi« ~°º1 ó I J5H$5õ ëêìÜ∞Õ
K«5 Hõ$+¨*ì1 Ïó I ‰õΩ=5 ∂s1+¨μ Hõh5 h1+¨μ I *Ï5i}©+1 ¨μ K«5 ÜÕ∞ Ç≤Ï`5 åó I ˆ~`«ó1 Ñ‘`å5
P}1Ѥ `‘ åó I PVÍ1~ˆæ +¨μ K«5 ÜÕ∞ Ǩï`5 åó I L5ÉÜ
íè ∂« 2 #∞Ê¢`á1Ϋ œ„`«H5 ͆ I Ü«Ú"5  
5Õ Ç¨ÏO
Ü«∞=5 ∞~å[1Q͆ I â◊`5 q« ∞#∞fl â◊~5 ^° ó1Œ I J^À5 Ü«∞ ¢^ƒŒ Ǩχ1 qÅ5|"£∞ I Ñ≤`5 $5« }ÏO
K«1 Ü«∞=5 ∞㨺1 K« I =~°∞}
1 ™5 êº t1fi<À ~°Qˆ5 fló I =∞5~∞° `å2O K« q5Ç¨ Ü«∞™1 ê"£∞ I

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

237

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

HÍ5=∞5„ѨÜ
5 ∞« =1}O "Õ∞ Jã¨∞Î I 㨠¿ÇÏ1º"åã≤‡1 ã¨<5 å`«#1 ó I Wu <åHÀ „|Ç≤χ„â◊"À1
~åÜ≥∂^5 #Œè "£∞ I Ѩل5 `å<åáÈ1 ^Õg5 i5Ç¨   Ç≤Ï`1 « I I118 II
ѨÙ~5 O° #=1^•fi~å „|5Ç¨ ‡ K« =º1HQÎõ O∑ â◊~5 ^° À5 ëœì K«1 II 27 II
✫✫✫

JëêìqOâ’ #∞"åHõó
W+¨Hì ÀѨ^•è #=∞O„`Ò.
1

qj2s6¬‚O QÆ$„^èj1Œ s¬‚O K« I J¿Ñ`À1 x~ü|∞∞5uQ∑O ǨÏ^1 óŒä I ѨiÉÏ^èQŒ Oæ∑
âıfi1 `«‰Ωõ H5 "Δõ ∞£ I x5[V…QO1∑ â◊|Ö5 ’^Œ~1 "° ∞£ I ã¨5 `å† "å5KåºÜ«∞Ü
1 ∂« ã¨Ç5 Ϩ I JˆQfl5
<åâ◊Ü
1 ∞« ã¨O5 ^Œ$â◊ó1 I D5~å¬ ºã¨∂Ü
5 ∞Õ |∞1É∞íè H5 ÍΔ "£∞ I =∞5#∞ºO Hõ$5 `åºO K«1 nkè~ˆ
I ~°^#1Õä H˜QO∑ â◊√H5 Í=1`å I JˆQfl5 <åâ◊Ü
1 ∞« ã¨O5 ^Œ$â◊ó1 II 119 II
qj2s¬6 O‚ ^Œâ1◊ II 28 II
✫✫✫

UHÀ#„uOâ’ #∞"åHõó
W+¨Hì ÀѨ^•è #=∞O„`åó
1

Ѩ~5 <˚° å1ºÜ«∞5 „ѨQÍ1Ü∞« `« I k5=ã¨∞Ê5 „`åÜ«∞1 q∂5_∞»è ¿+2 I 㨠<À1 Ü«∞=5 ã¨1
q∞K«Û`ù ∞« I W5^OŒ =K«ó1 Ѩ~5 <˚° å1ºÜ«∞ ã¨fi5 ~å*Ë2 I ǨÏ$5 ^À J5ãΨ fi#Î~1 O5° `«^∞Œ º1 Ü≥∂`« I
=∞5Ü∂≥ É5 ∂íè ~åfi`À1 q5âfi◊ Hõ$1 +¨Ü
ì ∞« ã¨û#Îfi6 ¿ã‡ I ã¨∞Ñ5 Ñ5≤ Ê5¨ ÖÏ F+¨n1 è ~ˆ =6Ì QÀ1áêó I
Ü≥∂QÆ~ƒ5° ù "≥∂+¨n1 <è å"£∞ I QÆ"å2O Hõ$5 }À`«º~°fi1 `å"£∞ I Ѩ~5 #˚° º1 ó ѨÙ~∞° +5 }‘ Ï2"∞£ II120II
Ѩ~5 <˚° å1ºÜ«∞5 ^Œâ1◊ II 29 II
✫✫✫

238

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„uOâ’ #∞"åHõó
– W+¨Hì ÀѨ^•è #=∞O„`åó –
1

ѨÙ#1 ~å‡"≥∞uÿ fi¢xÜ
Ì6 ∞« "£∞ I ѨÙ#5 ~åÜ«Úó5 ѨÙ#5~ƒ° Qù ó1Æ I ѨÙ#5 ¢~åƒÇ¨Ï‡1 } "≥∞`ÿ ∞«
=∂ I ѨÙ#5¢~qÌ° }
1 "≥∞`ÿ ∞« =∂ I Ü«∞<Õ‡5  ^Œº ~ˆ `«ó1 Ѩ$käg5 =∞™ê¯<£1 I
Ü«∞^À+¨n1 è ~°Ñ5 º¨ ã¨~1 5° ^Œº ^•Ñ¨ó1 I W5^OŒ `« `«∞Ê#5~å^Œ^1 Õ I n5~å…Ü
6 Ú« `5 åfiÜ«∞5
=~°Û¿1 ã I Ü«∞<Õ‡5 ~ˆ `«ó5 „ѨãK1≤ º« `Õ I Ü«∞ #5‡ P*Ï1Ü∞« `Õ5 ѨÙ#1ó I `Õ#1 =∂
=∞5=∞$`«O1 ‰õΩ~°∞ I `Õ#1 ã¨∞„Ѩ5 [ã¨O1 ‰õΩ~°∞ II 121 II
ѨÙ#5 ~ˆ fiÌ K«1 II 30 II
✫✫✫

UHõ„uOâ’ #∞"åHõó
"≥„· â◊=}Ü«∞[˝=∞¢<åÎó, `«¢^•ƒÇ¨Ï‡}"£∞, |eǨÏ~°}ÀѨ™ê÷#=∞O„`åó.
1

J5^Œƒùº ã≤Î~À5^è• *Ï1Ü«∞`« I `«=1 "≥·„â◊=5} ã¨1û^• I u~À1^èÕÇ≤Ï ã¨Ñ¨5`åfl
#1fló I ÜÕ∞ JáÈ5  â◊flxÎ1 Hˆ K«#5 I `å5fi¢+Oì‘ =∂5Ü∂« O "≥„2· â◊=}
5 ó I ~°^QŒä O1∑
ã¨ÇϨ „ã¨=5 #∞ú~1 "° ∞£ I ѨÙ~5 ∞° â5 Û5◊ „HõQO∑ ã¨ÇϨ „1 ™êâ◊fi"£∞ I P™ê÷Ü
6 ∂«   Ü«∂Ç1 Ï≤ <À
|5e"£∞ I Ü«∞Ãㇷ 1 Éè∂í `5 åx1 |5e =∂=1ÇϨ xÎ I ^è#Œ O5 QÍ"À5 ǨÏã≤6Î Ç≤Ï~°}
1 º5
=∞âßfi<£1 II 122 II

2

J™ê1=∞ ã¨∞=∞5`Ò Ü«∞l5 Ü
˝ ∞« ã1 º¨ I „tÜ«∞O5 a„Éè`5í À  #fl1=ÚvO q5~å[2"∞£ I
ã¨∞^5 ~5Œ â5ü <5◊ Õ K«1 „H“5&Ûı K«1 I "≥∞<6ÿ å5Qˆ K«1 =∞5Ç¨ y1~“ I ã¨`5 ^« •5fi\Ïì~Q1° =Æ ∞5<åÎ I ã¨Q5 O5∑ Ǩ~°º5 O
#QÆ~1 O5° `«=1 I Wu =∞¢<åÎó2 I HõÖ’1Ê `« T5~fiú° "£∞ I Ü«∞k5 |e5QO5∑ ǨÏ~ˆ `2 ü I

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

239

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ç≤Ï~5 }
5° º5 <å5ÉÜ
íè ∞Õ 1 q`«∞^5 Ü
Œ ∞Õ 1 H“ÉË~5 åÜ«∂Ü
5 ∞« O |1eó II123II
3

ã¨~fi° Éè∂í `åkèÑ`¨ Ü
« ∞Õ #1=∞ W5u I J^ä|Œ eQ∑O ǨÏ$`ÀfiѨu1 ¿+`76ª « I Hõ„6Δ `«OÎ
Hõ„6Δ `«OÎ "≥„2· â◊=}
5 ó I „ÉÏǨχ}Ï1 =Ü«∞Q5 O6æ∑ 㨇ó I #=∞1 ¿ãÎ Jã¨∞6Î =∂ =∂1
Ç≤ÏQ∑Oã‘ó I J™ê‡¢`Ê« qâߺ#fl1 =∞núu6 I J^äŒ `«=∞yfl =∂1^nŒ `5è « I Ü«∞ã≤‡ <Õfl`«
`«¯~°‡ „ѨÜ
1 Ú« &©`6˚ « I u5~À^è•É5 ∂íè ó I u5~À^è•5 Éè∞í =1ó II 124 II

4

u5~À^è•5 ã¨fi1 ó I u5~À^è•5 Éè∂í ~°∞ƒù=5 ã¨û1 fió I ã¨~ˆ fiëêOÖ’HÍ<å =∂kèÑ`¨ º1Õ
ã‘^u5Õ I J^äŒ `« =∞y1fl q∞hú`6 « I Ü«∞ã≤‡ <Õfl`« `«¯~°‡„ѨÜ
1 ∞« &©`6˚ « I u5~À^è•5 Éè∂í
™êûfiǨ2 I u5~À^è•5 Éè∞í =5™êûfiǨ2 I u5~À^è•5 ã¨fi1 ™êûfiǨ2 I u5~À^è•5 Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 û1¨ fi
™êûfiǨ2 I Ü«∞ã≤‡ #fl㨺 HÍÖË ã¨~åfi PǨïf~ü Ǩï`å1 Éè"í Ü
5Õ Ú« ó II 124 II

5

JÑ≤ „ÉÏǨχ}1=Úv5<åó I `«ã‡≤ #flǨÏfló HÍÖË „ѨÜ
1 Ú« &©`6˚ « I Ѩ~ã1° ∞¨ û5 Ѩ[Î <1 å
^Õfi5 Ñ≤ I =∂㨇 „Ѩ=∂^Œº#Î1 =∂ ^蕺5 ѨÜ∞Õ `ü I ã¨~åfi~å÷2 ã≤û^èº5Œ <ÕÎ I Ü«∞ U1=O
"Õ^5 Œ I ‰õΩΔ ^躌 xfl^Œ1 =∞*Ï5#`å"£∞ I ã¨~åfi~åú #1 ã≤^º5Œè <ÕÎ I Ü«∞ ¿ã1Î q5Ñ∂¨¶ `«∞H1 À
„ÉèÏ`5 å I =∞=∂#Î~ü ǨÏ$1 ^ŒÜ∞Õ 5 „t`«ó II 126 II

6

`«™ê1‡ W5=∞ =∞1„QÆ5 Ñ≤}¤O1 AǨϟq∞ I 㨠"Õ∞2  ~å÷6 <å‡q=1nè`ü I
=∞~Ú5™êfiǨ2 I ~å5*Ï5kè5~å5*ÏÜ«∞1 „Ѩã¨Ç¨Ïº ™ê5Ç≤Ï<Õ2 I #"≥∂1 =5Ü«∞O
"≥„2· â◊=}
5 ÏÜ«∞‰1 Ωõ ~°‡¿ÇÏ I ã¨"∞Õ 5 HÍ=∂5 <å¯=∞5HÍ=∂1Ü∞« 5 =∞ǨϺ2 "£∞ I HÍ5"∞Õ â5 fi5◊ ~À
"≥„2· â◊=}
5 À ^Œ^1 •`«∞ I ‰õΩÉ5 ~5Ë åÜ«∞1 "≥„· â◊=}
5 ÏÜ«∞1 I =∞5Ç¨ ~5 å5*ÏÜ«∞5 #=∞1ó I
Hˆ `5 "« À5 J~°∞}
1 Ï㨠â◊Û I |∞∞5+Ü
5¨ ∂≥ "å`«~1 â° <5◊ åó I „Ѩu5 ë5 êªQO∑ â◊`5 ^« •è 1 Ç≤Ï I
ã¨=5 ∂Ç≤Ï`1 å™È  ã¨ÇϨ „ã¨^5 •è Ü«∞ã1 "¨ ∞£ I t5"å #5 â◊≈#1=Î ∂ Éè=í #∞Î I k5"åº PѨ5

240

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F+¨^1 Ü
Œè ∞« ó I ã¨∞=5 ∞5$_ôH5 Í ã¨~ã1° fi¨ u I =∂ `Õ5 "À1º=∞ ã¨O5 ^Œ$t1 II 127 II
Jâß2fi, #ƒe5, ~°∞ƒù"À1, Éè"í Ü
5Õ Ú« , ¢t≈`«, â◊Û,1 ã¨Ñ5 KΨ 1« II 31 II
✫✫✫

^•fi„uOâ’ #∞"åHõó
P~°∞}ˆH`«∞Hõ K«Ü∞« <åOQÆxÜ«∞=∞ qâıëêó, `«#‡O„`å^躌 Ü«∞#qkèâÛ◊
(„ÉÏǨχ}"£∞)
1

ã¨O=`«û~° "Õ∞`«1 ¢^fiŒ `«O5 K«~ˆ `ü I ^Ò1fi "å =∂5™œ I xÜ«∞=∞ã¨û1 =∂¿ã#5 I
`«ã‡≤ xflÜ«∞=∞1qâıë5 êó I „u+¨=} =Ú^ŒHÀ1Ñ㨠Ê5¨ ~üj I K«`∞« ~°÷ HÍÅáê#1ÉHíè 6Îõ
™êûº`ü I JǨÏ~°ÇϨ ~åfi ÉèHÂË 1Δõ =∞j5flÜ«∂`ü I B^Œ∞=∞ƒsaè ã¨ûq∞kƒù ~°yfl1 O
ѨiK5 ~ˆ« `ü I ѨÙ#~å‡"≥∞uÿ fi¢xÜ
Ì ∞« q∞`Õº`Õ <å#∞1"åˆH#5 I L^Œ$ú `«Ñi¨ ѨÓ`åaè
~°kƒùó HÍ~°º1 O ‰õΩs5fi`« II 128 II

2

J1ãO¨ K«Ü
5 ∞« "å† I JQÆflÜÕ∞ "åÜ«∞"Õ1 ã¨∂~å5ºÜ«∞ I „|Ǩχ}Ë „Ѩ*1 ÏѨ`5 Ü
« ∞Õ I
K«¢#=Ì ∞¿ã #1H„Δõ `ÕÉ5 ºíè ó I |∞∞`«∞Éèºí ã¨ûO=1`û« ~å5Ü∞« I =~°∞}ÏÜ«∂~°∞}ÏÜÕ∞u
„=1`Ç« Ϩ Ÿ5=∂ó I „Ѩ=5 ~5 ºæ° =1 ^•^Õâ5 ó◊ I J~°∞}Ïó HÍ2}~¤ +5ü Ü
¨ ∞« ó I J~°∞}˺1  nè~¸5~<° £
I Éè„í ^ŒO Hõ~ˆ a‚ è iu ^Õfi1 [Ñ≤`5 åfi II 129 II

3

=∞Ǩ<åq∂flaè ~°∞^ŒHQõ O∑ ã¨Q1 Oæ∑ ã¨Ê5 ~°≈º I `« =∂Kå2~Àº ^Œ^5 •º`ü I t"å#
â◊≈#Î "Õ∞`Àº+¨n1è ~åÅ5É`íè Õ I ã¨∞=∞$_ô Hˆ u1 Éè∂í q5 ∞"£∞ I U= =∞1ÑѨ ~ˆ5¨ æ I ^è#1Õ ∞
~°H6Ì }
Δ˜ Ï I HõQO∑ ã¨O "åã¨â1 Û◊ HΔ“=6 ∞"£∞ I J#º1 ^•fiâ◊√H5 "¡õ ∞£ I Ü«∞^1 •ä â◊H5 "Θ å I
U=Q∑Oæ ™êfi^蕺ܫ∞^1 ~ˆŒè ‡6} I J~°}º1Ë  nè~¸5`« I `«Ñ㨠fi‘ ѨÙ}Àº Éè=í u `«Ñ㨠fi‘
ѨÙ}
1 Àº Éè=6í u II 130 II

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

241

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

‰õΩs5 fi5 `«, [1Ñ`≤5 åfi, ™êfi^蕺ܫ∞1 ^茈~‡5 }, ^Õfi K«1 II 32 II
4

Éèí5„^ŒQ∑æO, 㨇 $u1, ™êûHõ5O *Ï<å5, =∞HõΔ º, u1`å5„=∂}1º, `«∂º~åúfi6HõΔ ,
P~ÀQÆó, Hˆ fi^Œ, =∞yflâ◊Û, ã¨Ç1 Ϩ „ã¨=5 $, `«Ê5 q„`«=1 #Î6 P`«#1 ∞ëê5fi, +¨Ü
ì ∂≥ h1 O5 ,
Ü≥∂™ê5, =^ä•, k`«º™êº, ~ÀQÆ™êº, ^äŒ "åÜ≥∂, ~°^•ä Qˆ fl5 , ~°HÌ }
Δ˜ ѨÓ~°fi™êº,
q∞1¢#ÑÌ ∞¨¶ ’5ëê=5, PѨ=1 ∂áê5O, Ü≥∂ 
1 áê, =∂áÈ5",·≥ K«`∞« +1 Ü
ì¨ ∂≥ º, *Ï#∞^ŒÑ5 ∞‘¶ fl,
=∞5yflO „Ѩ}5 Ü
© ∞Õ ,5 =∂ #∞1HO5õ , qj2s¬ O‚ , Ѩ~5 <˚° å1ºÜ«∞,5 ѨÙ#1, ~°^5 ƒŒ ºù , ã¨ûO=`«û~°O,
^•fi„uQ∑O1 â◊`ü II 32 II

5

Éè„5í ^ŒO *’5ºuëê5 `«ã‡≤ „<å*Ï#O Hõâ5 º◊ áê2 `«ûǨτã¨=5 $k1Ü∞« O5 #ѨÙQ∑Oã¨H1 õ
=∞5+Ü
ì¨ ∂≥ h1 5 =∞=Ѩ`<« åÎ<å =∂5Ü∞« `«#1 "å#ƒù=u ã¨`5 À |#∞úO6 `åL1`~Ϋ `5° À
=„[1"∞Õ =5 ѨÙ#1 ~å‡"≥∞`ÿ ∞« „u5QO5∑ â◊^∞Œ `1 ~Ϋ â° `5◊ "« ∞£ II 130 II
ǨÏi1 F"£∞. NHõ$ëê‚~Ê° }=∞ã¨∞.Î
✫✫✫

J^äŒ âßxÎó.
6

Éè„í5 ^ŒO Hõˆ~‚a1 è â◊≈$}∞5Ü«∂=∞1 ^Õ"åó I Éè„í5 ^ŒOѨâ1 ıº=∂5HõΔa~è5 °º[1„`åó I ã≤Ô~÷6 ·
~°*2Âæˇ ã¨∞+Î μ¨ "6ì åQ∑Oã¨#1 #6Î ∂aèó1 I =º âı=1 ∞ ^Õ=5 Ç≤Ï`1 O5« Ü«∞^•Ü«Úó1 II ã¨fi5 ã≤#Î 5 W¢<ÀÌ1
=5$^Œ„ú â◊"1 åó I ã¨fi5 ã≤#Î ó1 ѨÓë5 ê q5âfi◊ "Õ^1 •ó I ã¨fi5 ã≤#Î 5 ™êÎ~HΔÀº6 Ji1+<ì¨ qÕ ∞ó I ã¨fi5 ã≤Î<À5
|$ǨÏã5 ʨ u1 ~°^Ì •è `«∞ II
FO âßxÎ6 âß≈xÎ6âß≈xÎ1ó II
`≥u· sÎ Ü«∂~°}ºˆH „Ѩ^=Œä ∞ó „Ѩáê~îH° õ ã¨û=∂ѨóÎ .
★★★

242

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

™êfi^蕺ܫ∞„ÉÏǨχ}"£∞
J#∞"åHÍó 20 HÍO_»i¬ó. ã¨fiÜ«∞OÉè∂í ó.
âßxÎáê~î°ó.
ǨÏió F"£∞ II #"≥∂5 „|Ǩχ1 }Ë5 #"≥∂1 Jã¨fi6Î QÆflÜÕ∞#5 =∞1ó Ѩ$kä"5 º·≥ #=∞5
F+¨n1 Éè ºíè ó I #"≥∂1 "å5KÕ #"≥∂1 "å5K㫠ʨ `«Ü
1 ∞Õ 5 #"≥∂5 q+¨"‚1 Õ |$ǨÏ`5 Õ Hõ~1 Àq∞ II FO
âßxÎ6 âß≈xÎ6 âß≈xÎó1 .
✫✫✫

„Ѩ^äŒ"≥∂ #∞"åHõó.
Ü«∞*’˝Ñ¨g`«qkèó.
1

ǨÏió F"£∞ II ã¨ÇϨ 5 "≥· ^Õ"5 å<å5O Kåã¨∞~1 å}ÏO K« Ü«∞*5 ∫˝ „Ѩ``1« å
"å™êÎO =5Ü∞« Q∑Oæ ã¨fi5 ~°Oæ Ö’5Hõ "Õ∞ë2 êº"≥∂ =5Ü∞« "Õ∞ë2 êº=∞5 Wu5 `Õ ã¨∞~1 å
ã¨û5 O#ǨϺ5 ã¨ÇϨ Ã1 ã6· "åK«~1 ° ¢#ƒÇ¨Ï‡5 K«~ˆ º1 }5 `«ÑÃ1¨ ã· = ^Õ"5 å ¿ã 
Î ã¨∞~1 å J=ÚǨϺ5 Q∑O6æ
¿ã#Î „áê*Ï1#Q5 Oæ∑ ¿ãÑÎ ~¨ å1É=íè 5 <Õ#Î ã¨fi5 ~°Oæ Ö’5H=õ ∂1Ü∞« 5 ¢#Êã¨$1 `Õ#5 "≥· Ü«∞[5 #˝ 1
^Õ"5 å ã¨û5 fi~°Oæ Ö’5H=õ ∂1Ü∞« 5 #fl„Ѩã$1¨ `Õ5 <åã¨∞~1 å5 #Ê~å1ÉÏè =Ü«∞5 ¢#Êã¨$1 `À ǨÏ5 "≥·
Ü«∞*1 ’˝Ñg¨ `5 <« À1 Ü«∞*5 ’˝ „Ѩã1 $5¨ `À  #∞1Ñg¨ u5 <À5 Ü«∞ u¯ &1Û „ÉÏǨχ5 }À
Ü«∞*1 ’˝Ñg¨ `5 º« nè`1 5Õ Ü«∞[1`« U5= `« `«™Î ê‡2^ºŒ *’˝ Ѩg5 `Õº1 "ånè~1 ¸`« Ü«∂[5 ÜÕ∞5
^Œº*Ë`1 « "å Ü«∞[5 ã˝ º5¨ „Ѩã$1¨ `å5º Jl1#O5 "å™È1 "å ^ŒH}
Δ˜ `5 « L1Ñg5¨ Ü«∞5 ^ŒH}
1Δ˜ O
ÉÏ5Çï¨ =Ú^Œ~1ú `5° Õ  =1 ^è`Œ ãÎÕ =5¨ º q∞u1 Ü«∞*’˝Ñg¨ `5 « "Õ∞`5 « ^Õ=5 qÑ1s¨ `«O
„áêp<åg5`Q« O∑ ã¨O5 g`«O1 =∂#∞5+"¨ ∞£ II 1 II

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

243

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS
✫✫✫

kfifÜ≥∂ #∞"åHõó
ã¨<Àúºáêã¨qkèó
1

~°HÍΔ Q∑O1 ã≤5 Ç¨Ï "å1 ѨÙ~À #∞"å5Hˆ `«áÈ„QÆ1 =∞u+¨#ª `6Î å¢#Ê5 *ÏѨu1 ~°fi5
~ˆ }À5áê=∞1¢#Ü
Î ∞« `«5 `åx5 =~°1 =∞=$}©`å  k5`Àº <À5 Ü≥∂^•ú6 Wu5 `å
„#6Ê*ÏѨ1u ~°„|g5 ^Àº^èŒ1Ü«∞5^èŒfi q∞u5 `«™ê5‡^Œ∞ uÎ1+¨ª#Î67Q∑5O ǨÏ"å5 `åx5
~°HÍΔ Q∑O1 ™êºk5`º« O Ü≥∂^èÜ
1Œ ∞« xÎ6 Ü«∂=1^㌠6Ψ =∞#1fiQÍ5 `åÎx1 ǨÏ5 "å U5`åx5
~°HΔÍQ∑1Oã≤ QÍÜ«∞¢u5Ü«∂ aè1=∞¢xÎ `Õ5<å=∞1ƒù™êâß=∞ºxÎ6 `«^Œ∞1 ǨÏ5"å U5`Õ
„|1ÇϨ ‡"å5k#1ó ѨÓ~5 åfiaè=1 Ú5MÏ ã¨û5 <åúºÜ«∂O2 QÍÜ«∞„u5Ü∂«  aè=1 ∞¢x`Î å5 PѨ1
T5~fiú° O qH˜Ñ1Δ x¨ 6Î `å U5`å PáÈ1 =5„r Éè∂í `5 åfi `åx5 ~°HÍΔ Q∑O1 ã≤ =∞5<ÇÌÕ ¨ ~°∞}
1 Ë
n5fi¿Ñ „ѨHÑ1Δ˜ x¨ 6Î Ü«∞ ¢`Ê« ^1 HŒ }
6Δ˜ O „Ѩ„Hõ=1 ∞xÎ6 `Õ#1 áê5áê‡#5 =∞=1^∂Œè #fi#∞κ6 ^Œº#Î1
=∞ã¨O6Î Ü«∞#Î1 =∂k5`º« =∞1a^è •è º5 Ü«∞ #∞5¯~°fi ¢<å2ƒÇ¨Ï‡5 }À q5^•fi#÷û6 HõÅO1 Éè„5í ^Œ
=∞1â√◊ fl`Õ 
5 ™ê "å1k`5 Àº „|5¿Çχu5 „|ÃÇÏ· ‡6= 㨠¢#ƒÇ¨‡5 ¿Ñºu5 Ü«∞ U5=O "Õ^1Œ II
2 II
✫✫✫

`«$fÜ≥∂ #∞"åHõó
‰õÄâ߇}¤Ç¨ÏŸ=∞=∞¢<åÎó
1

Ü«∞ ^Õ"1Ì å ^Õ=¿5 ÇÏà◊#1 O5 ^Õ"å1 㨠â◊ÛHõ$5 =∂ =5Ü∞« "£∞ I Pk1`å5º 㨙Πê2‡ <å‡
=Ú&Û`«~5 ãΰ º5¨ ~ˆ #Î 5 =∂ q∞5`« I ^Õ"å1 r=#HÍ5=∂º Ü«∞^•5fiKå  #1$`« =¸k5=∞
I `«™ê2‡#fl W5ÇϨ =Ú1&Û`«5 qâıfi1 ^Õ"å ã¨û5 *’+¨ã1 ó¨ I |∞∞5`#Õ 1 ^•º"åѨ$käg

244

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

|∞∞5`#Õ 5 `«fiQ∑O ã¨~1 ã° fi¨ u I Hõ$5 `å#1fló áê5¿ÇϺ#1™È5 Ü«∞ u¯&ÍÛ#1$`« =¸k5=∞
I W5¢<åÌw6 fl q∞5„`å=~°∞}
1 ∫5 ™È"≥∂1 ^è•`5 å |$ǨÏã5 ʨ u1ó I `Õ <À1 =Ú&5Û<ÕÎ fi#1™È5
Ü«∞ ^Œ#5 ºHõ$1 `« =∂i5=∞ I ã¨*5 Ï5`â5« Q5◊ O5∑ ™ê ^Œ∞`5 « *Ï1q∞â◊Q5 O5∑ ™ê *Ï˚ ºÜ«∞ã1 5¨
â◊≈Q∑O™ê1 ^Œ∞5`«"å5 Hõh1Ü«∞ã¨ó I J<å1^èŒ$+¨ìO ^Õ5=Hõ1$`«5O Ü«∞ ^Õ#5ã¨Î™ê5‡
`«Î fi=∞5™ê‡&Í1`˚ "« ^Õ À =Ú=Úyú II 3 II
2

Ü«∞ ^•5fiKå Ü«∞ #‡#1™ê ÉÏ5Çï¨ ÉèϺ1 =¸5~∞° ÉèϺ1 =∞+‘=6ª ^•ƒùºQ∑O1 t5âfl·‹
~°º^Œ#$1 `«O K«H$5õ =∂ =5Ü∞« "£∞ I J5yfl~å5‡ `«™ê5‡ ^Õ#ã1 ó5¨ „Ѩ=Ú1&Û`«∞ K«H$5õ =∞
Ü«∂x1 ^Œ∞+¨¯5 $`å I ÜÕ∞#1 „u5`À J1~"6‚° å x1fl~°ƒ5 Éè∂í =5 ÜÕ∞#5 ã¨∂~°º5 O `«=∞1™È
x~°∞‡5 "≥∂K«1 I ÜÕ∞<Õ¢<ÀÌ6 qâß5fi J[1Ç¨ 5 ^Œ~å1f5 ¿ã<Î å5ÇϨ O *’ºu1ëê5 *’ºu1
~å#âß5# P2HΔ˜ I Ü«∞ `«∞¯ã‘^1 5Œ =∞„Ѩf1 `«O6Î I =∞ÜÕ∞Ç5 Ϩ ÜÕ∞#1 Ü«∞=5 ∞㨺1 x5k<è å5
K«~å1q∞ I U5`« `«Î ^ŒQˆ1 fl J#5$}À Éè"1í åq∞5 r=1 <Õfl5 = „Ѩu`5 `« 1ÎÕ ^Œ^•è q∞ I Ü«∞
#‡~Ú1=∂5`å, Ü«∞^•1Ñ¿≤5 Ñ+¨,5 Ü«∞^Œ#5 ÎiH1 OõΔ6 , Ü«∞^•5â◊™ê,  u1 „HÍ=∂q∞,
„u5`Õ ^Õ"5 å, k5q *Ï5`å, Ü«∞^•Ñ¨,1 W5=∞O "Õ∞1 =~°∞}5, `«`å1Î fi Ü«∂q∞5 `«fiO<À1
JˆQfl5 ã¨`fi« O<À1 JˆQfl5 , `«fi=∞1Qˆ fl J5Ü∂« ã≤1 II4II
=Ú5=Ú5yú6 ã¨Ñ5 ¨ÎK«1 II3II
✫✫✫

K«`«∞~À÷ #∞"åHõó.
‰õÄâ߇}¤Ç¨ÏŸ=∞=∞¢<åÎó.
1

Ü«∞ ^Œn=2 º #5fl$} =∞5ÇϨ O |5É∂íè "åk1`û« <åfi ã¨O [5Q~Æ 5° [<ÕÉ2 ºíè ó I J5yfl

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

245

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

~å5‡ `«™ê5‡ k¢#1Ìâ◊Û ã¨Oq^•5<Ò „Ѩ=Ú1&Û`å"£∞ I Ü«∞^Œú™êÎ2ÉèϺO K«5Hõ~°5
H˜eƒ1ëê}6ºHΔÍ}ÏO =5Q∞Æ fl =Ú1Ñl5¨ Ѷ∞¨ fl1 =∂#ó I L5„QÆO5 Ѩâ5 ߺ K«1 ~å¢+ì¨É6 èí$ K«Û5
`å#1ºÑ¨û5 ~°™ê5 =#∞1^`Œ åÎ =∞5$}Ïx1 I L„QÆO1 Ѩâº5ı ~å¢+É1ì¨ $5íè u¯e1ƒëê}˜5 Ü«∞^ŒH5 =Δõ $1 `«6Î
=∞#∞1^`Œ Ϋ "Õ∞`5 `« ü I <Õ#fl1 |∞∞5}Ï #5$}=5 W `«û1 =∂<À Ü«∞=5 ∞㨺1 Ö’5Hˆ Jkè~1 A
° 6˚
~åÜ«∞1 I J=1`5Õ ¿ÇÏà◊,5 L^Œ∞`1 =6Ϋ ∞, q∞5=∞O "Õ∞1 =~°∞}5, `«`åÎfi1 Ü«∂q∞5, `«fiO<À1
JˆQfl5 , ã¨`fi« O<À1 JˆQfl I ã¨O‰õΩã1 ∞¨ HÀ5 q‰õΩã1 ∞¨ HÀ x~ü|∞∞5^Àä Ü«∞â◊Û1 xã¨fi5 #ó I
`Õ2 5㇨ ^ŒºHõΔ ‡6 =∞<å1Q™Æ È ^Œ∂~5 å^Œ∂5 ~Ì ° =∞1pK«`"« ∞£ I x~°º1 HõΔ ‡ =∞pK«`HÕ $5õ `åºO
x~ü|∞∞1uO K« I `Õ#5 Ü≥∂2 5㇨ `«û=∞1$KåÛù`6·≥ `«=∞1Ãã6· ‡ „Ѩã∞1¨ "å=∞ã≤ I ^Œ∞â5 ≈6◊ Q∑O5
™ê5#∞5 â◊Q5 O5∑ ™êÉèϺ2 O Ѷ∞¨ }
5 <Ë å1#∞ Ѷ∞¨ }
5 #Ë K1 « I `Õ<å5<Àº2 5㨇`«û=∞1$KåÛù`≥·6
`«=∞1Ãã‡6· „Ѩã∞1¨ "å=∞ã≤ I ã¨O =~°Û™1 ê5 ѨÜ∞« ™1 ê5 ã¨O `«#5 ∂aè5 ~°Q#1Æ ‡Ç≤Ï5 =∞#1™ê5
ã¨QO∑ t5"#Õ 1 I `«fiëê1ì <À5 J„`«5 q^Œ^1 •è `«∞ ~å5Ü∂≥  #∞1=∂~°∞ ì ¬ `«<5 Àfi25Ü∞«
kfie1+"ì¨ ∞£ II 5 II
Hõ$5 `åºO x~ü|∞∞1uO K«5 Ѩ&Û1 K« II 4 II
✫✫✫

Ѩ&Û"≥∂ #∞"åHõó
‰õÄâ߇}¤Ç¨ÏŸ=∞=∞¢<åÎó
1

PÜ«Ú1 ¿+ì q5âfi◊ `À1 ^Œ^Œè ^ŒÜ
5 ∞« =∞5yfl ~°fi~ˆ }
2 ºó I ѨÙ#1 ¿ãÎ „áê5} P Ü«∂u1 5
Ѩ~å5 Ü«∞HõΔ ‡Q∑O1 ã¨∞"åq∞ `Õ I P5ÜÚ« ~5 åÌ J1Qˆ fl ǨÏq5 ëÈ1 Aëê5}À Ѷ∞¨ $5 `«„Ѩf1 HÀ
Ѷ∞¨ $5 `«Ü∂≥ x1 ~ˆ kè I Ѷ∞¨ $5 `«O Ñ‘`5 åfi =∞^è∞Œ 5 Kå~°∞5 QÆ=º1 O Ñ≤`5 =Õ 1 Ѩ٢5 `Ϋ =∞5a~è H1° `Δõ å
k5=∞"£∞ I W5=∞ =∞1Qfl5Æ P Ü«Ú¿1 +5 =~°Û1 ¿ã Hõ$kè u5Q‡Æ "≥∂*’1 =~°∞}5 ã¨QO∑ t1âßkè

246

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

I =∂5`"Õ å2™ê‡ Jk`Õ5 â◊~‡1° Ü«∞K«Û5 ù qâıfi1 ^Õ"å5 [~°^1 +Œ 6ì≤ ~°º^ä•  ã¨`1 ü I JQÆfl5
PÜ«¸Q∑O1 +≤ Ѩ=ã¨5 Pã¨∞"5 À~°6˚ q∞+¨O1 K« #ó I P5~ˆ ÉÏ1^ãŒè fi¨ ^Œ∞K5 ∞« Ûù<å2"∞£ I
JˆQfl5 Ѩ=ã1 fi5¨ ã¨fiáê1 J5¿ã‡ =~°Û1 ã¨∞û5 g~°º2 "£∞ I ^Œ^1Œè „^Œ~5 ÚO =∞~Ú5 áÈ+¨"2 ∞£ II
6 II
2

J5yfl~ü |∞∞+≤ó5 Ѩ==1 ∂#5ó áê&1Û[#ºó ѨÙ~5 ÀÇ≤Ï`1 ó« I `« q∂1=∞¿ÇÏ
=∞ǨQÆÜ
5 ∞« "£∞ I JˆQfl1 *Ï5`å ¢#Ê}∞1^• # ã¨û5 Ѩ`å5fl ¢#Ê`«º*Ï1`å &Í˚`"« ^Õ À
#∞^Œãfi¨ I J5¿ã‡ n1kÇ≤Ï ã¨∞=5 ∞<å5 J¿ÇÏ1à5◊ &Ûù~‡1° <ՙΠêº=∞ „u5=~°∂^1 Œä L5^Òƒù I
ã¨ÇϨ ™1 ê *Ï5`å ¢#Ê}∞1^• # ã¨û5 Ѩ`å5fl ¢#Ê`«º*Ï1`å &Í˚`"« ^Õ À #∞^Œãfi¨ I Jkè1
<À „|∂Ç≤Ï ã¨∞=∞ #5㺨 =∂1<À =5Ü∞« Q∑Oæ ™ê1º=∞5 „Ѩ}∞1^•# ã¨û5 Ѩ`åfl<£1 I JˆQfl5
Ü≥∂<À5  aè`À5 [<À5 =$HÀ5 "å~À5 lѶ∂¨ Q∑O1 ã¨u I `åQ∑O ã¨Î fiO =1$„`«ÇϨ
&˚ÇÏ≤ 5 =ã¨fi5 㨇Éèº5í =∂Éè~1í ° I JˆQfl5 Ü≥∂ <À1  aè^5 •ã¨u1 ã¨=∂5<À Ü«∞â◊Û5 x+¨ì1 ºó
I `«O =5Ü∞« Q∑O ã¨q5 ∞^èO1Œ Hõ$5 `åfi `«∞Éèº1í =∞5Qˆ fl Ñ≤^1 ^Œ ‡Œè ã≤ II 7 II

3

Ü≥∂ #5 â◊≈áê5 ^ŒâÑ1◊ `¨ À5 Ü«∞ â◊Û1 #5 â◊≈Ѩ`1 5« â◊≈áê2`ü I L5ëêâ◊Û5 `«Ãㇷ 1
x5„=ÚHõÛ5 ã¨~fi1° O áê5ÑQ¨ O∑ ã¨=¸1ÇϨ `å"£∞ I Ü≥∂ #1ãû5¨ Ѩ`À5fl Ü≥∂ ~°}À5 =∞~À1Î
 aè^5 •ã¨u1 ^Õ"åó I W5^‡Œè ¿ãº1 = „ѨH5 ÍΔ Ü«∞`1 À5 =∂ `«™ÈºKÕÛ1 +ù 5≤ H˜OK«#5 I Ü≥∂
=∂O ^Õfi+≤ì1 *Ï`«"^Õ À5Ü∞« O Kå5ÇϨ O ^Õfi+≤‡5 Ü«∞ â◊Û5 =∂"£∞ I ã¨~å5fiQ∑O5 ™êÎ #1Qˆ fl5
ã¨O^ŒÇ1 Ϩ 5 Ü«∂Q∑O âß5ÛǨÏO ^Õfi+≤‡5 ÜÕ∞ K«5 =∂"£∞ I Ü≥∂ J5㇨ Éèº1í =∞~åf5Ü∂«
^Œºâ◊Û1 <À5 ^Õfi+¨`1 5Õ [#1ó I x<åÌ6 ^Àº J5™ê‡xÌáê2û K«Û5 ã¨~å5fiQ∑O5 ™êÎ#‡1 +¨‡5 ëê‰õΩ~1 ∞°
I ã¨QO∑ t1`O« "Õ∞5 „|Ǩχ5 ã¨QO∑ t1`O« g5~åºO 25 |Å2"∞£ I ã¨QO∑ t1`O« Hõ„6Δ `«O "Õ∞1

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

247

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

l5+μ¨ ‚ Ü«∞™ê5ºÇ¨Ï =∞ã≤‡1 ѨÙ~5 ÀÇ≤Ï`1 ó« I L ^Õë1 êO ÉÏ5Ç˙
¨ J1u~°5 =Ú^Œfi~À5Û
J^äÀ5 |Å2"∞£ I H˜}
6Δ Àq∞5 „|Ǩχ1 }Ï5  q∞„`å5 #∞#1flÜ«∂q∞5 ™êfiO 2J5ÇϨ "£∞ I
ѨÙ#5~‡° #5ó ѨÙ#5 ~åÜ«Ú~1 ‡5° PQÍ5 `«∞Ê#5 â◊Û‰õΩΔ ó6 ѨÙ#5 ¢â’≈„`«O1 =∞5 PQÍ5 `«∞Ê#1ó
„áê5}ó ѨÙ#5 ~å‰õÄ`1 O« =∞5 PQÍ5 `«∞Ê#1 t5Û`«OΠѨÙ#5 ~ånè`1 O« =∞5 PQÍ2`ü I
"≥â6· ß5fi#5~À "Õ∞ ^Œ|1 ú ã¨#Î ∂5áê J=1ÉÏ^è`Œ åO ^Œ∞i5`åx5 qâß2fi II 8 II
áÈ+¨O1 , ^Œ^茇ã≤, ѨÙ~5 ÀÇ≤Ï`1 «, â◊Û5 `åfii1K« II 5 II
✫✫✫

+¨ëȪ #∞"åHõó
‰õÄâ߇}¤Ç¨ÏŸ=∞=∞¢<åÎó
1

"≥â76· ß5fi#5~åÜ«∞5 „Ѩu"1 ^Õ Ü
Œ ∂« "≥∂5 Ü«∞n1#$5 }Q∑O ã¨V1 ~6æ À ^Õ=5 `å1ã∞¨ I ã¨
U5`å <åÊâß2 ¢#Ê5 =ÚK«5 ¢#Ê"Õ^1 5Œ 㨠<À1 =Ú&ÍÛ`«∞ ^Œ∞i5`å ^Œ=^5 •º`ü I
"≥â6· ß5fi#5~ó° Ѩ=Ü
1 ∂« #fló Ѩq5 ¢`6·≥ ~°º `«û1 [æ~6 ° =∞5a^è •è "å2=∂5ºâß"£∞ I J<å1*Ï#5
#‡#1™ê5 Ü«∂K«=1 ∂<À5 Ü«∞^Œ¢`<·≥ À5 J=5 `«`∞« û1 "åq∞ I J5q∂ ÜÕ∞ ã¨∞É5 Qˆíè 1 k5q
q5K$« `Ò5 <å=∞5 `å~°Hˆ1 I „¿ÑǨ=∞$`«ã1 º¨ Ü«∞K«Û`ù å "Õ∞`5 ^« ƒ1Œ ^ŒHú "5õ ∂≥ K«#1 "£∞ I
ql1ÇÏ‘ ~°¬fi Ö’5HÍ #1¯ $kè |5<åú #∞1‡&ÍÛã≤5 |^ŒH1ú "õ ∞£ I Ü≥∂<Õ1 i=5 „ѨK∞« º1 `À5
QÆ~ƒ5° ãù û¨ ~å2fi #5Ê^äÀ J1#∞+¨fi I 㨠„Ѩ*1 Ï5# ¢#Êu1Q$Æ cè`‚ « q5^•fi ¢#Ê6 *ÏѨu1 ó „Ѩ^=Œä ∞5*Ï
|∞∞5`ã« º1¨ I J5™ê‡aè~1 `6Ì° OΫ [5~ã° ó1¨ Ѩ~5 ™° êÎ6 ^ŒzÛ1 #ù fl5 O `«#∞1Î =∞#∞5ãO¨ K«~ˆ1 =∞ II 9
II

2

248

`«`5 O« `«#∞Î6 =∞<ÕfiHˆ 5 J#∞5ãO¨ K«~1 x° 6Î ÜÕ∞ëê2O ^Œ`5 OΫ Ñ≤„`«º5 =∂Ü«∞#1 =`ü I

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J5|<5 fiúÕ Hˆ 5 ^Œ^`1Œ ó« „Ñ¨Ü
5 ∞« Kå5Û^ù •Ì`∞« O5 KÕ K«Û5 Hù flõ "å5QO5∑ ã¨ãû5¨ fi~°æ U1ëê"£∞ I P~°É1 ^Ëè •ä 5
=∞#∞5ãQ¨ O∑ ~°É1 ^Ëè •ä Q∑O ã¨=∂5#O Ѩ<å1÷ =∞=^äÀ Ѷ∞¨ $5 `Õ#1 I Ü«∞ ^•2fiO ѨÓ~5 Oΰ
Ѩiq1 +¨O6ì Ü«∞ ^ŒQ5 “fl `«Ãㇷ 6 QÀ„`å1Ü∞Õ Ç5 Ϩ *ÏÜ«∂Ñ1 f¨ 5 ã¨QO∑ ~°É1 ^Ëè •ä "£∞ I Ü«∞
^Œ#5 iÎ H1 OΔõ Ѩ$käg5 =Ú5`« ^•ºO Ü«∞ <å5‡`«~O1° Ñ≤`5 ~« O1° "å lÇ≤ÏQ∑Oã≤=5 ∞ I
J5yfl~å5‡ `«™ê5‡ ^Õ#™1 È5 QÍ~üÇϨ Ñ1 `¨ º5« L <À1fl <Õ+¨ ^Œ∞iÌ `5 å Ü«∂x1 K«H$5õ =∞ I
Éè∂í q∞1~å5‡`å  k1u ~Àfl [5x„`«O5 „ÉèÏ`å5  #ÎiH1 Δõ =∞5aâè ã1◊ Ψ U#ó I ^Òº ~°fl1 ó
Ñ≤`5 å Ñ≤`1 $5« Ü«∂ K«ÛOù Éè"1í åã≤ *Ï5q∞ q∞5`åfi=∂ q1quû Ö’5HÍ`ü I Ü«∞„`«1
ã¨∞Ç5 ¨ ~°1Ì ã¨∞û5 Hõ$`À5 =∞^Œ<1 ÎÕ q5Ç¨ Ü«∞5 ~ÀQÆO1 `«<5 åfi 5QO5∑ ™êfiÜ«∂"2 ∞£ I J5â’6}¡ Ï*ˇ6æ·
~°„Ǩï`1 å ã¨û5 fiˆ~æ `«„`«1 Ѩâºı =∞ Ñ≤`5 ~« O1° K« Ѩ٢5 `"Ϋ ∞£ I Ü«∞^Œ#fl5 =∞^Œ‡º#1$`Õ#
^Õ"å ^•5㺨 #fl^•2㺨 #∞5fl`« "å1 Hõi+5 º¨ <£ I Ü«∞^Õ"6Ì å<å5O K«‰ΩΔõ ë6 êºQÀ5 Jã≤6Î
Ü«∞ ^Õ=5 H˜OK«1 „Ѩu[„QÍ5ÇϨ =∞5yfl ~å5‡ `«™ê1‡ ^Œ#$5 }O Hõ$1 }À`«∞ I Ü«∞
^Œ#fl5 =∞k1‡ |Ǩï^5 •è q~°∂Ñ1 O5¨ "å™È5 Ç≤Ï~°}
1 º =Ú5`« QÍ =∞5*Ï =∞q2"∞£ I Ü«∞
^Õ"6Ì å<å5O K«‰ΩΔõ ë6 êºQÀ5 Jã≤6Î Ü«∞^Õ=5 H˜OK«1 „Ѩu[„QÍ5ÇϨ =∞5yfl ~å5‡ `«™ê1‡
^Œ#$5 }O Hõ$1 }À`«∞ I Ü«∞5 #‡Ü«∂1 =∞#1™ê "å5Kå5 Hõ$5 `«5 "Õ∞#1ó Hõ^•5K#« I
ã¨~°fi™ê2‡ `«Î™ê2‡ <Õ‡o1`À "≥∂y5 ú6 `«fiQ∑OÇ≤Ï "Õ`«÷1 Ü«∞^ä•`«^5 äŒ"£∞ II 10 II
K«ˆ~5 =5 ∞5 Ѩل5 `«ÎQ∑O +¨@Û1 II 6 II
✫✫✫

ã¨Ñ¨Î"≥∂ #∞"åHõó
‰õÄâ߇}¤ÇϨ Ÿ=∞=∞¢#Î „ÉÏǨχ}"£∞
1

"å`«1~°â◊<å ǨÏ5"å |∞∞+¨1Ü«∞ ¢â◊≈=∞5}Ï T5~°úfi=∞1x÷6<À |1Éèí∂=Ù5 ™êÎ

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

249

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

#$+¨Ü
1 ∂≥  
5 ~°÷ =∂1Ü∞« Q5 O6æ∑ ¿ãÎ x5ÖÏÜ«∞1 =∞K«~Q5° O6æ∑ ¿ãÎ  #∞1„Ѩqâ◊√ó ‰õÄâß5‡}Ϥx5
`åQ∑O ¿ã+Î fi¨ #1fiq#Ì ¢&Û5 ^ù Ü
úŒ ∂« 1 K«5 `«Ñ™1¨ ê K«5 `å#$+¨Ü
1 ∂≥  „|∞= #5¯^ä•
x5ÖÏÜ«∞O1 K«~^5° uÕä 5 `« |∞∞+‘1 #„|∞=5 #fl"≥∂1 "À  ã¨∞Î ÉèQí =Æ <ÀÎ6  ã≤‡ <å2qú ∞5fl
Hˆ #1 = ã¨ûѨ~å5º "Õ∞u5 `å#$+¨Ü
1 ∂≥  „|∞= #5Êq„`«O1 <À „|∂`«5 ÜÕ∞<å1~ˆ Ñ5 㨠1¨
™ê5ûº"Õ∞u5 `«U`5 åx1 ã¨∂H5 ÍÎ#º1 Ѩâº5◊ <£5 Ü«∞ ^Õ"Ì1 å ^Õ=¿5 ÇÏà◊#1 O5 Ü«∞^Œn=2 º #5fl$}
=∞5ÇϨ O |5É∂íè "åÜ«Ú1 ¿+ì q5âfi◊ `À1 ^Œ^5Œè k`Õº5 `≥· ~å[1ºO AǨï`« "≥â· ßfi#5~åÜ«∞5
„Ѩu"1 ^Õ Ü
Œ ∂« =∞5 W`«∞ºÑ¨u1 +¨`ª 5« Ü«∞^Œ~1 å5fip#5 "Õ∞<À2 „Éè∂í }ǨÏ`5 åºÜ«∂5 㨙Πê2‡
<À‡HõΔ º^èfi5Œ Wu5 `« U5`·≥ ~°A
1 ǨÏ=Ù5¿ã 
Î ~ˆ Ñ5 ¨ ™È1 Éè=í #¯~å5‡k¿+fi5 `≥· ~°∞Ç˚1 ï¨ Ü«∂
`«∂Ê5 `À ^Õ=1 Ö’5HÍ #÷û=∞1â√◊ fl`Õ II 7 – 11 II
✫✫✫

J+¨ì"≥∂#∞ #∞"åHõó.
‰õÄâ߇}¤Ç¨ÏŸ=∞qkè „ÉÏǨχ}"£∞.
1

‰õÄâ5 ß5‡}ˇÂ¤ ~°∞1 Ç˚ ï¨ Ü«∂5 ^Àº  Ñ¨Ó`1 « W=5 =∞<Õº1 `«5 Ü«∞^ä•2 ¿ã<6Î À Ü«∞^ä•2
„Éè∂í }5ÃÇÏ· = "Õ∞+5 ¨ Éè=1í u5 Ü≥∂ Ü≥∂<Ò5 ~ˆ `«1 ã≤û5 &Ûu5 Ü«∞^Œ~1 å5fip#5 "Õ∞<À2
„Éè∂í }ǨÏ`5 åºÜ«∂5 㨙Πê2‡ #∞‡K«º `Õ5 Ü«∂=5 ^Õ<À1 n5HÍΔ =ÚÃÑu1· nH˜`6Δ « U5`·≥
ã¨û1 `«u5 A1ÇϨ Ÿu ã¨O=^äû5Œ ~°O n2H`6Δ˜ À Éè=1í u ã¨O=^äû5Œ ~å ^Õ"5 å`å‡#1O ѨÙh`Õ5
=∂ã¨O1 nH˜`6Δ À Éè=1í u5 Ü≥∂ =∂ã¨5 ã¨û ã¨O1 =^äû5Œ ~° ã¨û1 O=^äû5Œ ~å ^Õ"5 å`å‡#1O
ѨÙh`Õ5 K«`∞« i1 fiQ∑Oâ◊uQ5 O5∑ ~å„f2 sÌH`6Δ˜ À Éè=1í u5 K«`∞« i1 fiQ∑Oâ◊u ~°~=ú° ∂5™ê
ã¨û1 O=^äû5Œ ~° ã¨û1 O=^äû5Œ ~å ^Õ"5 å`å‡#1O ѨÙh`Õ5 ^•fi^Œâ1 ~5◊ å„f2 sÌH`6Δ˜ À Éè=1í u5

250

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^•fi^Œâ1 =5◊ ∂™ê2 ã¨ûO=^äû5Œ ~° ã¨û1 O=^äû5Œ ~å ^Õ"5 å`å‡#1O ѨÙh`Õ5 +¨„_®„f2sHÌ `6Δ˜ À
Éè=1í u5 +¨_®fi |∞∞5`=« 1 ã¨ûO=^äû5Œ ~° ã¨û1 O=^äû5Œ ~å ^Õ"5 å`å‡#1O ѨÙh`Õ u5„™È
~å„f2 sÌH`6Δ˜ À Éè=1í u „u5Ñ^¨ •1 QÍÜ«∞„5 f QÍ1Ü∞« „u5Ü∂« U5"å`å‡#1O ѨÙh`Õ5 #
=∂5QO5∑ 㨠=∞1jflÜ«∂5 #fl ¢ãÜ
Î≤ ∞« 5 =Ú¿ÑÜ
1 ∂« 5 <ÀflѨ~å1ºã‘`5« AQÆ∞¿1 Ñû5¶ `å#1$`å5
`«ÊÜ≥∂2 „ÉÏǨÏ5‡}ã¨1º „=5`«O Ü«∞1"å5QÆ∂ ~å1[5#1º™ê5ºq∞HΔÍ6 "≥·â◊5º™êº^äÀ1
™œ5"∞Õ º Ñ¨º1 ^èfi5Œ ~° U5`¢« ^fi5Œ `«O „|∂1Ü∂« 5 ^Œºk5 =∞<Õº1 `À Ѩ^5 ™Œ ê5ºq∂`À1º^Œ#5 O
^è•<5 å ã¨û‰õÄÎ2 #… $6`« q∞`«º#∞1„=`«Ü∞Õ ^•5`‡« <À  #∞1Ñ^¨ •™êÜ«∞ II 8–12II
✫✫✫

#="≥∂ #∞"åHõó
– „|Ǩχܫ∞[˝q^è•#„ÉÏǨχ}"£∞ –
1

J5*φ ǨÏ5 "≥· Ѩ$jflQ∑O1 ã¨ÑÎ ã5¨ º¨ =∂1<å5 ¢#ƒÇ¨Ï‡1 ã¨fiÜ«∞=5 ∞1ƒfiù ÉèϺ#~ü+1 5¨
`«|Î ∞∞+¨Ü
1 ∂≥  Éè=í 5 #Î^$Œ +‘}
1 Ï =∞$+≤`5 fi« O `åO ^Õ=5 `å5 =Úáê1u+¨ª #Î Ü«∞[5 ˝
HÍ1=∂5 ã¨Î U5`O« „|1ÇϨ ‡Ü«∞[5 ˝ =∞1Ñ⨠º5◊ #Î=∂ Ç¨Ï~1 5° <Õ<Î å1Ü∞« [#Î6 Ü«∞^Œ$5 KÀ
 ^躌 w1+`¨ 5« `åó ѨÜ∞« 1 PǨï`«Ü∂≥ ^Õ"5 å<å1 =∞Éè=í <5 5£ Ü«∞ ^ŒºEQ∑O1 +≤
Ѷ¨∞5$`åǨï1`«Ü≥∂5 Ü«∞^ä•û=∂1x5 ™È=∂1Ǩï`«Ü≥∂5 Ü«∞^Œ^äŒ1~åfiV˜æ6~°™È5
=∞^è•fi1 Ǩï`«Ü∂≥ 5 Ü«∞¢^•2ƒÇ¨Ï‡5 }Ï h1uǨ™5 ê #∞1Ê~å5}Ïx5 HõÖÏ5Ê <åæ^•ä 1 <å~åâ◊Q5 O5∑ ã‘
~ˆ ‡1 ^•Ç¨ï`5 Ü
« ∂≥ 1 ^Õ"5 å<å1 =∞Éè=í 5 <åÎaó5è ‰õΩΔ ^èO1Œ áê5áê‡#5 =∞áê2Ñ∞¨¶ fl5 #flѨ1
ǨÏ`«áêáê‡<À ^Õ"5 å ã¨û5 fi~°Oæ Ö’5Hõ =∂1Ü∞« 5 ¢#ƒÇ¨Ï‡1 }5 ™êûÜ«Ú[1 º5 =∞$+¨Ü
1 ∂≥
 QÆKÛ« †ù II 9 – 13 II
✫✫✫

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

251

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^Œâ◊"≥∂ #∞"åHõó.
ѨOK«=∞ǨÜ«∞[˝q^è•#„ÉÏǨχ}"£∞.
1

Ѩ&Û5 "å U5 `Õ =∞1ǨÜ«∞*5 Ï˝ ã¨û1 `«u5 „Ѩ`å1Ü«∞<ÕÎ ã¨`u«5 ã¨Ou1+¨ª<ÕÎ
^Õ=Ü«∞[5 ó˝ Ñ≤`$1« Ü«∞*5 ’˝ Éè∂í `1 Ü
« ∞« *5 ’˝ =∞1#∞+¨ºÜ«∞*5 ’˝ „|1ÇϨ ‡Ü«∞[5 ˝ Wu5 Ü«∞
^Œ5Q“fl A5Ǩϟ`«5ºÑ≤ ã¨5q∞^èŒ5O `« ^Õ1Ì=Ü«∞5[˝ ã¨ûOu1+¨ª `Õ5 Ü«∞u5Ê`«$Éèí1º
ã¨û5 fi^è•Hõ~5 À`«ºÑ¨º5 Ѩ ã¨uÎ Ê1 `«$Ü«∞[5 ˝ ã¨ûOu1+`ª¨ 5Õ Ü«∞^Œ∂ƒ5 `ù ÉÕ ’è º1 |5eQ∑O ǨÏ~°u1 5 `«
^Œ∂ƒ1 `ù Ü
« ∞« [5 ˝ ã¨ûOu1+`ª¨ 5Õ Ü«∞ ¢^•2ƒÇ¨Ï‡5 }Ë Éè’º #5flO ^Œ^•1u5 `« #1‡#∞+¨ºÜ«∞[5 ˝
ã¨ûOu1+`ª¨ 5Õ Ü«∞ ^ä•û2 fi^蕺5 Ü«∞=∞nè~1 ¸5`H·≥ Í1 =∞Ѩº5 $K«O Ü«∞A5 ™êû=∞1 "å5 `«
¢^ƒ1Œ Ǩχܫ∞[5 ˝ ã¨ûOu1 +¨`ª 5Õ Ü«∞^Œ$5 KÀ  nè`1 5Õ Ñ¨Ü∞« ã1 ó5¨ ‰õÄÖÏ1º J㨺 Ñ≤`5 $« Ï
#÷û6 fi^è• J5a=è Ç1 Ϩ xÎ6 Ü«∞^ŒºEQ∑O1 +≤ Ѷ∞¨ $5 `«ãº¨ 1 ‰õÄÖÏ5º Ü«∞^ä•û=∂1x5 ™È=∞1
UÉèºí ó Ѩ=`Õ5 Ü«∞^Œ^1Œä ~åfiV˜~6æ ™° È5 =∞^èÀó2 ‰õÄÖÏ6º Ü«∞„^•ƒ2ÇϨ ‡6 }Ï h1uǨ™5 ê<£
ѨÙ~1 å5}Ïx5 HõÖÏÊ6<åæ^•ä 1 <å~åâ◊Q5 O5∑ ã‘~ˆ ‡^Œã1 ó5¨ ‰õÄÖÏ1º J㨺 Ñ≤`5 $« Ï#÷û61 fi^è• J5aè
=1ÇϨ xÎ6 Ü«∞^Œ$5 KÀ  nè`1 5Õ Ñ¨Ü∞« P1 Ǩïuaè ~ˆ =5 `« ^Õ"6Ì åQ∑O ã¨~1Î Ê° Ü«∞u5 Ü«∞
^ŒºEQ∑O1 +≤ Ѷ∞¨ $5 `åǨïu1 aè5 ~°º ^ä•û=∂1x5 ™È=∂1Çï¨ uaè5 ~°º ^Œ^~1Œä åfilæ~6 ™° È5
=∞^è•fi1 Ǩïuaè5 ~°º „^•2ƒÇ¨Ï‡5 }Ïh1uǨ™5 ê #∞1Ê~å5}Ïx5 HõÖÏ5Ê <åæ^•ä 1 <å~åâ◊Q5 O5∑ ã‘
~ˆ ‡1 ^•Ç¨ïu5 aè1 ~ˆ =5 `«^"6ÌÕ åQ∑O ã¨~1Î Ê° Ü«∞u5 `« U1=O`«$5 áêÎ PÜ«Úë1 ê5 `Õ[™1 ê5
=~°Û™1 ê „t5Ü∂« Ü«∞â◊™1 ê „|Ǩχ=~°Û5 ¿ã <å5<åfl^Õº1 # K« `«~Ê° Ü«∞xÎ II 10–14II
✫✫✫

UHÍ^Œâ’ #∞"åHõó
„|Ǩχܫ∞[˝„ѨÜ≥∂QÆ„Hõ=∞ „ÉÏǨχ}"£∞.
252

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

1

„|5ÇϨ ‡5 Ü«∞*5 #˝Ë 1 Ü«∞H5 Δõ º=∂1}ó5 „áêKå2ºO k5t „QÍ=∂5 ^ŒKk1«è ~°~6Ì âü ◊ Ln2KåºO
„áêQÆ∞n5KåºO "À5k`«1 Pk5 `Õº ^ŒH1 }
Δ˜ `5 « L1Ñg5¨ Ü≥∂Ñ1 q5¨ â◊º5 Ǩϙê1Î ==5x[5º „u
~åKå1"Õ∞5 kÌfió Ѩi1 =5 ∞$[1º ã¨H5 õ$ ^Œ∞Ñ1 ã¨5 ¨Ê $â◊º5 t~°5 â◊Û‰õΔΩ+1 ‘5 <åã≤ˆH1 5 „â’ ¢`Õ5
ǨÏ$^ŒÜ
1 ∞« =∂5ÅÉèº5í Ü«∞¢u~Î å5Kå=∞1u5 `Õ#5 |∞∞K«ó1 „Ñ‘}Ïu5 Ü«∞ kÌfió Ѩi1 =5 ∞$[1u5
`Õ#5 Ü«∞*ÏQ∑O1 +≤5 Ü«∞ ^äû5Œ Hõ$ ^Œ∞Ñ1 ã5¨ ʨ $â◊u1 5 `Õ#5 ™ê=∂1x5 Ü«∞^äû5Œ =ºO áê5}O˜
áê5^Ò„áÈ5HõΔu5 Ü«∞ zÛù~°5â◊Û‰õΔΩ1+‘5 <åã≤1ˆH5 „â’„`Õ5 ǨÏ$^Œ1Ü«∞ =∂5ÅÉèí1 `Õ5
`Õ<å^ä~1Œ åfilæ~6 ™° È2 „ÉÏǨχ6 }Ïh1uǨ™5 ê #∞1Ê~å5}Ïx5 HõÖÏ5Ê <åæ^•ä 1 <å~åâ◊Q5 O5∑ ã‘ó
„Ñ‘}
1 Ïu5 ^Œ~å1ƒ}
ù ÏO =∞5ÇϨ ^Œ∞Ñ1 ã5¨ ~Α À5ºÑ¨ãO÷1¨ Hõ$5 `åfi „áêVÍã‘#1 ™êûfi^蕺5 Ü«∞
=∞nè~1 Ú`å5áêO "å U5+¨ F+¨n1 <è å5QO5∑ ~°™È5Ü∞« ^Œ~6Ì åƒù ã¨û~°ã1 ¨ "Õ∞=5 „|Ǩχ1
‰õΩ~°∞`Õ ^ŒH}
Δ˜ À`«~6Î “ áê5}© áê5^Ò Hõ$5 `åfi ã¨Ñq5¨ „`å5 "Àq∞u5 „ѨuÑ1 ^¨ ºŒ `« U5`«
^≥· fi Ü«∞A1 ¢ã¨Î~¸O q5^•ºO „Ѩ`Õ5ºëê "åˆQ5`« `«1Ê~°5=∞ =∞5HõΔ~°5 `« ^Õ5`«
^Œ$5 Kå Éè∞í º1 Hõ=Î ∞5$KÀ J5H~ˆΔõ 1 Ѩ~"5° ∞Õ "À1º=∞5<5£ Ü«∞ã≤‡1 <Õ"6Ì å Jkè5 qâıfi1 x¿+^5 ∞Œ ~°ºã¨#Î fl
"Õ^5Œ H˜=∞5$Kå Hõi1 +¨ºu5 Ü«∞ W`«kÎ fi5 ^Œ∞ ã¨Î W5"∞Õ ã¨=∂1ã`¨ 5« Wu5 „f <Õ=5
„áêÜ«ÚV1 ¯Î6 Éè∂í ~°∞ƒù=5 ã¨û1 fii`å1ºÃÇÏ· `6 « ^≥· fi "å5Kã« û¨ `6 º« O Ü«∞^Õ=5 "å5Kã« û¨ `6 º« O
`«„`åÊÜ«ÚO5 HÍÎ^Œä ™êq5„fO QÍ1Ü∞« „5 fO „u~°<å1fiÇ¨Ï Ñ¨K5 À2Û 
ù ~°~ú Û° â1 ’ #"å5#Q∑O
ã¨q1 `5 å „tÜ«∞ó1 „Ѩã¨q`5 å „tÜ«∞1 "Õ∞"5 åáÈ5fl`«º^äÀ2 „Ѩ*5 Ï˝`Ü
«1 ≥ÿ∞=6 „Ѩu1 Ñ5 ¨^•5
Kè<« åÌQO1∑ ã≤5 „ѨuÑ1 ^¨ ºŒ `Õ II 11–15 II
✫✫✫

^•fi^Œâ’ #∞"åHõó
J#∞HõÅÊqkè„ÉÏǨχ}"£∞.
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

253

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

1

„QÍ"Õ∞5 =∞#1™ê ™êfi^蕺5 Ü«∞ =∞nè~1 ¸`«5 k"å5 #HõOÎ1 "Õu5 ǨÏ1 ™ê5‡  Ç¨Ï
â∫5K« P2¿ÇÏ5flÜ«∞ L5`å~°}
1 º5Ë  |Å1 L5`« "å5KÀ`« u+¨ª1 #∞5fl`« „=[1 #∞5fl `åã‘#1
L5`« â◊Ü∂« <1 À5  nè ~¸1`=6·≥ ™ê2fi^蕺5 Ü«∞O `«Ñã1¨ fi5‘ ѨÙ}À1º Éè=í u5 Ü«∞ U5=O
q5^•fi <å2û÷ fi^蕺5 Ü«∞ =∞nè`1 5Õ #"≥∂5 „|Ǩχ1 }Ë5 #"≥∂1 Jã¨fi6Î QÆflÜÕ∞5 #=∞1ó Ѩ$kä"5 º·≥
#=∞5 F+¨n1 Éè ºíè ó I #"≥∂1 "å5KÕ #"≥∂1 "å5K㫠ʨ `«Ü
1 ∞Õ 5 #"≥∂5 q+¨"‚1 Õ |$ǨÏ`5 Õ
Hõ~1 Àq∞ II12–16II
✫✫✫

„`«Ü≥∂^Œâ’ #∞"åHõó
„|Ǩχܫ∞*Ï˝OQÆqâı+¨qkè„ÉÏǨχ}"£∞
1

=∞5^ºŒè xÌ<1 Õ „Ѩ|5 Å5 =∞nè~1 ¸`å5™œ YÅ∞5 "å "≥+· ¨ P1k`5 Àº Ü«∞ ¢^•2ƒÇ¨Ï‡5 }
ã¨Î™ê5‡ `«Î~ü Ç≤Ï5 `ÕH˜Δ‚+1 Oª¨ `«Ñu¨ 5 `«^ë5Õ ê  Éè∞í º1 HÍÎ I z5„`«O ^Õ"5 å<å5 =Ú^ŒQ1 Í5
^ŒhH1 Oõ5 K«‰õΔΩ1 i5‡„`«ãº¨5 =~°∞}
1 ™ê5ºˆQfló I P„áê5 ^•º"å1Ѩ$käg5 J5#ÎiH1 õQΔ6 O∑6
ã¨∂~°º1 P5`å‡ [QÆ`1 « ã¨ã6Î ∞¨ +÷ 5¨ âıÛu5 㨠"å U5+¨ Ü«∞[5 ˝ ã¨û5 ^Œºó „Ѩ`å1Ü∞« `Õ ã¨^5 ºŒ
ã¨ûOu1+`ª¨ 5Õ `«ãº5¨ „áêHÍ5ûÜ«∞ =∞1=Éè$5í ^äÀ #"≥∂5 „|Ǩχ1 }5 Wu1 Ѩi^è•h5 Ü«∂O5
„u ~°<å1fiǨ5Ѩ L1Ѩ5ã¨Ê $â◊1º QÆ5$Ǩ <Õ1u5 `«`À5 Ü«∞ u¯OK«5 ^Œ^•1u5 ™ê
^ŒH}1Δ˜ Ï II13–17II
✫✫✫

K«`«∞~°Ìâ’ #∞"åHõó.
– J#^蕺ÜÕ∞+¨fiÑ≤ „|Ǩχܫ∞[˝q^è•#"£∞ –

254

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

1

`«ãº¨5 "å U5`«ãº¨1 Ü«∞[5 ˝ãº¨5 "Õ∞Ѷ¨∞’1 ǨÏq5~åú#O1 q5^Œ∞º^Œy5 fl ~°fi5 ~ü+5 ¨Q∑O
ǨÏq5 ã¨Î1 û#~Ú5`∞« fl ~°fi1 +¨\Ï5¯~À Ü«∞ ^Œ=1 ã5 ∂¨ Êù~u˚1° 5 ™È #∞1=+¨\Ï5¯~À "å5ÜÚ«
~å5`å‡  =∂1"å5™ê2º ã≤fi+¨H6ì $õ ^Œº U5=O q5^•fi <Õ‡5 ¿Ñ∞¶ =5~+5ü u¨ 1 q5^Àº`«=1 ∂<Õ
ã¨#6Î Ü«∞1 `«º=5ã∂¨ Êù~u1˚° 5 Ѩ==1 ∂<Õ "å5Ü∂« =1=∂"å5™ê1ºÜ«∂Q∑O ™êfi^蕺5 Ü«∞
=∞nè`1 Õ5 `«Ñ¨1 U5=`« `«ÎÑ1 ¨º`Õ5 `«áÈ1 Ç≤Ï ™êfi^蕺5 Ü«∞ W`«∞º1 `«Î=6 ∞O <åHõQ∑O1
~ÀǨÏ`«∞º`«=6Î ∞ã¨û1 =∂5<å<å2O Éè=í u5 Ü«∂=1#QÎ O∑ ǨÏ"5 å W5=∂O q5`ãΫ º1¨ ѨÓ~5 å‚O
^Œ^Œ1 ^äŒ5ûfi~°æO Ö’5HõO [1Ü«∞u5 `å=1#ÎO Ö’5HõO [1Ü«∞u5 Éèí∂Ü«∂Q∑1Oã¨O
Kå‰õ Δ 6 Ü « ∞ ºO KåѨ1 ѨÙ# ~°5‡ $`«∞ºO [1Ü«∞u5 „|ǨÏ1‡}5 ™êûÜ«Ú1[ºO
QÆKÛ« uù II14–18 II
✫✫✫

ѨOK«^Œâ’ #∞"åHõó
– „|Ǩχܫ∞[˝™êº#^蕺ܫ∞„Ѩ^~Œ ≈° #"£∞ –
1

`«ãº5¨ "å U5`ã« º1¨ Ü«∞[5 ã˝ º5¨ ^•fi =1#^蕺5 Ü«∞ø Ü«∞ ^•5`几â◊√z5 ~°º ^Õâ6Ì ◊
ã¨û=∞1$kú ~Ô =ÂÌ `5 åx5 Ü«∞ U5=O q5^•fi#1‡ Ǩ~å5„`« L5+㨠∞¨ ºk1`5Õ „=[5QO6æ∑ ã≤+Î 6ª¨
<åflã‘#1 5 â◊≈Ü«∂<1 À5  ~°}º2Ë „QÍ"Õ∞5 "å Ü«∂=1`~76Ϋ ã° Q¨ O1æ∑ ™êfi^蕺5 Ü«∞ =∞nè`1 5Õ
ã¨~å2fi<À¡6 HÍ &1Ü
˚ ∞« u5 ã¨~å2fi<À¡H6 Í #1#$5 }À #∞5 ã¨OK«~1 u° 5 `«^ë5Õ ê Éè∞í º1 HÍÎ I
J5#$5 }Ï J5ã‡≤ #1fl#5$}Ïó Ѩ~ã1° ‡≤ Q∑Oæ ã¨$6Î fÜÕ∞1 Ö’5Hˆ J1#$5 }Ï ™ê1ûº=∞ I ÜÕ∞
^Õ=1 Ü
5 ∂« <å1 L5`« Ñ≤`1 $5« Ü«∂}Ï5 ã¨û~å2fi #5Ê^äÀ J1#$5 }Ï PH©Ü
1Δ ∞Õ "5 ∞Õ `«º5 yflO
"≥·*Ï5`«O áê5áê‡ [1„QÍǨÏ5 `«O ^Õ5"å PǨï1faèó áê5áê‡#5 =∞áê2 Ѷ¨∞5fl

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

255

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

<åflǨïf1 <åO Ü«∞*5 #˝Ë 1 Ü«∞[5 ã˝ º5¨ ^ŒH}1Δ˜ Ïaè5 ~°HÌ }1Δ˜ Ï<åO „ÉÏǨχ5 }Ë#1 „ÉÏǨχ5 }㨺5
Kè<« ÀÌa1 5è â◊Û#ù ™1Ì êQ∑O ™êfi^蕺5 ÜÕ∞<å ѨÇ1 Ϩ `«áêáê‡ ™êfi^蕺5 Ü≥∂1 ^Õ=5 Ѩq1 „`«O5
"å U5`« `«OÎ Ü≥∂  #∂2`û5« $[`«ºÉèÏQ1 À"å5z Éè1í =5`º« ÉèÏQ1 À <å5Hˆ `«^ë5Õ ê
 Éè∞í º1 HÍÎ I Ü«∞ ã≤`6Î åº[1 ã¨dq5 ^ŒQ5 O5∑ ã¨MÏ1Ü∞« O5 # `«ãº1¨ "å5Kº« Ñ≤1 ÉèÏQ5 À J1ãÎ≤ I
Ü«∞nQ∑O1 â◊$5 }À`«º5 ÅHõQO1∑ â◊$}Àu5 # Ç≤Ï „Ѩ"5 ^Õ 1Œ ã¨∞Hõ$5 `«ãº5¨ Ѩ<å÷6 q∞u5 `«™ê2‡
`åûfi^蕺5 Ü≥∂  ^èº1Õ `«"5 À1º Ü«∞O Ü«∞O1 „Hõ`5 ∞« =∞nè1 `Õ5 `Õ#1 `Õ<å¿ãº5 +¨Oì Éè=1í `«º5 Qˆ fl
~å5fiÜ≥∂ ~å1k`5 º« 㨺5 ™êÜ«Ú[1 ºO QÆKÛ« uù 5 `« ^Õë5 ê  Éè∞í º1 HÍÎ I ÜÕ∞ J5~åfi V√5`«
"å1 ѨÙ~å5}Ë "Õ^5 OŒ q5^•fiQ∑Oã¨1 =∞5a`è À1 =^Œ<åκk5`º« "Õ∞=5 `Õ Ñ¨i=1 ^Œx6Î ã¨~ˆ fi1
J5yfl k5fifÜ«∞O1 `«$5 fÜ«∞O1 K« ǨÏQ5 O5∑ 㨠q∞u5 Ü«∂=1f5 ~Ô · fi ^Õ=5 `å5 ™êÎãû¨ ~å1fi
"Õ^q5Œ k1 „ÉÏǨχ5 }Ë =1ãx¨ `6Î ™« ê2‡ ¢^•ƒÇ¨Ï‡5 }ËÉ’è º1 "Õ^q5Œ ^À1ƒºù k5"kÕ "1 5Õ #=∞1ã∞¨ ¯~å5º
<åflj¡Å6 O H©~2 Ü
ΰ ∞Õ ^Õ`5 å U5= ^Õ=5 `å2ó „Ñ‘}Ïu II15–19II
✫✫✫

ëÈ_»â’ #∞"åHõó
JÜ«∂[ºÜ«∂[<åk „áêÜ«∞tÛ`«"Î ∞£
1

iK«º1 `« W=5 "å U5+¨ „¿Ñ= i1Kº« `Õ5 Ü≥∂ Ü«∂[5 Ü«∞u1 5 „Ѩu1 "å QÆ$5 Ǩu‚ 1
Ü«∂[5 ~Ú1`åfi „ѨuQÆ$5 ǨϺ "å #1âfl5◊ ¢xÎ ™ê2ûfi^蕺5 Ü«∞O "Õ^5 Œ =∞nè~1 ¸`«
„u~å5„`«O "å1 ™êq5„fO QÍ1Ü∞« „5 f =∞5<åfiu1~ˆ K«Ü∞« u5 =~À5 ^ŒH}
1Δ˜ Ï5 =ˆ~}
1 =6ÿˇ
=~°QO1æ∑ ã¨Ê $}À`å5º`å‡ Ç≤Ï =~°ó1 II 16– 20 II
✫✫✫

ã¨Ñ¨Î^Œâ’ #∞"åHõó
256

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

PѨk JÜ«∂[ºÜ«∂[# „áêÜ«∞tÛ`«"∞£
1

^Œ∞¿5 ÇÏǨÏ"5 å U5+K¨ <«è åÌQO1∑ ã≤5 Ü≥∂ Ü«∂[5 Ü«∞u1 5 㨠ÜÕ∞#1 Ü«∞[˝„Hõ`5 ∞« <å1
Ü«∂[5 ÜÕ∞5 ^äÀû ~°}1 ºO Ѩ~ˆ5 `«º1 â◊√KÒ^Õâ5 ı ™ê2fi^蕺5 Ü«∞ "Õ∞"5 #·≥ 5 =∞nèÜ
1 ∞« <åflã‘`5 «
`«™ê6º#â◊#1 O n5HÍΔ ™ê÷#6 =1ÚѨã5 ^¨ 5Œ Pã¨#1 Q∑O ã¨∞`5 åº "åQÆ∞Ç6˚ ˙
¨ ~°‡#1 LѨÉ5 $íè ^Œú6 $u
„~°∞"6ú å „áê5}ÀǨÏq5 ™êû=∂2^fi6Œè ~°∞º ã¨û"å U5+Ü
¨ ∞« [5 ó˝ „áê5}^ŒH1 }6Δ˜ À #1#Î ^ŒH}
Δ˜ 5
ã¨û=∞1$^Œ`ú ~« ó° II
✫✫✫

Jëêì^Œâ’ #∞"åHõó
J=H©i„‚ áêÜ«∞tÛ`«"Î ∞£ .
1

Hõu5 ^5 •è  =1Hs© ‚ „Ѩqâ5 u◊ 1 K«`∞« 5 ~ˆ `ú å1ºÇ¨ï ¢~ƒ° Ǩχ"å5k<À1 =∞5~∞° `«ó1 ¢áê5}ÂË
i¢#ÌO6 |ÖË#1 5 |$ǨÏã5 ʨ u1O „|Ǩχ=~°Û5 ¿ã<å5yfl "Õ∞"5 `Õ ~ˆ1« }5 ã¨~ˆ fi1 }5 `«Ããº6· `åO
„áêÜ«∞1tÛuÎO q5^•&Û1HÍ~° ã¨∞^Õ5=ó HÍ2â◊5ºáÈ Ü≥∂ „|1ǨχKå5~°1º=5H˜ˆ~1
^Œ=∂"å5™ê1ºÜ«∂5Q∑5O

~å„`å1º=∞5yflO

„Ѩ5}©Ü≥∂1Ѩã¨=∂5^è•Ü«∞5

kfi~å[1º™ÈºÑ¨Ñ5 ∂¨¶ `«O1 AǨϟu5 HÍ=∂=1H~© À‚6  ã¨‡º=1H~© À‚  ã≤‡5 HÍ=∞5HÍ=∂1Ü∞« 5
™êfiǨ5 HÍ=∂aè1 ^Œ$QÀúã6 ‡¨ ºaè1 ^Œ$QÀúã‡≤ H6 Í=∞5 HÍ=∂1Ü∞« 5 ™êfi¿ÇÏ`«º5 =∞$`«O5 "å
P[1º =∞5=∞$`«1 "Õ∞"5 å`«‡ #ú`1 ÇÎÕ ï¨ `5 åfi „ѨÜ∞« `1 å&˚e6 ó Hõ"å1u~°º &¦Þ™yfl =∞5aè
=∞1¢#Ü
Î ∞Õ `«5 ã¨O =∂1 ã≤&Û#∞Î =∞5~∞° `«5 ã¨ûq∞¢#Ì6 ã¨ûO|$ǨÏã5 ʨ u1ó I ã¨O =∂5
 Ü«∞ =∞5yfl ã≤û&
1 Û5 `åfiÜ«Úë1 ê K«5 |ÖË#1 5 KåÜ«Ú+1 ‡¨ #ÎO Hõ~À`«5 "Õ∞u5 „Ѩu1
ǨÃㇷ =∞5~∞° `«ó1 „áê5}Ï #Ì^1 uŒè 5 „Ѩf¢<ÀÌ|6 Å5O „Ѩu5 |$ǨÏã5 ʨ u1 ¢~ƒ° Ǩχ=~°Û5 ã¨O

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

257

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„Ѩ`º5« yfl i5`~« 5° ^äûŒ ~°fi5 Q∑O5 ã¨~fi1° `«#∞ ~°∂ƒ5 `ù åfi ã¨~fi5° =∂Ü«Ú1 ~ˆ u5 „u~°a5 =è ∞1
¢#Ü
Î ∞Õ `«5 „u+¨`1 å5ºÇ≤Ï ^Õ"5 å Ü≥∂ Ñ¨Ó`1 « W=5 =∞<Õº1 `«5 㨠W5`O÷« A1Çï¨ Ü«∂
k5`÷« =∞5a=è ∞1¢#Ü
Î ∞Õ `«5 ѨÙh1`« U5"å  `å‡#5 =∂Ü«Ú1 ˆ~5"å`«‡ #ú1`ÕÎ6 =~À5
^ŒH˜Δ1}Ï5 =ˆ~1}ˇÿ6= =~°Q∑1æO ã¨Ê $}À`å5º`å‡ Ç≤Ï =~°1ó II 18–22 II
✫✫✫

UHÀ#qOâ’ #∞"åHõó
„|Ǩϟ‡Ñ¨™ê÷#=∞¢<åÎó.
1

Éèí∂ó „ѨÑ^¨1 ºÕ5 Éèí∞=5ó „ѨÑ^¨1 ºÕ5 ã¨fi1 ó „ѨÑ^¨1 ºÕ5 Éèí∂ ~°∞ƒù=5 ã¨û1 fió „ѨÑ^¨1 ºÕ5
„|Ǩχ5 „ѨÑ^1¨ ºÕ „|ǨχHÀ5âO◊ „ѨÑ^1¨ º5Õ  =∞$`«O5 „ѨÑ^1¨ ºÕ  =∞$`«HÀ5âO◊ „ѨÑ^1¨ ºÕ
K«`«∞~å˚Å6 O „|1ǨχHÀ5â◊O Ü«∞O =∞5$`«∞º ~åfl=5=â◊º1 u5 `«O „ѨѨ^1 Õº ^Õ"5 å
¢#ÊѨ^1 ºÕ ^Õ=ѨÙ~5 O° „ѨÑ^1¨ º5Õ Ñ¨s=1 $`À5 =s1=$`À5 „|Ǩχ1 }Ï5 =~°‡1 }Ï5  Ç¨ÏO
`Õ[1™ê5 Hõâ◊1ºÑ¨ã¨5º Ü«∞Ãã·6‡ #=∞5 ã¨ÎzÛù~À5 ^èŒ~À‡1 =¸5~åú#1O „|5Ǩϟ‡`«Î1~å5
ǨÏ#∞1~°5º*’˝ ^èŒ1~å5 q+¨μ‚6~ü5 ǨÏ$^Œ1Ü«∞Q∑O ã¨O=`«5û~°ó „Ѩ5[#1# =∞5tfi<Ò1
ѨÓ~°fi5 áê^•1 =5„u~°‡^èº1Œ O q∞5„`å =~°∞}1 Ï =Ѩ~á5° ê^•1 =5yfló ѨÙK«Û1 ãù º¨ „Ѩ^=5Œä ∞O
HÍ}¤O6 `«`5« W¢#Ì6 ã¨`Î ó1« „Ѩ*5 ÏѨu1 5 ~°ÉÜ
1íè ∞« O K«`∞« ~5 Q÷° O∑ 㨠"å U5+¨ k5=º
âß2≈Hõfi5 ~° t≈â◊√=1 ∂~°5 ã¨QÎ O∑ ǨÏ5 Ü«∞ U5=O "Õ^•Ñ¨Ñ1 Ù¨ #~°‡5 $`«∞ºO [1Ü∞« u5
[Ü«∞u1 ã¨fi5 ~°æO Ö’5HõO <å^èŒfix5 „Ѩq∂1Ü«∞`Õ5 <åQ“fl „Ѩq∂1Ü«∞`Õ5 <åѨÙû
„Ѩq∂1Ü∞« `Õ5 <å#5Ñ`¨ º1« ó „Ѩq∂5Ü∞« `Õ1 Å5Ñ∂¨¶ fi<À1fl Éè=í u „^è∞Œ =5 ã¨Î fi=∞1ã≤ „^è∞Œ =5 㨺

258

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

H˜`1Δ « =∞ã≤`5 fi« O Éè∂í `5 å<å5 =∞kèÑ1 u¨ ~°ã5≤ `«fiO Éè∂í `5 å<å5QO5∑ „âıëÈ1 
ª ã≤5 `åfiO
Éè∂í `5 å#∞ºÑ¨Ñ1 ~5¨ åº=1~<ΰ 6ÎÕ #=∞1¿ã6Î #=∞5 ã¨û~°fi1 O `Õ5 #"≥∂5 #=∞1 t≈â◊√‰õΩ=∂~åÜ«∞5
#=∞1ó II 19–23 II
✫✫✫

qOâ’ #∞"åHõó.
kQÆ∞Ѩ™ê÷#=∞¢<åÎó.
1

#=∞5ó „áêK≥º1· k5âı Ü«∂â◊Û1 ^Õ=5 `å1 U5`™« ê5ºO „Ѩu=1 ã¨<º6ÎÕ `åÉèº1í â◊Û5 #"≥∂5
#"≥∂ ^ŒH}
1Δ˜ ÏÜ≥∞ÿ k5âı Ü«∂â◊Û1 ^Õ=5 `å1 U5`™« ê5ºO „Ѩu=1 ã¨<º6ÎÕ `åÉèº1í â◊Û5 #"≥∂5
#=∞5ó „ѨfK2 º·≥ k5âı Ü«∂â◊Û1 ^Õ=5 `å1 U5`™« ê5ºO „Ѩu1 =ã¨<º6ÎÕ `åÉèº1í â◊Û6 #"≥∂5
#=∞5 Ln2Kº·≥ k5âı Ü«∂â◊Û1 ^Õ=5 `å1 U5`™« ê5ºO „Ѩu=1 ã¨<º6ÎÕ `åÉèº1í â◊Û6 #"≥∂5 #=∞1
T5~åúfiÜ≥ÿ∞1 k5âı Ü«∂â◊1Û ^Õ5=`å1 U5`«™ê6ºO „Ѩu1 =ã¨<ÕÎ6 º`åÉèí1ºâ◊6Û #"≥∂5
#"≥∂ ^è~1Œ åÜ≥∞ÿ k5âı Ü«∂â◊Û1 ^Õ=5 `å1 U5`™« ê5ºO „Ѩu=1 㨠<Õº6Î `å Éèº1í â◊Û6 # "≥∂5
#"≥∂1 "åO`«~5 åÜ≥∞ÿ 1 k5âı Ü«∂â◊Û1 ^Õ=5 `å1 U5 `«™ê6ºO „Ѩu=1 ã¨<º6ÎÕ `åÉèº1í â◊Û5
#"≥∂5 #"≥∂ QÆVÍæÜ∞« =Ú#Ü≥∂~°‡^èºÕ ÜÕ∞1 =ã¨x5 `6Î Õ "Õ∞ „Ѩã<¨ åfl`å‡# tÛ~°O
rq`«O =1~°úÜ«∞5xÎ6 #"≥∂ QÆVÍæÜ«∞=Ú#Ü≥∂ ~°∞‡x1Éèíºâ◊5Û #"≥∂5 #"≥∂
QÆVÍæÜ∞« =Ú#Ü≥∂ ~°∞‡x1ɺíè â◊Û5 #=∞ó II 20–24 II
ã¨ÇϨ 5 ~°HÍΔ Q∑O1 ã≤,5 Ü«∞^Õ"1Ì åã¨û5 Ѩ^Î â1Œ ,5◊ Ü«∞^Œn=2 º5 #Ê&1Û^Œâ5 ß,   Ü«Ú¿1 +6ì
K«`∞« ¢1 ãQÎ≤ O∑ â◊, ^≥· fiâßfi#5~åÜ«∞5 +¨_fiç Q∑O1 â◊u,5 ~åfi`«~1 â° <◊ å ǨÏ, ‰õÄâß5‡}ˇ,¤ ~°*5 φǨÏ,5
Ѩ&Û1 , „|Ǩχ Ü«∞*5 Ë˝#,5 „QÍ"Õ∞,1 =∞5^茺xÌ<1 ,Õ5 `«ãº¨5 "≥· "Õ∞Ѷ¨∞,5 ã¨Î㺨5 "≥· ^Òfi,

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

259

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

iK«1º`Õ, ^Œ∞5¿ÇÏǨÏ1, Hõu5^è•  =1H©s‚6, Éèí∂, ~°fl=∞5ó „áêK≥·1º qQ∑O â◊5uó
II20II
ã¨ÇϨ ,1 „|Ǩχܫ∞*5 #˝Ë 1 qQ∑Oâ◊u5 ó II20 II
„^•q_»áê~îã° ∞¨ Î – ã¨ÇϨ ,5 ~°HÍΔ Q∑O1 ã≤,5 Ü«∞^Õ"1Ì å5, Ü«∞^Œn=2 º5 , <åflÜ«Ú¿1 +,ì
"≥â· ßfi#5~åÜ«∞,5 "å`«~1 â° <◊ åǨÏ, ‰õÄâß5‡}ˇ,¤ ~°*5 φ ǨÏ,5 Ѩ&Û1 , „|Ǩχܫ∞*5 #˝Ë ,5
„QÍ"Õ∞,1 =∞5^ºŒè xÌ<1 ,5Õ `«ãº5¨ "≥· "Õ∞Ѷ∞¨ ,5 ã¨ãÎ º5¨ "≥· ^Òfi, iK«º1 `Õ, ^Œ∞¿5 ÇÏ Ç¨Ï,1 Hõu^5 •è  =1Hs© ,6‚
Éè∂í , ~ˆ HÍ5#flqQ∑O1 â◊uó II 19 II
ã¨ÇϨ ,5 "å`«~1 â° <◊ å, ^Œ∞¿5 ÇÏǨÏ,5 „`«Ü∂≥ q1 Q∑Oâ◊uó II 23 II Wu.
ã¨ÇϨ 5 "å`«~1 â° <◊ å ^Œ∞¿5 ÇÏǨÏ5 K«`∞« i1 fiQ∑Oâ◊uó II 24 II Wu P#O^•
„â◊=∞=Ú„k`« „QÆO^äጠê~îó° II
✫✫✫

J^ä⌠ßxÎó
F"£∞ II #"≥∂5 „|ǨÏ1‡}Ë5 #"≥∂1 Jã¨Î6fiQÆflÜÕ∞5 #=∞1ó Ѩ$kä5"≥·º #=∞5
F+¨1nèÉèíºó I #"≥∂1 "å5KÕ #"≥∂1 "å5K㫠ʨ `«Ü
1 ∞Õ 5 #"≥∂5 q+¨"‚1 Õ |$ǨÏ`5 Õ Hõ~1 Àq∞ II FO
âßxÎ6 âß≈xÎ6 âß≈xÎó1 II
ǨÏi1ó F"£∞, N Hõ$ëê‚~°Ê}=∞ã¨∞Î
`≥u· sÎ Ü«∂~°}ºˆH kfifÜ«∞ó „Ѩáê~îH° õ ã¨û=∂ѨóÎ .
★★★

260

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

261

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

™êfl#qkèó
â’¡II „™È`«™È aè=ÚY ™êûflÜ«∂`ü =∂~°<˚ Õ Kå Ñ¶∞¨ =∞~°¬}Ë I
J#º„`å~°¯=ÚM’ ~å„`Ò „áêQÆ∞^ŒV√‡Y U= "å II
ã¨OHõÅÊã¨∂ûHõΠѨ~#°î O =∂~°#˚ O Kå Ñ¶∞¨ =∞~°¬}"£∞ I
^Õ"åk`«~Ê° }O K≥=· ™êfl#O ѨOKåOQÆ=Ú`«=Î ∞"£∞ II
`«`À #nO ã¨=∂QÆ`º« QÆOQÍ^蕺#ѨÙ~° ã¨û~°"∞£ I
<åaè=∂„`Õ [ÖË ã≤`÷ åfi „u"å~°O ™êfl#=∂K«~ˆ `ü II
qâßfiq∞„`«ó II
<åaè=∂„`Õ [ÖË ã≤`÷ åfiHõ$`åfi Hˆ âß<£ kfi^è•kfi[ó I
x~°∞^ŒHú ~õ <‚° åã¨ã∞¨ Î „u"å~°O =∞[˚#O K«~ˆ `ü II
q+¨μ‚ó II
„u ~åѨÙ`¡ º« ã¨=∂K«=∞º tMÏO |^•úfi ã¨=∂K«"∞Õ `ü II
„áê}Ï <åÜ«∞=∞º, ã¨OHõÅʺ, „u"å~°O =∞[˚Ü∞Õ `«∞Ê#ó I
Pâ◊fiÖÏÜ«∞#ó II
â’¡II ã¨∞=~°‚ ^Œ~°ƒù~°[`≥·ó q<å "≥· ^ŒH˜Δ}Ë Hõˆ~ I
Ü«∞ PK«=∞Ü«∞`Õ "≥∂Ǩ^•KåO`Õ ~°∞kè~O° Éè"í `Õ ü II
q+¨μ‚ó II
â’¡II L`«=Î ∞O `«∞ #n ™êfl#O `«\ψH =∞^躌 =∞O 㨇 $`«"∞£ I
‰õÄ¿Ñ ™êfl#O `«∞ ™ê=∂#ºO ÉèÏO_»™êfl#O =$^ä• Éè"í `Õ ü II
#n+¨μ ^Õ=MÏ`Õ+μ¨ „áê`« ™êûflÜ«∂kÌ<Õ k<Õ I
`«^ÉŒ Ïè "Õ `«\ψH K« ‰õÄ¿Ñ "å ™êfl# =∂K«~ˆ `ü II

262

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

â’¡II âßfi#‰õΩ‰õΩ¯@=∂~å˚Å =∞^ŒºÉèÏO_»~[° ã¨fiÖÏó I
ã¨Ê $ëêìfi ^Õ=ÅHõO K≥=· ã¨KÅÕ O ™êfl# =∂K«~ˆ `ü II
â’¡II zuO K« zuHÍ+¨Oª K« Ü«¸Ñ¨O K«O_®Å "Õ∞= K« I
ã¨Ê $ëêìfi ^Õ=ÅHõO K≥=· ã¨"å™ê [Å =∂qâı`ü II
Wu ™êfl#qkèó

J^äŒ ™êfl#„ѨH~õ }
° "£∞
QÆOQÍ ^蕺# ѨÙ~°ãû¨ ~°O QÆOQÍO „Ѩqâ◊º II J^äŒ QÆOQÍ^蕺#O II
â’¡II QÆOQÍ QÆOQˆ u Ü≥∂ „|∂Ü«∂ ^Àº[<å<åO â◊`~·≥ Ñ° ≤ I
=ÚK«º`Õ ã¨~fi° áê¿ÑÉè’º q+¨μÖ‚ ’HõO 㨠QÆKÛ« uù II
JO| `«fi^Œ~Ì ≈° <å #∞‡H˜Î ~°fl*Ï<Õ ™êfl#[O ѶŨ "£∞ I
ã¨fi~åæ~ÀǨÏ} ™Èáê<Õ =∞ǨѨÙ}º`«~O° y}˜ II
qâıfiâ◊O Hˆ â◊=O _»∞O_çO ^Œ}ᤠê}˜OK« Éè~·ˇ =° "£∞ I
=O^Õ HÍjO QÆ∞ǨO QÆOQÍO Éè"í åhO =∞}˜Hiõ ‚ HÍ"£∞ II
JufHõΔ‚ =∞ǨHÍÜ«∞ HõÖÏÊO`«^ÇŒ Ϩ <ÀѨ=∞ I
Éè~·ˇ "° åÜ«∞ #=∞ã¨∞ÉÎ ºíè =∞#∞*Ï˝O ^•`«∞ =∞~°›ã≤ II
`«fiO ~å*Ï ã¨~fi° f~å÷<åO `«fi"Õ∞= [QÆ`ó« Ñ≤`å I
Ü«∂z`À ^ÕÇÏ≤ "Õ∞ f~°O÷ ã¨~fi° áêáêѨ#∞`«Ü
Î ∞Õ II
Ü≥∂ ™œ ã¨~fi° QÆ`À q+¨μ‚ tÛ`«ûfi~°∂Ñ‘ x~°O[#ó I
㨠U= „^Œ=~°∂¿Ñ} QÆOQÍOÉè’ <å„`« ã¨Oâ◊Ü∞« ó II
#Okh #oh ã‘`å =∂eh K« =∞ǨѨQÍ I
q+¨μá‚ ê^•|˚ãO¨ Éè∂í `å QÆOQÍ„uѨ^QŒä Íq∞h II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

263

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ÉèÏw~°nä Éè’QÆ=f *ÏǨÏflg „u^Œââı fi◊ s I
^•fi^Œâ`·‹ åx <å=∂x Ü«∞„`« Ü«∞„`« [ÖÏâ◊Ü∞Õ II
™êfl#HÍÖË Ñ¨~ˆ xî fl`«ºO =∞Ǩáê`«Hõ <åâ◊#"£∞ II
<åaè=∂„`Õ [ÖË ã≤`÷ åfi – tMÏO kfi^è• q^è•Ü«∞, x~°∞^ŒHú ~õ <‚° åã¨ó
„u~åѨ١`«º PK«=∞º – tMÏO |^•úfi – ^ÕǨÏO „ѨHΔÍà◊ºÑ¨Ù#~åKå"Õ∞`ü I
„áê}Ï<åÜ«∞=∞º ... U=OQÆ∞} ... ã¨=∞ã¨Î áêѨ HõÜ
Δ ∂« ~°O÷ „áê`«™êûfl# =∞ǨÏO
Hõi¿+º II Wu ã¨OHõÅʺ II
Ç≤Ï~°}º â◊$OQÆq∞u ã¨∂HõOÎ [¿Ñ`ü I
Ç≤Ï~°}
1 ºâ◊$OQÆO5 =~°∞}
1 O5 „ѨÑ^1¨ ºÕ f5~O÷° "Õ∞1 ^ÕÇÏ≤ 5 Ü«∂z1`ó« I Ü«∞5
#‡Ü«∂1 Éè∞í H5 =Îõ ∞5™ê^è∂Œ <1 åO áê5¿ÑÉèº1í â◊Û „Ѩu5 „QÆÇ1 Ϩ ó I Ü«∞<Õ‡6 =∞#1™ê "å5Kå5 Hõ~5 ‡° }
6 Ï
"å ^Œ∞1 +¨¯ $`«O5 Hõ$`«"∞£ I `«O #5 W„<ÀÌ6 =~°∞}
1 À5 |$ǨÏã5 ʨ u1 ã¨ûq5`å K«1 ѨÙ#O`«∞5
ѨÙ#1ó ѨÙ#ó I ™êfl`åfi   K«=∞º II `«`À =∂~°Ü
˚ ∞Õ `ü II
FO PáÈ5 Ç≤Ï ëêª =∞1Ü∂≥ 5 Éè∞í =5 ™êÎ#1 T5~ˆ ˚ ^Œ^1 •è `«# I =∞5¿ÇÏ~°}Ï1Ü∞« 5
K«HõΔ1¿ã II Ü≥∂ =1 t≈6=`«1"≥∂5~°ã¨5 ã¨Îã¨1º ÉèÏ[Ü«∞ `Õ5Ç¨Ï #1ó I L5â◊5f i1= =∂5`«~°1ó
II `«™ê‡6 J~°O1 QÆ =∂=∞"À5 Ü«∞㨺6 HõÜ
Δ ∂« Ü
1 ∞« 5 l#1fi^äŒ I PáÈ1 [5#Ü«∞^1 •ä K« #ó
II
Ç≤Ï~°}
1 º =~å‚6 â◊√≈K«Ü
1 ∞« ó áê=5HÍ Ü«∂ã¨∞1 *Ï5`ó« Hõâ5 º◊ áÈ5 Ü«∂ã≤fiO„^Œó1 I
J5yflO Ü«∂ QÆ~ƒ1° Où ^Œk~ˆ5è q~°∂á1 ê5 ™êÎ#5 PѨ5 â◊≈Q∑æ ™Èº6<å Éè=1í O`«∞ II
Ü«∂ ™ê5QO5∑ ~å*Ï5 =~°∞}1 À5 Ü«∂u5 =∞^èº1Õ ã¨`åº#$6`Õ J1=Ñ5 ⨠º◊ <6 £ [<å1<å"£∞ I
=∞5^∞Œè â5 √◊ Û`«5 â◊√≈K«Ü
1 ∂≥ 5 Ü«∂ó áê1=H5 Í ™êÎ #5 PѨ5 â◊≈Q∑æ ™È6º<åÉè=1í O`«∞ II

264

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ü«∂™ê2O ^Õ"5 å k5q Hõ$}
6 fixÎ1 ÉèH5í OΔõ Ü«∂ J5#iÎ Hˆ1 Δ |Ǩï^5 •è Éè=í x1 Î I Ü«∂ó
Ѩ$1 käg5 O ѨÜ∞« 1 ™È5#xÌ Î1 â◊√„5 HÍ™êÎ#5 PѨ5 â◊≈Q∑æ ™Èº6<åÉè=1í #∞Î II
t5"#Õ 1 =∂5 K«‰ΩΔõ ë1 ê Ѩâº◊ `åѨ t≈6=Ü«∂1 `«#5 ∞ "À Ѩã1 ʨ $â◊``5« fi« K«O1 "Õ∞ I
ã¨~åfiQ∑O1 J5wflQ∑O ~°Ñ1 Ù¨ û6+^¨ À1Çï¨ "Õ "À5 =∞~Ú5 =~ÀÛ6|Å5 "≥∂*’5x^è`1Œ Ϋ II
(W5^Œ =∂Ѩó5 „Ѩ=Ç1 Ϩ `å5=^5 ºŒ OK«5 =∞Å1OK«5 Ü«∞`ü I Ü«∞KåÛaè^∞Œ „^À
Ǩ#$`«O5 Ü«∞ K«Û1 âı"5 Õ J1c~è ∞° }2"∞£ II PáÈ1 =∂5 `«™ê‡6 ^Õ#™1 È5 qâß2fi#∞‡OK«5
`«fiQ∑OǨÏã1 ó¨ I x ~å‡1 =ÚOKåq∞ â◊Ñ5 ^¨ •ä 5 xfl~å‡6=~°∞!<å5 ^Œk1è I x~å‡1 Ü«∞=5 ∞㨺6
+¨_ƒ1ô âß5 `«û~°fi1 ™ê=∞ ^Õ=Ì H˜eƒëê ^Œ∞`5 À =∞1#∞+¨ºH˜eƒ6ëê`ü II)

J^äŒ Ñ¨==∂#ã¨∂HõOÎ
Ѩ==1 ∂#5 ã¨∞û=5~#˚° ó1 I Ѩq5 „`Õ}
1 5 qK«~1 ¬° }ó˜ I Ü«∞ áÈ`å5 㨠ѨÙ<1 å`«∞ =∂
II ѨÙ#5 O`«∞1 =∂ ^Õ=[5<åó I ѨÙ#5 O`«∞5 =∞#1"À kèÜ
5 ∂« I ѨÙ#5 O`«∞5 qâ◊fi1 P5Ü∞« =1ó
II *Ï`«1 "Õ^óŒ Ѩq5 „`«=1 `ü I Ѩq5 „`Õ}1 ѨÙ<åÇ≤Ï =∂ I â◊√„5 Hˆ }1 ^Õ=n5 ^Œº1 `ü I JˆQfl6 „Hõ`åfi6
„Hõ`∂« Q5 O5∑ ~°#∞1 II Ü«∞ `ÕÎ1 Ѩq5 „`«1 =∞5iÛ+≤1 I JˆQfl6 q`«`1 « =∞O`«~5 å I „|Ǩχ6 `Õ#1
ѨÙh=∞¿ÇÏ II L5ÉÏè ÉèϺ2 O ^Õ= ã¨q`«ó I Ѩq5 „`Õ}
1 ã¨"5 #Õ K1 « I W5^OŒ „|Ǩχ1
ѨÙh=∞¿ÇÏ I "≥·6â◊fi6^Õ5g ѨÙ1#5f ^Õ5"åºQÍ2`ü I Ü«∞Ãã·º1 |5Ç‘Ïfiã¨Î6#∞"À1 g5`«Ñ¨1$ëêªó
I `«Ü∂« 5 =∞^ŒO1 `« ã¨û^è=5Œ ∂^Õº1 +¨μ I =5Ü∞« Q∑æ ™ê1º=∞5 Ѩ`Ü
1« ∂≥ ~°~¸5}ÏOII "≥â6· ßfi6#~5 À
~°t5 ‡aè1 ~å‡ Ñ¨Ù<å`«∞ I "å`«ó1 „áê5}Ë <Õ+1 ~5≤ À =∞1Ü∂≥ É5 ∂íè ó II ^•º"å1 Ѩ$käg5 ѨÜ∞« ™1 ê5
ѨÜ∂≥ a1 óè I |∞∞5`å=1s Ü«∞l5 Ü
˝ ∞Õ 1 =∂ ѨÙh`å"£∞ II |$6ÇϨ kƒù1 ã¨ûq`«ã5 Ψ $aèó1 I
=i1¬Ã+ª ~ˆ =Ì =5 ∞#‡1aóè I JˆQfl6 ^ŒHÔ ó2ÂΔ Ñ¨Ù<åÇ≤Ï =∂ II ÜÕ∞#1 ^Õ"5 å PѨÙ#1 `« I ÜÕ∞ <åáÈ1
k5=ºOHõâó1◊ I `Õ#1 k5"ºÕ #5 „|Ǩχ1}Ï I W5^OŒ „|Ǩχ1 ѨÙh=∞¿ÇÏ II Ü«∞ó áê1==∂5h
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

265

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

~°5 ^èÕºu1 I |∞∞+≤a1 è5 ã¨ûOÉè$í1 `«Q5 O∑5 ~°ãO¨2 I ã¨~°fiQ6 O∑5 ã¨Ñ¨Ó`5 « =∞1âßflu I ã¨fik6 `5 «O
=∂1`i5« â◊fi1 <å II áê5==5 ∂5h ~Àº J5^ºÕè u1 I |∞∞+≤a1 5è ã¨ûOÉè$1í `«Q5 O5∑ ~°ãO2¨ II `«Ãㇷ 6
ã¨~ã°1 ¨fif ^Œ∞¿5 ÇÏ I H©~Δ6 °Q∑O ã¨i5 Ê~°‡^è∂Œ1 ^ŒH5 õO II áê5==5 ∂5h ã¨ûfi6ã¨ÎºÜ«∞h1 ó I ã¨∞^5 ∞Œ Ѷ∂¨ 5
Ç≤Ï Ñ¨Ü∞« ã1 fi¨ fó I |∞∞+≤a1 ã5è û¨ OÉè$1í `À5 ~°ãó1¨ I „ÉÏ6ÇϨ ‡6}Ë +¨fi=6 ∞$`«QO1∑ Ç≤Ï`5 O« II
áê5==5 ∂5hi1âÌ O◊ `«∞ #ó I W5=∞O Ö’5Hõ =∞^äÀ1 J5=ÚO I HÍ=∂5O^äûŒ =∞1~Ü
÷° ∞« O`«∞ #ó I
^Õg5 ~ˆ "6Ì ·≥ ã¨û=6 ∂Éè$1í `åó II áê5=5=∂5h ã¨ûfi6ãºÎ¨ Ü«∞h1 ó I ã¨∞^5 ∞Œ Ѷ∂¨ 5 Ç≤ÏѶ∞¨ $1 `«â5 √◊ Û`«ó1 I
|∞∞+≤a1 5è ã¨ûOÉè$1í `À5 ~°ãó1¨ I „ÉÏ5ÇϨ 5‡}Ë +¨fi=6 ∞$`«QO1∑ Ç≤Ï`5 O« II ÜÕ∞#1 ^Õ"5 åó Ѩq5 „`Õ}
1 I
P5`å‡#1O ѨÙ#5 `Õ5 ã¨^•2 II `Õ#1 ã¨Ç5 Ϩ „ã¨^1 •è ~ˆ } I áê5==5 ∂5#ºó ѨÙ#1 O`«∞ =∂ II
„áê6*Ï5Ñ`5¨ º« O Ѩq5 „`«O2 I â◊`5 À^•º1=∞Q∑O Ç≤Ï~°}
5 ‡Ü«∞O2 I `Õ#1 „|Ǩχ6q^À1=Ü
5 ∞« O I
ѨÓ`5 O« „|Ǩχ1 ѨÙh=∞¿ÇÏ II W„#Ìã1 ∞¨ ûh5f ã¨Ç5 Ϩ =∂1 ѨÙ<å`«∞ I ™È=∞1ãû¨ fi6™êκ=~°∞}1
ã¨ûg6 ∞Kå2º I Ü«∞"5 ∂≥ ~å*Ï2 „Ѩ=∞$6}Ïaèó1 ѨÙ<å`«∞ =∂ I *Ï5`"« ^1Õ • "≥∂~5 Ü
˚° ∞« O1 `åº
ѨÙ<å`«∞ II ѨÙ# ifl=∞[º II #"≥∂  QÆflÜ«∞ Wu #=∞㨯 $`«º II #"≥∂ 
5 QÆflÜÕ∞ 
2
ѨÙû6=∞`Õ5 #=∞5 WO„^•1Ü∞« 5 #"≥∂5 =~°∞}Ï1Ü∞« 5 #"≥∂ "å~°∞}ˇº1ÿ #"≥∂ 
5 ^Œƒºù ó II
Ü«∞^Œá5 êO „‰õÄ~° q∞u ™êOQÆ∞+¨ª Ü«∞[˝ã∂¨ „`Õ}Ï  Ö’_ç`åaè ~°kƒù¢ã~Î≤ åѨÙ`¡ º«
„u"å~° =∞O[e<å [ÖO `«>Ë xH˜ÑΔ º¨ , Ü«∞^Œá5 êO „‰õÄ~5 O° Ü«∞ ^Œ1 "Õ∞^5 ºŒè OÜ«∞
^Œâ1 ß5O`«O `« ^ŒÑ1¨ QÆKÛ« `ù å`ü II J5`å6ºâ◊<5 å^Œf1 áê5<å5 ^ŒºK6 Û« L5 „QÍ„`«Êu1 „5 QÆÇ¨ `2 ü II
`«<Àfl6 =~°∞}1 À ~å5*Ï5 áê5}<˜ å2 ǨϺ=5=∞~üâ`1◊ ∞« I ™È1 Ç¨Ï =∞1áê5áÈ q5~*° ’5 x~°∞‡6HÀÎ
=Ú1HõÎHe˜5 ƒ+¨ó I <åHõã1 ¨º Ѩ$6 +¨ª =∂~°∞Ç1 ¨Ïº6QÆKÛÕ6 ù „^ŒƒÇ¨Ï‡1 ã¨Ö’5Hõ`åO II Ü«∞âßÛ6ѨÙû
=~°∞}1 5 ã¨ûѨÙ<5 å `«fi1 Ѷ∞¨ =∞~°¬}6 ó II W=∞O "Õ∞ QÆOQÆ W`«ºáÈ  aè=∞O„`«º – W5=∞O
"Õ∞1 QÆOQˆ Ü«∞=Ú<Õ ã¨~ã° fi¨ u5 â◊√`«∞„1 k5 ™ÈÎ=∞Q∑O1 ã¨K`« å5 Ѩ~∞° +5 Ü
‚≤ ∂« I J5ãH5≤ fl˜ 6
266

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ü«∂=1∞~°∞^Œfi$^èÕq5`« ã¨Î6Ü«∂   s1˚H©ÜÕ∞â◊$}∞5Ǩºã¨∞5ëÈ=∞1Ü«∂ II |∞∞`«OKÕ
`«ºÑ¶∞¨ =∞~°¬}ã¨∂ Hˆ <Î å Ѩûfi=QÍ¿ÇÏ`«– |∞∞5`O« K«1 ã¨`5 º« O Kå5c^2è •6 `ú ÑΫ ™5¨ È  ^èº1Œ *ÏÜ«∞`«
I `«`À5 ~å„u1 ~°*ÏÜ«∞`«5 `«`ã1« û¨ =Ú5„^À J1~=‚6° ó II ã¨=5 Ú5„^• ^Œ~1 "6‚° å ^Œk1è ã¨O=`«û~6 À
J1*ÏÜ«∞`« I J5Ǩϟ5~å5„`å}˜1 q∞5^Œ^Œ5 (q^Œ^èŒ) kfiâ◊1fi㨺 q∞+¨5`À =5j II
ã¨∂5~åº6K«5O„^Œ6=∞™œ1^è•5`å Ü«∞1^ä•Ñ¨Ó5~°fi =∞1HõÅÊÜ«∞`ü I k=1O K« Ѩ$kä5gO
Kå5O`«iH1 =6Δõ ∞^äÀã5 ∞¨ =1ó II Ü«∞ `«Ê$1 kä"5 åºQ∑O ~°[ã1 fi¨ =6 ∂O`«iHˆ1 Δ q5~À^Œã1 ‘ I W5=∂Q∑O
ã¨Î^•5áÈ=1~°∞}ó ѨÙ5<å`«1fiѶ¨∞=∞~°¬6}ó II ѨÙ5#O `«∞5 =ã¨1=ó ѨÙ5<å`«∞5 =~°∞1}ó
ѨÙ<5 å`«fi1 Ѷ∞¨ =∞~°¬}
6 ó I U5+¨ Éè∂í `5 ã« º1¨ =∞5^ºÕè Éè∞í =1#㨺 QÀ5áêÎ I U5+¨ ѨÙ}
5 ºHõ$1 `å<À¡H6 Í
<Õ5+¨ =∞$6`Àº i1›~°6}‡Ü«∞2O II ^•º"å1Ѩ$kä5"Àº i1›~°5}‡Ü«∞5Q∑5O ã¨Q∑æO „t1`«5Q∑5O ã¨∞=1ó
I 㨠#5 ã¨∞û=5 ã¨ûQ∑Ot1âßkè I P„~°O6Ì [fiÅ1f5 `åºK«=∞º – P„~°O6Ì [fiÅ1u5 *’ºu1
~°Ç5 Ϩ =1∞ã≤‡ I *’ºu5 ~°fi˚ Å1u5 „|Ǩ‡6ÇϨ =∞1ã‡≤ I Ü≥∂ 
1 Ç¨Ï =∞1ã‡≤ 6 „|Ǩ‡6  ǨÏ
=∞1ã‡≤ I J5ÇϨ =∞1ã‡6≤ „|Ǩ‡6  Ç¨Ï=∞1ã‡≤ I J5ÇϨ "Õ∞"5 åǨÏO =∂O A1ÇϨ Ÿq∞5 ™êfiǨ2
II
ѨÓ~ÀfiHõÎ U=OQÆ∞}.......NѨ~"° ∞Õ â◊fi~°„Ñ‘`º« ~°O÷ ™êfl<åOQÆ`fiÕ # ^Õ"åk
`«~Ê° }O Hõi¿+º II Wu ã¨OHõÅʺ II ^Õ=fˆ~#÷ `«~Ê° }O ‰õΩ~åº`ü II „|Ǩ‡^ŒÜ∂≥
ÜÕ∞ ^Õ"åó `å<£ ^Õ"åQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ II ...... Éè∂í ~ˆ "Ì åQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ II Éè∞í =ˆ~"Ì åQ∑
ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ II ã¨∞=ˆ~"Ì åQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ II Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ˆ~"Ì åQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ II
|∞∞+≤f~ˆ #÷ kfi ~å=$`åκ II Hõ$+¨^‚ ·≥ fiáêÜ«∞<å^ŒÜ∂≥ ÜÕ∞ |∞∞+¨Ü∞« ó `å<£ |∞∞+‘Q∑
ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ II ......... Éè∂í ~ü |∞∞+‘........q∞ II Éè∞í =~ü |∞∞+‘Q.∑ .......q∞ II
ã¨∞=~ü |∞∞+‘Q.∑ .......q∞ II Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=~ü |∞∞+‘QO∑ ........q∞ II „áêp<ågf II
Ñ≤`$« fˆ~#÷ „u~å=$`åκ `«~Ê° ÜÕ∞`ü II ™È=∞ó Ñ≤`$« =∂<£ Ü«∞"≥∂ Oy~°™êfi #yflëêfi
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

267

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`åÎyfló Hõ=º"åǨÏ<å ^ŒÜ∂≥ ÜÕ∞ Ñ≤`~« ó° II `å<£ Ñ≤`$« ÏQ∑ ...... ........ II3II
ã¨∞=ó Ñ≤`$« ÏQ∑ ã¨~Î Ê° Ü«∂q∞ II3II Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó Ñ≤`$« ÏQ∑ ........q∞ II3II ã¨=ºO II
J<Õ# ^Õ=|∞∞+≤ Ñ≤`$« `«~Ê° }Ë# ÉèQí "Æ å<£ ........=∞ã¨∞Î II (™êfl `åfi) „áêp<ågf II
™êfl#HÍÖË Ñ≤`$« Ñ≤`å=∞Ç¨Ï „ѨÑ`≤ å=∞Ǩ<åO ... QÀ„`å}ÏO........ â◊~‡° }ÏO
=ã¨∞~°∞„^•k`«º ~°∂áê}ÏO II =∂`«$Ñ≤`å =∞Ç≤τѨÑ≤`å=∞Ç‘Ï<åO ........
QÀ„`å}ÏO ........^•~¸<åO =ã¨∞........}ÏO =∂`å=∞Ç¨Ï =∂`«∞ó Ñ≤`å=∞ǨÏ
=∂`«∞ó „ѨÑ`≤ å=∞Ǩ<åO ... QÀ„`å}ÏO...â◊~‡° }ÏO =ã¨∞~°∞ ... áê}ÏO I
=∂`å=∞Ç‘Ï =∂`«∞ó Ñ≤`å=∞Ç‘Ï=∂`«∞ó „ѨÑ`≤ å=∞Ç‘Ï<åO... QÀ„`å}ÏO .......
^•~¸<åO ã¨~ˆ fiëêO ã¨~åfi™êO Ñ≤`$« Ï}ÏO JHõÜ
Δ ∞« ºÑ¨Ù}ºÖ’HõÑÖ¨¶ Ï"åѨºÎ ~°O÷ ...
™êfl# =∞ǨÏO Hõi¿+º II ™êfl`åfiK«=∞º II ™êfl<åOQÆ Ñ≤`$« `«~Ê° }O Hõi¿+º I Wu
ã¨OHõÅʺ ã¨fi Ñ≤`$« Ï<£ `«~Ê° ÜÕ∞`ü – `«`ó« ã¨∂~åº~°… º„Ѩ^•<åx Hõi¿+º II
F"£∞ L5^ºŒ #fl6^ºŒ q∞1„`« =∞Ç¨Ï I P5~ÀǨÏ5 #∞fl`«~Î1 å5O k=2O I ǨÏ$6„^À5QOÆ
=∞=∞1 ã¨∂~°º I ǨÏi5=∂}2O K« <åâ◊Ü«∞ I â◊√ˆH2+¨μ "Õ∞ ǨÏi5=∂}2O I
~À5Ñ}
5¨ ÏHÍ2ã∞¨ ^Œ^‡Œè ã≤ I J^äÀÇ2 ¨ i„^Œ"6 +Õ μ¨ 1 "Õ∞ I ǨÏi5 =5 ∂}5O x^Œ^1 ‡Œè ã≤ I L^ŒQ1 Í
^Ά
5 ∞« =∂2k`5 º« ó I qâıfi2 #5 ã¨ÇϨ ™1 êã¨Ç5 Ϩ I kfi6+O¨ `«O5 =∞ǨϺ1 ~°O5 ^èÜ
Œ ∞« <£1 I "≥∂
J5ÇϨ Ok1fi+¨`5 Õ ~°^1 OŒä I
F"£∞ q∞„`« ~°q ã¨∂~°º ÉèÏ#∞ YQÆ Ñ¨Ó+¨ Ç≤Ï~°}ºQÆ~ƒ° =ù ∞sKåºk`«º
ã¨q„`«~°¯ ÉèÏ㨯 ˆ~Éè’º#=∞ó W^Œ=∞~°… ºO ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ II ™êfl`åfi II `«>Ë
L^ŒH„õ ѨHˆ ÑΔ }
¨ O ‰õΩ~åº`ü II
â’¡II Ü«∞ #‡Ü«∂ ^Œ∂+≤`O« `ÀÜ«∞O âßs~° =∞Åã¨OÜ«Ú`«"∞£ I
`«™ê‡`ü áêѨqâ◊√^Œºú ~°O÷ Ü«∞HΔ͇}O `«~Ê° Ü«∂=∞ºÇ¨Ï"£∞ II

268

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Jã¨O™ê¯~åâ◊Û ÜÕ∞ Hˆ z [˚ÖÏâßó Ñ≤`~« À =∞=∞ I
`Õëê =∂áêºÜ«∞<å~å÷Ü∞« nÜ«∞`Õ ã¨eÅO =∞Ü«∂ II
â’¡II ÜÕ∞ Hˆ Kå㨇`«∞¯ÖË *Ï`å JѨل`åÎ QÀ„u}À =∞$`åó I
`Õ QÆ$ǨÏO‚ `«∞ =∞Ü«∂^Œ`OΫ =¢ãΨ x+‘Ê_»<À^ŒH"õ ∞£ II
Wu =¢ãOΨ x+‘Ê_»º II N~å=∞~å=∞~å=∞II
`«`« â◊√≈„Éèí=¢ã¨ÎO ^èŒ$`åfi   K«=∞º II
qkè „Ñ¨H͈~} Éèãí ‡¨ ^è•~°}, ã¨O^蕺=O^Œ<åkHõO ‰õΩ~åº`ü II

Wu ™êfl# „ѨH~õ }
° "£∞
★★★

Éèí㨇^è•~°}q^è•#"£∞
PˆQflÜ«∞O Éèãí ‡¨ ã¨^Àº*Ï`« q∞u q∞u ѨOK«„|Ǩχ=∞O¢`ó·≥ „ѨuQÆ$ǨϺ
II ã¨^5 Àº*Ï5`O« „ѨÑ1 ^¨ •º5q∞ ã¨^5 Àº*Ï5`åÜ«∞5 "≥· #"≥∂#5 =∞1ó I Éè"5í Õ Éè"1í 5Õ <åu1 Éè"í Õ
Éè=í ã¨fi6 =∂O I Éè"5í À^Œƒ"1ù åÜ«∞5 #=∞1ó II "å5=∞5^"5Õ åÜ«∞75 #"≥∂2 *˺ë6 êªÜ∞« 6 #=∞1
„âı≈6ëêªÜ«∞5 #"≥∂1 ~°∞5„^•Ü«∞5 #=∞5ó HÍÖÏ1Ü«∞5 #=∞6ó HõÅ1qHõ~°}ÏÜ«∞5 #"≥∂5
|Å1qHõ~}° ÏÜ«∞5 #"≥∂5 |ÖÏ1Ü∞« 5 #"≥∂5 |Å1„Ѩ=∞^ä<Œ åÜ«∞5 #=∞5 ã¨û~°fi1 Éè∂í `«^=Œ ∞<åÜ«∞5
#"≥∂1 =∞5<À#1‡<åÜ«∞5 #=∞1ó I J5Ñ∞¨¶ ’ˆ~É2 ’è º  ^äÑ5Œ ∞¨¶ ’ˆ~É2 ’è º6 Ѷ∞¨ ’~°Ñ5 ∞¨¶ ’~°`1 ~ˆ« Éèºí ó I
㨈~fi2 Éèíº ã¨û~°fiâ6 ◊ˆ~fi2 Éè’º6#=∞1¿ãÎ Jã¨∞Î ~°∞„5 ^Œ~°∂¿1 ÑÉèíºó II `«`«∞Ê~°∞ë1 êÜ«∞ q5^Œ‡ ¿ÇÏ1
=∞Ǩ^Õ"5 åÜ«∞1 nè=∞Ç≤Ï I `«<Àfl1 ~°∞„^Œó „ѨKÀ5^Ü
Œ ∂« `2 ü II Dâß# ã¨û~°fi1 q^•5º<å5
g∞â◊fi~° ã¨û~°fi1 Éè∂í `å5<å5O „|Ǩ‡kèÑ1 u¨ 5 „~°ƒÇ¨Ï‡6}À  kèÑ1 u¨ 5 „~°ƒÇ¨‡1 t5"À "Õ∞1 Jã¨∞Î
ã¨^• t5"À"£∞ II Jaè=∞O„`«}"£∞ II Jyfli`«º<Õ#Kå  aè=∞O„`«º II J5yfl i1u
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

269

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Éèã5í ‡¨ I "å5ÜÚ« i1u Éèã5í ‡¨ I [5Å q∞1u Éèã5í ‡¨ I ã¨Å6÷ q∞1uÉèã5í ‡¨ I "Àº "Õ∞u1 Éèã5í ‡¨ I
ã¨~fi° Q∑O ǨÏ"5 å W5^OŒ Éèãí ‡1¨ I =∞# U`åx K«‰ÄΔõ Q∑O+≤1 Éè™í ê6‡x II =∂ # ™ÈÎHõ Wu
ã¨=Ú^Œ$ú `«º [ÖË# ã¨Oã¨$[º:– =∂ #1 ™ÈÎHˆ6 `«#Ü
1 ∞Õ 5 =∂ #5 PÜ«Ú+1 5≤ =∂ <À5
QÀ+¨μ5 =∂ <À5 Jâıfi1 +¨μ si+¨ó I g5~å<å‡<À1 ~°∞„^ŒÉÏè q∞5`À =1n~è ü ǨÏq5 +¨‡1 <ÀÎ
#=∞1™ê q^è=Õ ∞`Õ II „`åºÜ«ÚÃ+ó· „`«ºO|ÔHó· u~°ºH˜„Î ™Èˆ~MÏó „Ѩ‰Ωõ sfi`« I „`åºÜ«Ú+5 O¨
[5=∞^ŒQˆ1 fló Hõâ5 º◊ Ѩã1 º¨ „`åºÜ«Ú+5 O¨ Ü«∞^Õ"6Ì å<å2O „`åºÜ«Ú+5 O¨ `«<‡Õ 1 Jã¨∞Î „`åºÜ«Ú+5 O¨
II „`«º1 O|HõOÜ«∞*Ï=∞¿ÇÏ ã¨∞QÆO5 kèO ѨÙ+1 =6ì≤ ~°#1ú O I L5~åfi6~∞° H5 õ q∞1=|5 O^è<1Œ å #6‡ $`Àº
~°∞‡1 H©Ü
Δ ∞« 5 =∂=∞$`å2`ü II ÜÕ∞ `Õ1 ã¨Ç5 Ϩ „ã¨1 =∞5ÜÚ« `«O5 áêâß5 =∞$`Àº6 =∞~å1ºÎ Ü«∞5
ǨÏO`«"1 Õ I `å<£ Ü«∞[5 ã˝ º1¨ =∂5Ü∞« Ü«∂5 ã¨~åfi6 #=1Ü∞« *Ï=∞¿ÇÏ II =∞$6`º« "Õ5 ™êfiǨ1
=∞$6`º« "Õ5 ™êfiǨ2 II Wu Éèãí ‡¨ ^ä•~°}"£∞ II `«`ó« qkè„ѨH͈~} ã¨^•ä º=O^Œ<åkHõO
‰õΩ~åº`ü II
★★★

ã¨∂~ÀºÑ¨™ê÷#"£∞
ã¨ÇϨ <å ==`«∞...uó II F"£∞ P5k`5 Àº "å U5+¨ U5`#« ‡6}Ť O5 `«Ñu1¨ 5
`«„`«`5 å |∞∞K«ã5 ^Ψ $Œ K6 å =∞1}Ť Q5 O5∑ 㨠|∞∞5KåO Ö’5HÀ  ^äÜ
5Œ ∞« U5+¨ U5`ã« ‡1≤ #‡6}Ö¤  
5Ë iÛ
sÌ6Ѩº`Õ5 `åx5 ™ê=∂1x 㨠™ê5 =∂flO Ö’5HÀ  ^äŒ5Ü«∞ U5+¨ U5`«ã≤1‡#‡6}¤ÖË5 
iÛ+≤5ѨÙ~°∞1+¨5 ™êÎx5Ü«∞EQ∑1O+≤5 ã¨Ü«∞A1ëê=∞}¤Å5Q∑5O 㨠ܫ∞A1ëêO Ö’5Hõ
Ãã· ûëê„`«Ü
6 ∞Õ º=1 q5^•º `«Ñ1 u¨ 5 Ü«∞ U5ëÈ2  #Î~å1k`5 ºÕ Ç≤Ï~1 }
5° ‡Ü«∞ó5 ѨÙ~°∞+1 ó¨ II
P5k`5 Àº "≥· `Õ[5 F*’5 |Å5O Ü«∞â◊â5 Û◊ ‰õΩΔ 6 „â’≈„`«=1 ∂5`å‡ =∞<À1 =∞5#∞º ~°‡#∞1
~°‡6 $`«∞ºã¨û`6 Àº q∞5„`À"å5ÜÚ« ~å1HÍ5âó◊ „áê5}À Ö’1Háõ ê5Åó Hõó H˜O HõO `« `«û`6 º«
270

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞#1fl =∞5=∞$`À1 r5"À q5âfi1◊ ó Hõ`=5« ∞ ã¨ûfi1 Ü«∞O5 Éè∞í „|ÃÇÏ· 6 `« ^Œ=∞1 $`« U5+¨ ѨÙ~°∞+1 ¨
U5+ɨ ∂íè `5 å<å5 =∞kèÑ1 u¨ 5 „~°ƒÇ¨Ï‡1}5 ™êûÜ«Ú[1 ºQ∑O ã¨Ö’5H`õ å1=∂áÈfl`Õº`6 å ™ê1 "Õ∞=5
^Õ=5 `å1<å5QO5∑ ™êÜ«Ú[1 ºQ∑O ™ê5i¬`ì åQ∑O1 ã¨=∂# Ö’5H`õ å1 =∂áÈflu5 Ü«∞ U5=O "Õ
^Õ2`«∞ºÑ¨5x+¨`ü II ã¨5ǨÏ5<å1==`«∞...Ouó II =∞O_»ÖÏO`«~°QÆ`«O Ç≤Ï~°}‡Ü«∞O
„ÉèÏ[=∂#=ѨÙ+¨O â◊√zã≤‡`«"£∞ I K«O_»nkèu=∞YO_» q„QÆǨÏO zO`«ÜÕ∞
#∞‡xã¨Ç¨Ï„㨿ãq`«"£∞ II ^èպܫ∞ã¨û^•ã¨q`«$=∞O_»Å=∞^茺=sÎ <å~åÜ«∞}
ã¨û~°ã*≤ Ïã¨# ã¨xflq+¨óì II Hˆ Ü«¸~°"å#‡Hõ~‰° Ωõ O_»Å"å x¯s\© Ǩs Ç≤Ï~°}‡Ü«∞=ѨÙ
~°ú$`«â◊OYK«„Hõó II #=∞ã¨ûq„`Õ [QÆ^ÕHõK«‰õΔΩ¿+ [QÆ„`«Êã¨∂uã≤÷u<åâ◊¿ÇÏ`«"Õ I
„`«~¸=∞Ü«∂ Ü«∞„uQÆ∞}Ï`«‡^è•i}Ë qiOz<å~åÜ«∞}â◊OHõ~å`«‡<Õ II

Wu ã¨∂~ÀºÑ¨™ê÷#"£∞
★★★

J<åfi~°OÉè}
í Ü
© ∞« ™ê÷báêHõó
â’¡II ѨÓi‚=∂Hõ}
Δ ^•Ü«∂O `«∞ qkè<Òáêã¨#㨺KÕ`ü I
„ѨuѨ^ºÕ =‰õΩsfi`« Ü«∂QÆ^fiŒ Ü«∞ =Ú^•Ç¨Ï$`«"∞£ I
„áê`«ó HÍÖË=ÚǨ˙~åÎ^ÒÜ«∞k „Ѩ^äŒ=∞Ѩ~°fi}˜ I ~å„`Ò ã¨OHõÅʺ
x`åºO`Õ Ç¨Ïº<åfi~°OÉèóí Ѩ~ˆ   ǨÏx I K«`«∞~°÷Ǩϟ=∞=∞^èÕº `«∞ „áêѨº`Õ Ü«∞k
ѨÓi‚=∂ I `«™êº=∂~°Éºíè qkè=^Œ<åfi^ä•#ѨÙ~°ãû¨ ~°"∞£ I áœ~°=‚ ∂™êºO „áê`«i^蕇
|i›+‘ P™ê^Œº „áê`«~“áêã¨#O Hõ$`åfi I =^è∂Œ =Ú`«~Î `° « LѨ"âÕ º◊ ã¨fiÜ«∞O
^ŒH}
Δ˜ `« Pã‘#ó „áê}Ï<åÜ«∞=∞º II
U=OQÆ∞}.. .„Ñ‘`«º~°÷O ^Œ~°≈ѨÓ~°‚=∂™ÈѨ„Hõ=∞}Ï~°÷O J<åfi~°OÉèí}©Ü«∞
™ê÷báêˆH# ã¨^Àº Ü«∂[~Ú¿+º I q^Œ∞º^Œã≤...â◊º I `«„`åyfl ~°QÍfl q+¨Ø‚
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

271

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨~ã° fi¨ fã¨~™° êfi #yfl ~°ƒwù K«„Ѩ^•è # ^Õ=`åó ã≤fi+¨Hì $õ ^ŒOQÆ^=Õ `å I „gÇ≤Ï=∞Ü«∞OK«
~° ∞ „^Œ = º =∞#ºã≤ ‡ <å¯ÖË LѨ = `åûºg∞u 㨠O Hõ Šʺ I Ѩ ` « fl º=Ǩ Ï Ou
K«~∞° Q∑„æ â◊Ñ~¨ Ú`åfi aèÑ∂¨¶ ~°º „áêp# =Únp#O "À^•fi㨺 „Ѩu+≤`ª « =∞aèÑ∂¨¶ ~°ºII
(J^äŒ +¨\ÏÊ„`«„ѨÜ≥∂QÆó) F"£∞ Éèí∂~°∞ƒù=#ã¨∞û=~À"£∞ II K«`åfii â◊$OQÍ...
JˆQfl~°∞Ѩã¨=∂^è•<å^•º[ºÉèÏQÍO`Õ Ñ¨Ó~å‚ѨâßÛ ^Œº`ÕÎ ^Õ"åJ^Œ^èŒ∞iu
^ÕfiP*ϺǨïf ~°∞›`åfi I
ѨÓ~5 å‚Ñâ5¨ ßÛ ^Œ∞`5 « ѨÓ~5 å‚ Ñ¨Ù~5 ™° êÎ^6 ∞Œ #1‡ ^躌 `6 ó« áœ2~=‚° ∂5 ã‘lQ1 ÍÜ«∞ I
`«™ê2ºO ^Õ"5 å Jkèã1 O5¨ =ã¨O1 `« L`«"6Î ∞Õ <åHõ1 W5ÇϨ =∂1^Ü
Œ ∞« O`å5Q5∑ ™êfiǨ2 II áœ~°=‚ ∂™êº
W^Œ"∞£ II Ü«∞`Õ^1Î "5Õ å J^Œ^1 ∞Œè ~åƒùQ^5Æ Ü
Õè ∞« 5 =∞=∂1"å¿ãº ã¨O5 =ã¨O1 `À =∞Ç≤Ï`5 åfi I
™ê<À1Ü∞« [5 O˝ Ñ≤Ñ1 $¨ Ç≤Ïqâ◊fi"åˆ~ ~°~5 ÚO <À1 ^èÇÕ Ï≤ ã¨∞ÉèQˆí ã¨∞g5 ~°Q5 æ6∑ ™êfiǨ2 II
J=∂"å™êºÜ«∂ W^Œ"∞£ II ^Œ~åfi º =ÚѨã~Α º° K«~∞° =∞^䕺kÌfi~°=^•Ü«∂aè Ѷ∂¨ ~°º I
J5QflÆ ÜÕ∞5 ™êfiǨ2 I JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ I ѨÙ#~°=^•#^è~ˆŒ ‡}Ï=^•Ü«∞ I JQÍ1fl q+¨μÉ‚ Ïè º5 Q∑5
™êfiǨ2 I JQÍfl q+¨μÉ‚ Ïè ºq∞^Œ"∞£ I ѨÙ# ~°=^•Ü«∞ I ã¨~ã1° fi¨ `≥º· 6 ™êfiǨ2 II ã¨~ã° fi¨ `åº
W^Œ"∞£ II ѨÙ#~°=^•Ü«∞ II ã¨~ã1° fi¨ `Õ ™êfiǨ2 I ã¨~ã° fi¨ `« W^Œ"∞£ II ѨÙ# ~°=^•Ü«∞
I ǨÏqó „Ѩ`º« aèÑ∂¨¶ ~°Ü∞« u I J5QflÆ ÜÕ∞É1 y5íè <Õ™5 êfiǨ2 I JQÆflÜÕ∞ Éèyí # W^Œ"∞£ II
ѨÙ# ~°∞Ѩã~Α º° I L`«~Î å~åú `«ûHõ$uûfi+¨Hì $õ `Õ  =^•Ü«∞ I kfi ~°aÑè ∂¨¶ ~°º# ǨÏqó
„Ѩ`º« aèÑ∂¨¶ ~°Ü∞« u II J5QflÆ ÜÕ∞ã2 fi≤ +¨H6ì $õ `Õ5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨Hì $õ `« W^Œ"∞£ II
W^臌 ã¨#flǨÏ<å #ºkƒùãû¨ Q∑æ ã¨Ê $âߺQ“fl „ѨÇϨ ~°u I ~°∞„^•Ü«∞ `«OuK«~å ÜÕ∞^Œ"∞£ II
#=∞=∞ II JѨ LѨãʨ $â◊º I J㨺 Hõ~‡° }ó Ǩϟ=∞„Ѩuëêª ã≤^ºúŒ ~°O÷ =$kúHÍ=∞ó
[Ü«∂kǨϟ=∞O Hõi¿+º II „ã¨∞"Õ}Ï[º=∂^•Ü«∞ II F"£∞ II z`«OÎ K« ™êfiǨ ...
J^äŒ [Ü«∂k„ѨuѨ^ºŒ `Õ I ™œq+¨Hì $õ `«QO∑ Ǩï`åfi|i› ã¨û=∞O[#OHõ$`åfi II
272

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^Œ~åfi º Ѩinè ##H˜Î Ѩinè „#ÊǨÏ$`«º ã¨Q„æ∑ ™ê=OK« Hõ$`åfi Jã≤‡ „#ÊHõ$`Õ Hõ~‡° }©`åºk
Ѩi¿+K«<åO`«O Hõ$`åfi „Ѩ}`© å=∂~°#˚ O „|Ǩϟ‡^•fiã¨#OK« ‰õΩ~åº`ü II
â’¡II „=`Õ+μ¨ âßOuǨϟ"Õ∞+¨μ q„Éè¿í +ëì œì =$ëÈ`«û$*Ë I
K«~Àó „Ѩ^•ä xˆH K≥=· â◊=∂ºU= # ã¨Oâ◊Ü∞« ó I
J„`« =$+¨É^íè •#O <åã≤Î I ѨÓ~°‚ áê„`«ã∞¨ Î ^ŒH}
Δ˜ Ë `ÕºHˆ I `«ÅH¡ }
Δõ "£∞ I
J+¨=ì Ú+≤ì Éè"í uÕ ¯Oz u¯Oz K«Û`åfii ѨÙ+¨¯Åó I ѨÙ+¨¯ÖÏâ‹Û· = K«`åfi~°ó P_èH» óõ
ѨiH©iÎ`«ó I P_è»HÍâ‹·Û= K«`åfii ѨÓ~°‚áê„`«ã¨û LK«º`Õ II J„`« ˆHK«#
ã≤fi+¨Hì $õ `Õ =^•Ü«∞ I ^Œ~åfi ºO ã¨O™ê÷Ѻ¨ I [Ü«∂kHÍO`Õ AǨïÜ«∂ku, Ѩi^躌 ~ˆ ÷
â◊=∂ºó HÍ~åº Wu K« =^ŒOu II `«„`« â’¡HÍó II ™ê÷b áêHÍ#O`«~ˆ "å q"å¿ÇÏ
ã¨OѨÓ~ˆ ‚ "å Ü«∂u KÕ`ÒÊ~°=‚ ∂ã‘ `«™êº =∞<åfi~°OÉè}í Ü
© ∂« YºÇ¨ÏŸ=∞O ‰õΩ~庄`åÊ`«ó
áœ~°=‚ ∂™êºO Ü«∞^äÀHõ"Î ∞£ II „â∫`Õ  <åfi~°OÉè}
í Ü
© ∂« Ü«∂ =∞QÍfl q+¨Ø‚ ã¨~ã° fi¨ f
I ã¨~™° êfiO âßÛyfl~°ƒwù K« ™ê‡ˆ~¿Î Ѻ`åâ◊Û ^Õ=`åó I JyflQ∑æ ã≤fi+¨Hì $õ `«O KåO`«~ˆ
}Ë`º« ™ê‡K«Û ã¨∂„`«`ó« I P^Àº  yfl ã≤fi+¨Hì $õ KåÛO`«º ã¨û~ˆ fi+¨μ K«~∞° Hõ~‡° ã¨∞ I `«™ê‡
^Œ<åfi~°OÉè}í Ü
© ∞Õ K«~“ +¨_=ÌÕ `å Wu I HÍiHÍ Hõ$kƒùã„Ψ `ÀHÍÎ QÆ$ǨϺqkƒùó ѨÙ~å`«<ó·≥
I J<åÇ≤Ï`åˆQfló „Ѩ^"Œä ∞Õ K«~“ K«Ü∂« ^Õ=`å™êÎó „Ѩ=^ŒOu `«^£ *Ï˝ó I `«™êºÑ≤
HÍÅó H˜Å áœ~°=‚ ∂™êºO „áê`« ~°fi^ŒO`Õº= HõÑi¨ tÌ ëêºó I Jyfl ã¨^Î •ä  Q“fl
ã¨Ç≤Ï`«â◊Û q+¨μ‚ ã¨û~°ã¨fif K≥·= `«^ä• ã¨~°™êfi<£ I Jyfl~°ƒùw ã≤fi+¨ìHõ$ ^Œyflˆ~`åó
„Hõ " Õ ∞ } Ǩ ï `åfi^ä Œ `« ` À [Ü« ∂ k I P^Õ º K« ~ “ ^Œ H ˜ Δ } `À =~À 
„`å=^•#^è~Œ å‡A˚Çï¨ Ü«∂`«∞Î nè=∂<£ I „Hõ"∞Õ } KåQÍflºk K« `«„㨠PǨïf~°∞›`åfi 
QÆfl ÜÕ∞  Ãㇷ Éèyí <Õ  =^•Ü«∞ II t+¨Oì ǨÏqó „Ѩ`º« aèÑ∂¨¶ ~°º ѨâßÛ^Àú=∞ã¨Î
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

273

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`«ãû≤ fi+¨Hì $õ `Õ  =^•Ü«∞ II ã¨O™ê÷Ѻ¨ ^Œ~åfi º`«∞ [Ü«∂kHÍO`Õ Ü«∞^Œãº¨ `«∞ ã≤fi+¨Hì $õ `«O
K« Ǩï`åfi II ™ê÷báêˆH ^Õ=`å "≥·â◊fi^Õ"Õ qâıfi^Õ"å W`«º<Õ<ÀѨkëêìó I
=∞O„`å=∂fl<å#∞ „Hõ"∞Õ }ˇ=ÿ KåQÍflº^•º ~“„^•O`å ^Õ=`å ¢ãOÎ≤ â◊^∞Œ HÍÎó I ã¨~ÀÊ`«û~ˆ æ
^Õ=`å áœ~°‚=∂ã‘ Hõ~°‡}∞ºHÍÎ „âß=}© =∂~°æjˆ~¬ I `«„`åѨº <åfi~°OÉèí}©ÜÕ∞
K«~“K« „â∫`ÀHÍÎÜ∂« ^Õ=`å ™êÎ WÇ¨Ï ã¨∞ºó I ^è~Œ ‡° „Ѩâ’flˆHÎ =∞Ǩ~å[ã¨O*Ë™˝ ê÷báêˆH
^Õ=`å â‹ÛÂ= Ǩï`åfi I ã¨=∞O[#O |~üÇ≤Ï+≤ U= â◊=∂ºó Ѩˆ~  Ç≤Ïfl
`«`Ê« HõuΔ Ç¨ÏŸ=∞ LHõóÎ I ã¨f+¨μ |Ç‘Ïfi+¨fiâ◊<åǨïf+¨μ „áêáêÎ ã¨fi^ŒO`«O `«fiaèÑ∂¨¶ i`«O
K« I t+¨Oì ǨÏqã≤ûfi+¨Hì $õ ^Œ~÷° "Õ∞"åaèÑ∂¨¶ ~°Ü∞Õ `«û~°fiK«~∞° „H˜Ü∂« ã¨∞ II

W`«º<åfi~°OÉèí}©Ü«∞™ê÷báêHõó
✫✫✫

J<åfi~°OÉèí}©Ü«∂#O`«~°=∞<åfi^ä•#"£∞
áœ~°‚=∂™êºO „áê`«~“áêã¨#O Ǩï`åfi ^Œˆ~ƒùëêfiã‘<À ^Œ~åƒù<£
^ä • ~° Ü « ∞ =∂}ó Ѩ ` åflºã¨ Ç ¨ Ï „áê}Ï<åÜ« ∞ =∞º II U=QÆ ∞ }...„Ñ‘ ` « º ~° ÷ O
áœ~°=‚ ∂¿ã<åˆQflÜÕ∞# ™ê÷báêˆH# â’fi Ü«∂[~Ú¿+º II `« „`åyfl ã≤ûfi+¨Hì $õ K«Û
^Õ=`Õ I „gÇ≤Ï=∞Ü«∞O K«~∞° „^Œ=º =∞#ºã≤‡<å¯Å LѨ=`åûºg∞`«º<åfi^è•#O Hõ$`åfi I
W^蕇|i›+‘ ã¨#flǨϺu I J=∂"å™êºÜ«∂O ^•i≈ˆH <åˆQflÜÕ∞# ™ê÷báêˆH# â’fi
Ü«∂[~Ú¿+º II W `«º<åfi^è•#O ‰õΩ~åº`ü.
★★★

q„Éèí¿+ì+≤ìó
â’¡II JQÆflÜÕ∞ K« `«^OÕä „^•Ü«∞ ™È=∂Ü«∞ ã≤fi+¨Hì $õ `«∞Ê#ó I
274

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ǩ=ÜÕ∞ k^臌 `«O„`Õ} q„Éè¿í ++ì Oì≤ [Ü«∂kHõ"∞£ II
PK«=∞º... U=OQÆ∞} ... „Ñ‘`«º~°÷O „Ѩ^äŒ=∞Ѩ~°fi}˜ „ѨuѨ^Àú=∂u
„Hõ=∞} „áêÜ«∞tÛ`åÎ~O÷° J<åfi~°OÉè}
í ºkèHÍ~°ã^≤ ºúŒ ~°O÷ q„Éè¿í ++ì Oì≤ Hõi¿+º (Wu
ã¨OHõÅʺ) `«„`åwflO„^Œ™È=∂ó „Ѩ^•è # ^Õ=`åó I ã≤fi+¨Hì $õ ^ŒOQÆ ^Õ=`å I „gÇ≤Ï
=∞Ü«∞OK« ~°∞„^Œ=ºO ™ê÷báêˆH# ã¨^Àº Ü«∂[~Ú¿+º I Ѩ`fl« º=ǨÏOu K«~∞° Q∑Oæ
„â◊Ѩ~Ú`åfi aèѶ¨∂~°º Lnp#=Ú^•fi㨺 „Ѩu+≤ª`« =∞aèѶ¨∂~°º I JˆQfl~°∞Ѩ
ã¨=∂^ä•<å ^Œºyfl=ÚMÏO`Õ ^Œ~åfi º=ÚѨã~Α º° I K«~∞° =∞^蕺kÌfi~°=^•Ü«∂aèÑ∂¨¶ ~°º II
J5QflÆ ÜÕ∞5 ™êfiǨ2 I JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II WO„^•1Ü∞« 5 ™êfiǨÏ2 I WO„^•ÜÕ∞^Œ"∞£ II
™È=∂1Ü«∞5 ™êfiǨ2 II ™È=∂ÜÕ∞^Œ"£∞ II J=^•#^茈~‡} AǨïÜ«∂`ü II
L`«~Î å~åú`û« Hõ$^Œ=^•Ü«∞ kfi~°aÑè ∂¨¶ ~°º # ǨÏqó „Ѩ`º« aèÑ∂¨¶ ~°Ü∞« u II J5QflÆ ÜÕ∞2
ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨ìHõ$`« W^Œ"£∞ II
W^茇ã¨#flǨÏ<å #ºkƒù ã¨ûQ∑æ ã¨Ê $âߺQ“fl „ѨǨÏ~°u I ~°∞„^•Ü«∞
`«OuK«~åÜÕ∞^Œ"∞£ # =∞=∞ II JѨ LѨãʨ $â◊º I J㨺 Hõ~‡° }ó Ǩϟ=∞„Ѩuëêª
ã≤^Œúº~°÷O =$kúHÍ=∞ó [Ü«∂k Ǩϟ=∞O Hõi¿+º II [Ü«∂n<£ Ǩï`åfi
|i›ã¨û=∞O[#O Hõ$`åfi â◊=∂ºó Ѩi^茺ˆ~ú   ã≤‡ „#ÊHõ$`Õ Hõ~°‡}©`åºk
„|Ǩχqã¨~<˚° åO`Õ ... #=∞=∞ II U`«`Ê« Åù O NÜ«∞*Ëâ˝ fi◊ ~å~°Ê} =∞ã¨∞Î II `«`ó«
J<åfi~°OÉè}
í Ü
© ∞« O Hõ$`åfi „ѨuѨ^Àú=∞O ‰õΩ~åº`ü II Wu q„Éè¿í ++ì óì≤ .
★★★

"≥·â◊fi^Õ"å~°úQÆ$ǨÏáêHÍ~°OÉèíó
P~åºó „ѨÜ∞« `å "≥â· fi◊ ^Õ"Õ J#flã¨QOæ∑ 㨯~åÎ~° ã¨∞ûº ~åƒùëêO HÍã¨O Hõ=Δ ^ä∞Œ

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

275

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

q∞`«ºaè=ÚM’ #flO =~°Ü
˚ ∞Õ `Õ¯âß #OQÆO "å㨠âßÛÅÉèϺ LѨãʨ $âı ^•~åºkè+`ª≤ å
"å â◊¥„^• ã¨ûQ∑Oæ 㨯~åÎ~° ã¨∞ûº¿ãëÎ êQ∑O 㨠U"åK«=∞#HõÖ’Ê  kèH=õ ∞ǨÏ~°ÇϨ ó
Hˆ â◊â‡◊ „â◊√Ö’=∞#Y"åѨ# =Ú^ŒHÀѨãʨ ~°≈#OK« I ã¨ÇϨ "å㨙ê=∞Ñ≤ "å+¨gì ∞ ¿+fi=
Ѩ~fi° ã¨∞"å=¿Ñ~°#Ê~ÀHõΔ =∞#flQ∑O ã¨QOæ∑ 㨯 $`« =∞QÍfl =kè„t `åºkƒùó „ᜈHΔ `«^Î =Õ
Ѩq„`« q∞`åºK«H`Δõ Õ I ã≤^ 
úÕ <Õfl u+¨ª #∂ƒù`« q∞u ™êfiq∞<Õ „Ѩ„|∂Ü«∂ `«`Î ∞« ûÉè∂í `«O
q~å_»#flO `«<å‡HΔÍ~¸u „Ѩu=K«x<À QÆ$ǨÏ"Õ∞kè<À Ü«∞^Œâh◊ Ü«∞㨺 Ǩϟ=∂
|ÅÜ«∞â◊Û ã¨fi~°Ñæ Ù¨ +≤ãì O¨ Ü«ÚHÍÎ Wu II
★★★

"≥·â◊fi^Õ==∞O„`«áê~î°ó
II1II J5QflÆ ÜÕ∞5 ™êfiǨ2

II9II J^è~1Œ å‡Ü«∞5 ™êfiǨ2

II2II ™È=1∂Ü«∞5 ™êfiǨ2 II

II10II J5^ƒŒ ºù ™êûfiǨ2 II

U`«^Àú =∞O Hˆ K«# ‰õΩ~°fiOu II II11II F5+k¨5 =è5 #5 ã5 ¨Êu6 Éèíº6 ™êûfiǨ2 II
II3II q2âıfiÉè’º ^Õ"5 ÕÉèíº™6 êûfiǨ2 II

II12II ~°H5 ΔÀ6 ^Õ=5 [5 <5 ÕÉèíº6 ™êûfiǨ2 II

I4I4 4II „^è∞Œ "5 åÜ«∞1 Éè∂í =∂Ü«∞5 ™êfiǨI2 I II13II QÆ$Ǩº2 Éèíº6 ™êûfiǨ2 II
II5II „^èŒ∞=5 H5 ˜Δ`Ü
«1 Õ∞5 ™êfiǨ2 II

II14II J5=™5 ê<ÕÉ2 èíº6 ™êûfiǨ2 II

II6II J5K∞« º6`H«5 `Δ˜ Ü
1« ∞Õ 5 ™êfiǨ2 II

II15II J5=™5 ê#1Ñu¨ Éèºí 6 ™êûfiǨ2 II

II7II J5QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ5 ™êfiǨ2 II

II16II ã¨~5 °fiÉ6 èí∂`5 ÕÉèíº6 ™êfiǨ2 II

II8II ^è~Œ å‡1Ü∞« 5 ™êfiǨ2 II

II17II HÍ=∂1Ü∞« 5 ™êfiǨ2 II

276

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

II18II J5O`«iH1 ÍΔ Ü«∞5 ™êfiǨ2 II

ã¨`5 º« O K«O5 „^Œ=∂2ó I
P5k`5 º« ã¨û`6 º« "≥∂q∞u1 I
PѨã5 ¨Î`«û`6 «º =∂Éè~í1 °<£ I
Ü«∞â’1Ü∞« [5 ã˝ º¨ 6 ^ŒH}
1Δ˜ Ï"£∞ I
=∞5"≥∂á5 ê5 `«^Î6 Œ∞i5 `5 H«5 õΔ
Ü≥∂"1 ∞Õ H5 Í=∞5ãû¨ =∞1$^躌 `å5Q5∑
™êfiǨ2 II

II19II Ü«∞^Õ[u1 5 [QÆu1 5 Ü«∞K«Û6 KÕ+uì1¨ 5
<å"≥∂fl1 ÉèÏQ5 À Ü«∞O <å"Õ∞fl6
™êfiǨ2 II
II20II Ѩ$k6 "ä5 ≥·º ™êfiǨ2 II
II21II J5O`«iH1 ÍΔ Ü«∞5 ™êfiǨ2 II
II22II k5"Õ ™êfiǨ2 II
II23II ã¨∂~å1ºÜ«∞5 ™êfiǨ2 II

II33II ^Õ"5 ÕÉèíº6 ™êûfiǨ2 II

II24II K«O5 „^Œ=∞1¿ã5 ™êfiǨ2 II

II34II Ñ≤`5 «$Éèºí1 ã¨ûfi6^ä•  ã¨∞Î1 II
(Ñ≤`$« Ü«∞[˝"∞£ r=uÊ`«$HÀ #
‰õΩ~åº`ü )

II25II #Hõ„Δ1 `ÕÉèíº6 ™êûfiǨ2 II
II26II WO„^•1Ü∞« 5 ™êfiǨ2 II
II27II |$ǨÏã5 ʨ `«Ü
1 ∞Õ 5 ™êfiǨ2 II

II35II Éè∂í `5 ÉÕ ’è º #1=∞ó II

II28II „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5 ™êfiǨ2 II

II36II =∞5#∞5¿+º2 Éè’º6 ǨÏO`å2 II

II29II „|Ǩχ1}5Ë ™êfiǨ2 II

II37II ÜÕ∞ Éè∂í `5 åó „ѨK6 ~1« O° u5....Ѩu
~°^Ì •è `«∞5 ™êfiǨ2 II

II30II ã¨fi^6 ä•Ñ≤`5 «$Éèíº6 ™êûfiǨ2 II

II38II z„`åÜ«∞ #=∞ó
II31II #"≥∂1 ~°∞„5 ^•Ü«∞1 Ѩâ◊√Ñ5 ¨`Ü
«1 Õ∞5
II39II z„`«Q∞Æ áêÎÜ∞« #=∞ó
™êfiǨ2 II
II32II J„QÆ^•#OHõi¿+º I ^Œ^•g∞ II40II Ü«∞=∂Ü«∞ #=∞ó
`«ºy6 fl~°fi1 ^Œu I `«^uÕä 1 "å5
Ü«Ú~å1ÇϨ 5 `«`ü I ǨÏO`Õu1

II41II ã¨~fi° Éè∂í `ÕÉ’è º #=∞ó
✫✫✫

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

277

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J^äŒ "≥â· fi◊ ^Õ"å~°OÉèóí
Hõ~åÎ â◊√z~°∂ƒù`åfi PKå~°º=ÚMÏ ^≥· fiâ◊fi^Õ=ã¨fi~°∂ѨO ã¨~fi° O Ü«∞^ä•âߢãOΨ
*Ï˝`åfi PKå~°ºO ã¨OѨÓ[º, `«^#Œ ∞*Ï˝O QÆ$Ç‘Ï`åfi, Ü«∞^ä• ^è~Œ À‡Ñ¨^âÕ O◊ "≥â· fi◊ ^Õ=O
„Ѩ^=Œä ∞ =∂Kå~°ºã¨xfl^èÒ ‰õΩ~åº`ü II `«„`«ÊHÍ~°âÛ◊ II |b<åOK« `«ãº¨ `«ãº¨ ^Õâãı Q¨ æ∑
™ê¯~À ǨϿã#ΠѨi=∞$*Ϻ"ÀHõΔ º#∞ºÑ¨º ѨâßÛ`«Êi¿+K«# =∞øáêã¨<Õ Ñ¨K<« Õ "å
+¨_ƒç ~ù å^≥º· ó „Ѩu=∞O„`«QO∑ ǨϿã#Î AǨïÜ«∂^Œ∞ÉèÜ
í ∞« `«ó Ѩi¿+K«#O Ü«∞^ä•
ѨÙ~°™êÎ^Õ=O |b<åO ^Õâı^Õâı ã¨=∞"Õ`å<åQ∑ ã¨Hõ$`«ûHõ$^ŒO`Õ Ñ¨i¿+K«#Q∑O
ã¨uã¨∂ѨãQ¨ O∑ ã¨$¿+#ì HÍ~åº I PѨ~ˆ }ÏyflQ∑O ã¨Ñ=Ψ ∂+¨=ì ∂ÉèϺ =Ú^ŒQÑÆ =¨ ~°æ
=Ú^Œ ^ è • #㨠x fl ^è Ò #="Õ ∞ =∞^è Õ º  QÍ~° ã ¨ º ^Œ â ◊ " ≥ ∞ ÿ H Í^Œ â ßÉè Ï ºO
„áêQÆ Ñ ¨ = ~° æ = Ú`« Î ~ ° Ñ ¨ Ó ~° fi ^Õ â ı  QÍ~° ™ Ⱥ`« Î Ô ~ · â◊ Û `« ∞ iƒù ó I â◊ Ü « ∂ º ^Õ â ı
HÍ=∞eOˆQ#^ÕÇϨ àϺ=∞O`«iHõeΔ OˆQ<À`«~ˆÎ }ÏÑ≤^•ä <åº =Ú`«~ÔÎ „· ~°ƒÇ¨Ï‡ã¨^<Œ Õ ^ŒH}Δ˜ `«ó
Ñ≤`$« eOˆQ# „áêp<åg`«º"åp#áê}˜ó ‰õΩ~åº „^Ò„^ŒL`«~Î À Ü«∞^ä•^Õ=`åÉèºí ã¨Ü
Î ∂≥
~åfl<åѨi¿+K«#O ^èŒ~°‡ÉèË^• #flHõÎ"Õ∞"À`«Î"Õ∞# "≥·Ç¨Ü«∞ã¨O Ü«∞ U`å#=º„QÀ
Ü«∞^äÀѨ^âÕ O◊ ‰õΩ~°∞`Õ x`«ºã¨ûfi~°óæ ѨÙ+≤ì âßÛ„QÆO K« ^ÕÜ∞« q∞`åºk^è~Œ À‡Ñ¨^âÕ ó◊ II
J#∞ëêª#„Hõ=∞â◊Û II „áê}Ï<åÜ«∞=∞º U=OQÆ∞}... „Ñ‘`º« ~°O÷ =∞^Œ$æ ¿ÇÏ
J#flã¨O™ê¯~°^•fi~å P`«‡ã¨O™ê¯~å~°O÷ ѨOK«ã∂¨ <åѨ#∞ `«Ü
Î ∞Õ K« ã≤^<úÕ å<Õfl#
„áê`«~Ô · fiâ◊fi^Õ=O Hõi¿+º II QÆ$ǨÏáêHÍ`ü ǨÏq+¨º=∞#fl=∂^•Ü«∞ I JQÍfl=kè„t`«º II
L^ŒQÆ∞^•fi㨺 I Jkƒùó„áÈHõΔ º I ѨOK«^ä• qÉèí[º (ˆHK«# kfi^ä•qÉèí[`Õ)
J#fl=∞aèѶ¨∂~°º I FO Éèí∂~°∞ƒù=ã¨∞û=~À"£∞, W`«ºyfl q∞^è•úfi I ^蕺`åfi II
K«`åfiiâ◊$OQÍ „`«Ü∂≥ J㨺 áê^• ... JÅOHõ$`«º II JQÆflÜÕ∞ #=∞ó...*Ï`«"^Õ ¿Œ ã
#=∞ó II Jk`Õ  #∞=∞#ºã¨fi...„Ѩã¨∞= II ǨÏq+¨º „Ѩ^äŒ=∞ÉèÏQÍ ^•^•Ü«∞
Báêã¨<Õ Ñ¨K<« "Õ å  Q“fl +¨_ƒç ~ù å^≥º· ó „Ѩu=∞O„`«QO∑ ǨϿã#Î AǨïÜ«∂`ü II
(+¨_®Ç¨ïuǨϟ=∞ó ) J5QflÆ ÜÕ∞5 ™êfiǨ2 I JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II ™È5=∂1Ü∞« 5
278

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

™êfiǨ2 II ™È=∂ÜÕ∞^Œ"∞£ II qâıfi2 Éè’º ^Õ"5 ÉÕ ºíè 6 ™êûfiǨ2 II qâıfiÉè’º ^Õ"ÉÕ ºíè W^Œ"∞£ II
„^è∞Œ "5 åÜ«∞1 Éè∂í =∂Ü«∞5 ™êfiǨ2 II „^è∞Œ "å Ü«∞ Éè∂í =∂ ÜÕ∞^Œ"∞£ „^è∞Œ =5 H5 `Δ˜ Ü
1« ∞Õ ™êfiǨ2
II „^è∞Œ =H˜`Δ Ü
« ∞« W^Œ"∞£ II P5K∞« º`«H5 `Δ˜ Ü
1« ∞Õ 5 ™êfiǨ2 II JK«∞º`«H`Δ˜ Ü
« ∞« W^Œ"∞£ II
J5QflÆ ÜÕ∞2 ã≤fi+¨H6ì $õ `Õ5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨Hì $õ `« W^Œ"∞£ II Jk5 `Õ #fi1=∞Q∑™æ ê÷ó ...
„áê™ê1gó II
âßHõÇϨ Ÿ=∞ó II Jqq+¨ºO H˜Oz ^•^•Ü«∞ Lnp# =Ú+¨O‚ Éè™í ê‡áÈǨϺ
`«∂+‘O‚ ™êfi¿ÇÏu Ǩï`åfiII ....... ™êfiǨ II „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£ I (WuǨï`åfi)
J^äŒ Ç¨Ïq+¨º„Ѩ^=Œä ∞ÉèÏQÆO JǨÏq ¿+º} ã¨OÜ≥∂[º |b<£ ǨÏ~ˆ `ü I
ã¨u ã¨∂ѨãQ¨ O∑ ã¨$¿+#ì HÍ~åºó I |b<åO `«ãº¨ `«ãº¨ ^Õâı ã¨Qæ∑ I
™ê¯~ÀǨϿã#ΠѨi=∞$*Ϻ"ÀHõΔ º#∞ºÑ¨º ѨâßÛ `«Êi¿+K«#"£∞ II
`«∂+‘O‚ ã¨=∞O`«O Ѩi¿+K«#O ‰õΩ~åº`ü II
U=O |b<åO ^Õâı ^Õâı ã¨=∞"Õ`å<åQ∑O ã¨H$õ `«ûHõ$^ŒO`Õ Ñ¨i ¿+K«#"£∞ II
JѨ~ˆ }ÏyflQ∑O J+¨=ì ∞#==∂ÉèϺ =Ú^ŒQÑÆ =¨ ~°"æ ∞£ ,
JˆQfló ѨâßÛ`ü ã¨fi㨺 ѨÙ~°`ó« II
ǨϿã#ΠѨi=∞$[º, J"ÀHõΔ º, ^è~Œ å1‡Ü«∞5 ™êfiǨ2 II ^è~Œ å‡ÜÕ∞^Œ"∞£ II
ǨϿã#ΠѨi=∞$[º, J"ÀHõΔ º, J^è~1Œ å‡Ü«∞5 ™êfiǨ2 II J^è~Œ å‡ÜÕ∞^Œ"∞£ II
W`«∞º^ŒQÑÆ =¨ ~°Oæ x^ä•Ü«∞ JO`Õ ^ŒfiÜ≥∂ó ã¨H$õ `«Êi+≤Kº« . L^Œ^•è #ã¨xfl^èÒ
^Œâ"◊ ∞Õ # ^è~Œ å‡ Ü«∞ ™êfi¿ÇÏu |ÖËó ѨÙ~°™êÎ^•fi) Ѩi=∞º[º, J"ÀHõΔ º, J5^ƒŒ ºù
™êûfiǨ2 II J^Œƒºù W^Œ"∞£ II Ѩi+≤Kº« ,
=∞^è Õ º  QÍ~° ã ¨ º UHÍ^Œ â ◊ ^ •fi ^Œ â ßÉè Ï ºO „áêQÆ Ñ ¨ = ~° æ O `« ` ü
(J^Œƒºù ™êûfi¿ÇÏ`«ºã¨º ) ѨÙ~°™êÎ^•fi II Ѩi=∞$[º, J"ÀHõΔ º,
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

279

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

F5+k5¨ =5è #5 ã5 ʨ u6 Éèºí 6 ™êûfiǨ2 II F+¨k=è #ã¨ÊuÉèºí W^Œ"∞£ II Ѩi=∞$[º,
J"ÀHõΔ º, ~°H5 ÀΔ 6 ^Õ=5 [5<ÉÕ ºíè 6 ™êfiǨ2 II ~°HÀΔ ^Õ=[<Õɺíè W^Œ"∞£ II Wu „áêQÆÑ=¨ ~°Oæ
x^ä•Ü«∞ II ^ŒfiÜ≥∂ó Ѩi+≤Kº« II – L`«~Î ° ѨÓ~°fi^ÕâJı QÍ~°™Èº`«~ÔÎ ó· K«`∞« iƒùó
(„áêHõÊV∫¯"åÎ) „áêHõÊV˜~Î åfl=∞ J^è~Œ å‡Ü«∞™êfi¿ÇÏ`«ºã¨º L`«~Î `° « P~°Éºíè „áêQÆѨ
=~°"æ ∞£ . Ѩi=∞$[º, J"ÀHõΔ º,
QÆ$Ǩº2 Éèº6í ™êûfiǨ2 I QÆ$ǨºÉèºí W^Œ"∞£ I Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ º II
J5=™5 ê<ÕÉ2 ºíè ™6 êûfiǨ2 II J=™ê<Õ Éèºí W^Œ"∞£ II Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ º II
J5=™5 ê#1Ñu¨ Éèºí 6 ™êûfiǨ2 II J=™ê#ѨuÉèºí W^Œ"∞£ II Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ º II
ã¨~5 fi° É6 ∂íè `5 ÉÕ ºíè 6 ™êûfiǨ2 II ã¨~fi° Éè∂í `Õɺíè W^Œ"∞£ II Wu „áêQÆÑ=¨ ~°Oæ x^è•Ü«∞ II
JO`Õ ã¨H$õ `«Êi+≤Kº« , â◊Ü∂« º^Õâı HÍ=∞eOˆQ#, (J^è~Œ å‡Ü«∞ ™êfi¿ÇÏ`«ºã¨º ѨÙ~™° êÎ^•fi)
Ѩi=∞$[º, J"ÀHõΔ º, HÍ=∂Ü«∞™êfiǨ II HÍ=∂ÜÕ∞^ŒO II Ѩi+≤K«º II
Qˆ ǨÏàϺ=∞O`«iHõΔ eOˆQ#,
(HÍ=∂Ü«∞™êfi¿ÇÏ`«ºã¨º ѨÙ~°™êÎ^•fi) Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ º II
J5O`«iH1 ÍΔ Ü«∞5 ™êfiǨ2 II JO`« iHΔÍÜÕ∞^Œ"∞£ II Ѩi+≤Kº« II J`«~ˆÎ
}ÏÑ≤^•è <åº"£∞ II
(JO`«iHΔÍÜ«∞ ™êfi¿ÇÏ `«ºã¨º ѨÙ~°™êÎ^•fi) Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ º II
Ü«∞^Õ[u1 [5 QÆu1 5 Ü«∞K«Û6 KÕ+1 uì¨ <5 å"≥∂fl1 ÉèÏQ5 À  Ü«∞O <å"Õ∞fl6™êfiǨ2 II
"åÜ«∞= W^Œ"∞£ II Ѩi+≤Kº« II L`«~ÔÎ „· ~°ƒÇ¨Ï‡ã¨^<Œ ,Õ
Ѩi=∞$[º I J"ÀHõΔ º I Ѩ$k6 "5ä º·≥ ™êfiǨ2 I Ѩ$kä"åº W^Œ"∞£ II Ѩi=∞$[ºI
280

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J"ÀHõΔ º I J5O`«iH1 ÍΔ Ü«∞5 ™êfiǨ2 I JO`«iHΔÍÜÕ∞^Œ"∞£ I Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ º II k5"Õ
™êfiǨ2 II k= W^Œ"∞£ II Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ º II ã¨∂~å1ºÜ«∞5 ™êfiǨ2 II ã¨∂~åºÜÕ∞^Œ"∞£ II
Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ º II K«O5 „^Œ=∞1¿ã5 ™êfiǨ2 II K«O„^Œ=∞㨠W^Œ"∞£ II Ѩi=∞$[º
J"ÀHõΔ º II #Hõ„1Δ `Õɺíè 6 ™êûfiǨ2 II #Hõ„Δ `Õɺíè W^Œ"∞£ II Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ º II WO„^•1Ü∞« 5
™êfiǨ2 II WO„^• ÜÕ∞^Œ"∞£ II Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ º II |$ǨÏã5 ʨ `«Ü
1 ∞Õ 5 ™êfiǨ2 II
|$ǨÏã¨Ê`«Ü∞« W^Œ"∞£ I Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ º I „Ѩ*6 ÏѨ`Ü
1« ∞Õ 5 ™êfiǨ2 I „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞«
W^Œ"∞£ II Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ º II „|Ǩχ1}5Ë ™êfiǨ2 II „|Ǩχ} W^Œ"∞£ II
Wu „áêQÆÑ=¨ ~°Oæ x^è•Ü«∞ II ^Œâß<åO Ѩi+≤Kº« II
^ŒH}
Δ˜ `«ó Ñ≤`$« eOˆQ# „áêp<åg`«º "åp#áê}˜ó ‰õΩ~åº`ü II
(Ñ≤`$« fˆ~#÷ ^Œâß<åO |b<åO ^ŒH}
Δ˜ `«ó) Ѩi=∞$[º J"ÀHõΔ ºII ã¨fi^6 ä•
Ñ≤`5 «$Éèíº6 ™êûfiǨ2 II Ñ≤`$« Éèºí W^Œ"∞£ II
Ü«∞*’˝Ñg¨ `«ºÑ¨ LѨãʨ $â◊º II ^Œâß<åO |b<åO ^ŒH}
Δ˜ `«ó Ñ≤`$« ~“„^Œ
L`«~Î À Ü«∞^ä•^Õ=`åÉèºí ó |ÖË~∞° `«~Î `° À "åII
#"≥∂1 ~°∞„5 ^•Ü«∞1 Ѩâ√◊ Ñ5 `¨ Ü
1« ∞Õ 5 ™êfiǨ2 II ~°∞„^•Ü«∞ Ѩâ√◊ Ѩ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£ II
JѨ LѨãʨ $â◊º II `«Ü∂≥ ~åfl<åѨi¿+K«#O ^è~Œ ‡° Éè^Ë •`ü II
„áêp<ågu (Ñ≤`$« |eO) J„Ѩ^HŒ }
Δ˜ O Ѩi+≤Kº« II LѨgf ~°∞„^Œ|eO
ㄬ^HΠ}
Δ˜ O Ѩi+≤Kº« II PK«=∞º II „áê}Ï <åÜ«∞=∞º II ѨÓ~ÀfiHõÎ U=O ...~°O÷
J„QÆ^•#O Hõi¿+º I ^Œ^•g∞`«ºyfl...™êfiǨ II U=O... „Ñ‘`º« ~°O÷ ^Õ=Ü«∞*Ë#˝
Ü«∞Hˆ Δ º II q^Œ∞º1 ^Œã5≤ q^Œº1 "Õ∞ áê5áê‡#5 =∞$`å2`û« `6 º« =ÚÃÑq1· ∞ (Wu) JѨ LѨãʨ $â◊ºII
Jk`Õ  #∞=∞#ºã¨fi... „Ѩã¨∞= II Wu ѨÓ~°fi Ѩi¿+K«#O Hõ$`åfi II J^äŒ
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

281

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

kfifÜ«∞ÉèÏQÍ^• ^•Ü«∞ II ^Õ"5 ÉÕ ºíè 6 ™êûfiǨ2 II ^Õ"ÉÕ ºíè W^Œ"∞£ II JQ“fl AǨïÜ«∂`üII
L`«~Î ° Ѩi¿+K«#"£∞ II Jk5 `Õ #1fi=∞Q∑™æ ê÷ó ... „áê™êgó II =$+≤ì1
~°ã=5≤ $â◊Û"1 ∞Õ áê5áê‡#5 =∞$`å2 `«û`6 º« =Úáê1QÍ"£∞ II (Wu) JѨ LѨãʨ $â◊º II
PK«=∞º „áê}Ï <åÜ«∞=∞º...U=O...~°÷O Ñ≤`«$Ü«∞*Ë˝# Ü«∞ˆHΔ º II („áê...f)
q^Œ∞º^Œã.≤ ...=ÚÃÑq· ∞ II (Wu) JѨ LѨãʨ $â◊º II JˆQfl~°HÌ }Δ˜ `À Éè∂í =∞ø ã¨O=∞$[º,
J"ÀHõΔ ºII (kfifÜ«∞ÉèÏQÍ^•^•Ü«∞) Ñ≤`5 $« Éèº1í ã¨ûfi6^•ä   ã¨∞Î1 II Ñ≤`$« Éèºí W^Œ"∞£ II
Jㄬ^HΠ}
Δ˜ O Ѩi+≤Kº« II =$+≤ì ~°ã=≤ $...=ÚáêQÍ"£∞ II (Wu JѨ LѨãʨ $â◊ºII
(LѨgf) JѨ LѨãʨ $â◊º II PK«=∞º II „áê}Ï <åÜ«∞=∞º II U=O...~°O÷
Éè∂í `«Ü∞« *Ë#˝ Ü«∞Hˆ Δ º II q^Œ∞º^Œã≤ q^Œº....ÃÑq· ∞ II Wu JѨ LѨãʨ $â◊º II
JˆQfl~°∞`«~Î `° À Éè∂í =∞ø ã¨O=∞$[º J"ÀHõΔ º II kfifÜ«∂ÉèÏQÍ ^•^•Ü«∞ II Éè∂í `5 ÉÕ ’è º6
#=∞1ó II Éè∂í `Õɺíè W^Œ"∞£ II „Ѩ^HŒ }
Δ˜ O Ѩi+≤Kº« II =$+≤ì ~°ã≤ =$...áêQÍ"£∞ II
(Wu) JѨ LѨãʨ $â◊º II PK«=∞#O Hõ$`åfi II „áê}Ï <åÜ«∞=∞º...U=O...~°O÷
=∞#∞+¨ºÜ«∞*Ë#˝ Ü«∞Hˆ Δ º II xgf Éè∂í `åfi II q^Œ∞º^Œã≤ q^Œº"Õ∞...ÃÑq· ∞ II Wu
JѨ LѨãʨ $â◊º II JˆQfl~°∞`«~Î `° À Éè∂í =∞ø ã¨O=∞$[º, J"ÀHõΔ º II Jk`Õ  
#∞=∞#ºã¨fi...„Ѩã∞¨ = II kfifÜ«∞ÉèÏQÍ ^•^•Ü«∞) =∞5#∞¿+º2 Éè’º6 ǨÏO`å2 II =∞#∞¿+ºÉèºí
W^Œ"∞£ II (JQ“fl AǨïÜ«∂`ü Wu Hˆ z`ü) z„`åÜ«∞#=∞ó z„`«Q∞Æ áêÎÜ∞« #=∞ó
Ü«∞=∂Ü«∞#=∞ó ã¨~fi° Éè∂í `ÕÉ’è º #=∞ó U=O... „Ñ‘`º« ~°O÷ „áê`«~Ô · fiâ◊fi^Õ= ™ê^Œ∞}æ Ϻ~°÷
=∞<å*Ï˝`„« `«Ü∞« =∞O„`«[ѨO Hõi¿+º, J<å*Ï˝`.« ..ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞.
âßfi#|ex^ä•#"£∞ II ã¨~fi° ÉèÏQÍ#fl âı+¨ =∂^•Ü«∞
282

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

IIâ’¡II âßfi<ÒÇ≤Ï âߺ=∞â◊|Ö∫ "≥=· ã¨fi`«‰Ωõ Ö’^Œƒ"ù Ò I
`åÉèϺO |eO „Ѩ^•™êºq∞ ~°Hˆ `Δ åO Ѩkä ã¨~fi° ^• II
WO„^•"å~°∞} "åÜ«∞"åºÜ«∂=∂º<≥·~ü |∞∞`À^Œƒù"åó I "åÜ«∞™êó
„ѨuQÆ$ǨÏO‚ `«∞ Éè∂í =∞ø Ñ≤O_»O=∞Ü«∂ iÊ`«"∞£ II â◊fiѨu`«âfi◊ ѨK"« å¿ãÉèºí ó „H˜q∞Éèºí
W^Œ"∞£ II Wu ^Õ=fˆ~#÷ x"Õ â◊#^•fi~°^âÕ ı ^Œ^•º`ü II áê^Ò „ѨHÍΔ àϺK«=∞ºII
"≥â· fi◊ ^Õ"åOQÍ ukäxsHõ}
Δ "£∞ II QÀ^ÀǨÏ#=∂„`«O „áêOQÆ}Ë u¿+`ª ü I ~å„`Ò
~“„^•O`«"â·≥ fi◊ ^Õ"å#O`«~"° ∞£ II
#Hõ|Î eó II ÜÕ∞ Éè∂í `5 åó „ѨK6 ~« O1° u5 #HõO6Î |e1 q∞5KÛ« Où `À1 q5`∞« ^Œã1 º¨ 6
„¿Ñëê2ºó II `ÕÉ’è º1 |5eO ѨÙ+1 6ì≤ HÍ"≥∂1 Ç¨Ï ~åq∞5 =∞~Ú5 ѨÙ+≤O6ì ѨÙ+≤Ñì1 u¨ ~°^Ì •è `«∞5
™êfiǨ2 II #HõOÎ KåiÉè’º Éè∂í `Õɺíè W^Œ"∞£ II (ã¨fiã≤)Î „â◊^•úO "Õ∞^ä•O...ѨiѨÓ~°O‚
`«^㌠∞¨ `Î Õ II K«`∞« ™êûQÆ~Ñ° ~¨ º° O`«O...JǨÏO Éè’ Jaè"å^ŒÜ∞Õ II
✫✫✫

"≥·â◊fi^Õ=ÉèÏQÆx~°‚Ü«∞ó
â’¡II „Ѩ^=Œä ∞ó ѨÓ~°fikQ̓ùQˆ kfifÜ«∞O K« `«^Àä `«~ˆÎ I
`«$fÜ«∞O =∞^躌 =∞O „áÈHõOÎ K«`∞« ~°O÷ ^ŒH}
Δ˜ Ë `«^•ä I
ѨOK«=∞O ѨtÛ=∞O „áÈHõqÎ ∞u ÉèÏQÍkx~°Ü
‚ ∞« ó II
J„`« Hˆ K«# ^Òfi ÉèÏQ“ ‰õΩ~°fiOu I Hˆ z`«ÊOK« ÉèÏQÍ<£ ‰õΩ~°fiOu II
`«„`« `«„`« ^ÕâßKå~å#∞„Hõ"∞Õ } „QÍǨϺó II

J^äŒ ÉèÏQÆqxÜ≥∂QÆó
â’¡II +¨_®Ç¨ïf ~°„QÆÉÏè Qˆ kfifÜÕ∞ âßHõÇϨ Ÿ=∞Hõ"∞£ I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

283

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

kfifÜÕ∞ |e^•#O ™êº ^Œ„QÆ^•#O `«$fÜ«∞Hˆ I
`«$fÜÕ∞ ^Õ=Éè∂í `ÕÉ’è º Ñ≤„`« ~ˆ K÷ « K«`∞« ~°H÷ "õ ∞£ I
ѨOK«"∞Õ =∂#∞ëÈ Ç¨ÏŸ"≥∂ "≥â· fi◊ ^Õ=㨺 ÅHõ}
Δ "£∞ II 㨇 $`«ºO`«~ˆ II
ǨÏq+¨ºO ѨOK«^•ä Hõ$`åfi ѨÓ~°fiÉèÏQÍ`ü +¨_®Ç¨ïfó I
kfifÜ«∞ÉèÏQÆ =∂^•Ü«∞ AǨïÜ«∂ ^Œ∞+¨É‚ ãíè ‡¨ x I
J„QÆ^•#O ^Õ=Ü«∞[˝O Éè∂í `«Ü∞« [˝O K«`∞« ~°H÷ "õ ∞£ I
ѨOK«=∞O `«∞ #$Ü«∞[˝O ™êº ^≥· fiâ◊fi^Õ=㨺 x~°Ü
‚ ∞« ó II
✫✫✫

ѨHΔÍO`«~°"≥·â◊fi^Õ=ó
PK«=∞º II U=O...„Ñ‘`º« ~°O÷ ã≤^<úÕ å<Õfl#..."≥â· fi◊ ^Õ=O Hõi¿+º II `«`À
QÆ$ǨÏáêHÍ ^Œúq+¨º =∂^•Ü«∞ `«^Œ#flO ѨOK«^ä• qÉèí[º II Jk`Õ 
=∞=∞#ºã¨fi...„Ѩã¨∞= II B áêã¨<åyflO Ѩi+≤K«º II „Ѩ^äŒ=∞ÉèÏQÍ ^•^•Ü«∞
+¨_®Ç¨ïf~°›¿ã#Î AǨïÜ«∂`ü I J5QflÆ ÜÕ∞5 ™êfiǨ2 I JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II qâıfiÉ2 ’è º
^Õ"5 ÉÕ ºíè 6 ™êûfiǨ2 II qâıfiÉè’º ^Õ"ÉÕ ºíè W^Œ"∞£ II „^è∞Œ "6 åÜ«∞1 Éè∂í =5 ∂Ü«∞5 ™êfiǨ2 I
„^è∞Œ "åÜ«∞ Éè∂í =∂ÜÕ∞^Œ"∞£ I „^è∞Œ =6 H5 `Δ˜ Ü
« ∞Õ 5 ™êfiǨ2 II „^è∞Œ =H˜`Δ Ü
« ∞« W^Œ"∞£ II
J5K«∞º6`H«5 ˜Δ`Ü
«1 Õ∞5 ™êfiǨ2 II JK«∞º`«H˜Δ`«Ü
1 «∞ W^Œ"£∞ II J5QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ5 ™êfiǨ2 II
JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨Hì $õ `« W^Œ"∞£ II Jk5` 
Õ #1fi=∞Q∑™æ ê÷ó ...gó II W`«∞º`«~Î Ñ° i¨ ¿+K«#O
Hõ$`åfi I kfifÜ«∞ÉèÏQÍ u¯Oz ^•^•Ü«∞ II Lnp# =Ú+¨O‚ Éè™í ê‡áÈǨϺ II
`«∂+‘O‚ ™êfi¿ÇÏu Ǩï`åfi II ™êfiǨ2 II „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£ II „Ѩ^=Œä ∞ÉèÏQˆ
kfifÜ«∞ÉèÏQÆQO∑ ã¨QO∑ ã¨$[º |b<£ ǨÏ~ˆ `ü I Ü«∞„`« Ü«∞„`« |eǨÏ~°}O `«„`« `«„`«
ã¨Ö÷ +Ë μ¨ ã¨=∂‡~°#˚ =∞"ÀHõ}
Δ O K« Hõ$`åfi Ü«∞^ä•OQÆ∞à◊º„QÍ}˜ Éè∂í q∞ ã¨Ê $â◊Ou
284

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`«^•ä |b<£ ǨÏ~ˆ `ü I ã¨~fi° „`« |e+¨μ QÆO^èŒ Ñ¨ÙëêÊkaè ~°Éºíè ~°Ûº I `«∂+‘O‚ ã¨=∞O`«O
Ѩi¿+K«#O ‰õΩ~åº`ü I JˆQfló ѨâßÛ `«ûfi㨺 ѨÙ~°`ó« I ǨϿã#Î ã¨=∞‡ $[º ^ŒfiÜ≥∂
~°"ÀHõΔ º I ^è~Œ å1‡Ü«∞5 ™êfiǨ2 I ^è~Œ å‡ ÜÕ∞^Œ"∞£ I J^ä~1Œ å‡Ü«∞5 ™êfiǨ2 II J^è~Œ å‡
ÜÕ∞^Œ"∞£ II ^ŒfiÜ≥∂ó Ѩi+≤Kº« I J^è~Œ å‡Ü«∞ ™êfi¿ÇÏu |ÖËó ѨÙ~°™êÎ`ü II L^Œ^•ä #
ã¨xfl^èÒ I J5^ƒŒ ºù ™êûfiǨ2 II J^Œƒºù W^Œ"∞£ II Ѩi+≤Kº« `«`∞« Ê~°™êÎ`ü I =∞^èºÕ  
QÍ~°ãº¨ I F5+k5¨ =5è #5 ã5 ʨ u6 Éèºí 6 ™êûfiǨ2 II F+¨k=è #ã¨ÊuÉèºí W^Œ"∞£ II ~°H5 ÀΔ ^Õ=5 [5 <5 ÉÕ ºíè 6
™êûfiǨ2 II ~°HÀΔ ^Õ=[<Õɺíè W^Œ"∞£ II „áêQÆÑ=¨ ~°Oæ x^è•Ü«∞ Ѩi+≤Kº« I J^è~Œ å‡Ü«∞
™êfi¿ÇÏu |ÖË ~°∞`«~Î `° ó« I L`«~Î ° ѨÓ~°fi^Õâ 
ı QÍ~°ãº¨ „áêHõÊV∫ί I QÆ$Ǩº2 Éèºí ™6 êûfiǨI2 I
QÆ $ Ǩ  ºÉè í º W^Œ " £ ∞ I J5 = 5 ™ ê<Õ 2 É è í º ™êûfiǨ  2 II J=™ê<Õ É è í º W^Œ " £ ∞ II
J5=™5 ê#1Ñu¨ Éèºí ™6 êûfiǨ1 II J=™ê#ѨuÉèºí W^Œ"∞£ I ã¨~5 fi° É6 ∂íè `5 ÉÕ ºíè 6 ™êûfiǨ2 II
ã¨~fi° Éè∂í `Õɺíè W^Œ"∞£ II „áêQÆ=~°Oæ x^è•Ü«∞ I Ѩi+≤Kº« I JQÍ~° ™È `«~Î Ñ° Ó¨ ~°fi
^Õâı II HÍ=∂1Ü∞« 5 ™êfiǨ2 II HÍ=∂ ÜÕ∞^Œ"∞£ II Ѩi+≤Kº« II Qˆ ǨÏàϺ"£∞ II J5O`«iH1 ÍΔ º5
™êfiǨ2 II JO`«iHΔÍ ÜÕ∞^Œ"∞£ II Ѩi+≤Kº« II `«^ÑŒ ≤ ^è•<åº"£∞ II Ü«∞^Õ[u1 5 [QÆu1 5
Ü«∞K«Û6 KÕ+uì1¨ 5 <å"≥∂fl1 ÉèÏQ5 À Ü«∞O <å"Õ∞fl6 ™êfiǨ2 II "åÜ«∞= W^Œ"∞£ II Ѩi+≤Kº«
II ^è~Œ å‡Ü«∞ ™êfi¿ÇÏu |ÖË~HÌ° }
Δ˜ `«ó „áêHõÊV∫ί =º[<åH͈~} I Ѩ$k6 "5è º·≥ ™êfiǨ2 II
Ѩ$kä"åº W^Œ"∞£ II J5O`«iH1 ÍΔ Ü«∞5 ™êfiǨ2 I JO`«iHΔÍ ÜÕ∞^Œ"∞£ II k5"Õ ™êfiǨ2 II
k= W^Œ"∞£ II ã¨∂~å1ºÜ«∞5 ™êfiǨ2 II ã¨∂~åºÜÕ∞^Œ"∞£ II K«O5 „^Œ=∞1¿ã5 ™êfiǨ2 II
K«O„^Œ=∞㨠W^Œ"∞£ II #Hõ„1Δ `Õɺíè ™6 êûfiǨ2 II #Hõ„Δ `Õɺíè W^Œ"∞£ II WO„^•1Ü∞« 5 ™êfiǨ2 II
WO„^• ÜÕ∞^Œ"∞£ II |$ǨÏã5 ʨ `«Ü
1 ∞Õ 5 ™êfiǨ2 II |$ǨÏã¨Ê`«Ü∞« W^Œ"∞£ II „Ѩ*5 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5
™êfiǨ2 II „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£ II „|Ǩχ1}5Ë ™êfiǨ2 II „|Ǩχ} W^Œ"∞£ II „áêQÆÑ=¨ ~°Oæ
x^è•Ü«∞ II Ѩi+≤Kº« II ^Œâß<åO |b<åO ^ŒH}
Δ˜ `«ó II („áêp<ågf) Ñ≤`$« fˆ~#÷
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

285

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

I ã¨fi^6 •ä 5 Ñ≤`5 $« Éèºí 6 ™êfiǨ2 II ã¨fi^è• Ñ≤`$« Éèºí W^Œ"∞£ II Ü«∞*’˝Ñg¨ `«ºÑ¨ LѨãʨ $â◊ºII
^Œâß<åO |b<åO ^ŒH}
Δ˜ `«ó Ñ≤`$« |ÖË ~°∞`«~Î `° ó« #"≥∂~1 ∞° „5 ^•Ü«∞1 Ѩâ√◊ Ñ5 `¨ Ü
1« ∞Õ 5
™êfiǨ2 II ~°∞„^•Ü«∞ Ѩâ√◊ Ѩ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£ I JѨ LѨãʨ $â◊º II „áêp<ågu II
Jㄬ^HΠ}
Δ˜ O Ѩi+≤Kº« II LѨgf II „Ѩ^HŒ }
Δ˜ O Ѩi+≤Kº« II ~°∞„^Œ|ÖË ~°∞`«~Î `° ó«
Éè∂í q∞O ã¨=∞‡ $[º I H˜Oz ^Œ#fl =∂^•Ü«∞ II ÜÕ∞ Éè∂í `5 åó „ѨK5 ~« O1° u5 k"å5
(#HõÎ6O) |e1 q∞5K«ÛùO`À1 q5`«∞^Œ1㨺6„¿Ñëê2ºó I `Õ1Éè’º|5eO Ѩ1Ù+≤ì6HÍ"≥∂1
ǨÏ~åq∞5=∞~Ú5ÑÙ¨ +≤Oì1 ѨÙ+≤Ñ5ì u¨ ~°^Ì •è `«∞5 ™êfiǨ2 II k"åKåiÉè’º Éè∂í `Õɺíè W^Œ"∞£ II
Ѩi+≤K«º II „áê}Ï <åÜ«∞=∞º.... U=O... J~°÷O J„QÆ^•#O Hõi¿+º II
ѨÓ~°fiѨi¿+K«#O Hõ$`åfi II `«$fÜ«∞ÉèÏQÍ^•^•Ü«∞ I ^Œ^•5g∞`«º6 yfl ~°fi1 ^Œu I
`«^uÕä 1 "å5ÜÚ« ~å1ÇϨ 5 `«`ü I ǨÏO`Õu1 ã¨`5 º« O K«O5 „^Œ=∂2ó II P5k`5 º« ã¨û`6 º« "≥∂q∞u1
I JѨ5 ã¨`Î û« `6 º« =∂Éè~1í <° £ I Ü«∞â’1 Ü«∞[5 ã˝ º¨ 6 ^ŒH}
1Δ˜ Ï"£∞ II =∞5"∂≥ á5 ê5`^Ϋ ∞Œ i5 `5 H5« Ü
Δõ ∂≥ 1
"Õ∞H5 Í=∞5 ã¨û=∞1$^Œºú `å5Q5∑ ™êfiǨ2 I q+¨=‚ W^Œ"∞£ II L`«~Î Ñ° i¨ ¿+K«#O Hõ$`åfi I
U=O...~°O÷ ^Õ=Ü«∞*Ë#˝ Ü«∞Hˆ Δ º II q^Œ∞º1 ^Œã5≤ q^Œº1 "Õ∞áê5áê‡#5 =∞$`å2`û« `6 º« =ÚÃÑq1· ∞I
JѨ LѨãʨ $â◊º II Jk5 `Õ #∞1=∞#ºã¨fi ... ã¨∞=1 II Wu Ѩi¿+K«#O Hõ$`åfi II
`«$fÜ«∞ÉèÏQÍ ^•^•Ü«∞ II ^Õ"5 ÉÕ ºíè ™êûfiǨ2 II ^Õ"ÉÕ ºíè W^Œ"∞£ II L`«~Î Ñ° i¨ ¿+K«#O
Hõ$`åfi II =$+≤~ì1 ã° 5≤ =$â◊Û1 "Õ∞ ... QÍ"£∞ II W`«ºÑ¨ LѨãʨ $â◊º II PK«=∞º... U=O
... „Ѩ`«º~°÷O Ñ≤`«$Ü«∞*Ë˝# Ü«∞ˆHΔ º II („áê...f) q^Œ∞º^Œã≤...=ÚÃÑ·q∞ II
W`«ºÑ¨LѨãʨ $â◊º I JˆQfl~°HÌ }Δ˜ `À Éè∂í =∞ø ã¨O=∞$*Ϻ"ÀHõΔ º I K«`∞« ~°É÷ Ïè QÍ ^•^•Ü«∞I
Ñ≤`5 «$Éèºí1 ã¨fi^6 è•ã¨∞Î1 I Ñ≤`«$Éèíº W^Œ"£∞ II J„Ѩ^ŒH˜Δ}O Ѩi+≤K«º I =$+≤ì ~°ã≤...
áêQÍ"£∞ II W`«ºÑ¨ LѨãʨ $â◊º II LѨgf PK«=∞º ... U=O ... „Ñ‘`º« ~°O÷
Éè∂í `«Ü∞« *Ë#˝ Ü«∞Hˆ Δ º II q^Œ∞º^Œã≤ ... ÃÑq· ∞ II W`«ºÑ¨ LѨãʨ $â◊ºIIJˆQfl ~°∞`«~Î `° À
286

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Éè∂í =∞ø ã¨O=∞$*Ϻ  "ÀHõΔ º I `«$fÜ«∞ÉèÏQÍ ^•^•Ü«∞ I Éè∂í `5 ÉÕ ’è º6#=∞1ó I
Éè∂í `Õɺíè W^Œ"∞£ II Ѩi+≤Kº« II =$+≤ì ~°ã≤ =$...áêQÍ"£∞ II W`«ºÑ¨ LѨãʨ $â◊º II
xgf Éè∂í `åfi II ѨÓ~ÀfiHõÎ U=O...„Ñ‘`º« ~°O÷ =∞#∞+¨ºÜ«∞*Ë#˝ Ü«∞Hˆ Δ º II q^Œ∞º^Œã.≤ ...
ÃÑq· ∞ II ѨOK«=∞ÉèÏQÍ ^•^•Ü«∞ II ѨÓ~°fi Ѩi¿+K«#O Hõ$`åfi II =∞5#∞¿+º2 Éè’º6
ǨÏO`å2 I =∞#∞¿+ºÉèºí W^Œ"∞£ II Jk`Õ  #fi...„áê™êgó II =$+≤~ì ã° .≤ ..QÍ"£∞ II
W`«ºÑ¨ LѨãʨ â◊º II z„`åÜ«∞ #=∞ó I z„`«Q∞Æ áêÎÜ∞« #=∞ó I Ü«∞=∂Ü«∞ #=∞ó I
ã¨~°fiÉèí∂`ÕÉè’º #=∞ó I ѨÓ~ÀfiHõÎ U=OQÆ∞}...„áê`«Ô~· fiâ◊fi^Õ= ™ê^Œ∞æ}Ϻ~°÷O
J<å*Ï˝`„« `«Ü∞« =∞O„`«[ѨO Hõi¿+º I J<å*Ï˝`.« ..ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞ II LѨgf Éè∂í `åfiII
ã¨~fi° ÉèÏQÍ#fl âı+¨ =∂^•Ü«∞ II â’¡IIâßfi<Ò Ç≤Ï âߺ=∞â◊|Ö∫ "≥=· ã¨fi`« ‰õΩÖ’^Œƒ"ù ÒI
`åÉèϺO |eO „Ѩ^•™êºq∞ ~°Hˆ `Δ åO Ѩkä ã¨~fi° ^• II SO„^Œ"å~°∞}"åÜ«∞"åº
Ü«∂=∂º"≥· <≥·~ü |∞∞`À^Œƒù"åó I "åÜ«∞™êó „ѨuQÆ$ǨςO`«∞ Éèí∂=∞ø Ñ≤O_»O
=∞Ü«∂iÊ`«"∞£ II â◊fiѨu`«âfi◊ ѨK« "åÜ«∞¿ãÉèºí ó „H˜q∞Éèºí W^Œ"∞£ II Wu ^Õ=fˆ~#÷
x"Õâ#◊ ^•fi~°^âÕ ı ^Œ^•º`ü II áê^Ò „ѨHÍΔ àϺK«=∞º II QÀ^ÀǨÏ#=∂„`«O „áêOQÆ}Ë
u¿+`ª ü II â’¡II ^•fi "ÕHOõ ^Õfi K« K«`åfii „Ѩ`ºÕ HõO u„㨠U=K« I Ѩ$kä"åºk
^Œâ¿◊ ãfiHõ =∞`« T~°fiú O Ѩ$^äHŒ ± Ѩ$^äHŒ ± II#Hõ|Î eó II ÜÕ∞ Éè∂í `5 åó „ѨK6 ~« O1° u5 (k"å5)
|e1q∞5KÛ« Où `À1 q5`∞« ^Œã1 º¨ 6 „¿Ñëê2ºó I `ÕÉ’è º1 |5eO ѨÙ+≤H6ì Í"≥∂1 ǨÏ~åq∞5 =∞~Ú5
ѨÙ+≤O6ì ѨÙ+≤Ñì1 u¨ ~°^Ì •è `«∞5 ™êfiǨ2 II k"åKåiÉè’º Éè∂í `Õɺíè W^Œ"∞£ II ~å„`Ò II ÜÕ∞
Éè∂í `åó „ѨK~« O1° u5 #HõO6Î |e1q∞5KÛ« Où `À1 q5`∞« ^Œã1 º¨ 6 „¿Ñëê2ºó I `ÕÉ’è º1 |5eO ....
™êfiǨ2 II #HõOÎ KåiÉè’º Éè∂í `Õɺíè W^Œ"∞£ II U`«„`«¯"Õ∞}ˇ=ÿ |ǨÏ=ó ‰õΩ~°fiOu II

Wu ѨHΔÍO`«~°"≥·â◊fi^Õ=ó
„Ñ≤Ü«∞Éè’[#"£∞
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

287

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ѩ~fi° ã¨∞ KÀÉèÜ
í ∂≥ ~°∞Ѩ"å㨠BѨ=ã¨Î "Õ∞= HÍÖÏO`«~ˆ Éè’[#O `«$Ñ≤Î
âßÛ#fl㨺 Ü«∞K≥Û# Ü≥∂ó „Ñ≤Ü∞« O ™êº `«Î ^Õ`ã« ‡≤ #flǨÏx Éè∞í &©Ü
˚ ∂« `å =∞^è⌠Û◊
â◊~¸Ü«∂`åO "≥∞^ÿ ∞Œä #=~°#˚ O K« II
✫✫✫

™ê÷báêHõó
â’fiÉè∂í `Õ ™ê÷báêHõ 㨙ΠȺѨKå~°ó áê~°fi}Ë#"åºMϺ`«ó II Ѩ~ˆ ^Œ∞ºó „áê`«
~“áêã¨#Q∑O Ǩï`åfi Ѩ`fl« º=ǨÏO f`åºk „Ѩu+≤`ª åaèÑ∂¨¶ ~°}ÏO`«O Hõ$`åfi II
JˆQfl ~°∞Ѩã=¨ ∂^è•<å^•º[ºÉèÏQÍO`Õ ã¨$K«∞ºÑ¨ã~Α º° K«~∞° =∞^䕺 kÌfi~°=^•Ü«∂ 
aèÑ∂¨¶ ~°º ǨÏqó „Ѩ`º« aè Ѷ∂¨ ~°Ü∞« u II J5QflÆ ÜÕ∞5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
JѨ~ˆ }ÏyflO ÖËÑO¨ x=∞$[º I „ã¨∞ K«∞ºÑ¨ ã‘~Î º° I L`«~Î å~å÷ `«ûHõ$uûfi+¨Hì $õ `Õ 
=^•Ü«∞ I kfi ~°aèѶ¨∂~°º # ǨÏqó „Ѩ`«ºaèѶ¨∂~°Ü«∞u I J5QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨ì6Hõ$`Õ5
™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨Hì $õ `« W^Œ"∞£ II JѨ~ˆ }ÏyflO ÖËÑO¨ x=∞$[º II PˆQflÜ«∞
ÖËѨO „Ѩ^äŒ=∞O „áêâ◊º L`«û$ áêºK«=∞º II `«`«ó ã≤fi+¨ìHõ$ÖˡѨO „áêâ◊º II
L`«û$áêºKå=∞u II kfi~°∞Ç˚ Ϩ Ÿu kfi ifl=∂i¬ì kfió „áêâßfl`«∞º`«û$áêºKå=∞fu
ã¨∂„`å`ü II ã¨q∞`«û#flǨÏ#O Ǩï`åfi |i› ã¨û=∞O[<åk „Ѩ}`© å q"≥∂HÍO`«O
Hõ$`åfi II # =$+¨É^íè •#"£∞ II ѨÓ~°‚ áê„`«ã∞¨ Î ^ŒH}
Δ˜ Ë `ÕºHˆ II "≥â· fi◊ ^Õ=O Hõ$`åfi
Éè’[ÜÕ∞`ü II
✫✫✫

ǨÏ$^ŒÜ∞« ã¨Oã¨~æ° Ç¨ÏŸ=∞ó
288

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

PK« = ∞º...~° ú O Ǩ Ï $^Œ Ü « ∞ 㨠O 㨠~ ° æ Ç ¨ Ï Ÿ=∞O Hõ i ¿+º II LÉè í Ü ≥ ∂
~°› $^ŒÜ∞« ã¨Oã¨~ˆ Ñæ Ù¨ û„ã≤Î ~å„`å=~°O „|ǨχK«~º° O K«i`åfi ™ê÷báêHõQOæ∑ „â◊Ñ~¨ Ú`åfi 
Qˆ fl ~°∞Ѩã=¨ ∂^ä•<å ^•º[ºÉèÏQÍO`Õ   <åfi~°ÉÏúÜ∂« Q∑O ™ê÷eáêHÍ ^Œ∞`«~Î å
PǨïf ~°∞› `åfi [Ü«∂k „ѨuѨ^ºŒ `Õ Ñ¨i¿+K«<åO`«O Hõ$`åfi `Õ# ã¨iÊ+¨‡`å
Ü« Ú Q͇ #Ì fi º=~å<£ „ÉÏǨ Ï ‡}Ï <Àƒù [ ~Ú`åfi ã≤ k ú O "åK« ~ ¸`« II
K«~åfiǨï`«Ü«∞ó II „áê6`« ~°y5 flO „áê6`i« O„^ŒQO1∑ ǨÏ==∞¿ÇÏ „áê5`« i‡6„`å=~°∞}
1 Ï
„áê5`« ~°t5 fi<å2 I „áê5`«~°ƒùQÆO1 ѨÓ+5 ¨}O5 „|Ǩχ1}ã5 ¨Êu1O „áê5`« ™Èû=∞1 =Ú5`«
~°∞„5 ^ŒQO∑ Ǩï"1 =Õ ∞5 ™êfiǨ2 II JwflO„^Œq∞„`å=~°∞}ÏtfiÉèQí ÑÆ Ó¨ +¨ „|Ǩχ}ã¨Êu
™È=∞~°∞„^ÕÉèíº W^Œ"£∞ II „áê6`«i˚`«O5 ÉèíQÆ1 =Ú5„QÆQ∑O Ǩï"1 Õ=∞ =5Ü«∞O Ѩل5 `«
=∞k1`~5Õ Àºq1^~5Œè åÎ I P5„^ètŒ Ûù^6 ºŒ O =∞#1º=∂# ã¨∞~6Î t° Ûù6 „^•*Ï1 z5^ºŒ OÉèQí O1Æ ÉèH5í `Δ© å1ºÇ¨Ï5
™êfiǨ2 II ÉèQí Í ÜÕ∞^Œ"∞£ II ÉèQí 5Æ „Ѩ}`1Ë 5« ~°ƒQù 5Æ ã¨`º1« ~å^èÀ5 ÉèQˆí =5 ∂O kèÜ∞« 5 =Ú^Œ=1 5
^Œ^1Œ #fló I ÉèQí 5Æ „Ѩ}À1 [#Ü«∞5 QÀaè5 ~°â·‹ fi6~ƒ° Qù 5Æ „Ѩ#$aè1 ~°fl $6=O`«1 ™êûº=∞5 ™êfiǨ2 II
ÉèQí Í5 ÜÕ∞^Œ"∞£ II L5 `Õ^•h5O ÉèQí =1Æ O`« ™êûº "≥∂`5 « „ѨÑ`≤5 fi« L5`« =∞^èºÕ 5 JǨfl2 O I
L5`À k1`å =∞Ѷ∞¨ =5<£ ^ä∂Œ û~°º1 㨺 =5Ü∞« O ^Õ"5 å<åQ∑O1 ã¨∞=∞5`Ò™ê1º=∞5 ™êfiǨ2 II
=∞Ѷ∞¨ =`« W^Œ"∞£ I ÉèQí 1Æ U5= ÉèQí "1Æ åQ∑O Jã¨∞Î ^Õ"å5 ¿ã#Î 1 =5Ü∞« O ÉèQí =1Æ O`«
™êûº=∞ I `«O `å1fi ÉèQí 5Æ ã¨~fi° W6 *’˚Ç1 Ϩ gq∞5 㨠<À1 ÉèQí Æ Ñ¨Ù~° U5`å Éè"1í Ç5Õ Ï¨ ™êfiǨ2 II
ÉèQˆí Éèºí W^Œ"∞£ II ã¨=∞1^fiŒè ~6 å Ü≥∂+5 ™¨ È1  #=∞O`« ^Œk„5è HÍ"Õ=1 5 â◊√K«Ü
1 ∞Õ Ñ¨^5 •Ü«∞1
I J5~åfi6p#5 O =1ã∞¨ q5 ^ŒO5 ÉèQí O1Æ <À5 ~°^q1Œä ∞5"åâßfi1 "å5l#5 P=1ÇϨ O`«∞5 ™êfiǨ2 II
ÉèQˆí Éè’º "ålÉèºí W^Œ"∞£ II Jâß1fi=f5 ~Àæ=∞1f ~°fl L5ëê™È1 g5~=° f1 5 ã¨û^Œ=1 ÚK«ÛOù `«∞
Éè„5í ^•ó I Ѷ∞¨ $6`O« ^Œ∞Ǩ<1 å q5âfi◊ `«ó5 „ѨÑ<1‘ å Ü«¸
5 Ü«∞O áê1`« ã¨fiã6 aÎ≤ 5è ã¨û^•1 #5
™êûfiǨ2 II "ålÉèºí W^Œ"∞£ II JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨Hì $õ `Õ ™êfiǨ II JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨Hì $õ `«
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

289

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

W^Œ"∞£ II `«O„`«â+ı O¨ áê~°fi}= `«û=∂ѨÜ∞Õ `ü II

Wu ǨÏ$^ŒÜ∞« ã¨Oã¨~æ° Ç¨ÏŸ=∞ó
✫✫✫

=¸eH͠ǨÏ~°} Ñ
„ Ü
¨ ∂≥ QÆó
PK«=∞º........ „Ñ‘`º« ~°O÷ Éè~í ΰ $Ѩi„QÆÇ¨ ~°O÷ áê~îÀ`åÊ@<åYºO Hõ~‡°
Hõi¿+º II â’fi Éè∂í `« L`«~Î ° Ü≥∂`å÷Ѻ¨ I W5=∂O Y<å5 "≥∂º+¨ nèO g5~∞° ^èO5Œ
|Å1=`«=Î ∂O I Ü«∞Ü«∂1 ã¨Ñ5 f¨ fl6O ÉÏ^è`1Œ 5Õ Ü«∞Ü«∂1 ã¨Oq5O^Œ`5Õ Ñ¨uO2 I L`«~Î åaè
ã≤Îã¨$aè ~°aè=∞O„`«º II L5`åÎ#6 Ѩˆ~1 ‚6 ã¨∞ÉèˆQí1 5 ã¨Ç¨Ï=1 ∂<Õ5 ã¨Ç¨Ïã1 ¨fiu I ã¨Ñ5 ¨ffl2O "Õ∞5
Ѩ~å1^=Œè ∞5 ѨuO1 "Õ∞5 Hˆ =1ÅO Hõ$kè I L`«~Î1 å5ÇϨ =Ú`«~Î1 5° L`«~ˆ6Î ^Œ∞`«~Î1 åÉèºí ó I J^ä•1
ã¨Ñ5 f¨ fl6 Ü«∂=∞=∂^è~1Œ å5 ™ê ^è~1Œ åÉèºí ó I # ǨϺ1 Ã㺷 6 <å=∞1 QÆ$ÉèÏq‚ ∞5 <À J5ã‡≤
„#1=∞`Õ5 [<Õ2 I Ѩ~å1 "Õ∞=5 Ѩ~1 å5=`«QO1∑ ã¨5 Ѩffl2 O <åâ◊Ü∂« =∞ã≤ II L`«~Î Ü
° ∂«
„ѨuK«Ûù<åflQ∑O ǨÏã¨ÎÜ≥∂ ~å|^Œúº I J5Ç¨Ï =∞1ã≤‡6 ã¨Ç¨Ï1=∂5<å^äŒ5 `«fi =∞1ã≤
™êã¨5Ç≤Ïó I L5ÉËè ã¨ÇϨ ã1 fi¨ f Éè∂í `5 åfi ã¨Ñ5 f¨ fl2 O "Õ∞ ã¨Ç¨ =ÃÇÏ· I â◊Ü∂« º HÍÖË
ÉÏǨïÉèϺO Éè~í åÎ~O° ѨiQÆ$Ç‘ÏÜ
‚ ∂« ^Œ∞Ѩ^•è # eOQÆÜ∂« =â’ºÉè=í u I ã¨Ñf¨ fl
ÉÏ^è#Œ O K« I LѨ`1  
Õ ^è•Q5 O5∑ ã¨ÇϨ =1 ∂<å=∞5aè `åfi1 ^ä•Q5 O5∑ ã¨ÇÏ‘ Ü
1 ∞« ™ê I =∂
=∞#∞5„=`Õ5 =∞<À1 =5`û« O Q“i1=^è•=`«∞ Ѩ^5 •ä "å i1= ^è•=`«∞ I U `Õ <≥=· HÍ"Õ∞
<À`«~ˆÎ }Ï#∞ "åˆH# ã¨^•   k`«º =ÚѨu+¨`ª Õ I L ^Œ™5 œ ã¨∂~À1º JQÍ5
^ΰ^Ά
5 ∞« O =∂1=∞5HÀ ÉèQí ó1Æ I J5ÇϨ O `«kfi^ŒfiÖ6 Ï Ñ¨u1 =∞5ɺ1íè ™êH˜Δ qëêã¨Ç5 Ï≤ ó I
J5ÇϨ O Hˆ `5 ∞« ~°Ç5 Ϩ O =∂5~åú  Ç¨Ï =Ú5„QÍ q5"åK«h1 I =∞"Õ∞^5 #Œ ∞5 „Hõ`∞« O5 Ѩu1
¿ãûǨ<5 åÜ«∂1 L5"åK«~ˆ1 `ü I =∞=∞1 Ѩل5 `å â◊≈1 „`«∞Ç5 Ϩ }À  ^äÀ"1 ∞Õ ^Œ∞Ç≤Ï`5 å q5~å\ò I
L5`åǨÏ=∞1ã‡6≤ ã¨O[1Ü∂« 5 Ѩ`∞« º1 ~ˆ ‡6 â’¡H1õ L`«=6Î ∞ó II ÜÕ∞<ÕO„^À1 ǨÏq5 ëê1H$õ `6 º1« Éè=í kÌ6
290

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=Ù1º`«=6Î ∞ó I J5ÇϨ O `«^„1Œ H˜ ^Õ"å Jã¨Ñ`5¨ åfl H˜ÖÏ1  Éè=í O I J5ãÑ5¨ `5¨ åfl ã¨Ñ1 u¨ fl6Ñ∞‘¶ fl
[Ü«∞O1 `«ºaèÉ5 ∂íè =1só I Pq1kûä ã6 ~¨ å1fi™ê5QO5∑ ~å^èÀ5 =~À6Û J¿ãÜ
÷1 ∞« ™êq∞= I ã¨=∞1*+·ˇ ¨
q∞5=∂ J5ÇϨ Q∑O ã¨Ñ5 f¨ fl1 ~°aÉ5è ∂íè =1só I Ü«∞^ä• 
5 Ç¨Ï =∞1㺨 g5~ã° º1¨ q5~å*Ï1q∞5
^è#Œ ã1 º¨ K« II

Wu =¸eH͠ǨÏ~°} „ѨÜ∂≥ QÆó
✫✫✫

Hõ$+¨Ñ
‚ H¨ Δõ q"åÇ¨Ï "≥â· fi◊ ^Õ=Ñ
„ H¨ Í~°ó
`ÕëêO =∞O„`å}Ï =ÚѨÜ∂≥ Qˆ ^•fi^ŒâßÇ¨Ï =∞^è⌠º◊ Ü«∂º „|ǨχK«~º° O
HΔÍ~°Å=}=~°˚#O KÀ`«Î=∞ Ãã·ºHõ~å„`« =ÚѨ"åã¨ó I â◊√Hõ¡kfifÜ«∂Ü«∂O
`«™ÈºÑ¨„Hõ=∞O Hõ$`åfi ^ŒOѨf ^•fi^ŒâßǨ#º^èŒâ◊≈Ü«∞#O „|ǨχK«~°ºO
HΔÍ~°Å=}=~°˚#O K« Hõ$`åfi Éèí~åÎ K«`«∞~°Ìâߺ=ÚáÈ+¨º áœ~°‚=∂™êºO „áê`«
~“áê㨠# O Hõ $ `åfi II J<åº~° O Éè í } © Ü « ∂ O Hõ $ `åfi II J<åfi^è • Ü« ∞
"≥â· fi◊ ^Õ=áêHÍ#O`«~O° "≥â· fi◊ ^Õ==∂~°Éºíè „Ñ≤Ü∞« Éè’[#O K« Hõ$`åfi â’fiÉè∂í `Õ
™ê÷báêHõO ‰õΩ~åº`ü II
✫✫✫

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

291

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Báêã¨#, "≥â· º◊ ^Õ= ã¨O|Okè
„áêÜ«∞tÛ`åÎó `«`«Îkfiâıëêâ◊Û
„Ѩ^äŒ=∞ѨÓi‚=∂u „Hõ=∞Hõ$`«º"£∞
HÍÅqÅOÉÏ#∞™êˆ~} 㨇 $`«∞ºHõÎHõ$„KåÛùkHõO Hõ$`åfi áêÇ≤Ï „`«Ü≥∂^Œâ◊
Ǩϟ=∞O Hõ$`åfi II J#∞QÆ`« =∞yflO ѨÙ# ã¨ûO^è•Ü«∞ ‰õÄâ߇O_®kHõO K« Hõ$`åfi
áœ~°=‚ ∂™êºO q„Éè¿í ++ì Oì≤ J<åfi~°OÉè}
í © Ü«∂O K« Hõ$`åfi J<åfi^è•Ü«∞ "≥â· fi◊ ^Õ=
áêHÍ#O`«~°O "≥·âßfi#~°™ê÷báêHõO ã¨Ñ¨ÎǨϟ`å~°O ã¨~°fi „áêÜ«∞tÛ`«ÎǨϟ=∞O
Hõ$`åfi "≥â· fi◊ ^Õ= =∂~°Éºíè „Ñ≤Ü∞« Éè’[#O K« Hõ$`åfi â’fiÉè∂í `Õ ™ê÷báêHõó II

Báêã¨#Ѩi`åºQÆ „áêÜ«∞tÛ`«"Î ∞£
J*Ï˝#â◊HΘ q+¨Ü∞Õ `«∞ âß\Ϻܫ∞#ó II K«`∞« s÷ÇϨ Ÿ=∂^Œ∞Ѩ~“ºáêã¨<åQÍfl
=#∞QÆ`Õ PÜ«∂âıÛ `庄u~å„`å #‡<À*’ºu~°∞+˚ `¨ å q∞u Kå㨠Ѩ~Î å„`å ^Œ`«
T~°úfi =∂^•fi^Œâ◊~å„`å u΄ã¨ã¨ÎO`«∞=∞f ã¨ÎO`«∞O `«#fi #∞fl^Œ∞ƒ^茺 ™êfiˆQfl
„`«Ü∞« ¢ãQÎ≤ O∑ â◊`OΫ `«= Wu K« „áê}ÏÜ«∂=∞â◊`O« KåqOâ◊u ~å„`å^Œ∞Ѩ"åã¨O
Kå„uQ∑O â◊u~å„`å ^Œ`« T~°fiú =∂+¨+ì≤ ~å„`å u΄™È ~å„f ~°∞Ѩ=¿ã ^Œ`«
T~°fiú =∂ ã¨O=`«û~å„`åÊ*ÏѨ`º« O qÇ≤Ï`« =∞`« T~°fiú O HÍÅ|Ǩï`Õfi ^À+¨Q∞Æ ~°∞`«fi
"Õ∞#ã¨∞û QÆ∞~°∞+¨μ QÆ∞~°∂}˜ ÅѶڨ +¨μ ÅѶ¸
¨ x â◊√zHõ ~å}˜ Éè=í Ou xˆ~fiëÈ
Ü«∞^ä•Hõ~å‡ÉèϺ™È QÆsÜ«∂ xu „â◊√`«`åfiku II

PÅ㨺Ѩi`åºQÆ „áêÜ«∞tÛ`«Î"£∞
âß\Ϻܫ∞#ó II PÅ™êº ^ŒyflѨi`庈Q ^•fi^ŒâßǨu„Hõ"Õ∞„`«ºÇ¨Ï
=ÚѨ"å™È =∂™êu„Hõ"Õ∞ ^•fi^ŒâßÇ¨Ï =ÚѨ"å™È ã¨O=`«û~åu„Hõ"Õ∞
=∂™ÈѨ"åã¨ó ѨÜ∂≥ "å ÉèHí Ü
Δõ ∞Õ ^Œ∞ÉèÜ
í ∞« „`«Ü∂« =`å¯Å ™êûº`åÎ=^Àú=∞„^Œ=ºO
292

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`«fiâı+`¨ À ^•#O K≥=· O q„áêÜ«∞ ^Œ^•º^Œº^ä•Ç¨ÏŸ=∞ ã¨^Î =·≥ä ™êº ku xÇ≤Ï`À 
yfl ~°∞`«û$+¨ì ã¨^Î fiŒ º^ŒQú O∑ ã¨O=`«û~°=ºu„Hõ"∞Õ Ñ¨u`À Éè=í u `«™ê‡^Œ`« T~°fiú Q∑O
ã¨~fi° Hõ~‡° ã¨fi#kèHÍ~À # „áêÜ«∞tÛ`« q∞`«∞ºHõqÎ ∞u II

HÍ=∞Hõ$`«Ñi¨ `åºQÆ „áêÜ«∞tÛ`«"∞£
HÍ=∞HÍ~°q+¨Ü∞Õ `«∞ =∞#∞ ~åÇ¨Ï II JyflǨϟ„`«ºÑ¨q^蕺wfl<£ „ÉÏǨχ}ó
HÍ=∞HÍ~°`«ó I KåO„^•Ü«∞}O K«ˆ~ <å‡ã¨O g~°Ç¨Ï`åº ã¨=∞O Ç≤Ï `«`ü II
JyflǨϟ„`«ºÑ¨q^蕺wfl<£ =∂™ê ^Œ∂~°fiú O `«∞ HÍ=∞`«ó Hõ$„K«ÛOù KåO„^•Ü«∞}O
K≥=· ‰õΩ~åº ^Õ "åqKå~°Ü∞« xflu II

<åã≤ÎHõºÑ¨i`åºQÆ „áêÜ«∞tÛ`«Î"£∞
<åã≤HÎ ºõ q+¨Ü∞Õ `«∞ "庄Ѷ∞¨ ó II
Ü≥∂  wflO 㨺Π[u <åã≤HΠͺ „`åÊ*ÏѨ`º« O K«~ˆ kÌfi[ó I
J#º„`« ѨÙ# ~å^Œ^•è º^•Ì# "Õ∞= `«^=·≥ä K« II

"≥·â◊fi^Õ=Ѩi`åºQÆ „áêÜ«∞tÛ`«Î"£∞
=∂^ègŒ ÜÕ∞ „Ѩ*ÏѨuó II ǨÏq~°º*Ë˝ +¨fiâ◊ HõãÎ º¨ Å∞Ѩ=Î ∞ ¿ÑºHõ=∂k`«ó I
„áê*ÏѨ`ºÕ # â◊√^Õºú `« áêHõãO¨ ™ê÷ã∞¨ K≥=· Ç≤Ï I JHõ$`åfi  #º`«=∞O Ü«∞[˝O
Ü«∞*Ï˝<å=∞kèHÍ~°`ó« I LѨ"å¿ã# â◊√^Õºú `« áêHõãO¨ ™ê÷ã∞¨ K≥=· Ç≤ÏII =∂^ègŒ ÜÕ∞
HÍ`åºÜ«∞#ó I Ñ≤`$« Ü«∞*Ï˝`º« ÜÕ∞ K≥=· "≥â· fi◊ ^Õ"å`«ºÜÕ∞  Ñ≤K« I Jxëêìfi #=Ü«∞*Ë#˝
#"å#fl „áêâ◊<`Õ ^« •ä II Éè’[<Õ Ñ¨u`å#fl㨺 K«~∞° ~Ô · fiâßfi#~À Éè"í `Õ ü II âß\Ϻܫ∞hÜÕ∞ II
J^äŒ Ñ¨OK«=∞ǨÜ«∞*Ï˝<å "Õ∞HÔ H· ãõ ‡≤ #flf`Õ ^Œfi º¿ÇÏ „`«º¿ÇÏ"å f`Õ u„ã¨ãOΨ `«∞=∞f
~°∞˚ǨïÜ«∂ k=∞O "Õ∞ =~°∞} `«`åÎ fiÜ«∂g∞u Ü«∞zÛùkú Ü«∞u¯OKÕ^Œ
q∞`åº#=~å„`å^Œ`« T~°fiú =∂^•fi^Œâ~◊ å„`å ^ŒQˆ fl ÉèϺ=iÎxflu K«`„« ™ÈÉèϺ=iÎh
~°∞›`åfi ^•fi^Œâ◊ QÆ$Ç‘Ï`Õ# „ã¨∞K«O ѨÓ~°~Ú`åfi II ã¨ÑΨ `Õ JˆQfl ã¨q∞^èŒ ã¨ûѨlΠǨfi
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

293

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Wu ã¨Ñ=Ψ `åº Ñ¨Ó~å‚Ç˙
¨ uQ∑O Ǩï`åfi  QÆflÜÕ∞Ü«∞ `«O`«∞=∞`Õ ™ê÷báêHõO
‰õΩ~åº^Œ`« T~°fiú O ѨÙ#~å^èÜ
Õ ∞« "£∞ II

™ê÷báêHõÑi¨ `åºQÆ „áêÜ«∞tÛ`«"Î ∞£
J^äŒ Ñ¨~fi° }ºf`Õ =∞<À *’ºu ~°Ü∂« â◊Û Ü«∞^Œã‡≤ <£ Ü«∞*Ëã˝ fi¨ ã≤Î # WO„^Õu
K«`„« 㨠P*ϺǨïf ~°∞Ç˚ ï¨ Ü«∂`ü II ™ê÷báêHõO‰õΩ~庄`åÊQÆ+=ì¨ ∂º J`« T~°fiú Q∑O
™ÈѨ"åã¨O ‰õΩ~åº^ŒfiÌ Ü≥∂~“Ìfi „u+¨μ„`«Ü∞« W `Õº=Q∑O ã¨OHõÅʺ `Õ „Ѩ^=Œä ∞O
áêkäH$õ `«QOæ∑ ™ê÷báêHõO ‰õΩ~åºkÌfifÜÕ∞ "≥â· ßfi#~°áêkäH$õ `Ò `«$fÜÕ∞ ѨÙ#~å^èÜ
Õ ∞«
Wu âß\Ϻܫ∞#ó II

„áêÜ«∞tÛ`«Î ã¨=∞#fiÜ«∞ó
U=O K« "≥â· fi◊ ^Õ=㨺 HõÜ∂« z^Œ#∞ѨÑ`¨ åº „Ѩ^=Œä ∞Ѩ~fi° }º <å~°OÉèË
PQÍq∞ áœ~°=‚ ∂™êºO "≥â· ßfi#~°™ê÷báêHõO Hõ$`åfi ã¨ÑÇΨ Ϩ Ÿ`å~°O ã¨~fi° „áêÜ«∞tÛ`«OÎ
K« Ǩï`åfi Ü«∞^äÀHõÎ „ѨH͈~} "≥â· fi◊ ^Õ==∂~°É`Ëè ü I J`« T~°fiú O ã¨O=`«û~°Ñ~¨ º° O`«O
LѨ"åã¨O „áê*ÏѨ`º« „=`«O K« Hõ$`åfi I LHõ„ΠѨH͈~}Ï~°É`Ëè ü I ™ê÷báêHõ™êºÑ≤
„Ѩ^=Œä ∞Ѩ~åfiu„Hõ"∞Õ a„Éè¿í ++ì Oì≤ Hõ$`åfi II ã¨ÑÇΨ Ϩ Ÿ`å~°O ã¨~fi° „áêÜ«∞tÛ`«OÎ K«
Ǩï`åfi ™ê÷báêHõ =∂~°É`Ëè ü I J`« T~°fiú O ã¨O=`«û~°Ñ~¨ º° O`«O „áê*ÏѨ`º«
=ÚѨ"åã¨O K« Hõ$`åfi LHõ„ΠѨH͈~}Ï~°É`Ëè ü I Báêã¨<Õ ã¨`ºÕ "åÜ«∞O HõÅÊó I
`«^#Œ ∞QÆ"∞Õ `«∞ K«`∞« ~°Ç÷ Ϩ Ÿ=∂k`åº ~°Éºíè Ü«∞^Œ∞HõOÎ `«`û« ~°fiO Hõ$`åfi P~°É`Ëè ü I
J`« T~°fiú O ã¨O=`«û~å#O`«~O° ã¨~ˆ fiëê"£∞ II

„áêÜ«∞tÛ`«Î q+¨Ü∞« ó
ã¨~°fi„áêÜ«∞tÛ`«ÎO K« Hõ$`åfi P~°OÉèíó II "≥·â◊fi^Õ= ™ê÷báêHõ Ü≥∂
~å~°ÉÏúu„Hõ"∞Õ `«∞ LHõ=Î K«<å#∞™êˆ~} HÍÅqÅO| =∂„t`«ºÑ¨Ù# ~å^èÜ
Õ ∂« O`«O
K« Hõ$`åfi Báêã¨<åkHõO ‰õΩ~åº`ü I J„`åáêºÅ™êº^Œºu„Hõ"∞Õ `«∞ LHõÎ „ѨH͈~}
294

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨O=`«û~°Ñ~¨ º° O`«O „áêÜ«∞tÛ`«OÎ Hõ$`åfi Báêã¨<åkHõO ‰õΩ~åº`ü I J#O`«~O°
ã¨~fi° „áêÜ«∞tÛ`«OÎ ‰õÄâ߇O_®kHõO K« Hõ$`åfi Báêã¨#O ‰õΩ~åº`ü II ã¨~fi° „`«
„Ѩ^äŒ=∞ Ѩ~åfiu„Hõ=∞ =∂~°Éèíº QÆ$Ç≤Ï}À „~°fi`«Ö’Ѩ W`åºk âß\Ϻܫ∞#
=K«<å`åÊÇ≤Ï „`«Ü∂≥ ^ŒâÇ◊ Ϩ Ÿ=∞â◊Û Hõ~=ΰ ºó II

U`«kfi+¨Ü«∂#∞„Hõ=∞}˜HÍ
ã¨O=`«û~°Ñ~¨ º° O`«O „áê*ÏѨ`åºkHõO J`« T~°fiú =∞øáêã¨# „áêÜ«∞tÛ`«Î
„ѨH~õ }
° ÀHõÎ „Ѩ^=Œä ∞HõÅÊ=ºui HõqÎ +¨Ü∞Õ U`«`ü ™ê÷<Õ ã¨~fi° „áêÜ«∞tÛ`«OÎ I Ѩ~∞° º^Œ
ã¨qÎ +¨Ü∞Õ `«∞ qÅOÉÏ#∞™êˆ~} „áê*ÏѨ`åºkHõ"∞Õ = II

"≥â· fi◊ ^Õ"Õ Hˆ K«# qâıëêó
PѨ ã¨OÎ a<åO Ö∫H˜HÍQ“fl ѨHfiõ =∞#flO "≥k· HÍQ“fl "≥â· fi◊ ^Õ=O ‰õΩ~åº`üI
`«^•ä ǨѨãOΨ |ó II Ѩ~ÀHõΔ =∞#flQ∑O ã¨QOæ∑ 㨯 $`« =∞QÍfl =kè„t`åºkƒùó „áȈHΔ
`«^Î =ÌÕ Ñ¨q„`«q∞`åºK«H`Δõ Õ ^Õ"å<å =∞Ñ≤ `«`Ê« q„`«O H˜O ѨÙ#~°‡#∞ëêº}Ï q∞uI
U`Õ# ÉèÏ~åºÑ¨Ù„`åÎkã¨O㨯 $`« =∞#flO áê„`Õ x^è•Ü«∞ AǨïÜ«∂ ku II
â’¡II „áê`«~À›=∞O `«∞ x~°fi~°ºÎ ã¨=Ú^Œ$ú `«º Ǩï`åâ◊<å`ü I
âı+O¨ =∞Ǩ#¿ã ѨHÍÎ fi`«„`« áêHõO ã¨=∂K«~ˆ ku =∞#∞=K«<å`ü II
Ü«∞ã≤‡ #flQ“fl Éè"í `Õ åÊHÀ "≥â· fi◊ ^Õ=O `«∞ `«„`« "≥· Wu âß`å`«Ñ=¨ K«<åK«ÛI
J<åºyfl ѨHÍfi#fl™êº<åºQ“fl "≥â· fi◊ ^Õ"À # Hõ~=ΰ º W`«º~°O÷ I Ö∫H˜HÍyfl ѨHˆ Δ
Ѩ~Q° $Æ Ç¨ ^ŒyflO <åǨÏ~ˆ ku I =∞`«ó Ѩ~åyfl ѨHˆ fi# Hõ$`«ãº¨ Hõ~‡° }À  ~°Oú
ѶŨ =∞yfl ^Œãº¨ Éè=í u II Éè=í u II JѨ~åˆ~¯ II ѨK<« åyflO # QÆ$Ç‘ÏÜ
‚ ∂« `«Ê~°"âÕ ‡◊ x
*Ï`«∞z`ü I `Õ# ѨHˆ fi# Kå<Õfl Ü«∞`«¯~°‡‰õΩ~°∞`Õ â◊√Éè"í ∞£ I `«K∞« ÛùÉãíè º¨ ѶŨ ™êº~°ú
=∞yfl^Œãº¨ Éè"í #Õ fl$¿Ñu =K«<å`ü II ѨK#« ™êºyfl ~“¡HH˜ Íyfló I JKÀk `Õ#
áêˆH# Hõ$`Õ <À^Œú~°}Ë# "å I Ö∫H˜HÍyfl ã¨û q*Ë˝Ü≥∂ Ǩϟ"Õ∞ <åKÀk`Õ#
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

295

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

KÕ`åºk=K«<åx ^è•~åºyflq+¨Ü∂« }˜ I Ö∫H˜HÍyfl ѨHfiõ ѨHˆ Δ `«∞ QÆ$ǨϺHÍiHÍ
HÍ~° PÇ¨Ï I J"ÀHΔÀº^•fi㨺 Ѷ∞¨ $`åÉèºí HõOÎ Éè∞í q ã¨=ºO x^ä•Ü«∞ KÕu II

^Õ=`å~°Û<å`«∂Ê~°fiO "≥â· fi◊ ^Õ=x~°Ü
‚ ∞« ó
^è~Œ ‡° YO_Õ II JHõ$`Õ "≥â· fi◊ ^Õ"Õ `«∞ Ü«∞k ^Õ=x"Õ^#Œ "£∞ I ã¨^ºŒ ó áê+¨O_»`å
"Õ∞u Hõ~ÀÎzÛù+Oì¨ Ü«∞k 㨇~ˆ `ü II x"Õk`Õ# Kå<Õfl# "≥â· fi◊ ^Õ=O Ü«∞ k+¨º`Õ I
qxÜ«ÚHõÎq~À^èÕ# g∞=∂O™êÜ«∂ó „ѨHÀѨ#"£∞ II =º`«ºÜ≥∂ # Ç≤Ï
â◊OHÍ~°›ã¨‡ $u"åHõº q~À^èŒ`«ó I "≥·â◊fi^Õ=O q^è•Ü«∂^Ò `«^Œ#flO
=∞O„`«ãO¨ 㨯 $`«"∞£ I ^Õ"ÉÕ ºíè â◊Û „Ѩ^•`«=ºO |eHõ~å‡=™ê#Hõ"∞£ II Y_»^æ •è ~åã¨=∞O
q^•º`ü ™ê‡~°ÎHõ~°‡ =Úhi`«"£∞ II ã¨∂HΔ͇`«∂ûHõΔ ‡`«~°O `«K«Û Ü«∞`«Î`ü
㨇 $uqÖ’Hõ<å`ü I 㨇 $u*Ï˝<å ^Œ#∞ëêª# =∞#O`«ÑŨ¶ ^ŒO q^Œ∞ó II 㨇 $`«ºÉèÏ"Õ 
Ñ≤ =$^•úɺíè ó „ã‘ÉÎ ’è º ^è~Œ å‡=QÍǨÏ#"£∞ I „â◊√u㨇 $uÉèϺO Ç‘Ï<À O^èóŒ HÍ}À
ǨϺ¢`H·≥ Ü
õ ∂« q<Õu II „â◊√u㨇 $fÇ≤Ï q„áê}ÏO K«‰ΩΔõ +‘Ñ~¨ "° ∞Õ =∞`Õ I HÍ}
㨢Π`H·≥ Ü
õ ∂« Ç‘Ï<À ^•fiÉèϺ =∞O^èóŒ „Ñ¨Hi© `Î ó« II Jnè`º« K«`∞« ~À "Õ^•<£ +¨_O» QÆO
K« Ѩ^„Œ Hõ=∂<£ I 㨇 $uÇ‘Ï<å # â’ÉèOí `Õ K«O„^ŒÇÏ‘ <Õ= â◊~fi° s II

"≥·â◊fi^Õ=Ѩi`åºQÆ „áêÜ«∞tÛ`«Î"£∞
ÃÇÏ· =∂„^Ò II ^Õ=Åó II "≥â· fi◊ ^Õ=O kfi*ˇó· HÍ~°º =∞#fl â◊√^Œºú ~°÷ =∂^•~å`üI
ѨOK«ã∂¨ <åѨ#∞`«ºÎ ~°O÷ Å=}ˇ~ÿ fi° ºO[<≥· ifi<å II Ö’HÍH˜óΔ II kfi[ã¨Î fiǨÏ~°ÇϨ ó
‰õΩ~åº^≥· fiâ◊fi^Õ=O Ǩï`åâ◊<Õ I J#º^è• ^À+¨=∂áÈflu =$Hõ™Δ êûº`«¯O@H© Éè∞í q II
J#flO ^Œ∞+¨Oì „uq^è"Œ ∞£ II ã¨O™ê¯~°^∞Œ +¨Oì „H˜Ü∂« ^Œ∞+¨Oì ã¨fiÉèÏ=^Œ∞+¨Oì KÕu II
^Õ=ѨÓ*Ï "≥·â◊fi^Õ=~°Ç≤Ï`«O ã¨O™ê¯~°^Œ∞+¨ì"£∞ I UHõѨOH“Î Éèí∞O*Ï<À kfi[ó
Éè’[#O `«ºHÍÎ fi QÆK«Ûùu âıÃ+· ~°º^Œ∞ƒùHõÎO `«„u¯Ü«∂^Œ∞+¨ì"£∞ I Åâ◊√<åkHõO
ã¨fiÉèÏ=^Œ∞+¨"ì ∞£ II `«^•ä Ç¨Ï =∞#∞ó II ã¨O™ê¯~°^∞Œ +¨Oì q*ËÜ
˝ ∞« O "≥â· fi◊ ^Õ= q=i˚`"« ∞£ I
296

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

UHõÑV¨ √ί ºÑ¨q+¨âì Ê◊ `«ºHÍÎ fi áê„`«OQÆ`À Ü«∞k I „H˜Ü∂« ^Œ∞+¨Oì Ç≤Ï q*ËÜ
˝ ∞« O
`«^ÀƒùHÎõ $Ï}ÏO kfi[#‡<å"£∞ I ã¨fiÉèÏ= ^Œ∞+¨Oì Åâ◊√#O q„ÃÑã· û¨ ~°fi„`« QÆ}º`Õ II
`«™ê‡ ^≥· fiâ◊fi^Õ=O Ѩi`«º[º Ü≥∂ Éè∞í OˆHãÎ ¨ kfi*Ï^è=Œ ∞ó I =∞ǨO`«O #~°HOõ
QÆ`åfi =$HΔÀÉè=í u HõO@H© I „áêÜ«∞tÛ`«qÎ ∞^ŒO „áÈHõOÎ "≥â· fi◊ ^Õ"åѨi„QÆ¿ÇÏ I
ѶŨ Hõ$„KèÛ« Où `«^•è QÆ`åfiâ◊√kú =∂áÈflu ѨÓ~°fi[ó I =∂ã¨`庈Q `«∞ KåO„^Œ™êûº
^Œfi~°¬ `庈QѨ``« º« ™œ I J`« T~°fiú O Ѩu`«„áêÜ«∞tÛ`«Î =ÚHõ"Î ∞£ II

"≥·â◊fi^Õ"å`«∂Ê~°fiO aèHΔÍ^•#"£∞
JHõ$`Õ "≥â· fi◊ ^Õ"Õ `«∞ aèH“Δ aèHÍΔ ~°÷ =∂QÆ`Õ I
L^Œ$ú `«º "≥â· fi◊ ^Õ"å~°O÷ aèHÍΔ O ^Œ`åÎ fi q=~°Ü
˚ ∞Õ `ü II

|e„Ѩ^•#HÍÅ HÍHõã¨Ê$+¨ì „áêÜ«∞tÛ`«Î"£∞
|e„Ѩ^•#HÍÖË HÍHõãʨ $+¨ì =∂Ç¨Ï II 㨇 $`«ºO`«~ˆ II |e„Ѩ^•#HÍÖË`∞«
HÍÔH· ~°a=è ∞$â◊<£ kfi[ó I |eO x^è•Ü«∞ Éè∂í =∞ø`«∞ Ѷ∞¨ $`«O „áêâ◊º qâ◊√^Œºú fu II
¿ÇÏ=∂„^Ò K« II |ź~°=÷ ∞#fl =∂^•Ü«∞ âßfi<å qu [Ѩ #æ$Ç‘Ï I ã¨Ê $ëÈì
|eÉè∞í *Ï q„Ѩó áê^Ò „ѨHÍΔ à◊º "åQƺ`«ó I Éè∂í =∞ø |eO qxH˜ÑΔ º¨ kfi~åK«=∞º
qâ◊√^Œºú u II |e „Ѩ^•<å ^Œ#º„`« ™êfl#"Õ∞= qnèÜ∞« `« Wu II

|e„Ѩ=∂}"£∞
|e„Ѩ=∂} =∂Ç¨Ï II „QÍã¨=∂„`Õ} Kå<Õfl# ^Œ^•ºKåÛùfik |e QÆ$Ç‘ÏuII
K«O„kHÍÜ«∂"£∞ II L`åÎ<Õ# `«∞ ǨϿãÎ# ǨϺOQÆ∞ëêª „ˆQ} Ñ‘_ç`«"£∞ I
ã¨OǨÏ`åOQÆ∞oáê}˜ã∞¨ Î "åQƺ`À AǨïÜ«∂^Œqú iu II +¨@¯~°‡K«O„kHÍÜ«∂"£∞ II
^Õ"ÉÕ ºíè ã¨∞ΠǨï`å ^Œ<åfl KÕÛëù ê^Œ∂ƒù`« |eO ǨÏ~ˆ `ü II

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

297

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

"≥â· fi◊ ^Õ==~°˚ º„^Œ"åº}˜
J^äŒ "≥â· fi◊ ^Õ==~å˚º<åºÇ¨Ï K«O„kHÍÜ«∂"£∞ II JǨÏq+¨ºO ã¨=∞ã¨OÎ "å
"≥·â◊fi^Õ"Õ q=~°˚ÜÕ∞`ü I HÀ„^Œ=O =~°HõO =∂+¨O =∞ã¨∂~°O K« q=~°˚ÜÕ∞`ü
Wu II K«HÍ~å `«¯ $ã¨~° Ü«∂=<åàÏ#fl"£∞ II

"≥·â◊fi^Õ"å^ŒºkèHÍi} ã¨ÎO_»∞Å^•#qkèó
J^äŒ "≥â· fi◊ ^Õ"å^ŒºkèHÍi} ã¨OÎ _»∞ÖÏk^•<Õ# J#fl^•<å`«¬_∞» }
æ ѶŨ O
Éè=í uII `«^•ä K« 㨇 $uó II P=∞"Õ∞= „Ѩ^•`«=º =∞#fl ^•<åK«Û +¨_∞» }
æ "£∞ I
Jukä~Ô · fiâ◊fi^Õ=O K« ^Õ"À ÉèÏ~åº ã¨∞`«ãû¨ fiÜ«∞"£∞ II P=∞O `«O_»∞ÖÏk„^Œ=ºO
ã¨fiQÆ$ǨÏO „Ѩ`åºQÆ`ã« º¨ "≥â· fi◊ ^Õ"å^ŒºkèHÍ~°}À QÆ$ǨÏã¨ã÷ º¨ QÆ$ǨϿã#÷ Éè’*Ϻ<Õfl<åÑ≤
`«™êº=∞"Õ∞= ^•`«=º"£∞ II `«„`«ÊuQÆ$ǨϺ ѨHÍÎ fi `Õ<å<Õfl# "≥â· fi◊ ^Õ"åk Hõ~}
° Ï
^•Ì`∞« ~°#fl^•<å `«¬_∞» }
æ ѨÙ}ºO Éè=í u I "≥â· fi◊ ^Õ"å^ŒºkèHÍi}ó Ѩ~å#flÉè’[<Õ
Hõ$`Õ "≥â· fi◊ ^Õ"å^ŒºÉèÏ"Õ# J#fl„Ѩu„QÆÇϨ áêáê`«¬_∞» }æ áêѨO Éè=í f`«ºaè„áêÜ«∞óII
ѨÙ~å}Ë Ñ≤ II J#fl^•<åK«Û`ù Q« ∞Æ }O ѶŨ O `«O_»∞Å^•#`«ó I Báêã¨#O "≥â· fi◊ ^Õ=
=∂u^二 O ^Õ=`å~°Û#"£∞ I |O^è∂Œ <åO Ѩل`«^•~å}ÏO `«^•ä ã¨fi㨺 K« áÈ+¨}"£∞I
Éè=í O`Õº`åx ã¨~åfi}˜ ~å[<£ `«O_»∞Å^•#`« Wu II ã¨fiÜ«∞OáêH© â◊`O« Éè∞í OˆHÎ
Wu Ö’Hõ„Ѩã^≤ `úŒ åfiKÕÛu II
★★★

298

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞$uÎHÍ™êfl#"£∞
J^ä•`À =∞$uÎHÍ™êflqkèO "åºMϺ™êº"≥∂ „|ǨχKåi QÆ$ǨÏã¨÷ "å#„Ѩã÷¨
Ѩi„"å[HÍ<å =∞â◊fi„HÍO`Õ ã¨Ç¨Ï„㨠Ѩ~°=∂^Õgu Éèí∂q∞O ^Œ∂~åfi =∞aè
=∞O„`«º I Jâ◊fi1 „HÍ6O`Õ ~°^1 „Œä HÍ5O`Õ q5+μ¨ „‚ HÍ2O`Õ =5ã∞¨ O^è~1Œ å I t~°™ê1 ^è•~°~1 Úëê6ºq∞
~°H5 ã6Δõ fi¨ =∂2O Ѩ^Ñ5Õ ^¨ Õ II ã¨Ç5 Ϩ „5 ã¨Ñ5 ~¨ =1° ∂ ^Õg5 â◊`5 =« ¸1ÖÏ â◊`5 åO‰õΩ~1 å I ã¨~5 fi° Q∑O1
ǨÏ~°`∞« 1 "Õ∞ áê5ÑO5¨ ^Œ∂~5 åfi ^Œ∞ã1 û¨ fiѨfl6 <åâ◊h1 I L^Œ$ú `å  ã‘u #nfˆ~ Ö’+¨=ì ∂^•Ü«∞
I L5^$úŒ `å1  ã≤=~1 å¿ÇÏ5}Hõ$6 ¿+#6‚ â◊`1 É« Ï5Çï¨ <å I HÍO_®`å¯O _®ku ^•fiÉèϺO
^Œ∂~åfi =∂^•Ü«∞ I HÍO_®2`å¯O_® „`«Ê6~ÀǨÏ1Of5 Ѩ~°∞1+¨ó Ѩ~°∞+¨5ó Ѩi1 I U5"å
<À1 ^Œ∂~ˆ fi6 „Ѩ`#1« ∞ ã¨Ç5 Ϩ „¿ã}1 â◊`5 #Õ K1 « I Ü«∂â◊5 `Õ#1 „Ѩ`<5« À+≤1 ã¨Ç5 Ϩ „¿ã}1 q5~ÀǨÏã1 ≤
I `«™ê2º¿ãÎ ^Õg+¨ìˆH q5^èÕ=∞1 ǨÏ5qëê1=5Ü«∞"£∞ I =∞$6uΈH1 ǨÏ#1"Õ∞ áê5ÑO5¨
Ü«∞#5 6‡Ü«∂^Œ∞+1 ¯¨ $`«O5 Hõ$`«"∞£ I =∞6$uÎHˆ 2„|Ǩχ1 ^Œ`åΠ
6 ã≤H5 Í5âº◊ ¿Ñ<1 åaè=5 ∞O„u1`å I =∞$6uHˆÎ 1
^ÕÇ≤Ï1 "Õ∞ѨÙ+5 O≤ì6 `«fi~6 Ú ã¨~1 °fiO „Ѩu5 +≤ª`1 «"£∞ I =∞$6uΈH2 „Ѩu+≤`ª1 Õ ã¨~5 °fiO6 `«<5 Õ‡ x1~°∞‚^Œ5
=∞$uÎHˆ1 I `«Ü∂« 1 ǨÏ`5 #Õ 1 áê¿Ñ#5 5 QÆK5 åÛùq6 ∞ Ѩ~1 =° ∂5O QÆu"£∞ II Ü«∞`« WO„^Œ
ã¨fiã≤^Î • ã¨fiã≤#Î WO„^Œ ¢™êÎ`å~° q∞O„^Œ=∂áêO`« =∞#∞ºó Ѩ~O° =∞$`Àº Wu
„Ѩu=∞O„`«O „Ѩukâ◊O Ö’+¨=ì Ú`«û$[º I Ü«∞`«1 WO„^Œ6 ÉèÜ
í ∂« =1 ∞¿ÇÏ5 `«`À1 <À5
JÉèÜ
1í ∞« O Hõ$kè I =∞Ѷ∞¨ =1 <£ K«y5 ú `«=5 `«#fl1 T5`Ü
« ∞Õ 5 qkfiëÈ5 q=∞$^èÀ1 [Ç≤Ï II
ã¨fiã6 ^6Î≤ • q5âã◊ ʨ u1 ~°fi $„`«Ç6 ¨ q=∞$^èÀ1 =5j I =$¿+O„^Œó1 ѨÙ~5 ° U1`∞« # ã¨ûfiã≤6^Î •
J1ÉÜ
íè ∞« OHõ~5 ó° I ã¨fiã6 Î≤ #5 WO„^À1 =$6^„úŒ â◊1"åó I ã¨fiã6 #Î≤ 1ó ѨÓë5 ê q5âfi◊ "Õ^1 •ó I ã¨fiã6 ≤Î#5
™êÎ~HΔÀº6 Ji1+<ì¨ qÕ ∞ó I ã¨fiã6 <Î≤ À5 |$ǨÏã5 ʨ u1~^Ì° •è `«∞ I „`å6`å~°5 q∞O„^Œ1 =∞q5`å~°5
q∞O„^ŒQ5 O5∑ ǨÏ"ÕÇ1 Ϩ "Õ ã¨∞Ç5 Ϩ =5QO5∑ â◊¥~°5 q∞O„^Œ"2 ∞£ I Ǩï"5 #Õ ∞ â◊„5 HõO ѨÙ~1 ∞° Ǩ˙`5 «
q∞O„^ŒQæ1∑ ã¨fiã6 <Î≤ À1 =∞5Ñ∞¨¶ "å1 ^è•5 ufiO„^Œó1 I Páê2O`«=∞#∞º ã¨Î $6 Ѩń1 ѨÉ~íè å6‡ ^è∞Œ x5
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

299

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

t≈g∞1"å5<£ Kè~« ∞° 1 =∂Q∑O |∞∞r5+‘ I ™È"≥∂5 qâßfi2 #º`«5 ™ê=<å1x<5 å~åfi yO„^ŒO1
„Ѩu5 =∂<å1x ^ÕÉ∞íè ó I Ѩ~O1° =∞$`Àº6 J#∞5Ñ~ˆ¨ Ç1 Ï≤ 5 ѨO^ä•O5 Ü«∞¿ãã6Î fi¨ W`«~1 À
^Õ=Ü
5 ∂« <å2`ü I K«‰ΩΔõ +1 ‡¨ `Õ â◊$}fi6`Õ `Õ2 „|gq∞5 =∂#1ó „Ѩ*5 ÏQ∑O s1iëÈ5 "≥∂`«
g5~å<£ I QÆO^è^Œ •fi~åq∞u Ö’+¨ì =∂^•Ü«∞ I QÆO5 ^è^5Œ •fi6~åO ^Œ∞~1 å^è~5Œ å¬O6 x5`º« ѨÙë1 êìO
Hõs+5 }≤ "2© ∞£ I D5âfi◊ sQ∑O1 ã¨~fi° É1 ∂íè `å5<å5O `å q∞5ÇϨ ŸÑ¨Ç1 Ϩ fiÜÕ∞5 „tÜ«∞"£∞ I L^Œ∞`5 º« O
*Ï`«"^Õ Œ 㨠q∞`åºk`åºÜ«∞ ^Œ~≈° ~Ú`åfi I L^Œ∞`5 º« O *Ï5`"« ^1Õ ãŒ O¨ ^Õ=5 O =1ÇϨ Ou
Hˆ `5 =« ó1 I ^Œ$â6 ı qâß1fiÜ«∞5 ã¨∂~°º2 "£∞ I Nˆ~‡Éè[í `«fi ÅH©Δ ‡ˆ~‡#â◊ºufiu t~°ó „Ѩ^HŒ }Δ˜ H© $õ `«º
I „j2~ˆ ‡ Éè[5í `«∞ I JÅH©2Δ ‡~ˆ ‡ #5âº◊ `«∞ I ã¨ÇϨ „ã¨j~ˆ ¬u t~° PeѨº I ã¨Ç5 Ϩ „ã¨j1 ~üëê5
ѨÙ~°∞+1 㨠û¨ Ǩτ™ê5HΔõ ã¨ûÇ6 Ϩ „ã¨á1 ê`ü I 㨠Éè∂í q∞1O q5âfi◊ `À1=$6`åfi  `«º1 u+¨^ª âÌŒ ßOQÆ∞Å5 "£∞
I q+¨μ‚=ÚMÏ Wu =ÚY"£∞ I q+¨μ‚1=ÚMÏ5 "≥· ^Õ5"å â◊ÛùO^À1aèi5=∂<À¡6
HÍ#1#Ѩ[5Ü«∞º=∞5Éèí1º[Ü«∞<£ I F*’ „w"åaèiu „w"å"£∞ I F*’2„w6"åaè5ifl~ü
|∞∞1 u =∞5 ã ¨ ÷ a è 5 iO„^Œ 6 Q ∑ æ 6 㨠fi Ѩ 1 ™ ê5 = ¿ÇÏ1 # ~° ∞ 5 „ ^Œ ã ¨ 1 º qK« 5 Š㨠¯ 6 O ^è À 1  
Ǩϟ~å5„`«Ü∂≥ i2 fiÌ f6 Ü≥∂~2 =ú° ∂5™ê<å2O `«$f6 Ü≥∂=1 ∂5™ê&1Û`«∞~5 ÷° |∞∞1`∂« <5 åO ѨO1 K«=5 ∞
ã¨û1 O=`«û~6 ã° º1¨ +¨+5 óª¨ I =∞ǨQ∑O WO„^À=„[ ÉÏǨïiu ÉÏǨ˙ I =∞5Ç¨ Q∑O
WO„^À6 =„[1 ÉÏǨï ëȬ_j6» â◊~‡1° Ü«∞K«Û`ù ∞« I ã¨fiã6 <Î≤ À1 =∞5Ñ∞¨¶ "å1 Hõ~À`«∞5 ǨÏO`«∞1
áê5áê‡#6OÜ≥∂ 
2 ™ê‡<£ ^Õfi+≤ì1 I ™È=∂#Q∑æ ã¨fi~°}q∞u HõH“Δ I ™È5=∂#5Q6æ∑ ã¨fi~°}
1 O
Hõ$}∞5ÇÏ≤ „|1ÇϨ ‡}ã¨Ê`Õ I HõH5 =Δ© O1 `«O5 Ü«∞B t1 [5 "£∞ I â◊s~°O Ü«∞[˝â=◊ ∞Å q∞u
â◊s~°"∞£ I â◊s~1 O° Ü«∞[˝ â◊=∞5ÅO ‰õΩã‘^1 O5Œ `«ã‡2≤ húû^Œ`∞« 5 Ü≥∂ 
2 ™ê‡<£ ^Õfi+≤ì1 I
<åaè~ˆ ‡ z`«qÎ ∞u <åaè"∞£ I <åaè~ˆ1 ‡ z5`OΫ q5*Ï˝#"2 ∞£ I áê5ÜÚ« ~ˆ ‡  Ѩz1 u~°ƒã6ù `¨ ü
I PáêO`«=∞#∞º iu Hõ\ ˜"£∞ I Páê2O`«=∞#∞º ã¨Î $6ѨÅ1 „ѨÉèí~å‡6^èŒ∞x5
t≈g∞1"å5OKè~« ∞° =1 ∂Q∑O |∞∞r5+‘ I ™È"≥∂5 qâßfi2 #º`«5 ™ê=<å1x5 <å~åfi yO„^ŒO1
300

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„Ѩu=5 ∂<å1x ^ÕÉ∞íè ó I qëÈ‚ ~°~å@ =∞ã‘u Ѩ$+¨"ª ∞£ I qëÈ1‚ ~°5 ~å@1 =∞ã≤5 qëÈ2ó‚
Ѩ$+6 ¨ª=∞1ãq≤5 ëÈ‚6 â◊≈ fl¢¿ÑΙ2 È÷6 qëÈ‚ã6 ¨∂ûº~°ã1 ≤5 qëÈ2‚ ~°ú$=6 =∞1ã≤ "≥·+=¨‚6 =∞1ã≤5 q+¨‚"1 Õ`åfi I
=~°∞}㨺 㨯OÉèí #=∞ã‘u "Õ∞„_è"» ∞£ I =~°∞1}㨺6 㨯OÉèí1# =∞ã≤5 =~°∞1}㨺 㨯OÉèí5
ã¨~°1˚# =∞5ã¨∞º #∞1‡HÀÎ6 =~°∞1}㨺6 áêâ◊1ó I J#O^Œ #O^• q`«ºO_Ò I P5#O5 ^Œ#5 O5
^•"å5O _Ò "Õ∞2 I ÉèQí 5Æ ™œûÉèÏQ2 ºÆ O6 Ѩãó1¨ I T~Àfi ~À[ W`«∂º~°∂ I T~Àfi ~À*’ 
i1ëêìq6 âßfi6 #ºOQÍ1x `«#5 ∂ã¨#6Î ∞"å1 "Õ∞ ã¨Ç5 Ϩ #=∞1¿ãÎ Jã¨∞6Î =∂=∂1ÇÏ≤ Q∑O ã‘ó I
T~°∂J~°ffl *Ï#∞hu*Ï#∞h I T5~∂° J1~f°5 fl *Ï#∞1h I qâ’5 "Õ∞  OQÍ1x
ã¨~5 fi° `«ó1 I *OѶ∂¨ ÉèϺ q∞u[O¿Ñ∞¶ I [OѶ∂¨ É2 Ïè ºO Ѩ^5 •ƒùºO ^è~Œ À2‡  ã≤‡ I q5t~å*Ï5
„Ѩu+1 `ª≤ ó« I K«~}
° O Ѩq„`«q∞u K«~}
° Ë I K«~}
1° O Ѩq5 „`«O6 q`«`1 O« ѨÙ~å5}"£∞ I
ÜÕ∞#1 ѨÓ`5 « ã¨~Î u1° ^Œ∞+¨¯6 $`åx1 I `Õ#1 Ѩq5 „`Õ}
1 â◊√^5 #úÕ 1 ѨÓ`5 åó I Ju1áê5áê‡#5
=∞~å1uO`«~ˆ =∞ I W^ŒO q+¨μ‚ „ã‘}
Πј ^¨ uÕ ^•fiÉèϺO áê^Ò I W5^OŒ q+¨μi6‚ fiK«„1 Hõ"∞Õ
„`Õ^5 è•x^Œ^1 èÕ Ñ¨^5 "Œ ∞£ I ã¨=¸1_=»è ∞㨺 áêQ∑O ã¨∞~ˆ5 I „f}˜Ñ1 ^5¨ • qK«„1 Hõ"∞Õ 5 q+¨μ‚1 ~Àæá6 ê
J^•2ɺíè ó I `«`À5 ^è~Œ å1‡}˜ ^è•~5 Ü
° ∞« <£1 I ã¨*’ëê WO„^Õu âı+O¨ ^Œ∂~åfiã¨ÇÏ≤ `«O
Ö’+¨Qì O∑ t~°ã≤ x^è•Ü«∞ I ã¨*5 ’ëê1 WO„^Œã5 Q¨ }1Æ À =∞5~∞° kƒù6 ™Èû=∞1O Ñ≤| =$„`«ÇϨ <£
Kè∂« ~°q^5 •fi<£ II [5ÇÏ≤ â◊„`«∂Q5 O5∑ ~°Ñ=5¨ ∞$^äÀ#1 ∞^Œ5 ™êfi^ä• ÉèÜ
1í ∞« O Hõ$}∞Ç≤Ï q5âfi◊ `À1
#ó I Ç≤Ï~°}ºâ◊$OQÆq∞u f~°O÷ QÆ`åfi I Ç≤Ï~°}1 ºâ◊$OQÆO5 =~°∞}1 O5 „ѨÑ^1¨ ºÕ f5~O÷° "Õ∞1
^ÕÇÏ≤ 5 Ü«∂z1`ó« I Ü«∞#‡ Ü«∂1 Éè∞í H5 Îõ =∞5™ê^è∂Œ <1 åOáê5¿ÑÉèº1í â◊Û „Ѩu5 „QÆÇ1 Ϩ ó I Ü«∞<Õ‡6
=∞#1™ê "å5Kå Hõ~5 ‡° }6 Ï "å ^Œ∞+1 ¯¨ $`«O5 Hõ$`«"∞£ I `«#fl6 WO„^À5 =~°∞}1 À5 |$ǨÏ5ã¨Êu1
ã¨ûq5`åK«1 ѨÙ#O`«∞5 ѨÙ#1óѨÙ#ó I ã¨∞q∞„`å # PѨ W`åº`å‡# =∞aè+≤OKÕ`ü I
ã¨∞q5 ∞5„`å #5 PѨ5 F+¨^1 Ü
Œè ∞« ã¨ûO`«∞ I L^ŒHÍO[e =∂^•Ü«∞ Ö’+¨^ì âÕ ı xhÜ«∞
I ^Œ∞i‡„`å 㨙Πê‡Wu „Ѩ^=Œä ∞"£∞ I Ü≥∂  ™ê‡<£ ^Õfi+‘uì kfifÜ«∞"£∞ I Ü«∞OK«=Ü«∞O
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

301

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

kfi+¨‡Wu `«$fÜ«∞"£∞ I ^Œ∞i5 ‡6„`å ã¨ÃΠㇷ 1 Éè∂í Ü«∂ã¨∞ó I Ü≥∂ 
2 ™ê‡<£ ^Õfi+≤ì1 I Ü«∞OK«1
=5Ü∞« O kfi6+‡¨ ó I PáÈÇ≤Ï¿+uª uã¨$aè i›~}° º=~å‚ Wu K«`ã« $¨ aèó Ѩ==∂#ã¨∞û=~°#˚
W`Õº`Õ<å#∞"åˆH# K« =∂~°~˚ Ú`åfi I PáÈ5ÇÏ≤ ëêª=∞1Ü∂≥ É5 ∞íè =1ó ...PáÈ1[#5 Ü«∞^1 •ä K«
#ó I Ç≤Ï~°}
1 º=~å‚6 â◊√≈K«Ü
1 ∞« ó áê=5HÍ Ü«∂ã¨∞*1 Ï5`« ....... x^è`1Œ Ϋ II Ѩ==1 ∂#5
ã¨∞û=~°#˚ ó1 ...... *Ï5`"« ^1Õ • "≥∂~5 Ü
˚° ∞« O1 `åº Ñ¨Ù<å`«∞ II #"≥∂ QÆflÜÕ∞  ѨÙû=∞`«
Wu #=∞㨯 $`«º I #"≥∂ 
5 QÆfl ÜÕ∞ 
2 ѨÙû6 =∞`Õ5 #=∞5 WO„^•1Ü∞« 5 #"≥∂5 =~°∞}1 ÏÜ«∞5
#"≥∂ "å~°∞}ˇº1ÿ #"≥∂ 
5 ^Œƒºù ó I Ü«∞^Œá5 êO „‰õÄ~°q∞`«ºkƒù ¢ãÎ≤ ~åѨÙ`¡ º« I Ü«∞^Œá5 êO
„‰õÄ~5 O° Ü«∞^Œ"1 ∞Õ ^5 ºŒè O Ü«∞^Œâ1 ß5O`«O `«^ÑŒ Q1¨ KÆ Û« `ù å`ü I J5`åº6â<5◊ å ^Œf1 áê5<å5
^ŒºK6 Û« L5„QÍ „`«Êu1 „5 QÆÇ¨ `2 ü I `«<Àfl6 =~°∞}
1 À ~å5*Ï5 áê5}<˜ å2 ǨϺ=5=∞~°≈1 `«∞ I ™È1 
Ǩ Ï
=∞1 á ê5 á È
q5 ~ ° * ’5
x~° ∞ ‡6 H ÀÎ
=Ú1 H õ Î H ˜ 5 e ƒ+¨ ó
I
<åHõã1 º¨ Ѩ$+6 =ª¨ ∂~°∞Ç1 Ϩ º6QKÆ ÛÕ „6ù ^ŒƒÇ¨Ï‡1ãÖ¨ ’5H`õ å"£∞ I Ü«∞âßÛ6ÑÙ¨ û =~°∞1 }5ãû¨ ѨÙ<5 å`«fi1 Ѷ∞¨ =∞~ü
+¨}5 ó I W=∞O "Õ∞ QÆOQÆ W`«ºáÈ  aè=∞„#κ I W5=∞O "Õ∞1 QÆOQˆ Ü«∞=Ú<Õ ã¨~ã° fi¨ u5
â◊√`«∞1 „k5™ÈÎ=∞Q∑O1 ã¨K« `å5Ñ~¨ ∞° +5 Ü
‚≤ ∂« I J5ãH5≤ fl˜ Ü
6 ∂« =∞1~∞° ^Œfi$^èqÕ `5 ã« Ü
6Ψ ∂«   
s1 ˚ H © Ü Õ ∞ „â◊ √ }∞5 Ç ¨  ºã¨ ∞ 5 ë È=∞1 Ü « ∂ I |∞∞`« O K« 1 ã ¨ ` « º O KÕ ` « º Ѷ ¨ ∞ =∞~ü + ¨ }
ã¨∂Hˆ "Î åѨûfi=QÍ¿ÇÏ`« I |∞∞5`O« K«1 ã¨`5 º« O Kå5c^2è •ú6 `«ÑÎ ™5¨ È ^èº1Œ *ÏÜ«∞`« I `«`À5
~å„u1 ~°*ÏÜ«∞`«5 `«`ã1« û¨ =Ú5„^ÀJ1~=6‚° ó I ã¨=5 Ú5„^• ^Œ~1 "6‚° å ^Œk1è ã¨O=`«û~6 À J1*ÏÜ«∞`«
I P5ÇϨ Ÿ5~å5„`å}˜1 q∞5^^Œ 5Œè kfiâ◊fi1 㨺 q∞+¨`5 À =5j I ã¨∂~5 åº6KO5« „^Œ=6 ∞™œ1 ^è•`5 å
Ü«∞^1 •ä ѨÓ~5 fi° =∞1HÅõ ÊÜ«∞`ü I k=1OK« Ѩ$käg5 O Kå5O`«iH1 6Δõ =∞^äÀã5 ∞¨ =1ó I Ü«∞`«Ê1 $kä5
"åºQ∑O ~°[ã1 fi¨ =6 ∂O `«iHˆ1 Δ q5~À^Œã1 ‘ I W5=∂Q∑ ã¨^Î •5áÈ =1~∞° }ó ѨÙ<5 å `«fi1 Ѷ∞¨ =∞~ü
+¨}
5 ó I ѨÙ#5 O`«∞5 =ã¨=1 ó ѨÙ<5 å`«∞5 =~°∞}
1 ó ѨÙ<5 å`«fiÑ1 ∞¨¶ =∞~ü +¨}
5 ó I U5+¨ Éè∂í `5 ã« º1¨
=∞5^ºÕè Éè∞í =1#㨺 QÀ5áêÎ I U5+¨ ѨÙ}
5 ºHõ$`1 åO Ö’5HÍ5 <Õ+5 ¨ =∞$6`Àº~ü Ç≤Ï~1 }
5° ‡Ü«∞"2 ∞£ I
302

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^•º"å1Ñ$¨ kä"5 Àºi›~1 }
5° ‡Ü«∞Q5 O5∑ ã¨Qæ∑ „t1`Q«5 O5∑ ã¨∞=1ó I 㨠#5ã∞¨ û=5 ã¨ûQ∑Ot1âßkè I
P¢~OÌ° [fiÅf`åºK«=∞º I P¢~O6Ì° [fiÅ1u5 *’ºu1 ~°Ç5 Ϩ =∞1ã‡≤ I *’ºu5 ~°fi˚ Å1u5 „|Ǩ‡6ÇϨ
=∞1ã‡≤ I Ü≥∂ 
1 Ç¨Ï =∞1ã‡≤ 6 „|Ǩ‡6ÇϨ =∞1ã‡≤ I J5ÇϨ =∞1ã‡≤ 6 „|Ǩ‡6ÇϨ =∞1ã‡≤ I J5ÇϨ
"Õ∞"5 åǨÏO =∂O A1ÇϨ Ÿq∞5™êfiǨ2 I JHÍ~°ºHÍsu ѨÙ#™êûfl`åfi I J5HÍ5~º° H6 Í5~º1°
=H©s5 ¿‚ ã<6Î À „Éè∂í }
1 Ç5 ¨ QÆ∞~1 ∞° `«Å5 ÊQÆó I =~°∞1 }À5  áê=∞1Ñ∞¨¶ =∞~ü +¨}
5 㨙Πê‡2`åÊ6áê
„`«Ê=Ú1Kº« `Õ I ~°ÇϨ 㨺áêáêѨ<À^Œ<å~°O÷ ѨÙ#™êûflÜ«∂`ü I ~°*5 ’ Éè∂í q∞1ãΨ fi=6 ∂Q∑O
~À^ŒÜ
1 ∞« ã¨fi6 „Ѩ=^1 OŒ u5 nè~å2ó I ѨÙ#5 O`«∞5 |∞∞+¨Ü
1 ∞« ó ѨÙ#5 O`«∞5 =ã¨=1 ó ѨÙ<5 å`«∞5
=~°∞}
1 ó ѨÙ<5 å`«fiÑ1 ∞¨¶ =∞~ü+}
5¨ ó I P„HÍO`«û=Ú„^Œ Wu [¿Ñ`ü I P„HÍ2O`«û=Ú5„^Œó
„Ѩ^1 5Œä "Õ∞ q^è~1Œ ‡° O [5#Ü«∞1 „#Ê6*Ï Éè∞í =1#㨺6 ~å*Ï2 I =$ëê1Ñq5¨ „`Õ5 Jkè™5 ê<À5 J"Õº1
|$6ÇϨ `Àû"≥∂1 "å=$ ^èÕ ã¨∞"å5# WO^Œ∞ó1 II „áê}Ï <åÜ«∞=∞º U=O...`«º~°O÷
=∞Ü«∂Hõ$`«=∞$uÎHÍ ™êfl<åOQÆ`fiÕ # ^Õ=~ü+≤ Ñ≤`$« Ï #∞kÌâº◊ ^Õ=~ü+≤ Ñ≤`$« „Ñ‘`º« ~°O÷
^Õ=~ü+≤ Ñ≤`$« `«~Ê° }O Hõi¿+º I ^Õ"ånO ã¨~Î Ê° ÜÕ∞`ü I â◊√p"À ǨÏ"Õºu ^èÒ`«=¢ãΨ
=∞kƒùó „áÈHõΔ º I â◊√p1"À...áê=5HÍó ^Õ=㨺`Õfi u =¢ãΨ =∂^•Ü«∞ I ^Õ=5 㨺1 `åfi...^Œ^1 Õ
I J=^è∂Œ `« q∞`«º=^è∂Œ Ü«∞ I J=1^∂Œè `«Q5 O5∑ ~°HÀΔ   =1^∂Œè `å5 J~å1`Ü
« ∞« ó I L^Œ∞`«ºO
*Ï`«"^Õ Œ 㨠q∞`åºk`åºÜ«∞ ^Œ~≈° ~Ú`åfi I L^Œ∞`5 º« O... ã¨∂~°º2 "£∞ I J=ǨÏOfu
Ѩi^ä•Ü«∞ I P5=ǨÏO1 f q`«<åfi6<å... Ѩâ5 √◊ aè1 ã¨ûÇ6 Ϩ ™êfiǨ2 II `«`À kfi~åK«=∞º I
L„`å¯=∞O`«∞ Ñ≤âßKåó ÜÕ∞ ÜÕ∞ Éèí∂`åâ◊Û xâßK«~åó I U`Õëê =∞q~À^èÕ#
„|ǨχHõ~°‡ ã¨=∂~°ÉèË I Wu ^Œ~åƒùã¨#O „ѨuëêªÑ¨º I „áê}ÏÜ«∂=∞„`«Ü«∞O
Hõ$`åfi I JëÈì`~Ϋ â° `◊ Q« ÍÜ«∞„f [ѨO Hõ$`åfi I ^•fi^Œâã◊ ∂¨ ~°º#=∞™ê¯~å#â◊fi`«÷
ㄬ^HΠ}
Δ˜ Ïx K« Hõ$`åfi (Jâ◊fi`«÷ „Ѩ^HŒ }
Δ˜ =∞O„`«ó) IIâ’¡II =¸Å`À „|Ǩχ~°∂áêÜ«∞
=∞^躌 `À q+¨μ~‚ ∂° Ñ≤}Ë I J„QÆ`« t≈=~°∂áêÜ«∞ =$Hõ~Δ å*ÏÜ«∞`Õ #=∞ó I Wu
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

303

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„=`å„^•ƒÇ¨Ï‡}ó ѨÓ`À Éè=í u I „|ǨχǨÏ`åº QÀ=^èQŒ ∞Æ ~°∞`«ÅÊQÆ=∞# ã¨fi~°¿‚ ãÜ
Î ∞«
ã¨∞~åáê<åk „Ѩ}Ïâ◊#q∞u q*Ï˝Ü∞« `Õ I ^蕺`åfi^Õ=O <å~åÜ«∞}O „ѨÑ^¨ ºŒ `«
W`åºÇ¨Ï ÉèíQÆ"å<Àƒ^è•Ü«∞#ó I Wu 㨇 $u~°`«fl =∞Ǩϟ^ŒkèHõ$`ü I Wu
=∞$uÎHÍ™êflqkèó.
★★★

ã¨~°Ê|eó
ã¨~°Ê|e~°∞K«º`Õ I „âß=}ϺO áœ~°‚=∂™êº =∞ã¨Îq∞`Õ ™êÜ«∞
=∞øáêã¨#Q∑Çï¨ `åfi Hõ$`«„áê}ÏÜ«∂=∞ã¨û~°Ê|eO Hõi¿+º I Wu ã¨OHõÅʺ I Báêã¨<Õ
™ê÷báêHõQæ∑ „â◊Ñ~¨ Ú`åfi „â◊Ñ}
¨ ÏaèÑ∂¨¶ ~°}O „Ѩu+≤`ª åaèÑ∂¨¶ ~°}O K« Hõ$`åfi 
Qˆ fl~°∞Ѩã=¨ ∂^è•<åkáê„`« „ѨÜ∂≥ Qˆ ^Õ= áê„`å}Ï =∞O`Õ kfifÜ«∞^Œ~åfi º ã¨ÇϨ
™êfiO[eó „ѨÜ≥∂HõÎ=ºó I JO[ÖËâ◊Û „áÈHõΔ}`«Ñ¨#ã¨=∂‡~°˚<åx Hõ~Àu I
P[ºÉèÏQÍO`Õ =ÚMÏǨïuQ∑O Ǩï`åfiI „âß=}ˇÿº áœ~°‚=∂Ãã·º ™êfi¿ÇÏu
K«~À~°∞Ç˚ Ϩ Ÿu I J„`« „âß=}© áœ~°=‚ ∂ã‘ ^Õ=`å I [QÀú =∞â◊Hõ Wu ™êfiǨ
HÍ~åO`≥~· ‡° O ¢`ó·≥ „Ѩu™êfiǨHÍ~°=∞O[e<å H˜QO∑ â◊√HÍx II (ѨÖÏâ◊ ѨÙëêÊ}˜)
AǨϟu I – [5QÀú =∞â◊H1 À [5QÍú q`«$1 +≤ì ~°Q˚6 Àú=º1 ^èŒfi~6 ° ™êûfiǨ2 =∞â◊HÍkÉèíº
W^Œ"∞£ I [5QÀú =1º^èfiŒ ~6 À [5QÀú =∞â◊H1 À [5QÍú q`«$1 +≤6ì ™êûfiǨ2 II =º^èfiŒ ~åkÉèºí W^Œ"∞£
I [5QÍú q`«$1 +≤ì ~°Q6˚ Àú =1º^èfiŒ ~6 À [5QÀú =∞â◊H1 5õ ™êûfiǨ2 I q`«$ëêì ºkÉèºí W^Œ"∞£ I
J„`åÑ≤ kfi~°=^•<ÀѨã~Ψ }
° ÏaèÑ∂¨¶ ~°}Ë I Jâ◊H“ΠѨ`åflº"å Hõ~"ΰ åºh`«∞ºHõ"Î ∞£ I
JO`ÕH`Δõ åaèÑ∂¨¶ ~°}"£∞ I H˜QO∑ â◊√HõÇϨ Ÿ"Õ∞+¨μ ã¨~åÊ^Õ=`åó I WO„^Œ[Ç‘Ïu uã¨$aè
ã≤„Π㨠P~°QfiÆ ^è=Œ ∞~¸ ã¨ûq∞^èŒ P^Œ^•è u I J„`« „Ѩ^=Œä ∞~°Û WO„^À ^Õ=`å I
WO„^Œ[1 Ç≤Ï ^ŒO^Œâ5 ¥◊ HõO1 ѨH5 }
Δ˜ O5 Ü«∞ ã¨ûs1ã$¨ Ñ6 ó¨ I ^ŒO5 HõΔ‚O `«O1 K« ^Œâ5 O◊ `«O1 K«5
304

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨~åfi6Q™6∑ êÎ x1O„^Œ [OÉèÜ
í ∞« 5 ™êfiǨ2 I WO„^• ÜÕ∞^Œ"∞£ I J5ÑÙ¨ û*Ï1`5« ã¨~ˆ =1 $^Œú
^Õ"5 å<å5 =∞Ñ≤1 ǨÏ㨺ΠI `«fi=∞1QflÆ WO„^Œ5 „¿Ñ+≤`1 5« ã¨û<À5 =∂Ç≤ÏQ∑O1 ã‘5 ™êûfiǨ2 II
JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II „`å}1 =∞ã≤ Ѩi„5 `å}1=∞ã≤ Ѩik5 è ~°ã1 ≤ I J<Õfl1 # =∞#∞5ëêºQ∑
„™êÎÜ«∞¿1 ã5 `«$}ˇóÿ2 Ѩâ5 ◊¥#æˆ~6 Î#1 ã¨~5 åÊ<£ Ü«∞*5 Ë˝#^1 "Õ5 å<£ ã¨fi^6 èŒÜ«∂Ñ1 `≤5 «$Ï<å÷ûfiǨ2 II
JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ I `«`û« `«ºq∞u K«`ã« $¨ aèó „Ѩ`º« $K« =∂*ϺǨïf ~°∞Ç˚ Ϩ Ÿu II
P™êO ã¨~åÊ^Õ=`åó I `«`û« `6 º« O Ü«∞`Õ 
Î1 =∂"å5™ê1ºÜ«∂OK« áœ~°=‚ ∂5™êºOK«1
q+¨|e5 Q∑O ǨÏ~°O1 u5 ã¨~fi1° L^Œ~ã° i5¨ Ê}1ó I `«`6ÎÕ „¿Ñ~°`1 5Õ `«fi~Ú5ãO¨ q1âO◊ u5 `«fi~Ú1#
ã¨û`6 « ã¨Î fi~Ú1 ã¨^5 Àƒùº =5~ëü êÉè’º1 #5ó Ѩi^1 ÇÕ Ï≤ 5 ™êfiǨ2 II ã¨~ˆ ÊÉèºí W^Œ"∞£ II #"≥∂1
Jã¨∞ãÎ ~ˆ5¨ ÊÉèºí 6 Wu1 u5„ã¨ó I #"≥∂1 Jã¨∞Î ã¨~ˆ5 ÊÉè’º6 ÜÕ∞Hˆ K«1 Ѩ$käg5 =∞#∞1 I ÜÕ∞
J5O`«iHˆ1 6Δ ÜÕ∞ k5q `Õɺ1íè ã¨û~ˆ6 ÊÉè’º6 #=∞5 ™êûfiǨ2 I ã¨~ˆ ÊÉèºí W^Œ"∞£ I ÜÕ∞ 
1
^À~À1K<5« Õ k5"À ÜÕ∞"å5ã∂¨ ~°º1 㨺 ~°t5 ‡+¨μ1 I ÜÕ∞ëê1 =∞5ÑÙ¨ û ã¨^ó1Œ Hõ$`6 O« `Õɺ1íè ã¨û~ˆ6 ÊÉè’º6
#=∞5™êûfiǨ2 II 㨈~ÊÉèíº W^Œ"£∞ II Ü«∂ W+¨"1 À Ü«∂`«∞5 ^è•<å1<å5O ÜÕ∞"å5
=#5ãʨ f5QO5∑ ~°#∞1 I ÜÕ∞"å1  =5>+Ë μ¨ 5 âı~`1° 5Õ `Õɺ1íè ã¨û~ˆ6 ÊÉè’º6 #=∞5™êûfiǨ2 II ã¨~ˆ ÊÉèºí
W^Œ"∞£ II `«`« â◊Û~À ~°∞`«~Î å~åú `«ûHõ$uûfi+¨Hì $õ `Õ = ^•Ü«∞ kfi~°aÑè ∂¨¶ ~°º #ǨÏqó
„Ѩ`º« aèÑ∂¨¶ ~°Ü∞« u I J5QflÆ ÜÕ∞2 ã≤fi+¨H6ì $õ `Õ5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨Hì $õ `« W^Œ"∞£ II
„ѨuѨ`ü ™ê÷báêHõ=ÖËÑ¡ ¨ „áêâ◊#"£∞ I [Ü«∂k„ѨuѨ^ºŒ `Õ Ñ¨i¿+K«<åO`«O Hõ$`åfi I
„Ѩ}`© å =∂~°#˚ O, Hõ$`åfi I "åQƺ`«ãû¨ OÉèÏ~å<å^•Ü«∞ ã¨OÉèÏ~å<£ 㨉Äõ <Î £ ^è•<å
ÖÏ*Ï <åO[<åÉèºí O[<Õ ã¨Q÷ ~Æ À j~° q∞u ã¨OÉèÏ~å<å^•Ü«∞ „áêp=ÚnpO "å
kâ◊=ÚѨx„+¨¯=∞º â◊√KÒ ^Õâı Ñ‘~O°î Hõ$`åfi `«„`« „áêp~°∞npâ◊Û u„ã¨ã„Î≤ ™È ~ˆ MÏ
ed`åfi I ~ˆ MÏHõ~}
° „ѨHÍ~°ó Jyfl ã¨O÷ _çÖ’ ÖËY¡ #=`ü I `å ã¨fikƒù ~°∞ѨxhÜ«∞
I #"≥∂ Jã¨∞Î ã¨~ˆ ÊÉè’º ÜÕ∞áêi÷"å W`åºk |eO ǨÏiëêºg∞ `«ºO`Õ ~ˆ MÏ #∞
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

305

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„Hõ"∞Õ } 㨉Äõ Î xfl=Ѩu I ã¨H$õ ^Õ= =∞O„`«ó I #"≥∂1 Jã¨∞Î ã¨~ˆ5 ÊÉè’º6 ÜÕ∞áêi1"÷ å5 Ü«∞
P2O`«iH5 ÍΔ º1 ÜÕ∞k5"åº ÜÕ∞k5âß2ºó I `Õɺíè 1 W5=∞O |5eQ∑OǨÏi1 ëêºq∞ I (`Õɺ1íè W5=∞O
|5e=∞1Ç¨ ~ü+"¨ ∞£ I W`«∞º`«û~°˚ <Õ qâı+ó¨ II) ã¨OѨÙëê¯ ^è•<åÖÏ*Ï<åO [<åÉèºí O[<Õ
ã¨Q÷ ~Æ Àj~°q∞u `«∂+‘O‚ x=Ѩu I `«HHΔõ õ "≥â· ßÖËÜ∞Õ u uã¨$aè, ã¨ûg∞p<å=∂ã≤,
„áêpkˆQ`… Ü
« ∂≥ <å=∞ ¿ãu÷ ^•fi^Œâa◊ óè Ѩ~åºÜ≥∞ÿ ~°∞Ѩ™ê÷Ü∞« II `«H1 HΔõ "5õ â·≥ ß1ÖÜ
Ë ∞«
^è$Œ6 `«~å2¢Ã+ì ~å=`«5 ¿ãÎr"1 å5 ã¨Î fi~Ú1# ã¨û`6 « ã¨Î fi~Ú1 ã¨^5 Àƒùº=5~ü ëêÉè’º1#6 ó5 Ѩi^1 ÕÇ≤Ï
I ^è$Œ `6 ~« å2¢Ã+Âì ~å=`«`5 H1« HΔõ "5õ â·≥ ß1ÖÜ
Ë ∞« 5 ¿ãrÎ "1 å5 ã¨Î fi~Ú1# ã¨û`6 㫠Ψ fi~Ú1 ã¨^5 Àƒùº=5~ëü êÉè’º1
#5ó Ѩi1^ÕÇ≤ÏI J5Ç≤Ï5Q∑5O™ê5u5|5Å ¿ãÎ r1"å5ã¨Î fi~Ú1# ã¨û6`«........ Ѩi1^ÕÇ≤Ï I
J5u|5 Ö5 Ï5ÇÏ≤ Q5 O5∑ 㨠¿ãrÎ "1 å...... Ѩi^1 ÇÕ Ï≤ I ÜÕ∞^ŒO1 ^Œâ5 ¥◊ HÍ5ó áêi÷"1 å5™êÎQ∑ ã¨Î fiq∞5`ó«
Ѩ5~À QÆ=Ó1ºu5 x"Õ1â◊Ü«∞I ã¨Ou5 "≥·#1 â◊≈6Ѷ≤#5 ã¨ûOu1 ^Œ5O_ç#5 ¿ãÎ"À5 <Õkú6
#™ê5<ºÕ ^Œ∂º6Ü∞« =∞5™ê‡<£ Ç≤Ï#5 ™ê1`« II ^•fi^ŒâÑ◊ ~¨ åºÜ«∂}Ï =ÚѨ™ê÷# „ѨÜ∂≥ QÆ
LK«º`Õ – ã¨g5 ∞p5<å=∂1ã5≤ „áêp5kHõ™Î ê2º¿ã 
6Î yfl ~°kÑ1è u¨ ~°ã`5≤ À ~°H1 `6Δ˜ å Ü«∞âßÛkèÑ1 u¨ 5
~°ºâ◊Û1 QÀ5áêÎ `åÉèϺ6O #=∞5 ™œÎ <À1 =∞$_»Ü∞« `å5O `ÕÜ∞« O kfi6ëȇ Ü«∞â◊Û1 <À5 ^Õfi+≤6ì
`«O "å5O [OÉè1Ë ^Œ^•è q∞ I F5[ã5 fi≤ h5 <å=∂1ã≤ ^ŒH}
6Δ˜ Ïk Hõ™Î ê2º ã¨6Î WO„^À 
kèÑ1 ¨uó5 Ѩ$^•1‰õÄ ~°H˜Δ`6 å Ü«∞âßÛkèÑ1 ¨u5 ~°ºâ◊Û1 QÀ5áêÎ `åÉèϺ6O #=∞5 ™œÎ <À1
=∞$_»Ü∞« `å5O `ÕÜ∞« O kfi6ëȇ Ü«∞â◊Û1 <À5 ^Õfi+≤6ì `«O "å5O [OÉè1Ë ^Œ^•è q∞ II
„áêp5<å=∂1ã≤ „Ѩf6 p5k Hõ™Î ê2º ¿ã6Î ™È"≥∂ kèÑ1 u¨ ã¨ûfi6*’~°H1 `6Δ˜ åÜ«∞âßÛ... ^Œ^•è q∞
I J5=™5 ê÷"å5<å=∂5 ã¨∞º1 np5k Hõ™Î ê2º¿ã6Î =~°∞}
5 À  kèÑ1 u¨ ã≤~6Î â° Û1◊ ~år ~°H`6Δ˜ å
Ü«∞âßÛ...^Œ^•è q∞ I JkèÑ1 f¨ fl6 <å=∂1ã≤ |$ǨÏf5 k Hõ™Î ê2º ¿ã|6Î $ǨÏã5 ʨ u5 ~°kÑ1è u¨
t≈fi6„`À~°H1 `6Δ˜ å Ü«∞âßÛkèÑ1 u¨ .5 ..... ^Œ^•è q∞ I =5th5<å =∂1ãÜ
5‘ ∞« O kHõ™Î ê2º¿ãÎ Ü«∞"5 ∂≥  
kèÑ1 u¨ ó HõÖ5 χ+¨„1 w"À ~°H`6Δ˜ å Ü«∞âßÛkè.1 ...... ^Œ^•è q∞ I ¿ÇÏ5`Ü
« ∂≥ <5 å1=∞ã¨6÷ `Õëê2O
306

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=ó ѨÙ~5 ÀQÆ$Ç6 ¨ J5yfl ~°fi6 W+¨=1 ã¨ûe5Ö’ "å1`<« å5=∞O `ÕÉ’è º1 "À5 #=∞5¿ãÎ <À1
=∞$_»Ü∞« O`«∞5 `ÕÜ∞« O kfi6ëȇ Ü«∞â◊Û1 <À5 ^Õfi+≤6ì `«O"À5 [OÉè1Ë `«^•è q∞ I x5eO5 áê<å=∞1ã6÷¨
`Õëê2O "À ^ŒH}6Δ˜ Ï QÆ$Ç6 ¨ ó Ñ≤`5 ~« À1=5 W+¨=1 5 ã¨ûQÆ~1 À "å`«<å5=∞O `ÕÉ’è º"À5 #=∞5...[OÉè1Ë
^Œ^•è q∞ I =5„l}À5 <å=∞1ã6÷¨ `Õëê2O =ó Ѩâ5 ßÛ^Œ$æ Ç6 ¨ ã¨ûfiáÈ1fl=5 W+¨"1 À5 QÆÇϨ fi1 ~À
"å`«<å5=∞O `ÕÉ’è º "À5 #=∞5...... [OÉè1Ë ^Œ^•è q∞ I J5=™5 ê÷ "å1<À5 <å=∞1ã6÷¨ `Õëê2O
= L`«~6Î å ^Œ$æ Ç6 ¨ PáÈ1 =5 W+¨=1 ã¨û=Ú5„^À "å1`<« å5=∞O...`«O"À5 [OÉè1Ë ^Œ^•è q∞
I JkèÑ1 `¨ Ü
« ∂≥ 5 <å=∞1ã6÷¨ `Õëê2O= L5Ñi¨ Q1 $Æ Ç6 ¨ =5~¬° O=5 W+¨"5 À =1™êfi<£ "å`«<å5=∞O
`ÕÉ’è º1 "À #=∞5... `«O"À5 [OÉè1Ë ^Œ^•è q∞ I „Hõ"5 åº<å=∞1ã6÷¨ áêi÷"1 å5 ¿ãëÎ ê2O = W5ÇϨ
QÆ$Ç6 ¨ J#1flO =5 W+¨"1 À xq∞5ëÈ "å1`<« å5=∞O `ÕÉ’è º1 "À5 #=∞5¿ã.Î ..`«O"À5 [OÉè1Ë
^Œ^è•q∞ I U=O ^•fi^Œâ◊Ѩ~åºÜ≥ÿ∞ ~°∞Ѩ™ê÷Ü«∂Ѩó Ѩi+≤K庄ѨfHõΔã¨∂Î+‘‚
"Õ∞`«ºÑ¨âfiı `«Ñ^¨ uÕ ^•fiÉèϺ =∞$Q̓ùº =Ú^Œ‰Ωõ OÉè#Ë „uó „Ѩ^HŒ }
Δ˜ =∞O`«~`° À 
QÍ~°O x"Õâ#◊ O "å Ѩi+≤Kº« I JѨâfiı `«Ñ^5¨ •[1ÇÏ≤ 5 ѨÓ~ˆ fi1 }5 KåѨ~ˆ1 }K« I ã¨Ñ5 Ψ K«5
=∂#∞1+‘ i5=∂ ã≤„6Î ã¨âÛ1◊ ~å5[|1O^ègŒ ó I #"≥· âıfi`6 « ™êº2^•è ºKåˆ~5 Ç≤Ï1 ~°Ñ6˚ ∂¨¶ #5HOõ K«#5
I âıfi`6 åÜ«∞"1 ·≥ ^Œ5 ~åfiÜ«∞5 #"≥∂5 #=∞1 âı≈6 fi`åÜ«∞1 "≥^· ~5Œ åfiÜ«∞1 II „ÉÏǨχ}Ï<£
Éè’[ÜÕ∞^•ú<åó ‰õΩ=∂~å<£ „áêâ◊Ü∞« OuII ã¨=∂ѨOÎ Hõ~‡° II ǨÏió FO `«`û« `ü II
U==∞ǨÏ#ºÇ¨Ï<Àº^Œ<#Õ ã¨‰Ωõ aÎ è ~Ô · fi`«O |eQ∑O ǨÏ~ˆ ^À`«û~åæ`ü II
★★★

ã¨~Ê° |ÖË ~°∞`«û~°óæ
=∂~°æj~å¬O áœ~°‚=∂™êº =∞ã¨Îq∞`Õ KÒáêã¨#Q∑OǨï`åfi „áê}Ï
<åÜ«∞=∞º I U=O...„Ñ‘`º« ~°O÷ ã¨~Ê° |ÖË ~°∞`«û~°#˚ O Hõi¿+ºI ã¨~Ê° |e= `å÷ûbáêHÍ
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

307

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^Œºyfl=ÚMÏO`Õ ™ê÷báêHÍ ^Œ=^•Ü«∞I =∂5~j6æ° ~6Ô ¬ºÂ áœ2~=‚° ∂5Ã㺷 ™êfiǨ2 I =∂~°jæ ~Ô ¬ºÂ
áœ~°=‚ ∂™êºW^Œ"∞£ I U=O [QÀú=∞â◊Hõ W`åºk Ǩï`åfi [Ü«∂k Ѩi¿+K«<åO`«O
Hõ$`åfiѨÓ~°fi= ^À^Œ#O "å 㨉õÄÎ <åfi  ^•Ü«∞ „áêp =ÚnpO "Õ`åºk
|e„ѨHˆ ÑΔ }
¨ Ë qâı+ó¨ I `Õɺ1íè W5=∞O |5e=∞1Ç¨ ~ü+"¨ ∞£ Wu =∞O„`«ã<¨ åfl=∞ó I `«`«
LѨ™ê÷Ü«∂Ѩó Ѩi+≤KÕº`åº^Œº„`≥·= =Ú`«û$[u I `«`À „ÉÏǨχ}Éè’[#
=∂j~°fiK«#OK« II

L`«û~°#˚ O ã¨=∂Ѩ"Î ∞£
★★★

P„QÜ
Æ ∞« } ™ê÷báêHõó
J^ä•„QÆÜ∞« }=ÚK«º`Õ II =~å¬ã∞¨ âߺ=∂HÍ„QÆÜ∞« }O â◊~k° „gÇ‘Ï}ÏO
âߺ=∂HÍ<åO ã¨=∂㨠LѨÅÉèíº`Õ I =ã¨O`Õ Ü«∞"å<å"£∞ II áœ~°‚=∂™êº
=∞=∂"å™êºÜ«∂O "å „áê`«~“áêã¨#Q∑O Ǩï`åfiHõ$`«„áê}ÏÜ«∂=∞ó P„QÆÜ∞« }O
Hõi+¨º Wu ã¨OHõÅʺ I Ѩ`«flº=ǨÏ#<åk# "å<åO™ê÷báêHõQ∑æ„â◊Ѩ~Ú`åfi,
„â◊Ѩ}ÏaèѶ¨∂~°}O „Ѩu+≤ª`åaèѶ¨∂~°}O K« Hõ$`åfi  ˆQfl~°∞Ѩã¨=∂^è•<å
^•º[ºÉèÏQÍO`Õ =ÚMÏǨïuOǨï `åfi ^Œ~åfi º=ÚѨã‘Î~°º ™ê÷báêHÍ#‡^蕺
kÌfi~°=^•Ü«∂aèÑ∂¨¶ ~°º W5O„^•5wflÉèϺ6Q™5∑ êfiǨ2 I =∞^èºÕ AǨϟu I WO„^•yflÉèϺ
q∞^Œ"∞£ I ѨÙ#â‹Û· = =∞=^•Ü«∂aèÑ∂¨¶ ~°º I qâıfi2 Éè’º ^Õ"5 ÉÕ ºíè 6 ™êûfiǨ2 I qâıfiÉè’º
^Õ"ÕÉèíº W^Œ"£∞ I ѨÙ#â‹ÛÂ= =∞=^•Ü«∂aèѶ¨∂~°º HõΔ`åaèѶ¨∂~°}OK« Hõ$`åfi I
^•º"å1Ñ$¨ käg5 ÉèϺ6Q5∑ ™êfiǨ2 I ^•º"åѨ$kägÉèϺq∞^Œ"∞£ I ѨÙ# „ã¨∞ûK«∞ºÑ¨ã~Α º° I
L`«~Î å~åú`û« Hõ$uûfi+¨Hì $õ `Õ  =^•Ü«∞ kfi~°aÑè ∂¨¶ ~°º I # ǨÏqó „Ѩ`º« aèÑ∂¨¶ ~°Ü∞« u I
308

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J5QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ™5 êfiǨ2 JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨ìHõ$`« W^Œ"£∞ I W^茇ã¨#flǨÏ<å #ºkƒùã¨ûQ∑æ
ã¨Ê $âߺQ“fl „ѨÇϨ ~°u I ~°∞„^•Ü«∞ `«OuK«~åÜÕ∞^Œ"∞£ I JѨ LѨãʨ $â◊º I ÖËÑÜ
¨ ∂≥
i`åºk Ѩi¿+K«<åO`Õ #"å<åO `«O_»∞ÖÏ<å=∞ѨHÍfi<åO =ÚYO ѨÓ~°~Ú`åfi
w~åÎfi ÉèíHõΔ~Ú`åfi   K«=∞ºIK«~°∞âıëêu¯Oz ^À^Œ#O Ñ≤O_»Q∑Oã¨OÜ«Ú`«º
Ѩ~"° ∞Õ +¨ºª ã‘u Ü«∞AëêѨ$+¨ª =Oâ◊ Lkfi^Õ`ú ü I Ѩ~5 "5° ∞Õ +¨ºª ã≤1 Ѩ~=5° ∂O =∂5Q5∑ „tÜ«∞O1
QÆ=∞Ü«∞ II âߺ=∂HÍ„QÆÜ∞« }Ë ™È=∞ U= „Ѩ^•è #^Õ=`å I ã¨=∂ѨΠ=∂„QÆÜ∞« }"£∞
II
★★★

¿ÇÏ=∞O`«„Ѩ`«º=~ÀǨÏ}"£∞
¿ÇÏ=∞O`«„Ѩ`«º=~ÀǨÏ} =ÚK«º`Õ I ¿ÇÏ=∞O`«~“Î „Ѩ`«º=~ÀǨÏ}O
Hõ~=ΰ º"£∞ I Hõ$`«„áê}ÏÜ«∂=∞ó I ¿ÇÏ=∞O`«„Ѩ`º« =~ÀǨÏ}O Hõi+¨º Wu ã¨OHõÅʺ I
„Ѩ`6 º« =1~∂° _èÀ <À ¿ÇÏ=∞5O`«ó I W`Õº `å=^Œ∞HÍÎ fi Y\Ïfi^Õó „Ѩ`º« =~°∞ǨϺ â◊Ü∞« #^Õâı
#=Q∑æ ã¨fiã¨Î~° =∂ã‘Î~°º „ѨuHõΔ¢`«Î Wu „uaè~°‡O „`≥· ~°ÌH˜Δ}Ë áêˆ~≈fi #=ã¨fiã¨Îˆ~
Ü«∞[=∂<å^ŒÜ«∞ã¨ûOqâ◊Ou I „Ѩu1HõΔ6¢`ÕÎ „Ѩu1uëêªq∞ ~å5„¿+ì I „Ѩ`«º âıfi1+¨μ5
„Ѩuu1 ëêªq∞5 QÀ+¨μ1 I „Ѩu„1 Ѩ*6 ÏÜ«∂O5 „Ѩuu1 ëêªq∞5 Éè"í º2Õ I W5ÇϨ ^è$Œ u1 i5ÇϨ q^è$1Œ u
i5ÇϨ ~°Ou1 i5ÇϨ ~°=∞1uó I ^ŒH}
Δ˜ `«ó Ñ≤`À`«~Î `° À =∂`å =∞^èºÕ Hõ~åÎ, U= q∞`«~ˆ
*˺ëêª^Ü
Œ ∞« ã¨ûOǨÏ`å Éè∂í `åfi ã¨OqâıÜÚ« ó I L`«~Î åÉèϺO Ѩ$käg =∞aè=∞$â◊u I
™Èº6<å Ѩ$1 käq5 Éè"í å1 #$Hõ6Δ ~åx5"Õ â◊h1 I Ü«∞Kå1Û#ù 5 â◊≈~°‡1 㨄5 Ѩ^•ä ó2 I |_ç`5 å÷
Ѩ~fi1° `å<åO d5„^ŒO a1Éiíè ¬ Ѩ$käq I „ѨÜ∂« Éè∂í q1 ∞ „Ѩ=`«fiu=∞5Ç¨ fl l5<À+≤1 =∞Ç≤Ïx II
U=O ã¨O"Õâ<◊ åk Ѩ$kä=ºaè=∞~°≈<åO`«O ã¨~ˆ fiëêO =∞O„`å=$uÎ ¢ãóÎ≤ Hõ~"ΰ åºII
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

309

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨=∂ѨOÎ ¿ÇÏ=∞O`« „Ѩ`º« =~ÀǨÏ}"£∞ II
★★★

Dâß#|eó
J^äŒ Dâß#|e ~°∞K«º`Õ I L^ŒQÜ
Æ ∞« <åk+¨μ Hõ$`«„áê}ÏÜ«∂=∞ó U=O...
„Ñ‘`º« ~°O÷ Dâß#|eO Hõi+¨º Wu ã¨OHõÅʺ I Dâß<å~°÷ q∞u |∞^•úº ™ê÷báêHõQæ∑
„â◊Ñ~¨ Ú`åfi „â◊Ñ}
¨ ÏaèÑ∂¨¶ ~°}O „Ѩu+≤`ª åaè Ѷ∂¨ ~°}O K« Hõ$`åfi I Hõ~åÎ Ü«∂=O`«
ã¨ûÑ≤O_®ó ¢ã‰Î‘ Ωõ =∂~å¿ãëÎ êO Éè’‰õΩOΠѨ~åºÑ¨OÎ =∞$^•ƒùO_Õ Ö∫H˜Hˆ  Q“fl HÔ „ÂΔ `«Ñ`¨ º« O
K«~°∞Q∑æ„â◊Ѩ~Ú`åfi aèѶ¨∂~“ºáêã¨<åyfl =∂^•Ü«∞ ÜÕ∞# Kå<Õº# „^Œ"Õº}Ïs÷
Éè=í u`å<£ ã¨~åfi<å^•Ü«∞ Ѩ`åflº^≥º· â◊Û ã¨ÇϨ „áêp =ÚnpO"å kâ◊ =ÚѨx„+¨¯=∞º
|Ç≤Ï„~åæ"∞Õ â◊√KÒ ^Õâı #nfˆ~ â‹Ö· Ï„ˆQ"å ã¨O÷ _çÅO HõÅÊ~Ú`åfi  Qˆ fl~°∞Ѩ
ã¨=∂^è•<åk áê„`«„ѨÜ∂≥ QÆHÍÖË I ^Õ=áê„`å}Ï =∞O`Õ HÍO㨺áê„`«„`«Ü∞« O
kfiK«`åfiiOâ◊`«ÊÖÏ â◊Ѩ~å‚xK« ^ŒfiO^ŒfiO „ѨܫÚ[º HÍO㨺áê„`« ѨÖÏâ◊
Ѩ~å‚<å=∞Ñ≤ Ѩ$^äHŒ ± `«Ñ#¨ ã¨=∂‡~°#˚ „Ѩu`«Ñ#¨ „áÈHõ}Δ Ïnx Hõ~"ΰ åºx I Jyfl=ÚMÏO
`Õ  Ѩˆ~}ÏyflO ^Õfi ‰õΩ\© „áêQÍÌfiˆ~ Hõ$`åfi^ŒfiÜ≥∂~°‡^èÕº [Ü«∞O `åÜ«∂Ñ≤
Ü«∞^ä•=HÍâ’ Éè=í u `«^•ä ‰õΩ\©H~õ Àu I P`åfi=ǨÏOufi `«º$Kå^ŒfiÜ≥∂ó ‰õΩ\’ºó
^ŒH}
Δ˜ ™êºO ‰õΩ\Ϻ g∞âß#O =∞Ǩ^Õ==∂"åǨÏÜ«∞u I P`åfi1=ǨÏO`«∞5 ǨÏ~°Ü
1 ∞« 5
ã¨ûKÕ`1 «ã¨ âı≈fi6`≥·~°âfi‹·2 ã¨û6 ǨψH`1 «∞=5 ∞kƒùó1 I "å`å1lÔ~·6 ~°ƒÅ1=kƒù6 ~°‡<À1["≥·6 ~åÜ«∂Ç1 ≤Ï
j5„Ѷ∞¨ O =∞=∞1 ǨÏ"5 åºÜ«∞1 â◊~5 Àfi"£∞ I L`«~Î ™° êºO ‰õΩ\ϺO g∞_è∞» +‘=Ú=∂O ^Õg
=∂Ü«∂Ç≤Ï g∞_è∂» +‘u Ö∫H˜Hͺ "åKå P"åǨÏÜ«∞u I =∞^èºÕ   =HÍâı PÜ«∂Ç≤Ï
[Ü«∞O`Õu [Ü«∞O`« ã¨∞„|Ǩχ}º ÉèíQÆ=O`« =∂"åǨÏÜ«∂q∞ I P"åǨϺ I
310

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Dâß<åÜ«∞ g∞_è∞» Ã+º· [Ü«∞O`åÜÕ∞`åº"åǨÏ# „Hõ"∞Õ } ëÈ_»â’ѨKå~°ÑÓ¨ *ÏO
Hõ$`åfi I HÍO㨺„`«Ü∞« =∂^•Ü«∂Ѩ~ˆ }ÏyflO ‰õΩ\’ºó ѨÙ~°™êÎ ^•"åǨÏ# „Hõ"∞Õ }
x^è•Ü«∞ I „u+¨μ HÍO¿ãº+¨μ Dâß#™ê÷báêHÀ^Œ<å `«¯ÅÊ~Ú`åfi F^Œ#ã¨ÇÏ≤ `å<£
HÍO™êº<å^• Ü«∂yfl ã¨g∞Ѩ =∂ǨÏ$`«º Ü«∞^ä•™ê÷#O x^è•Ü«∞ I LѨã1 ʨ $â◊`∞«
g∞5_®è fi<£ g∞5_∞»è ¿+5 ™êfiǨ2 II Wu Dâß#O ã¨fi"≥∂^Œ#O I LѨã1 ʨ $6â`◊ ∞« g∞5_∞»è +‘1
g∞5_∞»è Ã+º6· ™êfiǨ2 I W`«∞º=∂O ^ÕgO ã¨fi"≥∂^Œ# =ÚѨãʨ $â◊u II [5Ü∞« O5 `ÀѨã1 ʨ $â◊
[Ü«∞O5 `åÜ«∞5 ™êfiǨ2 I Wu Ü«∞Aëê [Ü«∞O`«O ã¨fi"≥∂^Œ# =ÚѨãʨ $â◊º II
^Œ~åfi º =ÚѨã~Α º° I Dâß#™Èº^Œ<å kÌfi~°=^• Ü«∂aèÑ∂¨¶ ~°º Éè"í åÜ«∞ ^Õ"åÜ«∞
™êfi¿ÇÏ`«ºëêìaóè ™êfiǨHÍ~åO`≥· ~°‡O ¢`~·≥ ë° êìÇï¨ f ~°∞Ç˚ Ϩ Ÿu I JO`Õ Hõ`Δ åaèÑ∂¨¶ ~°}OK«
I FO Éè"5í åÜ«∞^1 "5Õ åÜ«∞5 ™êfiǨ2 II Éè"í åÜ«∞ ^Õ"åÜÕ∞^Œ"∞£ I â◊~5 åfiÜ«∞1 ^Õ"5 åÜ«∞5
™êfiǨ2 II â◊~åfiÜ«∞ ^Õ"åÜÕ∞^Œ"∞£ I Dâß1<åÜ«∞ ^Õ"5 åÜ«∞5 ™êfiǨ2 II Dâß<åÜ«∞
^Õ"åÜÕ∞^Œ"∞£ I Ѩâ5 √◊ Ñ5 `¨ Ü
1« ∞Õ ^Õ"5 åÜ«∞5 ™êfiǨ2 II Ѩâ√◊ Ѩ`Ü
« ∞Õ ^Õ"åÜÕ∞^Œ"∞£ I
~°∞„5 ^•Ü«∞1 ^Õ"5 åÜ«∞5 ™êfiǨ2 ~°∞„^•Ü«∞ ^Õ"åÜÕ∞^ŒO...... L5„QÍÜ«∞1 ^Õ"åÜ«∞5 ™êfiǨ2
II L„QÍÜ«∞ ^Õ"å ÜÕ∞^Œ"∞£ I cè=5 ∂Ü«∞1 ^Õ"5 åÜ«∞5 ™êfiǨ2 II cè=∂Ü«∞ ^Õ"åÜÕ∞^Œ"∞£ I
=∞ǨÏ`1 Õ ^Õ"5 åÜ«∞5 ™êfiǨ2 II =∞ǨÏ`Õ ^Õ"åÜÕ∞^Œ"∞£ I U=O g∞_è∞» ëêº F^Œ<å kfi
~°=^• Ü«∂aèÑ∂¨¶ ~°º I Éè=í 㨺 ^Õ=㨺 Ѩ`fl·≥ º™êfi¿ÇÏ `«ºëêìa™è êûfiǨHÍ~åO`≥~· ‡° O¢`·≥
~°ëêìÇï¨ f~°∞Ç˚ Ϩ Ÿu I JO`Õ Hõ`Δ åaèÑ∂¨¶ ~°}OK« I Éè=5í 㨺1 ^Õ=5 㨺6 Ѩ`fl·≥ º6 ™êfiǨ2 I
Éèí=㨺 ^Õ=㨺 Ѩ`åflº W^Œ"£∞ I â◊~5 °fi㨺1 ^Õ=5 㨺6 Ѩ`≥·flº6 ™êfiǨ II â◊~°fi㨺 ^Õ=㨺
Ѩ`åflº W^Œ"∞£ I Dâß1#㨺 ^Õ=5 㨺6 Ѩ`fl·≥ º6 ™êfiǨ II Dâß#㨺 ^Õ=㨺 Ѩ`åflº
W^ŒO I Ѩâ◊√Ñ5 ¨`Õ2 ˆ~Ì=㨺6 Ѩ`≥· 6fl º ™êfiǨ2 I Ѩâ◊√Ѩ`Õˆ~Ì=㨺 Ѩ`åflº W^ŒO I ~°∞„5 ^Œãº¨1
^Õ=5 㨺6 Ѩ`≥·flº6 ™êfiǨ2 II ~°∞„^Œã¨º ^Õ=㨺 Ѩ`åflº W^ŒO I L5„QÆ㺨1 ^Õ=5 㨺5 Ѩ`≥· 6fl º
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

311

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

™êfiǨ2 I L„QÆ㺨 ^Õ=㨺 Ѩ`åflº W^ŒO I cè=5 ∞㨺1 ^Õ=5 㨺6 Ѩ`fl·≥ º6 ™êfiǨ2 II cè=∞㨺
^Õ=㨺 Ѩ`åflº W^Œ"∞£ I =∞ǨÏ`1 À ^Õ=5 㨺6 Ѩ`fl·≥ º6 ™êfiǨ2 II =∞ǨÏ`À ^Õ=㨺 Ѩ`åflº
W^Œ"£∞ I „ã¨∞K«∞ºÑ¨ã‘Î~°º I =∞^蕺 ^À^Œ<å^Œ=^•Ü«∂aèѶ¨∂~°º I ǨÏqó
„Ѩ`º« aèÑ∂¨¶ ~°Ü∞« u I [5Ü∞« O5 `åÜ«∞5 ™êfiǨ2 II [Ü«∞O`åÜÕ∞^Œ"∞£ II ^Œ~åfi º =ÚѨã~Α º° I
㨠~ ° fi `« 㨠û Hõ $ `« û Hõ $ ^Œ = ^•Ü« ∞ kfi~° a è Ñ ¶ ¨ ∂ ~° º I J5 Q Æ fl ÜÕ ∞ 2 ã≤ fi +¨ ì 6 H õ $ `Õ 5
ã¨∞Ǩï1 `«Çï5¨ `åǨïf1 <å5O HÍ=∂1<åQ∑O ã¨=∞~°~ú Ú5„`Õ ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨Hì $õ `«
W^Œ"∞£ I L`«~ˆÎ } Ü«∞Aëê  yfl=ÚѨ™ê÷Ü∞« I ã¨fiã6 #Î≤ ó1 ѨÓ~°=6‚ ÚY5ó Ѩi„1 HÍ=∞`«∞ I
ã¨q∞`«û#flǨÏ#OK« Hõ$`åfi II ÖËÑÜ
¨ ∂≥ i`åºkѨi¿+K«<åO`Õ Ñ¨ÖÏâ◊Ñ~¨ å‚<åº^•Ü«∞
ã¨g∞¿Ñ x^è•Ü«∞ I UHõO Ѩ~°‚=∂^•Ü«∞ LѨã‘Î~°º Dâß#™êº<åfl ^Œ=^•
Ü«∂aèÑ∂¨¶ ~°ºI QÆ$Ç6 ¨ á5 ÈѨã1 ʨ $â◊ QÆ$ǨÏá5 êÜ«∞5 ™êfiǨ2 I QÆ$ǨÏáêÜÕ∞^Œ"∞£ I Dâß<åÜ«∞
^ŒH}
Δ˜ ™êºO ‰õΩ\ϺO ^Œ`åÎ fi ѨÙ#~°Ñ≤ Ѩ~å‚O`«~O° ѨÓ~°fi=∞O„`Õ}ÿˇ "Õâß<åÜ«∞
^Œ`åfi I U= q∞`«~Ü
° ∂≥ ~°Ñ≤ P"åǨÏ# „Hõ"∞Õ } L`«~Î ™° êºO I QÆ$Ç6 Ϩ Ñ5 Ù¨ ºÑ¨ã1 ʨ $â◊Q$Æ Ç¨ÏÃ5 Ѻ·
™êfiǨ2 II QÆ$ǨÏáêº W^Œ"∞£ I Wu ^Õfi Ѩ~ˆ ‚ ^•`«"ºÕ I Ѷ∞¨ ’5+}
≤ 5 LѨãʨ $â◊`«
Ѷ∞¨ ’5+É≤ ºíè 6 ™êûfiǨ2 I Ѷ∞¨ ’+≤ɺíè W^Œ"∞£ I W`ÕºHˆ # =∞O„`Õ} =∞^èºÕ ^Õfi Ѩ~ˆ ‚ ^•`«"ºÕ
I ѨÙ#â◊Û I âßfi6ã#≤ 5 LѨã1 ʨ $â◊`« âßfi6ãÉ≤ ºíè 6 ™êûfiǨ2 II âßfiã≤ɺíè W^Œ"∞£ I ^ŒH}
Δ˜ ™êºO
^Õfi ^•`«"ºÕ I qz#fiO`« W`«∞º`«~Î ™° êºO ^Õfi I q5z#5 fiO`«5 LѨã1 ʨ $â◊`« qz5#fi^Œƒºù 6
™êûǨ2 I qz#fi^Œƒºù W^Œ"∞£ II L`«~Î ° ™êºO^Õfi II „ѨÑ5 Ù¨ #5 fiO`«5 LѨã1 ʨ $â◊`« „ѨÑÙ¨ #5 fi^Œƒºù 6
™êfiǨ2 II „ѨÑÙ¨ #fi^Œƒºù W^Œ"∞£ I =∞^èºÕ ^Õfi I ã¨=5 ∞5âfl◊ O`«5 LѨã1 ʨ $â◊`« ã¨=∞5âfl◊ ^Œƒºù ™6 êûfiǨ2
II ã¨=∞â◊fl^Œƒºù W^Œ"∞£ I ^ŒH}
Δ˜ ™êºO ^Õfi I ^Õ=5 ¿5 ã<5 å LѨã1 ʨ $â◊`« ^Õ=¿ã<5 åÉèºí 6
™êfifiǨ2 II ^Õ=¿ã<åÉèºí W^Œ"∞£ I Wu ^ŒH}
Δ˜ ™êº"Õ∞= ^ŒâÑ◊ ~¨ å‚x ™È^Œ<åx ^Œ^•u
I Ü«∂ PMÏ1º`å Wu ^ŒâH◊ $õ `«fiã¨™Î êº "Õ∞= ‰õΩ\ϺO ѨÙ# ~°^Ì •u II Ü«∂ PMÏ1º`å5
312

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ü«∂ âßÛ<åMÏ1º`å ^Õ=¿ã<5 å LѨã1 ʨ $â◊`« ^Õ=¿ã<5 åÉèºí 6 ™êûfiǨ2 II ^Õ=¿ã<åÉèºí
W^Œ"∞£ I ^•fi6~á5° ÈѨã1 ʨ $â◊ ^•fi~°á5 êÜ«∞5 ™êûfiǨ2 II ^•fi~°áêÜÕ∞^Œ"∞£ I Wu ^ŒH}Δ˜ ™êºO
^Õfi I ^•fi6~Ñ5° Ù¨ ºÑ¨ã1 ʨ $â◊ ^•fi~°Ã6 Ѻ· ™êfiǨ2 II ^•fi~°áêº W^Œ"∞£ I W`«∞º`«~Î ™° êºO ^Õfi
I J5<åfi6™ê5i}5 LѨã1 ʨ $â◊ `å<åfi™ê5iÉèºí 6 ™êûfiǨ2 II J<åfi™êiÉèºí W^Œ"∞£ I Wu
=∞^èºÕ ^Õfi I x5+O5¨ y#∞flѨã1 ʨ $â◊ x+¨O5 y}Ë5 ™êfiǨ2 II x+¨Oy} W^Œ"∞£
I
^ŒH}Δ˜ ™êºO^Õfi I U=O Ü«∞^ä•ã¨fi"≥∂^Œ<ÉÕ ºíè ó Ѩ~^‚° •#"£∞ I `«„`«â’¡Hóõ I „uaè ~°º^äÀ_èO»
Ѩi^•Ü«∞ =∞O¢`·≥ ã¨^Î •ä Ѩ~Ô ~· ∞° ‡Yº ‰õΩ\∫„uaèã∞¨ Î I „uaè ~°º^èÀ_èO» ѨÙ#~°∞HõÎ "Õ∞HõO
=ÚYºã¨ º 㨠O ^Õ â ◊ Hõ Ñ ¨ i Ì t +¨ º ó I Ѩ ~ ° ‚ ^ •# âı ë È^Œ # O Ñ≤ O _» O Hõ $ `åfi
Ѩ~Ñ‚° Ù¨ >Ë =^•Ü«∞ I #"≥∂1 x+¨O5 y}1 W+¨μkè=5 ∞`Õ2 I W`Õº==∞O`« =ÚHÍÎ fi =$HõΔ
Pã¨[u I `«ã≤‡ <å¯ÖË #=∞¿ãÎ ~°∞„^Œ=∞#º= W`«ºO`«O „Ѩâ◊flO [¿Ñ`ü II
„Ѩ^äŒ"≥∂`«Î=∂#∞"åH“"å II L`«Î=∂#∞"åˆH qâı+¨ó I ã¨Ç¨Ï„™ê}˜ ã¨Ç¨Ï„ã¨â◊
Wu ^Œâã◊ ∞¨ =∞O„`Õ+μ¨ `ÕëêQ∑O ã¨ÇϨ „ã¨Ü∂≥ [<Õ  =^è<Œ åfix`«#‡ã‘`º« #∞+¨OQÆó I
ã¨Ç5 Ϩ „™ê1}㘠Ǩ Ϩ „ã¨â5 ’ÜÕ∞~°∞„5 ^• JkèÉ5 ∂íè =∂2º"£∞ I `ÕëêQ∑O1 ã¨ÇϨ „ã¨Ü∂≥ [5< 
Õ
=5^èŒ<å1fix `«#‡ã≤ I J5ã≤‡#1‡Ç¨Ï`5 «º~1 °‚6 "Õ 
2 O`«iˆ1HΔ Éèí"5 å Jkè1 I `ÕëêQ∑...ã≤ I
hÅ1„w"åt≈u5HOõ ~îå2 â◊≈~6 åfi J5^óŒè Hõ=1Δ ∂K«~5 åó I `ÕëêQ∑1 ... ã≤ I hÅ1„w"å t≈u5HOõ ~îå5
k=Q∑O1 ~°∞„5 ^• LѨ„1 t`åó I `ÕëêQ∑...ã≤I ÜÕ∞=6$Hˆ +Δ μ¨ 1 ã5㨠Ê≤ O[1~å5 hÅ1„w"å5 qÖ’1ÇÏ≤ `åó
I `Õ... ã≤ I ÜÕ∞Éè∂í `5 å<å5 =∞kèÑ1 `¨ Ü
« ∂≥ qt5MÏã¨ó1 HõÑi5¨ #Ì ó1 I `Õ... ã≤ I ÜÕ∞ J<Õfl1 +¨μ
q5q^èº1Œ Ou5 áê„`Õ+1 μ¨ 5 Ñ≤|`1 À5 [<å<£1 I `Õ...ã≤I ÜÕ∞Ѩ^5 •ä O Ѩk1 ~5ä H° Ü
1Δõ ∞« SÅ|$6^•Ü«∞=5 Ùº^èó1Œ
I `Õ... ã≤ I ÜÕ∞ f5~å÷x1 „ѨK5 ~« O1° u „ã¨∞H6 Í=1O`À x+¨O5 y}1ó I `Õ... ã≤ I Ü«∞ U5`å
=1O`«âÛ◊ 6 Éè∂í Ü«∂Q∑O1 ã¨âÛ◊ 6 kâ’1~∞° „5 ^•q1`ã« ~ˆ6÷≤ I `Õ... ã≤ I ѨâßÛ^ŒÜ∞« O qâı+ó¨ I
#"≥ ∂ 1 ~ ° ∞ 5 „ ^Õ É è ’ º6 ÜÕ ∞ Ѩ 1 $ kä 5 " åºO ÜÕ ∞ ëê5 =∞#fl6 q∞+¨ 1 = 5 ¿ ãÎ É è ’ º6 ^Œ â ◊ 5
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

313

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„áêp5~°Ìâ◊1^ŒH˜Δ6}Ï...^Œ^è•q∞ I #"≥∂1~°∞5„^ÕÉè’º6 ÜÕ∞2 O`«i1ˆHΔ6 ÜÕ∞ëê5O "å`«5
W+¨=1 ¿5 ãÉÎ ’è º6^⌠5◊ „áêp5... ^Œ^•è q∞ I #"≥∂~1 ∞° „5 ^ÕÉ’è º6 ÜÕ∞k5q ÜÕ∞ëê2O =5~¬° q∞+¨=1 ¿5 ãÉÎ ’è º6
^Œâ5◊ „áêp5...^Œ^•è q∞ I Jaè`« U`« =∞yflO QÍó ™ê÷ÑÜ
¨ ∞« u I Ü«∞^ä• „Ѩ^•è #
Ǩϟ=∞HÍÅ U"≥<· åQÍó ^è∂Œ =∞ó „áêѨÙflÜ«∂`ü `«^•ä ™ê÷ÑÜ
¨ ∞« u I `«ã‡≤ <å¯ÖË `å
QÍâ◊ÛO^Œ <åkQÆO^è#Õ ^Œ~åƒù„QÆ=Ú+≤<ì å  "ÀHõuΔ I =$ëê} "Õ∞"儈Q "ÀHõuΔ I
J#Q“fl Hˆ „Δ `«ãº¨ ѨuO Ü«∞[`Õ I â◊√KÒ ^Õâı P`åfi=ǨÏO ufi`«º$Kå P"åǨϺ
‰õÄ~°ÛO x^è•Ü«∞ Ö∫H˜HÑõ ~¨ å‚x K«`åfii ã¨Ñ"Ψ å  ^•Ü«∞ ã¨g∞¿Ñ x^ä•Ü«∞ UHõO
Ѩ~=‚° ∂^•Ü«∞ LѨã~Α º° Hˆ „Δ `«Ñ`¨ åº^Œ<åfl ^Œ=^•Ü«∞ I Hˆ „1Δ `«ãº¨ 6 Ѩ`Ü
1« ∞Õ `åfi ^Œ^•g∞u
^Œ`åÎ fi I U=O„uó Hõ$`«fi+¨¬@¯ $`Àfi"å I J^äHˆŒ „Δ `«ãº¨ Ѩu<å =Ü«∞ q∞`«º $Q̓ùºO
Hˆ „Δ `«Ñu¨ =ÚѨu+¨`ª Õ I Hˆ „Δ `«ã1 º¨ 6 Ѩu<1 å=5Ü∞« Q∑OÇ≤Ï`5 1Õ <Õ= [Ü«∂=∞ã≤I QÍ =∞â◊fi1 O
áÈ+¨~Ú5`åflfiã¨<À1=∞$_® f5^$Œ âı2 I Hˆ „Δ `«ã1 º¨ Ѩ`5Õ =∞^è∞Œ =1 ∞O`« =¸5i‡O^è#5Õ ∞i1=5 ѨÜ∂≥ 1
J5™ê‡ã¨∞^1 ∞Œè HõΔ fi I =∞5^∞Œè â5 √◊ Û`«O1 Ѷ∞¨ $6 `«q∞1=5 ã¨∞ѨÓ`1 « =∞$6`ã« º1¨ #5ó Ѩ`Ü
1« ∂≥ =∞$_»Ü∞« O`«∞
II ã¨Ou+¨`ª Õ Dâß#™ê÷báêHõó I `Õ# ã¨iÊ+¨‡`å „ÉÏǨχ}Ï<Àƒù[ÜÕ∞`ü II `«`«
Pj~°fiK«#OK« I `«`« ã¨ûÑ≤O_® ã¨û¢ãHΑ Íó HÔ „ÂΔ `«Ñ`¨ º« O „áêâ◊flOu I `«`« â∫Ûáêã¨<åyfl
=∂^•Ü«∞ QÆ$Ǩ<£ QÆ`åfi Ü«∞„`« HõfiK«<åyfl q∞`åºk qkè<å  yflO „ѨuëêªÜ∞« u
II Wfâß# |eó II
★★★

=∂ã≤„âß^Œú"£∞
=∂ã≤„âß^Œú=ÚK«º`Õ II JѨ~°Ñ¨ˆHΔ Ü«∞ã≤‡ #flǨÏx „H˜Ü«∞`Õ I `«`«ó
ѨÓ~ˆ fi^Œ∞ºˆ~= ™êÜ«∞=∞øáêã¨#Ǩϟ"Õ∞ Ǩï`Õ „áêp<ågf Hõ$`«„áê}ÏÜ«∂=∞ó I
314

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

U=O ... „Ñ‘`º« ~°O÷ â’fiÉè∂í `Õ =∂ã≤„âß^ŒOú Hõ~åΠ 㑇u =∞#™ê ã¨OHõÅʺ I
`«ã≤‡<Õfl= HÍÖË Hõ$`«™êÜ«∞=∞â◊<å<£ „ÉÏǨχ}Ï #Ü«ÚQ͇ xfl=∞O„`«Ü«∞`Õ I
x=∞O„`«} „ѨHÍ~°ó I â◊fi „âß≈^ŒOú Éèqí `å `«„`« qâıfi^Õ"åˆ~÷ Hõ}
Δ ó „Ѩ™ê^Œó
Hõ~}° Ü
© ∞« ó I Jã¨∞Î Hõ~}° Ü
© ∞« ó I „áêp<ågf â◊fi„âß≈^ŒOú Éèqí `å `«„`« Ñ≤`$« Ñ≤`å=∞ǨÏ
„ѨÑ`≤ å=∞ǨÏ~ˆ ÷ Hõ}Δ ó „Ѩ™ê^Œó Hõ~}° Ü
© ∞« ó I Jã¨∞HÎ ~õ }° Ü
© ∞« ó I =∂`å=∞ǨkèHÍsKÕ`ü I
â◊fi„âß≈^ŒOú Éèqí `å I `«„`« =∂`å=∞Ç¨Ï =∂`«∞ó Ñ≤`å=∞ǨÏ=∂`«∞ó „ѨÑ`≤ å=∞Ǩ~ˆ ú
Hõ}
Δ ó „Ѩ™ê^Œó Hõ~}° Ü
© ∞« ó I Jã¨∞Î Hõ~}° Ü
© ∞« ó I J^äŒ Ñ¨~ˆ ^Œ∞º „~åƒÇ¨Ï‡}Ï <åǨ˙Ü«∞
„áê}Ï<åÜ«∞=∞º I U=O... „Ñ‘`º« ~°O÷ =∂ã≤ „âß^ŒOú Hõi¿+º I `«„`« Éè=í `å^Õ"åˆ~÷
Hõ}
Δ ó „Ѩã^¨ óŒ Hõ~}
° Ü
© ∞« ó I „áêp<ågf I Ñ≤`$« Ñ≤`å=∞ǨτѨÑ`≤ å =∞Ǩ~ˆ ÷ Éè=í kƒùó
Hõ}Δ ó „Ѩ™ê^Œó Hõ~}° Ü
© ∞« ó I Jã¨∞Î Hõ~}° Ü
© ∞« ó I =∂`å=∞ǨÏ=∂`«∞ó Ñ≤`å=∞ǨÏ=∂`«∞ó
„ѨÑ`≤ å=∞Ǩ~ˆ ÷ Éè=í kƒùó Hõ}
Δ ó „Ѩ™ê^Œó Hõ~}
° Ü
© ∞« ó I Jã¨∞Î Hõ~}
° Ü
© ∞« ó I J„HÀ^è<Œ ó·≥
... Hõ~‡° }˜ I `«`À QÆ$ǨOQÆ}Ë `åº^Œº~°Û<åO`«O ‰õΩ~åº`ü I L„kèÜ∞« `å =∞Q“1flK«
„H˜Ü
6 ∞« `å q∞u Hõ~åÎ I HÍ=∞1=Ú„kè6Ü∞« `åO HÍ=∞ =∞Q“1flK« „H˜6Ü∞« `å q∞u Éè’HÍÎ~ó°
„Ѩu „|∂Ü«Úó I ǨÏq+¨º=∞#fl=∞QÍfl =kè„t`«º, L^Œ QÆ∞^•fi㨺, Jkƒùó „áÈHõΔ º,
JaèÑ∂¨¶ ~°º I JˆQfl~°∞Ѩã=¨ ∂^è•<å ^Œºyfl =ÚMÏO`Õ I J#fl™Èº`«~Î åaè ~°∞Ç˚ Ϩ Ÿu I
Ü«∞<Õ‡ =∂`Õ`åºkaè ã¨ûѨaÎ óè „Ñ¨`º« $K«O „Ѩ^•è <åǨïf ~°∞Ç˚ Ϩ Ÿu I „ã¨∞K«∞ºÑ¨ã~Α º° I
kfi~°=^•Ü«∂aèÑ∂¨¶ ~°º I Ü«∞<Õ‡1 =∂5`å „Ñ¨Å∞1Ö’Éè5í K«~5° `«º#1#∞„=`å I `«<‡Õ 6 ~ˆ `«ó1
Ñ≤`5 å=1$VÍί =∂5‡Éèí∞ ~°<5 ÀºÑ¨Ñ1 ¨^Œº`åO Ü«∞*Ë˝â◊fi~° â◊~5 °‡}Ë5 ™êfiǨ2 II Ü«∞*Ë˝â◊fi~°
â◊~‡° }Ë Ñ≤„`« W^Œ"∞£ I kfi=∂`«$HõâÛı `ü II Ü«∞<Õ‡1 =∂5`~« “ „ѨÅ∞1Å∞Éè`í ∞« 5 â◊Û~°`1 5«
J#1#∞„=`Õ I `« <Õ‡~ˆ6 `«ó1 ...™êfiǨ2 II Ü«∞*Ë.˝ ..^Œ"∞£ I |Ǩï=∂`«$Hõ âıÛ`ü I Ü«∞<Õ‡1 =∂5`~« ó5°
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

315

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„ѨÅ∞1Å∞Éè∞í â5 Û◊ ~°O5 `«º#1#∞„=`åó I `«<‡Õ 6 ~ˆ `«ó1 ...™êfiǨ2 II Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~°... W^Œ"∞£ II
ѨÓ~°fi=`«∞Ê#~°=^•Ü«∞ I Ü«∂ã≤+Î O1ª¨ u5 Ü«∂ ^è•=1Ou5 Ü«∂ P2„~ÀÌÑ6 ∞‘¶ fló Ѩi`1 ã5« ∞¨ +÷ ó2‘
I J5kƒùifiâ◊fi1 㨺 Éè¢5í saÎ ~1è O5° `« ~°#5 ºO Ñ≤`5 ∞« ~°^1Ì Õè Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~°â~5◊ ‡° }Ë5 ™êfiǨ2 II Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~°â~◊ ‡° }Ë
Ñ≤„`« W^Œ"∞£ I ѨÓ~°fi= `«∞Ê#~°=^•Ü«∞ I Ü«∞ <Õ‡Ñ1 `≤ å=∞5ÇÏ‘ „ѨÅ∞1Ö’Éè5í K«~5°
`«º#1#∞„=`å I `«<‡Õ 6 ~ˆ `«ó1 Ñ≤`å =∞5ÇϨ Ÿ=1$VÍί =∂5‡Éè∞í ~°<5 ÀºÑ¨Ñ1 ^¨ ºŒ `å"£∞ Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~°
â◊~5 ‡° }Ë5 ™êfiǨ2 II Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~° â◊~‡° }Ë Ñ≤`å=∞Ǩ ÜÕ∞^Œ"∞£ I |ǨïÑ≤`å=∞Ç‘ÏHõ㺨 I
Ü«∞ <Õ‡1 Ñ≤`å=∞5ÇϨ ºó „ѨÅ∞1Å∞Éè∞í â5 Û◊ ~°O5 `«º#1#∞„=`åó I `«<‡Õ 6 ~ˆ `«ó1 Ñ≤`å...™êfiǨ2
II Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~°...ÜÕ∞^Œ"∞£ I ѨÓ~°fi=^Œ=^•Ü«∞ I J5O`«~^Ì1° 5Õè Ѩ~fi° `1 ~·≥ O5° `«~‡° Ǩº1 Ѩ$kä"5 åº
I P5aiè y6Ì ƒù ~1#° O5 `åaè~1 O5° `«~#5° ºO Ñ≤`1 å=∞5Ç¨ ^Œ^Ì1 Õè Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~° â◊~5 ‡° }Ë5 ™êfiǨ2 II
Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~° â◊~‡° }Ë Ñ≤`å=∞ǨÜÕ∞^Œ"∞£ I ѨÙ#~°=^•Ü«∞ II Ü«∞<Õ‡2 „ѨÑ`≤ å=∞5ÇÏ‘
„ѨÅ∞1Ö’Éè5í K«~5° `«º#1#∞„=`å I `«<‡Õ ~ˆ6 `«ó1 „ѨÑ`≤ å=∞5ÇϨ Ÿ=1$VÍί =∂5‡Éè∞í ~°<5 ÀºÑ¨1
Ѩ^ºŒ `åO Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~° â◊~5 ‡° }Ë5 ™êfiǨ2 II Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~° â◊~‡° }Ë „ѨÑ`≤ å=∞ǨÜÕ∞^Œ"∞£ I
kfi„ѨÑ`≤ å=∞Ç‘ÏHõ㺨 I Ü«∞<Õ‡2 „ѨÑ`≤ å=∞5ÇϨ ∫º „ѨÅ∞1Å∞Éè`í ∞« 5 â◊Û~°`1 5« J#1#∞„=`Õ I
`«<‡Õ 6 ~ˆ `«ó1 „ѨÑ`≤ å=∞5ÇϨ Ÿ... ™êfiǨI2 I Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~°â~◊ ‡° }Ë „ѨÑ`≤ å=∞Ǩ ÜÕ∞^Œ"∞£ I
|Ǩï„ѨÑ`≤ å =∞Ç‘ÏHõ㺨 I Ü«∞<Õ‡2 „ѨÑ`≤ å =∞5ÇϨ ºó „ѨÅ∞1Å∞Éè∞í â5 Û◊ ~°O5 `«º#1#∞„=`åó I `«
<Õ‡6 ˆ~`«1ó ... ™êfiǨ I Ü«∞ ... ^Œ"£∞ I ѨÙ#~°=^•Ü«∞ I J5O`«~^Ì1° |Œè ∞∞5`∞« aè1
~°Ç¨ÏŸ~å5¢`≥·ãû¨1 ã¨O5 kèaóè1 I J5~=°÷6 ∂5Ãã·âÛ◊6 =∂Ãã·2 âßÛ6O`«~#°5 ºO „ѨÑ1 ≤`å =∞5Ǩ ^ŒÌ^1 èÕ
Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~°â~5◊ ‡° }Ë5 ™êfiǨ2 II Ü«∞*Ëâ˝ fi◊ ~°â~◊ ‡° }Ë „ѨÑ`≤ å=∞ǨÜÕ∞^Œ"∞£ I ѨÙ# ~°=^•Ü«∞
ǨÏqó „Ѩ`º« aèÑ∂¨¶ ~°Ü∞« u I ÜÕ∞ KÕÇ5 Ϩ Ñ≤`5 ~« À5 ÜÕ∞K«5 <ÕÇϨ 5 Ü«∂Q∑âÛ1◊ q5^‡Œ Ü«∂Q∑O
L1K#«5 „Ѩq1 ^5 Œ‡ I JˆQfl6 `å<£"`Õ2 Ü
«÷6 «∞k5 `Õ*Ï1`«"Õ^ãŒ5 ¨ÎÜ«∂2 „Ѩ`6 «ÎQ∑æ ã¨fi^6 èŒÜ«∂1 =∞^ŒO`«∞5
316

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

™êfiǨ2 I Jq*Ï˝ `Õɺíè ó Ñ≤`$« Éèºí W^Œ"∞£ I ™êfiǨ Ñ≤„`« Wu+¨_ƒç óù „Ѩu=∞O„`«O
+¨_®*ϺǨïf ~°∞Ç˚ Ϩ Ÿu K«`∞« ~°∞$æ Ç‘Ï`«OQÆ$Ç‘Ï`åfi I ™êfiǨ Ñ≤„5 `Õ I Ñ≤„`« W^Œ"∞£ I
Ñ≤„5 `Õ ™êfiǨ2 II Ñ≤„`« W^Œ"∞£ II ™êfiǨ1 Ñ≤„5 `Õ I Ñ≤„`« W^ŒO II Ñ≤„5 `Õ ™êfiǨ2 I Ñ≤„`«
W^Œ"∞£ II ã¨fi^6 •è ™êfiǨ I ã¨fi^è•Ü«∂ W^ŒO I J5QflÆ ÜÕ∞1 Hõ=º6"åǨÏ<1 åÜ«∞ ã¨fi^6 •ä ™êfiǨ2
II JQÆflÜÕ∞ Hõ=º"åǨÏ<åÜ«∞ ã¨fi^è•Ü«∂ W^Œ"∞£ I U`«^•fi qѨs`«"∞£ I Ü«∞*’˝Ñg¨ f
ã≤fi+¨ìHõ$`« =∞=^•Ü«∞ I J5QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨ìHõ$`« W^Œ"£∞ I
„áêp<å g`«∞ºnp#=Ú+¨‚O Éèí™ê‡áÈǨϺ I JǨÏqëêº u¯Oz ^Œ=^•Ü«∞ I
™êfiǨ2 I „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£ I „áêp<ågf ÖËÑÜ
¨ ∂≥ i`åºk Ѩi¿+K«<åO`«O
Hõ$`åfi I U+¨ `Õ``« `Õ åºk Ü«∞EQ∑O +≤`Õ =∞Ç≤Ï"Õ∞`Õº`« ^ŒO`« =ÚHÍÎ fi #flO
=ºO[<åx Kåaè=∞$â◊u I Jã¨OÉèí=`«ºaè=∞~°≈<Õ =∞O„`å=$uÎó I U5+¨ `Õ1
`«`=5« ∞^è∞Œ =1 ∂Q∑O T5i‡ã¨û~°™1 êfi6<5£ Ü«∂"å1 #5yfl â◊Û1 Ѩ$käg5 K«5 `å=1 `«ºã¨º =∂5„`å
`å=1fO `« U5`åO =∂„`å2O ^Œ^•q∞5 Ü«∞^ä• 
5 yfl ~°H1 `6Δ˜ À #1∞ Ѩ^㌠Ψ U5=O
=∞ǨϺ1 O Ñ≤„5 `Õ H˜`6Δ À  #∞1Ñ^¨ Œ ã¨ãÎ fi¨ ^6 •è Éè=1í `5 åO `«fiQ∑æ ã¨fi^6 •è O`≥· ã¨ûÇ6 Ϩ ŸÑ¨r1 =5~Û° ¿ã1Î
=∞Ç≤Ï=5 ∂ I U+¨5 `ÕÑ1 `≤ å=∞ǨÏ5 =∞^è∞Œ =1 ∂Q∑O T5i‡ ã¨û~°™1 êfi6<5£ Ü«∂"å<£1 "å5ÜÚ«
âß6ÛO`«iH1 OΔõ K«5 `å=1 `«ºã¨º =∂5„`å `å=1fO `« U5`åO =∂„`å2O ^Œ^•q∞5 Ü«∞^ä•1
"å5ÜÚ« ~°H1 `6Δ˜ À  #∞1Ñ^¨ Œ ã¨UÎ =5 O =∞ǨϺ1 O Ñ≤`å=∞5Ç¨ Ü«∂2 H˜Δ6`À  #∞1Ѩ^Œã¨Î
ã¨fi6^è• Éèí1=5`åO `«fiQ∑æã¨fi6^è•O`≥· ã¨û6ǨϟѨ1 r=5 ™ê=∂1x `Õ=∞Ç≤Ï5=∂ I U5+¨ `Õ2
„ѨÑ`≤ å =∞ǨÏ5 =∞^è∞Œ =1 ∂Q∑O T5i‡ ã¨û~°™1 êfi6<£ Ü«∂"å1 <åk5`º« â◊Û6 ^Òºâ◊Û6 `å=1`º« 㨺
=∂5„`å `å=1fO `« U5`åO =∂„`å2O ^Œ^•q∞5 Ü«∞ ^ä• 
1 k5`Àº H˜6Δ `À #∞1Ñ^¨ ㌠Ψ
U5=O =∞ǨϺ1 O „ѨÑ≤`å=∞5Ǩ Ü«∂H2 ˜Δ 
6 `À#∞1Ѩã¨Î ã¨fi^6 è•Éèí=1 `5 åO`«fiQ∑æ ã¨fi^6 è•O
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

317

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`≥ã· û¨ Ç6 Ϩ ŸÑ¨r1 =5 Ü«∞EQ∑O1 +≤`Õ =∞Ç≤Ï=5 ∂ I J^äŒ `«$fÜ«∞ =∂=∞O„`«}"£∞ I ^ÕÂ
"ÕH}Δõ ó Hõ~=ΰ º Wu ^Õ"åˆ~÷ I „âß^Õú Hõ}Δ ó Hõ~=ΰ º Wu Ñ≤„`«~ˆ ÷ I Ü«∞*’˝Ñg¨ f ǨÏqëêº
^ÕHOõ „QÍ㨠=∂^•Ü«∞ qâıfi^Õ= HÍO¿ãº x^è•Ü«∞ I ^Õ=1 ã¨q`«ó5 „Ѩã∞¨ =1 I Ѩ$käg
`Õ áê„`«O...Ö’ˆH I W^ŒO q+¨μi‚ fi K«„Hõ"∞Õ ...ã¨∞~ˆ ™êfiǨII NqëÈ‚ ǨÏ=ºO ~°HãΔõ fi¨
I ѨÙ~°∂~°"å„~°=Ì ã¨O[˝Hõ qâıfi ^Õ"åW^Œ"∞£ "À ǨÏ=ºO ã¨Ñi¨ Hõ~O° ..... ã¨=∞ã¨fÎ ~ˆ +÷ μ¨
^Œ`=Ϋ ∞ã¨∞Î I ÜÕ∞ ^Õ"1 å k5"ºÕ ...A+¨^fiŒè "£∞ II „áêp<ågf I ǨÏqëêº ^ÕHOõ „QÍã¨
=∂^•Ü«∞ I Ñ≤`$« áê„`Õx^è•Ü«∞ I Ѩ$käg `Õ áê„`«O...Ö’ˆH I W^ŒO...ã¨∞~ˆ I
ã¨fi^ä• NqëÈ‚ Hõ=ºO ~°HãΔõ fi¨ I Ñ≤`$« Ñ≤`å=∞Ç¨Ï „Ñ≤Ñ`¨ å=∞Ǩó U`« ^Œfió Hõ=º"£∞ I
ã¨Ñi¨ Hõ~O° ...^Œ`Ϋ =∞ã¨∞Î II ÜÕ∞ KÕÇ5 Ϩ Ñ5`≤ ~« À5 ÜÕ∞...A+¨ãfi¨ I ã¨Ñ"Ψ åº^è• ^Œâ߈~+‚ fi≤ `åºk
„ÉÏǨχ}Éè’[<åO`Õ `«$áêÎó ¿ã`÷ åºkqH˜~Ñ° O≤ _®O`Õ L`«~Î åáÈâ◊#O ^Œ^•º`ü I
Éè∞í Hõ=Î `À  #∞ „=[º „Ѩ^HŒ }
Δ˜ H© $õ `«º I ‰õΩâ◊uÅѨÙëêÊ}©`åºk =∂K«Ü∂« z+¨‡
HõK<« `Õ º« O`«O Hõ$`åfi I J^äŒ ã¨~ˆ fiÉè’º  #fl âı¿+Éèºí ó Ñ≤O_®~°O÷ „áêâ◊<å~°O÷
KÀ^Œ$ú `«º J#fl âı+ó¨ H˜O „H˜Ü∞« `åq∞u âı+O¨ x"Õ^Ü
Œ ∞Õ `ü I `ÕK« WÃ+Âì ã¨ûǨÏ
Éè∞í [º`åq∞u „|∂Ü«Úó I J^Œº "Õ∞ ã¨ÑŨ¶ O[<Õ‡ `åº^•ºã‘=∂O`«O Hõ$`åfi I
„áê}Ï <åÜ«∞=∞º I U=O... „Ñ‘`º« ~°O÷ =∂ã≤„âßnúÜ∞« uÖ’^ŒHõ Ñ≤O_»„Ѩ^•#O
Hõi¿+º I â◊√KÒ ^Õâı ^≥· fi^èOŒ ^ŒH}
Δ˜ Ï„QÍ<£ ^Œ~åƒù<£ ã¨Qæ∑ ã‘~Î º° , U=O =∂`å=∞ǨÏ
=∂`å=∞Ç‘Ï <å=∞Ñ≤ ^Œ~åƒù<£ ã¨Qãæ∑ ~Α º° , `Õ+ب `«~ÔÎ ~· á° È ^Œ`åfi I ѨÓ~°fiã≤‡ <åfl
ã¨~Î }° Ë =∂~°Ü
˚ ∞« O`åO =∞=∞ Ñ≤`~« ° Wu „Ѩu=∞O„`«O ^ŒH}Δ˜ ÏѨ =~°Oæ Ñ≤„`ån<åO
Ü«∞^ä•„Hõ=∞ =∞áÈ ^Œ`åfi– =∂5~Ü
˚° ∞« O1 `å5O =∞=∞1 Ñ≤`5 ~« À1 =∂5~Ü
˚° ∞« O1 `å5O =∞=∞1
Ñ≤`å=∞5Ç¨ =∂5~Ü
˚° ∞« O1 `å5O =∞=∞1 „ѨÑ`≤ å=∞5Ç¨ ó I ѨtÛ=∂ã¨~Î }° Ë I =∂5~Ü
˚° ∞« O1 `å5O
318

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞=∞1=∂5`~« À1 =∂5~Ü
˚° ∞« O1 `å5O =∞=∞1 Ñ≤`å=∞5ÇϨ Ÿº =∂~°Ü
˚ ∞« O1 `å5O =∞=∞1 „ÑѨ `≤ å=∞5ÇϨ ºó
I Ü«∞k =∂`å=∞Ǩó I =∂5~Ü
˚° ∞« O1 `å5O =∞=∞1 =∂`å=∞5Ç¨ =∂~°Ü
˚ ∞« O1 `å5O =∞=∞1
=∂`«∞ó Ñ≤`å=∞5Ç¨ =∂5~Ü
˚° ∞« O1 `å5O =∞=∞1 =∂`«∞ó „ѨÑ`≤ å=∞5Ç¨ ó I =∂5~Ü
˚° ∞« O1 `å5O
=∞=∞1 =∂`å=∞5ÇϨ Ÿº =∂5~Ü
˚° ∞« O1 `å5O =∞=∞1 =∂`«∞ó Ñ≤`å=∞5ÇϨ Ÿº =∂5~Ü
˚° ∞« O1 `å5O
=∞=∞1 =∂`«∞ó „ѨÑ`≤ å=∞5ÇϨ º1 ó I F^Œ<å ^Œfi ºO[<Õɺíè â’Û áê^•Ü«∞ +¨\ ʘ O_®<£
Hõ$`åfi I =∂`å=∞ǨkèHÍs KÕ`ü I ^•fi^ŒâÑ◊ O≤ _®<£ Hõ$`åfi I U`«`ÎÕ Ñ≤`ó« QÀ„`«
â◊~‡° <£ ~°∂Ѩ ÜÕ∞K« `åfi=∞#∞ `Õɺíè âßÛÜ«∞O Ñ≤O_»ó `«Ãㇷ `Õ ã¨fi^è• #=∞ó I
Ñ≤`å=∞Ç¨Ï QÀ„`« â◊~‡° <£ ~°∂Ѩ ÜÕ∞K« `åfi=∞#∞`Õɺíè âßÛÜ«∞O Ñ≤O_»ó `«Ãㇷ `Õ
ã¨fi^è• #=∞ó I „ѨÑ`≤ å=∞Ç¨Ï QÀ„`« â◊~‡° <£ ~°∂Ѩ ÜÕ∞K« `åfi=∞#∞ `Õɺíè âßÛÜ«∞O
Ñ≤O_»ó `«Ãㇷ `Õ ã¨fi^è• #=∞ó I U`«`ÎÕ =∂`«ó QÀ„`Õ ^•~Ú~°∂¿Ñ Ü«∂â◊Û `åfi=∞#∞ I
`åÉèºí âßÛÜ«∞O Ñ≤O_»ó `«Ã㺷 `Õ ã¨fi^è• #=∞ó I Ñ≤`å=∞Ç≤ÏQÀ„`Õ...#=∞ó I „ѨÑ`≤ å=∞Ç≤Ï
QÀ„`Õ...#=∞ó I U`«`ÎÕ =∂`å=∞ǨÏQÀ„`« â◊~‡° <£ ~°∂Ѩ ÜÕ∞K« `åfi=∞#∞ I `Õɺíè ó
...Ñ≤O_»ó I `«Ãã· ‡ `Õ ã¨fi^è• #=∞ó I =∂`«∞ó Ñ≤`å=∞Ç¨Ï QÀ„`« â◊~‡° <£...#=∞ó I
=∂`«∞ „ѨÑ`≤ å=∞Ç¨Ï QÀ„`«...#=∞ó I U`« `ÕÎ =∂`å=∞Ç≤Ï QÀ„`Õ ^•~Ú~°∂¿Ñ
Ü«∂â◊Û `åfi=∞#∞ I `åÉèºí âßÛÜ«∞O Ñ≤O_»ó `«Ã㺷 `Õ ã¨fi^ä• #=∞ó I =∂`«∞ó
Ñ≤`å=∞Ç≤Ï QÀ„`Õ... #=∞ó II =∂`«∞ó „ѨÑ`≤ å=∞Ç≤Ï QÀ„`Õ... #=∞ó I kfi =∂`«$Hõ㺨
I U`« ^•fiO =∂`«~“ QÀ„`Õ ^•Ü«∞øº ~°∂¿Ñ Ü«∂â◊Û Ü«Ú"å =∞#∞ I `åÉèºí
âßÛÜ«∞O Ñ≤O_»ó `åÉèϺO"åO ã¨fi^è• #=∞ó II |Ǩï=∂`«$Hõ㺨 I U`«^Àfi =∂`«~À
QÀ„`å^•Ü≥∂º ~°∂áê Ü«∂â◊Û "À  #∞ I `åÉèºí ...=∞ó I kfiÑ≤`å=∞Ç‘Ï Hõ㺨 I
U`«^•fiO Ñ≤`å=∞ǨÏ∫º QÀ„`Õ ^•Ü«∞øº ~°∂¿Ñ Ü«∂â◊Û "å =∞#∞ I `åÉèºí ...#=∞ó
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

319

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

I |ǨïÑ≤`å=∞Ç‘ÏHõ㺨 I U`«^fiŒ ó Ñ≤`å=∞Ǩϟº QÀ„`å^•Ü≥∂º~°∂áêÜ«∂â◊Û"À 
#∞ I `å...=∞ó I kfi„ѨÑ≤`å=∞Ç‘ÏHõ㨺 I U`« ^•fiO „ѨÑ≤`å=∞ǨÏ∫º QÀ„`Õ
^•Ü≥∂º ~°∂¿Ñ Ü«∂â◊Û Ü«Ú"å=∞#∞ I `åÉèºí ... #=∞ó I |Ǩï„ѨÑ`≤ å=∞Ç‘ÏHõ㺨
I U`«^Œfió „ѨÑ≤`å=∞Ǩϟº QÀ„`å ^•Ü≥∂º ~°∂áê Ü«∂â◊Û "À  #∞ I
`åÉèºí âßÛÜ«∞O...#=∞ó I =∂~°Ü
˚ ∞« O`å q∞u ã¨~fi° „`« =∂~°~˚ Ú`åfi I ÜÕ∞K«"À „`Õu
Ñ≤`$« Ñ≤O_®#∞Ѩ™ê÷Ü∞« I ÜÕ∞K«"5 À  „`«6 ÜÕ∞ Kå5™ê‡™êfiâ◊QO1∑ ã¨O`Õ II Ü«∂â◊Û
"À„`Õu =∂`«$Ñ≤O_®<£ I Ü«∂â◊Û"6 À„`«Ü
6 ∂« âßÛ6 ™ê‡ ™êfiâ◊QO1∑ ã¨O`Õ I `ÕK« =1ÇϨ O`å
q∞u Ñ≤`$« Ñ≤O_®<£ I `ÕK1« =ǨÏO`å"£∞ I `åâ◊Û1 =ǨÏO`å q∞u =∂`«$Ñ≤O_®<£
I `åâ◊Û1 =ǨÏO`å"£∞ I `«$ѨºO`«∞ Éè=í O`« Wu Ñ≤`$« Ñ≤O_®<£ I `«$Ѩº1 O`«∞ Éè=í O`«ó
I `«$ѨºO`«∞ Éè=í `«º Wu =∂`«$ Ñ≤O_®<£ I `«ºÑ¨º1 O`«∞ Éè=í `«ºó I `«$Ѩº`« `«$Ѩº`«`$« Ѩº
`Õu ã¨~ˆ fiëê=ÚѨ™ê÷#"£∞ I `«$Ѩº1 `«5 `«$Ѩº1 `«5 `«$Ѩº1 `« I Ѩل`å <ÒÊ„`å #aè`~« Ê° Ü«∞Of
`«º $Kå „uó „Ѩã=¨ ºO Ñ≤O_®<£ Ѩi+≤OK«u I Ѩل5 `å<ÒÊ„`å1 #5a`è ~5« Ê° Ü«∞O1 f5 ~åáÈ5
=∞^è∞Œ =1 ∞f i5=∂ó I ã¨fi^6 •è O Ñ≤`5 $« Éè’º1 J5=∞$`«O5 ^Œ∞Ǩ<1 å5 PáÈ1 ^Õg5 ~°∞É5 Ü
íè ∂« Q∑1
ã¨~Î Ê° Ü«∞O`«∞ I Ѩi+≤Kº« I #∞º|˚áê„`å}˜ I Ü«∞ã≤‡<£ â◊Û Ñ≤O_®~°÷ =∞#flO QÆ$Ç‘Ï`«O
`«^ÑŒ #≤ ∞º|˚"∞£ I L`«~Î O° `«$Ѩº`« `«$Ѩº`« `«$Ѩº`Õu Ü«∞A~°#"å#O„`«º=~å~°ºú
=∂=~°Î~Ú`åfi I `«$Ѩº1 `«`5 «$Ѩº`«`5 «$Ѩº1 `«`5 «$Ѩº1 `«`5 «$Ѩº1 `«5 `«$Ѩº1 `«`5 «$Ѩº`« I „áÈHõΔ º
áê„`å}˜ ^ŒfiO^Œfi =∞Éè∞í º^•Ç¨Ï$`«º I L`«~ˆÎ } Ü«∞Aëê âı+㨠º¨ „QÍã¨=~å~°ºú O
„áêjflÜ«∂`ü1 I „áê6}xË q1ëÈì 
6 =∞$`«O1 AǨϟq∞ I „|Ǩχ1}˜ =∞ P5`几=∞$1``5« åfiÜ«∞1
I „áêâߺK«=∞º I tÃ+Âì iÃ+Âì ~°ƒO^è∞Œ aè ã¨ûÇ¨Ï Éè∞í &©`˚ « II

320

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Wu =∂ã≤„âß^Œ"ú ∞£
★★★

J+¨ìHÍ
J^ä•+¨Hì ÀK«º`Õ I Ü«∂ =∂Ѷ∂¨ ºó áœ~°=‚ ∂™êº LѨiëêì ^Œfi º+¨Hì Í I
P„âıëê =∂Ѷ∂¨ "å Ü«∞Ü«∂ áœ~°=‚ ∂™êº ã¨OQÆ`å ™ê=∂Ѷ∞‘ `«™êº LѨiëêì
^Œfi º+¨Hì Í Hõ$+¨Ñ‚ Hˆ¨ Δ I `«™êº =∞+¨gì ∞ *˺+¨ª Ü«∂ ã¨OѨ^ºŒ `Õ `å "Õ∞HÍ+¨Hˆì `åºK«H`Δõ Õ I
`«™êº=∞+¨Hì Í HÍ~åº I Jã¨OÜ≥∂Qˆ ã¨OÜ≥∂Qˆ Ñ≤ `«ã‡≤ <å‡ã≤ *˺+¨Ü
ª ∂« „H˜Ü∞« `ÕI
U=O ã¨Ñ=Ψ ∂ºO™êÜ«∞=∞øáêã¨#Q∑O Ǩï`åfi „áêp<ågfHõ$`« „áê}ÏÜ«∂=∞ó I
J+¨Hì ÍO Hõi+¨º Wu ã¨OHõÅʺ Ü«∞*’˝Ñg¨ f K«`∞« â◊≈~å= =∞ѨÓѨO „â◊Ñ~¨ Ú`åfiI
„â◊Ѩ}ÏaèѶ¨∂~°}O „Ѩu+≤ª`åaèѶ¨∂~°}OK« Hõ$`åfi ˆQfl ~°∞Ѩã¨=∂^ä•<å^ŒºO
[e^Œ~Àfi ºã¨ûQ∑æ ™ê¯~°ó I Jyfl =ÚMÏO`Õ Ü«∂O [<å W`«º $Kå O[e<å 
ѨÓáê<£ AǨϟu I Ü«∂O[<å2ó„Ѩu#5 O^ŒO1 u5 ~å„u1O ^è#5Õ ∞ q∞1"åÜ«∞f5 "£∞ I
ã¨O5 =5`û« ~6 ã° º¨ 6 Ü«∂ Ѩffl6 ™ê <À1 Jã¨∞Î ã¨∞=∞OQÆb5 ™êfiǨ2 I UHÍ+¨Hì ÍÜ«∂ W^Œ"∞£ I
^Œ~åfi º ã≤fi+¨ìHõ$`«OK« I J5QÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨Hì6 õ$`Õ5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨ìHõ$`« W^Œ"£∞ I
ÖËÑÜ
¨ ∂≥ i`åºk Ѩi¿+K«<åO`Õ I JѨÓѨâ+ı ¨ =∞+¨^ì •ä Hõ$`åfi „ÉÏǨχ}Ëɺíè LѨÇϨ ~°u
II
★★★

=∞^茺=∂ +¨ìHÍ
`«^•h "Õ∞= „áêp<ågf Hõ$`« „áê}ÏÜ«∂=∞â’≈fi =∞^躌 =∂+¨Hì ÍO
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

321

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Hõi+¨º Wu ã¨OHõÅʺ I =∂ã≤„âß^Œ=ú „^•ƒÇ¨Ï‡}Ï <å=∞O„`«Ü∞« `Õ I â’fi =∞^躌 =∂+¨Hì Í
„âß^ŒOú Éèqí +¨ºu I `«„`« Éèqí kƒùó „Ѩ™ê^Œó Hõ~}° Ü
© ∞« Wf`«ó „ѨÉ$íè u „áêp<åg`Õº=I
â’fi Éè∂í `Õ kfifÜ«∞ =`«Î $fÜ«∞ =∂=∞O„`«}O K« Hõ$`åfi QÍ =ÚѨãʨ ~°≈Ü«∞u I
Ñ≤5`«$Éèí1º™êÎfi6 Aëê1ì=Ú5áêHõ1~Àq∞ I Wu `«∂+‘‚O ѨOKå*ϺǨïf~°∞˚Ǩϟu I
™êfiǨHÍ~À Ñ≤ <åã≤Î I LáêHõ~°}OK« Ѩâ◊√^èŒ~å‡}ÏO „ѨÜ≥∂[HõO I
J`«ãû¨ ~°fi^è~Œ å‡#¯~Àu I `ÕëêO „ѨÜ∂≥ QÆó I JˆQfló ѨÙ~°™êÎ `«∂+Î ‚‘ =∞=@O MÏ`åfi
`«ã‡≤ #fl=>Ë MÏk~°O áêÖÏâ◊O"å Ü«¸Ñ¨O„ѨuëêªÑº¨ „u=$`åÜ«¸Ñ¨O `«∂+‘O‚
ѨigÜ«∞ I Ѩâ◊√~°â◊<å=∞Ñ≤ `«∂+‘‚ =∂^•Ü«∞ I Ѩ⒠~°ÌH˜Δ}Ë ÉÏǨÏ∫`«Ü«∂
~°â#◊ Ü«∂ ѨigÜ≥∂~°fiú =Ú`«¯ $+¨º I ^ŒH}
Δ˜ Ë t~°ã≤ áêâı <åHõΔ‚Ü∂« „Ѩu=ÚK«º
I Ñ≤`5 $« Éèº1í ™êÎfi6 AëêìO6 xÜ«Ú#1 V˜‡ I W`«∞º`«~Î `° À Ü«¸Ñ¨ãº¨ xÜ«Ú#H˜Î I „áÈHΔÍg∞u
„áÈHõuΔ I `«∂+‘O‚ Ѩ~º° yfl Hõ$`åfi Ü«¸áê `«Êâ◊√O qã¨$[º â◊ q∞`å ã¨O[˝Ñ#¨ O
Hõ$`åfi, ã¨O[˝¿ÑΠѨâ√◊ O „ѨHÍΔ à◊º „áêÜ«∞tÛ`Õ#Î Éèqí `«=ºO I ^À+¨x~å…`å~°O÷
ѨÖÏÜ«∞=∂#㨺 ѨÓ~°fi=`ü I
(1) Ü«∞^Œã5 º¨ áê5~ˆ ~°[ã1 ⨠√◊ ≈6„HõO *’ºu5 ~°*Ï1Ü∞« `« I `«#fl1ó Ѩ~∞° +¨5 ^Œuk5 fiëÈ ˆQfl1
"≥â· ßfi#~°5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ "≥â· ßfi#~åÜÕ∞^Œ"∞£ I Ü«∞™ê‡2 n6ƒëù ê"åt1ëêª6 ã¨`Î À1 <À5
JÉèÜ
2í ∞« O Hõ$kä I „Ѩ*ÏÉèºí 6 ã¨û~å1fiÉè’º =∞$_»5 #"≥∂1 ~°∞„5 ^•Ü«∞1 g∞5_∞»è ¿+5 ™êfiǨ2 I
~°∞„5 ^•Ü«∞1 g∞_è∞» +¨ W^ŒO I JѨLѨãʨ $â◊º I Ü«∞W5^Œ =∞Hõã5 ÃΨ ㇷ #=∞ã¨Î Ãㇷ ™êfiǨ2
I ~°∞„^•Ü«∞ g∞_è∞» +¨ W^ŒO I JѨLѨãʨ $â◊º I
(2) Ü«∞^Œã5 º¨ áê5~ˆ ...™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ "≥â· ßfi#~å ÜÕ∞^Œ"∞£ I Ü«∞™ê2‡ nƒùë6 ê
#º+¨^1 Œ5 ã¨Î`À1 <À5 JÉèÜ
í1 «∞O Hõ$kè I „Ѩ*6 ÏÉèíº6 ã¨û~67 åfiÉè’º2 ... g∞5_è»∞¿+5 ™êfiǨ2 II
322

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

~°∞„^•Ü«∞... ^Œ"∞£ I JѨ... â◊º I Ü«∞W5^Œ =∞Hõã5 ÃΨ ㇷ #=∞ã¨Î Ãㇷ ™êfiǨ2 I ~°∞„^•Ü«∞
g∞_è∞» +¨ W^ŒO I JѨ LѨãʨ $â◊º I
(3) Ü«∞^Œã5 º¨ áê5~ˆ ...™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞...^Œ"∞£ I Ü«∞™ê2‡nƒùë6 ê "ÕÑë1≤ êª6 ã¨`Î À1
<À5 JÉèÜ
1í ∞« O Hõ$kä I „Ѩ*6 ÏÉèºí .6 ..¿+™6 êfiǨ2 II ~°∞„^•Ü«∞...^Œ"∞£ I J...â◊º I Ü«∞
W^Œ =∞Hõ... ™êfiǨ I ~°∞„^•Ü«∞...^Œ"∞£ I J... â◊º I
(4) Ü«∞^Œã5 º¨ áêˆ~... ™êfiǨ II JQÆflÜÕ∞... ^Œ"∞£ II Ü«∞™ê2‡nƒùë6 ê ѨÖ5 Ï~Ú1ëêª6
ã¨`Î À1 <À5 JÉèÜ
1í ∞« O Hõ$kè I „Ѩ*ÏÉèºí ... Ǩ2 II ~°∞„^•... ^Œ"∞£ I J... â◊º I Ü«∞W5^Œ
=∞Hõã5 ÃΨ ㇷ #=∞ã¨Î Ãㇷ ™êfiǨ2 I ~°∞„^•Ü«∞ g∞_è∞» +¨ W^ŒO I JѨ LѨãʨ $â◊º I
(5) Ü«∞^Œãº¨ ...Ǩ II JQÆfl...^Œ"∞£ I Ü«∞™ê2‡ nƒùë6 ê ã¨=∞1*Ï˝ ™ê÷6 ã¨`Î À1<À5
JÉèÜ
1í ∞« O Hõ$kè1 I „Ѩ*6 ÏÉèºí .6 ..Ǩ2 II ~°∞...^Œ"∞£ II J ... â◊º I Ü«∞ W ... Ǩ2 I ~°∞
... ^Œ"∞£ I J ... â◊º I
(6) Ü«∞^Œãº¨ ... Ǩ I JQÆfl ... ^Œ"∞£ I Ü«∞™ê2‡nƒùë6 ê x5"∞Õ Ç¨Ïã1 `5≤ `« À1 <À5
JÉèÜ
1í ∞« O Hõ$kè I „Ѩ*ÏÉèºí .6 ..Ǩ2 II ~°∞...^Œ"∞£ I J...â◊º I
(7) Ü«∞^Œãº¨ ...Ǩ II J...^Œ"∞£ II Ü«∞™ê‡2 nƒùë6 êâ◊H5 $õ `«¯~6 À+≤5 `«`À1<À5 JÉèÜ
í ∞« O
Hõ$kè I „Ѩ*ÏÉèºí ...Ǩ2 II ~°∞... ^Œ"∞£ I JѨ L... â◊º I
"åj#º+¨^"Œ ÑÕ ë≤ êªó ѨÖÏã¨=∞x"Õ∞â◊H$õ `ü I Pk ~°º^Œãº¨ ã¨áêÎ<åO Ü«∞
W^ŒO <åO`«ºÜ≥∂~°fiÌ Ü≥∂ó II ã¨O[˝ÑÇΨ Ϩ Ÿ=∞O `«∂+‘O‚ Ǩï`åfi kfiâ◊¥ÖÏ "Õ∞Hõâ¥◊ ÖÏO
Kå^•Ü«∞ I Ñ≤5`«$Éèí1º™êÎ fi6Aëêì =Ú`«1¯ $O`åq∞ II Wu =áê=Ú`«¯ $`«º I
=áê^茈~‡} „â◊Ѩ~Ú`åfi I JѨ~ˆ }ÏyflO ^Œ~åƒù<£ `«ûQ∑ãæ ~Α º° ѨH¡ âΔõ ßMÏÜ«∂O =áêO
x^è•Ü«∞I Ѩâ√◊ O qâ◊㺨 I J#fi+¨Hì Í~°O÷ =∂O㨠=∞=t¿+º `«~° `«¯ $`«ûflO Ö∫H˜Hõ
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

323

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„ѨH͈~} „â◊Ñ~¨ Ú`åfi `«^HÕ ^õ âÕ O◊ =∂ã≤„âß^Œ=ú „^•ƒùÇϨ ‡} Éè’[<å~å÷ ^Œ<åfl
^Àú=∂~°÷ =Ú^Œ$ú `Õ<å<Õfl# ã¨QO∑ ã¨$[º I =∂Oã¨q∞„â◊O K«~∞° Q∑æ „â◊Ñ~¨ Ú`åfi I
JѨ~O° Ñ≤ëêì~O÷° ѨÜ∞« ã≤ „â◊Ñ~¨ Ú`åfi LÉèÜ
í ∞« „`« „â◊Ñ}¨ ÏaèÑ∂¨¶ ~°}O K« Hõ$`åfi ˆQfl
~°∞Ѩã¨=∂^è•<å ^Œºyfl=Ú MÏO`Õ =∂ã≤„âß^Œú= „^•ƒÇ¨Ï‡}Ï <åǨ˙Ü«∞
áê^Œ„ѨHΔÍà◊#O Hõ$`åfi I HõΔ}Ëqâı+¨óî I =∞^茺=∂+¨ìHÍ„âß^ÕúHõΔ}ó Hõ~°Î=º W`«∞ºˆHÎ,
FO `«^uÕä „Ñ¨u=K«#O ѨÓ~°fi=`ü I `«`« ã¨ûOHõÅÊã≤kú ~°ãÎ≤ fi`«∞ºˆH,Î Jã¨∞Î ã¨OHõÅÊã≤kú
iu„Ѩu=K«#"£∞ I L„kúÜ∞« `å =∞Q“flK« „H˜Ü∞« `å q∞`«∞ºˆH,Î HÍ=∞ =Ú„kúÜ∞« `åO,
HÍ=∞ =∞Q“flK« „H˜Ü∞« `å q∞u „Ѩu=K«#"£∞ I `«`ó« Ѩ~‚° LѨã~Α º° I Ç≤Ï~°}ºâ◊HÅõ
=∞=^•Ü«∞ Hõ$`åûflO =áêO q^è•Ü«∞ I Ç≤Ï~°}ºâ◊HÅõ =ÚѨiëêì `«¯ $`åfi 
aèÑ∂¨¶ ~°º =ǨÏ=áêq∞`«º $Kå =áêO AǨϟu I =ǨÏ=1 á5 êO*Ï1`"« ^Õ óŒ Ñ≤`5 $« Éè’º6Ü∞«
¢`≥·`6 å<£ "Õ`6÷« xÇ≤Ï`1 å #Ê~å5Hˆ I "Õ∞^Œã1 ó5¨ ‰õÄÖϺ6 LѨ5 `å<£ Hõ~1Δ O° `«∞ ã¨`5 åº U5`å
P5t+¨1 ã¨ûO`«∞5 HÍ"≥∞6ÿ ™êûfiǨ2 I (Jã≤fl #fiáêǨϟ"Õ∞ Ñ≤`~« À ^Õ=`åó) Ñ≤`$« Éèºí
W^Œ"∞£ II Ü«∞*’˝Ñg¨ f ^Œ~åfi º =ÚѨã~Α º° =∂O™È^Œ#O kfi~°=^•Ü«∂aèÑ∂¨¶ ~°º I
Ü«∂O[<å Wu ã¨Ñ¨Îaèó „Ѩ`«º$K«O ã¨áêÎǨïf ~°∞˚Ǩϟu I Ü«∂O[<åk
K«`ã« $¨ ëœfiÅ∂YÖÏ W`Õº`«™êºO KÀHÍ÷ºk+¨μ ã¨ÑãΨ ∞¨ Ü«∞*’˝Ñg¨ f ™êº`ü I J„`«â’¡Hóõ
I Ü«∂O[<å ^•ºâ◊Û`« „™ÈÜ«∂ Ü«∂KÀÅ∂YÖÏWu I Ü«∞*’˝Ñg¨ `« "Õ∞= ™êº
^Œ∞HÍ÷ºk+¨μ K« ã¨ÑãΨ ∞¨ II Ü«∂O[<åkã¨ÑΨ ¿ãfiHÍ+¨Hì Í ^Õ=`å I
(1) Ü«∂O[<å2ó „Ѩu#5 O^ŒO1 u5 ~å„u1O ^è#5Õ ∞ q∞1"åÜ«∞f5 O I ã¨O5 =5`û« ~6 ã° º¨ 6
Ü«∂ Ѩffl6™ê<À1 Jã¨∞Î ã¨∞=∞OQÆb5 ™êfiǨ2 II UHÍ+¨Hì ÍÜ«∂ W^Œ"∞£ II
(2) W5Ü«∞"Õ∞=5 ™ê Ü«∂ „Ѩ^1 =äŒ5 ∂ "ÒºK«Û1 ù ^ŒO5 `«~™°5 êºO K«~1 °u5 „Ѩq1 ëêì I
324

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=5^èŒ∂~°˚1*Ï# #=5QÆ [˚x„1 f6 „`«Ü«∞1 U<åO =∞Ç≤Ï=5 ∂#1 ã¨ûK«O`Õ5 ™êfiǨ2 II
UHÍ+¨Hì ÍÜ«∂ W^Œ"∞£ I
(3) KèO« ^Œã1 fi¨ f L5+™¨ ê5 ¿ÑÑ≤â1 ß<Õ ã¨=∂5#O Ü≥∂x5 =∞#∞1ãO5¨ K«~O1° f I ã¨∂~°º1 Ѩffl6
qK«~1 `° ó« „Ñ¨*Ï#5f Hˆ `5 ∞« O Hõ$1 }Ïfi6<Õ J5[~ˆ 5 Éè∂í i1~ˆ `«™ê5 ™êfiǨ2 II UHÍ+¨Hì ÍÜ«∂
W^Œ"∞£ II
(4) |∞∞5`ã« º¨ 6 ѨO^ä•=5 ∞#∞1u„5 㨠PQÆ∞¢5 ãΨ Ü≥∂1 Ѷ∞¨ ~5 凙È5 J#∞5*’ºu5ëê  QÆ∞ó1
I „Ѩ*5 Ï "Õ∞HÍ5~H° `6Δõ ∂« º~°6˚ "Õ∞HÍ2„=6`"« ∞Õ HÍ1~H° uΔõ ^Õ=Ü«¸<5 åQ∑ ™êfiǨ2 II UHÍ+¨Hì ÍÜ«∂
W^Œ"∞£ I
(5) U5HÍ5+Hì¨ ÍO Ѩâº1◊ `«5 ^ÀǨÏ=1 ∂<å5 =∞#1flO =∂5QO5∑ ã¨=1 ^Œ… $6 `«=`1 û6« fi^ä•=1`ü I
`«„^•2ƒÇ¨Ï‡6}ÿˇ ~°u1 =Ó5`« =∞1#O5 `« =∞1HÜ
6Δõ ∞« º =∞5=Ú+≤‡<1 £ Ö’5Hˆ ã‘Ê1 uù O QÆKÛ« `ù ∞« "Õ∞
Ñ≤`5 $« Éèºí 6 ™êûfiǨ2 II UHÍ+¨Hì ÍÜ«∞ W^ŒO I
(6) B5Å∂5YÖ5 Ï „QÍ"å1}À5 Ѷ∞¨ ’+¨=1 ∞„Hõ`5 « ǨÏq5 ó Hõ$}
6 fiO`«ó1 Ѩi =`«ûs6 }2O I
U5HÍ5+¨ì6ˆH ã¨1∞„Ѩ6*Ï g5~°=1O`À =5Ü«∞Q∑æ™êº=∞5 Ѩ`«1Ü≥∂ ~°~¸5}ÏQ∑ ™êfiǨ2 II
UHÍ+¨Hì ÍÜ«∂ W^ŒO II
(7) U5HÍ5+Hì¨6 Í `«Ñ™1¨ ê5 `«Ñº1¨ =∂<å ã¨O=`«û~6 ã° º¨ 6 Ѩffl1 ^Œ∞^Œ∞¿ÇÏ5 „ѨÑ<1‘ å I
`«O ^ÀǨÏ5 =ÚѨr1 <å^äŒ Ñ≤`5 ~« 1° ã¨ûÇ6 Ϩ „ã¨^1 •ä ~° =∞5=Ú+≤‡<1 £ Ö’5Hˆ ™êfiǨ2 II UHÍ+¨Hì ÍÜ«∂
W^Œ"∞£ I
Ñ≤ëêì<åO Ñ≤+¨ìHõ$`« =∞Å=}"£∞ I `«™ê‡ ^Œ=^• Ü≥∂Hõ÷º âıÛ`«º$Kå
AǨϟu II L5Hº÷õ 1 âßÛ㨺1 u~å5„`«âÛ6◊ ™ê^Œº1 „㑯6 â◊ÛOù ^Œ™1 ê ã¨Ç5 Ϩ I J5ÑÓ¨ Ñ6 Ѩ ∞¨¶ $6`å5Çï¨ `5 Õ

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

325

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

#=∞1¿ãÎ Jã¨∞=Î ∂Q∑O㨠Ñ≤Ñ5 ʨ ÖË5 ™êfiǨ2 II =∂Q∑Oã¨ÑÑ≤ ʨ ÖÏÜ«∂ W^Œ"∞£ I Éè∂í ó
Ѩ$kä=ºyfl <Õ`º« ëêìaóè „Ñ¨u=∞O„`«=∞ëêìÇï¨ f~°∞Ç˚ Ϩ Ÿu
(1) Éè∂í ó Ѩ$k1 =5ä º1 yfl#5~åÛ=ÚO=∞~Ú5HÍ=∞5O xÜ«Ú#1 l‡6 ™êfiǨ2 II =∂Q∑O
ã¨ÑÑ≤ ʨ ÖÏÜ«∂ W^Œ"∞£ I
(2) Éè∞í "À1 "å5ÜÚ« <å5#iÎ Hˆ1 }
Δ 5 ™ê=∂6fl =ÚO =∞~Ú5HÍ=∞5O xÜ«Ú1 #l6‡
™êfiǨ2 II =∂Q∑O㨠Ñ≤Ñʨ "åÜ«∂ W^ŒO II
(3) ã¨fii1 Ì "å1   k5`Õº#5 Ü«∞A1ëê5 =ÚO =∞~Ú5 HÍ=∞5O xÜ«Ú#1 l‡6
™êfiǨ2 II =∂Q∑Oã¨ÑÑ≤ ʨ ÖÏÜ«∂ W^Œ"1 ∞£ II
(4) [5#^Œk1 ƒù~6 ^° ~Œ1ä åfiOy5~Àaè1 ~°=5 ÚO =∞~Ú5 HÍ=∞5O xÜ«Ú#1 l‡6 ™êfiǨ2 II
=∂Q∑Oã¨ÑÑ≤ ʨ ÖÏÜ«∂ W^Œ"∞£ I
(5) ~À5K<5« åÜ«∂l1 ~5 åÜ«∂Q5 flÆ ÜÕ∞1 ^Õ=5 *Ï1`"« 5Õ ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ *Ï`«"^Õ ãŒ ¨
W^Œ"∞£ I
(6) Hˆ `5 "« 5Õ =∞#1"5Õ „|Ǩχ1}Ë ^Õ=5 *Ï1`"« 5Õ ™êfiǨ2 II „|Ǩχ}Ë *Ï`«"^Õ ãŒ ¨ W^Œ"∞£ II
(7) ã¨fi^6 •ä ™êfiǨ2 II ã¨fi^ä•Ü«∂ W^Œ"∞£ II
(8) J5QflÆ ÜÕ∞1 Hõ=º6"åǨÏ<1 åÜ«∞ ã¨fi^6 •ä ™êfiǨ2 I J5QflÆ ÜÕ∞ Hõ=º"åǨÏ<åÜÕ∞^Œ"∞£ I
J5QflÆ ÜÕ∞2 ã≤fi+¨H6ì $õ `Õ5 ™êfiǨ2 II JQÆfl ÜÕ∞ã≤fi+¨Hì $õ `« W^Œ"∞£ II „QÍã¨=~å~°º÷ „áêâ◊<åO`«O
ã¨~fi° O =∂ã≤„âß^Œ=ú `ü II Wu =∞^躌 =∂+¨Hì Í II
★★★

^Œ^ºŒè O[eó
326

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

J^è`·≥ ^« ÑŒ ~¨ O° ^Œ^flŒè U"åO[e<å AǨϟu II „Ѩ^=Œä ∞ =∞^躌 =∞Ü≥∂ó
„Ѩ`åº=∂flÜ«∞ó I J+¨=ì ∂ºO „áê`«~“áêã¨<Õ Hõ$`Õ Ü«∞*’˝Ñg¨ f Hõ$`«„áê}ÏÜ«∂"≥∂
^Œ^ºŒè O[eǨϟ=∞O Ǩϟëêºg∞uã¨OHõÅʺ JˆQfl~°∞Ѩã=¨ ∂^è•<åk „ѨuѨ^ºŒ `Õ I
JO[e^Œ~Àfi º ã¨ûQ∑æ ™ê¯~°ó I Jyfl=ÚMÏO`Õ JO[ÖÏ =ÙѨã~Α º° ^Œ^Àè fl kfi~°=^•
Ü«∂aèÑ∂¨¶ ~°º Ü«∂O[<å W`«º $Kå =ÚMË# AǨϟu I Ü«∂O[<å2ó „Ѩu#5 O^ŒO1 u5
... ã¨∞=∞OQÆb5 ™êûfiǨ2 II UHÍ+¨Hì ÍÜ«∂ W^Œ"∞£ I ^Œ~åfi º ã≤fi+¨Hì $õ `«O AǨϟu I
Ѩi¿+K«<åO`«O ‰õΩ~åº`ü I Jã≤‡ #ʈH 
Δ Ñ≤ #==∂º =∞#fi+¨Hì Í Hõ~"ΰ åº I `«„`«â’¡Hóõ
II Ǩϟ"≥∂ ^Œ^ºŒè O[ÖËó „áê`« ~°+=ì¨ ∂º =ÚѨgu<å I ѨHˆ Δ Kåã≤‡ #fl ==∂ºO`«∞
Éè"í Õ ^Œ#fi+¨Hì Í „H˜Ü∂« II Wu ^Œ^ºŒè O[eó II
★★★

J#fi+¨ìHÍ
J+¨ ì = ∂ºO ~å„`Ò ™êÜ« ∞ =∞øáê㨠# O Ǩ ï `åfi I „áêp<ågf
Hõ$`«„áê}ÏÜ«∂=∞ó I U=O...„Ñ‘`º« ~°O÷ I â◊fió J#fi+¨Hì Í„âß^ŒOú Hõ~åΠ㑇u ã¨OHõÅʺI
ã¨~fi° O=∂ã≤„âß^Œ=ú `ü I =~°}Ë qâı+ó¨ I â’fi  #fi+¨Hì Í „âß^ŒOú Éèqí +¨ºu I
`«„`«Éèí=kƒùó HõΔ}ó „Ѩ™ê^Œó Hõ~°}©Ü«∞ó I WuHõΔ}Ë qâı+¨ó J#fi+¨ìHÍ„âß^Õú HõΔ}ó
Hõ~=ΰ º W`«∞ºˆHÎ FO `«^`Õä åºkã¨~fi° O =∂ã≤„âß^Œ=ú `«∞¯~åº`ü II W`«º+¨Hì ̈́Ѩ„H˜Ü∂« II
★★★

Ñ≤O_»Ñ`≤ $« Ü«∞[˝ó
J=∂"å™êºÜ«∂O Ü«∞^ŒÇ¨Ï â◊ÛO„^Œ=∞ã¨O # Ѩâ◊ºxÎ `«^ŒÇ¨Ïó
Ñ≤O_»Ñ`≤ $« Ü«∞[˝O ‰õΩ~°∞`Õ  Ѩ~å¿ÇÏ‚  kè=$HõãΔ ∂¨ ~ˆ º "åÑ≤O_»Ñ`≤ $« Ü«∞*Ë#˝ K«~O° u I
JáêO"Õ∞^躌 O Ü«∞l˝Ü∞« q∞u ã¨=¸ÅQ∑O ã¨H$õ ^•zÛù#flO |~üÇÏ≤ ~åǨÏ~°u I
ã¨H$õ ^•zÛù<åflx "å `«$}Ï#∞ºÑ¨=¸ÅO k<åx ^ŒH}
Δ˜ Ï „áêQÆ¢QÔ · ~°HÌ }
Δ˜ =∞QÆflO
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

327

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ѩiã‘~Î º° I ^ŒH}Δ˜ `«ó ѨâßÛ^•fi ^Œ~åƒù<£ ã¨Qãæ∑ ~Α º° ^ŒH}Δ˜ Ï „áêOKÕºHÔ H· âõ ó◊ Ñ≤O_»Ñ`≤ $« Ü«∞[˝
áê„`å}˜ „ѨܫÚ#H˜Î ã¨ÊùºO "Õ∞HõΔ}O Hõ$ëê‚l# =ÚÅ∂YÅO =Úã¨ÅQ∑O
â◊¥~°Ê=∂[º ™ê÷bO K«~°∞™ê÷bO ÜÕ∞# Kå<Õº<ås÷Éèí=u ^ŒH˜Δ}`«ó „áêw+¨O
„gÇ≤Ï=∞K«ÛHù @
õ =∞=ã≤`÷ O« Éè=í `«º^èfiŒ ~°∞º ~°∞Ѩgf ™ê÷b "Õ∞HõÑq¨ „`Õ}ÏO`«~å÷Ü∞«
`«Ü∂« ^ŒH}
Δ˜ `« â◊≈Hõ\Ï ^Œkxè ~°fiѨ`∞« º`«~Î `° À"å „áêp<ågf `åO ѨÓ~°~Ú`åfi
x=∂i¬ì = ∞$}‡ÜÕ ∞ x=Ѩ u Ñ≤ 5 ` « $ Éè ’ 1 º "À5 A +¨ ì 6 O x~° 1 fi áêg∞u `« ∂ +‘ ‚ O
"å Ñ¨~ˆ }Ï<åfiǨ~°ºÑ¨K#« O „Ѩ`º« QÆ∞^Œ„wæ"Õ Hõ$ëê‚l# LÅ∂YÅ=Úã¨ÖË „Ѩu+≤`ª Õ
^ŒH}
Δ˜ Ï „áêp u+¨Oª f Ѩ`fl« º=ǨÏOu Ѩ~åáê= =∞q"ÕHQõ O∑ ã¨H$õ `«Êbù Hõ~Àu
^ŒH}
Δ˜ ÏQ“fl r=`«O_»∞ÅQ∑æ „â◊ÑÜ
¨ ∞« u II
JѨǨÏ`å Jã¨∞~å ~°HΔÍQ∑Oã≤ Ñ≤âßKå "Õk+¨^Œ W`«ºOã¨`«~å
QÍ~°›Ñ`¨ åº<åfiǨ~°º ѨK<« Ò^ŒH}
Δ˜ ѨÓ~ˆ fi} "å  <åfiǨ~°º ѨK#« O ^ŒH}
Δ˜ Ï„áêp
"Õ∞Hõ™êÊùºO Ѩ~åpO "Õk=Ú^Œ`ú º« â◊√O^èOŒ `åO Ñ≤`~« ° W`«ºkƒù~"° ÀHõΔ º PÜ«∞O`«∞
Ñ≤`~« À =∞<À [=㨠W`«ºaè=∞¢#ºÎ I ã¨H5 $õ ^6 •5zÛù#6 flO |5~Çü Ï≤ ~°∂~å1=‚ ∞$^Œ∞ ™Èº6#O
Ñ≤`5 $« Éèºí 1 ™êÎ fiÉè~í å =∞º6ÇϨ "£∞ I J5ã‡≤ <£ f1û^ŒO`«∞ "Õ∞ Ñ≤`5 ~« 1° ™Èû6=∂ºó Ñ≤`1 å=∞5Ç¨ ó
„ѨÑ`1≤ å =∞ǨâßÛ#∞5QÔ ã· û¨ ¿6 ÇÏu ã¨H$õ ^•zÛù<flÕ # |~üÇÏ≤ ëê "ÕkQ∑ãæ Ψ $}Ïu II L`«∂Ê`Õ#
#=h`Õ<å#∞`«∂Ê`Õ# "å ã¨iÊëê ™ê÷báêHõ =∞aèÑ∂¨¶ ~Ô º· Hõ™êÊùºÜ«∂O "Õ∞Hõ}Δ =∂™ê^Œº
™ê÷báêHõ=∂™ê^ŒÜ∞« u ^ŒH}
Δ˜ `«ó HõtѨÓѨ|~ü ǨÏ}=∂O[# =∞Éèºí O[#=Ú^Œ
‰õΩOÉèqí ∞`ÕºHÔ H· âõ ◊ P™ê^ŒÜ∞« `«º^èfiŒ ~°∞º ~°∞Ѩgf ^ŒH}Δ˜ O *Ï<åfiK«º "Õ∞Hõ}Δ LѨã~Α º° `Õ,
<å=^•Ü«∂aèÑ∂¨¶ ~°º ™È=∂1Ü∞« Ñ≤`5 $« Ñ‘`1 åÜ«∞ ã¨fi^6 •è #=∞1 Wu ^ŒH}Δ˜ ÏQ“fl AǨϟu
I Ü«∞=∂Ü«∂Oy~°ãfi¨ `Õ Ñ≤`$« =6 ∞`ÕÜ
2 ∞« ã¨fi^6 •è #=∞1 Wu kfifÜ«∂, =∞5QflÆ ÜÕ∞2
Hõ=º6"åǨÏ<1 åÜ«∞ ã¨fi^6 •ä #=∞1Wu `«$fÜ«∂O ÜÕ∞ "Õ∞Hõ}
Δ Ë `«O_»∞ÖÏ™êÎ<£ Ǩï`åfi
`«∂+‘O‚ "Õ∞Hõ}
Δ =∂^Œ^•è u I #Ü«∞=∂Ü«∞ AǨϟf`ÕºHˆ I PѨÜ
1 ∞« O5 `«fiã¨∞~1 åó
328

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ñ≤`5 $« ~°∂á1 ê5 ÜÕ∞ ~°∂á5 ê1}˜ „Ѩu=5 ÚKåº6K~« x1° Î I Ѩ~å5ÑÙ¨ ~À1 x5ÑÙ¨ ~À5 ÜÕ∞Éè~í O1° `«ºy6 flëêì
Ö’¡H6 Í„`«Ê}∞1^•`«fi™6 ê‡`ü I ÜÕ∞^Õ"5 åó Ñ≤`5 ~« À5 ÜÕ∞K«5 =∂#∞1ëê5Ü∞Õ QÆ~ˆ ƒù1 =∞5„=Ú~°∞`5 Ü
« ∞Õ
Ѩ~å2™êÎó I Ü«∞ L^Œ`1ú å L5`Ü
« ∞Õ xMÏ1`å5¿ãÎ ã¨=5 ∞ºOK« W5ÇϨ =∂^ŒÜ∞« O`å"£∞ I ÜÕ∞
~°∂á5 ê}˜1 „Ѩu=Ú5OK« =∂1<å5 Jã¨∞~1 å5 ã¨ûO`«ã1 û5¨ fi^èÜ
Œ ∂« 5 K«~x1° Î I Ѩ~å5ÑÙ¨ ~À1 x5ÑÙ¨ ~À5
ÜÕ∞Éè~1í O° `«º5 yflëêìÖ’5 ¡ HÍ¢`Ê« }∞1^• `«fi5 ™ê‡`ü I ÜÕ∞*Ï1f˝ <5 åO „Ѩu~1 ∂° áêó Ñ≤`5 $« φ
=∂5Ü∞« Ü«∂ ã¨∞~1 å5ó „Ѩqë1 êìó I Ѩ~å5 ѨÙ~À1 x5ÑÙ¨ ~À5 ÜÕ∞ Éè~í O1° `«ºQˆ fl5 `å 㨙ê5‡
¢`«Ê}∞1^Œã¨fi Ö’5HÍ ku ^ŒH˜Δ}ψQfl ˆ~HÀÅ∞‡HõO ^èŒ∂áêÜ«∞^Œú~°u ^ŒH˜Δ}ѨÓ~°fi
=∞"åO`«~^° âÕ Q◊ ∑ ã¨H$õ `ÕûÊùº <Àe¡ M’ºn~°`å =∞=~° W`«ºkƒù ~°"ÀHΔÀºe¡d`åO`Õ
x^Œ^•è u Ü«∞[=∂<À `« T~°fiú O „áêp<ågf Hõ~å‡}˜ Hõ~Àu =∂~°Ü
˚ ∞« O`åO
=∞=∞Ñ≤`~« À =∂~°Ü
˚ ∞« O`åO =∞=∞ Ñ≤`å=∞Ǩó =∂~°Ü
˚ ∞« O`åO =∞=∞ „ѨÑ`≤ å=∞Ǩ
W`ÕºHõ ™êÊùº Ü«∂O „f#∞^Œ HÍO[b xfl #Ü«∞u „Ѩã=¨ ºO "å „uó Ѩi+≤OK«u
„f #∞^Œáê„`å† "å[ã¨<Õ~Ú# ã¨û=∂=∞#Ou II 2 II ã¨=ºO *Ï<åfiKåº
"åp#áê}˜ ã¨ûHõ$^•zÛù<flÕ |~üÇÏ≤ +≤ ^ŒH}Δ˜ Ï #=~å xÊO_® #Ì^• `Õº`«`ÎÕ `«`噜
Ü≥∂K« `åfi =∞xfi`Õº`≥ó· II „Ѩu=∞O„`«O `«∂+‘O‚ K«`∞« ~°Q÷ æ∑ ã¨H$õ `å Hõ$`«ó „ѨÑ`≤ å=∞ǨÏ
„ѨÉ$íè f<åfi <å<å=∞QÆ$Ç‘Ï`«O QÆKÛ« uù I Ü«∞k|O^è∞Œ # q^•º `«ûfi^è• Ñ≤`$« Éèºí ó
Ѩ$käq+¨^ƒŒ ºù Wu „Ѩ^=Œä ∞O Ñ≤O_»O ^Œ^•º^•fi I ã¨fi^ä• Ñ≤`$« Éè’º O`«iHõΔ ã¨^ƒŒ ºù
kfifÜ«∞Q∑æ ã¨fi^ä•Ñ≤`$« Éè’º kq+¨^ƒŒ ºù Wu `«$fÜ«∞Q∑æ I Ü«∞k kfiÑ≤`å™êº ^ÕHÔ H· ãõ ‡≤
xÊO_Õ ^Òfi ^•fi=ÙѨÅHõÜ
Δ ∞Õ ^Œºk r=Ñ≤`å #^Œ^•º ^• Ǩϟ=∂`«¯ $`åfi q~°"∞Õ `ü
I Ü«∞<Õ‡1 =∂5`å „Ñ¨=∞=∂1^5Œ Ü«∞K«ÛKå ~å5##∞1„=`«"∞£ I `«<1 ‡Õ ~ˆ `«ó Ñ≤`5 å=1$VÍί
=∂5Éèí∞~°<5 ÀºÑ¨Ñ^¨1 Œº`å"£∞ I Ñ≤`5 «$Éèºí1 ã¨ûfi^ä•q5 Éèºí1 ã¨û5 fi^ä• #=∞1ó I Ñ≤`5 å5=∞5 ¿ÇÏÉèºí1
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

329

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨ûfi^è•5 qÉèºí1 ã¨ûfi^è•5 #=∞1ó I „ѨÑ≤`å=∞5¿ÇÏÉèºí1 ã¨ûfi^è•q5 Éèºí1 ã¨û5 fi^è• #=∞1 W`«∞º
Ѩ™ê÷Ü∂« „`« Ñ≤`~« À Ü«∞^ä•ÉèÏQÆO =∞O^Œ^fiŒè q∞`«∞ºHÍÎ fi Ѩ~V° Í=~°`Î « F+¨‡}À
"åºÑ¨ $ `« Láê¿ãÎ q ∂ =∞^Œ O `« Ñ ≤ ` « ~ ° ™Èû=∂º Wu "åº=$`« Î T+¨ ‡
}ºaèÑ~¨ åº=~°`Î  
Õ "åº=$`Õ"Î åÜ«∞™ê÷ûÖϺQ∑O âı+㨠Ψ ^Œ∞Ѩl„Ѷ∞¨ u I ÜÕ∞ã¨=1 ∂5<å
ã¨û=∞1#ã¨ó Ñ≤`5 ~« À1 Ü«∞=∞5~å*˺2 I `Õë2 êO Ö’5Hõ ã¨û5 fi^ä• #"≥∂1 Ü«∞*5 ’˝ ^Õ"5 +Õ μ¨ 1
HõÅÊ`å"£∞ I g~°O ^è`Œ ÑΫ `≤ ~« ° W`åº=∞Ü«∂q<å „áêâ’º<åfl^ŒºHÍ"Õ∞# „áêâ’ºÜ≥∂Å
=∞<åfl^•ºÜ«∞ #<åfl^•º`Õ#Î "å „áêâ◊ºó ѨÓ~°fi= ^ÕH™õ êÊùº Ü«∂O„f#∞^Œ HÍO[b
#∞Ѩgf Ü«∂O[<åÉèºí O[<Õ "åã¨âÛ◊ „u ~°#∞Ñ≤O_»O ^Œ^• `åfiOHõΔ fi`« `å™ê"åOHõΔ fi
Ñ≤`å=∞Ç¨Ï ™ê"åOHõΔ fi„ѨÑ`≤ å=∞Ç¨Ï ™êq`åºO[#"Õ∞= =∞Éèºí O[# =∞Éèºí Vı¬¯ fiu
=∞O„`«QO∑ ã¨#fl=∞Ü«∞u Ü«∞k <å=∂x #q^•º ^•O[`åO =∞=∞ Ñ≤`~« ° PO[`åO
=∞=∞Ñ≤`å=∞Ǩ PO[`åO =∞=∞ „ѨÑ`≤ å=∞Ǩ W`åºO[#"Õ∞= =∞Éèºí O[#
=∞Éèºí O[`å q∞u =∞O„`«^QŒ ∑ ã¨#fl=∞Ü«∞u II3 II U`åx =ó Ñ≤`~« À "å™êQ∑
㨺`À <À#º uÊ`«~À =∂Ü≥∂¿+uì "åã¨™È ^ŒâßO zè`åÎ fi x^Œ^•è `«∂º ~å‚ ã¨∞HÎ ÍO"å
ѨÓ~ˆ fi =Ü«∞ã¨∞º`«~Î ° PÜ«Ú+≤ ã¨fiO Ö’=∞ g`À +¨‡ã¨∞ Ñ≤O_Õ+μ¨ #"≥∂ =ó Ñ≤`~« À
~°™êÜÕ∞u #=∞™ê¯~å† [Ѩu I QÆ$Ǩ #fló Ñ≤`~« À ^Œ`Ϋ ã¨^À=ó Ñ≤`~« À ^Õ¿+‡u
Ñ≤`$« Ï#∞Ѩu+¨`ª Õ I T~°O6˚ =ǨÏO1 f ~°=5 ∞$`«O1 Ѷ∞¨ $`«O5 ѨÜ∞« ó1 H©Ö5 ÏÅO Ѩi„5 ã¨∞`«"2 ∞£
I ã¨fi5 ^ä•ã¨÷1 `«~Ê° Ü«∞`« "Õ∞ Ñ≤`5 $« Ï x`«∞º^ŒHOõ x#Ü«∞u I =∞<À <åfiǨï"å=∞Ç¨Ï Wu
=∞#ã¨fifaè ~°∞uÎ+1 `ª¨ « Ñ≤`~« ó° „¿Ñ`«â¥◊ ~5 å Ü«∞=5 ∞㨺5 ѨO^ä•5 =∞#1 ¿Ñ`å ѨÙ~å5}"£∞
I ^è`5Œ åÎ ^Œ™5 ê‡ã¨∞5 „^Œq}
1 O5 Ü«∞K«Û1 Éè„5í ^ŒO „Ѩ}À2„|∂`å ^•ƒù„QÆ^5 •ä O ^Õ=5 `å1#∞ Wu
Ñ≤`$« Ï #∞`å÷ÑÜ
¨ ∞« u I Ѩ~ˆ `« Ñ≤`~« ° ™Èû=∂º Wu „Ѩ"åǨÏ}Ϻ Ñ≤`$« φ „Ѩ"åǨÏÜ«∞u
330

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

I „Ѩ*ÏѨ`Õ # `«fi ^Õ`åhu Ü«∞*’˝Ñg¨ f QÍ~°›Ñ`¨ º« ^ÕâO◊ QÆKÛ« uù I Ü«∞^Œ#iÎ HõΔ
q∞u ѨVÍί º QÍ~°›Ñ`¨ º« =ÚѨu+¨`ª Õ I J5áêO `Òfi+¨n1 <è å5QO5∑ ~°ãO5¨ „áêâ◊Ü
1 ∂« q∞ I
Éèí∂`«H5 õ$`«O5 QÆ~ƒ°1 ùO ^èŒ`Õûfiu =∞^茺=∞Ñ≤O_»O Ѩ`≥·flº „Ѩܫ∞K«Ûùu I P^è`Œ1 «Î Ñ≤`5 «~À5
QÆ~ƒ1° Où ѨÙ+¨¯1 ~°„5 Ѩ["2 ∞£ I Ü«∞^äÇÕ Ï¨ ѨÙ~°∞ë1 È5 ã¨k1 u `«O Ѩffl „áêâßflu ѨÙ=∂Q∑
ã¨QO∑ Ç¨Ï *Ï#∞HÍ Éè=í fu q*Ï˝Ü∞« `Õ I ÜÕ∞ ã¨*1 Ï5`å ã¨û=∞1#™È r5"å r5"+Õ μ¨ 1
=∂=∞5HÍó I `Õëê5Q5∑ N~°‡~Ú1 HõÅÊ`å =∞5ã‡≤ <£ Ö’5Hˆ â◊`5 Q« O∑ ã¨=∂2ó I W`«º=tëêì<å
"Õ∞HõO Ü«∞[=∂#ó „áêâßfluI # "å™ê÷ÖϺO Ñ≤O_®<£ ã¨=∞=^è•Ü«∞ ÜÕ∞ ã¨=∂<å
Wu ã¨Hõ$^•zÛù#fl =∞Q“fl „ѨǨÏ~°u I JÉèí∂<Àfl ^Œ∂`À ǨÏqëÈ *Ï`«"Õ^•
J"å_èè»î"åºx ã¨∞~°c}
è ˜ Hõ$`åfi I „áê^•ó Ñ≤`$« Éèºí ã¨ûfi^èÜ
Œ ∂« `Õ JHõΔ „#Ê*Ï# #flˆQfl
ѨÙ~°¿ÑºÇ≤Ï ^Õ"å x`ÕºHÀÅ∞‡HõO „Ѩ`«ºÑ≤ã¨$[º „áÈHõΔ º áê„`å}˜ ^ŒfiO^Œfi
=∞Éè∞í º^•Ç¨Ï~°u I ã¨Ou+¨`ª Õ Ñ≤O_»Ñ`≤ $« Ü«∞*’˝  Ѩó Ñ≤O_® #Éèºí =ǨÏ~ˆ ^•ƒùÇϨ ‡}O
"å „áêâ◊ Ü Õ ∞ `ü I Ü« ∞ "Õ ∞ =O qÇ≤ Ï `« U"å<åÇ≤ Ï `åˆ Q fl ~“áê㨠< Õ
„â◊Ñ}
¨ ^è~Œ å‡Ç¨ÏŸ=∞âßÛu „Ѩ}`© "Õ å AǨïÜ«∂^Œºã≤‡<£ AǨïÜ«∂ `«Î =ÚѨu+¨`ª Õ
I `«„`« QÍ~°›Ñ`¨ º« â◊É’ÌÅ∞¿Ñº`« ã¨Q™æ∑ ê¯~° „Ѩu¿+^è•`ü II NNN.
★★★

‰õÄâ߇O_» Ǩϟ=∂ó
PK«=∞º...~°O÷ „Éè∂í }ǨÏ`åºÜ«∂ J~åfip<≥<· À x|~°›}Ï~°O÷ ‰õÄâ߇O_≥·
~À›ëêºq∞, Wu ã¨OHõÅʺ I JwflO^è<Œ åk+¨\ÏÊ„`«„ѨÜ∂≥ QÆO ‰õΩ~åº`ü I JˆQfl
~°∞Ѩã=¨ ∂^è•<å^•º[ºÉèÏQÍO`Õ =ÚMÏǨïuO Ǩï`åfi, ѨHÍfi A˚ÇϨ Ÿu I – FO
Éèí∂~°∞ƒù=5ã¨∞û=1ó... „ѨKÀ5^ŒÜ«∂5 `åûfiǨ2 II ã¨q„`« W^Œ"£∞ II P*˺#II Éèí∂
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

331

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

™êûfiǨ2II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II Éè∞í =5 ™êûfiǨ2 II "åÜ«∞= W^Œ"∞£ II ã¨∞=5 ™êûfiǨ2 II
ã¨∂~åºÜÕ∞^Œ"∞£ II FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 ∞¨ û=5 ™êûfiǨ2 II „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£ II Ü«∞^Õ"1Ì å
^Õ=¿5 ÇÏà◊#1 O5 ^Õ"å1㨠â◊ÛHõ$=6 ∂=5Ü∞« "£∞ I Pk1`åº6 㨙Πê‡2<å‡ =ÚOK«`5« ~°ãÎ º6¨ ~ˆ #Î 5
=∂q∞5`« ™êfiǨ2 II ^Õ"ÉÕ ºíè Pk`ÕºÉèºí W^Œ"∞£ II ^Õ"å1r=#HÍ5=∂º Ü«∞^•fi6Kå #1$`«
=¸k5=∞ I `«™ê2‡ #fl W5ÇϨ =Ú1OK«`5« qâıfi1 ^Õ"å ã¨û*6 ’+¨ã1 5¨ ™êûfiǨ2 II ^Õ"ÉÕ ºíè
W^Œ"∞£ II |∞∞5`#Õ 1 ^•º"åѨ$käg |∞∞5`#Õ 5 `«fiQ∑O ã¨~1 ã° fi¨ f I Hõ$`6 å #fl1ó áê5 ¿ÇϺ#1™È5
Ü«∞u¯OKå#1$`« =¸k5=∞ ™êfiǨ2 II ^•º"å Ѩ$kägÉèϺQ∑O ã¨~ã° fi¨ `åºW^Œ"∞£ II
W5O„^•6  wfl q∞5„`å=~°∞}
1 ∫5 ™È"≥∂1 ^è•`5 å|$ǨÏã5 ʨ u1ó I `Õ<À1 =ÚOK«O5 `Õfi#1™È5
Ü«∞^Œ#5 ºHõ$1 `«=∂i5=∞ ™êfiǨ2 II WO„^•yflÉèϺO q∞„`å=~°∞}ÏÉèϺQ∑O ™È=∂Ü«∞
^è•„`Õ |$ǨÏã¨Ê`«Ü∞« W^Œ"∞£ II ã¨*5 Ï5`â5« Q5◊ O5∑ ™ê^Œ∞`5 *« Ï1q∞ â◊Q5 O5∑ ™ê *Ï˚ ºÜ«∞ã1 5¨
â◊≈Q∑O™ê1 ^Œ∞`5 "« å5 HõhÜ
1 ∞« ã¨ó II J<å1^$Œè +¨Oì ^Õ=5 Hõ$1 `«O5 Ü«∞^Õ#5 㨙Πê‡6`Ϋ fi =∞5™ê‡&Í1`˚ "« ^Õ À
=Ú=Úyú™6 êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ *Ï`«"ãÕ ¨ W^Œ"∞£ II Ü«∞^•fi6Kå Ü«∞#‡#1™ê ÉÏ5Çï¨ ÉèϺ1
=¸5~∞° ÉèϺ1 =∞+‘=6ª ^•ƒùºQ∑O1 t5âfl·‹ ~°º^Œ#$1 `«O K« Hõ$=6 ∂ =5Ü∞« "£∞ I J5yfl ~å‡6`™« ê‡6
^Õ#ã1 ó5¨ „Ѩ=Ú1OK«`∞« K«H$õ =6 ∞ Ü«∂x1 ^Œ∞+¨¯ $6`å™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II ÜÕ∞#1
„u5`À J1~"6‚° å x1fl~°ƒÉ6 ∂íè =5 ÜÕ∞#5 ã¨∂~°ºO6 `«=∞1™È x~°∞‡6"∂≥ K«1 I ÜÕ∞ <ÕO„^À5 qâßfi6
J[1Ç¨ 5 ^Œ~å1f5 ¿ãÎ <å5ÇϨ O *’ºu1ëê5 *’ºu1~å#âß5# P2H6Δ˜ ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞
*’ºu+¨‡`« W^Œ"∞£ II Ü«∞`«∞¯ã‘^1 5Œ =∞„Ѩf1 `«O6Î =∞ÜÕ∞Ç5 Ϩ ÜÕ∞#1 Ü«∞=5 ∞㨺1 x5k<è å5
K«~å1q∞ I U5`« `«^Î Qˆ1Œ fl J#$6}À Éè"1í åq∞5 r=1<flÕ =6 „Ѩu`5 `« 1ÎÕ ^Œ^•è q∞5 ™êfiǨ2 II
JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ I (Ü«∞#‡~Ú1 =∂5`å Ü«∞^•1 Ñ≤¿5 Ñ+¨5 Ü«∞^ŒO5 `«iH1 O6Δõ Ü«∞^•5â◊
™ê u1 „HÍ=∂ q∞„u6`^Õ "5Õ å k5q*Ï5`å Ü«∞^•Ñ¨1 W5=∞O"Õ∞1 =~°∞}5 `«`å1fiÜ«∂q∞5
`«fiO<À1 JˆQfl6ã`¨ fi« O <À1 JˆQfl6`fi« =∞1Qˆ flJ5Ü∂« ã≤1 I) Ü«∞#‡~Ú1 =∂5`å QÆ~ˆ ƒù1 ã¨`ºÕ #1
332

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

â◊ÛH6 Í~°5 Ü«∞u6Ê`å I J5yfl ~å‡6 `«™ê‡6 ^Õ#™1 È5 QÍ~°›Ñ1 `¨ º« ó6 „Ѩ=Ú1OK«`∞« ^Œ∞i5`å
Ü«∂x1K« Hõ$=6 ∞Hõ~5 À`«∞5 =∂ =∞1<#5Õ ã¨Q5 6æ∑ ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ QÍ~°›Ñ`¨ åºÜÕ∞^Œ"∞£ II
Ü«∞^•1Ñ¿5≤ Ñ+¨1 =∂5`~« O1° Ñ≤`5 ~« O1° Ѩل6 `«óÎ „Ѩ=Ú1k`À5 ^èÜ
Œ ∞« <£1 I JÇ≤ÏQ∑O1 ã≤`Ò Ñ≤`5 ~« “5
=∞Ü«∂5 `«`^Ϋ Qˆ1Œ fl J#$6}À Éè"1í åq∞5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II Ü«∞^ŒO5 `«iH1 OΔõ
Ѩ$käg5 =Ú5`« ^•ºO Ü«∞<å‡6`~« O1° Ñ≤`5 ~« O1° "ålÇ≤ÏQ∑O ã≤=5 ∞ I J5yfl~å‡6 `«™ê‡6
^Õ#™1 È5QÍ~üÇϨ Ñ1 `¨ º« ó6 „Ѩ=Ú1OK«`∞« ^Œ∞i5`åÜ«∂x1 K«H$õ =6 ∞Hõ~5 À`«∞5 =∂ =∞1<#5Õ ã¨Q5 6æ∑
™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ QÍ~°›Ñ`¨ åºÜÕ∞^Œ"∞£ II Ü«∞^•5â™◊ ê1 x5â™◊ ê5Ü∞« `«Ê~1 å5â™◊ ê2 I
Ü«∞^Õ#1 â◊ÛHõ$=6 ∂ #∂`«#1 O5 Ü«∞`«∞Ê1~å5}"£∞ I J5yfl~å‡6...ã¨Q5 6æ∑ ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞
QÍ~°›Ñ`¨ åº ÜÕ∞^Œ"∞£ I Ju1„HÍ=∂q∞ ^Œ∞i5`O« Ü«∞^Õ<À5 [Ǩq1 ∞ i5 „ѨO Ѩ~1 "5° ∞Õ
ã¨^5 茿ã÷2 I Ü«∞„`«Ü
6 «∞Ou1 ã¨∞H5 õ$`À5 <åÑ≤1 ^Œ∞+5 ¨¯ $`«5 ã¨Î=∂~À1Ǩq∞ ã¨∞H5 õ$`å5#∞fl
Ö’5HQõ ™æ∑ êfiǨ2 II ã¨∞Hõ$`å#∞fl Ö’HÍ ÜÕ∞^Œ"∞£ I „u6`Õ ^Õ"5 å J1=∞$[ `≥`6· ^« #Õ ¢1 ãÎ≤`6 «
U5`#« ‡1#∞5¿+º1+μ¨ =∂=∞$*Ë I `«`À1 =∂5 Ü«∞k5 H˜Oz1^•#5â 
ı yfl ~å‡6`™« ê‡6...ã¨Q6æ∑
™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ QÍ~°›Ñ`¨ åºÜÕ∞^Œ"∞£ I k5q *Ï5`å J5ÑÙ¨ û*Ï5`å Ü«∂ *Ï5`å
F+¨n1 Éè ºíè ó I J^äÀ5 Ü«∂ J1yfl6*Ï PѨ™5 êÎ#1 â◊√≈O^èOŒ `«∞5 â◊√O^èh1Œ 5 ™êûfiǨ2 II J^Œƒºù
â◊√≈O^èhŒ Éèºí W^Œ"∞£ II Ü«∞^•áÈ5 #HõOÎ1 ^Œ∞i5`O« K«~å1=∞5Ü∞« ^•fi6 k"å5 #∂`«#1 O5
Ü«∞ `«∞Ê1~å5}"£∞ I Ç≤Ï~°}1 º=~å‚6 ã¨`Î 5« L`«∞Ê1h`« #5 ™êfiǨ2 II J^Àƒùº Ç≤Ï~°}º =~å‚ɺíè
W^Œ"∞£ I W5=∞O "Õ∞1 =~°∞} ... ™êfiǨ2 II =~°∞}ÏÜÕ∞^Œ"∞£ II `«`fi1« Ü«∂q∞5..."≥∂1 +‘5
™êûfiǨ2 II =~°∞}ÏÜÕ∞^Œ"∞£ II `«fiO <À1 JˆQfl6 ...㨇 `åûfiǨ2 II Jwfl =~°∞}ÏÉèϺ
q∞^Œ"∞£ II 㨠`«fi<Àfl1 JˆQfl... Ukè™5 êfiǨ2 II Jwfl=~°∞}ÏÉèϺ q∞^Œ"∞£ II `«fi =∞1Qˆ fl
J5Ü∂« 㨺Ü
6 ∂« ...Éè+Ë [5¨ Q∑æ ™êfiǨ2 II JÜ«∞¿ã  QÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II Ü«∞^Œn=2 ºO
#$6} =∞5ÇϨ O|5É∂íè "åk1`û« <åfi ã¨O[5Q~Æ 5° [<ÕÉ2 ºíè ó I J5yfl~å‡6`™« ê‡6 kO„^Œâ1 Û◊
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

333

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨Oq^•5<Ò „Ѩ=Ú1OK«`å5Q5∑ ™êfiǨ2 II JwflO„^•ÉèϺq∞^Œ"∞£ II Ü«∞^Œ™ú êÎ2 ÉèϺO
K«H5 õ~°5 H˜eƒ1 ëê }º6HΔÍ}Ï2O =5QÆ∞fl =ÚѨl5 Ѷ¨∞fl1 =∂#ó I L5„QÆO5 Ѩâ5 ߺK«1 ~å„+¨ì6 Éèí$K«Û6
`å#1ºÑ¨û~6 ™° ê5 =#∞1^`Œ åÎ =∞$6}Ïx5 ™êfiǨ2 II L„QÆO Ѩâߺ~å„+¨Éì $íè ^•ƒùºq∞^Œ"∞£ II
L„QÆO1 Ѩâº6ı ~å„+¨1ì Éè$í u6 ¯e1ƒëê}˜Ü
5 ∞« ^ŒH5 =Δõ $1 uÎ6 =∞#∞1 ^Œ`"Ϋ ∞Õ `5 `« ü I <Õ#fl1 |∞∞5}Ï
#$6}=5 W`«û1 =∂<À Ü«∞=5 ∞㨺1 Ö’5Hˆ Jkè~1 A
° ~˚6 åÜ«∞™5 êfiǨ2 II L„QÆO Ѩâߺ~å„+¨Éì $íè ^•ƒùº
q∞^Œ"∞£ II (J=1`5Õ ¿ÇÏ_»5 L^Œ∞`1 =6Ϋ ∞ q∞5=∞O "Õ∞1 =~°∞}5``« åfi1 Ü«∂q∞5 `«fiO <À1fl
JˆQfl6 ã¨`fi« <À1fl JˆQfl I) J=1`5Õ ¿ÇÏ_À1 =~°∞}5 # "≥∂a1 5è ~°=1 Ü«∞*5 a˝Ë s1è =∞¿ÇÏǨÏq5 iƒùó1
I HõÜ
Δ ∞« 1 #fl6㇨ Éèº1í =∞ã¨∞~°„ѨK`Õ À5 ~å[5 <Õfl<åQ∑O1 ã≤ t„â◊^óŒè Hõ$`6 åx5 ™êfiǨ2 II
=~°∞}ÏÜÕ∞^Œ"∞£ II L^Œ∞`1 =6Ϋ ∞O =1~∞° }5 áêâ◊1 =∞5㇨ ^Œ"å1  ^è=5Œ ∞O q=∞1^ºŒè =6 ∞Q∑æ
„â◊^1 •è Ü«∞ I J^ä•=1 Ü
5 ∞« =∂1k`«º „=6`Õ `«"å<å1Q™Æ È5 Jk1`Ü
« ∞Õ ™êº=∞5 ™êfiǨ2 II
=~°∞}ÏÜÕ∞^Œ"∞£ II W5=∞O "Õ∞.1 ..K«Hˆ1 5 ™êfiǨ2 II =~°∞}ÏÜÕ∞^Œ"∞£ II `«`å1fiÜ«∂..."≥∂+1 5‘
™êûfiǨ2 II =~°∞}Ï ÜÕ∞^Œ"∞£ II `«fiO <À1 JˆQfl6...„Ѩ=Ú1=ÚQƺ6ú 㨇 `åûfiǨ2 II
Jwfl=~°∞}ÏÉèϺ q∞^Œ"∞£ II ã¨`fi« O<À1...Ukè™5 êfiǨ2 II Jwfl=~°∞}ÏÉèϺq∞^Œ"∞£ I
ã¨O‰õΩ1ã¨∞HÀ5q‰õΩ1ã¨∞HÀx~ü |∞∞5^èÀÜ«∞â◊1Û xã¨fi6#ó I `Õ U5 2 㨇 ^ŒºHõΔ ‡6
=∞<å1Q™Æ È^Œ∂~5 å^Œ∂~6Ì ° =∞1pK«`Q5« 6æ∑ ™êfiǨ2 II ã¨O‰õΩã¨∞Hõq‰õΩã¨∞Hõx~ü |∞∞^äxŒ ã¨fi<Õɺíè
W^Œ"∞£ II x~°º1 HõΔ ‡=∞pK«`Õ Hõ$`6 åºOx~ü|∞∞1uOK« I `Õ#5 Ü≥∂2F5  㨇`«û =∞1$KåÛù``6·≥ «
=∞1Ãㇷ 6 „Ѩã∞¨ "1 å=∞ã5™≤ êfiǨ2 II x~°ºHΔ͇ÜÕ∞^Œ"∞£ I ^Œ∞â5 ≈◊ Q6 O5∑ ™ê5 #∞5âQ5◊ O5∑ ™êÉèϺ2 O
Ѷ∞¨ }
5 Ë <å1#∞Ѷ∞¨ }
5 #Ë K1 « I `Õ<å5<Àº2 F5㨇 `«û=∞1$KåÛù``≥·6 « =∞1Ãㇷ6 „Ѩã¨∞"1 å =∞ã≤5
™êfiǨ2 II ^Œ∞â◊≈Q∑O™ê#∞â◊Q∑O ã¨Ñ¶¨∞}ËÉèíº W^Œ"£∞ II ã¨O=~°1Û™ê5Ѩܫ∞1™ê5
ã¨O`«#5 ∂aè~5 Q° #1Æ ‡Ç≤Ï5 =∞#1™ê5 ã¨QO∑ t5"#Õ 1 I `«fiëê1ì <À5 J„`«5 q^Œ^1 •è `«∞ ~å5Ü∂≥  
#∞1=∂~°∞¬ì `«<5 Àfi2F5Ü∞« kfie1+Q6ì¨ 6æ∑ ™êfiǨ2 II `«fi„+¨ì W^ŒO II PÜ«Ú¿1 +ì q5âfi◊ `À1 ^Œ^Œè
334

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^Ά
5 ∞« =∞5yfl ~°fi~ˆ }2 ºó I ѨÙ#1¿ãÎ „áê5} PÜ«∂u1 5 Ѩ~å5Ü∞« HõΔ ‡Q∑O1 ã¨∞"åq∞ `Õ™5 êfiǨ2 II
PÜ«Ú¿+  QÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II P5ÜÚ« ~5 åÌ J1Qˆ fl ǨÏq5 ëÈ1 Aëê5}À Ѷ∞¨ $6`„« Ѩf1 HÀ
Ѷ¨∞$5 `«Ü≥∂x1 ˆ~kè I Ѷ¨∞$6`«O Ñ‘`5 åfi=∞^èŒ∞5 Kå~°∞5 QÆ=º1 O Ñ≤`5 Õ=1 Ѩل5 `« =∞5aè~H°1 õΔ`å
k5=∞Q∑æ ™êfiǨ2 I PÜ«Ú~ˆ Ì QÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II W5=∞=1∞QÆfl6 PÜ«Ú¿1 +5 =~°Û¿1 ã Hõ$kèuQ5 ‡Æ
"≥∂*’1 =~°∞}5 ã¨QO∑ t1âßkè I =∂5 `Õ"å2™ê‡ Jk`Õ5 â◊~‡1° Ü«∞K«Û6ù qâıfi1 ^Õ"å5 [~°^1 +Œ 6ì≤
~°º^ä•ã¨5 `åûfiǨ2 II Jwfl =~°∞}Ïku qâıfiÉè’º ^Õ"ÉÕ ºíè W^Œ"∞£ II JQÆfl6 PÜ«∂Q∑O1 +≤
Ѩ=ã¨5 Pã¨∞"5 À~°q6˚ ∞+¨O1 K« #ó I P5 ~ˆ ÉÏ1^ãŒè fi¨ ^Œ∞K5 ∞« Ûù<å5Q5∑ ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ Ѩ=1 ã¨
W^Œ"∞£ II JˆQfl6 Ѩ=ã1 fi6¨ ã¨fiáê1 J5¿ã‡ =~°Û1 ã¨∞û6g~°º2 "£∞ I ^Œ^„1Œè ^Œ~5 ÚO =∞~Ú5 áÈ+¨Q5 6æ∑
™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ Ѩ==∂<åÜÕ∞^Œ"∞£ II J5yfl~ü |∞∞+≤ó5 Ѩ==1 ∂#5ó áêOK«[1 #ºó
ѨÙ~5 ÀÇ≤Ï`1 ó« I `«g∞1=∞¿ÇÏ =∞ǨQÆÜ
5 ∞« Q∑æ ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ |∞∞+¨Ü∞Õ Ñ¨==∂<åÜ«∞
áêOK«[<åºÜ«∞ ѨÙ~ÀÇ≤Ï`åÜÕ∞^Œ"∞£ II JˆQfl1*Ï5`å „#Ê}∞1^•#ã¨ûÑ6 `¨ åfl6<£ „Ѩ`º« *Ï1`å
&Í˚`å"Õ^À #∞^Œãfi¨ I J5¿ã‡ n1kÇ≤Ï ã¨∞=5 ∞<å5 J¿ÇÏ1à<5◊ £ K«Û~ù ‡° <1 £ `Õ ™êº=∞„u6=~°∂1 ^èŒ
L5^Òƒù ™êfiǨ2 I JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ I ã¨ÇϨ ™1 ê*Ï5`å „#Ê}∞1^•# ã¨ûÑ6 `¨ åfl6 „#Ê`«º*Ï1`å
<å˚`"« ^Õ À #∞^Œãfi¨ I Jkè<1 À „|∂Ç≤Ï ã¨∞=∞#5㺨 =∂1<À =5Ü∞« Q∑™æ ê1º=∞5 „Ѩ}∞1^•#
ã¨ûÑ6 `¨ åfl6<`£ åûfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II JˆQfl6 Ü≥∂ <À5  aè`À5 [<À5 =$HÀ5"å~À5
lѶ∂¨ Q∑O1 ã¨u I `åQ∑ ã¨Î fiO =1$„`«ÇϨ O [Ç≤Ï5 =ã¨fiã6 ‡¨ Éèºí 6 =∂Éè~1í ™5° êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞
=$„`«Ñ∞¨¶ fl W^Œ"∞£ II JˆQfl6 Ü≥∂<À1  aè5 ^•ã¨u1 ã¨=∂5<ÀÜ«∞â◊Û6 x+¨º1ì ó I `«O =5Ü∞« Q∑O
ã¨q5 ∞^èO1Œ Hõ$`6 åfi `«∞Éèº1í =∞5Qˆ fl  Ñ≤^1 Œ ^臌 ã≤5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II Ü≥∂
#5â≈◊ áê5 ^ŒâÑ1◊ `¨ À5 Ü«∞â◊Û#1 â5 ≈◊ Ѩ`1 5« â◊≈áê2`ü I L5ëêâ◊Û6 `«Ãã‡Î 1 x5„=ÚHõÛ6 ã¨~fi1° O áê5ÑQ¨ O∑
ã¨=¸1ÇϨ `å5Q5∑ ™êfiǨ2 II LëÈx„=ÚQƃºù W^Œ"∞£ II Ü≥∂#1 ã¨ûÑ6 `¨ Àfl6 Ü≥∂ ~°}À5
=∞~ÀΠ
1 aè^5 •ã¨u1 ^Õ"åó I W5^‡Œè ¿ãº1= „ѨH6 ÍΔ Ü«∞`1 À5 =∂`« ™ÈºKÕÛ1 +ù 5≤ H˜OK«#5 ™êfiǨ2
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

335

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

II ^Õ"ÉÕ ºíè W^Œ"∞£ II Ü≥∂ =∂O ^Õfi+≤1ì *Ï`« "Õ^À5 Ü«∞O Kå5ÇϨ O ^Õfi+≤‡6 ÜÕ∞K«=5 ∂Q∑
™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ *Ï`«"^Õ ãŒ ¨ W^Œ"∞£ II Ü≥∂ J5㇨ Éèº1í =∞~åf5Ü∂« ^Œºâ◊Û1 <À5
^Õfi+¨`1 5Õ [#1ó I xO^•5 ^Àº J5™ê‡<£ káêû2KÛ« 6 ã¨~åfi6Q™5∑ êÎ#‡1+‡¨ ë6 ê‰õΩ~1 ∞° 5 ™êfiǨ2 II
JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ I ã¨QO∑ t1`O« "Õ∞5 „|Ǩχ6 ã¨QO∑ t1`O« g5~åº2P5O|Å2"∞£ I ã¨QO∑ t1`O«
Hõ„Δ6 `«O "Õ∞l1 +5 ¨μ‚ Ü«∞™êº6ǨÏ=∞ã≤‡Ñ1 ¨Ù6 ~ÀÇ≤Ï`1 «5 ™êûfiǨ2 II „|ǨχHõΔ„`åÉèϺ q∞^Œ"£∞ II
L^Õë1 êO ÉÏ5Ç˙
¨ J1u~°=5 Ú^Œfi~ÀÛ6 J^äÀ|5 Å2"∞£ II H˜}6Δ Àq∞5 „|Ǩχ1}Ï52 q∞„`å5#∞#1fl
Ü«∂q∞5™êfiO2 J5ÇϨ Q∑æ ™êfiǨ2 II „|Ǩχ} W^Œ"∞£ II ѨÙ#5~‡° #5ó ѨÙ#5~åÜ«Ú~1 ‡° 6 PQÍ5
`«∞Ê#5âÛ◊ ‰õΩΔ ó6 ѨÙ#5„â’≈„`«O1 =∞5 PQÍ5`∞« Ê#1ó „áê5}ó ѨÙ#5~å‰õÄ`1 O« =∞5 PQÍ2`ü I
"≥·6âßfi6#5~À "Õ∞ ^Œ1|úã¨Î#∂5áê J=1ÉÏ^èŒ`åO ^Œ∞i5`åx5 qâßfi6™êfiǨ2 I
"≥â· ßfi#~åÜ«∂^ŒÉÏúÜ∞« `«#∂#Ѩ W^Œ"∞£ I „ã¨∞"Õ} Ǩϟ=∞ó I ã≤Q5 O5∑ ¿ÇÏ"å5º„Ѷ∞¨
L5`Ü
« ∂« Ѩ$^•1H“5 ufi+≤1 ~°Q5 “fl „ÉÏ2ÇϨ ‡6}Ë ã¨∂~ˆ º6 Ü«∂ I WO„^ŒO5 Ü«∂ ^Õg5 ã¨∞É5 Qíè Í1
[5*Ï#5 ™ê#5 PQÆ<5 5£ =~°Û™1 ê ã¨Oq^•5<å ™êfiǨ2 I WO„^Œ[#<≥º· ^Õ"åº W^Œ"∞£ II
Ü«∂~å1[5<Õ1º ^Œ∞O^Œ∞5ÉèÏ"åÜ«∞1`åÜ«∂5=∞â◊1fi㨺6 „HõO^Õº6 ѨÙ~°∞1+¨ã¨º =∂5Ü«∞ø I
WO„^ŒO5 Ü«∂... ^•5<å ™êfiǨ2 II WO„^Œ[#<≥º· ^Õ"åº W^Œ"∞£ I Ü«∂ǨÏ5 ã≤xÎ 1 n6fiÑ≤x5
Ü«∂ Ç≤Ï~°}
1 ºË u6 fi+≤5 ~°âfi1ı +¨μ5 ѨÙ~°∞¿1 ++¨μ5 QÀ+¨μ1 II WO„^ŒO5 Ü«∂ ^Õg5 ...^•5<å ™êfiǨ2
II WO„^Œ[#<≥º· ^Õ"åº W^Œ"∞£ II ~°^1Õä J5Hˆ +Δ μ¨ 1 =$+¨É5 ãíè º¨ 6 "å*Ë"5 å`Õ1 Ѩ~5 <˚° ºÕ 6 =~°∞}1 ã5 º¨
â◊√¿+‡2 I WO„^ŒO6 Ü«∂^Õg5 ã¨∞.5 ..^•5<å™êfiǨ2 II WO„^Œ[#<≥º· ^Õ"åº W^Œ"∞£ I
JˆQfl2  ÉèϺ=iÎ #fl6 aè#5 P=1~6ΰ ™êfiÜ«Úë1 ê5 =~°Û™1 ê ã¨<5 åº "Õ∞^5 Ü
Œè ∂« 2 „Ѩ[5 Ü«∂5
^è<Œ #1Õ 5 ™êfiǨ II JQÆflÜÕ∞  ÉèϺ=iÎ# W^Œ"∞£ II JˆQfl1 JOy~° â◊≈`6 O« `Õ1 ã¨O`åfi6=$`«1
ã¨ûÇ6 Ϩ „ã¨O1 `« Láê5=$`«ó1 I `å™ê5O áÈ+¨ã1 º¨ 6 áÈ¿+}1 5 ѨÙ#1~Àfl #5+ì¨ =∂Hõ$1 kè5 ѨÙ#1 ~Àfl
~°~5 Ú =∂Hõ$1 kè5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ Oy~°ã¨ W^Œ"∞£ II ѨÙ#1~∂° ~5 å˚ x... `«™êûfi6Ç¨ 2
336

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II ã¨Ç5 Ϩ ~°Ü
5 ∂« º... q5âfi◊ `«ã5 ʨ i5™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II J^äŒ
ã¨q∞`åÊ}˜ ~°yfl =ÚѨu+¨`ª Õ II J^äÀѨ™ê÷#"£∞ I "≥â6· ßfi6#~5 åÜ«∞5 „Ѩu"1 ^Õ Ü
Œ ∂« "≥∂5
Ü«∞n1#$6}Q∑O ã¨O1 QÆ~5 À ^Õ=5 `å1ã∞¨ I 㨠U5`å <åÊâß2 „#Ê6=ÚK«5 „#Ê"Õ^1 5Œ 㨠<À1
=ÚOKå`«∞ ^Œ∞i5`å ^Œ=^5 •º`ü I "≥â6· ßfi6#~5 ó° Ѩ=Ü
1 ∂« #fló Ѩq5 ¢`·≥6 ~°º`«û1 OQÆ~5 °
=∞5a^è •è "å2 =∂º6âß"£∞ I J<å1 *Ï#5 #‡#1™ê5 Ü«∂K«=1 ∂<À5 Ü«∞^Œ ¢`<·≥ À5J=5`«
`«∞û1 "åq∞ I J5g∞ÜÕ∞ ã¨∞É5 Qˆíè 1 k5q q5K$« `Ò5 <å=∞5 `å~°Hˆ1 I „¿ÑǨ=∞$`«ã1 º¨ Ü«∞K«Û`ù å
"Õ∞5 `«^ƒŒ ^1 HúŒ "5õ ∂≥ K«#1 "£∞ I ql1ÇÏ‘ ~°¬ fi Ö’5HÍ#1¯ $kè |5O^è• #∞1‡OKåã≤5 |^ŒH1ú "õ ∞£ I
Ü≥∂<Õi1 =5 „ѨK∞« º1 `À5 QÆ~ƒ° 6ù ã¨û~å2fi#Ê6^Àä J1#∞+¨fi I 㨄Ѩ*1 Ï5#<£ „ѨuQ1 $Æ cè`‚ « q5^•fi
„#Ê6*ÏѨu1 ó „Ѩ^=Œä ∞5*Ï |∞∞5`ã« º1¨ I J5™ê‡aè1 ~°`6Ì OΫ [5~ã° ó1¨ Ѩ~5 ™° êÎ6 ^ŒzÛ1 #ù fl6O `«O`«∞1
=∞#∞5 ã ¨ O K« 1 ˆ ~ =∞ I `« 5 ` « O `« O `« ∞ 5 = ∞<Õ fi ˆ H 5 J#∞5 ã ¨ O K« 1 ~ ° O u5 Ü Õ ∞ ëê2 O ^Œ 5
`«OÎ Ñ≤„`«º=6 ∂Ü«∞#1 =`ü I J5|O5 ^èfiÕ Hˆ 5 ^Œ^`1Œ ó« „Ñ¨Ü
6 ∞« KåÛù^6 •Ì`∞« O5 KÕKÛ« H6ù flõ "å5QO5∑ ã¨ãfi¨ ~6 æ°
U1ëê"£∞ I P~°É1 ^Ëè •ä =5 ∞#∞5ãQ¨ O∑ ~°É1 ^Ëè •ä Q∑O ã¨=∂5#OѨ<å÷=1 ∞=^äÀ Ѷ∞¨ $6`#Õ 1 I Ü«∞^•2fiO
ѨÓ5~°ÎO Ѩi1q+¨ì6O Ü«∞^Œ5Q“fl `«Ãã·‡6 QÀ„`å1 ÜÕ∞5Ç¨Ï *ÏÜ«∂1Ѩf5ã¨Q∑ò~°1ÉèË^ä•"£∞ I
Ü«∞^ŒO5 `«iH1 OΔõ Ѩ$käg5 =Ú5`« ^•ºO Ü«∞<å‡6`~« O1° Ñ≤`5 ~« O1° "ålÇ≤ÏQ∑Oã≤=5 ∞ I J5yfl
~å‡6 `«™ê‡6 ^Õ#™1 È6 QÍ~°›1Ñ`¨ º« 6 L<À1fl <Õ+^¨ ∞Œ iÌ `5 å Ü«∂x1 K«H$õ =6 ∞ I Éè∂í q1∞~å6‡
`å k1u~Àfl [5x„`«O„6 ÉèÏ`å5  O`«i1 HõΔ =∞5aâè ã1◊ Ψ U#ó I ^Òº ~°fl1 ó Ñ≤`5 å Ñ≤`1 $« Ü
6 ∂«
K«ÛOù Éè"1í åã≤ *Ï5q∞ q∞5`åfi =∂q1quûÖ’5HÍ`ü I Ü«∞„`«1 ã¨∞Ç5 ¨ ~°1Ì ã¨∞û6H$õ `À5 =∞^ŒO1 `Õ
qǨÜ«∞5 ~ÀQÆO1 `«<5 åfi2P5Q™5∑ êfiÜ«∂"2 ∞£ II J5â’¡}
6 ÏO QÔ ~6· Ç° Ϩ $1 `å ã¨fi~ˆ6 `æ „« `«1 Ѩâºı =∞
Ñ≤`5 ~« O1° K« Ѩل6 `«"∞£ II Ü«∞^Œ#fl6 =∞^Œ‡º#1$`Õ# ^Õ"å ^•5㺨 #fl ^•2㺨 #∞fl6`"« å1 Hõi+5 º¨ <£
I Ü«∞^Õ"6Ì å<å5O K«‰ΩΔõ ë6 êºQÀ5 Jã≤Ü
6Î ∞« ^Õ=5 H˜OK«1 „Ѩu[„QÍ6ÇϨ =∞5yfl ~å‡6 `«™ê‡1^#Œ $6}O
Hõ$1 }À`«∞ I Ü«∞^Œ#fl6=∞k1‡ |Ǩï^5 •è q~°∂Ñ1 O5¨ "å™È5 Ç≤Ï~°}
1 º =Ú5`Q« Í =∞5*Ï
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

337

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞q2"∞£ I Ü«∞^Õ"6Ì å<å5O K«‰ΩΔõ ë6 êºQÀ5 Jã≤6Î Ü«∞^Õ=5 H˜OK«1 „Ѩu[„QÍ6ÇϨ =∞5yfl
~å6‡`«™ê1‡ ^Œ#$6}O Hõ$1 }À`«∞ I Ü«∞#5 ‡ Ü«∂1 =∞#1™ê "å5Kå Hõ$`6 5« "Õ∞#1ó Hõ^•5K#« I
ã¨~°fi™ê2‡ `«Î™ê2‡ <Õ‡o1`À "≥∂y5 ú6 `«fiQ∑OÇ≤Ï "Õ`«÷1 Ü«∞^ä•`«5 ^äŒQ∑æ ™êfiǨ2 II ã¨q∞^ŒÌfiÜ«∞
=∞Q“fl „ѨÇϨ $`«º I JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ I J=^è•#^è~ˆŒ ‡} I J5QflÆ ÜÕ∞2 ã≤fi+¨H6ì $õ `Õ5 ™êfiǨ2
I JQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨Hì $õ `« W^Œ"∞£ I Ѷe¨ `åO ã¨q∞^èŒ =∂^•Ü«∞ „|Ǩχ}Ë =~°O ^Œ^•u
I `«`« ã¨ûq∞^èŒ q∞^臌 ã¨#flǨÏ#O KåQ“fl „ѨÇϨ $`«º [Ü«∂n<£ AǨïÜ«∂`ü I
W`åºk`«O„`«ãû¨ =∂ѨóÎ I ‰õÄâ߇O_»ãO¨ „QÆÇϨ â’¡Hóõ I ™êq„`庠 yfl=ÚMÏO`Õ 
#flǨÏ=#O Ü«∞^Õ"Ì å#∞"åHõ„`«Ü∞« "£∞ I ã≤QO∑ ¿ÇÏ"庄Ѷ∞¨ K«`∞« ~°âÛ◊ ã¨HÖõ Ï JÉèϺ
=iÎh ~å[º`«ó I Ǩï`Àfi^ŒV√‡Y =ÚѨu¿+`ª « ^è$Œ `«"â·≥ ßfi#ˆ~`åºk ã¨q∞^èŒ =∂^è•Ü«∞
=~°O ^Œ^•`«ºu^äÜ
Œ ∞Õ ‰õΩ~åº[˚Ü∂« n#fl"å II
★★★

QÆ}Ǩϟ=∞=∞O„`åó
^Œ ~ åƒù <åú ~ ° Ü « ∞ =∂}ó Ѩ ` åflºã¨ Ç ¨ Ï „áê}Ï<åÜ« ∞ =∞º I U=O
QÆ∞}qâı+}¨ qtëêìÜ∂« O â◊√Éèuí ^äÒ ^è~Œ ‡° Ѩffl ã¨"∞Õ `«ãº¨ JQ∑OǨQÆ U<Àx=$`«ºÎ ~°O÷
ã¨H$õ `«ÊHõΔ =∂„t`«º ã¨=#„`«Ü∞« O QÆ}Ǩϟ=∂ #¯i¿+º Wu ã¨OHõÅʺ I L`«~Î `° À
^Œ~åƒù xfl~°™êºÑ¨ LѨãʨ $â◊º I ѨÙ# ã¨ûOHõÅʺ JQ∑OÇ¨Ï ... `«ºÎ ~°O÷ „áê`«™êû=xHõ
QÆ}Ǩϟ=∂ #¯i¿+º I Ѩ`åflº 㨠ǨÏ∫áêã¨<åQ“fl K«~∞° Q∑æ „â◊Ñ~¨ Ú`åfi „áêp#
=Únp#O "À^•fi㨺 „Ѩu+≤`ª « =∞aèÑ∂¨¶ ~åºwflO^è<Œ å^•º[º ÉèÏQÍO`Õ I JˆQfl
~°∞`«Î~°`« ã¨û=#‰õΩOÉèí =∂™ê^Œº „áÈHõΔ}Ïkaè ã¨ûQ∑æ㨯 $`«º Jkƒù ã¨ûOѨÓ~°º

338

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ѶŨ ѨÙëêÊkaè ~°Éºíè ~°Ûº „ѨuëêªÑº¨ Jyfl =ÚMÏO`Õ I P*˺# I FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=1ó
... Ü«∂`5 åûfiǨ2 I ã¨q„`«O W^ŒO I Éè∂í ™êûfiǨ2 I JQÆflÜ«∞ W^ŒO I Éè∞í =5 ™êûfiǨ2 I
"åÜ«∞= W^Œ"∞£ I ã¨∞=5 ™êûfiǨ2 II ã¨∂~åº ÜÕ∞^Œ"∞£ I Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 ∞¨ û=5 ™êûfiǨ2 I
„Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£ I J^äŒ Kå~°"åó I JˆQfl6#Ü«∞1 ã¨∞Ñ5 ^¨ •ä 1 ~å5Ü∞Õ J5™ê‡<£ qâß1fix
^Õ= =5ÜÚ« <å1x q5^•fi<£ I Ü«ÚÜ
5 ∂≥ 5 ^èº1Œ 㨇 A˚Ç1 ï¨ ~å5} "Õ∞<À5 Éè∂í ~Ú1ëêªO`Õ5 #=∞1
LH˜OÎ q^è=Õ ∞5 ™êfiǨ2 I JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II „Ѩ=â1 √◊ ≈6„HÍÜ«∞É1 Ïè #5 "Õ1 Éè~í ^° fiŒè Q∑O
ǨÏ=5 ºO =∞5uO Kå5QflÆ ÜÕ∞5 ã¨∞ѨÓ`1 "« ∞£ I Ü≥∂ ^≥"· å1ºx5 =∂#∞1ëê [5#∂Q∑ +¨ºO6 `«ifiâß1fix
q5^‡Œ <å5 lQÍ1u5 ™êfiǨ2 I JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ I JKåÛùy6 ~À1 =∞5`Ü
« ∂≥ ^1 =Õ Ü
5 ∞« Of1
~°y5 flOÜ«∞O1 u5„^Œq}1 O5 aèH=1Δõ ∂}Ïó I ã¨∞ã5 O5¨ ^Œ$â◊QO1∑ ã¨∞„5 ѨfH1 Q5õ ã6æ∑ fi¨ O K«QO1∑ ǨÏ=º6"åǨÏ1
=∞~°u5 O =∂#∞1ëê}Ï5Q5∑ ™êfiǨ2 I JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II JˆQfl6`fi« =∞5㇨ ^Œ∞º1 Ü≥∂5
^躌 g∞1"å5 J#1yfl „`å J5ɺ1íè =∞O`« Hõ$+6 óì‘ I ѨÙ#1 ~°ã5 ‡¨ Éèºí Q∑O1 ã¨∞q5`åÜ«∞1 ^Õ=H5 ÍΔ O
qâıfia1 è ~°[5 ~ˆ a1 ~è º° [„`«™5 êfiǨ2 I JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ I JˆQfl6 `«fiO áê1~° Ü«∂5 #"À1ºJ5™ê‡<£
`«û6 fiã≤aÎ 5è ~°u1 ^Œ∞~5 åæ}5˜ qâß2fi I ѨÓâ◊Û1 Ѩ$n6 fiä |ǨïÖ5 Ï#1 L5sfi Éè"í å1`À5 HÍÜ«∞`5 #« Ü
1 ∂« Ü«∞5
â◊OÜ≥∂ ™êûfiǨ2 I JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II „ѨHÍ1~"° À =∞#5<å=5Kº« =∂1<å ^Õ=„5 np2O
#Ü«∞^äŒ ^Õ=Ü
5 ∞« O`«ó1 I ^ŒH5 }6Δ˜ Ï5"å _®fi6lh5„áêKÕº1 u ǨÏq5 ~°ƒ~ù O1° `«ºQ6 flÆ ÜÕ∞1 Ѷ∞¨ $6`åp5™êfiǨ2
I JQÆflÜ«∞ W^ŒO II ã¨ÇϨ „ã¨j1 ~üëê5ÑÙ¨ ~°∞+1 ¨ ã¨ûǨτ™ê5HΔõ ã¨ûÇ6 Ϩ „ã¨á1 ê`ü I ã¨É∂íè q∞1O
q5âfi◊ `À=$6`åfi`«ºu1 +¨ª ^ŒâÌ ßOQÆ∞Å5 Q∑æ ™êfiǨ2 I ѨÙ~°∞ëêÜ«∞ <å~åÜ«∞}ÏÜÕ∞^Œ"∞£ II
ѨÙ~∞° +1 ¨ U5 "Õ^QŒ O∑ ã¨~fi° O6 Ü«∞^Œ∂ƒù`6 O« Ü«∞K«Û6 Éè=í º2 "£∞ I L5`å=∞1$`«`5 fi« ¿ãºâß1<À5Ü∞« ^Œ<flÕ 1
<åu5~ÀǨÏu1 5 ™êfiǨ2 I ѨÙ~°∞ëêÜ«∞ <å~åÜ«∞}Ï ÜÕ∞^Œ"∞£ II U5`å"å1#㨺 =∞Ç≤Ï5
=∂ `À5*Ϻܫ∂Q∑â1 Û◊ Ñ6 Ó¨ ~°∞+1 ó¨ I áê^À2  㨺q6 âß1fiÉè∂í `5 åx1„u6áê^Œ1 ™êº6=∞$`«O1
k5q ™êfiǨ2 I ѨÙ~°∞ ... ^Œ"∞£ II „u5áê ^Œ∂~5 fiú° L^≥6· `«∞Ê~°∞+1 ó5¨ áê^À2 ¿ãº6Ç¨
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

339

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Éè"1í å5`∞« Ê#1ó I `«`À5 q+¨fiV6 fi1 º„HÍ=∞ `åûâ◊<å#â◊<5 Õ J5aè ™êfiǨ2 II ѨÙ~°∞ ... ^Œ"∞£ II
`«™ê2‡ kfi6~å_»*1 ÏÜ«∞`« q5~å*’5 JkèÑ5 Ó¨ ~°∞+1 ó¨ I ã¨*Ï5`À J`«ºi1 K«º`« Ѩâ5 ßÛ ^Œ∂ƒùq∞5
=∞^äÀ1 ѨÙ~5 ° ™êûfiǨ2 I ѨÙ~°∞ëê...^Œ"∞£ II Ü«∞`«∞Ê~°∞¿1 +} ǨÏq5 ëê1 ^Õ"5 åÜ«∞[5 ˝
=∞`«#1 fi`« I =5ãO5¨ `À J1™êºã‘5 ^•[2ºO „w5+‡¨ W5^‡Œè â◊≈~6 ° ^Œq6ú ™êûfiǨ2 I ѨÙ~°∞ ...
^Œ"∞£ II `«O Ü«∞[5 O˝ |5~Çü Ï≤ +≤5 „áœHõ<6Δ £ ѨÙ~°∞+1 O¨ *Ï5`« =∞1„QÆ`5 ó« I `Õ#1 ^Õ"5 å
JÜ«∞[1 O`« ™ê5^•è º |∞∞+¨Ü
1 ∞« â◊ÛÜ
6 ∞Õ ™êfiǨ2 I ѨÙ~∞° ëê...^Œ"∞£ I `«™ê2‡ ^Œº*6 Ï˝`û1« ~°fiÇ6 ï¨ `«5
ã¨ûOÉè$1í `«O Ѩ$+¨^•5[º"£∞ I Ѩâ5 ¥◊ Q∑ ™êÎQ∑ â◊Û1 „ˆH "åÜ«∞"5 å1º <å~°}
5 Ϻ„<åæ=6 ∂ºâ◊Û6
ÜÕ∞™êfiǨ2 II ѨÙ~°∞...^Œ"∞£ I `«™ê2‡ ^Œº*6 Ï˝`û« ~1 fi° Ç6 ï¨ `«|5 ∞∞K«5 ™êû=∂1x [l˝~ˆ I
KèO« ^•Q∑O1 ã≤ [l˝~ˆ 5 `«™ê‡6^ºŒ A5 㨙Πê1‡ ^Œ*ÏÜ«∞`«™5 êfiǨ2 I ѨÙ~°∞ ... ^Œ"∞£ II
`«™ê‡6^⌠ßfi1 J*ÏÜ«∞O`«Ü
5 ∞Õ Hˆ KÀ1 ÉèÜ
5í ∂« ^Œ`1 ó« I QÍ"À1ÇϨ [l˝~ˆ 5 `«™ê‡6`™Î« ê2‡*Ï˚`6 å
J1*Ï5=Ü«∞5 ™êûfiǨ2 I ѨÙ~°∞ëê...^Œ"∞£ II Ü«∞`«∞Ê~°∞+1 O5¨ =1º^Œ^∞Œè ó Hõu^5 •ä =1ºHõÅÊÜ«∞<£
I =ÚY5O H˜ =∞1㺨 H6 “ÉÏ5Ç˙
¨ HÍ =Ó5~∂° áê^•1 =ÙKÕº`Õ5 ™êfiǨ2 I ѨÙ~°∞ ... ^Œ"∞£
II „ÉÏ5ÇϨ ‡}À2 ã¨º6 =ÚY1 =∂ã‘ ^•ƒ6Ç˙
¨ ~å1[#5 º1 ó Hõ$`6 ó« I L5~∂° `«^ã1Œ º¨ 6 Ü«∞^≥· fiâ◊º1 ó
Ѩ^5 •ƒùºQ∑O â◊¥„5 ^À J1*ÏÜ«∞`«5 ™êfiǨ2 I ѨÙ~°∞ ... ^Œ"∞£ I K«O5 „^Œ=∂5 =∞#1™È *Ï5`«
â◊ÛHΔÀ6 ã¨∂û~À1º J*ÏÜ«∞`« I =ÚMÏ5OkO„^Œ1 âß6Ûyflâ◊Û1 „áê5}Ï ^•fi6ÜÚ« ~°*1 ÏÜ«∞`«5
™êfiǨ2 I ѨÙ~°∞...^Œ"∞£ II <åÉèϺ1 Pã‘^O5Œ `«iH1 QΔõ O∑ j5~À¬^‚ Òºã¨û=∞1=~°`Î « I Ñ5^¨ •ƒùºO
Éè∂í q∞5 iÌâ5◊ „â’≈„`å5`^Ϋ •ä 1 Ö’5HÍQ∑O5 J1HÅõ ÊÜ«∞<5 £ `åûfiǨ2 I ѨÙ~°∞...^Œ"∞£ II "Õ
^•5ÇϨ "Õ∞`5 O« ѨÙ~°∞+1 O¨ =∞5Ç¨ O`«1 =∂k5`º« =1~O6‚° `«=∞1ãã5¨ ∞¨ áÎ ê5~ˆ I ã¨~å1fi}˜~∂° á5 ê}˜1
q5z`«º6 nè~À5 <å=∂1x Hõ$`6 åfi  aè=5 ^Œ<5 5£ Ü«∞^•¿ã™6Î êfiǨ2 I ѨÙ~°∞ ... ^Œ"∞£ II
^ä•`5 å ѨÙ~5 ™° êÎ^6 ºŒ =Ú1^•[5Ç¨ ~°1 â◊„5 Hõó „Ѩq^5 •fi „#6Êkâ◊5 â◊Û`«„1 ã¨ó I `« "Õ∞=5 O q5^•fi
#5=∞$`«1 W5ÇϨ Éè=1í u <å#ºó ѨO^ä•5 JÜ«∞<1 åÜ«∞ q^Œº`Õ5 ™êfiǨ2 I ѨÙ~°∞...^Œ"∞£ II
340

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ü«∞*5 #˝Ë 1 Ü«∞[5 ˝ =∞1Ü∞« [O`« ^Õ"5 å ™êÎx5 ^è~Œ å1‡}˜ „Ѩ^=5Œä ∂<å1ºã¨<£ I `ÕÇϨ <5 åHõO1
=∞Ç≤Ï=5 ∂#1ãû¨ OK«O`Õ5 Ü«∞„`«5 ѨÓ~ˆ fi1 ™ê5^•è º ã¨ûOu1 ^Õ"5 å ™êfiǨ2 I ѨÙ~°∞...^Œ"∞£ II
(1) J5Qˆ fl~°‡1 <Õfi „Ѩ^=5Œä ∞㨺6 „ѨK`1Õ ™« È5 Ü«∞O áêOK«[1 #ºO |5ÇϨ =1 ã¨ûq∞5O^ä`Œ 2Õ I
qâ◊fi1 ™êºOq5t „Ѩq1 qt5"åQ∑O ã¨g1 ∞=∞¿ÇÏ5 ã¨<À1 =ÚOK«`5 fi« Q∑OǨÏã1 5¨ ™êûfiǨ2 I
JQÆflÜÕ∞  Q∑OǨϟ=ÚK« W^Œ"∞£ II
(2) Ü«∞¿ãº6^OŒ „áê5}O x1q∞5+¨ ^Œº^Õ[u1 5 Ü«∞㨺1 *Ï5`O« [#1=∂#OK«5
Hˆ =1Å"£∞ I ™œÎ =∞º6yflO <å1k`5ä À *’1ÇϨ gq∞5 㨠<À1=ÚOK«5 `«fiQ∑O ǨÏã1 ™5¨ êûfiǨ2 I
JQÆflÜÕ∞ Q∑O Ǩϟ=ÚK« W^Œ"∞£ II
(3) WO„^Œã1 º¨ =∞<Õfi „Ѩ^=5Œä ∞㨺6 „ѨK`1Õ « ™È=$„`«Ñ5 ∞¨¶ fl™ÈÎ=∂5 LѨ=5 ∂ =Ú5áêQÆ∞ó1
Ü≥∂ ^•5â√◊ +¨1 ã¨∞H5 $õ `À5 ǨÏ=5=ÚѨQ5 OÆ `å5 ã¨<À1 =ÚOK«`5 fi« Q∑O ǨÏã1 5¨ ™êûfiǨ2 I
WO„^•Ü«∂  Q∑OǨϟ=ÚK« W^Œ"∞£ II
(4) Ü« ∞ 㨠û 1 O „QÍ5 = ∞O #Ü« ∞ 1 u 5 㨠O =5 j Ü« Ú 5 ^ è Õ Ü « ∞ ó Ѩ Ù 5 ë êì x 1 ã ¨ Q ∑ O
ã¨$[6 u1„`«Ü
5 ∂« }˜1 I ™œÎ g∞O„^ŒO1 <åkä`5 À *’1ÇϨ gq∞5 ã¨<À1=ÚOK«5 `«fiQ∑OǨÏã1 5¨
™êûfiǨ2 I WO„^•Ü«∂Q∑O Ǩϟ=ÚK« W^Œ"∞£ II
(5) =∞5<fiÕ "å2O q∞„`å=~°∞}Ï5 `«ãº1¨ q`«QÎ6 O5∑ ã¨`Ò1º[™ê^Œ$Q∑OǨÏ}Ï5Ü∞« #∞fl6
^Õ^2Õä I Ü«∂~å*Ï1#Q∑O ã¨~5 ^° O1Œä Ü«∂^5 Œä L1„QÍ5 `å<À1=ÚOK«`5« =∂QÆã1 5¨ ™êûfiǨ2 II
q∞„`å=~°∞}ÏÉèϺ =∂QÀ=ÚQ̓ùºq∞^Œ"∞£ II
(6) Ü≥∂"å5QO5∑ ~°^1Œä |∞∞5A~°t1 ‡ ã¨û`6 º« ^è~1Œ å6‡ q∞^ä∞Œ 5 â◊Û~°O1 `« =ÚѨÜ
5 ∂« u1
^Œ∂+5 Ü
¨ ∞« <£1 I ™œÎq∞1 q∞5„`å=~°∞}
1 Ï <åkä`5 À *’1ÇϨ gq∞5 `Ò<À1 =ÚOK«`5« =∂QÆã1 5¨
™êûfiǨ2 I q∞„`å =~°∞}ÏÉèϺ =∂QÀ=ÚQ̓ùº q∞^Œ"∞£ II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

341

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

(7) "å5Ü∂≥ ã¨û1 q5`∞« ifi6^^Œ •è x1 =∞#‡¿ÇÏ5 Ü«∂ "å2`‡« 6 #fi kƒ1É$íè `6 À Ü«∞øK«5
~°H`õΔ1 «ó I Ü«∞ø qâ◊fi1 㨺 ѨiÉ5 èí∂ |1Éèí∂=5 `«∞5 ™œÎ<À1 =ÚOK«`«5 =∂QÆã1 ¨5 ™êûfiǨ2 I
"åÜ«Úã¨q`«$ÉèϺ =∂QÀ=ÚQ̓ùº q∞^Œ"∞£ II
(8) LѨ„5 âıëêª#1 P5tëÈ1 ^Õ=5 Ü≥∂5 ~°~ˆú ‡1 Jã≤~÷ <° £ I ™œÎq∞1"å5ÜÚ« Q∑O ã¨q1 `5 å~°O1
<åkä`5 À *’1ÇϨ gq∞5 `Ò<À=ÚOK«`5« =∂QÆã1 5¨ ™êûfiǨ2 II "åÜ«Ú ã¨q`«$ÉèϺ
=∂QÀ=ÚQ̓ùº q∞^ŒO II
(9) ~°n5 ä`"«1 ≥∂ ~°n<ä5 å=∞1ǨÏfi T5`«ÜÕ∞5 â◊√ÉèOí5 QÆq∞1뜪 ã¨∞Ü
5 «∞"Õ∞a1 ~è5 °âfi‹·2 ó I
Ü«∞Ü≥∂~2 åfiO ^Õ"Ò ^Õ"5 +Õ fi¨ x1t`«5 "≥∂[5™œÎ<À1 =ÚOK«`5« =∂QÆã1 5¨ ™êfiǨ2 II
(10) Ü«∞^ŒÜ∂« 1 `«O =ǨÏ`5 ∞« Q∑O ã¨∂~5 åºÜ«∂2 ¢ãKÎ≤ „5« Hˆ }1 ã¨Q5 O5∑ ã¨^1Œ q∞5KÛ« =ù ∂1<Ò I
™œÎq∞1 ^Õ"5 å=5tfi<Ò <åkä`5 À *’1ǨÏgq∞5 `Ò <À1 =ÚOK«`«5 =∂QÆã1 ™¨5 êûfiǨ2 I
JtfiÉèϺ =∂QÀ=ÚQ̓ùº q∞^Œ"∞£ II
(11) =∞5~∞° `å2O =∞<Õfi6 Jkè<1 À „|∞=O`«∞5 „¿Ñ=∂O "åK«O5 qâßfi1 =∞=O`«∞5
qâıfi2 I P5â¥◊ <£ Ǩï1 "Õ ã¨∞Ü
5 ∞« =∂1 #∂5`Ü
« ∞Õ 5 `Õ<À1 =ÚOK«O5 `Õfi#1ã5¨ ™êûfiǨ2 I
=∞~°∞^Œƒºù U<À=ÚQƃºù W^Œ"∞£ II
(12) u5Q‡Æ =∂Ü«Ú^1 OŒè g_ç`5 Q« O∑ ã¨ÇϨ ã1 fi¨ kÌ=6 ºQ∑O â◊ ~°ó6÷ Ѩ$`«<1 åã¨∞ l5+μ¨ ‚ I
™œÎq∞1 ^Õ"5 å #‡6~∞° `À1 <åkä`5 À *’1Ç¨ gq∞5`<Õ À1 =ÚOK«O5 `Õfi#1ã5¨ ™êûfiǨ2 I =∞~°∞^Œƒºù
U<À=ÚQƃºù W^Œ"∞£ II
(13) ^Õ"5 å<å2O =∞<Õfi6 Jkè<1 À „|∞=O`«∞5 „¿Ñ=∂O "åK«O5 qâß1fi =∞=O`«∞5
qâıfi2 I P5â¥◊ <£ Ǩï"1 Õ ã¨∞Ü
5 ∞« =∂1 #∂5`Ü
« ∞Õ 5 `Õ <À1 =ÚOK«O5 `Õfi#1ã5¨ ™êûfiǨ2 I
qâıfiÉè’º ^Õ"ÉÕ ºíè U<À=ÚQƃºù W^Œ"∞£ I
342

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

(14) Ü«∞k5^ŒO =∂1 a5èâ’K«1u5 áœ~°∞1¿+ÜÕ∞}5 ^≥·"Õ1º# I ™œÎq∞5 qâß2fi<£
^Õ"5 å<å1flkä`5 À *’1ÇϨ gq∞5`<Õ À1 =ÚOK«O5 `Õfi#1ã™5¨ êûfiǨ2 I qâıfiÉè’º ^Õ"ÉÕ ºíè U<À=ÚQƃºù
W^Œ"∞£ II
(15) J#∞1<À5 ^•º#∞1=∞u ~°º[6 O˝ ^Õ"5 +Õ μ¨ 1 =∞#º`å"£∞ I J5yflâ◊Û1 ǨÏ=º6"åǨÏ<1 À5
Éè=í `1 åO ^•5â√◊ ¿+5 =∞Ü«∞5 ™êûfiǨ2 II J#∞=∞`åº W^Œ"∞£ II
(16) Jxfi^Œ1 #∞=∞ `Õ5 `«fiO =∞<å1ºÃã6· â◊OK«1 #ó Hõ$kä I „Hõ`fiÕ ^6 HŒ ÍΔ Ü
1 ∞« <À Ç≤Ï#∞5
ㄬ}
5 P5 Ü«¸Q∑O1 +≤ `åi+¨`5 åûfiǨ2 II J#∞=∞`åº W^Œ"∞£ II
(17) "≥â6· ßfi5#~5 À #1 T5`åº „ѨÜ∂« `1 ∞« Ѩ~å5=`«ó1 I J5yfl ~°∞Hˆ5 #÷ "5 åǨϙ1 ê5
™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ "≥â· ßfi#~åÜÕ∞^Œ"∞£ I
(18) Ѩ$ë6 Èì k5q Ѩ$ë6 Èì J5yfló Ѩ$1 kä"5 åºO Ѩ$ëÈì qâßfi6 F+¨n1 5è ~åq1"âÕ ◊ I
"≥â6· ßfi6#~5 ° ã¨ûǨϙ1 êѨ$ë6 Èì J5yfl ã¨û<À5 k"å5 ã¨i+5 ó¨ áê1`∞« 5 #HõQ6Î 6æ∑ ™êfiǨI2 I JQÆfl ÜÕ∞
"≥â· ßfi#~åÜÕ∞^Œ"∞£ II
(19) ÜÕ∞ J„Ѩ^1 `Õä å5 =∞q∞1`aÕ 5è ~À*’1a~ˆ5è º „Ѩu1 ¿5 +ª JÉè=1í `å5O =ã¨∂<1 å"£∞ I
™œÎq∞5 ^•º"å1Ñ$¨ käg5 <å1k`5ä À *’1ÇϨ gq∞5 `Õ<À1 =ÚOK«`5« =∞Q∑OǨÏã1 5¨ ™êûfiǨ2 II
^•º"åѨ$kägÉèϺ =∞Q∑O Ǩϟ=ÚQ̓ùºq∞^Œ"∞£ II
(20) Ls1fi~À^Œã‘5 =i1=ó Hõ$}À`«5O ˆHΔ„`«1㨺Ѩffl6 Jkè<À „|∂Ü«∂`«"£∞ I
™œÎq∞5^•º"å1Ñ$¨ k5gä <å1k`ä5 À *’1ÇϨ gq∞5 `Õ<À=Ú&Û`«=5 ∞Q∑O ǨÏã1 ™5¨ êûfiǨ2 II ^•º"å
Ѩ$kägÉèϺ=∞Q∑O Ǩϟ=ÚQ̓ùºq∞^Œ"∞£ II
(21) Ü«∞`Õ=16Î Ü
5 ∞« O ѨÙ~1 ∞° +¨„5 `å Ü«∞q1 ë5 êª q1^•fiQ∑O㨠â◊ÛHõ$=6 ∂ HõKÛ« 6 <åQÆó1 I
Hõ$n6 è +¨fi1 ™ê‡Q∑O Jk1`5Õ ~°<å1QÍ5 "Õº<åQ∑O1 ã≤ t„â◊^Àä 5 q+¨fi1 QÆQˆ fl6™êfiǨ2 I JQÆflÜÕ∞ 
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

343

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Q∑OǨϟ=ÚK« W^Œ"∞£ II
(22) Ü«∞^ä•Ç¨Ï`5 ^« fi1Œ ã¨"À Q“5~º1° O z `«Êk6 +≤`5 å =∞=Ú1OK«`å Ü«∞[„`åó I
U5"å`«fi=∞5㨇„`«Ê=Ú1OKå5 =ºQ∑OǨÏ5ó„áê`å2~°ºˆQfl„Ѩ`«5 ~åO#5 PÜ«Ú5™êûfiǨ2 I
JQÆflÜÕ∞ Q∑OǨϟ=ÚK« W^Œ"∞£ II
Ü«∂"å1 q∞O„^•=~°∞}Ï Ü«∞ `«"5 å1º `«#5 ∂ã¨Ü
Î ∞Õ =5 ∞ =∞Q∑OǨϙ1 È =ÚOK«`Q5« 6æ∑
™êfiǨ2 I WO„^•=~°∞}ÏÉèϺ=∞Q∑O Ǩϟ=ÚQ̓ùº q∞^Œ"∞£ II Ü«∂"å1 q∞O„^•=~°∞}Ï
ã¨ÇϨ ™5 ê1º `«#5 ∂ ã¨Ü
Î ∞Õ =5 ∞ =∞Q∑O Ǩϙ1 È =ÚOK«`Q5« 6æ∑ ™êfiǨ2 II WO„^•=~°∞}ÏÉèϺ=∞Q∑O
Ǩϟ=ÚQ̓ùº q∞^Œ"∞£ I Ü«∂"å1 q∞O„^•=~°∞}Ï ~°H™6Δõ ê1º `«#5 ∂ ã¨Ü
Î ∞Õ .5 ..™êfiǨ2 II
WO„^•=...q∞^Œ"∞£ I Ü«∂"å1q∞O„^• =~°∞}Ï `Õ[™5 ê1º `«#5 ∂ã¨Ü
Î ∞Õ .5 ...™êfiǨ II
WO„^•=...q∞^Œ"∞£ I Ü≥∂"å1 q∞O„^•=~°∞}Ï =5Q“fl „™ê=∞5 ã¨OÎ "å1 "Õ∞`5 Õ <å=1Ü∞« *Ë5
™êfiǨ2 II WO„^•=~°∞}ÏÉèϺ q∞^Œ"∞£ II Ü≥∂"å1 q∞O„^•=~°∞}Ï kfi6áê`«∞û1 Ѩâ5 √◊ +¨μ5
„™ê=∞5 ã¨OÎ "å1 "Õ∞`5 Õ <å=1Ü∞« *Ë5 ™êfiǨ2 II WO„^•=~°∞}ÏÉèϺ q∞^Œ"∞£ II Ü≥∂"å1
q∞O„^•=~°∞}Ï5 K«`∞« ë1 êÊ`«∞û Ѩâ√◊ +¨μ5 „™ê=∞5...Ü«∞*Ë5 ™êfiǨ2 II WO„^•...^Œ"∞£ I
Ü≥∂"å1...QÀ5¿+ª „™ê=∞5...Ü«∞*Ë5 ™êfiǨ2 II WO„^•...^Œ"∞£ I Ü≥∂"å1 q∞O„^• .....
QÆ6$¿ÇÏ+¨μ5 „™ê=∞5ã¨ÎO ...... ™êfiǨ I WO„^•.....^Œ"£∞ II Ü≥∂"å1...}Ï5ѨÙû
„™ê=∞5...™êfiǨ2 II WO„^•=...^Œ"∞£ I Ü≥∂"å1...}∫5+n1¨ +è μ¨ 5 „™ê=∞5...Ü«∞*Ë5 ™êfiǨ2
II WO„^•...^Œ"∞£ I Ü≥∂"å1 q∞O„^•=~°∞}Ï5 =#5ãʨ u1+μ¨ 5 „™ê...Ü«∞*Ë5™êfiǨ2 II
WO„^•...q∞^Œ"£∞ I Ѩ=1=∂#5 ã¨∞û=5~°˚#1ó Ѩ5q„`Õ1}5 qK«1~°¬}˜ó I Ü«∞ó áÈ`å5
㨠ѨÙ<1 å`«∞ =∂5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ Ѩ==∂<åÜÕ∞^Œ"∞£ II ѨÙ#5 O`«∞1 =∂ ^Õ=
[5<åó ѨÙ#5 O`«∞5 =∞#"À1 kèÜ
5 ∂« I ѨÙ#5 O`«∞5 qâ◊fi1 P5Ü∞« =5 ™êûfiǨ2 II ^Õ= [#
=∞#∞ qâßfiÜ«ÚÉèºí W^Œ"∞£ II *Ï`«"1 ^Õ óŒ Ѩq5 „`«=1 `«Êq6 „`Õ}1 ѨÙ<åÇ≤Ï =∂ I â◊√„5 Hˆ }1
344

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^Õ=5 n^Œº^6 QˆŒ fl6 „Hõ`åfi6 „Hõ`∂« Q5 O5∑ ~°#∞5 ™êfiǨ2 I *Ï`«"^Õ ¿Œ ã QÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II Ü«∞`Õ1Î
Ѩq5 „`«1 =∞5iÛ +¨ºQˆ fl6 q`«`1 « =∞O`«~5 å I „|Ǩχ6 `Õ#1 ѨÙh=∞¿ÇÏ5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞
Ѩ==∂<åÜÕ∞^Œ"∞£ II L5ÉÏè ÉèϺ2 O ^Õ=ã¨q`«ó Ѩq5 „`Õ}
1 ã¨"5 #Õ K1 « I W5^OŒ „|Ǩχ1
ѨÙh=∞¿ÇÏ5 ™êfiǨ2 II ^Õ"åÜ«∞ ã¨q„`« W^Œ"∞£ II "≥â6· fi◊ ^6 g5Õ Ñ¨Ù#1 f5 ^Õ"5 åºQÍ5 ^ŒºÃãº1·
|5ÇÏ‘ fi ã¨#6Î ∞"À1 g5`Ñ« $1¨ ëêªó I `«Ü∂« 5 =∞^ŒO1 `« ã¨û^è5Œ =∂^Õº+1 μ¨ =5Ü∞« Q∑æ ™ê1º=∞5
Ѩ`Ü
1« ∂≥ ~°~¸5}ÏQ∑ ™êfiǨ2 II "≥â· fi◊ ^Õ"· º·≥ ѨÙ#`åº W^Œ"∞£ II "≥â5· ßfi6#~5 À~°t5 ‡aè1 ~å‡
ѨÙ<å`«∞5 "å`«ó1 „áê5}Ë <Õ+1 ~5≤ À =∞1Ü∂≥ É5 ∂íè ó I ^•º"å1Ñ$¨ käg5 ѨÜ∞« ™1 ê5 ѨÜ∂≥ aè~ü
|∞∞5`å=1sÜ«∞5l˝ÜÕ∞1 =∂ѨÙh`å5Q∑5 ™êfiǨ2 II "≥·âßfi#~åÜ«∞"å`Õ +≤~åÜ«∞
^•º"åѨ$kägÉèϺ =∞$`å=sÉèϺ q∞^Œ"∞£ II |$6ÇϨ k1ƒù ã¨ûq`«ã5 Ψ $aè5 ~°fi~ü+1≤ Ã+~ˆÂª =Ì 5
=∞#1‡aèó I JˆQfl6 ^ŒHÔ ó2ÂΔ Ñ¨Ù<åÇ≤Ï =∂5™êfiǨ2 II ã¨q„`Õ ^Õ"åÜÕ∞^Œ"∞£ II ÜÕ∞#1 ^Õ"5 å
JѨÙ#1 `«5 ÜÕ∞<åáÈ1 k5=ºO Hõâó1◊ I `Õ#1 k5"ºÕ #5 „|Ǩχ1}^5Ë OŒ „|Ǩχ1 ѨÙh=∞¿ÇÏ5
™êfiǨ2 II „|Ǩχ} W^Œ"£∞ II Ü«∞ó áê1==∂5h ~°5^èÕº `«º$+≤1aè5 ã¨ûOÉèí1$`«5Q∑5O
~°ã¨2"£∞ II ã¨~fi° Q6 O6∑ 㨠ѨÓ`5 « =∞1âßflu ã¨fik5`O« =∂1`i5« â◊fi1 <å5 ™êfiǨ2 II áê==∂hÉèºí
W^Œ"£∞ II áê5==5 ∂5h ~Àº J5^èÕº`«º$+≤a1 è5 ã¨ûOÉè$í1 `«Q5 O∑5 ~°ã"¨2 £∞ II `«Ãㇷ6 ã¨~ã°1 ¨fif
^Œ∞¿5 ÇÏ H©~6Δ Q° O∑ ã¨i5 Ê ~°‡^è∂Œ ^1 H5Œ Qõ æ∑ ™êfiǨ2 II =∞O„`ÀHõÎ ^Õ=`åÉèºí W^Œ"∞£ II áê5==5 ∂5h
ã¨fiã6 ºÎ¨ Ü«∞h1 ã¨∞û6^∞Œ Ѷ∂¨ Ç5 Ï≤ ѨÜ∞« ã1 fi¨ fó I |∞∞+≤a1 5è ã¨ÊOÉè$1í `À5 ~°™È2„ÉÏǨχ6}Ë +¨fi6 =∞$`«QO1∑
Ç≤Ï`5 Q« ™æ∑ êfiǨ2 II =∞O„`ÀHõÎ ^Õ=`åÉèºí W^Œ"∞£ II áê5==5 ∂5h i1âÌ O◊ `«∞ # W5=∞OÖ’5Hõ
=∞^äÀ1 J5=Ú"£∞ I HÍ=∂5<`£ û« =∞1~Ü
÷° ∞« O`«∞ <À^Õg5 ~ˆ "6Ì ·≥ ã¨û=6 ∂Éè$1í `å5 ™êûfiǨ2 II
áê==∂hÉèºí W^Œ"∞£ II áê5==5 ∂5h ã¨ûfi6ãºÎ¨ Ü«∞h1 ã¨∞û6^∞Œ Ѷ∂¨ Ç5 Ï≤ Ѷ∞¨ $1 `«â5 √◊ Ûº`«ó1 I
|∞∞+≤a1 è5 ã¨ûOÉè$í1 `À5 ~°™È2„ÉÏǨχ6}Ë +¨fi=6 ∞$`«QO∑1 Ç≤Ï`5 «Q∑æ ™êfiǨ2 II áê==∂hÉèíº
W^Œ"∞£ I ÜÕ∞#1 ^Õ"5 åó Ѩq5 „`Õ}
1 ...ѨÙ#1 O`«∞ =∂5 ™êfiǨ2 II áê==∂hÉèºí W^Œ"∞£
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

345

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

II „áê5*Ï5Ñ`5¨ º« O Ѩq5 „`«QO1∑ ...„|Ǩχ1 ѨÙh=∞¿ÇÏ5 ™êfiǨ2 II „áê*ÏѨ`åºÜ«∞ Ѩq„`å
ÜÕ∞^Œ"∞£ II WO„^Œ1 ã¨∞ûh5f ã¨Ç5 Ϩ =∂1 ѨÙ<å`«∞.5 ..ѨÙ<å`«∞5 ™êfiǨ2 II WO„^•Ü«∞
ã¨∞h`åº ã¨ÇÏ≤ `åÜ«∞ ™È=∂Ü«∞ ã¨fi™êκã¨ÇÏ≤ `åÜ«∞=~°∞}Ï Ü«∞ ã¨g∞Kåºã¨ÇÏ≤ `åÜ«∞
Ü«∞=∂Ü«∞ ~å*Ë˝ „Ѩ=∞$}Ïaè ã¨ûÇ≤Ï`åÜ«∞ *Ï`«"^Õ ãŒ ¨ T~°Ü
˚ ∞« O`åº ã¨ÇÏ≤ `å
ÜÕ∞^Œ"∞£ II Ü«∞^Õ"1Ì å ^Õ=Ì 5 ¿ÇÏ_»#1 O5 ^Õ... =∂=Ú5`« ™êfiǨ2 II ^Õ"ÉÕ ºíè Pk`ÕºÉèºí
W^Œ"∞£ II ^Õ"å1 r=#... =¸k5=∞ I J5yfl ~å‡6`™« ê‡6^#Õ ™1 È5 QÍ~üÇϨ Ñ1 `¨ º« ó6 „Ѩ=Ú1OK«`∞«
^Œ∞i5`å Ü«∂x1 K«H$õ =6 ∞Hõ~À`«∞5 =∂=∞1<#5Õ ã¨Q5 æ∑ ™êfiǨ2 II ^Õ"ÉÕ ’è º QÆfl ÜÕ∞QÍ~°›Ñ`¨ åº
ÜÕ ∞ ^Œ " £ ∞ I |∞∞5 ` Õ # 1 ^•º"åѨ $ kä g ...㨠fi f I |∞∞5 ` å <å‡1 = ÚOK« 5
`åQ∑OǨϙ1 È5Ü∞« ^Œ#5 ºHõ$1 `« =∂i5 =∞ ™êfiǨ2 II ^•º"åѨ$...W^Œ"∞£ I ã¨*5 Ï5`â5« Q◊ O5∑ ™ê
^Œ∞`5 "« å1*Ïq∞â◊Q5 O5∑ ™ê*Ϻܫ∞ã1 â5¨ ≈◊ Q∑O...Ü«∞ã¨ó I J<å2*Ï˝`O« ^Õ=5 Hõ$1 `«O5 Ü«∞^Õ#5
㨙Πê‡6 `«fi=∞™ê‡ <å1`˚ <« ^Õ À =Ú=Úyú™6 êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ *Ï`«"^Õ ãŒ ¨ W^Œ"∞£ I Ü«∞
^•fi6Kå Ü«∞#‡...J5yfl~å‡6`«™ê‡6 ^Õ#1™È5 QÍ~üǨÏ1...<Õ5#ã¨5Q∑æ ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞
QÍ...^Œ"∞£ I Ü«∞^Œ™ú êÎÉÏè º2 O K«H5 ~õ H5° .˜ ..Ѷ∞¨ fl1 =∂#ó I ^Œ∂~ˆ5 Ñ5 â5¨ ߺK«1 ~å¢+ì¨6 Éèí$K«Û6
`å#1ºÑ¨û~6 ™° ê5 =...x5™êfiǨ2 I ^Œ∂~ˆ Ѩâߺ~å„+¨Éì $íè ^•ƒùºq∞^Œ"∞£ II Jn2=ºO #6$}O
Ü«∞^Œ5ǨÏO K«5HÍ~°5 Ü«∞^•fi^•2㨺<£ `«ûO[5QÍ~å5 [<Õ2Éèíºó I J5yfl~å‡6 `«™ê‡6
^Õ#™1 È5...<Õ#ã1 Q5¨ æ∑ ™êfiǨ2 I JQÆflÜÕ∞ QÍ~üÇϨ Ѩ`åºÜÕ∞^Œ"∞£ II Ü«∞#‡~Ú1 =∂5`å
QÆ~ˆ ƒù.1 ..<Õ#5 ã¨Q5 6æ∑ ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ QÍ~ü ǨÏѨ`åº ÜÕ∞^Œ"∞£ II Ü«∞^•1Ñ¿≤ ++¨1 –
Éè"1í åq∞5 ™êfiǨ2 I JQÆflÜÕ∞ QÍ~°›Ñ`¨ åºÜÕ∞^Œ"∞£ II Ü«∞^ŒO5 `«iH1 OΔõ – <Õ#5 ã¨Q5 æ∑ ™êfiǨ2
II JQÆflÜÕ∞QÍ~ü ǨÏѨ`åº ÜÕ∞^Œ"∞£ I Ü«∞^•5â™◊ ê1xâ5 ™◊ ê5..... <Õ#5 ã¨Q5 ™6æ∑ êfiǨ2 I JQÆflÜÕ∞
QÍ~°›Ñ¨`åºÜÕ∞^ŒO I Ju1„HÍ=∂q∞ ^Œ∞i5`«O Ü«∞^Õ ... Hõ5Q∑æ6 ™êfiǨ2 I
ã¨H$õ `åO#∞Ö’HÍÜÕ∞^Œ"∞£ I „u5`^Õ "5Õ å...<Õ#5 ã¨Q5 6æ∑ ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ QÍ~°›Ñ`¨ åºÜÕ∞^Œ"∞£
346

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

I k5q *Ï5`å – â◊√O^èh1Œ ™5 êûfiǨ2 II J^Œƒºù â◊√≈O^èhŒ Éèºí W^Œ"∞£ II Ü«∞^•áÈ5 #HõOÎ1 –
h`«#5 ™êfiǨ2 II J^Àƒùº Ç≤Ï~°}º=~å‚ɺíè W^Œ"∞£ I W5=∞O "Õ∞=1 ~°∞}5 `«`å1fiÜ«∂q∞5
`«fiO<À1 JˆQfl6ã`¨ fi« O <À1 JˆQfl6`fi« =∞1Qˆ flJ5Ü∂« ã≤ I "≥â6· ßfi6#~À– "åǨϙ1 ê5 ™êfiǨ2 II
JQÆflÜÕ∞"≥â· ßfi#~åÜÕ∞^Œ"∞£ I |∞∞5`å"å1#O"≥â· ßfi#5~=° ∞$6`ã« º¨ 6 *’ºu1+ã5¨ ʨ u2"∞£ I J[1„ã¨O
Ѷ¨∞5~°‡g∞1=∞¿ÇÏ5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞"≥·âßfi#~åÜÕ∞^Œ"£∞ II "≥·6âßfi6#5~°ã¨1º^Œ5Q∑O
ã¨<å2É’è º|$6ÇϨ ^Œi}1 Ï5 ^ÕHã1õ fi¨ Ѩã5 º1¨ Ü«∂Hõq5 ó I L5ÉÏè Ñ≤`5 « ~å1=∞5ÇϨ Ü«∞#1 fl *ÏÜ«∞`å5yfl
~å̺"å1Ѩ$käg5 Éèí∂i1 ˆ~`«™ê5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ "≥·âßfi#~åÜÕ∞^Œ"£∞ I Ѩ$ë6 Èì
k5qѨ$6 ...#HõQ6Î 6æ∑ ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞...ÜÕ∞^Œ"∞£ I *Ï5`À Ü«∞^ŒQˆ1 fl6 Éè∞í =1<å5=ºY1ºó
Ѩâ5 √◊ O #QÀ5áê W~°ºó6 Ѩi*1 χ I "≥â· ß1fi#~°5 „|Ǩχ1}Ë qO^Œ QÍ5`∞« OÜ«¸Ü
5 ∞« O áê1`«
ã¨ûfi6ãaÎ≤ 5è ã¨û^•1#5 ™êûfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ "≥â· ßfi#~åÜÕ∞~°"∞£ I `«fi=∞1Qˆ fl â’5zëê5 â’â◊√K1 å#5
P~À^Œã1 ‘ JѨ$}Ï5 *ÏÜ«∞=1 ∂#ó I `«fiO ^Õ"5 åQ∑O J5aâè ¿1◊ ã~6Î =° ÚOKÀ5 "≥â· ß1fi#~°
*Ï`«"^Õ À =∞Ç≤Ï`5 åfi ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ "≥â· ßfi#~åÜÕ∞^Œ"∞£ II J5™ê‡Hõ1 =∞ˆQfl
=∞5Ѷ¨∞=1 `«∞û^è•~°5Ü«∂ <å1q∞ HõΔ6„`«Î=∞5[~°Q∑1O ã¨∞5g~°2º"£∞ I =5Ü«∞O [1ÜÕ∞=∞
â◊u5 #Q∑O1 ã¨ÇϨ „5 ã≤}O5 "≥â· ß1fi#~°"5 å[1 =∞ˆQfl56 `«"À5uaè5 ™êûfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ "≥â· ßfi#~å
ÜÕ∞^Œ"£∞ I "≥â·6 ßfi6#~5 °ãº¨1 ã¨∞=∞5`Ò ™ê1º=∞ ~å*Ï5Ç≤ÏHõO5 Éèí∞=1<å<å =∞aè„5 jó I
W5`À*Ï5`À qâ◊fi1 q∞5^OŒ qK«¿1 +ì "≥â· ßfi#5~À Ü«∞`1 `« 5Õ ã¨∂~ˆ º1 }5 ™êfiǨ2 I JQÆflÜÕ∞
"≥â· ßfi#~å ÜÕ∞^Œ"∞£ I JQÆflÜÕ∞2 ã≤fi+¨H6ì $õ `Õ ™êfiǨ2 IIJQÆflÜÕ∞ ã≤fi+¨Hì $õ `« W^Œ"∞£ II
ã¨q∞`«ûã¨flǨÏ#„ѨǨÏ~°}Ïk`«O„`«ó I JѨˆ~}ÏyflO „áêV√‡Y LѨqâ◊º
„uã¨ûѨaÎ ~è ~ú° ƒ° Ñù Ù¨ OrÖˇ· ¢ã~Î≤ å`å‡#O ã¨Oáê^ŒÜ∞Õ `ü II
Ǩϟ=∂O`Õ Ü«∞[˝ÑÙ¨ ~°∞+¨O ^蕺ܫ∂q∞`ҺѨKåiHÍ<£ =^Õ`.ü
★★★

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

347

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã≤OǨ#∞"åHõó
Ü«∞[=∂#ó ѨÓ~°fi =∞ˆQfl ~°∞`«~Î `° ó« „áêKåºO "å ™ê÷Ñ`≤ O« ã¨fiiÛ`«O
HõÅâ◊O QÆ$Ç‘Ï`åfi I =∞Ǩ[<≥· ã¨ûfiã≤Î"åK«#Ѩ~î°<≥· ã¨ûÇ¨Ï K«`«∞+¨Ê^äŒO QÆ`åfi `«„`«
~°OQÆ=ÖÏ¡ ºâ’aè`^« âÕ ı HõÅâ◊O x^ä•Ü«∞ Ѩffl ã¨"∞Õ `«ãû¨ <£ Pã‘#â◊Û`«∞ỉΩΔõ ^Œ~Ô ƒ· óù
Ѩiã‘Î~°º „áê}Ï<åÜ«∞=∞º U=O–~°÷"£∞ I "≥·â◊fi^Õ"åYºO Hõ~°‡ „áê~°OÉèí=∂}
P^Ò ã¨=∞™êÎO Ǩϟ x=$`«Îº~°÷O ã≤OǨ#∞"åHõ=∞O„`« Ѩ~î°#O Hõi+¨º Wu
ã¨OHõÅʺ I HõÅâ◊H[÷õ ÖË ã¨fi„ѨuaO| g∞Hõ=Δ ∂# ã≤ûOǨ#∞"åHõÑ~¨ #°î O ‰õΩ~åº`ü II
=∞Ü«∂ Hõ$`«„áê`«ã¨û=# =∂^茺Ok#ã¨=# `«$fÜ«∞ã¨=# „ѨܫÚHõÎQÆ}
Ǩϟ=∂OQÆ`fiÕ <Õu ã¨=#ѨHãΔõ O¨ HõÅÊ qâı+ó¨ II
ã≤QO∑ ¿ÇÏ1 "Õ∞ =∞5#ºó I "åº6„¿Ñ∞¶ "Õ∞ 
2 O`«~å5=∞Ü«∞ó I =$ˆH"1 ∞Õ ‰5 ΩΔõ `ü I
348

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Jâıfi"1 ∞Õ Ñ¶∞¨ ã5 ó≤ I ^è#5Œ fix1 "Õ∞Ñ≤áê5™ê I ~å5[#5 º6Q$Æ ¿6 ÇÏ"Õ∞ 
1 â◊=Ü
5 ∂« I J5â‡◊ x1 "Õ∞
`«O5 „kó I QÆ~5 °ÌÉ"èË1 Õ∞5   ~°≈ó I â◊Ü«∞º ˆH1 "Õ∞5 „Ç‘Ïó I Jâ◊fi`Õ÷1 "Õ∞ "ÕÑ^¨5 äŒ∞ó II1II ‰õÄ~ˆ5 ‡
"Õ∞ 
2 OQÆ~À5QóÆ I |5¿ãÎ "Õ∞1 Ѩã~5¨ åº I J„Ñ≤Ü∞Õ 1 "Õ∞ =∞$6`∞« ºó„ÉÏ6`$« "6 º1Õ "Õ∞ áê5áê‡ I
ã¨Ñ5 `¨ fl1Õ "Õ∞ x~ü |∞∞5uó I ^Œ∞+5 ¯‘ ~“1Î "Õ∞ =$6kóú I Ѩ~5 ã5° fi¨ u1 "Õ∞ ã¨=∞$kúó I Y_Õæ1 =∞ P5ióÎ
I QÆ=5 ÜÕ∞1 =∞ P5O^躌 "£∞ I Q“5~ˆ "Õ∞1 ÉÏkè~5 º° "£∞ II2II |∞∞ˆH1Δ "Õ∞ â’5Hóõ I QÀ^ä•Ü«∂O2
"Õ∞ ¿ãfi6^óŒ I [5~åÜ«∂O2 "Õ∞ Ç≤Ï=5 ∞ó I Hõ$+6 â6‚¨ ‰◊ Ωõ <1 Õ "Õ∞ cè~∞° `5 å I Hõâ"ı ∞Õ 1 áêѨ QÆO5 ^èóŒ
L5Å∂ˆH1 "Õ∞ â◊fiÉèºí â◊ó I HÀ¡Hˆ =1 ∞ D5~å¬ º I =∞5~¯° >Ë1 "Õ∞ ^Œ∞~°∞ƒ6kóú I ‰õΩÅÖË1 "Õ∞
=∞5Q™6æ∑ êº I L5ÅÖË1 "Õ∞ „Ѩ`6 åº II3II L„¿+"ì1 ∞Õ `«$ë6 ê‚ I |∞∞âıº2 "Õ∞ „â◊=6 ∞ó I J"å2ºO =∞
P5=º"£∞ I HÀ5âı "Õ∞ QÆO5 ^èóŒ I ‰õΩ=∂~å1ºO "Õ∞ ÅOHÍ5~ó° I ã¨∂H5 õˆ~1 "Õ∞Hõ¡^^Œ5 èŒ∞ó I
Ѩ$^6 •5Y∞x1 "Õ∞ ã¨fiÑ6 fl¨ ó I P5[Q5 ~ˆ5Æ "Õ∞1 ^Œ∞ã¨ûfi6Ñfl¨ ó I q5^∞Œ ºu1 "Õ∞ 㨇Ü
6 ∞« ó Ö’5ÉÏè Ü«∂O2
"Õ∞ ˆH^¡6 Œó II4II â◊Å5 Éè1Ë "Õ∞ áê5áê6‡H©Δ ‡ó I ¢ã+Α μ¨ 1 "Õ∞  #$6`"« ∞£ I J5*Ïã¨∞1 "Õ∞ Hõ~¯° â6 ó◊
I „"å`Õº1 =∞ D5`åº I â◊¥„^Õ1 "Õ∞ ¿ãÜ
6Î ∞« "£∞ I "≥â6· ºı "Õ∞1 HÍ~°‡Hõ$`6 º« "£∞ I ~å5[#5 º6|O^è∞Œ x1
"Õ∞ *Ï˝#6 "£∞ I <≥ë6· ê^Õ1 "Õ∞ „|ǨχǨÏ`5 åº I ‰õΩÅ∞OˆQ1 "Õ∞ Hõ=1Δ ^5 ∞Œä ó I LÅÖË1 "Õ∞ |ÖÏ5ãó¨
II5II L„k}˜1 "Õ∞ ==∞5xó I H˜O ѨÙ~°∞¿1 + "Õ∞ ~À5^óŒ I nfi6Ñx≤ 1 "Õ∞ x+¨=6ì `ü I ǨÏã5 xÎ≤ 1
"Õ∞ H˜ÖÏ5ãó¨ I â◊√x1 "Õ∞ ^Œ∞i„áê6™êflI =<Õ1º+¨μ "Õ∞ "Õ∞¡6K«Ûùó I q^Õ¿ÇÏ1+¨μ "Õ∞ jѨ5^äŒ∞ó
I =∞Ǩ=ˆ~¬1+¨μ "Õ∞5 Q“ó I =¸[=`«∞û1 "Õ∞ `«™5 êfl I ^Œ∞O5 ^Œ∞ÉèÏ1 "Õ∞ H“t5HÍ II 6II
WHΔÍfi‰õΩ+¨μ1 "Õ∞ Ñ≤`5 «Î"£∞ I HõoOˆQ+1 ¨μ "Õ∞"Õ∞^5 茺"£∞ I J5â◊fi`6 ~«5 åºO "Õ∞1 „Ѩ[™5 êÎ I
ѨÙQ5 â6æ∑ Û◊ Ö6 ϺO "Õ∞1 ^Œ∞â◊Ûi5„`«"∞£ I P5Yx1 "Õ∞ ^ŒO`«~À5QóÆ I =∞5HHΔ˜ Í1Ü∂« O "Õ∞ â◊fiÅ5¯â◊ó
I â◊√Hˆ +1 μ¨ "Õ∞ ǨÏi5=∂ I =∞5ܸ
« ~ˆ 1 "Õ∞ [5ÖÏʺ I =$¿+1 "Õ∞ [5~å I Kå5¿+ "Õ∞ 
1
Ѩ"å5^óŒ I JѨÙû1 "Õ∞ „â◊=5 ∞ó II7II „|5ÇϨ Ÿ‡*Ë…1 "Õ∞ H˜eƒ6+"¨ ∞£ I J¿ÑÇ≤Ï1 áê5ч¨ <£ I
ѨÙ#5~°Ñ<¨1 åâ◊<À5 Éèí"å1#ó I áê5Ѩ‡<£ `«∞û1 Hõ$`6 «ãº¨1 Ö’5ˆH I áê5Ѩ‡<£ ^ÕÇ5 ¨Ïº1 qǨÏ$`«ó I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

349

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ÜÕ∞ #ó áêѨ‡1 #fl[5ÇϨ u I `«=Ú`åfi lÇ≤Ï1 <À =5Ü∞« "£∞ I J5#º „`å㨇1 xflq5â`◊ å`ü
I ã¨Ç5 Ϩ „5 ™ê6HÀΔ J=∞1~ºÎ° ó I Ü≥∂ <À5^fiÕ +≤@6 ã¨i+1 º¨ `«∞ I Ü«∞ =Úkfi+¨‡ ã¨=1Î Ú[5ÇÏ≤ II
HõÅâ’^ŒHOõ H˜O`«^∂Œ ƒù=∞ø qã¨$[º I HõÅâ1 ◊ P`å‡#1O ã¨=∞º QÍÖ’Hõº I ã¨∞q5 ∞5„`å#5
PѨF5 +¨^1 Ü
Œè ∞« ã¨ûO`«∞ ^Œ∞i‡„`å ã¨ÃΠㇷ 1 Éè∂í Ü«∂ã¨∞~5 Àº2  ™ê‡<£ ^Õfi+≤6ì Ü«∞OK«1
=5Ü∞« O kfi6+‡¨ ó II Wu Ü«∞™êºO kt ^Õfi+¨º 㨙ΠêºO kt HõÅâ◊O x~°ãº¨ áê}˜áê^Ò
„ѨHÍΔ àϺK«=∂º „ѨfHõ=Δ ∂}À QÆ$ǨÏOQÆKÛÕ `ù ü II

Wu ã≤OǨ#∞"åHõó
★★★

ѨÙ`¢ ^Ϋ •#„ÑÜ
¨ ∂≥ QÆó
â’¡II Ü«∞ t≈"À...=∞Ǩ[<ÕÉ’è º #=∞ó II
PK«=∞º...~°÷O =∞=∞Ñ≤`«$Ï}ÏOâßâ◊fi`«Ñ¨Ù}ºÖ’HõѶ¨ÖÏ"åÑ≤Î ^•fi~å
NѨ~"° ∞Õ â◊fi~° „Ñ‘`º« ~°O÷ SÇ≤ÏHÍ=Ú+≤‡Hõ ѶŨ ã≤^ºúŒ ~°O÷ `«= ÃÑ`· $« Hõ |∞∞}ÏáêHõ~}
° ,
ѨÙ<åfl=∞ #~°Hõ „`å} ã≤k^ú •fi~å JѨل`«ãº¨ `Õ Ñ¨Ù„`«`fi« ã≤^ºŒè ~°O÷ Ѩل`«^•<åYºO
Hõ~‡° Hõi+¨º=∂}ó II QÆ}Ѩu =∞Éèºí ~°Ûº ѨÙ}ϺǨÏO "åK«~Ú`åfi II U=O...~°O÷
=∞=∞ Ñ≤`$« Ï}ÏO âßâ◊fi`«...~°O÷ Ѩ٢`^Ϋ •<åYºO Hõ~‡° Hõi¿+º II `«^ŒOQÆ ^ŒOѨu
Ѩ Ó *ÏO Hõ i ¿+º II NÅH© Δ ‡<å~åÜ« ∞ } 㨠fi ~° ∂ Ѩ ^Œ O Ѩ ` Àº #=∞ó I
W^Œ=∂#ã¨O...=∞ã¨∞Î II J^äŒ #∂`«#=„™êÎ}˜ ^Œ^•º`ü II J^äŒ Ñ¨Ù¢`Ϋ ^•#ã¨=∞ÜÕ∞
=∞Ǩã¨OHõÅÊ =∞O„`«Ñ~¨ #°î O ‰õΩ~åº`ü II
„Ѩu„QÆÇÏ‘ `å „áê}Ï<åÜ«∞=∞º – =∞=∞ SÇ≤ÏHÍ=Ú+≤‡Hõ ѶŨ ã≤^ºŒè ~°O÷
ÃÑ`· $« Hõ |∞∞}ÏáêHõ~}
° ѨÙ<åfl=∞ #~°H„õ `å} ã≤k^ú •fi~å JѨل`«ãº¨ "Õ∞ Ѩل`«`fi«
ã≤^ºŒè ~°O÷ Ѩل`« ã‘fiHõ~}
° O Hõi¿+º II
350

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

â’¡II `«= c[ã¨=Ú`«Ê#flO ã¨~åfiÅOHÍ~°ãO¨ Ü«Ú`«"∞£ I
SÇ≤ÏHÍ=Ú+≤‡HÍ~å÷Ü∞« Ѩ٢`OΫ ^ÕÇÏ≤ =~°O =∞=∞ II
Wu Ü«∂K«Ü∞Õ `ü II J^äŒ ^•`å II `«∞Éèºí O ^•™êºg∞u „Ѩu |$ÏÜ«∂`ü I
â’¡II =∞=∞c[ ã¨=Ú`«Ê#fló ã¨~åfiÅOHÍ~°ãO¨ Ü«Ú`«ó I
SÇ≤ÏHÍ=Ú+≤‡HÍ~å÷Ü∞« `«∞Éèºí O ^Œ`ÀÎ =∞Ü«∂ ã¨∞`«ó II
â’¡II =∞=∞ =Oâı ‰õΩÖË*Ï`«ó áêe`«ó ѨOK«=`«û~å`ü I
`«∞Éèºí O q„Ѩ =∞Ü«∂^Œ`óΫ Ѩل`«áœ„`« „Ѩ=~°H÷ óõ II
WO„^•yfl Ü«∞=∞<≥~· $° u=~°∞}ÏxÅÜ«∞HõáΔ êó I Dâß<À „|Ǩχq+¨ØK‚ «
™êH˜}
Δ À ÉèÏ㨯~å^ŒÜ∞« ó I qâ◊fiOÉè~í ° ã¨û~°fi Éè∂í `å ™êûH˜}
Δ º ã¨û~°fi^Õ=`åó II
W=∞O Ѩل`«O „Ѩ^•™êºq∞. Ñ≤`$« Ï}ÏO `å~°}ÏÜ«∞"≥· II =∞=∞ Ѩل`«O ‰õΩ=∂~°O
N=∞Ǩq+¨μ‚ „Ñ‘uO HÍ=∞Ü«∞=∂#........# =∞=∞ II
^Õ=㨺 `åfi... „Ѩ*6 ÏѨ`1 Ü
« ∞Õ 5 ѨÙ~°∞+¨"∞£ II
^•#™ê^Œ∞}
æ Ϻ~°O÷ ã¨∞=~°Ñ‚ Ó¨ ~°fiHõO ^ŒH}
Δ˜ ÏO ^Œ^•º`ü II
â’¡II ™êH˜}
Δ ™Èû=∞~°∞„^•^•ºÉèÏ㨯~°âÛ◊ 㨠K«O„^Œ=∂ó I
W=∞O‰õΩ=∂~° =∞^Œ^•O Ѩ~Ö° ’Hõ ã¨∞MËKÛ« Ü
ù ∂« II

Wu Ѩ٢`Ϋ ^•#„ѨÜ∂≥ QÆ ã¨û=∂ѨóÎ
★★★

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

351

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^Œ`«ÎǨϟ=∞ó
PK«=∞º...U=O...~°O÷ JѨل`«ãº¨ "Õ∞ ã‘fiHõ$`Õ# Ѩل`Õ} `«fiã≤k^ú •fi~å
NѨ~"° ∞Õ â◊fi~° „Ñ‘`º« ~°O÷ ^Œ`ÇΫ Ϩ Ÿ=∂YºO Hõ~‡° Hõi+¨º=∂} ã¨^Î OŒ QÆ`fiÕ # `«^•^Ò
â◊√^Œºú ~°O÷ ... ѨÙ}ϺǨÏ"åK«#O Hõi¿+ºII QÆ}ÏkèÑu¨ ѨÓ*ÏO Hõ$`åfi ѨÙ}ϺǨÏO
"åK«~Ú`åfi II =∂`Õ‰Ωõ =∂~° q∞u ‰õΩ=∂~°O =∂`«∞~°OHõ P^è•Ü«∞ II
=∂ `Õ 1 ‰ õ Ω =∂5 ~ ° Q ∑ O ~° H Δ À 1 . ..QÆ $ 6 ¿ ÇÏ II JÜ« ∞ O ‰õ Ω =∂~° Wu
=∂`«∞~°HÌ }Δ˜ Q∑ãæ #Ψ O „Ѩu^è•Ñ¨º II P5Ü∞« O ‰õΩ=1 ∂5~À ... Ü«∞â’5 |Å"£∞2 II `«`ó« J+¨ì
kHÍÊÅHõ „|Ǩ‡kѨOK«áêÅHõ ѨÓ*ÏOK« ‰õΩ~åº`ü II U=O...~°O÷ SÇ≤ÏHÍ=Ú+≤‡Hõ
ѶŨ ã≤^ºúŒ ~°O÷ ^Œ`ÇΫ Ϩ Ÿ=∞O Hõi¿+º II qkè„ѨH͈~} Jyfl=ÚYO ‰õΩ~åº`ü II `«„`«
+¨\ÏÊ„`« „ѨÜ∂≥ QÆó II P[ºÉèÏQÍO`Õ <åfi~°ÉÏúÜ∂« O „áê`«~y° fl q∞u ã¨áêΠ
*ϺǨïf â◊ÛǨï`åfi II (1) Ü«∞™ê1Î fiǨÏ$5 ^•......=∞™êºQ∑ ™êfiǨ II JQÆflÜÕ∞
*Ï`«"^Õ ãŒ ¨ W^ŒO (2) Ü«∞Ãã‡6· `«fiQ∑O ....... ã¨fiã≤Î ™êfiǨ2 I JQÆflÜÕ∞ *Ï`«"^Õ ãŒ ¨
W^ŒO II1II „áê5`« ~°y5 flO „áê5`i« „#ÌQO1∑ ǨÏ"å=∞¿ÇÏ„áê5`« i‡6„`å=~°∞}
1 Ï „áê5`«
~°t5 fi<å2 I „áê5`« ~°ƒQù O1Æ Ñ¨Ó+5 }
¨ O5 „|Ǩχ1}5 ã¨Êu1O „áê5`« ™Èû=∞1 =Ú5`« ~°∞„5 ^ŒQO∑
Ǩï"1 =Õ ∞5 ™êfiǨ2 II JwflO„^Œ q∞„`å=~°∞}ÏtfiÉèQí ÑÆ Ó¨ +¨ „|Ǩχ}ã¨Êu™È=∞~°∞„^Õɺíè
W^Œ"∞£ II2 II „áê5`i5« `˚ O5« ÉèQí =1Æ Ú5„QÆQO∑ Ǩï"1 =Õ ∞ =5Ü∞« O Ѩل5 `« =∞k1`~5Õ Àº
q1^~5Œè åÎ I P5„^èŒ tÛ6^ºŒ O =∞#1º=∂# ã¨∞~6Î t° Û6 „^•*Ï1 z5^ºŒ O ÉèQí O1Æ ÉèH5í `Δ© åºÇ¨Ï5
™êfiǨ2 II ÉèQí ÍÜÕ∞^Œ"∞£ II3II ÉèíQ„Æ5 Ѩ}`Ë1 «5 ~°ƒùQãÆ5 ¨`º«1 ~å^èÀÉ5 èíˆQ5 =∂O kèÜ«∞5 =Ú^Œ=1 5
^Œ^#Œ1 fló I ÉèíQ„Æ5 Ѩ}À1 [#Ü«∞5 QÀaè~5 °â‹· fi6~°ƒùQÆ5 „Ѩ#$aè1 ~°fl$6= #Î1 ™êûº=∞5™êfiǨ2 II
ÉèQí ÍÜÕ∞^Œ"∞£ II4II L5`^Õ •h5O ÉèQí =1Æ #Î ™êûº "≥∂`5 « „ѨÑ`5≤ fi« L5`=« ∞^èºÕ 6 JǨfl2 "£∞ I
L`Àk1`å =∞Ѷ∞¨ =5<£ `«∂û~°º1 㨺 =5Ü∞« O ^Õ"5 å<åQ∑O1 ã¨∞=∞5`Ò ™ê1º=∞5 ™êfiǨ2 II
352

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ÉèQí ÍÜÕ∞^Œ"∞£ II5II ÉèQí 1Æ U5= ÉèQí "1Æ åQ∑O Jã¨∞^Î "Õ å5 ¿ã#Î 1 =5Ü∞« O ÉèQí =1Æ O`«™êûº=∞
I `«O `åfi1 ÉèQí ã5Æ ~¨ fi° 6 W*’1Ç˚ Ϩ gq∞5 㨠<À1ÉQíè Æ Ñ¨Ù~°U`5 åÉè"1í 5Õ Ç¨Ï ™êfiǨ2 II ÉèQí ÍÜÕ∞^Œ"∞£
II6II ã¨=∞1^fiŒè ~6 å Ü≥∂+5 ™¨ È1#=∞O`«^kŒ 5è „HÍ"Õ=1 â5 √◊ K«Ü
1 ∞Õ Ñ¨^5 •Ü«∞1 I J5~åfi6p#5 O
=1ã∞¨ q5 ^ŒO5 ÉèQí O1Æ <À5 ~°^1Œä q∞5"åâßfi1 "å5l#5 P=1ÇϨ O`«∞5 ™êfiǨ2 II ÉèQˆí Éè’º
"ålÉèºí W^Œ"∞£ II7II Jâß1fi=f5 ~Àæ=∞1f~°fl L5ëê™È1 g5~=° f1 ã5 û¨ ^Œ1 =ÚK«ÛOù `«∞
Éè„5í ^•ó I Ѷ∞¨ $6`O« ^Œ∞Ǩ<1 å q5âfi◊ `«ó5 „ѨÑ<1‘ å Ü«¸Ü
5 ∞« O áê1`« ã¨fiã6 aÎ≤ 5è ã¨û^•1 #5
™êûfiǨ2 I "ålÉèºí W^Œ"∞£ II W^Œ‡ã¨#flǨÏ<åx ...... ~°∞„^•Ü«∞ `«OuK«~åÜÕ∞^Œ"∞£
I J㨺Hõ~‡° }ó Ǩϟ=∞„Ѩuëêªã^≤ ºúŒ ~°÷ =∞$kúHÍ=∞ó [Ü«∂kǨϟ=∞O Hõi¿+º II FO
z`«OÎ K« ™êfiǨ...[Ü«∂k „|Ǩχqã¨~<˚° åO`Õ...# =∞=∞ II J^äŒ <å=∞Hõ~}
° O
Hˆ z`«∞¯~°fiOu II JOQÍ^ŒOQÍku ^•fiÉèϺ =∞aè=∞O„`«º II JOQÍ^ŒOQÍ...q∞II
=¸~°#ú º=„Ѷ∂¨ }"£∞ II JOQÍ^ŒOQÍ...q∞ II PÉè∞í º^Œ~ÚHõO ‰õΩ~åº`ü II Pj~åfi^Œó
II „ÉÏǨχ}Ï<£ Éè’[ÜÕ∞`ü II Wu ^Œ`ÇΫ Ϩ Ÿ=∞ ã¨û=∂ѨóÎ II
★★★

Hõ^mŒ q"åǨÏó
J^ä•`«ó Hõ^mŒ q"åǨÏqkèO "åºMϺ™êº=∞ó II „ÉÏǨχ}ˇÿ ã¨ûÇ¨Ï =~°ó
Hõ^mŒ ã¨g∞ѨO QÆ`åfi I ™êfl`åfi  K«=∞º QÆ}Ѩu =∞Éèºí ~°Ûº ѨÙ}ϺǨÏO ‰õΩ~åº`üII
=$Hõ=Δ ¸ÖË"kÕ HÍO x~å‡Ü«∞ `«^fiÕ kHÍ=∞^èºÕ P_èH» Ñõ i¨ q∞`« âıfi`«`O« _»∞֒Ѩi
Hõ^mŒ O ã¨O™ê÷Ѻ¨ ѨOK«QÆ "Õº#â◊√^Àú^HˆŒ # PáÈÇ≤Ïëêª=∞Ü≥∂ Éè∞í = Wu uã¨$aèó
Ѩ==∂#ã¨∂Hˆ <Î åkƒù ~å‡~°~˚ Ú`åfi II =¢ãΨ Éè∂í +¨}Ïkã¨~åfiÅOHÍÔ~· ~°ÅOHõ$`«º I
Hõ^mŒ q"åǨYºO Hõ~‡° Hõi¿+º II Wu ã¨OHõÅʺ II J#∞ǨÏ=q∞u =∞O„`å<£
Ѩiî`åfi II áê^Ò „ѨHΔÍà◊º II PK«=∞º II ~°HΔÍ|O^èŒ#O Ü«∞*’˝Ñ¨g`«O
Hõ<åº=~°}O q<å Q“sѨÓ*ÏO |$ǨÏ`åû"Õ∞u Hõ^ŒàϺO HõOHõ}O |^è•fi I
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

353

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

=∞Ǩã¨OHõÅÊ=ÚKåÛ~°º II #„¿ÑÎ QÀ„`åÜ«∞ ᜄ`åÜ«∞ Ѩل`åÜ«∞ =~åÜ«∞ Hõ^àŒ ÏºO
QÀ„`«<å=∂x =~°~˚ Ú`åfi II Hõ^mŒ <åg∞fl q∞=∂OHõ<åº"£∞ I „Ѩuáê^ŒÜ∂« g∞u
`«`À =~°ã∞¨ Î |∞∞HÍû=∞"Õ^ÉÕ ’è ºÜ«∞[˝^À+¨Ñ∂¨¶ fl #‡O„`å<£ [Ñ≤`åfi II J^äŒ =~°
q∞`åºk FOHõÅÊÜ«∞`Õ`º« O`«O [¿Ñ`ü I `«`« ã¨∞û=ÚǨ˙~ˆ Î ã¨fiÜ«∞O ^Œ$¿+fiì
`åºkѨi`î åfi HõÑÖ≤ Ï"åK«<åk „|Ǩχ„QÆOkä Ѩ~º° O`«O ‰õΩ~åº`ü I ÖÏ[Ǩϟ=∞O
q<å „Ñ¨^•ä #Ǩϟ=∞O ‰õΩ~åº`ü II Pj~°fiK«#O HÍ~°Ü∞Õ `ü I ~°HÍΔ O q„ã¨ãº¨ =„ã¨^Î fiŒ Ü«∞
ã¨Ç≤Ï`«=^èŒ∂ =∞ÅOHÍ~°ã¨Ç≤Ï`å =∂Kå~åºÜ«∞ ^Œ^•º`ü I Ѩ$kägO QÆKÕÛùu
`«`∂« ûHõΔ ‡Hõ^mŒ =∞#º„`« ™ê÷Ѻ¨ #KÕ^OŒ `«º*Ë`ü I ™êfl`åfi   K«=∞º, QÀ^•<åk
=∞Ǩ^•<åx ‰õΩ~åº`ü II â◊¥~°Ê"åÜ«∞#^• #OK« ^Œ^•º`ü II U="Õ∞"å~°¯
q"åǨÏó II
★★★

K«O„^Œ„QÆǨÏ}Ǩϟ=∂ó
PK«=∞º...U=O...~°O÷ ~åǨï„QÆã™Î¨ È"≥∂Ѩ~åQƄѨÜÚ« HõÎ „QÆÇϨ }Ǩϟ=∂<£
Hõi¿+º II Báêã¨<åyflO „Ѩ*Ïfiź II ѨÓ~°fiѨi¿+K«#O Hõ$`åfi II UHõO ^Õfi –
„f}˜ – K«`åfii – Páê1ºÜ«∞ã¨fi6 㨠... ã¨OQÆ^5 Õä ™êfiǨ2 II ™È=∂ÜÕ∞^Œ"∞£ II ã¨O`Õ5
ѨÜ∂« Q∑O1 ã≤5 ã¨=Ú1Ü∞« O`«∞5 "å*Ï5 ã¨ûO=$+≤Ü
‚1 ∂« }ºaè=∂u5ëêǨÏó1 I P5áêºÜ«∞=1 ∂<À
J5=∞$`å1Ü∞« ™È=∞ k5q„â◊"åQ∑1 ã¨∞º`«=6Î ∂x1 kè+fi¨ 6 ™êfiǨ2 II ™È=∂ÜÕ∞^Œ"∞£ II
Ü«∂`Õ5 ^è•=∂x k5q Ü«∂ Ѩ$1 kä"5 åºO Ü«∂ Ѩ~1 fi° `Õ5 ëÈfi+¨n1 è +¨fiÑ6 Ù¨ û I `Õa1è ~Àfl6
qâ‹fi2· ã¨∞û6=∞<å5 J¿ÇÏ1_5» „<å[2<£ `Àû=∞5 „ѨuÇ1 Ϩ "5 åº QÆ$1 ÉèÏÜ«∞5 ™êfiǨ2 II ™È=∂
ÜÕ∞^Œ"∞£ II L`«~Î Ñ° i¨ ¿+K«#O Hõ$`åfi II ã¨fiã≤Î „â◊^•úq∞`åºk #=∞™ê¯~°ó HÍ~°ºó II
Wu K«O„^Œ„QÆÇϨ Ǩϟ=∂ó II
★★★

354

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨∂~°º„QÆǨÏ}Ǩϟ=∂ó
PK«=∞º...U=O...~°÷ ˆH`«∞„QÆã¨Îã¨∂~ÀºÑ¨~åQƄѨܫÚHõÎ „QÆǨÏ}Ǩϟ=∂
#¯i¿+º II Báêã¨<åyflO „Ѩ*Ïfiź II ѨÓ~°fi Ѩi¿+K«#O Hõ$`åfi II UHõO ... i
`«~5 °}˜1 ifi6â◊fi^Œ~1 üâ◊`À *’ºu5+¨¯ $^Œã1 ≤ ã¨∂~°º I qâ◊fi6 =∂ÉèÏã1 ≤ ~ÀK«#5 Q∑æ ™êfiǨ2 II
ã¨∂~åºÜÕ∞^Œ"∞£ II L^ŒfiÜ
6 ∞« O ... *’ºu1 ~°∞`«=6Î ∞Q∑æ ™êfiǨ2 II ã¨∂~åºÜÕ∞^Œ"∞£ II
L^Œ∞`5 º« O ... ã¨∂~°º5 Q∑6æ ™êfiǨ2 II ã¨∂... ^Œ"∞£ II z5„`«O... â◊Û6 ™êfiǨ2 II ã¨∂...
^Œ"∞£ II L`«~Î Ñ° i¨ ¿+K«#O Hõ$`åfi II ã¨fiã≤Î „â◊^•ú q∞`åºk #=∞™ê¯~°ó II

Wu ã¨∂~°º„QÆÇϨ }Ǩϟ=∂ó
★★★

ѨHõΔǨϟ=∂ó
PK«=∞º ... U=O ... ~°O÷ „ѨuѨ`åûÜ«∞O „ѨÉ$íè u K«`∞« ~°jÌ ™êÜ«∞
=∞øáêã¨#Ǩϟ=∂ #ѨH$õ +¨º ѨHÇΔõ Ϩ Ÿ=∞ѨH=Δõ ∂„t`«º `«O_»∞Öˇ· ~À›ëêºq∞ II ѨHkΔõ <åx
ã¨OMϺܫ∞ ã¨OHõÅÊó HÍ~°ºó I `«`û« OYºÜ«∂ PǨïu„^Œ"Àº#flÜ«∞#O K«HÍ~°ºO I
Jã≤‡#flÑ≤ÑHˆ¨ Δ BѨ=ã¨^ºÕä   ǨÏx™êÜ«∞O Ǩϟ=∞ó Hõ~=ΰ ºó I U="Õ∞= kfifÜ«∂Ü«∂O
„áê`«~“áêã¨<å #ºÑ¨H$õ +¨º ѨHÇΔõ Ϩ Ÿ=∞ѨH=Δõ ∂„t`«º `«O_»∞Öˇ· ~À›ëêºq∞ II ѨHkΔõ #
ã¨OMϺ#O ѨÓ~°fi=`ü I J„`« Ü«∞[hÜÕ∞  ǨÏx „áê`«~À›=∞â◊Û Hõ~=ΰ ºó II

Wu ѨHÇΔõ Ϩ Ÿ=∞„ѨH~õ }
° "£∞
★★★

kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

355

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

q^èŒ∞~°"≥·â◊fi^Õ=ó
J#yflHõ㺨 "≥â· fi◊ ^Õ= =∂Ç¨Ï =$^Œ=ú ã≤+óª¨ – J#yflHõã∞¨ Î Ü≥∂q„Ѩ ™Èû 
#flO "åºÇ¨Ï$uaè ã¨ûfiÜ«∞"£∞ I Ǩï`åfi âßHõÅ=∞O¢`â·≥ Û◊ t+¨Oì HÍHõ|eO ǨÏ~ˆ `ü II
^Õ=Hõ$`«Ã㺷 #㨠W`åº^•º âß≈HõÅ =∞O„`åó II q+¨μ‚ ~°Ñ≤ II J#flO "åºÇ¨Ï$uaè
~°∞›`åfi ѨÓ[ÜÕ∞ ^Œunä<£ `«`« Wu II „Ѩ^=Œä ∞`«ó ã¨~fi° „áêÜ«∞tÛ`«ÑÎ Ó¨ ~°fiHõO "≥â· fi◊ ^Õ=
=∂~°É`Ëè ü II `«„`«ÊHÍ~°ó II PK«=∞º ... ~°O÷ „áê`«~Ô · fiâ◊fi^Õ=O Hõi¿+º I Jyflq∞^Õfiú `åºk
J#fl =∂QÍfl =kè„t`«º I L^Œ QÆ∞^•fi㨺 J#flO^Õfi^è• qÉè*í ϺaèÑ∂¨¶ ~°º I „Ѩ^=Œä ∞ÉèÏQÆ
=∂^•Ü«∞ I Éè∂í ™êûfiǨ2 I JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ I Éè∞í =5 ™êûfiǨ2 I "åÜ«∞= W^Œ"∞£ I
ã¨∞=5 ™êûfiǨ2 I ã¨∂~åº ÜÕ∞^Œ"∞£ I Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 ∞¨ û=5 ™êûfiǨ2 I „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£
II âßHõ|eó II Lnp# =Ú+¨O‚ Éè™í ê‡áÈǨϺ I ™êfiǨ2 I „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^Œ"∞£ II
^Õ=Ü«∞[˝=~°O˚ =∞ǨÜ«∞*Ï˝#„QÆ^•#O K« ‰õΩ~åº`ü II U=O ... ~°O÷ "≥â· fi◊ ^Õ"åOQÆ`fiÕ #
âßHõÅǨϟ=∂#¯i¿+º I ã¨q∞^èŒ PǨÏ$`«º`≥· ~°∞Ç˚ ï¨ Ü«∂`ü I
(1) ^Õ=5 Hõ$1 `«5 Ã㺷 #1™È  =5Ü∞« [1#=∞ã≤5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
(2) =∞5#∞5+º1¨ Hõ$`«5 Ã㺷 #1™È  =5 Ü«∞[1# =∞ã≤5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
(3) Ñ≤`5 $« Hõ$1 `«5 Ã㺷 #1 ™È  =5Ü∞« [1# =∞ã≤5 ™êfiǨ II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
(4) P5`‡« Hõ$1 `«5 Ã㺷 #1 ™È  =5Ü∞« [1# =∞ã≤5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
(5) J5#ºHõ$1 `«.5 ..™êfiǨ2 II J...^Œ"∞£ II
(6) J5㇨ `«1¯ $`«5 ...™êfiǨ2 I J...^Œ"∞£ II
(7) Ü«∞kÌ"6 åK«5 #HõO6Î K≥.· ..™êfiǨ2 I JQÆfl...^Œ"∞£ II
356

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

(8) Ü«∞`«ûfi6 ѨO...=∞ã≤5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
(9) Ü«∞`«∞û6 +¨μѨâ1Î Û6◊ *Ï...=∞ã≤5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
(10) Ü«∞k6fi^•Q∑O ã¨5 âßÛ q1^•fiQ∑O ã¨.5 ..=∞ã≤5 ™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
(11) U#㨠U#™È  =...ã≤™ê6fiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^Œ"∞£ II
Wu âßHõÅǨϟ=∂<£ Ǩï`åfi I ã¨fiã≤„Î â◊^•ú q∞`åºk<å #=∞㨯 $`«º
âßfi#|eO Hõ$`åfi unä<£ ѨÓ[ÜÕ∞`ü II J„`« "≥·â◊fi^Õ"Õ JQÆflºÅOHõ~°}
ѨÓ~Àfi`«~Î Ñ° i¨ ¿+K«<åkHõO ã¨~fi° O =∞ǨÜ«∞*Ï˝k`«O„`«OK« "≥â· fi◊ ^Õ"Õ „^Œ+=ì¨ º"£∞ II
Wu q^è∞Œ ~° "≥â· fi◊ ^Õ=„ѨH~õ }
° "£∞ II
★★★

<åHõ |e Ñ
„ Ü
¨ ∂≥ QÆó
J^è•`À <åHõ|eO "åºMϺ™êº=∞ó I ™êÜ«∞=∞øáêã¨<å#Î~O° QÆ$ǨÏ=∞^èºÕ
ǨÏã¨Î^ŒfiÜ«∞ =∂„`«O K«`«∞~°„ã¨O Q“~°=~°‚O =∞$}‡ÜÕ∞ <å#∞eѨº, ѨOK«=~°‚
`«O_»∞Å K«∂~Ô ó‚ K«`∞« ~°„ã¨O ѨÙ+¨¯~åHÍ~°O ed`åfi I WO„^•}©O `«^∞Œ `«~Î `° À
Q“sOK« „ѨuëêªÑ¨º I PÜ«Ú^èŒO x^è•Ü«∞ I ã¨~°fi`«ã¨ÎO`«∞aèó "Õ+¨ì~Ú`åfi I
QÆO^èÑŒ Ù¨ ëêÊHõ`Δ åk aè~É° ºíè ~°Ûº I „`«Ü∞« ¢ãOÎ≤ â◊náÌ ê<£ áê„`«^fiŒ ÜÕ∞ x^è•Ü«∞ I ã¨∞"åã≤<Òº
nѨ ã¨Ç≤Ï`« HÍO㨺 áê„`« ^ŒfiÜ«∞O QÆ$Ç‘Ï`åfi `«`«∞Ê~°`À =$^Œú ã¨∞"åã≤h
KÀ^Œ‰Ωõ OÉèOí QÆ$Ç‘Ï`åfi Ü«∂l˝HÀ PÜ«Ú^è#Õ ã¨ÇϨ „uó „Ѩ^HŒ }
Δ˜ O ‰õΩ~åº`ü II
<å5Hã5õ k¨ ƒù~Ô6 · fi ^Õ"5 å ã¨∞û1 =5~Oæ° Ö’5Hõ =∂1Ü∞« #5 <Î å1flHõã5 ^¨ •2O <åHõã`5¨ fi« O
Ü«∞<å1flHõã5 ^¨ 1Œ LѨ^5 ^Œ •è u1 <åHõ5 ã¨kƒù~ˆ1 =5 `«^ºŒ [1=∂# ã¨∞û=5~Oæ° Ö’5H"õ ∞Õ u1 ã¨∞=5~Àæ"·≥
Ö’5HÀ <åHÀ5 Ü«∞Ã㺷 `6 å L1Ñn¨ Ü
5è ∞« <Õ6Î <å™ê5‡ JHõO1 Éè=í u Ü«∞[=∂<åÜ«∞ `«#5 O
"≥·<å1Hõ5ã¨^À5 Ü«∞<å1flHõ6ã¨^Œ1 LѨ5^Œ^è•2`å5ºÜ«∞ `«1#"Õ∞5= `«^Œº[1 =∂#ó ‰õΩ~°∞`Õ
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

357

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ѩ$5 ëêª<å5O"å U5``« [ÎÕ 5 ã¨ûOÉè$1í `«O5 Ü«∞<å1flHõã6 ^¨ À5 Ü«∞<å1flHõã6 ^¨ ó1Œ I
L5Ñ^5¨ ^Œ •è u1 Ѩ$5 ëêª<å1"∞Õ =5 `Õ*’  =1~∞° <Õú Ѩ&Û6KÀ_®5 LѨ^^Œ •è `«ºÑ¨û5 ~°ã1¨
U5"#·≥ 1 "Õ∞`5 å Éè∂í `5 å J5=Ú+≤‡1 <À5H¡ õ LѨâ1 ~ˆ5ı  ^äÀ1 `«#∂5áêh1~ˆ "5 `·≥ å Ü«∞[1=∂#㨺5
Ü«∞Ok5fiëêº`«=Î Ú1Ñ5¨ ^Œ^^1Œè •úºÜÕ∞ ^Õ`5 åÉèº1í U5"#·≥ O1 ^Õ=5 `å2ɺ5íè P=1$â◊Ûu `å5[QÍiÎ6
=∞~°Û`6ù ∞« º`«~1Î å <å‰õã5 ^¨ ƒ5Œ ºù LѨ^^Œ •è u5 Ü«∞^ä•1 *Ï5Ü∂« =∂5hÜ«∞1 QÆ$5 ¿ÇÏ+¨μ1 xëê5^Ü
Œ ∞« u1
`å5^$Œ Qˆ =5 `«`ü I
Ѩâ5 ßÛ¢`åÊ p1 =Ú`«=6Î ∂ =ÚѨ^1 ^Œ •è u5 `«™ê2‡`«Ê5 âßÛ ¢`åÊp5 Ѩ`fl« º <å2fi¿ãÎ
ã¨fiÜ«∞=∂`«$5 }Ï‚OK«1 qHõs5 O‚ KÀ2`"6Ϋ ∞Õ LѨ^1 ^Œ •è u „áê5}À"≥· ã¨fi1 Ü«∞=∂`«$5 }Ï‚  
Ü«Ú1ifiHõ5s‚ „áê5}O K≥·6"åÜ«Ú1â◊Û „áê5}Ï<å1 =Ú`«Î6=∞ø ^èŒ1`ÕÎ6 `«™ê2‡¢`åÊ67} âßÛ
Ü«Úâ1 Û◊ „áê5}Ï<å1 =Ú`«=6Î ∞ø <å<åº=Ú`«~1Î å5 q∞1+Hì¨ Í5 =ÚѨ^1 ^Œ •è º5 ^Œº^Œ<5 åº =Ú`«~Î1 å5
q∞+¨H1ì Í =ÚѨ^^5Œ •è º`«Ê1 â◊¥<5 å"£∞ I
K«5 Ü«∞[1=∂#㨺 K« „áê5}O KåÜ«Úâ5 ßÛ1 Ñ≤^^Œ •è º5 `«™Î ê5‡<åfl<Àº`«6Î ~ˆ +¨H1ì À
Ѩ5^èÕÜ«∂2 ã¨fiÜ«∞=∂`«5$}Ï‚ =ÚѨ1^Œ^è•`«5º™œ"≥· ã¨1fiÜ«∞=∂`«5$}Ï‚ =¸"Õ∞5"ÀѨ1
^è`5Œ  
ÎÕ â◊fi5 =ÚѨ1 „Ѷ∂¨ ѨÜ∞« u „áê5}"Õ∞"5 å™ê2ºO ^Œ^•è `5 º« ^äÀ2 „Ѩ*ÏѨ`5 Àº"å Jâ◊fi1 ó
„Ѩ*5 ÏѨu1 <≥"6· åyflO z1#∞`Õ ã¨fiÜ«∞=∂`«$5 }Ï‚ Éè=1í u „áê5}Ï<å5 =Ú^äû1Œ $ëêì º6 J^äÀ1
ã¨∞=5~ãæ° º1¨ Ö’5H™õ êº#∞1 MϺ`åº U5ëê"≥· ^Õ"5 å<å5O q„HÍ2x6Î ~°ºk1fiHõs5 ‚ Ü«∞k1fiHõs5 ‚
=Ú1Ñ^5¨ ^Œ •è u1 ^Õ"5 å<å1"∞Õ =5 q„HÍ2x6Î =∞#∞5 q„Hõ=1 ∞`« L`«~Î `5° « LѨ^1 ^Œ •è u5 `«™ê1‡^Œ∞`«~Î `5° «
L1ÑK¨ å~À5 yfl~å1fiÜ«Ú=5 ∞f1 Éè=í u5 ã¨q∞1^Âú≥ º II ã¨OÉè$1í `«O5 Ü«∞<å1flHõã5 ^¨ À5 Ü«∞<å1flHõã5 ^¨ 5Œ
ã¨`Î Ê1« â◊¥<5 å"Õ∞ë5 ê"≥· ^•fiqQ∑O1 â◊uâ◊Û II ã≤Q5 O5∑ ¿ÇÏ "å5º„Ѷ∞¨ L5`Ü
« ∂« Ѩ$^•1H“ I
358

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ufi+≤1 ~°Q5 “fl „ÉÏ2ÇϨ ‡5 }Ë ã¨∂~ˆ º5 Ü«∂ I WO„^ŒO5 Ü«∂ ^Õg5 ã¨∞É5 Qíè Í1 [5*Ï#1 I ™ê#5
PQÆ<5 5£ =~°Û™1 ê ã¨Oq^•5<å II Ü«∂ ~å1[<5 º1Õ ^Œ∞O^Œ∞É5 Ïè "åÜ«∞`1 åÜ«∂O I Jâ◊fi1 㨺5 „Hõ<º6ÌÕ
ѨÙ~°∞+1 㨠º¨ =∂5Ü∞« ø I W¢#ÌO6 Ü«∂ ^Õg5 .... q^•5<å II Ü«∂ǨÏã5 xÎ≤ 1 n5fiÑ≤x5 Ü«∂
Ç≤Ï~°}
1 ˺ I ufi+≤5 ~°âfiı1 +¨μ5 ѨÙ~°∞¿1 ++¨μ5 QÀ+¨μ1 II1II
W¢#Ì6O Ü«∂ ^Õg5 .....q^•5<å II ~°^1Õä J5Hˆ +Δ μ¨ 1 =$+¨É5 ãíè º5¨ "å*Ë2 I "å`Õ1
Ѩ~5 °˚<ºÕ5 =~°∞}
1 㨺5 â◊√¿+‡2 I W¢#ÌO6 .....q^•5<å II ~å_»ã1 ≤ q5~å_»ã1 ≤ I 㨄5 =∂_»ã1 ≤
ã¨fi5 ~å_»ã1 ≤ I W¢<å1Ü
Ì ∞« `å5fi `Õ[ã1 fi¨ `Õ5 `Õ[ã1 fi¨ #ÎQæ∑ N}Ïq∞ I WO„^•1Ü∞« 5 `Òfi[1ãfi¨ `«5
F[1ãfi¨ #ÎQæ∑ N}Ïq∞ II2II
WO„^•1Ü∞« `å5fi ѨÜ∞« ã1 fi¨ `Õ5 ѨÜ∞« ã1 fi¨ #ÎQæ∑ N}Ïq∞ I WO„^•1Ü∞« `5 åfi Ü«Ú+1 ‡¨ `«5
PÜ«Ú+1 ‡¨ #ÎQæ∑ N}Ïq∞ I `Õ*’1ã≤ I `«`6ÎÕ „ѨÜ∞« K1 åÛùq∞ I `Õ[ã1 fi¨ ^Œã∞¨ "Î ∞Õ 5 =ÚY2O I
`Õ[ã1 fi¨5 zÛù~À1 Jã¨∞Î"Õ∞ I `Õ[™1 êfi<£ q5â◊fi`«ó1 „Ѩ`5 «ºVòæ I `Õ[™1 ê5 ã¨OÑ≤Ñ1 ≤$yú=∂ I
F*’1ã≤ II3II
`«`6ÎÕ „ѨÜ∞« K1 åÛùq∞ I F[1ãfi¨ ^Œã∞¨ Î "Õ∞5 =ÚY2O I F[1ãfi5¨ zÛù~À1 Jã¨∞"Î ∞Õ I
F[1™êfi<£ q5âfi◊ `«ó1 „Ѩ`5 V« òæ I F[1™ê5 ã¨OÑ≤Ñ1 $≤ yú=∂ I ѨÜ∂≥ ã1 ≤ I `«`6ÎÕ „ѨÜ∞« K1 åÛùq∞ I
ѨÜ∞1« ã¨fi^Œã∞¨ Î "Õ∞5 =ÚY2O I ѨÜ∞« ã1 fi5¨ zÛù~À1 Jã¨∞"Î ∞Õ I ѨÜ∞« ™1 êfi<£ q5âfi◊ `«ó1 „Ѩ`5 º« Vòæ I
ѨÜ∞« ™1 ê5 ã¨OÑ≤$1 yú=∂ II4II
PÜ«Ú~1 ã° ≤ I `«`6ÎÕ „ѨÜ∞« K1 åÛùq∞ I PÜ«Ú+1 ‡¨ ^Œã∞¨ Î "Õ∞5 =ÚY2O I PÜ«Ú+1 ‡5¨ zÛù~À1
Jã¨∞"Î ∞Õ I ...... ã¨OÑ≤Ñ$≤ yú=∂ I W5=∞=∞1QflÆ 6 PÜ«Ú1 ¿+5 =~°Û¿1 ãHõ$kè I „Ñ≤Ü
5 ∞« Q∑O~ˆ `À1
=~°∞} ™È=∞~å[<£ I =∂5`"Õ å2™ê‡ Jk`Õ5 â◊~‡1° Ü«∞K«Ûù I qâıfi1 ^Õ"å5 [~°^1 +Œ ~6ì≤ º° ^ä•ã¨`ü II5II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

359

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

PÜ«Ú~1 ã° ≤ q5âßfiÜ«Ú~1 ã° ≤ I ã¨~5 åfiÜ«Ú~1 ã° 5≤ ã¨~fi5° =∂Ü«Ú~1 ã° ≤ I Ü«∞`À5"å`À5
=∞<À1 ["åó I Ü«∞`5 ó5« Hõ~Δ x1° 6Î ã≤#=1ú ó I `å™ê2O`å5fi ã¨~å1fi™êQ∑O ~°∞K5 å I J5a+è O1≤ Kåq∞5
=~°Û™1 ê I ã¨=5 Ú5„^Œ W1"åã≤ QÆÇ5 Ϩ ‡<å2 I ™È=∞1 W"å5㺨 ^•2ɺíè ó I J5yfli1= q5âfi◊ `«ó1
„Ѩ`5 º« Vòæ I ã¨∂~°º1 W=5 *’ºu1ëêq5É∂íè ó II6II
J5áêOÜ≥∂ „^Œ=}1 5Ë ~°ãó1¨ I `«=∞5ÇϨ =∞5™ê‡ P1=ÚëêºÜ«∞5}ÏÜ«∞1 I `Õ[1¿ã
„|Ǩχ =~°Û6™êÜ«∞1 QÆ$Ǩ‚q∞ I J5áêOÜ«∞ T5~“‡~°ã¨1ó I `«=∞5ǨÏ=∞5™ê‡
P1=ÚëêºÜ«∞}
5 ÏÜ«∞1 I F[1¿ã g5~å1ºÜ«∞ QÆ$Ǩq‚ ∞ I J5áêO Ü≥∂ =∞1^º5Œè `À~°ãó1¨ I
`«=∞5ÇϨ =∞5™ê‡ P1=ÚëêºÜ«∞}
5 ÏÜ«∞1 I ѨÙÃ+ì º2 „Ѩ[5 #1<åÜ«∞ QÆ$Ǩq‚ ∞ I J5áêO Ü≥∂
Ü«∞l5 Ü
˝ ∂≥ ~5 ã° ó1¨ I `«=∞5ÇϨ =∞5™ê‡ P1=ÚëêºÜ«∞}
5 ÏÜ«∞1 I PÜ«Ú¿1 + n~å…ÜÚ« `5 åfiÜ«∞1
QÆ$Ǩq‚ ∞ II7II
QÀëÈfi[1ãfi¨ #ÎQæ∑ N}Ï5"∂≥ º*’1ã5≤ `«`6ÎÕ „ѨÜ∞« K1 åÛùq∞5 ѨÜ∞« ™1 ê5 ã¨OÑ≤Ñ1 $¨ yú=6 ∂
ã¨kfi5 Éè∂í ~°º5 l˝ Ü≥∂~5 ™° È5^fiÕ K«1 I J5yflˆ~=6Ì `å5 "å`À1 ^Õ=5 `å5 ã¨∂~À1º ^Õ=5 `å1 K«¢5 #=Ì ∂1
^Õ=5 `å5 =ã¨"1 À ^Õ=5 `å1 ~°∞„5 ^•^Õ=5 `å1 k5`åº ^Õ=5 `å5 qâıfi1 ^Õ"5 å ^Õ=5 `å1 =∞5~∞° `À1
^Õ=5 `å5 |$ǨÏã5 ʨ u1~ˆ =76Ì `ÕO„^À1 ^Õ=5 `å5 =~°∞}
1 À ^Õ=5 `å1 =¸5~åúã~5≤ å_£ ^è$5Œ "åã≤1
^è~5Œ ∞° }Ï1 Ü«∞O5 „`«º1 ã≤5 Ü«∞q∞1„f5 ¿+`À6fi ~ˆ `˚ åfi1 Hõ$Ã6 +º· `å6fi Hˆ =Δ ∂1Ü∞« `å6fi Ü«∞O„f6~å_£
^è$Œ5 "åã≤1 ^è~Œ5 °}©1 ^袌5 ~°Îºã1 ≤5 ^èŒi¢5 `åºÜ«Ú¿1 +`å5fi =~°Û1 ¿ã5 `Òfi[1¿ã`å5fi |ÖÏ1Ü«∞`åfi I
„áêp5u+¨`1ª å5º ^Œ^u1Œè I `Õ# „áêpO k1âO◊ [5Ü∞« u I „áêyÌQ̓ùQˆ W1O„^À ^Õ=5 `å I
W5O„^6Œ „Ѩ™5 ê5^•k1fi[ Ü«∂Ü
5 ∞« I `«O ^ŒH}
Δ˜ Ï Ñ¨i=1 ǨÏOu I `Õ# ^ŒH}
Δ˜ ÏO k1âO◊
[5Ü∞« u I ^ŒH}
Δ˜ kQ̓ùQˆ Ü«∞"1 ∂≥ ^Õ=5 `å I Ü«∞=5 ∞5 „Ѩ™5 ê5^•k1fi[Ü«∂Ü
5 ∞« I `«O
360

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„Ѩ`5 º« OK«5 =∂=1~Ü
ΰ ∞« Ou I `Õ# „ѨfpO k1âO◊ [5Ü∞« u I „Ѩf6 p5 5 k5QÍ6ƒQˆù =~°∞}
1 À
^Õ=5 `å I =5~∞° }5 5 „Ѩ™5 ê5^•k1fi[Ü«∂Ü
5 ∞« I `«=Únp u+¨Oª `« Láê1=ǨÏx5 Î I `Õ<ÀnpO
k1âO◊ [5Ü∞« u I L5np5 5 k5Q̓6Qˆù ‰õΩÉË~1 À ^Õ=5 `å I ‰õΩÉ5 ~5Ë 5° „Ѩ™5 ê5^•k1fi[Ü«∂Ü
5 ∞« I
™È"Õ∞# ~å*Ï˝ ã¨~åfik1â’ [5Ü∞« u I Ü«∞ U1=O "Õ^5 Œ I W`«º#∞ "åÔH· ¢ãÜ
Ψ ∞« ¢ãOÎ≤ â◊náÌ ê<£
ㄬ^HΠ}
Δ˜ © ‰õΩ~°∞ºó I „áêQÍk k‰õΩΔ náê<£ x^è•Ü«∞ I J=ã¨~<° "·≥ ^Õ ºŒ O Hõ$`åfi
`«O`«∂ #∞^•fi㨺 I ѨÙ+¨¯~°O „Ѩqâ◊º K«`∞« ỉΩΔõ <åHõ|e ^Õ=`åÉè’º #=∞ó I Wu
|e=Ú^ŒHõ ѨÙ~°ãû¨ ~°O qã¨$*Ë`ü I ^ŒOѨf z„`« =¢™êÎkHõO ^è$Œ `åfi I ^ŒH}
Δ˜
QÆ[™ÈºÑ¨i =^è∂Œ O ™ê÷Ñ~¨ Ú`åfi I =~° L`«~Î ° QÆ[=∞kè~∞° ǨϺ I WO„^•1Ü∞« 5 ~å*Ë1˝
ã¨∂Hõ~5 À =~°∞}
1 ÏÜ«∞5 ~å*Ë6˝ Hõ$ëÈ1‚ Ü«∞=5 ∂Ü«∞5 ~åV˝6 |∞∞â◊fi1 |∞∞+¨É5 Ïè Ü«∞5 ~å*Ë˝1
QÆ=â5 ß2≈~°∂ÖÌ6 ÏÜ«∞5 ~å*Ë˝1 Q“5~°ó ѨÙ~1 °∞+¨ ~å5*ÏÜ«∞1 =∞5~°¯@1ó I H˜Δ„Ѩ¿ãº5 #㨺5 =iÎH1 Í5
hÅ1OQÀ5ó „H˜q∞5 ™Èû=∞1ãº5¨ ~å[1ó˝ ‰õΩÅ∞5OQÆ ã≤û<À2ú t≈Q∑O â◊√=5 ∂~À1 Ç≤Ï=5 ∞=1`À ǨÏã5 Î≤
II
LѨqâ◊º „áê}Ï<åÜ«∞=∞º...... „Ñ‘`º« ~°Oú
<åHõ|eHõ~å‡O QÆ`fiÕ # Hõ~‡° }ó ѨÙ}ϺǨÏO "åK«~Ú¿+º I Hõ$`åfi –
U=O.... „Ñ‘`º« ~°O÷ P=Ü≥∂ó ™ê„QÆ â◊`=« ~°¬ ã¨∞Yr=# ã≤^ºúŒ ~°Oú , J<Àº#º
„Ñ‘`º« ~°O÷ n~°™… œ=∞OQÆź ã≤^ºúŒ ~°O÷ hÅÖ’Ç≤Ï`« Q“s „Ñ‘`º« ~°O÷ hÅÖ’Ç≤Ï`« Q“s
ѨÓ*ÏO Hõi¿+º I Hõ$`åfi I
h5Å5Ö’5Ç≤Ï5`Õ........|^茺`Õ II
hÅÖ’Ç≤Ï`« ^è•~°}=ÚǨ˙~°Î ã¨∞û=ÚǨ˙~ÀÎ Jã¨∞Î I
U=O.... „Ñ‘`º« ~°O÷ J#Ü«∂ #"À_èÜ
» ∂« =^è•fiã¨ÇϨ PÜ«Úëêºaè =$^躌 ~°O÷
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

361

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

QÆ~åƒù^•è <åYºO Hõ~‡° Hõi¿+º I L`«~Î À=~°ó I q+¨μ~6‚ Àºx1O....... ã¨=∞1~Ü
ú° ∞« II
=^è∂Œ =Ú`«~Î `° ÀѨ"âÕ º◊ QÆ~åƒù^•è # =ÚǨ˙~°ãÎ ∞¨ û=ÚǨ˙~ÀÎã∞¨ Î I ã¨`û« O`å# ™œÉèÏQƺ
ã¨HÅõ Ѷ֨ Ï"åѨºÎ ~°O÷ ѶŨ „Ѩ^•<åx Hõi¿+º II
Ü«∂ Ѷe5¨ h5~åº....... ǨÏã1 ó¨ I

I WO„^•}©O „áê~°Ü
ú ∞Õ `ü I
â’¡II ^ÕgO„^•}˜ #=∞ã¨∞ÉÎ ºíè O ^Õ"OÕ „^Œ „Ñ≤Ü∞« ÉèÏq∞h I
q"åǨ^•ƒùQºÆ =∂~ÀQƺO Ѩل`« ᜄ`åOâ◊Û ^ÕÇÏ≤ "Õ∞ II
â’¡II =Oâ◊ áê„`«q∞^ŒO ^•#O =Oâß<åO =Oâ◊=~°#ú O I
=Oâ◊㺨 nÜ«∞`Õ ^•#O J`«âß≈OuO „ѨÜ∞« K«Û"ù ∞Õ II
â◊¥~°Ê"åÜ«∞#O `«∞Éèºí =∞ǨÏO ã¨O„Ѩ^^Œ Õ #=∞=∞ I =ã¨O`« ѨÓi`«
ѨÓ~°[‚ Å áê„`Õ HõOHõ} `å@OÔH~· fi° ^è∂Œ =~“ qÖÏ™ê~°Oú E^ŒO ‰õΩ~åº`ü I
U=O.... „Ñ‘`º« ~°O÷ =ã¨O`« =∂^è=Œ ѨÓ*ÏO Hõi¿+º I
=ã¨O`« =∂^è=Œ ^Õ=`åÉè’º #=∞ó ëÈ_»â’ѨKå~° ѨÓ*ÏO ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞ I
=∞O:

=5ãO5¨ `Õ #5~∞° <Î å1^"5Õ åó I =ã¨=1 ¢ã=6Î≤ $`å2ã∞¨ `6Î O« I ~°^#5Œä ~ˆ6Î }5 `Õ[™1 ê I ǨÏq5 i¢<6ÌÕ

=Ü≥∂^1 ^Œ ∞Œè ó I „w5¿+‡}1 ^Õ"5 å |∞∞5`∞« <å2 I ~°∞„5 ^•ó ѨO1 K«^â5Œ ãı ∞¨ `6Î O« I |5$ǨÏ`5 å
Ü«∞â◊™1 ê5 |Å2O I ǨÏq5 iO„^Õ5 =Ü≥∂^1 ^Œ ∞Œè ó I =5~å¬a~1è ü |∞∞5`∞« <å1k`5 åºó I ™ÈÎ"∞Õ 1
ã¨Ñ^Ψ â5Œ ãı ∞¨ `6Î O« I "≥~6· ∂° ¿5 Ñ}1 q5â∫[1™ê I ǨÏq5 iO„^Õ5 =Ü≥∂^1 ^Œ ∞Œè ó I âß5~^5° Õ #5~∞° <Î å1
^Õ"5 åó I U5Hq5õ Q5 O5∑ â◊ |∞∞5É=íè ã1 ∞¨ `6Î O« I "≥~6· å5*#Ë 1 „t5Ü∂« „tÜ«∞O2 I ǨÏq5 iO„^Õ=5 Ü≥∂^1 ^Œ ∞Œè ó
I ¿ÇÏ5=∞5O`Õ #5~∞° <Î å1^"5Õ åó I =∞~°∞`1 « ¢ã}
Î≤ "5 Õ ã¨∞`6Î O« I |ÖË#1 5 â◊Hfi1õ s5 ã¨ûǨÏó1 I
ǨÏq5 iO„^Õ=5 Ü≥∂^1 Œ^èŒ∞ó Iâ‹t·6 ~ˆ5 }5~°∞Î<å1 ^Õ"5 åó I „`«Ü
5 «∞¢5 ãQ≤Î6 O∑5 âı1 =∞$`«Qæã∑1 ¨∞`Î6 «O I
362

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

ã¨`5 ºÕ #1 ~ˆ =5 f2óHõ„6Δ `«O I ǨÏq5 iO„^Õ5 =Ü≥∂^1 ^Œ ∞Œè ó I
^Õ=5 㨺1 `åfi............. <å5a+è O1≤ Kåq∞ I
`«`ó« HõOHõ} q"≥∂K«#O ‰õΩ~åº`ü
HõO5 Hõ`5 À....... Je1Ñû¨ `« II
â’¡II HõOHõ}O "≥∂K«Ü∂« "Õ∞º= ~°HÍΔ ~°Oú # Hõ^•K«# I
=∞~Ú ~°HÍΔ O ã≤~÷ åO |^•úfi ^Õ=`«fiO QÆKÛ« ù HõOHõ} II
|O^è∞Œ Éè’º q∞^è∞Œ <Õɺíè ™êÎO|∂ÖÏx ^Œ`åfi q¢ÃÑ~· åj~°fiK«#O „áêѨº
|O^è∞Œ aèó ã¨ûÇ¨Ï Éè∞í Or`Õ`åºÇ¨Ï ÉèQí "Æ å<£ É’^è•Ü«∞#ó II
✫✫✫

q"åǨÏ=∞^èÕº
=^è•fió ~°*’^Œ~≈° # á„ êÜ«∞tÛ`«Î qkèó II
q"åǨÏ=ÚÖ’ =^è∞Œ =Ù#‰õΩ Ü«ÚQÆzÛù„^•aè¿+Hõ"∞≥ ÿ nHΔÍ =¢ã=Ψ Ú^èiŒ Oz
Ü≥∂¢H|Îõ O^è#Œ "≥∞#ÿ Ñ≤=∞‡@ „Ѩ^•è # Ǩϟ=∞=Ú#‰õΩ Ñ¨Ó~°fi=Ú =^è∞Œ =Ù ~°[ã¨fiÅ
S#KÀ, JáÈÇ≤Ïëêª, =¸_»∞ |∞∞‰õΩ¯Å∞, Ç≤Ï~°}º=~å‚ <åÅ∞QÆ∞ |∞∞‰õΩ¯Å∞,
Ѩ==∂#ã¨∞û=~°#˚ J#∞"åHõ=Ú "≥Ú^ŒÅQÆ∞ =∞O„`«=ÚÅ`À – Jaè=∞O„uOz#
[Å=Ú`À ã¨KÅÕ ™êfl#=Ú KÕ~ÚOz, â◊√„Éèí #∂`«# =¢ã=Ψ Ú#∞ Hõ\Oì˜ z, =~°∞_»∞
P"≥∞#∞ ã¨Ê $tOѨ‰õΩO_® H˘OK≥O Z_»=ÚQÍ „ѨHõ¯# ‰õÄ~°∞ÛO_»KÕã≤
„Ѩ^è•#Ǩϟ=∂O`« Hõ~°‡#∞ KÕÜ«∞=Öˇ#∞. `«^Œ∞Ѩi S^Œ=~ÀA ~å„u „Ѩ"Õâ◊
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

363

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ǩϟ=∞™ê÷báêHõ=ÚÅ∞, Báêã¨#, âı+¨Ç¨ÏŸ=∞=Ú [~°∞ѨÙHÀ=Öˇ#∞. XHõ"Õà◊
™ê÷báêHÍ#O`«~=° Ú âı+Ǩ Ϩ Ÿ=∂`«∂Ê~°fiO ~°[ã¨fiÅ S#KÀ (<åÅ∞QÆ∞ ~ÀAÅ
q"åǨÏ=ÚÖ’ ~Ô O_»∞, =¸_»∞, <åÅ∞QÆ∞ ~ÀAÅÖ’) ~°[ã¨fiÅS# ~ÀA#∞O_ç
=~°∞_˘Hõ¯_Õ Báêã¨#KÕã∞¨ H˘#∞K«∂ ~°[ã¨fiÅ Hõ#º‰õΩ S^Œ=~ÀA ™êfl<å#O`«~=° Ú
JѨ~° ~å„uÖ’ âı+Ǩ Ϩ Ÿ=∞=Ú KÕã∞¨ HÀ=Öˇ#∞.
– =^è•fió ~°[ã¨fiÖÏ„áêÜ«∞tÛ`«Î „ѨÜ∂≥ QÆó –
PK«=∞º – ѨÓ~ÀfiHõ.Î .. â◊√Éèuí ^äÒ =∞=∞ q"åǨÏ=∞^èºÕ =^è•fió ~°*’
^Œ~≈° <Õ# Ü≥∂^À+¨ ã¨û=∞[x `«^ÀÌ+¨ ѨiǨ~° ^•fi~å „Ñ¨^•è # Ǩϟ=∂kèHÍ~°ó
ã≤^ºŒè ~°O÷ =∞O„`« ™êfl<åOQÆ [ÖÏaè=∞O„`«}O Hõi¿+º.
=∞O– FO u5~ó5° Ѩq5 „5 `« =∞u1 h`åó I PáÈ1 ^è•~°Ü∞« 5 =∂u1Q∞Æ ó I
^Õ"5 #Õ 1 ã¨q„5 `À`«∂Ê1 `å =™È5 ã¨∂û~°º1 㨺 ~°t5 ‡a1óè II
2. PáÈÇ≤Ïëêª=∞Ü≥∂Éèí∞=ó ............... PáÈ[Ü«∞^ä•K«#ó II
3. Ç≤Ï~°}º=~å‚â√◊ ≈K«Ü∞« ó............. |Å"≥∂*’ x^è`Œ Ϋ II
4. FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó .............. „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü II
Wu [Å=∞aè=∞O¢`º«
ã¨∂II Jaè=∞O„u`« [ÖË# PáÈÇ≤Ïëêª=∞Ü≥∂ Éè∞í = Wu uã¨$aèó Ç≤Ï~°}º=~å‚
â◊√≈K«Ü«∞ó áê=HÍ Wu K«`«∞ã¨$aèó Ѩ==∂#ã¨∞û=~°˚# W`Õº`Õ<å#∞"åˆH#
ǨÏq+¨‡fiu =∞O„`Õ} =^è∂Œ O ™êflѨÜ∞Õ `ü II
=∞O: –1. FO Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=ó ........... „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü II
2. PáÈÇ≤Ïëêª=∞Ü≥∂Éè∞í =ó ............. PáÈ[#Ü«∞^ä•K«#ó II
3. Ç≤Ï~°}º=~å‚â√◊ ≈K«Ü∞« ó ............... x^è`Œ Ϋ II
4. Ѩ==∂#ã¨∞û=~°#˚ ó ................. ѨÙ<å`«∞ II
364

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

5. ǨÏq5 +¨‡1 fi5=∂ PáÈ1 ǨÏq5 ëê2‡O ^Õ"5 À J1^fi6Œè ~À ǨÏq5 ëê6‡Q∑O5 Pq1"åã¨u
ǨÏq5 ëê‡Q∑O1 Jã¨∞6Î ã¨∂~°º1 ó I
`«`ó« J#º =¢ãOΨ Ѩi^è•Ñ¨º II =^è∂Œ O Ѩ$^èQŒ Íã¨<Õ LѨ"âÕ º◊ II
PK«=∞º..... ѨÓ~ÀfiHõÎ â◊√Éèuí ^èÒ II q"åÇ¨Ï =∞^Õº =^è•fió ~°*’^Œ~≈° <Õ
Ü≥∂^À+¨ãû¨ =∞[x – `«^ÀÌ+¨ ѨiǨ~° ^•fi~å q"åÇ¨Ï Ç¨ÏŸ=∂kèHÍ~° ã≤^ºŒè ~°Oú
Ü«∞^äÀHõÎ „áêÜ«∞tÛ`«Î Ǩϟ=∞O Hõi¿+º II
QÆ$ǨºyflO^蕺`åfi ÅOHõ$`«º II Ѩiã‘~Î º° II K«`∞« ëêÊ„`« „ѨÜ∂≥ QÍ^•º[º
ã¨O™ê¯~å<ÕÎyflO Ѩi+≤K«º II Ü«ÚO*Ï#ó „Ѩ^äŒ=∞O=∞# Wu^Õfi, ã¨=∞™êÎaè
~åfi ºÇ¨Ï$uaè ã¨ûѨ`Î Õ JˆQfl Ü«∞#‡P`«‡<Àq∞<åÌ, ѨÙ#~°yfli`Õº`≥· ~°∂ƒù~Q° flÆ ÜÕ∞,
Éèí∂~°#fl =∞QÆflÜÕ∞, Éèí∂~°QÆflÜÕ∞ KÕu, J#∞"åHõ„`«ÜÕ∞}, „Ѩu™êfiǨHÍ~°"£∞,
`«#∞ÎO`«#fixfl `Õº`«Ü«∂, =º™êÎaè ~åfi ºÇ¨Ï$uaè ~°<å*Ï˝`«„`«Ü«∞ q∞`åºk
„Ѩ u =∞¢#Î Q ∑ O Ѩ & Û qOâ◊ `åº*ϺǨ ï f ~° ∞ ˚ Ç ¨ ï Ü« ∂ `ü II „㨠∞ "Õ }
K«`∞« ~°$æ Ç‘Ï`«=∂[ºO QÆ$Ç‘Ï`åfi II
1. Ü«ÚO5 *Ï5#ó „Ѩ^1 =5Œä ∞O=∞#1 ã¨`6Î åfiÜ«∞1 ã¨q`5 åkèÜ∞« ó1 I J5yflO *’ºu1ifl6 KåÜ«∞º1
Ѩ$kä"5 åº J^蕺Éè~1í `5° åûfiǨ2 I Ѩ$kä"åº W^ŒO #=∞=∞ II
2. Ü«ÚH5 ÍÎ fiÜ«∞5 =∞#1™ê ^Õ"5 å†^ä∞Œ û=1~º° `6 À kèÜ
5 ∂« k=2"∞£ I |6$ǨÏ*’ºu1ó
Hõi+¨º6 `«ãû1¨ q5`å „Ñ¨ã∞1¨ "åu5 `å<å÷ ûfiǨ2 II |$ǨÏ*’ºu+¨ W^ŒO #=∞=∞ II
3. FO Éè∂í ~°∞ƒù =5ã∞¨ û=5™êûfiǨ2 II „Ѩ*ÏѨ`Ü
« ∞« W^ŒO #=∞=∞ II
4. ã¨Ñ5 `Ψ J1Õ Qˆ fl ......... Ѷ∞¨ $6 `Õ#™5 êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ ã¨ÑÇΨ Ϩ Ÿ„`« W^ŒO #=∞=∞ II
5. Ü«∞#1‡ P5`‡« <À1 q∞5O^•Éè∂í ^1 y5Œ flã¨`Î ∞« Ê#5~åǨ~2 å˚`6 "« ^1Õ •5 qK1~« ¬° }5˜ ™êfiǨ2 II
q∞O^•kÉè’º ^Õ=`åÉèºí W^ŒO #=∞=∞ II
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

365

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

6. ѨÙ#1~°y5 flâ◊Û‰õΩΔ1 ó ..... K«‰õΔΩ~6 å^è`Œ1 «Î =∞5HΔÀº ™êfiǨ2 II
JwflO„^Œ |$ǨÏã¨Ê`«ºtfiÉèºí W^ŒO #=∞=∞ II
7. Éè∂í ~°Q5 flÆ ÜÕ∞1 Ѩ$kè"5 º·≥ ™êfiǨ2 II JQÆflÜÕ∞ Ѩ$kè"åº W^ŒO #=∞=∞ II
8. Éè∞í "À1 "å5Ü∞« "ÕO5 `«iH1 ÍΔ Ü«∞5 ™êfiǨ2 II "åÜ«∞"Õ JO`«iHΔÍÜÕ∞^ŒO #=∞=∞ II
9. ã¨∞=1~åk5`åºÜ«∞1 k5"Õ ™êfiǨ2 II Pk`åºÜ«∞ k= W^ŒO #=∞=∞ II
10. Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 ∞¨ û=1âÛ6◊ O„^Œ=∞1¿ã k5QƒÆ ºù ™êfiǨ2 II
K«O„^Œ=∞¿ã kQƃºù W^ŒO #=∞=∞ II
11. Éèí∂~°#fl1 =∞5QÆflÜÕ∞1 Ѩ$kä"5 ≥·º ™êfiǨ2 II
J<åflÜ«∂QÆflÜÕ∞ Ѩ$kä"åº W^ŒO #=∞=∞ II
12. Éè∞í "À#1flO "å5Ü∞« "ÕO5 `«iH1 ÍΔ Ü«∞5 ™êfiǨ2 II
J<åflÜ«∞ "åÜ«∞"ÕO`«iHΔÍÜÕ∞^ŒO #=∞=∞ II
13. ã¨∞=5~#° fl1 =∂k5`åºÜ«∞1 k5"Õ ™êfiǨ2 II
J<åflÜ«∂k`åºÜ«∞, k= W^ŒO #=∞=∞ II
14. Éè∂í ~°∞ƒù=ã5 ∞¨ û=5~#° fl1 O K«O5 „^Œ=∞1 ¿ã k5QƒÆ ºù ™êfiǨ2 II
J<åflÜ«∞ K«O„^Œ=∞¿ã kQƃºù W^ŒO #=∞=∞ II
15. Éèí∂~°Q5 ÆflÜÕ∞K1 « Ѩ$kä"5 ≥·ºK«1 =∞ǨÏ`5 ÕK«5 ™êfiǨ2 II
JQÆflÜÕ∞ Ѩ$kä"º·≥ =∞ǨÏ`« W^ŒO #=∞=∞ II
16. Éè∞í "À1"å5Ü∞« "Õ1 Kå5 #ÎiH1 ÍΔ Ü«∞K« =∞ǨÏ`5 KÕ 5« ™êfiǨ2 II
"åÜ«∞"Õ J#Îi HΔÍÜ«∞ =∞ǨÏ`« W^ŒO #=∞=∞ II
366

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

17. ã¨∞=1~åk5`åºÜ«∞K1 « k5"KÕ 1« =∞ǨÏ`5 KÕ 5« ™êfiǨ2 II
Jk`åºÜ«∞ k"Õ =∞ǨÏ`« W^ŒO #=∞=∞ II
18. Éèí∂~°∞ƒù=ã5 ¨∞û=1 â◊Û6 ¢#Ì=∞1¿ãK«5 #Hõ„Δ1 `ÕÉèíºâ◊Û k5Qƃùºâ◊Û1 =∞ǨÏ`5 ÕK™«5 êfiǨ2 I
K«¢#=Ì ∞¿ã #Hõ„Δ `ÕÉ’è º kQÀƒùº =∞ǨÏ`« W^ŒO #=∞=∞ II
19. `«#∞1 OÎ `«#5 fi„#[1™È ÉèÏ#5 ∞=∞x1fiÇ≤Ï5 *’ºu1+‡¨ `«ó Ѩ^5 Àä ~°H1 kΔõ Ü
5è ∂« Hõ$6 `å<£ I
J5#∞5Ń6 }O=1Ü∞« `«5 *’QÆ∞"1 å5=∞áÈ5 =∞#1∞~°ƒ=ù [5#Ü«∂^5 =·≥ º6 O[#5Qæ∑ ™êfiǨ2 II
JQÆflÜÕ∞ `«#∞Î=∞`« W^ŒO #=∞=∞ II
20. Éè∂í ™êûfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^ŒO #=∞=∞ II
21. Éè∞í =5™êûfiǨ2 II "åÜ«∞= W^ŒO #=∞=∞ II
22. ã¨∞=5™êûfiǨ2 II ã¨∂~åºÜÕ∞^ŒO#=∞=∞ II
22. J<å2*Ï˝`O5« ........ Ü«∞^ä• `«^5 QŒä æ∑ ™êfiǨ2 II JQÆflÜ«∞ W^ŒO #=∞=∞ II
22. ѨÙ~°∞1 +¨ãq¨ ∞‡`À Ü«∞*5 ’˝Ü∞« [5 ó˝ ...... Ü«∞^ä• `«^5 QŒä æ∑ ™êfiǨ2 II
JQÆflÜ«∞ W^ŒO #=∞=∞ II
22. Ü«∞`å1ÊHõ„5 `å.... |∞∞1`∞« â5 ’ Ü«∞*1 Ïu5™êfiǨ2 II
JQÆflÜ«∞ W^ŒO #=∞=∞ II
ѨÙ#óѨi+≤Kº« II Jk5`#Õ fi1 =∞Q∑™æ ê÷ó ..... „áê™ê1gó II
J<Õ# ~°*’^Œ~°≈# „áêÜ«∞tÛ`«Î Ǩϟ"Õ∞# ÉèíQÆ"å<£ ã¨~åfi`«‡Hõó
N=∞Ǩq+¨μ‚ã¨∞û„Ñ‘}Ï`«∞, U`«`«û~°fiO NѨ~°"Õ∞â◊fi~å~°Ê}=∞ã¨∞Î II `«`À
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

367

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„ÉÏǨχ}Ï##∞*Ï˝Ñ¨º II „Ѩ^è•#Ǩϟ=∞O Hõ$`åfi II „u~å„`«=ÚÉèíÜ≥∂ó Hõ>Ë
Ѩ$^äHŒ Ûõ Ü
ù ∂« º HΔÍ~°Å=} =~°#˚ OK«, K«`∞« ~ˆ Çú Ϩ x ™êfl# – ѨOK«Q=Æ º „áêâ◊# –
ѨÙ#™êûfl#=ÚѨ"åã¨OK« Hõ$`åfi II |O^èŒ∞aèã¨ûÇ¨Ï Éèí∞OrÜ«∂`åO II JѨ~°
~å„`Õ âı+¨ Ǩϟ=∞O ‰õΩ~åº`ü II
– ã¨=∂áÈÎÜ∞« O „áêÜ«∞tÛ`«Î „ѨÜ∂≥ QÆó –
✫✫✫

N =∞`«ûº =∞O„`ó« – Ü«∞O„`« Ñ
„ u
¨ ëêªqkèó
ǨÏió FO
N =∞`«ûº =∞O„`«ó – ǨÏO㨠J[áêQÍÜ«∞„u – ^Œ$Q∑^ŒÌ$â◊º~°∂Ѩ
^•x#∞O_ç ''™ÈǨÏO—— – FO "åK«º=Ú JHõ~Δ ° „|Ç¨Ï ‡=ÚQÍ L^Œƒqù OK«∞#∞
HÍ=Ù# „áê}„Ѩuëêª qkè edOѨ|_ç#k. ѨOKå=∞$`«=Ú`À Ü«∞O„`« â◊√kú
KÕÜ∞« =ÅÜ«Ú#∞. `«^∞Œ Ѩi Ñ‘~Ñ°î Ó¨ [, #=„QÆÇ¨ ~å^è#Œ , HõÅâ◊™ê÷Ñ#¨ , Ü«∞O„`«„áê}
„Ѩu+¨ª ѨÙ~°∞+¨ã∂¨ HõÎ q^è•# ѨÓ[ [iÑ≤ =∞O„`å#∞ëêª#=Ú KÕÜ∞« =ÅÜ«Ú#∞.

„áê}„Ѩuëêª q=~°}=Ú :
J㨺N „áê} „Ѩuëêª =∞O„`«ãº¨ – „|Ǩχ q+¨μ‚ =∞¿ÇÏâ◊fi~å |∞∞+¨Ü∞« ó
|∞∞QƺA™êû=∂^è~Œ åfi}˜ KèO« ^•Oã≤ – Ѩ~å„áê} â◊H~ˆÎ˜ =Ì `å
PO c[O – „Ç‘ÏO â◊HóΘ – „HÀO H©ÅHõO – ã¨~åfiOˆQ I ã¨fiâ◊s~ˆ I
=¸Ô~ÎÂ º"å I
Ü«∞O„`«„áê} „ѨuëêªÑ<¨ Õ qxÜ≥∂QÆó

`«„`« |∞∞ëêº k<åºã¨ó
„|Ǩχq+¨μ‚ =∞¿ÇÏâ◊fi~° |∞∞+≤É’è º#=∞ó–
|∞∞QƺA™êû=∂^èŒ~°fiKè«O^ÀÉè’º#=∞ó –
368

t~°ã≤
=ÚMË
Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

„áê}â◊HΘ ^Õ=`åÜ≥∞ÿ #=∞ó
PO c*ÏÜ«∞#=∞ó
„Ç‘ÏO â◊ÔH·º#=∞ó
„HÀO H©ÅHÍÜ«∞#=∞ó
„áê} „ѨuëêªÑ<¨ Õ qxÜ≥∂QÆó
ǨÏ$^ŒÜÕ∞
QÆ∞¿ÇϺ
áê^ŒÜ≥∂ó
ã¨~åfiOˆQ

1. FO PO, „Ç‘ÏO, „HÀO, – JO, HõO, YO, QÆO, Ѷ∞¨ O, VO PO – FO,
„HÀO, „Ç‘ÏO, PO, Ѩ $ kä "åºÑ¨ ¿ ãÎ * ’"åÜ« Ú ~åHÍâß`« ‡ <Õ . ..
JOQÆ∞ëêªÉÏè ºO #=∞ó (ǨÏ$^ŒÜ∂« Ü«∞#=∞ó)
2. FO PO, „Ç‘ÏO, „HÀO, WO, K«O, KèO« , [O, ~°≠O, &O, DO, „HÀO,
„Ç‘ÏO, PO, â◊|Ì ã¨Ê~°≈ ~°∂Ѩ~ã° Q¨ OÆ ^è•`«‡<Õ....... `«~h˚° ÉèϺO#=∞ó
(t~°¿ã ™êfiǨ)
3. FO PO, „Ç‘ÏO, „HÀO, LO, @O, ~îO° , _»O, _èO» , }O – TO, „HÀO,
„Ç‘ÏO, PO, „â’„`«`fi« H± K«‰ΩΔõ lǨfi„Ѷ∂¨ }Ï`«‡<Õ – =∞^躌 =∂ÉèϺO #=∞ó
(tMÏÜ≥ÿ∞=+¨\ò)
4. FO PO, „Ç‘ÏO, „HÀO, SO, – `«O, ^äOŒ , ^ŒO, ^èOŒ , #O – SO,
„HÀO, „Ç‘ÏO, PO "åHÍÊ}˜ áê^ŒáêÜ«¸Ñ¨™ê÷`‡« <Õ... – J<åq∞HÍÉèϺO
#=∞ó (Hõ=KåÜ«∞ǨïO)
5. FO PO, „Ç‘ÏO, „HÀO – FO, ѨO, ѶO¨ , |O, ÉèOí , =∞O, BO, „HÀO,
„Ç‘ÏO, PO =Hõ"Î åº^•#QÆ=∞# qã¨~åæ#O^•`«‡<Õ .... Hõx+≤Hª ÍÉèϺO
#=∞ó (<Õ„`«„`«Ü∂« Ü«∞"Ò+¨\ò)
6. FO PO, „Ç‘ÏO, „HÀO – JO, Ü«∞O, ~°O, ÅO, =O, â◊O, +¨O, ã¨O,
ǨÏO, HõOΔ – Jó, „HÀO, „Ç‘ÏO, PO =∞<À|∞^Œºú ǨÏOHÍ~° q*Ï˝<å`«‡<Õ
– Hõ~`° Å« Hõ~Ñ° $¨ ëêªÉÏè ºO #=∞ó (J¢™êÎÜ∞« Ѷ\¨ ò)
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

369

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

^蕺#O: ~°HÍÎO É’kèãá÷¨ È `Àš㨠^Œ~∞° } ã¨~À*Ïkè ~°∂_è®Hõ~åɡóÂ˚
áêâ◊O HÀ^ŒO_» q∞‰õÄΔ ^Œƒ=ù =∞^äQŒ ∞Æ } =∞ѨºO‰õΩâ◊O ѨOK«ÉÏ}Ï<£
a„ÉèÏ}Ïã¨∞$Hõ¯áêÅO „u#Ü«∞# Åã≤`å Ñ‘#=HΔÀ~°∞Ǩ_论
^Õg ÉÏÅ~°¯=~å‚ Éè=í `«∞ ã¨∞YHõs „áê}â◊HóΘ Ѩ~å#ó
^蕺#O: K«`5 åfii5 "åHõÊi1 q∞`åѨ^5 •x5 `åx1 q^Œ∞¢~åƒÇ¨Ï‡5 }Ï ÜÕ∞ =∞1h+5 }
≤ ó1 I
QÆ∞Ǩ5 „f}˜5 xÇ≤Ï`1 å5 <Õ [1Ü
æ ∞« xÎ `«∞s5 Ü«∞O1 "å5KÀ =∞1 #∞5ëê1º =^ŒxÎ I
Wu [áêÎ fi
FO, ÅO, Ѩ$kä"åº`«‡HõO „áê}â◊HÔ ÂÎ º QÆO^èOŒ HõÅÊÜ«∂q∞
FO, ǨÏO, PHÍâß`«‡HõO „áê}â◊HÔ ÂÎ º ѨÙ+¨ÊO HõÅÊÜ«∂q∞
FO, Ü«∞O, "åÜ«∂fi`«‡HõO „áê}â◊HÔ ÂÎ º ^è∂Œ ѨO HõÅÊÜ«∂q∞
FO, ~°O, =Ǩflº`«‡HõO „áê}â◊HÔ ÂÎ º nѨO HõÅÊÜ«∂q∞
FO, =O, J=∞$`å`«‡HõO „áê}â◊HÔ ÂÎ º <≥"· ^Õ ºŒ O HõÅÊÜ«∂q∞
FO ã¨O ã¨~åfi`«‡HÍ<£
„áê}â◊HÔ ÂÎ º ã¨~ÀfiѨKå~å<£ HõÅÊÜ«∂q∞
Wu ѨO[ѨÓ*ÏO Hõ$`åfi
1. FO, PO, „Ç‘ÏO, „HÀO, JO, Ü«∞O, ~°O, ÅO, =O, â◊O, +¨O, ã¨O,
ǨÏO, HõOΔ , Jó „HÀO, „Ç‘ÏO, PO, ǨÏOã¨ó ™ÈǨÏO – =∞=∞„áê}
WǨτáê}Ïó
2. FO, PO, „Ç‘ÏO, „HÀO, JO, Ü«∞O, ~°O, ÅO, =O, â◊O, +¨O, ã¨O,
ǨÏO, HõOΔ , Jó „HÀO, „Ç‘ÏO, PO, ǨÏOã¨ó ™ÈǨÏO – =∞=∞ r=
WǨÏã≤÷`«ó
3. FO, PO, „Ç‘ÏO, „HÀO – JO, Ü«∞O, ~°O, ÅO, =O, â◊O, ã¨O,
ǨÏO, ã¨O, ǨÏO, HõOΔ , Jó „HÀO, „Ç‘ÏO, PO, ǨÏOã¨ó ™ÈǨÏO –
=∞=∞ ã¨~ˆ fiO„kÜ«∂}˜
370

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

4. FO, PO, „Ç‘ÏO, „HÀO – JO, Ü«∞O, ~°O, ÅO, =O, â◊O, +¨O, ã¨O,
ǨÏO, HõOΔ , Jó „HÀO „Ç‘ÏO PO ǨÏO㨠™ÈûǨÏO =∞=∞"åV‡# â◊Û‰õΩΔ
„â’„`« lǨfi„Ѷ∂¨ }
„áê}Ï WǨQÆ `«º ã¨fiã¨Ü
÷ ∞Õ ã¨∞MË# ã¨∞z~°O u+¨Oª `«∞ ™êfiǨ... (ÃÑ#·
<åÅ∞QÆ∞ "åHͺÅ∞ =¸_»∞ ™ê~°∞¡ [Ñ≤OK«=ÅÜ«Ú#∞.) Wu t~°ã≤ ǨÏ$k "å,
Hõ~O° ^Œ`åfi„uó ã¨H$õ ^•fi[Ñ≤`åÎ fi
''FO Jã¨∞1 h`Õ5 ѨÙ#1~™5° ê‡ã¨∞5 K«‰ΩΔõ ó6 ѨÙ#1ó „áê5} q∞5ÇϨ <À2 ^èÇ5Õ Ï≤ Éè’QÆ"2 ∞£
*’ºH± Ѩâ1 ºı =∞5 ã¨∂~°º1 =Ú5KÛ« ~°O2 `«5 =∞#∞1=∞`Õ =∞5$à◊Ü∂« #2 ó ã¨fiã≤—Î —
(ÃÑ· =∞O„`«=Ú Ñ¨k¿ÇÏ#∞ ™ê~°∞¡ K≥Ñʨ =ÅÜ«Ú#∞.)
QÆ~åƒù^•è <åk ѨOK«^⌠◊ ã¨O™ê¯~° ã≤^ºúŒ ~°O÷ ѨOK«^⌠◊ „Ѩ}"å=$uÎO
Hõi¿+º FOHÍ~°O ѨOK«^⌠"◊ å~°O [¿Ñ`ü. Wu„áê} „Ѩuëêª
''FO PO„Ç‘ÏO „HÀO PO ǨÏOã¨ó – ÅO =O ~°O Ü«∞O ǨÏO
ǨÏO㨙ÈûǨÏO – ™ÈûǨÏO ǨÏOã¨ó ǨÏOã¨ÇϨ O™êÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ Ñ¨~=° ∞ ǨÏO™êÜ«∞
nè=∞Ç≤Ï `«<ÀflǨÏOã¨ó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü——

N =∞`«ûº =∞O„`«ó
Ü«∞O„`«â√◊ kú ѨOKå=∞$`«=Ú`À KÕÜ∞« =ÅÜ«Ú#∞. `«^∞Œ Ѩi HõÅâ◊ÑÓ¨ [,
=∞O_»áê~å^èŒ# Ü«∞O„`« „áê}„Ѩu+¨ª – ѨÙ~°∞+¨ã¨∂HõÎ q^è•#ѨÓ[ [iÑ≤
=∞O„`å#∞ëêª#=Ú KÕÜ∞« =ÅÜ«Ú#∞. (Ü«∞O„`« ~å*ÏÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ =~°„Ѩ^•Ü«∞
nè=∞Ç≤Ï `«<ÀflÜ«∞O„`«ó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü Ü«∞O„`«QÍÜ«∞„u)
J㨺N =∞`«ûº =∞Ǩ =∞O„`«ãº¨ – Ѩ~„° |Ǩχ|∞∞+≤ó
^ÕgQÍÜ«∞„f KèO« ^Œó N=∞`«ûºã¨fi~°∂Ñ‘ ǨÏiˆ~=Ì `å
=∞O c[O, #=∞óâ◊HóΘ , =∞`«ûº~å*ÏÜÕ∞u H©ÅHõO
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

371

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

QÆ$¿ÇÏâ’Éè#í ã¨=∞$^躌 ~ˆ ú – ã¨~fi° "åã¨∞Î ^À+¨Ñi¨ Ǩ~åˆ~ú [¿Ñ qxÜ≥∂QÆó
FO „ǨO
JOQÆ∞ëêªÉÏè ºO #=∞ó
FO „Ç‘ÏO `«~°˚hÉèϺO #=∞ó
FO „Ǩ˙O =∞^躌 =∂ÉèϺO #=∞ó
FO ¢ÃÇÏ· O J<åq∞HÍÉèϺO #=∞ó
FO „ǨÏ∫O Hõx+≤Hª ÍÉèϺO #=∞ó
FO „ǨÏó Hõ~°`«ÅHõ~°Ñ¨$ëêªÉèϺO #=∞ó
FO „ǨO ǨÏ$^ŒÜ∂« Ü«∞ #=∞ó
FO „Ç‘ÏO t~°¿ã ™êfiǨ
FO „Ǩ˙O tMÏÜ≥∞ÿ =+¨\ò
FO ¢ÃÇ·ÏO Hõ=KåÜ«∞ ǨïO
FO „ǨÏ∫O <Õ„`«„`«Ü«∂Ü«∞"ÒѶ¨\ò
FO „ǨÏó J¢™êÎÜ«∞Ѷ¨\ò
Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨fi~À"£∞ – WukQƃOù ^èóŒ
^蕺#"£∞:=∞`åûºã¨#O ǨÏiO ^Õ=O â◊OYK«„Hõ^~Œè O° qÉè∞í O
ã¨~åfiÉè~í }
° ã¨OÜ«ÚHõOÎ NÉè∂í hÖÏkèÑO¨ Éè*í Ë
ÅO Ѩ$kèg`«`åfi`«‡<Õ QÆO^èŒO
ѨiHõÅÊÜ«∂q∞
ǨÏO PHÍâ◊`«`åfi`«‡<Õ Ñ¨Ù+¨ÊO
ѨiHõÅÊÜ«∂q∞
Ü«∞O "åÜ«Ú`«`åfi`«‡<Õ ^èŒ∂ѨO
ѨiHõÅÊÜ«∂q∞
~°O `Õ[ã¨Î`åfi`«‡<Õ nѨO
^Œ~°≈Ü«∂q∞
=O J=∞$`«`«`åfi`«‡<Õ J=∞$`«O
x"Õ^ŒÜ«∂q∞
ã¨O ã¨~fi° `« `åfi`«‡<Õ ã¨HÖõ ’ѨKå~° ѨÓ*ÏO ã¨=∞~°ÊÜ«∂q∞

372

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

QÆ∞~°∞^蕺#"£∞
QÆ∞~°∞¢~ƒ° Ǩ‡ QÆ∞~°∞ifi+¨μó‚ QÆ∞~°∞~ˆ "Ì À =∞¿ÇÏâ◊fi~°ó
QÆ∞~°∞™êûHΔÍ`ü Ѩ~„° |Ǩχ – `«Ãㇷ N QÆ∞~°∞"Õ#=∞ó

=∞#∞ó
FO, PO, „Ç‘ÏO, „HÀO, =∞O, =∞`«ûº~å*ÏÜ«∞ #=∞ó
([Ѩã¨OYº ^Œâ◊ â◊`åOâ◊ Ǩϟ=∞ `«~°Ê}=ÚÅ∞) [Ѩ Ѷ¨Å=Ú
ÉèQí =Æ ^Œ~Ê° }=Ú. ([ѨO "≥~Úº, Ǩϟ=∞O #∂>Zxq∞k, `«~Ê° }=Ú Ñ¨k, qkè
q^è•#=Ú)

=∞O„`«QÍÜ«∞„u
=∞`«ûº~å*ÏÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ – =∞Ǩ=∞`åûºÜ«∞ nè=∞Ç≤Ï
`«<Àfl =∞`«ûºó „ѨKÀ^ŒÜ∂« `ü II (^Œâk◊ â◊"åºÑ¨H͈~÷ qxÜ≥∂QÆó)
([ѨO, Ѩk"ÕÅ∞, Ǩϟ=∞O. [Ѩ^ŒâßOâ◊O "≥~Úº, `«~°Ê}O
Ǩϟ=∞^ŒâßOâ◊O =O^Œ, =∂~°#˚ O `«~Ê° } ^ŒâßOâ◊O, Ѩk, „ÉÏǨχ} Éè’[#O
=∂~°#˚ ^ŒâßOâ◊=Ú – XHõ\ )˜
ѨÙ#ó JOQÆ<åºã¨ Hõ~<° 庙ê kHõO Hõ$`åfi
Éè∂í ~°∞ƒù=ã¨∞û=~Àq∞u kyfi"≥∂Hõó
QÆ∞ǨºuQÆ∞ǨϺQÀáêÎ`fi« O QÆ$Ǩ}Ϡ㨇`üH$õ `«O [ѨO I
ã≤k~Ì ƒ° =ù `«∞"Õ∞ ^Õ= `«fi„`«Ê ™ê^•^Œ$+‘âfi◊ ~° I [ѨÑŨ¶ ã¨=∞~°Ê}
Ü«∞O„`«QÍÜ«∞„u KÕÜ∞« =ÅÜ«Ú#∞.
Ü«∞O„`« â◊√kú – Ü«∞O„`«™ê÷Ñ#¨ – „áê}„Ѩuëêª – =∞O_»áê~å^è#Œ Å∞
– ѨÙ~°∞+¨ã∂¨ HõÎ q^è•#=Ú`À ѨOKå=∞$`«™êfl#=Ú Ñ¨Ó[ [Ѩ=Ú#‰õΩ Ñ¨Ó~°fi=Ú
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

373

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

[iÑ≤ [Ѩ=Ú KÕÜ«∞=ÅÜ«Ú#∞. ™ê‡~°Îq^èŒOQÍ HõÅâß~å^èŒ# =ÔQ·~å ѨÓiÎ
KÕÜ«∞=ÅÜ«Ú#∞. „Ѩu+¨ªk#=Ú# ѨÙ~°∞+¨ ã¨∂HõÎ qkè ѨÓ[ KÕã≤ ™ê÷Ѩ#
L`«Î~°=ÚY=ÚQÍ #∞O_»∞#@∞¡ ^•fi~°|O^èŒÃÑ·ÉèÏQÆ=Ú# Dâß#º=¸Å
`«∂~°∞ÊÉèÏQÆ=Ú# [~°∞Ѩ=Öˇ#∞.
<À\ò: Ü«∞O„`«=Ú#O^Œ∞ =∞¢#Î qã¨Î $`«~°∂Ѩ=Ú edOѨ|_ç#q. P
=∞O„`«=ÚÅ∞#∂ PK«~}
° Ü
© ∞« =ÚÖË JOQÆ<åºã¨H~õ <° åºã¨=ÚÅ∞, ^蕺#=ÚÅ∞#∞
„Ç‘ÏO c*ÏHõΔ~° q<åºã¨=ÚÖË. =∂~°∞ÊKÕÜ«∞#=ã¨~°=Ú ÖË^Œ∞. Wk Ö’Hõ
=º=Ǩ~°=Ú#‰õΩ =∂„`«"∞Õ qxÜ≥∂QÆ=Ú.
=∞¢#ÎO: FO SO „Ç‘ÏO NO =∞`åûºã¨<åÜ«∞ ™È=∞HÍã¨∞~° ÉèíO[<åÜ«∞
=∞Ǩq+¨"‚ Õ J}˜=∂^Œº+¨ì qÉè∂í uO ^ÕÇÏ≤ ^ÕÇÏ≤ ™êfiǨ ("≥~Úº)
=∞O„`«QÍÜ«∞„u I `«`∞« Ê~°∞ëêÜ«∞ q^Œ‡¿ÇÏ =∞Ǩg∞<åÜ«∞ nè=∞Ç≤Ï I
`«<Àflq+¨μó‚ „Ñ¨KÀ^ŒÜ∂« `ü II
Wk SzÛùH=õ Ú : =∞O J#∞ =¸Å c*ÏHõ~Δ ° qã¨Î $`«~∂° Ѩ"∞Õ =∞O„`«Ñ^¨ =Œ Ú.
=¸Å =∞O„`«O Ö’QÆ_» q=iOz#k ѨOK«c*ÏHõ~Δ ° – ѨOKåHõ~Δ ° =∞O„`«~å[=Ú.
^Œâk◊ â◊"åºÑ≤QÎ ÅÆ k QÍ=Ù# „áê^è•#º=ÚQÆÅkQÍ#∞#flk.
(FO PO „Ç‘ÏO „HÀO =∞O =∞`«∞ûº~å*ÏÜ«∞ #=∞ó)
Wu N "≥OѨ\ ˜ "ÕOHõ@ ã¨∞|ƒâߢãÎ≤ QÆ∞~°∞=Ô~º· ó „áÈHõÎ =∞`«ûº =∞O„`«,
Ü«∞O„`« „Ѩuëêª qkèó ã¨=∂ѨóÎ
✫✫✫

374

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

[<À‡`«û"åOQÆ PÜ«Ú+¨ºÇ¨ÏŸ=∞qkèó
[#‡k<Õ PÜ«Ú~°a=è $^躌 ~°O] , JѨ=∞$`«∞º ѨiǨ~å~°O÷ , „QÆÇϨ Ü«∞V˝O,
PÜ«Ú+¨º Ǩϟ=∞OK«‰Ωõ ~åº`ü I „áêuˆ~= JÉèºí OQÆ# ™êfl#O Hõ$`åº, W+¨^ì "Õ å<£
#`åfi, Ǩϟ=∞, [Ѩ, ~°∞„^•aè¿+HÍ~°O÷ |∞∞ufi[â◊Û PǨ˙Ü«∞, ã¨OHõÅʺ =∞=∞
[<À‡`«û= ã¨=∞ÜÕ∞ [#‡~åt =âß`ü...... J`«ºO`« P#∞‰õÄź â◊√ÉèíѶ¨ÖÏ
"åѨ Î º ~° ÷ O , =∞=∞ [#‡ #Hõ Δ „ `« Ѩ Ó ~° fi Hõ Pk`åºk #=„QÆ Ç ¨ Ï ã¨ Ç ≤ Ï `«
=∞Ǩ=∞$`«∞ºO[Ü«∞, PÜ«Ú~ˆ =Ì `å „Ñ‘`º« ~°O÷ 㨄QÆÇϨ =∞Y PÜ«Ú+¨ºÇ¨ÏŸ=∞ PYºO
Hõ~‡° Hõi+¨º =∂}ã¨^Î OŒ QÆ`fiÕ # ...... ѨÙ}ϺǨÏ"åK«#O Hõi¿+º – QÆ}ѨuѨÓ*ÏO
Hõ$`åfi – ѨÙ}ϺǨÏO"åK«~Ú`åfi â◊HâÎõ Ûı `ü :– [#‡ #Hõ„Δ `« ^Õ=`å [áê~°÷ "Õ∞HõO
|∞∞ufi[O #=„QÆÇϨ , =∞$`«∞O[Ü«∞ ^Õ=`å [áê~°÷ "Õ∞HõO |∞∞ufi[O PÜ«Úã¨∂ûHõÎ
áê~åÜ«∞}Ï~°O÷ "Õ∞HõO |∞∞ufi[O 㨉Ωõ @∞O|㨺 ã¨~åfiѨ=∞$`«∞º Ñ‘_®Ñ¨iǨ~å~°O÷ ,
=∞Ǩ<åºã¨ ѨÓ~°fiHõ UHÍ^Œâ◊ ~°∞„^•aè¿+K«<å~°÷ "Õ∞HõO |∞∞ufi[O, Ǩϟ=∂ˆ~÷
^Òfi |∞∞ufi*ËK« =$`åº, Ñ‘~î°Ñ¨Ó*ÏOHõ$`åfi, [#‡#HõΔ„`« ѨÓ~°fiHõ, #=„QÆǨÏ,
LѨ^=Õ `å, kHÍÊÅHÍOâ◊Û UHõã‡≤ <£ =∞O@¿Ñ P"åǨϺ, =∞^èºÕ HõÅâı PÜ«Ú~ˆ =Ì O,
FO PÜ«Ú1 ¿+ì q5âfi◊ `À1 ^Œ^^Œè Ü
5Œ ∞« =∞5yfl~°fi~ˆ }
2 ºó I
ѨÙ#1¿ãÎ „áê5} PÜ1∞« u5 Ѩ~å5Ü∞« HõΔ ‡Q∑O1 ã¨∞"åq∞`Õ II
P5ÜÚ« ~6 åÌ J1Qˆ fl ǨÏq5 ëÈ1 Aëê5}À Ѷ∞¨ $6 `« „Ѩf1 HÀ Ѷ∞¨ $6 `«Ü∂1≥ xˆ~kè I
Ѷ∞¨ $6 `«O Ñ‘`5 åfi =∞^è∞Œ K5 å~°∞Q5 =Æ º1 O Ñ5`≤ =Õ 1 Ѩل5 `«=∞5aè ~°H1 `Δõ åk5=∞O II
Wu =∞O„`åÉèϺO P"åǨϺ, ã¨^Àº*Ï`«, ѨÙ~°∞+¨ã¨∂HõÎ qkè<å
ëÈ_»â’ѨKå~° ѨÓ*ÏO ‰õΩ~åº`ü II

Ǩϟ=∞ó
PÜ«Ú+¨‡K«Û~°∞O, „áê}K«~°∞OKÕu, K«~°∞^ŒfiÜ«∞O ѨHÍÎfi, JˆQfl~°∞Ѩ
ã¨=∂^è•<å^•º[º ÉèÏQÍO`Õ, JQÆflÜÕ∞ ™êfi¿ÇÏu PÜ«Ú+¨‡K«Û~°∞}Ï =ÚMÏǨïuO
kfifÜ«∞ ÉèÏQÆó

375

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

Ǩï`åfi PÜ«Ú+¨‡K«Û~°∞O J=^•# ^è~ˆŒ ‡} ã‘fiHõ$`«º PÜ«Ú¿+ì ....... ã¨∞"åq∞`Õ I
PÜ«Ú~åÌ JˆQfl ..... ~°H`Δõ åk=∞Q∑æ ™êfiǨ II PÜ«Ú~ˆ Ì JQÆflÜ«∞ W^ŒO #=∞=∞
Wu Jëœì, JëêìqOâ◊u "å~°O"å Ǩï`åfi I `«`ó« Jkè ^Õ=`å „Ñ¨`åºkè ^Õ=`å
ã¨ÇÏ≤ `« [#‡#Hõ„Δ `« ѨÓ~°fiHõ, Pk`åºk #=„QÆÇϨ , LѨ^=Õ `å =∞Ǩ=∞$`«∞ºO[Ü«∞
Ǩϟ=∞OK« ‰õΩ~åº`ü I (Jëœì, JëêìqOâ◊uó, JëÈì`~Ϋ ° â◊`O« KÕu „u+¨μ ѨHˆ +Δ μ¨
UHõO ѨHΔõ =∂„t`«º Ǩϟ`«=º"£∞)

PÜ«Úã¨∂ûHõΠǨϟ=∞ó Hˆ =ÖÏ[ºÇ¨ÏŸ=∞ó
1. FO Ü≥∂„|5Ǩχ „|Ǩχ1 }5 L[˚É1 èÏ~°„áê5}âË5 ◊fi~°ó Hõ$uÎ"å™ê2ó Ñ≤<å5H© I
D5âß5<À^Õ=ã¨û# PÜ«∞Ü«Ú1 ~°^Ì •è `«∞ `«Ã5 ã‡6· AǨϟq∞ ǨÏq5 ëê1 Ѷ∞¨ $5 `Õ#5 ™êfiǨ2 II
2. FO q„ÉèÏ[5 =∂#ã¨ûi6 ~°ã1 º¨ =∞^蕺„^À5K=5« ∂<À Ѷ∞¨ ~5 ‡° ~°∞z1~º° P5QÍ`ü I
ã¨=5 ∞$6`∞« º6 áê5âß#5Ñ#¨ ∞1 ^Œº Ѷ∞¨ ’~åx5ÇϨ ŸÜ«Ú¿+}
1 À Ѷ∞¨ $6 `«=∞1`∞« ^Î =Õ ™5 êûfiǨ2 II
3. FO „|5ÇϨ ‡6*’ºu„~°ƒÇ6 Ϩ ‡Ñ¨ffl1+μ¨ QÆ~ƒ° Où Ü«∞=5 ∂6^^Œ •è `«∞Ê~°∞~°∂ѨO1 [Ü«∞#5 "Î ∞£ I
ã¨∞=5 ~5 ~6‚° O° Éè„5í QÆÇϨ =∞1~¯° =∞~°ÛO `«=5 ∂5ÜÚ« ¿+ =5~Ü
Ì° ∂« Ü≥∂1 Ѷ∞¨ $6 `Õ#5 ™êfiǨ2 II
4. FO „t5 Ü « ∞ 5 O ÅH© Δ ‡ Ü« ∞ øѨ Ö Ï=∞1 O aHÍ5 O QÍO +¨ 5 + ‘ ª 6 O K«
Ü«∂q∞¢#¿Ì ã<Õ`2 ∞« º^•5Çï¨ ó I `åO q^•ºO „|5ÇϨ ‡6 Ü≥∂xQ∑O1 ã¨∞~°∞áêq∞5Ç¨ Ü«Ú¿+
`«~5 Ê° Ü«∂"≥∂Ñ1 ∞¨¶ $6 `Õ#5 ™êfiǨ2 II
5. FO ^•5HÍΔ Ü
6 ∞« }5 ºã¨û6 ~°fi Ü≥∂#ºã¨∞û6 Ü≥∂#º ã¨û6 Ǩτã¨â’ q5âfi◊ ~°∂áê1 q~°∂á5 êó
I ã¨ã∂¨ #5 =1 ã¨ûѨ`5 Ü
« ∞« 1 #ûÜ«¸^5 •ä º W5Ç¨ Ü«Ú¿+}À1 Ѷ∞¨ $6 `«q∞^ŒO1 A+¨<åÎQ6 6∑ ™êfiǨ2
II
6. FO k5"å6ºQÆ}5 Ï5 |5Çï¨ ~°∂áê2ó ѨÙ~å5}Ï P5ÜÚ« z5 Ûù^6 À#5ó „Ѩ=∞^ä#1Œ ∞Îg~5 å<£ I
376

Ü«∂A+¨ ™ê‡~°Î „QÆO^äŒó

samskara mahodadhi FACE BOOK / MOHAN PUBLICATIONS

`ÕÉ5 ’è ºAǨϟq∞|5Çï¨ ^2 •ä Ѷ∞¨ $5 `Õ#5 =∂#1ó „Ѩ*5 ÏQ∑O s1iëÈ5Ü∂≥ `« g5~å<£ ™êfiǨ2 II
7. FO U5Hó5õ ѨÙ~5 ™° êÎ^ºŒ W6 ^ŒO1 |Éè∂í =5 Ü«∞`À |Éè∂í =5 Ù~°∞ƒù=#1㺨 QÀ5áêó I
Ü«∞=∞ÉèºË u Éè∞í =#Q∑O ™ê2OѨ~Ü
° ∞Õ 5 ã¨<À ǨÏq~°… $`« q∞ǨÜ«Ú¿+ `«∞Î ^Õ=™5 êûfiǨ2 II
8. FO =5ã∂¨ „5 #∞5„^•5<å5k5 `åº#‡6~∞° `À1 ^䙌 ê5^•è º#$Éè∂í #ºHΔÍ#æ#~÷ åfiQ∑O â◊Û
Ñ≤`$« ÏQ∑O1 â◊Û q5âßfi<£ I Éè$í QÆ∂#÷û~åÊQ∑O âßÛlæ~™° È1^Œä ã¨~å6fi† Ѷ∞¨ $6`Q« O∑ Ǩï`åfi
™êfiÜ«