You are on page 1of 93

Kadeh Duas Ve Fazileti

Her trl dilekler iin okunabilecek ok faziletli bir duadr kadeh


duas sevgili lahutiye.com yeleri
Celbi muhabbette ok tesirlidir cuma gnleri sala ile ezan arasnda
gusl abdestli olarak 4 defa okunmas tavsiye olunur
nemli bir husus vardrki sevgili lahutiye yeleri oda bu duann
kenzl ar duas ile kartrlmasdr,kenzl ar genel dilekler iin
okunur onuda sitemizde bulabilirsiniz,celbi muahhebbet iin bu
duayla beraber kenzl ar okumak daha faziletlidir
Ve mmknse okumalar arabi ayn ilk gnlerinde yapalm
imdi duann okunuuna geiyorum

Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahi ve billahi ve bismihi mstedararl ahireti vel ula la
gayete ve la mteha leh mafissemavatil ula errahman alel
aristeva*Allahu azim lalai daimnna mani Kahrila, dairrahmani
atiln birrizkhi ma'rulun bilutfihi adiln fil hkmihi alimn fi
halkihi*Ramrrahmani,aliml ulemai Kadirun alama
yea*Sbhanelmelekil hamidi zil,arilmecidi fa'aln lima yrid
rabbl erbab mses bilbl esbabi ve razikularzak ve halikul ahlaki
mukaddiriul makduri ve kahirl makhuri diln yevmle hari
venuuri ila hil aliheti yevmel vakieti rahimn halimn Gafurun
ekrun*Velhamd Lillahissemavati ve hvessemiul alim
kabilttevbi ekurun halimn El evvel el ahrzzahirulbatinddai
myrazi kulvehabbu Sahubl ataya yafiruve ya'hu anil haifine

Sbhaneke ya la ilahe illa entel kalbihi melkirrahimi*Halikil aril


azimi vesrulma, budl kesiral ataya ekurn halimn Leyse
kemisilhi eyn ve hvessemiul alimu*Ve ente ala klli ey'in
ehidn Yaudihu ente ta'lemu sirri ve ala niyeti ve ma tuhafiil
Kulubi ente kulte ve ente asdakul kailine Eduni estecib lekm la
taknetu min rahmetillahi Allahmmehfazni min afatil leyli
venneharii Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Kabiren La ilahe
illallah rahmanen rahimen La ilahe illallah habben*La ilahe
illallahu hakkan*La ilahe illallah Muhammedn Redu nefsi ve
feari ve beri ve dini ve dnyaya ve ahii ve malii ve zrriyyeti min
erri klli zi errin yzini enizinnefsi min cemii ma rezakani rabbi
minni, minellahi,bi ihsanihi ve ehibbai ve ihyani minel m'minine
vel mminatii billahil aliyyil azimi ve Tekabber kitabin
enkallehullahu azze ve celle ve nekale resule sellalahu aze vecelle
evtekabbel burhan azherehullah azze ve celle bih Lilahe illallah
ve izzetillahi ve azzemetillahi ve sultanillahi ve siatillahi ve
hkmillahi ve ahvalllahi ve ihsanillahi ve Kudretillahi ve
enbiyaillahi ve melaeketillah ve ktibihillahi ve resulillahi ve
euzubillahi min gazabillahi ve ikabillahi ve sehatillahi ve nekalillahi
ve min kitabillahi kad sebeka ve min zevali ni'meti ve mucibatin
heleketi vel fadihati fiddnya, vel ahireti ve euzubillahi ,izimi
minel,ehli vel mali velveledi ve inde muayenti melekil mevti
alyhisselamu ve euzubillahil, azim min erri klli zi errin ve min
erri ma ehaf ve ahzer ve min erri fesekatil arabi vel acemi ve
min errilcinni vel insi veeytani ve min erri iblise ve cunudi hi
ve min errisselatini ve etbaihim ve min ya yenzilu minessemai ve
ma ya'rucu fiha ve min erri ma yelic fill'leyli vennehari vema
yahluku fiha ve min erri klli debbetin ente ahizn binasiyetiha
inne rabbi ala sratin mstekm*Allahmme inne ahteceb t bike
min erri klli eyin halektehu ve ahteris bike minkm ve
euzubillahi aliyyil azimi minel garaki velhedmi vel fedmi velhi
caretivezzeelii vessayhati, velfetneti bessevaki ve vel cununi ve
cemil envail belai fiddnya vel ahreti ve euzu billahil azimi
minhlmelaiketilmukarrebune velennebiyyu velmrselin
vennebiyyu Muhammedun abdke ve resuluke ve nebiyyke ve
eselke hayre Klulillahu lailahe illallah vahdehu la erike lehu
ilahen vahiden ehaden sameden ferden vitren lem yettehiz
sahibeten vela veleden*Allahmme inni es'elkebiesmeikellezi La
ilahe illa hver rahmanirrahim mkssemavati vel ardi ve hve ala
klli eyin kadir*Ve haeat lehul, esvati ve vevlet lehulkulubu ya
abidi*Min klli krbetin veya sahibi fi klli iddetin* Veya ilahi ve

ilahe abani ibrahime ve ismaile ve ishaka ve yakube vel esbata ve


Musave harune ya ahide klle res ya Allahmmestecib bihakismi
kel azimi*Ve bil hrmeti ibadikes salihine Ya erhamerrahimine*Ve
sallallah ala seyyidina Muhammedin ve alahittayyibinettahirine*
Birahmetike ya erhamerrahimin* Vel hamdlillahi rabbil, alemin
AMN.
faydal ve hayrlara vesile olmasn dilerim.

Rical-i Gayb Duas

Bismillahirrahmanirrahim
Es selam aleykm ya rcalel gayb* Es selam aleykm ya ervahal
mkaddeseti ya nkaba ya nceba ya rkaba ya ebdal ya evtad
ya efrad ta kutb ya gavs ya imamiyyet ya cndellahi ya hdru
ya ilyas selevatllahi aleykm eysuni bi gavsetin venzuruni bi
nazratin ve eynuni bi avnetin vensuruni bi nasratin verhamuni bi
ra'fetin bi hakk hakkllahi ve bi zzi zzillahi ve bi ma cera min
ndillahi ila hayri halkllahi muhammedibni abdillahi ve resulihi
azimt aleykm eyyethel ervahur ruhaniyyet ya kutbel aktabi ve
ya imamel gavsi eciyb da'veti vakdu haceti fi seadetit darayni ve
kallibu kalbi ala kulubikm ve havvalu ahvali ila ahvalikm bi
havlillahi vefeu li ve ebdil ahlaky vekif li min esrarikm ve
hasslu maksudi ve mradiy ve kkumu havaici bi hakk rabbikm
ve bi hakk nebiyyina muhammedin sallellah aleyhi ve selleme ve
bi hakk alihi ve ashabihi ve bi hakkl melaiketil mukarrabiyne ve
bi hakk cemiy'l enbiyai vel mrseliyne vel evliyais salihiyne amin
amin amin

Allah Teala darda kalan kullarna yardm etmek iin gl ruhlar


yaratmtr. Bu ruhlar ricall aybn ruhlardr.
Ricall ayb dnyann her tarafn dolarlar. Yardma muhta.,
dilek sahibi insanlara yardm ederler. Yaptklar dualarna 'Amin'
derler. Yaplan duaya onlarn amin demesi o duann kabul
olunmasna sebep olacandan duann deruni bir kalp ile yaplmas
lazmdr.
Ancak dua esnasnda u hususlara mutlaka riayet edilmesi gerekir.

Onlar arabi aylarn gn ve tarihlerine gre her gn bir ynde


bulunduklarndan dua ederken onlarn bulunduu tarafa doru
dnerek dua etmek icap eder.

Arabi ayn 7. 14. 22.ve 29. gnlerinde Dou ynnde olurlar. 6. 21.
ve 28 gnlerinde Kuzey dou ynnde olurlar. 3. 15. 23. ve 30.
gnlerinde Kuzey ynnde olurlar. 5. 13. ve 20. gnlerinde Kuzey
bat ynnde olurlar. 4. 12. 19. ve 27. gnlerinde Bat ynnde
olurlar. 2. 10. 17. ve 25. gnlerinde Gney bat ynnde olurlar. 8.
11. 18. ve 26. gnlerinde Gney ynnde olurlar. 1. 9. 16.ve 24.
gnlerinde Gney dou ynnde olurlar.
Ayn bulunduu yne gre o yne ynelip, yukardaki duay
okursun....

eyh Muhyiddin Arabi yle buyuruyorlar:


ok mkl ve mhim bir iin olursa taze bir abdest alp ssz bir
mekanda iki rekat namaz klp, namazdan sonra Rical-i aybn
bulunduu yne dnp Allahn inayeti, Hz. Resul Ekrem(s.a.v.)'in
efaatn kendisine vesile yaparak bu duay 7 defa okumal.
Dua sona erdikten sonra 1 Fatiha 3 hlas okuyarak, hasl olan
sevab
Efendimiz Resul Ekrem(s.a.v.)'in ruh-u eriflerine, btn
peygamber-i izamn ruhlarna, ehli beytin ashabn ruhlarna,
kutbl aktabn ruhuna, ricali aybn ve btn mminlerin ruhlarna
baladm deyip ellerini yzne srp bitirmeli
Ricalil Gayb Dairesi

Mirrih Kasemi

Bu mirrih kasemiyle talip olan kii diledii her trl hayr


ve er herhangi bir amelde, zellikle dmandan intikam
almak, inatlarn inadn krmak, hasetilerin gzlerini
hayra evirmek, insanlara zlum eden zalimlerin evini
harap etmek, dargnlarn kalplerini muhabbetle
heyecanlandrarak birbirine balamak, kan aktmak,
cebbarlarn dilini balamak, hazineleri amak ve
dmanlar ve zalimleri hastalandrmak gibi buna benzer
says ihsa edilemeyecek kadar sonu olmayan insanlk
ilemlerinde kullanlan ok ynl bir kasemdir.

Mirrih kaseminin buhuru hayr amellerinde, mastaki,


meyat saile lbani zeker, muklil erzak, sandal ahmar ve
cavidir.

er amellerinde ise kt kokulu bir buhurdur

Bismillhirrahmnirrahym. Aksemt aleykm billhi ve


azemt billhi vesteftaht billhi ve hve hayrul ftihn. Ve
emnel hfne ve hlikul cini vel insi ecmenel kdiril
khiril vhidil ehadil melikil hakkil mbni zt tavli vel
izzeti vel ceberti zl celli vel ikrmi l ilahe ill hve alel
aris tev ve alel melikih tev tekaddeset esmh ve leti
luhu ve hvel khiru fevka ibdihi ve hvel hakml
habr. Bi kudretihi edkm y zl ervhir rhniyetil
ulviyeti ves sufliyyeti vel ehsl cevheriyyeti vel ervhin
nrniyyetil melektiyyeti inzil inzil
y ehles semvti vel ard y ehlet tavli vel ard y ehlen
nri vel behi aksemt aleyke y derdeyl ve ente y
atfeyl ve ente y semkeyl ve ente y nevryl aksemt
aleykm bi hakki hiyyen erhiyyen ednyi esbtin li
eddyi ve bi hakki hzihil esmi bi hakki rhin rhin
riyhin riyhin kin kin bi zzeti emehin emhin ell
al klli berhin ve bi hakkil ismillez iz tekelleme bihil
meliki emhayl teskatt
minh rusel meliketil kerbiyyne scceden ve hve
ismillez lev tekelleme bihil meliki edhayl lekata't
minh rusel mtemerridne hve reddne berhin
rbeyhin entaytaynin elhin y elein y ekin y
ekrkerke bi zilletl hud beyne yedeyke biacmehin
biacma'mehin ecib y eddil erdi ve y day menan ve
y taytmeriyyen ve y havsan havsan ve y lime
taymsan aksemt aleykm bi
hakki hzihil esmin nrniyyeti ellet iz tekelleme bih
melikin nri galmeyl le sebbahatil meliketi f aktris
semvti vel ard ve zaharatil bihri ve teltimetil emvci
ve hadaal klli li azametike y zen nril azm. Aksemt
aleykm bi hakkil ismillez evvelh lin ve hiruhu lin ve
hve lin eln ba'vin yevbhin yehin yehin bitekhin
bitekflin bisa'yin ka'yin mimylin mutne leke y lin m
a'zamu ismike y lin m semea ismike rhu as ill sakn
vahteraka isak bihim y lin zerylin aksemt aleyke
eyyhes seyyid meytatarn ve
ente ceml meliketi elmezkrne f hzihi a'vetil azmeti

en tetevekkel bi a'vnil merhil ezherin nd yakd hcet


ecib y semseml ve ente y ahmar bi hakkil vhidil ehadil
ferdis samedillez lem yelid ve lem yled ve lem yekn leh
kfven ehad. Ve bi hakki min emruhu beynel kf ven nn.
Fe
sbhnellez bi yedihi melekti klli eyin ve ileyhi turcen.
Ecb vefal m emertikm bihi aksemt aleykm bi hakki
kevkebl merhi ve yevmihis selsi ve bi hakki shibil
beyyetil ulya ve bi hakkil azizil muzzi fi zzi zzihi ve bi
hakki men tecell lil cebeli fecealeh dekan ve hara ms
saikan min nri celleh elvhan elvhan elacele elacele
essate essate

Kuduriye (Kudduriye) Duas

Kuduriye duas yine ok tesirli dualardan birisidir sevgi


lahutiye.com yeleri,dua her trl hacet iin okunabilmekte saysz
faziletleri bulunmaktadr.
Sevipte ayrldnz bir insann niyetinede okuyabiliyorsunuz bu
sebeplede evirgel duas ile birlikte okunmas tavsiye edilir
evirgel duas ile birlikte okunarak daha tesirli olmasna vesile
olmaktadr.
Ayrca maddi skntlar yada ktlklerden korunmak iinde
okunabilecek fazileti bol bir duadr
Lahutiye de isteyen yelerimize daha detal bilgiler verebiliriz ve
duann okunuuna geiyoruz.
Allhmme y Almu y Azmu y Rahmnu y Rahmu y Kuddru
ente Rabbi ve ilmike hasbi fenimer-rabb rabbi ve nimel hasb
hasb tensuru men teu ve inneke entel azzur-rahm.
Y Kuddr(3) Ve es-elukel azameti vel-harekti ves-sekenti velkelimti vel irdti vel-hazarti min e-ekri kne vez-zunni velevhmi ve zulzil zilzlen edid.
Y Kuddr(3) Ve iz yeklul mnfikne vellezne f kulbihim
meredun m veadenallh ve reslh ill gurr.
Y Kuddr(3) Veftahlen feinneke hayrul-ftihn. Vafirlen
feinneke hayrul-gfirn. Verhamn feinneke hayrurrhimn.Sebbitn vensurn ve mehhirlen hz emr ve sehherel
bahreyni li msa ve sehheretil ciblu vel-haddi li dvuder-rhi velcinni vel-insi li sleymni ve sehheretis-sakaleyni Muhammedinil
Mustafa s.a.v

Y Kuddr(3) Ve sehhirlen klln fil-bahri hve leke fil-ardi vessemi vel-mlki vel-melekti klle eyin bim kesebet bi hakk
Kf H Y Ayn Sad.Vensurn feinneke hayrun-nsirn.Verzukn ve
ente hayrur-rzkn.Vehdin ve neccin minel-kavmiz-zlimn.
Y Kuddr(3) Veheblen rhan tayyiban kem hye f lmike venur
aleyn min haz-ni rahmetike verhamn bih hamlil kermti
meas-selmeti vel-fiyeti fd-dnya vel-hireti.
Y Kuddr(3) Allhmme yessirlen umren mear-rahmeti li
kulbin ve eydin ves-selmeti ve knlen hceten f seferin ve
halfete f ehlin vetmun al vuchi adn vemsehhm kulb.
Y Kuddr(3) hetil vuch lil hayyil kayym. Vekad hbe men
hamele zulm.T Sn Mm.H Mm Ayn Sn Kf meracel bahreyni
yeltakyni beynehm berahn l yebyni.H Mm(3) el emru
ve cen-nasru fealeyn l yunsarn.
Y Kuddr(3) Bismillhirrahmnirahm.H Mm.Tenzlul kitbi
minallhil azzil alm.firiz-zenbi ve kbilit-tevbi eddil-ikbi fein
tevellev fekul hasbiyallh l ilhe ill hu.Aleyhi tevekkelt ve
hve rabbl aril azm.
Bismillhirrahmnirahm.Yuhibbnehm kehubbillhi vellezne
men eedd hubben,lillhi ve ihsnih ve ehibb ve ihvni minel
mminne vel mminti billhil-aliyyl-azm.Ve tekabbel kitbin
nekalehllh azze ve celle ve nekaler-resle erselehllh azze
ve celle.Ve tekabbel burhn ezherehllh azze ve celle ve bih l
ilhe illallh.Ve izzetillhi ve azametillhi ve sultnillhi ve
satillhi ve hkmillhi ve afvillhi ve ihsnillhi ve kudretillhi ve
enbiyillhi ve meliketllhi ve ktbillhi ve reslillhi ve
ezubillhi min adabillhi ve kbillhi ve sehtillhi ve
neklillhi ve min kitbillhi kad sebaka ve min zevli nimete ve
mcibtil-heleketi vel-fadhati fd-dny vel-hireh.
Ve ezubillhil-azm minel ehli ve mli vel-veledi ve nde
muyeneti melekil mevti aleyhisselm
Ve ezubillhil-azm min erri klli z errin ve min errin m
ehfu ve ahzeru ve min erri fesakatil-arabi vel-acemi ve min
erril-cini vel-insi ve-eytni ve min erri iblse ve cndihi ve
min erris-seltni ve enbhim ve mimm yenzilu mines-semi
vem yarucu fha.Ve min erri m yelicu fil-leyli ven-nehri vem
yahluku fha.Ve min erri klli dbbetin ente ahizun binsiyatiha
inne rabb al srtn mustakm.Allhmme inn estecebt bike min
erri klli eyin halaktah ve ehtarisu bike minhm.
Ve ezubillhil-azm minel araki vel-hedmi vel-fedmi vel-hasfi
vel-hicreti vez-zelzili ves-sayhati vel-fitneti ves-savki vel-

cunni ve cem envl bel fd-dnya vel-hireh.


Ve ezubillhil-azm min adabillhi ve min erri mstafse
minhl-meliketl-mukarrebne vel-enbiyu vel-murselne vennebiyyu Muhammedun abduke ve reslike ve nebiyyuke ve eselukel-hayre klleh l ilhe ill ente vahdeke l erke leke
Muhammedun abduke ve reslike l ilhe illallh vahdehu l
erke leh ilhen vhiden ehaden sameden ferden vitren lem
yettahz shbeten vel veled.
Allhmme inn es-eluke bi esmikellez l ilhe ill hverrahmnur-rahm.Leh mlks-semvti vel-ard.Ve hve al klli
eyin kadr.Ve haeat lehl-esvt.Ve vecelet lehl-kulb.Y yez
min klli kurbetin ve y shbi f klli iddetin ve y ilhi ve ilhe
b ibrhme ve ismle ve ishka ve yakbe vel-esbti ve ms
ve hrne y hide klle necv.
Allhmmes-tecib bihakk ismikel azm.Ve bi hrmeti sdikesslihn.
Y erhamer-rhimn ve sallallh al seyyidin Muhammedin ve
lihit-tayyibnet-thrn.
Birahmetike y erhamer-rhimn vel-hamdlillhi rabbil lemn

Unutmadan syleyelim parentez iinde bulunan rakamlarda o


ksmn defa tekrar edileceini belirtmektedir.
Faydal ve hayrlara vesile olmas dileimle.

Nad Ali (Krmz Altn) Srl Dua

Dilek,hacet konular,Bilgi art,ezber,Zenginlik,Allah'n gayb


Hazineleri ulamak ve Bereket iin Okudunduundan Hz Ali'ye ait
olan, Nad Ali duasnn altn madeni nam- dier krmz altn
olduu syleniyor.

Nad Ali Duas (ksa hali)


Nad aleyye muzhirel acayip.
Tecidh avnen leke finnevayip.
li klli hemin ve gammin seyen celi bi azametike ya Allah,
bi nbvvetike ya Muhammed,bi velayetike ya Ali.
Nad Ali Duas Azameti
Bismillahirrahmanirrahim
lahi samedi min indike mededi ve aleyke mutemedi iyyake
na'bdu iyyake nestaiyn.
Nad Aliyyen muzhirel acayip elleri tecth el esmal hsna ve
sfatihi ve hve ala klli ey'in Kadir.Azrail semian mutian bi hakk
hazel esmal a'zam en takada lena hacatna klliha bi hakk
HA,Ha,Ha_H,H,H Tecth avnenleke finnevayip ellezi kll
ey'in bi kudretihi ve galebe takviyyetihi ya Rahman ya
emayil.Semian muti'an bi Hakk hazel esmal aziym.En takada
lena hacetna kulleha bi hakk kuhuvallah ahad..Kll hemmin ve
gammin seyencelillezi hvel hayym kayym.Yuhyil

mevta.Bakademis semavati vel aradeyn.Ya kamerali semian


mutian bi hakk hazel esmal azam.En takada lena hacatana
klha bi hakk Ha-mim-Ayn-Sin Kaaf. Binbvvetike ya
Muhammed(3kere)Bi velayetike ya Ali(3kere)ellezi La ilahe illa
hverrahmanirrahim.Hvel melaiketi klli ey'in adlehu ya bertayil
semian mutian bi hakk hazihil esmal azam.En takada lena
hacatna klleha bi sfatihi ve ehfazna min afatd dnya vel
ahireti bi rahmetike ya erhamerrahimiyn....
Bismillahirrahmanirrahim
nadi eliyyen mezherel ecaib
tecidhu evnen leke fin nevaib.li ilhi haceti ve aleyhi muevveli
kullema emertehu ve remeytu mungezi .fi zillillahi ve yuzlillahu
li.ed'uke kulle hemmin ve gemmin seyenceli. Bi azametike ya
allah. Bi nubuvvetike ya muhammed. Bi velayetike ya ali ya ali ya
ali. Edrikni bi heggi lutfukel hefi. Allahu ekber .ene min erri
e'daike beri. Allahu samedi min indike mededi. Ve alyke mutamedi.
Bi heggi iyyake ne'budu ve iyyake nestein. Ya ebel geys egisni. Ya
ebel heseneyni edrikni. Ya seyfellahi edrikni. Ya beballah edrikni.
Ya huccetallahi edrikni. Ya veliyallahi edrikni. Bi heggi
lutfukel'hefi. Ya gehhar tegehherte bigehri vel gehru fi gehri ke ya
gehhar. Ya gahirel. Eduvv. Ya velliyel veli. Ya mezherel ecaib ya
murteza ali. Remeyte men bea eleyye bi seh milahi ve seyfillahil
gatili. Ufevvizu emri ilallah. Innallahe besirun bil ibad ve ilahikum
ilahun vahidun. La ilahe illa huverrahmanurrahim. Edrikni ya
giyasel musteisin ya delilen muteheyyirin. Ya emanel haifin. Ya
muinel mutevekkilin. Ya rahimel mesaikin ya ilahel alemin
birehmetike ve sallallahu ela seyyidine muhammedin ve alihi
ecmain. Vel hemdulillahilrabbilalemin. Sadagallahul aliyyulazim.
Anlam
air ali'yi ki stn sifatlar sahibidir. Eer airirsan onu kendine
yardimci olarak bulursun. Benim alllah'a bir hacetim var ve ona
sirtimi dayadim. Seni airiyorum ey ali! Btn hznlerim ve
gamlarim yok olsun diye. Senin azametine and veriyorum ey
allahim. Senin peygamberliine and veriyorum ey muhammed.
Senin velayetine and veriyorum ya ali, ya ali, ya ali! Bana yardim
et. Gizli ltfunun hakki iin allahu ekber, ben dmanlarindan
uzaim. Allah'a gveniyorum, ondan yardim diliyorum."iyyake ne
budu ve iyyake nestein." hakki iin.ey yardimin babasi bana
yardim et. Ey hasan ve hseyin'in babasi bana yardim et. Ey

allah'in kilici bana yardim et. Ey allah'in kapisi bana yardim et. Ey
allah'in hcceti bana yardim et. Ey allah'in velisi bana ayardim et.
Gizli ltfunun hakki iin. Ey iddetin sahibi sen iddet ile
iddetlendin ve itted senin iddetini iddetindendir. Ey iddet
sahibi ey dmanlara iddetli olan ve dostlara dost olan ey stn
sifatlar sahibi. Ey aliyyel murtaza bana isyan edenlere allah'in
okunu attin ve allah'in ldrc kilici ile ldrdn. Ilerimi allah'a
havale ediyorum. Allah kullarini gzetendir ve allah tek ilahtir,
ondan baka ilah yoktur. Allah peygambere ve ehl-i beyt'ine salat
gndersin. Hamd alemlerin rabbi olan allah'a mahsustur

*dmanlarndan korkusu olan kii gnde 72 kez okursa


korkusundan emin olur
*bir kimsiye by yaplursa bir kuyudan su alr ve o suya 7 kez bu
dua okunur o suyla gusl abdesti alp ierse by bozulur
*zorlua dm kii tam niyetle 1000 kez okursa zorluu gider
*irin gzkmek ak etmek iin cuma gnnn ilk saatinde 8 defa
okuyup kendine okursa herkesin gzne irin gzkr
*uykusuz olan kii cuma namazndan evvel 51 kere
okursa uykusuzluu gider
*srlara ulamak isteyen kii sabah vakti kimse ile konumadan 91
kez okumal
*dman dilini balamak ve gzne grnmemek iin iyi bir saatte
70 kez okumal
*gizli bireyi bulmak iin hergn 70 kez okumal
ilim elde etmek iin hergn 24 kez okumal
*dilek iinde 4295 kere okumal
Altn Madeni Krmz Altn Levhas

Nad Ali Duasnn Havvas:


1-Bir kimse dmanlar arasnda kalsa yerden bir avu toprakalp 7
defa okuyup topra onlara sasa onlar ona zarar veremez.
2-Bir kiinin birdmandan korkusu olsa gnde 72 defa okuya,
dmandan ALLAH,IN izniyle eminolur ve dman perian olur.
3-bir kimseye sihiretseler kuyudan ald su zerine 7 kere okuya
o su ile gusl ede ve hem iesihir bozulur.
4-bir kiiye zehiriirseler misk ve zafiran ile yazp-vefki yazlacak-

yamur suyu ile ezi***irsinler kurtulur.


5-bir kimse hastaolsa yamur suyuna 70 kere okuyup iirsinler
gusl yaptrsnlar ifa bulur.
6-bir kimse birmkle yahut bir skntya urasa tam niyetle 1000
kere okuya mkl halolur.
7-bir kimse bir bykmevkideki ahstan korksa yzne 3 defa
okumal
8-bir kimseyi bir mhim ii iin gnderirken kulana 3
kereokumal.
9-cuma gnnn ilksaatinde-zhre saatinde- 1 de 8 defa okuyup
kendine flese herkez onu sevmeyebalar.
10-bir kimse thmetaltnda kalsa her sabah 72 defa okumal
11-uyku uyuyamyankimse cuma namazndan evvel halis niyet ile
5 defa okusa o sknts yok olurrahat uyur.
12-srlara ulamakisteyen,sabah vakti kimse ile konumadan 91
kere okusun.
13-iyi bir mevkiyeulamak iin gnde 500 defa okusun.
14-dman muti etmekiin gnde 118 kere okua 70 gn devam
ede
15-dmann dilinibalamak ve gzne grnmemek iin iyi bir
vakitte 70 kere okuya.
16-dman vehasetcilerin dillerini balamak iin on gn seher
vakti 10 kere okuya.
17- ilim renmekiin gnde 24 kere okur
18-dertlere derman vehastalklar iyiletirmek iin on gn gnde
70 kere okunur.
19-dil ve gzdemesinden zarara girmemek iin 3 gn gnde 20
kere okunacak.
20-gizli bir eyibulmak iin her gn 70 kere okunacak.
21-Hz.ti Resulullahefendimizi ryada grmek iin bir tenha yerde 3
bin defa okunur,-byle okunursaHz,Aliyi veya bakabir din
byn de grebilirsiniz- niyetinize bal.
22-bal kaplaramak ve mklleri hal iin darlktan kurtulmak
iin gnde 700 defa okuyun,okksa zamanda derdiniz kalmaz
23-kapal yerdenkurtulmak iin 7 gn 60 defa okuyun.
24-dman malupetmek veya errinden emin olmak iin 70 gn
gnde 78 defa okunur.
25-dman def iinsekiz gn 70 defa okunur
26-ilim tahsili iin hergn le namazndan sonra 70 defaokunur.
27-devleti ziyadeolmak iin hergn 10 defa okuya.
28-bir yeri fethetmekiin be gn gn doarken balamak zere

400 defa okunur.


29-beyler katndamakbul ve mertebesi yce olmak iin alt gn
gnde 100 defa okunur.
30-saadete erimekiin 16 gn gnde 100 defa okunur.
31-halk arasnda iyiolmak iin gnde 10 defa okunur.
32-dmanlarnbirbirine drmek iin yirmi gn gnde 20 defa
okunur.
33-dman yerindendef iin otuz gn gnde 30 defa okunur.
34-dmanlar iindeihtilaf brakmak iin 30 gn gnde 30 defa
okunur.
35-korkulardan eminolmak iin ve halk arasnda heybetli olmak
iin 20 gn gnde 50 defa okunur.
36-hasetler iin begn gnde 100 defa okunur.
37-dman hilesindenemin olmak iin on gn gnde 1000 kere
okunur.
38-dman perianhasetcileri mahcup etmek iin alt gn gnde
100 defa okunur.
39-bir kimse her gnokusa byden sihirden korunur.
40-gnde 20 defaokuyan tm fitnelerden emin olur.
a) nemli veya acil grev veya Derin Hacet iin.nemli bir zor veya
acil grevi gerekletirmek,7 kez okunur.flenir zerine nefes
edilir.Grevinde kolay ve baarl olacaktr.
b) Devlet huzuruna varsa, 3 kez okuyup zerine nefes et.
c) ocuk sahibi olmak isteyen varsa gnlk 10 defa okusun.
d) Ar borlarn temizlenmesi iin, gnlk olarak 21 defa
ezberden.okusun.
e) Doum ncesi okunur.
Dmanlarna kar koruma, bir kada, bu dualar yazmak ve
saklamak iin
ahsnzda zerinde sa kolunuza takabilirsiniz veya.Bu kez
nce salavat ve Dua okunduu gerektiini sonra nerilir. yle
Ayrca elbise temiz olduunu tavsiye edilir. tevazu, ciddiyet,
samimiyet, gven ve inan
Allah'n nerilen ve yalvar bereket olarak tekrar verilmi says iin

Allah'n Elisi Muhammed ve onun torunlar iin Allahmme salli


ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
yukardaki levhay kullanmasn bilen iki dnyada da kurtulur.
Nad- Ali, Duas
Bismillahirrahmanirrahim...
Nad-i Ali,yyem mazharul acaib
Teciduhu avnen leke fin nevaib
li klli hemmin ve gammin seyenceli
ve bi nuru azametike Ya Allah...Ya Allah...Ya Allah...
Ve bi nuru nbvvetike
Ya Muhammet...Ya Muhammed... Ya muhammed...
Ve bi nuru velayetike Ya Ali... Ya Ali... YA Ali...
Edrikni Ya Fatma... YA Fatma... YA Fatma...
Edrikni YA Hasan... YA Hasan.. Ya Hasan...
Edrikni Ya Hseyin... Ya Hseyin.. Ya Hseyin..
Edrikni... Edrikni... Edrikni...
La feta illla Ali. La seyfe illa Zlfikar...
La gaza illa gaza, el Murtaza bil iktida
Her gaza ve bela nerden gelirse defeyle ya Perverdigar.
Mnkirin boynundan gitmesini tig ile teber.
La feta illla Ali. La seyfe illa Zlfikar...
Gercekler demine H mmne ya Ali
Nad- Ali Duasi Tkcesi
Ya Muhammed Zor ve sikintili anlarinda yardimina Ali,yi cagirki, O
olagan sthallerin sahibidir ve Hakk,in kutret siridir.
zntlerden felaketlerden kurtulmak icin, Ehl-i Beyt ve Evlad,i
Hseyin Askina, Ona siginmalidir.
O, Peygamberligin nuru veliligin sirri, cemal ve kemalin maliki,
Tanri ululugunun sahibidir. Onun icin Allah adina ona nida et
(cagir)
Hicbir kimse Ali hic bir kilic Zlfikar olamaz.
Allah,imizin biricik dostu Ali,dir. Ya Ali bizimde gnllerimizi ve
dsncelerimizi nurlandirip aydinlatarak bizide Allah,a ulastir ve
kavustur...
Ey Ulu tanri! Sevgileri Ycelikleri zerimize vacip olan Muhammed
ve Ali
Hrmetine bize yardimeyle!..

12 mamlar Akna Selat ve Selam Getirelim Canlar


Essalatu Vessalam- Aleyke
Essalatu Vesselam- Aleyke
Essalatu Vesselam- Aleyke
Hayrunnisa
Essalatu Vesselam- Aleyke
Essalatu Vesselam- Aleyke
Essalatu Vesselam- Aleyke
Essalatu Vesselam- Aleyke
Essalatu Vesselam- Aleyke
Essalatu Vesselam- Aleyke
Essalatu Vesselam- Aleyke
Essalatu Vesselam- Aleyke
Essalatu Vesselam- Aleyke
Essalatu Vesselam- Aleyke
Essalatu Vesselam- Aleyke
Zaman
musai kazim dzgn

Ya Resullah
Ya Aliyyl Veliyullah
Ya Hatice-i Kbra,Fatma-i Zehra
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya

mam
mam
mam
mam
mam
mam
mam
mam
mam
mam
mam

Hasan- Mteba
Hseyin-i Nur Deti Kerbela
Zeynel Abidin Aba
Muhammet Bakr- Baka
Cafer-i Stk Sefa
Musa-i Kazm- Cismi Pak
Ali Rza ah- Horasan
Muhammet Taki
Ali'yyel Naki
Hasan-l Askeri Gazi
Muhammet Mehdi Sahibi

Kibriti Ahmer (Krmz Kkrt) Duas

Kibrit Ahmer (Krmz Kkrt) maddi ve manevi ilerlemek iin


gl bir aratr, ayn zamanda g tarifelerin tesindedir.
eyh AbdlKadir Geylani Hz.yazmtr.
Bu dua sabah ve yats dan sonra bir kez veya haftada bir defa
cuma gecesi okuyun
Duaya balamadan nce zikirleri var sonunda da duas
Dua bittikten sonra hacetini iste
Manevi ynden ilerlemek iin ok gl semeli bir duadr
yksek gelir ve bereket iin de okunur

5 defa
ya selam sellimna vel muslimin ve afina vel muslimin va fu
annil muslimin
7 defa
essalatu ves selamu aleyke ya seyyidil ya rasulillahi hud biyedi
hiyleti edrikni
3 defa
Allahummed salli ala seyyidina muhammedin miftah bab
rahmetillahi adede ma fi ilmillah salaten daimeten bi devami

mulkillah
kibriti ahmer duas


..
.
.


..
.
.


.
.


.


.
.
.
. .


.


.

.

..
.
.
.

.Allhmemecal efdala salavtike ebeden Ve enm berektike
sermeden Ve ezk tehiyytike fadlen ve adede Al erafil halikil
insniyeti ve mecmail hakkikil imaniyyeti Ve turittecelliytil
ihsniyyeti Ve mehbitil esrarirrahmniyyeti Vsitati
akdinnebiyyine ve mukaddemi ceyil mrselin Vekidi rakbil
enbiyil mkerremin Ve efdalil haliki ecmain Hmili livil izzil al
Ve mliki Ezimmetil mecdil esn ahidi esrril ezeli Ve mhidi
envarissevbikil veli Ve trcmni lisnil kdemi Ve menbail ilmi
ve hilmi Ve hikemi mazhari srril cudil cziyyi ve klli Ve insani
aynil vcudil lviyyi vessufliyyi Ruhi cesidil kevneyni Ve ayni
haytiddreyni El mtehakkiki bi al rabbil ubudiyyti El mtehalliki
iahlkil makamtil istifaiyyeti El halilil azam Vel habibil Ekrem
seyyidin Muhammed ibni Abdillah ibni Abdilmuttalib Ve al sril
enbiyi vel mrselin Ve al lihim ve sahbihim ecmain Kllema
zekerakezzkirun ve afela an zikrihimul afilun

sonunda bu dua okunur*


ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*


ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*
salli aleyhi ve sellim


bellighul vesiylet
hussahu bilfadiylet
velardi anis salihat

ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi*
ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*


ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*


ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*


ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*


ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi


*

ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*


ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*
ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*


ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*


ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi

*ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi


*ya rabbi salli ala muhammedin ya rabbi


*

velardi anis sulalet


ferham velidiyna
verhamna cemiyan
verham kulli muslim
fagfirli kulli muznib
la tegtaa racena
yasemia duana
belligna nezuru
tagsana binuri
hifzanek ve emanek
veskinna cinanek
ecirna
verzukna essehade
hitna bisseadet
ve aslih kulli muslih
vekfi kulle mu zi
nahtim bil musaffi

Ricali Gaybi Celb Etmek

Esma-i Ricali Gayb 77 Bin Defa Okusalar Vede Okumaya Devam


Etseler Ricali Gayb O Kiiye iddetle Celb Olup Her inde Yardm
Ederler Bi-iznillah
Bismillahirrahmanirrahim
Esselamu Aleykum YA Ricalel Kayb Esselamu Aleykum Ya Ervahal
Mukaddesetu Ya Nukaba Ya Nceba Ya Rukaba Ya Bdela Ya
Evtadu YA mananu Ya Efradu Ya Kutbu YA mena Ekysni Bi
Kavsetin Venzuruni Bi Nazretin Verhamuni Birahmetin Ve Hassilu
Muradi Vekumu Ala KAza-i Haceti Allahu Latifun Bi-ibadihi YErzuku
Men Yea-u VEhvel Kaviyyul Aziz Ve Sallallahu Ala Seyyidina
Muhammedenil Muhtar Ve Alihil Ethar Ve Ashabihil ahyar Ve
Sellemekmllahi Fiddnya Vel Ahireti Bi Rahmetike YA
Erhamerrahimin

On ki mm listesi[deitir | kayna deitir]


[gizle]
slam ile ilgili bir dizindir.

iilik
nan esaslar

Tevhid

Kutsal kitaplar

Peygamberler

Melekler

Kader

Kyamet

mamiye

Muharrem Matemi

Tevessl

smet

Gayba

Fikir kaynaklar

Kur'an

Sahabe

mamet
Kutsal gnler

Aure Gn

Erbain

Mevlid Kandili

Ramazan Bayram

Kurban Bayram

Mbahele Gn
Tarihe

Tathir

Sekaleyn

Mbahele

Gadir-i Hum

Fatma'nn evi

lk Fitne

kinci Fitne

Kerbel Olay
Mezhepler

smaililik
snaeriyye

Zeydilik
Ehl-i Ab

Muhammed

Ali

Fatma

Hasan

Hseyin

Drt Sadk Sahabe

Ammar

el-Gifari

Mikdd

Selman- Faris
Kutsal kadnlar

Fatma

Hatice bint Hveylid

mm Seleme

Zeyneb bint Ali

mm'l-Benn

Fatma bint Hasan


Skeyne bint Hseyin

Rubab
ehribanu

Fatma bint Musa

Hekime Hatun

Nergis

Fatma bint Esed

mm Fervah

Oniki mm, srasyla u ekilde sralanr:


mmOn ki mm listesi[deitir | kayna deitir]
N

Knyesi Nesebi

Lkab

Yaa

tarihl
[gizle]

er

slam ile ilgili bir dizindir.


iilik

nanesaslar

Kutsal kitaplar

Peygamberler

Melekler

Tevhid

Kader

Kyamet

mamiye

Muharrem Matemi

Tevessl

smet

Gayba

Fikirkaynaklar

Kur'an

Sahabe

mamet

Kutsalgnler

AureGn

Erbain

Mevlid Kandili
RamazanBayram

KurbanBayram

MbaheleGn

Tarihe

Tathir

Sekaleyn

Mbahele

Gadir-i Hum

Fatma'nnevi

lkFitne

kinciFitne

KerbelOlay

Mezhepler

smaililik

snaeriyye

Zeydilik

Ehl-iAb

Muhammed

Ali

Fatma

Hasan

Hseyin

DrtSadkSahabe

Ammar

el-Gifari

Mikdd

Selman-Faris

Kutsalkadnlar

Fatma

HaticebintHveylid

mmSeleme

Zeyneb bint Ali

mm'l-Benn

FatmabintHasan
SkeynebintHseyin

Rubab

ehribanu

FatmabintMusa

Hekime Hatun

Nergis

FatmabintEsed

mmFervah

Onikimm,srasylauekildesralanr:

Yaa
N

mm

Ad

Knyesi

Nesebi

Lkab

d
tarihl
er

Emir-el
Mu'min
in[1]
(

)
ElMrtez
bn

Ebu-l

Ebu

Ali

Hasan

Talib

()

(Beeni
lmi,
seilmi
.
Makbl
.
Rabet
gren.
Beenil
en.)
(
(

599
661

Birinci
Ali[2]

ElMcteb

bnAli( Seilm
ibn
i.
Hasan
2

ibn Ali
()

Ebu

Ebu

Kymetl

Muham

Talib

i)

med

()

624
670[3
]

3
50[4]

(
kinci
Ali[2]

Seyyid
ehed

Ebu
3

Hseyin

Abdulla

ibn Ali

()

(
(

bnAli

(ehidl

626

ibn

erin

680[5

Ebu

efendis

Talib

i)

(
(

(

4
61[6]

nc
Ali[2]

bnelAli bin
4

Hseyin
()

Zeyn

Ebu

Hseyi

Muham

Dn

[7]

med

713[8

()

el-b- 658/9

[7]

(Secde
eden;
Kullar
n
ziyneti)

Drdn
cAli[2]

ElBkr
()

Muham

Ebu

med el-

Cafer

Bakr

()

676
734[9]

bnAli

[9]

(Alm)

(
57
114[9]
Beinci
Ali[2]

EsSdk
()
Cafer-i
6

Sadk
()

Ebu cAb
dullah
(
(

bn

[10]

699
765[1
0]

Muha
mmed
(

(Drst
)
83

148[1
0]

Altnc
Ali[2]

Musa el7

Kzm
()

Ebu

bn

brahim

Cfer

El-

745

Kzm

799[1

()

2]

[11][12]

(Skin)
128
183[1
2]

Yedinci
Ali[2]

Er-Rza
()
Ali er8

Rza
()

Ebu-l

bn

[11][13]

Hasan

Musa

(Ltif)

765
818[1
3]

148
Sekizin
ci Ali[2]

203[1
3]

ElCevd
()
Muham

Muham

Ebu

med el-

Cafer

Cevd

()

bnAli

med

810

Tak

835[1

()

4]

[14]

(Cmer
t)

195
220[1
4]

Dokuzu
ncu
Ali[2]

Ali Naki

Ebu-l

bn

El-Hd

()

Hasan

Muha

(),

mmed

Ali en-

827
868[1
5]

(
(

Nak
()
212
[15]

254[1

(Mrd

5]

, Hlis)

Onunc
u Ali[2]

ElAsker
(
Hasan-

Ebu

ul

Muham

Askeri (

med

()

(
bnAli

846
874[1
6]

[16]

(
(

(Nefer)
232
260[1
6]

Onbirin
ci Ali[2]

ElMehdi
()
Muham

Ebu

bnl-

med

Kasm

Hasan

Mehdi

()

868
[17]

(Delil)
255
Onikinc
i Ali[2]

Ad

599
Ali

Ebu-l

bn

Emir-el

661

()

Hasan

Ebu

Mu'mini

Talib

n[1]

(
ElMrtez

(Been
ilmi,
seilmi
.
Makbl
.
Rabet
gren.
Beenil
en.)
(
(

Birinci
Ali[2]
ElMcteb

bn Ali

ibn

(Seilm

624

Ebu

Ebu

i.

670[3

Hasan ibn Ali

Muham

Talib

Kymetl

()

med

i)

()

( 3
(
50[4]

(
kinci
Ali[2]

Hseyin ibn Ali


()

Seyyid

626

Abdullah ibn

e-

680[5

hed

Ebu

bn Ali
Ebu

Talib

(ehidl

erin

61[6]

efendis
(

i)
(
(

nc
Ali[2]
Zeyn
el-b-
Dn
(
bn elEbu
4

Hseyi

Ali bin Hseyin

Muham

()

med


(
[7]

658/9
[7]

713[8

(Secde

( ) eden;
Kullarn
)

ziyneti)

Drdn
c Ali[2]
ElBkr
Ebu
5

Muhammed el-Bakr

Cafer

()

(
(

bn Ali
(
(

( )676
734[9]
[9]
(Alm)
57
114[9]
Beinci
Ali[2]

Ebu cAb
6

Cafer-i Sadk

dullah

()

(
(

bn

Es-

699

Muha

Sdk

765[1

mmed

0]

[10]

83

(Drst

148[1

0]

Altnc
Ali[2]
El-

Ebu
7

bn

Kzm

745

()

799[1
2]

Musa el-Kzm

brahim

Cfer

[11][12]

()

(Skin)

128
183[1
Yedinci
Ali

Ebu-l

bn

Ali er-Rza

Hasan

Musa

()

2]

[2]

Er-Rza 765
( )818[1
[11][13]

3]

(Ltif)
148
Sekizin
ci Ali[2]

203[1
3]

ElCevd
()
Muham

Ebu
9

Muhammed el-Cevd

Cafer

()

(
(

med

810

Tak

835[1

bn Ali

()

[14]

(Cmer
t)

4]

195
220[1
4]

Dokuzu
ncu
Ali[2]
1

Ali Naki

Ebu-l

bn

El-Hd

827

()

Hasan

Muha

(),

868[1

mmed

Ali en-

5]

Nak

()
[15]

(Mrd

212
254[1
5]

, Hlis)

Onunc
u Ali[2]
El-

Ebu
1
1

Hasan-ul Askeri ()

Muham
med
()

bn Ali

Asker

846

874[1

6]

[16]

(Nefer) 232
260[1
6]

Onbirin
ci Ali[2]
ElMehdi
Ebu

bnl-

Muhammed Mehdi

Kasm

Hasan

()

()
[17]

868

(Delil)
255
Onikinc
i Ali[2]

Cinler sana grnp hacetlerini grsn istiyorsan

Evet, cinler sana yeil elbiselerle grnp hacetlerini grsn


istiyorsan esma-i idrisiye'den 13. ismi erif tam sana gre, doru
ekilde uygulandnda fayda salayacan dnyorum
kaynaklar salam, piyasada dolaan havas kitaplarndan alnt
deildir.
ayrntlar resimde.
"Ya Zekiyy'ttahiru, min klli afaatin bi'kudsihi, YaZekiyy!" 1051
defa.

Gerek Sevgiyi stemek

Bu Dua Okumalarnz Destekleyecek Niteliktedir Arkadalar,Yani


Herhangi Bir Sevgi yada Muhabbet Duas Okuyorsanz Arkasndan
Bu Duay Okumanz Daha Faydal Olacaktr:
Allahmme'rzukni hubbeke ve hubbe men yenfeuni hubbubu
'indeke
anlam:Allah'm! Bana kendi sevgini ve Senin yannda sevgisi bana
fayda verecek kimsenin sevgisini ver.

Enerji Duas

.


.
Bismillahirrahmannirrahim.Gul huvallahu ehad nasrum
minellahi ve hagg ya cibriil,Allahus samed fethun garibun
ve bihagg ya mikiil,lem yelid ve lem yuled ve beiril
mu'minina ve bi hagg ya israfil,ve lem yekul lehu kufuven
ehad hayrun hafizan ve hve erhamur rahimin ve bi hagg
ya azrail,ve sallallahu ala hayri halggi muhammedin ve
alihi ve eshabihi ecma'in.
Bu dua her farz namazndan sonra defa ezberden
okunur.

Nazar ve Lanetleri ptal Etme

Gl nazar ve lanet icin denenmistir!


Bir fincana 3 cesmeden su dolduruyorsunuz, ama doldurma
esnasinda kimseyle konusmamaniz gerekir....veya 3 eme
yoksa 3 yerden su mesela 3 farkl ielerden su
dolduruyorsunuz, nemli olan susmaniz ve kimseyle
konusmamamniz.
Suyu doldurduktan sonra niyetleniyorsunuz.
Baskasina olursa onun adina niyetleniyorsunuz(falan olan
falanin).
Bir kibritten 3 p ayiriyorsunuz ve
birinci p yakip alin seviyesine kaldirip 10ndan 0 fira
kadar sayiyorsunuz..cop yanarken fincandaki suya
sonduruyorsunu ve atarken(TUM NAZARLAR VE LANETLER
BENDEN YANSIN VE BU SUDA SNSNdiyorsunuz).
ikinci copu yakarken kalp seviyesinde yakip ayni sekilde
10ndan 0 fira kadar sayip ayni sekilde copu suda
sonduruyorsunuz ve yine(TUM NAZARLAR VE LANETLER
BENDEN YANSIN VE BU SUDA SONSUN)diyorsunuz.

nc p alip yaktiginiz zaman diz seviyesine indirip

yine 10 ndan 0 fira kadar sayip(TUM NAZARLAR VE


LANETLER BENDEN YANSIN VE BU SUDA
SONSUN) diyorsunuz.
sonra bir kakla suyu soldan saga karistirip brakiyorsunuz.
az sonra dibinde sekle bakabilirsiniz gozler veya insan sekli
olusabilir.
Suya 7 NAZAR DUASINI 7 FATIHA ,7 IHLAS, 7 FELAK, 7
NAS,7 KEVSER,7 AYETEL KURSI okuyorsunuz.
bu sudan uc yudum icip diger kismiyla gozleri silip kalbe
gecerek eller ve dizlere surup kalan kismini bir cicek
uzerine dokuyorsunuz.Bu metodu gercekten cok
etkilidir.....
Eer fincann dibinde gz karsa nazar demektir,insan
ekli karsa
lanet by sihir olduu anlam kar....

Zecr Kasemi (Cinleri Uzaklatrmak in)

Bu byk bir Kasem olup, Zecr Kasemi diye isimlendirilmitir.


Byk olan bu kasem Cin'leri zecr (Men etme, kovma) etmede
kullanlr. 1-3-5-7 defa bu kasemi okursan, Cinler sana kar
koyamaz ve ge kalan olursada yanar.

Zecr Kasemi budur:


Y yefmin eylamin evmin mermin min min
meryin meryin cellel cell shi- bl ismil kebrl ardu bikm
tercif ver riyh bikm ta'sf vel evdiyeti bikm tahtf vel cibli
bikm tzelzil ves sem-i min fevkkm temturu hben
sevkben ve esm-ullhi nrun muhrika- tn bikm y ummra
hzal mekn ve ill. Yursel aleykm vzun min nrin ve
nhsn fel tentesirn.

Seytan Kovma Duasi

CNLER, gemi yaam iinde Kur`n retisine gre Eyyb A.Sa


da byk eziyetler vermiler ve O, aada yazacamz, gene
Kur`n`da retilen, duaya devam ederek kendini kurtarmtr. Bu
dunn tekrar ile beynin yayd dalgalar, beyin evresinde bir
koruyucu manyetik kalkan oluturduu gibi; sivrisinek kovucu
tabletlerin yayd kokunun sivrisinekleri zararsz hle getirmesi
gibi, CNLER de tesirsiz brakmakta ve onlar rahatsz ederek
uzaklamaya zorlamaktadr. "Ayetel Krs" ve "Kul ezler",
kiinin ruh gcnn ykselerek CNLERE kar koymasn temin
etmektedir. Aada retmekte olduumuz yetlerden oluan du
ise deta laser tabancasnn nlar gibi CNLER vurmakta ve
onlar uzak durmaya mecbur etmektedir.
Euzu Billahimineeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ''Rabb
enniy messeniye eytnu binusbin ve azba; Rabbi ez bike min
hemezti eytyni ve ez bike rabb en yahdurun. Ve hifzan min
klli eytnin marid.'' (Sad: 41- Mminun: 97-98- Saffat: 7)

Krk Anahtar Duas

Krk Anahtar Duas


Tm ktlklere ve byclere kar koruyucu dua
ans iin krk kilit ama duas
Hz Fatma tarafndan bu dua herkez iin bir
anahtardr.sorunlardan kurtulmak iin mucize dua
ksmet ve ans amak ak, sevgi, muhabbet, servet,bal
ileri zmek, ie girmek,sihir ipatli ve sorunlar
zmek,Dmanlar kovmak ve Evlilik niyeti iin cuma gn
sabah namazdan sonra mavi anak kasenin iinde suya
okunur okunan su iilir ve bu suyla gusl abdesti alnr.
Kar koca arasndaki muhabbet iin su ay veya meyve
suyuna okunur ikisi ier
Cuma sabah Temiz ve saf niyet ile byk bir kase suya
okuyun ve su ile banyo yapn
Evlilik Niyeti iin
Drt hafta en iyi zaman perembe veya cuma gn
sabahdr.Duay bitirdikten sonra bir defada yasin suresi
okuyun (Drt perembe veya Drt cuma)
Servet amak ve Byden kurtulmak iin
ans servet ve sihir iptali iin suya okunur ve o suyla banyo
yaplr Byden kurtulmak iin safran mrekkebi ile arapa
yazp suda bekledikten sonra o suyla kii ykanrsa
byden kurtulur.
Aile ii anlamazlk iin cuma sabah suya okunur ve iilir

Bana gelen tm felaketlerden kurtulur.)Dua ehil kelid (Farsa
1.
) 1 (
2.
) 73 (


3.


) 128
4.) 191 (


5.(
) 83

6.

) 81

(
7.

(
) 82
8.

) 69 (
) 70 ( 9.
10.
) 70 (
11.
) 87 (
12.

) 10 (
13.

) 120 (
14.
(
) 165
15.


16.
17.


18.
19.

) 1 (

20.


) 2 (
21.

) 3 (

22.) 13 (

23.
24.


1 (

) 4

25.


) 11 (
26.1 (
)3
27.
) 1 (
28.
) 43 (

29.

) 81

(
( 30.
) 26

31.


) 26 (
32.

(
) 28

33.) 30 (

34.

) 69 (
35.
1 (
) 166 2
36.

) 11 (


37.

) 11 (
38.
) 42 (
39.

) 103 (
40.


) 182 181 110 (Krk Anahtar Duas
1-Bismillhirrahmnirrahm nn fetahn leke fethan
)mubn (2 defa) (Fetih suresi 1.ayet
2-Selmun aleykum tbtum fedhulh hlidn. (Zmer
)suresi 73
3-Legad cekum reslun min enfusikum azzun,aleyhi m
anittum harsun aleykum bil muminne rafun
)rahm. (Tebve suresi 128
4-Rabben m halakte hz btl,subhneke fekn

azben nr. (Ali mran 191)


5-Ve tilke huccetun teynh ibrhme al kavmih,
nerfeu deractin men neu, inne rabbeke hakmun alm
(En'am 83)
6-Ve gul cel hakku ve zehekal btl(btlu), innel btle
kne zehgn. (sra 81)
7-Ve nunezzilu minel kurni m huve ifun ve rahmetun
lil muminne ve l yezduz zlimne ill hasr (sra 82)
8-Guln y nru kn berden ve selmen al ibrhm
(Enbiya 69)
9-Ve erd bih keyden (Enbiya 70)
10-fe cealn humul ahsern (Enbiya70)
11-Ve zennni iz zehebe mugdben fe zanne en len
nakdire aleyhi fe nd fiz zulumti en l ilhe ill ente
subhneke inn kuntu minez zlimn (Enbiya 87)
12-ve l tumsik bi isamil kevfiri (Mmtehine 10)
13- Ve ulkyes seharatu scidn (Araf 120)
14-Ve minen nsi men yettehzu min dnillhi endden
yuhbbnehum ke hubbillh(hubbillhi), vellezne
men eeddu hubben lillh. (Bakara 165)
15-Beyneha beyne ademe havva ve beyne yusuf ve zleyha
ve fatmatuz zehra ve aliyyul murteda
16-ve bi hakk muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve
alihi

17-ve bihakk cebrail ve mikail ve israfil ve azrail ya


hannan ya mennan ya deyyan ya burhan ya rdvan ya
sultan ya afuran
18-Bismillhirrahmnirrahm (21 defa)
19-z ce nasrullhi vel feth (Nasr 1)
20-Ve reeyten nse yedhulne f dnillhi efvc
(Nasr 2)
21-Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirh, innehu kne
tevvb (Nasr 3)
22-Nasrun minallhi ve fethun karbun, ve beiril
mminn (Saff suresi 13)
23-Y eyyhellezne men
24-Gul huvallhu ehad Allhus samed Lem yelid ve lem
yled Ve lem yekun lehu kufuven ehad (ihlas suresi)
25-Leyse ke mislih eyun, ve huves semul basr (ura
11)
26-Gul ezu bi rabbil felak Min erri m halak ve min erri
sikn iz vekab (Felak 1-3)
27-Gul ezu bi rabbin ns (Nas 1)
28-Gul kef billhi ehden beyn ve beynekum (Rad 43)
29-Ve gul cel hakku ve zehekal btl(btlu), innel btle
kne zehgn.(sra 81)
30-Gul yecmeu beynen rabbun (Sebe 26)

31-Summe yeftehu beynen bil hakk(hakk), ve huvel


fetthul alm.(Sebe 26)
32-Kul ereeytum in ehlekeniyallhu ve men maye ev
rahmen fe men yucrul kfirne min azbin elm (Mlk
suresi 28)
33-Gul e reeytum in asbaha mukum gavren fe men
yetkum bi man man (Mlk suresi 30)
34-Guln y nru kn berden ve selmen al ibrhm
(Enbiya 69)
35-Gul y eyyuhel kfirn.L abudu m tabudn.Gul kn
gradeten si-n (Kafirun 1-2 ve Araf 166)
36-Gul sr fl ard (En'am 11)
37-Summenzur keyfe kne kbetul mukezzibn (En'am
11)
38-Gul men yeklekm bil leyli ven nehr (Enbiya 42)
39-Gul hel nunebbiukum bil ahserne aml (Kehf 103)
40-Gul innem ene beerun mislukum yh ileyye ennem
ilhukum ilhun vhidun.
Ve selmun alel murseln Vel hamdu lillhi rabbil
lemn.(Kehf 110 ve Saffat 181-182 ayetler)
ve bihi nesteynu salavat (ve salavat getiriyoruz)
vesselamun ala seyyidina ve nebiyyina ebul kasm el
muhammed Allahumme salli ala muhammed ve ali
muhammed vet tahirin Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya
Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya akikefa Ya gahiru.

Esmal Sryaniye

sryanice ilk konuan insan Hz Adem (a.s) dr. melekler on


bu isimlerin btn srlarn retti
Zeyd Bin Sabit, (612, Medine - 665, a.y.), slam
peygamberi Hz Muhammed (s.a.v)i n vahiy ktiplerinden o
sryanice renince bu kelimeleri kitapta yazmtr. O
ayrca
Arapa, branice, Romence, Farsa, Kpti, ve Habe dillerini
de biliyordu


Sryanice Kelimeler ve Arapa Karl

Esmal Sryaniye

1-
ked ked, kerdedi kerdedi

min uridu en atiye atiye vel kafe fi
2-
kerredehu kerredehu, dah dah


ked tedullu aliyye kerimu ved delil aliyyed daim
3-
biha behiye behiye

el gadimu bil ihsani ve cud
4-
tahurun

el azimellezi tuzillu liheybetir rigabi
5-
bidag

el gahir
6- [ center]
el guddus ez zahir el alib
7-
suruhu

el gaviyyu el alib
8-
muhabbebe

zul izzeti ven nur
9-
segafatis

es senaul azam

10-
segatim

el kafiyel azam
11-
ahun

el hayyul gayyum
12-
ahmi hamisen

ya malikel mlk
13-
atmi

el azizu zul azameti vel kibriyai
14-
tamisan


iarete ila memleketu elleti
yetdurifi fiha bi hukmihi
onun saltanatnn iareti hkmn akllca kullanmasdr.

Bu Sryanice isimler tlsmlarda ve davetlerde kullanlmtr

Havass Kitaplarndan Alnm(ifalar)

1 - Zalimi grevinden azlettirmek rezil ve perisan etmek icin.


Cuma gn aksam namazindan sonra eve gir bedenin ve
oturdugun yer tertemiz olmasi lazim. Bin defa istigfari serif
getir.(estagfirullah el aziym ve etubu ileyke). Bin defa salavat
serife ve Bin defa Fil suresi okunur. sonra 313 defa sunlar okunurnot: eger mustehak birisine yapmazsaniz dua ,eden kisiye zarar
verir. yani yaptiginiz kisi beddua yi hak etmis olacak mesela bush
gibi adamlara yani..

Trkcesi Billahil kadir il muktedir el kahir el cebbar nasiril hakki


haysu kane bihil havli vel kuvveti in kanet illa sayhaten vahideten
feizahm cemiun ledeyna muhdarun
2 - Bagli bir kimseyi czmek icin (btn bedeni tutmayanlar veya
bedeninin herhangi bir azasi tutmayanlar icin)
Yeni tertemiz bir kap alinir, icine bakara suresi nin tamami yazilir
sonra yagmur suyu ile silinir ve o suyla bagli olan kisi bykce bir
legen gibi bir seyin icinde yikanir banyo yaptirilir. kullanilan su
ayak degmeyen bir yere dklr. Allah in izni ile sifa bulur.
3-Asknla deli divane etmek gznn baskasn grmemesi iin
(Not okunacak seyler Ayettir bu yzden Haram olan seyde
kullananlar cok byk gnah ilemi olurlar ve Ayetleri haramda
kullandklar iinde dinden ckarlar.Baskasnn karsna kzna veya

helali olmayan kiilere yaplacak olursa carplr ona gre. Bu i


sadece ve sadece kar koca arasnda problem varsa
yaplmaldr.Aksi halde coook tehlikelidir....
u ayet bir eker in stne okunur ve yedirilir.

(Bismillaahirrahmaanirrahiim, Kaaluu nriidu en ne'kle minhaa
ve tetmeinne kuluubunaa ve ta'leme en saddektenaa ve tekne
aleyhaa mineahidiin.

4- lerinin aclmas iin u ayeti kerime 350 kere okunur. kitap


tecrbe olunmutur diyor. Ayet

Trkcesi : Kul innel fadle bi yedillahi y'tiyhi men yeau vallahu zl
fadlil aziym.

5- Kolay ca rzkn temin etmek iin bulmak iin :


Yasin suresi sabah namazndan sonra hic konusmadan u ekil
zere okunur, 10 defa efendimize salavat serife okunur
(Allahmme salli Ala seyyidina Muhammedin Ve ala Ali seyyidina
muhammed) sonra 25 defa Nasr Suresi okunur (iza ca e nasrullahi
vel feth..) 10 salavat daha okunur.sonra besmele ile yasin
okunmaya baslanr, bastaki (yasin) lafz 10 defa tekrar edilir,
sonra devam edilir ( zalike takdiyrul azizil aliym ) ayetine gelince 4
defa tekrar edilir, (selamun kavlen min rabbirrahiym ) ayetine
gelince 15 defa tekrar edilir, ve son 2 ayeti kerimesi 6 defa tekrar
edilir. bitince tekrar 10 defa salavat okunur. en son gk yzne
dogru frlr, ihtiyaclarnz bitinceye kadar okumaya devam
edilir..

6- Rzk Kaplarnn aclmas iin Dua bittikten sonra sag tarafna


yatlp uyunur ve ryasnda kendisine Rzknn nerde oldugu ne
yapmas gerektigi gsterilir.
Yapl ekli :

nce cuma namazndan sonra Allah rzas iin fakir bir kimseye
sadaka verilir, ve cuma gn gece yars kalklr, Bir daha
ilememk zere btn gnahlara tevbe edilir, bundan sonra 100
defa istigfar erif okunur, bitince Efendimize 100 salavat okunur,
sonra u ayeti kerime besmele cekerek 100 defa okunur, talak
suresinin 7.ci ayeti . sonra Efendimize tekrar salavat okunur,

7- Bir kimseden bir isteginiz oldugunda Onu yaptrmak iin sag


avucun iine u yazlr..
ve istegin sylenir..

8- Ba agrs iin
Bir kagda 90 tane sad ( ) yazlr. Ve (


) ( Har suresi 21 .ci ayet ) sonuna kadar yazlr basa konur..

9- Peygamber efendimizi ryada grmek iin


Cuma Gecesi Bin defa Kevser suresi okunur , sonra Bindefa
salavat serife okunur hi konusmadan sag tarafa yatlr,

10- Bir kiinin Hanm ksr olsa : Kadn ve koca persembe gn


oruc tutmal, bedenlerini elbiselerini ykamal temizlemeli sonra
yavrusu erkek olan bir inek ten st alnp zerine 7 defa mzemmil
suresi okunur o stle iftar edilmeli stn azn koca cogunu ise
kadn imeli ve cuma gn cima edilmeli eger st kadnn karnnda
sabit kalrsa hamile olur sabit kalmazsa olmaz.

11- Kisi haniminin evde durmasini isterse (kadinin disari cikmasini


nlemek icin)
Sunlar bir kagida yazilir ve zerine agir bir tas konulur evin icinde
bi yere gmlrkirmizi olan yere nce kadinin annesi ikinci kirmizi olan yerede
kadinin ismi yazilir

12- Havada yrmek suda yrmek icin


su arapca rakamlar bir kagida yazilir
(trkcesi 56274) sonra su isimler kagid zerine 1 defa
okunduktan sonra kendini ve kagidi su buhurlar ile buhurlaman
lazim (buhurlarin isimlerinin trkcesini bilmiyorum isimler arapca
ama yinede bulabilirsiniz) d lban cava mostaki
isimler sunlar :


) (
) (

Okunusu (Hah kabaraa hah heytezaatuura cah mnz akata
hah antalantahes hah adaa nakin hah ketaltaye taluud latain
hah Bi hakk ba'dikum alaa ba'din ve Bi hakkil kevaakibisseb'ati ve
bi hakki men ismuhuu ve taa atihii, vaacibetun aleykum illaa maa
kadaytum haacetii, ve kntm avnii alaa (keza ve keza) aksamtu
aleykum bil melekil asfar ve bi hakkil melekil ahmar ve bi hakki
km aleykum illaa ma kadaytum haacetii ve kntm avnii ve
A'vaanii, A'yunuunii alaa (keza ve keza) aksamtu aleykum bi
ye'cuce ve me'cuce ve haaruute ve maaruute illaa ma kadaytum
haacetii.
tirnak icinde olan yerlerde keza ve keza nin yerine ne istiyorsan
onu emretmen lazim.

13- Gece uyuyamayanlar icin


sunlar yazilir ve yastigin altina konur
(
kirmizi yazan yere nce kendi ismin sonra annenin ismini yazman
lazim. eger uyumak isteyen kadinsa birinci kirmizi dan sonra gelen
kelimesinin yerine yazmalidir.
Iyi uykular

14 - Bir Seyi Altin Yapmak icin,


7 Gn Oruc tutulur Riyazetle ( yani hayvani bir gida yemeden,
iftarinida ekmek zeytin ve zeytin yagi ile yapman lazim ,icinde yine
hayvani gida bulunmamasi lazim) Son gn ne istiyorsan mesela
altin istiyorsan bir demir veya bir kagidin stne altin sureti cizilir
ve agzin icine konur sonra su dua 7 defa okunur. sayi ile yazdigim
yerler 3 defa okunacak
Bismillahirrahmanirrahim
3 3 3


Okunusu (Yaa emhiysaa Yaa temliyhaa Yaa beraaye yubuaa
smme inkalebetil ahcaaru venkalebetil ecaaru ve inkalebetil
arduune ven kalebetissemaavaati venkalebetil krsiyyi
venkalebetilari venkalebetiemsi ve innehum ilaa rabbihim
lemunkalibuun Yaa talastuu Yaa taluu izhebuu bikalebiddiynari
kemaa inkalebilleyli vennehaar, Yaa haatful ebsaar ihtafull ebsaar
Bihakk cebraaiil ve miikaaiyl kebiirukum ve israafiil yesuugukum
ve azraaiil Bicem ikum
en tesharuu aynunnnazriin vaktaruuhum vecaauu bishrin aziim,
kezaalike eyyhel huddaam en tesharuu e'yunennaazriin ve benii
aademe ve benaati havvaa e
(krmz yazan yerler peltek okunur)

15- Su ayeti yazilip bir toplulugun birlestigi bir yere koyulursa o


kisi ler ebediyyen bir araya gelemezler . bu ayet yazilip bir agacin
dalina asilsa o agacin mevleri dklr agac kurur.
Ayet :
ayet mutlaka arapca yazlmaldr (trkce olmaz)

16- Tevbe suresinin sondan 2 ayeti kerimesi


( lekad caaekum rasuulun min enfusikum aziyz) diye balayan
ayetler sabah namazndan sonra 7 defa okunursa o gn o kii
lmez ve kendisine demir den icat edilmi hi bir ey zarar vermez
(ayrca bunun hakknda hadis i erifte vardr)

17- Nisan yagmurunun havvas (hadisi erif tir) Kimki yagmur


suyunu alrsa zerine 70 defa fatiha ,70 defa ayetel krsi,70 defa
ihlas,70 defa felek ve nas, muhakkakki cebrail A.S bana haber
verdiki kim bu sudan 7 gn devaml ierse ac karnna Allah ondan
vucudunda bulunan dertlere ifa verir, ve yine buyurduki, kimin
gznde zayflk olursa veya bir sz veya bir ac olursa ayn ilk
hilaali ni gzlesin eger gremezse ikinci gn yine gzlesin (arabi
aylarn) hilali grdg zaman sag eli ile gzlerini mesh etsin 10
defa besmele ile fatiha okuyup sonunda amin desin, sonra 3 kere
ihlas suresini okusun, sonra 7 defa ((ifaaun min klli daain bi
rahmetike yaa erhamerraahimiin)) desin sonra 5 defaa ((yaa
raab)) desin ,bu gz iin ifa dr buyurdu.

18- Yats namazndan selam verdikten sonra hic konusmadan


(inirah ) suresi elem nesrah leke okusa hi fakirlik grlmezmez,
ok zel bir Not daha : Vitir vacib namaznn 1.ci rekatnda (inirah
suresi ) 2.ci sinde tebbet suresi. 3.c de ihlas suresini okumaya
devam eden kii hayatnda fakirlik ve di agrs grmez.

19- Bevl etmekte zorlananlar iin (prostat) hastalg iin su ayetler


bir kagda yazlr ve su yun iine atlr ve su iilir ayetler arapca
yazlmaldr,
Ayetler Vaka Suresinin 5 ve 6 c ayetleridir.

20- Kk cocuk lar sabah ac karnna besmele ile 21 tane


cekirdeksiz kuru zm yeseler Zekalar artar

21- Evlenmek isteyenler icin (malesef sadece kadinlar icin)


su tilsim carsamba gn utarit saatinda 7 tane kagida,
zagferan(safran) su ve beyaz misk ile yazilir. sonra hergn bir
tanesi bykce bir kovanin icine atilarak yazi silinir. ve kovadaki
su ile banyo yapilir. 7 gn bitince persembe gn msteri saat
inda tekrar yazilir , ve basinda tasinilir.
carsamba =
persembe gn =


siyah yazilan ilk yere senin adin sonrakine annenin ismini yaz.

22- Btn dertlerin derman, Hastalarn ilac Muhtac larn sna,


Kur'an kerim in kalbi, Skntlarn aresi, Hastalarn ifas,
Gzlerimizin Nuru , Yasin Sure-i erife sinin ok ama ok Nadir
bilinen , Ve En te'sirli, en cabuk kabul olunan, Btn dertler iin
btn skntlar iin Her ey iin Okunan ekli,
Bedenini ve Elbiseni Tam bir Temizlik ile temizle, sonra Sabah

namazn Kl, namazdan sonra Hi konusmadan Yasin suresini


okumaya basla Yasin suresi bitince Mlk suresi okunacaktr, Lakin
ekil udur, nce 1 Fatiha 3 hlas suresi okunur sonra su sekilde
hediye edilir (Allahm okumus oldugum Fatiha dan ve ihlas
suresinden hasl olan sevab basta rasulullah efendimizin sonra
btn evliya kiramn ruhlarna hediye ettim)denir. Hem yasin
suresinde hemde Mlk suresinde 4 Rahman 4 Allah Kelimesi
vardr. Yasin suresi okunurken Her rahman kelimesinde Sol elin
serce parmagindan baslanilir kapatmaya her rahmanda 1 tanesi
kapatilir, Allah isminde ise sag elin serce parmagindan birtane
yumulur .Bitince Parmaklar aclmadan Mlk suresi okunmaya
baslanlr, Ordaki Rahman a gelince yasin suresinde kapatlan ilk
parmak aclr byle devam edilir.Allah ismindede Sol tarafta
kapatlan parmaklar sras ile aclr. bitince 2 rekat Allah rizasi icin
namaz kilinir. sonra efendimize 100 defa salavat okunur. Bir gn
veya gn veya yedi gn okunur bu sekilde. Bu ekil o kadar
messirdirki okadar te'sirlidirki Tarifi imkanszdr. Herey iin
okunur. (sizlere anlatacagm En kymetli havvas budur).

23- Yamur yadrmak iin 72 bin ta a (kk akl talarna) her


birinde besmele ile u ayet okunur ve bir akar suya cuval iinde
az skca balanarak konur (eer cuval kaybolursa veya az
aclrsa yaan yamur durmaz felate sebeb olur) istenilen kadar
yamur yadktan sonra cuval tekrar sudan ckarlmaldr. Ayet
budur. Hvellezi ynezzll gayse min ba'di ma kanetuu ve yniru
rahmetehuu ve hvel veliyyl hamiid

24- Doktorlarn care bulamadg hastalk tan kurtulmak cn 41


defa Ya ekuur (arapca yazlmas lazm) yazlr ve suda bozulur
iilir. Biznillah gecer.

25- 19 Adet Besmele yazlp ev dkkan veya nereye aslrsa C.Allah

oray her trl beladan muhafaza eder.

26- En mthi Hastalklardan ,tbbn are bulamad btn


hastalklardan kurtulmak iin, 72 Bin kelimei tevhit (
( ) Laa ilaahe illallah eaafii eaafii) okunur, Her
yzde bir defa (( ) Muhammedun
rasulullah eefiiu eefiiu) eger hasta kendisi okuyabilirse okur.
okuyamazsa bakas suya okur ve her 100 c de suya (Huu) diye
frr hasta o suyu ier.

27- Herhangi bir hastalktan dolay hasta yatan kiinin bana Elini
koyup Euzu besmele cekerek 3 defa Sure i Har n son 4 ayeti
okunup hastaya (huu) diye frlr. ve sonunda
(sadakallahlaziim, ve sadakarasuuluhul keriim) denir.Hastalk tan
tez zamanda kurtulur ve eser kalmaz.Allah n izni ile

Birazda ksir lerden bahsedelim

28- Az Kokusu olan bir kimse


Herhangi bir arabi ayn 21ci gn 2 omuz krei arasndan Kan
aldrrsa Az kokusu kalmaz.

29- Ggs tutkunluu iin 526 defa besmele ile (Yaa ekuur) ismi
erifi bir suya okunur ve iilir.

30- Burun kan iin Kan durmazsa veya kan gelirse bir kalemle
kada yazlp alna yaptrlr. ( ) Kan annda durur

31- Bir kimsenin mide si yemei imeyi kabul etmeyip durmadan


kusarsa, Nane yaprag ile limon kabugunu kaynatp sogunca
imesi lazmdr gecer.

32- Nezle iin


Yarm bardak tendrdyotla suyu kartrp ay rengi kararnda
olunca aza koyup gargara yaplr ve birazck ta burna cekilecek
derhal nezle kesilir. (Bir cok defa ben kendimde tecrbe ettim)
(Ancak iilmemesi lazm)

33- Bele kupa vurmak (yani bardak cekmek) Bu i halk arasnda


yaygn olarak yaplr ancak ok tehlikelidir. nk insann belinde
gayet ince ve ufak damarlar vardr onlar krar,bu damarlar
krlncada o insann vucudu ufak tefek hastalklardan kurtulmaz.

34- Romatizma y temelden gecirmek iin Aryan yerlere iyice


defne ya srmek lazmdr.

35- Eki Ayran ve limon cok yiyen kiide eker hastal olmaz.
Hatta eki ayran limon ve biber yemek eker hastalna iyi gelir.
Bunlar cok tketen memleketlerde fazla eker hastalg grlmez,
obanlarda eker hastalnn olmamasnn sebebi Eki ayran
imelerindendir. (iddetle uygulanmasn tavsiye ediyor kitap)

36- Mehur 11 Adm Dua s.


Yapln bizzat kitap tan yazyorum kesinlikle bir eksiklik yoktur.
100 de 100 etkilidir. Ancak yle fasa fiso eyler iin
yaplamamaldr. ok Skntl anlarda ok kt hastalklarda veya
ok muhtac olunan bir anda yaplmaldr. Hele hele kesinlikle Gayr

meru ilerde kullanlmaz tehlikelidir.


Mesela bir hastalgn tedavisi iin: Allah rzas iin Cuma gecesi 2
rekat namaz klnr her rekatte Fatiha dan sonra 11 ihlas okunur
namazdan sonra gnein dodugu tarafa (doguya doru) 11 adm
veya 11 ayak yrr orada 11 Fatiha ve 11 ihlas okunur ve oldugun
yerde sa elini sa yzne koyarak (mede yaa seyyid abdul kadir
geylaanii) veya (medet yaa zel eeb) denilerek bu vasta ile
C.Hakka iltica edilir. ve o gece Abdulkdir geylani H.Z leri gelir icab
ederse ameliyyat (manevi)yapar. eker nefes darl kanser buna
benzer aklnza ne geliyorsa.veya baska bir hacetiniz varsa iltica
ederken onu syleyin. Bu dua defalarca tecrbe
olunmutur.hepsindede sonu alnmtr. (bu da 2.ci kymetli
hediyem olsun forumdaki herkese)

37- drar tutalan (prostat hastal iin)


u isimler sa elin trnak larna yazlr, Zarurreti def edinceye
kadar okunur,(def'i hacet yaplncaya kadar) isimler. (Erdein,
Yauunein, Aytalain, Ayuuin, Aaruuin) i bitince trnaklardan
yazlar silinmelidir. (Not= simlerin Sonu, yl mesela cebraiyl gibi
biten isimler Melek isimleridir. hayr ilerinde yardmc olurlar.
Ancak isimlerin sonu -in, gibi bitiyorsa Kt ilerde veya kt
yerlerde yardm eden ruhlarn isimleridir.

38- Baar iin veya hertrl i iin


Ayet el krsi 313 defa okunur. sa balanlan i hayrla sonu lanr.
ok te'sirlidir.

39- Bal olan Kii leri zmek iin Bir suya 7 Ayet el krsi, 6 sure i
cin, 32 sure i Nas, okunup flenir. Erkek ve kadn her ikiside hem
iecekler hemde ykanacaklar. Allah n izni ile gecer
Baka bir forml ise (Amenerrasulu) hurufu mukatta olarak yani
tek tek harler ayrk ayrk yazlr, ve bir su da bozulur sonra erkek
ve kadn bu sudan hem ierler hemde ykanrlasa gecer.(Kitap
tecrbe olunmutur diyor)

40- Sar'a (sarlk) Hastal iin. 21 Ayet el krsi okunur ve


flenirse,Hemen aylr ve ifa bulur.

41- Bir kimsenin Akln ve fikrini lmek istersen (IQ) dedikleri ey


oluyor.Ama bu 100 de 100 dr. yle soru larla falan deil. lem
yle yaplr.
Akln lmek iin= Kendi ismini ve Anne nin ismini Ebced Hesab
ile hesapla Ckan saydan 9 ar 9 ar kar Geriye kalan say senin
Aklndr.
Fikrini lmek iin= Kendi smini ve babann ismini Topla
(ebcedle) ckan saydan 9 ar 9 ar Eksilt geriye kalan senin
fikrindir.
Yani Anne tarafndan akl Baba tarafndan ocua Fikir intikal
eder.

42- Hadis Meali, Kaza namaz iin. Her ayn son cuma gn 12
rekat namaz klsa namaz dan sonra Ya rab Beni dnyadan Kaza
namaz ile Ahirete Alma dese, Okimse Kaza namaz varken Vefat
etmez. (illaki onlar Allah Tamamlatr sonra vefat eder)

43- Titreyen A'za iin. Titreme hastal olan eli veya kolu veya
aya durmadan titreyen ve tutmayanlar iin.
ura suresinin 33 c ayeti kerimesi ve Kaside-i brdenin (Fema li
ayneyke vema li kalbike) msralar bir kada hurufu mukatta ile
yazlp bir muammayla titreme hastal olan yere balanacaktr.
Denemmitir. Ve sonu 100 de 100 dr

44- Bir kimseyi ldrmek veya Bir yerden defetmek iin.


(ok tehlikelidir,Mstehak olmayan a yaplrsa kendine dner
vebal da ok byktr,) O kiinin bast yerden Bir avu toprak
alnr, sabah namaz vakti yksek bir yerde 3 defa (ha mim ayn sin
kaf) 11 defa (Aahim, Kesk, Hal n, Ya sin) deyip topra

savurmaldr. Ancak ok tehlikelidir.

45- Dolama hastal iin. Ac kirele yumurta kartrlp Parman


tamamna Al yaplr. 24 saat sonra eser kalmaz.

46- Vucudun herhangi bir yerinde kabarcklar olursa, Pul pul


olursa
Limon suyu srlrse iyi olur.

47- Ggs tutkuluu iin,


2 kilo halis zeytin Yann iine 1 kilo Alabalk olduu gibi konur
(yani iini falan amadan temizlemeden kafasyla beraber) orada
balk eridikten sonra gzelce szlr, ve sabahlar ac karnna birer
kak iilir. Tortusu iilmez dklr.

48- Nefes Darlna ifa iin


3 kilo su 1 kilo badem posas bunlar ocakta 1 kilo kalncaya kadar
kaynatlr. sonra bunun iine Yarm kilo tahin helvas, Yarm kilo
eker, Yarm kiloda tuz suz tereya konulup sabah akam ac
karnna yenilir.

49- Nefes Darl iin


Zeytin yann iine Bir miktar inciri 2 ye ayrp konur, Sabah
akam birer kak zeytin ya, ve incirdende 2 er para yenir.

50- Kanl basur Hastal iin


Papatya icegini kaynatp ekerle ay gibi imelidir. Tecrbe

olunmutur.

51- Basur iin


Beyaz brtlen dikeninin kkn kaynatp eker ile ay gibi
imelidir.(tecrbe olunmutur diyor kitap)

52- Tberkloz in ifa


Yarm kilo soan iyice dorayp, ierisine yenilebilecek kadar
fazlaca tuz koyup bir havanda dvlr. 3 gn ayaz da beklttirilir
sonra sabah akam yiyebildii kadar yemelidir. (100 lerce kiide
tatbik olunmutur diyor kitap)

53- ksr geirmek iin


Karabiber i Kara zm ile dvp Nohut gibi hap yapp sabah akam
birer tane yutmaldr.(tecrbe olunmutur)

54- Sarlk iin ifa


Hyar rendeleyip nbet ekeri ile yemeye devam etmeli.
veya 250 gram kadar hyarn tohumunu gzelce kaynatp suyunu
nbet ekeri ile imelidir.(tecrbe olunmutur diyor kitap)

55- Sarlk iin ifa


Koyun veya keinin kara cigerini kzartacak gibi dilim dilim edip
ap denilen ey gzelce dvlerek o karacigerin zerine ekilir, sa
tarafta olan karacierin zerine sarlr bir gn ylece kalr. (biraz

zahmetli olur) 24 saat sonra kase yourdun iine yine ap


dklerek ekilir oda yine sa tarafa kara cierin zerine sarlr.24
saat sonra ckarlr, Hastalktan eser kalmaz.

56- ban iin


Yumurtann beyazn bir kab a aktp Biraz ince eker birazda
sabun syrp gzelce kartrlr ve bann zerine sarlr. ksa
zamanda bann iini temizler. diyor kitap.

57- Tavuk karas Denilen gz hastal iin


Yumurtay su da piirip iki tarafndan tutarakTam ortadan krlr,
Krmzs iinden alnarak kalan beyazn i tarafna el demeden
her 2 gzede sarlr. sabaha kadar geirir. Tecrbe olunmutur.

58- Gzde ki kan iin


Gzde kan olursa Patetes soyulup tam ortasndan kesilir, Temiz bir
beze syrlr Temiz el ile Gze suyu sklr damlatrlr.Ve gzn
zerine patates sarlr. sabaha kadar biey kalmaz.

59- 2 Ailenin arasn dzeltmek iin Veya 2 kiinin arasn


dzeltmek veya kar kocann arasn dzeltmek iin
123 defa Yasin suresi bir suya okunur, her (mbiin) de (Ya vedd)
denir ve Su ya scak nefes olarak (huu) diye flenir. ve su iirilir.

60- Nefes Darl iin

Mumula yapran ay gibi kaynatp imek ifa dr. (Tecrbe


olunmutur)

61- Mide lserine ifa (100%100 zm)


2 fndk byklnde sar balmumu, bir fndk byklnde tane
sakz denilen avrupadan gelen beyaz yani sar renkteki sakz, 250
gram halis zeytin yanda ya yakmamak art ile her sabah bir
fincan iilir, zerine 3 saat yemek yemeyecek. ac biber yemek
yasak. bunu byle 40 gn devam edecek. 40 gn sonra eser
kalmaz hastalktan. ok defa tecrbe olunmutur.

62- Fel hastalna Deva


1 kilo et kemik ya 100 gram zencefil ve bal ile kartrr ve a
karnna yer.
(Baka Bir forml= mercan bal Tutmayan almayan aza lara
(yere) sarar 24 saat sonra balkta et kalmaz. Hasta da da
hastalktan eser kalmaz. tecrbe olunmutur.

63- Mahkemede beraat in


1461 defa (valla hu kalibun alaa emrihi) 61 cide ve her 100 c de
(vallahi) denilerek okunulur. (defalarca denenmitir)

64- Rzk genilii Ve Rzk kaplarnn ardna kadar almas iin i

bulmak ilerinde baarl olmak ilerinin hayrl bereketli olmas


iin en iyi forml.
Sabah namaznn snneti ile farz arasnda 9 Ayet el krsi, Besmele
ile 19 cnnetl esma (Ferdn Hayyun kayyuumun hakemun adlun
kudduusun) Besmele ile (terzuku men teaa u bi kayri hisab) 100
defa (sbhanallaahi ve bihamdihi sbhanallahil aziim ve bihamdihi
estafirullah el aziim ve etubu ileyk) denir.

65- Uyku uyuyamayanlar iin


Eshab kehfin isimlerini yazar boynuna veya yastgna koyarsanz
kk olsun byk olsun ml ml uyur, simler (Yemliihaa,
Mekseliinaa, misliinaa, mernuu, debernuu, aazenuu,
kefetatayyuu, ktmiir.)

66- Unutkanlk iin


Bu duay seher vaktin de 70 defa okuyan kimse unutmay inkar
eder.Dua evliya larn dua sdr (ismi evliya dua sdr) Tecrbe
olunmutur. Dua budur
(Allahummerzukna Hfzal murseliin, ve lhamel enbiyaai ve fehmel
evliyaai bi keramike Yaa ekremel ekremiin.

67- Romatizma iin


2 veya 3 yanda Srn d n Bir bardak gaz yann iine aktp
romatizma olan yerlere ve dizlere srlmeli. geirir.

68- Basur iin

Hurmann ekirdeini Dvp kahve gibi kaynatp ierse geirir

69- Herhangi bir Azaya Bir yere ne gibi veya ivi gibi bir ey
batsa ve karlamasa veya karrken ok acrsa, kaplumbaa etini
o azaya sarlrsa derhal kendiliin den kar

70- Solucan iin


Sabah a karnna semiz otu yenir. veya kaynatp suyunu sabah a
karnna iilir bir ka gn devam edilir. se solucanlar dker.

71- Bbrekteki ta ve kumlar dkmek iin 100%100


nciri toprak tencereye koyup azn amur ve saire ile gzelce
svayp Atete kaynatlp sonra indirerek suyunu szerek su yerine
iilmelidir. Eer Ar olursa haif eker katp yle imelidir. (ok
defa tecrbe edilmitir. denemitir. Arivinize aln en azn dan
bakalarna yardmnz dokunur belki)

72- Bbrek ta drmek iin


Turp un suyunu skp ayaz da bekletilir, sonra a karnna birer
bardak iilir, 1 hafta 10 gn kadar ta dn ceye kadar devam
etmelidir. zira ta muhakkkak der. (Defalarca Denenmitir)

73- Bbrek ta iin


Altun Otu (Talarda bulunur) Kaynatlarak iilirse muhakkak
drr. tecrbe olunmutur.

74- El Ayak Veya vucudun herhangi bir yerinde bulunan Ekzama


in
St aacnn Kabuu yaklp kl alnr. Pekmez ile Kartrlp
Kna yakar gibi Ekzama Olan yere koyulup zeri sarlr. Sabah
olunca ckarlr, 1 hafta devam edilirse gecer. Tecrbe olunmutur.

75- Ar bir ekilde Zehirlenmi bir kii ye


lecek kadar zehirlenmi bir kiiye Merkeb eti yedirilirse lmden
kurtulur. (kitap tecrbe olunmutur diyor) Hayatul hayvan Kitab

76- Delilik in
Merkep in Aln derisi Deli olan kiinin boynuna balasalar hemen
annda iyi olur.
Kitap Tecrbe olunmutur diyor.

77- Bir ocuk daima Alasa


Merkep stnden iirseler Artk alamaz.

78- Nefes darl iin


50 dirhem Merkep Kan ise Geer Diyor kitap.(hayatul hayvan) da

79- Gze Ak Derse


Devenin Az Kpnden alnp yedirseler gecer.

80- Tansiyon yksek olursa mumula Yapra Kaynatlp iilirse


Drr

81- eker hastalna ifa


Kara burak denilen ey kaynatlp iirilirse Eser kalmaz
hastalktan

82-Tifo Hastal iin


Tavuu kesip hemen scak scak 2 ayana sarlacak.

83- eker hastal iin


10 gram sinameki, 10 gram hardal tohumu, 3 gram anason, 1
buuk litre suya konularak Aliminyum kapta 1 litre kalncaya kadar
kaynatlr. Sabahlar a karnna Bir ay barda iilirse, Geer

84- eker hastalna 100%100 deva


Brtlen Dikeninin yalnz yapran kaynatp suyunu imek
lazmdr. Allah n izni ile eser kalmaz.

85- Romatizma iin


15 yumurta kabuu ile ykanr,10 limon kabuu ile ykanr ve
gzelce dvlr, 1 kilo bal n iine Yarm kilo tere ya Konularak
hepsi bir arada 10 ila 15 gn durur, arasra kartrlr, 15 gn
sonra sabahlar a karnna birer miktar yenirse hastalktan eser
kalmaz.

86- drar yolunda Mesanede Ta veya Kum olursa


srail zeytini suda ezilip iilir, 126 aded yasin suresi su ya okunur
ve iilir, iyi olduktan sonra Allah rzas iin ' Tane kurban kesilir.
Tecrbe olunmutur

87- Ateli Bir Kimsenin Ate ini drmek iin 19 defa


Bismillahirrahmanirrahim, Ferdun Hayyun Kayyuumun Hakemun
Adlun Kudduusun (Yaa naaru kuunii berden ve selaamen).
Dmana Grnmemek iin
Parantez iindeki yerine (Fe eeynaahum fehum laa yubsiruun)
okunur.

88- Herhangi bir hacetiniz olduunda


Cuma gn sabah namzn dan evvel Abdest alp 313 defa ayet el
krsi okunur, sonra (Yaa Rabbel aziim Bu Ayeti Kerimenin
Hrmetine, 313 Bedir Ashabnn Hrmetine, 313 Talut Ashabnn
Hrmetine, Muradm hsan buyur) denilir. ok Ama ok Tesirlidir.
Evlilik isteyenler i isteyenler Rzk genilii isteyeneler Bir iinin
olmasn isteyenler Her Hacet iin okunur. Allah Yardmcmz olsun.

89- Bir kii Sana El kaldrp vuraca


(fallaahu hayrun haafizan) dersen Okiinin eli ylece kalr. sana
vuramaz vursada arplr. Ayetin manas= Yemin ederim ki O Allah
Koruyucularn (muhafaza edenlerin) Enhayrls dr. Byle diyince
kii 100%100 Allah n Muhafazas Altna girmi oluyor ki O Sana el
kaldran Kii Ye Allah ne Yapar dnn. yalnz Sadece mstehak
olana yaplmaldr.

90- Kadr Suresi : Bir insann Elbisesinin bir parcasna Kadr suresi
ve Uyuyan kiinin ismi ve Annesinin ismini Yazp O insann derin
uykuda olduu vakit Gsne koyulsa Mddeti mrnde ne
ilemise hepsini anlatr.

91- Selamun kavlen min rabbirrahiim :


C.Allah tan her ne Hacet iin Olursa olsun Bu Ayeti kerimyi Tam bir
temizlik ve nanla 1479 defa sabaha Kar okuyan kiinin Dilei
kabul olur. (Denenmitir)

92- Parada Bereket iin :


u ayeti kerimeyi misk ve safran ile yazp Czdannn iine koyarsa
Bereket hasl olur. Lakin czdan Belden aa tutmas lazmdr.
Ayet


(Bismllahirrahmanirrahim Fe esbaha Fuaad mmi musaa faarigan
n keedet Le tbdii bihi Levlaa en rabetnaa Alaa kalbihaa litekuune
minel m'miniin (arapca yazlmaldr)

93- Ayet el krsinin ok zel forml


Sadece Mkil olan ilerde okunur
1.ci gn 50, 2.ci gn 170, 3.c gn 220, 4.c gn 313 defa, 5.ci
gn 50, 6.c gn 170, 7 ci gn 313 defa Gece 11 den sonra sabah 5
e kadar bu zaman zarf iinde okunmaldr. ok Ama ok Tesirli dir.
ok defa denenmitir.

94- Bir trl Yerine gelmeyen hal olmayan iler iin,


dua larn kabul olmas iin: 41 gn gece saat 1 den sonra 2 rekat
namaz klnr,hi konumadan 1005 defa ihlas suresi okunur. Rzk
kaplar Ardna kadar alr, btn skntlardan kurtulur ve btn
dua lar kabul olur insallah, Defalarca tecrbe olunmutur.

95- Her gece 1 Defa Vaka Suresini okuyan mr boyu fakirlik


grmez. Hadisi seriftir.
Not:Konumuz Alntdr. Beenmeniz dileiyle.
yi forumlar. Lahutiye

ifa in Okunacak Dualar Arivi

Tm Sanc Ve Arlara
1- Aryan veya sancyan yerin zerine el konulup fatiha- erife
okunur ve yedi defa
Allhmme ezhib anni se m ecid) duas okunur.
2- Yasin suresi yetmi sekizinci ayetten itibaren sonuna kadar bir
ie zeytin ya zerine 40 defa okunur, vcuttaki krk, atlak
veya sancl yer bu ya ile yalanrsa bi hrmeti hazihil yt ifa
bulur.
3- Her hangi bir yerinde ar olan bu duay 70 defa okumaldr."
Ez bi'izzetillhi ve kudretihi min serrim ecid ve hziru ."
4- Peygamberimiz Eshbina, btn agri ve atesli hastaliklar
iin:Bismillhil kebr ez billhil azm min serri klli irkin near
ve serriharrin-nr dusini okumagi gretirdi

BA ARISI:
1- Bir kada 7 tane besmele yazlp 7 kat muamba yada benzeri
bir eye sarlarak bata tanrsa bi iznillah ifa bulur.
2- Ayet el krs hurufu mukattaa ile (yanik harf harf) yazlp
aryan tarafa aslr.
3- Meryem suresinin ilk drt ayeti yazlr. Sonuna da

Allahmme ifi hmile hzel kitbi y hannn, y mennn, y


deyyn y burhn y subhn. Birahmetike y erhamer rahmiyn.
Eklenip hastann zerinde tamas salanr. Bir nsha daha yazlp
onunda suyu iilir.
4- Tark suresinin ilk 8 ayeti yazlp sonuna

skn eyyhel veceud-drib min rasin hmile hzal kitabi veleh
m sekene filleyli ven nehri ve hves-semiy ul- aliym. skn
eyyhel veceu bi kudretillhi tel ve zzetihi ve azym
sultanihi.Eklenir. Sonra hastann bunu tamas salanr.
5- Reslullah, Hazret-i Alye buyurdu ki: Basin agriyinca, elini
basina koy ve Hasr sresinin sonunu Lev enzelndan itibaren
oku.

BEL VE SIRT ARISI:


1- tam bel lsne gre katl pamuk iplii alnr. zerine yedi
dm atlr ve her dm atlrken


Ayetleri okunur.daha sonra iplik avuta toplanp yedi kere l
havle vel kuvvete billhil aliyyil azym okunur ve bele balanr.
plik kendiliinden dene kadar beklenir. ki- gn iinde ar
geer bi iznillh.
2- Tark suresinin ilk 8 ayeti yazlp sonuna

skn eyyhel veceud-drib min zahrin hmile hzal kitabi
veleh m sekene filleyli ven nehri ve hves-semiy ul- aliym.
skn eyyhel veceu bi kudretillhi tel ve zzetihi ve azym
sultanihi.Eklenir. Sonra hastann bunu tamas salanr.

D ARISI:
di ars grmek istemeyen kimse vitir namaznn birinci
rekatnda inirah, ikincide tebbet, nc rekatta da ihlas erif
okumaya devam etmelidir.

GS HASTALII:
gsnde gemeyen bir ar yada hastala tutulan kimse 7 tane
tuz zerine 7 er ayet el krs okuyup sabahlar a karna yutsa
ifa bulur.

GZ HASTALIKLARI N:
1- Rezene otunun tazesi salata yaplp yenirse gze kuvvet verir ve
grme gcn artrr. Bu ot ylann gzlerini tedavi ettii ottur.
ekli maydanoza benzer.
2- Aadaki ayet ve dua temiz bir mrekkeple yazlp temiz bir
suyun iine braklr. Bu su ile gzler ykanr, ykarkende ayn ayet
ve dua okunursa her trl gz hastalna ifa bulunur.
3- Kr olan yada gz bozuk olan kimse
hadid suresinin ilk alt ayeti ile har suresinin son drt ayetini
okumaya devam etmelidir.
4- Nur suresinin 35. ayeti kerimesi bir kada sonuna kadar yazlr.
zerine defa ayet el krs okunur. Kat aryan gz zerine
konur.bir mddet tanrsa gzdeki ar geer.
5- Sabah namaznn snneti ile farz arasnda 41 kere fatiha
okuyup gzndeki rahatszlk iin Allah tealadan ifa isterse Allahu
teala ifa ihsan eder.
6- Ba parmaklarn trnaklar bititirilip 7 kere fe keefn anke
deke fe basarukel yevme hadiyd. Ve sallallh al seyyidina

muhammedin ve al lihi ve sahbihi ve sellem diyerek trnaklar


ile gzlerini mesheder ve buna yedi gn devam edilirse her trl
gz hastalna ifa olur.
7- Bir gn iki gz am bir kimse gelip, y Reslallah sallallah
tel
aleyhi ve sellem Allah telya du et, gzlerim ailsin, dedi.
Peygamberimiz, Kusrsuz bir abdest al! Sonra
Allahmme inn es'elke ve etevecceh ileyke bi-Nebiyyike
Muhammedin
Nebiyyirrahme, y Muhammed inn etevecceh bike il Rabb f
hcet-hzih, li taktiye-li, Allahmme seffi'h fiyye
Y Rabb! Sana yalvariyorum.
Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselmi araya koyarak,
senden
istiyorum. Ey ok sevdigim Peygamberim Muhammed
aleyhisselm! Seni vesle
ederek, Rabbime yalvariyorum.Senin htirin iin kabl etmesini
istiyorum.Y Rabb! Bu yce Peygamberi bana sefatci eyle! Onun
hurmetine
dumi kabl et! dusini okumasini syledi. Adam, abdest alip du
etti.
Hemen gzleri aildi. Bu duyi Mslmanlar, her zaman okumuslar
ve
maksadlarina kavusmuslardir.

SHAL N:
1- Allah resul ishal olanlar iin (souk) bal erbetini tavsiye
ederlerdi.
2- Asitli ieceklerde ishalin kesilmesi iin faidelidir.

HASTALIKLAR N:
1- Asr suresi bir kada yazlp su iine konur. O sudan imeye
devam edilir. Ayrca asr suresi her gn yetmi kere okunup
hastaya ve suya nefes edilir.

2- hastal olan kimse elini karnna koyar ve 70 defa ihlas erif


okur.
3- Tark suresi beynes-sulbi vet-terib e kadar yazlr.buna 15
defa ( y hyn) 15 defa y Allah, 15 defa ya ehad ()
eklenir.

KALP HASTALIKLARI N:
1- Fatiha- erife yazlp yamur suyu ile silindikten sonra o su
iilirse kalp arpntsna iyi gelir.
2- Kalp hastas bir kimsenin kalbine doru 1001 ihlas erif okunur
.
3- Aadaki ayetten 2 nsha yazlr. Biri temiz bir kap su iine
atlr ve hastaya iirilir. Dieri hastann boynuna aslr.KULAK HASTALIKLARI N:
1- Bir kase iine fatiha- erife yazlr. Yaz yamur suyu ile
silinerek kulaa damlatlrsa kulak arsna ifa verir.
2-

Yazlp

hastann tamas salanr.

SL- SVLCE- IBAN-YARA N:


1- Peygamberimiz hanmlarndan birinin elinde siil grnce ona
u duay okumasn tavsiye etmi ve o hanm o dertten kurtulmu.
Allhmme y musarel kebiyri ve mkebbires-sayri sar m

bi
2- tane kat alnp her birine ( ) yazlr.her bir kada bir
fatiha ihlas okunup siillere srlr. Her gn bir kat yaklr.
3- ri bir tuz tanesi zerine bir fatiha ihlas okunup siillere
srlr. Daha sonra bu tuz bir baheye gmlr.
4- Sabah kalkar kalkmaz sa elin iaret parma dil ile slatlr.
Siil yahut sivilcenin etrafnda defa daire eklinde evrilir.
Sonra parmak tekrar slatlp siil tkrkle yalanr. Buna bir hafta
devam edilir.
5- de aacndan besmele ile bir dal koparlr. Ya rabbi bu dal
kuruduu gibi falancann siilleride kurusun denip dal bir kenara
atlr.
6- Vcudunda sk sk ban kan kimse ikindi namazndan sonra
buru suresini okumaya devam ederse bu dertten kurtulur.
7- Kara sapl bir bak ban kan yerin zerine konup kalem
suresi 12-20. ayetler 7 defa okunur. Her defasnda 20. ayet yedi
defa tekrar edilir.her eit ban, yara, ve ilikler iin iyi gelir.
8- Temiz bir tabaa ali imran suresi 151. ayet ile fetih suresinin
son ayetleri yazlr. Eer vcutta ban yada vcudun dnda yara
varsa bu yaz zeytin ya ile silinip yaralarn stne srlr. Eer
yaralar ite ise, o zaman ayetler zemzem, glsuyu yada memba
suyu ile silinir ve su bir kaba konup ayn ayetler 28 er defa okunup
gn iilir. Hastaln iddetine gre bu ilem 3-5-7 defa yaplr.
9- sivilce, ban yada siil zerine th suresi 105,106,107. ayetler
okuyarak meshedilir. Veya bu ayetler bir tabaa yazlr. erisine
bir miktar ya konur. O ya ile malul yer zerine meshedilir.
10- badetlerini yerine getiren ve akamlar abdestli yatan bir
Mslman yada bir kuran talebesi sabah kalkt zaman iaret
parman tkr ile slatr ve her eit cilt hastalna besmele
ile srerse bi iznillah ifa bulur. Ayn ekilde abdestini alp namaz
klm yada kurandan biraz okumu olan kimsede ibadetinden
sonra ayn usul uygularsa Allahn izniyle ifa bulur.

Erkeklik kudretini artirmak babi

Erligi zeif olan erkegin erkekligi guclendirmek icin her gun sabah
namazindan sonra bir bardak suya 7kez inna enzalnahu fi leyletil
kadri.suresi 7kez iza ca enesrullahi vel feth.ve bir ya fettah oku
7gun boyle devam et.bunu boyle eden cok shasiracak oyle
gucluluk olacak ki, ......dozmez hale gelecek.bir usul yine 41nohuta
41 ya fettah ya halim ya azim ya hennan ya mugisu.oku ve suda
kaynattiktan sonra birer birer yimeli sabaha kadar cima
eder.kaynak; kitabul tibbul aimmeh.lahutiye.com

Hz Ali'nin Tlsm

Tlsmn Faydalar
1- cezaevinden kurtulu
2-boulma,yanma ve vahi hayvanlara kar koruma
3-kolay doum
4-Cinlerden kurtulu

5-insanlar tarafndan sevilmek


6 yneticiler tarafndan kabul edilmek
7-iki kii arasndaki sevgi iin tlsm yazp yedi kuyuya
koymak
8-kar koca arasndaki sevgi iin yazlr
9-evlenmek iin tlsm izip 40 gn bakmak inaallah o
kiiye kaplar alr dm zlr evlenir.
10- by ve hastalk iin
11- memur veya patron olmak iin yazlr
12- zengin olmak iin yazlr 41 gn tlsma baklr
13- lider olmak iin vens saatinde yazlr.
14 dmanlardan kurtulmak veya dmanln bitmesi iin
yazlr akan suya atlr
15-Alkolden kurtulmak iin yazlr.
16- kt rya ve uyku bozukluu iin yazlr
17-gz ars iin suya atlr 7 gn yz ykanr.
18-zenginlik hret ve saygnlk iin sa st kolun zerinde
tanr.
19- eytann ktlklerini nler
20-zalim ynetici mdr ve patrondan korunmak iin
yazlr.
glsuyu safran siyah misk karmndan oluan mrekkep
ile yazlr.

Hz Ali'nin Tlsmnda yazan ayetlernn fetahn leke fethan mubn
Li yagfire lekallhu m tekaddeme min zenbike ve m
teahhare ve yutimme nimetehu aleyke ve yehdiyeke
srtan mustekm (Fetih 1.ve 2.ayetler)

Kf, h, y, ayn, sd

ha mim ayn sin gaf

taha

yasin


Vel kurnil hakm (yasin 2.ayet)


Subhnellez esr bi abdih leylen minel mescidil harm
(isra suresi 1.ayet)

Er rahmnu all aristev. (Taha 5.ayet)


Lehu m fis semvti ve m fl ard ve m beynehum ve
m tahtes ser (Taha 6.ayet)

hamim hamim hamim hamim hamim tasin elem elem elem
sad ga

vel kur'an vel kalem


ayn harfinin iinde aadaki Nadi Aliyyen duas yazldr


Ndi Aliyyen mazharal acib, tecidhu avnen leke fin
nevib.
kulle hemmin ve ammin seyenceli bi azametike ya allahu
bi nubuvvetike ya aliyyu ya aliyyu ya aliyyu