You are on page 1of 5

Chng Trnh Tham Quan Lin Tuyn: Anh Quc - Php

LONDON WINDSOR BATH BRISTOL


BIBURY OXFORD PARIS
08 Ngy 07 m
Khi hnh d kin: 17/08/2016
LCH BAY D KIN:
18/08:
H NI LONDON
21/08:
LONDON PARIS
24/08:
PARIS H NI

01:20 07:40
13:55 16:10
14:00 06:20

NGY 01 (17/08): SI GN LONDON


Qy khch tp trung ti sn bay Tn Sn Nht lm th tc p chuyn bay i London. Qu khch n v
ngh ngi trn my bay.
NGY 02 (18/08): LONDON (n tra, ti)
Qu khch n sng trn my bay.
07:40 n Anh, Qu khch lm th tc nhp cnh v bt u chuyn tham quan London th ni
ting ca vng quc Anh c xem l mt trong nhng thnh ph du lch hp dn nht trn Th Gii.
Qu khch tham quan:
Tu vin Westminter (bao gm ph tham quan) mt nh th c theo kin trc Gothic rt ni
ting vi lch s lu i v v p huy hong lun gn lin vi rt nhiu s kin ca Hong Gia
Anh. y l biu tng chnh tr y quyn uy ca x s sng m v l mt trong nhng di sn
vn ha Th Gii.
Ta nh Quc Hi Anh (tham quan bn ngoi) ta lc ti Cung in Westminster bn b bc
sng Thames - l ni Vin Nguyn Lo v Vin Th Dn nhm hp v lm vic.
ng h Big Ben (Chp hnh lu nim) l biu tng ni ting ca thnh ph London. Thp
Big Ben c i tn thnh Thp Elizabeth nhm k nim 60 nm ngy n hong Elizabeth
ln ngi.
Sau on gh tham quan v c dp chng kin l i gc ca i Cn V ca N Hong Anh
ti Cung in Buckingham - mt trong nhng im tham quan hp dn nht ti London, y
chnh l ni chnh thc ca cc thnh vin Hong Gia Anh.
Qu khch n tra v tip tc tham quan:
Thp Cu Trn Sng Thames (Tower Bridge) - vi v p c knh tuyt vi v lch s lu i.
L mt kt cu bao gm mt cu treo v hai ct thp cao bc qua sng Thames.
Thp London - Tower of London (Chp hnh lu nim): Thp London c cng nhn l di
sn th gii t nm 1988, hin l mt trong nhng lu i/ pho i c bit n nhiu nht ti
Anh. Ta lc ti b Bc ca sng Thames, thp London c lch s gn 1.000 nm, cha ng
nhng b mt thm cung b s ca cc triu i vua cha Anh.
on n ti v v khch sn nhn phng ngh ngi. Ngh m London.
NGY 03 (19/08): LONDON WINDSOR BATH BRISTOL (n ba ba)

Sau ba sng ti khch sn, on lm th tc tr phng v khi hnh i Winsor, tham quan lu i
Winsor (bao gm v vo cng) - ta lu i 900 nm tui v l lu i ln nht v c knh nht Th
Gii. Ni y va l nh , va l pho i, va l cung in v i khi l nh t ca Hong Gia Anh.
Tham quan:
Phng Khnh tit (State apartments),
Phng tranh (gallery),
Nh nguyn George (St. Georges Chapel),
Lu i cc Hong t (Castle Precincts),
Queen Marys Dolls House mn qu c bit cho n hong Mary l m hnh ngi nh bp b
bng g, chm khc tinh xo vi tt c nhng dng c, vt trang tr c m phng vi t l 1:12
vi nguyn bn.
Trin lm cc lu i.
on n tra v khi hnh n thm thnh ph Bath - ni ting vi sui nc nng u tin c pht
hin cch y hn 2.000 nm. on tham quan:
Roman Bath - khu nh tm cng cng ni ting theo kin trc La M tuyt p vo bc nht
thnh ph Bath c dng sui nc nng thin nhin c cha vo h gia ta nh to nn mu
ngc bch xanh mt.
Cu Pulteney bc qua sng Avon - cy cu th mng ca nhng cp tnh nhn.
Tip tc di chuyn n Bristol. Ti y Qu khch c th chim ngng Cy cu treo Clipton
Suspension Bridge ni ting, biu tng ca thnh ph Bristol.
n ti v nhn phng khch sn ngh ngi. Ngh m ti Bristol.
NGY 04 (20/08): BRISTOL BIBURY OXFORF LONDON (n ba ba)
n sng ti khch sn, on lm th tc tr phng v khi hnh tham quan:
Lng Bibury: l ngi lng tuyt p nm bn con sng Coln th mng, vng Cotswold, nc
Anh. Ngi lng ny ni ting vi nhng cn nh c xy bng sa thch c knh tn ti sut
hng trm nm, mang m nt kin trc c knh, yn bnh ca vng Cotswold. Dng nh c
ngi lng c bao ph bi mt mu nu en bng by.
Chp hnh lu nim ti Arlington Line: con ph ngn ny l ni ta lc ca nhng cn nh c
nht, nn th nht, c xy dng t cui th k 14 v tn ti vng vng sut 600 nm qua.
Qy khch n tra v tip tc tham quan:
Chp hnh lu nim ti i hc Oxford: l mt trong nhng trng i hc danh ting v lu
i nht nc Anh.
T do tham quan v mua sm ti Bicester Outlet Village - Thin ng mua sm hng u Chu
u vi nhng thng hiu ni ting.
on quay v London n ti v nhn phng khch sn. Ngh m ti London.

NGY 5 (21/08): LONDON PARIS (n ba ba)


Qu khch n sng ti khch sn, on lm th tc tr phng, xe a on tham quan: mua sm Ph
Harrods trung tm thng mi sang trng v sm ut nht London.
n gi hn, xe a on ra sn bay p chuyn bay i Paris lc 13:55.
16:10 n Paris, mt trong nhng thnh ph hin i v trng l nht trn Th Gii, nhng ng thi vn
cn gi c nhng nt c knh, nguy nga. Xe a on tham quan:
Chp hnh lu ni m
bn Arc de Triomphe - Khi Hon Mn do Napolon cho xy dng vo
nm 1806 vinh danh qun i, c hon thnh vo nm 1836.

i L Champs-lyses ln v ni ting ca thnh ph Paris l ni t chc cc s kin, l hi quan


trng ca Paris, nh Duyt binh ngy 14 thng 7, chng cui ca cuc ua xe p Tour de France, a
im cc cuc n mng, cho n nm mi.
Qung trng Concorde vi ngn thp bt 3,000 nm c ngun gc t Ai Cp
Chp hnh lu ni m bnAlexander III Bridge cy cu bc qua sng Seine gia qun 7 v qun 8 thnh
ph Paris.
on dng ba ti v v khch sn nhn phng ngh ngi. Ngh m Paris.
NGY 6 (22/08): PARIS (n ba ba)
Qu khch dng im tm sng trong khch sn, on tham quan:
Lu i Versailles (bao gm v vo cng): biu tng ca quyn lc ti thng ca cc triu i phong
kin Php nm 1979 n c UNESCO a vo danh sch Di sn Th Gii.
Qu khch khi hnh v li Paris dng ba tra v tip tuc tham quan:
Thp Eiffel mt trong nhng biu tng chnh ca Paris c xy dng vo nm 1887, cao 320 mt v
l mt trong nhng k quan sng to ca con ngi trong th k 19. Qu khch ln tng 2 tham quan
Thp. Nu thp Eiffel trong giai on sa cha hoc khng c v, qu khch vn c th ngm ton cnh
thnh ph v chp hnh cng vi thp Effel i Montmartre.
Notre Dame Cathedral - Nh th c B Paris: ni ting trong tc phm bt h cng tn Nh Th
c B ca i vn ho Php Victor Hugo, c xy dng trn c lao Sng Seine cch nay 850 nm.
Ngi thuyn Bateaux Parisiens do sng Seine th mng ngm nhn nhng cng trnh kin trc dc
theo b sng nh thp Eiffel, nh th c B, bo tng Lourve,
Qu khch dng ba ti, xe a on v khch sn ngh ngi. Ngh m Paris.
NGY 7 (23/08): PARIS VIT NAM (n sng)
Sau khi n sng ti khch sn, Qu khch lm th tc tr phng, xe a on tham quan mua sm trong
thnh ph.
n gi hn, xe a on ra sn bay lm th tc p chuyn bay v li Vit Nam. Qu khch n v ngh
ngi trn my bay.
NGY 8 (23/08): N VIT NAM
n sn bay Ni Bi, chia tay on hn gp li qu khch trong nhng hnh trnh tip theo.

GI DCH V:
KHCH NGI

T 15 KHCH NGI LN
TR LN

77.990.000 VN

T 15 KHCH NGI LN
TR LN

82.990.000 VN

Gi bao gm:
V my bay kh hi hng ph thng theo on: H Ni London//Paris H Ni. Gi v my bay c
th thay i ty vo thi im t v. Cng ty s ph thu chnh lch trong trng v my bay tng cao.
Ph an ninh sn bay, ph xng du, thu phi trng.
V my bay ph thng theo on: London Paris. Xut v online, gi v my bay c th thay i ty vo
thi im t v. Cng ty s ph thu chnh lch trong trng v my bay tng cao.
L ph th thc nhp cnh Anh, Php.
Khch sn 3* (phng i hoc phng ba nu l khch hoc l do gii tnh hoc l khch).

n ung, tham quan nh chng trnh.


Xe tham quan my lnh sut tuyn theo chng trnh.
Hng dn vin c kinh nghim theo on sut tuyn.
Bo him Du lch tiu chun Quc t vi mc bi thng ti a 1.050.000.000 VN/trng hp cho
khch di 65 tui, 525.000.000 VN/trng hp cho khch t 65 tui tr ln. Cc vn lin quan n
bo him do bo him chi tr.
Qu tng ca Carnival Group.
Gi cha bao gm:
H chiu (cn gi tr t nht 06 thng tnh n ngy v Vit Nam). H chiu m bo cc yu t sau: hnh
nh khng b h hng, m nhe, thng tin y , d cn hn s dng nhng nu hnh nh b m nhe,
vn khng c xut hay nh p cnh.
Ph thu v my bay hng thng gia (nu c).
Ph thu ph xng du tng ti thi im xut v (nu c) vi xut trnh vn bn ph thu ca hng hng
khng.
Tham quan, di chuyn ngoi chng trnh.
Chi ph c nhn, hnh l qu cc, in thoi, git i.
Ph thu phng n: 24.990.000 VN/khch
Bi dng ngi khun vc hnh l
i vi khch Vit kiu hoc khch c quc tch nc ngoi c VISA c nhu cu lm VISA ti nhp
VISA ti nhp Vit Nam, chi ph l 1.155.000VN/khch (ly ti ca khu Tn Sn Nht c gi tr 1 ln/
1 thng).
Chi ph i vi hnh l qu trng lng quy nh c chng quc t v chng ni a.
Ph thu ph tri khi ngy khi hnh ri vo lch hi ch nhng thnh ph tham quan.
Tin bi dng ti x v hng dn vin a phng: 7 GBP/khch/ngy.
Ghi ch:
Tr em t 12 tui tr ln bng gi tour ngi ln.
Trong trng hp ch c 1 khch (ngi ln) i vi 1 b (di 12 tui), qu khch vui lng ng tin tour
cho B ng ging ring.
Gi tour tnh trn c s on ti thiu 15 khch ngi ln tr ln. Do vy nu s khch c cp visa
hoc s khch ng k khng cho on khi hnh (10-14 khch), Cng ty vn t chc cho Qu
khch nhng s ph thu cho on t khch on khi hnh ng lch trnh.
Trong trng hp b t chi VISA, qu khch thanh ton l ph VISA v th mi theo quy nh ca i
s/ Lnh s qun, ph dch v, v ph dch thut h s (nu c). Chi ph visa Chu u l 6.000.000
VN/ khch, visa Anh l 8.000.000 VN/khch.
Trong trng hp xin visa 2 nc hoc 2 khu vc yu cu xin 2 loi visa khc nhau, nu qu khch rt
visa 1 nc hoc 1 khu vc th qu khch vn phi tham gia chng trnh tour nc hoc khu vc cn
li.
Trong trng hp xin visa Chu u cho chng trnh tham quan nhiu nc trong khi Schengen, nu
qu khch rt visa ca mt nc trong chng trnh th c th ti np h s xin visa ca nhng nc cn
li m trong chng trnh tham quan. Theo qu khch s chu thm phn l ph visa trong nhng ln
np tip theo.
Trong trng hp qu khch ng k tour theo nhm khch hoc gia nh, nu 1 trong s cc thnh vin
b t chi visa, cc thnh vin cn li vn phi tham gia tour.
Gi tour khng p dng vo dp l, tt, hi ch ca 2 nc.
Gi tour khng p dng cho mc ch thm ving c nhn hoc thng mi.
Chng trnh tour l du lch trn gi kt hp tham quan mua sm, khch hng khng t tch on, cc
dch v khng s dng s khng c hon li. Cc chi ph pht sinh do khch hng t thanh ton.

Cng ty s khng chu trch nhim v vic mt im tham quan/ ving thm trong cc trng hp: cc
im tham quan/ ving thm b ng ca m khng c bo trc, kt xe hoc do Qu khch dng li
mt im qu thi gian tham quan quy nh.
Cng ty khng chu trch nhim trong trng hp tr chuyn bay do qu khch khng c mt sn bay
theo quy nh ca hng khng hoc v nhng l do c nhn ca khch hng.
Do chi ph xng du c th tng vo thi im xut v m khng c bo trc. Chng ti s xut trnh
cng vn ca hng khng v vic tng ph thu (nu c) v xin ngh khch cho tng gi tng ng.
Ty vo tnh hnh thc t, th t cc im tham quan trong chng trnh c th thay i nhng vn m
bo y cc im tham quan nh lc u.
Do cc chuyn bay ph thuc vo cc hng hng khng nn trong mt s trng hp gi bay c th thay
i m khng c bo trc.
Trong nhng trng hp khch quan nh: khng b, thin tai, thi hn cp visa ca Lnh s qun hoc
do thay i lch trnh ca cc phng tin vn chuyn cng cng nh: my bay, tu ha, th cng ty du
lch s gi quyn thay i l trnh v s thun tin, an ton cho khch hng v s min tr trch nhim bi
thng nhng thit hi pht sinh.
H chiu m bo cc yu t sau: hnh nh khng b h hng, m nhe, thng tin y , d cn hn s
dng nhng nu hnh nh b m nhe, vn khng c xut hay nh p cnh ....trng hp vo ngy khi
hnh, Qu khch khng c xut hoc nh p cnh trong nc v ngoi nc cng ty s khng chu trch
nhi m v khng hon tin cc khon chi ph lin quan khc.
V visa dnh cho khch quc tch nc ngoi, hay vi t kiu, vui lng kim tra visa ca khch vo vi t
nam nhiu ln hay 1 ln. khch hng lm visa ti nh p, ngy i tour mang theo 2 tm hnh 4x6 , v mang
theo visa vo vi t nam khi xut ,nh p cnh.
Khch mang quc tch nc ngoi phi c th thc nhp cnh Vit Nam cn hn s dng tnh n ngy
khi hnh.
Qu khch mang 2 Quc tch hoc Travel document vui lng thng bo vi nhn vin bn tour ngay thi
im ng k tour v np bn gc km cc giy t c lin quan (nu c). Khi tham gia tour hnh hng
Israel yu cu qu khch em theo tt c cc h chiu khi xut nhp cnh i nc ngoi.
Qu khch ch mang th xanh (th tm tr ti nc ngoi) v khng cn h chiu VN cn hiu lc th
khng ng k du lch sang nc th ba c.
Qu khch t 75 tui tr ln yu cu phi c giy xc nhn y sc kho i du lch nc ngoi do
bc s cp v giy cam kt sc khe vi Cng ty. Yu cu phi c ngi thn di 60 tui y sc
kho i theo. Ngoi ra, khch trn 75 tui yu cu ng thm ph bo him cao cp (ph thay i ty theo
tour). Khng nhn khch t 80 tui tr ln.
Qu khch mang thai xin vui lng bo cho nhn vin bn tour ngay ti thi im ng k c t vn
thm thng tin. Khng nhn khch mang thai t 3 thng tr ln i vi tour i Singapore v 5 thng tr
ln i vi cc tour cn li.
Khi ng k tour du lch, Qu khch vui lng c k chng trnh, gi tour, cc khon bao gm cng nh
khng bao gm trong chng trnh, cc iu kin hy tour....
Trong trng hp qu khch khng trc tip n ng k vui lng lin h tm hiu k thng tin t ngi
n ng k th.

Carnival Group Knh chc Qu khch mt chuyn du lch tht th v!