You are on page 1of 2

Harmonogram dziaa GIMNAZJALISTY kandydata do szkoy ponadgimnazjalnej

w ramach elektronicznej rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych dla modziey


na rok szkolny 2016/2017
Termin

REKRUTACJA PODSTAWOWA
Uczniowie
gimnazjw
w szkoach loginy i hasa.

prowadzonych

przez

m.st. Warszaw

od

do

odbieraj

Publikacja oferty edukacyjnej szk ponadgimnazjalnych w elektronicznym systemie


rekrutacji pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl.

21 kwietnia 22 kwietnia
21 kwietnia

Uzupenianie i skadanie wnioskw o przyjcie do szkoy ponadgimnazjalnej:


Uczniowie
gimnazjw
prowadzonych
przez
m.st.
Warszaw
loguj
si
do systemu wprowadzajc login i haso uzyskane w macierzystych szkoach.
Uczniowie gimnazjw nieprowadzonych przez m.st. Warszaw samodzielnie zakadaj konta 25 kwietnia 29 kwietnia
w systemie.
od godz.
do godz.
9.00
16.00
Wszyscy kandydaci uzupeniaj wniosek, wybieraj maksymalnie trzy szkoy, a w nich
dowoln liczb oddziaw. List wybranych oddziaw ukadaj w kolejnoci od najbardziej do
oraz
oraz
najmniej preferowanego.
9 maja
18 maja
Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i jego rodzicw/opiekunw prawnych
od godz.
do godz.
oraz dokumenty potwierdzajce spenianie dodatkowych warunkw lub kryteriw kandydaci
9.00
16.00
skadaj w szkole pierwszego wyboru.
Uwaga! W przypadku niezoenia dokumentw we wskazanym terminie kandydat nie bdzie
bra udziau w postpowaniu rekrutacyjnym.
Kandydaci do oddziaw sportowych, mistrzostwa sportowego przystpuj do prb
sprawnoci fizycznej w terminie wyznaczonym przez szko. Wyniki sprawdzianw zostan
opublikowane do 16 czerwca do godz. 15.00.

19 maja

31 maja

Kandydaci do oddziaw dwujzycznych, midzynarodowych przystpuj do sprawdzianw


kompetencji jzykowych dla danego jzyka w szkole umieszczonej najwyej na licie
preferencji. Wyniki sprawdzianw zostan opublikowane do 16 czerwca do godz. 15.00.

20 maja

31 maja

Kandydaci do oddziaw, w ktrych obowizuj sprawdziany uzdolnie kierunkowych


przystpuj do sprawdzianw zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoy.
Kandydaci mog zmieni decyzj dotyczc wyboru szk/oddziaw (na tym etapie brak
moliwoci wyboru szkoy, do ktrej przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnie
kierunkowych, kompetencji jzykowych, prba sprawnoci fizycznej, jeli kandydat nie
przystpi do nich w maju).
17 czerwca
W celu wprowadzenia zmian we wniosku naley z jednym z rodzicw/prawnych opiekunw od godz.
uda si do szkoy pierwszego wyboru i anulowa wniosek, nastpnie wprowadzi do
10.00
systemu nowe informacje, wydrukowa oraz podpisa wniosek i zoy nowy wniosek wraz z
innymi wymaganymi dokumentami do szkoy, ktra teraz jest szko pierwszego wyboru.

21 czerwca
do godz.
16.00

Uczniowie gimnazjw prowadzonych przez m.st. Warszaw sprawdzaj poprawno danych o 23 czerwca
osigniciach wprowadzonych do systemu rekrutacji. W przypadku stwierdzenia bdw, od godz.
kandydaci informuj o tym macierzyste gimnazjum, ktre dokona korekty.
14.30

24 czerwca
do godz.
10.00

Uczniowie gimnazjw nieprowadzonych przez m.st. Warszaw wprowadzaj do systemu 24 czerwca


oceny ze wiadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osigniciach od godz.
odnotowanych na wiadectwie.
9.00

28 czerwca
do godz.
16.00

Kandydaci skadaj kopi wiadectwa i kopi zawiadczenia o wynikach egzaminu 24 czerwca


gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
od godz.
11.00

28 czerwca
do godz.
16.00

Komisje rekrutacyjne ogaszaj listy kandydatw zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


do przyjcia.
Kandydaci do szk zawodowych otrzymuj ze szkoy skierowanie na badania do lekarza
medycyny pracy, w celu uzyskania zawiadczenia o braku przeciwwskaza zdrowotnych
do podjcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni znajduj si na stronie internetowej
Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl).
Kandydaci potwierdzaj wol podjcia nauki w szkole, do ktrej zostali zakwalifikowani
poprzez zoenie oryginaw: wiadectwa ukoczenia gimnazjum, zawiadczenia
o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zawiadczenia lekarskiego o braku
przeciwskaza zdrowotnych do podjcia praktycznej nauki zawodu.

15 lipca
do godz.16.00
18 lipca
od godz.
9.00

19 lipca
do godz.
16.00

18 lipca
od godz.
9.00

25 lipca
do godz.
16.00

Uwaga! W przypadku niezoenia oryginaw dokumentw we wskazanym terminie


kandydat nie zostanie przyjty do szkoy.
Komisje rekrutacyjne ogaszaj listy kandydatw przyjtych i nieprzyjtych.

26 lipca
do godz.16.00

REKRUTACJA UZUPENIAJCA
Kandydaci skadaj wniosek bezporednio w wybranej szkole dysponujcej wolnymi
miejscami wraz z dokumentami potwierdzajcymi spenianie warunkw lub kryteriw
branych pod uwag w postepowaniu rekrutacyjnym.

27 lipca
od godz.
9.00

2 sierpnia
do godz.
16.00

Kandydaci do oddziaw sportowych, mistrzostwa sportowego przystpuj do prb


sprawnoci fizycznej (dotyczy kandydatw, ktrzy nie przystpili do sprawdzianw w maju).
Wyniki sprawdzianw do 4 sierpnia do godz. 16.00.

3 sierpnia godz. 13.00

Kandydaci do oddziaw dwujzycznych przystpuj do sprawdzianw kompetencji


jzykowych (dotyczy osb, ktre nie przystpiy do sprawdzianu w maju). Wyniki
sprawdzianw do 4 sierpnia do godz. 16.00.

3 sierpnia godz. 9.00

Komisje rekrutacyjne ogaszaj listy kandydatw zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22 sierpnia do godz. 15.00
do przyjcia.
Kandydaci do szk zawodowych otrzymuj ze szkoy skierowanie na badania do lekarza
medycyny pracy, w celu uzyskania zawiadczenia o braku przeciwwskaza zdrowotnych
do podjcia praktycznej nauki zawodu.

22 sierpnia

Kandydaci potwierdzaj wol podjcia nauki w szkole, do ktrej zostali zakwalifikowani


poprzez zoenie oryginaw: wiadectwa ukoczenia gimnazjum, zawiadczenia 23 sierpnia
o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zawiadczenia lekarskiego o braku od godz.
przeciwskaza zdrowotnych do podjcia praktycznej nauki zawodu.
8.00
Komisje rekrutacyjne ogaszaj listy kandydatw przyjtych i nieprzyjtych.

25 sierpnia
do godz.
16.00

26 sierpnia
do godz. 16.00