You are on page 1of 11

Sygn.

akt I ACa 1056/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 19 maja 2016 r.
Sd Apelacyjny w Warszawie I Wydzia Cywilny w skadzie:
Przewodniczcy: SSA Bogdan wierczakowski
Sdziowie SA Katarzyna Polaska Farion
SA Marta Szerel
Protokolant Karolina Dugosz
po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2016 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powdztwa R. Z.
przeciwko (...) spce akcyjnej z siedzib w W., Grupie (...) spce z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w W.,
(...) spce akcyjnej z siedzib w W. i G. M. (poprzednio: P.) spce z ograniczon odpowiedzialnoci
z siedzib w W.
o ochron dbr osobistych
na skutek apelacji powoda
od wyroku Sdu Okrgowego w Warszawie
z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt II C 419/13
1. zmienia zaskarony wyrok:
a) w punkcie I (pierwszym) w czci, w ten sposb, e:
nakazuje (...) spce akcyjnej z siedzib
w W. dokonanie anonimizacji danych osobowych R. Z. na stronie internetowej w depeszy z dnia
3 kwietnia 2013 r. zatytuowanej: Komisja regulaminowa za uchyleniem immunitetu posowi
RP przez zastpienie jego imienia i nazwiska inicjaami R.Z.;
nakazuje (...) spce akcyjnej z siedzib
w W. opublikowanie na swoim serwisie informacyjnym, w terminie do dnia 4 czerwca 2016
r., owiadczenia nastpujcej treci: (...). w W. w wykonaniu wyroku Sdu Okrgowego w
Warszawie informuje, e w depeszy z dnia 3 kwietnia 2013 r., informujcej o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisj Regulaminow i Spraw Poselskich wniosku oskaryciela
prywatnego Pana Ryszarda M. Z. o uchylenie immunitetu posowi R. K., niezgodnie z prawem
podano dane osobowe oskaryciela prywatnego, na co nie uzyskano zgody. Wobec powyszego,
(...) informuje, e dane osobowe Pana Ryszarda M. Z. nie mog by publikowane przy
wykorzystaniu powyszej depeszy PAP

nakazuje (...) spce akcyjnej z siedzib w W. przesanie na adres do korespondencji powoda


listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 4 czerwca 2016 r., przeprosin
o nastpujcej treci: (...). w wykonaniu wyroku Sdu Okrgowego w Warszawie przeprasza
Pana Ryszarda M. Z. za naruszenie jego dbr osobistych poprzez niezgodne z prawem publiczne
przetwarzanie jego danych osobowych oraz podanie informacji naruszajcych dobra osobiste
w depeszy z dnia 3 kwietnia 2013 r., dotyczcej wniosku o uchylenie immunitetu posowi (...)
R. K.;
nakazuje (...) spce akcyjnej z siedzib w W. przesanie na adres do korespondencji
powoda listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 4 czerwca 2016
r., przeprosin o nastpujcej treci: (...) S.A. w wykonaniu wyroku Sdu Okrgowego w
Warszawie przeprasza Pana Ryszarda M. Z. za naruszenie jego dbr osobistych poprzez
niezgodne z prawem publiczne przetwarzanie jego danych osobowych oraz podanie informacji
naruszajcych dobra osobiste w Internecie oraz w publikacji prasowej z dnia 3 kwietnia 2013
r. pt. Komisja regulaminowa za uchyleniem immunitetu posowi RP;
nakazuje (...) spce z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w W. przesanie na adres
do korespondencji powoda listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia
4 czerwca 2016 r., przeprosin o nastpujcej treci: (...) sp. z o.o. (poprzednio (...) sp. z o.o.)
w wykonaniu wyroku Sdu Okrgowego w Warszawie przeprasza Pana Ryszarda M. Z. za
naruszenie jego dbr osobistych poprzez niezgodne z prawem publiczne przetwarzanie jego
danych osobowych oraz podanie informacji naruszajcych dobra osobiste w Internecie oraz w
publikacji prasowej z dnia 3 kwietnia 2013 r. pt. Uchyl immunitet posowi (...)?;
nakazuje Grupie (...) spce z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w W. przesanie na
adres do korespondencji powoda listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do
dnia 4 czerwca 2016 r., przeprosin o nastpujcej treci: Grupa (...) sp. z o.o. w wykonaniu
wyroku Sdu Okrgowego w Warszawie przeprasza Pana Ryszarda M. Z. za naruszenie jego
dbr osobistych poprzez niezgodne z prawem publiczne przetwarzanie jego danych osobowych
oraz podanie informacji naruszajcych dobra osobiste w Internecie oraz w publikacji prasowej
z dnia 3 kwietnia 2013 r. pt. Komisja regulaminowa za uchyleniem immunitetu posowi RP;
b) w puncie II (drugim) w ten sposb, e znosi midzy stronami koszty procesu;
2. oddala apelacj w pozostaej czci;
3. znosi midzy stronami koszty postpowania apelacyjnego.
SSA Katarzyna Polaska Farion SSA Bogdan wierczakowski SSA Marta Szerel
Sygn. akt I ACa 1056/15

UZASADNIENIE
R. Z. wystpi z pozwem przeciwko pozwanym: (...) S.A. w W., (...) S.A. w W., (...) spce z o.o. w W. (obecnie (...)
spka z o.o.) i Grupa (...) spce z o.o. w W. o:
1) stwierdzenie, e doszo do naruszenia przez pozwanych dbr osobistych powoda w postaci godnoci, dobrego
imienia i prawa do prywatnoci;
2) nakazanie pozwanym dokonania zanonimizowania poprzez usunicie danych osobowych oraz osobopoznawczych
powoda z publicznie przetwarzanych przez nich treci, w tym na stronach internetowych;

3) nakazanie pozwanej (...) S.A. w W. opublikowania w swoim serwisie informacyjnym sprostowania o nastpujcej
treci: (...), wykonujc wyrok Sdu Okrgowego w Warszawie informuje, e w depeszy z dnia 3 kwietnia 2013 roku,
informujcej o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisj Regulaminow i Spraw Poselskich wniosku oskaryciela
prywatnego Pana Ryszarda M. Z. o uchylenie immunitetu posowi R. K., niezgodnie z prawem podano dane osobowe
oskaryciela prywatnego, na co nie uzyskano zgody. Wobec powyszego, (...) informuje, e dane osobowe Pana
Ryszarda M. Z. nie mog by publikowane przy wykorzystywaniu powyszej depeszy (...), w terminie 14 dni od daty
uprawomocnienia si wyroku;
4) nakazanie pozwanej (...) S.A. w W. przesania na adres do korespondencji powoda listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru, w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia si wyroku przeprosin o nastpujcej treci:
(...) wykonujc wyrok Sdu Okrgowego w Warszawie przeprasza Pana Ryszarda M. Z. za naruszenie jego dbr
osobistych poprzez niezgodne z prawem publiczne przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych naruszajcych
dobra osobiste w depeszy z dnia 3 kwietnia 2013 roku, dotyczcej wniosku o uchylenie immunitetu posowi (...) R. K.;
5) nakazanie pozwanej (...) S.A. w W. przesania na adres do korespondencji powoda listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru, w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia si wyroku przeprosin o nastpujcej treci:
(...) SA wykonujc wyrok Sdu Okrgowego w Warszawie przeprasza Pana Ryszarda M. Z. za naruszenie jego dbr
osobistych poprzez niezgodne z prawem publiczne przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych naruszajcych
dobra osobiste w Internecie oraz w publikacji prasowej z dnia 3 kwietnia 2013 roku pt. Komisja regulaminowa za
uchyleniem immunitetu posowi RP;
6) nakazanie pozwanej (...) spce z o.o. w W. przesania na adres do korespondencji powoda listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia si wyroku przeprosin o nastpujcej
treci: (...) sp. z o.o. wykonujc wyrok Sdu Okrgowego w Warszawie przeprasza Pana Ryszarda M. Z. za naruszenie
jego dbr osobistych poprzez niezgodne z prawem publiczne przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych
naruszajcych dobra osobiste w Internecie oraz w publikacji prasowej z dnia 3 kwietnia 2013 roku pt. Uchyl
immunitet posowi (...)?;
7) nakazanie pozwanej Grupa (...) spce z o.o. w W. przesania na adres do korespondencji powoda listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia si wyroku przeprosin o nastpujcej
treci: Grupa (...) sp. z o.o. wykonujc wyrok Sdu Okrgowego w Warszawie przeprasza Pana Ryszarda M. Z. za
naruszenie jego dbr osobistych poprzez niezgodne z prawem publiczne przetwarzanie jego danych osobowych oraz
danych naruszajcych dobra osobiste w Internecie oraz w publikacji prasowej z dnia 3 kwietnia 2013 roku pt. Komisja
regulaminowa za uchyleniem immunitetu posowi RP;
9) zasdzenie od pozwanej (...) S.A.: 10 000 z z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, tytuem
zadouczynienia na rzecz powoda i 10 000 z na rzecz Stowarzyszenia (...) w W. z przeznaczeniem na dziaalno
(...) oraz (...)
8) zasdzenie od pozwanych: (...) S.A. w (...) spki z o.o. w W. kwot po 8 000 z, za od Grupa (...) spki z o.o. w W.
kwoty 4 000 z wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14 maja 2013 r. na rzecz powoda, tytuem zadouczynienia;
9) zasdzenie od pozwanych: (...) S.A. w W., (...) spki z o.o. w W. oraz Grupa (...) spki z o.o. w W. na rzecz
Stowarzyszenia (...) w W. z przeznaczeniem na dziaalno (...) kwot po 5 000 z.
Nadto powd wnis o zasdzenie od pozwanych kosztw procesu.
Wyrokiem z dnia 4 marca 2015 r. Sd Okrgowy w Warszawie oddali powdztwo i zasdzi od powoda na rzecz
kadego z pozwanych kwoty po 200 z tytuem zwrotu kosztw zastpstwa procesowego, koszty opaty sdowej od
pozwu przejmujc na rachunek Skarbu Pastwa.
Podstawa faktyczna rozstrzygnicia jest nastpujca.

Wnioskiem zoonym w dniu 30 kwietnia 2012 r. R. Z. wystpi do Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
o wyraenie zgody przez Sejm na pocignicie do odpowiedzialnoci karnej posa R. K., przeciwko ktremu
wnioskodawca wnis w dniu 30 grudnia 2011 r. prywatny akt oskarenia o to, e R. K. udzielajc wypowiedzi prasowej,
ktra zostaa opublikowana w dzienniku (...) w dniu 22 listopada 2011 r. oraz na stronie internetowej dziennika,
znieway R. Z. uywajc wobec niego okrelenia uznanego powszechnie za obraliwe.
Wniosek R. Z. o wyraenie zgody przez Sejm na pocignicie posa R. K. do odpowiedzialnoci karnej zosta
rozpatrzony przez Komisj Regulaminow i Spraw Poselskich w dniu 3 kwietnia 2013 r. Przebieg posiedzenia by
jawny i zosta opublikowany w oficjalnym biuletynie i na stronie internetowej Sejmu.
W trakcie posiedzenia Komisji, jej Przewodniczcy udzieli gosu penomocnikowi R. Z. i poleci przedstawi wniosek
oraz wypowiedzie si co do jego treci. Penomocnik R. Z. wskaza, e pose R. K. uy wobec R. Z. wulgarnego
okrelenia udzielajc publicznej wypowiedzi dla prasy w rozmowie z dziennikarzem, opublikowanej w treci artykuu
autorstwa C. G. pt. K. i prba korupcji? w dzienniku(...)w dniu 22 listopada 2011 r. oraz na stronie internetowej
dziennika. Penomocnik wskaza dalej, e w ten sposb pose R. K. popeni czyn zabroniony stanowicy wystpek,
okrelony w art. 216 2 k.k., w zwizku z czym R. Z. wystpi z prywatnym aktem oskarenia.
Zabierajc gos w dyskusji pose R. K. wskaza, e jest przeciwny pozbawieniu go przez Sejm immunitetu, bowiem
R. Z. jest by moe najwikszym pieniaczem w historii polskiego sdownictwa, w ogle w dziejach Polski i
skary praktycznie ju wszystkich. Pose nie kwestionowa, e uy w stosunku do wnioskodawcy sowa uwaanego
powszechnie za obraliwe, to jest sowo na s, kocwka syn, ktre zostao nastpnie opublikowane w dzienniku(...)
W dniu 3 kwietnia 2013 r. opublikowano depesz (...) pt. Komisja regulaminowa za uchyleniem immunitetu posowi
RP, w ktrej podsumowano przebieg posiedzenia Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. W depeszy wskazano,
e Komisja pozytywnie zaopiniowaa wniosek o uchylenie immunitetu posowi (...) R. K., przeciwko ktremu prywatny
akt oskarenia wnis R. Z.. Dziennikarz (...) zrelacjonowa kolejno i tre wypowiedzi osb zabierajcych gos w
dyskusji. W materiale zacytowano wypowied posa R. K. odnoszc si do zarzutu zniewaenia, ktry w trakcie
posiedzenia Komisji powiedzia, e chodzi o jedno sowo na s, kocwka syn, ktre zastrzeg do wiadomoci
dziennikarzy, ale zostao umieszczone w artykule. Powodem tego okrelenia miay by publikacje, w ktrych zdaniem
posa, R. Z. wypowiada si bardzo pejoratywnie na jego temat, a ktre dotyczyy domniemanej wsppracy R. K. ze
Sub Bezpieczestwa. W depeszy zacytowano rwnie wypowied R. K., ktry odnis si bezporednio do osoby
wnioskodawcy wskazujc, e wystarczy sobie wygooglowa R. Z. i mona si przekona, e jest to by moe najwikszy
pieniacz w historii polskiego sdownictwa. Skary ju praktycznie wszystkich.
Depesza (...) zostaa zamieszczona w dniu 3 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej Gazety (...) pt. Komisja
regulaminowa za uchyleniem immunitetu posowi RP, na stronie internetowej (...) pt. Uchyl immunitet posowi
(...)?, na stronie internetowej portalu (...)pt. Komisja regulaminowa za uchyleniem immunitetu R. K. i na
stronie internetowej portalu(...). Komisja regulaminowa za uchyleniem immunitetu posowi RP. Na stronach
internetowych, gdzie opublikowano tre depeszy wskazano, e informacje pochodz od (...). W publikacjach
pozostawiono dane osobowe R. Z. w postaci imienia i nazwiska.
R. Z. zwrci si do (...) S.A., (...) S.A., (...) sp. z o.o. i Grupa (...) sp. z o.o. o zaniechanie naruszania jego dbr
osobistych.
(...). A i (...) S.A. nie zgodziy si na usunicie opublikowanej depeszy (...) ze swoich serwisw informacyjnych
wskazujc, e zakwestionowane przez R. Z. fragmenty depeszy s oficjalnymi wypowiedziami posa R. K., za ktre nie
ponosz odpowiedzialnoci. (...) sp. z o.o. nie odpowiedziaa na wezwanie R. Z..
Grupa (...) sp. z o.o. nie podzielia zdania R. Z., e poprzez publikacj artykuu doszo do naruszenia jego dbr
osobistych i nie uznaa adnych roszcze z tego tytuu. Mimo to, dane osobowe R. Z. zostay usunite z portalu (...)

R. Z. by posem II kadencji Sejmu w latach 1993-1997. Przez pewien czas peni take funkcj zastpcy redaktora
naczelnego, czyli R. K. w tygodniku (...)
Sd wskaza, e powysza podstawa faktyczna by niesporna, jedynie pozwana (...) S.A. twierdzia, e artyku
dotyczcy sprawozdania z komisji sejmowej, w ktrym podano personalia powoda, nie zosta umieszczony w gazecie,
take w jej internetowym wydaniu. Jednoczenie jednak nie zakwestionowaa autentycznoci pisma powoanego w
stanie faktycznym, w ktrym (...) S.A. owiadczya, e nie zgadza si na usunicie opublikowanej depeszy (...) ze swoich
serwisw informacyjnych. Wskazuje to na fakt, e pozwana ta przed wszczciem postpowania sdowego potwierdzia
fakt opublikowania zakwestionowanego artykuu. Dlatego te Sd uzna t okoliczno za wykazan przez powoda.
Zdaniem Sd I instancji powdztwo nie zasugiwao na uwzgldnienie poniewa powd nie wykaza, eby doszo do
bezprawnego naruszenia jego dbr osobistych pozwani skutecznie obalili domniemanie bezprawnoci zawarte w
art. 24 k.c.
W depeszy (...) oraz w publikacjach pozostaych pozwanych, relacjonujcych przebieg posiedzenia komisji sejmowej,
doszo do naruszenia dbr osobistych powoda w postaci naruszenia godnoci i dobrego imienia, a take w
ograniczonym zakresie prawa do prywatnoci. Wskazanie imienia i nazwiska pozwolio na identyfikacj R. Z. przez
odbiorcw przekazu. Wypowiedzi pochodzce z posiedzenia komisji i zacytowane w depeszy i publikacjach, ktre
mwi o wulgarnym sowie uytym w stosunku do powoda, a take okrelaj R. Z. jako najwikszego pieniacza w
historii polskiego sdownictwa czy przywouj fakty z jego ycia w postaci pobytu w wizieniu, niewtpliwe naruszaj
godno i dobre imi osoby, ktrej dotycz. Wprawdzie wulgarne okrelenie odnoszce si do powoda nie zostao
zacytowane w caoci, ale zostao okrelone w taki sposb, e kady odbiorca przekazu mg je z atwoci odgadn.
Jednake powd, zobowizany do wskazania, ktre konkretnie wypowiedzi naruszaj jego dobra osobiste, poda,
e nastpio naruszenie jego prawa do prywatnoci przez sam fakt podania jego imienia i nazwiska w spornych
artykuach. R. Z. nie powoywa si zatem na naruszenie swoich dbr osobistych poprzez podanie w spornych
materiaach prasowych informacji o tym, e jest najwikszym pieniaczem w historii polskiego sdownictwa czy te o
pobycie w wizieniu. Tym niemniej powd w pozwie oraz w swoich pismach odnosi si do tych kwestii.
Samo podanie imienia i nazwiska danej osoby, bez wskazania kontekstu podania personaliw, nie stanowi naruszenia
prawa do prywatnoci. Naruszy to prawo mog wypowiedzi dotyczce danej osoby wymienionej z imienia i nazwiska,
a zwizane z jej yciem prywatnym.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U.1984.5.24 ze zm.), publikowanie
zgodnych z prawd i rzetelnych sprawozda z jawnych posiedze Sejmu i rad narodowych oraz ich organw, a
take publikowanie rzetelnych, zgodnych z zasadami wspycia spoecznego ujemnych ocen dzie naukowych lub
artystycznych albo innej dziaalnoci twrczej, zawodowej lub publicznej suy realizacji zada okrelonych w art. 1
i pozostaje pod ochron prawa.
Zgodnie z kolei z art. 1 prawa prasowego, prasa, zgodnie z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolnoci
wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawnoci ycia publicznego oraz
kontroli i krytyki spoecznej.
Naley wskaza, e art. 41 prawa prasowego dotyczy nie tylko sprawozda z jawnych posiedze Sejmu, ale take z
jawnych posiedze organw Sejmu. Zgodnie za z art. 9 pkt 4 uchway Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30
lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P.2012.32 j.t.), organami Sejmu s komisje sejmowe.
Oznacza to, e art. 41 ustawy Prawo prasowe ma zastosowanie rwnie do sprawozdania z jawnego posiedzenia
Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, ktre miao miejsce w dniu 3 kwietnia 2013 r.
Sformuowanie uyte w wyej powoanym art. 41: zgodne z prawd i rzetelne oznacza, e sprawozdanie powinno
odzwierciedla przebieg posiedzenia w sposb zgodny z prawd i rzetelny. Dziennikarz nie moe zatem zmienia
ani przeinacza tego, co faktycznie zostao wypowiedziane w trakcie posiedzenia sejmu czy te komisji sejmowej.

Powd nie zarzuca ani (...), ani pozostaym trzem pozwanym, aby depesza i publikacje powielajce jej tre zawieray
informacje niezgodne z prawd czy byy nierzetelne. Zarzuty dotyczyy jedynie opublikowania imienia i nazwiska
powoda, co umoliwio odbiorcom przekazu zapoznanie si z niepochlebnymi wypowiedziami R. K. o R. Z., a przede
wszystkim o fakcie wniesienia przez powoda prywatnego aktu oskarenia przeciwko R. K..
Wskaza naley, e powd wystpi do Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o wyraenie przez Sejm
zgody na pocignicie do odpowiedzialnoci karnej posa R. K., przeciwko ktremu powd wnis do sdu prywatny
akt oskarenia. Wniosek zosta skierowany na jawne posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Z jego
przebiegu dziennikarz (...) sporzdzi materia prasowy, ktry zosta opublikowany w dniu 3 kwietnia 2013 r. w formie
depeszy. Gazeta (...), (...) zrelacjonoway przebieg posiedzenia komisji, powoujc si jednoczenie na depesz (...).
Pene zapisy przebiegu posiedze komisji sejmowych s publikowane przez Kancelari Sejmu Biuro Komisji
Sejmowych, w tym na stronie internetowej Sejmu. Analiza treci depeszy (...) z penym zapisem przebiegu posiedzenia
Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich nr(...) pozwolia Sdowi przyj, e sprawozdanie sporzdzone przez(...)
jest zgodne z prawd i rzetelne.
W trakcie posiedzenia Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich penomocnik reprezentujcy R. Z. przedstawi
tre wniosku o wyraenie przez Sejm zgody na pocignicie posa R. K. do odpowiedzialnoci karnej. Penomocnik
umotywowa danie wskazujc, e R. Z. wnis do sdu prywatny akt oskarenia przeciwko posowi o czyn z art. 216 2
k.k., gdy R. K. uy wobec powoda sowa uwaanego powszechnie za obraliwe, ktre zostao nastpnie opublikowane
w dzienniku(...). W trakcie posiedzenia Komisji Przewodniczcy udzieli take gosu posowi R. K., ktry wskaza, e
faktycznie uy w stosunku do powoda obraliwego sowa, zaczynajcego si na s i koczcego na syn. W swojej
wypowiedzi pose odnis si take bezporednio do osoby R. Z. wskazujc, e jest on najwikszym pieniaczem w
historii polskiego sdownictwa, e skary ju praktycznie wszystkich i ponad rok przebywa w wizieniu.
W depeszy (...) z dnia 3 kwietnia 2013 r. wskazano, co byo przedmiotem posiedzenia Komisji Regulaminowej i Spraw
Poselskich, kto zoy wniosek, z jakiej przyczyny i co zarzucono posowi K.. W materiale zacytowano take tre
wypowiedzi R. K., ktry potwierdzi, e uy obraliwego sowa w stosunku do powoda i wyjani o jakie sowo chodzio.
W depeszy zacytowano take dalsz cz wypowiedzi posa, ktry niepochlebnie wyraa si o R. Z..
W ocenie Sdu Okrgowego podanie imienia i nazwiska powoda w depeszy (...) oraz publikacjach pozostaych trzech
pozwanych nie byo bezprawne. Sprawozdanie (...), ktre zostao opublikowane w formie depeszy byo bowiem zgodne
z prawd i rzetelne, nie zawierao komentarzy odredakcyjnych ani odautorskich, a take odzwierciedlao rzeczywisty
przebieg posiedzenia komisji sejmowej. Ponadto przedrukowanie penej wersji przebiegu posiedzenia w oficjalnym
biuletynie pozwalao pozwanym opublikowa jego tre bez zanonimizowania danych osobowych powoda zarwno w
formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.
Zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy, z wyjtkiem przepisw art. 14-19 i art. 36
ust. 1, nie stosuje si rwnie do prasowej dziaalnoci dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984
r. Prawo prasowe oraz do dziaalnoci literackiej lub artystycznej, chyba e wolno wyraania swoich pogldw i
rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolnoci osoby, ktrej dane dotycz. W niniejszej sprawie nie
zachodzi przypadek, eby wolno rozpowszechniania informacji istotnie naruszaa prawa i wolnoci R. Z.. Oznacza
to, e ustawa o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.
Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy Prawo prasowe, nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikowa informacji oraz
danych dotyczcych prywatnej sfery ycia, chyba e wie si to bezporednio z dziaalnoci publiczn danej osoby.
Pojcie dziaalnoci publicznej naley tu rozumie dosy szeroko, przyjmujc, e nie chodzi wycznie o dziaalno
polityczn, ale take dziaalno naukow czy artystyczn, a take dziaalno osb, ktrych postawa i goszone pogldy
wspksztatuj pogldy panujce w spoeczestwie i ktre skupiaj wok siebie znaczce rodowiska opiniotwrcze,
przez ktre mog wywiera istotny wpyw na bieg spraw publicznych. Do osb powszechnie znanych mona zaliczy
takie osoby, ktre wprost lub w sposb dorozumiany godz si na podawanie do publicznej wiadomoci wiedzy o
swoim yciu, w tym take osoby prowadzce dziaalno gospodarcz lub spoeczn. Informacje ktre s przedmiotem

niniejszego postpowania, a ktre pochodz z posiedzenia komisji sejmowej nie dotyczyy sfery ycia prywatnego
powoda. Wrcz przeciwnie, dotyczyy prowadzonej przez niego dziaalnoci publicznej. R. Z. nie tylko by posem II
kadencji Sejmu w latach 1993-1997, ale take peni funkcj zastpcy redaktora naczelnego tygodnika (...)
Posiedzenie komisji sejmowej dotyczyo dziaalnoci powoda jako zastpcy redaktora naczelnego w tygodniku (...)
i jego wsppracy z redaktorem naczelnym, ktrym by R. K.. Wsppraca osb kierujcych czasopismem nie moe
zosta uznana za dziaalno prywatn, gdy gwnym zadaniem prasy jest dotarcie do nieograniczonego krgu
odbiorcw.
Niezasadny by natomiast zarzut pozwanych wskazujcy na wyczenie ich odpowiedzialnoci na podstawie art. 42
prawa prasowego. Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo prasowe, redaktor nie ponosi odpowiedzialnoci za
tre publikacji nadesanych przez (...)oraz za tre komunikatw urzdowych, o ktrych mowa w art. 34, jak rwnie
za tre orzecze i ogosze, o ktrych mowa w art. 35. Wydawca i redaktor nie ponosi odpowiedzialnoci za tre
ogosze i reklam opublikowanych zgodnie z art. 36.
Zauway naley, e we wskazanym przepisie wyrniono sytuacje, kiedy wyczona jest odpowiedzialno redaktora
za tre publikacji nadesanych przez (...) (ust. 1), a kiedy wyczona jest odpowiedzialno wydawcy i redaktora
(ust. 2). Gdyby w niniejszej sprawie pozwanymi byli wycznie redaktorzy Gazety (...), (...), portalu (...)wwczas
faktycznie nie ponosiliby oni odpowiedzialnoci za tre opublikowanych materiaw prasowych, ktre stanowiy
przedrukowanie depeszy (...). Powd prawidowo wytoczy wic swoje powdztwo przeciwko wydawcom, ktrzy
ponosiliby odpowiedzialno na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo prasowe, gdyby pozwani nie obalili
domniemania bezprawnoci zawartego w art. 24 k.c.
danie z punktu 1 pozwu, czyli danie stwierdzenia, e doszo do naruszenia przez pozwanych dbr osobistych
powoda, byo niezasadne take dlatego, e brak byo interesu prawnego w takim daniu. Zgodnie z art. 189 k.p.c.,
powd moe da ustalenia przez sd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym
interes prawny. Wedug ugruntowanej wykadni tego przepisu, powd nie ma interesu prawnego w daniu ustalenia
wwczas, gdy przysuguj mu dalej idce rodki ochrony prawnej. W niniejszej sprawie powd w kolejnych punktach
pozwu sformuowa dalej idce dania zwizane z ochron dbr osobistych. Brak byo zatem interesu prawnego w
daniu ustalenia, e pozwani naruszyli dobra osobiste powoda.
Majc na uwadze powysze rozwaania faktycznie i prawne, Sd I instancji oddali powdztwo jako niezasadne,
orzekajc o kosztach na podstawie art. 102 k.p.c.
Powd wnis apelacj, skarc wyrok w caoci. Zarzuci naruszenie: art. 23 i 24 k.c., art. 9 pkt 2, art. 13 ust. 2 i art.
41 ustawy Prawo prasowe, art. 5 ust. 2 ustawy o dostpie do informacji publicznej, art. 3a ust. 2 ustawy o ochronie
danych osobowych w zw. z art. 47 Konstytucji, art. 5 ust. 2 ustawy o dostpie do informacji publiczne i art. 13 ust. 2
ustawy Prawo prasowe a take naruszenie art. 233 1 k.p.c. i inne uchybienia, ktre okreli jako race bdy w
ustaleniach faktycznych. W ramach ostatniego zarzutu powoa si m.in. na wyrok Sdu Okrgowego w Warszawie z 26
stycznia 2015 r. jaki zapad w sprawie II C 428/13. Powd wnis o zmian wyroku poprzez uwzgldnienie powdztwa.
Pozwani wnieli o oddalenie apelacji i zasdzenie od powoda kosztw postpowania apelacyjnego.
Sd Apelacyjny zway, co nastpuje:
Apelacja ma uzasadnione podstawy i podlegaa czciowemu uwzgldnieniu.
Zarzut naruszenia art. 233 1 k.p.c. zosta sformuowany bardzo oglnie poprzez uchylenie si od dokonania
rzetelnej, prawidowej oceny zebranego w sprawie materiau dowodowego i nie zosta w uzasadnieniu apelacji
uszczegowiony. Nie podlega wic uwzgldnieniu. Jego dalsza cz: oraz od jego subsumcji pod normy prawne,
w tym od prawidowego ustalenia zasad publikacji owiadczenia przepraszajcego oraz wysokoci zadouczynienia
nie ma zwizku ze stosowaniem zasady swobodnej oceny dowodw i w ogle z podstaw faktyczn rozstrzygnicia.

Dotyczy oceny prawnej i w takim aspekcie zostanie poddany ocenie w dalszej czci uzasadnienia, dotyczcej
stosowania prawa materialnego. Spord za grupy zarzutw zbiorczo okrelonych przez powoda jako race bdy
w ustaleniach faktycznych w istocie tylko jeden, dotyczcy dwch kwestii, dotyczy materii faktograficznej. Odnoszc
si do niego naley zauway, e Sd nie przyj za prawdziwe jakoby powd mia zarzuca R. K. wspprac ze
Sub Bezpieczestwa a jedynie zrelacjonowa w ten sposb domnieman przyczyn wypowiedzi R. K. odnoszcych
si do powoda. Jeli za chodzi o zarzut bezpodstawnego wskazania, e powd mia by zastpc redaktora naczelnego
w 2001 r., to taka data roczna w ogle nie zostaa w uzasadnieniu wyroku wskazana.
Pozwany (...) S.A. kwestionowa w toku procesu, jakoby opublikowa przedmiotow depesz w internetowym wydaniu
Gazety (...). Sd Okrgowy wszake przekonujco wyjani, e na fakt publikacji zaczonej do pozwu (k.16v.) wskazuje
tre pisma tego pozwanego skierowanego do powoda, podpisanego przez czonka zarzdu, zawierajcego przyznanie
fakt publikacji prasowej: Materia opublikowany w serwisie(...) (k.18).
Podstawa faktyczna zaskaronego wyroku jest wic prawidowa i Sd Apelacyjny przyjmuje j za wasn, z tym tylko
uzupenieniem, e jak wynika z protokou notarialnego z dnia 22 padziernika 2013 r., Repertorium A NR (...) na
stronie internetowej Gazety (...) nie znajduje si ju kwestionowany w tym procesie tekst (k.67-70) oraz, e pozwany
(...) sp. z o.o. od padziernika 2013 r. nie jest ju wydawc ani dysponentem strony internetowej (...) nabywc jest
(...) sp. z o.o. w W. (wyjanienia penomocnika pozwanego k.635).
Sd Apelacyjny zasadniczo podziela argumentacj Sdu I instancji odnoszc si do roszczenia o ustalenie, e doszo
do naruszenia dbr osobistych. Jakkolwiek co do zasady niewykluczone jest powdztwo tylko o ustalenie takiego
naruszenia, z przywoaniem jako podstawy art. 189 k.p.c. obok art. 23 k.c. (por. wyroki Sdu Najwyszego: z 30
sierpnia 1974 r., I CR 384/74, z 22 marca 1991 r., III CRN 28/89 i z 13 listopada 2014 r., V CSK 29/14 oraz uchwa
SN z 22 wrzenia 1995 r., III CZP 118/95, OSNC 1996/1/7), to jednak w tym wypadku rzeczywicie ustalenie, e
doszo do naruszenia dbr osobistych powoda miao charakter przesankowy, a dalej idce dania usunicia skutkw
naruszenia, oparte przede wszystkim na art. 24 k.c., wykluczay istnienie interesu prawnego powoda w uzyskaniu
take orzeczenia ustalajcego. Nadto naley zauway, e apelacja nie nawizuje osobno do tej postaci roszczenia.
Trzeba si zgodzi z powodem, e nie ograniczy on podstawy faktycznej da tylko do kwestii opublikowania przez
pozwanych jego imienia i nazwiska, jak to stwierdzi wadliwie Sd Okrgowy na stronie 14 uzasadnienia. W pimie
penomocnika powoda z 10 wrzenia 2014 r. odnoszcym si do zarzdzenia sdziego z dnia 12 sierpnia 2014 r.
stwierdzone zostao, e do naruszenia prawa do prywatnoci powoda doszo ju przez sam fakt publikacji depeszy ()
zawierajcej imi i nazwisko powoda, jednak zdanie to w aden sposb nie odnosio si do tych okolicznoci podanych
w pozwie, ktre miay uzasadnia tez o naruszeniu take godnoci i dobrego imienia, do czego zreszt nawiza autor
pisma procesowego w jego dalszej czci, na tej samej stronie i na stronie nastpnej (k. 280-280v.). Zatem rozpoznaniu
podlegao danie ochrony dbr osobistych w postaci sformuowanej w pozwie i wspartej cytatami, a w konsekwencji
konkluzja Sdu Okrgowego, e w depeszy (...) oraz w publikacjach pozostaych pozwanych relacjonujcych przebieg
posiedzenia komisji sejmowej, doszo do naruszenia dbr osobistych powoda w postaci naruszenia godnoci i dobrego
imienia, ma znaczenie dla wyniku sprawy. Naley w peni podzieli przytoczon wyej ocen, e wskazanie imienia
i nazwiska pozwolio na identyfikacj powoda przez odbiorcw przekazu. Wypowiedzi pochodzce z posiedzenia
komisji i zacytowane w depeszy i publikacjach, ktre mwi o wulgarnym sowie uytym w stosunku do powoda, a
take okrelaj R. Z. jako najwikszego pieniacza w historii polskiego sdownictwa czy przywouj fakty z jego ycia
w postaci pobytu w wizieniu, naruszaj godno i dobre imi osoby, ktrej dotycz. Wulgarne okrelenie odnoszce
si do powoda nie zostao zacytowane w caoci, ale zostao okrelone w taki sposb, e kady odbiorca przekazu mg
je z atwoci odgadn.
Doszo rwnie do naruszenia prawa do prywatnoci powoda, poprzez wymienienie jego imienia i nazwiska, bez
koniecznej w takim wypadku anonimizacji danych osobowych. Trybuna Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 kwietnia
2002 r., K 41/02 (OTK-A 2002/6/83) wyjani, e ochrona ycia prywatnego, gwarantowana w art. 41 Konstytucji,
obejmuje take autonomi informacyjn (art. 51 Konstytucji), oznaczajc prawo od samodzielnego decydowania
o ujawnieniu innym informacji dotyczcych swojej osoby, a take prawo do sprawowania kontroli nad takimi

informacjami, jeli znajduj si w posiadaniu innych podmiotw. Prawo do dysponowania swoimi danymi osobowymi
stanowi jeden z jego elementw prawa do ycia prywatnego (por. wyrok Sdu Najwyszego z 24 czerwca 2014 r., I
CSK 532/13, OSNC 2015/5/61).
Jak wyjani Sd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku w sprawie I ACa 682/15 (po rozpoznaniu apelacji
obu stron od wyroku wydanego przez Sd Okrgowy w Warszawie w sprawie II C 428/13), ktra dotyczya ochrony
dbr osobistych R. Z. w zwizku z opublikowaniem na stronie internetowej Kancelarii Sejmu przebiegu posiedzenia
w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu, wyraenie zgody na pocignicie do odpowiedzialnoci karnej posa R.
K., a wic publikacji stanowicej rdo depeszy (...) i nastpnie publikacji na stronach internetowych pozostaych
pozwanych, nie miao zwizku z penieniem przez powoda adnej funkcji publicznej, a zoenie przez R. Z. wniosku o
uchylenie immunitetu poselskiego posowi K. nie stanowio zgody na przetwarzanie danych osobowych. Co szczeglnie
istotne, a na co zwrci uwag ju Sd Okrgowy w sprawie II C 428/13, przewidziany w Regulaminie Sejmu tryb
postpowania przed Komisj Regulaminow i Spraw Poselskich by jedynym dostpnym dla powoda rodkiem
majcym prowadzi do pocignicia posa R. K. do odpowiedzialnoci karnej, za ujawnienie danych powoda w
komunikacie nie byo konieczne. Nie miecio si w wyczeniu ograniczenia o jakim mowa w art. 5 ust. 2 zd. 2 ustawy
z 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. 2015.2058 j.t.). Zarazem nie byo niezbdne dla
zrealizowania uprawnienia lub spenienia obowizku wynikajcego z przepisu prawa w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt
2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
Prawomocny wyrok jaki zapad w sprawie I ACa 682/15 ma moc wic (art. 365 1 k.p.c.). Jest wic Sd
rozpoznajcy niniejsz apelacj zwizany ustaleniem, e publikacja na stronie sejmowej informacji o przebiegu
posiedzenia tosamych z objtymi tym postpowaniem, jak rwnie danych osobowych R. Z., naruszay jego dobra
osobiste i byy bezprawne. W tej sytuacji wymaga rozwaenia, czy takiej samej kwalifikacji prawnej podlega ich dalsze
rozpowszechnianie, za pomoc depeszy (...) i w dalszej kolejnoci przez pozwanych wydawcw prasy (pojcie prasy
obejmuje take publikacje rozpowszechniane za pomoc internetu por. np. powoany wyej wyrok SN z 24 czerwca
2014 r., I CSK 532/13). Zdaniem Sdu Apelacyjnego odpowied na tak postawione pytanie musi by pozytywna.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 31 lipca 1997 r. o (...) (Dz.U.1997.687 ze zm.) Polska Agencja Prasowa ma obowizek
upowszechnia stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz Rady Ministrw. Informacje te naley traktowa
jako przekazy obiektywne i w peni wiarygodne, nie nakadajce obowizku weryfikacji prawdziwoci otrzymanego
przekazu (por. wyrok Sdu Apelacyjnego w Warszawie z 5 padziernika 2006 r., VI ACa 264/06). Z kolei z art. 41
ustawy Prawo prasowe wynika, e publikowanie zgodnych z prawd i rzetelnych sprawozda z jawnych posiedze
Sejmu i rad narodowych oraz ich organw pozostaje pod ochron prawa suy realizacji zada prasy okrelonych w
art. 1 tej ustawy. Nie ulega wtpliwoci, e kwestionowana depesza i publikacje zawieray informacje odpowiadajce
prawdzie, tj. rzetelnie przedstawiajce przebieg posiedzenia komisji sejmowej. Rzecz jednak w tym, e tak jak to
stwierdziy Sdy w odniesieniu do sprawozdania zamieszczonego na stronie Sejmu, nie musiay podawa danych
osobowych powoda. Publikujc streszczenie z przebiegu posiedzenia komisji sejmowej bez anonimizacji, pozwani
rozpowszechniali informacje na tematy dotyczce prywatnej sfery ycia powoda, w tym negatywne wypowiedzi o nim
posw, naruszajce dobre imi.
W pimiennictwie wyraany jest pogld, e z art. 41 ustawy Prawo prasowe wynika brak bezprawnoci relacji
prasowej w sytuacji, gdy chodzi np. o wypowiedzi mwcw (posw) pomawiajcych lub zniewaajcych oponentw
politycznych, z takim uzasadnieniem, e odpowiedzialno prawna (karna lub/i cywilna) w takim wypadku spadnie
na autora obelywych lub zniesawiajcych sw (por. Olszyski M. LexisNexis Komentarz do art. 41 ustawy Prawo prasowe, t.8). Pogld taki nie przystaje wszake do sytuacji, w ktrej przede wszystkim chodzi o ochron
danych osobowych, ktrych ujawnienie w toku prac komisji sejmowej byo konieczne i zarazem nie byo oczywicie
bezprawne a wic nie rodzioby adnej, czyjejkolwiek odpowiedzialnoci a powd pozostawaby bez jakiejkolwiek
ochrony prawnej tylko z tej przyczyny, e zdecydowa si wystpi z oskareniem prywatnym przeciwko posowi, co
z kolei wymuszao postpowanie przed waciw sejmow komisj.

Jak przesdzi to ju Sd Apelacyjny w sprawie I ACa 682/15, zamieszczenie sprawozdania z prac komisji na stronie
Sejmu uwzgldniajcych dane osobowe powoda byo bezprawne. Nie mona w tej sytuacji uzna, e pod ochron
prawa znajduje si ich dalsze rozpowszechnianie.
Ograniczenia dostpu do informacji publicznej i kryteria waenia kolidujcych ze sob wartoci podlegaj ocenie
z punktu widzenia zasady proporcjonalnoci okrelonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ograniczajc pewn sfer
wolnoci konstytucyjnej obywatela, przepis ustawy musi czyni to w sposb, ktry przede wszystkim nie naruszy
jej istoty i nie spowoduje zachwiania relacji konstytucyjnego dobra, ktre jest ograniczane (prawo do informacji
publicznej). Wskazana regulacja winna take by adekwatna do celu, jaki temu ograniczeniu przywieca (np. ochrona
prywatnoci), ktry to cel musi by rwnie kwalifikowany w kategoriach wartoci konstytucyjnej (interes jednostki,
interes Pastwa). Chodzi zatem o prawidowe wywaenie proporcji, jakie musz by zachowane, by przyj, e
dane ograniczenie wolnoci obywatelskiej nie narusza konstytucyjnej hierarchii dbr (por. uzasadnienie wyroku
Naczelnego Sdu Administracyjnego z 6 grudnia 2012 r., I OSK 2022/12, Lex nr 1366440). Rozstrzygajc t
kwesti Sd musi mie rwnie na wzgldzie, e jego rol jest dokonanie wyboru takiego kierunku wykadni, ktry
w sposb moliwie najpeniejszy bdzie uwzgldnia normy, zasady i wartoci konstytucyjne. Jeeli sd dojdzie
do przekonania, e kady z wykluczajcych si wariantw interpretacyjnych suy ochronie okrelonych wartoci
konstytucyjnych, to zadaniem sdu jest dokonanie przy wykorzystaniu zasady proporcjonalnoci odpowiedniego
wywaenia wchodzcych w gr wartoci i udzielenie pierwszestwa jednej z nich (por. uchwaa Naczelnego Sdu
Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., II OPS 2/12, ONSAiWSA 2013, Nr 2, poz. 23). W przypadku
rozpatrywanej sprawy decydujce znaczenie dla interpretacji wskazanych przepisw ustawy o (...) i Prawo prasowe
w kontekcie okolicznoci sprawy ma fakt, e powd, ktry nie dziaa jako osoba publiczna (nie jest posem i od
wielu lat nie wykonuje adnej innej funkcji publicznej), lecz jako obywatel domagajcy si umoliwienia mu realizacji
prawa do pocignicia posa do odpowiedzialnoci karnej w trybie prywatnoskargowym, nie mg unikn posiedzenia
odpowiedniej komisji sejmowej. Przyjcie, e rozpowszechnienie danych osobowych osoby wystpujcej z prywatnym
aktem oskarenia byo w takim wypadku zgodne z prawem musiaoby si wiza z poczynieniem zaoenia, e z tak
konsekwencj musi si liczy kada osoba chcca dochodzi swych praw w sferze odpowiedzialnoci karnej w stosunku
do parlamentarzysty. Taki z kolei wniosek implikuje nastpny, rwnie o oglnym charakterze, e przewidywalne
skutki upublicznienia danych osobowych oskaryciela prywatnego ze wzgldu na postawienie w stan oskarenia
osoby publicznej, mogyby stanowi czynnik hamujcy lub wrcz zniechcajcy pokrzywdzonego przestpstwem do
skorzystania wobec osoby chronionej immunitetem parlamentarnym z konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do
sdu (art. 45 ust. 1 Konstytucji).
Trzeba nadto zauway, e w art. 13 ust. 2 ustawy Prawo prasowe zawarty jest zakaz publikowania w prasie
danych osobowych m.in. pokrzywdzonych i poszkodowanych. Konstrukcja art. 59 1 k.p.k. wskazuje na to, e tylko
pokrzywdzony moe by oskarycielem prywatnym i niewtpliwie w takim charakterze wystpi z aktem oskarenia
powd, domagajc si pocignicia R. K. do odpowiedzialnoci karnej za zniewag. Zatem w istocie kwestionowana
depesza (...) i publikacje prasowe naruszay zakaz sformuowany art. 13 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.
Konsekwencj ujawnienia danych osobowych powoda byo take poinformowanie czytelnikw o adresacie
kwestionowanych, naruszajcych dobra osobiste powoda stwierdze, jakie pady pod jego adresem na posiedzeniu
komisji. Pozwani mogli unikn take tego skutku jeliby tylko zanonimizowaliby dane osobowe powoda. Raz jeszcze
trzeba podkreli, e ujawnienie danych powoda i treci go zniewaajcych mona byo w tym przypadku unikn.
Nie bya to przecie relacja na ywo ale przedstawienie przeszych wydarze. Mona jeszcze ubocznie zauway, e
chodzio o wydarzenia niewtpliwie niedoniose z punktu widzenia opinii publicznej.
Z przedstawionych wzgldw apelacja zasugiwaa co do zasady na uwzgldnienie (z omwionym wyej wyjtkiem
dotyczcym roszczenia o ustalenie).
Spord da o charakterze niemajtkowym na uwzgldnienie zasugiway te, ktre zachoway aktualno na dzie
orzekania, zgodnie z art. 316 1 k.p.c. w zw. z art. 391 1 k.p.c. Skoro pozwani: (...) S.A., (...) spka z o.o. i Grupa
(...) sp. z o.o. nie przetwarzaj publicznie danych osobowych oraz osobopoznawczych powoda, co w odniesieniu do

ostatniego z pozwanych ustali ju Sd Okrgowy, a w przypadku pozostaych Sd Apelacyjny, to nie mogo by


uwzgldnione w stosunku do nich danie zanonimizowania danych powoda. Pozostae roszczenia niemajtkowe,
a wic wszystkie sformuowane wobec (...) S.A. i danie listownego przeproszenia przez pozostaych pozwanych,
zasugiway na uwzgldnienie. Jest oczywiste, e w pierwszej kolejnoci mia powd prawo do zanonimizowania
jego danych w depeszy (...) na stronie internetowej tego pozwanego, ze wzgldu na konieczno zaprzestania
dalszego naruszania jego dbr osobistych. Wyjanienie przez pozwanego ad. 1, e nie uzyskano zgody powoda na
ujawnienie jego danych osobowych i e nie mog by publikowane przy wykorzystywaniu depeszy (...) take ma
charakter prewencyjny i jest usprawiedliwione okolicznociami sprawy, jak rwnie szczeglnym statusem informacji
pochodzcych od tego podmiotu, wynikajcym z przytoczonego ju art. 1 ust. 2 ustawy o (...). Z kolei przeproszenie
powoda przez kadego z pozwanych w licie, o treci odpowiadajcej sposobowi naruszenia dbr osobistych realizuje
cel jakim jest usunicie skutkw naruszenia, poprzez danie powodowi satysfakcji. Zdaniem Sdu Apelacyjnego
przeprosiny w takiej formie zarazem nie wykraczaj poza ramy zakrelone artykuem 24 1 k.c., w szczeglnoci nie
prowadz do upokorzenia sprawcw naruszenia.
Apelacja nie zasugiwaa na uwzgldnienie w zakresie da zasdzenia zadouczynienia oraz zasdzenia kwot na
cel spoeczny. Na rzecz powoda zostao ju zasdzone zadouczynienie od Skarbu Pastwa Kancelarii Sejmu, a
wic podmiotu, ktry jako pierwszy upubliczni, i to w caoci, przebieg posiedzenia Komisji Regulaminowej i Spraw
Poselskich nr(...) Publikacja depeszy przez (...) i nastpnie jej powtrzenie na stronach internetowych pozwanych
miao charakter wtrny i do pewnego stopnia moe by usprawiedliwiane zaufaniem pozwanych wydawcw do
organu wadzy publicznej jakim jest Sejm RP (jednak nie w stopniu wyczajcym bezprawno). Poza tym powd nie
sformuowa w apelacji adnego zarzutu odnoszcego si do oddalenia powdztwa w zakresie roszcze pieninych.
Stwierdzi tylko w ramach zarzutu naruszenia art. 233 1 k.p.c., e Sd uchyli si m.in. od prawidowego ustalenia
() wysokoci zadouczynienia, co nie jest adekwatne do wyroku oddalajcego powdztwo w caoci. W dodatku
wtek ten nie znalaz adnej kontynuacji w uzasadnieniu apelacji. Powd nie wykaza by publikacje wywoay w jego
yciu jakie dotkliwe konsekwencje. Z tych wzgldw Sd Apelacyjny nie dopatrzy si - badajc zastosowanie prawa
materialnego z urzdu - naruszenia zaskaronym wyrokiem art. 448 k.c.
Z przedstawionych wzgldw Sd Apelacyjny orzek jak w sentencji wyroku na podstawie art. 24 k.c. w zw. z art. 23
k.c. a take art. 386 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c. Orzeczenia o kosztach za obie instancje uwzgldniaj wynik sprawy i
zapady przy zastosowaniu art. 100 k.p.c.