R o !

n á " k ol a : K n a # ky B oh yn e $ iven y a
sl o v an sk é k olo ro ka %
s kna#kami $iveny: Kristínou Dubajovou a Andreou
Sobotovou sa za!ína 24. a# 26.2. 2017 %
Po!uje" jej volanie vo svojom vnútri? #IVENA,
Bohy$a na"ej krajiny, ktorá má zlatú %iaru ako
klasy zrelého obilia a jej telo tvorí na"a krásna
krajina, pohoria, rieky a lesy &a volá, aby si sa
rozpomenula na posvätné %enstvo a na to kto SI.
Je to nádherná %enská cesta, h'adanie pravdy,
nazeranie do studnice pradávnej %enskej múdrosti
a %ensk(ch rituálov, cesta znovuobjavovania
%ensk(ch archetypov, návrat domov a k sebe
samej. Budeme pracova) so #IVENOU - Ve'kou
Bohy$ou - krá'ovnou na"ej krajiny a plnosti
%ivota, ktorá dr%í pre nás mystéria, ktoré spievajú v
na"ej krvi, ktoré sa oz(vajú v prirodzenom plynutí
a plodnosti ná"ho men"trua!ného cyklu a plnosti
na"ej %enskej cesty medzi narodením, prvou
men"truáciou, materstvom, menopauzou a
smr)ou. Spomenieme si na múdros) a krásu
ná"ho tela. *

!

#ivena, Morena, Meluzína, Zora, Vesna, Lada,
Moko", Morava, Roda. Bohyne slovanského
kruhu roka voláme Vás! Ve'ké Bohyne, prí+te k
nám, aby sme cítili Va"u prítomnos), úctili si Vás
a rozpoznali a znovuobjavili múdros) %eny v nás.
V sú!asnosti ve'a cestujeme po svete, spoznávame
spiritualitu a históriu vzdialen(ch krajín, a úplne
prehliadame dary a hlbokú múdros), ktorú nám
tu zanechali na"i predkovia. Máme v na"ej krajine
silové miesta, ktoré otváraju na"e vedomie a srdcia a spájajú nás s t(m, !o nas presahuje,
len ich treba o%ivi). Objavovanie t(chto miest, skúmanie vlastnej histórie je sú!as)ou
cesty kna%ky #iveny. Rovnako ako objavovanie prastar(ch Boh($ a zvykov na"ich
predkov. Nie je náhoda, %e sme sa narodili prave tu.,Znovuo%ivenie archetypu kna%ky je v
dne"nej dobe ve'mi potrebné.*

-kola je podporovaná a garantovaná avalonskou kna%kou Katinkou Soetens a je
rozdelená do 6 pred.%en(ch víkendov. Na ka%dom víkende spoznáme jeden archetyp, na
pred.%enom "tvord$ovom seminári budeme pracova) so %ivlami a na záver nás !aká práca
so #IVENOU - Bohy$ou stredu a závere!ná iniciácia. *

!

-kola sa za!ne 24. - 26. februára 2017 (archetyp PANNA) - budeme oslavova) archetyp
PANNY, mladé diev!a, ktoré svojou mlados)ou a divokos)ou prebudí na"u energiu a
mo%nosti nov(ch za!iatkov. Nau!íme sa zru!nosti kna%ky a za%ijeme a nau!íme sa ako
vies) rituál MENARCHE (úctenie si prvej men"truácie) a vedenie MOONLODGE
(mesa!ného !erveného stanu). Zdie'anie na"ich skúseností pomô%e prepísa) staré a
nefunk!né vzorce a predstavy o sebe samej. Budeme tie% pracova) s energiou ná"ho
zdroja - vaje!níkov a s na"ím lonom, spomenieme si na múdros) a krásu ná"ho tela. *

!

/al"ie stretnutie bude 7.-9. apríla 2017 (archetyp MILENKA). Bohy$e Lásky a archetyp
Milenka prebudí v nás zmyselnos), sexualitu, krásu a lásku. Budeme pracova) s témou
hraníc, zmyselnos)ou, s lie!ením sexuality a na"ich vaje!níkov a nau!íme sa po!úva)
múdros) na"ej maternice. Nau!íme sa ako ako vies) ceremoniál svadby: Zväzovanie rúk. *

!

/al"ie stretnutie bude 9.-11. júna 2017 (archetyp MATKA) - budeme oslavova) Ve'kú
Matku, ktorá miluje bezpodmiene!ne, ktorá nás vy%ivuje jej darmi hojnosti. Nau!íme sa
zru!nosti kna%ky v procese odpú")ania, po+akovania a zhmot$ovania na"ich zámerov a
snov. Budeme robi) rituál hojnosti a pracova) s rituálom po%ehnania pred narodením a
tie% rituál odpustenia a lie!enia so "pecialn(m zameraním na rituály po potrate alebo
strate babätka. *

!

/al"ie stretnutie bude v termíne 10.-13. augusta 2017 a bude to 4-d$ov( seminár, kde
budeme pracova) zo %ivlami (Vzduch, Ohe$, Voda, Zem) a nau!íme sa ako vytvára)
novodobé rituály a ceremónie: *
Bohy$a VZDUCHU je bohy$ou dychu %ivota, prázdnoty z ktorej sa v"etko rodí.
Predstavuje na"e hlboké spojenie s líniou predkov a jej lie!enie. Nau!íme sa zru!nosti
kna%ky ako !istenie a vykurovanie a urobíme si rituál predk($ a napojenie na rod.*
Bohy$a OH0A v nás prebudí vá"e$, odvahu, %ivos), %iaru a svetlo na"ej du"e. Nau!íme
sa ako vytvára) priestor pre uvo'nenie emócii, obrady oh$a na pustenie starého a
transformáciu !i obnovenie, rituál na posilnenie odvahy a ritál h'adania vízie !i cesty.*
Bohy$a VODY - budeme oslavova) Bohy$u Vody a v"etk(ch emócií. Voda, ktorej
nekone!n( súcit zm(va boles), pocit viny, hambu, nedostatok a pocit malosti. Nau!íme sa
zru!nosti kna%ky v procese odpú")ania, budeme robi) rituál zm(vania, po%ehnania,
pomazania a o!is)ovania s elementom vody a rituál príjmania spirituálneho mena.*
Bohy$a ZEME - zavoláme Bohy$u ZEME, aby nás hlboko prepojila s posvätnou
krajinou, ktorá je jej telom, aby zakorenila na"e zámery a spojila nás s múdros)ou ná"ho
tela. Témou Zeme je tie% otvorenie sa hojnosti a mô%ete sa te"i) aj na rituál úctenia si tela
ako posvätného chrámu. Rozpomenieme sa na zabudnut( archetyp KRA1OVNEJ a
vzdáme úctu %enám, ktoré sú v období prechodu.*

!
/al"ie stretnutie bude 15.-17. septembra 2017 (archetyp STARENY) na toto stretnutie
zavoláme archetyp STARENY (Vedmy, mudrej %eny), ktorá cez pravdu a lásku pomô%e ná"
%ivot o!isti) od v"etkoho starého a nefunk!ného, od star(ch programov a presved!ení a od
v"etkého, !o nás dr%í spä), aby sme mohli krá!a) cestou lásky a pravdivosti.
Rozpomenieme sa na spojenie s bohy$ou v ka%dej z nás a nau!íme sa zru!nosti kna%ky
ako vytvori) posvätn( priestor, zavola) Bohy$u, pracova) s rituálom smrti a rituálom
znovuzrodenia. V ceremónii vyslovíme na"e zámery a pustíme v"etko, !o u% nám neslú%i.*

!

Posledné stretnutie bude 13.-15. októbra 2017 (Bohy$a stredu a závere!ná iniciácia).
Na"a posledná "pirála bude stretnutie so #IVENOU - Bohy$ou stredu a na"ej krajiny. Na
tomto stretnutí prebehne sebazasvätenie a stanete sa kna%kami #IVENY. Budeme spolu
oslavova) na"u spolo!nú cestu, znovuo%ivené spojenie s Bohy$ou v nás a s na"ou
posvätnou zemou. !

!

Pripoj sa k nám na ceste uctenia si a znovurozpomínania sa na Bohy$u a na to aké je by)
jej kna%kou. Budeme objavova) slovansk( kruh roka a archetypálne Bohyne a Bohyne
%ivlov. Táto "kola ponúka jedine!nú príle%itos) hlboko sa ponori) do jej tajomstiev a
spomenú) si na to kto je. Spojíme sa so #IVENOU, nau!íme sa vytvára) ceremónie,
domáci oltár, posvätné miesta, znovu sa spojíme so %ivlami a ich po%ehnaním, budeme
pátra) po tajomstvách a dávno zabudnut(ch aj novodob(ch %ensk(ch rituálov a
zru!nostiach kna%ky. Táto "kola nám dá príle%itos) znovu sedie) v kruhu %ien a zdie'a)
dary aj v(zvy, zrkadli) si tiene a pracova) s nimi, budeme nachádza) miesta medzi
rezistenciou a hranicami, uvo'níme tvorivos), prejdeme spolu procesom transformácie a
znovu objavíme lásku, ktorú nám dáva tu a teraz v na"om tele. -kola Ti poskytne praktické
zru!nosti, prepojenie s Bohy$ou na"ej krajiny, spojenie s cyklom a striedaním ro!n(ch
období, znovu objavenie práce so %ivlami v prírode aj v ka%dej z nás cez ve'ké mystéria cez
ktoré nás volá domov. Poskytne mo%nos) nájs) si svoju vlastnú cestu.*

!

Ro!ná "kola bude prebieha) po!as 6 víkendov (6 x 3 dni a 1 x 4 dni) a bude zah2$a) aj
priebe%né "túdium a domáce práce a praktikovanie medzi jednotliv(mi cyklami. Budete
tie% vytvára) rôzne predmety a pomôcky potrebné na praktikovanie zru!ností kna%ky.
Prebehne v uzatvorenej skupine a vy%aduje záväzok absolvova) v"etky stretnutia a
vypracova) zadania a písomne práce medzi jednotliv(mi stretnutiami, by) otvorená
preskúmava) Bohynu v sebe a v krajine s láskou a otvoren(m srdcom. Po!as stretávania
sa otvorí Va"e srdce, aby ste cítili prítomnos) Bohyne, pre"li transformáciou a cítili jej
láskavú milos). Ak sa rozhodne" k nám pripoji) pre rezerváciu miesta je potrebné vyplni)
prihlá"kov( formulár a po potvrdení prijatia do "koly zaplati) zálohu 160 EUR. Táto
záloha je nevratná a zárove$ slú%i ako platba za posledné stretnutie a zaplatená suma sa
odpo!íta z posledného 6. stretnutia. Celková platba za "kolu je v prípade platby celého
"kolného naraz vopred 860 EUR a je mo%né sa dohodnu) na platbe rozdelenej na splátky
v tomto prípade 5x160 EUR a 1x 180 EUR. Je potrebné sa dopredu prihlási) e-mailom:
andrea@livingart.sk alebo kristina@arunka.sk a vyplni) prihlá"kov( formulár.*

O lektorkách: *
Kristína Dubajová    (www.arunka.sk)!
Zasvätená kňažka Bohyne Živeny a Bohyne Libuše, vo výcviku pod
vedením Avalonských kňažiek, sprevádza 
prechodovými rituálmi,
pravidelne spája ženy v  ženských kruhoch a seminároch o tajomstvách
ženského lona a potenciále menštruačného cyklu. Sprevádza veľké
stretnutia mužov, žien i detí v  dôležité sviatky roka našich predkov 
(slnovraty, rovnodennosti). Venuje sa tehotným ženám a maminkám po
pôrode, rovnako aj bábätkám a deťom. V letných mesiacoch spája rodiny
v táboroch v prírode s eko výchovou a muzikoterapiou. Posvätnú sexualitu
a partnerskú lásku podporuje na večeroch Partnerského ladenia, kde pracuje s  jemnými
tantrickými technikami a pomáha párom oživiť prúd lásky, vzájomnú komunikáciu, zmyselnosť a
hravosť vo vzťahu. Vyštudovala lektorský kurz pohybového vzdelávania detí, lektorský kurz
vedomej a aktívnej prípravy na materstvo a rodičovstvo, Mohendžodaro-tantra jogu pre ženy a
výcvik knažiek v  čechách aj na slovensku. V  Indii absolvovala ročný výcvik jógy a meditácie.
V  austrálii vydala Cd Joga and meditation through music. Do nášho výcviku prináša nádherné
piesne slovanských Bohýň kola roka, ktoré nám spoločne pomáhajú oživiť starobylé Bohyne
nášho územia.!

!

Andrea Sobotová

(www.livingart.sk)!
Zasvätená kňažka Bohyne Živeny a Bohyne Libuše, vo výcviku pod
vedením Avalonských knažiek. Miluje tanec, jógu a cestovanie a vedie a
organizuje ženské semináre na podporu a uzdravenie ženy, úctenie
cyklickosti ženy a návrat k ženským rituálom a tradíciam. Okrem toho
vedie
semináre na podporu harmonického bývania Feng Šuej a
organizuje spirituálne cesty do Mystického Avalonu a Provence. Na mojej
ceste objavovania pokladov ženstva ma pozitívne ovplyvnilo a inšpirovalo
štúdium jógy v Indii, kde som pochopila fungovanie nášho tela, semináre a
ročný výcvik u avalonskej knažky Katinky Soetens, ktorej semináre
organizujem aj na Slovensku, semináre tantry a šamanizmu pod vedením
Johna Hawkena, semináre Cyklickej ženy od Mirandy Gray, seminár Tao
ženy od Maitreyi D. Piontek, štúdioum Lunárnej jógy Adelheid Ohligovej,
4. ročná škola Tantra-jógy (Mohendžodáro) v Čechách a cyklus
seminárov: Prebudenie ženy od talianskej lektorky Surye Cinzie Donnolli. To čo som objavila a
sama na sebe vyskúšala teraz s radosťou odovzdávam ďalej, aby moja osobná cesta mohla
inšpirovať ďalšie ženy na ceste hľadania seba samej a bohyne, ktorá žije v nás.