You are on page 1of 10

9. ) Rajah 18dibawahmenunjukkan 2 contohmakanan.

Rajah 18
Contohmakanan yang manakahantara K dan L akanmenukarkankertas litmus
merahkepadabiru? Terangkanjawapananda

( 2markah)
(b) Mengapakahkertas litmus merahtidakberubahwarnaapabiladiletakkanpadasabun
yang kering?
..
.
(1markah)
(c) Nyatakanperbezaan di antaraasiddan alkali
..
.
(2 markah)
(d) Rajah 19di bawah menunjukkan proses peneutralan.

Rajah 19

Tuliskan persamaan perkataan bagi tindakbalas di atas

(2 markah)
(e)

Peneutralanbolehdiaplikasikandalamkehidupanharian.

Bagaimanakahgula-

gulagetahtanpagulamengurangkankariesgigi?

( 3markah)