You are on page 1of 1

Akses kepada laman sesawang ini dihalang di bawah Seksyen

263(2) Akta Komunikasi Dan


Multimedia 1998 kerana melanggar undang-undang Malaysia di
bawah:
Access to this site has been denied under Section 263(2) Communications And
Multimedia Act 1998
as it violates the following Malaysian law:

AKTA / ACT
Akta Hakcipta 1987
Copyright Act 1987

KESALAHAN / OFFENCE
Melanggar peruntukan Seksyen 41 Akta Hakcipta 1987
Breached provision of Section 41 Copyright Act 1987

AGENSI PENGUATKUASA / ENFORCEMENT AGENCY


Bahagian Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
Koperasi dan Kepenggunaa