You are on page 1of 18
‹ âʉn ¬ ] o ë offl÷]l^nu ‰n ¬ ]ˤuÖ o¤æ^“ Çn â Ǥu] Çn˘â ‰⁄°¬

âʉn ¬ ] o ë offl÷]l^nu

‰n ¬ ]ˤuÖ o¤æ^“ Çn â Ǥu] Çn˘â ‰⁄°¬ 7^⁄á o÷]à VÜmÜœi ¯ZukäÊ`'£Z+ ZYM*—ÒÊyk'

(Y1978s6Z){gÎÊ

^fi]Ö Ç¤u] ÿn Ï VgniÜi

‹nuÜ÷] ‡¤uÜ÷] ] ‹äe ‹mÜ”÷] ‰÷ÁâÖ o ¬ o ífiÊ ÂǤvfi gcägcäéêÇlpv{z‘ê¢q6klngZkZÉÎ !]Z|xH ]tgcäÃL7ZgzZ«gÏá {CkZ¯ZÎV\¨vZ‘ê,{C~]tg!gägzZÿg

Vzgï*âÎÏxôªgªup Iû {äci~gcäû7.ákZ¬Î‘}ô:Z]

:VÉ&t¬VÉ@W6klngZÃZ~1Ť äcÃ

ª ƒg xägzZ ~i xw

·ZzYzZÏ µÒªu}gZ

Íäôn ~{«g! gªu~nkZ‘7]û}˜*O[ZäW Vån}˜

~,äüBÇ yZZQB ’‰E N BÇ yZZQ,äŤ ´-gBÇ yZZgªuûVÉ

&

XÒYÉx~œZ/xVÓYQ‘VÓWQ‘VÓYQ‘VÓWQ~ Ê

e*ôgÔZZ˜gzZÏgZZªÊIZp@07⧠§®~käZ{«g!kZ~

XYô7ìZä'~wqÀWZg* ÊIZ~ËY7

÷] F

o` ·^äu]

Ù

·Zz ÊkZhÑä]Z|\W~wqCŸ /‘VÉg]gzZÊ0Zu~!]Z|xH

WZg* \W‘bäôsÁ=n vZ¬ÉI*]! ~˜ûVÉ@ôn ô}äÙZzª áW

Xêõ;g ~gcä\WûnkZ‘ÏìZä'.á*

⁄ Ç œ ÷LÏL @Ť \¨vZ‘VÉk7eWqZàyWå¤ tÇ \W~!xHyZm

] ‘ç 1eZZ(164eW‘yZ/wW>gŒ)ÛÛ

‹„äÀfi] ‡⁄

˜

üÁâÖ ‹„n & eÉ] ‡ nfl ⁄Á ¤ ÷] o ¬ ]

oa ·] ^rn„e ŸÁâÖ ü]Êk¤ø¬ 6n⁄ ·] 1fiå] gq ܵ 7Á÷]Ê ·^¤m] ^n“ ·^äu] ]<e 1

6njmù o“ å]ܵ ·] 1a ^iÜ“ lÊ°i ÁqÛÛjmù ‹„n ¬Á jmZZ ûÏtyàZªkZgzZXX 1â 6n⁄

h^j“ 6 n`fi] ÖÊ] ÛÛ

ˤ v ÷]Ê g

F

j” ÷] ‹ „¤

LL1a ^iÜ “ ’^ µ 6 n`fi]ÖÊ] ÛÛ‹„n“à LL

1 `µ 1â å]ÂÊ ‘ç 1eÖÊ]ÛÛ‡nf⁄ Ÿ°ï oÀ ÷ ÿ fŒ ‡ ⁄ ]Á fi^ “ ·]ÊLLX1a^i^„”â k¤

´eZwÔÑZezH yZ[8}˜pX1„i 6n⁄ o a]Ü ¤ + o „“ ÖÊÜ ï

~[å¤ Z}ôŤ ´h{ZgôwÔ–Î!Ò~yZZ¨gzZ~gà Ť

vZ‘YY7ÃkŒZiZVzg" Vz»LZ'Z¯z' V\¨vZ‘cä

o“ ]‹i Ü +]ÖÊ] LL(18eW‘ÏZ‘14\)^ ‚Á í v i ü ]ˤ fi ]Ê Ç i ·]Ê Ï@Ť \¨

oflµ] ÖÊ]LL ÛÛËflõ^eÊ ÈÜ‚^æ ‰¤ fi ‹” n ¬ ƒ fâ]ÊLLXXX1+ Á”â ‰fi ‡+ 6n`fi] Ái Áfl+ 6nj¤

ÃÎ XûNŤ ´?Z\¨vZXÛX6mÅÜ“ pÖÁµÜµ‹i 6nj¤ fi oflõ^eÊ pÜa^ æ

o ¬ ] ‡ ⁄ Ç œ ÷LL?HcçyàZ6qZscç7yàZ6ÀpM7

˜

cç7yàZ6ä VzgzZ\¨vZûÏt]!g®.áÛÛ üÁâÖ ‹„n & eÉ] ‡ nfl ⁄Á ¤ ÷]

oflµ]ÊÜ“ ƒÒ^ï ‰ LLÛÛpÉü]Ê ‡¤÷^e ‹” i^ ŒÇ ë]Á _ fi ü LLcŤ Iô(ZÃÖgzZ

X ÛXÜ“^3fl`µ Ãn ”iÖÊ] Ü“^jq ·^äu] 6ni]ÜnÏ

l^⁄á]Á÷ 1“ ·^äu]

Xêz¬.á'!&~xyàZkZ‘Ï;gçyàZäpgzZcäuzgçyàZ¬Ö

XÏ@ÉZzçyàZqZ~yàZ ö

XÉyàZ6T{zZuzä ö

XÏ@YcçyàZ6ä Tq{z~ä ö

ZzçyàZ[Z‘Ï@YÉ]تçyàZ¬É:]!qZ~V¬!&yZ

o ¬LL?Ï6£yàZgzZÏZzçyàZ¯ZÎV\¨vZÛÛ ] ‡ ⁄ Ç œ ÷ LL?Ïy

a{zÛX üÁâÖ ‹ „n & eÉ] LL?ZÉyàZ6ä æÏZÉyàZ6ÒÛX‡nfl⁄Á ¤ ÷]

˜

{z§Z‘Ï !a{zûnkZ?VYÏ{zgzZ‘Ïçl]Zf ~vZwŒg ]|

\WH¬B·:ZzkZäpQgzZ,ä À\W§Z?˜yàZQ¬É: !

·:ZzgzZâW QgzZcäwzgÇNgqZ=\W}7CŸ ?«ÏghªçyàZ

û}άÂcäwzgªûÏyàZZ(6\WZ˜ û}p=Q\W‘â

¬ä yàZ?ϪqæyàZ[Z1·:Zzwzg{z¬\W1ÂHgz¢¬yàZ\W

ÃZ?ÏH{zgzZ@É7ZwZŒªyàZ¬à ô:Zz;g:ÃyàZ¬àɪ

˜

u0]Zf ~vZwŒg{zÛÛ üÁâÖ ‹„n & eÉ] ‡nfl⁄Á¤÷] o ¬ ] ‡⁄ Çœ ÷ LLcC~

?Ï;gçªqæyàZ\¨vZQ¬1·:ZzÎwŒg¯ZÎVvZ§Z[Z‘Ï

‰÷]á] ^“ å]ÖÊ] ‰fç ‘m]

JZ äéÒ~vZwŒg~XÏ6VÕfl4Zs¬yàZ}t\W§Z

H §Z‘7yàZ ¬6yZÒÉZa àvé¬ÂyàZ6VÕflyZÏg{0i~yZwŒg

syàZt\¨vZÛÛ ‡nfl⁄Á¤ ÷] o ¬ ] ‡ ⁄ Ç œ ÷ LûL «Vº~¬7yàZ ¬6ÎûÏ

?7cÉ Ò?ÓCt[Z‘cŤ 6Òx¬yàZ6+äéÒs:gzZ76+yWgzZAzZ

ÒÑäp \WLZ??g]HZg¯~kZ¬7yàZ Zz6?¬7 ÒÎûº?§Z

Z6Z¬Ï4Zäx Z6kZgzZÏÒûÏyZZt¬Zg¯Ë%~gv¬flôµZ

CYÉÎ!ãÏCÉ~p tZ¢Z{zQSg7~p ã{zQ¬É4Zäx

qZ~tZ¢Zp@É76£äŤ &t:Z ªûÏtzz ÉÎ! ãÏ

ÏJÒÑpô· ÒqZyàZtª\¨vZû`ÿ¬êDÉÑpô·

IZÅyàZ7t«Ïg6 ÒqZCŸ yàZtª Z}VÉZa ÒÊJ#÷

o ¬ k fi^ “ È ÁF í ÷] ·]LâL ÏÑ(Z«!tgzZÏ6Ò}gÇyàZtÉ6(/Ù))

˜

]Áa ^n“ ÖÜœ⁄kŒÊ ܵ 7Á÷]Ê ·^¤m]á^ ¤ fi ‘ç 1 eLL(103:Y˚Z)ÛÛ ^ e^ j“ ‡ nfl ⁄Á ¤ ÷]

^ iÁŒÁ⁄

XÛÛ1aöÜ

Z?ÏnŤ 6£i˙tgzZ‘nŤ i˙ÒWâzZÏÛÛ^ ŒÁ ⁄ ^ e^ j“L6L Òi˙

ÎnkZ‘ 7~:ikZ¬Îûºt¬c[Z‘Ï6Ò¨tÃVågzZ‘6Ò>Z

¬ÏnŤ 6Îi˙ûÉBt?§Z‘Ï7nŤ Ãi˙6?¬Ï7yàZ6?§Z‘Ï7nŤ i˙6

] ‡⁄ Ç œ ÷LL‘ÏÛÛ‡nfl⁄Á ¤ ÷] o ¬LLÃVågzZÏÛÛ‡nfl⁄Á ¤ ÷] o ¬LLÃV;z‘Ϩ6?yàZ

¬ÏnŤ 6Éi˙§Z‘ÛÛ

^iÁŒÁ⁄

˜

^e^j“ ‡ nfl ⁄Á ¤ ÷] o ¬ k fi^ “ È ÁF í ÷] ·]

LgLzZÛÛ ‡nfl⁄Á¤ ÷] o ¬

XÏyàZ6 ÒCŸ ·ZzWJ#÷ Ï6ÉÃyàZ

æyàZ¬1·:Zz wŒgZ}§Z‘ÉäéÒZ«ÉAyàZûÂ;g»~¬V;

LL yWå¤ nkZgzZÏggZå¤ 'yàZ@œÏg !{zJ#÷ û`ÿ¬?ª]!

ŸÁâÖ 1“ ] 6 n⁄‹ i‰ “ Á ÷ ·^ q ÖÊ]LL(7:]Z Z)ÛÛ ] ŸÁ âÖ ‹ n ·] ]Á ¤ ¬]Ê

!6naDÅÁqÁ⁄E

êgóû«Vº~¬7{0igó7äéÒ~ÎwŒgªvZûêÎvé[Z

¬Çg‘M7ÑÉäéÒ\W{0i%‘VÉ{0i\WZêMÉ äéÒgzZêäéÒgógzZ

øqZ*xètgzZ*Jtë vZxèªvZûê ~èp ÇggzZÏøqZ

âzkZû}t\W§Z[ZQYô7CŸ ø{ä%?«}ô˘ø{äNCÑ\W¬Ï

y]!t \W§Z[Z‘äɪÑXªxè¬àÉ] z góZ¬ÂXªxè

¬?;g~gY˘Çgø¬;g:ÑwŒgZûnkZ?VYäÉ{Ñ:{ªÇgQ¬B

kZ?pH kZ ] ŸÁâÖ Ç¤v ] ü] ‰ ÷] ü ê_7©ÎQ¬;g:ÃÇgøcÕ

CŸ ÎûÏzz Ï~gYÇgøêwŒg vZ~ 7äq ZŒ vZêp

XêÎ ÛÛoffl÷] ^„m] ‘n ¬›°ä÷]LL~i˙

6n`fi ‡”¤⁄ Ün«e 1“ ŸÁâÖ k÷^âÖ

ø¬É:{0iwŒggzZ‘@É7yàZ¬É:äéÒZûÂLeIt~ !xHyZm

[8~ûcçyàZZ}¬6u0]Zf xwgZ]@ÊÒáW‘Lg7~gYÇg

yàZ§Z‘ÏyàZÏyàZ°ËYY7ÑÉyàZ¬É:§Z‘~ä ?

û É]!~(¬tê7wŒg1ÏäéÒ¬ÇgûIt[Z‘êÃwŒgQ¬Ï

sÒÏ@É]ZØ!ÏásÒgzZÏCÉn ¬ÒYÉ% sÒ

Ézgû«É¨ät\WL:gzZœÉ@ä7zg% rZl\W}ÏCÉBÇ

zg `gŒ§Z‘YÉ7CŸ tÉ:wŒggzZÉÇg‘Ézg `gŒgzZÉ:`gŒÉ:0egzZ

ZɵtLªZ Â<X ¬Ï`gŒwŒggzZÏÇgzgûıV-Ï?ä äéz `gŒ{z¬Ï

E

wÏtÃLªgzZ‘Ï7ûÏ`gŒûBNäôw {iZzgäZgfÏäéÒ¬zg `gŒû

`ÿ¬?äW˘wϪÉ:wŒg~œäéÒ Çg¬cW7wÏtªZ«ÉcW7

tZg¯nkZ‘$À É7ÇgÃ% wŒgbßœZ‘$À É7zg% `gŒbßTû

`gŒ0ebßTËYêwŒgÃ`W vZgzZêäéÒ~ÎwŒg vZûÏyZZ

X7e]tgzZÇg% gzZwŒgbßœZ7ezg% rZlgzZ

Å^e ÂÇfiá lÁffi ‹jÏ

{ä Á v!fÕ gó{0i YmZ?{Z«É^YÑA*Œ{»ªä!{0i]tª[Z

' N

=¬ ]!kZ‘êÖ{0i YmZ?{ÎËYÏZg¯¬{»tÏp"ä!{0i]tªôy

YmZ?{û«}7'Z Â<X ¬?Ï]tgzZê7ÏÇggzZê7wŒgûÑ7Ã

E

¬VÉ:wŒggzZVÉ:{0iwŒg§Z‘ÏÇg¬ê{0iwŒg È5 G Ï{0i]t¬ê{0i

G S 4® G $ E
G
S 4® G $
E

XÛÛ‡nfl⁄Á¤÷] o ¬ ] ‡⁄ Çœ÷ZL?äcç6ä æyàZ

wŒg V>¨x~ˆ W

E ßã {!
E
ßã {!

[ªÊgZ]@góûVzäC \WÃ]!t!ÚZ§yZm

c]EÁ“ ù^rn„e 6 n`fi 1 fi‹ aÖÊ] LL

F ÷]ˤ uÖ ü]‘

F

âÖ] ^ ⁄Ê

Ï@Ť \¨vZ‘ê

xgzZêÿgn =¨x~góXXk¤uÖ 1Ú÷ 1“ 7Áfi^`q cÖ^âÜ, ⁄DhÁ fv

6n⁄ZË ^ “ – Ì ÷] o ÷]k âÖ]"# ] ŸÁ âÖ Ÿ^ Œ Ïgu põêwŒg =¨

>á%‘522m‘p> )XX 7Áa^n+ ^rn„eÜ“^fle ŸÁâÖÕÜõ o“ —Á Ì ⁄ pÖ^ âå]

å^fl ÷Ë ^ “ ü] ‘

F

âÖ] ^ ⁄Ê

yWå¤ gzZ‘(199m‘1`‘põ9‘49m‘11`‘> b

›^¤iD‘i k⁄^nŒEÜ,⁄^rn„e 6 n`fi Á ù 1 fi‹ aDhÁ fv ⁄ c]E ÖÊ] LL

˜

˜

mÑfiÊ

née

XÛX6na 1÷]Ê 1fi]ÖJ ÖÊ] 1÷]Ê 1fi^flâ pÜfÌçÁÏ ù‰“ 6n⁄ Ÿ^u å] 1Ú÷ 1“ 7Á+Á÷

˜

ÂÊ 1a ü]Ê k“Üe p<e ZL ]ÜmÑfi ‡n¤ F ÷ ·Á” n÷ ÂÇ f¬ o ¬ ·^ ŒÜ À ÷] Ÿà fi pÑ ÷] ’Ü Ffi

ˆ

7Áfi^`q ›^¤i Âʉ“^i pÖ^i ]ܵ cÇfleDåÇœ⁄E 1flµ]h^j“ o÷]Ê 1fiÜ“ ‰ í n 1 fiã q

! XXÁa ü]Ê 1fi]ÖJ 1Ú÷ 1“

]tùzgzZÇgùz‘gZ2ZùzgzZ]gZ2ùzª\W‘êk2n =¨¬{z

?ääpøÉ:{0iZzôøJZY7Ñ^ø gzZÏ;g^~V>¨}gÇ

ªwägzZÒYÉ»ªªq§Z‘êøt*ôïwªw䪪qâ‘]Òi"gzZÏ]ß

7ÑɪÇgøªáW}˜gzZÏ ÿª]߬øÏ]ÒQ¬ÒYu•*ôïw

XM7ÑÉ{ä%\WZ Â<X Y

E

ˆ

‰f ç kâÅÜeá‘m]

ÖÊ] 1a ofiù lÁ⁄ ܵ ù ‘ç 1 eLZ ·Ájn⁄ ‹ „fi]Ê k n⁄ ‘fi]:ÏHyWå¤û}\W

Üa LLlÁ¤÷]ËœÒ]É ãÀ fi ÿ :Ï@Ť ¯ZÎV\¨vZ(~uzägzZÛÛ

 

˜

1a ^fiÜ⁄ o„e 6n`fi]

^flnœ m

6n⁄ZZ öÁfœ⁄ ofi] cŤ äp~gªu˚%qZgzZÛÛ 1a o÷]Ê 1fl„”2 ‰œÒ]É ^“ lÁ⁄ Ái ·^q

ä!W ,‘(! )xÆZYÀwê· Z+ ZixZ)ÛX a ü]Ê 1 fi^ q ^ n“ ò fŒ Á i

äJ76ßÒ f] z ~gªué[{zª vZËgñ1Z]|QgzZ(191m‘yŒ0

«VzäZhQyä§ kZ‘ 0] z~gªu TûÈgZå vZËg/]|Z

Z‘ âÉè!«!kZjzlÉ vZËg/]|6µÒ f] z ~gªu

3 ] z ~gªugzZ,ô7t äNZ ] z ~góvQ¬ É]!

XÏyê· \¨vZ¬ÛÛlÁ¤m ü ouLûL nkZ‘«ÒYÉZaéZ( qZ~+äQ7Ñ

vZËg/]|Ï@ôZÉÎ kZDªqZCŸ NYÉgzä+ävbßkZ

tzg /]|1Â:g] ªyZgzZ 7 ~yZ‘ÂÎ s¯ yZó"Dª

\WLZ6x£LZVrZÁOÏ vZËg&úñ1Z]|yê· {äci vZËg

p~gg~J7Ï~gäqZ xgzZõgzZ~ggé[t~~tKgzZe

:cŤ ~\ vZËg Z&ú*‘VÉk7[

XXlÁ¤m ü ou ] ·^ ] Çf m ·^“ ‡⁄Ê l^⁄ ÇŒ

˜

]Ǥv⁄ ·^ Ǥv⁄ Çf m ·^“ ‡⁄

LL

+ A
+
A

/ZÜÅiZ] E Z`gZÊ‘182m‘~#Z] z[!‘~ËF}!ZxZ‘t Â) Zb È) I Z)

34…

E

g

(695m‘2`‘(W·)~ää_ÂOC

&

1â] Ái Áa^iÜ“lÅ^f¬ o“ "# oF À_í⁄Ǥv⁄lÜñu oÒÁ“ Ü+] 1â 6 n⁄‹ iLL

ÖÊ] 1a o”2 Áa ƒŒ]Ê lÁ⁄ܵ"# ] ŸÁâÖǤv⁄ lÜñu ‰“ 1Úa^2 ^fiÁ a›Á

1e ZZlÁ¤m ü ou ] ·] 1÷ ‡â ÂÊ ÁiÁa 1a ^iÜ“ lÅ^f¬ o“ ]ÇÏ oÒÁ“ 1â 6n⁄ ‹i Ü +]

ÈC gD W Wwqª vZËgtzg /]|à kZ‘ XX1a lÁ¤ m ü o u Á i ]Ç Ï ‘ç

S

+ G

E

XcWFQ6x£ vZËgñ1Z]|

\W}~gzäÓ kZûê nkZ ôsüz~'!~gÇt !]Z|xH

% N ÊF
% N
ÊF

XVÓYÍä[Zéª]üZãZÉyZ~¬ÒW:[ZékZ \WgzZ}ô:y.6

gäqZz]cWt¬êäéÒ{0ivZwŒg§Zû}仃gtÇ V¬!~gÇyZ [Z

?œNYV

wŒg ]|ûÏt{oZ˜‘Vzäôy{oCZ¬Vzä[ZéªkZ \W~ûIkZ

]ßÃn yWqZu0Úª\WêäéÒ{0iBÇ ]ßÔªn Z}~vZ

gzZÒYÉ{ÇgøâzœZ‘ÒYÉxz¯]ßu0ÚâzTËY‘ZÉ7xz¯

ŸÁ âÖ

– “…

õ W

ggzZ= Zk2= Z[gwË Œg¬\W‘ÒYÉ{:{ªÇg

9

¬\W‘ê Ë G

E

4)

Z Ó* G

x¬ZgǪ *ä¬ÒYÉ{]ßÃn yWqZ§Z‘ê·Zzpgyê· Ë ^ “ – Ì ÷] o ÷]

ªyõCŸ É7{]ßu0]Zf ~gªuÃn yWqZ‘ÒYÉÎ'Îgä

»HªgäqZgzZ]cWyZû} Q\W‘Ï{o ÃZ˜gzZíe*É{o

XàÉ]è~˜¬‡ô]!~˜\W§Z‘Vzäå]! \W~¬?«É

^j”âÁa 6n`fi º ·^⁄Ü ^“ "# ÖÁñu

~gó{z‘É:VYhgugzZÏhgugzZ§úzoW‘ÏhyWå¤ !ÚZ§yZm

›°“ 1â èa]ÁÏ oflµ]ÂÊ ÖÊ]LL ÛXFpÁ„÷] ‡¬ –_fl m^ ⁄ÊLL yWå¤ ÏCÉìÑ]!

X7Ñs1ÈZpKZ{zÛÛ1i^⁄Ü 6n`fi

ouÊÜ,⁄^fi^⁄Ü ^“ ·] ^ a 6 n`fiLL(4X3eW‘Z>gŒ)ÛÛFouÁ m o uÊ ü]Á ‚ ·]LL

XÛÛ1a oi^q o“ DÕÜõ o“ ·]EÁq

Ãn“LLêDŤ è ÛÛpFÁ „÷] ‡ ¬ – _ m^ ⁄ÊLLeWkZ vZËgtäôQxZ]|

1â ãÀfièa]ÁÏ ÂÊ 6na ’^µ 1â ãÀ fiè a]Á Ï Á qpFÁ‚ ã n÷^⁄ (pFÁ„÷] ‡ ¬ – _ m

VÉH~nœZ¬Ï*Ť ª[g*Ť ªyZ‘7Ñ1ªyZ1ªyZnkZ [1+ 6n÷Áe 1än“

ª~ázFx¬$À É7y!i ~ˆ W

E ßã {!
E
ßã {!

n Z}1ÏYÉx¬ªVò}gÇû

ΧZ‘7Ñe*ɪÇgy!i1Ïe*ɪ~zÅgzZËgZx¬Ïe*É

6yÅWn ]Zgyä–Bä~{n âzά‘]ZgcÏyäÏâzHûi7

§Z‘‘}yä¬ÏyäûÏtßZz§Z‘}Ñz«ÉéµZzËY‘]ZgcÏyäûNZhzä

}ÎÑ,z«ÉßZzâûê`Z ä ßZzÎcÕ}]Zg¬Ï]Zg~ßZz

XÒYÉßZzÑ(zNŤ 6Ï`Zª~ˆ W

E ßã {!
E
ßã {!

ßZzn Z}1

vZËgî^¬ ‡e Êܤ¬ ‡e ]Çf¬