You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 24 sierpnia 2016 | Nr 17 (218)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KOMORNO SPRAWY KONTROWERSYJNE

Dla rodzicw to by szok.


Dzieci miay zosta bez szkoy

Edukacja i rozwj osobisty


KDZIERZYN-KOLE ZWYCZAJE

WRONY
OPANOWAY KOSZE
Stranicy miejscy znaleli
winnych za baagan wok
koszy.
Wikszo z nas sdzi, e
za mieci porozrzucane wok
koszy odpowiadaj mieszkacy
niedbajcy o czyst przestrze,
ktr wszyscy dzielimy. Okazuje si, e oni tylko czciowo,
si do tego przyczyniaj. Stranicy miejscy zaobserwowali, e
w mietnikach grzebi wrony.
Mieszkacy, wyrzucajc
do miejskich koszy na mieci
resztki jedzenia, nauczyli ptaki, e mog tam znale smakowity dla nich ksek. Wrony,
ktre nie przejmuj si eKKo
polityk miasta sortuj mieci
na to, co mona zje i to co im
przeszkadza wyrzucajc nie-

Fot. Urzd Miasta KK

Fot. Marta Nabrdalik

Wjt gminy Reska Wie chcia bez konsultacji z rodzicami i uczniami


wygasi pierwsz klas technikum mechanizacji rolnictwa w Zespole Szk
w Komornie. Decyzj podj na dwa tygodnie przed rozpoczciem roku
szkolnego.

potrzebne mieci na chodniki i


ulice.
Naley pamita, e zwierzta mog nie tylko namieci,
ale rwnie zrobi krzywd.
Wrony wydaj si niegrone,
ale co bdzie, gdy po nich, w
miejskich koszach na mieci
zaczn stoowa si np. dziki?
MN

WIKSZYCE POLICJA

Fot. PIXABAY

PIES, WZEK I SAMOCHD


Zesp Szk w Komornie pooony na terenie gminy Reska Wie bdzie dziaa prawdopodobnie jeszcze tylko przez 4 lata.
KATARZYNA SOLARZ

Zesp Szk w Komornie


znajduje si na terenie gminy Reska Wie. W budynku
szkoy funkcjonuje gimnazjum
i technikum, w ktrych ucz
si gwnie dzieci rolnikw
z pobliskich gmin. Placwka
do 2012 roku bya majtkiem
powiatu kdzierzysko-kozielskiego, jednak starostwo
nie radzio sobie z jej utrzymaniem, grozia jej likwidacja. Pomocn do wycigny
wwczas wadze gminy Reska Wie. Wjt Marian Wojciechowski
zaproponowa,

e przejmie szko. Warunek


by jeden przejcie nie tylko
szkoy, ale caego przylegego
do niej terenu wraz z zabytkowym paacykiem, z ktrych
zysk w razie sprzeday dzieliaby gmina i powiat po poowie. Udao si dobi targu, ale
po czterech latach od tamtego
wydarzenia szkoa znw przynosi straty, tym razem gminie,
jak stwierdzi ostatnio Wojciechowski. Tak musiao by od
dawna, gdy ministerialna decyzja o wygaszeniu gimnazjw
przyspieszya tylko proces,
prawdopodobnie zmierzajcy
do likwidacji szkoy.

Zaczo si od prby wygaszenia jednego z kierunkw


technicznych. Pierwsz klas
technikum mechanizacji rolnictwa planowano wygasi nagle, bez konsultacji z uczniami i rodzicami. Do tej klasy
odby si wczeniej nabr i 18
uczniw liczyo na rozpoczcie
nauki. O decyzji wadz zainteresowani mieli si dowiedzie
z pism urzdowych.
10 sierpnia w Urzdzie
Gminy Reska Wie odbyo
si posiedzenie Komisji Spoeczno-Owiatowej, podczas
ktrego wjt Marian Wojciechowski przedstawi za-

skoczonym radnym swoje zamiary. Uzna, e kontynuacja


4-letniej klasy jest przedsiwziciem zbdnym pod wzgldem ekonomicznym, skoro
gimnazjum i tak zostanie wygaszone. Argumentowa rwnie, e klasa powinna liczy
co najmniej 20 osb, a jest 18.
Oponowali dyrektorka szkoy
i cz radnych, podkrelajc,
e chodzi o przyszo dzieci rolnikw, ktre zostan na
lodzie. Ostatecznie wikszo
opowiedziaa si po stronie
wjta.
Czytaj rwnie na str. 2

Dwie nieostrone piesze


wtargny na jezdni. Na
szczcie ich gapiostwo
nie skoczyo si tragedi.
W rejonie ronda w Wikszycach dwie piesze wtargny na jezdnie wprost pod koa
nadjedajcego samochodu.
Jedna z nich prowadzia na
smyczy psa, a druga wzek z
dwuletnim dzieckiem. 55-letni
kierowca skody nie mia czasu

na reakcj i potrci labradora,


ktry uderzy w wzek z dzieckiem przewracajc go. Dziecku i kobietom nic si nie stao,
pies musia odwiedzi weterynarza, najprawdopodobniej
rwnie wyjdzie z caego zdarzenia bez szwanku. Przybya
na miejsce policja za niebezpieczn sytuacj obwinia piesze i ukaraa je mandatem.
MN

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Druga strona

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Pracuj nad popraw jakoci powietrza


Prezydent Sabina Nowosielska powoaa niedawno zesp, ktry ma wymyli, jak poprawi jako powietrza
w Kdzierzynie-Kolu. Rezultaty poznamy pod koniec sierpnia.
katarzyna solarz

Co kilka lat w Kdzierzynie


-Kolu wybucha bomba przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza toksycznymi
zwizkami. Miasto przoduje
wrd najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce (w
rankingu WHO znajduje si na
33 miejscu), bo co najmniej od
kilkudziesiciu lat truje nas lokalny przemys. Wadze miasta
dwoj si i troj, jak pokaza
mieszkacom, e robi wiele
w kierunku poprawy stanu powietrza i zachcaj, by wczy
si w ich dziaania. Midzy innymi dlatego miasto promuje
si jako eKKologiczne.
W ostatnich latach modne s dziaania proekologiczne
zwizane z uwiadamianiem
spoeczestwu, e jest wspodpowiedzialne za jako powietrza w swoim regionie. W
Kdzierzynie-Kolu, ktry chemi stoi, uwiadamia si nie
prezesw firm odpowiedzialnych za zanieczyszczenia, ale
zwykych mieszkacw. Urzdnicy zwracaj uwag, e powodem nadmiernego zapylenia
miasta i przekroczenia stenia pyw s przede wszystkim
spaliny z piecw wglowych.
Dlatego powszechn praktyk jest namawianie mieszka-

cw, by domy jednorodzinne i


mieszkania, ktrych lokatorzy
korzystaj z takiego ogrzewania, podcza do miejskiej sieci ciepowniczej.
Wrd proponowanych
rozwiza, dotyczcych poprawy jakoci powietrza s te finansowa pomoc w zakupie i
montau urzdze wykorzystujcych energi ze rde odnawialnych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach administrowanych
przez MZBK, przebudowa systemu miejskiego owietlenia wykorzystujca oszczdne
rda energii oraz poprawa
efektywnoci energetycznej
obiektw publicznych. Wadze
miasta chwal si, e stale organizuj kampanie spoeczne,
konkursy oraz projekty edukacyjne, suce propagowaniu
ekologicznego postpowania
w yciu codziennym. Suby
porzdkowe reaguj na kad
informacj o zanieczyszczaniu
rodowiska bd powietrza. W
pierwszym proczu tego roku
stranicy miejscy interweniowali cznie w 93 przypadkach
zwizanych ze spalaniem mieci - zapewnia Jarosaw Jurkowski z kozielskiego magistratu.
Zesp powoany przez Nowosielsk skupi si gwnie na
problemie spoecznej edukacji.

Na ostatnim spotkaniu bya burza mzgw, bo kady z


czonkw zespou przedstawia
swoje plany i zarysy pomysw,
jakie dziaania naleaoby podj, aby poprawi stan powietrza w naszym miecie mwi
radny Ryszard Masalski powoany w skad zespou. - Dominowa pogld, e naley cakowicie zlikwidowa problem
opalania wglem przez rnego rodzaju piece, kominki i inne urzdzenia cieplne, ktre s
gwnym rdem niskiej emisji i uwalniania do atmosfery
substancji toksycznych.
Masalski sam przyznaje, e pomysy komisji nie s
odkrywcze. Nowoci jest
moja propozycja, ktra koncentruje si na tym, by przekona mieszkacw Kdzierzyna-Kola, by przesiedli si
z samochodw osobowych do
komunikacji miejskiej i na rowery, przynajmniej w obrbie
gminy. Mwi o tym dlatego,
e mieszkacw naszego miasta ubywa, a liczba samochodw ronie. Jeeli ronie liczba samochodw, to znaczy,
e ilo spalin do atmosfery
wzrasta, a to te s toksyczne
zwizki, ktrych emisja zanieczyszcza powietrze i wpywa
na nasze zdrowie. Mj pomys
oczywicie nie polega na zmu-

szaniu mieszkacw, ale na


zachcaniu ich, a to opaca si
rwnie ekonomicznie.
Masalski na wasny uytek przeprowadzi tak ekonomiczn symulacj. Wyszo mu,
e gdyby 70% mieszkacw
przesiado si z prywatnych samochodw do autobusw, wystarczyoby zapaci 40 zotych
miesicznie i wwczas mona by korzysta z komunikacji
miejskiej przez cay miesic, ze
wszystkich linii. Zdaniem radnego z ekonomicznego punktu
widzenia to si opaca, a miasto byoby do przodu, bo, jak
twierdzi, nie musiaoby dopaca do MZK 8 mln zotych rocznie, a zaoszczdzone pienidze
wyda na dziaania poprawiajce jako powietrza.
Jeli uwolni te 8 mln
zotych, to za uzyskane rodki
mona by ponie koszty rekultywacji gruntw skaonych
przed laty przez zakady chemiczne na terenie Blachowni i
Azot, poniewa jednym ze rde zatruwania naszego miasta
s nie tyle istniejce chemiczne instalacje produkcyjne, ale
olbrzymie tereny zdegradowane. Od lat 30. do 90. ubiegego stulecia, od kiedy prowadzono tu produkcj chemiczn
cysterny i zbiorniki czsto si
rozleway, byy pknicia na

KOMENTARZ NA GORCO
Ryszard Masalski
radny miejski
Problem z zanieczyszczeniem powietrza polega na tym,
e przez ponad 100 lat korzystalimy z zasobw rodowiska bez adnych ogranicze.
Nasi dziadkowie nie martwili

si, czym oddychaj, bo rodowisko byo czyste. Dzisiaj my,


ich wnukowie mamy ogromny problem ze zdegradowan
przyrod i zapylonym powietrzem, ale nie stoimy jeszcze
pod cian, czyli tam gdzie stan dopiero nasze wnuki.

przewodach, nieszczelnoci.
Nie wiem, czy s to tysice czy
miliony ton, ale ogromna ilo
wglowodorw wsika w ziemi na terenie byych zakadw chemicznych Blachownia
i na terenach Zakadw Azotowych Kdzierzyn-Kole. Teraz,
cho produkcja trwa, to szczelno tych instalacji jest pewna
na 99% i w zasadzie w ziemi
ju nic nie wsika, natomiast
ziemia nasiknita wglowodorami oddaje je poprzez parowanie. Dlatego m.in. stan
naszego powietrza jest zy, gdy
nowych emisji z zakadw produkcyjnych nie ma, natomiast
ziemia jest tak skaona, e paruje i oddaje wglowodory do
powietrza.
Jeli chodzi o problem wykrycia, kto jest odpowiedzialny
za chwilowe, wysokie skoki stenia benzenu ( tzw. piki, kt-

re potrafi wzrosn nawet do


ponad 200 g/m3), ktre maj
miejsce zwykle w nocy, zesp
nie znalaz na razie rozwizania. Problematyka benzenu
te pojawia si podczas obrad
zespou, ale na dzie dzisiejszy
nikt nie ma konkretnego pomysu, jak zlokalizowa rdo
pojawiania si tych benzenowych pikw. Obecne przepisy
i kontrole zwizane ze szczelnoci systemw produkcyjnych s tak restrykcyjne, e do
systemu zabezpiecze wprowadza si zabezpieczenie zabezpieczenia. A wic jest rzecz
bardzo mao prawdopodobn,
by bya to emisja z istniejcych
zakadw pracy. Przekroczenia
chwilowe, wystpujce najczciej noc nie s problemem
biecej dziaalnoci, tylko s
skutkiem dziaalnoci w latach
minionych.

KOMORNO SPRAWY KONTROWERSYJNE

Pozostawieni bez wyboru

18 uczniw zostao przyjtych do technikum mechanizacji rolnictwa w Zespole Szk w


Komornie. 1 wrzenia rozpoczn nauk. Jednak wadze gminy
miay inne plany. Wjt zdecydowa, e zmieni ycie i wybr
naszych dzieci na dwa tygodnie
przed rozpoczciem roku szkolnego ali si rodzic jednego z
uczniw. Mielimy ju wykonane badania lekarskie, za ktre
zapacilimy z wasnej kieszeni
dodaje.
Radni przeciwni decyzji
wjta poczuli si odpowiedzialni za los swoich wyborcw, z
kolei rodzice mieli al do wjta,
e dziaania podjte przez niego

nie byy z nimi wczeniej dyskutowane, e zostay podjte za


pno, w czasie, gdy rekrutacje
do szk si zakoczyy.
Nie rozumiem jak mona
tak postpi z dziemi swoich
wyborcw. Moe wjt ju nie
bdzie bra udziau w kolejnych
wyborach i wszystko mu jedno? Kiedy szkoa tak prnie
funkcjonowaa, nie rozumiem
jak mona w tak krtkim czasie
doprowadzi j do ruiny oburzaj si rodzice dzieci.
Decyzja o likwidacji czy wygaszaniu kierunkw szkoy ley
w kompetencji organu prowadzcego i wjt ma prawo samodzielnie zadecydowa o losie

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

szkoy czy klasy. Tym razem si


spni i musia wycofa z kuriozalnej decyzji.
Decyzja wjta Mariana
Wojciechowskiego o nieutworzeniu kierunku mechanizacji
rolnictwa w Technikum Rolniczym w Komornie bya spniona. Zostaa podjta 10 sierpnia
na komisji owiatowej, a przecie ju pod koniec czerwca
jeszcze przed sesj Rady Gminy
byo wiadomo, e rzd planuje
likwidacj gimnazjw, co spowoduje, e szkoa w Komornie
bdzie obcia budet gminy.
Jeli ju, naleao rozmawia
o tym problemie wtedy, a nie
kiedy zosta zrobiony nabr

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

na kierunek. Niektrzy radni


podczas komisji susznie mieli
wtpliwoci, jak teraz wyjani
modziey i rodzicom, e musz szuka innej szkoy na trzy
tygodnie przed rozpoczciem
roku szkolnego. Wtpliwoci te
potwierdzi z pewnoci opolski
kurator owiaty, co wpyno na
zmian decyzji wjta. Dobrze,
e tak si stao mwi jedna z
gminnych radnych, Beata Winiewska.
Inna sprawa, e po przejciu sterw przez PIS, ktremu
zaley na utrzymaniu placwek
owiatowych, nie jest w dobrym
tonie likwidowanie szkoy, a jeli w przyszym roku nie powstanie pierwsza klasa, to placwka przetrwa zaledwie 4 lata.
To kiepski PR usyszelimy
w kuluarach.
Wojciechowski musia skapitulowa, mimo wczeniejszych argumentw o nierentownoci placwki.
Po rozmowie z kuratorem, czci rodzicw i nauczycieli, podjlimy decyzj,
e jeszcze o rok przeduymy
istnienie klasy. Szkoa bdzie
funkcjonowaa co najmniej
cztery lata. W tym czasie bdziemy si starali o to, by Ministerstwo Rolnictwa przejo
pod swoje skrzyda szko. Zadeklarowano nam tak pomoc
wyjania wjt Marian Woj-

Fot. Facebook Ratunek dla Dbowej

Jak tylko dowiedziaem si o prbie zamknicia klasy, pojechaem z synem do kilku szk. Okazao si, e w klasach maj ju
komplet uczniw ali si rodzic jednego z uczniw majcych we wrzeniu rozpocz nauk w technikum mechanizacji rolnictwa w Komornie.

Radni przeciwni decyzji wjta o likwidacji technikum


mechanizacji rolnictwa w Zespole Szk w Komornie poczuli
si odpowiedzialni za los swoich wyborcw, z kolei rodzice
mieli al do wjta, e dziaania podjte przez niego nie byy
z nimi wczeniej dyskutowane, e zostay podjte za pno,
w czasie, gdy rekrutacje do szk si zakoczyy. Na zdj. wjt
gminy Reska Wie Marian Wojciechowski.
ciechowski. Rwnoczenie
bd rozmawia ze starostwem
powiatowym w Kdzierzynie-Kolu, by w jednej ze szk na
terenie powiatu otworzy klas
o profilu rolniczym.
Jaki bdzie dalszy los szkoy
nie wiadomo. Teraz w placwce
dziaaj 3 klasy gimnazjum (po
zapowiadanej reformie owiaty
gimnazjum wyganie) i 4 klasy technikum. Kiedy placw-

ka w Komornie byo dziaajc


na wielk skal szko rolnicz,
teraz mieci si w jednym budynku, a reszta budynkw wraz
z zabytkowym zameczkiem jest
wystawiona na sprzeda. Teren
popada w ruin. Przejmujc
szko w 2012 roku, wjt zapowiada, e wrc jej lata wietnoci.
ks

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)


KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Fot. Urzd Miasta KK

ODNOWIONY PLAC
ZABAW W CISOWEJ

Przybyo chodnikw
i wyremontowanych drg

Najpniej w padzierniku
zakoczy si modernizacja
placu zabaw na os. Cisowa
przy ul. Barbary.
Rozpocz si pierwszy etap
modernizacji placu zabaw przy
ul. Barbary na os. Cisowa. Na
placu zabaw znajd si urzdzenia, takie jak linowy tor
przeszkd, karuzela, piramida linowa, zestaw zabawowy i
sprawnociowy oraz hutaw-

ki wahadowe. Nawierzchnia
zostanie wykonana z piasku,
powstan take brukowane
chodniki. Teren zostanie uporzdkowany oraz otoczony nowym ogrodzeniem wyjania
rzecznik kdzierzyskiego magistratu. Koszt pierwszego etapu modernizacji placu zabaw
wynosi 170 tys. z.
j

KDZIERZYN-KOLE FINANSE

PIENIDZE DLA
POSZKODOWANYCH
Wnioski kierowane przez
prezydent Nowosielsk zostay rozpatrzone pozytywnie. Poszkodowani podczas nawanicy otrzymaj
w sumie ponad 340 tys. z.
Poszkodowani w nawanicy
mieszkacy osiedla Kole-Rogi
otrzymaj od wojewody opolskiego zasiki na czn kwot
ponad 340 tys. z. Pienidze
pochodz z rezerwy celowej budetu pastwa na przeciwdziaanie i usuwanie skutkw klsk
ywioowych. Wypaty zasikw
ju si rozpoczy.
rodki przeznaczone na
pokrycie szkd trafi do 18 rodzin, ktrych straty nie zostay
wycenione na wicej ni 6 tys.
z. Poszkodowani nie musz
przedstawia adnych faktur
ani paragonw z zakupw poczynionych na rzecz naprawienia strat.

12 rodzin, ktre zgosiy


straty w wysokoci 6-20 tys.
z oraz 6 rodzin, ktrych straty wyniosy od 20 do 100 tys.
z otrzymaj pomoc w transzach. Pierwsza z nich nie
moe przekroczy 10 tys. z
oraz 30% wartoci oszacowanych szkd. Pozostaa cz
pomocy zostanie wypacona
po przedstawieniu dokumentacji z poniesionych wydatkw.
Na dodatkow pomoc
mog liczy rodziny, ktre
otrzymay pomoc z rezerwy
celowej w wysokoci 6 tys.
z, a ktre maj dzieci w wieku szkolnym. Jednorazow
pomoc w wysokoci 500 lub
1000 z z tzw. zasiku losowego na cele edukacyjne otrzyma w sumie 28 dzieci.
mn

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

REMONT SALI
GIMNASTYCZNEJ
W JEDENASTCE
Zanim zadzwoni pierwszy dzwonek, zakoczy
si modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 11.
Ponad 230 tys. z kosztuje
remont sali gimnastycznej w
Publicznej Szkole Podstawowej nr 11. Uczniowie, gdy wrc do szkoy, bd cieszy si z
wyremontowanej sali. - Wykonawca jest zobowizany m.in.
do pooenia nowych tynkw
oraz odmalowania cian i sufitw i wymiany rur grzewczych.

Jednak najwaniejszym zadaniem jest wymiana starego


parkietu, ktry tworzyy dotd drewniane klepki, na now nawierzchni syntetyczn.
Zamontowane zostan take
nowe urzdzenia sportowe,
a wrd nich m.in. drabinki gimnastyczne i zestawy do
uprawiania siatkwki, koszykwki i piki rcznej - podaje
rzecznik prasowy Urzdu Miasta w Kdzierzynie-Kolu.
j

w skrcie

Powiat kdzierzysko-kozielski systematycznie remontuje


nawierzchnie na terenie miasta, po zakoczonych inwestycjach przyjdzie czas na remonty w gminach wiejskich.
marta nabrdalik

Sporo atrakcji czeka bdzie na dzieci na zmodernizowanym placu zabaw.

REGION

Fot. Starostwo Powiatowe w KK

KDZIERZYN-KOLE REKREACJA

W czasie wakacji powiat


kdzierzysko-kozielski postanowi zadba o bezpieczestwo mieszkacw. Wiele traktw bdcych pod zarzdem
powiatu doczekao si nowych
nawierzchni, a intensywne remonty kolejnych drg i chodnikw nadal trwaj. Powiatowy
Zarzd Drg ju zleci kolejne
prace. Osiedle Cisowa zyska
nowy parking z miejscami dla
osb niepenosprawnych, a nastpny w kolejce jest remont
parkingu przy ul.1 Maja w Kdzierzynie-Kolu.
Natomiast w Kolu przy ul.
Piastowskiej trwaj prace zwizane z przeniesieniem przejcia dla pieszych przy szkole
podstawowej, ktre znajdowao si w niebezpiecznym miejscu, tu przy skrzyowaniu. Ku
kocowi zmierzaj take prace
z remontami piciu chodnikw
usytuowanych w centrum miasta.

Remont chodnika przy ul. Kochanowskiego w Kdzierzynie-Kolu zblia si do koca. Teraz mieszkacy nie bd
musieli si obawia, e zrobi sobie krzywd, spacerujc
po nierwnej nawierzchni.
Po zakoczeniu przetargw
robt drogowych doczekaj si
take gminy wiejskie. Droga na
trasie Roszowice-Biadaczw,
ulica Raciborska w Grzdzinie
oraz droga w Grudyni Wielkiej
bd wyremontowane.
Na 5 wrzenia wadze powiatu zapowiedziay oficjalne

oddanie do uytku jednej z


najwikszych inwestycji ulicy Mostowej. Kompleksowa
inwestycja warta 3 mln z, podzielona na dwa etapy zakoczy si kompleksowo zmodernizowan drog wraz z ciek
dla rowerzystw.

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Nowa cieka rowerowa


Mieszkacy os. abieniec bd mogli porusza si wygodniejsz, asfaltow ciek, ktra zastpi dotychczas wykorzystywany trakt leny.
Gmina Kdzierzyn-Kole podpisaa umow z firm,
ktra ma zaj si przebudow
dotychczas wykorzystywanego traktu lenego, czcego ul.
Agrestow z kadk nad rzek
Kodnic. Oprcz rowerzystw,
zadowoleni powinni by rwnie mieszkacy, ktrzy spaceruj w tamtych okolicach.
Przygotowany projekt zakada

Z nowej cieki
kdzierzynianie
bd mogli korzysta od poowy
listopada.

budow cigu pieszo-rowerowego z asfaltobetonu, a take


wycink drzew, ktre utrudniaj poruszanie si istniejc
ciek. Inwestycj wyceniono na ponad 216 tys. zotych,
a 700 metrw nowej drogi dla
pieszych i rowerzystw ma by
oddane do uytku 15 listopada.
mn

KDZIERZYN-KOLE SZPITAL

Rocznie przepada prawie 25 tys. wizyt


Szpital w Kdzierzynie-Kolu apeluje o odwoywanie wizyt,
gdy nie moemy uda si na umwion wizyt do lekarza specjalisty.
Samodzielny Publiczny
Zesp Opieki Zdrowotnej w
Kdzierzynie-Kolu zamieci na swojej stronie internetowej ogoszenie, w ktrym zwraca si z prob do
pacjentw o odwoywanie
wizyt u lekarzy specjalistw,
gdy wiedz, e ich nie bdzie.
- Gdy z rnych przyczyn losowych nie moesz stawi si

u lekarza w umwionym terminie, blokujesz dostp do


poradni dla innych pacjentw. Lekarz czeka na ciebie i
nie moe w tym czasie przyj innej osoby. Nie zapomnij powiadomi przychodni
o rezygnacji z wizyty - podkrela kdzierzyski szpital.
Przykadowo w marcu
2016 roku blisko 2000 osb

nie zgosio si na umwion


wizyt do lekarzy specjalistw w wojewdztwie opolskim. Std przypuszcza si,
e rocznie przepada prawie
25 tys. wizyt. Odwoa wizyt w przyszpitalnych poradniach mona osobicie, telefonicznie lub mailowo.
j

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

NIEMIECKO-POLSKIE
SZKKI PIKI NONEJ
Niemieckie Towarzystwo
Owiatowe w Opolu prowadzi
rekrutacj chtnych nauczycieli i dzieci w wieku 6-10 lat,
zainteresowanych nauk jzyka
niemieckiego poprzez sport w
ramach projektu pn. Partnerstwo strategiczne niemiecko-polskie szkki piki nonej
finansowanego w ramach programu Erasmus+. Jego partnerem jest Samorzd Wojewdztwa Opolskiego. Na treningi
jzykowo-pikarskie mona
si zgasza do 1 wrzenia. Informacji udziela Departament
Edukacji i Rynku Pracy UMWO
pod numerem telefonu 77 54
16 500, 519 lub 536.
PIENIDZE
DLA KLUBW
Dwa kluby sportowe gminy
Bierawa otrzymay dotacj na
realizacj zadania publicznego
dofinansowanego ze rodkw
finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegajcego na rozwijaniu sportu
dzieci i modziey w ramach
realizacji programu KLUB:
Mowao Ludowy Zesp Sportowy Stare Kole oraz Ludowy
Zesp Sportowy Kotlarnia
Goszyce. Pierwszy z nich, jako
klub dwusekcyjny, otrzyma
kwot 15 tys. z. Drugi jednosekcyjny 10 tys. z.
KONKURS MALOWANIE
PORCELANY
Muzeum Wsi Opolskiej w
Opolu, Urzd Marszakowski
Wojewdztwa Opolskiego i Oddzia Opolski Stowarzyszenia
Twrcw Ludowych organizuj
V edycj Wojewdzkiego Konkursu Malowania Porcelany
w ramach II Wojewdzkiego
Konkursu Plastyki Obrzdowej
i Rkodziea Artystycznego. V
Wojewdzki Konkurs Malowania Porcelany odbdzie si 30
sierpnia w godz. 9:00-16:00
w sali budynku administracyjnego Muzeum Wsi Opolskiej
Opole, ul. Wrocawska 174.
Wszelkie informacje zwizane
z organizacj konkursu mona
uzyska od poniedziaku do
pitku, w godz. 8:00-15:00, tel.
774743021, 774572349 w. 120.
MANDAT
ZA PALENIE MIECI
We wtorek, 16 sierpnia, w
godzinach popoudniowych,
stranicy miejscy otrzymali
zgoszenie o wypalaniu kabli
na ul. Sawicickiej w Kdzierzynie-Kolu. Przybyy na miejsce patrol zapa na gorcym
uczynku mczyzn palcego mieci. Zosta on ukarany
mandatem w wysokoci 400
zotych.
I ROCZNICA MIERCI
Rok temu, 7 sierpnia po cikiej chorobie zmara dugoletnia wjt gminy Polska Cerekiew Krystyna Helbin. Miaa
63 lata. Bya oddana bez reszty sprawom naszej gminy, traktowaa swoj funkcj jako misj
i powoanie. Przez te wszystkie
lata pracowaa z najwikszym
oddaniem i powiceniem na
rzecz naszych mieszkacw
tak j wspominaj urzdnicy. Krystyna Helbin bya
dowiadczonym samorzdowcem na Opolszczynie: Polsk
Cerekwi rzdzia od 28 lat,
wpierw jako naczelnik, pniej
jako wjt.

4 Wiadomoci

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Powiat wyremontuje szkoy za pienidze z wojewdztwa


Fot. Starostwo Powiatowe KK

Powiat kdzierzysko-kozielski zdoby jedn z najwikszych puli pienidzy przekazanych na remonty,


wprowadzanie innowacji i doposaenie szk ponadgimnazjalnych.

Wakacje to nie dla wszystkich czas odpoczynku. Ekipy remontowe remontuja pracownie, aby we wrzeniu byy gotowe dla uczniw.
marta nabrdalik

Dziki umowie midzy


Urzdem Marszakowskim w
Opolu, a przedstawicielami
powiatu: starost Magorzat
Tudaj oraz wicestarost Jzefem Gismanem, a take w
oparciu o dobrze przemylany projekt unowoczenienia

szk, ponad 3 mln z trafio


do powiatu.
Przyznana pula zostanie
wykorzystana do stworzenia
nowoczesnych pracowni mechatronicznych, napdw elektrycznych, chemicznych, gastronomiczno-kelnerskich oraz
nawigacji i eksploatacji siowni
okrtowych. Do projektu wy-

brano trzy szkoy nadzorowane


przez Starostwo Powiatowe w
Kdzierzynie-Kolu, ktre nadzoruje przebieg caego przedsiwzicia: Zesp Szk nr 1,
Centrum Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego oraz
Zesp Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych na os. Azoty. Remont obejmie take ko-

zielsk przysta Szkwa, ktra


oprcz przebudowanych pomieszcze, zyska rwnie dwie
nowe odzie do nauki zawodu
przeznaczone dla uczniw eglugi. Trwajce przebudowy
maj zakoczy si na pocztku
wrzenia.
Marszaek Andrzej Bua zaznacza, e ten projekt to bar-

KDZIERZYN-KOLE SPORT

R E K L A M A

Parabadmintonista z Kdzierzyna-Kola
mistrzem Indonezji
Fot. Urzd Miasta KK

Bartomiej Mrz zapocztkowa nowy rozdzia w historii polskiego parabadmintona.

Zawodnik MMKS Kdzierzyn-Kole, Bartomiej Mrz


reprezentowa nasze miasto w
Azji ju po raz trzeci. W 2014
roku naszemu parabadmintonicie przypady dwa pite
miejsca (w singlu i deblu), a w
roku poprzednim pite w singlu i trzecie w deblu. W tym
roku pokaza najwysz klas i
zdoby zoto w grze indywidualnej oraz brz w deblu z Wei
Ming Tayem z Singapuru.
Na turnieju w Indonezji zdobyem nie tylko medale

i punkty do rankingu wiatowego, ale rwnie dowiadczenie. Odniosem zwycistwa nad


zawodnikami, z ktrymi przez
ostatnie dwa lata przegrywaem mwi zwycizca, Bartek
Mrz. Turniej w Indonezji
naley do najtrudniejszych turniejw na wiecie. Poziom jest
wysoki w zawodach bierze
udzia caa czowka wiatowa
oraz zawodnicy z Indonezji,
ktrzy graj na najwyszym poziomie (to ich sport narodowy),
ale nie maj moliwoci uczest-

dzo due wyzwanie. Zmusi


nas do mylenia kategoriami
kilkunastoletnich uczniw, ktrzy musz wybra szko. Wane byo zbudowanie atrakcyjnej
oferty nie tylko dla ucznia, ale i
dla przedsibiorcy. Pamitajmy
te, e ksztacenie na poziomie
zawodowym nigdy nie powinno
si koczy mwi.

niczenia w turniejach poza wasnym krajem dopowiada.


Udzia Bartka w mistrzostwach byby niemoliwy, gdy-

by nie wsparcie ze strony sponsorw.


mn

W sumie wszystkie powiaty w wojewdztwie dostay 30 mln z na doposaenie


bazy szkolnictwa zawodowego. Nasz powiat, obok nyskiego, opolskiego i prudnickiego
otrzyma najwiksz kwot do
wykorzystania. Powiat musi
wnie wkad 15% wartoci
zadania.

PLUSY BIZNESU
DLA

GazetaInformator.pl 24 sierpnia 2016 nr 17 (218)

OPOLSZCZYZNA GOSPODARKA

Pienidze unijne dla przedsibiorcw


Fot. freepik.com

Mikro, mae i rednie przedsibiorstwa mog otrzyma rodki na wprowadzenie


nowoczesnych rozwiza teleinformatycznych.
marta nabrdalik

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogosio nabr


wnioskw na pozyskanie pienidzy z Unii Europejskiej na
informatyczne systemy obsugi klientw dziaajce nie tylko w firmie, ale take pomidzy przedsibiorc a klientem.
Naborem s rwnie objte
systemy informatyczne i komunikacyjne majce na celu przyspieszenie dziaalnoci
firm. Na wsparcie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w przedsibiorstwach z
wojewdztwa opolskiego zostao przeznaczone 17,4 mln
z z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
Opolskiego na lata 2014-2020.
Magorzata Adamska, zastpca dyrektora OCRG ds.
Wyboru Projektw, Informacji i Promocji poinformowaa, e pozyskane rodki mona wykorzysta na przykad
na mobilne aplikacje usprawniajce lub poszerzajce zakres dziaalnoci firm, czy te

systemy elektronicznej rezerwacji miejsc w hotelach. - Dofinansowanie w ramach tego


naboru bdzie te mona uzyska na zakup koniecznego do
obsugi tworzonych systemw
teleinformatycznych sprztu - komputerw, serwerw
czy oprogramowania dodaje
Magorzata Adamska.
Dyrektor OCRG Roland
Wrzeciono wyjani, e naj-

waniejsze typy przedsiwzi,


ktre mog by zrealizowane
w ramach tego naboru maj
dotyczy przede wszystkim:
wsparcia informatyzacji wewntrznej przedsibiorstw,
wsparcia rozwoju wsppracy
midzy przedsibiorstwami,
wykorzystania najnowszych
osigni technologicznych i
organizacyjnych dla usprawnienia i unowoczenienia sta-

tutowej dziaalnoci firm oraz


wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w relacjach przedsibiorca-klient. Wszystkie powysze
formy przeobraenia przedsibiorstwa musz zosta wykonane w oparciu o nowoczesne
rozwizania teleinformatyczne.
Inwestycje zwizane z tzw.
inteligentnymi specjalizacjami
regionu wskazanymi w Regionalnej Strategii Innowacji Woj.
Opolskiego do 2020 r. bd
objte dodatkowymi preferencjami. Minimalna kwota dofinansowania moe wynie 100
tys. z, natomiast maksymalna
a milion zotych. W zalenoci
od rozmiaru firmy, wsparcie ze
rodkw unijnych moe wynie od 45 do 7- proc. wartoci
tzw. kosztw kwalifikowanych
projektu. Przedsibiorca musi
zobowiza si do zrealizowania projektu w okresie dwch
lat. Wnioski w ramach naboru
bd przyjmowane od 12 do 19
wrzenia. Szacowany termin
rozstrzygnicia konkursu to
marzec 2017 r.

REGION BEZROBOCIE

Pienidze na refundacj
wynagrodze
Pracodawcy mog skorzysta z programw
refundacyjnych, a bezrobotni poszukujcy
pracy maj due szanse na znalezienie zatrudnienia.
Sytuacja na rynku pracy
poprawia si od lat. Bezrobocie
w powiecie kdzierzysko-kozielskim systematycznie spada.
W czerwcu zarejestrowanych
bezrobotnych byo najmniej
od kilku lat, a stopa bezrobocia wynosia 10,3%. Natomiast
w czerwcu ubiegego roku bezrobocie wynosio 11,3%.
Powiatowy Urzd Pracy
w Kdzierzynie-Kolu zachca pracodawcw do korzystania z nowej formy wsparcia.
Pracodawcy chccy zatrudni
osob do 30. roku ycia mog
otrzyma refundacj wynagrodzenia pracownika w wysokoci do 26 tys. z. Pracodawca
zobowizuje si do zatrudnienia osoby zarejestrowanej w
Powiatowym Urzdzie Pracy
na okres 25 miesicy, z czego
koszty wynagrodzenia poniesione przez pierwszy rok, w
ktrym trwa umowa, ponosi
PUP.

Fot. Starostwo Pow. KK

Dodatek tematyczny 17/2016

Urzd Pracy ogosi rwnie nabr wnioskw na refundacj kosztw zwizanych z


wyposaeniem stanowiska pracy. Przyjmowanie wnioskw
ju trwa. W ramach tej formy
wsparcia pracodawcy mog liczy na refundacj do 20 tys. z.
W PUP trwa rwnie nabr na
stae finansowane z Funduszu
Pracy z deklaracj zatrudnienia.
Wszelkie szczegowe informacje mona otrzyma w placwce
lub na stronie internetowej Powiatowego Urzdu Pracy.
mn

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Wielkimi krokami zblia si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposob.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Zamieszanie wok skalizacji on-line


Znamy projekt rozporzdzenia Ministra Finansw o kasach skalnych
Fot. PIXABAY

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

W ostatnich miesicach
w mediach bardzo czsto pojawiay si informacje o zmianach rzdu w zakresie kas skalnych oraz przymiarce do
tzw. skalizacji on-line. Wrd
specjalistw trwaa analiza rozwiza wielu krajw, w ktrych
skalizacja (rejestracja obrotu
detalicznego majca eliminowa szar stref w gospodarce)
odbywa si w innych sposb
ni w Polsce. Redaktorzy artykuw czsto diagnozowali,
i z Polski mog znikn kasy
skalne. Dyskusje w mediach
podchwytywali przedsibiorcy i coraz czciej nasi klienci,
stojcy przed decyzj o zakupie
kasy skalnej dzielili si obawami czy zakup jest celowy,
gdy rzekomo od nowego roku
nie bdzie koniecznoci uywania kasy skalnej.
Lobby bankowe forsowao
rozwizania oparte o terminale patnicze, w ktrych docelowo eliminowane byyby kasy skalne. Koncepcja jednak
upada, choby z tego wzgldu, i obecnie w Polsce dziaa
okoo 2mln kas skalnych, za
terminali zaledwie 400 tys. W

wielu branach te wprowadzenie terminali nie ma uzasadnienia. Przyjcie modelu


chorwackiego, w ktrym urzdzenia skalne nie wystpuj a
system skalny oparty jest na
rozwizaniu programowym
(oprogramowanie sprzedaowe poczone jest bezporednio z serwerami ministerstwa)
rwnie nie zostao przyjte
do polskich warunkw. Mona przypuszcza, i gwnie
z dwch powodw; rynek
chorwacki jest zdecydowanie
mniejszy i atwiejszy do oprogramowania oraz z uwagi na
fakt, i w Polsce posiadamy 20
letnie dowiadczenie stosowania kas skalnych z pamici,
w ktrej zapisuje si historia
obrotu skalnego (kasy skalne w Polsce wprowadzane s
od 1993 roku). W ostatnich
tygodniach prowadzone byy
rozmowy z udziaem ministerstwa oraz producentw urzdze skalnych, ktrzy przedstawiali moliwoci techniczne
rozwiza sprztowych.
Zamieszanie wok tematu niejako koczy projekt rozporzdzenia Ministra Finan-

sw o warunkach technicznych
kas skalnych, ktry ukaza si
18 sierpnia 2016 roku.
Przyjte w nowym projekcie rozporzdzenia MF koncepcje zmian przypominaj
system wgierski, w ktrym
kasy skalne posiadaj pami
skaln oraz pami kopii paragonw (kasy z kopi elektroniczn), za dane z urzdzenia s transmitowane do
systemu Ministerstwa. Koncepcja uwzgldnia zatem zalety dotychczasowego systemu
opartego na kasach skalnych,
za wdroenie kas przystosowanych do transmisji danych
odbdzie si stopniowo, wraz
z naturalnym cyklem wygasania homologacji na konkretne
urzdzenia. Pierwsze kasy nowej generacji pojawi si maj
od stycznia 2018 roku (do tego
czasu w sprzeday bd urzdzenia dotychczasowe). Z rynku natomiast wkrtce znikn
kasy tzw. dwurokowe, nieposiadajce elektronicznej kopii
paragonw.
IRENEUSZ BUREK
SOFTIB.PL

Zmiany: Skorzystaj z prawa do wystpienia


o ulg w ZUS
Zakad Ubezpiecze Spoecznych daje moliwo wystpienia o odroczenie
terminu patnoci skadek dla przedsibiorcw, ktrzy maj chwilowe problemy z ich opacaniem.
Jak informuje ZUS, odroczenie terminu patnoci skadek oznacza, e nie zostanie
wszczta procedura egzekucyjna. Dodatkowo w takiej sytuacji nie zostan naliczane odsetki za zwok. Usuga jednak
nie jest bezpatna pobierana
jest opata prolongacyjna, wynoszca 50% stawki odsetek za
zwok obowizujcej w dniu
podpisania umowy.

O odroczenie terminu patnoci skadek moe wystpi


kady patnik aktualnie zobowizany do ich opacania, ktry
ma chwilowe problemy patnicze, uniemoliwiajce uregulowanie skadek w ustawowym
terminie.
Odroczenie moe dotyczy
jedynie skadek biecych lub
przyszych, ktrych ustawowy
termin patnoci nie upyn.

Dlatego wniosek o odroczenie naley zoy najpniej w


dniu terminu patnoci danej
skadki. Szczegowe informacje o warunkach odroczenia
terminu patnoci skadek, wymaganych dokumentach oraz
sposobie zoenia wniosku s
na stronie www.zus.pl (w sekcji
Polecane).
DR /RDO: ZUS/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

DLA

ib.pl

Najnowszy projekt
F
M
ia
n
e
z
d

z
r
o
p
z
ro
o kasach fiskalnych
W zwizku z wieloma pytaniami naszych Klientw w sprawie zmian przepisw dotyczcych kas fiskalnych nowej generacji oraz tzw. fiskalizacji on-line przedstawiamy najnowsze
informacje w tym zakresie.
Przed kilkoma dniami, 18 sierpnia Ministerstwo Finansw opublikowao projekt nowego
rozporzdzenia okrelajcego wymagania techniczne dla kas rejestrujcych. W projekcie
zostay okrelone wymagania dla kas on-line, dziki ktrym bd posiaday komunikacj
z centralnym serwerem Ministerstwa Finansw, zbierajc dane o sprzeday. Dziki bardzo
wnikliwej analizie obecnego rynku fiskalnego oraz tendencji zmian przepisw majcych
na celu uszczelnienie podatkowe zmniejszajce tzw. szar stref, ministerstwo zakada:
kontynuacj fiskalizacji w oparciu o urzdzenia fiskalne (kasy i drukarki fiskalne)
kasy fiskalne bd drukoway paragony dla klientw
na yczenie klienta kasy bd mogy wysya paragon elektroniczny
pami fiskalna kasy przewidziana na okres 5 lat
obudowy kasy bd plombowane jak dotychczas
ochrona pamici kopii elektronicznej paragonw
wyposaenie kasy w modu do komunikacji z serwerami MF.
Rozporzdzenie ma wej w ycie od 1 stycznia 2018 roku. Kasy dotychczas produkowane
i wprowadzone do obrotu do tej daty bd mogy dziaa do wypenienia pamici fiskalnej. W nowym projekcie nie wymienia si kas z kopi paragonw na rolkach papierowych,
zatem kasy te bd w ofercie zapewne do koca homologacji lub do koca 2017 roku.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
GRATIS! *)

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
lnej:
parametry drukarki fiska
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 30 wrzenia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

Z regionu

wiadomoci

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ URODA

Nowo otwarte Studio Sun Flowers w Raciborzu


Fot. Studio Sun Flowers

Profesjonalna stylizacja rzs i paznokci, a take solarium z nowoczesnymi lampami.


Stylizacja paznokci
Donie s wizytwk kadej
kobiety. Niezbdne jest wic to,
by zadba o nie w kadym detalu: od delikatnoci skry po
zdrowy i schludny wygld paznokci.
W naszym studio Sun Flowers wykonujemy popularny w
ostatnim czasie manicure hybrydowy, ktry jest bezpieczny
dla naturalnej pytki paznokcia,
a take zajmujemy si przeduaniem paznokci metod elow.
Stylizacja rzs
Permanentne przeduanie rzs to zabieg podany
przez wiele kobiet. Nic w tym
dziwnego dugie, gste rzsy
to gwarancja elektryzujcego
spojrzenia. Wszystkie Panie,
ktre marz o takiej stylizacji
rzs, zapraszamy do studia Sun
Flowers.
Specjalizujemy si w przeduaniu rzs nastpujcymi
metodami 1:1 ( rzsy jedwabne), 2:1 (naturalne wosie z norek syberyjskich) oraz metod
objtociow. Pracujemy na
materiaach najwyszej jakoci,
dlatego zabiegi wykonywane w
naszym studio s w peni bezpieczne dla naturalnych rzs.
Bezpieczne opalanie
Nasze solarium wyposaone jest w nowoczesne lam-

py, ktre stanowi gwarancj bezpiecznego opalania. W


Lampach New Technology Independence 03 ograniczono
emisj promieniowania do poziomu 0,3W/m2, co jest zgodne z najnowsz europejsk norm. Jej celem jest zapewnienie
bezpiecznego i zdrowego opalania we wszystkich krajach
czonkowskich UE.
Lampy New Technology
gwarantuj zdrow i brzow
opalenizn oraz lecznicz wiatoterapi zmniejszajc dolegliwoi depresji sezonowych.
Z kilkunastominutowych nawietla wynika rwnie wiele
innych korzyci zdrowotnych,

w szczeglnoci takich, ktre


dotycz powstawania niezwykle wanej witaminy D3 oraz
jej roli w organizmie czowieka. Jedynie 10% witaminy D3
jest dostarczane do naszego organizmu wraz z poywieniem,
90% natomiast trafia do ciaa
czowieka przez skr na skutek oddziaywania promieni
sonecznych.
Witamina D3 wpywa korzystnie na nasz nastrj oraz
system odpornociowy, a take zapobiega osteoporozie,
nadcinieniu krwi, chorobom
autoimmunologicznym oraz
chorobom skrnym. Zwiksza
rwnie odporno na gryp

oraz infekcj grnych drg oddechowych. Dzienne zapotrzebowanie dorosego czowieka


na witamin D3 waha si w
przedziale 1000-2000 jednostek i mona j zaspokoi podczas jednej sesji opalania. Wymiemy zatem zalety opalania
si wedug nowej normy:
zdrowa, bezpieczna opalenizna bez rumienia skry
dugotrway efekt
naturalny kolor opalenizny
brak specyficznego zapachu
po opalaniu
relaks podczas opalania
dostarczenie organizmowi
odpowiedniej dawki Witaminy D3.

REGION RODZINA

Wszyscy przedsibiorcy mog doczy do oglnopolskiego programu


Karta Duej Rodziny przyjtego ustaw z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duej Rodziny.
dla rodzin posiadajcych Kart
Duej Rodziny. Celem programu jak podkrelaj inicjatorzy jest wspieranie rodzin z
trojgiem i wicej dzieci w korzystaniu z oferty kulturalnej,
sportowej czy edukacyjnej, jak
rwnie zmniejsza codzienne
wydatki z rodzinnego budetu.
Doczajc do programu, firmy
mog posugiwa si znakiem
Tu honorujemy Kart Duej
Rodziny. Na stronie https://

rodzina.gov.pl dostepna jest


aktualna lista firm uczestniczcych w programie.
Jak zgosi przedsibiorstwo do programu? Naley:
okreli, jakiego rodzaju zniki,
ulgi bd inne korzyci firma/
instytucja moe zaoferowa rodzinom wielodzietnym, wypeni e-deklaracj doczenia
do Karty Duej Rodziny dostpn pod adresem: https://
empatia.mpips.gov.pl/web/

piu/formularz-zgloszenia-kdr.
Po weryfikacji formularza z firm/instytucj zostan
uzgodnione szczegowe warunki wsppracy i Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji dziaajcych lokalnie) podpisze z firm
umow ws. przyznania uprawnie rodzinom wielodzietnym.
j

RACIBRZ BIZNES

VI EUROPEJSKI KONGRES MSP


Racibrz przystpi do
wsppracy nad organizacj i promocj VI Europejskiego Kongresu MSP w
charakterze Organizatora
Wspierajcego. Podpisano
porozumienie o wsppracy z RIG Katowice.
Miasto Racibrz, majc na
celu m.in. wspieranie lokalnego
biznesu, zdecydowao o przystpieniu do udziau w VI Europejskim Kongresie MSP w charakterze Organizatora Wspierajcego i
podpisao z RIG Katowice porozumienie o wsppracy. Wspie-

ranie lokalnego biznesu poprzez


aktywny udzia miasta w najwikszym skierowanym dla MSP
wydarzeniu o randze europejskiej to jeden z elementw wdraanego przez miasto Programu
Wspierania Przedsibiorczoci
Miasta Racibrz na lata 20152020 podkrela Leszek Iwulski, rzecznik prasowy raciborskiego magistratu.
Raciborscy urzdnicy zachcaj przedsibiorcw do udziau w kongresie. Jak zaznaczaj
bdzie to okazja by raciborscy
przedsibiorcy mogli si zorien-

towa, co w trawie europejskiej


gospodarki piszczy, ale take by
nawizali cenne relacje biznesowe i sami promowali wasn
dziaalno gospodarcz. Fakt,
e kongres w cigu trzech dni
odwiedz setki, jeli nie tysice
osb, z pewnoci dostarczy raciborskim przedsibiorcom moliwo zaprezentowania swojej
bogatej przecie oferty dodaje
rzecznik.
VI Europejski Kongres MSP
to rwnie szereg imprez towarzyszcych, m.in. Targi Biznes
Expo, gdzie stanowisko bdzie

mia rwnie Racibrz, ktry bdzie promowa potencja gospodarczy i ofert inwestycyjn miasta, ale take propagowa bdzie
dziaajcy w miecie lokalny biznes.
VI Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw
odbdzie si w Midzynarodowym Centrum Kongresowym w
Katowicach w dniach 10-12 padziernika 2016 roku. Zarejestrowa mona si na www.ekmsp.
eu.
j

ul. Karola 3
47-400 Racibrz
Tel. 502 645 638
www.facebook.com/
sunflowersraciborz/
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

Zosta partnerem programu Karta


Duej Rodziny
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej zachca przedsibiorcw oraz osoby
zarzdzajce instytucjami, niezalenie od sektora czy rodzaju dziaalnoci, do wsppracy
i partnerstwa w oglnopolskim
programie Karta Duej Rodziny przyjtego ustaw z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Duej
Rodziny. Warunkiem uczestnictwa jest zapewnienie zniek
albo dodatkowych uprawnie

W naszym salonie pomagamy dobra odpowiedni kosmetyk, dopasowany do indywidualnego fototypu skry.
Wykwalifikowana i dowiadczona kadra chtnie odpowie
na wszelkie pytania.

GazetaInformator.pl >>

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

Edukacja i rozwj osobisty


REGION ROZRYWKA

Rozwj osobisty pusty slogan czy inwestycja w siebie?


MARTYNA CEBULA

Rozwj osobisty wymaga duej dawki samozaparcia, motywacji oraz wytrwaoci. Pomimo korzyci jakie
z pewnoci niesie za sob
praca nad samym sob, nie
jest to nic prostego wrcz
przeciwnie wiateko w tunelu najczciej pojawia si
dopiero po wielu porakach.
Natomiast bardzo wane jest
to, by nie dawa za wygran
i nie poddawa si, kiedy co
pjdzie nie tak, w kocu
po deszczu zawsze wychodzi
soce!
Praca nad sob moe odbywa si pod rn postaci
dla jednych jest to toczenie
walki z wasnymi sabociaR E K L A M A

mi, dla drugich panowanie


nad swoimi emocjami, za
dla jeszcze innych po prostu
zmuszenie si do tego, by rano wsta na zajcia do szkoy,
bd nauczy si na egzamin.
Z pewnoci mona natomiast powiedzie, e kady
przejaw rozwoju osobistego
jest wielkim sukcesem, niezalenie od tego, czy dla innych
to, co robisz jest cenne, czy
te nie nie pozwl, by kto
podcina Ci skrzyda. Pamitaj, e to nie ten kto upada
jest przegrany, lecz ten, kto w
ogle nie podejmuje adnych
stara, by rozwija samego
siebie.
Droga samorozwoju jest
drog krt i wyboist, ostatecznie jednak nic nie moe

rwna si z satysfakcj, jak


osigamy, pokonujc wasne
saboci. Jeeli na pocztku
twoja praca nad sob jest pasmem poraek, nie bierz tego do siebie i nie wymagaj od
siebie zbyt wiele. Pamitaj, e
masz cae ycie na to, by rozwija siebie, dlatego moesz
spokojnie, maymi kroczkami i naprzd.
Na drodze samorozwoju bardzo czsto napotykamy zniechcenie. Dlaczego
tak si dzieje? Poniewa nieustannie porwnujemy si
do innych, zamiast patrze
tylko na siebie. Jeeli cigle
bdziesz oglda si na to, co
myl, robi, czy mwi inni
bdziesz cigle sta w miejscu.

Rzeczywisty samorozwj
to nie puste slogany, ktre
nios za sob jedynie frustracj i zniechcenie. Rozwj osobisty to wiadomo
wasnych saboci, doskonaa znajomo wasnego ja,
ktre s motorem napdzajcym do tego, by siga wyej.

Cokolwiek potrasz lub mylisz, e


potrasz, rozpocznij to. Odwaga ma
w sobie geniusz,
potg i magi.
Johann Wolfgang
von Goethe

Fot. freepik.com

Droga samorozwoju jest drog krt i wyboist, ostatecznie jednak nic nie moe rwna si z satysfakcj,
jak osigamy, pokonujc wasne saboci.

66 Wiadomoci
Edukacja i rozwj osobisty

Zoty rodek

24 sierpnia
2016,
nrnr17
24 sierpnia
2016,
17(218)
(218)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ EDUKACJA

Fulnart wprowadzi Ci w wiat muzyki


Nauka gry na instrumentach, lekcje piewu, muzykoterapia i wiele wicej.
Fot. Fulnart

Jeli od dawna chciae


nauczy si gry na instrumencie, ale brakowao ci do
tego odwagi, chciaby aby
Twoje dziecko czas wolny
spdzao bezpiecznie, a przy
okazji rozwijao swoje pasje,
ksztatowao swoj osobowo, to zdecydowanie powiniene skontaktowa si z
rm Fulnart.
Muzyka to nasza pasja
Kadr rmy tworzy grupa pasjonatw o rnych
gustach muzycznych i wysokich kwalikacjach, ktra w
sposb przystpny i ciekawy
wprowadzi kadego w zaczarowany wiat muzyki. Nauka
z nimi niczym nie przypomina lekcji w tradycyjnych
szkoach muzycznych. Podczas nauki uczcy nie powielaj ustalonych schematw,
a do postawionych im zada podchodz z penym zaangaowaniem. Caa kadra
dziaa w oparciu o wiedz,
dowiadczenie oraz umiejtnoci nie tylko czynnych
muzykw, ale i pedagogw.
System nauki oparty jest na
indywidualnych lekcjach nauki gry na instrumencie. W
zalenoci od Pastwa gustw i upodoba program
zaj dostosowany zostaje
do Paskich potrzeb i wymaga.
R E K L A M A

Zdecyduj, co chcesz gra


Jeli czujesz niech do
przykurzonych klasykw i lepiej speniasz si grajc nowoczesne kawaki bez obaw,
wsplnie z nauczycielem wybierzecie interesujcy obie
strony program atrakcyjny dla ucznia, ale realizujcy
pewne etapy ksztacenia istotne z punktu widzenia nauczyciela. Dziki temu, osoba uczca si gry na wybranym przez
siebie instrumencie, zdobdzie
umiejtnoci techniczne, a take spdzi czas mio i bezstresowo. Prowadzenie zaj w domu
klienta daje uczniom poczucie
bezpieczestwa. Uczcy si
nie odczuwa presji otoczenia,
dziki czemu proces nauki jest
przyjemny i daje poczucie samorealizacji i samospenienia.
Najwiksi geniusze wszech
czasw, Mozart i Chopin, podstaw muzyki uczyli si w domu. Kady uczy si w innym
tempie, dlatego proponowane
przez rm Fulnart zajcia s
doskonaym rozwizaniem.
Program zaj jest dostosowany do zdolnoci ucznia.
Zajcia
dla najmodszych
W swojej ofercie Fulnart
posiada rwnie zajcia umuzykalniajce i rytmiczne dla
dzieci ju od 3. roku ycia. Zajcia te maj bardzo pozytyw-

ny wpyw na oglny rozwj


dziecka. Naukowcy z Uniwersytetu w Vermont udowodnili,
e wszelkiego rodzaju zajcia
muzyczne maj bezporedni
wpyw na formowanie si kory
mzgowej dziecka, ktra odpowiada za koncentracj i kontrol emocji. Dodatkowo lekcje muzyki poprawiaj pami,
co w przyszoci moe zaowocowa w innych dziedzinach
nauki, podczas zaj w szkole.
Zajcia muzyczne dla najmodszych prowadzone przez kadr
Fulnartu przeprowadzane w
warunkach domowych pozwalaj na zrwnowaony rozwj
dziecka. Prowadzcy zajcia,
oprcz odpowiednich kwalikacji, posiadaj rwnie wyjtkow charyzm, dziki czemu
w sposb perfekcyjny dogaduj si z najmodszymi, tworzc
przy tym rodzinn atmosfer.
Edukacja muzyczna
w kadym wieku
Nasi nauczyciele zawsze
dostosowuj zarwno wymagania jak i styl pracy do wieku
dziecka oraz jego moliwoci.
Edukacja muzyczna to jednak nie tylko umiejtno gry
na konkretnym instrumencie,
to take rozwj emocjonalny,
ktry na pewno przyniesie pozytywne skutki w przyszoci.
Dziecko bdzie bardziej kreatywne, a take wraliwe na

sztuk oraz otaczajcy je wiat.


Udzia w zajciach muzycznych rozwija w dziecku odpowiedzialno i obowizkowo,
a take ma istotny wpyw na
umiejtno koncentracji. Prowadzone przez rm Fulnart
lekcje nie s przeznaczone tylko dla dzieci. Modzie, osoby
dorose, a take te w starszym
wieku mog miao rozpocz
swoja przygod z muzyk. Na
nauk gry na instrumentach i
lekcje muzyki nigdy nie jest za
pno.
Muzykoterapia
Firma Fulnart to nie tylko
nauka gry na instrumentach,
to take specjalne indywidualne sesje muzykoterapeutyczne
oraz grupowe zajcia z zakresu
muzykoterapii polecane zarwno dzieciom z dysfunkcjami czy
niepenosprawnoci, jak osobom dorosym i starszym. Zajcia te pomagaj w rozwijaniu pamici i koncentracji, w
zwikszaniu potrzeby i umiejtnoci komunikacji. Wpywaj na wzrost poziomu energii yciowej, umuzykalniaj,
doskonal percepcj suchow,
pozytywnie wpywaj na postaw ciaa, orientacj przestrzenn oraz zmys rwnowagi, poprawiaj stany emocjonalne
poprzez redukcj stresu, rozwj
twrczego mylenia, wzrost
pewnoci siebie i zwikszenie

Fulnart na lekcje gry na instrumentach


zaprasza zarwno dzieci jak i osoby dorose.
motywacji, uatwiaj kontrol
wasnych emocji. Prowadzone
przez wykwalikowanych terapeutw sesje terapeutyczne
umoliwiaj osobom z rnego
rodzaju dysfunkcjami kontakt
z innymi, stwarzaj okazj do
spotka i integracji.
Opieka nad dziemi
Firma Fulnart nie tylko
nauczy Wasze pociechy gry
na instrumencie, ale take
zorganizuje opiek nad dziemi w trakcie wesel czy festynw. Dzieci spdz ten czas
bezpiecznie i kreatywnie nie
utrudniajc dorosym zabawy. Nasi wykwalikowani instruktorzy zorganizuj dzieciom absorbujce i rozwijajce
zajcia, a Pastwo bdziecie
mogli odpocz.

Dodatkowo rma Fulnart prowadzi rnego rodzaju warsztaty muzyczno-ruchowe w przedszkolach,


szkoach i innych placwkach
owiatowych. W swojej ofercie posiadaj rwnie lekcje
piewu. W ramach lekcji wokalnych prowadzone s zajcia z emisji gosu oraz pracy
nad repertuarem jego doborem i interpretacj.

FulnArt
www.fulnart.pl
tel. 502 107 314
krzysztoffulneczek@gmail.com
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

24
sierpnia
2016,
17 (218)
24 sierpnia
2016,
nr 17 nr
(218)

Edukacja i rozwj osobisty

Wiadomoci
Zoty rodek 77

REGION EDUKACJA

Medyczna Szkoa Policealna czymy teori z praktyk


NABR
TRWA D
O KO
SIERPNIA CA
!
Fot. Justyna Koniszewska

Wychodzimy do Pastwa z bogat ofert kierunkw medycznych.


Jestemy szko, ktra bezpatnie ksztaci uczniw w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.
W trakcie wyboru kierunku
edukacji, modzi ludzie z pewnoci spotykaj si z wieloma
dylematami. Decyzja o tym, co
robi w przyszoci z pewnoci
nie naley do najprostszych, w
szczeglnoci e dzisiejszy rynek edukacyjny wychodzi do
nich z tak rnorodn ofert.
Bogaty wybr kierunkw
medycznych
W tym roku szkolnym ruszamy z nowym kierunkiem:
technik sterylizacji, ktry staje
si coraz bardziej popularny na
rynku pracy. Innym szczeglnie obleganym kierunkiem jest
technik masaysta w ofercie
dla osb studiujcych, czyli
realizowany w toku wieczorowym. Na tym kierunku wprowadzamy elementy zjoterapii
i organizujemy kursy z innowacyjnych technik masau. Innymi kierunkami w naszej ofercie s: terapeuta zajciowy,
higienistka stomatologiczna,
technik usug kosmetycznych,
opiekun w domu pomocy spoecznej, opiekunka dziecica oraz opiekun medyczny.
Wszystkie te kierunki, z wyjtkiem ostatniego odbywaj si
w 2-letnim cyklu ksztacenia.
Kierunek opiekun medyczny
daje uczniom uprawnienia do
opieki nad osobami starszymi
R E K L A M A

oraz chorymi przewlekle. W ramach tej specjalnoci, przygotowujemy uczniw do pracy za


granic, uczc jzyka niemieckiego oraz wsppracujc z rnymi agencjami porednictwa
pracy w Niemczech.
Wszystkie kierunki w naszej szkole ciesz si duym zainteresowaniem w krajach Unii
Europejskiej.
Do kogo kierujemy nasz
ofert?
Oferta Medycznej Szkoy
Policealnej Wojewdztwa lskiego nr 1 w Raciborzu skierowana jest zarwno dla osb
z wyksztaceniem rednim,
zawodowym jak i wyszym.
Osobom po szkole zawodowej

proponujemy uczestnictwo w
kursach kwalikacyjnych. Natomiast dla uczniw z wyksztaceniem rednim oraz wyszym
posiadamy ofert dostosowan
do ich potrzeb poszerzajc wiedz i umiejtnoci, bd
pozwalajc j zdoby od podstaw. Ponadto umoliwiamy
naszym uczniom jednoczesne
ksztacenie w dwch zawodach,
elastycznie dopasowujc grak
zaj.
Indywidualne podejcie
do ucznia
Medyczna Szkoa Policealna nr 1 stawia przede wszystkim na wspprac z uczniami:
wierzymy, e tylko dziki temu
bdziemy w stanie wsplnymi

siami wypracowa jak najlepsze wyniki. Do kadego ucznia


staramy si podchodzi indywidualnie, co wyraa si midzy
innymi tym, e dopasowujemy
harmonogram zaj, a nawet
egzaminw do ich potrzeb.
Wysoce wykwalikowana
kadra nauczycielska
Jako szkoa jestemy wiadomi tego, e wysoce wykwalikowana kadra nauczycielska
to lar, od ktrego wiele zaley. Wanie dlatego dokadamy
wszelkich stara, aby inwestowa w nauczycieli i ich rozwj.
Cyklicznie uczestnicz oni w
rnych kursach podnoszcych
kwalikacje oraz poszerzajcych wiedz. Dziki temu s w

stanie przekazywa uczniom


wiedz, ktra znacznie wykracza poza program nauczania.
Stawiamy na praktyk!
Jestemy szko policealn, ktra ogromn wag przykada do zaj praktycznych,
co daje nam przewag nad
konkurencyjnymi placwkami
edukacyjnymi. Nasi uczniowie
nie musz zaatwia praktyk
zawodowych na wasn rk,
poniewa robimy to za nich!
Wsppracujemy z lokalnym
rynkiem, dziki czemu wybieramy dla nich takie miejsca,
w ktrych mog si wiele nauczy, wykorzystujc zdobyt
wiedz w praktyce.
Co wiecej, gwarantujemy

praktyki zawodowe w rnych miejscach, co oznacza,


e uczniowie mog sprawdzi
swoje umiejtnoci wielu sytuacjach i tym samym pozna
specyk pracy z rnorodnymi pacjentami.
W celu podniesienia wiedzy uczniw, organizujemy
konferencje naukowe i otwarte warsztaty, a take umoliwiamy uczestnictwo w dodatkowych kursach zawodowych,
ktre kocz si wydaniem
stosownych
zawiadcze.
Dziki temu absolwenci naszej szkoy s przygotowani do
pracy w zawodzie i posiadaj
gotowe portfolio, co czyni ich
bezkonkurencyjnymi na rynku pracy.
Wicej
szczegw
uzyska mona pod numerem telefonu 32 415 32
44, bd na naszej stronie
internetowej.

Medyczna
Szkoa Policealna
ul. Warszawska 7
47-400 Racibrz
medyk.raciborz@interia.pl
www.medykraciborz.com.pl
Artyku sponsorowany

88 Wiadomoci
Edukacja i rozwj osobisty

Zoty rodek

REGION STYL YCIA

Komunikowanie si z dziemi wymaga znajomoci


podstawowych zasad. Dziecko musi mie poczucie,
e dorosy traktuje je powanie i interesuje si nim.

Suchaj aktywnie
Kolejnym elementem dobrej komunikacji z dzieckiem
jest aktywne suchanie, czyli
pokazanie mu, e jego uczucia
s wane oraz e jest kto, kto
si nim interesuje. Pozytywne rezultaty mona osign
R E K L A M A

dziki stosowaniu si do poniszych regu.


Parafrazuj
Parafrazowanie ma miejsce wtedy, kiedy suchacz prbuje usysze i zrozumie, co
mwi i odczuwa nadawca lub
co mwi jego wypowied, potem formuuje to, co zrozumia
wasnymi sowami i przekazuje
nadawcy (dziecku) w celu uzyskania potwierdzenia. Naley
w tym celu uywa nastpujcych sformuowa:
Masz na myli, e...., O
ile dobrze rozumiem...., Z tego, co mwisz wynika, e...,
Chcesz powiedzie, e...,
Mylisz, e..., itp.
Zadawaj
dodatkowe pytania
Dziecko musi mie poczucie, e dorosy sucha, co ono
prbuje mu przekaza. Zadawanie dodatkowych pyta
przez suchacza (osob doros) sprawi, e pociecha bdzie
odczuwaa zainteresowanie z
Twojej strony. Uwaga: zasady
tej nie wolno naduywa, poniewa zbyt dua ilo zbdnych pyta rozprasza uwag i
odciga od waciwego wtku.

<< GazetaInformator.pl

Postaw na presti

Jak budowa relacj


z dzieckiem?
Zwr uwag
na mow ciaa
Poniej przedstawiamy
podstawowe elementy mowy
ciaa, ktre uatwiaj dobr
komunikacj z dzieckiem:
przyjmij przyjazn pozycj
wobec dziecka zni si do
jego poziomu (usid, kucnij, klknij lub po prostu si
schyl);
zawsze zwracaj si do dziecka twarz;
przyjmuj otwart postaw
ciaa zachcajc do kontaktu;
utrzymuj kontakt wzrokowy,
ale nie przygldaj si dziecku
w sposb cigy;
zachowuj miy wyraz twarzy;
zwracaj si do dziecka uywajc spokojnego i miego
tonu gosu;
uywaj adekwatn do rodzaju komunikacji mimik twarzy.

24 sierpnia
2016,
nrnr17
24 sierpnia
2016,
17(218)
(218)

Proba o powtrzenie lub wyjanienie, powinna mie miejsce wtedy, gdy nie jest si pewnym, czy wypowied dziecka
zostaa dobrze zrozumiana.
Uywaj
zrozumiaych sw
Pamitaj, e dziecko komunikuje si w prosty sposb
i tego oczekuje w zamian. Kiedy si do niego zwracasz, mw
krtko i konkretnie oraz formuuj proste zdania.
Powysze treci zostay opracowane na podstawie
podrcznika operacyjnego:
Zoolandia Dbamy o rozwj
Twojego dziecka.

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

wiadomoci

Z regionu

REGION KOMUNIKACJA

Kiedy przetarg na remont dworca w Raciborzu?


rdo: Silesia Info Transport

Cigle nie ogoszono przetargu na modernizacj dworca kolejowego w Raciborzu.

Pierwsza wizualizacja
dworca PKP w Raciborzu.
katarzyna przypado

Postpowanie przetargowe na modernizacj dworca kolejowego w Raciborzu

R E K L A M A

wizytwki
ulotki >>>

32 414 90 30
533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

miao by ogoszone do koca czerwca, jednak, jak informuje Maciej Butowicz z


PKP S.A., w tej chwili opracowywana jest jeszcze aktuali-

zacja koncepcji przebudowy


obiektu, ktra jest zwizana
z konsultacjami spoecznymi
przeprowadzonymi w maju
na wniosek prezydenta mia-

sta. Jednoczenie PKP opracowuje dokument okrelajcy


zasady oraz priorytety realizacji zada inwestycyjnych w
latach 2016-2023, w zwizku

z czym weryfikowane s rwnie harmonogramy rozpocztych wczeniej zada inwestycyjnych. Prowadzone s


rwnie rozmowy z zarzdc

infrastruktury, spk PKP


Polskie Linie Kolejowe, w celu uzgodnienia zakresu wsppracy przy modernizacji stacji
kolejowej.

10 Z regionu

zdrowie

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

REGION ZDROWIE

<< GazetaInformator.pl

REGION ZDROWIE

Zadyszka? Skoki cinienia? Napa- Ostrzegaj przed gron


dowe koatania serca? potrzeba chorob wi
pomocy specjalisty
Wzrasta zagroenie wystpienia w Polsce afrykaskiego

Najbardziej zagroeni rozwojem choroby wiecowej s


mczyni w wieku 40-55 lat.
Wystpowanie choroby wyranie ronie z wiekiem w grupie
osb starszych zapadalno na
t chorob jest dla obu pci podobna. Nie jest to jednak choroba jedynie osb w podeszym
wieku. W krajach rozwinitych
choroba wiecowa dotyka ludzi
coraz modszych. W wikszoci
przypadkw przebiega bezobjawowo a jej pierwsze widoczne
dla nas objawy mog by fatalne doprowadzaj do zawau
minia sercowego lub, w najgorszym przypadku, do zgonu.
W wikszoci przypadkw
choroba wiecowa ma podoe
miadycowe. W prawidowych

warunkach istnieje rwnowaga midzy dopywem krwi do


serca, a jego potrzebami, ktre
znacznie rosn podczas wysiku
fizycznego. Wskutek rnych
zaburze dochodzi do niewystarczajcego dostarczania tlenu i zwizkw energetycznych
w stosunku do aktualnego zapotrzebowania minia sercowego.U ludzi z miadyc w
cianie naczy wiecowych,
podobnie jak w cianach innych
ttnic, tworz si blaszki miadycowe, ktrych obecno
powoli prowadzi do zwenia
wiata naczy i upoledzenia
dopywu krwi do serca.
Kiedy warto zgosi si do
specjalisty? Jeeli obserwujesz
u siebie: ble wysikowe w klatce piersiowej, duszno w czasie normalnej aktywnoci yciowej, napadowe koatanie serca,
istotne pogorszenie wydolnoci fizycznej, niekontrolowane

zwyki cinienia ttniczego czy


zasabnicia. Specjalici poradni kardiologicznej NZOZ Kardio-Plus zapraszaj do w peni
wyposaonych pracowni, gdzie
wykonywane s wszystkie niezbdne badania. Jak zapewnia
kierownik poradni, kardiolog
dr n. med. Witold Streb Poradnia dysponuje dwoma aparatami UKG, a nasza pracownia, jako jedyna w subregionie,
posiada certyfikat Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

pomoru wi. Lokalizowane s kolejne ogniska tej choroby.


W zwizku z wzrastajcym
zagroeniem wystpienia w
Polsce afrykaskiego pomoru
wi, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przekazuje
hodowcom informacje, co czyni w przypadku stwierdzenia
choroby.
Kraj, w ktrym wystpi
ASF naraony jest na bardzo
due straty ekonomiczne w
przemyle misnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu
wi, misa wieprzowego oraz
produktw pozyskiwanych od
wi, a take padniciami wi
i kosztami likwidacji ognisk
choroby. ASF dotyczy wi zarwno w duych, jak i maych
gospodarstwach.
Niedawno w Polsce w woj.
podlaskim po raz kolejny zlokalizowano ogniska tej choroby. W zwizku z przesuwaniem
si granic tego obszaru w kierunku poudniowym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, e kady
niepokojcy przypadek zachorowa lub zwikszonych upadkw w stadach trzody chlewnej
naley zgasza do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Kontakt: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu, ul. Katarzyny 6, 47-400

REGION ZDROWIE

Fot. PIXABAY

ALZHEIMER. BEZPATNE WARSZTATY I SZKOLENIA

Fundacja KTOTO organizuje cykl bezpatnych


szkole wraz z warsztatami dla opiekunw, rodzin, kadry i wolontariuszy z rehabilitacji osb
niepenosprawnych z powodu choroby Alzheimera.

Fundacja KTOTO-Zrozumie Alzheimera jest mod organizacj pozarzdow,


ktra powstaa po osobistych
dowiadczeniach w opiece nad
chorob Alzheimera. Nasz
misj jest wsparcie opiekunw w opiece nad chorymi
oraz propagowanie wiedzy

na temat choroby, diagnostyki, sposobw leczenia, opieki


nad chorym na Alzheimera i
demencj podkrela prezes
fundacji Jerzy Duda. Autorski projekt fundacji "I Opolska Akademia opiekunw,
rodzin, kadry i wolontariuszy
osb chorych na Alzheimera,
demencj pt. "Alzheimer i Ja
- razem zrozumiemy" jest to
cykl bezpatnych szkole wraz
z warsztatami, ktre obejm
problematyk zwizan z chorob Alzheimera, wyzwaniami stojcymi przed rodzin
zarwno w sprawach opieki
jak i rehabilitacji. - Istotnym
tematem jest "Opiekun i jego trudna rola" i odpowied
na pytanie jak opiekun moe
zadba o siebie, by nie dopuci do wypalenia psychicznego w trudnej pracy zwizanej z
opiek - zaznacza szef organi-

zacji. Podczas warsztatw bd wiczenia z zakresu m.in.


arteterapii, sensoryczne wiczenia usprawniajce, trening
racjonalnej terapii zachowa.
Projekt finansowany jest
przez Samorzd Wojewdztwa Opolskiego ze rodkw
PFRON i objtych jest nim 8
miast wojewdztwa opolskiego. Jednym z nich jest Kdzierzyn-Kole. Cykl warsztatw i
szkole ruszy we wrzeniu.
Szkolenie z warsztatami trwa
7 godzin. W szkoleniach mog uczestniczy opiekunowie,
rodziny, kadra, wolontariusze
opiekujcy si osobami chorymi na Alzheimera, demencj.
Osoby chcce uczestniczy w
projekcie proszone s o kontakt: fundacja.ktoto@onet.eu,
tel. 792 47 27 36.
j

WODZISAW LSKI ZDROWIE

Miasto dopaca do szczepie


Dzieci zameldowane w Wodzisawiu l., ktre urodziy si
w 2014 roku, mog skorzysta z wsparcia wodzisawskiego magistratu.
Rodzice dzieci zameldowanych w Wodzisawiu l. i urodzonych w 2014 roku, ktrzy
zdecyduj si na zaszczepienie
dziecka przeciwko meningokokom, ponios 50 proc. kosztw.

Rodziny posiadajce kart Rodzina 3+ mog liczy na cakowite pokrycie kosztw przez
miasto.
Program realizuje NZOZ
"Na eromskiego" w Wodzi-

sawiu lskim (ul. eromskiego 18A, budynek poradni mieci si za aptek caodobow
Vivax). Liczba szczepionek jest
ograniczona. Decyduje kolejno zgosze. Meningokoki

wywouj seps oraz zapalenie


opon mzgowo-rdzeniowych.
Szczepienie poprzedzone jest
konsultacj z lekarzem pediatr.
j

Fot. PIXABAY

Choroby niedokrwienne serca, ze swoimi nastpstwami zawaem serca i niewydolnoci serca, s powodem najczstszej
mierci Polakw. To zdecydowanie pierwszy zabjca powodujcy porwnywaln liczb zgonw, co wszystkie nowotwory
zoliwe razem wzite.

Kraj, w ktrym wystpi ASF, naraony jest na bardzo due


straty ekonomiczne w przemyle misnym oraz hodowli.
Racibrz, tel./fax. 32/4154903,
32/4154613, numer wew. dla
fax 17, pon.-pt. 7:30-15:30
Tel. alarmowy na wypadek
wystpienia chorb zakanych:
514 282 134 (ca dob):
Za winie zabite, poddane
ubojowi oraz pade w wyniku
R E K L A M A

zastosowanych zabiegw nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykaskiego pomoru


wi przysuguje odszkodowanie ze rodkw budetu pastwa.
ps

GazetaInformator.pl >>
KDZIERZYN-KOLE

wiadomoci

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

ZDROWIE

Z regionu 11

REGION POLITYKA

Studenci medycyny bd
praktykowa w Kdzierzynie

Wicepremier Morawiecki goci w Opolu

Uniwersytet Opolski otwiera kierunek lekarski. Dziki temu cz oddziaw z kdzierzysko-kozielskiego


szpitala otrzyma status kliniczny.

Wicepremier Mateusz Morawiecki przyjecha do Opola w ramach konsultacji autorskiej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Zgodnie z zaoeniem
jej twrcw, ma ona przycign
nowych mieszkacw do naszego
regionu.
Nie bardzo wiedzielimy,
w jaki sposb skonstruowa system gospodarczy i zbudowalimy
go na modnym wtedy tzw. konsensusie waszyngtoskim, czyli
liberalizacji, prywatyzacji i globalizacji powiedzia Mateusz Morawiecki.

Fot. Urzd Miasta Opole

marta nabrdalik

Wicepremier i minister
nauki i szkolnictwa wyszego,
Jarosaw Gowin podczas wizyty w Opolu podpisa dokument uprawniajcy Uniwersytet Opolski do utworzenia
kierunku lekarskiego. Decyzja wadz ma bardzo due
znaczenie dla szpitala w Kdzierzynie-Kolu, poniewa
studenci z Opola bd praktykowa na oddziaach, ktre
otrzymaj status kliniczny.
To ogromny sukces
Uniwersytetu Opolskiego i
ogromny sukces caej spoecznoci regionu opolskiego
mwi wicepremier Jarosaw Gowin.
Uniwersytet Opolski podczas tworzenia kierunku lekarskiego poczy swoje siy
z Pastwow Medyczn Wysz Szko Zawodow. Ju w
listopadzie ubiegego roku
starosta powiatu, Magorzata
Tudaj, wicestarosta Jzef Gisman oraz dyrektor SP ZOZ
Marek Staszewski podpisali z
Uniwersytetem Opolskim porozumienie w sprawie ksztacenia studentw medycyny.
Szpital ma otrzyma dotacj
z ministerstwa.
Na pierwszym roku medycyny nauk rozpocznie 60
osb. Niektre z nich bd
praktykowa na oddziaach
Samodzielnego Publicznego
Zespou Opieki Zdrowotnej
w Kdzierzynie-Kolu.
Dziki temu placwka
uzyska status oddziaw klinicznych, a to oznacza podwyszenie rangi lecznicy
zaznaczy Marek Staszewski,
dyrektor SP ZOZ.
Doskonaa baza szpitala
w Kdzierzynie-Kolu bdzie
dobrym miejscem do prowadzenia zaj ze studentami. Pastwa oddziay posiadajce dobr kadr lekarsk
dadz nam wzmocnienie nie
tylko dydaktyczne, bo myliR E K L A M A

Starosta Magorzata Tudaj reprezentowaa


powiat kdzierzysko-kozielski.

R E K L A M A

my te o wsplnych projektach naukowych. Jestecie


wzorcowym szpitalem na
Opolszczynie i jednym z filarw naszego projektu m-

wia wwczas prof. Wiesawa


Pitkowska-Stepaniak, prorektor ds. zarzdzania i promocji UO.

W trakcie spotkania premier


zwrci rwnie uwag na zjawisko depopulacji odnotowane w
naszym regionie.
Wida wyludnianie si terenw. Pozbylimy si drugiego
powojennego boomu demograficznego. Przez ostatnie osiem lat
wyjechao dwa i p miliona ludzi
i nie mamy tego zasobu pracy,
ktry by nasz siln stron zaznaczy.
Wicepremier spotka si take z przedstawicielami biznesu
i przekaza, i rzd planuje cignicie nowych inwestorw do

naszego wojewdztwa.
Potrzebujemy wicej polskiej wasnoci, wicej polskiego
kapitau. Tymczasem zbudowalimy sobie taki model kapitalizmu, w ktrym wprowadzilimy
do centrw miast obce sklepy
wielkopowierzchniowe, cho to
przecie dziki handlowi wszdzie
na wiecie rodzi si klasa rednia
powiedzia. I tak oto na samym pocztku transformacji gospodarczej podcilimy nogi polskiej przedsibiorczoci doda.
mn

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

Ju dzi u nas Szybko/Tanio/Od


rki! Bez zbdnych formalnoci,
na telefon sprawdzisz ju ofert
kredytow ponad 30 instytucji
nansowych. Dlatego nie czekaj
z wniosek online na sosnowski24.pl lub zadzwo do nas!
Specjalizujemy si w wyszukiwaniu dla Ciebie najlepszej oferty kredytowej: Osb prywatnych,

Instytucji pozabankowych, Bankw. Wszystkie nasze usugi s


zupenie darmowe, dlatego nie
czekaj zarezerwuj poyczk ju
teraz! Tel. 570 466 766.
OPEN FINANCE S.A.
Konsolidacja kredytw. Prowizja: od 0%. Opata brokerska:
0%. Kdzierzyn-Kole, ul. Marii
Skodowskiej-Curie 2. Tel. 669
564 718, 785 906 451.

PRACA

Wynajm pokj na Piastach (Kdzierzyn-Kole) modemu,/max.


30 lat/, najlepiej niepalcemu, pracujcemu mczynie z moliwoci wynajcia caego mieszkania w
przyszoci. Tel. 696 445 308.

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.

towe z agregatu na terenie wojewdztwa lskiego. Oferujemy


bezpatny, niezobowizujcy pomiar. Pracujemy dla osb prywatnych oraz rm. Tel. 510 575 039

Nauka jzyka niemieckiego


na poziomie komunikatywnym i korepetycje. Tel. 888
723 964.

Transport przeprowadzki, Odbir


Starych Mebli! Skrcanie Mebli
W Paczkach! CAY KRAJ! Tel.
604 563 984.

Sprzedam tanio meble pokojowe. Kolor brz, z podwietleniem. Wymiary: 3,5


m (szeroko), 2,1 m (wysoko). Tel. 512 635 485, 77
483 18 28.

Ford tranzit 1.5 t MAX plus przyczepa kraj i zagranica, dyspozycyjno, Vat, 663 735 317

Zapraszam na masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny.


Czciowy lub caociowy. Plecy
(40z). Profesjonalnie, posiadam
kozetk i mog do domu pacjenta przyjecha, lub w gabinecie w
Raciborzu moliwo dogadania si. Tel. 504 355 510.

Szukam pracy jako opiekunka dla


dziecka. Jestem osob mod, jednak mam due dowiadczenie w
opiece nad dziemi Tel. 535 930
010.

DJ z wasnym nagonieniem o
bardzo duej mocy oraz owietleniem ktrego nie powstydziy by
si nawet kluby oraz due sale weselne (ruchome gowice oraz Led
pary i wiele innych efektw)! Tel.
889 915 576.
Manekiny stojace 4 szt. cena 45 zl
za sztuk. Tel. 737 630 089

MOTORYZACJA

Sprzedam samochd Nissan Micra 1.0 1999 r, 200 tys. km, 1500
z, cay czas w uytku Tel. 664 159
187.
Sprzedam motocykl Kawasaki ZR-7S. Pierwsza rejestracja w
kraju 17.09.2003 r. OC w PZU
wane do: 30.03.2017 r.Przegld
SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

wany do: 25.09.2016r. W lipcu


wymienione uszczelniacze i olej w
lagach. Opony Pirelli Diablo Strada w bardzo dobrym stanie. Stan
techniczny bardzo dobry. Stan
wizualny dobry. Posiada drobne
zarysowania na lakierze. Cena:
5500 z. Tel. 796 238 593

Firma wiadczy usugi spawalniczo monterskie na terenie woj.


Opolskiego, lskiego, moliwe
rwnie dalsze wyjazdy. W razie
pyta o szczegy prosz o kontakt tel. 533 807 205.
Wylewki maszynowe Mixokretem
zacierane mechaniczne oraz tynki maszynowe gipsowe i cemen-

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Do wynajcia hala z zapleczem, kanaem oraz parkingiem w Kdzierzynie-Kolu. Cena 600 z plus opaty. Tel. 512 365 165.

RNE

Oferuj pomoc przy sprztaniu,


gotowaniu, zakupach, transporcie
do lekarza, itp. Na terenie Kdzierzyna i okolic. Tel. 502 990 667.

Szukam dorywczej pracy jako niania,


juz nie raz miaam do czynienia z maluchami, zawsze zapie z nimi dobry
kontakt. Mam 15 lat, mimo na swj
wiek jestem osoba odpowiedzialna i
godna zaufania. Tel. 531 714 806.

Sprzedam skuter Suzuki Burgman 125 ccm. Skuter zadbany.


Wymienione ostatnio olej, ltr,
klocki, pas napedowy, akumulator, nowe opony. Skuter ma przejechane 26 000 km. Polecam.
Wiecej odpowiem pod podanym
numerem telefonu. Nie zamieniam. Cena 4000 z. Tel. 510 668
265.

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

NIERUCHOMOCI

FINANSE
Oferuj profesjonaln pomoc
doradztwa nansowego. Tel. 733
566 715.

na kolorowym tle 14 z

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

Zapraszamy na niezwyke sesje


zdjciowe! Lokalizacje sesji dziecicych/rodzinnych: Kdzierzyn-Kole, Opole, Kluczbork, Namysw i okolice. Foto Smykaa, tel.
535 215 170, www.foto-smykala.
pl
Kompletny zestaw do piaskowania. Sprarka Atlas Copco 4m
sze na min.Silnik Deutz 3 cyl.
Po wymianach oleju. Sporo wy
gumowych. Piaskarka 100l Sinva
plus hem z doprowadzonym powietrzem do oddychanaia. Zestaw

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205
Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

sprawny , gotowy do pracy. Nie


zamieniam . Prosz o kontakt po
godzinie 18,00. Tel. 512 465 295.

konywaniu tego typu prac. Usugi


dobrej jakoci w rozsdnej cenie.
Tel. 794 102 184.

Oferuje usugi w zakresie : Kafelkowanie malowanie gladzie suche


zabudowy wntrz tapetowanie
kamie ozdobny panele chtnie
doradze. Tel. 665 776 203.

Masa klasyczny,relaksacyjny i
antycellulitowy bak chisk.
Dojazd do mieszkania pacjenta.
Moliwo umwienia wizyty w
godzinach wieczornych i popoudniowych. Masaz wykonuje zjoterapeuta z dowiadczeniem. Tel.
667 100 310.

Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw,


mieszka, biur: malowanie,
szpachlowanie, suty podwieszane, zabudowy karton- gips, ,
cianki dziaowe, monta drzwi,
okien, parapetw, , ukadanie
glazury, paneli, drobne instalacje elektryczne, owietleniowe i
hydrauliczne i inne. Posiadam
wieloletnie dowiadczenie w wy-

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

Nauczyciel logopeda oferuje pomoc w usuwaniu wad wymowy


u dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym, terapi niepynnoci
mowy, terapi dzieci z trudnociami w czytaniu i pisaniu. Tel.
511 954 020.

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Kultura 5

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
ROZRYWKA

Rebelianci wydali pierwsz dugograjc pyt


Fot. Urzd Miasta KK

Prezydent Nowosielska odebraa krek z rk muzykw.

MARTA NABRDALIK

R E K L A M A

Pochodzca z Kdzierzyna-Kola grupa muzykw


wydaa pierwsz pyt dugograjc pt. Niezomni. Cae
przedsiwzicie zostao zrealizowane dziki wsparciu m. in.
gminy Kdzierzyn-Kole.
Dwch czonkw zespou:
gitarzysta Jarosaw Hermanowicz oraz wokalista Micha
Borowiec spotkali si z prezydent Sabin Nowosielsk i
przekazali jej swj pierwszy,
debiutancki album.
Mamy pozytywny odzew, zwaszcza z USA. Jedn
z piosenek nagra z nami Robert Chojnacki. Potem si py-

ta Dlaczego ja zagraem tylko w jednym utworze?. Nie


jestemy muzykami zawodowymi, o dwudziestej wchodzimy do studia i nagrywamy
do 24., a rano idziemy do pracy opowiada zadowolony z
efektw pracy zespou, Micha
Borowiec. Zesp w najbliszym czasie planuje wydanie
angielskiej wersji krka.
Podoba mi si Wasze
podejcie do marki, dbacie o
ni, wietna, jednolita kolorystyka chwalia prezydent
Sabina Nowosielska.
Rebelianci do tej pory wydali minialbum Southern Soul z picioma utworami oraz
dwa single.

Zobacz sal szkoleniow

6 Kultura

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ZABYTKI

Plener z myl o modych parach


marta nabrdalik

Urzd Stanu Cywilnego w


Kdzierzynie-Kolu pooony w zabytkowym budynku
po dawnej winiarni Machlera nie przyciga uwagi swoim
wygldem. Prezydent Nowosielska zapowiedziaa, e w
najbliszym czasie zarwno
sam budynek, jak i przylegajcy do niego ogrd zdecydowanie zwiksz swoje walory
estetyczne.
Odremontowano ju toalety, wanie trwaj konsultacje z konserwatorem zabytkw w sprawie posadzek,
a w midzyczasie odbywaj
si prace w ogrodzie, ktry
bdzie zrewitalizowany i obsadzony na nowo. W planach

jest podniesienie i uporzdkowanie caego ogrodu, jak


rwnie obsadzenie now rolinnoci. Stare, zniszczone
ogrodzenie zostanie wymienione na nowe, a tak przygotowany ogrd ma zosta
udostpniony modym maonkom i ich gociom. Nowosielska nie ukrywa, e chciaaby, aby luby byy udzielane w
duo pikniejszym otoczeniu.
Gmina Kdzierzyn-Kole
ogosia dwa przetargi na wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu okalajcego budynek USC. Niestety,
napywajce oferty znacznie
przekroczyy budet przeznaczony na ten cel, dlatego
przetarg zostanie ogoszony
ponownie.

Fot. UM Kdzierzyn-Kole

Prezydent Sabina Nowosielska planuje remont zabytkowego budynku Urzdu Stanu Cywilnego
oraz dawnej winiarni Machlera.

Do tej pory w ogrodzie w centrum Kola rosy chwasty i drzewa z mirabelkami. Prezydent Nowosielska chce, aby miejsce
wrcio do dawnej wietnoci, tak aby nowoecy i ich gocie mieli miejsce na sesje zdjciowe bez koniecznoci wyjedania
poza miasto.

RACIBRZ ROZRYWKA

Z histori straack w tle

Zobacz caa fotorelacj

ialn
ialy:ny
med
Pat
Patronronatatmed

W miniony weekend na
stadionie OSiR przy ulicy
Zamkowej odby si coroczny
Memoria im. m. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego. Podczas otwarcia imprezy wspomnienia ze rody 24
sierpnia 1992 roku przywoa
szef raciborskich straakw
zawodowych. Podkreli, e
od tamtych tragicznych wydarze, co roku straacy spotykaj si w Kuni Raciborskiej
nad symbolicznymi grobami
polegych w akcji kolegw.
Tegoroczna edycja zorganizowana zostaa ju po
raz dwudziesty czwarty. Organizatorzy zapewnili raci-

Fot. Katarzyna Przypado, Justyna Koniszewska

Koncertowe szalestwo oraz rywalizacje sportowe okraszone pamici bohaterw.


Kolejny raciborski memoria przeszed do historii pod hasem dobrej zabawy.

Otwarcie memoriau przycigno wielu goci. Na plenerowej scenie pojawili si midzy innymi prezydent Raciborza oraz starosta powiatu raciborskiego. Jednak to Gabriela Lenartowicz oraz Adam Gawda yczyli uczestnikom dobrej zabawy.

Raciborski memoria to nie tylko turnieje sportowe i koncerty, ale rwnie zawody wdkarskie. Najlepszym okaza
si Roland Girtler z koa Racibrz Miasto.
R E K L A M A

Fancy wraz z towarzyszcymi tancerkami stworzy wietn wi midzy publicznoci a scen. Jednak publiczno
nie dopominaa si bisw.
borzanom mnstwo atrakcji
i dobrej zabawy. Zosta zorganizowany midzy innymi
pierwszy Raciborski Turniej
Kwalifikacyjny o Mistrzostwo Polski w Polskiej Lidze
Futbolu Amerykaskiego, w
ktrym wzia udzia druyna Raptors Racibrz. Jak co
roku odby si rwnie turniej streetballa Brooklyn Cup
o Puchar Dyrektora TVP Katowice. Memoria upamitnia
pami polegych straakw
podczas akcji, z tego wzgldu nie mogo zabrakn czyn-

nego udziau stray poarnej.


Po raz pierwszy zorganizowano Nocne Zawody Poarnicze
Ognik 2016, ktre tumnie
podziwiali raciborzanie. Kulminacyjnym momentem obu
dni imprezy niewtpliwie byy koncerty. Pierwszego dnia
przed publicznoci zaprezentowa si Fansy. Artysta wraz
z tancerkami podgrza atmosfer wrd uczestnikw wydarzenia. Jednak to zesp Wilki
porwa raciborzan do zabawy.
jk

Cho pogoda w niedzielny wieczr nie skaniaa do zabawy pod chmurk, jednak grupa Wilki przycigna tumy
fanw. Zesp zachwyci publiczno starszymi przebojami i
utworami z ostatniej pyty.

Po raz pierwszy w Raciborzu zorganizowano z powodzeniem I Nocne Zawody Poarnicze Ognik. Do rywalizacji
stano 20 druyn. Najlepszymi okazali si kobieca ekipa
OSP Samborowice oraz mska OSP Sud.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

ZAKRZW KLUB JEDZIECKI LEWADA 27,28 SIERPNIA

KDZIERZYN-KOLE PARK POJEDNANIA 2 WRZENIA

XIX JEDZIECKIE MISTRZ. GWIAZD

V EDYCJA GITARIADY 40

W dniach 27-28 sierpnia


2016 w Zakrzowie odbd si
XIX Jedzieckie Mistrzostwa
Gwiazd Art Cup. Jak co roku na publiczno czeka bd
pokazy jedzieckie oraz plejada
znanych i popularnych artystw,
ktrzy s sympatykami koni
i sportw hippicznych. Swoj obecno na XIX Jedzieckich Mistrzostwach Gwiazd na
chwil obecn potwierdzili midzy innymi: Kevin Aiston, Jerzy
Boczak, Tomasz Dedek, Katarzyna Dowbor, Maciej "Gleba"
Florek, Iwona Guzowska, Monika Jarosiska, Anna Karczmarczyk, Emilia Krakowska, Ewa
Kania, Anna Korcz, Mariusz
Krzemiski, Bogusaw Linda,
Mateusz Masternak, Julian Mere, Andrzej Niemirski, Bartek
Obuchowicz, Maria Pakulnis,
Piotr Polk, Anna Powierza, Elbieta Romanowska, Jacek Rozenek, Henryk Sawka, Karolina Sawka, Jerzy Schejbal, Mark
Shepherd, Roch Siemianowski,
Marek Siudym, Piotr Szwedes,
Marek Wodarczyk, Magdalena
Wjcik i inni.

Ju po raz pity,
w tym roku w Parku
Pojednania odbdzie
si GITARIADA 40.
Ponownie spotkaj
si twrcy i wykonawcy big-beatu z naszego miasta oraz gocie
z innych orodkw
wojewdztwa opolskiego. Tegoroczna
impreza zostaa podzielona na dwie odsony pierwsz w
pitek (2 wrzenia)
bdca spotkaniem
weteranw
big-beatu ktrzy zagraj i przypomn muzyk z lat w ktrych
rozbrzmiewa wanie big-beat.
W tym dniu wystpi: zesp z
Gubczyc OLD KASKADA (Janusz Markiewicz, Tadeusz Bratus, Marek Krlikowski, Gustaw
Dobner, Jan Olejnik, Edward
Kubiski, Lucjan Drkiewicz,
Eugeniusz Latusek), DR ILL
STONE,CZERWONE I CZARNE, GUCIO BAND (to debiut
na imprezie Darek Guca z przy-

PROGRAM
XIX JEDZIECKICH MISTRZOSTW GWIAZD
SOBOTA 27 SIERPNIA
13:00 Uroczyste otwarcie
XIX Jedzieckich Mistrzostw Gwiazd
13:30 Konkurs pfinaowy ujedenia
14:00 Konkurs pfinaowy western riding
14:30 Pokazy jedzieckie
15:00 Konkurs pfinaowy skokw przez przeszkody
15:30 Pokaz mody w wykonaniu finalistek
Miss Polski Opolszczyzny
16:00 Konkurs pfinaowy powoenia
17:00 Pokazy jedzieckie
NIEDZIELA 28 SIERPNIA
12:00 Konkurs finaowy ujedenia
12:30 Konkurs finaowy western riding
13:00 Konkurs finaowy skokw przez przeszkody
13:30 Pokaz mody w wykonaniu finalistek
Miss Polski Opolszczyzny
14:00 Konkurs finaowy powoenia,
15:00 Uroczysta dekoracja zwycizcw
15:30 Pokazy jedzieckie

jacimi), KENEDTH gocinnie zapiewa Krystyna Broek z


Opola (znana artystka scen polskich), RADULI-WJCICKI-BAND, DJ-a ERNEST NOWAK
z Niemiec. Drugi dzie, to rwnie big-beat ale w duo ostrzejszym wykonaniu. Zagraj: WALDEK OROWSKI & SYN, V-220
BAND MARKA MORAWCA,
STREAM, ZNIKAJCY PUNKT,

INNI, 47 HORSES, DZIECI FABRYKI, TT BAND, oraz gwiazda


wieczoru, wspaniay wykonawca i
showman KRZYSZTOF WRBEL (byy wokalista SAAB 90)
z zespoem COMMUNA. Organizatorzy zapraszaj rwnie na
GIED PYT WINYLOWYCH,
ktra odbdzie si w Domu Kultury oraz do licznych stanowisk z
wieloma niespodziankami.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
27 SIERPNIA
DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
Ludowy Klub Jedziecki Lewada z Zakrzowa zaprasza na fantastyczna komedi pt. Prezent Urodzinowy. Przedstawienie odbdzie si w ramach imprezy Art Cup 2016. Gwiazdy
wystapi na deskach domu kultury w sobot o godz. 17:00.
27 SIERPNIA
PARK MIEJSKI W KOLU KDZIERZYN-KOLE
Jak co sobot, organizatorzy zapraszaj na bieg przeajowy
na dystansie 5 km z pomiarem czasu. Start o godz. 9:00
w kozielskim parku miejskim.
28 SIERPNIA
STADON KUNICZKA KDZIERZYN-KOLE
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji zaprasza na spyw kajakowy. Start z przystani kajakowej przy Stadionie Kuniczka,
ul. Grunwaldzka 71. Osobiste zgoszenia przyjmowane s w
Hali Sportowej rdmiecie w pok nr 7.
28 SIERPNIA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
Ludowy Klub Jedziecki Lewada z Zakrzowa zaprasza na
spektakl teatralny w reyserii Wojciecha Malajkata pt.
P na p, ktry odbdzie si w DK Chemik w niedziel o
godz. 17:00. Wydarzenie towarzyszy imprezie ART CUP 2016.

2 WRZENIA
MBP FILIA NR 5 KDZIERZYN-KOLE
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziau w oglnopolskiej akcji Narodowego Czytania Quo Vadis Henryka
Sienkiewicza. Wydarzenie objte patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, odbdzie si w Filii nr 5, przy ul.
Damrota 32 w pitek, 2 wrzenia 2016 r. o godz. 12:00.
3 WRZENIA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
W sobot, 3 wrzenia w DK CHEMIK odbdzie si Gieda
Pyt Winylowych. Od godz. 12:00 do 15:00 wszyscy mionicy czarnych krkw mog kupi lub sprzeda winyle. Telefoniczna rezerwacja stolikw pod nr. 77 48 02 558.
4 WRZENIA
JEZIORO SREBRNE JANUSZKOWICE
Klub Sportowy Kozioek zaprasza na II Crosstriathlon Kozioka przy akwenie wodnym Jezioro Srebrne, ul. Lesiany 2
w Januszkowicach. Zawody dla dzieci i modziey w czterech
kategoriach wiekowych. Start o godz. 10:45.

SIERPIE
MBP FILIA NR 5 KDZIERZYN-KOLE
Od pocztku lipca do koca sierpnia w lii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Damrota 32 odbywa si wystawa
portretw pt. Kobiety czytaj... pikniej Kdzierzynianki w obiektywie Justyny abu, bdca efektem
sesji zdjciowej z udziaem czytelniczek, ktre uczestniczyy w
tegorocznej Nocy Bibliotek.
2 WRZENIA DK LECH KDZIERZYN-KOLE
Miejska Biblioteka Publiczna w Kdzierzynie-Kolu zaprasza
na spektakl inspirowany nowel Henryka Sienkiewicza pt. "Komedia z pomyek" (reyseria: Kinga Wrbel i
Krzysztof Gudejko; choreograa: Beata Kozio) w wykonaniu
Teatru Ludzi Pracujcych oraz modzieowej grupy teatralnej
Teatr 534, ktry odbdzie si 2 wrzenia o godz. 17:30 w DK
Lech.

Zobacz zapowiedzi

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!


RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

4 WRZENIA
STADON KUNICZKA KDZIERZYN-KOLE
Miejski Orodek Sportu i rekreacji zaprasza na II Jesienny Rajd
Rowerowy na trasie Stadion Kuniczka Stampnica Stara Kunia Stadion Kuniczka. Pocztek rajdu o godz. 10:00.
4 WRZENIA BOISKO LKS RUDA KOZIELSKA
4 wrzenia w Rudzie Kozielskiej odbd si doynki gminne
gminy Kunia Raciborska. O 11:00 na placu OSP odbdzie si msza
wita.

8 Reklama

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

wizytwki, ulotki >>>


R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

<< GazetaInformator.pl

You might also like