You are on page 1of 4

radioničke vježbe II

Elektrostatika
Elektrostatika je onaj dio elektrotehničke znanosti koji govori o pojavama što nastaju u
prostoru u kojem električni naboji miruju. Bit svih tih pojava sadržan je u poznatom fizikalnom
zakonu u kojem se istoimeni naboji odbijaju, a raznoimeni naboji se privlače.
Da bi upoznali osnovne zakonitosti i relacije elektrostatike potrebno je u prostoru imati dva
tijela koja imaju različitu količinu naboja i pri tome obaviti određena mjerenja u prostoru oko
njih.
Pločasti kondenzator
Pločasti kondenzator sastoji se od dvije
metalne ploče između kojih se nalazi
izolator. Kapacitet zavisi od površine ploča
S, razmaku između ploča l vrsti izolatora,
odnosno dielektričnom konstantom ε.
C=

ε⋅S
/F/
l

ε=εr · ε0

Dielektrična konstanata ε zavisi od vrste
izolatora, a njezina vrijednost može se
relativno prikazi u odnosu na vrijednost
dielektrične konstante vakuma ε 0.
−12
Vrijednost dielektrične konstante iznosi: ε0 = 8,854 ⋅ 10

As
Vm

Jedinica za kapacitet je farad /F/ i to je vrlo velika jedinica te se u praksi koriste manje
jedinice:
mF = 10-3 F
µF = 10-6 F
nF = 10-9F
pF = 10-12 F

Priključenje istosmjernog napona na kondenzator
Odnos veličina Q i U predstavlja vrijednosti kapaciteta takvog kondenzatora. Osnovna
relacija koja određuje količinu naboja, odnosno količinu elektriciteta Q jednaka je umnošku
napona U i kapacitetu prostora u kome se naboji nalaze:
Q=C·U /As/

13

a to vrijeme definirano je sa vremenskom konstantom τ /s/. Kondenzator C se puni preko nekog otpora R i vrijednost vremenske konstante ovisi baš od te dvije komponente i to: τ = R ⋅C Tako nabijen kondenzator možemo isključiti s istosmjernog izvora te na njega spojiti neki otpor. odnosno kondenzator će se prazniti s istom vremenskom konstantom τ = R ⋅ C . Sada će kondenzator djelovati kao izvor i dat će struju kroz priključeni otpornik. 14 . Praktično se smatra da će se kondenzator napuniti. punjenje i pražnjenje kondenzatora slika: kond001_uvod03a Kada kondenzator spojimo na istosmjerni napon doći će do prelaska vrijednosti istosmjernog napona na kondenzator. a taj prelazak nazivamo punjenje ili nabijanje kondenzatora.radioničke vježbe II Na slikama je prikazano djelovanje istosmjernog napona na atome izolatora unutar kondenzatora. Da bi na krajevima kondenzatora bio cijeli napon izvora potrebno je određeno vrijeme. Graf prikazuje promjenu napona na kondenzatoru pri punjenju (sklopka u gornjem položaju) i pražnjenju (sklopka u donjem položaju). odnosno isprazniti kada prođe vrijeme od 10 τ. Struja će se postepeno smanjivati.

15 . Ta promjena struje vidljiva je na ampermetru.radioničke vježbe II Graf prikazuje promjenu struje na kondenzatoru pri punjenju (sklopka u gornjem položaju) i pražnjenju (sklopka u donjem položaju). (slika: kond001_uvod03a).

proračun ukupnog kapaciteta.radioničke vježbe II Serijski spoj kondenzatora Q=Q1=Q2 C= U=U1+U2 C1 ⋅ C2 C1 + C2 Paralelni spoj kondenzatora Q=Q1+Q2 U=U1=U2 C=C1+C2 Vježbe s spajanjem kondenzatora. To znači da vrijede Kirchoffovi zakoni. Kombinirani spoj kondenzatora Kombinirani spoj kondenzatora se može ostvariti i izračunati (količine elektriciteta. napone na pojedinom kondenzatoru i slično) analogno spajanju i proračunu otpornika. napona na pojedinom kondenzatoru i količine naboj 16 . odnosno mogu se ostvariti i mreže kondenzatora s više izvora. te proračun ukupnog kapaciteta. Vježba: spajanje kondenzatora u kombiniranom spoju.