You are on page 1of 8

Warheim

Magia runiczna:
Magia runiczna:
JELI CHCESZ UFA TO STALI I SKALE
JEDYNIE NA NICH ZBUDUJESZ TRWALE
NAUCZ SWE DZIECI, NAUCZ SWE SYNY
NIE UFAJ ELFOM ZABIJAJ GOBLINY
owszechnie znanym faktem w Starym wiecie jest odporno
Krasnoludw na efekty zakl. Niewielu uczonych potrafi jednak
wyjani tajemnic tego fenomenu, podobnie jak tego, e Khazadzi
wydaj si by cakowicie niezdolni do manipulowania strumieniami
Eteru. Rozwizanie tej zagadki jest jednak proste - w odrnieniu od
Elfw i Ludzi, Krasnoludowie nie dostrzegaj Wiatrw Magii. Jak dotd aden z
potomkw Grungniego nie wyksztaci w sobie wiedmiego wzroku. W zwizku z tym
Khazadzi nie potrafi splata magii, czyli ksztatowa i rzuca zakl w tradycyjny
sposb. Nie oznacza to jednak, e nie maj dowiadczenia w sztukach magicznych. S
bowiem mistrzami niezwykej odmiany magii - magii runicznej.
Od wielu tysicy lat staroytna gildia wyspecjalizowanych rzemielnikw,
zwanych Kowalami Run, zazdronie strzee swoich tajemnic, wykorzystujc je do
tworzenia potnych magicznych przedmiotw, z ktrych wiele do dzisiaj spoczywa
w skarbcach Starego wiata. S wrd nich najsynniejsze artefakty ludzkich wadcw
i wojownikw, midzy innymi Runiczne Ky - miecze Ksit-Elektorw oraz mot
samego Sigmara, Ghal Maraz. Nie dziwi wic, e Kowale Run nie dziel si swoimi
sekretami i nie pozwalaj na praktykowanie magii runicznej nikomu spoza Gildii.

Gildia Kowali Run:


Gildia sama w sobie, to po prostu klan zawierajcy kilka rodzin, ktrych wiedza i
zdolnoci byy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nawet te rodziny zazdronie
strzeg swoich sekretw jedna przed drug, tak e wiedza o tworzeniu specyficznych
rodzajw run moe by znana tylko kilku Kowalom Run w caym Karak Ankor.
Staroytny sekret kucia run by przekazywany ustnie od niepamitnych
czasw. Kady z Kowali Run uczy modszych czonkw swojej rodziny
podstawowych umiejtnoci zwizanych z kuciem metali oraz wybiera
najzdolniejszego z nich na Terminatorw. Niektre z linii rodw Kowali Run wymary,
dlatego czsto rodziny adoptuj na uczniw przedstawicieli innych linii w celu
zachowania tradycji i wiedzy, lecz nie chroni to przed strat caych gazi sztuki
kowalskiej przechowywanej przez wieki.
Terminator, jak nazywany jest ucze Kowala Run, wybierany jest podczas
dugiego i skomplikowanego procesu selekcji. Testuje si wraliwo na magi,
umiejtnoci manualne i lojalno wobec Mistrza. Terminator moe pochodzi z
dowolnej klasy spoecznej, lecz musi przej kilka prb, po ktrych zostaje uczniem i
uczy si nowych umiejtnoci oraz uczestniczy w rytuale wykuwania run.
Na ou mierci, Kowal Run przekazuje swojemu uczniowi nie tylko wszelkie
sekrety, ale take swoj pozycje spoeczn oraz imi. Naley pamita, e Kowal Run
uczyni wszystko, aby jego wiedza nie wpada w rce niegodnych.
Wadcy Run powicaj wiele lat swego ycia na odnajdywanie zapomnianych
run. Gdy odnajd runiczny przedmiot lub bro, dokadnie go badaj w celu
odnalezienia staroytnych znakw. Tylko w ten sposb mona odkry pradawne
potne runy, ktre zostay ju zapomniane, a klan ktry je zdobdzie stanie si o
wiele potniejszy od innych.

Runy:
Jzyk Krasnoludw sam w sobie jest zbiorem run, ktre mona zobaczy czsto na
broniach przez nich wykonanych. Runy magiczne rni si od zwykych swym
bogactwem szczegw i niezwykle dokadnym wykoczeniem. Posiadaj te cech
wyapywania i magazynowania w sobie potnych energii magicznych oraz
zatrzymywania jej przed podmuchami magicznego wiatru przemierzajcego wiat.
Wikszo zwykych run ma w sobie znikom ilo magii, ale te najpotniejsze
potrafi wyku tylko Kowale Run.
Wielkie magiczne runy pon czerwonym wiatem lub migocz. S w rd
nich takie, ktre po wyzwoleniu adunku pozostaj wygaszone, dopki nie nastpi ich
przeadowanie. Wtedy runa wygasa i nie zdradza adnych zewntrznych oznak swej
magicznoci, ale moe by wykryta i rozpoznana. Przeadowanie zajmuje zwykle ca
dob. S te takie, ktre aduj si o wschodzie soca lub, u ktrych ten proces moe
trwa nawet kilka dni.

Pokadaj swoje zaufanie w kamieniu i elazie - kamie i elazo


zawsze byy najlepszymi przyjacimi Khazadw.
- stare krasnoludzkie powiedzenie

752 | S t r o n a

Magia runiczna prezentuje cakowicie odmienne podejcie do magicznej mocy ni


tradycyjne nauki Kolegiw. Imperialni Magistrowie uywaj mocy Wiatrw Magii,
zmuszajc je do wywoania okrelonego efektu. Kowale Run s ostroniejsi. Wierz, e
splatanie strumieni magii jest obarczone zbyt wielkim ryzykiem wypaczenia przez
energi Chaosu. Zamiast kadorazowego pobierania mocy z Eteru, Kowale Run
zamykaj energi w magicznym znaku - runie. Dziki takiemu rozwizaniu,
podobnemu w naturze do ochronnego krgu, korzystanie z zamknitej w runie
magicznej mocy jest znacznie bezpieczniejsze. Krasnoludzcy mistrzowie krytykuj te,
ich zdaniem zbyt pochopny, pd ku wikszej mocy, jaki przejawiaj ludzcy magowie.
Dla nich magia jest tak samo wana jak kade inne rzemioso. Stworzenie dziea
wymaga przede wszystkim cierpliwoci, powicenia i cikiej pracy.
Runiczne przedmioty s zasadniczo przedmiotami magicznymi. Jednak, dziki
moliwoci czenia ich rnych waciwoci, daj moliwo stworzenia przedmiotu
odpowiadajcego indywidualnym potrzebom gracza.
Naley pamita, e nie rni si one niczym od innych magicznych
przedmiotw i podlegaj tym samym co one zasadom. Na przykad, jeli stworzenie
mona zrani tylko broni magiczn, to bro runiczna rwnie zada ran. Wszystkie
zasady dotyczce posiadania i uywania magicznych przedmiotw (zobacz ROZDZIA
XV: EKWIPUNEK) maj zastosowanie take do przedmiotw runicznych.

Trwao runy:
Runy mona wykuwa na dwa sposoby: tymczasowy i trway. Pierwszy sposb jest
szybszy, lecz nadaje si do jednokrotnego wykorzystania, a potem runa znika, nie
pozostawiajc adnego ladu. Trwale wykuta runa traci moc dopiero wtedy, gdy
zniszczeniu ulegnie przedmiot na ktrym j wykuto. Jednak jej stworzenie zajmuje
znacznie wicej czasu. Niektre runy da si wykorzysta tylko w jeden lub drugi
sposb, aczkolwiek w wikszoci przypadkw KOWAL RUN moe wybra trwao
wykuwanego przez siebie znaku.

Liczba przedmiotw runicznych:


Bohater moe mie nie wicej ni po jednym runicznym przedmiocie z trzech kategorii
(jeden runiczny OR, jeden runiczny PANCERZ, jeden runiczny TALIZMAN), ponadto
druyna moe posiada jeden runiczny SZTANDAR i jedn runiczn MACHIN WOJENN.

Fantasy Skirmish

Zasady magii runicznej:


Kowale Run cile trzymaj si zasad wypracowanych przez czcigodnych
poprzednikw. Niektre z nich wprowadzono ze wzgldw bezpieczestwa, inne
nale po prostu do odwiecznych zwyczajw bractwa. Ponisze zasady magii
runicznej dotycz wykuwania run wszelkiego rodzaju.
Przestrzegajc poniszych zasad KOWAL RUN moe wyry do trzech run na
nastpujcych przedmiotach: ORU, PANCERZU, SZTANDARZE, MACHINIE
WOJENNEJ i TALIZMANIE.

Zasada umiaru:
Na runicznym przedmiocie mona umieci najwyej trzy runy. Prba wykucia
nastpnej automatycznie koczy si niepowodzeniem.
Poniewa kucie run wymaga precyzji i cierpliwoci w trakcie sekwencji po potyczce
KOWAL RUN moe prbowa wyku jedynie trzy pomniejsze runy lub jedn run
mistrzw.

Zasada formy:
Runy mog by umieszczane tylko na waciwych przedmiotach: runy zbroi tylko na
PANCERZACH, runy sztandarw tylko na SZTANDARACH, runy inynierskie tylko na
MACHINACH WOJENNYCH, a runy talizmanu tylko na TALIZMANACH. Co wicej, runy
musz zosta wyryte lub wykute, a wic wybrany przedmiot musi by wykonany z
odpowiedniego materiau. Zwykle wykorzystuje si metal, drewno, kamie i ko,
raczej unikajc mniej twardych lub odpornych materiaw. Dodatkowo, przedmioty
te musz by odpowiedniej jakoci.

Zasada dumy:
KOWALE RUN chlubi si swoimi dokonaniami. Kade dzieo powinno by lepsze od
poprzedniego, a ycie KOWALA RUN to nieprzerwana nauka i doskonalenie sztuki
wykuwania magicznych znakw. Jedynie w zupenie wyjtkowych przypadkach
KOWAL RUN decyduje si stworzy dokadn kopi uprzednio wykutego runicznego
przedmiotu.
Dwa runiczne przedmioty nalece do druyny nie mog nosi takiej samej
kombinacji run. Nie mona mie dwch runicznych broni z wyryt na obydwu Run
Prdkoci i Run Ognia, czy dwch pancerzy z wyryta pojedyncz Run Oporu.

Zasada powicenia:

Kucie run:
W trakcie sekwencji po potyczce KOWAL RUN, ktry posiada przedmiot na ktrym
zamierza wyry run, moe powici si odnalezieniu odpowiednich skadnikw,
narzdzi i w kocu wykuwaniu run. Podczas kucia runy, KOWAL RUN musi
zdecydowa czy wykuje run w sposb tymczasowy czy trway.
KOWAL RUN rozpoczyna prac od nakrelenia szkicu runy na wybranym
przedmiocie. Nawet najmniejsza niedoskonao moe spowodowa miertelne
zagroenie dla uytkownika przedmiotu, wic na tym etapie wymagana jest wyjtkowa
cierpliwo i staranno wykonania.
Po nakreleniu inskrypcji naley nasyci j magiczn moc. To najbardziej
czasochonna cz caego procesu. Wymaga dugotrwaych inkantacji i mudnego,
wielokrotnego powtarzania tych samych gestw, ktre wtaczaj magiczn moc do
wntrza runy.
Po nasyceniu KOWAL RUN moe przystpi do zamknicia mocy wewntrz
runy. Dopiero po zakoczeniu tego etapu nastpuje aktywacja energii zamknitej w
runie, a przedmiot jest uznawany za magiczny.
Po odnalezieniu odpowiednich skadnikw, ktrych koszt zosta podany w
opisie runy, naley wykona rzut K6, okrelajcy czy runa zostanie poprawnie wykuta.
Runa tymczasowa zostanie wykuta poprawnie na 2+ lub na 4+ w przypadku prby
naniesienia runy w sposb trway. Jeli runa nie zostanie wykuta poprawnie naley
wykona rzut K6 i sprawdzi wynik w TABELI NIEUDANEJ RUNY.

Tradycje runiczne:
Wiatry Magii rodz si na biegunach Znanego wiat, ich rdem s strzaskane Wrota
Chaosu, wzniesione przed mileniami przez Dawnych Slannw. Moc, ktr nios
Wiatry Magii jest odczuwana przez wiele ras Starego wiata. Elfi i ludzcy magowie,
wraliwi na podmuchy Wiatrw Magii, wykorzystuj magi by tworzy potne, i
czsto zabjcze zaklcia. Khazadzi, ktrzy w duej mierze pozostaj odporni na
dziaanie magii, rzadko dostrzegaj obecno Wiatrw Magii.
Stan permanentnej wojny, w jakim yj Krasnoludowie powoduje, e
znakomita wikszo run posiada waciwoci bojowe. Zamieszczona poniej lista
przedstawia najbardziej popularne runy wykuwane przez yjcych w Starym wiecie
krasnoludzkich Kowali Run.
Runy mog zosta wyryte na nastpujcych przedmiotach: ORU,
PANCERZU, SZTANDARZE, MACHINIE WOJENNEJ i TALIZMANIE.

Podczas pracy nad wykuwaniem runy KOWAL RUN powinien wykaza si


cierpliwoci i zaangaowaniem, powicajc cay swj czas pracy. Osignicie
odpowiedniego poziomu skupienia umysu wymaga skoncentrowania si na jednej
runie, a zatem w trakcie tworzenia runicznego przedmiotu KOWAL RUN nie moe
pracowa nad innym.
KOWAL RUN, ktry powica si pracy nad run nie generuje Kostki Eksploracji
w trakcie sekwencji po potyczce oraz nie moe bra udziau w Handlu.

Zasada szacunku:
Runy mistrzowskie s zbyt potne, by mona je byo czy z innymi, co wicej,
adna z Run Mistrzowskich nie moe wystpowa w druynie wicej ni jeden raz. Z
tego powodu, jeli na przedmiocie wykuto run mistrzowsk, nie mona ju doda
adnej innej. KOWALE RUN nazywaj je zazdrosnymi runami.

Zasada czystoci:
Runy nie mog by wykuwane na przedmiotach ktre byy ju wczeniej magicznie.
Podobnie, aden MAG nie moe umagiczni runicznych przedmiotw. Wszelkie takie
dziaania kocz si niepowodzeniem.

TABELA NIEUDANEJ RUNY


K6
1-2

3-4
5-6

EFEKT
Kowal Run popenia fatalny w skutkach bd i przedmiot, na ktrym prbowano wyku
run pka na p od uwolnionej mocy. Kowal Run otrzymuje jedno automatyczne
trafienie z SI 2 w przypadku kucia runy tymczasowej lub z SI 4 w przypadku kucia
runy trwaej bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. Przedmiot zostaje
zniszczony, a Kowal Run nie moe kontynuowa pracy w czasie rozgrywania biecej
sekwencji po potyczce.
Uderzajc w run Kowal Run pobiera dawk mocy, ktrej nie jest w stanie kontrolowa.
Runa, cho naniesiona, nie bdzie dziaa. Przedmiot nie zostaje zniszczony, ale Kowal
Run nie moe kontynuowa pracy w czasie rozgrywania biecej sekwencji po potyczce.
Runa zostaa uderzona w niewaciwy sposb, magiczne moce pochania ziemia. Runa,
cho naniesiona, nie bdzie dziaa. Przedmiot nie doznaje uszczerbku, a Kowal Run
moe kontynuowa prac w czasie rozgrywania biecej sekwencji po potyczce.

753 | S t r o n a

Warheim

Runy ora:
Runy ora ryje si na ostrzach, by stworzy runiczny or. Naley zauway, e jeeli
KOWAL RUN wykuje run na broni, to zyskuje ona nowe waciwoci. Jeeli jednak
dziki mocy runy bro zyskuje cech ora, ktr ju posiadaa wczeniej, to efekty nie
kumuluj si.

Bohater, ktry uywa broni runicznej do walki wrcz, nie moe uywa innej
broni przeznaczonej do walki wrcz, cho moe uywa TARCZY, PUKLERZA lub
PAWA w zwyky sposb. Ponadto, aden bohater nie moe posiada wicej ni jeden
runiczny OR. Runy ora to najpopularniejsze runy, wykuwane przez yjcych
wspczenie rzemielnikw.
Magiczne znaki mog by nanoszone na dowoln bro, ktra wykonana jest z
metalu, w przypadku broni drzewcowej runy nanoszone s na metalowe groty i
ostrza.

Runy oreza
Runa uderzenia
Krasnoludowie, ktrym dane byo wada orem naznaczonym Run
Uderzenia, powiadaj, e runa ma waciwo odnajdywania sabego
punktu wroga z doskona precyzj.

KOSZT (runa trwaa): 15 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 5 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Warto wspczynnika WW wadajcego runicznym orem
zostaje zwikszona o +1 punkt. Naley zauway, e dziki Runie Uderzenia
warto wspczynnika WW moe zosta zwikszona ponad rasowe
maksimum.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa Predkosci
Dugobrodzi powiadaj, e wykuta na oru Runa Prdkoci pozwala
wadajcemu ni Krasnoludowi znacznie szybciej i sprawniej wybiera cel
ataku.

KOSZT (runa trwaa): 15 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 5 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Warto wspczynnika I wadajcego runicznym orem zostaje
zwikszona o +1 punkt. Naley zauway, e dziki Runie Prdkoci warto
wspczynnika I moe zosta zwikszona ponad rasowe maksimum.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa ciecia
amacze elaza powiadaj, e runiczny or naznaczony Run Cicia przez
wprawnego Kowala Run z atwoci druzgocze i przebija pancerze
najgroniejszych nawet przeciwnikw.

KOSZT (runa trwaa): 15 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 5 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Bro naznaczona run zyskuj cech ora przebicie pancerza.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa furii
Krasnolud wadajcy broni musi skoncentrowa si na niepomszczonej
krzywdzie, a wzbierze w nim wcieko za wszystkie wyrzdzone rasie
szkody.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Warto wspczynnika A wadajcego runicznym orem
zostaje zwikszona o +1 punkt. Naley zauway, e dziki Runie Furii warto
wspczynnika A moe zosta zwikszona ponad rasowe maksimum.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa klatwy
Khazadzi twierdz, e uwiziona w Runie Kltwy moc osabia wrogw tym
bardziej, im wicej mstwa i siy zamknitej jest w duszy i miniach
dziercego or wojownika.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): Uycie runy naley zadeklarowa przed wykonaniem testu
zranienia. Istota trafiona orem naznaczonym Run Kltwy na potrzeby testu
zranienia zmniejsza swoj WT o warto S dziercego bro bohatera. Naley
jednak zauway, e moc runy nie pozwala obniy WT przeciwnika poniej 1.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa mocy
Kowale Run powiadaj, e prastara moc Przodkw zamknita w tajemnych
splotach Runy Mocy zmienia nawet nikczemnej postury Khazadw w
potnych przeciwnikw.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie tej runy nie daje dodatkowe efektu. Runa Mocy
podwaja SI dziercego or bohatera. Moc runy dziaa dopki wadajcy
runicznym orem pozostaje zwizany walk wrcz.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale po zakoczeniu
potyczki runa znika.

Runa ognia
Przesiadujcy w gospodach Starego wiata gawdziarze powiadaj, e
utalentowany Kowal Run potrafi uformowa w metalu run w chwili, gdy
jest on jeszcze rozgrzany do biaoci.

KOSZT (runa trwaa): 15 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 5 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Runiczny or zyskuj cech ora PONCY ATAK.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa Parowania
Wielu krasnoludzkich wojownikw podziemnych opowiada historie o
krwawych walkach, z ktrych udao im si uj z yciem jedynie dziki
mocy Runy Parowania, ktra ma waciwo odbijania wrogich ciosw.

KOSZT (runa trwaa): 15 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 5 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Runiczny or zyskuje cech ora PARUJCY.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa podzialu
Wrogowie Krasnoludw dobrze wiedz, e dziki mocy zamknitej w Runie
Podziau, dziercy or jest rwnie niebezpieczny jak cay regiment
wojownikw klanowych.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): Uycie runy naley zadeklarowa przed wykonaniem testu
trafienia. Przeciwnik trafiony orem naznaczonym Run Podziau otrzymuje nie
jedno ale K3 trafienia. Naley zauway, e dla kadego trafienia naley
przeprowadzi oddzielny test zranienia.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa rozlamu
Krasnoludowie powiadaj, e Run Rozamy pocztkowo wykuwano na
oskardach i kilofach grnikw, by uatwi im przebijanie si przez
najtwardsze skay Gr Kraca wiata.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Warto wspczynnika S wadajcego runicznym orem
zostaje zwikszona o +1 punkt. Naley zauway, e dziki Runie Rozamu
warto wspczynnika S moe zosta zwikszona ponad rasowe maksimum.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa Snorriego Lsniacego helmu


Powiadaj, e Kowal Run Snorii Lnicy Hem, wyku sw run broni za
panowania Wielkiego Krla Karaz-a-Karak. Zaklta runicznym oru moc
pozwala rani najpotniejszych nawet przeciwnikw.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Ciosy zadane broni obdarzon t run uzyskuj +1 do
trafienia. Mnoenia runy kumuluje efekt, lecz nie moe obniy wymaganej
wartoci rzutu na trafienie poniej 3+.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

754 | S t r o n a

Fantasy Skirmish

Runa Urazy
Khazadzi znani s ze swej pamitliwoci i chorobliwego wrcz
pielgnowania wszelkich uraz, nie dziwi zatem fakt, e Kowale Run potrafi
zamkn w splotach Runy Urazy al i gniew skierowany przeciw wrogom.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie tej runy nie daje dodatkowe efektu. Na pocztku
potyczki gracz powinien wyznaczy wrogi model (bohatera lub stronnika) i
dyskretnie zanotowa swj wybr. Wadajcy orem moe przerzuci nieudany
rzut na trafienie, o ile stanie do walki wrcz z wyznaczonym przeciwnikiem.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska Runa alaryka szalonego


Nikt nie wie, co stao si z Alarykiem Szalonym po tym, jak wyku synne
Runiczne Ky, cho niektrzy twierdz, e to on wykona pniej runiczne
bronie dla Chanw w Kislevie.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Przeciwnik trafiony i zraniony orem naznaczonym Mistrzowsk
Run Alaryka Szalonego nie moe skorzysta z Ochrony Pancerza.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska Runa lotu


Oryginalny zapis tej runy nie ujawnia faktu, e rzucony mot powraca do
doni tego, ktry nim wada. Wielu Krasnoludw stracio przytomno w
wyniku nieoczekiwanego powrotu ich wasnej broni.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): Bro z Mistrzowsk Run Lotu dziaa dokadnie tak jak BRO
MIOTANA o zasigu 12, z wyjtkiem tego, e jej celem moe by dowolny
model w polu widzenia, ktry nie walczy wrcz. Wybrany cel otrzymuje
automatyczne trafienie rozpatrywane jak trafienie w walce wrcz (oznacza to, e
zastosowanie maj rwnie zasady specjalne oraz umiejtnoci zarwno
dziercego or jak i wroga). Nastpnie bro wraca do waciciela.
Dodatkowo bro obdarzona t run moe by uywana w walce wrcz jako
BRO RCZNA. Runa nie przynosi dodatkowych efektw w walce wrcz, oprcz
tego, e czyni bro magiczn.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska Runa przelamania


Po raz pierwszy uyto jej w czasie Wojny o Zemst, kiedy to zostaa wyryta
na toporze Krla Gorrina. Topr zniszczy zaklte ostrze generaa Elfw
Elthiora. Po tym zdarzeniu runa staa si jedn z bardziej popularnych.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): Jeeli wadajcy runicznym orem, w walce z przeciwnikiem
uzbrojonym w magiczny or, wykona udany rzut na trafienie, a przeciwnik wykona
udane parowanie, to moc Mistrzowskiej Runy Przeamania zamyka w sobie czar
zaklty w oru przeciwnika. Podobnie, gdy przeciwnik chronicy si magicznym
PANCERZEM, magiczn TARCZ lub magicznym HEMEM zostanie trafiony i zraniony
przez runiczny or i wykona udany rzut na Ochron Pancerza, to moc Mistrzowskiej
Runy Przeamania zamyka w sobie czar zaklty w zbroi przeciwnika. Naley
wykona rzut K6: wynik 4+ oznacza, e do koca potyczki magiczny przedmiot
poddany dziaaniu mocy Mistrzowskiej Runy Przeamania naley traktowa jak
zwyky, niemagiczny przedmiot tego samego rodzaju.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska Runa skalfa czarnego mlota


Skalf, Kowal Run, wyku wiele wspaniaych motw, a niektrzy uwaaj,
e take sam mot Sigmara jest jego dzieem. Wikszo z jego dorobku
przechowuje si w rodzinach krlewskich jako insygnia ich wadzy.

KOSZT (runa trwaa): 60 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 20 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Bro obdarzona t run uderza z SI wyznaczon w
oparciu o wspczynnik WT celu w ten sposb, by rani na 6+. Wyznaczona tak
SIA uywana jest rwnie do modyfikacji Ochrony Pancerza celu.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska Runa Szybkosci


Mistrzowska Runa Szybkoci wykuta zostaa po raz pierwszy przez
Thurgroma Pustelnika, ostatniego Kowala Run, ktry pracowa w miastach
Elfw w Starym wiecie.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Bro obdarzona t run zyskuje cech ora UDERZA JAKO
PIERWSZY. Ponadto, w przypadku gdy obie strony podlegaj zasadzie specjalnej
UDERZA JAKO PIERWSZY, a kolejno zadawania ciosw okrela si na
podstawie wartoci wspczynnika INICJATYWA to model uzbrojony w runiczny
or traktowany jest tak jakby posiada I 10. Naley pamita, e przy takiej samej
wartoci INICJATYWY kolejno zadawania ciosw naley rozstrzygn za
pomoc rzutu kostk.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

755 | S t r o n a

Warheim

Runy inynierskie:
Oprcz wymienionych poniej run istniej take inne magiczne znaki, ktrych sekrety
wykuwania zostay utracone wraz ze mierci potnych KOWALI RUN. Zapomniane
runy mona odnale na wielu skonstruowanych przed wiekami bombardach,
katapultach i balistach.

Ponisze runy mog by wykuwane na metalowych elementach machin artyleryjskich oraz,


cho zdarza si to duo rzadziej, na broni dystansowej, gwnie na metalowych uczyskach
kusz i lufach broni palnej.

Runy inzynierskie
runa celnosci
Moc zamknita w rytach Runy Celnoci sprawia, e wystrzelony z broni
pocisk poleci w podanym przez Khazadw kierunku niesiony na
skrzydach Wiatrw Magii.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Runa Celnoci moe zosta wykuta na kuszy, muszkiecie
krasnoludzkim lub machinie wojennej. Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych
efektw. Warto wspczynnika US wadajcego runicznym orem zostaje
zwikszona o +1 punkt. Naley zauway, e dziki Runie Celnoci warto
wspczynnika US moe zosta zwikszona ponad rasowe maksimum. Jeli
Runa Celnoci zostanie wyryta na machinie wojennej, ktra nie wymaga testu trafienia
gracz moe przerzuci wynik rzutu Kostk Rozrzutu, by poprawi celno strzau.
Jeli gracz przerzuca rzut, musi zaakceptowa drugi wynik.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

runa flakksona
yjcy przed wiekami Kowal Run Flakkson znany by ze swej niechci do
wszelkiej maci latajcych stworze, uwaajc je co do jednego za Pomiot
Chaosu.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Runa Flakksona moe zosta wyryta na kuszy, muszkiecie
krasnoludzkim lub machinie wojennej, ktra wymaga testu trafienia. Kada Runa
Flakksona dodaje +1 do wyniku rzutu na trafienie celw podlegajcych zasadzie
specjalnej LOT. Potrzebny do trafienia wynik nie moe by niszy ni 3+.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

runa kuzni
Powiadaj, e w trakcie kucia Runy Kuni, Kowal Run musi recytowa
ponur i zowieszcz litani, ktra zamyka w zawiych splotw moc
chronic prochowe machiny i or wojenne Khazadw.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Runa
Kucia moe by wyryta tylko na dziale lub muszkiecie krasnoludzkim.
Runa wyryta na dziale pozwala Krasnoludom powtrzy rzut Kostk
Artyleryjsk w przypadku NIEWYPAU!. Jeli przy rzucie Kostk Artyleryjsk
wypadnie NIEWYPA!, w czasie rzutu na trafienie czy na odbicie, gracz moe
powtrzy rzut. Runa Kuni wyryta na muszkiecie krasnoludzkim pozwala
przerzuci dublet w nieudanym rzucie na trafienie.
Gracz musi zaakceptowa wynik drugiego rzutu, nawet jeli ponownie
wypadnie NIEWYPA!.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

runa fortuny
Khazadzi powiadaj, e Runa Fortuny opracowana zostaa przez
niesawnego Magnusa Hammersona, ktry amic odwieczn tradycj
Kowali Run odsprzeda run krasnoludzkim inynierom.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): W przypadku machiny wojennej z Run Fortuny, gracz ma prawo
zamieni wynik rzutu na TABEL NIEWYPAU! machiny na wynik 6.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

runa penetracji
Wrogowie Krasnoludw dobrze znaj miercionone machiny i or
naznaczony Run Penetracji. Powiada si, e bro na ktrej wyryto
magiczne sploty zadaje miertelne rany.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): SIA broni dystansowej lub machin wojennych naznaczonych Run
Penetracji zostaje zwikszona o +1, maksymalnie do poziomu 10.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

756 | S t r o n a

runa plomieni
Pociski wystrzelone przez bro dystansow oraz machiny naznaczone
miercionon Run Pomieni wybuchaj pomieniami w momencie trafienia
w cel.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Bro
dystansowa uzyskuje cech ora PONCY ATAK.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

runa przeladowania
Runa Przeadowania kuta jest przez Kowali Run jedynie na broni prochowej
lub machinach wojennych, ktre w ogniu walki potwierdziy sw
niezawodno.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Strzelec posugujcy si broni prochow naznaczon Run
Przeadowania moe strzela w kadej turze ignorujc zasad WYMAGA
PRZYGOTOWANIA. W przypadku strzelania z broni prochowej z cech ora Xx
WYMAGA PRZYGOTOWANIA czas przeadowania zostaje skrcony o jedn tur.
Machina wojenna moe strzela w kadej turze, pki ma cho jednego czonka
druyny obsugi, nawet jeli w poprzedniej turze rzucono dla niej NIEWYPA!.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska runa obrony


Starzy Khazadzi powiadaj, e Mistrzowska Runa Obrony zostaa wykuta
w czasie Wojny o Zemst, jako remedium na si ognia Elfw. Runa ocalia
ycie wielu strzelcom i artylerzystom.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Wyryta na broni dystansowej lub machinie wojennej runa sprawia, e
na potrzeby testw trafienia wykonywanych przez przeciwnika w fazie strzelania,
uznaje si dzierce runiczny or strzelca lub machin wojenn wraz z obsug za
znajdujce si za oson cik.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska runa przyszpilenia


Uczeni Starego wiata powiadaj, e w tworzeniu Wielkiej Runy
Przyszpilenia pomagali magowie Elfw. W annaach Krasnoludw nie ma o
tym jednak mowy.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): Ta runa moe by wyryta na kuszy, muszkiecie krasnoludzkim lub
machinie wojennej, ktra wymaga testu trafienia. Jeden raz w czasie potyczki or trafia
na 3+ bez adnych modyfikatorw. Gracz musi zdecydowa si na skorzystanie
z mocy Mistrzowskiej Runy Przyszpilenia przed rzutem na trafienie.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska runa ukrycia


Krasnoludzcy Ogniomistrzowie, ktrym dane byo wada machinami
wojennymi naznaczonymi Mistrzowsk Run Ukrycia powiadaj, e runa w
magiczny sposb znieksztaca powietrze, czynic machin niewidoczn.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Dopki machina wojenna nie odda strzau lub nie wykona
ruchu, traktowana jest jak model Ukryty, a co za tym idzie nie moe by celem
zakl, strzaw czy szar. Kiedy machina wojenna ruszy si, bd odda strza lub
kiedy model przeciwnika zbliy si do niej na dystans rwny wspczynnikowi
INICJATYWA liczonemu w calach, machina wojenna zostaje ujawniona i moe by
atakowana w zwyky sposb do koca bitwy.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Fantasy Skirmish

Runy zbroi:
Runy te s najpotniejsz odmian magii ochronnej znanej wrd Krasnoludw.
S to popularne runy, wykuwane przez yjcych wspczenie rzemielnikw.
Oprcz umieszczonych poniej run istniej take inne, zapomniane znaki, ktre
mona odnale na staroytnych, stworzonych przed mileniami zbrojach.
Cho runy nalece do tej tradycji nanoszone s gwnie na elementy
CIKICH PANCERZY, niektrzy sprawniejsi KOWALE RUN potrafi stworzy take
runiczne REDNIE PANCERZE. Run zbroi nie mona natomiast nanosi na LEKKIE
PANCERZE.
Bohater nie moe uywa jednoczenie runicznego PANCERZA oraz runicznego
HEMU i/lub runicznej TARCZY.

Jeeli bohater wyposaony jest w runiczn TARCZ to moe jednoczenie korzysta z


niemagicznego PANCERZA. Podobnie, jeeli bohater uywa runicznego HEMU, to moe
rwnie uywa niemagicznego PANCERZA i TARCZY.
Naley zauway, e bohater ktry nie moe uywa niemagicznego PANCERZA,
HEMU lub TARCZY, nie moe take uywa runicznych odpowiednikw tych
przedmiotw. Dotyczy to przede wszystkim MAGW i DUCHOWNYCH, ktrym
zbroja przeszkadza w manipulowaniu Wiatrami Magii.

Runy zbroi
Runa hartu ducha
Khazadzi, ktrym dane byo nosi zbroje obdarzon t run, powiadaj, e
czyli ttnice w niej ycie. aden Kowal Run nigdy tych plotek nie
potwierdzi, aden te im nie zaprzeczy.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Warto wspczynnika W odzianego w runiczny pancerz
bohatera zostaje zwikszona o +1 punkt. Naley zauway, e dziki Runie Hartu
Ducha warto wspczynnika W moe zosta zwikszona ponad rasowe
maksimum.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa kamienia
Historia Krasnoludw mwi, e staroytni zostali stworzeni ze ska
pierwszej gry. Runa Kamienia jest pierwsz z run, jak poznaj
terminatorzy.

KOSZT (runa trwaa): 15 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 5 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Moc runa
dodaje +1 do Ochrony Pancerza. Runa Kamienia jest wyjtkiem od Zasady Dumy,
ktra zabrania uywania tej samej kombinacji run na wielu przedmiotach,
dlatego pojedyncza Runa Kamienia moe by wyryta na pancerzach kilku modeli.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa oslony
Krasnoludzcy Kowale Run wykuli po raz pierwszy Run Osony przed
wiekami w mrocznych czasach krwawej Wojny o Zemst jako remedium na
zmasowany ogie strzelecki Elfw.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Posta
uzyskuje Ochron Magiczn na 4+ przeciwko wszelkim atakom broni dystansow i
zaklciom typu magiczny pocisk.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa Oporu
Pierwszy raz uyta na zbroi tana Karak Azgal Gorgiego Mocnej Brody.
Uwaano, e runa ta zagina wraz z upadkiem twierdzy. Szczliwie
Kowal Run przey i skopiowa j.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Runa
Oporu pozwala postaci przerzuci nieudany rzut na Ochron Pancerza.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa zelaza
Kiedy elazo jest przepenione magi nosi miano magnetytu. Runa elaza
skupia magnetyczne waciwoci elaza i obdarza nim zbroj na ktrej
zostanie wykuta.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Runa oferuje Magiczn Ochron na 6+. Poczenie dwch run
daje Magiczn Ochron na 5+, ale nie mona uy trzeciej, bo tylko Mistrzowska
Runa Zoliwoci moe zwiza tak wielk moc.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska Runa adamantytu


Po raz pierwszy wyryta na zbroi podarowanej ekscentrycznemu tanowi,
Gudiemu Dwa Buty. Zbroja zostaa pniej skradziona przez samotnego
zbja, ktry zasadza si na Ungdrin, by upi niewielkie grupki podrnych.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Warto wspczynnika WT odzianego w runiczny pancerz
bohatera zostaje zwikszona o +1 punkt. Naley zauway, e dziki Mistrzowskiej
Runie Adamantytu warto wspczynnika WT moe zosta zwikszona ponad
rasowe maksimum.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska Runa gromrilu


Niewielka ilo czystego gromrilu to najwaniejszy skadnik uywany do
wyrycia Mistrzowskiej Runy Gromrilu. Jeli prbka jest choby troch
zanieczyszczona, runa nie zadziaa.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Runa moe zosta wykuta jedynie na pancerzu z gromrilu. Moc
runy zapewnia Ochron Pancerza na 1+. Naley zauway, e uzyskanej w ten
sposb Ochrony Pancerza nie mona poprawi w aden sposb.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska Runa stali


Runa wie struktur metalu dajc mu wiksz odporno. Zbroja z t run
nigdy nie rdzewieje ani z powodu upywu czasu, ani pod wpywem
warunkw atmosferycznych.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Moc Mistrzowskiej Runy Stali sprawia, e wszystkie trafienia o
SILE wikszej ni 5 skierowane przeciwko bohaterowi odzianemu w runiczny
pancerz traktowane s jak trafienia o SILE 5.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

757 | S t r o n a

Warheim

Runiczne talizmany:
Runy talizmanw mog by wyryte na amuletach, pasach, koronach i innych
elementach ozdobnych, ale najczciej mona je znale na piercieniach. Talizmany,

amulety, wisiory i fetysze s symbolami magicznej ochrony. Bohater nie moe


korzysta z wicej ni jednego TALIZMANU.

runiczne talizmany
runa odparcia
W krasnoludzkich kuniach, modzi terminatorzy Kowali Run ucz si
sekretw kucia splotw Runy Odparcia na pocztku trudnej nauki
staroytnej sztuki kucia run.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw.
Waciciel runicznego talizmanu naznaczonego Run Odparcia podlega dziaaniu
zasady specjalnej ODPORNO NA MAGI (3).
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Runa paleniska
Staroytna Runa Paleniska stworzona przez Kowali Run dla Krasnoludw
pracujcych w grskich kuniach, zostaa szybko zaadaptowana do
warunkw bitewnych.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Model
chroniony runicznym talizmanem ignoruje cech ora PONCE ATAKI.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale po zakoczeniu
potyczki runa znika.

Runa Przeznaczenia
Mistyczna moc zaklta w Runie Przeznaczenia przynosi wacicielowi
proroczy sen w wigili nadchodzcej potyczki. Pozna on kady grocy mu
atak wroga.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Model
bohatera chroniony runicznym talizmanem na ktrym wykuto Run Przeznaczenia
otrzymuje Ochron Magiczn na 2+, przeciwko pierwszej nie wybronionej ranie.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale po zakoczeniu
potyczki runa znika.

Runa rozproszenia zaklecia


Nauka sekretnej sztuki kucia run wymaga cierpliwoci i samozaparcia.
Kowal Run rozpoczyna nauk Runy Rozproszenia Zaklcia dopiero
wwczas, gdy opanuje tajniki Runy Odparcia.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Z mocy
runy moe korzysta jedynie KOWAL RUN. Runa moe by uyta do
automatycznego rozproszenia jednego zaklcia przeciwnika nie ma potrzeby
rzutu kostk. Runa nie dziaa przeciwko czarom rzuconym z Nieodpart Si!.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale po zakoczeniu
potyczki runa znika.

Runa szczescia
Po raz pierwszy wyryta na piercieniu Magnunda Hammersona, ktry
dziki niej zdoby fortun na hazardzie. Powiada si, e jest to te jedna z
pierwszych run wykuwanych przez modych Kowali Run.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Model
wadajcy runicznym talizmanem moe w czasie rozgrywania potyczki przerzuci
dowolny rzut. Jeeli Runa Szczcia nie zostanie wykorzystana w czasie potyczki,
przerzut mona wykorzysta w trakcie sekwencji po potyczce.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale po zakoczeniu
potyczki runa znika.

Mistrzowska runa niepokoju


onierze Imperium, ktrym dane byo ruszy do walki rami w rami z
Krasnoludami powiadaj, e osobliwy gos wojennego rogu noszcego
Mistrzowsk Run Niepokoju wprawia w drenie zastpy wroga.

KOSZT (runa trwaa): 30 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 10 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): Mistrzowska Runa Niepokoju kuta jest wojennych rogach i
bbnach Krasnoludw. Mocy runy mona uy w czasie tury przeciwnika przed
deklaracj szar. Wszystkie wrogie modele na stole, ktre nie zostay Oszoomione!,
Powalone na ziemi! i nie Uciekaj! musz wykona test CP. Niepowodzenie
oznacza, e w serca wrogw wkrada si niepokj i modele nie bd mogy
szarowa w tej turze. Modele poruszajce si w fazie ruchw przymusowych oraz
podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO nie podlegaj dziaaniu runy.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

758 | S t r o n a

Mistrzowska Runa pozeracz czarow


Wykuta przez oddanych Valayi Kowali Run runa zwana Poeraczem
Czarw chroni waciciela runicznego talizmany nawet przed
najpotniejszymi zaklciami.

KOSZT (runa trwaa): 60 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 20 ZK
DZIAANIE: raz na potyczk
EFEKT (runa trwaa): Z mocy Runy Poeracz Czarw moe korzysta jedynie KOWAL
RUN. Runa dziaa praktycznie tak samo jak Runa Rozproszenia Zaklcia.
Dodatkowo, jeli czar przeciwnika zostaje rozproszony, naley wykona rzut K6.
Wynik 4+ oznacza, e zaklcie zostaje czasowo wymazane z pamici MAGA i ten
nie moe go uywa do koca potyczki. Zaklte czary mog by czasowo
wymazane jedynie przy wyniku rwnym 6.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale po zakoczeniu
potyczki runa znika.

Mistrzowska runa rownowagi


Uczeni Starego wiata powiadaj, e wykuta w arze ognia poncych
ksig magicznych, Mistrzowska Runa Rwnowagi jest godna magicznej
mocy i okrada z niej wroga.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Z mocy runy moe korzysta jedynie KOWAL RUN. W czasie
fazy magii przeciwnika, runa pozwala graczowi Krasnoludw odj jedn kostk z
puli Kostek Mocy przeciwnika i dodanie jej do wasnej puli Kostek Rozproszenia.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska runa wladzy krolewskiej


Powiadaj, e korona, ktr jako pierwszy zaoy Wielki Krl Karaz-aKarak, Gotrek Gwiazdoamacz kryje, uwizion w splotach Wielkiej Runy
Krlewskiej, mdro poprzednich krlw.

KOSZT (runa trwaa): 60 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 20 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mistrzowska Runa Wadzy Krlewskiej moe by wyryta tylko na
hemie Tana. Moc runy dziaa na wszystkie sprzymierzone modele przebywajce
w zasigu dowodzenia Tana, rwnie takie, ktre walcz wrcz. Dopki modele
pozostaj w zasigu dziaania runy, podlegaj zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska runa zlosliwosci


Powiadaj, e po raz pierwszy Mistrzowska Runa Zoliwoci wykuta
zostaa na wrotach Karaz-a-Karak. Potni Kowale Run potrafi wyku j
take na runicznych talizmanach i piercieniach.

KOSZT (runa trwaa): 75 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 25 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mistrzowska Runa Zoliwoci zapewnia Ochron Magiczn na 4+.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska runa zwiazania zaklec


Moc Zamknita w Wielkiej Runie Zwizania Zakl pozwala Kowalowi Run
z atwoci odrzuci strumie Wiatru Magii i zniweczy prb magicznego
ataku przeciwnika.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Z mocy runy moe korzysta jedynie KOWAL RUN. Moc
Wielkiej Runy Wizania Zakl dodaje +1 do wszystkich prb rozproszenia
czarw rzucanych przez przeciwnika.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Fantasy Skirmish

Runiczne sztandary:
Runy tego typu mog by umieszczane na SZTANDARACH i mog stanowi ochron
przed PSYCHOLOGI bd magi dla caej druyny. Umieszczanie Mistrzowskich Run
na sztandarach druyny czsto odbywa si pod okiem mdrcw wity Grungniego,
Grimnira i Valayi.

Runy kute s na metalowych elementarz drzewcw krasnoludzkich chorgwi


oraz na otarzach i posgach Przodkw wzniesionych w Khazadzkich wityniach.
Runiczne sztandary mog by niesione jedynie przez chorych, tak jak to podano w
opisie poszczeglnych kompanii. Chory moe nie tylko jeden runiczny SZTANDAR.

runiczne sztandary
runa bitwy
Kady z klanw przechowywa ongi sztandar z Run Bitwy. Wiele z tych
sztandarw zagino. Te, ktre pozostaj w rkach Krasnoludw
przechowuje si z wielk dum.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Moc Runy
Bitwy obejmuje wszystkie sprzymierzone modele przebywajce w odlegoci do
6 od sztandaru, rwnie takie, ktre walcz wrcz. Dopki modele pozostaj w
zasigu dziaania sztandaru, otrzymuj premi +1 do wszystkich testw trafienia
w walce wrcz.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

runa odwagi
onierze Imperium, ktrym dane byo walczy u boku Krasnoludw
powiadaj, e na Khazadw skupionych wok runicznego sztandaru
spywa aura poczucia obowizku i lojalnoci.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Moc
Runy Odwagi obejmuje wszystkie sprzymierzone modele przebywajce w
odlegoci do 6 od runicznego sztandaru, rwnie takie, ktre walcz wrcz.
Dopki modele pozostaj w zasigu dziaania Runy Odwagi automatycznie zdaj
wszystkich testy STRACHU i GROZY.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

runa sanktuarium
Wrogowie Khazadw, ktrym dane byo przey potyczk z Krasnoludami
powiadaj, e Runa Sanktuarium tworzy obszar antymagii, karmicy si
niechci Dzieci Grungniego do magicznych zjawisk.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Moc Runy
Sanktuarium obejmuje wszystkie sprzymierzone modele przebywajce w
odlegoci do 6 od runicznego sztandaru, rwnie takie, ktre walcz wrcz.
Objte dziaaniem Runy Sanktuarium modele podlegaj dziaaniu zasady
specjalnej ODPORNO NA MAGI (3).
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

runa spowolnienia
Znienawidzona przez wrogw Krasnoludw, staroytna Runa Spowolnienia
tworzy wok sztandaru fizyczn wrcz barier z nieustpliwej natury
Krasnoludw.

KOSZT (runa trwaa): 45 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 15 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Moc runy obejmuje wszystkie sprzymierzone modele
przebywajce w odlegoci do 6 od runicznego sztandaru, rwnie takie, ktre
walcz wrcz. Dopki modele pozostaj w zasigu dziaania Runy Spowolnienia
szarujcy na modele przeciwnik musi odj K6 do dystansu szary. Jeli
atakujcy nie wejdzie w kontakt z modelem, stosuje si wszystkie zwyke zasady
nieudanej szary. Mnoenie runy na sztandarze nie powoduje kumulacji wyniku,
ktry ma by odjty od dystansu szary, zamiast tego rzuca si K6 za kad run i
wybiera wyszy wynik.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

runa Strollaza
W runie skupia si niestrudzona natura Krasnoludw, ktra pozwala im
na marsz dzie i noc. Moc runy jest tak wielka, e czsto ciko w
marsz zatrzyma!

KOSZT (runa trwaa): 60 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 20 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Mnoenie runy nie przynosi dodatkowych efektw. Po
rozstawieniu, ale przed rzutem ustalajcym komu przypadnie pierwsza tura,
kady ze sprzymierzonych modeli (za wyjtkiem yrokoptera) w odlegoci do
6 od runicznego sztandaru moe natychmiast wykona ruch. Moe biega, ale nie
moe szarowa. Taki ruch modelu uznawany bdzie za ruch na potrzeby strzelania
w najbliszej turze.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska runa Stromiego rudobrodego


Stromi Rudobrody wyku t run za czasw Baela, Wadcy Karak Azul. Po
raz pierwszy obdarzono ni sztandar druyny Durgina, syna Grindila syna
Grimnira.

KOSZT (runa trwaa): 60 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 20 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Wszystkie sprzymierzone modele znajdujcego w odlegoci
do 6 od runicznego sztandaru podlegaj zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska runa strachu


Zaklta w Mistrzowskiej Runie Strachu sia i gniew Krasnoludw otacza
aur strachu walczcych pod runicznym sztandarem wojownikw, ktra
mrozi serca najpotniejszych nawet przeciwnikw.

KOSZT (runa trwaa): 60 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 20 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Moc Mistrzowskiej Runy Strachu obejmuje wszystkie
sprzymierzone modele przebywajce w odlegoci do 6 od runicznego sztandaru,
rwnie takie, ktre walcz wrcz. Dopki modele pozostaj w zasigu dziaania
sztandaru budz STRACH.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

Mistrzowska runa Valayi


Kowale Run powiadaj, e staroytna Mistrzowska Runa wykuta zostaa u
zarania dziejw przez sam Valay, a moc zaklta w tajemnych splotach
zdolna jest rozproszy najpotniejsze nawet zaklcia.

KOSZT (runa trwaa): 60 ZK


KOSZT (runa tymczasowa): 20 ZK
DZIAANIE: stae
EFEKT (runa trwaa): Runa dodaje +2 do wszystkich rzutw na rozproszenie czarw
wykonywanych przez walczc pod runicznym sztandarem kompani. Ponadto,
kady z czarw pozostajcych w grze zostanie rozproszony automatycznie na
pocztku dowolnej fazy magii, o ile cel, na ktry oddziauje zaklcie znajdzie si w
odlegoci do 6 od sztandaru naznaczonego Mistrzowsk Run Valayi.
EFEKT (runa tymczasowa): jak w przypadku runy trwaej, ale efekt trwa do koca
potyczki, po czym runa znika.

759 | S t r o n a