You are on page 1of 8

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie terminw sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe oraz
egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku
Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47 ust. 3, 49 ust. 1, 61 ust. 2, 102 ust. 4, 103 ust. 1, 113 ust. 1 i 2 i 146
ust. 5 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkw i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw
w szkoach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zm.), zwanego dalej rozporzdzeniem, uwzgldniajc przepisy
rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (DzU Nr 46, poz. 432, ze zm.), ustalam terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego, egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje
w zawodzie w 2016 roku.

TERMINY SPRAWDZIANU
2016

2016

2016

2016

2016

2016

1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 1 rozporzdzenia


5 kwietnia 2016 r. (wtorek)
cz 1. jzyk polski i matematyka godz. 9:00
cz 2. jzyk obcy nowoytny godz. 11:45
z zastrzeeniem pkt 2.
2. Termin sprawdzianu w szkoach dla dorosych, w ktrych nauka koczy si w semestrze jesiennym
12 stycznia 2016 r. (wtorek)
cz 1. jzyk polski i matematyka godz. 15:00
cz 2. jzyk obcy nowoytny godz. 17:45
3. Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie 47 ust. 3, 49 ust. 1 oraz 146
ust. 3 i 4 rozporzdzenia 2 czerwca 2016 r. (czwartek)
cz 1. jzyk polski i matematyka godz. 9:00
cz 2. jzyk obcy nowoytny godz. 11:45
z zastrzeeniem pkt 4.
4. Dodatkowy termin sprawdzianu w szkoach dla dorosych, w ktrych nauka koczy si w semestrze
jesiennym, przeprowadzanego na podstawie 47 ust. 3, 49 ust. 1 oraz 146 ust. 3 i 4
rozporzdzenia 2 czerwca 2016 r. (czwartek)
cz 1. jzyk polski i matematyka godz. 9:00
cz 2. jzyk obcy nowoytny godz. 11:45

2016

2016

Przekazanie przez okrgow komisj egzaminacyjn zawiadcze do szk:


ze sprawdzianu przeprowadzanego w styczniu 29 stycznia 2016 r. (data wydania zawiadczenia:
29 stycznia 2016 r.)
ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu 17 czerwca 2016 r. (data wydania
zawiadczenia: 24 czerwca 2016 r.)

Harmonogram egzaminw w 2016 r.

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO


2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporzdzenia:


a) cz humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziaek)
z zakresu historii i wiedzy o spoeczestwie godz. 9:00
z zakresu jzyka polskiego godz. 11:00
b) cz matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
z zakresu przedmiotw przyrodniczych godz. 9:00
z zakresu matematyki godz. 11:00
c) jzyk obcy nowoytny 20 kwietnia 2016 r. (roda)
na poziomie podstawowym godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym godz. 11:00
z zastrzeeniem pkt 2.
2. Termin egzaminu w szkoach dla dorosych, w ktrych nauka koczy si w semestrze jesiennym:
a) cz humanistyczna 12 stycznia 2016 r. (wtorek)
z zakresu historii i wiedzy o spoeczestwie godz. 9:00
z zakresu jzyka polskiego godz. 11:00
b) cz matematyczno-przyrodnicza 13 stycznia 2016 r. (roda)
z zakresu przedmiotw przyrodniczych godz. 9:00
z zakresu matematyki godz. 11:00
c) jzyk obcy nowoytny 14 stycznia 2016 r. (czwartek)
na poziomie podstawowym godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym godz. 11:00
3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 47 ust. 3, 49 ust.
1 i 146 ust. 3 i 4 rozporzdzenia:
a) cz humanistyczna 1 czerwca 2016 r. (roda)
z zakresu historii i wiedzy o spoeczestwie godz. 9:00
z zakresu jzyka polskiego godz. 11:00
b) cz matematyczno-przyrodnicza 2 czerwca 2016 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotw przyrodniczych godz. 9:00
z zakresu matematyki godz. 11:00
c) jzyk obcy nowoytny 3 czerwca 2016 r. (pitek)
na poziomie podstawowym godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym godz. 11:00
z zastrzeeniem pkt 4.
4. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkoach dla dorosych, w ktrych nauka koczy
si w semestrze jesiennym:
a) cz humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziaek)
z zakresu historii i wiedzy o spoeczestwie godz. 9:00
z zakresu jzyka polskiego godz. 11:00
b) cz matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
z zakresu przedmiotw przyrodniczych godz. 9:00
z zakresu matematyki godz. 11:00
c) jzyk obcy nowoytny 20 kwietnia 2016 r. (roda)
na poziomie podstawowym godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym godz. 11:00
Przekazanie przez okrgow komisj egzaminacyjn zawiadcze do szk:
z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w styczniu 29 stycznia 2016 r. (data wydania
zawiadczenia: 29 stycznia 2016 r.)
z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu 17 czerwca 2016 r. (data
wydania zawiadczenia: 24 czerwca 2016 r.).
Harmonogram egzaminw w 2016 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GWNYM


dla absolwentw wszystkich typw szk
2016

od 4 do 27
maja

2016

od 9 do 21
maja
(oprcz 15 maja)

2016

Cz ustna egzaminu maturalnego


jzyk polski (prezentacja formua do 2014),
jzyki mniejszoci narodowych (prezentacja), Egzamin jest przeprowadzany
jzyki obce nowoytne,
w szkoach wedug harmonogramw
jzyk emkowski, jzyk kaszubski
ustalonych przez przewodniczcych
jzyk polski (wypowied formua od 2015),
jzyki mniejszoci narodowych (wypowied)

Cz pisemna egzaminu maturalnego


Godzina 9:00
Godzina 14:00

Maj
2016

roda

jzyk polski pp*

czwartek

jzyk angielski pp

pitek

matematyka pp

2016

szkolnych zespow egzaminacyjnych.

jzyk polski pr*


jzyk angielski pr
jzyk angielski dj*
wiedza o tacu pp
wiedza o tacu pr

7, 8 sobota, niedziela
2016

2016

2016

poniedziaek

10

wtorek

11

roda

12

czwartek

wiedza o spoeczestwie pp
wiedza o spoeczestwie pr
biologia pp
biologia pr
jzyk niemiecki pp

chemia pp
chemia pr
14, 15 sobota, niedziela
fizyka i astronomia pp
poniedziaek
16
fizyka i astronomia / fizyka pr
historia pp
wtorek
17
historia pr
13

2016

matematyka pr

2016

2016

pitek

18

roda

jzyk rosyjski pp

19

czwartek

jzyk francuski pp

20

pitek

jzyk hiszpaski pp

jzyk aciski i kultura antyczna pp


jzyk aciski i kultura antyczna pr
historia muzyki pp
historia muzyki pr
filozofia pp
filozofia pr
jzyk niemiecki pr
jzyk niemiecki dj
geografia pp
geografia pr
historia sztuki pp
historia sztuki pr
informatyka pp
informatyka pr
jzyk rosyjski pr
jzyk rosyjski dj
jzyk francuski pr
jzyk francuski dj
jzyk hiszpaski pr
jzyk hiszpaski dj

21, 22 sobota, niedziela


23

2016

jzyk woski pp

wtorek

jzyki mniejszoci narodowych pp


jzyk kaszubski pp
jzyk kaszubski pr
jzyki mniejszoci narodowych pr
jzyk emkowski pp
jzyk emkowski pr
godz. 9:00 matematyka w jzyku obcym dla absolwentw oddziaw dwujzycznych (pp) **
godz. 10:35 historia w jzyku obcym dla absolwentw oddziaw dwujzycznych (pr) **
godz. 12:10 geografia w jzyku obcym dla absolwentw oddziaw dwujzycznych (pr) **
godz. 13:45 biologia w jzyku obcym dla absolwentw oddziaw dwujzycznych (pr) **
godz. 15:20 chemia w jzyku obcym dla absolwentw oddziaw dwujzycznych (pr)**
godz. 16:55 fizyka i astronomia / fizyka w jzyku obcym dla absolwentw oddziaw
dwujzycznych (pr)**

2016

24

2016

2016

jzyk woski pr
jzyk woski dj

poniedziaek

poziom podstawowy; pr poziom rozszerzony; dj poziom dwujzyczny


Dodatkowe zadania egzaminacyjne w jzyku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii,
matematyki mog rozwizywa absolwenci oddziaw dwujzycznych, w ktrych przedmioty te byy nauczane w jzyku
obcym nowoytnym.
* pp
**

2016

Harmonogram egzaminw w 2016 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*


dla zdajcych (absolwentw wszystkich typw szk), ktrzy uzyskali zgod dyrektora okrgowej komisji egzaminacyjnej na
przystpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie
2016

od 1 do 17
czerwca

2016

od 6 do 11
czerwca

2016

Cz ustna egzaminu maturalnego


jzyk polski (prezentacja formua do 2014),
Egzamin jest przeprowadzany
jzyki mniejszoci narodowych (prezentacja), w szkoach wedug
jzyki obce nowoytne,
harmonogramw ustalonych
jzyk emkowski, jzyk kaszubski
przez przewodniczcych
szkolnych zespow
jzyk polski (wypowied formua od 2015),
egzaminacyjnych.
jzyki mniejszoci narodowych (wypowied)

Czerwiec

2016

2016

Cz pisemna egzaminu maturalnego


Godzina 9:00
Godzina 14:00

roda

jzyk polski pp**

czwartek

jzyk angielski pp

pitek
3
4, 5 sobota, niedziela

matematyka pp

poniedziaek

wiedza o spoeczestwie pp, pr

wtorek

biologia pp, pr

2016

roda

jzyk niemiecki pp

2016

czwartek

fizyka i astronomia / fizyka pp, pr


jzyki mniejszoci narodowych pp

2016

pitek
chemia pp, pr
10
11, 12 sobota, niedziela
poniedziaek
historia pp, pr
13

2016

2016

2016

14

wtorek

jzyk rosyjski pp

15

roda

jzyk francuski pp

16

czwartek

jzyk hiszpaski pp

17

pitek

jzyk woski pp

jzyk polski pr**


jzyk angielski pr
jzyk angielski dj**
matematyka pr
historia sztuki pp, pr
jzyk aciski i kultura antyczna pp, pr
historia muzyki pp, pr
filozofia pp, pr
wiedza o tacu pp, pr
jzyk niemiecki pr
jzyk niemiecki dj
jzyki mniejszoci narodowych pr
jzyk kaszubski pp, pr
jzyk emkowski pp, pr
zadania w jzyku obcym ***
geografia pp, pr
informatyka pp, pr
jzyk rosyjski pr
jzyk rosyjski dj
jzyk francuski pr
jzyk francuski dj
jzyk hiszpaski pr
jzyk hiszpaski dj
jzyk woski pr
jzyk woski dj

Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej waciwej okrgowej komisji egzaminacyjnej
w ostatnim tygodniu maja 2016 r.
*

2016

**

pp poziom podstawowy; pr poziom rozszerzony; dj poziom dwujzyczny

Dodatkowe zadania egzaminacyjne w jzyku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii,
matematyki mog rozwizywa absolwenci oddziaw dwujzycznych, w ktrych przedmioty te byy nauczane w jzyku
obcym nowoytnym.
***

2016

2016

Przekazanie przez okrgowe komisje egzaminacyjne wiadectw do szk 5 lipca 2016 r. (data wydania
wiadectw dojrzaoci i aneksw do wiadectw dojrzaoci z egzaminu maturalnego przeprowadzanego
w maju i w czerwcu: 5 lipca 2016 r.).

Harmonogram egzaminw w 2016 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*


dla zdajcych (absolwentw wszystkich typw szk), ktrzy przystpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotw
obowizkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w czci ustnej albo w czci pisemnej
2016

2016

1. Cz pisemna 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9:00


2. Cz ustna (jzyk polski, jzyki mniejszoci narodowych, jzyki obce nowoytne prezentacja
i wypowied formua od 2015) 2426 sierpnia 2016 r.
Informacja o miejscu egzaminu i szczegowych terminach egzaminw ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej
waciwej okrgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2016 r.
*

2016

Przekazanie przez okrgowe komisje egzaminacyjne wiadectw do szk 12 wrzenia 2016 r. (data
wydania wiadectw dojrzaoci z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 12 wrzenia
2016 r.).

2016

CZAS TRWANIA POSZCZEGLNYCH CZCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZCI PISEMNEJ*


(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowizujcej powszechnie do 2014 r., a w 2016 r. obowizujcej wszystkich
absolwentw licew z lat 20052014 oraz absolwentw technikw z lat 20062015.)

Przedmioty

Arkusze

jzyk polski
matematyka
jzyki mniejszoci narodowych

poziom podstawowy

jzyki obce nowoytne

poziom rozszerzony**

poziom rozszerzony
poziom podstawowy
cz I
cz II

poziom dwujzyczny
poziom podstawowy**
informatyka
poziom rozszerzony**

cz I
cz II
cz I
cz II

filozofia
historia
poziom podstawowy
historia muzyki
historia sztuki
jzyk aciski i kultura antyczna
wiedza o spoeczestwie
poziom rozszerzony
wiedza o tacu
jzyk kaszubski
biologia
poziom podstawowy
chemia
fizyka i astronomia
poziom rozszerzony
geografia
przedmioty zdawane w jzyku obcym*** biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia,
historia, matematyka
*

Czas trwania
(min)
170
180
120
120
70
180
75
120
90
150
120

180

120
150
80

Czas trwania egzaminu moe by przeduony w przypadku dostosowa okrelonych w komunikacie dyrektora CKE.

Przerwy midzy poszczeglnymi czciami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym


oraz z jzykw obcych nowoytnych na poziomie rozszerzonym trwaj 30 minut.
**

Dodatkowe zadania egzaminacyjne w jzyku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki
mog rozwizywa absolwenci oddziaw dwujzycznych, w ktrych przedmioty te byy nauczane w jzyku obcym
nowoytnym.
***

Harmonogram egzaminw w 2016 r.

CZAS TRWANIA POSZCZEGLNYCH CZCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZCI PISEMNEJ*


(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowizujcej od 2015 r. dla absolwentw licew oglnoksztaccych z lat 2015
2016 oraz absolwentw technikw z roku 2016.)

Przedmioty
jzyk polski
matematyka
jzyki mniejszoci narodowych
jzyki obce nowoytne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
jzyk kaszubski
jzyk aciski i kultura antyczna
jzyk emkowski
wiedza o spoeczestwie

Arkusze
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom dwujzyczny

180
120
150
180

poziom rozszerzony

180

cz I
cz II
przedmioty zdawane w jzyku obcym*** biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr),
geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****
informatyka

Czas trwania (min)


170

poziom rozszerzony**

60
150
80

Czas trwania egzaminu moe by przeduony w przypadku dostosowa okrelonych w komunikacie dyrektora CKE.

**

Przerwa midzy poszczeglnymi czciami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

Dodatkowe zadania egzaminacyjne w jzyku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki
mog rozwizywa absolwenci oddziaw dwujzycznych, w ktrych przedmioty te byy nauczane w jzyku obcym
nowoytnym.
***

****

pp poziom podstawowy; pr poziom rozszerzony.

Harmonogram egzaminw w 2016 r.

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE


dla absolwentw wszystkich typw szk prowadzcych ksztacenie zawodowe, ktrzy uzyskali
wiadectwo ukoczenia szkoy w styczniu
2016

1. Etap pisemny
11 stycznia 2016 r. (poniedziaek), godz. 12:00 dla absolwentw wszystkich typw szk
prowadzcych ksztacenie zawodowe

2016

2016

2016

2016

2016

2. Etap praktyczny
12 stycznia 2016 r. dla absolwentw technikw, technikw uzupeniajcych i szk policealnych
ksztaccych w tych samych zawodach, w ktrych ksztac technika
od 18 do 29 stycznia 2016 r. dla absolwentw zasadniczych szkl zawodowych i szk
policealnych ksztaccych w tych samych zawodach, w ktrych ksztac zasadnicze szkoy
zawodowe
Przekazanie przez okrgow komisj egzaminacyjn dyplomw do szk 26 lutego 2016 r. (data
wydania dyplomw potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe: 26 lutego 2016 r.).

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE


dla absolwentw wszystkich typw szk prowadzcych ksztacenie zawodowe, ktrzy uzyskali
wiadectwo ukoczenia szkoy w kwietniu lub czerwcu

2016

1. Etap pisemny
20 czerwca 2016 r. (poniedziaek), godz. 12:00 dla absolwentw wszystkich typw szk
prowadzcych ksztacenie zawodowe

2016

2016

2016

2016

2. Etap praktyczny
od 21 do 22 czerwca 2016 r. dla absolwentw technikw, technikw uzupeniajcych i szk
policealnych ksztaccych w tych samych zawodach, w ktrych ksztac technika
od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. dla absolwentw zasadniczych szk zawodowych i szk
policealnych ksztaccych w tych samych zawodach, w ktrych ksztac zasadnicze szkoy
zawodowe
Przekazanie przez okrgow komisj egzaminacyjn dyplomw do szk 26 sierpnia 2016 r. (data
wydania dyplomw potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe: 26 sierpnia 2016 r.).

Harmonogram egzaminw w 2016 r.

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2016 R.


(ksztacenie wedug nowej Podstawy programowej ksztacenia w zawodach)
2016

2016

Sesja 1.: stycze luty 2016 r. (z wyczeniem Z.22 i Z.23)


Cz praktyczna
w kwalifikacjach, w ktrych
Cz pisemna
w pozostaych
jedynym rezultatem jest
kwalifikacjach
dokumentacja
14 stycznia
od 16 stycznia do
15 stycznia 2016 r.
2016 r.
26 lutego 2016 r.

Data wydania wiadectw


potwierdzajcych
kwalifikacje w zawodzie
30 marca 2016 r.

2016

2016

2016

Sesja 2.: wycznie kwalifikacje Z.22 i Z.23 (technik poarnictwa)


Cz praktyczna
Cz pisemna
Z.22
4 maja 2016 r.

od 5 maja do 20 maja 2016 r.

Data wydania wiadectw


potwierdzajcych
kwalifikacje w zawodzie
3 czerwca 2016 r.

Z.23
2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

7 czerwca
2016 r.

8 czerwca 2016 r.

Sesja 3.: maj lipiec 2016 r.* (z wyczeniem Z.22 i Z.23)


Cz praktyczna
w kwalifikacjach, w ktrych
Cz pisemna
w pozostaych
jedynym rezultatem jest
kwalifikacjach
dokumentacja
17 czerwca
od 30 maja do
23 czerwca 2016 r.
2016 r.
4 lipca 2016 r.

24 czerwca 2016 r.

Data wydania wiadectw


potwierdzajcych
kwalifikacje w zawodzie
26 sierpnia 2016 r.

* Egzaminy powinny zakoczy si do 30 czerwca 2016 r. W uzasadnionych przypadkach sesja moe zosta
przeduona do 4 lipca 2016 r.

Sesja 4.: sierpie padziernik 2016 r.


Cz praktyczna
w kwalifikacjach, w ktrych
Cz pisemna
w pozostaych
jedynym rezultatem jest
kwalifikacjach
dokumentacja
od 16 sierpnia do
6 wrzenia tylko M.11
i M.19
6 padziernika
11 padziernika 2016 r.
od 6 wrzenia do
2016 r.
17 padziernika 2016 r.
pozostae kwalifikacje,
w tym M.19
Z.22
6 padziernika
od 6 padziernika do 17 padziernika 2016 r.
2016 r.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Harmonogram egzaminw w 2016 r.

Data wydania wiadectw


potwierdzajcych
kwalifikacje w zawodzie

25 listopada 2016 r.

25 listopada 2016 r.

Related Interests