คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยบูรพา
851135
พื้ นฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพของการออก
กำาลังกายและกีฬา
3(3-0-6)
Physical Science Foundation of Exercise and
Sport
****************************************************
คำาอธิบายรายวิชา
หลักของฟิ สิกส์ท่ีเกี่ยวกับการทำางานของร่างกายและการเล่น
กีฬา
วัตถุประสงค์
1. เ พื่ อใ ห้ ท ร าบแ ล ะเ ข้ าใ จ ถึ ง ห ลั ก ก าร เ บื้ อง ต้ น ข อง ฟิ สิ ก ส์
กลศาสตร์
2. สามารถนำา หลั ก การเบื้ องต้ น ของฟิ สิ ก ส์ ไ ปอธิ บ ายหลั ก การ
เคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาได้
เนื้ อหา
1. หน่วย การวัด และเวกเตอร์
2. รูปแบบการเคลือ
่ นทีแ
่ ละการเคลือ
่ นทีเ่ ชิงเส้น
3.

การเคลือ
่ นทีแ
่ บบโปรเจกไทล์

4. การเคลือ
่ นทีเ่ ชิงมุม
5.

พลศาสตร์เชิงเส้น และเชิงมุม

6.

โมเมนตัมและการดล

7. งาน กำาลังงาน และพลังงาน

เกรด
สอบข้อเขียน
รายงาน
หนังสือแนะนำา
กานดา ใจภักดี. (2542). วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว. พิมพ์
ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ดวงกมล.

ศิริรัตน์ หิรญ
ั รัตน์. (2544). ชีวกลศาสตร์การกีฬา. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหิดล.

Adrian MJ, Cooper JM. (1995). Biomechanics of
human movement. Madison, WI: Brown &
Benchmark.
Arellano R, Brown P, Cappaert J, Nelson RC. (1994).
Analysis of 50-, 100-, and 200-m freestyle
swimmers at the 1992 Olympic Games. Journal of
Applied Biomechanics, 10 (2), 189199.
Bahamonde RE. (2000). Change in angular momentum
during the tennis serve. Journal of Sport
Sciences, 18(8), 579-592.
Bartlett, R. (1997). Introduction to sport
biomechanics. NY: E& FN Spon.
Bartlett, R. (2007). Introduction to sports
biomechanics: Analysing human movement
patterns.
NY: Taylor & Francis.
Best RJ, Barlett RM, Morriss CJ. (1993). A three
dimensional analysis of javelin throwing
technique. Journal of Sports Sciences, 11(4),
315-328.
Dixon SJ, Collop AC, Batt ME. (2000). Surface effects on
ground reaction forces and lower
extremity kinematics in running. Medicine &
Science and Sports & Exercise, 32(11),
1919-1926.

Enoka, R. M. (2002). Neuromechanics of human
movement. 3rd. US: Human Kinetics.
Hall, S. J. (2003). Basic biomechanics. 4th ed. NY:
McGraw-Hill.
Hay, J. G., (1985). The biomechanics of sport
techniques. 3rd ed. NJ: Prentice-Hall, Inc.
Hubbard M, de Mestre NJ, Scott J. (2001). Dependence
of release variables in the shot put.
Journal of Biomechanics, 34(4), 449-456.
Knudson, D. (2003). Fundamental of biomechanics.
NY: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
Kreighbaum, E., Barthels, K. M. (1996). Biomehcanics:
A qualitative approach for studying
human movement. 4th ed. MA: Allyn & Bacon.
Linthorne NP. (1994). The effect of wind on 100-m
sprint times. Journal of Applied Biomechanics,
10(2), 110-131.
Linthorne NP. (2001). Optimum release angle in the
shot put. Journal of Sport Sciences, 19(5),
359-372.
Luttgens, K., Hamilton, N. (1997). Kinesiology:
Scientific basis of human motion. 9th ed. IA:
McGraw-Hill.
McGinnis, P. M., (2005). Biomechanics of sport and
exercise. 2nd ed., US: Human Kinetics.
Zatsiorsky, V. M. (1998). Kinematics of human
motion. US: Human Kinetics.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful