You are on page 1of 6

MGA DAPAT TANDAAN NG

MAHUSAY NA
TAGAPAG-ALAGA ng
sanggol

1.Tiyaking malinis ang mga


kamay bago hawakan ang
sanggol o bago

gumawa ng anumang bagay para


sa sanggol.
2.Iwasang dalhin ang sanggol sa
lugar na masisikip at maraming
tao
kung saan makakasagap siya ng
sakit at mikrobyo.

3.Iwasang painumin ang sanggol


ng kape, tsaa o anumang inuming
may halong alkohol.Iwasan din
ang pagbibigay ng kendi at
tsokolate
upang mapangalagaan ang
kanyang mga ngipin.

4.Bigyan ng sapat na oras para


matulog ang sanggol.Patulugin
siya
sa lugar na malinis at may
magandang bentilasyon.
5.Iwasan ang pagkarga sa bata
tuwing siya ay umiiyak upang
hindi

mamihasa.
6.Painumin ang sanggol ng
pinakuluang tubig o katas ng
kalamansi
kapag nauuhaw.Mainam itong
gawin sa umaga pagkatapos
maligo
ang sanggol.

7.Laging bantayan ang sanggol


na marunong nang gumapang
upang matiyak na lagi siyang
ligtas.