You are on page 1of 1

(naziv firme )

EVIDENCIJA O RADNICIMA ANGAOVANIM NA RADU ZA ________________ 2015. godine


Radnik: ___________________
R.b.

Datum

Dolazak
na posao

Pauza u
toku rada

Odlazak
sa posla

Redovan
rad

Rad na
dan
praznika

Rad na dan
sedminog
odmora

Noni rad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Radno vrijeme ; ______________________

LEGENDA; GO Godinji odmor,


SD - Slobodan dan,
BO Bolovanje,
SO Sedmini odmor

Prekovrem.
rad

Sedmini
odmor

Slobodan
dan

Godinji
odmor

Bolovanje

Ukupno
izraeni
sati