You are on page 1of 3

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3
SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH ABANG
MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA INGGERIS BIL 1/(2016)
Tarikh

: 29 DECEMBER 2015

Masa

: 11.00 PAGI

Tempat

: BILIK MESYUARAT SK TANAH ABANG

Pengerusi

: EN MOHAMAD SYAFIQ BIN MOHD NASIR

Kehadiran(Bilangan) : 3 ORANG
Turut Hadir (Jika ada)

:-

1
PERUTUSAN PENGERUSI
1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran guru-guru.
1.2 Pengerusi mengucapkan tahniah kepada semua guru di atas kejayaan dan kecemerlangan
pelaksanaan program tahun 2015.
2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


Dicadang untuk disahkan oleh En Azamuddin bin Ya,acob
Disokong untuk pengesahan oleh En. Mohamad Syafiq bin Mohd Nasir

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
3.1. Tiada perkara berbangkit dibincangkan

Tindakan : Makluman
4

PEMBENTANGAN KERTAS-KERTAS KERJA (JIKA ADA) / FOKUS MESYUARAT


4.1. Pengerusi membentangkan ahli jawatankuasa Panitia Bahasa Inggeris untuk sesi
2015.
Penasihat
: En Sabri bin Sulaiman
Pengerusi
: En Mohamad Syafiq bin Mohd Nasir
Setiausaha
: Cik Nurul Aida binti Ibrahim
Bendahari
: En. Azamuddin bin Yaacob
Ahli Jawatankuasa : En. Nurrul Azwan bin Ahmad
4.2 Program Panitia Bahasa Inggeris tahun 2015
4.2.1 Pengerusi membentangkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

2015.
Program
Morning Workshop
Morning Reading
Morning Drilling
English Week
English Assembly
Creative English Environment

Pelaksanaan
Januari to September
Januari to November
Januari to November
24-28 April
Minggu Ke-2 setiap bulan
Sepanjang tahun

4.2.2 Pengerusi meminta semua guru untuk bersama-sama menjayakan program tahun
2015.
4.2.3 Cik Nurul Aida binti Ibrahim dilantik menjadi guru yang bertugas untuk mengemaskini
papan kenyataan Bahasa Inggeris.
Tindakan : Cik Nurul Aida binti Ibrahim
4.3 Penentuan Format Rancangan Pelajaran Harian
4.3.1 En Azamuddin mencadangkan semua guru untuk menulis rancangan mengajar
mengikut format penulisan yang terkini.
4.3.2 Pengerusi meminta semua guru Bahasa Inggeris menulis rancangan pengajaran
harian mengikut format yang terkini
Tindakan : Semua guru Bahasa Inggeris
4.4 Penentuan Jumlah Buku Latihan dan Bilangan Latihan Seminggu
4.4.1 Pengerusi mencadangkan agar penggunaan tiga buku latihan dikekalkan untuk tahun
2016
4.4.2 Pengerusi mencadangkan jumlah latihan mengikut ketetapan yang berikut:
Tahap 1
BI 1 (Reading and Writing)
BI 2 (Spelling)
Tahap 2
BI 1 (Reading)
BI 2 (Spelling and Vocabulary)
BI (Writing)

Jumlah latihan
1
1
1
1
1

4.5 Program Linus


4.5.1 Pengerusi memaklumkan bahawa Panitia Bahasa Inggeris perlu menyediakan satu
program khusus untuk peningkatan LINUS yang melibatkan ibu bapa.
4.5.2 En. Azamuddin mencadangkan Program Linus Bersama Ibu Bapa. Program ini akan
melibatkan beberapa aktiviti bersama murid LINUS dan ibu bapa murid.
4.5.3 En. Nurrul Azwan menyatakan bahawa program ini boleh dijadikan sebagai salah
satu program Sarana Sekolah.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

4.6 Kewangan
4.6.1 Pengerusi memaklumkan bahawa peruntukan kewangan untuk Panitia Bahasa
Inggeris bagi tahun 2016 belum diterima daripada Pembantu Tadbir. Walau bagaimanapun,
peruntukan kewangan yang diterima hanya 60% daripada peruntukan tahun-tahun
sebelumnya.
4.6.2 Guru Penasihat bertanggungjawab membimbing murid-murid dalam membuat
laporan dan menjalankan aktiviti unit masing-masing bagi mengasah bakat kepimpinan di
kalangan murid.

5. HAL-HAL LAIN
5.1 Pengerusi meminta guru-guru untuk mengemaskini fail-fail PBS dan SBOA .
5.2 Pengerusi meminta guru-guru menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan
untuk simpanan Panitia.
5.3 Pn Hjh Zahrah bt Hashim memaklumkan bahawa pada tahun 2015, Program LET
akan dilaksanakan semula. Semua guru Bahasa Inggeris akan menjalankan bengkel
atau perkongsian selama 30 minit.
Tindakan : Makluman

PENUTUP
a. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi dan penetapan tarikh mesyuarat yang berikutnya.
b. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.00 tengahari.
Disediakan oleh,

..........................................
(MOHAMAD SYAFIQ BIN MOHD NASIR)

Disemak Oleh,

................................
(
)

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00